P. 1
Pembentangan_Rubrik Penskoran Sebagai Alat Untuk an

Pembentangan_Rubrik Penskoran Sebagai Alat Untuk an

5.0

|Views: 1,831|Likes:
Published by irfaniez

More info:

Published by: irfaniez on Jun 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2014

pdf

text

original

Rubrik Penskoran Sebagai Alat Untuk Penjaminan Kualiti Pentaksiran Pusat Zainuriyah Abdul Khatab (Ph.

D) Sektor Pengurusan Dasar dan Penyelidikan 1.0 Pengenalan

Sistem pendidikan negara dikatakan terlalu berorientasikan peperiksaan selama ini, dimana ianya dikaitkan dengan pelbagai kesan yang positif dan negatif pada pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Lembaga Peperiksaan sebagai satu badan pentaksiran pendidikan negara , telah mencadangkan satu alternatif untuk penambahbaikan kepada Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) yang selama ini ditadbirkan pada hujung persekolahan sekolah rendah dan Penilaian Menengah Rendah (PMR) yang ditadbirkan pada hujung persekolahan menengah rendah. Cadangan ini telah diterima dan bermulanya tahun 2011 Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) diperkenalkan pada murid Tahun 1. PBS mempunyai empat komponen iaitu Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Pusat (PP), Pentaksiran Psikometrik (PS) dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK). Namun pelbagai pihak telah mempersoalkan kesahihan pentaksiran ini kerana guru telah diberi empowerment untuk mentaksir dan memberi markah murid mereka sendiri . Ini telah menimbulkan isu berhubung kesahan dan kebolehpercayaan PBS. Bahagian seterusnya membincangkan isu tersebut. 2.0 Isu berkaitan dengan Pentaksiran Berasaskan Sekolah. PS , PAJSK dan PP komponen PBS memberikan autonomi kepada pihak sekolah khususnya guru untuk menjadi pentaksir kepada murid mereka sendiri. PS ialah proses mengumpul maklumat yang asli atau autentik dan boleh diharap yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa atau dilapor oleh guru sekolah. PAJSK pula ialah satu kaedah pentaksiran dan menilai

1

Ini menyebabkan skor ujian rendah kebolehpercayaannya. Penilaian Kerja Amali (PEKA) atau sistem pentaksiran modular dan Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA). Ini bermakna pelaksanaan. kebolehpercayaan dan keadilan kepada semua. Autonomi atau kuasa ini telah dipersoalkan oleh pelbagai pihak di media dan mesyuarat antara bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia sendiri. dianalisis. instrumen (alat) dan kaedah menganalisis data yang disediakan oleh pusat iaitu Lembaga Peperiksaan. panduan dan peraturan. Pentaksiran ini ditadbir oleh guru-guru di sekolah. pemeriksaan dan pelaporannya dibuat oleh sekolah. Koretz dan Hoover (1991) mendapati pemeriksa tidak tekal dalam memberi skor untuk hasil kerja murid. Mohd Daud Hamzah dan Shuki Osman (2002). sukan. kesahan. Markah yang diberi oleh sekolah dihantar ke pusat data di Pejabat Pelajaran Daerah untuk diselaras. Analisis. Instrumen Pentaksiran Pusat adalah seperti kerja kursus. Pentaksiran ini dilaksanakan secara sumatif mengikut jadual yang ditetapkan oleh LP. Hashimah Amran (2006). kokurikulum dan ekstrakurikulum. penglibatan dan penyertaan murid dalam aktiviti jasmani. Baxter dan Gao (1993) dan Dunbar. pengendalian. Guru ditugaskan untuk melaksanakan PP . 2 . Malah beberapa kajian oleh Mokhtar Ismail . Shavelson.prestasi. Kertas ini membincangkan isu mengenai integriti guru dalam melaksanakan PP. Ini ialah kerana kejujuran guru adalah sangat penting untuk memastikan kesahan dan kebolehpercayaan skor. Chan Yuen Fook dan Paramjit Singh (2006). Pentaksiran Pusat ialah satu kaedah pentaksiran yang mempunyai piawai (standard). Mohd Zohir Ahmad. dimoderasi. dan disejajarkan sebelum dihantar semula ke sekolah untuk dibuat laporan di sekolah. Isu ini adalah berhubungkait dengan integriti guru dalam memberikan markah kepada hasil kerja murid mereka sendiri. moderasi dan pensejajaran markah sekolah oleh Pejabat Pelajaran Daerah adalah perlu untuk menjamin standard. ujian lisan.

aras kesukaran kurang sesuai. uji dan uji sekali lagi. Dalam masa yang sama tindakan ini juga akan mempengaruhi kesahan skor ujian keran guru terpengaruh dengan hasil laporan yang cantik kerana menggunakan kertas warna. Tindakan ini juga membebankan murid yang perlu melengkapkan Kerja Kursus untuk geografi.Sesuatu ujian yang bermutu tinggi mesti mempunyai darjah kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Terdapat beberapa kaedah untuk menyiasat kebolehpercayaan sesuatu ujian seperti kaedah selang-seli. Sebagai contoh laporan Kerja Kursus membebankan murid dengan penggunaan kertas berwarna yang agak mahal. Sesuatu ujian itu dikatakan boleh dipercayai sekiranya ujian itu dapat mengukur sesuatu apa yang hendak diukur dengan tekal. susunan item kurang tepat dan susunan jawapan yang boleh diramalkan untuk item aneka pilihan.bilangan item tidak mencukupi. Sejarah dan Kemahiran Hidup. Kebolehpercayaan pula memastikan ketekalan dalam pengukuran pencapaian murid dalam sesuatu ujian. gerak-geri sukan dan mencerap tingkah laku murid. Kajian oleh Chan Yuen Fook dan Paramjit Singh (2006) mendapati tugasan yang tidak perlu dilaksanakan oleh murid untuk melengkapkan kerja kursus telah dilaksanakan oleh murid. struktur ayat sukar difahami. masa tidak mencukupi. bentuk setara dan kaedah antara pemeriksa. Tugasan ini melibatkan integriti guru sebagai pentaksir kerana mereka perlu memberi skor secara tekal dan jujur mengikut pencapaian 3 . Kesahan ialah mengukur apa yang hendak diukur. ambiguiti. laporan. Apabila guru diberi kepercayaan untuk mentaksir produk atau hasil kerja murid seperti karangan. Guru perlu memberi perhatian kepada faktor-faktor yang dinyatakan ini semasa melaksanakan PP walaupun instrumen ujian disediakan diperingkat pusat. Konsep kesahan dan kebolehpercayaan adalah satu konsep yang penting yang mesti difahami apabila kita ingin membina sesuatu ujian kerana ujian merupakan satu alat (instrument) yang kita gunakan untuk membuat inferens tentang pencapaian seseorang murid. guru perlu tekal dalam pemberian skor. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi kesahan ujian pula ialah arahan kurang jelas. membuat persembahan lakonan .

0 Pentaksiran Formatif dan Pentaksiran Sumatif Sebelum perbincangan mengenai penggunaan rubrik untuk pentaksiran sumatif adalah lebih elok untuk menerangkan makna pentaksiran formatif dan sumatif berdasarkan pengklasan ujian. Guru hendaklah mengelakkan daripada menjadi kelima-lima pemeriksa yang disebutkan di atas. pemeriksa yang pemurah (generosity) yang memberi markah tinggi 3. dan juga kaedah yang boleh meningkatkan kebolehpercayaan ujian tersebut . guru perlu tahu dan faham kriteria yang tepat untuk menilai prestasi hasil kerja murid. Kertas ini membincangan peranan guru dalam memastikan kesahan dan kebolehpercayaan sesuatu ujian yang dilaksanakan untuk Pentaksiran Pusat dalam pentaksiran sumatif . Linn dan Miller (2005) menyenaraikan beberapa jenis pemeriksa yang menyumbang kepada ralat atau error kepada skor. Pengkelasan ujian boleh dibuat berdasarkan: 4 . Apabila guru memeriksa hasil kerja pelajar seperti karangan atau persembahan nyanyian. pemeriksa yang tegar (severity) yang memberi markah rendah 4. pemeriksa yang sederhana (central tendency) yang selalu menggunakan pertengahan skala 5. pemeriksa yang terpengaruh dengan persepsi yang sedia ada di mindanya (halo effect) Ketekalan dalam memberi skor merupakan cabaran yang akan dihadapi oleh guru semasa memainkan peranan mereka sebagai pentaksir untuk memastikan kesahan dan kebolehpercayaan ujian yang mereka bina dan tadbirkan untuk melaksanakan PP. pemeriksa eratik iaitu yang tidak tekal dalam memberi markah. Alat atau tool yang boleh menjadikan sesuatu penilaian yang subjektif kepada penilaian yang lebih objektif ialah rubrik.murid mereka. 1. Diantaranya ialah. berubah mengikut masa dan keadaan 2. 3.

samada untuk mendapatkan maklumat mengenai prestasi pencapaian murid atau bakat murid 2. dengan ini pentaksiran formatif diaplikasi di dalam proses pengajaran dan pembelajaran.memastikan murid menguasai setiap unit pelajaran sebelum mereka diperkenalkan dengan unit pelajaran yang lebih kompleks 3. Tujuan pentaksiran formatif diperkenalkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah untuk : 1. Kedua- 5 . Penambahbaikan untuk UPSR yang bermula tahun ini memperkenalkan konsep assessment for learning . tujuan ujian itu dilaksanakan. respons yang diharapkan samada respon terbuka atau respon terhad. Fungsi utama pentaksiran sumatif ialah menentukan pencapaian di penghujung sesuatu program pengajaran. Pentaksiran sumatif adalah selari dengan konsep assessment for learning. Pentaksiran sumatif pula digunakan bagi mengesan penguasaaan murid dalam keseluruhan mata pelajaran. Skor pentaksiran sumatif ini digunakan untuk tujuan melaporkan kemajuan murid bagi membuat pemilihan dan penempatan murid ke dalam sesuatu program pengajian.mengesan kemajuan yang dicapai oleh murid dalam sesuatu unit pelajaran yang diajar 2. kegunaan hasil maklumat samada untuk membuat rujukan norma atau rujukan kriteria 3.mencari punca (diagnosis) kelemahan murid dalam sesuatu standard yang diajar. Ia dikendalikan di ahkir sesuatu program atau unit sebelum guru melangkah atau meneruskan ke unit atau program baru. Pencapaian murid dalam pentaksiran sumatif berhubungkait dengan keberkesanan guru semasa pengajaran dan pembelajaran dan kajian Black dan Williams (1998) mendapati pentaksiran formatif boleh meningkat pencapaian murid dalam pentaksiran sumatif. samada formatif atau sumatif dan 4.1.maka PS boleh dikelaskan kepada masa ujian dilaksanakan . Di dalam komponen UPSR PP akan menyumbangkan 40% markah untuk PP. masa ujian itu dilaksanakan .

6 . Rubrik boleh digunakan semasa menjalankan aktiviti pementoran. murid akan mendapat pembelajaran yang bermakna 2. Masa kini perkataan rubrik digunakan untuk kriteria bagi memandu seseorang pentaksir menilai seseorang hasil kerja murid tersebut. ibubapa dan kepada sesiapa sahaja yang berminat untuk mengetahui prestasi murid. murid. pengesanan. penyelarasan dan pemantauan. Di antara kekuatan rubrik ialah: 1. murid akan mempelajari sesuatu konstruk dengan mendalam 3.assessment. Rubrik mempunyai level of performance atau peringkat prestasi yang memberi maklumat kepada guru.0 Rubrik Penskoran Sebagai Alat Untuk Menjamin Kualiti Ujian Alat untuk memandu pentaksir membuat penilaian yang objektif terhadap pencapaian murid ialh rubrik penskoarn. guru dan ibubapa tahu kriteria yang diharapkan untuk meningkatkan prestasi 5. memberi autonomi kepada murid untuk bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri dengan melakukan pentaksiran kendiri atau self. iaitu daripada kategori cemerlang sehinggalah kepada kategori sangat lemah. murid.kedua pentaksiran ini diaplikasi di dalam PBS yang diperkenalkan tahun ini untuk murid Tahun Satu. meningkatkan kebolehpercayaan skor yang diberikan oleh pentaksir Kelima-lima elemen ini menyumbang kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dan dalam masa yang sama meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran sekolah. 4. untuk menandakan sesuatu yang signifikan. Rubrik sesuai digunakan untuk memeriksa hasil kerja murid bagi pentaksiran sumatif dan juga formatif. Ini ialah kerana rubrik menerangkan kriteria setiap peringkat. Perkataan rubrik berasal daripada perkataan Latin rubica terra yang bermaksud tanah merah. 4.

Aschbacher and Winters 1993) 7 . mengaplikasi rubrik penskoran yang jelas (Linn and Gronlund 200) 2. teknik pengukuran mesti digabungkan dengan memberi maklumbalas yang berkualiti kepada murid. Selain daripada memandu murid melaksanakan tugasan untuk PP rubrik penskoran juga difahami oleh guru untuk membantu mereka semasa memeriksa hasil kerja murid.4.2 Peranan Rubrik Penskoran sebagai Alat Penskoran Pentaksiran Sumatif Antara kaedah untuk meningkatkan kebolehpercayaan skor ialah: 1. McMillan 2004) 3. Amalan ini dapat dilihat pada manual ’Do it Yourself’ yang disertakan pada perisian komputer. menggunakan skrip contoh jawapan (Herman. Rubrik juga boleh dijadikan seperti manual ‘Do it Yourself’ sebagai panduan untuk murid memperbaiki kualiti kerja mereka di dalam pentaksiran sumatif. Panduan ini secara langsung memberikan autonomi kepada murid untuk memperbaiki prestasi mereka berdasarkan kriteria yang terdapat pada rubrik yang disertakan bersama tugasan yang diberi. mengadakan sesi moderasi pemeriksaan (Gronlund and Linn 1990) 4. bukan hanya untuk mengubah cara kita mentaksir murid tetapi memberi maklumat kepada murid membuat penyesuaian kendiri atau self-adjustment kepada kualiti produk atau proses kerja yang mereka laksanakan. Ini adalah menepati objektif Kementerian Pelajaran Malaysia dalam mentransformasikan pentaksiran iaitu. 4. menggunakan proses penskoran yang sistematik (Airasian 1997. Tugasan untuk PP perlu disertakan dengan rubrik untuk memandu murid memperbaiki hasil kerja mereka.1 Peranan Rubrik Penskoran sebagai Alat Feedback atau Maklumbalas Jika pentaksiran adalah untuk memperbaiki prestasi murid . melatih pemeriksa (American educational research Association 1990) dan 5.

Goldman dan Pine 1992. Brown. 4.Rubrik penskoran merupakan salah satu kaedah yang dicadangkan oleh pakar pentaksiran untuk meningkatkan kebolehpercayaan skor. Alat ini boleh digunakan semasa aktiviti penyelarasan pemarkahan. Rubrik holistik 2. Baik. Zainuriyah 2008) . Penskoran secara holistik boleh mempercepatkan proses penskoran. Sederhana . Baxter. . Rubrik holistik lebih sesuai digunakan oleh pentaksir untuk memeriksa hasil kerja murid bagi pentaksiran sumatif. Kaedah holistik juga dikenali sebagai pendekatan general impression atau whole impression berdasarkan perbandingan sesuatu sampel esei atau penulisan kepada kriteria yang telah ditetapkan. Brooks and Kubicka-Miller 2006. Glaswell and Hartland 2004. Baik atau Lemah dan mengaplikasikannya semasa memeriksa hasil kerja murid. Shavelson. 8 . Namun rubrik ini tidak dapat memberikan maklumat yang jelas dan terperinci bagi setiap penskoran oleh itu ia tidak sesuai untuk tujuan pentaksiran formatif. Rubrik analitik Kedua-dua rubrik ini mempunyai fungsi yang berbeza. Namum terdapat prosedur yang perlu diikuti oleh guru sebelum memeriksa hasil kerja murid seperti memahami kehendak tugasan. Holistik bermakna keseluruhan atau secukupnya.3 Contoh-contoh Rubrik Penskoran Terdapat dua jenis rubrik iaitu. Rubrik boleh meningkatkan darjah kebolehpercayaan pemeriksa kerana semua pemeriksa tahu dan faham kriteria yang Cemerlang. Pendekatan holistik menggunakan nilai absolute iaitu menggunakan skala yang kemudiannya diterjemahkan kepada Cemerlang. Lemah atau Sangat lemah. 1. Dunbar. memahami kriteria untuk setiap kategori dan berbincang dengan guru lain untuk mendapatkan persefahaman. Banyak kajian mendapati penggunaan rubrik boleh meningkatkan darjah kebolehpercayaan sesuatu ujian ( Vacc1989.

Appropriately writes on assigned or self-selected topics. varied sentence structure. Contoh rubrik holistik dan analitik tertera di Jadual 2 dan 3. and edits to reduce errors. Organization Vocabulary Appropriate word choice Proficient Basic Connects opinion. Appropriate word choice Appropriately writes on assigned or self-selected topics. Rubrik ini lebih sesuai digunakan untuk pentaksiran formatif kerana ia memberi maklumat yang jelas dan terperinci terhadap setiap aspek yang ditaksir. Secara langsungnya rubrik ini dapat membantu guru dan murid mengenali kelemahan dan kekuatan bagi menguasai sesuatu konstruk atau standard kurikulum yang diharapkan. Appropriately Clear main ideas. Clear main ideas. details and examples. sentence structure. clear organization. Clear main ideas. few details.Rubrik analitik pula menyenaraikan kriteria secara terperinci. varied topics. few Almost appropriate word choice. clear assigned or organization. edits to eliminate most errors. Sentence 9 . meaningful sentence structure. Jadual 2 Category Advance Rubrik Holistik untuk penulisan Bahasa Inggeris Tahun 3 Criteria Appropriately writes on assigned. self-selected topics. Effective organization and sequencing. Appropriately Clear main ideas. middle and end. Almost appropriate word choice. interesting details. self-selected sequencing. Connects opinion. Weak elements in the beginning . edits to eliminate most errors. Sentence structure lacks variety and contains error Proficient Basic Jadual 2 Category Advance Rubrik Analitik untuk Penulisan Bahasa Inggeris Tahun 3 Attempt Appropriately writes on assigned. writes on interesting details. self-selected topics. Effective organization and sequencing. sequencing. meaningful sentence structure. details and examples. and edits to reduce errors.

0 Kesimpulan PBS memberikan autonomi kepada guru untuk membina. Jadual 4 Mata pelajaran Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Sains Standard yang memerlukan rubrik Standard Prestasi • Kebolehan menulis karangan deskriptif.writes on details. topics. structure lacks variety and contains error 1.0 Tugasan yang Memerlukan Rubrik Penskoran Kurikulum Standard Sekolah Rendah menerangkan pelbagai standard yang perlu dikuasai oleh murid sekolah rendah. Weak elements assigned or in the beginning . karangan naratif dan karangan argumentatif • Kebolehan berdebat • • • • • • • • • Matematik Sejarah Menjalankan eksperimen Melukis lukisan saintifik Menulis laporan Membuat pemerhatian Membuat inferens Membina graf Menyelesaikan masalah Menyelesaikan masalah Menjalankan kajian berpandu 6. Di dalam standard kurikulum tercatat konstruk yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh murid. middle self-selected and end.mentadbir dan memeriksa hasil kerja murid. Standard prestasi pula ialah tahap penguasaan murid terhadap sesuatu standard setelah menduduki beberapa ujian. Jadual 4 menunjukkan beberapa contoh standard prestasi atau konstruk yang sesuai diskor dengan rubrik oleh guru. Ini akan memberikan cabaran yang besar kepada guru untuk melaksanakan PP . karangan fakta. Dalam masa yang sama kualiti ujian seperti 10 .

Standards for Educational and Psychological Testing. 1997. 1990.C. Washington D. Ini ialah kerana rubrik boleh mengurangkan ralat skor dengan menyediakan kriteria yang lebih objektif untuk memeriksa hasil kerja murid yang subjektif supaya PP terjamin kualitinya. Rujukan Airasian. 11 . Kaedah yang dicadangkan ialah dengan membina rubrik penskoran yang jelas dan sesuai untuk memandu guru memberikan skor yang tekal terhadap hasil kerja murid walau di mana guru berada dan siapa yang mereka taksir. Namum ini tidak perlu menjadi halangan kepada guru untuk melaksanakan tugas mereka sebagai pentaksir PP. P. 27:433-445 American Educational Research Association.kesahan dan kebolehpercayaan perlu dijamin supaya masyarakat tidak mempersoalkan integriti guru dan kualiti ujian yang di tadbirkan di sekolah oleh guru. Empirician and values : two faces of educational changes. International Journal off Educational Research.

H. Applied Measurement in Education. New York: MacMillan Publishing Company Herman. Kementerian Pelajaran Malaysia. D.C.E. Dan William. School based assessment: an expectation in Malaysia. L.2006. R.4(4).R. 1993. T. 1992.2005. Lembaga Peperiksaan.K. Brown. R. N. 6th Ed. 2004. Kuala Lumpur International Conference.L. Journal of educational Measurement 29(1):1-17. Prosiding National Conference on School Based Assessment. Chan Yuen Fook dan Paramjit Singh. 2002.H. Daud Hamzah dan Shuki Osman.289-303. and Hartland. Goldman. 2004. Measurement and Assessment in Teaching. Dunbar. Oral communication skills in higher education: Using a performance-based evaluation rubric to assess communication skills. Dunbar. United States Of America : Pearson. Accuracy in the scoring of writing :studies of reliability and validity using New Zealand writing assessment system.. Mohd. J. Inside the black box. 1991. Measuremant and Evaluation In Teaching. Lembaga Peperiksaan. A Practical Guide to Alternative Assessment.P. 12 .. M. 2000. 1998. N. Hashimah Mohd. Laporan kajian kerja kursus Geografi dan Sejarah..E.. Colombus: Pearson Publication. Linn. Universiti Sains Malaysia. Shavelson. Samad. and Kubicka-Miller. L. Phi Delta Kappan.G. P. Auckland Uniservices Limited : University of Auckland.R. 1990.N. Koretz. and Miller. J. G. Bias pemarkahan Kerja Kursus PMR dan potensi fokus kajian dalam penaksiran Kerja Kursus Kendalian sekolah.E. Classroom Assessment : Principles and Practice for Effective Instruction.D. Zohir Ahmad. R.L. University Of California Linn. Mohd. Glaswell. Aschbacher.F.L.M.211-221 Mokhtar Ismail. 2006. Evaluation of procedure –based scoring for hands-on science assessment.S. Innovative Higher Education.R.Baxter.. McMillan. Gronlund.. 2006.. and Gronlund. and Linn. and Pine.J.32(2): 115-128.J. Black. and Hoover.D.S. Measurement and Assessment In Teaching. Quality control in the development and use of performance assessment. (80)2.hlm.B. and Winters.P. D. D. Brooks. New Jersey: Prentice Hall. Yunus and Amran Abd.

R. Zainuriyah Abdul Khatab. Writing evaluation: examining four teachers holistic and analytic score. 1989.Shavelson.N. Vacc. 1993. and Shavelson.J.41-53.90:87-95.. 2008. 13 . G.N. Journal of Educational Measurement.30. Tesis Doktor Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia.P. Baxter.. The Elementary School Journal. On the stability of performance assessments. Reconceptualisation of the concept ‘Ability to conduct a research’ and developing an alternative assessment for geography. R.J.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->