Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

PRASEKOLAH

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2010

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

DRAF DAN SULIT

ii

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KANDUNGAN muka surat FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA PENGANTAR MATLAMAT DAN OBJEKTIF FOKUS DAN ORGANISASI KURIKULUM STANDARD KANDUGAN KURIKULUM REKABENTUK KURIKULUM PERUNTUKAN MASA STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN STANDARD PENTAKSIRAN STANDARD DOMAIN KREATIVITI ORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARD KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN BAHAGIAN A: STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANG TUNJANG KOMUNIKASI . SIKAP DAN NILAI .PENDIDIKAN ISLAM iii v vi 1 2 7 15 16 21 24 26 28 29 31 33 45 53 65 75 .BAHASA MALAYSIA TUNJANG KOMUNIKASI .BAHASA INGGERIS TUNJANG KOMUNIKASI .BAHASA CINA TUNJANG KOMUNIKASI .BAHASA TAMIL TUNJANG KEROHANIAN.

KREATIVITI TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI – AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK TUNJANG KEMANUSIAAN BAHAGIAN B: MODUL TERAS BERTEMA LAMPIRAN – CADANGAN JADUAL WAKTU PANEL PENGGUBAL 109 117 135 145 229 237 iv . SIKAP DAN NILAI .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan DRAF DAN SULIT 83 91 97 TUNJANG KEROHANIAN.PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA .PENDIDIKAN MORAL TUNJANG KETRAMPILAN DIRI .PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA .

emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. v . rohani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berakhlak mulia. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. masyarakat dan negara.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti berikut: Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangankan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berketerampilan.

Berpandu kepada asas ini. Melalui asuhan dan pendidikan yang sesuai. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran. pendekatan bersepadu adalah ditekankan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KATA PENGANTAR Perkembangan dan pertumbuhan pesat berlaku dalam diri individu kanak-kanak pada usia enam tahun yang pertama. KSPK digubal berdasarkan rekabentuk kurikulum berasaskan standard. inkuiri penemuan. pendekatan bertema. sikap dan emosi yang positif dapat dibina. Pendekatan pembelajaran berpusatkan murid. minda kanak-kanak ini dapat dirangsangkan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah. Dalam usaha menyediakan KSPK. Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. pensyarah. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003 telah disemak dan akhirnya Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) telah dihasilkan dan dilaksanakan mulai 2010 di semua prasekolah kerajaan dan bukan kerajaan. pelbagai pihak telah dilibatkan seperti guru. KSPK digubal berdasarkan kepada prinsip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan Kanak-kanak dan teori pembelajaran kanakkanak. semakin banyak hasil kajian neurosains menunjukkan kaitan antara pendedahan rangsangan pada peringkat awal dengan perkembangan minda kanak-kanak yang optimum.penglibatan aktif (engaging). serta kreativiti dan pemikiran kritikal dapat dijana. Hasil kajian jangka panjang mendapati pelaburan pada peringkat awal kanak-kanak memberi pulangan yang positif kepada kerajaan dan masyarakat. Menyedari hakikat ini maka pada tahun 1996. Selepas lima tahun pelaksanaan. (DATU Dr HJ. Bersesuaian dengan keperluan semasa dan berpandu kepada teori pembelajaran yang menyatakan kanak-kanak mampu belajar lebih daripada satu bahasa. selamat (safe) dan menyeronokkan (fun). JULAIHI HJ. belajar melalui bermain. pegawai dari Kementerian Pelajaran. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. masa dan tenaga. Institusi Pengajian Tinggi Kerajaan dan Swasta. dan berkisar pada enam tunjang yang akan diteruskan pada sekolah rendah dan sekolah menengah. prasekolah telah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan kebangsaan dan pada tahun 2003 Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang pertama telah dilaksanakan. Penggubalan KSPK mengambilkira keperluan bagi memastikan kesinambungan antara KSPK dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) berlaku. Kriteria pemilihan aktiviti memberi keutamaan kepada pengalaman yang menyuburkan (enriching). berbentuk modular. Badan-badan Bukan Kerajaan (NGO) dan tadika swasta. kanak-kanak ini akan lebih bersedia untuk menghadapi alam persekolahan pada peringkat yang lebih tinggi. maka KSPK memperuntukkan masa yang lebih panjang untuk pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris berbanding dengan apa yang terdapat dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003. BUJANG) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2010 . Pada masa yang sama.

Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. iii. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. rohani. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. Mempunyai tubuh badan yang sihat. emosi. xvi. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. Pendahuluan 1 . vii. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. xviii. x. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. xix. iv. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. Membina kecergasan badan. intelek dan rohani seperti berikut: i. ix. ii. xv. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan masalah. vi. xii. xiv. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. xvii.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan MATLAMAT Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. emosi dan sosial. viii. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. Mengamalkan nilai murni. kreatif dan bermakna. Mempunyai kematangan emosi. xiii. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Menggunakan kemahiran berfikir kritis. xi. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. v. Mengembangkan daya kreatif dan estetika Menghargai keindahan alam dan warisan budaya OBJEKTIF Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan FOKUS Pendidikan Prasekolah berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. negara & global KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Penghayatan semangat patriotisme & perpaduan Rajah 1: Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Pendahuluan 2 . Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak dan mengambil kira perbezaan antara individu. bahasa Malaysia. Sikap dan Nilai. bakat dan apresiasi KEMANUSIAAN Ilmu dan amalan kemasyarakatan & alam sekitar setempat. pengetahuan sains. PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi. Sains dan Teknologi. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak. Untuk tujuan kesinambungan. kreativiti. INSAN SEIMBANG KEROHANIAN. SIKAP & NILAI Amalan agama dan kepercayaan. menekankan kepada inkuiri penemuan. KOMUNIKASI Kemahiran berbahasa. ICT. Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah. sikap & nilai ORGANISASI KURIKULUM Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan memberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanakkanak berumur empat hingga enam tahun. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran ini. Kemanusiaan. dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu. bahasa Inggeris. bertema. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek. Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Perkembangan Ketrampilan Diri (rujuk Rajah 1). penyelesaian masalah. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: Komunikasi. SAINS & TEKNOLOGI Pendekatan Inkuiri. Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanak-kanak. Kerohanian. belajar melalui bermain. kemahiran saintifik dan sikap saintifik Pengetahuan dan kemahiran matematik. bahasa Cina dan bahasa Tamil.

Perkembangan Sosioemosi Tunjang Kerohanian. toleransi. aktiviti hands-on. sikap dan nilai merangkumi pendidikan Islam dan pendidikan Moral. berdikari dan berdisiplin. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Pendidikan Moral Pendidikan moral prasekolah memberi fokus kepada pelakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. Pada masa yang sama murid ini juga mengenal asas bahasa Al Quran. huruf hijjaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam Pendidikan prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanak-kanak. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah. kerjasama. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu. kasih sayang. hemah tinggi. Tunjang Ketrampilan Diri . Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman. Perkembangan sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan mengurus emosi sendiri. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi mereka kurang stabil dan mantap. semasa rehat. kerajinan. semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain. Pendahuluan 3 . keberanian. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan. bertanggungjawab. menyanyi. Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Tunjang Kerohanian. pembinaan konsep kendiri positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. simulasi. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris adalah wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah. berwuduk. Murid prasekolah belajar bersuci. keadilan. Bahasa Inggeris. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah. kesederhanaan. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Komunikasi Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia. kemahiran bertutur. ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin. bernasyid. meneroka dan bermain. melakukan pergerakan solat. berterima kasih. kejujuran. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. Sikap dan Nilai dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita. hormat-menghormati. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh murid di prasekolah yang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil. Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. pencapaian emosi yang positif. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. baik hati. Rukun Islam.

menyambut objek. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan. penglibatan dalam aktiviti sukan. penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi. Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. ekspresi kreatif dan apresiasi. dan apresiasi muzik. Pendahuluan 4 . Pendidikan Muzik merangkumi aktiviti menyanyi. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat. membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetik merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot mereka. Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni. berlakon. menari dan membuat gerakan secara kreatif. kemahiran motor kasar serta kordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. Kanak-kanak diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. Apresiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain. matematik dan lain-lain. pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan. Tunjang ini juga menekanan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri. Perkembangan Kreativiti Perkembangan kreativiti merangkumi seni visual. kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. pengalaman awal untuk memainkan perkusi.

Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung. Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusian memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan. membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. air. aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga. Modul Asas dan Modul Bertema Pendidikan prasekolah dilaksanakan melalui modul asas dan modul bertema. Tunjang Kemanusian menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. operasi nombor yang mudah. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor. Modul Asas Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada murid prasekolah. Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini. alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul. Bahasa 5 . Pendahuluan Modul Asas merangkumi Bahasa Malaysia. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains. nombor. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja. komuniti dan alam sekitar. haiwan). sistematik dan teliti akan terbentuk. Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada murid prasekolah menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. awal matematik. bentuk dan ruang. magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi. sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu. rakan. kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati. Dalam proses penerokaan ini. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini. Awal Matematik konsep waktu. Bahasa Inggeris. mengukur menggunakan unit bukan piawai. Semasa proses penerokaan ini. nilai wang. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan(contoh: tumbuhan. lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus. Bahasa Cina(untuk prasekolah yang aliran bahasa Cina).cuaca). Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk membina tema-tema pembelajaran.

Kandungan dalam aktiviti rutin merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. maka Aktiviti Luar juga dianggap sebagai modul teras asas. Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. Modul teras juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah. Keluarga Pendahuluan 6 . Matematik dan Permainan Luar. modul teras tema mengambil masa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun. Contoh tema yang boleh dibina untuk Negara saya adalah Perayaan Hari Raya. Alam Bahan dan Alam Fizikal. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Hidupan adalah Haiwan dan Tumbuhan. menaakul). Pada awal tahun. pendidikan moral dan matematik. perbualan pagi. mengira. adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut: Diri saya. Guru boleh menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan murid. Aktiviti rutin mengambil lebih kurang 30% daripada masa prasekolah. maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas. refleksi sebelum balik. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Fizikal adalah Cuaca. tetapi pada akhir tahun. Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa. Contoh tema yang boleh dibina untuk Diri saya adalah Sekolah saya.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tamil(untuk prasekolah yang aliran bahasa Tamil). Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Bahan adalah Air dan Pakaian. Modul Bertema Pengajaran dan pembelajaran prasekolah sesuai dilaksanakan melalui tema yang membawa makna kepada kanak-kanak. menulis. peratus masa perlu dinaikkan. Walaubagaimanapun. Secara umumnya modul asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. Pendidikan Moral. Pendidikan Islam. Kemerdekaan Negara. Kawan saya. Aktiviti rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. saya. Alam Hidupan. Negara saya. membaca doa dan makan semasa rehat. Pada awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35% daripada waktu prasekolah. keperluan setempat dan keperluan semasa. Modul asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah. Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri. Pendidikan Moral diajar semasa murid beragama Islam belajar Pendidikan Islam. Lagu dan Muzik tradisional. peratus masa ini mungkin berkurangan jika murid didapati sudah menguasai kemahiran asas 4 M.

Membaca ayat dalam konteks. Writing skills Listening and speaking skills Listen to and discriminate sounds. Mengenal bentuk huruf A . Develop interest in reading. Acquire and use simple phrases and statements. Ask simple questions. Mengenal huruf konsonan. action songs. Jadual 2: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul. Pre reading Skills Understand that printed materials contain meaning.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD KANDUNGAN Jadual 1: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Identify letters of the alphabet. Berinteraksi dengan mesra. Membaca frasa. Membaca ayat tunggal yang mudah. Listen to and follow simple instructions. Read simple words with understanding. Perform a variety of language forms and functions in a social context.Bahasa Malaysia Focus Fokus Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Pada akhir prasekolah murid boleh: Mendengar dengan penuh perhatian. Listen to and understand meaning of simple words. Read phrases with understanding. Listen to and enjoy nursery rhymes. Membina dan membaca sukukata. Tell simple stories. Acquire pre-writing skills.Z. Acquire knowledge of print and ethics in reading.Bahasa Inggeris At the end of preschool students are able to: Kemahiran Membaca Reading Skills Kemahiran Menulis Pendahuluan 7 . Menceritakan semula apa yang didengar. Merangsang pertuturan melalui soal jawab. Melakonkan watak-watak mengikut situasi. poems and stories. Membaca perkataan. Mengenal huruf vokal. Mengamalkan tabiat membaca. Acquire writing skills. Dramatize familiar situations and stories. Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. Read simple sentences with understanding. Sing songs and recite rhymes and poems. Membaca buku dengan cara yang betul (prabaca). Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis.

Bahasa Cina Fokus Fokus Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Pada akhir prasekolah murid boleh: Mendengar dengan penuh perhatian. Menggabungkan huruf supaya menjadi perkataan dan membaca.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 3: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. dan Bertutur Menyebut apa yang didengar. Membaca dengan sebutan yang betul. Kemahiran Membaca Mengenal dan membaca huruf. Pendahuluan 8 . Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Bertanyakan soalan. Kemahiran menulis Menguasai kemahiran pratulis. Kemahiran Menulis Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis. Memberi jawapan kepada soalan yang dikemukakan. Mengenal frasa.Bahasa Tamil Pada akhir prasekolah murid boleh: Berinteraksi dengan sopan. ayat yang sesuai. Membuat persediaan membaca. Kemahiran Mendengar dengan penuh perhatian. Menulis perkataan. Membaca frasa. Membaca menggunakan pelbagai bahan bacaan. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Membina tabiat membawa. Berinteraksi secara soal jawab Melakonkan watak-watak dalam cerita yang didengar. Mendengar Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. Membaca perkataan. Membaca ayat. Jadual 4: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Bertutur dengan menggunakan perkataan. frasa. Kemahiran Membaca Mengenal kaitan antara gambar dan perkataan. Menceritakan apa yang didengar semula menggunakan ayat yang mudah.

Bersuci dari najis.Quran Mengenal huruf jawi. perasaan dan pandangan orang lain.W. Mengetahui Sirah Rasullullah S. Mengetahui Rukun Islam.A. Membina semangat dan sikap yang positif. Membina kebolehan mengawal diri. Mengenali emosi orang lain.W. bercakap benar. Mencontohi akhlak Rasullullah S. Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi. Melakukan amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa. Mengenal bahasa Al. Melakukan wuduk Mendirikan solat. Membina keyakinan untuk berkomunikasi. Sikap dan Nilai . Emosi Mengurus emosi sendiri.Pendidikan Islam Fokus Aqidah Ibadah Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui Rukun Iman. Menghafaz beberapa surah dari juzu’ Amma. Melafazkan Kalimah Syahadah. Memahami keperluan. rajin. Membina konsep kendiri.A. Pada akhir prasekolah murid boleh: dan Mengenali emosi sendiri. iaitu sabar.Perkembangan Sosio-Emosi Fokus Mengenali Mengurus Sendiri.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 5: Standard Kandungan untuk Tunjang Kerohanian. Menyelesaikan konflik yang berlaku semasa aktiviti kelas. Mencapai Emosi yang Positif Sirah Akhlak Membina Kemahiran Sosial Asas Bahasa Al Quran dan Tulisan Jawi Pendahuluan 9 . Jadual 6: Standard Kandungan untuk Tunjang Ketrampilan Diri . bijaksana dan amanah.

berdikari dalam rakan dan Berdisiplin Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas. Mengamalkan sikap adil dalam perlakuan seharian. Beradab sopan dalam pergaulan seharian. Berinteraksi dengan yakin di sekolah. terhadap diri dan Mengamalkan sikap berterima kasih. Mengamalkan sikap jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli keluarga. Kesederhanaan Membantu ahli keluarga.Pendidikan Moral Fokus Kepercayaan kepada Tuhan Baik hati Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui dan menghormati kepercayaan dan pantang larang pelbagai kaum. Sikap dan Nilai . Fokus Kerajinan Kerjasama Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian. rakan dan guru. Keadilan Keberanian Kejujuran Pendahuluan 10 . Kasih Sayang Menyayangi diri. Mengamalkan sikap kerjasama dengan rakan. jiran dan masyarakat setempat. Berdikari Mengamalkan sikap pengurusan diri. Menghormati anggota keluarga. Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya. Menghormati orang dewasa. masyarakat setempat. keluarga dan orang di sekeliling. Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan. warga sekolah dan orang lain. Toleransi Bertanggungjaw ab Berterima Kasih Hemah tinggi Hormatmenghormati Bertanggungjawab persekitaran kelas. Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 7: Standard Kandungan untuk Kerohanian.

Fokus Jadual 9: Standard Kandungan untuk Tunjang Fizikal dan Estetika . Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit. Menjaga kehormatan diri. Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi. Melakukan kemahiran koordinasi mata tangan dalam perkembangan motor halus. Mengambil bahagian dalam aktiviti penerokaan bunyi. Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor. Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor. Menjaga kebersihan. Menunjukkan apresiasi seni. Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya. Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif. Seni Visual Perkembangan motor kasar Muzik Kesihatan Fizikal Kesihatan Persekitaran Drama & Gerakan Kreatif Keselamatan Pendahuluan 11 .Kreativiti Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui dan menggunakan pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni. Mengamalkan langkah keselamatan diri.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 8: Standard Kandungan untuk Tunjang Fizikal dan Estetika – Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Fokus Perkembangan Motor Halus Pada akhir prasekolah murid boleh: Melakukan kemahiran motor halus. Menjaga kebersihan diri. Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat. Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya. Menunjukkan apresiasi Muzik. Mengambil bahagian dalam aktiviti memainkan perkusi. Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan motor kasar.

Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria. 40 dan 50. Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara hands-on. Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10. bunga. Mengetahui sifar. jenis makanan haiwan jinak yang biasa dijumpai. Memadankan objek 1:1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Jadual 10: Standard Kandungan untuk Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik Fokus Sikap saintifik Pada akhir prasekolah murid boleh: Mempamerkan sikap saintifik iaitu sistematik. Memahami nombor 1-10 (menyebut. membilang. Membandingkan kuantiti objek. cara pergerakan. menulis). Membuat seriasi mengikut satu ciri. Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun. 30. Menjalankan penerokaan ke atas ciri. Meneroka sifat bahan seperti timbul dan tenggalam. membilang. buah serta pertumbuhan biji benih. Kemahiran Saintifik Konsep Nombor Operasi Nombor Menyiasat Alam Hidupan Nilai wang Konsep Waktu Menyiasat Alam Bahan Pendahuluan 12 . Mengecam corak berulang dan membina pola. iaitu awan. Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan. Pengalaman Pranombor Menyiasat Alam Fizikal Pada akhir prasekolah murid boleh: Meneroka fenomena alam yang biasa yang dijumpai. Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian. Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10. Memahami nombor 10-20 (menyebut. cuaca. sifat ingin tahu dan bertanggungjawab.. pelangi dan bayang-bayang. menulis). Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai. pemelarutan serta tarikan boleh magnet. Memahami siri 20. Membanding dan mengelaskan objek. habitat. Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas. Mengecam duit yang berlainan nilai. Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran.

Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran (segitiga. Mengenali ahli komuniti. Saya dan Keluarga Saya dan Rakan Penggunaan ICT Saya dan Sekolah Saya dan Komuniti Saya dan Sekitar Alam Menghayati keindahan alam sekitar. Pembinaan(constr uction) Membina penghubung antara dua objek. luar. ibu.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Bentuk dan Ruang Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui kedudukan objek dalam ruang (depan. adik beradik). Mengetahui kediaman keluarga. belakang. segi empat. Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. kon. Pendahuluan 13 . Mengetahui keluarga terdekat (datuk. bawah. atas. Membina lingkungan. Mengetahui hak diri sendiri. Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar. Jadual 11: Standard Kandungan untuk Tunjang Kemanusiaan Fokus Diri saya Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui tentang latar belakang/sejarah diri saya Mengetahui kebolehan diri. Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai. Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika. Menyambut perayaan mengikut kaum di masyarakat Malaysia. Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum di Malaysia. dalam. Saya dan Warisan Mengenal pakaian tradisional pelbagai Budaya kaum di Malaysia. nenek. Mengetahui sekolah saya. Menjaga alam sekitar. Menggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran. bapa. sfera. kanan). kiri. Mengamalkan semangat bermasyarakat. selinder. Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri. Mengetahui tentang rakan. bulat. kiub).

Saya dan Malaysia Pendahuluan 14 . Menyambut Hari Kemerdekaan. Menghormati pemimpin. Mengetahui simbol awam. Negara Menghormati lambang kebangsaan dan negeri.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia. Mengetahui keistimewaan negara. Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum di Malaysia.

Modul Asas Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. Pendahuluan 15 . Waktu yang khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini. Ekuiti membawa maksud semua murid diberi peluang pendidikan yang sama.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan REKABENTUK KURIKULUM Dua ciri utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular.  Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman seharian murid. Teori Pembelajaran yang dijadikan fokus Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibina berlandaskan prinisip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori pembelajaran konstruktivisme di mana:  Murid membina pengetahuan sendiri. kritis dan inovatif. Kurikulum Berasaskan Standard Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dibangunkan berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Standard Pembelajaran merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan. kualiti membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti.  Murid belajar mengikut kadar sendiri. Bahasa Cina. kemahiran dan nilai. iaitu Modul Asas dan Modul Bertema.  Perbezaan individu dibenarkan. Standard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Pendidikan Moral. Bahasa Inggeris.bahagian atau unit ini dinamakan modul. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit.  Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah. Permainan Luar dan Matematik. Pendidikan Islam. Ia merangkumi aspek pengetahuan. pengajaran tidak dijalankan secara spoon feeding. Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid. Bahasa Tamil). Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. Dua jenis modul diwujudkan.

Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya empat jam sehari (termasuk masa rehat). Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 6. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 4. 2. sekurang-kurangnya dua jam seminggu. iaitu. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 5. 7. sejumlah 20 jam satu minggu untuk kanak-kanak yang berumur 5+. iaitu. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran Pendidikan Moral sekurangkurangnya dua jam seminggu. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang bukan beragama Islam. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah. Pendahuluan 16 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH Peruntukan masa minimum Peruntukan waktu minimum berikut hendaklah dipatuhi: 1. sejumlah 17 ½ jam satu minggu untuk kanak-kanak yang berumur 4+. 8. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga jam setengah sehari (termasuk masa rehat). 3.

17 . pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit dalam satu minggu 340 1200 * untuk murid yang beragama Islam sahaja Oleh kerana salah satu fokus utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah penguasaan literasi asas 4M (membaca.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Peruntukan masa mengikut modul asas dan modul bertema Peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran (P & P) prasekolah diagih berdasarkan modul asas dan modul bertema seperti di Jadual 12 dan 13. Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P) 1 Rutin pagi 50 2 Perbualan Pagi 100 3 Rehat 150 4 Refleksi sebelum balik 50 Jumlah 350 Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P & P) 4 5 6 7 8 9 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam/Pendidikan Moral Bahasa Cina/Bahasa Tamil/Bahasa pengantar Lain Aktiviti Luar(outdoor activity) Matematik Jumlah 90 90 (120) * 90 80 40 510 Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P & P) 10 340 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. Walau bagaimanapun peruntukan waktu ini seharusnya fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. peruntukan waktu Modul Asas boleh dikurangkan seperti di Rajah 2. Bila murid sudah mulai menguasai kemahiran literasi asas ini. Jadual 12: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P) 1 Rutin pagi 50 2 Perbualan Pagi 100 3 Rehat 150 4 Refleksi sebelum balik 50 Jumlah 350 Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P & P)) 4 Bahasa Malaysia 90 5 Bahasa Inggeris 90 6 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 120 7 Aktiviti Luar (outdoor activity) 80 8 Matematik 40 Jumlah 420 Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P & P) 9 Modul bersepadu merangkumi elemen430 elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain Bil. mengira dan menaakul) maka adalah dicadangkan modul asas diberi peruntukan waktu yang lebih banyak pada awal tahun. pendidikan moral dan matematik Bil. menulis. Jumlah Jumlah minit seminggu Pendahuluan 430 1200 Modul Jadual 13: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Cina .

main air.13 adalah aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah. Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Pendahuluan 18 . main pondok Berlari. 100% Modul Teras Asas 60% 30% Aktiviti Rutin 0% Awal tahun Modul Bertema 100% 84% 30% 0% Akhir tahun Rajah 3: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia Aktiviti Luar yang dinyatakan dalam Jadual 12 . gelongsor dll Main pasir. Jumlah waktu yang ditambah untuk modul bertema boleh ditentukan oleh guru sendiri. menyambut bola. berbaris. Peruntukan waktu untuk Modul Bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun ke ahkir tahun seperti yang dicadangkan dalam Rajah 2 dan Rajah 3. Jadual waktu prasekolah adalah fleksibel di mana guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut keperluan semasa. Modul bertema menyepadukan Standard Pembelajaran dari pelbagai tunjang mengikut tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid. Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan tidak formal dan kanak-kanak memerlukan persekitaran fizikal dan sosial yang tidak rigid untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan bermakna. Aktiviti semasa rehat yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi doa. gosok gigi. Modul bertema akan membawa lebih makna kepada murid bila mereka sudah mempunyai literasi asas dalam bahasa pengantar yang berkenaan. melompat 100% Modul Teras Asas 65% 30% Aktiviti Rutin 0% Awal tahun Modul Bertema 100% 84% 30% 0% Akhir tahun Rutin pagi yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi pengurusan diri. maka pendekatan bertema adalah digalakkan. menyanyikan lagu. tanda kedatangan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Pengajaran dan pembelajaran di prasekolah perlu bermakna dan bersifat kontekstual kepada murid. main bebas(free play). doa. makan. Antara contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah: o o o Bermain dengan buaian.

menyanyikan lagu. Bil. Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum Seminggu untuk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya(minit) Bahasa Malaysia Bahasa Pengantar lain 1 2 3 4 5 6 1 2 4 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/ Bahasa Inggeris JUMLAH 600 600 400 400 400 1200 1200 Rutin pagi * Perbualan Pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas BM Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM 7 Modul asas BI 8 Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI 9 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 10 Aktiviti Luar 11 Matematik Jumlah minit seminggu Nota: *Rutin pagi merangkumi aktiviti pengurusan diri. perkembangan sosio emosi. matematik. Jadual 15: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) Diajar Diajar Jumlah dalam BM dalam BI 30 20 10 x 5 60 40 20 x 5 90 60 30 x 5 30 20 10 x 5 90 90 100 100 90 330 120 40 40 600 40 600 90 330 120 80 40 1200 Jadual 14: Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instructional dalam Kelas Prasekolah Bil. tanda kehadiran. seni visual. ** Modul Bertema menyepadukan elemen bahasa. prasekolah dikehendaki menggunakan bahasa pengantar seperti di Jadual 14. 15 dan 16. Pendahuluan 19 . muzik.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Peruntukan waktu mengikut bahasa instructional Selaras dengan usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan meningkatkan bahasa Inggeris. pendidikan moral dan perkembangan fizikal. doa. kemanusiaan. sains. berbaris.

Pendahuluan 20 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 16: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia (BC/BT) Bidang Pembelajaran Bil. Peruntukan Masa Seminggu dikendalikan dalam bahasa (minit) BM BI BC/BT Jumlah dalam seminggu 10 20 20 10 x 5 = 50 20 40 40 20 x 5 = 100 30 90 30 30 x 5 = 150 10 20 20 10 x 5 = 50 90 90 200 200 90 140 90 120 90 140 90 120 1 2 3 4 5 6 Rutin pagi * Perbualan Pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas BM Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM 7 Modul asas BI 8 Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI 9 Modul asas BC/BT 10 Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam BC/CT /Pendidikan Islam 11 Aktiviti Luar 12 Matematik Jumlah minit seminggu 40 400 400 40 40 400 80 40 1200 Sila rujuk Lampiran untuk contoh jadual waktu.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Standard Pengajaran dan Pembelajaran menerangkan apa yang perlu diketahui dan dilakukan oleh guru prasekolah semasa pengajaran dan pembelajaran. Guru merancang pengajaran dan pembelajaran yang dapat menyokong perkembangan murid dalam aspek berikut: o Kreativiti o Pemikiran logikal o Kemahiran Menaakul o Perkembangan Rohani o Pembentukan sikap positif dan nilai murni o Perkembangan fizikal dan kesihatan o Kreativiti dan estetika Guru memilih kandungan. o Memberi peluang kepada murid untuk terlibat dalam proses membuat keputusan. o Memberi tanggungjawab kepada murid terhadap pembelajaran mereka sendiri. tahap kebolehan.  Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan berikut mengikut kesesuaian standard kandungan dan standard pembelajaran yang hendak dicapai: o Pembelajaran Berpusatkan murid o Inkuiri Penemuan o Belajar Melalui Bermain o Pendekatan Bersepadu o Pendekatan Bertema o Pembelajaran Berasaskan Projek o Pembelajaran Masteri (terutamanya dalam penguasaan bahasa dan kemahiran) o Pembelajaran Kontekstual (menggunakan pengalaman murid.  Guru menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyokong pembangunan komuniti murid yang kreatif dan berfikiran terbuka dengan: o Menunjukkan sikap positif terhadap idea baru murid. alam persekitaran murid) o Pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan (Multiple intelligence)    Pendahuluan 21 . pengalaman dan pengetahuan murid-murid. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Pertama: Guru prasekolah perlu membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keperluan kurikulum dan keperluan kanak-kanak. o Memodelkan proses berfikir kritis dan kreatif.  Guru perlu membuat perancangan jangkamasa panjang (contohnya Rancangan Tahunan) dan jangkamasa pendek (contohnya Rancangan Harian) berdasarkan keperluan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Guru membimbing dan menjadi fasilitator dalam pembelajaran murid dengan: o Mengenalpasti dan memberi respons kepada diversiti murid dan menggalak semua murid berfikir secara kritis dan kreatif. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kedua: Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan yang bersesuaian dengan tahap perkembangan kanak-kanak(developmentally appropriate) supaya pembelajaran berkesan dan membawa makna kepada murid. bahan dan kaedah pengajaran yang sesuai dengan minat.

bersikap inquisitive dan bersikap terbuka. Pendahuluan 22 . Guru prasekolah merancang aktiviti harian berpandu kepada aktiviti yang dicadangkan dalam Jadual 12-16: Cadangan Peruntukan Masa untuk Pengajaran dan Pembelajaran dalam Kelas Prasekolah. Guru prasekolah perlu memastikan rutin harian dikendalikan dengan baik setiap hari. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Ketiga: Guru prasekolah menjalankan pentaksiran secara berterusan menggunakan pelbagai kaedah seperti yang dinyatakan di Standard Pentaksiran. Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keempat: Guru prasekolah perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dalam bilik prasekolah. ceria.        Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kelima: Penglibatan ibubapa dan komuniti setempat amat penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. Guru prasekolah melengkapkan pusat pembelajaran dengan bahan yang sesuai. mencukupi dan updated. Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkan waris/ibubapa/penjaga murid. Guru prasekolah mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk aktiviti kumpulan.      Guru prasekolah menyediakan persekitaran yang selamat. lawatan dan program keibubapaan. Hari Keluarga. Guru prasekolah melibatkan murid dalam merekabentuk pusat pembelajaran. o Keadaan setempat. Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid untuk mengemukakan idea mereka. Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. individu dan kelas. Gotong Royong. sekurang-sekurangnya dua kali setahun. Guru prasekolah sentiasa berinteraksi dengan murid dan menggalakkan interaksi antara murid. o Keperluan individu murid. Guru prasekolah perlu mengendalikan perbualan pagi dan refleksi setiap hari.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan  Guru prasekolah menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang mengambil kira tentang: o Kebolehan dan aras perkembangan kognitif kanakkanak o Teori perkembangan kanak-kanak. Guru memainkan peranan yang penting dalam membina perhubungan antara sekolah dan ibubapa murid. Guru prasekolah memastikan pusat pembelajaran sentiasa kemas. Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan ibubapa/penjaga secara berkala.     Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan perhubungan yang baik dengan ibubapa/penjaga melalui pelbagai cara. Guru prasekolah mewujudkan pusat-pusat pembelajaran dalam kelas prasekolah. selesa dan mesra dalam kelas.

Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu. Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan    Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa. Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah. Pendahuluan 23 .   Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan borang pengesanan yang telah disediakan. Guru prasekolah perlu membantu mengenalpasti murid keperluan khas ini dan memberi nasihat yang bersesuaian kepada ibubapa. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keenam: Guru Prasekolah menghadapi keadaan di mana terdapat murid keperluan khas dalam kelas mereka.

o Mengesan keberkesanan pengajaran guru. o Memperbaiki pengajaran guru dan seterusnya meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran guru. o Membantu pembelajaran murid. Penyertaan dan kemenangan dalam pertandingan tidak boleh diambilkira sebagai hasil pentaksiran di peringkat prasekolah. Hasil pentaksiran dianalisiskan untuk membantu guru merancang tindakan susulan yang berkesan untuk: o Mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif. o Mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan mereka secara menyeluruh. Pendahuluan 24 . afektif dan psikomotor. Pada peringkat umur ini pemilihan untuk pertandingan melibatkan banyak faktor dan bukan sahaja atas kebolehan individu. Standard Pentaksiran Pertama: Pentaksiran harus dijalankan konsisten dengan tujuan pentaksiran yang ditetapkan. o Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa.  Tujuan pentaksiran adalah untuk: o Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur. Standard Pentaksiran Kedua: Pentaksiran harus dijalankan keatas pengetahuan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD PENTAKSIRAN Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah.    Standard Pentaksiran Ketiga: Pentaksiran dijalankan secara berterusan sepanjang masa. kemahiran dan sikap yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Ia merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. o Memberi maklumbalas terhadap kemajuan murid dalam semua aspek yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.  Pentaksiran secara menyeluruh merangkumi semua Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan termasuk: o Penerapan nilai o Pembentukan sikap o Penguasaan kemahiran o Status kecergasan o Status kesihatan o Kesediaan sosial (social readiness) Aktiviti kokurikulum dan ekstra-kurikulum tidak harus ditaksirkan kerana pada peringkat umur ini murid tidak dapat menyertai aktiviti ini secara berdikari.

kebolehan. Kebolehan kanak-kanak dalam umur ini bukan sesuatu yang tetap tetapi boleh berubah. Hasil pentaksiran digunakan untuk memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka. Contoh rekod adalah seperti berikut: o Senarai Semak. Hasil pentaksiran digunakan untuk mengenalpasti masalah murid-murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar. guru perlu elakkan daripada melabelkan murid sebagai mendapat ’A’ atau ’B’ dan seterusnya. Melabelkan kanak-kanak pada peringkat umur ini akan mempunyai kesan yang negatif dalam perkembangan kanak-kanak ini kelak. Pada peringkat umur ini kebolehan dan kemajuan murid amat dipengaruhi oleh kadar pertumbuhan mereka. Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan. Kaedah pentaksiran yang digunakan adalah seperti berikut: o Pemerhatian berterusan o Penilaian hasil kerja Kaedah berikut tidak diiktirafkan dalam pendidikan awal kanak-kanak: o Ujian atau peperiksaan formal o Ujian kertas and pensil Pentaksiran harus dijalankan secara adil.     Standard Pentaksiran Keenam: Pentaksiran harus dijalankan dengan penuh beretika. Kanak-kanak dalam peringkat ini memerlukan banyak motivasi. ia hanya boleh ditunjukkan kepada ibubapa dan pihak tertentu sahaja.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Standard Pentaksiran Keempat: Kaedah pentaksiran harus sah dan sahih. o Rekod Anekdot. contohnya kanak-kanak perempuan secara fisiologinya berkembang lebih cepat dalam penguasaan bahasa daripada kanak-kanak lelaki. kemajuan dan pencapaian murid . hak asasi kanak-kanak perlu dipatuhi. o Portfolio Standard Pentaksiran Kelima: Hasil pentaksiran digunakan untuk merancang tindakan susulan demi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran dan untuk membantu pengajaran. sesuai dengan perkembangan kanak-kanak dan berasaskan kaedah saintifik. Hasil pentaksiran tidak boleh digunakan untuk melabelkan kanak-kanak. o Skala Kadar.   Pendahuluan 25 .    Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan kriteria dan bukan perbandingan antara murid. sah dan sahih. Proses dan kaedah pentaksiran tidak terlalu rumit.    Hasil pentaksiran diserahkan kepada guru Tahun 1 selepas murid tamat prasekolah untuk tujuan kesinambungan pentaksiran formatif. o Rekod Berterusan (Running Record). adalah tidak wajar melabelkan murid lelaki sebagai lambat daripada perempuan.   Hasil pentaksiran setiap murid tidak harus didedahkan kepada orang lain. Data yang dikumpulkan perlu dianalisiskan supaya inferens atau kesimpulan yang dibuat adalah sah dan sahih.

pendengaran. rasa atau bau untuk memerhati objek/fenomena. (Kacang merah. tindakan dan hasil. penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Pemupukan kreativiti dan inovasi dalam kurikulum prasekolah dimantapkan melalui dua pendekatan utama. Murid mengikuti proses berfikir seperti yang disenaraikan di bawah dengan bimbingan guru. iaitu:  Penerapan kreativiti dalam semua tunjang melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran  Memberi fokus khusus kepada kreativiti melalui pendidikan muzik dan pendidikan seni visual Standard Domain Kreatif di prasekolah terdiri daripada dua komponen iaitu: pemikiran kreatif dan pemupukan sikap dan personaliti kreativiti.  Mengenal pasti persamaan dan perbezaan antara objek/ idea/ fenomena dengan bimbingan Contoh Murid perhatikan pelbagai kacang yang disediakan oleh guru. meneroka idea.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD DOMAIN KREATIVITI (SDK) Kreativiti adalah potensi semula jadi yang dipunyai oleh semua individu. menjangka apa yang akan berlaku. dan sentiasa membuat refleksi secara kritikal tentang idea. berfikir secara literal. kacang hijau. Peluang untuk murid berfikir secara kreatif dan inovatif boleh diberikan dalam banyak konteks yang berbeza dan boleh diintegrasikan dalam banyak aktiviti dalam dan luar bilik darjah. Standard Domain Kreativiti Pertama: Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid untuk meningkatkan kemahiran berfikir kreatif mereka Standard ini mencadangkan bahawa:   Murid diberi peluang meneroka dan mencuba idea untuk menghasilkan karya/ciptaan yang asli. kacang kuda) Murid mendapati kacang-kacang ini berbeza daripada segi saiz dan warna. sentuhan. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran untuk proses berfikir disenaraikan di Jadual berikut: Standard Kandungan Fasa Persediaan Membuat pemerhatian aktif Standard Pembelajaran  Menggunakan deria penglihatan. membuat spekulasi tentang kemungkinan. Pemikiran kreatif dan inovatif perlu dipupuk di kalangan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran mulai dari prasekolah lagi. Namun begitu tidak semua individu boleh menjadi individu yang kreatif sekiranya kreativiti tidak dipupuk secara sengaja. Kurikulum persekolahan perlu memberi peluang kepada murid untuk menjadikan mereka suka menyoal dan mencari jawapan. membuat perkaitan dan melihat hubung kait. Mencerakinkan pemerhatian (proses analisis) Pendahuluan 26 .

Murid mencadangkan tempat di mana kacang saiz atau warna tertentu boleh dilekatkan  Menghasilkan idea untukmenghasilkan yang bermakna kolaj.  Membuat dengan Pendahuluan Standard Domain Kreativiti Kedua: Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid agar mereka menghayati dan menghargai nilai estetik dalam kehidupan dan seterusnya meningkatkan naluri mereka untuk terus menghasilkan karya kreatif secara berterusan dan beretika.  Mengkaji kesan baik dan buruk dengan bimbingan Contoh Standard Kandungan Standard Pembelajaran bimbingan.  Mempraktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea baru secara berterusan dengan bimbingan. Fasa Tindakan Menghasilkan produk/Membuat keputusan/Membuat pilihan pilihan 27 . dengan bimbingan. Contoh Fasa Imaginasi Menjanakan idea  Menghasilkan idea(mensintesiskan idea baru (yang idea) mungkin benar atau tidak pasti) dengan bimbingan.  Menghasilkan produk  Membuat kesimpulan dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Standard Kandungan Standard Pembelajaran  Mengasingkan objek/idea/fenomen a berdasarkan ciri tertentu dengan bimbingan.

Bahagian A dan B.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARD Dokumen ini mengandungi dua bahagian. Bahagian B memaparkan cadangan aktiviti untuk modul bertema Pendahuluan 28 . Bahagian A adalah senarai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mengikut tunjang.

KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN 29 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BAHAGIAN A STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANG Bahasa Malaysia 31 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bahasa Malaysia 32 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA Bahasa Malaysia 33 .

(BM 1.1) Mendengar dengan penuh perhatian. Selamat petang). dengan bimbingan (Contoh: Selamat pagi.1. (BM 1.0) Kemahiran Mendengar Bahasa Malaysia 34 .4) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti ruang khas dalam sekolah.9) Membezakan jenis bunyi yang luar bilik darjah.6) Mendengar ucap selamat dan memberi respons yang bertatasusila memberi respons secara bertatasusila.1. menangis) (BM 1. (BM 1. ada di persekitaran. (BM 1.8) Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid.1.BAHASA MALAYSIA (BM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Komunikasi.1) Mendengar ucap selamat dan (BM 1.11) Membezakan jenis suara di persekitaran (Contoh: ketawa. menjerit.1.1. (BM 1. (BM 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KOMUNIKASI.1.1. bertutur dalam ayat yang mudah dengan sebutan yang betul dan bahasa yang bertatasusila.12) Mengenal pasti dan membezakan intonasi suara tinggi dengan rendah.5) Mendengar lagu dan cerita serta memberi respons. (BM 1.1.7) Mendengar arahan dan memberi respons. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 1.2) Mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan.1. (BM 1.1. Fokus Standard Kandungan (BM 1. (BM 1.1. dan perlahan dengan kuat. murid boleh mendengar ayat mudah dan menyatakan apa yang didengar. membaca dan menceritakan isi bacaan sesuai dengan peringkat perkembangan murid serta menulis perkataan dan ayat mudah dengan betul.10) Mengenal pelbagai suara di persekitaran murid.1.3) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti objek di dalam dan (BM 1.

2.2) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan.7) Menamakan objek di persekitaran.2. (BM 1.2) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang berbeza.1. (BM 2. Bahasa Malaysia 35 .6) Memberikan arahan kepada rakan secara bertatasusila. (BM 2. permintaan.3) Mengenal bunyi suku kata akhir yang sama. cerita.1) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang sama.5) Menyatakan permintaan dengan sopan.1. (BM 2.0) Kemahiran Bertutur (BM 2. (BM 2.4) Mengenal bunyi suku kata akhir yang berbeza. (BM 2.1) Berinteraksi dengan mesra.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 1. (BM 1. lagu.1.1. (BM 2.2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1.2) Mendengar dan mengecam bunyi perkataan (BM 2. (BM 1.1.2. (BM 1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1.1) Berbual dengan sebutan perkataan yang betul. (BM 2. (BM 1.13) Mendengar dan memberi respons terhadap perbualan.

3) Bersoal jawab berdasarkan tema.5) Menyoal dengan menggunakan sebutan yang betul dengan bimbingan guru.2) Mengemukakan soalan yang bersesuaian. Pantun dua kerat b.2.4.3. (BM 2.8) Bersoal jawab secara bersopan.6) Mengemukakan soalan yang sesuai dan mudah difahami.2.3) Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul. (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ Nota: Kriteria bersopan dan bertatasusila adalah merujuk kepada budaya yang diterima oleh komuniti dan masyarakat secara umum.2. (BM 2. (BM 2.7) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai.3) Mendeklamasikan sajak mudah/ ringkas.2. (BM 2. minat dan situasi semasa. (BM 2. (BM 2. (BM 2.2.1) Melafazkan pantun yang mudah secara berirama.2) Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul: a.2. (BM 2. (BM 2.2. (BM 2. Pantun empat kerat (BM 2.4) Menceritakan perkara yang didengar.1) Menyebut semula soalan rangsangan yang dikemukakan.2) Bersoal jawab melalui rangsangan yang diberi (BM 2. (BM 2. (BM 2.3.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah Bahasa Malaysia 36 .4) Bersoal jawab secara spontan.2.3.

3) Menyebut huruf konsonan dalam perkataan yang ditunjukkan.3) Menyebut huruf secara rawak. (BM3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 2.2) Membunyikan huruf vokal.1.Z .0) Kemahiran Membaca (BM 3.2) Memadankan bentuk huruf dengan bentuk objek persekitaran (Contoh: bentuk ’J’ dikaitkan dengan mata kail).1. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 2. (BM 3.3) Mengenal huruf konsonan.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2) Mengenal huruf vokal.1. (BM 3. (BM 3.5) Mengenal pasti bentuk huruf kecil. (BM 3. (BM 3. (BM 3. (BM 3.1) Menyebut huruf mengikut urutan.1.1.6) Mengenal pasti bentuk huruf besar.1) Mengenal bentuk huruf A .7) Memadankan huruf kecil dengan huruf besar.5. (BM 3.2. (BM 3. (BM 3. Bahasa Malaysia 37 . (BM 3. (BM 3. (BM 3.3.3.3.2) Menyebut huruf konsonan dengan tepat.5) Melakonkan watakwatak mengikut situasi.2.1) Menyebut huruf konsonan.1. (BM 3.2. (BM 3.1) Menyebut huruf vokal.4) Menyebut huruf mengikut urutan.3) Mengenal pasti huruf vokal yang terdapat dalam perkataan.1.

5.5.5) Membina dan membunyikan dua suka kata terbuka secara rawak. Bahasa Malaysia 38 .5) Membaca perkataan.4) Membina dan membunyikan satu suku kata terbuka secara rawak.2) Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan.4.4. (BM 3. (BM 3.5. (BM 3.4. (BM 3.4) Membatangkan tiga suku kata terbuka untuk menjadi perkataan.5) Membatangkan satu suku kata tertutup untuk menjadi perkataan. (BM 3.6) Membina dan membunyikan tiga suku kata terbuka secara rawak. (BM 3.7) Membina dan membunyikan sukukata tertutup secara rawak.5. (BM 3. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3.1) Membatangkan (mengeja sambil membaca) dua sukukata untuk menjadi perkataan dengan bimbingan.4) Membina dan membaca suku kata.5.1) Membunyikan suku kata hasil (BM 3.4. (BM 3. (BM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 3.4.5. (BM 3. (BM 3.3) Membatangkan dua sukukata terbuka untuk menjadi perkataan.6) Membatangkan dua suku kata tertutup untuk menjadi perkataan.2) Membatangkan dua suku kata terbuka untuk menjadi perkataan dengan bimbingan. dan huruf vokal (Contoh: ba) (BM 3.4.3) Membina dan membunyikan gabungan huruf konsonan dan huruf suku kata hasil gabungan huruf konsonan vokal dengan bimbingan.4.

(BM 3. (BM 3. Bahasa Malaysia 39 . surat khabar.9.6. Nota: Bahan bacaan termasuk: buku cerita.7.9. (BM 3. (BM 3. (BM 3.1) Membaca ayat-ayat dalam konteks dengan intonasi yang betul dengan bimbingan. (BM 3.7. (BM 3. majalah.8. (BM 3. jalan raya).8.9) Memahami isi bahan bacaan yang dibaca. rísalah.1) Bercerita berdasarkan bahan bacaan mudah yang telah dibaca dengan bimbingan.5.8.1) Membaca frasa dengan bimbingan (Contoh frasa: mata biru. (BM 3. gambar.1) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan bimbingan.6. baju baru. (BM 3.9. main peranan atau nyanyian berdasarkan bahan yang dibaca.6) Membaca frasa. (BM 3.2) Membaca frasa dengan sebutan yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3.2) Mengenal tanda baca dalam ayat. (BM 3.2) Bercerita secara lisan.8) Membatangkan suku kata tertutup dan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan. tulisan atau lukisan berdasarkan bahan yang dibaca.5.8) Membaca ayat dalam konteks. (BM 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.3) Bercerita secara lakonan. (BM 3.3) Membaca ayat-ayat dalam cerita dengan intonasi yang betul.7) Membatangkan suku kata terbuka dan sukukata tertutup untuk menjadi perkataan. gigi saya. (BM 3.7) Membaca ayat tunggal yang mudah.

3) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul.10) Membaca dengan cara yang betul (prabaca).1) Menguasai kemahiran pratulis (BM 4. (BM 3.11. jarak dari mata ke buku.10.11. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3.1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1) Memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis. (BM 4.2) Mengamalkan penjagaan buku dengan cara yang betul dengan buku dengan cara yang betul.3) Membaca nama judul buku. (BM 4. Nota: * Pastikan aktiviti koordinasi matatangan. (BM 4. (BM 3.1) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai dengan peringkat umur dengan bimbingan guru.2) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan melalui lakaran bentuk.10.10.10.0) Kemahiran Menulis (BM 4.4) Membaca mengikut arah dan cara yang betul (kiri ke kanan.1. (BM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 3.1. bimbingan. teknik memegang buku).aktiviti meningkatkan kemahiran motor halus yang ada di Tunjang Fizikal Bahasa Malaysia 40 . corak dan garisan secara bebas. dan pengarang.1) Mengamalkan penjagaan (BM 3. (BM 3.11) Mengamalkan tabiat membaca. (BM 3.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ dan Estetika-komponen perkembangan fizikal telah dilaksanakan sebelum aktiviti dalam Standard Kandungan ini dijalankan. (BM 4.2.1) Menulis semula huruf mengikut cara yang betul. (BM 4.2.2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan. (BM 4.2.3) Menulis huruf besar dengan cara yang betul dengan bimbingan. (BM 4.2.4) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul. (BM 4.2.5) Menulis huruf besar mengikut cara yang betul. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

(BM 4.2) Menguasai kemahiran menulis.

Nota: 1.

Perbezaan makna antara mengecam, mengenal dan mengenalpasti adalah seperti berikut: o Mengecam dan mengenal adalah setakat boleh membezakan dan mengenali sahaja. o Mengenalpasti adalah mengetahui dengan pasti dan boleh menerangkannya.

Bahasa Malaysia

41

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Kosa Kata Contoh Perkataan Dua suku kata terbuka Dua suku kata terbuka VKV apa , ini, itu, ibu, ubi, api, ela , isi, aku

KVKV

baju, biru, buku, baca, baru, bahu, batu, bola, buta, bapa, ciku, cuti, cuka, dadu , dagu, dahi, dada, daki, duku, duri, feri, gigi, guni, gula, guru, gila, hati, hari, jari, jala, kaki, kuku, kuda, kiri, kota, kera, lari, lama, lagu, laju, luka, lima, lori, mata, mama, muka, masa, nasi, paku, pasu, rusa, raja, roti, raga, susu, siku, satu, sudu, sapu

Tiga suku kata terbuka

KVKVKV

berudu, cerita, dahaga, jelita, keladi, kereta, kerusi,kepala, kelapa, lelaki, mereka, petola, Selasa, tomato, tetamu

Satu suku kata tertutup Dua suku kata tertutup

KVK

bot, bil, cat, cop, cap, gam, gas, gol, jam, jet, jus, kek, kot, lap, mop, pen, pin, pam, tin, van, zip

KVKKVK

bantal, banjir, sambal, sampah, kertas

Suku kata terbuka dan tertutup

VKVK

ayam, awan, asap, atap, anak, adik, itik, ikan, ubat, ulat, ular, emak, enam, epal, ekor, esok

Suku kata terbuka dan tertutup

KVKVK

badak, budak, bakul, besar, bulat, botak, bulan, basah, belon, cicak, cawan, dadah, dodol, dapur, dusun, demam, dekat, darah, datuk, filem, gajah, gemuk, gelas, getah, garam, hitam, hutan, hujan, jarum, jalan, johan, katil, kurus, kapal, kipas, kapak, kolam,ketam, kelas, kasut, kapas, kobis, lapan, lipan, lilin, lipas, leher, lalat, lipat, mulut, masin, manis, mudah, minum, malas, makan ,marah, nanas, nenek, pokok, panas, rajin, sakit, sikat, siput, sirap,

Bahasa Malaysia

42

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Contoh Perkataan Suku kata tertutup dan terbuka Vokal berganding KVKKV henti, bantu, jumpa

KVVK

kuih, lauk, laut, naik, baik, paip, siap, buat, suap, buah, paus, haus, luas

Nota: Kosa kata lain boleh diperkenalkan dalam modul bertema yang berkenaan. Contoh Ayat Ayat tunggal: 1. Ini rumah saya. 2. Saya makan nasi Ayat dalam konteks: 1. Ini kucing. Kucing makan ikan. Kucing saya comel. 2. Ini rumah saya. Rumah saya besar. Rumah saya cantik

Bahasa Malaysia

43

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS

Bahasa Inggeris

45

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI: BAHASA INGGERIS (BI) By the end of two years of preschools, pupils are able to listen to simple sentences, follow simple instructions, and talk about familiar experiences in simple sentences. They are also able to speak politely with appropriate intonation, read simple story books suitable to their stage of cognitive development and retell stories heard in simple sentences. At the same time they are able to recognize alphabets, know basic phonics and write simple phrases. Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.1.1) Listen to and identify common sounds around them. (BI 1.2.1) Listen to and repeat simple greetings, e.g. good morning, good afternoon. (BI 1.2.2) Listen to and respond verbally to simple greetings with guidance. (BI 1.2.3) Listen to and identify objects in the classroom. (BI 1.2.4) Name common objects in the classroom. (BI 1.1.2) Listen to and identify sounds in the environment. (BI 1.2.5) Listen to and repeat greetings. (BI 1.2.6) Listen to and respond verbally to greetings. (BI 1.2.7) Listen to and identify common objects in the environment. (BI 1.2.8) Name common objects in the environment. (BI 1.2.9) Listen to words said aloud and respond accordingly, e.g.:  “show me the picture of a child eating”  “draw a flower”  “stand up and touch your nose”

(BI 1)Listening (BI1.1) Listen to and and speaking discriminate sounds. skills (BI 1.2) Listen to and understand meaning of simple words.

Bahasa Inggeris

46

3.5. poems and stories.5.5.1) Listen to and recite nursery rhymes and action songs.6) Listen to and solve simple riddles.1) Talk about familiar things and experiences with guidance.2) Talk about familiar experiences. e.2) Listen to and follow simple instructions. (BI 1.g. recite and act out nursery rhymes. (BI 1.4. action songs and poems. (BI 1. „Come‟.5. (BI 1. e.5.4) Talk about happenings around them. (BI 1.4) Listen to and perform actions based on instructions in activities and games.3. (BI 1. (BI 1.g. e. „Please get me the book from the shelf‟.3) Acquire and use simple phrases and statements.g.4. (BI 1. (BI 1.4) Listen to and follow simple instructions. (BI 1.3.4) Listen to and retell simple stories using aids: e. picture clues.3) Talk about the natural environment with guidance.2) Listen to.g.5) Listen to and role play simple stories. recite and act out nursery rhymes and action songs.4. favorite things and activities around them with guidance. visual props. (BI 1.„Please stand up‟.3) Listen to.1) Listen to and follow one word instructions.5) Listen to and enjoy nursery rhymes.3) Listen to and follow instructions. (BI 1.3. (BI 1.5.4. action songs. Bahasa Inggeris 47 . (BI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1. (BI 1. (BI 1.

(BI 1.1) Role play familiar daily situations with guidance.8. (BI 1. (BI 1. (BI 1.1) Use simple sentences to carry out a conversation: e. (BI 1.7.8. Bahasa Inggeris 48 . (BI 1. (BI 1.6.8.:  to exchange greetings  to introduce oneself  to show appreciation  to express feelings and emotion (BI 1.8) Dramatize familiar situations and stories.1) Sing songs.9.g.2) Use simple sentences to carry out a conversation: e.3) Dramatise familiar stories without guidance.4) Tell stories using visual props with or without guidance.9.4) Recite rhymes and poems with the correct pronunciation and intonation. (BI 1.6.2) Recite simple rhymes and poems.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1. (BI 1.6. (BI 1.1) Tell stories about personal experiences with guidance.7) Tell simple stories.3) Tell stories about personal experiences with or without guidance.7.2) Tell stories using visual props with guidance. (BI 1.:  to exchange greetings  to show appreciation (BI 1.7.3) Sing songs with the correct pronunciation and intonation.3) Use simple sentences to convey messages. (BI 1. (BI 1.2) Role play familiar daily situations without guidance.g.7. (BI 1. (BI 1.9.6.6) Sing songs and recite rhymes and poems.9) Perform a variety of language forms and functions in a social context.

(BI 3.1.2.3) Recognise small letters of the alphabet. (BI 3.2) Read print moving from left to right and top to bottom.2.5) Name letter of the alphabet with guidance.2) Acquire knowledge of print and ethics in reading.10.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1. (BI 3.1) Understand that printed materials contain meaning.4) Recognise big letters of the alphabet.1) Identify letters of the alphabet.1. Reading Skills (BI 3.0) (BI 2. comparing etc are in S & T strands. (BI 3. (BI 3.1) Handle books carefully.1.1.10.3) Ask simple „Wh‟ questions. (BI 3. (BI 3. (BI 2. (BI 2. these need to be taught as pre reading skills too.1. (BI 2. Pre reading Skills (BI 2.10.2.1.1.2) Ask simple questions pertaining to:  stories heard or read  situations (BI 1.6) Name letters of the alphabet.7) Sound out letters of the alphabet (basic phonics).8) Hear and sound vowel sounds.1. (BI 2. (BI 3.9) Hear and sound consonant sounds.2) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading.3) Recognise the basic features of a book.1.1) Recognise letters of the alphabet by their shapes. (BI 2.1) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading.10) Ask simple questions. (BI 2. (BI 3. (BI 1.1.0) *Note: Activities on classification. Bahasa Inggeris 49 .1.2) Recognise letters of the alphabet by their name. (BI 3.1) Ask simple questions pertaining to:  oneself (BI 1.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 3. (BI 3. map.2) Read simple words with understanding.2) Read simple phrases.g.2) Talk about stories (stories with more difficult words) being read.4) Hear and say the initial sound of a word.1) Hear and pronounce simple words. (BI 3. Bahasa Inggeris 50 . sit down.2.2) Read simple words.5.3) Read phrases with understanding.1) Read simple sentences with assistance (BI 3. (BI 3. cat  man. (BI 3. cap.g.3) Read labels.g.2.3) Relate stories read to others. (BI 3.6) Recognise and sound similar initial sound in word.3. I like papaya.5) Recognise and sound out simple words. cup. (BI 3.4. mat (BI 3.1) Talk about stories (simple stories) being read. (BI 3.4) Read simple sentences with understanding.g.3.2.5. (BI 3.2. e. (BI 3.g.5) Develop interest in reading. (BI 3. e. (BI 3. (BI 3.6.4) Talk about illustrations in printed materials.4.2) Read simple sentences.5. e. (BI 3. (BI 3. (BI 3.2. e.2. C u p for cup.7) Read familiar words printed in the surroundings.  cup.5. (BI 3.1) Read simple phrases with guidance( e. red ball).

1) Engage in activities requiring eye-hand coordination.1. story books. legible print.2) Write recognizable letters with guidance.5) Talk about prints from different media in the environment (e. computers screen.2.5) Write simple phrases.3) Write recognizable letters. television. (BI 4.2. (BI 4. Writing skills (BI 4.1) Copy letters of the alphabet correctly in neat.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 3.5.2.4) Write simple words in neat.1) Pre-writing skills. wood encraving) (BI 3.2) Draw lines. (BI 4. pamphlet. newspaper.5.2) Writing Skills. (BI 4. Bahasa Inggeris 51 . (BI 4.2.1. (BI 4. legible print.6) Talk about different types of books around them. (BI 4.0) (Note: Activities of eye-hand coordination from the Physical and Aesthetics Strands need to be conducted before writing skills) (BI 4. (BI 4. circles and patterns using gross motor and fine motor movements.2.g.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Word List (Words that pupils are able to read and understand at the end of preschool)
HIGH FREQUENCY WORDS a I am at an as be by do go he it in is if me my no so to we are and any but can did for get got her him his let yet may out put too was yes on where what who which why whose when the that they those these than there here

ACTIONS WORDS

sit

stand

walk

run

jump eat write read

play

go

walk

close

hop

beat

push

stir

wake up point to tap put

clean wash cry open scoop sleep kick pull dance paste bathe clap

climb pour stretch sweep point come catch bite swing laugh wipe throw bring circle crawl twist clap join wash bend colour cut underline match

stamp your feet pick up line up show me

Note: Other words can be introduced through thematic modules

Bahasa Inggeris

52

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI – BAHASA CINA

语文沟通 - 华文

53

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

导 言
华语是华族的母语,在我国多元种族的社会中有着重要的地位,它也是华文小学的教学媒 介语,因此儿童需在学前掌握一定程度的华文,为在小学学习华文打好基础。 本课程将让儿童掌握语言的基本技能,即听话、说话、阅读和书写,协助儿童积累新知识 和新经验,同时使儿童能正确地使用华文来表达感受、分享生活经验,并有礼貌地与人沟通。 本课程通过活泼有趣的活动,如游戏、歌唱、会话、问答、表演、讲故事等语文活动,提 高儿童学习华文的兴趣,加强语言的掌握。

课程目标:
通过本课程,学生能: 1. 养成良好的听话和说话习惯。 2. 在日常生活中使用正确的华文,有礼貌地与人交流。 3. 阅读与理解教材内容。 4. 正确地书写汉字和简单的句子。

54

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC1.听话教学 BC 1.1 专注且耐心 地听话。 学习标准 4-5 岁 BC 1.1.1 认识日常生活中所听到 的声音。 BC 1.1.2 辨别各种声音。 BC 1.1.3 辨别与模仿声音。 BC 1.1.4 聆听及明白单项指示与 要求,并在教师的辅导 下作出适当的反应。 BC 1.1.5 聆听以下教材,在教师 辅导下根据内容作出反 应。 a. 故事 b. 儿歌 BC 2.1.1 应用浅白的语言,在教 师指导下自我介绍。 BC 2.1.2 在教师的引导下有礼貌 地向人请安问候。 BC 2.1.3 有礼貌地提出要求。 5-6 岁 BC 1.1.6 聆听会话后作出反 应。 BC 1.1.7 聆听及明白指示与要 求,并作出适当的反 应。 BC 1.1.8 聆听以下教材,根据 内容作出反应。 a. 故事 b. 儿歌 BC 1.1.9 听读字词。 BC 1.1.10 聆听短语。 BC 2.1.4 应用浅白的语言: a. 介绍自己 b. 介绍家庭成员 BC 2.1.5 有礼貌地向人请安问 候。 a. 家庭成员 b. 师长 c. 同学/朋友 BC 2.1.6 有礼貌地与人沟通,注 意: a. 说话的礼貌和态 度。 b. 措辞和说话内容。 c. 聆听者的身分。 备 注

BC 2.0 说话教 学

BC 2.1 有礼貌地与 人沟通。

 注意指导学生使用礼 貌语言

55

4 有创意地回答问题。 BC 2.3 扮演故事中 的人物。 BC 2.4 应用浅白的语言讲述生 活中的事情。 BC 3.4.4.2.2.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 2.2 针对有关情 况发问和回 答问题。 学习标准 4-5 岁 BC 2.1 学生在教师的引导下扮 演生活中周围人物的角 色。 BC 2.4.1.1 应用浅白的语言,讲述 实物的外型和特征。 BC3.3 根据不同的故事内 容,扮演故事中的人 物。 BC 2.2.1 有礼貌地发问和回答问 题。 5-6 岁 BC 2.3 讲述所收集的图片和作 品。 BC 2.2 从图形与文字认识独 体字和合体字。  不要向学生介绍“独 体字”、“合体字”、 “象形字”等名词术 语。 备 注 BC 2.3.3.4.5 针对事情说出看法。 BC 2.2.2.1 认识实物或图形和 文字 的关系,如: 山 水 月 56 .2 学生扮演生活中周围 人物的角色。 BC 2.3.4 以浅白的句 子讲述。 BC 2.2 以正确的疑问代词提 问。 BC 2.3 正确地回答问题。 BC 2.2 应用浅白的语言,说明 实物的功能或用途。 BC 2.1 认识图形和 文字的关 系。 BC 3.0 阅读教 学 BC 3.

5.5.6 认识笔画和说出笔画 的名称。 BC 3.3 认读词语。 BC 3.2.5 朗读句子。 57 .2.6 根据图画配字。 备 注 BC 3.2.1 认读单字。 BC 3.2.3.7 认识部首和偏旁。 BC 3.3.4 朗读儿歌与诗歌。  学前教育不教汉语拼 音、轻声、变调等语 音知识,惟教师范读 语音需标准。 BC 3.4 认读短语。 BC 3.2 阅读前的准 备。 学习标准 4-5 岁 BC 3.4.5 认读自己及班上同学的 姓名。 BC 3.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 3.2 看图认读词语。 BC 3.1 看图识字。 BC 3.3.8 从教材中认识生字。  识字教学是整个语文 教育的基础,必须力 求到位。  学前教育应多识字, 少写字。  识字教学需通过活动 进行,避免教学枯燥 单调。 BC 3.2 找出和填补实物或图形 缺少的部分。 BC 3.2 认识和朗读字词。 BC 3.3 以适当的语调朗读句 子。 BC 3.4.1 把图形各部分拼合成为 一个整体。 BC 3.2.3.3.4 将实物或图片分类。 BC 3.3.3 认识和辨别实物的形 状、大小、长短。 BC 3.3 认识字词。 BC 3.3.5.5.2.4.4.4 认读词语。 BC 3.4 认识笔画。 5-6 岁 BC 3.1 朗读简单的句子。 BC 3.5 根据适当的次序排列图 片。 BC 3.2 认识句子中的逗号、 句号及问号。 BC 3.3 认读自己姓名。 BC 3.

1.3 正确地写出基本笔画。 BC 4.3 眼睛和手的协调能力。 BC 4.3 学生讲述自发阅读的图 书的内容。 备 注 BC 3. 笔画、笔顺正确 b.6 理解阅读材 料。 学习标准 4-5 岁 BC 3.1 学生自发翻阅图书。 BC 3.6.3 以口述或绘画方式,表 达教材内容。 BC 3.1 发展眼和手 的机能,做 好写字前的 准备。 BC 4.1.2.1 根据教材回答问题。 BC 3.4 根据教材进行问答活 动。 BC 3.7 培养阅读兴 趣。 BC4. 字的间架结构均称 c.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 3. 字体整齐 BC 4.7.1.0 书写教 学 BC 4.2.5 聆听或阅读故事后,讲 述故事内容。 BC 3.2 眼的控制能力。 BC 4.6.6.2 书写铅笔 字。 BC 3.2 在教师引导下以口述或 绘画方式,表达教材内 容。 5-6 岁 BC 3.2.6.4 以正确的方法写字。 a.1 正确的执笔法。 BC 4.2 学生顺序翻阅书本。 BC 4.7.2.6.7.2 正确的坐姿。  应在课室内置放适合 学生程度与趣味的图 书。  书写教学重视发展眼 和手的机能及协调能 力,培养良好书写习 惯,打好写字基础。  不是每个教过的字都 要写。  写字要贵精不贵多, 每个字写 3-5 个。  学生要会使用田字格 习字。  不要让学生写“笔画 递增”的不完整的汉 字。  应禁止使用机械笔。  指导学生习字时以楷 体为标准字体。 58 .1 手的控制能力。 BC 4.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 4-5 岁学前班生字表(建议) 笔画 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一 八二九七人十 大口三山上下小马女土 火六木牛日水五月尺王 四他石田 羊 花你我 鱼 草星 总数 生 字 1 6 10 10 4 1 3 1 2 38 字 59 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 5-6 岁学前班识字表(建议) 笔画 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 刀儿了 飞个工门子 巴不长车方风见今开气少手书太天午牙友中心云 白包本们母去生头叶用只鸟奶 安吃虫灯地动多朵耳好红会件老米名年肉扫师同问阳衣有再在早字吗妈伞机爷华 把弟饭还间来里汽身体园这走坐鸡男豆医护肚运 爸齿的服狗果和河虎姐妹朋青兔物学雨厕所 面狮树种蚂蚁 笔哥家课哭笑校桌鸭铅蚊 菜蛋脸猫婆球蛇眼黄晚象脚船 黑猴期椅植 睛蓝 鼻 鞋 总数 5-6 岁学前班习写字表 (建议)  教师可根据班级学生程度与主题进行选择或增减习写的生字。  不是每一个教过的字都要写。  习写生字应在学生眼和手的机能及协调能力都准备好的情况下进行。  写字贵精不贵多,每个字建议只写 3-5 个。 60  让写字过程成为学生快乐的经验而不是一种压力与负担。  写字必须在识字的基础上进行,先识字,后写字。 生 字 3 5 21 13 35 21 19 6 11 13 5 2 1 1 156 字 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 笔画 基本笔画 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一 八二九七人十 生 字 1 6 15 14 7 7 3 5 2 总数 60 字 大飞个工口门三山上下小子马女土 不开六木牛日手水太天五午友月 白们四他叶只田 耳米羊有在早妈 花你我 的和明朋林 是星 61 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 62 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 DRAF ¾ Á ¢ ¦ Á ¡Æ ¢ ú ¾Ã ¬ Å ½ õ Tunjang Bahasa Tamil 63 .

3 1.2.6 ¸ð ¼ ¨ Ç ìÌ ² üÀ Ð Ä í Ì Å ÷.5 1.1 ¸ Å É Ó ¼ ý § ¸ð À ÷. 1.1 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü ¨ Èô Ò Ã¢ Á óÐ ¦ ¸¡û Å ÷. 1.2 1.4 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü¨ Èô Ò Ã¢ Á óÐ Ü Ú Å ÷. óÐ 1.2.10 þ ¨ ºì¸Õ Å ¢ ¢ ¦ À  ÷¸¨ Ç ì ¸Ç ý Ü Ú Å ÷.6 . ¸¨ Å 1.9 ¦ ºÂ ü¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç « È¢ ¸¨ óÐ Ü Ú Å ÷.2 ´ Ä ¢ Ç « È¢ ÷. 1.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.5 ´ Ä ¢ Â ì § ¸ð Î « Ð Å Õ õ ¨ ¾¢ º¨  ì Ü Ú Å ÷.7 À ¢ á½ ¢ ¸û ± Ø ô Ò õ ´ Ä ¢ Ç ¸¨ « È¢ ± Ø ô Ò Å ÷. ¸¨ óÐ « ¾¨ É ì Ü Ú Å ÷. ¸¨ óÐ ô ÁÉ ¢ ¾÷¸Ç ¢ Ì Ãø ´ Ä ¢ Ç ý ¸¨ 64 1.11 « À ¡Â ´ Ä ¢ Ç « È¢ Ü Ú Å ÷. ¸¨ óÐ 1. ¸¨ ô þ ¨ ºì¸Õ Å ¢ ¢ ´ Ä ¢ Ç ¸Ç ý ¸¨ « È¢ óÐ ´ Ä ¢ À ÷.2.1 Å Ç ÷ô Ò À ¢ á½ ¢ ¸û ± Ø ô Ò õ ´ Ä ¢ Ç ì § ¸ð Î ì Ü Ú Å ÷.0 § ¸ð ¼ ø / § À îÍ ¾¢ Èý 1.2.4 1.1. 1.2. óÐ 1. 1.2 À ø § Å Ú ´ Ä ¢ Ç ì § ¸ð À ÷.3 ¸ð ¼ ¨ Ç ¨  « È¢ Ü Ú Å ÷. 1.1. ¨ 1.1. 1. ô « À ¡Â ´ Ä ¢ Ç « È¢ ´ Ä ¢ À ÷.2.2.2.1. ¸¨ þ  ü ¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç « È¢ Ü Ú Å ÷.2.2.1. ¸¨ óÐ ¦ ºÂ ü¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç ´ Ä ¢ À ÷.1. ¸¨ 1.2.8 þ  ü ¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç « È ¢ .

¦Áø Ä ¢ . ô 1. ô 1.1 ¯  ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ºÃ¢ ¡¸ ÷  ¯ îºÃ¢ À ÷. ô 65 .3 ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ºÃ¢ ¡¸  ´ Ä ¢ À ÷.4.3.4.1 1.2. ô 1.4.4. óÐ 1. ô ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ÷¦ ´ Ä ¢ À ÷. ô 1.2 ¯  ¢ ÃØ ò¨ ¾ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ À ÷.4 ¦ º¡ü¸¨ Ç î ºÃ¢ ¡¸  ¯ îºÃ¢ À ÷. ô Å ø Ä ¢ .3.3. ô 1. ÷ ô ¦ Á ö ¦ Â Ø òÐ ¸¨ Ç « È¢ óÐ ´ Ä ¢ À ÷.3. ô « È¢ óÐ 1.3. Å ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.3 1.5 ¦ Á ö ¦ Â Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.3. ô 1. ô 1.3 1.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ « È¢ ÷.6 ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.3.4 ºó¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ À ÷. ÷¦ ô 1.4 ¯  ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç Ô õ ¬ ö ¾ ÷ ± Ø òÐ ¸¨ Ç Ô õ ´ Ä ¢ À ÷.7 Ì È¢ ¦ ¿Ê ø ± Ø ò Ð ¸¨ Ç ø ´ Ä ¢ À ÷.2 ¯  ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. þ ¨ ¼  ¢ É É É ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü ¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ À ÷.12 Á É ¢ ¾÷¸Ç ¢ Ì Ãø ´ Ä ¢ ¢ ý ¸Ç ý § Å Ú À ¡ð ¨ ¼ « È¢ Ü Ú Å ÷.

4 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾ ¦ ºö Ô ¨ Ç ì Ü Ú Å ÷.5.1 Ì Î õ À ¯ È× ô ¦ À  ÷¸¨ Ç « È ¢ óÐ Ü Ú Å ÷.6.4 1.6.6 § ¸û Å ¢ ìÌ ô À ¾¢ ¸Ù ø « Ç ¢ À ÷. ¦ º¡ü¦ È¡¼ ÷ .3 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾ Á À ¡¼ ¨ Ä ô À ¡Î Å ÷. óÐ . 1.2 § ¸û Å ¢ ìÌ î ºÃ¢ ¡¸ô À ¾¢ ¸Ù  ø « Ç ¢ À ÷.7.1 ± Ç ¢ Á  ¡É § ¸û Å ¢ ìÌ ô À ¾¢ ¨ ¸Ù ø « Ç ¢ À ÷. ô 1. ô 1.5 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü¨ Èì Á Ü Ú Å ÷. Á 1.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.6.5. 66 1. Ä ô À ½ ¢ ¡¸ô Å 1. 1.3 1. 1. ô 1.2 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾ À ¡¼ ¨ Ä ô À ¡Î Å ÷. ô ¬ 츸ÃÁ ¡É º¢ ó¾¨ É Ô ¼ ý À ¾¢ Ç ¢ À ÷.4. 1.6.5 Ì È¢ ¦ ¿Ê ø ¦ º¡ü¸¨ Ç ø ¯ îºÃ¢ À ÷.7.5 1.7 ¦ À ¡Õ ò¾Á ¡É ¦ º¡ø . Á 1.5. Ä ô § ¸û Å ¢ ìÌ ô ¸Ù À ¾¢ Ç ¢ À ÷.5.1 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü ¨ Èî ºÃ¢ ¡¸ì Á Â Ü Ú Å ÷.5 Ì Î õ À ¯ È× ô ¦ À  ÷¸¨ Ç « È¢ Ü Ú Å ÷.

7. 1.8. þ É ò¾¢ ¸ üÀ ü§ ¦ ¾Ã¢ × 2.8.7.1.1 ´ § à Á ¡¾¢  ¡É Å ü¨ È « ¨ ¼  ¡Ç õ â ¸¡ñ À ÷.1.1. 1. þ É õ § ºÃ¡¾Å ü¨ È Å ¨ ¸ô À Î ò¾¢ « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷.1 ¸¾¡ô À ¡ò¾¢ ¸¨ Ç ò Ð ½ ¢ ¼ ý Ãí × ² üÚ ¿Ê ô À ÷.1.2 2.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ Å ¡ì¸¢ õ . ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.3 2. Å 2.2 2.8 Ý Æ Ö ì§ ¸üÀ ¿Ê òР측ð Î Å ÷. ´ üÚ ¨ Á .7.3 À ñ Ò ¼ ý § À Í Å ÷.  ¬ ¸¢ Å ü¨ Èô  À  ý À Î ò¾¢ § À Í Å ÷.4 ºÃ¢ ¡É ¦ º¡ü¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢  ô § À Í Å ÷. § Å ü Ú ¨ Á ¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î 67 .7. 1.5 2.1. ô 1.7 1.§ Å ü Ú ¨ Á ¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷. Àñ Ò¼ Û õ À½ ¢ ¼ Û õ × § À Í Å ÷. ´ üÚ ¨ Á .6 Á â ¡¨ ¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç ô  À  ý À Î ò¾¢ § À Í Å ÷.6 2.8 1. ºÃ¢ ¡É Å ¡ì¸¢ í ¸¨ Ç ô   À  ý À Î ò¾¢ § À Í Å ÷.1.1.7 Å ¨ ¸ ô À Î òÐ Å ÷.7. þ É õ § ºÃ¡¾Å ü¨ È « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷. « Ç × .2 Á â ¡¨ ¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç « È¢  óÐ Ü Ú Å ÷. 1.0 Å ¡º¢ Ò ò ô ¾¢ Èý 2.4 ´ § à Á ¡¾¢  ¡É Å ü¨ È ò â ¦ ºö Å ÷.7. ô ¸¾¡ô À ¡ò¾¢ ¸¨ Ç ² üÚ Ãí ± Ç ¢ Á  ¡É À ¡Å ¨ É Â ¨ ¸¡ð Î Å ÷. ¿¢ ¬ ¸¢ Å ü ¨ È Èõ  « È¢ ÷.1 Å ÊÅ õ . 1. 2.

8 ´ Ä ¢  ò Ð ¨ ½  ¡¸ì ¦ ¸¡ñ Î ¨ ± Ø ò¨ ¾î ºÃ¢ ¡¸ ¯ îºÃ¢ À ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ Å ¨ ¸ô À Î òÐ Å ÷. Ê 2.3.  ø ô 2.3 2.1 ´ Ä ¢  ò Ð ¨ ½  ¡¸ì ¦ ¸¡ñ Î ¨ ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷.3.3.3. ô 2.9 ¸¡ð ¼ ô À Î õ Å Ê Å ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷.4 ¯  ¢ ÃØ ò¾¢ ¦ ¾¡¼ í Ì õ ¦ ø ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.  ô 2.3 ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý À ¼ ò¾¢ ¸üÈ Ã¢ ü§ ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷.2.2.3. 2. ô 2. ºÃ¢ ¡É Å ¡º¢ Ò Ó ¨ Ȩ  ì  ô ¸¨ ¼ ô À ¢ ô À ÷.3. 2.3 ºÃ¢ ¡É ¯ îºÃ¢ Ò ¼ ý  ô Å ¡º¢ À ÷.3.2 À ø § Å Ú À Û Å ø ¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢ Ó ¨ È ¡¸ Å ¡º¢ À ÷.1 Å ¡º¢ Ò ô À Û Å ø ¸ ¨ Ç ì ô ¸Å É Ó ¼ ý À  ý À Î òÐ Å ÷. óÐ ô ± Ø òÐ ¸¨ Ç Å Ã¢ ºô À Î ò¾¢ ¨ ì Ü Ú Å ÷. ô 2. â ô 2.2 ¸ ¡ð ¼ ô À Î õ ± Ø ò¾¢ Å Ê Å ò¨ ¾ ý ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý ´ Ä ¢ À ÷. ô 2.12 2.10 2.2 ºÃ¢ ¡É Ó ¨ È ¢ Å ¡º¢ À ÷. ô ± Ø ò¾¢ ý 2.13 68 .3.5 ¦ Á ö ¦ Â Ø ò¾¢ Ó Ê Ô õ ¦ º¡ü¸¨ Ç ø ´ Ä ¢ À ÷. ü§ ô ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ¦ º¡ü¸Ç ¢ Å Æ ¢ ý « È¢ Å ¡º¢ À ÷.3.2 Å ¡º¢ Ò ô À Û Å ø ¸Ç ¢ ô ý « ¨ Á ô ¨ À ì Ü Ú Å ÷. ô 2.3.11 À ¼ ò¾¢ ¸ü È ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷.3. ô 2.2.2. ¯  ¢ ÃØ ò¾¢ ¦ ø ¦ ¾¡¼ í Ì õ 2.

16 2.  ô 2.3.5 ® ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ À ÷.4 ¾ Á ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ú ¦ ¸¡ñ Î ¦ º¡ü ¸¨ Ç ¯ Õ Å ¡ì¸¢ Å ¡º¢ À ÷. ô 2.3.1 µ ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.4. ô ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ÷¦ ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷. ô 2.4.3. ô 2.7 ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý À ¼ ò¾¢ § ¸üÈ Ã¢ ü ¦ º¡ø ¨ Ä ´ Ä ¢ À ÷.4. ô ¾Ãõ 5+ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷.15 2.4. ô 2. ô 2.6 ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ÷¦ ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ ¸ü Èø 4+ 2.3.8 ¸ üÈ ¦ º¡ü¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î Ò ¾¢  69 .4 µ ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ À ÷.4.2 ® ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. ô 2. ô 2.4.4.3 ã ¦ Å Ø òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. ô 2. ô À ¼ ò¾¢ ¸ü È ¦ º¡ø ¨ Ä ü§ Å ¡º¢ À ÷.7 ¸üÈ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î Ò ¾¢ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷.14 ¦ Á ö ¦ Â Ø ò¾¢ Ó Ê Ô õ ø ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷.3.4.6 ã ¦ Å Ø òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ À ÷. ô 2. ô 2.

2. 70 . ± Ç ¢ Á  ¡É ¦ º¡ü¸¨ Ç ì ¨ ¦ ¸¡ñ ¼ Å ¡ì¸¢ í ¸¨ Ç Â Å ¡º¢ À ÷. Å ¡º¢ ô ¦ À ¡Õ û òÐ 2. 2. üº¢ 3.1 ± Ç ¢ Ó ¨ È Â ¢ ¨ ¸ þ  ì¸ô  ø À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.1.4 ¨ ¸ þ  ì¸ô À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.5 ¸ ñ ¿¸÷ À  ¢ ¸û Ó ¨ È Â ¡¸î üº¢ ¦ ºö Å ÷.5 Å ¡º¢ ô Ò Ã¢ òÐ óÐ ¦ ¸¡û Å ÷.2 2.5.1 ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý ¦ º¡ü¸¨ Ç ì â Ü Ú Å ÷. ô 2.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ à Š¡º¢ À ÷.1 ± Ø Ð Å ¾ü¸¡É ¬  ò¾ À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.5. ô 2.5 3.1.3 ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ à Š¡º¢ ô òÐ ¦ À ¡Õ û Ü Ú Å ÷. üº¢ 3.2 ¸ ñ 3. üº¢ 3.1.5.5.5.0 ± Ø òÐ ¾ ¢ Èý 3. ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý þ Ãñ Πâ ¦ º¡ü¸û ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ Ãì Ü Ú Å ÷.1.3 ¦ º¡ø ¨ Ä Ü Ú Å ÷. üº¢ ¿¸÷ À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.

2.1.3 ¦ º¡ü¸û Á üÚ õ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ÷¸¨ Ç ± Ø Ð Å ÷. « ¨ Á ô Ò Å ¬ ¸¢ Å üÚ ¼ ý  à ö ¨ Á  ¡¸ ± Ø Ð Å ÷. 3.2 ¾ Á ¢ ± Ø òÐ ¸ ¨ Ç î ºÃ¢ ¡É ú Â Ó ¨ È ¢ ± Ø Ð Å ÷.2. 3. 3. ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 3.2 ºÃ¢ ¡É Ó ¨ È. 71 .2.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ 3.1.2.  þ ¨ ¼ ¦Å Ç ¢ . Šâ Ê Å õ .1 ¾Á ¢ ± Ø ò Ð ¸¨ Ç ± Ø ¾ « È¢ ÷. 3.3 ¦ À ý º¢ Ä î ºÃ¢ ¡¸ô À ¢ ò Ð ¨ Â Ê Å ¨ ÃÅ ÷. ú Å 3.7 ¦ À ý º¢ Ä Ó ¨ È ¡¸ô À ¢ òÐ ¨ Ê § ¸¡Î ¸¨ Ç Ô õ § ¸¡Ä í ¸¨ Ç Ô õ Å ¨ ÃÅ ÷.6 ¸ ñ ¸¨ Ç Ô õ ¨ ¸¸¨ Ç Ô õ ´ Õ í ¸¢ ½ ìÌ õ À  ¢ ¸û ¨ üº¢ ¦ ºö Å ÷. ø 3.1.4 ± Ç ¢ Á  ¡É Å ¡ì¸¢ í ¸¨ Ç ô ¨  À ¡÷òÐ ± Ø Ð Å ÷.

4 À ¡Á ¡ À ¡ô À ¡ ¬ Ê ¬ ¨¼ Á ¡Ê « õÁ¡ ¦ À â  º¢ ¢ È ¬ Î ÀÊ À ¡Î « ½ ¢ ÀÊ « ÆÌ Å£ Πţ Î 2.3 « ý É õ « õÁ¡ ¿ò ¨ ¾ ¿ñ Î Á Ãõ Áñ ¦Àñ þ ï º¢ þ íÌ « íÌ ºí Ì ÁíÌ ¾í Ì þ ¨ ¼Â¢ õ É 1.4.º¡¾ õ ¿¸õ .¸¡Î º¾ õ .5 ± Ä ¢ ¿¡ö ²÷ â¨ É Ó Ê ¸ø Àø 2.6 Å ½ ì¸õ Áý É ¢ ì¸× õ ¾Â × ¦ ºö Ð Å ¡Õ í ¸û « Á Õ í ¸û ¦ ºø Ö í ¸û ¾ ¡Õ í ¸û 2.7 À Ê .2.¿¡¸õ 1.4 Ä ð Î ¾ð Î ¸¢ Î ð ±ðÎ Íð Î Àð Î À¢ Î ð ¦ ¸ï Í ¦ ¸¡ï Í Àï Í 2.Á ¡Î ¸Î .4 Å ¡ ¨¸ ¿¡ ¾¡ ¨À Á¡ §À ¡ 2.6 ¾ ñ Î Àû Ç ¢ ¸¢ Ú ½ § ºÅ ø « ½ ¢ ø ¦ ¸¡ìÌ ±Õ ¨ Á .7.4.7.1.5 « õ Á ¡ « ôÀ¡ À ¡ð Ê ¾ ¡ò ¾ ¡ « ñ ½ ñ ¾í ¨ ¸ ¾õ À ¢ 1.3 ¸ô À ø ¸ð Î ¸ð ¼ ¼ õ ¾ð Î ¾í ¨ ¸ À óÐ À õ À Ãõ Àð ¼ õ « Èõ Å ¢Ì È þ ÈÌ ¸ñ ¦Á ø Ä ¢ õ É 1.3  ¡ú « Å÷ þÅ÷ ³Â¡ Ì Ãø Å Ãõ ÀÆ õ ÀÄ õ ã ¨Ç 1.5.4 Å ð ¼ õ ºÐ Ãõ ¦ ºù Å ¸õ Ó ì§ ¸¡½ õ Ó ð¨ ¼ Å ÊÅ õ 1.4.7: Ì ¨ ÃìÌ õ À¢ ¢ õ Ç Ú ¸÷ƒ¢ìÌõ ¸ò Ð õ ¸¨ É ìÌ õ º£ õ Ú 1.3.4 ² ý ± ¾ü Ì ± ôÀÊ ± ¾ É ¡ø ± ô § À ¡Ð ±ùÅÇ × 1.4.4.8.À ¡Ê ¾Ê .¾ ¡Ê Á Î .7.4.4.5 ¦ À â ô À ¡  ¦ À â õ Á ¡  º¢ È ô À ¡ ü º¢ ¾¢ ò Á ¡Á ¡ « ò¨ ¾ 1.¦ º¡ü ¸ Ç ï º¢ õ  ŠøÄ¢ õ É 1.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN. SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam 75 .

3) Menyebut nama-nama Allah (Asma’ul Husna) a.beriman kepada Qada dan Qadar .beriman kepada rasul . mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab.beriman kepada malaikat . murid dapat bersuci. SIKAP DAN NILAI – PENDIDIKAN ISLAM (PI) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Kerohanian. Sama’ (Mendengar) (PI 1. berwuduk dan melakukan pergerakan solat. Basar (Melihat) c. pengampun c. bijaksana (PI 1.beriman kepada Allah . Rukun Islam. adil e. Murid juga dapat mengenal asas bahasa Al Quran.2) Menyatakan sifat wajib Allah: a. Sirah Rasulullah dan melafazkan Dua Kalimah Syahadah. Wujud (Ada) b.1. murid dapat mengetahui asas Rukun Iman.beriman kepada kitab . Wujud (Ada). Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 1.0)Akidah (PI 1.1. berkuasa d. Qudrat (Kuasa) (PI 1. Basar (Melihat).beriman kepada rasul .beriman kepada Qada dan Qadar (PI 1.beriman kepada Allah .beriman kepada kitab .beriman kepada hari Akhirat .1)Menyebut enam Rukun Iman (PI 1. Sama’ (Mendengar) d.1)Menyebut sifat wajib Allah: a.2. c.1.2) Mengetahui Rukun Iman pertama: Beriman kepada Allah Pendidikan Islam 76 . Pada masa yang sama.2. Sikap dan Nilai khususnya komponen Pendidikan Islam.beriman kepada hari Akhirat .beriman kepada malaikat .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN.)Mengetahui Rukun Iman (PI 1. huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan. pengasih dan penyayang b. b.2.2) Menyatakan enam Rukun Iman dengan bimbingan .

mengeluarkan zakat .solat lima waktu .3) Menyatakan cara menjaga kebersihan .solat lima waktu .1) Menyebut cara bersuci daripada hadas: .1.3.1) Bersuci dari najis. tengah hari.1) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan bimbingan. (PI 2.buang air kecil .mengerjakan ibadah haji (PI 1.3) Mengetahui Rukun Islam.2.2) Melakukan wuduk (PI 2. (pagi. petang.1)Menyebut nama solat.2) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan maknanya.4.mengucap dua kalimah syahadah .3.3)Menyatakan nama dan waktu solat.buang air besar (PI 2. (PI 2.tubuh badan .berpuasa di bulan Ramadhan .1)Mengenal anggota wuduk (PI 2.0) Ibadah (PI 2.3)Melakukan wuduk dengan betul dengan bimbingan.3. Pendidikan Islam 77 .1) Menyebut lima rukun Islam: (PI 1. malam). (PI 2.4) Melakukan wuduk dengan tertib dengan bimbingan (mengikut urutan) (PI 2. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 1.pakaian .2. (PI 2.tempat solat (PI 1.4.2.buang air kecil .3. (PI 2.2) Menyatakan cara bersuci daripada hadas: .mengerjakan ibadah haji .buang air besar (PI 1.2)Menunjukkan had anggota wuduk (PI 2. (PI 2.1.4) Melafazkan Kalimah Syahadah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PI 1.1.mengucap dua kalimah syahadah .berpuasa di bulan Ramadhan . (PI 2.3)Mendirikan solat.mengeluarkan zakat .2) Menyatakan lima rukun Islam: .2.

(PI 3. (PI 4.bapa saudara (Abu Talib) (PI 3.4)Menceritakan peristiwa kelahiran Rasullullah S.2)Menyatakan bilangan rakaat (PI 2.Rajin (PI 4.Hamdalah (PI 4.1. (PI 4.1.1) Mencontohi akhlak Rasullullah S.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 2.W.5)Melafazkan doa .ibu .4)Menyatakan bilangan rakaat solat lima waktu.A. Siddiq (bercakap benar) c.A. Amanah b.menaiki kenderaan Pendidikan Islam 78 . solat lima waktu.W. bercakap benar. a.0)Sirah (PI 3.Bercakap benar .3.3.Basmalah .ibu (Aminah) . iaitu sabar.Sabar .A.W.A. (PI3.1)Menyebut akhlak Rasullullah S. Fatonah (bijaksana) (PI 4.W.2.W. (PI4. (PI 3. bijaksana dan amanah.A.1.1.2.bapa (PI 3.2)Memberi contoh akhlak Rasullullah S.3.2)Menyebut nama ahli keluarga baginda yang terdekat.1)Melafazkan . rajin. .1.penerang hati .datuk (Abdul Muttalib) .bapa (Abdullah) .1.1) Mengetahui Sirah Rasullullah S.A.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa.1)Menyebut nama Rasullullah S. (PI 2.W. .W.A.3)Menyebut nama Rasulullah S.5)Melakukan pergerakan solat dengan betul mengikut tertib dengan bimbingan. dan ahli keluarga baginda yang terdekat .0)Akhlak (PI 4.

baik dan berkhasiat (thoyyiban) (PI 4.2.semasa makan/minum .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 4.2.rakan sebaya Pendidikan Islam 79 .keluar tandas (PI 4.6)Menyatakan adab : .halal dan haram .3)Menyatakan adab dengan bimbingan: .2.selepas makan/minum (PI 4.keluar tandas (PI 4.2.10)Melafazkan doa masuk dan keluar tandas (PI 4.ibu bapa .7)Melafazkan doa sebelum dan selepas makan (PI 4.semasa makan/minum .2.masuk tandas .2.8)Membezakan makanan : .2.4)Menyatakan adab: .11)Menyatakan adab menghormati: .2.sebelum makan/minum .ahli keluarga .2.masuk tandas .2)Menyatakan adab dengan bimbingan : .sebelum makan/minum .guru .menghormati ibu bapa (PI 4.9) Menyatakan adab : .selepas makan/minum (PI 4.

(PI 5.3)Mengenal pasti bentuk huruf jawi.2.1)Menyebut huruf-huruf jawi dengan bimbingan. bimbingan.1.1.1. Pendidikan Islam 80 . (PI 5.Nombor 1 hingga 10 .Quran Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 5.7)Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan – baris atas (fathah) – baris bawah (Kasrah) – Baris hadapan (Dhommah) (PI 5.2)Mengenal bentuk huruf hijjaiyah hijaiyah (PI 5.5)Menyebut huruf hijjaiyah.1.1.4)Mengenal pasti setiap huruf jawi.2)Mengetahui huruf jawi (PI 5.1.4)Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa AlQuran dengan sebutan yang betul.3)Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan – baris atas (fathah) (PI 5.2)Menyebut huruf-huruf jawi (PI 5.6)Mengenal pasti bentuk huruf (PI 5.1)Menyebut huruf hijjaiyah dengan (PI 5.0)Asas Bahasa Al Quran dan Tulisan Jawi (PI 5.2.Anggota badan (PI 5.2. (PI 5.8)Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa AlQuran dengan sebutan yang betul. .5)Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif. wau dan ya (PI 5.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PI 5.1.Nombor 1 hingga 10 (PI 5.1.2. .1) Mengetahui bahasa Al.

2.1)Menghafaz surah Al.3.Quran : .Quran di bawah: .Al Fatihah .Al Ikhlas (PI 5.Al Falaq (PI 5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 5.3.An Nas .2)Menghafaz surah Al.Al Ikhlas .6)Membunyikan huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif.3) Menghafaz beberapa surah dari juzu’Amma Pendidikan Islam 81 .Al Fatihah . (PI 5. wau dan ya.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN. SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN MORAL Pendidikan Moral 83 .

sekolah dan orang lain.1) Mengucapkan terima kasih Berterima Kasih sikap berterima kasih. warga sekolah dan orang lain. kasih sayang. keberanian. (PM 4.1) Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran kelas. murid boleh mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan. (PM 3. (PM 1.3) Menyatakan Tuhan adalah pencipta alam. kerajinan.1) Membantu (PM 2.1) Menyatakan bahawa Kepercayaan Mengetahui dan manusia adalah ciptaan Tuhan. keadilan. SIKAP DAN NILAI . Pendidikan Moral 84 .1.PENDIDIKAN MORAL (PM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Kerohanian. secara lisan atau bukan lisan atas .3) Menjaga kebersihan.0) (PM 1.2) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan.1.0) Baik (PM 2.1.1) Mengamalkan (PM 4. kejujuran.1. kepada Tuhan menghormati kepercayaan pelbagai kaum. (PM 3. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah. (PM Hati 2. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah dengan bimbingan.1.2) Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid dengan bimbingan. berdikari. (PM 4. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 1.1. (PM 3.2) Membezakan ciptaan Tuhan dan rekaan manusia. baik hati.1. toleransi. berdisiplin. menghormati.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KURIKULUM KEROHANIAN.1) Menjaga kebersihan.1) (PM 1. khasnya komponen Pendidikan Moral. bantuan yang diterima. warga keluarga dan warga sekolah.1. penghargaan dan sumbangan yang diterima. berterima kasih. (PM 1. kerjasama.4) Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid.1. (PM 2.2) Memberi bantuan kepada ahli keluarga. (PM 3.1) Memberi bantuan kepada ahli ahli keluarga. Sikap dan Nilai.0) Bertanggungjawab (PM 3. bertanggungjawab.0) (PM 4. hemah tinggi serta kesederhanaan.1. (PM 3.1.

1) Menunjukkan cara orang dewasa. Pendidikan Moral 85 .5) Menyatakan cara-cara bertingkah laku sopan. rakan menghormati orang dewasa.3) Menunjukkan tingkah laku yang bersopan dalam pergaulan seharian.3) Menyatakan sebab mengapa perlu hormat kepada ahli keluarga.0) Hormat (PM 6.1.1.1.1) Menunjukkan taat dan hormat -menghormati anggota keluarga.1. rakan dan masyarakat setempat.2. kepada ahli keluarga. (PM 6.2) Menghormati (PM 6.2) Melafazkan tutur kata yang bersopan dengan bimbingan.2. (PM 6.4) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa. (PM 6. (PM 5. setempat.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 5. (PM 6.0) Hemah (PM 5.1. (PM 6.1.2) Menyatakan dan menunjukkan taat dan hormat kepada ahli keluarga.1) Menunjukkan tingkah laku tinggi sopan dalam pergaulan yang bersopan dalam pergaulan seharian seharian.1) Menghormati (PM 6.2) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa dengan bimbingan.1) Beradab (PM 5.2. (PM 6.1.4) Melafazkan tutur kata yang bersopan. (PM 6. (PM 5. (PM 5. rakan dan dan masyarakat masyarakat setempat dengan bimbingan.2.3) Menunjukkan cara menghormati orang dewasa. dengan bimbingan (PM 5.

1) (PM 10. . (PM Keadilan 8.1) Mengamalkan (PM 8.1. (PM 9.3) Menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.1. guru.1. (PM 7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 7.1.1.1.7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat. (PM 9. (PM 10.6) Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.2) Mengamalkan sikap adil dalam sesuatu aktiviti seperti permainan.1) Mengenal sikap jujur melalui Kejujuran Mengamalkan sikap simulasi dan cerita. keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan. (PM 10.1) Bercerita tentang orang yang diri. jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli (PM 10.5) Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga.1. Pendidikan Moral 86 .3) Berani melibatkan diri dalam aktiviti.4) Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga.1) Mengamalkan sikap adil sikap adil dalam dengan bimbingan guru dalam sesuatu perlakuan seharian.1) Berinteraksi (PM 9.1) Berani mencuba sesuatu Keberanian dengan yakin di tugasan yang baru.1.1.1. (PM 7. keluarga dan orang di sekelilingnya.2) Memohon maaf apabila keluarga. aktiviti seperti permainan.0) (PM 9. (PM 10.1.3) Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang didengar.4) Berani bercakap dengan yakin menggunakan ayat yang mudah.4) Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan.0) Sayang Kasih (PM 7. orang di sekeliling.1) Menyayangi (PM 7.0) (PM 10.1. (PM 7. (PM 7.2) Bercerita tentang kebaikan ahli keluarga. keluarga dan disayangi.0) (PM 8.1. sekolah. (PM 9.1. (PM 8. rakan dan melakukan kesalahan.1. (PM 7. (PM 7.2) Berani bertutur menggunakan ayat yang mudah. (PM 9.1.1.

(PM 12.1.1) Mengamalkan sikap berjimat Kesederhanaan Mengamalkan sikap cermat dalam penggunaan barang berjimat cermat dalam keperluan dengan bimbingan guru.1.1. (PM 13.2) Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan.1. (PM 12. Pendidikan Moral 87 .1) Melakukan aktiviti secara berkumpulan.1) Menunjukkan sifat rajin dalam pengurusan diri. (PM Kerajinan 11. (PM 12. (PM 11.0) (PM 12.1.1) (PM 13.1.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dengan rakan.1. jiran dan masyarakat setempat. (PM 11.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 10.1. rakan dan guru.1) Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian.0) (PM 13.1. penggunaan barang keperluan. jiran dan masyarakat setempat.1. (PM 12.0) (PM 11.4) Menyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat secara kumpulan.3) Menyatakan faedah bekerja secara kumpulan.5) Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga.1) Kerjasama Mengamalkan sikap kerjasama dengan rakan. (PM 12. (PM 12.2) Mengamalkan sifat rajin dalam pengurusan diri dan menjalankan tugasan. (PM 13.2) Menjayakan aktiviti secara berkumpulan.

1) Bersedia menunggu giliran.1) Mematuhi arahan guru.2.1. (PM 16. tidak kira semasa pengajaran dan pembelajaran.2. (PM 16. (PM 16. Pendidikan Moral 88 .1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 14.1) Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian. (PM 15.2) Menguruskan diri sendiri dengan bantuan. (PM 16.1. Pendidikan Moral tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti yang khas. (PM 14. (PM 16. (PM 14.1) Saling berkongsi dalam (PM 14.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa menjalankan aktiviti kumpulan.1. Nota: Pendidikan Moral diterapkan sepanjang masa murid berada dalam prasekolah.2.1) Berdisiplin Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas. tanpa bantuan.2) Mematuhi arahan yang ditentukan di kelas atau di sekolah. rehat dan semasa makan.1) Menguruskan diri sendiri (PM 15. (PM Toleransi 14.1.0) (PM 16. tertentu. (PM Berdikari 15.2) Mengamalkan sikap tolak menggunakan barang dan peralatan di ansur dengan rakan dalam situasi dalam kelas.0) (PM 14.1.2) Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya. (PM 14.0) (PM 15.1) Mengamalkan sikap berdikari dalam pengurusan diri. rutin pagi.4) Mematuhi peraturan kelas.3) Mematuhi arahan guru atau ketua kumpulan.1.

Bertanggungjawab o Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. 7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Senarai Nilai Moral dan Penerangannya: 1. sumbangan atau pemberian. 2. 3. Hemah tinggi o Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. Pendidikan Moral 89 . 6. 5. Keadilan o Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah. Baik Hati o Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas. Keberanian o Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah. 4. 8. 9. Kasih sayang o Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Kepercayaan kepada Tuhan o Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan agama masingmasing selaras dengan prinsip Rukun Negara. Hormat-menghormati o Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan. Berterima kasih o Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa.

15. Pendidikan Moral 90 . 13. 16. sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup. Kerajinan o Usaha yang berterusan. 14. Kejujuran o Bercakap benar.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 10. Kesederhanaan o Besikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. Berdisiplin o Mengikut arahan guru dan peraturan yang ditetapkan serta boleh melengkapkan tugas yang diberi. 11. Berdikari o Kebolehan untuk mengurus diri dan menjalankan tugas yang diberikan. Toleransi o Kesanggupan bertolak ansur. besikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan. Kerjasama o Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama. 12. bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KETRAMPILAN DIRI PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI Perkembangan Sosio emosi 91 .

sedih. marah. (PSE 1. takut dan marah. sedih.0) (PSE 1.1) Mengenali Mengenali dan emosi sendiri. lukisan.2.3) Menyatakan sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai. (PSE 1. mempunyai konsep kendiri yang positif.1.6) Menyatakan emosi mengikut situasi.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira. tingkahlaku.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira.1. (PSE 1. (PSE 1.2. (PSE 1.1) Menceritakan dengan bimbingan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira. (PSE 1. sedih. takut dan marah. lukisan.2) Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain.1) Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain dengan bimbingan.1. takut. Mengurus Emosi Sendiri. murid lebih berkeyakinan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. (PSE1. marah. (PSE 1.2) Mengenal pasti dengan bimbingan tindakan alternatif untuk mengurus emosi. takut. tingkahlaku. sedih.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG: KETRAMPILAN – PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) Selepas melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Ketrampilan – Perkembangan Sosioemosi. (PSE 1.2. Perkembangan Sosio emosi 92 . (PSE 1.1.3.3) Mengenali emosi orang lain. (PSE 1. (PSE 1. (PSE 1.2) Mengenal pasti jenis-jenis emosi gembira.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. berkebolehan untuk mengawal emosi sendiri. Di samping itu.2) Mengurus emosi sendiri. murid akan lebih mengenali emosi sendiri dan emosi orang lain.1) Menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan.3.1.1.4) Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 1. (PSE 1.

3) Menyatakan perasaan orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku.2) Menunjukkan semangat dan sifat positif seperti: . (PSE 1.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 1.0) Mencapai Emosi yang Positif (PSE 2.berdikari . (PSE 2.3.2.2)Membina semangat dan sikap yang positif.berkeyakinan .1)Membina konsep kendiri.empati (PSE 2.setia kawan . (PSE 2.berkeyakinan . (PSE 2.sabar .1.1)Bersikap positif tentang kebolehan kendiri.tolong-menolong .belas kasihan . (PSE 2.2)Menunjukkan kepuasan terhadap pencapaian kendiri.berdikari . (PSE 2.perpaduan/kekitaan .3.4)Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan.1.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan (limitation) kendiri.kecindan .4) Menerangkan perbezaan emosi antara individu (PSE 2.sabar .1) Menunjukkan sifat positif seperti: .2.1. (PSE 2.kecindan Perkembangan Sosio emosi 93 .

7)Bercerita dan memberi pendapat.1. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 2.4)Bertutur dengan penuh keyakinan. (PSE 3. (PSE 2. (PSE 2. (PSE 2.1)Bertutur dengan yakin dengan bimbingan guru.2)Menyatakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya.4. (PSE 3.3.3. menyanyi dan berlakon. (PSE 2. menyanyi dan berlakon dengan bimbingan guru.3.6)Berinteraksi dengan yakin.4. (PSE 3. (PSE 3.3.3)Membina keyakinan untuk berkomunikasi.4.0)Membina Kemahiran Sosial (PSE 3. (PSE 2.1)Mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya dengan bimbingan guru (frustration and disappointment).4)Membina kebolehan mengawal diri. (PSE 2. Perkembangan Sosio emosi 94 .1.1. (PSE 2.3.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain. (PSE 2. (PSE 3.8)Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis.2)Bertanya dengan yakin dengan bimbingan guru.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PSE 2.3)Menyatakan cara mengawal diri dalam situasi yang tidak menyenangkan. (PSE 2.3.1)Menunjukkan kepekaan terhadap keperluan orang lain.3.1)Memahami keperluan.5)Bertanya dengan penuh keyakinan. perasaan dan pandangan orang lain.2)Mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya (frustration and disappointment). (PSE 2.4)Menyatakan keperluan orang lain mengikut situasi dan bertindak sewajarnya.1. (PSE 2.3)Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis.

2) Bertolak ansur dan bekerjasama semasa menjalankan aktiviti. b.2.1.2. tempat tinggal dan lain-lain.5) Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah.2.3) Berkongsi barangan dan peralatan seperti permainan. contohnya: . (PSE 3.7) Berkongsi idea.2. (PSE 3. (PSE 3. makanan.1) Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah dengan bimbingan.1.. pakaian.Berjabat tangan dan bertanya khabar (PSE 3.2. (PSE 3.2. (PSE 3.1. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam. (PSE 3. (PSE 3. (PSE 3.3)Mematuhi etika sosial dalam perhubungan. (PSE 3.6)Menyatakan kelainan dan kepelbagaian keperluan dalam masyarakat seperti makanan. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain.2.8) Menunjukkan kemahiran play entry Perkembangan Sosio emosi 95 .6) Menghormati hak orang lain seperti: a.7)Menceritakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya dan bertindak sewajarnya.4) Menunjukkan kemahiran bagaimana untuk menyertai sesuatu permainan yang sedang berlaku degnan bimbingan (play entry).2) Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi. (PSE 3. Memulangkan barang selepas meminjam.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 3. barangan dan peralatan. c.1. (PSE 3.8)Berkomunikasi secara adab dan tertib.

Perkembangan Sosio emosi 96 .2)Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif. (PSE 3.Bersikap positif dan yakin pada diri .3) Menyelesaikan konflik yang berlaku semasa aktiviti kelas.10) Menepati masa dan janji.2.1)Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif dengan bimbingan.Menunjukkan kepuasan kepada pencapaian sendiri Seorang murid yang mempunyai kemahiran berkongsi dapat:  Bersikap sensitif terhadap keperluan orang lain  Menghormati hak orang lain  Menyertai aktiviti main (able to enter into play)  Menyelesaikan konflik antara rakan melalui kaedah seperti perundingan (negotiation).Bergaul dan berinteraksi dalam komuniti . (PSE 3. Ia tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti khas. 2.9) Menyesuaikan diri dengan keadaan atau situasi tertentu.2. (PSE 3. Standard Pembelajaran dalam tunjang sosio emosi diterapkan sepanjang masa murid berada di kelas prasekolah. 3. (PSE 3. Nota: 1.3.3. Seorang murid yang mempunyai konsep diri yang positif dapat:: .Menerima kekuatan dan kekurangan sendiri .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 3.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN Fizikal dan Estetika 97 .

1.1. murid boleh melakukan kemahiran motor halus dan asas kemahiran motor kasar dengan cara yang betul. (PFK1. (PFK1. Fokus Standard Kandungan (PFK 1.1.1) Melakukan kemahiran motor halus. (PFK 1. (PFK 1.1.1.13) Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol.1.1.12) Mengggunakan jari untuk menjentik. membina tabiat menjaga kebersihan fizikal diri dan kebersihan persekitaran serta menjaga keselamatan diri.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA – PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN (PFK) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika.0) Perkembangan Motor Halus Fizikal dan Estetika 98 .3) Menggunakan tangan untuk meramas (mix). (PFK 1.4) Menggunakan tangan untuk menguli.1. (PFK 1. (PFK 1.8) Menggunting dengan cara yang betul.1. khasnya komponen perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan.6) Menggunakan jari untuk menggentel.2) Menggunakan tangan untuk merenyuk(crush) kertas.10) Menggunakan tangan untuk memintal.1.1) Menggunakan jari untuk mengoyak bebas.11) Menggunakan jari untuk merenjis. (PFK 1.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk.5) Menggunakan jari untuk mencubit. (PFK 1.1.1. (PFK 1. (PFK1.1. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK1.1.14) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek. (PFK 1. (PFK 1. (PFK 1.9) Menggunakan jari untuk mengoyak bahan mengikut rupa bentuk.1. (PFK 1.7) Menggunakan jari untuk memicit.

10) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan. (PFK1.6) Menuang air dari cawan besar ke dalam bekas besar (Contoh bekas: baldi. (PFK 1. gelas). (PFK 1.2) Menggunakan jari untuk membutang bersaiz besar.2.7) Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbingan.2.2.2.2.14) Menyurih menggunakan templet atau objek.2. butang cangkuk). balang).2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PFK 1.2.1) Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian.5) Menggunakan jari untuk menguntai objek bersaiz besar dengan menggunakan tali besar. cawan. (PFK 1. (PFK 1.11) Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali.2.2.9) Menggunakan tangan untuk menzip seluar.4) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki.12) Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk (Contoh bekas: botol. (PFK 1. (PFK 1. (PFK 1.2. (PFK 1. baju.2. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 1.13) Memakai tali pinggang dengan bimbingan. (PFK 1. (PFK 1. besin.3) Menggunakan tangan untuk menzip dengan bimbingan.2) Melakukan kemahiran kordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus. (PFK 1.8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup. beg.2.2. (PFK 1. Fizikal dan Estetika 99 .

13) Berlari ke arah yang ditentukan.8) Naik dan turun tangga dengan berpegang kepada pemegang.1. (PFK 2.10) Berjalan dan mengimbang badan di atas bangku panjang yang rendah.1) Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.1.1.1.1.16) Berjengket beberapa langkah ke arah tertentu. (PFK 2.7) Melompat dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan teknik yang betul.1.0) Perkembangan motor kasar Fizikal dan Estetika 100 .1.1. ke sisi ke kiri dan ke kanan. (PFK 2. (PFK 2.14) Merangkak dengan lakuan yang betul di ruang tertentu. (PFK 2. (PFK 2.1. (PFK 2. (PFK 2.1. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2.9) Berjalan mengundur dengan lurus.1.1.1.1.6) Merangkak dengan lakuan yang betul.17) Berketengteng dengan lakuan yang betul. (PFK 2.11) Berjalan dengan pundi kacang di atas kepala.1.3) Berjalan dan mengimbang badan di atas garisan atau tali di atas lantai.4) Berlari dengan lakuan yang betul.12) Berlari dengan lakuan yang betul dalam jarak tertentu.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PFK 2.1. (PFK 2.2) Berjalan ke hadapan. (PFK 2. (PFK 2.1.5) Berlari bebas pelbagai arah.15) Melompat pelbagai aras dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan lakuan yang betul. (PFK 2.1) Berjalan dengan postur dan teknik yang betul.

(PFK 2. (PFK 2. (PFK 2.19) Skip menggunakan lakuan yang betul.4) Menoleh kepala secara perlahan ke kiri dan ke kanan.1) Membuat pergerakan tangan mengikut arahan seperti menghayun tangan.5) Membuat pergerakan tangan secara simulasi seperti menolak kotak. (PFK 2. (PFK 2.9) Melompat setempat.2.2.20) Naik dan turun tangga.1. (PFK 2. (PFK 2.8) Berjengket setempat. buaian dan lain-lain permainan luar).3) Baring. (PFK 2.2) Duduk dengan postur yang betul.2.22) Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan (Contoh: bermain dengan gelungsur.2. (PFK 2.2. (PFK 2.7) Mengimbang badan dengan berdiri sebelah kaki. Fizikal dan Estetika 101 .1.6) Berbaring sambil angkat kaki.18)Melompat dengan halangan pada aras yang rendah. (PFK 2. (PFK 2.2) Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor.1.2.1. (PFK 2.2. jongkang-jongkit.2.2.21) Berkawat kaki dengan lakuan yang betul. (PFK 2. menarik tali dan lain-lain.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2. menelentang dan meniarap dengan postur yang betul.1.

(PFK 2. (PFK 2.3.3. (PFK 2. (PFK 2.3.3. (PFK2. (PFK 2.8) Menggolek objek ke sasaran. (PFK 2.5) Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan.3.2.7) Melempar objek seperti gelung ke skital.3.6) Membaling objek lembut ke sasaran menggunakan satu atau dua belah tangan.3.2) Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan.1) Melambung objek lembut dengan menggunakan dua tangan. (PFK 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.10) Membawa objek dalam sudu sambil berjalan.3 )Membaling objek bersaiz besar dan lembut ke sasaran menggunakan dua belah tangan. (PFK 2. (PFK 2.3.3.3) Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan kemahiran motor kasar.4) Melambung objek lembut dengan menggunakan satu tangan. (PFK 2. Fizikal dan Estetika 102 .3.10) Mendongak dan menunduk kepala secara perlahan.9) Melantun dan menangkap objek (contoh: bola besar) dengan kedua belah tangan.

4) Menggunakan tandas dengan cara yang betul.1.2) Menggosok gigi dengan cara yang betul dengan bimbingan.1. (PFK 3. Kesihatan Persekitaran (PFK 4.7) Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi.1.5)Menyatakan jenis makanan (protein.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan.4) Mengenal makanan yang rosak dan basi. (PFK 4. (PFK 3.1.1.0) (PFK 3. (PF 3.1.2) Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat.2.1) Menjaga (PFK 3.2) Menyatakan waktu makan.1.1) Memakai pakaian yang bersih. Kesihatan Fizikal kebersihan diri.2.8) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri. karbohidrat) yang sesuai mengikut waktu makan. (PFK 3. (PFK 3.2.4) Menjaga kebersihan pakaian. (PFK 4.2) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan dengan bimbingan. (PFK 3.3) Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. Fizikal dan Estetika 103 .1.0) (PFK 4. (PFK 3. (PFK 3. (PFK 3. (PFK 3. (PFK 3.1. (PFK 3.1.3) Mencuci tangan dengan cara yang betul. (PFK 3.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 3.1.1) Mengenal makanan yang berkhasiat.6) Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri.1.1) Menjaga kebersihan. (PFK 4.1) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri dengan bimbingan.2.5) Menggosok gigi dengan cara yang betul. (PFK 4.

1.1.1.1.3) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 4. rumah b.2) Mengenal tingkah laku yang membahayakan berdasarkan cerita yang didengar seperti berlari dengan gunting.7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih. (PFK 4.0) Keselamatan (PFK 5.1) Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya.2) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit (Contoh: menutup mulut bila bersin dan batuk). (PFK 4. (PFK 5.1.2. cucuk besi ke dalam soket.1) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit dengan bimbingan guru (Contoh: menutup mulut bila bersin dan batuk). (PFK 5. (PFK 5.8) Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki.2) Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit. sesuai dan kemas.1) Mengenal objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di rumah dan sekolah. tempat awam Fizikal dan Estetika 104 .1. (PFK 4.3) Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a.1.2.1. sekolah c. (PFK 4. (PFK 4. (PFK 4. (PFK 5.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. taman permainan d. (PFK 4.9) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan.

(PFK 5.3) Menjaga keselamatan diri dengan bimbingan. nama ibu atau nama bapa.4) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat dengan bimbingan guru. tempat dan situasi Fizikal dan Estetika 105 . lari dan memberitahu orang dewasa.1.5) Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian.2. (PFK 5.6) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit.2) Mengamalkan langkah keselamatan diri. lokasi tempat tinggal dan nombor telefon keluarga.5) Menyebut nama sendiri.1. (PFK 5. (PFK 5. lari dan memberitahu orang dewasa. nama prasekolah. kebakaran. kecederaan atau penderaan.8) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat.2. (PFK 5.2) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan bimbingan guru dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit. (PFK 5.9) Menyatakan cara menghindari sumber. (PFK 5.7) Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan. banjir.1) Menyebut nama sendiri.2. (PFK 5.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 5.2. jalan raya.2. nama ibubapa.2. serta nama prasekolah.2. (PFK 5. (PFK 5. (PFK 5.2.4) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai licin.

(PFK 5. (PFK 5.3.2.10) Menjaga keselamatan diri.3.5) Mengenal anggota sulit. (PFK 5. payudara situasi yang tidak selamat.3.1) Mengenal anggota sulit dengan bimbingan guru. alatan elektrik b. (PFK 5.2. (PFK 5. dengan bimbingan bila menghadapi punggung. benda tajam c. tempat sunyi f. dan mulut. lari dan memberitahu orang dewasa bila Fizikal dan Estetika 106 .7) Mengamalkan sikap asertif bila menghadapi situasi yang tidak selamat. tempat awam (PFK 5.3. dubur.3. (PFK 5.3. alatan permainan d. melintas jalan raya e.2) Mengenal sentuhan yang selamat dan tidak selamat.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang merbahaya.4) Mengetahui cara mengelak Contoh tindakan diri daripada orang yang tidak dikenali. (PFK 5.8) Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali.3.6) Mengenal dan menceritakan tentang contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ yang membahayakan seperti: a. Nota: Anggota sulit yang dirujuk adalah: zakar. (PFK 5. asertif adalah mengatakan ’tidak’. (PFK 5.3. (PFK 5.3) Menjaga kehormatan diri.3) Mengamalkan sikap asertif faraj.

b. Berlari dengan lakuan yang betul. Menapak dan melompat dengan kaki yang sama. a. 2. 6. b. c. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ Nota: 1. c. 3. Kepala dan mata menghadap ke hadapan. Skip dengan lakuan yang betul a. Langkah kaki hendaklah berselang seli dengan pergerakan hayunan tangan. c. Berlari dengan tangan dihayun bertentangan dengan kaki. Hujung jari kaki hendaklah sentiasa menghadap ke hadapan. 5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan menghadapi situasi yang tidak selamat. c. Tangan dihayun untuk mendapatkan ketinggian dan jarak. Ayun tangan ke hadapan dan belakang. b. a. diikuti melangkah dengan kaki yang sebelah lagi. b. Merangkak dengan lakuan yang betul Berketengteng (hop)dengan lakuan yang betul Melompat dengan lakuan yang betul. Berjalan dengan lakuan yang betul a. Fizikal dan Estetika 107 . Berlari di atas bebola kaki. Melompat dengan dua kaki dan mendarat juga dengan dua kaki. Mata dan kepala hendaklah sentiasa fokus ke hadapan. d. Lutut diangkat separas pinggang. Semasa mendarat lutut fleksi untuk serap daya. Melangkah dengan sebelah kaki. 4.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fizikal dan Estetika 108 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI Fizikal dan Estetika 109 .

Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan.1.1. Seni Visual (KTI (KTI 1. Aktiviti seni merangkumi seni visual. (KTI 1. (KTI 1. (KTI 1.1.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus. Nota: Guru perlu memperkenalkan warna kepada murid dahulu. muzik dan pergerakan kreatif. murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran tentang bahan dan teknik dalam penghasilan karya seni.1.1) Menggunakan 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA – KREATIVITI (KTI) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika. berkebolehan menghasilkan karya kreatif secara bersendirian dan juga secara kumpulan serta berkebolehan untuk apresiasi seni.0) pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni (Aplikasi seni).1.1) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus dengan bimbingan guru. secara khasnya komponen Perkembangan Kreativiti. (KTI 1. rujuk Tunjang Sains dan Teknologi Fizikal dan Estetika 110 .3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya.

bulat. awan.2.6) Melukis rupa geometrik iaitu segitiga. bujur.2.2. Contoh: bunga.2. Nota: Guru perlu beri peluang kepada murid menzahirkan idea sendiri untuk berkarya Fizikal dan Estetika 111 . (KTI 1. (KTI 1. segiempat.2. (KTI 1.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.1) Menyurih(trace) rupa geometrik segitiga.2.5) Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti.2. (KTI 1. (KTI 1.13) Menghasilkan kraf traditional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai.2) Melukis rupa organik (rupa yang tidak mempunyai garisan yang tepat dan selari). (KTI 1.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.2) Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya. (KTI 1.2.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.3) Menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti menggambar. (Ekspresi kreatif). (KTI 1.2.2. (KTI 1. (KTI 1.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik dalam membuat corak dan rekaan.2. (KTI 1. (KTI 1. bulat. bujur.4) Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. segiempat.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1. (KTI 1.

1...3.3.0)Muzik (KTI 2.6)Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula jadi seperti tidak mengotorkan alam sekitar.3.3. (KTI 2.1.1. (KTI 2.1) Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik. (KTI 2. (KTI 2. Fizikal dan Estetika 112 . (KTI 2.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. (KTI 2.1. (KTI 1. (KTI 2.9) Menyanyi lagu mengikut tempo.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).3) Menyanyi lagu yang mudah mengikut tempo (iaitu: cepat dan lambat).5)Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan.2)Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan.3.1.7) Menyanyikan melodi. disentuh dan didengar.3. (KTI 1.5) Menyanyi lagu yang mudah dengan perasaan dan ekspresi. (KTI 1.1.3.1)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. Nota: Lagu yang dipilih perlulah sesuai dengan umur dan kematangan murid.1. (KTI 1. (KT 2. (KTI 1. (KTI 1.1) Menyanyikan melodi mudah (Contoh.1.3)Menunjukkan penghargaan hasil kerja sendiri dan rakan seperti menyimpan hasil kerja sendiri . (KTI 2. Hmm.2) Menyanyi lagu yang mudah dengan iringan muzik.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1.10) Menyanyi dengan sebutan yang jelas. (KTI 1.7)Menghayati benda yang dilihat.3)Menunjukkan apresiasi seni (KTI 2.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.La) (KTI 2.1.1. (KTI 2.4) Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas.

petik jari) (KTI 2.2.2) Menghasilkan bunyi perkusi badan.4) Memainkan alat improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian. contohnya tempurung Fizikal dan Estetika 113 . (KTI 2.6) Menyanyi lagu yang mudah dengan gerakan.1) Mengecam bunyi perkusi dan menamakan jenis alat yang dibunyikan.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi. irama.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2.3) Memainkan perkusi dengan iringan muzik dengan bimbingan.1) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi dengan bimbingan (penerokaan melibatkan bunyi. (KTI 2.2. kerincing. (KTI 2.2. (hentak kaki. (KTI 2. (KTI 2.2) Mengambil bahagian dalam aktiviti memainkan perkusi.4) Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat-lembut).3) Mengambil bahagian dalam aktiviti penerokaan bunyi.2.1. (KTI 2.5) Memainkan perkusi dengan beat yang konstan.2. marakas. puisi) Nota: Bahan improvisasi bukan alat muzik tetapi menghasilan muzik. (KTI 2. (KTI 2.3.2. (KTI 2.6) Memainkan perkusi mengikut tempo (laju-lambat) (KTI 2. (KIT 2. (Contoh: castenat. tepuk tangan.2) Memainkan alat improvisasi bagi mengiringi nyanyian dengan bimbingan guru.1.8) Memainkan perkusi mengiringi muzik. drum) (KTI 2.7) Memainkan perkusi dengan iringan muzik. kesan bunyi dll) (KTI 2.2. (KTI 2. (KTI 2.2.13) Menyanyi dengan gerakan.3.3.3.5) Menghasilkan bunyi untuk memberi kesan kepada situasi (contoh: cerita.

tali.4.4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2.1) Membuat gerakan anggota badan mengikut lirik lagu. (KTI 2.4) Menunjukkan apresiasi Muzik Fizikal dan Estetika 114 . alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan.4.4. (KTI 2. (KTI 2.4.3) Mengenal elemen muzik dengan bimbingan:  kuat – lembut (dinamik)  cepat – lambat (tempo)  tinggi – rendah (pic)  panjang – pendek (irama)  sedih – gembira – bersemangat (mud) (KTI 2.10) Bercerita(talk about) tentang muzik yang diperdengarkan.7) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik meggunakan alat seperti riben.6) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. (KTI 2.bersemangat (KTI 2.4. gelung rotan.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik.4.4) Menyatakan perasaan terhadap muzik yang didengar. (KTI 2.4.4.2) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik dengan bimbingan guru.9) Mengenal elemen dan alat muzik(had kepada gendang. (KTI 2.4.8) Mengenal elemen muzik:  kuat – lembut  cepat – lambat  tinggi – rendah  panjang – pendek  sedih – gembira . (KTI 2. (KTI 2.

1) Main peranan mengikut imaginasi dengan bimbingan. mozek. montaj.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2. (KTI 3. cetakan.6) Berlakon dengan menggunakan props.1. (KT 3. catan.1)Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif. (KT 3.1. kolaj. capan. cetakan.1. (KT 3.11)Mengenali lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia. Nota:Guru perlu memberi peluang kepada murid untuk menunjukkan ekspresi diri menerusi pergerakan kreatif dan drama. gosokan. gurisan.1. catan. masa dan tenaga dengan bimbingan.8) Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan.1. Fizikal dan Estetika 115 . gosokan.0) Drama & Gerakan Kreatif (KTI 3. pakaian seragam. (KT 3.3) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. gurisan.4) Mengenal tarian daripada pelbagai budaya Malaysia.4. capan. (KT 3.2) Berlakon dengan menggunakan props contoh scarf. kolaj.1. (KT 3.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. Contoh aktiviti menggambar yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: lukisan. (KT 3. percikan. o Untuk murid 5+: lukisan. resis. puppet dengan bimbingan guru. stesilan. masa dan tenaga. percikan.1. Nota: 1.1. mozek.5) Main peranan mengikut imaginasi. (KT 3. resis.

model. o Untuk murid 5+: mobail. resis. cetakan. renjisan. titisan. titisan. capan. renjisan. boneka. model. boneka. topeng muka. percikan. catan. cetakan. lipatan dan guntingan. Contoh aktiviti membuat corak dan rekaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: ikatan dan celupan (tie and dye). origami Fizikal dan Estetika 116 . percikan. o Untuk murid 5+: pualaman. kolaj 3. ikatan dan celupan. kolaj. tiupan. diorama.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2. catan. lukisan. capan. resis. stabail. lukisan. Contoh aktiviti bentuk binaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: mobail. topeng mata. tiupan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK Sains dan Teknologi 117 .

8) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan.1) Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran.1) Memerhati and mengenal warna-warna di persekitaran.0) Sikap saintifik Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 1.2) Memerhati dan mengenal bentuk-bentuk di persekitaran dengan bimbingan.6) Memerhati dan mengenalpasti bentuk-bentuk di persekitaran.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenal saiz (besar. perubahan warna awan pada cuaca berlainan). (ST 2. bertanggungjawab dengan bekerjasama. murid boleh menjalankan penyiasatan mudah dengan bimbingan.Awal Sains dan Awal Matematik.0) Kemahiran Saintifik Sains dan Teknologi 118 . (ST 1. (ST 2.3) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz (besar dan kecil). rendah.1. panjang.1) Mempamerkan sikap saintifik.1. mempraktiskan kemahiran proses sains asas.1. bekerjasama.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KURIKULUM: SAINS DAN TEKNOLOGI (ST) – AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Sains dan Teknolog i. (ST 2. Fokus Standard Kandungan (ST 1.1. (ST 2. serta mempertingkatkan sikap ingin tahu. bimbingan.1. pendek.1.1. (ST 2.1.1.1. bertanggungjawab.1) Menunjukkan sikap sistematik.2) Menunjukkan sikap sistematik. tinggi.4) Memerhati dan bercerita secara verbal tentang pemerhatian yang telah dibuat. (ST 2. (ST 2. (ST 2. (ST 2. kecil.5) Memerhati perubahan warnawarna di persekitaran (Contoh: perubahan warna daun pada musim berlainan. mempraktiskan penaakulan dalam penerokaan yang mudah. tebal. (ST 2. nipis). (ST 1.

2. Saiz (besar dan kecil. Bentuk (ST 2.2) Membanding dan mengasingkan makanan mengikut rasa (manis.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2. lebih pendek).3) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a. (ST 2.3.2.2) Membandingkan berat objek (lebih berat. masin). lebih ringan). pasir basah dan pasir kering.1) Membandingkan panjang objek (lebih panjang. (ST 2. Warna b.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objekobjek yang diperhatikan (Contoh objekobjek: butang yang berlainan corak.3. (ST 2. masam. (ST 2. (ST 2.3) Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal. lebih nipis). batu dan pasir). buku). (ST 2. (ST 2. straw.1. Tekstur (licin dan kasar) c. Berat (berat dan ringan) Sains dan Teknologi 119 .2.1) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a. pasir dan lumpur. panjang dan pendek) b.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan.3.2. tapak kaki. (ST 2. (ST 2.4) Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai (Contoh unit bukan piawai: jengkal.2) Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai.3) Membanding dan mengelaskan objek.

(ST 2. (ST 2.3.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan.3. masam. kenderaan mengikut bilangan roda). sabun. (ST 2. Warna dan bentuk b. tawar). daun pandan). (Contoh objek: belacan.5) Mengasingkan makanan mengikut rasa (manis.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2. ikan kering.6) Mengumpulkan objek-objek mengikut bau.3. pahit.3. masin.4) Mengumpulkan objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama: a.8) Membanding dan mengumpulkan objek mengikut ciri yang dikenalpasti (Contoh objek: pakaian seragam mengikut jenis pekerjaan. bulat kecil) (ST 2. Saiz dan bentuk (Contoh: segitiga hijau. pakaian tradisional mengikut kaum.3. Sains dan Teknologi 120 .

dahi. dagu. Sains dan Teknologi 121 .1. (ST 2. hidung. dada. rambut. mulut.1) Mengenalpasti bahagian tubuh badan utama (kepala. Nota: Membuat ramalan adalah menggunakan bukti dan pengalaman yang lepas untuk menyatakan apa yang mungkin berlaku. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2. lepas (Contoh aktiviti: Objek mana yang akan tenggelam dan timbul. pipi.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian. telinga. paha.2) Membuat ramalan apa yang cuaca (Contoh: bila kelihatan awan akan berlaku berdasarkan pengalaman mendung.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan (lidah. kuku). gigi.4. Bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat). (ST 3.5. hari akan hujan).1) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian yang mudah seperti:  Menyejukkan minuman yang panas (ST 2. betis.4. mata. (Contoh aktiviti:  Mengeringkan baju yang basah  Membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya  Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir). siku. (ST 3.0) Menyiasat Alam Hidupan (ST 3. jari.1.5) Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara handson.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 2. lutut.1) Membuat ramalan tentang (ST 2. bibir. (ST 2.5. bahu.1) Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan. tumit. pusat. kening. (ST 3. tangan).4) Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas. kaki. perut.

3. (ST 3. sentuhan d. warna. urat daun (ST 3.3. penglihatan b.1.3) Memerhati dan bercerita tentang sayur-sayuran dan buah-buahan yang biasa dijumpai. (ST 3. warna b.3) Mengenal pasti organ deria (mata.5) Memerhati dan mengumpulkan daun daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut ciri berikut: a.2) Membandingkan bunga berdasarkan ciri berikut: a. bentuk e.3) Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun.2) Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria. sentuhan d.1) Membandingkan daun berdasarkan ciri berikut: a.6) Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut ciri berikut: a.3.3. (ST 3. warna b. pendengaran c. warna b. saiz c. telinga. saiz c. hidung. buah serta pertumbuhan anak benih. hidu (ST 3. penglihatan b. (ST 3.1) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbimbing: a. tekstur d. saiz Sains dan Teknologi 122 . Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 3. bau (ST 3. hidu (ST 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Nota: Murid tidak perlu mengeja nama bahagian badan yang disenaraikan.2. (ST 3. kulit) dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini. bunga. bentuk b.2) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a.2.3. saiz c. pendengaran c. lidah.

4.2) Mengecam bunyi haiwan yang biasa dijumpai. (ST 3. (ST 3.7) Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut: a. burung-pokok).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 3. Sains dan Teknologi 123 .4) Menjalankan penerokaan ke atas ciri. katak-air dan darat.4.3) Memerhati dan meniru pergerakan haiwan (Contoh pergerakan: (ST 3. yang sebenar) (ST 3.4) Memerhati dan bercerita (Nota: Perekodan boleh dibuat melalui dengan bimbingan tentang percambahan lukisan dan bukan menggunakan bunga biji benih dan pertumbuhan anak benih.4. habitat.9) Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan. kitaran hidup haiwan jinak yang biasa dijumpai. ayamreban.4. cara pergerakan. berbiji (ST 3. jenis makanan. itik-kolam. ditayangkan melalui program television dll). (ST 3. lembu-padang.3. (ST 3. warna daun b.5) Mengecam tempat tinggal haiwan (Contoh: kucing-rumah. dijumpa dalam buku.3.3. kerbausawah. (ST 3. ikan-air.4) Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan.8) Memerhati dan mengumpulkan buah-buahan yang biasa dijumpai mengikut ciri warna dan berbiji (ST 3.1) Menamakan haiwan yang biasa dijumpai (dalam kehidupan harian.4.3.

mengikut habitatnya.4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ terbang.1. (ST 4. haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan). (ST 4. Nota: Perekodan boleh dilakukan dalam bentuk gambar atau lukisan.4. (ST 4. (ST 3. (ST 3. kertas meyerap air.8) Memerhati dan menceritakan kitaran hidup haiwan yang biasa dijumpai.4. melompat. (ST 4. berenang).1) Meneroka sifat umum bahan. berjalan.1. kepingan plastik tidak menyerap air).3) Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air.2) Memerhati proses perubahan keadaan air daripada ais kepada air dan wap air.1. (ST 3.4) Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air (Contoh: kapas menyerap air.1. (ST 4. pasir tidak larut dalam air) (ST 4.1. merangkak.0) Menyiasat Alam Bahan (ST 4.1) Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul.6) Mengumpulkan haiwan menyusur.5) Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek. Sains dan Teknologi 124 .7) Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya: haiwan yang makan daging.

7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh: pasir kering dengan pasir basah.5) Memerhati dan merekod bayang-bayang objek pada waktu berbeza dalam sehari.4) Menjalankan aktivtiti membentuk pelangi.1.1) Meneroka fenomena alam yang biasa dijumpai seperti cuaca.1. (ST 5.1.6) Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain.1.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 4. cuaca mendung.1.1.6) Membandingkan panjang bayang-bayang setiap murid pada masa yang sama. (ST 5. Sains dan Teknologi 125 . cuaca berangin dan hari hendak hujan). permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar).2) Memerhati dan menceritakan bentuk dan warna awan pada cuaca yang berbeza (Contoh: awan pada hari panas. (ST 5. (ST 5.0) Menyiasat Alam Fizikal (ST 5. (ST 5.1) Menghasilkan bayang-bayang menggunakan pelbagai objek. (ST 5.1. pelangi dan bayangbayang.3) Membandingkan aktiviti yang biasa dijalankan dalam cuaca yang berbeza. (ST 4. (ST 5.

Rendah ke tinggi d.1) Menyusun objek mengikut kriteria berikut: a.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak. (ST 6. (matching equal and unequal groups) . Pendek ke panjang c. (ST 6. (ST 6.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring. tidak sama. (ST 6. sarung tangan.1.1) Memadankan objek 1:1.1.1.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. lebih atau kurang.2.3) Membuat seriasi mengikut satu ciri.1) Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut. sama b. (ST 6.0) Pengalaman Pranombor Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 6. Kecil ke besar b. (ST 6. kasut dengan sarung kaki. (ST 6.3. Nipis ke tebal dan sebaliknya Sains dan Teknologi 126 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 6.2) Membandingkan kuantiti objek.

0) Konsep Nombor (ST 7. (ST 7.5) Memadankan angka 1 -10 dengan bilangan objek yang betul.1) Menyebut nama nombor 1 hingga10 (rote counting). persekitaran. Sains dan Teknologi 127 .10.4) Menggunakan bentuk seperti titik untuk mewakili bilangan objek. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 6. (ST 6. (ST 7.1.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya.4. (ST 6. (ST 7.1) Memahami nombor 1-10 (ST 7.1.1. (Contoh: 2 – dua) (ST 7.7) Membilang secara menaik 110 dan menurun 10 -1.4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 6.1) Mengecam corak berulang di (ST 6. (ST 7. (ST 6.1.4.4) Mengecam corak berulang dan membina pola. (ST 7.6) Menyurih angka 1-10.1. (ST 7.3) Membilang objek 1 .8) Menulis nombor 1-10 mengikut cara yang betul.2) Meniru corak berulang menggunakan objek seperti blok.2) Memadankan angka 1 hingga 10 dengan nama nombor secara lisan.1.4. (ST 7.4.4) Melengkapkan corak berulang yang diberi.1. manik.1.3) Mengecam corak berulang di persekitaran dengan bimbingan.

(ST 8.2) Menyebut sifar.12 dengan 13 (13 adalah 1 lebih daripada 12) dan seterusnya (ST 7.3.1) Membilang sepuluh sepuluh.1.3.1) Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10. (ST 7.3) Mengetahui maksud sifar (Sifar adalah kosong/tiada nilai). (ST 7. (ST 7.4.1. (ST 8.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 7. (ST 8. 30.1) Menyatakan hasil tambah dua himpunan objek.3) Memahami nombor 10-20. (ST 7.0) Operasi Nombor (ST 8.2.10 dengan 11 (11 adalah 1 lebih daripada 10) .2) Membandingkan: .2) Mengetahui sifar Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 7. (ST 7.1) Membilang terus dari 10 hingga ke 20 (counting on) (ST 7.2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga nilai 10 (Counting all and Counting on) Sains dan Teknologi 128 . (Nota: Operasi tambah adalah gabungan dua set objek) (ST 7.3) Menulis 10-20.1) Menulis angka sifar.4) Memahami siri 20.2. 40 dan 50.3.2.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 8.6) Menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit (solve number stories).5) Menyatakan ayat matematik operasi tambah secara lisan.1)Mengeluarkan objek dari himpunan dan membilang baki. (ST 8.2) Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10.4) Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tambah (+) dan sama dengan (=).2. (ST 8. (Contoh: Dua ekor ikan ditambah dengan dua ekor ikan lagi menjadi empat ekor ikan).2) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tolak.1. (ST 8.7) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tambah dalam bahasa harian dengan bimbingan guru.1. (Contoh ayat matematik: (2+2=4) dibaca sebagai dua tambah dua sama dengan empat) (ST 8. (ST 8. (ST 8.3) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tambah. (ST 8. Contoh: Ambil dua gula-gula daripada Sains dan Teknologi 129 .1.2.1.1.

2) Menyusun nilai wang mengikut tertib/urutan.6) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tolak dalam bahasa harian. (ST 8. (solve number stories) (ST 8. (ST 9. (ST 9.5) Menyelesaikan masalah operasi tolak menggunakan objek konkrit. (ST 9. Contoh: Ayat Matematik (4-2=2) dibaca sebagai empat tolak dua sama dengan dua.1. (ST 8.2.1. (ST 8.1) Mengecam duit yang berlainan nilai.1) Mengecam duit yang berlainan nilai.0) Nilai wang (ST 9. Sains dan Teknologi 130 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ empat gula-gula tinggal dua gula-gula.2.2.3)Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tolak (-) dan sama dengan (=).4) Menyatakan ayat matematik operasi tolak secara lisan. (ST 9.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli.1.2.

bulat. (ST 10.2) Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok.2. (ST 11. bulat. malam).1. jam 12 tengah hari).3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah. (ST 11.1. luar.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan (Contoh: Isnin. segi empat tepat dan segi empat sama. (ST 10. segi empat yang terdapat di persekitaran.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 10.2.1. dalam).3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (Contoh: jam 7 pagi.1) Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun. bawah. (ST 11.3 )Meletakkan objek pada kedudukan yang diarahkan. (ST 11. (ST 10.1. (ST 11. (ST 11.0) Bentuk dan Ruang (ST 11.2.2) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (pagi. (ST 10.1) Menyusun peristiwa mengikut urutan masa.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam.1.1.1.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang (depan. (ST 11.1) Mengetahui kedudukan objek dalam ruang.2) Mengecam bentuk segitiga. Sains dan Teknologi 131 . atas. belakang. (ST 10. Selasa).1.2) Mengenalpasti anggota badan kiri dan kanan. (ST 11. (ST 10.1) Mengecam bentuk segitiga.1. petang.0) Konsep Waktu (ST 10.

(ST 12.3. (ST 12. (ST 12.1.1. (ST 12.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh. unit sistem).1) Membina satu lingkungan yang lengkap.1) Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika.1) Membina penghubung antara dua objek. shut down) menggunakan urutan yang betul dengan bimbingan guru. pasir). (ST 13. (ST 13.3) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri.1) Membina penghubung antara dua objek/binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih (ST 12.1) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan binaannya dengan bimbingan.4) Bersikap positif dalam Sains dan Teknologi 132 .2) Menghidupkan komputer (switch ON) dan menutup komputer (switch OFF.0) Pembinaan(const ruction) (ST 12.2) Membina lingkungan. (ST 13. (ST 12. (ST 13.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 12.1) Mengenalpasti bahagianbahagian komputer (monitor.2.1.1.0) Penggunaan ICT (ST 13. tetikus.3.2) Membuat pelbagai binaan menggunakan pelbagai bahan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaanya (Contoh bahan: blok.3) Menggunakan tetikus untuk klik dan dwi klik (double click).1.3. papan kekunci. (ST 12. (ST 13.

2)Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai.) Menggunakan CD dan VCD untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran. iaitu nama o Contoh: 1 dibaca sebagai satu.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ menggunakan ICT. (ST 13. (ST 13.1) Menggunakan perisian melukis dan mewarna untuk membuat gambar menggunakan bentuk asas dan warna.1.3. 2 dibaca sebagai dua d) Nombor: berapa banyak Sains dan Teknologi 133 . iaitu kedudukan. (ST 13. nombor 2 adalah tempat kedua b) Kardinal. iaitu nilai o Contoh: 2 adalah lebih besar daripada 1 c) Nominal.5) Bekerjasama dengan kawan dalam bilik darjah semasa menggunakan komputer. Nota: 1) Konsep nombor mempunyai tiga aspek: a) Ordinal. (ST 13. tertib o Contoh: Nombor 1 adalah tempat pertama.3) Menggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran. (ST 13.2.

tiga Sains dan Teknologi 134 .3 b.2. dua. a. 1. Angka adalah simbol.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2) Perbezaaan antara angka dan nombor. Nama nombor: satu.

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEMANUSIAAN Kemanusiaan 135 .

2. (KM 1.1.1) Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan. jantina). (KM 1.1) Mengetahui tentang latar belakang/ sejarah diri sendiri Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 1. Pada masa yang sama murid akan lebih memahami budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia dan seterusnya melibatkan diri dalam aktiviti dan perayaan komuniti pelbagai kaum. rakan.3) Menceritakan pertumbuhan dan keperluan diri sejak lahir. (KM 1.1. hobi). umur.1.2) Menceritakan tentang diri sendiri (contoh: nama.1) Menceritakan tentang diri sendiri dengan bimbingan (contoh: nama. Murid juga akan menyedari tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini dan seterusnya melaksanakan tanggungjawab ini.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEMANUSIAAN (KM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Kemanusian. murid akan lebih memahami diri sendiri.2) Menyatakan kebolehan diri sendiri.2. hubungan antara diri dengan keluarga. Kemanusiaan 136 .2) Mengetahui kebolehan diri (KM 1. (KM 1.3) Mengenal kekurangan diri sendiri. komuniti dan alam semula jadi.0) Saya (KM 1. jantina. bangsa.2. umur. (KM 1. Fokus Standard Kandungan Diri (KM 1. Nota: Guru perlu memberi sokongan moral kepada murid untuk mengurangkan kesan negatif yang mungkin timbul hasil perbincangan kekurangan diri sendiri.

(KM 2. Kemanusiaan 137 .2.3.3) Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga (ikut situasi keluarga). (KM 2. anak dan rakan.1) Bercerita dengan bimbingan tentang rakan.2. (KM 3. nenek.2) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas dengan bimbingan.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (KM 1.1.1) Mengetahui keluarga terdekat dan Keluarga (datuk. (KM 2. kakak. (KM 4.0) Saya (KM 4.3.2) Bercerita tentang rakan.1. (KM 3. (KM 2. abang.1. bapa.1) Menyebut nama sekolah dengan bimbingan.2) Menyatakan hak kanakkanak. ibu. (KM 4. (KM 4. (KM 4.1) Mengetahui sekolah saya dan Sekolah (KM 4. adik beradik).2) Bercerita tentang rumah kediaman sendiri.0) Saya dan Rakan (KM 3.1. (KM 3.1) Bercerita dengan bimbingan tentang rumah kediaman sendiri.1. (KM 1. nenek.3) Mengetahui hak diri sendiri Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 1.1) Mengetahui tentang rakan.1.5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas. (KM 1.1.2) Mengetahui rumah kediaman diri.1) Menyebut gelaran ahli keluarga terdekat iaitu: datuk. (KM 2.4) Menyebut nama sekolah.3.2) Menceritakan salasilah keluarga terdekat. bapa. (KM 2.1. (KM 2. ibu. adik.3) Menyatakan tanggungjawab diri sebagai seorang murid.1) Menyatakan hak kanak-kanak dengan bimbingan.1.0) Saya (KM 2.

2) Menyatakan kaum di Malaysia.2. (KM 5. (KM 5. (KM 5. Deepavali. (KM 5. Kemanusiaan 138 .5) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat. Hari Keamatan. (KM 5.2) Mengenali ahli komuniti.1) Bergaul mesra dan tolong menolong dengan bimbingan. (KM 4.3) Menyambut perayaan mengikut kaum di masyarakat Malaysia.3.3) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas.1. (KM 5.  Menjaga kebersihan sekolah.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.3.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya.  Menjaga kebersihan sekolah.3.3) Menyatakan faedah berkawan.1) Menyatakan perayaan yang terdapat di Malaysia (Contoh: Hari Raya.4) Bergaul mesra dan tolong menolong. (KM 5.1) Menyatakan kaum dalam masyarakat setempat. (KM 5. Hari Gawai.2) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat dengan bimbingan. (KM 5.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya.1.1. Tahun Baru Cina.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas. (KM 5.1) Mengamalkan dan Komuniti semangat bermasyarakat (KM 5.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.1. Krismas) (KM 5.1.2. (KM 5.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 4.0) Saya (KM 5.1.1.

air terjun.2.1) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air dan matahari kepada kehidupan manusia.3. udara dan matahari kepada hidupan di dunia.3) Bercerita tentang kepentingan menjaga alam sekitar. (KM 6.3) Menjaga alam sekitar. kelapa). hutan. ladang.3.1. (KM 6. sungai.2) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air. taman. (KM 6. (KM 6.2.  Perubahan cuaca (KM 6.1.3) Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai vahan kegunaan manusia (Contoh: daun mengkuang.3) Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai.1) Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan. haiwan.3.2) Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air. (KM 6.1. (KM 6.1) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam dengan bimbingan (Contoh: menanam bunga). Kemanusiaan 139 . (KM 6.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 6. daun pisang.0) Saya (KM 6.1. (KM 6.2. (KM 6.1) Menghayati dan Alam Sekitar keindahan alam sekitar.4) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti:  Pertumbuhan dan pereputan pokok.2) Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar.4) Menjauhi diri daripada tempat-tempat yang telah tercemar. angin. (KM 6. (KM 6.

2) Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum Malaysia.5)Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia.7) Menjalankan aktiviti kitar semula.8) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam (Contoh: bina taman). (KM 6. (KM 7.1) Menyanyikan lagu kanakkanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia (lagu dengan lirik yang mudah) (KM 7. (KM 6. (KM 6.1) Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia di persekitaran.2) Melibatkan diri dalam tarian tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 6.1. (KM 7.3.2.2.0) Saya (KM 7.4) Mengenal alat muzik tradisional pelbagai kaum.6) Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar.3. (KM 7. (KM 7.9) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi. (KM 7. (KM 6.2.2. Kemanusiaan 140 .1) Mengenal dan Warisan pakaian tradisional masyarakat Budaya Malaysia.1.2) Bercerita tentang pakaian pelbagai kaum dalam masyarakat Malaysia.3. (KM 7. (KM 7.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 6.3 )Menyanyikan lagu kanakkanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia.3.3.3.2) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi dengan bimbingan guru.

(KM 7.5. dumpling).7. (KM 7. jemput-jemput pisang. (KM 7.3) Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum Malaysia. (yang mudah) (KM 7.2. lempeng pisang. (KM 7. (KM 7.4) Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum Malaysia. (KM 7.6.6) Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum Malaysia.1) Bermain permainan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.2) Bermain permainan tradisional masyarakat pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7.2) Menyediakan makanan tradisional (Contoh: onde-onde.1) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraftangan dan peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.2) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di masyarakat Malaysia. (yang mudah) (KM 7.5) Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum Malaysia. (KM 7. (KM 7.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. cucur udang. (KM 7.3.6.6.4. (KM 7.3) Mencuba cara makan pelbagai kaum.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 7.5.2) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraftangan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7.7.1) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya masyarakat Malaysia di persekitaran.7) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum Malaysia.1) Mengecam makanan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7. (KM 7. Kemanusiaan 141 .4. popiah.1) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di komuniti setempat.3.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia.

(KM 8. (KM 8. (KM 8.1.10) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri.7) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dunia.1. (KM 8.1.1.8) Menyatakan nama negeri sendiri.11) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri.14) Menamakan bunga kebangsaan Malaysia.1) dan Negara Menghormati lambang kebangsaan Malaysia dan negeri.4) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri dengan bimbingan. (KM 8.1.1.1) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dengan bimbingan. (KM 8.2) Mengecam bendera Malaysia. (KM 8.3) Menamakan bendera Malaysia. (KM 8.5) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri dengan bimbingan.0) Saya (KM 8.1.1. (KM 8. (KM 8. (KM 8.1.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 8.1.12) Menyanyikan lagu kebangsaan.1.13) Menyanyikan lagu negeri.6) Menamakan lagu kebangsaan Malaysia dengan bimbingan. Kemanusiaan 142 . (KM 8.1. (KM 8.1. (KM 8.9) Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri.1.

2) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti:  Tempat pembuangan sampah  Tanda lalulintas  Tempat untuk orang cacat (KM 8.2.5.3) Mengetahui simbol awam.1) Mengenal pemimpin negara (DYMM Yang DiPertuan Agung.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (KM 8.4. (KM 8.4) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia. (KM 8. (KM 8.3.2) Menamakan Bapa Kemerdekaan. (KM 8.4. (KM 8.5.1) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia dengan bimbingan. (KM 8. (KM 8. Kemanusiaan 143 .1) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti:  Tandas lelaki dan perempuan (KM 8.4. Perdana Menteri) dengan bimbingan. (KM 8.2) Mengenal pemimpin negara dan negeri.2.4) Menyambut Hari Kemerdekaan.3) Bercerita tentang mercu tanda negara.3) Menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan.4. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 8.3. (KM 8.2) Menghormati pemimpin. (KM 8.5.5. (KM 8.5) Mengetahui keistimewaan negara.2) Bercerita tentang kebanggaan negara. (KM 8.1) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.4) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.

Si Tanggang. dan juga lagu kaum lain di Malaysia. table dan simbal. belanga tanah. batu giling. gong. 3. Menteri Besar/Ketua Menteri di negeri sendiri. 9. Pemimpin negara dan negeri merujuk kepada: Yang Di Pertuan Agung. Sarawak dan Labuan. nyiru. simpan bendera dengan cara yang betul. memandang ke arah bendera bila lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan. 2. 6. angklung. pok amai amai. 5. Contoh cerita rakyat pelbagai kaum: Sang kancil. Bawang Putih Bawang Merah. Contoh alat muzik tradisional pelbagai kaum Malaysia: kompang. Contoh peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia: lesung. 10. serunai. 4. suranggani. Muzium. Pak Pandir. Contoh tindakan menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri: berdiri tegak semasa lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan. 7. Parlimen. Contoh tempat bersejarah Malaysia: Tugu Negara. Menara Berkembar. Perdana Menteri. Sultan/Raja/Tuan Yg Terutama Negeri. periuk tanah. kipas padi. kisar. 8. Kemanusiaan 144 . gendang. Pelbagai kaum di Malaysia merujuk kepada semua kaum di Semenanjung Malaysia. kukur kelapa.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Nota: 1. Contoh mercu tanda negara: Menara Kuala Lumpur. Contoh lagu kanak-kanak pelbagai kaum masyarakat Malaysia: jong-jong inai. Sabah. Contoh tindakan menghormati bendera kebangsaan: jangan memijak bendera.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BAHAGIAN B MODUL BERTEMA Modul Bertema 145 .

Setiap modul subtema sebaik-baiknya merangkumi standard pembelajaran daripada pelbagai tunjang. Standard Pembelajaran ini dipetik daripada Bahagian A dokumen kurikulum ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tema Minggu Orientasi Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Hidupan Alam Hidupan Subtema Miggu Orientasi Perihal Diri Saya Anggota Badan Saya Keluarga Saya Sekolah Saya Kawan Saya Jiran Saya Kebersihan Keselamatan Diri Rumah Saya Emosi Diri Makanan Air Pasir Pakaian dan Aksesori Peralatan Haiwan Tumbuh-tumbuhan Modul Bertema 146 . drama. Tema dan subtema yang disenaraikan dalam bahagian ini merupakan cadangan yang boleh diubahsuai oleh guru. seni. muzik. Standard Pembelajaran yang berkenaan dengan subtema ini juga disenaraikan. Unsur bahasa. matematik. Jadual 1: Cadangan Tema dan Subtema Bil.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Modul Bertema Bahagian B dokumen Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KSPK) memaparkan cadangan tema dan subtema serta cadangan aktiviti yang sesuai untuk setiap subtema. Guru boleh menggubal kurikulum tema dan subtema lain yang sesuai untuk murid. gerakan dan nilai murni sebaik-baiknya diserapkan ke dalam setiap modul bertema.

19 20 21 22 23 24 25 26 27 Tema Alam Sekitar Alam Fizikal Dunia Teknologi Dunia Teknologi Dunia Teknologi Negara saya Negara Saya Negara Saya Negara Saya Subtema Sayangi Alam Sekitar Cuaca Kenderaan Kemudahan Awam Pembinaan(construction) Perayaan di Malaysia Kemerdekaan Negara Lagu dan Muzik Tradisional Seni. Kraf dan Peralatan Tradisional Modul Bertema 147 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bil.

6) Mendengar ucap selamat dan memberi respons secara bertatasusila. Pendidikan Moral (PM 4.2) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan.takut dan marah Permainan mimik muka Penerokaan  Membawa pelajar melawat ke persekitaran sekolah. Berlakon mengikut emosi -gembira . hobi). bekerjasama dan bertanggungjawab.1.2) Menceritakan tentang diri sendiri (contoh: nama.takut dan marah.sedih. Kemanusiaan (KM 1.butang cangkuk). umur.2 8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz. (termasuk butang katup.2) Menunjukkan sikap sistematik. BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI 1 Minggu Orientasi Minggu Orientasi Bahasa dan Komunikasi  Menyanyikan lagu ucapan selamat Cth: Selamat pagi cikgu.1. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi cikgu. Bersoaljawab dengan murid berdasarkan gambar.1.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira. Perkembangan Fizikal dan Estetika (PFK 1. Selamat pagi .sedih.1. Keterampilan Diri (PSE 1. Sains dan Teknologi (ST 1. (Melodi : Happy Birthday)      Bercerita tentang diri sendiri. Main peranan memberi ucapan terima kasih kepada guru dan rakan-rakan. Selamat pagi . bangsa.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 2: Cadangan Aktiviti dan Standard Pembelajaran yang berkaitan dengan setiap Tema dan Subtema CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 1. penghargaan dan sumbangan yang diterima. Perkembangan Fizikal  Pertandingan membutang pakaian Modul Bertema 148 . jantina.

1) Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan.3) Menceritakan pertumbuhan dan keperluan diri sejak lahir.1. rakan-rakan dan orang lain Kemanusiaan (KM 1.hobi. (KM 1. hobi).1.2) Menceritakan tentang diri sendiri(contoh : nama. jantina. Contoh: memulangkan barang yang dijumpai Membaca buku cerita tentang pemupukan nilai murni dalam diri kanak-kanak. kekurangan diri sendiri dan mencadangkan cara mengatasi kelemahan kendiri.3) Menyatakan tanggungjawab diri sebagai seorang murid. keistimewaan. (KM 1. takut dan marah. (KM 1. Meneka perasaan berdasarkan gambar mimik muka Main peranan dalam pelbagai situasi yang menunjukkan sikap jujur.1.2. (KM 1. (KM 1.2.2) Menyatakan hak kanak-kanak. Keterampilan Diri (PSE 1. teacher‟ 2 Diri Saya Perihal Diri Saya Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang perihal diri (keluarga.2) Menyatakan kebolehan diri sendiri. anak dan rakan.2. Main peranan sebagai ibu dan anak.umur.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira. bangsa.      Modul Bertema 149 . sedih.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Muzik dan Pergerakan  Sing a simple song – „Good morning. (KM 1.3.makanan kegemaran)  Bersoaljawab tentang kebolehan.3) Mengenal kekurangan diri sendiri. Main peranan memberi bantuan kepada ahli keluarga.3.

1. Muzik. Bersoaljawab tentang aktiviti yang dilakukan pada hari semalam.sedih.2. rakan dan masyarakat setempat.4) Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan. tingkahlaku.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PSE 1. (PSE 2.1.3) Menunjukkan cara menghormati orang dewasa. (Melodi: This is the way)  Permainan `Pukul Berapa Datuk Harimau‟ Modul Bertema 150 .kanakkanak dan dewasa) Menunjukkan bakat sendiri melalui pelbagai aktiviti seperti nyanyian. membaca dan lain-lain. (PSE 2. Pergerakan dan Permainan  Menyanyi lagu ”Begini caranya memakai baju” Memakai baju. Pendidikan Moral (PM 2. (PSE 1.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri.    Melengkapkan puzzle gambar-gambar emosi.2.memakai baju. (PM 6.1. Kemas sekali. lukisan. warga sekolah dan orang lain. Menyusun kad pertumbuhan (bayi.1. lukisan. (PSE 1.2) Memberi bantuan kepada ahli keluarga. sukan.4) Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi.. Bercerita tentang hobi masa lapang  Seni Visual dan Kraf  Mencari dan menampal gambar berkaitan dengan aktiviti kegemaran sendiri. Begini caranya memakai baju.6) Menyatakan emosi mengikut situasi..takut dan marah.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan.hari ini dan esok.2.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira.1. (PSE 1.

Beginilah cara membasuh muka. (Contoh: Isnin. Nyanyian lagu `Tujuh Hari Dalam Seminggu‟ Contoh: Rajin Adik Rajin Nyanyian lagu tentang makanan kegemaran Contoh : Hey Nasi Goreng Nyanyian lagu menjaga kebersihan diri Contoh: Beginilah cara membasuh muka. m j12 tengah hari). Sains dan Teknologi (ST 10. Kreativiti (KT 2.1.2.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun. Membasuh muka.1. (ST 10.2) Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam.3) Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang didengar (PM 10.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PM 6.1.7) Menyanyikan melodi.1.1.4) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa. membasuh muka.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti(Contoh: jam 7 pagi.1. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok.4) Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan-rakan (PM 15. Menyanyikan lagu bertemakan nilai-nilai murni. (PM 10. Jaga kebersihan (Modul: This is the way)   Modul Bertema 151 . Selasa) (ST 10.1. (ST 10.

(BM 3.5) Main peranan mengikut imaginasi.1.1. (BM 2.4.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.5.1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.6) Berlakon dengan menggunakan props.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.7.1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 3.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1.11. (KTI 2.9) Menyanyi lagu mengikut tempo. (BM 2. (KT 3. Modul Bertema 152 . (KT 3.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.

(PFK 1.1. kuku. penglihatan b.6) Menggunakan jari untuk menggentel. (ST 3. Menggunting kertas warna yang telah dilakarkan dengan bentuk berikut untuk membentuk muka.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3. hidu Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 1. hidung. dahi. lutut.1. tumit. kulit dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini.1.4) Menggunakan tangan untuk menguli. bibir. (ST 3. pusat.mulut bulatan kecil .1.2) Mengenalpasti anggota badan kiri dan kanan. pipi. Melakar bentuk tubuh badan rakan yang berbaring di atas kertas mahjung. 3 Diri Saya Badan Saya Seni Visual dan Kraf  Melengkapkan gambar suai pasang bahagian tubuh badan manusia.1.mata bulatan besar – kepala    Modul Bertema 153 . mata. siku.2) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a.5) Menggunakan jari untuk mencubit. pendengaran c. peha. telinga. (ST 11. segitiga . lidah.hidung bujur .3) Mengenal pasti organ deria.  Membentuk tubuh badan manusia menggunakan doh yang berbeza warna untuk anggota bahagian kiri dan kanan.2. dagu.1. kening. (PFK 1. betis.   Menguli doh untuk membentuk model muka yang lengkap Mencubit kertas yang telah direndam di dalam air dan menampal kertas tersebut pada belon yang telah ditiup untuk menghasilkan topeng muka. perut. dada.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan iaitu: lidah. bahu. Menggentel kertas tisu untuk menghasilkan gambar wajah dengan teknik kolaj. sentuhan d.

(genggam jari 2 kali) Kalau anda gembira katakan pada saya.4. (KTI 2.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik.melompat 3 kali . Perkembangan Fizikal  Menggerakkan anggota badan dalam aktiviti senamrobik. Menggunting gambar manusia beranggota lengkap daripada kertas majalah dan menampalnya secara bertindih-tindih di atas kertas lukisan untuk menghasilkan montaj.4) Menyatakan perasaan terhadap muzik yang didengar. (PFK 1. (PFK 1. Muzik dan Pergerakan  Nyanyi lagu ‟Kalau Anda Gembira‟ Kalau anda gembira genggam jari. Kalau anda gembira genggam jari. (genggam jari 2 kali) Kalau anda gembira genggam jari.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk.melompat sambil menepuk tangan Kesihatan  Menggosok gigi dengan cara yang betul.1. Kreativiti (KTI 2.4.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).4.5) Menggunakan jari untuk mencubit.1.melompat setempat .7) Menggunakan jari untuk memicit. (KTI 2. Modul Bertema 154 .1.1.6) Menggunakan jari untuk menggentel.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 3. (PFK 1. (PFK1. (KTI 2.6) Menggerakkan anggota badan Melakar bentuk tapak tangan dan mewarnakannya. (KTI 2.1.  Mengikut arahan guru untuk membuat pergerakan berikut: .1.5) Menggosok gigi dengan cara yang betul. (PFK1.4) Menggunakan tangan untuk menguli.1.

7. tengah. masa dan tenaga.1. manis.4.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. (BM 3. mana ibu. (KTI 2.tap.  Modul Bertema 155 . satu jari.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.tap. Ku letakkan di pinggang.7) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik meggunakan alat seperti riben. (BM 3. (BM 2.5.1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. ( jari kanan ) Sini saya.4. sini saya. (KT 3. tali.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. tap. (BM 2. kelingking ) Menyanyi lagu. Tunjuk atas. Apa khabar hari ini. gelung rotan.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Sembunyi.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1. Ku rapatkan di sisi. sembunyi. Satu jari tap. Dan juga di bahu. (Tukar lirik dengan nama-nama jari yang lain: telunjuk. ‘Mana Ibu’ Mana ibu.Tap sambil membilang jari tangan dengan kiraan 1-5 secara menaik dan menurun. Satu jari tap. (genggam jari 2 kali) (Ulang dengan lain-lain perkataan)  Menyanyi lagu Jari. tunjuk bawah. (BM 2. ( Ulang lagi lagu ini dengan menggantikan nombor hingga 5 )  Menyanyi lagu.11. Apa khabar hari ini. tap. Tap Satu jari. ‘Anggota Badan’ Tangan ku di kepala.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Lagu: Jari Tap. Tap. Tap.

la. Menulis angka 1-5 satu persatu dengan betul di belakang kawan.la. Ku angkat tanganku. hidung.     Menyalin perkataan nama-nama bahagian badan di dalam lembaran kerja. Penerokaan  Melawat dan meneroka persekitaran sekolah menggunakan organ deria dan merekod hasil lawatan dalam borang merekod yang disediakan. Tepuk tangan gembira.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.la.la.la. Modul Bertema 156 . (BM 4. La.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Membaca buku tentang bahagian badan.  Menyanyi sambil membuat gerakan Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang fungsi organ deria dan menampal gambar organ deria seperti mata.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2.la. Bersoaljawab tentang alatan menggosok gigi.2. jemari ku menari. telinga dan lidah pada carta gambar wajah yang kosong.

Pendidikan Islam  Melihat dan mengenal anggota wuduk dengan menggunakan kad gambar.    Menyentuh dan menyebut anggota wuduk masing-masing.Sentuh telinga kiri Modul Bertema 157 .telinga dan muka. kuku. gigi. petik jari. hentak kaki dan ketuk meja. Melihat carta 7 langkah mencuci tangan yang betul Bersoaljawab tentang cara menjaga kebersihan tubuh badan yang lain seperti rambut. Permainan  Pertandingan siapa cepat dalam mengikut arahan guru untuk melakukan gerakan seperti berikut : Contoh: .Angkat tangan kanan .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Murid meneka bunyi yang dibuat oleh guru seperti bunyi tepuk tangan.

2) Menceritakan salasilah keluarga terdekat.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 2. „Sayang Keluarga‟. berbincang tentang sebabnya perlu menyayangi keluarga dan bagaimana menunjukkan sifat kasih sayang kepada ahli keluarga Membina buku skrap yang menunjukkan suasana atau situasi berkasih sayang di dalam ahli keluarga. Mewarnakan gambar yang menunjukkan sikap hormatkan ahli keluarga Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu.   Melukis gambar rumah dan menceritakan tentang rumah tersebut.2) Menyatakan dan menunjukkan taat 4 Diri Saya Keluarga Saya Seni Visual dan Kraf  Melengkapkan rajah salasilah keluarga terdekat dengan gambar sebenar. (PM 10. Membaca buku atau menonton video yang bertemakan keluarga.1. (KM 2.  Modul Bertema 158 . Pendidikan Moral (PM 7.2) Bercerita tentang rumah kediaman sendiri.2. keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan. rakan dan guru.5) Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga.1.1.1.3) Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga(ikut situasi keluarga). (PM 7. (KM 2.1.2) Bercerita tentang kebaikan ahli keluarga (PM 6.   Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga.1. Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang peranan dan tanggungjawab ahli keluarga.6) Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri. (PM 7.1.4) Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga.5) Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga. (PM 7.1.

    Modul Bertema 159 .7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. Mendengar cerita tentang akibat daripada bercakap bohong.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN dan hormat kepada ahli keluarga. (BM 3.11. (BM 2. Kreativiti (KTI 1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2.1.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus. Bercerita menggunakan kad situasi yang melibatkan ahli keluarga seperti bersalam dengan ibu bapa ketika hendak ke sekolah. (KTI 1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Bercerita tentang kebaikan setiap ahli keluarga terutamanya ibu dan bapa. Bersoaljawab tentang mengapa perlu sayang dan hormat kepada ahli keluarga. (BM 3. (BM 2. (BM 2.4.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. makan bersama-sama ahli keluarga dan lain-lain lagi.7. Main peranan tentang sesuatu situasi yang melibatkan ahli keluarga dan memerlukan watak yang bercakap benar.1.

4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan. apa yang dilakukan waktu pagi. bulat.(Contoh: jam 7 pagi. belakang. Modul Bertema 160 . dalam.petang dan malam. 5 Diri Saya Sekolah Saya Permainan  Permainan menggunakan waktu.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. segiempat tepat dan segiempat sama.6) Memerhati dan mengenal bentukbentuk di persekitaran (ST 11. (Isnin. (ST 2.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun (ST 11.1.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti.  Main peranan (cikgu-murid) secara berkumpulan. tengahari .1.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam. luar. atas. Sains dan Teknologi (ST 10.   Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang aktiviti rutin yang dilakukan di sekolah seharian. (ST 10.2.   Permainan mencari benda tersembunyi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.2) Mengecam bentuk segitiga.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang: depan. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok.1.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2. bawah. jam 12 tengah hari) (ST 10. Bermain blok secara berkumpulan dan bekerjasama menghasilkan binaan bangunan.1.1.1. Selasa) (ST 10. Bermain di taman permainan prasekolah Pertandingan mencuci pinggan dan cawan selepas makan.2.

kuning. Kreativiti (KTI 1. Menyebut nama guru.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA    CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2.6) Melukis rupa geometri iaitu segitiga. (ST 12. Bersoaljawab tentang peraturan di dalam kelas dan mengetahui peranan setiap murid. bujur. (ST 12. biru. Membuat giliran murid yang bertugas membantu menyediakan peralatan di meja makan. (KTI 1. lebih ringan).2.3.3) Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.2.5) Memerhati warna-warna di persekitaran dan mengenalpasti warna merah.1. Membaca buku cerita kisah teladan berkaitan dengan menepati masa ke sekolah.2) Membuat pelbagai binaan ( menggunakan bahan seperti blok.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.2.3. pasir ) mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya. Main peranan ketika ingin meminjam barang daripada kawan. Berbual tentang gambar mengenai        Modul Bertema 161 . putih. (ST 2. ungu. Melakonkan situasi datang dan pulang dari sekolah.coklat. (KTI 1. merah jambu. hijau. hitam.2. jingga. Mengenalpasti huruf vokal yang terdapat pada nama rakan. bulat. segiempat.2) Membandingkan berat objek (lebih berat. Bermain teka nama alatan yang terdapat di dalam kelas.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh (ST 2.1. Menyusun buku dan mengemas pusat pembelajaran. lebih nipis).

3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Penerokaan dan Lawatan  Mengecam warna-warna yang terdapat pada mural di sekitar sekolah .1.5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas. kantin. ketebalan dan berat barangan dalam kelas. Lawatan ke sekitar sekolah ( pejabat. (KM 4.4) Menyebut nama sekolah.1.    Membandingkan saiz. padang. bilik guru.4.  Menjaga kebersihan sekolah.5.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya. (BM 2.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2. (BM 2. Memperkenalkan lagu sekolah dan menyanyi dengan sebutan yang jelas. (KM 4. Melawat sekitar sekolah dan menyatakan dengan jelas nama / alamat sekolah secara lisan. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. rekod dalam bentuk lukisan.1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas. perpustakaan )   Muzik dan Pergerakan    Menyanyi lagu 7 hari seminggu.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai kecederaan murid di sekolah. Kemanusiaan (KM 4. Melawat dan membersihkan taman bunga Lawatan ke sekitar sekolah dan mengenalpasti bentuk-bentuk yang terdapat pada persekitaran. Nyanyian lagu ‟Selamat Pagi Cikgu‟ Modul Bertema 162 .9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.2.

(BM 4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Menggunting kertas manila menjadi bentuk bangunan sekolah.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1.7) Membilang secara menaik 1-10 dan menurun 10-1 Modul Bertema 163 . Sains dan Teknologi (ST 7. Membuat lipatan bentuk sekolah Membina pelbagai jenis bangunan yang berlainan saiz menggunakan kotak-kotak kecil. (BM 3. (BM 4. (BM 3.2.2.11.7.     6 Diri Saya Kawan Saya Seni dan Kraf  Memerhati rupa bentuk muka rakan dan melukisnya. Melakar peta kedudukan sekolah menggunakan krayon.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Seni dan Kraf  Membuat binaan bangunan menggunakan blok kayu    Mewarna gambar pemandangan sekolah dengan teliti dan kemas .2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Sambung titiik-titik lakaran gambar bangunan sekolah. Melukis bentuk-bentuk geometri dan menggabungkannya menjadi sebuah bangunan.

Memulangkan barang selepas meminjam.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan.5) Bertanya dengan penuh keyakinan. kening.  Memerhati dan menamakan bahagian tubuh badan rakan seperti lidah. pipi.6) Menghormati hak orang lain seperti: a.1.4) Bergaul mesra dan tolong menolong Perkembangan Sosioemosi (PSE 2.2. Kemanusiaan (KM 3.1. dahi. contohnya rakan yang mengalami kecederaan. bahu. Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab dengan rakan-rakan secara berkumpulan untuk mengetahui latar belakang mereka.3) Menyatakan faedah berkawan. (KM 5.1.1. Berbincang dengan rakan secara sopan dan menghormati pendapat orang lain semasa membuat perancangan membersihkan kelas/gotong royong. (ST 2.3. (PSE 3.  Berbual berdasarkan gambar situasi menolong rakan yang di dalam kesusahan. (PSE 3. dan sebagainya. b.2) Bercerita tentang rakan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2. dagu. siku. bentuk muka dan ketinggian rakan dan menceritakan perbezaan itu. (ST 3.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain.  Modul Bertema 164 .1. (KM 5.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek-objek yang diperhatikan.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain.1. Membuat boneka kawan Muzik dan Pergerakan  Menyanyi sambil membuat pergerakan dalam kumpulan ( lagu kawan saya ) Penerokaaan  Memerhati perbezaan rambut. bibir.1.

2. (KTI 1. (KTI 1.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa manjalankan aktiviti kumpulan.2. Memasak  Mari memasak : pertandingan menyediakan hidangan bersama rakan untuk minuman petang.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN c.10) Menyanyi dengan sebutan yang jelas (KTI 2. Permainan  Mencari rakan berdasarkan kad nama bergambar. (PM 14.13) Menyanyi dengan gerakan.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.1. Modul Bertema 165 . Membaca buku tentang kawan.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif.2) Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu. (PM 14.1. Pendidikan Moral (PM 14. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam. (KTI 2.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.2.2. Kreativiti (KTI 1.1) Saling berkongsi dalam mengguna kan barang dan peralatan di dalam kelas.

(BM 3. (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.4. Modul Bertema 166 .1. (BM 2.5. (BM 3.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.7.1.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 2. 7 Diri Saya Jiran Saya Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang jiran.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 4.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.3) Menyatakan faedah berkawan.11. Kemanusiaan (KM 5.2. (BM 4.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.

5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain.2) Menyatakan kaum di Malaysia.  Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan jiran.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA      CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 5. c. (KM 5. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain. Melafazkan pantun empat kerat berkaitan jiran. Perkembangan Sosioemosi (PSE 3.1.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat.6) Menghormati hak orang lain seperti: a. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam. (PSE 3. Kuiz meneka pekerjaan jiran berpandukan lakonan secara berkumpulan. kenduri. Pendidikan Moral (PM 14.1.2. Seni dan Kraf  Melukis gambar tentang jiran.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa manjalankan aktiviti kumpulan. Melakonkan watak jiran pelbagai kaum dalam situasi gotong royong. Membina carta jiran mengikut kaum di persekitaran. menziarahi jiran yang sakit dengan bimbingan guru. Memulangkan barang selepas meminjam. Lakonan / simulasi tentang aktiviti yang dilakukan bersama jiran.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Mendengar cerita berkaitan dengan jiran dan menceritakan semula cerita tersebut.2) Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu.1. (PM 14.2.1. (KM 5.2. b. Modul Bertema 167 .4) Bergaul mesra dan tolong menolong. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.

7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.11. Modul Bertema 168 . (BM 2.4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. (BM 4.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.5.7. Kreativiti (KTI 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (KTI 1.1. (BM 3. (BM 3.13) Menyanyi dengan gerakan.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.2.

1.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 3.8) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri. (PFK 4.6) Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri. (PFK 4.1. (PFK 4.2.1. (PFK 4. berus gigi. (PFK 4. (PFK 4. Membincangkan cara bagaimana untuk mengelakkan penyakit seperti menutup mulut apabila bersin atau batuk.9) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan.1. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi sambil membuat aksi bagaimana cara membersih peralatan peribadi. (PFK 4. (PFK 3. Modul Bertema 169 .1.2) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit seperti menutup mulut bila bersin dan batuk. Bahasa dan Komunikasi  Menyambung cerita bagaimana menjaga kebersihan barangan sendiri seperti sapu tangan.8) Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki.1. sesuai dan kemas.   Melakonkan cara membersihkan pakaian dan peralatan dalam situasi yang sebenar. 8 Diri Saya Kebersihan Seni dan Kraf  Menyusun kad gambar cara membersih pakaian mengikut urutan dan melekatkannya atas kertas manila untuk dijadikan satu poster.1. sikat.4) Menjaga kebersihan pakaian.7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan.1.

6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2.1. Modul Bertema 170 .1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2.11.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 2.13) Menyanyi dengan gerakan.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2. (BM 3. (BM 4.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Kreativiti (KTI 2. (BM 3.4. (BM 2.1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.5.7. (BM 4.1.

(PFK 5. kecederaan atau penderaan. nama prasekolah.9) Menyatakan cara menghindari sumber.2. Cadangkan tindakan yang perlu diambil. (PFK 5. Membuat lakonan rakan yang cedera akibat terjatuh semasa bermain. lokasi tempat tinggal (alamat) dan nombor telefon keluarga secara bergilir-gilir.  Menjalankan simulasi keadaan kebakaran di sekolah dan tindakan yang harus dilakukan. Menunjukkan pelbagai gambar yang berkaitan dan minta murid mengasingkan  Modul Bertema 171 . lari dan memberitahu orang dewasa.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. alatan permainan    Lakonan secara berkumpulan pelbagai situasi yang bahaya.2. tempat dan situasi yang membahayakan seperti: a. benda tajam c.7) Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan.8) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat.10) Menjaga keselamatan diri. 9 Diri Saya Keselamatan Diri Bahasa dan Komunikasi  Murid menyebut nama sendiri. taman permainan. nama prasekolah.2. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 5.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1. lokasi tempat tinggal (alamat) dan nombor telefon keluarga.5) Menyebut nama sendiri. (PFK 5. (PFK 5. alatan elektrik b.2. Menonton cerita teladan yang berkaitan dengan menjaga keselamatan diri semasa di rumah. nama ibubapa. (PFK 5. minta murid memberi pandangan.6) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit. nama ibubapa.2.2.

Bersoaljawab tentang kemalangan yang sering berlaku di rumah.3) Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a.7) Mengamalkan sikap asertif bila menghadapi situasi yang tidak selamat. (PFK 5.   Simulasi keadaan kebakaran dan anggota penyelamat menjalankan tugas.3. (PFK 5.1. masuk hospital ) Menyatakan kepentingan menjaga bahagian sulit badan kita dan batasbatasnya antara lelaki dan perempuan Berbincang dengan murid tentang bahaya mengikut orang yang tidak dikenali dan cara mengelak daripada di dekati orang yang tidak dikenali. (PFK 5. Menyusun gambar mengikut urutan peristiwa dan menceritakan peristiwa itu (Contohnya: bermain di tepi jalan raya. banjir.8) Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali.6) Mengenal dan menceritakan tentang contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat. Membimbing murid membaca keratan akhbar berkaitan isu-isu keselamatan      Modul Bertema 172 . tempat awam (PFK 5. sekolah dan taman permainan. (PFK 5. Mengumpul pelbagai gambar berkaitan situasi yang membahayakan diri dan membuat buku skrap mengikut kategori.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang merbahaya.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN d. berlaku kemalangan.3.3.2.1.4) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai licin.3. tempat sunyi f. benda / bahan yang bahaya dan tidak bahaya. tempat awam (PFK 5. (PFK 5.5) Mengenal anggota sulit. taman permainan d. melintas jalan raya e. sekolah c. rumah b.

Kreativiti (KTI 1.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. (BM 2.1.2.5) Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (KT 3.1. kemalangan dan bencana alam ). jalan raya.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN kebakaran. Bawa murid ke dapur dan tunjuk cara  Modul Bertema 173 ..3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2. (KTI 1.1) Menceritakan perkara yang Amali  Mop lantai bilik air yang licin secara berkumpulan.6) Berlakon dengan menggunakan props.1.1.5) Main peranan mengikut imaginasi.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.2. ( kes penculikan.1. (PFK 5.  Menggunakan gunting dengan cara yang betul dalam aktiviti dengan bimbingan guru.4.lantai licin  Sila berbaris   (KT 3. Cop simbol atau perkataan pada baju. penderaan.T ( Contoh: „berhati-hati di jalan raya’ ) Membuat kad besar tentang panduan keselamatan dan lekat di bahagian kelas  Mari bermain dengan selamat  Utamakan keselamatan  Awas. Seni dan Kraf  Mewarna gambar pelbagai situasi berkaitan keselamatan  Membuat poster cegah kemalangan secara berkumpulan dan pamerkan di luar kelas.

 Menyanyi tanpa muzik lagu yang berkaitan dengan keselamatan 10 Diri Saya Rumah Saya Penerokaan  Pertandingan mencari bentuk-bentuk yang terdapat di persekitaran dan menghasilkan gambar rumah daripada bentuk-bentuk itu. yang betul menghulur gunting.   Mengelas pelbagai rumah mengikut ciri seperti saiz. dalam. (BM 4. bulat. (BM 3. luar.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4. Sains Teknologi (ST 2.2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2. Bawa murid ke taman permainan dan tunjukkan bahaya yang akan terjadi jika tidak mengambil langkah-langkah keselamatan. pisau atau benda lain yang tajam.1.6) Memerhati dan mengenal bentukbentuk di persekitaran.1.5. atas.11.  Muzik dan Pergerakan  Menyanyi dan melakukan pergerakan berdasarkan lagu yang berkaitan dengan keselamatan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.2. Merekabentuk pelbagai binaan bangunan.2) Mengecam bentuk segitiga. (ST 11. warna. bentuk. bawa. Modul Bertema 174 .7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.  Menunjukkan kepada murid contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat menggunakan anak patung.7. (BM 3. belakang. (ST 11.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang: depan.

nipis. segiempat.3.2. pendek.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz: besar. .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN segi empat tepat dan segi empat sama. bujur. (KTI 1.6) Melukis rupa geometrik iaitu segitiga.2) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri (menggunakan bahan seperti blok.ru + mah. . segiempat.bentuk geometrik iaitu segitiga.1.3. bulat.tebal.3) Berbual menggunakan ayat yang Modul Bertema 175 .   Bahasa dan Komunikasi  Murid bercerita tentang rumah mereka.  Pertandingan membuat binaan rumah menggunakan blok atau bahan lain.1.te + res. Seni dan Kraf  Menghasilkan gambar rumah menggunakan bentuk. Bahasa (BM 2. bulat.2. tinggi.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (ST 12.  Melukis dan mewarnakan gambar ‟Rumah Idaman Saya‟ dan menceritakan tentang rumah idaman ini.  Pertandingan memadan suku kata untuk membentuk perkataan yang berkaitan dengan rumah. (ST 12. . kecil. Membuat origamui ‟Rumah Idaman Saya‟ Murid membuat buku skrap tentang bahagian-bahagian rumah (Contohnya: bilik tetamu. bilik air. (KTI 1. pasir) dan menceritakan pembinaannya.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh Kreativiti (KTI 1. panjang.pa + pan.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. taman) (ST 2. dapur. bilik tidur.2.rendah. bujur.

11. (BM 3.Rumah teres .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN mudah dengan sebutan yang betul.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 3.1.Rumah banglo .2.Rumah panjang 11 Diri Saya Emosi Diri Bahasa dan Komunikasi  Meneka aksi perasaan yang dilakukan oleh guru  Meneka aksi perasaan yang tunjukkan oleh Perkembangan Sosioemosi (PSE 1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.Rumah papan .4.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.7.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah Modul Bertema 176 .Rumah pangsa . Pertandingan memadan gambar dan perkataan .5.2. (BM 4. (BM 2. (BM 4. (BM 2. (BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2.

8) Mengenal elemen muzik:  kuat – lembut  cepat – lambat  tinggi – rendah  panjang – pendek  sedih – gembira . alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. (KTI 1.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira.bersemangat (KTI 2. lukisan dan tingkah laku. sedih.4. Seni dan Kraf  Membuat boneka mudah dan gunakan boneka untuk menunjukkan emosi.3. guru melalui kad gambar  Menggambarkan aksi perasaan gembira dan sedih  Menyatakan perkara yang boleh menimbulkan perasaan gembira.  Mendengar cerita berkaitan dengan emosi diri. Modul Bertema 177 . sedih.1. (PSE 1.9) Mengenal elemen dan alat muzik(had kepada gendang. takut dan marah.  Menyebut perkataan yang lahir dari perasaan gembira. takut dan marah Kreativiti (KTI 1. (KTI 1. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu yang berkaitan dengan emosi.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.2. (KTI 2. sedih.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. takut marah.4.

(BM 3.10) Bercerita(talk about) tentang muzik yang diperdengarkan.7. (BM 2.4. (KTI 2. Modul Bertema 178 . (BM 4.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.4. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 2.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.5.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1.1. (BM 2.11.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.

Modul Bertema 179 .3.1.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1. pahit. masin.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4. . 12 Alam Bahan Makanan Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab berdasarkan gambar tentang makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. (ST 2.makan tengahari . Sains dan Teknologi (ST 2.3.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. sabun. Main peranan aktiviti menjual dan membeli makanan.3.sarapan pagi .makan malam  Mengadakan simulasi jual beli makanan di mana murid belajar mengecam duit yang berlainan nilai dan memberi jumlah wang yang betul.2.  Berbual tentang jenis makanan yang sesuai mengikut waktu makan.    Bersoaljawab berdasarkan carta piramid makanan.1.6) Mengumpulkan objek-objek mengikut bau. contoh manis.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib/urutan. masam.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan. (ST 9. (ST 2.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 3.5) Mengasingkan makanan mengikut rasa. tawar. daun pandan). (ST 9. ikan kering. (Contoh objek: belacan.7) Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi Berbual tentang makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi. (ST 9.1.

4) Mengenal makanan yang rosak dan basi.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 3.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1. cucur udang. (PFK 1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.2. (BM 2. (KM 7.3) Mencuba cara makan pelbagai kaum Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (PFK 3. jemput-jemput pisang. (BM 2.6.6. lempeng pisang.14) Menyurih menggunakan templet atau objek. cucur udang. jemput-jemput pisang.3) Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. (tidak perlu buat semua)  Mencuba cara makan pelbagai kaum di Malaysia Seni dan Kraf  Menyediakan duit kertas untuk tujuan simulasi jual beli makanan. (PFK 3.2) Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde.2.1. Penerokaan  Mengasingkan makanan mengikut rasa. popiah. dumpling.  Modul Bertema 180 .   Meneka makanan berdasarkan bau atau rasa Mengenal makanan yang rosak dan basi. Memasak  Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde. lempeng pisang. Menghiaskan gerai makanan untuk tujuan simulasi jual beli makanan. popiah.5) Menyatakan jenis makanan yang sesuai mengikut waktu makan. dumpling.  Menyurih duit syiling untuk menghasilkan duit kertas untuk tujuan simulasi jual beli makanan. Kemanusiaan (KM 7.2.4.

Memerhatikan perubahan air kepada wap air bila air mendidih.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2. (BM 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Memerhati proses perubahan keadaan ais kepada air dan wap air. (BM 3.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas.7. air objek tenggelam dan Sains dan Teknologi (ST 4.2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1. 13 Alam Bahan Air Penerokaan  Meletakkan ais dalam gelas dan memerhatikan perubahan keadaan daripada ais kepada air dan wap air. (BM 4.4. Memerhatikan timbul. (ST 2.11.1. (ST 4. Menuang bentuk. (contoh aktiviti: objek mana yang akan tenggelam dan timbul.1) Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul.5. bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat)    dalam bekas pelbagai Modul Bertema 181 .6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2. (BM 4.

gelas.1.3) Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air.5. Sukaneka pertandingan menuang air ke dalam botol. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 1.  Seni dan Kraf  Melukis menggunakan warna dan air.8) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu yang berkaitan dengan air Modul Bertema 182 . Mencuci sapu tangan menggunakan air. Memasak  Membantu merah.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan (ST 4.1. Meletakkan bahan seperti kertas dan plastik dalam air untuk melihat sama ada ia serap air atau tidak.1. kepingan plastik tidak menyerap air).2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian seperti:  Bagaimana mengeringkan baju yang basah  membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya (ST 2.1.4) Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air (Contoh: kapas menyerap air. cawan. pasir tidak larut dalam air) (ST 4.2. (ST 2. Mencampurkan air kepada bahan seperti garam.  Membuat kapal kertas dan membuat pertandingan perlumbaan kapal kertas.12) Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk seperti botol. kertas meyerap air. gula dan pasir untuk memerhatikan sama ada ia larut dalam air. menyediakan sup kacang Bahasa dan Komunikasi  Membaca buku yang berkaitan dengan air.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA    CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2.

2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kreativiti (KTI 1.1. Membuat pergerakan badan seperti air sungai mengalir. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya. (BM 2. ombak.1. masa dan tenaga.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan.1. (BM 2.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (KTI 2.1. (KTI 1. Modul Bertema 183 .4. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (KT 3.1.1.13) Menyanyi dengan gerakan.5. (KTI 1. air terjun.

2. (BM 4. panjang.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. Membanding beza pasir sungai dan pasir laut dari aspek tekstur dan warna.1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (ST 2.2. kecil.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (ST 2.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek-objek yang diperhatikan (Contoh objek-objek: butang yang berlainan corak.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. pasir basah dan pasir kering.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Sains dan Teknologi (ST 2. rendah. pendek tinggi. 14 Alam Bahan Pasir Penerokaan  Menimbang pasir menggunakan alat penimbang      Bermain pasir dan membuat istana pasir Membentuk pasir menjadi bentuk-bentuk tertentu dengan acuan.1. batu dan pasir). nipis. (BM 3.5. Mengasingkan pasir dan batu melalui proses penapisan Mengasingkan air dan pasir melalui proses penurasan.7. pasir dan lumpur.11.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian seperti :  Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir Modul Bertema 184 .7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz besar. tebal. (BM 4.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 4.1.7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh: pasir kering dengan pasir basah; permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar). Pendidikan Moral (PM 12.1.1) Menjayakan aktiviti secara berkumpulan. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 4.1.4) Menjaga kebersihan pakaian. (PFK 4.1.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan. (PFK 4.1. 6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. Kreativiti (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.

   

Membasuh peralatan yang digunakan dengan betul selepas bermain pasir. Meramas pasir Membanding beza antara pasir kering dan basah. Mengisi pasir di dalam beg plastik mengikut ukuran bukan piawai (Contoh: satu beg pasir bersamaan 3 cawan pasir dan mengira jumlah beg pasir).

Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang tempat dimana pasir boleh dijumpai.    Berbincang tentang kejadian pasir Bercerita tentang kegunaan pasir Mencari perkataan nama tempat yang berkaitan dengan pasir: Pasir Panjang, Ujong Pasir. Membuat buku skrap tentang jenis-jenis pasir. Menulis huruf atau perkataan di atas pasir

 

Modul Bertema

185

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1.2.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. (KIT 2.3.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi. (KTI 2.3.4) Memainkan alat improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian. (KTI 2.3.5) Menghasilkan bunyi untuk memberi kesan kepada situasi (contoh: cerita, puisi). Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.

Seni dan kraf  Membuat kolaj menggunakan pasir halus     Membuat kolum daripada pasir berwarna Membuat jam masa daripada botol. Menggunting kertas pasir menjadi pelbagai bentuk. Menghias cawan dengan pasir berwarna dan daun kering.

Muzik dan Pergerakan  Menghasilkan marakas daripada botol dan pasir dan menggunanya untuk mengiringi nyanyian.  Menyanyi dan membuat pergerakan kreatif lagu “Sungai”

Permainan  Pertandingan mengisi pasir ke dalam botol.

Modul Bertema

186

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

15

Alam Bahan

Pakaian dan Aksesori

Penerokaan  Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama.   Permainan menguntai butang / manik mengikut warna. Mengasingkan objek dan membuat perbandingan.

Sains dan Teknologi (ST 2.1.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek yang diperhatikan (Contoh: pelbagai jenis butang). (ST 6.2.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak, lebih atau kurang. (ST 2.3.4) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: Saiz (besar dan kecil, panjang dan pendek) Tekstur (licin dan kasar) Berat (berat dan ringan) Jumlah (banyak dan sedikit) (ST 2.3.5) Mengumpulkan objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama: a. Warna dan bentuk b. Saiz dan bentuk

Seni dan Kraf  Membuat kolaj berdasarkan satu ciri.    Membuat lipatan baju mengikut saiz. Merekacipta gelang atau rantai. Menggunting dan menampal untuk

Modul Bertema

187

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN c. Warna dan saiz (Contoh: segitiga hijau, bulat kecil) (ST 6.1.1) Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut, sarung tangan. (ST 6.1.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring, kasut dengan sarung kaki. (ST 6.1.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama. (matching equal and unequal groups) (ST 6.4.3) Mengecam corak berulang di persekitaran. (ST 6.4.4) Melengkapkan corak berulang yang diberi. (ST 6.4.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya. (ST 9.1.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 9.1.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib.

 

menghasilkan satu bentuk yang bermakna. Melipat pelbagai jenis pakaian . Melipat menghasilkan pelbagai bentuk .

Bahasa dan Komunikasi  Memadankan objek secara berpasangan seperti kasut,sarung tangan.     Menjalankan aktiviti jual beli dan membuat simulasi tukar duit. Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia berdasarkan kad gambar. Menonton pertunjukkan fesyen pakaian melalui audio visual. Memadan pakaian mengikut kaum.

Permainan  Permainan mencari pasangan mengikut arahan. a. Pakaian sama jenis b. Pakaian tidak sama jenis   Pertandingan memakai pakaian Permainan siapa paling cepat menyarung

Modul Bertema

188

3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli.1. baju.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 9. (PFK 1. Pertandingan memakai tali pinggang dengan cara yang betul dan kemas. (PFK 1.14) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek sarung kaki dan sarung tangan. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 1.2.2.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk (PFK 1.9) Menggunakan tangan untuk menzip seluar.1.8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup.11) Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali Modul Bertema 189 .   Menguntai menggunakan pelbagai jenis manik dan tali.7) Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbinga. beg (PFK 1.2.10) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan (PFK 1.2.2. butang cangkuk (PFK 1.

1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.4. (BM 2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. Bahasa (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Kemanusiaan (KM 7.2. (KTI 1.13) Memakai tali pinggang dengan bimbingan.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. Modul Bertema 190 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 1. (BM 2.2) Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia.5. Kreativiti (KTI 1.2.1.2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 2.

2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2.2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga nilai 10.kulit dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini. Sains dan Teknologi (ST 2. (BM 4.3. Projek membina rakit daripada straw dengan menggunakan peralatan yang sesuai.telinga.7. tapak kaki.3) Membandingkan dan mengumpulkan objek mengikut satu ciri a. saiz. (BM 3. Pertandingan mengelaskan peralatan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.2.  Menguji sama ada peralatan (contohnya bola) tenggelam atau timbul di air.3) Mengenalpasti organ deria.2.mata.hidung. (BM 4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.tapak kaki dan batang straw. (besar dan kecil.lidah.4) Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai seperti jengkal. (ST 3. 16 Alam Bahan Peralatan Penerokaan  Aktiviti mengukur panjang dan tinggi objek dengan menggunakan ukuran seperti jengkal. (ST 2.panjang dan pendek)   Modul Bertema 191 .  Mengumpulkan peralatan mengikut fungsinya.1. buku. straw.11. (ST 8.

Muzik dan Pergerakan  Murid menyanyikan lagu berkaitan dengan peralatan. labu. berat (berat dan ringan) (ST 2.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring. lebih atau kurang. tidak sama.3. tampi Modul Bertema 192 .membersihkan air yang kotor menggunakan pasir (ST 6.  Mengesan objek yang boleh tertarik pada magnet. tekstur.5. (ST 6.2.melipat kertas untuk membuat replika peralatan. (ST 2.(licin dan kasar) c.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. bubu.  Aktiviti origami .1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang dibuat dengan bimbingan. kasut dengan sarung kaki. .4. Seni dan Kraf  Mewarnakan gambar peralatan. Bahasa dan Komunikasi  Membuat buku skrap tentang peralatan-peralatan tradisional seperti nyiru.membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya . (ST 2.  Aktiviti membersihakan peralatan yang telah digunakan. sama b.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN b. Aktiviti demonstrasi  Aktiviti tunjuk cara untuk mengendalikan alatan yang merbahaya seperti pisau dan gunting.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas (ST 6.mengeringkan baju yang basah .1.1.2) Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah harian seperti.

1.1) Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 1. (ST 9.1.1. (ST 4.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang bahaya (PFK 4.6) Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain.1.2.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan.2.1. Modul Bertema 193 .1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 9.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 4.5) Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek. (PFK 1.13) Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol (PFK 5.1. (ST 9.

5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. (KM 7.2) Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif Kreativiti (KTI 1.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik. (KM 4.3.jemput-jemput pisang. (KTI 1.lempeng pisang.popiah.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.dumpling.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas – meletakkan barangan di tempat asal.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 7.2) Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri (PSE 3. (KTI 2.5. cucur udang. Perkembangan Sosio emosi (PSE 2. Modul Bertema 194 .1.2.1.6.1.1.

(BM 3.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Modul Bertema 195 .5.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.7.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 3. (BM 2.11. (BM 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 4.4. (BM 2. (BM 2.2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1.1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.

3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 2. (BM 2.4. 17 Dunia Teknologi Pengangkutan Penerokaan  Mengasingkan kad gambar kenderaan di darat. (BM 2. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 5.1. Bersoaljawab tentang tayangan video tersebut. tempat dan situasi yang membahayakan seperti melintas jalan raya Kreativiti (KT 3.1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.kenderaan bertayar dua .2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.6) Berlakon dengan menggunakan props.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. di air dan di udara.8) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan. (BM 2.3. Modul Bertema 196 .5.kenderaan bertayar empat .9) Menyatakan cara menghindari sumber.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Bahasa dan Komunikasi  Menghasilkan buku skrap berikut: . Melakonkan semula dengan yang telah ditonton dalam tayangan video keselamatan di jalan raya.kenderaan tidak bertayar    Menonton tayangan video tentang caracara yang betul untuk melintas jalan raya.

3.2.2) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti :  Tempat pembuangan sampah  Tanda lalulintas  Tempat untuk orang cacat Sains dan Teknologi (ST 12. pasir) mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya. (ST 12.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 4.7.2. (BM 3. Lakonan membeli setem dan mengepos surat di pejabat pos. 18 Dunia Teknologi Kemudahan Awam Komunikasi  Mengecam dan membezakan tandas lelaki dan perempuan.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.3. Modul Bertema 197 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. Kemanusiaan (KM 8. Menamakan jenis-jenis kemudahan awam yang diketahui.1) Membina satu lingkungan yang lengkap.2) Membuat pelbagai binaan (menggunakan bahan seperti blok. Bercerita semula cerita yang didengar berkaitan dengan penggunaan kemudahan awam.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.     simbol Menamakan simbol-simbol yang terdapat pada jalan raya dengan bimbingan guru.11. (BM 4.

1.1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.13) Menyanyi dengan gerakan. (KTI 2.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh. (KTI 2.1. Melukis dan melabel kemudahan awam yang terdapat di sekitar sekolah seperti pondok telefon dan perhentian bas.2. Membuat model pondok bas menggunakan set binaan pasang  Modul Bertema 198 .     Membina menara daripada blok / kotak. Membuat telefon daripada cawan kertas dan tali tangsi. (BM 2. (KTI 1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. Membuat buku skrap tentang simbolsilmbol kemudahan awam di kawasan persekitaran.   Seni dan Kraf  Membina model pelbagai replika kemudahan awam daripada doh.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Simulasi di stesyen bas: cara membeli tiket berbaris menaiki dan turun bas.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 12.3. Menyusun lidi / kayu kecil membentuk satu lingkungan dan membilang.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.4. Kreativiti (KT 3. Lakonan orang melakukan vandalisme pada perhentian bas dan cara mengatasinya. (KTI 1. (BM 2.6) Berlakon dengan menggunakan props.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.

7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.    Muzik dan Pergerakan  Nyanyian lagu ”Telefon Berbunyi”   Pergerakan kreatif mengikut lagu. (BM 3.5. 19 Dunia Teknologi Pembinaan (construcktion) Penerokaan  Membina jambatan atau bangunan menggunakan blok dan menceritakan cara pembinaannya.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2. (BM 4. siap/lego  Mencari pelbagai gambar kemudahan awam di dalam akhbar dan gunting bagi membuat poster/montaj Bermain doh dan membentuk objek yang berkaitan dengan kemudahan awam Cop gambar pondok telefon.2. gunting dan tampal mengikut nombor yang 1-10 Membina model bas sekolah dan membilang tingkap yang terdapat pada bas tersebut. (BM 4.1.1) Membina penghubung antara dua objek / binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih. Modul Bertema 199 .7. (BM 3.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.11. Sains dan Teknologi (ST 12.2. Membuat pergerakan kreatif menggunakan muzik rancak yang bersesuaian.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 12. (ST 11.1) Membina satu lingkungan yang lengkap.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.3. (ST 12. (BM 2.2.1.11.2. (BM 2.  Membaca buku berkenaan dengan pembinaan.2) Membuat pelbagai binaan (menggunakan bahan seperti blok.1. Memerhatikan lingkungan yang dibina oleh guru kemudian membina lingkungan menggunakan pelbagai bahan dan menceritakan pembinaan tersebut. (BM 3.3.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.pasir mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya.4.   Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang karya pembinaan sendiri.3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah. Modul Bertema 200 .4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Membina menara menggunakan bahan terbuang seperti botol plastik. Membina istana pasir dan mencerita tentang cara pembinaannya. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat/kukuh. (ST 12.

4. itik-kolam.5) Mengecam tempat tinggal haiwan. katak-air dan darat. Penerokaan  Meneka dan mengecam tempat tinggal (habitat) haiwan dengan betul. (Contoh:kucing-rumah. (KTI 1. lebih atau kurang.haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan) (ST 6.4.7) Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya:haiwan yang makan daging. ayam-reban.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. Mengelas haiwan berdasarkan bilangan kaki menggunakan kad gambar. Seni dan Kraf  Mewarna gambar haiwan Modul Bertema 201 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3.13) Menyanyi dengan gerakan. (ST 3.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak. kerbau-sawah.2.4. (ST 3. Kreativiti (KTI 2. 20 Alam Hidupan Haiwan Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang jenis ikan mengikut saiz dan warna melalui pemerhatian.4. Permainan memadankan gambar haiwan dengan makanan utamanya. lembu-padang. burung-pokok) (ST 3. Mengasingkan gambar haiwan mengikut habitatnya.   Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu dengan pergerakan badan.1.    Memadankan haiwan dengan tempat tinggal.4) Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan. ikan-air.6) Mengumpulkan haiwan mengikut habitatnya. Membanding beza dan mengelaskan gambar haiwan mengikut makanan utamanya.1.

(BM 3.2.11.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.5. (BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 4.7. (BM 2. (BM 2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.4.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Modul Bertema 202 .1. (BM 3.

9) Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak 21 Alam Hidupan Tumbuhtumbuhan Penerokaan  Menyusun daun mengikut seriasi kecil – besar. Menyusun pelbagai jenis sayuran di sudut main peranan berdasarkan dua kumpulan : sayuran berdaun dan berbiji.3. menggunakan kanta pembesar. warna b. tekstur d.     Modul Bertema 203 .6) Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut: a. (ST 3. Melawat taman bunga dan memerhatikan pelbagai jenis bunga yang berlainan warna dan saiz. berbiji (ST 3.3.3. urat daun (ST 3. saiz c. Projek menanam bawang atau kucai dan lihat perubahan pertumbuhannya.8) Memerhati dan mengumpulkan buah-buahan yang biasa dijumpai mengikut warna dan berbiji. saiz (Nota: Perekodan boleh dibuat melalui lukisan dan bukan menggunakan bunga yang sebenar) (ST 3. warna daun b.5) Memerhati dan mengumpulkan daun daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut: a.3. bentuk e. Mengasingkan pelbagai bijirin mengikut rupanya.3. pendek– panjang      Menyusun daun mengikut bentuk Mengumpulkan daun mengikut warna Membezakan tekstur daun Memerhatikan urat daun. warna b.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3. Menanam biji kacang hijau di atas tisu basah dan rekodkan perkembangan pertumbuhannya menggunakan jadual.7) Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut: a.

7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.     Seni dan Kraf  Membuat penanda buku daripada bunga yang dikeringkan.buahbuahan yang dijual di pasar. Modul Bertema 204 . Mengenalpasti huruf vokal dalam perkataan buah-buahan dan sayursayuran yang biasa dijumpai. Kreavititi (KTI 1. Melakonkan watak penjual bunga dan pembeli berdasarkan lagu ( lagu Gadis dan Bunga) Main peranan ikut imaginasi ( apa jadi pada tumbuhan pada hari ribut ) Membaca buku berkaitan dengan tumbuhan.1. (KTI 1.2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.2.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus. (KTI 1. KTI 1.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya. (KTI 1. (KTI 1.2.2.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang tumbuh-tumbuhan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Melakonkan watak pesawah / pekebun bekerja.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.   Bersoaljawab tentang sayuran.1. (KTI 1.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.2.

Mewarna pelbagai gambar sayur-sayuran dan bunga. (BM 2.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik.1.5.6) Berlakon dengan menggunakan props. (KIT 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Membuat kolaj daripada daun yang dikeringkan dan ranting pokok.  „Ku tanam pokok bunga‟  „Bunga matahari‟  „Buah-buahan di Malaysia‟  „Tanya sama pokok‟  „Ke pasar minggu‟   Membuat pergerakan yang berkaitan dengan lagu yang dinyanyikan. Membuat montaj daripada gambar bunga.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Menari tarian canggung sambil membuat aksi menampi padi. (BM 2.1.7. (KT 3. Menganyam tikar daripada daun kelapa dengan bimbingan.1. Membuat rantai / kalungan bunga Membuat model buah durian daripada surat khabar dengan teknik tampalan .3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA       CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu dengan iringan muzik/perkusi.4. Modul Bertema 205 . (BM 3.5) Main peranan mengikut imaginasi. (KT 3.1.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi.

2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. jus hijau adalah campuran buah kiwi dan epal hijau)  Matematik  Membilang kelopak bunga.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. daun. bungabungaan.  Aktiviti meramas kelapa parut bagi menghasilkan santan dan membuat pengat labu dengan bimbingan.11. Mengumpulkan buah-buahan mengikut warna untuk dibuat jus (jus merah adalah campuran buah tembikai dan strawberi. Memasak  Memotong buah bagi menghasilkan rojak buah dengan bimbingan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 4. biji benih dan nyatakan nombor. (BM 4.2.  Mengenal nilai wang daripada aktiviti jual beli sayuran.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. Membuat marakas menggunakan kacang hijau ataupun kekacang lain.2. buah-buahan. Memadan gambar tumbuhan dengan nombor Menyelesaikan masalah operasi tambah   Modul Bertema 206 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN dan tolak menggunakan biji benih (bahan maujud).3. (KTI 2. murid digalakkan menceritakan semula perasaan mereka semasa berada di alam sekitar i itu dan juga menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan kutipan mereka daripada perkelahan tersebut. Aktiviti Luar  Berkelah di taman. air terjun. Menyusun buah/bunga/sayur mengikut saiz ( kecil.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).2. besar )  22 Alam Sekitar Sayangi Alam Sekitar Seni dan Kraf  Menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan buangan.6)Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula jadi seperti tidak mengotorkan alam sekitar. sungai atau hutan.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.1.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. pantai. Kreativiti (KTI 1. Modul Bertema 207 . Semasa perkelahan. (KTI 2. (KTI 1. guru meminta murid mengecam bunyi dalam alam sekitar dan menikmati keindahan alam. sederhana. Menimbang berat buah / sayur menggunakan alat penimbang digital / analog dan rekod dalam jadual.   Mengukur panjang sayuran dengan tali pengukur dan rekod dalam jadual. Selepas perkelahan itu.1.

daun pisang. masa dan tenaga.3) Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai bahan kegunaan manusia. (contoh: daun mengkuang.2) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air.1.3) Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan alam sekitar semula jadi. sungai. Modul Bertema 208 .2. Bahasa dan Komunikasi  Menonton video berkaitan dengan kepentingan air.4) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti:  Pertumbuhan dan pereputan pokok. udara. Kemanusiaan (KM 6.1. kelapa) (KM 6.1. contohnya pergerakan awan. satu perbincangan di adakan. udara. angin.4. taman.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KT 3. angin. hutan. (KTI 2. (KM 6. air terjun.  Perubahan cuaca (KM 6. matahari kepada hidupan di dunia.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang.2. matahari kepada hidupan di dunia.6) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. (KM 6. Contoh lagu: “Tanya Sama Pokok”  Membuat gerakan badan fenomena alam. Selepas tontonan. haiwan.2) Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air.1. ladang.

6) Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar.3. (KM 6.4.3. (KM 6. (BM 2.4) Menjauhi diri daripada tempattempat yang telah tercemar. (KM 6.3) Bercerita tentang kepentingan menjaga alam sekitar. (KM 6. (KM 6.3. (KM 6.3.3.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.5)Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia.8) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam (Contoh: bina taman).3.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Modul Bertema 209 .9) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 6.7) Menjalankan aktiviti kitar semula.3.1. (BM 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.

7.1. (BM 3. (ST 5. melakar dan mewarnakan awan pada keadaan cuaca yang berlainan. (BM 4. Merekod keadaan awan pada carta cuaca setiap hari. (BM 3.  Modul Bertema 210 .6) Membandingkan panjang bayangbayang setiap murid pada masa yang sama.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1.2. cuaca berangin dan hari hendak hujan.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2. Murid membuat perbandingan berhubung dengan bayang-bayang ini.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.  Memerhati awan.11. Sains dan Teknologi (ST 5.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1. (BM 4. 23 Alam Fizikal Cuaca Penerokaan  Aktiviti melakarkan bayang-bayang seorang murid atau tiang di luar bilik darjah pada waktu berbeza dalam sehari.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.5.5) Memerhati dan merekod bayangbayang objek pada waktu berbeza dalam sehari. cuaca mendung. (ST 5.2) Memerhati dan menceritakan awan pada cuaca yang berbeza seperti hari panas.

Memerhatikan pelangi dan melukis pelangi berdasarkan pemerhatian. (ST 2. Seni dan Kraf  Melukis gambar pelangi.memakai payung Hari panas . Aktiviti membuat pelangi dalam atau di luar kelas.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 5. (KTI 1.  Aktiviti kumpulan melukis satu poster berkenaan apa yang boleh dilakukan dalam cuaca yang berbeza. Contoh: Hari berangin .1. Modul Bertema 211 . (BM 2. (BM 2. bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat) (ST 5.bermain layang-layang Hari redup .4.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.1.4) Meneroka pembentukan pelangi. Bahasa dan Komunikasi  Membaca buku berkenaan cuaca.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.menjemur kain Kreativiti (KTI 2. Muzik dan Pergerakan  Menyanyikan lagu berkaitan awan cuaca dan pelangi. (contoh aktiviti: objek mana yang akan tenggelam dan timbul. pelangi.bermain bola/ beriadah Hari hujan .1.4.1. awan.2.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas.3) Membandingkan aktiviti yang dijalankan dalam cuaca yang berbeza.

7. KM 5. (BM 3. Kreativiti (KTI 1.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai Memasak  Membuat kuih raya.3.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.  Menghidang juadah hari raya Sambutan Hari Raya Modul Bertema 212 . Kemanusiaan KM 5.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.3.2 Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia. (BM 3.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. 24 Negara Saya Perayaan Hari Raya Aidil Fitri Bahasa dan Main Peranan  Main peranan bersalaman dengan ahli keluarga pada pagi hari raya.11.5. (KTI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.2.2.2. (BM 4.  Bercerita dan bersoaljawab tentang pengalaman semasa menyambut hari raya.2. (BM 4.3 Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.

(BM 3. (KTI 2. Melukis gambar suasana sambutan hari raya. (BM 2. Menganyam ketupat Menghasilkan sampul duit raya.1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.7.1. (BM 2.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.1. (KTI 1. Muzik dan Pergerakan  Nyanyian/karaoke lagu-lagu hari raya  Nyanyian beraksi hari raya dalam dua kumpulan besar berdasarkan lagu ‟goreng pisang‟ Modul Bertema 213 .2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.4. (KTI 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.5.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN aktiviti dengan bimbingan. Sambutan hari raya di dalam kelas prasekolah Tunjukcara solat sunat hari raya Seni dan Kraf  Membuat kad ucapan Hari Raya Aidil Fitri       Menghias kelas Melukis baju raya sendiri Mencantikkan baju raya dengan menggunakan pelbagai teknik.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.3.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).

Memadankan gambar tunggal utama sesuatu perayaan di Malaysia. Contoh :  Gawai Dayak ( menuai padi)  Pesta Keamatan (menuai padi)  Krismas ( Pokok Krismas)  Ponggal (Memasak Susu dalam periuk tanah dan tebu)  Hari Raya Qurban (penyembelihan haiwan seperti lembu.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2. Kreativiti (KTI 1.2. Modul Bertema 214 .1.   Membuat buku skrap tentang perayaanperayaan di Malaysia. kambing. (KTI 1.2.3.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).2 Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia. KM 5.11.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.3 Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.3.3. (KTI 2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. unta. (KTI 1.Ponggal . (BM 4. biri-biri.Gawai .2.Pesta Keamatan Bahasa dan Komunikasi  Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan. 25 Negara Saya Perayaan di Malaysia Contoh: .4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.Krismas . (BM 4.kerbau ) Kemanusiaan KM 5.Hari Raya Qurban .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.

(BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.2. (BM 2. (BM 2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.5.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.4.7. (BM 3.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.11.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Modul Bertema 215 .1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 4. (BM 3. (BM 4.

Seni dan Kraf  Membuat tanglung daripada kertas warna secara berkumpulan dan membuat Modul Bertema 216 .8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. (KTI 2. Kreativiti (KTI 1.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan (KM 7.3.1. (KM 5.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 5. (KTI 2.1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). angpau dan lain-lain.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia. Sambutan Tahun Baru Cina  Menyambut Tahun Baru Cina dalam kelas prasekolah Bahasa dan Komunikasi  Bercerita pengalaman berkunjung ke rumah rakan yang menyambut perayaan ini. Bersoaljawab tentang makanan istimewa pada Tahun Baru Cina. Melakonkan watak penari tarian naga melakukan persembahan . (KTI 1.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.2. 26 Negara Saya Perayaan Tahun Baru Cina Seni dan Kraf  Bergotong-royong menghias kelas dengan bahan yang berkaitan dengan sambutan Tahun Baru Cina seperti tanglung.2. (KTI 1.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.3. Mengeja perkataan tertentu yang terlibat dalam tema ini.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.2.     Bersoaljawab tentang haiwan yang menjadi lambang pada tahun tersebut.

1.5.  Memotong limau dengan bimbingan dan membuat jus.2. (BM 3.4.7. perarakan di sekitar sekolah. Mewarna gambar situasi sambutan Tahun Baru Cina.      Memasak  Mengenali makanan istimewa yang biasa dihidangkan semasa perayaan ini. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Membuat lipatan kertas membentuk sampul angpau.1.1. Menonton video berkaitan tarian singa dan bersoaljawab tentang tarian tersebut dari aspek muzik.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Menghias pokok limau dengan riben merah dan tanglung yang dihasilkan. (BM 3.1. (BM 2. Mencari gambar berkaitan sambutan Tahun Baru Cina di dalam akhbar atau majalah dan membuat buku skrap. (BM 4.5) Main peranan mengikut imaginasi. warna dan pergerakan. Membuat anyaman membentuk ikan dengan menggunakan sampul angpau.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (KT 3. Modul Bertema 217 .6) Berlakon dengan menggunakan props.  Membuat mini tanglung daripada sampul angpau. (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KT 3.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.11.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. pakaian. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.

(KM 5. Modul Bertema 218 . Melakukan pergerakan kreatif menggunakan muzik yang sesuai. Menyanyi lagu Selamat Tahun Baru Cina dengan bimbingan. Kemanusiaan (KM 5.  Sambutan Deepavali di kelas prasekolah.2. kuih) 27 Negara Saya Perayaan Deepavali Sambutan Deepavali  Lawatan ke rumah jiran yang merayakan perayaan Deepavali. Muzik dan Pergerakan  Mengecam pelbagai bunyi daripada CD yang dipasang ( bunyi mercun. bunyi gendang )  Bermain alat perkusi simbal yang menjadi alat penting dalam persembahan tarian singa.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.3.3. Menari tarian singa bersama iringan muzik dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.    Matematik  Membuat operasi tolak berdasarkan bahan maujud (limau .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kreativiti (KTI 1.5) Main peranan mengikut imaginasi. (KT 3.6) Berlakon dengan menggunakan props.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.1.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (KTI 2. Seni dan Kraf  Mewarna gambar perayaan Deepavali.1.1.3.1. (KTI 2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. (KTI 1. (KTI 1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan Deepavali. Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang pengalaman semasa menyambut perayaan Deepavali.  Bersoaljawab tentang bagaimana membantu rakan yang menyambut perayaan Deepavali. (KT 3.1. (BM 2. Modul Bertema 219 .  Mewarnakan kad perayaan Deepavali.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.

4. (KM 7.2.2.2.11. Suranggani. 28 Negara Saya Lagu dan Muzik Tradisional Muzik dan Pergerakan  Menyanyikan lagu kanak-kanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia. Kemanusiaan (KM 7.4) Mengenal alat muzik tradisional pelbagai kaum.3) Menyanyikan lagu kanak-kanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia (KM 7. (BM 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Aktiviti menari tarian tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum Modul Bertema 220 . (BM 4. (BM 3.5. (BM 3. (BM 2. Contoh lagu: Jongjong Inai.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.7.2. Pok amai amai.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.   Memainkan perkusi dengan iringan muzik tradisional.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.

2.5) Memainkan perkusi dengan beat yang konstan (constant beat). Kreativiti (KTI 3. (KTI 2.7) Memainkan perkusi dengan iringan muzik. bawang putih bawang merah) Akktiviti menonton CD cerita-cerita rakyat seperti Sang Kancil.2.7. Pak Pandir.2. (KM 7.8) Memainkan perkusi mengiringi  Modul Bertema 221 . Si Tanggang. (KTI 2. Pak Pandir. Contoh tarian: tarian joget. Contoh cerita: Sang kancil.8) Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan.4.3. tarian kipas.4) Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat-lembut).6) Memainkan perkusi mengikut tempo (laju-lambat) (KTI 2.2) Bermain permainan tradisional masyarakat pelbagai kaum masyarakat Malaysia.   Membuat buku skrap peralatan muzik tradisioanal.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN masyarakat Malaysia. si-tanggung. (KTI 2. Aktiviti mendengar cerita berdasarkan buku cerita. Bawang Putih Bawang Merah (KM 7. (KTI 2.2. (KTI 2.2) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di masyarakat Malaysia.11)Mengenali lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia.2. tarian kambadi Bahasa dan Komunikasi  Aktiviti bersoaljawab tentang pelbagai jenis peralatan muzik tradisional.1.

2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 4.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN muzik. (BM 3.7.2.1.1. (BM 4.2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 3.4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 2.11.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.5. (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan .7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Modul Bertema 222 .

bangunan-bangunan .3) Menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan.4.tempat-tempat pelancongan .1. (KM 8.Menara Berkembar Petronas .9) Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri.4. Bercerita tentang perkara-perkara yang telah menjadi kebanggaan negara: . 29 Negara Saya Kemerdekaan Negara Bahasa dan Komunikasi  Mendengar kisah tentang riwayat hidup Bapa Kemerdekaan iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan bersoaljawab mengenainya.1.1. (KM 8. Contoh mercu tanda negara adalah: .Jambatan Pulau Pinang Memadankan gambar mercu tanda dengan kad perkataan nama-namanya yang betul. (KM 8.8) Menyatakan nama negeri sendiri. (KM 8.2) Menamakan Bapa Kemerdekaan.1.tokoh-tokoh . (KM 8.12) Menyanyikan lagu kebangsaan.Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) .Putrajaya .Menara Kuala Lumpur .1.kereta nasional .Litar Formula 1 Sepang .13) Menyanyikan lagu negeri. (KM 8. (KM 8.   Modul Bertema 223 . (KM 8.   Bersoaljawab tentang negeri sendiri. (KM 8.pemimpin negara Melihat gambar mercu tanda negara dan bercerita tentangnya. (KM 8.11) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 8.4.1.10) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri.4) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.7) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dunia.1.14) Menamakan bunga kebangsaan Malaysia.

(KM 8. Menonton dokumentari tempat-tempat bersejarah di Malaysia dan bersoaljawab mengenainya.2. Bercerita tentang tempat-tempat bersejarah di Malaysia. (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.    Bercerita tentang tempat-tempat bersejarah di negeri sendiri .11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.Yang dipertuan Agung .1. seperti lagu ”Tanggal 31”  Aktiviti perbarisan/kawad kaki.Perdana Menteri .2.5.5. Melihat potret-potret dan menyebut nama-nama pemimpin negara: .Sultan/Raja/Tuan yg Terutama Negeri sendiri .5.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.3) Bercerita tentang mercu tanda negara.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 8.4) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia.Menteri Pelajaran  Muzik dan Pergerakan  Nyanyian lagu-lagu patriotik.1.2.2) Mengenal pemimpin negara dan negeri Kreativiti (KTI 2. (KTI 1. Modul Bertema 224 .4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.Menteri Besar/Ketua Menteri negeri sendiri . (KM 8.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. (KM 8.2) Bercerita tentang kebanggaan negara. (KTI 1.

(BM 4.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.7.5.  Seni dan Kraf  Mengecam warna-warna yang terdapat pada bendera Malaysia dan bendera negeri.11. (BM 3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Penerokaan  Meneroka glob untuk mengenalpasti kedudukan Malaysia.2. (BM 4.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 2.    Pertandingan mewarna Jalur Gemilang Menghasilkan Tangan Gergasi Jalur Gemilang Memerhati bunga raya sebenar dan kemudian melukis gambar bunga raya dan mewarnakannya.4. (BM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Modul Bertema 225 . Menyanyi lagu kebangsaan Negaraku dengan penuh perasaan sambil berdiri tegak dan memandang ke arah Jalur Gemilang. Menyanyi lagu negeri dengan penuh perasaan sambil berdiri tegak dan memandang ke arah bendera negeri.2.

Kraf dan Peralatan Tradisional Seni dan Kraf  Mengayam tikar menggunakan pelbagai bahan (kertas warna.1. Modul Bertema 226 .3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Pendidikan Moral (PM 7.3. (PSE 3. Permainan  Pertandingan permainan tradisional Lawatan  Mengadakan lawatan peralatan ke muzium bagi melihat peralatan tradisional.2. (KTI 1. Bahasa dan Komunikasi  Pertandingan mengenal peralatan tradisional menggunakan kad gambar. barangan dan peralatan seperti permainan.  Menonton CD berkaitan dengan peralatan tradicional.7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat. (PSE 2. (KTI 1.7) Berkongsi idea.1.2) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraf tangan berunsur budaya pelbagai kaum 30 Negara Saya Seni.makanan.7) Menghayati benda yang dilihat disentuh dan didengar Kemanusiaan (KM 7.1.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri. Mewarnakan gambar.4. Kreativiti (KTI 1.2.1.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya. (KTI 1.5) Menyatakan pandangan secara lisan hasil karya sendiri dan rakan (KTI 1.13) Menghasilkan kraf tradisional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan.daun pisang. daun kelapa dan lain-lain)   Membuat buku skrap tentang pelbagai peralatan tradicional.

(BM 3.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 2.4.5. (BM 4. (KM 7.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.1.2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3. (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.7.5.1. Modul Bertema 227 .11. (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Masyarakat Malaysia.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4. Modul Bertema 228 .2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

LAMPIRAN CADANGAN JADUAL WAKTU 229 .

230 .

8.20-11.10 (10min) Isnin 8. 231 .10-9.00 (30 min) Aktiviti Thematic English Luar module basic module Matematik Modul English bertema basic module Outdoor Modul Modul activity bertema asas BM Modul Modul Modul bertema bertema asas BM Thematic module Thematic Thematic module module 10.30-10.50 10.20 11.30(20 min) 10.00 (10 min) Thematic Pendidikan Pendidikan Reflection module Islam Islam Thematic module Thematic module Thematic module Modul bertema Modul Asas Modul BM bertema Modul bertema Thematic module Pendidikan Islam Modul bertema English Basic Module Pendidikan Islam Reflection Recess Rehat Recess Reflection Refleksi Recess Refleksi 1) Penggunaan Bahasa Malaysia (BM) dan Bahasa Inggeris (BI )sebagai bahasa instructional: : 600 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.0010.50(20 min) (30min) (30min) 12.30 (20 min) 8.10 – 8.50 11.00 – 8.30 9. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 50% masa pengajaran dan pembelajaran ( p & p)dalam BM dan 50% masa p & p dalam BI dapat dikekalkan.30-9.cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar Bahasa Malaysia – Contoh 1 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.10 (40min) Selasa Perbualan Morning pagi routine Morning Perbualan routine pagi Morning circle Morning circle Morning circle Rabu Morning routine Khamis Morning routine Jumaat Rutin pagi Nota: 9.30 (30 min) Recess 10.50-11. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.

00 (10 min) Reflection Matematik Modul bertema 8.10 (30 min) 10.5012.10 (40min) 9.40-10. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.20-11.00 (30 min) Modul bertema 9.50 (20 min) Modul bertema Thematic module Modul bertema 11.00 (30 min) Recess 11.3011.30-10.00 – 8.40 (30 min) Pendidikan Pendidikan Recess Islam Islam 9.5012.10 (20 min) (10min) Rutin Perbualan pagi pagi 8.30 (30min) English basic module 10. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 50% masa p & p dalam BM dan 50% masa p & p dalam BI dapat dikekalkan.5011.10 – 8.4011.30 8.50 (20min) English basic module 11.10 (10min) Isnin 8.10-9.00 (30 min) Modul asas BM Thematic module Modul asas BM 10.10 – 8.50 (30min) Modul bertema English Basic Module Pendidikan Islam 11.10-9.30-11.30 (20 min) Thematic Module Thematic module Modul bertema 11.0010.0010.3010.0011.30 (20 min) 9.30-11.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar Bahasa Malaysia – Contoh 2 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.00 (20 min) Thematic module 10.30 (30 min) Modul asas BM 10.5012.10-9.30-9.30 (30min) Thematic module 11.00 (10 min) Reflection Rabu 10.1010.0011.30-9.00 – 8.50 (20min) Thematic module 11. 8.10 (40min) Aktiviti Luar 8.10 – 8.30-9. 232 .00 – 8.40 (30 min) Selasa Perbualan Morning pagi routine 8.30-10.20 (30min) Modul bertema Thematic module Pendidikan Islam 11.30 (20 min) 8.30 (20 min) Morning circle 10.30 (30 min) Rehat 9.10 (10min) Morning routine 8.10 (40min) Outdoor activity Thematic module Modul bertema 9.00 (10 min) Refleksi Khamis Morning Morning routine circle Jumaat Morning Morning routine circle Recess Reflection Recess Refleksi Nota: (1) Penggunaan BM dan BI sebagai bahasa instructional: : 600 minit setiap satu bahasa (2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.

50-12.30 (20 min) Thematic module 9.10 (10min) Morning routine 8.00 (10 min) 总结 /Refleksi dalam Bahasa Tamil (BT) 总结 /Refleksi dalam BT Isnin Selasa 例常活 动/Rutin pagi dalam BT Morning circle Rabu 例常活 动/Rutin pagi dalam BI 例常活 动/Rutin pagi dalam BT Morning circle 数学 基础教学 /Modul asas Matemati k dalam BT 体健/ 户外活动 Modul Bertema Modul asas Recess BM Thematic modules Modul bertema Modul asas Rehat BM Thematic modules 华语 基础模组 /Modul asas BT Thematic module 华语 基础模组 /Modul asas BT English basic module Reflection Khamis 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT Modul bertema Modul Bertema Modul asas BM 休息 Modul Bertema Reflection Jumaat Rutin pagi 晨谈 /Perbualan Modul bertema Modul Bertema 模组教学 /Modul 233 Recess Modul Bertema 模组教学/ Modul 模组教学/ Modul Refleksi .0010.50-11.30-9.30 (20 min) Perbualan pagi 8.10 – 8.50 (20 min) Thematic modules 10.00 (30 min) English basic module 10.00 – 8.20 (30min) 模组教学 /Modul bertema dalam BT/ Pendidikan Islam English basic module 11.30-10. 8. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum boleh dibina.10 (40min) Aktiviti Luar 9.3010.30 (30 min) Recess 10.20-11.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar bukan Bahasa Malaysia – Contoh 1 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.50 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidik an Islam 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.10-9.

0010. BI dan Bahasa Cina (BC)/Bahasa Tamil (BT )sebagai bahasa instructional: : 400 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.50-12.20-11. 1/3 masa p & p dalam BI dan 1/3 masa p & p dalam BC/BT dapat dikekalkan. 234 .30-9.10-9.00 (10 min) Nota: 1) Penggunaan BM.30 (20 min) 9.8.10 – 8.30 (20 min) pagi dalam BT 8.30-10.00 – 8.50-11.50 (30min) bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.3010.00 (30 min) bertema dalam BT 10.10 (40min) 9.20 (30min) bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 1/3 masa p & p dalam BM.30 (30 min) 10.10 (10min) 8.50 (20 min) 10.

00 (30 min) Thematic module 11.20-11.10 (40min) Modul bertema 9.30-9.30-9. 8.20 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidika n Islam 10.50-12.30-9.10 (40min) 体健/ 户外活动 9.10 – 8.10 (10min) Rutin pagi 8.20 (30min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.10-9.20-10.30-11.30 (20 min) Perbualan pagi 8.00 (10 min) 总结/Refleksi dalam BT Rabu 8.50-11.50 (30 min) Modul Asas BM 10.50 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.50 (20 min) Modul Bertema 9.00-10.20-11.20 (30 min) Rehat 10.30 (20 min) 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT 8.10 – 8.30-9.10-9.50-10. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.20-10.50-10.10 (40min) 模组教学 /Modul bertema dalam BT/ Pendidika n Islam 9.00 (10 min) Reflection Isnin 模组教学 English / Modul basic bertema module dalam BT/Pendid ikan Islam Selasa 8.00 (30 min) 10.00-11.30 (20 min) Thematic module 9.10 – 8.00 – 8.30 (20 min) Modul bertema 9.50 (20 min) Thematic module 9.00 – 8.20-11.10-9.50 (30min) Thematic module 11.00 (10 min) 总结/Refleksi dalam BT 235 .30 (20 min) 9.30 (30 min) Recess 10.30 (20 min) Morning circle 8.30-10.20 (20min) Thematic module 11.50-11.00 – 8.50 (30min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.20 (30 min) Recess 10.30-9.50-12.10 (10min) 例常活动 /Rutin pagi dalam BT 8.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar bukan Bahasa Malaysia – Contoh 2 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.50-12.50 (30 min) English basic module 11.10 (10min) Morning routine 8.

30 (20 min) Morning circle 9.00-11.30-11.00 (20 min) Modul Bertema 11.Khamis 8.30-9.30-11.40-11.10-10.10 (30 min) 休息 10.50-12.50-12.30 (30 min) Modul asas BM 10.10-9.10 (40min) 数学 基础教学 /Modul asas Matemati k dalam BT 8. BI dan BC/BT sebagai bahasa instructional: : 400 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.10 – 8.10 (40min) Aktiviti Luar 9.30 (30min) Modul bertema 11.50 (20min) Modul bertema 11.00 (30 min) Recess 11.00 – 8.50 (20 min) Thematic module 11. 1/3 masa p & p dalam BI dan 1/3 masa p & p dalam BC/BT dapat dikekalkan.40 (30 min) Modul Bertema 10.30 (30min) English basic module 11. 236 . tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 1/3 masa p & p dalam BM.40-10.10 (10min) 例常活动 /Rutin pagi dalam BT 8.30-9.30 (20 min) 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT 8.00 (10 min) Refleksi 1) Penggunaan BM.00-11.40 (30 min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 9.00 (30 min) Modul asas BM 10.10 – 8.30-10.00 – 8.10-9.30 (20 min) Modul Bertema 9.30-11.00 (10 min) Reflection Jumaat Nota: 8.00-10.10 (10min) Morning routine 8.

Ali bin Ab. Mokolus K Rowther Ketua Editor Ketua Unit Prasekolah(sehingga Januari. 2010) Dr. Julaihi Hj. 2010) Ketua Sektor Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak (mulai Februari. Ghani AMN (sehingga Ogos 2010) Datu Dr Hj. Rohani bt. 2010) Penasihat Editorial Ketua Sektor Perancangan Dasar dan Penyelidikan Hjh. Hj. Zakaria Pn. Shamsudin Jamil Pn. Bujang (mulai September.PANEL PENULIS Penasihat Pengarah Tn. Ng Soo Boon Editor En.Abdul En Tajul Affendy Hassan 237 . Zaitoon bt.

Nizam Mohd. Hjh Ramanathan a/l Nagarathinam Regina Joseph Cyril Zainon Majid Zamrus A. Hjh Ho Wooi Cheng Indira Popatlal Jagdesh Kaur Gill Mohd. Najib bin Najmuddin.Salam Aziz Naim Baharuddin Basir Bakhtiar Mohd.Yusof Norasyikin Hashim. Utz Muhd.Salleh Farizah Hanim bt. Hjh Norzila Ani. Shamsudin Jamil Rohani Abdul Tajul Affendy Hassan Zaitoon Zakaria Kamarul Azman Abd. Ismail Hasnah Nordin. Dr.Rahman Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Matematik Rendah Unit Pendidikan Khas Unit Pendidikan Muzik Unit Bahasa Melayu Unit Bahasa Melayu Unit Bahasa Cina Unit Pendidikan Kesihatan Unit Bahasa Inggeris Unit Rendah Pendidikan Islam Unit Pendidikan Seni Visual Unit Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Unit Pendidikan Kesihatan Unit Bahasa Tamil Unit Bahasa Inggeris Unit Sains Teras Unit Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan 238 .BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Ng Soo Boon.

Tn Hj Zulkernai Fauzi Penyelaras Prasekolah PPD Seberang Perai. PP Institut Perguruan Tun Hussein Onn.Salleh. Nor Normasura Jani Poobalan a/l Manika Rohana Ismail Roszilah Mohd. Atan Asmah Mohamad Atang Hj. Ustazah Freddy Chan Kin Yee Jeyawathi Perera Lina Yeoh Gaik Li Persatuan Montessori Malaysia Persatuan Pendidik Profesional Awal Kanak-kanak Malaysia Penceramah Agama Bebas Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia 239 . PEJABAT PELAJARAN DAERAH. Arif Shaari Abu Hasan Zaharuddin Hj. Jantan Hjh Nik Asiah Salleh Hjh Rohana Musa Leow Kim Hin Mariah Mansor. Johor Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka Jabatan Pelajaran Kelantan Pejabat Pelajaran Daerah Jabatan Pelajaran Pahang Jabatan Pelajaran Johor Jabatan Agama Islam Dan Moral Institut Perguruan Islam Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka Jabatan Pelajaran Pahang Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Jabatan Pelajaran Kedah Jabatan Pelajaran Pahang Bahagian Pengurusan Sekolah Harian PERSATUAN BUKAN KERAJAAN/SWASTA/LAIN-LAIN Aishah Zanariah Abdullah Chiam Heng Keng. Prof. Batu Pahat Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti.Let Azilawati Abu Bakar Ewe Meng Huat Goh Wah Im Habsah bt. Taiping Jabatan Pelajaran Sarawak Jabatan Pelajaran Selangor Institut Perguruan Raja Melewar Institut Perguruan Temenggong Ibrahim. INSTITUT PENDIDIKAN GURU Abu Bakar bin Saad Alimah bt. Ustazah Nahwiuddin Abdul Manaf. Mohd. Dr Esah Rabiah bt. Shamsudin. Ustaz Norbe Mohd.BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA /JABATAN PELAJARAN NEGERI.

Selangor SJK ( C ) Gua Musang. Hamid Asma Dewi Shaari Azahar bin Madar Azlin bt. Syukor Salasiah Hj. Perak SK Brickfield 1. Sg. Kuala Ketil. Taiping SJK(C ) Chi Man. Kangar SK Khir Johari.Mohamed Azhari Azmi bin Ibrahim Baidah Sabran Chan Yee Mong Che Tom bt. Kedah Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional SEKOLAH Abd. Kedah SK Parit Bharu.Sumum. Hashim Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional. Sg. Kuala Lumpur SK Teloi Kanan. Perlis SK Lubuk Sireh. Jln Cempedak. Kelantan SK Gedong. Arau. Sabak Bernam. Hjh Mohd. Datin Kalthom Musa Ng Shau Peng An Najwa Child Development Centre Sdn Bhd/Persatuan Islam Malaysia Institut Education to Learn Institut Education to Learn Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Pengasuh Berdaftar Malaysia Institut CECE Tadika Peter & Jane Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia Universiti Kolej SEGI Persatuan Pendidik Profesional Awal Kanak-kanak Malaysia Persatuan NAECEEM Institut Education to Learn Child Resource Institut KEMENTERIAN/JABATAN LAIN Low Mei Li Norain Abd.Maryati Ayob Maznah Harith. Kedah SJK(C ) Hua Lian 3. Tn Hj Normah bt. Ghani bin Abd.Amin Shaarani. Brickfield. Sentol 240 . Petani. Hamzah Norsheila Abdullah Oh Yean Choo Patricia Teh Tamil Emban Tan Wat Ngor Lydia Foong Eveeleen Ling Radziah. Shaari Chua Seok Khuan Ding Pei See SK Tambun Tulang.

Hamim Marina bt.Buluh. Rinching. Ridhaudin Husin Mohd. Perak SK Wan Sulaiman Siddiq. Sirat Masitah Abdul. Taiping. Selangor SK Seri Perlis. Melaka SJK ( C ) Hin Hua. Mohd Isa Rogayah bt.Sembilan SK Limau-limauan. Pahang SK AU Keramat. Hulu Selangor. Ahmad Roslina Bidin Rukumani a/p Sheeraman Rusni bt. Kedah SJK(T) Kg. Kuantan. Baharu Lanjut. Yahya. Kota Bharu. Perak SK Seri Buntar . Sarawak Guru Besar SK Cator Avenue. KL SK Manjoi 2. Che Adnan Siti Arfah bt. Selangor SK Jempol. Ah.Aziz. Hjh Zubaidah Mohidin Zulbasri bin Husin SJK(T) Ldg. Hjh Mohd. Ustazah Soh Lih Ru Suzanee bt. Selangor SK Seri Aman. Sabah SJK( C) Tun Tan Cheng Lock SJK(C) Cheroh. Muhammad Thelagam a/p Deevraju Usop Maulana Wong Ming Tsuey Yee Su Keong Zaharah bt. Lundu.Ismail Ali Zaiton Ahmad. Kota Bharu SK Bintulu. Kuala Lumpur SK Penghulu Abu Bakar. Pahang SK Serayan Keranji. Kedah SK Pusat Dungun. Kangar SK Taman Ria. Raub. Sungai Petani. KL SK Mulong 2. Kedah SK Bukit Serok. Pokok Assam. Pahang SK Parang Puting. Sarawak SK Sg. Alor Gajah. Bahau. Kedah SK Permatang Badak. Klang. Alor Setar. Petani. Kelantan SJK (T) Port Dickson. Kota Bharu. Kudat. Ipoh. Terengganu SJK(T) Batang Berjuntai. Lubok Segintah. Perak SK Simpang Ampat. NS SK Puteri Pandan. Beranang. Sulaiman. Triang. Tanjong Malim. Selangor SJK(C ) Sentul. Perak SJK(T) Bedong. Selangor. SK Kg. Rizal Hussin Noor Haris bin Dzulkifli Noor Huzaina Abdul Majid Nor Atiqa Abdullah Nor Khamidah bt. N. Perak SK Panggu. Pahang SK Kpg. Hjh. Ipoh. Kedah SK Kuala Dipang. Hor Lee Lan Jenny Law Fui Let Juliana bt.Pandan SK Hulu Bernam.Ghayathiri a/p Kubbusamy Halidah Laili Shaarani Hasnah bt. Sg. Baling. Bandar Tun Razak. Mohamed Bandi Nyanamani a/p Muniandy Puspa Devi a/p Munisamy Puziah Ano bt. Mat Arip Rosilah bt. Mahidin Karamjit Kaur Gill Khairul Akhbar bin Abd. Kelantan 241 .

Dr Sharifah Nor Puteh. Hjh Bustam Kamri. Dr Rohani Abdullah. Dr Siti Eshah Mokhsein.LAIN-LAIN (Penghargaan kepada individu berikut yang turut menyumbang idea semasa sesi sumbangsaran penyemakan kurikulum) Azizah Ariffin. Tanjong Malim 242 . Dr Timbalan Ketua Pengarah Operasi JPNIN Universiti Tun Abdul Razak Universiti Putera Malaysia Universiti Kebangsaan Malaysia Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful