Draf Rancangan Pembangunan (1950-1955) RMK 5 (19861990) RMK 6 (19911996) Rancangan Lima Tahun Malaya Pertama (1956-1960) RMK 4 (19811985) RMK 7 (19962000) Rancangan Lima Tahun Malaya Kedua (1961-1965) RMK 3 (19761980) RMK 8 (20012005) RMK 1 (19661970) RMK 2 (19711975) RMK 9 (20062010) .

Rancangan Malaya 1 (1956-1960) Rancangan Malaya 2 (1961-1965) Rancangan Malaysia 1 (1966-1970) Rancangan Malaysia 2 (1971-1975) Rancangan Malaysia 3 (1976-1980) Rancangan Malaysia 4 (1981-1985) Rancangan Malaysia 5 (1986-1990) Rancangan Malaysia 6 (1991-1995) Rancangan Malaysia 7 (1996-2000) Rancangan Malaysia 8 (2001-2005) Rancangan Malaysia 9 (2006-2010) Rancangan Pembangunan Negara Fasa 1 (1956-1970) Rancangan Pembangunan Negara Fasa 2 (1971-1990) Rancangan Pembangunan Negara Fasa 3 (1991-2010) .

menambah hasil pertanian dan meningkatkan taraf hidup penduduk (1971 ditukar kepada FELDA) RANCANGAN MALAYA KEDUA (1961-1965) ‡ Digubal oleh pemerintah Malaya sendiri ‡ Menyediakan kemudahan asas dan menggalakkan kepelbagaian ekonomi ‡ Bermatlamat mengurangkan perbezaan taraf hidup. sosial dan infrastruktur masyarakat desa. mewujudkan peluang pekerjaan dan kemudahan kesihatan.RANCANGAN MALAYA PERTAMA (1956-1960) ‡ Matlamat utama memulihkan perusahaan getah bagi meningkatkan pendapatan penduduk ‡ Tubuh RIDA untuk rancangan pembangunan ekonomi.(1966 ditukar kepada MARA) ‡ LKTP 1956 bagi membuka tanah baharu untuk tujuan penempatan semula. pelajaran dan perumahan ‡ Penubuhan sistem Bilik Gerakan bagi menyelaraskan kegiatan ekonomi di kampung dan daerah .

‡ Penubuhan FELDA. UDA.RMK-1(1966-1970) ‡ Pembangunan negara secara menyeluruh meliputi semua bidang ekonomi ‡ Bermatlamat: ‡ Mempelbagai kegiatan ekonomi ‡ Mewujudkan peluang pekerjaan ‡ Meningkatkan pendapatan dan penggunaan sumber ‡ Mempercepat integrasi ‡ Beri tumpuan kepada perindustrian gantian-import dan perusahaan pembuatan. FELCRA. PERNAS. MIDA. KEJORA. DARA. MARDI. RISDA. RMK-2(1971-1975) ‡ Bermatlamat antaranya: ‡ mewujudkan peluang pekerjaan pelbagai sektor ‡ mengurangkan jurang perbezaan pendapatan ‡ meningkatkan daya pengeluaran ‡ memperbaiki taraf hidup ‡ Ketika ini terdapat peralihan dari industri gantian-import kepada industri berorientasikan eksport. ‡ Penubuhan DEB. LPP .

perindustrian serta sektor industri berat ‡ Rancangan pembangunan yang menitikberatkan industri berasaskan teknologi yang lebih maju dan dasar penswastaan serta pembukaan kawasan perusahaan baharu ‡ 1979.RMK-3 (1976-80) ‡ Memperkenalkan rancangan pembangunan wilayah dengan penumpuan kepada penanaman kelapa sawit dan getah ‡ Meneruskan usaha pembangunan pertanian dan perindustrian ‡ Penubuhan KETENGAH. . PNB ditubuhkan untuk uruskan pelaburan Skim Amanah Saham Nasional (yang diperkenalkan 1981). KESEDAR RMK-4 (1981-1985) RMK-5 (1986-1990) ‡ Memperkemaskan program pembangunan ekonomi ‡ Penekanan kepada pertanian.

sosial.7(1996-2000) ‡Strategi bermatlamat: ‡Meningkatkan kecekapan dan daya saing serta menggalakkan penglibatan swasta ‡Mengurangkan penyertaan langsung sektor awam ‡Mengekalkan dasar liberisasi serta pelonggaran peraturan ‡Menggalakkan perindustrian menggunakan teknologi canggih ‡Mengukuhkan perkembangan pasaran kewangan dan modal ‡Pengenalan Dasar Pembangunan Nasional lanjutan kepada DEB RMK-8 (2001-2005) RMK-9 (2006-2010) ‡Stategi utama: ‡Meneruskan pengurusan ekonomi makro yang mantap ‡Meningkatkan daya saing dan daya tahan ekonomi ‡Meluaskan penggunaan ICT ‡Memupuk dan menyemai nilai positif dan nilai murni ‡Meningkatkan daya pengeluaran dan tahap pengetahuan ‡Membangunkan sumber manusia yang berkemahiran dan berpengetahuan ‡Menekankan pembangunan ekonomi. modal insan dan projek-projek pertanian diberi keutamaan ‡Pengenalan Dasar Wawasan Negara .RMK-6 (1991-1995) RMK.

Latar Belakang ‡ Digubal selepas berlaku peristiwa 13 Mei 1969 ‡ Membasmi kemiskinan ‡ Menyusun semula masyarakat tanpa mengira kaum Objektif Strategi ‡ Memperbaiki kehidupan rakyat di luar bandar ‡ Menambah peluang pekerjaan ‡ Menambah daya pengeluaran ‡ Mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian ‡ Menubuhkan agensi awam sebagai agensi pelaksana .

€ Rancangan Lima Tahun penting terhadap perkembangan sosio-ekonomi masyarakat majmuk di malaysia kerana berlakunya peralihan identifikasi sosioekonomi kaum dan pembentukan negara maju yang berasaskan dasar dan perlaksanaan ekonomi negara. .

1991. 2005.Dr. Dr Ranjit Singh Malhi. cetakrapi Sdn. jabatan percetakan negara Kuala Lumpur.Mohd Rais b.Pengajian Am kenegaraan malaysia. € .Bhd. € Malaysia Kita.Abdul Karim.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.