Rubrik Penskoran Sebagai Alat Untuk Penjaminan Kualiti Pentaksiran Pusat Zainuriyah Abdul Khatab (Ph.

D) Sektor Pengurusan Dasar dan Penyelidikan 1.0 Pengenalan

Sistem pendidikan negara dikatakan terlalu berorientasikan peperiksaan selama ini, dimana ianya dikaitkan dengan pelbagai kesan yang positif dan negatif pada pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Lembaga Peperiksaan sebagai satu badan pentaksiran pendidikan negara , telah mencadangkan satu alternatif untuk penambahbaikan kepada Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) yang selama ini ditadbirkan pada hujung persekolahan sekolah rendah dan Penilaian Menengah Rendah (PMR) yang ditadbirkan pada hujung persekolahan menengah rendah. Cadangan ini telah diterima dan bermulanya tahun 2011 Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) diperkenalkan pada murid Tahun 1. PBS mempunyai empat komponen iaitu Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Pusat (PP), Pentaksiran Psikometrik (PS) dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK). Namun pelbagai pihak telah mempersoalkan kesahihan pentaksiran ini kerana guru telah diberi empowerment untuk mentaksir dan memberi markah murid mereka sendiri . Ini telah menimbulkan isu berhubung kesahan dan kebolehpercayaan PBS. Bahagian seterusnya membincangkan isu tersebut. 2.0 Isu berkaitan dengan Pentaksiran Berasaskan Sekolah. PS , PAJSK dan PP komponen PBS memberikan autonomi kepada pihak sekolah khususnya guru untuk menjadi pentaksir kepada murid mereka sendiri. PS ialah proses mengumpul maklumat yang asli atau autentik dan boleh diharap yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa atau dilapor oleh guru sekolah. PAJSK pula ialah satu kaedah pentaksiran dan menilai

1

dianalisis. Ini ialah kerana kejujuran guru adalah sangat penting untuk memastikan kesahan dan kebolehpercayaan skor. dimoderasi. Guru ditugaskan untuk melaksanakan PP . dan disejajarkan sebelum dihantar semula ke sekolah untuk dibuat laporan di sekolah. Ini bermakna pelaksanaan. kebolehpercayaan dan keadilan kepada semua. penglibatan dan penyertaan murid dalam aktiviti jasmani. sukan. Pentaksiran ini dilaksanakan secara sumatif mengikut jadual yang ditetapkan oleh LP. Pentaksiran ini ditadbir oleh guru-guru di sekolah. 2 . Penilaian Kerja Amali (PEKA) atau sistem pentaksiran modular dan Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA). Mohd Daud Hamzah dan Shuki Osman (2002). Kertas ini membincangkan isu mengenai integriti guru dalam melaksanakan PP. instrumen (alat) dan kaedah menganalisis data yang disediakan oleh pusat iaitu Lembaga Peperiksaan. Ini menyebabkan skor ujian rendah kebolehpercayaannya. Koretz dan Hoover (1991) mendapati pemeriksa tidak tekal dalam memberi skor untuk hasil kerja murid. Instrumen Pentaksiran Pusat adalah seperti kerja kursus. Markah yang diberi oleh sekolah dihantar ke pusat data di Pejabat Pelajaran Daerah untuk diselaras. pengendalian. Isu ini adalah berhubungkait dengan integriti guru dalam memberikan markah kepada hasil kerja murid mereka sendiri.prestasi. Shavelson. Hashimah Amran (2006). pemeriksaan dan pelaporannya dibuat oleh sekolah. Baxter dan Gao (1993) dan Dunbar. panduan dan peraturan. kokurikulum dan ekstrakurikulum. Malah beberapa kajian oleh Mokhtar Ismail . kesahan. Chan Yuen Fook dan Paramjit Singh (2006). Analisis. moderasi dan pensejajaran markah sekolah oleh Pejabat Pelajaran Daerah adalah perlu untuk menjamin standard. Pentaksiran Pusat ialah satu kaedah pentaksiran yang mempunyai piawai (standard). ujian lisan. Autonomi atau kuasa ini telah dipersoalkan oleh pelbagai pihak di media dan mesyuarat antara bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia sendiri. Mohd Zohir Ahmad.

Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi kesahan ujian pula ialah arahan kurang jelas. Terdapat beberapa kaedah untuk menyiasat kebolehpercayaan sesuatu ujian seperti kaedah selang-seli. Kebolehpercayaan pula memastikan ketekalan dalam pengukuran pencapaian murid dalam sesuatu ujian. laporan. membuat persembahan lakonan . Sebagai contoh laporan Kerja Kursus membebankan murid dengan penggunaan kertas berwarna yang agak mahal. masa tidak mencukupi. susunan item kurang tepat dan susunan jawapan yang boleh diramalkan untuk item aneka pilihan. uji dan uji sekali lagi. bentuk setara dan kaedah antara pemeriksa. struktur ayat sukar difahami. Kajian oleh Chan Yuen Fook dan Paramjit Singh (2006) mendapati tugasan yang tidak perlu dilaksanakan oleh murid untuk melengkapkan kerja kursus telah dilaksanakan oleh murid. Kesahan ialah mengukur apa yang hendak diukur.Sesuatu ujian yang bermutu tinggi mesti mempunyai darjah kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Sejarah dan Kemahiran Hidup. ambiguiti.bilangan item tidak mencukupi. guru perlu tekal dalam pemberian skor. Sesuatu ujian itu dikatakan boleh dipercayai sekiranya ujian itu dapat mengukur sesuatu apa yang hendak diukur dengan tekal. Konsep kesahan dan kebolehpercayaan adalah satu konsep yang penting yang mesti difahami apabila kita ingin membina sesuatu ujian kerana ujian merupakan satu alat (instrument) yang kita gunakan untuk membuat inferens tentang pencapaian seseorang murid. Tindakan ini juga membebankan murid yang perlu melengkapkan Kerja Kursus untuk geografi. Apabila guru diberi kepercayaan untuk mentaksir produk atau hasil kerja murid seperti karangan. Tugasan ini melibatkan integriti guru sebagai pentaksir kerana mereka perlu memberi skor secara tekal dan jujur mengikut pencapaian 3 . aras kesukaran kurang sesuai. Guru perlu memberi perhatian kepada faktor-faktor yang dinyatakan ini semasa melaksanakan PP walaupun instrumen ujian disediakan diperingkat pusat. Dalam masa yang sama tindakan ini juga akan mempengaruhi kesahan skor ujian keran guru terpengaruh dengan hasil laporan yang cantik kerana menggunakan kertas warna. gerak-geri sukan dan mencerap tingkah laku murid.

Alat atau tool yang boleh menjadikan sesuatu penilaian yang subjektif kepada penilaian yang lebih objektif ialah rubrik. Linn dan Miller (2005) menyenaraikan beberapa jenis pemeriksa yang menyumbang kepada ralat atau error kepada skor. pemeriksa yang sederhana (central tendency) yang selalu menggunakan pertengahan skala 5.murid mereka. dan juga kaedah yang boleh meningkatkan kebolehpercayaan ujian tersebut . pemeriksa yang terpengaruh dengan persepsi yang sedia ada di mindanya (halo effect) Ketekalan dalam memberi skor merupakan cabaran yang akan dihadapi oleh guru semasa memainkan peranan mereka sebagai pentaksir untuk memastikan kesahan dan kebolehpercayaan ujian yang mereka bina dan tadbirkan untuk melaksanakan PP. Apabila guru memeriksa hasil kerja pelajar seperti karangan atau persembahan nyanyian. Diantaranya ialah. pemeriksa yang tegar (severity) yang memberi markah rendah 4. guru perlu tahu dan faham kriteria yang tepat untuk menilai prestasi hasil kerja murid. Guru hendaklah mengelakkan daripada menjadi kelima-lima pemeriksa yang disebutkan di atas. Kertas ini membincangan peranan guru dalam memastikan kesahan dan kebolehpercayaan sesuatu ujian yang dilaksanakan untuk Pentaksiran Pusat dalam pentaksiran sumatif . 3. berubah mengikut masa dan keadaan 2. 1. Pengkelasan ujian boleh dibuat berdasarkan: 4 . pemeriksa yang pemurah (generosity) yang memberi markah tinggi 3.0 Pentaksiran Formatif dan Pentaksiran Sumatif Sebelum perbincangan mengenai penggunaan rubrik untuk pentaksiran sumatif adalah lebih elok untuk menerangkan makna pentaksiran formatif dan sumatif berdasarkan pengklasan ujian. pemeriksa eratik iaitu yang tidak tekal dalam memberi markah.

mencari punca (diagnosis) kelemahan murid dalam sesuatu standard yang diajar.1. Pentaksiran sumatif pula digunakan bagi mengesan penguasaaan murid dalam keseluruhan mata pelajaran. Fungsi utama pentaksiran sumatif ialah menentukan pencapaian di penghujung sesuatu program pengajaran.mengesan kemajuan yang dicapai oleh murid dalam sesuatu unit pelajaran yang diajar 2. Pencapaian murid dalam pentaksiran sumatif berhubungkait dengan keberkesanan guru semasa pengajaran dan pembelajaran dan kajian Black dan Williams (1998) mendapati pentaksiran formatif boleh meningkat pencapaian murid dalam pentaksiran sumatif. Penambahbaikan untuk UPSR yang bermula tahun ini memperkenalkan konsep assessment for learning . Pentaksiran sumatif adalah selari dengan konsep assessment for learning. kegunaan hasil maklumat samada untuk membuat rujukan norma atau rujukan kriteria 3. tujuan ujian itu dilaksanakan. Skor pentaksiran sumatif ini digunakan untuk tujuan melaporkan kemajuan murid bagi membuat pemilihan dan penempatan murid ke dalam sesuatu program pengajian. Kedua- 5 . Tujuan pentaksiran formatif diperkenalkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah untuk : 1.memastikan murid menguasai setiap unit pelajaran sebelum mereka diperkenalkan dengan unit pelajaran yang lebih kompleks 3. dengan ini pentaksiran formatif diaplikasi di dalam proses pengajaran dan pembelajaran.maka PS boleh dikelaskan kepada masa ujian dilaksanakan . masa ujian itu dilaksanakan . samada untuk mendapatkan maklumat mengenai prestasi pencapaian murid atau bakat murid 2. samada formatif atau sumatif dan 4. Ia dikendalikan di ahkir sesuatu program atau unit sebelum guru melangkah atau meneruskan ke unit atau program baru. respons yang diharapkan samada respon terbuka atau respon terhad. Di dalam komponen UPSR PP akan menyumbangkan 40% markah untuk PP.

Perkataan rubrik berasal daripada perkataan Latin rubica terra yang bermaksud tanah merah. Masa kini perkataan rubrik digunakan untuk kriteria bagi memandu seseorang pentaksir menilai seseorang hasil kerja murid tersebut. untuk menandakan sesuatu yang signifikan. 6 . murid. Di antara kekuatan rubrik ialah: 1. memberi autonomi kepada murid untuk bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri dengan melakukan pentaksiran kendiri atau self. penyelarasan dan pemantauan. murid.0 Rubrik Penskoran Sebagai Alat Untuk Menjamin Kualiti Ujian Alat untuk memandu pentaksir membuat penilaian yang objektif terhadap pencapaian murid ialh rubrik penskoarn. Rubrik boleh digunakan semasa menjalankan aktiviti pementoran. murid akan mendapat pembelajaran yang bermakna 2. 4. 4. murid akan mempelajari sesuatu konstruk dengan mendalam 3. pengesanan. Rubrik mempunyai level of performance atau peringkat prestasi yang memberi maklumat kepada guru. iaitu daripada kategori cemerlang sehinggalah kepada kategori sangat lemah. ibubapa dan kepada sesiapa sahaja yang berminat untuk mengetahui prestasi murid.assessment.kedua pentaksiran ini diaplikasi di dalam PBS yang diperkenalkan tahun ini untuk murid Tahun Satu. guru dan ibubapa tahu kriteria yang diharapkan untuk meningkatkan prestasi 5. Rubrik sesuai digunakan untuk memeriksa hasil kerja murid bagi pentaksiran sumatif dan juga formatif. meningkatkan kebolehpercayaan skor yang diberikan oleh pentaksir Kelima-lima elemen ini menyumbang kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dan dalam masa yang sama meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran sekolah. Ini ialah kerana rubrik menerangkan kriteria setiap peringkat.

Ini adalah menepati objektif Kementerian Pelajaran Malaysia dalam mentransformasikan pentaksiran iaitu. teknik pengukuran mesti digabungkan dengan memberi maklumbalas yang berkualiti kepada murid. Selain daripada memandu murid melaksanakan tugasan untuk PP rubrik penskoran juga difahami oleh guru untuk membantu mereka semasa memeriksa hasil kerja murid. melatih pemeriksa (American educational research Association 1990) dan 5. Tugasan untuk PP perlu disertakan dengan rubrik untuk memandu murid memperbaiki hasil kerja mereka. McMillan 2004) 3. menggunakan skrip contoh jawapan (Herman.4.2 Peranan Rubrik Penskoran sebagai Alat Penskoran Pentaksiran Sumatif Antara kaedah untuk meningkatkan kebolehpercayaan skor ialah: 1. Amalan ini dapat dilihat pada manual ’Do it Yourself’ yang disertakan pada perisian komputer. Rubrik juga boleh dijadikan seperti manual ‘Do it Yourself’ sebagai panduan untuk murid memperbaiki kualiti kerja mereka di dalam pentaksiran sumatif. 4. menggunakan proses penskoran yang sistematik (Airasian 1997. Panduan ini secara langsung memberikan autonomi kepada murid untuk memperbaiki prestasi mereka berdasarkan kriteria yang terdapat pada rubrik yang disertakan bersama tugasan yang diberi.1 Peranan Rubrik Penskoran sebagai Alat Feedback atau Maklumbalas Jika pentaksiran adalah untuk memperbaiki prestasi murid . Aschbacher and Winters 1993) 7 . mengaplikasi rubrik penskoran yang jelas (Linn and Gronlund 200) 2. bukan hanya untuk mengubah cara kita mentaksir murid tetapi memberi maklumat kepada murid membuat penyesuaian kendiri atau self-adjustment kepada kualiti produk atau proses kerja yang mereka laksanakan. mengadakan sesi moderasi pemeriksaan (Gronlund and Linn 1990) 4.

Kaedah holistik juga dikenali sebagai pendekatan general impression atau whole impression berdasarkan perbandingan sesuatu sampel esei atau penulisan kepada kriteria yang telah ditetapkan. Baxter. Rubrik analitik Kedua-dua rubrik ini mempunyai fungsi yang berbeza. Goldman dan Pine 1992. Pendekatan holistik menggunakan nilai absolute iaitu menggunakan skala yang kemudiannya diterjemahkan kepada Cemerlang. Namun rubrik ini tidak dapat memberikan maklumat yang jelas dan terperinci bagi setiap penskoran oleh itu ia tidak sesuai untuk tujuan pentaksiran formatif. 8 . 1. Holistik bermakna keseluruhan atau secukupnya. memahami kriteria untuk setiap kategori dan berbincang dengan guru lain untuk mendapatkan persefahaman. Rubrik boleh meningkatkan darjah kebolehpercayaan pemeriksa kerana semua pemeriksa tahu dan faham kriteria yang Cemerlang. Banyak kajian mendapati penggunaan rubrik boleh meningkatkan darjah kebolehpercayaan sesuatu ujian ( Vacc1989.Rubrik penskoran merupakan salah satu kaedah yang dicadangkan oleh pakar pentaksiran untuk meningkatkan kebolehpercayaan skor. Dunbar. Shavelson. Alat ini boleh digunakan semasa aktiviti penyelarasan pemarkahan. Namum terdapat prosedur yang perlu diikuti oleh guru sebelum memeriksa hasil kerja murid seperti memahami kehendak tugasan. Baik. Brooks and Kubicka-Miller 2006. Brown.3 Contoh-contoh Rubrik Penskoran Terdapat dua jenis rubrik iaitu. Glaswell and Hartland 2004. Baik atau Lemah dan mengaplikasikannya semasa memeriksa hasil kerja murid. Rubrik holistik lebih sesuai digunakan oleh pentaksir untuk memeriksa hasil kerja murid bagi pentaksiran sumatif. Sederhana . 4. Lemah atau Sangat lemah. . Rubrik holistik 2. Penskoran secara holistik boleh mempercepatkan proses penskoran. Zainuriyah 2008) .

details and examples. Appropriately Clear main ideas. Effective organization and sequencing. Secara langsungnya rubrik ini dapat membantu guru dan murid mengenali kelemahan dan kekuatan bagi menguasai sesuatu konstruk atau standard kurikulum yang diharapkan. meaningful sentence structure. interesting details. Sentence 9 . Sentence structure lacks variety and contains error Proficient Basic Jadual 2 Category Advance Rubrik Analitik untuk Penulisan Bahasa Inggeris Tahun 3 Attempt Appropriately writes on assigned. sentence structure. few details. self-selected sequencing. clear assigned or organization. clear organization. Rubrik ini lebih sesuai digunakan untuk pentaksiran formatif kerana ia memberi maklumat yang jelas dan terperinci terhadap setiap aspek yang ditaksir. and edits to reduce errors. Almost appropriate word choice. Clear main ideas.Rubrik analitik pula menyenaraikan kriteria secara terperinci. Connects opinion. Contoh rubrik holistik dan analitik tertera di Jadual 2 dan 3. Clear main ideas. Appropriate word choice Appropriately writes on assigned or self-selected topics. Appropriately writes on assigned or self-selected topics. Appropriately Clear main ideas. details and examples. varied sentence structure. Effective organization and sequencing. few Almost appropriate word choice. Jadual 2 Category Advance Rubrik Holistik untuk penulisan Bahasa Inggeris Tahun 3 Criteria Appropriately writes on assigned. varied topics. self-selected topics. Organization Vocabulary Appropriate word choice Proficient Basic Connects opinion. meaningful sentence structure. and edits to reduce errors. Weak elements in the beginning . edits to eliminate most errors. edits to eliminate most errors. middle and end. writes on interesting details. sequencing. self-selected topics.

Dalam masa yang sama kualiti ujian seperti 10 .0 Kesimpulan PBS memberikan autonomi kepada guru untuk membina. structure lacks variety and contains error 1. topics. Jadual 4 Mata pelajaran Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Sains Standard yang memerlukan rubrik Standard Prestasi • Kebolehan menulis karangan deskriptif. middle self-selected and end.writes on details. Weak elements assigned or in the beginning . karangan fakta. Di dalam standard kurikulum tercatat konstruk yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh murid. karangan naratif dan karangan argumentatif • Kebolehan berdebat • • • • • • • • • Matematik Sejarah Menjalankan eksperimen Melukis lukisan saintifik Menulis laporan Membuat pemerhatian Membuat inferens Membina graf Menyelesaikan masalah Menyelesaikan masalah Menjalankan kajian berpandu 6. Ini akan memberikan cabaran yang besar kepada guru untuk melaksanakan PP .0 Tugasan yang Memerlukan Rubrik Penskoran Kurikulum Standard Sekolah Rendah menerangkan pelbagai standard yang perlu dikuasai oleh murid sekolah rendah. Jadual 4 menunjukkan beberapa contoh standard prestasi atau konstruk yang sesuai diskor dengan rubrik oleh guru. Standard prestasi pula ialah tahap penguasaan murid terhadap sesuatu standard setelah menduduki beberapa ujian.mentadbir dan memeriksa hasil kerja murid.

Rujukan Airasian.C.kesahan dan kebolehpercayaan perlu dijamin supaya masyarakat tidak mempersoalkan integriti guru dan kualiti ujian yang di tadbirkan di sekolah oleh guru. 27:433-445 American Educational Research Association. P. Kaedah yang dicadangkan ialah dengan membina rubrik penskoran yang jelas dan sesuai untuk memandu guru memberikan skor yang tekal terhadap hasil kerja murid walau di mana guru berada dan siapa yang mereka taksir. Standards for Educational and Psychological Testing. Washington D. 1997. Ini ialah kerana rubrik boleh mengurangkan ralat skor dengan menyediakan kriteria yang lebih objektif untuk memeriksa hasil kerja murid yang subjektif supaya PP terjamin kualitinya. International Journal off Educational Research. 1990. 11 . Empirician and values : two faces of educational changes. Namum ini tidak perlu menjadi halangan kepada guru untuk melaksanakan tugas mereka sebagai pentaksir PP.

Black. 1993. T.211-221 Mokhtar Ismail. J.N. New Jersey: Prentice Hall. 1991.K. Lembaga Peperiksaan.. 2006. Journal of educational Measurement 29(1):1-17. Koretz.L.F.4(4). New York: MacMillan Publishing Company Herman.P. Inside the black box. 1992.. and Hartland. and Winters.Baxter. Aschbacher. 1998. Gronlund. M. R. and Pine. Dan William. L. Auckland Uniservices Limited : University of Auckland. Laporan kajian kerja kursus Geografi dan Sejarah. Evaluation of procedure –based scoring for hands-on science assessment. 6th Ed. R. Prosiding National Conference on School Based Assessment. Brooks..E..J. Measurement and Assessment in Teaching. Lembaga Peperiksaan.D. Quality control in the development and use of performance assessment.hlm. Linn.S.E. 2004.D.32(2): 115-128.E. Goldman. United States Of America : Pearson.S. Shavelson..L. G. Innovative Higher Education. and Linn.P. Measurement and Assessment In Teaching. and Gronlund. Measuremant and Evaluation In Teaching.2006. A Practical Guide to Alternative Assessment. D. D. Applied Measurement in Education. Phi Delta Kappan. 2002.. Accuracy in the scoring of writing :studies of reliability and validity using New Zealand writing assessment system. P. and Kubicka-Miller. 1990. Samad. N.2005. J. Daud Hamzah dan Shuki Osman. Kementerian Pelajaran Malaysia. Universiti Sains Malaysia.M. Brown. Chan Yuen Fook dan Paramjit Singh. Hashimah Mohd. and Miller.R. 2006.G. Yunus and Amran Abd.C. Colombus: Pearson Publication. Zohir Ahmad. N. (80)2. Mohd. Classroom Assessment : Principles and Practice for Effective Instruction.L.J. Oral communication skills in higher education: Using a performance-based evaluation rubric to assess communication skills.R. School based assessment: an expectation in Malaysia. 12 .H..H.B. Dunbar. 2004.R. D. Bias pemarkahan Kerja Kursus PMR dan potensi fokus kajian dalam penaksiran Kerja Kursus Kendalian sekolah. Kuala Lumpur International Conference. R. Dunbar.289-303. Mohd. L. Glaswell. 2000. and Hoover. McMillan. University Of California Linn.

1989. Tesis Doktor Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia. Vacc. Baxter.J. On the stability of performance assessments. 1993. Reconceptualisation of the concept ‘Ability to conduct a research’ and developing an alternative assessment for geography. The Elementary School Journal.41-53. Journal of Educational Measurement. R.J.N. Writing evaluation: examining four teachers holistic and analytic score. G.P.N. Zainuriyah Abdul Khatab. and Shavelson.90:87-95. 13 .Shavelson. R.. 2008..30.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful