Rubrik Penskoran Sebagai Alat Untuk Penjaminan Kualiti Pentaksiran Pusat Zainuriyah Abdul Khatab (Ph.

D) Sektor Pengurusan Dasar dan Penyelidikan 1.0 Pengenalan

Sistem pendidikan negara dikatakan terlalu berorientasikan peperiksaan selama ini, dimana ianya dikaitkan dengan pelbagai kesan yang positif dan negatif pada pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Lembaga Peperiksaan sebagai satu badan pentaksiran pendidikan negara , telah mencadangkan satu alternatif untuk penambahbaikan kepada Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) yang selama ini ditadbirkan pada hujung persekolahan sekolah rendah dan Penilaian Menengah Rendah (PMR) yang ditadbirkan pada hujung persekolahan menengah rendah. Cadangan ini telah diterima dan bermulanya tahun 2011 Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) diperkenalkan pada murid Tahun 1. PBS mempunyai empat komponen iaitu Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Pusat (PP), Pentaksiran Psikometrik (PS) dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK). Namun pelbagai pihak telah mempersoalkan kesahihan pentaksiran ini kerana guru telah diberi empowerment untuk mentaksir dan memberi markah murid mereka sendiri . Ini telah menimbulkan isu berhubung kesahan dan kebolehpercayaan PBS. Bahagian seterusnya membincangkan isu tersebut. 2.0 Isu berkaitan dengan Pentaksiran Berasaskan Sekolah. PS , PAJSK dan PP komponen PBS memberikan autonomi kepada pihak sekolah khususnya guru untuk menjadi pentaksir kepada murid mereka sendiri. PS ialah proses mengumpul maklumat yang asli atau autentik dan boleh diharap yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa atau dilapor oleh guru sekolah. PAJSK pula ialah satu kaedah pentaksiran dan menilai

1

ujian lisan. panduan dan peraturan. moderasi dan pensejajaran markah sekolah oleh Pejabat Pelajaran Daerah adalah perlu untuk menjamin standard. kokurikulum dan ekstrakurikulum. Pentaksiran ini ditadbir oleh guru-guru di sekolah. Shavelson. pemeriksaan dan pelaporannya dibuat oleh sekolah. Mohd Zohir Ahmad. Hashimah Amran (2006). kebolehpercayaan dan keadilan kepada semua. Penilaian Kerja Amali (PEKA) atau sistem pentaksiran modular dan Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA). Analisis. Isu ini adalah berhubungkait dengan integriti guru dalam memberikan markah kepada hasil kerja murid mereka sendiri. Guru ditugaskan untuk melaksanakan PP . Kertas ini membincangkan isu mengenai integriti guru dalam melaksanakan PP. dimoderasi. Ini ialah kerana kejujuran guru adalah sangat penting untuk memastikan kesahan dan kebolehpercayaan skor. Ini bermakna pelaksanaan. sukan. kesahan. Autonomi atau kuasa ini telah dipersoalkan oleh pelbagai pihak di media dan mesyuarat antara bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia sendiri. Instrumen Pentaksiran Pusat adalah seperti kerja kursus. instrumen (alat) dan kaedah menganalisis data yang disediakan oleh pusat iaitu Lembaga Peperiksaan. Baxter dan Gao (1993) dan Dunbar. 2 . Malah beberapa kajian oleh Mokhtar Ismail .prestasi. penglibatan dan penyertaan murid dalam aktiviti jasmani. pengendalian. Markah yang diberi oleh sekolah dihantar ke pusat data di Pejabat Pelajaran Daerah untuk diselaras. Koretz dan Hoover (1991) mendapati pemeriksa tidak tekal dalam memberi skor untuk hasil kerja murid. Chan Yuen Fook dan Paramjit Singh (2006). Pentaksiran ini dilaksanakan secara sumatif mengikut jadual yang ditetapkan oleh LP. Mohd Daud Hamzah dan Shuki Osman (2002). Pentaksiran Pusat ialah satu kaedah pentaksiran yang mempunyai piawai (standard). Ini menyebabkan skor ujian rendah kebolehpercayaannya. dan disejajarkan sebelum dihantar semula ke sekolah untuk dibuat laporan di sekolah. dianalisis.

struktur ayat sukar difahami. uji dan uji sekali lagi. masa tidak mencukupi. Terdapat beberapa kaedah untuk menyiasat kebolehpercayaan sesuatu ujian seperti kaedah selang-seli. Konsep kesahan dan kebolehpercayaan adalah satu konsep yang penting yang mesti difahami apabila kita ingin membina sesuatu ujian kerana ujian merupakan satu alat (instrument) yang kita gunakan untuk membuat inferens tentang pencapaian seseorang murid.Sesuatu ujian yang bermutu tinggi mesti mempunyai darjah kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. laporan. bentuk setara dan kaedah antara pemeriksa. membuat persembahan lakonan . aras kesukaran kurang sesuai. ambiguiti. susunan item kurang tepat dan susunan jawapan yang boleh diramalkan untuk item aneka pilihan. Guru perlu memberi perhatian kepada faktor-faktor yang dinyatakan ini semasa melaksanakan PP walaupun instrumen ujian disediakan diperingkat pusat. Kebolehpercayaan pula memastikan ketekalan dalam pengukuran pencapaian murid dalam sesuatu ujian. Apabila guru diberi kepercayaan untuk mentaksir produk atau hasil kerja murid seperti karangan. Kajian oleh Chan Yuen Fook dan Paramjit Singh (2006) mendapati tugasan yang tidak perlu dilaksanakan oleh murid untuk melengkapkan kerja kursus telah dilaksanakan oleh murid. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi kesahan ujian pula ialah arahan kurang jelas. Kesahan ialah mengukur apa yang hendak diukur. guru perlu tekal dalam pemberian skor. Sejarah dan Kemahiran Hidup. gerak-geri sukan dan mencerap tingkah laku murid. Dalam masa yang sama tindakan ini juga akan mempengaruhi kesahan skor ujian keran guru terpengaruh dengan hasil laporan yang cantik kerana menggunakan kertas warna. Sebagai contoh laporan Kerja Kursus membebankan murid dengan penggunaan kertas berwarna yang agak mahal. Tindakan ini juga membebankan murid yang perlu melengkapkan Kerja Kursus untuk geografi.bilangan item tidak mencukupi. Tugasan ini melibatkan integriti guru sebagai pentaksir kerana mereka perlu memberi skor secara tekal dan jujur mengikut pencapaian 3 . Sesuatu ujian itu dikatakan boleh dipercayai sekiranya ujian itu dapat mengukur sesuatu apa yang hendak diukur dengan tekal.

murid mereka. Guru hendaklah mengelakkan daripada menjadi kelima-lima pemeriksa yang disebutkan di atas. dan juga kaedah yang boleh meningkatkan kebolehpercayaan ujian tersebut . 1. Pengkelasan ujian boleh dibuat berdasarkan: 4 .0 Pentaksiran Formatif dan Pentaksiran Sumatif Sebelum perbincangan mengenai penggunaan rubrik untuk pentaksiran sumatif adalah lebih elok untuk menerangkan makna pentaksiran formatif dan sumatif berdasarkan pengklasan ujian. guru perlu tahu dan faham kriteria yang tepat untuk menilai prestasi hasil kerja murid. pemeriksa yang tegar (severity) yang memberi markah rendah 4. 3. Alat atau tool yang boleh menjadikan sesuatu penilaian yang subjektif kepada penilaian yang lebih objektif ialah rubrik. pemeriksa yang terpengaruh dengan persepsi yang sedia ada di mindanya (halo effect) Ketekalan dalam memberi skor merupakan cabaran yang akan dihadapi oleh guru semasa memainkan peranan mereka sebagai pentaksir untuk memastikan kesahan dan kebolehpercayaan ujian yang mereka bina dan tadbirkan untuk melaksanakan PP. pemeriksa yang sederhana (central tendency) yang selalu menggunakan pertengahan skala 5. pemeriksa yang pemurah (generosity) yang memberi markah tinggi 3. berubah mengikut masa dan keadaan 2. Kertas ini membincangan peranan guru dalam memastikan kesahan dan kebolehpercayaan sesuatu ujian yang dilaksanakan untuk Pentaksiran Pusat dalam pentaksiran sumatif . Diantaranya ialah. Apabila guru memeriksa hasil kerja pelajar seperti karangan atau persembahan nyanyian. Linn dan Miller (2005) menyenaraikan beberapa jenis pemeriksa yang menyumbang kepada ralat atau error kepada skor. pemeriksa eratik iaitu yang tidak tekal dalam memberi markah.

Fungsi utama pentaksiran sumatif ialah menentukan pencapaian di penghujung sesuatu program pengajaran. samada untuk mendapatkan maklumat mengenai prestasi pencapaian murid atau bakat murid 2. Di dalam komponen UPSR PP akan menyumbangkan 40% markah untuk PP. tujuan ujian itu dilaksanakan. respons yang diharapkan samada respon terbuka atau respon terhad. samada formatif atau sumatif dan 4. Kedua- 5 . kegunaan hasil maklumat samada untuk membuat rujukan norma atau rujukan kriteria 3. dengan ini pentaksiran formatif diaplikasi di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran sumatif pula digunakan bagi mengesan penguasaaan murid dalam keseluruhan mata pelajaran.mencari punca (diagnosis) kelemahan murid dalam sesuatu standard yang diajar. Tujuan pentaksiran formatif diperkenalkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah untuk : 1. Skor pentaksiran sumatif ini digunakan untuk tujuan melaporkan kemajuan murid bagi membuat pemilihan dan penempatan murid ke dalam sesuatu program pengajian.memastikan murid menguasai setiap unit pelajaran sebelum mereka diperkenalkan dengan unit pelajaran yang lebih kompleks 3. Pencapaian murid dalam pentaksiran sumatif berhubungkait dengan keberkesanan guru semasa pengajaran dan pembelajaran dan kajian Black dan Williams (1998) mendapati pentaksiran formatif boleh meningkat pencapaian murid dalam pentaksiran sumatif.maka PS boleh dikelaskan kepada masa ujian dilaksanakan . masa ujian itu dilaksanakan . Pentaksiran sumatif adalah selari dengan konsep assessment for learning.1. Ia dikendalikan di ahkir sesuatu program atau unit sebelum guru melangkah atau meneruskan ke unit atau program baru.mengesan kemajuan yang dicapai oleh murid dalam sesuatu unit pelajaran yang diajar 2. Penambahbaikan untuk UPSR yang bermula tahun ini memperkenalkan konsep assessment for learning .

Di antara kekuatan rubrik ialah: 1. pengesanan. Rubrik boleh digunakan semasa menjalankan aktiviti pementoran. iaitu daripada kategori cemerlang sehinggalah kepada kategori sangat lemah.assessment. Rubrik mempunyai level of performance atau peringkat prestasi yang memberi maklumat kepada guru. 4. guru dan ibubapa tahu kriteria yang diharapkan untuk meningkatkan prestasi 5.kedua pentaksiran ini diaplikasi di dalam PBS yang diperkenalkan tahun ini untuk murid Tahun Satu. murid. 4. untuk menandakan sesuatu yang signifikan. Rubrik sesuai digunakan untuk memeriksa hasil kerja murid bagi pentaksiran sumatif dan juga formatif. murid akan mempelajari sesuatu konstruk dengan mendalam 3. Ini ialah kerana rubrik menerangkan kriteria setiap peringkat.0 Rubrik Penskoran Sebagai Alat Untuk Menjamin Kualiti Ujian Alat untuk memandu pentaksir membuat penilaian yang objektif terhadap pencapaian murid ialh rubrik penskoarn. Perkataan rubrik berasal daripada perkataan Latin rubica terra yang bermaksud tanah merah. 6 . memberi autonomi kepada murid untuk bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri dengan melakukan pentaksiran kendiri atau self. ibubapa dan kepada sesiapa sahaja yang berminat untuk mengetahui prestasi murid. murid. meningkatkan kebolehpercayaan skor yang diberikan oleh pentaksir Kelima-lima elemen ini menyumbang kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dan dalam masa yang sama meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran sekolah. penyelarasan dan pemantauan. murid akan mendapat pembelajaran yang bermakna 2. Masa kini perkataan rubrik digunakan untuk kriteria bagi memandu seseorang pentaksir menilai seseorang hasil kerja murid tersebut.

Rubrik juga boleh dijadikan seperti manual ‘Do it Yourself’ sebagai panduan untuk murid memperbaiki kualiti kerja mereka di dalam pentaksiran sumatif.4. Ini adalah menepati objektif Kementerian Pelajaran Malaysia dalam mentransformasikan pentaksiran iaitu. menggunakan proses penskoran yang sistematik (Airasian 1997. Selain daripada memandu murid melaksanakan tugasan untuk PP rubrik penskoran juga difahami oleh guru untuk membantu mereka semasa memeriksa hasil kerja murid. 4. Panduan ini secara langsung memberikan autonomi kepada murid untuk memperbaiki prestasi mereka berdasarkan kriteria yang terdapat pada rubrik yang disertakan bersama tugasan yang diberi. mengaplikasi rubrik penskoran yang jelas (Linn and Gronlund 200) 2. menggunakan skrip contoh jawapan (Herman. teknik pengukuran mesti digabungkan dengan memberi maklumbalas yang berkualiti kepada murid. mengadakan sesi moderasi pemeriksaan (Gronlund and Linn 1990) 4.1 Peranan Rubrik Penskoran sebagai Alat Feedback atau Maklumbalas Jika pentaksiran adalah untuk memperbaiki prestasi murid . melatih pemeriksa (American educational research Association 1990) dan 5. Amalan ini dapat dilihat pada manual ’Do it Yourself’ yang disertakan pada perisian komputer. bukan hanya untuk mengubah cara kita mentaksir murid tetapi memberi maklumat kepada murid membuat penyesuaian kendiri atau self-adjustment kepada kualiti produk atau proses kerja yang mereka laksanakan. Aschbacher and Winters 1993) 7 . McMillan 2004) 3.2 Peranan Rubrik Penskoran sebagai Alat Penskoran Pentaksiran Sumatif Antara kaedah untuk meningkatkan kebolehpercayaan skor ialah: 1. Tugasan untuk PP perlu disertakan dengan rubrik untuk memandu murid memperbaiki hasil kerja mereka.

Namun rubrik ini tidak dapat memberikan maklumat yang jelas dan terperinci bagi setiap penskoran oleh itu ia tidak sesuai untuk tujuan pentaksiran formatif. . memahami kriteria untuk setiap kategori dan berbincang dengan guru lain untuk mendapatkan persefahaman. Glaswell and Hartland 2004. Brown. Namum terdapat prosedur yang perlu diikuti oleh guru sebelum memeriksa hasil kerja murid seperti memahami kehendak tugasan. Penskoran secara holistik boleh mempercepatkan proses penskoran. Rubrik analitik Kedua-dua rubrik ini mempunyai fungsi yang berbeza.3 Contoh-contoh Rubrik Penskoran Terdapat dua jenis rubrik iaitu. Baik. Goldman dan Pine 1992. Holistik bermakna keseluruhan atau secukupnya. Baik atau Lemah dan mengaplikasikannya semasa memeriksa hasil kerja murid. Sederhana . Zainuriyah 2008) . Brooks and Kubicka-Miller 2006. Banyak kajian mendapati penggunaan rubrik boleh meningkatkan darjah kebolehpercayaan sesuatu ujian ( Vacc1989. Alat ini boleh digunakan semasa aktiviti penyelarasan pemarkahan. Rubrik boleh meningkatkan darjah kebolehpercayaan pemeriksa kerana semua pemeriksa tahu dan faham kriteria yang Cemerlang. Rubrik holistik 2. Kaedah holistik juga dikenali sebagai pendekatan general impression atau whole impression berdasarkan perbandingan sesuatu sampel esei atau penulisan kepada kriteria yang telah ditetapkan. Lemah atau Sangat lemah.Rubrik penskoran merupakan salah satu kaedah yang dicadangkan oleh pakar pentaksiran untuk meningkatkan kebolehpercayaan skor. Pendekatan holistik menggunakan nilai absolute iaitu menggunakan skala yang kemudiannya diterjemahkan kepada Cemerlang. Shavelson. 8 . Baxter. Rubrik holistik lebih sesuai digunakan oleh pentaksir untuk memeriksa hasil kerja murid bagi pentaksiran sumatif. 1. 4. Dunbar.

clear assigned or organization. Jadual 2 Category Advance Rubrik Holistik untuk penulisan Bahasa Inggeris Tahun 3 Criteria Appropriately writes on assigned. writes on interesting details. edits to eliminate most errors. interesting details. sentence structure. self-selected topics. Clear main ideas. Rubrik ini lebih sesuai digunakan untuk pentaksiran formatif kerana ia memberi maklumat yang jelas dan terperinci terhadap setiap aspek yang ditaksir. Sentence 9 . Appropriately Clear main ideas. Contoh rubrik holistik dan analitik tertera di Jadual 2 dan 3. few details. details and examples. details and examples. Appropriate word choice Appropriately writes on assigned or self-selected topics. Appropriately writes on assigned or self-selected topics. Effective organization and sequencing. Weak elements in the beginning . Almost appropriate word choice. self-selected sequencing. Effective organization and sequencing. Connects opinion. meaningful sentence structure. clear organization. and edits to reduce errors.Rubrik analitik pula menyenaraikan kriteria secara terperinci. varied topics. Sentence structure lacks variety and contains error Proficient Basic Jadual 2 Category Advance Rubrik Analitik untuk Penulisan Bahasa Inggeris Tahun 3 Attempt Appropriately writes on assigned. and edits to reduce errors. Clear main ideas. few Almost appropriate word choice. Secara langsungnya rubrik ini dapat membantu guru dan murid mengenali kelemahan dan kekuatan bagi menguasai sesuatu konstruk atau standard kurikulum yang diharapkan. meaningful sentence structure. self-selected topics. edits to eliminate most errors. Appropriately Clear main ideas. Organization Vocabulary Appropriate word choice Proficient Basic Connects opinion. middle and end. sequencing. varied sentence structure.

0 Tugasan yang Memerlukan Rubrik Penskoran Kurikulum Standard Sekolah Rendah menerangkan pelbagai standard yang perlu dikuasai oleh murid sekolah rendah. Weak elements assigned or in the beginning . karangan fakta.0 Kesimpulan PBS memberikan autonomi kepada guru untuk membina.writes on details.mentadbir dan memeriksa hasil kerja murid. karangan naratif dan karangan argumentatif • Kebolehan berdebat • • • • • • • • • Matematik Sejarah Menjalankan eksperimen Melukis lukisan saintifik Menulis laporan Membuat pemerhatian Membuat inferens Membina graf Menyelesaikan masalah Menyelesaikan masalah Menjalankan kajian berpandu 6. middle self-selected and end. structure lacks variety and contains error 1. Dalam masa yang sama kualiti ujian seperti 10 . Standard prestasi pula ialah tahap penguasaan murid terhadap sesuatu standard setelah menduduki beberapa ujian. Di dalam standard kurikulum tercatat konstruk yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh murid. Jadual 4 Mata pelajaran Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Sains Standard yang memerlukan rubrik Standard Prestasi • Kebolehan menulis karangan deskriptif. Ini akan memberikan cabaran yang besar kepada guru untuk melaksanakan PP . topics. Jadual 4 menunjukkan beberapa contoh standard prestasi atau konstruk yang sesuai diskor dengan rubrik oleh guru.

Washington D.C. Namum ini tidak perlu menjadi halangan kepada guru untuk melaksanakan tugas mereka sebagai pentaksir PP. Standards for Educational and Psychological Testing. 11 . 1990. International Journal off Educational Research. Ini ialah kerana rubrik boleh mengurangkan ralat skor dengan menyediakan kriteria yang lebih objektif untuk memeriksa hasil kerja murid yang subjektif supaya PP terjamin kualitinya. 27:433-445 American Educational Research Association.kesahan dan kebolehpercayaan perlu dijamin supaya masyarakat tidak mempersoalkan integriti guru dan kualiti ujian yang di tadbirkan di sekolah oleh guru. P. 1997. Empirician and values : two faces of educational changes. Kaedah yang dicadangkan ialah dengan membina rubrik penskoran yang jelas dan sesuai untuk memandu guru memberikan skor yang tekal terhadap hasil kerja murid walau di mana guru berada dan siapa yang mereka taksir. Rujukan Airasian.

J. Auckland Uniservices Limited : University of Auckland.R.2006. R. Samad. Hashimah Mohd.L. Kementerian Pelajaran Malaysia. Goldman. Chan Yuen Fook dan Paramjit Singh. M. Dunbar. L. Oral communication skills in higher education: Using a performance-based evaluation rubric to assess communication skills.32(2): 115-128. and Hoover.G. Brooks.L. Laporan kajian kerja kursus Geografi dan Sejarah. Mohd. and Kubicka-Miller.R. 1998.C. Bias pemarkahan Kerja Kursus PMR dan potensi fokus kajian dalam penaksiran Kerja Kursus Kendalian sekolah. and Winters. Glaswell. D. Lembaga Peperiksaan. Prosiding National Conference on School Based Assessment.E.2005. Gronlund. Kuala Lumpur International Conference.Baxter. and Pine.E.S.F. Universiti Sains Malaysia. Quality control in the development and use of performance assessment. 12 .K.N. and Miller. Evaluation of procedure –based scoring for hands-on science assessment. 1992. Dan William. N.hlm. Journal of educational Measurement 29(1):1-17. Koretz.P. Yunus and Amran Abd.J. Zohir Ahmad. Daud Hamzah dan Shuki Osman. 2000. Measurement and Assessment in Teaching.E. P. J. R.H. Accuracy in the scoring of writing :studies of reliability and validity using New Zealand writing assessment system. and Hartland.D. L. G. 2004. Dunbar. 1993. United States Of America : Pearson. 1991.. Linn. Black. New York: MacMillan Publishing Company Herman..4(4). 2006. 6th Ed. 2004. Phi Delta Kappan.P.B. and Linn. Colombus: Pearson Publication. 2006.289-303.M. D. Brown. Applied Measurement in Education. Classroom Assessment : Principles and Practice for Effective Instruction. D.. University Of California Linn. and Gronlund. School based assessment: an expectation in Malaysia. (80)2. 1990. N. Lembaga Peperiksaan.. A Practical Guide to Alternative Assessment. Measurement and Assessment In Teaching.. Measuremant and Evaluation In Teaching.211-221 Mokhtar Ismail.S. McMillan.D. 2002. New Jersey: Prentice Hall. Innovative Higher Education.R.H. T..L. Mohd. Inside the black box. Aschbacher. J.. Shavelson. R.

J.41-53. On the stability of performance assessments.J.Shavelson. Zainuriyah Abdul Khatab. Journal of Educational Measurement.N. G. Reconceptualisation of the concept ‘Ability to conduct a research’ and developing an alternative assessment for geography. Tesis Doktor Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia. Vacc.. The Elementary School Journal. 13 .30. Writing evaluation: examining four teachers holistic and analytic score.N.. and Shavelson. R. 2008.90:87-95. R. 1989. Baxter.P. 1993.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful