Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

PRASEKOLAH

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2010

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

DRAF DAN SULIT

ii

BAHASA CINA TUNJANG KOMUNIKASI .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KANDUNGAN muka surat FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA PENGANTAR MATLAMAT DAN OBJEKTIF FOKUS DAN ORGANISASI KURIKULUM STANDARD KANDUGAN KURIKULUM REKABENTUK KURIKULUM PERUNTUKAN MASA STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN STANDARD PENTAKSIRAN STANDARD DOMAIN KREATIVITI ORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARD KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN BAHAGIAN A: STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANG TUNJANG KOMUNIKASI .BAHASA TAMIL TUNJANG KEROHANIAN.BAHASA INGGERIS TUNJANG KOMUNIKASI . SIKAP DAN NILAI .PENDIDIKAN ISLAM iii v vi 1 2 7 15 16 21 24 26 28 29 31 33 45 53 65 75 .BAHASA MALAYSIA TUNJANG KOMUNIKASI .

SIKAP DAN NILAI .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan DRAF DAN SULIT 83 91 97 TUNJANG KEROHANIAN.PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA .KREATIVITI TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI – AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK TUNJANG KEMANUSIAAN BAHAGIAN B: MODUL TERAS BERTEMA LAMPIRAN – CADANGAN JADUAL WAKTU PANEL PENGGUBAL 109 117 135 145 229 237 iv .PENDIDIKAN MORAL TUNJANG KETRAMPILAN DIRI .PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA .

emosi dan jasmani. berakhlak mulia. berketerampilan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. v .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti berikut: Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangankan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. masyarakat dan negara. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003 telah disemak dan akhirnya Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) telah dihasilkan dan dilaksanakan mulai 2010 di semua prasekolah kerajaan dan bukan kerajaan. Melalui asuhan dan pendidikan yang sesuai. Bersesuaian dengan keperluan semasa dan berpandu kepada teori pembelajaran yang menyatakan kanak-kanak mampu belajar lebih daripada satu bahasa. prasekolah telah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan kebangsaan dan pada tahun 2003 Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang pertama telah dilaksanakan. Pada masa yang sama. Berpandu kepada asas ini. pendekatan bersepadu adalah ditekankan. maka KSPK memperuntukkan masa yang lebih panjang untuk pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris berbanding dengan apa yang terdapat dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003. Badan-badan Bukan Kerajaan (NGO) dan tadika swasta. semakin banyak hasil kajian neurosains menunjukkan kaitan antara pendedahan rangsangan pada peringkat awal dengan perkembangan minda kanak-kanak yang optimum. kanak-kanak ini akan lebih bersedia untuk menghadapi alam persekolahan pada peringkat yang lebih tinggi. minda kanak-kanak ini dapat dirangsangkan. pegawai dari Kementerian Pelajaran. BUJANG) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2010 . Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah. sikap dan emosi yang positif dapat dibina.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KATA PENGANTAR Perkembangan dan pertumbuhan pesat berlaku dalam diri individu kanak-kanak pada usia enam tahun yang pertama. berbentuk modular. inkuiri penemuan. Kriteria pemilihan aktiviti memberi keutamaan kepada pengalaman yang menyuburkan (enriching). KSPK digubal berdasarkan kepada prinsip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan Kanak-kanak dan teori pembelajaran kanakkanak. Institusi Pengajian Tinggi Kerajaan dan Swasta. pensyarah.penglibatan aktif (engaging). belajar melalui bermain. selamat (safe) dan menyeronokkan (fun). Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. serta kreativiti dan pemikiran kritikal dapat dijana. dan berkisar pada enam tunjang yang akan diteruskan pada sekolah rendah dan sekolah menengah. KSPK digubal berdasarkan rekabentuk kurikulum berasaskan standard. masa dan tenaga. Penggubalan KSPK mengambilkira keperluan bagi memastikan kesinambungan antara KSPK dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) berlaku. Selepas lima tahun pelaksanaan. pendekatan bertema. Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. JULAIHI HJ. pelbagai pihak telah dilibatkan seperti guru. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran. Hasil kajian jangka panjang mendapati pelaburan pada peringkat awal kanak-kanak memberi pulangan yang positif kepada kerajaan dan masyarakat. Pendekatan pembelajaran berpusatkan murid. Menyedari hakikat ini maka pada tahun 1996. (DATU Dr HJ. Dalam usaha menyediakan KSPK.

rohani. ix. iii. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. vi. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. vii. xix. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Mengamalkan nilai murni. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. x. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan masalah. Menggunakan kemahiran berfikir kritis. emosi. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. Mempunyai kematangan emosi. xii. emosi dan sosial. xiii. kreatif dan bermakna. iv. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. xv. v. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. xvii. ii.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan MATLAMAT Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. xvi. intelek dan rohani seperti berikut: i. xviii. Membina kecergasan badan. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. Mempunyai tubuh badan yang sihat. xi. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. viii. Mengembangkan daya kreatif dan estetika Menghargai keindahan alam dan warisan budaya OBJEKTIF Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. xiv. Pendahuluan 1 . intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat.

SIKAP & NILAI Amalan agama dan kepercayaan. kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak. dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu. pengetahuan sains. Kerohanian. Untuk tujuan kesinambungan. penyelesaian masalah. KOMUNIKASI Kemahiran berbahasa. INSAN SEIMBANG KEROHANIAN. PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi. menekankan kepada inkuiri penemuan. belajar melalui bermain. bahasa Inggeris. Sains dan Teknologi. kreativiti. kemahiran saintifik dan sikap saintifik Pengetahuan dan kemahiran matematik. Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanak-kanak. bahasa Malaysia.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan FOKUS Pendidikan Prasekolah berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Perkembangan Ketrampilan Diri (rujuk Rajah 1). sikap & nilai ORGANISASI KURIKULUM Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan memberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanakkanak berumur empat hingga enam tahun. Sikap dan Nilai. negara & global KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Penghayatan semangat patriotisme & perpaduan Rajah 1: Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Pendahuluan 2 . SAINS & TEKNOLOGI Pendekatan Inkuiri. Kemanusiaan. Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek. ICT. bahasa Cina dan bahasa Tamil. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran ini. bertema. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: Komunikasi. bakat dan apresiasi KEMANUSIAAN Ilmu dan amalan kemasyarakatan & alam sekitar setempat. Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak dan mengambil kira perbezaan antara individu.

Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. kasih sayang. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. berdikari dan berdisiplin. Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. semasa rehat. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. simulasi. bernasyid. berterima kasih. Perkembangan sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan mengurus emosi sendiri. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah. hemah tinggi. kerjasama. hormat-menghormati. huruf hijjaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan. kemahiran bertutur. kerajinan. Pendidikan Moral Pendidikan moral prasekolah memberi fokus kepada pelakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. Rukun Islam. Tunjang Ketrampilan Diri . menyanyi. Pendahuluan 3 . Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar. berwuduk. melakukan pergerakan solat. kesederhanaan. toleransi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Komunikasi Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan. Pada masa yang sama murid ini juga mengenal asas bahasa Al Quran. keberanian. Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. baik hati. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. pembinaan konsep kendiri positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. pencapaian emosi yang positif. kejujuran. aktiviti hands-on.Perkembangan Sosioemosi Tunjang Kerohanian. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu. semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain. Bahasa Inggeris. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh murid di prasekolah yang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil. sikap dan nilai merangkumi pendidikan Islam dan pendidikan Moral. bertanggungjawab. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi mereka kurang stabil dan mantap. Tunjang Kerohanian. Murid prasekolah belajar bersuci. meneroka dan bermain. Sikap dan Nilai dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam Pendidikan prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanak-kanak. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris adalah wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah. ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin. keadilan. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah.

Pendahuluan 4 . kemahiran motor kasar serta kordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. dan apresiasi muzik. Perkembangan Kreativiti Perkembangan kreativiti merangkumi seni visual. pengalaman awal untuk memainkan perkusi. menyambut objek. menari dan membuat gerakan secara kreatif. ekspresi kreatif dan apresiasi. pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. Apresiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain. membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. Tunjang ini juga menekanan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan. Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis. matematik dan lain-lain. Kanak-kanak diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi. berlakon. penglibatan dalam aktiviti sukan. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetik merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot mereka. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni. Pendidikan Muzik merangkumi aktiviti menyanyi. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa. kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus.

aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT. rakan. air. haiwan). Modul Asas dan Modul Bertema Pendidikan prasekolah dilaksanakan melalui modul asas dan modul bertema. nombor. alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul. operasi nombor yang mudah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains. Pendahuluan Modul Asas merangkumi Bahasa Malaysia. nilai wang. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini. Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga. awal matematik. Tunjang Kemanusian menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. komuniti dan alam sekitar. Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusian memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri. kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati. Bahasa Cina(untuk prasekolah yang aliran bahasa Cina). sistematik dan teliti akan terbentuk. Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada murid prasekolah menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. Bahasa Inggeris. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini. Bahasa 5 . bentuk dan ruang. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk membina tema-tema pembelajaran. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan(contoh: tumbuhan. Dalam proses penerokaan ini. Awal Matematik konsep waktu. mengukur menggunakan unit bukan piawai. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja. lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus.cuaca). Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. Modul Asas Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada murid prasekolah. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung. magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi. Semasa proses penerokaan ini.

Modul teras juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah. Pada awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35% daripada waktu prasekolah. adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut: Diri saya. pendidikan moral dan matematik. Kawan saya. Secara umumnya modul asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. mengira. Matematik dan Permainan Luar. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Fizikal adalah Cuaca. Kemerdekaan Negara. menulis. Pada awal tahun. menaakul). Pendidikan Moral diajar semasa murid beragama Islam belajar Pendidikan Islam. Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa. Contoh tema yang boleh dibina untuk Diri saya adalah Sekolah saya. peratus masa ini mungkin berkurangan jika murid didapati sudah menguasai kemahiran asas 4 M. Kandungan dalam aktiviti rutin merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Guru boleh menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan murid. perbualan pagi. Aktiviti rutin mengambil lebih kurang 30% daripada masa prasekolah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tamil(untuk prasekolah yang aliran bahasa Tamil). tetapi pada akhir tahun. Aktiviti rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Hidupan adalah Haiwan dan Tumbuhan. peratus masa perlu dinaikkan. keperluan setempat dan keperluan semasa. Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri. Keluarga Pendahuluan 6 . Contoh tema yang boleh dibina untuk Negara saya adalah Perayaan Hari Raya. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Bahan adalah Air dan Pakaian. membaca doa dan makan semasa rehat. Pendidikan Moral. Walaubagaimanapun. saya. Negara saya. Modul asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah. Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. Alam Hidupan. Alam Bahan dan Alam Fizikal. Modul Bertema Pengajaran dan pembelajaran prasekolah sesuai dilaksanakan melalui tema yang membawa makna kepada kanak-kanak. maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas. maka Aktiviti Luar juga dianggap sebagai modul teras asas. Pendidikan Islam. refleksi sebelum balik. modul teras tema mengambil masa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun. Lagu dan Muzik tradisional.

Acquire knowledge of print and ethics in reading. Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Membaca ayat tunggal yang mudah. Mengenal huruf konsonan.Z. Mengamalkan tabiat membaca. Acquire and use simple phrases and statements. Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis. Membaca ayat dalam konteks. Merangsang pertuturan melalui soal jawab. Writing skills Listening and speaking skills Listen to and discriminate sounds. Listen to and enjoy nursery rhymes.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD KANDUNGAN Jadual 1: Standard Kandungan untuk Komunikasi .Bahasa Inggeris At the end of preschool students are able to: Kemahiran Membaca Reading Skills Kemahiran Menulis Pendahuluan 7 . Dramatize familiar situations and stories. Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul. Jadual 2: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Mengenal bentuk huruf A . Sing songs and recite rhymes and poems. Ask simple questions. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Mengenal huruf vokal. Read simple sentences with understanding. action songs. Menceritakan semula apa yang didengar. Identify letters of the alphabet. Acquire writing skills. Acquire pre-writing skills. Read simple words with understanding. Read phrases with understanding. Develop interest in reading. poems and stories. Berinteraksi dengan mesra. Listen to and follow simple instructions.Bahasa Malaysia Focus Fokus Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Pada akhir prasekolah murid boleh: Mendengar dengan penuh perhatian. Pre reading Skills Understand that printed materials contain meaning. Membaca perkataan. Listen to and understand meaning of simple words. Membaca frasa. Perform a variety of language forms and functions in a social context. Membina dan membaca sukukata. Membaca buku dengan cara yang betul (prabaca). Tell simple stories.

Kemahiran Membaca Mengenal dan membaca huruf. Menceritakan apa yang didengar semula menggunakan ayat yang mudah. Kemahiran Mendengar dengan penuh perhatian.Bahasa Tamil Pada akhir prasekolah murid boleh: Berinteraksi dengan sopan. Membaca dengan sebutan yang betul. Menggabungkan huruf supaya menjadi perkataan dan membaca. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. ayat yang sesuai. Kemahiran menulis Menguasai kemahiran pratulis. Menulis perkataan. Bertanyakan soalan. Membaca ayat. Memberi jawapan kepada soalan yang dikemukakan. Kemahiran Menulis Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis. Berinteraksi secara soal jawab Melakonkan watak-watak dalam cerita yang didengar. Pendahuluan 8 . Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Kemahiran Membaca Mengenal kaitan antara gambar dan perkataan. Bertutur dengan menggunakan perkataan. Mendengar Mendengar dan mengecam bunyi perkataan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 3: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Jadual 4: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Membaca menggunakan pelbagai bahan bacaan. Membaca perkataan. frasa. Mengenal frasa. Membuat persediaan membaca. dan Bertutur Menyebut apa yang didengar. Membina tabiat membawa. Membaca frasa.Bahasa Cina Fokus Fokus Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Pada akhir prasekolah murid boleh: Mendengar dengan penuh perhatian.

Melakukan wuduk Mendirikan solat. perasaan dan pandangan orang lain.Perkembangan Sosio-Emosi Fokus Mengenali Mengurus Sendiri. Jadual 6: Standard Kandungan untuk Tunjang Ketrampilan Diri . Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi. Melafazkan Kalimah Syahadah. Mengetahui Rukun Islam.Pendidikan Islam Fokus Aqidah Ibadah Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui Rukun Iman. bercakap benar.A. Melakukan amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa. Bersuci dari najis.A.Quran Mengenal huruf jawi. Pada akhir prasekolah murid boleh: dan Mengenali emosi sendiri. Menyelesaikan konflik yang berlaku semasa aktiviti kelas.W. Menghafaz beberapa surah dari juzu’ Amma. Membina keyakinan untuk berkomunikasi. Memahami keperluan. Membina kebolehan mengawal diri. iaitu sabar.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 5: Standard Kandungan untuk Tunjang Kerohanian.W. Mengenali emosi orang lain. Mengenal bahasa Al. rajin. Mencontohi akhlak Rasullullah S. Membina semangat dan sikap yang positif. Mengetahui Sirah Rasullullah S. Mencapai Emosi yang Positif Sirah Akhlak Membina Kemahiran Sosial Asas Bahasa Al Quran dan Tulisan Jawi Pendahuluan 9 . Membina konsep kendiri. Sikap dan Nilai . Emosi Mengurus emosi sendiri. bijaksana dan amanah.

Mengamalkan sikap adil dalam perlakuan seharian. Beradab sopan dalam pergaulan seharian.Pendidikan Moral Fokus Kepercayaan kepada Tuhan Baik hati Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui dan menghormati kepercayaan dan pantang larang pelbagai kaum. Menghormati orang dewasa. Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian. jiran dan masyarakat setempat. Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan. Menghormati anggota keluarga. masyarakat setempat. Mengamalkan sikap jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli keluarga. Berdikari Mengamalkan sikap pengurusan diri. Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya. Kasih Sayang Menyayangi diri. Berinteraksi dengan yakin di sekolah. rakan dan guru. warga sekolah dan orang lain.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 7: Standard Kandungan untuk Kerohanian. Sikap dan Nilai . Kesederhanaan Membantu ahli keluarga. Fokus Kerajinan Kerjasama Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian. keluarga dan orang di sekeliling. Toleransi Bertanggungjaw ab Berterima Kasih Hemah tinggi Hormatmenghormati Bertanggungjawab persekitaran kelas. Mengamalkan sikap kerjasama dengan rakan. terhadap diri dan Mengamalkan sikap berterima kasih. berdikari dalam rakan dan Berdisiplin Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas. Keadilan Keberanian Kejujuran Pendahuluan 10 .

Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat. Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya. Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif. Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya. Fokus Jadual 9: Standard Kandungan untuk Tunjang Fizikal dan Estetika . Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi. Menjaga kebersihan. Mengambil bahagian dalam aktiviti penerokaan bunyi. Menunjukkan apresiasi Muzik. Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit. Menunjukkan apresiasi seni. Menjaga kebersihan diri. Menjaga kehormatan diri. Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor. Seni Visual Perkembangan motor kasar Muzik Kesihatan Fizikal Kesihatan Persekitaran Drama & Gerakan Kreatif Keselamatan Pendahuluan 11 . Mengamalkan langkah keselamatan diri. Melakukan kemahiran koordinasi mata tangan dalam perkembangan motor halus.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 8: Standard Kandungan untuk Tunjang Fizikal dan Estetika – Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Fokus Perkembangan Motor Halus Pada akhir prasekolah murid boleh: Melakukan kemahiran motor halus. Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan motor kasar. Mengambil bahagian dalam aktiviti memainkan perkusi. Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor.Kreativiti Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui dan menggunakan pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni.

menulis). cara pergerakan. Menjalankan penerokaan ke atas ciri. Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara hands-on. Membanding dan mengelaskan objek. jenis makanan haiwan jinak yang biasa dijumpai. Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan. Meneroka sifat bahan seperti timbul dan tenggalam. Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian. buah serta pertumbuhan biji benih. Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun. Memahami nombor 10-20 (menyebut. Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10. habitat. iaitu awan. Memadankan objek 1:1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Jadual 10: Standard Kandungan untuk Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik Fokus Sikap saintifik Pada akhir prasekolah murid boleh: Mempamerkan sikap saintifik iaitu sistematik. 30. Memahami siri 20. Membuat seriasi mengikut satu ciri. Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas. Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10. cuaca. bunga. Mengetahui sifar. Pengalaman Pranombor Menyiasat Alam Fizikal Pada akhir prasekolah murid boleh: Meneroka fenomena alam yang biasa yang dijumpai. pemelarutan serta tarikan boleh magnet. membilang. Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai. Membandingkan kuantiti objek. membilang. Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria. Memahami nombor 1-10 (menyebut. menulis). 40 dan 50. Mengecam duit yang berlainan nilai.. Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran. sifat ingin tahu dan bertanggungjawab. Mengecam corak berulang dan membina pola. Kemahiran Saintifik Konsep Nombor Operasi Nombor Menyiasat Alam Hidupan Nilai wang Konsep Waktu Menyiasat Alam Bahan Pendahuluan 12 . pelangi dan bayang-bayang.

Menjaga alam sekitar. belakang. Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar. Mengenali ahli komuniti. Membina lingkungan. Saya dan Warisan Mengenal pakaian tradisional pelbagai Budaya kaum di Malaysia. Pembinaan(constr uction) Membina penghubung antara dua objek. Mengamalkan semangat bermasyarakat. selinder. Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Jadual 11: Standard Kandungan untuk Tunjang Kemanusiaan Fokus Diri saya Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui tentang latar belakang/sejarah diri saya Mengetahui kebolehan diri. kanan). nenek. Mengetahui keluarga terdekat (datuk. Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum di Malaysia. Mengetahui sekolah saya. kon. Saya dan Keluarga Saya dan Rakan Penggunaan ICT Saya dan Sekolah Saya dan Komuniti Saya dan Sekitar Alam Menghayati keindahan alam sekitar. ibu. adik beradik). atas. Mengetahui tentang rakan. sfera. kiub). Mengetahui hak diri sendiri. bapa. Menyambut perayaan mengikut kaum di masyarakat Malaysia. Menggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran. luar. bulat. Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri. Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika. dalam. Mengetahui kediaman keluarga. segi empat. Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai. Pendahuluan 13 . Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran (segitiga.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Bentuk dan Ruang Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui kedudukan objek dalam ruang (depan. bawah. kiri.

Mengetahui keistimewaan negara. Mengetahui simbol awam. Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum di Malaysia.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Saya dan Malaysia Pendahuluan 14 . Menghormati pemimpin. Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia. Menyambut Hari Kemerdekaan. Negara Menghormati lambang kebangsaan dan negeri.

Bahasa Inggeris. Ia merangkumi aspek pengetahuan. Pendidikan Moral. Permainan Luar dan Matematik.  Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman seharian murid. kemahiran dan nilai. Kurikulum Berasaskan Standard Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dibangunkan berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak. Teori Pembelajaran yang dijadikan fokus Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibina berlandaskan prinisip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori pembelajaran konstruktivisme di mana:  Murid membina pengetahuan sendiri. Bahasa Tamil). Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. Pendidikan Islam. pengajaran tidak dijalankan secara spoon feeding. Waktu yang khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini. Dua jenis modul diwujudkan. Standard Pembelajaran merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan.  Perbezaan individu dibenarkan. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti.  Murid belajar mengikut kadar sendiri. iaitu Modul Asas dan Modul Bertema.bahagian atau unit ini dinamakan modul. Standard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. kualiti membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. Bahasa Cina. Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid. Pendahuluan 15 . Modul Asas Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. kritis dan inovatif. Ekuiti membawa maksud semua murid diberi peluang pendidikan yang sama.  Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan REKABENTUK KURIKULUM Dua ciri utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular.

Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga jam setengah sehari (termasuk masa rehat). sekurang-kurangnya dua jam seminggu. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH Peruntukan masa minimum Peruntukan waktu minimum berikut hendaklah dipatuhi: 1. sejumlah 17 ½ jam satu minggu untuk kanak-kanak yang berumur 4+. 7. sejumlah 20 jam satu minggu untuk kanak-kanak yang berumur 5+. 4. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang bukan beragama Islam. 8. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran Pendidikan Moral sekurangkurangnya dua jam seminggu. Pendahuluan 16 . 5. 6. iaitu. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya empat jam sehari (termasuk masa rehat). Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 3. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam. iaitu. 2.

pendidikan moral dan matematik Bil. 17 . Jadual 12: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P) 1 Rutin pagi 50 2 Perbualan Pagi 100 3 Rehat 150 4 Refleksi sebelum balik 50 Jumlah 350 Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P & P)) 4 Bahasa Malaysia 90 5 Bahasa Inggeris 90 6 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 120 7 Aktiviti Luar (outdoor activity) 80 8 Matematik 40 Jumlah 420 Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P & P) 9 Modul bersepadu merangkumi elemen430 elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. peruntukan waktu Modul Asas boleh dikurangkan seperti di Rajah 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Peruntukan masa mengikut modul asas dan modul bertema Peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran (P & P) prasekolah diagih berdasarkan modul asas dan modul bertema seperti di Jadual 12 dan 13. Bila murid sudah mulai menguasai kemahiran literasi asas ini. Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P) 1 Rutin pagi 50 2 Perbualan Pagi 100 3 Rehat 150 4 Refleksi sebelum balik 50 Jumlah 350 Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P & P) 4 5 6 7 8 9 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam/Pendidikan Moral Bahasa Cina/Bahasa Tamil/Bahasa pengantar Lain Aktiviti Luar(outdoor activity) Matematik Jumlah 90 90 (120) * 90 80 40 510 Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P & P) 10 340 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. Walau bagaimanapun peruntukan waktu ini seharusnya fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. menulis. Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain Bil. mengira dan menaakul) maka adalah dicadangkan modul asas diberi peruntukan waktu yang lebih banyak pada awal tahun. Jumlah Jumlah minit seminggu Pendahuluan 430 1200 Modul Jadual 13: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Cina . pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit dalam satu minggu 340 1200 * untuk murid yang beragama Islam sahaja Oleh kerana salah satu fokus utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah penguasaan literasi asas 4M (membaca.

doa. berbaris. tanda kedatangan. 100% Modul Teras Asas 60% 30% Aktiviti Rutin 0% Awal tahun Modul Bertema 100% 84% 30% 0% Akhir tahun Rajah 3: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia Aktiviti Luar yang dinyatakan dalam Jadual 12 . Modul bertema menyepadukan Standard Pembelajaran dari pelbagai tunjang mengikut tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid. Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Pendahuluan 18 .13 adalah aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah. melompat 100% Modul Teras Asas 65% 30% Aktiviti Rutin 0% Awal tahun Modul Bertema 100% 84% 30% 0% Akhir tahun Rutin pagi yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi pengurusan diri.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Pengajaran dan pembelajaran di prasekolah perlu bermakna dan bersifat kontekstual kepada murid. makan. menyanyikan lagu. maka pendekatan bertema adalah digalakkan. Aktiviti semasa rehat yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi doa. menyambut bola. Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan tidak formal dan kanak-kanak memerlukan persekitaran fizikal dan sosial yang tidak rigid untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan bermakna. gosok gigi. Modul bertema akan membawa lebih makna kepada murid bila mereka sudah mempunyai literasi asas dalam bahasa pengantar yang berkenaan. Peruntukan waktu untuk Modul Bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun ke ahkir tahun seperti yang dicadangkan dalam Rajah 2 dan Rajah 3. main bebas(free play). gelongsor dll Main pasir. main pondok Berlari. Antara contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah: o o o Bermain dengan buaian. Jumlah waktu yang ditambah untuk modul bertema boleh ditentukan oleh guru sendiri. main air. Jadual waktu prasekolah adalah fleksibel di mana guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut keperluan semasa.

** Modul Bertema menyepadukan elemen bahasa. Jadual 15: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) Diajar Diajar Jumlah dalam BM dalam BI 30 20 10 x 5 60 40 20 x 5 90 60 30 x 5 30 20 10 x 5 90 90 100 100 90 330 120 40 40 600 40 600 90 330 120 80 40 1200 Jadual 14: Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instructional dalam Kelas Prasekolah Bil. pendidikan moral dan perkembangan fizikal. doa.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Peruntukan waktu mengikut bahasa instructional Selaras dengan usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan meningkatkan bahasa Inggeris. sains. Bil. perkembangan sosio emosi. tanda kehadiran. seni visual. Pendahuluan 19 . 15 dan 16. prasekolah dikehendaki menggunakan bahasa pengantar seperti di Jadual 14. berbaris. menyanyikan lagu. matematik. kemanusiaan. muzik. Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum Seminggu untuk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya(minit) Bahasa Malaysia Bahasa Pengantar lain 1 2 3 4 5 6 1 2 4 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/ Bahasa Inggeris JUMLAH 600 600 400 400 400 1200 1200 Rutin pagi * Perbualan Pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas BM Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM 7 Modul asas BI 8 Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI 9 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 10 Aktiviti Luar 11 Matematik Jumlah minit seminggu Nota: *Rutin pagi merangkumi aktiviti pengurusan diri.

Peruntukan Masa Seminggu dikendalikan dalam bahasa (minit) BM BI BC/BT Jumlah dalam seminggu 10 20 20 10 x 5 = 50 20 40 40 20 x 5 = 100 30 90 30 30 x 5 = 150 10 20 20 10 x 5 = 50 90 90 200 200 90 140 90 120 90 140 90 120 1 2 3 4 5 6 Rutin pagi * Perbualan Pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas BM Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM 7 Modul asas BI 8 Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI 9 Modul asas BC/BT 10 Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam BC/CT /Pendidikan Islam 11 Aktiviti Luar 12 Matematik Jumlah minit seminggu 40 400 400 40 40 400 80 40 1200 Sila rujuk Lampiran untuk contoh jadual waktu.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 16: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia (BC/BT) Bidang Pembelajaran Bil. Pendahuluan 20 .

o Memberi peluang kepada murid untuk terlibat dalam proses membuat keputusan. Guru merancang pengajaran dan pembelajaran yang dapat menyokong perkembangan murid dalam aspek berikut: o Kreativiti o Pemikiran logikal o Kemahiran Menaakul o Perkembangan Rohani o Pembentukan sikap positif dan nilai murni o Perkembangan fizikal dan kesihatan o Kreativiti dan estetika Guru memilih kandungan. alam persekitaran murid) o Pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan (Multiple intelligence)    Pendahuluan 21 . Guru membimbing dan menjadi fasilitator dalam pembelajaran murid dengan: o Mengenalpasti dan memberi respons kepada diversiti murid dan menggalak semua murid berfikir secara kritis dan kreatif. pengalaman dan pengetahuan murid-murid. o Memodelkan proses berfikir kritis dan kreatif. o Memberi tanggungjawab kepada murid terhadap pembelajaran mereka sendiri. tahap kebolehan.  Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan berikut mengikut kesesuaian standard kandungan dan standard pembelajaran yang hendak dicapai: o Pembelajaran Berpusatkan murid o Inkuiri Penemuan o Belajar Melalui Bermain o Pendekatan Bersepadu o Pendekatan Bertema o Pembelajaran Berasaskan Projek o Pembelajaran Masteri (terutamanya dalam penguasaan bahasa dan kemahiran) o Pembelajaran Kontekstual (menggunakan pengalaman murid.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Standard Pengajaran dan Pembelajaran menerangkan apa yang perlu diketahui dan dilakukan oleh guru prasekolah semasa pengajaran dan pembelajaran. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Pertama: Guru prasekolah perlu membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keperluan kurikulum dan keperluan kanak-kanak. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kedua: Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan yang bersesuaian dengan tahap perkembangan kanak-kanak(developmentally appropriate) supaya pembelajaran berkesan dan membawa makna kepada murid.  Guru perlu membuat perancangan jangkamasa panjang (contohnya Rancangan Tahunan) dan jangkamasa pendek (contohnya Rancangan Harian) berdasarkan keperluan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.  Guru menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyokong pembangunan komuniti murid yang kreatif dan berfikiran terbuka dengan: o Menunjukkan sikap positif terhadap idea baru murid. bahan dan kaedah pengajaran yang sesuai dengan minat.

Guru memainkan peranan yang penting dalam membina perhubungan antara sekolah dan ibubapa murid. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keempat: Guru prasekolah perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dalam bilik prasekolah. lawatan dan program keibubapaan. Guru prasekolah sentiasa berinteraksi dengan murid dan menggalakkan interaksi antara murid. Guru prasekolah perlu memastikan rutin harian dikendalikan dengan baik setiap hari. mencukupi dan updated.        Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kelima: Penglibatan ibubapa dan komuniti setempat amat penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid untuk mengemukakan idea mereka. individu dan kelas. sekurang-sekurangnya dua kali setahun. Pendahuluan 22 . Gotong Royong.     Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan perhubungan yang baik dengan ibubapa/penjaga melalui pelbagai cara. Guru prasekolah merancang aktiviti harian berpandu kepada aktiviti yang dicadangkan dalam Jadual 12-16: Cadangan Peruntukan Masa untuk Pengajaran dan Pembelajaran dalam Kelas Prasekolah. bersikap inquisitive dan bersikap terbuka. ceria. Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan. selesa dan mesra dalam kelas. Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkan waris/ibubapa/penjaga murid. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Ketiga: Guru prasekolah menjalankan pentaksiran secara berterusan menggunakan pelbagai kaedah seperti yang dinyatakan di Standard Pentaksiran. Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru prasekolah mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk aktiviti kumpulan. o Keperluan individu murid. Guru prasekolah memastikan pusat pembelajaran sentiasa kemas. Guru prasekolah perlu mengendalikan perbualan pagi dan refleksi setiap hari.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan  Guru prasekolah menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang mengambil kira tentang: o Kebolehan dan aras perkembangan kognitif kanakkanak o Teori perkembangan kanak-kanak. Guru prasekolah melengkapkan pusat pembelajaran dengan bahan yang sesuai. Guru prasekolah melibatkan murid dalam merekabentuk pusat pembelajaran. o Keadaan setempat. Hari Keluarga. Guru prasekolah mewujudkan pusat-pusat pembelajaran dalam kelas prasekolah.      Guru prasekolah menyediakan persekitaran yang selamat. Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan ibubapa/penjaga secara berkala.

Pendahuluan 23 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan    Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keenam: Guru Prasekolah menghadapi keadaan di mana terdapat murid keperluan khas dalam kelas mereka. Guru prasekolah perlu membantu mengenalpasti murid keperluan khas ini dan memberi nasihat yang bersesuaian kepada ibubapa. Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu. Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu.   Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan borang pengesanan yang telah disediakan. Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah.

Penyertaan dan kemenangan dalam pertandingan tidak boleh diambilkira sebagai hasil pentaksiran di peringkat prasekolah. o Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa. Standard Pentaksiran Pertama: Pentaksiran harus dijalankan konsisten dengan tujuan pentaksiran yang ditetapkan. Ia merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. afektif dan psikomotor. o Membantu pembelajaran murid. Pada peringkat umur ini pemilihan untuk pertandingan melibatkan banyak faktor dan bukan sahaja atas kebolehan individu. o Memberi maklumbalas terhadap kemajuan murid dalam semua aspek yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.    Standard Pentaksiran Ketiga: Pentaksiran dijalankan secara berterusan sepanjang masa.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD PENTAKSIRAN Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. Hasil pentaksiran dianalisiskan untuk membantu guru merancang tindakan susulan yang berkesan untuk: o Mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif. kemahiran dan sikap yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Pendahuluan 24 .  Tujuan pentaksiran adalah untuk: o Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur. o Memperbaiki pengajaran guru dan seterusnya meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran guru. o Mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan mereka secara menyeluruh. Standard Pentaksiran Kedua: Pentaksiran harus dijalankan keatas pengetahuan. o Mengesan keberkesanan pengajaran guru.  Pentaksiran secara menyeluruh merangkumi semua Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan termasuk: o Penerapan nilai o Pembentukan sikap o Penguasaan kemahiran o Status kecergasan o Status kesihatan o Kesediaan sosial (social readiness) Aktiviti kokurikulum dan ekstra-kurikulum tidak harus ditaksirkan kerana pada peringkat umur ini murid tidak dapat menyertai aktiviti ini secara berdikari.

Hasil pentaksiran digunakan untuk memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka. Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan. Kebolehan kanak-kanak dalam umur ini bukan sesuatu yang tetap tetapi boleh berubah. sah dan sahih. hak asasi kanak-kanak perlu dipatuhi. Hasil pentaksiran digunakan untuk mengenalpasti masalah murid-murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar. Melabelkan kanak-kanak pada peringkat umur ini akan mempunyai kesan yang negatif dalam perkembangan kanak-kanak ini kelak. adalah tidak wajar melabelkan murid lelaki sebagai lambat daripada perempuan. kebolehan. o Rekod Berterusan (Running Record).     Standard Pentaksiran Keenam: Pentaksiran harus dijalankan dengan penuh beretika. guru perlu elakkan daripada melabelkan murid sebagai mendapat ’A’ atau ’B’ dan seterusnya. ia hanya boleh ditunjukkan kepada ibubapa dan pihak tertentu sahaja. o Skala Kadar. Contoh rekod adalah seperti berikut: o Senarai Semak. o Rekod Anekdot.    Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan kriteria dan bukan perbandingan antara murid. Data yang dikumpulkan perlu dianalisiskan supaya inferens atau kesimpulan yang dibuat adalah sah dan sahih. sesuai dengan perkembangan kanak-kanak dan berasaskan kaedah saintifik. contohnya kanak-kanak perempuan secara fisiologinya berkembang lebih cepat dalam penguasaan bahasa daripada kanak-kanak lelaki. Pada peringkat umur ini kebolehan dan kemajuan murid amat dipengaruhi oleh kadar pertumbuhan mereka. o Portfolio Standard Pentaksiran Kelima: Hasil pentaksiran digunakan untuk merancang tindakan susulan demi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran dan untuk membantu pengajaran. Proses dan kaedah pentaksiran tidak terlalu rumit. kemajuan dan pencapaian murid .   Pendahuluan 25 .   Hasil pentaksiran setiap murid tidak harus didedahkan kepada orang lain.    Hasil pentaksiran diserahkan kepada guru Tahun 1 selepas murid tamat prasekolah untuk tujuan kesinambungan pentaksiran formatif. Hasil pentaksiran tidak boleh digunakan untuk melabelkan kanak-kanak. Kanak-kanak dalam peringkat ini memerlukan banyak motivasi. Kaedah pentaksiran yang digunakan adalah seperti berikut: o Pemerhatian berterusan o Penilaian hasil kerja Kaedah berikut tidak diiktirafkan dalam pendidikan awal kanak-kanak: o Ujian atau peperiksaan formal o Ujian kertas and pensil Pentaksiran harus dijalankan secara adil.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Standard Pentaksiran Keempat: Kaedah pentaksiran harus sah dan sahih.

iaitu:  Penerapan kreativiti dalam semua tunjang melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran  Memberi fokus khusus kepada kreativiti melalui pendidikan muzik dan pendidikan seni visual Standard Domain Kreatif di prasekolah terdiri daripada dua komponen iaitu: pemikiran kreatif dan pemupukan sikap dan personaliti kreativiti.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD DOMAIN KREATIVITI (SDK) Kreativiti adalah potensi semula jadi yang dipunyai oleh semua individu. tindakan dan hasil. Kurikulum persekolahan perlu memberi peluang kepada murid untuk menjadikan mereka suka menyoal dan mencari jawapan. Murid mengikuti proses berfikir seperti yang disenaraikan di bawah dengan bimbingan guru. membuat spekulasi tentang kemungkinan. Pemupukan kreativiti dan inovasi dalam kurikulum prasekolah dimantapkan melalui dua pendekatan utama. dan sentiasa membuat refleksi secara kritikal tentang idea. rasa atau bau untuk memerhati objek/fenomena. meneroka idea. kacang kuda) Murid mendapati kacang-kacang ini berbeza daripada segi saiz dan warna. pendengaran. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran untuk proses berfikir disenaraikan di Jadual berikut: Standard Kandungan Fasa Persediaan Membuat pemerhatian aktif Standard Pembelajaran  Menggunakan deria penglihatan. penyelesaian masalah dan membuat keputusan. berfikir secara literal. (Kacang merah. sentuhan. kacang hijau. membuat perkaitan dan melihat hubung kait. Standard Domain Kreativiti Pertama: Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid untuk meningkatkan kemahiran berfikir kreatif mereka Standard ini mencadangkan bahawa:   Murid diberi peluang meneroka dan mencuba idea untuk menghasilkan karya/ciptaan yang asli.  Mengenal pasti persamaan dan perbezaan antara objek/ idea/ fenomena dengan bimbingan Contoh Murid perhatikan pelbagai kacang yang disediakan oleh guru. Peluang untuk murid berfikir secara kreatif dan inovatif boleh diberikan dalam banyak konteks yang berbeza dan boleh diintegrasikan dalam banyak aktiviti dalam dan luar bilik darjah. Mencerakinkan pemerhatian (proses analisis) Pendahuluan 26 . Namun begitu tidak semua individu boleh menjadi individu yang kreatif sekiranya kreativiti tidak dipupuk secara sengaja. Pemikiran kreatif dan inovatif perlu dipupuk di kalangan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran mulai dari prasekolah lagi. menjangka apa yang akan berlaku.

 Menghasilkan produk  Membuat kesimpulan dengan bimbingan. dengan bimbingan. Contoh Fasa Imaginasi Menjanakan idea  Menghasilkan idea(mensintesiskan idea baru (yang idea) mungkin benar atau tidak pasti) dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Standard Kandungan Standard Pembelajaran  Mengasingkan objek/idea/fenomen a berdasarkan ciri tertentu dengan bimbingan. Murid mencadangkan tempat di mana kacang saiz atau warna tertentu boleh dilekatkan  Menghasilkan idea untukmenghasilkan yang bermakna kolaj. Fasa Tindakan Menghasilkan produk/Membuat keputusan/Membuat pilihan pilihan 27 .  Membuat dengan Pendahuluan Standard Domain Kreativiti Kedua: Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid agar mereka menghayati dan menghargai nilai estetik dalam kehidupan dan seterusnya meningkatkan naluri mereka untuk terus menghasilkan karya kreatif secara berterusan dan beretika.  Mengkaji kesan baik dan buruk dengan bimbingan Contoh Standard Kandungan Standard Pembelajaran bimbingan.  Mempraktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea baru secara berterusan dengan bimbingan.

Bahagian A dan B. Bahagian A adalah senarai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mengikut tunjang. Bahagian B memaparkan cadangan aktiviti untuk modul bertema Pendahuluan 28 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARD Dokumen ini mengandungi dua bahagian.

KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN 29 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BAHAGIAN A STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANG Bahasa Malaysia 31 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bahasa Malaysia 32 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA Bahasa Malaysia 33 .

1.6) Mendengar ucap selamat dan memberi respons yang bertatasusila memberi respons secara bertatasusila.1. (BM 1.4) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti ruang khas dalam sekolah.10) Mengenal pelbagai suara di persekitaran murid.1.1.11) Membezakan jenis suara di persekitaran (Contoh: ketawa. Fokus Standard Kandungan (BM 1.5) Mendengar lagu dan cerita serta memberi respons.1. (BM 1. ada di persekitaran.1.1.3) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti objek di dalam dan (BM 1.1) Mendengar dengan penuh perhatian.1. (BM 1.1.12) Mengenal pasti dan membezakan intonasi suara tinggi dengan rendah. (BM 1. menjerit. (BM 1. Selamat petang). dan perlahan dengan kuat. murid boleh mendengar ayat mudah dan menyatakan apa yang didengar.7) Mendengar arahan dan memberi respons. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 1. menangis) (BM 1. (BM 1. (BM 1.1. membaca dan menceritakan isi bacaan sesuai dengan peringkat perkembangan murid serta menulis perkataan dan ayat mudah dengan betul. dengan bimbingan (Contoh: Selamat pagi.2) Mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan.BAHASA MALAYSIA (BM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Komunikasi.0) Kemahiran Mendengar Bahasa Malaysia 34 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KOMUNIKASI. bertutur dalam ayat yang mudah dengan sebutan yang betul dan bahasa yang bertatasusila.8) Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid. (BM 1. (BM 1.1.1.9) Membezakan jenis bunyi yang luar bilik darjah.1) Mendengar ucap selamat dan (BM 1.

(BM 1.2. Bahasa Malaysia 35 . permintaan.1. (BM 1. cerita.0) Kemahiran Bertutur (BM 2.1. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 1.3) Mengenal bunyi suku kata akhir yang sama.5) Menyatakan permintaan dengan sopan. (BM 2. (BM 2.2.1) Berbual dengan sebutan perkataan yang betul.1) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang sama.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 1. lagu.1.13) Mendengar dan memberi respons terhadap perbualan.1) Berinteraksi dengan mesra.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 1.1.2) Mendengar dan mengecam bunyi perkataan (BM 2.2.1.2) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan.7) Menamakan objek di persekitaran. (BM 2.6) Memberikan arahan kepada rakan secara bertatasusila.2) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang berbeza.1. (BM 1.1. (BM 2.2. (BM 2. (BM 2.4) Mengenal bunyi suku kata akhir yang berbeza.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ Nota: Kriteria bersopan dan bertatasusila adalah merujuk kepada budaya yang diterima oleh komuniti dan masyarakat secara umum.7) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai.3.2.2.3) Mendeklamasikan sajak mudah/ ringkas.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah Bahasa Malaysia 36 . (BM 2. Pantun empat kerat (BM 2.4.2. minat dan situasi semasa.2) Mengemukakan soalan yang bersesuaian. (BM 2.2. Pantun dua kerat b. (BM 2. (BM 2. (BM 2.2) Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul: a. (BM 2.2. (BM 2.1) Melafazkan pantun yang mudah secara berirama.3) Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul. (BM 2.2.2) Bersoal jawab melalui rangsangan yang diberi (BM 2.1) Menyebut semula soalan rangsangan yang dikemukakan. (BM 2.4) Menceritakan perkara yang didengar.5) Menyoal dengan menggunakan sebutan yang betul dengan bimbingan guru.3.3. (BM 2.2.4) Bersoal jawab secara spontan.6) Mengemukakan soalan yang sesuai dan mudah difahami.2. (BM 2. (BM 2. (BM 2.3) Bersoal jawab berdasarkan tema.8) Bersoal jawab secara bersopan.

2. (BM 3.2) Menyebut huruf konsonan dengan tepat.1) Menyebut huruf mengikut urutan. (BM 3.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.3.1.1.Z .7) Memadankan huruf kecil dengan huruf besar.0) Kemahiran Membaca (BM 3. (BM 3.4) Menyebut huruf mengikut urutan. (BM 3. (BM 3.2) Memadankan bentuk huruf dengan bentuk objek persekitaran (Contoh: bentuk ’J’ dikaitkan dengan mata kail). (BM 3. (BM 3. (BM3. (BM 3.5) Melakonkan watakwatak mengikut situasi.3) Mengenal pasti huruf vokal yang terdapat dalam perkataan.2.2. (BM 3. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 2.2) Membunyikan huruf vokal.1) Menyebut huruf konsonan.3) Mengenal huruf konsonan.2) Mengenal huruf vokal. (BM 3. (BM 3.1) Menyebut huruf vokal.3.1.5.1.6) Mengenal pasti bentuk huruf besar.1. (BM 3.1) Mengenal bentuk huruf A .3) Menyebut huruf secara rawak.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 2.3) Menyebut huruf konsonan dalam perkataan yang ditunjukkan.3. (BM 3.1. (BM 3. (BM 3. Bahasa Malaysia 37 .5) Mengenal pasti bentuk huruf kecil.1.

6) Membatangkan dua suku kata tertutup untuk menjadi perkataan.4. (BM 3. (BM 3.4. (BM 3. (BM 3.3) Membatangkan dua sukukata terbuka untuk menjadi perkataan.4) Membina dan membaca suku kata.1) Membunyikan suku kata hasil (BM 3.6) Membina dan membunyikan tiga suku kata terbuka secara rawak.5. (BM 3. dan huruf vokal (Contoh: ba) (BM 3. (BM 3.1) Membatangkan (mengeja sambil membaca) dua sukukata untuk menjadi perkataan dengan bimbingan.5.4) Membina dan membunyikan satu suku kata terbuka secara rawak. (BM 3.5) Membatangkan satu suku kata tertutup untuk menjadi perkataan. (BM 3.5.5.4.5. (BM 3.3) Membina dan membunyikan gabungan huruf konsonan dan huruf suku kata hasil gabungan huruf konsonan vokal dengan bimbingan.4. Bahasa Malaysia 38 .2) Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan.4.5) Membina dan membunyikan dua suka kata terbuka secara rawak.5. (BM 3.2) Membatangkan dua suku kata terbuka untuk menjadi perkataan dengan bimbingan.4) Membatangkan tiga suku kata terbuka untuk menjadi perkataan.4.5) Membaca perkataan. (BM 3. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 3.7) Membina dan membunyikan sukukata tertutup secara rawak.4.

(BM 3. (BM 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan bimbingan. (BM 3. rísalah.2) Membaca frasa dengan sebutan yang betul.3) Membaca ayat-ayat dalam cerita dengan intonasi yang betul. (BM 3.1) Membaca frasa dengan bimbingan (Contoh frasa: mata biru.8) Membaca ayat dalam konteks.2) Mengenal tanda baca dalam ayat. (BM 3. gigi saya. surat khabar. (BM 3. gambar.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3. (BM 3.6. (BM 3.1) Bercerita berdasarkan bahan bacaan mudah yang telah dibaca dengan bimbingan. jalan raya). (BM 3.6. majalah.8.8) Membatangkan suku kata tertutup dan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan. main peranan atau nyanyian berdasarkan bahan yang dibaca. Nota: Bahan bacaan termasuk: buku cerita.1) Membaca ayat-ayat dalam konteks dengan intonasi yang betul dengan bimbingan.5.3) Bercerita secara lakonan.2) Bercerita secara lisan.8.9) Memahami isi bahan bacaan yang dibaca.7.8.9.7. (BM 3. (BM 3. (BM 3. baju baru.5.9. (BM 3.7) Membatangkan suku kata terbuka dan sukukata tertutup untuk menjadi perkataan.9.7) Membaca ayat tunggal yang mudah. Bahasa Malaysia 39 . (BM 3. tulisan atau lukisan berdasarkan bahan yang dibaca. (BM 3.6) Membaca frasa.

1.3) Membaca nama judul buku.11) Mengamalkan tabiat membaca.10) Membaca dengan cara yang betul (prabaca).1) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai dengan peringkat umur dengan bimbingan guru.1.0) Kemahiran Menulis (BM 4.11.10. (BM 3.3) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. Nota: * Pastikan aktiviti koordinasi matatangan. jarak dari mata ke buku. dan pengarang.4) Membaca mengikut arah dan cara yang betul (kiri ke kanan. teknik memegang buku). (BM 3.1) Menguasai kemahiran pratulis (BM 4.2) Mengamalkan penjagaan buku dengan cara yang betul dengan buku dengan cara yang betul.1) Mengamalkan penjagaan (BM 3.2) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan melalui lakaran bentuk. (BM 4. (BM 3. corak dan garisan secara bebas.10. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 3. (BM 3.1.11. (BM 3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.10. bimbingan. (BM 4.aktiviti meningkatkan kemahiran motor halus yang ada di Tunjang Fizikal Bahasa Malaysia 40 .1) Memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis.10. (BM 4.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ dan Estetika-komponen perkembangan fizikal telah dilaksanakan sebelum aktiviti dalam Standard Kandungan ini dijalankan. (BM 4.2.1) Menulis semula huruf mengikut cara yang betul. (BM 4.2.2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan. (BM 4.2.3) Menulis huruf besar dengan cara yang betul dengan bimbingan. (BM 4.2.4) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul. (BM 4.2.5) Menulis huruf besar mengikut cara yang betul. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

(BM 4.2) Menguasai kemahiran menulis.

Nota: 1.

Perbezaan makna antara mengecam, mengenal dan mengenalpasti adalah seperti berikut: o Mengecam dan mengenal adalah setakat boleh membezakan dan mengenali sahaja. o Mengenalpasti adalah mengetahui dengan pasti dan boleh menerangkannya.

Bahasa Malaysia

41

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Kosa Kata Contoh Perkataan Dua suku kata terbuka Dua suku kata terbuka VKV apa , ini, itu, ibu, ubi, api, ela , isi, aku

KVKV

baju, biru, buku, baca, baru, bahu, batu, bola, buta, bapa, ciku, cuti, cuka, dadu , dagu, dahi, dada, daki, duku, duri, feri, gigi, guni, gula, guru, gila, hati, hari, jari, jala, kaki, kuku, kuda, kiri, kota, kera, lari, lama, lagu, laju, luka, lima, lori, mata, mama, muka, masa, nasi, paku, pasu, rusa, raja, roti, raga, susu, siku, satu, sudu, sapu

Tiga suku kata terbuka

KVKVKV

berudu, cerita, dahaga, jelita, keladi, kereta, kerusi,kepala, kelapa, lelaki, mereka, petola, Selasa, tomato, tetamu

Satu suku kata tertutup Dua suku kata tertutup

KVK

bot, bil, cat, cop, cap, gam, gas, gol, jam, jet, jus, kek, kot, lap, mop, pen, pin, pam, tin, van, zip

KVKKVK

bantal, banjir, sambal, sampah, kertas

Suku kata terbuka dan tertutup

VKVK

ayam, awan, asap, atap, anak, adik, itik, ikan, ubat, ulat, ular, emak, enam, epal, ekor, esok

Suku kata terbuka dan tertutup

KVKVK

badak, budak, bakul, besar, bulat, botak, bulan, basah, belon, cicak, cawan, dadah, dodol, dapur, dusun, demam, dekat, darah, datuk, filem, gajah, gemuk, gelas, getah, garam, hitam, hutan, hujan, jarum, jalan, johan, katil, kurus, kapal, kipas, kapak, kolam,ketam, kelas, kasut, kapas, kobis, lapan, lipan, lilin, lipas, leher, lalat, lipat, mulut, masin, manis, mudah, minum, malas, makan ,marah, nanas, nenek, pokok, panas, rajin, sakit, sikat, siput, sirap,

Bahasa Malaysia

42

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Contoh Perkataan Suku kata tertutup dan terbuka Vokal berganding KVKKV henti, bantu, jumpa

KVVK

kuih, lauk, laut, naik, baik, paip, siap, buat, suap, buah, paus, haus, luas

Nota: Kosa kata lain boleh diperkenalkan dalam modul bertema yang berkenaan. Contoh Ayat Ayat tunggal: 1. Ini rumah saya. 2. Saya makan nasi Ayat dalam konteks: 1. Ini kucing. Kucing makan ikan. Kucing saya comel. 2. Ini rumah saya. Rumah saya besar. Rumah saya cantik

Bahasa Malaysia

43

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS

Bahasa Inggeris

45

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI: BAHASA INGGERIS (BI) By the end of two years of preschools, pupils are able to listen to simple sentences, follow simple instructions, and talk about familiar experiences in simple sentences. They are also able to speak politely with appropriate intonation, read simple story books suitable to their stage of cognitive development and retell stories heard in simple sentences. At the same time they are able to recognize alphabets, know basic phonics and write simple phrases. Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.1.1) Listen to and identify common sounds around them. (BI 1.2.1) Listen to and repeat simple greetings, e.g. good morning, good afternoon. (BI 1.2.2) Listen to and respond verbally to simple greetings with guidance. (BI 1.2.3) Listen to and identify objects in the classroom. (BI 1.2.4) Name common objects in the classroom. (BI 1.1.2) Listen to and identify sounds in the environment. (BI 1.2.5) Listen to and repeat greetings. (BI 1.2.6) Listen to and respond verbally to greetings. (BI 1.2.7) Listen to and identify common objects in the environment. (BI 1.2.8) Name common objects in the environment. (BI 1.2.9) Listen to words said aloud and respond accordingly, e.g.:  “show me the picture of a child eating”  “draw a flower”  “stand up and touch your nose”

(BI 1)Listening (BI1.1) Listen to and and speaking discriminate sounds. skills (BI 1.2) Listen to and understand meaning of simple words.

Bahasa Inggeris

46

3.5) Listen to and enjoy nursery rhymes.3) Acquire and use simple phrases and statements. Bahasa Inggeris 47 . visual props. (BI 1.„Please stand up‟. (BI 1.3.1) Talk about familiar things and experiences with guidance.4) Talk about happenings around them.4.3) Listen to and follow instructions. „Come‟. (BI 1. picture clues.1) Listen to and recite nursery rhymes and action songs. e.4) Listen to and perform actions based on instructions in activities and games. e.1) Listen to and follow one word instructions. (BI 1. recite and act out nursery rhymes.4. e. favorite things and activities around them with guidance. poems and stories. (BI 1.5. (BI 1. (BI 1.2) Listen to and follow simple instructions. (BI 1. (BI 1. (BI 1.g.g.4. recite and act out nursery rhymes and action songs. „Please get me the book from the shelf‟. (BI 1. action songs and poems.3) Talk about the natural environment with guidance.4) Listen to and follow simple instructions. (BI 1.5) Listen to and role play simple stories.3. (BI 1.2) Talk about familiar experiences. action songs.2) Listen to. (BI 1.5.3.g.5. (BI 1.4) Listen to and retell simple stories using aids: e.4.5.g.6) Listen to and solve simple riddles. (BI 1.3) Listen to.5.5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.

(BI 1.1) Sing songs.7. (BI 1.9.g.4) Recite rhymes and poems with the correct pronunciation and intonation. (BI 1.7.6.4) Tell stories using visual props with or without guidance.6) Sing songs and recite rhymes and poems.1) Tell stories about personal experiences with guidance.2) Recite simple rhymes and poems. (BI 1.1) Use simple sentences to carry out a conversation: e.2) Use simple sentences to carry out a conversation: e. (BI 1. (BI 1. (BI 1. (BI 1. (BI 1. Bahasa Inggeris 48 .:  to exchange greetings  to show appreciation (BI 1. (BI 1.2) Role play familiar daily situations without guidance.7. (BI 1. (BI 1.1) Role play familiar daily situations with guidance.:  to exchange greetings  to introduce oneself  to show appreciation  to express feelings and emotion (BI 1.8) Dramatize familiar situations and stories.8.8.6.g.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.9.3) Tell stories about personal experiences with or without guidance.3) Sing songs with the correct pronunciation and intonation.7.3) Use simple sentences to convey messages.6.6.3) Dramatise familiar stories without guidance.9. (BI 1. (BI 1.9) Perform a variety of language forms and functions in a social context. (BI 1.8.7) Tell simple stories.2) Tell stories using visual props with guidance.

Reading Skills (BI 3.2.1.10.1.1) Handle books carefully.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1. (BI 2.1. Bahasa Inggeris 49 .10.1.0) (BI 2.2. (BI 2.3) Ask simple „Wh‟ questions.1. (BI 3.1. (BI 3.1) Recognise letters of the alphabet by their shapes.2) Read print moving from left to right and top to bottom. (BI 3.1. (BI 3.1) Ask simple questions pertaining to:  oneself (BI 1. (BI 3. (BI 3. (BI 1. (BI 3.6) Name letters of the alphabet.3) Recognise small letters of the alphabet.1. (BI 3.1.2) Ask simple questions pertaining to:  stories heard or read  situations (BI 1.1.1) Understand that printed materials contain meaning.10) Ask simple questions.10.1) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading.3) Recognise the basic features of a book.7) Sound out letters of the alphabet (basic phonics). comparing etc are in S & T strands.2) Recognise letters of the alphabet by their name.9) Hear and sound consonant sounds. (BI 2. (BI 3.1) Identify letters of the alphabet. these need to be taught as pre reading skills too. (BI 3.8) Hear and sound vowel sounds.5) Name letter of the alphabet with guidance. (BI 2. (BI 2.4) Recognise big letters of the alphabet.2) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading. Pre reading Skills (BI 2.2.1.2) Acquire knowledge of print and ethics in reading.0) *Note: Activities on classification. (BI 2.

1) Read simple phrases with guidance( e. (BI 3.2. cup.6. (BI 3.6) Recognise and sound similar initial sound in word.1) Hear and pronounce simple words.1) Read simple sentences with assistance (BI 3. e.2. (BI 3.5. (BI 3. (BI 3. (BI 3.2. sit down. e. (BI 3. (BI 3.4) Hear and say the initial sound of a word.2) Read simple words with understanding. (BI 3. (BI 3. red ball). C u p for cup.4) Read simple sentences with understanding.5.2) Read simple words. map.g. cat  man. I like papaya.5.2.7) Read familiar words printed in the surroundings.4.5) Recognise and sound out simple words. (BI 3.2) Read simple sentences.1) Talk about stories (simple stories) being read.3. (BI 3. (BI 3. (BI 3.3.2) Read simple phrases.3) Relate stories read to others.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 3. e. cap.g.4) Talk about illustrations in printed materials.3) Read phrases with understanding. e. Bahasa Inggeris 50 .2.5.g. (BI 3.5) Develop interest in reading. mat (BI 3.g.  cup.4. (BI 3.2) Talk about stories (stories with more difficult words) being read.g.3) Read labels.

(BI 4.2.2) Write recognizable letters with guidance. legible print. circles and patterns using gross motor and fine motor movements. (BI 4. (BI 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 3. (BI 4. Bahasa Inggeris 51 .1. Writing skills (BI 4.0) (Note: Activities of eye-hand coordination from the Physical and Aesthetics Strands need to be conducted before writing skills) (BI 4.2) Draw lines.5.5) Write simple phrases.2) Writing Skills.1) Copy letters of the alphabet correctly in neat.g.2. (BI 4.2. story books.1) Pre-writing skills.4) Write simple words in neat.2.1) Engage in activities requiring eye-hand coordination.6) Talk about different types of books around them. (BI 4.2. (BI 4.3) Write recognizable letters. pamphlet.5. computers screen. (BI 4. legible print. wood encraving) (BI 3.1.5) Talk about prints from different media in the environment (e. newspaper. television.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Word List (Words that pupils are able to read and understand at the end of preschool)
HIGH FREQUENCY WORDS a I am at an as be by do go he it in is if me my no so to we are and any but can did for get got her him his let yet may out put too was yes on where what who which why whose when the that they those these than there here

ACTIONS WORDS

sit

stand

walk

run

jump eat write read

play

go

walk

close

hop

beat

push

stir

wake up point to tap put

clean wash cry open scoop sleep kick pull dance paste bathe clap

climb pour stretch sweep point come catch bite swing laugh wipe throw bring circle crawl twist clap join wash bend colour cut underline match

stamp your feet pick up line up show me

Note: Other words can be introduced through thematic modules

Bahasa Inggeris

52

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI – BAHASA CINA

语文沟通 - 华文

53

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

导 言
华语是华族的母语,在我国多元种族的社会中有着重要的地位,它也是华文小学的教学媒 介语,因此儿童需在学前掌握一定程度的华文,为在小学学习华文打好基础。 本课程将让儿童掌握语言的基本技能,即听话、说话、阅读和书写,协助儿童积累新知识 和新经验,同时使儿童能正确地使用华文来表达感受、分享生活经验,并有礼貌地与人沟通。 本课程通过活泼有趣的活动,如游戏、歌唱、会话、问答、表演、讲故事等语文活动,提 高儿童学习华文的兴趣,加强语言的掌握。

课程目标:
通过本课程,学生能: 1. 养成良好的听话和说话习惯。 2. 在日常生活中使用正确的华文,有礼貌地与人交流。 3. 阅读与理解教材内容。 4. 正确地书写汉字和简单的句子。

54

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC1.听话教学 BC 1.1 专注且耐心 地听话。 学习标准 4-5 岁 BC 1.1.1 认识日常生活中所听到 的声音。 BC 1.1.2 辨别各种声音。 BC 1.1.3 辨别与模仿声音。 BC 1.1.4 聆听及明白单项指示与 要求,并在教师的辅导 下作出适当的反应。 BC 1.1.5 聆听以下教材,在教师 辅导下根据内容作出反 应。 a. 故事 b. 儿歌 BC 2.1.1 应用浅白的语言,在教 师指导下自我介绍。 BC 2.1.2 在教师的引导下有礼貌 地向人请安问候。 BC 2.1.3 有礼貌地提出要求。 5-6 岁 BC 1.1.6 聆听会话后作出反 应。 BC 1.1.7 聆听及明白指示与要 求,并作出适当的反 应。 BC 1.1.8 聆听以下教材,根据 内容作出反应。 a. 故事 b. 儿歌 BC 1.1.9 听读字词。 BC 1.1.10 聆听短语。 BC 2.1.4 应用浅白的语言: a. 介绍自己 b. 介绍家庭成员 BC 2.1.5 有礼貌地向人请安问 候。 a. 家庭成员 b. 师长 c. 同学/朋友 BC 2.1.6 有礼貌地与人沟通,注 意: a. 说话的礼貌和态 度。 b. 措辞和说话内容。 c. 聆听者的身分。 备 注

BC 2.0 说话教 学

BC 2.1 有礼貌地与 人沟通。

 注意指导学生使用礼 貌语言

55

4 应用浅白的语言讲述生 活中的事情。 BC 3.1 应用浅白的语言,讲述 实物的外型和特征。 BC3.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 2.1 有礼貌地发问和回答问 题。 5-6 岁 BC 2.3 根据不同的故事内 容,扮演故事中的人 物。 BC 2.2 以正确的疑问代词提 问。 BC 2.3 扮演故事中 的人物。 BC 2.1 认识图形和 文字的关 系。 BC 3.3 正确地回答问题。 BC 2.2 从图形与文字认识独 体字和合体字。  不要向学生介绍“独 体字”、“合体字”、 “象形字”等名词术 语。 备 注 BC 2.4.4.3.1.5 针对事情说出看法。 BC 2.2 针对有关情 况发问和回 答问题。 学习标准 4-5 岁 BC 2.1 学生在教师的引导下扮 演生活中周围人物的角 色。 BC 2.3.3 讲述所收集的图片和作 品。 BC 2.2 学生扮演生活中周围 人物的角色。 BC 2.2.1 认识实物或图形和 文字 的关系,如: 山 水 月 56 .2.4.1.2.2 应用浅白的语言,说明 实物的功能或用途。 BC 2.2.0 阅读教 学 BC 3.4 以浅白的句 子讲述。 BC 2.4 有创意地回答问题。 BC 2.3.4.

3.1 看图识字。 BC 3.3 以适当的语调朗读句 子。 BC 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 3.3.7 认识部首和偏旁。 BC 3.3 认识和辨别实物的形 状、大小、长短。 BC 3.8 从教材中认识生字。  识字教学是整个语文 教育的基础,必须力 求到位。  学前教育应多识字, 少写字。  识字教学需通过活动 进行,避免教学枯燥 单调。 BC 3.2 找出和填补实物或图形 缺少的部分。 BC 3.3.4.4.5.5.5.4.3 认读自己姓名。 BC 3.1 认读单字。 BC 3.1 朗读简单的句子。 BC 3.2.3.2 认识和朗读字词。 BC 3.3 认识字词。 BC 3.3.5 根据适当的次序排列图 片。 BC 3.2 认识句子中的逗号、 句号及问号。 BC 3.4 朗读儿歌与诗歌。  学前教育不教汉语拼 音、轻声、变调等语 音知识,惟教师范读 语音需标准。 BC 3.3 认读词语。 BC 3.2.5 认读自己及班上同学的 姓名。 BC 3.6 根据图画配字。 备 注 BC 3.5 朗读句子。 57 .4.4 认读词语。 BC 3.3.2.1 把图形各部分拼合成为 一个整体。 BC 3.2.4 认识笔画。 5-6 岁 BC 3.2 看图认读词语。 BC 3.6 认识笔画和说出笔画 的名称。 BC 3.5.2.2.3.2 阅读前的准 备。 学习标准 4-5 岁 BC 3.4 认读短语。 BC 3.4 将实物或图片分类。 BC 3.3.

2 书写铅笔 字。 BC 3.4 根据教材进行问答活 动。 BC 3.2 学生顺序翻阅书本。 BC 4.7 培养阅读兴 趣。 BC4.7.1.7.5 聆听或阅读故事后,讲 述故事内容。 BC 3.3 正确地写出基本笔画。 BC 4.6.1 发展眼和手 的机能,做 好写字前的 准备。 BC 4.2 正确的坐姿。  应在课室内置放适合 学生程度与趣味的图 书。  书写教学重视发展眼 和手的机能及协调能 力,培养良好书写习 惯,打好写字基础。  不是每个教过的字都 要写。  写字要贵精不贵多, 每个字写 3-5 个。  学生要会使用田字格 习字。  不要让学生写“笔画 递增”的不完整的汉 字。  应禁止使用机械笔。  指导学生习字时以楷 体为标准字体。 58 .1.3 学生讲述自发阅读的图 书的内容。 备 注 BC 3.2.1 手的控制能力。 BC 4.1.1 根据教材回答问题。 BC 3.2.3 眼睛和手的协调能力。 BC 4. 笔画、笔顺正确 b.4 以正确的方法写字。 a. 字的间架结构均称 c.2 眼的控制能力。 BC 4.6.6.2 在教师引导下以口述或 绘画方式,表达教材内 容。 5-6 岁 BC 3.2.6.6 理解阅读材 料。 学习标准 4-5 岁 BC 3. 字体整齐 BC 4.7.1 学生自发翻阅图书。 BC 3.1 正确的执笔法。 BC 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 3.3 以口述或绘画方式,表 达教材内容。 BC 3.2.0 书写教 学 BC 4.6.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 4-5 岁学前班生字表(建议) 笔画 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一 八二九七人十 大口三山上下小马女土 火六木牛日水五月尺王 四他石田 羊 花你我 鱼 草星 总数 生 字 1 6 10 10 4 1 3 1 2 38 字 59 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 5-6 岁学前班识字表(建议) 笔画 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 刀儿了 飞个工门子 巴不长车方风见今开气少手书太天午牙友中心云 白包本们母去生头叶用只鸟奶 安吃虫灯地动多朵耳好红会件老米名年肉扫师同问阳衣有再在早字吗妈伞机爷华 把弟饭还间来里汽身体园这走坐鸡男豆医护肚运 爸齿的服狗果和河虎姐妹朋青兔物学雨厕所 面狮树种蚂蚁 笔哥家课哭笑校桌鸭铅蚊 菜蛋脸猫婆球蛇眼黄晚象脚船 黑猴期椅植 睛蓝 鼻 鞋 总数 5-6 岁学前班习写字表 (建议)  教师可根据班级学生程度与主题进行选择或增减习写的生字。  不是每一个教过的字都要写。  习写生字应在学生眼和手的机能及协调能力都准备好的情况下进行。  写字贵精不贵多,每个字建议只写 3-5 个。 60  让写字过程成为学生快乐的经验而不是一种压力与负担。  写字必须在识字的基础上进行,先识字,后写字。 生 字 3 5 21 13 35 21 19 6 11 13 5 2 1 1 156 字 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 笔画 基本笔画 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一 八二九七人十 生 字 1 6 15 14 7 7 3 5 2 总数 60 字 大飞个工口门三山上下小子马女土 不开六木牛日手水太天五午友月 白们四他叶只田 耳米羊有在早妈 花你我 的和明朋林 是星 61 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 62 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 DRAF ¾ Á ¢ ¦ Á ¡Æ ¢ ú ¾Ã ¬ Å ½ õ Tunjang Bahasa Tamil 63 .

2.2.1 Å Ç ÷ô Ò À ¢ á½ ¢ ¸û ± Ø ô Ò õ ´ Ä ¢ Ç ì § ¸ð Î ì Ü Ú Å ÷. óÐ 1. ¸¨ óÐ 1.3 1.2.2.2. ¨ 1.1.2 À ø § Å Ú ´ Ä ¢ Ç ì § ¸ð À ÷.11 « À ¡Â ´ Ä ¢ Ç « È¢ Ü Ú Å ÷.2.5 ´ Ä ¢ Â ì § ¸ð Î « Ð Å Õ õ ¨ ¾¢ º¨  ì Ü Ú Å ÷. ¸¨ 1. ¸¨ óÐ ô ÁÉ ¢ ¾÷¸Ç ¢ Ì Ãø ´ Ä ¢ Ç ý ¸¨ 64 1. 1.2. ¸¨ Å 1.6 .7 À ¢ á½ ¢ ¸û ± Ø ô Ò õ ´ Ä ¢ Ç ¸¨ « È¢ ± Ø ô Ò Å ÷.0 § ¸ð ¼ ø / § À îÍ ¾¢ Èý 1. ¸¨ óÐ « ¾¨ É ì Ü Ú Å ÷. ô « À ¡Â ´ Ä ¢ Ç « È¢ ´ Ä ¢ À ÷.4 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü¨ Èô Ò Ã¢ Á óÐ Ü Ú Å ÷. 1.1. óÐ 1.2 1.1 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü ¨ Èô Ò Ã¢ Á óÐ ¦ ¸¡û Å ÷.1 ¸ Å É Ó ¼ ý § ¸ð À ÷.2.5 1.6 ¸ð ¼ ¨ Ç ìÌ ² üÀ Ð Ä í Ì Å ÷.4 1.2.1.1. 1. ¸¨ óÐ ¦ ºÂ ü¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç ´ Ä ¢ À ÷. 1.3 ¸ð ¼ ¨ Ç ¨  « È¢ Ü Ú Å ÷. 1.2 ´ Ä ¢ Ç « È¢ ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1. ¸¨ þ  ü ¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç « È¢ Ü Ú Å ÷.1.8 þ  ü ¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç « È ¢ .9 ¦ ºÂ ü¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç « È¢ ¸¨ óÐ Ü Ú Å ÷. ¸¨ ô þ ¨ ºì¸Õ Å ¢ ¢ ´ Ä ¢ Ç ¸Ç ý ¸¨ « È¢ óÐ ´ Ä ¢ À ÷. 1.2.2. 1.1.10 þ ¨ ºì¸Õ Å ¢ ¢ ¦ À  ÷¸¨ Ç ì ¸Ç ý Ü Ú Å ÷.

3 1.2 ¯  ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.4.4. ô 1. ô 65 . ÷¦ ô 1.4. ô « È¢ óÐ 1.3.4.5 ¦ Á ö ¦ Â Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. óÐ 1. ô 1.3. ô 1. ô Å ø Ä ¢ .3.3 ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ºÃ¢ ¡¸  ´ Ä ¢ À ÷.3.2. ô 1.12 Á É ¢ ¾÷¸Ç ¢ Ì Ãø ´ Ä ¢ ¢ ý ¸Ç ý § Å Ú À ¡ð ¨ ¼ « È¢ Ü Ú Å ÷.4 ¦ º¡ü¸¨ Ç î ºÃ¢ ¡¸  ¯ îºÃ¢ À ÷. Å ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.1 ¯  ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ºÃ¢ ¡¸ ÷  ¯ îºÃ¢ À ÷.1 1.3. ô ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ÷¦ ´ Ä ¢ À ÷.3. ÷ ô ¦ Á ö ¦ Â Ø òÐ ¸¨ Ç « È¢ óÐ ´ Ä ¢ À ÷. ô 1. ¦Áø Ä ¢ .3 1.6 ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.4 ºó¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ À ÷.4 ¯  ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç Ô õ ¬ ö ¾ ÷ ± Ø òÐ ¸¨ Ç Ô õ ´ Ä ¢ À ÷. ô 1.7 Ì È¢ ¦ ¿Ê ø ± Ø ò Ð ¸¨ Ç ø ´ Ä ¢ À ÷. þ ¨ ¼  ¢ É É É ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü ¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ À ÷.2 ¯  ¢ ÃØ ò¨ ¾ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ À ÷.3.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ « È¢ ÷. ô 1.

ô ¬ 츸ÃÁ ¡É º¢ ó¾¨ É Ô ¼ ý À ¾¢ Ç ¢ À ÷.6.4 1. 66 1.6.5.1 ± Ç ¢ Á  ¡É § ¸û Å ¢ ìÌ ô À ¾¢ ¨ ¸Ù ø « Ç ¢ À ÷.5 Ì Î õ À ¯ È× ô ¦ À  ÷¸¨ Ç « È¢ Ü Ú Å ÷.3 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾ Á À ¡¼ ¨ Ä ô À ¡Î Å ÷.6. ô 1. Á 1.7. 1. Á 1.5.5. Ä ô À ½ ¢ ¡¸ô Å 1.4.5. Ä ô § ¸û Å ¢ ìÌ ô ¸Ù À ¾¢ Ç ¢ À ÷. ô 1.5 Ì È¢ ¦ ¿Ê ø ¦ º¡ü¸¨ Ç ø ¯ îºÃ¢ À ÷. óÐ .3 1.2 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾ À ¡¼ ¨ Ä ô À ¡Î Å ÷. 1.6 § ¸û Å ¢ ìÌ ô À ¾¢ ¸Ù ø « Ç ¢ À ÷.5 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü¨ Èì Á Ü Ú Å ÷. 1. ¦ º¡ü¦ È¡¼ ÷ .7 ¦ À ¡Õ ò¾Á ¡É ¦ º¡ø .1 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü ¨ Èî ºÃ¢ ¡¸ì Á Â Ü Ú Å ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1. 1.1 Ì Î õ À ¯ È× ô ¦ À  ÷¸¨ Ç « È ¢ óÐ Ü Ú Å ÷.2 § ¸û Å ¢ ìÌ î ºÃ¢ ¡¸ô À ¾¢ ¸Ù  ø « Ç ¢ À ÷. ô 1.7.6.4 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾ ¦ ºö Ô ¨ Ç ì Ü Ú Å ÷.5 1.

8 1.7.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ Å ¡ì¸¢ õ .4 ºÃ¢ ¡É ¦ º¡ü¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢  ô § À Í Å ÷. 1. 1. þ É õ § ºÃ¡¾Å ü¨ È Å ¨ ¸ô À Î ò¾¢ « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷.7.7 Å ¨ ¸ ô À Î òÐ Å ÷.2 2.7.8 Ý Æ Ö ì§ ¸üÀ ¿Ê òР측ð Î Å ÷.1.1. ô 1.1 Å ÊÅ õ .2 Á â ¡¨ ¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç « È¢  óÐ Ü Ú Å ÷. § Å ü Ú ¨ Á ¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î 67 .7.1.§ Å ü Ú ¨ Á ¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.1. 1.  ¬ ¸¢ Å ü¨ Èô  À  ý À Î ò¾¢ § À Í Å ÷.8. Àñ Ò¼ Û õ À½ ¢ ¼ Û õ × § À Í Å ÷.5 2.7. þ É ò¾¢ ¸ üÀ ü§ ¦ ¾Ã¢ × 2.2 2.6 2.1. ¿¢ ¬ ¸¢ Å ü ¨ È Èõ  « È¢ ÷.6 Á â ¡¨ ¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç ô  À  ý À Î ò¾¢ § À Í Å ÷.1. ºÃ¢ ¡É Å ¡ì¸¢ í ¸¨ Ç ô   À  ý À Î ò¾¢ § À Í Å ÷.1.7.7 1.8. 1.1 ´ § à Á ¡¾¢  ¡É Å ü¨ È « ¨ ¼  ¡Ç õ â ¸¡ñ À ÷. « Ç × .1 ¸¾¡ô À ¡ò¾¢ ¸¨ Ç ò Ð ½ ¢ ¼ ý Ãí × ² üÚ ¿Ê ô À ÷. ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1. ´ üÚ ¨ Á .4 ´ § à Á ¡¾¢  ¡É Å ü¨ È ò â ¦ ºö Å ÷.3 2. 1.0 Å ¡º¢ Ò ò ô ¾¢ Èý 2.3 À ñ Ò ¼ ý § À Í Å ÷. ô ¸¾¡ô À ¡ò¾¢ ¸¨ Ç ² üÚ Ãí ± Ç ¢ Á  ¡É À ¡Å ¨ É Â ¨ ¸¡ð Î Å ÷. þ É õ § ºÃ¡¾Å ü¨ È « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷. ´ üÚ ¨ Á . Å 2. 2.

ºÃ¢ ¡É Å ¡º¢ Ò Ó ¨ Ȩ  ì  ô ¸¨ ¼ ô À ¢ ô À ÷. ô 2. 2.3.2 ¸ ¡ð ¼ ô À Î õ ± Ø ò¾¢ Å Ê Å ò¨ ¾ ý ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý ´ Ä ¢ À ÷. ô 2. 2. ô 2. ô ± Ø ò¾¢ ý 2.  ø ô 2. ô 2.3 2. óÐ ô ± Ø òÐ ¸¨ Ç Å Ã¢ ºô À Î ò¾¢ ¨ ì Ü Ú Å ÷.3.3 ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý À ¼ ò¾¢ ¸üÈ Ã¢ ü§ ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷.10 2. ô 2.8 ´ Ä ¢  ò Ð ¨ ½  ¡¸ì ¦ ¸¡ñ Î ¨ ± Ø ò¨ ¾î ºÃ¢ ¡¸ ¯ îºÃ¢ À ÷.3.2.13 68 .3.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ Å ¨ ¸ô À Î òÐ Å ÷.1 ´ Ä ¢  ò Ð ¨ ½  ¡¸ì ¦ ¸¡ñ Î ¨ ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷. â ô 2.12 2.3.3.2. Ê 2.3.2 À ø § Å Ú À Û Å ø ¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢ Ó ¨ È ¡¸ Å ¡º¢ À ÷.2 Å ¡º¢ Ò ô À Û Å ø ¸Ç ¢ ô ý « ¨ Á ô ¨ À ì Ü Ú Å ÷.  ô 2. ¯  ¢ ÃØ ò¾¢ ¦ ø ¦ ¾¡¼ í Ì õ 2. ü§ ô ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ¦ º¡ü¸Ç ¢ Å Æ ¢ ý « È¢ Å ¡º¢ À ÷.11 À ¼ ò¾¢ ¸ü È ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷.3.3.3. ô 2.2 ºÃ¢ ¡É Ó ¨ È ¢ Å ¡º¢ À ÷.1 Å ¡º¢ Ò ô À Û Å ø ¸ ¨ Ç ì ô ¸Å É Ó ¼ ý À  ý À Î òÐ Å ÷.5 ¦ Á ö ¦ Â Ø ò¾¢ Ó Ê Ô õ ¦ º¡ü¸¨ Ç ø ´ Ä ¢ À ÷.4 ¯  ¢ ÃØ ò¾¢ ¦ ¾¡¼ í Ì õ ¦ ø ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.3 ºÃ¢ ¡É ¯ îºÃ¢ Ò ¼ ý  ô Å ¡º¢ À ÷.2.9 ¸¡ð ¼ ô À Î õ Å Ê Å ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷.3.2.

4.3.2 ® ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. ô À ¼ ò¾¢ ¸ü È ¦ º¡ø ¨ Ä ü§ Å ¡º¢ À ÷.1 µ ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. ô 2.4.4.15 2.6 ã ¦ Å Ø òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ À ÷.4. ô ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ÷¦ ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ ¸ü Èø 4+ 2.3.3 ã ¦ Å Ø òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. ô 2.4.7 ¸üÈ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î Ò ¾¢ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷. ô 2.4. ô 2.4. ô 2. ô 2.16 2.3.14 ¦ Á ö ¦ Â Ø ò¾¢ Ó Ê Ô õ ø ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷.7 ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý À ¼ ò¾¢ § ¸üÈ Ã¢ ü ¦ º¡ø ¨ Ä ´ Ä ¢ À ÷. ô 2.4 ¾ Á ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ú ¦ ¸¡ñ Î ¦ º¡ü ¸¨ Ç ¯ Õ Å ¡ì¸¢ Å ¡º¢ À ÷.3. ô 2. ô 2.6 ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ÷¦ ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. ô ¾Ãõ 5+ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷.3.5 ® ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ À ÷.  ô 2.4 µ ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ À ÷. ô 2.4.8 ¸ üÈ ¦ º¡ü¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î Ò ¾¢  69 .

4 ¨ ¸ þ  ì¸ô À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷. üº¢ 3. üº¢ 3.1.5.5 ¸ ñ ¿¸÷ À  ¢ ¸û Ó ¨ È Â ¡¸î üº¢ ¦ ºö Å ÷. üº¢ ¿¸÷ À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.2 ¸ ñ 3. 2.0 ± Ø òÐ ¾ ¢ Èý 3.5 Å ¡º¢ ô Ò Ã¢ òÐ óÐ ¦ ¸¡û Å ÷. 2.1 ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý ¦ º¡ü¸¨ Ç ì â Ü Ú Å ÷.1 ± Ç ¢ Ó ¨ È Â ¢ ¨ ¸ þ  ì¸ô  ø À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷. ± Ç ¢ Á  ¡É ¦ º¡ü¸¨ Ç ì ¨ ¦ ¸¡ñ ¼ Å ¡ì¸¢ í ¸¨ Ç Â Å ¡º¢ À ÷.5. üº¢ 3.5 3.1.1 ± Ø Ð Å ¾ü¸¡É ¬  ò¾ À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷. 70 .3 ¦ º¡ø ¨ Ä Ü Ú Å ÷. ô 2.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ à Š¡º¢ À ÷. ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý þ Ãñ Πâ ¦ º¡ü¸û ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ Ãì Ü Ú Å ÷.5.1.5.3 ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ à Š¡º¢ ô òÐ ¦ À ¡Õ û Ü Ú Å ÷. ô 2. Å ¡º¢ ô ¦ À ¡Õ û òÐ 2.2 2.5.1.

3. ú Å 3. 71 .3 ¦ º¡ü¸û Á üÚ õ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ÷¸¨ Ç ± Ø Ð Å ÷. Šâ Ê Å õ . 3.2.1. 3.7 ¦ À ý º¢ Ä Ó ¨ È ¡¸ô À ¢ òÐ ¨ Ê § ¸¡Î ¸¨ Ç Ô õ § ¸¡Ä í ¸¨ Ç Ô õ Å ¨ ÃÅ ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ 3. 3.  þ ¨ ¼ ¦Å Ç ¢ .2 ¾ Á ¢ ± Ø òÐ ¸ ¨ Ç î ºÃ¢ ¡É ú Â Ó ¨ È ¢ ± Ø Ð Å ÷.6 ¸ ñ ¸¨ Ç Ô õ ¨ ¸¸¨ Ç Ô õ ´ Õ í ¸¢ ½ ìÌ õ À  ¢ ¸û ¨ üº¢ ¦ ºö Å ÷.2. ø 3.3 ¦ À ý º¢ Ä î ºÃ¢ ¡¸ô À ¢ ò Ð ¨ Â Ê Å ¨ ÃÅ ÷.2. ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 3.1.1 ¾Á ¢ ± Ø ò Ð ¸¨ Ç ± Ø ¾ « È¢ ÷.1.2. « ¨ Á ô Ò Å ¬ ¸¢ Å üÚ ¼ ý  à ö ¨ Á  ¡¸ ± Ø Ð Å ÷.2 ºÃ¢ ¡É Ó ¨ È.4 ± Ç ¢ Á  ¡É Å ¡ì¸¢ í ¸¨ Ç ô ¨  À ¡÷òÐ ± Ø Ð Å ÷.

3 ¸ô À ø ¸ð Î ¸ð ¼ ¼ õ ¾ð Î ¾í ¨ ¸ À óÐ À õ À Ãõ Àð ¼ õ « Èõ Å ¢Ì È þ ÈÌ ¸ñ ¦Á ø Ä ¢ õ É 1.7 À Ê .¸¡Î º¾ õ .5.4.2.¾ ¡Ê Á Î .4 ² ý ± ¾ü Ì ± ôÀÊ ± ¾ É ¡ø ± ô § À ¡Ð ±ùÅÇ × 1.4 Å ¡ ¨¸ ¿¡ ¾¡ ¨À Á¡ §À ¡ 2.3.8.4 Ä ð Î ¾ð Î ¸¢ Î ð ±ðÎ Íð Î Àð Î À¢ Î ð ¦ ¸ï Í ¦ ¸¡ï Í Àï Í 2.À ¡Ê ¾Ê .¦ º¡ü ¸ Ç ï º¢ õ  ŠøÄ¢ õ É 1.4.4.Á ¡Î ¸Î .1.4.7: Ì ¨ ÃìÌ õ À¢ ¢ õ Ç Ú ¸÷ƒ¢ìÌõ ¸ò Ð õ ¸¨ É ìÌ õ º£ õ Ú 1.5 ± Ä ¢ ¿¡ö ²÷ â¨ É Ó Ê ¸ø Àø 2.5 ¦ À â ô À ¡  ¦ À â õ Á ¡  º¢ È ô À ¡ ü º¢ ¾¢ ò Á ¡Á ¡ « ò¨ ¾ 1.4 À ¡Á ¡ À ¡ô À ¡ ¬ Ê ¬ ¨¼ Á ¡Ê « õÁ¡ ¦ À â  º¢ ¢ È ¬ Î ÀÊ À ¡Î « ½ ¢ ÀÊ « ÆÌ Å£ Πţ Î 2.3 « ý É õ « õÁ¡ ¿ò ¨ ¾ ¿ñ Î Á Ãõ Áñ ¦Àñ þ ï º¢ þ íÌ « íÌ ºí Ì ÁíÌ ¾í Ì þ ¨ ¼Â¢ õ É 1.4.7.5 « õ Á ¡ « ôÀ¡ À ¡ð Ê ¾ ¡ò ¾ ¡ « ñ ½ ñ ¾í ¨ ¸ ¾õ À ¢ 1.3  ¡ú « Å÷ þÅ÷ ³Â¡ Ì Ãø Å Ãõ ÀÆ õ ÀÄ õ ã ¨Ç 1.7.4 Å ð ¼ õ ºÐ Ãõ ¦ ºù Å ¸õ Ó ì§ ¸¡½ õ Ó ð¨ ¼ Å ÊÅ õ 1.4.4.º¡¾ õ ¿¸õ .6 Å ½ ì¸õ Áý É ¢ ì¸× õ ¾Â × ¦ ºö Ð Å ¡Õ í ¸û « Á Õ í ¸û ¦ ºø Ö í ¸û ¾ ¡Õ í ¸û 2.7.¿¡¸õ 1.6 ¾ ñ Î Àû Ç ¢ ¸¢ Ú ½ § ºÅ ø « ½ ¢ ø ¦ ¸¡ìÌ ±Õ ¨ Á .

SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam 75 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN.

beriman kepada rasul .3) Menyebut nama-nama Allah (Asma’ul Husna) a.2) Mengetahui Rukun Iman pertama: Beriman kepada Allah Pendidikan Islam 76 .beriman kepada hari Akhirat .beriman kepada malaikat .2.1. Wujud (Ada). adil e. murid dapat bersuci.2. pengasih dan penyayang b.beriman kepada kitab .1. Pada masa yang sama.beriman kepada rasul . Rukun Islam.1)Menyebut enam Rukun Iman (PI 1. Sama’ (Mendengar) d. Sirah Rasulullah dan melafazkan Dua Kalimah Syahadah. c. Basar (Melihat).beriman kepada Allah . berwuduk dan melakukan pergerakan solat. Murid juga dapat mengenal asas bahasa Al Quran.2.beriman kepada malaikat .beriman kepada Qada dan Qadar . bijaksana (PI 1.beriman kepada Allah . mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab.)Mengetahui Rukun Iman (PI 1. Basar (Melihat) c. pengampun c. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 1.beriman kepada Qada dan Qadar (PI 1.0)Akidah (PI 1.2) Menyatakan sifat wajib Allah: a.beriman kepada kitab . berkuasa d. Wujud (Ada) b. Qudrat (Kuasa) (PI 1.1)Menyebut sifat wajib Allah: a. huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan. murid dapat mengetahui asas Rukun Iman.1. SIKAP DAN NILAI – PENDIDIKAN ISLAM (PI) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Kerohanian.2) Menyatakan enam Rukun Iman dengan bimbingan .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN. Sikap dan Nilai khususnya komponen Pendidikan Islam. b.beriman kepada hari Akhirat . Sama’ (Mendengar) (PI 1.

mengucap dua kalimah syahadah . (PI 2.3)Mendirikan solat.2.4.1) Bersuci dari najis.mengucap dua kalimah syahadah .2) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan maknanya.2) Melakukan wuduk (PI 2.3.4) Melakukan wuduk dengan tertib dengan bimbingan (mengikut urutan) (PI 2.1.1) Menyebut lima rukun Islam: (PI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PI 1.tempat solat (PI 1. (PI 2.buang air besar (PI 2. tengah hari.mengerjakan ibadah haji .pakaian .3.1)Menyebut nama solat. Pendidikan Islam 77 .3) Menyatakan cara menjaga kebersihan .2) Menyatakan cara bersuci daripada hadas: . (pagi.1.3.solat lima waktu .2. (PI 2.2) Menyatakan lima rukun Islam: . (PI 2.0) Ibadah (PI 2. (PI 2.4) Melafazkan Kalimah Syahadah.3) Mengetahui Rukun Islam. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 1.1) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan bimbingan.1) Menyebut cara bersuci daripada hadas: . (PI 2.2.2)Menunjukkan had anggota wuduk (PI 2.3)Menyatakan nama dan waktu solat. malam).1.tubuh badan . (PI 2. petang.2.buang air besar (PI 1.berpuasa di bulan Ramadhan .solat lima waktu .buang air kecil .4.berpuasa di bulan Ramadhan .mengerjakan ibadah haji (PI 1.mengeluarkan zakat .1)Mengenal anggota wuduk (PI 2.mengeluarkan zakat .3)Melakukan wuduk dengan betul dengan bimbingan.3.buang air kecil .

iaitu sabar.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa.A.2.A. Fatonah (bijaksana) (PI 4.1. (PI3.1.A. Siddiq (bercakap benar) c.penerang hati .3.2)Menyebut nama ahli keluarga baginda yang terdekat. bercakap benar.1.bapa saudara (Abu Talib) (PI 3.Sabar .1)Melafazkan .W. rajin. .1.2)Memberi contoh akhlak Rasullullah S.A.W.A.1.0)Sirah (PI 3.bapa (Abdullah) . solat lima waktu.W. .Bercakap benar .1)Menyebut akhlak Rasullullah S.1.W.5)Melakukan pergerakan solat dengan betul mengikut tertib dengan bimbingan.2.1)Menyebut nama Rasullullah S.3. (PI 3.0)Akhlak (PI 4.5)Melafazkan doa . (PI 3. a. (PI 2. (PI 4.1) Mengetahui Sirah Rasullullah S.3.2)Menyatakan bilangan rakaat (PI 2.4)Menyatakan bilangan rakaat solat lima waktu.4)Menceritakan peristiwa kelahiran Rasullullah S.W.ibu .ibu (Aminah) .Basmalah .A.W.datuk (Abdul Muttalib) .menaiki kenderaan Pendidikan Islam 78 .Hamdalah (PI 4.A. (PI4.1) Mencontohi akhlak Rasullullah S. bijaksana dan amanah.bapa (PI 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 2.Rajin (PI 4. Amanah b.W.3)Menyebut nama Rasulullah S. (PI 4. dan ahli keluarga baginda yang terdekat .

2.sebelum makan/minum .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 4.keluar tandas (PI 4.3)Menyatakan adab dengan bimbingan: .menghormati ibu bapa (PI 4.6)Menyatakan adab : .2.2.4)Menyatakan adab: .2.8)Membezakan makanan : .ibu bapa .2.selepas makan/minum (PI 4.2.ahli keluarga .rakan sebaya Pendidikan Islam 79 .7)Melafazkan doa sebelum dan selepas makan (PI 4.baik dan berkhasiat (thoyyiban) (PI 4.semasa makan/minum .2.9) Menyatakan adab : .guru .sebelum makan/minum .2.halal dan haram .selepas makan/minum (PI 4.2)Menyatakan adab dengan bimbingan : .masuk tandas .masuk tandas .11)Menyatakan adab menghormati: .semasa makan/minum .10)Melafazkan doa masuk dan keluar tandas (PI 4.2.keluar tandas (PI 4.

.1)Menyebut huruf-huruf jawi dengan bimbingan.4)Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa AlQuran dengan sebutan yang betul.1. (PI 5.6)Mengenal pasti bentuk huruf (PI 5.4)Mengenal pasti setiap huruf jawi.7)Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan – baris atas (fathah) – baris bawah (Kasrah) – Baris hadapan (Dhommah) (PI 5. Pendidikan Islam 80 .2.1.2.2)Menyebut huruf-huruf jawi (PI 5.2. (PI 5.0)Asas Bahasa Al Quran dan Tulisan Jawi (PI 5.5)Menyebut huruf hijjaiyah.Anggota badan (PI 5.1) Mengetahui bahasa Al.8)Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa AlQuran dengan sebutan yang betul.1)Menyebut huruf hijjaiyah dengan (PI 5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PI 5.1. .2.1. (PI 5.Nombor 1 hingga 10 (PI 5.5)Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif. wau dan ya (PI 5.3)Mengenal pasti bentuk huruf jawi.Nombor 1 hingga 10 .1.Quran Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 5.3)Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan – baris atas (fathah) (PI 5.1.1. bimbingan.1.2.2)Mengetahui huruf jawi (PI 5.2)Mengenal bentuk huruf hijjaiyah hijaiyah (PI 5.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 5.3.2)Menghafaz surah Al.Al Falaq (PI 5.Quran di bawah: .3) Menghafaz beberapa surah dari juzu’Amma Pendidikan Islam 81 .Al Ikhlas (PI 5.An Nas . (PI 5.Quran : .Al Fatihah . wau dan ya.1)Menghafaz surah Al.Al Fatihah .3.Al Ikhlas .2.6)Membunyikan huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif.

SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN MORAL Pendidikan Moral 83 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN.

2) Memberi bantuan kepada ahli keluarga.2) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan. kejujuran.1. (PM 3.1.0) (PM 4. toleransi.3) Menjaga kebersihan. berterima kasih. baik hati. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 1. murid boleh mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan. bantuan yang diterima. (PM 2. (PM 3. bertanggungjawab.4) Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid.1.1.1) Membantu (PM 2. (PM 1. keadilan. (PM 3.0) Bertanggungjawab (PM 3. penghargaan dan sumbangan yang diterima.1.1.0) (PM 1.1) (PM 1. khasnya komponen Pendidikan Moral. Sikap dan Nilai.1) Memberi bantuan kepada ahli ahli keluarga. keberanian.1) Menjaga kebersihan. (PM 3. (PM 4.PENDIDIKAN MORAL (PM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Kerohanian.1. berdisiplin.1) Mengucapkan terima kasih Berterima Kasih sikap berterima kasih. kerajinan. (PM 1. (PM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KURIKULUM KEROHANIAN. kasih sayang. (PM 4. secara lisan atau bukan lisan atas .2) Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid dengan bimbingan. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah dengan bimbingan.1) Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran kelas.1. kepada Tuhan menghormati kepercayaan pelbagai kaum.0) Baik (PM 2. menghormati. warga sekolah dan orang lain.3) Menyatakan Tuhan adalah pencipta alam.1) Menyatakan bahawa Kepercayaan Mengetahui dan manusia adalah ciptaan Tuhan. hemah tinggi serta kesederhanaan. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah.1) Mengamalkan (PM 4. SIKAP DAN NILAI .1.1. sekolah dan orang lain.2) Membezakan ciptaan Tuhan dan rekaan manusia.1. berdikari. warga keluarga dan warga sekolah. (PM Hati 2. kerjasama. Pendidikan Moral 84 .

rakan dan masyarakat setempat.1.2.1) Beradab (PM 5. kepada ahli keluarga. (PM 6.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 5.2) Menghormati (PM 6. rakan dan dan masyarakat masyarakat setempat dengan bimbingan. (PM 6.1. (PM 6. (PM 6.2.0) Hormat (PM 6. dengan bimbingan (PM 5.0) Hemah (PM 5.1) Menunjukkan taat dan hormat -menghormati anggota keluarga. (PM 5.2. rakan menghormati orang dewasa.2) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa dengan bimbingan. (PM 6. (PM 5.4) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa.2) Menyatakan dan menunjukkan taat dan hormat kepada ahli keluarga.1) Menunjukkan cara orang dewasa.1.2) Melafazkan tutur kata yang bersopan dengan bimbingan.1.1. (PM 6.1) Menunjukkan tingkah laku tinggi sopan dalam pergaulan yang bersopan dalam pergaulan seharian seharian. setempat.3) Menunjukkan tingkah laku yang bersopan dalam pergaulan seharian. Pendidikan Moral 85 .3) Menyatakan sebab mengapa perlu hormat kepada ahli keluarga.1. (PM 5.3) Menunjukkan cara menghormati orang dewasa.5) Menyatakan cara-cara bertingkah laku sopan. (PM 6.1.2.1.4) Melafazkan tutur kata yang bersopan.1) Menghormati (PM 6.

4) Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga.1) Mengamalkan (PM 8. (PM Keadilan 8.1) (PM 10.1.3) Berani melibatkan diri dalam aktiviti. (PM 10. (PM 7. .3) Menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.1) Menyayangi (PM 7.1.1. (PM 7. (PM 9.0) (PM 10. guru.1.1.6) Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.1.1. jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli (PM 10. (PM 7. Pendidikan Moral 86 . keluarga dan disayangi. keluarga dan orang di sekelilingnya. rakan dan melakukan kesalahan.7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat. keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan.1.1) Berani mencuba sesuatu Keberanian dengan yakin di tugasan yang baru. (PM 7.4) Berani bercakap dengan yakin menggunakan ayat yang mudah.1. (PM 8.1.1) Mengenal sikap jujur melalui Kejujuran Mengamalkan sikap simulasi dan cerita.4) Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan. (PM 9.2) Bercerita tentang kebaikan ahli keluarga.1) Berinteraksi (PM 9.1. (PM 10.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 7.2) Memohon maaf apabila keluarga.1. (PM 7.1. (PM 10. orang di sekeliling.0) Sayang Kasih (PM 7. (PM 9.5) Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga.2) Mengamalkan sikap adil dalam sesuatu aktiviti seperti permainan.0) (PM 9.1) Bercerita tentang orang yang diri. (PM 9.2) Berani bertutur menggunakan ayat yang mudah. (PM 7.3) Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang didengar.1.1.1) Mengamalkan sikap adil sikap adil dalam dengan bimbingan guru dalam sesuatu perlakuan seharian. aktiviti seperti permainan.1. sekolah.0) (PM 8.

3) Menyatakan faedah bekerja secara kumpulan.1. (PM 12. (PM 12. (PM Kerajinan 11. (PM 12.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dengan rakan.4) Menyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat secara kumpulan.1.2) Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan.1) (PM 13.5) Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga.0) (PM 13.1.2) Menjayakan aktiviti secara berkumpulan.1.1.1) Kerjasama Mengamalkan sikap kerjasama dengan rakan.1) Melakukan aktiviti secara berkumpulan.1.1) Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian. (PM 11.2) Mengamalkan sifat rajin dalam pengurusan diri dan menjalankan tugasan.0) (PM 11.1.1. rakan dan guru. Pendidikan Moral 87 . penggunaan barang keperluan.1.1) Mengamalkan sikap berjimat Kesederhanaan Mengamalkan sikap cermat dalam penggunaan barang berjimat cermat dalam keperluan dengan bimbingan guru. jiran dan masyarakat setempat. (PM 12. (PM 13.1) Menunjukkan sifat rajin dalam pengurusan diri.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 10. (PM 12. (PM 13. (PM 12. jiran dan masyarakat setempat.1.0) (PM 12. (PM 11.

(PM 16.1) Saling berkongsi dalam (PM 14.1) Menguruskan diri sendiri (PM 15.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa menjalankan aktiviti kumpulan. rehat dan semasa makan.1) Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian.0) (PM 14. (PM 14.1) Mematuhi arahan guru. Pendidikan Moral tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti yang khas.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 14. Nota: Pendidikan Moral diterapkan sepanjang masa murid berada dalam prasekolah. Pendidikan Moral 88 . tidak kira semasa pengajaran dan pembelajaran.1) Bersedia menunggu giliran.2.2) Menguruskan diri sendiri dengan bantuan. (PM 15.1. tertentu. (PM Berdikari 15.1. (PM 16.2) Mengamalkan sikap tolak menggunakan barang dan peralatan di ansur dengan rakan dalam situasi dalam kelas.2) Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya. (PM Toleransi 14. (PM 16.3) Mematuhi arahan guru atau ketua kumpulan.1.4) Mematuhi peraturan kelas. (PM 16.2. (PM 14. tanpa bantuan.0) (PM 15.1) Berdisiplin Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas. (PM 14. (PM 16. rutin pagi.0) (PM 16.2.1) Mengamalkan sikap berdikari dalam pengurusan diri.1.1.2) Mematuhi arahan yang ditentukan di kelas atau di sekolah.1.1.

5. sumbangan atau pemberian. 8. 3. Keberanian o Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah. Kepercayaan kepada Tuhan o Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan agama masingmasing selaras dengan prinsip Rukun Negara. 6. Hemah tinggi o Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. 7. Pendidikan Moral 89 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Senarai Nilai Moral dan Penerangannya: 1. 2. Baik Hati o Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas. 9. 4. Keadilan o Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah. Kasih sayang o Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Berterima kasih o Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa. Hormat-menghormati o Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan. Bertanggungjawab o Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.

11. besikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan. Kesederhanaan o Besikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. 13. Kerjasama o Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama. bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara. Kejujuran o Bercakap benar. Berdisiplin o Mengikut arahan guru dan peraturan yang ditetapkan serta boleh melengkapkan tugas yang diberi. 14. Pendidikan Moral 90 . sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup. Kerajinan o Usaha yang berterusan. Berdikari o Kebolehan untuk mengurus diri dan menjalankan tugas yang diberikan. 16.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 10. Toleransi o Kesanggupan bertolak ansur. 12. 15.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KETRAMPILAN DIRI PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI Perkembangan Sosio emosi 91 .

takut dan marah.2) Mengurus emosi sendiri.2) Mengenal pasti dengan bimbingan tindakan alternatif untuk mengurus emosi. (PSE 1.3. takut. murid akan lebih mengenali emosi sendiri dan emosi orang lain. (PSE1.2) Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain.1. tingkahlaku. lukisan.1) Menceritakan dengan bimbingan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira. marah. (PSE 1.2. (PSE 1. (PSE 1. sedih.2.2.2. Mengurus Emosi Sendiri. (PSE 1.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira. takut. Perkembangan Sosio emosi 92 . (PSE 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG: KETRAMPILAN – PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) Selepas melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Ketrampilan – Perkembangan Sosioemosi. (PSE 1. (PSE 1. takut dan marah.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. (PSE 1.1) Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain dengan bimbingan.3.1.4) Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi. (PSE 1.2) Mengenal pasti jenis-jenis emosi gembira.1) Mengenali Mengenali dan emosi sendiri. berkebolehan untuk mengawal emosi sendiri. (PSE 1. sedih. marah. sedih.1. tingkahlaku. lukisan.0) (PSE 1. murid lebih berkeyakinan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. sedih.1.6) Menyatakan emosi mengikut situasi.1. mempunyai konsep kendiri yang positif.3) Menyatakan sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai. (PSE 1. (PSE 1. Di samping itu.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.3) Mengenali emosi orang lain.1) Menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 1.1.

0) Mencapai Emosi yang Positif (PSE 2. (PSE 1.berdikari .2) Menunjukkan semangat dan sifat positif seperti: .3) Menyatakan perasaan orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku.2)Membina semangat dan sikap yang positif.3.1) Menunjukkan sifat positif seperti: .belas kasihan .2.berdikari .1.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan (limitation) kendiri.setia kawan .1.1.4)Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan.berkeyakinan .sabar .perpaduan/kekitaan . (PSE 2.tolong-menolong .4) Menerangkan perbezaan emosi antara individu (PSE 2.1)Membina konsep kendiri.berkeyakinan . (PSE 2. (PSE 2.empati (PSE 2.kecindan Perkembangan Sosio emosi 93 .1.2.sabar . (PSE 2.2)Menunjukkan kepuasan terhadap pencapaian kendiri. (PSE 2.3.1)Bersikap positif tentang kebolehan kendiri.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 1.kecindan . (PSE 2.

menyanyi dan berlakon dengan bimbingan guru. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 2.4)Bertutur dengan penuh keyakinan.1)Memahami keperluan. (PSE 2. (PSE 2.1.5)Bertanya dengan penuh keyakinan.1)Mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya dengan bimbingan guru (frustration and disappointment).1. (PSE 2. (PSE 2.7)Bercerita dan memberi pendapat. (PSE 2. (PSE 2. (PSE 2. (PSE 2.3.3)Menyatakan cara mengawal diri dalam situasi yang tidak menyenangkan. menyanyi dan berlakon.3)Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PSE 2.4)Menyatakan keperluan orang lain mengikut situasi dan bertindak sewajarnya. (PSE 3.3.8)Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis.1)Bertutur dengan yakin dengan bimbingan guru.3. (PSE 2.4. (PSE 3.2)Menyatakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya.6)Berinteraksi dengan yakin.3.2)Bertanya dengan yakin dengan bimbingan guru. Perkembangan Sosio emosi 94 .3.3. perasaan dan pandangan orang lain.2)Mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya (frustration and disappointment).3.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain.4.1.0)Membina Kemahiran Sosial (PSE 3.1)Menunjukkan kepekaan terhadap keperluan orang lain.1. (PSE 3.4)Membina kebolehan mengawal diri. (PSE 2.4. (PSE 3.3. (PSE 3.3)Membina keyakinan untuk berkomunikasi. (PSE 2.

.3)Mematuhi etika sosial dalam perhubungan. (PSE 3.1) Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah dengan bimbingan. (PSE 3.1.2.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 3.1. contohnya: . (PSE 3.6)Menyatakan kelainan dan kepelbagaian keperluan dalam masyarakat seperti makanan.6) Menghormati hak orang lain seperti: a.2. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain.2.1. (PSE 3.3) Berkongsi barangan dan peralatan seperti permainan. tempat tinggal dan lain-lain.7)Menceritakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya dan bertindak sewajarnya. (PSE 3.4) Menunjukkan kemahiran bagaimana untuk menyertai sesuatu permainan yang sedang berlaku degnan bimbingan (play entry). pakaian. c.2. b.2.2.2. makanan. (PSE 3. barangan dan peralatan. Memulangkan barang selepas meminjam. (PSE 3.2.5) Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah.8) Menunjukkan kemahiran play entry Perkembangan Sosio emosi 95 .2) Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi.7) Berkongsi idea.8)Berkomunikasi secara adab dan tertib. (PSE 3.2) Bertolak ansur dan bekerjasama semasa menjalankan aktiviti. (PSE 3.Berjabat tangan dan bertanya khabar (PSE 3. (PSE 3. (PSE 3.

3) Menyelesaikan konflik yang berlaku semasa aktiviti kelas.3. Ia tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti khas.2)Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif. (PSE 3.10) Menepati masa dan janji.2.Bergaul dan berinteraksi dalam komuniti . 3.2.1)Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif dengan bimbingan. 2. (PSE 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 3.3.9) Menyesuaikan diri dengan keadaan atau situasi tertentu.Menerima kekuatan dan kekurangan sendiri . Nota: 1.Menunjukkan kepuasan kepada pencapaian sendiri Seorang murid yang mempunyai kemahiran berkongsi dapat:  Bersikap sensitif terhadap keperluan orang lain  Menghormati hak orang lain  Menyertai aktiviti main (able to enter into play)  Menyelesaikan konflik antara rakan melalui kaedah seperti perundingan (negotiation). Perkembangan Sosio emosi 96 . (PSE 3. Seorang murid yang mempunyai konsep diri yang positif dapat:: .Bersikap positif dan yakin pada diri . Standard Pembelajaran dalam tunjang sosio emosi diterapkan sepanjang masa murid berada di kelas prasekolah. (PSE 3.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN Fizikal dan Estetika 97 .

(PFK 1.10) Menggunakan tangan untuk memintal.7) Menggunakan jari untuk memicit. (PFK 1.1) Melakukan kemahiran motor halus. (PFK 1.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk.1.1.5) Menggunakan jari untuk mencubit.4) Menggunakan tangan untuk menguli.1.1.2) Menggunakan tangan untuk merenyuk(crush) kertas.1. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK1.9) Menggunakan jari untuk mengoyak bahan mengikut rupa bentuk.3) Menggunakan tangan untuk meramas (mix).1.1. (PFK 1. (PFK1.14) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek. (PFK1. khasnya komponen perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan. membina tabiat menjaga kebersihan fizikal diri dan kebersihan persekitaran serta menjaga keselamatan diri. (PFK 1.6) Menggunakan jari untuk menggentel. (PFK 1.1.1. (PFK 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA – PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN (PFK) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika.1.1.1.13) Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol.1) Menggunakan jari untuk mengoyak bebas.8) Menggunting dengan cara yang betul. murid boleh melakukan kemahiran motor halus dan asas kemahiran motor kasar dengan cara yang betul.1. (PFK 1.1. (PFK 1.12) Mengggunakan jari untuk menjentik. (PFK 1.1. (PFK 1. Fokus Standard Kandungan (PFK 1. (PFK1. (PFK 1.0) Perkembangan Motor Halus Fizikal dan Estetika 98 .11) Menggunakan jari untuk merenjis.

10) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan.2.2.7) Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbingan. besin.2. (PFK 1.2) Melakukan kemahiran kordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus. butang cangkuk).14) Menyurih menggunakan templet atau objek. (PFK 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PFK 1. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 1.12) Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk (Contoh bekas: botol. (PFK 1.2) Menggunakan jari untuk membutang bersaiz besar.2.2.2. (PFK 1. cawan.2. (PFK 1. balang).1) Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian. (PFK 1.2.2. Fizikal dan Estetika 99 .2. baju. (PFK 1. (PFK1. (PFK 1.2. beg.9) Menggunakan tangan untuk menzip seluar.2. (PFK 1. gelas).3) Menggunakan tangan untuk menzip dengan bimbingan.2.2. (PFK 1. (PFK 1.8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup.4) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki.5) Menggunakan jari untuk menguntai objek bersaiz besar dengan menggunakan tali besar. (PFK 1.6) Menuang air dari cawan besar ke dalam bekas besar (Contoh bekas: baldi.13) Memakai tali pinggang dengan bimbingan.11) Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali.

1. (PFK 2.2) Berjalan ke hadapan.1. (PFK 2.1.11) Berjalan dengan pundi kacang di atas kepala.17) Berketengteng dengan lakuan yang betul.7) Melompat dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan teknik yang betul.12) Berlari dengan lakuan yang betul dalam jarak tertentu. (PFK 2. (PFK 2.14) Merangkak dengan lakuan yang betul di ruang tertentu.10) Berjalan dan mengimbang badan di atas bangku panjang yang rendah. (PFK 2.8) Naik dan turun tangga dengan berpegang kepada pemegang.0) Perkembangan motor kasar Fizikal dan Estetika 100 . (PFK 2. (PFK 2.1.1. (PFK 2.9) Berjalan mengundur dengan lurus. (PFK 2.1.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PFK 2. (PFK 2.1) Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.1. (PFK 2. (PFK 2.1.13) Berlari ke arah yang ditentukan. (PFK 2. ke sisi ke kiri dan ke kanan. (PFK 2.6) Merangkak dengan lakuan yang betul.1.1.1.1.15) Melompat pelbagai aras dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan lakuan yang betul.16) Berjengket beberapa langkah ke arah tertentu.4) Berlari dengan lakuan yang betul. (PFK 2.1) Berjalan dengan postur dan teknik yang betul.1.3) Berjalan dan mengimbang badan di atas garisan atau tali di atas lantai.1. (PFK 2.1.1.5) Berlari bebas pelbagai arah. (PFK 2.

jongkang-jongkit.2. buaian dan lain-lain permainan luar).1.6) Berbaring sambil angkat kaki.2.7) Mengimbang badan dengan berdiri sebelah kaki.2.2) Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor. (PFK 2.2. (PFK 2.2.19) Skip menggunakan lakuan yang betul. (PFK 2.9) Melompat setempat. (PFK 2. Fizikal dan Estetika 101 .22) Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan (Contoh: bermain dengan gelungsur.2.1.4) Menoleh kepala secara perlahan ke kiri dan ke kanan.8) Berjengket setempat.2) Duduk dengan postur yang betul. (PFK 2. (PFK 2.5) Membuat pergerakan tangan secara simulasi seperti menolak kotak.20) Naik dan turun tangga.2. menarik tali dan lain-lain.21) Berkawat kaki dengan lakuan yang betul. (PFK 2. (PFK 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.1) Membuat pergerakan tangan mengikut arahan seperti menghayun tangan.2.1. (PFK 2.2.1. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2.3) Baring. menelentang dan meniarap dengan postur yang betul. (PFK 2.1.18)Melompat dengan halangan pada aras yang rendah.

3 )Membaling objek bersaiz besar dan lembut ke sasaran menggunakan dua belah tangan. (PFK 2.3.3. (PFK 2.3.6) Membaling objek lembut ke sasaran menggunakan satu atau dua belah tangan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2. (PFK 2.3. Fizikal dan Estetika 102 . (PFK 2. (PFK 2. (PFK2.3.9) Melantun dan menangkap objek (contoh: bola besar) dengan kedua belah tangan.3. (PFK 2. (PFK 2.10) Mendongak dan menunduk kepala secara perlahan.2.1) Melambung objek lembut dengan menggunakan dua tangan.8) Menggolek objek ke sasaran.3.2) Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan.7) Melempar objek seperti gelung ke skital.3.4) Melambung objek lembut dengan menggunakan satu tangan.3) Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan kemahiran motor kasar.3. (PFK 2. (PFK 2.5) Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan.3.10) Membawa objek dalam sudu sambil berjalan. (PFK 2.

4) Mengenal makanan yang rosak dan basi.0) (PFK 3.8) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri.2. karbohidrat) yang sesuai mengikut waktu makan. (PFK 4. (PFK 3. (PF 3.1.2) Menyatakan waktu makan. (PFK 3.7) Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi.2. (PFK 3. (PFK 3. (PFK 3.2.1) Menjaga kebersihan.1) Memakai pakaian yang bersih. (PFK 3.1.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 3.1) Mengenal makanan yang berkhasiat. (PFK 3. Kesihatan Fizikal kebersihan diri. Kesihatan Persekitaran (PFK 4.2) Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat. (PFK 3.1. (PFK 4. (PFK 3. (PFK 3.1.1.1.3) Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat.0) (PFK 4. (PFK 4.3) Mencuci tangan dengan cara yang betul.1.2) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan dengan bimbingan.2) Menggosok gigi dengan cara yang betul dengan bimbingan. (PFK 3.1) Menjaga (PFK 3.1) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri dengan bimbingan. (PFK 4.4) Menjaga kebersihan pakaian.5)Menyatakan jenis makanan (protein. (PFK 3. Fizikal dan Estetika 103 .2.5) Menggosok gigi dengan cara yang betul.1.1.6) Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri.1.4) Menggunakan tandas dengan cara yang betul.1.2.1.

9) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan.2) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit (Contoh: menutup mulut bila bersin dan batuk). (PFK 5.2) Mengenal tingkah laku yang membahayakan berdasarkan cerita yang didengar seperti berlari dengan gunting. (PFK 4. (PFK 4.1) Mengenal objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di rumah dan sekolah.3) Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a.1.1.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan.2.1. tempat awam Fizikal dan Estetika 104 . sekolah c. cucuk besi ke dalam soket.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 4. (PFK 5.1.1. (PFK 4.1.8) Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki. (PFK 4. (PFK 4. (PFK 4.0) Keselamatan (PFK 5. sesuai dan kemas. rumah b.3) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan dengan bimbingan. (PFK 5. taman permainan d.2) Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit.1) Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya. (PFK 4. (PFK 5.2.1) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit dengan bimbingan guru (Contoh: menutup mulut bila bersin dan batuk).1.1.7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih.

tempat dan situasi Fizikal dan Estetika 105 . (PFK 5.2. (PFK 5.1.2. lari dan memberitahu orang dewasa. nama ibu atau nama bapa.1) Menyebut nama sendiri. (PFK 5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 5.6) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit.4) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai licin.7) Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan.9) Menyatakan cara menghindari sumber.5) Menyebut nama sendiri.2.2) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan bimbingan guru dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit.2) Mengamalkan langkah keselamatan diri. banjir. serta nama prasekolah.2. kebakaran. nama ibubapa. lari dan memberitahu orang dewasa.3) Menjaga keselamatan diri dengan bimbingan.4) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat dengan bimbingan guru. (PFK 5. lokasi tempat tinggal dan nombor telefon keluarga.1. (PFK 5. (PFK 5.8) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat.2. nama prasekolah.2. (PFK 5.2. (PFK 5. (PFK 5.2. (PFK 5. kecederaan atau penderaan. jalan raya.2.5) Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian. (PFK 5.

3) Mengamalkan sikap asertif faraj. alatan elektrik b. asertif adalah mengatakan ’tidak’. (PFK 5.3) Menjaga kehormatan diri. Nota: Anggota sulit yang dirujuk adalah: zakar. (PFK 5.3. lari dan memberitahu orang dewasa bila Fizikal dan Estetika 106 . (PFK 5.3. (PFK 5.6) Mengenal dan menceritakan tentang contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ yang membahayakan seperti: a.3. (PFK 5. (PFK 5.3.8) Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali.2.3.5) Mengenal anggota sulit. dubur. dan mulut.1) Mengenal anggota sulit dengan bimbingan guru.7) Mengamalkan sikap asertif bila menghadapi situasi yang tidak selamat. alatan permainan d.2. melintas jalan raya e.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang merbahaya.3. (PFK 5. benda tajam c.3. (PFK 5. tempat awam (PFK 5.4) Mengetahui cara mengelak Contoh tindakan diri daripada orang yang tidak dikenali.10) Menjaga keselamatan diri. tempat sunyi f. (PFK 5. dengan bimbingan bila menghadapi punggung. payudara situasi yang tidak selamat.2) Mengenal sentuhan yang selamat dan tidak selamat. (PFK 5.3.

Tangan dihayun untuk mendapatkan ketinggian dan jarak. b. Skip dengan lakuan yang betul a. Mata dan kepala hendaklah sentiasa fokus ke hadapan. c. Semasa mendarat lutut fleksi untuk serap daya. Berlari di atas bebola kaki. 3. d. c. Lutut diangkat separas pinggang. c. Kepala dan mata menghadap ke hadapan. Berlari dengan tangan dihayun bertentangan dengan kaki. Berjalan dengan lakuan yang betul a. 5. Langkah kaki hendaklah berselang seli dengan pergerakan hayunan tangan. b. a. 6. Ayun tangan ke hadapan dan belakang. b. Berlari dengan lakuan yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan menghadapi situasi yang tidak selamat. diikuti melangkah dengan kaki yang sebelah lagi. Melompat dengan dua kaki dan mendarat juga dengan dua kaki. c. Hujung jari kaki hendaklah sentiasa menghadap ke hadapan. Menapak dan melompat dengan kaki yang sama. Fizikal dan Estetika 107 . 4. a. Melangkah dengan sebelah kaki. 2. b. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ Nota: 1. Merangkak dengan lakuan yang betul Berketengteng (hop)dengan lakuan yang betul Melompat dengan lakuan yang betul.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fizikal dan Estetika 108 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI Fizikal dan Estetika 109 .

2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus. muzik dan pergerakan kreatif. (KTI 1.0) pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni (Aplikasi seni). secara khasnya komponen Perkembangan Kreativiti.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA – KREATIVITI (KTI) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika.1. (KTI 1. Nota: Guru perlu memperkenalkan warna kepada murid dahulu.1) Menggunakan 1. rujuk Tunjang Sains dan Teknologi Fizikal dan Estetika 110 . berkebolehan menghasilkan karya kreatif secara bersendirian dan juga secara kumpulan serta berkebolehan untuk apresiasi seni. (KTI 1.1.1) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus dengan bimbingan guru.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.1.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan. Seni Visual (KTI (KTI 1. Aktiviti seni merangkumi seni visual.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya. (KTI 1.1. murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran tentang bahan dan teknik dalam penghasilan karya seni. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1.

5) Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. bulat.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik dalam membuat corak dan rekaan. (KTI 1. Nota: Guru perlu beri peluang kepada murid menzahirkan idea sendiri untuk berkarya Fizikal dan Estetika 111 . bujur. (Ekspresi kreatif). (KTI 1.1) Menyurih(trace) rupa geometrik segitiga. (KTI 1. awan. segiempat.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.2. (KTI 1.13) Menghasilkan kraf traditional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai.2. (KTI 1. (KTI 1.2) Melukis rupa organik (rupa yang tidak mempunyai garisan yang tepat dan selari).10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.2.2.2) Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya.2.6) Melukis rupa geometrik iaitu segitiga. Contoh: bunga. bulat. (KTI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1.2. (KTI 1.3) Menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.2.2.2. bujur.4) Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti.2. segiempat. (KTI 1.2. (KTI 1.2. (KTI 1.

(KTI 2.5) Menyanyi lagu yang mudah dengan perasaan dan ekspresi.1) Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi.3)Menunjukkan penghargaan hasil kerja sendiri dan rakan seperti menyimpan hasil kerja sendiri . (KTI 1. (KT 2.1.7)Menghayati benda yang dilihat. (KTI 1.1.2)Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan.10) Menyanyi dengan sebutan yang jelas. (KTI 1.3.0)Muzik (KTI 2.1.. (KTI 2.1.9) Menyanyi lagu mengikut tempo. (KTI 2..12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.1.1.3. Nota: Lagu yang dipilih perlulah sesuai dengan umur dan kematangan murid. (KTI 1. (KTI 2. (KTI 1. disentuh dan didengar.3.1)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.7) Menyanyikan melodi.1. (KTI 2.3) Menyanyi lagu yang mudah mengikut tempo (iaitu: cepat dan lambat). (KTI 1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (KTI 1.1.6)Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula jadi seperti tidak mengotorkan alam sekitar. Hmm. Fizikal dan Estetika 112 .1. (KTI 2.3.3.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. (KTI 2.La) (KTI 2. (KTI 2.3.5)Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan. (KTI 2.3)Menunjukkan apresiasi seni (KTI 2.1.1) Menyanyikan melodi mudah (Contoh.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1.2) Menyanyi lagu yang mudah dengan iringan muzik.3.4) Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas.1.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.

5) Menghasilkan bunyi untuk memberi kesan kepada situasi (contoh: cerita.3.2. (Contoh: castenat. (KTI 2. marakas.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2. kerincing.1) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi dengan bimbingan (penerokaan melibatkan bunyi. (KTI 2.4) Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat-lembut). (KTI 2. (KTI 2.1.2. (KTI 2. (KTI 2.6) Memainkan perkusi mengikut tempo (laju-lambat) (KTI 2. (KTI 2. (KTI 2.2. tepuk tangan. irama. contohnya tempurung Fizikal dan Estetika 113 . (KTI 2.3. puisi) Nota: Bahan improvisasi bukan alat muzik tetapi menghasilan muzik.2) Mengambil bahagian dalam aktiviti memainkan perkusi.4) Memainkan alat improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian. (KIT 2.3) Memainkan perkusi dengan iringan muzik dengan bimbingan.1) Mengecam bunyi perkusi dan menamakan jenis alat yang dibunyikan.2.1.2. (KTI 2. petik jari) (KTI 2.13) Menyanyi dengan gerakan. (hentak kaki.2) Menghasilkan bunyi perkusi badan. (KTI 2.2.3.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi.2) Memainkan alat improvisasi bagi mengiringi nyanyian dengan bimbingan guru. drum) (KTI 2.6) Menyanyi lagu yang mudah dengan gerakan.3) Mengambil bahagian dalam aktiviti penerokaan bunyi.2.7) Memainkan perkusi dengan iringan muzik.3.5) Memainkan perkusi dengan beat yang konstan.2. kesan bunyi dll) (KTI 2.3.8) Memainkan perkusi mengiringi muzik.

(KTI 2.8) Mengenal elemen muzik:  kuat – lembut  cepat – lambat  tinggi – rendah  panjang – pendek  sedih – gembira .4.4. (KTI 2.4) Menunjukkan apresiasi Muzik Fizikal dan Estetika 114 .4) Menyatakan perasaan terhadap muzik yang didengar. (KTI 2. (KTI 2. (KTI 2.4.1) Membuat gerakan anggota badan mengikut lirik lagu.7) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik meggunakan alat seperti riben.9) Mengenal elemen dan alat muzik(had kepada gendang.4. (KTI 2.4.4. (KTI 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2.10) Bercerita(talk about) tentang muzik yang diperdengarkan. alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan.4. gelung rotan.3) Mengenal elemen muzik dengan bimbingan:  kuat – lembut (dinamik)  cepat – lambat (tempo)  tinggi – rendah (pic)  panjang – pendek (irama)  sedih – gembira – bersemangat (mud) (KTI 2.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik. tali.bersemangat (KTI 2. (KTI 2.4.2) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik dengan bimbingan guru.4.6) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang.4.

mozek. pakaian seragam. cetakan.4) Mengenal tarian daripada pelbagai budaya Malaysia. stesilan.1. cetakan.11)Mengenali lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia. masa dan tenaga dengan bimbingan. catan. o Untuk murid 5+: lukisan. Fizikal dan Estetika 115 . (KT 3.1.1.1. percikan.1)Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif. (KT 3.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang.8) Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan. gosokan. (KT 3. Nota:Guru perlu memberi peluang kepada murid untuk menunjukkan ekspresi diri menerusi pergerakan kreatif dan drama. kolaj.1.3) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang.1. gurisan. (KT 3.5) Main peranan mengikut imaginasi. gosokan. Contoh aktiviti menggambar yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: lukisan. capan.1. puppet dengan bimbingan guru.2) Berlakon dengan menggunakan props contoh scarf. (KT 3. resis.6) Berlakon dengan menggunakan props. catan. (KTI 3. Nota: 1. mozek.1. (KT 3. resis. montaj.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2.1) Main peranan mengikut imaginasi dengan bimbingan. (KT 3. (KT 3.4. capan. percikan. gurisan.0) Drama & Gerakan Kreatif (KTI 3. masa dan tenaga. kolaj.

capan. renjisan. kolaj 3. boneka. resis. topeng mata. Contoh aktiviti bentuk binaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: mobail. boneka. percikan. resis. titisan. titisan. diorama. lukisan. ikatan dan celupan. stabail. tiupan. origami Fizikal dan Estetika 116 . cetakan. catan. o Untuk murid 5+: pualaman. cetakan. model. lipatan dan guntingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2. lukisan. catan. renjisan. capan. o Untuk murid 5+: mobail. model. percikan. topeng muka. Contoh aktiviti membuat corak dan rekaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: ikatan dan celupan (tie and dye). tiupan. kolaj.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK Sains dan Teknologi 117 .

1. (ST 1. bertanggungjawab. (ST 2.1.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenal saiz (besar.1.1.8) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan.Awal Sains dan Awal Matematik. (ST 2. kecil. panjang. tinggi. (ST 2.0) Sikap saintifik Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 1. bertanggungjawab dengan bekerjasama. rendah. tebal.2) Memerhati dan mengenal bentuk-bentuk di persekitaran dengan bimbingan. (ST 2.1.5) Memerhati perubahan warnawarna di persekitaran (Contoh: perubahan warna daun pada musim berlainan. (ST 2.4) Memerhati dan bercerita secara verbal tentang pemerhatian yang telah dibuat.3) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz (besar dan kecil).1.1) Memerhati and mengenal warna-warna di persekitaran. perubahan warna awan pada cuaca berlainan).2) Menunjukkan sikap sistematik.6) Memerhati dan mengenalpasti bentuk-bentuk di persekitaran. bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KURIKULUM: SAINS DAN TEKNOLOGI (ST) – AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Sains dan Teknolog i. (ST 2. bekerjasama.1. mempraktiskan penaakulan dalam penerokaan yang mudah.1. mempraktiskan kemahiran proses sains asas. serta mempertingkatkan sikap ingin tahu. pendek.0) Kemahiran Saintifik Sains dan Teknologi 118 .1) Menunjukkan sikap sistematik. (ST 2.1) Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran. (ST 2. nipis).1) Mempamerkan sikap saintifik. (ST 2.1. murid boleh menjalankan penyiasatan mudah dengan bimbingan.1. (ST 1. Fokus Standard Kandungan (ST 1. (ST 2.

(ST 2.2.3) Membanding dan mengelaskan objek.4) Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai (Contoh unit bukan piawai: jengkal.2) Membanding dan mengasingkan makanan mengikut rasa (manis.1) Membandingkan panjang objek (lebih panjang.2) Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai. (ST 2.2) Membandingkan berat objek (lebih berat.3) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objekobjek yang diperhatikan (Contoh objekobjek: butang yang berlainan corak. batu dan pasir). (ST 2. (ST 2.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2. Tekstur (licin dan kasar) c. (ST 2.1. Bentuk (ST 2. buku). pasir basah dan pasir kering.3) Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal. (ST 2.2.1) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a. Berat (berat dan ringan) Sains dan Teknologi 119 .3. straw. lebih pendek). Warna b. (ST 2. lebih ringan). pasir dan lumpur. Saiz (besar dan kecil. masam. (ST 2.3. masin).3. tapak kaki. lebih nipis).9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan. (ST 2.1.2. panjang dan pendek) b.

(Contoh objek: belacan.3. pahit.3. sabun. bulat kecil) (ST 2. (ST 2.5) Mengasingkan makanan mengikut rasa (manis. tawar). daun pandan). (ST 2. Sains dan Teknologi 120 . pakaian tradisional mengikut kaum.4) Mengumpulkan objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama: a.6) Mengumpulkan objek-objek mengikut bau.3. kenderaan mengikut bilangan roda). masin.3. masam. Warna dan bentuk b. Saiz dan bentuk (Contoh: segitiga hijau.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2. (ST 2.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan. ikan kering.8) Membanding dan mengumpulkan objek mengikut ciri yang dikenalpasti (Contoh objek: pakaian seragam mengikut jenis pekerjaan.3.

Bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat). (ST 2.0) Menyiasat Alam Hidupan (ST 3.1. lutut. hari akan hujan). (ST 3. paha. rambut. (Contoh aktiviti:  Mengeringkan baju yang basah  Membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya  Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir). Sains dan Teknologi 121 . dada. mulut. (ST 2.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan (lidah. Nota: Membuat ramalan adalah menggunakan bukti dan pengalaman yang lepas untuk menyatakan apa yang mungkin berlaku.1) Mengenalpasti bahagian tubuh badan utama (kepala. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2.5) Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara handson. kuku).1. jari. dahi. bibir. siku. bahu. perut.4. gigi. kening.1) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian yang mudah seperti:  Menyejukkan minuman yang panas (ST 2. hidung. pusat. pipi. kaki.4. mata. dagu.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian.1) Membuat ramalan tentang (ST 2.5. (ST 3. tangan).1) Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan. betis.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 2. telinga. tumit.2) Membuat ramalan apa yang cuaca (Contoh: bila kelihatan awan akan berlaku berdasarkan pengalaman mendung. (ST 3.4) Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas.5. lepas (Contoh aktiviti: Objek mana yang akan tenggelam dan timbul.

(ST 3. penglihatan b.3) Memerhati dan bercerita tentang sayur-sayuran dan buah-buahan yang biasa dijumpai.1.1) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbimbing: a. sentuhan d. hidung. pendengaran c. hidu (ST 3.3. tekstur d.3) Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun.2) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a. bunga. bau (ST 3. buah serta pertumbuhan anak benih.3. saiz c.6) Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut ciri berikut: a. sentuhan d. saiz Sains dan Teknologi 122 . saiz c. lidah.3. saiz c. (ST 3. (ST 3.2. penglihatan b. warna b. bentuk b. telinga. warna b.2.3.1) Membandingkan daun berdasarkan ciri berikut: a. warna. kulit) dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini.2) Membandingkan bunga berdasarkan ciri berikut: a.5) Memerhati dan mengumpulkan daun daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut ciri berikut: a. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 3.3) Mengenal pasti organ deria (mata. (ST 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Nota: Murid tidak perlu mengeja nama bahagian badan yang disenaraikan.2) Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria. urat daun (ST 3.3. hidu (ST 3. pendengaran c. bentuk e. (ST 3. warna b.

cara pergerakan. kerbausawah.4. (ST 3. (ST 3. jenis makanan.3) Memerhati dan meniru pergerakan haiwan (Contoh pergerakan: (ST 3.1) Menamakan haiwan yang biasa dijumpai (dalam kehidupan harian. itik-kolam.4. (ST 3. lembu-padang.5) Mengecam tempat tinggal haiwan (Contoh: kucing-rumah. yang sebenar) (ST 3. Sains dan Teknologi 123 .8) Memerhati dan mengumpulkan buah-buahan yang biasa dijumpai mengikut ciri warna dan berbiji (ST 3.4) Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan.7) Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut: a. (ST 3.2) Mengecam bunyi haiwan yang biasa dijumpai.3. katak-air dan darat.4.3.4. dijumpa dalam buku.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 3. habitat. warna daun b. ditayangkan melalui program television dll). berbiji (ST 3. ikan-air. (ST 3. burung-pokok).9) Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan.3.3.4) Memerhati dan bercerita (Nota: Perekodan boleh dibuat melalui dengan bimbingan tentang percambahan lukisan dan bukan menggunakan bunga biji benih dan pertumbuhan anak benih. kitaran hidup haiwan jinak yang biasa dijumpai.4) Menjalankan penerokaan ke atas ciri.4. ayamreban.

(ST 3.2) Memerhati proses perubahan keadaan air daripada ais kepada air dan wap air.1. (ST 4. kepingan plastik tidak menyerap air). pasir tidak larut dalam air) (ST 4.3) Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air. (ST 4.4.1.0) Menyiasat Alam Bahan (ST 4.4.1) Meneroka sifat umum bahan. haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan).4. Nota: Perekodan boleh dilakukan dalam bentuk gambar atau lukisan. berjalan. berenang). mengikut habitatnya. (ST 3.1) Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul. (ST 4.1. merangkak.6) Mengumpulkan haiwan menyusur.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ terbang. melompat.5) Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek. Sains dan Teknologi 124 . (ST 3. (ST 4.8) Memerhati dan menceritakan kitaran hidup haiwan yang biasa dijumpai.4) Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air (Contoh: kapas menyerap air. kertas meyerap air.7) Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya: haiwan yang makan daging. (ST 4.1.

1.1.1. (ST 5. permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar). (ST 5. cuaca mendung.3) Membandingkan aktiviti yang biasa dijalankan dalam cuaca yang berbeza.7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh: pasir kering dengan pasir basah.4) Menjalankan aktivtiti membentuk pelangi.1) Menghasilkan bayang-bayang menggunakan pelbagai objek.1. pelangi dan bayangbayang.0) Menyiasat Alam Fizikal (ST 5.1. Sains dan Teknologi 125 .1. cuaca berangin dan hari hendak hujan).1.5) Memerhati dan merekod bayang-bayang objek pada waktu berbeza dalam sehari.1) Meneroka fenomena alam yang biasa dijumpai seperti cuaca. (ST 5. (ST 5.1. (ST 5.2) Memerhati dan menceritakan bentuk dan warna awan pada cuaca yang berbeza (Contoh: awan pada hari panas. (ST 4.6) Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 4.6) Membandingkan panjang bayang-bayang setiap murid pada masa yang sama. (ST 5. (ST 5.

1) Memadankan objek 1:1.1) Menyusun objek mengikut kriteria berikut: a. (ST 6. Rendah ke tinggi d.2. kasut dengan sarung kaki. Pendek ke panjang c. (ST 6.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. Nipis ke tebal dan sebaliknya Sains dan Teknologi 126 . (matching equal and unequal groups) .3. (ST 6.1.1) Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut. sarung tangan.1.0) Pengalaman Pranombor Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 6. tidak sama.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 6. sama b. Kecil ke besar b.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak.1. (ST 6.2) Membandingkan kuantiti objek.3) Membuat seriasi mengikut satu ciri. lebih atau kurang. (ST 6.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring. (ST 6. (ST 6.

10.1. (ST 6. manik. persekitaran.3) Mengecam corak berulang di persekitaran dengan bimbingan.1. (ST 6.4) Menggunakan bentuk seperti titik untuk mewakili bilangan objek. (ST 7.2) Meniru corak berulang menggunakan objek seperti blok.4. (ST 6. Sains dan Teknologi 127 .1. (Contoh: 2 – dua) (ST 7. (ST 7.1.1.1.7) Membilang secara menaik 110 dan menurun 10 -1.4.4) Mengecam corak berulang dan membina pola. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 6.4.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya.3) Membilang objek 1 .4. (ST 7.1. (ST 7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 6.1) Memahami nombor 1-10 (ST 7.1) Mengecam corak berulang di (ST 6.1. (ST 7.8) Menulis nombor 1-10 mengikut cara yang betul.5) Memadankan angka 1 -10 dengan bilangan objek yang betul. (ST 7. (ST 7.2) Memadankan angka 1 hingga 10 dengan nama nombor secara lisan.4.1) Menyebut nama nombor 1 hingga10 (rote counting).6) Menyurih angka 1-10.0) Konsep Nombor (ST 7.4) Melengkapkan corak berulang yang diberi.

1) Membilang terus dari 10 hingga ke 20 (counting on) (ST 7.1) Menulis angka sifar.2. (ST 8.3.2. (ST 7.1) Membilang sepuluh sepuluh.3) Memahami nombor 10-20. (ST 7.1) Menyatakan hasil tambah dua himpunan objek.3) Mengetahui maksud sifar (Sifar adalah kosong/tiada nilai). 30.2) Menyebut sifar.4) Memahami siri 20. (Nota: Operasi tambah adalah gabungan dua set objek) (ST 7.2) Membandingkan: .1. (ST 8. (ST 7.1.2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga nilai 10 (Counting all and Counting on) Sains dan Teknologi 128 .4.10 dengan 11 (11 adalah 1 lebih daripada 10) .3) Menulis 10-20.1) Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10. (ST 8.0) Operasi Nombor (ST 8.12 dengan 13 (13 adalah 1 lebih daripada 12) dan seterusnya (ST 7. (ST 7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 7.2) Mengetahui sifar Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 7. 40 dan 50. (ST 7.2.3.3.

(ST 8.4) Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tambah (+) dan sama dengan (=).1.1.7) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tambah dalam bahasa harian dengan bimbingan guru. (ST 8.2) Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10.1.1. (Contoh ayat matematik: (2+2=4) dibaca sebagai dua tambah dua sama dengan empat) (ST 8. (ST 8.3) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tambah.2) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tolak.2. Contoh: Ambil dua gula-gula daripada Sains dan Teknologi 129 .6) Menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit (solve number stories). (ST 8. (Contoh: Dua ekor ikan ditambah dengan dua ekor ikan lagi menjadi empat ekor ikan).1)Mengeluarkan objek dari himpunan dan membilang baki. (ST 8.2. (ST 8.5) Menyatakan ayat matematik operasi tambah secara lisan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 8.1.

(ST 8.3)Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tolak (-) dan sama dengan (=).1.6) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tolak dalam bahasa harian. (ST 9. (ST 9.5) Menyelesaikan masalah operasi tolak menggunakan objek konkrit.2. (solve number stories) (ST 8. (ST 8.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli. Contoh: Ayat Matematik (4-2=2) dibaca sebagai empat tolak dua sama dengan dua.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib/urutan.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. Sains dan Teknologi 130 . (ST 8.2.2. (ST 9.1.0) Nilai wang (ST 9. (ST 9.1.4) Menyatakan ayat matematik operasi tolak secara lisan.2.1) Mengecam duit yang berlainan nilai.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ empat gula-gula tinggal dua gula-gula.

(ST 11.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (Contoh: jam 7 pagi.1. (ST 10. (ST 11.2) Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran. atas.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan (Contoh: Isnin.2) Mengenalpasti anggota badan kiri dan kanan. (ST 10. (ST 10.1.1. (ST 11. (ST 10.1) Mengecam bentuk segitiga.1.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam. bawah. dalam). luar.2.1.1.2. malam). (ST 10. segi empat tepat dan segi empat sama.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 10. Sains dan Teknologi 131 . bulat. (ST 11.1. (ST 11.0) Konsep Waktu (ST 10.0) Bentuk dan Ruang (ST 11.3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah. (ST 11. (ST 11.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang (depan.3 )Meletakkan objek pada kedudukan yang diarahkan.1) Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun.2.1. jam 12 tengah hari). (ST 11. belakang. bulat. petang.1.2) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (pagi.1) Menyusun peristiwa mengikut urutan masa.1) Mengetahui kedudukan objek dalam ruang. segi empat yang terdapat di persekitaran. Selasa). (ST 10.2) Mengecam bentuk segitiga. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok.

1) Membina penghubung antara dua objek/binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih (ST 12. (ST 12.1) Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika. shut down) menggunakan urutan yang betul dengan bimbingan guru.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh.0) Penggunaan ICT (ST 13.2.2) Membina lingkungan.3) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri.1.1) Membina satu lingkungan yang lengkap.1. (ST 12. (ST 12.3.1.1) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan binaannya dengan bimbingan.3. (ST 12.4) Bersikap positif dalam Sains dan Teknologi 132 .0) Pembinaan(const ruction) (ST 12. (ST 13. pasir).1) Mengenalpasti bahagianbahagian komputer (monitor.2) Menghidupkan komputer (switch ON) dan menutup komputer (switch OFF.1) Membina penghubung antara dua objek. unit sistem).2) Membuat pelbagai binaan menggunakan pelbagai bahan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaanya (Contoh bahan: blok. (ST 13.1. (ST 13. (ST 12.3.3) Menggunakan tetikus untuk klik dan dwi klik (double click). papan kekunci. (ST 13.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 12.1. (ST 13. tetikus. (ST 12.

3. 2 dibaca sebagai dua d) Nombor: berapa banyak Sains dan Teknologi 133 .2. iaitu nama o Contoh: 1 dibaca sebagai satu.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ menggunakan ICT. (ST 13. Nota: 1) Konsep nombor mempunyai tiga aspek: a) Ordinal. (ST 13. (ST 13.) Menggunakan CD dan VCD untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran. nombor 2 adalah tempat kedua b) Kardinal. (ST 13. tertib o Contoh: Nombor 1 adalah tempat pertama. iaitu kedudukan.2)Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai.1) Menggunakan perisian melukis dan mewarna untuk membuat gambar menggunakan bentuk asas dan warna.1.5) Bekerjasama dengan kawan dalam bilik darjah semasa menggunakan komputer. (ST 13.3) Menggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran. iaitu nilai o Contoh: 2 adalah lebih besar daripada 1 c) Nominal.

dua. 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2) Perbezaaan antara angka dan nombor. Nama nombor: satu. tiga Sains dan Teknologi 134 . Angka adalah simbol. a.3 b.2.

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEMANUSIAAN Kemanusiaan 135 .

2.1.1. (KM 1. hubungan antara diri dengan keluarga. jantina. Fokus Standard Kandungan Diri (KM 1.2) Menyatakan kebolehan diri sendiri. (KM 1.2.3) Mengenal kekurangan diri sendiri.1) Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan.0) Saya (KM 1.3) Menceritakan pertumbuhan dan keperluan diri sejak lahir.2) Mengetahui kebolehan diri (KM 1. umur.2.2) Menceritakan tentang diri sendiri (contoh: nama. Kemanusiaan 136 .Kurikulum Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEMANUSIAAN (KM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Kemanusian.1) Menceritakan tentang diri sendiri dengan bimbingan (contoh: nama.1. (KM 1. bangsa. komuniti dan alam semula jadi. umur. Murid juga akan menyedari tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini dan seterusnya melaksanakan tanggungjawab ini. (KM 1. hobi). Pada masa yang sama murid akan lebih memahami budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia dan seterusnya melibatkan diri dalam aktiviti dan perayaan komuniti pelbagai kaum. jantina).1) Mengetahui tentang latar belakang/ sejarah diri sendiri Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 1. rakan. Nota: Guru perlu memberi sokongan moral kepada murid untuk mengurangkan kesan negatif yang mungkin timbul hasil perbincangan kekurangan diri sendiri. (KM 1. murid akan lebih memahami diri sendiri.

3) Menyatakan tanggungjawab diri sebagai seorang murid. (KM 1.2) Bercerita tentang rumah kediaman sendiri. adik beradik).2) Bercerita tentang rakan. nenek. abang. (KM 3. (KM 2.1) Mengetahui sekolah saya dan Sekolah (KM 4.3.1.3) Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga (ikut situasi keluarga). adik. anak dan rakan.2) Menyatakan hak kanakkanak. (KM 4.2.1. ibu.1) Menyatakan hak kanak-kanak dengan bimbingan. (KM 3. (KM 2.1.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (KM 1.3.0) Saya dan Rakan (KM 3.1) Bercerita dengan bimbingan tentang rakan. (KM 2. bapa.0) Saya (KM 4.1. (KM 2.1) Menyebut nama sekolah dengan bimbingan. (KM 2. (KM 1.4) Menyebut nama sekolah.1) Mengetahui keluarga terdekat dan Keluarga (datuk.2) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas dengan bimbingan.5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas.2. (KM 4.0) Saya (KM 2. kakak.3) Mengetahui hak diri sendiri Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 1.1. (KM 4.1. (KM 2.1) Bercerita dengan bimbingan tentang rumah kediaman sendiri. Kemanusiaan 137 . (KM 2.3.2) Menceritakan salasilah keluarga terdekat. bapa.1. nenek. (KM 4.2) Mengetahui rumah kediaman diri. (KM 3. ibu.1.1) Mengetahui tentang rakan.1.1) Menyebut gelaran ahli keluarga terdekat iaitu: datuk.

(KM 5.1) Mengamalkan dan Komuniti semangat bermasyarakat (KM 5.1.  Menjaga kebersihan sekolah.3.2. Hari Gawai.1. (KM 4. Hari Keamatan. (KM 5.1.3) Menyambut perayaan mengikut kaum di masyarakat Malaysia.1) Menyatakan perayaan yang terdapat di Malaysia (Contoh: Hari Raya. (KM 5. (KM 5.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 4.1) Menyatakan kaum dalam masyarakat setempat.2) Menyatakan kaum di Malaysia. (KM 5.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan. Krismas) (KM 5.2) Mengenali ahli komuniti.3) Menyatakan faedah berkawan. Tahun Baru Cina.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.3. (KM 5. (KM 5. (KM 5.1. (KM 5.2.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat.1.4) Bergaul mesra dan tolong menolong. Kemanusiaan 138 . (KM 5.1.0) Saya (KM 5.1) Bergaul mesra dan tolong menolong dengan bimbingan.1.3.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya. (KM 5.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya.3) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas.  Menjaga kebersihan sekolah. Deepavali.2) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat dengan bimbingan.

(KM 6. (KM 6.2) Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air.2.3) Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai.2) Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar.1) Menghayati dan Alam Sekitar keindahan alam sekitar. (KM 6.2. (KM 6.3) Bercerita tentang kepentingan menjaga alam sekitar. (KM 6.4) Menjauhi diri daripada tempat-tempat yang telah tercemar. ladang.3) Menjaga alam sekitar.1. (KM 6.3. sungai.1) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air dan matahari kepada kehidupan manusia.3. air terjun.1) Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan.2) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air. hutan. Kemanusiaan 139 . daun pisang.1) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam dengan bimbingan (Contoh: menanam bunga).4) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti:  Pertumbuhan dan pereputan pokok.2. (KM 6. kelapa). taman. (KM 6.0) Saya (KM 6. udara dan matahari kepada hidupan di dunia.  Perubahan cuaca (KM 6.3) Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai vahan kegunaan manusia (Contoh: daun mengkuang.3. (KM 6. (KM 6.1.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 6. haiwan.1. angin. (KM 6.1.

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 6.2) Melibatkan diri dalam tarian tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.0) Saya (KM 7. (KM 7.3. (KM 6. (KM 7.2.8) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam (Contoh: bina taman).2) Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum Malaysia.3.1) Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia di persekitaran. (KM 7.3.4) Mengenal alat muzik tradisional pelbagai kaum.3.3 )Menyanyikan lagu kanakkanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia.9) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi.2) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi dengan bimbingan guru. (KM 6.7) Menjalankan aktiviti kitar semula. (KM 7.1. Kemanusiaan 140 .6) Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar. (KM 6.2) Bercerita tentang pakaian pelbagai kaum dalam masyarakat Malaysia. (KM 6.1) Menyanyikan lagu kanakkanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia (lagu dengan lirik yang mudah) (KM 7.1. (KM 7. (KM 7.3.2.5)Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia.2. (KM 7.1) Mengenal dan Warisan pakaian tradisional masyarakat Budaya Malaysia.3. (KM 6.2.

(KM 7. (KM 7. lempeng pisang.6. jemput-jemput pisang. (KM 7. Kemanusiaan 141 .2) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraftangan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7.1) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraftangan dan peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.3. (KM 7.6. (yang mudah) (KM 7.1) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di komuniti setempat. (KM 7. dumpling). (KM 7.7) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum Malaysia. (KM 7. (yang mudah) (KM 7.5.7.4.7. (KM 7. (KM 7.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.3.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 7. popiah. (KM 7.3) Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum Malaysia.2) Menyediakan makanan tradisional (Contoh: onde-onde.2) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di masyarakat Malaysia.4) Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum Malaysia.1) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya masyarakat Malaysia di persekitaran.6.3) Mencuba cara makan pelbagai kaum.1) Mengecam makanan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.5. (KM 7.4. (KM 7. (KM 7. cucur udang.2.6) Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum Malaysia.5) Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum Malaysia.2) Bermain permainan tradisional masyarakat pelbagai kaum masyarakat Malaysia.1) Bermain permainan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.

1. (KM 8.1. (KM 8.2) Mengecam bendera Malaysia.3) Menamakan bendera Malaysia. (KM 8.1.8) Menyatakan nama negeri sendiri. (KM 8.1.9) Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri. (KM 8.14) Menamakan bunga kebangsaan Malaysia. (KM 8.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 8.0) Saya (KM 8.1.1. (KM 8.1.12) Menyanyikan lagu kebangsaan.1.5) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri dengan bimbingan. (KM 8.1. (KM 8.11) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri. (KM 8.1) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dengan bimbingan.7) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dunia.1.1) dan Negara Menghormati lambang kebangsaan Malaysia dan negeri.10) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri.1. Kemanusiaan 142 . (KM 8.4) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri dengan bimbingan.13) Menyanyikan lagu negeri. (KM 8. (KM 8. (KM 8.1.6) Menamakan lagu kebangsaan Malaysia dengan bimbingan.1.1.

2) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti:  Tempat pembuangan sampah  Tanda lalulintas  Tempat untuk orang cacat (KM 8. (KM 8.5. (KM 8.3) Mengetahui simbol awam.4) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia.2) Mengenal pemimpin negara dan negeri.4. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 8.5) Mengetahui keistimewaan negara.4) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.2. (KM 8.5.2) Menamakan Bapa Kemerdekaan.3.1) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia dengan bimbingan.1) Mengenal pemimpin negara (DYMM Yang DiPertuan Agung.3) Bercerita tentang mercu tanda negara.4. (KM 8.4) Menyambut Hari Kemerdekaan.4. (KM 8.1) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti:  Tandas lelaki dan perempuan (KM 8. (KM 8. (KM 8.5.2) Bercerita tentang kebanggaan negara. Kemanusiaan 143 .2) Menghormati pemimpin.2.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (KM 8. Perdana Menteri) dengan bimbingan. (KM 8.3) Menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan. (KM 8.5. (KM 8.3.4. (KM 8.1) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan. (KM 8.

2. suranggani. pok amai amai. Sabah. memandang ke arah bendera bila lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan. 3. 9. Pelbagai kaum di Malaysia merujuk kepada semua kaum di Semenanjung Malaysia. Contoh mercu tanda negara: Menara Kuala Lumpur. gong. Parlimen. Menteri Besar/Ketua Menteri di negeri sendiri. 5. Contoh tempat bersejarah Malaysia: Tugu Negara. Pak Pandir. Contoh tindakan menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri: berdiri tegak semasa lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan. 8. angklung. 10. Si Tanggang. Perdana Menteri. Muzium. dan juga lagu kaum lain di Malaysia. 7. Contoh tindakan menghormati bendera kebangsaan: jangan memijak bendera. Bawang Putih Bawang Merah. Contoh alat muzik tradisional pelbagai kaum Malaysia: kompang. batu giling. table dan simbal. Contoh lagu kanak-kanak pelbagai kaum masyarakat Malaysia: jong-jong inai. Pemimpin negara dan negeri merujuk kepada: Yang Di Pertuan Agung. periuk tanah. Sultan/Raja/Tuan Yg Terutama Negeri. serunai. Contoh cerita rakyat pelbagai kaum: Sang kancil. Sarawak dan Labuan. Kemanusiaan 144 . 4. nyiru. kipas padi. kukur kelapa.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Nota: 1. Contoh peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia: lesung. gendang. kisar. 6. simpan bendera dengan cara yang betul. belanga tanah. Menara Berkembar.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BAHAGIAN B MODUL BERTEMA Modul Bertema 145 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Modul Bertema Bahagian B dokumen Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KSPK) memaparkan cadangan tema dan subtema serta cadangan aktiviti yang sesuai untuk setiap subtema. Guru boleh menggubal kurikulum tema dan subtema lain yang sesuai untuk murid. drama. Standard Pembelajaran yang berkenaan dengan subtema ini juga disenaraikan. matematik. Setiap modul subtema sebaik-baiknya merangkumi standard pembelajaran daripada pelbagai tunjang. Standard Pembelajaran ini dipetik daripada Bahagian A dokumen kurikulum ini. seni. muzik. Unsur bahasa. Tema dan subtema yang disenaraikan dalam bahagian ini merupakan cadangan yang boleh diubahsuai oleh guru. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tema Minggu Orientasi Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Hidupan Alam Hidupan Subtema Miggu Orientasi Perihal Diri Saya Anggota Badan Saya Keluarga Saya Sekolah Saya Kawan Saya Jiran Saya Kebersihan Keselamatan Diri Rumah Saya Emosi Diri Makanan Air Pasir Pakaian dan Aksesori Peralatan Haiwan Tumbuh-tumbuhan Modul Bertema 146 . gerakan dan nilai murni sebaik-baiknya diserapkan ke dalam setiap modul bertema. Jadual 1: Cadangan Tema dan Subtema Bil.

19 20 21 22 23 24 25 26 27 Tema Alam Sekitar Alam Fizikal Dunia Teknologi Dunia Teknologi Dunia Teknologi Negara saya Negara Saya Negara Saya Negara Saya Subtema Sayangi Alam Sekitar Cuaca Kenderaan Kemudahan Awam Pembinaan(construction) Perayaan di Malaysia Kemerdekaan Negara Lagu dan Muzik Tradisional Seni.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bil. Kraf dan Peralatan Tradisional Modul Bertema 147 .

Perkembangan Fizikal dan Estetika (PFK 1. bekerjasama dan bertanggungjawab.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.1. Sains dan Teknologi (ST 1. Selamat pagi cikgu. Bersoaljawab dengan murid berdasarkan gambar. Keterampilan Diri (PSE 1.2 8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz. Selamat pagi . Selamat pagi cikgu.6) Mendengar ucap selamat dan memberi respons secara bertatasusila. penghargaan dan sumbangan yang diterima. Main peranan memberi ucapan terima kasih kepada guru dan rakan-rakan. Perkembangan Fizikal  Pertandingan membutang pakaian Modul Bertema 148 . Pendidikan Moral (PM 4.sedih.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 2: Cadangan Aktiviti dan Standard Pembelajaran yang berkaitan dengan setiap Tema dan Subtema CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 1. (termasuk butang katup.1. bangsa.takut dan marah Permainan mimik muka Penerokaan  Membawa pelajar melawat ke persekitaran sekolah.1.butang cangkuk). hobi). Selamat pagi .1.sedih. Berlakon mengikut emosi -gembira .2) Menunjukkan sikap sistematik. (Melodi : Happy Birthday)      Bercerita tentang diri sendiri.1. jantina. BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI 1 Minggu Orientasi Minggu Orientasi Bahasa dan Komunikasi  Menyanyikan lagu ucapan selamat Cth: Selamat pagi cikgu. umur.2) Menceritakan tentang diri sendiri (contoh: nama.2) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan. Kemanusiaan (KM 1.takut dan marah.

(KM 1. Keterampilan Diri (PSE 1.1.hobi.1.1. Meneka perasaan berdasarkan gambar mimik muka Main peranan dalam pelbagai situasi yang menunjukkan sikap jujur. (KM 1.      Modul Bertema 149 . takut dan marah.1) Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan.2. teacher‟ 2 Diri Saya Perihal Diri Saya Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang perihal diri (keluarga. bangsa. keistimewaan.2) Menyatakan hak kanak-kanak.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.makanan kegemaran)  Bersoaljawab tentang kebolehan. (KM 1. rakan-rakan dan orang lain Kemanusiaan (KM 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Muzik dan Pergerakan  Sing a simple song – „Good morning. Main peranan memberi bantuan kepada ahli keluarga.2) Menyatakan kebolehan diri sendiri. (KM 1. Contoh: memulangkan barang yang dijumpai Membaca buku cerita tentang pemupukan nilai murni dalam diri kanak-kanak. (KM 1. sedih. (KM 1.umur. kekurangan diri sendiri dan mencadangkan cara mengatasi kelemahan kendiri.2.2) Menceritakan tentang diri sendiri(contoh : nama.3) Menceritakan pertumbuhan dan keperluan diri sejak lahir.3) Menyatakan tanggungjawab diri sebagai seorang murid.3.2. jantina. anak dan rakan.3) Mengenal kekurangan diri sendiri. Main peranan sebagai ibu dan anak.3. hobi).

lukisan.takut dan marah. (PSE 1.sedih.6) Menyatakan emosi mengikut situasi.hari ini dan esok.1.3) Menunjukkan cara menghormati orang dewasa. Bersoaljawab tentang aktiviti yang dilakukan pada hari semalam. (PM 6. lukisan. Kemas sekali. warga sekolah dan orang lain.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PSE 1. tingkahlaku. Bercerita tentang hobi masa lapang  Seni Visual dan Kraf  Mencari dan menampal gambar berkaitan dengan aktiviti kegemaran sendiri. Muzik.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira.2. sukan. (Melodi: This is the way)  Permainan `Pukul Berapa Datuk Harimau‟ Modul Bertema 150 .kanakkanak dan dewasa) Menunjukkan bakat sendiri melalui pelbagai aktiviti seperti nyanyian.1. rakan dan masyarakat setempat.2) Memberi bantuan kepada ahli keluarga.2.4) Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri..memakai baju. membaca dan lain-lain. Begini caranya memakai baju. Menyusun kad pertumbuhan (bayi. Pergerakan dan Permainan  Menyanyi lagu ”Begini caranya memakai baju” Memakai baju.1. (PSE 2.2.4) Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi.    Melengkapkan puzzle gambar-gambar emosi. (PSE 1.1. (PSE 1. Pendidikan Moral (PM 2.1.. (PSE 2.

Membasuh muka. (Contoh: Isnin.7) Menyanyikan melodi.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun. Menyanyikan lagu bertemakan nilai-nilai murni. (ST 10. m j12 tengah hari).1.1.1. Jaga kebersihan (Modul: This is the way)   Modul Bertema 151 .1.4) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa.2.1. Sains dan Teknologi (ST 10. (PM 10.3) Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang didengar (PM 10. Nyanyian lagu `Tujuh Hari Dalam Seminggu‟ Contoh: Rajin Adik Rajin Nyanyian lagu tentang makanan kegemaran Contoh : Hey Nasi Goreng Nyanyian lagu menjaga kebersihan diri Contoh: Beginilah cara membasuh muka.1.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti(Contoh: jam 7 pagi.1. membasuh muka. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok.4) Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan-rakan (PM 15. Beginilah cara membasuh muka.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan. (ST 10.2) Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan. Selasa) (ST 10.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PM 6.1. Kreativiti (KT 2.

(KTI 2.9) Menyanyi lagu mengikut tempo. Modul Bertema 152 .5. (BM 2.1.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.7.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3. (BM 3. (KT 3.6) Berlakon dengan menggunakan props.1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.1. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1.5) Main peranan mengikut imaginasi.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1. (KT 3.11.4.

perut.hidung bujur . mata.2) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a. sentuhan d.1. (ST 11.mata bulatan besar – kepala    Modul Bertema 153 . kening. Melakar bentuk tubuh badan rakan yang berbaring di atas kertas mahjung. kulit dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini.1. Menggunting kertas warna yang telah dilakarkan dengan bentuk berikut untuk membentuk muka. penglihatan b. dada. 3 Diri Saya Badan Saya Seni Visual dan Kraf  Melengkapkan gambar suai pasang bahagian tubuh badan manusia. (ST 3. siku. dagu. lutut. betis. peha.1. telinga.4) Menggunakan tangan untuk menguli.1.  Membentuk tubuh badan manusia menggunakan doh yang berbeza warna untuk anggota bahagian kiri dan kanan. kuku.2. bibir.6) Menggunakan jari untuk menggentel. pusat. (ST 3. dahi. tumit. Menggentel kertas tisu untuk menghasilkan gambar wajah dengan teknik kolaj. (PFK 1.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan iaitu: lidah.3) Mengenal pasti organ deria. (PFK 1.2) Mengenalpasti anggota badan kiri dan kanan.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3.5) Menggunakan jari untuk mencubit. bahu. hidu Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 1.   Menguli doh untuk membentuk model muka yang lengkap Mencubit kertas yang telah direndam di dalam air dan menampal kertas tersebut pada belon yang telah ditiup untuk menghasilkan topeng muka. pipi. lidah. segitiga . hidung. pendengaran c.mulut bulatan kecil .1.

5) Menggunakan jari untuk mencubit. (KTI 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 3.1.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk.6) Menggerakkan anggota badan Melakar bentuk tapak tangan dan mewarnakannya. Muzik dan Pergerakan  Nyanyi lagu ‟Kalau Anda Gembira‟ Kalau anda gembira genggam jari.1.4. Kalau anda gembira genggam jari. Menggunting gambar manusia beranggota lengkap daripada kertas majalah dan menampalnya secara bertindih-tindih di atas kertas lukisan untuk menghasilkan montaj.  Mengikut arahan guru untuk membuat pergerakan berikut: .melompat setempat . (KTI 2. (genggam jari 2 kali) Kalau anda gembira katakan pada saya. (PFK 1.1.1. Modul Bertema 154 . (PFK 1. Kreativiti (KTI 2.4.1.melompat sambil menepuk tangan Kesihatan  Menggosok gigi dengan cara yang betul. (genggam jari 2 kali) Kalau anda gembira genggam jari.melompat 3 kali .5) Menggosok gigi dengan cara yang betul.6) Menggunakan jari untuk menggentel.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik. (PFK1. Perkembangan Fizikal  Menggerakkan anggota badan dalam aktiviti senamrobik. (KTI 2. (PFK 1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (KTI 2.4.1.4) Menyatakan perasaan terhadap muzik yang didengar.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.1.7) Menggunakan jari untuk memicit. (PFK1.4) Menggunakan tangan untuk menguli.1.

(BM 3.Tap sambil membilang jari tangan dengan kiraan 1-5 secara menaik dan menurun. (BM 2. tali. satu jari. (BM 2.4. sembunyi. (BM 2. Apa khabar hari ini. (BM 3.tap. masa dan tenaga.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang.7) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik meggunakan alat seperti riben.7.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. (genggam jari 2 kali) (Ulang dengan lain-lain perkataan)  Menyanyi lagu Jari. Satu jari tap. Satu jari tap. tap.5. Tap.  Modul Bertema 155 . ( Ulang lagi lagu ini dengan menggantikan nombor hingga 5 )  Menyanyi lagu.4.1. Ku letakkan di pinggang. mana ibu. Ku rapatkan di sisi. Lagu: Jari Tap. (Tukar lirik dengan nama-nama jari yang lain: telunjuk. Tap. tunjuk bawah. Tunjuk atas.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. gelung rotan. ( jari kanan ) Sini saya.1.1. ‘Anggota Badan’ Tangan ku di kepala. (KT 3. Apa khabar hari ini.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. tap. manis. sini saya.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. kelingking ) Menyanyi lagu.tap. ‘Mana Ibu’ Mana ibu.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (KTI 2.11.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Dan juga di bahu. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Sembunyi. Tap Satu jari. tengah.

(BM 4. Tepuk tangan gembira. Modul Bertema 156 .2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Menulis angka 1-5 satu persatu dengan betul di belakang kawan. Membaca buku tentang bahagian badan.     Menyalin perkataan nama-nama bahagian badan di dalam lembaran kerja.2.la.la.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4. Penerokaan  Melawat dan meneroka persekitaran sekolah menggunakan organ deria dan merekod hasil lawatan dalam borang merekod yang disediakan.la.  Menyanyi sambil membuat gerakan Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang fungsi organ deria dan menampal gambar organ deria seperti mata. La.la.la. jemari ku menari. telinga dan lidah pada carta gambar wajah yang kosong. Ku angkat tanganku.la. Bersoaljawab tentang alatan menggosok gigi. hidung.

telinga dan muka.Angkat tangan kanan .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Murid meneka bunyi yang dibuat oleh guru seperti bunyi tepuk tangan. Melihat carta 7 langkah mencuci tangan yang betul Bersoaljawab tentang cara menjaga kebersihan tubuh badan yang lain seperti rambut. gigi. petik jari. hentak kaki dan ketuk meja.Sentuh telinga kiri Modul Bertema 157 . Permainan  Pertandingan siapa cepat dalam mengikut arahan guru untuk melakukan gerakan seperti berikut : Contoh: . kuku. Pendidikan Islam  Melihat dan mengenal anggota wuduk dengan menggunakan kad gambar.    Menyentuh dan menyebut anggota wuduk masing-masing.

5) Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga.1.1. keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan.2) Bercerita tentang rumah kediaman sendiri.2) Bercerita tentang kebaikan ahli keluarga (PM 6.1.2.3) Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga(ikut situasi keluarga). „Sayang Keluarga‟. (KM 2. (KM 2. Mewarnakan gambar yang menunjukkan sikap hormatkan ahli keluarga Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu. Pendidikan Moral (PM 7.1. (PM 7. (PM 7. (PM 10.   Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 2.  Modul Bertema 158 . Membaca buku atau menonton video yang bertemakan keluarga.1.1.1. berbincang tentang sebabnya perlu menyayangi keluarga dan bagaimana menunjukkan sifat kasih sayang kepada ahli keluarga Membina buku skrap yang menunjukkan suasana atau situasi berkasih sayang di dalam ahli keluarga.2) Menceritakan salasilah keluarga terdekat.1. rakan dan guru.6) Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.4) Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga.2) Menyatakan dan menunjukkan taat 4 Diri Saya Keluarga Saya Seni Visual dan Kraf  Melengkapkan rajah salasilah keluarga terdekat dengan gambar sebenar.5) Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga. (PM 7.   Melukis gambar rumah dan menceritakan tentang rumah tersebut. Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang peranan dan tanggungjawab ahli keluarga.

Kreativiti (KTI 1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 3. (BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Mendengar cerita tentang akibat daripada bercakap bohong. (KTI 1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. makan bersama-sama ahli keluarga dan lain-lain lagi.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus.1.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 2.5.2. Bersoaljawab tentang mengapa perlu sayang dan hormat kepada ahli keluarga.11.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN dan hormat kepada ahli keluarga.     Modul Bertema 159 .1.7. (BM 3. Bercerita menggunakan kad situasi yang melibatkan ahli keluarga seperti bersalam dengan ibu bapa ketika hendak ke sekolah. Main peranan tentang sesuatu situasi yang melibatkan ahli keluarga dan memerlukan watak yang bercakap benar. Bercerita tentang kebaikan setiap ahli keluarga terutamanya ibu dan bapa.

1. Bermain blok secara berkumpulan dan bekerjasama menghasilkan binaan bangunan.2. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok.(Contoh: jam 7 pagi.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam. luar.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang: depan. apa yang dilakukan waktu pagi. dalam. bulat. jam 12 tengah hari) (ST 10. atas. Selasa) (ST 10.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti. (BM 4.petang dan malam.2. (ST 2.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun (ST 11. tengahari . (ST 10. bawah. Bermain di taman permainan prasekolah Pertandingan mencuci pinggan dan cawan selepas makan.  Main peranan (cikgu-murid) secara berkumpulan. Modul Bertema 160 .6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1. segiempat tepat dan segiempat sama.1.   Permainan mencari benda tersembunyi. 5 Diri Saya Sekolah Saya Permainan  Permainan menggunakan waktu.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan.1.1. belakang. Sains dan Teknologi (ST 10.6) Memerhati dan mengenal bentukbentuk di persekitaran (ST 11.1. (Isnin.2.   Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang aktiviti rutin yang dilakukan di sekolah seharian.2) Mengecam bentuk segitiga.

Menyusun buku dan mengemas pusat pembelajaran.6) Melukis rupa geometri iaitu segitiga.coklat.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA    CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2. Berbual tentang gambar mengenai        Modul Bertema 161 . biru. kuning.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. Kreativiti (KTI 1. Membuat giliran murid yang bertugas membantu menyediakan peralatan di meja makan.5) Memerhati warna-warna di persekitaran dan mengenalpasti warna merah. segiempat. Mengenalpasti huruf vokal yang terdapat pada nama rakan. Bermain teka nama alatan yang terdapat di dalam kelas. bujur.2) Membuat pelbagai binaan ( menggunakan bahan seperti blok. (ST 12.2.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh (ST 2.1. lebih nipis).2. Melakonkan situasi datang dan pulang dari sekolah. Bersoaljawab tentang peraturan di dalam kelas dan mengetahui peranan setiap murid. hitam. bulat.3. (KTI 1. lebih ringan). (ST 12. Main peranan ketika ingin meminjam barang daripada kawan. merah jambu. pasir ) mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya. (ST 2. jingga.2.3. Menyebut nama guru. putih.1.3) Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal.2) Membandingkan berat objek (lebih berat. Membaca buku cerita kisah teladan berkaitan dengan menepati masa ke sekolah. ungu. hijau.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.2. (KTI 1.

1. Lawatan ke sekitar sekolah ( pejabat.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1.1. kantin.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai kecederaan murid di sekolah.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. ketebalan dan berat barangan dalam kelas.4.4) Menyebut nama sekolah. (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Melawat dan membersihkan taman bunga Lawatan ke sekitar sekolah dan mengenalpasti bentuk-bentuk yang terdapat pada persekitaran. (KM 4.    Membandingkan saiz. Nyanyian lagu ‟Selamat Pagi Cikgu‟ Modul Bertema 162 . perpustakaan )   Muzik dan Pergerakan    Menyanyi lagu 7 hari seminggu.5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas. bilik guru.5.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. padang. Memperkenalkan lagu sekolah dan menyanyi dengan sebutan yang jelas. (BM 2.1.1. rekod dalam bentuk lukisan. Kemanusiaan (KM 4.2.1. (BM 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Penerokaan dan Lawatan  Mengecam warna-warna yang terdapat pada mural di sekitar sekolah . Melawat sekitar sekolah dan menyatakan dengan jelas nama / alamat sekolah secara lisan.  Menjaga kebersihan sekolah. (KM 4.

Melakar peta kedudukan sekolah menggunakan krayon.7.1. Membuat lipatan bentuk sekolah Membina pelbagai jenis bangunan yang berlainan saiz menggunakan kotak-kotak kecil.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 4. Sambung titiik-titik lakaran gambar bangunan sekolah.7) Membilang secara menaik 1-10 dan menurun 10-1 Modul Bertema 163 . (BM 4. (BM 3. (BM 3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.11.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2. Seni dan Kraf  Membuat binaan bangunan menggunakan blok kayu    Mewarna gambar pemandangan sekolah dengan teliti dan kemas . Sains dan Teknologi (ST 7.     6 Diri Saya Kawan Saya Seni dan Kraf  Memerhati rupa bentuk muka rakan dan melukisnya. Melukis bentuk-bentuk geometri dan menggabungkannya menjadi sebuah bangunan. Menggunting kertas manila menjadi bentuk bangunan sekolah.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2.

kening. Memulangkan barang selepas meminjam.1.3.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain.2. (KM 5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2. (ST 2.  Berbual berdasarkan gambar situasi menolong rakan yang di dalam kesusahan. (PSE 3. bahu. (KM 5. dagu.2) Bercerita tentang rakan. (PSE 3.  Modul Bertema 164 .5) Bertanya dengan penuh keyakinan. Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab dengan rakan-rakan secara berkumpulan untuk mengetahui latar belakang mereka. Membuat boneka kawan Muzik dan Pergerakan  Menyanyi sambil membuat pergerakan dalam kumpulan ( lagu kawan saya ) Penerokaaan  Memerhati perbezaan rambut. Kemanusiaan (KM 3.4) Bergaul mesra dan tolong menolong Perkembangan Sosioemosi (PSE 2.1.1.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan.1.  Memerhati dan menamakan bahagian tubuh badan rakan seperti lidah.6) Menghormati hak orang lain seperti: a. siku. b.1. bentuk muka dan ketinggian rakan dan menceritakan perbezaan itu.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan. dahi. (ST 3.1. dan sebagainya.1. contohnya rakan yang mengalami kecederaan. bibir. pipi.3) Menyatakan faedah berkawan. Berbincang dengan rakan secara sopan dan menghormati pendapat orang lain semasa membuat perancangan membersihkan kelas/gotong royong.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek-objek yang diperhatikan.

2. (KTI 1. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam.2.2.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. (PM 14. (PM 14. Pendidikan Moral (PM 14.2. Modul Bertema 165 .10) Menyanyi dengan sebutan yang jelas (KTI 2.13) Menyanyi dengan gerakan.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN c.1. Memasak  Mari memasak : pertandingan menyediakan hidangan bersama rakan untuk minuman petang.2) Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu. (KTI 1.2.2.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa manjalankan aktiviti kumpulan.1. Kreativiti (KTI 1.1) Saling berkongsi dalam mengguna kan barang dan peralatan di dalam kelas. Permainan  Mencari rakan berdasarkan kad nama bergambar. Membaca buku tentang kawan. (KTI 2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.

2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Modul Bertema 166 .4. (BM 3. Kemanusiaan (KM 5.11.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. 7 Diri Saya Jiran Saya Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang jiran.1.1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2. (BM 4.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2. (BM 2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2. (BM 3.5.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.7.3) Menyatakan faedah berkawan.

1.2. (PM 14. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Perkembangan Sosioemosi (PSE 3. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain. Melafazkan pantun empat kerat berkaitan jiran. (KM 5. menziarahi jiran yang sakit dengan bimbingan guru.2. Mendengar cerita berkaitan dengan jiran dan menceritakan semula cerita tersebut. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam.2.4) Bergaul mesra dan tolong menolong. (KM 5.1. (PSE 3. b. Pendidikan Moral (PM 14.6) Menghormati hak orang lain seperti: a. kenduri.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA      CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 5.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu. Modul Bertema 167 .2) Menyatakan kaum di Malaysia. Lakonan / simulasi tentang aktiviti yang dilakukan bersama jiran.1. Membina carta jiran mengikut kaum di persekitaran.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa manjalankan aktiviti kumpulan.  Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan jiran. Seni dan Kraf  Melukis gambar tentang jiran.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain.1. c. Melakonkan watak jiran pelbagai kaum dalam situasi gotong royong. Memulangkan barang selepas meminjam.2. Kuiz meneka pekerjaan jiran berpandukan lakonan secara berkumpulan.

(BM 2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.5.2. (BM 4.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.1.11.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 4.1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.7.2. (BM 2.13) Menyanyi dengan gerakan. (KTI 1.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2. (BM 3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.4. (BM 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Modul Bertema 168 . Kreativiti (KTI 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.

4) Menjaga kebersihan pakaian.8) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri. (PFK 4.2) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit seperti menutup mulut bila bersin dan batuk.2. Modul Bertema 169 .8) Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki. sesuai dan kemas.1.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. (PFK 3.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan. (PFK 4.6) Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri. berus gigi. Membincangkan cara bagaimana untuk mengelakkan penyakit seperti menutup mulut apabila bersin atau batuk.1.1.1.1. (PFK 4.1. (PFK 4. (PFK 4. (PFK 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 3.9) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan. sikat.7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih. Bahasa dan Komunikasi  Menyambung cerita bagaimana menjaga kebersihan barangan sendiri seperti sapu tangan.1.   Melakonkan cara membersihkan pakaian dan peralatan dalam situasi yang sebenar.1. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi sambil membuat aksi bagaimana cara membersih peralatan peribadi. 8 Diri Saya Kebersihan Seni dan Kraf  Menyusun kad gambar cara membersih pakaian mengikut urutan dan melekatkannya atas kertas manila untuk dijadikan satu poster. (PFK 4.

(BM 4.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.1. Kreativiti (KTI 2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 3.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 3.13) Menyanyi dengan gerakan.7.2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.4.5. Modul Bertema 170 . (BM 4.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.11.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2.

Cadangkan tindakan yang perlu diambil.2.2. lokasi tempat tinggal (alamat) dan nombor telefon keluarga. taman permainan. alatan permainan    Lakonan secara berkumpulan pelbagai situasi yang bahaya. (PFK 5.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. nama prasekolah. lokasi tempat tinggal (alamat) dan nombor telefon keluarga secara bergilir-gilir. (PFK 5. Menunjukkan pelbagai gambar yang berkaitan dan minta murid mengasingkan  Modul Bertema 171 . benda tajam c.6) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit. nama ibubapa. lari dan memberitahu orang dewasa.  Menjalankan simulasi keadaan kebakaran di sekolah dan tindakan yang harus dilakukan. 9 Diri Saya Keselamatan Diri Bahasa dan Komunikasi  Murid menyebut nama sendiri. minta murid memberi pandangan. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 5.2. (PFK 5. Membuat lakonan rakan yang cedera akibat terjatuh semasa bermain.9) Menyatakan cara menghindari sumber. alatan elektrik b. (PFK 5. Menonton cerita teladan yang berkaitan dengan menjaga keselamatan diri semasa di rumah. nama ibubapa. kecederaan atau penderaan.5) Menyebut nama sendiri.7) Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan.2.2.8) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1. tempat dan situasi yang membahayakan seperti: a. nama prasekolah.2.2. (PFK 5.10) Menjaga keselamatan diri.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN d.3. tempat awam (PFK 5.5) Mengenal anggota sulit. banjir. taman permainan d. melintas jalan raya e. (PFK 5.3. (PFK 5.8) Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali.2. berlaku kemalangan. sekolah c. tempat awam (PFK 5.3) Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a. Bersoaljawab tentang kemalangan yang sering berlaku di rumah.4) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai licin.1.1. Mengumpul pelbagai gambar berkaitan situasi yang membahayakan diri dan membuat buku skrap mengikut kategori. benda / bahan yang bahaya dan tidak bahaya. sekolah dan taman permainan. Menyusun gambar mengikut urutan peristiwa dan menceritakan peristiwa itu (Contohnya: bermain di tepi jalan raya. (PFK 5. (PFK 5.3. Membimbing murid membaca keratan akhbar berkaitan isu-isu keselamatan      Modul Bertema 172 .6) Mengenal dan menceritakan tentang contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat. tempat sunyi f. (PFK 5.7) Mengamalkan sikap asertif bila menghadapi situasi yang tidak selamat.   Simulasi keadaan kebakaran dan anggota penyelamat menjalankan tugas. masuk hospital ) Menyatakan kepentingan menjaga bahagian sulit badan kita dan batasbatasnya antara lelaki dan perempuan Berbincang dengan murid tentang bahaya mengikut orang yang tidak dikenali dan cara mengelak daripada di dekati orang yang tidak dikenali.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang merbahaya.3. rumah b.

Kreativiti (KTI 1. ( kes penculikan.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.6) Berlakon dengan menggunakan props.5) Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian. Bawa murid ke dapur dan tunjuk cara  Modul Bertema 173 . Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Seni dan Kraf  Mewarna gambar pelbagai situasi berkaitan keselamatan  Membuat poster cegah kemalangan secara berkumpulan dan pamerkan di luar kelas.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. kemalangan dan bencana alam ).2.1.4. Cop simbol atau perkataan pada baju. (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN kebakaran.  Menggunakan gunting dengan cara yang betul dalam aktiviti dengan bimbingan guru. penderaan. (KTI 1. (PFK 5.lantai licin  Sila berbaris   (KT 3.1..1) Menceritakan perkara yang Amali  Mop lantai bilik air yang licin secara berkumpulan. (KT 3.2. jalan raya.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1. (BM 2.5) Main peranan mengikut imaginasi.T ( Contoh: „berhati-hati di jalan raya’ ) Membuat kad besar tentang panduan keselamatan dan lekat di bahagian kelas  Mari bermain dengan selamat  Utamakan keselamatan  Awas.1.1.

(BM 3. (BM 4.  Muzik dan Pergerakan  Menyanyi dan melakukan pergerakan berdasarkan lagu yang berkaitan dengan keselamatan. yang betul menghulur gunting. bulat. warna. (BM 2. (ST 11. bentuk.  Menyanyi tanpa muzik lagu yang berkaitan dengan keselamatan 10 Diri Saya Rumah Saya Penerokaan  Pertandingan mencari bentuk-bentuk yang terdapat di persekitaran dan menghasilkan gambar rumah daripada bentuk-bentuk itu.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang: depan. (ST 11.5. (BM 3. atas.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2. dalam. bawa.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.  Menunjukkan kepada murid contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat menggunakan anak patung.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.7. belakang. luar.11.2) Mengecam bentuk segitiga. Sains Teknologi (ST 2.6) Memerhati dan mengenal bentukbentuk di persekitaran. Modul Bertema 174 .1.2.   Mengelas pelbagai rumah mengikut ciri seperti saiz.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. pisau atau benda lain yang tajam. (BM 4. Bawa murid ke taman permainan dan tunjukkan bahaya yang akan terjadi jika tidak mengambil langkah-langkah keselamatan. Merekabentuk pelbagai binaan bangunan.

.tebal.6) Melukis rupa geometrik iaitu segitiga. bulat.   Bahasa dan Komunikasi  Murid bercerita tentang rumah mereka.te + res.2.1. (ST 12.3) Berbual menggunakan ayat yang Modul Bertema 175 .bentuk geometrik iaitu segitiga. segiempat. Membuat origamui ‟Rumah Idaman Saya‟ Murid membuat buku skrap tentang bahagian-bahagian rumah (Contohnya: bilik tetamu.  Melukis dan mewarnakan gambar ‟Rumah Idaman Saya‟ dan menceritakan tentang rumah idaman ini.ru + mah.rendah.1.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz: besar. Bahasa (BM 2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. tinggi.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh Kreativiti (KTI 1. bilik tidur. (ST 12. .  Pertandingan memadan suku kata untuk membentuk perkataan yang berkaitan dengan rumah. Seni dan Kraf  Menghasilkan gambar rumah menggunakan bentuk. .  Pertandingan membuat binaan rumah menggunakan blok atau bahan lain.3. bujur.nipis. panjang. bilik air. kecil.2.3.pa + pan. (KTI 1. pendek.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. taman) (ST 2. (KTI 1.2) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri (menggunakan bahan seperti blok.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN segi empat tepat dan segi empat sama. segiempat. dapur.2. bujur. bulat. pasir) dan menceritakan pembinaannya.

(BM 3.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.Rumah pangsa . (BM 3.5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN mudah dengan sebutan yang betul.Rumah banglo .2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Pertandingan memadan gambar dan perkataan .1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 4.2. (BM 2. (BM 2.7. (BM 2. (BM 4.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah Modul Bertema 176 .Rumah panjang 11 Diri Saya Emosi Diri Bahasa dan Komunikasi  Meneka aksi perasaan yang dilakukan oleh guru  Meneka aksi perasaan yang tunjukkan oleh Perkembangan Sosioemosi (PSE 1.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.Rumah teres .1.4.2.Rumah papan .2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.

sedih.9) Mengenal elemen dan alat muzik(had kepada gendang. (KTI 1.3.8) Mengenal elemen muzik:  kuat – lembut  cepat – lambat  tinggi – rendah  panjang – pendek  sedih – gembira . (PSE 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira.4. lukisan dan tingkah laku.1. takut dan marah.  Menyebut perkataan yang lahir dari perasaan gembira.bersemangat (KTI 2. takut marah. alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. (KTI 1. Seni dan Kraf  Membuat boneka mudah dan gunakan boneka untuk menunjukkan emosi.2. guru melalui kad gambar  Menggambarkan aksi perasaan gembira dan sedih  Menyatakan perkara yang boleh menimbulkan perasaan gembira.2. (KTI 2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.  Mendengar cerita berkaitan dengan emosi diri. Modul Bertema 177 . sedih.4. takut dan marah Kreativiti (KTI 1. sedih. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu yang berkaitan dengan emosi.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.

2.5.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1.4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1. (BM 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 4.11.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.10) Bercerita(talk about) tentang muzik yang diperdengarkan.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.4.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.7. (KTI 2. Modul Bertema 178 . (BM 2. (BM 3. (BM 3.

(ST 2. (ST 9.1.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 3. Main peranan aktiviti menjual dan membeli makanan.1.2. masin.    Bersoaljawab berdasarkan carta piramid makanan. (ST 9. daun pandan). contoh manis. pahit.7) Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi Berbual tentang makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi.1. masam.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4. .makan malam  Mengadakan simulasi jual beli makanan di mana murid belajar mengecam duit yang berlainan nilai dan memberi jumlah wang yang betul. ikan kering.1) Mengecam duit yang berlainan nilai.sarapan pagi . tawar.3. sabun. 12 Alam Bahan Makanan Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab berdasarkan gambar tentang makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat.  Berbual tentang jenis makanan yang sesuai mengikut waktu makan. Modul Bertema 179 .6) Mengumpulkan objek-objek mengikut bau. (ST 9.5) Mengasingkan makanan mengikut rasa.1.3.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib/urutan. (ST 2.3. Sains dan Teknologi (ST 2.makan tengahari . (Contoh objek: belacan.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan.

3) Mencuba cara makan pelbagai kaum Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (PFK 1.   Meneka makanan berdasarkan bau atau rasa Mengenal makanan yang rosak dan basi. cucur udang. cucur udang. dumpling. jemput-jemput pisang. (BM 2. jemput-jemput pisang. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.6.3) Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. popiah. (PFK 3. dumpling.5) Menyatakan jenis makanan yang sesuai mengikut waktu makan.14) Menyurih menggunakan templet atau objek.4) Mengenal makanan yang rosak dan basi.  Modul Bertema 180 .1.2.6.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Penerokaan  Mengasingkan makanan mengikut rasa. Kemanusiaan (KM 7. (tidak perlu buat semua)  Mencuba cara makan pelbagai kaum di Malaysia Seni dan Kraf  Menyediakan duit kertas untuk tujuan simulasi jual beli makanan. (KM 7. Menghiaskan gerai makanan untuk tujuan simulasi jual beli makanan. (PFK 3.2.4.2) Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde.2. lempeng pisang.  Menyurih duit syiling untuk menghasilkan duit kertas untuk tujuan simulasi jual beli makanan. popiah. lempeng pisang.2.1. Memasak  Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 3.

Memerhatikan perubahan air kepada wap air bila air mendidih.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.4. (contoh aktiviti: objek mana yang akan tenggelam dan timbul. 13 Alam Bahan Air Penerokaan  Meletakkan ais dalam gelas dan memerhatikan perubahan keadaan daripada ais kepada air dan wap air.11.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1. (BM 4. air objek tenggelam dan Sains dan Teknologi (ST 4.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas. (BM 3.2.5.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Memerhatikan timbul. (ST 4. (ST 2. (BM 3. (BM 4.1) Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul. Menuang bentuk.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat)    dalam bekas pelbagai Modul Bertema 181 .2) Memerhati proses perubahan keadaan ais kepada air dan wap air.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.7.

menyediakan sup kacang Bahasa dan Komunikasi  Membaca buku yang berkaitan dengan air.  Seni dan Kraf  Melukis menggunakan warna dan air.1. gula dan pasir untuk memerhatikan sama ada ia larut dalam air.2. kertas meyerap air. Mencuci sapu tangan menggunakan air.12) Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk seperti botol. gelas.4) Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air (Contoh: kapas menyerap air. pasir tidak larut dalam air) (ST 4. (ST 2. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu yang berkaitan dengan air Modul Bertema 182 . Meletakkan bahan seperti kertas dan plastik dalam air untuk melihat sama ada ia serap air atau tidak.1. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 1.8) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan.  Membuat kapal kertas dan membuat pertandingan perlumbaan kapal kertas.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian seperti:  Bagaimana mengeringkan baju yang basah  membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya (ST 2.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA    CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2.5. kepingan plastik tidak menyerap air). Sukaneka pertandingan menuang air ke dalam botol. Mencampurkan air kepada bahan seperti garam.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan (ST 4.3) Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air. cawan. Memasak  Membantu merah.1.

Modul Bertema 183 . (BM 2. (BM 2.4.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. (KTI 1.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya.1. (KTI 1.1. air terjun. Membuat pergerakan badan seperti air sungai mengalir. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. ombak.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kreativiti (KTI 1.1.2. (KT 3.13) Menyanyi dengan gerakan.1. (KTI 2. (BM 2.1. masa dan tenaga.

batu dan pasir). Mengasingkan pasir dan batu melalui proses penapisan Mengasingkan air dan pasir melalui proses penurasan. pendek tinggi. pasir basah dan pasir kering.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek-objek yang diperhatikan (Contoh objek-objek: butang yang berlainan corak. Membanding beza pasir sungai dan pasir laut dari aspek tekstur dan warna.5. (ST 2. 14 Alam Bahan Pasir Penerokaan  Menimbang pasir menggunakan alat penimbang      Bermain pasir dan membuat istana pasir Membentuk pasir menjadi bentuk-bentuk tertentu dengan acuan. kecil. (ST 2. (BM 4.1. pasir dan lumpur. nipis.1.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian seperti :  Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir Modul Bertema 184 . tebal.7.11.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Sains dan Teknologi (ST 2.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz besar. rendah.2.2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. panjang.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. (BM 3.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 4.1.7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh: pasir kering dengan pasir basah; permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar). Pendidikan Moral (PM 12.1.1) Menjayakan aktiviti secara berkumpulan. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 4.1.4) Menjaga kebersihan pakaian. (PFK 4.1.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan. (PFK 4.1. 6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. Kreativiti (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.

   

Membasuh peralatan yang digunakan dengan betul selepas bermain pasir. Meramas pasir Membanding beza antara pasir kering dan basah. Mengisi pasir di dalam beg plastik mengikut ukuran bukan piawai (Contoh: satu beg pasir bersamaan 3 cawan pasir dan mengira jumlah beg pasir).

Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang tempat dimana pasir boleh dijumpai.    Berbincang tentang kejadian pasir Bercerita tentang kegunaan pasir Mencari perkataan nama tempat yang berkaitan dengan pasir: Pasir Panjang, Ujong Pasir. Membuat buku skrap tentang jenis-jenis pasir. Menulis huruf atau perkataan di atas pasir

 

Modul Bertema

185

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1.2.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. (KIT 2.3.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi. (KTI 2.3.4) Memainkan alat improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian. (KTI 2.3.5) Menghasilkan bunyi untuk memberi kesan kepada situasi (contoh: cerita, puisi). Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.

Seni dan kraf  Membuat kolaj menggunakan pasir halus     Membuat kolum daripada pasir berwarna Membuat jam masa daripada botol. Menggunting kertas pasir menjadi pelbagai bentuk. Menghias cawan dengan pasir berwarna dan daun kering.

Muzik dan Pergerakan  Menghasilkan marakas daripada botol dan pasir dan menggunanya untuk mengiringi nyanyian.  Menyanyi dan membuat pergerakan kreatif lagu “Sungai”

Permainan  Pertandingan mengisi pasir ke dalam botol.

Modul Bertema

186

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

15

Alam Bahan

Pakaian dan Aksesori

Penerokaan  Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama.   Permainan menguntai butang / manik mengikut warna. Mengasingkan objek dan membuat perbandingan.

Sains dan Teknologi (ST 2.1.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek yang diperhatikan (Contoh: pelbagai jenis butang). (ST 6.2.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak, lebih atau kurang. (ST 2.3.4) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: Saiz (besar dan kecil, panjang dan pendek) Tekstur (licin dan kasar) Berat (berat dan ringan) Jumlah (banyak dan sedikit) (ST 2.3.5) Mengumpulkan objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama: a. Warna dan bentuk b. Saiz dan bentuk

Seni dan Kraf  Membuat kolaj berdasarkan satu ciri.    Membuat lipatan baju mengikut saiz. Merekacipta gelang atau rantai. Menggunting dan menampal untuk

Modul Bertema

187

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN c. Warna dan saiz (Contoh: segitiga hijau, bulat kecil) (ST 6.1.1) Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut, sarung tangan. (ST 6.1.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring, kasut dengan sarung kaki. (ST 6.1.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama. (matching equal and unequal groups) (ST 6.4.3) Mengecam corak berulang di persekitaran. (ST 6.4.4) Melengkapkan corak berulang yang diberi. (ST 6.4.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya. (ST 9.1.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 9.1.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib.

 

menghasilkan satu bentuk yang bermakna. Melipat pelbagai jenis pakaian . Melipat menghasilkan pelbagai bentuk .

Bahasa dan Komunikasi  Memadankan objek secara berpasangan seperti kasut,sarung tangan.     Menjalankan aktiviti jual beli dan membuat simulasi tukar duit. Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia berdasarkan kad gambar. Menonton pertunjukkan fesyen pakaian melalui audio visual. Memadan pakaian mengikut kaum.

Permainan  Permainan mencari pasangan mengikut arahan. a. Pakaian sama jenis b. Pakaian tidak sama jenis   Pertandingan memakai pakaian Permainan siapa paling cepat menyarung

Modul Bertema

188

2.2. Pertandingan memakai tali pinggang dengan cara yang betul dan kemas. baju.10) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan (PFK 1. (PFK 1. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 1. beg (PFK 1.7) Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbinga.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli.1.2.2.9) Menggunakan tangan untuk menzip seluar.1.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk (PFK 1.   Menguntai menggunakan pelbagai jenis manik dan tali.11) Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali Modul Bertema 189 .8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup. (PFK 1.2.1. butang cangkuk (PFK 1.14) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek sarung kaki dan sarung tangan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 9.

1. (KTI 1.2.2. (BM 2.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Bahasa (BM 2. Kemanusiaan (KM 7.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 1.1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Modul Bertema 190 .5.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.13) Memakai tali pinggang dengan bimbingan.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. Kreativiti (KTI 1. (BM 2.2) Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia. (BM 2.4.

16 Alam Bahan Peralatan Penerokaan  Aktiviti mengukur panjang dan tinggi objek dengan menggunakan ukuran seperti jengkal. (ST 2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.lidah.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1.2.hidung.tapak kaki dan batang straw. Pertandingan mengelaskan peralatan.mata.2.  Mengumpulkan peralatan mengikut fungsinya.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.panjang dan pendek)   Modul Bertema 191 . tapak kaki. (besar dan kecil.11. buku.7. (ST 8. (BM 4.4) Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai seperti jengkal. Sains dan Teknologi (ST 2.1. (BM 3.3) Membandingkan dan mengumpulkan objek mengikut satu ciri a.kulit dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini.  Menguji sama ada peralatan (contohnya bola) tenggelam atau timbul di air.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Projek membina rakit daripada straw dengan menggunakan peralatan yang sesuai. saiz. (ST 3. straw.3. (BM 4.2.2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga nilai 10.3) Mengenalpasti organ deria.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.telinga.

tidak sama. (ST 2. Muzik dan Pergerakan  Murid menyanyikan lagu berkaitan dengan peralatan.membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya . Seni dan Kraf  Mewarnakan gambar peralatan. tampi Modul Bertema 192 . .1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang dibuat dengan bimbingan. sama b. Aktiviti demonstrasi  Aktiviti tunjuk cara untuk mengendalikan alatan yang merbahaya seperti pisau dan gunting.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas (ST 6. kasut dengan sarung kaki.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN b. (ST 2. berat (berat dan ringan) (ST 2.  Mengesan objek yang boleh tertarik pada magnet. bubu.  Aktiviti membersihakan peralatan yang telah digunakan.3. tekstur. lebih atau kurang.4.(licin dan kasar) c. labu.2) Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah harian seperti.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring.1. (ST 6.mengeringkan baju yang basah .1.membersihkan air yang kotor menggunakan pasir (ST 6.2.melipat kertas untuk membuat replika peralatan. Bahasa dan Komunikasi  Membuat buku skrap tentang peralatan-peralatan tradisional seperti nyiru.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a.5.  Aktiviti origami .

2. (ST 4.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. Modul Bertema 193 .11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang bahaya (PFK 4.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan.1.1.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib. (ST 9. (PFK 1. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 1.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 9.6) Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain.5) Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek.1.1) Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian. (ST 4.1. (ST 9.1.1.1.13) Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol (PFK 5.

dumpling.5.2) Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif Kreativiti (KTI 1. cucur udang.1. (KTI 1. (KM 4.2) Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde.1. (KTI 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 7. Modul Bertema 194 .2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri (PSE 3.6.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.jemput-jemput pisang.2.1.1.lempeng pisang. Perkembangan Sosio emosi (PSE 2.popiah.3.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas – meletakkan barangan di tempat asal.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. (KM 7.

5.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.7.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Modul Bertema 195 .11. (BM 3.2.4.1.2. (BM 4. (BM 4.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2. (BM 2. (BM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.

5.kenderaan tidak bertayar    Menonton tayangan video tentang caracara yang betul untuk melintas jalan raya.kenderaan bertayar empat .1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.9) Menyatakan cara menghindari sumber. 17 Dunia Teknologi Pengangkutan Penerokaan  Mengasingkan kad gambar kenderaan di darat.6) Berlakon dengan menggunakan props.3.2. Modul Bertema 196 .4. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 2.kenderaan bertayar dua . (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 2. Bahasa dan Komunikasi  Menghasilkan buku skrap berikut: . Melakonkan semula dengan yang telah ditonton dalam tayangan video keselamatan di jalan raya.1. di air dan di udara.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2. Bersoaljawab tentang tayangan video tersebut.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 5. tempat dan situasi yang membahayakan seperti melintas jalan raya Kreativiti (KT 3.8) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan.1.

2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. Modul Bertema 197 .7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.11.7.3. pasir) mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya.     simbol Menamakan simbol-simbol yang terdapat pada jalan raya dengan bimbingan guru. (BM 4.2. Kemanusiaan (KM 8. Bercerita semula cerita yang didengar berkaitan dengan penggunaan kemudahan awam.2) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti :  Tempat pembuangan sampah  Tanda lalulintas  Tempat untuk orang cacat Sains dan Teknologi (ST 12. (ST 12.1) Membina satu lingkungan yang lengkap. Menamakan jenis-jenis kemudahan awam yang diketahui.3. Lakonan membeli setem dan mengepos surat di pejabat pos. (BM 3.2.2. 18 Dunia Teknologi Kemudahan Awam Komunikasi  Mengecam dan membezakan tandas lelaki dan perempuan.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Membuat pelbagai binaan (menggunakan bahan seperti blok. (BM 4.

(KTI 2.2. Membuat telefon daripada cawan kertas dan tali tangsi. Melukis dan melabel kemudahan awam yang terdapat di sekitar sekolah seperti pondok telefon dan perhentian bas.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.4.13) Menyanyi dengan gerakan.1.1. Kreativiti (KT 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 12.1. (BM 2. Membuat buku skrap tentang simbolsilmbol kemudahan awam di kawasan persekitaran. Membuat model pondok bas menggunakan set binaan pasang  Modul Bertema 198 .3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh. (KTI 1.2. Lakonan orang melakukan vandalisme pada perhentian bas dan cara mengatasinya.1. Simulasi di stesyen bas: cara membeli tiket berbaris menaiki dan turun bas.3.   Seni dan Kraf  Membina model pelbagai replika kemudahan awam daripada doh.     Membina menara daripada blok / kotak. (KTI 1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.6) Berlakon dengan menggunakan props. (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Menyusun lidi / kayu kecil membentuk satu lingkungan dan membilang. (KTI 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.

Sains dan Teknologi (ST 12.    Muzik dan Pergerakan  Nyanyian lagu ”Telefon Berbunyi”   Pergerakan kreatif mengikut lagu.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Modul Bertema 199 .1) Membina penghubung antara dua objek / binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.5. (BM 4. (BM 4.1. Membuat pergerakan kreatif menggunakan muzik rancak yang bersesuaian. gunting dan tampal mengikut nombor yang 1-10 Membina model bas sekolah dan membilang tingkap yang terdapat pada bas tersebut. (BM 3.7. (BM 3. siap/lego  Mencari pelbagai gambar kemudahan awam di dalam akhbar dan gunting bagi membuat poster/montaj Bermain doh dan membentuk objek yang berkaitan dengan kemudahan awam Cop gambar pondok telefon.2. 19 Dunia Teknologi Pembinaan (construcktion) Penerokaan  Membina jambatan atau bangunan menggunakan blok dan menceritakan cara pembinaannya.2.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.

  Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang karya pembinaan sendiri.1) Membina satu lingkungan yang lengkap.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.3. (BM 3.2.  Membaca buku berkenaan dengan pembinaan. (ST 12.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 12.2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat/kukuh. Memerhatikan lingkungan yang dibina oleh guru kemudian membina lingkungan menggunakan pelbagai bahan dan menceritakan pembinaan tersebut.2) Membuat pelbagai binaan (menggunakan bahan seperti blok. Membina istana pasir dan mencerita tentang cara pembinaannya. (ST 11.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.pasir mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1. (ST 12. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Membina menara menggunakan bahan terbuang seperti botol plastik. Modul Bertema 200 .3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah.4.3. (BM 2. (BM 2.

1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak. lebih atau kurang.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. lembu-padang.6) Mengumpulkan haiwan mengikut habitatnya. (ST 3.4.13) Menyanyi dengan gerakan.5) Mengecam tempat tinggal haiwan.2. Mengasingkan gambar haiwan mengikut habitatnya. (ST 3. 20 Alam Hidupan Haiwan Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang jenis ikan mengikut saiz dan warna melalui pemerhatian.   Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu dengan pergerakan badan. katak-air dan darat.4) Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan. kerbau-sawah.    Memadankan haiwan dengan tempat tinggal.7) Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya:haiwan yang makan daging. Kreativiti (KTI 2. burung-pokok) (ST 3. (KTI 1.1.1. Membanding beza dan mengelaskan gambar haiwan mengikut makanan utamanya. (Contoh:kucing-rumah. Permainan memadankan gambar haiwan dengan makanan utamanya. Penerokaan  Meneka dan mengecam tempat tinggal (habitat) haiwan dengan betul. Mengelas haiwan berdasarkan bilangan kaki menggunakan kad gambar. ayam-reban. ikan-air. Seni dan Kraf  Mewarna gambar haiwan Modul Bertema 201 .4. itik-kolam.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3.haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan) (ST 6.4.4.

7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 4.2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 2. (BM 2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 2. (BM 4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.11.4. (BM 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Modul Bertema 202 . (BM 3.5.2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.

Melawat taman bunga dan memerhatikan pelbagai jenis bunga yang berlainan warna dan saiz. bentuk e. Menanam biji kacang hijau di atas tisu basah dan rekodkan perkembangan pertumbuhannya menggunakan jadual.3. menggunakan kanta pembesar. saiz (Nota: Perekodan boleh dibuat melalui lukisan dan bukan menggunakan bunga yang sebenar) (ST 3.6) Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut: a.9) Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak 21 Alam Hidupan Tumbuhtumbuhan Penerokaan  Menyusun daun mengikut seriasi kecil – besar. urat daun (ST 3.8) Memerhati dan mengumpulkan buah-buahan yang biasa dijumpai mengikut warna dan berbiji. (ST 3. Projek menanam bawang atau kucai dan lihat perubahan pertumbuhannya.     Modul Bertema 203 .5) Memerhati dan mengumpulkan daun daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut: a. tekstur d. warna daun b. Mengasingkan pelbagai bijirin mengikut rupanya. pendek– panjang      Menyusun daun mengikut bentuk Mengumpulkan daun mengikut warna Membezakan tekstur daun Memerhatikan urat daun.3.7) Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut: a.3. warna b. berbiji (ST 3. Menyusun pelbagai jenis sayuran di sudut main peranan berdasarkan dua kumpulan : sayuran berdaun dan berbiji.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3. warna b. saiz c.3.

(KTI 1.1. (KTI 1.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.   Bersoaljawab tentang sayuran.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. (KTI 1.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.buahbuahan yang dijual di pasar.2.2.2.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. Melakonkan watak pesawah / pekebun bekerja. Melakonkan watak penjual bunga dan pembeli berdasarkan lagu ( lagu Gadis dan Bunga) Main peranan ikut imaginasi ( apa jadi pada tumbuhan pada hari ribut ) Membaca buku berkaitan dengan tumbuhan. (KTI 1.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus. Modul Bertema 204 .2.1. KTI 1.     Seni dan Kraf  Membuat penanda buku daripada bunga yang dikeringkan. Mengenalpasti huruf vokal dalam perkataan buah-buahan dan sayursayuran yang biasa dijumpai. Kreavititi (KTI 1. (KTI 1. Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang tumbuh-tumbuhan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan.2.

(BM 2.4.4. Menari tarian canggung sambil membuat aksi menampi padi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA       CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2. Membuat montaj daripada gambar bunga.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1.1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Mewarna pelbagai gambar sayur-sayuran dan bunga.3. (BM 2. (KT 3.5) Main peranan mengikut imaginasi.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Modul Bertema 205 . Menganyam tikar daripada daun kelapa dengan bimbingan. Membuat rantai / kalungan bunga Membuat model buah durian daripada surat khabar dengan teknik tampalan .7. Membuat kolaj daripada daun yang dikeringkan dan ranting pokok.6) Berlakon dengan menggunakan props.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 3. (BM 2.1.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.5. (KT 3. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu dengan iringan muzik/perkusi. (KIT 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.  „Ku tanam pokok bunga‟  „Bunga matahari‟  „Buah-buahan di Malaysia‟  „Tanya sama pokok‟  „Ke pasar minggu‟   Membuat pergerakan yang berkaitan dengan lagu yang dinyanyikan.1.

(BM 4. jus hijau adalah campuran buah kiwi dan epal hijau)  Matematik  Membilang kelopak bunga.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. Mengumpulkan buah-buahan mengikut warna untuk dibuat jus (jus merah adalah campuran buah tembikai dan strawberi.  Aktiviti meramas kelapa parut bagi menghasilkan santan dan membuat pengat labu dengan bimbingan. Membuat marakas menggunakan kacang hijau ataupun kekacang lain. biji benih dan nyatakan nombor.  Mengenal nilai wang daripada aktiviti jual beli sayuran.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 4. buah-buahan.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. bungabungaan. daun.2.11. Memadan gambar tumbuhan dengan nombor Menyelesaikan masalah operasi tambah   Modul Bertema 206 . Memasak  Memotong buah bagi menghasilkan rojak buah dengan bimbingan.

Semasa perkelahan. Kreativiti (KTI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN dan tolak menggunakan biji benih (bahan maujud). air terjun.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. (KTI 2. Menyusun buah/bunga/sayur mengikut saiz ( kecil.6)Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula jadi seperti tidak mengotorkan alam sekitar. pantai. sederhana.2. sungai atau hutan.1. Selepas perkelahan itu. besar )  22 Alam Sekitar Sayangi Alam Sekitar Seni dan Kraf  Menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan buangan. guru meminta murid mengecam bunyi dalam alam sekitar dan menikmati keindahan alam. Menimbang berat buah / sayur menggunakan alat penimbang digital / analog dan rekod dalam jadual. (KTI 2.3. murid digalakkan menceritakan semula perasaan mereka semasa berada di alam sekitar i itu dan juga menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan kutipan mereka daripada perkelahan tersebut.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif.1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (KTI 1. Aktiviti Luar  Berkelah di taman.   Mengukur panjang sayuran dengan tali pengukur dan rekod dalam jadual. Modul Bertema 207 .

6) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan alam sekitar semula jadi. masa dan tenaga.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KT 3. udara. angin. air terjun.3) Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai bahan kegunaan manusia. angin.2) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air.3) Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai. daun pisang.1. matahari kepada hidupan di dunia. Modul Bertema 208 . (contoh: daun mengkuang. (KM 6.2.2. Bahasa dan Komunikasi  Menonton video berkaitan dengan kepentingan air.4. Kemanusiaan (KM 6.4) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti:  Pertumbuhan dan pereputan pokok. contohnya pergerakan awan.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. (KM 6. matahari kepada hidupan di dunia. haiwan. Selepas tontonan. kelapa) (KM 6. udara.2) Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air.1. (KTI 2.1.1. ladang. satu perbincangan di adakan. sungai.  Perubahan cuaca (KM 6. hutan. Contoh lagu: “Tanya Sama Pokok”  Membuat gerakan badan fenomena alam. taman.

(KM 6.3.3.3.6) Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar. (KM 6.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Modul Bertema 209 .3.8) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam (Contoh: bina taman).9) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi. (BM 2. (KM 6.7) Menjalankan aktiviti kitar semula.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (KM 6.4) Menjauhi diri daripada tempattempat yang telah tercemar.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 6.3.1.5)Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia.1. (BM 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.3.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (KM 6.3) Bercerita tentang kepentingan menjaga alam sekitar.4. (KM 6.3.

Merekod keadaan awan pada carta cuaca setiap hari.7.6) Membandingkan panjang bayangbayang setiap murid pada masa yang sama. (BM 4.5) Memerhati dan merekod bayangbayang objek pada waktu berbeza dalam sehari.2. (ST 5.11.  Modul Bertema 210 .2. 23 Alam Fizikal Cuaca Penerokaan  Aktiviti melakarkan bayang-bayang seorang murid atau tiang di luar bilik darjah pada waktu berbeza dalam sehari.1. cuaca mendung. Sains dan Teknologi (ST 5.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Memerhati dan menceritakan awan pada cuaca yang berbeza seperti hari panas.1.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (ST 5.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. cuaca berangin dan hari hendak hujan. (BM 4. (BM 3. melakar dan mewarnakan awan pada keadaan cuaca yang berlainan. (BM 3.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.  Memerhati awan. Murid membuat perbandingan berhubung dengan bayang-bayang ini.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.1.

Modul Bertema 211 . (BM 2.1.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas. (KTI 1.2.1.3) Membandingkan aktiviti yang dijalankan dalam cuaca yang berbeza.4. bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat) (ST 5. (contoh aktiviti: objek mana yang akan tenggelam dan timbul.menjemur kain Kreativiti (KTI 2. Memerhatikan pelangi dan melukis pelangi berdasarkan pemerhatian. awan.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Bahasa dan Komunikasi  Membaca buku berkenaan cuaca.1. pelangi. Aktiviti membuat pelangi dalam atau di luar kelas.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.bermain layang-layang Hari redup .1. Muzik dan Pergerakan  Menyanyikan lagu berkaitan awan cuaca dan pelangi.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.bermain bola/ beriadah Hari hujan . (ST 2.  Aktiviti kumpulan melukis satu poster berkenaan apa yang boleh dilakukan dalam cuaca yang berbeza.memakai payung Hari panas . (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 5. Contoh: Hari berangin .4) Meneroka pembentukan pelangi. Seni dan Kraf  Melukis gambar pelangi.1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.4.

6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.3. KM 5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 4.5.2.  Menghidang juadah hari raya Sambutan Hari Raya Modul Bertema 212 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.  Bercerita dan bersoaljawab tentang pengalaman semasa menyambut hari raya.2.2 Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.3 Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan. (KTI 1.2. (BM 4. 24 Negara Saya Perayaan Hari Raya Aidil Fitri Bahasa dan Main Peranan  Main peranan bersalaman dengan ahli keluarga pada pagi hari raya.7. Kemanusiaan KM 5.3.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai Memasak  Membuat kuih raya.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Kreativiti (KTI 1.2. (BM 3. (BM 3.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.11.

(BM 2. (KTI 2.4. Melukis gambar suasana sambutan hari raya.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (KTI 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN aktiviti dengan bimbingan. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.1.3.1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (BM 2. Menganyam ketupat Menghasilkan sampul duit raya.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.7. (KTI 1.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. (BM 3.5.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. Muzik dan Pergerakan  Nyanyian/karaoke lagu-lagu hari raya  Nyanyian beraksi hari raya dalam dua kumpulan besar berdasarkan lagu ‟goreng pisang‟ Modul Bertema 213 . (BM 2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Sambutan hari raya di dalam kelas prasekolah Tunjukcara solat sunat hari raya Seni dan Kraf  Membuat kad ucapan Hari Raya Aidil Fitri       Menghias kelas Melukis baju raya sendiri Mencantikkan baju raya dengan menggunakan pelbagai teknik.

Ponggal .3.2. biri-biri.3.2.2 Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.Krismas .8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. Modul Bertema 214 .7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. Kreativiti (KTI 1.3. Memadankan gambar tunggal utama sesuatu perayaan di Malaysia. 25 Negara Saya Perayaan di Malaysia Contoh: .6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.Hari Raya Qurban .Gawai .3 Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.kerbau ) Kemanusiaan KM 5. KM 5. kambing.2. (BM 4.11. unta.1.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.   Membuat buku skrap tentang perayaanperayaan di Malaysia. (BM 4. (KTI 1. (KTI 2. Contoh :  Gawai Dayak ( menuai padi)  Pesta Keamatan (menuai padi)  Krismas ( Pokok Krismas)  Ponggal (Memasak Susu dalam periuk tanah dan tebu)  Hari Raya Qurban (penyembelihan haiwan seperti lembu.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.Pesta Keamatan Bahasa dan Komunikasi  Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (KTI 1.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).

2. (BM 3. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.5. (BM 4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.11.4.1.1. (BM 2. (BM 2. (BM 2.1.7. Modul Bertema 215 .3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 4. (BM 3.2.

Seni dan Kraf  Membuat tanglung daripada kertas warna secara berkumpulan dan membuat Modul Bertema 216 .3.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan (KM 7. Mengeja perkataan tertentu yang terlibat dalam tema ini. Kreativiti (KTI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 5. angpau dan lain-lain.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.2.1. Melakonkan watak penari tarian naga melakukan persembahan .8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. (KTI 2.1. (KTI 1.2.3. (KM 5.     Bersoaljawab tentang haiwan yang menjadi lambang pada tahun tersebut.3. (KTI 2. 26 Negara Saya Perayaan Tahun Baru Cina Seni dan Kraf  Bergotong-royong menghias kelas dengan bahan yang berkaitan dengan sambutan Tahun Baru Cina seperti tanglung.2. Sambutan Tahun Baru Cina  Menyambut Tahun Baru Cina dalam kelas prasekolah Bahasa dan Komunikasi  Bercerita pengalaman berkunjung ke rumah rakan yang menyambut perayaan ini.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (KTI 1.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. Bersoaljawab tentang makanan istimewa pada Tahun Baru Cina.

2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Membuat lipatan kertas membentuk sampul angpau.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. pakaian. Menonton video berkaitan tarian singa dan bersoaljawab tentang tarian tersebut dari aspek muzik. (KT 3. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 3. Mencari gambar berkaitan sambutan Tahun Baru Cina di dalam akhbar atau majalah dan membuat buku skrap. (BM 2.1. warna dan pergerakan.      Memasak  Mengenali makanan istimewa yang biasa dihidangkan semasa perayaan ini.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KT 3.5.1.  Membuat mini tanglung daripada sampul angpau. (BM 4. perarakan di sekitar sekolah. (BM 2. Menghias pokok limau dengan riben merah dan tanglung yang dihasilkan.5) Main peranan mengikut imaginasi. Membuat anyaman membentuk ikan dengan menggunakan sampul angpau.4.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.  Memotong limau dengan bimbingan dan membuat jus.1. (BM 3.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.11.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.7.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Mewarna gambar situasi sambutan Tahun Baru Cina.2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.6) Berlakon dengan menggunakan props. Modul Bertema 217 . (BM 2.

Menari tarian singa bersama iringan muzik dengan bimbingan.2.    Matematik  Membuat operasi tolak berdasarkan bahan maujud (limau . Kemanusiaan (KM 5.3.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Melakukan pergerakan kreatif menggunakan muzik yang sesuai. bunyi gendang )  Bermain alat perkusi simbal yang menjadi alat penting dalam persembahan tarian singa.  Sambutan Deepavali di kelas prasekolah.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.3. (KM 5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4. Menyanyi lagu Selamat Tahun Baru Cina dengan bimbingan. Muzik dan Pergerakan  Mengecam pelbagai bunyi daripada CD yang dipasang ( bunyi mercun. Modul Bertema 218 .3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan. kuih) 27 Negara Saya Perayaan Deepavali Sambutan Deepavali  Lawatan ke rumah jiran yang merayakan perayaan Deepavali.

2.1. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan Deepavali.1. (KTI 2.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.  Bersoaljawab tentang bagaimana membantu rakan yang menyambut perayaan Deepavali.1. Seni dan Kraf  Mewarna gambar perayaan Deepavali.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kreativiti (KTI 1.6) Berlakon dengan menggunakan props. Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang pengalaman semasa menyambut perayaan Deepavali.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (BM 2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. (KT 3.1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Modul Bertema 219 .  Mewarnakan kad perayaan Deepavali.3. (KTI 1. (KT 3. (KTI 1. (KTI 2.5) Main peranan mengikut imaginasi.

6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2.11.5. (BM 3.7.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Aktiviti menari tarian tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia. 28 Negara Saya Lagu dan Muzik Tradisional Muzik dan Pergerakan  Menyanyikan lagu kanak-kanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia. Suranggani. (BM 3. (KM 7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.2. Pok amai amai.3) Menyanyikan lagu kanak-kanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia (KM 7.   Memainkan perkusi dengan iringan muzik tradisional.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum Modul Bertema 220 . (BM 2.2. (BM 4.2.4) Mengenal alat muzik tradisional pelbagai kaum. Kemanusiaan (KM 7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.4. (BM 4.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2. Contoh lagu: Jongjong Inai.

8) Memainkan perkusi mengiringi  Modul Bertema 221 . (KTI 2. tarian kipas. tarian kambadi Bahasa dan Komunikasi  Aktiviti bersoaljawab tentang pelbagai jenis peralatan muzik tradisional. Aktiviti mendengar cerita berdasarkan buku cerita.2.2) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di masyarakat Malaysia. Pak Pandir. Bawang Putih Bawang Merah (KM 7.7.2. (KTI 2.1.11)Mengenali lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia.8) Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan. (KTI 2.2) Bermain permainan tradisional masyarakat pelbagai kaum masyarakat Malaysia. Si Tanggang.5) Memainkan perkusi dengan beat yang konstan (constant beat).6) Memainkan perkusi mengikut tempo (laju-lambat) (KTI 2.4. Pak Pandir. (KM 7.2.2.2.7) Memainkan perkusi dengan iringan muzik.3. Kreativiti (KTI 3. Contoh tarian: tarian joget. (KTI 2. bawang putih bawang merah) Akktiviti menonton CD cerita-cerita rakyat seperti Sang Kancil.4) Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat-lembut). (KTI 2. Contoh cerita: Sang kancil.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN masyarakat Malaysia.   Membuat buku skrap peralatan muzik tradisioanal. si-tanggung.

1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan . (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.7.4. (BM 2. (BM 4.11. (BM 4.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.5.2.1.2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 3.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN muzik. (BM 3. Modul Bertema 222 .2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.

(KM 8.1.Menara Kuala Lumpur .bangunan-bangunan .4.4.2) Menamakan Bapa Kemerdekaan. 29 Negara Saya Kemerdekaan Negara Bahasa dan Komunikasi  Mendengar kisah tentang riwayat hidup Bapa Kemerdekaan iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan bersoaljawab mengenainya.7) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dunia.11) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri.10) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri.3) Menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan.   Bersoaljawab tentang negeri sendiri. (KM 8.14) Menamakan bunga kebangsaan Malaysia.1. (KM 8.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 8.9) Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri.Jambatan Pulau Pinang Memadankan gambar mercu tanda dengan kad perkataan nama-namanya yang betul. (KM 8. (KM 8. (KM 8.tempat-tempat pelancongan .4. (KM 8.4) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.Putrajaya . (KM 8.12) Menyanyikan lagu kebangsaan. (KM 8.1.Menara Berkembar Petronas .pemimpin negara Melihat gambar mercu tanda negara dan bercerita tentangnya.tokoh-tokoh .8) Menyatakan nama negeri sendiri.1.   Modul Bertema 223 .Litar Formula 1 Sepang .1.13) Menyanyikan lagu negeri.kereta nasional .1. Bercerita tentang perkara-perkara yang telah menjadi kebanggaan negara: .Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) .1. Contoh mercu tanda negara adalah: . (KM 8.1.

   Bercerita tentang tempat-tempat bersejarah di negeri sendiri .Menteri Besar/Ketua Menteri negeri sendiri .11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). Modul Bertema 224 .Menteri Pelajaran  Muzik dan Pergerakan  Nyanyian lagu-lagu patriotik.5. seperti lagu ”Tanggal 31”  Aktiviti perbarisan/kawad kaki. Bercerita tentang tempat-tempat bersejarah di Malaysia.2) Bercerita tentang kebanggaan negara.Perdana Menteri .7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KM 8.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.1. Melihat potret-potret dan menyebut nama-nama pemimpin negara: .1.Yang dipertuan Agung . (KM 8.Sultan/Raja/Tuan yg Terutama Negeri sendiri . Bahasa dan Komunikasi (BM 2.3) Bercerita tentang mercu tanda negara.2. (BM 2. (KTI 1.4) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 8. (KM 8.2) Mengenal pemimpin negara dan negeri Kreativiti (KTI 2. (KTI 1.5.5. Menonton dokumentari tempat-tempat bersejarah di Malaysia dan bersoaljawab mengenainya.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2.

4. Menyanyi lagu kebangsaan Negaraku dengan penuh perasaan sambil berdiri tegak dan memandang ke arah Jalur Gemilang.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Modul Bertema 225 .2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2.11.7. (BM 4. (BM 4.    Pertandingan mewarna Jalur Gemilang Menghasilkan Tangan Gergasi Jalur Gemilang Memerhati bunga raya sebenar dan kemudian melukis gambar bunga raya dan mewarnakannya. (BM 2. (BM 3. Menyanyi lagu negeri dengan penuh perasaan sambil berdiri tegak dan memandang ke arah bendera negeri.2. (BM 3.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.  Seni dan Kraf  Mengecam warna-warna yang terdapat pada bendera Malaysia dan bendera negeri. Penerokaan  Meneroka glob untuk mengenalpasti kedudukan Malaysia.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.5.

(PSE 2. (KTI 1.1.2) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraf tangan berunsur budaya pelbagai kaum 30 Negara Saya Seni.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya.5) Menyatakan pandangan secara lisan hasil karya sendiri dan rakan (KTI 1.13) Menghasilkan kraf tradisional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai.2.3. (KTI 1.1.7) Menghayati benda yang dilihat disentuh dan didengar Kemanusiaan (KM 7.1. daun kelapa dan lain-lain)   Membuat buku skrap tentang pelbagai peralatan tradicional. (KTI 1. Mewarnakan gambar. Bahasa dan Komunikasi  Pertandingan mengenal peralatan tradisional menggunakan kad gambar. (PSE 3. Permainan  Pertandingan permainan tradisional Lawatan  Mengadakan lawatan peralatan ke muzium bagi melihat peralatan tradisional.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Pendidikan Moral (PM 7.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan.makanan.1. Kraf dan Peralatan Tradisional Seni dan Kraf  Mengayam tikar menggunakan pelbagai bahan (kertas warna. Modul Bertema 226 .4.daun pisang.7) Berkongsi idea.7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat.  Menonton CD berkaitan dengan peralatan tradicional. Kreativiti (KTI 1.2. barangan dan peralatan seperti permainan.

(BM 3. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2. (KM 7.7.1. (BM 3.5.4.1. Modul Bertema 227 .3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2. (BM 2. (BM 4.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.5.11.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Masyarakat Malaysia.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.2. Modul Bertema 228 .7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

LAMPIRAN CADANGAN JADUAL WAKTU 229 .

230 .

10 (40min) Selasa Perbualan Morning pagi routine Morning Perbualan routine pagi Morning circle Morning circle Morning circle Rabu Morning routine Khamis Morning routine Jumaat Rutin pagi Nota: 9.50 11.20-11.00 – 8.cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar Bahasa Malaysia – Contoh 1 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.10-9.00 (30 min) Aktiviti Thematic English Luar module basic module Matematik Modul English bertema basic module Outdoor Modul Modul activity bertema asas BM Modul Modul Modul bertema bertema asas BM Thematic module Thematic Thematic module module 10.50-11.10 – 8.30(20 min) 10. 231 . 8.50(20 min) (30min) (30min) 12.30 (20 min) 8.00 (10 min) Thematic Pendidikan Pendidikan Reflection module Islam Islam Thematic module Thematic module Thematic module Modul bertema Modul Asas Modul BM bertema Modul bertema Thematic module Pendidikan Islam Modul bertema English Basic Module Pendidikan Islam Reflection Recess Rehat Recess Reflection Refleksi Recess Refleksi 1) Penggunaan Bahasa Malaysia (BM) dan Bahasa Inggeris (BI )sebagai bahasa instructional: : 600 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.50 10.30-9.20 11. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 50% masa pengajaran dan pembelajaran ( p & p)dalam BM dan 50% masa p & p dalam BI dapat dikekalkan.10 (10min) Isnin 8.30 (30 min) Recess 10. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.30-10.30 9.0010.

00 (10 min) Reflection Rabu 10.5012.30 8.0011.00 – 8.10-9.10-9.00 (10 min) Refleksi Khamis Morning Morning routine circle Jumaat Morning Morning routine circle Recess Reflection Recess Refleksi Nota: (1) Penggunaan BM dan BI sebagai bahasa instructional: : 600 minit setiap satu bahasa (2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.40-10.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar Bahasa Malaysia – Contoh 2 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.0010.00 – 8. 232 .10-9.20-11. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.30 (30min) Thematic module 11.5012. 8.40 (30 min) Selasa Perbualan Morning pagi routine 8.3011.50 (20 min) Modul bertema Thematic module Modul bertema 11.10 (30 min) 10.00 (20 min) Thematic module 10.00 (30 min) Recess 11.50 (20min) Thematic module 11.00 – 8.3010.30 (20 min) Morning circle 10.40 (30 min) Pendidikan Pendidikan Recess Islam Islam 9.10 (10min) Morning routine 8.30-9.4011.30 (20 min) 8.0011.10 (20 min) (10min) Rutin Perbualan pagi pagi 8. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 50% masa p & p dalam BM dan 50% masa p & p dalam BI dapat dikekalkan.50 (20min) English basic module 11.30-11.30 (30 min) Rehat 9.10 – 8.30 (30min) English basic module 10.30-9.10 (10min) Isnin 8.10 (40min) 9.1010.00 (30 min) Modul asas BM Thematic module Modul asas BM 10.30 (20 min) 9.30-11.30-10.50 (30min) Modul bertema English Basic Module Pendidikan Islam 11.10 – 8.00 (10 min) Reflection Matematik Modul bertema 8.00 (30 min) Modul bertema 9.10 (40min) Outdoor activity Thematic module Modul bertema 9.30 (20 min) Thematic Module Thematic module Modul bertema 11.30 (30 min) Modul asas BM 10.5011.5012.0010.30-9.10 (40min) Aktiviti Luar 8.20 (30min) Modul bertema Thematic module Pendidikan Islam 11.30-10.10 – 8.

10 – 8.20 (30min) 模组教学 /Modul bertema dalam BT/ Pendidikan Islam English basic module 11.00 – 8.50-11.10 (10min) Morning routine 8. 8.50-12.00 (30 min) English basic module 10.00 (10 min) 总结 /Refleksi dalam Bahasa Tamil (BT) 总结 /Refleksi dalam BT Isnin Selasa 例常活 动/Rutin pagi dalam BT Morning circle Rabu 例常活 动/Rutin pagi dalam BI 例常活 动/Rutin pagi dalam BT Morning circle 数学 基础教学 /Modul asas Matemati k dalam BT 体健/ 户外活动 Modul Bertema Modul asas Recess BM Thematic modules Modul bertema Modul asas Rehat BM Thematic modules 华语 基础模组 /Modul asas BT Thematic module 华语 基础模组 /Modul asas BT English basic module Reflection Khamis 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT Modul bertema Modul Bertema Modul asas BM 休息 Modul Bertema Reflection Jumaat Rutin pagi 晨谈 /Perbualan Modul bertema Modul Bertema 模组教学 /Modul 233 Recess Modul Bertema 模组教学/ Modul 模组教学/ Modul Refleksi . jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum boleh dibina.30 (30 min) Recess 10.10 (40min) Aktiviti Luar 9.50 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidik an Islam 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.3010.30-10.30 (20 min) Perbualan pagi 8.10-9.30-9.0010.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar bukan Bahasa Malaysia – Contoh 1 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.50 (20 min) Thematic modules 10.30 (20 min) Thematic module 9.20-11.

50-11.50-12.10 (10min) 8.00 (30 min) bertema dalam BT 10. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 1/3 masa p & p dalam BM.10 – 8.30 (30 min) 10.50 (20 min) 10.30-9.0010.30 (20 min) pagi dalam BT 8.20-11.50 (30min) bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.10-9.30 (20 min) 9.00 (10 min) Nota: 1) Penggunaan BM.3010.10 (40min) 9. BI dan Bahasa Cina (BC)/Bahasa Tamil (BT )sebagai bahasa instructional: : 400 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema. 1/3 masa p & p dalam BI dan 1/3 masa p & p dalam BC/BT dapat dikekalkan.8.20 (30min) bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11. 234 .30-10.00 – 8.

30-10.30-11.30-9.30 (20 min) 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT 8.50 (30 min) Modul Asas BM 10.00 (10 min) 总结/Refleksi dalam BT 235 .50 (30 min) English basic module 11.10 (10min) Rutin pagi 8.30-9.10 (40min) Modul bertema 9. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.10 (40min) 体健/ 户外活动 9.30-9.10 – 8.50-11.30 (20 min) Morning circle 8.00-10.10-9.10 (40min) 模组教学 /Modul bertema dalam BT/ Pendidika n Islam 9.10 (10min) Morning routine 8.10 – 8.30-9.30 (20 min) 9.00 (30 min) 10.50-12.50 (30min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.00-11.20-10.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar bukan Bahasa Malaysia – Contoh 2 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.50-10.10 (10min) 例常活动 /Rutin pagi dalam BT 8.30 (30 min) Recess 10.50-12.00 (30 min) Thematic module 11.10 – 8.50 (30min) Thematic module 11.00 – 8.30 (20 min) Perbualan pagi 8.50 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.20 (30 min) Recess 10.50 (20 min) Thematic module 9.20 (20min) Thematic module 11.10-9.20-11.50-10.20 (30min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.50 (20 min) Modul Bertema 9. 8.00 – 8.20 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidika n Islam 10.20-10.30 (20 min) Modul bertema 9.30-9.00 – 8.20-11.30 (20 min) Thematic module 9.20 (30 min) Rehat 10.00 (10 min) 总结/Refleksi dalam BT Rabu 8.00 (10 min) Reflection Isnin 模组教学 English / Modul basic bertema module dalam BT/Pendid ikan Islam Selasa 8.10-9.50-12.20-11.50-11.

40 (30 min) Modul Bertema 10.00 (10 min) Reflection Jumaat Nota: 8.00-11.10 (40min) 数学 基础教学 /Modul asas Matemati k dalam BT 8.00-10.10 – 8.10-10.30-9.40-10.50 (20 min) Thematic module 11.00 (10 min) Refleksi 1) Penggunaan BM.30 (20 min) Modul Bertema 9.Khamis 8.00 (30 min) Modul asas BM 10.10 (10min) Morning routine 8. BI dan BC/BT sebagai bahasa instructional: : 400 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.10 (10min) 例常活动 /Rutin pagi dalam BT 8.00 – 8.00 – 8. 1/3 masa p & p dalam BI dan 1/3 masa p & p dalam BC/BT dapat dikekalkan.30 (20 min) 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT 8.50-12. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 1/3 masa p & p dalam BM.10 (40min) Aktiviti Luar 9.30 (30min) Modul bertema 11.30-11.50-12.40 (30 min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 9.00 (20 min) Modul Bertema 11.00 (30 min) Recess 11.50 (20min) Modul bertema 11.30-11.10 – 8.30 (20 min) Morning circle 9.10-9. 236 .30 (30 min) Modul asas BM 10.10-9.30 (30min) English basic module 11.30-9.30-10.00-11.40-11.30-11.10 (30 min) 休息 10.

Shamsudin Jamil Pn. Mokolus K Rowther Ketua Editor Ketua Unit Prasekolah(sehingga Januari. Zakaria Pn. 2010) Ketua Sektor Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak (mulai Februari. Julaihi Hj. Hj. Ghani AMN (sehingga Ogos 2010) Datu Dr Hj. Bujang (mulai September. 2010) Dr. Zaitoon bt. Ng Soo Boon Editor En.PANEL PENULIS Penasihat Pengarah Tn. Rohani bt.Abdul En Tajul Affendy Hassan 237 . 2010) Penasihat Editorial Ketua Sektor Perancangan Dasar dan Penyelidikan Hjh. Ali bin Ab.

Nizam Mohd. Dr. Ismail Hasnah Nordin. Najib bin Najmuddin. Utz Muhd.Salleh Farizah Hanim bt.Rahman Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Matematik Rendah Unit Pendidikan Khas Unit Pendidikan Muzik Unit Bahasa Melayu Unit Bahasa Melayu Unit Bahasa Cina Unit Pendidikan Kesihatan Unit Bahasa Inggeris Unit Rendah Pendidikan Islam Unit Pendidikan Seni Visual Unit Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Unit Pendidikan Kesihatan Unit Bahasa Tamil Unit Bahasa Inggeris Unit Sains Teras Unit Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan 238 . Shamsudin Jamil Rohani Abdul Tajul Affendy Hassan Zaitoon Zakaria Kamarul Azman Abd.BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Ng Soo Boon. Hjh Ho Wooi Cheng Indira Popatlal Jagdesh Kaur Gill Mohd. Hjh Ramanathan a/l Nagarathinam Regina Joseph Cyril Zainon Majid Zamrus A.Yusof Norasyikin Hashim. Hjh Norzila Ani.Salam Aziz Naim Baharuddin Basir Bakhtiar Mohd.

PEJABAT PELAJARAN DAERAH. INSTITUT PENDIDIKAN GURU Abu Bakar bin Saad Alimah bt. Atan Asmah Mohamad Atang Hj.BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA /JABATAN PELAJARAN NEGERI.Salleh. Ustaz Norbe Mohd. Johor Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka Jabatan Pelajaran Kelantan Pejabat Pelajaran Daerah Jabatan Pelajaran Pahang Jabatan Pelajaran Johor Jabatan Agama Islam Dan Moral Institut Perguruan Islam Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka Jabatan Pelajaran Pahang Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Jabatan Pelajaran Kedah Jabatan Pelajaran Pahang Bahagian Pengurusan Sekolah Harian PERSATUAN BUKAN KERAJAAN/SWASTA/LAIN-LAIN Aishah Zanariah Abdullah Chiam Heng Keng. Ustazah Freddy Chan Kin Yee Jeyawathi Perera Lina Yeoh Gaik Li Persatuan Montessori Malaysia Persatuan Pendidik Profesional Awal Kanak-kanak Malaysia Penceramah Agama Bebas Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia 239 . Taiping Jabatan Pelajaran Sarawak Jabatan Pelajaran Selangor Institut Perguruan Raja Melewar Institut Perguruan Temenggong Ibrahim. Ustazah Nahwiuddin Abdul Manaf. Mohd. Nor Normasura Jani Poobalan a/l Manika Rohana Ismail Roszilah Mohd. Jantan Hjh Nik Asiah Salleh Hjh Rohana Musa Leow Kim Hin Mariah Mansor. Batu Pahat Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti. PP Institut Perguruan Tun Hussein Onn. Tn Hj Zulkernai Fauzi Penyelaras Prasekolah PPD Seberang Perai. Arif Shaari Abu Hasan Zaharuddin Hj. Dr Esah Rabiah bt.Let Azilawati Abu Bakar Ewe Meng Huat Goh Wah Im Habsah bt. Shamsudin. Prof.

Mohamed Azhari Azmi bin Ibrahim Baidah Sabran Chan Yee Mong Che Tom bt. Sg. Tn Hj Normah bt. Hamzah Norsheila Abdullah Oh Yean Choo Patricia Teh Tamil Emban Tan Wat Ngor Lydia Foong Eveeleen Ling Radziah. Kuala Ketil. Perak SK Brickfield 1. Jln Cempedak.Amin Shaarani. Kedah SJK(C ) Hua Lian 3.Maryati Ayob Maznah Harith. Kelantan SK Gedong. Syukor Salasiah Hj. Kangar SK Khir Johari. Hjh Mohd. Shaari Chua Seok Khuan Ding Pei See SK Tambun Tulang. Selangor SJK ( C ) Gua Musang. Kedah Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional SEKOLAH Abd. Petani. Sabak Bernam. Ghani bin Abd. Datin Kalthom Musa Ng Shau Peng An Najwa Child Development Centre Sdn Bhd/Persatuan Islam Malaysia Institut Education to Learn Institut Education to Learn Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Pengasuh Berdaftar Malaysia Institut CECE Tadika Peter & Jane Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia Universiti Kolej SEGI Persatuan Pendidik Profesional Awal Kanak-kanak Malaysia Persatuan NAECEEM Institut Education to Learn Child Resource Institut KEMENTERIAN/JABATAN LAIN Low Mei Li Norain Abd. Kedah SK Parit Bharu. Taiping SJK(C ) Chi Man. Perlis SK Lubuk Sireh. Sg. Arau. Hashim Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional.Sumum. Kuala Lumpur SK Teloi Kanan. Sentol 240 . Brickfield. Hamid Asma Dewi Shaari Azahar bin Madar Azlin bt.

Kedah SK Kuala Dipang. Sg. Lundu. Mahidin Karamjit Kaur Gill Khairul Akhbar bin Abd. Perak SK Wan Sulaiman Siddiq. Bahau. Kangar SK Taman Ria. Sulaiman. Kedah SK Pusat Dungun. Che Adnan Siti Arfah bt. Pokok Assam. Melaka SJK ( C ) Hin Hua. Hor Lee Lan Jenny Law Fui Let Juliana bt. Taiping. Sarawak SK Sg. Pahang SK Serayan Keranji. Terengganu SJK(T) Batang Berjuntai. Triang. Selangor SK Seri Aman. Klang. NS SK Puteri Pandan. Lubok Segintah. Pahang SK Parang Puting. Ipoh. Petani. Ahmad Roslina Bidin Rukumani a/p Sheeraman Rusni bt. Mat Arip Rosilah bt. Kota Bharu SK Bintulu. Kedah SJK(T) Kg. Kota Bharu. Mohd Isa Rogayah bt.Sembilan SK Limau-limauan. KL SK Mulong 2.Aziz. Baling. Kelantan 241 . Bandar Tun Razak. Kedah SK Permatang Badak.Buluh.Ismail Ali Zaiton Ahmad. Selangor. Perak SK Panggu. Hulu Selangor. KL SK Manjoi 2. Ustazah Soh Lih Ru Suzanee bt. Perak SK Seri Buntar . Kota Bharu. Sirat Masitah Abdul. SK Kg. Hjh Zubaidah Mohidin Zulbasri bin Husin SJK(T) Ldg.Pandan SK Hulu Bernam. Ah.Ghayathiri a/p Kubbusamy Halidah Laili Shaarani Hasnah bt. Pahang SK AU Keramat. Selangor SK Seri Perlis. Selangor SJK(C ) Sentul. Perak SK Simpang Ampat. Sarawak Guru Besar SK Cator Avenue. Pahang SK Kpg. N. Baharu Lanjut. Hjh. Ipoh. Ridhaudin Husin Mohd. Raub. Alor Setar. Kudat. Kuala Lumpur SK Penghulu Abu Bakar. Mohamed Bandi Nyanamani a/p Muniandy Puspa Devi a/p Munisamy Puziah Ano bt. Kedah SK Bukit Serok. Sabah SJK( C) Tun Tan Cheng Lock SJK(C) Cheroh. Rinching. Beranang. Hjh Mohd. Sungai Petani.Hamim Marina bt. Kelantan SJK (T) Port Dickson. Rizal Hussin Noor Haris bin Dzulkifli Noor Huzaina Abdul Majid Nor Atiqa Abdullah Nor Khamidah bt. Selangor SK Jempol. Alor Gajah. Tanjong Malim. Muhammad Thelagam a/p Deevraju Usop Maulana Wong Ming Tsuey Yee Su Keong Zaharah bt. Kuantan. Yahya. Perak SJK(T) Bedong.

Dr Siti Eshah Mokhsein.LAIN-LAIN (Penghargaan kepada individu berikut yang turut menyumbang idea semasa sesi sumbangsaran penyemakan kurikulum) Azizah Ariffin. Dr Timbalan Ketua Pengarah Operasi JPNIN Universiti Tun Abdul Razak Universiti Putera Malaysia Universiti Kebangsaan Malaysia Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dr Rohani Abdullah. Hjh Bustam Kamri. Dr Sharifah Nor Puteh. Tanjong Malim 242 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful