Latar belakang Teori Perkembangan Moral Kognitif Pemahaman tentang perkembangan moral pelajar dipercayai dapat memberi satu

sumbangan yang signifikan terhadap pendidikan moral di sekolah. Menurut Abdul Rahman dan Chang (1994), pengetahuan ini akan membantu guru-guru memilih kandungan dan kaedah pengajaran yang sesuai dengan peringkat perkembangan moral yang telah dicapai oleh pelajar di sekolah. Dengan mengetahui dan mengenal pasti peringkat-peringkat penaakulan moral pelajar, guru mampu meningkatkan lagi perkembangan moral mereka ke satu peringkat seterusnya yang lebih tinggi melalui aktiviti perbincangan dilemma moral di dalam bilik darjah. Ini bermaksud kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran yang selaras dengan peringkat perkembangan moral pelajar mungkin dapat merangsangkan pemikiran yang rasional. Teori perkembangan moral kognitif telah mula-mula dicadangkan oleh John Dewey. Teori ini bercorak kognitif kerana ia mengakui bahawa pendidikan moral mempunyai asas dalam merangsangkan pemikiran aktif pelajar terhadap isu-isu dan membuat keputusan yang berkaitan dengan moral (Kohlberg, 1975). Dewey telah mengenal pasti tiga peringkat perkembangan moral iaitu: (1) Peringkat pramoral (prakonvensional) di mana sesuatu perlakuan itu dimotivasikan oleh dorongan biologikal dan sosial yang mengakibatkan moral. (2) Peringkat konvensional di mana seorang individu menerima standard atau norma-norma masyarakatnya tanpa banyak tentangan. (3) Peringkat autonomous di mana perlakuan seseorang itu adalah dibimbing oleh pemikiran dan pertimbangannya tentang sama ada sesuatu matlamat itu baik atau tidak. Menurut Mosher (1980), Piaget, selepas menjalankan penyelidikan, telah menjelaskan semula peringkat-peringkat penaakulan moral Dewey kepada peringkat-peringkat berikut:

Kohlberg dalam tahun 1955 telah mengenalpasti tiga tahap perkembangan moral dan setiap tahap dibahagikan pula kepada dua peringkat. Kohlberg memperluas pandangan dasar ini. Pada peringkat ini. dengan menentukan bahawa proses perkembangan moral pada prinsipnya berhubungan dengan keadilan dan perkembangannya berlanjut selama kehidupan. walaupun ada dialog yang mempertanyakan implikasi filosofis dari penelitiannya. (3) Peringkat autonomos di mana seseorang itu mempunyai keupayaan untuk menimbang di antara tujuan dan kesan-kesan sesuatu peraturan. mempunyai enam tahapan perkembangan yang dapat ditentukan. (2) Peringkat heteronomos iaitu sesuatu yang betul itu merupakan ketaatan kepada peraturan. Teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh Lawrence Kolhberg berasaskan kepada pemikiran Jean Piaget dan John Dawey yang menekan pertumbuhan manusia secara falsafah dan psikologi dalam bentuk yang positif. yang menyatakan bahawa logika dan moralitas berkembang melalui tahapan-tahapan konstruktif. Teori ini berpandangan bahawa penalaran moral. Lawrence Kolhberg dianggap sebagai pelapor utama dalam memperkatakan teori perkembangan moral. pelajar belum lagi memahami fungsi sesuatu peraturan.(1) Peringkat pramoral di mana seseorang itu tidak mempunyai obligasi terhadap peraturan. Obligasi terhadap peraturan adalah berasaskan kepada amalan timbal balik dan pertukaran. yang merupakan dasar dari perilaku etis. Ia mengikuti perkembangan dari keputusan moral seiring penambahan usia yang semula diteliti Piaget. . Seseorang itu sudah mula menerima peraturan dan mempunyai obligasi dan kepatuhan terhadap kuasa dan hukuman.

Mengikut Zieler (1990). 1965 (dalam Woolfolk.Teori Perkembangan Moral Lawrence Kohlberg (1927 – 1987) Kohlberg (1975) mengakui bahawa pendidikan moral mempunyai asas dalam merangsangkan pemikiran aktif seseorang ketika dia membuat keputusan terhadap isu-isu moral. peraturan sosial dan perintah autoriti. Walker & Thomas. 1991). 1982. Nisan & Kohlberg. Contohnya di rumah datuk. Dilema-dilema moral tersebut membincangkan isu-isu moral yang berbeza dan melibatkan nilai-nilai yang berkonflik antara satu sama lain seperti undang-undang. dapat disimpulkan bahawa perbincangan dilema moral dapat mengembangkan penaakulan moral pelajar di dalam bilik darjah. Guru akan mendengar aduan seperti. Individu memahami bahawa peraturan adalah dibuat oleh orang yang berautoriti dan boleh ditukar. Satu lagi aspek perkembangan moral yang penting ialah kanak-kanak perlu memahami dan mematuhi peraturan. 1994 dalam Woolfolk. 2004). mereka berkebolehan memahami perspektif orang lain dan akan memahami bahawa terdapat peraturan yang berbeza-beza di kalangan individu atau moraliti kerjasama (morality of cooperation). 1974. tugas guru yang mengemukakan dilema moral adalah untuk mencari “alasan-alasan yang betul” dan bukannya “jawapanjawapan yang betul”. tempat dia tinggal. Apabila kanak-kanak membesar dan bergaul dengan orang lain. 2004) menamakan keadaan ini sebagai ‘realisme morale’. Kanak-kanak mula memahami adanya peraturan yang tidak akan berubah. Antara isu moral yang dihadapi guru apabila dia masuk ke bilik darjah sekolah rendah (kanak-kanak berumur enam tahun) ialah murid-murid akan mempersoalkan keadilan pembahagian (Damon. Daripada kajian-kajian pelbagai penyelidik (Rest. Teknik yang digunakan dalam pendekatan ini ialah ceritacerita yang mengandungi dilema moral. . makan perlu bersila di atas tikar tetapi di bandar. makan perlu di meja makan . ini tidak adil’ atau ‘Cikgu tak adil sebab beri saya lima markah dan beri Amin 10 markah sedangkan kerja yang kami buat sama’. Piaget. ‘mariam dapat plastisin lebih daripada saya.

PERINGKAT TAHAP (Ramlah J. L 1979:34-35) . 1988:74-77 : Kolhberg. Tujuan dan pertukaran Tahap 1: Harapan saling memahami antara individu perhubungan dan persetujuan antara individu Tahap 2: Sistem sosial dan kata hati Tahap 1: Kontrak sosial/ utility dan hak-hak individu Tahap 2: Prinsip etika sejagat i) Pra-konvensional dan kepatuhan Tahap 2: Orientasi ganjaran peribadi Tahap 1: Orientasi harmoni antara peribadi ii) Konvensional Tahap 2: Orientasi undangundang dan peraturan Tahap 1: Orientasi kontraksosial iii) Pos-konvensional Tahap 2: Orientasi prinsip etika sejagat (sumber: Ramlah J& Mahani. Beliau membina teorinya berdasarkan gerak balas kanak-kanak terhadap sesuatu dilema yang dialaminya. Setiap moral dibahagikan kepada 2 tahap. R. 1988:74) Tahap 1: kemoral heteronomous Tahap 2: Individualisme.Intipati Teori Perkembangan Moral Kognitif Teori Perkembangan Moral Kognitif Lawrence Kolhberg membahagikan peringkat perkembangan moral kepada 3 peringkat yang utama. Ia berkembang secara universal dalam tiga tahap dan dalam satu tahap terbahagi kepada dua peringkat.M. 2002) Tahap 1: Orientasi dendaan TAHAP (Ee Ah Meng. Kohlberg berpendapat bahawa moraliti berkembang mengikut satu siri. 2002:55 : Eh A.

Tahap 1: Orientasi Dendaan dan Kepatuhan Pada peringkat ini. Morality di peringkat ini juga terbentuk berdasarkan kepada prinsip Hedonisme. Ciri penaakulan di pra konvensional ialah kepercayaan bahawa apa yang dianggap betul ialah mematuahi peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Seseorang yang berada dalam tingkat prakonvensional menilai moralitas dari suatu tindakan berdasarkan akibatnya langsung. Kanak-kanak percaya bahawa perlakuan yang baik akan mendapat reaksi yang baik juga. Pemikir lebih menekankan kepentingan diri serta kesan satu-satu tingkah laku itu. Konsep keadilan pada kanak-kanak di peringkat ini adalah apabila semua orang mendapat semua benda yang sama. pemikiran moral adalah berorientasikan egosentrik di mana selarasan moral adalah untuk diri sendiri. Dalam persepsi kanak-kanak. ( 0 hingga 9 tahun ) walaupun orang dewasa juga dapat menunjukkan penalaran dalam tahap ini. Tindak balas yang selesa diertikan sebagai baik dan tidak selesa diertikan sebagai tidak baik. Tahap 2: Ganjaran Peribadi Peringkat ini juga dikenali sebagai “Hedoisme” utilitarian di mana seseorang menilai sesuatu tingkahlaku berdasarkan keinginan untuk mendapatkan ganjaran atau balasan baik. kanak-kanak juga akan melanggar peraturan sekiranya mereka rasa mereka boleh terlepas dari dikenakan hukuman ataupun ditangkap.konvensional Peringkat pra-konvensional dari penalaran moral umumnya ada pada anakanak. apa yang penting adalah kesan fizikal dan bukan kesan psikologi ke atas orang lain. dan murni melihat diri dalam bentuk egosentris. Pada masa yang sama. Peringkat pra-konvensional terdiri dari dua tahapan awal dalam perkembangan moral.i) Peringkat Pra. Kanak-kanak pada peringkat ini akan mematuhi peraturan. .

Pada peringkat ini. iii) Peringkat Pos-konvensional Peringkat Pos-konvensional. peraturan dan undang-undang sebagai sesuatu yang mutamad dan seluruh masyarakat mestilah patuh kepada peraturan dan undang-undang.ii)Peringkat Konvensional Peringkat konvensional umumnya ada pada seorang remaja atau orang dewasa. Tingkat konvensional terdiri dari tahap ketiga dan keempat dalam perkembangan moral. Perlakuan yang baik ditafsirkan sebagai perlakuan yang disukai oleh orang lain dan mereka akan berkelakuan baik untuk mendapat ganjaran atau pujian daripada orang lain. Orang di tahapan ini menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat. taat setia dan persetujaun orang lain adalah penting. Pada peringkat konvensional.yang telah ditetapkan. terdiri dari tahap lima dan enam dari perkembangan moral. yang betul ialah tingkah laku yang dianggap baik oleh sebahagian besar masyarakat. Tahap 4: Orientasi Undang-undang dan peraturan Merujuk kepada kesanggupan melakukan sesuatu tanggungjawab dalam masyarakat dan mematuhi peraturan sosial yang sedia ada. Penekanan adalah pada dorongan kendiri untuk melakukan apa yang diterima dan diharapkan oleh masyarakat. Sesuatu tindakan yang dilakukan akan dinilai baik atau buruk berdasarkan sokongan atau persetujuan orang lain. Individu biasanya merujuk kepada norma-norma masyarakat. juga dikenal sebagai peringkat berprinsip. perlakuan yang baik adalah perlakuan yang boleh membawa kepada keharmonian kelompok. Tahap 3: Harmoni antara Peribadi Kanak-kanak pada tahap perkembangan moral ini sudah boleh menerima norma masyarakat. Kenyataan bahawa . Pendapat orang ramai.

persamaan hak dan menghormati maruah individu. Tahap 5: Orientasi Kontrak Sosial Pemikiran moral pada tahap ini berfokus kepada usaha-usaha mempertahankan hak-hak asasi. nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang perlu ditahankan oleh masyarakat dan individu. Apa yang dianggap betul ditentukan berdasarkan satu prinsip pilihan kendiri yang sesuai untuk semua manusia sejagat tanpa mengira masa dan keadaan. apa yang dianggap betul ialah yang sejajar dengan hak manusia sejagat. Individu memahami prinsip-prinsip dan tujuan sesuatu peraturan. Justeru. . prinsip yang diterima pada peringkat ini bukan semata-mata berdasarkan penerimaan sosial sahaja. Walau bagaimanapun. Akibat ‘hakikat diri mendahului orang lain’ ini membuat tingkatan pasca-konvensional sering tertukar dengan perilaku pra-konvensional Pada peringkat pos-konvensional. nilai-nilai dan sebarang perhubungan sosial yang telah dipersetujui dalam masyarakat. adalah salah sekiranya setiap undangundang atau manusia mesti dihormati dalam segala aspek. malah adalah prinsip-prinsip yang perlu adalah dalam masyarakat seperti prinsip keadilan. Tahap 6: Orientasi Etika Sejagat Peringkat ini merupakan peringkat yag tertinggi dalam pemikiran moral seseorang kerana ia melibatkan soal falsafah tentang moral itu sendiri. Individu pada peringkat ini sering mempertikaikan nilai dan norma. Peraturan dan undang-undang yang digubal adalah hasil persetujuan orang ramai dan boleh membawa kebaikan kepada masyarakat. Perspektif seseorang harus dilihat sebelum perspektif masyarakat.individu-individu adalah entitas yang terpisah dari masyarakat kini menjadi semakin jelas. Mereka yang mengakui bahawa peraturan yang digubal adalah fleksibel dan boleh diubah sekiranya bertentangan dengan norma-norma masyarakat atau apabila tidak diperlukan lagi.

Menurut Kohlberg. Cara seseorang menganalisis dan menginterpretasikan data serta membuat keputusan mengenai masalah moral dan peribadi merupakan perkara yang sangat penting dalam perkembangan moral secara keseluruhan. kereta itu terbalik dan terbakar. ini bermakna bahawa dia telah melalui peringkat-peringkat moral yang lebih rendah. Sebuah kenderaan meluncur laju melepasi lampu merah tersebut. Apakah tindakan yang sepatut Ali lakukan? Adakan dia patut mematuhi lampu isyarat merah atau menghadapi tindakan undang-undang kerana melanggar lampu isyarat untuk membantu mangsa kemalangan.Peringkat ini adalah lebih baik daripada peringkat rendah (peringkat 1) yang dianggap kurang matang kerana hanya patuh kepada peraturan atau takut dikenakan tindakan atau hukuman. Ali telah menampak beberapa orang meronta-ronta dalam kenderaan tersebut. Antaranya ialah: a) Peringkat-peringkat ini adalah bersifat “hierarchial integrations. b) Peringkat-peringkat itu adalah “structured wholes” kerana ia merupakan sistem pemikiran yang berterusan. Ali telah memberhentikan kenderaannya apabila lampu isyarat merah menyala. Beberapa saat kemudian.” Apabila seseorang individu didapati berada di satu peringkat yang lebih tinggi. Jika Ali memilih untuk mematuhi lampu isyarat dan melihat sahaja kemalangan tersebut kerana mematuhi undang-undang. c) Urutan dalam peringkat-peringkat itu adalah tidak varian. peringkat-peringkat perkembangan moral itu mempunyai beberapa ciri. . ini bererti Ali hanya berada di peringkat pertama dan belum mencapai orientasi sejagat. Contohnya : Ali sedang memandu di suatu persimpangan yang mempunyai lampu isyarat dan kamera perakam. iaitu pergerakan dalam peringkat penaakulan moral selalunya adalah ke depan dan tidak pernah undur.

Kohlberg (1973) mendakwa bahawa teori perkembangan moralnya itu adalah sejagat dan merentas budaya iaitu “All individuals in all cultures use the same thirty basic moral categories. Beliau ingin melihat tahap operasi pemikiran serta tahap perkembangan moral yang ada pada tiap-tiap tahap perkembangan manusia. Dilema moral merupakan cerita atau hipotesis yang dibina bukan berlandaskan kisah benar. 1997. Kolhberg memperoleh maklumat yang menjadi asas kepada teori perkembangan moral melalui kajian yang bertanyakan sesuatu nilai betul-salah tentang sesuatu situasi. Turki. Justeru. concepts or principles and all individuals in all cultures go through the same order or sequence of gross stage development. oleh itu ia tidak ada bentuk yang betul dalam semua aspek. though they vary in rate and terminal point of development”. Dalam kajiannya. remaja dan orang dewasa tentang moraliti. beliau telah mengemukakan dilema moral dalam usaha mendapatkan pandangan dan sikap kanak-kanak. Menurut Kohlberg (1975). Tiap-tiap satu cerita itu mempunyai satu bentuk penilaian yang relatif. kanak-kanak dari kategori umur yang berlainan juga diharapkan berbeza dalam perkembangan serta tingkah laku moral mereka Dilema Moral Kohlberg Teori Kohlberg dikembangkan berasakan perkembangan kognitif dalam Teori Piaget (Lester. Subjek-subjek dalam kajian beliau yang terdiri daripada golongan kanak-kanak dan remaja daripada pelbagai jenis lapisan masyarakat dan umur dikehendaki menilai sesuatu cerita yang mempunyai ciri-ciri dilema moral. dalam Woolfolk. Taiwan.Berdasarkan kepada kajian-kajiannya yang dijalankan dibeberapa negara seperti Amerika Syarikat. tingkahlaku moral adalah bersifat “developmental”. 1997). Mexico dan Yucatan. Dilema moral Heinz adalah sepeti berikut: .

Pendapat responden adalah seperti dalam Jadual 3. The sick woman’s husband. It was a form of radium that a druggist in the same townhas recently discovered. Daripada kajian beliau. But the druggist said: “ No. Kohlberg (1983) menyarankan tiga tahap utama perkembangan moral dan tiaptiap tahap boleh dibahagikan kepada dua peringkat. went to everyone he knew to borrow the money. There was one drug that the doctors thought might save her.2. Kohlberg mendapati gerak balas responden bukan sahaja berbeza mengikut peringkat umur tetapi juga berbeza alasan mengenai tindakan yang perlu diambil. he could only get together about $1.. Kohlberg bertanyakan sama ada subjek (Heinz) di dalam pernyataan itu bersalah atau tidak.2 Peringkat dalam Teori Penaakulan Moral Kohlberg Tahap Peringkat Menyokong tindakan Heinz Membantah tindakan . He told the druggist that his wife was dying ans asked him to sell him cheaper or let him pay later. Jadual 3. ms..000. the drug was expensive to make but the druggist was charging ten times what the drug cost him to make.000 for a small dose of the drug.194 Setelah memberi pernyataan seperti yang tercatat di atas. Kohlberg telah mengemukakan hipotetikal moral atau cerita tersebut kepada responden kajianya. Haruskah Heinz mencuri ubat? Adakah mencuri ubat tersebut benar atau salah? Patuhkah suami yang baik itu mencuri? Kohlberg tidak hanya ingin mengetahui jawapan persoalannya.. He paid $200 for the radium and charged $2. I discovered the drug and I am going to make money from it.‘In Europe a woman was near death from a special kind of cancer. tetapi ingin mengesan proses bagaimana subjeknya menjawab soalan yang berunsur dilema moral. Should the husband have done that?’ Sumber: Springthall dan Oja 1998.” So Heinz got desperate and broke into the man’s store to steal the drug for his wife.

kamu akan dapat susah. jadi lebih baik dia usah mencuri. isteri kamu dah sihat.’ Peringkat II Orientasi Ganjaran Peribadi – didorong oleh perasaan ingin mendapat hadiah atau pujian.Heinz I:Prakonvensinal – didorong oleh kepentingan diri (self interest). ‘Kalau kamu biarkan isteri kamu mati.’ ‘Bukan sahaja penagih menganggap kamu penjenayah tetapi semua orang juga.’ . kamulah suami yang tiada perikemanusiaan. Peringkat I Orientasi Dendaan dan Kepatuhan – didorong oleh perasaan mengelak hukuman. ‘Tak apalah kamu masuk penjara asalkan dapat dadah itu sebab apabila kamu keluar daripada penjara. Peringkat IV Orientasi Peraturan dan Undang-undang – didorong oleh perasaan memenuhi tanggungjawab dan mengelak ‘Tiada sesiapa fikir kamu jahat tetapi jika kamu tidak curi. tetapi bagaimana kalau mati juga sebelum dia keluar penjara. kamu tidak akan benarkan isteri kamu mati dan kamu takut melakukan perkara yang dapat ‘Kamu akan rasa bersalah selamanya kerana telah tidak amanah dan melanggar undangundang.’ ‘Sekiranya kamu mempunyai harga diri. Peringkat III Harmoni antara Peribadi (Budak baik) – didorong oleh perasaan ingin mendapatkan persetujuan ibu bapa dalam sesuatu yang ingin dilakukan.’ ‘Dia mungkin dapat hukuman ringan kerana mencuri dadah itu. kamu akan dipenjarakan.’ ‘Kamu tak sepatutnya mencuri dadah itu sebab sekiranya kamu ditangkap.’ II: Konvensional – didorong oleh peraturan dan undang-undang konvensional.

III:Poskonvensiona l – didorong oleh prinsip moral yang abstrak. menyelamatkannya. 1997.’ ‘Kamu akan hilang pendirian dan kehormatan dalam masyarakat sebab melanggar undangundang.’ (Sumber: Diubah suai daripada Lawrence Kohlberg.Benar kamu telah mematuhi peraturan tetapi ia bertentangan dengan perasaan hati kecil kamu. Kelebihan dan Fakta-Fakta yang Mendukung Teori Perkembangan Moral Kohlberg Teori perkembangan moral Kohlberg dipengaruhi oleh tradisi formal dalam filsafat dan tradisi strukturalis dalam psikologi. m. sehingga dia memusatkan pada hirarki perkembangan moral.’ ‘ Kalau kamu curi dadah. Secara . ia disebabkan perasaan takut kamu bukan disebabkan alasan yang munasabah. rasa bersalah... kamu akan benci diri kamu sebab tidak mematuhi undangundang dan tidak mematuhi hati kecil kamu.’ ‘Kalau kamu tidak mencuri dadah itu. Salah satu kelebihan teori perkembangan moral dari Kohlberg adalah pada tahap-tahap perkembangan itu sendiri yang memudahkan orang dalam memahami perkembangan moral. Peringkat VI Prinsip Etika Sejagat – didorong oleh perasaan ingin mempertahankan prinsip kemanusiaan sendiri dan mengelak menyalahkan diri sendiri.’ ‘Sekiranya kamu membiarkan isteri kamu mati. Adanya ketahapan juga memudahkan orang untuk membuat jangkaan tentang perkembangan moral seseorang. Peringkat V Orientasi Kontrak Sosial – didorong oleh perasaan untuk bertindak rasional. yang mana penalaran moral individu dapat digolongkan dalam tahap-tahap menurut pemecahan mereka terhadap dilema moral yang diajukan. berasaskan prinsip persetujuan bersama.127.s. The Philosophy of Moral Development (Volume 1) dalam Lester.

1995) yang menemukan bahawa dengan meningkatnya usia. Namun pada usia dewasa muda. Beberapa penelitian lain dengan menggunakan prosedur skoring dari Kohlberg ataupun prosedur yang lebih objektif yang dikembangkan oleh Rest (dalam Durkin. Hasil penelitian lain mendukung pendapat Kohlberg tentang pentingnya konflik sosio kognitif dan iklim moral lingkungan sosial dalam meningkatkan penalaran moral. Teori Kohlberg merupakan sebuah teori perkembangan kognitif klasik. Snarey (dalam Durkin.praktis. yang membuat tinjauan 44 penelitian dalam 26 budaya berbeza di seluruh dunia. kecuali kemampuannya dalam melakukan ambil alih peranan.Beberapa penelitian yang mendukung teori Kohlberg tersebut di atas antara lain penelitian Kohlberg sendiri (dalam Durkin. 1995) menunjukkan hasil adanya konsistensi antara menigkatnya usia dengan peningkatan penalaran moral. Sementara itu dari penelitian Hart dan Chmil (1992) menunjukkan bahawa kepribadian remaja. . Polapola perkembangan menunjukkan bahwa selama remaja. . yang memberikan catatan tentang sifat yang integrated. 1995). penalaran moral orang tua berhubungan dengan penalaan moral anak-anaknya. tampak bahawa Kohlberg tidak melihat pentingnya aspek keperibadian dalam mempengaruhi penalaran moral seseorang. Penelitian Speicher (1994) menunjukkan hubungan positif antara penalaran moral orang tua dengan penalaran moral anak-anaknya. penalaran moral ayah dan pendidikan merupakan petunjuk yang paling kuat bagi penalaran moral anak laki-laki mahupun perempuan. menemukan adanya lintas budaya antarabangsa dalam tahap penalaran moral. dengan adanya tahap-tahap perkembangan memudahkan orang dalam memberikan stimulasi yang tepat untuk meningkatkan penalaran moral seorang anak. tetapi lebih kuat pada anak perempuan dibandingkan anak laki-Iaki. maka subjek juga cenderung mencapai penalaran moral yang lebih tinggi. Dari teori perkembangan moral Kohlberg yang telah dijelaskan sebelumnya.

baik dari segi kognitif mahupun tingkahlaku. mempengaruhi penalaran moral sampai usia dewasa. Menurut Kohlberg (1976). kaedah pengajaran yang sesuai boleh membawa perubahan dalam perkembangan moral. Justeru itu.khususnya pola mekanisme pertahanan diri. Ini adalah kerana pengetahuan sedemikian dapat membantu guru memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Justeru itu. Kritik terhadap Kohlberg . Kepentingan Teori Perkembangan Moral Menurut Armstrong (1993). sekolah boleh memainkan peranan penting dalam memajukan pemikiran pelajar ke peringkat yang lebih tinggi. adalah baik jika guru di sekolah dapat diberi pendedahan tentang cara-cara menentukan tahap dan peringkat penaakulan moral para pelajar agar strategi dan teknik pengajaran dan pembelajaran dapat mengembangkan peringkat penaakulan moral pelatih ke peringkat yang lebih tinggi. guru harus mengetahui kemahiran menyoal ketika mengemukakan dilemma moral kerana soalan-soalan “probe” boleh menggalakkan pelajar berfikir dan seterusnya mempengaruhi perkembangan penaakulan moral. Pengetahuan tentang peringkat penaakulan moral pelatih juga boleh membantu guru menyediakan soalan-soalan yang boleh menggalakkan pelajar berfikir secara kritis dan kreatif. Menurut Stoll dan Beller (1993). Kemahiran menentukan tahap dan peringkat penaakulan moral ini juga boleh didedahkan kepada guru pelatih yang merupakan bakal guru Pendidikan Moral di sekolah agar pengajaran dan pembelajaran moral dapat meninggikan daya pemikiran dan penaakulan murid-murid sekolah. adalah pentingnya guru di sekolah mengetahui peringkat penaakulan moral pelajarpelajar terlebih dahulu sebelum merancangkan pengajaran.

Teori Kohlberg ialah suatu perspektif keadilan.Teori perkembangan moral Kohlberg yang provokatif tidak berlalu tanpa tentangan. tetapi masih melakukan apa yang salah. Kebudayaan dan Perkembangan Moral Kritik lain terhadap pandangan Kohlberg ialah bahawa pandangan ini secara kebudayaan bias. 3. Seperti para penipu. koruptor. 2. Suatu tinjauan penelitian terhadap perkembangan moral di 27 Negara menyimpulkan bahawa penalaran moral lebih bersifat spesifik kebudayaan daripada yang dibayangkan oleh Kohlberg dan bahawa sistem skor Kohlberg tidak mempertimbangkan penalaran moral tingkat tinggi pada kelompok-kelompok kebudayaan tertentu. kualitas penelitian. dan pengabaian perspektif pengasuhan. Perspektif keadilan (justice prespective) ialah suatu perspektif moral yang berfokus pada hak-hak individu. Penalaran moral lebih dibentuk oleh nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan sesuatu kebudayaan daripada yang dinyatakan oleh Kohlberg. Gender dan Perspektif Kepedulian Carol Gilligan percaya bahawa teori perkembangan moral Kohlberg tidak mencerminkan secara memadai relasi dan kepedulian terhadap manusia lain. Sebaliknya. dan pencuri mungkin mengetahui apa yang benar. 1. individu berdiri sendiri dan bebas mengambil keputusan moral. Penalaran moral kadang-kadang dapat menjadi tempat perlindungan bagi perilaku immoral. pertimbangan yang memadai tentang peranan kebudayaan dalam perkembangan moral. Kritik mencakup hubungan antara penalaran moral dan perilaku moral. Pemikiran Moral dan Perilaku Moral Teori Kohlberg dikritik kerana memberi terlalu banyak penekanan pada penalaran moral dan kurang memberi penekanan pada perilaku moral. perspektif kepedulian (care perspective) ialah suatu perspektif moral yang memandang manusia dari sudut yang berkait dengan manusia lain dan .

dan kepedulian terhadap orang lain. Menurut Gilligan. Teori Gilligan ialah suatu perspektif kepedulian. Aroff dan Chang L. dan kerana ia menggunakan respons laki-laki sebagai suatu model bagi teorinya. Pendidikan moral. Dia percaya bahawa hal ini mungkin terjadi kerana Kohlberg seorang laki-laki. (Dinamika Guru). relasi dengan manusia lain. Kohlberg kurang memperhatikan perspektif kepedulian dalam perkembangan moral. Siri Pendidikan Longman: Longman Malaysia Sdn. Bibliografi Abdul Rahman Md. kerana kebanyakan penelitiannya adalah dengan lakilaki daripada dengan perempuan.menekankan komunikasi interpersonal.H. (1994). Bhd. .

(1980). Moral reasoning in a communist Chinese . Lickona (ed. R. Rinehart & Winston. Ee. S. Collected papers on moral development and moral education. & Kohlberg. 4(3). 243-260. (1982). 30 (5). Moral stages and moralization: the cognitive development approach.. New York: Holt . Family Patterns of MoralJudgment DuringAdolescense and EarlyAdulthood. Bhd. Coder. Developing and documenting the curriculum. 624-632. (ed. Cooper. 28 (4). Journal of Moral Education. 722-730. J.An objective measure of development.. Moral education: A first generation of research and development. (1975). (1976). New York: Praeger Publishers.. Nisan.. Moral development and behavior: theory research and social issues.. & Anderson. R. L. Developmental Psychology. Holt. Kuala Lumpur: Longman Malaysia Sdn. & Thomas. S.A. Rinehart& Winston. Universality and Variation in moral judgement: A longitudinal and cross-sectional study in Turkey. Cambridge. Developmental Psychology. 491-501.C. T.. Sprinthall. (1991). J. J.53. M. Pendidikan moral. “Moral stages and moralization: the cognitive developmental approach. Influence of Defense Mechanism on Moral Judgment Development: A Longitudinal Study. Educational Psychology A Developmental Approach. Dalam T. N.. R.N.H. 10(4). L. D. (1998). L. J. 1995.Armstrong. Kohlberg. D. Mosher. B.). Speicher. Boston: Allyn and Bacon.” in Lickona. Kohlberg. Harvard University. research and social issues. Sprinthall. D. (1973). L. L. 865-876. Kevin. Kohlberg. Child Development. Walker. Kohlberg. D. Massachussetts: Blackwell Publishers Inc. Developmental Social Psychology. & Chmiel. Judging the important issues in moral dilemmas . Rest. (1973). Durkin. Mass: Lab of Human Development. dan Oja. (1993). Masanz. Boston: McGraw-Hill Company. Moral development: theory. The just community approach to corrections: A theory. 1994. L. L.). pp 31 – 53. 1992.. Hart. (1998). (1974). A.. Developmental Psychology.

L. (ERIC Document Reproduction Service No. Journal of Moral Education. Boston: Pearson Education. 20(2). .139-155. ED 324246). 3rd Edition. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Science. (1990). morality & STS issues: A developmental perspective. Educational Psychology. Educational Psychology. New Jersey: Prentice Hall Inc. Values.society. A. Zieler. Technology & Society. Woolfolk. (1997). D. 9th Edition. (2004).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful