JENIS ZAKAT HARTA YANG DISEBUTKAN DALAM TEKS SYARI'AT Mukoddimah Allah swt.

Telah memberikan tuntunan kepada kita dalam semua urusan agama, ada yang diterangkan secara terperinci, ada juga yang berupa kaidah- kaidah umum, yang penjabarannya diserahkan kepada umat islam dari masa ke masa sesuai dengan kondisi masing- masing. Dengan demikian agama ini akan senantiasa eksis dan memberikan solusi riil terhadap problematika umat yang selalu muncul. Dengan demikian juga halnya zakat, islam telah memberikan kaidah- kaidah umum yang berlaku disepanjang masa dalam kondisi apapun. Al quran dan sunnah telah menyebutkan beberapa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun demikian bukan berarti harta yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya harta yang disebutkan saja, karena dalam ushul figh kita mengenal yang namanya qiyas, dari harta yang tercantum dalam teks itu dapat kita qiyaskan untuk harta2 yang lain. Bahkan para ulama mengambil suatu kongklusi bahwa harta yang diwajibkan zakat adalah harta yang berkembang ( ada unsure nama') Dari sini, untuk mengetahui harta2 yang wajib dikeluarkan zakatnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui harta yang telah disebutkan dalam alqur'an dan as sunnah. Selanjutnya kita akan bisa menganologikan harta- lain yang semisalnya. Harta- harta tersebut adalah: Emas dan Perak (naqdain), barang komoditi ( tijarah), hasil- hasil pertanian dan buah- buahan ( zira'ah wa tsimar), binatang ternak (an'am), hasil tambang dan harta karun temuan ( al ma'adin wa al rikaz). A.ZAKAT NAGDAIN ( EMAS DAN PERAK). Diantara harta yang wajib dizakati yang disebutkan dalam teks syari'ah adalah emas dan perak. Termasuk dalam kategori zakat ini juga uang, kertas- kertas berharga dan yang semisalnya. Penghitungan zalat emas dan perak atau sejenisnya dilakukan pada akhir tahun , harganya disesuaikan dengan harga pasar pada saat itu. Batas Nishab EMAS adalah 20 dinar (seharga 85 gram emas murni). Sedang batas nishab Perak adalah 200 dirham( setara 672 gram perak). Jika seseorang memiliki emas dan perak atau uang senilai harga emas 85 gram ini, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau misalnya 1 gram emas seharga LE 100,-, berarti batas minimal wajib zakat senilai LE 8500,-,. Dan kadar yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 2,5% berdasarkan penghitungan tahun hijriyah, dan 2,575% berdasarkan hitungan tahun masehi. Sebelum menghitung harta ini sebagai obyek wajib zakat, dikeluarkan dulu harta yang dipergunakan untuk melunasi hutang yang harus dibayar saat itu kalau ada. Contoh penghitungan : Ahmad pada akhir tahun 1420 H. memiliki uang LE 30.000,- tapi dia mempunyai tanggungan hutang yang harus dibayarsaat itu LE 10.000,Maka cara menghitung zakatnya adalah sebagai berikut: OBYEK ZAKAT ( uang sebesar le 30.000) - ( hutang yang harus dibayar sebesar le 10.000)= le 20.000,-

-.ketiga : boleh dipotong dengan syarat tidak lebih dari sepertiga hasil panen. le 12. tidak disyaratkan mencapai satu tahun seperti zakat emas dan barang.000.hasil bersih. Cara mengeluarkan zakat hasil pertanian dan buah. Dan pendapat ketiga ini yang diambil oleh lembaga zakat internasional.Jadi kadar zakat yang harus dikeluarkan :le 20.000 ±(12. 2.HASIL PERTANIAN DAN BUAH.(biaya operasional + hutang yang harus dilunasi saat itu). 50.BUAHAN Nishab hasil pertanian dan buah. Maka seseorang yang memetik hasil pertanian mencapai batas ini.000 x 2. 1.B. Sedang kadar wajib zakat yang harus dikeluarkan adalah 10% bagi tanaman yang di airi dengan air hujan atau pengairannya tidak membutuhkan biaya.buahan adalah ketika panen. yang dikeluarkan dari zakat tanaman adalah jenis hasil panen dari tanaman maupun buah. ZAKAT BARANG KOMODITI ('URUDH TIJARAH) .buahan adalah 5 aushuq (atau dalam ukuran sekarang sebanyak 653 kg hasil pertanian masyarakat setempat. biaya pembelian biji dan operasional menghabiskan . 30.5% =le 500.500. diwajibkan mengeluarkan zakat.000.barang komoditi di atas. C. 2.000 +8. Yusuf Qardhawi adalah yang mengatakan boleh memotong hasil panen untuk membayar hutang.pendapat pertama : tidak boleh dipotong dengan biaya penanaman.buahan tersebut.000. 3. dan 5%bagi tanaman yang di airi dengan alat atau yang memakan biaya dalam pengairannya. namun boleh juga dikeluarkan seharga hasil tanaman atau buah tersebut jika lebih bermanfaat bagi para fakir miskin ( menurut madzhab yang membolehkan). ZAKAT HASIL.500. Kemudian ada perbedaan pendapat dalam masalah boleh tidaknya memotong biaya penanaman dari hasil panen atau tanaman atau buah. Demikian juga ada perbedaan pendapat dalam maslah boleh tidaknya memotong hasil panen untuk melunasi hutang yang harus dibayar saat itu. Contoh penghitungan: Seorang petani mendapatkan hasil panen gandum seharga le. kemudian baru dihitung untuk dibayarkan zakatnya. Pada dasarnya.-. Jadi kadar zakat yang harus dikeluarkan berdasarkan pendapat yang rajah adalah sebagai berikut: harga hasil panen.000)= 30.kedua : boleh dipotong dengan biaya penanaman. namun pendapat yang kuat seperti yang di rajihkan oleh Dr. kadar zakat yang wajib dikeluarkan . sekitar le.buahan tersebut. sehingga zakat diambil dari hasil. mempunyai hutang yang harus dibayar saat panen . le 8. maka obyek zakatnya adalah : 50.000x 5%= le 1.000.

40. 30 ekor .Yang dimaksud barang komoditi ( urudh tijarah) adalah semua barang yang diniatkan untuk diperdagangkan.250.sendiri. Maka cara menghitungnya.000. juga pemasukan bertempo jangka panjang yang sulit untuk dicairkan. Obyek zakat .000. le 60. yang dihitung adalah barangbarang yang diputar dalam berdagang. maka yang kecil. Contoh Penghitungan: Seorang pedagang sepatu memilikisejumlah sepatu seharga le 70. Jika seseorang memiliki beberapa jenis barang dagangan bisa digabung penghitungannya untuk mempermudah dalam mengeluarkan zakatnya.binatang ternak dewasa telah mencapai nishab. Penghitungan zakat barang komoditi dilakukan setelah memcapai masa satu tahun (haul) tanpa memperhatikan fluktuasi yang terjadi sepanjang tahun. seperti di pergunakan untuk mengangkut barang. dan zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2. dari awal tahun sampai penghitungan zakat.kecilpun ikut dihitung. Dalam zakat barang komoditi ini. sapi. sedang barang. maka dalam penghitungannya bisa digabung.000= 50.barang pendukung yang tidak diperdagangkan seperti bangunan. le le 50.000 Kadar wajib zakat . namun bisa juga dikeluarkan sendiri.lembaga syari'iat zakat.%= le 1. kursi dll) tidak dihitung sebagai obyek zakat. Nishab2 binatang ternak ini adalah sebagai berikut: -nishab Onta. Menurut pendapat ulama kontemporer tidak dibedakan antara binatang ternak yang digembalakan dipadang rumput dan yang diberi makanan dengan biaya. hal ini seperti yang difatwakan oleh lembaga.laba yang diperoleh le. misalnya penjual computer pada saat yang sama menjual barang. membajak sawah dan semisalnya. dan sejenisnya dengan ketiga binantang ini.5%.000 x 2. kambing.binatang jenis ini yang dimaksudkan untuk ternak. kecuali yang dipekerjakan. le 110. Demikian juga tidak termasuk dalam hitungan zakat biaya awal pendirian kegiatan bisnis.barang tekstil. 5 ekor -Nishab sapi. Nishab barang komoditi adalah senilai harga 85 gram emas.000.ZAKAT BINATANG TERNAK (AL AN'AM)... Yang dimasksud binatang ternak adalah: Onta. meja. peralatan kantor ( computer. semua wajib dizakati.5. semua wajib dizakati jika mencapai nishab dan telah mencapai satu tahun.dia mempunyai tanggungan (hutang dan bayar pajak). jika binatang. Penghitungan zakat ternak ini dilakukan pada akhir tahun. Binatang.60.000. D.

Kadar yang dikeluarkan diambil dari jenis binatang yang wajib dizakati.120 2 hiqah 121. atau sapi dengan onta. bukan yang jelek. a. Dalam penghitungan dibolehkan menggabungkan binatang.24 36. seperti onta dengan kambing.90 2 kambing 3 kambing 4 kambing 1 bintu makhadh 1 bintu labun 1 hiqah 1 jadza'ah 2 bintu labun 91.75 76. kambing kacang digabung dengan jenis kambing lain. sebagaimana boleh dibayar dengan harga menurut sebagian fuqaha jika hal tersebut lebih bermanfaat bagi orang.nishab kambing. Onta 1-4 tidak wajib zakat 5-9 zakatnya 1 kambing (sya) 10.45 46.60 61.jelek.19 20. Dan penggabungan tidak boleh dilakukan antara jenis yang berbeda.24 25.169 4 bintu labun ..129 3 bintu labun 140. seperti sapi digabung dengan kerbau.binatang ternak yang yang satu jenis agar totalnya mencapai nishab. 40 ekor Binatang ternak yang dikeluarkan diambil dari yang sedang.149 2 hiqah & 1 bintu labun 150. Penghitungan kadar zakat binatang ternak.159 3 hiqah 160.14 15. namun tidak disyari'iatkan dari yang terbaik.orang fakir.

199 3 hiqah & 1 bintu 200.39 40-120 tidak wajib zakat 1 kambing 121-200 2 kambing 201.29 30-39 40-59 60.69 70.79 80-89 90-99 100-109 120-129 tidak wajib zakat 1 tabi' 1 musinnah 2 tabi' 1 musinnah & 1 tabi' 2 musinnah 3 tabi' 1 musinnah& 2 tabi' 3 musinnah /4 tabi' Dan seterusnya«« Dalam setiap kelipatan 30 zakatnya 1 tabi' dan setiap kelipatan 40 zakatnya 1 musinnah.179 3 bintu labun& 1 hiqah 180.170. c.209 5 bintu labun& 4 hiqah Dan seterusnya«. KAMBING 1. b.SAPI 1.189 2 bintu labun& 2 hiqah 190.299 3 kambing 300-399 4 kambing .

Penghitungan zakat rikaz dilakukan setelah dipotong dengan biaya operasional diqiyaskan dengan zakat tanaman menurut pendapat sebagian fuqaha'. Jika barang tersebut masih membutuhkan proses yang panjang untuk dapat ditashorufkan. le 50. kadar wajib zakatnya. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan dari rikaz adalah 20%. 10%.batuan dan barang. bukan zakat rikaz. dan yang semisalnya maupun barang lain yang mempunyai nilai dan manfaat dimata syari'ah.000x 20%= le 8. Husein Syahatah merajihkan pendapat yang membolehkan penurangan atas biaya operasional dll. ada yang mengatakan 10% dari hasil bersih. baik berupa barang tambang seperti emas.harta karun. 50. maka masuk kedalam kategori zakat industry.Dan seterusnya«. transportasi dan distrubusi. 40. Karena barangkali dahulu ketika para fuqaha mengharuskan dikeluarkannya 20% barang yang ditemukan tidak memakan biaya seperti harta karun misalnya. Dengan demikian. harta rikaz yang tidak memakan biaya dalam mendapatkannya seperti penemuan harta karun. maka kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah. timah. " wafi ar rikazi al khumus" (HR. Menurut pendapat yang rajah. Dr. jama'ah). Hanya saja dalam masalah boleh tidaknya memotong biaya operasional penggalian. Ahmad menemukan harta karun seharga. nishab rikaz adalah senilai 85 gram emas. 20% sedang yang memakan biaya besar seperti barang tambang mentah.000 Maka obyek yang wajib dizakatkan. kekayaan yang diambil dari laut dan sungai. batu. Contoh penghitungan zakat rikaz.10. harta.000.000 Mengeluarkan biaya untuk pembersihan le 10. Sebagian mengatakan kadar yang wajib dikeluarkan adalah 20% dari hasil yang dicapai secara global. Setiap 100 ekor zakatnya 1 kambing. perak. sebagaimana dituturkan dalam sebuah hadist. seperti ikan. ZAKATNYA HARTA KARUN (RIKAZ) DAN BARANG TAMBANG Rikaz adalah harta mewah yang ditemukan tertimbun diperut bumi. Zakat rikaz wajib dikeluarkan saat didapatkan jika sudah mencapai kriteria sebagai barang berkembang secara sempurna dan bisa digunakan dengan kondisinya sebagai bahan mentah.000= 40.barang tambang. Dengan demikian masuk kedalam rikaz . E. para fuqaha' berbeda pendapat.000 . sedang sekarang semua barang tambang dalam proses untuk mendapatkannya memakan biaya yang tidak sedikit.000 Kadar yang wajib dikeluarkan .

Semoga kita termasuk orang. Husen Syahatah. Rafiq Yunus Al Misri. Figh Zakat -Dr. dan mau melaksanakan perintahperintah allah serta menjauhi laranganNYA. karena orang yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa. Undang.orang yang dikaruniai Allah keimanan.FOZ. . Abhats daurah"daur az zakah wa al waqf fi al takhfif min hiddati al faqr . Husein Syahatah. Al Tathbiiq al mu'ashir li az zakah -Dr. Berbahagialah orang.orang yang bertaqwa.Undang Republik Indonesia No. lughzu al nama' fi az zakah -Markas Shalih al Kamil li al iqtishad al Islam. kaifa tahsibu zakata malika -Dr.Aamien« Referensi. Qardhawi. -Dr.IKhtitam Penunaian zakat merupakan salah satu manifestasi dari ketaqwaan kita terhadap Allah Swt. Inilah yang dinamakan taqwa. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.