Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

PRASEKOLAH

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2010

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

DRAF DAN SULIT

ii

BAHASA INGGERIS TUNJANG KOMUNIKASI .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KANDUNGAN muka surat FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA PENGANTAR MATLAMAT DAN OBJEKTIF FOKUS DAN ORGANISASI KURIKULUM STANDARD KANDUGAN KURIKULUM REKABENTUK KURIKULUM PERUNTUKAN MASA STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN STANDARD PENTAKSIRAN STANDARD DOMAIN KREATIVITI ORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARD KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN BAHAGIAN A: STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANG TUNJANG KOMUNIKASI .BAHASA CINA TUNJANG KOMUNIKASI .BAHASA TAMIL TUNJANG KEROHANIAN. SIKAP DAN NILAI .PENDIDIKAN ISLAM iii v vi 1 2 7 15 16 21 24 26 28 29 31 33 45 53 65 75 .BAHASA MALAYSIA TUNJANG KOMUNIKASI .

PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA .KREATIVITI TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI – AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK TUNJANG KEMANUSIAAN BAHAGIAN B: MODUL TERAS BERTEMA LAMPIRAN – CADANGAN JADUAL WAKTU PANEL PENGGUBAL 109 117 135 145 229 237 iv .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan DRAF DAN SULIT 83 91 97 TUNJANG KEROHANIAN.PENDIDIKAN MORAL TUNJANG KETRAMPILAN DIRI .PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA . SIKAP DAN NILAI .

emosi dan jasmani. berakhlak mulia. berketerampilan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. v .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti berikut: Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangankan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. masyarakat dan negara.

serta kreativiti dan pemikiran kritikal dapat dijana. JULAIHI HJ. masa dan tenaga. Pendekatan pembelajaran berpusatkan murid. Pada masa yang sama. Kriteria pemilihan aktiviti memberi keutamaan kepada pengalaman yang menyuburkan (enriching). pegawai dari Kementerian Pelajaran. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran. Selepas lima tahun pelaksanaan. BUJANG) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2010 .penglibatan aktif (engaging). Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah. Hasil kajian jangka panjang mendapati pelaburan pada peringkat awal kanak-kanak memberi pulangan yang positif kepada kerajaan dan masyarakat. maka KSPK memperuntukkan masa yang lebih panjang untuk pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris berbanding dengan apa yang terdapat dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003 telah disemak dan akhirnya Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) telah dihasilkan dan dilaksanakan mulai 2010 di semua prasekolah kerajaan dan bukan kerajaan. sikap dan emosi yang positif dapat dibina. Dalam usaha menyediakan KSPK. berbentuk modular. Penggubalan KSPK mengambilkira keperluan bagi memastikan kesinambungan antara KSPK dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) berlaku. Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. belajar melalui bermain. pendekatan bertema. pelbagai pihak telah dilibatkan seperti guru. inkuiri penemuan. Badan-badan Bukan Kerajaan (NGO) dan tadika swasta. KSPK digubal berdasarkan kepada prinsip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan Kanak-kanak dan teori pembelajaran kanakkanak. Melalui asuhan dan pendidikan yang sesuai. semakin banyak hasil kajian neurosains menunjukkan kaitan antara pendedahan rangsangan pada peringkat awal dengan perkembangan minda kanak-kanak yang optimum. prasekolah telah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan kebangsaan dan pada tahun 2003 Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang pertama telah dilaksanakan. kanak-kanak ini akan lebih bersedia untuk menghadapi alam persekolahan pada peringkat yang lebih tinggi. minda kanak-kanak ini dapat dirangsangkan. dan berkisar pada enam tunjang yang akan diteruskan pada sekolah rendah dan sekolah menengah. Institusi Pengajian Tinggi Kerajaan dan Swasta. Berpandu kepada asas ini. selamat (safe) dan menyeronokkan (fun). Bersesuaian dengan keperluan semasa dan berpandu kepada teori pembelajaran yang menyatakan kanak-kanak mampu belajar lebih daripada satu bahasa. (DATU Dr HJ. pensyarah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KATA PENGANTAR Perkembangan dan pertumbuhan pesat berlaku dalam diri individu kanak-kanak pada usia enam tahun yang pertama. KSPK digubal berdasarkan rekabentuk kurikulum berasaskan standard. Menyedari hakikat ini maka pada tahun 1996. pendekatan bersepadu adalah ditekankan. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional.

xv. x. iv. rohani. kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. v. vii. xii. ix. Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan. Mengamalkan nilai murni. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. Pendahuluan 1 . Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. intelek dan rohani seperti berikut: i. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan masalah. xiv. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. Mempunyai tubuh badan yang sihat. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. Mengembangkan daya kreatif dan estetika Menghargai keindahan alam dan warisan budaya OBJEKTIF Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. Mempunyai kematangan emosi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan MATLAMAT Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. emosi dan sosial. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. emosi. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. xvii. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. vi. xix. ii. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. Membina kecergasan badan. kreatif dan bermakna. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. xiii. Menggunakan kemahiran berfikir kritis. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. iii. xi. xviii. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. viii. xvi. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia.

menekankan kepada inkuiri penemuan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan FOKUS Pendidikan Prasekolah berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. bahasa Malaysia. penyelesaian masalah. belajar melalui bermain. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak dan mengambil kira perbezaan antara individu. Sains dan Teknologi. Kemanusiaan. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: Komunikasi. Untuk tujuan kesinambungan. kemahiran saintifik dan sikap saintifik Pengetahuan dan kemahiran matematik. sikap & nilai ORGANISASI KURIKULUM Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan memberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanakkanak berumur empat hingga enam tahun. bertema. kreativiti. KOMUNIKASI Kemahiran berbahasa. Sikap dan Nilai. SAINS & TEKNOLOGI Pendekatan Inkuiri. PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi. Kerohanian. bakat dan apresiasi KEMANUSIAAN Ilmu dan amalan kemasyarakatan & alam sekitar setempat. negara & global KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Penghayatan semangat patriotisme & perpaduan Rajah 1: Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Pendahuluan 2 . kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak. dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu. Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanak-kanak. bahasa Inggeris. Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Perkembangan Ketrampilan Diri (rujuk Rajah 1). Melalui proses pengajaran dan pembelajaran ini. INSAN SEIMBANG KEROHANIAN. bahasa Cina dan bahasa Tamil. pengetahuan sains. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek. ICT. Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah. SIKAP & NILAI Amalan agama dan kepercayaan.

Perkembangan sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan mengurus emosi sendiri. Sikap dan Nilai dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh murid di prasekolah yang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Komunikasi Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia. keberanian. menyanyi. kesederhanaan. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi mereka kurang stabil dan mantap. hemah tinggi. huruf hijjaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam Pendidikan prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanak-kanak. Tunjang Kerohanian. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. pembinaan konsep kendiri positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. bernasyid. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah. Rukun Islam. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. pencapaian emosi yang positif. Pendidikan Moral Pendidikan moral prasekolah memberi fokus kepada pelakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah. sikap dan nilai merangkumi pendidikan Islam dan pendidikan Moral. Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman. berterima kasih. semasa rehat. kejujuran. Bahasa Inggeris. simulasi. Murid prasekolah belajar bersuci. hormat-menghormati. bertanggungjawab. Tunjang Ketrampilan Diri . Pada masa yang sama murid ini juga mengenal asas bahasa Al Quran. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris adalah wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah. kerjasama. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. kemahiran bertutur. toleransi. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. berdikari dan berdisiplin. aktiviti hands-on. melakukan pergerakan solat. kerajinan. Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah.Perkembangan Sosioemosi Tunjang Kerohanian. meneroka dan bermain. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. keadilan. berwuduk. baik hati. ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin. Pendahuluan 3 . kasih sayang.

membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. menari dan membuat gerakan secara kreatif. Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni. penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi. pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa. Tunjang ini juga menekanan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. matematik dan lain-lain. pengalaman awal untuk memainkan perkusi. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis. berlakon. menyambut objek. kemahiran motor kasar serta kordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. Apresiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain. Pendidikan Muzik merangkumi aktiviti menyanyi. dan apresiasi muzik. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. Perkembangan Kreativiti Perkembangan kreativiti merangkumi seni visual. Kanak-kanak diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetik merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot mereka. ekspresi kreatif dan apresiasi. Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. Pendahuluan 4 . aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan. penglibatan dalam aktiviti sukan.

Modul Asas Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada murid prasekolah. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan. mengukur menggunakan unit bukan piawai. lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus. alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada murid prasekolah menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. operasi nombor yang mudah. nilai wang. komuniti dan alam sekitar. kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk membina tema-tema pembelajaran. Bahasa Inggeris. Dalam proses penerokaan ini. Semasa proses penerokaan ini. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung. Bahasa Cina(untuk prasekolah yang aliran bahasa Cina). sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu. Modul Asas dan Modul Bertema Pendidikan prasekolah dilaksanakan melalui modul asas dan modul bertema. Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusian memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri. magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi. aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja. haiwan). Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga. sistematik dan teliti akan terbentuk. nombor. Pendahuluan Modul Asas merangkumi Bahasa Malaysia. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan(contoh: tumbuhan. membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. bentuk dan ruang.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains. Awal Matematik konsep waktu. Bahasa 5 . air. awal matematik. Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan. Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini. rakan.cuaca). Tunjang Kemanusian menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah.

Secara umumnya modul asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. Kemerdekaan Negara. modul teras tema mengambil masa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun. Pada awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35% daripada waktu prasekolah. refleksi sebelum balik. Alam Hidupan. Contoh tema yang boleh dibina untuk Negara saya adalah Perayaan Hari Raya. maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas. Modul asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah. tetapi pada akhir tahun. Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri. Walaubagaimanapun. Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa. saya. maka Aktiviti Luar juga dianggap sebagai modul teras asas. Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. Aktiviti rutin mengambil lebih kurang 30% daripada masa prasekolah. menulis. Aktiviti rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. Alam Bahan dan Alam Fizikal. Kawan saya. Modul teras juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah. Guru boleh menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan murid. mengira. keperluan setempat dan keperluan semasa. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Fizikal adalah Cuaca. Pendidikan Moral diajar semasa murid beragama Islam belajar Pendidikan Islam. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Hidupan adalah Haiwan dan Tumbuhan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tamil(untuk prasekolah yang aliran bahasa Tamil). Matematik dan Permainan Luar. Contoh tema yang boleh dibina untuk Diri saya adalah Sekolah saya. Pada awal tahun. Pendidikan Islam. Lagu dan Muzik tradisional. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Bahan adalah Air dan Pakaian. perbualan pagi. Pendidikan Moral. Keluarga Pendahuluan 6 . pendidikan moral dan matematik. peratus masa ini mungkin berkurangan jika murid didapati sudah menguasai kemahiran asas 4 M. Negara saya. Modul Bertema Pengajaran dan pembelajaran prasekolah sesuai dilaksanakan melalui tema yang membawa makna kepada kanak-kanak. adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut: Diri saya. menaakul). peratus masa perlu dinaikkan. membaca doa dan makan semasa rehat. Kandungan dalam aktiviti rutin merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

Berinteraksi dengan mesra. Read simple sentences with understanding. Writing skills Listening and speaking skills Listen to and discriminate sounds. Membina dan membaca sukukata. Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul. Acquire knowledge of print and ethics in reading.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD KANDUNGAN Jadual 1: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Identify letters of the alphabet. Jadual 2: Standard Kandungan untuk Komunikasi .Bahasa Inggeris At the end of preschool students are able to: Kemahiran Membaca Reading Skills Kemahiran Menulis Pendahuluan 7 . Menceritakan semula apa yang didengar. Mengenal huruf vokal. Develop interest in reading. Merangsang pertuturan melalui soal jawab. Membaca perkataan. Membaca buku dengan cara yang betul (prabaca). Sing songs and recite rhymes and poems. Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis. Mengenal huruf konsonan. Acquire writing skills. Mengenal bentuk huruf A . Listen to and enjoy nursery rhymes.Z. poems and stories. Mengamalkan tabiat membaca. action songs. Tell simple stories. Membaca frasa.Bahasa Malaysia Focus Fokus Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Pada akhir prasekolah murid boleh: Mendengar dengan penuh perhatian. Listen to and follow simple instructions. Read simple words with understanding. Perform a variety of language forms and functions in a social context. Ask simple questions. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Pre reading Skills Understand that printed materials contain meaning. Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. Acquire pre-writing skills. Listen to and understand meaning of simple words. Membaca ayat tunggal yang mudah. Membaca ayat dalam konteks. Read phrases with understanding. Dramatize familiar situations and stories. Acquire and use simple phrases and statements.

Membaca frasa. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Membina tabiat membawa. Membuat persediaan membaca. Membaca menggunakan pelbagai bahan bacaan. Bertutur dengan menggunakan perkataan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 3: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Menggabungkan huruf supaya menjadi perkataan dan membaca. Kemahiran Menulis Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis. dan Bertutur Menyebut apa yang didengar. Mendengar Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. Pendahuluan 8 . Kemahiran menulis Menguasai kemahiran pratulis. frasa. Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Memberi jawapan kepada soalan yang dikemukakan. Bertanyakan soalan. ayat yang sesuai. Kemahiran Membaca Mengenal kaitan antara gambar dan perkataan. Menceritakan apa yang didengar semula menggunakan ayat yang mudah. Berinteraksi secara soal jawab Melakonkan watak-watak dalam cerita yang didengar. Kemahiran Mendengar dengan penuh perhatian. Jadual 4: Standard Kandungan untuk Komunikasi .Bahasa Tamil Pada akhir prasekolah murid boleh: Berinteraksi dengan sopan. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Menulis perkataan. Mengenal frasa.Bahasa Cina Fokus Fokus Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Pada akhir prasekolah murid boleh: Mendengar dengan penuh perhatian. Kemahiran Membaca Mengenal dan membaca huruf. Membaca perkataan. Membaca ayat. Membaca dengan sebutan yang betul.

bercakap benar. Menghafaz beberapa surah dari juzu’ Amma.A.A. Sikap dan Nilai . Membina keyakinan untuk berkomunikasi. Mencontohi akhlak Rasullullah S. Mengenali emosi orang lain.Quran Mengenal huruf jawi. Pada akhir prasekolah murid boleh: dan Mengenali emosi sendiri. Mengenal bahasa Al. Emosi Mengurus emosi sendiri.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 5: Standard Kandungan untuk Tunjang Kerohanian. perasaan dan pandangan orang lain. iaitu sabar. Bersuci dari najis.Perkembangan Sosio-Emosi Fokus Mengenali Mengurus Sendiri. Melafazkan Kalimah Syahadah. Membina semangat dan sikap yang positif. Mencapai Emosi yang Positif Sirah Akhlak Membina Kemahiran Sosial Asas Bahasa Al Quran dan Tulisan Jawi Pendahuluan 9 .Pendidikan Islam Fokus Aqidah Ibadah Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui Rukun Iman. Membina konsep kendiri.W. Mengetahui Rukun Islam.W. bijaksana dan amanah. Melakukan amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa. rajin. Mengetahui Sirah Rasullullah S. Jadual 6: Standard Kandungan untuk Tunjang Ketrampilan Diri . Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi. Menyelesaikan konflik yang berlaku semasa aktiviti kelas. Memahami keperluan. Membina kebolehan mengawal diri. Melakukan wuduk Mendirikan solat.

Sikap dan Nilai . Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya. rakan dan guru. Mengamalkan sikap jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli keluarga. Berinteraksi dengan yakin di sekolah. Menghormati anggota keluarga. Mengamalkan sikap kerjasama dengan rakan. Mengamalkan sikap adil dalam perlakuan seharian. jiran dan masyarakat setempat. Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 7: Standard Kandungan untuk Kerohanian. terhadap diri dan Mengamalkan sikap berterima kasih. warga sekolah dan orang lain. keluarga dan orang di sekeliling. Beradab sopan dalam pergaulan seharian. Menghormati orang dewasa. Kesederhanaan Membantu ahli keluarga.Pendidikan Moral Fokus Kepercayaan kepada Tuhan Baik hati Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui dan menghormati kepercayaan dan pantang larang pelbagai kaum. Keadilan Keberanian Kejujuran Pendahuluan 10 . Kasih Sayang Menyayangi diri. Fokus Kerajinan Kerjasama Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian. berdikari dalam rakan dan Berdisiplin Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas. masyarakat setempat. Berdikari Mengamalkan sikap pengurusan diri. Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan. Toleransi Bertanggungjaw ab Berterima Kasih Hemah tinggi Hormatmenghormati Bertanggungjawab persekitaran kelas.

Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 8: Standard Kandungan untuk Tunjang Fizikal dan Estetika – Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Fokus Perkembangan Motor Halus Pada akhir prasekolah murid boleh: Melakukan kemahiran motor halus. Menjaga kebersihan diri. Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif. Mengamalkan langkah keselamatan diri. Menunjukkan apresiasi Muzik. Seni Visual Perkembangan motor kasar Muzik Kesihatan Fizikal Kesihatan Persekitaran Drama & Gerakan Kreatif Keselamatan Pendahuluan 11 . Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan motor kasar. Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor. Menunjukkan apresiasi seni. Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya. Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor. Mengambil bahagian dalam aktiviti penerokaan bunyi. Mengambil bahagian dalam aktiviti memainkan perkusi. Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya. Menjaga kehormatan diri. Melakukan kemahiran koordinasi mata tangan dalam perkembangan motor halus. Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat. Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit.Kreativiti Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui dan menggunakan pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni. Fokus Jadual 9: Standard Kandungan untuk Tunjang Fizikal dan Estetika . Menjaga kebersihan.

sifat ingin tahu dan bertanggungjawab. Kemahiran Saintifik Konsep Nombor Operasi Nombor Menyiasat Alam Hidupan Nilai wang Konsep Waktu Menyiasat Alam Bahan Pendahuluan 12 . Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai. Menjalankan penerokaan ke atas ciri. cuaca. habitat. pemelarutan serta tarikan boleh magnet. Membanding dan mengelaskan objek. Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10. iaitu awan. cara pergerakan. Meneroka sifat bahan seperti timbul dan tenggalam. menulis). 40 dan 50. Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran. Membuat seriasi mengikut satu ciri. Membandingkan kuantiti objek.. Mengecam corak berulang dan membina pola. Memadankan objek 1:1. jenis makanan haiwan jinak yang biasa dijumpai. Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun. Mengetahui sifar. Memahami nombor 1-10 (menyebut. membilang. Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan. Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian. 30. bunga. Mengecam duit yang berlainan nilai. Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10. Memahami nombor 10-20 (menyebut. buah serta pertumbuhan biji benih. membilang. Memahami siri 20. Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas. menulis). pelangi dan bayang-bayang.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Jadual 10: Standard Kandungan untuk Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik Fokus Sikap saintifik Pada akhir prasekolah murid boleh: Mempamerkan sikap saintifik iaitu sistematik. Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara hands-on. Pengalaman Pranombor Menyiasat Alam Fizikal Pada akhir prasekolah murid boleh: Meneroka fenomena alam yang biasa yang dijumpai. Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria.

Menyambut perayaan mengikut kaum di masyarakat Malaysia. Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri. Mengetahui tentang rakan. Mengamalkan semangat bermasyarakat. Membina lingkungan. kon. Jadual 11: Standard Kandungan untuk Tunjang Kemanusiaan Fokus Diri saya Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui tentang latar belakang/sejarah diri saya Mengetahui kebolehan diri. dalam. Mengetahui hak diri sendiri. bawah. sfera. Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar. Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum di Malaysia. kanan). atas. Pembinaan(constr uction) Membina penghubung antara dua objek. Menggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran. Saya dan Keluarga Saya dan Rakan Penggunaan ICT Saya dan Sekolah Saya dan Komuniti Saya dan Sekitar Alam Menghayati keindahan alam sekitar. Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Menjaga alam sekitar. Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai. Mengetahui sekolah saya. Mengenali ahli komuniti. kiub). bapa. Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika. selinder. Mengetahui keluarga terdekat (datuk.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Bentuk dan Ruang Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui kedudukan objek dalam ruang (depan. segi empat. kiri. bulat. nenek. Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran (segitiga. ibu. Mengetahui kediaman keluarga. luar. belakang. Pendahuluan 13 . Saya dan Warisan Mengenal pakaian tradisional pelbagai Budaya kaum di Malaysia. adik beradik).

Negara Menghormati lambang kebangsaan dan negeri. Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia. Mengetahui keistimewaan negara. Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Saya dan Malaysia Pendahuluan 14 . Mengetahui simbol awam. Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Menyambut Hari Kemerdekaan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Menghormati pemimpin.

Waktu yang khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini.  Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah. Teori Pembelajaran yang dijadikan fokus Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibina berlandaskan prinisip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori pembelajaran konstruktivisme di mana:  Murid membina pengetahuan sendiri. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan REKABENTUK KURIKULUM Dua ciri utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. kemahiran dan nilai. iaitu Modul Asas dan Modul Bertema. Pendahuluan 15 . Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit.  Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman seharian murid. Bahasa Tamil). Modul Asas Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. Ekuiti membawa maksud semua murid diberi peluang pendidikan yang sama. Pendidikan Islam. Kurikulum Berasaskan Standard Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dibangunkan berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. kritis dan inovatif. Standard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Permainan Luar dan Matematik.  Murid belajar mengikut kadar sendiri. Dua jenis modul diwujudkan. kualiti membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. pengajaran tidak dijalankan secara spoon feeding.  Perbezaan individu dibenarkan. Standard Pembelajaran merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan. Bahasa Inggeris. Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak. Ia merangkumi aspek pengetahuan. Bahasa Cina.bahagian atau unit ini dinamakan modul. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. Pendidikan Moral.

6. 7. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga jam setengah sehari (termasuk masa rehat). 2. 8. 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH Peruntukan masa minimum Peruntukan waktu minimum berikut hendaklah dipatuhi: 1. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang bukan beragama Islam. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam. sejumlah 17 ½ jam satu minggu untuk kanak-kanak yang berumur 4+. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah. 3. sekurang-kurangnya dua jam seminggu. 5. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Pendahuluan 16 . maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran Pendidikan Moral sekurangkurangnya dua jam seminggu. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. iaitu. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya empat jam sehari (termasuk masa rehat). iaitu. sejumlah 20 jam satu minggu untuk kanak-kanak yang berumur 5+.

Bila murid sudah mulai menguasai kemahiran literasi asas ini. pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit dalam satu minggu 340 1200 * untuk murid yang beragama Islam sahaja Oleh kerana salah satu fokus utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah penguasaan literasi asas 4M (membaca. Jadual 12: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P) 1 Rutin pagi 50 2 Perbualan Pagi 100 3 Rehat 150 4 Refleksi sebelum balik 50 Jumlah 350 Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P & P)) 4 Bahasa Malaysia 90 5 Bahasa Inggeris 90 6 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 120 7 Aktiviti Luar (outdoor activity) 80 8 Matematik 40 Jumlah 420 Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P & P) 9 Modul bersepadu merangkumi elemen430 elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. pendidikan moral dan matematik Bil. peruntukan waktu Modul Asas boleh dikurangkan seperti di Rajah 2. Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P) 1 Rutin pagi 50 2 Perbualan Pagi 100 3 Rehat 150 4 Refleksi sebelum balik 50 Jumlah 350 Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P & P) 4 5 6 7 8 9 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam/Pendidikan Moral Bahasa Cina/Bahasa Tamil/Bahasa pengantar Lain Aktiviti Luar(outdoor activity) Matematik Jumlah 90 90 (120) * 90 80 40 510 Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P & P) 10 340 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. mengira dan menaakul) maka adalah dicadangkan modul asas diberi peruntukan waktu yang lebih banyak pada awal tahun. Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain Bil.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Peruntukan masa mengikut modul asas dan modul bertema Peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran (P & P) prasekolah diagih berdasarkan modul asas dan modul bertema seperti di Jadual 12 dan 13. menulis. Jumlah Jumlah minit seminggu Pendahuluan 430 1200 Modul Jadual 13: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Cina . 17 . Walau bagaimanapun peruntukan waktu ini seharusnya fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid.

menyambut bola. Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan tidak formal dan kanak-kanak memerlukan persekitaran fizikal dan sosial yang tidak rigid untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan bermakna. menyanyikan lagu. makan. berbaris. Aktiviti semasa rehat yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi doa. Modul bertema menyepadukan Standard Pembelajaran dari pelbagai tunjang mengikut tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid. Jumlah waktu yang ditambah untuk modul bertema boleh ditentukan oleh guru sendiri. main pondok Berlari.13 adalah aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah. Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Pendahuluan 18 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Pengajaran dan pembelajaran di prasekolah perlu bermakna dan bersifat kontekstual kepada murid. gelongsor dll Main pasir. main bebas(free play). doa. main air. 100% Modul Teras Asas 60% 30% Aktiviti Rutin 0% Awal tahun Modul Bertema 100% 84% 30% 0% Akhir tahun Rajah 3: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia Aktiviti Luar yang dinyatakan dalam Jadual 12 . tanda kedatangan. Jadual waktu prasekolah adalah fleksibel di mana guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut keperluan semasa. gosok gigi. Modul bertema akan membawa lebih makna kepada murid bila mereka sudah mempunyai literasi asas dalam bahasa pengantar yang berkenaan. melompat 100% Modul Teras Asas 65% 30% Aktiviti Rutin 0% Awal tahun Modul Bertema 100% 84% 30% 0% Akhir tahun Rutin pagi yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi pengurusan diri. Peruntukan waktu untuk Modul Bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun ke ahkir tahun seperti yang dicadangkan dalam Rajah 2 dan Rajah 3. maka pendekatan bertema adalah digalakkan. Antara contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah: o o o Bermain dengan buaian.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Peruntukan waktu mengikut bahasa instructional Selaras dengan usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan meningkatkan bahasa Inggeris. muzik. berbaris. Pendahuluan 19 . prasekolah dikehendaki menggunakan bahasa pengantar seperti di Jadual 14. sains. Jadual 15: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) Diajar Diajar Jumlah dalam BM dalam BI 30 20 10 x 5 60 40 20 x 5 90 60 30 x 5 30 20 10 x 5 90 90 100 100 90 330 120 40 40 600 40 600 90 330 120 80 40 1200 Jadual 14: Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instructional dalam Kelas Prasekolah Bil. tanda kehadiran. 15 dan 16. matematik. menyanyikan lagu. Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum Seminggu untuk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya(minit) Bahasa Malaysia Bahasa Pengantar lain 1 2 3 4 5 6 1 2 4 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/ Bahasa Inggeris JUMLAH 600 600 400 400 400 1200 1200 Rutin pagi * Perbualan Pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas BM Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM 7 Modul asas BI 8 Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI 9 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 10 Aktiviti Luar 11 Matematik Jumlah minit seminggu Nota: *Rutin pagi merangkumi aktiviti pengurusan diri. kemanusiaan. Bil. pendidikan moral dan perkembangan fizikal. perkembangan sosio emosi. seni visual. ** Modul Bertema menyepadukan elemen bahasa. doa.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 16: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia (BC/BT) Bidang Pembelajaran Bil. Pendahuluan 20 . Peruntukan Masa Seminggu dikendalikan dalam bahasa (minit) BM BI BC/BT Jumlah dalam seminggu 10 20 20 10 x 5 = 50 20 40 40 20 x 5 = 100 30 90 30 30 x 5 = 150 10 20 20 10 x 5 = 50 90 90 200 200 90 140 90 120 90 140 90 120 1 2 3 4 5 6 Rutin pagi * Perbualan Pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas BM Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM 7 Modul asas BI 8 Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI 9 Modul asas BC/BT 10 Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam BC/CT /Pendidikan Islam 11 Aktiviti Luar 12 Matematik Jumlah minit seminggu 40 400 400 40 40 400 80 40 1200 Sila rujuk Lampiran untuk contoh jadual waktu.

alam persekitaran murid) o Pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan (Multiple intelligence)    Pendahuluan 21 . Standard Pengajaran dan Pembelajaran Pertama: Guru prasekolah perlu membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keperluan kurikulum dan keperluan kanak-kanak. o Memberi peluang kepada murid untuk terlibat dalam proses membuat keputusan. o Memodelkan proses berfikir kritis dan kreatif. Guru merancang pengajaran dan pembelajaran yang dapat menyokong perkembangan murid dalam aspek berikut: o Kreativiti o Pemikiran logikal o Kemahiran Menaakul o Perkembangan Rohani o Pembentukan sikap positif dan nilai murni o Perkembangan fizikal dan kesihatan o Kreativiti dan estetika Guru memilih kandungan. o Memberi tanggungjawab kepada murid terhadap pembelajaran mereka sendiri.  Guru perlu membuat perancangan jangkamasa panjang (contohnya Rancangan Tahunan) dan jangkamasa pendek (contohnya Rancangan Harian) berdasarkan keperluan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. pengalaman dan pengetahuan murid-murid.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Standard Pengajaran dan Pembelajaran menerangkan apa yang perlu diketahui dan dilakukan oleh guru prasekolah semasa pengajaran dan pembelajaran.  Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan berikut mengikut kesesuaian standard kandungan dan standard pembelajaran yang hendak dicapai: o Pembelajaran Berpusatkan murid o Inkuiri Penemuan o Belajar Melalui Bermain o Pendekatan Bersepadu o Pendekatan Bertema o Pembelajaran Berasaskan Projek o Pembelajaran Masteri (terutamanya dalam penguasaan bahasa dan kemahiran) o Pembelajaran Kontekstual (menggunakan pengalaman murid. bahan dan kaedah pengajaran yang sesuai dengan minat. Guru membimbing dan menjadi fasilitator dalam pembelajaran murid dengan: o Mengenalpasti dan memberi respons kepada diversiti murid dan menggalak semua murid berfikir secara kritis dan kreatif. tahap kebolehan.  Guru menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyokong pembangunan komuniti murid yang kreatif dan berfikiran terbuka dengan: o Menunjukkan sikap positif terhadap idea baru murid. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kedua: Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan yang bersesuaian dengan tahap perkembangan kanak-kanak(developmentally appropriate) supaya pembelajaran berkesan dan membawa makna kepada murid.

Guru prasekolah sentiasa berinteraksi dengan murid dan menggalakkan interaksi antara murid. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Ketiga: Guru prasekolah menjalankan pentaksiran secara berterusan menggunakan pelbagai kaedah seperti yang dinyatakan di Standard Pentaksiran. Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan ibubapa/penjaga secara berkala. bersikap inquisitive dan bersikap terbuka. Gotong Royong. Guru prasekolah merancang aktiviti harian berpandu kepada aktiviti yang dicadangkan dalam Jadual 12-16: Cadangan Peruntukan Masa untuk Pengajaran dan Pembelajaran dalam Kelas Prasekolah. o Keperluan individu murid. mencukupi dan updated. Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan  Guru prasekolah menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang mengambil kira tentang: o Kebolehan dan aras perkembangan kognitif kanakkanak o Teori perkembangan kanak-kanak. Guru prasekolah perlu memastikan rutin harian dikendalikan dengan baik setiap hari. Guru prasekolah melibatkan murid dalam merekabentuk pusat pembelajaran. Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkan waris/ibubapa/penjaga murid. sekurang-sekurangnya dua kali setahun. Hari Keluarga.        Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kelima: Penglibatan ibubapa dan komuniti setempat amat penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keempat: Guru prasekolah perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dalam bilik prasekolah. Guru prasekolah perlu mengendalikan perbualan pagi dan refleksi setiap hari. selesa dan mesra dalam kelas. Guru prasekolah mewujudkan pusat-pusat pembelajaran dalam kelas prasekolah. Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid untuk mengemukakan idea mereka. ceria.      Guru prasekolah menyediakan persekitaran yang selamat. lawatan dan program keibubapaan. individu dan kelas. Pendahuluan 22 . Guru prasekolah melengkapkan pusat pembelajaran dengan bahan yang sesuai. Guru memainkan peranan yang penting dalam membina perhubungan antara sekolah dan ibubapa murid. Guru prasekolah memastikan pusat pembelajaran sentiasa kemas.     Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan perhubungan yang baik dengan ibubapa/penjaga melalui pelbagai cara. Guru prasekolah mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk aktiviti kumpulan. Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. o Keadaan setempat.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan    Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa. Guru prasekolah perlu membantu mengenalpasti murid keperluan khas ini dan memberi nasihat yang bersesuaian kepada ibubapa. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keenam: Guru Prasekolah menghadapi keadaan di mana terdapat murid keperluan khas dalam kelas mereka.   Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan borang pengesanan yang telah disediakan. Pendahuluan 23 . Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu. Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu. Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah.

Standard Pentaksiran Pertama: Pentaksiran harus dijalankan konsisten dengan tujuan pentaksiran yang ditetapkan. o Mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan mereka secara menyeluruh. Ia merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. o Memberi maklumbalas terhadap kemajuan murid dalam semua aspek yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. afektif dan psikomotor.    Standard Pentaksiran Ketiga: Pentaksiran dijalankan secara berterusan sepanjang masa. Standard Pentaksiran Kedua: Pentaksiran harus dijalankan keatas pengetahuan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD PENTAKSIRAN Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. o Memperbaiki pengajaran guru dan seterusnya meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran guru. Pada peringkat umur ini pemilihan untuk pertandingan melibatkan banyak faktor dan bukan sahaja atas kebolehan individu. Pendahuluan 24 . Penyertaan dan kemenangan dalam pertandingan tidak boleh diambilkira sebagai hasil pentaksiran di peringkat prasekolah.  Pentaksiran secara menyeluruh merangkumi semua Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan termasuk: o Penerapan nilai o Pembentukan sikap o Penguasaan kemahiran o Status kecergasan o Status kesihatan o Kesediaan sosial (social readiness) Aktiviti kokurikulum dan ekstra-kurikulum tidak harus ditaksirkan kerana pada peringkat umur ini murid tidak dapat menyertai aktiviti ini secara berdikari. o Membantu pembelajaran murid. o Mengesan keberkesanan pengajaran guru.  Tujuan pentaksiran adalah untuk: o Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur. kemahiran dan sikap yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. o Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa. Hasil pentaksiran dianalisiskan untuk membantu guru merancang tindakan susulan yang berkesan untuk: o Mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif.

Data yang dikumpulkan perlu dianalisiskan supaya inferens atau kesimpulan yang dibuat adalah sah dan sahih. adalah tidak wajar melabelkan murid lelaki sebagai lambat daripada perempuan. Melabelkan kanak-kanak pada peringkat umur ini akan mempunyai kesan yang negatif dalam perkembangan kanak-kanak ini kelak. sesuai dengan perkembangan kanak-kanak dan berasaskan kaedah saintifik. sah dan sahih. o Rekod Berterusan (Running Record). Kebolehan kanak-kanak dalam umur ini bukan sesuatu yang tetap tetapi boleh berubah. Proses dan kaedah pentaksiran tidak terlalu rumit. contohnya kanak-kanak perempuan secara fisiologinya berkembang lebih cepat dalam penguasaan bahasa daripada kanak-kanak lelaki.     Standard Pentaksiran Keenam: Pentaksiran harus dijalankan dengan penuh beretika. kemajuan dan pencapaian murid .   Hasil pentaksiran setiap murid tidak harus didedahkan kepada orang lain. Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan. ia hanya boleh ditunjukkan kepada ibubapa dan pihak tertentu sahaja. Kaedah pentaksiran yang digunakan adalah seperti berikut: o Pemerhatian berterusan o Penilaian hasil kerja Kaedah berikut tidak diiktirafkan dalam pendidikan awal kanak-kanak: o Ujian atau peperiksaan formal o Ujian kertas and pensil Pentaksiran harus dijalankan secara adil.    Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan kriteria dan bukan perbandingan antara murid. hak asasi kanak-kanak perlu dipatuhi.   Pendahuluan 25 . kebolehan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Standard Pentaksiran Keempat: Kaedah pentaksiran harus sah dan sahih. Hasil pentaksiran tidak boleh digunakan untuk melabelkan kanak-kanak. Pada peringkat umur ini kebolehan dan kemajuan murid amat dipengaruhi oleh kadar pertumbuhan mereka. Hasil pentaksiran digunakan untuk memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka. o Rekod Anekdot. Hasil pentaksiran digunakan untuk mengenalpasti masalah murid-murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar. o Portfolio Standard Pentaksiran Kelima: Hasil pentaksiran digunakan untuk merancang tindakan susulan demi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran dan untuk membantu pengajaran.    Hasil pentaksiran diserahkan kepada guru Tahun 1 selepas murid tamat prasekolah untuk tujuan kesinambungan pentaksiran formatif. Contoh rekod adalah seperti berikut: o Senarai Semak. o Skala Kadar. guru perlu elakkan daripada melabelkan murid sebagai mendapat ’A’ atau ’B’ dan seterusnya. Kanak-kanak dalam peringkat ini memerlukan banyak motivasi.

(Kacang merah. Standard Domain Kreativiti Pertama: Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid untuk meningkatkan kemahiran berfikir kreatif mereka Standard ini mencadangkan bahawa:   Murid diberi peluang meneroka dan mencuba idea untuk menghasilkan karya/ciptaan yang asli. sentuhan. Murid mengikuti proses berfikir seperti yang disenaraikan di bawah dengan bimbingan guru. pendengaran. meneroka idea. dan sentiasa membuat refleksi secara kritikal tentang idea. membuat perkaitan dan melihat hubung kait. Kurikulum persekolahan perlu memberi peluang kepada murid untuk menjadikan mereka suka menyoal dan mencari jawapan. membuat spekulasi tentang kemungkinan. iaitu:  Penerapan kreativiti dalam semua tunjang melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran  Memberi fokus khusus kepada kreativiti melalui pendidikan muzik dan pendidikan seni visual Standard Domain Kreatif di prasekolah terdiri daripada dua komponen iaitu: pemikiran kreatif dan pemupukan sikap dan personaliti kreativiti. Namun begitu tidak semua individu boleh menjadi individu yang kreatif sekiranya kreativiti tidak dipupuk secara sengaja. menjangka apa yang akan berlaku. Peluang untuk murid berfikir secara kreatif dan inovatif boleh diberikan dalam banyak konteks yang berbeza dan boleh diintegrasikan dalam banyak aktiviti dalam dan luar bilik darjah. berfikir secara literal. kacang kuda) Murid mendapati kacang-kacang ini berbeza daripada segi saiz dan warna. tindakan dan hasil.  Mengenal pasti persamaan dan perbezaan antara objek/ idea/ fenomena dengan bimbingan Contoh Murid perhatikan pelbagai kacang yang disediakan oleh guru. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran untuk proses berfikir disenaraikan di Jadual berikut: Standard Kandungan Fasa Persediaan Membuat pemerhatian aktif Standard Pembelajaran  Menggunakan deria penglihatan. Mencerakinkan pemerhatian (proses analisis) Pendahuluan 26 . Pemupukan kreativiti dan inovasi dalam kurikulum prasekolah dimantapkan melalui dua pendekatan utama. penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Pemikiran kreatif dan inovatif perlu dipupuk di kalangan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran mulai dari prasekolah lagi. kacang hijau. rasa atau bau untuk memerhati objek/fenomena.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD DOMAIN KREATIVITI (SDK) Kreativiti adalah potensi semula jadi yang dipunyai oleh semua individu.

 Membuat dengan Pendahuluan Standard Domain Kreativiti Kedua: Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid agar mereka menghayati dan menghargai nilai estetik dalam kehidupan dan seterusnya meningkatkan naluri mereka untuk terus menghasilkan karya kreatif secara berterusan dan beretika. Contoh Fasa Imaginasi Menjanakan idea  Menghasilkan idea(mensintesiskan idea baru (yang idea) mungkin benar atau tidak pasti) dengan bimbingan. Murid mencadangkan tempat di mana kacang saiz atau warna tertentu boleh dilekatkan  Menghasilkan idea untukmenghasilkan yang bermakna kolaj.  Mempraktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea baru secara berterusan dengan bimbingan.  Menghasilkan produk  Membuat kesimpulan dengan bimbingan. Fasa Tindakan Menghasilkan produk/Membuat keputusan/Membuat pilihan pilihan 27 . dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Standard Kandungan Standard Pembelajaran  Mengasingkan objek/idea/fenomen a berdasarkan ciri tertentu dengan bimbingan.  Mengkaji kesan baik dan buruk dengan bimbingan Contoh Standard Kandungan Standard Pembelajaran bimbingan.

Bahagian A adalah senarai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mengikut tunjang. Bahagian A dan B.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARD Dokumen ini mengandungi dua bahagian. Bahagian B memaparkan cadangan aktiviti untuk modul bertema Pendahuluan 28 .

KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN 29 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BAHAGIAN A STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANG Bahasa Malaysia 31 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bahasa Malaysia 32 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA Bahasa Malaysia 33 .

(BM 1.1) Mendengar ucap selamat dan (BM 1. (BM 1.1.1.BAHASA MALAYSIA (BM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Komunikasi.3) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti objek di dalam dan (BM 1. ada di persekitaran. (BM 1. menangis) (BM 1.6) Mendengar ucap selamat dan memberi respons yang bertatasusila memberi respons secara bertatasusila.1.1.10) Mengenal pelbagai suara di persekitaran murid. membaca dan menceritakan isi bacaan sesuai dengan peringkat perkembangan murid serta menulis perkataan dan ayat mudah dengan betul.1. menjerit.1) Mendengar dengan penuh perhatian. Selamat petang). Fokus Standard Kandungan (BM 1.1. bertutur dalam ayat yang mudah dengan sebutan yang betul dan bahasa yang bertatasusila. murid boleh mendengar ayat mudah dan menyatakan apa yang didengar. (BM 1.5) Mendengar lagu dan cerita serta memberi respons.4) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti ruang khas dalam sekolah.11) Membezakan jenis suara di persekitaran (Contoh: ketawa. (BM 1. (BM 1.9) Membezakan jenis bunyi yang luar bilik darjah. dan perlahan dengan kuat.8) Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid.1. dengan bimbingan (Contoh: Selamat pagi.1.1. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 1.0) Kemahiran Mendengar Bahasa Malaysia 34 . (BM 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KOMUNIKASI.1.1.1.12) Mengenal pasti dan membezakan intonasi suara tinggi dengan rendah.2) Mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan. (BM 1.7) Mendengar arahan dan memberi respons. (BM 1.

(BM 2. (BM 1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Bahasa Malaysia 35 .3) Mengenal bunyi suku kata akhir yang sama. (BM 1.1.5) Menyatakan permintaan dengan sopan. (BM 1.0) Kemahiran Bertutur (BM 2.1.1.6) Memberikan arahan kepada rakan secara bertatasusila. (BM 2.7) Menamakan objek di persekitaran.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 1.1) Berinteraksi dengan mesra.1.2.2.1) Berbual dengan sebutan perkataan yang betul.1.2.1.1.2) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang berbeza. permintaan. (BM 1.2) Mendengar dan mengecam bunyi perkataan (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang sama. (BM 2. (BM 2. (BM 1. (BM 2. (BM 2.1. (BM 2. lagu.2) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan. cerita.2.4) Mengenal bunyi suku kata akhir yang berbeza.13) Mendengar dan memberi respons terhadap perbualan.

3) Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ Nota: Kriteria bersopan dan bertatasusila adalah merujuk kepada budaya yang diterima oleh komuniti dan masyarakat secara umum.2.7) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai.4) Menceritakan perkara yang didengar.3) Bersoal jawab berdasarkan tema. (BM 2.2.8) Bersoal jawab secara bersopan.2.2) Mengemukakan soalan yang bersesuaian.2. Pantun empat kerat (BM 2. (BM 2.3) Mendeklamasikan sajak mudah/ ringkas.6) Mengemukakan soalan yang sesuai dan mudah difahami.4. (BM 2. (BM 2. (BM 2.5) Menyoal dengan menggunakan sebutan yang betul dengan bimbingan guru. (BM 2.3.2) Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul: a.3.3.4) Bersoal jawab secara spontan.2) Bersoal jawab melalui rangsangan yang diberi (BM 2. (BM 2. (BM 2. (BM 2.2.2. (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah Bahasa Malaysia 36 . (BM 2. (BM 2.2. minat dan situasi semasa. (BM 2. Pantun dua kerat b.1) Melafazkan pantun yang mudah secara berirama.1) Menyebut semula soalan rangsangan yang dikemukakan.2.

2) Memadankan bentuk huruf dengan bentuk objek persekitaran (Contoh: bentuk ’J’ dikaitkan dengan mata kail). (BM 3.2.1.2) Menyebut huruf konsonan dengan tepat.1.2) Mengenal huruf vokal. (BM3.1) Menyebut huruf vokal. (BM 3. (BM 3. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 2.1.1.Z .3) Menyebut huruf konsonan dalam perkataan yang ditunjukkan. (BM 3.6) Mengenal pasti bentuk huruf besar. (BM 3.2.5) Melakonkan watakwatak mengikut situasi.1. (BM 3.0) Kemahiran Membaca (BM 3. (BM 3. (BM 3.5.7) Memadankan huruf kecil dengan huruf besar.1) Menyebut huruf mengikut urutan.3) Menyebut huruf secara rawak.1.3) Mengenal pasti huruf vokal yang terdapat dalam perkataan. (BM 3.3) Mengenal huruf konsonan.3.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.1) Menyebut huruf konsonan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 2. (BM 3.3. (BM 3.2.2) Membunyikan huruf vokal.1) Mengenal bentuk huruf A . (BM 3. Bahasa Malaysia 37 .3. (BM 3.1. (BM 3.5) Mengenal pasti bentuk huruf kecil.4) Menyebut huruf mengikut urutan.

5) Membatangkan satu suku kata tertutup untuk menjadi perkataan. (BM 3.5.4. (BM 3.6) Membina dan membunyikan tiga suku kata terbuka secara rawak.1) Membatangkan (mengeja sambil membaca) dua sukukata untuk menjadi perkataan dengan bimbingan. (BM 3. (BM 3.1) Membunyikan suku kata hasil (BM 3.4.5.5) Membaca perkataan.2) Membatangkan dua suku kata terbuka untuk menjadi perkataan dengan bimbingan.4.4. (BM 3. (BM 3. dan huruf vokal (Contoh: ba) (BM 3. (BM 3.3) Membina dan membunyikan gabungan huruf konsonan dan huruf suku kata hasil gabungan huruf konsonan vokal dengan bimbingan.2) Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan.4. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3. (BM 3. Bahasa Malaysia 38 .5.6) Membatangkan dua suku kata tertutup untuk menjadi perkataan.7) Membina dan membunyikan sukukata tertutup secara rawak.4) Membina dan membaca suku kata.5) Membina dan membunyikan dua suka kata terbuka secara rawak.4.4) Membatangkan tiga suku kata terbuka untuk menjadi perkataan.5. (BM 3.5.4) Membina dan membunyikan satu suku kata terbuka secara rawak.4. (BM 3. (BM 3.3) Membatangkan dua sukukata terbuka untuk menjadi perkataan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 3.5.

(BM 3. rísalah.8. majalah. tulisan atau lukisan berdasarkan bahan yang dibaca.5.9. (BM 3.1) Membaca frasa dengan bimbingan (Contoh frasa: mata biru.6. (BM 3. (BM 3.9.6.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.9) Memahami isi bahan bacaan yang dibaca. (BM 3. (BM 3.1) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan bimbingan. jalan raya).5. Bahasa Malaysia 39 .8) Membatangkan suku kata tertutup dan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan.8.2) Mengenal tanda baca dalam ayat. (BM 3. (BM 3. gambar.2) Membaca frasa dengan sebutan yang betul. (BM 3. (BM 3. baju baru.2) Bercerita secara lisan. Nota: Bahan bacaan termasuk: buku cerita.7) Membatangkan suku kata terbuka dan sukukata tertutup untuk menjadi perkataan.7. (BM 3. (BM 3.1) Bercerita berdasarkan bahan bacaan mudah yang telah dibaca dengan bimbingan.8) Membaca ayat dalam konteks. surat khabar.3) Membaca ayat-ayat dalam cerita dengan intonasi yang betul.1) Membaca ayat-ayat dalam konteks dengan intonasi yang betul dengan bimbingan.6) Membaca frasa.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3.9. (BM 3.8.7) Membaca ayat tunggal yang mudah. (BM 3.3) Bercerita secara lakonan.7. (BM 3. main peranan atau nyanyian berdasarkan bahan yang dibaca. gigi saya.

(BM 4. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3.10.10.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 3.3) Membaca nama judul buku.10) Membaca dengan cara yang betul (prabaca). (BM 3. corak dan garisan secara bebas. (BM 3.1) Menguasai kemahiran pratulis (BM 4. (BM 3.10. (BM 3. (BM 4. jarak dari mata ke buku.3) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul.1.0) Kemahiran Menulis (BM 4. teknik memegang buku).10.1) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai dengan peringkat umur dengan bimbingan guru.11. (BM 3.1) Memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis.2) Mengamalkan penjagaan buku dengan cara yang betul dengan buku dengan cara yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan melalui lakaran bentuk.1.1) Mengamalkan penjagaan (BM 3. bimbingan. (BM 4.11) Mengamalkan tabiat membaca. dan pengarang.aktiviti meningkatkan kemahiran motor halus yang ada di Tunjang Fizikal Bahasa Malaysia 40 .4) Membaca mengikut arah dan cara yang betul (kiri ke kanan.11.1. Nota: * Pastikan aktiviti koordinasi matatangan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ dan Estetika-komponen perkembangan fizikal telah dilaksanakan sebelum aktiviti dalam Standard Kandungan ini dijalankan. (BM 4.2.1) Menulis semula huruf mengikut cara yang betul. (BM 4.2.2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan. (BM 4.2.3) Menulis huruf besar dengan cara yang betul dengan bimbingan. (BM 4.2.4) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul. (BM 4.2.5) Menulis huruf besar mengikut cara yang betul. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

(BM 4.2) Menguasai kemahiran menulis.

Nota: 1.

Perbezaan makna antara mengecam, mengenal dan mengenalpasti adalah seperti berikut: o Mengecam dan mengenal adalah setakat boleh membezakan dan mengenali sahaja. o Mengenalpasti adalah mengetahui dengan pasti dan boleh menerangkannya.

Bahasa Malaysia

41

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Kosa Kata Contoh Perkataan Dua suku kata terbuka Dua suku kata terbuka VKV apa , ini, itu, ibu, ubi, api, ela , isi, aku

KVKV

baju, biru, buku, baca, baru, bahu, batu, bola, buta, bapa, ciku, cuti, cuka, dadu , dagu, dahi, dada, daki, duku, duri, feri, gigi, guni, gula, guru, gila, hati, hari, jari, jala, kaki, kuku, kuda, kiri, kota, kera, lari, lama, lagu, laju, luka, lima, lori, mata, mama, muka, masa, nasi, paku, pasu, rusa, raja, roti, raga, susu, siku, satu, sudu, sapu

Tiga suku kata terbuka

KVKVKV

berudu, cerita, dahaga, jelita, keladi, kereta, kerusi,kepala, kelapa, lelaki, mereka, petola, Selasa, tomato, tetamu

Satu suku kata tertutup Dua suku kata tertutup

KVK

bot, bil, cat, cop, cap, gam, gas, gol, jam, jet, jus, kek, kot, lap, mop, pen, pin, pam, tin, van, zip

KVKKVK

bantal, banjir, sambal, sampah, kertas

Suku kata terbuka dan tertutup

VKVK

ayam, awan, asap, atap, anak, adik, itik, ikan, ubat, ulat, ular, emak, enam, epal, ekor, esok

Suku kata terbuka dan tertutup

KVKVK

badak, budak, bakul, besar, bulat, botak, bulan, basah, belon, cicak, cawan, dadah, dodol, dapur, dusun, demam, dekat, darah, datuk, filem, gajah, gemuk, gelas, getah, garam, hitam, hutan, hujan, jarum, jalan, johan, katil, kurus, kapal, kipas, kapak, kolam,ketam, kelas, kasut, kapas, kobis, lapan, lipan, lilin, lipas, leher, lalat, lipat, mulut, masin, manis, mudah, minum, malas, makan ,marah, nanas, nenek, pokok, panas, rajin, sakit, sikat, siput, sirap,

Bahasa Malaysia

42

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Contoh Perkataan Suku kata tertutup dan terbuka Vokal berganding KVKKV henti, bantu, jumpa

KVVK

kuih, lauk, laut, naik, baik, paip, siap, buat, suap, buah, paus, haus, luas

Nota: Kosa kata lain boleh diperkenalkan dalam modul bertema yang berkenaan. Contoh Ayat Ayat tunggal: 1. Ini rumah saya. 2. Saya makan nasi Ayat dalam konteks: 1. Ini kucing. Kucing makan ikan. Kucing saya comel. 2. Ini rumah saya. Rumah saya besar. Rumah saya cantik

Bahasa Malaysia

43

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS

Bahasa Inggeris

45

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI: BAHASA INGGERIS (BI) By the end of two years of preschools, pupils are able to listen to simple sentences, follow simple instructions, and talk about familiar experiences in simple sentences. They are also able to speak politely with appropriate intonation, read simple story books suitable to their stage of cognitive development and retell stories heard in simple sentences. At the same time they are able to recognize alphabets, know basic phonics and write simple phrases. Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.1.1) Listen to and identify common sounds around them. (BI 1.2.1) Listen to and repeat simple greetings, e.g. good morning, good afternoon. (BI 1.2.2) Listen to and respond verbally to simple greetings with guidance. (BI 1.2.3) Listen to and identify objects in the classroom. (BI 1.2.4) Name common objects in the classroom. (BI 1.1.2) Listen to and identify sounds in the environment. (BI 1.2.5) Listen to and repeat greetings. (BI 1.2.6) Listen to and respond verbally to greetings. (BI 1.2.7) Listen to and identify common objects in the environment. (BI 1.2.8) Name common objects in the environment. (BI 1.2.9) Listen to words said aloud and respond accordingly, e.g.:  “show me the picture of a child eating”  “draw a flower”  “stand up and touch your nose”

(BI 1)Listening (BI1.1) Listen to and and speaking discriminate sounds. skills (BI 1.2) Listen to and understand meaning of simple words.

Bahasa Inggeris

46

5.2) Talk about familiar experiences.3) Listen to. „Please get me the book from the shelf‟. (BI 1.5.5. poems and stories. (BI 1.5.4. „Come‟. Bahasa Inggeris 47 . (BI 1. e.3) Acquire and use simple phrases and statements.2) Listen to and follow simple instructions. (BI 1.1) Listen to and recite nursery rhymes and action songs.g. (BI 1. picture clues. recite and act out nursery rhymes and action songs.4.g. (BI 1. visual props.„Please stand up‟. (BI 1.3) Talk about the natural environment with guidance. (BI 1.4) Listen to and retell simple stories using aids: e.6) Listen to and solve simple riddles.1) Listen to and follow one word instructions.3. (BI 1. recite and act out nursery rhymes.3.4) Listen to and perform actions based on instructions in activities and games.3.1) Talk about familiar things and experiences with guidance.5) Listen to and role play simple stories. (BI 1.3) Listen to and follow instructions. (BI 1. e.2) Listen to.4) Talk about happenings around them. action songs. (BI 1.g.5.4) Listen to and follow simple instructions. favorite things and activities around them with guidance. (BI 1. (BI 1.5. e.3. action songs and poems. (BI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.4.g.4.5) Listen to and enjoy nursery rhymes. (BI 1.

2) Tell stories using visual props with guidance. (BI 1.6.3) Sing songs with the correct pronunciation and intonation.8.4) Tell stories using visual props with or without guidance.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1. (BI 1.9.9.9.2) Use simple sentences to carry out a conversation: e.:  to exchange greetings  to introduce oneself  to show appreciation  to express feelings and emotion (BI 1. (BI 1. (BI 1. (BI 1.1) Tell stories about personal experiences with guidance.6.6. (BI 1. (BI 1.7) Tell simple stories. (BI 1.:  to exchange greetings  to show appreciation (BI 1.7. (BI 1. (BI 1.1) Role play familiar daily situations with guidance.3) Dramatise familiar stories without guidance.6. (BI 1.g.7.3) Tell stories about personal experiences with or without guidance. (BI 1.g.4) Recite rhymes and poems with the correct pronunciation and intonation.7.8. (BI 1.8.1) Sing songs.2) Recite simple rhymes and poems.1) Use simple sentences to carry out a conversation: e. Bahasa Inggeris 48 .6) Sing songs and recite rhymes and poems.9) Perform a variety of language forms and functions in a social context.8) Dramatize familiar situations and stories.7. (BI 1.2) Role play familiar daily situations without guidance.3) Use simple sentences to convey messages. (BI 1.

(BI 3. (BI 3.10) Ask simple questions.0) *Note: Activities on classification.9) Hear and sound consonant sounds.2) Read print moving from left to right and top to bottom.3) Ask simple „Wh‟ questions.8) Hear and sound vowel sounds.7) Sound out letters of the alphabet (basic phonics). Bahasa Inggeris 49 .2) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1. (BI 2. (BI 2.1.1) Understand that printed materials contain meaning. comparing etc are in S & T strands. (BI 3. (BI 2.10. (BI 3. (BI 3.1.1.5) Name letter of the alphabet with guidance. (BI 3.1.2. (BI 1.1. (BI 2.1.2. (BI 3.10.1) Ask simple questions pertaining to:  oneself (BI 1.1) Identify letters of the alphabet.3) Recognise the basic features of a book.1. Reading Skills (BI 3.4) Recognise big letters of the alphabet.3) Recognise small letters of the alphabet. (BI 3.2) Ask simple questions pertaining to:  stories heard or read  situations (BI 1. Pre reading Skills (BI 2.1. (BI 2. (BI 3.1.2) Recognise letters of the alphabet by their name.1. (BI 2.1) Handle books carefully.6) Name letters of the alphabet.1) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading.10.1) Recognise letters of the alphabet by their shapes.1.2) Acquire knowledge of print and ethics in reading.0) (BI 2. these need to be taught as pre reading skills too. (BI 3.

e. (BI 3. cup.3) Read phrases with understanding.2.2.  cup.1) Read simple phrases with guidance( e.4. (BI 3. mat (BI 3. e.6. (BI 3. (BI 3.g.2. (BI 3.2. map.g. (BI 3.5. (BI 3. (BI 3.2) Read simple sentences.3) Relate stories read to others.2.5) Develop interest in reading. I like papaya.2) Read simple words.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 3.4) Read simple sentences with understanding. sit down.3. (BI 3.g. cap. (BI 3. e.3.6) Recognise and sound similar initial sound in word.5. C u p for cup. Bahasa Inggeris 50 . (BI 3.3) Read labels.2) Talk about stories (stories with more difficult words) being read. (BI 3.4) Talk about illustrations in printed materials.4.2.1) Hear and pronounce simple words.5) Recognise and sound out simple words.2) Read simple words with understanding. (BI 3. (BI 3. e.2) Read simple phrases. (BI 3.4) Hear and say the initial sound of a word.5.1) Read simple sentences with assistance (BI 3.5.7) Read familiar words printed in the surroundings.g. (BI 3. cat  man.1) Talk about stories (simple stories) being read.g. red ball).

2. (BI 4.5.1) Pre-writing skills.5.1.3) Write recognizable letters. circles and patterns using gross motor and fine motor movements. (BI 4.1) Copy letters of the alphabet correctly in neat. (BI 4. (BI 4.5) Talk about prints from different media in the environment (e. newspaper. (BI 4.4) Write simple words in neat.1) Engage in activities requiring eye-hand coordination. (BI 4.2.0) (Note: Activities of eye-hand coordination from the Physical and Aesthetics Strands need to be conducted before writing skills) (BI 4. legible print.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 3. (BI 4. television. Writing skills (BI 4.2) Write recognizable letters with guidance.2) Draw lines. legible print.g. (BI 4.5) Write simple phrases.2.2.2) Writing Skills.6) Talk about different types of books around them. pamphlet. computers screen. wood encraving) (BI 3.1.2. Bahasa Inggeris 51 . story books.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Word List (Words that pupils are able to read and understand at the end of preschool)
HIGH FREQUENCY WORDS a I am at an as be by do go he it in is if me my no so to we are and any but can did for get got her him his let yet may out put too was yes on where what who which why whose when the that they those these than there here

ACTIONS WORDS

sit

stand

walk

run

jump eat write read

play

go

walk

close

hop

beat

push

stir

wake up point to tap put

clean wash cry open scoop sleep kick pull dance paste bathe clap

climb pour stretch sweep point come catch bite swing laugh wipe throw bring circle crawl twist clap join wash bend colour cut underline match

stamp your feet pick up line up show me

Note: Other words can be introduced through thematic modules

Bahasa Inggeris

52

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI – BAHASA CINA

语文沟通 - 华文

53

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

导 言
华语是华族的母语,在我国多元种族的社会中有着重要的地位,它也是华文小学的教学媒 介语,因此儿童需在学前掌握一定程度的华文,为在小学学习华文打好基础。 本课程将让儿童掌握语言的基本技能,即听话、说话、阅读和书写,协助儿童积累新知识 和新经验,同时使儿童能正确地使用华文来表达感受、分享生活经验,并有礼貌地与人沟通。 本课程通过活泼有趣的活动,如游戏、歌唱、会话、问答、表演、讲故事等语文活动,提 高儿童学习华文的兴趣,加强语言的掌握。

课程目标:
通过本课程,学生能: 1. 养成良好的听话和说话习惯。 2. 在日常生活中使用正确的华文,有礼貌地与人交流。 3. 阅读与理解教材内容。 4. 正确地书写汉字和简单的句子。

54

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC1.听话教学 BC 1.1 专注且耐心 地听话。 学习标准 4-5 岁 BC 1.1.1 认识日常生活中所听到 的声音。 BC 1.1.2 辨别各种声音。 BC 1.1.3 辨别与模仿声音。 BC 1.1.4 聆听及明白单项指示与 要求,并在教师的辅导 下作出适当的反应。 BC 1.1.5 聆听以下教材,在教师 辅导下根据内容作出反 应。 a. 故事 b. 儿歌 BC 2.1.1 应用浅白的语言,在教 师指导下自我介绍。 BC 2.1.2 在教师的引导下有礼貌 地向人请安问候。 BC 2.1.3 有礼貌地提出要求。 5-6 岁 BC 1.1.6 聆听会话后作出反 应。 BC 1.1.7 聆听及明白指示与要 求,并作出适当的反 应。 BC 1.1.8 聆听以下教材,根据 内容作出反应。 a. 故事 b. 儿歌 BC 1.1.9 听读字词。 BC 1.1.10 聆听短语。 BC 2.1.4 应用浅白的语言: a. 介绍自己 b. 介绍家庭成员 BC 2.1.5 有礼貌地向人请安问 候。 a. 家庭成员 b. 师长 c. 同学/朋友 BC 2.1.6 有礼貌地与人沟通,注 意: a. 说话的礼貌和态 度。 b. 措辞和说话内容。 c. 聆听者的身分。 备 注

BC 2.0 说话教 学

BC 2.1 有礼貌地与 人沟通。

 注意指导学生使用礼 貌语言

55

2 学生扮演生活中周围 人物的角色。 BC 2.4.3 正确地回答问题。 BC 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 2.4.2.2 以正确的疑问代词提 问。 BC 2.1 学生在教师的引导下扮 演生活中周围人物的角 色。 BC 2.3.4.2.1 有礼貌地发问和回答问 题。 5-6 岁 BC 2.4 应用浅白的语言讲述生 活中的事情。 BC 3.2.2.1.2.1 认识实物或图形和 文字 的关系,如: 山 水 月 56 .3.3.4 有创意地回答问题。 BC 2.5 针对事情说出看法。 BC 2.3 讲述所收集的图片和作 品。 BC 2.2 应用浅白的语言,说明 实物的功能或用途。 BC 2.4.2 从图形与文字认识独 体字和合体字。  不要向学生介绍“独 体字”、“合体字”、 “象形字”等名词术 语。 备 注 BC 2.3 扮演故事中 的人物。 BC 2.4 以浅白的句 子讲述。 BC 2.1 认识图形和 文字的关 系。 BC 3.3 根据不同的故事内 容,扮演故事中的人 物。 BC 2.1 应用浅白的语言,讲述 实物的外型和特征。 BC3.1.0 阅读教 学 BC 3.2 针对有关情 况发问和回 答问题。 学习标准 4-5 岁 BC 2.

3 以适当的语调朗读句 子。 BC 3.5.4 认读短语。 BC 3.2 认识和朗读字词。 BC 3.4.2.1 朗读简单的句子。 BC 3.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 3.5.3.2 找出和填补实物或图形 缺少的部分。 BC 3.2 认识句子中的逗号、 句号及问号。 BC 3.2 阅读前的准 备。 学习标准 4-5 岁 BC 3.4 认识笔画。 5-6 岁 BC 3.2.4 将实物或图片分类。 BC 3.6 根据图画配字。 备 注 BC 3.5.7 认识部首和偏旁。 BC 3.1 把图形各部分拼合成为 一个整体。 BC 3.4 朗读儿歌与诗歌。  学前教育不教汉语拼 音、轻声、变调等语 音知识,惟教师范读 语音需标准。 BC 3.4 认读词语。 BC 3.3 认识字词。 BC 3.5.1 认读单字。 BC 3.5 根据适当的次序排列图 片。 BC 3.5 认读自己及班上同学的 姓名。 BC 3.1 看图识字。 BC 3.2.4.6 认识笔画和说出笔画 的名称。 BC 3.8 从教材中认识生字。  识字教学是整个语文 教育的基础,必须力 求到位。  学前教育应多识字, 少写字。  识字教学需通过活动 进行,避免教学枯燥 单调。 BC 3.3 认识和辨别实物的形 状、大小、长短。 BC 3.2 看图认读词语。 BC 3.3.4.3.5 朗读句子。 57 .3.3.4.3.2.3.2.3 认读自己姓名。 BC 3.3.3 认读词语。 BC 3.

字体整齐 BC 4.3 正确地写出基本笔画。 BC 4.6. 字的间架结构均称 c.5 聆听或阅读故事后,讲 述故事内容。 BC 3. 笔画、笔顺正确 b.2 在教师引导下以口述或 绘画方式,表达教材内 容。 5-6 岁 BC 3.0 书写教 学 BC 4.2 正确的坐姿。  应在课室内置放适合 学生程度与趣味的图 书。  书写教学重视发展眼 和手的机能及协调能 力,培养良好书写习 惯,打好写字基础。  不是每个教过的字都 要写。  写字要贵精不贵多, 每个字写 3-5 个。  学生要会使用田字格 习字。  不要让学生写“笔画 递增”的不完整的汉 字。  应禁止使用机械笔。  指导学生习字时以楷 体为标准字体。 58 .3 眼睛和手的协调能力。 BC 4.2 眼的控制能力。 BC 4.1.4 根据教材进行问答活 动。 BC 3.6.1 根据教材回答问题。 BC 3.1 学生自发翻阅图书。 BC 3.2 书写铅笔 字。 BC 3.1.7.7.1 发展眼和手 的机能,做 好写字前的 准备。 BC 4.1 手的控制能力。 BC 4.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 3.4 以正确的方法写字。 a.2 学生顺序翻阅书本。 BC 4.2.6.1.6.2.6.7.3 以口述或绘画方式,表 达教材内容。 BC 3.1 正确的执笔法。 BC 4.3 学生讲述自发阅读的图 书的内容。 备 注 BC 3.2.7 培养阅读兴 趣。 BC4.6 理解阅读材 料。 学习标准 4-5 岁 BC 3.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 4-5 岁学前班生字表(建议) 笔画 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一 八二九七人十 大口三山上下小马女土 火六木牛日水五月尺王 四他石田 羊 花你我 鱼 草星 总数 生 字 1 6 10 10 4 1 3 1 2 38 字 59 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 5-6 岁学前班识字表(建议) 笔画 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 刀儿了 飞个工门子 巴不长车方风见今开气少手书太天午牙友中心云 白包本们母去生头叶用只鸟奶 安吃虫灯地动多朵耳好红会件老米名年肉扫师同问阳衣有再在早字吗妈伞机爷华 把弟饭还间来里汽身体园这走坐鸡男豆医护肚运 爸齿的服狗果和河虎姐妹朋青兔物学雨厕所 面狮树种蚂蚁 笔哥家课哭笑校桌鸭铅蚊 菜蛋脸猫婆球蛇眼黄晚象脚船 黑猴期椅植 睛蓝 鼻 鞋 总数 5-6 岁学前班习写字表 (建议)  教师可根据班级学生程度与主题进行选择或增减习写的生字。  不是每一个教过的字都要写。  习写生字应在学生眼和手的机能及协调能力都准备好的情况下进行。  写字贵精不贵多,每个字建议只写 3-5 个。 60  让写字过程成为学生快乐的经验而不是一种压力与负担。  写字必须在识字的基础上进行,先识字,后写字。 生 字 3 5 21 13 35 21 19 6 11 13 5 2 1 1 156 字 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 笔画 基本笔画 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一 八二九七人十 生 字 1 6 15 14 7 7 3 5 2 总数 60 字 大飞个工口门三山上下小子马女土 不开六木牛日手水太天五午友月 白们四他叶只田 耳米羊有在早妈 花你我 的和明朋林 是星 61 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 62 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 DRAF ¾ Á ¢ ¦ Á ¡Æ ¢ ú ¾Ã ¬ Å ½ õ Tunjang Bahasa Tamil 63 .

1. 1.2.2. 1. 1. 1. ô « À ¡Â ´ Ä ¢ Ç « È¢ ´ Ä ¢ À ÷. ¸¨ óÐ ô ÁÉ ¢ ¾÷¸Ç ¢ Ì Ãø ´ Ä ¢ Ç ý ¸¨ 64 1.9 ¦ ºÂ ü¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç « È¢ ¸¨ óÐ Ü Ú Å ÷.2.2 ´ Ä ¢ Ç « È¢ ÷. óÐ 1.4 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü¨ Èô Ò Ã¢ Á óÐ Ü Ú Å ÷. 1.5 ´ Ä ¢ Â ì § ¸ð Î « Ð Å Õ õ ¨ ¾¢ º¨  ì Ü Ú Å ÷.2.2 1.2. ¸¨ óÐ 1. ¸¨ ô þ ¨ ºì¸Õ Å ¢ ¢ ´ Ä ¢ Ç ¸Ç ý ¸¨ « È¢ óÐ ´ Ä ¢ À ÷.1.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.10 þ ¨ ºì¸Õ Å ¢ ¢ ¦ À  ÷¸¨ Ç ì ¸Ç ý Ü Ú Å ÷.3 ¸ð ¼ ¨ Ç ¨  « È¢ Ü Ú Å ÷.1.0 § ¸ð ¼ ø / § À îÍ ¾¢ Èý 1.3 1. ¸¨ Å 1.2. ¨ 1.8 þ  ü ¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç « È ¢ .11 « À ¡Â ´ Ä ¢ Ç « È¢ Ü Ú Å ÷.4 1. ¸¨ 1.1 ¸ Å É Ó ¼ ý § ¸ð À ÷. ¸¨ óÐ ¦ ºÂ ü¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç ´ Ä ¢ À ÷.2.6 ¸ð ¼ ¨ Ç ìÌ ² üÀ Ð Ä í Ì Å ÷.2.1. ¸¨ þ  ü ¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç « È¢ Ü Ú Å ÷.1 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü ¨ Èô Ò Ã¢ Á óÐ ¦ ¸¡û Å ÷. ¸¨ óÐ « ¾¨ É ì Ü Ú Å ÷.1.2 À ø § Å Ú ´ Ä ¢ Ç ì § ¸ð À ÷.7 À ¢ á½ ¢ ¸û ± Ø ô Ò õ ´ Ä ¢ Ç ¸¨ « È¢ ± Ø ô Ò Å ÷. 1.2.1.2.6 .5 1.1 Å Ç ÷ô Ò À ¢ á½ ¢ ¸û ± Ø ô Ò õ ´ Ä ¢ Ç ì § ¸ð Î ì Ü Ú Å ÷.2. óÐ 1. 1.

4 ¦ º¡ü¸¨ Ç î ºÃ¢ ¡¸  ¯ îºÃ¢ À ÷.4.1 1.1 ¯  ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ºÃ¢ ¡¸ ÷  ¯ îºÃ¢ À ÷.5 ¦ Á ö ¦ Â Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.3. ô 1. ¦Áø Ä ¢ .3 1.3.2 ¯  ¢ ÃØ ò¨ ¾ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ À ÷.3.4. Å ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1. ô Å ø Ä ¢ .3 1.4 ºó¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ À ÷.6 ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.3. ô ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ÷¦ ´ Ä ¢ À ÷. ô « È¢ óÐ 1.3.3. ô 1. þ ¨ ¼  ¢ É É É ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü ¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ À ÷.7 Ì È¢ ¦ ¿Ê ø ± Ø ò Ð ¸¨ Ç ø ´ Ä ¢ À ÷.3.2. ÷¦ ô 1. ô 65 .2 ¯  ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. ô 1.4 ¯  ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç Ô õ ¬ ö ¾ ÷ ± Ø òÐ ¸¨ Ç Ô õ ´ Ä ¢ À ÷. ô 1.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ « È¢ ÷. ô 1. ô 1. ô 1. óÐ 1.3 ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ºÃ¢ ¡¸  ´ Ä ¢ À ÷.4.4.12 Á É ¢ ¾÷¸Ç ¢ Ì Ãø ´ Ä ¢ ¢ ý ¸Ç ý § Å Ú À ¡ð ¨ ¼ « È¢ Ü Ú Å ÷. ÷ ô ¦ Á ö ¦ Â Ø òÐ ¸¨ Ç « È¢ óÐ ´ Ä ¢ À ÷.

4 1.7. 1. ô 1. ô 1. Ä ô À ½ ¢ ¡¸ô Å 1.2 § ¸û Å ¢ ìÌ î ºÃ¢ ¡¸ô À ¾¢ ¸Ù  ø « Ç ¢ À ÷. Ä ô § ¸û Å ¢ ìÌ ô ¸Ù À ¾¢ Ç ¢ À ÷. 66 1.6 § ¸û Å ¢ ìÌ ô À ¾¢ ¸Ù ø « Ç ¢ À ÷. 1. óÐ . Á 1.5.5.6.2 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾ À ¡¼ ¨ Ä ô À ¡Î Å ÷.3 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾ Á À ¡¼ ¨ Ä ô À ¡Î Å ÷. ô ¬ 츸ÃÁ ¡É º¢ ó¾¨ É Ô ¼ ý À ¾¢ Ç ¢ À ÷. Á 1.5.7 ¦ À ¡Õ ò¾Á ¡É ¦ º¡ø .5 Ì È¢ ¦ ¿Ê ø ¦ º¡ü¸¨ Ç ø ¯ îºÃ¢ À ÷.6. 1.1 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü ¨ Èî ºÃ¢ ¡¸ì Á Â Ü Ú Å ÷.4 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾ ¦ ºö Ô ¨ Ç ì Ü Ú Å ÷. 1.5. ¦ º¡ü¦ È¡¼ ÷ .5 Ì Î õ À ¯ È× ô ¦ À  ÷¸¨ Ç « È¢ Ü Ú Å ÷.3 1.6.5 1.1 Ì Î õ À ¯ È× ô ¦ À  ÷¸¨ Ç « È ¢ óÐ Ü Ú Å ÷. ô 1.6.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.1 ± Ç ¢ Á  ¡É § ¸û Å ¢ ìÌ ô À ¾¢ ¨ ¸Ù ø « Ç ¢ À ÷.4.7.5 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü¨ Èì Á Ü Ú Å ÷.

§ Å ü Ú ¨ Á ¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î 67 .6 Á â ¡¨ ¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç ô  À  ý À Î ò¾¢ § À Í Å ÷.7.8 Ý Æ Ö ì§ ¸üÀ ¿Ê òР측ð Î Å ÷. Àñ Ò¼ Û õ À½ ¢ ¼ Û õ × § À Í Å ÷.8. 1.4 ºÃ¢ ¡É ¦ º¡ü¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢  ô § À Í Å ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ Å ¡ì¸¢ õ .7.1.8.2 2. ºÃ¢ ¡É Å ¡ì¸¢ í ¸¨ Ç ô   À  ý À Î ò¾¢ § À Í Å ÷. 1. ¿¢ ¬ ¸¢ Å ü ¨ È Èõ  « È¢ ÷.8 1. ´ üÚ ¨ Á .1.1. ´ üÚ ¨ Á .§ Å ü Ú ¨ Á ¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.1 Å ÊÅ õ .6 2.7.2 2. þ É õ § ºÃ¡¾Å ü¨ È Å ¨ ¸ô À Î ò¾¢ « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷.1 ¸¾¡ô À ¡ò¾¢ ¸¨ Ç ò Ð ½ ¢ ¼ ý Ãí × ² üÚ ¿Ê ô À ÷. þ É õ § ºÃ¡¾Å ü¨ È « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷. ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1. 1.1.0 Å ¡º¢ Ò ò ô ¾¢ Èý 2.4 ´ § à Á ¡¾¢  ¡É Å ü¨ È ò â ¦ ºö Å ÷. ô 1.1 ´ § à Á ¡¾¢  ¡É Å ü¨ È « ¨ ¼  ¡Ç õ â ¸¡ñ À ÷.  ¬ ¸¢ Å ü¨ Èô  À  ý À Î ò¾¢ § À Í Å ÷. « Ç × .7.7.2 Á â ¡¨ ¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç « È¢  óÐ Ü Ú Å ÷. ô ¸¾¡ô À ¡ò¾¢ ¸¨ Ç ² üÚ Ãí ± Ç ¢ Á  ¡É À ¡Å ¨ É Â ¨ ¸¡ð Î Å ÷.1. Å 2. þ É ò¾¢ ¸ üÀ ü§ ¦ ¾Ã¢ × 2.7 1. 1.3 À ñ Ò ¼ ý § À Í Å ÷.1. 2. 1.7 Å ¨ ¸ ô À Î òÐ Å ÷.5 2.3 2.7.1.

8 ´ Ä ¢  ò Ð ¨ ½  ¡¸ì ¦ ¸¡ñ Î ¨ ± Ø ò¨ ¾î ºÃ¢ ¡¸ ¯ îºÃ¢ À ÷.3.2.2 ºÃ¢ ¡É Ó ¨ È ¢ Å ¡º¢ À ÷.  ø ô 2.3.2 ¸ ¡ð ¼ ô À Î õ ± Ø ò¾¢ Å Ê Å ò¨ ¾ ý ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý ´ Ä ¢ À ÷. 2.  ô 2.3. ô 2.3. ô 2.2. ô 2. ô 2.4 ¯  ¢ ÃØ ò¾¢ ¦ ¾¡¼ í Ì õ ¦ ø ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.3. ¯  ¢ ÃØ ò¾¢ ¦ ø ¦ ¾¡¼ í Ì õ 2.10 2.5 ¦ Á ö ¦ Â Ø ò¾¢ Ó Ê Ô õ ¦ º¡ü¸¨ Ç ø ´ Ä ¢ À ÷.9 ¸¡ð ¼ ô À Î õ Å Ê Å ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷. ü§ ô ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ¦ º¡ü¸Ç ¢ Å Æ ¢ ý « È¢ Å ¡º¢ À ÷. 2.2 À ø § Å Ú À Û Å ø ¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢ Ó ¨ È ¡¸ Å ¡º¢ À ÷.3.12 2.2 Å ¡º¢ Ò ô À Û Å ø ¸Ç ¢ ô ý « ¨ Á ô ¨ À ì Ü Ú Å ÷. â ô 2.3 ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý À ¼ ò¾¢ ¸üÈ Ã¢ ü§ ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷.3. ô 2.3. ô 2.3. ºÃ¢ ¡É Å ¡º¢ Ò Ó ¨ Ȩ  ì  ô ¸¨ ¼ ô À ¢ ô À ÷.3 2.3.2. ô ± Ø ò¾¢ ý 2.3 ºÃ¢ ¡É ¯ îºÃ¢ Ò ¼ ý  ô Å ¡º¢ À ÷.1 ´ Ä ¢  ò Ð ¨ ½  ¡¸ì ¦ ¸¡ñ Î ¨ ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷.11 À ¼ ò¾¢ ¸ü È ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷.1 Å ¡º¢ Ò ô À Û Å ø ¸ ¨ Ç ì ô ¸Å É Ó ¼ ý À  ý À Î òÐ Å ÷. óÐ ô ± Ø òÐ ¸¨ Ç Å Ã¢ ºô À Î ò¾¢ ¨ ì Ü Ú Å ÷. Ê 2.3.13 68 .À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ Å ¨ ¸ô À Î òÐ Å ÷.2.

4 µ ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ À ÷.4. ô ¾Ãõ 5+ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷.7 ¸üÈ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î Ò ¾¢ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷.4.4. ô 2. ô ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ÷¦ ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷. ô 2.4. ô 2.6 ã ¦ Å Ø òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ À ÷.1 µ ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.3 ã ¦ Å Ø òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.2 ® ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. ô 2.3.6 ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ÷¦ ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.4 ¾ Á ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ú ¦ ¸¡ñ Î ¦ º¡ü ¸¨ Ç ¯ Õ Å ¡ì¸¢ Å ¡º¢ À ÷.14 ¦ Á ö ¦ Â Ø ò¾¢ Ó Ê Ô õ ø ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷. ô 2. ô 2.4.  ô 2. ô 2.4.4.3.15 2.5 ® ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ À ÷. ô 2. ô 2.4.8 ¸ üÈ ¦ º¡ü¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î Ò ¾¢  69 . ô À ¼ ò¾¢ ¸ü È ¦ º¡ø ¨ Ä ü§ Å ¡º¢ À ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ ¸ü Èø 4+ 2.3. ô 2.7 ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý À ¼ ò¾¢ § ¸üÈ Ã¢ ü ¦ º¡ø ¨ Ä ´ Ä ¢ À ÷.3.3.16 2.

üº¢ 3.1. ± Ç ¢ Á  ¡É ¦ º¡ü¸¨ Ç ì ¨ ¦ ¸¡ñ ¼ Å ¡ì¸¢ í ¸¨ Ç Â Å ¡º¢ À ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ à Š¡º¢ À ÷. ô 2.5 ¸ ñ ¿¸÷ À  ¢ ¸û Ó ¨ È Â ¡¸î üº¢ ¦ ºö Å ÷.5.5 Å ¡º¢ ô Ò Ã¢ òÐ óÐ ¦ ¸¡û Å ÷.5 3.1 ± Ç ¢ Ó ¨ È Â ¢ ¨ ¸ þ  ì¸ô  ø À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.3 ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ à Š¡º¢ ô òÐ ¦ À ¡Õ û Ü Ú Å ÷.4 ¨ ¸ þ  ì¸ô À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷. ô 2.1.2 ¸ ñ 3.5.5. 2.2 2.0 ± Ø òÐ ¾ ¢ Èý 3. üº¢ ¿¸÷ À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷. Å ¡º¢ ô ¦ À ¡Õ û òÐ 2. ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý þ Ãñ Πâ ¦ º¡ü¸û ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ Ãì Ü Ú Å ÷.1 ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý ¦ º¡ü¸¨ Ç ì â Ü Ú Å ÷.5.3 ¦ º¡ø ¨ Ä Ü Ú Å ÷. 70 . üº¢ 3.1. 2.5. üº¢ 3.1 ± Ø Ð Å ¾ü¸¡É ¬  ò¾ À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.1.

1.6 ¸ ñ ¸¨ Ç Ô õ ¨ ¸¸¨ Ç Ô õ ´ Õ í ¸¢ ½ ìÌ õ À  ¢ ¸û ¨ üº¢ ¦ ºö Å ÷.2.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ 3.2.7 ¦ À ý º¢ Ä Ó ¨ È ¡¸ô À ¢ òÐ ¨ Ê § ¸¡Î ¸¨ Ç Ô õ § ¸¡Ä í ¸¨ Ç Ô õ Å ¨ ÃÅ ÷. « ¨ Á ô Ò Å ¬ ¸¢ Å üÚ ¼ ý  à ö ¨ Á  ¡¸ ± Ø Ð Å ÷. 3. 3. ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 3.1.2.2. Šâ Ê Å õ .3 ¦ À ý º¢ Ä î ºÃ¢ ¡¸ô À ¢ ò Ð ¨ Â Ê Å ¨ ÃÅ ÷. 3.1. 71 .  þ ¨ ¼ ¦Å Ç ¢ .3 ¦ º¡ü¸û Á üÚ õ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ÷¸¨ Ç ± Ø Ð Å ÷.1 ¾Á ¢ ± Ø ò Ð ¸¨ Ç ± Ø ¾ « È¢ ÷. ú Å 3. ø 3.4 ± Ç ¢ Á  ¡É Å ¡ì¸¢ í ¸¨ Ç ô ¨  À ¡÷òÐ ± Ø Ð Å ÷.2 ºÃ¢ ¡É Ó ¨ È.2 ¾ Á ¢ ± Ø òÐ ¸ ¨ Ç î ºÃ¢ ¡É ú Â Ó ¨ È ¢ ± Ø Ð Å ÷. 3.

3  ¡ú « Å÷ þÅ÷ ³Â¡ Ì Ãø Å Ãõ ÀÆ õ ÀÄ õ ã ¨Ç 1.8.4 ² ý ± ¾ü Ì ± ôÀÊ ± ¾ É ¡ø ± ô § À ¡Ð ±ùÅÇ × 1.7: Ì ¨ ÃìÌ õ À¢ ¢ õ Ç Ú ¸÷ƒ¢ìÌõ ¸ò Ð õ ¸¨ É ìÌ õ º£ õ Ú 1.3 « ý É õ « õÁ¡ ¿ò ¨ ¾ ¿ñ Î Á Ãõ Áñ ¦Àñ þ ï º¢ þ íÌ « íÌ ºí Ì ÁíÌ ¾í Ì þ ¨ ¼Â¢ õ É 1.4.5 « õ Á ¡ « ôÀ¡ À ¡ð Ê ¾ ¡ò ¾ ¡ « ñ ½ ñ ¾í ¨ ¸ ¾õ À ¢ 1.º¡¾ õ ¿¸õ .3 ¸ô À ø ¸ð Î ¸ð ¼ ¼ õ ¾ð Î ¾í ¨ ¸ À óÐ À õ À Ãõ Àð ¼ õ « Èõ Å ¢Ì È þ ÈÌ ¸ñ ¦Á ø Ä ¢ õ É 1.3.Á ¡Î ¸Î .5 ¦ À â ô À ¡  ¦ À â õ Á ¡  º¢ È ô À ¡ ü º¢ ¾¢ ò Á ¡Á ¡ « ò¨ ¾ 1.4.4.7.À ¡Ê ¾Ê .7 À Ê .¦ º¡ü ¸ Ç ï º¢ õ  ŠøÄ¢ õ É 1.6 ¾ ñ Î Àû Ç ¢ ¸¢ Ú ½ § ºÅ ø « ½ ¢ ø ¦ ¸¡ìÌ ±Õ ¨ Á .¸¡Î º¾ õ .4 Å ð ¼ õ ºÐ Ãõ ¦ ºù Å ¸õ Ó ì§ ¸¡½ õ Ó ð¨ ¼ Å ÊÅ õ 1.5.5 ± Ä ¢ ¿¡ö ²÷ â¨ É Ó Ê ¸ø Àø 2.4.4.4 À ¡Á ¡ À ¡ô À ¡ ¬ Ê ¬ ¨¼ Á ¡Ê « õÁ¡ ¦ À â  º¢ ¢ È ¬ Î ÀÊ À ¡Î « ½ ¢ ÀÊ « ÆÌ Å£ Πţ Î 2.4 Ä ð Î ¾ð Î ¸¢ Î ð ±ðÎ Íð Î Àð Î À¢ Î ð ¦ ¸ï Í ¦ ¸¡ï Í Àï Í 2.¿¡¸õ 1.4.4 Å ¡ ¨¸ ¿¡ ¾¡ ¨À Á¡ §À ¡ 2.7.2.1.¾ ¡Ê Á Î .6 Å ½ ì¸õ Áý É ¢ ì¸× õ ¾Â × ¦ ºö Ð Å ¡Õ í ¸û « Á Õ í ¸û ¦ ºø Ö í ¸û ¾ ¡Õ í ¸û 2.4.7.

SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam 75 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN.

c. Pada masa yang sama. Rukun Islam. pengampun c. berkuasa d. Sikap dan Nilai khususnya komponen Pendidikan Islam.beriman kepada Qada dan Qadar . adil e.1. murid dapat bersuci. Wujud (Ada) b.1)Menyebut sifat wajib Allah: a. Sama’ (Mendengar) (PI 1. SIKAP DAN NILAI – PENDIDIKAN ISLAM (PI) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Kerohanian.beriman kepada Allah . Sirah Rasulullah dan melafazkan Dua Kalimah Syahadah.2) Mengetahui Rukun Iman pertama: Beriman kepada Allah Pendidikan Islam 76 .1)Menyebut enam Rukun Iman (PI 1. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 1. Sama’ (Mendengar) d.beriman kepada Qada dan Qadar (PI 1. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab.0)Akidah (PI 1.2. b. berwuduk dan melakukan pergerakan solat. Wujud (Ada). murid dapat mengetahui asas Rukun Iman. Basar (Melihat) c. pengasih dan penyayang b. Murid juga dapat mengenal asas bahasa Al Quran.1.beriman kepada malaikat . huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan.)Mengetahui Rukun Iman (PI 1.beriman kepada Allah . Basar (Melihat).beriman kepada malaikat .1.beriman kepada hari Akhirat . Qudrat (Kuasa) (PI 1. bijaksana (PI 1.beriman kepada kitab .2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN.2) Menyatakan sifat wajib Allah: a.2) Menyatakan enam Rukun Iman dengan bimbingan .3) Menyebut nama-nama Allah (Asma’ul Husna) a.2.beriman kepada hari Akhirat .beriman kepada kitab .beriman kepada rasul .beriman kepada rasul .

1.2)Menunjukkan had anggota wuduk (PI 2.3)Menyatakan nama dan waktu solat.mengerjakan ibadah haji (PI 1.tubuh badan . (PI 2.1) Menyebut cara bersuci daripada hadas: .buang air besar (PI 2.buang air besar (PI 1.mengeluarkan zakat .2.mengeluarkan zakat .1.2. (PI 2.3)Mendirikan solat.1) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan bimbingan.1)Mengenal anggota wuduk (PI 2.buang air kecil . petang.mengerjakan ibadah haji .2) Menyatakan lima rukun Islam: .berpuasa di bulan Ramadhan .buang air kecil .3.4) Melakukan wuduk dengan tertib dengan bimbingan (mengikut urutan) (PI 2.3. Pendidikan Islam 77 .2.4) Melafazkan Kalimah Syahadah.2) Menyatakan cara bersuci daripada hadas: .3) Mengetahui Rukun Islam.berpuasa di bulan Ramadhan . (PI 2.0) Ibadah (PI 2.mengucap dua kalimah syahadah .4.1.2) Melakukan wuduk (PI 2.1) Bersuci dari najis.2) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan maknanya.3) Menyatakan cara menjaga kebersihan .solat lima waktu .3.solat lima waktu . Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 1.1)Menyebut nama solat.3.mengucap dua kalimah syahadah . tengah hari.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PI 1.3)Melakukan wuduk dengan betul dengan bimbingan. (PI 2.1) Menyebut lima rukun Islam: (PI 1. (PI 2. (pagi.tempat solat (PI 1. (PI 2. (PI 2. malam).2.4.pakaian .

W. Siddiq (bercakap benar) c. (PI 3.Sabar .1. . Fatonah (bijaksana) (PI 4. iaitu sabar.1. (PI3.W.1)Menyebut akhlak Rasullullah S.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa. Amanah b. . bercakap benar.3.A.Rajin (PI 4.0)Sirah (PI 3.3. (PI 4.A.Basmalah .2)Menyatakan bilangan rakaat (PI 2.A.A.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 2.2)Menyebut nama ahli keluarga baginda yang terdekat.bapa (Abdullah) .W. (PI4.4)Menyatakan bilangan rakaat solat lima waktu.A. rajin.bapa saudara (Abu Talib) (PI 3.W.penerang hati .A.2)Memberi contoh akhlak Rasullullah S.1.W.5)Melakukan pergerakan solat dengan betul mengikut tertib dengan bimbingan.1) Mencontohi akhlak Rasullullah S.0)Akhlak (PI 4.Hamdalah (PI 4.Bercakap benar .menaiki kenderaan Pendidikan Islam 78 .W.bapa (PI 3. a.4)Menceritakan peristiwa kelahiran Rasullullah S.1)Melafazkan .3.2.A.5)Melafazkan doa . (PI 4.ibu .1. (PI 2.W.1) Mengetahui Sirah Rasullullah S.3)Menyebut nama Rasulullah S.2.ibu (Aminah) . bijaksana dan amanah. dan ahli keluarga baginda yang terdekat .datuk (Abdul Muttalib) .1)Menyebut nama Rasullullah S. solat lima waktu.1. (PI 3.1.

sebelum makan/minum .selepas makan/minum (PI 4.ibu bapa .masuk tandas .2)Menyatakan adab dengan bimbingan : .halal dan haram .guru .2.semasa makan/minum .keluar tandas (PI 4.11)Menyatakan adab menghormati: .2.2.2.2.2.ahli keluarga .keluar tandas (PI 4.semasa makan/minum .7)Melafazkan doa sebelum dan selepas makan (PI 4.baik dan berkhasiat (thoyyiban) (PI 4.6)Menyatakan adab : .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 4.sebelum makan/minum .2.9) Menyatakan adab : .8)Membezakan makanan : .10)Melafazkan doa masuk dan keluar tandas (PI 4.2.2.4)Menyatakan adab: .rakan sebaya Pendidikan Islam 79 .selepas makan/minum (PI 4.masuk tandas .menghormati ibu bapa (PI 4.3)Menyatakan adab dengan bimbingan: .

1)Menyebut huruf hijjaiyah dengan (PI 5. (PI 5.3)Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan – baris atas (fathah) (PI 5.1.Quran Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 5.1) Mengetahui bahasa Al.2.5)Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif.1. Pendidikan Islam 80 .2)Mengenal bentuk huruf hijjaiyah hijaiyah (PI 5.2)Mengetahui huruf jawi (PI 5.1.7)Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan – baris atas (fathah) – baris bawah (Kasrah) – Baris hadapan (Dhommah) (PI 5.2)Menyebut huruf-huruf jawi (PI 5. .8)Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa AlQuran dengan sebutan yang betul.1.4)Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa AlQuran dengan sebutan yang betul.6)Mengenal pasti bentuk huruf (PI 5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PI 5.1. wau dan ya (PI 5.2.5)Menyebut huruf hijjaiyah.1)Menyebut huruf-huruf jawi dengan bimbingan.2.3)Mengenal pasti bentuk huruf jawi.Anggota badan (PI 5. bimbingan. (PI 5.Nombor 1 hingga 10 (PI 5. (PI 5.Nombor 1 hingga 10 . .1.0)Asas Bahasa Al Quran dan Tulisan Jawi (PI 5.4)Mengenal pasti setiap huruf jawi.2.1.1.2.

Al Falaq (PI 5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 5.2.An Nas .6)Membunyikan huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif.2)Menghafaz surah Al.3) Menghafaz beberapa surah dari juzu’Amma Pendidikan Islam 81 .3.Quran di bawah: .Al Ikhlas (PI 5. wau dan ya. (PI 5.Al Fatihah .Al Fatihah .1)Menghafaz surah Al.Quran : .3.Al Ikhlas .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN. SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN MORAL Pendidikan Moral 83 .

keberanian.1) Mengucapkan terima kasih Berterima Kasih sikap berterima kasih. (PM 1.1) Membantu (PM 2. kepada Tuhan menghormati kepercayaan pelbagai kaum.1) Menjaga kebersihan.1) Menyatakan bahawa Kepercayaan Mengetahui dan manusia adalah ciptaan Tuhan. berdisiplin. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 1. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah. baik hati.0) Bertanggungjawab (PM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KURIKULUM KEROHANIAN. secara lisan atau bukan lisan atas . khasnya komponen Pendidikan Moral. (PM 4.4) Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid. kerjasama.0) (PM 1. (PM 1. Pendidikan Moral 84 . berterima kasih.1. bantuan yang diterima. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah dengan bimbingan.1. penghargaan dan sumbangan yang diterima. murid boleh mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan. warga sekolah dan orang lain. kerajinan. kasih sayang.0) (PM 4.1. menghormati. (PM 3. (PM Hati 2.PENDIDIKAN MORAL (PM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Kerohanian. Sikap dan Nilai.1.2) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan.0) Baik (PM 2.1.2) Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid dengan bimbingan.1) (PM 1. bertanggungjawab. hemah tinggi serta kesederhanaan. kejujuran. sekolah dan orang lain.1. (PM 3. toleransi. warga keluarga dan warga sekolah. (PM 4.1.3) Menjaga kebersihan. (PM 2.3) Menyatakan Tuhan adalah pencipta alam. (PM 3. (PM 3.1.1) Mengamalkan (PM 4. keadilan. berdikari.2) Membezakan ciptaan Tuhan dan rekaan manusia.1) Memberi bantuan kepada ahli ahli keluarga.1. SIKAP DAN NILAI .2) Memberi bantuan kepada ahli keluarga.1.1) Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran kelas.1. (PM 3.

2) Melafazkan tutur kata yang bersopan dengan bimbingan.2. rakan menghormati orang dewasa. Pendidikan Moral 85 .1) Menunjukkan taat dan hormat -menghormati anggota keluarga. (PM 5. (PM 6. kepada ahli keluarga.2.1.1.2) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa dengan bimbingan.5) Menyatakan cara-cara bertingkah laku sopan.1.2) Menghormati (PM 6. (PM 6.1) Menghormati (PM 6.3) Menunjukkan cara menghormati orang dewasa. dengan bimbingan (PM 5. (PM 6.1) Beradab (PM 5.2. rakan dan masyarakat setempat.1.2) Menyatakan dan menunjukkan taat dan hormat kepada ahli keluarga.1. (PM 6.3) Menunjukkan tingkah laku yang bersopan dalam pergaulan seharian.4) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa.1) Menunjukkan cara orang dewasa.4) Melafazkan tutur kata yang bersopan.1.0) Hemah (PM 5. (PM 6.1.1. (PM 6.0) Hormat (PM 6. (PM 6.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 5. (PM 5.3) Menyatakan sebab mengapa perlu hormat kepada ahli keluarga. (PM 5.1) Menunjukkan tingkah laku tinggi sopan dalam pergaulan yang bersopan dalam pergaulan seharian seharian.2. rakan dan dan masyarakat masyarakat setempat dengan bimbingan. setempat.

(PM 10.1) Mengamalkan (PM 8. (PM 7. (PM 10.0) (PM 10. aktiviti seperti permainan.0) (PM 8. keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan.1. sekolah. guru. (PM 9.1.1) Bercerita tentang orang yang diri. rakan dan melakukan kesalahan.1. (PM 7.1) Berani mencuba sesuatu Keberanian dengan yakin di tugasan yang baru.1.1.1. (PM 9. jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli (PM 10.1. (PM 8.1.0) (PM 9. (PM 7. (PM 9.2) Berani bertutur menggunakan ayat yang mudah.1.1.1) Menyayangi (PM 7.2) Memohon maaf apabila keluarga.2) Bercerita tentang kebaikan ahli keluarga.1) Mengenal sikap jujur melalui Kejujuran Mengamalkan sikap simulasi dan cerita.4) Berani bercakap dengan yakin menggunakan ayat yang mudah. (PM 9.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 7.3) Berani melibatkan diri dalam aktiviti. (PM 7.4) Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan.1) (PM 10.0) Sayang Kasih (PM 7.7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat.1.6) Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.3) Menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.4) Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga.1.1) Mengamalkan sikap adil sikap adil dalam dengan bimbingan guru dalam sesuatu perlakuan seharian.3) Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang didengar. (PM 10. (PM Keadilan 8. orang di sekeliling. (PM 7. keluarga dan disayangi.5) Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga. .2) Mengamalkan sikap adil dalam sesuatu aktiviti seperti permainan. (PM 7.1.1. Pendidikan Moral 86 .1.1.1) Berinteraksi (PM 9.1. keluarga dan orang di sekelilingnya.

1) Mengamalkan sikap berjimat Kesederhanaan Mengamalkan sikap cermat dalam penggunaan barang berjimat cermat dalam keperluan dengan bimbingan guru.1) Menunjukkan sifat rajin dalam pengurusan diri.4) Menyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat secara kumpulan.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dengan rakan.3) Menyatakan faedah bekerja secara kumpulan.1) Melakukan aktiviti secara berkumpulan.1.2) Menjayakan aktiviti secara berkumpulan.1.1) (PM 13. (PM 12.1) Kerjasama Mengamalkan sikap kerjasama dengan rakan.1. jiran dan masyarakat setempat. (PM 12.1.0) (PM 13.2) Mengamalkan sifat rajin dalam pengurusan diri dan menjalankan tugasan. (PM 11. (PM 13. (PM 12.1. (PM 11. Pendidikan Moral 87 . (PM 12.0) (PM 11. (PM 12.5) Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga.2) Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan. (PM Kerajinan 11.1. jiran dan masyarakat setempat.1. (PM 13. penggunaan barang keperluan.1.0) (PM 12. rakan dan guru.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 10.1) Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian.1. (PM 12.1.

0) (PM 16.2.1) Mematuhi arahan guru.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa menjalankan aktiviti kumpulan. tanpa bantuan. (PM 15. Nota: Pendidikan Moral diterapkan sepanjang masa murid berada dalam prasekolah.1. (PM Toleransi 14. (PM 16. (PM 14.2) Mematuhi arahan yang ditentukan di kelas atau di sekolah. rutin pagi. (PM 16.1.2.1) Saling berkongsi dalam (PM 14.1) Bersedia menunggu giliran. (PM 14.1) Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian. Pendidikan Moral 88 .0) (PM 14.1. (PM 16. (PM 16.1) Berdisiplin Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas. tertentu. tidak kira semasa pengajaran dan pembelajaran.3) Mematuhi arahan guru atau ketua kumpulan.1) Mengamalkan sikap berdikari dalam pengurusan diri.2.1.4) Mematuhi peraturan kelas.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 14.2) Menguruskan diri sendiri dengan bantuan.1. (PM 16. (PM 14.1.0) (PM 15.2) Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya.1. (PM Berdikari 15. Pendidikan Moral tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti yang khas. rehat dan semasa makan.2) Mengamalkan sikap tolak menggunakan barang dan peralatan di ansur dengan rakan dalam situasi dalam kelas.1) Menguruskan diri sendiri (PM 15.

Keberanian o Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah. 2. Pendidikan Moral 89 . 7. Keadilan o Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah. Baik Hati o Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas. Berterima kasih o Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa. 6. Kepercayaan kepada Tuhan o Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan agama masingmasing selaras dengan prinsip Rukun Negara. Hemah tinggi o Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. sumbangan atau pemberian. 9.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Senarai Nilai Moral dan Penerangannya: 1. 4. Kasih sayang o Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Hormat-menghormati o Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan. Bertanggungjawab o Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. 5. 3. 8.

Berdisiplin o Mengikut arahan guru dan peraturan yang ditetapkan serta boleh melengkapkan tugas yang diberi. Berdikari o Kebolehan untuk mengurus diri dan menjalankan tugas yang diberikan. Kerjasama o Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama. 12. Kejujuran o Bercakap benar. Kesederhanaan o Besikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara. 16.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 10. 13. 11. sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup. 14. Kerajinan o Usaha yang berterusan. Toleransi o Kesanggupan bertolak ansur. Pendidikan Moral 90 . 15. besikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KETRAMPILAN DIRI PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI Perkembangan Sosio emosi 91 .

(PSE 1. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 1.2. murid lebih berkeyakinan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain.1) Menceritakan dengan bimbingan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira. tingkahlaku. takut dan marah. (PSE1. marah. mempunyai konsep kendiri yang positif. (PSE 1. (PSE 1.2. (PSE 1. (PSE 1.1) Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain dengan bimbingan.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. (PSE 1.3) Mengenali emosi orang lain. murid akan lebih mengenali emosi sendiri dan emosi orang lain.2) Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain.6) Menyatakan emosi mengikut situasi.4) Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG: KETRAMPILAN – PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) Selepas melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Ketrampilan – Perkembangan Sosioemosi.1. (PSE 1. tingkahlaku.3) Menyatakan sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai.3.1.1.1.2) Mengenal pasti jenis-jenis emosi gembira. berkebolehan untuk mengawal emosi sendiri. takut.2) Mengenal pasti dengan bimbingan tindakan alternatif untuk mengurus emosi. (PSE 1.1. takut. lukisan.1) Mengenali Mengenali dan emosi sendiri. sedih.3.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira. Di samping itu.1) Menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan.1. (PSE 1.2.2.0) (PSE 1. (PSE 1. takut dan marah. (PSE 1. (PSE 1. sedih. marah.2) Mengurus emosi sendiri. lukisan. sedih. Mengurus Emosi Sendiri. sedih. (PSE 1. Perkembangan Sosio emosi 92 .

2) Menunjukkan semangat dan sifat positif seperti: .3. (PSE 1.belas kasihan .kecindan .0) Mencapai Emosi yang Positif (PSE 2.setia kawan .2.1)Bersikap positif tentang kebolehan kendiri.berdikari .3.berkeyakinan .1.berdikari . (PSE 2.berkeyakinan . (PSE 2.2)Menunjukkan kepuasan terhadap pencapaian kendiri.2.1.tolong-menolong .sabar .2)Membina semangat dan sikap yang positif.kecindan Perkembangan Sosio emosi 93 .perpaduan/kekitaan . (PSE 2.empati (PSE 2.3) Menyatakan perasaan orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku. (PSE 2.1)Membina konsep kendiri.4) Menerangkan perbezaan emosi antara individu (PSE 2. (PSE 2.1.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan (limitation) kendiri.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 1.1) Menunjukkan sifat positif seperti: .sabar . (PSE 2.1.4)Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan.

(PSE 2.3.0)Membina Kemahiran Sosial (PSE 3. (PSE 2.3)Membina keyakinan untuk berkomunikasi. (PSE 3.1)Memahami keperluan.1.3.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain.4)Membina kebolehan mengawal diri.5)Bertanya dengan penuh keyakinan. menyanyi dan berlakon.3. (PSE 3.1)Menunjukkan kepekaan terhadap keperluan orang lain. (PSE 3. (PSE 2. Perkembangan Sosio emosi 94 .2)Bertanya dengan yakin dengan bimbingan guru. (PSE 2.4. perasaan dan pandangan orang lain.3.6)Berinteraksi dengan yakin.3)Menyatakan cara mengawal diri dalam situasi yang tidak menyenangkan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PSE 2.8)Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis. (PSE 2. (PSE 3.1.4.3.4.3. (PSE 3.2)Menyatakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya. (PSE 2. (PSE 2.1. menyanyi dan berlakon dengan bimbingan guru.3.1)Mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya dengan bimbingan guru (frustration and disappointment).1)Bertutur dengan yakin dengan bimbingan guru.3. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 2.4)Bertutur dengan penuh keyakinan. (PSE 2.1. (PSE 2.4)Menyatakan keperluan orang lain mengikut situasi dan bertindak sewajarnya.2)Mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya (frustration and disappointment). (PSE 2.3)Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis.7)Bercerita dan memberi pendapat. (PSE 2.

8) Menunjukkan kemahiran play entry Perkembangan Sosio emosi 95 .1) Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah dengan bimbingan.2.7)Menceritakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya dan bertindak sewajarnya. pakaian. contohnya: .8)Berkomunikasi secara adab dan tertib.4) Menunjukkan kemahiran bagaimana untuk menyertai sesuatu permainan yang sedang berlaku degnan bimbingan (play entry). Menjaga keselamatan barang yang dipinjam. (PSE 3.2) Bertolak ansur dan bekerjasama semasa menjalankan aktiviti. makanan.3) Berkongsi barangan dan peralatan seperti permainan. (PSE 3. (PSE 3.2) Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi. (PSE 3.2. (PSE 3.1. barangan dan peralatan. (PSE 3.2.3)Mematuhi etika sosial dalam perhubungan. (PSE 3. (PSE 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 3.2.1.7) Berkongsi idea.. c. tempat tinggal dan lain-lain.2. (PSE 3. b.Berjabat tangan dan bertanya khabar (PSE 3. Memulangkan barang selepas meminjam.2.6)Menyatakan kelainan dan kepelbagaian keperluan dalam masyarakat seperti makanan.2. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain.2.1. (PSE 3.5) Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah. (PSE 3.1.6) Menghormati hak orang lain seperti: a.

9) Menyesuaikan diri dengan keadaan atau situasi tertentu. (PSE 3. 2.2. (PSE 3.10) Menepati masa dan janji.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 3. (PSE 3. Seorang murid yang mempunyai konsep diri yang positif dapat:: . Ia tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti khas.1)Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif dengan bimbingan.3) Menyelesaikan konflik yang berlaku semasa aktiviti kelas.Menerima kekuatan dan kekurangan sendiri . Nota: 1. Standard Pembelajaran dalam tunjang sosio emosi diterapkan sepanjang masa murid berada di kelas prasekolah.Menunjukkan kepuasan kepada pencapaian sendiri Seorang murid yang mempunyai kemahiran berkongsi dapat:  Bersikap sensitif terhadap keperluan orang lain  Menghormati hak orang lain  Menyertai aktiviti main (able to enter into play)  Menyelesaikan konflik antara rakan melalui kaedah seperti perundingan (negotiation). (PSE 3.Bergaul dan berinteraksi dalam komuniti . Perkembangan Sosio emosi 96 .3.2)Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif.Bersikap positif dan yakin pada diri .2. 3.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN Fizikal dan Estetika 97 .

(PFK 1.1.1.1) Melakukan kemahiran motor halus. murid boleh melakukan kemahiran motor halus dan asas kemahiran motor kasar dengan cara yang betul.1.1.1.14) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek.11) Menggunakan jari untuk merenjis.8) Menggunting dengan cara yang betul. (PFK1. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK1.1. (PFK 1.10) Menggunakan tangan untuk memintal. (PFK 1.1. (PFK1.1.1.1. (PFK 1.5) Menggunakan jari untuk mencubit.12) Mengggunakan jari untuk menjentik.9) Menggunakan jari untuk mengoyak bahan mengikut rupa bentuk.13) Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol.3) Menggunakan tangan untuk meramas (mix). (PFK 1.7) Menggunakan jari untuk memicit.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA – PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN (PFK) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika.1.0) Perkembangan Motor Halus Fizikal dan Estetika 98 .1.1.1) Menggunakan jari untuk mengoyak bebas. (PFK 1.2) Menggunakan tangan untuk merenyuk(crush) kertas. (PFK 1. (PFK 1.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk.6) Menggunakan jari untuk menggentel. khasnya komponen perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan. Fokus Standard Kandungan (PFK 1. (PFK 1.1. (PFK1. (PFK 1. membina tabiat menjaga kebersihan fizikal diri dan kebersihan persekitaran serta menjaga keselamatan diri.1. (PFK 1. (PFK 1.4) Menggunakan tangan untuk menguli.

balang). (PFK 1. (PFK 1. (PFK 1.13) Memakai tali pinggang dengan bimbingan.3) Menggunakan tangan untuk menzip dengan bimbingan. (PFK 1. (PFK 1.2.2.2.12) Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk (Contoh bekas: botol.2. beg.2.14) Menyurih menggunakan templet atau objek. besin.2. (PFK 1.5) Menggunakan jari untuk menguntai objek bersaiz besar dengan menggunakan tali besar.8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup.4) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki.2.7) Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbingan.2) Menggunakan jari untuk membutang bersaiz besar.2.2) Melakukan kemahiran kordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus. (PFK 1.2. butang cangkuk).11) Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali.10) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan.2. (PFK 1.2. (PFK 1. (PFK 1. Fizikal dan Estetika 99 .2. (PFK1.1) Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian. baju.6) Menuang air dari cawan besar ke dalam bekas besar (Contoh bekas: baldi.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PFK 1. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 1. cawan. (PFK 1. (PFK 1.9) Menggunakan tangan untuk menzip seluar. gelas).2.

(PFK 2. (PFK 2.1. (PFK 2. (PFK 2.11) Berjalan dengan pundi kacang di atas kepala.1. ke sisi ke kiri dan ke kanan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PFK 2.3) Berjalan dan mengimbang badan di atas garisan atau tali di atas lantai.17) Berketengteng dengan lakuan yang betul.1.14) Merangkak dengan lakuan yang betul di ruang tertentu.6) Merangkak dengan lakuan yang betul.1.1.0) Perkembangan motor kasar Fizikal dan Estetika 100 .10) Berjalan dan mengimbang badan di atas bangku panjang yang rendah.1) Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.1. (PFK 2.1.8) Naik dan turun tangga dengan berpegang kepada pemegang.9) Berjalan mengundur dengan lurus. (PFK 2.15) Melompat pelbagai aras dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan lakuan yang betul. (PFK 2.1.1. (PFK 2. (PFK 2.1.2) Berjalan ke hadapan.1.16) Berjengket beberapa langkah ke arah tertentu. (PFK 2.12) Berlari dengan lakuan yang betul dalam jarak tertentu. (PFK 2.1.7) Melompat dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan teknik yang betul.5) Berlari bebas pelbagai arah.1.1.1. (PFK 2.1) Berjalan dengan postur dan teknik yang betul. (PFK 2.13) Berlari ke arah yang ditentukan. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2.4) Berlari dengan lakuan yang betul.1.1. (PFK 2.

2. (PFK 2.1) Membuat pergerakan tangan mengikut arahan seperti menghayun tangan.2. (PFK 2. (PFK 2.2) Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor.2.19) Skip menggunakan lakuan yang betul. (PFK 2. menarik tali dan lain-lain.8) Berjengket setempat. menelentang dan meniarap dengan postur yang betul.21) Berkawat kaki dengan lakuan yang betul.2. buaian dan lain-lain permainan luar).1. Fizikal dan Estetika 101 .20) Naik dan turun tangga. (PFK 2.7) Mengimbang badan dengan berdiri sebelah kaki.3) Baring.1.1. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2.1. (PFK 2. (PFK 2.2.18)Melompat dengan halangan pada aras yang rendah.6) Berbaring sambil angkat kaki.9) Melompat setempat.4) Menoleh kepala secara perlahan ke kiri dan ke kanan.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.22) Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan (Contoh: bermain dengan gelungsur. (PFK 2.2.1. (PFK 2. (PFK 2. jongkang-jongkit. (PFK 2.2.5) Membuat pergerakan tangan secara simulasi seperti menolak kotak.2.2) Duduk dengan postur yang betul.

9) Melantun dan menangkap objek (contoh: bola besar) dengan kedua belah tangan.3.2) Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan.6) Membaling objek lembut ke sasaran menggunakan satu atau dua belah tangan. (PFK 2. (PFK 2.3.1) Melambung objek lembut dengan menggunakan dua tangan.3.3 )Membaling objek bersaiz besar dan lembut ke sasaran menggunakan dua belah tangan.3.3.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.3.10) Membawa objek dalam sudu sambil berjalan. (PFK 2.10) Mendongak dan menunduk kepala secara perlahan.3.3.7) Melempar objek seperti gelung ke skital. (PFK 2. Fizikal dan Estetika 102 .3) Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan kemahiran motor kasar.4) Melambung objek lembut dengan menggunakan satu tangan.2. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2.3. (PFK2.5) Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan.8) Menggolek objek ke sasaran. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2.

1) Menjaga (PFK 3. (PFK 4.1. karbohidrat) yang sesuai mengikut waktu makan.1. (PFK 3.4) Menjaga kebersihan pakaian. (PFK 3.2.1. (PFK 3.1) Menjaga kebersihan.1.1) Memakai pakaian yang bersih.6) Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri.3) Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. (PFK 4. (PFK 3. Fizikal dan Estetika 103 .2.1. (PF 3.2) Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat.0) (PFK 4.2.5)Menyatakan jenis makanan (protein. (PFK 3.1.7) Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi. (PFK 3.2) Menggosok gigi dengan cara yang betul dengan bimbingan.1.3) Mencuci tangan dengan cara yang betul. (PFK 4.2) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan dengan bimbingan. (PFK 3.1.4) Mengenal makanan yang rosak dan basi.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan. Kesihatan Fizikal kebersihan diri.1. Kesihatan Persekitaran (PFK 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 3. (PFK 3. (PFK 3.1.1.0) (PFK 3.5) Menggosok gigi dengan cara yang betul.1) Mengenal makanan yang berkhasiat.2) Menyatakan waktu makan. (PFK 3. (PFK 3. (PFK 4. (PFK 3.4) Menggunakan tandas dengan cara yang betul.2.2.1) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri dengan bimbingan.8) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri.1.

tempat awam Fizikal dan Estetika 104 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 4.3) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan dengan bimbingan.9) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan. (PFK 4.8) Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki.0) Keselamatan (PFK 5.2) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit (Contoh: menutup mulut bila bersin dan batuk).2. (PFK 4. sekolah c.2) Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit. rumah b.1.7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih.1) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit dengan bimbingan guru (Contoh: menutup mulut bila bersin dan batuk). (PFK 5. (PFK 4.1. sesuai dan kemas.1) Mengenal objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di rumah dan sekolah. (PFK 4. (PFK 5. taman permainan d.1.3) Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a. (PFK 5.2.1) Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya. cucuk besi ke dalam soket. (PFK 4.2) Mengenal tingkah laku yang membahayakan berdasarkan cerita yang didengar seperti berlari dengan gunting.1.1.1.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan.1. (PFK 5. (PFK 4. (PFK 4.1.

(PFK 5.1) Menyebut nama sendiri.5) Menyebut nama sendiri.2.2. (PFK 5.5) Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian. nama ibu atau nama bapa. lokasi tempat tinggal dan nombor telefon keluarga.2. serta nama prasekolah.4) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai licin.6) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit. jalan raya. (PFK 5. banjir. (PFK 5.2. lari dan memberitahu orang dewasa. nama ibubapa. (PFK 5.1. (PFK 5.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 5. lari dan memberitahu orang dewasa. (PFK 5. (PFK 5. tempat dan situasi Fizikal dan Estetika 105 .2. (PFK 5.8) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat.9) Menyatakan cara menghindari sumber.2. kecederaan atau penderaan. (PFK 5. kebakaran.1. nama prasekolah.7) Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan.4) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat dengan bimbingan guru.2. (PFK 5.2.2) Mengamalkan langkah keselamatan diri.3) Menjaga keselamatan diri dengan bimbingan.2) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan bimbingan guru dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit.

(PFK 5.3. alatan elektrik b.8) Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali.3. (PFK 5. dengan bimbingan bila menghadapi punggung. tempat sunyi f.4) Mengetahui cara mengelak Contoh tindakan diri daripada orang yang tidak dikenali. tempat awam (PFK 5.3. melintas jalan raya e. (PFK 5. alatan permainan d. asertif adalah mengatakan ’tidak’.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ yang membahayakan seperti: a.2. (PFK 5.5) Mengenal anggota sulit. Nota: Anggota sulit yang dirujuk adalah: zakar.2) Mengenal sentuhan yang selamat dan tidak selamat.7) Mengamalkan sikap asertif bila menghadapi situasi yang tidak selamat. benda tajam c. (PFK 5. (PFK 5. (PFK 5. dan mulut.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang merbahaya.6) Mengenal dan menceritakan tentang contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat.3. payudara situasi yang tidak selamat.3) Mengamalkan sikap asertif faraj. (PFK 5. dubur.3. (PFK 5.3.3) Menjaga kehormatan diri. lari dan memberitahu orang dewasa bila Fizikal dan Estetika 106 .3.3.1) Mengenal anggota sulit dengan bimbingan guru.2. (PFK 5.10) Menjaga keselamatan diri.

a. b. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ Nota: 1. a. Merangkak dengan lakuan yang betul Berketengteng (hop)dengan lakuan yang betul Melompat dengan lakuan yang betul. Melangkah dengan sebelah kaki. Mata dan kepala hendaklah sentiasa fokus ke hadapan. b. Ayun tangan ke hadapan dan belakang. d. Berlari di atas bebola kaki. Berjalan dengan lakuan yang betul a. Fizikal dan Estetika 107 . Lutut diangkat separas pinggang. Skip dengan lakuan yang betul a. 2. 5. c. Kepala dan mata menghadap ke hadapan. diikuti melangkah dengan kaki yang sebelah lagi. Melompat dengan dua kaki dan mendarat juga dengan dua kaki.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan menghadapi situasi yang tidak selamat. Semasa mendarat lutut fleksi untuk serap daya. b. Tangan dihayun untuk mendapatkan ketinggian dan jarak. Langkah kaki hendaklah berselang seli dengan pergerakan hayunan tangan. 3. c. c. 4. b. c. 6. Menapak dan melompat dengan kaki yang sama. Berlari dengan tangan dihayun bertentangan dengan kaki. Berlari dengan lakuan yang betul. Hujung jari kaki hendaklah sentiasa menghadap ke hadapan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fizikal dan Estetika 108 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI Fizikal dan Estetika 109 .

Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1. (KTI 1.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya.1.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan.1. rujuk Tunjang Sains dan Teknologi Fizikal dan Estetika 110 .1.1) Menggunakan 1. Aktiviti seni merangkumi seni visual. murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran tentang bahan dan teknik dalam penghasilan karya seni.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA – KREATIVITI (KTI) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika. (KTI 1. (KTI 1. (KTI 1. berkebolehan menghasilkan karya kreatif secara bersendirian dan juga secara kumpulan serta berkebolehan untuk apresiasi seni.1) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus dengan bimbingan guru. Nota: Guru perlu memperkenalkan warna kepada murid dahulu. Seni Visual (KTI (KTI 1. secara khasnya komponen Perkembangan Kreativiti.1. muzik dan pergerakan kreatif.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus.1.0) pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni (Aplikasi seni).

2. (KTI 1. (KTI 1. bulat. (KTI 1. bulat. bujur. (KTI 1.2) Melukis rupa organik (rupa yang tidak mempunyai garisan yang tepat dan selari).1) Menyurih(trace) rupa geometrik segitiga.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. (KTI 1. segiempat.2. bujur.2.13) Menghasilkan kraf traditional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1.5) Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (Ekspresi kreatif).2. (KTI 1.2.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik dalam membuat corak dan rekaan.2.3) Menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1. Nota: Guru perlu beri peluang kepada murid menzahirkan idea sendiri untuk berkarya Fizikal dan Estetika 111 .2. (KTI 1.2. (KTI 1.2. (KTI 1.2. (KTI 1.2. Contoh: bunga.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.6) Melukis rupa geometrik iaitu segitiga. (KTI 1. (KTI 1.2) Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.2. awan. segiempat.4) Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti.

3.1. (KTI 1.1) Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi.La) (KTI 2.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).1.3)Menunjukkan apresiasi seni (KTI 2. Fizikal dan Estetika 112 .1. Nota: Lagu yang dipilih perlulah sesuai dengan umur dan kematangan murid. (KTI 1.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.4) Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas. (KTI 2.1. (KTI 2. (KTI 2.1.3.1.3) Menyanyi lagu yang mudah mengikut tempo (iaitu: cepat dan lambat).1)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.7)Menghayati benda yang dilihat.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1.3)Menunjukkan penghargaan hasil kerja sendiri dan rakan seperti menyimpan hasil kerja sendiri .6)Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula jadi seperti tidak mengotorkan alam sekitar.10) Menyanyi dengan sebutan yang jelas. (KTI 2. (KTI 1. (KTI 2.0)Muzik (KTI 2.7) Menyanyikan melodi.1.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. (KTI 1. (KTI 1.1.2)Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan.9) Menyanyi lagu mengikut tempo. (KTI 2.1..1) Menyanyikan melodi mudah (Contoh.5)Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan. (KTI 1.. disentuh dan didengar.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.3.3.3.5) Menyanyi lagu yang mudah dengan perasaan dan ekspresi.3. (KTI 2. Hmm.2) Menyanyi lagu yang mudah dengan iringan muzik. (KT 2. (KTI 2. (KTI 2. (KTI 1.3.1.

kesan bunyi dll) (KTI 2.13) Menyanyi dengan gerakan. (KTI 2.2. (Contoh: castenat.3.1) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi dengan bimbingan (penerokaan melibatkan bunyi.3. (KTI 2.8) Memainkan perkusi mengiringi muzik. (KTI 2.3) Memainkan perkusi dengan iringan muzik dengan bimbingan.1.7) Memainkan perkusi dengan iringan muzik.2) Memainkan alat improvisasi bagi mengiringi nyanyian dengan bimbingan guru.6) Menyanyi lagu yang mudah dengan gerakan.2. irama. tepuk tangan.3.2) Mengambil bahagian dalam aktiviti memainkan perkusi. contohnya tempurung Fizikal dan Estetika 113 .1. marakas.2.2. (KTI 2.4) Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat-lembut). (hentak kaki.1) Mengecam bunyi perkusi dan menamakan jenis alat yang dibunyikan. kerincing.5) Memainkan perkusi dengan beat yang konstan. (KTI 2.2. (KTI 2. drum) (KTI 2. (KTI 2. (KTI 2. (KIT 2.2.3.5) Menghasilkan bunyi untuk memberi kesan kepada situasi (contoh: cerita.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi. petik jari) (KTI 2. (KTI 2. (KTI 2.3.6) Memainkan perkusi mengikut tempo (laju-lambat) (KTI 2.2) Menghasilkan bunyi perkusi badan. puisi) Nota: Bahan improvisasi bukan alat muzik tetapi menghasilan muzik.4) Memainkan alat improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian.3) Mengambil bahagian dalam aktiviti penerokaan bunyi. (KTI 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2.2.2.

7) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik meggunakan alat seperti riben.4. alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan.4. tali.4. (KTI 2. (KTI 2.10) Bercerita(talk about) tentang muzik yang diperdengarkan.2) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik dengan bimbingan guru.4) Menyatakan perasaan terhadap muzik yang didengar.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2.4.4.8) Mengenal elemen muzik:  kuat – lembut  cepat – lambat  tinggi – rendah  panjang – pendek  sedih – gembira .9) Mengenal elemen dan alat muzik(had kepada gendang. (KTI 2.4.3) Mengenal elemen muzik dengan bimbingan:  kuat – lembut (dinamik)  cepat – lambat (tempo)  tinggi – rendah (pic)  panjang – pendek (irama)  sedih – gembira – bersemangat (mud) (KTI 2. (KTI 2.bersemangat (KTI 2. gelung rotan. (KTI 2. (KTI 2.1) Membuat gerakan anggota badan mengikut lirik lagu.4.4) Menunjukkan apresiasi Muzik Fizikal dan Estetika 114 . (KTI 2. (KTI 2.4.4.4.6) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik.

1. gurisan.3) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. stesilan. gurisan. (KT 3. resis. catan.1) Main peranan mengikut imaginasi dengan bimbingan. puppet dengan bimbingan guru.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2. (KT 3. masa dan tenaga dengan bimbingan.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. (KT 3. (KT 3.1.1.1.1. Fizikal dan Estetika 115 . Nota:Guru perlu memberi peluang kepada murid untuk menunjukkan ekspresi diri menerusi pergerakan kreatif dan drama. kolaj.1. gosokan. (KT 3.1. montaj. Contoh aktiviti menggambar yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: lukisan. cetakan. kolaj. mozek.8) Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan. percikan.4. (KT 3.5) Main peranan mengikut imaginasi. (KT 3. capan. masa dan tenaga. resis.1)Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif. o Untuk murid 5+: lukisan. gosokan. catan.11)Mengenali lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia. Nota: 1.2) Berlakon dengan menggunakan props contoh scarf.0) Drama & Gerakan Kreatif (KTI 3.4) Mengenal tarian daripada pelbagai budaya Malaysia. cetakan. (KTI 3.1. mozek.6) Berlakon dengan menggunakan props. pakaian seragam. (KT 3. percikan. capan.

Contoh aktiviti membuat corak dan rekaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: ikatan dan celupan (tie and dye). resis. model. cetakan. stabail. lukisan. kolaj. lipatan dan guntingan. capan. renjisan. model. resis. ikatan dan celupan. titisan. Contoh aktiviti bentuk binaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: mobail. o Untuk murid 5+: mobail. renjisan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2. lukisan. boneka. catan. boneka. o Untuk murid 5+: pualaman. catan. topeng mata. titisan. tiupan. percikan. origami Fizikal dan Estetika 116 . kolaj 3. capan. tiupan. diorama. cetakan. topeng muka. percikan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK Sains dan Teknologi 117 .

Awal Sains dan Awal Matematik.1) Menunjukkan sikap sistematik. rendah. (ST 2.1.1.1) Memerhati and mengenal warna-warna di persekitaran. (ST 2. bertanggungjawab. (ST 1.1. mempraktiskan kemahiran proses sains asas.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KURIKULUM: SAINS DAN TEKNOLOGI (ST) – AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Sains dan Teknolog i.1. (ST 2. murid boleh menjalankan penyiasatan mudah dengan bimbingan.1. panjang.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenal saiz (besar. bekerjasama. nipis). (ST 2. tebal. tinggi.1) Mempamerkan sikap saintifik.1. (ST 2. pendek.1. bertanggungjawab dengan bekerjasama. (ST 2.1.2) Menunjukkan sikap sistematik. (ST 2. (ST 2. Fokus Standard Kandungan (ST 1.1.0) Kemahiran Saintifik Sains dan Teknologi 118 . (ST 1. perubahan warna awan pada cuaca berlainan).8) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan.2) Memerhati dan mengenal bentuk-bentuk di persekitaran dengan bimbingan.3) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz (besar dan kecil). (ST 2.1.1) Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran.6) Memerhati dan mengenalpasti bentuk-bentuk di persekitaran. serta mempertingkatkan sikap ingin tahu. mempraktiskan penaakulan dalam penerokaan yang mudah.5) Memerhati perubahan warnawarna di persekitaran (Contoh: perubahan warna daun pada musim berlainan. kecil. bimbingan. (ST 2.4) Memerhati dan bercerita secara verbal tentang pemerhatian yang telah dibuat.0) Sikap saintifik Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 1.

panjang dan pendek) b.2.4) Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai (Contoh unit bukan piawai: jengkal. straw.3) Membanding dan mengelaskan objek. lebih nipis). (ST 2.3) Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objekobjek yang diperhatikan (Contoh objekobjek: butang yang berlainan corak.3.2) Membandingkan berat objek (lebih berat. pasir dan lumpur.2.3. (ST 2. lebih pendek).2. masam. pasir basah dan pasir kering. (ST 2.1) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a.3. buku).2) Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai. (ST 2. (ST 2.2.1) Membandingkan panjang objek (lebih panjang. Bentuk (ST 2.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan. (ST 2. batu dan pasir). masin). (ST 2.2) Membanding dan mengasingkan makanan mengikut rasa (manis. Saiz (besar dan kecil. Warna b.1. (ST 2. Tekstur (licin dan kasar) c. tapak kaki. lebih ringan).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2.1.3) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a. (ST 2. Berat (berat dan ringan) Sains dan Teknologi 119 .

pakaian tradisional mengikut kaum.3. Sains dan Teknologi 120 . (ST 2.6) Mengumpulkan objek-objek mengikut bau. pahit. sabun. tawar). masam.3. (Contoh objek: belacan. Saiz dan bentuk (Contoh: segitiga hijau.3.3.4) Mengumpulkan objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama: a. (ST 2.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan. Warna dan bentuk b. kenderaan mengikut bilangan roda). ikan kering. masin. (ST 2. bulat kecil) (ST 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2.8) Membanding dan mengumpulkan objek mengikut ciri yang dikenalpasti (Contoh objek: pakaian seragam mengikut jenis pekerjaan. daun pandan).5) Mengasingkan makanan mengikut rasa (manis.3.

(ST 3.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan (lidah.1) Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan.1) Mengenalpasti bahagian tubuh badan utama (kepala. bibir. hidung. dada.1. dahi.1. pusat.1) Membuat ramalan tentang (ST 2. (ST 3.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian. paha. lutut.5. lepas (Contoh aktiviti: Objek mana yang akan tenggelam dan timbul. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2. (ST 2. telinga. mulut. (ST 3.1) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian yang mudah seperti:  Menyejukkan minuman yang panas (ST 2. kening. tumit. jari. betis.5. (Contoh aktiviti:  Mengeringkan baju yang basah  Membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya  Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir). siku.4) Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas.4.4. rambut. kuku). kaki.2) Membuat ramalan apa yang cuaca (Contoh: bila kelihatan awan akan berlaku berdasarkan pengalaman mendung. bahu. perut.0) Menyiasat Alam Hidupan (ST 3. tangan). dagu. mata. pipi. Bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat). Nota: Membuat ramalan adalah menggunakan bukti dan pengalaman yang lepas untuk menyatakan apa yang mungkin berlaku. hari akan hujan).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 2. gigi. Sains dan Teknologi 121 . (ST 2.5) Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara handson.

bentuk e. warna b. penglihatan b.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Nota: Murid tidak perlu mengeja nama bahagian badan yang disenaraikan. tekstur d. saiz c.3.3. bunga. (ST 3. hidu (ST 3. lidah. saiz c.1.3) Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun. (ST 3. telinga.2.2) Membandingkan bunga berdasarkan ciri berikut: a. kulit) dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini. penglihatan b.1) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbimbing: a. buah serta pertumbuhan anak benih.2) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a. (ST 3. hidu (ST 3.3.6) Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut ciri berikut: a. sentuhan d. (ST 3. pendengaran c.5) Memerhati dan mengumpulkan daun daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut ciri berikut: a.3) Mengenal pasti organ deria (mata.2. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 3. bau (ST 3. saiz c. warna. hidung. warna b. urat daun (ST 3. warna b. sentuhan d. bentuk b.2) Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria.3) Memerhati dan bercerita tentang sayur-sayuran dan buah-buahan yang biasa dijumpai. saiz Sains dan Teknologi 122 .1) Membandingkan daun berdasarkan ciri berikut: a. (ST 3.3. pendengaran c.

8) Memerhati dan mengumpulkan buah-buahan yang biasa dijumpai mengikut ciri warna dan berbiji (ST 3.3. (ST 3.4) Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan. yang sebenar) (ST 3. ikan-air. (ST 3. kitaran hidup haiwan jinak yang biasa dijumpai. katak-air dan darat. (ST 3.4) Memerhati dan bercerita (Nota: Perekodan boleh dibuat melalui dengan bimbingan tentang percambahan lukisan dan bukan menggunakan bunga biji benih dan pertumbuhan anak benih.7) Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut: a. jenis makanan. (ST 3. kerbausawah.9) Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan. cara pergerakan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 3. burung-pokok). (ST 3.3.3. lembu-padang.4.5) Mengecam tempat tinggal haiwan (Contoh: kucing-rumah.1) Menamakan haiwan yang biasa dijumpai (dalam kehidupan harian. ditayangkan melalui program television dll).3. itik-kolam.2) Mengecam bunyi haiwan yang biasa dijumpai. habitat. ayamreban.4. warna daun b.4. berbiji (ST 3.3) Memerhati dan meniru pergerakan haiwan (Contoh pergerakan: (ST 3. dijumpa dalam buku.4.4) Menjalankan penerokaan ke atas ciri.4. Sains dan Teknologi 123 .

1. (ST 3.1) Meneroka sifat umum bahan. berenang).1.3) Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air. (ST 3.0) Menyiasat Alam Bahan (ST 4.1) Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul. berjalan. kertas meyerap air. (ST 4.7) Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya: haiwan yang makan daging. kepingan plastik tidak menyerap air).4) Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air (Contoh: kapas menyerap air. Nota: Perekodan boleh dilakukan dalam bentuk gambar atau lukisan. (ST 4.2) Memerhati proses perubahan keadaan air daripada ais kepada air dan wap air. (ST 4.1.4.4. pasir tidak larut dalam air) (ST 4.6) Mengumpulkan haiwan menyusur. haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan).5) Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek. mengikut habitatnya.8) Memerhati dan menceritakan kitaran hidup haiwan yang biasa dijumpai.4. (ST 4. (ST 4. Sains dan Teknologi 124 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ terbang. melompat. merangkak.1. (ST 3.1.

1.1.0) Menyiasat Alam Fizikal (ST 5. (ST 5.1.3) Membandingkan aktiviti yang biasa dijalankan dalam cuaca yang berbeza. (ST 5. Sains dan Teknologi 125 . pelangi dan bayangbayang.6) Membandingkan panjang bayang-bayang setiap murid pada masa yang sama. (ST 4.5) Memerhati dan merekod bayang-bayang objek pada waktu berbeza dalam sehari. (ST 5.4) Menjalankan aktivtiti membentuk pelangi.1.1. cuaca berangin dan hari hendak hujan).1.1) Meneroka fenomena alam yang biasa dijumpai seperti cuaca.2) Memerhati dan menceritakan bentuk dan warna awan pada cuaca yang berbeza (Contoh: awan pada hari panas. (ST 5.1) Menghasilkan bayang-bayang menggunakan pelbagai objek. (ST 5.6) Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 4. (ST 5. cuaca mendung. permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar).1. (ST 5.7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh: pasir kering dengan pasir basah.

1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak. (ST 6. sama b.1. Pendek ke panjang c. (ST 6.3) Membuat seriasi mengikut satu ciri.1. (matching equal and unequal groups) . (ST 6. Kecil ke besar b.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring. (ST 6. kasut dengan sarung kaki.1) Memadankan objek 1:1. (ST 6. Nipis ke tebal dan sebaliknya Sains dan Teknologi 126 .2.1) Menyusun objek mengikut kriteria berikut: a.1) Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut. Rendah ke tinggi d. lebih atau kurang. sarung tangan.2) Membandingkan kuantiti objek. (ST 6.0) Pengalaman Pranombor Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 6.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 6. tidak sama.1.3. (ST 6.

1. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 6. Sains dan Teknologi 127 .1.4.4. persekitaran.1) Mengecam corak berulang di (ST 6. (ST 7.4) Menggunakan bentuk seperti titik untuk mewakili bilangan objek.2) Memadankan angka 1 hingga 10 dengan nama nombor secara lisan. (ST 7. (ST 7.1.1) Menyebut nama nombor 1 hingga10 (rote counting).7) Membilang secara menaik 110 dan menurun 10 -1. (ST 6.1. (Contoh: 2 – dua) (ST 7.0) Konsep Nombor (ST 7.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya.1.2) Meniru corak berulang menggunakan objek seperti blok.4.10.4.1. (ST 6.6) Menyurih angka 1-10.8) Menulis nombor 1-10 mengikut cara yang betul. (ST 6.3) Mengecam corak berulang di persekitaran dengan bimbingan.4.5) Memadankan angka 1 -10 dengan bilangan objek yang betul.3) Membilang objek 1 . (ST 7. (ST 7.4) Mengecam corak berulang dan membina pola.1) Memahami nombor 1-10 (ST 7.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 6.4) Melengkapkan corak berulang yang diberi. (ST 7.1. (ST 7. manik.

0) Operasi Nombor (ST 8.3) Mengetahui maksud sifar (Sifar adalah kosong/tiada nilai).2.3) Memahami nombor 10-20.2) Mengetahui sifar Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 7. (ST 7.4.2. (ST 8.4) Memahami siri 20.2) Membandingkan: . (ST 7. (ST 7.1) Menulis angka sifar.1) Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10.10 dengan 11 (11 adalah 1 lebih daripada 10) .1. 40 dan 50. (ST 7. (ST 8.1.3) Menulis 10-20.2) Menyebut sifar.3. (ST 7.2.1) Menyatakan hasil tambah dua himpunan objek. (ST 8.1) Membilang terus dari 10 hingga ke 20 (counting on) (ST 7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 7.3.3. 30.2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga nilai 10 (Counting all and Counting on) Sains dan Teknologi 128 .12 dengan 13 (13 adalah 1 lebih daripada 12) dan seterusnya (ST 7.1) Membilang sepuluh sepuluh. (Nota: Operasi tambah adalah gabungan dua set objek) (ST 7.

(Contoh: Dua ekor ikan ditambah dengan dua ekor ikan lagi menjadi empat ekor ikan). (ST 8.6) Menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit (solve number stories).1.7) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tambah dalam bahasa harian dengan bimbingan guru.1)Mengeluarkan objek dari himpunan dan membilang baki.2. (ST 8.3) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tambah.1.2) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tolak. (ST 8. (Contoh ayat matematik: (2+2=4) dibaca sebagai dua tambah dua sama dengan empat) (ST 8. (ST 8.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 8.5) Menyatakan ayat matematik operasi tambah secara lisan. (ST 8.1.1.2) Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10.1. (ST 8.2.4) Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tambah (+) dan sama dengan (=). Contoh: Ambil dua gula-gula daripada Sains dan Teknologi 129 .

1. (ST 9. (solve number stories) (ST 8.1.1. (ST 9. (ST 8.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli. Sains dan Teknologi 130 .1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 8. (ST 9.2. Contoh: Ayat Matematik (4-2=2) dibaca sebagai empat tolak dua sama dengan dua.2.2.3)Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tolak (-) dan sama dengan (=). (ST 9.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 8.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ empat gula-gula tinggal dua gula-gula.2.0) Nilai wang (ST 9.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib/urutan.4) Menyatakan ayat matematik operasi tolak secara lisan.5) Menyelesaikan masalah operasi tolak menggunakan objek konkrit.6) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tolak dalam bahasa harian.

jam 12 tengah hari). (ST 10. luar. bulat.2.1. Selasa).1. (ST 10.2) Mengenalpasti anggota badan kiri dan kanan.2) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (pagi.1.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam. belakang.2. (ST 11.2) Mengecam bentuk segitiga.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan (Contoh: Isnin. (ST 11. bulat.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang (depan.1.3 )Meletakkan objek pada kedudukan yang diarahkan. segi empat yang terdapat di persekitaran.1. (ST 11. Sains dan Teknologi 131 . bawah.1.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (Contoh: jam 7 pagi. (ST 11. (ST 10.1) Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian.1) Mengetahui kedudukan objek dalam ruang.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun.2.1.3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah. (ST 11.2) Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran.0) Bentuk dan Ruang (ST 11. (ST 10. (ST 11.1) Menyusun peristiwa mengikut urutan masa. (ST 10.1. (ST 11. petang. malam). dalam). atas. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 10.1. (ST 10. (ST 11.0) Konsep Waktu (ST 10.1) Mengecam bentuk segitiga. segi empat tepat dan segi empat sama.

(ST 12.1) Mengenalpasti bahagianbahagian komputer (monitor. (ST 12. pasir).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 12.3.1. (ST 13.4) Bersikap positif dalam Sains dan Teknologi 132 . (ST 13.3) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh. unit sistem). (ST 12.1.3.2) Membuat pelbagai binaan menggunakan pelbagai bahan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaanya (Contoh bahan: blok.0) Penggunaan ICT (ST 13. (ST 13.2.3. (ST 13. tetikus.1.1) Membina penghubung antara dua objek/binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih (ST 12. (ST 12. papan kekunci.0) Pembinaan(const ruction) (ST 12.1) Membina penghubung antara dua objek.1. shut down) menggunakan urutan yang betul dengan bimbingan guru.1) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan binaannya dengan bimbingan.2) Menghidupkan komputer (switch ON) dan menutup komputer (switch OFF. (ST 13.1.3) Menggunakan tetikus untuk klik dan dwi klik (double click). (ST 12.2) Membina lingkungan. (ST 12.1) Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika.1) Membina satu lingkungan yang lengkap.

3) Menggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran.) Menggunakan CD dan VCD untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran. iaitu nama o Contoh: 1 dibaca sebagai satu. tertib o Contoh: Nombor 1 adalah tempat pertama.2)Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai.1) Menggunakan perisian melukis dan mewarna untuk membuat gambar menggunakan bentuk asas dan warna. 2 dibaca sebagai dua d) Nombor: berapa banyak Sains dan Teknologi 133 .2. (ST 13.5) Bekerjasama dengan kawan dalam bilik darjah semasa menggunakan komputer. (ST 13. Nota: 1) Konsep nombor mempunyai tiga aspek: a) Ordinal. (ST 13. iaitu nilai o Contoh: 2 adalah lebih besar daripada 1 c) Nominal.1. (ST 13. nombor 2 adalah tempat kedua b) Kardinal. (ST 13.3. iaitu kedudukan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ menggunakan ICT.

Nama nombor: satu.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2) Perbezaaan antara angka dan nombor. tiga Sains dan Teknologi 134 .2. Angka adalah simbol. 1. a. dua.3 b.

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEMANUSIAAN Kemanusiaan 135 .

2. jantina. Fokus Standard Kandungan Diri (KM 1.1) Mengetahui tentang latar belakang/ sejarah diri sendiri Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 1.1) Menceritakan tentang diri sendiri dengan bimbingan (contoh: nama.2) Menyatakan kebolehan diri sendiri. komuniti dan alam semula jadi. (KM 1. Kemanusiaan 136 . (KM 1. hobi). bangsa. (KM 1.1.1) Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEMANUSIAAN (KM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Kemanusian.3) Mengenal kekurangan diri sendiri. (KM 1. umur. Nota: Guru perlu memberi sokongan moral kepada murid untuk mengurangkan kesan negatif yang mungkin timbul hasil perbincangan kekurangan diri sendiri.2) Menceritakan tentang diri sendiri (contoh: nama.1. umur. rakan. Murid juga akan menyedari tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini dan seterusnya melaksanakan tanggungjawab ini. jantina). Pada masa yang sama murid akan lebih memahami budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia dan seterusnya melibatkan diri dalam aktiviti dan perayaan komuniti pelbagai kaum.1.2.2. (KM 1.0) Saya (KM 1.3) Menceritakan pertumbuhan dan keperluan diri sejak lahir. murid akan lebih memahami diri sendiri. hubungan antara diri dengan keluarga.2) Mengetahui kebolehan diri (KM 1.

3. nenek. (KM 2. (KM 2. bapa. (KM 2. (KM 3.2) Bercerita tentang rakan.1.1. (KM 3.0) Saya (KM 4.1) Bercerita dengan bimbingan tentang rumah kediaman sendiri. (KM 1.3.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (KM 1.0) Saya dan Rakan (KM 3.1) Mengetahui tentang rakan.1. adik beradik).1) Bercerita dengan bimbingan tentang rakan.1.1. (KM 2.1) Mengetahui keluarga terdekat dan Keluarga (datuk. (KM 4. (KM 2. (KM 3. (KM 2.3) Menyatakan tanggungjawab diri sebagai seorang murid. (KM 4. ibu. (KM 4.5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas.1. ibu. kakak.1.2) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas dengan bimbingan.2.1) Menyatakan hak kanak-kanak dengan bimbingan. nenek.1.1) Menyebut nama sekolah dengan bimbingan. abang. bapa. (KM 4.1.2) Menceritakan salasilah keluarga terdekat.3.3) Mengetahui hak diri sendiri Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 1.2) Menyatakan hak kanakkanak.3) Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga (ikut situasi keluarga).4) Menyebut nama sekolah. anak dan rakan. (KM 1. adik. Kemanusiaan 137 . (KM 2.2) Bercerita tentang rumah kediaman sendiri.2) Mengetahui rumah kediaman diri.0) Saya (KM 2.2.1) Mengetahui sekolah saya dan Sekolah (KM 4.1) Menyebut gelaran ahli keluarga terdekat iaitu: datuk.

3. (KM 5. (KM 5. Deepavali.3. (KM 5.1.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia. (KM 5. (KM 5.1) Menyatakan kaum dalam masyarakat setempat.2.1.1. Kemanusiaan 138 .1.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 4. (KM 5.0) Saya (KM 5.1.2) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat dengan bimbingan. (KM 5.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat. (KM 5.2) Mengenali ahli komuniti. (KM 5. Krismas) (KM 5.3) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.2) Menyatakan kaum di Malaysia.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas.1.1) Menyatakan perayaan yang terdapat di Malaysia (Contoh: Hari Raya. Tahun Baru Cina.3.2. Hari Gawai. (KM 4.1) Mengamalkan dan Komuniti semangat bermasyarakat (KM 5.3) Menyambut perayaan mengikut kaum di masyarakat Malaysia.4) Bergaul mesra dan tolong menolong.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya.  Menjaga kebersihan sekolah.1) Bergaul mesra dan tolong menolong dengan bimbingan. Hari Keamatan. (KM 5.1.3) Menyatakan faedah berkawan.  Menjaga kebersihan sekolah. (KM 5.

3. (KM 6. ladang.1.2) Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air.1.2) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air.1. angin. sungai. hutan.2. (KM 6.2.1) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air dan matahari kepada kehidupan manusia.3) Menjaga alam sekitar. udara dan matahari kepada hidupan di dunia.1) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam dengan bimbingan (Contoh: menanam bunga).2.0) Saya (KM 6. kelapa). (KM 6.  Perubahan cuaca (KM 6.1) Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan.4) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti:  Pertumbuhan dan pereputan pokok. (KM 6. (KM 6. haiwan. (KM 6. (KM 6.4) Menjauhi diri daripada tempat-tempat yang telah tercemar. (KM 6.2) Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar. (KM 6. taman. air terjun. Kemanusiaan 139 .3) Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai vahan kegunaan manusia (Contoh: daun mengkuang.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 6.3) Bercerita tentang kepentingan menjaga alam sekitar.3.1.3. (KM 6. (KM 6. daun pisang.3) Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai.1) Menghayati dan Alam Sekitar keindahan alam sekitar.

2. (KM 7. (KM 6.3. (KM 7. (KM 7.3 )Menyanyikan lagu kanakkanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia.2. Kemanusiaan 140 .0) Saya (KM 7.1) Mengenal dan Warisan pakaian tradisional masyarakat Budaya Malaysia. (KM 7.4) Mengenal alat muzik tradisional pelbagai kaum.3.2) Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum Malaysia.3. (KM 6.2) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi dengan bimbingan guru.8) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam (Contoh: bina taman).1) Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia di persekitaran.2.1) Menyanyikan lagu kanakkanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia (lagu dengan lirik yang mudah) (KM 7. (KM 6.3.9) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi. (KM 7. (KM 6.3.1.5)Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia.2) Melibatkan diri dalam tarian tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.3.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 6. (KM 7.2.6) Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar.7) Menjalankan aktiviti kitar semula. (KM 7.2) Bercerita tentang pakaian pelbagai kaum dalam masyarakat Malaysia.1. (KM 6.

2) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraftangan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.6. (KM 7.7) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum Malaysia. (KM 7.6.2) Menyediakan makanan tradisional (Contoh: onde-onde.2) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di masyarakat Malaysia.4) Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum Malaysia. (KM 7.3.5.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.7.3) Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum Malaysia. (yang mudah) (KM 7.6. (KM 7. (KM 7. (KM 7. (yang mudah) (KM 7. (KM 7.3.7. popiah.1) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya masyarakat Malaysia di persekitaran. (KM 7. lempeng pisang.5. (KM 7.5) Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum Malaysia. jemput-jemput pisang. cucur udang. (KM 7.3) Mencuba cara makan pelbagai kaum.6) Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum Malaysia.1) Mengecam makanan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.4.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia.2.1) Bermain permainan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia. Kemanusiaan 141 . (KM 7.1) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraftangan dan peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7.1) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di komuniti setempat. dumpling).Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 7.4. (KM 7. (KM 7.2) Bermain permainan tradisional masyarakat pelbagai kaum masyarakat Malaysia.

(KM 8. (KM 8.14) Menamakan bunga kebangsaan Malaysia. (KM 8.1.8) Menyatakan nama negeri sendiri. (KM 8.1.9) Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri.1.10) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri.6) Menamakan lagu kebangsaan Malaysia dengan bimbingan. (KM 8.7) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dunia.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 8.1.1.1.1. (KM 8. (KM 8. (KM 8.3) Menamakan bendera Malaysia. (KM 8.0) Saya (KM 8.4) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri dengan bimbingan.1. (KM 8.12) Menyanyikan lagu kebangsaan.1. (KM 8.13) Menyanyikan lagu negeri.1. (KM 8.1.1) dan Negara Menghormati lambang kebangsaan Malaysia dan negeri.5) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri dengan bimbingan. Kemanusiaan 142 .2) Mengecam bendera Malaysia.1.11) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri. (KM 8.1.1. (KM 8.1) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dengan bimbingan.

1) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.2) Menamakan Bapa Kemerdekaan.4) Menyambut Hari Kemerdekaan. (KM 8. (KM 8.3.3) Menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan.5.2. (KM 8. (KM 8.5) Mengetahui keistimewaan negara.2) Menghormati pemimpin.5. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 8.3) Bercerita tentang mercu tanda negara.2.4.1) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia dengan bimbingan.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (KM 8. (KM 8. (KM 8.4.4) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia. (KM 8.1) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti:  Tandas lelaki dan perempuan (KM 8.1) Mengenal pemimpin negara (DYMM Yang DiPertuan Agung.3.4) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan. (KM 8. (KM 8.2) Mengenal pemimpin negara dan negeri.2) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti:  Tempat pembuangan sampah  Tanda lalulintas  Tempat untuk orang cacat (KM 8.4.4.3) Mengetahui simbol awam.5.5. (KM 8.2) Bercerita tentang kebanggaan negara. Kemanusiaan 143 . Perdana Menteri) dengan bimbingan. (KM 8. (KM 8.

Sarawak dan Labuan. Contoh cerita rakyat pelbagai kaum: Sang kancil. 4. Pemimpin negara dan negeri merujuk kepada: Yang Di Pertuan Agung. Pelbagai kaum di Malaysia merujuk kepada semua kaum di Semenanjung Malaysia. Contoh peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia: lesung. 7. periuk tanah. batu giling. gendang. Menteri Besar/Ketua Menteri di negeri sendiri. Contoh tindakan menghormati bendera kebangsaan: jangan memijak bendera. Sultan/Raja/Tuan Yg Terutama Negeri. memandang ke arah bendera bila lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan. 2. serunai. nyiru. suranggani. Muzium. 5. Parlimen. Menara Berkembar. Contoh lagu kanak-kanak pelbagai kaum masyarakat Malaysia: jong-jong inai. 3. kukur kelapa. Si Tanggang. Bawang Putih Bawang Merah. gong. belanga tanah. 10. Contoh tempat bersejarah Malaysia: Tugu Negara. 9. pok amai amai. 8. kipas padi. 6. Perdana Menteri. kisar. Contoh tindakan menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri: berdiri tegak semasa lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan. Contoh mercu tanda negara: Menara Kuala Lumpur. Contoh alat muzik tradisional pelbagai kaum Malaysia: kompang. angklung. simpan bendera dengan cara yang betul. table dan simbal. Kemanusiaan 144 .Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Nota: 1. dan juga lagu kaum lain di Malaysia. Sabah. Pak Pandir.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BAHAGIAN B MODUL BERTEMA Modul Bertema 145 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Modul Bertema Bahagian B dokumen Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KSPK) memaparkan cadangan tema dan subtema serta cadangan aktiviti yang sesuai untuk setiap subtema. Unsur bahasa. seni. Standard Pembelajaran ini dipetik daripada Bahagian A dokumen kurikulum ini. Guru boleh menggubal kurikulum tema dan subtema lain yang sesuai untuk murid. matematik. Tema dan subtema yang disenaraikan dalam bahagian ini merupakan cadangan yang boleh diubahsuai oleh guru. Setiap modul subtema sebaik-baiknya merangkumi standard pembelajaran daripada pelbagai tunjang. muzik. drama. Standard Pembelajaran yang berkenaan dengan subtema ini juga disenaraikan. Jadual 1: Cadangan Tema dan Subtema Bil. gerakan dan nilai murni sebaik-baiknya diserapkan ke dalam setiap modul bertema. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tema Minggu Orientasi Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Hidupan Alam Hidupan Subtema Miggu Orientasi Perihal Diri Saya Anggota Badan Saya Keluarga Saya Sekolah Saya Kawan Saya Jiran Saya Kebersihan Keselamatan Diri Rumah Saya Emosi Diri Makanan Air Pasir Pakaian dan Aksesori Peralatan Haiwan Tumbuh-tumbuhan Modul Bertema 146 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bil. Kraf dan Peralatan Tradisional Modul Bertema 147 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Tema Alam Sekitar Alam Fizikal Dunia Teknologi Dunia Teknologi Dunia Teknologi Negara saya Negara Saya Negara Saya Negara Saya Subtema Sayangi Alam Sekitar Cuaca Kenderaan Kemudahan Awam Pembinaan(construction) Perayaan di Malaysia Kemerdekaan Negara Lagu dan Muzik Tradisional Seni.

sedih. Sains dan Teknologi (ST 1. Main peranan memberi ucapan terima kasih kepada guru dan rakan-rakan. Bersoaljawab dengan murid berdasarkan gambar. bekerjasama dan bertanggungjawab. umur. Selamat pagi . penghargaan dan sumbangan yang diterima.1. Keterampilan Diri (PSE 1. (Melodi : Happy Birthday)      Bercerita tentang diri sendiri. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi cikgu.2) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan.1.2) Menceritakan tentang diri sendiri (contoh: nama.6) Mendengar ucap selamat dan memberi respons secara bertatasusila.1.1. Perkembangan Fizikal  Pertandingan membutang pakaian Modul Bertema 148 .butang cangkuk). Pendidikan Moral (PM 4.2) Menunjukkan sikap sistematik.takut dan marah.2 8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz. hobi). Berlakon mengikut emosi -gembira . bangsa.sedih. (termasuk butang katup. jantina.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 2: Cadangan Aktiviti dan Standard Pembelajaran yang berkaitan dengan setiap Tema dan Subtema CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 1.1. Perkembangan Fizikal dan Estetika (PFK 1. Kemanusiaan (KM 1.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira. Selamat pagi .takut dan marah Permainan mimik muka Penerokaan  Membawa pelajar melawat ke persekitaran sekolah. BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI 1 Minggu Orientasi Minggu Orientasi Bahasa dan Komunikasi  Menyanyikan lagu ucapan selamat Cth: Selamat pagi cikgu.

Meneka perasaan berdasarkan gambar mimik muka Main peranan dalam pelbagai situasi yang menunjukkan sikap jujur. teacher‟ 2 Diri Saya Perihal Diri Saya Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang perihal diri (keluarga.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Muzik dan Pergerakan  Sing a simple song – „Good morning. Contoh: memulangkan barang yang dijumpai Membaca buku cerita tentang pemupukan nilai murni dalam diri kanak-kanak.      Modul Bertema 149 .3. (KM 1. rakan-rakan dan orang lain Kemanusiaan (KM 1.2. Main peranan sebagai ibu dan anak. (KM 1. keistimewaan.hobi. takut dan marah.3) Menyatakan tanggungjawab diri sebagai seorang murid. hobi).1) Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan.1.umur. (KM 1.1. Keterampilan Diri (PSE 1.3.makanan kegemaran)  Bersoaljawab tentang kebolehan. sedih.1. (KM 1.2. bangsa. anak dan rakan.3) Menceritakan pertumbuhan dan keperluan diri sejak lahir.2) Menyatakan kebolehan diri sendiri.3) Mengenal kekurangan diri sendiri.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.2) Menyatakan hak kanak-kanak. Main peranan memberi bantuan kepada ahli keluarga. (KM 1.2) Menceritakan tentang diri sendiri(contoh : nama.2. kekurangan diri sendiri dan mencadangkan cara mengatasi kelemahan kendiri. jantina. (KM 1.

Bersoaljawab tentang aktiviti yang dilakukan pada hari semalam.4) Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi.4) Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan.2) Memberi bantuan kepada ahli keluarga. (PSE 1. Menyusun kad pertumbuhan (bayi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PSE 1.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri. (PSE 2.1. lukisan. (PSE 1. (PSE 1.3) Menunjukkan cara menghormati orang dewasa.6) Menyatakan emosi mengikut situasi.2. tingkahlaku.hari ini dan esok. warga sekolah dan orang lain.2.1. sukan. Pendidikan Moral (PM 2. (PM 6. Muzik.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira.sedih.memakai baju.. Pergerakan dan Permainan  Menyanyi lagu ”Begini caranya memakai baju” Memakai baju.1.takut dan marah. Kemas sekali.2.kanakkanak dan dewasa) Menunjukkan bakat sendiri melalui pelbagai aktiviti seperti nyanyian. rakan dan masyarakat setempat.1.1. Begini caranya memakai baju. lukisan. Bercerita tentang hobi masa lapang  Seni Visual dan Kraf  Mencari dan menampal gambar berkaitan dengan aktiviti kegemaran sendiri..    Melengkapkan puzzle gambar-gambar emosi.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. (PSE 2. (Melodi: This is the way)  Permainan `Pukul Berapa Datuk Harimau‟ Modul Bertema 150 . membaca dan lain-lain.

3) Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang didengar (PM 10. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PM 6.1.1.4) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa. (PM 10. Nyanyian lagu `Tujuh Hari Dalam Seminggu‟ Contoh: Rajin Adik Rajin Nyanyian lagu tentang makanan kegemaran Contoh : Hey Nasi Goreng Nyanyian lagu menjaga kebersihan diri Contoh: Beginilah cara membasuh muka. Jaga kebersihan (Modul: This is the way)   Modul Bertema 151 . Menyanyikan lagu bertemakan nilai-nilai murni. (ST 10.1. Sains dan Teknologi (ST 10. Selasa) (ST 10. (ST 10.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti(Contoh: jam 7 pagi.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam. Beginilah cara membasuh muka.1. m j12 tengah hari).1.1.1.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun.2) Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan.2. membasuh muka. Kreativiti (KT 2.1. (Contoh: Isnin.7) Menyanyikan melodi.4) Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan-rakan (PM 15. Membasuh muka.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.1.9) Menyanyi lagu mengikut tempo.4. (BM 2.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.5. (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1.11. (KT 3. (KT 3.5) Main peranan mengikut imaginasi.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1. (BM 3.1.6) Berlakon dengan menggunakan props. (KTI 2. Modul Bertema 152 .4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.7.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1. (BM 3.

dahi.1. peha. sentuhan d. perut. hidung. kuku.1. dada.mulut bulatan kecil .  Membentuk tubuh badan manusia menggunakan doh yang berbeza warna untuk anggota bahagian kiri dan kanan. bahu. Melakar bentuk tubuh badan rakan yang berbaring di atas kertas mahjung. pipi. hidu Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 1.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan iaitu: lidah. pendengaran c.1. siku. kening. Menggunting kertas warna yang telah dilakarkan dengan bentuk berikut untuk membentuk muka. (ST 3. dagu.2) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a. 3 Diri Saya Badan Saya Seni Visual dan Kraf  Melengkapkan gambar suai pasang bahagian tubuh badan manusia.1. Menggentel kertas tisu untuk menghasilkan gambar wajah dengan teknik kolaj. (PFK 1.2.6) Menggunakan jari untuk menggentel.1.   Menguli doh untuk membentuk model muka yang lengkap Mencubit kertas yang telah direndam di dalam air dan menampal kertas tersebut pada belon yang telah ditiup untuk menghasilkan topeng muka.4) Menggunakan tangan untuk menguli. pusat. kulit dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini.mata bulatan besar – kepala    Modul Bertema 153 .1. penglihatan b. lidah. betis. segitiga . (ST 11.hidung bujur .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3. tumit. lutut. (PFK 1.2) Mengenalpasti anggota badan kiri dan kanan.5) Menggunakan jari untuk mencubit. (ST 3. bibir.3) Mengenal pasti organ deria. mata. telinga.

15) Menggunting menghasilkan satu bentuk. (PFK 1. (KTI 2. Kalau anda gembira genggam jari. (genggam jari 2 kali) Kalau anda gembira katakan pada saya.melompat sambil menepuk tangan Kesihatan  Menggosok gigi dengan cara yang betul.1. Muzik dan Pergerakan  Nyanyi lagu ‟Kalau Anda Gembira‟ Kalau anda gembira genggam jari.6) Menggunakan jari untuk menggentel.1. (KTI 2.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik.5) Menggosok gigi dengan cara yang betul.4) Menyatakan perasaan terhadap muzik yang didengar.4.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).4.7) Menggunakan jari untuk memicit. (PFK 1. (KTI 2.1.melompat 3 kali .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 3. (PFK1.1. (PFK1.4.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. Menggunting gambar manusia beranggota lengkap daripada kertas majalah dan menampalnya secara bertindih-tindih di atas kertas lukisan untuk menghasilkan montaj.1.1. Perkembangan Fizikal  Menggerakkan anggota badan dalam aktiviti senamrobik. (genggam jari 2 kali) Kalau anda gembira genggam jari. Kreativiti (KTI 2.  Mengikut arahan guru untuk membuat pergerakan berikut: .5) Menggunakan jari untuk mencubit. Modul Bertema 154 . (PFK 1.melompat setempat . (KTI 2.1.4) Menggunakan tangan untuk menguli.6) Menggerakkan anggota badan Melakar bentuk tapak tangan dan mewarnakannya.1.

Tap.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Satu jari tap. (BM 2. kelingking ) Menyanyi lagu.Tap sambil membilang jari tangan dengan kiraan 1-5 secara menaik dan menurun. (BM 2. (KT 3. masa dan tenaga. (KTI 2. Dan juga di bahu.7) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik meggunakan alat seperti riben. tunjuk bawah.7. (BM 3. ‘Anggota Badan’ Tangan ku di kepala. Tunjuk atas.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. mana ibu.tap.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. tap.1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. tap.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3. Tap.1. satu jari. tengah. tali.4. Ku rapatkan di sisi. Satu jari tap. Apa khabar hari ini. ( jari kanan ) Sini saya. (genggam jari 2 kali) (Ulang dengan lain-lain perkataan)  Menyanyi lagu Jari. manis. Ku letakkan di pinggang.  Modul Bertema 155 . gelung rotan. sembunyi. Lagu: Jari Tap. (Tukar lirik dengan nama-nama jari yang lain: telunjuk. (BM 2.tap. Tap Satu jari.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Sembunyi.5.11.4. ‘Mana Ibu’ Mana ibu. Apa khabar hari ini.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. ( Ulang lagi lagu ini dengan menggantikan nombor hingga 5 )  Menyanyi lagu.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. sini saya.

 Menyanyi sambil membuat gerakan Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang fungsi organ deria dan menampal gambar organ deria seperti mata. hidung.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.2.la. Tepuk tangan gembira. Modul Bertema 156 . telinga dan lidah pada carta gambar wajah yang kosong.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.la. Ku angkat tanganku.     Menyalin perkataan nama-nama bahagian badan di dalam lembaran kerja. La. Membaca buku tentang bahagian badan.la. (BM 4.la. Penerokaan  Melawat dan meneroka persekitaran sekolah menggunakan organ deria dan merekod hasil lawatan dalam borang merekod yang disediakan.la.2. Menulis angka 1-5 satu persatu dengan betul di belakang kawan.la. Bersoaljawab tentang alatan menggosok gigi. jemari ku menari.

petik jari. Pendidikan Islam  Melihat dan mengenal anggota wuduk dengan menggunakan kad gambar.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Murid meneka bunyi yang dibuat oleh guru seperti bunyi tepuk tangan.Sentuh telinga kiri Modul Bertema 157 . Permainan  Pertandingan siapa cepat dalam mengikut arahan guru untuk melakukan gerakan seperti berikut : Contoh: . Melihat carta 7 langkah mencuci tangan yang betul Bersoaljawab tentang cara menjaga kebersihan tubuh badan yang lain seperti rambut. kuku. gigi.telinga dan muka.    Menyentuh dan menyebut anggota wuduk masing-masing.Angkat tangan kanan . hentak kaki dan ketuk meja.

 Modul Bertema 158 .6) Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.4) Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga. rakan dan guru.2) Menyatakan dan menunjukkan taat 4 Diri Saya Keluarga Saya Seni Visual dan Kraf  Melengkapkan rajah salasilah keluarga terdekat dengan gambar sebenar.1. (KM 2.3) Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga(ikut situasi keluarga). (PM 10. Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang peranan dan tanggungjawab ahli keluarga. (KM 2.1. berbincang tentang sebabnya perlu menyayangi keluarga dan bagaimana menunjukkan sifat kasih sayang kepada ahli keluarga Membina buku skrap yang menunjukkan suasana atau situasi berkasih sayang di dalam ahli keluarga.2) Bercerita tentang kebaikan ahli keluarga (PM 6.   Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga. (PM 7. keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan. (PM 7.1. (PM 7. Membaca buku atau menonton video yang bertemakan keluarga.1. „Sayang Keluarga‟.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 2. Pendidikan Moral (PM 7.2) Menceritakan salasilah keluarga terdekat.1.5) Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga.2.1. Mewarnakan gambar yang menunjukkan sikap hormatkan ahli keluarga Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu.   Melukis gambar rumah dan menceritakan tentang rumah tersebut.1.5) Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga.2) Bercerita tentang rumah kediaman sendiri.

Bercerita menggunakan kad situasi yang melibatkan ahli keluarga seperti bersalam dengan ibu bapa ketika hendak ke sekolah.7.     Modul Bertema 159 . Bersoaljawab tentang mengapa perlu sayang dan hormat kepada ahli keluarga.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.5.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2. (BM 2.4.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN dan hormat kepada ahli keluarga. Mendengar cerita tentang akibat daripada bercakap bohong.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 3.2. (KTI 1. Kreativiti (KTI 1.1.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus. (BM 2.11. makan bersama-sama ahli keluarga dan lain-lain lagi.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Main peranan tentang sesuatu situasi yang melibatkan ahli keluarga dan memerlukan watak yang bercakap benar.1. (BM 3. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Bercerita tentang kebaikan setiap ahli keluarga terutamanya ibu dan bapa.

1.(Contoh: jam 7 pagi. Selasa) (ST 10. belakang.  Main peranan (cikgu-murid) secara berkumpulan. Bermain blok secara berkumpulan dan bekerjasama menghasilkan binaan bangunan. bawah. dalam. bulat.petang dan malam.1.6) Memerhati dan mengenal bentukbentuk di persekitaran (ST 11.1.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti.   Permainan mencari benda tersembunyi.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang: depan. (Isnin. segiempat tepat dan segiempat sama. luar. atas. (ST 2. (ST 10. tengahari .2) Mengecam bentuk segitiga.   Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang aktiviti rutin yang dilakukan di sekolah seharian.2.2. 5 Diri Saya Sekolah Saya Permainan  Permainan menggunakan waktu.1. Sains dan Teknologi (ST 10. (BM 4. apa yang dilakukan waktu pagi.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2. jam 12 tengah hari) (ST 10. Modul Bertema 160 .1.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun (ST 11.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam. Bermain di taman permainan prasekolah Pertandingan mencuci pinggan dan cawan selepas makan.

bulat. pasir ) mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. (ST 12.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA    CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2. bujur. Berbual tentang gambar mengenai        Modul Bertema 161 . Membaca buku cerita kisah teladan berkaitan dengan menepati masa ke sekolah.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. biru. putih.3.2. Kreativiti (KTI 1. Bersoaljawab tentang peraturan di dalam kelas dan mengetahui peranan setiap murid. Menyusun buku dan mengemas pusat pembelajaran. segiempat.1.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh (ST 2. Melakonkan situasi datang dan pulang dari sekolah.6) Melukis rupa geometri iaitu segitiga. (ST 12. hitam. Membuat giliran murid yang bertugas membantu menyediakan peralatan di meja makan.2) Membuat pelbagai binaan ( menggunakan bahan seperti blok. lebih ringan). (ST 2.coklat. lebih nipis). Menyebut nama guru. kuning. Bermain teka nama alatan yang terdapat di dalam kelas.3. jingga.5) Memerhati warna-warna di persekitaran dan mengenalpasti warna merah. (KTI 1. Mengenalpasti huruf vokal yang terdapat pada nama rakan. merah jambu.1.3) Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal. hijau.2) Membandingkan berat objek (lebih berat. ungu. (KTI 1.2.2. Main peranan ketika ingin meminjam barang daripada kawan.2.

1. (KM 4. perpustakaan )   Muzik dan Pergerakan    Menyanyi lagu 7 hari seminggu. Kemanusiaan (KM 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1.1.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1.  Menjaga kebersihan sekolah.2. (KM 4. Melawat dan membersihkan taman bunga Lawatan ke sekitar sekolah dan mengenalpasti bentuk-bentuk yang terdapat pada persekitaran.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas.5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. Nyanyian lagu ‟Selamat Pagi Cikgu‟ Modul Bertema 162 . (BM 2. rekod dalam bentuk lukisan.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.4. (BM 2.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya.    Membandingkan saiz. Memperkenalkan lagu sekolah dan menyanyi dengan sebutan yang jelas. bilik guru.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Penerokaan dan Lawatan  Mengecam warna-warna yang terdapat pada mural di sekitar sekolah . Melawat sekitar sekolah dan menyatakan dengan jelas nama / alamat sekolah secara lisan. padang.1. ketebalan dan berat barangan dalam kelas. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai kecederaan murid di sekolah.5. kantin. (BM 2. Lawatan ke sekitar sekolah ( pejabat.4) Menyebut nama sekolah.

Menggunting kertas manila menjadi bentuk bangunan sekolah.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 4. Melakar peta kedudukan sekolah menggunakan krayon. (BM 4.2. Sains dan Teknologi (ST 7.2.1.     6 Diri Saya Kawan Saya Seni dan Kraf  Memerhati rupa bentuk muka rakan dan melukisnya. Sambung titiik-titik lakaran gambar bangunan sekolah.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 3.7) Membilang secara menaik 1-10 dan menurun 10-1 Modul Bertema 163 . Membuat lipatan bentuk sekolah Membina pelbagai jenis bangunan yang berlainan saiz menggunakan kotak-kotak kecil.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Melukis bentuk-bentuk geometri dan menggabungkannya menjadi sebuah bangunan.11. (BM 3. Seni dan Kraf  Membuat binaan bangunan menggunakan blok kayu    Mewarna gambar pemandangan sekolah dengan teliti dan kemas .2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.

6) Menghormati hak orang lain seperti: a. Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab dengan rakan-rakan secara berkumpulan untuk mengetahui latar belakang mereka.1. Membuat boneka kawan Muzik dan Pergerakan  Menyanyi sambil membuat pergerakan dalam kumpulan ( lagu kawan saya ) Penerokaaan  Memerhati perbezaan rambut.3. dagu. contohnya rakan yang mengalami kecederaan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2.3) Menyatakan faedah berkawan.  Modul Bertema 164 . (PSE 3. siku. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain. Berbincang dengan rakan secara sopan dan menghormati pendapat orang lain semasa membuat perancangan membersihkan kelas/gotong royong. dahi.4) Bergaul mesra dan tolong menolong Perkembangan Sosioemosi (PSE 2. (ST 3. (PSE 3. pipi.1.  Memerhati dan menamakan bahagian tubuh badan rakan seperti lidah.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain. Memulangkan barang selepas meminjam. Kemanusiaan (KM 3.2) Bercerita tentang rakan.5) Bertanya dengan penuh keyakinan.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan.1. bahu.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek-objek yang diperhatikan.1. (KM 5.2. bibir. bentuk muka dan ketinggian rakan dan menceritakan perbezaan itu.1. (ST 2.1.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan. (KM 5. b.1. dan sebagainya. kening.  Berbual berdasarkan gambar situasi menolong rakan yang di dalam kesusahan.

Membaca buku tentang kawan. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam.2.2. (PM 14.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. Permainan  Mencari rakan berdasarkan kad nama bergambar.2) Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu. Pendidikan Moral (PM 14. Kreativiti (KTI 1.1.10) Menyanyi dengan sebutan yang jelas (KTI 2. (KTI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN c. (PM 14.2.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa manjalankan aktiviti kumpulan.13) Menyanyi dengan gerakan.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.1) Saling berkongsi dalam mengguna kan barang dan peralatan di dalam kelas.2.1. (KTI 2. Modul Bertema 165 . (KTI 1. Memasak  Mari memasak : pertandingan menyediakan hidangan bersama rakan untuk minuman petang.2.2.

(BM 2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.11.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2.4. (BM 4. (BM 4.1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2. Modul Bertema 166 .1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. 7 Diri Saya Jiran Saya Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang jiran. (BM 3. Kemanusiaan (KM 5.3) Menyatakan faedah berkawan. (BM 3. (BM 2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.7.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.5.1.2.

2.6) Menghormati hak orang lain seperti: a. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain. (PM 14.4) Bergaul mesra dan tolong menolong. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (KM 5.2) Menyatakan kaum di Malaysia. Mendengar cerita berkaitan dengan jiran dan menceritakan semula cerita tersebut.1.2. Melafazkan pantun empat kerat berkaitan jiran.  Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan jiran. Memulangkan barang selepas meminjam. (KM 5. menziarahi jiran yang sakit dengan bimbingan guru. b.1. Melakonkan watak jiran pelbagai kaum dalam situasi gotong royong.2.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa manjalankan aktiviti kumpulan.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam. Kuiz meneka pekerjaan jiran berpandukan lakonan secara berkumpulan. Pendidikan Moral (PM 14.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. kenduri.2.2) Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu. Modul Bertema 167 . Seni dan Kraf  Melukis gambar tentang jiran.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA      CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 5. Membina carta jiran mengikut kaum di persekitaran.1. Lakonan / simulasi tentang aktiviti yang dilakukan bersama jiran. (PSE 3.1. Perkembangan Sosioemosi (PSE 3. c.

Modul Bertema 168 .13) Menyanyi dengan gerakan.7.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1. (BM 4.2. (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.5.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.4.2.2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.11. (BM 3. (BM 4.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3. Kreativiti (KTI 2.1.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2. (BM 2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. (KTI 1.

(PFK 3.1.1. sikat. Membincangkan cara bagaimana untuk mengelakkan penyakit seperti menutup mulut apabila bersin atau batuk.6) Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri. (PFK 4.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan.7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih. (PFK 4.1. (PFK 4.1. 8 Diri Saya Kebersihan Seni dan Kraf  Menyusun kad gambar cara membersih pakaian mengikut urutan dan melekatkannya atas kertas manila untuk dijadikan satu poster. (PFK 4. Bahasa dan Komunikasi  Menyambung cerita bagaimana menjaga kebersihan barangan sendiri seperti sapu tangan. (PFK 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 3. berus gigi. sesuai dan kemas. Modul Bertema 169 .   Melakonkan cara membersihkan pakaian dan peralatan dalam situasi yang sebenar. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi sambil membuat aksi bagaimana cara membersih peralatan peribadi.2.1.1.2) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit seperti menutup mulut bila bersin dan batuk.8) Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki.4) Menjaga kebersihan pakaian. (PFK 4.1.1.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan. (PFK 4.8) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri.9) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan.

1. (BM 2.1.2.5. (BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Kreativiti (KTI 2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1.13) Menyanyi dengan gerakan. (BM 3. (BM 2.7. (BM 4.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 4. Modul Bertema 170 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.11.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.

2.2.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.9) Menyatakan cara menghindari sumber. nama ibubapa.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1.6) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit. tempat dan situasi yang membahayakan seperti: a.2. minta murid memberi pandangan. nama prasekolah. 9 Diri Saya Keselamatan Diri Bahasa dan Komunikasi  Murid menyebut nama sendiri.5) Menyebut nama sendiri.2.2.2. kecederaan atau penderaan.2. lari dan memberitahu orang dewasa. Membuat lakonan rakan yang cedera akibat terjatuh semasa bermain. (PFK 5. nama prasekolah. taman permainan. (PFK 5. alatan elektrik b. Cadangkan tindakan yang perlu diambil.8) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat. alatan permainan    Lakonan secara berkumpulan pelbagai situasi yang bahaya. benda tajam c. Menunjukkan pelbagai gambar yang berkaitan dan minta murid mengasingkan  Modul Bertema 171 .7) Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan. Menonton cerita teladan yang berkaitan dengan menjaga keselamatan diri semasa di rumah. lokasi tempat tinggal (alamat) dan nombor telefon keluarga secara bergilir-gilir. (PFK 5.10) Menjaga keselamatan diri. nama ibubapa. (PFK 5. lokasi tempat tinggal (alamat) dan nombor telefon keluarga. (PFK 5.  Menjalankan simulasi keadaan kebakaran di sekolah dan tindakan yang harus dilakukan. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 5.

tempat awam (PFK 5. sekolah dan taman permainan. rumah b. Bersoaljawab tentang kemalangan yang sering berlaku di rumah.7) Mengamalkan sikap asertif bila menghadapi situasi yang tidak selamat. tempat awam (PFK 5. berlaku kemalangan.5) Mengenal anggota sulit.4) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai licin. taman permainan d.1. tempat sunyi f. Membimbing murid membaca keratan akhbar berkaitan isu-isu keselamatan      Modul Bertema 172 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN d. benda / bahan yang bahaya dan tidak bahaya.3. (PFK 5.3) Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a. (PFK 5.3. (PFK 5. Mengumpul pelbagai gambar berkaitan situasi yang membahayakan diri dan membuat buku skrap mengikut kategori.   Simulasi keadaan kebakaran dan anggota penyelamat menjalankan tugas.1.2.8) Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali.3. Menyusun gambar mengikut urutan peristiwa dan menceritakan peristiwa itu (Contohnya: bermain di tepi jalan raya. sekolah c.3. melintas jalan raya e.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang merbahaya.6) Mengenal dan menceritakan tentang contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat. (PFK 5. (PFK 5. banjir. masuk hospital ) Menyatakan kepentingan menjaga bahagian sulit badan kita dan batasbatasnya antara lelaki dan perempuan Berbincang dengan murid tentang bahaya mengikut orang yang tidak dikenali dan cara mengelak daripada di dekati orang yang tidak dikenali.

jalan raya.6) Berlakon dengan menggunakan props.1. Bawa murid ke dapur dan tunjuk cara  Modul Bertema 173 . Seni dan Kraf  Mewarna gambar pelbagai situasi berkaitan keselamatan  Membuat poster cegah kemalangan secara berkumpulan dan pamerkan di luar kelas.5) Main peranan mengikut imaginasi. ( kes penculikan.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. (KT 3.1.1) Menceritakan perkara yang Amali  Mop lantai bilik air yang licin secara berkumpulan.5) Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian.1.. kemalangan dan bencana alam ). (PFK 5.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1.4. Cop simbol atau perkataan pada baju. penderaan.T ( Contoh: „berhati-hati di jalan raya’ ) Membuat kad besar tentang panduan keselamatan dan lekat di bahagian kelas  Mari bermain dengan selamat  Utamakan keselamatan  Awas.  Menggunakan gunting dengan cara yang betul dalam aktiviti dengan bimbingan guru.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.2.lantai licin  Sila berbaris   (KT 3. (KTI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN kebakaran. (BM 2.1.2. Kreativiti (KTI 1.

(BM 2.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang: depan.11. atas.7.1.2) Mengecam bentuk segitiga. (BM 3.2. warna. pisau atau benda lain yang tajam. (BM 4.   Mengelas pelbagai rumah mengikut ciri seperti saiz. bentuk. (ST 11. Bawa murid ke taman permainan dan tunjukkan bahaya yang akan terjadi jika tidak mengambil langkah-langkah keselamatan. dalam.5. Modul Bertema 174 .  Muzik dan Pergerakan  Menyanyi dan melakukan pergerakan berdasarkan lagu yang berkaitan dengan keselamatan. (ST 11. (BM 3.2. luar. Merekabentuk pelbagai binaan bangunan. bawa.  Menunjukkan kepada murid contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat menggunakan anak patung.1. yang betul menghulur gunting.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2.  Menyanyi tanpa muzik lagu yang berkaitan dengan keselamatan 10 Diri Saya Rumah Saya Penerokaan  Pertandingan mencari bentuk-bentuk yang terdapat di persekitaran dan menghasilkan gambar rumah daripada bentuk-bentuk itu.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Sains Teknologi (ST 2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. bulat. (BM 4. belakang.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.6) Memerhati dan mengenal bentukbentuk di persekitaran.

(KTI 1.te + res. bulat.3. . pasir) dan menceritakan pembinaannya.2) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri (menggunakan bahan seperti blok.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz: besar.bentuk geometrik iaitu segitiga. dapur. taman) (ST 2. Membuat origamui ‟Rumah Idaman Saya‟ Murid membuat buku skrap tentang bahagian-bahagian rumah (Contohnya: bilik tetamu.rendah.pa + pan. kecil.tebal.ru + mah.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.3) Berbual menggunakan ayat yang Modul Bertema 175 . Bahasa (BM 2. .1. Seni dan Kraf  Menghasilkan gambar rumah menggunakan bentuk.6) Melukis rupa geometrik iaitu segitiga.  Pertandingan membuat binaan rumah menggunakan blok atau bahan lain. bujur.   Bahasa dan Komunikasi  Murid bercerita tentang rumah mereka. segiempat.2. .7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.2.1. (ST 12. (ST 12.3.2. bilik air. pendek. tinggi.  Melukis dan mewarnakan gambar ‟Rumah Idaman Saya‟ dan menceritakan tentang rumah idaman ini. (KTI 1. bujur. panjang.nipis.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN segi empat tepat dan segi empat sama.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh Kreativiti (KTI 1.  Pertandingan memadan suku kata untuk membentuk perkataan yang berkaitan dengan rumah. bulat. segiempat. bilik tidur.

(BM 3.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 2.Rumah papan .Rumah banglo .11. Pertandingan memadan gambar dan perkataan .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN mudah dengan sebutan yang betul.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.Rumah panjang 11 Diri Saya Emosi Diri Bahasa dan Komunikasi  Meneka aksi perasaan yang dilakukan oleh guru  Meneka aksi perasaan yang tunjukkan oleh Perkembangan Sosioemosi (PSE 1. (BM 2.4.7.2. (BM 3. (BM 2.2.1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2. (BM 4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.5.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah Modul Bertema 176 .Rumah teres .Rumah pangsa . (BM 4.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.bersemangat (KTI 2. (KTI 2.3.  Mendengar cerita berkaitan dengan emosi diri. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu yang berkaitan dengan emosi. sedih.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. takut dan marah.4.  Menyebut perkataan yang lahir dari perasaan gembira.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira. (KTI 1. (PSE 1.2. lukisan dan tingkah laku. Modul Bertema 177 .4. sedih.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan. Seni dan Kraf  Membuat boneka mudah dan gunakan boneka untuk menunjukkan emosi.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. guru melalui kad gambar  Menggambarkan aksi perasaan gembira dan sedih  Menyatakan perkara yang boleh menimbulkan perasaan gembira.9) Mengenal elemen dan alat muzik(had kepada gendang. sedih.2.1. takut marah. (KTI 1. takut dan marah Kreativiti (KTI 1.8) Mengenal elemen muzik:  kuat – lembut  cepat – lambat  tinggi – rendah  panjang – pendek  sedih – gembira .

4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.11. (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 3.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. Modul Bertema 178 .2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.4.2. (BM 3.4. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.10) Bercerita(talk about) tentang muzik yang diperdengarkan.1. (BM 4. (KTI 2.7.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1.5.1. (BM 2.

masin. daun pandan). contoh manis.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib/urutan. (ST 2.7) Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi Berbual tentang makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi.3. sabun. Modul Bertema 179 .1.1.2.3.makan malam  Mengadakan simulasi jual beli makanan di mana murid belajar mengecam duit yang berlainan nilai dan memberi jumlah wang yang betul. pahit.  Berbual tentang jenis makanan yang sesuai mengikut waktu makan.3.    Bersoaljawab berdasarkan carta piramid makanan. Sains dan Teknologi (ST 2. ikan kering. (Contoh objek: belacan. .1.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan. 12 Alam Bahan Makanan Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab berdasarkan gambar tentang makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat.6) Mengumpulkan objek-objek mengikut bau. tawar. (ST 2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4. (ST 9.1.makan tengahari .sarapan pagi .1) Mengecam duit yang berlainan nilai. masam. (ST 9. Main peranan aktiviti menjual dan membeli makanan. (ST 9.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 3.5) Mengasingkan makanan mengikut rasa.

4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. popiah. (PFK 1.5) Menyatakan jenis makanan yang sesuai mengikut waktu makan.   Meneka makanan berdasarkan bau atau rasa Mengenal makanan yang rosak dan basi. jemput-jemput pisang.2) Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde. cucur udang.3) Mencuba cara makan pelbagai kaum Bahasa dan Komunikasi (BM 2.2.6. (tidak perlu buat semua)  Mencuba cara makan pelbagai kaum di Malaysia Seni dan Kraf  Menyediakan duit kertas untuk tujuan simulasi jual beli makanan. (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (PFK 3.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2. lempeng pisang. lempeng pisang. cucur udang. jemput-jemput pisang.3) Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. popiah. (PFK 3.  Menyurih duit syiling untuk menghasilkan duit kertas untuk tujuan simulasi jual beli makanan.  Modul Bertema 180 . (KM 7. Penerokaan  Mengasingkan makanan mengikut rasa.1. Kemanusiaan (KM 7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 3. (BM 2.2. Memasak  Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde.6. dumpling.14) Menyurih menggunakan templet atau objek. Menghiaskan gerai makanan untuk tujuan simulasi jual beli makanan.4. dumpling.2.4) Mengenal makanan yang rosak dan basi.

(BM 3. (contoh aktiviti: objek mana yang akan tenggelam dan timbul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas.1) Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul. (BM 4. Menuang bentuk.2. Memerhatikan perubahan air kepada wap air bila air mendidih. (BM 4. air objek tenggelam dan Sains dan Teknologi (ST 4. (ST 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. 13 Alam Bahan Air Penerokaan  Meletakkan ais dalam gelas dan memerhatikan perubahan keadaan daripada ais kepada air dan wap air.11.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2.5.1. (ST 2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1.7. Memerhatikan timbul.4.2) Memerhati proses perubahan keadaan ais kepada air dan wap air. bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat)    dalam bekas pelbagai Modul Bertema 181 . (BM 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.

12) Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk seperti botol.4) Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air (Contoh: kapas menyerap air. (ST 2.1. gula dan pasir untuk memerhatikan sama ada ia larut dalam air. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 1. Sukaneka pertandingan menuang air ke dalam botol.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian seperti:  Bagaimana mengeringkan baju yang basah  membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya (ST 2. menyediakan sup kacang Bahasa dan Komunikasi  Membaca buku yang berkaitan dengan air.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA    CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2. kepingan plastik tidak menyerap air).  Seni dan Kraf  Melukis menggunakan warna dan air. Memasak  Membantu merah.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan (ST 4. gelas. Mencampurkan air kepada bahan seperti garam.2.1. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu yang berkaitan dengan air Modul Bertema 182 . kertas meyerap air. Meletakkan bahan seperti kertas dan plastik dalam air untuk melihat sama ada ia serap air atau tidak.8) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan.1.3) Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air. cawan.  Membuat kapal kertas dan membuat pertandingan perlumbaan kapal kertas.5. Mencuci sapu tangan menggunakan air.1. pasir tidak larut dalam air) (ST 4.

(BM 2.1. (KTI 1.1. (KTI 1. (KT 3. (KTI 2.1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 2.2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2. Membuat pergerakan badan seperti air sungai mengalir. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.4.5.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya.1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kreativiti (KTI 1.1. air terjun. ombak.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1. masa dan tenaga. Modul Bertema 183 .13) Menyanyi dengan gerakan.

1. panjang.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2. batu dan pasir).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. Membanding beza pasir sungai dan pasir laut dari aspek tekstur dan warna. Mengasingkan pasir dan batu melalui proses penapisan Mengasingkan air dan pasir melalui proses penurasan. (ST 2. (BM 4.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz besar.1.5.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. pasir dan lumpur.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.11. (BM 3.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek-objek yang diperhatikan (Contoh objek-objek: butang yang berlainan corak. 14 Alam Bahan Pasir Penerokaan  Menimbang pasir menggunakan alat penimbang      Bermain pasir dan membuat istana pasir Membentuk pasir menjadi bentuk-bentuk tertentu dengan acuan. rendah. Sains dan Teknologi (ST 2.2.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian seperti :  Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir Modul Bertema 184 .6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.7. pasir basah dan pasir kering. (BM 4. (ST 2. pendek tinggi. tebal. nipis. kecil.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 4.1.7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh: pasir kering dengan pasir basah; permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar). Pendidikan Moral (PM 12.1.1) Menjayakan aktiviti secara berkumpulan. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 4.1.4) Menjaga kebersihan pakaian. (PFK 4.1.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan. (PFK 4.1. 6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. Kreativiti (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.

   

Membasuh peralatan yang digunakan dengan betul selepas bermain pasir. Meramas pasir Membanding beza antara pasir kering dan basah. Mengisi pasir di dalam beg plastik mengikut ukuran bukan piawai (Contoh: satu beg pasir bersamaan 3 cawan pasir dan mengira jumlah beg pasir).

Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang tempat dimana pasir boleh dijumpai.    Berbincang tentang kejadian pasir Bercerita tentang kegunaan pasir Mencari perkataan nama tempat yang berkaitan dengan pasir: Pasir Panjang, Ujong Pasir. Membuat buku skrap tentang jenis-jenis pasir. Menulis huruf atau perkataan di atas pasir

 

Modul Bertema

185

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1.2.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. (KIT 2.3.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi. (KTI 2.3.4) Memainkan alat improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian. (KTI 2.3.5) Menghasilkan bunyi untuk memberi kesan kepada situasi (contoh: cerita, puisi). Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.

Seni dan kraf  Membuat kolaj menggunakan pasir halus     Membuat kolum daripada pasir berwarna Membuat jam masa daripada botol. Menggunting kertas pasir menjadi pelbagai bentuk. Menghias cawan dengan pasir berwarna dan daun kering.

Muzik dan Pergerakan  Menghasilkan marakas daripada botol dan pasir dan menggunanya untuk mengiringi nyanyian.  Menyanyi dan membuat pergerakan kreatif lagu “Sungai”

Permainan  Pertandingan mengisi pasir ke dalam botol.

Modul Bertema

186

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

15

Alam Bahan

Pakaian dan Aksesori

Penerokaan  Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama.   Permainan menguntai butang / manik mengikut warna. Mengasingkan objek dan membuat perbandingan.

Sains dan Teknologi (ST 2.1.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek yang diperhatikan (Contoh: pelbagai jenis butang). (ST 6.2.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak, lebih atau kurang. (ST 2.3.4) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: Saiz (besar dan kecil, panjang dan pendek) Tekstur (licin dan kasar) Berat (berat dan ringan) Jumlah (banyak dan sedikit) (ST 2.3.5) Mengumpulkan objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama: a. Warna dan bentuk b. Saiz dan bentuk

Seni dan Kraf  Membuat kolaj berdasarkan satu ciri.    Membuat lipatan baju mengikut saiz. Merekacipta gelang atau rantai. Menggunting dan menampal untuk

Modul Bertema

187

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN c. Warna dan saiz (Contoh: segitiga hijau, bulat kecil) (ST 6.1.1) Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut, sarung tangan. (ST 6.1.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring, kasut dengan sarung kaki. (ST 6.1.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama. (matching equal and unequal groups) (ST 6.4.3) Mengecam corak berulang di persekitaran. (ST 6.4.4) Melengkapkan corak berulang yang diberi. (ST 6.4.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya. (ST 9.1.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 9.1.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib.

 

menghasilkan satu bentuk yang bermakna. Melipat pelbagai jenis pakaian . Melipat menghasilkan pelbagai bentuk .

Bahasa dan Komunikasi  Memadankan objek secara berpasangan seperti kasut,sarung tangan.     Menjalankan aktiviti jual beli dan membuat simulasi tukar duit. Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia berdasarkan kad gambar. Menonton pertunjukkan fesyen pakaian melalui audio visual. Memadan pakaian mengikut kaum.

Permainan  Permainan mencari pasangan mengikut arahan. a. Pakaian sama jenis b. Pakaian tidak sama jenis   Pertandingan memakai pakaian Permainan siapa paling cepat menyarung

Modul Bertema

188

1.2. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 1.10) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan (PFK 1.8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup. beg (PFK 1. (PFK 1.2. Pertandingan memakai tali pinggang dengan cara yang betul dan kemas. (PFK 1.7) Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbinga.14) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek sarung kaki dan sarung tangan.2.11) Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali Modul Bertema 189 .3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli.2.1.1.   Menguntai menggunakan pelbagai jenis manik dan tali.2.9) Menggunakan tangan untuk menzip seluar. baju.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk (PFK 1. butang cangkuk (PFK 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 9.

(BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. (KTI 1.2) Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia.2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2.1. (BM 2.1.1. Kemanusiaan (KM 7.4. Bahasa (BM 2. Modul Bertema 190 .7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.13) Memakai tali pinggang dengan bimbingan. Kreativiti (KTI 1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.5.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 1. (BM 2.

1.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2. (BM 4. 16 Alam Bahan Peralatan Penerokaan  Aktiviti mengukur panjang dan tinggi objek dengan menggunakan ukuran seperti jengkal.3) Mengenalpasti organ deria.kulit dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini.2.1. Projek membina rakit daripada straw dengan menggunakan peralatan yang sesuai.2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga nilai 10. saiz.panjang dan pendek)   Modul Bertema 191 .4) Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai seperti jengkal. (BM 3.11.3) Membandingkan dan mengumpulkan objek mengikut satu ciri a. (BM 4.3.2. tapak kaki.telinga.  Menguji sama ada peralatan (contohnya bola) tenggelam atau timbul di air. buku.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.  Mengumpulkan peralatan mengikut fungsinya.7.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Pertandingan mengelaskan peralatan. (ST 8.lidah. (besar dan kecil.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. Sains dan Teknologi (ST 2. (ST 2. (ST 3.hidung.tapak kaki dan batang straw.mata. straw.

3. (ST 6. (ST 2.melipat kertas untuk membuat replika peralatan. tidak sama. tekstur. Seni dan Kraf  Mewarnakan gambar peralatan.1.  Aktiviti membersihakan peralatan yang telah digunakan.1.2.4.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak.(licin dan kasar) c. lebih atau kurang.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas (ST 6. sama b.membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya . kasut dengan sarung kaki. (ST 2.  Mengesan objek yang boleh tertarik pada magnet. Muzik dan Pergerakan  Murid menyanyikan lagu berkaitan dengan peralatan. labu. Aktiviti demonstrasi  Aktiviti tunjuk cara untuk mengendalikan alatan yang merbahaya seperti pisau dan gunting. tampi Modul Bertema 192 . . Bahasa dan Komunikasi  Membuat buku skrap tentang peralatan-peralatan tradisional seperti nyiru.5.2) Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah harian seperti.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. berat (berat dan ringan) (ST 2.  Aktiviti origami .7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang dibuat dengan bimbingan.mengeringkan baju yang basah . bubu.membersihkan air yang kotor menggunakan pasir (ST 6.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN b.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 9. (PFK 1.1.6) Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain.2.13) Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol (PFK 5.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli.1.5) Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek. (ST 9.1.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan.2. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 1.1. (ST 9.1.1) Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian. (ST 4.1. Modul Bertema 193 .11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang bahaya (PFK 4.1.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 4.

2) Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif Kreativiti (KTI 1. Perkembangan Sosio emosi (PSE 2.lempeng pisang.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.1.1. (KTI 1. (KM 7.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 7.2.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri (PSE 3.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.1. Modul Bertema 194 .jemput-jemput pisang.2) Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. (KTI 2.6. cucur udang.5.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas – meletakkan barangan di tempat asal.1. (KM 4.popiah.dumpling.

4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.11. (BM 2. (BM 3.5.2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 3.1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 4.7.1.2. Modul Bertema 195 .2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.4. (BM 4.

6) Berlakon dengan menggunakan props.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Melakonkan semula dengan yang telah ditonton dalam tayangan video keselamatan di jalan raya. Modul Bertema 196 . Bahasa dan Komunikasi  Menghasilkan buku skrap berikut: .2. di air dan di udara.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 2.1. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 5.3.1.8) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.kenderaan bertayar dua .kenderaan bertayar empat .9) Menyatakan cara menghindari sumber.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. 17 Dunia Teknologi Pengangkutan Penerokaan  Mengasingkan kad gambar kenderaan di darat.5. (BM 2.1. tempat dan situasi yang membahayakan seperti melintas jalan raya Kreativiti (KT 3.kenderaan tidak bertayar    Menonton tayangan video tentang caracara yang betul untuk melintas jalan raya. (BM 2. Bersoaljawab tentang tayangan video tersebut. (BM 2.4. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.

Lakonan membeli setem dan mengepos surat di pejabat pos. (ST 12.2. Menamakan jenis-jenis kemudahan awam yang diketahui. pasir) mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya.3. 18 Dunia Teknologi Kemudahan Awam Komunikasi  Mengecam dan membezakan tandas lelaki dan perempuan.3.11.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Modul Bertema 197 . (BM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 4. (BM 4. Kemanusiaan (KM 8.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti :  Tempat pembuangan sampah  Tanda lalulintas  Tempat untuk orang cacat Sains dan Teknologi (ST 12.7.2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Bercerita semula cerita yang didengar berkaitan dengan penggunaan kemudahan awam.     simbol Menamakan simbol-simbol yang terdapat pada jalan raya dengan bimbingan guru.2) Membuat pelbagai binaan (menggunakan bahan seperti blok.1) Membina satu lingkungan yang lengkap.

(KTI 2. Membuat telefon daripada cawan kertas dan tali tangsi. (KTI 1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. Kreativiti (KT 3.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Lakonan orang melakukan vandalisme pada perhentian bas dan cara mengatasinya.2.1.2. Simulasi di stesyen bas: cara membeli tiket berbaris menaiki dan turun bas.3.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.   Seni dan Kraf  Membina model pelbagai replika kemudahan awam daripada doh. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.4. Membuat buku skrap tentang simbolsilmbol kemudahan awam di kawasan persekitaran. Menyusun lidi / kayu kecil membentuk satu lingkungan dan membilang.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 12.1.13) Menyanyi dengan gerakan.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh. Membuat model pondok bas menggunakan set binaan pasang  Modul Bertema 198 . (KTI 2. (BM 2. Melukis dan melabel kemudahan awam yang terdapat di sekitar sekolah seperti pondok telefon dan perhentian bas.     Membina menara daripada blok / kotak.1.1.1. (BM 2. (KTI 1.6) Berlakon dengan menggunakan props.

11.5. 19 Dunia Teknologi Pembinaan (construcktion) Penerokaan  Membina jambatan atau bangunan menggunakan blok dan menceritakan cara pembinaannya. (BM 3. (BM 4.2. (BM 3. Membuat pergerakan kreatif menggunakan muzik rancak yang bersesuaian.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Sains dan Teknologi (ST 12. Modul Bertema 199 .    Muzik dan Pergerakan  Nyanyian lagu ”Telefon Berbunyi”   Pergerakan kreatif mengikut lagu.1.2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.7. gunting dan tampal mengikut nombor yang 1-10 Membina model bas sekolah dan membilang tingkap yang terdapat pada bas tersebut. siap/lego  Mencari pelbagai gambar kemudahan awam di dalam akhbar dan gunting bagi membuat poster/montaj Bermain doh dan membentuk objek yang berkaitan dengan kemudahan awam Cop gambar pondok telefon.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1) Membina penghubung antara dua objek / binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih. (BM 4.

2.3. Membina istana pasir dan mencerita tentang cara pembinaannya.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.2.1) Membina satu lingkungan yang lengkap. Modul Bertema 200 .11.1. (BM 3. (ST 12.2) Membuat pelbagai binaan (menggunakan bahan seperti blok.3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah.3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat/kukuh.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 12.   Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang karya pembinaan sendiri.  Membaca buku berkenaan dengan pembinaan. (ST 12. Memerhatikan lingkungan yang dibina oleh guru kemudian membina lingkungan menggunakan pelbagai bahan dan menceritakan pembinaan tersebut.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Membina menara menggunakan bahan terbuang seperti botol plastik. (ST 11. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.pasir mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya.4.

   Memadankan haiwan dengan tempat tinggal.1. katak-air dan darat. burung-pokok) (ST 3. Membanding beza dan mengelaskan gambar haiwan mengikut makanan utamanya. itik-kolam. Kreativiti (KTI 2. (ST 3. (Contoh:kucing-rumah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3.haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan) (ST 6.13) Menyanyi dengan gerakan.2. Permainan memadankan gambar haiwan dengan makanan utamanya.4. Seni dan Kraf  Mewarna gambar haiwan Modul Bertema 201 . lebih atau kurang. Mengasingkan gambar haiwan mengikut habitatnya. (KTI 1.5) Mengecam tempat tinggal haiwan. kerbau-sawah. (ST 3.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak.   Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu dengan pergerakan badan.6) Mengumpulkan haiwan mengikut habitatnya. Penerokaan  Meneka dan mengecam tempat tinggal (habitat) haiwan dengan betul.4. 20 Alam Hidupan Haiwan Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang jenis ikan mengikut saiz dan warna melalui pemerhatian.1. lembu-padang.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.4.4.7) Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya:haiwan yang makan daging. ikan-air.4) Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan. Mengelas haiwan berdasarkan bilangan kaki menggunakan kad gambar. ayam-reban.

(BM 2. (BM 2. (BM 4.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.2.1.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.4.11. (BM 4.7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 3.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2. (BM 3.1.5. Modul Bertema 202 .

3.6) Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut: a. warna b. (ST 3. Menyusun pelbagai jenis sayuran di sudut main peranan berdasarkan dua kumpulan : sayuran berdaun dan berbiji.8) Memerhati dan mengumpulkan buah-buahan yang biasa dijumpai mengikut warna dan berbiji.3. saiz c.5) Memerhati dan mengumpulkan daun daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut: a.9) Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak 21 Alam Hidupan Tumbuhtumbuhan Penerokaan  Menyusun daun mengikut seriasi kecil – besar. menggunakan kanta pembesar.3. warna daun b. Menanam biji kacang hijau di atas tisu basah dan rekodkan perkembangan pertumbuhannya menggunakan jadual. urat daun (ST 3.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3.7) Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut: a. warna b. Melawat taman bunga dan memerhatikan pelbagai jenis bunga yang berlainan warna dan saiz. pendek– panjang      Menyusun daun mengikut bentuk Mengumpulkan daun mengikut warna Membezakan tekstur daun Memerhatikan urat daun.3. berbiji (ST 3. saiz (Nota: Perekodan boleh dibuat melalui lukisan dan bukan menggunakan bunga yang sebenar) (ST 3.     Modul Bertema 203 . tekstur d. Mengasingkan pelbagai bijirin mengikut rupanya. Projek menanam bawang atau kucai dan lihat perubahan pertumbuhannya. bentuk e.

Melakonkan watak pesawah / pekebun bekerja. Mengenalpasti huruf vokal dalam perkataan buah-buahan dan sayursayuran yang biasa dijumpai. (KTI 1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. (KTI 1.2.1. (KTI 1.   Bersoaljawab tentang sayuran. Modul Bertema 204 .2.buahbuahan yang dijual di pasar.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya. (KTI 1. Melakonkan watak penjual bunga dan pembeli berdasarkan lagu ( lagu Gadis dan Bunga) Main peranan ikut imaginasi ( apa jadi pada tumbuhan pada hari ribut ) Membaca buku berkaitan dengan tumbuhan.     Seni dan Kraf  Membuat penanda buku daripada bunga yang dikeringkan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan. KTI 1. (KTI 1.2.2.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus.1. Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang tumbuh-tumbuhan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Kreavititi (KTI 1.

Membuat rantai / kalungan bunga Membuat model buah durian daripada surat khabar dengan teknik tampalan .4.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (KIT 2. Mewarna pelbagai gambar sayur-sayuran dan bunga.1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.4. Menganyam tikar daripada daun kelapa dengan bimbingan.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1.1. (KT 3.7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA       CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2. Menari tarian canggung sambil membuat aksi menampi padi. Membuat montaj daripada gambar bunga. (BM 2.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik.3.5. (KT 3.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu dengan iringan muzik/perkusi. (BM 2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1. Modul Bertema 205 . Membuat kolaj daripada daun yang dikeringkan dan ranting pokok.  „Ku tanam pokok bunga‟  „Bunga matahari‟  „Buah-buahan di Malaysia‟  „Tanya sama pokok‟  „Ke pasar minggu‟   Membuat pergerakan yang berkaitan dengan lagu yang dinyanyikan. (BM 2.5) Main peranan mengikut imaginasi.6) Berlakon dengan menggunakan props. (BM 3.

daun. (BM 4. buah-buahan. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. Memasak  Memotong buah bagi menghasilkan rojak buah dengan bimbingan.  Mengenal nilai wang daripada aktiviti jual beli sayuran.2. biji benih dan nyatakan nombor.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.11. Mengumpulkan buah-buahan mengikut warna untuk dibuat jus (jus merah adalah campuran buah tembikai dan strawberi.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. jus hijau adalah campuran buah kiwi dan epal hijau)  Matematik  Membilang kelopak bunga.  Aktiviti meramas kelapa parut bagi menghasilkan santan dan membuat pengat labu dengan bimbingan. bungabungaan. Memadan gambar tumbuhan dengan nombor Menyelesaikan masalah operasi tambah   Modul Bertema 206 . Membuat marakas menggunakan kacang hijau ataupun kekacang lain.

11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). pantai.3. (KTI 2. air terjun.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.2. Semasa perkelahan. Menimbang berat buah / sayur menggunakan alat penimbang digital / analog dan rekod dalam jadual.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN dan tolak menggunakan biji benih (bahan maujud). besar )  22 Alam Sekitar Sayangi Alam Sekitar Seni dan Kraf  Menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan buangan. guru meminta murid mengecam bunyi dalam alam sekitar dan menikmati keindahan alam. (KTI 2. Kreativiti (KTI 1. (KTI 1.   Mengukur panjang sayuran dengan tali pengukur dan rekod dalam jadual. sungai atau hutan. Aktiviti Luar  Berkelah di taman. sederhana.6)Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula jadi seperti tidak mengotorkan alam sekitar. murid digalakkan menceritakan semula perasaan mereka semasa berada di alam sekitar i itu dan juga menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan kutipan mereka daripada perkelahan tersebut. Selepas perkelahan itu.1. Modul Bertema 207 .1. Menyusun buah/bunga/sayur mengikut saiz ( kecil.

(KM 6. Contoh lagu: “Tanya Sama Pokok”  Membuat gerakan badan fenomena alam. satu perbincangan di adakan. (KM 6.1. matahari kepada hidupan di dunia. angin. Kemanusiaan (KM 6. matahari kepada hidupan di dunia. hutan.4) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti:  Pertumbuhan dan pereputan pokok. udara.4. ladang. haiwan. Modul Bertema 208 .2. angin. masa dan tenaga. contohnya pergerakan awan. udara.  Perubahan cuaca (KM 6. (contoh: daun mengkuang. kelapa) (KM 6. daun pisang. Bahasa dan Komunikasi  Menonton video berkaitan dengan kepentingan air. taman.2) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan alam sekitar semula jadi.3) Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai bahan kegunaan manusia.2) Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KT 3. air terjun.1. sungai.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. (KTI 2. Selepas tontonan.2.3) Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai.1.6) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang.1.

(KM 6.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.6) Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar.3.5)Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia.3.1.3. (KM 6. (BM 2.3.9) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi. (KM 6.8) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam (Contoh: bina taman).1.3. (KM 6.7) Menjalankan aktiviti kitar semula. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 6.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Modul Bertema 209 .3.4) Menjauhi diri daripada tempattempat yang telah tercemar.3.3) Bercerita tentang kepentingan menjaga alam sekitar. (KM 6. (KM 6.4.

6) Membandingkan panjang bayangbayang setiap murid pada masa yang sama.1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.1. melakar dan mewarnakan awan pada keadaan cuaca yang berlainan. cuaca mendung. 23 Alam Fizikal Cuaca Penerokaan  Aktiviti melakarkan bayang-bayang seorang murid atau tiang di luar bilik darjah pada waktu berbeza dalam sehari.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.  Memerhati awan.7. Murid membuat perbandingan berhubung dengan bayang-bayang ini.2. (BM 3.5. cuaca berangin dan hari hendak hujan. Sains dan Teknologi (ST 5.2) Memerhati dan menceritakan awan pada cuaca yang berbeza seperti hari panas. Merekod keadaan awan pada carta cuaca setiap hari.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (ST 5.1.5) Memerhati dan merekod bayangbayang objek pada waktu berbeza dalam sehari.  Modul Bertema 210 .11. (BM 4.2. (BM 4. (ST 5.

4.1. (KTI 1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.3) Membandingkan aktiviti yang dijalankan dalam cuaca yang berbeza.menjemur kain Kreativiti (KTI 2.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Bahasa dan Komunikasi  Membaca buku berkenaan cuaca.4) Meneroka pembentukan pelangi.1.bermain bola/ beriadah Hari hujan .1. Modul Bertema 211 .2. Contoh: Hari berangin . (BM 2. (contoh aktiviti: objek mana yang akan tenggelam dan timbul. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 5.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.1.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik. (BM 2.4. awan. Memerhatikan pelangi dan melukis pelangi berdasarkan pemerhatian. (ST 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Aktiviti membuat pelangi dalam atau di luar kelas.bermain layang-layang Hari redup .memakai payung Hari panas . bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat) (ST 5. Seni dan Kraf  Melukis gambar pelangi.  Aktiviti kumpulan melukis satu poster berkenaan apa yang boleh dilakukan dalam cuaca yang berbeza.1. Muzik dan Pergerakan  Menyanyikan lagu berkaitan awan cuaca dan pelangi. pelangi.

7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.5. KM 5. 24 Negara Saya Perayaan Hari Raya Aidil Fitri Bahasa dan Main Peranan  Main peranan bersalaman dengan ahli keluarga pada pagi hari raya.2 Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.11.2. (BM 4.3.2.2. (BM 3.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai Memasak  Membuat kuih raya.3 Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 3.  Bercerita dan bersoaljawab tentang pengalaman semasa menyambut hari raya.3. Kemanusiaan KM 5. (KTI 1.7. Kreativiti (KTI 1. (BM 4.  Menghidang juadah hari raya Sambutan Hari Raya Modul Bertema 212 .2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2.

7.4. Sambutan hari raya di dalam kelas prasekolah Tunjukcara solat sunat hari raya Seni dan Kraf  Membuat kad ucapan Hari Raya Aidil Fitri       Menghias kelas Melukis baju raya sendiri Mencantikkan baju raya dengan menggunakan pelbagai teknik.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Melukis gambar suasana sambutan hari raya. Menganyam ketupat Menghasilkan sampul duit raya. (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN aktiviti dengan bimbingan. (KTI 1. (KTI 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. (BM 3. (BM 2. Muzik dan Pergerakan  Nyanyian/karaoke lagu-lagu hari raya  Nyanyian beraksi hari raya dalam dua kumpulan besar berdasarkan lagu ‟goreng pisang‟ Modul Bertema 213 .2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1. (KTI 2.3.1.5.

2. Kreativiti (KTI 1.2 Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia. Memadankan gambar tunggal utama sesuatu perayaan di Malaysia. Contoh :  Gawai Dayak ( menuai padi)  Pesta Keamatan (menuai padi)  Krismas ( Pokok Krismas)  Ponggal (Memasak Susu dalam periuk tanah dan tebu)  Hari Raya Qurban (penyembelihan haiwan seperti lembu.kerbau ) Kemanusiaan KM 5.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.1.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Modul Bertema 214 . (BM 4.   Membuat buku skrap tentang perayaanperayaan di Malaysia.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. kambing. KM 5.Hari Raya Qurban .2.Gawai .11.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.Pesta Keamatan Bahasa dan Komunikasi  Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.Krismas .11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (KTI 1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.3 Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.3. (KTI 1.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. 25 Negara Saya Perayaan di Malaysia Contoh: .2. unta. biri-biri.Ponggal . (KTI 2.3.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.3. (BM 4.

1.2. (BM 2. Modul Bertema 215 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 4.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.2. (BM 2.1.11.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1.4.5. (BM 4. (BM 2.7. (BM 3.

(KTI 2.3. (KM 5. angpau dan lain-lain.3. Sambutan Tahun Baru Cina  Menyambut Tahun Baru Cina dalam kelas prasekolah Bahasa dan Komunikasi  Bercerita pengalaman berkunjung ke rumah rakan yang menyambut perayaan ini.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. (KTI 2.     Bersoaljawab tentang haiwan yang menjadi lambang pada tahun tersebut.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 5.2.1.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan (KM 7. (KTI 1.3. Bersoaljawab tentang makanan istimewa pada Tahun Baru Cina. Kreativiti (KTI 1. Seni dan Kraf  Membuat tanglung daripada kertas warna secara berkumpulan dan membuat Modul Bertema 216 .1.2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. Mengeja perkataan tertentu yang terlibat dalam tema ini. (KTI 1. Melakonkan watak penari tarian naga melakukan persembahan .7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia. 26 Negara Saya Perayaan Tahun Baru Cina Seni dan Kraf  Bergotong-royong menghias kelas dengan bahan yang berkaitan dengan sambutan Tahun Baru Cina seperti tanglung.2.

4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.2.  Memotong limau dengan bimbingan dan membuat jus. (KT 3. warna dan pergerakan. Membuat anyaman membentuk ikan dengan menggunakan sampul angpau. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.11.1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.5. (BM 2. Modul Bertema 217 . Mewarna gambar situasi sambutan Tahun Baru Cina.  Membuat mini tanglung daripada sampul angpau.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KT 3.6) Berlakon dengan menggunakan props. (BM 3.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 4.1. (BM 2.1. (BM 2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. perarakan di sekitar sekolah.7. (BM 3. Membuat lipatan kertas membentuk sampul angpau.4. Menonton video berkaitan tarian singa dan bersoaljawab tentang tarian tersebut dari aspek muzik. pakaian.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Mencari gambar berkaitan sambutan Tahun Baru Cina di dalam akhbar atau majalah dan membuat buku skrap. Menghias pokok limau dengan riben merah dan tanglung yang dihasilkan.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.5) Main peranan mengikut imaginasi.      Memasak  Mengenali makanan istimewa yang biasa dihidangkan semasa perayaan ini.

2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia. Menari tarian singa bersama iringan muzik dengan bimbingan. (KM 5. Kemanusiaan (KM 5.3.    Matematik  Membuat operasi tolak berdasarkan bahan maujud (limau .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4. Muzik dan Pergerakan  Mengecam pelbagai bunyi daripada CD yang dipasang ( bunyi mercun. Melakukan pergerakan kreatif menggunakan muzik yang sesuai.3.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Modul Bertema 218 . bunyi gendang )  Bermain alat perkusi simbal yang menjadi alat penting dalam persembahan tarian singa. kuih) 27 Negara Saya Perayaan Deepavali Sambutan Deepavali  Lawatan ke rumah jiran yang merayakan perayaan Deepavali.2.  Sambutan Deepavali di kelas prasekolah. Menyanyi lagu Selamat Tahun Baru Cina dengan bimbingan.

1. Seni dan Kraf  Mewarna gambar perayaan Deepavali.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. (KTI 1. (KT 3.1. (KTI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kreativiti (KTI 1.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.1.2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan Deepavali.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2. (KT 3.3.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). Modul Bertema 219 .6) Berlakon dengan menggunakan props.  Bersoaljawab tentang bagaimana membantu rakan yang menyambut perayaan Deepavali. (KTI 2.  Mewarnakan kad perayaan Deepavali. Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang pengalaman semasa menyambut perayaan Deepavali.5) Main peranan mengikut imaginasi.1.2. (KTI 2.1.

1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2.5. (BM 3. (BM 4. (BM 2.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum Modul Bertema 220 .2.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. 28 Negara Saya Lagu dan Muzik Tradisional Muzik dan Pergerakan  Menyanyikan lagu kanak-kanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia.2. Kemanusiaan (KM 7.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2. (KM 7.11.3) Menyanyikan lagu kanak-kanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia (KM 7.4.4) Mengenal alat muzik tradisional pelbagai kaum.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 4.   Memainkan perkusi dengan iringan muzik tradisional.7. (BM 3. Contoh lagu: Jongjong Inai. Aktiviti menari tarian tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Pok amai amai. Suranggani.

(KTI 2.8) Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan. si-tanggung. Kreativiti (KTI 3.2.4) Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat-lembut). tarian kambadi Bahasa dan Komunikasi  Aktiviti bersoaljawab tentang pelbagai jenis peralatan muzik tradisional. Pak Pandir.11)Mengenali lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia. (KTI 2. Aktiviti mendengar cerita berdasarkan buku cerita. (KTI 2. Si Tanggang.7.2.2.2. (KTI 2. bawang putih bawang merah) Akktiviti menonton CD cerita-cerita rakyat seperti Sang Kancil. Pak Pandir.2) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di masyarakat Malaysia. Contoh tarian: tarian joget.7) Memainkan perkusi dengan iringan muzik. Bawang Putih Bawang Merah (KM 7.2) Bermain permainan tradisional masyarakat pelbagai kaum masyarakat Malaysia.1.4.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN masyarakat Malaysia. tarian kipas. Contoh cerita: Sang kancil. (KM 7.   Membuat buku skrap peralatan muzik tradisioanal.8) Memainkan perkusi mengiringi  Modul Bertema 221 .5) Memainkan perkusi dengan beat yang konstan (constant beat). (KTI 2.6) Memainkan perkusi mengikut tempo (laju-lambat) (KTI 2.2.

3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan .2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 3.5.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.4. Modul Bertema 222 . Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.2. (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN muzik.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2. (BM 2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 2. (BM 4. (BM 4.7.1. (BM 3.

bangunan-bangunan .Menara Kuala Lumpur .Menara Berkembar Petronas .tokoh-tokoh .tempat-tempat pelancongan .1.pemimpin negara Melihat gambar mercu tanda negara dan bercerita tentangnya.14) Menamakan bunga kebangsaan Malaysia.1. (KM 8. 29 Negara Saya Kemerdekaan Negara Bahasa dan Komunikasi  Mendengar kisah tentang riwayat hidup Bapa Kemerdekaan iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan bersoaljawab mengenainya.2) Menamakan Bapa Kemerdekaan. (KM 8.1.1. (KM 8.1. (KM 8.4.1. Bercerita tentang perkara-perkara yang telah menjadi kebanggaan negara: .4.1.7) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dunia.12) Menyanyikan lagu kebangsaan.9) Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri.   Modul Bertema 223 .8) Menyatakan nama negeri sendiri. (KM 8.   Bersoaljawab tentang negeri sendiri.10) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri.Jambatan Pulau Pinang Memadankan gambar mercu tanda dengan kad perkataan nama-namanya yang betul.Putrajaya .1.kereta nasional .13) Menyanyikan lagu negeri. Contoh mercu tanda negara adalah: .3) Menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan.4) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.4. (KM 8.Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 8. (KM 8. (KM 8.Litar Formula 1 Sepang .11) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri. (KM 8. (KM 8.

1.2.Sultan/Raja/Tuan yg Terutama Negeri sendiri .Yang dipertuan Agung . seperti lagu ”Tanggal 31”  Aktiviti perbarisan/kawad kaki.Menteri Besar/Ketua Menteri negeri sendiri . Bercerita tentang tempat-tempat bersejarah di Malaysia.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).2. (KTI 1. (KM 8.    Bercerita tentang tempat-tempat bersejarah di negeri sendiri . (KM 8.2.2) Mengenal pemimpin negara dan negeri Kreativiti (KTI 2. (KTI 1.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.5.1.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (KM 8. Melihat potret-potret dan menyebut nama-nama pemimpin negara: .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 8.3) Bercerita tentang mercu tanda negara.Perdana Menteri .2) Bercerita tentang kebanggaan negara. (BM 2.5. Menonton dokumentari tempat-tempat bersejarah di Malaysia dan bersoaljawab mengenainya.Menteri Pelajaran  Muzik dan Pergerakan  Nyanyian lagu-lagu patriotik.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.4) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia.5. Modul Bertema 224 .

2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2. (BM 4.11. (BM 4.4. Menyanyi lagu negeri dengan penuh perasaan sambil berdiri tegak dan memandang ke arah bendera negeri. Modul Bertema 225 .2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Menyanyi lagu kebangsaan Negaraku dengan penuh perasaan sambil berdiri tegak dan memandang ke arah Jalur Gemilang.  Seni dan Kraf  Mengecam warna-warna yang terdapat pada bendera Malaysia dan bendera negeri. (BM 3. (BM 2.5. Penerokaan  Meneroka glob untuk mengenalpasti kedudukan Malaysia.    Pertandingan mewarna Jalur Gemilang Menghasilkan Tangan Gergasi Jalur Gemilang Memerhati bunga raya sebenar dan kemudian melukis gambar bunga raya dan mewarnakannya.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.7.2.

daun kelapa dan lain-lain)   Membuat buku skrap tentang pelbagai peralatan tradicional.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya. (PSE 2. Kreativiti (KTI 1. Modul Bertema 226 .13) Menghasilkan kraf tradisional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai. barangan dan peralatan seperti permainan.2.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Pendidikan Moral (PM 7. (PSE 3.4.7) Berkongsi idea.daun pisang. (KTI 1.2.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri.7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat. (KTI 1.5) Menyatakan pandangan secara lisan hasil karya sendiri dan rakan (KTI 1.1. Bahasa dan Komunikasi  Pertandingan mengenal peralatan tradisional menggunakan kad gambar.1. (KTI 1. Mewarnakan gambar.2) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraf tangan berunsur budaya pelbagai kaum 30 Negara Saya Seni.  Menonton CD berkaitan dengan peralatan tradicional. Kraf dan Peralatan Tradisional Seni dan Kraf  Mengayam tikar menggunakan pelbagai bahan (kertas warna.3.7) Menghayati benda yang dilihat disentuh dan didengar Kemanusiaan (KM 7.3.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan. Permainan  Pertandingan permainan tradisional Lawatan  Mengadakan lawatan peralatan ke muzium bagi melihat peralatan tradisional.1.makanan.

(BM 4.7.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.4. (BM 3. (BM 3.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (BM 2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2.5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Masyarakat Malaysia. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1. (KM 7.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.11.1. Modul Bertema 227 .2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.

2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4. Modul Bertema 228 .7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

LAMPIRAN CADANGAN JADUAL WAKTU 229 .

230 .

10 – 8.00 (10 min) Thematic Pendidikan Pendidikan Reflection module Islam Islam Thematic module Thematic module Thematic module Modul bertema Modul Asas Modul BM bertema Modul bertema Thematic module Pendidikan Islam Modul bertema English Basic Module Pendidikan Islam Reflection Recess Rehat Recess Reflection Refleksi Recess Refleksi 1) Penggunaan Bahasa Malaysia (BM) dan Bahasa Inggeris (BI )sebagai bahasa instructional: : 600 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.30-10.20-11.00 (30 min) Aktiviti Thematic English Luar module basic module Matematik Modul English bertema basic module Outdoor Modul Modul activity bertema asas BM Modul Modul Modul bertema bertema asas BM Thematic module Thematic Thematic module module 10. 8.30 (20 min) 8.30 9.30(20 min) 10.30-9.50(20 min) (30min) (30min) 12.50 10. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 50% masa pengajaran dan pembelajaran ( p & p)dalam BM dan 50% masa p & p dalam BI dapat dikekalkan.00 – 8.0010.10-9.50 11.10 (10min) Isnin 8.20 11.50-11. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina. 231 .cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar Bahasa Malaysia – Contoh 1 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.10 (40min) Selasa Perbualan Morning pagi routine Morning Perbualan routine pagi Morning circle Morning circle Morning circle Rabu Morning routine Khamis Morning routine Jumaat Rutin pagi Nota: 9.30 (30 min) Recess 10.

30 (20 min) 9.10-9.40 (30 min) Pendidikan Pendidikan Recess Islam Islam 9.10 (40min) Aktiviti Luar 8.30 (30min) English basic module 10.30-11.30 8.0010.0010.50 (30min) Modul bertema English Basic Module Pendidikan Islam 11.10 (10min) Isnin 8.1010.3010.10 (20 min) (10min) Rutin Perbualan pagi pagi 8.00 – 8.00 (30 min) Recess 11.30-9.00 (10 min) Reflection Rabu 10.50 (20min) Thematic module 11.30 (30 min) Rehat 9.10 – 8.0011.00 (20 min) Thematic module 10.10 (40min) 9.30-11.10-9.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar Bahasa Malaysia – Contoh 2 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 50% masa p & p dalam BM dan 50% masa p & p dalam BI dapat dikekalkan.30-10.30 (20 min) Thematic Module Thematic module Modul bertema 11.30 (30min) Thematic module 11.5012.5011.30 (20 min) Morning circle 10.00 (30 min) Modul bertema 9.00 (10 min) Reflection Matematik Modul bertema 8.4011.0011. 8. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.20 (30min) Modul bertema Thematic module Pendidikan Islam 11.30 (20 min) 8.20-11.10 (40min) Outdoor activity Thematic module Modul bertema 9.10-9.00 – 8.10 (30 min) 10.00 (30 min) Modul asas BM Thematic module Modul asas BM 10.5012.10 – 8.30-9.00 – 8.40 (30 min) Selasa Perbualan Morning pagi routine 8.10 (10min) Morning routine 8.30 (30 min) Modul asas BM 10. 232 .00 (10 min) Refleksi Khamis Morning Morning routine circle Jumaat Morning Morning routine circle Recess Reflection Recess Refleksi Nota: (1) Penggunaan BM dan BI sebagai bahasa instructional: : 600 minit setiap satu bahasa (2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.50 (20min) English basic module 11.3011.30-10.30-9.50 (20 min) Modul bertema Thematic module Modul bertema 11.5012.10 – 8.40-10.

30-10. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum boleh dibina.30-9.3010.20 (30min) 模组教学 /Modul bertema dalam BT/ Pendidikan Islam English basic module 11.10 – 8.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar bukan Bahasa Malaysia – Contoh 1 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.50-11.00 (30 min) English basic module 10. 8.10 (40min) Aktiviti Luar 9.10 (10min) Morning routine 8.50-12.50 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidik an Islam 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.00 – 8.30 (20 min) Thematic module 9.20-11.30 (30 min) Recess 10.0010.00 (10 min) 总结 /Refleksi dalam Bahasa Tamil (BT) 总结 /Refleksi dalam BT Isnin Selasa 例常活 动/Rutin pagi dalam BT Morning circle Rabu 例常活 动/Rutin pagi dalam BI 例常活 动/Rutin pagi dalam BT Morning circle 数学 基础教学 /Modul asas Matemati k dalam BT 体健/ 户外活动 Modul Bertema Modul asas Recess BM Thematic modules Modul bertema Modul asas Rehat BM Thematic modules 华语 基础模组 /Modul asas BT Thematic module 华语 基础模组 /Modul asas BT English basic module Reflection Khamis 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT Modul bertema Modul Bertema Modul asas BM 休息 Modul Bertema Reflection Jumaat Rutin pagi 晨谈 /Perbualan Modul bertema Modul Bertema 模组教学 /Modul 233 Recess Modul Bertema 模组教学/ Modul 模组教学/ Modul Refleksi .30 (20 min) Perbualan pagi 8.10-9.50 (20 min) Thematic modules 10.

3010.30 (30 min) 10.10 (10min) 8. BI dan Bahasa Cina (BC)/Bahasa Tamil (BT )sebagai bahasa instructional: : 400 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.10 – 8.20-11.00 (10 min) Nota: 1) Penggunaan BM.30-10. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 1/3 masa p & p dalam BM.00 (30 min) bertema dalam BT 10.0010.00 – 8.10 (40min) 9.50-12.30 (20 min) pagi dalam BT 8.8.50-11.30-9. 1/3 masa p & p dalam BI dan 1/3 masa p & p dalam BC/BT dapat dikekalkan.50 (30min) bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.10-9.30 (20 min) 9. 234 .50 (20 min) 10.20 (30min) bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.

30-10.10 (10min) Rutin pagi 8.50 (20 min) Modul Bertema 9.10 – 8. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.50-10.00 – 8.20-11.50-11.10 (40min) 体健/ 户外活动 9.50 (30 min) Modul Asas BM 10.10 – 8.00 (30 min) 10.00-10.50-11.30 (20 min) Morning circle 8.50-12.50 (30 min) English basic module 11.00 (10 min) 总结/Refleksi dalam BT Rabu 8.50-12.00-11.20-11.20-10.10-9.50 (30min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.20-11.30-9.30-9.10-9.30 (20 min) 9.10 – 8.30 (20 min) Perbualan pagi 8.00 (10 min) 总结/Refleksi dalam BT 235 .10-9.20 (30 min) Recess 10.20-10. 8.10 (40min) 模组教学 /Modul bertema dalam BT/ Pendidika n Islam 9.30 (30 min) Recess 10.50-12.20 (20min) Thematic module 11.50-10.00 – 8.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar bukan Bahasa Malaysia – Contoh 2 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.30-9.30 (20 min) 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT 8.50 (30min) Thematic module 11.20 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidika n Islam 10.50 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.00 (10 min) Reflection Isnin 模组教学 English / Modul basic bertema module dalam BT/Pendid ikan Islam Selasa 8.30-11.00 (30 min) Thematic module 11.30-9.20 (30min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.10 (10min) Morning routine 8.30-9.10 (40min) Modul bertema 9.30 (20 min) Modul bertema 9.10 (10min) 例常活动 /Rutin pagi dalam BT 8.30 (20 min) Thematic module 9.20 (30 min) Rehat 10.50 (20 min) Thematic module 9.00 – 8.

Khamis 8.00 (20 min) Modul Bertema 11.10-9.40 (30 min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 9.30-11.50 (20 min) Thematic module 11.30 (20 min) Morning circle 9.40-10.30 (20 min) Modul Bertema 9.10-9.10 (10min) Morning routine 8.00 – 8. 236 .30 (30min) Modul bertema 11.10 – 8.40-11.50 (20min) Modul bertema 11.10 (40min) 数学 基础教学 /Modul asas Matemati k dalam BT 8.00 (30 min) Modul asas BM 10.30-10.30-9.00 (30 min) Recess 11. 1/3 masa p & p dalam BI dan 1/3 masa p & p dalam BC/BT dapat dikekalkan.00-10. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 1/3 masa p & p dalam BM.50-12.10 – 8.40 (30 min) Modul Bertema 10.00-11.30-11.10 (30 min) 休息 10. BI dan BC/BT sebagai bahasa instructional: : 400 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.30 (20 min) 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT 8.30-9.30 (30min) English basic module 11.10-10.10 (10min) 例常活动 /Rutin pagi dalam BT 8.00 (10 min) Reflection Jumaat Nota: 8.00-11.10 (40min) Aktiviti Luar 9.50-12.30 (30 min) Modul asas BM 10.00 – 8.30-11.00 (10 min) Refleksi 1) Penggunaan BM.

Zakaria Pn. 2010) Penasihat Editorial Ketua Sektor Perancangan Dasar dan Penyelidikan Hjh. Ng Soo Boon Editor En. Rohani bt. Shamsudin Jamil Pn. Zaitoon bt.PANEL PENULIS Penasihat Pengarah Tn. Hj. 2010) Dr. Bujang (mulai September. Mokolus K Rowther Ketua Editor Ketua Unit Prasekolah(sehingga Januari. Julaihi Hj. 2010) Ketua Sektor Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak (mulai Februari. Ali bin Ab.Abdul En Tajul Affendy Hassan 237 . Ghani AMN (sehingga Ogos 2010) Datu Dr Hj.

Dr.Yusof Norasyikin Hashim. Hjh Norzila Ani. Shamsudin Jamil Rohani Abdul Tajul Affendy Hassan Zaitoon Zakaria Kamarul Azman Abd.Rahman Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Matematik Rendah Unit Pendidikan Khas Unit Pendidikan Muzik Unit Bahasa Melayu Unit Bahasa Melayu Unit Bahasa Cina Unit Pendidikan Kesihatan Unit Bahasa Inggeris Unit Rendah Pendidikan Islam Unit Pendidikan Seni Visual Unit Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Unit Pendidikan Kesihatan Unit Bahasa Tamil Unit Bahasa Inggeris Unit Sains Teras Unit Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan 238 .BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Ng Soo Boon.Salleh Farizah Hanim bt. Hjh Ho Wooi Cheng Indira Popatlal Jagdesh Kaur Gill Mohd.Salam Aziz Naim Baharuddin Basir Bakhtiar Mohd. Najib bin Najmuddin.Nizam Mohd. Ismail Hasnah Nordin. Utz Muhd. Hjh Ramanathan a/l Nagarathinam Regina Joseph Cyril Zainon Majid Zamrus A.

Dr Esah Rabiah bt. Mohd. Nor Normasura Jani Poobalan a/l Manika Rohana Ismail Roszilah Mohd. Arif Shaari Abu Hasan Zaharuddin Hj. PEJABAT PELAJARAN DAERAH. Atan Asmah Mohamad Atang Hj. Prof. INSTITUT PENDIDIKAN GURU Abu Bakar bin Saad Alimah bt. PP Institut Perguruan Tun Hussein Onn.BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA /JABATAN PELAJARAN NEGERI. Shamsudin. Tn Hj Zulkernai Fauzi Penyelaras Prasekolah PPD Seberang Perai. Ustazah Freddy Chan Kin Yee Jeyawathi Perera Lina Yeoh Gaik Li Persatuan Montessori Malaysia Persatuan Pendidik Profesional Awal Kanak-kanak Malaysia Penceramah Agama Bebas Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia 239 . Johor Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka Jabatan Pelajaran Kelantan Pejabat Pelajaran Daerah Jabatan Pelajaran Pahang Jabatan Pelajaran Johor Jabatan Agama Islam Dan Moral Institut Perguruan Islam Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka Jabatan Pelajaran Pahang Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Jabatan Pelajaran Kedah Jabatan Pelajaran Pahang Bahagian Pengurusan Sekolah Harian PERSATUAN BUKAN KERAJAAN/SWASTA/LAIN-LAIN Aishah Zanariah Abdullah Chiam Heng Keng. Ustazah Nahwiuddin Abdul Manaf. Taiping Jabatan Pelajaran Sarawak Jabatan Pelajaran Selangor Institut Perguruan Raja Melewar Institut Perguruan Temenggong Ibrahim. Jantan Hjh Nik Asiah Salleh Hjh Rohana Musa Leow Kim Hin Mariah Mansor.Let Azilawati Abu Bakar Ewe Meng Huat Goh Wah Im Habsah bt. Ustaz Norbe Mohd.Salleh. Batu Pahat Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti.

Maryati Ayob Maznah Harith. Hashim Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional. Hamid Asma Dewi Shaari Azahar bin Madar Azlin bt. Ghani bin Abd. Kelantan SK Gedong. Kedah SJK(C ) Hua Lian 3. Arau. Sentol 240 . Jln Cempedak. Petani. Perak SK Brickfield 1. Sg. Taiping SJK(C ) Chi Man. Sg.Amin Shaarani.Mohamed Azhari Azmi bin Ibrahim Baidah Sabran Chan Yee Mong Che Tom bt. Kangar SK Khir Johari. Shaari Chua Seok Khuan Ding Pei See SK Tambun Tulang. Kedah SK Parit Bharu. Datin Kalthom Musa Ng Shau Peng An Najwa Child Development Centre Sdn Bhd/Persatuan Islam Malaysia Institut Education to Learn Institut Education to Learn Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Pengasuh Berdaftar Malaysia Institut CECE Tadika Peter & Jane Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia Universiti Kolej SEGI Persatuan Pendidik Profesional Awal Kanak-kanak Malaysia Persatuan NAECEEM Institut Education to Learn Child Resource Institut KEMENTERIAN/JABATAN LAIN Low Mei Li Norain Abd. Sabak Bernam. Kuala Ketil. Syukor Salasiah Hj. Perlis SK Lubuk Sireh.Sumum. Brickfield. Selangor SJK ( C ) Gua Musang. Hjh Mohd. Kedah Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional SEKOLAH Abd. Kuala Lumpur SK Teloi Kanan. Hamzah Norsheila Abdullah Oh Yean Choo Patricia Teh Tamil Emban Tan Wat Ngor Lydia Foong Eveeleen Ling Radziah. Tn Hj Normah bt.

Pahang SK Kpg. Yahya. Kedah SK Kuala Dipang. Taiping. Ridhaudin Husin Mohd. Bahau. Kelantan SJK (T) Port Dickson. Kangar SK Taman Ria. Mahidin Karamjit Kaur Gill Khairul Akhbar bin Abd. Mohd Isa Rogayah bt. Baling.Buluh. Lubok Segintah. Lundu. Ahmad Roslina Bidin Rukumani a/p Sheeraman Rusni bt.Ghayathiri a/p Kubbusamy Halidah Laili Shaarani Hasnah bt. Pahang SK Serayan Keranji. Muhammad Thelagam a/p Deevraju Usop Maulana Wong Ming Tsuey Yee Su Keong Zaharah bt. Perak SK Wan Sulaiman Siddiq. Kelantan 241 . Hjh Mohd. Selangor SJK(C ) Sentul.Sembilan SK Limau-limauan. Terengganu SJK(T) Batang Berjuntai. Melaka SJK ( C ) Hin Hua. Baharu Lanjut. Pahang SK AU Keramat. Alor Setar. Rinching. Hulu Selangor. Hjh Zubaidah Mohidin Zulbasri bin Husin SJK(T) Ldg. Selangor SK Seri Perlis.Ismail Ali Zaiton Ahmad. Sungai Petani. Raub. Selangor SK Seri Aman. Kedah SK Bukit Serok. Klang. Ustazah Soh Lih Ru Suzanee bt. Che Adnan Siti Arfah bt. Kuala Lumpur SK Penghulu Abu Bakar. Pokok Assam.Hamim Marina bt. KL SK Manjoi 2. Kuantan. Mohamed Bandi Nyanamani a/p Muniandy Puspa Devi a/p Munisamy Puziah Ano bt. Ipoh. Kota Bharu. Alor Gajah. Perak SK Panggu. Sg. Sirat Masitah Abdul.Pandan SK Hulu Bernam. Pahang SK Parang Puting. Mat Arip Rosilah bt. Hor Lee Lan Jenny Law Fui Let Juliana bt. Ipoh. SK Kg. Tanjong Malim. Sarawak SK Sg. Hjh. Beranang. Sabah SJK( C) Tun Tan Cheng Lock SJK(C) Cheroh. Sulaiman. N. Rizal Hussin Noor Haris bin Dzulkifli Noor Huzaina Abdul Majid Nor Atiqa Abdullah Nor Khamidah bt. Selangor SK Jempol. Kedah SK Permatang Badak. Sarawak Guru Besar SK Cator Avenue.Aziz. Kota Bharu SK Bintulu. Selangor. Kedah SK Pusat Dungun. Ah. Kudat. Kota Bharu. Perak SK Seri Buntar . Perak SK Simpang Ampat. Bandar Tun Razak. NS SK Puteri Pandan. Petani. Perak SJK(T) Bedong. KL SK Mulong 2. Triang. Kedah SJK(T) Kg.

Dr Rohani Abdullah.LAIN-LAIN (Penghargaan kepada individu berikut yang turut menyumbang idea semasa sesi sumbangsaran penyemakan kurikulum) Azizah Ariffin. Dr Sharifah Nor Puteh. Dr Siti Eshah Mokhsein. Tanjong Malim 242 . Hjh Bustam Kamri. Dr Timbalan Ketua Pengarah Operasi JPNIN Universiti Tun Abdul Razak Universiti Putera Malaysia Universiti Kebangsaan Malaysia Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful