Rubrik Penskoran Sebagai Alat Untuk Penjaminan Kualiti Pentaksiran Pusat Zainuriyah Abdul Khatab (Ph.

D) Sektor Pengurusan Dasar dan Penyelidikan 1.0 Pengenalan

Sistem pendidikan negara dikatakan terlalu berorientasikan peperiksaan selama ini, dimana ianya dikaitkan dengan pelbagai kesan yang positif dan negatif pada pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Lembaga Peperiksaan sebagai satu badan pentaksiran pendidikan negara , telah mencadangkan satu alternatif untuk penambahbaikan kepada Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) yang selama ini ditadbirkan pada hujung persekolahan sekolah rendah dan Penilaian Menengah Rendah (PMR) yang ditadbirkan pada hujung persekolahan menengah rendah. Cadangan ini telah diterima dan bermulanya tahun 2011 Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) diperkenalkan pada murid Tahun 1. PBS mempunyai empat komponen iaitu Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Pusat (PP), Pentaksiran Psikometrik (PS) dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK). Namun pelbagai pihak telah mempersoalkan kesahihan pentaksiran ini kerana guru telah diberi empowerment untuk mentaksir dan memberi markah murid mereka sendiri . Ini telah menimbulkan isu berhubung kesahan dan kebolehpercayaan PBS. Bahagian seterusnya membincangkan isu tersebut. 2.0 Isu berkaitan dengan Pentaksiran Berasaskan Sekolah. PS , PAJSK dan PP komponen PBS memberikan autonomi kepada pihak sekolah khususnya guru untuk menjadi pentaksir kepada murid mereka sendiri. PS ialah proses mengumpul maklumat yang asli atau autentik dan boleh diharap yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa atau dilapor oleh guru sekolah. PAJSK pula ialah satu kaedah pentaksiran dan menilai

1

Penilaian Kerja Amali (PEKA) atau sistem pentaksiran modular dan Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA).prestasi. Kertas ini membincangkan isu mengenai integriti guru dalam melaksanakan PP. panduan dan peraturan. 2 . Mohd Zohir Ahmad. kebolehpercayaan dan keadilan kepada semua. Pentaksiran ini ditadbir oleh guru-guru di sekolah. dimoderasi. kesahan. Mohd Daud Hamzah dan Shuki Osman (2002). Isu ini adalah berhubungkait dengan integriti guru dalam memberikan markah kepada hasil kerja murid mereka sendiri. sukan. Guru ditugaskan untuk melaksanakan PP . pemeriksaan dan pelaporannya dibuat oleh sekolah. dan disejajarkan sebelum dihantar semula ke sekolah untuk dibuat laporan di sekolah. Pentaksiran ini dilaksanakan secara sumatif mengikut jadual yang ditetapkan oleh LP. penglibatan dan penyertaan murid dalam aktiviti jasmani. Malah beberapa kajian oleh Mokhtar Ismail . instrumen (alat) dan kaedah menganalisis data yang disediakan oleh pusat iaitu Lembaga Peperiksaan. Autonomi atau kuasa ini telah dipersoalkan oleh pelbagai pihak di media dan mesyuarat antara bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia sendiri. Instrumen Pentaksiran Pusat adalah seperti kerja kursus. kokurikulum dan ekstrakurikulum. moderasi dan pensejajaran markah sekolah oleh Pejabat Pelajaran Daerah adalah perlu untuk menjamin standard. Hashimah Amran (2006). Ini menyebabkan skor ujian rendah kebolehpercayaannya. ujian lisan. Shavelson. dianalisis. pengendalian. Ini bermakna pelaksanaan. Koretz dan Hoover (1991) mendapati pemeriksa tidak tekal dalam memberi skor untuk hasil kerja murid. Ini ialah kerana kejujuran guru adalah sangat penting untuk memastikan kesahan dan kebolehpercayaan skor. Analisis. Chan Yuen Fook dan Paramjit Singh (2006). Baxter dan Gao (1993) dan Dunbar. Pentaksiran Pusat ialah satu kaedah pentaksiran yang mempunyai piawai (standard). Markah yang diberi oleh sekolah dihantar ke pusat data di Pejabat Pelajaran Daerah untuk diselaras.

Kesahan ialah mengukur apa yang hendak diukur. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi kesahan ujian pula ialah arahan kurang jelas. Kajian oleh Chan Yuen Fook dan Paramjit Singh (2006) mendapati tugasan yang tidak perlu dilaksanakan oleh murid untuk melengkapkan kerja kursus telah dilaksanakan oleh murid. Dalam masa yang sama tindakan ini juga akan mempengaruhi kesahan skor ujian keran guru terpengaruh dengan hasil laporan yang cantik kerana menggunakan kertas warna.Sesuatu ujian yang bermutu tinggi mesti mempunyai darjah kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. ambiguiti. laporan. Sejarah dan Kemahiran Hidup. Tugasan ini melibatkan integriti guru sebagai pentaksir kerana mereka perlu memberi skor secara tekal dan jujur mengikut pencapaian 3 . membuat persembahan lakonan . Apabila guru diberi kepercayaan untuk mentaksir produk atau hasil kerja murid seperti karangan. guru perlu tekal dalam pemberian skor. gerak-geri sukan dan mencerap tingkah laku murid. masa tidak mencukupi. struktur ayat sukar difahami. bentuk setara dan kaedah antara pemeriksa. Sesuatu ujian itu dikatakan boleh dipercayai sekiranya ujian itu dapat mengukur sesuatu apa yang hendak diukur dengan tekal. Konsep kesahan dan kebolehpercayaan adalah satu konsep yang penting yang mesti difahami apabila kita ingin membina sesuatu ujian kerana ujian merupakan satu alat (instrument) yang kita gunakan untuk membuat inferens tentang pencapaian seseorang murid. Kebolehpercayaan pula memastikan ketekalan dalam pengukuran pencapaian murid dalam sesuatu ujian.bilangan item tidak mencukupi. Guru perlu memberi perhatian kepada faktor-faktor yang dinyatakan ini semasa melaksanakan PP walaupun instrumen ujian disediakan diperingkat pusat. Terdapat beberapa kaedah untuk menyiasat kebolehpercayaan sesuatu ujian seperti kaedah selang-seli. aras kesukaran kurang sesuai. Sebagai contoh laporan Kerja Kursus membebankan murid dengan penggunaan kertas berwarna yang agak mahal. Tindakan ini juga membebankan murid yang perlu melengkapkan Kerja Kursus untuk geografi. susunan item kurang tepat dan susunan jawapan yang boleh diramalkan untuk item aneka pilihan. uji dan uji sekali lagi.

dan juga kaedah yang boleh meningkatkan kebolehpercayaan ujian tersebut . Alat atau tool yang boleh menjadikan sesuatu penilaian yang subjektif kepada penilaian yang lebih objektif ialah rubrik. Apabila guru memeriksa hasil kerja pelajar seperti karangan atau persembahan nyanyian.0 Pentaksiran Formatif dan Pentaksiran Sumatif Sebelum perbincangan mengenai penggunaan rubrik untuk pentaksiran sumatif adalah lebih elok untuk menerangkan makna pentaksiran formatif dan sumatif berdasarkan pengklasan ujian. pemeriksa yang tegar (severity) yang memberi markah rendah 4. 3.murid mereka. pemeriksa yang sederhana (central tendency) yang selalu menggunakan pertengahan skala 5. Kertas ini membincangan peranan guru dalam memastikan kesahan dan kebolehpercayaan sesuatu ujian yang dilaksanakan untuk Pentaksiran Pusat dalam pentaksiran sumatif . Pengkelasan ujian boleh dibuat berdasarkan: 4 . Linn dan Miller (2005) menyenaraikan beberapa jenis pemeriksa yang menyumbang kepada ralat atau error kepada skor. berubah mengikut masa dan keadaan 2. 1. Guru hendaklah mengelakkan daripada menjadi kelima-lima pemeriksa yang disebutkan di atas. pemeriksa eratik iaitu yang tidak tekal dalam memberi markah. pemeriksa yang terpengaruh dengan persepsi yang sedia ada di mindanya (halo effect) Ketekalan dalam memberi skor merupakan cabaran yang akan dihadapi oleh guru semasa memainkan peranan mereka sebagai pentaksir untuk memastikan kesahan dan kebolehpercayaan ujian yang mereka bina dan tadbirkan untuk melaksanakan PP. guru perlu tahu dan faham kriteria yang tepat untuk menilai prestasi hasil kerja murid. pemeriksa yang pemurah (generosity) yang memberi markah tinggi 3. Diantaranya ialah.

1. Penambahbaikan untuk UPSR yang bermula tahun ini memperkenalkan konsep assessment for learning . Di dalam komponen UPSR PP akan menyumbangkan 40% markah untuk PP. kegunaan hasil maklumat samada untuk membuat rujukan norma atau rujukan kriteria 3. tujuan ujian itu dilaksanakan. Tujuan pentaksiran formatif diperkenalkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah untuk : 1.mencari punca (diagnosis) kelemahan murid dalam sesuatu standard yang diajar.maka PS boleh dikelaskan kepada masa ujian dilaksanakan . masa ujian itu dilaksanakan . Fungsi utama pentaksiran sumatif ialah menentukan pencapaian di penghujung sesuatu program pengajaran. Skor pentaksiran sumatif ini digunakan untuk tujuan melaporkan kemajuan murid bagi membuat pemilihan dan penempatan murid ke dalam sesuatu program pengajian. Ia dikendalikan di ahkir sesuatu program atau unit sebelum guru melangkah atau meneruskan ke unit atau program baru. samada untuk mendapatkan maklumat mengenai prestasi pencapaian murid atau bakat murid 2. respons yang diharapkan samada respon terbuka atau respon terhad. Pentaksiran sumatif adalah selari dengan konsep assessment for learning. Pentaksiran sumatif pula digunakan bagi mengesan penguasaaan murid dalam keseluruhan mata pelajaran. Pencapaian murid dalam pentaksiran sumatif berhubungkait dengan keberkesanan guru semasa pengajaran dan pembelajaran dan kajian Black dan Williams (1998) mendapati pentaksiran formatif boleh meningkat pencapaian murid dalam pentaksiran sumatif. dengan ini pentaksiran formatif diaplikasi di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kedua- 5 .mengesan kemajuan yang dicapai oleh murid dalam sesuatu unit pelajaran yang diajar 2. samada formatif atau sumatif dan 4.memastikan murid menguasai setiap unit pelajaran sebelum mereka diperkenalkan dengan unit pelajaran yang lebih kompleks 3.

Rubrik mempunyai level of performance atau peringkat prestasi yang memberi maklumat kepada guru. Ini ialah kerana rubrik menerangkan kriteria setiap peringkat.0 Rubrik Penskoran Sebagai Alat Untuk Menjamin Kualiti Ujian Alat untuk memandu pentaksir membuat penilaian yang objektif terhadap pencapaian murid ialh rubrik penskoarn. Masa kini perkataan rubrik digunakan untuk kriteria bagi memandu seseorang pentaksir menilai seseorang hasil kerja murid tersebut. untuk menandakan sesuatu yang signifikan. murid. guru dan ibubapa tahu kriteria yang diharapkan untuk meningkatkan prestasi 5. murid akan mendapat pembelajaran yang bermakna 2. Di antara kekuatan rubrik ialah: 1. meningkatkan kebolehpercayaan skor yang diberikan oleh pentaksir Kelima-lima elemen ini menyumbang kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dan dalam masa yang sama meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran sekolah. Perkataan rubrik berasal daripada perkataan Latin rubica terra yang bermaksud tanah merah. Rubrik sesuai digunakan untuk memeriksa hasil kerja murid bagi pentaksiran sumatif dan juga formatif. memberi autonomi kepada murid untuk bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri dengan melakukan pentaksiran kendiri atau self. pengesanan. murid akan mempelajari sesuatu konstruk dengan mendalam 3. penyelarasan dan pemantauan. 4. iaitu daripada kategori cemerlang sehinggalah kepada kategori sangat lemah. 6 .assessment. Rubrik boleh digunakan semasa menjalankan aktiviti pementoran. 4.kedua pentaksiran ini diaplikasi di dalam PBS yang diperkenalkan tahun ini untuk murid Tahun Satu. ibubapa dan kepada sesiapa sahaja yang berminat untuk mengetahui prestasi murid. murid.

1 Peranan Rubrik Penskoran sebagai Alat Feedback atau Maklumbalas Jika pentaksiran adalah untuk memperbaiki prestasi murid . menggunakan skrip contoh jawapan (Herman. mengaplikasi rubrik penskoran yang jelas (Linn and Gronlund 200) 2.4. Aschbacher and Winters 1993) 7 . mengadakan sesi moderasi pemeriksaan (Gronlund and Linn 1990) 4. Amalan ini dapat dilihat pada manual ’Do it Yourself’ yang disertakan pada perisian komputer. Selain daripada memandu murid melaksanakan tugasan untuk PP rubrik penskoran juga difahami oleh guru untuk membantu mereka semasa memeriksa hasil kerja murid. Tugasan untuk PP perlu disertakan dengan rubrik untuk memandu murid memperbaiki hasil kerja mereka. McMillan 2004) 3. 4.2 Peranan Rubrik Penskoran sebagai Alat Penskoran Pentaksiran Sumatif Antara kaedah untuk meningkatkan kebolehpercayaan skor ialah: 1. menggunakan proses penskoran yang sistematik (Airasian 1997. Rubrik juga boleh dijadikan seperti manual ‘Do it Yourself’ sebagai panduan untuk murid memperbaiki kualiti kerja mereka di dalam pentaksiran sumatif. bukan hanya untuk mengubah cara kita mentaksir murid tetapi memberi maklumat kepada murid membuat penyesuaian kendiri atau self-adjustment kepada kualiti produk atau proses kerja yang mereka laksanakan. Ini adalah menepati objektif Kementerian Pelajaran Malaysia dalam mentransformasikan pentaksiran iaitu. melatih pemeriksa (American educational research Association 1990) dan 5. Panduan ini secara langsung memberikan autonomi kepada murid untuk memperbaiki prestasi mereka berdasarkan kriteria yang terdapat pada rubrik yang disertakan bersama tugasan yang diberi. teknik pengukuran mesti digabungkan dengan memberi maklumbalas yang berkualiti kepada murid.

Lemah atau Sangat lemah. Zainuriyah 2008) . 1. Holistik bermakna keseluruhan atau secukupnya. 4. Rubrik holistik 2. Rubrik holistik lebih sesuai digunakan oleh pentaksir untuk memeriksa hasil kerja murid bagi pentaksiran sumatif.3 Contoh-contoh Rubrik Penskoran Terdapat dua jenis rubrik iaitu. Kaedah holistik juga dikenali sebagai pendekatan general impression atau whole impression berdasarkan perbandingan sesuatu sampel esei atau penulisan kepada kriteria yang telah ditetapkan. Baik atau Lemah dan mengaplikasikannya semasa memeriksa hasil kerja murid. Baxter. Dunbar. Namum terdapat prosedur yang perlu diikuti oleh guru sebelum memeriksa hasil kerja murid seperti memahami kehendak tugasan. Banyak kajian mendapati penggunaan rubrik boleh meningkatkan darjah kebolehpercayaan sesuatu ujian ( Vacc1989. 8 . Alat ini boleh digunakan semasa aktiviti penyelarasan pemarkahan. . Penskoran secara holistik boleh mempercepatkan proses penskoran. Goldman dan Pine 1992. memahami kriteria untuk setiap kategori dan berbincang dengan guru lain untuk mendapatkan persefahaman. Brown. Glaswell and Hartland 2004. Shavelson. Baik. Sederhana . Rubrik analitik Kedua-dua rubrik ini mempunyai fungsi yang berbeza. Pendekatan holistik menggunakan nilai absolute iaitu menggunakan skala yang kemudiannya diterjemahkan kepada Cemerlang. Rubrik boleh meningkatkan darjah kebolehpercayaan pemeriksa kerana semua pemeriksa tahu dan faham kriteria yang Cemerlang. Namun rubrik ini tidak dapat memberikan maklumat yang jelas dan terperinci bagi setiap penskoran oleh itu ia tidak sesuai untuk tujuan pentaksiran formatif.Rubrik penskoran merupakan salah satu kaedah yang dicadangkan oleh pakar pentaksiran untuk meningkatkan kebolehpercayaan skor. Brooks and Kubicka-Miller 2006.

few details. Connects opinion. Appropriate word choice Appropriately writes on assigned or self-selected topics. Rubrik ini lebih sesuai digunakan untuk pentaksiran formatif kerana ia memberi maklumat yang jelas dan terperinci terhadap setiap aspek yang ditaksir. and edits to reduce errors. meaningful sentence structure. edits to eliminate most errors. details and examples. Effective organization and sequencing. Appropriately writes on assigned or self-selected topics. Effective organization and sequencing. edits to eliminate most errors. self-selected topics. clear organization. varied topics. Appropriately Clear main ideas. Sentence 9 . details and examples. few Almost appropriate word choice. Secara langsungnya rubrik ini dapat membantu guru dan murid mengenali kelemahan dan kekuatan bagi menguasai sesuatu konstruk atau standard kurikulum yang diharapkan.Rubrik analitik pula menyenaraikan kriteria secara terperinci. meaningful sentence structure. Weak elements in the beginning . Appropriately Clear main ideas. Organization Vocabulary Appropriate word choice Proficient Basic Connects opinion. Sentence structure lacks variety and contains error Proficient Basic Jadual 2 Category Advance Rubrik Analitik untuk Penulisan Bahasa Inggeris Tahun 3 Attempt Appropriately writes on assigned. Contoh rubrik holistik dan analitik tertera di Jadual 2 dan 3. middle and end. self-selected sequencing. self-selected topics. Clear main ideas. and edits to reduce errors. interesting details. writes on interesting details. clear assigned or organization. varied sentence structure. sequencing. Jadual 2 Category Advance Rubrik Holistik untuk penulisan Bahasa Inggeris Tahun 3 Criteria Appropriately writes on assigned. sentence structure. Clear main ideas. Almost appropriate word choice.

Weak elements assigned or in the beginning . karangan naratif dan karangan argumentatif • Kebolehan berdebat • • • • • • • • • Matematik Sejarah Menjalankan eksperimen Melukis lukisan saintifik Menulis laporan Membuat pemerhatian Membuat inferens Membina graf Menyelesaikan masalah Menyelesaikan masalah Menjalankan kajian berpandu 6. Standard prestasi pula ialah tahap penguasaan murid terhadap sesuatu standard setelah menduduki beberapa ujian. Dalam masa yang sama kualiti ujian seperti 10 . Ini akan memberikan cabaran yang besar kepada guru untuk melaksanakan PP .mentadbir dan memeriksa hasil kerja murid. Jadual 4 menunjukkan beberapa contoh standard prestasi atau konstruk yang sesuai diskor dengan rubrik oleh guru. Jadual 4 Mata pelajaran Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Sains Standard yang memerlukan rubrik Standard Prestasi • Kebolehan menulis karangan deskriptif.0 Tugasan yang Memerlukan Rubrik Penskoran Kurikulum Standard Sekolah Rendah menerangkan pelbagai standard yang perlu dikuasai oleh murid sekolah rendah. karangan fakta.0 Kesimpulan PBS memberikan autonomi kepada guru untuk membina. Di dalam standard kurikulum tercatat konstruk yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh murid. structure lacks variety and contains error 1. topics. middle self-selected and end.writes on details.

27:433-445 American Educational Research Association. Kaedah yang dicadangkan ialah dengan membina rubrik penskoran yang jelas dan sesuai untuk memandu guru memberikan skor yang tekal terhadap hasil kerja murid walau di mana guru berada dan siapa yang mereka taksir. P. 11 . Ini ialah kerana rubrik boleh mengurangkan ralat skor dengan menyediakan kriteria yang lebih objektif untuk memeriksa hasil kerja murid yang subjektif supaya PP terjamin kualitinya. International Journal off Educational Research. Standards for Educational and Psychological Testing. Namum ini tidak perlu menjadi halangan kepada guru untuk melaksanakan tugas mereka sebagai pentaksir PP. 1997.C.kesahan dan kebolehpercayaan perlu dijamin supaya masyarakat tidak mempersoalkan integriti guru dan kualiti ujian yang di tadbirkan di sekolah oleh guru. Washington D. Rujukan Airasian. 1990. Empirician and values : two faces of educational changes.

J. Laporan kajian kerja kursus Geografi dan Sejarah. D. Gronlund. United States Of America : Pearson.L. Brown. 2004.H. and Hartland. Quality control in the development and use of performance assessment. Linn. Glaswell. Goldman. M. P. Lembaga Peperiksaan.M. University Of California Linn. (80)2. Universiti Sains Malaysia. 2004. A Practical Guide to Alternative Assessment. Measurement and Assessment In Teaching. T. Accuracy in the scoring of writing :studies of reliability and validity using New Zealand writing assessment system..Baxter. and Hoover. Oral communication skills in higher education: Using a performance-based evaluation rubric to assess communication skills. New York: MacMillan Publishing Company Herman.211-221 Mokhtar Ismail.P. Dunbar. Measurement and Assessment in Teaching.E. Daud Hamzah dan Shuki Osman.2006. R.S. 1990. G.E. D.P. Classroom Assessment : Principles and Practice for Effective Instruction. and Linn. Chan Yuen Fook dan Paramjit Singh.L. L.hlm. Auckland Uniservices Limited : University of Auckland. 2000.. Inside the black box. Innovative Higher Education. Prosiding National Conference on School Based Assessment.F.D. J.J. Phi Delta Kappan. Measuremant and Evaluation In Teaching. Hashimah Mohd. Colombus: Pearson Publication.S. R.. Shavelson.D.H. 2006. 1991. School based assessment: an expectation in Malaysia. Dunbar.L. and Winters.E.C.N.R.J. Black.R. 12 ..32(2): 115-128. Aschbacher.K.R. and Kubicka-Miller. Kuala Lumpur International Conference. 2006.. Journal of educational Measurement 29(1):1-17. N. 6th Ed. N.B. Evaluation of procedure –based scoring for hands-on science assessment.289-303. R. Mohd. Mohd. Bias pemarkahan Kerja Kursus PMR dan potensi fokus kajian dalam penaksiran Kerja Kursus Kendalian sekolah. D. Applied Measurement in Education. New Jersey: Prentice Hall.2005.4(4). Brooks. L. Zohir Ahmad. and Gronlund. 1998... and Pine. Yunus and Amran Abd. Samad. Dan William. Kementerian Pelajaran Malaysia. McMillan. and Miller. Koretz. Lembaga Peperiksaan. 1992. 1993.G. 2002.

Vacc. Zainuriyah Abdul Khatab. R.90:87-95.41-53.P. On the stability of performance assessments. Journal of Educational Measurement. Writing evaluation: examining four teachers holistic and analytic score.. 13 . Baxter.N.J. 1993.. 1989.J. 2008.Shavelson. and Shavelson. Reconceptualisation of the concept ‘Ability to conduct a research’ and developing an alternative assessment for geography. The Elementary School Journal.30. Tesis Doktor Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia. R. G.N.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful