SEJARAH PERAKAUNAN

. Permulaan menyimpan rekod sejak tamadun purba. . Catatan tertua ¨C catatan pembayaran upah di Babylonia pada tahun 3500 S.M. . Pada peringkat awal, catatan dibuat pada kepingan tanah liat. Kemudian menjadi lebih maju setelah terciptanya papyrus (kertas) dan calamus (pen) di Mesir pada tahun 400 S .M. . Wang digunakan sebagai alat perantaraan bagi penilaian dan pertukaran apabila sistem kewangan bermula pada abad ke-5 dan ke 6 S.M. Rekod perakaunan menggunakan nilai wang sebagai ukuran. . Pada tahun 850 M, sistem angka Hindu-Arab digunakan yang dicipta oleh orang In dia. . Sistem catatan bergu bermula apabila perdagangan semakin pesat di Itali pada 1 200-1500 S.M. Sistem ini dicipta oleh Luca Pacioli bertujuan dapat menyimpan rekod yang l engkap dan sistematik. . Luca Pacioli dianggap sebagai bapa perakaunan kerana bukunya merupakan terbita n perakaunan yang pertama dicetak dan beliau telah membentuk asas perakaunan yang diamalkan sehingga kini. . Revolusi Perindustrian di England pada abad ke 17 dan ke 18 telah memperkemban gkan lagi sistem perakaunan. Pengenalan kepada perakaunan kos. . Pada akhir abad ke 19 dan ke 20, bidang perakaunan mencapai taraf profesional. . Pada tahun 1973, Jawatankuasa Piawaian Perakaunan Antarabangsa (International Accounting Standards Committee)-IASC ditubuhkan oleh badan perakaunan dunia di S ydney untuk menerbitkan Piawaian Perakaunan Antarabangsa (International Accounting Standards)-IAS supaya akaun-akaun dan penyata kewangan disediakan mengikut piawa ian asas serta mengawal profesion perakaunan.

BADAN PERAKAUNAN PROFESIONAL DI MALAYSIA

a. Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (Malaysian Accounting Standard Board) ¨C MASB . Ditubuhkan di bawah Akta Laporan Kewangan 1977

. Lembaga ini mempunyai kuasa tersendiri untuk memaju dan menerbitkan piawaian perakaunan dan laporan kewangan di Malaysia. . Fungsi dan kuasa MASB; o Menerbit piawaian perakaunan baru o Menyemak dan membaiki piawaian perakaunan sedia ada o Menentukan skop dan penggunaan piawaian perakaunan o Melaksanakan tugas sebagai penasihat awam

b. Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia (Malaysian Institute of Certified Publics Accountants) ¨C MICPA . Ditubuhkan pada tahun 1965 di bawah Akta Syarikat 1965. . Bertujuan untuk memajukan profesion perakaunan di Malaysia dengan memberi latihan dan peperiksaan. . Untuk menjadi ahli MICPA; 1. Lulus semua bahagian peperiksaan yang dikendalikan. 2. mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 3 tahun.

c. Institut Akauntan Malaysia (Malaysia Institute of Accountants) ¨C MIA . Ditubuhkan pada tahun 1969 di bawah Akta Akauntan 1967. . Bertujuan untuk memperkembangkan profesion di Malaysia dan bertindak sebagai pendaftar akauntan. . Ahli-ahli MIA digelar akauntan awam (PA), akauntan berdaftar (RA) dan akauntan berlesen (LA).

SIMPAN KIRA VS PERAKAUNAN

CIRI-CIRI

SIMPAN KIRA

PERAKAUNAN

Takrif

Proses mengenal pasti dan merekod urus niaga perniagaan secara teratur dan tepat mengikut sistem catatan bergu.

Proses mengenal pasti, merekod, mentafsir, menganalisis, melaporkan maklumat kewangan dan merancang serta mengawal kegiatan perniagaan.

Tujuan

a. Bukti urus niaga berlaku b. Mengumpul maklumat c. Membuat keputusan dan perancangan d. Mencatat urus niaga e. Mencatat nama penghutang, pemiutang dan nilai hutang

a. Mengumpulkan maklumat berdasarkan etika yang ditetapkan. b. Menganalisis dan mentafsir maklumat. c. Menyediakan laporan kewangan bagi membantu membuat keputusan.

Pembentukan Didaftar dengan Pendaftar Perniagaan dan Majlis Kerajaan Tempatan Didaftar dengan Pendaftar Perniagaan dan Majlis Kerajaan Tempatan 4. Pemilikan Seorang pemilik 2 ¨C 20 orang 2 ¨C 50 orang (perkongsian profesional) 2. Kawalan dan Pengurusan Pemilik sendiri Pekongsi aktif menyumbangkan modal dan ambil bahagian pengurusan .BENTUK-BENTUK ORGANISASI PERNIAGAAN Terbahagi kepada tiga jenis iaitu Milikan Tunggal. Perkongsian dan Syarikat Berh ad CIRI-CIRI MILIKAN TUNGGAL PERKONGSIAN 1. Modal Pemilik sendiri Sumbangan pekongsi 3.

Modal syarikat berhad dikumpulkan melalui terbitan saham.5.Pemegang saham akan menerima untung dalam bentuk dividen. . Liabiliti Tidak terhad Tidak terhad 6. . . . Keuntungan Diperoleh oleh pemilik Dibahagikan kepada pekongsi mengikut perjajnian perkongsian 7.hanya menyumbangkan modal sahaja dan tidak mengambil bahagian dalam pengurusan. Cukai Cukai pendapatan perseorangan Cukai pendapatan perseorangan *Pekongsi lelap .Cukai pendapatan syarikat.Dibahagikan kepada dua jenis iaitu Syarikat Sendirian Berhad dan Syarikat Awam Berhad. .Liabiliti syarikat berhad adalah terhad kepada jumlah modal. .Didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) mengikut Akta Syarikat 1965. SYARIKAT BERHAD .

Bilangan ahli Minimum 2 orang dan maksimum 50 orang. Pindah milik saham Saham tidak boleh dipindah milik tanpa persetujuan daripada pemegang saham yang lain. Bebas dipindah milik dan mudah dijual beli melalui broker saham di Bursa Saham. Pemilikan saham Terhad kepada individu tertentu. Minimum 2 orang dan maksimum tiada had. Saham boleh disenaraikan dan diniagakan secara bebas di bursa saham.Ciri-ciri Syarikat Sendirian Berhad Syarikat Awam Berhad 1. 4. Terbuka kepada orang ramai. 3. 2. 5. . Laporan kewangan Penyata kewangan tidak perlu didedahkan kepada orang ramai. Status saham Saham tidak boleh disenaraikan atau diurus niaga di bursa saham.

3. KONSEP DAN PRINSIP PERAKAUNAN YANG ASAS 1. Entiti Berasingan . 2. Laporan kewangan dibentang dan diluluskan dalam Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat.Penyata kewangan perlu didedahkan kepada orang awam dalam akhbar. . Ringgit M alaysia (RM).Semua urus niaga perniagaan direkod dan dilaporkan dalam nilai wang. 4.Sesebuah perniagaan dianggap sebagai satu unit yang tersendiri dan terpisah de ngan pemiliknya dari segi perakaunan. . Tempoh Perakaunan . Laporan kewangan tahunan perlu diserahkan kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). Wang sebagai Ukuran . Prinsip Catatan Bergu .Pembahagian hayat perniagaan kepada suatu jangka masa yang tetap bagi tujuan laporan perakaunan.Setiap urus niaga harus direkod di sebelah debit dan kredit dengan jumlah dan tarikh yang sama di dalam sekurang-kurangnya dua akaun. .

.Kos belian yang direkod kekal dalam buku perakaunan tanpa mengambil kira perub ahan nilai dalam pasaran. Kos Sejarah .5.

3. Berterusan .Kaedah perakaunan yang sama digunakan secara berterusan untuk setiap tempoh perakaunan. 7. 9.Perniagaan diandaikan wujud untuk jangka masa yang panjang. Ketekalan . 7.Suatu catatan perakaunan dianggap material sekiranya keciciran butiran tersebu t memberikan kesan terhadap penyata kewangan. Dokumen Sumber Buku Catatan Pertama Pengeposan ke Lejar Penyediaan Imbangan Duga Pelarasan Imbangan Duga selepas Pelarasan Penyediaan Penyata Kewangan Catatan Penutup . 5. 8. 2. 4.Kos sebenar yang terlibat dibandingkan dengan hasil yang diperoleh untuk suatu tempoh tertentu. 6. KITARAN PERAKAUNAN Proses perakaunan yang dilaksanakan mengikut urutan yang bersistem dalam satu te mpoh perakaunan. Materialiti . 1.6. Pemadanan .

Aset yang boleh bertukar menjadi wang tunai dalam tempoh yang cepat atau digunakan dalam satu tempoh perakaunan. belanja terdahulu. LIABILITI. hasil belum diterima. kenderaan. Digunakan untuk menjalankan perniagaan dan bukan untuk tujuan jualan semula. alatan pejabat. Harta bernilai yang dimiliki oleh sesebuah syarikat yang digunakan untuk menjalankan aktiviti perniagaan.ASET. Aset yang tahan lama dan kekal untuk beberapa tempoh perakaunan. lekapan dan lengkapan. . premis. perabot. Contoh ¨C tunai. HASIL DAN BELANJA ASET . ASET SEMASA . EKUITI PEMILIK. penghutang. . Contoh ¨C mesin. Harta yang senang berubah bentuk dan nilai dalam satu tempoh perakaunan. stok akhir. ASET BUKAN SEMASA . . . .

gadai janji LIABILITI SEMASA . . overdraf bank. barang atau perkhidmatan.. hasil terdahulu. Tanggungan hutang perniagaan kepada pihak luar yang perlu dijelaskan dengan wang tunai. Tanggungan hutang yang boleh dijelaskan dalam jangka masa pendek iaitu dalam satu tempoh perakaunan atau setahun. . Contoh ¨C pemiutang. Tanggungan hutang yang perlu dibayar balik dalam tempoh masa yang lebih panjang iaitu lebih daripada satu tahun. . LIABILITI LIABILITI BUKAN SEMASA . Contoh ¨C pinjaman bank. belanja terakru.

Ambilan akan mengurangkan ekuiti pemilik. . Pelaburan pemilik dalam perniagaan. Tanggungan perniagaan kepada pemilik. . . Contoh. Keuntungan akan menambahkan ekuiti pemilik. . HASIL BUKAN KENDALIAN . faedah atas .EKUITI PEMILIK . . Pendapatan yang diterima secara tidak langsung / tiada berkaitan daripada aktiviti utama sesuatu perniagaan. MODAL AWAL + UNTUNG BERSIH / (RUGI BERSIH) ¨C AMBILAN = MODAL AKHIR HASIL Pendapatan yang diterima atau yang akan diterima oleh perniagaan pada suatu tarikh daripada aktiviti jualan barang niaga atau perkhidmatan yang diberikan. . Kerugian akan mengurangkan ekuti pemilik. jumlah modal yang dilaburkan oleh pemilik dalam perniagaan dan untung yang diperolehi daripada aktiviti perniagaan. sewa diterima.

. kedai jam ¨C hasil diperolehi daripada hasil jualan jam. .simpanan bank. Contoh. klinik. Pendapatan yang diterima secara langsung daripada aktiviti utama sesuatu perniagaan. untung pelupusan aset bukan semasa HASIL KENDALIAN . firma audit ¨C hasil daripada perkhidmatan yang diberi. dividen pelaburan.

belanja faedah pinjaman bank. rugi jualan aset bukan semasa. BELANJA BUKAN KENDALIAN . Contoh. BELANJA KENDALIAN . .gaji pekerja. rugi daripada risiko banjir. alat tulis dan sebagainya. 2. Kos perkhidmatan atau barangan yang digunakan untuk mendapatkan hasil. insurans. kecurian dan sebagainya. Belanja yang terlibat secara langsung dalam operasi urus niaga harian. . sewa kedai.BELANJA 1. kerosakan. Contoh. Belanja yang tidak terlibat secara langsung dalam operasi urus niaga harian. promosi. . Wang yang dibayar atau akan dibayar oleh sesebuah perniagaan.

.

Mengambil kira hasil dan belanja ASET = LIABILITI + (MODAL + HASIL ¨C BELANJA) Sistem Catatan Bergu . Tanpa hasil dan belanja ASET = LIABILITI + EKUITI PEMILIK 2.PERSAMAAN PERAKAUNAN 1.

Setiap urus niaga mesti melibatkan sekurang-kurangnya dua akaun yang berasing an. 3.1. Ia adalah satu sistem merekod urus niaga yang tepat dan bersistem. Nama Akaun Debit Kredit Jenis Akaun Debit Kredit Aset Berrtambah Berkurang Liabiliti Berkurang Bertambah Ekuiti Pemilik Berkurang Bertambah Hasil Berkurang Bertambah Belanja . Satu akaun didebitkan dan satu akaun dikreditkan dengan jumlah yang sama. 2.

LIABILITI.Bertambah Berkurang TIPS BISTARI!!! ASET dan BELANJA berbaki debit. EKUITI PEMILIK dan HASIL berbaki Kred it. (BAD LEH) .

4. 5. 3. 6.* sebagai sumber maklumat perakaunan * memberi maklumat tentang sesuatu urus niaga * dijadikan bukti bagi sesuatu urus niaga * mengingatkan peniaga tentang hutang dalam urus niaga * sebagai rujukan pada masa hadapan DOKUMEN PERNIAGAAN Terbahagi kepada dua jenis iaitu. 2. Surat tanya Sebut harga Katalog Nota pesanan / Pesanan belian Nota serahan Penyata akaun . 1 Dokumen untuk rujukan (tidak perlu dicatat dalam buku perakaunan) 1.

Borang wang masuk 2 Dokumen sebagai sumber maklumat (perlu dicatat dalam buku perakaunan) . Makluman debit 9. Invois 2. Nota kredit 3. Memo 11. Cek atau keratan cek 6. Bil tunai 8. Resit 5.1. Baucar 7. Makluman kredit 10. Nota debit 4.

Tiada Nota pesanan atau Pesanan belian . * Maklumat yang diberi. cara pembekalan.DOKUMEN PERNIAGAAN DAN FUNGSINYA Jenis Dokumen Urus niaga Buku Catatan Pertama Surat tanya * Dihantar oleh pembeli kepada penjual untuk mendapatkan maklumat barangbarang yang hendak dibeli. Tiada Sebut Harga * Dihantar oleh penjual kepada pembeli sebagai jawapan kepada surat tanya. * Maklumat yang diperlukan. Tiada Katalog * Penjual hantar bersama dengan sebut harga. syarat penghantaran dan pembayaran. harga barang. diskaun dan cara pembayaran. * Senarai harga bagi semua barang yang dibekalkan oleh penjual. harga barang yang hendak dibeli.

Harga barang tidak dinyatakan. kuantiti.* Dihantar oleh pembeli kepada penjual yang mengandungi maklumat tentang barang yang hendak dibeli. Tiada Nota serahan * Dihantar oleh penjual kepada pembeli bersama-sama dengan barang. jenis barang. syarat serahan. jenama. Tiada Penyata Akaun . * Jenis barang dan kuantiti sahaja disenaraikan. harga. * Membolehkan pembeli menyemak barangbarang yang dihantar dan sebagai perakuan bahawa barang-barang telah dihantar dengan selamat. syarat pembayaran dan kadar diskaun. * Maklumat yang perlu ada.

pulangan. jumlah jualan. Tiada . * Nota makluman dan peringatan kepada penghutang yang dihantar setiap akhir bulan.* Dihantar oleh penjual kepada pembeli. * Maklumat terdiri daripada baki hutang pada awal bulan. bayaran dan baki hutang akhir bulan yang perlu dijelaskan.

Nota Kredit Asal ¨C Jurnal Pulangan Belian Nota Kredit Salinan ¨C Jurnal Pulangan Jualan . 3. terdapat pulangan bekas kosong yang telah dikenakan bayaran dalam invois.Invois * Dihantar oleh penjual kepada pembeli apabila penjual membenarkan pembeli membeli barang niaga atau aset secara kredit. jumlah hutang terlebih kerana salah pengiraan. * Disediakan dalam tiga salinan. tarikh urus niaga. * Maklumat yang ada. nama dan alamat pembeli dan penjual. 1. terdapat pulangan barang yang rosak. jumlah belian. di K. 4. Salinan asal dihantar kepada pembeli dan salinan pendua disimpan oleh penjual Belian barang niaga kredit. bayaran yang dikenakan terlebih daripada harga sepatutnya. nombor invois. 5. Invois Asal ¨C Jurnal Belian Invois Salinan ¨C Jurnal Jualan Belian aset kredit ¨C Jurnal Am Nota Kredit * Dihantar oleh penjual kepada pembeli untuk memberitahu pembeli bahawa hutangnya akan dikurangkan (akaun dikreditkan) * dihantar disebabkan oleh. pembeli diberi elaun atau komisen. & K. kuantiti dan harga. syarat serahan dan bayaran dan K. 2. salah jenama atau tidak berkualiti.

Bayaran yang dikenakan terkurang 3. Faedah dikenakan ke atas bayaran lewat oleh pembeli 4. Jumlah hutang terkurang (kesilapan pengiraan) 5.Nota Debit (Invois tambahan) * Dihantar oleh penjual kepada pembeli apabila bayaran yang dikenakan dalam invois terkurang. Ada ketinggalan catatan dalam invois (kos angkutan) 2. Bayaran tambahan (pertukaran barang) Nota Debit Asal ¨C Jurnal Belian Nota Debit Salinan ¨C Jurnal Jualan . * Akaun pembeli akan didebitkan untuk menambahkan harga pada invois (hutang bertambah). * Digunakan apabila. 1.

.

* Bukti penerimaan dan pembayaran yang telah dibuat. * Keratan cek digunakan sebagai rujukan dan sumber rekod. Buku Tunai (Kt) / Jurnal Pembayaran Tunai . * Bukti pembayran telah dibuat. Resit Asal ¨C Buku Tunai (Kt) / Jurnal Pembayaran Tunai Resit Salinan ¨C Buku Tunai (Dt) / Jurnal Penerimaan Tunai Cek atau keratan cek * Cek digunakan untuk membuat pembayaran. Buku Tunai (Kt) ¨C lajur bank Buku Tunai ¨C catatan kontra Baucar * Dokumen dalaman yang disediakan oleh peniaga untuk merekodkan segala jenis pembayaran.Resit * Dikeluarkan oleh penjual apabila menerima bayaran daripada pembeli.

Buku Tunai (Dt) . * Memaklumkan akaun pemilik telah didebitkan (dikurangkan) dengan satu jumlah tertentu berserta dengan sebab.Bil Tunai / Slip Daftar Tunai * Dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli bagi pembayaran untuk belian barang niaga dengan wang tunai atau cek. Buku Tunai (Kt) Makluman Kredit * Satu penyata yang dikeluarkan oleh pihak bank. * Bukti bagi aset yang dibeli secara tunai atau perkhidmatan yang dibuat secara tunai. * Memaklumkan akaun pemilik telah dikreditkan (ditambahkan) dengan satu jumlah tertentu berserta dengan sebab. Bil Tunai Asal ¨C Buku Tunai (Kt) / Jurnal Pembayaran Tunai (Belian Tunai) Bil Tunai Salinan ¨C Buku Tunai (Dt) / Jurnal Penerimaan Tunai (Jualan tunai) Makluman Debit * Satu penyata yang dikeluarkan oleh pihak bank.

Memo * Digunakan untuk merekod pengeluaran barang niaga atau wang untuk kegunaan peribadi atau kegunaan perniagaan atau memasukkan modal tambahan dalam perniagaan. Jurnal Am .

Buku Tunai ¨C catatan kontra DISKAUN NIAGA Potongan harga ke atas harga senarai atau harga katalog.Borang Wang Masuk / Slip Bank * Borang yang dikeluarkan oleh bank untuk merekod urus niaga menyimpan atau mengeluarkan wang oleh pelanggan. (belian secara pukal) * Diskaun Niaga = Harga Senarai X Kadar Diskaun * . * Diberi oleh penjual kepada pembeli dalam bentuk peratus. * Untuk menggalakkan pembeli membeli dengan banyak.

.

Ambilan untuk Kegunaan Sendiri . Kt Belian c) Derma Memo Dt Derma. Kt Pemiutang Jualan ABS Invois SALINAN Dt Penghutang. Kt Pemiutang a) Barang Niaga Memo Dt Ambilan Kt Belian b) ABS Memo Dt Ambilan. Kt Belian .Bukan Barang Niaga Contoh Aset Bukan Semasa BUKU TUNAI (BT) . Dt Diskaun Kegunaan Perniagaan (Kontra) Keratan Cek Dt Tunai. Kt Belian b) Sumbangan Memo Dt Sumbangan. Kt Tunai Ambilan Tunai/Bank Memo Kt Ambilan Belanja Baucer Pembayaran Kt Belanja Bayar tambang hantar barang Baucer Pembayaran Kt Angkutan Keluar Kepada 'KITA' Bil Tunai / Mesin Daftar Tunai Kt Belian Kepada 'SY A' Bil Tunai / Mesin Daftar Tunai Dt Jualan Caj Bank. Kt Jualan Caj angkutan Nota Debit ASAL Dt Angkutan/Angkutan Masuk.a) KENALPASTI DOKUMEN BCP Kata Kunci Dokumen Catatan 1 Menjelaskan Invois (Diskaun RMxxx) Resit Rasmi ASAL Kt Pemiutang. Kt Bank Nama Pemiutang Keratan CekKt Pemiutang Bayar untuk Belanja/ABS Keratan CekKt Belanja/ABS Catatan Kontra Borang Wang Masuk SALINAN Dt Bank.Ambilan untuk Kegunaan Perniagaan JURNAL AM (JA) . Buku Cek Makluman Debit Kt Caj Bank/Buku Cek Faedah Makluman Kredit Dt Faedah 2 Catatan Pembukaan Permulaan soalan Dt Aset Kt Liabiliti/EPemilik Belian ABS Invois ASAL Dt Belian. Kt ABS a) Promosi Memo Dt Promosi. Cek atau Bank . Kt Diskaun Menjelaskan Invois (Diskaun RMxxx) Resit Rasmi SALINAN Dt Penghutang.Tunai.

.

BCP LEJER 1 Dt Kt 2 Kt Dt 3 Dt Dt 4 Kt Kt 5 .cth 01/10/2007* TARIKH.Dt Penghutang. Kt Pulangan Belian 8 Dt Pulangan Jualan.3 JURNAL BELIAN Invois ASAL Butiran : Nama Pemiutang Nota Debit ASAL Butiran : Nama Pemiutang JURNAL JUALAN Invois SALINAN Butiran : Nama Penghutang Nota Debit SALINAN Butiran : Nama Penghutang JURNAL PULANGAN BELIAN Nota Kredit ASAL Butiran : Nama Pemiutang JURNAL PULANGAN JUALAN Nota Kredit SALINAN Butiran : Nama Penghutang b) PINDAH KE LEJER DARI BCPSetiap lejer mesti diimbang dan ditutup.Barang Niaga shj BUKU TUNAI BUKU TUNAI JURNAL AM JURNAL AM JURNAL BELIAN JURNAL JUALAN JURNAL PULANGAN BELIAN JURNAL PULANGAN JUALAN .Dt Belian. * Penulisan tarikh yang lengkap . BUTIR & AMAUN betul baru markah diberi Baki akhir / Baki b/b Baki akhir / Baki b/b JURNAL KHAS . Kt Pemiutang 6 . Kt Penghutang c) PINDAH DARI LEJER KE IMBANGAN DUGA# Semua baki akhir setiap lejer dipindahkan ke Imbangan Duga# Imbangan Duga mestilah dijumlahkan bg kedua2 Dt dan Kt LEJER IMBANGAN DUGA Dt Dt Kt Kt !! Tajuk : Imbangan Duga pada ¡¡¡¡¡¡¡. Kt Jualan 7 Dt Pemiutang.

Catatan penutupan dan pemindahan bakibaki akaun . JURNAL URUS NIAGA DOKUMEN 1. Semua urus niaga dicatatkan terlebih dahulu ke dalam Buku Catatan Pertama sebe lum dipindahkan ke dalam lejar dengan mengikut urutan tarikh urus niaga JURNAL o Terbahagi dua iaitu. Jurnal Khas (Jurnal Belian. JURNAL AM a. Catatan permulaan perniagaan b. o Memudahkan membuat rujukan dan memberi panduan catatan pindahan ke lejar. Terdiri daripada Jurnal. Jurnal Jualan. Jurnal Am dan . Jurnal Pula ngan Belian) o Menunjukkan catatan yang lengkap tentang satu urus niaga mengikut urutan tarik h beserta butir dan keterangan. . Buku Tunai dan Buku Tunai Runcit.BUKU CATATAN PERTAMA ( Buku Subsidiari / Buku Catatan Asal / Buku Harian ) . Jurnal Pulangan Jualan. . o Dapat mengesan kesilapan dengan cepat dan mengelakkan penipuan.

c. Membeli dan menjual aset bukan semasa secara kredit d. Ambilan barang niaga untuk kegunaan peribadi atau perniagaan e. Membawa masuk modal tambahan f. Catatan pelarasan g. Membetulkan kesilapan h. Merekodlan pembubaran perniagaan

Memo

Invois (belian/jualan aset bukan semasa)

Format Jurnal Am JURNAL AM Tarikh Butir Folio Debit Kredit

01/10/2007

Perabot Modal ( Membawa masuk perabot pemilik untuk kegunaan perniagaan )

RM 10,000 RM

10,000

2. JURNAL KHAS ¨C Merekod urus niaga yang kerap berlaku dalam perniagaan JURNAL

URUS NIAGA DOKUMEN a. Jurnal Belian Belian barang niaga secara kredit daripada pembekal Invois Asal Nota Debit Asal b. Jurnal Jualan Jualan barang niaga secara kredit kepada pelanggan Invois Salinan Nota Debit Salinan c. Jurnal Pulangan Belian Merekodkan pulangan barang niaga kepada pembekal Nota Kredit Asal d. Jurnal Pulangan Jualan Merekodkan pulangan barang niaga daripada pelanggan Nota Kredit Salinan

Format Jurnal Khas JURNAL BELIAN Tarikh Butir Folio No. Dokumen

Jumlah

02/05/2007 22/05/2007 31/05/2007

Syarikat Selamba Yassin Pembekal Yusri Erra Akaun Belian

Dt

SY001 E0025 RM 5,000 4,000 9,000

000 JURNAL PULANGAN JUALAN Tarikh .000 10.000 4.JURNAL JUALAN Tarikh Butir Folio No. Dokumen Jumlah 02/10/2007 25/10/2007 30/10/2007 Perniagaan Adam Kedai Nur Farah Akaun Jualan Kt 0011 0012 RM 6.

500 JURNAL PULANGAN BELIAN Tarikh Butir Folio .Butir Folio No.000 2.500 1. Dokumen Jumlah 12/05/2007 26/05/2007 31/05/2007 Syarikat Selamba Yassin Pembekal Yusri Erra Akaun Pulangan Jualan Dt N5001 Y0202 RM 1.

Peniaga lebih mudah dalam mengawal tunai perniagaannya.No. .700 BUKU TUNAI . . Catatan dalam lejar dapat dikurangkan.500 1. . Dokumen Jumlah 06/10/2007 28/10/2007 30/10/2007 Perniagaan Adam Kedai Nur Farah Akaun Pulangan Belian Kt NK1100 NK1101 RM 1. Dikenali juga sebagai Buku Lejar Gabungan Akaun Tunai dan Akaun Bank Merekod semua urus niaga tunai termasuk penerimaan dan pembayaran secara cek. Mudah membuat rujukan bagi Akaun Tunai dan Akaun Bank. Kebaikan Buku Tunai.200 2. .

.

Buku Tunai Tiga Lajur . Format Buku Tunai Tiga Lajur. Mengandungi tiga lajur utama iaitu lajur tunai. Lajur diskaun tidak perlu diimbangkan tetapi dijumlahkan sahaja dan jumlah dis kaun ini akan diposkan ke lejar dalam Akaun Diskaun berkenaan. . Debit lajur tunai Semua penerimaan wang tunai Debit lajur bank Semua penerimaan yang dibankkan Debit lajur diskaun Semua diskaun diberi Kredit lajur tunai Semua pembayaran dengan wang tunai Kredit lajur bank Semua pembayaran dengan cek Kredit lejur diskaun Semua diskaun diterima . . BUKU TUNAI Tarikh Butir Fol Diskaun Tunai Bank . Lajur tunai dan bank perlu diimbangkan pada akhir suatu tempoh. lajur bank dan lajur diskaun d i sebelah kredit dan debit.

Tarikh Butir Fol Diskaun Tunai Bank Catatan Kontra . Kt lajur tunai 2. Pindahan wang tunai dari bank ke pejabat . . Catatan pemindahan wang tunai dari pejabat ke bank atau dari bank ke pejabat. Dokumen perniagaan ¨C Borang Wang Masuk . . Pindahan wang tunai dari pejabat ke bank . 1. Dua keadaan. Melibatkan catatan dalam lajur tunai dan lajur bank Buku Tunai yang sama iaitu satu akaun didebitkan dan satu lagi akaun dikreditkan. Dt lajur bank.

. Tanda ( ¡Ì ) atau ( K ) perlu ditunjukkan di lajur folio Buku Tunai. Dokumen perniagaan ¨C Keratan Cek . Dt lajur tunai. . Kt lajur bank .

JURNAL PENERIMAAN TUNAI Tarikh Butir No. Format. Resit Akaun Dikredit Folio Bank (Dt) Diskaun Diberi (Dt) Penghutang (Kt) Jualan (Kt) Lainlain Akaun (Kt) . Jurnal Penerimaan Tunai . Sama seperti bahagian debit Buku Tunai . Merekod semua penerimaan tunai dan cek oleh perniagaan .Buku Tunai sebagai Jurnal 1.

2. Format. Jurnal Pembayaran Tunai . Merekod segala pembayaran oleh perniagaan . Cek Akaun Didebit Folio Bank (Kt) Diskaun Diterima (Kt) Pemiutang (Dt) Belian (Dt) Lainlain Akaun (Dt) . Sama seperti bahagian kredit Buku Tunai . JURNAL PEMBAYARAN TUNAI Tarikh Butir No.

.

Baucer Pembayaran Kt BUKU TUNAI RUNCIT BUKU TUNAI RUNCIT . Membolehkan pembahagian tugas3. ketua juruwang akan membayar semula jumlah yang dibelanjakan oleh juruwang runcit.Kegunaan BTR . Analisis Bayaran Penerimaan Dt Tarikh Butir Fol No. Membayar belanja yang kecil2.1. * Potong nilai amaun yang melebihi RM50. M engelakkan daripada banyak catatan Alat tulis Tambang Pos Pelbagai RMRMRMRMRMRMSISTEM PANJARKetua juruwang akan memberikan sejumlah wang tertentu u ntuk membiayai semua perbelanjaan runcitbagi satu tempoh tertentu dan pada akhir tempoh.

LEJAR . Buku akaun yang digunakan untuk merekodkan urus niaga perniagaan. .Mencatat tarikh urus niaga Lajur butir ¨C mencatat nama akaun Lajur folio ¨C mencatat nombor rujukan Buku Catatan Pertama (mengesan catatan dala m akaun) Lajur jumlah ¨C mencatat nilai wang sesuatu urus niaga . Akaun berbentuk T . Debit Nama Akaun Kredit Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah RM RM Lajur tarikh .

. Tujuan menutup akaun untuk . Untuk mengetahui baki setiap akaun di akhir suatu tempoh. mengemaskini Akaun Modal. ambilan dan modal 2. a. Rujukan untuk mengesan sumber catatan pertama atau pasangan catatan bergu ¨C ruj ukan muka surat akaun dalam Buku Catatan Pertama dan lejar. 1. b. Folio . memulakan akaun hasil dan belanja dengan baki sifar pada suatu tempoh perakau nan. pemiutang. . Mengurangkan kesilapan merekod atau terlupa melengkapkan catatan bergu. Mengimbang akaun ¨C mencari perbezaan di antara jumlah debit dan jumlah kredit d alam akaun. Mengimbang dan Menutup Akaun .Cara merekod urus niaga adalah berasaskan prinsip catatan bergu. Akaun Perorangan ¨C penghutang. Diisi jika pengeposan telah dilakukan iaitu memindahkan catatan dam Buku Catat . Menutup akaun hasil dan belanja dengan memindahkannya ke Akaun Perdagangan ata u Akaun Untung Rugi. hasil menambahkan ekuiti pemilik dan belanja mengurangkan ekuiti pemilik. . Akaun Bukan Perorangan ¨C akaun nyata (akaun aset) dan akaun nominal (akaun has il dan belanja). . Akaun terbahagi dua iaitu. .

an Pertama ke lejar. .

. meningkatkan kecekapan dan mengurangkan kesilapan merekod. menjalankan pengkhususan dan pembahagian kerja menugaskan seorang eksekutif akaun untuk mengendalikan satu bahagian le untuk menguruskan pengurusan dan pengawalan. c. Dapat e. Dapat am. Tujuan a. Mudah d. Dapat b. Dua bahagian iaitu Lejar am dan Lejar subsidiari. Dapat jar sahaja. mengurangkan bilangan akaun dalam lejar yang terlalu banyak dalam lejar . Lejar Am meliputi : (a) Akaun Nominal (akaun hasil dan belanja) (b) Akaun Nyata (akaun aset semasa dan aset bukan semasa) (c) Akaun penghutang dan pemiutang aset bukan semasa (akaun kawalan penghutang dan akaun kawalan pemiutang) (d) Akaun Modal (e) Akaun Ambilan . pembahagian lejar. Lejar Subsidiari (lejar kecil) meliputi : (a) Lejar Belian / Lejar Pemiutang (b) Lejar Jualan / Lejar Penghutang .Pembahagian Lejar .

.

. lejar s ubsidiari dan Buku Tunai pada suatu tempoh tertentu. o o o Fungsi Imbangan Duga untuk.IMBANGAN DUGA . Jumlah di sebelah debit mesti sama dengan jumlah di sebelah kredit. Merupakan satu senarai baki-baki akaun yang diambil daripada lejar am. Mempunyai batasan atau had. Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira . (Imbangan Duga yang seimbang tidak bererti semua catatan dalam lejar betul keran a mungkin terdapat beberapa kesilapan yang ketara atau tidak ketara dalam Imbangan Duga tersebut) PENYEDIAAN IMBANGAN DUGA Penyediaan Imbangan Duga dalam Bentuk Lajur Nama Perniagaan . Menyemak ketepatan kemasukan catatan bergu Menguji ketepatan pengiraan Memudahkan penyediaan Akaun Perdagangan. .

....Imbangan Duga pada ..................... Butir Debit Kredit Akaun Aset Akaun Belanja Akaun Modal Akaun Liabiliti Akaun Hasil RM XX XX XXX RM XX XX XX XXX ...

.

PENUTUPAN AKAUN & PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN PERAKAUNAN ASAS TUNAI VS PERAKAUNAN ASAS AKRUAN Perakaunan Asas Tunai Perakaunan Asas Akruan Untung dikira dengan mencari perbezaan antara tunai yang diterima sebagai hasil dan tunai yang dibayar sebagai belanja bagi suatu tempoh perakaunan. Perniagaan kecil-kecilan dan perniagaan perkhidmatan Firma besar (urus niaga secara kredit) Hasil Diterima ¨C Belanja Dibayar = Untung Hasil sepatutnya ¨C Belanja terlibat = Untung PELARASAN PADA TARIKH IMBANGAN . Untung dikira dengan membuat pemadanan hasil bagi tempoh perakaunan tertentu kepada belanja yang terlibat.

3. 5. 6. Belanja Terakru dan Belanja Terdahulu Hasil Terakru dan Hasil Terdahulu Hutang Lapuk Hutang Lapuk Terpulih Peruntukan Hutang Ragu Susut Nilai dan Peruntukan Susut Nilai Menilai Stok Akhir Stok Bekalan . 4. 8. 2.1. 7.

1 BELANJA TERAKRU & BELANJA TERDAHULU Butiran Catatan Jurnal Penyata Pendapatan Kunci Kira-Kira Belanja Terakru (Belanja yang dilakukan dalam tempoh perakaunan semasa tetapi belum dijelaskan dalam tempoh tersebut) Dt Belanja Kt Belanja Terakru Tambah Liabiliti Semasa Belanja Terdahulu (Perbelanjaan bagi tempoh perakaunan yang akan datang tetapi dijelaskan pembayarannya dalam tempoh perakaunan semasa) Dt Belanja Terdahulu Dt Belanja Tolak Aset Semasa 2 HASIL TERAKRU & HASIL TERDAHULU .

Butiran Catatan Jurnal Penyata Pendapatan Kunci Kira-Kira Hasil Terakru (Hasil yang diperolehi bagi sesuatu tempoh tetapi hasil tersebut belum diterima) Dt Hasil Terakru Kt Hasil Tambah Aset Semasa Hasil Terdahulu ( Hasil yang diperolehi bagi tempoh perakaunan yang akan datang tetapi telah diterima dalam tempoh perakaunan semasa) Dt Hasil Kt Hasil Terdahulu Tolak Liabiliti Semasa TIPS BISTARI!!! Butiran HASIL TERAKRU HASIL TERDAHULU BELANJA TERAKRU TAMBAH ( PP ) .

LIABILITI SEMASA ( KKK ) BELANJA TERDAHULU ASET SEMASA ( KKK) TOLAK ( PP ) .

Penghutang tidak dapat dikesan / menghilangkan diri d. Disebabkan oleh: a.3 HUTANG LAPUK Butiran Catatan Jurnal Penyata Pendapatan Kunci KiraKira . Penghutang diisytiharkan muflis . Dt Hutang Lapuk Kt Penghutang Belanja Penghutang Bersih = Penghutang tolak Hutang Lapuk . Hutang lapuk ditolak daripada jumlah penghutang dan dihapuskan sebagai kerugian. Penghutang meninggal dunia c. . Dianggap sebagai BELANJA. . Penghutang tidak mampu membayar hutangnya b. Hutang yang pasti tidak dapat dikutip daripada penghutang.

Dt Akaun Penghutang . Dt Akaun Tunai/Bank . Dt Akaun Hutang Lapuk Terpulih . Kt Akaun Penghutang o Pindahkan Akaun Hutang Lapuk Terpulih ke Akaun Untung Rugi. Kt Akaun Hutang Lapuk Terpulih o Hutang lapuk dibayar balik / penerimaan tunai.HUTANG LAPUK TERPULIH 4 Butiran Catatan Jurnal Penyata Pendapatan Kunci KiraKira . . . Seorang penghutang yang hutangnya telah dihapuskan sebagai hutang lapuk tibatiba membayar balik hutangnya. Kt Akaun Untung Rugi Hasil . Dianggap sebagai HASIL. . o Membuka semula Akaun Penghutang dan Akaun Hutang Lapuk Terpulih .

Kesan ke atas nilai Penghutang (Bergantung kpd situasi yang diwujudkan) .

(belanja) . .5 PERUNTUKAN HUTANG RAGU Butiran Catatan Jurnal Penyata Pendapatan Kunci Kira-Kira . o Memadankan hasil dengan belanja perniagaan o Menampung satu kerugian perniagaan dalam bentuk hutang lapuk . . Semakin panjang tempoh hutang. Dt Akaun Untung Rugi . semakin tinggi peratus peruntukan hutang ragu. Tujuan untuk. o Peruntukan Hutang Ragu diwujudkan buat kali pertama . Satu anggaran jumlah hutang yang tidak dapat dikutip. Kadar peruntukan / peratus peruntukan hutang ragu berbeza-beza mengikut tempoh hutang. Peruntukan Hutang Ragu = Kadar peruntukan x Penghutang Bersih . Penentuan sama ada pertambahan atau pengurangan dalam Peruntukan Hutang Ragu dalam tempoh semasa perlu dibuat perbandingan di antara tahun semasa dengan tahun sebelumnya.

Dt Akaun Peruntukan Hutang Ragu . Kt Akaun Untung Rugi Belanja . Kt Akaun Peruntukan Hutang Ragu o Mengurangkan Peruntukan Hutang Ragu yang sudah diwujudkan (Pengurangan Peruntukan Hutang Ragu ¨C Hasil) .Kt Akaun Peruntukan Hutang Ragu o Menambahkan Peruntukan Hutang Ragu yang sudah diwujudkan (Pertambahan Peruntukan Hutang Ragu ¨C belanja) . Dt Akaun Untung Rugi .

Belanja Hasil Mengurangkan Penghutang ASET SEMASA Penghutang Tolak Penghutang Hutang Ragu .

. Susut nilai ¨C pengurangan nilai aset bukan semasa. (mengurangkan aset) . Sebab aset bukan semasa mengalami susut nilai. a. (belanja) . Kaedah Penilaian Semula . Dt Belanja . Keusangan ¨C tidak dapat digunakan akibat daripada perubahan teknologi d. 3 kaedah pengiraaan susut nilai. Usia guna yang pendek akibat faktor masa ¨C hak cipta . . Kesusutan ¨C penggunaan yang berterusan c. Susut Nilai = Nilai Aset Bukan Semasa awal ¨C Nilai Aset Bukan Semasa Akhir . lusuh atau buruk b. Peruntukan Susut Nilai (Susut Nilai Terkumpul) ¨C jumlah susut nilai terkumpul p ada akhir setiap tahun perakaunan. Kaedah Baki Berkurangan Butiran Catatan Jurnal Penyata Pendapatan Kunci Kira-Kira KAEDAH 1 a. Kaedah Garis Lurus / Ansuran Tetap 3. 1. Belanja susut nilai yang tid ak dibayar dengan wang tetapi ditolak daripada kos aset bukan semasa berkenaan. Kaedah Penilaian Semula 2.SUSUT NILAI & PERUNTUKAN SUSUT NILAI 6 . Sesuai untuk mengira aset bukan semasa yang bernilai rendah seperti alat-alat kecil. Aset bukan semasa dinilai semula pada setiap akhir tempoh perakaunan. Kemerosotan fizikal ¨C pudar. Jumlah susut nilai dihitung dengan membandingkan nilai aset bukan semasa pada awal tempoh dengan pada akhir tempoh perakaunan.

Susut Nilai ABS Kt Peruntukan Susut Nilai ABS BELANJA Belanja Susut Nilai ABS ASET BUKAN SEMASA ABS Tolak PERUNTUKAN SUSUT NILAI ABS .

Susut Nilai = Kadar Susut Nilai x (Kos Asal ¨C Susut Nilai Terkumpul) . Kaedah Baki Berkurangan . Susut Nilai = Kos Asal ¨C Nilai Skrap Usia Guna . Kaedah Garis Lurus/Ansuran Tetap . (nilai bakian) KAEDAH 3 c. . Jumlah susut nilai setiap tahun akan berkurang kerana susut nilai terkumpul semakin bertambah dan menyebabkan nilai buku aset semakin berkurangan.Butiran Catatan Jurnal Penyata Pendapatan Kunci Kira-Kira KAEDAH 2 b. Nilai skrap ¨C nilai yang dijangka akan diperolehi setelah tamat usia guna aset tersebut. Susut Nilai = Kos Asal x Kadar Susut Nilai Tahunan . Susut nilai aset dikira pada kadar yang sama atau tetap sehingga akhir tempoh penggunaan aset berkenaan. Dikira berdasarkan satu kadar yang tetap ke atas nilai buku aset pada awal tempoh perakaunan . Dt Belanja Susut Nilai ABS Kt Peruntukan .

Susut Nilai ABS Dt Belanja Susut Nilai ABS Kt Peruntukan Susut Nilai ABS BELANJA Belanja Susut Nilai ABS BELANJA Belanja Susut Nilai ABS ASET BUKAN SEMASA ABS Tolak PERUNTUKAN SUSUT NILAI ABS ASET BUKAN SEMASA ABS Tolak PERUNTUKAN SUSUT NILAI ABS . Dalam Kunci Kira-kira Peruntukan Susut Nilai akan ditolak daripada kos asal a set tetap. Akaun Susut Nilai dan Akaun Peruntukan Susut Nilai disediakan secara berasing an bagi setiap aset. Kt Akaun Peruntukan Susut Nilai Aset b. a. Cara merekod. b. Harga jualan melebihi nilai buku = untung atas pelupusan ¨C dikreditkan dalam A kaun Untung Rugi (hasil). Pelupusan Aset Bukan Semasa (penjualan aset bukan semasa) a. Nilai buku melebihi harga jualan = rugi atas pelupusan ¨C didebitkan dalam Akau . . Dt Akaun Susut Nilai Aset . Dt Akaun Untung Rugi . Kt Akaun Susut Nilai Aset c. d.

n Untung Rugi (belanja). .

kertas. Bayaran yang sudah dibuat untuk barang yang belum habis digunakan pada tarikh imbangan dianggap sebagai belanja terdahulu (aset semasa) . jarum dan butang Alat solek dan syampu . Contoh. Pilih nilai yang Terendah Antara harga Kos Atau harga Pasaran (TAKAP). Bekalan alat tulis.MENILAI STOK AKHIR 7 . . . Stok yang tidak habis digunakan pada tarikh imbangan. . pen. dakwat Kain. STOK BEKALAN 8 . . benang.

.

RMRMRMJualanXXtolak Pulangan JualanXXJualan BersihXXXTOLAK KOS JUALANStok AwalXX BelianXXtolak Pulangan BelianXXBelian BersihXXAngkutan MasukXXDuti ImportXXInsur ans BelianXXUpah atas BelianXXKos BelianXXKos Barang Untuk DijualXXtolak Stok Ak hirXXKOS BARANG DIJUAL / KOS JUALANXXXUNTUNG KASARXXXXTAMBAH HASILDiskaun Diteri maXXKomisen DiterimaXXSewa DiterimaXXFaedah Diterima / Faedah atas SimpananXXHut ang Lapok TerpulihXXUntung atas Pelupusan AsetXXPengurangan Peruntukan Hutang Ra guXXXXXXXXXTOLAK BELANJAGajiXXSewa DibayarXXDiskaun DiberiXXInsuransXXIklanXXKom isen DiberiXXNAMA PERNIAGAANPENYATA PENDAPATAN BAGI TAHUN BERAKHIR ¡¡¡¡¡¡ BENTUK PENYATA .

Faedah Dibayar / Faedah atas pinjamanXXBelanja UtilitiXXAngkutan KeluarXXHutang LapokXXLesenXXCukai PintuXXRugi atas Pelupusan AsetXXBelanja PembaikanXXBelanja PencucianXXBelanja Susut NilaiXXPertambahan Peruntukan Hutang RaguXXXXXUNTUNG BE RSIH @ RUGI BERSIHXXXXX .

Tunai & lain2) . Penghutang.RMRMRMASET BUKAN SEMASAPerabotXXKenderaanXXtolak Peruntukan Susut Nilai Kenderaa nXXPremisXXLekapan dan Lengkapan/KelengkapanXXXXXXASET SEMASAStokXXPenghutangXXt olak Peruntukan Hutang RaguXXXXBankTunaiXXHasil TerakruXXBelanja TerdahuluXXXXXT OLAK LIABILITI SEMASAPemiutangXXOverdraf BankXXBelanja TerakruXXHasil TerdahuluX XXXXMODAL KERJAXXXXXXXXXEKUITI PEMILIKModal awalXXtambah Modal TambahanXXtambah Untung Bersih @ tolak Rugi BersihXXXXXTolak AmbilanXXModal akhirXXXLIABILITI BUK AN SEMASAPinjaman BankXXPinjaman BercagarXXGadai Janji/Pajak GadaiXXXXXXXXXXNAMA PERNIAGAANKUNCI KIRA-KIRA PADA ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Aset Semasa Liabiliti SemasaSusunan AS :SPBT (Stok. Bank.

Dt KtDt KtDt KtDt KtDt KtRMRMRMRMRMRMRMRMRMRMModal pada 1hbXXXXXXPerabotXXXXXXKe nderaanXXXXXXPeruntukan Susut Nilai KenderaanXXXXXXXXPremisXXXXXXLekapan dan Len gkapan/KelengkapanXXXXXXTunaiXXXXXXBankXXXXXXPenghutangXXXXXXPeruntukan Hutang R aguXXXXXXStok pada 1hbXXXXXXJualanXXXXXXPulangan JualanXXXXXXBelianXXXXXXPulanga n BelianXXXXXXPemiutangXXXXXXOverdraf BankXXXXXXPinjaman BankXXXXXXPinjaman Berc agarXXXXXXGadai Janji/Pajak GadaiXXXXAngkutan MasukXXXXXXDuti ImportXXXXXXInsura ns BelianXXXXXXUpah atas BelianXXXXXXDiskaun DiterimaXXXXXXKomisen DiterimaXXXXX XXXSewa DiterimaXXXXXXXXFaedah DiterimaXXXXXXHutang Lapok TerpulihXXXXXXPeruntuk an Hutang RaguXXXXXXXXPeruntukan Hutang RaguXXXXXXXXGajiXXXXXXXXSewa DibayarXXXX XXDiskaun DiberiXXXXXXInsuransXXXXXXIklanXXXXXXXXKomisen DiberiXXXXXXFaedah Diba yarXXXXXXBelanja UtilitiXXXXXXAngkutan KeluarXXXXXXHutang LapokXXXXXXXXXXXXHasil Terakru (Sewa Terakru)XXXXXXBelanja Terdahulu (Gaji Terdahulu)XXXXXXBelanja Ter akru (Iklan Terakru)XXXXXXHasil Terdahulu (Komisen Terdahulu)XXXXXXBelanja Susut Nilai KenderaanXXXXXXPertambahan Peruntukan Hutang RaguXXXXXXPengurangan Perunt ukan Hutang RaguXXXXXXXXXXXXXXXXXXStok pada 30hbXXXXXXXXXXXXXXXXUNTUNG BERSIH XX XXXX@ RUGI BERSIHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNAMA PERNIAGAANLEMBARAN KERJA BAGI TAHUN BE RAKHIR ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ BENTUK LEMBARAN KERJA IMBANGAN DUGA PELARASAN IMBANGAN DUGA TERSELARAS PENYATA PENDAPATAN KUNCI KIRA-KIRA BUTIR .

RMRMRMJualanXXtolak Pulangan JualanXXJualan BersihXXXTOLAK KOS JUALANStok AwalXX BelianXXtolak Pulangan BelianXXBelian BersihXXAngkutan MasukXXDuti ImportXXInsur ans BelianXXUpah atas BelianXXKos BelianXXKos Barang Untuk DijualXXtolak Stok Ak hirXXKOS BARANG DIJUAL / KOS JUALANXXXUNTUNG KASARXXXXTAMBAH HASILDiskaun Diteri maXXKomisen DiterimaXXSewa DiterimaXXFaedah DiterimaXXHutang Lapok TerpulihXXPen gurangan Peruntukan Hutang RaguXXXXXXXXXTOLAK BELANJAGajiXXSewa DibayarXXDiskaun DiberiXXInsuransXXIklanXXKomisen DiberiXXFaedah Dibayar / Faedah atas pinjamanX XBelanja UtilitiXXPENYATA PENDAPATAN PERKONGSIAN A & B BAGI TAHUN BERAKHIR ¡¡¡¡¡¡¡¡ PENYATA PENDAPATAN PERKONGSIAN .

Angkutan KeluarXXHutang LapokXXBelanja Susut NilaiXXPertambahan Peruntukan Hutan g RaguXXXXXUNTUNG BERSIH @ RUGI BERSIHXXXXXTAMBAHFaedah atas AmbilanPekongsi AXX Pekongsi BXXXXXXXTOLAKFaedah atas ModalPekongsi AXXPekongsi BXXXXGaji PekongsiPe kongsi AXXPekongsi BXXXXXXXXXXXKONGSI UNTUNG @ KONGSI RUGIPekongsi AXXXPekongsi BXXXXXXX .

RMRMRMASET BUKAN SEMASAPerabotXXKenderaanXXtolak Peruntukan Susut Nilai Kenderaa nXXPremisXXLekapan dan Lengkapan/KelengkapanXXXXXXASET SEMASATunaiXXBankXXPenghu tangXXtolak Peruntukan Hutang RaguXXXXStokXXHasil TerakruXXBelanja TerdahuluXXXX XTOLAK LIABILITI SEMASAPemiutangXXOverdraf BankXXBelanja TerakruXXHasil Terdahul uXXXXXMODAL KERJAXXXXXXXXXEKUITI PEMILIKAkaun ModalPekongsi AXXPekongsi BXXXXAka un SemasaPekongsi AXXPekongsi BXXXXXXXLIABILITI BUKAN SEMASAPinjaman BankXXPinja man BercagarXXGadai Janji/Pajak GadaiXXXXXXXXXXKUNCI KIRA-KIRA PADA ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ .