Manusia menurut fitrah semula jadinya tidak akan tenteram tanpa agama dalam hidup mereka . Manusia yang dikurniakan akal fikiran akan mencari suatu Zat atau Yang Maha Kuasa yang berada di alam ghaib, diyakini Dialah yang menciptakan dan mentadbir alam . 

Bahagian A ; AL DIN (ms 28) 
Al

quran menyebut banyak tempat tentang perkataan AL DIN bagi menerangkan penggunaaan dan maksud Al Din
33 

 Al

19

Din ialah kepercayaan atau anutan yg juga pengangan manusia yang berbagai ada yang benar dan ada juga yang salah .

Akidah dalam ajaran Yahudi 2. . Dibawa oleh Nabi Muhammad s.Antaranya :1.w.a. Akidah agama menyembah berhala Perbezaan antara kepercayaan mereka berlaku berpunca dari pegangan akidah yang berbeza serta tidak berdasarkan sumber yang diakui.di kenali dengan ilmu tauhid. Lantaran itu Allah mengutuskan para nabi dan Rasul bagi menerangkan akidah yang sebenar berdasarkan wahyu yg. Akidah dalam ajaran Majusi 4. Sebelum kedatangan Islam telah muncul ajaran kepercayaan(Al Din)dalam berbagai bentuk yang tersasar dari akidah yang sebenar . Akidah dalam ajaran Nasarani 3..

Agama yang mempunyai segala sistem dan peraturan yang bersiafat pratikal yang dicipta oleh Allah 4 Agama yang meyakini tentang balasan baik dari kekuasaan dan balasan buruk terhadap mereka yang mengingkari kekusaan dan kehakiman tersebut . Agama yang mengajar manusia tunduk dan patuh kepada kekuasaan Allah . . Kehakimam dan kekusaan Allah.Aspek Penekanan Al Din sebagai agama benar   1. 3. 2.Al Din ialah agama yang membawa makna.

.Jenis-jenis agama A. Agama samawi atau langit Agama Ciptaan atau Budaya . B.

a. -Agama Yahudi Agama ini dibawa oleh Nabi Musa dan rasulrasul lain dari kalangan Bani Israil .Islam merupakan pelengkap agama sebelumnya . yang terkandung dalam Al Quran .w.Agama Islam Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad s. Agama ini terkandung dalam kitab Taurat nabi Musa dan Zabur kitab nabi Daud . .Agama Samawi    .

.Agama Nasrani  Agama yang dibawa oleh Nabi Isa yang di kurniakan kitab Injil untuk menjadi pelengkap kepada Taurat dan untuk membetulkan akidah Yahudi yang meyeleweng . maka agama Islam sahaja yang di terima dan diredhai Allah. Walau pun agama Yahudi dan Nasrani bersumberkan wahyu . namun telah berlaku penyelewengan pengubahsuaian oleh Yahudi terhadap Taurat dan penganut Nasrani terhadap Injil .

 Agama Budda. Agama sikh .Agama ciptaan atau budaya  Agama Hindu Mereka percaya dengan kitaran kematian dan kelahiran semula(samsara) dimana sistem ini bergantung dengan amalan(karma) seseorang itu yang menentukan kehidupan seterusnya di alam yang lain.

Agama budha. Agama Budha tersebar di india dalam 5 kurun . Penganutnya +. .  Iaitu agama dan falsafah yang berasaskan ajaran Budha Sakyamuni yang lahir pada kurun ke 5 sebelum masihi. Agama ini tersebar sejak 2 ribu tahun yang lalu ke Tenggara dan Timur Asia dan tersebar keseluruh dunia.350 juta.

 Guru Nanak berasal seorang Islam . .India di asaskan oleh Guru Nanak. tetapi atas keinginan menjadikan agama yang boleh diterima oleh semua orang di India beliau mengabungkan ciri-ciri terbaik Islam dan Hindu.Agama Sikh Agama sikh bermula di awal adad ke 16 di wilayah Punjab .

. Apabila rumaja(16 tahun) akan melalui acara memakai turban. percerian adalah mustahil. .Istiadat penganut Sikh   Adat bermula sejak kelahiran sehingga kematian penganutnya .Pemberian hadiah. Bagi agama sikh perkahwinan adalah suci .adalah amalan biasa bagi menyambut kelahiran bayi. pencerian hanya boleh berlaku di mahkamah sahaja.

 Bagi . 58) menyempunakan sebgai seorang muslim perlu melengkapkan rukun agama yang terdiri daripada tiga komponan : a. Ihsan . Islam b.KONSEP ISLAM. Iman c.IMAN DAN IHSAN (ms.

a. Pengertian Islam 
   

Pada bahasa; a. Islam bererti tunduk dan berserah . b. Islam bererti selamat . c. Taat, damai, aman dan tidak ada kecacatan , baik zahir atau batin. Pada Istilah terdapat beberapa ta,rif:a. Ialah mentauhidkan Allah, patuh kepada perintahnya, akur dan ikhlas beribadat dengan apa yang dibawa daripada Allah melalui para rasul Nya. b. Hendaklah kamu beranaik saksi bahawa tiada Tuhan mealaikan Allah dan nabi Muhammad itu pesuruh Allah , serta hendaklah kamu mendirikan solat ,mengeluarkan zakat,berpuasa ramadhan dan mengerajakan ibadat haji . c.Menurut Ibn Manzur dlm kamus Lisan al Arabi , Islam ialah melahirkan ketaatan dg. Melakukan segala syariat yang dibawa oleh Nabi muhammad s.a.w. Hadis riwayat Abu Hurairah ketika Rasulullah menjawab soalan Jibril: 


ISLAM AGAMA SELURUH PARA NABI DAN RASUL
` Islam adalah agama yang benar berasaskan akidak yang seragam antara semua agama samawi yang di wahyukan kepada para nabi dan Rasul. 
 

Persamaannya ; Sejak Nabi Adam sampai nabi terakhir mengajak manusia sepaya beriman kepada Allah , tidak pernah di ubah /nasakh. Syariat dan ibadat juga sama dari segi motif atau matlamat , walaupun kaedah dan bentuk pelaksanaan tidak sama 

Mereka menegah umatnya menyembah berhala. Mengajak manusia supaya bersatu dan tidak berpecah. `` .    Dari sudut sejarah perjuangan para nabi dan rasul adalah sama . Mereka mengajak dengan cara lemah lembut . Persamaan dari sudud sifat dan keperibadian yang murni dan mulia . Semua para nabi mengajak menyembah Allah yang satu Mereka mengajak umat masing-masing supaya berfikir tentang ciptaan Allah . Dalam Al Quran menceritakan tentang dakwah dan cabaran nabi-nabi sebelum adalah sama.

Pada Istilah: Iman bermaksud membenarkan Allah.atau membenarkan .Pengertian Iman   Pada bahasa: Iman bermaksud tasdik. kitab-kitabNya .malaikat.hari akhirat serta percaya kepada takdir Allah sama ada baik atau buruk. percaya dan amanah. rasul-rasulNya . .

 Beramal dan berusaha dengan tekun . Mengelokan perbutan zahir dengan memperelokkan perbuatan batin. C. . Keikhlasan dgn bermuraqabah atau mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap keadaan dan urusan . Hendaklah kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya.Pengertian Ihsan Pada bahasa bermaksud.    Pada Istilahterdpat beberapa ta. B.rif:A.jika tidak melihatnya Ia melihat kamu.

a.Makam yang kedua ialah makam ikhlas iaitu seseorang berusaha menghadirkan dalam dirinya yang Allah sentiasa melihatnya . Kedudukan pertama iaitu makan yang tertinggi yang di kenali dengan iman soleh para sahabat.  .IHSAN ATAU ORNG MUHSIN  Muhsin terbahagi dua peringakat . Makam Musyahadah b.

iman dan ihsan menunjukan kalimah tersebut mempunyai pengertian berbeza dari sudut bahasa sahaja . sudut istilah ke tiga-tiga mempunyai hubungan kait mengait antara satu sama lain.Iman dan Ihsan Daripada takrif dan penjelasan berkaitan dengan Islam. Dari .Hubungan Islam.

tetapi membawa pengertian yang sama . jika di sebut berasingan ia menunjukan Islam seluruhnya . Ahli Sunah berpendapat Islam dan Iman berbeza disegi nama sahaja . Ulama¶ . Salaf mengatakan jika iman dan ihsan di sebut serentak ia menunjukan satu makna .

 Bermaksud . manakala iman pula amalan hati seperti keyakinan atau kepercayaan .Dali dari al quran . Al Baqarah 25) Difaham dari berapa ayat menunjukan Islam amalan lahiriah seperti solat. ³ Dan berilah khabar gembira kpada orang beriman dan beramal soleh´ .

 Begitu juga beriman tanpa amalan tidak mencapai keridhaan Allah. Apabila Islam . .Iman dan ihsan dilaksanakan dalam bentuk yang menyeluruh dan bersepadu ia layak di gelar MUHSIN. Jika beramal tanpa iman amalannya di tolak . seperti amalan orang kafir .

Iman dan Islam adalah penting untuk menyelamatkan manusia dari api Neraka. Justeru itu jelas kedua-duanya saling memerlukan dan mempunyai hubungan yang erat sekali dan tidak boleh di pisahkan . .Ulama¶ al Asya¶irah menjelaskan hubungan Islam dan iman  Iman ialah kepercayaan dalam hati manakala Islam pula melaksanakan segala perintah syara¶ melalui amalan.

4.Penyelewengan akidah melaului kerohanian(tasawuf falsofi) 7. 1. . Penyelewengan akidah melaui Pengaruh pemikiran sekulur.Sejarah perkembangan akidah 3.Kerja kursus hantar 2 minggu sebelum tamat SEM . Pnyelewengan akidah 6. 2.Peranan akidah dalam kehidupan individu dan masyarakat . Kesan akidah terhadap pembangunan individu dan masyarakat. Metodologi Ahli Sunah berkaitan sifat Allah. 5.

Ilmu Tauhid mempunyai 4 nama 1. Ilmu Usuluddin 2. Ilmu Tauhid dan sifat 3. Ilmu Kalam 4. Ilmu Akidah .

Membahskan Ilmu Ketuhanan Membahas tentang kerasulan Membicarakan perkara sam¶yyat 2. .SKOP PERBAHASAN ILMU TAUHID 1. 3.

2.1. .Ilmu Usuluddin Perbahasannya berkisar tentang akidah yang merupakan asas dalam agama . Ilmu Tauhid dan Sifat Membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan asas akidah serta sebahagian besarnya berkaitan dengan sifat Allah .

Ilmu Kalam berkisar tentang Kalam Allah dan teori-teori sahaja.3. Juga berkaitan dengan cara dan jalan menetapkan dalil bagi asas dan dasar akidah yang sama dengan ilmu mantik . ini telah menimbulkan perselisihan hingga lahirnya beberapa puak . bukan amalan anggota dan praktikal zahir .golongan dan fahaman . Ilmu Kalam :Dinamakan ilmu kalam kerana  Terdapat beberapa masalah dan skop perbahasan di dalam lImu Tauhid.

Islam dan hubungannya dengan pengangan umat Islam . Ilmu Akidah Perbahasan berkaitan dengan . Juga perbahasan akidah-akidah yang sesat dan menyeleweng. Soal-soal kercayaan kepada rukun Iman dan rukun Islam Peranan akidah dalam kehidupan .kepercayaan dan pengangan dalam Islam itu sendiri .persoalan iman .4. Sumber-sumber akidah yang sebenar .

Tauhid ialah sesuatu ilmu yang membahaskan Esanya Allah juga sifat wajib dan sifat harus bagi Allah. Tauhid membawa maksud mengakui bahawa sesuatu itu Esa atau mengesakan Pada Istilah : Menurut Ulamak mutakallimin.Pengertian Tauhid  Pada bahasa .  .

sifat wajib . kenabian yang di utuskan oleh Allah . Ilmu Tauhid juga membahaskan tentang kerasulan . Ilmu . tauhid juga membahaskan cara untuk memantapkan akidah (pegangan) berdasarkaan dalil-dalil yang menyakinkan. sifat harus dan sifat mustahil bagi rasul.

 2.Bahagian ilmu tauhid  Tauhid Rububiah Tauhid Uluhiyyah Tauhid Al Asma¶ was sifat Hukum mempelajari Fardhu ain secara ringkas ke atas semua muslim Fardhu kifayah secara terperinci ke atas segulungan dalam masyarakat .

.1. Bermksud segala ibadat yang dilakukan hanya untuk menyembah Allah yang satu dengan penuh ikhlas . Tauhid Uluhiyyah. 2. Tauhid Rububiah Bermaksud seseorang mesti meyakini hanya Allah sahaja Tuhan yang mencipta sekalin alam .

f t ³Dan bagi Allah mempunyai nama-nama yang n baik. Tauhid Asm¶ wa as sifat :     Bermaksud mempercayai dan mengEsakan bahawa Allah bersiafat dengan segala kesempurnaan dan mempunyai nama sebagai mana yang s tersebut dalam nas al quran dan hadis. i Firman dalam Surah al µaraf ayat 170.oleh itu serulah dengan menyebut namanamaNya y a .3.

 Perkataan akidah berasal dari perkataan µAqada ( ) bererti simpul atau ikat . Pada Istilah. hati menjadi tenang . AKIDAH ISLAMIAH Pada bahasa . Taimiah mentakrifkan : Perkara yang dibenarkan oleh jiwa.B. beroleh keyakinan di kalangan ahlinya¶ serta tidak bercampur dengan sebarang keraguan. . Ibn.

PERBEZAAN AKIDAH DAN SYARIAH Syariat merupakan amalan peratikal melalui anggota yang mencakupi rukun Islam. Akidah merupakan amalan hati yang berbentuk keyakinan dan ilmiah yang wajib ke atas setiap muslim mempercayai yang terkandong dalam rukun Iman .

 .  Dengan akidah yang tepat akan timbul perasaan ikhlas dan rela hati menerima takdir Ilahi. Akidak dalam Islam berkisar perkara yang di wahyukan melalui quran dan hadis sahaja.Keistimewaan Akidah Islamiah Akidah merupakan satu hubungan hati dan jiwa yang sangat kuat di antara makhluk dangan penciptanya. Akidah Islamiah tetap dan tidak berubah walau apa keadaan sekalipun.

Faedah mempelajari a. Untuk menjaga iman dan diri supaya selamat di dunia dan mendapat keridhaan Allah . Menguatkan keimanan serta keyakinan dan kepercayaan dalam hati terhadap Allah b.Untuk mempertahankan akidah yang dipegang oleh ulama¶ salaf dan Ahli Sunah dari di resapi oleh sebarang akidah yang menyeleweng . 3. d. Menolak fahaman sasat yang menular dalam masyarakat dan membetulkan akidah berdasarkan quran dan sunah. c.  .

Asas Pengangan dan sumber  Asas akidah Islam yang bertunjangkan Al quran dan hadis pasti membuahkan hasil yang cukup membanggakan Contohnya berdasarkan keyakinan dan keimanan umat Islam tidak gentar menghadapi musuh dalam peperangan Badar .   .Ada yang menerima hadis Ahad dan ada yang menerima hadis sohih sahaja. Jamhur Ulama¶ telah bersepakat menetapkan sumber akidah ialah Al Quran dan hadis Mutawatir tampa perbincangan . Khususnya ulamak Mutakalimin. Manakala hadis Ahad menimbulkan perbincangan dikalangan ulama¶.

 Akidah yang betul dapat membentuk masyarakat yang saling membantu bagi mencapai keridhaan Allah.Peranan akidah kepada masyarakat Melalui akiah dan iman dapat membentuk suatu kesatuan umat(umat Islam) demi mencapai satu matlamat ia itu keredhaan Allah & meninggikan syiar Islam. .

 Iman dan akidah yang di terjemahkan dalam bebtuk perbuatan. . Dengan berteraskan iman & akidah dapat membentuk sebuah masyrakat yang harmoni dan bertamaddun .ucapan dan personaliti menjadi lambang serta syiar Islam lantas dapat menjadi model& teladan kepada masyarakat Islam sendiri.

. Hati orang beriman mempunyai keyakianan selari dengan kehendak rukun iman.Peranan akidah dalam kehidupan  Akidah yang benar dapat menjaga individu agar sentiasa patuh kepada kpd. Iman dan akidah satu bentuk kefahaman yang tidak dapat ditinjau melalui pancaindera ttp tuannya dapat merasai kemanisan iman dan akidah yang dipegangnya. Allah dengan mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan.

122)   Zaman Nabi dan awal sahabat . Baginda sendiri telah memberi penjelasan semua perkara yang menimbulkan kemusykilan dan kekeliruan. ] ³ Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan jnganlh kamu berbantahbantahan. Para shabat pula ketika itu di sinari hidayah dan dapat memahami al quran dan hadis dengan baik . permasalahan tidak timbul . khasnya yang berkaitan dengan akidah.kalau tidak nascaya kamu mendadi lemah dan hilang kekuatan kamu´ .Mereka berpandu kepad ayat . Umat islam dan sahabat zaman itu menerima terus segala yang dibawa oleh baginda .SEJARAH PERKEMBANGAN AKIDAH (ms. Banginda sentiasa mengwal daripada perpecahan dan perselisihan.   Akidah umat Islam ketika itu sangatlah kukuh dan teguh . Jika ada persoalan mereka terus bertanya nabi bagi mendapat penjejelasan.sebaliknya baginda menyatukan umat Islam melalui akidah.

Akidah Umat Islam di zaman awal sahabat tidak banyak bezanya dengan zaman nabi.   Saidina Umar menentang keras terhadap merek yang menimbulkan ayat mutasyabihat. .mereka sifatkan Allah dengan apa yang Allah sifatkan sendiri tanpa takwil.Akidah zaman Sahabat Zaman khalifah Abu Bakar dan Umar tidak berlaku perselisihan dalam akidah kerana mereka sibuk menghadapi peperangan dan musuh bagi mempertahankan Islam . Mereka megikuti ajaran Al quran dan hadis dalam perkara usul dan akidah .

Akidah dizaman Ali dan Usman. 

Lantaran berlakunya pertelingkahan politik , maka umat Islam berpecah kepada beberapa kumpulan dan fahaman. Setiap kumpulan mempertahankan fahaman mereka masing-masing, dari situlah bermulanya takwil nas-nas al quran dan hadis ,serta timbul periwayatan hadis falsu ,mrk menimbulkan masalah & persoalan syubhah& mutajasimah Allah oleg golongan Syakbiyyah. justeru itu perbahasan mengenai akidah bertambah melebar.

Akidh zaman Bani Umaiyah 

  

Setelah jajahan Islam berkembang, penganut agam lain ramai memeluk Islam ,tetapi jiwa mereka masih menebal dengan fahaman lama,maka lahirlah segolongan umat Islam memperkatakan tentang akidah. Antaranya: Ma¶ abd al Juhani Ghailan al Dimasqi Ja¶ad ibn Dirham. Wasil bin µatak.

Perselisihan pendapat 
Bermula

dari sinilah timbulnya perbahasan ilmu akidah dan timbul beberapa aliran dan mazhab.

MAZHAB DALAM AKIDAH 
MUKTAZILAH

. JABARIAH 
QADARIAH AHLI

AL SUNAH WAL JAMAAAH

PUAK MUKTAZILAH Muktazilah berasal dari I¶tazala bermaksud mengasingkan diri dari pauak lain . Diasaskan oleh Wasil bin µAatak setelah keluar dari halaqah gurunya Hasan Al Basari kerana tidak bersependapat dengan gurunya dalam masalah:³orang yang melakukan dosa besar adalah fasik Wasilla berpendapat ³Orang yang melakukan dosa besar tidak mukmin dan tidak kafir´ .

Al µadlu 3. Al Manzilat bainal manziltaini 5.Al Tauhid . Al Amru bil Makruf dan An Nahyu µanil munkar . .1.Al Wa¶du wal wa¶id(janji baik dan buruk) 4.

1. Maksud perinsip Al Tahid  Menafikan sifat Allah yang azali. Menafikan Allah . azali (qadim) kalam Allah iaitu al quran itu jadid (baru) tidak akan dilehat di akhirat nanti . Bahkan semua sifat Allah adalah baru .

2. itu manusia bertanggung jawab di atas segala perbuatannya -Oleh . sama ada melakukan atau meninggalkan . Maksud perinsip Al Adlu -Tuhan memberi kudrat kepada manusia untuk membuat pilihan .

Bagi mereka yang melakukan dosa besar tidak akan diampun oleh Allah melainkan dengan bertaubat . Begitu juga orang yang baik tidak boleh dihalang daripada mendapat pahla .3. kerana Allah tidak boleh mungkir janji. . Maksud perinsip janji baik dan buruk  Golongan ini yakin bahawa Allah wajib menunaikan janji Nya dengn memberi pahala di atas kebaikan dan wajib memberi balasan neraka kepada yang melakukan dosa.

Maksud perinsip manzilatu bainal manzilataini   Perinsip ini paling penting kerana dasar inilah berlakunya perselisihan antara Wasil dan gurunya Hasan Al Basari . (Syirik ± Kafir ) ( Dosa besar ± Fasiq) Pada mereka maksiat terbahagi kepad dua:- . Mazhab ini percaya bahawa orang yang melakukan dosa besar selain dari syirik adalah tidak mukmin dan tidak kafir. tetapi berada diantara Islam dan kafir .4.

Mereka berpegang teguh dalam melaksanakan hukuman bunuh walaupun sesama Islam .  . Tujuan adalah untuk berdakwah dan membimbing orang yang sesat dan jahil. Dasar ini berkait rapat dengan taklif (tuntutan) hukum fekah dan tauhid .5 Perinsip amrul makruf dan nahi munkar .

Menurut pendapat Al-Baghdadi mereka terdapat 8 golongan : 1. Kumpulan orang Islam yang alim dalam bidang Tauhid dan kerasulan 2. Kumpulanyang alim dalam biadang ilmu fekah Bermaksud .mereka yang mengikuti perjalanan Nabi dan dan ikutan yang teramai .

Kumpulan yang alim dalam bidang Ilmu Nahu dan saraf 4. Kumpulan yang alim dalam bidang hadis 5. Kumpulan yang alim dalam bidang Qiraat . 3.

Kumpulan zahid dan sufi Kumpulan yang berjihad untuk menentang musuh Kumpulan yang tinggal di negari tempat terdapat syiar Ahli Sunnah . 6. . 7. 8.

Segala usaha dan ikhtiar manusia menjadi tanggunjawab manusia itu sendiri.Tidak boleh menyalahkan Allah . 2 . kerana hamba telah dikurniakan usaha dan ikhtiar walaupun segala tindakan hamba dari Allah .1. Manusiia bebas melakukan usaha dan ikhtiar dan hasil usahanya dijadikan oleh Allah . . 3.

 Pendapat  ini pendapat pertengahan dan tepat berdasarkan ayat 79 surah Al Nisak bermaksud:- ´Apa jua kebaikan yang angkau dapati maka ia adalah daripada Allah . dan apajua bencana yang menimpa maka itu adalah dari kesalahan kamu sendiri ´ .

 Mazhab . tidak ada kaitan dengan kuasa Allah. ini diasaskan oleh Ma¶bad ibn Khalid Al Juhani & Ghailan al Damasqi . Dinisbahkan Iaitu kepada qudrat segala perbuatan manusia adalah lahir dari perbuatan manusia sendiri .

 Mereka percaya bahawa Allah tidak membuat apa-apa takdir terhadap manusia .antara pengangannya : Manusia bebas melakukan sesuatu mengikut kemahuannya .

dan tidak ada pilihan sama sekali dalam perbuatannya . .  Muncul di Kufah pada zaman Umaiyah Diasaskan oleh Jahan ibnu Safuan Nama Jabariah sempena nama Al Jabar &Jabrun yang bermaksud digagahi @ tergagah Manusia tidak ada kuasa ikhtiar sedikit langsong.

ANTARA PENDAPATNYA : Manusia dikuasai sepenuhnya oleh Allah Manusia tidak ada pilihan dalam perbuatannya Manusia umpama bulu terapung di udara Syurga neraka tidak kekal Allah tidad dapat dilihat di akhirat Allah tidak mempuyai sifat kecuali zatNya . .

KESAN AKIDAH TERHADP PEMBANGUNAN PARA SAHABAT 
Para

sahabat bersyukur di atas nikmat yang dikurniakan iman dan akidah yang betul Melalui keimanan dapat menjamin kebahagiaan di dunia dan akhirat . 
Mereka

yakin melalui keimanan mendapat keyakinan dan ketenagan jiwa .

 Timbul

perasaan ridha dan bersyukur ketika mendapat nikmat dan ridha terhadap ujian . akidah mereka diarah membangun diri dari sudut spiritual dan mental juga fizikal bentuk . kekuasaan Allah dalam apa jua 

Melalui 

Mengaku 

Kesannya

mereka sentiasa bercita-cita dan bertekad untuk kemajuan diri dan menyuburkan iman .

BAHGIAN B 
Punca

timbulnya perselisiahan pendapat dan mazahab-mazahab dalam akiadah .

ISU-ISU YANG DIEKKSPLOTASIKAN YANG MEMBAWA PERPECAHAN Perutusan Tentera Usamah Timbul perselisihan pendapat ulamak mengenai tentera yang diketuai Usamah bin Zaid yang diarah oleh Rasullullah .

(bagi yang enggan ikut serta..Golongan yang berpendapat tidak seharus diteruskan kerana Nabi sedang tenat .) .a.w. .Golongan yang berpendapat perintah ini harus diteruskan kerana wajib patuh perintah Nabi s.

w. Ansar ingin mengebumikan di Madinah kerana tempat baginda berhijrah Al Ada pula yang mencadangkan dikembumikan di Baitul Muqadis kerana disitu tempat mikraj . Muhajirin ingin mengebumikan di Mekah tempat dilahirkan .ISU TEMPAT PENGKEBUMIAN NABI s.a.

Jenazah para nabi dikebumikan di tempat mana ia wafatµ ´ . Saidina Abu Bakar berjaya mendamaikan dengan membawa hadis bermaksud.

 Perselisihan ini menular kepada isu akidah kerana terpengaruh kepada sentimen tertentu .RUMUSAN Perselisihan ini disebabkan tarhadap pemikiran umat Islam yang berbeza di kalangan para sahabat . .

a. bin Saba¶ menghasut umat islam di serata negeri.w.Kemunculan Aliran Mazhab ekoran pertelingkahan ini .Syam ) untuk merusaKkan perpaduan Islam Abdullah . Pemerintahan Saidina Usman memberi kepercayaan kepada keturunan Bani Umaiyah menyebabkan syea¶h (penyokong Saidina Ali ) menilai Saidina Usman melanggar pelaksanaan di zaman Rasulullah s.( Irak Hijaz .

 Isu yang dibawa ³ Sungguh aneh umat Islam yakin Isa akan kembali namun mereka tidak percaya Muhammad akan kembali ³ dakyah beliau berlakulah penentangan terhadap Usman dan berlaku perang Jamal itu juga tercetus peperangan Sifin pada 37H antara Ali dan Muawiayah. Hasil Berikutan .

umat Islam mula berpecah untuk melantik khalifah . . A.w.ISU IMAMAH (PERLANTIKAN KHALIFAH) Setelah kewafatan Nabi s.a. Golongan Ansar mereka berkumpul di Saqifah Bani Saadah dan mereka berpendapat khalifah mistilah dari Al Ansar iaitu mereka mencalunkan Sa¶ad ibn Ubadah.

 .b. Setiba disana Abu bakar memberi uacapan memuji golongan Al Ansar dan Muhajirin . Golongan Al quraisy (muhajirin) Saidina Umar mengajak Saidina Abu Bakar ke tempat perhimpunan di Saqifah Bani Sa¶adah bersama Ubaidah bi Al Jarrah .

a.KEISTEMEWAAN MUHAJIRIN Muhajirin orang mula-mula memeluk Islam Muhajirin menangong derita diawal Islam Mereka golongan paling tinggi dari sudut kerabat Nabi s. Allah mendahulukan sebutan terhadap muhajirin dan ansar .w. .

yang hadir memberi bai¶ah(persetujuan dan taat setia) Semua .PERLATIKAN KHALIFAH Akhirnya Saidina Abu Bakar dicalunkan dan dilantik menjadi khalifah .

SEMASA UPACARA PENGEBUMIAN NABI S.W Ali Tidak hadir kerana sibuk menguruskan jenazah Nabi s.A. Muncul pula golongan ketiga menyatakan Ali lebih layak menjadi khalifah dengan alasanya.a. Ali sepupu nabi dan menantu nabi Ali banyak berjihat Ali paling berilmu Ali keluarga bangsawan Saidina .w.

.Ali Memberi bai¶ah Akhirnya nyata Ali merestui perlantikan khalifa Abu Bakar sebagai khalifah pertama .

membawa kepada timbulnya berbagai-bagai mazhab dalam akidah dan syariah Islamiah hingga ke hari ini .KESIMPULANNYA Peristiwa diatas menggambarkan puncapunca kemunculan aliran mazhab dan fahaman dalam akidah Islamiah . Hingga .

HUKUM AMALI PERISTEWA FADAK Fadak adalah sebuah perkampungan Yahudi yang kaya dengan hasil tamar . Kampong ini telah ditawan oleh tentera Islam dan memaksa mereka membayar separuh hasilnya kepada Rasulullah . Selepas kewafatan baginda . fara isteri nabi bertanya khalifah tentang hasil tersebut adakah memjadi pusaka   .

 Abu bakar menjelaskan hadis bermaksud . Kami para nabi tidak mempusakai dan apa yang kami tinggal menjadi sedekah Berkaitan harta ada pihak tidak berpuas hati dan menjadi punca keratakan perpaduan Islam selepas kewafatan nabi .

ISU RIDDAH Penduduk di sekitar negeri Yaman enggang membayar zakat selepas kewafatan Baginda kerana mereka berpendapat zakat hanya satu pajakan(ufti) Kumpulan ini diketuai Malik b. Hamzalah kerana mereka tersasar mentafsir ayat surah Al Taubat ayat 103 ³Ambilah sebahagian harta mereka menjadi sedekah supaya dengannya dapat membersihkan mereka (dari dosa) dan menyuburkan (denagan akhlak yang baik) ´  .

Saidina Umar tidak setuju.Tindakan selanjutnya Abu Bakar mengadakan mesyuarat bagi mengambil tindakan memerangi mereka .  . Akhirnya Umar dan sahabat bersetuju dengan ijtihad Abu Bakar untuk memerangai mereka. kerana mereka masih menunaikan Rukun Islam dan Rukun Iman kecuali zakat .

Amru Al µAs mengempur puak yang enggan membayar zakat yang dihukum murtad.MEMERANGI GOLONGAN MURTAD Tentera yang diketua Khalid Al Walid . golongan ini dapat dibendung Akhirnya .

(E) METODDOLOGI PEMIKIRAN AKIDAH (m.GLONGAN METODOLOGI SALAF Iaitu ulama yang hidup sebelum abad ke 3H.188) AHLI AL-SUNAH . dan ada pula yang berpendapat mereka yang hidup sebelum abad ke 5H. Golongan Salaf 2. .s. Golongan Al Maturidiah 1. Puak al sunnah berpecah kepada 3 aliran 1. . Golongan Al Asya¶irah 3.

Metodologi pemikiran Salaf: Mereka menguna pakai keterangan Al quran yang dipakai oleh sahabat .  . Mereka menyerahkan maksud ayat kepada Allah tanpa takwil . Berpegang serta beriman dengan apa yang dikemukan oleh al-Quran Mereka tidak mentakwil nas atau membahaskan ayat mutasyabihat menurut akalnya .

. Contohnya Imam Malik ketika ditanya mengenai (istiwa) bersemayam Allah diatas Arasy adalah suatu perkara yang majhul . Golongan ini beriman dengan ketuhanan kerasulan . Tampa takwil .sami¶yat mengikut al Quran semata-mata. dan beriman dengannya adalah wajib dan bertanya mengenainya adalah bida¶ah.

IBN TAIMIYAH MENJELASKAN PENDAPAT SALAF Ulama· Salaf mengisbatkan (menetapkan) semua sifat kesempurnaan bagi Allah. ´Tiada sesuatu pun yang sebanding dengan Nya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihatµ  Prinsip mereka membersihkan Allah dari sifat kekurangan atau mentasbihkan dengan makhluk berdalil ayat di atas. dan hakikatnya sebenarnya terserah kpada Allah surah Al Syura (11). Tanpa ta·wil(mentafsir)sebagaimana terdapat dalam Al Quran. bermaksud. .

. kalimah serta dicetak dengan kalam maknawi yang berdiri dengan zat Allah yang qadim .Imam Ahmad Ibn Hambal menjelaskan pendapat ulama salaf Al quran itu bukan makhluk tetapi ia adalah kalam Allah dengan tidak membezakan KALAM LAFZI yang tersusun dengan ayat .

Allah mempunya sifat-sifat kesempunaan yang azali  .2.Sunah dan logik akal . GOLONGAN AL ASYA¶IRAH Metodologi mereka mengunakan pemikiran dengan membawa pendekatan Al Quran . Mereka mengabungkan tiga unsur sebagai dalil berkaitan dengan akidah dan sifat ±sifat ketuhanan .

3. Mereka menggabungkan hujah akal yang selari dengan nas Al quran Atau Dalil akal disokong nas al quran itu sendiri . GOLONGAN AL MAATURIDIAH Metodologi mereka mengenai akidah dengan membawa pendekatan dengan mengutamakan dalil akal dan Al Quran dalam membincangan akidah .    .

B. PUAK MUKTAZILAH Puak ini mengutamakan dalil akal dan Al quran mereka mentafsirkan Nas secara berleluasa menurut akal Pendapat Al Maturidiah dan Muktazilah hampir sama dalam menggunakan akal dan nas tetapi ada perbezaan. iaitu Muktazilah terlalu bebas mengunakan akal Mereka( Muktazilah) mentakwilkan nas mengikut akal .

 Sebaliknya Al Maturidiah mentafsir nas dengan akal selari dengan Nas . Conthnya Muktazilah mereka menolak rukyah Allah di akhirat dan azab kubur kerana bertentangan dengan akal . Muktazilah menolak hdis Ahad sebgai dalil dalam akidah kerana hdis Ahad bersifat zaan Sebliknya Al Maturidiah tidak menolak hadis Ahad jika sabit dari Nabi .

PUAK AHLI FALSAFAH ISLAM Berhubung dengan akidah puak ini membawa pendekatan serta menggunakan BURHAN atau pembuktian dan keyakinan . .

Sam¶iyyat  .SKOP METODOLOGI PERBAHASAN AKIDAH Perbincangan ini menumpukan tiga perkara : A. Kenabian dan kerasulan C. Sifat-sifat Allah B.

SIFAT SALBIAH iaitu sifat menolak atau menafikan segala sifat yang tidak layak bagi Zat Allah . Ulama¶ Tauhid membahagikan kpd empat bahagian . Firman Allah : (3 ) Allah ytang mencipta langit dan bumi. 2.adanya Tuhan Buktinya adanya alam tentulah ada penciptanya . . 1. SIFAT NAFSIAH iaitu Wujud .

tidak berbilang-bilang .Qidam ±sedia ada dan tiada permulaan Buktinya . 163 .kekal dan tiada kesudahan 88 -Mukhalafatuhu lil hawadis ± tidak menyerupai makhluk 1 -Qiyamuhu bi nafsih ±berdiri dengan sendiri 15 -Wahdaniyyah ± satu .Allah yang mencipta.Baqa¶. Feraman Allah: 3     . adalah tidak mungkin pencitanya wujudterkemudian dari yang di cipta .

Iradat .melihat .Hayat -hidup 255 5. SIFAT MA¶ANI Dinamakan demikian kerana sifat-sifat itu mempunyai maknanya yang tetap pada zat.3.berkehendak 68 3. Ilmu -mengetahui 231 4. Sama¶ . Kalam .mendengar 80 7. Basar .berkuasa mengadakan dan meniadakan perkara mumkin .berkata-kata 6. 1.Qudrat . Mencipta alam (memati/menghidupkan) 30 2.

4. ianya ada tujuh . Kaunuhu Qadiran Kaunuhu Muridan Kaunuhu Hayyan Kaunuhu Sami¶an Kaunuhu Basiran Kaunuhu Mutakaliman . SIFAT MA¶NAWIAH Iaitu sifat yang bergantung /berhubung dengan sifat ma¶ni.

qudrat adalah sifat azali bagi zat Allah dengan mengadakan sesuatu yang mungkin dan mentiadakan mengikut Iradat (kehendak Allah)  Qudrat adalah sifat yang membolehkan membuat atau yang boleh meninggalkannya Qudrat adalah sifat yang memberi kesan kepada perkara yang mumkin.1. SIFAT QUDRAT Pada Bahasa . Terdapat tiga pengertia : . . samada wujud atau tidak . Qudrat bermaksud berupaya dan kuat Pada Istilah .

µ Suraf Qaf ayat 38 . Firman Allah bermaksud ´ Dan sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara kedua-duanya dalam enam masa kami tidak mengalami sebarang susah payah.RUMUSAN Qudrat merupakan sifat wujudiah ² azaliah dan berdiri dengan zat Allah Dalilnya .

DALIL AKAL SIFAT QUDRAT.  Pertama : Al-Baijuri ulamak ilmu kalam berkata ´Allah itu adalah pencipta yang qadim . Justeru itu wajib bagi Allah Qudrat (berkuasa) Kedua : Alam ini adalah ciptaan Allah yang tersusun serta mengandungi perkara yang luar biasa. bagi Nya ciptaan yang baru .  . Semuanya ini membuktikan Qudrat Allah. .

. bersama dengan Nya menentukan setiap mumkin dengan apa yang harus padanya . SIFAT IRADAT ALLAH  IRADAT pada bahasa : Berkehendak semata Menurut istilah: Suatu sifat yang qadim dan zaaid pada zat.2. * Mumkin bernaksud harus bagi Allah mengadakan sesuatu atau sebaliknya menentukan masa dan tempat juga arah dan kadar .

 PARA ULAMA berpendapat wujud hubungan di antara sifat qudrat dan iradat Allah yang menzahirkan sesuatu ciptaan yang asalnya tiada . . Dalilnya Firman bermaksud. ´ Apabila kami menghendakinya. hanyalah Kami berkata kepadanyaµJadilah engkauµ maka jadilah ia ´ Susar Al Nahli ayat 40 .

.sama Ada masa lampau . sedang atau masa lampau . ALLAH BERSIFAT HAYYAT Bermaksud Allah maha hidup . SIFAT ILMU AL ALLAH Allah mengetahui segala sesuatu yang wujud atau tidak wujud .hakikatnya tidak dapat dicapai oleh akal manusia dan tidak mati . 4.3.kehidupan Allah amat sempurna .

ALLAH BERSIFAT SAMA ¶ Bererti Allah mendengar segala yang wujud Tidak seperti makhluk hanya mendengar suara Allah mendengar tanpa menggunakan alat 6. ALLAH BERSIFAT BASAR Basar bermaksud melihat segala yang wujud dengan tidak terbatas .5.

akal manusia tidak mampu membahas sifat ketuhanan . Kerana . ALLAH BERSIFAT KALAM Berkata-kata Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara tida tersusun wajib beriman dengan KALAM Allah Kita Dan tidak dibenar membahas hakikatnya yang sebenar .7.

 3. Pengutusan Nabi dan Rasul Hikmat pengutusan Rasul Konsep Khatam al Nubuwwah dan umum al Risalah . 2.B. perbincangan . KENABIAN DAN KERASULAN Skop 1.

Pendapat Ahli Sunnah Pendapat Al Asyairah dan majoriti Ahli Sunah berpendapat berkaitan perutusan Rasul adalah harus bagi Allah Kerana ia merupakan perkara mumkin bagi Allah . A.A. Pengutusan Nabi dan Rasul mengikut pendapat Ahli Sunah . Muktazilah dan Ahli Falsafah . . Alasanya . Perutusan itu hanya satu rahmat dari Allah dan perkara harus bagi Nya.

PUAK MUKTAZILAH MENGENAI PERUTUSAN NABI Mereka berpendapat perutusan Rasul menunjukan keadilan Allah . Allah wajib membalas terhadap hambanya   . Allah memberi kebebasan sepenuhnya kepada manusia melaui sifat qudrat. Allah tidak zalim terhadap hambanya dengan balasan baik/buruk tanpa rasul .B. juga rahmat Allah terhadap hambaNya .

 PENDAPAT AHLI FALSAFAH Manusia memang perlukan kepada rasul sebagai panduan .C. 1. terutama berkaiatan ketuhanan . -Mereka berpendapat perutusan rasul satu perkara mesti kepada Allah untuk alam berdasar µinayah ilahiyyah tehadap makhluk . PENDAPAT AHLI FALSAFAH ISLAM MENGENAI KERASULAN . Pendapat Al-Kandi  . Soal ketuhanan manusia tidak dapat dicapai Melalui akal semata Mereka memerlukan panduan dari Rasul khas yang diutus oleh Tuhan sendiri .

ia perlu kepada kepimpinan yang istimewa untuk memimpinnya .2. PENDAPAT AL FARABI  Akal manusia adalah sama. Pemimpin itulah yang menjelaskan hakikat untuk kebahagian dunia dan akirat Perutusan Rasul itu membolehkan manusia mengetahui syariat dan beramal dengannya . .

3. Rasul dari kalangan manusia sendiri memuduhkan untuk menjadi model.  . PENDAPAT IBN RUSYD Manusia perlu kekada Rasul kerana akal manusia lemah Rasul yang diutus menyempurnakan pengetahuan yang diperolehi melalui akal Rasul menbawa syariat dan mengajar pengetahuan yang benar .

Pendapat Al Maturidiah Puak Muktazilah .HIKMAT PERUTUSAN RASUL MENURUT MUTAKALLIMIN   Akan dibincangkan hikmat perutusan rasul mengikut empat kumpulan ini . Pendapat Al Assya¶rah 3. Pendapat Jabariah 2.1.

 Perutusan Rasul kepada manusia tiada faedahnya kerana semua dari Allah . Manusia tiada pilihan dalam usahanya Manusia umpama kapas di udara . Jabariah . Jabariah hikmat perutusan Rasul tidat menyebut secara jelas hikmatnya kerana mereka berpendapat dalam keadaan terpaksa .1.

2. Rasul manusia tidak ditaklif Tuntutan Tanpa . Pendapat Al Asya¶irah Perutusan merupakan taufik dari Allah taklif ke atas manusia hanya melalui rasul .manusia tidak tahu cara beriman .cara beribadat kerana akal manusia tidak sampai .

Perlu adanya orang terhormat membendong perselisihan dikalangan manusia .3. Akal tidak mampu menilai baik atau sebaliknya . PUAK AL MATURIDIAH Faktor manusia perlu kepada Rasul.walaupun manusia ditaklif melalui akal tetapi taklif melalui syarak Orang tidak berakal (gila) tidak taklif . a. b. Manusia perlu kepada Rasul kerana . Akal mnusia tidak sama dalam menentukan baik/ buruk c.    .

Perutusan Rasul merupakan asas manusia ditaklifkan membimbing manusia kepada agama Allah dapat menerangkan perkara ghaib yang tidak dicapai oleh akal .Hikmat perutusan mengikut Ahli Sunnah 1. Rasul Rasul .

 Untuk Untuk Untuk . Untuk menerangkan cara-cara beribadat yang betul menerangkan tatacara kehidupan yang sempurna menerangkan perundangan dalam urusan kehidupan. mengelak manusia berdalih kerana ketiadaan Rasul .

perbincangan pendapat Ahli Sunah Wal Jamaah dan pebdapat Ibn Sina berkaiatan a.SAMI¶YYAT Skop ms. Hari Qiamat Pembalasan . b. 253.

Setiap yang baru akan binasa. Firman bermaksud ³Sesungguhnya hari qiamat itu tetap akan datang .A. Hari Qiamat Ahli Sunah Pendapat  -Hari qiamat pasti i akan berlaku Dalil .segaja aku sumbunyikan masa barlakunya. (Serah Taha ayat 15)  Dalil akal Alam ini baru.supaya setiap orang akan dibalas apa yang ia lakukan .maka hari qiamat akan berlaku. .

 .Pendapat Ibn Sina Bahawa alam ini qadim dan mustahil Ianya baru. justeru itu kiamat tidak akan berlaku .

PEMBALASAN     Pendapat Ahli Sunah -Ia merupakan ujian dan taklif untuk untuk menerima pembalasan dari Allah. -Allah menentukan peraturan dan menyatakan pembalasannya .b. -Pembalasan merupakan keadilan dan kelebihan Ilahi .

Firman bermaksud.Kalau itu amalan kebajikan nascaya akan mengadakanya dan akan diberi pahala yang besar. Sesungguhnya Allah tidak menainyai seseorang sekalipun seberat zarah. Dan bagi orang yang melakukan kejahatan disediakan balasan yang sebanding dengannya .Dalil adanya balasan  1. Firnan bermaksud . (Al baqarah 261)  2. (Surah Yunus 27) .

PEMBALASAN Pendapat Ibn Sina -Berlaku kebangkitan dalam bentuk rohani semata-mata. . -kerana jasad telah hancur yang ada hanya roh . -Bukan dari sudut jasad manusia.

Pendapat ImamAl Ghazali tentang bangkit semula Beliau yang mengulas pendapat Ibn Sina mentakan bangkit dengan roh bukan jasad adalah kufur /bida¶ah sahaja .

kerana Ibn Sina tidak tentang kebangkitan semula . Jumhur ulama bersepakat mengatakan ahli falsafah Islam muslim dan mukmin.bukannya lahir dari pendapat Ahli falsafah Islam sendiri. Sebenarnya Ahli Falsafah berselisih pendpat dengan ulamak Kalam itu. . dan sumbernya masih diragukan . Mereka mengatan roh sahaja akan menerima balasan kerana dosa dan pahala berbentuk rohani bukan jasmani. Rusyd Pendapat Imam Al Ghazali tentang Ahli falsafah Ibn Sina mengenai bangkit semula hanya dengan roh sahaja adalah tidak tepat.Pendapat Ibn.

diliputi dengan kehitaman dan suram .isterinya dan anak-anaknya. .bapanya.Baik . Dalilnya firman bermaksud. kerana setiap seorang menghadapi perkara yang cukup sibuk dengan hal dirinya sendiri. mereka itulah orang yang kafir yang derhaka´     . ibunya. Pembalasan dialam barzakh wajib dipercaayai   berbentuk . muka orang beriman suka dan berseri manakala muka orang yang ingkar penuh dengan debu..azab Dalil firman bermaksud: ³Mereka didedahkan kepada api neraka pada waktu pagi dan petang.Pembalasan dihari perhitungan (mahsyar) . Apabila datang suara jeritan (qiamat )yang dahsyat.Manusia dibangkit mengikut amalan masing-masing.(semasa di alam barzakh) Surah Al Mukmin 46)  2. Ahli Sunnah) 1 .pada hari itu seseorang akan lari dari saudaranya.Bentuk pembalasan (pend.

Puak kiri alangkak seksanya keadaan puak kiri itu. . mereka akan mendahului mendapat sebaik-baik balasan di akhirat. Puak yang ketiga pula terdiri sebilangan besar orang-orang yang mendahului dalam mengerjakan kebajikan didunia.iaitu puak kanan. Di Mahsyar kamu menjadi tiga puak . alangkah bahagianya puak kanan itu.Dalil keadaan di Mahsyar    Firman bermaksud.

dan aku tidak tahu hitungan amalan ´ Surah Al Haqqah 25-31 .Pembalasan Syurga dan Neraka   Ia merupakan acara pembalasan kemuncak terhadap hambanya . Dalilnya firman bermaksud.3. Adapun orang yang menerima surat amalan dengan tangan kiri berkata´Alangkah baiknya kalau aku tidak diberi buku amalan ku. Iaitu setelah selesai pembicaraan di masing-masing di Mahsyar.

F . Banyak . ayat-ayat Al Quran mengajak manusia berpikir tentang kejadian alam dengan mengemukan dalil dan bukti yang kukuh supaya menusia beriman dengan Allah sebagai pencita dan beriman dengan hari pembalasan di akhirat.METODOLOGI AL QURAN DALAM MENERAPKAN AKIDAH BGH.

 Akal bertindak seabagai penyokong menguatakan hujjah anas naqli dan bukan penyelewengan dalam tafsir nas dalam mengenali Allah. .KEBEBASAN AKAL DARIPADA PAKSAAN DAN TAKLID 1. Jumhur Ulamak berpendapat akal yang selaras dengan dengan nas syarak dapat di terima sebagai sumber akiadah . KEDUDUKAN AKAL a.

Pendapat Muktazilah kedudukan akal dalam mengenal Allah .B. Bertaqlid adalah tercela di sisi mereka . Sesiapa yang mengenal Allah tanpa dalil yang jelas dikatakan bertaqlid buta . Mereka berpendapat mengenali Allah tanpa dalil tidak sah bahkan misti melalui penelitian akal .  .

 . Berpandu ayat di atas jelas bahawa kita disuruh berfikir dan mengkaji untuk mengukuhkan akidah dan cara beriman .  Firman Allah Surah Al Israk ayat 37 Bermaksud ³Dan janganlah engkau mengikut apayang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya .

Waktu itu wahyu sentiasa diturunkan sebagai panduan dan memberi amaran tentang rancangan munafikin dan musrikin . . Para sahabat terima sahaja dari nas tanpa takwil ayatayat kesamaran (Mutasyabihat) Sejarah penyelewengan akidah bermula ekoran perhubungan dengan orang agama lain .seperti Majusi .SEJARAH PENYELEWENGAN AKIDAH Di zaman Rasulullah tidak berlaku penyelewengan kerana para sahabat sentisa mendapat penduan dari nabi .Kristian dan Atheis.Yahudi.

 Kesannya lahir beberapa ajaran dan fahaman yang menyimpang dari akidah yang sebenar .Sebab penyelewengan akidah 1. . 2. Bibit penyelewengan akidah berpunca daripada pertelingkahan politik dan kemunculan puak-puak di zaman Khalifah Usman dan Ali juga di awal pemerintahan Umaiyah .Dengan bertambahnya wilayah Islam penyelewengan secara terbuka berlaku melaui penyusupan Israiliyat dalam pentafsiran al quran dan hadis .

merekalah yang mempengaruhi kepada penyelewengan akidah . Manakala tokoh-tokoh tafsir kurang teliti menerima riwayat daripada ahli kitab dan tafsir mereka .Kristian dan Majusi secara beramai-ramai.3. . Nasrani. Pemelukan orang bukan Islam  Di Zaman Tabe¶in Umat Islam bertambah dengan menerima kemasukan dari penganut agama lain sepeti Yahudi . Mereka membawa tafsiran Israiliat dalam memtafsir quran dan hadis.

Kejatuhan Kerajaan Usmaniahdi Turki pada 3 Mac 1924  Kejatuhan Kerajaan Uthmaniah dan bermulalah penaklukan oleh barat terhadap negara Islam . libralismae dan lain-lain . seperti sekularisme.4. Justeru itu lahirnya pemikiran barat dalam masyarakat Islam . Bermula dari sini sistem khalifah terhapus sepenuhnya oleh Mutafa Kamal Attartuk dengan bantuan Yahudi dan lain-lain penjajahan Barat . .

Penyelewenagn dalam mentafsir al quran dengan memasukkan unsur tafsir israiliatb .PENYELEWENGAN AKIDAH 1.

Qaf juga gunung yang pertama dicipta . kemudian Gunung Abu Qubis yang ada dibawahnya Bukit Safar . . Tafsit Muqatil b. 1.   Muhamad Husin Zabadi dalam kitabnya Al Israiliat Fi al Tafsir Wal Hadis ialah .Qaf merupakan kunci alam .` 3. 2.CONTOH ISRAILIAT DALAM TAFSIR AL QURAN . Qaf juga ditafsirkan sebagai gunung yang berada dibelakang hijab tempat matahari terbenam . Sulaiman menjelas ayat 32 surah Sad ³Qaf ialah gunung daripada zamrud hijau yang mencakupi seluruh alam semesta.

Maksud Surah Taha ayat 87-90 . Sebenarnya Al Quran menjelaskan lembu itu di cipta oleh Musa As Samiri dan nabi Harun mengingkari dan mencegahnya .  4. Dalam Kitab Safru Al Khuruj bab 32 Menyatakan Nabi Harun yang mencipta lembu bagi Bani Israil dan mengajak mereka menyembahnya . namun bani Israil mengugut untuk membunuh nabi Harun .

5. . Dari situ dia melihat ada seorang wanita yang sedang berdaham.Nabi Daud mengutuskan seorang suruhannya untuk bertanya tentang wanita itu .Wanita itu isteri kepada Uria. Wanita itu sangat cantik dan menarik. Selepas itu nabi Daud telah mengutuskan seseorang supaya menjemput menemuinya . Nabi Daud pada suatu pagi bangun daripada tidurnya kemudian dia berjalan di bahagian atas istana raja . Dalam Kitab Siru AlShumwail al Thani bab 11 menyatakan .

Cerita ini para ulamak berpendapat ada. . Namun cerita itu terdapat dalam kitab yang disangka benar oleh kebanyakkan orang termasuk juga ulamak .lah tidak menasabah Nabi  Daud melakukan dosa besar yang mengaibkan dan terhina . Banyak lagi cerita-cerita israiliat yang termuat dalan nota kita sila buat rujukan .

 . Cerita Israiliyat ini menyebbkan umat Islam salah anggap tentang matlamat al quran mengambil nasihat dan membahaskan hukum hakam bagi mengatur hidup manusia .Kesan buruk tafsir israiliyat A. Dengan cerita Israiliyat ini menyebabkan hampir hilang keyakinan dan kepercayaan kepada ulama Salaf samada sahabat atau tabe¶in .

.B.iaitu mereka menganggap bahawa setiap yang lahir mempunyai dalaman atau isi dan setiap wahyu ada takwil Fahaman Batiniah menurut sejarahnya dipelopori oleh golongan agama Farsi atau Majusi kerana iri hati dengan perkembangan Islam Pendokongnya terdiri dari puak Syiah yang melampau yang di ketuai oleh seorang munafik iaitu Abdullah bin Maimun. Tersebarnya ajaran Batiniah  Batiniah berasal dari al Batin bermaksud Dalaman .

Contoh penyelewengan Batiniah    Mereka mempercayai ada dua Tuhan yang Qadim Tuhan pertama di namakan Al Sabiq (yang dahulu) ia menjadikan tuhan yang kedua yang dinamakan Al Tali (yang mengiringi) Kedua-duanya bergabung menjadikan alam .

C. Kemunculan golongan al Rafidah yang menentang para sahabat yang memberi bai¶ah kepada Abu Bakar dan Omar sebagai khalifah Golongan Zaidiah yang membenci kepada ajaran Islam dan orang Islam . . a. Antara hadis palsu memesongkan akiodah . Penyelewengan mengenai hadis palsu   Tercetusnya hadis palsu selepas tercetusnya perselisihan di antra Ali dan Muawiah .

Peyelewenganb Aliran Kerohanian (Taswuf Falsafi) .

Akidah Islam .Tauhid aAsma¶ was Sifat . Konsep Tauhid(beriman )kepada Allah mengikut Ahli Sunah -Tauhid Rububiyyah -Tauhid Uluhiyyah . 2. 1.sejarah Akidah. Mazhab dalam akidah -Punca berlaku perselisihan -Pendapat mereka dalam akidah -Ulama¶ Ahli Sunah Waljamaah.TAJUK-TAJUK AKIDAH UNTUK DIBINCANG DAN DIBENTANGKAN Topik Al Din .

Kercayaan kepada Hari Qiamat .Hikmat perutusan Rasul .Pengertian .Mengenal Allah .Secara terperinci (tafsili) sifat 20.Tanda-tanda qiamat .  3.Secara umum (ijmali) .Kitab-kitab yang dibawa -Konsep khatam al Nubuwah 5.Kenabian dan kerasulan .Balasan bahagian     . 4 .

Perkara merusakan akidah  -Riddah -Kufur -Syirik .Mahsyar .Alam barzakh .Perkara Syam¶iyat   -Malaikat .Syurga Neraka 7. 6.

Akidah Sebagai Pemangkin Pembentukan Akhlak dan Tamaddun . 8.