:

ý
1

!!!

þ

2

‡

!!!

Tujuan disempurnakan ejaan jawi lama kepada ejaan jawi baru :
Mengekalkan perkataan yang sudah kemas.
Menjelaskan apa yang kurang.

Menjelaskan apa yang kabur. (Homograf sama ejaan maksud lain.

Mengadakan apa yang tiada.

Mengemaskan apa yang longgar.

-

Sistem Tulisan jawi ditulis dari kiri ke kanan Bilangan huruf jawi ada 37 huruf

þ

PENGGUNAAN ABJAD RUMI DAN HURUF JAWI

Huruf Rumi

Huruf Rumi

Huruf Rumi

Huruf Rumi

A B

I J

/

Q R

Y Z

/

/

/
C D E F G H K L M N O S T U V

/
DH

/ /

KH SH/SY NG NY

/

W X

/

P

SIFAT-SIFAT HURUF
SOMBONG ( Tidak boleh disambung atau menyambung ketika menulis) MESRA (Boleh disambung dan menyambung ketika menulis) Selain sombong dan PD

þ
PENTINGKAN DIRI PD (Boleh disambung tetapi tidak boleh menyambung)

û û û û û û û

SUKU KATA
TERBUKA (AKHIR VOKAL) TERTUTUP (AKHIR KONSONAN)

2. PADANAN HURUF 1. SUKU KATA ASAS MENULIS JAWI 3. SIFAT HURUF

KAEDAH MENULIS JAWI

SUKUKATA TERBUKA
#

Sukukata pertama = mesti ada alif

a-a

-

# Sukukata kedua = Ada Alif dimulakan dengan huruf L, W, D, NGA & R

(
Contoh :

)
û û û û

Tidak ada Alif -Selain huruf di atas = tidak ada alif - 12 huruf yang tidak menerima alif (Be Ta Pa Ga NaS Nya CiK Min Janda) Contoh : û û û Kecuali ada penambahan akhiran = diletakkan alif maka

# Menerima alif di hujung -sukukata kedua dimulakan dengan huruf u-a L, A, D, NGA, R, S & Y ( ) -Contoh :

-

û

û

û

û

û

û

# tidak ada alif -Sukukata kedua dimulakan selain daripada huruf di atas. ( ) -Ada imbuhan akhiran = letak alif ( # Kekecualian : )

û

û

- Alif tersebut adalah alif pembeza. -Sekiranya tiada alif jadi ejaan lain

Hukum Ka/Ga (

û
)

yBila bunyi Ka @ Ga = tidak ada alif. yContoh :

/
Pengecualian : Bangka = adalah bank Teka, lega sebab ejaan untuk ejaan

Hukum A - ha

yPerkataan yang berbunyi ¶a²ha· yHilangkan alif = bunyi a yang pertama. yContoh : oMaha= oPaha= oUsaha= oBahagia=

PERKATAAN TIGA SUKUKATA ATAU LEBIH
Lebih dari 3 sukukata dan ada 2 sukukata terbuka (a) # Sukukata terbuka pertama = tidak ada alif # Sukukata terbuka akhir = ada alif Contoh :

Perkataan yang sudah mantap / boleh berdiri sendiri = letakkan alif Contoh : Matahari, kacamata, pasaraya

Akhir Bunyi Ra & Ma

# Perlu tambah alif -Contoh : Asrama =

SUKUKATA TERTUTUP
Huruf alif diapit oleh konsonan = dibuang Contoh : Bantal =

Hukum e - wa

yPerkataan yang berbunyi ¶e²wa· y Letakkan alif = bunyi ¶wa· yang pertama. yContoh : oDewan= oTewas oMewah oLewat

Hukum e-e

yPerkataan yang berbunyi e = letak huruf y Perkataan yang berbunyi e = hilangkan huruf yContoh : oPerang

Huruf G( )

yDigunakan untuk sebutan baku ¶gi· yContoh : oBiologi

Vokal di awal perkataan a,i,u

# Kenalpasti bunyi. A= I= U= -Contoh :

û

û

# Asal perkataan Bahasa Melayu = guna K Di Akhir perkataan huruf -Contoh :

û
# Asal perkataan pinjaman Bahasa Inggeris = guna huruf -Contoh :

û
# Asal perkataan pinjaman Bahasa Arab = lazim guna huruf /þ kecuali Hak, Milik, Syirik, Akhlak. -Contoh :

Rujukan

Sukukata yang ada ¶a· di tengah ( 1 sukukata)

# tidak perlu letak alif -Contoh : Bas = Pengecualian : # Perkataan mula dengan huruf w dan Bahasa Arab = perlu letak alif -Contoh : Wap =

þ

Imbuhan Akhiran an

- Kalimah yang - Kalimah berbunyi a yang - Kalimah berakhir yang ada dengan alif huruf ¶u· Contoh Jelmaan = Buruan =

- Selain daripada di atas.

Pengajaran =

þ

Diftong

# Perkataan yang ada ¶au, ai, oi· = perlu letakkan alif -Contoh :

û

# Kata ganda serupa = letakkan tanda
Kata Ganda

-Contoh :

# Kata ganda tidak serupa = letakkan tanda ² -Contoh :

-

PERKATAAN TRADISI MENGIKUT ZAABA (dikekalkan ejaan)

Apa Ada Pada Dia Jika Ia Tiga Maka Kita Lima Itu Dan Ini Syurga Neraka Manusia Bin Binti Demikian Dari Daripada Kepada
Tidak boleh berubah walaupun ada imbuhan / penambahan Contoh : Boleh berubah sekiranya ada imbuhan penambahan Contoh :

þ

þ

þ

þ þ