CONTOH CADANGAN PENYELIDIKAN

MASALAH KERJA DAN KEPERLUAN LATIHAN DALAM PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA: SATU KAJIAN MENGENAI KEBERKESANAN FUNGSI DAN MATLAMAT BAHAGIAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA, BADAN PENCEGAH RASUAH MALAYSIA (BPR). 1. Pengenalan dan Latarbelakang Kajian Pembangunan Sumber Manusia merupakan aset terpenting kepada sesuatu organisasi dan negara umumnya dan hangat diperbincangkan di dekad ini. Pelbagai langkah penyelesaian telah di ambil baik untuk jangkamasa pendek mahupun jangka panjang seperti pengambilan tenaga-tenaga buruh asing, peningkatan had kerja lebih masa, libatkan tenaga wanita, pertubuhan universiti-universiti oleh kerajaan dan badan korporat seperti TELEKOM, Tenaga Nasional Berhad, Petronas dan pelbagai langkah lagi. Dasar kerajaan adalah untuk menarik dan mengekalkan anggota yang terbaik dan bermotivasi di dalam perkhidmatan awam. Ini penting kerana perkhidmatan awam berfungsi dalam persekitaran yang dinamik dan mencabar. Cabaran dan perubahan yang memberi implikasi kepada perkhidmatan awam termasuk cabaran globalisasi dan liberalisasi, ´converganceµ dalam bidang IT, telekomunikasi dan multimedia peralihan kepada ´knowledge economyµ, tumpuan kepada memperluaskan konsep ´governanceµ, ekspektasi ´stakeholderµ dan pelanggan yang tinggi dan tekanan berterusan kepada anggota perkhidmatan awam untuk memberi perkhidmatan yang tinggi. Sebagai respon kepada cabaran-cabaran ini, BPR telah mewujudkan Bahagian Pembangunan Sumber Manusia yang berperanan mengurus perkara-perkara berkaitan dengan perkhidmatan sumber manusia terutama keperluan latihan bagi menyokong dan memudahkan pelaksanaan ke arah mencapai visi dan misi BPR secara umumnya. Ini adalah selaras dengan keperluan perkkhidmatan awam yang mengkehendaki anggota yang professional dan kompoten yang berdaya saing, daya tahan dan daya maju, berfikiran strategic dan global serta mampu bertindak dalam apa jua situasi. Keperluan latihan merupakan satu proses pembelajaran yang disusun untuk merubah sikap, mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran agar prestasi pekerja dapat dipertingkatkan. Pelbagai masalah berlaku dalam BPR berhubung dengan sumber manusia memerlukan penyelesaian di mana fungsi utama latihan adalah untuk cuba mengatasinya. Kebanyakan organisasi merasakan bahawa latihan dapat mengubati segala penyakit dalam organisasi sehingga tidak jelas tentang mengapa sesebuah organisasi melaksanakan sesuatu program latihan dan faedah yang bakal diperolehi dari aktiviti tersebut (Ibrahim Mamat, 1996). Keperluan organisasi terhadap sumber manusia dapat dilihat sebagai untuk mencapai objektif bagi meningkatkan produktiviti, kualiti keuntungan sekaligus kos yang optima. Selain itu, sebagai anjakan paradigma menerusi kepentingan kepada hasil kerja yang berkualiti pekerja, lebih telus dan mampu memanifestasikan misi, objektif dan sasaran oraganisasi. Signifikan pengurusan sumber manusia kepada organisasi antaranya; i) Sumber manusia merupakan sumber penting kepada organisasi kerana keupayaan teknologi adalah terhad. ii) Dapat mengurus dan mengendalikan pekerja dengan lebih berkesan untuk membantu organisasi mencapai kelebihan bersaing.

iii) Memainkan peranan utama mengenalpasti masalah sumber manusia sesebuah firma dan membekalkan penyelesaian kepada firma tersebut. vi) Mempengaruhi dan meningkatkan komitmen pekerja disamping memotivasikan mereka dan dapat meningkatkan prestasi organisasi melalui peningkatan produktiviti tenaga kerja. v) Strategi pengurusan sumber manusia menggambarkan strategi organisasi berkenaan pekerja, keuntungan dan keberkesanan secara keseluruhan aktiviti dan juga program pengurusan. vi) Sumber manusia yang berkesan akan dapat menjamin keberkesanan organisasi dan seterusnya membantu organisasi mencapai kelebihan bersaing. Sumber manusia perlu diurus dengan baik oleh organisasi bagi membantu organisasi mencapai matlamat/objektif dan misi. Selain untuk menyampaikan dasar pengurusan sumber manusia kepada semua pekerja, pengurusan yang baik akan dapat membantu mengekalkan tanggungjawab sosial dan dasar etika dan sekaligus dapat membekalkan organisasi dengan pekerja yang terlatih dan bermotivasi. Perubahan yang semakin pesat dewasa ini, membuatkan para pengurus lebih menyedari kemestian untuk menghadapi kenyataan bahawa pembangunan yang pesat membawa maksud mereka mesti sentiasa peka terhadap persekitaran di luar organisasi untuk terus wujud. Oleh kerana itu, pengurusan sumber manusia dibuat dengan bertujuan untuk memastikan bahawa manusia yang diambil bekerja oleh sesebuah organisasi digunakan dengan cekap dan berkesan juga berupaya menjadi penyumbang kepada pencapaian matlamat organisasi. 2. Pernyataan Masalah Dalam memenuhi kewajipan sejagat untuk memastikan pengurusan pencegahan rasuah secara berkekalan, BPR memerlukan kakitangannya yang ´flexibleµ dan ´adaptableµ, responsive dan proaktif. Dengan peningkatan kes rasuah, kesalahan tatatartib dan salah laku, keperluan lebih ramai pekerja berilmu, iaitu mereka yang mempunyai pelbagai kemahiran (multiskills) dan berketrampilan untuk memahami dan menyelesaikan sesuatu isu amatlah ketara dan signifikan. Mereka perlu berupaya menggunakan daya pemikiran yang lebih berbanding kekuatan fizikal. Justeru semua ini perlu ditangani melalui halacara baru iaiatu menerusi penerapan konsep ´reinventing governmentµ dan pelbagai tindakan melalui pembangunan sumber manusia di kalangan semua lapisan kakitangan. Gilbreths (1868-1924) berpendapat bahawa setiap pekerja, selain menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, juga akan melatih pekerja-pekerja lain supaya pekerja yang dilatih itu akan dapat menggantikan pekerja lama yang mungkin akan berpindah ke tempat lain atau dinaikkan pangkat suatu ketika nanti. Organisasi berperanan dalam memberikan latihan kepada pekerja untuk memberi peluang kepada para pekerja membangunkan kemahiran bekerja, pengalaman dan pengetahuan yang mereka perlukan untuk melaksanakan kerja atau meningkatkan prestasi kerja mereka. Latihan yang biasanya diperlukan untuk pekerja adalah latihan dalaman untuk menambahkan pengetahuan teroritikal, memberikan pendidikan, kemahiran serta keterampilan yang sesuai dengan apa yang diperlukan oleh organisasi.

Tidak dapat dinafikan, terdapat masalah majikan-majikan yang mengambil dan menamatkan perkhidmatan pekerja-pekerja kerana berpunca dari kurangnya mengambil perhatian pada peringkat pengambilan pekerja-pekerja tersebut. Majikan-majikan lebih cenderung mengambil seseorang pekerja yang menawarkan diri untuk bekerja tanpa memeriksa latar belakang dan tidak mengambil perhatian untuk memastikan pekerja itu berkebolehan melakukan sesuatu tugas atau kerja dan bersesuaian dengan budaya organisasi lebih-lebih lagi ketika masalah kekurangan buruh atau pekerja timbul. Setelah menjadi pekerja dan bekerja dengan tidak memuaskan, majikan akan mula merasa kurang selesa samada untuk menamatkan perkhidmatan mereka atau terus bekerja dengan tidak memenuhi kehendak perhidmatan yang sebenarnya. Antara masalah-masalah yang berlaku ialah apabila; 1. Kakitangan mulai mengalami kemerosotan dalam prestasi kerja, produktiviti dan motivasi. 2. Komunikasi yang kurang berkesan terhadap sesama kakitangan. 3. Perubahan sikap yang ketara seperti kurang berpegang teguh dengan peraturan kerja dan mempunyai persepsi yang kurang membina terhadap organisasi. Kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai keberkesanan dan matlamat Bahagian Pembangunan Sumber Manusia dan diharap akan dapat memberi gambaran dan penjelasan masalah dan keperluan yang diiginkan oleh kakitangan BPR. 1. Apakah sebenarnya yang diperlukan oleh kakitangan dari segi latihan untuk mempertingkatkan prestasi kerja mereka? 2. Sejauh mana presepsi kakitangan terhadap latihan yang telah mereka lalui? 3. Apakah kaedah yang bersesuaian, pratikal dan efisyen yang boleh digunakan untuk meningkatkan prestasi mereka? 4. Apakah keupayaan seseorang pekerja mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran sesuai dengan tugas-tugas jawatannya ? 3. Kepentingan Kajian Umumnya kajian ini dijalankan adalah untuk melihat keberkesanan fungsi dan matlamat Bahagian Pembangunan Sumber Manusia, BPR selaras dengan kesesuaian teras tugasnya dalam menyediakan latihan dan mengatasi masalah kerja. Hasil kajian yang akan dijalankan ini diharapkan dapat memberi kesedaran dan idea baru tentang penubuhan pembangunan sumber manusia dalam sesebuah organisasi ke arah memberikan peningkatan kemahiran (enhancement of skill) dan menjuruskan skop kepakaran sebagai pekerja yang berpengetahuan (knowledged wokers) dan berprestasi tinggi bagi mencapai visi dan misi jabatan. 4. Objektif Kajian Objektif Am

Objektif Khusus 1. Operasional: Masalah-masalah kerja yang berlaku seperti produktiviti yang rendah. . 2. 5. Definisi Istilah Masalah Kerja Konsepsual : Perkara-perkara yang timbul menggugat prestasi berkaitan tugasan semasa melaksanakan tanggungjawab sebagai pekerja. Mengenalpasti masalah-masalah kerja di kalangan kakitangan BPR. B. komunikasi yang kurang berkesan sesama kakitangan dan pegawai atasan. Dapatan kajian bergantung kepada keupayaan responden menggunakan persepsi. Mengenalpasti persepsi kakitangan BPR terhadap program latihan yang disediakan oleh Bahagian Pembangunan Sumber Manusia. BPR mengenai masalah kerja dan keperluan latihan. 3. C dan D. Limitasi Kajian Kajian ini hanya terhad kepada kakitangan BPR sahaja. 4. Mencadangkan kaedah latihan yang sesuai digunakan untuk meningkatkan lagi prestasi. 5. Mengenalpasti latar belakang program latihan dan pembangunan kakitangan di BPR. Operasional: Keperluan dalam kajian ini akan ditentukan dengan menggunakan soal selidik yang direka sendiri berdasarkan soalan-soalan yang berkaitan dengan bentuk latihan yang dikehendaki. Keperluan Latihan Konsepsual: Menentukan kehendak kakitangan BPR dalam latihan atau kursus yang ingin diikuti. motivasi rendah. motivasi dan komunikasi kakitangan BPR. Hanya pegawai yang bertugas di Ibu Pejabat BPR sahaja yang dipilih sebagai responden untuk mendapatkan maklumat dan tidak melibatkan pegawai di daerah lain.Kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk mengkaji keberkesanan pelaksanaan fungsi dan matlamat Bahagian Pembangunan Sumber Manusia. pemahaman dan pengetahuan mereka tentang perkara yang dikaji dan ketepatan hasil kajian juga bergantung kepada kejujuran responden dalam menjawab soalan-soalan yang dikemukakan semasa pentadbiran borang soal selidik. Responden adalah terdiri daripada pegawai kumpulan A. Mengenalpasti keperluan latihan dan kursus yang diperlukan oleh pekerja selaras dengan matlamat melahirkan pekerja berpengetahuan (k-wokers).

1. Sumber Data Sekunder 9. Kajian Kepustakaan 9. pengkaji perlu menggunakan sumber kewangan sendiri dalam menjalankan kajian ini. 9.3. menemubual iv. 1. . Penutup PENGGUNAAN KOMPUTER DI KALANGAN GURU-GURU PRASEKOLAH 1. mengadakan observasi melalui lawatan.1 OBJEKTIF KAJIAN i. kajian hanya dapat dibuat untuk bilangan sampel yang kecil sahaja. kajian lapangan. Mana-mana dokumen. Kajian Lapangan / Pemerhatian : 8. akhbar dan seumpamanya. pengambilan foto kawasan kajian iii.3 Elakkan menggunakan buku PMR. Ingat status anda sebagai mahasiswa. Sejauhmanakah penguasaan pengetahuan komputer guru merupakan satu kayu pengukur tahap kejayaan matlamat kerajaan dalam pembentukan masyarakat berteknologi.2. Sehubungan dengan itu. menggubal soal selidik v. Tambahan pula. Mengenalpasti sikap terhadap penggunaan komputer di kalangan guru-guru prasekolah. 7. vii.0 PENGENALAN Pendidikan prasekolah semakin dipandang berat oleh kerajaan dan masyarakat pendidikan komputer telah diperkenalkan di pendidikan prasekolah khususnya prasekolah swasta sejak beberapa tahun yang lalu. majalah ilmiah. Sumber Data Primer 8. buku jurnal. 8.2. Borang Soal Selidik : 8. SPM atau STPM.1. Metodologi Kajian: sama ada: i.Kajian juga tidak boleh dilakukan secara menyeluruh disebabkan tempoh masa yang terhad. kajian kepustakaan ii. 10. Mengenalpasti tujuan komputer digunakan dalam pengurusan di prasekolah. ii. iii. mendapatkan data primer dan data sekunder yang merangkumi data kuantitatif dan data kualitatif vi. Mengenalpasti penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. Kaedah Temubual : 9.

Nilai Alpha yang diperolehi ialah 0. Hipotesisnya ialah: Hipotesis Null: Tiada perhubungan antara Sikap Terhadap Penggunaan komputer dengan Penggunaan Komputer Dalam Pengurusan di Prasekolah 1.8890 setelah dua kajian rintis dijalankan. Nilai ini adalah pada tahap baik berdasarkan Index Sikap Brown ( Brown 1966) Soalan kaji selidik mengenai pengurusan prasekolah dan masalah penggunaan komputer diubahsuaikan darn instrumen yang digunapakai oleh Hj Rahim Mustaffa. diharapkan kajian mi dapat membolehkan pihak-pihak yang berkenaan menvediaan perisian komputer yang bersesuaian dengan keperluan dan kebolehan guru-guru prasekolah agar hasrat kerajaan mengaplikasikan teknologi makiumat sepenuh dalam sistem pendidikan dapat dicapai. Bahagian B : Masalah-Masalah Penggunaan Komputer 3. Mengetahui huhungan di antara sikap terhadap penggunaan komputer dengan penggunaan komputer dalam pengurusan prasekolah. serta penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. Soal selidik mi mengandungi 4 bahagian: Bahagian A : Latar Belakang Responden Bahagian B: Sikap Responden Bahagian C : Penggunaan Komputer Dalam Pengurusan Bahagian D : Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Ketua Unit Penyelidikan dan Pengembangan Pusat Sumber Pendidikan. penggunaan komputer dalam pengurusan prasekolah.4 PEMBOLEHUBAH KAJIAN Kajian ini melibatkan dua jenis pembolehubah.3 KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN 1.iv. 3.2 SAMPEL KAJIAN 100 orang guru-guru prasekolah yang menghadiri Persidangan Pertama Prasekolah Peringkat Kebangsaan. 1. 3. Negeri. iaitu pembolehubah bebas dan .3 INSTRUMEN KAJIAN Kajian mi menggunakan instrumen yang dibentuk oleb Salmah Yunus ( 1994 ) dan diubahsuaikan oleh Chiew Wye Mei (1999). v.4 KEPENTINGAN KAJIAN Badan-badan kerajaan mahupun swasta yang menganjurkan kursus ICT kepada guru-guru prasekolah dapat mereka bentuk kursus yang bersesuaian kepada guru-guru prasekolah.2 HIPOTESIS KAJL4N Kajian ini mempunyai satu hipotesis nul yang dibentuk untuk menjawab soalan kajian. 3. Seterusnya.1 REKA BENTUK KAJIAN Dalam kajian mi pengkaji akan menggunakan kaedah tinjauan yang bersifat deskriptif yang cuba menerangkan sikap penggunaan komputer di kalangan gum-guru prasekolah. Mengenalpasti masalah-masalah penggunaan komputer yang dihadapi oleh guru-guru prasekolah.

3 Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Aspek penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran menunjukkan 73% daripada responden menggunakan komputer sebagai salah satu alat bantuan mengajar. 3. Kajian mendapati responden paling kerap menggunakan komputer bagi tujuan meayediakan jadual peperiksaan dan ujian( 86%). diikUti dengan urusan menaip surat dan laporan. Pembolehubah bebas terdiri daripada profil responden Manakala pembolehubah bersandar ialah sikap guru-guru prasekolah dan masalah-masalah penggunaan komputer guru. mengumpul dan menyimpan data guru dan stafl 67% ). statistik deskriptif digunakan bagi menghasilkan taburan kekerapan. penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran serta masalah penggunaan komputer guruguru prasekolah. Statistik deskriptif digunakan untuk menerang dan merumuskan tentang aspek sikap terhadap penggunaan komputer. 4. mm dan sisihan piawai bagi latar belakang demografi dan persoalan kajian yang disediakan. analisis inferensi akan dijalankan. Komputer paling banyak digunakan untuk tujuan latihan dan latih tubi iaitu soal jawab untuk pengukuhan.penggunaan komputer dalam pengurusan. sikap responden terhadap komputer adalah tahap positif yang tunggi iaitu mm keseluruahan ialah 4.2 Aspek Penggunaan Komputer Dalam Pengurusan Pada keseluruhannya. seterusnya ialah mengumpul dan menyimpan data pelajar( 79% ).2. Perisian komputer yang digunakan oleh majoriti prasekolah ialah pensian yang dibeli dan kedai 78%).guru prasekolah. 4. Pada peringkat awal. Manakala kumpulan guru-guru prasekolah yang mempunyai pengalaman mengajar 6 hingga 10 tahun ialah golongan guru yang menunjukkan sikap yang paling positif berbandung dengan guru-guru prasekolah yang hanya mempunyai I hingga 5 tahun pengalaman dan kumpulan guru yang mempunyai lebih daripada 10 tahun pengalaman mengajar. 57% daripada .1 Analisis Sikap Guru Terhadap Penggunaan Komputer Analisis dapatan untuk 12 soalan penyataan yang terkandung dalam subskala sikap terhathp komputer menunjukkan bahawa pada keseluruhannya.pembolehubah bersandar. peratus. Pada penngkat kedua.0 HASIL KAJIAN 4. menyediakanjadual waktu kelas dan guru (84%). pembelajaran dan pengajaran menggunakan komputer serta pengurusan berpandukan komputer. penggunaaan komputer dalam pengurusan juga mencatatkan miii yang agak tinggi dalam 10 item yang diuji ( miii keseluruhan = 3.5).responden yang menggunakan komputer bagi tujuan lain mengikut susunan kekerapan dan peratus dan tertinggi kepada terendah ialah menyediakan borang kutipan data dan makiumat pendidikan ( 78% )menyimpan soalan-soalan peperiksaaan dan ujian serta menyimpan akaun sekolah masing-masing ialah 68%.5 TATA CARA PENGANALISISAN DATA Data-data yang akan diperolehi dalam kajian mi akan dianalisis dengan menggunakan kaedah analisis statistik yang terdapat dalam Statistical Package For Sosial Science ( SPSS for MS Window Release 11. 4.9 ). menyimpan makiumat projek-projek sekolah ( 58%). komputer palmg kurang digunakan untuk tujuan menganalisis dan menyimpan keputusan peperiksaan dan ujian (57%).

56% responden lagi menyatakan komputer di prasekolah mereka selalu digunakan oleh beberapa orang guru atau stafsahaja.301** 1 Sig.responden mengatakan nisbah bilangan munid kepada satu komputer ialah 2 murid : 1 komputer.¶ Menurut persepsi responden. 22% responden menyatakan bahawa komputer diletakkan di tempat yang kurang sesuai dan 16% responden berpendapat bahawa mereka berasa susah untuk menyuruh kanak-kanak menggunakan komputer.002 N 100 100 ** Correlation is significant at the 0. Excel 59% Dan Power Point 22%. Seramai 63% responden menyatakan bilangan komputer di prasekolah tidak mencukupi.002 N 100 100 PKDP Pearson Correlation 0.301** Sig.5 Hubungan Antara Sikap Terbctap Penggunaan Komputer( STPK ) Dengan Penggunaan Komputer Dalam Pengurusan. 61% menyatakan bahawa tidak cukup masa bagi membolehkan semua pelajar menggunakan komputer. (2 -tail) 0. 40% responden menyatakan bahawa tiada siapa boleh mereka rujuk apabila menghadapi masalah tentang operasi perisian. 25% daripada responden berpendapat bahawa kanak-kanak suicar dikawal semasa menggunakan komputer. 88% mengatakan bahawa penggunaan komputer telah meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran mereka. pekali korelasi memberikan mlai r=O. kanak-kanak masih sangat berminat pada pelajaran yang melibatkan komputer walaupun mereka perlu berkongsi komputer dengan kawan dan menunggu giliran untuk µ bermain komputer. Nilai ini merupakan hubungan yang sederhana bagi pasangan pembolehubah STPK dan . 4..3O 1. Internet 62%.( PKDP) STPK PKDP STPK Pearson Correlation 1 0. 46% responden berpendapat bahawa komputer selalu rosak dan tiada siapa di prasekolah mi yang tahu membaikinya.56% responden mengakui bahawa guru memerlukan masa yang lebth untuk merancang jika P&P melibatkan penggunaan komputer.01 level. Hipotesis Nul kajian 1 Tiada perhubungan antara Sikap Terhadap Penggunaan Komputer ( STPK ) dengan Penggunaan Komputer Dalam Pengurusan( PKDP ) Berdasarkan Jadual di atas. Menurut responden.4 Masalah-Masalah Penggunaan Komputer Hasil kajian ini mendapati 82% responden mengatakan masalah mereka dalam penggunaan komputer adalah kerana mereka hanya mengetahui beberapa program komputer sahaja.oleh yang demikian masa mereka menggunakan komputer untuk tujuan pengurusan adalah terhad. 4. Empat program yang paling banyak diketahui oleh responden mengikut susunan kekerapan tertinggi kepada terendah ialah Words 96%. (2 -tail) 0.

c) Guru-guru patut memperuntukkan masa untuk memilih pensian yang sesuai untuk kanakkanak mereka . d) Prasekolah boleh mengadakan sistem µjoint venture¶ dengan syarikat perisian komputer di mana hardware dan perisian akan dibekal dan kos ditanggung oleh semua pihak terlibat. untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran penggunaan computer. sama ada melalui kursus atau perbincangan dengan rakan sebaya.1 Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (a) Meningkatkan pengetahuan komputer guru-guru prasekolah melalui latihan atau kursus secara formal. Contoh: Pengecualikan cukai dibenkan kepada guru-guru yang mengambil inisiatif untuk mengikuti kursus IT.2 Pihak Prasekolah a) Perbanyakkan kursus dalaman untuk meningkatkan pengetahuan komputer di kalangan guru yang Iemah. Keputusan ini menunjukkan bahawa terdapat satu perkaitan yang signifikan di antara pembolehubah STPK dan PKDP. (c) µMenggalakkan¶ korperat-korperat menjalankan tanggungjawab sosial mereka. Perhubungan wujud antara kedua-dua pembolehubah tersebut merupakan satu hubungan yang positif. b) Menambahkan bilangan komputer di sekolah. latar belakang. Maka.an mewuwan masyarakat yang berorientasikan tenologi makiumat. hipotesis nul kajian 1 ditolak. (d) Kementerian Pendidikan boleh mendirikan Pusat iT Pendidikan Malaysia (PITPM) yang akan menumpukan perhatian pada pembangunan perisian.Insentif yang dibenkan kepada rakyat Malaysia sekarang tentang pembelian komputer peribadi dan buku-buku IT ialah satu tindakan yang baik dan patut diteruskan. Sediakan ruangan yang sesuai dan selesa untuk memudahkan guru menggunakan komputer. 5.0 IMPLIKASI DAPATAN KAJIAN 5. a) Gunakan sepenuh peluang yang ada. (b) Kerajaan boleh memberikan insentif dalam bentuk pengecualian cukai.PKDP.memberi sokongan dan insentif kepada oragaàsasi swasta yang tidak bermotifkan untung sekiranya mereka menganjurkan kursus atau latihan komputer kepada pendidik atau ibu bapa. e) Pihak pengurusan harus menekankan buthya sikap positif di kalangan guru-guru prasekolah terhadap perkembangan dan penggunaan teknologi maldumat dalam proses P&P. b) Guru-guru seharusya menyumbangkan tenaga din dengan bersama-sama berusaha untuk menjayakan program komputer dalam pendidikan dan seterusnya menjayakan hasrat keraja.3 Pihak Guru Para guru tanpa mengira umur. 5. 5. pengalaman mengajar perlu mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran komputer. c) Mengggalakkan guru menggunakan komputer.

5. . menderma komputer kepada institusi pendidikan atau perpustakaait c) Koporat bukan IT boleh membiayai badan-badan bukan bermotif menganjurkan kursus komputer kepada guru-guru.Satu Kajian Awalan. nstrument Penghayatan Nilai Islam di Kalangan Pelajar-Pelajar Islam Sekolah Rendah . Tindakan bukan sahaja menunaikan tanggungjawab sosial tetapi pada masa yang sama juga mengharumkan nama syarikat. b) Korporat-korporat IT yang berjaya boleh menganjurkan kursus komputer kepacla guru prasekolah. d) Ibu bapa seharusnya bekerjasama dengan guru-guru prasekolah berkenaan dengan penggunaan 11 supaya proses pendidikan dapat dijalankan dengan lancar.4 Pihak Masyarakat a) Persatuan Tadika Malaysia (PTM) dan perbadanan yang berkenaan boleh mengubahsuai program latihan perguruan supaya pengetahuan IT dislotkan dalam program tersebut supaya bakal guru-guru prasekolah dilengkapan dengan keperluan komputer yang mencukupi.

Ini termasuklah menambahkan lagi mata pelajaran Islam di sekolah menengah dan memperkenalkan J-QAF dikalangan pelajar sekolah rendah.Abu Bakar Maziahtushima Ishak Program Pendidikan Universiti Sains Islam Malaysia. 1987). Abstrak: Banyak telah diperkatakan tentang penghayatan nilai Islam oleh pelajar-pelajar Islam sekolah rendah namun belum terdapat satu instrumen yang mantap dan sah untuk menentukan nilai penghayatan berkenaan (Azma. Tumpuan dan penekanan mata pelajaran pendidikan islam dalam KBSM adalah kepada penghayatan dan amalan islam disamping kefahaman terhadap ajaran agama islam keseluruhannya (PPK. Kajian awalan ini telah dijalankan ke atas 20 buah sekolah rendah kebangsaan di kawasan Lembah Kelang yang mengandungi 164 partisipan dipilih secara rawak. Sebanyak 11 nilai Islam telah disisih dari kurikulum Pendidikan Islam. Di sini penulis ingin mengemukakan satu cadangan dalam mengukur penghayatan nilai Islam berkenaan berdasarkan nilai-nilai Islam seperti yang disyaratkan dalam kurikulum yang diikuti oleh pelajar di sekolah rendah sahaja. Semua item dalam setiap sub-konstruk yang mempunyai factor loading melebih 0. Malah mata pelajaran Pendidikan Islam telah digubal berasaskan konsep Islam sebagai satu cara hidup (Wan Mohd Zahid.Instrumen Penghayatan Nilai Islam di Kalangan Pelajar-Pelajar Islam Sekolah Rendah ± Satu Kajian Awalan. Bagi memastikan keberkesanan pendidikan islam di peringkat menengah ini. Latar Belakang: Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) adalah dalam usaha untuk meningkatkan lagi penghayatan Islam bagi pelajar-pelajar sekolah menengah. 2002). Oleh: Bhasah Hj. Analisis faktor dan beberapa ujian statistik lain digunakan untuk membantu menentukan itemitem yang paling sesuai digunakan bagi menentukan sub-konstruk berkenaan. Kajian ini mendapati pelajar masih lagi pada tahap sedang mengorganisasikan nilai-nilai Islam berkenaan ke dalam jiwa mereka. Nilai-nilai daripada mata pelajaran lain pula digabungjalinkan supaya pelajar kesefahaman di . Nilai. Pelbagai cara telah diusahakan oleh pihak kementerian. orientasi pengajaran dan pembelajaran dikaitkan dengan amalan dalam kehidupan seharian. Zainal Abidin (1988) telah menjelaskan bahawa kurikulum Pendidikan Islam telah dibentuk berasaskan kepada keperluan dan matlamat untuk memberi pengetahuan mengenai Agama Islam kepada pelajar-pelajar.5 telah dipilih sebagai item penentu konstruk disamping memastikan tidak ada ciri-ciri penting konstruk dicicirkan dari kajian. Pelajar dari Tahun Satu sekolah rendah hingga ke Tingkatan Lima sekolah menengah telah diasuh dan di didik dengan nilai-nilai Islam dimana mereka wajib mempelajari nilai-nilai Islam berkenaan melalui mata pelajaran Pendidikan Islam di sekolah. Oleh itu penekanan pengajaran ustaz/ustazah adalah kepada penyampaian maklumat dan ilmu mengenai Agama Islam agar lulus peperiksaan daripada pencapaian dalam aspek amalan dan penghayatan Islam. 1992). Nilai dengan rakan sahaja telah diselidiki untuk pembentangan ini.

Prosedur ini bukanlah bertujuan menyusahkan umat Islam tetapi sebagai jaminan ke arah kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. masyarakat dan negara. guru-guru. Melalui pengukuran ini diharap dapat dikenalpasti sejauh manakah matlamat untuk menjadikan pelajar-pelajar Islam sebagai muslim yang berilmu.antara ilmu-ilmu yang dipelajari (PPK. pihak sekolah. alam sekitar. semua perbuatan dan tingkah laku yang menjadi amalan seharian ada prosedurprosedur tertentu yang perlu dupatuhi oleh setiap umatnya. Prosedur-prosedur ini yang boleh dizahirkan melalui proses tarbiah iaitu meliputi usaha . Mokhtar (2008) terhadap para pelajar sebuah IPTA tentang pandangan mereka mengenai pengalaman sewaktu bersekolah. manakala aspek kemuliaan akhlak kurang ditekankan walaupun banyak usaha dilakukan oleh pelbagai pihak. 2005). Ibu bapa. beriman. berketrampilan. beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan Al-Quran dan sunnah supaya menjadi hamba dan khalifah yang bertakwa dan menyumbang ke arah mempertingkatkan tamadun bangsa dan negara. Di dalam Islam. Pengukuran ini perlu dibuat untuk mengesan tahap penghayatan Islam pelajar-pelajar dalam kehidupan seharian mereka agar langkah-langkah wajar seperti program intervensi dapat difikirkan dan dilaksanakan bagi memastikan pelajar diberi bimbingan berterusan sepanjang masa persekolahan. Kenyataan ini jika diteliti ada kebenarannya. Rasulullah SAW tetap menegaskan kepada umatnya bahawa timbangan amal kebajikan yang dikehendaki di akhirat kelak ialah akhlak yang baik (Muhammad Al-Ghazali. Dari seawal usia 10 tahun sehingga menginjak usia remaja belasan tahun. berketrampilan. pemimpin-pemimpin negara dan masyarakat dilihat seolah-olah tidak mampu membendung gejala tidak sihat ini menyusup masuk ke dalam kehidupan anak-anak yang rataratanya terdiri daripada kaum Melayu yang beragama Islam. 1989). Menurut Ahmad (2004). beriman. beramal salih dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan As-sunnah telah dicapai. Walaupun di dalam Islam terdapat pelbagai suruhan dan ajaran baik. gejala sosial semakin menjadi-jadi. Hampir saban hari kita dikejutkan dengan berita-berita keganasan dan keruntuhan moral yang semakin berleluasa di kalangan anak-anak kita. Namun begitu. Kajian yang sama juga mendapati 64% responden menyatakan mereka mempelajari subjek Pendidikan Islam tetapi tidak mengamalkan apa yang dipelajari sepenuhnya. Kandungan kurikulum tersebut sepatutnya mampu membina generasi Khairah Ummah yang diharapkan kerana di antara aspek yang diberi perhatian khusus ialah tumpuan terhadap bidang akhlak Islamiah di mana murid-murid diajar mengenai kepatuhan terhadap peraturan dan cara hidup Muslim dalam hubungan dengan Allah SWT dan Rasulullah SAW selain peraturan dan tatacara perhubungan manusia dengan diri sendiri. Keruntuhan moral anak-anak masa kini umpama penyakit barah yang tidak dapat dikawal. antara matlamat Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah ialah untuk melahirkan Muslim yang berilmu. Kejayaan seseorang individu pada masa ini diukur dari aspek kecemerlangan akademik. keluarga. Satu kajian oleh Salleh dan Mohd. sebahagian responden menyatakan guru-guru lebih menekankan aspek kecemerlangan dalam peperiksaan sehingga kurang menekankan aspek pembangunan modal insan. Azma et. al (2002) juga menyetujui bahawa pembinaan instrumen bagi mengukur penghayatan mata pelajaran Pendidikan Islam adalah penting dan mendesak memandangkan telah banyak usaha dibuat untuk memastikan penerapaan berkesan ajaran-ajaran Islam kepada pelajar-pelajar. penghayatan dan amalan nilai murni di luar bilik darjah masih di tahap menyedihkan.

Antara perkara-perkara asas yang menjadi tuntutan di dalam Islam ialah untuk menanamkan akhlak yang baik dalam diri anak-anak seperi mengajar anak menyebut kalimah tauhid. Sabda Rasulullah SAW ³Sesungguhnya aku Muhammad SAW tidak diutus melainkan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak.t) Kesatuan ummah menerusi perkongsian tanggungjawab untuk mencipta kegemilangan umat Islam seperti di zaman Rasulullah SAW harus dijadikan benchmark umat Islam di zaman ini.´ Ayat Quran tersebut jelas menunjukkan Islam adalah sebuah agama yang menuntut setiap umatnya memuliakan saudaranya dengan perbuatan mudah yang tidak memerlukan pengorbanan material tetapi hanya dengan meringankan mulut memberi ucapan salam. sebuah hadis riwayat Muslim. Islam amat menggalakkan . Allah berfirman di dalam Surah Al-Nism ayat 86 ³Apabila diucap dengan satu ucapan maka balas olehmu dengan ucapan yang lebih baik daripadanya atau jawab secara yang elok. cara menjawab salam dan berbagai-bagai lagi diberi perhatian oleh Islam. Sikap tolong menolong antara umat Islam perlu dipertingkatkan kerana ia merupakan satu kemuliaan yang amat penting dalam kehidupan harian dan sewajarnya dijadikan satu kebiasaan. Selain memberi salam. Justeru. setiap umat Islam perlu sedar bahawa setiap daripada umat Islam bertanggungjawab menyumbang kepada keruntuhan atau kejayaan sesebuah masyarakat.´ Pendidikan di peringkat sekolah rendah seharusnya banyak mengandungi elemen-elemen pengukuhan jiwa kerana Islam berpandangan kanak-kanak adalah golongan yang mudah dipengaruhi kerana mereka akan menerima semua perkara bagi melengkapkan dirinya tanpa sebarang penentangan. akli. Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai adab apabila bertemu sesama saudaranya ³Jangan sekali-kali kamu menghinakan sesuatu yang baik dan kalaulah kamu bertemu saudaramu hendaklah dengan muka yang manis. Jan Jack Rosso dan Ibn Sina (Zahazan. Aristotle.t.´ Akhlak mulia ini perlu disemai dan dipupuk secara istiqamah ke dalam jiwa anak-anak kita supaya perlakuan baik ini akan menjadi sebati dengan diri mereka di mana sahaja mereka berada demi menjaga tatasusila hidup yang dipenuhi dengan keharmonian iman dan ketaqwaan. menanam akhlak yang baik dalam diri anak-anak dan adab-adab lain yang bersesuaian mengikut peringkat umur mereka.´ Perhubungan manusia sesama manusia juga amat dititikberatkan di dalam Islam selain perhubungan dengan Maha Pencipta. Islam telah menggariskan pelbagai panduan yang mengandungi banyak manfaat jika setiap umat Islam menghayatinya. umat Islam juga dituntut supaya sentiasa menghormati hak saudaranya seperti perlu meminta izin terlebih dahulu seperti firman Allah SWT di dalam surah Al-Nur ayat 27 ³Wahai orang yang beriman janganlah kamu masuk ke dalam sesebuah rumah yang bukan rumah kamu sehinggalah kamu meminta izin dan memberi salam ke atas ahli keluarga rumah tersebut yang demikian itu adalah lebih baik semoga kamu dapat mengambil peringatan.´ Kemuliaan akhlak sangat-sangat dituntut oleh Islam sehinggakan cara duduk. mengajar anak membaca Al-Quran dan menghafalnya.pembentukan umat Islam dari segi asmani. sesungguhnya Allah ke atas setiap sesuatu akan diperhitungkan. 2006).(Rokiah. Dari aspek pergaulan sesama rakan taulan. cara meminta izin. Sebagai contoh. perasaan dan sosial sehingga mereka menjadi ahli anggota masyarakat yang berguna kepada masyarakatnya (Zahazan. 2006) pula berpendapat ³Pendidikan itu berlaku dengan cara membiasakan anak membuat nilai-nilai dan norma-norma yang baik dalam suatu jangka waktu yang lama sehingga dia biasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik tadi. rohani. mengajar anak solat seawal usia 7 tahun. cara bergaul.

Pada peringkat awalnya sebanyak 33 item telah dapat dibina untuk mengkur nilai Islam antara pelajar . . Oleh itu. penyelidik telah membina satu instrumen untuk mengukur penerapan nilai-nilai Islam oleh pelajar yang telah disisih dari kurikulum sekolah rendah.Apakah nilai pelajar terhadap pelajar yang lain dari perspektif Islam. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 2 ³Tolong menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan ketaqwaan. Sesungguhnya Allah akan mengenakan seksaan yang amat dahsyat.´ Anak-anak perlu dididik dengan sifat mulia seperti ini kerana apabila mereka dewasa sifat ini sudah sebati di dalam diri mereka bak pepatah Melayu yang menyatakan µMelentur Buluh Biarlah Dari Rebungnya¶. Jadual 1 menunjukkan Bilangan item Nilai Islam terhadap rakan yang cuba diterap oleh guru agama mengikut Tahun pengajaran-pembelajaran semasa di sekolah rendah. Soalan Kajian: Berdasarkan kepada objektif yang dinyatakan di atas. Untuk tujuan kertas kerja ini. Kajian ini lebih berbentuk satu kajian ex post facto terhadap nilai interaksi pelajar selepas pengajaran dibuat buat beberapa tahun. Nilai-nilai ini telah pun diajar untuk amalan mereka sejak mereka berada di Tahun 1 lagi. dan takutlah kamu akan Allah. Di sini kami ingin mengkaji nilai pelajar terhadap rakan mereka. setakat manakah nilai terhadap rakan telah berjaya diterap dalam jiwa mereka. Pada peringkat awalannya.umatnya supaya memperbanyakkan sikap tolong menolong yang memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak. Objektif kajian: Kajian ini cuba membentuk satu instrumen untuk mengukur interaksi antara pelajar dari aspek nilai yang pernah diperkenalkan dan diasuh di sekolah oleh ustaz/ustazah mereka dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. pernyataan soalan kajian kami adalah: Apakah tahap penerapan nilai-nilai Islam antara pelajar ? Metodologi: Kami telah menjalankan kajian ini secara berperingkat-peringkat mengikut konstruk yang hendak kami kaji. Setakat mana nilai ini menjadi pegangan mereka atau dengan kata lain. kami hanya memberikan tumpuan kepada nilai Islam antara rakan yang dapat kami sisih dari kurikulum sekolah rendah yang menjadi amalan pelajar. dan jangan sekali kali kamu memberi pertolongan di atas perkara kejahatan dosa yang membawa kepada perseteruan. kami telah berusaha membangunkan satu instrumen untuk mengukur nilai interaksi antara pelajar. Untuk kertas kerja ini. penyelidik hanya menumpukan kepada satu nilai sahaja untuk dibentangkan ± Nilai Islam Antara Pelajar. Sebanyak 11 nilai utama telah dapat disisih dari kurikulum sekolah rendah.

Jadual 1: Bilangan Nilai Islam Terhadap Rakan Mengikut Tahun Pengajaran dan Pembelajaran Sampel: Populasi kajian adalah pelajar-pelajar Tahun 6 Sekolah Rendah Kebangsaan di persekitaran Lembah Kelang. Prosedur: Kajian ini pada asasnya mengandungi 2 fasa. Instrumen ini nanti akan dijadikan sebagai asas bagi kajian penerapan nilai-nilai pelajar sekolah menengah yang bakal dipilih secara rawak. untuk tujuan pembentangan ini. Fasa pertama ialah pembentukan instrumen kajian untuk menentukan item-item yang sesuai digunakan sebagai konstruk bagi menentukan nilainilai Islam khas untuk pelajar Tahun 1 hingga Tahun 6 yang diperolehi dari pembelajaran mereka di sekolah rendah kebangsaan secara formal. Bahagian A merupakan keperluan maklumat tentang demografi pelajar yang diselidiki dan sekali gus dijadikan sebagai pemboleh ubah tidak bersandar atau peramal bagi kajian ini. Lantaran itu. Konsep Penyelidikan Nilai Antara Rakan. Namun demikian. Sampel kajian adalah terdiri dari 156 orang pelajar tahun 6 yang baru 2 minggu tamat menduduki peperiksaan UPSR 2008 dipilih secara rawak dari beberapa buah sekolah rendah kebangsaan di Lembah Kelang. Instrumen: Satu set instrument dibina digunakan untuk kajian ini. sukatan pelajaran Pendidikan Islam dari Tahun 1 hingga ke Tahun 6 dijadikan rujukan utama sebagai asas penentuan kepada nilai-nilai Islam yang dikaji. Bahagian B merupakan item-item kajian amalan nilai Islam yang sekali gus bertindak sebagai pemboleh ubah bersandar bagi kajian ini.. pengkaji hanya mengenengahkan kajian nilai antara rakan sahaja. . Konstruk pengukuran adalah tahap penerapan nilai-nilai Islam antara rakan yang pernah dipelajari dari Tahun 1 hingga ke Tahun 6. Instrument terdiri dari Bahagian A dan Bahagian B.

bukan lagi sesuatu yang koinsidental tetapi sesuatu yang telah diyakini dan akan berpegang teguh dengannya. ia telah melangkaui satu domain kognitif dan menuju ke arah domain afektif pula. Situasi ini kuat dipengaruhi oleh latar belakang pelajar itu sendiri. Di sini kita lihat. Asas pengukuran kita disini ialah amalannya. Mereka mungkin boleh menerima sesuatu nilai berkenaan atau menolaknya berdasarkan amalan yang mereka lakukan. Oleh kerana matlamat kami adalah untuk menentukan konstruk nilai antara pelajar dengan mengambil kira setiap subkonstruk yang wujud dalam nilai antara rakan. Manakala pengajaran dalam Pendidikan Islam pula. Kerana apa yang dilakukannya. Mereka akan bertelagah atau berhujah demi mempertahankan nilai-nilai berkenaan yang kini semakin hampir untuk menjadi sesuatu yang perlu diikuti bagi dirinya.Pengajaran mata pelajaran Pendidikan Islam adalah satu mata pelajaran yang agak berbeza dengan mengajar mata pelajaran yang lain. rumah dan sekolah. Seandainnya dia menerima apa yang dipelajari tadi. pelajar akan cuba mencari satu penyelesaian dalaman bagi mengiakan nilai yang dipegangnya tadi. di samping memahami dan menguasainya dengan baik juga dapat mengamalkannya dan menjadikannya sebagai satu pegangan hidup mereka yang berkekalan dan menjadi teras kehidupanyannya nanti. (penjiwaan). ia akan tetap berusaha untuk menyatakan sebaliknya. Dalam pengajaran yang berteraskan kepada domain afektif.50 sahaja dan menjadikan sebagai asas kepada nilai antara rakan. Korelasi yang tinggi ini cukup untuk mencerminkan unsur-unsur yang wujud dalam konstruk nilai antara rakan. Maknanya di sini. ustaz/ustazah perlu dapat menyusuri hieraki pengajarannya yang bermula dengan pendedahan sesuatu nilai diikuti pula dengan kefahaman pelajar yang jitu terhadap nilai yang cuba di ketengahkan kepada pelajar tadi. jadi penyelidik menggunakan kekerapan amalan tadi sebagai kayu pengukurannya bagi menentukan tahap penerapan nilai kedalam jiwanya. Hakikatnya. Pelajar akan cuba memahami dan cuba pula untuk mengamalkan nilai-nilai berkenaan dari kaca mata mereka sendiri dan melihat setakat mana kebenaran apa yang diajar oleh ustaz/ustazah mereka. Walau apapun keadaan disekeliling yang tidak menyokong dengan nilai yang dipegangnya. Pelajar akan berhadapan dengan masyarakat sebenar sama ada di sekolah. Ustaz/Ustazah yang mengajar amat berharap agar pelajar. Pembentukan Konstruk Nilai Pada peringkat awalnya item-item nilai antara rakan yang kami pilih dari kurikulum sekolah telah dibuat analisis faktor untuk menentukan bilangan sub-konstruk yang wujud dalam konstruk nilai Islam antara pelajar dan mendapati 5 subkontruk (ciri) wujud dalam konsturk berkenaan. Allah sahaja yang maha mengetahuinya. Ini bermakna. Keadaan ini disebut sebagai telah dapat menghayati atau telah dapat menerapkannya dalam jiwa. dalam masyarakat luaran. pihak kami tidak meninggalkan . Guru mata pelajaran lain mengharapkan pelajar dapat memahami dan dapat menguasai tajuk itu dengan baik. maka kami telah memutuskan untuk mengambil faktor loading yang melebihi 0. Jika sekiranya keadaan ini telah mantap dan dapat disepadukan dengan dirinya sendiri. pelajar ingini menjiwai sesuatu nilai yang dipegangnya tadi. Di sini pelajar akan memerhati dan menilai setakat mana apa yang mereka lakukan itu sejajar dengan keadaaan sekeliling. Dia akan berusaha bersungguh-sungguh membuat justifikasi tentang perlakuannya (nilai yang dipegang) itu adalah benar dan kini telah hampir menjadi amalan hariannya. Ia sewajarnya dapat diajar dengan sejelas yang mungkin tentang konsepnya dan mengapa ia amat diperlukan dalam kehidupan manusia sehari-hari. ia akan terus berpegang dengan nilai berkenaan dan sebati dengannya. Suasana ini adalah berdasarkan kepada pemikiran yang mereka miliki dan hayati selama ini.

ini kami rasakan amat bertepatan dengan kehendak alam (buat masa ini). Kami perlu menetapkan norma bagi kajian kami terlebih dahulu dan melihat hubungan nilai dari sampel kami dengan sampel yang boleh dianggapkan norma bagi kajian kami nanti (convergent validity ± divergent validity). 2 Kadang-kadang. Di sini kami sempat mengumpulkan sebanyak 15 item untuk tujuan berkenaan dengan nilai kebolehpercayaan alfanya 0. Berdasarkan teori pengukuran untuk taburan skor. Walaupun demikian. Perlu ditegaskan di sini. kami telah mengambil kira keluk normal sebagai asas taburan nilai. . kajian ini hanya mengambil kira sampel dari kawasan yang terhad di Malaysia.08 (Jadual 2). Jadual 2: Taburan Skor Nilai Berteraskan Keluk Normal. Lembah Kelang sahaja.mana-mana ciri bagi membangunkan konstruk nilai antara rakan. instrumen ini merupakan terlalu awal dan pengesahan yang cekap dalam menetapkan indek nilai belum dijalankan lagi. Walaupun bilangan itemnya kecil.93 yang dianggap tinggi. kami mengharapkan instrumen ini akan lebih cekap lagi berbanding dengan 32 item pada peringkat asalnya. Kami telah menggunakan 4 skala kekerapan dimana 1 Tidak pernah. penyelidik telah menggunakan rekabentuk penghayatan afektif dari Kratwohl untuk menentukan indek nilai berkenaan. 3 Kerapkali dan 4 Sentiasa. Dalam proses kami menentukan sama ada seseorang pelajar itu telah dapat menerapkan sesuatu nilai itu. dimana skala 4 telah kami normalkan kepada jadual dibawah mengikut peringkat afektif dalam Krathwohl dengan membuat sedikit pindaan pada titik memusat dikecilkan kepada 2 dari 2.

Hampir 72% memberi salam bila sampai ke rumah kawan di di ikuti dengan 68% memohon izin dahulu sebelum masuk ke rumah kawan disetiap masa membuat lawatan ke rumah kawan.28. Kajian awalan ini juga mendapati semua partisipan tidak lagi berada dalam proses penerimaan atau memberi respon terhadap nilai-nilai Islam dengan rakan yang diajarkan oleh ustaz/ustazah di bilik-bilk darjah. Namun demikian. Ini melambangkan rasa hormat dan penerapan budaya Islam telah terpahat dijiwa mereka. Jadual 4: Kekerapan Amalan Nilai-Nilai Islam Antara Rakan. masih lagi terdapat hampir 8% masih tidak pernah berjabat salam sebelum bermain bersama kawan. Manakala terdapat hampir 53% partisipan masih lagi ditahap mengorganisasikan nilai-nilai Islam dengan rakan-rakan.Analisis Data: Pada umumnya.. . Pada umumnya indek nilai tahap penghayatan terhadap nilai-nilai Islam dengan rakan adalah pada 3. Jadual 4 menunjukkan kekerapan partisipan mengamalkan beberapa perlakuan yang pernah dipelajari semasa di sekolah rendah. terdapat hampir 16% partisipan telah sampai ke tahap penerapan atau penghayatan nilai-nilai Islam dengan rakan. Jadual 3: Taburan Peratusan (%) Untuk Tahap Penerapan Nilai.

antara rakan. ia itu pada tahap masih lagi dalam proses cuba mengorganisasi penerapan nilai Islam dengan rakan. Namun demikian. Kajian tinjauan awalan ini pada hakikatnya cuba membentuk satu instrument penerapan nilai-nilai Islam. bahawa nilai penarapan Islam dikalangan pelajar yang akan memasuki sekolah menengah boleh dianggap tinggi iaitu pada tahap 3. Oleh itu.28 pada skala 4. Instrumen ini tidak boleh digunakan lagi sebagai satu instrumen yang muktamad kerana ia hanya baru diperingkat permulaan kajian. Instrumen ini merupakan satu sub-konstruk (Nilai antara rakan) dari satu konstruk terbesar kami (Penerapan Nilai Islam di kalangan Pelajar Sekolah Menengah). dan digunakan sebagai satu kajian rintis kepada kajian yang lebih lanjut dan mendalam tentang penerapan nilai-nilai Islam dikalangan para pelajar Sekolah Menengah di Malaysia. satu rumusan boleh juga dibuat berdasarkan kajian rintis ini. Instrument ini perlu dimantapkan lagi melalui beberapa peringkat dalam ujiannya untuk mengatakan ianya satu instrumen yang benar-benar mantap boleh dikatan dapat mengukur nilai antara rakan.Rumusan: Kajian ini merupakan satu kajian ex-post-facto. terserah kepada ustaz/ustazah di sekolah rendah untuk membuat sesuatu agar penerapan . untuk digunakan sebagai asas (format) dalam menentukan penerapan nilai-nilai keIslaman dikalangan pelajar-pelajar Islam di Malaysia.

dakwah. Universiti Kebangsaan Malaysia. Rokiah Ahmad.Tahar. 167-175. Biro Perkhidmatan Pendidikan Majlis Agama Islam Sarawak dan Fakulti Pendidikan. Tasawwur dan strategi. Maktab Perguruan Islam.nilai pelajar antara rakan mereka menjadi lebih dapat dihayati dalam jiwa mereka berdasarkan nilai-nilai Islam yang cuba diserapkan ke dalam jiwa mereka melalui pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah. Selangor. Tajul Ariffin Nordin dan Khairul Anwar Mastor (2002). Kuala Lumpur. Zahazan Mohamed (2006). Azma Mahmood. Victory Agencie. Rujukan Ahmad Mohd. Kementerian Pendidikan Malaysia. Bangi 9-10 Oktober. Prosiding Wacana Pendidikan Islam (Siri 6). Anakku Hebat Anakku Soleh. Ahklak Seorang Muslim.info/. . Capaian pada 8 Mac 2009. Konsep dan Penekanan Aspek Modal Insan di Sekolah : Satu Refleksi Dalam Kalangan Pelajar Pengajian Tinggi. Salleh Amat dan Mohd Mokhtar Hj. Institusi Aminudin Baki. Muhammad Al-Ghazali. Kertas Kerja Kursus Pengurusan Kakitangan Sumber Maktab Perguruan & Pendidikan Islam dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. 20-26 Mac. Oxford Fajar Sdn Bhd. (2007). Sejarah dan Kaedah Pengajaran Pembelajaran. matlamat dan objektif pendidikan islam kurikulum bersepadu sekolah menengah. Pengukuran Penghayatan Pendidikan Islam Pelajar: Satu keperluan kea rah penilaian holistic mata pelajaran pendidikan islam. Pendidikan Islam:Falsafah. Kertas Kerja Seminar Pendidikan Islam Era 2020: Tasawwur dan Strategi. Pusat Perkembangan Kurikulum (1987).t). Siti Rohayah Ariffin. Prosiding Seminar Kebangsaan Profesion Perguruan 2002 Bahagian Pendidikan Islam PPK (1989). (2004). Telaga Biru Sdn Bhd. Falsafah. Zahid Nordin (1992). Rancangan kurikulum bersepadu sekolah menengah. Pendidikan Islam era 2020. http://www.Salleh. (2005). Kuala Lumpur. Adab Pergaulan Menurut Al-Quran dan Al-Sunnah.(t. Wan Mohd.

tanpa bantuan orang lain (Laszlo & Castro. 1994). ianya memberi peluang kepada seseorang itu khususnya pelajar untuk mempelajari seterusnya memahami sesuatu topik pelajaran. pelbagai perisian pendidikan bagi pelbagai mata pelajaran telah dibangunkan berasaskan teknologi interaktif ini (Valerie & Lisa. Seterusnya. 1997). kajian ini membandingkan pembelajaran Pendidikan Islam dengan menggunakan teknologi Multimedia dan pembelajaran Pendidikan Islam dengan menggunakan bahan bercetak. Perisian Multimedia interaktif ini diandaikan mempertingkatkan pembelajaran dan pencapaian pelajar. Guru boleh mengintergrasikan beberapa Program seperti MS Offoce dengan Hotpotatoes bagi menghasilkan dapatan yang menarik. Markah ujian pelajar diandaikan akan meningkat. 2000). Bab 1 : Masalah Kajian PENGENALAN Semenjak kebelakangan ini minat terhadap penggunaan Multimedia di dalam pendidikan semakin meningkat. Ini sudah tentu lebih menarik jika dibandingkan dengan kaedah konvensional yang menggunakan bahan bercetak bagi menyampaikan maklumat. kumpulan Multimedia dan kumpulan bahan bercetak). Kini perisian yang dikenali sebagai Multimedia itu lebih bersifat interaktif. Berdasarkan postulat bahawa pembelajaran menggunakan Multimedia interaktif adalah satu proses yang konstruktif. Seramai 60 orang sampel telah dipilih berdasarkan pencapaian Pendidikan Islam mereka (pencapaian sederhana dan pencapaian tinggi) yang kemudiannya telah dibahagikan secara rawak kepada tiga kumpulan eksperimen (kumpulan kawalan. Diperingkat sekolah guru-guru dapat membina bahan Multimedia sendiri melalui penghasilan individu atau berkumpulan. pelajar akan mengingat lebih banyak maklumat. Kaedah statistik yang telah digunakan untuk menganalisis data ialah ujian sampel bebas. Pelajar diandaikan lebih kerap belajar dengan menggunakan komputer yang serba canggih ini. perisian yang berbentuk Multimedia interaktif ini telah dibangunkan untuk empat mata pelajaran. grafik. 1995). Dengan menggunakan Multimedia interaktif. dan belajar dengan kadar yang lebih cepat (Hokanson & Hooper. Sains. Di Malaysia. Penggunaan perisian Multimedia interaktif di dalam bidang pendidikan sudah tentu mendapat pandangan positif beberapa pihak.Namun demikian . Penggunaan Multimedia interaktif juga membolehkan seseorang itu berinteraksi terus dengan komputer atau perisian bagi mendapatkan maklumat atau ilmu pengetahuan semaksima mungkin. dan Pendidikan Islam.Perbandingan Keberkesanan Teknologi Multimedia dan Bahan bercetak Untuk Pembelajaran Pendidikan Islam Di Sekolah Kebangsaan Anak Ikan. Pakar-pakar perisian telah menambahkan suara. ABSTRAK Tujuan kajian ini ialah untuk mengenalpasti kesan penggunaan Multimedia interaktif terhadap pencapaian markah ujian topikal Pendidikan Islam pelajar. gambar foto dan video ke dalam perisian yang dahulunya didominasikan oleh teks sahaja. pembelajaran berbantukan komputer ini diandaikan akan menyediakan pelajar untuk memasuki dan bersaing di arena globalisasi yang serba moden (Oppenheimer. Bahasa Inggeris. Disebabkan teknologi Multimedia interaktif ini lebih menarik dan canggih. iaitu Bahasa Malaysia.

Perisian-perisian ini dibangunkan oleh Telekom Smart School (TSS) dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia (Telekom Smart School Website: www. Salah satu tujuan manusia diberikan akal adalah supaya mereka dapat hidup dengan sempurna di dunia ini serta dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. ilmu dan teknologi merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan dan ia saling berkait antara satu sama lain.my). 2000). dan belajar dengan kadar yang lebih cepat (Hokanson & Hooper. namun demikian usaha proaktif telah dilakukan oleh Jabatan Pelajaran dan guru-guru pendidikan menghasilkan CD dan persembahan Multimedia untuk pengajaran Pendidikan Islam. Secara umumnya.com. Pelajar diandaikan lebih kerap belajar dengan menggunakan komputer yang serba canggih ini. 1997).tmsmartschool. manusia di Mesir telah berjaya menemui cara atau ilmu membuat kertas dari pokok papirus. 1998). Seterusnya. Ini juga sebenarnya menyahut seruan ke arah negara yang maju pada tahun 2020 yang mana rakyat Malaysia mampu bersaing di arena globalisasi yang berasaskan teknologi maklumat (Mahathir Mohammad. pembelajaran berbantukan komputer ini diandaikan akan menyediakan pelajar untuk memasuki dan bersaing di arena globalisasi yang serba moden (Oppenheimer. mendalami dan seterusnya berkemungkinan menjawab serta memberi gambaran tambahan tentang keberkesanan . Dengan teknologi ini juga telah berjaya merancakkan lagi perkembangan teknologi-teknologi lain seperti teknologi dalam bidang geologi dan pertanian. Latar Belakang Kajian Manusia telah dikurniakan akal fikiran oleh Tuhan yang Maha Esa. Perisian Multimedia interaktif ini diandaikan mempertingkatkan pembelajaran dan pencapaian pelajar. Ini adalah satu usaha yang sangat baik yang membuktikan Malaysia juga tidak ketinggalan di dalam perkembangan teknologi perkomputeran yang semakin hari semakin canggih itu. pelajar akan mengingat lebih banyak maklumat. Bidang pendidikan juga tidak terlepas dari arus gelombang ledakan teknologi kompuer di mana ia telah memudahkan para pendidik untuk melahirkan satu generasi yang mampu memperkembangkan bakat diri menjadi manusia yang sepadu antara akademik dan akhlaknya serta harmonis dalam setiap aspek sepertimana yang telah digariskan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Akal berfungsi membantu manusia mencipta pelbagai perkara dan benda untuk memudahkan mereka dalam pelbagai urusan dan dengan tidak secara langsung. Teknologi komputer juga adalah salah satu contoh hasil dari pemerhatian dan pengkajian yang mendalam oleh manusia yang bertujuan untuk memudahkan urusan duniawi manusia. pelbagai ilmu dan teknologi telah berjaya diwujudkan. Sebagai contoh. Penggunaan perisian Multimedia interaktif di dalam bidang pendidikan sudah tentu mendapat pandangan positif beberapa pihak. Markah ujian pelajar diandaikan akan meningkat.bahan Multimedia Pendidikan Islam amatlah kurang jika dibandingan dengan matapelajaran di atas. Kajian ini sebenarnya merupakan kajian pertama yang bertujuan menyokong.

Guru juga tidak perlu lagi menerangkan isi kandungan pelajaran secara menyeluruh. Seringkali berlaku masalah di sekolah-sekolah di mana pelajar-pelajar digabungkan daripada beberapa kelas yang berbeza kerana jumlah pelajar muslim di dalam satu-satu kelas tidak ramai. Teknologi Multimedia Teknologi Multimedia merupakan satu atau lebih medium yang mencantumkan elemen grafik. 2004). lembaran kerja. ianya merupakan satu lagi inovasi di dalam cara memperolehi sesuatu ilmu pengetahuan atau penyampaiannya. Contoh bahan Teknologi Multi Media untuk pengajaran ialah CD Interaktif. 2006). kajian ini juga sebenarnya ingin memperlihatkan bagaimana penggunaan Multimedia interaktif memainkan peranannya.penggunaan Multimedia interaktif khususnya di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. catatan ringkas dan peta minda. Bahan Bercetak Sebarang bahan yang dijelmakan dalam keadaan verbal adalah merupakan bahan bercetak. Dalam kepesatan teknologi pada masa ini Multimedia sudah tidak menjadi asing bagi semua lapisan masyarakat terutama dikalangan pendidik. Disebabkan senario ini. Hasil dari kesedaran ini. ianya merupakan saluran komunikasi bagi menyampaikan matlamat tertentu (Dr Megat Al Imran. Jika dilihat kepada suasana pengajaran dan pembelajaran dahulu. Ini akan melambatkan proses pengajaran dan pembelajaran. kebanyakan para guru lebih cenderung menggunakan kaedah konvesional iaitu menggunakan kaedah Chalk and Talk di mana guru secara total menjadi tutor kepada pelajar dengan kapur dan papan tulis. Dengan bantuan BBM yang menggunakan komputer. audio dan video bagi melahirkan kesan yang kuat terhadap komunikasi (Narimah Ismail. perlu adanya revolusi pengajaran dan pembelajaran yang mampu menarik minat pelajar untuk melibatkan pelajar secara menyeluruh dalam proses pengajaran dan pembelajaran. guru terpaksa menghadapi masalah dalam pengendalian masa. Mata Pelajaran Pendidikan Islam merupakan satu daripada mata pelajaran teras yang perlu diambil oleh semua pelajar muslim sekolah menengah. Ini membuatkan minat pelajar-pelajar untuk mendalami pelajaran mata pelajaran itu berkurangan. Dalam pengajaran bahan bercetak merujuk kepada buku teks. persembahan. dengan penggunaan Multimedia interaktif di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Dalam mendalami kajian ini hendaklah perlu memahami dua istilah penting iaitu teknolgi Multimedia dan bahan bercetak. Ini kerana kaedah ini mudah dilaksanakan tanpa perlu membuat persediaan yang lama oleh guru tersebut. perisian berasaskan web dan juga ujian secara maya. guru dapat menguruskan masa dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik dan bijak kerana ia mudah dikendalikan. khususnya di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam yang sememangnya menjadi tuntutan kehidupan manusia. Berlandaskan konsep konstruktivisme di mana seseorang itu membina sendiri atau memperkembangkan lagi kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasai. Sebenarnya tanpa kita sedari. Tetapi bagi pelajar suasana pempelajaran sebegini membuat mereka bosan dan jemu kerana hanya wujud hubungan satu hala sahaja di mana guru sahaja yang mengemukakan kandungan dan pelajar hanya mendengar serta suasananya yang statik dan sama pada setiap sesi pembelajaran. memadai dengan penerangan terhadap isi kandungan yang .

OBJEKTIF KAJIAN Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti samada terdapat perbezaan yang signifikan di antara pelajar yang belajar Pendidikan Islam dengan menggunakan bahan bercetak dan pelajar yang belajar Pendidikan Islam dengan menggunakan Multimedia. Variable bagi fokus untuk dapatan banyak berpusatkan kepada teknik dan bahan Bantu mengajar iaitu Multimedia dan bahan cetakan. Berikut adalah persoalan-persoalan bagi menjelaskan penyataan masalah. Berikut adalah gambarajah menunjukan konsep kajian ini. guru juga mestilah prihati terhadap variable tahap penerimaan murid. Murid akan dibahagikan kepada tahap kecerdasan yang hamper sama antara kumpulan. Ini kerana di sini komputer telah mengambil peranan guru yang dahulunya sebagai tutor kepada pelajar. (vii) Perlukah ujian cetakan sahaja atau ujian interaktif bersepadu dalam menetukan dapatan akhir? (viii) Adakah murid bersedia untuk menerima variable pengelasan teknik pengajaran dalam tempoh beberapa bulan? Kerangka Konsep Dalam mengendalikan kajian ini dua cara pembejaran berbeza akan menentukan perbezaan pencapaian murid. dari segi pencapaian markah ujian topikal Pendidikan Islam. Antara lain. Kajian ini banyak berfokuskan kepada dapatan murid setelah menjalani beberapa ujian secara berterusan.penting-penting sahaja. namun demikian terdapat beberapa variable bersandar dan tak bersandar perlu diberi perhatian. (i) Adakah keperluan bahan pembelajaran Multimedia mencukupi? (ii) Perlukah keseimbangan antara kedua-dua variable jenis bahan yang digunakan? (iii) Adakah tahap kecerdasan murid yang berbeza perlu dimalarkan atau ianya akan membentuk variable bersandar? (iv) Adakah layanan guru berbeza antara sample dalam kelas yang berlainan? (v) Perlukah guru Pendidikan Islam mendapat bantuan daripada guru lain untuk melancarkan pengendalian bahan Multimedia? (vi) Adakah minat murid yang berbeza akan menjadi penganggu setiap kali ujian dijalankan. Untuk mengenalpasti samada terdapat perbezaan yang signifikan dari segi pencapaian markah ujian topikal Pendidikan Islam di antara pelajar yang mengunakan Multimedia interaktif dan pelajar yang . Rajah : Menunjukan factor-faktor yang mempengaruhi pencapaian Pendidikan Islam. objektif kajian ini ialah: 1.

2. khususnya di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam yang sememangnya mencabar. sample yang digunakan banyak mempunyai persamaan dengan sekolah sekitar iaitu SK Tok Dor dan SK Kg Bharu. Dengan hasilan kajian sudah tentu dapat digunakan untuk beberapa sekolah sekitar yang mempunyai demografi penduduk yang hamper sama.menggunakan bahan bercetak bagi pelajar-pelajar kumpulan pencapaian Pendidikan Islam sederhana. Diharapkan dengan merujuk atau membaca penyelidikan ini. Untuk mengenalpasti samada terdapat perbezaan yang signifikan dari segi pencapaian markah ujian topikal Pendidikan Islam di antara pelajar yang menggunakan Multimedia interaktif dan pelajar yang menggunakan bahan bercetak bagi kumpulan pencapaian Pendidikan Islam tinggi. Batasan Kajian Kajian ini adalah berfokuskan kepada pelajar (KBSR) iaitu tahun 5 dan tahun 4. Diharapkan kajian ini juga boleh dijadikan panduan dan rujukan Kementerian Pendidikan khususnya Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP). kajian ini juga sebenarnya ingin memperlihatkan bagaimana penggunaan Multimedia interaktif memainkan peranannya. Akhir sekali. Berlandaskan konsep konstruktivisme di mana seseorang itu membina sendiri atau memperkembangkan lagi kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasai. ianya akan dapat membuka minda atau mendatangkan idea-idea baru yang seterusnya menyumbang kepada pembangunan di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. 3. mendalami dan seterusnya berkemungkinan menjawab serta memberi gambaran tambahan tentang keberkesanan penggunaan Multimedia interaktif khususnya di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Berdasarkan latarbelakang pelajar. Untuk mengetahui pandangan pelajar dan guru tentang penggunaan Multimedia interaktif untuk pembelajaran Pendidikan Islam. dengan penggunaan Multimedia interaktif di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. KEPENTINGAN KAJIAN Kajian ini sebenarnya merupakan kesinambungan kajian-kajian lepas yang bertujuan menyokong. di dalam merancang dan melaksanakan sesuatu dasar pendidikan terutamanya yang berkaitan dengan penggunaan teknologi maklumat di dalam bidang pendidikan di masa hadapan. Hasil dapatan kajian ini juga diharap dapat memberi maklumat yang mungkin amat berguna kepada golongan pendidik khusunya guru Pendidikan Islam yang mana mereka merupakan medium antara pelajar dan mata pelajaran Pendidikan Islam. khusunya perisian Multimedia bagi mata pelajaran Pendidikan Islam yang kini digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran di sekolahsekolah di seluruh negara. ianya merupakan satu lagi inovasi di dalam cara memperolehi sesuatu ilmu pengetahuan atau penyampaiannya. diharap dapatan kajian ini dapat memberi sedikit sebanyak maklum balas serta panduan kepada pihak yang membangunkan perisian-perisian pendidikan. Sebenarnya tanpa kita sedari. .

Jumlah murid hanya dibataskan kepada 60 orang sahaja bagi memudahkan pengumpulan dan penilaian instrument serta menganalisis data dengan baik. jenis pelajar. tahap pencapaian pelajar.Penghantaran dan Penukaran Maklumat Bahan CetakanMerupakan bahan cetakan secara verbal atau bertulis pada medium terentu dan menpunyai matlamat teretentu. sederhana dan rendah. suara(audio) dan video Kamus Dewan Edisi 4. memudahkan kolaboratif dan perbandingan global. menyalur dan menyampai maklumat secara efektif.. pantas dan banyak untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Multimedia akan menjanakan dan banyak berfokuskan kepada Persepsi. menyimpan. mengumpul. perwakilan. Guru yang telibat mempunyai kemahiran mengendalikan bahan Multimedia dan cetakan dengan baik Murid juga akan dikelaskan kepada 3 tahap utama iaitu tinggi.Bagi bahan pembelajaran telah dihadkan kepada dua bahagian utama iaitu teknologi Multimedia dab bahan bercetak. memproses. keperluan pelajar.Storan. guru dan persekitaran bilik darjah.Persembahan. subjek yang diajar. dan membolehkan bahan-bahan Multimedia dicipta dan disebarkan dengan mudah Bab 2 : Tinjauan Literatur Pengenalan .Narimah Ismail 2004 Pembelajaran Berbantukan Komputer.Dalam hal ini Irfan Naufal Umar (2004) pula mendapati penggunaan ICT dalam proses P&P membolehkan bilik darjah bertemu dengan dunia nyata serta membolehkan pelajarpelajar sendiri mencari maklumat dan bahan asal. teknologi Multimedia ialah ciptaan moden yang mengabung lebih daripada media seperti grafik. Setiap sukatan yang diajar adalah berkonsep penuh berdasarkan variable yang dipilih iaitu berkonsepkan Multimedia dan cetakan.Menurut Ahmad Fuad (2003). Manakala Halimahtun Saadiah dan Nor Azilah Ngah (2003) pula mendapati kejayaan ICT dalam pendidikan bukan hanya terletak pada teknologi tetapi juga faktor lain seperti pendekatan pedagogi. dalam konteks pendidikan.teknologi maklumat merupakan satu rangkaian elektronik untuk mencari. Terminologi kajian Antara istilah penting dalam kajian ialah: Teknolgi Multimedia mengikut kamus dewan.

Malah Norizan (2003) dalam kajiannya mendapati wujud perhubungan yang baik antara kemahiran ICT dengan amalan ICT dalam P&P. Keupayaan seseorang untuk menggabungkan ICT dalam pengajaran bukan berlaku secara automatis. penggunaan komputer dalam P&P dan aplikasinya dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Albion (1999) menyarankan bahawa satu cara yang ideal untuk meningkatkan efikasi guru terhadap penggunaan ICT ialah dengan menyediakan latihan kemahiran ICT kerana ia berupaya meningkatkan efikasi guru.Teknologi Multimedia merupakan bahan pembelajaran yang sangat menarik dan banyak dikaitkan dengan kemajuan dunia ICT ( Teknologi Maklumat ) dengan kata lain Teknologi Multimedia adalah berada dalam skop yang sama dengan ICT. Kajian ini telah dilakukan oleh Md. Kajian Lepas Yang Berkaitan Kajian-kajian lepas yang dilakukan oleh para pengkaji sebelum ini banyak menitik beratkan tentang strategi pengajran serta kaedah-kaedah pengajaran seperti kaedah pembangunan koperatif. Kedua. Pengetahuan dan kemahiran dalam ICTtidak menjamin pengintergrasiannya dalam kurikulum dan juga pengajaran. Manakala Mohd Zaaba dan Zurida mendapati guru-guru masih tidak pasti akan keupayaan mereka untuk menggabungkan ICTdalam pengajaran. Menyokong pendapat Albion (1999) ialah Jones (2002) yang menyatakan bahawa apabila guru menggunakan ICT untuk tujuan pengajaran. Mengikut Sarimah (2003) pula latihan ICTdiperlukan bukan sahaja untuk melatih kemahiran penggunaannya tetapi juga untuk menyakinkan penggunaannya dalam P&P dalam kalangan guru. Pertama. keyakinan diri akan muncul sebagai petunjuk yang penting ke atas seseorang guru untuk mengajar ICT dalam bilik darjah. Di antara kajian-kajian tersebut ialah: Strategi Pengajaran Pendidikan Islam Tahap 2 Sekolah Rendah Di Kawasan Sungai Petani dan Yan. guru perlu diberikan kemahiran yang mencukupi untuk menggunakan peralatan ICTsecara cekap dan efektif. bahawa penggunaan ICT dalam pengajaran adalah bergantung kepada keyakinan diri guru untuk mengguna dan mengendali peralatan ICT. Mengikut Ahmad Fuad (2003) hasrat untuk mencapai penggunaan ICT secara menyeluruh dalam proses pengajaran dan pembelajaran memerlukan dua jenis perubahan dalam kalangan guru. Hal ini diperkukuhkan lagi oleh Moersch (2001). Kebanyakan daripada mereka masih berada di tahap perlu belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam ICT. adalah penting bagi guru untuk membuat persediaan yang mencukupi agar dapat memenuhi tuntutan dan jangkaan masyarakat untuk menggabungkan ICTdalam pengajaran. guru harus diyakinkan bahawa terdapat banyak kebaikan dan kepentingan penggunaan ICT dalam P&P. Justeru. Berikut adalah beberapa pandangan tokoh-tokoh penting dalam bidang berkaitan kajian ini. Sikap serta keyakinan dan efikasi yang tinggi membantu memudahkan proses peningkatan kemahiran dalam pelaksanaan MULTIMEDIA DAN MULTIMEDIA dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam kajian ini beliau membahaskan dan membincangkan tentang kaedah dan strategi terbaik yang boleh digunakan dalam pengajaran Subjek Pendidikan Islam matapelajaran Pendidikan Islam tahap 2 iaitu . Pembangun (perisian) juga telah merujuk kepada beberapa kajian yang lepas yang mempunyai perkaitan dengan apa yang hendak dikaji oleh penyelidik. Radzi Bin Bahari pada tahun 1997. Kedah.

Kajian berbentuk penulisan ini telah dilakukan oleh Hamzan Bin Omar (1999) yang meliputi perbicangan tentang kaedah Koperatif dalam P&P. penghayatan kaedah-kaedah dan strategi seperti gabung jalin. Kaedah Pembelajaran Koperatif dan Aplikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam (KBSM). Kaedah ini memberikan peluang kepada pelajar untuk mencuba pelbagai jenis peluang pembelajaran dan secara am menunjukkan pencapaian yang lebih baik berbanding dengan pelajarpelajar dengan pelajar-pelajar dalam kelas yang mengamalkan kaedah tradisional. Pengajaran Bacaan Jawi Menggunakan Kaedah Gabungan Bunyi Kata Dengan Bantuan huruf Rumi. Beliau telah membuat kesimpulan bahawa rata-rata pelajar di Lembah Klang berminat dengan komputer dalam P&P Pendidikan Islam iaitu sebanyak 70% dan kekerapan yang berulang kali dalam penggunaan komputer dalam pencapaian di mana kemahiran berkomputer dapat meningkat keberkesanan pengajaran subjek Pendidikan Islam seterusnya ini dapat membantu perkembangan pembelajaran iaitu pelajar dapat mengukuhkan kefahaman dan pengetahuan tentang isi pelajaran subjek tersebut. Dengan ini. Kaedah gabungan . Dalam kajian ini juga dilampirkan juga punca-punca kelemahan penggunaan kemahiran jawi di kalangan pelajar dan antaranya sistem penulisan jawi sukar dan cara penulisannya yang tidak seragam. Beliau mengatakan bahawa faktor utama mengapa pelajar-pelajar tidak dapat menguasai kemahiran membaca dan menulis jawi adalah disebabkan guru tidak menggunakan kaedah pengajaran yang tidak sesuai dengan pelajar masa kini. aplikasinya dan kepentingannya serta implikasinya terhadap perkembangan kognitif pelajar.tahun 4 dan 5. Pelajar adalah bersifat secara aktif dan bukannya penerima yang pasif. Pengkaji juga telah memberikan beberapa cadangan untuk meningkat prestasi P&P Pendidikan Islam seperti pihak pengurusan sekolah harus melakukan pencerapan terhadap P&P guru mata pelajaran Pendidikan Islam. Kuala Lumpur. Kajian ini telah dilakukan oleh Dewi Maslehah Bt. Perkembangan penggunaan komputer di sekolah boleh dikatakan pesat namun ada segelintir pelajar yang tidak pernah menggunakan komputer dalam proses pembelajaran. Antara isi kajian yang menjadi tumpuan adalah perbincangan mengenai kaedah-kaedah yang biasa dilaksanakan oleh guru-guru Pendidikan Islam dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah. penerangan dan soal jawab dapat dilakukan seterusnya dapat memberikan kefahaman yang baik kepada murid-murid. syarahan. Seorang pelajar Universiti Malaya iaitu Vasantha a/p Yethembram telah berjaya menyempurnakan kajiannya mengenai penggunaan komputer dalam proses P&P subjek Pendidikan Islam. Penggunaan Komputer Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Tahun 1 di beberapa buah Sekolah Menengah Lembah Klang. Skop kajian beliau adalah mengenai keberkesanan penggunaan komputer dalam P&P di Sekolah Menengah Lembah Klang pada Tahun 1 di sekolah tersebut. Yusoff pada tahun 1995 di Universiti Malaya. dan keberkesanan penggunaan kaedah-kaedah tersebut dalam kelas serta tingkahlaku guru semasa mengajar dan kesannya terhadap murid. Md.

Beliau telah memilih dua kaedah pengajaran iaitu kaedah deduktif dan Tajuk-tajuk dan kesesuaiannya dengan kaedah pengajaran Tajuk Kaedah Mengenal Allah Deduksi Hari Kiamat Gabungan deduksi-induksi Qada dan Qadar Induksi kaedah induktif.penulis telah mengambil modul kaedah bacaan Iqra sebagai kaedah rujukan dalam kajian beliau. Perbandingan Kesan Dua Kaedah Pengajaran Tata Bahasa Arab Kepada Pelajar-Pelajar Tahun 4 Penyelidikan ini telah dilakukan oleh Abdul Rahman Bin Haji Abu Bakar (1990) dan ia dilaksanakan adalah bertujuan untuk membandingkan keberkesanan dua kaedah pengajaran ke atas pencapaian pelajaran tat bahasa Arab pelajar-pelajar di peringkat tahun 4. manakala tajuk pelajaran Pendidikan Islam yang diajar ialah mengenal Allah. Secara keseluruhannya. Hari Kiamat. Secara ringkasnya hasil kajian beliau adalah seperti berikut: Ini bermakna tiada satu kaedah mengajar yang paling sesuai untuk mengajar semua pelajaran Pendidikan Islam. Antara contoh proses pengajarannya ialah : Huruf vokal jawi aliff ( ) diwakilkan dengan bunyi huruf rumi A Huruf vokal jawi wau ( ) diwakilkan dengan bunyi huruf rumi U Huruf vokal jawi ya ( ) diwakilkan dengan bunyi huruf I . Satu Kajian Perbandingan Mengenai Tiga kaedah Pengajaran Pendidikan Islam di Maktab Perguruan Islam Kajian ini telah berjaya disempurnakan oleh Hanapi Saad pada tahun 1984. Bangi di mana kaedah-kaedah strategi pengajaran yang dipilih dalam kajian ini adalah kaedah induksi.bunyi kata huruf rumi yang dipercayai oleh pengkaji boleh membantu pelajar-pelajar yang lemah dalam menguasai jawi telah diperbahaskan dengan teliti dalam bahagian 4 kajian ini. wujud perbezaan yang signifikan di antara kumpulan-kumpulan yang telah mengikuti tajuktajuk pelajaran Mengenal Allah. kaedah deduksi dan kaedah gabungan deduksi-induksi. oleh itu para guru dan tenaga pengajar perlulah memikirkan kaedah pengajaran yang paling sesuai dalam proses P&P untuk mencapai objektif pengajaran yang telah dirancang. Dalam dapatan kajian pengkaji. Tujuan kajian ini dibuat adalah untuk membandingkan kesan perbezaan kaedah mengajar ke atas pencapaian Pendidikan Islam guru-guru pelatih Maktab Perguran Islam. Qada dan Qadar yang menggunakan kaedah-kaedah yang disebutkan tadi dalam menguasai maklumat. tidak terdapat perbezaan yang . Secara kesimpulannya. Hari Kiamat serta Qada dan Qadar. Menurut beliau. keberkesan setiap tajuk yang diajar itu adalah berbeza dan bergantung kepada kaedah pengajaran.

bertutur. Guru Pendidikan Islam seharusnya mempunyai keyakinan untuk mengintergrasikan multimedia dalam pengajaran bagi meningkatkan outcomes dan keberkesanan pengajaran. Selain daripada itu. dan keguguran peserta kajian. Kajian ini menggunakan metodologi eksperimen kuasi (quasi experimental design). Dapatan kajian jelas menunjukkan bahawa efikasi mempengaruhi amalan penggunaan multimedia guru Pendidikan Islam dalam melaksanakan pengajaran Pendidikan Islam. Rasional penggunaan rekabentuk ini ialah kerana kesahihannya didapati tidak terancam oleh kesan faktor bukan rawatan seperti kematangan. ia telah melahirkan Kaedah Elektrik Sistematik yang merupakan gabungan daripada kedua-dua kaedah yang sedia ada di mana penggunaannya dapat memberikan kesan yang lebih baik dan bermakna terhadap pelajar jika dilaksanakan di tempat-tempat pengajian. Bab 3 : Metodologi kajian Rekabentuk kajian. Rekabentuk kuasi yang dipilih ialah rekabentuk kuasi kumpulan kawalan tidak sama (non-equivalent control-group design). penggujian dan pengalatan. Guru Pendidikan Islam seharusnya mengintergrasikan multimedia dalam pengajaran Pendidikan Islam supaya pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam menjadi lebih menarik dan berkesan. disebabkan kehadiran kumpulan kawalan. Rumusan Kajian ini secara umumnya telah menunjukkan bahawa implikasi efikasi dan amalan guru Pendidikan Islam terhadap penggunaan multimedia dalam pengajaran Pendidikan Islam.signifikan di antara kesan pengajaran kaedah induktif dengan kesan pengajaran kaedah deduktif dalam tata bahasa Arab walaupun wujud purata pencapaian kumpulan kaedah induktif lebih tinggi jika dibandingkan dengan purata pencapaian kumpulan deduktif. penyelidik mengatakan bahawa tiada satu kaedah yang tertentu yang lebih sesuai untuk mengajar semua tajuk pelajaran tata bahasa. kematangan. . ianya dijangka dapat mengawal ancaman faktor bukan rawatan yang disebabkan minat. Guru-guru Pendidikan Islam perlu menyesuaikan kaedah pengajaran mengikut perkembangan semasa agar mereka tidak menjadi guru yang terpinggir dan kaku. Antaranya ialah untuk membandingkan keberkesanan dua kaedah pengajaran BahasaArab iaitu di antara Kaedah alSyam iyyat al-Syafawiyyah dan kaedah Taqlidiyyah terhadapa empat kemahiran bahasa (mendengar. di mana sekumpulan individu atau subjek yang terlibat dalam penyelidikan telah ditetapkan. Maimun Aqsha Lubis (1991) telah menyenaraikan tujuan-tujuan kaijan ini dijalankan. Dengan ini. Menurut pengkaji di akhir penyelidikan. Satu Perbandingan Kesan Dua Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Terhadap Pencapaian Kemahiran Bahasa Di Pusat Matrikulasi Universiti Islam Antarabangsa. membaca dan menulis) di Pusat Matrikulasi Universiti Islam Antarabangsa. bahkan kaedah deduktif dan kaedah induktif adalah sama sesuai digunakan untuk mengajar pelajaran tata bahasa Arab.

Setelah menjalankan pra-ujian.Subjek kajian. bangsa. kumpulan multimedia dan kumpulan bahan bercetak mengikuti pengajaran dan pembelajaran (rawatan) satu topik Pendidikan Islam yang telah dipilih. kumpulan bahan bercetak dan kumpulan kawalan) telah diarah menjawab 25 soalan ujian topikal Pendidikan Islam (I) (pretest) selama 40 minit (kertas dan pensel).97 berdasarkan nilai pekali Alpha ( ). mereka belajar tentang topik Pendidikan . d) Soalan-soalan temubual terbuka e) Peralatan komputer Prosedur mengumpul data i) Data kuantitatif Bagi memulakan eksperimen. iaitu perisian multimedia interaktif sekolah Bestari bagi mata pelajaran Pendidikan Islam Tahun 4 dan 5 dan bahan bercetak yang berbentuk buku skrap. mereka belajar tentang topik Pendidikan Islam itu menerusi perisian multimedia interaktif. iaitu dalam lingkungan 59 hingga 78 markah berdasarkan skala markah 100.98 berdasarkan nilai pekali Alpha ( ). pelajar yang dipilih adalah mencapai markah ujian pemilihan subjek dalam lingkungan 79 hingga 100 markah. Instrumen a) Bahan pembelajaran/topik Pendidikan Islam yang terlibat. Bagi kumpulan bahan bercetak pula (30 orang). susunan huruf abjad dan sebagainya. Seramai 20 orang pelajar yang telah dipilih adalah pelajar yang mencapai markah sederhana. Begitu juga dengan 20 orang pelajar yang telah dipilih untuk kumpulan pencapaian tinggi. Temubual dijalankan secara rambang adalah agar ianya merangkumi semua tahun sasaran. semua subjek (kumpulan multimedia.93 berdasarkan nilai pekali Alpha ( ). Ini bermakna pelajar yang telah dipilih dan dimasukkan ke dalam kumpulan eksperimen tertentu adalah tidak berdasarkan jantina. b) Dua set ujian topikal. menjimatkan masa. Sejumlah 60 orang pelajar tahun 4 dan tahun 5 dari Sekolah Kebangsaan Anak Ikan telah dipilih untuk terlibat dalam kajian ini. Set ujian topikal yang pertama ialah set ujian topikal Pendidikan Islam (I) untuk pra-ujian (pre-test) dan kebolehpercayaannya ialah 0. Terdapat dua jenis bahan pembelajaran yang mempunyai isikandungan yang sama. c) Set ujian pemilihan subjek (Kertas UPSR tahun 2001). Seramai 60 orang pelajar telah berjaya ditemubual. Bagi subjek yang terlibat dengan temubual. Seramai 4 orang guru berjaya ditemubual. bersifat lebih bebas dan boleh dijalankan di mana-mana kawasan di sekolah terbabit. Subjek lain yang terlibat dengan temubual untuk kajian ini juga terdiri daripada guru-guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam yang juga menggunaan multimedia sebagai salah satu daripada bahan pembelajaran. Kebolehpercayaan untuk set ujian ini ialah 0. tidak hanya melibatkan satu-satu tahun sahaja. Sebenarnya. mereka juga telah dipilih secara rambang yang merangkumi pelajar tahun 4 dan tahun 5. Set ujian topikal yang kedua ialah set ujian topikal Pendidikan Islam (II) yang digunakan untuk ujian pasca (post test) dan kebolehpercayaannya ialah 0. Subjek yang terlibat di dalam kajian ini telah dipilih dengan menggunakan kaedah persampelan rawak. ujian ini adalah bagi memastikan yang kesemua subjek tidak pernah mempelajari topik yang dipelajari dalam eksperimen yang bakal dijalankan. Bagi kumpulan multimedia (30 orang).

kesemua responden memberi kerjasama yang amat menggalakkan. padang permainan. Pihak Kementerian Pendidikan dan pihak yang membangunkan perisian juga dicadangkan agar membabitkan lebih ramai guru-guru Pendidikan Islam yang betul-betul berpengalaman di dalam mengajar mata pelajaran tersebut untuk dilibatkan sama sewaktu membangunkan perisian tersebut. sebagai subjek kajian. Cara pembelajaran kedua-dua kumpulan adalah pembelajaran kendiri dan diselia oleh seorang guru. Ini adalah penting. Dicadangkan juga. iaitu. Tempat temubual adalah kawasan kantin.Islam yang sama menerusi buku skrap yang telah dibekalkan setiap satu kepada mereka. misalannya. dewan rehat pelajar. mereka boleh mengendalikan komputer dengan baik kerana telah tahu menggunakannya sejak awal tahun lagi. melakukan lebih banyak kajian-kajian lain yang seumpamanya bagi memperkemaskan dan mempertingkatkan lagi keberkesanan perisian multimedia berkaitan. Secara keseluruhannya. pengkaji terpaksa menunggu masa luang pelajar. Bagi guru pula. Kesemuanya temubual itu telah dijalankan selama lebih kurang empat minggu. pengkaji tidak mahu menganggu proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah terbabit. 2 jam sahaja. sewaktu rehat atau pun di waktu petang yang mana kelas biasa tidak dijalankan. dari segi pencapaian markah ujian topikal Pendidikan Islam. iaitu sewaktu guru terbabit tidak mengajar. sederhana dan tinggi) juga dilibatkan semasa membangunkan perisian Pendidikan Islam yang terbabit. Masa rawatan bagi setiap kumpulan adalah sama. kerana pandangan dan . Temubual dijalankan beberapa hari selepas menjalankan eksperimen. PENUTUP Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti samada terdapat perbezaan yang signifikan di antara pelajar yang belajar Pendidikan Islam dengan menggunakan bahan bercetak dan pelajar yang belajar Pendidikan Islam dengan menggunakan multimedia. Oleh itu. Dengan mengambil pelajar tahun 4 dan 5 di salah sebuah sekolah rendah di Besut Terengganu. isi kandungan dan gaya persembahan perisian multimedia untuk mata pelajaran Pendidikan Islam sekarang dikukuhkan lagi dengan ciri-ciri yang berupaya menimbulkan rasa ingin tahu atau perasaan untuk menjelajah dengan lebih mendalam lagi isi kandungan perisian Pendidikan Islam yang digunakan. Kalau boleh. makmal komputer dan juga kawasan berdekatan dengan asrama pelajar. mereka ditemubual di bilik guru dan juga di makmal komputer. mereka kemudiannya menduduki 25 soalan ujian topikal Pendidikan Islam (II) (post test) berkaitan dengan topic yang telah dipelajari. Oleh itu. Bagi kumpulan kawalan mereka tidak terlibat dengan rawatan dan hanya menduduki pra-ujian (pre-test) dan ujian pasca (post test) sahaja. untuk mata pelajaran Pendidikan Islam sekolah Bestari. adalah dicadangkan kepada Kementerian Pendidikan bersama dengan pereka atau pembangun perisian multimedia. pelajar-pelajar yang terdiri daripada tahap penguasaan Pendidikan Islam yang berbeza (lemah. ii) Data Kualitatif Data yang diperolehi adalah hasil daripada temubual secara rawak terhadap 60 orang pelajar dari setiap tahun (tahun 4 dan tahun 5) dan juga 4 orang guru yang terlibat dengan penggunaan multimedia di dalam mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam. Setelah setiap kumpulan belajar (menerima rawatan) dengan multimedia atau bahan bercetak. Ini adalah disebabkan. ianya juga melibatkan pelajar yang mempunyai pencapaian Pendidikan Islam sederhana dan pelajar yang mempunyai pencapaian Pendidikan Islam tinggi. Bagi kumpulan multimedia. iaitu selama 40 minit.

Guru juga tidak seharusnya menggunakan perisian multimedia seratus peratus di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam walaupun perisian itu mempunyai suara. dicadangkan pihak sekolah terbabit. 1997 Pendidikan Islam: Falsafah. Penerbit Fajar Bakti.Bhd. Ahmad Mohd. Ini seterusnya akan menanamkan perasaan atau semangat minat terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam di dalam diri seseorang pelajar itu. Shah Alam. menyeronokkan. Salleh. pihak Kementerian Pendidikan haruslah selalu memantau dan mendapat maklum balas pihak sekolah tentang perjalanan atau perkembangan penggunaan perisian multimedia khususnya untuk mata pelajaran Pendidikan Islam di sekolah terbabit. Pedagogi dan Metodologi. Dengan ini. guru perlulah bijak merancang dengan teliti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam apabila melibatkan penggunaan perisian multimedia. Selain daripada itu. Rujukan Mahathir Mohammad. khususnya guru-guru Pendidikan Islam agar menggalakkan pelajar mereka menggunakan multimedia untuk mempelajari Pendidikan Islam selain daripada menggunakan buku atau bahan bercetak. Ee.pengalaman terus pelajar terbabit dengan pereka atau pembangun perisian berkemungkinan menghasilkan perisian multimedia yang betul-betul menepati kehendak atau citarasa pelajar. Malaysia: The way forward. Berdasarkan maklum balas daripada pihak sekolah. nescaya. Ini boleh dijadikan sebagai salah satu alat untuk memupuk minat pelajar terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam. Petaling Jaya: Pelanduk Publications. khususnya guru-guru yang terlibat dengan penggunaan multimedia di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. dan penuh bermakna. Guru-guru Pendidikan Islam juga seharusnya bijak mengintegrasikan penggunaan multimedia dan juga bahan bercetak di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah. pembelajaran Pendidikan Islam akan menjadi suatu pembelajaran yang indah. Oleh itu. Sekiranya seseorang guru itu dapat mengintegrasikan dengan baik sekali di antara penggunaan bahan bercetak dan multimedia. Berdasarkan temubual yang telah dijalankan terhadap beberapa orang pelajar dan juga guru di sekolah kajian. gambar. Universiti Teknologi Malaysia. pembangunan versi-versi multimedia untuk mata pelajaran Pendidikan Islam yang seterusnya akan lebih menyakinkan serta mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. dan bersifat interaktif serta berkeupayaan mengambil alih tugas guru Pendidikan Islam ketika pembelajaran Pendidikan Islam sedang berlangsung. Kuala Lumpur : Fajar Bakti Sdn. Psikologi Dalam Bilik Darjah . Manimegalai Subramaniam dan Rio Sumarni Sharifuddin (2001). Baharuddin Aris. Skudai : Fakulti Pendidikan. (1998). Ah Meng (1994). pihak Kementerian Pendidikan seterusnya akan pula dapat memberi maklum balas beserta dengan cadangan kepada pihak pereka atau penbangun perisian multimedia. Modul Pengajaran-Reka Bentuk Perisian Multimedia . efektif. didapati rata-rata mereka memberi pandangan bahawa pembelajaran Pendidikan Islam dengan multimedia menjadikannya mata pelajaran itu sesuatu yang menyeronokkan dan bukannya menyukarkan. Oleh itu. .

Pembangunan Perisian Multimedia : Satu Pendekatan Sistematik .Jamalludin Harun dan Zaidatun Tasir (2000). Kertas kerja dibentangkan dalam Seminar Peningkatan Kemahiran Pengajaran SPACE Rozinah Jamaludin (2000). Asas-Asas Multimedia Dalam Pendidikan . Model Pedagogi vs Model Andragogi. Fakulti Pendidikan. Narimah Ismail (2004). Serdang : Penerbit Universiti Putra Malaysia. Fakulti Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia. Skudai : Panel Reka Bentuk & Teknologi Pengajaran Jabatan Multimedia Pendidikan. Modul Pembelajaran Kendiri : Reka Bentuk Pengajaran dan Pembangunan Perisian. Media Pengajaran : Penghasilan Bahan Pengajaran Berkesan . Muhammad al Ghazali. Siri Modul Pembelajaran Bahasa Gubahan Dan Pengaturcaraan . 1997 Aqidah Muslim. Pengenalan Teori Komunikasi Kuala Lumpur : Modul Bacelor Komunikasi. Baharuddin Aris dan Zaidatun Tasir (2001). Othman Md Johan. Universiti Teknologi Malaysia. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Muhamad Hasan Abdul Rahman (2000). . Kuala Lumpur : Venton Publishing. 2004. Kuala Lumpur. Thinkers Library. Skudai : Jabatan Multimedia Pendidikan. Manimegalai Subramaniam (1999). Modul 8 : Alatan Dalam Reka Bentuk Perisian. Jamalludin Harun.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.