P. 1
Teori an Moral Lawrence Kohlberg

Teori an Moral Lawrence Kohlberg

|Views: 2,442|Likes:
Published by Loh Ai San

More info:

Published by: Loh Ai San on Jun 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2014

pdf

text

original

Latar belakang Teori Perkembangan Moral Kognitif Pemahaman tentang perkembangan moral pelajar dipercayai dapat memberi satu

sumbangan yang signifikan terhadap pendidikan moral di sekolah. Menurut Abdul Rahman dan Chang (1994), pengetahuan ini akan membantu guru-guru memilih kandungan dan kaedah pengajaran yang sesuai dengan peringkat perkembangan moral yang telah dicapai oleh pelajar di sekolah. Dengan mengetahui dan mengenal pasti peringkat-peringkat penaakulan moral pelajar, guru mampu meningkatkan lagi perkembangan moral mereka ke satu peringkat seterusnya yang lebih tinggi melalui aktiviti perbincangan dilemma moral di dalam bilik darjah. Ini bermaksud kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran yang selaras dengan peringkat perkembangan moral pelajar mungkin dapat merangsangkan pemikiran yang rasional. Teori perkembangan moral kognitif telah mula-mula dicadangkan oleh John Dewey. Teori ini bercorak kognitif kerana ia mengakui bahawa pendidikan moral mempunyai asas dalam merangsangkan pemikiran aktif pelajar terhadap isu-isu dan membuat keputusan yang berkaitan dengan moral (Kohlberg, 1975). Dewey telah mengenal pasti tiga peringkat perkembangan moral iaitu: (1) Peringkat pramoral (prakonvensional) di mana sesuatu perlakuan itu dimotivasikan oleh dorongan biologikal dan sosial yang mengakibatkan moral. (2) Peringkat konvensional di mana seorang individu menerima standard atau norma-norma masyarakatnya tanpa banyak tentangan. (3) Peringkat autonomous di mana perlakuan seseorang itu adalah dibimbing oleh pemikiran dan pertimbangannya tentang sama ada sesuatu matlamat itu baik atau tidak. Menurut Mosher (1980), Piaget, selepas menjalankan penyelidikan, telah menjelaskan semula peringkat-peringkat penaakulan moral Dewey kepada peringkat-peringkat berikut:

. mempunyai enam tahapan perkembangan yang dapat ditentukan. Teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh Lawrence Kolhberg berasaskan kepada pemikiran Jean Piaget dan John Dawey yang menekan pertumbuhan manusia secara falsafah dan psikologi dalam bentuk yang positif. yang menyatakan bahawa logika dan moralitas berkembang melalui tahapan-tahapan konstruktif. walaupun ada dialog yang mempertanyakan implikasi filosofis dari penelitiannya. pelajar belum lagi memahami fungsi sesuatu peraturan. yang merupakan dasar dari perilaku etis. (2) Peringkat heteronomos iaitu sesuatu yang betul itu merupakan ketaatan kepada peraturan. Seseorang itu sudah mula menerima peraturan dan mempunyai obligasi dan kepatuhan terhadap kuasa dan hukuman.(1) Peringkat pramoral di mana seseorang itu tidak mempunyai obligasi terhadap peraturan. Ia mengikuti perkembangan dari keputusan moral seiring penambahan usia yang semula diteliti Piaget. Pada peringkat ini. Obligasi terhadap peraturan adalah berasaskan kepada amalan timbal balik dan pertukaran. Kohlberg memperluas pandangan dasar ini. dengan menentukan bahawa proses perkembangan moral pada prinsipnya berhubungan dengan keadilan dan perkembangannya berlanjut selama kehidupan. Lawrence Kolhberg dianggap sebagai pelapor utama dalam memperkatakan teori perkembangan moral. Kohlberg dalam tahun 1955 telah mengenalpasti tiga tahap perkembangan moral dan setiap tahap dibahagikan pula kepada dua peringkat. Teori ini berpandangan bahawa penalaran moral. (3) Peringkat autonomos di mana seseorang itu mempunyai keupayaan untuk menimbang di antara tujuan dan kesan-kesan sesuatu peraturan.

ini tidak adil’ atau ‘Cikgu tak adil sebab beri saya lima markah dan beri Amin 10 markah sedangkan kerja yang kami buat sama’. Contohnya di rumah datuk. tugas guru yang mengemukakan dilema moral adalah untuk mencari “alasan-alasan yang betul” dan bukannya “jawapanjawapan yang betul”. 1991). 1982. tempat dia tinggal. 2004). 1965 (dalam Woolfolk. dapat disimpulkan bahawa perbincangan dilema moral dapat mengembangkan penaakulan moral pelajar di dalam bilik darjah. Apabila kanak-kanak membesar dan bergaul dengan orang lain. Nisan & Kohlberg. Mengikut Zieler (1990). Walker & Thomas. mereka berkebolehan memahami perspektif orang lain dan akan memahami bahawa terdapat peraturan yang berbeza-beza di kalangan individu atau moraliti kerjasama (morality of cooperation). Teknik yang digunakan dalam pendekatan ini ialah ceritacerita yang mengandungi dilema moral. . Kanak-kanak mula memahami adanya peraturan yang tidak akan berubah. Individu memahami bahawa peraturan adalah dibuat oleh orang yang berautoriti dan boleh ditukar. 2004) menamakan keadaan ini sebagai ‘realisme morale’. Daripada kajian-kajian pelbagai penyelidik (Rest. ‘mariam dapat plastisin lebih daripada saya. Guru akan mendengar aduan seperti. Antara isu moral yang dihadapi guru apabila dia masuk ke bilik darjah sekolah rendah (kanak-kanak berumur enam tahun) ialah murid-murid akan mempersoalkan keadilan pembahagian (Damon.Teori Perkembangan Moral Lawrence Kohlberg (1927 – 1987) Kohlberg (1975) mengakui bahawa pendidikan moral mempunyai asas dalam merangsangkan pemikiran aktif seseorang ketika dia membuat keputusan terhadap isu-isu moral. 1994 dalam Woolfolk. Piaget. makan perlu bersila di atas tikar tetapi di bandar. Dilema-dilema moral tersebut membincangkan isu-isu moral yang berbeza dan melibatkan nilai-nilai yang berkonflik antara satu sama lain seperti undang-undang. makan perlu di meja makan . 1974. Satu lagi aspek perkembangan moral yang penting ialah kanak-kanak perlu memahami dan mematuhi peraturan. peraturan sosial dan perintah autoriti.

L 1979:34-35) . Beliau membina teorinya berdasarkan gerak balas kanak-kanak terhadap sesuatu dilema yang dialaminya.Intipati Teori Perkembangan Moral Kognitif Teori Perkembangan Moral Kognitif Lawrence Kolhberg membahagikan peringkat perkembangan moral kepada 3 peringkat yang utama. Tujuan dan pertukaran Tahap 1: Harapan saling memahami antara individu perhubungan dan persetujuan antara individu Tahap 2: Sistem sosial dan kata hati Tahap 1: Kontrak sosial/ utility dan hak-hak individu Tahap 2: Prinsip etika sejagat i) Pra-konvensional dan kepatuhan Tahap 2: Orientasi ganjaran peribadi Tahap 1: Orientasi harmoni antara peribadi ii) Konvensional Tahap 2: Orientasi undangundang dan peraturan Tahap 1: Orientasi kontraksosial iii) Pos-konvensional Tahap 2: Orientasi prinsip etika sejagat (sumber: Ramlah J& Mahani.M. R. 1988:74-77 : Kolhberg. Kohlberg berpendapat bahawa moraliti berkembang mengikut satu siri. Setiap moral dibahagikan kepada 2 tahap. PERINGKAT TAHAP (Ramlah J. 2002) Tahap 1: Orientasi dendaan TAHAP (Ee Ah Meng. 1988:74) Tahap 1: kemoral heteronomous Tahap 2: Individualisme. Ia berkembang secara universal dalam tiga tahap dan dalam satu tahap terbahagi kepada dua peringkat. 2002:55 : Eh A.

Seseorang yang berada dalam tingkat prakonvensional menilai moralitas dari suatu tindakan berdasarkan akibatnya langsung. Pemikir lebih menekankan kepentingan diri serta kesan satu-satu tingkah laku itu. kanak-kanak juga akan melanggar peraturan sekiranya mereka rasa mereka boleh terlepas dari dikenakan hukuman ataupun ditangkap. Tindak balas yang selesa diertikan sebagai baik dan tidak selesa diertikan sebagai tidak baik. Kanak-kanak percaya bahawa perlakuan yang baik akan mendapat reaksi yang baik juga. Tahap 2: Ganjaran Peribadi Peringkat ini juga dikenali sebagai “Hedoisme” utilitarian di mana seseorang menilai sesuatu tingkahlaku berdasarkan keinginan untuk mendapatkan ganjaran atau balasan baik. Konsep keadilan pada kanak-kanak di peringkat ini adalah apabila semua orang mendapat semua benda yang sama.konvensional Peringkat pra-konvensional dari penalaran moral umumnya ada pada anakanak. Peringkat pra-konvensional terdiri dari dua tahapan awal dalam perkembangan moral. ( 0 hingga 9 tahun ) walaupun orang dewasa juga dapat menunjukkan penalaran dalam tahap ini. . Morality di peringkat ini juga terbentuk berdasarkan kepada prinsip Hedonisme. Kanak-kanak pada peringkat ini akan mematuhi peraturan. Dalam persepsi kanak-kanak. pemikiran moral adalah berorientasikan egosentrik di mana selarasan moral adalah untuk diri sendiri. dan murni melihat diri dalam bentuk egosentris. Ciri penaakulan di pra konvensional ialah kepercayaan bahawa apa yang dianggap betul ialah mematuahi peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. apa yang penting adalah kesan fizikal dan bukan kesan psikologi ke atas orang lain. Tahap 1: Orientasi Dendaan dan Kepatuhan Pada peringkat ini.i) Peringkat Pra. Pada masa yang sama.

iii) Peringkat Pos-konvensional Peringkat Pos-konvensional. juga dikenal sebagai peringkat berprinsip. Perlakuan yang baik ditafsirkan sebagai perlakuan yang disukai oleh orang lain dan mereka akan berkelakuan baik untuk mendapat ganjaran atau pujian daripada orang lain. yang betul ialah tingkah laku yang dianggap baik oleh sebahagian besar masyarakat. Penekanan adalah pada dorongan kendiri untuk melakukan apa yang diterima dan diharapkan oleh masyarakat. Sesuatu tindakan yang dilakukan akan dinilai baik atau buruk berdasarkan sokongan atau persetujuan orang lain. Individu biasanya merujuk kepada norma-norma masyarakat. perlakuan yang baik adalah perlakuan yang boleh membawa kepada keharmonian kelompok. peraturan dan undang-undang sebagai sesuatu yang mutamad dan seluruh masyarakat mestilah patuh kepada peraturan dan undang-undang.yang telah ditetapkan. Tahap 3: Harmoni antara Peribadi Kanak-kanak pada tahap perkembangan moral ini sudah boleh menerima norma masyarakat. taat setia dan persetujaun orang lain adalah penting. Pendapat orang ramai. terdiri dari tahap lima dan enam dari perkembangan moral. Pada peringkat ini. Tahap 4: Orientasi Undang-undang dan peraturan Merujuk kepada kesanggupan melakukan sesuatu tanggungjawab dalam masyarakat dan mematuhi peraturan sosial yang sedia ada. Kenyataan bahawa .ii)Peringkat Konvensional Peringkat konvensional umumnya ada pada seorang remaja atau orang dewasa. Orang di tahapan ini menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat. Pada peringkat konvensional. Tingkat konvensional terdiri dari tahap ketiga dan keempat dalam perkembangan moral.

individu-individu adalah entitas yang terpisah dari masyarakat kini menjadi semakin jelas. Peraturan dan undang-undang yang digubal adalah hasil persetujuan orang ramai dan boleh membawa kebaikan kepada masyarakat. . Apa yang dianggap betul ditentukan berdasarkan satu prinsip pilihan kendiri yang sesuai untuk semua manusia sejagat tanpa mengira masa dan keadaan. Individu pada peringkat ini sering mempertikaikan nilai dan norma. malah adalah prinsip-prinsip yang perlu adalah dalam masyarakat seperti prinsip keadilan. Perspektif seseorang harus dilihat sebelum perspektif masyarakat. apa yang dianggap betul ialah yang sejajar dengan hak manusia sejagat. Tahap 5: Orientasi Kontrak Sosial Pemikiran moral pada tahap ini berfokus kepada usaha-usaha mempertahankan hak-hak asasi. Mereka yang mengakui bahawa peraturan yang digubal adalah fleksibel dan boleh diubah sekiranya bertentangan dengan norma-norma masyarakat atau apabila tidak diperlukan lagi. prinsip yang diterima pada peringkat ini bukan semata-mata berdasarkan penerimaan sosial sahaja. nilai-nilai dan sebarang perhubungan sosial yang telah dipersetujui dalam masyarakat. nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang perlu ditahankan oleh masyarakat dan individu. Justeru. Walau bagaimanapun. persamaan hak dan menghormati maruah individu. Tahap 6: Orientasi Etika Sejagat Peringkat ini merupakan peringkat yag tertinggi dalam pemikiran moral seseorang kerana ia melibatkan soal falsafah tentang moral itu sendiri. Akibat ‘hakikat diri mendahului orang lain’ ini membuat tingkatan pasca-konvensional sering tertukar dengan perilaku pra-konvensional Pada peringkat pos-konvensional. Individu memahami prinsip-prinsip dan tujuan sesuatu peraturan. adalah salah sekiranya setiap undangundang atau manusia mesti dihormati dalam segala aspek.

Jika Ali memilih untuk mematuhi lampu isyarat dan melihat sahaja kemalangan tersebut kerana mematuhi undang-undang. ini bermakna bahawa dia telah melalui peringkat-peringkat moral yang lebih rendah. . Contohnya : Ali sedang memandu di suatu persimpangan yang mempunyai lampu isyarat dan kamera perakam. Sebuah kenderaan meluncur laju melepasi lampu merah tersebut. ini bererti Ali hanya berada di peringkat pertama dan belum mencapai orientasi sejagat.Peringkat ini adalah lebih baik daripada peringkat rendah (peringkat 1) yang dianggap kurang matang kerana hanya patuh kepada peraturan atau takut dikenakan tindakan atau hukuman. b) Peringkat-peringkat itu adalah “structured wholes” kerana ia merupakan sistem pemikiran yang berterusan. Beberapa saat kemudian. Ali telah memberhentikan kenderaannya apabila lampu isyarat merah menyala. c) Urutan dalam peringkat-peringkat itu adalah tidak varian.” Apabila seseorang individu didapati berada di satu peringkat yang lebih tinggi. Cara seseorang menganalisis dan menginterpretasikan data serta membuat keputusan mengenai masalah moral dan peribadi merupakan perkara yang sangat penting dalam perkembangan moral secara keseluruhan. Apakah tindakan yang sepatut Ali lakukan? Adakan dia patut mematuhi lampu isyarat merah atau menghadapi tindakan undang-undang kerana melanggar lampu isyarat untuk membantu mangsa kemalangan. Menurut Kohlberg. peringkat-peringkat perkembangan moral itu mempunyai beberapa ciri. iaitu pergerakan dalam peringkat penaakulan moral selalunya adalah ke depan dan tidak pernah undur. Antaranya ialah: a) Peringkat-peringkat ini adalah bersifat “hierarchial integrations. kereta itu terbalik dan terbakar. Ali telah menampak beberapa orang meronta-ronta dalam kenderaan tersebut.

Dalam kajiannya. oleh itu ia tidak ada bentuk yang betul dalam semua aspek. Dilema moral Heinz adalah sepeti berikut: . Kohlberg (1973) mendakwa bahawa teori perkembangan moralnya itu adalah sejagat dan merentas budaya iaitu “All individuals in all cultures use the same thirty basic moral categories. Taiwan. Kolhberg memperoleh maklumat yang menjadi asas kepada teori perkembangan moral melalui kajian yang bertanyakan sesuatu nilai betul-salah tentang sesuatu situasi. Beliau ingin melihat tahap operasi pemikiran serta tahap perkembangan moral yang ada pada tiap-tiap tahap perkembangan manusia. concepts or principles and all individuals in all cultures go through the same order or sequence of gross stage development. Menurut Kohlberg (1975). Dilema moral merupakan cerita atau hipotesis yang dibina bukan berlandaskan kisah benar. 1997. kanak-kanak dari kategori umur yang berlainan juga diharapkan berbeza dalam perkembangan serta tingkah laku moral mereka Dilema Moral Kohlberg Teori Kohlberg dikembangkan berasakan perkembangan kognitif dalam Teori Piaget (Lester. Tiap-tiap satu cerita itu mempunyai satu bentuk penilaian yang relatif. 1997). Subjek-subjek dalam kajian beliau yang terdiri daripada golongan kanak-kanak dan remaja daripada pelbagai jenis lapisan masyarakat dan umur dikehendaki menilai sesuatu cerita yang mempunyai ciri-ciri dilema moral. Turki. Mexico dan Yucatan. Justeru. though they vary in rate and terminal point of development”.Berdasarkan kepada kajian-kajiannya yang dijalankan dibeberapa negara seperti Amerika Syarikat. tingkahlaku moral adalah bersifat “developmental”. remaja dan orang dewasa tentang moraliti. beliau telah mengemukakan dilema moral dalam usaha mendapatkan pandangan dan sikap kanak-kanak. dalam Woolfolk.

000. Jadual 3... I discovered the drug and I am going to make money from it.2. Kohlberg telah mengemukakan hipotetikal moral atau cerita tersebut kepada responden kajianya. Kohlberg (1983) menyarankan tiga tahap utama perkembangan moral dan tiaptiap tahap boleh dibahagikan kepada dua peringkat. he could only get together about $1. Haruskah Heinz mencuri ubat? Adakah mencuri ubat tersebut benar atau salah? Patuhkah suami yang baik itu mencuri? Kohlberg tidak hanya ingin mengetahui jawapan persoalannya.” So Heinz got desperate and broke into the man’s store to steal the drug for his wife. ms. But the druggist said: “ No. Should the husband have done that?’ Sumber: Springthall dan Oja 1998.194 Setelah memberi pernyataan seperti yang tercatat di atas. The sick woman’s husband. Kohlberg bertanyakan sama ada subjek (Heinz) di dalam pernyataan itu bersalah atau tidak.2 Peringkat dalam Teori Penaakulan Moral Kohlberg Tahap Peringkat Menyokong tindakan Heinz Membantah tindakan .000 for a small dose of the drug. Daripada kajian beliau. Pendapat responden adalah seperti dalam Jadual 3. the drug was expensive to make but the druggist was charging ten times what the drug cost him to make. went to everyone he knew to borrow the money.. tetapi ingin mengesan proses bagaimana subjeknya menjawab soalan yang berunsur dilema moral. It was a form of radium that a druggist in the same townhas recently discovered. He told the druggist that his wife was dying ans asked him to sell him cheaper or let him pay later.‘In Europe a woman was near death from a special kind of cancer. Kohlberg mendapati gerak balas responden bukan sahaja berbeza mengikut peringkat umur tetapi juga berbeza alasan mengenai tindakan yang perlu diambil. He paid $200 for the radium and charged $2. There was one drug that the doctors thought might save her.

kamu tidak akan benarkan isteri kamu mati dan kamu takut melakukan perkara yang dapat ‘Kamu akan rasa bersalah selamanya kerana telah tidak amanah dan melanggar undangundang. Peringkat I Orientasi Dendaan dan Kepatuhan – didorong oleh perasaan mengelak hukuman. ‘Kalau kamu biarkan isteri kamu mati.’ ‘Kamu tak sepatutnya mencuri dadah itu sebab sekiranya kamu ditangkap. Peringkat IV Orientasi Peraturan dan Undang-undang – didorong oleh perasaan memenuhi tanggungjawab dan mengelak ‘Tiada sesiapa fikir kamu jahat tetapi jika kamu tidak curi.’ II: Konvensional – didorong oleh peraturan dan undang-undang konvensional.’ . kamu akan dapat susah. kamulah suami yang tiada perikemanusiaan.’ ‘Sekiranya kamu mempunyai harga diri.Heinz I:Prakonvensinal – didorong oleh kepentingan diri (self interest). kamu akan dipenjarakan. Peringkat III Harmoni antara Peribadi (Budak baik) – didorong oleh perasaan ingin mendapatkan persetujuan ibu bapa dalam sesuatu yang ingin dilakukan.’ ‘Bukan sahaja penagih menganggap kamu penjenayah tetapi semua orang juga.’ ‘Dia mungkin dapat hukuman ringan kerana mencuri dadah itu.’ Peringkat II Orientasi Ganjaran Peribadi – didorong oleh perasaan ingin mendapat hadiah atau pujian. isteri kamu dah sihat. tetapi bagaimana kalau mati juga sebelum dia keluar penjara. jadi lebih baik dia usah mencuri. ‘Tak apalah kamu masuk penjara asalkan dapat dadah itu sebab apabila kamu keluar daripada penjara.

Secara .’ ‘Sekiranya kamu membiarkan isteri kamu mati.’ ‘Kalau kamu tidak mencuri dadah itu.’ ‘Kamu akan hilang pendirian dan kehormatan dalam masyarakat sebab melanggar undangundang. 1997..Benar kamu telah mematuhi peraturan tetapi ia bertentangan dengan perasaan hati kecil kamu.’ (Sumber: Diubah suai daripada Lawrence Kohlberg. Adanya ketahapan juga memudahkan orang untuk membuat jangkaan tentang perkembangan moral seseorang. Salah satu kelebihan teori perkembangan moral dari Kohlberg adalah pada tahap-tahap perkembangan itu sendiri yang memudahkan orang dalam memahami perkembangan moral..127. The Philosophy of Moral Development (Volume 1) dalam Lester. ia disebabkan perasaan takut kamu bukan disebabkan alasan yang munasabah.’ ‘ Kalau kamu curi dadah. kamu akan benci diri kamu sebab tidak mematuhi undangundang dan tidak mematuhi hati kecil kamu. Peringkat V Orientasi Kontrak Sosial – didorong oleh perasaan untuk bertindak rasional.III:Poskonvensiona l – didorong oleh prinsip moral yang abstrak. Kelebihan dan Fakta-Fakta yang Mendukung Teori Perkembangan Moral Kohlberg Teori perkembangan moral Kohlberg dipengaruhi oleh tradisi formal dalam filsafat dan tradisi strukturalis dalam psikologi. rasa bersalah. sehingga dia memusatkan pada hirarki perkembangan moral. m. menyelamatkannya. yang mana penalaran moral individu dapat digolongkan dalam tahap-tahap menurut pemecahan mereka terhadap dilema moral yang diajukan. Peringkat VI Prinsip Etika Sejagat – didorong oleh perasaan ingin mempertahankan prinsip kemanusiaan sendiri dan mengelak menyalahkan diri sendiri.s. berasaskan prinsip persetujuan bersama.

Teori Kohlberg merupakan sebuah teori perkembangan kognitif klasik.praktis. . yang memberikan catatan tentang sifat yang integrated. menemukan adanya lintas budaya antarabangsa dalam tahap penalaran moral. . tampak bahawa Kohlberg tidak melihat pentingnya aspek keperibadian dalam mempengaruhi penalaran moral seseorang. kecuali kemampuannya dalam melakukan ambil alih peranan. 1995). Penelitian Speicher (1994) menunjukkan hubungan positif antara penalaran moral orang tua dengan penalaran moral anak-anaknya. Sementara itu dari penelitian Hart dan Chmil (1992) menunjukkan bahawa kepribadian remaja.Beberapa penelitian yang mendukung teori Kohlberg tersebut di atas antara lain penelitian Kohlberg sendiri (dalam Durkin. penalaran moral ayah dan pendidikan merupakan petunjuk yang paling kuat bagi penalaran moral anak laki-laki mahupun perempuan. Dari teori perkembangan moral Kohlberg yang telah dijelaskan sebelumnya. Snarey (dalam Durkin. dengan adanya tahap-tahap perkembangan memudahkan orang dalam memberikan stimulasi yang tepat untuk meningkatkan penalaran moral seorang anak. yang membuat tinjauan 44 penelitian dalam 26 budaya berbeza di seluruh dunia. maka subjek juga cenderung mencapai penalaran moral yang lebih tinggi. tetapi lebih kuat pada anak perempuan dibandingkan anak laki-Iaki. 1995) menunjukkan hasil adanya konsistensi antara menigkatnya usia dengan peningkatan penalaran moral. Hasil penelitian lain mendukung pendapat Kohlberg tentang pentingnya konflik sosio kognitif dan iklim moral lingkungan sosial dalam meningkatkan penalaran moral. Beberapa penelitian lain dengan menggunakan prosedur skoring dari Kohlberg ataupun prosedur yang lebih objektif yang dikembangkan oleh Rest (dalam Durkin. penalaran moral orang tua berhubungan dengan penalaan moral anak-anaknya. Polapola perkembangan menunjukkan bahwa selama remaja. 1995) yang menemukan bahawa dengan meningkatnya usia. Namun pada usia dewasa muda.

sekolah boleh memainkan peranan penting dalam memajukan pemikiran pelajar ke peringkat yang lebih tinggi.khususnya pola mekanisme pertahanan diri. Ini adalah kerana pengetahuan sedemikian dapat membantu guru memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. mempengaruhi penalaran moral sampai usia dewasa. Kemahiran menentukan tahap dan peringkat penaakulan moral ini juga boleh didedahkan kepada guru pelatih yang merupakan bakal guru Pendidikan Moral di sekolah agar pengajaran dan pembelajaran moral dapat meninggikan daya pemikiran dan penaakulan murid-murid sekolah. guru harus mengetahui kemahiran menyoal ketika mengemukakan dilemma moral kerana soalan-soalan “probe” boleh menggalakkan pelajar berfikir dan seterusnya mempengaruhi perkembangan penaakulan moral. Menurut Kohlberg (1976). Kritik terhadap Kohlberg . adalah pentingnya guru di sekolah mengetahui peringkat penaakulan moral pelajarpelajar terlebih dahulu sebelum merancangkan pengajaran. Pengetahuan tentang peringkat penaakulan moral pelatih juga boleh membantu guru menyediakan soalan-soalan yang boleh menggalakkan pelajar berfikir secara kritis dan kreatif. Kepentingan Teori Perkembangan Moral Menurut Armstrong (1993). Justeru itu. Justeru itu. Menurut Stoll dan Beller (1993). adalah baik jika guru di sekolah dapat diberi pendedahan tentang cara-cara menentukan tahap dan peringkat penaakulan moral para pelajar agar strategi dan teknik pengajaran dan pembelajaran dapat mengembangkan peringkat penaakulan moral pelatih ke peringkat yang lebih tinggi. kaedah pengajaran yang sesuai boleh membawa perubahan dalam perkembangan moral. baik dari segi kognitif mahupun tingkahlaku.

Teori Kohlberg ialah suatu perspektif keadilan. Penalaran moral lebih dibentuk oleh nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan sesuatu kebudayaan daripada yang dinyatakan oleh Kohlberg. pertimbangan yang memadai tentang peranan kebudayaan dalam perkembangan moral. tetapi masih melakukan apa yang salah. Sebaliknya. 2. Kebudayaan dan Perkembangan Moral Kritik lain terhadap pandangan Kohlberg ialah bahawa pandangan ini secara kebudayaan bias. kualitas penelitian. Kritik mencakup hubungan antara penalaran moral dan perilaku moral. Penalaran moral kadang-kadang dapat menjadi tempat perlindungan bagi perilaku immoral. 1. dan pengabaian perspektif pengasuhan. perspektif kepedulian (care perspective) ialah suatu perspektif moral yang memandang manusia dari sudut yang berkait dengan manusia lain dan . koruptor. dan pencuri mungkin mengetahui apa yang benar. Pemikiran Moral dan Perilaku Moral Teori Kohlberg dikritik kerana memberi terlalu banyak penekanan pada penalaran moral dan kurang memberi penekanan pada perilaku moral. Suatu tinjauan penelitian terhadap perkembangan moral di 27 Negara menyimpulkan bahawa penalaran moral lebih bersifat spesifik kebudayaan daripada yang dibayangkan oleh Kohlberg dan bahawa sistem skor Kohlberg tidak mempertimbangkan penalaran moral tingkat tinggi pada kelompok-kelompok kebudayaan tertentu. Seperti para penipu.Teori perkembangan moral Kohlberg yang provokatif tidak berlalu tanpa tentangan. individu berdiri sendiri dan bebas mengambil keputusan moral. Perspektif keadilan (justice prespective) ialah suatu perspektif moral yang berfokus pada hak-hak individu. Gender dan Perspektif Kepedulian Carol Gilligan percaya bahawa teori perkembangan moral Kohlberg tidak mencerminkan secara memadai relasi dan kepedulian terhadap manusia lain. 3.

Menurut Gilligan. (Dinamika Guru). Teori Gilligan ialah suatu perspektif kepedulian. dan kerana ia menggunakan respons laki-laki sebagai suatu model bagi teorinya. Bhd. dan kepedulian terhadap orang lain. relasi dengan manusia lain. Aroff dan Chang L. . Bibliografi Abdul Rahman Md. Pendidikan moral.menekankan komunikasi interpersonal.H. Kohlberg kurang memperhatikan perspektif kepedulian dalam perkembangan moral. (1994). Dia percaya bahawa hal ini mungkin terjadi kerana Kohlberg seorang laki-laki. kerana kebanyakan penelitiannya adalah dengan lakilaki daripada dengan perempuan. Siri Pendidikan Longman: Longman Malaysia Sdn.

Kohlberg. Massachussetts: Blackwell Publishers Inc. Cooper.. L. J..(1980). Boston: McGraw-Hill Company. The just community approach to corrections: A theory. D. dan Oja. Influence of Defense Mechanism on Moral Judgment Development: A Longitudinal Study. (1973).An objective measure of development.). Speicher. N. “Moral stages and moralization: the cognitive developmental approach. Ee. 28 (4). J. (1998). B. & Kohlberg. 1994. D. Child Development. R.53. research and social issues.H. 1995.C. D. 624-632. Judging the important issues in moral dilemmas . & Anderson. Durkin. Lickona (ed. (1998). Moral stages and moralization: the cognitive development approach. L. Kevin. New York: Praeger Publishers. & Thomas. Harvard University. (1991). 1992.. Developing and documenting the curriculum. (1982). & Chmiel. A. Kohlberg. R. L.). Mosher. D. Moral development and behavior: theory research and social issues. Kohlberg. Developmental Psychology. Sprinthall. 722-730.N. 4(3). Cambridge. Pendidikan moral. (1974). S. 243-260. Masanz. Rinehart & Winston. M. Moral education: A first generation of research and development.A. Kohlberg. 10(4). 30 (5).. T.Armstrong. Kuala Lumpur: Longman Malaysia Sdn... Collected papers on moral development and moral education. 865-876. (1973). Boston: Allyn and Bacon. Hart. Rest. L. (1975). Sprinthall.. 491-501. Universality and Variation in moral judgement: A longitudinal and cross-sectional study in Turkey. Developmental Social Psychology.. J. Walker. Mass: Lab of Human Development. L. pp 31 – 53. S. Coder. L. Rinehart& Winston.” in Lickona. Developmental Psychology. R. (ed. New York: Holt . Bhd.. Moral development: theory. J. Developmental Psychology. L. Moral reasoning in a communist Chinese . Family Patterns of MoralJudgment DuringAdolescense and EarlyAdulthood. Dalam T. Educational Psychology A Developmental Approach. (1976). Journal of Moral Education. (1993). Nisan. Holt.

Boston: Pearson Education. . ED 324246). 9th Edition. Educational Psychology. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Science. A. Zieler. (1990). Technology & Society. (ERIC Document Reproduction Service No. morality & STS issues: A developmental perspective. 3rd Edition. (2004). Woolfolk.society. (1997). Journal of Moral Education. L. 20(2).139-155. New Jersey: Prentice Hall Inc. Educational Psychology. Values. D.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->