Rubrik Penskoran Sebagai Alat Untuk Penjaminan Kualiti Pentaksiran Pusat Zainuriyah Abdul Khatab (Ph.

D) Sektor Pengurusan Dasar dan Penyelidikan 1.0 Pengenalan

Sistem pendidikan negara dikatakan terlalu berorientasikan peperiksaan selama ini, dimana ianya dikaitkan dengan pelbagai kesan yang positif dan negatif pada pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Lembaga Peperiksaan sebagai satu badan pentaksiran pendidikan negara , telah mencadangkan satu alternatif untuk penambahbaikan kepada Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) yang selama ini ditadbirkan pada hujung persekolahan sekolah rendah dan Penilaian Menengah Rendah (PMR) yang ditadbirkan pada hujung persekolahan menengah rendah. Cadangan ini telah diterima dan bermulanya tahun 2011 Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) diperkenalkan pada murid Tahun 1. PBS mempunyai empat komponen iaitu Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Pusat (PP), Pentaksiran Psikometrik (PS) dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK). Namun pelbagai pihak telah mempersoalkan kesahihan pentaksiran ini kerana guru telah diberi empowerment untuk mentaksir dan memberi markah murid mereka sendiri . Ini telah menimbulkan isu berhubung kesahan dan kebolehpercayaan PBS. Bahagian seterusnya membincangkan isu tersebut. 2.0 Isu berkaitan dengan Pentaksiran Berasaskan Sekolah. PS , PAJSK dan PP komponen PBS memberikan autonomi kepada pihak sekolah khususnya guru untuk menjadi pentaksir kepada murid mereka sendiri. PS ialah proses mengumpul maklumat yang asli atau autentik dan boleh diharap yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa atau dilapor oleh guru sekolah. PAJSK pula ialah satu kaedah pentaksiran dan menilai

1

kokurikulum dan ekstrakurikulum. Pentaksiran Pusat ialah satu kaedah pentaksiran yang mempunyai piawai (standard). Ini bermakna pelaksanaan. Mohd Zohir Ahmad. Isu ini adalah berhubungkait dengan integriti guru dalam memberikan markah kepada hasil kerja murid mereka sendiri. sukan. kesahan. pemeriksaan dan pelaporannya dibuat oleh sekolah. moderasi dan pensejajaran markah sekolah oleh Pejabat Pelajaran Daerah adalah perlu untuk menjamin standard. Hashimah Amran (2006). Guru ditugaskan untuk melaksanakan PP . Analisis. instrumen (alat) dan kaedah menganalisis data yang disediakan oleh pusat iaitu Lembaga Peperiksaan. pengendalian. dianalisis. Kertas ini membincangkan isu mengenai integriti guru dalam melaksanakan PP. Ini menyebabkan skor ujian rendah kebolehpercayaannya. 2 . panduan dan peraturan. Baxter dan Gao (1993) dan Dunbar. ujian lisan. Penilaian Kerja Amali (PEKA) atau sistem pentaksiran modular dan Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA). Markah yang diberi oleh sekolah dihantar ke pusat data di Pejabat Pelajaran Daerah untuk diselaras. penglibatan dan penyertaan murid dalam aktiviti jasmani. Shavelson. Chan Yuen Fook dan Paramjit Singh (2006). Koretz dan Hoover (1991) mendapati pemeriksa tidak tekal dalam memberi skor untuk hasil kerja murid. Instrumen Pentaksiran Pusat adalah seperti kerja kursus. Pentaksiran ini dilaksanakan secara sumatif mengikut jadual yang ditetapkan oleh LP. Pentaksiran ini ditadbir oleh guru-guru di sekolah. Mohd Daud Hamzah dan Shuki Osman (2002).prestasi. Autonomi atau kuasa ini telah dipersoalkan oleh pelbagai pihak di media dan mesyuarat antara bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia sendiri. dimoderasi. Malah beberapa kajian oleh Mokhtar Ismail . dan disejajarkan sebelum dihantar semula ke sekolah untuk dibuat laporan di sekolah. kebolehpercayaan dan keadilan kepada semua. Ini ialah kerana kejujuran guru adalah sangat penting untuk memastikan kesahan dan kebolehpercayaan skor.

uji dan uji sekali lagi. Apabila guru diberi kepercayaan untuk mentaksir produk atau hasil kerja murid seperti karangan. ambiguiti.Sesuatu ujian yang bermutu tinggi mesti mempunyai darjah kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Kesahan ialah mengukur apa yang hendak diukur. struktur ayat sukar difahami. membuat persembahan lakonan . Tindakan ini juga membebankan murid yang perlu melengkapkan Kerja Kursus untuk geografi. Sebagai contoh laporan Kerja Kursus membebankan murid dengan penggunaan kertas berwarna yang agak mahal. Tugasan ini melibatkan integriti guru sebagai pentaksir kerana mereka perlu memberi skor secara tekal dan jujur mengikut pencapaian 3 . Dalam masa yang sama tindakan ini juga akan mempengaruhi kesahan skor ujian keran guru terpengaruh dengan hasil laporan yang cantik kerana menggunakan kertas warna. laporan. guru perlu tekal dalam pemberian skor. aras kesukaran kurang sesuai. gerak-geri sukan dan mencerap tingkah laku murid. Sesuatu ujian itu dikatakan boleh dipercayai sekiranya ujian itu dapat mengukur sesuatu apa yang hendak diukur dengan tekal. susunan item kurang tepat dan susunan jawapan yang boleh diramalkan untuk item aneka pilihan. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi kesahan ujian pula ialah arahan kurang jelas.bilangan item tidak mencukupi. Terdapat beberapa kaedah untuk menyiasat kebolehpercayaan sesuatu ujian seperti kaedah selang-seli. bentuk setara dan kaedah antara pemeriksa. Kebolehpercayaan pula memastikan ketekalan dalam pengukuran pencapaian murid dalam sesuatu ujian. Konsep kesahan dan kebolehpercayaan adalah satu konsep yang penting yang mesti difahami apabila kita ingin membina sesuatu ujian kerana ujian merupakan satu alat (instrument) yang kita gunakan untuk membuat inferens tentang pencapaian seseorang murid. masa tidak mencukupi. Sejarah dan Kemahiran Hidup. Kajian oleh Chan Yuen Fook dan Paramjit Singh (2006) mendapati tugasan yang tidak perlu dilaksanakan oleh murid untuk melengkapkan kerja kursus telah dilaksanakan oleh murid. Guru perlu memberi perhatian kepada faktor-faktor yang dinyatakan ini semasa melaksanakan PP walaupun instrumen ujian disediakan diperingkat pusat.

dan juga kaedah yang boleh meningkatkan kebolehpercayaan ujian tersebut . pemeriksa yang tegar (severity) yang memberi markah rendah 4. pemeriksa yang pemurah (generosity) yang memberi markah tinggi 3.0 Pentaksiran Formatif dan Pentaksiran Sumatif Sebelum perbincangan mengenai penggunaan rubrik untuk pentaksiran sumatif adalah lebih elok untuk menerangkan makna pentaksiran formatif dan sumatif berdasarkan pengklasan ujian. Diantaranya ialah. pemeriksa yang terpengaruh dengan persepsi yang sedia ada di mindanya (halo effect) Ketekalan dalam memberi skor merupakan cabaran yang akan dihadapi oleh guru semasa memainkan peranan mereka sebagai pentaksir untuk memastikan kesahan dan kebolehpercayaan ujian yang mereka bina dan tadbirkan untuk melaksanakan PP. guru perlu tahu dan faham kriteria yang tepat untuk menilai prestasi hasil kerja murid. pemeriksa yang sederhana (central tendency) yang selalu menggunakan pertengahan skala 5. pemeriksa eratik iaitu yang tidak tekal dalam memberi markah. 3. berubah mengikut masa dan keadaan 2. Pengkelasan ujian boleh dibuat berdasarkan: 4 .murid mereka. Kertas ini membincangan peranan guru dalam memastikan kesahan dan kebolehpercayaan sesuatu ujian yang dilaksanakan untuk Pentaksiran Pusat dalam pentaksiran sumatif . Alat atau tool yang boleh menjadikan sesuatu penilaian yang subjektif kepada penilaian yang lebih objektif ialah rubrik. Apabila guru memeriksa hasil kerja pelajar seperti karangan atau persembahan nyanyian. 1. Linn dan Miller (2005) menyenaraikan beberapa jenis pemeriksa yang menyumbang kepada ralat atau error kepada skor. Guru hendaklah mengelakkan daripada menjadi kelima-lima pemeriksa yang disebutkan di atas.

mencari punca (diagnosis) kelemahan murid dalam sesuatu standard yang diajar. Fungsi utama pentaksiran sumatif ialah menentukan pencapaian di penghujung sesuatu program pengajaran. Pentaksiran sumatif pula digunakan bagi mengesan penguasaaan murid dalam keseluruhan mata pelajaran. Pentaksiran sumatif adalah selari dengan konsep assessment for learning. samada formatif atau sumatif dan 4. kegunaan hasil maklumat samada untuk membuat rujukan norma atau rujukan kriteria 3. respons yang diharapkan samada respon terbuka atau respon terhad. Pencapaian murid dalam pentaksiran sumatif berhubungkait dengan keberkesanan guru semasa pengajaran dan pembelajaran dan kajian Black dan Williams (1998) mendapati pentaksiran formatif boleh meningkat pencapaian murid dalam pentaksiran sumatif. Penambahbaikan untuk UPSR yang bermula tahun ini memperkenalkan konsep assessment for learning . Skor pentaksiran sumatif ini digunakan untuk tujuan melaporkan kemajuan murid bagi membuat pemilihan dan penempatan murid ke dalam sesuatu program pengajian. Ia dikendalikan di ahkir sesuatu program atau unit sebelum guru melangkah atau meneruskan ke unit atau program baru. dengan ini pentaksiran formatif diaplikasi di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. tujuan ujian itu dilaksanakan. Di dalam komponen UPSR PP akan menyumbangkan 40% markah untuk PP.memastikan murid menguasai setiap unit pelajaran sebelum mereka diperkenalkan dengan unit pelajaran yang lebih kompleks 3.mengesan kemajuan yang dicapai oleh murid dalam sesuatu unit pelajaran yang diajar 2.maka PS boleh dikelaskan kepada masa ujian dilaksanakan . samada untuk mendapatkan maklumat mengenai prestasi pencapaian murid atau bakat murid 2. masa ujian itu dilaksanakan .1. Kedua- 5 . Tujuan pentaksiran formatif diperkenalkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah untuk : 1.

0 Rubrik Penskoran Sebagai Alat Untuk Menjamin Kualiti Ujian Alat untuk memandu pentaksir membuat penilaian yang objektif terhadap pencapaian murid ialh rubrik penskoarn.assessment. pengesanan.kedua pentaksiran ini diaplikasi di dalam PBS yang diperkenalkan tahun ini untuk murid Tahun Satu. 4. Rubrik sesuai digunakan untuk memeriksa hasil kerja murid bagi pentaksiran sumatif dan juga formatif. ibubapa dan kepada sesiapa sahaja yang berminat untuk mengetahui prestasi murid. Masa kini perkataan rubrik digunakan untuk kriteria bagi memandu seseorang pentaksir menilai seseorang hasil kerja murid tersebut. untuk menandakan sesuatu yang signifikan. memberi autonomi kepada murid untuk bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri dengan melakukan pentaksiran kendiri atau self. murid. murid akan mendapat pembelajaran yang bermakna 2. meningkatkan kebolehpercayaan skor yang diberikan oleh pentaksir Kelima-lima elemen ini menyumbang kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dan dalam masa yang sama meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran sekolah. murid akan mempelajari sesuatu konstruk dengan mendalam 3. guru dan ibubapa tahu kriteria yang diharapkan untuk meningkatkan prestasi 5. Ini ialah kerana rubrik menerangkan kriteria setiap peringkat. 4. 6 . Di antara kekuatan rubrik ialah: 1. Rubrik mempunyai level of performance atau peringkat prestasi yang memberi maklumat kepada guru. Perkataan rubrik berasal daripada perkataan Latin rubica terra yang bermaksud tanah merah. penyelarasan dan pemantauan. murid. iaitu daripada kategori cemerlang sehinggalah kepada kategori sangat lemah. Rubrik boleh digunakan semasa menjalankan aktiviti pementoran.

Tugasan untuk PP perlu disertakan dengan rubrik untuk memandu murid memperbaiki hasil kerja mereka. mengaplikasi rubrik penskoran yang jelas (Linn and Gronlund 200) 2.4.1 Peranan Rubrik Penskoran sebagai Alat Feedback atau Maklumbalas Jika pentaksiran adalah untuk memperbaiki prestasi murid . Amalan ini dapat dilihat pada manual ’Do it Yourself’ yang disertakan pada perisian komputer. Selain daripada memandu murid melaksanakan tugasan untuk PP rubrik penskoran juga difahami oleh guru untuk membantu mereka semasa memeriksa hasil kerja murid. McMillan 2004) 3. teknik pengukuran mesti digabungkan dengan memberi maklumbalas yang berkualiti kepada murid. menggunakan proses penskoran yang sistematik (Airasian 1997. mengadakan sesi moderasi pemeriksaan (Gronlund and Linn 1990) 4. menggunakan skrip contoh jawapan (Herman. Ini adalah menepati objektif Kementerian Pelajaran Malaysia dalam mentransformasikan pentaksiran iaitu. bukan hanya untuk mengubah cara kita mentaksir murid tetapi memberi maklumat kepada murid membuat penyesuaian kendiri atau self-adjustment kepada kualiti produk atau proses kerja yang mereka laksanakan. Aschbacher and Winters 1993) 7 . 4.2 Peranan Rubrik Penskoran sebagai Alat Penskoran Pentaksiran Sumatif Antara kaedah untuk meningkatkan kebolehpercayaan skor ialah: 1. Panduan ini secara langsung memberikan autonomi kepada murid untuk memperbaiki prestasi mereka berdasarkan kriteria yang terdapat pada rubrik yang disertakan bersama tugasan yang diberi. melatih pemeriksa (American educational research Association 1990) dan 5. Rubrik juga boleh dijadikan seperti manual ‘Do it Yourself’ sebagai panduan untuk murid memperbaiki kualiti kerja mereka di dalam pentaksiran sumatif.

Namum terdapat prosedur yang perlu diikuti oleh guru sebelum memeriksa hasil kerja murid seperti memahami kehendak tugasan. Rubrik holistik lebih sesuai digunakan oleh pentaksir untuk memeriksa hasil kerja murid bagi pentaksiran sumatif. Zainuriyah 2008) . Brooks and Kubicka-Miller 2006. Baxter. Baik atau Lemah dan mengaplikasikannya semasa memeriksa hasil kerja murid. Sederhana .3 Contoh-contoh Rubrik Penskoran Terdapat dua jenis rubrik iaitu.Rubrik penskoran merupakan salah satu kaedah yang dicadangkan oleh pakar pentaksiran untuk meningkatkan kebolehpercayaan skor. Baik. 1. 8 . Dunbar. Rubrik boleh meningkatkan darjah kebolehpercayaan pemeriksa kerana semua pemeriksa tahu dan faham kriteria yang Cemerlang. Namun rubrik ini tidak dapat memberikan maklumat yang jelas dan terperinci bagi setiap penskoran oleh itu ia tidak sesuai untuk tujuan pentaksiran formatif. Lemah atau Sangat lemah. Shavelson. Penskoran secara holistik boleh mempercepatkan proses penskoran. Glaswell and Hartland 2004. Holistik bermakna keseluruhan atau secukupnya. Rubrik holistik 2. Goldman dan Pine 1992. Kaedah holistik juga dikenali sebagai pendekatan general impression atau whole impression berdasarkan perbandingan sesuatu sampel esei atau penulisan kepada kriteria yang telah ditetapkan. 4. memahami kriteria untuk setiap kategori dan berbincang dengan guru lain untuk mendapatkan persefahaman. Brown. Rubrik analitik Kedua-dua rubrik ini mempunyai fungsi yang berbeza. Banyak kajian mendapati penggunaan rubrik boleh meningkatkan darjah kebolehpercayaan sesuatu ujian ( Vacc1989. . Alat ini boleh digunakan semasa aktiviti penyelarasan pemarkahan. Pendekatan holistik menggunakan nilai absolute iaitu menggunakan skala yang kemudiannya diterjemahkan kepada Cemerlang.

Effective organization and sequencing. Weak elements in the beginning . Organization Vocabulary Appropriate word choice Proficient Basic Connects opinion. varied topics. sequencing. few details. Clear main ideas. self-selected topics. interesting details. Connects opinion. writes on interesting details. Contoh rubrik holistik dan analitik tertera di Jadual 2 dan 3. meaningful sentence structure. few Almost appropriate word choice. Appropriately Clear main ideas. self-selected sequencing. meaningful sentence structure. clear organization. middle and end. Jadual 2 Category Advance Rubrik Holistik untuk penulisan Bahasa Inggeris Tahun 3 Criteria Appropriately writes on assigned. sentence structure. Sentence 9 . and edits to reduce errors. Sentence structure lacks variety and contains error Proficient Basic Jadual 2 Category Advance Rubrik Analitik untuk Penulisan Bahasa Inggeris Tahun 3 Attempt Appropriately writes on assigned. edits to eliminate most errors. Appropriately writes on assigned or self-selected topics.Rubrik analitik pula menyenaraikan kriteria secara terperinci. varied sentence structure. self-selected topics. and edits to reduce errors. details and examples. Almost appropriate word choice. Appropriately Clear main ideas. Appropriate word choice Appropriately writes on assigned or self-selected topics. clear assigned or organization. edits to eliminate most errors. Effective organization and sequencing. Secara langsungnya rubrik ini dapat membantu guru dan murid mengenali kelemahan dan kekuatan bagi menguasai sesuatu konstruk atau standard kurikulum yang diharapkan. Rubrik ini lebih sesuai digunakan untuk pentaksiran formatif kerana ia memberi maklumat yang jelas dan terperinci terhadap setiap aspek yang ditaksir. Clear main ideas. details and examples.

Di dalam standard kurikulum tercatat konstruk yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh murid. middle self-selected and end. karangan naratif dan karangan argumentatif • Kebolehan berdebat • • • • • • • • • Matematik Sejarah Menjalankan eksperimen Melukis lukisan saintifik Menulis laporan Membuat pemerhatian Membuat inferens Membina graf Menyelesaikan masalah Menyelesaikan masalah Menjalankan kajian berpandu 6. Weak elements assigned or in the beginning . structure lacks variety and contains error 1. Ini akan memberikan cabaran yang besar kepada guru untuk melaksanakan PP . topics. Dalam masa yang sama kualiti ujian seperti 10 .0 Kesimpulan PBS memberikan autonomi kepada guru untuk membina. Standard prestasi pula ialah tahap penguasaan murid terhadap sesuatu standard setelah menduduki beberapa ujian.0 Tugasan yang Memerlukan Rubrik Penskoran Kurikulum Standard Sekolah Rendah menerangkan pelbagai standard yang perlu dikuasai oleh murid sekolah rendah.mentadbir dan memeriksa hasil kerja murid.writes on details. Jadual 4 Mata pelajaran Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Sains Standard yang memerlukan rubrik Standard Prestasi • Kebolehan menulis karangan deskriptif. karangan fakta. Jadual 4 menunjukkan beberapa contoh standard prestasi atau konstruk yang sesuai diskor dengan rubrik oleh guru.

Namum ini tidak perlu menjadi halangan kepada guru untuk melaksanakan tugas mereka sebagai pentaksir PP. 1997. 11 .C.kesahan dan kebolehpercayaan perlu dijamin supaya masyarakat tidak mempersoalkan integriti guru dan kualiti ujian yang di tadbirkan di sekolah oleh guru. Rujukan Airasian. 27:433-445 American Educational Research Association. Ini ialah kerana rubrik boleh mengurangkan ralat skor dengan menyediakan kriteria yang lebih objektif untuk memeriksa hasil kerja murid yang subjektif supaya PP terjamin kualitinya. 1990. Standards for Educational and Psychological Testing. P. Washington D. Empirician and values : two faces of educational changes. International Journal off Educational Research. Kaedah yang dicadangkan ialah dengan membina rubrik penskoran yang jelas dan sesuai untuk memandu guru memberikan skor yang tekal terhadap hasil kerja murid walau di mana guru berada dan siapa yang mereka taksir.

C. L.S. Phi Delta Kappan. Black. University Of California Linn. Oral communication skills in higher education: Using a performance-based evaluation rubric to assess communication skills. N. Laporan kajian kerja kursus Geografi dan Sejarah. G. 12 . 2000. Mohd.H. Bias pemarkahan Kerja Kursus PMR dan potensi fokus kajian dalam penaksiran Kerja Kursus Kendalian sekolah. School based assessment: an expectation in Malaysia. Linn..F. L.S.2006. and Hoover. A Practical Guide to Alternative Assessment.E. Brown. J.P. and Hartland. Aschbacher. D. Accuracy in the scoring of writing :studies of reliability and validity using New Zealand writing assessment system. and Kubicka-Miller.L. 1998. Journal of educational Measurement 29(1):1-17. New Jersey: Prentice Hall. Inside the black box. Shavelson.R.D. R. Innovative Higher Education.K.. New York: MacMillan Publishing Company Herman. 6th Ed. Lembaga Peperiksaan. Universiti Sains Malaysia. 1993.P.L. P. Koretz. 2004..E. and Gronlund. Measurement and Assessment in Teaching. and Miller. M.R. Gronlund. Brooks. Colombus: Pearson Publication. Measurement and Assessment In Teaching. Auckland Uniservices Limited : University of Auckland.32(2): 115-128. United States Of America : Pearson. McMillan. Zohir Ahmad. and Winters. Samad. Kementerian Pelajaran Malaysia. J. Dan William. Evaluation of procedure –based scoring for hands-on science assessment. N. Yunus and Amran Abd. Classroom Assessment : Principles and Practice for Effective Instruction. Hashimah Mohd. 1991. 2002.N.L. Chan Yuen Fook dan Paramjit Singh. D..R. R.G. 2006. Applied Measurement in Education.4(4). R. and Linn.. (80)2.hlm.H. T. 2006. Lembaga Peperiksaan. Quality control in the development and use of performance assessment. Dunbar. D.B. Measuremant and Evaluation In Teaching. Kuala Lumpur International Conference. 1990.2005. Glaswell.E..M.211-221 Mokhtar Ismail. Mohd. and Pine. Goldman. 2004. 1992.D.J. Daud Hamzah dan Shuki Osman. Dunbar..289-303.Baxter. Prosiding National Conference on School Based Assessment.J.

30.J.. and Shavelson. Reconceptualisation of the concept ‘Ability to conduct a research’ and developing an alternative assessment for geography.Shavelson. On the stability of performance assessments. Baxter. 2008.N.41-53.N. R. 1989. Tesis Doktor Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia.P. Journal of Educational Measurement.90:87-95. The Elementary School Journal.J. G. 13 .. Vacc. 1993. Zainuriyah Abdul Khatab. Writing evaluation: examining four teachers holistic and analytic score. R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful