P. 1
Masalah Bahasa Dan Komunikasi Lengkap

Masalah Bahasa Dan Komunikasi Lengkap

|Views: 1,543|Likes:
Published by azjerulp

More info:

Published by: azjerulp on Jun 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2015

pdf

text

original

PKU 3102 : PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TOPIK 1 : KOMUNIKASI, BAHASA DAN PERTUTURAN 1.

1) ASAS KOMUNIKASI, BAHASA, DAN PERTUTURANKOMUNIKASI

Definisi komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan, penyampaian,penerimaan dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antaradua atau lebih dengan tujuan tertentu. Definisi tersebut memberikan beberapa pengertian pokok iaitu komunikasi adalah suatu proses mengenai pembentukan, penyampaian,penerimaan dan pengolahan pesan.
BAHASA Sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satukelompok manusia(antara individu dengan individu yang lain). Sistem daripada lambang(tanda) yang berupa sebarang bunyi (bunyi bahasa) yang dipakai orang untuk meluahkanfikiran dan perasaan. PERTUTURAN Pertuturan merujuk kepada keupayaan pelajar menyampaikan maklumat, pendapat,perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yangbetul secara sopan. Penekanan diberikan pada keyakinan pelajar untuk bertutur sertapenggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai. HUBUNGKAIT DAN PERANAN KOMUNIKASI, BAHASA DAN PERTUTURAN * berkomunikasi * meluahkan perasaan * menyampaikan ilmu dan mengakumulasikannya * mengungkapkan keindahan dalam pelbagai wahana * mewariskan ilmu, budaya, peradaban dan agama

Melalui pengkajian bahasa, kita akan menemukan hakikat kemanusiaan dan dapat memberikansumbangan ke arah kebahagiaan.
1.2) PROSES KOMUNIKASI APA ITU KOMUNIKASI? Proses penyampaian atau pemindahan mesej dari seorang ke pada orang lain. Prosesmewujudkan kefahaman orang lain mengenai mesej yang disampaikan dan kedua-duanyamempunyai kefahaman yang dikongsi bersama. Asas kepada perhubungan interpersonal iaituperhubungan antara seseorang dengan seseorang yang lain .

LINGUISTIK, BUKAN LINGUISTIK DAN PARA-LINGUISTIK.

a) Linguistik Satu pengkajian sains mengenai bahasa kerana linguistik memenuhi syarat-syarat yangdiperlukan seperti dalam pengkajian sains yang lain. Kaedah yang digunakan bersifat empirical berdasarkan sesuatu yang dilihat, dirasa, dan didengar, yang mengenepikan unsur-unsur sentiment dan prasangka.Linguistik perlu mempunyai sesuatu yang boleh dikaji.Bahan yang dikaji ialah bahasayang hidup ataupun bahasa yang sudah mati.Sebagai suatu disiplin sains, ilmu linguistic menggunakan istilah-istilah teknikal yang khas untuknya. Penting untuk merujuk benda benda,peristiwa-peristiwa, objek-objek dan lain-lain. b) Bukan Linguistik c) Para Linguistik
CIRI -CIRI KOMUNIKASI BERKESAN

Ia berlaku dalam keadaan -keadaan berikut: y Mesej yang disampaikan difahami dengan tepat dan jelas oleh penerima y Makna mesej difahami dan dikong si bersama oleh penghantar dan penerima y Perubahan yang berlaku (sekiranya dikehendaki) akibat dari mesej adalah seperti perubahanyang dikehendaki oleh penghantar.

KEMAHIRAN DALAM KOMUNKASI BERKESAN

Interaksi dan komunikasi yang hanya menggunakan akal at au hanya menggunakan perasaanakan menjadi tidak berkesan. Seseorang yang berkomunikasi dengan berkesan akan menggunakankesemua deria manusia dengan bijaksana.Sekiranya ia tidak digunakan dengan sebaiknya, keadaan komunikasi berikut mungkin bolehberlaku : y menerima mesej seadanya, mendengar tetapi tidak dapatmenangkap mesej dengan jelas y melihat seadanya, tanpa peka kepada mesej tambahan yangdilahirkan melalui mimik muka, pergerakan badan, tangandan sebagainya y tidak mengambil endah dan tidak peka kepada emosi yangdilahirkan atau emosi yang disembunyikan y tidak cuba memahami perasaan tersebut

1.3) ELEMEN-ELEMEN PERTUTURAN Á y Aspek segmental y Aspek non-segmental

Aspek-aspek bahasa Bentuk bahasa dapat dibahagikan kepada dua bahagian yang lain, iaitu unsur segmental dan unsur suprasegmental. Unsur segmental dapat dibahagikan kepada segmen yang lebihkecil, dan unsur suprasegmental ialah bahagian bahasa yang kehadirannya ditentukan oleh unsur segmental Aspek segmental
y

Unsur segmental bahasa, secara kronologi nya dapat diperincikan daripada unit yang lebihbesar hinggalah unit yang lebih kecil, iaitu wacana, ayat, klausa, frasa, kata, morfem, sukukata, fonem, dan fon.

Aspek suprasegmental.
y

Á

Unsur suprasegmentalbahasa terdiri daripada intonasi dan unsur di bawahnya, yangkehadirannya ditentukan oleh unsur segmental bahasa. Unsur intonasi ialah tekanan (keras lembutnya ujaran), nada ( tinggi rendahnya ujaran),durasi (panjang pendeknya setiap segmen), dan perhentian (pembahagian arus ujaran).

Ciri-ciri Pertuturan yang Baik

a.Sebutan Huruf mestilah dibunyikan dengan tepat mengikut ejaan. Menyebut suku kata demi suku kata dengan tertib dan teratur. b.Tekanan Merupakan satu cara menyebut perkataan, frasa atau ayat dengan memberikantekanan pada tempat -tempat tertentu Biasanya tekanan dilakukan pada suku kata dan bertujuan untuk menandakan kerasatau lembut sesuatu ucapan. c.Intonasi Intonasi ialah keadaan bunyi yang menaik dan menurun sewaktu sesuatu ayat itudilafazkan. Intonasi ayat dalam bahasa Melayu biasanya tidak sama dan berbeza-beza mengikutjenis ayat yang dituturkan. d.Nada

 Pertuturan atau undang -undang ini mempunyai kaedah dan formula tertentu. murid perlu dipastikan bercakap mengikut tatabahasa yang betul f. Bahasa erat kaitannya dengan kognisi pada manusia. satu sistem untuk mewakili benda. Di dalam muzik umpamanya. kalimat. So. Bahasa memiliki berbagai definisi. iaitu kajian mengenai bunyi -bunyi yang berfungsidalam sesuatu bahasa.dan lain lain.Laras Bahasa Laras bahasa bermaksud boleh menggunakan bahasa dalam berbagai -bagai konteks. Mi. Setiap nada ini mewakili satu suku kata e. gagasan dan keadaan. 7.situasi dan suasana yang sesuai TOPIK 2 : KOMPONEN-KOMPONEN DALAM BAHASA 2. Ti. Nada ialah keadaan bunyi yang menaik atau menurun sewaktu sesuatu perkataanatau suku kata itu dilafazkan. FONOLOGI Definisi Fonologi Fonologi ialah kajian mengenai pola bunyi bahasa. satu sistem tuturan yang akan dapat dipahami oleh masyar akat linguistik. satu kod yang yang digunakan oleh pakar linguistik untuk membedakan antara bentuk dan makna.1) MODEL BAHASA: PENGGUNAAN (use). . atau pakar bahasa. Bahasa adalah penggunaan kod yang merupakan gabungan fonem sehingga membentuk kata dengan aturan sintaksis untuk membentuk kalimat yang memiliki erti. satu kesatuan sistem makna 4. tindakan. terdapat lapan nada. satu ucapan yang menepati tata bahasa yang telah ditetapkan (contoh : Perkataan. Dalam bahasa pertuturan (lisan). Do. dinyatakan bahawa bahasa adalah fungsi kognisi tertinggi dan tidak dimiliki oleh haiwan[1] Ilmu yang mengkaji bahasa ini disebut sebagai linguistik. satu peralatan yang digunakan untuk menyampaikan konsep riil mereka ke dalam fikiran orang lain 3. 2. 5. La. KANDUNGAN (content).) 6. Definisi bahasa adalah sebagai berikut: 1. y KOMPONEN BENTUK (form). iaitu Do. Re.Tatabahasa Tatabahasa adalah satu sistem pertuturan atau undang -undang yangmenggabungkan perkataan untuk membentuk ayat -ayat. Fa.

Kumpulan pertama ialah bunyi yang dihasilkan tanpa gangguan dalam rongga mulut. 5. Umumnya. bunyi [ai] bermula daripada bunyi vokal depan luas (a) dan meluncur kepada bunyi vokal depan sempit [i]. terdapat pula bunyi geluncuran. MORFOLOGI 1. . Kumpulan bunyi yang dihasilkan demikian dikenali sebagai vokal. Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. 4. bentuk dan penggolongan kata. terdapat tiga golongan bunyi iaitu vokal. Selain dua golongan utama itu. Contohnya. konsonan dan diftong. Penggolongan Bunyi Bahasa Melayu 1. 10. Contoh: hujung lidah. iaitu bunyi yang bermula daripada satu vokal dan beralih kepada bunyi vokal yag lain. dengan cara disekat atau dihalang dan udara keluar melaluironga mulut atau rongga hidung 7. Bunyi itu hanya dipengaruhi oleh keadaan lidah dan bentuk bibir. 6. 2.Alat-alat sebutan Bunyi bahasa dikeluarkan oleh alat -alat sebutan seperti beikut : y Bibir Gigi y Gusi Lelangit kerasLelangit lembutAnak tekakLidah Rongga tekak Rongga mulut y Rongga hidungParu -paruPeti suara dan pita suara Alat-alat sebutan dapat dibahagikan kepada dua jenis. gusi dan lelangit keras. Geluncuran bunyi vokal ini dikenali sebagai diftong. 9. Golongan kedua ialah bunyi yang dihasilkan dengan gangguan oleh alat -alat sebutan sehingga jalanaliran udara dari paru-paru terganggu. 2. iaitu: (a) pengeluar (artikulator) . bibir lelangit lembut dan sebagainya. Kumpulan bunyi yang terhasil dikenali sebagai konsonan 8. (b) daerah pengeluar (artikulasi) .alat yang dapat digerak-gerakkan dengan bebas dan dapat diletakkan dibeberapa kedudukan. Contoh: gigi atas. dalam bahasa Melayu. 3. Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan tidak tersekat ata u terhimpit.merupakan tempat-tempat yang dapat dicapai olah artikulator.

Jelas di sini bahawa perkataan-perkataan terdiri daripada morfem tetapi tidak semua morfem itu perkataan. 5. Tegasnya. dapur dan meja. 6. b) Kata Dasar :ialah kata yang menjadi dasar untuk membentuk kata. Contoh : Morfem bebas ± µsaya¶ Morfem terikat ± µber¶ dan µkan¶. kata akar . Contoh : µberpeluh¶ = 2 morfem: ber+peluh µberkakikan¶ = 3 morfem: ber+kaki+kan µsaya¶ = 1 morfem: saya y y y y y y Morfem boleh bersifat bebas (boleh wujud bersendirian) atau terikat (hanya wujud bersama-sama morfem lain).3. Contoh. kata majmuk. Perbezaan antara perkataan dan morfem terletak pada sifat bebasnya. pemajmukkan dan penggandaan. contohnya ialah kerusi. kata tunggal bolah mengandung hanya satu suku kata atau mengandung lebih daripada satu suku kata. Konsep Perkataan. pemajmukan dan penggandaan. kata terbitan. hanya boleh wujud dengan kata dasar bagi membentuk perkataan seperti µberkakikan¶. Bentuk kata ialah rupa unit tatabahasa sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. kata akar ialah Morfem bebas jujur pada kata kejujuran. . Sesuatu perkataan itu dibentuk dari satu morfem atau lebih. perkataan ialah ben tuk bebas yang boleh berdiri sendiri. Perkataan ditakrifkan sebagai satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna. a) Kata Akar: ialah kata dasar yang terdiri daripada satu morfem bebas iaitu bentuk dasar belum diberi sebarang imb uhan. Oleh itu. kata akar dapat dianggap sebagai inti sesuatu kata. Kata tunggal: ialah kata yang tidak mengalami peroses pengimbuhan. Unit-unit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan dikenali sebagai morfem. 7. Ada morfem yang bersifat bebas dan ada yang bersifat terikat tetapi semua perkataan bersifat bebas. Kata dasar ini boleh terdiri daripada akar kata. Dalam bahasa Melayu. yakni dapa t berdiri sendiri. Bentuk Kata a. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota dala kumpulan atau golongan yang sama. kata ganda dan frasa tertentu. Ia terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. Morfem ialah unit terkecil dalam bahasa yang berfungsi dalam gramatis atau yang menjalankan tugas nahu. 4.

-kan e. lemah lembut. SINTAKSIS DEFINISI SINTAKSIS Sintaksis ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. apitan dan sisipan. a. ada empat jenis frasa iaitu FN. per-. a. Proses Pembentukan Kata proses merangkaikan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Frasa Frasa ialah satu binaan atau unsur ayat yang terdiri daripada sekurang kurangnya duaperkataan atau jika terdiri daripada satu perkataan. struktur. iaitu proses menggandingkan imbuhan pada kata dasar. pe-. Pengulangan kata dasar itu boleh melibatkan seluruh kata dasar. kata adjektif. Seperti yang diterangkan di atas. Apitan: PeN-an. d. dan binaan atau konstruksi ayat. kaki bangku. kata kerja.b. c. iaitu imbuhan awalan. dan kata tugas. Penge-an d. . keb. FK. Golongan Kata Kata dapat digolongkan kepada kata nama. Awalan : peN-. Imbuhan dapat dibahagikan kepada empat jenis. gambar rajah.Ia juga ialah kajian mengenai hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam bahasa. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan kebanyakannya dieja terpi sah. Frasa tidak boleh dipecahkan kepada subjek dan predikat. Kata Ganda: Ialah kata yang terhasil melalui proses mengulang kata dasar. akhiran. ia berpotensi untuk diperluas menjadi duaperkataan atau lebih. Kata Terbitan: Kata terbitan ialah kata yang terhasil daripada Proses Pengimbuhan. sebahagian kata dasar atau digandakan secara berima. Sisipan : -i. Contoh. Kata majmuk: ialah kata yang terbentuk dengan merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan membawa makna tertentu. Akhiran: -an c. FA dan FS.

jenis-jenis makna. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). Contoh ayat di atas terdiri daripada dua bahagian iaitu (i). / m /. / o /. 2. SEMANTIK 1. / b /. ayat atau wacana dan hubungannya dengan idea. / s /. / e /. [ rumah ]. Rujukan 1. Contohnya: Ahmad sedang membuat kerja rumah. frasa. / c/. / y /. [ bangku ]. Semantik dalam Bahasa Melayu dapat diteliti dari aspek -aspek seerti dan rujukan. / t /. 3. frasa dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu frasa endosentrik dan frasa eksosentrik. Ahmad sedang. membuat kerja rumah. perkataan. / i /. iaitu sama ada frasa nama (F N). Ayat Ayat ialah binaan yang terdiri daripada unsur ayat. bulan rumah: binaan untuk tempat tinggal budak: anak. dan unsur semantik dalam nahu. / h /. b. baik pada peringkat morfem. [ budak] kertas: bahan tipis yang diperbuat daripada kayu bangku: papan panjang yang berkaki (tempat duduk) wanita: perempuan dewasa cahaya: benda terang yang memancar daripada matahari. 3. 4. secara ringkas. Subjek dan prediket pula mempunyai unsur unsur. Kata semantik itu kemudian disetujui oleh para ahli bahasa sebagai istilah untuk bidang kajian linguistik yang menganalisis makna. 2. [ wanita ]. iaitu unit-unit yang membentuk ayat. Rujukan ditambah dengan kata atau istilah yang sesuai. / a /. ayat. / r /. frasa kerja (FK). kata. dan perasaan. Semantik pula. konsep atau perlakuan yang dirujuk. merupakan bahagian utama yang membentuk klausa atau ayat bahasa Melayu. dapat dijelaskan sebagai suatu bidang ilmu yang mengkaji makna perkataan dan ayat dalam bahasa. / g /. [ bangunan ]. / d /. peribahasa (termasuk simpulan bahasa). Menurut binaannya. Bahagian subjek dan predikat. / u / akan menerbitkan bunyi yang bermakna. Misalnya gabungan fonem: / k /. (ii). menara . konsep. / n /. / w /. kanak-kanak bangunan: sesuatu yang didirikan seperti rumah. Kata µsemantik¶ ini. perubahan makna. sebenarnya berasal daripada kata adjektif bahasa Yu nani semantickos yang membawa makna µpenting¶ atau µbererti¶. gedung. [ kertas ]. [ cahaya ]. Rujukan ialah benda.

Pragmatik -cabang ilmu linguistik yan mengkaji hal -hal yang merangkumi struktur bahasa sebagai alatperhubungan sama ada antara penutur dan pendengar atau penulis dan pembaca. Semua orang mengakui akan kepentingan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan bahasa.2) ASAS PEMEROLEHAN BAHASA PENGENALAN Bahasa adalah milik manusia yang paling penting dan bahasalah yang membezakan antara manusia dan makhluk-makhluk lain. melahirkanpendapat. Tanpa bahasa.Manusia juga menggunakan bahasa untuk menyampaikan ilmu dan mencipta keindahan melalui kesusasteraan. -Hashim Musa & Ong Chin Guan: Teori berkaitan dengan interpretasi pengujaran -George Yule: Kajian makna. pandangan dan perasaan. manusia dapat berhubung. yg libatkan penyampai dan penerima (libatkan komunikasi 2 hala) 2. manusia akan hidup terasing dari masyarakat dan tiada .

cara organisma berinteraktif antara satu sama lain dan juga dengan alam sekitar dengan kelebihan atau kekurangan fizikal tersebut. FISIOLOGI y y y y y Fisiologi merujuk kepada pengkajian mengenai sifat fizikal benda hidup. kebolehan ini dinamakan jentera pemerolehanbahasa atau Language Acquisition Device (LAD ). Dari segi aspek pemerolehan bahasa. kanak-kanak tidak akan memperolehi sebarang bahasa dan sukar menerima bahasa yang akan diajar. Tanpa pendedahan bahasa. Contoh masalah fizikal: Pekak. sejak anak itu dilahirkan. Ketika itu. Walaupun pada mulanya bayi dilahirkan tanpa kebolehan berbahasa tetapi pemerolehannya akan berlaku sedikit demi sedikit dan berperingkat -peringkat mengikut perkembangan otaknya. kes congenital rubella yang melibatkan kanakkanak yang dilahirkan dengan katarak mata dan pekak. Mengikut teori biologis. Seorang kanak-kanak yang normal akanmemperolehi bahasa pertamanya antara umur dua hingga enam tahun. Walau bagaimanapun. tulisan ataupun sentuhan sebelum pembelajaran bahasa berlaku. Setiap manusia yang baru dilahirkan.kemajuan. memang sudah ada satu kebolehan menggunakan bahasa. terdapat juga sesetengah kes yang melibatkan kecacatan fizikal danmenyebabkan individu itu tidak dapat memperolehi bahasa. psiko -sosial dan kognitif. Walaupun kanak -kanak ini dapat . satu perkara yang pasti ialah setiap kanak -kanak memerlukan pendedahan terhadap bahasa. Pemerolehan bahasa : situasi yang mana kanak-kanak memperolehi bahasa yang digunakan oleh masyarakat persekitaran secara menyerap. Kanak-kanak normal yang memiliki alat artikulasi yang sempurna lebih mudah memperolehbahasa berbanding kanak-kanak bermasalah fizikal. kita akan melihat kepada tiga elemen yang membolehkan seseorang individu memperoleh bahasa iaitu fisiologi. Mereka tidak boleh mendengar percakapan orang lain. Di dalamt opik asas pemerolehan bahasa. Menurut Chomsky (1965). Kanak-kanak yang mempunyai kecacatan fizikal masih boleh memperoleh bahasa sekiranyamenjalani latihan (bahasa isyar at). isyarat. keadaan fisiologi yang sempurna adalah amat penting. sumbing. mereka akan mengambil perkataan perkataan penting. Kanak-kanak memerlukan beberapa pendedahan bahasa sama ada melalui pertuturan.Kanak -kanak perlu mendengar cara -cara bahasa dihasilkan dan apakah hubungan bahasa dengan objek. Contohnya. tanpa dipelajari atau dipaksa. bisu. secara semulajadinya mempunyai beberapa alat fizikal yang sesuai untuk memperolehi bahasa. mempelajarinya dan seterusnya menggunakannya. Namun begitu. Pemerolehan bahasa sering dikaitkan dengan cara -cara bahasa dikuasai oleh seseorangkanak-kanak.

Kanak -kanak perlu mendengar cara-cara bahasa dihasilkan dan apakah hubungan bahasa dengan objek. umur Helen ketika didedahkan semula kepada bahasa adalah 7 tahun. Oleh itu. Ibu bapa Helen telah mengupah Anne Sullivan Macy untuk mengajar Helen ber cakap. PSIKO-SOSIAL Merujuk kepada hubungan sosial seseorang dengan individu-individu di persekitaran.Kanakkanak memerlukan pendedahan terhadap bahasa.Usaha untuk membuatkan Helen bercakap berjaya. Walau bagaimanapun. Berbeza dengan Victor yang tidak terdedah kepada bahasa selama11 atau 12 tahun. kanak -kanak ini tidak boleh bercakap atau memahami bahasa. Selain itu. tetapi dia telah diserang oleh penyakit yang teruk sehingga menyebabkan dia pekak dan buta ketika berusia 1 tahun 7 bulan. Pendedahan terhadap bahasa merupakan satu faktor yang paling penting dalam mengajar kanakkanak berbahasa KAJIAN KES 2 : HELEN Seorang budak perempuan yang pekak dan buta.Dia telah dimasukkan ke Institut Orang -orang Pekak dan Bisu di Paris dan diajar berbahasa oleh Sicard dengan menggunakan kaedah pengajaran orang -orang pekak tetapi gagal. Tanpa pendedahan bahasa. KAJIAN KES 1 : VICTOR Seorang budak yang ditemui di dalam hutan. mereka masih tidak dapat belajar bahasaisyarat. kanak -kanaktidak akan memperolehi sebarang bahasa dan sukar menerima bahasa yang akan diajar. Mengapa Victor tidak belajar lebih daripada yang telah dipelajarinya walaupun telah diajar oleh seorang yang pakar dalam teknik mengajar bahasa? Antara faktornya ialah Victo r tidak pernah didedahkan pada bahasa manusia kemungkinan sejak ia dilahirkan sehinggalah dia ditemui. Helen telah pun mendapat melalui peringkat awal pemerolehan bahasa sebelum ditimpa nasib malang.Tidak pernah mendengar bahasa manusiaselama 11 atau 12 tahun. Helen dilahirkan normal. Ini kerana.Umur ketika ditemui dianggarkan 11 atau 12 tahun tetapi bilakah dia dibuang di dalam hutan tidak dapat dipastikan. Helen mendengar bahasa dan mendapat belaian ibunya. Ini kerana dia telah terdedah kepada bahasa sebelum ditimpa malang. KOGNITIF .menggunakant angannya seperti kanak-kanak yang boleh melihat.Setelah umur Helen 7 tahun.

memang sudah ada satu Kebolehan menggunakan bahasa. Menurut Noam Chomsky.Chomsky (1965).kanak -kanak akan mengalami kesukaran menguasai bahasa sesudah ia meningkat umur 13 tahun. mempelajarinya danseterusnya men ggunakannya. KAJIAN KES 3 : GENIE Genie telah dibesarkan dalam pengasingan. Kanak-kanak menguasai bahasa pertamanya bukan melalui proses pembelajaran tetapi dengan cara mempero lehi dan ini berlaku secara tidak formal. Kanak-kanak Terencat Akal.LAD dikat akan dimiliki kanak-kanak dan alat inilah yang menjadikan kanak -kanak dapat memperoleh bahasa daripada ibu bapa dengan mudah. Kanak-kanak terencat akal pada tahap sederhana boleh berkomunikasi dengan baik walaupun agak lambat berbanding kanak-kanak normal. Ketika itu. cooing. Umur Genie ketika mula diajar bahasa telahpun menjangkau lebih13 tahun di mana ia telah melangkaui peringkat pemerolehan bahasa. mereka akan mengambil perkataan -perkataan penting.Kebolehan ini membolehkan mereka memperoleh dan menguasai bahasa dengan mudah dan cepat. Mangantar Simanjuntak ( 1979 ). Ini kerana. ahli-ahli psikologi bersependapat. setiap individu telah diprogramkan secara genetic un tuk menguasai bahasa. sejak seorang individu itu dilahirkan. kesemua elemen tersebut saling melengkapi untuk membolehkan kanak -kanak memperolehi bahasa .kanak-kanak akan mengalami kesukaran menguasai bahasa walaupun diajar.Kognitif merupakan elemen pemerolehan bahasa yang melibatkan proses mental.Bagi kanak-kanak terencat akal. Kanak -kanak dilahirkan dengan LAD iaitu mekanisma bahasa yang membolehkan mereka mengesan penggunaan bahasa yang digunakan di persekitaran. Proses ini sangat aktif berlaku sebelum kanak -kanak berumur 12 tahun(Kreshan & Terrell. LAD juga dikaitkan dengan nature di mana alat ini merupakan suatu yang semula jadi. babbling. kanak-kanak terencat akal pada tahap yang teruk memerlukan latihan khas untuk mempelajari bahasa. psiko-sosial dan tahap kognitif yang baik.Tidak mendapat pendedahan bahasadalam masa yang terlalu lama menyebabkan Genie tidak mampu menguasai bahasa dengansempurna walaupun telah diajar.Dengan LAD maka berlakulah berkembangan bahasa kanak-kanak sepertimenangis.Namun.Tidak pernah mendengar bahasa manusiaselama 12 tahun sehinggalah dia berjaya dilarikan oleh ibunya. kebolehan ini dinamakan alat pemerolehan bahasa atau LanguageAcquisition Device (LAD). KESIMPULAN Elemen-elemen yang penting dalam pemerolehan bahasa adalah sifat fizikal yang lengkap. Pada peringk at ini. mereka juga mempunyai kebolehan untuk memperoleh bahasa. Mengikut teori biologis.Dia telah dikurung oleh ayahnya di dalam sebuah bilik kecil sejak dia berumur lebih kurang 1 tahun 8 bulan.1983). Seorang kanak kanak yang normal akan memperolehi bahasa pertamanya antara umur dua hinggaenam tahun.

3) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN BAHASA FAKTOR KOGNITIFÁ Menekankan tentang peranan permodelan. Contoh : y Kanak-kanak meniru percakapan maklumbalas dan gaya bahasa orang dewasa.dengan baik secara semula jadi dan boleh menggunakan ba hasa dalam kehidupan seharian.Sokongan serta pengaruh ibu bapa dan guru penting dalam perkembangan bahasa kanak-kanak. Dalam kajian lain mendapati kanak-kanak yang mempunyai ibu yang banyak berkomunikasi dengan mereka mempunyai empat kali ganda lebih perbendaharaan kata dari kanak-kanakyang mempunyai ibu pendiam. kecederaan pada kawasan broca dan kawasan wern icke (kedua-duanya terletak di . Menurut kajian. Kajian terhadap PRA -sekolah di Amerika (1998-99) mendapati ibu bapa yang membaca kepada anak-anak mereka tiga hingga empat kali seminggu akan menyebabkan anak -anak ini mempunyai kemahiran berbahasa yang lebih baik berbanding dengan ibubapa yang kurangbebuat demikian. Kanak-kanak secara semulajadi mempunyai kebolehan untuk mengesan tatabahasa dan cara penggunaan bahasa tersebut. y Kanak-kanak mungkin mempelajari beberapa aspek dalam kemahiran bahasa apabila melihat dan mendengar percakapan orang lain. y Mereka seterusnya akan meniru dan mengulanginya apabila diteguhkan FAKTOR PERSEKITARAN Keluarga dan persekitaran mempunyai pengaruh kuat keatas kemah iran berbahasa.Kajian mendapati jumlah masa interaksi antara ibubapa dan kanak-kanak serta status sosioekonomi ibubapa mempengaruhi perbendaharaan kata kanak-kanak. 2. Menurut kajian Betty Hart dan Todd Risly (santrock. FAKTOR GENETIK Naom Chomsky (1997) menegaskan individu telah diprogramkan secara genetik untuk menguasai bahasa. Golongan bukan profesional kurang bercakap dan kura ng menerangkan sesuatu perkara dengan lebih lanjut kepada anak -anak.2007) mendapati ibu bapa dari golongan profesional menyediakan persekitaran untuk perkembangan bahasa yang lebih baik berbanding golongan bukan profesional.Beliau menyatakan kanak -kanak melahirkan dengan LAD (Language Acquisition Device)-mekanisme penguasaan penguasaan bahasa yang membolehkan mereka mengesanpenggunaan bahasa yang digunakan dipersekitaran.

Peneguhan (gerak balas) Dalam proses pemerolehan bahasa. menganggukkan kepala dll. Gerak balas diikuti oleh peneguhan yang positif juga akan diulangi. 3. Teori ini menekankan bahawa bahasa diperolehi melalui pengalaman. Pengaruh Persekitaran (ransangan) Ahli-ahli behavioris menekankan kepentingan pengaruh persekitaran dalam pembelajaran bahasa. Hull. 2. Pengulangan Proses ulangan memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa. ibu bapa dan penjaga kanak -kanak menggunakan pelbagai cara untuk meneguhkan gerak balas bahasa yang betul.Sesuatu ujaran terbentuk kerana adanya rangsangan dalam bentuk-bentuk bahasa dan bukan bahasa. Perkataan ataupun bentuk-bentuk bahasa yang sering diulang akan cepat dipelajari oleh kanak-kanak . dan Skiner Pavlov. TOPIK 3 : TEORI-TEORI PERKEMBANGAN BAHASA 3. kata pujian. Sesuatu gerak balas yang betul akan diulangi jika diikuti dengan ganjaran. Thordike berpendapat bahawa pembelajaran sebagai satu proses yang mekanis bagi membentuk satu kebiasaan. Cth: seorang kanak-kanak bertutur kerana ada orang yang bercakap dengannya ataupun kanak -kanak itu sendiri perlu bercakap untuk memenuhi keperluan -keperluan asasinya.1) TEORI BEHAVIOURIS y Ahli-ahli psikologi seperti. Greak balas yang sering diulangi akan menjadi kebiasaan y y Elemen-elemen penting dalam Teori Behaviouris 1.hemisfera otak) boleh menyebabkan seseorang individu hilang keupayaan dalam berbahasa. Cth: memberikan senyuman. Ahli-ahli behavioris berpendapat bahawa terdapat perhubungan antara satu rangsangan dengan gerak balas.

maka akan dapat membuat seorang anak mempunyai sifat-sifat tertentu. Diskriminasi . selepas bunyi loceng (gerak balas) anjing akan diberikan daging (ransangan). n amun penghapusan berlaku apabila anjing tidak diberikan daging selepas bunyi loceng. Maka. Oleh itu kerisauan kimia telah digeneralisasikan dgn biologi. bagi Memberikan motivasi dan galakan kepada kanak-kanak untuk mempelajari bahasa melalui proses peneguhan yang disertakan ganjaran. cth: pada kebiasaannya. Ia juga risa u dengan ujian biologi kerana dua matapelajaran tersebut ada kaitan dgn yg lain. Cth: Ali risau setiap kali diadakan ujian kimia. Generalisasi : Rangsangan yg sama hasilkan tindak balas yg sama. Implikasi dalam bahasa Memudahkan dan mempercepatkan proses pemorelahan bahasa golongan kanak-kanak. Ia percaya bahwa dengan memberikan keadaan tertentu dalam proses pendidikan. Cth Jika Ali ambil ujian Sejarah ia tak risau nak ambil ujian Bahasa Inggeris kerana ia tiada kaitan dengan yg lain. Penghapusan :sesuatu gerak balas pelaziman tidak disertai dengan ransangan. Memudahkan para guru merancang aktiviti yang dapat mengukuhkan penguasaan bahasa murid berdasarkan Teo ri Behaviouris . seseorang itu mampu membentuk manusia yang berkelakuan positif sertame ninggalkan perkara yang negatif berdasarkan keadaan tertentu yang telah dipelajarinya. y Kekurangan y Kajian ahli-ahli psikologi yang mengkaji Teori Behaviouris hanya ditumpukan kepada lakuan binatang dan kesimpulan daripada kajian tersebut diterima untuk lakuan manusia memperoleh bahasa. Tindakan individu terhadap suatu rangsangan tertentu shj.Kelebihan dan Kekurangan Teori Behaviouris Kelebihan y Menurut John Broades Watson. y y y Teori Behaviouris tidak dapat menghuraikan proses perolehan aspek bahasa yang kompleks.

Bidang kajian Psikolinguistik bersifat antara disiplin dan dikaji oleh orang -orang daripada berbagai bagai bidang. perkataan. menggunakan. Adadnya beberapa subdisiplin. dan memahami bahasa. sains kognitif.Adanya banyak .Penglibatan-penglibatan singkat dalam bidang ini pada mula mulanya merupakan usaha-usaha falsafah. Sesuatu gerak balas akan diulangi jika diikuti dengan ganjaran. Sesuatu gerak balas yang sering diulangi akan membentuk kebiasaan. 3. biasanya melalui kaedah-kaedah uji kaji atau sekurang-kurangnya kaedah kuantitatif (dan bukannya pencerapan naturalistik seperti yang dilakukan oleh Jean Piaget dalam penyelidikannya terhadap perkembangan kanak -kanak). dan teori maklumat untuk mengkaji bagaimana otak memperoses bahasa. dan sebagainya. umpamanya. neurosains. dengan neurolinguistik kini merupakan sebuah bidang baru pada dirinya. serta proses-proses yang membolehkan pemahaman pernyataan. Psikolinguistik meliputi proses-proses kognitif yang membolehkan penjanaan ayat-ayat yang bertatabahasa dan bermakna dari segi perbend aharaan kata dan struktur tatabahasa. Penyelidikan moden mempergunakan biologi.Kesimpulan Pembelajaran ialah satu proses mekanis yang terjadi daripada perhubungan antara rangsangan (stimulus) dan gerak balas (respon). seperti psikologi. diakibatkan sebahagian besarnya oleh kekurangan data-data yang padu tentang bagaimana otak manusia berfungsi. sains kognitif.2) TEORI PSIKO-LINGUISTIK Definisi Psikolinguistik Psikolinguistik atau psikologi bahasa ialah kajian faktor-faktor psikologi dan neurobiologi yang membolehkan manusia memperoleh. dan linguistik. teknik-teknik tak invasif untuk mengkaji pengerjaan neurologi otak semakin digunakan.Psikolinguisti perkembangan mengkaji keupayaan bayi-bayi dan kanak-kanak untuk membelajari bahasa. Sesuatu gerak balas yang diikuti denga n peneguhan yang positif juga akan lebih sering diulangi. teks.

dan bagaimana kita menggunakan sintaksis . Sebaliknya. Semantik adalah berkenaan dengan makna perkataan -perkataan dan ayat-ayat. dan pembentukan perkataan berdasarkan peraturan-peraturan (umpamanya.sintaksis adalah penuh dengan perbalahan. Morfologi ialah kajian struktur -struktur kata.Yang pertama antara perkara -perkara ini mengaitkan bunyi dengan maksud .tidak menimbulkan begitu banyak perbalahan dan secara amnya dianggap sebagai bidang yang komunikasi haiwan dan manusia mempunyai sekurang-kurangnya sesetengah persamaan (sila lihat Komunikasi haiwan). Teori-teori Teori-teori mengenai bagaimana bahasa bertindak dalam akal manusia mencuba menjelaskan. antara lain.iaitu. pembentukan kata berimbuhan). bagaimana kita mengaitkan bunyi -bunyi (atau isyaratisyarat) bahasa.subbahagian dalam bidang psikolinguistik yang mendasari komponen -komponen bahasa manusia. dan semantik daripada pola-pola dalam teks tercetak. bagaimana kita dapat menyusun perkataan-perkataan untuk menghasilkan dan memahami urutan urutan kata yang kita panggil "ayat". Sintaksis ialah kajian pola -pola yang menetapkan bagaimana perkataan -perkataan digabungkan untuk membentuk ayat.Jika sintaksis adalah berkenaan dengan struktur formal ayat. semantik mengolahkan maksud ayat-ayat yang sebenar.Dalam bidang psikolinguistik. Pragmatik adalah berkenaan dengan peranan konteks dalam pentafsiran makna. Kajian tentang pengecaman kata dan pembacaan memeriksa proses-proses yang terlibat dalam pemerolehan maklumat ortografi. morfologi. dan merupakan tumpuan perbincangan yang berikut. khususnya hubungan antara perkataan perkataan yang berkait ( seperti jalan dan berjalan). Fonetik dan fonologi adalah berkenaan dengan kajian bunyi pertuturan. fonologi. . penyelidikan menumpukan perhatian pada bagaimana otak memproses dan memahami bunyi-bunyi itu.

Sintaksis ini.Pada dasarnya. .Sudut pandangan kedua ."Gadis itu yang keretanya menghalang pemandangan pokok yang saya tanam pada tahun lalu ialah kawan saya". menurut sudut pandangan kedua. kanak -kanak yang membelajari sesebuah bahasa mempunyai ruang pencarian yang luas untuk memeriksa dengan teliti antara tatabahasa -tatabahasa manusia yang mungkin. umpamanya. dan diwakili oleh teori -teori mentalisme Jean Piaget dan penyokong empirisisme. Ulasan itu memulakan apa yang telah diistilahkan sebagai "revolusi kognitif" dalam bidang psikologi. termasuk penggunaan ganti nama relatif untuk merujuk kembali kepada bahagian bahagian ayat yang awal . dan mendakwa bahawa. sebagai contoh. y Pandangan kedua ini menganggap bahawa keupayaan manusia untuk memperoleh sintaksis adalah"terbina" di dalam otak. Rudolf Carnap.Pandangan pertama adalah amat popular sehingga kira -kira tahun 1960.Aliran fikiran psikologi yang dikenali sebagai faham ketingkahlakuan (sila lihat Tingkah laku lisan (1957) oleh B. (Rekursi. dan secara logic memilih bahasa ( -bahasa) yang dituturkan di dalam komuniti penuturnya. terdapat dua buah aliran fikiran tentang bagaimana kita dapat mencipta ayat-ayatsintaksis: y Sintaksis ialah hasil evolusi kecerdasan manusia yang semakin meningkat dengan berlalunya masa. berkata pandan gan "semula jadi" Oleh itu. Bahasa wujud kerana manusia mempunyai keupayaan semula jadi untuk memperoleh apa yang telah dipanggil "tatabahasa sejagat".F. dan faktor -faktor sosial yang menggalakan perkembangan bahasa pertuturan.iaitu "yang semula jadi" .boleh dikatakan secara adil sebagai bermula dengan ulasan Noam Chomsky yang amat kritis terhadap buku Skinner pada tahun 1959 di dalam halaman-halaman jurnal Bahasa [1]. Skinner) mengemukakan pandangan bahawa bahasa (termasuk sintaksis) ialah tingkah laku yang dibentuk oleh gerak belas terlazim. ciri-ciri sintaksis yang rumit seperti rekursi tidak dapat difahami juga oleh makhlukmakhluk bukan manusia yang paling cerdas dan sosial. adalah yang mentakrifkan bahasa manusia dan menyebabkannya berbeza juga daripada bentuk bentuk komunikasi haiwan yang paling canggih.) Keupayaan untuk menggunakan sintaksis seperti ini tidak akan wujud tanpa konsep semula jadi yang mengandungi sokong bawah untuk peraturan -peraturan tatabahasa yang menghasilkan rekursi.

Perubahan terjadi melalui rangsangan . ia tidak dapat diuji. ungkapan-ungkapan linguistik yang lebih baik mungkin menghasilkan kepa duan. Dalam istilah biologi evolusi moden.ialah artifak kebudayaan. Keupayaan itu mungkin dihasilkan oleh mutasi yang menggalakkan (terlalu tidak mungkin). termasuk sintaksis dan lain-lain.Pandangan penentang masih menganggap (termasuk perkembangan kecerdasan selama beratus -ratus ribu tahun. Fakta bahawa sesuatu struktur sintaksis yang dapat difikirkan tidak wujud dalam mana -mana bahasa di dunia adalah suatu pencerapan yang memang menarik. sintaksis dalam bahasa beransur-ansur meningkatkan kepaduan kumpulan dan potensi untuk hidup. Bahasa. serta interaksi man usia selamaberpuluh-puluh ribu tahun. ataupun bukti bahawa bentuk-bentuk itu tidak dapat wujud atau tidak dapat dibelajari. sintaksis tepat mungkin memenuhi keperluan -keperluan kelompok.Bidang psikolinguistik sejak masa itu telah ditakrifkan oleh gerak -gerak balas terhadap Chomsky. dengan kata yang lain.Dari sudut pandangan ini. TEORI BELAJAR BEHAVIORISME Teori belajar Behavorisme ialah suatu (perubahan perilaku yang dapat diamati. dan potensi untukhidup. TETAPI sintaksis tepat hanya dapat berkembang daripada sintaksis asas . tekaan. atau (l ebih mungkin) oleh penyesuaian kemahiran-kemahiran yang dikembangkan untuk tujuan -tujuan yang lain. kerjasama. diukur dan di nilai secara konkrit. Oleh itu. seseorang harus melihat pada kemahiran-kemahiran lain yang ciri-cirinya mungkin berguna untuk sintaksis. langsung tidak akan berkembang. Pandangan ini mencabar pandangan "semula jadi" kerana kebenarannya tidak dapat dibuktikan secara saintifik.Pandangan penyokong masih menganggap bahawa keupayaan manusia untukmenggunakan sintaksis adalah berbeza secara kualitatif daripada sebarang komunikasi haiwan. kemahiran -kemahiran ini dikatakan "disesuaikan lebih dahulu" untuk sintaksis (sila lihat "Eksaptasis").atau tiada sintaksis . tetapi ia bukannya bukti tentang kekangan genetikterhadap bentuk -bentuk yang mungkin. atau sekurang -kurangnya. Dengan kata yang lain.yang tidak mempunyai sebarang nilai hidup dan oleh itu. Apakah kemahiran-kemahiran bahawa bahasa ini yang sebenarnya sintaksis) merupakan ialah hasil tumpuan daripada penyelidikan terkini.

Á Perilaku yang dilazimkan ( perilaku tikus ) yang bersifat µoperon¶ atau µinstrumental¶ dalam hal perilaku ini menyebabkan munculnya biji makanan. adanya makanan dalam tin itu. Pada masa tikus itu lapar. Biji-biji makanan akan jatuh ke dalam tin jika bebatang besi yg disisipkan ke dalam kotak itu dipijak oleh tikus. Á Kedengaran bunyi µping¶ yang nyaring setiap kali biji makanan dijatuhkan ke dalam tin itu. Di luar kotak itu.perilaku dikawal melalui proses pelaziman operan . Hal ini bermakna.Setelah beberapa kali. tikus itu mempelajari bahawa apabila dia menekan batang besi. iaitu biji makanan. Di mana seorang dapat mengawal tingkah laku organisma melalui pemberian peneguhan yang bijaksana dalam sesuatu lingkungan. Á Hadiah yang menjadi pengukuh inilah yang menyebabkan tikus itu cenderung untuk menekan batang besi tersebut. ia secara tidak sengaja memijak batang besi itu. Á Seekor tikus dimasukkan ke dalam tin itu dan di beri makanan dengan menjatuhkan biji-biji makanan ke dalam tin. maka makanan akan dan lingkungan ini memberikan hadiah sebagai pengukuhan. Á Tingkah laku yang operon ini mempunyai pengaruh terhadap lingkungan pun jatuh ke dalam tin. ada tempat untuk ada satu alat menjatuhkan biji-biji makanan ke dalam tin itu.F. Menurut B. tin.Skinner . Eksperimen: tikus & biji makanan. .(stimulans) yang menimbulkan hubungan perilaku tindak balas (respon) juga dikenali sebagai teori pelaziman instrumental. Á Skinner berpandangan bahawa proses pelaziman instrumental kurang dikawal atau kurang ditentukan oleh faktor-faktor luaran. maka biji makanan jatuh ke dalam tin. Á Dalam sebuah kotak yang makanan yang diperbuat daripada dinamakan µkotak Skinner¶. Á Skinner ambil keputusan bahawa pengukuhan akan selalu menambah kemungkinan berulangnya sesuatu perilaku.

Murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipan dang sebagai cara belajar yang efektif. reflek. tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. TEORI BELAJAR HUMANISTIK Menurut Teori humanistik. pelaziman instrumental telah melonggarkan kawalan dengan mengambil kira daya kreativiti yang ada dalam diri para pelajar. menari. kelenturan. ÁTeori ini juga sesuai diterapkan untuk melatih kanak-kanak yang suka akan ganjaran apabila memberi respons yang betul. komunikasi satu hala berlaku (Murid dipandang pasif ). mengetik. y Penerapan teori behaviorisme yang salah dalam suatu situasi pembelajaran juga mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak kondusif bagi pelajar iaitu guru sebagai pusat utama. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya. Á Jelasnya. guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. bersukan. Á Para pelajar yang menentukan bentuk gerak balas yang harus mereka berikan berasaskan rangsangan yang di berikan oleh guru. spontaneous. menggunakan komputer. bukan dari .tetapi boleh juga merupakan sesuatu yang berbentuk kepuasan secara emosi atau perasaan. Kelebihan Teori: sangat sesuai untuk perolehan kemampuan yang memerlukan praktikal dan pembia san yang mengandung unsur-unsur seperti : Kecepatan. contohnya:percakapan bahasa asing. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. ganjaran-ganjaran yang diberikan tidak semestinya berbentuk benda fizikal. daya tahan dan sebagainya. Á Dalam proses pembelajaran yang berasaskan pelaziman instrumental. para pelajar diberikebebasan yang tertentu. berenang.proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri.Á Di samping itu.

iaitu membantu masing -masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mere ka. Tokoh penting dalam teori belajar humanistik secara teoritik antara lain adalah: Arthur W. Perilaku internal membezakan seseorang dari yang lain.Meaning (makna atau arti) adalah konsep dasar yang sering digunakan.Belajar terjadi bila mempunyai er ti bagi individu. Anak tidak bisa matematik atau sejarah bukan karena bodoh tetapi kerena mereka enggan dan terpaksa dan merasa sebenarnya tidak ada alasan penting mereka harus mempelajarinya. guru harus berusaha merubah keyakinan atau pandangan siswa yang ada. Combs.Lingkaran kecil (1) adalah gambaran dari persepsi diri dan lingkungan besar (2) adalah persepsi dunia.Sehingga yang penting ialah bagaimana membawa si siswa untuk memperoleh erti bagi peribadinya dari materi pelajaran tersebut dan menghubungkannya dengan kehidupannya. Untuk itu guru harus memahami perlaku siswa dengan mencoba memahami dunia persepsi siswa tersebut sehingga apabila ingin merubah perilakunya. Para ahli humanistik melihat adanya dua bahagian pada proses belajar. Personalia informasi ini pada individu. Combs memberikan lukisan persepsi diri dan dunia seseorang seperti dua lingkaran (besar dan kecil) yang bertitik pusat pada satu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. ialah: Proses pemerolehan informasi baru.sudut pandang pengamatnya. Arthur Combs (1912-1999) Bersama dengan Donald Snygg (1904 -1967) mereka mencurahkan banyak perhatian pada dunia pendidikan. Abraham Maslow dan Carl Rogers.Tujuan utama para pendidik adalah membantu si siswa untuk mengembangkan dirinya. Combs berpendapat bahawa banyak guru membuat kesalahan dengan berasumsi bahawa siswa hendak belajar apabila materi pelajarannya disusun dan disajikan sebagaimana mestinya. Perilaku buruk itu sebenarnya tak lain hanyalah dati ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan memberikan kepuasan baginya.Padahal erti tidaklah menyatu pada materi pelajaran itu.Makin jauh peristiwa-peristiwa itu dari persepsi diri makin berkurang pengaruhnya terhadap .

Maslow membagi keperluan-keperluan (needs) manusia menjadi tujuh hirarki.D pada tahun 1931. Bila seseorang telah dapat memenuhi keperluan pertama. sebelumnya ia telah merintis kerja klinis di Rochester Society untuk mencegah kekerasan pada anak. Maslow Teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal :  suatu usaha yang positif untuk berkembang kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Maslow mengemukakan bahawa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi keperluan yang bersifat hirarki. Carl Rogers Carl Rogers lahir 8 Januari 1902 di Oak Park. ialah keperluan mendapatkan rakyat aman dan seterusnya. Pada diri masing-masing orang mempunyai berbagai perasaan takut seperti rasa takut untuk berusaha atau berkembang. Illinois Chicago. takut untuk mengambil kesempatan.Jadi. Ia mengatakan bahawa perhatian dan motivasi belajar ini mungkin berkembang kalau keperluan dasar si siswa belum terpenuhi. Hierarki keperluan manusia menurut Maslow ini mempunyai implikasi yang penting yang harus diperhatikan oleh guru pada waktu ia mengajar anak-anak. ke arah kepercayaan diri menghadapi dunia luar dan pada saat itu juga ia dapat menerima diri sendiri (self). tetapi di sisi lain seseorang juga memiliki dorongan untuk lebih maju ke arah keperluan. keunikan diri. . barulah ia dapat menginginkan keperluan yang terletak di atasnya. ke arah berfungsinya semua kemampuan. takut membahayakan apa yang sudah ia miliki dan sebagainya. makin mudah hal itu terlupakan. seperti keperluan fisiologis. hal-hal yang mempunyai sedikit hubungan dengan diri. Semula Rogers menekuni bidang agama tetapi akhirnya pindah ke bidang psikologi. sebagai anak keempat dari enam bersaudara.perilakunya. Ia mempelajari psikologi klinis di Universitas Columbia dan mendapat gelar Ph.

Menjadi manusia bererti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Kualiti belajar experiential learning merangkumi : keterlibatan siswa secara personal. Dari bukunya Freedom To Learn. 2. Siswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada ertinya. iaitu: Menjadi manusia bererti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. ia menulis buku pertamanya. berinisiatif. Belajar yang bermakna dalam masyarakat modern bererti belajar tentang proses. Experiential Learning menunjuk pada pemenuhan keperluan dan keinginan siswa. iaitu: Kognitif (kebermaknaan) experiential (pengalaman atau signifikasi) Guru menghubungan pengetahuan akademik ke dalam pengetahuan terpakai seperti mempelajari mesin dengan tujuan untuk memperbaiki kenderaan. ia menunjukkan sejumlah prinsip-prinsip dasar humanistik yang penting diantaranya ialah : 1. Rogers membezakan dua jenis belajar. evaluasi oleh siswa sendiri. Menurut Rogers yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran.Siswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada ertinya.Gelar profesor diterima di Ohio State tahun 1960. bermakna bagi siswa Pengorganisasian bahan pengajaran bererti mengorganisasikan bahan dan idea baru sebagai bahagian yang bermakna bagi Pengorganisasian bahan pelajaran bererti mengorganisasikan bahan dan idea baru sebagai bahagian yang bermakna bagi siswa . Pengorganisasian bahan pelajaran bererti mengorganisasikan bahan dan idea baru sebagai bahagian yang siswa. Counseling and Psychotherapy dan secara bertahap mengembangkan konsep Client-CenterdTherapy. Siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Tahun 1942. dan adanya efek yang membekas pada siswa.

dan turut menyatakan pandangannya sebagai seorang individu. sebagai kekuatan pendorong. baik bagi individual ataupun bagi kelompok 7. 4. Bilamana cuaca penerima kelas telah mantap. fasilitator beransuransur dapat berperanan sebagai seorang siswa yang turut melibatkan diri. yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. 6. Guru Sebagai Fasilitator Psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator yang berikut ini adalah berbagai cara untuk memberi kemudahan belajar dan berbagai kualiti fasilitator.3. Fasilitator sebaiknya memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal. Fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan -tujuan kelompok yang bersifat umum. 3. atau pengalaman kelas 2. . Implikasi Teori Belajar Humanistik a. Dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya. situasi kelompok. seperti siswa yang lain. Ini merupakan ikhtisar yang sangat singkat dari beberapa guidenes (petunjuk): 1. Di dalam menganggap ungkapan-ungkapan di dalam kelompok kelas. Dia mencuba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mere ka. dan menerima baik isi yang bersifat intelektual dan sikap -sikap perasaan dan mencuba untuk menanggapi dengan cara yang sesuai. 5. masyarakat modern tentang proses. Pengorganisasian bahan 4. Dia menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. seorang anggota kelo mpok. Belajar yang bermakna pengajaran bererti dalam mengorganisasikan bahan bererti belajar dan idea baru sebagai bahagian yang bermakna bagi siswa.

 Menggunakan perkataan yang berhubung seperti antonim. Elemen-elemen Penting Memahami makna perkataan Kanak-kanak akan memahami makna mengikut kategori. Kognitif pula merupakan satu proses mentalis yang melibatkan pemikiran manusia.3) TEORI SEMANTIK-KOGNITIDAN TEORI PRAGMATIK-INTERAKSIONALIST Pengenalan Semantik adalah satu bidang dalam kajian linguistik yang mengkaji makna. Variasi bahasa . tetapi sebagai suatu andil secara pribadi yang boleh saja digunakan atau ditolak oleh siswa 9. pimpinan harus mencuba untuk mengenali dan menerima keterbatasan -keterbatasannya sendiri. Peningkatan usia . kuantiti dan masa. Perbendaharaan Kata Memahami perbendaharaan kata secara kualitatif dan kuantitatif. Mereka juga akan memahami makna perkataan yang mengandungi pelbagai makna.8. maksud bagi semantik kognitif ialah apa yang mereka lihat mereka hanya berfikir dan takfsir hanya di dalaman sahaja.mempelajari perkataan baru secara tidak formal. sinonim dan lain lain. Jadi ini bermakna. 3. Di dalam berperanan sebagai seorang fasilitator. Dia harus tetap waspada terhadap ungkapan-ungkapan yang menandakan adanya perasaanyang dalam dan kuat selama belajar 10. Menggunakan sesuatu konsep yang abstrak (peribahasa). perasaannya dan juga fikirannya dengan tidak menuntut dan juga tidak memaksakan. Dia mengambil inisiatif untuk ikut serta dalam kelompok.

 Pelajar tidak berupaya mengeluarkan pendapat dan hanya memahami sesuatu. Konsep perkataan yang diperolehi daripada deria -deria. kata kerja dan kata nama.Maksud Interaksionalist pula ialah merupakan suatu interaksi bahasa yang melibatkan penerimaan dan penyampaian makna yang tediri daripada struktur bahasa. Contohnya. Kanak-kanak sukar memahami perkataan yang menggunakan perkataan berhubung seperti antonim. Contohnya dari segi penglihatan seperti atas -bawah dan kotor . sinonim serta penggunaan sesuatu konsep yang abstrak seperti peribahasa. Masalah kekurangan perbendaharaan kata menyebabkan pelajar bermasalah untuk mempelajari perkataan baru. Kekurangan Teori Kanak-kanak tidak mudah memahami sesuatu makna tanpa Bahan Bantu Mengajar. Belajar bersendirian. Pelajar boleh menyesuaikan sesuatu perkataan mengiku t konteks ayat yang betul. Kelebihan Teori BBM (Bahan Bantu Mengajar) membantu pelajar memahami sesuatu makna. Berkonsepkan demokrasi: Belajar berkumpulan Belajar secara berinteraksi dengan rakan-rakan atau sesiapa sahaja. maksud Pragmatik ialah mengkaji hubungan diantara simbol atau perkata an dengan perlakuan yang ditunjukkan oleh seseorang . Penggunaan bahasa yang berstruktur. Teori Pragmatik-Interaksionalist Pengenalan Manakala bagi Pragmarik-Interaksiolist pula. Oleh itu Pragmatik -Interaksionalist ialah apa ya ng mereka lihat mereka .bersih.

Kelebihan Teori Murid-murid akan menyuarakan apa yang mereka fahami. Contohnya: menguasai kemahiran berkomunikasi. Kekurangan Teori Kanak-kanak memerlukan masa yang lama untuk menganalisa apa yang disampaikan secara lisan. . Harus memahami sesuatu makna dahulu sebelum mengaplikasikannya kepada situasi sebenar. Penggunaan Bahasa secara Umum Aplikasi daripada persekitaran pengajaran ke situasi lain.hanya berfikir dan takfsir hanya di dalaman dan kemudian mereka meluahkan dengan perbuatan ataupun perkataan. semakin teruk keupayaan mereka untuk menguasai bahasa. Meningkatkan kebolehan berkomunikasi. Contohnya: memahami arahan dan memberi tindak balas. Contohnya dari segi bentuk pasif dan perbandingan. Elemen Penting Pengurusan Tajuk Boleh untuk memperkatakan tentang sesuatu tajuk. Kemahiran Linguistik Keselarasan bahasa bersesuaian dengan keupayaan kognitif. (perbualan) Mengupas sesuatu tajuk dari segi intelektual dan pengetahuan. Mereka berupaya memindahkan situasi yang dipelajari kepada situasi yang lain. Semakin teruk kognitif mereka. (Berupaya memindahkan situasi yang dipelajari kepada situasi yang lain yang lebih umum) Pemahaman Memproses maklumat: Menganalisa apa yang disampaikan secara lisan.

Peringkat Perlahiran Auditori (bertutur) D. spatial. Kesemua perkara ini perlu diperhatikanagar penilaian yang dibuat dapat menggambarkan keadaan sebenar tentang kekuatan dankelemahan seseorang Pengetahuan tentang perkembangan seseorang kanak-kanak adalahmerupakan suatu perkara yang amat penting untuk didalami. fizikal. Peringkat Penerimaan visual (membaca) E. Dapat menarik minat murid-murid untuk belajar menggunakan konteks ayat yang betul TOPIK 4 : BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN 4.menjelaskan bahasa ialah penyimpangan drp pendengaran. Peringkat Penerimaan Auditori (mendengar) C. spesifik dan efektif.pertuturan bahasa normal yg menganggu komunikasi dan menyebabkan persepsi negatif terha dap individu yg mengalaminya dan individu tsbt menjadi malu dan berasa rendah diri. y Peringkat Perkembangan Kemahiran Bahasa. A. y MASALAH BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH MASALAH BAHASA : Van Riper (1976). persepsi. sensori dan emosi. 4.bahasa. Peringkat Bahasa Dalaman B.Implikasi Dalam Intervensi Bahasa Struktur bahasa dapat dikuasai dengan cara yang lebih berkesan Dapat membantu perkembangan bahasa dan perbendaharaan bahasa.2) I. Peringkat Pelahiran Visual (menulis) .1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN Perkembangan kanak-kanak adalah merangkumi beberapa aspek seperti kognitif. Ini adalah kerana penelitian keatas ciri-ciri perkembangan tersebut akan membawa kepada pembentukan kanak -kanak yangsempurna disamping pemerhatian dapat dibuat sejajar dengan tahap perkembangan yangagar permasalahan yang timbul dapat diatasi dengan rancangan yang si stematik. psikomotor.

Masalah Bahasa Dalaman Bahasa dalaman o Tahap pertama dalam proses pembentukan bahasa o Keupayaan menyerap pengalaman tanpa kata berlaku o Gangguan pada peringkat ini menyebabkan kanak -kanak tidak dapat mengasimilasikan pengalamannya. o Martin & Miller (1996) : individu yang mengalami masalah ini tidak dapat menggunakan perkataan di dalam pertuturan . o Contoh : tidak dapat kaitkan bunyi kucing dengan kucing / tidak dapat susun benda mengikut keluarganya.y Apakah yang dialami oleh kanak-kanak masalah bahasa ? a) Tidak dapat lalui peringkat perkembangan bahasa dengan baik b) Tumpuan penulisan hanya 3 peringkat sahaja (a. Masalah Bahasa Penerimaan Auditori o Masalah memahami lambang bahasa pertuturan dikenali µreceptive aphasis¶ o Punca masalah :masalah diskriminasi pendengaran / lemah daya ingatan / sukar mengaitkan makna perkataan. II. Masalah Bahasa Pelahiran Auditori o Proses menghasilkan pertuturan (menyebut) @ µexpressive aphasia¶. dan c) c) Sukar kuasai peringkat perkembangan lebih tinggi A. o Kesan :sukar utk mengikut arahan @ bertindak balas. µdysnomia @anomia : kesukaran mengingat /menyebut perkataan atau objek o Apraxia : kesukaran menghasilkan bunyi perkataan sebab gangguan saraf dan alat artikulasi. MASALAH PERTUTURAN . B. b. membentuk konsep memahami jenaka @ µgestures¶ & sukar ikuti pelajaran lisan C. menyebut perkataan serta menyusun perkataan untuk membentuk ayat. memahami perkataan.

IMPLIKASI TERHADAP INTERVENSI BAHASA PENILAIAN o Pakar yang menilai perlu kanak-kanak yang riwayat mengalami yang masalah dan pembelajaran mendapatkan terperinci mengambil perhatian terhadap kemungkinan berlakunya kerosakan otak seperti yang dialami oleh bayi yang dilahirkan dalam keadaan lemas (asphyxiated). o Contoh: MM Bm pendengaran o Masalah tidak dapat guna intonasi dan ritma o Nada terlalu tinggi/ tidak sesuai dengan konteks ayat o Tidak dapat bezakan cirri-ciri prosodi o Contoh: KK Autisme 4.y Sukar menyebut / mengeluarkan perkataan menyebabkan mendiamkan diri / tidak mahu bertindak balas menjawab soalan (mencari maklumat. penyakit meningitis. arahan y Cara komunikasi MM menjadi berkesan dengan belajar untuk menambah & mempelbagai cara / teknik bertutur seiring dengan peningkatan umur. penerangan. . MM Bm pertuturan sensitif terhadap masalah pertuturan bila komunikasi dengan orang lain. pendarahan dalam otak. Masalah pengunaan bacaan bibir untuk memahami perkataan o Sukar dibezakan bunyi yang hampir sama o Bunyi vocal/ konsonan sukar dibezakan o Tahap penguasaan bahasa & pengetahuan tentang konteks bahasa y y tentukan kefahaman bacaan bibir o Penerimaan input audiotari & visual menyebabkan masalah kesukaran memahami dan mempelajari pertuturan.3) I. Mereka juga perlu menyelidik sama ada kanak-kanak tersebut mempunyai adik-beradik lain yang terencat akal yang mungkin boleh dikaitkan dengan factor baka. sawan yang berpanjangan dan sebagainya.

doctor akan menjalankan ujian-ujian yang sewajarnya. Penilaian psycho educational penting untuk me ngetahui sesuatu penyakit. Murid-murid yang lemah daya ingatan digalakkan menggariskan perkara -perkara utama key points dalam sesuatu perenggan dan membacanya berulang -ulang kali supaya mudah diingat. Jika disyaki pendengarannya kurang jelas. .o Pakar kanak-kanak telah lama mengetahui bahawa ada bahan -bahan makanan tertentu yang boleh menyebabkan perubahan pada tingkah laku kanka-kanak. Maklumat-maklumat ini akan membolehkan pihak yang berkenaan memilih dan menjalankan strategi-strategi pendidikan yang khas dengan berkesan ke atas kanak-kanak tersebut. ujian yang terperinci perlu dijalankan. Kanak-kanak mungkin menjadi lebih hiperaktif. kekok tangan masalah sawan. o Sewaktu melakukan pemeriksaan fizikal. Cara rawatan atau latihan seharusnya berbeza antara seorang kanak-kanak dengan yang lain. Penilaian seperti ini perlu dijalankan untuk mengenal pasti cirri-ciri kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada seseorang kanak-kanak itu. Ini penting terutamanya bahan yang dimakan. Oleh itu. penilaian tidak lengkap jika riwayat pemakanan kanak -kanak tersebut tidak diambil dengan teliti. bilangan yang mahir dalam menjalankan penilaian terperinci ke atas kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran bagi mengenal pasti unsur-unsur disfungsi perkembangan (elements of disfunctions) masih kurang. o Kanak-kanak yang terlalu singkat tumpuan perhatiannya mungkin boleh dibantu dengan ubat -ubat stimulant tertentu dan kaedah pengubahsuaian tingkah laku. gangguan pada urat saraf yang mungkin mengakibatkan dia tidak boleh bercakap dengan jelas dan lemah anggota tangan atau kakinya perlu juga dikenal pasti. lebih luas dan tidak boleh menumpukan perhatian. o Kini. keadaan -keadaan seperti jika pakar mengesyaki kemungkinan tingkah laku yang abnormal itu disebabkan oleh sesuatu kurang daya penglihatan atau pendengaran.

KANAK-KANAK TERENCAT AKAL Ciri . Psikomotor = melibatkan perkembangan kemahiran dan kebolehan fizikal atau otot. TOPIK 5 : BAHASA KANAK-KANAK TERENCAT AKAL 5. 30% disebabkan oleh meningitis dan masalahperinatal manakala 15% tidak ada sebab sebab tertentu. Mereka yang kerencatan akalyang teruk (severe mental retardation) tidak boleh berjalan.30% daripada kanak -kanak yang terencat akal teruk disebabkan oleh keabnormalan genetik sepertisindrom Downs. Definisi Kerencatan Akal DEFINISI &FAKTOR PENYEBAB Kanak-kanak yang ditafsirkan sebagai terencat akal adalah kanak-kanak yang mempunyai daya pemikiran yang berkurangan dan bermasalah dalam pembelajaran. Afektif dan Psikomotor Kognitif = melibatkan perkembangan kemahiran kebolehan intelek murid. STRATEGI o Penekanan terhadap kecemerlangan telah menggalakkan penubuhan institusi-institusi yang menawarkan program-program pengayaan.ciri kanak-kanak terencat akal -Aspek Kognitif -Aspek Afektif -Aspek Psikomotor Aspek kognitif . Pengusaha-pengusaha tadika memberikan program pengayaan kepada anak -anak murid mereka dengan menggunakan berbagai -bagai teknologi pembelajaran yang dikatakan sesuai dan boleh meningkatkan teknologi pembelajaran yang dikatakan sesuai dan boleh meningkatkan prestasi intelek kanak -kanak.II. Kecacatan terbahagi kepada kecacatan -kecacatan fizikal/anggota. penglihatan danpendengaran.1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK TERENCAT AKAL Definisi Kognitif. bercakap atau menjaga diri . Manakalamereka yang tidak begitu teruk hanya mempunyai masalah mempelajari cara-cara hidup sepertimenjaga diri. Kanak-kanak sebegini mempunyai ukuran IQ(intelligence quotien t) kurang daripada 50. Kecacatan anggota tidak bermakna anak yang terlibat kerencatan akal. Afektif = melibatkan perkembangan sikap dan nilai murid. o Institusi-institusi ini juga mengaturkan aktiviti -aktiviti atau kurikulum yang menekankan aspek penyampaian maklumat dalam aktiviti -aktiviti harian kanak-kanak tersebut. 25% disebabkan palsi serebrum.

y y y y y

Kurang daya Tumpuan Pengamatan dan pemahaman yang lambat Kurang Kawalan Emosi Pentafsiran persekitaran yang lambat Pertuturan yang kurang efektif

Aspek Afektif y Tidak Mampu menjaga Diri y Kawalan emosi yang tidak efektif y Kurang bersosial y Kebergantungan Aspek Psikomotor y Pergerakan yang lembab y Hiperaktif y Pergerakan terbatas y Statik y Kawalan Otot yang tidak sempurna 5.2) MASALAH BAHASA KANAK-KANAK TERENCAT AKAL PENGENALAN y Kanak-kanak yang mengalami terencat akal adalah kanak-kanak yang mengalami keadaan perkembangan minda dan daya pemikiran yang kurang ataupun tidak lengkap termasuk kecacatan dalam fungsi intelek dan sosial. y Kanak-kanak terencat akal memerlukan masa yang lama untuk mempelajari sesuatu kemahiran jika dibandingkan dengan kanak -kanak normal (Deller, R. 1990). y Mengalami masalah dalam pembelajaran disebabkan tahap mental yang rendah dan kurang ataupun ataupun tiada keupayaan dalam menguruskan aktiviti seharian. y Ciri-ciri kanak-kanak terencat akal ialah : i. Proses kognitif terhad dan menjejaskan pencapaian dalam bidang akademik ii. Perolehan dan penggunaan bahasa kurang tepat daripada segi struktur dan kandungan iii. Keupayaan fizikal dan motor yang agak terhad iv. Ciri peribadi dan sosial yang mana kurang daya tumpuan dan menimbulkan masalahtingkah laku

Bentuk Bahasa y

Bentuk bahasa ialah bahagian bahasa yang dapat dikesan oleh pancaindera melalui pendengaranatau pembacaan. Antara aspek yang dapat dilihat dalam bentuk bahasa ialah sistem f onologi,morfologi, sintaksis.

y

Bentuk bahasa juga dapat diperhatikan melalui susunan ayat,intonasi, nada dan sebutan.Bentuk bahasa kanak-kanak terencat akal :Á - tidak tepatÁ - kurang sempurna

Kandungan Bahasa

Kandungan bahasa (sistem semantik) kanak-kanak terencat akal:Á - kosa kata yang kurangÁ - kualiti bahasa adalah rendah
Penggunaan Bahasa

Penggunaan bahasa (pragmatik) kanak-kanak terencat akal adalah tidak tepat , tidak lengkap atautidak sempurna:Á - situasi / keadaanÁ - masaÁ - Tujuan
KESIMPULAN

Dari segi bentuk, kandungan dan penggunaan, bahasa kanak -kanak terrencat akal adalah tidak sebaik kanak-kanak normal.
5.3) IMPLIKASI TERHADAP INTERVENSI BAHASA

Apabila dikenal pasti seseorang kanak -kanak itu menghadapi kerencatan mental, dia harusdidedahkan kepada suatu program intervensi awal yang teratur. Lazimnya, program-program intervensi ini menumpukan kepada penguasaan bahasa,peningkatan kemahiran kognitif dan sosial serta mengajar kanak-kanak itu menjaga dirisendiri. Latihan senaman ditekankan untuk memperkuatkan otot dan kelincahan pergerakan. Penyelidikan menunjukkan bahawa rangsan gan yang diberikan pada awal perkembangan mempertingkatkan peluang kanak -kanak ini realisasi sepenuh potensinya. Seperti kanak-kanak normal, kebolehan intelek kanak -kanak ini berbeza. Tahap kecekapan mental kanak-kanak khasnya kanak-kanak sindrom Down boleh berbeza di antara ringan hingga teruk ; tetapi majority berfungsi pada tahap ringan hingga sederhana. Oleh kerana perbezaan individu ini adalah sukar untuk meramal pencapaian masa depankanak-kanak ini. Pengajaran yang dicadangkan harus mengambil ki ra perbezaan intelek yang wujud dikalangan kanak-kanak ini.

Adalah dicadangkan untuk bermula dengan pendedahan kepada konsep -konsep konkrit, iaitukonsep-konsep yang boleh dilihat dan disentuh. Sesuatu perkara yang diajar hendaklah dibahagikan kepada tu gas-tugas kecil sertapemberian peneguhan yang kerap dan serta merta apabila sesuatu tugas telah tercapai atautidak tercapai.
KAEDAH MENGAJAR PELAJAR KERENCATAN MENTAL

Setelah memastikan apa yang hendak diajar, tugas setersa ialah untuk menentukanbagaimana mengajar pelajar kerencatan mental. Analisis Aplikasi Tingkah Laku (Appliied Behavior Analysis) dicadangkan dan berdasarkanpendekatan ini pelbagai strategi pengajaran telah diperkenalkan. Prinsip-prinsip asaspendekatan ini ialah seperti berikut: 1. Analisis Tugas Sesuatu kemahiran yang hendak diajar dijelaskan dengan terperinci dan dibahagikankepada bahagian -bahagian kecil. Kemudian bahagian -bahagian kecil tersebutdisusun mengikut urutan yang dapat meningkatkan kefahaman. Juga, bagi setiapbahagian, tempoh masa untuk menguasainya dinyatakan. 2. Penilaian Untuk memastikan sama ada bahagian kecil itu dikuasai atau tidak. Sekiranya tidakdilakukan, kesilapan pelajar tidak dapat dikesan. 3. Gerak Balas Aktif Tentukan pelajar terlibat aktif dan setiap gerak balas pelajar dicatat. 4. Maklum Balas Pelajar memerlukan maklum balas serta -merta tentang usaha mereka. Maklum balasmerupakan pujian atau peneguhan positif lain bagi jawapan atau tingkah laku yangbetul. Bagi jawapan yang sal ah, pelajar diberi galakan dan peluang untukmembetulkannya. Maklum balas hendaklah tepat, serta merta, positif dan kerap. 5. Pemindahan Pembelajaran Berlaku apabila sesuatu kemahiran atau tingkah laku yang dipelajari digunakan dalamsituasi berlainan. Sal ah satu cara pemindahan ini berlaku adalah memberi peluangpelajar mengamal sesuatu kemahiran dalam situasi berlainan. Contohnya, bawa ke padang.

masalahbahasa ataupun kedua -duanya sekali. y Tidak mengendahkan rasa sakit. Masalah komunikasi mungkin timbul daripada masalah pertuturan. Autisma merupakan masalah komunikasi yang tersekat laku. y Corak kelakuan yang berulang. y Pendengaran tidak normal. Manakala bahasa merangkumi apa yang orang lain nyatakan dan kemampuan menggambarkan dalam pemikiran bentuk -bentuk simbolik seperti dalam perkataan ataupun pergerakan yang mewakiliperkataan. y Mengelak daripada bertentang mata . 2005) mendefinisikan Autisme sebagai ketidakmampuan untukberinteraksi dengan orang lain . Kata ini digunakan dalambidang psikiatri untuk menunjukkan gejala menarik diri (Wing 1974). TOPIK 6 : BAHASA KANAK-KANAK AUTISME 6. dilakukan diagnosis ke atasnya dan diberi tindakan.Dalam domain komunikasi itu sendiri terdapat pelbagai kecacatan lain seperti terencat akalataupun autism Komunikasi normal biasanya bergantung kepada pertuturan da n bahasa. Pertuturan ialah kemampuan mengeluarkan bunyi -bunyi yang difahami seperti perkataan dan ayat.1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK AUTISME Pengertian Autisme y Autisme berasal dari kata Yunani autos yang bererti sel (diri). y Kanner (dalam Safaria. Simptom-simptom y Tidak suka bersosial. . y Cohen dan Bolton (1999) mendefinisikan Autisme sebagai keadaan yang mempengaruhi anakmembuat mereka tidak dapat membentuk hubungan sosial atau mengembangkan komunikasisecara normal. Contohnya kanak-kanak sebelas tahun akan menunjukkan tingkah laku mengamuk sepertikanak-kanak tiga tahun ataupun kanak-kanak tersebut akan memegang sesuatu permainandan menguis permainan tersebut sehingga hancur atau rosak. Apa itu autisma? y y y y Autistik atau autisma merupakan kecacatan seumur hidup yang b erlaku terhadap kanak-kanak sejak kecil lagi.KEBERKESANAN KOMUNIKASI Masalah dalam komunikasi adalah masalah yang biasanya menyebabkan kanak kanak itudirujuk kepada pakar untuk disaring. y Gangguan pertuturan. Maksud tersekat laku ialah kanak-kanak autisma akan menunjukkan tingkah laku yang tidaksesuai dengan peringkat umur mereka malah melakukan pekara diluar jangkaan kita.

d). anak autisme masih menunjukkan adanya kontak mata walaupun tidakberlangsung lama. Autisme sedang . menunjukkan ekspresi-ekspresi muka.Namun identitas dan jumlah gen yang tidak stabil dapat menganggu perkembangan otak yangakhirnya menghasilkan gangguan autisme. jika anak pertamamengalami autisme maka kemungkinan anak kedua juga me ngalami autisme sekitar 10-20 %.Faktor-faktor penyebab autisme a). Autisme ringan y Pada tahap ini. gerakan tangan yangsterotipik dan sebagainya. danfungsi otak pada anak autisme. faktor persekitaran seperti jangkitan virus danterkena bahan kimia dapat menjadi penyebab gangguan autisme pada bayi. mengigit kuku. Tuberus Sclerosis. b). Tindakan -tindakan yangdilakukan. Pendarahanyang terjadi antara usia kehamilan empat sampai lapan bulan juga dapat menyebabkan bayiterlahir autisme (Bettelheim.Congenital Rubella Syndrome. Kelainan Otak y Walaupun gangguan autisme belum ditemukan secara pasti. b). struktur. namun setelah pemeriksaanterhadap otak kanak -kanak autisme menunjukkan adanya perbezaan bentuk. Ubat-ubatan y Menurut Autism-Society (2004) Autisme cenderung terjadi pada individu disebabkanpengambilan ubat oleh ibu semsa hamil seperti Fragile -X Syndrome. Genetik y Menurut Proquest. Dalam satu keluarga. Anak autisme ini dapat memberikan sedikit respon ketika dipanggilnamanya. Peringkat autisme a). seperti memukulkan kepalanya sendiri. Persekitaran y Selama proses kehamilan dan kelahiran bayi. masih boleh dikendalikan dan dikawal dengan mudah. c). 1963). dan Phenylketonuria. dan dalam berkomunikasi pun masih bisadilakukan secara dua arah meskipun terjadinya hanya sesekali. (2004) faktor genetik sebagai penyebab utama dari gangguan autisme.

Sebaliknya mereka memahami makna yang terdapat dalam satu satu ujaran percakapansahaja (terlalu lurus/konkrit). Kebanyakkan kanak . Ketika orang tua berusaha mencegah. jangan mengatakan "Ini biru" malah lebih baik menggunakan "Inipen biru". Tindakan agresif atau hiperaktif. Oleh itu anda perlu bertutur dengan perlahan dan jelas bagi membolehkan merekamendapatkan kebanyakkan klu verbal anda.2) Individu Autisma mungkin mengalami masalah untuk memproses setiap percakapan yangdidengarnya.Biasanya anak autisme memukul -mukulkan kepalanya ke tembok secara berulang-ulang danterus-menerus tanpa henti. Autisme berat y Pada tahap ini. namun anak tidakmemberikan respon dan tetap melakukannya. Apakah yang boleh dilakukan? y y Kanak-kanak autistik perlu dihantar ke sekolah yang khas seelok-eloknya semasa anak masihkecil lagi. Elakkan juga daripada menanyakan soalan semasa ingin memberikan arahan. Seperti "Ok. Sebagai contoh. Namun.kita boleh mula sekarang?" Ini menyebabkan arahan yang ingin disampaikan boleh menjadi satupertanyaan dan kanak . sekiranya anda mengajar konsep warna denganmenunjukkan warna2 pen berbeza. menyakiti dirisendir i. anak autisme masih menunjukkan sedikit kontak mata.kanak Autisme juga tidak memahami perkataan kiasan. c). bahkan dalam kondisi berada dipelukan orangtuanya. Contohnya jangan menggunakan "Aidil pergi duduk. 6. setiap jenis terapi perlu disyorkan serta dikendalikanoleh pakar dalam bidang tersebut. anak autisme menunjukkan tindakan -tindakan yang sangat tidak terkendali. namun ia tidakmemberikan respon ketika namanya dipanggil. pertuturan ini adalahditerima dan menyeba bkan aktiviti tersebut terpaksa diberhentikan.3) IMPLIKASI TERHADAP INTERVENSI BAHASA . acuh." Sebaiknyaanda menggunakan perkataan "Aidil duduk atas kerusi".kanak boleh mengatakan "Tidak". Pastikan kanak kanak itu melihat muka anda bagimemudahkan mereka mempelajari mimik muka. Jika ibu bapa mendapati sukar menjaga anak di rumah. anak autisme tetap memukul-mukulkan kepalanya. dan gangguan motorik yang stereotipik cenderung agak sulit untuk dikendalikantetapi masih bisa dikendalikan. Terapi kelakuan dan terapi pelukan (ibu bapa digalakkanmemeluk anak selama yang boleh untuk mengeratkan perhubungan fizikal dan emosi)didapati sangat menggalakkan. rawatan di rumah yang mempunyaisuasana yang terapeutik disyorkan. Jangan menggunakan bahasa abstrak sehinggaanda pasti mereka memahaminya.y Pada tahap ini. Ia baru berhenti setelah merasakelelahan kemudian langsung tertidur. Dalam konteks ini. MASALAH BAHASA KANAK-KANAK AUTISME 6. sindiran atauperibahasa.

Terapi Kajian membuktikan bermain dapat merangsang minda dan kebolehan berfikir kanak-kanak. kesannya turut dirasai orang dewasa. y Susah untuk mengulang semula perkataan yang disebut y Pengidap Autisme sangat susah untuk memahami sesuatu yang bersifat abstrak. y Dengar permintaan anak dengan bersungguh -sungguh. termasuk kanak-kanak yang tidakboleh bercakap dan melihat.STRATEGI INTERVENSI a. . b. Memberi kanak-kanak kepuasan dan keyakinan diri apabila misi bermain dapatdilaksanakan dengan baik. Pendekatan Interaktif Antara cara-cara menggalakkan komunikasi awal kanak. y Banyak perkataan yang diulang -ulang. Peranan ahli patologis pertuturan / bahasa y Mengenalpasti pengidap alami kecelaruan bahasa y Mendapat dan mendalami maklumat tentang kemahiran bahasa y Menilai tingkah-laku bahasa / komunikasi pengidap y Membuat keputusan tentang keperluan intervensi y Menjalankan program intervensi b. Bahkan. y Gunakan peluang seharian untuk berkomunikasi. y Gunakan ayat yang ringkas. Bermain dapat menggalakkan kanak -kanak untuk berkawan. Secaraumumnya terapi bermain boleh: y y y y y Membolehkan kanak-kanak mengawal emosi dan kehidupan. 2. Manfaat bermain ini dirasai semua orang. pendek dan jelas. y Elakkan mengajuk cakap seperti keanak-anakkan y Gunakan gaya yang sesuai ekspresi muka y Menerima usaha kanak-kanak yang ingin berkomunikasi y Cuba mentafsir maksud komunikasi anak dan cuba galakkan anak terus berusahauntuk berkomunikasi. berinteraksi dansaling mendapat serta memberi sokongan sesama mereka. y Penggunaan bahasa tidak memiliki kreativiti dan daya cipta. Membantu kanak-kanak mengadaptasi dengan persekitaran baru dengan cepat. y Baca buku kepada anak setiap hari. Sifat Bahasa y Kompleks atau sukar untuk difahami. KAEDAH PENILAIAN BAHASA a. y Sentiasa menceritakan apa yang berlaku dan menamakan benda -benda. Kanak-kanak yang pandai bermain juga sebenarnya ada daya kognitif (kebolehanberfikir) yang baik.kanak.1.

1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK BERMASALH PENDENGARAN DAN BERMASALAH PENGLIHATAN APA ITU KANAK-KANAK BERMASALAH PENGLIHATAN? Merupakan kanak-kanak yang mempunyai masalah berkenaan dengan alat -alat artikulasi berkenaan jarak penglihatan yang disebabkan oleh : 1. Cth : berkenaan warna 2. MASALAH PENDENGARAN .Pengamatan dan daya anggaran sesuatu jisim amat lemah kerana terbatas ( kecuali melalui pengalaman) 3.Daya untuk membuat keputusan terhadap satu permasalahan amat lemah. y Sukar untuk menggunakan bahasa y Mengadakan pelbagai aktiviti kepada pelbagai yang dapat menarik budakautisme supaya dia dapat bergaul dan dapat berbahasa dengan kawan kawanyang lain.Baka 2. y Jarang menggunakan bahasa. haruslah menggunakan bahasa yangjelas.Tidak memahami konsep bentuk (cth . y Gunakan Alat Bantu Menjagar untuk mengajar mereka.3.Cth : menyentuh sesuatu. y Perkembangan bahasanya adalah lambat. y Tidak suka bergaul dan suka bersendiri. ereka amat memerlukan bimbingan M orang dewasa. y Gunakan permainan bahasa supaya mereka lebih minat berbahasa TOPIK 7 : BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH SENSORI 7.Persekitaran CIRI-CIRI KANAK-KANAK CACAT PENGLIHATAN BEKEPERLUAN KHAS DARI SEGI KOGNITIF 1. y Apabila berkata-kata dengan mereka. pyramid itu seperti kon. . kon itu seperti segitiga) CIRI-CIRI KANAK-KANAK CACAT PENGLIHATAN BEKERPELUAN KHAS DARI SEGI PSIKOMOTOR kanak-kanak ini amat takut kepada persekitaran Tahap keyakinan mereka amat kurang .KEBERKESANAN KOMUNIKASI y Sukar untuk berkomuniksi.Tidak memahami benda-benda abstrak.

STRUKTUR TELINGA JENIS MASALAH PENDENGARAN y Masalah Pendengaran Konduktif. . y Masalah ini tidak dapat dilihat secara fizikal (tiada rembesan nanah atau kecacatanfizikal) tetapi hanya dapat dikenalpasti melalui pemeriksaan p endengaran secaramenyeluruh. y Masalah Pendengaran Sensorineural. tidak seperti masalah pendengaran konduktif yangboleh dirawat secara pengambilan ubat atau pembedahan. y Contohnya. y Masalah Pendengaran Campuran. y Masalah ini tidak dapat dirawat. y Apa jua masalah yang berlaku di telinga luar/tengah beserta masalah di telingadalam disebut sebagai masalah pendengaran campuran. jangkitankuman pada salur telinga atau telinga tengah dan gegendang telinga bocor/pecah MASALAH PENDENGARAN SENSORI NUERAL y Masalah pendengaran sensorineural pula berlakuapabila terdapat masalah ataujangkitan pada telinga dalam. sumbatan tahi telinga di salur telinga. tempat di mana koklea dan saraf pendengaran berada. MASALAH PENDENGARAN CAMPURAN y Masalah pendengaran campuran pula berlaku apabila terdapat ke hadiran kedua-duamasalah pendengaran serentak iaitu masalah pendengaran konduktif dan sensorineural hadir bersama. cuping telinga kecil atautiadacuping telinga (mikrotia / anotia). y Contoh masalah dan jangkitan yang boleh menyebabkan masalah pendengarankonduktif ialah ketiadaan lubang telinga (atresia). seseorang yang mempunyai masalah pendengaran sensorineural jugamempunyai mampatan tahi telinga dikategorikan sebagai mempunyai masa lahpendengaran campuran. MASALAH PENDENGARAN KONDUKTIF y Masalah pendengaran konduktif berlaku apabila terdapat masalah atau jangkitan pada telinga luar dan telinga tengah.

ekspresi muka dan gerak tangan daripada mendengar y Lewat bertutur y Lebih banyak menunjuk dengan jari daripada bercakap y Menonjolkan sikap yang ganjill ketika berinteraksi dengan rakan -rakan y Telinga sering berair atau bernanah KESAN-KESAN y Perkembangan bahasa y Pertuturan y Komunikasi 7. .2) MASALAH BAHASA KANAK-KANAK DANBERMASALAH PENGLIHATAN BERMASALAH PENDENGARAN MASALAH PENDENGARAN DEFINISI Bm PENDENGARAN y MM bm pdgr terima maklumat melalui deria penglihatan .TANDA-TANDA y Meminta percakapan diulang berkalikali y Bercakap dengan nada suara yang lebih kuatdaripada biasa y Tidak memahami arahan yang diberikanatau silap memahami arahan. menyendiri y Lebih banyak emnunggu dan melihat apa yang dialkukan oleh orang lain dahulu sebelum melakukan tugas y Akan melihat bibir. melihat isyarat visual. tidak mempedulikan oran g lain/ sangat pasif. y Sukar memahami perbualan di tempat bising y Terpaksa memalingkan kepala ke arah sumber bunyi dalam usaha untuk memahami apa yang didengari y Sukar memahami perbualan telefon y Toleransi terhadap bunyi bising berkurang y Suka memencilkan diridari bergaul dan berbual y Terdedah kepada bunyi yang sangat kuat y Terlibat dalam kemalangan yang melibatkan kecederaan di bahagian kepala dan leher y Terdapat ahli keluarga yang juga mempunyai masalahpendengaran y Pengambilan ubat ottoksik y Menghidap penyakit sistematik (kencing manis. buah pinggang dll) PETANDA MURID y Tidak bertindak balas terhadap bunyi y Tidak bertindak balas terhadap panggilan nama sendiri y Tidak memahami/ silap memahami arahan y Kelihatan tidak memberikan tumpuan/ mengelamun y Kelihatan nakal.

y y y y y 3. 2.Mlah ini disbb ketidakstabilan genetik. Meadow .y y y y y y y y y y y Sukar belajar bahasa (lambat dlm perkembangan bahasa) / Sukar menerima ilmu akibat mlahpenguasaan bahasa Tdk terima maklumat secara verbal Ilmu disampai dlm bahasa lisan & tulisan 30 40 dB (dicibels) tahap tdk serius 80 90 dB kepekakan teruk. y y MENGENALPASTI & PENTAKSIRAN 1. . konginatal ialah masalah berkaitan dgn kesihatan semasa proseskelahiran.Orlans (1984). JENIS KEHILANGAN PENDENGARAN 3 jenis kehilangan pdgr iaitu : 1. y y KEHILANGAN PDGR SENSORI NEURAL kerosakan saraf yg berkekalan & tdk boleh dipulihkan Tahap kehilangan pdgr yg melebihi 60 dB KEHILANGAN PDGR KONDUKTI kerosakan bhg tengah telinga Sesetengah bunyi dpt dibezakan ttp pd kebiasanya tdk dpt dibezakan Dpt dengar dan bezakan bunyi vokal Tdk dpt bezakan bunyi konsonan jk disebut tidak jelas Tahap kehilangan pdgr yg melebihi 60 dB KEHILANGAN PDGR CAMPURAN Gabungan kehilangan pdgr konduktif & sensori neural Tahap kehilangan pdgr diantara kehilangan konduktif & sensori neural. Masalah komunikasi Tertekan apabila berkomunikasi Guna bahasa isyarat / membaca gerak bibir (lipreading) Sebab : keracunan semasa ibu mengandung / jangkitan pra lahir / penyakit selepas lahir /menigitis / demam panas / beguk / difteria / rubela / campak / influenza. Masalah ini dpt dikenalpasti sebelum. semasa &selepas beberapa tahun kelahiran. Bermasalah utk belajar & sebut huruf / perkataan. TUGAS TUGAS AUDIOLOGIS y 2 pakar terlibat : audiologis (diagnos) & otplogis (rawatan) y Audiologis & otplogist memberi khidmat runding cara mengenai konservasi pendengaran kpdsyarikat & ind. Pendengaran separuh / tdk dpt bertindak balas terhadap bunyi.persekitaran ketika dlm rahim dan beberapa faktor ygtdk diketahui.

ujian ini hanya memberi gambaran kasar kehilangan pdgr UJIAN OBSERVATION AUDIOMETRY BEHAVIORAL (BOA) 3. o Audiologis dlm bilik mempunyai alat audiometric o Pesakit :dlm bilik evaluation room . UJIAN CRIBOGRAM y y y y y Tujuan Ujian :membuat saringan Di hospital utk uji kehilangan pdgr bayi baru lahir / dlm rawatan rapi Tdk beri ukuran yg tepat Praktikal utk bayi berumur beberapa minggu Safari Beri (2004).A. Audiologis y y y y Beri perkhidmatan saringan kpd bayi / kk Mengdiagnosis mlah pendengaran kk / dewasa Menilai. y y Pemerhatian tindak balas bayi pd bunyi yg dided ahkan Safari Beri (2004). memilih & mendispensi ABPdgr Beri khidmat nasihat ttg pemakaian dan penjagaan ABPdgr B. Otologis y y y Beri khidmat nasihat dlmpemilihan sistem amplitikasi bd utk mm bm pdgr (alat pendengaran peribadi & sisten FM) Kerjasama dgn pekar lain pilih calon utk implan koklea / pemetaan koklea Beri latihan audiotori 2. jk bayi tdk bertindakbalas terhadap bunyi yg diberikan maka bayi tersebut boleh dikategorikan sbg kanak -kanak bermasalah pdgrn UJIAN PURE -TONE AUDIOMETRY 4. y y y y y Ujian bunyi tulen ke atas kk berumurlebih 30 bulan Guna rangsangan bunyi yg tulen dgn menggunakan alat audiometer Kanak-kanak terima bunyi melalui earphone @ ujian tulang telinga (airconduction / bone conduction) Hasil ujian di rekod dlm µaudiogram¶ / ujian dijalankan kedap bunyi (acoustic room) Cara Ujian : o Dijlnkan dlm 2 bilik berasingan.

o B.lah sejenis ujian mengenaikepentingan terhadap bahan -bahan @ alat pertuturan & pentingnya memperoleh @memahami pertuturan yg dituturkan Sbg alat fundamental utk tafsir kehilangan pdgr Boleh diguna utk dignostik kebolehan bertutur melalui siste m audiotari Speech Audiometry : guna pertuturan dimana satu set bunyi yg kompleks & pertuturan caraberkomunikasi membolehkan kita meluahkan perasaan dgn suara.mana penerima dpt terima maksud komunikasi yg tepat spt disampa i olehpenyampai. y UJIAN SPEECH AUDIOMETRY Meadow-Orlans (1984). Alami masalah pertuturan 4. ujian speech audiom etry pula a. 5. . TERUK (71 y y y 90 dB) Bunyi yg kuat sj dpt didengar pd jarak 0 0. SANGAT TERUK (90 Db ke atas) y Sukar dengar walaupun bunyi yg kuat pd jarak yg dekat.5m Dpt dengar bunyi vocal ttp tdk dptbezakan bunyi konsonan. Pertuturan : o Paduan bunyi dgn perkataan o Mencantumkan perkataan kpd unit & dlm btk bunyi yg mempu nyai makna. o Jk penerima tdk btbalas terhadap bunyi maka penerima dianggap sbgkk bm pdgr. y y y y y y TAHAP KEHILANGAN PENDENGARAN 3.o Alat digunakan :earpone @ melalui tulang telinga (bone conduction vibrator). Btk ujian : mengenalpasti perkataan (word recognition testing) Tujuan ujian : o Mengukur sejauhmana jelasnya bunyi perkataan yg dituturkan oleh penyampai dptdifahami oleh penerima.

mlah komunikasi a. dgn µdadu¶ Jacobson & Halle (1956). tuli & bisu -deria pdgr tdk terima sitmulus . Pertuturan : mempengaruhi penggunaan simbol tertentu Komunikasi berkesan : tdk semestinya guna bahasa ttp tanpa bahasa banyak perkara tdk dptdipenuhi American Speech Language Hearing Association (1993). morfologi. semantik & pragmatik y Kmunikasi berkesan KK perlu kuasai kesemuanya y Jacobson & Halle (1956). nonverbal &sistem lambang grafik. 1.y y Dpt dengar bunyi / pertuturan dgn gunakan ABPdgr.lah kekurangankebolehan menerima. MM menghadapi masalah : o menyebut perkataan dgn jelas / tepat dlm pertuturan @ bacaan o menjawab soalan lisan . Faktor ini mbbkan proses pkbgan bahasa. menyata.tdk dpt tiru bunyi yg dilambangkan dlm komunikasi KOMPONEN BAHASA y 5 komponen bahasa : fonologi. Jk kk tdk dpt kuasai salah satu antara lima komponen ini. y y y y y y FONOLOGI Bunyi bahasa yg membezakan erti / maksud perkataan Set pertuturan @ bunyi sesuatu bahasa mempengaruhi fonologi Dikenali jg sbg aspek segmental Eg : MM tdk dpt bezakan bunyi µpadu¶. bahasa & komunikasi lisan Hallahan & Kaufman (1991).tdk mampu terima sebarang bunyi. MM tdk dpt diskriminasikan bunyi bila huruf /p/ diganti dgn /d/ makapelajar itu tdk dpt menyebut perkataan itu dgn jelas @ tepat. kk bm pdgr kurang @ tdk diberi peluang utk bertutur danberkomunikasi dgn ind normal. terd iri drp lambang/simbol mewakili idea. 1. 2 masalah komunikasi : masalah pertuturan & masalah bahasa Kecacatan pdgr mbbkan kecacatan komunikasi KK pekak. memperoses & memahami konsep @ verbal. pencapaian akademik & psikososial mereka terjejas. Alami masalah pertuturan KESAN KEHILANGAN PENDENGARAN y y MM bm pdgr sukar dlm pertuturan.kemungkinan mereka akan mengalami mlah komunikasi & akan mendtgkan pelbagai mlahkpd mereka kelak. sintaksis. PENGUASAAN BAHASA DAN PENCAPAIAN AKADEMIK y y y y y y y Bahasa : kaedah komunikasi formal.

. kesan drp kesalahan kk melakukan kesilapan dlm susunan p-perkataan di dlmayat ini boleh mbbkan kk menghadapi kesukaran utk menyusun perkataan dgn baik ketikamembina ayat. btk & pengolongankata. sintaksis a. o Eg : kesalahan sintaksis (susunan & maksud yg berebza) Saya menonton televisyen malam tadi Televisyen menonton saya malam tadi o Eg : susunan ayat berbeza ttp maksud yg sama Halim bermain layang -layang Layang . kk cacat pdgr tdk dpt membunyikan perkataan dgnjelas & tepat krn mereka tdk dpt mendengar dgn baik.layang dimain oleh Halim o Owen (1991). o Noam Chomsky (1957). o bersukan.o Newcomer & Barenbaum (2003). y Malah dlm BI o tdk dpt guna past tense @ present tense dgn tepat o menambah µs¶ o tukar singular kpd plural o Pkbgan sosial mm terbatas. kata ganti khas (Abdul Halim.lah pertuturan ilmu bahasa yg mengkaji struktur.di sana & sesiapa). morfologi a. makanan & melihat .lah susunan p -perkataan dlm ayat.mana ia boleh digunakan. sang Buaya & UKM) dan kata nama am(bunga. pelajar akan mempelajari ttg kata ganti nama (saya. kk tdk dpt menulis ayat dgn betul di mana mesej tdk dpt disampaikan dgn tepatakibatnya mereka memperolehi markah yg rendah dlm peperiksaan seterusnya pencapaianakademik mereka turut terjejas. makanan & lihat -perkataan berbtk bebas.perkataan terikat y Jk dilihat dlm kategori pengolongan kata. 2. sintaksis ada dua matlamat iaitu pembentukan tatabahasa &memperkembangkan rangka kerja bg menentukan bahasa yg biasa di dlm situasi tertentu &b. MORFOLOGI y Lahey (1988). 3. SINTAKSIS o Bloom & Lahey (1978). bukit. y Eg : o sukan . Morfem pula adalah unit kecil dlm bahasa yg berfungsi tatabahasa &dpt bezakanmakna. kakak) y MM menghadapi mlah : o Tdk dpt guna imbuhan dgn betul o Penggunaan huruf besar / kecil dipangkal perkataan y Lahey (1988). Kemungkinan mereka akanmembunyikan perkataan yg berlainan drp apa yg guru mereka sebut.

y Wood (1982). perkataan dlm pengajaran Mamahami simpulan bahasa @ bahasa kiasan Hilang minat @ tumpuan pd pelajaran sbb mereka tdk dpt memahami makna &konsep penyampaian maklumat bahasa. penggunaan tatabahasa.o MM hadapi mlah :Sukar menjawab soalan kefahaman & membuat karangan / Memahamiarahan. efektif bahasa. PRAGMATIK y Owens (1991). menunggu giliran utkberbincang dgn lakukan penambahan.mana ia diperkatakan MM menghadapi mlah : y y . pragmantik a. SEMANTIK o Bloom & Lahey (1978). menulis jawapan pd kertas exam & jawapan tdk menjawabsoalan 4. kandungan teks bacaan.lah berkaitan dgn mengetahui ttgapa yg hendak diperkatakan. terdpt dua aspek dlm pragmantik iaitu penyampaian mesej & pkbganbahasa dlm bidang arahan dan t. bila ia patut diperkatakan dan b. Objektif pengajaran sukar dicapai 5 5. Sesuatu bahasa mudah difahamiperlu mempunyai dua bhg iaitu ujaran (sistem bunyi) & isi (makna drp ujaran). semantik mempunyai kaitan dgn perhubungan bunyi. M.laku y Elemen mempengaruhi pragmantik : Kelancaran. Setiap bunyi adamakna tersendiri &ia mengkaji hakikat makna itu sendiri. dlm komponen b ahasa pragmantik a.lah penggunaan sintaksis. morfologi. semantik a. o MM hadapi mlah : Sukar memahami maksud petikan. Konsep @makna sesuatu tafsiran bahasa lebih mudah dif ahami sekiranya pendengar dpt menyelami @memahami perasaan penutur .lah satu penjelasan makna @ makna bahasa utkpenyampaian & mempunyai perkaitan akal & psikologi antara pengguna bahasa & pendengar o 3 cara penjelasan makna : Dgn mengecam sifat makna Kandungan ayat dlm menerangkan sesuatu peristiwa Dgn cara mentafsir makna perkataan o Bloom & Lahey (1978). perenggan. fonologi & semantikpd masa yg sama keperluan komunikasi timbul.Farrel (2000:139).

Hasil ujian menunjukkan bahawa kanak -kanakbuta amat sukar untuk mengadaptasi sumber atau petunjuk (clue) yang ada. Suka menyendiri Guru sukar selami perasaan mereka sbb tdk luahkannya Kurang maju dlm pelajaran 7.1985). STRATEGI . Menurut Nielsen (1991) bagi kanak-kanak buta. 1997).3) IMPLIKASI DALAM INTERVENSI BAHASA MASALAH PENGLIHATAN i. Menggunakan bahasa dlm konteks hubungan sosial Eg : dlm perbincangan mm tdk menunjukkan minat terhada p apa yg dinyatakan olehrakan mbbkan perbualan tdk bersesuaian dan tdk menarik. 2001). gabungan pengalamanperseptual yang lebih mantap melalui latihan -latihan yang spesifik dan berterusan akanmenghasilkan sesuatu yang lebih mantap dan matang. diantaranya ialah meta analysis dimanakanak -kanak buta dan rabun diletakkan di suatu kawasan dan diuji bagaimana merekamengamati ruang di dalam kawasan tersebut. PENILAIAN Perkembangan PersepsiPerkembangan persepsi merupakan suatu proses mengumpul dan mengintergrasikan asas -asas pengalaman sensori secara berperingkat. Menurut teori Gibson. konsep ruangboleh dikatakan sifar kerana hanya dengan berbekalkan pengalaman dan latihan sahajamereka akan dapat memahami konsep ruang ini. Pengalaman menginterpretasikansesuatu maklumat akan mempengaruhi pencapaia n seseorang kanak-kanak bukan sahajadari aspek persepsi tetapi juga kognitif (Kail. ii. Pelbagai ujian telah dijalankan untuk membuktikan bahawa kanak -kanak cacat penglihatanyang mengalami kecelaruan di dalam konsep ruang. Merekamemerlukan latihan sebelum didedahkan kepada sesuatu situasi baru (Linn & Petersen. Sebagai contoh ialah konsep warna yang amat sukar diterangkan kepada kanak-kanak cacatpenglihatan (Moore. y   Kesan mlah kpd MM / Guru : Tdk dpt mengajukan soalan kpd guru jk tdk faham sesuatu Tdk dpt ambil bhg dlm pbc.

Oleh yang demikian adalahtepat jika dikatakan bahawa penggunaan deria bagi kanak kanak cacat penglihatan perludimaksimumkan untuk mendapatkan tahap perseptual yang terbaik (Kain.mereka sering menunjukkan tingkahlaku atau emosi ta kut. bapa dan adik -beradik. Bagi kanak-kanak cacat penglihatan. Kepelbagaianmaterial yang digunakan akan dapat memantapkan lagi pemahaman tentang sesuatu saiz iii. Kanak kanak ini perlu diberikan pengalaman untukmembuat ukuran sendiri menggunakan tali pengukur untuk mendapatkan perbandingan jarak. Kanak-kanak yang mengalami kebutaan memerlukan pelbagai pendedahan dan latihanintensif. Tindakan iniakan memberikan kesan psikologi iaitu rasa selamat pada seseorang bayi. orientasi danmobiliti (Jacobson. Pengenalan kepada saiz memerlukan pelbagai elemen yang dapat menyokong sesuatukeadaan. Hanya latihanyang berulang kali dapat membantu kanak - . Diantaranya ialah peningkatan deria bau diperingkat bayi. Latihan yang diperlukan ialah mengenal gema. KEBERKESANAN Murid perlu diberi peluang merasai sendiri sesuatu situasi agar kefahaman yang ada dapatdiperkukuhkan. Sebagai contoh. Latihan mengenal gema adalah dengan melatih kanak-kanakmengenal balikan gelombang pantulan pada objek seperti dinding agar mereka mengetahuikedudukan mereka adalah berhampiran dengan sesuatu obje k. Mereka akan sukar untukmelakukan pergerakan jika tiada pemandu celik disampingnya. Aktiviti untuk mengenal saiz boleh dilakukan dengan membuat persamaan denga nkehidupan harian. Perbezaan ini boleh diterangkan kepada kanak -kanakcacat penglihatan untuk membolehkan mereka membuat perbandingan saiz. maklumat tentang jarak sering menjadi kekeliruan. (2003) kesan psikolo gi yang baik kepada bayi yang berisiko tinggi seperti bayi buta akandibawa hingga mereka mampu memahami persekitarannya Jika diperhatikan kepada gaya dan perlakuan seseorang kanak -kanak cacat penglihatan. Seterusnya memantapkan lagi pemahaman perseptual mereka. adik memakai seluar saiz S. 1993). abang memakai seluar saiz Xdan ayah memakai seluar saiz XL. 2004). Bayi perlu diberikanpendedahan tentang individu-individu penting seperti ibu. Perasaan takut ini akan lebihmenonjol pada keadaan atau situasi yang baru dilaluinya. Menurut Vaughnet al.Latihan perlu diberikan untuk mereka mengenal sesuatu jarak seperti apakah yang dikatakandengan satu depa dan sepuluh meter. Ini adalah disebabkan merekatidak menguasai konsep ruang. Keupayaan persepsi adalah berkaitan dengan penggunaan deria.

( 30 -60db ) 3. Penulisan Bahasa Malaysia. Sangat Teruk ( Profound ) .30db 2. 1.( 60 . sederhana ( moderate ) .PBM berpandukan kepada ukuran ketidakupayaan pendengaran sepertimana di bawah. Pertuturan Kiu Bahasa Malaysia . Malah sangkaansedemikian jugalah diyakini oleh penulis semenjak dahulu lagi terhadap mereka yangdikategorikan sebagai orang kurang upaya (OKU) atau insan istimewa ini. menulis dan mengira lI. Semua jenisbahasa komunikasi yang tersebut di atas adalah terbaik dan terpulanglah kepada ibu bapa untuk memilihnya. membaca.( melebihi 90db ) .PENILAIAN Umum beranggapan seseorang yang cacat pendengaran atau pekak akan turut kehilangankeupayaan untuk bercakap apalagi menguasai kemahiran menulis.BIM 3.minimum (mild) .PKBM 4. sesuatukonsep itu selain MASALAH PENDENGARAN I. Kod Tangan Bahasa Melayu ( Kom. Teruk ( severe ) .Seluroh Kod Tangan Bahasa Melayu) KTBM 2.kanak cacat penglihatan ini memahami bersandarkan kepada umur mereka. Namun satu tugasan berkaitan Persatuan Kebangsaan Pekak Malaysia (PKPM) baru-baruini menyedarkan bukan sahaja penulis malah para hadirin pada majlis itu bahawa insanistimewa ini juga berupaya untuk bercakap. STRATEGI Terdapat 4 bahasa komunikasi untuk orang pekak yang boleh digunapakai dan yangmanakah satu yang boleh kita iiktirafkan sebagai Bahasa Komunikasi untuk mereka.berpendapat bahawa intervensi awalan untuk anak -anak pekak mempelajari serta menguasaibahasa komunikasi hendaklah berpandukan kepada tahap pendengaran masing -masing dantiada paksaan untuk mereka untuk memilih bahasa yang akan digunakan.( 20 . Bahasa Isyarat Malaysia . 1 .90db) 4.

Tetapi. berikutmerupakan ciri kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. tingkah laku merupakan sebarangperbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak. Orang Pekak Malaysia sukar melihat maksud dan gambaransehingga tidak menarik lagi kerana KTBM digunakan tanpa bahasa badan dan mimik. Ini kerana KTBM dan lisan memberi kesan tidak sama. Oleh sedemikianlah. Ciri bagi kanak-kanak bermasalahemosi dan tingkah laku bagi aspek ini dapat dilihat dengan lebih jelas melalui 3 jenismasalah tingkah laku bagi kanak-kanak yang disenaraikan dalam masalah psikologi iaitu:- . Cara Orang Pekak membaca Bahasa Melayu secara tulisan tidak sama dengan caramembaca BIM secara visual. Ciri bagi kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku ini dapat dilihat melalui tiga aspek iaitu aspek psikomotor. KEBERKESANAN KTBM ditekankan oleh Jabatan Pendidikan Khas agar Orang Pekak Malaysiamenggunakan KTBM untuk menguasai Bahasa Melayu. T OPIK 8: CIRI K AN AK-K AN AK BE R MAS AL AH E MOS I D AN T INGK AH L AK U Kanak-kanak yang mempunyai masalah emosi dan tingkah laku akanmengganggu proses pembelajarannya. dan afektif. Aspek Psikomotor Aspek pertama ialah aspek psikomotor.III. Manakala. masalah emosi pula bermaksud masalah yang berkaitandengan perasaan atau jiwa seperti sedih. diukur dan dinilai dan sebarangperbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak. Tingkah laku bolehlah didefinisikan sebagai apa yang dilakukan ataudiperkatakan oleh seseorang individu. kognitif. Bukan sahaja KTBM tidakmemberi kesan yang baik tetapi juga merosakkan pemahaman Orang Pekak Malaysiadalam tatabahasa Bahasa Melayu. Menurut Lewis M. 1. marah. Selain itu. mana-mana bahasa isyarat tidakmenjamin kejayaan menguasai Bahasa Melayu. Setelah meneliti definisi bagi tingkah laku dan masalah emosi.Bagi penggunaan KTBM. Bagi pelajaran Bahasa Melayu. Impaknya ialah mereka akan mundur didalam pelajaran. secara sedar atausepara sedar.Beaker (2001).BIM bertindak sebagai bahasa ibunda bagi Orang Pekak Malaysia. secara sedar atausepara sedar. apabila Orang Pekak berkomunikasi di luar pelajaran Bahasa Melayu. tingkah laku juga merupakansemua tindakan manusia yangg boleh diperhati. BIMbertindak sebagai satu komunikasi untuk memudahkan pengajaran dan meningkatkanintelektual. dan lain -lain.Manakala lisan itu memberi kesan yang pelbagai kepada Orang Pendengaran keranalisan menggunakan latar suara yang berlainan dapat memberi gambaran dan maksudkepada Orang Pendengaran.

Secara umumnya mereka menunjukkan ciri-ciri seperti berikut:y y y y y y y y y Sikap menentang secara terbuka atau berselindung Keingkaran Agresif secara lisan atau fizikal Suka berkelahi Pendendam Suka merosak harta benda. Maka.mereka tidak ada hubungan mata dengan ibu bapa. Selain itu. mereka juga selalu berlari ke sana ke mari atausuka memanjat. ciri bagi kanak-kanak yang mengalami ADHD pula ialah merekakerap bercakap dan sering bergerak cergas atau kerap bertindak seolah-olah³digerakkan oleh motor´. guru dan rakan sebaya apabila meminta sesuatu.Kanak -kanak yang berkecelaruan tingkahlaku menunjukkan defisit dalam tingkahlaku sosial. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder ) 2. Misalnya. kanak-kanak yang mempunyai masalah hiperaktif ini mempunyai masalah kekurangan tumpuan atau mempunyai tumpuan yang singkat.laku yang terlampau aktif (overactive) dan mengganggu (disruptive). Hiperaktif lazimnya dapat dilihat dengan ketara dalam kalangan kanak -kanak lelaki berbanding kanak-kanak perempuan. .1. kanak-kanak yang menghadapi masalahOppositional Defiant Disorder (ODD)Kecelaruan ini melibatkan tingkahlaku negative. Selain itu. Seterusnya. Kanak-kanak hiperaktif ini selalunya terlalu aktif sehinggakan mengganggu tugasan yang sepatutnya dilakukan oleh kanak ± kanak yang lain.vandalism Berbohong dan Mencuri Mudah panas baran Bercenderung bebas dan berbagai-bagai sifat negatif. Mereka juga selalu meninggalkan tempat duduk ketikaberada di dalam kelas. mereka juga menghadapi masalah dalamtumpuan iaitu mempunyai tumpuan mata (eye contact ) yang lemah. melibatkan pencabulan peraturandan tidak mengendahkan hak orang lain secara berterusan dan berulangkali. Conduct Disorder (Kecelaruan Tingkah laku) Hiperaktif ialah istilah yang digunakan bagi kanak -kanak yang mempunyaitingkah. Manakala. Oppositional Defiant Disorder (Kecelaruan menentang dan beringkar) 3. ciri dari aspek psikomotor yang dapat dilihat pada kanak-kanak hiperaktif ialah mereka kerap menggerakkan tangan atau kaki atau menggeliang-geliut di tempat duduk.Kebiasaannya.

Aspek Kognitif Aspek yang kedua ialah dari aspek kognitif. dan mengikut arahan. kanak -kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku kebiasaannya akan menunjukkan ciri seperti terdapat kelewatan dalam perkembangan kematangan dan fungsi-fungsi intelek yang tertentu yang diperlukan dalam perkembangannya di sekolah. ciri kognitif bagi kanak-kanak autisme pula ialah mempunyai tumpuan yang singkat atau terhad. terdapat segelintir daripada kanak-kanak ADHD ini masih tidak dapat mengatasi masalah emosi dan tugasan lalu keluar dari kelas. Seterusnya . kebolehan dalam bidang pengamatan dan perkonsepan dan kebolehan berbentuk kreatif. mereka mempunyai rendah daya ingatan. Di samping itu. Namun begitu. Berdasarkan Kamus Dewan Edisi Baru. kawalan emosi dan motivasi. Pertuturan arah kendiri ini digunakanoleh pelajar untuk membuat refleksi tetntang perkembangan tugasan.2. Bagi ciri ini. Mengikut Marilyn Friend (2005). Ciri yang terakhir ialah membentuk semula.menyelesaikan masalah. 3. Terlebih dahulu. Ciri ketiga pula ialah kawalan emosi dan motivasi. mereka ini lemah dan tidak dapat menguasai kemahiran ini. Aspek Afektif Terdapat beberapa ciri yang dimanifestasikan oleh kanak-kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku melalui tingkah laku mereka dari aspek yang ketiga iaitu aspek afektif. Kanak-kanak autisme juga berkeupayaan menerima input daripada deria tetapi mereka tidakberupaya memilih maklumat yang penting. Maka. Ciri kedua bagi kanak-kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku dariaspek kognitif ialah pertuturan arah kendiri. dan membentuk semula. Kanak-kanak inisebenarnya mempunyai keupayaan untuk mengasingkan kekecewaan dan masalahemosi bagi menyiapkan tugasan. afektif didefinisikan sebagai keadaan yang berkaitan dengan perasaan dan emosi. marilah kita lihat apakah yangdimaksudkan dengan afektif.Mengikut sumber yang lain pula. Aktiviti mental yang melibatkan keupayaan perkara yang diperhatikan dan menyatukan bahagian -bahagian untukmelaksanakan tindakan baru. terdapat empat ciri yang menunjukkankanak-kanak itu bermasalah emosi dan tingkah laku dari aspek kognitif iaitu ingatan kerja. mereka ini tidak dapat mengingati arahan daripada guru. Contohnya ialah mereka ini bermasalah dalam menyelesaikan tugasan yang kompleks.Namun begitu. kanak-kanak autisme tidak mampu menumpukan perhatian kepada perkaraperkara kecil yang boleh dikaitkan dengan ingatan masa lalu dan mengimbas kembali untuk melihat kepentingan yangada. Berdasarkan istilah yang dikemukan dapatlah kita membezakan kanak-kanaknormal dengan kanak-kanak yang bermasalah emosi serta tingkah laku melalui reaksi dan perlakuan yang ditonjolkan oleh mereka seperti menunjukkan rasa malu yang melampau apabila berhadapan dengan orang lain di sekitar mereka terutamanya apabila dikelilingioleh orang-orang yang tidak . maklumat awal yang mereka adaakan dikekalkan dalam bentuk yang asal. Ciri pertama ialah ingatan kerja. Contohnya. namun begitu mereka boleh menumpukan perhatian terhadap sesuatu perkara yang mereka minati atau sukai. Ciri kanak-kanak bermasalah emosidan tingkah laku dari aspek kognitif dapat dilihat melalui kanak -kanak dengan ADHD. pertuturan arah kendiri. Namaun begitu. kanak-kanak boleh mengingait tugasan dan beberapa banyak masa yang mereka ada untuk menyiapkan tugasan.

Kalau dilihat dari segi bentuk bahasa. mereka mempunyai nilai keyakinan yang rendah terhadap keupayaan diri mereka sendiri serta berasa rendah diri untuk melakukan sesuatu. Fonologi adalah sistem bunyi bahasa dan peraturan linguistik yang menentukan kombinasi bunyi. Jika keadaan ini berlaku. Penggantian bunyi terjadi apabila bunyi tertentu dalam sesuatu perkataan digantikan dengan bunyi yang lain. mereka lebih suka menyendiri dan melakukan kerja sendiri tanpa menghiraukan orang di sekitar mereka. Masalah artikulasi terdiri daripada penggantian. Oleh sebab itu. morfologi . Sebenarnya. Ciri-ciri yang ditunjukkan oleh mereka ini sudah tentunya akan membawa kesan yang lain iaitu mewujudkan kesukaran untuk berinteraksi dengan guru ±guru didalam kelas serta rakan-rakan kerana pasif di kala menjalani aktiviti berpasangan atau berkumpulan. atau akhir perkataan. dan penambahan. ³besa´ untuk ³besar´.konsonan ³s´ disebut dengan hembusan angin yang kuat atau keterlaluan boleh mengubah bunyi perkataan tersebut.dikenali. kanak-kanak yang bermasalah emosidan tingkah laku meghadapi masalah dalam fonologi. Di samping itu juga. misalnya ³idung´ untuk ³hidung´.tengah. Masalah ini ketara dalam penyebutan bahasa Inggerismisalnya perkataan ³sip´ disebut ³shlip´. Mereka juga sering mempamerkan emosi yang negatif seperti moody dan juga tertekan. sehingga menyebabkan percakapan menjadi tidak tepat atau percakapan yang tidak sesuai. dan sintaksis. misalnya ³sssyusyah´ . dan yang ketiga ialah atau fungsi bahasa dalam komunikasi (sistem pragmatik). Pengguguran boleh berlaku di permulaan. Sekiranya untuk perkataan ³susah´. Kesilapan ini sering berlaku kepada kanak -kanak yang masihbelum matang. mereka takut untuk mencuba sesuatu yang baru kerana kurang yakin pada kebolehan yang ada pada mereka lantas lebih suka mendiamkan diri dan hanya akan memberi perhatian terhadap sesuatu yang menarik perhatian mereka. Masalah Bahasa Bentuk bahasa Masalah tersebut mungkin melibatkan satu atau gabungan mana-mana aspek bahasa berikut yang terdiri daripada bentuk bahasa iaitu merangkumi system fonologi. morfologi. Pengguguran bunyi pula melibatkan pengguguran ataumenghilangkan sesuatu bunyi konsonan.dan lain-lain. misalnya ³malan´ u ntuk ³makan´´wabbit´ untuk ³rabbit´. Masalah artikulasi atau gangguan artikulasi adalah pengeluaran bunyi-bunyi pertuturan yang abnormal. emosi mereka lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman dan juga layanan yang diterima oleh orang sekeliling mereka terutamanya daripada orang terdekat mereka seperti ibubapa mereka. pengguguran pengubahan. . yang kedua pula ialah kandungan bahasa iaitu sistem semantik. dan sintaksis. Pengubahan bunyi terjadi apabila sebutan asal diubah sehingga boleh menghilangkan maknanya.

Masalah yang berkaitan sintaksis (ayat) pula melibatkan kesalahan tatabahasa yang boleh memberi kesan dalam menyusun dan menyampaikan pendapat yang kompleks. pragmatik boleh juga didefinisikan sebagai penggunaan bahasa untuk meluahkan niat seseorang dan menjalankan perkara-perkara di dunia. Oleh hal yang demikian. Sintaksis adalah peraturan linguistik yang menentukan susunan dan gabungan perkataanperkataan bagi membentuk ayat dan hubungan di antara unsur dalam lingkungan ayat tersebut. serta penggunaan sesuatu konsep yang abstrak seperti peribahasa. dan makna perkataan dan ayat. Hal ini berlaku kerana mereka terlalu bergantung kepada konteks dan penggunaan perkataan yang telah diketahui sahaja menyebabkan mereka menghadapi masalah untuk memahami bahasa yang digunakan di dalam buku teks atau buku ilmiah. Seterusnya. Di samping itu. Kecelaruan yang melibatkan morfologi termasuklah penggunaan imbuhan yang luar biasa. dan tidak berupaya memahami makna perkataan. ruang. kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku ini juga mengalami masalah kurangnya variasa bahasa disebabkan oleh penggunaan bahasa yang berstruktur dan berbentuk streotaip. kehendak. mereka gagal mempelajari perkataan baru secara tidak formal. Penggunaan bahasa Seterusnya. mereka juga sukar memahami perkataan yang mengandungi pelbagai makna. sinonim.Penambahan bermaksud menambah bunyi tertentu dalam perkataan seperti ³bawa´ disebut ³bawah atau bawuah´. menggunakan perkataan yang berhubung seperti antonim. struktur ayat yang salah. ³animal´ disebut ³ ammanimal´ atau ³ammaminal´. Semantik adalah sistem psikolinguistik yang mencorak kandungan pertuturan. pragmatik merupakan satu kajian berkenaan jalinan peraturan yang bertindak sebagai penentu penggunaan bahasa demi proses interaksi sosial dalam masyarakat. Impaknya. kanak-kanak bermasalah bahasa juga mengalami masalah kekurangan perbendaharaan kata secara kualitatif dan kuantitatif. Selain itu juga. Peningkatan usia kanak-kanak akan menyebabkan masalah ini bertambah serius. Masalah semantik dapat dilihat melalui perkembangan perbendaharaan kata yang lemah. dan masa. Morfologi adalah peraturan linguistik yang menentukan struktur perkataan danpembentukan perkataan daripada unsur makna yang asas (morfem). dan penggunaan ³tenses´ yang salah (bahasa Inggeris). kita lihat dari segi penggunaan bahasa atau dalam bidang linguistik dikenali sebagai pragmatik dalam kalangan kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku.menggunakan makna perkataan yang tidak sesuai. . kuantiti. Kandungan bahasa Masalah bahasa kanak-kanak dari segi kandungan bahasa dapat dilihat melalui aspek semantik. Selain itu. Kanak-kanak yang bermasalah bahasa dari segi semantik ini mengalami kesukaran untuk memahami makna sesuatu perkataan mengikut kategori. Penggunaan bahasa adalah cabang linguistik yang berkaitan dengan kajian tentang makna dan kesan yang timbul daripada penggunaan bahasa dalam situasi tertentu.

bertindakbalas. kelenjar (glandular) dan aktiviti elektrik oleh setiap organ. kognitif. dan masalah bahasa kanak ±kanak tersebut dari segi bentuk bahasa. Sekiranya individu itu mempunyai konsep kendiri yang positif maka dia berupaya berinteraksi dan bertindak dengan lebih yakin. aktiviti yang melibatkan otot-otot. kandungan bahasa. pada darjat yang ketara dan keadaan ini seterusnya akan menjejaskan prestasi pembelajaran. dan penggunaan bahasa diterangkan. Oleh hal yang demikian.menurut Garry Martin dan Joseph Pear (2003). prestasi. kanak-kanak-kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku akan menghadapi kesukakaran dalam mengaplikasikan bahasa dalam kehidupan mereka. 1. Pada dasarnya tingkah laku adalah apa sahaja yang diperkatakan atau dilakukan oleh individu. Tingkah laku adalah manifestasi fizikal sebarang sikap yang berasaskan nilainilai tertentu. Tingkahlaku normal dan tidak normal adalah berdasarkan kepada kekerapan dan berlaku sepanjang masa dan mempunyai masalah psikologi. antara intervensi yang boleh dijalankan adalah melalui penilaian dan pelaksanaan khusus. dan afektif dikenal pasti. Masalah berkaitan pragmatik melibatkan ketidakupayaan kanak-kanak dalam memahami atau menggunakan bahasa dalam konteks atau perbualan dalam situasi yang berbeza. secara sedar atau separa sedar. Oleh itu. diukur dan dinilai dan sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara langsung atau tidak langsung. menekankan bahawa seseorang individu bertingkah laku mengikut p ersepsi diri sendiri dan keadaan. Selain itu juga. Manakala. Sebaliknya. T EKNIK INT ERVE NSI YANG SPESIFIK. Kaedah Penilaian Bahasa Tingkah laku merujuk kepada semua tindakan manusia yang boleh diperhati. Hal ini bererti proses komunikasi mereka akan terganggu kerana ketidakupayaan meluahkan apa yang terpendam dalam diri mereka akibat kesukaran dalam menggunakan bahasa sebagai penghubung kepada proses komunikasi. masalah tingkahlaku atau gangguan emosi yang serius merujuk kepada keadaan di mana ciri-ciri yang berikut berlaku pada tempoh yang lama. Mereka juga mengambil masa yang agak lama untuk menganalisa sesuatu maklumat yang disampaikan kepada mereka secara lisan berbanding kanak-kanak yang normal.teknik intervensi yang spesifik dan keberkesanan komunikasi kanakkanak bermasalah emosi dan tingkah laku. Masalah tingkah aku dalam kalangan muridmurid ialah merujuk kepada sebarangtingkah laku sama ada positif ataupun negatif yang .Jika dilihat dari aspek ini. D AN KE BER KES AN AN K OMU NIK ASI K AN AK.K AN AK BER MAS AL AHE MOS I D AN T INGK AH L AK U Setelah ciri kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku dari aspekpsikomotor. Carl Rogers (1999). maka berikut adalah huraian mengenai kaedah penilaian bahasa.psikolinguitik dan interaksi sosial adalah perlu apabila melaksanakan pemulihan bertujuan menggalakkan interaksi dan komunikasi dengan penggunaan konteks bahasa yang tepat dan betul. tindakan. menurut Al-Ghazali pula dari perspektif Islam. aksi. K AE D AH PE NIL AI AN B AH AS A. tingkah laku juga merangkumi aktiviti. dan reaksi dari segi teknik. tingkah laku manusia mempunyai tujuan agama dan kemanusiaan. kanak-kanak ini mempunyai masalah dalam mengaplikasikan apa yang dipelajari daripada persekitaran pengajaran ke situasi lain. Penekanan kepada aspek tingkah laku .

laku yang terlampau aktif (overactive) dan mengganggu (disruptive). mereka sering meninggalkan tempat duduk ketika berada di dalam kelas. Masalaah ini merupakan perkembangan urutan kepada masalah Conduct Disorder atau kecelaruan tingkahlaku. Mereka selalunya terlalu aktif sehingga mengganggu tugasan yang sepatutnya dilakukan oleh kanak-kanak lain. Selain itu juga.guru dan rakan sebaya apabila meminta sesuatu. Dimana. Malahan. Semantelahan. Kecelaruan ini melibatkan tingkahlaku negative. Kanak-kanak ini dikenali sebagai hyperkinetic dan dikatakan mengalami kecacatan otak yang minima.Wujud kecelaruan sama ada istilah ini termasuk bersamasama hiperaktiviti . kanak-kanak yang menghadapi masalahOppositional DefiantDisorder (ODD)iaitu Kecelaruan menentang dan beringkar selalunyaberlaku dalam kanak-kanak sebelum umur 6 tahun.menjejaskan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. bersikap negatif dan bermusuhan. mereka selalu berlari ke sana ke mari atau suka memanjat dan pada kebanyakan masa mereka kelihatan kekok untuk bergal dengan rakan-rakan yang lain. Mereka ini kerap beringkar. Turutan Sejarah atau Peristiwa Tahun PeristiwaPada awal kurun ke-20. mereka sukar dalam memberikan tumpuan iaitu mempunyai tumpuanmata (eye contact) yang lemah. kecelaruan menentang dan beringkar (Oppositional Defiant Disorder) dan yang ketiga ialah kecelaruan tingkahlaku (Conduct disorder). Manakala. Antara ciri-ciri kanak-kanak ini dari aspek psikomotor ialah.Kanak-kanak yang berkecelaruan tingkahlaku menunjukkan deficit dalam tingkahlaku sosial. mereka kerap menggerak tangan atau kaki atau menggeliang-geliut di tempat duduk. Sebagai contohnya. Tiga hingga lima peratus kanak-kanak mengalami masalah ini. Jika dinasihati mereka lebih . Secara umumnya.Misalnya. Tingkah laku normal dan tidak normal adalah berdasarkan kepada kekerapan dan berlaku sepanjang masa dan mempunyai masalah psikologi. Masalah ini agak ketara dalam kalangan kanak-kanak lelaki. ibu bapa dan guru. Tingkahlaku menentang dan melawan orang dewasa (pihak yang berkuasa). Pada tahun 1980 Diagnostic and StatisticalManual of Mental Disorder III (DSM-III) yang dikeluarkan oleh Persatuan Psikologi Amerika (APA) telah memperkenalkan istilah Attention Deficit Disorders (ADD). melibatkan pencabulan peraturan dan tidak mengendahkan hak orang lain secara berterusan dan berulangkali. Kebiasaanya kanak-kanak mempunyai masalah hiperaktif mempunyai masalah kekurangan tumpuan atau tumpuan yang singkat. Hiperaktif ialah istilah yang digunakan bagi kanak-kanak yang mempunyaitingkah. kanak-kanak yang tergolong dalam kelompok ini juga suka berbohong dan mencuri. mereka menunjukkan ciri-ciri seperti suka berkelahi dengan orang lain serta suka merosakkan harta benda atau juga disebut sebagai vandalism. Conduct Disorder atau kecelaruan tingkah laku dikenal pasti melalui tingkah laku agresif dan anti sosial dan biasanya sebelum umur 9 tahun di kalangan kanak -kanak. Terdapat 3 jenis masalah tingkah laku yang disen araikan masalah psikologi iaitu kanak -kanak hiperaktif (ADHD). mereka tidak ada hubungan mata dengan ibu bapa. Kanak-kanak yang mengalami ADHD banyak bercakap dan juga sentiasa bergerak cergas atau kerap bertindak seolah-olah ³digerakkan oleh motor´Selain itu.Beberapa tahun kemudian Istilah ini didefinisikan semula supaya meliputi kedua dua jenis kategori tersebut dan dikenali sebagai Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).

laporan projek . kecekapan mendengar dan penggunaan bahasa yang tepat.objektif pelajaran. Penilaian kemahiran lisan adalah penilaian yang dibuat untuk mendapatkan maklumat hasil interaksi antara pelajar dengan pendidik. folio. penggunaan intonasi yang betul dan sebutan yang tepat. Penilaian melalui portfolio adalah satu kaedah yang digunakan untuk mengumpul dan merekodkan bukti pencapaian kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. rekod anekdot. Penilaian melalui pemerhatian dilakukan secara berterusan dan mengikutj angka waktu yang diperlukan atau ditentukan bagi membantu guru mendapat maklum balas dalam pengajaran dan pembelajaran meliputi aspek kognitif. kerja kursus . graf atau carta. dasar penting bagi pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah melalui langkah-langkah pengujian.dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama. penilaian melalui kontrak pembelajaran. Misalnya.mereka mungkin mengatakan mereka mengukur prestasi pelajar atau menilai prestasi pelajar dalam sesebuah bilik darjah tanpa mengambil hirau maksud sebenar atau maksud khusus yang mendukung istilah berkenaan. pengukuran dan penilaian adalah antara beberapa konsep penting dalam aspek bahasa. sesetengah guru apabila mengedarkan kertas ujian.cenderung untuk bertindak secar agresif sama ada secara lisan ataupun fizikal. huraian atau tafsiran data. Secara ringkasnya. kelancaran b erbahasa yang baik. latihan dan ujianbertulis. Justeru. pengukuran dan penilaian yang tepat dan berkesan dijalankan olehguru di bilik darjah.rekod profil. penilaian melalui projek dan terakhir sekali ialah penilaian melalui kertas kerja. kecekapan guru dalam membangunkan instrumen pengujian dan penilaian amat penting malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Antara kemahiran yang diukur ialah adalah seperti kemahiran menulis.penilaian melalui pemerhatian. Di samping itu. Seterusnya. pelaksanaandan penilaian. pengetauan fakta.Antara aspek-aspek yang dinilai ialah dalam penilaian lisan ialah kefahaman konsep. Kualiti pemerhatian pula haruslah terdiri daripada guru mempunyai sifat-sifat pemerhati iaitu peka terhadap perubahan yang berkaitan dengan bahan dan . afektif dan psikomotor. portfolio hasil terbaik dan portfolio dokumen. Pengujian. antara kegunaan portfolio bagi menilai kanak -kanak bermasalah emosi dan tingkah laku bagi membolehkan guru -guru menggunakan bukti portfolio bersama rekod anekdot untuk menghasilkan penilaian holistik. Secara ringkasnya penilaian ialah satu proses membuat pertimbangan dalam menafsir hasil pengukuran yang bertujuan memberikan maklumat tentang pencapaian murid. cara menyusun idea dan peguasaan perbendaharaan kata.Sebenarnya. Kemahiran akan dinilai melalui karangan . Kaedah penilaian bahasa ini boleh dibahagikan kepada tigakategori iaitu. Cara ini boleh dilaksanakan secara senarai semak. Terdapat beberapa jenis portfolio yang boleh dibina seperti por tfolio kerja harian. penilaian kemahiran lisan. terdapat enam kaedah penilaian bahasa yang dapat dibuat ke atas kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku iaitu penilaian melalui portfolio. penilaianmelalui soal jawab.pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan bahan pembelajaran. penilaian bahasa pula melibatkan penggunaan bahasa yang tepat. kaedah mengajar dan kurikulum. Antara ciri-ciri yang perlu ada dalam portfolio adalah seperti berbentuk dokuentasi dan berstruktur yang memerlukan perancangan. Akhir sekali ialah penilaian kemahiran menulis. penilaian kemahiran membaca dan yang akhir sekali penilaian kemahiran menulis. jadual.

Dalam kontrak pembelajaran. Ia boleh juga dibuat secara tidak formal. jenis-jenis pemerhatian pula terdiri daripada pemerhatian terhadap sesuatu perlakuan tanpa membuat tafsiran dan tanggapan dengan melapor apa yang dilihat sahaja. 2. Manakala. Kontrak pembelajaran dibuat dalam pelbagai bentuk mengikut keperlua n tugasan dan pihakyang terlibat. Kontrak pembelajaran penting dalam pembelajaran untuk membolehkan pelajar mengenalpasti dan merekod objektif dan matlamat pembelajaran kendiri. Begitu juga halnya dengan kanak -kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku. Bagi kanak-kanak yang telah dikenal pasti menghadapi masalah bahasa hendaklah diberi perhatian untuk dipulihkan dengan segera. dan bagaimana penggredan dibuat perlu dilampirkan dan persetujui oleh pihak yang terlibat. Terdapat beberapa strategi dalam pelaksanaan penilaian pemerhatian iaitu dilakukan secara berterusan mengikut keperluan yang telah dikenalpasti atau yang telah dirancang. kaedah menerusi kontrak pembelajaran ini juga diambil untuk mencapai matlamat jangka masa pelaksanaan dan penghasilannya. Antara kaedah yang paling berkesan untuk tujuan ini ialah penggunaan kontrak pembelajaran Kontrak Pembelajaran atau dikenali sebagai Perjanjian Pembelajaran merupakan persetujuan atau kontrak yang dibuat antara guru dengan pelajarnya (secaraindividu/kumpulan) berhubung dengan tugasan yang dibuat secara bertulis. Selain daripada tujuan tersebut.tetapi terancang dan jelas. Kemudian. Kontrak boleh dibuat secara formal.persekitaran di samping mempunyai sifat Ikhlas dan jujur serta adil dalam membuat keputusan yang diambil dalam sesuatu situasi. Contoh: membantu ayah di kebun. . Di antara intervensi pengajaran bahasa yang mungkin dapat membantu kanak-kanak mengatasi masalah penguasaan bahasa mereka adalah seperti berikut: i. para pelajar juga patut diberi hak untuk menentukan apa yang hendak dipelajari. Teknik Intervensi Yang Spesifik Kanak-kanak berkeperluan khas memerlukan pengesanan pada peringkat awal lagi bagi membolehkan mereka mengikuti suatu sistem persekolahan yang terancang bagi mengembangkan potensi diri mereka. dimana prosedurnya dinyatakan dengan jelas dan rapi. Apabila mengajar bahasa kepada kanak-kanak terutamanya kanak-kanak bermasalah pembelajaran. Tindakan awal untuk membantu memulihkan atau mengurangkan masalah yang dihadapi oleh kanak -kanak ini dikenali sebagai intervensi. bagaimana pembelajaran itu akan dilaksanakan dan dihasilkan dalam jangka waktu yang ditetapkannya sendiri. Seterusnya. Senarai semak bagi butiran yang hendak dinilai. penilaian selalunya berpusatkan pelajar. tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian hendaklah dibuat selepas mengkaji kesan dan implikasinya ke atas pelajar. guru hendaklah menggunakan beberapa teknik pengajaran yang khusus bagi memenuhi keperluan bahasa kanak-kanak tersebut. Ajar bahasa di dalam situasi Mengajar bahasa di dalam situasi yang diadakan akan membantu kanak -kanak memahami isi pelajaran dan seterusnya menguasai kemahiran bahasa yangdiajar.sementara penggredan perlu dikawal oleh guru. bahkan juga corak penilaian tugasannya itu. dalam usaha menggalakkan pembelajaran kendiri.

Selain itu. vii. dalam sesetengah kes. iii. Kemahiran bacaan mekanismisalnya boleh dajar dengan cara guru menunjukkan cara bacaan yang betul ataumenayangkan rakaman pembaca berita TV membaca berita. Seterusnya. kaedah fonik dan sebagainya. . v. kaedah VAKT. setiap kanak-kanak perlu diberi intervensi awal iaitu satu program yang tersusun. dan berperingkat. iv. Oleh itu. Sesetengah individu memerlukan intervensi melalui kaedah komunikasi selain daripada bahasa lisan. aktiviti harian pelajar juga boleh digunakan sebagaibahan atau tema pengajaran bahasa. Intervensi awal ini memberi kesan positif pada perkembangan kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku seperti memberi pendekatan penambahan komunikasi.ii. Di samping itu. kaedah komunikasi yang tidak melibatkan pertuturan hendaklah direka dan dilaksanakan untuknya. penggunaan teknologi komputer dan sebagainya. individu tersebut tidak boleh bertutur disebabkan oleh masalah fizikal atau keupayaan kognitif. berstruktur. Dalam merangka intervensi pengajaran dan pembelajaran bahasa kepada kanak-kanak masalah pembelajaran. Bercakap tentang apa yang mereka fikir atau lakukan Kanak-kanak mesti dilatih bercakap dan menyampaikan buah fikiran mereka.Satu cara mudah merangsang mereka bercakap adalah dengan meminta mereka bercakap tentang apa yang mereka sedang fikirkan atau perkara yang mereka sedang lakukan. Guna strategi pengajaran yang khusus dan berkesan ketika memperkenalkan konsep baru Pelbagai strategi pengajaran khusus boleh digunakan untuk mengajar kanak -kanak masalah pembelajaran seperti teknik REBUS. Ikut urutan perkembangan bahasa normal Pengajaran bahasa hendaklah berdasarkan kemampuan berbahasa kanak-kanak mengikut peringkat umur mereka. Di antaranya adalah seperti menggunakan bahasa isyarat.Terangkan apa yang orang lain lakukan Kemahiran menerang boleh ditingkatkan dengan cara meminta merekamenceritakan perkara yang dilakukan oleh orang lain.Selain itu. alat ±alat latihan komunikasi yang dicipta khas. Gunakan aktiviti harian dalam menyediakan latihan kemahiran-kemahiran bahasa dalam lingkungan konteksnya Aktiviti harian kanak-kanak sama ada di rumah atau di sekolah boleh dimanfaatkan untuk menyediakan pengalaman-pengalaman bahasa yang boleh mereka pelajari. vi. komunikasi bantuan atau komunikasi alternatif yang melibatkan berbagai-bagai pendekatan dan ada juga menggunakan perkembangan teknologi baru. aktiviti hendaklah berfokuskan pelajar. Menceritakan apa yang dilihat adalah lebih mudah dilakukan oleh kanakkanak masalah pembelajaran. Gunakan contoh yang betul untuk memberikan latihan bagi kemahiran bahasa yang khusus Menunjukkan contoh yang betul atau modeling digunakan supaya kanak -kanak dapat meniru kemahiran bahasa yang betul.

Di Amerika syarikat. Manakala. kemahiran urus diri. dan Matematik.guru mestilah memecahkan tugasan yang kompleks kepada bahagian-bahagianyang lebih kecil. perkhidmatan pemakanan nutrisi. perkhidmatan intervensi awal sememangnya dibentuk bagi memenuhi keperluan individu kanak -kanak autistic termasuklah pendidikan terancang. ringkas. guru . atau ketika berada di restoran makanan segera untuk menggalakkan mereka bertutur dan menggunakan bahasa dengan betul. atau ahli terapi menggunakan dorongan semula jadi ka nak-kanak untuk bercakap perkara yang mereka sedang lakukan.Agama dan Moral.Manakala bagi kanak-kanak autistik. Seterusnya ialah teknik intervensi pengajaran. Selain itu. Seterusnya . arahan yang diberikan kepada kanak-kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku ini mestilah jelas. Individu yang terlibat dalam intervensi seperti ibubapa. teknik intervensi tingkah laku juga dapat diberikan kepada kanak-kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku ini. Di samping itu. pengambilan vitamiun B6 bersama magnesium juga dapat membantu meningkatkan kesedaran dan tumpuan perhatian bagi kanak -kanak autistik. intervensi awal ini dapat memberi perhatian kepada ibu bapa. intervensi juga dijalankan semasa murid sedang makan. latar belakang dan persekitaran. bermain. program kebudayaan dan kesenian. perkhidmatan intervensi awal sangat penting bagi kanak ±kanak autistik untuk membantu mengurangkan masalah autistik yang mereka alami. Bagi teknik ini. program intervensi kanak-kanak autism dilaksanakan melalui program pra sekolah terlebih dahulu bagi memastikan mereka bersedia untuk ditempatkan dalam Tahun satu. Selain itu. guru perlu mempunyai pengetahuan yang luas supaya dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. kemahiran urus diri dan pengurusan tingkahlaku diutamakan selain pengenalan kepada asas mata pelajaran bahasa Melayu. iaitu memberi ganjaran dalam bentuk token ( sticker. Malahan. terapi cara kerja dan terapi bahasa dan pertuturan. Selain itu. Selain itu. rawatan perubatan perlu digunakan untuk merawat masalah kurang tumpuan dan hiperaktif. mereka juga boleh diberikan token ekonomi. kemahiran mengurus tingkah laku akan dapat membantu guru mengawal dan membentuk tingkah laku muridnya. Di samping itu. guru. program intervensi dijalankan melalui kerjasama diantara agensi seperti perkhidmatan dan bantuan teknologi. Selain rawatan perubatan dan pengurusan tingkah laku. Di sini. latihan dan kaunseling ibu bapa. dan lengkap supaya mereka dapat melakukan arahan tersebut. merancang untuk lakukan atau permainan yang disukai. Intervensi awal juga dapat memberi peluang kanak-kanak belajar kemahiran asas. perkhidmatan jururawat sekolah. Apabila memberi arahan. Di Malaysia. minta murid mengulang arahan tersebut.kanak-kanak akan diberi ganjaran dan pengukuhan bagi setiap tingkah laku yang diingini yang ditunjukkan. Kanak-kanak berpeluang untuk belajar kemahiran asas dan memenuhi keperluan dalam bidang-bidang kemahiran sosial. iaitu boleh ditukar dengan barang yang disukai. syiling plastik) yang mempunyai nilaiekonomi. komunikasi dan pengurusan tingkah laku. Dalam teknik ini. Di samping itu. mereka harus diberikan strategi pencegahan iaitu menghentikan tingkahlaku yang tidak sesuai ketika baru bermula atau ketika masih ringan. Selain intervensi awal.

mereka dapat bertukar-tukar pendapat dan panangan tentang topic yang dipelajari. 3. . membantu mereka mengenali bahagian pelajaran yang masih perlu di beri perhatian.Pentaksiran itu adalah konstruktif apabila fokus diberi kepada proses pemerolehan bahasa dikalangan pelajar di mana penaksiran itu sendiri menjadi salah satu pemangkin ke arahpemerolehan bahasa. Matlamat Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang y dalam pembelajaran. membuat inferens.juga mestilah banyak menggunakan tindak balas aktif sepanjang pengajaran. guru juga haruslah memperbanyakkanpenggunaan kaedah pelbagai sensori dalam pembelajaran.1) PENTAKSIRAN BAHASA Definisi Pentaksiran Pentaksiran merupakan satu proses di mana seseorang itu mengumpul bukti. Salah satu aspk yang penting ialah kejelasan. gurumestilah libatkan murid dalam aktiviit pembelajaran. Akhir sekali. Dala sesi perbincangan yang berlaku. Aspek ini sangat penting bagi membolehkan sesuatu proses komunikasi itu diterima dengan baik antara pengantar dan penerima. Ini bermakna maklumat yang dihantar jelasdan difahami oleh penerima dalam proses komunikasi. Keberkesanan TingkahLaku Komunikasi Kanak-kanak Bermasalah emosi dan Sesuatu komunikasi itu dikatakan berkesan apabila merangkumi beberapa ciri komunikasi yang berkesan. kaedah perbincangan secara berkumpulan turut membantu pemahaman murid-murid di dalam kelas.Pentaksiran itu adalah konstruktif apabila ianya mampu menilai dan menghargai apa yang pelajar sudah boleh buat dan pada masa yang sama. (penilaian). TOPIK 9 : PENTAKSIRAN DAN PENINGKATAN TAHAP PENCAPAIAN BAHASA 9. membuat kesimpulan. Terdapat beberapa kaedah yang boleh dilaksanakan bagi membolehkan komuikasi berkesan itu diwujudkan. Salah satu aktiviti yang boleh dijalankan ialah guru sentiasa memikirkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan bahan bantu mengajar bagi membolehkan maklumat yang ingin ditransformasikan dapat dihantar denganberkesan kepada murid-murid. dan bertindak berdasarkan kesimpulan yang dibuat. Selain itu juga. Ini kerana alat bantu mengajar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sesuatu yang ingindisampaikan oleh guru. Seterusnya.

pelajar dengan pelajar dan seumpamanya. (inferens) Kaedah Pentaksiran Terdapat pelbagai 2 kaedah pentaksiran yang boleh digunakan. 5. Pentaksiran hendaklah mampu memberi firasat atau ramalan (anticipation) tentang tindakan yang wajar diambil perhatian terhadap keberkesanan pembelajaran pelajar dan pengajaran pendidik. 2. Pentaksiran hendaklah mempunyai nilai arahan. Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran y dan pembelajaran Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran y Prinsip Pentaksiran Konstruktif Pentaksiran konstruktif dibina atas lima prinsip utama: 1. (refleksi) 4. Pentaksiran hendaklah menjadi satu wahana perkongsian atau pertukaran maklumat di antara guru dengan pelajar. Pentaksiran hendaklah mampu melahirkan ekspresi atau luahan yang optimum tentang pembelajaran pel ajar yang sudah dialami oleh pelajar.y Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran. Ianyamerupakan satu alat pentaksiran yang sesuai untuk mentaksir aspek psikomotor pelajar. Pentaksiran hendaklah mampu membuat perwakilan kepada matlamat arahan (instructionalgoals) dan nilai arahan (instructional values). Tujuan utamanya . 3. Di antaranya adalah PenilaianMelalui Pemerhatian dan Penilaian Melalui Interviu (a) Penilaian Melalui Pemerhatian Penilaian melalui pemerhatian adalah satu proses untuk menentukan apa yang pelajar tahu serta bagaimana hendak melakukan sesuatu tugasan atau operasi dalam masa sebenar.

dan bantu pelajar dalammenganalisa dan pemerhatian dan membuat refleksi tentang bagaimana.termasuklah proses dan prosedur dalam menyiapkan tugasan dan cabaran yang dihadapi sepanjang proses tersebut. Bersedia untuk membuat pemerhatian dengan .membuat pelan sampel -menyediakan borang pemerhatian untuk merekod kekerapan sesuatu tingkahlaku. dan kema hiran itu timbul -melatih pemerhati 3. Sebagai satu panduan dalam menggunakan kaedah pentaksiran ini. tindakan. Memerhati dan merekod bagaimana pelajar melakukan tingkahlaku tersebut.membuat keputusan tentang jenis tingkahlaku. . dan kemahiran yang ingin diperhatikan .Buat ringkasan atau rumusan kepada hasil pemerhatian dengan jelas dan bergunasebagai satu "feedback" kepada setiap pelajar dan kumpulan. Prosedur pemerhatian ini boleh dalam bentuk formal ataupun tidak formal. 4.tindakan. berikut adalah perkara -perkara yang perlu dilakukan: 1. Fahami asas kepada pemerhatian menyedari keadaan sekeliling membezakan di antara tingkahlaku yang subjektif dan objektif membezakan di antara deskripsi dan membuat inferens frasa soalan yang menghadkan pemerhati memerhati tingkahlaku yang maujud dan zahir 2.adalah untuk membekalkan data yang bersifat objektif tentang kualiti pencapaian pelajar.membuat keputusan tentang siapa yang akan menjadi pemerhati . Maklumat ini boleh digunakan oleh pendidik dalam merencanakan proses dan prosedur pengajarannya.

Ada pendapat yang menganggap pedekatan ini berkait rapat bahasa yang merangkumi sekumpulan kaedah. 9. Ianya merupakan satu sumber yang kaya dengan maklumat tentang pemikiran. Pelajar tersebut dibiarkan bekerja dengan sendiri untuk mencapai penyelesaian kepada sesuatu masalah. Penilaian sebegini lazimnya melibatkan satu set soalan yang disusun dalam turutan yang paling sesuai bagi m enjana pemerolehan maklumat tersebut. iaitu pendidik dengan seorangatau lebih orang yang ditemuramah (pelajar) di mana soalan dan jawapan dio lah dalam bentuk verbal. dan soalan soalan jurnalis yang lain. bagaimana melakukan. mengapa dilakukan. . bila melakukan. timbul pemikiran bahawa pembelajaran bahasa harusmengutamakan penguasaan kaedah -kaedah bahasa atau tatabahasa. dan perasaan pelajar terhadap bahasa.3) STRATEGI-STRATEGI PENINGKATAN BAHASA PENDEKATAN STRUKTURAL y Pendekatan struktural : Salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa. Pada masa yang sama.2) PEMILIHAN SASARAN INTERVENS 9.- tahap efisien pembelajaran mereka mereka boleh membantu rakan mereka belajar mereka boleh mencapai tahap yang lebih efisien Penilaian Melalui Interviu Interviu adalah satu proses interaksi di antara penemuramah. y y Prosedur interviu melibatkan pendidik bersemuka dengan pelajar semasa pelajar menyelesaikan masalah. pendidik hendaklah mengetahui apa yang dilakukan. pemahaman. dengan y Atas dasar anggapan tersebut.

karang-mengarang dan sebagainya. Dengan pendekatan struktural murid -murid akan sentiasa berhati-hati atau teliti dalammenyusun ayat.pola kata. seperti: Tidak memerlukan bantuan guru. Pembelajaran bermasyarakat.y Dalam hal ini pengetahuan tentang pola -pola ayat. Memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meminta atau menyatakan keinginan. Á Teknik Latih Tubi Teknik Permainan Bahasa Teknik Soal Jawab Teknik Bercerita Teknik Kuiz . y PENDEKATAN NATURALISTIK y y Satu pendekatan bukan formal Pendekatan bahasa yang bersifat semula jadi . dan suku kata menjadi sanga terpenting. y TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Teknik-teknik Pengajaran Bahasa DEFINISI Menurut Kamus Dewan (edisi ketiga). teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik. kerana mereka telah memahami kaedah-kaedah tersebut apabila gurumenggunakan pendekatan ini. berlangsung di dalam lingkungan kehidupan y Bahasa pertuturan harian yang digunakan oleh kebanyakan penduduk dalam suatu komuniti bahasa. Dengan Pendekatan Naturalistik: Dapat mengembangkan bahasa kanak-kanak.

ayat-ayat atau mengingat fakta-fakta penting Melalui teknik ini pelajar akan mengalami proses mendengar. teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III : Komunikasi Bahasa. TUJUAN TEKNIK Menarik minat murid Mengekalkan perhatian Membangkitkan rasa ingin tahu TEKNIK LATIH-TUBI y Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan fakta -fakta atau kecekapan yang dipelajari. Anthony mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. b) Tatabahasa (grammar) y y y y .Menurut Edward M. melihat. memikirkan maksud perkataan-perkataan serta tugasnya dalam situasi yang penggunaan perkataan -perkataan itu. Ia sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Melayu Boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemah iran seperti kemahiran menyebut perkataan. Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar -pelajarnya. Husin & Siti Hajar Hj.Á Mengikut teknik ini. Mengikut Kamaruddin Hj. perhatian akan diberikan kepada 5 aspek kebolehan menggunakan bahasa iaitu: a) Sebutan (accent) menyebut patah-patah perkataan atau sukukata dengan betul termasuk intonasi yang membawa makna dalam sesuatu situasi.

bertutur. pengukuh an dan pengayaan y TEKNIK SOAL JAWAB Merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan. TEKNIK PERMAINAN BAHASAÁ y Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan. membaca dan menulis. d) Kefasihan (fluency) menggunakan perkataan dan lain-lain dengan cara spontan tanpa memikirkan apakah maksudnya. Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihanintensif. Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan kemahuan dalam sistempendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. .penggunaan bahasa yang tepat mengikut hukum-hukum bahasa daripada semua aspek. pembelajaran bermakna dan sebagai alat diagnostik.Á y y Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa pelajar antaranya kemahiran mendengar. c) Perbendaharaan kata (vocabulary) meluaskannya dengan penggunaan imbuhan yang sesuai mengikut konteksnya dalam situasi tertentu. Hala tuju inidiinterapetasikan melalui o bjektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu : merangsang interaksi verbal pelajar menambah kefasihan dan keyakinan menyediakan konteks pembelajaran bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan bertindak sebagai alat pemulihan. e) Kefahaman (comprehension) latihan memahami soalan dan memberikan jawapan yang wajar.

y TEKNIK BERCERITAÁ Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapanberbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dap at menarik minat dan perhatian pelajar. gerak lakudan kawalan mata. membaca dan menulis dikalangan pelajar. Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan. kemuncakdan kesudahan cerita. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. - Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar.- Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan. logik dan kritis. Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan. Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar.sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. suara. inovatif. tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan. kecerdasan dan minat murid -murid. - Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan -soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. bertutur. Untuk mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar. . Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan. Tujuan utama teknik soal jawab ialah : y y Untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid Untuk menggalakkan pelajar berfikir seca ra kreatif. y y Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa. Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita Pilih cerita yang sesuai dengan umur. Latihan pemahaman. Kemudian.

Latih bercerita seolah -olah guru berada dihadapan murid -murid sekurangkurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. Pelajar dapat mengulangkaji sambil bergembira.murid lebih selesa untuk meneruskan pembelajaran mereka semasa di kelas. objek-objek sebenar atau lain -lain BBM.C). y y y y PENYEDIAAN DAN PENYUSUNAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN BAHASA Persekitaran kelas mestilah dalam keadaan yang selesa .Á Sediakan kad-kad perkataan. Menyusun kelas supaya murid dapat meningkatkan bahasa mereka menampal huruf-huruf di kelas dan sebagainya. Aktiviti kuiz bermula di negara ini setelah dimasukkan dalam masa pembelajaran BahasaInggeris di sekolah -sekolah Inggeris dan diikuti di sekolah-sekolah Melayu. Penyediaan dan penyusunan persekitaran pembelajaran dapat : . Membantu pelajar memahami sistem Bahasa Melayu terutama dari segi bentuk. frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan.Á Guru boleh menggunakan g ambar. Guru bercerita dalam keadaan yang selesa.y y Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting. y y y TEKNIK KUIZ Diperkenalkan pada tahun 1940 di England melalui Perbadanan Penyiaran British (B.tidak hanya tertakluk kepada satu sumber sahaja seperti buku teks. makna danpenggunaan bahasa yang tepat. Pelajar dapat belajar kaedah cara berfikir yang baru. Tujuannya ialah : y Guru dapat mengukuhkan pengajaran dan memantapkan pemahaman pelajar mengenai topik-topik tertentu. Guru perlu menyediakan bahan untuk mengajar ± ABM Menyediakan bahan ataupun sumber pengajaran yang berlainan . Pelajar dapat melupakan permasalahan mereka dengan mengemukakan soalan-soalansecara teka-teki.B.

y y y y y Menggalakkan pembelajaran Menguruskan ruang dan persekitaran Mewujudkan iklim pembelajara n yang sihatÁ Komunikasi sebagai alat pengajaran yang pentingÁ Menguruskan konflik dan masalah disiplin dalam proses pengajaran dan pembelajaranÁ Segala objektif dalam pengajaran dapat di capai y .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->