KampungBurungBaru, 23000 Dungun, Terengganu.

Guru kelas, Tahun 6 Bestari, SekolahKebangsaan Padang Pulut, 23000, Dungun, 22 SEP 2011.

Tuan,

TIDAK DAPAT HADIR KE SEKOLAH

Berhubungdenganperkara di atas, saya

, ibukepada

,

inginmemaklumkanbahawaanaksayatidakdapathadirkesekolahselamaduah ariiaitupada 20/9/11 dan 21/9/11.

2.

Ketidakhadirannyaadalahdisebabkanmasalahkekeluargaan yang

telahberlakudalamkedua-duaharitersebut.

3. sih.

Pertimbangandankerjasamapihaktuandidahuluidenganucapanterimaka

Sekian ,terimakasih.

Yang benar,

(

-

)