P. 1
Pembentangan_Rubrik Penskoran Sebagai Alat Untuk an

Pembentangan_Rubrik Penskoran Sebagai Alat Untuk an

5.0

|Views: 1,809|Likes:
Published by irfaniez

More info:

Published by: irfaniez on Jun 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2014

pdf

text

original

Rubrik Penskoran Sebagai Alat Untuk Penjaminan Kualiti Pentaksiran Pusat Zainuriyah Abdul Khatab (Ph.

D) Sektor Pengurusan Dasar dan Penyelidikan 1.0 Pengenalan

Sistem pendidikan negara dikatakan terlalu berorientasikan peperiksaan selama ini, dimana ianya dikaitkan dengan pelbagai kesan yang positif dan negatif pada pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Lembaga Peperiksaan sebagai satu badan pentaksiran pendidikan negara , telah mencadangkan satu alternatif untuk penambahbaikan kepada Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) yang selama ini ditadbirkan pada hujung persekolahan sekolah rendah dan Penilaian Menengah Rendah (PMR) yang ditadbirkan pada hujung persekolahan menengah rendah. Cadangan ini telah diterima dan bermulanya tahun 2011 Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) diperkenalkan pada murid Tahun 1. PBS mempunyai empat komponen iaitu Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Pusat (PP), Pentaksiran Psikometrik (PS) dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK). Namun pelbagai pihak telah mempersoalkan kesahihan pentaksiran ini kerana guru telah diberi empowerment untuk mentaksir dan memberi markah murid mereka sendiri . Ini telah menimbulkan isu berhubung kesahan dan kebolehpercayaan PBS. Bahagian seterusnya membincangkan isu tersebut. 2.0 Isu berkaitan dengan Pentaksiran Berasaskan Sekolah. PS , PAJSK dan PP komponen PBS memberikan autonomi kepada pihak sekolah khususnya guru untuk menjadi pentaksir kepada murid mereka sendiri. PS ialah proses mengumpul maklumat yang asli atau autentik dan boleh diharap yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa atau dilapor oleh guru sekolah. PAJSK pula ialah satu kaedah pentaksiran dan menilai

1

Malah beberapa kajian oleh Mokhtar Ismail . Ini bermakna pelaksanaan. Mohd Daud Hamzah dan Shuki Osman (2002). Kertas ini membincangkan isu mengenai integriti guru dalam melaksanakan PP. Chan Yuen Fook dan Paramjit Singh (2006). Hashimah Amran (2006). Pentaksiran ini ditadbir oleh guru-guru di sekolah. pemeriksaan dan pelaporannya dibuat oleh sekolah. Ini menyebabkan skor ujian rendah kebolehpercayaannya. kebolehpercayaan dan keadilan kepada semua. panduan dan peraturan. penglibatan dan penyertaan murid dalam aktiviti jasmani. Instrumen Pentaksiran Pusat adalah seperti kerja kursus. Ini ialah kerana kejujuran guru adalah sangat penting untuk memastikan kesahan dan kebolehpercayaan skor. Markah yang diberi oleh sekolah dihantar ke pusat data di Pejabat Pelajaran Daerah untuk diselaras. Pentaksiran ini dilaksanakan secara sumatif mengikut jadual yang ditetapkan oleh LP. kokurikulum dan ekstrakurikulum. Baxter dan Gao (1993) dan Dunbar. moderasi dan pensejajaran markah sekolah oleh Pejabat Pelajaran Daerah adalah perlu untuk menjamin standard. Koretz dan Hoover (1991) mendapati pemeriksa tidak tekal dalam memberi skor untuk hasil kerja murid.prestasi. Analisis. ujian lisan. kesahan. Autonomi atau kuasa ini telah dipersoalkan oleh pelbagai pihak di media dan mesyuarat antara bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia sendiri. Isu ini adalah berhubungkait dengan integriti guru dalam memberikan markah kepada hasil kerja murid mereka sendiri. instrumen (alat) dan kaedah menganalisis data yang disediakan oleh pusat iaitu Lembaga Peperiksaan. dan disejajarkan sebelum dihantar semula ke sekolah untuk dibuat laporan di sekolah. Pentaksiran Pusat ialah satu kaedah pentaksiran yang mempunyai piawai (standard). sukan. Mohd Zohir Ahmad. Shavelson. 2 . dianalisis. Guru ditugaskan untuk melaksanakan PP . Penilaian Kerja Amali (PEKA) atau sistem pentaksiran modular dan Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA). dimoderasi. pengendalian.

masa tidak mencukupi. Kebolehpercayaan pula memastikan ketekalan dalam pengukuran pencapaian murid dalam sesuatu ujian. membuat persembahan lakonan . struktur ayat sukar difahami. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi kesahan ujian pula ialah arahan kurang jelas. gerak-geri sukan dan mencerap tingkah laku murid. bentuk setara dan kaedah antara pemeriksa. ambiguiti. Kesahan ialah mengukur apa yang hendak diukur. Kajian oleh Chan Yuen Fook dan Paramjit Singh (2006) mendapati tugasan yang tidak perlu dilaksanakan oleh murid untuk melengkapkan kerja kursus telah dilaksanakan oleh murid. Konsep kesahan dan kebolehpercayaan adalah satu konsep yang penting yang mesti difahami apabila kita ingin membina sesuatu ujian kerana ujian merupakan satu alat (instrument) yang kita gunakan untuk membuat inferens tentang pencapaian seseorang murid. Dalam masa yang sama tindakan ini juga akan mempengaruhi kesahan skor ujian keran guru terpengaruh dengan hasil laporan yang cantik kerana menggunakan kertas warna. laporan. Tindakan ini juga membebankan murid yang perlu melengkapkan Kerja Kursus untuk geografi.Sesuatu ujian yang bermutu tinggi mesti mempunyai darjah kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. aras kesukaran kurang sesuai. Sesuatu ujian itu dikatakan boleh dipercayai sekiranya ujian itu dapat mengukur sesuatu apa yang hendak diukur dengan tekal. Apabila guru diberi kepercayaan untuk mentaksir produk atau hasil kerja murid seperti karangan. Terdapat beberapa kaedah untuk menyiasat kebolehpercayaan sesuatu ujian seperti kaedah selang-seli. susunan item kurang tepat dan susunan jawapan yang boleh diramalkan untuk item aneka pilihan. guru perlu tekal dalam pemberian skor.bilangan item tidak mencukupi. uji dan uji sekali lagi. Sebagai contoh laporan Kerja Kursus membebankan murid dengan penggunaan kertas berwarna yang agak mahal. Tugasan ini melibatkan integriti guru sebagai pentaksir kerana mereka perlu memberi skor secara tekal dan jujur mengikut pencapaian 3 . Guru perlu memberi perhatian kepada faktor-faktor yang dinyatakan ini semasa melaksanakan PP walaupun instrumen ujian disediakan diperingkat pusat. Sejarah dan Kemahiran Hidup.

berubah mengikut masa dan keadaan 2. Alat atau tool yang boleh menjadikan sesuatu penilaian yang subjektif kepada penilaian yang lebih objektif ialah rubrik.murid mereka. pemeriksa yang pemurah (generosity) yang memberi markah tinggi 3. pemeriksa yang sederhana (central tendency) yang selalu menggunakan pertengahan skala 5. pemeriksa yang terpengaruh dengan persepsi yang sedia ada di mindanya (halo effect) Ketekalan dalam memberi skor merupakan cabaran yang akan dihadapi oleh guru semasa memainkan peranan mereka sebagai pentaksir untuk memastikan kesahan dan kebolehpercayaan ujian yang mereka bina dan tadbirkan untuk melaksanakan PP. Pengkelasan ujian boleh dibuat berdasarkan: 4 .0 Pentaksiran Formatif dan Pentaksiran Sumatif Sebelum perbincangan mengenai penggunaan rubrik untuk pentaksiran sumatif adalah lebih elok untuk menerangkan makna pentaksiran formatif dan sumatif berdasarkan pengklasan ujian. Apabila guru memeriksa hasil kerja pelajar seperti karangan atau persembahan nyanyian. dan juga kaedah yang boleh meningkatkan kebolehpercayaan ujian tersebut . 1. Guru hendaklah mengelakkan daripada menjadi kelima-lima pemeriksa yang disebutkan di atas. 3. pemeriksa yang tegar (severity) yang memberi markah rendah 4. Linn dan Miller (2005) menyenaraikan beberapa jenis pemeriksa yang menyumbang kepada ralat atau error kepada skor. pemeriksa eratik iaitu yang tidak tekal dalam memberi markah. Kertas ini membincangan peranan guru dalam memastikan kesahan dan kebolehpercayaan sesuatu ujian yang dilaksanakan untuk Pentaksiran Pusat dalam pentaksiran sumatif . guru perlu tahu dan faham kriteria yang tepat untuk menilai prestasi hasil kerja murid. Diantaranya ialah.

masa ujian itu dilaksanakan . Pentaksiran sumatif adalah selari dengan konsep assessment for learning. Penambahbaikan untuk UPSR yang bermula tahun ini memperkenalkan konsep assessment for learning . Kedua- 5 . Skor pentaksiran sumatif ini digunakan untuk tujuan melaporkan kemajuan murid bagi membuat pemilihan dan penempatan murid ke dalam sesuatu program pengajian. tujuan ujian itu dilaksanakan. samada formatif atau sumatif dan 4.maka PS boleh dikelaskan kepada masa ujian dilaksanakan . Tujuan pentaksiran formatif diperkenalkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah untuk : 1.mengesan kemajuan yang dicapai oleh murid dalam sesuatu unit pelajaran yang diajar 2.memastikan murid menguasai setiap unit pelajaran sebelum mereka diperkenalkan dengan unit pelajaran yang lebih kompleks 3. Di dalam komponen UPSR PP akan menyumbangkan 40% markah untuk PP. kegunaan hasil maklumat samada untuk membuat rujukan norma atau rujukan kriteria 3. respons yang diharapkan samada respon terbuka atau respon terhad. Fungsi utama pentaksiran sumatif ialah menentukan pencapaian di penghujung sesuatu program pengajaran.mencari punca (diagnosis) kelemahan murid dalam sesuatu standard yang diajar. dengan ini pentaksiran formatif diaplikasi di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. samada untuk mendapatkan maklumat mengenai prestasi pencapaian murid atau bakat murid 2.1. Pencapaian murid dalam pentaksiran sumatif berhubungkait dengan keberkesanan guru semasa pengajaran dan pembelajaran dan kajian Black dan Williams (1998) mendapati pentaksiran formatif boleh meningkat pencapaian murid dalam pentaksiran sumatif. Pentaksiran sumatif pula digunakan bagi mengesan penguasaaan murid dalam keseluruhan mata pelajaran. Ia dikendalikan di ahkir sesuatu program atau unit sebelum guru melangkah atau meneruskan ke unit atau program baru.

pengesanan. penyelarasan dan pemantauan. 4.0 Rubrik Penskoran Sebagai Alat Untuk Menjamin Kualiti Ujian Alat untuk memandu pentaksir membuat penilaian yang objektif terhadap pencapaian murid ialh rubrik penskoarn. Ini ialah kerana rubrik menerangkan kriteria setiap peringkat. Perkataan rubrik berasal daripada perkataan Latin rubica terra yang bermaksud tanah merah.assessment. 4. guru dan ibubapa tahu kriteria yang diharapkan untuk meningkatkan prestasi 5. memberi autonomi kepada murid untuk bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri dengan melakukan pentaksiran kendiri atau self. 6 . Rubrik mempunyai level of performance atau peringkat prestasi yang memberi maklumat kepada guru.kedua pentaksiran ini diaplikasi di dalam PBS yang diperkenalkan tahun ini untuk murid Tahun Satu. Di antara kekuatan rubrik ialah: 1. murid akan mendapat pembelajaran yang bermakna 2. untuk menandakan sesuatu yang signifikan. murid. murid akan mempelajari sesuatu konstruk dengan mendalam 3. meningkatkan kebolehpercayaan skor yang diberikan oleh pentaksir Kelima-lima elemen ini menyumbang kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dan dalam masa yang sama meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran sekolah. iaitu daripada kategori cemerlang sehinggalah kepada kategori sangat lemah. Masa kini perkataan rubrik digunakan untuk kriteria bagi memandu seseorang pentaksir menilai seseorang hasil kerja murid tersebut. ibubapa dan kepada sesiapa sahaja yang berminat untuk mengetahui prestasi murid. Rubrik boleh digunakan semasa menjalankan aktiviti pementoran. murid. Rubrik sesuai digunakan untuk memeriksa hasil kerja murid bagi pentaksiran sumatif dan juga formatif.

bukan hanya untuk mengubah cara kita mentaksir murid tetapi memberi maklumat kepada murid membuat penyesuaian kendiri atau self-adjustment kepada kualiti produk atau proses kerja yang mereka laksanakan. mengadakan sesi moderasi pemeriksaan (Gronlund and Linn 1990) 4. menggunakan skrip contoh jawapan (Herman. McMillan 2004) 3. Aschbacher and Winters 1993) 7 . menggunakan proses penskoran yang sistematik (Airasian 1997. Selain daripada memandu murid melaksanakan tugasan untuk PP rubrik penskoran juga difahami oleh guru untuk membantu mereka semasa memeriksa hasil kerja murid.1 Peranan Rubrik Penskoran sebagai Alat Feedback atau Maklumbalas Jika pentaksiran adalah untuk memperbaiki prestasi murid . teknik pengukuran mesti digabungkan dengan memberi maklumbalas yang berkualiti kepada murid. Amalan ini dapat dilihat pada manual ’Do it Yourself’ yang disertakan pada perisian komputer. Panduan ini secara langsung memberikan autonomi kepada murid untuk memperbaiki prestasi mereka berdasarkan kriteria yang terdapat pada rubrik yang disertakan bersama tugasan yang diberi.2 Peranan Rubrik Penskoran sebagai Alat Penskoran Pentaksiran Sumatif Antara kaedah untuk meningkatkan kebolehpercayaan skor ialah: 1.4. Rubrik juga boleh dijadikan seperti manual ‘Do it Yourself’ sebagai panduan untuk murid memperbaiki kualiti kerja mereka di dalam pentaksiran sumatif. mengaplikasi rubrik penskoran yang jelas (Linn and Gronlund 200) 2. Ini adalah menepati objektif Kementerian Pelajaran Malaysia dalam mentransformasikan pentaksiran iaitu. Tugasan untuk PP perlu disertakan dengan rubrik untuk memandu murid memperbaiki hasil kerja mereka. 4. melatih pemeriksa (American educational research Association 1990) dan 5.

Baxter. Shavelson. Rubrik analitik Kedua-dua rubrik ini mempunyai fungsi yang berbeza. Lemah atau Sangat lemah. . Goldman dan Pine 1992. 8 . Glaswell and Hartland 2004. Rubrik holistik 2. Zainuriyah 2008) . Namun rubrik ini tidak dapat memberikan maklumat yang jelas dan terperinci bagi setiap penskoran oleh itu ia tidak sesuai untuk tujuan pentaksiran formatif. 4. Rubrik boleh meningkatkan darjah kebolehpercayaan pemeriksa kerana semua pemeriksa tahu dan faham kriteria yang Cemerlang. Pendekatan holistik menggunakan nilai absolute iaitu menggunakan skala yang kemudiannya diterjemahkan kepada Cemerlang. Dunbar. Baik atau Lemah dan mengaplikasikannya semasa memeriksa hasil kerja murid. Namum terdapat prosedur yang perlu diikuti oleh guru sebelum memeriksa hasil kerja murid seperti memahami kehendak tugasan. Brown. Alat ini boleh digunakan semasa aktiviti penyelarasan pemarkahan. Sederhana . 1. Baik. memahami kriteria untuk setiap kategori dan berbincang dengan guru lain untuk mendapatkan persefahaman. Holistik bermakna keseluruhan atau secukupnya.Rubrik penskoran merupakan salah satu kaedah yang dicadangkan oleh pakar pentaksiran untuk meningkatkan kebolehpercayaan skor. Kaedah holistik juga dikenali sebagai pendekatan general impression atau whole impression berdasarkan perbandingan sesuatu sampel esei atau penulisan kepada kriteria yang telah ditetapkan.3 Contoh-contoh Rubrik Penskoran Terdapat dua jenis rubrik iaitu. Banyak kajian mendapati penggunaan rubrik boleh meningkatkan darjah kebolehpercayaan sesuatu ujian ( Vacc1989. Rubrik holistik lebih sesuai digunakan oleh pentaksir untuk memeriksa hasil kerja murid bagi pentaksiran sumatif. Brooks and Kubicka-Miller 2006. Penskoran secara holistik boleh mempercepatkan proses penskoran.

Sentence structure lacks variety and contains error Proficient Basic Jadual 2 Category Advance Rubrik Analitik untuk Penulisan Bahasa Inggeris Tahun 3 Attempt Appropriately writes on assigned.Rubrik analitik pula menyenaraikan kriteria secara terperinci. Appropriately writes on assigned or self-selected topics. Clear main ideas. Sentence 9 . Organization Vocabulary Appropriate word choice Proficient Basic Connects opinion. Connects opinion. Appropriate word choice Appropriately writes on assigned or self-selected topics. Secara langsungnya rubrik ini dapat membantu guru dan murid mengenali kelemahan dan kekuatan bagi menguasai sesuatu konstruk atau standard kurikulum yang diharapkan. Appropriately Clear main ideas. Rubrik ini lebih sesuai digunakan untuk pentaksiran formatif kerana ia memberi maklumat yang jelas dan terperinci terhadap setiap aspek yang ditaksir. Clear main ideas. Jadual 2 Category Advance Rubrik Holistik untuk penulisan Bahasa Inggeris Tahun 3 Criteria Appropriately writes on assigned. clear organization. Effective organization and sequencing. middle and end. sentence structure. varied topics. clear assigned or organization. edits to eliminate most errors. self-selected topics. Appropriately Clear main ideas. self-selected topics. Effective organization and sequencing. self-selected sequencing. meaningful sentence structure. details and examples. interesting details. varied sentence structure. and edits to reduce errors. writes on interesting details. Weak elements in the beginning . details and examples. and edits to reduce errors. meaningful sentence structure. few Almost appropriate word choice. edits to eliminate most errors. Contoh rubrik holistik dan analitik tertera di Jadual 2 dan 3. sequencing. few details. Almost appropriate word choice.

0 Kesimpulan PBS memberikan autonomi kepada guru untuk membina. karangan naratif dan karangan argumentatif • Kebolehan berdebat • • • • • • • • • Matematik Sejarah Menjalankan eksperimen Melukis lukisan saintifik Menulis laporan Membuat pemerhatian Membuat inferens Membina graf Menyelesaikan masalah Menyelesaikan masalah Menjalankan kajian berpandu 6. Jadual 4 menunjukkan beberapa contoh standard prestasi atau konstruk yang sesuai diskor dengan rubrik oleh guru. topics. Weak elements assigned or in the beginning . karangan fakta. middle self-selected and end. Di dalam standard kurikulum tercatat konstruk yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh murid. Jadual 4 Mata pelajaran Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Sains Standard yang memerlukan rubrik Standard Prestasi • Kebolehan menulis karangan deskriptif.writes on details. structure lacks variety and contains error 1. Dalam masa yang sama kualiti ujian seperti 10 . Standard prestasi pula ialah tahap penguasaan murid terhadap sesuatu standard setelah menduduki beberapa ujian.0 Tugasan yang Memerlukan Rubrik Penskoran Kurikulum Standard Sekolah Rendah menerangkan pelbagai standard yang perlu dikuasai oleh murid sekolah rendah. Ini akan memberikan cabaran yang besar kepada guru untuk melaksanakan PP .mentadbir dan memeriksa hasil kerja murid.

kesahan dan kebolehpercayaan perlu dijamin supaya masyarakat tidak mempersoalkan integriti guru dan kualiti ujian yang di tadbirkan di sekolah oleh guru. Empirician and values : two faces of educational changes. International Journal off Educational Research. Kaedah yang dicadangkan ialah dengan membina rubrik penskoran yang jelas dan sesuai untuk memandu guru memberikan skor yang tekal terhadap hasil kerja murid walau di mana guru berada dan siapa yang mereka taksir. Namum ini tidak perlu menjadi halangan kepada guru untuk melaksanakan tugas mereka sebagai pentaksir PP. Standards for Educational and Psychological Testing. 11 . 1990. Washington D. 1997. Ini ialah kerana rubrik boleh mengurangkan ralat skor dengan menyediakan kriteria yang lebih objektif untuk memeriksa hasil kerja murid yang subjektif supaya PP terjamin kualitinya. P. 27:433-445 American Educational Research Association. Rujukan Airasian.C.

N.N.S. J.R. Lembaga Peperiksaan.211-221 Mokhtar Ismail. Shavelson. Kuala Lumpur International Conference. 2000.R. L.J. Innovative Higher Education. and Linn.E. and Miller. Inside the black box.P. School based assessment: an expectation in Malaysia. P. 1998. and Hoover. and Kubicka-Miller. Goldman.L. 1993. Dan William. Dunbar. D.B. Brown. Black. Measurement and Assessment in Teaching. Quality control in the development and use of performance assessment. and Hartland. Lembaga Peperiksaan.R. N. New York: MacMillan Publishing Company Herman.Baxter.J. 2006. 2006.H. Accuracy in the scoring of writing :studies of reliability and validity using New Zealand writing assessment system. 12 .H. Linn. Measuremant and Evaluation In Teaching. Brooks. Zohir Ahmad. and Gronlund. (80)2. 6th Ed. New Jersey: Prentice Hall. L. J.L. Colombus: Pearson Publication. Hashimah Mohd. Applied Measurement in Education. Classroom Assessment : Principles and Practice for Effective Instruction.F. Daud Hamzah dan Shuki Osman. Phi Delta Kappan.K. D. McMillan. Kementerian Pelajaran Malaysia. Dunbar. Oral communication skills in higher education: Using a performance-based evaluation rubric to assess communication skills.E.2006.E. D. Laporan kajian kerja kursus Geografi dan Sejarah.. 1992. United States Of America : Pearson. Aschbacher. Auckland Uniservices Limited : University of Auckland. Bias pemarkahan Kerja Kursus PMR dan potensi fokus kajian dalam penaksiran Kerja Kursus Kendalian sekolah.. Universiti Sains Malaysia. 2002. 2004. Glaswell.D.4(4). Koretz.289-303.hlm. 2004. and Winters.G...C. 1990.. University Of California Linn. Samad. Mohd.L.M. Prosiding National Conference on School Based Assessment. Gronlund.D. R.2005. Mohd. G. M.. A Practical Guide to Alternative Assessment. Measurement and Assessment In Teaching. and Pine.S. Yunus and Amran Abd. R. 1991.P.32(2): 115-128. R. Journal of educational Measurement 29(1):1-17. T.. Evaluation of procedure –based scoring for hands-on science assessment. Chan Yuen Fook dan Paramjit Singh.

13 . G.. Reconceptualisation of the concept ‘Ability to conduct a research’ and developing an alternative assessment for geography. On the stability of performance assessments. Baxter. 1993. 2008. Journal of Educational Measurement. The Elementary School Journal.30.P.41-53. and Shavelson.Shavelson. Tesis Doktor Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia.J. R.J.N.90:87-95. Vacc.. R. 1989. Writing evaluation: examining four teachers holistic and analytic score. Zainuriyah Abdul Khatab.N.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->