P. 1
Refleksi

Refleksi

|Views: 657|Likes:
Published by 振宇

More info:

Published by: 振宇 on Jun 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

Refleksi EDU 3101 merupakan kod kursus bagi Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia.

Mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran yang baru bagi saya kerana sebelum ini saya tidak mengetahui sebarang apa -apa tentang mata pelajaran ini. Pensyarah bagi mata pelajaran ini ialah En. Rajoo a/l Arokiasamy, beliau merupakan seorang pensyarah yang begitu menarik. Beliau selalu membimbing kita apabila kita menghadapi kesusahan dalam kerja kursus ataupun pembentangan kita dalam kelas. Beliau akan menunjukkan kesalaha n kita dan akan memberi tunjuk ajar kepada kita supaya kita membuat pembetulan dan pengubahsuaian sebelum kita membuat pembentangan. Belaiu juga selalu menghiburkan kelas kita dengan menyanyi ataupun membuat kelaka dalam kelas supaya kita tidak berasa bosa n dalam kuliah tersebut. Beliau turut seorang pensyarah yang bersemangat, beliau selalu memberi kita serba sedikit pengetahuan am yang lain dan tidak dapat dalam buku teks. Seperti memberitahu kita tentang cerita tokoh -tokoh falsafah yang silam, dengan ini kita akan lebih memahami perkara -perkara yang silam yang berkaitan dengan tokoh tokoh tersebut. Dalam mata pelajaran Falsafah dan Pendidikan di Malaysia ini terdapat 9 topik. Topik tersebut ialah perkembangan system pendidikan di Malaysia, konsep asas falsafah dan falsafah pendidikan, falsafah pendidikan Islam dan Timur, perkembangan falsafah pendidikan Barat, Falsafah Pendidikan Kebangasaan (FPK) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG), konsep modal insane, perjuangan insa pendidik, guru sebagai pembentuk insan, serta pembentukan dan pelaksanaan kurikulum KBSR. Dalam tajuk pertama iaitu perkembangan sistem pendidikan di Malaysia. Dalam tajuk ini mempunyai beberapa peringkat, peringkat tersebut ialah perkembangan sistem pendidikan semasa Merdeka, selepas Me rdeka serta pendidikan semasa. Kita boleh nampak perbezaan system -sistem pendidikan pada zaman Merdeka ke zaman selepas Merdeka ke zaman kini. Kita berpeluang mengenali sistem-sistem pada zaman sebelum merdeka. Sebelum tokoh -tokoh tempatan melaksanakan sistem-sistem pendidikan tempatan, British telah menjalankan sistem pendidikan mereka. Selepas itu, tokoh -tokoh pendidikan kita pula mencipta dan sistem pendidikan yang sesuai kepada Negara kita. Pelbagai

tajuk kedua ialah konsep falsafah dan falsafah pendidikan. saya . mengikut peraturan serta taat dan cinta kepada pemerintah dan Negara. Saya mendapati tokoh-tokoh pendidikan Konfusianisme berpendapat bahawa peranan utama pendidikan ialah membina tingkah laku manusia supaya menjadi orang yang berakhlak mulia. Negara kita akan mencapai Wawasan 2020 yang dikemukai oleh bekas perdana menteri kita. Plato. Pada zaman kini. iaitu perkataan philos yan g memberi maksud mencintai dan Sophia bermaksud kebijaksanaan. Dalam tajuk ini kita mengenali perkataan falsafah .tokoh telah pun mencuba untuk mencipta suatu sistem pe ndidikan yang sempurna supaya tidak menyebelahi sesuatu pihak pun. Saya amat bersetuju dengan falsafah pendidikan Konfuciusianisme. serta logik yang berkaitan dengan penaakulan. Penemuan mereka adalan berguna. dalam bab yang seterusnya ia berkaitan dengan falsafah pendidikan Islam dan Timur. Tugas utama mereka ialah menilai kehidupan dan pengalaman manusia dengan cara menganalisis dan memberi interpretasi. Aristotle dan sebagainya. dan telah menjadi pedoman kepada kita untuk mencari kehidupan yang sempurna atau menentukan haluan untuk pembangunan dan kemajuan Negara. ia digolongkan dalam toga aliran fahaman yang utama. sistem pendidikan ini mengutamakan pendidikan semua rakyat Negara supaya Negara akan maju dan jaya. Saya mendapati cabangcabang falsafah ini amat bermakna dan sebagai guru kita harus menyemai semangat seperti ahli-ahli falsafah tersebut supaya kehidupan kita bermakna. epistemology yang berkaitan dengan kajian ilmu. Terdapat banyak ahli-ahli yang terkenal seperti Socrates. Seterusnya. kemudian mencari rumusan yang boleh membawa taksiran secara keseluruhan terhadap ilmu dan kebenaran yang berkaitan dengan kehidupan dan pengalaman manusia. aksiologi yang berkaitan dengan kajian ilmu. kit a mendapat peluang untuk belajar seharusnya berterima kasih kepada tokoh-tokoh tempatan kita. Dalam falsafah pendidikan Timur. Kesimpulannya. iaitu konsep Konfusianisme dan Taoisme (China). Kita boleh simpulkan bahawa maksud falsafah ialah cinta akan kebijaksanaan. Nasionalisme dan Internationalisme (India). Dengan sistem pendidikan ini. Falsafah ini diklasifikasikan kepada empat cabang iaitu metafizik yang berkaitan dengan kajian realiti. Selain itu. Hal ini bukan sahaja membawa keharmonian kepada Negara tetapi juga memberi pendidikan yang cukup baik sekali kepada rakyat Negara kita. istilah falsafah ini berasal daripada dua patah perkataan Yunani. Hinduisme dan Buddhisme .

kemahiran da amalan nilai-nilai keguruan. manakala insan pula ialah bererti manusia. Selepas kita membaca bab ini. mengira dan membaca. serta berupaya mencapai kecemerlangan pendidikan untuk pengisian tuntutan Wawasan Pendidikan dalam abad ke -21. Kita melaksanakan tugas yang ada pada buku teks. kita belajar tentang Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru . sosial dan amalan tingkah laku. Seterusnya ialah bab kelima. Mod al insan merupakan potensi. mengikitui peraturan dan sebagainya. Sebagai guru. Manakala falsafah pendidikan moden pula ialah Progresivisme. barulah saya mengetahui kepentingan sebagai seorag guru terhadap pelajarnya. Bagi falsafah pendidikan tradisional ini ialah Perenialisme dan Esentialisme. Dalam falsafah pendidikan Barat ini diasingkan kepada falsafah pendidikan Barat tradisional dan falsafah pendidikan Barat moden. Selain itu. professional. Modal diertikan sebagai kiasan sesuatu yang digunakan mendapatkan atau mencapai sesuatu yang lain. Secara ringkasnya. Falsafah pendidikan mo den ini pula menekankan pembelajaran secara eksperimen. Manakala Falsa fah Pendidikan Guru pula digubal untuk menghasilkan guru yang berkualiti dari segi peribadi. Esentialisme. kita dapat mempelajari lima falsafah pendidikan Barat iaitu Perenialisme. kita mempelajari konsep modal insan.bersetuju kerana murid -murid sekarang kurang berhormat kepada ibubapa ataupun orang dewasa. kemahiran atau tenaga manusia yang digunakan untuk mencapai matlamat . Dalam bab keempat pula. Oleh itu. Mereka tidak bermoral dan tingkah laku mereka amat teruk sehingga melibatkan diri dalam gejala sosial. kedua -dua falsafah pendidikan Barat ini mempunyai kekuatan masing -masing. Rekonstruktivisme dan Eksistensialisme. kita juga dapat belajar bahawa guru perlu menguasai ilmu. Falsafah pendidikan tradisional ini mempunyai beb erapa keburukan iaitu falsafah pendidikan ini hanya menegaskan pendidikan asas sahaja seperti 3M iaitu menulis. bukan sahaja membaca teori sahaja. kita harus mengetahui apa itu FPK dan FPG dan matlamat kedua-dua falsafah tersebut. Progresivisme. Dalam bab keenam. saya bersetuju bahawa pendidikan harus membina tingkah laku pelajar supaya berakhlak mulia. Rekonstruktivisme dan Eksistensialisme. Falsafah Pendidikan Kebangsaan amat penting ia sebagai suluh yang memberi pedoman dan arah tuju kepada segala usaha mengembang dan memajukan pendidikan.

Mer eka telah banyak memberi sumbangan kepada pendidikan. Peranan guru dala merealisasikan FPK dan FPG ialah melaksanakan kurikulum dan kokurikulum untuk memperkembangkan potensi pelajar dari aspek jasmani. mereka harus mengajar nilai-nilai murni yang ada pada agama mereka dan menghapuskan nilai -nilai moral yang tidak baik. Salah satu tokoh pendidik Barat ialah John Dewey. Supaya pelajar akan menjauhi diri kepada gejala-gejala sosial dan sebagainya. Selain itu. Hindu dan Kristian. Dalam bab ketujuh. Manakala contoh tokoh -tokoh pendidik Timur pula ialah Confucius. terdapat banyak ahli falsafah yang terkenal mereka memainkan peranan sebagai guru ibadah dan perjuangan insan pendidik. Pada bulan September 1955 Aminuddin terlibat dalam menyediakan Laporan Pendidikan Razak dan pada tahun 1960 pula beliau dipilih sebagai ahli jawatankuasa penasihat dalam menyiapkan Laporan Rahman. Dalam perspektif ahli falsafah pula. Dalam bab seterusnya. serta dalam keadaan yang baik dan selamat. . Beliau digelar Bapa Pendidikan Malaysia dan merupakan bekas Ketua Penasihat Pendidikan. Salah satu tokoh pendidik yang saya minati ialah Aminuddin Baki. Negara kita juga mempunyai tokoh pen didik. Mereka telah banyak berkorban dan memberi jasa kepada kita. Jean Piaget. Mahatma Ghandi. dan intelek secara keseluruhan dan bersepadu. Bagi guru yang beragama pada agama di atas. Carl Rogers dan sebagainya. dan kemakmuran Negara. kita mempelajari tokoh -tokoh pendidik Barat dan Timur. Oleh itu. kemajuan. kita harus mengenang jasa dan selalu berterima kasih kepada mereka dengan mencintai pendidikan. dan sebagainya. rohani. Dalam perspektif penga nut agama terdapat agama Islam. Sumbangan besarnya kepada pelajar dengan memperkenalkan Sejarah Islam. bab kelapan ialah guru sebagai pembentuk insan. guru juga harus melaksanakan pengurusan dan pe ntadbiran dengan penyelenggaraan prasanasupaya kemudahan pengajaran dan pembelajaran dapat digunakan secara licin dan optimum. emosi. Dalam kerjaya guru sebagai ibadah membawa erti profesion guru yang melaksanakan amalan atau tugas sebagai bakti atau khidmat kerana suruhan Tuhan. Guru seharusnya menjadi contoh yang baik kepada pelajar supaya mereka teladani tingkah laku dan sikap guru.pembangunan. Buddha. Terdapat dua perspektif utama iaitu perspektif penganut agama dan perspektif ahli falsafah.

Dalam bab ini. saya mendapati pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) mula pada ta hun 1982. Pelaksanaan KBSR secara penuh kemudian dijalankan secara berperingkat. Selepas kajian kelemahan KBSR dan KBSM. kurikulum yang seragam melalui sukatan pelajaran yang sama. WONG CHANG YUE T1MT3 . serta mata pelajaran bahasa asing. Dalam bab ini. Selepas in i. Terdapat banyak perubahan dalam pelaksanaan KBSR dan KBSM. Manakala kandungan KBSM pula meliputi aktiviti pembelajaran yang membolehkan pelajar-pelajar memperkembang potensi mereka secara menyeluruh dan seimbang. kita mendapati bahawa KBSR dan KBSM debentuk berasaskan kepada Dasar dan Akta Pendidikan Negara dari semasa ke semasa. Disediakan oleh.Dalam bab kesembilan pula berkaitan dengan dasar dan proses pembentukan kurikulum. aktiviti vokasional yang membolehkan mereka menyumbangkan tenaga untuk keperluan Negara. Jawatankuasa Kurikulum memutuskan Kurikulum Bersepadu Sekola h Rendah selaras dengan cita dan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan Pendidikan 2020. Untuk mencapai cita Negara ini. saya dapat mengetahui kepentingan KBSR dan KBSM. Dasar pendidikan ini mula dengan pelajar mengetahui kemahiran 3M sehingga mereka memperkembangkan potensi mereka. kurikulum sekolah harus mengandungi unsure aktiviti yang boleh membentuk keperibadian dan perwatakan murid arah perpaduan Negara. aktiviti kokurikulum yang sama dan menduduki peperiksaan awam yang sama untuk semua jenis sekolah telah menjadi pertimbangan asas dalam pembentukan KBSR. Dalam hubungan ini. khasnya Bahasa Inggeris yang bertujuan untuk memenuhi kehendak sarwa jagat. Factor-faktor pembentukan KBSR ialah untuk mewujudkan perpaduan rakyat berbilang bangsa berpandukan prinsip -prinsip Rukun Negara. Perubahan-perubahan tersebut merupakan langkah positf ke arah merealisasikan cita Wawasan 2020. Manakala KBSM mula dilaksanakan dalam peringkat percubaan pada tahun 1988.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->