Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

PRASEKOLAH

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2010

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

DRAF DAN SULIT

ii

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KANDUNGAN muka surat FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA PENGANTAR MATLAMAT DAN OBJEKTIF FOKUS DAN ORGANISASI KURIKULUM STANDARD KANDUGAN KURIKULUM REKABENTUK KURIKULUM PERUNTUKAN MASA STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN STANDARD PENTAKSIRAN STANDARD DOMAIN KREATIVITI ORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARD KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN BAHAGIAN A: STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANG TUNJANG KOMUNIKASI . SIKAP DAN NILAI .BAHASA INGGERIS TUNJANG KOMUNIKASI .BAHASA CINA TUNJANG KOMUNIKASI .PENDIDIKAN ISLAM iii v vi 1 2 7 15 16 21 24 26 28 29 31 33 45 53 65 75 .BAHASA MALAYSIA TUNJANG KOMUNIKASI .BAHASA TAMIL TUNJANG KEROHANIAN.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan DRAF DAN SULIT 83 91 97 TUNJANG KEROHANIAN.PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA .PENDIDIKAN MORAL TUNJANG KETRAMPILAN DIRI .KREATIVITI TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI – AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK TUNJANG KEMANUSIAAN BAHAGIAN B: MODUL TERAS BERTEMA LAMPIRAN – CADANGAN JADUAL WAKTU PANEL PENGGUBAL 109 117 135 145 229 237 iv .PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA . SIKAP DAN NILAI .

rohani. masyarakat dan negara. emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berketerampilan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berakhlak mulia. v .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti berikut: Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangankan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

pensyarah. KSPK digubal berdasarkan kepada prinsip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan Kanak-kanak dan teori pembelajaran kanakkanak. maka KSPK memperuntukkan masa yang lebih panjang untuk pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris berbanding dengan apa yang terdapat dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003. belajar melalui bermain. dan berkisar pada enam tunjang yang akan diteruskan pada sekolah rendah dan sekolah menengah. kanak-kanak ini akan lebih bersedia untuk menghadapi alam persekolahan pada peringkat yang lebih tinggi. pegawai dari Kementerian Pelajaran.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KATA PENGANTAR Perkembangan dan pertumbuhan pesat berlaku dalam diri individu kanak-kanak pada usia enam tahun yang pertama. Institusi Pengajian Tinggi Kerajaan dan Swasta. prasekolah telah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan kebangsaan dan pada tahun 2003 Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang pertama telah dilaksanakan. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran. Bersesuaian dengan keperluan semasa dan berpandu kepada teori pembelajaran yang menyatakan kanak-kanak mampu belajar lebih daripada satu bahasa.penglibatan aktif (engaging). Kriteria pemilihan aktiviti memberi keutamaan kepada pengalaman yang menyuburkan (enriching). Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah. berbentuk modular. KSPK digubal berdasarkan rekabentuk kurikulum berasaskan standard. serta kreativiti dan pemikiran kritikal dapat dijana. Menyedari hakikat ini maka pada tahun 1996. pendekatan bertema. Pada masa yang sama. Selepas lima tahun pelaksanaan. Pendekatan pembelajaran berpusatkan murid. Badan-badan Bukan Kerajaan (NGO) dan tadika swasta. pelbagai pihak telah dilibatkan seperti guru. Melalui asuhan dan pendidikan yang sesuai. Hasil kajian jangka panjang mendapati pelaburan pada peringkat awal kanak-kanak memberi pulangan yang positif kepada kerajaan dan masyarakat. minda kanak-kanak ini dapat dirangsangkan. inkuiri penemuan. pendekatan bersepadu adalah ditekankan. masa dan tenaga. sikap dan emosi yang positif dapat dibina. (DATU Dr HJ. BUJANG) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2010 . Berpandu kepada asas ini. JULAIHI HJ. selamat (safe) dan menyeronokkan (fun). Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003 telah disemak dan akhirnya Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) telah dihasilkan dan dilaksanakan mulai 2010 di semua prasekolah kerajaan dan bukan kerajaan. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Dalam usaha menyediakan KSPK. Penggubalan KSPK mengambilkira keperluan bagi memastikan kesinambungan antara KSPK dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) berlaku. Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. semakin banyak hasil kajian neurosains menunjukkan kaitan antara pendedahan rangsangan pada peringkat awal dengan perkembangan minda kanak-kanak yang optimum.

Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. intelek dan rohani seperti berikut: i. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. Mempunyai tubuh badan yang sihat. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. kreatif dan bermakna. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. ii. Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan. iv. Pendahuluan 1 . x. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. xiv. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. xvii. Membina kecergasan badan. kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. xiii. Mempunyai kematangan emosi. Mengembangkan daya kreatif dan estetika Menghargai keindahan alam dan warisan budaya OBJEKTIF Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. iii. vi. v. xv. viii. xvi. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. xi. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. xviii. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan masalah. Menggunakan kemahiran berfikir kritis. rohani. xii. emosi. xix. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. Mengamalkan nilai murni. emosi dan sosial. ix. vii.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan MATLAMAT Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani.

kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak. Sains dan Teknologi. bahasa Inggeris. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran ini. Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Perkembangan Ketrampilan Diri (rujuk Rajah 1). Sikap dan Nilai. pengetahuan sains. belajar melalui bermain. menekankan kepada inkuiri penemuan. bakat dan apresiasi KEMANUSIAAN Ilmu dan amalan kemasyarakatan & alam sekitar setempat. KOMUNIKASI Kemahiran berbahasa. bahasa Cina dan bahasa Tamil. penyelesaian masalah. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. kreativiti. PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi. sikap & nilai ORGANISASI KURIKULUM Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan memberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanakkanak berumur empat hingga enam tahun. negara & global KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Penghayatan semangat patriotisme & perpaduan Rajah 1: Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Pendahuluan 2 . kemahiran saintifik dan sikap saintifik Pengetahuan dan kemahiran matematik. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: Komunikasi. bahasa Malaysia. SIKAP & NILAI Amalan agama dan kepercayaan. Untuk tujuan kesinambungan. dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu. SAINS & TEKNOLOGI Pendekatan Inkuiri. Kerohanian. Kemanusiaan. bertema. Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanak-kanak. Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak dan mengambil kira perbezaan antara individu. Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah. INSAN SEIMBANG KEROHANIAN.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan FOKUS Pendidikan Prasekolah berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. ICT.

Tunjang Kerohanian. kerjasama.Perkembangan Sosioemosi Tunjang Kerohanian. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah. melakukan pergerakan solat. baik hati. Pendidikan Moral Pendidikan moral prasekolah memberi fokus kepada pelakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris adalah wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah. hormat-menghormati. bernasyid. sikap dan nilai merangkumi pendidikan Islam dan pendidikan Moral. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu. Sikap dan Nilai dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita. semasa rehat.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Komunikasi Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia. huruf hijjaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan. Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain. Rukun Islam. Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. bertanggungjawab. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. meneroka dan bermain. kemahiran bertutur. simulasi. berwuduk. Bahasa Inggeris. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah. Pendahuluan 3 . Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. kesederhanaan. kejujuran. keadilan. berdikari dan berdisiplin. kerajinan. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar. menyanyi. Pada masa yang sama murid ini juga mengenal asas bahasa Al Quran. berterima kasih. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. kasih sayang. Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi mereka kurang stabil dan mantap. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. toleransi. aktiviti hands-on. Tunjang Ketrampilan Diri . pembinaan konsep kendiri positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh murid di prasekolah yang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam Pendidikan prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanak-kanak. pencapaian emosi yang positif. hemah tinggi. Perkembangan sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan mengurus emosi sendiri. keberanian. ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin. Murid prasekolah belajar bersuci.

Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan. kemahiran motor kasar serta kordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan. membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. menari dan membuat gerakan secara kreatif.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetik merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot mereka. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. menyambut objek. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. ekspresi kreatif dan apresiasi. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis. Tunjang ini juga menekanan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri. pengalaman awal untuk memainkan perkusi. Apresiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain. Perkembangan Kreativiti Perkembangan kreativiti merangkumi seni visual. Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. Kanak-kanak diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa. penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi. penglibatan dalam aktiviti sukan. dan apresiasi muzik. matematik dan lain-lain. Pendidikan Muzik merangkumi aktiviti menyanyi. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat. Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus. Pendahuluan 4 . berlakon. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya.

Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusian memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri. komuniti dan alam sekitar. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan(contoh: tumbuhan. rakan. Bahasa Cina(untuk prasekolah yang aliran bahasa Cina). Pendahuluan Modul Asas merangkumi Bahasa Malaysia. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains. Tunjang Kemanusian menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada murid prasekolah menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. Modul Asas dan Modul Bertema Pendidikan prasekolah dilaksanakan melalui modul asas dan modul bertema. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung. operasi nombor yang mudah. bentuk dan ruang. Bahasa 5 . Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan. air. Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk membina tema-tema pembelajaran. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan. nombor. haiwan). magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor. alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul. kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati. Semasa proses penerokaan ini. nilai wang. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga. Modul Asas Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada murid prasekolah. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja. awal matematik.cuaca). sistematik dan teliti akan terbentuk. Awal Matematik konsep waktu. aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT. sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini. Bahasa Inggeris. Dalam proses penerokaan ini. mengukur menggunakan unit bukan piawai. lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus. membanding dan mengelas juga akan dikembangkan.

Negara saya. Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri. Keluarga Pendahuluan 6 . Aktiviti rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. tetapi pada akhir tahun. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Fizikal adalah Cuaca. Contoh tema yang boleh dibina untuk Diri saya adalah Sekolah saya. Modul Bertema Pengajaran dan pembelajaran prasekolah sesuai dilaksanakan melalui tema yang membawa makna kepada kanak-kanak. Pada awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35% daripada waktu prasekolah. maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas. Kemerdekaan Negara.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tamil(untuk prasekolah yang aliran bahasa Tamil). Contoh tema yang boleh dibina untuk Negara saya adalah Perayaan Hari Raya. saya. Modul asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah. membaca doa dan makan semasa rehat. Secara umumnya modul asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. keperluan setempat dan keperluan semasa. Guru boleh menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan murid. Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa. modul teras tema mengambil masa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun. Alam Bahan dan Alam Fizikal. Pada awal tahun. Walaubagaimanapun. Lagu dan Muzik tradisional. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Bahan adalah Air dan Pakaian. menulis. mengira. Alam Hidupan. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Hidupan adalah Haiwan dan Tumbuhan. Pendidikan Moral diajar semasa murid beragama Islam belajar Pendidikan Islam. Pendidikan Moral. maka Aktiviti Luar juga dianggap sebagai modul teras asas. perbualan pagi. Kawan saya. menaakul). Modul teras juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah. peratus masa perlu dinaikkan. refleksi sebelum balik. adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut: Diri saya. peratus masa ini mungkin berkurangan jika murid didapati sudah menguasai kemahiran asas 4 M. Matematik dan Permainan Luar. Kandungan dalam aktiviti rutin merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. pendidikan moral dan matematik. Aktiviti rutin mengambil lebih kurang 30% daripada masa prasekolah. Pendidikan Islam.

Membaca frasa. Ask simple questions.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD KANDUNGAN Jadual 1: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Mengamalkan tabiat membaca. Listen to and enjoy nursery rhymes. Acquire pre-writing skills. action songs. Menceritakan semula apa yang didengar. Membaca ayat tunggal yang mudah. Read simple words with understanding. Mendengar dan mengecam bunyi perkataan.Z. Pre reading Skills Understand that printed materials contain meaning.Bahasa Inggeris At the end of preschool students are able to: Kemahiran Membaca Reading Skills Kemahiran Menulis Pendahuluan 7 . Read simple sentences with understanding. Acquire writing skills. Merangsang pertuturan melalui soal jawab. Mengenal huruf vokal. Identify letters of the alphabet. Acquire and use simple phrases and statements. Tell simple stories. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Jadual 2: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Membina dan membaca sukukata. Acquire knowledge of print and ethics in reading. Read phrases with understanding. Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis. Membaca ayat dalam konteks. Mengenal bentuk huruf A . poems and stories. Berinteraksi dengan mesra. Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Membaca buku dengan cara yang betul (prabaca). Mengenal huruf konsonan. Listen to and understand meaning of simple words. Sing songs and recite rhymes and poems. Dramatize familiar situations and stories.Bahasa Malaysia Focus Fokus Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Pada akhir prasekolah murid boleh: Mendengar dengan penuh perhatian. Writing skills Listening and speaking skills Listen to and discriminate sounds. Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul. Listen to and follow simple instructions. Membaca perkataan. Develop interest in reading. Perform a variety of language forms and functions in a social context.

Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Membaca dengan sebutan yang betul. Membaca perkataan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 3: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Memberi jawapan kepada soalan yang dikemukakan.Bahasa Cina Fokus Fokus Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Pada akhir prasekolah murid boleh: Mendengar dengan penuh perhatian. Jadual 4: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Membaca frasa. Membina tabiat membawa. Kemahiran Menulis Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis. Menggabungkan huruf supaya menjadi perkataan dan membaca. Kemahiran Membaca Mengenal kaitan antara gambar dan perkataan. Kemahiran Mendengar dengan penuh perhatian.Bahasa Tamil Pada akhir prasekolah murid boleh: Berinteraksi dengan sopan. Berinteraksi secara soal jawab Melakonkan watak-watak dalam cerita yang didengar. frasa. Mendengar Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. Bertutur dengan menggunakan perkataan. Membaca menggunakan pelbagai bahan bacaan. Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. dan Bertutur Menyebut apa yang didengar. Kemahiran Membaca Mengenal dan membaca huruf. Membuat persediaan membaca. Pendahuluan 8 . Menceritakan apa yang didengar semula menggunakan ayat yang mudah. Kemahiran menulis Menguasai kemahiran pratulis. Mengenal frasa. Membaca ayat. Menulis perkataan. ayat yang sesuai. Bertanyakan soalan.

Perkembangan Sosio-Emosi Fokus Mengenali Mengurus Sendiri. Membina semangat dan sikap yang positif. Mengetahui Rukun Islam. Sikap dan Nilai . Mengenal bahasa Al. Membina konsep kendiri. Bersuci dari najis.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 5: Standard Kandungan untuk Tunjang Kerohanian. bercakap benar. Menghafaz beberapa surah dari juzu’ Amma. perasaan dan pandangan orang lain. Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi.A. Melafazkan Kalimah Syahadah. Melakukan amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa. Melakukan wuduk Mendirikan solat. Membina keyakinan untuk berkomunikasi.W. Mencapai Emosi yang Positif Sirah Akhlak Membina Kemahiran Sosial Asas Bahasa Al Quran dan Tulisan Jawi Pendahuluan 9 . bijaksana dan amanah.Quran Mengenal huruf jawi. rajin. Memahami keperluan. Membina kebolehan mengawal diri. iaitu sabar. Jadual 6: Standard Kandungan untuk Tunjang Ketrampilan Diri . Menyelesaikan konflik yang berlaku semasa aktiviti kelas.W. Mencontohi akhlak Rasullullah S. Pada akhir prasekolah murid boleh: dan Mengenali emosi sendiri. Mengenali emosi orang lain.A. Mengetahui Sirah Rasullullah S.Pendidikan Islam Fokus Aqidah Ibadah Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui Rukun Iman. Emosi Mengurus emosi sendiri.

Mengamalkan sikap jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli keluarga. Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan. Kesederhanaan Membantu ahli keluarga. terhadap diri dan Mengamalkan sikap berterima kasih. Toleransi Bertanggungjaw ab Berterima Kasih Hemah tinggi Hormatmenghormati Bertanggungjawab persekitaran kelas. Keadilan Keberanian Kejujuran Pendahuluan 10 . Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian. Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya. Berinteraksi dengan yakin di sekolah. jiran dan masyarakat setempat. berdikari dalam rakan dan Berdisiplin Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 7: Standard Kandungan untuk Kerohanian. Mengamalkan sikap kerjasama dengan rakan. Menghormati anggota keluarga. Mengamalkan sikap adil dalam perlakuan seharian. rakan dan guru. Berdikari Mengamalkan sikap pengurusan diri. Beradab sopan dalam pergaulan seharian. Fokus Kerajinan Kerjasama Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian.Pendidikan Moral Fokus Kepercayaan kepada Tuhan Baik hati Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui dan menghormati kepercayaan dan pantang larang pelbagai kaum. keluarga dan orang di sekeliling. Menghormati orang dewasa. Sikap dan Nilai . Kasih Sayang Menyayangi diri. masyarakat setempat. warga sekolah dan orang lain.

Mengambil bahagian dalam aktiviti memainkan perkusi.Kreativiti Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui dan menggunakan pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni. Menjaga kehormatan diri. Menunjukkan apresiasi seni. Mengamalkan langkah keselamatan diri. Seni Visual Perkembangan motor kasar Muzik Kesihatan Fizikal Kesihatan Persekitaran Drama & Gerakan Kreatif Keselamatan Pendahuluan 11 . Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi. Menjaga kebersihan diri. Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor. Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif. Fokus Jadual 9: Standard Kandungan untuk Tunjang Fizikal dan Estetika . Menjaga kebersihan. Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya. Mengambil bahagian dalam aktiviti penerokaan bunyi. Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan motor kasar.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 8: Standard Kandungan untuk Tunjang Fizikal dan Estetika – Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Fokus Perkembangan Motor Halus Pada akhir prasekolah murid boleh: Melakukan kemahiran motor halus. Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor. Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya. Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat. Menunjukkan apresiasi Muzik. Melakukan kemahiran koordinasi mata tangan dalam perkembangan motor halus. Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit.

Memadankan objek 1:1. Kemahiran Saintifik Konsep Nombor Operasi Nombor Menyiasat Alam Hidupan Nilai wang Konsep Waktu Menyiasat Alam Bahan Pendahuluan 12 . Mengecam duit yang berlainan nilai. 40 dan 50. membilang. pemelarutan serta tarikan boleh magnet. Membandingkan kuantiti objek. Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria. Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas. buah serta pertumbuhan biji benih. Memahami nombor 10-20 (menyebut. Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10. Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara hands-on. Meneroka sifat bahan seperti timbul dan tenggalam.. Memahami nombor 1-10 (menyebut. jenis makanan haiwan jinak yang biasa dijumpai. Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun. Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian. cara pergerakan. Pengalaman Pranombor Menyiasat Alam Fizikal Pada akhir prasekolah murid boleh: Meneroka fenomena alam yang biasa yang dijumpai. Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10. bunga. Memahami siri 20. habitat. Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran. 30. pelangi dan bayang-bayang. Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan. menulis). membilang. iaitu awan. Membuat seriasi mengikut satu ciri.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Jadual 10: Standard Kandungan untuk Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik Fokus Sikap saintifik Pada akhir prasekolah murid boleh: Mempamerkan sikap saintifik iaitu sistematik. Menjalankan penerokaan ke atas ciri. cuaca. Mengecam corak berulang dan membina pola. Membanding dan mengelaskan objek. Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai. menulis). Mengetahui sifar. sifat ingin tahu dan bertanggungjawab.

atas. Mengetahui tentang rakan. Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai. kanan). Mengenali ahli komuniti. Mengetahui keluarga terdekat (datuk. kiri. Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika. segi empat. bulat. Membina lingkungan. Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar. Saya dan Keluarga Saya dan Rakan Penggunaan ICT Saya dan Sekolah Saya dan Komuniti Saya dan Sekitar Alam Menghayati keindahan alam sekitar. Saya dan Warisan Mengenal pakaian tradisional pelbagai Budaya kaum di Malaysia. adik beradik). Mengetahui sekolah saya. Mengamalkan semangat bermasyarakat. Pendahuluan 13 . dalam. Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum di Malaysia. Mengetahui kediaman keluarga. Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri. Pembinaan(constr uction) Membina penghubung antara dua objek. luar.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Bentuk dan Ruang Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui kedudukan objek dalam ruang (depan. kiub). Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran (segitiga. Jadual 11: Standard Kandungan untuk Tunjang Kemanusiaan Fokus Diri saya Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui tentang latar belakang/sejarah diri saya Mengetahui kebolehan diri. Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. ibu. Menggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran. Mengetahui hak diri sendiri. bawah. bapa. Menyambut perayaan mengikut kaum di masyarakat Malaysia. nenek. kon. selinder. belakang. sfera. Menjaga alam sekitar.

Mengetahui keistimewaan negara. Menghormati pemimpin. Menyambut Hari Kemerdekaan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Negara Menghormati lambang kebangsaan dan negeri. Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia. Mengetahui simbol awam. Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Saya dan Malaysia Pendahuluan 14 .

Modul Asas Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid.  Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah. Dua jenis modul diwujudkan. Ia merangkumi aspek pengetahuan. Standard Pembelajaran merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan. kritis dan inovatif. Pendahuluan 15 . kualiti membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti.  Perbezaan individu dibenarkan.bahagian atau unit ini dinamakan modul. Waktu yang khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini. Bahasa Inggeris.  Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman seharian murid. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti. Pendidikan Islam. Teori Pembelajaran yang dijadikan fokus Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibina berlandaskan prinisip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori pembelajaran konstruktivisme di mana:  Murid membina pengetahuan sendiri. Ekuiti membawa maksud semua murid diberi peluang pendidikan yang sama. Bahasa Cina. iaitu Modul Asas dan Modul Bertema.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan REKABENTUK KURIKULUM Dua ciri utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. Kurikulum Berasaskan Standard Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dibangunkan berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid.  Murid belajar mengikut kadar sendiri. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. kemahiran dan nilai. Standard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. pengajaran tidak dijalankan secara spoon feeding. Bahasa Tamil). Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak. Permainan Luar dan Matematik. Pendidikan Moral.

5. 2. 6. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. sejumlah 17 ½ jam satu minggu untuk kanak-kanak yang berumur 4+. Pendahuluan 16 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH Peruntukan masa minimum Peruntukan waktu minimum berikut hendaklah dipatuhi: 1. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya empat jam sehari (termasuk masa rehat). maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah. iaitu. sekurang-kurangnya dua jam seminggu. iaitu. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga jam setengah sehari (termasuk masa rehat). Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 4. 7. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran Pendidikan Moral sekurangkurangnya dua jam seminggu. sejumlah 20 jam satu minggu untuk kanak-kanak yang berumur 5+. 3. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang bukan beragama Islam. 8. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar.

Jumlah Jumlah minit seminggu Pendahuluan 430 1200 Modul Jadual 13: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Cina . mengira dan menaakul) maka adalah dicadangkan modul asas diberi peruntukan waktu yang lebih banyak pada awal tahun. Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain Bil. Bila murid sudah mulai menguasai kemahiran literasi asas ini.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Peruntukan masa mengikut modul asas dan modul bertema Peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran (P & P) prasekolah diagih berdasarkan modul asas dan modul bertema seperti di Jadual 12 dan 13. menulis. Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P) 1 Rutin pagi 50 2 Perbualan Pagi 100 3 Rehat 150 4 Refleksi sebelum balik 50 Jumlah 350 Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P & P) 4 5 6 7 8 9 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam/Pendidikan Moral Bahasa Cina/Bahasa Tamil/Bahasa pengantar Lain Aktiviti Luar(outdoor activity) Matematik Jumlah 90 90 (120) * 90 80 40 510 Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P & P) 10 340 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. pendidikan moral dan matematik Bil. Jadual 12: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P) 1 Rutin pagi 50 2 Perbualan Pagi 100 3 Rehat 150 4 Refleksi sebelum balik 50 Jumlah 350 Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P & P)) 4 Bahasa Malaysia 90 5 Bahasa Inggeris 90 6 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 120 7 Aktiviti Luar (outdoor activity) 80 8 Matematik 40 Jumlah 420 Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P & P) 9 Modul bersepadu merangkumi elemen430 elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. Walau bagaimanapun peruntukan waktu ini seharusnya fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. peruntukan waktu Modul Asas boleh dikurangkan seperti di Rajah 2. pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit dalam satu minggu 340 1200 * untuk murid yang beragama Islam sahaja Oleh kerana salah satu fokus utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah penguasaan literasi asas 4M (membaca. 17 .

Peruntukan waktu untuk Modul Bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun ke ahkir tahun seperti yang dicadangkan dalam Rajah 2 dan Rajah 3. Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Pendahuluan 18 . gelongsor dll Main pasir. Aktiviti semasa rehat yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi doa. menyambut bola. Jadual waktu prasekolah adalah fleksibel di mana guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut keperluan semasa. main air. menyanyikan lagu. doa.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Pengajaran dan pembelajaran di prasekolah perlu bermakna dan bersifat kontekstual kepada murid. Jumlah waktu yang ditambah untuk modul bertema boleh ditentukan oleh guru sendiri. berbaris. 100% Modul Teras Asas 60% 30% Aktiviti Rutin 0% Awal tahun Modul Bertema 100% 84% 30% 0% Akhir tahun Rajah 3: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia Aktiviti Luar yang dinyatakan dalam Jadual 12 . makan. main pondok Berlari. Modul bertema akan membawa lebih makna kepada murid bila mereka sudah mempunyai literasi asas dalam bahasa pengantar yang berkenaan. Antara contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah: o o o Bermain dengan buaian. gosok gigi. main bebas(free play). Modul bertema menyepadukan Standard Pembelajaran dari pelbagai tunjang mengikut tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid. melompat 100% Modul Teras Asas 65% 30% Aktiviti Rutin 0% Awal tahun Modul Bertema 100% 84% 30% 0% Akhir tahun Rutin pagi yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi pengurusan diri.13 adalah aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah. tanda kedatangan. maka pendekatan bertema adalah digalakkan. Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan tidak formal dan kanak-kanak memerlukan persekitaran fizikal dan sosial yang tidak rigid untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan bermakna.

Bil. sains. doa. matematik. Jadual 15: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) Diajar Diajar Jumlah dalam BM dalam BI 30 20 10 x 5 60 40 20 x 5 90 60 30 x 5 30 20 10 x 5 90 90 100 100 90 330 120 40 40 600 40 600 90 330 120 80 40 1200 Jadual 14: Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instructional dalam Kelas Prasekolah Bil. kemanusiaan. prasekolah dikehendaki menggunakan bahasa pengantar seperti di Jadual 14. 15 dan 16. Pendahuluan 19 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Peruntukan waktu mengikut bahasa instructional Selaras dengan usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan meningkatkan bahasa Inggeris. ** Modul Bertema menyepadukan elemen bahasa. muzik. tanda kehadiran. berbaris. Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum Seminggu untuk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya(minit) Bahasa Malaysia Bahasa Pengantar lain 1 2 3 4 5 6 1 2 4 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/ Bahasa Inggeris JUMLAH 600 600 400 400 400 1200 1200 Rutin pagi * Perbualan Pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas BM Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM 7 Modul asas BI 8 Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI 9 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 10 Aktiviti Luar 11 Matematik Jumlah minit seminggu Nota: *Rutin pagi merangkumi aktiviti pengurusan diri. seni visual. menyanyikan lagu. pendidikan moral dan perkembangan fizikal. perkembangan sosio emosi.

Peruntukan Masa Seminggu dikendalikan dalam bahasa (minit) BM BI BC/BT Jumlah dalam seminggu 10 20 20 10 x 5 = 50 20 40 40 20 x 5 = 100 30 90 30 30 x 5 = 150 10 20 20 10 x 5 = 50 90 90 200 200 90 140 90 120 90 140 90 120 1 2 3 4 5 6 Rutin pagi * Perbualan Pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas BM Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM 7 Modul asas BI 8 Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI 9 Modul asas BC/BT 10 Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam BC/CT /Pendidikan Islam 11 Aktiviti Luar 12 Matematik Jumlah minit seminggu 40 400 400 40 40 400 80 40 1200 Sila rujuk Lampiran untuk contoh jadual waktu. Pendahuluan 20 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 16: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia (BC/BT) Bidang Pembelajaran Bil.

Standard Pengajaran dan Pembelajaran Pertama: Guru prasekolah perlu membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keperluan kurikulum dan keperluan kanak-kanak. o Memberi peluang kepada murid untuk terlibat dalam proses membuat keputusan. o Memodelkan proses berfikir kritis dan kreatif. Guru membimbing dan menjadi fasilitator dalam pembelajaran murid dengan: o Mengenalpasti dan memberi respons kepada diversiti murid dan menggalak semua murid berfikir secara kritis dan kreatif. Guru merancang pengajaran dan pembelajaran yang dapat menyokong perkembangan murid dalam aspek berikut: o Kreativiti o Pemikiran logikal o Kemahiran Menaakul o Perkembangan Rohani o Pembentukan sikap positif dan nilai murni o Perkembangan fizikal dan kesihatan o Kreativiti dan estetika Guru memilih kandungan. bahan dan kaedah pengajaran yang sesuai dengan minat.  Guru menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyokong pembangunan komuniti murid yang kreatif dan berfikiran terbuka dengan: o Menunjukkan sikap positif terhadap idea baru murid.  Guru perlu membuat perancangan jangkamasa panjang (contohnya Rancangan Tahunan) dan jangkamasa pendek (contohnya Rancangan Harian) berdasarkan keperluan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. o Memberi tanggungjawab kepada murid terhadap pembelajaran mereka sendiri.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Standard Pengajaran dan Pembelajaran menerangkan apa yang perlu diketahui dan dilakukan oleh guru prasekolah semasa pengajaran dan pembelajaran. pengalaman dan pengetahuan murid-murid. alam persekitaran murid) o Pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan (Multiple intelligence)    Pendahuluan 21 . Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kedua: Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan yang bersesuaian dengan tahap perkembangan kanak-kanak(developmentally appropriate) supaya pembelajaran berkesan dan membawa makna kepada murid. tahap kebolehan.  Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan berikut mengikut kesesuaian standard kandungan dan standard pembelajaran yang hendak dicapai: o Pembelajaran Berpusatkan murid o Inkuiri Penemuan o Belajar Melalui Bermain o Pendekatan Bersepadu o Pendekatan Bertema o Pembelajaran Berasaskan Projek o Pembelajaran Masteri (terutamanya dalam penguasaan bahasa dan kemahiran) o Pembelajaran Kontekstual (menggunakan pengalaman murid.

o Keperluan individu murid. Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. individu dan kelas. ceria. Guru prasekolah perlu memastikan rutin harian dikendalikan dengan baik setiap hari. Hari Keluarga. Guru prasekolah mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk aktiviti kumpulan. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keempat: Guru prasekolah perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dalam bilik prasekolah. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Ketiga: Guru prasekolah menjalankan pentaksiran secara berterusan menggunakan pelbagai kaedah seperti yang dinyatakan di Standard Pentaksiran. Guru prasekolah mewujudkan pusat-pusat pembelajaran dalam kelas prasekolah. bersikap inquisitive dan bersikap terbuka. Guru prasekolah melengkapkan pusat pembelajaran dengan bahan yang sesuai. Guru memainkan peranan yang penting dalam membina perhubungan antara sekolah dan ibubapa murid. Guru prasekolah melibatkan murid dalam merekabentuk pusat pembelajaran. Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan. mencukupi dan updated.        Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kelima: Penglibatan ibubapa dan komuniti setempat amat penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. o Keadaan setempat. selesa dan mesra dalam kelas. Guru prasekolah merancang aktiviti harian berpandu kepada aktiviti yang dicadangkan dalam Jadual 12-16: Cadangan Peruntukan Masa untuk Pengajaran dan Pembelajaran dalam Kelas Prasekolah. lawatan dan program keibubapaan.      Guru prasekolah menyediakan persekitaran yang selamat.     Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan perhubungan yang baik dengan ibubapa/penjaga melalui pelbagai cara. Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkan waris/ibubapa/penjaga murid. Gotong Royong. Guru prasekolah perlu mengendalikan perbualan pagi dan refleksi setiap hari. Guru prasekolah memastikan pusat pembelajaran sentiasa kemas.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan  Guru prasekolah menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang mengambil kira tentang: o Kebolehan dan aras perkembangan kognitif kanakkanak o Teori perkembangan kanak-kanak. Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan ibubapa/penjaga secara berkala. Pendahuluan 22 . Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid untuk mengemukakan idea mereka. sekurang-sekurangnya dua kali setahun. Guru prasekolah sentiasa berinteraksi dengan murid dan menggalakkan interaksi antara murid.

Pendahuluan 23 . Guru prasekolah perlu membantu mengenalpasti murid keperluan khas ini dan memberi nasihat yang bersesuaian kepada ibubapa. Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan    Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa. Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu.   Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan borang pengesanan yang telah disediakan. Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keenam: Guru Prasekolah menghadapi keadaan di mana terdapat murid keperluan khas dalam kelas mereka.

o Mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan mereka secara menyeluruh. Ia merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. Pendahuluan 24 . Pada peringkat umur ini pemilihan untuk pertandingan melibatkan banyak faktor dan bukan sahaja atas kebolehan individu. o Membantu pembelajaran murid. afektif dan psikomotor. Hasil pentaksiran dianalisiskan untuk membantu guru merancang tindakan susulan yang berkesan untuk: o Mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif. o Memberi maklumbalas terhadap kemajuan murid dalam semua aspek yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Penyertaan dan kemenangan dalam pertandingan tidak boleh diambilkira sebagai hasil pentaksiran di peringkat prasekolah. kemahiran dan sikap yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. o Memperbaiki pengajaran guru dan seterusnya meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran guru. o Mengesan keberkesanan pengajaran guru.  Tujuan pentaksiran adalah untuk: o Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur. Standard Pentaksiran Pertama: Pentaksiran harus dijalankan konsisten dengan tujuan pentaksiran yang ditetapkan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD PENTAKSIRAN Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah.    Standard Pentaksiran Ketiga: Pentaksiran dijalankan secara berterusan sepanjang masa. o Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa.  Pentaksiran secara menyeluruh merangkumi semua Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan termasuk: o Penerapan nilai o Pembentukan sikap o Penguasaan kemahiran o Status kecergasan o Status kesihatan o Kesediaan sosial (social readiness) Aktiviti kokurikulum dan ekstra-kurikulum tidak harus ditaksirkan kerana pada peringkat umur ini murid tidak dapat menyertai aktiviti ini secara berdikari. Standard Pentaksiran Kedua: Pentaksiran harus dijalankan keatas pengetahuan.

o Rekod Berterusan (Running Record).   Pendahuluan 25 . Hasil pentaksiran tidak boleh digunakan untuk melabelkan kanak-kanak. kebolehan.     Standard Pentaksiran Keenam: Pentaksiran harus dijalankan dengan penuh beretika. o Skala Kadar. Data yang dikumpulkan perlu dianalisiskan supaya inferens atau kesimpulan yang dibuat adalah sah dan sahih. Contoh rekod adalah seperti berikut: o Senarai Semak. sah dan sahih. Kebolehan kanak-kanak dalam umur ini bukan sesuatu yang tetap tetapi boleh berubah. Kaedah pentaksiran yang digunakan adalah seperti berikut: o Pemerhatian berterusan o Penilaian hasil kerja Kaedah berikut tidak diiktirafkan dalam pendidikan awal kanak-kanak: o Ujian atau peperiksaan formal o Ujian kertas and pensil Pentaksiran harus dijalankan secara adil. Hasil pentaksiran digunakan untuk memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka. Hasil pentaksiran digunakan untuk mengenalpasti masalah murid-murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar. guru perlu elakkan daripada melabelkan murid sebagai mendapat ’A’ atau ’B’ dan seterusnya. kemajuan dan pencapaian murid .    Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan kriteria dan bukan perbandingan antara murid. o Portfolio Standard Pentaksiran Kelima: Hasil pentaksiran digunakan untuk merancang tindakan susulan demi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran dan untuk membantu pengajaran. Proses dan kaedah pentaksiran tidak terlalu rumit. contohnya kanak-kanak perempuan secara fisiologinya berkembang lebih cepat dalam penguasaan bahasa daripada kanak-kanak lelaki. sesuai dengan perkembangan kanak-kanak dan berasaskan kaedah saintifik. Melabelkan kanak-kanak pada peringkat umur ini akan mempunyai kesan yang negatif dalam perkembangan kanak-kanak ini kelak. adalah tidak wajar melabelkan murid lelaki sebagai lambat daripada perempuan. hak asasi kanak-kanak perlu dipatuhi.    Hasil pentaksiran diserahkan kepada guru Tahun 1 selepas murid tamat prasekolah untuk tujuan kesinambungan pentaksiran formatif. ia hanya boleh ditunjukkan kepada ibubapa dan pihak tertentu sahaja.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Standard Pentaksiran Keempat: Kaedah pentaksiran harus sah dan sahih.   Hasil pentaksiran setiap murid tidak harus didedahkan kepada orang lain. Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan. Pada peringkat umur ini kebolehan dan kemajuan murid amat dipengaruhi oleh kadar pertumbuhan mereka. o Rekod Anekdot. Kanak-kanak dalam peringkat ini memerlukan banyak motivasi.

sentuhan. Pemikiran kreatif dan inovatif perlu dipupuk di kalangan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran mulai dari prasekolah lagi. membuat spekulasi tentang kemungkinan. Murid mengikuti proses berfikir seperti yang disenaraikan di bawah dengan bimbingan guru.  Mengenal pasti persamaan dan perbezaan antara objek/ idea/ fenomena dengan bimbingan Contoh Murid perhatikan pelbagai kacang yang disediakan oleh guru. Peluang untuk murid berfikir secara kreatif dan inovatif boleh diberikan dalam banyak konteks yang berbeza dan boleh diintegrasikan dalam banyak aktiviti dalam dan luar bilik darjah. membuat perkaitan dan melihat hubung kait. menjangka apa yang akan berlaku. Pemupukan kreativiti dan inovasi dalam kurikulum prasekolah dimantapkan melalui dua pendekatan utama. dan sentiasa membuat refleksi secara kritikal tentang idea. (Kacang merah. pendengaran. meneroka idea. kacang kuda) Murid mendapati kacang-kacang ini berbeza daripada segi saiz dan warna. Standard Domain Kreativiti Pertama: Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid untuk meningkatkan kemahiran berfikir kreatif mereka Standard ini mencadangkan bahawa:   Murid diberi peluang meneroka dan mencuba idea untuk menghasilkan karya/ciptaan yang asli. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran untuk proses berfikir disenaraikan di Jadual berikut: Standard Kandungan Fasa Persediaan Membuat pemerhatian aktif Standard Pembelajaran  Menggunakan deria penglihatan. tindakan dan hasil. iaitu:  Penerapan kreativiti dalam semua tunjang melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran  Memberi fokus khusus kepada kreativiti melalui pendidikan muzik dan pendidikan seni visual Standard Domain Kreatif di prasekolah terdiri daripada dua komponen iaitu: pemikiran kreatif dan pemupukan sikap dan personaliti kreativiti. berfikir secara literal. Namun begitu tidak semua individu boleh menjadi individu yang kreatif sekiranya kreativiti tidak dipupuk secara sengaja. rasa atau bau untuk memerhati objek/fenomena.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD DOMAIN KREATIVITI (SDK) Kreativiti adalah potensi semula jadi yang dipunyai oleh semua individu. Kurikulum persekolahan perlu memberi peluang kepada murid untuk menjadikan mereka suka menyoal dan mencari jawapan. penyelesaian masalah dan membuat keputusan. kacang hijau. Mencerakinkan pemerhatian (proses analisis) Pendahuluan 26 .

Murid mencadangkan tempat di mana kacang saiz atau warna tertentu boleh dilekatkan  Menghasilkan idea untukmenghasilkan yang bermakna kolaj. Fasa Tindakan Menghasilkan produk/Membuat keputusan/Membuat pilihan pilihan 27 .  Mengkaji kesan baik dan buruk dengan bimbingan Contoh Standard Kandungan Standard Pembelajaran bimbingan.  Membuat dengan Pendahuluan Standard Domain Kreativiti Kedua: Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid agar mereka menghayati dan menghargai nilai estetik dalam kehidupan dan seterusnya meningkatkan naluri mereka untuk terus menghasilkan karya kreatif secara berterusan dan beretika.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Standard Kandungan Standard Pembelajaran  Mengasingkan objek/idea/fenomen a berdasarkan ciri tertentu dengan bimbingan.  Menghasilkan produk  Membuat kesimpulan dengan bimbingan. dengan bimbingan. Contoh Fasa Imaginasi Menjanakan idea  Menghasilkan idea(mensintesiskan idea baru (yang idea) mungkin benar atau tidak pasti) dengan bimbingan.  Mempraktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea baru secara berterusan dengan bimbingan.

Bahagian A adalah senarai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mengikut tunjang.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARD Dokumen ini mengandungi dua bahagian. Bahagian B memaparkan cadangan aktiviti untuk modul bertema Pendahuluan 28 . Bahagian A dan B.

KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN 29 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BAHAGIAN A STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANG Bahasa Malaysia 31 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bahasa Malaysia 32 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA Bahasa Malaysia 33 .

(BM 1.1) Mendengar ucap selamat dan (BM 1.1. menjerit. membaca dan menceritakan isi bacaan sesuai dengan peringkat perkembangan murid serta menulis perkataan dan ayat mudah dengan betul. Fokus Standard Kandungan (BM 1.0) Kemahiran Mendengar Bahasa Malaysia 34 . murid boleh mendengar ayat mudah dan menyatakan apa yang didengar.9) Membezakan jenis bunyi yang luar bilik darjah.6) Mendengar ucap selamat dan memberi respons yang bertatasusila memberi respons secara bertatasusila.1. (BM 1.2) Mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan.1. bertutur dalam ayat yang mudah dengan sebutan yang betul dan bahasa yang bertatasusila.1.1. (BM 1. dan perlahan dengan kuat.1.3) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti objek di dalam dan (BM 1.BAHASA MALAYSIA (BM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Komunikasi. menangis) (BM 1.1.1. (BM 1.5) Mendengar lagu dan cerita serta memberi respons.8) Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid.1) Mendengar dengan penuh perhatian. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 1.7) Mendengar arahan dan memberi respons.4) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti ruang khas dalam sekolah. (BM 1.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KOMUNIKASI. (BM 1.1.12) Mengenal pasti dan membezakan intonasi suara tinggi dengan rendah. (BM 1. dengan bimbingan (Contoh: Selamat pagi. (BM 1. ada di persekitaran. (BM 1.11) Membezakan jenis suara di persekitaran (Contoh: ketawa.1. Selamat petang).1.10) Mengenal pelbagai suara di persekitaran murid.

2.1.2. (BM 2.13) Mendengar dan memberi respons terhadap perbualan.1.5) Menyatakan permintaan dengan sopan. (BM 1.2) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan. permintaan. cerita. (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.4) Mengenal bunyi suku kata akhir yang berbeza.7) Menamakan objek di persekitaran.3) Mengenal bunyi suku kata akhir yang sama. (BM 2. (BM 1.2) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang berbeza.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 1.2. lagu.1. (BM 2. Bahasa Malaysia 35 .1.1.1. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.2.1) Berinteraksi dengan mesra.6) Memberikan arahan kepada rakan secara bertatasusila.1. (BM 1.1) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang sama. (BM 1. (BM 2.1.0) Kemahiran Bertutur (BM 2.2) Mendengar dan mengecam bunyi perkataan (BM 2.1) Berbual dengan sebutan perkataan yang betul. (BM 2. (BM 1.

(BM 2.6) Mengemukakan soalan yang sesuai dan mudah difahami.3.3) Bersoal jawab berdasarkan tema. (BM 2. (BM 2.2.3) Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul.4) Menceritakan perkara yang didengar. (BM 2.7) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah Bahasa Malaysia 36 .4) Bersoal jawab secara spontan.5) Menyoal dengan menggunakan sebutan yang betul dengan bimbingan guru.4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ Nota: Kriteria bersopan dan bertatasusila adalah merujuk kepada budaya yang diterima oleh komuniti dan masyarakat secara umum.2. (BM 2.2) Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul: a. (BM 2.1) Melafazkan pantun yang mudah secara berirama.3) Mendeklamasikan sajak mudah/ ringkas.2. (BM 2.2) Mengemukakan soalan yang bersesuaian. (BM 2.2.2.2. minat dan situasi semasa. (BM 2. Pantun empat kerat (BM 2.2.2) Bersoal jawab melalui rangsangan yang diberi (BM 2.3. (BM 2.8) Bersoal jawab secara bersopan.2. (BM 2.1) Menyebut semula soalan rangsangan yang dikemukakan. Pantun dua kerat b. (BM 2. (BM 2.3.

5.1. (BM 3. (BM 3. (BM 3. (BM3.2. (BM 3. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 2.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 2.1) Mengenal bentuk huruf A . (BM 3.3. (BM 3.5) Melakonkan watakwatak mengikut situasi.Z .1.3) Menyebut huruf secara rawak. (BM 3.2. Bahasa Malaysia 37 .3) Mengenal pasti huruf vokal yang terdapat dalam perkataan. (BM 3.5) Mengenal pasti bentuk huruf kecil.1.1. (BM 3.1) Menyebut huruf konsonan.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.3) Menyebut huruf konsonan dalam perkataan yang ditunjukkan.3) Mengenal huruf konsonan.1) Menyebut huruf vokal.2) Membunyikan huruf vokal. (BM 3. (BM 3.2.6) Mengenal pasti bentuk huruf besar.1) Menyebut huruf mengikut urutan.2) Mengenal huruf vokal.1.1. (BM 3. (BM 3.3. (BM 3.0) Kemahiran Membaca (BM 3.2) Menyebut huruf konsonan dengan tepat.1.4) Menyebut huruf mengikut urutan.7) Memadankan huruf kecil dengan huruf besar.2) Memadankan bentuk huruf dengan bentuk objek persekitaran (Contoh: bentuk ’J’ dikaitkan dengan mata kail).

4.5.5.5. (BM 3. (BM 3. (BM 3.4.4.6) Membina dan membunyikan tiga suku kata terbuka secara rawak.1) Membunyikan suku kata hasil (BM 3. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3.4) Membatangkan tiga suku kata terbuka untuk menjadi perkataan.4.7) Membina dan membunyikan sukukata tertutup secara rawak.5) Membina dan membunyikan dua suka kata terbuka secara rawak.4. (BM 3.3) Membatangkan dua sukukata terbuka untuk menjadi perkataan.3) Membina dan membunyikan gabungan huruf konsonan dan huruf suku kata hasil gabungan huruf konsonan vokal dengan bimbingan.4) Membina dan membunyikan satu suku kata terbuka secara rawak. (BM 3. (BM 3.5.5) Membatangkan satu suku kata tertutup untuk menjadi perkataan.5. (BM 3. (BM 3.4.2) Membatangkan dua suku kata terbuka untuk menjadi perkataan dengan bimbingan.4. dan huruf vokal (Contoh: ba) (BM 3.4) Membina dan membaca suku kata.6) Membatangkan dua suku kata tertutup untuk menjadi perkataan. Bahasa Malaysia 38 . (BM 3.2) Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan.5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 3.1) Membatangkan (mengeja sambil membaca) dua sukukata untuk menjadi perkataan dengan bimbingan. (BM 3. (BM 3.5) Membaca perkataan.

(BM 3. (BM 3.7) Membaca ayat tunggal yang mudah.5.8. (BM 3. baju baru.8. Bahasa Malaysia 39 .3) Bercerita secara lakonan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3. (BM 3. gigi saya.2) Membaca frasa dengan sebutan yang betul. (BM 3.9.9) Memahami isi bahan bacaan yang dibaca.1) Bercerita berdasarkan bahan bacaan mudah yang telah dibaca dengan bimbingan.1) Membaca frasa dengan bimbingan (Contoh frasa: mata biru.5. gambar.7) Membatangkan suku kata terbuka dan sukukata tertutup untuk menjadi perkataan. (BM 3.7.6. jalan raya). (BM 3.7.2) Mengenal tanda baca dalam ayat. majalah.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.8) Membatangkan suku kata tertutup dan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan. (BM 3.8) Membaca ayat dalam konteks.2) Bercerita secara lisan.3) Membaca ayat-ayat dalam cerita dengan intonasi yang betul.1) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan bimbingan. (BM 3. (BM 3. (BM 3.6. main peranan atau nyanyian berdasarkan bahan yang dibaca. rísalah. (BM 3.9.9. tulisan atau lukisan berdasarkan bahan yang dibaca. (BM 3. (BM 3.6) Membaca frasa. Nota: Bahan bacaan termasuk: buku cerita. (BM 3. surat khabar.1) Membaca ayat-ayat dalam konteks dengan intonasi yang betul dengan bimbingan.8.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 3. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3.1) Mengamalkan penjagaan (BM 3.11) Mengamalkan tabiat membaca. (BM 4. dan pengarang. teknik memegang buku).10. (BM 3. bimbingan. (BM 3.11.1) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai dengan peringkat umur dengan bimbingan guru.10.10.10) Membaca dengan cara yang betul (prabaca). corak dan garisan secara bebas.1) Memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis. (BM 3.4) Membaca mengikut arah dan cara yang betul (kiri ke kanan.1.2) Mengamalkan penjagaan buku dengan cara yang betul dengan buku dengan cara yang betul.10. (BM 4.1. (BM 3.2) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan melalui lakaran bentuk.aktiviti meningkatkan kemahiran motor halus yang ada di Tunjang Fizikal Bahasa Malaysia 40 .0) Kemahiran Menulis (BM 4.1. Nota: * Pastikan aktiviti koordinasi matatangan.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.11.3) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. jarak dari mata ke buku.3) Membaca nama judul buku.1) Menguasai kemahiran pratulis (BM 4. (BM 3. (BM 4.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ dan Estetika-komponen perkembangan fizikal telah dilaksanakan sebelum aktiviti dalam Standard Kandungan ini dijalankan. (BM 4.2.1) Menulis semula huruf mengikut cara yang betul. (BM 4.2.2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan. (BM 4.2.3) Menulis huruf besar dengan cara yang betul dengan bimbingan. (BM 4.2.4) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul. (BM 4.2.5) Menulis huruf besar mengikut cara yang betul. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

(BM 4.2) Menguasai kemahiran menulis.

Nota: 1.

Perbezaan makna antara mengecam, mengenal dan mengenalpasti adalah seperti berikut: o Mengecam dan mengenal adalah setakat boleh membezakan dan mengenali sahaja. o Mengenalpasti adalah mengetahui dengan pasti dan boleh menerangkannya.

Bahasa Malaysia

41

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Kosa Kata Contoh Perkataan Dua suku kata terbuka Dua suku kata terbuka VKV apa , ini, itu, ibu, ubi, api, ela , isi, aku

KVKV

baju, biru, buku, baca, baru, bahu, batu, bola, buta, bapa, ciku, cuti, cuka, dadu , dagu, dahi, dada, daki, duku, duri, feri, gigi, guni, gula, guru, gila, hati, hari, jari, jala, kaki, kuku, kuda, kiri, kota, kera, lari, lama, lagu, laju, luka, lima, lori, mata, mama, muka, masa, nasi, paku, pasu, rusa, raja, roti, raga, susu, siku, satu, sudu, sapu

Tiga suku kata terbuka

KVKVKV

berudu, cerita, dahaga, jelita, keladi, kereta, kerusi,kepala, kelapa, lelaki, mereka, petola, Selasa, tomato, tetamu

Satu suku kata tertutup Dua suku kata tertutup

KVK

bot, bil, cat, cop, cap, gam, gas, gol, jam, jet, jus, kek, kot, lap, mop, pen, pin, pam, tin, van, zip

KVKKVK

bantal, banjir, sambal, sampah, kertas

Suku kata terbuka dan tertutup

VKVK

ayam, awan, asap, atap, anak, adik, itik, ikan, ubat, ulat, ular, emak, enam, epal, ekor, esok

Suku kata terbuka dan tertutup

KVKVK

badak, budak, bakul, besar, bulat, botak, bulan, basah, belon, cicak, cawan, dadah, dodol, dapur, dusun, demam, dekat, darah, datuk, filem, gajah, gemuk, gelas, getah, garam, hitam, hutan, hujan, jarum, jalan, johan, katil, kurus, kapal, kipas, kapak, kolam,ketam, kelas, kasut, kapas, kobis, lapan, lipan, lilin, lipas, leher, lalat, lipat, mulut, masin, manis, mudah, minum, malas, makan ,marah, nanas, nenek, pokok, panas, rajin, sakit, sikat, siput, sirap,

Bahasa Malaysia

42

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Contoh Perkataan Suku kata tertutup dan terbuka Vokal berganding KVKKV henti, bantu, jumpa

KVVK

kuih, lauk, laut, naik, baik, paip, siap, buat, suap, buah, paus, haus, luas

Nota: Kosa kata lain boleh diperkenalkan dalam modul bertema yang berkenaan. Contoh Ayat Ayat tunggal: 1. Ini rumah saya. 2. Saya makan nasi Ayat dalam konteks: 1. Ini kucing. Kucing makan ikan. Kucing saya comel. 2. Ini rumah saya. Rumah saya besar. Rumah saya cantik

Bahasa Malaysia

43

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS

Bahasa Inggeris

45

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI: BAHASA INGGERIS (BI) By the end of two years of preschools, pupils are able to listen to simple sentences, follow simple instructions, and talk about familiar experiences in simple sentences. They are also able to speak politely with appropriate intonation, read simple story books suitable to their stage of cognitive development and retell stories heard in simple sentences. At the same time they are able to recognize alphabets, know basic phonics and write simple phrases. Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.1.1) Listen to and identify common sounds around them. (BI 1.2.1) Listen to and repeat simple greetings, e.g. good morning, good afternoon. (BI 1.2.2) Listen to and respond verbally to simple greetings with guidance. (BI 1.2.3) Listen to and identify objects in the classroom. (BI 1.2.4) Name common objects in the classroom. (BI 1.1.2) Listen to and identify sounds in the environment. (BI 1.2.5) Listen to and repeat greetings. (BI 1.2.6) Listen to and respond verbally to greetings. (BI 1.2.7) Listen to and identify common objects in the environment. (BI 1.2.8) Name common objects in the environment. (BI 1.2.9) Listen to words said aloud and respond accordingly, e.g.:  “show me the picture of a child eating”  “draw a flower”  “stand up and touch your nose”

(BI 1)Listening (BI1.1) Listen to and and speaking discriminate sounds. skills (BI 1.2) Listen to and understand meaning of simple words.

Bahasa Inggeris

46

g.5) Listen to and enjoy nursery rhymes.1) Listen to and recite nursery rhymes and action songs.5. (BI 1.3) Talk about the natural environment with guidance.3.3.2) Listen to.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1. action songs.5.3) Acquire and use simple phrases and statements.6) Listen to and solve simple riddles.4. recite and act out nursery rhymes and action songs.4) Talk about happenings around them. (BI 1. (BI 1. (BI 1.4) Listen to and perform actions based on instructions in activities and games.4) Listen to and follow simple instructions.2) Listen to and follow simple instructions. „Come‟.5. e.2) Talk about familiar experiences. (BI 1. (BI 1.3.g. (BI 1.3) Listen to and follow instructions.„Please stand up‟. (BI 1.5.1) Listen to and follow one word instructions. „Please get me the book from the shelf‟.3. Bahasa Inggeris 47 .4. (BI 1. (BI 1.5. visual props.3) Listen to.1) Talk about familiar things and experiences with guidance.4.g.4) Listen to and retell simple stories using aids: e. e.5. (BI 1. recite and act out nursery rhymes. favorite things and activities around them with guidance. (BI 1.5) Listen to and role play simple stories.g. poems and stories. (BI 1. (BI 1. e. (BI 1. picture clues. (BI 1. action songs and poems.4.

:  to exchange greetings  to show appreciation (BI 1.g.9.8.1) Sing songs. (BI 1.2) Tell stories using visual props with guidance.9.1) Role play familiar daily situations with guidance.7.1) Use simple sentences to carry out a conversation: e. (BI 1.3) Dramatise familiar stories without guidance. (BI 1.8. (BI 1.6) Sing songs and recite rhymes and poems.2) Recite simple rhymes and poems.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1. (BI 1.7) Tell simple stories.4) Tell stories using visual props with or without guidance.9) Perform a variety of language forms and functions in a social context. (BI 1.9.7.2) Use simple sentences to carry out a conversation: e.4) Recite rhymes and poems with the correct pronunciation and intonation. (BI 1. (BI 1.8) Dramatize familiar situations and stories.6. (BI 1.2) Role play familiar daily situations without guidance.g. (BI 1.6.6.1) Tell stories about personal experiences with guidance. (BI 1.3) Tell stories about personal experiences with or without guidance. Bahasa Inggeris 48 . (BI 1.7.8.:  to exchange greetings  to introduce oneself  to show appreciation  to express feelings and emotion (BI 1.7.6.3) Sing songs with the correct pronunciation and intonation. (BI 1. (BI 1.3) Use simple sentences to convey messages. (BI 1.

0) (BI 2.1.2) Read print moving from left to right and top to bottom. (BI 3.2) Ask simple questions pertaining to:  stories heard or read  situations (BI 1.2. (BI 2.2.1) Handle books carefully. (BI 3. (BI 3.9) Hear and sound consonant sounds.1.1) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading.3) Ask simple „Wh‟ questions.1.5) Name letter of the alphabet with guidance.6) Name letters of the alphabet. (BI 3. (BI 2.0) *Note: Activities on classification. (BI 2. Reading Skills (BI 3.1) Ask simple questions pertaining to:  oneself (BI 1.3) Recognise the basic features of a book.10) Ask simple questions. comparing etc are in S & T strands.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.2) Acquire knowledge of print and ethics in reading.8) Hear and sound vowel sounds.10. (BI 3.2) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading.1. Pre reading Skills (BI 2. (BI 3. (BI 2. these need to be taught as pre reading skills too. Bahasa Inggeris 49 .10.4) Recognise big letters of the alphabet.1.1.1) Identify letters of the alphabet.7) Sound out letters of the alphabet (basic phonics). (BI 3.10. (BI 2.1.1. (BI 3.1.3) Recognise small letters of the alphabet.2. (BI 1.2) Recognise letters of the alphabet by their name. (BI 3.1) Understand that printed materials contain meaning.1.1. (BI 2.1) Recognise letters of the alphabet by their shapes. (BI 3.

4) Talk about illustrations in printed materials.2.5) Develop interest in reading.g. (BI 3. (BI 3.2) Read simple words with understanding.5) Recognise and sound out simple words. (BI 3. I like papaya. cup.4) Read simple sentences with understanding.1) Talk about stories (simple stories) being read.3) Read labels.3) Read phrases with understanding. (BI 3.1) Read simple phrases with guidance( e. red ball).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 3.5.2.2) Read simple sentences. (BI 3.3.1) Hear and pronounce simple words. (BI 3.4. (BI 3.4.  cup.1) Read simple sentences with assistance (BI 3.2) Read simple phrases. cat  man. C u p for cup.2. (BI 3. cap. map. e. (BI 3. Bahasa Inggeris 50 .6) Recognise and sound similar initial sound in word.5.2) Talk about stories (stories with more difficult words) being read.2) Read simple words. (BI 3.7) Read familiar words printed in the surroundings.2.3) Relate stories read to others. (BI 3.g. mat (BI 3. sit down. (BI 3.g. (BI 3.2.5. e.6.2. (BI 3.g.3. (BI 3. e.g. (BI 3. e.4) Hear and say the initial sound of a word.5.

(BI 4. story books.6) Talk about different types of books around them.1) Pre-writing skills.2) Writing Skills.3) Write recognizable letters.1) Copy letters of the alphabet correctly in neat. legible print. (BI 4.2.5.1.2.g. wood encraving) (BI 3.2) Write recognizable letters with guidance.4) Write simple words in neat. pamphlet.2. (BI 4. (BI 4. newspaper.2.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 3. (BI 4.5) Write simple phrases. Writing skills (BI 4. legible print. circles and patterns using gross motor and fine motor movements.2) Draw lines. television.0) (Note: Activities of eye-hand coordination from the Physical and Aesthetics Strands need to be conducted before writing skills) (BI 4.1.5. (BI 4.5) Talk about prints from different media in the environment (e. (BI 4. Bahasa Inggeris 51 . computers screen. (BI 4.1) Engage in activities requiring eye-hand coordination.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Word List (Words that pupils are able to read and understand at the end of preschool)
HIGH FREQUENCY WORDS a I am at an as be by do go he it in is if me my no so to we are and any but can did for get got her him his let yet may out put too was yes on where what who which why whose when the that they those these than there here

ACTIONS WORDS

sit

stand

walk

run

jump eat write read

play

go

walk

close

hop

beat

push

stir

wake up point to tap put

clean wash cry open scoop sleep kick pull dance paste bathe clap

climb pour stretch sweep point come catch bite swing laugh wipe throw bring circle crawl twist clap join wash bend colour cut underline match

stamp your feet pick up line up show me

Note: Other words can be introduced through thematic modules

Bahasa Inggeris

52

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI – BAHASA CINA

语文沟通 - 华文

53

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

导 言
华语是华族的母语,在我国多元种族的社会中有着重要的地位,它也是华文小学的教学媒 介语,因此儿童需在学前掌握一定程度的华文,为在小学学习华文打好基础。 本课程将让儿童掌握语言的基本技能,即听话、说话、阅读和书写,协助儿童积累新知识 和新经验,同时使儿童能正确地使用华文来表达感受、分享生活经验,并有礼貌地与人沟通。 本课程通过活泼有趣的活动,如游戏、歌唱、会话、问答、表演、讲故事等语文活动,提 高儿童学习华文的兴趣,加强语言的掌握。

课程目标:
通过本课程,学生能: 1. 养成良好的听话和说话习惯。 2. 在日常生活中使用正确的华文,有礼貌地与人交流。 3. 阅读与理解教材内容。 4. 正确地书写汉字和简单的句子。

54

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC1.听话教学 BC 1.1 专注且耐心 地听话。 学习标准 4-5 岁 BC 1.1.1 认识日常生活中所听到 的声音。 BC 1.1.2 辨别各种声音。 BC 1.1.3 辨别与模仿声音。 BC 1.1.4 聆听及明白单项指示与 要求,并在教师的辅导 下作出适当的反应。 BC 1.1.5 聆听以下教材,在教师 辅导下根据内容作出反 应。 a. 故事 b. 儿歌 BC 2.1.1 应用浅白的语言,在教 师指导下自我介绍。 BC 2.1.2 在教师的引导下有礼貌 地向人请安问候。 BC 2.1.3 有礼貌地提出要求。 5-6 岁 BC 1.1.6 聆听会话后作出反 应。 BC 1.1.7 聆听及明白指示与要 求,并作出适当的反 应。 BC 1.1.8 聆听以下教材,根据 内容作出反应。 a. 故事 b. 儿歌 BC 1.1.9 听读字词。 BC 1.1.10 聆听短语。 BC 2.1.4 应用浅白的语言: a. 介绍自己 b. 介绍家庭成员 BC 2.1.5 有礼貌地向人请安问 候。 a. 家庭成员 b. 师长 c. 同学/朋友 BC 2.1.6 有礼貌地与人沟通,注 意: a. 说话的礼貌和态 度。 b. 措辞和说话内容。 c. 聆听者的身分。 备 注

BC 2.0 说话教 学

BC 2.1 有礼貌地与 人沟通。

 注意指导学生使用礼 貌语言

55

3 扮演故事中 的人物。 BC 2.1.3.2 应用浅白的语言,说明 实物的功能或用途。 BC 2.4.1 认识图形和 文字的关 系。 BC 3.3 根据不同的故事内 容,扮演故事中的人 物。 BC 2.2.4 有创意地回答问题。 BC 2.2 从图形与文字认识独 体字和合体字。  不要向学生介绍“独 体字”、“合体字”、 “象形字”等名词术 语。 备 注 BC 2.2.1 学生在教师的引导下扮 演生活中周围人物的角 色。 BC 2.4.4 以浅白的句 子讲述。 BC 2.5 针对事情说出看法。 BC 2.2.2 针对有关情 况发问和回 答问题。 学习标准 4-5 岁 BC 2.3 讲述所收集的图片和作 品。 BC 2.1.2 学生扮演生活中周围 人物的角色。 BC 2.4 应用浅白的语言讲述生 活中的事情。 BC 3.1 应用浅白的语言,讲述 实物的外型和特征。 BC3.4.1 认识实物或图形和 文字 的关系,如: 山 水 月 56 .3.2 以正确的疑问代词提 问。 BC 2.3 正确地回答问题。 BC 2.1 有礼貌地发问和回答问 题。 5-6 岁 BC 2.3.2.0 阅读教 学 BC 3.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 2.4.

2 认识句子中的逗号、 句号及问号。 BC 3.2.3.4.4.4.3.1 认读单字。 BC 3.4 朗读儿歌与诗歌。  学前教育不教汉语拼 音、轻声、变调等语 音知识,惟教师范读 语音需标准。 BC 3.2.2 阅读前的准 备。 学习标准 4-5 岁 BC 3.4.2.5 根据适当的次序排列图 片。 BC 3.7 认识部首和偏旁。 BC 3.4 认读短语。 BC 3.2 认识和朗读字词。 BC 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 3.2.3.5 认读自己及班上同学的 姓名。 BC 3.4 将实物或图片分类。 BC 3.3 认识字词。 BC 3.5.1 看图识字。 BC 3.4 认读词语。 BC 3.5.8 从教材中认识生字。  识字教学是整个语文 教育的基础,必须力 求到位。  学前教育应多识字, 少写字。  识字教学需通过活动 进行,避免教学枯燥 单调。 BC 3.3.5 朗读句子。 57 .3.5.2 找出和填补实物或图形 缺少的部分。 BC 3.2.4 认识笔画。 5-6 岁 BC 3.6 认识笔画和说出笔画 的名称。 BC 3.5.3 认识和辨别实物的形 状、大小、长短。 BC 3.1 朗读简单的句子。 BC 3.6 根据图画配字。 备 注 BC 3.3.1 把图形各部分拼合成为 一个整体。 BC 3.3.2 看图认读词语。 BC 3.3 认读词语。 BC 3.2.3 以适当的语调朗读句 子。 BC 3.3 认读自己姓名。 BC 3.3.

1.2.3 以口述或绘画方式,表 达教材内容。 BC 3.2 学生顺序翻阅书本。 BC 4.0 书写教 学 BC 4.3 眼睛和手的协调能力。 BC 4.1 发展眼和手 的机能,做 好写字前的 准备。 BC 4.2 书写铅笔 字。 BC 3.5 聆听或阅读故事后,讲 述故事内容。 BC 3.1.2.6.7.4 以正确的方法写字。 a.2 正确的坐姿。  应在课室内置放适合 学生程度与趣味的图 书。  书写教学重视发展眼 和手的机能及协调能 力,培养良好书写习 惯,打好写字基础。  不是每个教过的字都 要写。  写字要贵精不贵多, 每个字写 3-5 个。  学生要会使用田字格 习字。  不要让学生写“笔画 递增”的不完整的汉 字。  应禁止使用机械笔。  指导学生习字时以楷 体为标准字体。 58 .6.2.7.6.2 在教师引导下以口述或 绘画方式,表达教材内 容。 5-6 岁 BC 3.6.3 正确地写出基本笔画。 BC 4.7 培养阅读兴 趣。 BC4.7.3 学生讲述自发阅读的图 书的内容。 备 注 BC 3.1. 字体整齐 BC 4.1 正确的执笔法。 BC 4.6 理解阅读材 料。 学习标准 4-5 岁 BC 3. 字的间架结构均称 c.6.4 根据教材进行问答活 动。 BC 3.1 手的控制能力。 BC 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 3.1 根据教材回答问题。 BC 3. 笔画、笔顺正确 b.2.1 学生自发翻阅图书。 BC 3.2 眼的控制能力。 BC 4.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 4-5 岁学前班生字表(建议) 笔画 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一 八二九七人十 大口三山上下小马女土 火六木牛日水五月尺王 四他石田 羊 花你我 鱼 草星 总数 生 字 1 6 10 10 4 1 3 1 2 38 字 59 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 5-6 岁学前班识字表(建议) 笔画 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 刀儿了 飞个工门子 巴不长车方风见今开气少手书太天午牙友中心云 白包本们母去生头叶用只鸟奶 安吃虫灯地动多朵耳好红会件老米名年肉扫师同问阳衣有再在早字吗妈伞机爷华 把弟饭还间来里汽身体园这走坐鸡男豆医护肚运 爸齿的服狗果和河虎姐妹朋青兔物学雨厕所 面狮树种蚂蚁 笔哥家课哭笑校桌鸭铅蚊 菜蛋脸猫婆球蛇眼黄晚象脚船 黑猴期椅植 睛蓝 鼻 鞋 总数 5-6 岁学前班习写字表 (建议)  教师可根据班级学生程度与主题进行选择或增减习写的生字。  不是每一个教过的字都要写。  习写生字应在学生眼和手的机能及协调能力都准备好的情况下进行。  写字贵精不贵多,每个字建议只写 3-5 个。 60  让写字过程成为学生快乐的经验而不是一种压力与负担。  写字必须在识字的基础上进行,先识字,后写字。 生 字 3 5 21 13 35 21 19 6 11 13 5 2 1 1 156 字 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 笔画 基本笔画 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一 八二九七人十 生 字 1 6 15 14 7 7 3 5 2 总数 60 字 大飞个工口门三山上下小子马女土 不开六木牛日手水太天五午友月 白们四他叶只田 耳米羊有在早妈 花你我 的和明朋林 是星 61 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 62 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 DRAF ¾ Á ¢ ¦ Á ¡Æ ¢ ú ¾Ã ¬ Å ½ õ Tunjang Bahasa Tamil 63 .

¸¨ 1.1 ¸ Å É Ó ¼ ý § ¸ð À ÷. 1.8 þ  ü ¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç « È ¢ .2. óÐ 1. ¸¨ óÐ ô ÁÉ ¢ ¾÷¸Ç ¢ Ì Ãø ´ Ä ¢ Ç ý ¸¨ 64 1.3 1.3 ¸ð ¼ ¨ Ç ¨  « È¢ Ü Ú Å ÷.5 ´ Ä ¢ Â ì § ¸ð Î « Ð Å Õ õ ¨ ¾¢ º¨  ì Ü Ú Å ÷.2.2.2. ô « À ¡Â ´ Ä ¢ Ç « È¢ ´ Ä ¢ À ÷. ¸¨ óÐ « ¾¨ É ì Ü Ú Å ÷.1.2.1. 1.2.1 Å Ç ÷ô Ò À ¢ á½ ¢ ¸û ± Ø ô Ò õ ´ Ä ¢ Ç ì § ¸ð Î ì Ü Ú Å ÷.7 À ¢ á½ ¢ ¸û ± Ø ô Ò õ ´ Ä ¢ Ç ¸¨ « È¢ ± Ø ô Ò Å ÷.4 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü¨ Èô Ò Ã¢ Á óÐ Ü Ú Å ÷.1. ¸¨ ô þ ¨ ºì¸Õ Å ¢ ¢ ´ Ä ¢ Ç ¸Ç ý ¸¨ « È¢ óÐ ´ Ä ¢ À ÷.5 1. ¸¨ óÐ 1.6 .9 ¦ ºÂ ü¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç « È¢ ¸¨ óÐ Ü Ú Å ÷.2. 1.2.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.2 ´ Ä ¢ Ç « È¢ ÷.2.1. óÐ 1. 1.2.10 þ ¨ ºì¸Õ Å ¢ ¢ ¦ À  ÷¸¨ Ç ì ¸Ç ý Ü Ú Å ÷. 1.4 1.2. 1. ¸¨ þ  ü ¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç « È¢ Ü Ú Å ÷.1.11 « À ¡Â ´ Ä ¢ Ç « È¢ Ü Ú Å ÷. 1. ¸¨ óÐ ¦ ºÂ ü¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç ´ Ä ¢ À ÷. ¨ 1. ¸¨ Å 1.1.1 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü ¨ Èô Ò Ã¢ Á óÐ ¦ ¸¡û Å ÷.6 ¸ð ¼ ¨ Ç ìÌ ² üÀ Ð Ä í Ì Å ÷.2 À ø § Å Ú ´ Ä ¢ Ç ì § ¸ð À ÷.0 § ¸ð ¼ ø / § À îÍ ¾¢ Èý 1.2 1.

ô 1.3.3.5 ¦ Á ö ¦ Â Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.4 ¯  ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç Ô õ ¬ ö ¾ ÷ ± Ø òÐ ¸¨ Ç Ô õ ´ Ä ¢ À ÷.3. ô 1.3. ÷¦ ô 1.2.1 1.3. ¦Áø Ä ¢ .6 ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.3 1. ÷ ô ¦ Á ö ¦ Â Ø òÐ ¸¨ Ç « È¢ óÐ ´ Ä ¢ À ÷. ô Å ø Ä ¢ . ô ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ÷¦ ´ Ä ¢ À ÷. þ ¨ ¼  ¢ É É É ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü ¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ À ÷.12 Á É ¢ ¾÷¸Ç ¢ Ì Ãø ´ Ä ¢ ¢ ý ¸Ç ý § Å Ú À ¡ð ¨ ¼ « È¢ Ü Ú Å ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ « È¢ ÷. ô « È¢ óÐ 1.4.4. ô 1. óÐ 1.2 ¯  ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.2 ¯  ¢ ÃØ ò¨ ¾ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ À ÷.1 ¯  ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ºÃ¢ ¡¸ ÷  ¯ îºÃ¢ À ÷. ô 1.4.3 ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ºÃ¢ ¡¸  ´ Ä ¢ À ÷.4 ¦ º¡ü¸¨ Ç î ºÃ¢ ¡¸  ¯ îºÃ¢ À ÷. ô 1.3.7 Ì È¢ ¦ ¿Ê ø ± Ø ò Ð ¸¨ Ç ø ´ Ä ¢ À ÷. ô 1.4.3 1. Å ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.4 ºó¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ À ÷.3. ô 1. ô 65 .

66 1. ô 1. 1.7. ¦ º¡ü¦ È¡¼ ÷ .6. óÐ . ô ¬ 츸ÃÁ ¡É º¢ ó¾¨ É Ô ¼ ý À ¾¢ Ç ¢ À ÷. Ä ô § ¸û Å ¢ ìÌ ô ¸Ù À ¾¢ Ç ¢ À ÷.6 § ¸û Å ¢ ìÌ ô À ¾¢ ¸Ù ø « Ç ¢ À ÷. ô 1.5 Ì È¢ ¦ ¿Ê ø ¦ º¡ü¸¨ Ç ø ¯ îºÃ¢ À ÷.4 1.5 Ì Î õ À ¯ È× ô ¦ À  ÷¸¨ Ç « È¢ Ü Ú Å ÷. 1.4.5. Á 1.3 1. Á 1.5 1.6.5.5 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü¨ Èì Á Ü Ú Å ÷.2 § ¸û Å ¢ ìÌ î ºÃ¢ ¡¸ô À ¾¢ ¸Ù  ø « Ç ¢ À ÷.7.6.3 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾ Á À ¡¼ ¨ Ä ô À ¡Î Å ÷.7 ¦ À ¡Õ ò¾Á ¡É ¦ º¡ø .1 ± Ç ¢ Á  ¡É § ¸û Å ¢ ìÌ ô À ¾¢ ¨ ¸Ù ø « Ç ¢ À ÷.6. 1. Ä ô À ½ ¢ ¡¸ô Å 1. 1.4 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾ ¦ ºö Ô ¨ Ç ì Ü Ú Å ÷. ô 1.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.1 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü ¨ Èî ºÃ¢ ¡¸ì Á Â Ü Ú Å ÷.5.1 Ì Î õ À ¯ È× ô ¦ À  ÷¸¨ Ç « È ¢ óÐ Ü Ú Å ÷.5.2 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾ À ¡¼ ¨ Ä ô À ¡Î Å ÷.

þ É õ § ºÃ¡¾Å ü¨ È « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ Å ¡ì¸¢ õ .8 Ý Æ Ö ì§ ¸üÀ ¿Ê òР측ð Î Å ÷.8.4 ºÃ¢ ¡É ¦ º¡ü¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢  ô § À Í Å ÷. ´ üÚ ¨ Á . ¿¢ ¬ ¸¢ Å ü ¨ È Èõ  « È¢ ÷. þ É ò¾¢ ¸ üÀ ü§ ¦ ¾Ã¢ × 2.§ Å ü Ú ¨ Á ¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.1.8 1. 1.1.1. ´ üÚ ¨ Á .1 Å ÊÅ õ .0 Å ¡º¢ Ò ò ô ¾¢ Èý 2.1.1. 1. 1. § Å ü Ú ¨ Á ¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î 67 . ºÃ¢ ¡É Å ¡ì¸¢ í ¸¨ Ç ô   À  ý À Î ò¾¢ § À Í Å ÷.2 2.1.1 ´ § à Á ¡¾¢  ¡É Å ü¨ È « ¨ ¼  ¡Ç õ â ¸¡ñ À ÷.7. 1.7. ô ¸¾¡ô À ¡ò¾¢ ¸¨ Ç ² üÚ Ãí ± Ç ¢ Á  ¡É À ¡Å ¨ É Â ¨ ¸¡ð Î Å ÷.7. Àñ Ò¼ Û õ À½ ¢ ¼ Û õ × § À Í Å ÷.7. Å 2. þ É õ § ºÃ¡¾Å ü¨ È Å ¨ ¸ô À Î ò¾¢ « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷. « Ç × .1 ¸¾¡ô À ¡ò¾¢ ¸¨ Ç ò Ð ½ ¢ ¼ ý Ãí × ² üÚ ¿Ê ô À ÷.7 Å ¨ ¸ ô À Î òÐ Å ÷.7 1. 2.8.6 Á â ¡¨ ¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç ô  À  ý À Î ò¾¢ § À Í Å ÷.4 ´ § à Á ¡¾¢  ¡É Å ü¨ È ò â ¦ ºö Å ÷.1.3 2.2 Á â ¡¨ ¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç « È¢  óÐ Ü Ú Å ÷.3 À ñ Ò ¼ ý § À Í Å ÷.2 2.6 2.7.7. ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1. ô 1.  ¬ ¸¢ Å ü¨ Èô  À  ý À Î ò¾¢ § À Í Å ÷.5 2. 1.

12 2. ô 2.2 À ø § Å Ú À Û Å ø ¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢ Ó ¨ È ¡¸ Å ¡º¢ À ÷.8 ´ Ä ¢  ò Ð ¨ ½  ¡¸ì ¦ ¸¡ñ Î ¨ ± Ø ò¨ ¾î ºÃ¢ ¡¸ ¯ îºÃ¢ À ÷.9 ¸¡ð ¼ ô À Î õ Å Ê Å ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷.4 ¯  ¢ ÃØ ò¾¢ ¦ ¾¡¼ í Ì õ ¦ ø ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. â ô 2.2.5 ¦ Á ö ¦ Â Ø ò¾¢ Ó Ê Ô õ ¦ º¡ü¸¨ Ç ø ´ Ä ¢ À ÷.2 ¸ ¡ð ¼ ô À Î õ ± Ø ò¾¢ Å Ê Å ò¨ ¾ ý ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý ´ Ä ¢ À ÷.2 ºÃ¢ ¡É Ó ¨ È ¢ Å ¡º¢ À ÷. ü§ ô ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ¦ º¡ü¸Ç ¢ Å Æ ¢ ý « È¢ Å ¡º¢ À ÷.3.10 2. ô 2.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ Å ¨ ¸ô À Î òÐ Å ÷.3.11 À ¼ ò¾¢ ¸ü È ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷.3. 2.3 ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý À ¼ ò¾¢ ¸üÈ Ã¢ ü§ ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷.1 ´ Ä ¢  ò Ð ¨ ½  ¡¸ì ¦ ¸¡ñ Î ¨ ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷. ô 2.3.2. ô 2.3 2. ô ± Ø ò¾¢ ý 2.3.2.  ø ô 2. Ê 2.3.1 Å ¡º¢ Ò ô À Û Å ø ¸ ¨ Ç ì ô ¸Å É Ó ¼ ý À  ý À Î òÐ Å ÷.3 ºÃ¢ ¡É ¯ îºÃ¢ Ò ¼ ý  ô Å ¡º¢ À ÷.13 68 .3.3.  ô 2. 2. ô 2. ºÃ¢ ¡É Å ¡º¢ Ò Ó ¨ Ȩ  ì  ô ¸¨ ¼ ô À ¢ ô À ÷.2.3.2 Å ¡º¢ Ò ô À Û Å ø ¸Ç ¢ ô ý « ¨ Á ô ¨ À ì Ü Ú Å ÷. ô 2.3.3. óÐ ô ± Ø òÐ ¸¨ Ç Å Ã¢ ºô À Î ò¾¢ ¨ ì Ü Ú Å ÷. ¯  ¢ ÃØ ò¾¢ ¦ ø ¦ ¾¡¼ í Ì õ 2.

15 2. ô 2.7 ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý À ¼ ò¾¢ § ¸üÈ Ã¢ ü ¦ º¡ø ¨ Ä ´ Ä ¢ À ÷. ô 2.3 ã ¦ Å Ø òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. ô 2.4.4. ô ¾Ãõ 5+ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷.3.4.3. ô À ¼ ò¾¢ ¸ü È ¦ º¡ø ¨ Ä ü§ Å ¡º¢ À ÷.3. ô 2.4.1 µ ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.4 ¾ Á ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ú ¦ ¸¡ñ Î ¦ º¡ü ¸¨ Ç ¯ Õ Å ¡ì¸¢ Å ¡º¢ À ÷. ô 2.4.16 2.6 ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ÷¦ ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.4.6 ã ¦ Å Ø òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ À ÷. ô ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ÷¦ ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷.4 µ ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ À ÷.14 ¦ Á ö ¦ Â Ø ò¾¢ Ó Ê Ô õ ø ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷.7 ¸üÈ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î Ò ¾¢ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷. ô 2.4.2 ® ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.3.4.  ô 2.5 ® ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ À ÷. ô 2. ô 2.3.8 ¸ üÈ ¦ º¡ü¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î Ò ¾¢  69 .À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ ¸ü Èø 4+ 2. ô 2. ô 2.

5.5 Å ¡º¢ ô Ò Ã¢ òÐ óÐ ¦ ¸¡û Å ÷. 2. 2. üº¢ 3. ± Ç ¢ Á  ¡É ¦ º¡ü¸¨ Ç ì ¨ ¦ ¸¡ñ ¼ Å ¡ì¸¢ í ¸¨ Ç Â Å ¡º¢ À ÷. ô 2. üº¢ 3.1 ± Ç ¢ Ó ¨ È Â ¢ ¨ ¸ þ  ì¸ô  ø À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.4 ¨ ¸ þ  ì¸ô À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.5.5 ¸ ñ ¿¸÷ À  ¢ ¸û Ó ¨ È Â ¡¸î üº¢ ¦ ºö Å ÷. 70 .1 ± Ø Ð Å ¾ü¸¡É ¬  ò¾ À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.1.1.5 3.1. ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý þ Ãñ Πâ ¦ º¡ü¸û ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ Ãì Ü Ú Å ÷.3 ¦ º¡ø ¨ Ä Ü Ú Å ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ à Š¡º¢ À ÷.5.2 ¸ ñ 3.1 ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý ¦ º¡ü¸¨ Ç ì â Ü Ú Å ÷.2 2.3 ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ à Š¡º¢ ô òÐ ¦ À ¡Õ û Ü Ú Å ÷. üº¢ 3.1. Å ¡º¢ ô ¦ À ¡Õ û òÐ 2. ô 2.5.0 ± Ø òÐ ¾ ¢ Èý 3. üº¢ ¿¸÷ À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.5.

2.6 ¸ ñ ¸¨ Ç Ô õ ¨ ¸¸¨ Ç Ô õ ´ Õ í ¸¢ ½ ìÌ õ À  ¢ ¸û ¨ üº¢ ¦ ºö Å ÷.1 ¾Á ¢ ± Ø ò Ð ¸¨ Ç ± Ø ¾ « È¢ ÷.2.1. 3.3 ¦ À ý º¢ Ä î ºÃ¢ ¡¸ô À ¢ ò Ð ¨ Â Ê Å ¨ ÃÅ ÷.2 ºÃ¢ ¡É Ó ¨ È. 3.2. ø 3.1. « ¨ Á ô Ò Å ¬ ¸¢ Å üÚ ¼ ý  à ö ¨ Á  ¡¸ ± Ø Ð Å ÷. ú Å 3.4 ± Ç ¢ Á  ¡É Å ¡ì¸¢ í ¸¨ Ç ô ¨  À ¡÷òÐ ± Ø Ð Å ÷.1.3 ¦ º¡ü¸û Á üÚ õ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ÷¸¨ Ç ± Ø Ð Å ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ 3.  þ ¨ ¼ ¦Å Ç ¢ . 3.2.7 ¦ À ý º¢ Ä Ó ¨ È ¡¸ô À ¢ òÐ ¨ Ê § ¸¡Î ¸¨ Ç Ô õ § ¸¡Ä í ¸¨ Ç Ô õ Å ¨ ÃÅ ÷. 3. 71 .2 ¾ Á ¢ ± Ø òÐ ¸ ¨ Ç î ºÃ¢ ¡É ú Â Ó ¨ È ¢ ± Ø Ð Å ÷. ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 3. Šâ Ê Å õ .

Á ¡Î ¸Î .4.4.4.3.4 À ¡Á ¡ À ¡ô À ¡ ¬ Ê ¬ ¨¼ Á ¡Ê « õÁ¡ ¦ À â  º¢ ¢ È ¬ Î ÀÊ À ¡Î « ½ ¢ ÀÊ « ÆÌ Å£ Πţ Î 2.3 ¸ô À ø ¸ð Î ¸ð ¼ ¼ õ ¾ð Î ¾í ¨ ¸ À óÐ À õ À Ãõ Àð ¼ õ « Èõ Å ¢Ì È þ ÈÌ ¸ñ ¦Á ø Ä ¢ õ É 1.¸¡Î º¾ õ .3  ¡ú « Å÷ þÅ÷ ³Â¡ Ì Ãø Å Ãõ ÀÆ õ ÀÄ õ ã ¨Ç 1.1.5 ± Ä ¢ ¿¡ö ²÷ â¨ É Ó Ê ¸ø Àø 2.4.5 ¦ À â ô À ¡  ¦ À â õ Á ¡  º¢ È ô À ¡ ü º¢ ¾¢ ò Á ¡Á ¡ « ò¨ ¾ 1.2.3 « ý É õ « õÁ¡ ¿ò ¨ ¾ ¿ñ Î Á Ãõ Áñ ¦Àñ þ ï º¢ þ íÌ « íÌ ºí Ì ÁíÌ ¾í Ì þ ¨ ¼Â¢ õ É 1.5 « õ Á ¡ « ôÀ¡ À ¡ð Ê ¾ ¡ò ¾ ¡ « ñ ½ ñ ¾í ¨ ¸ ¾õ À ¢ 1.5.7.4.4.¦ º¡ü ¸ Ç ï º¢ õ  ŠøÄ¢ õ É 1.4 Ä ð Î ¾ð Î ¸¢ Î ð ±ðÎ Íð Î Àð Î À¢ Î ð ¦ ¸ï Í ¦ ¸¡ï Í Àï Í 2.À ¡Ê ¾Ê .8.¾ ¡Ê Á Î .4.7: Ì ¨ ÃìÌ õ À¢ ¢ õ Ç Ú ¸÷ƒ¢ìÌõ ¸ò Ð õ ¸¨ É ìÌ õ º£ õ Ú 1.6 Å ½ ì¸õ Áý É ¢ ì¸× õ ¾Â × ¦ ºö Ð Å ¡Õ í ¸û « Á Õ í ¸û ¦ ºø Ö í ¸û ¾ ¡Õ í ¸û 2.6 ¾ ñ Î Àû Ç ¢ ¸¢ Ú ½ § ºÅ ø « ½ ¢ ø ¦ ¸¡ìÌ ±Õ ¨ Á .4 Å ð ¼ õ ºÐ Ãõ ¦ ºù Å ¸õ Ó ì§ ¸¡½ õ Ó ð¨ ¼ Å ÊÅ õ 1.4 ² ý ± ¾ü Ì ± ôÀÊ ± ¾ É ¡ø ± ô § À ¡Ð ±ùÅÇ × 1.º¡¾ õ ¿¸õ .7 À Ê .7.4 Å ¡ ¨¸ ¿¡ ¾¡ ¨À Á¡ §À ¡ 2.7.¿¡¸õ 1.

SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam 75 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN.

1. murid dapat mengetahui asas Rukun Iman. pengampun c. SIKAP DAN NILAI – PENDIDIKAN ISLAM (PI) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Kerohanian.beriman kepada Qada dan Qadar (PI 1.0)Akidah (PI 1. adil e. berwuduk dan melakukan pergerakan solat.beriman kepada Allah .1. pengasih dan penyayang b.1.beriman kepada Qada dan Qadar .3) Menyebut nama-nama Allah (Asma’ul Husna) a.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN.beriman kepada kitab .beriman kepada kitab . murid dapat bersuci. Qudrat (Kuasa) (PI 1. berkuasa d. c.beriman kepada malaikat . Sikap dan Nilai khususnya komponen Pendidikan Islam. Rukun Islam. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 1.2.2) Mengetahui Rukun Iman pertama: Beriman kepada Allah Pendidikan Islam 76 .2.1)Menyebut enam Rukun Iman (PI 1. huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan. Sama’ (Mendengar) d. Murid juga dapat mengenal asas bahasa Al Quran. Wujud (Ada).2.2) Menyatakan enam Rukun Iman dengan bimbingan . Sama’ (Mendengar) (PI 1.beriman kepada hari Akhirat . mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. bijaksana (PI 1.2) Menyatakan sifat wajib Allah: a.beriman kepada Allah .beriman kepada rasul . b.)Mengetahui Rukun Iman (PI 1.beriman kepada rasul . Basar (Melihat). Sirah Rasulullah dan melafazkan Dua Kalimah Syahadah.beriman kepada hari Akhirat .1)Menyebut sifat wajib Allah: a. Pada masa yang sama.beriman kepada malaikat . Basar (Melihat) c. Wujud (Ada) b.

3) Menyatakan cara menjaga kebersihan .2.1) Menyebut cara bersuci daripada hadas: . (PI 2.4. (PI 2. (PI 2.4) Melafazkan Kalimah Syahadah.3.2)Menunjukkan had anggota wuduk (PI 2.pakaian .buang air kecil .tempat solat (PI 1.berpuasa di bulan Ramadhan .mengeluarkan zakat .2.2.2) Melakukan wuduk (PI 2. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 1.mengeluarkan zakat .mengucap dua kalimah syahadah .0) Ibadah (PI 2.solat lima waktu . (PI 2.1.4. Pendidikan Islam 77 .3)Mendirikan solat. petang.3.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PI 1.3)Menyatakan nama dan waktu solat. (pagi.mengucap dua kalimah syahadah . (PI 2.tubuh badan . malam).1.3. (PI 2.1)Menyebut nama solat.1)Mengenal anggota wuduk (PI 2.2) Menyatakan lima rukun Islam: .berpuasa di bulan Ramadhan .1) Menyebut lima rukun Islam: (PI 1.mengerjakan ibadah haji (PI 1.2) Menyatakan cara bersuci daripada hadas: .4) Melakukan wuduk dengan tertib dengan bimbingan (mengikut urutan) (PI 2.mengerjakan ibadah haji .1) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan bimbingan.buang air besar (PI 1.3)Melakukan wuduk dengan betul dengan bimbingan. tengah hari.buang air kecil .2) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan maknanya.solat lima waktu .3) Mengetahui Rukun Islam.buang air besar (PI 2.1) Bersuci dari najis.3. (PI 2.1.

A. Fatonah (bijaksana) (PI 4.1. . Amanah b.1.W. rajin.1) Mengetahui Sirah Rasullullah S.A.bapa saudara (Abu Talib) (PI 3. bercakap benar.Rajin (PI 4.5)Melakukan pergerakan solat dengan betul mengikut tertib dengan bimbingan.2)Menyatakan bilangan rakaat (PI 2.bapa (Abdullah) .penerang hati . iaitu sabar.A.A. (PI 4.A.Basmalah . bijaksana dan amanah.4)Menceritakan peristiwa kelahiran Rasullullah S.3.W. (PI 4.1)Melafazkan . dan ahli keluarga baginda yang terdekat .Hamdalah (PI 4.ibu .0)Akhlak (PI 4.2)Menyebut nama ahli keluarga baginda yang terdekat.W.W.1)Menyebut akhlak Rasullullah S.3.W.W.Sabar .1.bapa (PI 3. (PI4.A.A.2.4)Menyatakan bilangan rakaat solat lima waktu. solat lima waktu.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa.1. Siddiq (bercakap benar) c.1.3. (PI3.5)Melafazkan doa . (PI 2.W. a.2.menaiki kenderaan Pendidikan Islam 78 .2)Memberi contoh akhlak Rasullullah S.datuk (Abdul Muttalib) .Bercakap benar .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 2.3)Menyebut nama Rasulullah S.ibu (Aminah) . (PI 3.0)Sirah (PI 3. (PI 3.1)Menyebut nama Rasullullah S.1. .1) Mencontohi akhlak Rasullullah S.

keluar tandas (PI 4.10)Melafazkan doa masuk dan keluar tandas (PI 4.8)Membezakan makanan : .2)Menyatakan adab dengan bimbingan : .masuk tandas .selepas makan/minum (PI 4.2.2.2.halal dan haram .sebelum makan/minum .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 4.semasa makan/minum .menghormati ibu bapa (PI 4.2.2.ahli keluarga .7)Melafazkan doa sebelum dan selepas makan (PI 4.baik dan berkhasiat (thoyyiban) (PI 4.2.2.ibu bapa .semasa makan/minum .rakan sebaya Pendidikan Islam 79 .sebelum makan/minum .3)Menyatakan adab dengan bimbingan: .masuk tandas .2.11)Menyatakan adab menghormati: .2.selepas makan/minum (PI 4.keluar tandas (PI 4.4)Menyatakan adab: .9) Menyatakan adab : .guru .6)Menyatakan adab : .

Anggota badan (PI 5.2.2)Menyebut huruf-huruf jawi (PI 5.7)Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan – baris atas (fathah) – baris bawah (Kasrah) – Baris hadapan (Dhommah) (PI 5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PI 5.1.Quran Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 5.6)Mengenal pasti bentuk huruf (PI 5.0)Asas Bahasa Al Quran dan Tulisan Jawi (PI 5. . Pendidikan Islam 80 .1.1.3)Mengenal pasti bentuk huruf jawi. bimbingan.5)Menyebut huruf hijjaiyah.1.3)Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan – baris atas (fathah) (PI 5.1)Menyebut huruf-huruf jawi dengan bimbingan.2.2.1)Menyebut huruf hijjaiyah dengan (PI 5.5)Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif. . (PI 5.1. wau dan ya (PI 5.4)Mengenal pasti setiap huruf jawi.2)Mengetahui huruf jawi (PI 5.Nombor 1 hingga 10 (PI 5.2)Mengenal bentuk huruf hijjaiyah hijaiyah (PI 5.4)Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa AlQuran dengan sebutan yang betul.1) Mengetahui bahasa Al.1.1.8)Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa AlQuran dengan sebutan yang betul.2.Nombor 1 hingga 10 .2. (PI 5.1. (PI 5.

2)Menghafaz surah Al.Quran di bawah: .Al Ikhlas (PI 5. (PI 5.Al Falaq (PI 5.3) Menghafaz beberapa surah dari juzu’Amma Pendidikan Islam 81 .1)Menghafaz surah Al.2.3. wau dan ya.Al Fatihah .An Nas .6)Membunyikan huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif.Quran : .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 5.Al Ikhlas .Al Fatihah .3.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN. SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN MORAL Pendidikan Moral 83 .

3) Menyatakan Tuhan adalah pencipta alam.1.0) (PM 1. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah. (PM 3.0) Baik (PM 2.1. SIKAP DAN NILAI . (PM 3. keadilan.1) (PM 1.1. (PM 1. kasih sayang.1) Menyatakan bahawa Kepercayaan Mengetahui dan manusia adalah ciptaan Tuhan.1.1.2) Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid dengan bimbingan.2) Membezakan ciptaan Tuhan dan rekaan manusia.1. penghargaan dan sumbangan yang diterima.1. warga sekolah dan orang lain.1) Menjaga kebersihan. kerajinan.1) Membantu (PM 2. Pendidikan Moral 84 .0) Bertanggungjawab (PM 3. murid boleh mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan.1. (PM 4.3) Menjaga kebersihan. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah dengan bimbingan.2) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan.1) Mengucapkan terima kasih Berterima Kasih sikap berterima kasih.PENDIDIKAN MORAL (PM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Kerohanian. khasnya komponen Pendidikan Moral. bertanggungjawab. berterima kasih. (PM Hati 2.1.1) Memberi bantuan kepada ahli ahli keluarga. baik hati.1. warga keluarga dan warga sekolah. kepada Tuhan menghormati kepercayaan pelbagai kaum. kejujuran. menghormati. bantuan yang diterima. (PM 3.1) Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran kelas. berdikari. Sikap dan Nilai. (PM 2.0) (PM 4. keberanian. (PM 3.1. kerjasama. (PM 1. sekolah dan orang lain. berdisiplin. secara lisan atau bukan lisan atas . toleransi.1) Mengamalkan (PM 4. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 1. hemah tinggi serta kesederhanaan.4) Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid. (PM 3.2) Memberi bantuan kepada ahli keluarga. (PM 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KURIKULUM KEROHANIAN.

1) Beradab (PM 5.4) Melafazkan tutur kata yang bersopan.3) Menunjukkan tingkah laku yang bersopan dalam pergaulan seharian.1) Menunjukkan cara orang dewasa. (PM 5. (PM 5.3) Menyatakan sebab mengapa perlu hormat kepada ahli keluarga.2. (PM 6.1.2) Melafazkan tutur kata yang bersopan dengan bimbingan. (PM 5.2) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa dengan bimbingan.1.1. (PM 6. kepada ahli keluarga. (PM 6.2) Menyatakan dan menunjukkan taat dan hormat kepada ahli keluarga.1) Menunjukkan tingkah laku tinggi sopan dalam pergaulan yang bersopan dalam pergaulan seharian seharian.5) Menyatakan cara-cara bertingkah laku sopan.1. dengan bimbingan (PM 5.0) Hemah (PM 5. (PM 6.2.2. (PM 6. Pendidikan Moral 85 . setempat. (PM 6. rakan menghormati orang dewasa.2) Menghormati (PM 6. (PM 6.1.3) Menunjukkan cara menghormati orang dewasa. rakan dan dan masyarakat masyarakat setempat dengan bimbingan.1.4) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa.1) Menunjukkan taat dan hormat -menghormati anggota keluarga.1.1) Menghormati (PM 6.2.0) Hormat (PM 6.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 5. rakan dan masyarakat setempat.1.

(PM 10.3) Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang didengar.2) Memohon maaf apabila keluarga. jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli (PM 10.1) Mengamalkan (PM 8.2) Berani bertutur menggunakan ayat yang mudah.2) Mengamalkan sikap adil dalam sesuatu aktiviti seperti permainan.1) Menyayangi (PM 7.1) (PM 10. keluarga dan disayangi. (PM 9.1.4) Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan.1.4) Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga.1.1) Mengamalkan sikap adil sikap adil dalam dengan bimbingan guru dalam sesuatu perlakuan seharian.1) Berinteraksi (PM 9.1. (PM 8. (PM 7.1.1) Mengenal sikap jujur melalui Kejujuran Mengamalkan sikap simulasi dan cerita.3) Berani melibatkan diri dalam aktiviti. keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan. (PM 10.0) Sayang Kasih (PM 7. (PM Keadilan 8.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 7.1. keluarga dan orang di sekelilingnya. (PM 9.0) (PM 9. (PM 7.1.1.2) Bercerita tentang kebaikan ahli keluarga. (PM 7.1.5) Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga. (PM 9.1.1.1. (PM 7.1) Bercerita tentang orang yang diri.1) Berani mencuba sesuatu Keberanian dengan yakin di tugasan yang baru. . (PM 9.4) Berani bercakap dengan yakin menggunakan ayat yang mudah. aktiviti seperti permainan.0) (PM 8. orang di sekeliling. rakan dan melakukan kesalahan. Pendidikan Moral 86 .6) Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.1. sekolah.0) (PM 10.1.1. (PM 10.3) Menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.1. (PM 7.1. guru.7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat. (PM 7.

jiran dan masyarakat setempat.2) Mengamalkan sifat rajin dalam pengurusan diri dan menjalankan tugasan.1. rakan dan guru. (PM 11.1. (PM Kerajinan 11.4) Menyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat secara kumpulan. (PM 12.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 10. (PM 12.1) Mengamalkan sikap berjimat Kesederhanaan Mengamalkan sikap cermat dalam penggunaan barang berjimat cermat dalam keperluan dengan bimbingan guru.3) Menyatakan faedah bekerja secara kumpulan.1. (PM 12.1) (PM 13. jiran dan masyarakat setempat.1. Pendidikan Moral 87 .0) (PM 13. (PM 13.1. (PM 13.1.2) Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan.1. (PM 12.1) Menunjukkan sifat rajin dalam pengurusan diri.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dengan rakan. (PM 11.1.1) Kerjasama Mengamalkan sikap kerjasama dengan rakan.1.1) Melakukan aktiviti secara berkumpulan. penggunaan barang keperluan.5) Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga.0) (PM 11.2) Menjayakan aktiviti secara berkumpulan.1) Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian.0) (PM 12. (PM 12.1. (PM 12.

2) Mengamalkan sikap tolak menggunakan barang dan peralatan di ansur dengan rakan dalam situasi dalam kelas. rehat dan semasa makan.1. (PM 16. tanpa bantuan.1) Bersedia menunggu giliran. tertentu.3) Mematuhi arahan guru atau ketua kumpulan. (PM 16.2) Menguruskan diri sendiri dengan bantuan.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa menjalankan aktiviti kumpulan.1.1.1.1) Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 14. tidak kira semasa pengajaran dan pembelajaran. (PM 16. (PM Berdikari 15.0) (PM 16.1. Pendidikan Moral tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti yang khas. Pendidikan Moral 88 . (PM 14.1) Berdisiplin Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas.2) Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya.1) Mengamalkan sikap berdikari dalam pengurusan diri.1. (PM 14. rutin pagi. (PM 16. (PM 14.4) Mematuhi peraturan kelas. (PM 16.2.2.1) Saling berkongsi dalam (PM 14.2.1) Menguruskan diri sendiri (PM 15.1) Mematuhi arahan guru. (PM 15.1.0) (PM 14. (PM Toleransi 14. Nota: Pendidikan Moral diterapkan sepanjang masa murid berada dalam prasekolah.0) (PM 15.2) Mematuhi arahan yang ditentukan di kelas atau di sekolah.

2. Berterima kasih o Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa. 7. 9. Keberanian o Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah. Kepercayaan kepada Tuhan o Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan agama masingmasing selaras dengan prinsip Rukun Negara. 6. Hormat-menghormati o Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan. 3. sumbangan atau pemberian. Baik Hati o Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas. Kasih sayang o Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Pendidikan Moral 89 . Hemah tinggi o Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Senarai Nilai Moral dan Penerangannya: 1. 8. 5. Bertanggungjawab o Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Keadilan o Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah. 4.

sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup. 13. Berdisiplin o Mengikut arahan guru dan peraturan yang ditetapkan serta boleh melengkapkan tugas yang diberi. bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara. Kerajinan o Usaha yang berterusan. 15. 11. Toleransi o Kesanggupan bertolak ansur. 12.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 10. Berdikari o Kebolehan untuk mengurus diri dan menjalankan tugas yang diberikan. besikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan. 14. Kesederhanaan o Besikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. Kejujuran o Bercakap benar. Pendidikan Moral 90 . Kerjasama o Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama. 16.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KETRAMPILAN DIRI PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI Perkembangan Sosio emosi 91 .

(PSE 1. Mengurus Emosi Sendiri.2.1) Menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. sedih. tingkahlaku. (PSE 1.6) Menyatakan emosi mengikut situasi.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. takut.3. takut.2) Mengenal pasti dengan bimbingan tindakan alternatif untuk mengurus emosi.0) (PSE 1. lukisan. Di samping itu.1. (PSE 1.3) Menyatakan sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai. mempunyai konsep kendiri yang positif.1. (PSE 1. berkebolehan untuk mengawal emosi sendiri. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 1.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.2. (PSE 1.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG: KETRAMPILAN – PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) Selepas melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Ketrampilan – Perkembangan Sosioemosi.1. marah.2) Mengurus emosi sendiri. murid akan lebih mengenali emosi sendiri dan emosi orang lain. (PSE 1.3) Mengenali emosi orang lain. (PSE 1.1) Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain dengan bimbingan.1.1) Mengenali Mengenali dan emosi sendiri.1. sedih.1) Menceritakan dengan bimbingan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira. (PSE 1. (PSE1. (PSE 1. marah. sedih. sedih.1. Perkembangan Sosio emosi 92 .2.4) Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi. (PSE 1.3.2) Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain. murid lebih berkeyakinan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. takut dan marah.2) Mengenal pasti jenis-jenis emosi gembira. tingkahlaku. (PSE 1. (PSE 1. (PSE 1. takut dan marah. lukisan.

1.1)Membina konsep kendiri. (PSE 1.1.2)Menunjukkan kepuasan terhadap pencapaian kendiri.setia kawan .kecindan Perkembangan Sosio emosi 93 .perpaduan/kekitaan .berdikari . (PSE 2.4) Menerangkan perbezaan emosi antara individu (PSE 2.3.1)Bersikap positif tentang kebolehan kendiri.0) Mencapai Emosi yang Positif (PSE 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 1. (PSE 2.1) Menunjukkan sifat positif seperti: .kecindan .1.2) Menunjukkan semangat dan sifat positif seperti: .empati (PSE 2. (PSE 2.4)Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan. (PSE 2.3.berkeyakinan .2.belas kasihan .tolong-menolong .1. (PSE 2.3) Menyatakan perasaan orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku. (PSE 2.2.sabar .3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan (limitation) kendiri.sabar .2)Membina semangat dan sikap yang positif.berdikari .berkeyakinan .

3)Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis. (PSE 2.0)Membina Kemahiran Sosial (PSE 3.4. (PSE 2. (PSE 3.3. (PSE 2.2)Mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya (frustration and disappointment).3. (PSE 2. (PSE 2.5)Bertanya dengan penuh keyakinan.3.2)Bertanya dengan yakin dengan bimbingan guru.1)Memahami keperluan.3.4.4. (PSE 2.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain.8)Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis.1)Menunjukkan kepekaan terhadap keperluan orang lain. (PSE 2.4)Menyatakan keperluan orang lain mengikut situasi dan bertindak sewajarnya.3. perasaan dan pandangan orang lain. menyanyi dan berlakon dengan bimbingan guru.4)Bertutur dengan penuh keyakinan.3)Menyatakan cara mengawal diri dalam situasi yang tidak menyenangkan. (PSE 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PSE 2.6)Berinteraksi dengan yakin. (PSE 2. Perkembangan Sosio emosi 94 . (PSE 3. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 2.1)Bertutur dengan yakin dengan bimbingan guru.1.2)Menyatakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya.1. (PSE 3. (PSE 3.1.3. (PSE 2.7)Bercerita dan memberi pendapat. (PSE 3.3.4)Membina kebolehan mengawal diri. (PSE 2. menyanyi dan berlakon.3)Membina keyakinan untuk berkomunikasi.1.3.1)Mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya dengan bimbingan guru (frustration and disappointment).

3) Berkongsi barangan dan peralatan seperti permainan. (PSE 3.4) Menunjukkan kemahiran bagaimana untuk menyertai sesuatu permainan yang sedang berlaku degnan bimbingan (play entry).2.2.2. (PSE 3. b. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain. (PSE 3.7) Berkongsi idea. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam.2.Berjabat tangan dan bertanya khabar (PSE 3.2.1. (PSE 3. Memulangkan barang selepas meminjam.2. contohnya: .2.3)Mematuhi etika sosial dalam perhubungan.2) Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi. (PSE 3.5) Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah. (PSE 3. makanan. (PSE 3.1.8) Menunjukkan kemahiran play entry Perkembangan Sosio emosi 95 .8)Berkomunikasi secara adab dan tertib.1) Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah dengan bimbingan. tempat tinggal dan lain-lain.. (PSE 3.6)Menyatakan kelainan dan kepelbagaian keperluan dalam masyarakat seperti makanan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 3.2.1.6) Menghormati hak orang lain seperti: a. (PSE 3.7)Menceritakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya dan bertindak sewajarnya. barangan dan peralatan. (PSE 3.2) Bertolak ansur dan bekerjasama semasa menjalankan aktiviti.1. (PSE 3. pakaian. c.

Seorang murid yang mempunyai konsep diri yang positif dapat:: . 2. 3.9) Menyesuaikan diri dengan keadaan atau situasi tertentu. (PSE 3.3.2.Bersikap positif dan yakin pada diri . (PSE 3. Nota: 1.3.2.3) Menyelesaikan konflik yang berlaku semasa aktiviti kelas.Menunjukkan kepuasan kepada pencapaian sendiri Seorang murid yang mempunyai kemahiran berkongsi dapat:  Bersikap sensitif terhadap keperluan orang lain  Menghormati hak orang lain  Menyertai aktiviti main (able to enter into play)  Menyelesaikan konflik antara rakan melalui kaedah seperti perundingan (negotiation). Ia tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti khas. Perkembangan Sosio emosi 96 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 3. Standard Pembelajaran dalam tunjang sosio emosi diterapkan sepanjang masa murid berada di kelas prasekolah. (PSE 3.2)Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif.10) Menepati masa dan janji. (PSE 3.1)Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif dengan bimbingan.Menerima kekuatan dan kekurangan sendiri .Bergaul dan berinteraksi dalam komuniti .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN Fizikal dan Estetika 97 .

(PFK 1.2) Menggunakan tangan untuk merenyuk(crush) kertas.9) Menggunakan jari untuk mengoyak bahan mengikut rupa bentuk.1.6) Menggunakan jari untuk menggentel.1. (PFK 1. murid boleh melakukan kemahiran motor halus dan asas kemahiran motor kasar dengan cara yang betul.1. (PFK1.5) Menggunakan jari untuk mencubit. membina tabiat menjaga kebersihan fizikal diri dan kebersihan persekitaran serta menjaga keselamatan diri.1.7) Menggunakan jari untuk memicit. Fokus Standard Kandungan (PFK 1.10) Menggunakan tangan untuk memintal.13) Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol.1.1. (PFK 1.8) Menggunting dengan cara yang betul. (PFK 1. (PFK 1. (PFK1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA – PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN (PFK) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika. (PFK 1.1.1. (PFK1.1. (PFK 1.3) Menggunakan tangan untuk meramas (mix).1) Melakukan kemahiran motor halus.1) Menggunakan jari untuk mengoyak bebas. (PFK 1. (PFK 1.1.11) Menggunakan jari untuk merenjis.1. khasnya komponen perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan.1. (PFK 1.14) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek.1. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK1.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk.1.1. (PFK 1. (PFK 1.4) Menggunakan tangan untuk menguli.12) Mengggunakan jari untuk menjentik.0) Perkembangan Motor Halus Fizikal dan Estetika 98 .

gelas). Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 1.2. balang). (PFK 1. (PFK1. (PFK 1.2.2. (PFK 1.2. (PFK 1.11) Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali.9) Menggunakan tangan untuk menzip seluar.2) Melakukan kemahiran kordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus.14) Menyurih menggunakan templet atau objek.2.12) Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk (Contoh bekas: botol. butang cangkuk). (PFK 1.1) Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian. besin. beg.10) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan.2.5) Menggunakan jari untuk menguntai objek bersaiz besar dengan menggunakan tali besar.2) Menggunakan jari untuk membutang bersaiz besar. cawan.3) Menggunakan tangan untuk menzip dengan bimbingan.2. (PFK 1.2.8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup.2. (PFK 1.2.4) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki. (PFK 1.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PFK 1.7) Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbingan.2.6) Menuang air dari cawan besar ke dalam bekas besar (Contoh bekas: baldi. (PFK 1.2.13) Memakai tali pinggang dengan bimbingan. baju. Fizikal dan Estetika 99 . (PFK 1. (PFK 1. (PFK 1.2.

(PFK 2.8) Naik dan turun tangga dengan berpegang kepada pemegang.13) Berlari ke arah yang ditentukan.1.3) Berjalan dan mengimbang badan di atas garisan atau tali di atas lantai.11) Berjalan dengan pundi kacang di atas kepala. (PFK 2.12) Berlari dengan lakuan yang betul dalam jarak tertentu.1.2) Berjalan ke hadapan.1.1. (PFK 2.1.1.1. (PFK 2.1. (PFK 2.1.0) Perkembangan motor kasar Fizikal dan Estetika 100 .1.1.1.1.4) Berlari dengan lakuan yang betul.15) Melompat pelbagai aras dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan lakuan yang betul. (PFK 2.7) Melompat dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan teknik yang betul. (PFK 2.17) Berketengteng dengan lakuan yang betul. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2.9) Berjalan mengundur dengan lurus.6) Merangkak dengan lakuan yang betul. ke sisi ke kiri dan ke kanan. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2.1) Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.1.5) Berlari bebas pelbagai arah.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PFK 2.10) Berjalan dan mengimbang badan di atas bangku panjang yang rendah.1.14) Merangkak dengan lakuan yang betul di ruang tertentu. (PFK 2.1.16) Berjengket beberapa langkah ke arah tertentu.1) Berjalan dengan postur dan teknik yang betul.

1. (PFK 2. menelentang dan meniarap dengan postur yang betul.4) Menoleh kepala secara perlahan ke kiri dan ke kanan. (PFK 2. (PFK 2.22) Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan (Contoh: bermain dengan gelungsur.2.2) Duduk dengan postur yang betul. (PFK 2.8) Berjengket setempat.9) Melompat setempat.2) Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor. buaian dan lain-lain permainan luar).2.6) Berbaring sambil angkat kaki. (PFK 2.2.1) Membuat pergerakan tangan mengikut arahan seperti menghayun tangan. Fizikal dan Estetika 101 . (PFK 2.3) Baring.19) Skip menggunakan lakuan yang betul.21) Berkawat kaki dengan lakuan yang betul. (PFK 2.2.7) Mengimbang badan dengan berdiri sebelah kaki. (PFK 2. (PFK 2.5) Membuat pergerakan tangan secara simulasi seperti menolak kotak.2.1.2.2.2. (PFK 2. jongkang-jongkit. menarik tali dan lain-lain.1.1. (PFK 2. (PFK 2.18)Melompat dengan halangan pada aras yang rendah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2. (PFK 2.20) Naik dan turun tangga. (PFK 2.2.1.

3.3.6) Membaling objek lembut ke sasaran menggunakan satu atau dua belah tangan. (PFK 2. (PFK 2.3.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2. (PFK 2.3.8) Menggolek objek ke sasaran.9) Melantun dan menangkap objek (contoh: bola besar) dengan kedua belah tangan.5) Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan.2.3. (PFK 2. (PFK2.3 )Membaling objek bersaiz besar dan lembut ke sasaran menggunakan dua belah tangan.10) Mendongak dan menunduk kepala secara perlahan. (PFK 2. (PFK 2.3.3) Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan kemahiran motor kasar.1) Melambung objek lembut dengan menggunakan dua tangan.3.3.3.7) Melempar objek seperti gelung ke skital. (PFK 2. Fizikal dan Estetika 102 .10) Membawa objek dalam sudu sambil berjalan.4) Melambung objek lembut dengan menggunakan satu tangan.2) Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2.

Fizikal dan Estetika 103 .1.8) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri.1) Memakai pakaian yang bersih. (PFK 3.6) Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri.1.2. (PFK 3.2) Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat. (PFK 3.2.5)Menyatakan jenis makanan (protein. (PFK 3.1. Kesihatan Persekitaran (PFK 4.1. (PFK 3. (PFK 3.2.4) Menggunakan tandas dengan cara yang betul.4) Menjaga kebersihan pakaian.1) Mengenal makanan yang berkhasiat.1) Menjaga kebersihan.2.0) (PFK 3.7) Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi.0) (PFK 4.1) Menjaga (PFK 3.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan.2) Menyatakan waktu makan. (PFK 3.1) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri dengan bimbingan. (PFK 3.1.1. (PFK 3.1. Kesihatan Fizikal kebersihan diri.3) Mencuci tangan dengan cara yang betul.2) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan dengan bimbingan.5) Menggosok gigi dengan cara yang betul. (PFK 4.2) Menggosok gigi dengan cara yang betul dengan bimbingan.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 3. (PFK 4. karbohidrat) yang sesuai mengikut waktu makan. (PFK 4.1.3) Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat.1. (PFK 4. (PFK 3.4) Mengenal makanan yang rosak dan basi. (PFK 3.1.1. (PFK 3.1. (PF 3.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 4.1.2. (PFK 4.1. (PFK 4. tempat awam Fizikal dan Estetika 104 .7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih.1. sesuai dan kemas. (PFK 4.1) Mengenal objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di rumah dan sekolah.1. (PFK 4.1) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit dengan bimbingan guru (Contoh: menutup mulut bila bersin dan batuk).1.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. (PFK 4. cucuk besi ke dalam soket. (PFK 5.2. (PFK 5. (PFK 5.8) Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki.1) Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya.1. rumah b.0) Keselamatan (PFK 5.2) Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit.2) Mengenal tingkah laku yang membahayakan berdasarkan cerita yang didengar seperti berlari dengan gunting.3) Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a.3) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan dengan bimbingan. (PFK 5. (PFK 4.1.2) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit (Contoh: menutup mulut bila bersin dan batuk). (PFK 4. taman permainan d.9) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan.1. sekolah c.

lokasi tempat tinggal dan nombor telefon keluarga.2) Mengamalkan langkah keselamatan diri. kebakaran.2) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan bimbingan guru dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit.2. jalan raya. (PFK 5.2. serta nama prasekolah. tempat dan situasi Fizikal dan Estetika 105 .2.1) Menyebut nama sendiri. banjir. nama prasekolah.1.5) Menyebut nama sendiri. (PFK 5.1.8) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat.3) Menjaga keselamatan diri dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 5. nama ibu atau nama bapa. (PFK 5.2. (PFK 5. (PFK 5.6) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit. (PFK 5.2. (PFK 5. lari dan memberitahu orang dewasa. kecederaan atau penderaan. (PFK 5.2.7) Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan.5) Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian. (PFK 5. lari dan memberitahu orang dewasa. nama ibubapa.4) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat dengan bimbingan guru.9) Menyatakan cara menghindari sumber. (PFK 5.2.4) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai licin.2. (PFK 5.2.

asertif adalah mengatakan ’tidak’. (PFK 5. dubur. (PFK 5.10) Menjaga keselamatan diri.3) Menjaga kehormatan diri.8) Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali.1) Mengenal anggota sulit dengan bimbingan guru.3.3. (PFK 5.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ yang membahayakan seperti: a. benda tajam c.3. (PFK 5.4) Mengetahui cara mengelak Contoh tindakan diri daripada orang yang tidak dikenali. (PFK 5.3. Nota: Anggota sulit yang dirujuk adalah: zakar.5) Mengenal anggota sulit.7) Mengamalkan sikap asertif bila menghadapi situasi yang tidak selamat. (PFK 5. alatan permainan d.2.3. (PFK 5.6) Mengenal dan menceritakan tentang contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat. (PFK 5.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang merbahaya. alatan elektrik b. payudara situasi yang tidak selamat. tempat sunyi f.2) Mengenal sentuhan yang selamat dan tidak selamat.3) Mengamalkan sikap asertif faraj. lari dan memberitahu orang dewasa bila Fizikal dan Estetika 106 . dan mulut. (PFK 5.2. dengan bimbingan bila menghadapi punggung. (PFK 5.3. tempat awam (PFK 5. melintas jalan raya e.3.

Lutut diangkat separas pinggang. b. b. c. Mata dan kepala hendaklah sentiasa fokus ke hadapan. Menapak dan melompat dengan kaki yang sama. Merangkak dengan lakuan yang betul Berketengteng (hop)dengan lakuan yang betul Melompat dengan lakuan yang betul. Berlari di atas bebola kaki. Berlari dengan tangan dihayun bertentangan dengan kaki.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan menghadapi situasi yang tidak selamat. a. a. 3. 5. Fizikal dan Estetika 107 . 2. Skip dengan lakuan yang betul a. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ Nota: 1. c. d. Langkah kaki hendaklah berselang seli dengan pergerakan hayunan tangan. Melompat dengan dua kaki dan mendarat juga dengan dua kaki. Hujung jari kaki hendaklah sentiasa menghadap ke hadapan. c. diikuti melangkah dengan kaki yang sebelah lagi. Tangan dihayun untuk mendapatkan ketinggian dan jarak. 6. c. Berlari dengan lakuan yang betul. Melangkah dengan sebelah kaki. Ayun tangan ke hadapan dan belakang. Semasa mendarat lutut fleksi untuk serap daya. b. 4. Kepala dan mata menghadap ke hadapan. b. Berjalan dengan lakuan yang betul a.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fizikal dan Estetika 108 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI Fizikal dan Estetika 109 .

(KTI 1. (KTI 1. rujuk Tunjang Sains dan Teknologi Fizikal dan Estetika 110 .1. murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran tentang bahan dan teknik dalam penghasilan karya seni.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya. (KTI 1.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan.0) pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni (Aplikasi seni).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA – KREATIVITI (KTI) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. berkebolehan menghasilkan karya kreatif secara bersendirian dan juga secara kumpulan serta berkebolehan untuk apresiasi seni. Aktiviti seni merangkumi seni visual. secara khasnya komponen Perkembangan Kreativiti.1. (KTI 1.1) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus dengan bimbingan guru. muzik dan pergerakan kreatif. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus.1.1. Seni Visual (KTI (KTI 1. Nota: Guru perlu memperkenalkan warna kepada murid dahulu.1) Menggunakan 1.1.

2.2. (KTI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik dalam membuat corak dan rekaan.2.5) Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti.2.2.1) Menyurih(trace) rupa geometrik segitiga.4) Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. (KTI 1.6) Melukis rupa geometrik iaitu segitiga. (KTI 1. (Ekspresi kreatif). (KTI 1.2. bulat.2) Melukis rupa organik (rupa yang tidak mempunyai garisan yang tepat dan selari).2.3) Menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1. (KTI 1. segiempat. Nota: Guru perlu beri peluang kepada murid menzahirkan idea sendiri untuk berkarya Fizikal dan Estetika 111 .2. bujur.2.2) Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya.2.2. awan.2. (KTI 1. segiempat. (KTI 1. Contoh: bunga.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. (KTI 1.13) Menghasilkan kraf traditional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. (KTI 1.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1. bujur.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. bulat. (KTI 1. (KTI 1.

(KTI 2.5)Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan. (KTI 1. (KT 2.3.3. (KTI 2.1.7) Menyanyikan melodi..3) Menyanyi lagu yang mudah mengikut tempo (iaitu: cepat dan lambat). (KTI 1.1.2)Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan. (KTI 1.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. (KTI 1. Hmm.4) Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik. (KTI 2.1) Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi.1)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. (KTI 2.1. (KTI 2.3.10) Menyanyi dengan sebutan yang jelas. (KTI 1.5) Menyanyi lagu yang mudah dengan perasaan dan ekspresi.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.1.La) (KTI 2. disentuh dan didengar. (KTI 1. (KTI 1. (KTI 2.3.3..3.1) Menyanyikan melodi mudah (Contoh.6)Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula jadi seperti tidak mengotorkan alam sekitar. (KTI 2. (KTI 2.2) Menyanyi lagu yang mudah dengan iringan muzik.9) Menyanyi lagu mengikut tempo.7)Menghayati benda yang dilihat.3)Menunjukkan penghargaan hasil kerja sendiri dan rakan seperti menyimpan hasil kerja sendiri .1.1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). Nota: Lagu yang dipilih perlulah sesuai dengan umur dan kematangan murid.3.0)Muzik (KTI 2.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1.1. (KTI 2.3)Menunjukkan apresiasi seni (KTI 2.1. Fizikal dan Estetika 112 .1.

3. drum) (KTI 2. (KTI 2.6) Menyanyi lagu yang mudah dengan gerakan.2.8) Memainkan perkusi mengiringi muzik. marakas.4) Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat-lembut).2.3.1.2) Mengambil bahagian dalam aktiviti memainkan perkusi. (KIT 2. (KTI 2.2. (Contoh: castenat. kesan bunyi dll) (KTI 2. irama.2.3.3.2.2.2.5) Menghasilkan bunyi untuk memberi kesan kepada situasi (contoh: cerita.2) Memainkan alat improvisasi bagi mengiringi nyanyian dengan bimbingan guru.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2. (KTI 2.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi. puisi) Nota: Bahan improvisasi bukan alat muzik tetapi menghasilan muzik. (KTI 2.6) Memainkan perkusi mengikut tempo (laju-lambat) (KTI 2.3.7) Memainkan perkusi dengan iringan muzik. contohnya tempurung Fizikal dan Estetika 113 . (KTI 2. (KTI 2.5) Memainkan perkusi dengan beat yang konstan. kerincing. (KTI 2.3) Memainkan perkusi dengan iringan muzik dengan bimbingan.2.2) Menghasilkan bunyi perkusi badan.1.13) Menyanyi dengan gerakan.1) Mengecam bunyi perkusi dan menamakan jenis alat yang dibunyikan.1) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi dengan bimbingan (penerokaan melibatkan bunyi. (KTI 2. (hentak kaki. (KTI 2.3) Mengambil bahagian dalam aktiviti penerokaan bunyi. petik jari) (KTI 2. (KTI 2.4) Memainkan alat improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian. (KTI 2. tepuk tangan.

alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan. (KTI 2.4.6) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang.4.9) Mengenal elemen dan alat muzik(had kepada gendang.7) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik meggunakan alat seperti riben.2) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik dengan bimbingan guru.4) Menunjukkan apresiasi Muzik Fizikal dan Estetika 114 .4.10) Bercerita(talk about) tentang muzik yang diperdengarkan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2.4.1) Membuat gerakan anggota badan mengikut lirik lagu. tali.bersemangat (KTI 2. gelung rotan. (KTI 2. (KTI 2.4.3) Mengenal elemen muzik dengan bimbingan:  kuat – lembut (dinamik)  cepat – lambat (tempo)  tinggi – rendah (pic)  panjang – pendek (irama)  sedih – gembira – bersemangat (mud) (KTI 2.4.4.4.8) Mengenal elemen muzik:  kuat – lembut  cepat – lambat  tinggi – rendah  panjang – pendek  sedih – gembira .4) Menyatakan perasaan terhadap muzik yang didengar. (KTI 2. (KTI 2. (KTI 2. (KTI 2.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik.4.4. (KTI 2.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2. o Untuk murid 5+: lukisan. masa dan tenaga dengan bimbingan. puppet dengan bimbingan guru.8) Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan. masa dan tenaga.11)Mengenali lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia. catan. kolaj. (KT 3. gosokan.3) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. (KTI 3. mozek. Nota: 1. montaj. capan. capan.1.1. (KT 3.1.6) Berlakon dengan menggunakan props.1)Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif. stesilan.1) Main peranan mengikut imaginasi dengan bimbingan. Contoh aktiviti menggambar yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: lukisan. gurisan.1. Nota:Guru perlu memberi peluang kepada murid untuk menunjukkan ekspresi diri menerusi pergerakan kreatif dan drama. gosokan. resis.0) Drama & Gerakan Kreatif (KTI 3. (KT 3.4) Mengenal tarian daripada pelbagai budaya Malaysia. Fizikal dan Estetika 115 .5) Main peranan mengikut imaginasi.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. (KT 3. percikan. mozek.1.1. resis. (KT 3. catan. pakaian seragam. (KT 3.2) Berlakon dengan menggunakan props contoh scarf. (KT 3. cetakan.4. cetakan.1.1. (KT 3. kolaj. percikan. gurisan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2. cetakan. topeng muka. boneka. boneka. titisan. percikan. Contoh aktiviti bentuk binaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: mobail. catan. Contoh aktiviti membuat corak dan rekaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: ikatan dan celupan (tie and dye). titisan. kolaj 3. renjisan. tiupan. kolaj. stabail. capan. origami Fizikal dan Estetika 116 . model. topeng mata. o Untuk murid 5+: mobail. model. capan. catan. cetakan. o Untuk murid 5+: pualaman. diorama. lipatan dan guntingan. tiupan. percikan. lukisan. lukisan. renjisan. resis. resis. ikatan dan celupan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK Sains dan Teknologi 117 .

(ST 2. (ST 2.5) Memerhati perubahan warnawarna di persekitaran (Contoh: perubahan warna daun pada musim berlainan.1) Mempamerkan sikap saintifik. (ST 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KURIKULUM: SAINS DAN TEKNOLOGI (ST) – AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Sains dan Teknolog i.Awal Sains dan Awal Matematik. bertanggungjawab. (ST 2.1) Memerhati and mengenal warna-warna di persekitaran. (ST 2. bimbingan.2) Memerhati dan mengenal bentuk-bentuk di persekitaran dengan bimbingan.1. (ST 2. (ST 2. tebal. nipis). kecil.1.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenal saiz (besar.1) Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran.2) Menunjukkan sikap sistematik. murid boleh menjalankan penyiasatan mudah dengan bimbingan.0) Sikap saintifik Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 1. (ST 1. mempraktiskan kemahiran proses sains asas.1.3) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz (besar dan kecil).0) Kemahiran Saintifik Sains dan Teknologi 118 . (ST 2.1.1. pendek. panjang.1) Menunjukkan sikap sistematik. bekerjasama.6) Memerhati dan mengenalpasti bentuk-bentuk di persekitaran. perubahan warna awan pada cuaca berlainan). tinggi.8) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan. mempraktiskan penaakulan dalam penerokaan yang mudah.1. (ST 2. bertanggungjawab dengan bekerjasama.1. serta mempertingkatkan sikap ingin tahu. (ST 2. (ST 1.4) Memerhati dan bercerita secara verbal tentang pemerhatian yang telah dibuat.1. rendah.1.1. Fokus Standard Kandungan (ST 1.

2. masin). straw. Warna b. pasir dan lumpur. (ST 2. (ST 2.1) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a. panjang dan pendek) b. buku). tapak kaki.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objekobjek yang diperhatikan (Contoh objekobjek: butang yang berlainan corak. (ST 2. (ST 2.4) Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai (Contoh unit bukan piawai: jengkal. (ST 2. Bentuk (ST 2.3) Membanding dan mengelaskan objek. batu dan pasir).3) Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal.3.3.2) Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai.2. (ST 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2. masam.2.1. (ST 2. lebih nipis). Saiz (besar dan kecil.3) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a.1.3. (ST 2.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan.2. (ST 2.2) Membanding dan mengasingkan makanan mengikut rasa (manis.1) Membandingkan panjang objek (lebih panjang. Berat (berat dan ringan) Sains dan Teknologi 119 . Tekstur (licin dan kasar) c. pasir basah dan pasir kering. lebih pendek). lebih ringan).2) Membandingkan berat objek (lebih berat.

3. (Contoh objek: belacan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2.3.8) Membanding dan mengumpulkan objek mengikut ciri yang dikenalpasti (Contoh objek: pakaian seragam mengikut jenis pekerjaan. Sains dan Teknologi 120 . Saiz dan bentuk (Contoh: segitiga hijau.6) Mengumpulkan objek-objek mengikut bau.5) Mengasingkan makanan mengikut rasa (manis. pakaian tradisional mengikut kaum.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan. daun pandan). (ST 2.3. pahit.3. Warna dan bentuk b. kenderaan mengikut bilangan roda). ikan kering. masin. masam. sabun. tawar). bulat kecil) (ST 2. (ST 2.4) Mengumpulkan objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama: a.3. (ST 2.

0) Menyiasat Alam Hidupan (ST 3. pusat. dada.1) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian yang mudah seperti:  Menyejukkan minuman yang panas (ST 2.4) Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas. siku.1. jari. hidung. Sains dan Teknologi 121 . mata.1) Mengenalpasti bahagian tubuh badan utama (kepala. telinga. bahu.1) Membuat ramalan tentang (ST 2.2) Membuat ramalan apa yang cuaca (Contoh: bila kelihatan awan akan berlaku berdasarkan pengalaman mendung. mulut. Nota: Membuat ramalan adalah menggunakan bukti dan pengalaman yang lepas untuk menyatakan apa yang mungkin berlaku. lepas (Contoh aktiviti: Objek mana yang akan tenggelam dan timbul. gigi. (Contoh aktiviti:  Mengeringkan baju yang basah  Membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya  Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir).4.5) Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara handson. rambut. hari akan hujan). lutut.1) Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan. betis.5. (ST 3. tumit. dagu. (ST 3.4.5.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan (lidah. kaki. (ST 3. kening. tangan). perut. kuku).1. Bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat).2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian. dahi. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2. bibir.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 2. (ST 2. (ST 2. pipi. paha.

saiz c. hidu (ST 3.6) Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut ciri berikut: a.3. warna b.3.2) Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria. sentuhan d. (ST 3. bentuk e.3) Memerhati dan bercerita tentang sayur-sayuran dan buah-buahan yang biasa dijumpai. (ST 3. hidu (ST 3. saiz c. lidah. warna b.5) Memerhati dan mengumpulkan daun daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut ciri berikut: a. bentuk b.1) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbimbing: a. pendengaran c. buah serta pertumbuhan anak benih. (ST 3. telinga.2.3) Mengenal pasti organ deria (mata. urat daun (ST 3. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Nota: Murid tidak perlu mengeja nama bahagian badan yang disenaraikan. warna b.2.3. (ST 3. saiz c.1. hidung.3. pendengaran c. bau (ST 3.3. penglihatan b.2) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a. (ST 3.1) Membandingkan daun berdasarkan ciri berikut: a. tekstur d. kulit) dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini. bunga.2) Membandingkan bunga berdasarkan ciri berikut: a. saiz Sains dan Teknologi 122 .3) Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun. penglihatan b. sentuhan d. warna.

4. (ST 3.3) Memerhati dan meniru pergerakan haiwan (Contoh pergerakan: (ST 3. kerbausawah. berbiji (ST 3. habitat. (ST 3.8) Memerhati dan mengumpulkan buah-buahan yang biasa dijumpai mengikut ciri warna dan berbiji (ST 3.3. yang sebenar) (ST 3. dijumpa dalam buku.7) Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut: a. lembu-padang.1) Menamakan haiwan yang biasa dijumpai (dalam kehidupan harian.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 3. Sains dan Teknologi 123 .4.9) Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan. kitaran hidup haiwan jinak yang biasa dijumpai.3.4. ditayangkan melalui program television dll).4. jenis makanan.4) Memerhati dan bercerita (Nota: Perekodan boleh dibuat melalui dengan bimbingan tentang percambahan lukisan dan bukan menggunakan bunga biji benih dan pertumbuhan anak benih. katak-air dan darat.4) Menjalankan penerokaan ke atas ciri.4) Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan. (ST 3. warna daun b. itik-kolam. (ST 3. ayamreban. burung-pokok).4. ikan-air.2) Mengecam bunyi haiwan yang biasa dijumpai. (ST 3.3. cara pergerakan.5) Mengecam tempat tinggal haiwan (Contoh: kucing-rumah.

merangkak. (ST 4.5) Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek.1.8) Memerhati dan menceritakan kitaran hidup haiwan yang biasa dijumpai. melompat. (ST 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ terbang. kepingan plastik tidak menyerap air). Sains dan Teknologi 124 . pasir tidak larut dalam air) (ST 4. (ST 4.3) Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air. mengikut habitatnya.1. (ST 3. berjalan.1) Meneroka sifat umum bahan. (ST 3.2) Memerhati proses perubahan keadaan air daripada ais kepada air dan wap air. haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan).4. Nota: Perekodan boleh dilakukan dalam bentuk gambar atau lukisan. (ST 4.1) Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul.1.4.4.7) Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya: haiwan yang makan daging.1. (ST 4.1. berenang).6) Mengumpulkan haiwan menyusur. (ST 3.4) Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air (Contoh: kapas menyerap air. kertas meyerap air.0) Menyiasat Alam Bahan (ST 4.

cuaca mendung.1) Menghasilkan bayang-bayang menggunakan pelbagai objek.4) Menjalankan aktivtiti membentuk pelangi. (ST 5.3) Membandingkan aktiviti yang biasa dijalankan dalam cuaca yang berbeza. Sains dan Teknologi 125 .1) Meneroka fenomena alam yang biasa dijumpai seperti cuaca.1. (ST 5.7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh: pasir kering dengan pasir basah. cuaca berangin dan hari hendak hujan).1.1.2) Memerhati dan menceritakan bentuk dan warna awan pada cuaca yang berbeza (Contoh: awan pada hari panas. (ST 5. (ST 5.1.1.5) Memerhati dan merekod bayang-bayang objek pada waktu berbeza dalam sehari. (ST 5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 4. permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar).1.1. (ST 5.6) Membandingkan panjang bayang-bayang setiap murid pada masa yang sama.6) Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain. pelangi dan bayangbayang.1.0) Menyiasat Alam Fizikal (ST 5. (ST 4. (ST 5.

1.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak.1. (ST 6. Pendek ke panjang c. sarung tangan. (ST 6.1) Menyusun objek mengikut kriteria berikut: a.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a.1) Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut. Nipis ke tebal dan sebaliknya Sains dan Teknologi 126 .1) Memadankan objek 1:1. (ST 6. tidak sama.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring.3) Membuat seriasi mengikut satu ciri.2. sama b. Kecil ke besar b. (matching equal and unequal groups) . (ST 6. (ST 6. Rendah ke tinggi d. kasut dengan sarung kaki.0) Pengalaman Pranombor Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 6. (ST 6.1. (ST 6.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 6. lebih atau kurang.3.2) Membandingkan kuantiti objek.

5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya. (ST 7.8) Menulis nombor 1-10 mengikut cara yang betul. persekitaran. (ST 6.5) Memadankan angka 1 -10 dengan bilangan objek yang betul.4.1.1.1) Menyebut nama nombor 1 hingga10 (rote counting).10.1) Memahami nombor 1-10 (ST 7.4) Melengkapkan corak berulang yang diberi.4.1.2) Meniru corak berulang menggunakan objek seperti blok. (ST 7.6) Menyurih angka 1-10.4) Mengecam corak berulang dan membina pola. (ST 7.2) Memadankan angka 1 hingga 10 dengan nama nombor secara lisan.3) Membilang objek 1 .1.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 6.3) Mengecam corak berulang di persekitaran dengan bimbingan. (ST 7. (ST 7. (ST 6. (Contoh: 2 – dua) (ST 7. manik.1) Mengecam corak berulang di (ST 6.4.1. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 6.1.4. (ST 6. (ST 7.4. (ST 7. Sains dan Teknologi 127 .7) Membilang secara menaik 110 dan menurun 10 -1.0) Konsep Nombor (ST 7.1.4) Menggunakan bentuk seperti titik untuk mewakili bilangan objek.

4. (ST 7. (Nota: Operasi tambah adalah gabungan dua set objek) (ST 7.0) Operasi Nombor (ST 8.2) Mengetahui sifar Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 7.10 dengan 11 (11 adalah 1 lebih daripada 10) .3.4) Memahami siri 20.3.1) Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10.2.1) Menyatakan hasil tambah dua himpunan objek.2. (ST 8.3) Memahami nombor 10-20.2) Menyebut sifar.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 7.1.1. (ST 8. 40 dan 50. (ST 8.3) Menulis 10-20. (ST 7. (ST 7. (ST 7.1) Menulis angka sifar.12 dengan 13 (13 adalah 1 lebih daripada 12) dan seterusnya (ST 7. (ST 7.1) Membilang sepuluh sepuluh.3. 30.2) Membandingkan: .2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga nilai 10 (Counting all and Counting on) Sains dan Teknologi 128 .3) Mengetahui maksud sifar (Sifar adalah kosong/tiada nilai).1) Membilang terus dari 10 hingga ke 20 (counting on) (ST 7.

(ST 8.3) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tambah. (Contoh ayat matematik: (2+2=4) dibaca sebagai dua tambah dua sama dengan empat) (ST 8.2. Contoh: Ambil dua gula-gula daripada Sains dan Teknologi 129 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 8.7) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tambah dalam bahasa harian dengan bimbingan guru.1. (ST 8.2) Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10. (ST 8. (ST 8.2.1)Mengeluarkan objek dari himpunan dan membilang baki.5) Menyatakan ayat matematik operasi tambah secara lisan.2) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tolak.1.1. (Contoh: Dua ekor ikan ditambah dengan dua ekor ikan lagi menjadi empat ekor ikan). (ST 8. (ST 8.4) Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tambah (+) dan sama dengan (=).1.1.6) Menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit (solve number stories).

2.2.4) Menyatakan ayat matematik operasi tolak secara lisan.1. (ST 9.2. Contoh: Ayat Matematik (4-2=2) dibaca sebagai empat tolak dua sama dengan dua.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib/urutan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ empat gula-gula tinggal dua gula-gula.1. Sains dan Teknologi 130 . (ST 9.6) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tolak dalam bahasa harian.2.1) Mengecam duit yang berlainan nilai.5) Menyelesaikan masalah operasi tolak menggunakan objek konkrit. (ST 9. (ST 8.1. (ST 8.1) Mengecam duit yang berlainan nilai.3)Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tolak (-) dan sama dengan (=). (ST 9. (ST 8.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli. (solve number stories) (ST 8.0) Nilai wang (ST 9.

1. (ST 10. (ST 11. (ST 10. jam 12 tengah hari).2.1. (ST 11.2. petang.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam. belakang. segi empat yang terdapat di persekitaran.2) Mengecam bentuk segitiga. segi empat tepat dan segi empat sama. Sains dan Teknologi 131 .2.1) Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian. dalam). (ST 10.2) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (pagi. luar.1. bulat.1) Menyusun peristiwa mengikut urutan masa.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 10.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun.3 )Meletakkan objek pada kedudukan yang diarahkan. atas. (ST 11. (ST 11.1. (ST 11. (ST 11.1. bawah. (ST 10. (ST 11. (ST 10.3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah.1.1) Mengetahui kedudukan objek dalam ruang. malam).1.2) Mengenalpasti anggota badan kiri dan kanan.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang (depan. bulat.1) Mengecam bentuk segitiga.0) Bentuk dan Ruang (ST 11.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (Contoh: jam 7 pagi.1. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok. (ST 10.1. Selasa).0) Konsep Waktu (ST 10.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan (Contoh: Isnin.2) Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran. (ST 11.

(ST 13. unit sistem).1.3.1. (ST 13. (ST 13. (ST 12.3) Menggunakan tetikus untuk klik dan dwi klik (double click).3. (ST 13.0) Pembinaan(const ruction) (ST 12. papan kekunci.1) Membina penghubung antara dua objek.4) Bersikap positif dalam Sains dan Teknologi 132 .1) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan binaannya dengan bimbingan.1) Membina satu lingkungan yang lengkap.1) Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika.3.1) Mengenalpasti bahagianbahagian komputer (monitor. (ST 12. pasir).2) Membuat pelbagai binaan menggunakan pelbagai bahan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaanya (Contoh bahan: blok.1) Membina penghubung antara dua objek/binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih (ST 12.3) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 12.2. (ST 13.1. (ST 12. (ST 12. (ST 12.0) Penggunaan ICT (ST 13.2) Menghidupkan komputer (switch ON) dan menutup komputer (switch OFF.1. tetikus. (ST 12.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh.1.2) Membina lingkungan. shut down) menggunakan urutan yang betul dengan bimbingan guru.

(ST 13.3. iaitu nama o Contoh: 1 dibaca sebagai satu.) Menggunakan CD dan VCD untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran. tertib o Contoh: Nombor 1 adalah tempat pertama.5) Bekerjasama dengan kawan dalam bilik darjah semasa menggunakan komputer.2.1) Menggunakan perisian melukis dan mewarna untuk membuat gambar menggunakan bentuk asas dan warna. iaitu nilai o Contoh: 2 adalah lebih besar daripada 1 c) Nominal. Nota: 1) Konsep nombor mempunyai tiga aspek: a) Ordinal. (ST 13.3) Menggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ menggunakan ICT. nombor 2 adalah tempat kedua b) Kardinal. (ST 13. 2 dibaca sebagai dua d) Nombor: berapa banyak Sains dan Teknologi 133 .2)Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai. (ST 13.1. (ST 13. iaitu kedudukan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2) Perbezaaan antara angka dan nombor.2. tiga Sains dan Teknologi 134 . Nama nombor: satu. 1. a. Angka adalah simbol.3 b. dua.

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEMANUSIAAN Kemanusiaan 135 .

bangsa.3) Menceritakan pertumbuhan dan keperluan diri sejak lahir. hubungan antara diri dengan keluarga.1. (KM 1.1) Menceritakan tentang diri sendiri dengan bimbingan (contoh: nama. rakan.2. Kemanusiaan 136 . jantina).1. (KM 1.1. umur. murid akan lebih memahami diri sendiri.2) Mengetahui kebolehan diri (KM 1. Murid juga akan menyedari tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini dan seterusnya melaksanakan tanggungjawab ini.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEMANUSIAAN (KM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Kemanusian.2) Menceritakan tentang diri sendiri (contoh: nama. (KM 1. Pada masa yang sama murid akan lebih memahami budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia dan seterusnya melibatkan diri dalam aktiviti dan perayaan komuniti pelbagai kaum.3) Mengenal kekurangan diri sendiri. hobi).2. umur.2) Menyatakan kebolehan diri sendiri. Fokus Standard Kandungan Diri (KM 1.1) Mengetahui tentang latar belakang/ sejarah diri sendiri Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 1.2. (KM 1. (KM 1. komuniti dan alam semula jadi.1) Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan.0) Saya (KM 1. jantina. Nota: Guru perlu memberi sokongan moral kepada murid untuk mengurangkan kesan negatif yang mungkin timbul hasil perbincangan kekurangan diri sendiri.

nenek.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (KM 1. (KM 3.1) Mengetahui keluarga terdekat dan Keluarga (datuk. (KM 4.3) Menyatakan tanggungjawab diri sebagai seorang murid.3.2) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas dengan bimbingan.1.0) Saya dan Rakan (KM 3.1.0) Saya (KM 4. adik beradik).3. (KM 1. bapa. adik. nenek.1) Mengetahui sekolah saya dan Sekolah (KM 4.3) Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga (ikut situasi keluarga).2) Menyatakan hak kanakkanak. (KM 4.1) Menyebut gelaran ahli keluarga terdekat iaitu: datuk.1.1) Mengetahui tentang rakan.1.1) Bercerita dengan bimbingan tentang rumah kediaman sendiri. Kemanusiaan 137 . (KM 2.1) Menyebut nama sekolah dengan bimbingan. (KM 2. (KM 1. (KM 2.0) Saya (KM 2.1) Menyatakan hak kanak-kanak dengan bimbingan.2) Bercerita tentang rumah kediaman sendiri.1) Bercerita dengan bimbingan tentang rakan.2. anak dan rakan. (KM 4. (KM 2.1. (KM 4.5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas. abang. bapa. kakak. ibu.2) Menceritakan salasilah keluarga terdekat.2) Mengetahui rumah kediaman diri.3.1.2) Bercerita tentang rakan. (KM 3. (KM 3.1.2.1.1.4) Menyebut nama sekolah. (KM 2. ibu.3) Mengetahui hak diri sendiri Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 1. (KM 2. (KM 2.

1.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.3) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas.  Menjaga kebersihan sekolah.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya.1) Menyatakan kaum dalam masyarakat setempat.3) Menyambut perayaan mengikut kaum di masyarakat Malaysia.2.3.  Menjaga kebersihan sekolah.4) Bergaul mesra dan tolong menolong. (KM 5. (KM 5. Kemanusiaan 138 .1.3) Menyatakan faedah berkawan.1) Bergaul mesra dan tolong menolong dengan bimbingan. (KM 5.0) Saya (KM 5. (KM 5. Hari Keamatan.1. (KM 5. (KM 5. Hari Gawai.3.2. (KM 5. Tahun Baru Cina.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 4. (KM 5. (KM 5. Deepavali. (KM 5.2) Mengenali ahli komuniti. (KM 5.1.2) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat dengan bimbingan.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya.1) Mengamalkan dan Komuniti semangat bermasyarakat (KM 5.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas. Krismas) (KM 5.1.1) Menyatakan perayaan yang terdapat di Malaysia (Contoh: Hari Raya.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat. (KM 4.3.2) Menyatakan kaum di Malaysia.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.1.1.

hutan.1.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 6.3. (KM 6. (KM 6.3.2.1.1) Menghayati dan Alam Sekitar keindahan alam sekitar.2. angin. sungai. haiwan. (KM 6. daun pisang. taman. (KM 6. (KM 6. (KM 6.2) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air.1.  Perubahan cuaca (KM 6. (KM 6.2) Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar.3) Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai vahan kegunaan manusia (Contoh: daun mengkuang. air terjun. (KM 6.2. ladang.0) Saya (KM 6. kelapa). Kemanusiaan 139 .1) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air dan matahari kepada kehidupan manusia.3) Menjaga alam sekitar.1) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam dengan bimbingan (Contoh: menanam bunga).3) Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai. (KM 6.3) Bercerita tentang kepentingan menjaga alam sekitar. (KM 6.3.4) Menjauhi diri daripada tempat-tempat yang telah tercemar. (KM 6.1) Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan.4) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti:  Pertumbuhan dan pereputan pokok. udara dan matahari kepada hidupan di dunia.1.2) Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air.

(KM 6.5)Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia. (KM 7. (KM 6.2.1) Mengenal dan Warisan pakaian tradisional masyarakat Budaya Malaysia.3. (KM 7. (KM 7. Kemanusiaan 140 .2) Melibatkan diri dalam tarian tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 6.2.7) Menjalankan aktiviti kitar semula.4) Mengenal alat muzik tradisional pelbagai kaum.2) Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum Malaysia. (KM 7. (KM 6.2) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi dengan bimbingan guru.1.3.3. (KM 7.1) Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia di persekitaran.3.9) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi.6) Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar. (KM 7.2) Bercerita tentang pakaian pelbagai kaum dalam masyarakat Malaysia.3 )Menyanyikan lagu kanakkanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia. (KM 7.1.8) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam (Contoh: bina taman).0) Saya (KM 7.3.3.2.2. (KM 6.1) Menyanyikan lagu kanakkanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia (lagu dengan lirik yang mudah) (KM 7. (KM 6.

popiah.2) Bermain permainan tradisional masyarakat pelbagai kaum masyarakat Malaysia.5. (KM 7.5.4. (yang mudah) (KM 7. lempeng pisang.7.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 7. (KM 7.6) Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum Malaysia.2. (KM 7.6.4) Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum Malaysia.1) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di komuniti setempat. (KM 7. cucur udang. (KM 7. (KM 7.1) Bermain permainan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.2) Menyediakan makanan tradisional (Contoh: onde-onde. dumpling). (yang mudah) (KM 7. (KM 7. (KM 7. Kemanusiaan 141 . (KM 7.2) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraftangan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7. (KM 7. (KM 7.3.1) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya masyarakat Malaysia di persekitaran.5) Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum Malaysia.1) Mengecam makanan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.6.4.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. jemput-jemput pisang.3) Mencuba cara makan pelbagai kaum. (KM 7.2) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di masyarakat Malaysia. (KM 7.3) Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum Malaysia.7) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum Malaysia.6.7.1) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraftangan dan peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia.3.

Kemanusiaan 142 .5) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri dengan bimbingan.7) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dunia.1.8) Menyatakan nama negeri sendiri.14) Menamakan bunga kebangsaan Malaysia.3) Menamakan bendera Malaysia.1.1. (KM 8.1.1.6) Menamakan lagu kebangsaan Malaysia dengan bimbingan.1.2) Mengecam bendera Malaysia.1) dan Negara Menghormati lambang kebangsaan Malaysia dan negeri. (KM 8. (KM 8.1) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dengan bimbingan.1. (KM 8.9) Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 8.10) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri.1. (KM 8. (KM 8. (KM 8. (KM 8.0) Saya (KM 8.12) Menyanyikan lagu kebangsaan.1. (KM 8.11) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri.4) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri dengan bimbingan.1.1. (KM 8.1. (KM 8.13) Menyanyikan lagu negeri. (KM 8. (KM 8.1.1. (KM 8.

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 8. (KM 8.2) Menamakan Bapa Kemerdekaan.5) Mengetahui keistimewaan negara.5. (KM 8.2.2. Perdana Menteri) dengan bimbingan.5.3.1) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.2) Bercerita tentang kebanggaan negara.3) Bercerita tentang mercu tanda negara.2) Menghormati pemimpin.5.1) Mengenal pemimpin negara (DYMM Yang DiPertuan Agung.4) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia. (KM 8.1) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti:  Tandas lelaki dan perempuan (KM 8. (KM 8. (KM 8.3.4. (KM 8. (KM 8.4) Menyambut Hari Kemerdekaan.2) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti:  Tempat pembuangan sampah  Tanda lalulintas  Tempat untuk orang cacat (KM 8. (KM 8.3) Menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan.5.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (KM 8. (KM 8. Kemanusiaan 143 . (KM 8.1) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia dengan bimbingan.3) Mengetahui simbol awam. (KM 8.4. (KM 8.2) Mengenal pemimpin negara dan negeri.4.4.4) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.

kukur kelapa. Contoh tindakan menghormati bendera kebangsaan: jangan memijak bendera. serunai. Sultan/Raja/Tuan Yg Terutama Negeri. table dan simbal. suranggani. kipas padi. Pelbagai kaum di Malaysia merujuk kepada semua kaum di Semenanjung Malaysia. Kemanusiaan 144 . Contoh cerita rakyat pelbagai kaum: Sang kancil. simpan bendera dengan cara yang betul. 5. Sabah. Menteri Besar/Ketua Menteri di negeri sendiri. gong. 3. 7.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Nota: 1. Pak Pandir. gendang. Contoh peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia: lesung. Bawang Putih Bawang Merah. Contoh mercu tanda negara: Menara Kuala Lumpur. Contoh tindakan menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri: berdiri tegak semasa lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan. nyiru. Menara Berkembar. dan juga lagu kaum lain di Malaysia. Contoh tempat bersejarah Malaysia: Tugu Negara. kisar. 6. 10. batu giling. Sarawak dan Labuan. Perdana Menteri. Si Tanggang. 4. belanga tanah. Parlimen. 8. Contoh lagu kanak-kanak pelbagai kaum masyarakat Malaysia: jong-jong inai. angklung. Muzium. pok amai amai. Pemimpin negara dan negeri merujuk kepada: Yang Di Pertuan Agung. memandang ke arah bendera bila lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan. 2. 9. Contoh alat muzik tradisional pelbagai kaum Malaysia: kompang. periuk tanah.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BAHAGIAN B MODUL BERTEMA Modul Bertema 145 .

Standard Pembelajaran ini dipetik daripada Bahagian A dokumen kurikulum ini. Tema dan subtema yang disenaraikan dalam bahagian ini merupakan cadangan yang boleh diubahsuai oleh guru. drama. muzik. Unsur bahasa.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Modul Bertema Bahagian B dokumen Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KSPK) memaparkan cadangan tema dan subtema serta cadangan aktiviti yang sesuai untuk setiap subtema. Standard Pembelajaran yang berkenaan dengan subtema ini juga disenaraikan. Guru boleh menggubal kurikulum tema dan subtema lain yang sesuai untuk murid. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tema Minggu Orientasi Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Hidupan Alam Hidupan Subtema Miggu Orientasi Perihal Diri Saya Anggota Badan Saya Keluarga Saya Sekolah Saya Kawan Saya Jiran Saya Kebersihan Keselamatan Diri Rumah Saya Emosi Diri Makanan Air Pasir Pakaian dan Aksesori Peralatan Haiwan Tumbuh-tumbuhan Modul Bertema 146 . Setiap modul subtema sebaik-baiknya merangkumi standard pembelajaran daripada pelbagai tunjang. matematik. seni. gerakan dan nilai murni sebaik-baiknya diserapkan ke dalam setiap modul bertema. Jadual 1: Cadangan Tema dan Subtema Bil.

19 20 21 22 23 24 25 26 27 Tema Alam Sekitar Alam Fizikal Dunia Teknologi Dunia Teknologi Dunia Teknologi Negara saya Negara Saya Negara Saya Negara Saya Subtema Sayangi Alam Sekitar Cuaca Kenderaan Kemudahan Awam Pembinaan(construction) Perayaan di Malaysia Kemerdekaan Negara Lagu dan Muzik Tradisional Seni.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bil. Kraf dan Peralatan Tradisional Modul Bertema 147 .

hobi).2) Menunjukkan sikap sistematik. bangsa.1. penghargaan dan sumbangan yang diterima.takut dan marah Permainan mimik muka Penerokaan  Membawa pelajar melawat ke persekitaran sekolah. Sains dan Teknologi (ST 1. Perkembangan Fizikal  Pertandingan membutang pakaian Modul Bertema 148 .2) Menceritakan tentang diri sendiri (contoh: nama. Selamat pagi . Keterampilan Diri (PSE 1.6) Mendengar ucap selamat dan memberi respons secara bertatasusila.1. Bersoaljawab dengan murid berdasarkan gambar. BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI 1 Minggu Orientasi Minggu Orientasi Bahasa dan Komunikasi  Menyanyikan lagu ucapan selamat Cth: Selamat pagi cikgu.sedih.2) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan. Main peranan memberi ucapan terima kasih kepada guru dan rakan-rakan. (termasuk butang katup. Pendidikan Moral (PM 4.2 8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz. bekerjasama dan bertanggungjawab. jantina. Kemanusiaan (KM 1.takut dan marah.1.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira. Berlakon mengikut emosi -gembira . (Melodi : Happy Birthday)      Bercerita tentang diri sendiri.1.sedih. Selamat pagi . umur. Perkembangan Fizikal dan Estetika (PFK 1. Selamat pagi cikgu.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 2: Cadangan Aktiviti dan Standard Pembelajaran yang berkaitan dengan setiap Tema dan Subtema CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 1. Selamat pagi cikgu.1.butang cangkuk).

anak dan rakan.umur.3. (KM 1.2) Menyatakan kebolehan diri sendiri.2.1.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.      Modul Bertema 149 . jantina. Keterampilan Diri (PSE 1. Main peranan memberi bantuan kepada ahli keluarga. hobi).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Muzik dan Pergerakan  Sing a simple song – „Good morning.2. keistimewaan. bangsa. Meneka perasaan berdasarkan gambar mimik muka Main peranan dalam pelbagai situasi yang menunjukkan sikap jujur.hobi. Main peranan sebagai ibu dan anak. teacher‟ 2 Diri Saya Perihal Diri Saya Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang perihal diri (keluarga.2. kekurangan diri sendiri dan mencadangkan cara mengatasi kelemahan kendiri.1.3) Mengenal kekurangan diri sendiri.3.1. (KM 1. takut dan marah. rakan-rakan dan orang lain Kemanusiaan (KM 1. (KM 1. Contoh: memulangkan barang yang dijumpai Membaca buku cerita tentang pemupukan nilai murni dalam diri kanak-kanak.3) Menceritakan pertumbuhan dan keperluan diri sejak lahir. (KM 1.2) Menyatakan hak kanak-kanak. (KM 1. sedih.1) Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan.3) Menyatakan tanggungjawab diri sebagai seorang murid.2) Menceritakan tentang diri sendiri(contoh : nama.makanan kegemaran)  Bersoaljawab tentang kebolehan. (KM 1.

hari ini dan esok.3) Menunjukkan cara menghormati orang dewasa.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan.4) Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi.1.. (PSE 1. Pergerakan dan Permainan  Menyanyi lagu ”Begini caranya memakai baju” Memakai baju. (PSE 1.1.2.    Melengkapkan puzzle gambar-gambar emosi.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri.2. (PSE 2. membaca dan lain-lain.4) Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan. lukisan.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira.sedih.6) Menyatakan emosi mengikut situasi. Bercerita tentang hobi masa lapang  Seni Visual dan Kraf  Mencari dan menampal gambar berkaitan dengan aktiviti kegemaran sendiri. sukan. rakan dan masyarakat setempat.2) Memberi bantuan kepada ahli keluarga. Bersoaljawab tentang aktiviti yang dilakukan pada hari semalam. (PSE 2.memakai baju.1. (Melodi: This is the way)  Permainan `Pukul Berapa Datuk Harimau‟ Modul Bertema 150 . warga sekolah dan orang lain..1. tingkahlaku. Pendidikan Moral (PM 2.takut dan marah. lukisan. (PM 6.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PSE 1. (PSE 1.1.kanakkanak dan dewasa) Menunjukkan bakat sendiri melalui pelbagai aktiviti seperti nyanyian. Menyusun kad pertumbuhan (bayi. Muzik. Kemas sekali. Begini caranya memakai baju.

(ST 10. Nyanyian lagu `Tujuh Hari Dalam Seminggu‟ Contoh: Rajin Adik Rajin Nyanyian lagu tentang makanan kegemaran Contoh : Hey Nasi Goreng Nyanyian lagu menjaga kebersihan diri Contoh: Beginilah cara membasuh muka.1. m j12 tengah hari).7) Menyanyikan melodi.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PM 6.2) Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan.1.2. Beginilah cara membasuh muka. membasuh muka. Sains dan Teknologi (ST 10.1.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti(Contoh: jam 7 pagi.1. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam. Menyanyikan lagu bertemakan nilai-nilai murni. Selasa) (ST 10. Membasuh muka.1.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan.3) Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang didengar (PM 10.4) Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan-rakan (PM 15. (Contoh: Isnin.4) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa. (PM 10. Kreativiti (KT 2.1. Jaga kebersihan (Modul: This is the way)   Modul Bertema 151 .1. (ST 10.1.

(KTI 2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.11.5) Main peranan mengikut imaginasi. Modul Bertema 152 .6) Berlakon dengan menggunakan props.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1. (KT 3. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.7.1.1. (BM 2.1.1. (BM 2.4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 3. (BM 3. (BM 2.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.5. (KT 3.9) Menyanyi lagu mengikut tempo.

(ST 3. kulit dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini. segitiga . telinga. pendengaran c. perut.2) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a. bibir. lidah.1. mata. kuku.  Membentuk tubuh badan manusia menggunakan doh yang berbeza warna untuk anggota bahagian kiri dan kanan. hidu Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 1. pusat. bahu.1. tumit. (PFK 1. betis.mulut bulatan kecil . lutut.1. sentuhan d. (ST 3.hidung bujur .3) Mengenal pasti organ deria.4) Menggunakan tangan untuk menguli. hidung. penglihatan b.1.1. dagu. 3 Diri Saya Badan Saya Seni Visual dan Kraf  Melengkapkan gambar suai pasang bahagian tubuh badan manusia. (ST 11.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3.mata bulatan besar – kepala    Modul Bertema 153 .5) Menggunakan jari untuk mencubit.2. (PFK 1.6) Menggunakan jari untuk menggentel. dada.   Menguli doh untuk membentuk model muka yang lengkap Mencubit kertas yang telah direndam di dalam air dan menampal kertas tersebut pada belon yang telah ditiup untuk menghasilkan topeng muka.2) Mengenalpasti anggota badan kiri dan kanan. kening. peha.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan iaitu: lidah. pipi. siku. Menggunting kertas warna yang telah dilakarkan dengan bentuk berikut untuk membentuk muka. Melakar bentuk tubuh badan rakan yang berbaring di atas kertas mahjung. Menggentel kertas tisu untuk menghasilkan gambar wajah dengan teknik kolaj.1. dahi.

5) Menggunakan jari untuk mencubit. (KTI 2. (PFK 1.1. (PFK1. (genggam jari 2 kali) Kalau anda gembira genggam jari. Modul Bertema 154 .4.melompat 3 kali .1.4) Menggunakan tangan untuk menguli.  Mengikut arahan guru untuk membuat pergerakan berikut: .1.1. (PFK 1. (KTI 2.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk.5) Menggosok gigi dengan cara yang betul.melompat setempat . Kreativiti (KTI 2.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik. (KTI 2.1. Perkembangan Fizikal  Menggerakkan anggota badan dalam aktiviti senamrobik.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 3.4.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. Menggunting gambar manusia beranggota lengkap daripada kertas majalah dan menampalnya secara bertindih-tindih di atas kertas lukisan untuk menghasilkan montaj.7) Menggunakan jari untuk memicit. (PFK 1.6) Menggunakan jari untuk menggentel. (genggam jari 2 kali) Kalau anda gembira katakan pada saya. Muzik dan Pergerakan  Nyanyi lagu ‟Kalau Anda Gembira‟ Kalau anda gembira genggam jari.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).4.4) Menyatakan perasaan terhadap muzik yang didengar.6) Menggerakkan anggota badan Melakar bentuk tapak tangan dan mewarnakannya. (PFK1. (KTI 2. Kalau anda gembira genggam jari.1.melompat sambil menepuk tangan Kesihatan  Menggosok gigi dengan cara yang betul.1.1.

( jari kanan ) Sini saya. ‘Anggota Badan’ Tangan ku di kepala.1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. tunjuk bawah.7. (BM 2.tap.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. kelingking ) Menyanyi lagu. Satu jari tap.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. ( Ulang lagi lagu ini dengan menggantikan nombor hingga 5 )  Menyanyi lagu. Satu jari tap.1. satu jari.4. Tap.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. tengah.4. Apa khabar hari ini. Ku rapatkan di sisi.  Modul Bertema 155 . mana ibu. Ku letakkan di pinggang. (BM 2. Lagu: Jari Tap. masa dan tenaga.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 3. (Tukar lirik dengan nama-nama jari yang lain: telunjuk.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.tap.5. (genggam jari 2 kali) (Ulang dengan lain-lain perkataan)  Menyanyi lagu Jari. Dan juga di bahu. tap. (BM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. Tunjuk atas. Tap Satu jari. tali. (BM 2.Tap sambil membilang jari tangan dengan kiraan 1-5 secara menaik dan menurun. Sembunyi.11.7) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik meggunakan alat seperti riben.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (KT 3.1. ‘Mana Ibu’ Mana ibu.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. manis. sini saya. tap. gelung rotan. Tap. sembunyi. Apa khabar hari ini. (KTI 2.

2. (BM 4. Modul Bertema 156 .  Menyanyi sambil membuat gerakan Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang fungsi organ deria dan menampal gambar organ deria seperti mata.la.la. Bersoaljawab tentang alatan menggosok gigi.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.la.la.la. jemari ku menari.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4. Penerokaan  Melawat dan meneroka persekitaran sekolah menggunakan organ deria dan merekod hasil lawatan dalam borang merekod yang disediakan.la. Ku angkat tanganku. hidung.     Menyalin perkataan nama-nama bahagian badan di dalam lembaran kerja. La. Menulis angka 1-5 satu persatu dengan betul di belakang kawan. Tepuk tangan gembira. Membaca buku tentang bahagian badan. telinga dan lidah pada carta gambar wajah yang kosong.

telinga dan muka.Angkat tangan kanan . Permainan  Pertandingan siapa cepat dalam mengikut arahan guru untuk melakukan gerakan seperti berikut : Contoh: . gigi. kuku. Pendidikan Islam  Melihat dan mengenal anggota wuduk dengan menggunakan kad gambar. Melihat carta 7 langkah mencuci tangan yang betul Bersoaljawab tentang cara menjaga kebersihan tubuh badan yang lain seperti rambut. petik jari.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Murid meneka bunyi yang dibuat oleh guru seperti bunyi tepuk tangan.    Menyentuh dan menyebut anggota wuduk masing-masing. hentak kaki dan ketuk meja.Sentuh telinga kiri Modul Bertema 157 .

Pendidikan Moral (PM 7. (KM 2. berbincang tentang sebabnya perlu menyayangi keluarga dan bagaimana menunjukkan sifat kasih sayang kepada ahli keluarga Membina buku skrap yang menunjukkan suasana atau situasi berkasih sayang di dalam ahli keluarga.1.4) Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga. „Sayang Keluarga‟.1.2) Bercerita tentang rumah kediaman sendiri.2) Bercerita tentang kebaikan ahli keluarga (PM 6.5) Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga. Membaca buku atau menonton video yang bertemakan keluarga.1.2. (PM 7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 2.5) Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga.  Modul Bertema 158 . keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan.1.   Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga. (KM 2.1.1.1. (PM 10. (PM 7.   Melukis gambar rumah dan menceritakan tentang rumah tersebut. Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang peranan dan tanggungjawab ahli keluarga.2) Menyatakan dan menunjukkan taat 4 Diri Saya Keluarga Saya Seni Visual dan Kraf  Melengkapkan rajah salasilah keluarga terdekat dengan gambar sebenar. Mewarnakan gambar yang menunjukkan sikap hormatkan ahli keluarga Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu.1.6) Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.2) Menceritakan salasilah keluarga terdekat. (PM 7. rakan dan guru.3) Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga(ikut situasi keluarga).

Bercerita menggunakan kad situasi yang melibatkan ahli keluarga seperti bersalam dengan ibu bapa ketika hendak ke sekolah. Kreativiti (KTI 1. (BM 3.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Main peranan tentang sesuatu situasi yang melibatkan ahli keluarga dan memerlukan watak yang bercakap benar.1. Bercerita tentang kebaikan setiap ahli keluarga terutamanya ibu dan bapa. Bersoaljawab tentang mengapa perlu sayang dan hormat kepada ahli keluarga.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (KTI 1. (BM 2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.11.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN dan hormat kepada ahli keluarga. Mendengar cerita tentang akibat daripada bercakap bohong.1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3. makan bersama-sama ahli keluarga dan lain-lain lagi. (BM 2.5.     Modul Bertema 159 .4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus.7.4.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.2.

Modul Bertema 160 .2. Sains dan Teknologi (ST 10. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok. 5 Diri Saya Sekolah Saya Permainan  Permainan menggunakan waktu.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang: depan.1. dalam. bulat. (ST 10. belakang.1.  Main peranan (cikgu-murid) secara berkumpulan. (BM 4. (ST 2.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan. jam 12 tengah hari) (ST 10.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam.6) Memerhati dan mengenal bentukbentuk di persekitaran (ST 11. apa yang dilakukan waktu pagi. Selasa) (ST 10. atas.1.1.petang dan malam. Bermain blok secara berkumpulan dan bekerjasama menghasilkan binaan bangunan.1. Bermain di taman permainan prasekolah Pertandingan mencuci pinggan dan cawan selepas makan.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4. tengahari . segiempat tepat dan segiempat sama.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. luar.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti.   Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang aktiviti rutin yang dilakukan di sekolah seharian. bawah.2) Mengecam bentuk segitiga.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun (ST 11.2.(Contoh: jam 7 pagi. (Isnin.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.   Permainan mencari benda tersembunyi.2.

3. kuning. hijau. Main peranan ketika ingin meminjam barang daripada kawan.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh (ST 2. (ST 12.3.1.2) Membandingkan berat objek (lebih berat. Kreativiti (KTI 1. (KTI 1. hitam.6) Melukis rupa geometri iaitu segitiga.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. Bermain teka nama alatan yang terdapat di dalam kelas.2. (ST 2. biru. segiempat. Berbual tentang gambar mengenai        Modul Bertema 161 .3) Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal. Mengenalpasti huruf vokal yang terdapat pada nama rakan.2) Membuat pelbagai binaan ( menggunakan bahan seperti blok. lebih nipis). putih. Membaca buku cerita kisah teladan berkaitan dengan menepati masa ke sekolah. pasir ) mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya.2. Menyebut nama guru. Bersoaljawab tentang peraturan di dalam kelas dan mengetahui peranan setiap murid. bujur. merah jambu. ungu.2. lebih ringan). Melakonkan situasi datang dan pulang dari sekolah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA    CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2. Membuat giliran murid yang bertugas membantu menyediakan peralatan di meja makan.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. Menyusun buku dan mengemas pusat pembelajaran.1. jingga.5) Memerhati warna-warna di persekitaran dan mengenalpasti warna merah. (KTI 1.coklat. bulat. (ST 12.2.

4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. padang. kantin.4) Menyebut nama sekolah. Melawat sekitar sekolah dan menyatakan dengan jelas nama / alamat sekolah secara lisan. (BM 2. (KM 4. (BM 2.1. Kemanusiaan (KM 4. Nyanyian lagu ‟Selamat Pagi Cikgu‟ Modul Bertema 162 .1. Memperkenalkan lagu sekolah dan menyanyi dengan sebutan yang jelas.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai kecederaan murid di sekolah.4.5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas. (BM 2.  Menjaga kebersihan sekolah.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas.1. (KM 4. perpustakaan )   Muzik dan Pergerakan    Menyanyi lagu 7 hari seminggu.2. rekod dalam bentuk lukisan. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.    Membandingkan saiz.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1.5. Penerokaan dan Lawatan  Mengecam warna-warna yang terdapat pada mural di sekitar sekolah .1. Melawat dan membersihkan taman bunga Lawatan ke sekitar sekolah dan mengenalpasti bentuk-bentuk yang terdapat pada persekitaran. ketebalan dan berat barangan dalam kelas.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Lawatan ke sekitar sekolah ( pejabat.1. bilik guru.

1.     6 Diri Saya Kawan Saya Seni dan Kraf  Memerhati rupa bentuk muka rakan dan melukisnya. Sains dan Teknologi (ST 7. (BM 4.7) Membilang secara menaik 1-10 dan menurun 10-1 Modul Bertema 163 .11.2. Melukis bentuk-bentuk geometri dan menggabungkannya menjadi sebuah bangunan.2. (BM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Melakar peta kedudukan sekolah menggunakan krayon.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Membuat lipatan bentuk sekolah Membina pelbagai jenis bangunan yang berlainan saiz menggunakan kotak-kotak kecil. Sambung titiik-titik lakaran gambar bangunan sekolah.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Seni dan Kraf  Membuat binaan bangunan menggunakan blok kayu    Mewarna gambar pemandangan sekolah dengan teliti dan kemas . Menggunting kertas manila menjadi bentuk bangunan sekolah. (BM 4. (BM 3.

2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan.1. bentuk muka dan ketinggian rakan dan menceritakan perbezaan itu. Kemanusiaan (KM 3.2.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain.6) Menghormati hak orang lain seperti: a. (KM 5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain.1.1. bahu.4) Bergaul mesra dan tolong menolong Perkembangan Sosioemosi (PSE 2. b. pipi. Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab dengan rakan-rakan secara berkumpulan untuk mengetahui latar belakang mereka. Membuat boneka kawan Muzik dan Pergerakan  Menyanyi sambil membuat pergerakan dalam kumpulan ( lagu kawan saya ) Penerokaaan  Memerhati perbezaan rambut.1.2) Bercerita tentang rakan.  Modul Bertema 164 . bibir.3.  Memerhati dan menamakan bahagian tubuh badan rakan seperti lidah. dagu. (ST 3.1. (KM 5. dan sebagainya.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan. (PSE 3.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek-objek yang diperhatikan. Berbincang dengan rakan secara sopan dan menghormati pendapat orang lain semasa membuat perancangan membersihkan kelas/gotong royong. dahi. (ST 2. siku. kening.  Berbual berdasarkan gambar situasi menolong rakan yang di dalam kesusahan.3) Menyatakan faedah berkawan. Memulangkan barang selepas meminjam. (PSE 3.5) Bertanya dengan penuh keyakinan.1.1. contohnya rakan yang mengalami kecederaan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN c.2) Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu. (PM 14. Kreativiti (KTI 1. (PM 14. Membaca buku tentang kawan.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. (KTI 2.1) Saling berkongsi dalam mengguna kan barang dan peralatan di dalam kelas.10) Menyanyi dengan sebutan yang jelas (KTI 2.2.2.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa manjalankan aktiviti kumpulan.2. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam.1. Pendidikan Moral (PM 14. (KTI 1.2. (KTI 1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.13) Menyanyi dengan gerakan.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. Memasak  Mari memasak : pertandingan menyediakan hidangan bersama rakan untuk minuman petang.2.1. Modul Bertema 165 . Permainan  Mencari rakan berdasarkan kad nama bergambar.

11. 7 Diri Saya Jiran Saya Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang jiran.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1. (BM 4. (BM 3.1.5.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.3) Menyatakan faedah berkawan. (BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 2.2.1.4.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Modul Bertema 166 . Kemanusiaan (KM 5.2.7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 3. (BM 2. (BM 4.

1. b.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA      CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 5. (KM 5.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat. Seni dan Kraf  Melukis gambar tentang jiran. Pendidikan Moral (PM 14.2. Perkembangan Sosioemosi (PSE 3. Mendengar cerita berkaitan dengan jiran dan menceritakan semula cerita tersebut. Melakonkan watak jiran pelbagai kaum dalam situasi gotong royong. menziarahi jiran yang sakit dengan bimbingan guru. (PSE 3.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain.4) Bergaul mesra dan tolong menolong.1.2. Modul Bertema 167 . Memulangkan barang selepas meminjam.1.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa manjalankan aktiviti kumpulan. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam. kenduri.  Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan jiran. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain. (PM 14.2) Menyatakan kaum di Malaysia.2. Membina carta jiran mengikut kaum di persekitaran. Kuiz meneka pekerjaan jiran berpandukan lakonan secara berkumpulan.2.1.6) Menghormati hak orang lain seperti: a.2) Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu. c. Lakonan / simulasi tentang aktiviti yang dilakukan bersama jiran. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (KM 5.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Melafazkan pantun empat kerat berkaitan jiran.

1.13) Menyanyi dengan gerakan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 2. (BM 2. (BM 4.5. (KTI 1.2. (BM 3. Modul Bertema 168 .1.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. Kreativiti (KTI 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2.4.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2. (BM 3.2. (BM 4.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.11.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.

1. (PFK 4.   Melakonkan cara membersihkan pakaian dan peralatan dalam situasi yang sebenar.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan.6) Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri.8) Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki.4) Menjaga kebersihan pakaian. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi sambil membuat aksi bagaimana cara membersih peralatan peribadi. Bahasa dan Komunikasi  Menyambung cerita bagaimana menjaga kebersihan barangan sendiri seperti sapu tangan. (PFK 4. sesuai dan kemas. (PFK 3. (PFK 4. Membincangkan cara bagaimana untuk mengelakkan penyakit seperti menutup mulut apabila bersin atau batuk.2. sikat. (PFK 4.8) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri.1.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. berus gigi. (PFK 4.1.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 3.2) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit seperti menutup mulut bila bersin dan batuk. 8 Diri Saya Kebersihan Seni dan Kraf  Menyusun kad gambar cara membersih pakaian mengikut urutan dan melekatkannya atas kertas manila untuk dijadikan satu poster.1. Modul Bertema 169 .1. (PFK 4.1.1.9) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan. (PFK 4.7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih.

2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 4.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.4.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1. Modul Bertema 170 .6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.13) Menyanyi dengan gerakan. (BM 3.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 3.1.7.11. (BM 2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2. (BM 4.5. (BM 2. (BM 2. Kreativiti (KTI 2.

Menunjukkan pelbagai gambar yang berkaitan dan minta murid mengasingkan  Modul Bertema 171 .2. Cadangkan tindakan yang perlu diambil. alatan elektrik b. lari dan memberitahu orang dewasa. (PFK 5.7) Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan. (PFK 5. (PFK 5. Menonton cerita teladan yang berkaitan dengan menjaga keselamatan diri semasa di rumah. minta murid memberi pandangan.6) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit.2.2. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 5. taman permainan. (PFK 5. lokasi tempat tinggal (alamat) dan nombor telefon keluarga secara bergilir-gilir. nama ibubapa. Membuat lakonan rakan yang cedera akibat terjatuh semasa bermain.9) Menyatakan cara menghindari sumber.2.  Menjalankan simulasi keadaan kebakaran di sekolah dan tindakan yang harus dilakukan. nama prasekolah.10) Menjaga keselamatan diri. tempat dan situasi yang membahayakan seperti: a. nama ibubapa.5) Menyebut nama sendiri. kecederaan atau penderaan. 9 Diri Saya Keselamatan Diri Bahasa dan Komunikasi  Murid menyebut nama sendiri. lokasi tempat tinggal (alamat) dan nombor telefon keluarga. (PFK 5.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. alatan permainan    Lakonan secara berkumpulan pelbagai situasi yang bahaya. nama prasekolah.2.8) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat. benda tajam c.2.

sekolah dan taman permainan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN d.   Simulasi keadaan kebakaran dan anggota penyelamat menjalankan tugas. tempat sunyi f. rumah b.7) Mengamalkan sikap asertif bila menghadapi situasi yang tidak selamat.3. tempat awam (PFK 5. Mengumpul pelbagai gambar berkaitan situasi yang membahayakan diri dan membuat buku skrap mengikut kategori. Menyusun gambar mengikut urutan peristiwa dan menceritakan peristiwa itu (Contohnya: bermain di tepi jalan raya. (PFK 5. benda / bahan yang bahaya dan tidak bahaya. melintas jalan raya e. (PFK 5.4) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai licin. Bersoaljawab tentang kemalangan yang sering berlaku di rumah.3. Membimbing murid membaca keratan akhbar berkaitan isu-isu keselamatan      Modul Bertema 172 .5) Mengenal anggota sulit. (PFK 5. tempat awam (PFK 5. berlaku kemalangan. taman permainan d.1.2.3.8) Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali.6) Mengenal dan menceritakan tentang contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat. sekolah c.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang merbahaya. (PFK 5.1. masuk hospital ) Menyatakan kepentingan menjaga bahagian sulit badan kita dan batasbatasnya antara lelaki dan perempuan Berbincang dengan murid tentang bahaya mengikut orang yang tidak dikenali dan cara mengelak daripada di dekati orang yang tidak dikenali.3) Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a.3. (PFK 5. banjir.

(BM 2. (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.  Menggunakan gunting dengan cara yang betul dalam aktiviti dengan bimbingan guru. Cop simbol atau perkataan pada baju. ( kes penculikan. Kreativiti (KTI 1. (PFK 5. kemalangan dan bencana alam ).4.lantai licin  Sila berbaris   (KT 3.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.5) Main peranan mengikut imaginasi.1. penderaan. Seni dan Kraf  Mewarna gambar pelbagai situasi berkaitan keselamatan  Membuat poster cegah kemalangan secara berkumpulan dan pamerkan di luar kelas.1. jalan raya. (KTI 1.1) Menceritakan perkara yang Amali  Mop lantai bilik air yang licin secara berkumpulan. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN kebakaran.5) Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian.6) Berlakon dengan menggunakan props.T ( Contoh: „berhati-hati di jalan raya’ ) Membuat kad besar tentang panduan keselamatan dan lekat di bahagian kelas  Mari bermain dengan selamat  Utamakan keselamatan  Awas.1.1.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan.2.2.. (KT 3. Bawa murid ke dapur dan tunjuk cara  Modul Bertema 173 .

(BM 2.   Mengelas pelbagai rumah mengikut ciri seperti saiz. warna. dalam. pisau atau benda lain yang tajam.5.11. Bawa murid ke taman permainan dan tunjukkan bahaya yang akan terjadi jika tidak mengambil langkah-langkah keselamatan. yang betul menghulur gunting.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 4. luar.2.2. Modul Bertema 174 .2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2. (ST 11. bentuk. bulat.  Muzik dan Pergerakan  Menyanyi dan melakukan pergerakan berdasarkan lagu yang berkaitan dengan keselamatan. (BM 3.2) Mengecam bentuk segitiga.  Menunjukkan kepada murid contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat menggunakan anak patung.1. (BM 3.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang: depan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.6) Memerhati dan mengenal bentukbentuk di persekitaran.7. Merekabentuk pelbagai binaan bangunan. (BM 4. belakang.  Menyanyi tanpa muzik lagu yang berkaitan dengan keselamatan 10 Diri Saya Rumah Saya Penerokaan  Pertandingan mencari bentuk-bentuk yang terdapat di persekitaran dan menghasilkan gambar rumah daripada bentuk-bentuk itu. bawa.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (ST 11. atas. Sains Teknologi (ST 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1.

 Pertandingan membuat binaan rumah menggunakan blok atau bahan lain. segiempat.bentuk geometrik iaitu segitiga.rendah. dapur.3.ru + mah.pa + pan.1. Membuat origamui ‟Rumah Idaman Saya‟ Murid membuat buku skrap tentang bahagian-bahagian rumah (Contohnya: bilik tetamu. taman) (ST 2. Seni dan Kraf  Menghasilkan gambar rumah menggunakan bentuk.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. . (ST 12. panjang. (ST 12. Bahasa (BM 2.te + res. (KTI 1. bujur. pendek.2. bujur.2) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri (menggunakan bahan seperti blok.   Bahasa dan Komunikasi  Murid bercerita tentang rumah mereka.  Pertandingan memadan suku kata untuk membentuk perkataan yang berkaitan dengan rumah. .7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz: besar.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN segi empat tepat dan segi empat sama. segiempat. bulat.tebal. bulat. kecil. (KTI 1. pasir) dan menceritakan pembinaannya. bilik tidur.nipis.3) Berbual menggunakan ayat yang Modul Bertema 175 .7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. .2.  Melukis dan mewarnakan gambar ‟Rumah Idaman Saya‟ dan menceritakan tentang rumah idaman ini. bilik air. tinggi.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh Kreativiti (KTI 1.1.6) Melukis rupa geometrik iaitu segitiga.2.

(BM 3.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.4.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah Modul Bertema 176 .2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.Rumah teres .Rumah papan .1.2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN mudah dengan sebutan yang betul. Pertandingan memadan gambar dan perkataan . (BM 2. (BM 2.Rumah pangsa .11.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 4.2. (BM 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.Rumah panjang 11 Diri Saya Emosi Diri Bahasa dan Komunikasi  Meneka aksi perasaan yang dilakukan oleh guru  Meneka aksi perasaan yang tunjukkan oleh Perkembangan Sosioemosi (PSE 1. (BM 4. (BM 2.7.Rumah banglo .2.

9) Mengenal elemen dan alat muzik(had kepada gendang. (KTI 1.  Menyebut perkataan yang lahir dari perasaan gembira. sedih. (PSE 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu yang berkaitan dengan emosi. takut marah. Seni dan Kraf  Membuat boneka mudah dan gunakan boneka untuk menunjukkan emosi.4.8) Mengenal elemen muzik:  kuat – lembut  cepat – lambat  tinggi – rendah  panjang – pendek  sedih – gembira . alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan.4.1. Modul Bertema 177 . lukisan dan tingkah laku. takut dan marah.3.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira. takut dan marah Kreativiti (KTI 1.  Mendengar cerita berkaitan dengan emosi diri. (KTI 1.bersemangat (KTI 2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. (KTI 2.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. sedih. sedih.2. guru melalui kad gambar  Menggambarkan aksi perasaan gembira dan sedih  Menyatakan perkara yang boleh menimbulkan perasaan gembira.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.

10) Bercerita(talk about) tentang muzik yang diperdengarkan. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 2.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.1. (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.11.4. Modul Bertema 178 . (KTI 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 3.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2. (BM 3.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1.2.1.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.5.4. (BM 4.

3.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 3. contoh manis. masam. ikan kering.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.1. (ST 9. daun pandan). .makan malam  Mengadakan simulasi jual beli makanan di mana murid belajar mengecam duit yang berlainan nilai dan memberi jumlah wang yang betul.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan.1.3. (ST 2.makan tengahari .1) Mengecam duit yang berlainan nilai.3. Modul Bertema 179 . (ST 2. sabun. tawar. (ST 9.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1.7) Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi Berbual tentang makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi.sarapan pagi .  Berbual tentang jenis makanan yang sesuai mengikut waktu makan.5) Mengasingkan makanan mengikut rasa. 12 Alam Bahan Makanan Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab berdasarkan gambar tentang makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. (Contoh objek: belacan.1.    Bersoaljawab berdasarkan carta piramid makanan. (ST 9. masin. pahit. Sains dan Teknologi (ST 2.6) Mengumpulkan objek-objek mengikut bau. Main peranan aktiviti menjual dan membeli makanan.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib/urutan.2.

5) Menyatakan jenis makanan yang sesuai mengikut waktu makan. Memasak  Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde. (PFK 1.1.14) Menyurih menggunakan templet atau objek.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2. popiah. jemput-jemput pisang.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2. Penerokaan  Mengasingkan makanan mengikut rasa.2) Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde.6. (tidak perlu buat semua)  Mencuba cara makan pelbagai kaum di Malaysia Seni dan Kraf  Menyediakan duit kertas untuk tujuan simulasi jual beli makanan. (BM 2.4) Mengenal makanan yang rosak dan basi. dumpling. cucur udang. (PFK 3. lempeng pisang.3) Mencuba cara makan pelbagai kaum Bahasa dan Komunikasi (BM 2.2.3) Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat.6.4.  Modul Bertema 180 . (BM 2. dumpling. jemput-jemput pisang. (PFK 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 3.   Meneka makanan berdasarkan bau atau rasa Mengenal makanan yang rosak dan basi. Kemanusiaan (KM 7.  Menyurih duit syiling untuk menghasilkan duit kertas untuk tujuan simulasi jual beli makanan. lempeng pisang. (KM 7. cucur udang.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1. popiah.2. Menghiaskan gerai makanan untuk tujuan simulasi jual beli makanan.

(BM 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul.11. 13 Alam Bahan Air Penerokaan  Meletakkan ais dalam gelas dan memerhatikan perubahan keadaan daripada ais kepada air dan wap air.5. air objek tenggelam dan Sains dan Teknologi (ST 4. Memerhatikan perubahan air kepada wap air bila air mendidih.2.4.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 3.2) Memerhati proses perubahan keadaan ais kepada air dan wap air. (contoh aktiviti: objek mana yang akan tenggelam dan timbul. bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat)    dalam bekas pelbagai Modul Bertema 181 .2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (ST 4.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 4.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas. Menuang bentuk. Memerhatikan timbul. (ST 2.7.2.1.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1. (BM 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.

kertas meyerap air. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu yang berkaitan dengan air Modul Bertema 182 .4) Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air (Contoh: kapas menyerap air. Sukaneka pertandingan menuang air ke dalam botol.1.  Membuat kapal kertas dan membuat pertandingan perlumbaan kapal kertas. menyediakan sup kacang Bahasa dan Komunikasi  Membaca buku yang berkaitan dengan air.1.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan (ST 4. pasir tidak larut dalam air) (ST 4. gelas. kepingan plastik tidak menyerap air). (ST 2. Memasak  Membantu merah.1. cawan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA    CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2. Meletakkan bahan seperti kertas dan plastik dalam air untuk melihat sama ada ia serap air atau tidak.3) Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian seperti:  Bagaimana mengeringkan baju yang basah  membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya (ST 2.8) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan. Mencuci sapu tangan menggunakan air.12) Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk seperti botol. Mencampurkan air kepada bahan seperti garam.  Seni dan Kraf  Melukis menggunakan warna dan air. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 1. gula dan pasir untuk memerhatikan sama ada ia larut dalam air.1.5.2.

1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kreativiti (KTI 1. (KTI 1.1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan.13) Menyanyi dengan gerakan.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (KTI 1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Modul Bertema 183 .3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya. (KTI 2.4. (BM 2.5. Membuat pergerakan badan seperti air sungai mengalir.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan.2. (BM 2. air terjun.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. (BM 2.1. masa dan tenaga.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (KT 3.1. ombak.

2. Sains dan Teknologi (ST 2. pendek tinggi.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Membanding beza pasir sungai dan pasir laut dari aspek tekstur dan warna.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.2. pasir dan lumpur.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 4. (ST 2. batu dan pasir).10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek-objek yang diperhatikan (Contoh objek-objek: butang yang berlainan corak.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. 14 Alam Bahan Pasir Penerokaan  Menimbang pasir menggunakan alat penimbang      Bermain pasir dan membuat istana pasir Membentuk pasir menjadi bentuk-bentuk tertentu dengan acuan.5.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1. (ST 2. Mengasingkan pasir dan batu melalui proses penapisan Mengasingkan air dan pasir melalui proses penurasan. tebal.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian seperti :  Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir Modul Bertema 184 .1. pasir basah dan pasir kering.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz besar. panjang. rendah. (BM 3. (BM 4.7. kecil. nipis.11.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 4.1.7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh: pasir kering dengan pasir basah; permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar). Pendidikan Moral (PM 12.1.1) Menjayakan aktiviti secara berkumpulan. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 4.1.4) Menjaga kebersihan pakaian. (PFK 4.1.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan. (PFK 4.1. 6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. Kreativiti (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.

   

Membasuh peralatan yang digunakan dengan betul selepas bermain pasir. Meramas pasir Membanding beza antara pasir kering dan basah. Mengisi pasir di dalam beg plastik mengikut ukuran bukan piawai (Contoh: satu beg pasir bersamaan 3 cawan pasir dan mengira jumlah beg pasir).

Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang tempat dimana pasir boleh dijumpai.    Berbincang tentang kejadian pasir Bercerita tentang kegunaan pasir Mencari perkataan nama tempat yang berkaitan dengan pasir: Pasir Panjang, Ujong Pasir. Membuat buku skrap tentang jenis-jenis pasir. Menulis huruf atau perkataan di atas pasir

 

Modul Bertema

185

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1.2.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. (KIT 2.3.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi. (KTI 2.3.4) Memainkan alat improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian. (KTI 2.3.5) Menghasilkan bunyi untuk memberi kesan kepada situasi (contoh: cerita, puisi). Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.

Seni dan kraf  Membuat kolaj menggunakan pasir halus     Membuat kolum daripada pasir berwarna Membuat jam masa daripada botol. Menggunting kertas pasir menjadi pelbagai bentuk. Menghias cawan dengan pasir berwarna dan daun kering.

Muzik dan Pergerakan  Menghasilkan marakas daripada botol dan pasir dan menggunanya untuk mengiringi nyanyian.  Menyanyi dan membuat pergerakan kreatif lagu “Sungai”

Permainan  Pertandingan mengisi pasir ke dalam botol.

Modul Bertema

186

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

15

Alam Bahan

Pakaian dan Aksesori

Penerokaan  Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama.   Permainan menguntai butang / manik mengikut warna. Mengasingkan objek dan membuat perbandingan.

Sains dan Teknologi (ST 2.1.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek yang diperhatikan (Contoh: pelbagai jenis butang). (ST 6.2.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak, lebih atau kurang. (ST 2.3.4) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: Saiz (besar dan kecil, panjang dan pendek) Tekstur (licin dan kasar) Berat (berat dan ringan) Jumlah (banyak dan sedikit) (ST 2.3.5) Mengumpulkan objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama: a. Warna dan bentuk b. Saiz dan bentuk

Seni dan Kraf  Membuat kolaj berdasarkan satu ciri.    Membuat lipatan baju mengikut saiz. Merekacipta gelang atau rantai. Menggunting dan menampal untuk

Modul Bertema

187

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN c. Warna dan saiz (Contoh: segitiga hijau, bulat kecil) (ST 6.1.1) Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut, sarung tangan. (ST 6.1.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring, kasut dengan sarung kaki. (ST 6.1.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama. (matching equal and unequal groups) (ST 6.4.3) Mengecam corak berulang di persekitaran. (ST 6.4.4) Melengkapkan corak berulang yang diberi. (ST 6.4.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya. (ST 9.1.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 9.1.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib.

 

menghasilkan satu bentuk yang bermakna. Melipat pelbagai jenis pakaian . Melipat menghasilkan pelbagai bentuk .

Bahasa dan Komunikasi  Memadankan objek secara berpasangan seperti kasut,sarung tangan.     Menjalankan aktiviti jual beli dan membuat simulasi tukar duit. Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia berdasarkan kad gambar. Menonton pertunjukkan fesyen pakaian melalui audio visual. Memadan pakaian mengikut kaum.

Permainan  Permainan mencari pasangan mengikut arahan. a. Pakaian sama jenis b. Pakaian tidak sama jenis   Pertandingan memakai pakaian Permainan siapa paling cepat menyarung

Modul Bertema

188

9) Menggunakan tangan untuk menzip seluar.2. (PFK 1. butang cangkuk (PFK 1.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 9.2. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 1.14) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek sarung kaki dan sarung tangan.2.1.   Menguntai menggunakan pelbagai jenis manik dan tali. baju.8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk (PFK 1. (PFK 1.11) Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali Modul Bertema 189 .2.2. beg (PFK 1.7) Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbinga.1.10) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan (PFK 1. Pertandingan memakai tali pinggang dengan cara yang betul dan kemas.

13) Memakai tali pinggang dengan bimbingan. (KTI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 1. Kreativiti (KTI 1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Modul Bertema 190 .2.5. Kemanusiaan (KM 7.2.1.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2) Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2. (BM 2.1.1.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (BM 2. (BM 2.4. Bahasa (BM 2.

tapak kaki dan batang straw. (ST 2.panjang dan pendek)   Modul Bertema 191 .7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2.  Mengumpulkan peralatan mengikut fungsinya.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. (ST 3.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2. Pertandingan mengelaskan peralatan.3) Mengenalpasti organ deria.hidung.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.telinga.  Menguji sama ada peralatan (contohnya bola) tenggelam atau timbul di air. tapak kaki. (besar dan kecil. buku.3) Membandingkan dan mengumpulkan objek mengikut satu ciri a.kulit dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 4.3.mata. Projek membina rakit daripada straw dengan menggunakan peralatan yang sesuai. (ST 8. 16 Alam Bahan Peralatan Penerokaan  Aktiviti mengukur panjang dan tinggi objek dengan menggunakan ukuran seperti jengkal. straw.1.11.1.2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga nilai 10. saiz. Sains dan Teknologi (ST 2. (BM 3.4) Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai seperti jengkal.lidah.2.7. (BM 4.

1.2) Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah harian seperti. berat (berat dan ringan) (ST 2. tampi Modul Bertema 192 . sama b. Bahasa dan Komunikasi  Membuat buku skrap tentang peralatan-peralatan tradisional seperti nyiru.  Aktiviti origami .3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a.1.  Aktiviti membersihakan peralatan yang telah digunakan. tidak sama. Aktiviti demonstrasi  Aktiviti tunjuk cara untuk mengendalikan alatan yang merbahaya seperti pisau dan gunting.membersihkan air yang kotor menggunakan pasir (ST 6. labu.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas (ST 6. Muzik dan Pergerakan  Murid menyanyikan lagu berkaitan dengan peralatan.3. (ST 2. kasut dengan sarung kaki.melipat kertas untuk membuat replika peralatan.(licin dan kasar) c.5.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak. lebih atau kurang. bubu. Seni dan Kraf  Mewarnakan gambar peralatan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN b. (ST 2.4.2.membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya . (ST 6.mengeringkan baju yang basah . tekstur. .7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang dibuat dengan bimbingan.  Mengesan objek yang boleh tertarik pada magnet.

1.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib.1.1) Mengecam duit yang berlainan nilai.2.1.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang bahaya (PFK 4. Modul Bertema 193 .3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli.1.5) Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 9. (ST 4.2. (PFK 1. (ST 9.1.1. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 1.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan.1) Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian.1. (ST 4.13) Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol (PFK 5.6) Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain. (ST 9.

2) Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri (PSE 3.dumpling.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. cucur udang.1.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik. (KM 7.6.3. Modul Bertema 194 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 7.lempeng pisang.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas – meletakkan barangan di tempat asal.1. (KTI 1.1.jemput-jemput pisang.2.5.1. (KM 4.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.2) Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif Kreativiti (KTI 1. Perkembangan Sosio emosi (PSE 2. (KTI 2.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.popiah.

7.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 2. (BM 4.1. (BM 3.2. (BM 4.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Modul Bertema 195 .1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.4. (BM 2.1. (BM 3.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.11.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.

Modul Bertema 196 . (BM 2.1.kenderaan bertayar dua .1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Bersoaljawab tentang tayangan video tersebut. di air dan di udara.6) Berlakon dengan menggunakan props.5.3.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 5.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.9) Menyatakan cara menghindari sumber.4. (BM 2.2. Melakonkan semula dengan yang telah ditonton dalam tayangan video keselamatan di jalan raya. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. 17 Dunia Teknologi Pengangkutan Penerokaan  Mengasingkan kad gambar kenderaan di darat.8) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan. Bahasa dan Komunikasi  Menghasilkan buku skrap berikut: .kenderaan bertayar empat .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 2. (BM 2.1. tempat dan situasi yang membahayakan seperti melintas jalan raya Kreativiti (KT 3.kenderaan tidak bertayar    Menonton tayangan video tentang caracara yang betul untuk melintas jalan raya.

18 Dunia Teknologi Kemudahan Awam Komunikasi  Mengecam dan membezakan tandas lelaki dan perempuan. pasir) mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4. (BM 3.3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2) Membuat pelbagai binaan (menggunakan bahan seperti blok.11. (ST 12. (BM 4. Menamakan jenis-jenis kemudahan awam yang diketahui. Kemanusiaan (KM 8.2) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti :  Tempat pembuangan sampah  Tanda lalulintas  Tempat untuk orang cacat Sains dan Teknologi (ST 12.3.2.1) Membina satu lingkungan yang lengkap.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2.     simbol Menamakan simbol-simbol yang terdapat pada jalan raya dengan bimbingan guru. Bercerita semula cerita yang didengar berkaitan dengan penggunaan kemudahan awam. Lakonan membeli setem dan mengepos surat di pejabat pos. Modul Bertema 197 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.2.7.

2. (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Membuat telefon daripada cawan kertas dan tali tangsi. (KTI 2. (KTI 1.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh. (KTI 2. (KTI 1.     Membina menara daripada blok / kotak.1. Melukis dan melabel kemudahan awam yang terdapat di sekitar sekolah seperti pondok telefon dan perhentian bas.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.13) Menyanyi dengan gerakan.3. Kreativiti (KT 3. (BM 2. Membuat model pondok bas menggunakan set binaan pasang  Modul Bertema 198 .1.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.2.   Seni dan Kraf  Membina model pelbagai replika kemudahan awam daripada doh.1. Menyusun lidi / kayu kecil membentuk satu lingkungan dan membilang.4. Lakonan orang melakukan vandalisme pada perhentian bas dan cara mengatasinya.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.6) Berlakon dengan menggunakan props.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 12. Membuat buku skrap tentang simbolsilmbol kemudahan awam di kawasan persekitaran.1. Simulasi di stesyen bas: cara membeli tiket berbaris menaiki dan turun bas.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.

1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. 19 Dunia Teknologi Pembinaan (construcktion) Penerokaan  Membina jambatan atau bangunan menggunakan blok dan menceritakan cara pembinaannya. siap/lego  Mencari pelbagai gambar kemudahan awam di dalam akhbar dan gunting bagi membuat poster/montaj Bermain doh dan membentuk objek yang berkaitan dengan kemudahan awam Cop gambar pondok telefon.2.    Muzik dan Pergerakan  Nyanyian lagu ”Telefon Berbunyi”   Pergerakan kreatif mengikut lagu. Sains dan Teknologi (ST 12.5. Membuat pergerakan kreatif menggunakan muzik rancak yang bersesuaian. gunting dan tampal mengikut nombor yang 1-10 Membina model bas sekolah dan membilang tingkap yang terdapat pada bas tersebut.1) Membina penghubung antara dua objek / binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2. (BM 4. Modul Bertema 199 .6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.7. (BM 3. (BM 4.

2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.3.pasir mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya. (ST 12. Membina menara menggunakan bahan terbuang seperti botol plastik.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat/kukuh. (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.   Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang karya pembinaan sendiri. Membina istana pasir dan mencerita tentang cara pembinaannya. (ST 12. Memerhatikan lingkungan yang dibina oleh guru kemudian membina lingkungan menggunakan pelbagai bahan dan menceritakan pembinaan tersebut. Modul Bertema 200 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 12.1.4.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1) Membina satu lingkungan yang lengkap.2.3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah.  Membaca buku berkenaan dengan pembinaan. (ST 11. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.11. (BM 3. (BM 2.3.2) Membuat pelbagai binaan (menggunakan bahan seperti blok.1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.

(ST 3.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. Kreativiti (KTI 2.4) Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan. lembu-padang. Mengelas haiwan berdasarkan bilangan kaki menggunakan kad gambar. Membanding beza dan mengelaskan gambar haiwan mengikut makanan utamanya. kerbau-sawah. ayam-reban. (Contoh:kucing-rumah. katak-air dan darat. lebih atau kurang. Penerokaan  Meneka dan mengecam tempat tinggal (habitat) haiwan dengan betul. Mengasingkan gambar haiwan mengikut habitatnya.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3.1. ikan-air.6) Mengumpulkan haiwan mengikut habitatnya.5) Mengecam tempat tinggal haiwan. (ST 3.   Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu dengan pergerakan badan. Permainan memadankan gambar haiwan dengan makanan utamanya.13) Menyanyi dengan gerakan.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak. 20 Alam Hidupan Haiwan Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang jenis ikan mengikut saiz dan warna melalui pemerhatian.4.haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan) (ST 6.4. burung-pokok) (ST 3.1.2. itik-kolam.4.4. Seni dan Kraf  Mewarna gambar haiwan Modul Bertema 201 . (KTI 1.7) Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya:haiwan yang makan daging.    Memadankan haiwan dengan tempat tinggal.

2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 2. (BM 2. Modul Bertema 202 .2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 3.11.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1. (BM 4.2.7.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.4.1. (BM 2.5.

tekstur d. urat daun (ST 3. Melawat taman bunga dan memerhatikan pelbagai jenis bunga yang berlainan warna dan saiz. Mengasingkan pelbagai bijirin mengikut rupanya. Menanam biji kacang hijau di atas tisu basah dan rekodkan perkembangan pertumbuhannya menggunakan jadual. warna b.5) Memerhati dan mengumpulkan daun daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut: a.9) Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak 21 Alam Hidupan Tumbuhtumbuhan Penerokaan  Menyusun daun mengikut seriasi kecil – besar. Projek menanam bawang atau kucai dan lihat perubahan pertumbuhannya. warna b. warna daun b. (ST 3.3. berbiji (ST 3.3. menggunakan kanta pembesar.     Modul Bertema 203 .6) Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut: a.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3. Menyusun pelbagai jenis sayuran di sudut main peranan berdasarkan dua kumpulan : sayuran berdaun dan berbiji.8) Memerhati dan mengumpulkan buah-buahan yang biasa dijumpai mengikut warna dan berbiji. pendek– panjang      Menyusun daun mengikut bentuk Mengumpulkan daun mengikut warna Membezakan tekstur daun Memerhatikan urat daun. saiz (Nota: Perekodan boleh dibuat melalui lukisan dan bukan menggunakan bunga yang sebenar) (ST 3. bentuk e. saiz c.3.3.7) Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut: a.

Modul Bertema 204 .buahbuahan yang dijual di pasar.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan.1. Mengenalpasti huruf vokal dalam perkataan buah-buahan dan sayursayuran yang biasa dijumpai.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.2. (KTI 1. (KTI 1. (KTI 1.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.2.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang tumbuh-tumbuhan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan.2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.   Bersoaljawab tentang sayuran. KTI 1. (KTI 1.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. Melakonkan watak penjual bunga dan pembeli berdasarkan lagu ( lagu Gadis dan Bunga) Main peranan ikut imaginasi ( apa jadi pada tumbuhan pada hari ribut ) Membaca buku berkaitan dengan tumbuhan.2.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya.     Seni dan Kraf  Membuat penanda buku daripada bunga yang dikeringkan. Melakonkan watak pesawah / pekebun bekerja.1. Kreavititi (KTI 1.

Membuat rantai / kalungan bunga Membuat model buah durian daripada surat khabar dengan teknik tampalan .4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.4.1.4.1. (BM 2. (KT 3. (BM 2. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu dengan iringan muzik/perkusi.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik.6) Berlakon dengan menggunakan props. Menari tarian canggung sambil membuat aksi menampi padi.7.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.  „Ku tanam pokok bunga‟  „Bunga matahari‟  „Buah-buahan di Malaysia‟  „Tanya sama pokok‟  „Ke pasar minggu‟   Membuat pergerakan yang berkaitan dengan lagu yang dinyanyikan. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.3.5) Main peranan mengikut imaginasi.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (KIT 2. Membuat kolaj daripada daun yang dikeringkan dan ranting pokok.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA       CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.5. (KT 3. Membuat montaj daripada gambar bunga. Mewarna pelbagai gambar sayur-sayuran dan bunga. Menganyam tikar daripada daun kelapa dengan bimbingan.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1. Modul Bertema 205 .1.

buah-buahan. bungabungaan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.  Mengenal nilai wang daripada aktiviti jual beli sayuran. (BM 4. Membuat marakas menggunakan kacang hijau ataupun kekacang lain.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. daun.  Aktiviti meramas kelapa parut bagi menghasilkan santan dan membuat pengat labu dengan bimbingan. biji benih dan nyatakan nombor. Memadan gambar tumbuhan dengan nombor Menyelesaikan masalah operasi tambah   Modul Bertema 206 .11. Mengumpulkan buah-buahan mengikut warna untuk dibuat jus (jus merah adalah campuran buah tembikai dan strawberi. Memasak  Memotong buah bagi menghasilkan rojak buah dengan bimbingan.2. (BM 4. jus hijau adalah campuran buah kiwi dan epal hijau)  Matematik  Membilang kelopak bunga.2.

besar )  22 Alam Sekitar Sayangi Alam Sekitar Seni dan Kraf  Menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan buangan. guru meminta murid mengecam bunyi dalam alam sekitar dan menikmati keindahan alam. (KTI 1.6)Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula jadi seperti tidak mengotorkan alam sekitar. Selepas perkelahan itu.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN dan tolak menggunakan biji benih (bahan maujud). pantai. (KTI 2. Menyusun buah/bunga/sayur mengikut saiz ( kecil. Modul Bertema 207 . murid digalakkan menceritakan semula perasaan mereka semasa berada di alam sekitar i itu dan juga menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan kutipan mereka daripada perkelahan tersebut.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. Kreativiti (KTI 1. Menimbang berat buah / sayur menggunakan alat penimbang digital / analog dan rekod dalam jadual. (KTI 2.2.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).1. air terjun. sungai atau hutan.   Mengukur panjang sayuran dengan tali pengukur dan rekod dalam jadual. Aktiviti Luar  Berkelah di taman.3. sederhana. Semasa perkelahan.

angin. masa dan tenaga. haiwan. daun pisang. contohnya pergerakan awan.6) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. (KTI 2.3) Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan alam sekitar semula jadi. taman. ladang. Selepas tontonan. (contoh: daun mengkuang.1. air terjun.2) Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air. kelapa) (KM 6. (KM 6. Modul Bertema 208 . matahari kepada hidupan di dunia.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KT 3.1. sungai.2. Bahasa dan Komunikasi  Menonton video berkaitan dengan kepentingan air.2.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. Kemanusiaan (KM 6. satu perbincangan di adakan.1.4.2) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air. angin.  Perubahan cuaca (KM 6. matahari kepada hidupan di dunia. udara. hutan.1. (KM 6. Contoh lagu: “Tanya Sama Pokok”  Membuat gerakan badan fenomena alam. udara.4) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti:  Pertumbuhan dan pereputan pokok.3) Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai bahan kegunaan manusia.

(KM 6. Modul Bertema 209 .3.1.7) Menjalankan aktiviti kitar semula. (KM 6. (BM 2.3.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.3.6) Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar.4) Menjauhi diri daripada tempattempat yang telah tercemar.5)Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 6.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.3.8) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam (Contoh: bina taman).3.3. (KM 6.3.1.9) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi. (KM 6. (BM 2. (KM 6.3) Bercerita tentang kepentingan menjaga alam sekitar. (KM 6. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.

Murid membuat perbandingan berhubung dengan bayang-bayang ini.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.5) Memerhati dan merekod bayangbayang objek pada waktu berbeza dalam sehari.6) Membandingkan panjang bayangbayang setiap murid pada masa yang sama.11.5.7. melakar dan mewarnakan awan pada keadaan cuaca yang berlainan. Merekod keadaan awan pada carta cuaca setiap hari. (BM 4. Sains dan Teknologi (ST 5.1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. cuaca berangin dan hari hendak hujan.  Modul Bertema 210 .6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2) Memerhati dan menceritakan awan pada cuaca yang berbeza seperti hari panas. (BM 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. 23 Alam Fizikal Cuaca Penerokaan  Aktiviti melakarkan bayang-bayang seorang murid atau tiang di luar bilik darjah pada waktu berbeza dalam sehari. (ST 5. (BM 3.  Memerhati awan. (ST 5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.1. (BM 4.2. cuaca mendung.2.1.

2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas. (BM 2.1. Modul Bertema 211 . pelangi. (contoh aktiviti: objek mana yang akan tenggelam dan timbul. bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat) (ST 5.1.menjemur kain Kreativiti (KTI 2. Memerhatikan pelangi dan melukis pelangi berdasarkan pemerhatian.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Aktiviti membuat pelangi dalam atau di luar kelas.4) Meneroka pembentukan pelangi.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 5.2.3) Membandingkan aktiviti yang dijalankan dalam cuaca yang berbeza.  Aktiviti kumpulan melukis satu poster berkenaan apa yang boleh dilakukan dalam cuaca yang berbeza. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 2. Muzik dan Pergerakan  Menyanyikan lagu berkaitan awan cuaca dan pelangi.1.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1.bermain bola/ beriadah Hari hujan .4.memakai payung Hari panas . awan. (KTI 1. Contoh: Hari berangin . Seni dan Kraf  Melukis gambar pelangi.bermain layang-layang Hari redup . (ST 2. Bahasa dan Komunikasi  Membaca buku berkenaan cuaca.4.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.

 Menghidang juadah hari raya Sambutan Hari Raya Modul Bertema 212 .7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.2. (KTI 1. Kreativiti (KTI 1. Kemanusiaan KM 5. (BM 4.11.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.  Bercerita dan bersoaljawab tentang pengalaman semasa menyambut hari raya.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2.3 Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.5.3. KM 5.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai Memasak  Membuat kuih raya.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 3. (BM 3. 24 Negara Saya Perayaan Hari Raya Aidil Fitri Bahasa dan Main Peranan  Main peranan bersalaman dengan ahli keluarga pada pagi hari raya.2.3.2 Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.7.2. (BM 4.

7. (BM 2. (KTI 1.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. Muzik dan Pergerakan  Nyanyian/karaoke lagu-lagu hari raya  Nyanyian beraksi hari raya dalam dua kumpulan besar berdasarkan lagu ‟goreng pisang‟ Modul Bertema 213 . Sambutan hari raya di dalam kelas prasekolah Tunjukcara solat sunat hari raya Seni dan Kraf  Membuat kad ucapan Hari Raya Aidil Fitri       Menghias kelas Melukis baju raya sendiri Mencantikkan baju raya dengan menggunakan pelbagai teknik. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (KTI 2. Melukis gambar suasana sambutan hari raya.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2. Menganyam ketupat Menghasilkan sampul duit raya.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN aktiviti dengan bimbingan.1. (BM 2.4.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).1.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.3. (BM 3. (KTI 2.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.5.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.

unta.2. (KTI 1.3 Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.   Membuat buku skrap tentang perayaanperayaan di Malaysia.2. (KTI 1. (BM 4.2 Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.Ponggal .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. kambing.Krismas .1.3. Memadankan gambar tunggal utama sesuatu perayaan di Malaysia.11. (KTI 2.Gawai .11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (BM 4.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. KM 5.3. Modul Bertema 214 .6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Contoh :  Gawai Dayak ( menuai padi)  Pesta Keamatan (menuai padi)  Krismas ( Pokok Krismas)  Ponggal (Memasak Susu dalam periuk tanah dan tebu)  Hari Raya Qurban (penyembelihan haiwan seperti lembu.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Kreativiti (KTI 1.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.kerbau ) Kemanusiaan KM 5. biri-biri.Hari Raya Qurban .4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.2.3. 25 Negara Saya Perayaan di Malaysia Contoh: .Pesta Keamatan Bahasa dan Komunikasi  Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.2.

1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2.1.2. (BM 3.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 4. (BM 2.11. (BM 3.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. Modul Bertema 215 .1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.7.4. (BM 2. (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.5. (BM 4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.

    Bersoaljawab tentang haiwan yang menjadi lambang pada tahun tersebut.2.3.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan (KM 7.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.3. Bersoaljawab tentang makanan istimewa pada Tahun Baru Cina. angpau dan lain-lain. (KM 5.1.1. Mengeja perkataan tertentu yang terlibat dalam tema ini.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.2. Melakonkan watak penari tarian naga melakukan persembahan .8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. (KTI 2. (KTI 1.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia.2.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. (KTI 1. Sambutan Tahun Baru Cina  Menyambut Tahun Baru Cina dalam kelas prasekolah Bahasa dan Komunikasi  Bercerita pengalaman berkunjung ke rumah rakan yang menyambut perayaan ini.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). 26 Negara Saya Perayaan Tahun Baru Cina Seni dan Kraf  Bergotong-royong menghias kelas dengan bahan yang berkaitan dengan sambutan Tahun Baru Cina seperti tanglung.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 5. Kreativiti (KTI 1. (KTI 2. Seni dan Kraf  Membuat tanglung daripada kertas warna secara berkumpulan dan membuat Modul Bertema 216 .3.

Modul Bertema 217 . warna dan pergerakan.1.6) Berlakon dengan menggunakan props.      Memasak  Mengenali makanan istimewa yang biasa dihidangkan semasa perayaan ini.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.4. (BM 4. (BM 3. Membuat lipatan kertas membentuk sampul angpau. Menghias pokok limau dengan riben merah dan tanglung yang dihasilkan.2.  Membuat mini tanglung daripada sampul angpau.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KT 3. pakaian. (BM 2. Menonton video berkaitan tarian singa dan bersoaljawab tentang tarian tersebut dari aspek muzik.1.1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (KT 3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. perarakan di sekitar sekolah. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.7.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.  Memotong limau dengan bimbingan dan membuat jus. (BM 3.11.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.5) Main peranan mengikut imaginasi.5. (BM 2. (BM 2.1. Mewarna gambar situasi sambutan Tahun Baru Cina. Mencari gambar berkaitan sambutan Tahun Baru Cina di dalam akhbar atau majalah dan membuat buku skrap. Membuat anyaman membentuk ikan dengan menggunakan sampul angpau.

 Sambutan Deepavali di kelas prasekolah. Menari tarian singa bersama iringan muzik dengan bimbingan. kuih) 27 Negara Saya Perayaan Deepavali Sambutan Deepavali  Lawatan ke rumah jiran yang merayakan perayaan Deepavali.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.2.3. Menyanyi lagu Selamat Tahun Baru Cina dengan bimbingan. Melakukan pergerakan kreatif menggunakan muzik yang sesuai.    Matematik  Membuat operasi tolak berdasarkan bahan maujud (limau . Modul Bertema 218 .3.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia. Muzik dan Pergerakan  Mengecam pelbagai bunyi daripada CD yang dipasang ( bunyi mercun.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan. bunyi gendang )  Bermain alat perkusi simbal yang menjadi alat penting dalam persembahan tarian singa. Kemanusiaan (KM 5. (KM 5.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).1. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan Deepavali. (KT 3. (KT 3. (KTI 2.2.  Bersoaljawab tentang bagaimana membantu rakan yang menyambut perayaan Deepavali. (BM 2.1.6) Berlakon dengan menggunakan props. (KTI 2. Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang pengalaman semasa menyambut perayaan Deepavali.5) Main peranan mengikut imaginasi.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kreativiti (KTI 1.1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Seni dan Kraf  Mewarna gambar perayaan Deepavali.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.3.2.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.1. (KTI 1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1. Modul Bertema 219 .1.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. (KTI 1.  Mewarnakan kad perayaan Deepavali.

4.2. (BM 3. (BM 4.   Memainkan perkusi dengan iringan muzik tradisional. Suranggani.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2. Pok amai amai. (KM 7. 28 Negara Saya Lagu dan Muzik Tradisional Muzik dan Pergerakan  Menyanyikan lagu kanak-kanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum Modul Bertema 220 .4) Mengenal alat muzik tradisional pelbagai kaum.3) Menyanyikan lagu kanak-kanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia (KM 7.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.11.5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Kemanusiaan (KM 7.2. (BM 3.2. (BM 2.7.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Aktiviti menari tarian tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia. Contoh lagu: Jongjong Inai.

11)Mengenali lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia. Contoh tarian: tarian joget. (KTI 2.8) Memainkan perkusi mengiringi  Modul Bertema 221 . (KTI 2.5) Memainkan perkusi dengan beat yang konstan (constant beat).2. Contoh cerita: Sang kancil. (KTI 2. (KTI 2.4.2.   Membuat buku skrap peralatan muzik tradisioanal. tarian kambadi Bahasa dan Komunikasi  Aktiviti bersoaljawab tentang pelbagai jenis peralatan muzik tradisional.3. (KTI 2.4) Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat-lembut). Pak Pandir.2. (KM 7.2) Bermain permainan tradisional masyarakat pelbagai kaum masyarakat Malaysia.7) Memainkan perkusi dengan iringan muzik. bawang putih bawang merah) Akktiviti menonton CD cerita-cerita rakyat seperti Sang Kancil.1.2. Aktiviti mendengar cerita berdasarkan buku cerita.7. Si Tanggang.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN masyarakat Malaysia. tarian kipas. Pak Pandir. Kreativiti (KTI 3. Bawang Putih Bawang Merah (KM 7.8) Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan.2) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di masyarakat Malaysia. si-tanggung.2.6) Memainkan perkusi mengikut tempo (laju-lambat) (KTI 2.

(BM 4.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 2. (BM 3. (BM 2.11.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 4.2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan .4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.7.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Modul Bertema 222 .4.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2. (BM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN muzik. (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.5.

(KM 8.14) Menamakan bunga kebangsaan Malaysia. (KM 8.2) Menamakan Bapa Kemerdekaan. (KM 8.tokoh-tokoh . (KM 8.Menara Kuala Lumpur .9) Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri.7) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dunia.4. (KM 8. (KM 8. (KM 8.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 8.1.Litar Formula 1 Sepang .1.Putrajaya .kereta nasional .   Bersoaljawab tentang negeri sendiri.1.Menara Berkembar Petronas .1.tempat-tempat pelancongan .1.pemimpin negara Melihat gambar mercu tanda negara dan bercerita tentangnya.4) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan. Bercerita tentang perkara-perkara yang telah menjadi kebanggaan negara: .4. Contoh mercu tanda negara adalah: .1.4.   Modul Bertema 223 .13) Menyanyikan lagu negeri. 29 Negara Saya Kemerdekaan Negara Bahasa dan Komunikasi  Mendengar kisah tentang riwayat hidup Bapa Kemerdekaan iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan bersoaljawab mengenainya. (KM 8.11) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri.1.10) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri.3) Menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan.8) Menyatakan nama negeri sendiri.Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) . (KM 8.12) Menyanyikan lagu kebangsaan. (KM 8.Jambatan Pulau Pinang Memadankan gambar mercu tanda dengan kad perkataan nama-namanya yang betul.bangunan-bangunan .1.

1. (BM 2.Menteri Pelajaran  Muzik dan Pergerakan  Nyanyian lagu-lagu patriotik.5.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).Yang dipertuan Agung . Bahasa dan Komunikasi (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.Sultan/Raja/Tuan yg Terutama Negeri sendiri .2. (KTI 1.5.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 8.Menteri Besar/Ketua Menteri negeri sendiri .2.1. Melihat potret-potret dan menyebut nama-nama pemimpin negara: .4) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia.2) Mengenal pemimpin negara dan negeri Kreativiti (KTI 2. (KM 8.1. (KTI 1.3) Bercerita tentang mercu tanda negara. Modul Bertema 224 .4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.2. seperti lagu ”Tanggal 31”  Aktiviti perbarisan/kawad kaki.5.2) Bercerita tentang kebanggaan negara. (KM 8.Perdana Menteri . Menonton dokumentari tempat-tempat bersejarah di Malaysia dan bersoaljawab mengenainya.    Bercerita tentang tempat-tempat bersejarah di negeri sendiri . (KM 8. Bercerita tentang tempat-tempat bersejarah di Malaysia.

1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Menyanyi lagu negeri dengan penuh perasaan sambil berdiri tegak dan memandang ke arah bendera negeri.  Seni dan Kraf  Mengecam warna-warna yang terdapat pada bendera Malaysia dan bendera negeri.2.7. (BM 3. (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.5. Menyanyi lagu kebangsaan Negaraku dengan penuh perasaan sambil berdiri tegak dan memandang ke arah Jalur Gemilang.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Modul Bertema 225 .2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 4.2. Penerokaan  Meneroka glob untuk mengenalpasti kedudukan Malaysia.11. (BM 4.    Pertandingan mewarna Jalur Gemilang Menghasilkan Tangan Gergasi Jalur Gemilang Memerhati bunga raya sebenar dan kemudian melukis gambar bunga raya dan mewarnakannya.

(PSE 3. (KTI 1. Bahasa dan Komunikasi  Pertandingan mengenal peralatan tradisional menggunakan kad gambar.7) Berkongsi idea. (KTI 1. Permainan  Pertandingan permainan tradisional Lawatan  Mengadakan lawatan peralatan ke muzium bagi melihat peralatan tradisional.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri. daun kelapa dan lain-lain)   Membuat buku skrap tentang pelbagai peralatan tradicional.  Menonton CD berkaitan dengan peralatan tradicional.3.daun pisang.7) Menghayati benda yang dilihat disentuh dan didengar Kemanusiaan (KM 7.1.1.3.1.5) Menyatakan pandangan secara lisan hasil karya sendiri dan rakan (KTI 1. barangan dan peralatan seperti permainan. (KTI 1.1.makanan.4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Pendidikan Moral (PM 7.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan.2) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraf tangan berunsur budaya pelbagai kaum 30 Negara Saya Seni. Mewarnakan gambar.7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat.2.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya.2.13) Menghasilkan kraf tradisional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai. Modul Bertema 226 . (PSE 2. Kraf dan Peralatan Tradisional Seni dan Kraf  Mengayam tikar menggunakan pelbagai bahan (kertas warna. Kreativiti (KTI 1.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Masyarakat Malaysia. (KM 7.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.7. (BM 2. (BM 2.5.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 3.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.4.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 4.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.5. Modul Bertema 227 .1.11.1.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2.

Modul Bertema 228 .7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.2.

LAMPIRAN CADANGAN JADUAL WAKTU 229 .

230 .

50-11.30(20 min) 10. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 50% masa pengajaran dan pembelajaran ( p & p)dalam BM dan 50% masa p & p dalam BI dapat dikekalkan.0010.30 9.10 (10min) Isnin 8.50 11.30 (20 min) 8.20-11.30-9.50 10. 231 .20 11.00 (30 min) Aktiviti Thematic English Luar module basic module Matematik Modul English bertema basic module Outdoor Modul Modul activity bertema asas BM Modul Modul Modul bertema bertema asas BM Thematic module Thematic Thematic module module 10.50(20 min) (30min) (30min) 12.00 (10 min) Thematic Pendidikan Pendidikan Reflection module Islam Islam Thematic module Thematic module Thematic module Modul bertema Modul Asas Modul BM bertema Modul bertema Thematic module Pendidikan Islam Modul bertema English Basic Module Pendidikan Islam Reflection Recess Rehat Recess Reflection Refleksi Recess Refleksi 1) Penggunaan Bahasa Malaysia (BM) dan Bahasa Inggeris (BI )sebagai bahasa instructional: : 600 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.00 – 8. 8.10 – 8.30 (30 min) Recess 10.10 (40min) Selasa Perbualan Morning pagi routine Morning Perbualan routine pagi Morning circle Morning circle Morning circle Rabu Morning routine Khamis Morning routine Jumaat Rutin pagi Nota: 9.10-9.cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar Bahasa Malaysia – Contoh 1 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.30-10.

10-9.10 (30 min) 10.0011.4011.10 – 8.30 (20 min) Morning circle 10.20 (30min) Modul bertema Thematic module Pendidikan Islam 11.30-10.50 (30min) Modul bertema English Basic Module Pendidikan Islam 11.00 (30 min) Recess 11.30-11.00 (10 min) Refleksi Khamis Morning Morning routine circle Jumaat Morning Morning routine circle Recess Reflection Recess Refleksi Nota: (1) Penggunaan BM dan BI sebagai bahasa instructional: : 600 minit setiap satu bahasa (2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.10 – 8.0010.40 (30 min) Pendidikan Pendidikan Recess Islam Islam 9.5012.10-9.30-9. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.5011.10 (40min) Aktiviti Luar 8.30-9.30 (20 min) 9. 8.30-11.40 (30 min) Selasa Perbualan Morning pagi routine 8.30-10.00 (30 min) Modul bertema 9.00 – 8.30 (30 min) Rehat 9.0011.10 (10min) Isnin 8.30 (30 min) Modul asas BM 10.30-9.00 – 8.00 – 8.10 (40min) Outdoor activity Thematic module Modul bertema 9.10 (40min) 9.30 (30min) Thematic module 11.10-9.00 (30 min) Modul asas BM Thematic module Modul asas BM 10.3011.0010.40-10.50 (20min) English basic module 11. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 50% masa p & p dalam BM dan 50% masa p & p dalam BI dapat dikekalkan.30 8.1010.5012.10 (10min) Morning routine 8.3010.30 (20 min) Thematic Module Thematic module Modul bertema 11.50 (20min) Thematic module 11.30 (30min) English basic module 10.50 (20 min) Modul bertema Thematic module Modul bertema 11.00 (10 min) Reflection Matematik Modul bertema 8.10 (20 min) (10min) Rutin Perbualan pagi pagi 8.5012.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar Bahasa Malaysia – Contoh 2 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.10 – 8.30 (20 min) 8.00 (20 min) Thematic module 10.20-11.00 (10 min) Reflection Rabu 10. 232 .

20-11.30-10. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum boleh dibina.3010.00 (30 min) English basic module 10.30 (20 min) Thematic module 9.30 (30 min) Recess 10.50-11.00 (10 min) 总结 /Refleksi dalam Bahasa Tamil (BT) 总结 /Refleksi dalam BT Isnin Selasa 例常活 动/Rutin pagi dalam BT Morning circle Rabu 例常活 动/Rutin pagi dalam BI 例常活 动/Rutin pagi dalam BT Morning circle 数学 基础教学 /Modul asas Matemati k dalam BT 体健/ 户外活动 Modul Bertema Modul asas Recess BM Thematic modules Modul bertema Modul asas Rehat BM Thematic modules 华语 基础模组 /Modul asas BT Thematic module 华语 基础模组 /Modul asas BT English basic module Reflection Khamis 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT Modul bertema Modul Bertema Modul asas BM 休息 Modul Bertema Reflection Jumaat Rutin pagi 晨谈 /Perbualan Modul bertema Modul Bertema 模组教学 /Modul 233 Recess Modul Bertema 模组教学/ Modul 模组教学/ Modul Refleksi .50 (20 min) Thematic modules 10.0010.30 (20 min) Perbualan pagi 8.30-9.00 – 8. 8.10 (10min) Morning routine 8.10-9.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar bukan Bahasa Malaysia – Contoh 1 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.10 – 8.10 (40min) Aktiviti Luar 9.50 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidik an Islam 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.50-12.20 (30min) 模组教学 /Modul bertema dalam BT/ Pendidikan Islam English basic module 11.

30-10. BI dan Bahasa Cina (BC)/Bahasa Tamil (BT )sebagai bahasa instructional: : 400 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.8.50 (30min) bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.50 (20 min) 10.50-12.10-9.20 (30min) bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.10 – 8.50-11.00 (10 min) Nota: 1) Penggunaan BM.10 (40min) 9.0010. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 1/3 masa p & p dalam BM.30 (20 min) pagi dalam BT 8.30 (20 min) 9.3010.20-11. 1/3 masa p & p dalam BI dan 1/3 masa p & p dalam BC/BT dapat dikekalkan.30-9.30 (30 min) 10. 234 .00 (30 min) bertema dalam BT 10.10 (10min) 8.00 – 8.

20-10.20-11.50-12.10-9.10 – 8.30-9.50-10.00 (30 min) Thematic module 11.30-9.10 (10min) Morning routine 8.30 (20 min) 9.20-11.30-9.10 – 8.00 – 8.20-11.20 (30 min) Rehat 10.00 (10 min) Reflection Isnin 模组教学 English / Modul basic bertema module dalam BT/Pendid ikan Islam Selasa 8.50 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.50 (30 min) English basic module 11.50 (20 min) Thematic module 9.10 (40min) 体健/ 户外活动 9.20 (30min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.10-9.30 (30 min) Recess 10.00-11.30-9.10-9.00-10.30-9.50-10.50 (30min) Thematic module 11.30 (20 min) Morning circle 8.20 (20min) Thematic module 11.10 (10min) 例常活动 /Rutin pagi dalam BT 8.20-10.10 (10min) Rutin pagi 8.50-11.50-11.10 (40min) 模组教学 /Modul bertema dalam BT/ Pendidika n Islam 9.20 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidika n Islam 10.30-10.30-11.30 (20 min) 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT 8. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.30 (20 min) Thematic module 9.00 (10 min) 总结/Refleksi dalam BT 235 . 8.50 (30min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.50 (30 min) Modul Asas BM 10.00 – 8.30 (20 min) Modul bertema 9.00 (30 min) 10.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar bukan Bahasa Malaysia – Contoh 2 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.50-12.00 (10 min) 总结/Refleksi dalam BT Rabu 8.30 (20 min) Perbualan pagi 8.50 (20 min) Modul Bertema 9.10 (40min) Modul bertema 9.20 (30 min) Recess 10.00 – 8.50-12.10 – 8.

30-9.10-10.30 (30min) English basic module 11.30 (20 min) 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT 8.30-11.30-11.00-11.00 (30 min) Modul asas BM 10.00 – 8.10 – 8.10 (10min) Morning routine 8.30 (30 min) Modul asas BM 10.00 – 8.10 (40min) 数学 基础教学 /Modul asas Matemati k dalam BT 8.30 (30min) Modul bertema 11.50 (20 min) Thematic module 11.30 (20 min) Morning circle 9.40-11.00 (10 min) Refleksi 1) Penggunaan BM.40-10.10 – 8. 236 .50-12.00 (10 min) Reflection Jumaat Nota: 8.10 (30 min) 休息 10.00-11.10-9.10 (10min) 例常活动 /Rutin pagi dalam BT 8.50 (20min) Modul bertema 11.00 (20 min) Modul Bertema 11.30-9. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 1/3 masa p & p dalam BM.10-9.30-11.40 (30 min) Modul Bertema 10.00-10. BI dan BC/BT sebagai bahasa instructional: : 400 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.00 (30 min) Recess 11.10 (40min) Aktiviti Luar 9.30-10.50-12.40 (30 min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 9.30 (20 min) Modul Bertema 9.Khamis 8. 1/3 masa p & p dalam BI dan 1/3 masa p & p dalam BC/BT dapat dikekalkan.

Zaitoon bt.PANEL PENULIS Penasihat Pengarah Tn. 2010) Ketua Sektor Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak (mulai Februari. Bujang (mulai September. Shamsudin Jamil Pn. Rohani bt. Hj. Julaihi Hj. Ghani AMN (sehingga Ogos 2010) Datu Dr Hj. Ali bin Ab. 2010) Penasihat Editorial Ketua Sektor Perancangan Dasar dan Penyelidikan Hjh. Zakaria Pn.Abdul En Tajul Affendy Hassan 237 . 2010) Dr. Ng Soo Boon Editor En. Mokolus K Rowther Ketua Editor Ketua Unit Prasekolah(sehingga Januari.

Hjh Ramanathan a/l Nagarathinam Regina Joseph Cyril Zainon Majid Zamrus A. Ismail Hasnah Nordin.Yusof Norasyikin Hashim. Shamsudin Jamil Rohani Abdul Tajul Affendy Hassan Zaitoon Zakaria Kamarul Azman Abd.Rahman Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Matematik Rendah Unit Pendidikan Khas Unit Pendidikan Muzik Unit Bahasa Melayu Unit Bahasa Melayu Unit Bahasa Cina Unit Pendidikan Kesihatan Unit Bahasa Inggeris Unit Rendah Pendidikan Islam Unit Pendidikan Seni Visual Unit Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Unit Pendidikan Kesihatan Unit Bahasa Tamil Unit Bahasa Inggeris Unit Sains Teras Unit Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan 238 . Hjh Ho Wooi Cheng Indira Popatlal Jagdesh Kaur Gill Mohd.BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Ng Soo Boon.Salleh Farizah Hanim bt. Dr.Salam Aziz Naim Baharuddin Basir Bakhtiar Mohd. Utz Muhd. Najib bin Najmuddin. Hjh Norzila Ani.Nizam Mohd.

Atan Asmah Mohamad Atang Hj. Johor Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka Jabatan Pelajaran Kelantan Pejabat Pelajaran Daerah Jabatan Pelajaran Pahang Jabatan Pelajaran Johor Jabatan Agama Islam Dan Moral Institut Perguruan Islam Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka Jabatan Pelajaran Pahang Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Jabatan Pelajaran Kedah Jabatan Pelajaran Pahang Bahagian Pengurusan Sekolah Harian PERSATUAN BUKAN KERAJAAN/SWASTA/LAIN-LAIN Aishah Zanariah Abdullah Chiam Heng Keng. PP Institut Perguruan Tun Hussein Onn. INSTITUT PENDIDIKAN GURU Abu Bakar bin Saad Alimah bt.Salleh.BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA /JABATAN PELAJARAN NEGERI. Tn Hj Zulkernai Fauzi Penyelaras Prasekolah PPD Seberang Perai. Prof. Dr Esah Rabiah bt. Ustaz Norbe Mohd. Nor Normasura Jani Poobalan a/l Manika Rohana Ismail Roszilah Mohd. Taiping Jabatan Pelajaran Sarawak Jabatan Pelajaran Selangor Institut Perguruan Raja Melewar Institut Perguruan Temenggong Ibrahim. Shamsudin.Let Azilawati Abu Bakar Ewe Meng Huat Goh Wah Im Habsah bt. Mohd. Batu Pahat Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti. Ustazah Nahwiuddin Abdul Manaf. Ustazah Freddy Chan Kin Yee Jeyawathi Perera Lina Yeoh Gaik Li Persatuan Montessori Malaysia Persatuan Pendidik Profesional Awal Kanak-kanak Malaysia Penceramah Agama Bebas Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia 239 . PEJABAT PELAJARAN DAERAH. Arif Shaari Abu Hasan Zaharuddin Hj. Jantan Hjh Nik Asiah Salleh Hjh Rohana Musa Leow Kim Hin Mariah Mansor.

Datin Kalthom Musa Ng Shau Peng An Najwa Child Development Centre Sdn Bhd/Persatuan Islam Malaysia Institut Education to Learn Institut Education to Learn Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Pengasuh Berdaftar Malaysia Institut CECE Tadika Peter & Jane Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia Universiti Kolej SEGI Persatuan Pendidik Profesional Awal Kanak-kanak Malaysia Persatuan NAECEEM Institut Education to Learn Child Resource Institut KEMENTERIAN/JABATAN LAIN Low Mei Li Norain Abd. Hashim Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional.Sumum. Selangor SJK ( C ) Gua Musang. Kedah SJK(C ) Hua Lian 3. Kuala Ketil. Sabak Bernam. Petani. Syukor Salasiah Hj. Tn Hj Normah bt. Perlis SK Lubuk Sireh. Sentol 240 .Mohamed Azhari Azmi bin Ibrahim Baidah Sabran Chan Yee Mong Che Tom bt. Kangar SK Khir Johari. Shaari Chua Seok Khuan Ding Pei See SK Tambun Tulang. Taiping SJK(C ) Chi Man. Jln Cempedak.Amin Shaarani. Hamid Asma Dewi Shaari Azahar bin Madar Azlin bt. Perak SK Brickfield 1. Brickfield. Hjh Mohd. Kedah SK Parit Bharu. Kuala Lumpur SK Teloi Kanan. Sg.Maryati Ayob Maznah Harith. Arau. Sg. Kelantan SK Gedong. Kedah Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional SEKOLAH Abd. Ghani bin Abd. Hamzah Norsheila Abdullah Oh Yean Choo Patricia Teh Tamil Emban Tan Wat Ngor Lydia Foong Eveeleen Ling Radziah.

Ismail Ali Zaiton Ahmad. Sungai Petani. Kangar SK Taman Ria. Hjh. Muhammad Thelagam a/p Deevraju Usop Maulana Wong Ming Tsuey Yee Su Keong Zaharah bt. Petani. Lubok Segintah. Hulu Selangor. Yahya. Pahang SK Kpg. Bahau. Selangor SJK(C ) Sentul. Triang. Sulaiman. Alor Gajah. Kelantan SJK (T) Port Dickson. Taiping. Kelantan 241 . Selangor.Hamim Marina bt. SK Kg. Perak SK Simpang Ampat. Perak SK Panggu. Lundu. Tanjong Malim. Kedah SK Permatang Badak. Hor Lee Lan Jenny Law Fui Let Juliana bt. Kota Bharu SK Bintulu. Klang. Ustazah Soh Lih Ru Suzanee bt. Ah. Selangor SK Seri Aman. Baling. Selangor SK Seri Perlis. Pahang SK Parang Puting. Melaka SJK ( C ) Hin Hua. Rinching. NS SK Puteri Pandan.Ghayathiri a/p Kubbusamy Halidah Laili Shaarani Hasnah bt. KL SK Mulong 2. Perak SJK(T) Bedong. Kota Bharu. Selangor SK Jempol. Sirat Masitah Abdul. Pokok Assam. N. Kota Bharu. Hjh Zubaidah Mohidin Zulbasri bin Husin SJK(T) Ldg. Hjh Mohd. Mat Arip Rosilah bt.Sembilan SK Limau-limauan. Perak SK Seri Buntar . Mohd Isa Rogayah bt. Terengganu SJK(T) Batang Berjuntai. Kedah SK Bukit Serok. Baharu Lanjut. Sabah SJK( C) Tun Tan Cheng Lock SJK(C) Cheroh. Mohamed Bandi Nyanamani a/p Muniandy Puspa Devi a/p Munisamy Puziah Ano bt. Pahang SK AU Keramat. Sg. Kudat. Ipoh. Ahmad Roslina Bidin Rukumani a/p Sheeraman Rusni bt. Rizal Hussin Noor Haris bin Dzulkifli Noor Huzaina Abdul Majid Nor Atiqa Abdullah Nor Khamidah bt.Buluh. Kedah SK Pusat Dungun.Aziz. Kuantan. Kedah SK Kuala Dipang. Alor Setar. Ridhaudin Husin Mohd. Perak SK Wan Sulaiman Siddiq. Raub. Sarawak Guru Besar SK Cator Avenue. Bandar Tun Razak. Sarawak SK Sg. Pahang SK Serayan Keranji. Beranang.Pandan SK Hulu Bernam. Che Adnan Siti Arfah bt. Ipoh. Mahidin Karamjit Kaur Gill Khairul Akhbar bin Abd. Kedah SJK(T) Kg. Kuala Lumpur SK Penghulu Abu Bakar. KL SK Manjoi 2.

Dr Timbalan Ketua Pengarah Operasi JPNIN Universiti Tun Abdul Razak Universiti Putera Malaysia Universiti Kebangsaan Malaysia Universiti Pendidikan Sultan Idris.LAIN-LAIN (Penghargaan kepada individu berikut yang turut menyumbang idea semasa sesi sumbangsaran penyemakan kurikulum) Azizah Ariffin. Tanjong Malim 242 . Hjh Bustam Kamri. Dr Sharifah Nor Puteh. Dr Rohani Abdullah. Dr Siti Eshah Mokhsein.