Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

PRASEKOLAH

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2010

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

DRAF DAN SULIT

ii

PENDIDIKAN ISLAM iii v vi 1 2 7 15 16 21 24 26 28 29 31 33 45 53 65 75 .BAHASA CINA TUNJANG KOMUNIKASI .BAHASA MALAYSIA TUNJANG KOMUNIKASI . SIKAP DAN NILAI .BAHASA INGGERIS TUNJANG KOMUNIKASI .BAHASA TAMIL TUNJANG KEROHANIAN.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KANDUNGAN muka surat FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA PENGANTAR MATLAMAT DAN OBJEKTIF FOKUS DAN ORGANISASI KURIKULUM STANDARD KANDUGAN KURIKULUM REKABENTUK KURIKULUM PERUNTUKAN MASA STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN STANDARD PENTAKSIRAN STANDARD DOMAIN KREATIVITI ORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARD KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN BAHAGIAN A: STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANG TUNJANG KOMUNIKASI .

PENDIDIKAN MORAL TUNJANG KETRAMPILAN DIRI .PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA .PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA . SIKAP DAN NILAI .KREATIVITI TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI – AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK TUNJANG KEMANUSIAAN BAHAGIAN B: MODUL TERAS BERTEMA LAMPIRAN – CADANGAN JADUAL WAKTU PANEL PENGGUBAL 109 117 135 145 229 237 iv .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan DRAF DAN SULIT 83 91 97 TUNJANG KEROHANIAN.

emosi dan jasmani.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti berikut: Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangankan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. v . masyarakat dan negara. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berketerampilan. rohani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia.

selamat (safe) dan menyeronokkan (fun). dan berkisar pada enam tunjang yang akan diteruskan pada sekolah rendah dan sekolah menengah. KSPK digubal berdasarkan rekabentuk kurikulum berasaskan standard. inkuiri penemuan. Hasil kajian jangka panjang mendapati pelaburan pada peringkat awal kanak-kanak memberi pulangan yang positif kepada kerajaan dan masyarakat. BUJANG) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2010 . prasekolah telah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan kebangsaan dan pada tahun 2003 Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang pertama telah dilaksanakan. pensyarah. Pendekatan pembelajaran berpusatkan murid. minda kanak-kanak ini dapat dirangsangkan. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003 telah disemak dan akhirnya Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) telah dihasilkan dan dilaksanakan mulai 2010 di semua prasekolah kerajaan dan bukan kerajaan. semakin banyak hasil kajian neurosains menunjukkan kaitan antara pendedahan rangsangan pada peringkat awal dengan perkembangan minda kanak-kanak yang optimum. Selepas lima tahun pelaksanaan. berbentuk modular. Berpandu kepada asas ini. belajar melalui bermain. Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. pendekatan bersepadu adalah ditekankan. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. serta kreativiti dan pemikiran kritikal dapat dijana. masa dan tenaga. Penggubalan KSPK mengambilkira keperluan bagi memastikan kesinambungan antara KSPK dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) berlaku. pegawai dari Kementerian Pelajaran. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran. kanak-kanak ini akan lebih bersedia untuk menghadapi alam persekolahan pada peringkat yang lebih tinggi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KATA PENGANTAR Perkembangan dan pertumbuhan pesat berlaku dalam diri individu kanak-kanak pada usia enam tahun yang pertama. sikap dan emosi yang positif dapat dibina. Bersesuaian dengan keperluan semasa dan berpandu kepada teori pembelajaran yang menyatakan kanak-kanak mampu belajar lebih daripada satu bahasa. Badan-badan Bukan Kerajaan (NGO) dan tadika swasta. maka KSPK memperuntukkan masa yang lebih panjang untuk pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris berbanding dengan apa yang terdapat dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003. Institusi Pengajian Tinggi Kerajaan dan Swasta.penglibatan aktif (engaging). Kriteria pemilihan aktiviti memberi keutamaan kepada pengalaman yang menyuburkan (enriching). Menyedari hakikat ini maka pada tahun 1996. pelbagai pihak telah dilibatkan seperti guru. Pada masa yang sama. JULAIHI HJ. Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah. Melalui asuhan dan pendidikan yang sesuai. Dalam usaha menyediakan KSPK. (DATU Dr HJ. pendekatan bertema. KSPK digubal berdasarkan kepada prinsip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan Kanak-kanak dan teori pembelajaran kanakkanak.

menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. xiv. Menggunakan kemahiran berfikir kritis. v. Mengamalkan nilai murni. kreatif dan bermakna. xi. xii. xv. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. ii. intelek dan rohani seperti berikut: i. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. Mengembangkan daya kreatif dan estetika Menghargai keindahan alam dan warisan budaya OBJEKTIF Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. Membina kecergasan badan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan MATLAMAT Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. xiii. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. Mempunyai tubuh badan yang sihat. Pendahuluan 1 . viii. Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan. emosi dan sosial. iv. vi. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. rohani. xvii. xvi. Mempunyai kematangan emosi. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. vii. x. ix. xix. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan masalah. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. xviii. iii. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. emosi.

belajar melalui bermain. menekankan kepada inkuiri penemuan. negara & global KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Penghayatan semangat patriotisme & perpaduan Rajah 1: Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Pendahuluan 2 . bahasa Inggeris. SAINS & TEKNOLOGI Pendekatan Inkuiri. SIKAP & NILAI Amalan agama dan kepercayaan. Kerohanian. KOMUNIKASI Kemahiran berbahasa. Sains dan Teknologi. kemahiran saintifik dan sikap saintifik Pengetahuan dan kemahiran matematik. bahasa Cina dan bahasa Tamil. PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi. kreativiti. Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanak-kanak. Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah. Untuk tujuan kesinambungan. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: Komunikasi. bahasa Malaysia. Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak dan mengambil kira perbezaan antara individu. dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek. ICT.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan FOKUS Pendidikan Prasekolah berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. bertema. pengetahuan sains. sikap & nilai ORGANISASI KURIKULUM Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan memberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanakkanak berumur empat hingga enam tahun. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Perkembangan Ketrampilan Diri (rujuk Rajah 1). Melalui proses pengajaran dan pembelajaran ini. Kemanusiaan. penyelesaian masalah. Sikap dan Nilai. kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak. INSAN SEIMBANG KEROHANIAN. bakat dan apresiasi KEMANUSIAAN Ilmu dan amalan kemasyarakatan & alam sekitar setempat.

kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah. hemah tinggi. Bahasa Inggeris.Perkembangan Sosioemosi Tunjang Kerohanian. keadilan. menyanyi. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. kerjasama. kesederhanaan. Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman. berterima kasih. bertanggungjawab. aktiviti hands-on. huruf hijjaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan. simulasi. Sikap dan Nilai dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar. Pendidikan Moral Pendidikan moral prasekolah memberi fokus kepada pelakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris adalah wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah. meneroka dan bermain. ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Komunikasi Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh murid di prasekolah yang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. Murid prasekolah belajar bersuci. semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain. sikap dan nilai merangkumi pendidikan Islam dan pendidikan Moral. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. Tunjang Kerohanian. Tunjang Ketrampilan Diri . Pada masa yang sama murid ini juga mengenal asas bahasa Al Quran. toleransi. kerajinan. hormat-menghormati. Pendahuluan 3 . Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam Pendidikan prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanak-kanak. kemahiran bertutur. Rukun Islam. pembinaan konsep kendiri positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. keberanian. Perkembangan sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan mengurus emosi sendiri. kasih sayang. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi mereka kurang stabil dan mantap. baik hati. semasa rehat. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah. pencapaian emosi yang positif. kejujuran. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan. Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. bernasyid. melakukan pergerakan solat. berdikari dan berdisiplin. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. berwuduk.

menyambut objek. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis. pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni. Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi. Apresiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain. kemahiran motor kasar serta kordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus. menari dan membuat gerakan secara kreatif. aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan. Tunjang ini juga menekanan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri. ekspresi kreatif dan apresiasi. matematik dan lain-lain. Pendidikan Muzik merangkumi aktiviti menyanyi. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan. Kanak-kanak diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetik merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot mereka. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. Pendahuluan 4 . Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. berlakon. membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. pengalaman awal untuk memainkan perkusi. dan apresiasi muzik. Perkembangan Kreativiti Perkembangan kreativiti merangkumi seni visual. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. penglibatan dalam aktiviti sukan.

Bahasa Cina(untuk prasekolah yang aliran bahasa Cina).cuaca). Bahasa 5 . aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT. awal matematik. rakan. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga. bentuk dan ruang. Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada murid prasekolah menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus. Awal Matematik konsep waktu. membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. mengukur menggunakan unit bukan piawai. Modul Asas Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada murid prasekolah. Modul Asas dan Modul Bertema Pendidikan prasekolah dilaksanakan melalui modul asas dan modul bertema. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk membina tema-tema pembelajaran. Tunjang Kemanusian menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. Semasa proses penerokaan ini. Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusian memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri. sistematik dan teliti akan terbentuk. kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati. nilai wang. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja. Bahasa Inggeris. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini. Dalam proses penerokaan ini. operasi nombor yang mudah. alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini. magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan(contoh: tumbuhan. sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu. haiwan). air. nombor. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan. Pendahuluan Modul Asas merangkumi Bahasa Malaysia. komuniti dan alam sekitar. Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains.

Guru boleh menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan murid. Walaubagaimanapun. menaakul). Pada awal tahun. Alam Bahan dan Alam Fizikal. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Fizikal adalah Cuaca. Kawan saya. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Hidupan adalah Haiwan dan Tumbuhan. adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut: Diri saya. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Bahan adalah Air dan Pakaian. Modul asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah. Pada awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35% daripada waktu prasekolah. keperluan setempat dan keperluan semasa. maka Aktiviti Luar juga dianggap sebagai modul teras asas. Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri. Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa. tetapi pada akhir tahun. peratus masa ini mungkin berkurangan jika murid didapati sudah menguasai kemahiran asas 4 M. perbualan pagi. maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas. Modul Bertema Pengajaran dan pembelajaran prasekolah sesuai dilaksanakan melalui tema yang membawa makna kepada kanak-kanak. Lagu dan Muzik tradisional. Alam Hidupan. Aktiviti rutin mengambil lebih kurang 30% daripada masa prasekolah. Pendidikan Islam. Secara umumnya modul asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. refleksi sebelum balik. Kandungan dalam aktiviti rutin merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. menulis. mengira.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tamil(untuk prasekolah yang aliran bahasa Tamil). Negara saya. Aktiviti rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. pendidikan moral dan matematik. saya. Contoh tema yang boleh dibina untuk Negara saya adalah Perayaan Hari Raya. Modul teras juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah. Pendidikan Moral diajar semasa murid beragama Islam belajar Pendidikan Islam. membaca doa dan makan semasa rehat. Kemerdekaan Negara. Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. Matematik dan Permainan Luar. Contoh tema yang boleh dibina untuk Diri saya adalah Sekolah saya. Keluarga Pendahuluan 6 . modul teras tema mengambil masa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun. peratus masa perlu dinaikkan. Pendidikan Moral.

Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul.Z. Listen to and understand meaning of simple words. Writing skills Listening and speaking skills Listen to and discriminate sounds. Acquire and use simple phrases and statements. Menceritakan semula apa yang didengar. Read simple sentences with understanding.Bahasa Malaysia Focus Fokus Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Pada akhir prasekolah murid boleh: Mendengar dengan penuh perhatian. Mengenal huruf vokal. Membina dan membaca sukukata. Membaca ayat tunggal yang mudah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD KANDUNGAN Jadual 1: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Sing songs and recite rhymes and poems. Ask simple questions. Read simple words with understanding. Acquire pre-writing skills. Dramatize familiar situations and stories. Acquire writing skills. Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Mengenal huruf konsonan. poems and stories. Membaca frasa. Develop interest in reading. Mengenal bentuk huruf A . Membaca perkataan. Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. Pre reading Skills Understand that printed materials contain meaning. Tell simple stories. Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis. Listen to and follow simple instructions. Berinteraksi dengan mesra. Jadual 2: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Listen to and enjoy nursery rhymes. Read phrases with understanding. Membaca buku dengan cara yang betul (prabaca). Identify letters of the alphabet. Perform a variety of language forms and functions in a social context. Membaca ayat dalam konteks. action songs. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca.Bahasa Inggeris At the end of preschool students are able to: Kemahiran Membaca Reading Skills Kemahiran Menulis Pendahuluan 7 . Acquire knowledge of print and ethics in reading. Mengamalkan tabiat membaca. Merangsang pertuturan melalui soal jawab.

Membaca perkataan. Menceritakan apa yang didengar semula menggunakan ayat yang mudah. Menggabungkan huruf supaya menjadi perkataan dan membaca. Bertanyakan soalan. Membaca ayat. Kemahiran Membaca Mengenal dan membaca huruf. Pendahuluan 8 . Bertutur dengan menggunakan perkataan. Membaca frasa. dan Bertutur Menyebut apa yang didengar. Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Membuat persediaan membaca.Bahasa Tamil Pada akhir prasekolah murid boleh: Berinteraksi dengan sopan. Mendengar Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. Kemahiran Menulis Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 3: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Memberi jawapan kepada soalan yang dikemukakan. frasa. Kemahiran Mendengar dengan penuh perhatian. Membaca menggunakan pelbagai bahan bacaan. Membina tabiat membawa. Mengenal frasa. Berinteraksi secara soal jawab Melakonkan watak-watak dalam cerita yang didengar. Menulis perkataan. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. ayat yang sesuai. Membaca dengan sebutan yang betul. Kemahiran Membaca Mengenal kaitan antara gambar dan perkataan. Jadual 4: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Kemahiran menulis Menguasai kemahiran pratulis.Bahasa Cina Fokus Fokus Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Pada akhir prasekolah murid boleh: Mendengar dengan penuh perhatian.

W.Quran Mengenal huruf jawi. Mengenali emosi orang lain. Menghafaz beberapa surah dari juzu’ Amma. perasaan dan pandangan orang lain. Membina semangat dan sikap yang positif. Melafazkan Kalimah Syahadah. bijaksana dan amanah. Jadual 6: Standard Kandungan untuk Tunjang Ketrampilan Diri .W.A.A.Pendidikan Islam Fokus Aqidah Ibadah Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui Rukun Iman. rajin.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 5: Standard Kandungan untuk Tunjang Kerohanian. iaitu sabar. Membina konsep kendiri. Sikap dan Nilai . Mengenal bahasa Al. Bersuci dari najis. Melakukan amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa. Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi. Membina kebolehan mengawal diri. Membina keyakinan untuk berkomunikasi. Menyelesaikan konflik yang berlaku semasa aktiviti kelas. Emosi Mengurus emosi sendiri. Mengetahui Rukun Islam.Perkembangan Sosio-Emosi Fokus Mengenali Mengurus Sendiri. Memahami keperluan. Mencontohi akhlak Rasullullah S. Mengetahui Sirah Rasullullah S. Melakukan wuduk Mendirikan solat. Mencapai Emosi yang Positif Sirah Akhlak Membina Kemahiran Sosial Asas Bahasa Al Quran dan Tulisan Jawi Pendahuluan 9 . Pada akhir prasekolah murid boleh: dan Mengenali emosi sendiri. bercakap benar.

warga sekolah dan orang lain. keluarga dan orang di sekeliling.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 7: Standard Kandungan untuk Kerohanian. masyarakat setempat. Beradab sopan dalam pergaulan seharian. Menghormati anggota keluarga. Toleransi Bertanggungjaw ab Berterima Kasih Hemah tinggi Hormatmenghormati Bertanggungjawab persekitaran kelas. Keadilan Keberanian Kejujuran Pendahuluan 10 . Mengamalkan sikap jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli keluarga. Berdikari Mengamalkan sikap pengurusan diri. Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan. jiran dan masyarakat setempat. Mengamalkan sikap kerjasama dengan rakan. rakan dan guru. Menghormati orang dewasa. Mengamalkan sikap adil dalam perlakuan seharian. Berinteraksi dengan yakin di sekolah.Pendidikan Moral Fokus Kepercayaan kepada Tuhan Baik hati Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui dan menghormati kepercayaan dan pantang larang pelbagai kaum. terhadap diri dan Mengamalkan sikap berterima kasih. Kesederhanaan Membantu ahli keluarga. Kasih Sayang Menyayangi diri. Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian. Fokus Kerajinan Kerjasama Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian. Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya. berdikari dalam rakan dan Berdisiplin Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas. Sikap dan Nilai .

Fokus Jadual 9: Standard Kandungan untuk Tunjang Fizikal dan Estetika . Menunjukkan apresiasi Muzik. Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor. Melakukan kemahiran koordinasi mata tangan dalam perkembangan motor halus. Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi. Mengambil bahagian dalam aktiviti penerokaan bunyi. Seni Visual Perkembangan motor kasar Muzik Kesihatan Fizikal Kesihatan Persekitaran Drama & Gerakan Kreatif Keselamatan Pendahuluan 11 . Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat. Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan motor kasar. Menjaga kebersihan diri. Mengambil bahagian dalam aktiviti memainkan perkusi. Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit. Mengamalkan langkah keselamatan diri.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 8: Standard Kandungan untuk Tunjang Fizikal dan Estetika – Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Fokus Perkembangan Motor Halus Pada akhir prasekolah murid boleh: Melakukan kemahiran motor halus. Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor. Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya. Menunjukkan apresiasi seni.Kreativiti Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui dan menggunakan pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni. Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif. Menjaga kebersihan. Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya. Menjaga kehormatan diri.

Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10. cara pergerakan. iaitu awan. menulis). Mengetahui sifar. habitat. Memadankan objek 1:1. membilang. menulis). Membandingkan kuantiti objek. Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran. Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara hands-on. pelangi dan bayang-bayang. Memahami nombor 1-10 (menyebut. membilang.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Jadual 10: Standard Kandungan untuk Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik Fokus Sikap saintifik Pada akhir prasekolah murid boleh: Mempamerkan sikap saintifik iaitu sistematik. Pengalaman Pranombor Menyiasat Alam Fizikal Pada akhir prasekolah murid boleh: Meneroka fenomena alam yang biasa yang dijumpai. Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian. Membanding dan mengelaskan objek. Kemahiran Saintifik Konsep Nombor Operasi Nombor Menyiasat Alam Hidupan Nilai wang Konsep Waktu Menyiasat Alam Bahan Pendahuluan 12 . Membuat seriasi mengikut satu ciri. Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun. Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan. Memahami nombor 10-20 (menyebut. Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria.. cuaca. sifat ingin tahu dan bertanggungjawab. 30. 40 dan 50. buah serta pertumbuhan biji benih. Mengecam duit yang berlainan nilai. Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai. pemelarutan serta tarikan boleh magnet. Meneroka sifat bahan seperti timbul dan tenggalam. jenis makanan haiwan jinak yang biasa dijumpai. Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas. Menjalankan penerokaan ke atas ciri. Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10. Memahami siri 20. Mengecam corak berulang dan membina pola. bunga.

Membina lingkungan. Mengetahui hak diri sendiri. belakang. Mengetahui kediaman keluarga. nenek. kanan). dalam. Menyambut perayaan mengikut kaum di masyarakat Malaysia. bawah. Pembinaan(constr uction) Membina penghubung antara dua objek. segi empat. Mengetahui keluarga terdekat (datuk. Menjaga alam sekitar. kiub). Mengenali ahli komuniti. Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran (segitiga. Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar. Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri. Mengamalkan semangat bermasyarakat. Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai. luar. Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika. Menggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran. adik beradik). Mengetahui sekolah saya. Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum di Malaysia. Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. selinder. ibu. Saya dan Keluarga Saya dan Rakan Penggunaan ICT Saya dan Sekolah Saya dan Komuniti Saya dan Sekitar Alam Menghayati keindahan alam sekitar.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Bentuk dan Ruang Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui kedudukan objek dalam ruang (depan. sfera. Mengetahui tentang rakan. Saya dan Warisan Mengenal pakaian tradisional pelbagai Budaya kaum di Malaysia. kiri. atas. Pendahuluan 13 . bulat. kon. bapa. Jadual 11: Standard Kandungan untuk Tunjang Kemanusiaan Fokus Diri saya Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui tentang latar belakang/sejarah diri saya Mengetahui kebolehan diri.

Negara Menghormati lambang kebangsaan dan negeri. Menghormati pemimpin. Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Saya dan Malaysia Pendahuluan 14 . Mengetahui simbol awam. Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Mengetahui keistimewaan negara. Menyambut Hari Kemerdekaan. Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum di Malaysia.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan REKABENTUK KURIKULUM Dua ciri utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. Permainan Luar dan Matematik. pengajaran tidak dijalankan secara spoon feeding. Ia merangkumi aspek pengetahuan. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif.  Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman seharian murid. Teori Pembelajaran yang dijadikan fokus Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibina berlandaskan prinisip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori pembelajaran konstruktivisme di mana:  Murid membina pengetahuan sendiri. Bahasa Inggeris. Bahasa Cina. Dua jenis modul diwujudkan.  Perbezaan individu dibenarkan.  Murid belajar mengikut kadar sendiri. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti. iaitu Modul Asas dan Modul Bertema. Pendidikan Moral. Kurikulum Berasaskan Standard Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dibangunkan berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid. Standard Pembelajaran merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan. kemahiran dan nilai.  Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah. Ekuiti membawa maksud semua murid diberi peluang pendidikan yang sama. kualiti membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. Pendahuluan 15 .bahagian atau unit ini dinamakan modul. Bahasa Tamil). Waktu yang khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini. Pendidikan Islam. kritis dan inovatif. Standard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak. Modul Asas Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia.

Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya empat jam sehari (termasuk masa rehat). Pendahuluan 16 . iaitu. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang bukan beragama Islam. 7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH Peruntukan masa minimum Peruntukan waktu minimum berikut hendaklah dipatuhi: 1. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga jam setengah sehari (termasuk masa rehat). sekurang-kurangnya dua jam seminggu. iaitu. 4. 2. 3. sejumlah 20 jam satu minggu untuk kanak-kanak yang berumur 5+. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 6. 8. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran Pendidikan Moral sekurangkurangnya dua jam seminggu. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 5. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. sejumlah 17 ½ jam satu minggu untuk kanak-kanak yang berumur 4+.

pendidikan moral dan matematik Bil. mengira dan menaakul) maka adalah dicadangkan modul asas diberi peruntukan waktu yang lebih banyak pada awal tahun. Jumlah Jumlah minit seminggu Pendahuluan 430 1200 Modul Jadual 13: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Cina . Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain Bil. pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit dalam satu minggu 340 1200 * untuk murid yang beragama Islam sahaja Oleh kerana salah satu fokus utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah penguasaan literasi asas 4M (membaca. Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P) 1 Rutin pagi 50 2 Perbualan Pagi 100 3 Rehat 150 4 Refleksi sebelum balik 50 Jumlah 350 Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P & P) 4 5 6 7 8 9 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam/Pendidikan Moral Bahasa Cina/Bahasa Tamil/Bahasa pengantar Lain Aktiviti Luar(outdoor activity) Matematik Jumlah 90 90 (120) * 90 80 40 510 Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P & P) 10 340 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. menulis. Walau bagaimanapun peruntukan waktu ini seharusnya fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Peruntukan masa mengikut modul asas dan modul bertema Peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran (P & P) prasekolah diagih berdasarkan modul asas dan modul bertema seperti di Jadual 12 dan 13. Bila murid sudah mulai menguasai kemahiran literasi asas ini. Jadual 12: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P) 1 Rutin pagi 50 2 Perbualan Pagi 100 3 Rehat 150 4 Refleksi sebelum balik 50 Jumlah 350 Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P & P)) 4 Bahasa Malaysia 90 5 Bahasa Inggeris 90 6 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 120 7 Aktiviti Luar (outdoor activity) 80 8 Matematik 40 Jumlah 420 Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P & P) 9 Modul bersepadu merangkumi elemen430 elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. peruntukan waktu Modul Asas boleh dikurangkan seperti di Rajah 2. 17 .

berbaris. doa.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Pengajaran dan pembelajaran di prasekolah perlu bermakna dan bersifat kontekstual kepada murid. gosok gigi. Jumlah waktu yang ditambah untuk modul bertema boleh ditentukan oleh guru sendiri. Modul bertema akan membawa lebih makna kepada murid bila mereka sudah mempunyai literasi asas dalam bahasa pengantar yang berkenaan. Antara contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah: o o o Bermain dengan buaian. 100% Modul Teras Asas 60% 30% Aktiviti Rutin 0% Awal tahun Modul Bertema 100% 84% 30% 0% Akhir tahun Rajah 3: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia Aktiviti Luar yang dinyatakan dalam Jadual 12 . tanda kedatangan. menyanyikan lagu. main pondok Berlari. melompat 100% Modul Teras Asas 65% 30% Aktiviti Rutin 0% Awal tahun Modul Bertema 100% 84% 30% 0% Akhir tahun Rutin pagi yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi pengurusan diri. Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan tidak formal dan kanak-kanak memerlukan persekitaran fizikal dan sosial yang tidak rigid untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan bermakna. gelongsor dll Main pasir. makan. Peruntukan waktu untuk Modul Bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun ke ahkir tahun seperti yang dicadangkan dalam Rajah 2 dan Rajah 3. Modul bertema menyepadukan Standard Pembelajaran dari pelbagai tunjang mengikut tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid.13 adalah aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah. Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Pendahuluan 18 . menyambut bola. Jadual waktu prasekolah adalah fleksibel di mana guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut keperluan semasa. main bebas(free play). Aktiviti semasa rehat yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi doa. main air. maka pendekatan bertema adalah digalakkan.

tanda kehadiran. ** Modul Bertema menyepadukan elemen bahasa. Jadual 15: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) Diajar Diajar Jumlah dalam BM dalam BI 30 20 10 x 5 60 40 20 x 5 90 60 30 x 5 30 20 10 x 5 90 90 100 100 90 330 120 40 40 600 40 600 90 330 120 80 40 1200 Jadual 14: Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instructional dalam Kelas Prasekolah Bil. muzik. sains. perkembangan sosio emosi. Bil. Pendahuluan 19 . menyanyikan lagu. pendidikan moral dan perkembangan fizikal. berbaris. 15 dan 16. doa. matematik.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Peruntukan waktu mengikut bahasa instructional Selaras dengan usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan meningkatkan bahasa Inggeris. prasekolah dikehendaki menggunakan bahasa pengantar seperti di Jadual 14. Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum Seminggu untuk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya(minit) Bahasa Malaysia Bahasa Pengantar lain 1 2 3 4 5 6 1 2 4 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/ Bahasa Inggeris JUMLAH 600 600 400 400 400 1200 1200 Rutin pagi * Perbualan Pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas BM Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM 7 Modul asas BI 8 Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI 9 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 10 Aktiviti Luar 11 Matematik Jumlah minit seminggu Nota: *Rutin pagi merangkumi aktiviti pengurusan diri. seni visual. kemanusiaan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 16: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia (BC/BT) Bidang Pembelajaran Bil. Pendahuluan 20 . Peruntukan Masa Seminggu dikendalikan dalam bahasa (minit) BM BI BC/BT Jumlah dalam seminggu 10 20 20 10 x 5 = 50 20 40 40 20 x 5 = 100 30 90 30 30 x 5 = 150 10 20 20 10 x 5 = 50 90 90 200 200 90 140 90 120 90 140 90 120 1 2 3 4 5 6 Rutin pagi * Perbualan Pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas BM Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM 7 Modul asas BI 8 Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI 9 Modul asas BC/BT 10 Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam BC/CT /Pendidikan Islam 11 Aktiviti Luar 12 Matematik Jumlah minit seminggu 40 400 400 40 40 400 80 40 1200 Sila rujuk Lampiran untuk contoh jadual waktu.

 Guru perlu membuat perancangan jangkamasa panjang (contohnya Rancangan Tahunan) dan jangkamasa pendek (contohnya Rancangan Harian) berdasarkan keperluan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. alam persekitaran murid) o Pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan (Multiple intelligence)    Pendahuluan 21 .  Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan berikut mengikut kesesuaian standard kandungan dan standard pembelajaran yang hendak dicapai: o Pembelajaran Berpusatkan murid o Inkuiri Penemuan o Belajar Melalui Bermain o Pendekatan Bersepadu o Pendekatan Bertema o Pembelajaran Berasaskan Projek o Pembelajaran Masteri (terutamanya dalam penguasaan bahasa dan kemahiran) o Pembelajaran Kontekstual (menggunakan pengalaman murid. pengalaman dan pengetahuan murid-murid. o Memodelkan proses berfikir kritis dan kreatif. o Memberi peluang kepada murid untuk terlibat dalam proses membuat keputusan. bahan dan kaedah pengajaran yang sesuai dengan minat. Guru merancang pengajaran dan pembelajaran yang dapat menyokong perkembangan murid dalam aspek berikut: o Kreativiti o Pemikiran logikal o Kemahiran Menaakul o Perkembangan Rohani o Pembentukan sikap positif dan nilai murni o Perkembangan fizikal dan kesihatan o Kreativiti dan estetika Guru memilih kandungan. Guru membimbing dan menjadi fasilitator dalam pembelajaran murid dengan: o Mengenalpasti dan memberi respons kepada diversiti murid dan menggalak semua murid berfikir secara kritis dan kreatif. tahap kebolehan. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Pertama: Guru prasekolah perlu membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keperluan kurikulum dan keperluan kanak-kanak.  Guru menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyokong pembangunan komuniti murid yang kreatif dan berfikiran terbuka dengan: o Menunjukkan sikap positif terhadap idea baru murid. o Memberi tanggungjawab kepada murid terhadap pembelajaran mereka sendiri. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kedua: Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan yang bersesuaian dengan tahap perkembangan kanak-kanak(developmentally appropriate) supaya pembelajaran berkesan dan membawa makna kepada murid.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Standard Pengajaran dan Pembelajaran menerangkan apa yang perlu diketahui dan dilakukan oleh guru prasekolah semasa pengajaran dan pembelajaran.

Guru prasekolah mewujudkan pusat-pusat pembelajaran dalam kelas prasekolah. Guru prasekolah perlu memastikan rutin harian dikendalikan dengan baik setiap hari. Guru prasekolah melibatkan murid dalam merekabentuk pusat pembelajaran. Guru memainkan peranan yang penting dalam membina perhubungan antara sekolah dan ibubapa murid. bersikap inquisitive dan bersikap terbuka. Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Ketiga: Guru prasekolah menjalankan pentaksiran secara berterusan menggunakan pelbagai kaedah seperti yang dinyatakan di Standard Pentaksiran.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan  Guru prasekolah menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang mengambil kira tentang: o Kebolehan dan aras perkembangan kognitif kanakkanak o Teori perkembangan kanak-kanak. Guru prasekolah merancang aktiviti harian berpandu kepada aktiviti yang dicadangkan dalam Jadual 12-16: Cadangan Peruntukan Masa untuk Pengajaran dan Pembelajaran dalam Kelas Prasekolah. Guru prasekolah perlu mengendalikan perbualan pagi dan refleksi setiap hari. Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid untuk mengemukakan idea mereka. Gotong Royong. ceria. Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan ibubapa/penjaga secara berkala. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keempat: Guru prasekolah perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dalam bilik prasekolah. Guru prasekolah mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk aktiviti kumpulan.     Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan perhubungan yang baik dengan ibubapa/penjaga melalui pelbagai cara. Guru prasekolah melengkapkan pusat pembelajaran dengan bahan yang sesuai. Guru prasekolah memastikan pusat pembelajaran sentiasa kemas. Pendahuluan 22 . Guru prasekolah sentiasa berinteraksi dengan murid dan menggalakkan interaksi antara murid. selesa dan mesra dalam kelas. Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan. Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkan waris/ibubapa/penjaga murid. Hari Keluarga.      Guru prasekolah menyediakan persekitaran yang selamat. mencukupi dan updated. lawatan dan program keibubapaan. o Keperluan individu murid. o Keadaan setempat. sekurang-sekurangnya dua kali setahun.        Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kelima: Penglibatan ibubapa dan komuniti setempat amat penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. individu dan kelas.

Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keenam: Guru Prasekolah menghadapi keadaan di mana terdapat murid keperluan khas dalam kelas mereka. Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu. Guru prasekolah perlu membantu mengenalpasti murid keperluan khas ini dan memberi nasihat yang bersesuaian kepada ibubapa. Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan    Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa.   Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan borang pengesanan yang telah disediakan. Pendahuluan 23 . Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu.

Penyertaan dan kemenangan dalam pertandingan tidak boleh diambilkira sebagai hasil pentaksiran di peringkat prasekolah.  Pentaksiran secara menyeluruh merangkumi semua Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan termasuk: o Penerapan nilai o Pembentukan sikap o Penguasaan kemahiran o Status kecergasan o Status kesihatan o Kesediaan sosial (social readiness) Aktiviti kokurikulum dan ekstra-kurikulum tidak harus ditaksirkan kerana pada peringkat umur ini murid tidak dapat menyertai aktiviti ini secara berdikari. Standard Pentaksiran Kedua: Pentaksiran harus dijalankan keatas pengetahuan. o Mengesan keberkesanan pengajaran guru. kemahiran dan sikap yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.  Tujuan pentaksiran adalah untuk: o Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur. o Memberi maklumbalas terhadap kemajuan murid dalam semua aspek yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. o Membantu pembelajaran murid. Pada peringkat umur ini pemilihan untuk pertandingan melibatkan banyak faktor dan bukan sahaja atas kebolehan individu. Hasil pentaksiran dianalisiskan untuk membantu guru merancang tindakan susulan yang berkesan untuk: o Mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif. Standard Pentaksiran Pertama: Pentaksiran harus dijalankan konsisten dengan tujuan pentaksiran yang ditetapkan. Pendahuluan 24 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD PENTAKSIRAN Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. o Mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan mereka secara menyeluruh.    Standard Pentaksiran Ketiga: Pentaksiran dijalankan secara berterusan sepanjang masa. o Memperbaiki pengajaran guru dan seterusnya meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran guru. afektif dan psikomotor. o Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa. Ia merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan.

contohnya kanak-kanak perempuan secara fisiologinya berkembang lebih cepat dalam penguasaan bahasa daripada kanak-kanak lelaki. o Rekod Berterusan (Running Record). Hasil pentaksiran digunakan untuk memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka.   Pendahuluan 25 .   Hasil pentaksiran setiap murid tidak harus didedahkan kepada orang lain. Kaedah pentaksiran yang digunakan adalah seperti berikut: o Pemerhatian berterusan o Penilaian hasil kerja Kaedah berikut tidak diiktirafkan dalam pendidikan awal kanak-kanak: o Ujian atau peperiksaan formal o Ujian kertas and pensil Pentaksiran harus dijalankan secara adil. Proses dan kaedah pentaksiran tidak terlalu rumit. sesuai dengan perkembangan kanak-kanak dan berasaskan kaedah saintifik. kemajuan dan pencapaian murid . Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan. o Portfolio Standard Pentaksiran Kelima: Hasil pentaksiran digunakan untuk merancang tindakan susulan demi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran dan untuk membantu pengajaran. guru perlu elakkan daripada melabelkan murid sebagai mendapat ’A’ atau ’B’ dan seterusnya.     Standard Pentaksiran Keenam: Pentaksiran harus dijalankan dengan penuh beretika. Pada peringkat umur ini kebolehan dan kemajuan murid amat dipengaruhi oleh kadar pertumbuhan mereka. Kanak-kanak dalam peringkat ini memerlukan banyak motivasi. Kebolehan kanak-kanak dalam umur ini bukan sesuatu yang tetap tetapi boleh berubah. Data yang dikumpulkan perlu dianalisiskan supaya inferens atau kesimpulan yang dibuat adalah sah dan sahih. kebolehan. hak asasi kanak-kanak perlu dipatuhi. adalah tidak wajar melabelkan murid lelaki sebagai lambat daripada perempuan. sah dan sahih. Hasil pentaksiran digunakan untuk mengenalpasti masalah murid-murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar.    Hasil pentaksiran diserahkan kepada guru Tahun 1 selepas murid tamat prasekolah untuk tujuan kesinambungan pentaksiran formatif.    Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan kriteria dan bukan perbandingan antara murid. o Rekod Anekdot. Contoh rekod adalah seperti berikut: o Senarai Semak. Hasil pentaksiran tidak boleh digunakan untuk melabelkan kanak-kanak.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Standard Pentaksiran Keempat: Kaedah pentaksiran harus sah dan sahih. o Skala Kadar. Melabelkan kanak-kanak pada peringkat umur ini akan mempunyai kesan yang negatif dalam perkembangan kanak-kanak ini kelak. ia hanya boleh ditunjukkan kepada ibubapa dan pihak tertentu sahaja.

menjangka apa yang akan berlaku. Standard Domain Kreativiti Pertama: Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid untuk meningkatkan kemahiran berfikir kreatif mereka Standard ini mencadangkan bahawa:   Murid diberi peluang meneroka dan mencuba idea untuk menghasilkan karya/ciptaan yang asli. kacang kuda) Murid mendapati kacang-kacang ini berbeza daripada segi saiz dan warna. Pemupukan kreativiti dan inovasi dalam kurikulum prasekolah dimantapkan melalui dua pendekatan utama. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran untuk proses berfikir disenaraikan di Jadual berikut: Standard Kandungan Fasa Persediaan Membuat pemerhatian aktif Standard Pembelajaran  Menggunakan deria penglihatan. meneroka idea. Mencerakinkan pemerhatian (proses analisis) Pendahuluan 26 . kacang hijau. Peluang untuk murid berfikir secara kreatif dan inovatif boleh diberikan dalam banyak konteks yang berbeza dan boleh diintegrasikan dalam banyak aktiviti dalam dan luar bilik darjah. tindakan dan hasil. Murid mengikuti proses berfikir seperti yang disenaraikan di bawah dengan bimbingan guru. Namun begitu tidak semua individu boleh menjadi individu yang kreatif sekiranya kreativiti tidak dipupuk secara sengaja. (Kacang merah. berfikir secara literal.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD DOMAIN KREATIVITI (SDK) Kreativiti adalah potensi semula jadi yang dipunyai oleh semua individu. Pemikiran kreatif dan inovatif perlu dipupuk di kalangan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran mulai dari prasekolah lagi. iaitu:  Penerapan kreativiti dalam semua tunjang melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran  Memberi fokus khusus kepada kreativiti melalui pendidikan muzik dan pendidikan seni visual Standard Domain Kreatif di prasekolah terdiri daripada dua komponen iaitu: pemikiran kreatif dan pemupukan sikap dan personaliti kreativiti. penyelesaian masalah dan membuat keputusan. pendengaran. membuat spekulasi tentang kemungkinan.  Mengenal pasti persamaan dan perbezaan antara objek/ idea/ fenomena dengan bimbingan Contoh Murid perhatikan pelbagai kacang yang disediakan oleh guru. Kurikulum persekolahan perlu memberi peluang kepada murid untuk menjadikan mereka suka menyoal dan mencari jawapan. sentuhan. dan sentiasa membuat refleksi secara kritikal tentang idea. rasa atau bau untuk memerhati objek/fenomena. membuat perkaitan dan melihat hubung kait.

Fasa Tindakan Menghasilkan produk/Membuat keputusan/Membuat pilihan pilihan 27 . dengan bimbingan.  Menghasilkan produk  Membuat kesimpulan dengan bimbingan.  Mempraktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea baru secara berterusan dengan bimbingan.  Mengkaji kesan baik dan buruk dengan bimbingan Contoh Standard Kandungan Standard Pembelajaran bimbingan.  Membuat dengan Pendahuluan Standard Domain Kreativiti Kedua: Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid agar mereka menghayati dan menghargai nilai estetik dalam kehidupan dan seterusnya meningkatkan naluri mereka untuk terus menghasilkan karya kreatif secara berterusan dan beretika. Murid mencadangkan tempat di mana kacang saiz atau warna tertentu boleh dilekatkan  Menghasilkan idea untukmenghasilkan yang bermakna kolaj. Contoh Fasa Imaginasi Menjanakan idea  Menghasilkan idea(mensintesiskan idea baru (yang idea) mungkin benar atau tidak pasti) dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Standard Kandungan Standard Pembelajaran  Mengasingkan objek/idea/fenomen a berdasarkan ciri tertentu dengan bimbingan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARD Dokumen ini mengandungi dua bahagian. Bahagian A dan B. Bahagian A adalah senarai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mengikut tunjang. Bahagian B memaparkan cadangan aktiviti untuk modul bertema Pendahuluan 28 .

KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN 29 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BAHAGIAN A STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANG Bahasa Malaysia 31 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bahasa Malaysia 32 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA Bahasa Malaysia 33 .

1.8) Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid.1. Selamat petang).12) Mengenal pasti dan membezakan intonasi suara tinggi dengan rendah.2) Mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan.1. (BM 1.1. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 1.6) Mendengar ucap selamat dan memberi respons yang bertatasusila memberi respons secara bertatasusila.7) Mendengar arahan dan memberi respons.10) Mengenal pelbagai suara di persekitaran murid.1) Mendengar ucap selamat dan (BM 1.1. (BM 1. (BM 1.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KOMUNIKASI. murid boleh mendengar ayat mudah dan menyatakan apa yang didengar. dan perlahan dengan kuat. Fokus Standard Kandungan (BM 1. (BM 1.1. membaca dan menceritakan isi bacaan sesuai dengan peringkat perkembangan murid serta menulis perkataan dan ayat mudah dengan betul. menjerit. (BM 1.0) Kemahiran Mendengar Bahasa Malaysia 34 .1. bertutur dalam ayat yang mudah dengan sebutan yang betul dan bahasa yang bertatasusila. (BM 1.1) Mendengar dengan penuh perhatian. dengan bimbingan (Contoh: Selamat pagi.1. (BM 1.11) Membezakan jenis suara di persekitaran (Contoh: ketawa. ada di persekitaran.4) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti ruang khas dalam sekolah.BAHASA MALAYSIA (BM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Komunikasi. (BM 1.1.1.3) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti objek di dalam dan (BM 1. menangis) (BM 1.9) Membezakan jenis bunyi yang luar bilik darjah.5) Mendengar lagu dan cerita serta memberi respons. (BM 1.1.

0) Kemahiran Bertutur (BM 2.2. (BM 1. (BM 2.1) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang sama.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 1.1.1.1) Berinteraksi dengan mesra. Bahasa Malaysia 35 . (BM 2. permintaan.2. (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. lagu.1.2) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan.13) Mendengar dan memberi respons terhadap perbualan. (BM 2.1. cerita.6) Memberikan arahan kepada rakan secara bertatasusila.2.2.1.1.5) Menyatakan permintaan dengan sopan.1. (BM 2. (BM 1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1) Berbual dengan sebutan perkataan yang betul. (BM 2.4) Mengenal bunyi suku kata akhir yang berbeza. (BM 1. (BM 2. (BM 1.3) Mengenal bunyi suku kata akhir yang sama.7) Menamakan objek di persekitaran. (BM 1.2) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang berbeza.2) Mendengar dan mengecam bunyi perkataan (BM 2.1.

(BM 2.1) Melafazkan pantun yang mudah secara berirama. (BM 2. (BM 2.2.7) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai.2. (BM 2.5) Menyoal dengan menggunakan sebutan yang betul dengan bimbingan guru.2. (BM 2. Pantun empat kerat (BM 2.8) Bersoal jawab secara bersopan.4) Bersoal jawab secara spontan. (BM 2. (BM 2. (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah Bahasa Malaysia 36 . (BM 2.2.2) Mengemukakan soalan yang bersesuaian.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ Nota: Kriteria bersopan dan bertatasusila adalah merujuk kepada budaya yang diterima oleh komuniti dan masyarakat secara umum. Pantun dua kerat b.3.2) Bersoal jawab melalui rangsangan yang diberi (BM 2. (BM 2.3) Mendeklamasikan sajak mudah/ ringkas.6) Mengemukakan soalan yang sesuai dan mudah difahami. (BM 2.2) Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul: a. (BM 2.3.3.4.2.3) Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul. minat dan situasi semasa.3) Bersoal jawab berdasarkan tema.2.2. (BM 2.4) Menceritakan perkara yang didengar.1) Menyebut semula soalan rangsangan yang dikemukakan.2.

1. (BM 3.1.2) Menyebut huruf konsonan dengan tepat.Z .2) Memadankan bentuk huruf dengan bentuk objek persekitaran (Contoh: bentuk ’J’ dikaitkan dengan mata kail). (BM 3.3) Menyebut huruf konsonan dalam perkataan yang ditunjukkan.2) Membunyikan huruf vokal.1) Menyebut huruf mengikut urutan.5.3.3) Mengenal huruf konsonan.3) Menyebut huruf secara rawak.2) Mengenal huruf vokal.3) Mengenal pasti huruf vokal yang terdapat dalam perkataan. (BM 3. (BM 3. (BM 3. (BM 3.1) Mengenal bentuk huruf A . (BM 3. (BM 3.1.2.7) Memadankan huruf kecil dengan huruf besar.6) Mengenal pasti bentuk huruf besar. (BM 3. (BM3. (BM 3.1) Menyebut huruf konsonan.1.5) Mengenal pasti bentuk huruf kecil. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 2. (BM 3.1) Menyebut huruf vokal.2. (BM 3.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 2.3.1.2.0) Kemahiran Membaca (BM 3. (BM 3. Bahasa Malaysia 37 .3.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1.5) Melakonkan watakwatak mengikut situasi.4) Menyebut huruf mengikut urutan. (BM 3. (BM 3.

(BM 3. (BM 3.1) Membunyikan suku kata hasil (BM 3. Bahasa Malaysia 38 . (BM 3. (BM 3.5.5.3) Membatangkan dua sukukata terbuka untuk menjadi perkataan.4. (BM 3.4) Membina dan membunyikan satu suku kata terbuka secara rawak. (BM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 3. (BM 3. (BM 3.6) Membina dan membunyikan tiga suku kata terbuka secara rawak.4.5.4) Membina dan membaca suku kata.4.7) Membina dan membunyikan sukukata tertutup secara rawak. (BM 3.5.3) Membina dan membunyikan gabungan huruf konsonan dan huruf suku kata hasil gabungan huruf konsonan vokal dengan bimbingan.5) Membina dan membunyikan dua suka kata terbuka secara rawak.2) Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan.4.4.2) Membatangkan dua suku kata terbuka untuk menjadi perkataan dengan bimbingan. dan huruf vokal (Contoh: ba) (BM 3. (BM 3.5.1) Membatangkan (mengeja sambil membaca) dua sukukata untuk menjadi perkataan dengan bimbingan. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3.6) Membatangkan dua suku kata tertutup untuk menjadi perkataan.5) Membaca perkataan.5) Membatangkan satu suku kata tertutup untuk menjadi perkataan.4. (BM 3.4.5.4) Membatangkan tiga suku kata terbuka untuk menjadi perkataan.

(BM 3.7) Membaca ayat tunggal yang mudah.8.2) Mengenal tanda baca dalam ayat.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.8.2) Bercerita secara lisan.9. (BM 3. (BM 3.1) Membaca ayat-ayat dalam konteks dengan intonasi yang betul dengan bimbingan. Bahasa Malaysia 39 . jalan raya).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3. (BM 3.7.6. majalah.8.7.1) Membaca frasa dengan bimbingan (Contoh frasa: mata biru. gigi saya. (BM 3.2) Membaca frasa dengan sebutan yang betul. tulisan atau lukisan berdasarkan bahan yang dibaca. (BM 3.9. baju baru. (BM 3.1) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan bimbingan. (BM 3.3) Membaca ayat-ayat dalam cerita dengan intonasi yang betul.6) Membaca frasa. (BM 3.1) Bercerita berdasarkan bahan bacaan mudah yang telah dibaca dengan bimbingan.8) Membaca ayat dalam konteks. Nota: Bahan bacaan termasuk: buku cerita.5. (BM 3. gambar. rísalah.3) Bercerita secara lakonan. (BM 3.6. surat khabar.9. (BM 3. (BM 3.9) Memahami isi bahan bacaan yang dibaca.7) Membatangkan suku kata terbuka dan sukukata tertutup untuk menjadi perkataan.8) Membatangkan suku kata tertutup dan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan.5. main peranan atau nyanyian berdasarkan bahan yang dibaca. (BM 3.

11.1) Menguasai kemahiran pratulis (BM 4.1) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai dengan peringkat umur dengan bimbingan guru.11. (BM 3.1) Memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis. Nota: * Pastikan aktiviti koordinasi matatangan.2) Mengamalkan penjagaan buku dengan cara yang betul dengan buku dengan cara yang betul.2) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan melalui lakaran bentuk. bimbingan.1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.11) Mengamalkan tabiat membaca. (BM 3. (BM 3. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3. dan pengarang.10.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 3.1) Mengamalkan penjagaan (BM 3. (BM 4. (BM 3.1.3) Membaca nama judul buku. teknik memegang buku). jarak dari mata ke buku.10) Membaca dengan cara yang betul (prabaca).4) Membaca mengikut arah dan cara yang betul (kiri ke kanan.1. corak dan garisan secara bebas.0) Kemahiran Menulis (BM 4.aktiviti meningkatkan kemahiran motor halus yang ada di Tunjang Fizikal Bahasa Malaysia 40 . (BM 4. (BM 4. (BM 3.10.10.10.3) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ dan Estetika-komponen perkembangan fizikal telah dilaksanakan sebelum aktiviti dalam Standard Kandungan ini dijalankan. (BM 4.2.1) Menulis semula huruf mengikut cara yang betul. (BM 4.2.2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan. (BM 4.2.3) Menulis huruf besar dengan cara yang betul dengan bimbingan. (BM 4.2.4) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul. (BM 4.2.5) Menulis huruf besar mengikut cara yang betul. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

(BM 4.2) Menguasai kemahiran menulis.

Nota: 1.

Perbezaan makna antara mengecam, mengenal dan mengenalpasti adalah seperti berikut: o Mengecam dan mengenal adalah setakat boleh membezakan dan mengenali sahaja. o Mengenalpasti adalah mengetahui dengan pasti dan boleh menerangkannya.

Bahasa Malaysia

41

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Kosa Kata Contoh Perkataan Dua suku kata terbuka Dua suku kata terbuka VKV apa , ini, itu, ibu, ubi, api, ela , isi, aku

KVKV

baju, biru, buku, baca, baru, bahu, batu, bola, buta, bapa, ciku, cuti, cuka, dadu , dagu, dahi, dada, daki, duku, duri, feri, gigi, guni, gula, guru, gila, hati, hari, jari, jala, kaki, kuku, kuda, kiri, kota, kera, lari, lama, lagu, laju, luka, lima, lori, mata, mama, muka, masa, nasi, paku, pasu, rusa, raja, roti, raga, susu, siku, satu, sudu, sapu

Tiga suku kata terbuka

KVKVKV

berudu, cerita, dahaga, jelita, keladi, kereta, kerusi,kepala, kelapa, lelaki, mereka, petola, Selasa, tomato, tetamu

Satu suku kata tertutup Dua suku kata tertutup

KVK

bot, bil, cat, cop, cap, gam, gas, gol, jam, jet, jus, kek, kot, lap, mop, pen, pin, pam, tin, van, zip

KVKKVK

bantal, banjir, sambal, sampah, kertas

Suku kata terbuka dan tertutup

VKVK

ayam, awan, asap, atap, anak, adik, itik, ikan, ubat, ulat, ular, emak, enam, epal, ekor, esok

Suku kata terbuka dan tertutup

KVKVK

badak, budak, bakul, besar, bulat, botak, bulan, basah, belon, cicak, cawan, dadah, dodol, dapur, dusun, demam, dekat, darah, datuk, filem, gajah, gemuk, gelas, getah, garam, hitam, hutan, hujan, jarum, jalan, johan, katil, kurus, kapal, kipas, kapak, kolam,ketam, kelas, kasut, kapas, kobis, lapan, lipan, lilin, lipas, leher, lalat, lipat, mulut, masin, manis, mudah, minum, malas, makan ,marah, nanas, nenek, pokok, panas, rajin, sakit, sikat, siput, sirap,

Bahasa Malaysia

42

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Contoh Perkataan Suku kata tertutup dan terbuka Vokal berganding KVKKV henti, bantu, jumpa

KVVK

kuih, lauk, laut, naik, baik, paip, siap, buat, suap, buah, paus, haus, luas

Nota: Kosa kata lain boleh diperkenalkan dalam modul bertema yang berkenaan. Contoh Ayat Ayat tunggal: 1. Ini rumah saya. 2. Saya makan nasi Ayat dalam konteks: 1. Ini kucing. Kucing makan ikan. Kucing saya comel. 2. Ini rumah saya. Rumah saya besar. Rumah saya cantik

Bahasa Malaysia

43

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS

Bahasa Inggeris

45

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI: BAHASA INGGERIS (BI) By the end of two years of preschools, pupils are able to listen to simple sentences, follow simple instructions, and talk about familiar experiences in simple sentences. They are also able to speak politely with appropriate intonation, read simple story books suitable to their stage of cognitive development and retell stories heard in simple sentences. At the same time they are able to recognize alphabets, know basic phonics and write simple phrases. Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.1.1) Listen to and identify common sounds around them. (BI 1.2.1) Listen to and repeat simple greetings, e.g. good morning, good afternoon. (BI 1.2.2) Listen to and respond verbally to simple greetings with guidance. (BI 1.2.3) Listen to and identify objects in the classroom. (BI 1.2.4) Name common objects in the classroom. (BI 1.1.2) Listen to and identify sounds in the environment. (BI 1.2.5) Listen to and repeat greetings. (BI 1.2.6) Listen to and respond verbally to greetings. (BI 1.2.7) Listen to and identify common objects in the environment. (BI 1.2.8) Name common objects in the environment. (BI 1.2.9) Listen to words said aloud and respond accordingly, e.g.:  “show me the picture of a child eating”  “draw a flower”  “stand up and touch your nose”

(BI 1)Listening (BI1.1) Listen to and and speaking discriminate sounds. skills (BI 1.2) Listen to and understand meaning of simple words.

Bahasa Inggeris

46

5) Listen to and role play simple stories.4.3) Listen to and follow instructions. action songs.5.3. visual props. (BI 1. „Come‟. (BI 1.g. (BI 1. (BI 1.1) Talk about familiar things and experiences with guidance. e. (BI 1. favorite things and activities around them with guidance. recite and act out nursery rhymes and action songs.4.g.2) Listen to.3) Talk about the natural environment with guidance.5. (BI 1.3. (BI 1. action songs and poems.4.4) Listen to and perform actions based on instructions in activities and games.2) Talk about familiar experiences.4) Listen to and follow simple instructions. (BI 1.5.3) Acquire and use simple phrases and statements.6) Listen to and solve simple riddles. recite and act out nursery rhymes. (BI 1.„Please stand up‟. (BI 1. (BI 1. (BI 1. e.3) Listen to. picture clues.4) Talk about happenings around them.g.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.2) Listen to and follow simple instructions.5.5) Listen to and enjoy nursery rhymes.4. (BI 1. e. „Please get me the book from the shelf‟.1) Listen to and follow one word instructions. poems and stories.3. Bahasa Inggeris 47 . (BI 1.5.1) Listen to and recite nursery rhymes and action songs.5. (BI 1.g.3. (BI 1.4) Listen to and retell simple stories using aids: e.

1) Use simple sentences to carry out a conversation: e.g. (BI 1. (BI 1.2) Use simple sentences to carry out a conversation: e.4) Recite rhymes and poems with the correct pronunciation and intonation. (BI 1.8. (BI 1.2) Tell stories using visual props with guidance.8) Dramatize familiar situations and stories. (BI 1.9.1) Sing songs. (BI 1.:  to exchange greetings  to show appreciation (BI 1.4) Tell stories using visual props with or without guidance. (BI 1.3) Dramatise familiar stories without guidance.8.2) Recite simple rhymes and poems.1) Tell stories about personal experiences with guidance.7. (BI 1.7. (BI 1. (BI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1. (BI 1.7) Tell simple stories.:  to exchange greetings  to introduce oneself  to show appreciation  to express feelings and emotion (BI 1.9) Perform a variety of language forms and functions in a social context.6.6) Sing songs and recite rhymes and poems.3) Tell stories about personal experiences with or without guidance.8. (BI 1.2) Role play familiar daily situations without guidance.g.9.6.6.3) Use simple sentences to convey messages.1) Role play familiar daily situations with guidance.9. (BI 1. Bahasa Inggeris 48 . (BI 1.7.7.3) Sing songs with the correct pronunciation and intonation.6. (BI 1.

1. (BI 3. (BI 2.1. Reading Skills (BI 3. (BI 3.2.0) (BI 2.1.1) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading. (BI 2.2) Recognise letters of the alphabet by their name. Bahasa Inggeris 49 .1.2. (BI 2.1.2) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading. (BI 3.8) Hear and sound vowel sounds.1.5) Name letter of the alphabet with guidance.3) Ask simple „Wh‟ questions.1) Handle books carefully. (BI 3.4) Recognise big letters of the alphabet.1. (BI 3.1) Identify letters of the alphabet.1) Understand that printed materials contain meaning.9) Hear and sound consonant sounds. (BI 3. (BI 3.2) Ask simple questions pertaining to:  stories heard or read  situations (BI 1. (BI 3.1.3) Recognise the basic features of a book.1.6) Name letters of the alphabet.10. (BI 2.1) Ask simple questions pertaining to:  oneself (BI 1.7) Sound out letters of the alphabet (basic phonics).1. (BI 1.2.10) Ask simple questions.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.0) *Note: Activities on classification. (BI 2. these need to be taught as pre reading skills too.1) Recognise letters of the alphabet by their shapes.2) Acquire knowledge of print and ethics in reading.3) Recognise small letters of the alphabet. (BI 3. Pre reading Skills (BI 2. (BI 3.10. comparing etc are in S & T strands.2) Read print moving from left to right and top to bottom.1.10. (BI 2.

g.5.3) Relate stories read to others.4) Read simple sentences with understanding.  cup. (BI 3.1) Read simple sentences with assistance (BI 3.7) Read familiar words printed in the surroundings.2) Talk about stories (stories with more difficult words) being read. C u p for cup.5) Develop interest in reading. (BI 3.2. e. cup.2.3.1) Hear and pronounce simple words.6.1) Read simple phrases with guidance( e.2) Read simple sentences.2.3) Read phrases with understanding.5.2) Read simple words with understanding. (BI 3.1) Talk about stories (simple stories) being read.5. mat (BI 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 3. (BI 3. I like papaya. e.g. (BI 3.4.6) Recognise and sound similar initial sound in word.g. e.4. map. (BI 3. (BI 3. red ball). (BI 3. (BI 3. (BI 3.2.g. (BI 3.4) Hear and say the initial sound of a word. (BI 3. sit down. (BI 3.3) Read labels. cap.3.2) Read simple words.2. (BI 3.5.g. Bahasa Inggeris 50 . e.2.2) Read simple phrases. (BI 3. cat  man. (BI 3.5) Recognise and sound out simple words.4) Talk about illustrations in printed materials.

newspaper. (BI 4.5. Writing skills (BI 4. story books. (BI 4. television.2) Draw lines. computers screen.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 3. (BI 4.2. wood encraving) (BI 3.4) Write simple words in neat.2. (BI 4.1.5) Talk about prints from different media in the environment (e. (BI 4. (BI 4.1) Copy letters of the alphabet correctly in neat.1. Bahasa Inggeris 51 . circles and patterns using gross motor and fine motor movements.g.1) Engage in activities requiring eye-hand coordination.2. legible print.2.2.3) Write recognizable letters.2) Write recognizable letters with guidance. (BI 4.5) Write simple phrases. legible print. (BI 4. pamphlet.0) (Note: Activities of eye-hand coordination from the Physical and Aesthetics Strands need to be conducted before writing skills) (BI 4.2) Writing Skills.5.6) Talk about different types of books around them.1) Pre-writing skills.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Word List (Words that pupils are able to read and understand at the end of preschool)
HIGH FREQUENCY WORDS a I am at an as be by do go he it in is if me my no so to we are and any but can did for get got her him his let yet may out put too was yes on where what who which why whose when the that they those these than there here

ACTIONS WORDS

sit

stand

walk

run

jump eat write read

play

go

walk

close

hop

beat

push

stir

wake up point to tap put

clean wash cry open scoop sleep kick pull dance paste bathe clap

climb pour stretch sweep point come catch bite swing laugh wipe throw bring circle crawl twist clap join wash bend colour cut underline match

stamp your feet pick up line up show me

Note: Other words can be introduced through thematic modules

Bahasa Inggeris

52

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI – BAHASA CINA

语文沟通 - 华文

53

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

导 言
华语是华族的母语,在我国多元种族的社会中有着重要的地位,它也是华文小学的教学媒 介语,因此儿童需在学前掌握一定程度的华文,为在小学学习华文打好基础。 本课程将让儿童掌握语言的基本技能,即听话、说话、阅读和书写,协助儿童积累新知识 和新经验,同时使儿童能正确地使用华文来表达感受、分享生活经验,并有礼貌地与人沟通。 本课程通过活泼有趣的活动,如游戏、歌唱、会话、问答、表演、讲故事等语文活动,提 高儿童学习华文的兴趣,加强语言的掌握。

课程目标:
通过本课程,学生能: 1. 养成良好的听话和说话习惯。 2. 在日常生活中使用正确的华文,有礼貌地与人交流。 3. 阅读与理解教材内容。 4. 正确地书写汉字和简单的句子。

54

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC1.听话教学 BC 1.1 专注且耐心 地听话。 学习标准 4-5 岁 BC 1.1.1 认识日常生活中所听到 的声音。 BC 1.1.2 辨别各种声音。 BC 1.1.3 辨别与模仿声音。 BC 1.1.4 聆听及明白单项指示与 要求,并在教师的辅导 下作出适当的反应。 BC 1.1.5 聆听以下教材,在教师 辅导下根据内容作出反 应。 a. 故事 b. 儿歌 BC 2.1.1 应用浅白的语言,在教 师指导下自我介绍。 BC 2.1.2 在教师的引导下有礼貌 地向人请安问候。 BC 2.1.3 有礼貌地提出要求。 5-6 岁 BC 1.1.6 聆听会话后作出反 应。 BC 1.1.7 聆听及明白指示与要 求,并作出适当的反 应。 BC 1.1.8 聆听以下教材,根据 内容作出反应。 a. 故事 b. 儿歌 BC 1.1.9 听读字词。 BC 1.1.10 聆听短语。 BC 2.1.4 应用浅白的语言: a. 介绍自己 b. 介绍家庭成员 BC 2.1.5 有礼貌地向人请安问 候。 a. 家庭成员 b. 师长 c. 同学/朋友 BC 2.1.6 有礼貌地与人沟通,注 意: a. 说话的礼貌和态 度。 b. 措辞和说话内容。 c. 聆听者的身分。 备 注

BC 2.0 说话教 学

BC 2.1 有礼貌地与 人沟通。

 注意指导学生使用礼 貌语言

55

2.1.3.1.4.3 正确地回答问题。 BC 2.4 有创意地回答问题。 BC 2.2.2.4.4 应用浅白的语言讲述生 活中的事情。 BC 3.3 根据不同的故事内 容,扮演故事中的人 物。 BC 2.4 以浅白的句 子讲述。 BC 2.1 学生在教师的引导下扮 演生活中周围人物的角 色。 BC 2.2 以正确的疑问代词提 问。 BC 2.3 讲述所收集的图片和作 品。 BC 2.4.2.3 扮演故事中 的人物。 BC 2.1 有礼貌地发问和回答问 题。 5-6 岁 BC 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 2.1 认识实物或图形和 文字 的关系,如: 山 水 月 56 .3.4.2 应用浅白的语言,说明 实物的功能或用途。 BC 2.5 针对事情说出看法。 BC 2.2 从图形与文字认识独 体字和合体字。  不要向学生介绍“独 体字”、“合体字”、 “象形字”等名词术 语。 备 注 BC 2.1 认识图形和 文字的关 系。 BC 3.2 学生扮演生活中周围 人物的角色。 BC 2.2.2 针对有关情 况发问和回 答问题。 学习标准 4-5 岁 BC 2.0 阅读教 学 BC 3.1 应用浅白的语言,讲述 实物的外型和特征。 BC3.3.

4.3 认读自己姓名。 BC 3.5.5 认读自己及班上同学的 姓名。 BC 3.2.2.8 从教材中认识生字。  识字教学是整个语文 教育的基础,必须力 求到位。  学前教育应多识字, 少写字。  识字教学需通过活动 进行,避免教学枯燥 单调。 BC 3.3.4.1 朗读简单的句子。 BC 3.6 根据图画配字。 备 注 BC 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 3.2.4 将实物或图片分类。 BC 3.2 阅读前的准 备。 学习标准 4-5 岁 BC 3.6 认识笔画和说出笔画 的名称。 BC 3.5.4.3.1 认读单字。 BC 3.2.5 根据适当的次序排列图 片。 BC 3.2 认识和朗读字词。 BC 3.3.4 朗读儿歌与诗歌。  学前教育不教汉语拼 音、轻声、变调等语 音知识,惟教师范读 语音需标准。 BC 3.4.3.5 朗读句子。 57 .4 认读短语。 BC 3.3 认读词语。 BC 3.3.2 认识句子中的逗号、 句号及问号。 BC 3.7 认识部首和偏旁。 BC 3.3.1 把图形各部分拼合成为 一个整体。 BC 3.2.4 认读词语。 BC 3.1 看图识字。 BC 3.2.5.3 认识字词。 BC 3.2 看图认读词语。 BC 3.3.3 以适当的语调朗读句 子。 BC 3.3 认识和辨别实物的形 状、大小、长短。 BC 3.5.4 认识笔画。 5-6 岁 BC 3.3.2 找出和填补实物或图形 缺少的部分。 BC 3.

3 学生讲述自发阅读的图 书的内容。 备 注 BC 3.7.7.2.2.3 眼睛和手的协调能力。 BC 4.2.6.2 书写铅笔 字。 BC 3.1.4 根据教材进行问答活 动。 BC 3.6.2 在教师引导下以口述或 绘画方式,表达教材内 容。 5-6 岁 BC 3.2 眼的控制能力。 BC 4.6.4 以正确的方法写字。 a.6.2 正确的坐姿。  应在课室内置放适合 学生程度与趣味的图 书。  书写教学重视发展眼 和手的机能及协调能 力,培养良好书写习 惯,打好写字基础。  不是每个教过的字都 要写。  写字要贵精不贵多, 每个字写 3-5 个。  学生要会使用田字格 习字。  不要让学生写“笔画 递增”的不完整的汉 字。  应禁止使用机械笔。  指导学生习字时以楷 体为标准字体。 58 .3 正确地写出基本笔画。 BC 4. 笔画、笔顺正确 b.2 学生顺序翻阅书本。 BC 4.6 理解阅读材 料。 学习标准 4-5 岁 BC 3.3 以口述或绘画方式,表 达教材内容。 BC 3.7 培养阅读兴 趣。 BC4.0 书写教 学 BC 4.1.1 正确的执笔法。 BC 4. 字的间架结构均称 c.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 3.5 聆听或阅读故事后,讲 述故事内容。 BC 3.1 发展眼和手 的机能,做 好写字前的 准备。 BC 4.1.7.1 根据教材回答问题。 BC 3.2.6. 字体整齐 BC 4.1 学生自发翻阅图书。 BC 3.1 手的控制能力。 BC 4.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 4-5 岁学前班生字表(建议) 笔画 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一 八二九七人十 大口三山上下小马女土 火六木牛日水五月尺王 四他石田 羊 花你我 鱼 草星 总数 生 字 1 6 10 10 4 1 3 1 2 38 字 59 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 5-6 岁学前班识字表(建议) 笔画 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 刀儿了 飞个工门子 巴不长车方风见今开气少手书太天午牙友中心云 白包本们母去生头叶用只鸟奶 安吃虫灯地动多朵耳好红会件老米名年肉扫师同问阳衣有再在早字吗妈伞机爷华 把弟饭还间来里汽身体园这走坐鸡男豆医护肚运 爸齿的服狗果和河虎姐妹朋青兔物学雨厕所 面狮树种蚂蚁 笔哥家课哭笑校桌鸭铅蚊 菜蛋脸猫婆球蛇眼黄晚象脚船 黑猴期椅植 睛蓝 鼻 鞋 总数 5-6 岁学前班习写字表 (建议)  教师可根据班级学生程度与主题进行选择或增减习写的生字。  不是每一个教过的字都要写。  习写生字应在学生眼和手的机能及协调能力都准备好的情况下进行。  写字贵精不贵多,每个字建议只写 3-5 个。 60  让写字过程成为学生快乐的经验而不是一种压力与负担。  写字必须在识字的基础上进行,先识字,后写字。 生 字 3 5 21 13 35 21 19 6 11 13 5 2 1 1 156 字 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 笔画 基本笔画 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一 八二九七人十 生 字 1 6 15 14 7 7 3 5 2 总数 60 字 大飞个工口门三山上下小子马女土 不开六木牛日手水太天五午友月 白们四他叶只田 耳米羊有在早妈 花你我 的和明朋林 是星 61 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 62 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 DRAF ¾ Á ¢ ¦ Á ¡Æ ¢ ú ¾Ã ¬ Å ½ õ Tunjang Bahasa Tamil 63 .

1.2. 1. ¨ 1.2 ´ Ä ¢ Ç « È¢ ÷.5 ´ Ä ¢ Â ì § ¸ð Î « Ð Å Õ õ ¨ ¾¢ º¨  ì Ü Ú Å ÷. 1.2.2.3 1.2.1.1. ¸¨ óÐ ô ÁÉ ¢ ¾÷¸Ç ¢ Ì Ãø ´ Ä ¢ Ç ý ¸¨ 64 1.11 « À ¡Â ´ Ä ¢ Ç « È¢ Ü Ú Å ÷. ¸¨ 1. ¸¨ Å 1.6 .0 § ¸ð ¼ ø / § À îÍ ¾¢ Èý 1.9 ¦ ºÂ ü¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç « È¢ ¸¨ óÐ Ü Ú Å ÷.4 1.4 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü¨ Èô Ò Ã¢ Á óÐ Ü Ú Å ÷. 1.5 1. ¸¨ óÐ ¦ ºÂ ü¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç ´ Ä ¢ À ÷.1. 1. óÐ 1.10 þ ¨ ºì¸Õ Å ¢ ¢ ¦ À  ÷¸¨ Ç ì ¸Ç ý Ü Ú Å ÷.2.6 ¸ð ¼ ¨ Ç ìÌ ² üÀ Ð Ä í Ì Å ÷. ¸¨ ô þ ¨ ºì¸Õ Å ¢ ¢ ´ Ä ¢ Ç ¸Ç ý ¸¨ « È¢ óÐ ´ Ä ¢ À ÷. 1.1 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü ¨ Èô Ò Ã¢ Á óÐ ¦ ¸¡û Å ÷.2 À ø § Å Ú ´ Ä ¢ Ç ì § ¸ð À ÷.1. ¸¨ þ  ü ¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç « È¢ Ü Ú Å ÷.3 ¸ð ¼ ¨ Ç ¨  « È¢ Ü Ú Å ÷.2 1.1. 1. ¸¨ óÐ « ¾¨ É ì Ü Ú Å ÷. ¸¨ óÐ 1.1 ¸ Å É Ó ¼ ý § ¸ð À ÷.8 þ  ü ¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç « È ¢ .2.1 Å Ç ÷ô Ò À ¢ á½ ¢ ¸û ± Ø ô Ò õ ´ Ä ¢ Ç ì § ¸ð Î ì Ü Ú Å ÷. 1.7 À ¢ á½ ¢ ¸û ± Ø ô Ò õ ´ Ä ¢ Ç ¸¨ « È¢ ± Ø ô Ò Å ÷.2. óÐ 1.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.2.2. ô « À ¡Â ´ Ä ¢ Ç « È¢ ´ Ä ¢ À ÷.2.2.

3.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ « È¢ ÷. ô 1.3 ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ºÃ¢ ¡¸  ´ Ä ¢ À ÷.2 ¯  ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.4. óÐ 1. ô « È¢ óÐ 1. ô 1.4 ¦ º¡ü¸¨ Ç î ºÃ¢ ¡¸  ¯ îºÃ¢ À ÷.1 ¯  ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ºÃ¢ ¡¸ ÷  ¯ îºÃ¢ À ÷. ô 1. ô 1.4.3.12 Á É ¢ ¾÷¸Ç ¢ Ì Ãø ´ Ä ¢ ¢ ý ¸Ç ý § Å Ú À ¡ð ¨ ¼ « È¢ Ü Ú Å ÷. ô Å ø Ä ¢ . ÷ ô ¦ Á ö ¦ Â Ø òÐ ¸¨ Ç « È¢ óÐ ´ Ä ¢ À ÷.5 ¦ Á ö ¦ Â Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. ô 65 . þ ¨ ¼  ¢ É É É ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü ¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ À ÷. ô ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ÷¦ ´ Ä ¢ À ÷.3.3. ô 1.2 ¯  ¢ ÃØ ò¨ ¾ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ À ÷.3 1.3 1.2.7 Ì È¢ ¦ ¿Ê ø ± Ø ò Ð ¸¨ Ç ø ´ Ä ¢ À ÷.4.3. ô 1.3. ÷¦ ô 1.4 ¯  ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç Ô õ ¬ ö ¾ ÷ ± Ø òÐ ¸¨ Ç Ô õ ´ Ä ¢ À ÷.6 ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.3.4 ºó¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ À ÷. ¦Áø Ä ¢ .4.1 1. Å ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1. ô 1.

7.3 1.1 Ì Î õ À ¯ È× ô ¦ À  ÷¸¨ Ç « È ¢ óÐ Ü Ú Å ÷.6.5.1 ± Ç ¢ Á  ¡É § ¸û Å ¢ ìÌ ô À ¾¢ ¨ ¸Ù ø « Ç ¢ À ÷. 1.2 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾ À ¡¼ ¨ Ä ô À ¡Î Å ÷. Ä ô § ¸û Å ¢ ìÌ ô ¸Ù À ¾¢ Ç ¢ À ÷.7.1 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü ¨ Èî ºÃ¢ ¡¸ì Á Â Ü Ú Å ÷. 1.6. ¦ º¡ü¦ È¡¼ ÷ .5. ô 1.5 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü¨ Èì Á Ü Ú Å ÷. 66 1.6.7 ¦ À ¡Õ ò¾Á ¡É ¦ º¡ø .5 1.5 Ì Î õ À ¯ È× ô ¦ À  ÷¸¨ Ç « È¢ Ü Ú Å ÷. 1.5. 1.6.2 § ¸û Å ¢ ìÌ î ºÃ¢ ¡¸ô À ¾¢ ¸Ù  ø « Ç ¢ À ÷. Á 1. Ä ô À ½ ¢ ¡¸ô Å 1.4 1.6 § ¸û Å ¢ ìÌ ô À ¾¢ ¸Ù ø « Ç ¢ À ÷.4.5 Ì È¢ ¦ ¿Ê ø ¦ º¡ü¸¨ Ç ø ¯ îºÃ¢ À ÷.5.3 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾ Á À ¡¼ ¨ Ä ô À ¡Î Å ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1. ô 1. óÐ .4 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾ ¦ ºö Ô ¨ Ç ì Ü Ú Å ÷. ô 1. Á 1. ô ¬ 츸ÃÁ ¡É º¢ ó¾¨ É Ô ¼ ý À ¾¢ Ç ¢ À ÷.

Å 2.8 1.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ Å ¡ì¸¢ õ .2 2. þ É ò¾¢ ¸ üÀ ü§ ¦ ¾Ã¢ × 2.1. 1.3 À ñ Ò ¼ ý § À Í Å ÷.2 Á â ¡¨ ¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç « È¢  óÐ Ü Ú Å ÷.7 Å ¨ ¸ ô À Î òÐ Å ÷.7.§ Å ü Ú ¨ Á ¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷. 1. ´ üÚ ¨ Á . 1.8.4 ºÃ¢ ¡É ¦ º¡ü¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢  ô § À Í Å ÷.7.6 Á â ¡¨ ¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç ô  À  ý À Î ò¾¢ § À Í Å ÷.1. þ É õ § ºÃ¡¾Å ü¨ È Å ¨ ¸ô À Î ò¾¢ « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷.1. Àñ Ò¼ Û õ À½ ¢ ¼ Û õ × § À Í Å ÷. ºÃ¢ ¡É Å ¡ì¸¢ í ¸¨ Ç ô   À  ý À Î ò¾¢ § À Í Å ÷. ô ¸¾¡ô À ¡ò¾¢ ¸¨ Ç ² üÚ Ãí ± Ç ¢ Á  ¡É À ¡Å ¨ É Â ¨ ¸¡ð Î Å ÷.2 2.3 2. ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.7. þ É õ § ºÃ¡¾Å ü¨ È « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷.1 Å ÊÅ õ . 1.  ¬ ¸¢ Å ü¨ Èô  À  ý À Î ò¾¢ § À Í Å ÷.7 1. § Å ü Ú ¨ Á ¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î 67 . 2.7.1. « Ç × .8 Ý Æ Ö ì§ ¸üÀ ¿Ê òР측ð Î Å ÷.7.6 2. 1.4 ´ § à Á ¡¾¢  ¡É Å ü¨ È ò â ¦ ºö Å ÷.5 2.7.8.1.0 Å ¡º¢ Ò ò ô ¾¢ Èý 2.1 ¸¾¡ô À ¡ò¾¢ ¸¨ Ç ò Ð ½ ¢ ¼ ý Ãí × ² üÚ ¿Ê ô À ÷. ô 1.1.1.1 ´ § à Á ¡¾¢  ¡É Å ü¨ È « ¨ ¼  ¡Ç õ â ¸¡ñ À ÷. ¿¢ ¬ ¸¢ Å ü ¨ È Èõ  « È¢ ÷. ´ üÚ ¨ Á .

2. 2.2 ºÃ¢ ¡É Ó ¨ È ¢ Å ¡º¢ À ÷. ô 2.10 2.  ô 2.3.3.2 À ø § Å Ú À Û Å ø ¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢ Ó ¨ È ¡¸ Å ¡º¢ À ÷.3 ºÃ¢ ¡É ¯ îºÃ¢ Ò ¼ ý  ô Å ¡º¢ À ÷.2. ü§ ô ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ¦ º¡ü¸Ç ¢ Å Æ ¢ ý « È¢ Å ¡º¢ À ÷.2.3.  ø ô 2. ô 2.3.3.3.1 Å ¡º¢ Ò ô À Û Å ø ¸ ¨ Ç ì ô ¸Å É Ó ¼ ý À  ý À Î òÐ Å ÷. ô 2. 2.2.1 ´ Ä ¢  ò Ð ¨ ½  ¡¸ì ¦ ¸¡ñ Î ¨ ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷.3.3 ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý À ¼ ò¾¢ ¸üÈ Ã¢ ü§ ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷.5 ¦ Á ö ¦ Â Ø ò¾¢ Ó Ê Ô õ ¦ º¡ü¸¨ Ç ø ´ Ä ¢ À ÷.3.2 Å ¡º¢ Ò ô À Û Å ø ¸Ç ¢ ô ý « ¨ Á ô ¨ À ì Ü Ú Å ÷. ô 2. óÐ ô ± Ø òÐ ¸¨ Ç Å Ã¢ ºô À Î ò¾¢ ¨ ì Ü Ú Å ÷.13 68 .12 2.3.3 2.4 ¯  ¢ ÃØ ò¾¢ ¦ ¾¡¼ í Ì õ ¦ ø ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.3.8 ´ Ä ¢  ò Ð ¨ ½  ¡¸ì ¦ ¸¡ñ Î ¨ ± Ø ò¨ ¾î ºÃ¢ ¡¸ ¯ îºÃ¢ À ÷. ¯  ¢ ÃØ ò¾¢ ¦ ø ¦ ¾¡¼ í Ì õ 2. ºÃ¢ ¡É Å ¡º¢ Ò Ó ¨ Ȩ  ì  ô ¸¨ ¼ ô À ¢ ô À ÷. Ê 2.9 ¸¡ð ¼ ô À Î õ Å Ê Å ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷. â ô 2.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ Å ¨ ¸ô À Î òÐ Å ÷.11 À ¼ ò¾¢ ¸ü È ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷. ô ± Ø ò¾¢ ý 2.2 ¸ ¡ð ¼ ô À Î õ ± Ø ò¾¢ Å Ê Å ò¨ ¾ ý ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý ´ Ä ¢ À ÷. ô 2. ô 2.3.

ô 2.4 µ ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ À ÷.4. ô 2.4.4. ô 2.3 ã ¦ Å Ø òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. ô ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ÷¦ ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷. ô 2. ô 2.4. ô 2.4.4.16 2. ô À ¼ ò¾¢ ¸ü È ¦ º¡ø ¨ Ä ü§ Å ¡º¢ À ÷. ô 2.  ô 2.4 ¾ Á ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ú ¦ ¸¡ñ Î ¦ º¡ü ¸¨ Ç ¯ Õ Å ¡ì¸¢ Å ¡º¢ À ÷. ô 2.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ ¸ü Èø 4+ 2.2 ® ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.7 ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý À ¼ ò¾¢ § ¸üÈ Ã¢ ü ¦ º¡ø ¨ Ä ´ Ä ¢ À ÷.7 ¸üÈ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î Ò ¾¢ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷.3.4.4.8 ¸ üÈ ¦ º¡ü¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î Ò ¾¢  69 .3.6 ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ÷¦ ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.3.3.3.5 ® ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ À ÷.6 ã ¦ Å Ø òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ À ÷.15 2.1 µ ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. ô 2.14 ¦ Á ö ¦ Â Ø ò¾¢ Ó Ê Ô õ ø ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷. ô ¾Ãõ 5+ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷. ô 2.

üº¢ 3.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ à Š¡º¢ À ÷.1.3 ¦ º¡ø ¨ Ä Ü Ú Å ÷.1.5. 70 . ± Ç ¢ Á  ¡É ¦ º¡ü¸¨ Ç ì ¨ ¦ ¸¡ñ ¼ Å ¡ì¸¢ í ¸¨ Ç Â Å ¡º¢ À ÷.3 ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ à Š¡º¢ ô òÐ ¦ À ¡Õ û Ü Ú Å ÷. ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý þ Ãñ Πâ ¦ º¡ü¸û ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ Ãì Ü Ú Å ÷. üº¢ ¿¸÷ À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.2 2. üº¢ 3. 2.5.2 ¸ ñ 3.0 ± Ø òÐ ¾ ¢ Èý 3.5. üº¢ 3.5 ¸ ñ ¿¸÷ À  ¢ ¸û Ó ¨ È Â ¡¸î üº¢ ¦ ºö Å ÷.1.1 ± Ø Ð Å ¾ü¸¡É ¬  ò¾ À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷. 2.1.5 Å ¡º¢ ô Ò Ã¢ òÐ óÐ ¦ ¸¡û Å ÷.1 ± Ç ¢ Ó ¨ È Â ¢ ¨ ¸ þ  ì¸ô  ø À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷. ô 2.5 3. ô 2.5. Å ¡º¢ ô ¦ À ¡Õ û òÐ 2.5.1 ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý ¦ º¡ü¸¨ Ç ì â Ü Ú Å ÷.4 ¨ ¸ þ  ì¸ô À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.

À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ 3.3 ¦ º¡ü¸û Á üÚ õ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ÷¸¨ Ç ± Ø Ð Å ÷. 3. ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 3. Šâ Ê Å õ .1 ¾Á ¢ ± Ø ò Ð ¸¨ Ç ± Ø ¾ « È¢ ÷.1.2.2.2.2.  þ ¨ ¼ ¦Å Ç ¢ .2 ºÃ¢ ¡É Ó ¨ È. « ¨ Á ô Ò Å ¬ ¸¢ Å üÚ ¼ ý  à ö ¨ Á  ¡¸ ± Ø Ð Å ÷.1.2 ¾ Á ¢ ± Ø òÐ ¸ ¨ Ç î ºÃ¢ ¡É ú Â Ó ¨ È ¢ ± Ø Ð Å ÷.4 ± Ç ¢ Á  ¡É Å ¡ì¸¢ í ¸¨ Ç ô ¨  À ¡÷òÐ ± Ø Ð Å ÷. 3. 3. ø 3.1. ú Å 3. 71 .6 ¸ ñ ¸¨ Ç Ô õ ¨ ¸¸¨ Ç Ô õ ´ Õ í ¸¢ ½ ìÌ õ À  ¢ ¸û ¨ üº¢ ¦ ºö Å ÷.7 ¦ À ý º¢ Ä Ó ¨ È ¡¸ô À ¢ òÐ ¨ Ê § ¸¡Î ¸¨ Ç Ô õ § ¸¡Ä í ¸¨ Ç Ô õ Å ¨ ÃÅ ÷.3 ¦ À ý º¢ Ä î ºÃ¢ ¡¸ô À ¢ ò Ð ¨ Â Ê Å ¨ ÃÅ ÷. 3.

4 Å ð ¼ õ ºÐ Ãõ ¦ ºù Å ¸õ Ó ì§ ¸¡½ õ Ó ð¨ ¼ Å ÊÅ õ 1.1.4.5.7.7 À Ê .À ¡Ê ¾Ê .4.6 ¾ ñ Î Àû Ç ¢ ¸¢ Ú ½ § ºÅ ø « ½ ¢ ø ¦ ¸¡ìÌ ±Õ ¨ Á .4 ² ý ± ¾ü Ì ± ôÀÊ ± ¾ É ¡ø ± ô § À ¡Ð ±ùÅÇ × 1.7.5 ± Ä ¢ ¿¡ö ²÷ â¨ É Ó Ê ¸ø Àø 2.5 ¦ À â ô À ¡  ¦ À â õ Á ¡  º¢ È ô À ¡ ü º¢ ¾¢ ò Á ¡Á ¡ « ò¨ ¾ 1.7: Ì ¨ ÃìÌ õ À¢ ¢ õ Ç Ú ¸÷ƒ¢ìÌõ ¸ò Ð õ ¸¨ É ìÌ õ º£ õ Ú 1.3 « ý É õ « õÁ¡ ¿ò ¨ ¾ ¿ñ Î Á Ãõ Áñ ¦Àñ þ ï º¢ þ íÌ « íÌ ºí Ì ÁíÌ ¾í Ì þ ¨ ¼Â¢ õ É 1.3 ¸ô À ø ¸ð Î ¸ð ¼ ¼ õ ¾ð Î ¾í ¨ ¸ À óÐ À õ À Ãõ Àð ¼ õ « Èõ Å ¢Ì È þ ÈÌ ¸ñ ¦Á ø Ä ¢ õ É 1.4.4 Å ¡ ¨¸ ¿¡ ¾¡ ¨À Á¡ §À ¡ 2.4.º¡¾ õ ¿¸õ .Á ¡Î ¸Î .4 Ä ð Î ¾ð Î ¸¢ Î ð ±ðÎ Íð Î Àð Î À¢ Î ð ¦ ¸ï Í ¦ ¸¡ï Í Àï Í 2.¸¡Î º¾ õ .8.4 À ¡Á ¡ À ¡ô À ¡ ¬ Ê ¬ ¨¼ Á ¡Ê « õÁ¡ ¦ À â  º¢ ¢ È ¬ Î ÀÊ À ¡Î « ½ ¢ ÀÊ « ÆÌ Å£ Πţ Î 2.¦ º¡ü ¸ Ç ï º¢ õ  ŠøÄ¢ õ É 1.3  ¡ú « Å÷ þÅ÷ ³Â¡ Ì Ãø Å Ãõ ÀÆ õ ÀÄ õ ã ¨Ç 1.4.4.7.4.¾ ¡Ê Á Î .2.6 Å ½ ì¸õ Áý É ¢ ì¸× õ ¾Â × ¦ ºö Ð Å ¡Õ í ¸û « Á Õ í ¸û ¦ ºø Ö í ¸û ¾ ¡Õ í ¸û 2.3.¿¡¸õ 1.5 « õ Á ¡ « ôÀ¡ À ¡ð Ê ¾ ¡ò ¾ ¡ « ñ ½ ñ ¾í ¨ ¸ ¾õ À ¢ 1.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN. SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam 75 .

beriman kepada Qada dan Qadar . huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan. pengasih dan penyayang b. Wujud (Ada).beriman kepada rasul .1.2) Menyatakan enam Rukun Iman dengan bimbingan .beriman kepada hari Akhirat . Murid juga dapat mengenal asas bahasa Al Quran. Sikap dan Nilai khususnya komponen Pendidikan Islam. murid dapat mengetahui asas Rukun Iman.2) Menyatakan sifat wajib Allah: a.beriman kepada kitab . pengampun c.1. Rukun Islam.beriman kepada kitab . Sirah Rasulullah dan melafazkan Dua Kalimah Syahadah.2. c. SIKAP DAN NILAI – PENDIDIKAN ISLAM (PI) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Kerohanian.1)Menyebut sifat wajib Allah: a. Sama’ (Mendengar) d. Wujud (Ada) b. Basar (Melihat).beriman kepada malaikat .beriman kepada Allah .2) Mengetahui Rukun Iman pertama: Beriman kepada Allah Pendidikan Islam 76 . bijaksana (PI 1. b.)Mengetahui Rukun Iman (PI 1.2. Sama’ (Mendengar) (PI 1.0)Akidah (PI 1. berkuasa d.2. berwuduk dan melakukan pergerakan solat.1)Menyebut enam Rukun Iman (PI 1.beriman kepada Qada dan Qadar (PI 1.beriman kepada hari Akhirat . mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. murid dapat bersuci.3) Menyebut nama-nama Allah (Asma’ul Husna) a. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 1. Basar (Melihat) c.beriman kepada Allah . Pada masa yang sama. Qudrat (Kuasa) (PI 1.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN. adil e.beriman kepada rasul .beriman kepada malaikat .

berpuasa di bulan Ramadhan . (PI 2.2)Menunjukkan had anggota wuduk (PI 2.1)Mengenal anggota wuduk (PI 2.pakaian .3) Mengetahui Rukun Islam. (PI 2.2.1.buang air besar (PI 2.3.mengeluarkan zakat . Pendidikan Islam 77 .1)Menyebut nama solat.4.tubuh badan .2) Melakukan wuduk (PI 2. petang.tempat solat (PI 1.2. (pagi.2.3.buang air besar (PI 1.buang air kecil .2) Menyatakan lima rukun Islam: .4) Melafazkan Kalimah Syahadah.1) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan bimbingan.berpuasa di bulan Ramadhan .mengerjakan ibadah haji .3.2) Menyatakan cara bersuci daripada hadas: .1) Menyebut lima rukun Islam: (PI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PI 1.solat lima waktu .4.3)Menyatakan nama dan waktu solat.buang air kecil . (PI 2.2) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan maknanya.mengeluarkan zakat .3.mengerjakan ibadah haji (PI 1. (PI 2.solat lima waktu . (PI 2.3)Melakukan wuduk dengan betul dengan bimbingan. (PI 2.1.3)Mendirikan solat. malam). tengah hari.1.2.mengucap dua kalimah syahadah .4) Melakukan wuduk dengan tertib dengan bimbingan (mengikut urutan) (PI 2.1) Bersuci dari najis.1) Menyebut cara bersuci daripada hadas: . Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 1.mengucap dua kalimah syahadah . (PI 2.3) Menyatakan cara menjaga kebersihan .0) Ibadah (PI 2.

A.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 2.0)Akhlak (PI 4.1) Mengetahui Sirah Rasullullah S. (PI 4.bapa saudara (Abu Talib) (PI 3. (PI 2.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa. (PI 3. iaitu sabar.penerang hati .Sabar .2. Siddiq (bercakap benar) c.menaiki kenderaan Pendidikan Islam 78 .2.5)Melafazkan doa .A.1.W.1)Melafazkan .A.A.A.Rajin (PI 4.0)Sirah (PI 3.W. .5)Melakukan pergerakan solat dengan betul mengikut tertib dengan bimbingan.W. (PI3. (PI 3.2)Memberi contoh akhlak Rasullullah S. a.ibu .A.2)Menyebut nama ahli keluarga baginda yang terdekat.Bercakap benar .A.W. rajin.1.1.W.bapa (Abdullah) .Hamdalah (PI 4. (PI4.1)Menyebut nama Rasullullah S. Fatonah (bijaksana) (PI 4.3.W.1) Mencontohi akhlak Rasullullah S.4)Menyatakan bilangan rakaat solat lima waktu.ibu (Aminah) . (PI 4.3. solat lima waktu.W.Basmalah . Amanah b. .1.2)Menyatakan bilangan rakaat (PI 2.1)Menyebut akhlak Rasullullah S. dan ahli keluarga baginda yang terdekat .3.3)Menyebut nama Rasulullah S.4)Menceritakan peristiwa kelahiran Rasullullah S. bercakap benar.datuk (Abdul Muttalib) .1.bapa (PI 3. bijaksana dan amanah.

semasa makan/minum .2.masuk tandas .selepas makan/minum (PI 4.2.ahli keluarga .menghormati ibu bapa (PI 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 4.2.semasa makan/minum .4)Menyatakan adab: .2.2.8)Membezakan makanan : .keluar tandas (PI 4.10)Melafazkan doa masuk dan keluar tandas (PI 4.guru .keluar tandas (PI 4.selepas makan/minum (PI 4.6)Menyatakan adab : .3)Menyatakan adab dengan bimbingan: .2.7)Melafazkan doa sebelum dan selepas makan (PI 4.2)Menyatakan adab dengan bimbingan : .masuk tandas .11)Menyatakan adab menghormati: .2.sebelum makan/minum .2.ibu bapa .rakan sebaya Pendidikan Islam 79 .2.baik dan berkhasiat (thoyyiban) (PI 4.halal dan haram .9) Menyatakan adab : .sebelum makan/minum .

1) Mengetahui bahasa Al.2.1. (PI 5. (PI 5.1. (PI 5.1.5)Menyebut huruf hijjaiyah.1)Menyebut huruf-huruf jawi dengan bimbingan.7)Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan – baris atas (fathah) – baris bawah (Kasrah) – Baris hadapan (Dhommah) (PI 5.1. Pendidikan Islam 80 .4)Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa AlQuran dengan sebutan yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PI 5.2.Nombor 1 hingga 10 .4)Mengenal pasti setiap huruf jawi.3)Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan – baris atas (fathah) (PI 5. bimbingan.1. wau dan ya (PI 5.2.2)Menyebut huruf-huruf jawi (PI 5.1.2.2)Mengetahui huruf jawi (PI 5.1.2.Nombor 1 hingga 10 (PI 5.3)Mengenal pasti bentuk huruf jawi.Quran Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 5.Anggota badan (PI 5.0)Asas Bahasa Al Quran dan Tulisan Jawi (PI 5.1.2)Mengenal bentuk huruf hijjaiyah hijaiyah (PI 5.5)Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif. .1)Menyebut huruf hijjaiyah dengan (PI 5.8)Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa AlQuran dengan sebutan yang betul.6)Mengenal pasti bentuk huruf (PI 5. .

6)Membunyikan huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif.Al Ikhlas (PI 5.Al Fatihah .Al Falaq (PI 5.Al Ikhlas .1)Menghafaz surah Al.3.An Nas .Al Fatihah .2. wau dan ya.3) Menghafaz beberapa surah dari juzu’Amma Pendidikan Islam 81 .3.Quran di bawah: . (PI 5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 5.Quran : .2)Menghafaz surah Al.

SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN MORAL Pendidikan Moral 83 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN.

Pendidikan Moral 84 . keadilan. sekolah dan orang lain. (PM Hati 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KURIKULUM KEROHANIAN. (PM 3. hemah tinggi serta kesederhanaan. SIKAP DAN NILAI . kerjasama.1. berterima kasih.1) Mengamalkan (PM 4.1. warga keluarga dan warga sekolah.1. (PM 4. bertanggungjawab.0) Baik (PM 2. (PM 3.1. (PM 4.0) (PM 1.1. (PM 1.1) (PM 1. menghormati. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah dengan bimbingan.1) Membantu (PM 2. warga sekolah dan orang lain.1. (PM 1.3) Menyatakan Tuhan adalah pencipta alam.1. murid boleh mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan. khasnya komponen Pendidikan Moral. (PM 3. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah. Sikap dan Nilai. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 1.1) Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran kelas.2) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan. kejujuran. bantuan yang diterima.1.2) Membezakan ciptaan Tuhan dan rekaan manusia.4) Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid. berdisiplin. penghargaan dan sumbangan yang diterima. (PM 3. (PM 3.1) Memberi bantuan kepada ahli ahli keluarga.0) Bertanggungjawab (PM 3.3) Menjaga kebersihan.0) (PM 4.PENDIDIKAN MORAL (PM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Kerohanian. (PM 2.1.1.2) Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid dengan bimbingan. kerajinan.1) Menjaga kebersihan. secara lisan atau bukan lisan atas . keberanian. berdikari.2) Memberi bantuan kepada ahli keluarga. kepada Tuhan menghormati kepercayaan pelbagai kaum.1) Mengucapkan terima kasih Berterima Kasih sikap berterima kasih. toleransi.1) Menyatakan bahawa Kepercayaan Mengetahui dan manusia adalah ciptaan Tuhan. baik hati.1. kasih sayang.

setempat.0) Hemah (PM 5. (PM 5.5) Menyatakan cara-cara bertingkah laku sopan.1) Beradab (PM 5.2.1. (PM 5.2.3) Menyatakan sebab mengapa perlu hormat kepada ahli keluarga.1. dengan bimbingan (PM 5.2) Menghormati (PM 6. (PM 5.1.1) Menunjukkan tingkah laku tinggi sopan dalam pergaulan yang bersopan dalam pergaulan seharian seharian.2) Melafazkan tutur kata yang bersopan dengan bimbingan. (PM 6.1. rakan dan dan masyarakat masyarakat setempat dengan bimbingan. kepada ahli keluarga.1. (PM 6. rakan dan masyarakat setempat.3) Menunjukkan cara menghormati orang dewasa. (PM 6.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 5.1.0) Hormat (PM 6.1) Menghormati (PM 6. (PM 6.1. (PM 6. (PM 6.2) Menyatakan dan menunjukkan taat dan hormat kepada ahli keluarga.3) Menunjukkan tingkah laku yang bersopan dalam pergaulan seharian. rakan menghormati orang dewasa.1) Menunjukkan taat dan hormat -menghormati anggota keluarga.4) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa.2) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa dengan bimbingan.1) Menunjukkan cara orang dewasa.1. (PM 6.4) Melafazkan tutur kata yang bersopan.2. Pendidikan Moral 85 .

guru. aktiviti seperti permainan.2) Bercerita tentang kebaikan ahli keluarga.1) Menyayangi (PM 7. keluarga dan orang di sekelilingnya.0) Sayang Kasih (PM 7.0) (PM 8.1) Mengamalkan sikap adil sikap adil dalam dengan bimbingan guru dalam sesuatu perlakuan seharian. sekolah.1) Berani mencuba sesuatu Keberanian dengan yakin di tugasan yang baru.5) Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga.1.1) (PM 10.4) Berani bercakap dengan yakin menggunakan ayat yang mudah.1.0) (PM 10.4) Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga.1. (PM 10.0) (PM 9.1.4) Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan.1.1. keluarga dan disayangi.1) Bercerita tentang orang yang diri.1) Mengamalkan (PM 8. (PM 7.7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat.6) Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.1. (PM 7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 7. (PM 7.1.3) Berani melibatkan diri dalam aktiviti.1. (PM 9.1.2) Memohon maaf apabila keluarga.1. (PM 7.2) Berani bertutur menggunakan ayat yang mudah. (PM 8.1) Mengenal sikap jujur melalui Kejujuran Mengamalkan sikap simulasi dan cerita.1.3) Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang didengar. (PM 7. (PM 7.1. (PM 10. orang di sekeliling. (PM 10.3) Menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.1.2) Mengamalkan sikap adil dalam sesuatu aktiviti seperti permainan. (PM 9. keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan. jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli (PM 10.1) Berinteraksi (PM 9.1. (PM Keadilan 8. .1. (PM 9.1. (PM 9. Pendidikan Moral 86 . rakan dan melakukan kesalahan.

(PM 13.0) (PM 13.1. (PM 12. (PM 12.1) (PM 13.2) Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan.0) (PM 12.1. (PM 11.5) Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga. rakan dan guru. (PM 12.1) Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian.1. Pendidikan Moral 87 .1) Mengamalkan sikap berjimat Kesederhanaan Mengamalkan sikap cermat dalam penggunaan barang berjimat cermat dalam keperluan dengan bimbingan guru.1.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dengan rakan.4) Menyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat secara kumpulan.1.2) Mengamalkan sifat rajin dalam pengurusan diri dan menjalankan tugasan.1) Menunjukkan sifat rajin dalam pengurusan diri.1. (PM 12.3) Menyatakan faedah bekerja secara kumpulan.1.0) (PM 11. penggunaan barang keperluan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 10.1. (PM 11. (PM 13. (PM Kerajinan 11.1) Melakukan aktiviti secara berkumpulan. (PM 12. (PM 12. jiran dan masyarakat setempat.1.2) Menjayakan aktiviti secara berkumpulan. jiran dan masyarakat setempat.1.1) Kerjasama Mengamalkan sikap kerjasama dengan rakan.

Pendidikan Moral 88 .1) Mematuhi arahan guru.1. (PM 16.1) Saling berkongsi dalam (PM 14.1. (PM 14.1. tanpa bantuan. rehat dan semasa makan.4) Mematuhi peraturan kelas.0) (PM 14. Nota: Pendidikan Moral diterapkan sepanjang masa murid berada dalam prasekolah. Pendidikan Moral tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti yang khas.3) Mematuhi arahan guru atau ketua kumpulan. (PM 16. (PM Toleransi 14.1.2) Mematuhi arahan yang ditentukan di kelas atau di sekolah.1) Menguruskan diri sendiri (PM 15. tidak kira semasa pengajaran dan pembelajaran.1) Mengamalkan sikap berdikari dalam pengurusan diri.2) Mengamalkan sikap tolak menggunakan barang dan peralatan di ansur dengan rakan dalam situasi dalam kelas. (PM 16.1) Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian. (PM 16.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 14.0) (PM 15.1) Bersedia menunggu giliran. (PM Berdikari 15.2.2.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa menjalankan aktiviti kumpulan.1. tertentu.0) (PM 16.1) Berdisiplin Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas.2.1. rutin pagi. (PM 14.2) Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya. (PM 15.2) Menguruskan diri sendiri dengan bantuan. (PM 16. (PM 14.1.

Pendidikan Moral 89 . Hormat-menghormati o Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan. Keberanian o Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah. Baik Hati o Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas. 9. 7. 4. Kasih sayang o Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. 8.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Senarai Nilai Moral dan Penerangannya: 1. Kepercayaan kepada Tuhan o Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan agama masingmasing selaras dengan prinsip Rukun Negara. Hemah tinggi o Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. sumbangan atau pemberian. 2. 3. Keadilan o Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah. 6. Bertanggungjawab o Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Berterima kasih o Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa. 5.

Berdisiplin o Mengikut arahan guru dan peraturan yang ditetapkan serta boleh melengkapkan tugas yang diberi. Kerajinan o Usaha yang berterusan. Pendidikan Moral 90 . Kejujuran o Bercakap benar. Toleransi o Kesanggupan bertolak ansur. Berdikari o Kebolehan untuk mengurus diri dan menjalankan tugas yang diberikan. 11. besikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan. sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup. 14.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 10. 16. 12. 15. Kesederhanaan o Besikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. 13. Kerjasama o Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama. bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KETRAMPILAN DIRI PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI Perkembangan Sosio emosi 91 .

lukisan.2. sedih. takut. takut dan marah. sedih. (PSE 1.1) Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain dengan bimbingan. murid lebih berkeyakinan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. (PSE 1. (PSE 1. (PSE 1. marah. (PSE 1.1.2) Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain.2) Mengenal pasti jenis-jenis emosi gembira.3) Menyatakan sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai. (PSE 1.1. Mengurus Emosi Sendiri.1. sedih. Perkembangan Sosio emosi 92 .2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG: KETRAMPILAN – PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) Selepas melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Ketrampilan – Perkembangan Sosioemosi.1) Menceritakan dengan bimbingan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira. sedih.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira. tingkahlaku. takut.0) (PSE 1. berkebolehan untuk mengawal emosi sendiri.3) Mengenali emosi orang lain.2.2. (PSE 1.6) Menyatakan emosi mengikut situasi.1. (PSE1. marah. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 1.1) Mengenali Mengenali dan emosi sendiri.4) Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi. (PSE 1.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. (PSE 1. murid akan lebih mengenali emosi sendiri dan emosi orang lain. Di samping itu. tingkahlaku. (PSE 1.1. (PSE 1. takut dan marah.2) Mengenal pasti dengan bimbingan tindakan alternatif untuk mengurus emosi. mempunyai konsep kendiri yang positif. (PSE 1.3.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.2) Mengurus emosi sendiri. (PSE 1. lukisan.1.1) Menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan.3.

1)Membina konsep kendiri.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 1.berdikari .setia kawan .1. (PSE 2.2)Menunjukkan kepuasan terhadap pencapaian kendiri. (PSE 2. (PSE 2.3) Menyatakan perasaan orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku.1. (PSE 1.kecindan Perkembangan Sosio emosi 93 .1.1)Bersikap positif tentang kebolehan kendiri.2)Membina semangat dan sikap yang positif.empati (PSE 2.berkeyakinan .1.3.perpaduan/kekitaan .sabar .berdikari .0) Mencapai Emosi yang Positif (PSE 2. (PSE 2. (PSE 2. (PSE 2.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan (limitation) kendiri.2.kecindan .1) Menunjukkan sifat positif seperti: .berkeyakinan .4) Menerangkan perbezaan emosi antara individu (PSE 2.sabar .tolong-menolong .belas kasihan .4)Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan.2) Menunjukkan semangat dan sifat positif seperti: .2.

(PSE 2.1)Menunjukkan kepekaan terhadap keperluan orang lain.4)Membina kebolehan mengawal diri.3.6)Berinteraksi dengan yakin. menyanyi dan berlakon dengan bimbingan guru.4)Bertutur dengan penuh keyakinan.2)Menyatakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya. (PSE 2. (PSE 2. (PSE 2. (PSE 2.1.2)Mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya (frustration and disappointment).4. (PSE 3.0)Membina Kemahiran Sosial (PSE 3. menyanyi dan berlakon. (PSE 2.3. (PSE 3. (PSE 2. Perkembangan Sosio emosi 94 .3. (PSE 3. (PSE 3.4.4)Menyatakan keperluan orang lain mengikut situasi dan bertindak sewajarnya.3.3.1)Memahami keperluan. (PSE 2.3)Menyatakan cara mengawal diri dalam situasi yang tidak menyenangkan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PSE 2.1.1)Mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya dengan bimbingan guru (frustration and disappointment).3. (PSE 3. (PSE 2.3. perasaan dan pandangan orang lain.3)Membina keyakinan untuk berkomunikasi.4.1)Bertutur dengan yakin dengan bimbingan guru.2)Bertanya dengan yakin dengan bimbingan guru.8)Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis.3)Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis.7)Bercerita dan memberi pendapat. (PSE 2.3.1.5)Bertanya dengan penuh keyakinan. (PSE 2. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 2.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain.1.

2.2.1. contohnya: . Menjaga keselamatan barang yang dipinjam.4) Menunjukkan kemahiran bagaimana untuk menyertai sesuatu permainan yang sedang berlaku degnan bimbingan (play entry).2) Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi.5) Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah.1. c.6) Menghormati hak orang lain seperti: a.6)Menyatakan kelainan dan kepelbagaian keperluan dalam masyarakat seperti makanan. (PSE 3. (PSE 3. pakaian.. (PSE 3.1.2. (PSE 3. (PSE 3. tempat tinggal dan lain-lain.8)Berkomunikasi secara adab dan tertib. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain. (PSE 3.7) Berkongsi idea. b.7)Menceritakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya dan bertindak sewajarnya. barangan dan peralatan. (PSE 3. Memulangkan barang selepas meminjam. (PSE 3.Berjabat tangan dan bertanya khabar (PSE 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 3.2) Bertolak ansur dan bekerjasama semasa menjalankan aktiviti.3) Berkongsi barangan dan peralatan seperti permainan.1.2. makanan. (PSE 3.2.1) Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah dengan bimbingan. (PSE 3.8) Menunjukkan kemahiran play entry Perkembangan Sosio emosi 95 .2. (PSE 3.2.3)Mematuhi etika sosial dalam perhubungan.2.

(PSE 3. (PSE 3.Bergaul dan berinteraksi dalam komuniti .3) Menyelesaikan konflik yang berlaku semasa aktiviti kelas.10) Menepati masa dan janji. 2.Bersikap positif dan yakin pada diri . Standard Pembelajaran dalam tunjang sosio emosi diterapkan sepanjang masa murid berada di kelas prasekolah.9) Menyesuaikan diri dengan keadaan atau situasi tertentu. Perkembangan Sosio emosi 96 .1)Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif dengan bimbingan. Seorang murid yang mempunyai konsep diri yang positif dapat:: .3.3. 3. (PSE 3.2)Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif.Menerima kekuatan dan kekurangan sendiri .2. (PSE 3. Ia tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti khas. Nota: 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 3.2.Menunjukkan kepuasan kepada pencapaian sendiri Seorang murid yang mempunyai kemahiran berkongsi dapat:  Bersikap sensitif terhadap keperluan orang lain  Menghormati hak orang lain  Menyertai aktiviti main (able to enter into play)  Menyelesaikan konflik antara rakan melalui kaedah seperti perundingan (negotiation).

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN Fizikal dan Estetika 97 .

(PFK 1.4) Menggunakan tangan untuk menguli.10) Menggunakan tangan untuk memintal.1.8) Menggunting dengan cara yang betul. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA – PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN (PFK) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika.1) Melakukan kemahiran motor halus. (PFK1. Fokus Standard Kandungan (PFK 1.1. membina tabiat menjaga kebersihan fizikal diri dan kebersihan persekitaran serta menjaga keselamatan diri.1.1.1.13) Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol.1.7) Menggunakan jari untuk memicit.0) Perkembangan Motor Halus Fizikal dan Estetika 98 . (PFK 1.1. (PFK 1. (PFK 1.1.1.14) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek.1.2) Menggunakan tangan untuk merenyuk(crush) kertas.3) Menggunakan tangan untuk meramas (mix).6) Menggunakan jari untuk menggentel. (PFK 1.1) Menggunakan jari untuk mengoyak bebas. (PFK 1.5) Menggunakan jari untuk mencubit.1. (PFK 1. murid boleh melakukan kemahiran motor halus dan asas kemahiran motor kasar dengan cara yang betul. (PFK 1. (PFK1.1.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk. (PFK 1. (PFK 1. khasnya komponen perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan.1.12) Mengggunakan jari untuk menjentik. (PFK 1.1.9) Menggunakan jari untuk mengoyak bahan mengikut rupa bentuk. (PFK 1. (PFK1.1.11) Menggunakan jari untuk merenjis.

(PFK 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PFK 1.2. (PFK1.2. (PFK 1.2.2.7) Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbingan. (PFK 1. (PFK 1.2) Menggunakan jari untuk membutang bersaiz besar.2. (PFK 1.9) Menggunakan tangan untuk menzip seluar.2) Melakukan kemahiran kordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus.5) Menggunakan jari untuk menguntai objek bersaiz besar dengan menggunakan tali besar.3) Menggunakan tangan untuk menzip dengan bimbingan.2. (PFK 1. butang cangkuk). cawan.14) Menyurih menggunakan templet atau objek. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 1. balang).11) Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali. besin.2. beg. Fizikal dan Estetika 99 .2. (PFK 1.2. (PFK 1. (PFK 1.2. baju.4) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki. gelas).12) Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk (Contoh bekas: botol. (PFK 1.8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup. (PFK 1.6) Menuang air dari cawan besar ke dalam bekas besar (Contoh bekas: baldi.10) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan.1) Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian.2.2. (PFK 1.13) Memakai tali pinggang dengan bimbingan.2.2.

3) Berjalan dan mengimbang badan di atas garisan atau tali di atas lantai.16) Berjengket beberapa langkah ke arah tertentu.1.1.17) Berketengteng dengan lakuan yang betul. (PFK 2.2) Berjalan ke hadapan. (PFK 2. (PFK 2.1.1. (PFK 2.1. (PFK 2. (PFK 2.1.0) Perkembangan motor kasar Fizikal dan Estetika 100 . (PFK 2.11) Berjalan dengan pundi kacang di atas kepala.1.1.1) Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PFK 2. (PFK 2.1.7) Melompat dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan teknik yang betul.1.5) Berlari bebas pelbagai arah.1) Berjalan dengan postur dan teknik yang betul. (PFK 2.13) Berlari ke arah yang ditentukan. (PFK 2.1. (PFK 2.1.1.1.9) Berjalan mengundur dengan lurus. (PFK 2.8) Naik dan turun tangga dengan berpegang kepada pemegang. (PFK 2.1.4) Berlari dengan lakuan yang betul.15) Melompat pelbagai aras dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan lakuan yang betul. (PFK 2.12) Berlari dengan lakuan yang betul dalam jarak tertentu.1. (PFK 2. ke sisi ke kiri dan ke kanan.10) Berjalan dan mengimbang badan di atas bangku panjang yang rendah.6) Merangkak dengan lakuan yang betul.1. (PFK 2.14) Merangkak dengan lakuan yang betul di ruang tertentu. (PFK 2.

(PFK 2. (PFK 2. Fizikal dan Estetika 101 .2) Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor. (PFK 2.22) Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan (Contoh: bermain dengan gelungsur. (PFK 2.8) Berjengket setempat. (PFK 2. (PFK 2.2. (PFK 2. (PFK 2.2) Duduk dengan postur yang betul.4) Menoleh kepala secara perlahan ke kiri dan ke kanan.2.2.1. menelentang dan meniarap dengan postur yang betul.2. (PFK 2. jongkang-jongkit.20) Naik dan turun tangga.2.1) Membuat pergerakan tangan mengikut arahan seperti menghayun tangan. menarik tali dan lain-lain.5) Membuat pergerakan tangan secara simulasi seperti menolak kotak.18)Melompat dengan halangan pada aras yang rendah.2.1.2. (PFK 2. (PFK 2.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2. (PFK 2.3) Baring.2.21) Berkawat kaki dengan lakuan yang betul. buaian dan lain-lain permainan luar).19) Skip menggunakan lakuan yang betul.6) Berbaring sambil angkat kaki.2.7) Mengimbang badan dengan berdiri sebelah kaki.1. (PFK 2.1.9) Melompat setempat. (PFK 2.

6) Membaling objek lembut ke sasaran menggunakan satu atau dua belah tangan.3. (PFK 2.5) Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan.3.7) Melempar objek seperti gelung ke skital.2) Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan.3.9) Melantun dan menangkap objek (contoh: bola besar) dengan kedua belah tangan. Fizikal dan Estetika 102 . (PFK 2.3.3.1) Melambung objek lembut dengan menggunakan dua tangan.3.3. (PFK 2.3. (PFK 2. (PFK 2.4) Melambung objek lembut dengan menggunakan satu tangan.3. (PFK2.3 )Membaling objek bersaiz besar dan lembut ke sasaran menggunakan dua belah tangan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2.8) Menggolek objek ke sasaran.10) Mendongak dan menunduk kepala secara perlahan.3) Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan kemahiran motor kasar.2.10) Membawa objek dalam sudu sambil berjalan.3.

7) Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi.1.2.6) Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri.1.2) Menggosok gigi dengan cara yang betul dengan bimbingan.1.1. (PFK 3.1.4) Mengenal makanan yang rosak dan basi. karbohidrat) yang sesuai mengikut waktu makan.0) (PFK 3.1. Kesihatan Fizikal kebersihan diri.4) Menjaga kebersihan pakaian.1) Mengenal makanan yang berkhasiat.1. (PFK 4.2) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan dengan bimbingan.2) Menyatakan waktu makan. (PFK 4.2.3) Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. (PFK 3.2) Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat.1) Menjaga (PFK 3. (PFK 4.1.1. (PFK 3.2.1. (PFK 3.8) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri.5) Menggosok gigi dengan cara yang betul.1) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri dengan bimbingan.1. (PFK 3. (PF 3. Kesihatan Persekitaran (PFK 4. (PFK 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 3.4) Menggunakan tandas dengan cara yang betul. (PFK 4. (PFK 3.1. (PFK 3. (PFK 3.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan.1) Memakai pakaian yang bersih. (PFK 3. Fizikal dan Estetika 103 . (PFK 3.5)Menyatakan jenis makanan (protein.0) (PFK 4.2.1) Menjaga kebersihan.2. (PFK 3.3) Mencuci tangan dengan cara yang betul.

rumah b. taman permainan d. (PFK 5.1. (PFK 4. sekolah c.1) Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya. (PFK 4. tempat awam Fizikal dan Estetika 104 .1.7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih.1) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit dengan bimbingan guru (Contoh: menutup mulut bila bersin dan batuk).1) Mengenal objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di rumah dan sekolah.1. (PFK 4.1.2.3) Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a.1.3) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan dengan bimbingan. sesuai dan kemas.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 4.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. (PFK 5. (PFK 4. cucuk besi ke dalam soket.1.0) Keselamatan (PFK 5.2) Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit.2) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit (Contoh: menutup mulut bila bersin dan batuk). (PFK 4.2) Mengenal tingkah laku yang membahayakan berdasarkan cerita yang didengar seperti berlari dengan gunting. (PFK 4. (PFK 5. (PFK 5.1.2.8) Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki.9) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan. (PFK 4.

lari dan memberitahu orang dewasa. (PFK 5. (PFK 5.1.2. kebakaran. (PFK 5. (PFK 5.2.2. serta nama prasekolah. lari dan memberitahu orang dewasa.4) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai licin. banjir. (PFK 5. nama prasekolah.3) Menjaga keselamatan diri dengan bimbingan. nama ibubapa. (PFK 5.8) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat.9) Menyatakan cara menghindari sumber.2.2.2) Mengamalkan langkah keselamatan diri.2. (PFK 5.2. kecederaan atau penderaan.1) Menyebut nama sendiri. nama ibu atau nama bapa.6) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit. (PFK 5.1.2. (PFK 5.5) Menyebut nama sendiri.2. (PFK 5. (PFK 5. jalan raya.2) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan bimbingan guru dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit. lokasi tempat tinggal dan nombor telefon keluarga. tempat dan situasi Fizikal dan Estetika 105 .7) Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan.5) Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian.4) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat dengan bimbingan guru.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 5.

(PFK 5. dan mulut.2) Mengenal sentuhan yang selamat dan tidak selamat. dubur.3. asertif adalah mengatakan ’tidak’. (PFK 5.3) Menjaga kehormatan diri.8) Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali. benda tajam c. (PFK 5.10) Menjaga keselamatan diri.1) Mengenal anggota sulit dengan bimbingan guru. (PFK 5. alatan elektrik b. alatan permainan d.4) Mengetahui cara mengelak Contoh tindakan diri daripada orang yang tidak dikenali. (PFK 5. (PFK 5. payudara situasi yang tidak selamat.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ yang membahayakan seperti: a.7) Mengamalkan sikap asertif bila menghadapi situasi yang tidak selamat.3. (PFK 5.3.3. tempat awam (PFK 5.3. melintas jalan raya e.3) Mengamalkan sikap asertif faraj.3. (PFK 5.2. Nota: Anggota sulit yang dirujuk adalah: zakar. lari dan memberitahu orang dewasa bila Fizikal dan Estetika 106 . tempat sunyi f. (PFK 5.2.6) Mengenal dan menceritakan tentang contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat. dengan bimbingan bila menghadapi punggung.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang merbahaya. (PFK 5.5) Mengenal anggota sulit.3.

2. a.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan menghadapi situasi yang tidak selamat. Ayun tangan ke hadapan dan belakang. b. Langkah kaki hendaklah berselang seli dengan pergerakan hayunan tangan. Berjalan dengan lakuan yang betul a. d. Hujung jari kaki hendaklah sentiasa menghadap ke hadapan. Berlari di atas bebola kaki. Mata dan kepala hendaklah sentiasa fokus ke hadapan. c. 3. c. c. Kepala dan mata menghadap ke hadapan. c. b. Menapak dan melompat dengan kaki yang sama. Melangkah dengan sebelah kaki. Semasa mendarat lutut fleksi untuk serap daya. Skip dengan lakuan yang betul a. 6. a. 5. diikuti melangkah dengan kaki yang sebelah lagi. Melompat dengan dua kaki dan mendarat juga dengan dua kaki. Berlari dengan tangan dihayun bertentangan dengan kaki. Tangan dihayun untuk mendapatkan ketinggian dan jarak. Fizikal dan Estetika 107 . Merangkak dengan lakuan yang betul Berketengteng (hop)dengan lakuan yang betul Melompat dengan lakuan yang betul. Berlari dengan lakuan yang betul. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ Nota: 1. b. 4. Lutut diangkat separas pinggang. b.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fizikal dan Estetika 108 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI Fizikal dan Estetika 109 .

1.1.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya. muzik dan pergerakan kreatif. murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran tentang bahan dan teknik dalam penghasilan karya seni.1) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus dengan bimbingan guru. (KTI 1. (KTI 1. berkebolehan menghasilkan karya kreatif secara bersendirian dan juga secara kumpulan serta berkebolehan untuk apresiasi seni.1. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1.1. (KTI 1. Nota: Guru perlu memperkenalkan warna kepada murid dahulu.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA – KREATIVITI (KTI) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika.1) Menggunakan 1.0) pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni (Aplikasi seni).5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. Seni Visual (KTI (KTI 1. secara khasnya komponen Perkembangan Kreativiti.1. rujuk Tunjang Sains dan Teknologi Fizikal dan Estetika 110 .4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan. (KTI 1.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus. Aktiviti seni merangkumi seni visual.

2) Melukis rupa organik (rupa yang tidak mempunyai garisan yang tepat dan selari). (KTI 1. bujur.2. segiempat. (KTI 1.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.4) Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti.2.6) Melukis rupa geometrik iaitu segitiga. bujur. awan. bulat. (KTI 1. (KTI 1.2) Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya. Contoh: bunga.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik dalam membuat corak dan rekaan.5) Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti.2. (KTI 1. (KTI 1.2.13) Menghasilkan kraf traditional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai.2. (KTI 1.2.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.2.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.2.2. Nota: Guru perlu beri peluang kepada murid menzahirkan idea sendiri untuk berkarya Fizikal dan Estetika 111 .2.3) Menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti menggambar. bulat.2. (Ekspresi kreatif). segiempat. (KTI 1. (KTI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1.1) Menyurih(trace) rupa geometrik segitiga. (KTI 1.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. (KTI 1.2. (KTI 1.

0)Muzik (KTI 2.7) Menyanyikan melodi.1.. (KTI 1.1.3) Menyanyi lagu yang mudah mengikut tempo (iaitu: cepat dan lambat). (KTI 2. (KT 2.3. Hmm.1) Menyanyikan melodi mudah (Contoh.5) Menyanyi lagu yang mudah dengan perasaan dan ekspresi.3.2)Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan.3.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik. (KTI 2.3.3.1. (KTI 2. Fizikal dan Estetika 112 .1. (KTI 1. (KTI 2.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.9) Menyanyi lagu mengikut tempo. disentuh dan didengar.1)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.7)Menghayati benda yang dilihat. Nota: Lagu yang dipilih perlulah sesuai dengan umur dan kematangan murid.1. (KTI 1. (KTI 2.1. (KTI 1.10) Menyanyi dengan sebutan yang jelas.1.3)Menunjukkan apresiasi seni (KTI 2. (KTI 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1.1.2) Menyanyi lagu yang mudah dengan iringan muzik.1. (KTI 1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).4) Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi..La) (KTI 2. (KTI 2.3.1.5)Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan.1) Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi. (KTI 1.1. (KTI 2.3. (KTI 1.3)Menunjukkan penghargaan hasil kerja sendiri dan rakan seperti menyimpan hasil kerja sendiri .6)Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula jadi seperti tidak mengotorkan alam sekitar. (KTI 2.

3. (KTI 2. puisi) Nota: Bahan improvisasi bukan alat muzik tetapi menghasilan muzik.2.3) Memainkan perkusi dengan iringan muzik dengan bimbingan. (KTI 2. (KTI 2.5) Memainkan perkusi dengan beat yang konstan.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2. (KIT 2.2.1.4) Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat-lembut).4) Memainkan alat improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian. (KTI 2.1) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi dengan bimbingan (penerokaan melibatkan bunyi. marakas.2) Menghasilkan bunyi perkusi badan.7) Memainkan perkusi dengan iringan muzik.3. (Contoh: castenat. kesan bunyi dll) (KTI 2.5) Menghasilkan bunyi untuk memberi kesan kepada situasi (contoh: cerita.3.6) Memainkan perkusi mengikut tempo (laju-lambat) (KTI 2. petik jari) (KTI 2.8) Memainkan perkusi mengiringi muzik.2.2) Memainkan alat improvisasi bagi mengiringi nyanyian dengan bimbingan guru. (KTI 2. (KTI 2.2.13) Menyanyi dengan gerakan.6) Menyanyi lagu yang mudah dengan gerakan.3) Mengambil bahagian dalam aktiviti penerokaan bunyi. tepuk tangan.2) Mengambil bahagian dalam aktiviti memainkan perkusi. (KTI 2. drum) (KTI 2.1.2.2. (KTI 2. contohnya tempurung Fizikal dan Estetika 113 . (KTI 2. (KTI 2. kerincing.2. (KTI 2.1) Mengecam bunyi perkusi dan menamakan jenis alat yang dibunyikan.2.3. (hentak kaki. irama.

5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik.4.4.4. (KTI 2. (KTI 2. (KTI 2. (KTI 2. alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan.7) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik meggunakan alat seperti riben.10) Bercerita(talk about) tentang muzik yang diperdengarkan.bersemangat (KTI 2.2) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik dengan bimbingan guru.3) Mengenal elemen muzik dengan bimbingan:  kuat – lembut (dinamik)  cepat – lambat (tempo)  tinggi – rendah (pic)  panjang – pendek (irama)  sedih – gembira – bersemangat (mud) (KTI 2.4.1) Membuat gerakan anggota badan mengikut lirik lagu. (KTI 2.4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2.8) Mengenal elemen muzik:  kuat – lembut  cepat – lambat  tinggi – rendah  panjang – pendek  sedih – gembira .4.4) Menunjukkan apresiasi Muzik Fizikal dan Estetika 114 .4. (KTI 2. gelung rotan. (KTI 2.4.4) Menyatakan perasaan terhadap muzik yang didengar.9) Mengenal elemen dan alat muzik(had kepada gendang.6) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. tali.4.4. (KTI 2.

1.1. o Untuk murid 5+: lukisan. catan.8) Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan. (KTI 3.1) Main peranan mengikut imaginasi dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2. Fizikal dan Estetika 115 . (KT 3.4) Mengenal tarian daripada pelbagai budaya Malaysia. (KT 3. capan.0) Drama & Gerakan Kreatif (KTI 3. percikan. montaj.1.1.1. mozek.3) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. capan. Nota: 1.11)Mengenali lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia. cetakan. (KT 3.5) Main peranan mengikut imaginasi. puppet dengan bimbingan guru. cetakan. mozek.4. (KT 3. gurisan. resis.2) Berlakon dengan menggunakan props contoh scarf.1.1. Nota:Guru perlu memberi peluang kepada murid untuk menunjukkan ekspresi diri menerusi pergerakan kreatif dan drama. resis. stesilan.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. gurisan.6) Berlakon dengan menggunakan props. pakaian seragam. (KT 3. gosokan. masa dan tenaga dengan bimbingan. kolaj. (KT 3. Contoh aktiviti menggambar yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: lukisan.1)Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif. gosokan. (KT 3. catan.1. masa dan tenaga. kolaj. (KT 3. percikan.

capan. model. titisan. lukisan. boneka. topeng muka. capan. tiupan. stabail. kolaj 3. percikan. catan. Contoh aktiviti bentuk binaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: mobail. catan. topeng mata. resis. renjisan. cetakan. model. Contoh aktiviti membuat corak dan rekaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: ikatan dan celupan (tie and dye). resis. boneka. percikan. kolaj.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2. cetakan. tiupan. o Untuk murid 5+: mobail. titisan. lukisan. o Untuk murid 5+: pualaman. renjisan. origami Fizikal dan Estetika 116 . diorama. ikatan dan celupan. lipatan dan guntingan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK Sains dan Teknologi 117 .

(ST 2. mempraktiskan kemahiran proses sains asas.3) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz (besar dan kecil). tebal. (ST 2. bimbingan. rendah.0) Kemahiran Saintifik Sains dan Teknologi 118 .5) Memerhati perubahan warnawarna di persekitaran (Contoh: perubahan warna daun pada musim berlainan.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenal saiz (besar.2) Menunjukkan sikap sistematik. bertanggungjawab dengan bekerjasama. (ST 1. (ST 1.1.1. (ST 2.1) Mempamerkan sikap saintifik.1.1. bekerjasama. (ST 2.6) Memerhati dan mengenalpasti bentuk-bentuk di persekitaran.1) Memerhati and mengenal warna-warna di persekitaran. nipis).1) Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran. pendek. Fokus Standard Kandungan (ST 1. bertanggungjawab. kecil. (ST 2.8) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan.4) Memerhati dan bercerita secara verbal tentang pemerhatian yang telah dibuat. (ST 2.1. serta mempertingkatkan sikap ingin tahu. (ST 2. (ST 2. (ST 2.1.2) Memerhati dan mengenal bentuk-bentuk di persekitaran dengan bimbingan.Awal Sains dan Awal Matematik. (ST 2.1. mempraktiskan penaakulan dalam penerokaan yang mudah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KURIKULUM: SAINS DAN TEKNOLOGI (ST) – AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Sains dan Teknolog i.0) Sikap saintifik Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 1.1.1. murid boleh menjalankan penyiasatan mudah dengan bimbingan.1. tinggi.1) Menunjukkan sikap sistematik. panjang. perubahan warna awan pada cuaca berlainan).

3. straw.2.2) Membanding dan mengasingkan makanan mengikut rasa (manis. lebih pendek).1) Membandingkan panjang objek (lebih panjang.1.1. (ST 2. panjang dan pendek) b.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objekobjek yang diperhatikan (Contoh objekobjek: butang yang berlainan corak.2. buku). masin). Berat (berat dan ringan) Sains dan Teknologi 119 . (ST 2. Bentuk (ST 2. lebih ringan).2.2) Membandingkan berat objek (lebih berat. masam.2) Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai.1) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a. (ST 2. lebih nipis).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2.3) Membanding dan mengelaskan objek. (ST 2.3) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a. pasir dan lumpur. (ST 2.4) Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai (Contoh unit bukan piawai: jengkal. tapak kaki.3) Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal. Warna b. (ST 2. batu dan pasir). pasir basah dan pasir kering. Tekstur (licin dan kasar) c.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan. Saiz (besar dan kecil. (ST 2.3. (ST 2.3.2. (ST 2.

(ST 2. (ST 2. ikan kering. Warna dan bentuk b.6) Mengumpulkan objek-objek mengikut bau. (ST 2.3. masam.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan. pahit. pakaian tradisional mengikut kaum. masin. kenderaan mengikut bilangan roda).8) Membanding dan mengumpulkan objek mengikut ciri yang dikenalpasti (Contoh objek: pakaian seragam mengikut jenis pekerjaan.5) Mengasingkan makanan mengikut rasa (manis.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2. bulat kecil) (ST 2. daun pandan). Saiz dan bentuk (Contoh: segitiga hijau.3.3. sabun.4) Mengumpulkan objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama: a.3. Sains dan Teknologi 120 .3. tawar). (Contoh objek: belacan.

Sains dan Teknologi 121 .5. telinga.1. siku.1) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian yang mudah seperti:  Menyejukkan minuman yang panas (ST 2. (Contoh aktiviti:  Mengeringkan baju yang basah  Membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya  Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir). lepas (Contoh aktiviti: Objek mana yang akan tenggelam dan timbul.1) Membuat ramalan tentang (ST 2. (ST 3. tangan). rambut. betis.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 2.2) Membuat ramalan apa yang cuaca (Contoh: bila kelihatan awan akan berlaku berdasarkan pengalaman mendung. bibir. (ST 3. pusat. (ST 2. bahu. perut. lutut. Bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat). jari.4. kening. tumit.0) Menyiasat Alam Hidupan (ST 3.1. dada.1) Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan. gigi. dahi. kaki.5. mulut.4. dagu. kuku). paha.5) Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara handson.1) Mengenalpasti bahagian tubuh badan utama (kepala. Nota: Membuat ramalan adalah menggunakan bukti dan pengalaman yang lepas untuk menyatakan apa yang mungkin berlaku.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan (lidah. hidung.4) Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas. pipi.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian. hari akan hujan). Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2. (ST 2. mata. (ST 3.

saiz c. bentuk e.3.3) Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun. hidung. saiz c. pendengaran c. saiz c.6) Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut ciri berikut: a.2) Membandingkan bunga berdasarkan ciri berikut: a. warna b. bau (ST 3. warna.2) Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria.2) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a. warna b. (ST 3. bentuk b. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 3. pendengaran c. urat daun (ST 3.3.3.2.5) Memerhati dan mengumpulkan daun daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut ciri berikut: a. warna b. sentuhan d. penglihatan b. saiz Sains dan Teknologi 122 . telinga.2. sentuhan d. (ST 3. (ST 3.3) Mengenal pasti organ deria (mata.3) Memerhati dan bercerita tentang sayur-sayuran dan buah-buahan yang biasa dijumpai. (ST 3.3.3. lidah. penglihatan b. hidu (ST 3.1) Membandingkan daun berdasarkan ciri berikut: a. bunga.1) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbimbing: a. tekstur d. (ST 3. kulit) dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Nota: Murid tidak perlu mengeja nama bahagian badan yang disenaraikan. hidu (ST 3. buah serta pertumbuhan anak benih.

ikan-air.8) Memerhati dan mengumpulkan buah-buahan yang biasa dijumpai mengikut ciri warna dan berbiji (ST 3. cara pergerakan.3) Memerhati dan meniru pergerakan haiwan (Contoh pergerakan: (ST 3. dijumpa dalam buku. berbiji (ST 3. (ST 3.4. ayamreban.1) Menamakan haiwan yang biasa dijumpai (dalam kehidupan harian.3.3.3. (ST 3. habitat. kerbausawah. Sains dan Teknologi 123 .3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 3.2) Mengecam bunyi haiwan yang biasa dijumpai. (ST 3. katak-air dan darat. lembu-padang. burung-pokok).7) Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut: a. (ST 3.4) Menjalankan penerokaan ke atas ciri.4. warna daun b. ditayangkan melalui program television dll). kitaran hidup haiwan jinak yang biasa dijumpai. itik-kolam.4.4) Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan.4. jenis makanan. yang sebenar) (ST 3.4. (ST 3.5) Mengecam tempat tinggal haiwan (Contoh: kucing-rumah.9) Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan.4) Memerhati dan bercerita (Nota: Perekodan boleh dibuat melalui dengan bimbingan tentang percambahan lukisan dan bukan menggunakan bunga biji benih dan pertumbuhan anak benih.

2) Memerhati proses perubahan keadaan air daripada ais kepada air dan wap air.1. (ST 4. mengikut habitatnya. berjalan.4. kertas meyerap air.1) Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul. (ST 3. Sains dan Teknologi 124 . (ST 4. kepingan plastik tidak menyerap air). haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ terbang. (ST 3.7) Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya: haiwan yang makan daging. Nota: Perekodan boleh dilakukan dalam bentuk gambar atau lukisan.6) Mengumpulkan haiwan menyusur.5) Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek.4. (ST 4.3) Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air. (ST 4. pasir tidak larut dalam air) (ST 4.1) Meneroka sifat umum bahan. melompat.1.1.4) Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air (Contoh: kapas menyerap air. merangkak.0) Menyiasat Alam Bahan (ST 4.1.1.4. (ST 4. (ST 3.8) Memerhati dan menceritakan kitaran hidup haiwan yang biasa dijumpai. berenang).

1.7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh: pasir kering dengan pasir basah. (ST 5. Sains dan Teknologi 125 .3) Membandingkan aktiviti yang biasa dijalankan dalam cuaca yang berbeza. (ST 5.1.1. cuaca mendung.1.1) Menghasilkan bayang-bayang menggunakan pelbagai objek. (ST 5. permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar). (ST 5.1) Meneroka fenomena alam yang biasa dijumpai seperti cuaca.1.4) Menjalankan aktivtiti membentuk pelangi. (ST 4.0) Menyiasat Alam Fizikal (ST 5.6) Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain.1.1.1. cuaca berangin dan hari hendak hujan). (ST 5.6) Membandingkan panjang bayang-bayang setiap murid pada masa yang sama.5) Memerhati dan merekod bayang-bayang objek pada waktu berbeza dalam sehari.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 4. pelangi dan bayangbayang.2) Memerhati dan menceritakan bentuk dan warna awan pada cuaca yang berbeza (Contoh: awan pada hari panas. (ST 5. (ST 5.

sama b.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak. tidak sama.2) Membandingkan kuantiti objek. (ST 6. sarung tangan.1) Menyusun objek mengikut kriteria berikut: a.0) Pengalaman Pranombor Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 6.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 6. Kecil ke besar b. (ST 6. Nipis ke tebal dan sebaliknya Sains dan Teknologi 126 .3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. (ST 6.2.1) Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut.1.3) Membuat seriasi mengikut satu ciri. lebih atau kurang.3. (ST 6. (ST 6.1.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring. (matching equal and unequal groups) .1. Pendek ke panjang c. (ST 6. kasut dengan sarung kaki.1) Memadankan objek 1:1. Rendah ke tinggi d. (ST 6.

1) Memahami nombor 1-10 (ST 7.4.1. (ST 7. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 6.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya. (ST 6.1) Menyebut nama nombor 1 hingga10 (rote counting).6) Menyurih angka 1-10.8) Menulis nombor 1-10 mengikut cara yang betul.4) Menggunakan bentuk seperti titik untuk mewakili bilangan objek. (ST 6.1.0) Konsep Nombor (ST 7. (ST 6.3) Mengecam corak berulang di persekitaran dengan bimbingan.2) Memadankan angka 1 hingga 10 dengan nama nombor secara lisan.1.4) Melengkapkan corak berulang yang diberi.5) Memadankan angka 1 -10 dengan bilangan objek yang betul. (Contoh: 2 – dua) (ST 7. (ST 7. (ST 7.7) Membilang secara menaik 110 dan menurun 10 -1.1. manik.4.2) Meniru corak berulang menggunakan objek seperti blok.4.1. (ST 7.4.1) Mengecam corak berulang di (ST 6. (ST 7.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 6.1. (ST 7.3) Membilang objek 1 . persekitaran.4.4) Mengecam corak berulang dan membina pola.10. (ST 7. Sains dan Teknologi 127 .1.

1. (ST 7.2) Menyebut sifar.3.3) Mengetahui maksud sifar (Sifar adalah kosong/tiada nilai). (ST 7.2.3) Memahami nombor 10-20. (ST 7. (ST 7.2) Membandingkan: .3. (Nota: Operasi tambah adalah gabungan dua set objek) (ST 7. 30.2. (ST 8. (ST 8.10 dengan 11 (11 adalah 1 lebih daripada 10) .2.4.2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga nilai 10 (Counting all and Counting on) Sains dan Teknologi 128 .4) Memahami siri 20.1) Menulis angka sifar.1. (ST 7.3.1) Membilang terus dari 10 hingga ke 20 (counting on) (ST 7.2) Mengetahui sifar Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 7.0) Operasi Nombor (ST 8.12 dengan 13 (13 adalah 1 lebih daripada 12) dan seterusnya (ST 7. (ST 8.1) Membilang sepuluh sepuluh.1) Menyatakan hasil tambah dua himpunan objek. 40 dan 50.1) Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10.3) Menulis 10-20.

(ST 8.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 8.2. (ST 8.7) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tambah dalam bahasa harian dengan bimbingan guru.1)Mengeluarkan objek dari himpunan dan membilang baki.2) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tolak.2) Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10. (Contoh ayat matematik: (2+2=4) dibaca sebagai dua tambah dua sama dengan empat) (ST 8.3) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tambah.1.6) Menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit (solve number stories).1. (Contoh: Dua ekor ikan ditambah dengan dua ekor ikan lagi menjadi empat ekor ikan).1.2.4) Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tambah (+) dan sama dengan (=). (ST 8. Contoh: Ambil dua gula-gula daripada Sains dan Teknologi 129 . (ST 8. (ST 8.1.5) Menyatakan ayat matematik operasi tambah secara lisan. (ST 8.

0) Nilai wang (ST 9. (ST 9.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib/urutan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ empat gula-gula tinggal dua gula-gula.3)Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tolak (-) dan sama dengan (=).2.6) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tolak dalam bahasa harian.1) Mengecam duit yang berlainan nilai.1) Mengecam duit yang berlainan nilai.5) Menyelesaikan masalah operasi tolak menggunakan objek konkrit.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli.2. (ST 8. (ST 9. (ST 8.1.2. (ST 9. Sains dan Teknologi 130 .4) Menyatakan ayat matematik operasi tolak secara lisan. Contoh: Ayat Matematik (4-2=2) dibaca sebagai empat tolak dua sama dengan dua.1. (ST 8.1. (ST 9. (solve number stories) (ST 8.2.

0) Konsep Waktu (ST 10. Selasa). (ST 11. (ST 10.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan (Contoh: Isnin. segi empat yang terdapat di persekitaran.1) Mengecam bentuk segitiga. jam 12 tengah hari).1.1) Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian.1) Mengetahui kedudukan objek dalam ruang.1.2) Mengecam bentuk segitiga. dalam).2.0) Bentuk dan Ruang (ST 11.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 10.1. (ST 10.1.2) Mengenalpasti anggota badan kiri dan kanan. bulat. (ST 11.1. (ST 11. (ST 10.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (Contoh: jam 7 pagi. malam).1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang (depan.2. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok.2) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (pagi. segi empat tepat dan segi empat sama.2) Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran.1. (ST 10. (ST 11. Sains dan Teknologi 131 . (ST 11. (ST 11.1. atas. bawah. (ST 10. petang.3 )Meletakkan objek pada kedudukan yang diarahkan.1) Menyusun peristiwa mengikut urutan masa. luar.1. bulat. (ST 11.2. (ST 11. (ST 10. belakang.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun.3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah.

(ST 13.1) Membina satu lingkungan yang lengkap. unit sistem). (ST 12. (ST 12.1) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan binaannya dengan bimbingan.2.1. (ST 12.3) Menggunakan tetikus untuk klik dan dwi klik (double click).3. pasir).1) Mengenalpasti bahagianbahagian komputer (monitor.2) Membuat pelbagai binaan menggunakan pelbagai bahan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaanya (Contoh bahan: blok. (ST 12.1) Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika. (ST 12. (ST 13.1) Membina penghubung antara dua objek/binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih (ST 12.3.3. tetikus.1. shut down) menggunakan urutan yang betul dengan bimbingan guru.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh.2) Membina lingkungan. (ST 12.0) Penggunaan ICT (ST 13.1. (ST 13.1) Membina penghubung antara dua objek.3) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri. (ST 13.0) Pembinaan(const ruction) (ST 12.2) Menghidupkan komputer (switch ON) dan menutup komputer (switch OFF.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 12. (ST 13.4) Bersikap positif dalam Sains dan Teknologi 132 .1.1. papan kekunci.

(ST 13. tertib o Contoh: Nombor 1 adalah tempat pertama. iaitu kedudukan. (ST 13. 2 dibaca sebagai dua d) Nombor: berapa banyak Sains dan Teknologi 133 .1) Menggunakan perisian melukis dan mewarna untuk membuat gambar menggunakan bentuk asas dan warna. iaitu nama o Contoh: 1 dibaca sebagai satu.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ menggunakan ICT. (ST 13.5) Bekerjasama dengan kawan dalam bilik darjah semasa menggunakan komputer. iaitu nilai o Contoh: 2 adalah lebih besar daripada 1 c) Nominal.1. (ST 13.3) Menggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran.2.) Menggunakan CD dan VCD untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran.2)Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai. (ST 13. nombor 2 adalah tempat kedua b) Kardinal. Nota: 1) Konsep nombor mempunyai tiga aspek: a) Ordinal.3.

a. tiga Sains dan Teknologi 134 . dua.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2) Perbezaaan antara angka dan nombor. 1. Nama nombor: satu.2. Angka adalah simbol.3 b.

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEMANUSIAAN Kemanusiaan 135 .

umur.1. Murid juga akan menyedari tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini dan seterusnya melaksanakan tanggungjawab ini. Nota: Guru perlu memberi sokongan moral kepada murid untuk mengurangkan kesan negatif yang mungkin timbul hasil perbincangan kekurangan diri sendiri.2) Menyatakan kebolehan diri sendiri. jantina). hobi).3) Menceritakan pertumbuhan dan keperluan diri sejak lahir.1) Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEMANUSIAAN (KM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Kemanusian.0) Saya (KM 1. jantina.2. umur. (KM 1. hubungan antara diri dengan keluarga.2) Menceritakan tentang diri sendiri (contoh: nama. (KM 1. (KM 1. Pada masa yang sama murid akan lebih memahami budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia dan seterusnya melibatkan diri dalam aktiviti dan perayaan komuniti pelbagai kaum.3) Mengenal kekurangan diri sendiri.2.1) Menceritakan tentang diri sendiri dengan bimbingan (contoh: nama.1. komuniti dan alam semula jadi.1. (KM 1.2) Mengetahui kebolehan diri (KM 1. Fokus Standard Kandungan Diri (KM 1. (KM 1.2. murid akan lebih memahami diri sendiri.1) Mengetahui tentang latar belakang/ sejarah diri sendiri Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 1. Kemanusiaan 136 . bangsa. rakan.

(KM 2. (KM 3. bapa.4) Menyebut nama sekolah.3) Menyatakan tanggungjawab diri sebagai seorang murid.1) Menyebut nama sekolah dengan bimbingan. abang.1. (KM 2.2) Mengetahui rumah kediaman diri. (KM 2.1) Bercerita dengan bimbingan tentang rumah kediaman sendiri.3) Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga (ikut situasi keluarga).3) Mengetahui hak diri sendiri Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 1. (KM 4. Kemanusiaan 137 .1) Mengetahui tentang rakan.1.1. (KM 4.1) Menyebut gelaran ahli keluarga terdekat iaitu: datuk.2) Bercerita tentang rumah kediaman sendiri.2) Menyatakan hak kanakkanak.5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas. ibu.2) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas dengan bimbingan. (KM 4. ibu. adik. (KM 3.3.1) Mengetahui sekolah saya dan Sekolah (KM 4.0) Saya dan Rakan (KM 3. (KM 2. (KM 3.1.1. (KM 2. kakak.2.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (KM 1. (KM 4.1. (KM 1.2.1) Menyatakan hak kanak-kanak dengan bimbingan. nenek. nenek. (KM 1.2) Menceritakan salasilah keluarga terdekat. (KM 2.1) Bercerita dengan bimbingan tentang rakan.3. (KM 2.1. bapa.3.0) Saya (KM 2.1.1.2) Bercerita tentang rakan.1) Mengetahui keluarga terdekat dan Keluarga (datuk. adik beradik).0) Saya (KM 4. anak dan rakan.

(KM 5.1. (KM 5.1) Menyatakan perayaan yang terdapat di Malaysia (Contoh: Hari Raya. Krismas) (KM 5. (KM 5.2) Mengenali ahli komuniti.0) Saya (KM 5.1. (KM 5. (KM 5.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.  Menjaga kebersihan sekolah. (KM 5. Hari Keamatan. (KM 5.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya.3.1.1) Bergaul mesra dan tolong menolong dengan bimbingan.1. Hari Gawai.1) Mengamalkan dan Komuniti semangat bermasyarakat (KM 5.  Menjaga kebersihan sekolah. (KM 4. (KM 5. Deepavali.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 4.1.3) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas. (KM 5.2) Menyatakan kaum di Malaysia.2.3) Menyatakan faedah berkawan.1.4) Bergaul mesra dan tolong menolong. (KM 5.1.3) Menyambut perayaan mengikut kaum di masyarakat Malaysia. (KM 5.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat.2) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat dengan bimbingan. Kemanusiaan 138 .2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.3.1) Menyatakan kaum dalam masyarakat setempat.3. Tahun Baru Cina.2.

1) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air dan matahari kepada kehidupan manusia.1.3) Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai. hutan.1) Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan. (KM 6. kelapa). (KM 6.0) Saya (KM 6. taman. ladang.3) Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai vahan kegunaan manusia (Contoh: daun mengkuang.4) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti:  Pertumbuhan dan pereputan pokok.4) Menjauhi diri daripada tempat-tempat yang telah tercemar.1.3.2) Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air. (KM 6.1. (KM 6.  Perubahan cuaca (KM 6.2) Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar. (KM 6. udara dan matahari kepada hidupan di dunia. (KM 6. haiwan. Kemanusiaan 139 .2.1) Menghayati dan Alam Sekitar keindahan alam sekitar. (KM 6.2) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air.2. (KM 6.3.3) Bercerita tentang kepentingan menjaga alam sekitar.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 6. (KM 6. daun pisang. air terjun. sungai.3) Menjaga alam sekitar. (KM 6.1.2.1) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam dengan bimbingan (Contoh: menanam bunga). angin. (KM 6.3.

(KM 7.2. (KM 6. (KM 6.2.0) Saya (KM 7.1) Mengenal dan Warisan pakaian tradisional masyarakat Budaya Malaysia.2) Bercerita tentang pakaian pelbagai kaum dalam masyarakat Malaysia. (KM 7.2) Melibatkan diri dalam tarian tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7. (KM 6.8) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam (Contoh: bina taman).3. (KM 7.4) Mengenal alat muzik tradisional pelbagai kaum.1. (KM 7.3.2. (KM 6.6) Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar.1) Menyanyikan lagu kanakkanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia (lagu dengan lirik yang mudah) (KM 7. (KM 7.2) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi dengan bimbingan guru.1.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 6.1) Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia di persekitaran. (KM 7.3.2.2) Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum Malaysia.5)Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia. (KM 6.3 )Menyanyikan lagu kanakkanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia.3.9) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi.3. Kemanusiaan 140 .7) Menjalankan aktiviti kitar semula.3.

6.2. (KM 7.6. (yang mudah) (KM 7.7) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum Malaysia.2) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraftangan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7. Kemanusiaan 141 . lempeng pisang. (KM 7. (KM 7. (KM 7.1) Mengecam makanan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.3. (KM 7. (KM 7.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7.4.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. jemput-jemput pisang. (yang mudah) (KM 7.3) Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum Malaysia.3) Mencuba cara makan pelbagai kaum.4. (KM 7.1) Bermain permainan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7.2) Bermain permainan tradisional masyarakat pelbagai kaum masyarakat Malaysia.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 7.5.6) Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum Malaysia.7.5) Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum Malaysia. dumpling).5.3. (KM 7.4) Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum Malaysia.7. (KM 7.2) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di masyarakat Malaysia. cucur udang. (KM 7. popiah. (KM 7.1) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraftangan dan peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.1) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di komuniti setempat.1) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya masyarakat Malaysia di persekitaran.6.2) Menyediakan makanan tradisional (Contoh: onde-onde.

1. Kemanusiaan 142 . (KM 8.6) Menamakan lagu kebangsaan Malaysia dengan bimbingan.1. (KM 8. (KM 8.1. (KM 8.1.7) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dunia.1. (KM 8.1. (KM 8.1.5) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri dengan bimbingan.4) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri dengan bimbingan.13) Menyanyikan lagu negeri.9) Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri.10) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri.1. (KM 8.3) Menamakan bendera Malaysia.8) Menyatakan nama negeri sendiri.2) Mengecam bendera Malaysia.12) Menyanyikan lagu kebangsaan.14) Menamakan bunga kebangsaan Malaysia.1. (KM 8. (KM 8.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 8.1) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dengan bimbingan. (KM 8.1.11) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri. (KM 8. (KM 8.0) Saya (KM 8. (KM 8.1) dan Negara Menghormati lambang kebangsaan Malaysia dan negeri.1. (KM 8.1.1.1.

(KM 8.1) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan. (KM 8.4.2) Bercerita tentang kebanggaan negara.2. (KM 8.2) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti:  Tempat pembuangan sampah  Tanda lalulintas  Tempat untuk orang cacat (KM 8. (KM 8.1) Mengenal pemimpin negara (DYMM Yang DiPertuan Agung. (KM 8.2) Menghormati pemimpin.5.4) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia.4.5. (KM 8.4. (KM 8.1) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti:  Tandas lelaki dan perempuan (KM 8.3) Bercerita tentang mercu tanda negara.4) Menyambut Hari Kemerdekaan. Kemanusiaan 143 .Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (KM 8. (KM 8.4) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.5.2) Menamakan Bapa Kemerdekaan. (KM 8. (KM 8. (KM 8. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 8.2) Mengenal pemimpin negara dan negeri.1) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia dengan bimbingan.5. (KM 8. Perdana Menteri) dengan bimbingan.3) Mengetahui simbol awam.3.3.4.5) Mengetahui keistimewaan negara.2.3) Menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan.

nyiru. Muzium. 7. Contoh tindakan menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri: berdiri tegak semasa lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan. Perdana Menteri. simpan bendera dengan cara yang betul. Contoh peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia: lesung. dan juga lagu kaum lain di Malaysia. Contoh cerita rakyat pelbagai kaum: Sang kancil. kukur kelapa. Contoh lagu kanak-kanak pelbagai kaum masyarakat Malaysia: jong-jong inai. 10. Bawang Putih Bawang Merah. Sabah. Menara Berkembar. Sultan/Raja/Tuan Yg Terutama Negeri. Contoh tindakan menghormati bendera kebangsaan: jangan memijak bendera. gong. kisar. table dan simbal. Contoh mercu tanda negara: Menara Kuala Lumpur.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Nota: 1. memandang ke arah bendera bila lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan. 3. Pak Pandir. serunai. gendang. 9. kipas padi. Pemimpin negara dan negeri merujuk kepada: Yang Di Pertuan Agung. Si Tanggang. belanga tanah. 4. periuk tanah. suranggani. angklung. batu giling. Kemanusiaan 144 . 6. Sarawak dan Labuan. 8. pok amai amai. Contoh alat muzik tradisional pelbagai kaum Malaysia: kompang. 5. Menteri Besar/Ketua Menteri di negeri sendiri. Contoh tempat bersejarah Malaysia: Tugu Negara. Parlimen. 2. Pelbagai kaum di Malaysia merujuk kepada semua kaum di Semenanjung Malaysia.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BAHAGIAN B MODUL BERTEMA Modul Bertema 145 .

Guru boleh menggubal kurikulum tema dan subtema lain yang sesuai untuk murid.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Modul Bertema Bahagian B dokumen Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KSPK) memaparkan cadangan tema dan subtema serta cadangan aktiviti yang sesuai untuk setiap subtema. drama. Jadual 1: Cadangan Tema dan Subtema Bil. seni. Standard Pembelajaran yang berkenaan dengan subtema ini juga disenaraikan. Tema dan subtema yang disenaraikan dalam bahagian ini merupakan cadangan yang boleh diubahsuai oleh guru. Setiap modul subtema sebaik-baiknya merangkumi standard pembelajaran daripada pelbagai tunjang. gerakan dan nilai murni sebaik-baiknya diserapkan ke dalam setiap modul bertema. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tema Minggu Orientasi Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Hidupan Alam Hidupan Subtema Miggu Orientasi Perihal Diri Saya Anggota Badan Saya Keluarga Saya Sekolah Saya Kawan Saya Jiran Saya Kebersihan Keselamatan Diri Rumah Saya Emosi Diri Makanan Air Pasir Pakaian dan Aksesori Peralatan Haiwan Tumbuh-tumbuhan Modul Bertema 146 . Standard Pembelajaran ini dipetik daripada Bahagian A dokumen kurikulum ini. Unsur bahasa. matematik. muzik.

19 20 21 22 23 24 25 26 27 Tema Alam Sekitar Alam Fizikal Dunia Teknologi Dunia Teknologi Dunia Teknologi Negara saya Negara Saya Negara Saya Negara Saya Subtema Sayangi Alam Sekitar Cuaca Kenderaan Kemudahan Awam Pembinaan(construction) Perayaan di Malaysia Kemerdekaan Negara Lagu dan Muzik Tradisional Seni.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bil. Kraf dan Peralatan Tradisional Modul Bertema 147 .

bekerjasama dan bertanggungjawab. umur.2) Menunjukkan sikap sistematik. hobi). Bersoaljawab dengan murid berdasarkan gambar.butang cangkuk). Selamat pagi cikgu.takut dan marah Permainan mimik muka Penerokaan  Membawa pelajar melawat ke persekitaran sekolah. BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI 1 Minggu Orientasi Minggu Orientasi Bahasa dan Komunikasi  Menyanyikan lagu ucapan selamat Cth: Selamat pagi cikgu.2 8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz.1.1.1. Keterampilan Diri (PSE 1.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira. Perkembangan Fizikal  Pertandingan membutang pakaian Modul Bertema 148 . Kemanusiaan (KM 1. Berlakon mengikut emosi -gembira .takut dan marah.1. Sains dan Teknologi (ST 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 2: Cadangan Aktiviti dan Standard Pembelajaran yang berkaitan dengan setiap Tema dan Subtema CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 1. bangsa.6) Mendengar ucap selamat dan memberi respons secara bertatasusila. Selamat pagi . penghargaan dan sumbangan yang diterima. (Melodi : Happy Birthday)      Bercerita tentang diri sendiri. Perkembangan Fizikal dan Estetika (PFK 1.2) Menceritakan tentang diri sendiri (contoh: nama.1. Pendidikan Moral (PM 4. jantina.2) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan. Main peranan memberi ucapan terima kasih kepada guru dan rakan-rakan.sedih. Selamat pagi . (termasuk butang katup. Selamat pagi cikgu.sedih.

jantina.2) Menyatakan kebolehan diri sendiri. Main peranan sebagai ibu dan anak. teacher‟ 2 Diri Saya Perihal Diri Saya Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang perihal diri (keluarga.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.      Modul Bertema 149 . (KM 1. bangsa. Keterampilan Diri (PSE 1.2. Main peranan memberi bantuan kepada ahli keluarga. Meneka perasaan berdasarkan gambar mimik muka Main peranan dalam pelbagai situasi yang menunjukkan sikap jujur. hobi).3. kekurangan diri sendiri dan mencadangkan cara mengatasi kelemahan kendiri.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Muzik dan Pergerakan  Sing a simple song – „Good morning. (KM 1.3) Menyatakan tanggungjawab diri sebagai seorang murid.3. (KM 1. takut dan marah.1) Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan.3) Mengenal kekurangan diri sendiri.3) Menceritakan pertumbuhan dan keperluan diri sejak lahir.1. sedih.2. (KM 1. (KM 1.hobi. keistimewaan.2) Menyatakan hak kanak-kanak.makanan kegemaran)  Bersoaljawab tentang kebolehan. (KM 1.umur. rakan-rakan dan orang lain Kemanusiaan (KM 1.1.2) Menceritakan tentang diri sendiri(contoh : nama.1.2. Contoh: memulangkan barang yang dijumpai Membaca buku cerita tentang pemupukan nilai murni dalam diri kanak-kanak. anak dan rakan.

Kemas sekali.kanakkanak dan dewasa) Menunjukkan bakat sendiri melalui pelbagai aktiviti seperti nyanyian. Bercerita tentang hobi masa lapang  Seni Visual dan Kraf  Mencari dan menampal gambar berkaitan dengan aktiviti kegemaran sendiri. (PSE 1.takut dan marah. (PSE 2..1.1.4) Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan.4) Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi.2.3) Menunjukkan cara menghormati orang dewasa.    Melengkapkan puzzle gambar-gambar emosi. Begini caranya memakai baju. Bersoaljawab tentang aktiviti yang dilakukan pada hari semalam.hari ini dan esok. warga sekolah dan orang lain.2.sedih.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri.1. (PSE 1. lukisan. (Melodi: This is the way)  Permainan `Pukul Berapa Datuk Harimau‟ Modul Bertema 150 . sukan. Pergerakan dan Permainan  Menyanyi lagu ”Begini caranya memakai baju” Memakai baju.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira.2. (PSE 1. tingkahlaku.memakai baju. rakan dan masyarakat setempat. Menyusun kad pertumbuhan (bayi. membaca dan lain-lain.2) Memberi bantuan kepada ahli keluarga. lukisan. (PM 6. (PSE 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PSE 1.1. Muzik..6) Menyatakan emosi mengikut situasi. Pendidikan Moral (PM 2.1.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan.

Nyanyian lagu `Tujuh Hari Dalam Seminggu‟ Contoh: Rajin Adik Rajin Nyanyian lagu tentang makanan kegemaran Contoh : Hey Nasi Goreng Nyanyian lagu menjaga kebersihan diri Contoh: Beginilah cara membasuh muka.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun. Membasuh muka.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam.1. m j12 tengah hari).1.1. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok.1. Sains dan Teknologi (ST 10.4) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa. (PM 10.3) Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang didengar (PM 10. Menyanyikan lagu bertemakan nilai-nilai murni.1.1. (Contoh: Isnin.2) Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan. Kreativiti (KT 2.2. membasuh muka. Selasa) (ST 10.4) Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan-rakan (PM 15.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti(Contoh: jam 7 pagi.1. Beginilah cara membasuh muka.1. (ST 10.7) Menyanyikan melodi. (ST 10.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PM 6. Jaga kebersihan (Modul: This is the way)   Modul Bertema 151 .

(BM 3.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.1.5) Main peranan mengikut imaginasi.6) Berlakon dengan menggunakan props.1.11. (BM 2.4.5. (BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Modul Bertema 152 . (BM 3. (KT 3. (KTI 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.9) Menyanyi lagu mengikut tempo.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik. (KT 3.7.1. (BM 2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1.

1. kening. bahu. Menggentel kertas tisu untuk menghasilkan gambar wajah dengan teknik kolaj. (ST 11.1. mata. dada. (ST 3. kuku.3) Mengenal pasti organ deria.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3. (PFK 1. pusat.mata bulatan besar – kepala    Modul Bertema 153 .1. penglihatan b. bibir.5) Menggunakan jari untuk mencubit.1. (PFK 1. Menggunting kertas warna yang telah dilakarkan dengan bentuk berikut untuk membentuk muka. lutut. telinga.1.1. lidah.2. segitiga . dagu.2) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a. dahi. peha.6) Menggunakan jari untuk menggentel. siku.hidung bujur . tumit.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan iaitu: lidah. hidung. (ST 3. pendengaran c. sentuhan d. hidu Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 1.  Membentuk tubuh badan manusia menggunakan doh yang berbeza warna untuk anggota bahagian kiri dan kanan. kulit dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini. betis.   Menguli doh untuk membentuk model muka yang lengkap Mencubit kertas yang telah direndam di dalam air dan menampal kertas tersebut pada belon yang telah ditiup untuk menghasilkan topeng muka. 3 Diri Saya Badan Saya Seni Visual dan Kraf  Melengkapkan gambar suai pasang bahagian tubuh badan manusia.4) Menggunakan tangan untuk menguli. Melakar bentuk tubuh badan rakan yang berbaring di atas kertas mahjung.mulut bulatan kecil . perut.2) Mengenalpasti anggota badan kiri dan kanan. pipi.

12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.5) Menggunakan jari untuk mencubit. (PFK 1.1.melompat setempat . (KTI 2. (KTI 2.1. Kalau anda gembira genggam jari.1. Menggunting gambar manusia beranggota lengkap daripada kertas majalah dan menampalnya secara bertindih-tindih di atas kertas lukisan untuk menghasilkan montaj.6) Menggunakan jari untuk menggentel. (KTI 2.1. (PFK 1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).  Mengikut arahan guru untuk membuat pergerakan berikut: .15) Menggunting menghasilkan satu bentuk. (PFK1.4) Menggunakan tangan untuk menguli.5) Menggosok gigi dengan cara yang betul. (PFK 1. (KTI 2. Kreativiti (KTI 2.7) Menggunakan jari untuk memicit.melompat sambil menepuk tangan Kesihatan  Menggosok gigi dengan cara yang betul. (genggam jari 2 kali) Kalau anda gembira katakan pada saya.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 3. Modul Bertema 154 .melompat 3 kali . Muzik dan Pergerakan  Nyanyi lagu ‟Kalau Anda Gembira‟ Kalau anda gembira genggam jari. Perkembangan Fizikal  Menggerakkan anggota badan dalam aktiviti senamrobik.4) Menyatakan perasaan terhadap muzik yang didengar.1.4.6) Menggerakkan anggota badan Melakar bentuk tapak tangan dan mewarnakannya.1.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik.4.4. (genggam jari 2 kali) Kalau anda gembira genggam jari. (PFK1.1.

tali. (BM 2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. masa dan tenaga. (KTI 2. ( jari kanan ) Sini saya.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. gelung rotan.  Modul Bertema 155 .7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang.4.7. kelingking ) Menyanyi lagu. Tap. Apa khabar hari ini. Satu jari tap. satu jari. mana ibu.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. tap. Ku letakkan di pinggang. ‘Anggota Badan’ Tangan ku di kepala. ‘Mana Ibu’ Mana ibu.4.11.5. Lagu: Jari Tap.Tap sambil membilang jari tangan dengan kiraan 1-5 secara menaik dan menurun.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Ku rapatkan di sisi.1. Tap. (BM 3. Tap Satu jari. (BM 2. ( Ulang lagi lagu ini dengan menggantikan nombor hingga 5 )  Menyanyi lagu. Dan juga di bahu. (BM 3. Satu jari tap.tap. Tunjuk atas. Sembunyi.7) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik meggunakan alat seperti riben. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. sini saya.tap. sembunyi.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2. tengah. manis. (genggam jari 2 kali) (Ulang dengan lain-lain perkataan)  Menyanyi lagu Jari. tunjuk bawah. Apa khabar hari ini.1. tap. (Tukar lirik dengan nama-nama jari yang lain: telunjuk.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (KT 3.

Membaca buku tentang bahagian badan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Modul Bertema 156 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.2. hidung. jemari ku menari. Tepuk tangan gembira.la. (BM 4.2. Bersoaljawab tentang alatan menggosok gigi.  Menyanyi sambil membuat gerakan Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang fungsi organ deria dan menampal gambar organ deria seperti mata. Menulis angka 1-5 satu persatu dengan betul di belakang kawan. La.     Menyalin perkataan nama-nama bahagian badan di dalam lembaran kerja.la.la. telinga dan lidah pada carta gambar wajah yang kosong.la.la. Penerokaan  Melawat dan meneroka persekitaran sekolah menggunakan organ deria dan merekod hasil lawatan dalam borang merekod yang disediakan. Ku angkat tanganku.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.la.

Sentuh telinga kiri Modul Bertema 157 . Permainan  Pertandingan siapa cepat dalam mengikut arahan guru untuk melakukan gerakan seperti berikut : Contoh: .    Menyentuh dan menyebut anggota wuduk masing-masing.Angkat tangan kanan . Pendidikan Islam  Melihat dan mengenal anggota wuduk dengan menggunakan kad gambar. kuku. hentak kaki dan ketuk meja.telinga dan muka. gigi. petik jari. Melihat carta 7 langkah mencuci tangan yang betul Bersoaljawab tentang cara menjaga kebersihan tubuh badan yang lain seperti rambut.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Murid meneka bunyi yang dibuat oleh guru seperti bunyi tepuk tangan.

2) Bercerita tentang rumah kediaman sendiri.2) Menyatakan dan menunjukkan taat 4 Diri Saya Keluarga Saya Seni Visual dan Kraf  Melengkapkan rajah salasilah keluarga terdekat dengan gambar sebenar.5) Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga.1. Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang peranan dan tanggungjawab ahli keluarga. berbincang tentang sebabnya perlu menyayangi keluarga dan bagaimana menunjukkan sifat kasih sayang kepada ahli keluarga Membina buku skrap yang menunjukkan suasana atau situasi berkasih sayang di dalam ahli keluarga. Membaca buku atau menonton video yang bertemakan keluarga. „Sayang Keluarga‟.1.2) Menceritakan salasilah keluarga terdekat.   Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga. (PM 7.6) Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri. Pendidikan Moral (PM 7.2.2) Bercerita tentang kebaikan ahli keluarga (PM 6.1. rakan dan guru. (PM 7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 2.4) Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga. keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan.5) Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga.1. (KM 2.1.3) Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga(ikut situasi keluarga). Mewarnakan gambar yang menunjukkan sikap hormatkan ahli keluarga Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu.1.  Modul Bertema 158 .1.1.   Melukis gambar rumah dan menceritakan tentang rumah tersebut. (PM 7. (PM 10. (KM 2.

    Modul Bertema 159 .1. Mendengar cerita tentang akibat daripada bercakap bohong. (BM 2.7. Bersoaljawab tentang mengapa perlu sayang dan hormat kepada ahli keluarga. (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN dan hormat kepada ahli keluarga. (KTI 1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 3. Kreativiti (KTI 1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.4.1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. Main peranan tentang sesuatu situasi yang melibatkan ahli keluarga dan memerlukan watak yang bercakap benar. makan bersama-sama ahli keluarga dan lain-lain lagi.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Bercerita tentang kebaikan setiap ahli keluarga terutamanya ibu dan bapa.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus. Bercerita menggunakan kad situasi yang melibatkan ahli keluarga seperti bersalam dengan ibu bapa ketika hendak ke sekolah.1. (BM 2.5.

1.1. bawah. tengahari . (ST 10. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok. (ST 2.6) Memerhati dan mengenal bentukbentuk di persekitaran (ST 11.(Contoh: jam 7 pagi. Selasa) (ST 10.  Main peranan (cikgu-murid) secara berkumpulan.1.petang dan malam. 5 Diri Saya Sekolah Saya Permainan  Permainan menggunakan waktu.1. Sains dan Teknologi (ST 10.   Permainan mencari benda tersembunyi.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang: depan. Modul Bertema 160 .1.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam. (BM 4.1.2. belakang.2) Mengecam bentuk segitiga.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti. Bermain di taman permainan prasekolah Pertandingan mencuci pinggan dan cawan selepas makan. (Isnin. jam 12 tengah hari) (ST 10.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun (ST 11. luar. apa yang dilakukan waktu pagi. segiempat tepat dan segiempat sama.2.2.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. bulat. Bermain blok secara berkumpulan dan bekerjasama menghasilkan binaan bangunan. dalam.   Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang aktiviti rutin yang dilakukan di sekolah seharian.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4. atas.

Berbual tentang gambar mengenai        Modul Bertema 161 .5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.2. lebih nipis).2.6) Melukis rupa geometri iaitu segitiga.1. Menyusun buku dan mengemas pusat pembelajaran. Bersoaljawab tentang peraturan di dalam kelas dan mengetahui peranan setiap murid. kuning. (KTI 1. segiempat. lebih ringan). (ST 2. (ST 12.5) Memerhati warna-warna di persekitaran dan mengenalpasti warna merah. (ST 12.1.2.3) Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal. bujur. Menyebut nama guru.2) Membandingkan berat objek (lebih berat.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh (ST 2. Kreativiti (KTI 1.2) Membuat pelbagai binaan ( menggunakan bahan seperti blok. Bermain teka nama alatan yang terdapat di dalam kelas. ungu.3. bulat.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.3.2. Mengenalpasti huruf vokal yang terdapat pada nama rakan. Melakonkan situasi datang dan pulang dari sekolah. (KTI 1. merah jambu. jingga. putih. Membaca buku cerita kisah teladan berkaitan dengan menepati masa ke sekolah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA    CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2. biru. Membuat giliran murid yang bertugas membantu menyediakan peralatan di meja makan. hitam. hijau. Main peranan ketika ingin meminjam barang daripada kawan. pasir ) mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya.coklat.

6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas. (BM 2.1. Melawat dan membersihkan taman bunga Lawatan ke sekitar sekolah dan mengenalpasti bentuk-bentuk yang terdapat pada persekitaran.1.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1. padang.5. (KM 4. (KM 4.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai kecederaan murid di sekolah. kantin. Lawatan ke sekitar sekolah ( pejabat.1. Nyanyian lagu ‟Selamat Pagi Cikgu‟ Modul Bertema 162 .1. Kemanusiaan (KM 4. rekod dalam bentuk lukisan. (BM 2. bilik guru. Melawat sekitar sekolah dan menyatakan dengan jelas nama / alamat sekolah secara lisan.1. (BM 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. perpustakaan )   Muzik dan Pergerakan    Menyanyi lagu 7 hari seminggu. ketebalan dan berat barangan dalam kelas. Penerokaan dan Lawatan  Mengecam warna-warna yang terdapat pada mural di sekitar sekolah .3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Memperkenalkan lagu sekolah dan menyanyi dengan sebutan yang jelas.4) Menyebut nama sekolah.  Menjaga kebersihan sekolah.4.5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas.2.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya.    Membandingkan saiz.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.

7. (BM 3.     6 Diri Saya Kawan Saya Seni dan Kraf  Memerhati rupa bentuk muka rakan dan melukisnya.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Sains dan Teknologi (ST 7. Membuat lipatan bentuk sekolah Membina pelbagai jenis bangunan yang berlainan saiz menggunakan kotak-kotak kecil.2. Seni dan Kraf  Membuat binaan bangunan menggunakan blok kayu    Mewarna gambar pemandangan sekolah dengan teliti dan kemas . Melakar peta kedudukan sekolah menggunakan krayon. Sambung titiik-titik lakaran gambar bangunan sekolah. (BM 4.2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1.11. (BM 3.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.7) Membilang secara menaik 1-10 dan menurun 10-1 Modul Bertema 163 .7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Melukis bentuk-bentuk geometri dan menggabungkannya menjadi sebuah bangunan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Menggunting kertas manila menjadi bentuk bangunan sekolah.

dahi.6) Menghormati hak orang lain seperti: a.1.2) Bercerita tentang rakan. dan sebagainya. Membuat boneka kawan Muzik dan Pergerakan  Menyanyi sambil membuat pergerakan dalam kumpulan ( lagu kawan saya ) Penerokaaan  Memerhati perbezaan rambut. bibir.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek-objek yang diperhatikan.1.5) Bertanya dengan penuh keyakinan.1. (PSE 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2.  Modul Bertema 164 . bentuk muka dan ketinggian rakan dan menceritakan perbezaan itu.  Berbual berdasarkan gambar situasi menolong rakan yang di dalam kesusahan.  Memerhati dan menamakan bahagian tubuh badan rakan seperti lidah.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan. Kemanusiaan (KM 3.3. kening. bahu.1. (ST 2. Memulangkan barang selepas meminjam.1. (KM 5. pipi. (PSE 3.1. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain. b.3) Menyatakan faedah berkawan.1. (ST 3. (KM 5. Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab dengan rakan-rakan secara berkumpulan untuk mengetahui latar belakang mereka. siku. contohnya rakan yang mengalami kecederaan.2. Berbincang dengan rakan secara sopan dan menghormati pendapat orang lain semasa membuat perancangan membersihkan kelas/gotong royong. dagu.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan.4) Bergaul mesra dan tolong menolong Perkembangan Sosioemosi (PSE 2.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain.

Permainan  Mencari rakan berdasarkan kad nama bergambar. (PM 14. Membaca buku tentang kawan. (PM 14.10) Menyanyi dengan sebutan yang jelas (KTI 2. Memasak  Mari memasak : pertandingan menyediakan hidangan bersama rakan untuk minuman petang.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN c. (KTI 2.2.2. (KTI 1. Kreativiti (KTI 1. (KTI 1. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam.2.2.2. Pendidikan Moral (PM 14.1.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa manjalankan aktiviti kumpulan.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. Modul Bertema 165 .12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif.2.1.2) Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.1) Saling berkongsi dalam mengguna kan barang dan peralatan di dalam kelas.13) Menyanyi dengan gerakan.

3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Kemanusiaan (KM 5.4.1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 4.5.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Modul Bertema 166 .1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. 7 Diri Saya Jiran Saya Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang jiran. (BM 3. (BM 2. (BM 3. (BM 2.2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.11.3) Menyatakan faedah berkawan.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1.7. (BM 4.

kenduri. Seni dan Kraf  Melukis gambar tentang jiran.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Mendengar cerita berkaitan dengan jiran dan menceritakan semula cerita tersebut.6) Menghormati hak orang lain seperti: a.  Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan jiran. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Melafazkan pantun empat kerat berkaitan jiran.4) Bergaul mesra dan tolong menolong. Perkembangan Sosioemosi (PSE 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA      CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 5.1.2.1.2. (KM 5. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam.2.2) Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu. Memulangkan barang selepas meminjam. Kuiz meneka pekerjaan jiran berpandukan lakonan secara berkumpulan. Lakonan / simulasi tentang aktiviti yang dilakukan bersama jiran.2) Menyatakan kaum di Malaysia.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat. Pendidikan Moral (PM 14.1.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa manjalankan aktiviti kumpulan. c. Melakonkan watak jiran pelbagai kaum dalam situasi gotong royong.2. (PM 14. menziarahi jiran yang sakit dengan bimbingan guru.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain. Membina carta jiran mengikut kaum di persekitaran. (KM 5. Modul Bertema 167 . b. (PSE 3. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain.1.

10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 2. (BM 3.1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.13) Menyanyi dengan gerakan. (BM 3.1.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 4.7. (BM 2. Modul Bertema 168 .4.5. (BM 4.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Kreativiti (KTI 2.2.2. (KTI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.11.

Membincangkan cara bagaimana untuk mengelakkan penyakit seperti menutup mulut apabila bersin atau batuk.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. 8 Diri Saya Kebersihan Seni dan Kraf  Menyusun kad gambar cara membersih pakaian mengikut urutan dan melekatkannya atas kertas manila untuk dijadikan satu poster.8) Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki.1. (PFK 4. sesuai dan kemas. (PFK 4. (PFK 4.8) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri. (PFK 4. (PFK 4. (PFK 4.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 3. berus gigi.9) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan.1.   Melakonkan cara membersihkan pakaian dan peralatan dalam situasi yang sebenar.1.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan.7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih.1.6) Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri.2) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit seperti menutup mulut bila bersin dan batuk. Bahasa dan Komunikasi  Menyambung cerita bagaimana menjaga kebersihan barangan sendiri seperti sapu tangan.1. Modul Bertema 169 . (PFK 3.4) Menjaga kebersihan pakaian.2. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi sambil membuat aksi bagaimana cara membersih peralatan peribadi. (PFK 4. sikat.1.1.

(BM 2.1.2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.5. (BM 2. (BM 3. (BM 2.13) Menyanyi dengan gerakan.2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.4. Modul Bertema 170 . (BM 3.11. (BM 4.1.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1.7. Kreativiti (KTI 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.

8) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1. (PFK 5. (PFK 5.2. Menunjukkan pelbagai gambar yang berkaitan dan minta murid mengasingkan  Modul Bertema 171 .5) Menyebut nama sendiri. lokasi tempat tinggal (alamat) dan nombor telefon keluarga secara bergilir-gilir. lokasi tempat tinggal (alamat) dan nombor telefon keluarga. nama ibubapa.2. Cadangkan tindakan yang perlu diambil. taman permainan. Menonton cerita teladan yang berkaitan dengan menjaga keselamatan diri semasa di rumah.  Menjalankan simulasi keadaan kebakaran di sekolah dan tindakan yang harus dilakukan.7) Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan. alatan elektrik b. (PFK 5. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 5. (PFK 5. (PFK 5. nama prasekolah. tempat dan situasi yang membahayakan seperti: a. alatan permainan    Lakonan secara berkumpulan pelbagai situasi yang bahaya.2. nama prasekolah. Membuat lakonan rakan yang cedera akibat terjatuh semasa bermain.6) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit.2.2.10) Menjaga keselamatan diri.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. nama ibubapa.2. benda tajam c. lari dan memberitahu orang dewasa.9) Menyatakan cara menghindari sumber.2. 9 Diri Saya Keselamatan Diri Bahasa dan Komunikasi  Murid menyebut nama sendiri. minta murid memberi pandangan. kecederaan atau penderaan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN d.6) Mengenal dan menceritakan tentang contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat. (PFK 5.2. Membimbing murid membaca keratan akhbar berkaitan isu-isu keselamatan      Modul Bertema 172 .1. (PFK 5. Menyusun gambar mengikut urutan peristiwa dan menceritakan peristiwa itu (Contohnya: bermain di tepi jalan raya. sekolah dan taman permainan. sekolah c.3. (PFK 5. tempat awam (PFK 5. berlaku kemalangan. masuk hospital ) Menyatakan kepentingan menjaga bahagian sulit badan kita dan batasbatasnya antara lelaki dan perempuan Berbincang dengan murid tentang bahaya mengikut orang yang tidak dikenali dan cara mengelak daripada di dekati orang yang tidak dikenali. Bersoaljawab tentang kemalangan yang sering berlaku di rumah. benda / bahan yang bahaya dan tidak bahaya.7) Mengamalkan sikap asertif bila menghadapi situasi yang tidak selamat.3. Mengumpul pelbagai gambar berkaitan situasi yang membahayakan diri dan membuat buku skrap mengikut kategori.3. rumah b. melintas jalan raya e.4) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai licin. banjir. taman permainan d.   Simulasi keadaan kebakaran dan anggota penyelamat menjalankan tugas. (PFK 5.3.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang merbahaya.5) Mengenal anggota sulit.1. tempat sunyi f. (PFK 5.8) Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali.3) Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a. tempat awam (PFK 5.

Cop simbol atau perkataan pada baju.  Menggunakan gunting dengan cara yang betul dalam aktiviti dengan bimbingan guru. kemalangan dan bencana alam ).5) Main peranan mengikut imaginasi. (KT 3.2. Bawa murid ke dapur dan tunjuk cara  Modul Bertema 173 .lantai licin  Sila berbaris   (KT 3.5) Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian. (BM 2.T ( Contoh: „berhati-hati di jalan raya’ ) Membuat kad besar tentang panduan keselamatan dan lekat di bahagian kelas  Mari bermain dengan selamat  Utamakan keselamatan  Awas. Seni dan Kraf  Mewarna gambar pelbagai situasi berkaitan keselamatan  Membuat poster cegah kemalangan secara berkumpulan dan pamerkan di luar kelas. penderaan.1.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN kebakaran.6) Berlakon dengan menggunakan props. ( kes penculikan.1.1.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.1) Menceritakan perkara yang Amali  Mop lantai bilik air yang licin secara berkumpulan. (PFK 5. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 2. jalan raya..2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1. (KTI 1. Kreativiti (KTI 1.4.

bawa. dalam. belakang.  Muzik dan Pergerakan  Menyanyi dan melakukan pergerakan berdasarkan lagu yang berkaitan dengan keselamatan. (BM 4.5.1.6) Memerhati dan mengenal bentukbentuk di persekitaran.2.2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 2.7. pisau atau benda lain yang tajam. Bawa murid ke taman permainan dan tunjukkan bahaya yang akan terjadi jika tidak mengambil langkah-langkah keselamatan. yang betul menghulur gunting. atas. (BM 3. (BM 4.  Menunjukkan kepada murid contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat menggunakan anak patung. Modul Bertema 174 . Merekabentuk pelbagai binaan bangunan.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.   Mengelas pelbagai rumah mengikut ciri seperti saiz. bentuk.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Sains Teknologi (ST 2. (BM 3. luar.11. bulat.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang: depan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.  Menyanyi tanpa muzik lagu yang berkaitan dengan keselamatan 10 Diri Saya Rumah Saya Penerokaan  Pertandingan mencari bentuk-bentuk yang terdapat di persekitaran dan menghasilkan gambar rumah daripada bentuk-bentuk itu.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (ST 11.2) Mengecam bentuk segitiga.2.1. (ST 11. warna.

dapur. bulat. (ST 12. . segiempat. Seni dan Kraf  Menghasilkan gambar rumah menggunakan bentuk. segiempat.tebal. taman) (ST 2.1. pendek. pasir) dan menceritakan pembinaannya. Membuat origamui ‟Rumah Idaman Saya‟ Murid membuat buku skrap tentang bahagian-bahagian rumah (Contohnya: bilik tetamu. .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN segi empat tepat dan segi empat sama.1. bujur. bilik air.3.2. tinggi.rendah. . (KTI 1. bulat.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. kecil.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh Kreativiti (KTI 1.3.nipis. (ST 12.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.3) Berbual menggunakan ayat yang Modul Bertema 175 .pa + pan.6) Melukis rupa geometrik iaitu segitiga.bentuk geometrik iaitu segitiga.2.ru + mah. panjang.2) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri (menggunakan bahan seperti blok.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz: besar. bilik tidur.   Bahasa dan Komunikasi  Murid bercerita tentang rumah mereka.te + res. (KTI 1.  Pertandingan memadan suku kata untuk membentuk perkataan yang berkaitan dengan rumah. Bahasa (BM 2. bujur.2.  Pertandingan membuat binaan rumah menggunakan blok atau bahan lain.  Melukis dan mewarnakan gambar ‟Rumah Idaman Saya‟ dan menceritakan tentang rumah idaman ini.

11. Pertandingan memadan gambar dan perkataan . (BM 2. (BM 4.5.Rumah pangsa .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN mudah dengan sebutan yang betul.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2.Rumah panjang 11 Diri Saya Emosi Diri Bahasa dan Komunikasi  Meneka aksi perasaan yang dilakukan oleh guru  Meneka aksi perasaan yang tunjukkan oleh Perkembangan Sosioemosi (PSE 1.1. (BM 2. (BM 3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.Rumah teres .1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah Modul Bertema 176 . (BM 4.7.4.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2. (BM 3.Rumah banglo .Rumah papan .

2.  Menyebut perkataan yang lahir dari perasaan gembira. Seni dan Kraf  Membuat boneka mudah dan gunakan boneka untuk menunjukkan emosi.9) Mengenal elemen dan alat muzik(had kepada gendang. sedih. takut dan marah Kreativiti (KTI 1. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu yang berkaitan dengan emosi. takut dan marah. sedih.  Mendengar cerita berkaitan dengan emosi diri.4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.3.1. alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan. (PSE 1.bersemangat (KTI 2. (KTI 1. takut marah.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.4.8) Mengenal elemen muzik:  kuat – lembut  cepat – lambat  tinggi – rendah  panjang – pendek  sedih – gembira .8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. sedih. (KTI 2. guru melalui kad gambar  Menggambarkan aksi perasaan gembira dan sedih  Menyatakan perkara yang boleh menimbulkan perasaan gembira. Modul Bertema 177 .5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira. (KTI 1.2. lukisan dan tingkah laku.

3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 2.2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.10) Bercerita(talk about) tentang muzik yang diperdengarkan.7. (KTI 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.4.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2. Modul Bertema 178 .1.1. (BM 2.5. (BM 2. (BM 4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.4.11.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 3. (BM 3.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1.

masin. (ST 9.3. (Contoh objek: belacan. Main peranan aktiviti menjual dan membeli makanan. 12 Alam Bahan Makanan Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab berdasarkan gambar tentang makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat.1.makan tengahari .3. ikan kering. Modul Bertema 179 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.1. (ST 2.1.6) Mengumpulkan objek-objek mengikut bau. (ST 9. masam.sarapan pagi .7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 3. . pahit.makan malam  Mengadakan simulasi jual beli makanan di mana murid belajar mengecam duit yang berlainan nilai dan memberi jumlah wang yang betul.5) Mengasingkan makanan mengikut rasa. daun pandan).    Bersoaljawab berdasarkan carta piramid makanan.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib/urutan.3. Sains dan Teknologi (ST 2.2. (ST 9.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. tawar. contoh manis.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan. (ST 2. sabun.7) Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi Berbual tentang makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi.1.  Berbual tentang jenis makanan yang sesuai mengikut waktu makan.

4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.  Modul Bertema 180 .6. cucur udang. cucur udang.  Menyurih duit syiling untuk menghasilkan duit kertas untuk tujuan simulasi jual beli makanan.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 3. (BM 2.1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. jemput-jemput pisang. lempeng pisang. (tidak perlu buat semua)  Mencuba cara makan pelbagai kaum di Malaysia Seni dan Kraf  Menyediakan duit kertas untuk tujuan simulasi jual beli makanan. Kemanusiaan (KM 7.3) Mencuba cara makan pelbagai kaum Bahasa dan Komunikasi (BM 2. popiah.2. (KM 7. dumpling.6.2. popiah.14) Menyurih menggunakan templet atau objek.   Meneka makanan berdasarkan bau atau rasa Mengenal makanan yang rosak dan basi. (BM 2. dumpling. Menghiaskan gerai makanan untuk tujuan simulasi jual beli makanan.3) Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat.2.2. lempeng pisang. (PFK 1.4.4) Mengenal makanan yang rosak dan basi. (PFK 3. (PFK 3. Penerokaan  Mengasingkan makanan mengikut rasa. Memasak  Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde. jemput-jemput pisang.2) Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde.5) Menyatakan jenis makanan yang sesuai mengikut waktu makan.

(ST 4.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Memerhatikan perubahan air kepada wap air bila air mendidih. air objek tenggelam dan Sains dan Teknologi (ST 4. 13 Alam Bahan Air Penerokaan  Meletakkan ais dalam gelas dan memerhatikan perubahan keadaan daripada ais kepada air dan wap air. (BM 4. (contoh aktiviti: objek mana yang akan tenggelam dan timbul.2.2.1.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.11.1) Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul. Menuang bentuk.2) Memerhati proses perubahan keadaan ais kepada air dan wap air.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 3.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas. (ST 2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat)    dalam bekas pelbagai Modul Bertema 181 . (BM 4.4.7. (BM 3. Memerhatikan timbul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.

Sukaneka pertandingan menuang air ke dalam botol.3) Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu yang berkaitan dengan air Modul Bertema 182 .4) Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air (Contoh: kapas menyerap air.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian seperti:  Bagaimana mengeringkan baju yang basah  membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya (ST 2. (ST 2. kertas meyerap air. pasir tidak larut dalam air) (ST 4.1. gelas.1. kepingan plastik tidak menyerap air).5.12) Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk seperti botol. cawan.8) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan (ST 4.1. Mencampurkan air kepada bahan seperti garam.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA    CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2.1. Mencuci sapu tangan menggunakan air.2. Meletakkan bahan seperti kertas dan plastik dalam air untuk melihat sama ada ia serap air atau tidak. menyediakan sup kacang Bahasa dan Komunikasi  Membaca buku yang berkaitan dengan air. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 1. gula dan pasir untuk memerhatikan sama ada ia larut dalam air.  Seni dan Kraf  Melukis menggunakan warna dan air. Memasak  Membantu merah.  Membuat kapal kertas dan membuat pertandingan perlumbaan kapal kertas.

(KT 3.5. Modul Bertema 183 .4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan.4. (BM 2.1.1.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya.1. (KTI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kreativiti (KTI 1.13) Menyanyi dengan gerakan. (BM 2.1. (KTI 2. (KTI 1.2. (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Membuat pergerakan badan seperti air sungai mengalir.1. masa dan tenaga. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. ombak.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1. air terjun.

(BM 4.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (ST 2. (BM 4. pasir dan lumpur. pasir basah dan pasir kering.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.11. pendek tinggi.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek-objek yang diperhatikan (Contoh objek-objek: butang yang berlainan corak.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Sains dan Teknologi (ST 2.1.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz besar. tebal. nipis. Membanding beza pasir sungai dan pasir laut dari aspek tekstur dan warna.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian seperti :  Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir Modul Bertema 184 . rendah.5.1. kecil.7. Mengasingkan pasir dan batu melalui proses penapisan Mengasingkan air dan pasir melalui proses penurasan. panjang. (BM 3.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. batu dan pasir).2. 14 Alam Bahan Pasir Penerokaan  Menimbang pasir menggunakan alat penimbang      Bermain pasir dan membuat istana pasir Membentuk pasir menjadi bentuk-bentuk tertentu dengan acuan. (ST 2.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 4.1.7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh: pasir kering dengan pasir basah; permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar). Pendidikan Moral (PM 12.1.1) Menjayakan aktiviti secara berkumpulan. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 4.1.4) Menjaga kebersihan pakaian. (PFK 4.1.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan. (PFK 4.1. 6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. Kreativiti (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.

   

Membasuh peralatan yang digunakan dengan betul selepas bermain pasir. Meramas pasir Membanding beza antara pasir kering dan basah. Mengisi pasir di dalam beg plastik mengikut ukuran bukan piawai (Contoh: satu beg pasir bersamaan 3 cawan pasir dan mengira jumlah beg pasir).

Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang tempat dimana pasir boleh dijumpai.    Berbincang tentang kejadian pasir Bercerita tentang kegunaan pasir Mencari perkataan nama tempat yang berkaitan dengan pasir: Pasir Panjang, Ujong Pasir. Membuat buku skrap tentang jenis-jenis pasir. Menulis huruf atau perkataan di atas pasir

 

Modul Bertema

185

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1.2.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. (KIT 2.3.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi. (KTI 2.3.4) Memainkan alat improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian. (KTI 2.3.5) Menghasilkan bunyi untuk memberi kesan kepada situasi (contoh: cerita, puisi). Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.

Seni dan kraf  Membuat kolaj menggunakan pasir halus     Membuat kolum daripada pasir berwarna Membuat jam masa daripada botol. Menggunting kertas pasir menjadi pelbagai bentuk. Menghias cawan dengan pasir berwarna dan daun kering.

Muzik dan Pergerakan  Menghasilkan marakas daripada botol dan pasir dan menggunanya untuk mengiringi nyanyian.  Menyanyi dan membuat pergerakan kreatif lagu “Sungai”

Permainan  Pertandingan mengisi pasir ke dalam botol.

Modul Bertema

186

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

15

Alam Bahan

Pakaian dan Aksesori

Penerokaan  Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama.   Permainan menguntai butang / manik mengikut warna. Mengasingkan objek dan membuat perbandingan.

Sains dan Teknologi (ST 2.1.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek yang diperhatikan (Contoh: pelbagai jenis butang). (ST 6.2.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak, lebih atau kurang. (ST 2.3.4) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: Saiz (besar dan kecil, panjang dan pendek) Tekstur (licin dan kasar) Berat (berat dan ringan) Jumlah (banyak dan sedikit) (ST 2.3.5) Mengumpulkan objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama: a. Warna dan bentuk b. Saiz dan bentuk

Seni dan Kraf  Membuat kolaj berdasarkan satu ciri.    Membuat lipatan baju mengikut saiz. Merekacipta gelang atau rantai. Menggunting dan menampal untuk

Modul Bertema

187

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN c. Warna dan saiz (Contoh: segitiga hijau, bulat kecil) (ST 6.1.1) Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut, sarung tangan. (ST 6.1.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring, kasut dengan sarung kaki. (ST 6.1.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama. (matching equal and unequal groups) (ST 6.4.3) Mengecam corak berulang di persekitaran. (ST 6.4.4) Melengkapkan corak berulang yang diberi. (ST 6.4.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya. (ST 9.1.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 9.1.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib.

 

menghasilkan satu bentuk yang bermakna. Melipat pelbagai jenis pakaian . Melipat menghasilkan pelbagai bentuk .

Bahasa dan Komunikasi  Memadankan objek secara berpasangan seperti kasut,sarung tangan.     Menjalankan aktiviti jual beli dan membuat simulasi tukar duit. Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia berdasarkan kad gambar. Menonton pertunjukkan fesyen pakaian melalui audio visual. Memadan pakaian mengikut kaum.

Permainan  Permainan mencari pasangan mengikut arahan. a. Pakaian sama jenis b. Pakaian tidak sama jenis   Pertandingan memakai pakaian Permainan siapa paling cepat menyarung

Modul Bertema

188

Pertandingan memakai tali pinggang dengan cara yang betul dan kemas.9) Menggunakan tangan untuk menzip seluar.2. butang cangkuk (PFK 1.2. beg (PFK 1.8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli.1. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 1. baju.2.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk (PFK 1.2.7) Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbinga.   Menguntai menggunakan pelbagai jenis manik dan tali. (PFK 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 9.2.11) Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali Modul Bertema 189 .14) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek sarung kaki dan sarung tangan.10) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan (PFK 1. (PFK 1.1.1.

(KTI 1.1.2.4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 1.13) Memakai tali pinggang dengan bimbingan.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. (BM 2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.5.2) Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia. Bahasa (BM 2. Kreativiti (KTI 1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2. Modul Bertema 190 .1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2.1.2.1. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Kemanusiaan (KM 7.

buku. straw.11.1. tapak kaki.  Mengumpulkan peralatan mengikut fungsinya.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. (ST 8.3. Pertandingan mengelaskan peralatan.tapak kaki dan batang straw. 16 Alam Bahan Peralatan Penerokaan  Aktiviti mengukur panjang dan tinggi objek dengan menggunakan ukuran seperti jengkal.mata.telinga. saiz.panjang dan pendek)   Modul Bertema 191 .kulit dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini. (ST 2.1. (ST 3. (BM 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.4) Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai seperti jengkal. (BM 4.7.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2.  Menguji sama ada peralatan (contohnya bola) tenggelam atau timbul di air.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.3) Mengenalpasti organ deria.2.hidung.3) Membandingkan dan mengumpulkan objek mengikut satu ciri a. (BM 4. (besar dan kecil. Projek membina rakit daripada straw dengan menggunakan peralatan yang sesuai. Sains dan Teknologi (ST 2.lidah.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga nilai 10.2.

(ST 2. Muzik dan Pergerakan  Murid menyanyikan lagu berkaitan dengan peralatan. Aktiviti demonstrasi  Aktiviti tunjuk cara untuk mengendalikan alatan yang merbahaya seperti pisau dan gunting.1.  Aktiviti membersihakan peralatan yang telah digunakan. (ST 2.melipat kertas untuk membuat replika peralatan.  Aktiviti origami . tekstur.3.  Mengesan objek yang boleh tertarik pada magnet.(licin dan kasar) c. labu.membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya .mengeringkan baju yang basah . tidak sama.5. bubu.1.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas (ST 6.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. lebih atau kurang.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN b.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring. sama b.2) Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah harian seperti. berat (berat dan ringan) (ST 2. Bahasa dan Komunikasi  Membuat buku skrap tentang peralatan-peralatan tradisional seperti nyiru.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak. Seni dan Kraf  Mewarnakan gambar peralatan. kasut dengan sarung kaki. tampi Modul Bertema 192 .membersihkan air yang kotor menggunakan pasir (ST 6.2. (ST 6.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang dibuat dengan bimbingan. .4.

1. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 1. (PFK 1.1.1.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 9. (ST 4.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli.1.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang bahaya (PFK 4.1. (ST 9.1.1.1) Mengecam duit yang berlainan nilai.1) Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. Modul Bertema 193 .6) Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain.13) Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol (PFK 5. (ST 9.2. (ST 4.5) Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek.

2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. (KM 4.1.1. Perkembangan Sosio emosi (PSE 2.1. cucur udang.dumpling.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 7.3.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri (PSE 3.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas – meletakkan barangan di tempat asal.2) Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde.popiah.jemput-jemput pisang. (KTI 1.5.2) Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif Kreativiti (KTI 1.6.lempeng pisang.1.2. (KTI 2. (KM 7. Modul Bertema 194 .

(BM 2. (BM 3. (BM 4.7. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.11. Modul Bertema 195 .1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.2.1.5.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 2.4. (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.

kenderaan bertayar empat . Modul Bertema 196 .4. Melakonkan semula dengan yang telah ditonton dalam tayangan video keselamatan di jalan raya.kenderaan tidak bertayar    Menonton tayangan video tentang caracara yang betul untuk melintas jalan raya. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 5.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2. (BM 2.1.2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Bersoaljawab tentang tayangan video tersebut.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.6) Berlakon dengan menggunakan props.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.kenderaan bertayar dua . Bahasa dan Komunikasi  Menghasilkan buku skrap berikut: . tempat dan situasi yang membahayakan seperti melintas jalan raya Kreativiti (KT 3. di air dan di udara.1.5.8) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 2.3.1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.9) Menyatakan cara menghindari sumber. 17 Dunia Teknologi Pengangkutan Penerokaan  Mengasingkan kad gambar kenderaan di darat.

Menamakan jenis-jenis kemudahan awam yang diketahui.3. (BM 4.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. 18 Dunia Teknologi Kemudahan Awam Komunikasi  Mengecam dan membezakan tandas lelaki dan perempuan.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1) Membina satu lingkungan yang lengkap. (ST 12. Modul Bertema 197 .     simbol Menamakan simbol-simbol yang terdapat pada jalan raya dengan bimbingan guru. pasir) mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya.2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.7. Kemanusiaan (KM 8.2. (BM 3.2.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.2) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti :  Tempat pembuangan sampah  Tanda lalulintas  Tempat untuk orang cacat Sains dan Teknologi (ST 12.11. Lakonan membeli setem dan mengepos surat di pejabat pos. (BM 4.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2) Membuat pelbagai binaan (menggunakan bahan seperti blok. Bercerita semula cerita yang didengar berkaitan dengan penggunaan kemudahan awam.

9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Simulasi di stesyen bas: cara membeli tiket berbaris menaiki dan turun bas. (BM 2. (BM 2. Membuat buku skrap tentang simbolsilmbol kemudahan awam di kawasan persekitaran.     Membina menara daripada blok / kotak. (KTI 2. Kreativiti (KT 3.1.1.1. (KTI 1. (KTI 1.2.6) Berlakon dengan menggunakan props.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. Melukis dan melabel kemudahan awam yang terdapat di sekitar sekolah seperti pondok telefon dan perhentian bas. Menyusun lidi / kayu kecil membentuk satu lingkungan dan membilang. Membuat model pondok bas menggunakan set binaan pasang  Modul Bertema 198 .1.13) Menyanyi dengan gerakan.2. Membuat telefon daripada cawan kertas dan tali tangsi. Lakonan orang melakukan vandalisme pada perhentian bas dan cara mengatasinya. (KTI 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.4.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.3.   Seni dan Kraf  Membina model pelbagai replika kemudahan awam daripada doh.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 12.

Sains dan Teknologi (ST 12.7.1. (BM 3.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Membuat pergerakan kreatif menggunakan muzik rancak yang bersesuaian. (BM 3. gunting dan tampal mengikut nombor yang 1-10 Membina model bas sekolah dan membilang tingkap yang terdapat pada bas tersebut.5. Modul Bertema 199 .7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.11.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 4.    Muzik dan Pergerakan  Nyanyian lagu ”Telefon Berbunyi”   Pergerakan kreatif mengikut lagu.1) Membina penghubung antara dua objek / binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih. (BM 4.2.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. 19 Dunia Teknologi Pembinaan (construcktion) Penerokaan  Membina jambatan atau bangunan menggunakan blok dan menceritakan cara pembinaannya. siap/lego  Mencari pelbagai gambar kemudahan awam di dalam akhbar dan gunting bagi membuat poster/montaj Bermain doh dan membentuk objek yang berkaitan dengan kemudahan awam Cop gambar pondok telefon.

1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 12. (ST 12.11.2) Membuat pelbagai binaan (menggunakan bahan seperti blok.2.pasir mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya.1.2. (BM 2.1) Membina satu lingkungan yang lengkap.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat/kukuh. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.  Membaca buku berkenaan dengan pembinaan.3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah.4. Membina istana pasir dan mencerita tentang cara pembinaannya.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (ST 11. Memerhatikan lingkungan yang dibina oleh guru kemudian membina lingkungan menggunakan pelbagai bahan dan menceritakan pembinaan tersebut. Membina menara menggunakan bahan terbuang seperti botol plastik.   Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang karya pembinaan sendiri. (ST 12. Modul Bertema 200 .3.3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 2.

  Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu dengan pergerakan badan. burung-pokok) (ST 3. (Contoh:kucing-rumah.4. Seni dan Kraf  Mewarna gambar haiwan Modul Bertema 201 . (ST 3. kerbau-sawah.haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan) (ST 6. Permainan memadankan gambar haiwan dengan makanan utamanya.1.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak. ikan-air. (KTI 1.7) Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya:haiwan yang makan daging. (ST 3.6) Mengumpulkan haiwan mengikut habitatnya.    Memadankan haiwan dengan tempat tinggal. lebih atau kurang.4. lembu-padang.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3.2. ayam-reban. Kreativiti (KTI 2.1.4.13) Menyanyi dengan gerakan. Mengasingkan gambar haiwan mengikut habitatnya. Penerokaan  Meneka dan mengecam tempat tinggal (habitat) haiwan dengan betul. katak-air dan darat. itik-kolam.5) Mengecam tempat tinggal haiwan. Membanding beza dan mengelaskan gambar haiwan mengikut makanan utamanya. Mengelas haiwan berdasarkan bilangan kaki menggunakan kad gambar.4) Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. 20 Alam Hidupan Haiwan Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang jenis ikan mengikut saiz dan warna melalui pemerhatian.4.

(BM 3.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1.5. (BM 4. (BM 3.2. (BM 2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1.2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 2. (BM 2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.4.7.11. (BM 4.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Modul Bertema 202 .

urat daun (ST 3. warna b. saiz (Nota: Perekodan boleh dibuat melalui lukisan dan bukan menggunakan bunga yang sebenar) (ST 3. Projek menanam bawang atau kucai dan lihat perubahan pertumbuhannya.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3.8) Memerhati dan mengumpulkan buah-buahan yang biasa dijumpai mengikut warna dan berbiji.9) Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak 21 Alam Hidupan Tumbuhtumbuhan Penerokaan  Menyusun daun mengikut seriasi kecil – besar. warna b. Melawat taman bunga dan memerhatikan pelbagai jenis bunga yang berlainan warna dan saiz.3. Menanam biji kacang hijau di atas tisu basah dan rekodkan perkembangan pertumbuhannya menggunakan jadual.3.7) Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut: a. menggunakan kanta pembesar.3. (ST 3. berbiji (ST 3. pendek– panjang      Menyusun daun mengikut bentuk Mengumpulkan daun mengikut warna Membezakan tekstur daun Memerhatikan urat daun.5) Memerhati dan mengumpulkan daun daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut: a. saiz c. Menyusun pelbagai jenis sayuran di sudut main peranan berdasarkan dua kumpulan : sayuran berdaun dan berbiji. bentuk e.3. warna daun b.6) Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut: a.     Modul Bertema 203 . Mengasingkan pelbagai bijirin mengikut rupanya.3. tekstur d.

10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.1.     Seni dan Kraf  Membuat penanda buku daripada bunga yang dikeringkan.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus.1.2.2. (KTI 1. Mengenalpasti huruf vokal dalam perkataan buah-buahan dan sayursayuran yang biasa dijumpai. Melakonkan watak pesawah / pekebun bekerja.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.2. (KTI 1. KTI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan. (KTI 1. Melakonkan watak penjual bunga dan pembeli berdasarkan lagu ( lagu Gadis dan Bunga) Main peranan ikut imaginasi ( apa jadi pada tumbuhan pada hari ribut ) Membaca buku berkaitan dengan tumbuhan.   Bersoaljawab tentang sayuran. (KTI 1.2. Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang tumbuh-tumbuhan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan.buahbuahan yang dijual di pasar. (KTI 1. Modul Bertema 204 .2. Kreavititi (KTI 1.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan.

Modul Bertema 205 .3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.6) Berlakon dengan menggunakan props.5) Main peranan mengikut imaginasi. Membuat montaj daripada gambar bunga.  „Ku tanam pokok bunga‟  „Bunga matahari‟  „Buah-buahan di Malaysia‟  „Tanya sama pokok‟  „Ke pasar minggu‟   Membuat pergerakan yang berkaitan dengan lagu yang dinyanyikan.4.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik. (BM 3. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1. Mewarna pelbagai gambar sayur-sayuran dan bunga.3.5. (KT 3. (KT 3. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu dengan iringan muzik/perkusi.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Membuat kolaj daripada daun yang dikeringkan dan ranting pokok.1. (BM 2. Menari tarian canggung sambil membuat aksi menampi padi.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (KIT 2.4.1.7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA       CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2. Membuat rantai / kalungan bunga Membuat model buah durian daripada surat khabar dengan teknik tampalan . (BM 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi. Menganyam tikar daripada daun kelapa dengan bimbingan.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. daun.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Memadan gambar tumbuhan dengan nombor Menyelesaikan masalah operasi tambah   Modul Bertema 206 .  Aktiviti meramas kelapa parut bagi menghasilkan santan dan membuat pengat labu dengan bimbingan. Mengumpulkan buah-buahan mengikut warna untuk dibuat jus (jus merah adalah campuran buah tembikai dan strawberi. bungabungaan.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4. buah-buahan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. biji benih dan nyatakan nombor.  Mengenal nilai wang daripada aktiviti jual beli sayuran. Memasak  Memotong buah bagi menghasilkan rojak buah dengan bimbingan. (BM 4. jus hijau adalah campuran buah kiwi dan epal hijau)  Matematik  Membilang kelopak bunga.2. Membuat marakas menggunakan kacang hijau ataupun kekacang lain.11.

guru meminta murid mengecam bunyi dalam alam sekitar dan menikmati keindahan alam.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. Aktiviti Luar  Berkelah di taman. Modul Bertema 207 . murid digalakkan menceritakan semula perasaan mereka semasa berada di alam sekitar i itu dan juga menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan kutipan mereka daripada perkelahan tersebut.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.2. sungai atau hutan. besar )  22 Alam Sekitar Sayangi Alam Sekitar Seni dan Kraf  Menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan buangan. (KTI 2. Menyusun buah/bunga/sayur mengikut saiz ( kecil. Menimbang berat buah / sayur menggunakan alat penimbang digital / analog dan rekod dalam jadual. air terjun. pantai.6)Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula jadi seperti tidak mengotorkan alam sekitar. Kreativiti (KTI 1.   Mengukur panjang sayuran dengan tali pengukur dan rekod dalam jadual. Semasa perkelahan.3. (KTI 2. Selepas perkelahan itu.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN dan tolak menggunakan biji benih (bahan maujud). sederhana.1.1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (KTI 1.

Selepas tontonan.2) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KT 3. matahari kepada hidupan di dunia.1. haiwan. ladang. masa dan tenaga.  Perubahan cuaca (KM 6. kelapa) (KM 6. angin. Modul Bertema 208 . udara.1.3) Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai. air terjun. Contoh lagu: “Tanya Sama Pokok”  Membuat gerakan badan fenomena alam. (KTI 2.6) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. contohnya pergerakan awan.2. satu perbincangan di adakan. Kemanusiaan (KM 6.4. daun pisang. (KM 6. sungai.1. matahari kepada hidupan di dunia. (KM 6. taman. udara. (contoh: daun mengkuang. angin.3) Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai bahan kegunaan manusia.2) Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan alam sekitar semula jadi. hutan.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. Bahasa dan Komunikasi  Menonton video berkaitan dengan kepentingan air.4) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti:  Pertumbuhan dan pereputan pokok.1.

(KM 6.3.3. (KM 6.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (KM 6. Modul Bertema 209 .7) Menjalankan aktiviti kitar semula.3.3.8) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam (Contoh: bina taman).4) Menjauhi diri daripada tempattempat yang telah tercemar.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1. (BM 2. (BM 2.3.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.6) Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (KM 6.5)Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia.9) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 6.4.3.1.3) Bercerita tentang kepentingan menjaga alam sekitar. (KM 6. (KM 6.

2.1.1.5) Memerhati dan merekod bayangbayang objek pada waktu berbeza dalam sehari. (BM 3.5.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (ST 5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2. (BM 3. Merekod keadaan awan pada carta cuaca setiap hari. Murid membuat perbandingan berhubung dengan bayang-bayang ini.  Modul Bertema 210 .6) Membandingkan panjang bayangbayang setiap murid pada masa yang sama. (BM 4.11. 23 Alam Fizikal Cuaca Penerokaan  Aktiviti melakarkan bayang-bayang seorang murid atau tiang di luar bilik darjah pada waktu berbeza dalam sehari. (ST 5.2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.7.  Memerhati awan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2) Memerhati dan menceritakan awan pada cuaca yang berbeza seperti hari panas.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 4. cuaca mendung. Sains dan Teknologi (ST 5.1. melakar dan mewarnakan awan pada keadaan cuaca yang berlainan.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. cuaca berangin dan hari hendak hujan.

4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.2.4. Contoh: Hari berangin . Muzik dan Pergerakan  Menyanyikan lagu berkaitan awan cuaca dan pelangi. Seni dan Kraf  Melukis gambar pelangi.1.1. bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat) (ST 5.bermain layang-layang Hari redup .7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.1.  Aktiviti kumpulan melukis satu poster berkenaan apa yang boleh dilakukan dalam cuaca yang berbeza. (BM 2.1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (KTI 1. (contoh aktiviti: objek mana yang akan tenggelam dan timbul.menjemur kain Kreativiti (KTI 2. awan.1. Memerhatikan pelangi dan melukis pelangi berdasarkan pemerhatian. Bahasa dan Komunikasi  Membaca buku berkenaan cuaca. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (ST 2.4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 5.memakai payung Hari panas .bermain bola/ beriadah Hari hujan . Modul Bertema 211 .8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik. pelangi. Aktiviti membuat pelangi dalam atau di luar kelas.3) Membandingkan aktiviti yang dijalankan dalam cuaca yang berbeza.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas.4) Meneroka pembentukan pelangi. (BM 2.

(KTI 1.11.7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2. (BM 4.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Kemanusiaan KM 5.2.3.2 Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.3.2. (BM 4.5. KM 5.2. Kreativiti (KTI 1. (BM 3. 24 Negara Saya Perayaan Hari Raya Aidil Fitri Bahasa dan Main Peranan  Main peranan bersalaman dengan ahli keluarga pada pagi hari raya.2.  Bercerita dan bersoaljawab tentang pengalaman semasa menyambut hari raya.3 Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.  Menghidang juadah hari raya Sambutan Hari Raya Modul Bertema 212 .8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai Memasak  Membuat kuih raya.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

Sambutan hari raya di dalam kelas prasekolah Tunjukcara solat sunat hari raya Seni dan Kraf  Membuat kad ucapan Hari Raya Aidil Fitri       Menghias kelas Melukis baju raya sendiri Mencantikkan baju raya dengan menggunakan pelbagai teknik.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (KTI 2. Menganyam ketupat Menghasilkan sampul duit raya. (BM 2.5. Melukis gambar suasana sambutan hari raya.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).7.1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2. (BM 2. (KTI 2.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. (KTI 1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. Muzik dan Pergerakan  Nyanyian/karaoke lagu-lagu hari raya  Nyanyian beraksi hari raya dalam dua kumpulan besar berdasarkan lagu ‟goreng pisang‟ Modul Bertema 213 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN aktiviti dengan bimbingan.3.1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.4.

2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2. (KTI 1. Modul Bertema 214 .7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. Contoh :  Gawai Dayak ( menuai padi)  Pesta Keamatan (menuai padi)  Krismas ( Pokok Krismas)  Ponggal (Memasak Susu dalam periuk tanah dan tebu)  Hari Raya Qurban (penyembelihan haiwan seperti lembu.Hari Raya Qurban . 25 Negara Saya Perayaan di Malaysia Contoh: .kerbau ) Kemanusiaan KM 5.3.3 Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.   Membuat buku skrap tentang perayaanperayaan di Malaysia. unta.Gawai .2.2 Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia. (BM 4.3.Pesta Keamatan Bahasa dan Komunikasi  Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan. biri-biri.3. (KTI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1. KM 5.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Kreativiti (KTI 1. (BM 4.Krismas . (KTI 2.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.2. kambing.Ponggal .11.2. Memadankan gambar tunggal utama sesuatu perayaan di Malaysia.

11.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.4.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Modul Bertema 215 . (BM 2.7. (BM 3.2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2. (BM 4.1.1. (BM 2.5. (BM 4.1. (BM 3.2.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.

(KTI 1.2. (KM 5. 26 Negara Saya Perayaan Tahun Baru Cina Seni dan Kraf  Bergotong-royong menghias kelas dengan bahan yang berkaitan dengan sambutan Tahun Baru Cina seperti tanglung.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. Seni dan Kraf  Membuat tanglung daripada kertas warna secara berkumpulan dan membuat Modul Bertema 216 . Bersoaljawab tentang makanan istimewa pada Tahun Baru Cina.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). Kreativiti (KTI 1.     Bersoaljawab tentang haiwan yang menjadi lambang pada tahun tersebut. Melakonkan watak penari tarian naga melakukan persembahan .7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 5.1. Mengeja perkataan tertentu yang terlibat dalam tema ini. (KTI 2.3.2.3. Sambutan Tahun Baru Cina  Menyambut Tahun Baru Cina dalam kelas prasekolah Bahasa dan Komunikasi  Bercerita pengalaman berkunjung ke rumah rakan yang menyambut perayaan ini. (KTI 2. angpau dan lain-lain.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan (KM 7. (KTI 1.1.2.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.3.

(BM 2. perarakan di sekitar sekolah.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.4. Modul Bertema 217 .2. (BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.1. pakaian. (BM 3. (KT 3.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 2.1. Mewarna gambar situasi sambutan Tahun Baru Cina. Mencari gambar berkaitan sambutan Tahun Baru Cina di dalam akhbar atau majalah dan membuat buku skrap.11.7. (BM 4.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KT 3. Membuat anyaman membentuk ikan dengan menggunakan sampul angpau.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Membuat lipatan kertas membentuk sampul angpau.  Membuat mini tanglung daripada sampul angpau.  Memotong limau dengan bimbingan dan membuat jus.5. (BM 3. Menghias pokok limau dengan riben merah dan tanglung yang dihasilkan. Menonton video berkaitan tarian singa dan bersoaljawab tentang tarian tersebut dari aspek muzik.6) Berlakon dengan menggunakan props.      Memasak  Mengenali makanan istimewa yang biasa dihidangkan semasa perayaan ini.5) Main peranan mengikut imaginasi. warna dan pergerakan.

Kemanusiaan (KM 5. (KM 5.2.  Sambutan Deepavali di kelas prasekolah.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Modul Bertema 218 . bunyi gendang )  Bermain alat perkusi simbal yang menjadi alat penting dalam persembahan tarian singa.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan. kuih) 27 Negara Saya Perayaan Deepavali Sambutan Deepavali  Lawatan ke rumah jiran yang merayakan perayaan Deepavali.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia. Melakukan pergerakan kreatif menggunakan muzik yang sesuai.    Matematik  Membuat operasi tolak berdasarkan bahan maujud (limau .3. Menyanyi lagu Selamat Tahun Baru Cina dengan bimbingan. Muzik dan Pergerakan  Mengecam pelbagai bunyi daripada CD yang dipasang ( bunyi mercun. Menari tarian singa bersama iringan muzik dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.3.

Modul Bertema 219 .6) Berlakon dengan menggunakan props.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. (BM 2.  Mewarnakan kad perayaan Deepavali.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kreativiti (KTI 1. (KT 3.1.1.3.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. (KT 3. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan Deepavali. (KTI 2. (KTI 1.  Bersoaljawab tentang bagaimana membantu rakan yang menyambut perayaan Deepavali. Seni dan Kraf  Mewarna gambar perayaan Deepavali.2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).1. Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang pengalaman semasa menyambut perayaan Deepavali.1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.5) Main peranan mengikut imaginasi.2. (KTI 1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2.11.5.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (KM 7. 28 Negara Saya Lagu dan Muzik Tradisional Muzik dan Pergerakan  Menyanyikan lagu kanak-kanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia. (BM 3. Kemanusiaan (KM 7. (BM 4.7. (BM 4. Contoh lagu: Jongjong Inai. (BM 2. Suranggani.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2. Aktiviti menari tarian tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (BM 3.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.4.4) Mengenal alat muzik tradisional pelbagai kaum.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum Modul Bertema 220 .2.3) Menyanyikan lagu kanak-kanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia (KM 7.   Memainkan perkusi dengan iringan muzik tradisional. Pok amai amai.2.2.

Pak Pandir.2) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di masyarakat Malaysia. (KTI 2. Aktiviti mendengar cerita berdasarkan buku cerita. si-tanggung. Kreativiti (KTI 3.8) Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan.6) Memainkan perkusi mengikut tempo (laju-lambat) (KTI 2. Bawang Putih Bawang Merah (KM 7.2.8) Memainkan perkusi mengiringi  Modul Bertema 221 .2) Bermain permainan tradisional masyarakat pelbagai kaum masyarakat Malaysia.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN masyarakat Malaysia. (KTI 2.   Membuat buku skrap peralatan muzik tradisioanal. bawang putih bawang merah) Akktiviti menonton CD cerita-cerita rakyat seperti Sang Kancil.4) Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat-lembut).2.3. Contoh cerita: Sang kancil.2. Si Tanggang. (KTI 2.1. Pak Pandir. tarian kambadi Bahasa dan Komunikasi  Aktiviti bersoaljawab tentang pelbagai jenis peralatan muzik tradisional. (KM 7. (KTI 2.7.4.2.11)Mengenali lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia. (KTI 2. tarian kipas. Contoh tarian: tarian joget.7) Memainkan perkusi dengan iringan muzik.5) Memainkan perkusi dengan beat yang konstan (constant beat).

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN muzik.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 4. (BM 2. (BM 2. (BM 2.7.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1. (BM 3.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.11.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan . Bahasa dan Komunikasi (BM 2.2. (BM 3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.5.4.2. Modul Bertema 222 .1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.

1.Jambatan Pulau Pinang Memadankan gambar mercu tanda dengan kad perkataan nama-namanya yang betul.14) Menamakan bunga kebangsaan Malaysia.4. (KM 8.1. (KM 8.10) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri.1.Menara Berkembar Petronas . Bercerita tentang perkara-perkara yang telah menjadi kebanggaan negara: . (KM 8.Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) .7) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dunia.pemimpin negara Melihat gambar mercu tanda negara dan bercerita tentangnya.bangunan-bangunan .1.8) Menyatakan nama negeri sendiri.   Bersoaljawab tentang negeri sendiri. (KM 8.1.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 8.Menara Kuala Lumpur . (KM 8. (KM 8.1. (KM 8.3) Menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan.Litar Formula 1 Sepang .1.13) Menyanyikan lagu negeri. 29 Negara Saya Kemerdekaan Negara Bahasa dan Komunikasi  Mendengar kisah tentang riwayat hidup Bapa Kemerdekaan iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan bersoaljawab mengenainya. (KM 8.11) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri. Contoh mercu tanda negara adalah: . (KM 8.4.9) Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri.4.12) Menyanyikan lagu kebangsaan.4) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.tokoh-tokoh .kereta nasional .2) Menamakan Bapa Kemerdekaan.tempat-tempat pelancongan .Putrajaya .   Modul Bertema 223 . (KM 8.

(KM 8. Bercerita tentang tempat-tempat bersejarah di Malaysia. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 2. (KM 8. seperti lagu ”Tanggal 31”  Aktiviti perbarisan/kawad kaki. (KTI 1. Modul Bertema 224 . (KTI 1.2) Bercerita tentang kebanggaan negara.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.1.5.2.Yang dipertuan Agung . Menonton dokumentari tempat-tempat bersejarah di Malaysia dan bersoaljawab mengenainya. Melihat potret-potret dan menyebut nama-nama pemimpin negara: .11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).1.1.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.3) Bercerita tentang mercu tanda negara.Menteri Pelajaran  Muzik dan Pergerakan  Nyanyian lagu-lagu patriotik.    Bercerita tentang tempat-tempat bersejarah di negeri sendiri .Sultan/Raja/Tuan yg Terutama Negeri sendiri .2. (KM 8.5.4) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia.2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.Menteri Besar/Ketua Menteri negeri sendiri .Perdana Menteri .3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Mengenal pemimpin negara dan negeri Kreativiti (KTI 2.5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 8.

7.4. Menyanyi lagu kebangsaan Negaraku dengan penuh perasaan sambil berdiri tegak dan memandang ke arah Jalur Gemilang. (BM 4.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.    Pertandingan mewarna Jalur Gemilang Menghasilkan Tangan Gergasi Jalur Gemilang Memerhati bunga raya sebenar dan kemudian melukis gambar bunga raya dan mewarnakannya. (BM 3. Menyanyi lagu negeri dengan penuh perasaan sambil berdiri tegak dan memandang ke arah bendera negeri.11. (BM 2.2. Penerokaan  Meneroka glob untuk mengenalpasti kedudukan Malaysia.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.  Seni dan Kraf  Mengecam warna-warna yang terdapat pada bendera Malaysia dan bendera negeri.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Modul Bertema 225 . (BM 3.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.5.

2) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraf tangan berunsur budaya pelbagai kaum 30 Negara Saya Seni.3.  Menonton CD berkaitan dengan peralatan tradicional.1. Kraf dan Peralatan Tradisional Seni dan Kraf  Mengayam tikar menggunakan pelbagai bahan (kertas warna. Permainan  Pertandingan permainan tradisional Lawatan  Mengadakan lawatan peralatan ke muzium bagi melihat peralatan tradisional.13) Menghasilkan kraf tradisional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai.2.4.daun pisang. Bahasa dan Komunikasi  Pertandingan mengenal peralatan tradisional menggunakan kad gambar. (KTI 1.7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat. Modul Bertema 226 . Mewarnakan gambar.7) Berkongsi idea.2.5) Menyatakan pandangan secara lisan hasil karya sendiri dan rakan (KTI 1. (PSE 3.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya. (KTI 1.makanan.1.1.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri. Kreativiti (KTI 1.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Pendidikan Moral (PM 7. (KTI 1.3.1. (PSE 2. daun kelapa dan lain-lain)   Membuat buku skrap tentang pelbagai peralatan tradicional.7) Menghayati benda yang dilihat disentuh dan didengar Kemanusiaan (KM 7. barangan dan peralatan seperti permainan.

11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1. (BM 2. (KM 7.1.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Modul Bertema 227 .1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Masyarakat Malaysia.2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 2. (BM 2.5. (BM 3.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.5.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 3.

Modul Bertema 228 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

LAMPIRAN CADANGAN JADUAL WAKTU 229 .

230 .

00 – 8.10 (10min) Isnin 8. 231 .20 11.00 (30 min) Aktiviti Thematic English Luar module basic module Matematik Modul English bertema basic module Outdoor Modul Modul activity bertema asas BM Modul Modul Modul bertema bertema asas BM Thematic module Thematic Thematic module module 10.10 – 8. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 50% masa pengajaran dan pembelajaran ( p & p)dalam BM dan 50% masa p & p dalam BI dapat dikekalkan.10 (40min) Selasa Perbualan Morning pagi routine Morning Perbualan routine pagi Morning circle Morning circle Morning circle Rabu Morning routine Khamis Morning routine Jumaat Rutin pagi Nota: 9. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.30(20 min) 10.50(20 min) (30min) (30min) 12. 8.50 10.00 (10 min) Thematic Pendidikan Pendidikan Reflection module Islam Islam Thematic module Thematic module Thematic module Modul bertema Modul Asas Modul BM bertema Modul bertema Thematic module Pendidikan Islam Modul bertema English Basic Module Pendidikan Islam Reflection Recess Rehat Recess Reflection Refleksi Recess Refleksi 1) Penggunaan Bahasa Malaysia (BM) dan Bahasa Inggeris (BI )sebagai bahasa instructional: : 600 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.30-9.30-10.cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar Bahasa Malaysia – Contoh 1 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.30 (30 min) Recess 10.30 (20 min) 8.50 11.20-11.50-11.10-9.0010.30 9.

30-10.20-11.00 (10 min) Reflection Rabu 10.50 (20min) Thematic module 11.00 (10 min) Reflection Matematik Modul bertema 8.50 (20min) English basic module 11.00 – 8.3011.30 (20 min) Morning circle 10.10 (40min) Aktiviti Luar 8.40-10.30-11.10 (40min) Outdoor activity Thematic module Modul bertema 9.50 (30min) Modul bertema English Basic Module Pendidikan Islam 11.1010.10-9.10-9.0010.00 (10 min) Refleksi Khamis Morning Morning routine circle Jumaat Morning Morning routine circle Recess Reflection Recess Refleksi Nota: (1) Penggunaan BM dan BI sebagai bahasa instructional: : 600 minit setiap satu bahasa (2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.0011.10 (20 min) (10min) Rutin Perbualan pagi pagi 8.30-9. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina. 232 .30 (20 min) 9.30 (30 min) Rehat 9.10 (10min) Morning routine 8.5011.30-11.3010.30-9.30-9.50 (20 min) Modul bertema Thematic module Modul bertema 11.5012.00 (30 min) Recess 11.5012.10 – 8.30 8.00 (30 min) Modul asas BM Thematic module Modul asas BM 10. 8.00 (30 min) Modul bertema 9.30 (20 min) Thematic Module Thematic module Modul bertema 11.10 (10min) Isnin 8.30 (20 min) 8.10 (30 min) 10.10 – 8.00 – 8.0011.30 (30 min) Modul asas BM 10.00 (20 min) Thematic module 10.20 (30min) Modul bertema Thematic module Pendidikan Islam 11.10 (40min) 9.5012.40 (30 min) Pendidikan Pendidikan Recess Islam Islam 9.4011.00 – 8.30 (30min) Thematic module 11.30-10.10-9.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar Bahasa Malaysia – Contoh 2 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.10 – 8. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 50% masa p & p dalam BM dan 50% masa p & p dalam BI dapat dikekalkan.30 (30min) English basic module 10.40 (30 min) Selasa Perbualan Morning pagi routine 8.0010.

00 (30 min) English basic module 10.10 (10min) Morning routine 8.30-10.50-11.50 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidik an Islam 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.20-11.50-12.10-9. 8. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum boleh dibina.30 (20 min) Thematic module 9.20 (30min) 模组教学 /Modul bertema dalam BT/ Pendidikan Islam English basic module 11.3010.30 (30 min) Recess 10.10 (40min) Aktiviti Luar 9.0010.00 (10 min) 总结 /Refleksi dalam Bahasa Tamil (BT) 总结 /Refleksi dalam BT Isnin Selasa 例常活 动/Rutin pagi dalam BT Morning circle Rabu 例常活 动/Rutin pagi dalam BI 例常活 动/Rutin pagi dalam BT Morning circle 数学 基础教学 /Modul asas Matemati k dalam BT 体健/ 户外活动 Modul Bertema Modul asas Recess BM Thematic modules Modul bertema Modul asas Rehat BM Thematic modules 华语 基础模组 /Modul asas BT Thematic module 华语 基础模组 /Modul asas BT English basic module Reflection Khamis 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT Modul bertema Modul Bertema Modul asas BM 休息 Modul Bertema Reflection Jumaat Rutin pagi 晨谈 /Perbualan Modul bertema Modul Bertema 模组教学 /Modul 233 Recess Modul Bertema 模组教学/ Modul 模组教学/ Modul Refleksi .Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar bukan Bahasa Malaysia – Contoh 1 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.10 – 8.00 – 8.30-9.30 (20 min) Perbualan pagi 8.50 (20 min) Thematic modules 10.

20-11.00 (30 min) bertema dalam BT 10.30 (20 min) pagi dalam BT 8.10 – 8.30-10. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 1/3 masa p & p dalam BM.10 (10min) 8.50 (30min) bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11. 234 .10 (40min) 9.30-9.50-12.50-11.50 (20 min) 10.0010. BI dan Bahasa Cina (BC)/Bahasa Tamil (BT )sebagai bahasa instructional: : 400 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.30 (20 min) 9.00 – 8.8.3010.20 (30min) bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11. 1/3 masa p & p dalam BI dan 1/3 masa p & p dalam BC/BT dapat dikekalkan.10-9.00 (10 min) Nota: 1) Penggunaan BM.30 (30 min) 10.

10 (40min) 体健/ 户外活动 9.50-11.30-9.20 (30min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.20 (20min) Thematic module 11.20-11.50-10.30 (30 min) Recess 10.00-11.30-9.10 (10min) 例常活动 /Rutin pagi dalam BT 8.00-10.00 (30 min) Thematic module 11.50 (20 min) Modul Bertema 9.10 – 8.00 – 8.50-11.20-10.50 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.30 (20 min) 9.50 (30 min) Modul Asas BM 10.30 (20 min) 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT 8.00 – 8.10 (10min) Morning routine 8.10 (40min) Modul bertema 9.20 (30 min) Rehat 10.00 (30 min) 10.10 (40min) 模组教学 /Modul bertema dalam BT/ Pendidika n Islam 9.30-11.10 (10min) Rutin pagi 8.00 (10 min) 总结/Refleksi dalam BT 235 .10-9. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.30-9.30-9.00 – 8.30 (20 min) Thematic module 9.20-11.50 (20 min) Thematic module 9.20-10.10-9.50-12.30-9.20 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidika n Islam 10. 8.50-12.30-10.00 (10 min) Reflection Isnin 模组教学 English / Modul basic bertema module dalam BT/Pendid ikan Islam Selasa 8.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar bukan Bahasa Malaysia – Contoh 2 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.30 (20 min) Perbualan pagi 8.50-10.50 (30min) Thematic module 11.20-11.00 (10 min) 总结/Refleksi dalam BT Rabu 8.50-12.50 (30min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.20 (30 min) Recess 10.10-9.30 (20 min) Modul bertema 9.10 – 8.30 (20 min) Morning circle 8.10 – 8.50 (30 min) English basic module 11.

00 (30 min) Modul asas BM 10.10-10.00 (30 min) Recess 11. BI dan BC/BT sebagai bahasa instructional: : 400 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.50 (20min) Modul bertema 11.30-10.00-11.30 (20 min) 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT 8.40-10. 1/3 masa p & p dalam BI dan 1/3 masa p & p dalam BC/BT dapat dikekalkan.30-9.00 (10 min) Refleksi 1) Penggunaan BM.10 (10min) 例常活动 /Rutin pagi dalam BT 8.00-10.00 (10 min) Reflection Jumaat Nota: 8.10 (40min) 数学 基础教学 /Modul asas Matemati k dalam BT 8.40 (30 min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 9.10 – 8.30 (30min) English basic module 11.Khamis 8.40-11.10-9.10 (10min) Morning routine 8.00-11.10 (40min) Aktiviti Luar 9.10-9.10 – 8.00 – 8.30-11.00 (20 min) Modul Bertema 11. 236 .30 (30min) Modul bertema 11.30-11.30 (30 min) Modul asas BM 10.10 (30 min) 休息 10.30-9. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 1/3 masa p & p dalam BM.40 (30 min) Modul Bertema 10.30 (20 min) Modul Bertema 9.50 (20 min) Thematic module 11.30-11.00 – 8.50-12.30 (20 min) Morning circle 9.50-12.

Ng Soo Boon Editor En. 2010) Penasihat Editorial Ketua Sektor Perancangan Dasar dan Penyelidikan Hjh. 2010) Dr. Zakaria Pn. 2010) Ketua Sektor Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak (mulai Februari. Julaihi Hj. Bujang (mulai September.Abdul En Tajul Affendy Hassan 237 . Shamsudin Jamil Pn. Hj.PANEL PENULIS Penasihat Pengarah Tn. Mokolus K Rowther Ketua Editor Ketua Unit Prasekolah(sehingga Januari. Ghani AMN (sehingga Ogos 2010) Datu Dr Hj. Rohani bt. Ali bin Ab. Zaitoon bt.

Hjh Ramanathan a/l Nagarathinam Regina Joseph Cyril Zainon Majid Zamrus A. Utz Muhd. Shamsudin Jamil Rohani Abdul Tajul Affendy Hassan Zaitoon Zakaria Kamarul Azman Abd. Hjh Norzila Ani.Rahman Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Matematik Rendah Unit Pendidikan Khas Unit Pendidikan Muzik Unit Bahasa Melayu Unit Bahasa Melayu Unit Bahasa Cina Unit Pendidikan Kesihatan Unit Bahasa Inggeris Unit Rendah Pendidikan Islam Unit Pendidikan Seni Visual Unit Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Unit Pendidikan Kesihatan Unit Bahasa Tamil Unit Bahasa Inggeris Unit Sains Teras Unit Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan 238 . Hjh Ho Wooi Cheng Indira Popatlal Jagdesh Kaur Gill Mohd.BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Ng Soo Boon. Ismail Hasnah Nordin.Salam Aziz Naim Baharuddin Basir Bakhtiar Mohd. Najib bin Najmuddin. Dr.Nizam Mohd.Salleh Farizah Hanim bt.Yusof Norasyikin Hashim.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU Abu Bakar bin Saad Alimah bt.Let Azilawati Abu Bakar Ewe Meng Huat Goh Wah Im Habsah bt.BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA /JABATAN PELAJARAN NEGERI. Jantan Hjh Nik Asiah Salleh Hjh Rohana Musa Leow Kim Hin Mariah Mansor.Salleh. Tn Hj Zulkernai Fauzi Penyelaras Prasekolah PPD Seberang Perai. PP Institut Perguruan Tun Hussein Onn. PEJABAT PELAJARAN DAERAH. Ustazah Nahwiuddin Abdul Manaf. Johor Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka Jabatan Pelajaran Kelantan Pejabat Pelajaran Daerah Jabatan Pelajaran Pahang Jabatan Pelajaran Johor Jabatan Agama Islam Dan Moral Institut Perguruan Islam Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka Jabatan Pelajaran Pahang Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Jabatan Pelajaran Kedah Jabatan Pelajaran Pahang Bahagian Pengurusan Sekolah Harian PERSATUAN BUKAN KERAJAAN/SWASTA/LAIN-LAIN Aishah Zanariah Abdullah Chiam Heng Keng. Prof. Ustazah Freddy Chan Kin Yee Jeyawathi Perera Lina Yeoh Gaik Li Persatuan Montessori Malaysia Persatuan Pendidik Profesional Awal Kanak-kanak Malaysia Penceramah Agama Bebas Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia 239 . Batu Pahat Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti. Arif Shaari Abu Hasan Zaharuddin Hj. Dr Esah Rabiah bt. Nor Normasura Jani Poobalan a/l Manika Rohana Ismail Roszilah Mohd. Shamsudin. Ustaz Norbe Mohd. Atan Asmah Mohamad Atang Hj. Mohd. Taiping Jabatan Pelajaran Sarawak Jabatan Pelajaran Selangor Institut Perguruan Raja Melewar Institut Perguruan Temenggong Ibrahim.

Perlis SK Lubuk Sireh. Sg. Selangor SJK ( C ) Gua Musang. Kuala Ketil. Hashim Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional. Kelantan SK Gedong. Tn Hj Normah bt. Kangar SK Khir Johari.Amin Shaarani. Jln Cempedak.Maryati Ayob Maznah Harith. Kuala Lumpur SK Teloi Kanan. Ghani bin Abd.Sumum. Sabak Bernam. Taiping SJK(C ) Chi Man. Hamzah Norsheila Abdullah Oh Yean Choo Patricia Teh Tamil Emban Tan Wat Ngor Lydia Foong Eveeleen Ling Radziah. Arau. Kedah SJK(C ) Hua Lian 3. Hjh Mohd. Syukor Salasiah Hj. Sg. Perak SK Brickfield 1. Kedah SK Parit Bharu.Mohamed Azhari Azmi bin Ibrahim Baidah Sabran Chan Yee Mong Che Tom bt. Petani. Hamid Asma Dewi Shaari Azahar bin Madar Azlin bt. Shaari Chua Seok Khuan Ding Pei See SK Tambun Tulang. Kedah Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional SEKOLAH Abd. Brickfield. Datin Kalthom Musa Ng Shau Peng An Najwa Child Development Centre Sdn Bhd/Persatuan Islam Malaysia Institut Education to Learn Institut Education to Learn Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Pengasuh Berdaftar Malaysia Institut CECE Tadika Peter & Jane Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia Universiti Kolej SEGI Persatuan Pendidik Profesional Awal Kanak-kanak Malaysia Persatuan NAECEEM Institut Education to Learn Child Resource Institut KEMENTERIAN/JABATAN LAIN Low Mei Li Norain Abd. Sentol 240 .

Sungai Petani. Ipoh. SK Kg. Petani.Ismail Ali Zaiton Ahmad. Perak SJK(T) Bedong. Perak SK Seri Buntar . Selangor SK Seri Aman.Hamim Marina bt.Ghayathiri a/p Kubbusamy Halidah Laili Shaarani Hasnah bt. NS SK Puteri Pandan. Pokok Assam. Kedah SK Bukit Serok. Pahang SK Serayan Keranji. Kedah SJK(T) Kg. Ahmad Roslina Bidin Rukumani a/p Sheeraman Rusni bt. Sarawak Guru Besar SK Cator Avenue. Hor Lee Lan Jenny Law Fui Let Juliana bt. Kelantan SJK (T) Port Dickson. Ah. Rizal Hussin Noor Haris bin Dzulkifli Noor Huzaina Abdul Majid Nor Atiqa Abdullah Nor Khamidah bt. Hulu Selangor. Kelantan 241 . Pahang SK Kpg. KL SK Mulong 2. Taiping. Selangor SK Jempol. Perak SK Simpang Ampat. Sulaiman. Kedah SK Permatang Badak. Yahya. Triang. Klang. Kuala Lumpur SK Penghulu Abu Bakar. Perak SK Wan Sulaiman Siddiq. Sirat Masitah Abdul. Tanjong Malim. Sarawak SK Sg.Aziz. Kedah SK Pusat Dungun. Mohamed Bandi Nyanamani a/p Muniandy Puspa Devi a/p Munisamy Puziah Ano bt. Kota Bharu. Kota Bharu. Lundu. Ridhaudin Husin Mohd. Mohd Isa Rogayah bt. Sabah SJK( C) Tun Tan Cheng Lock SJK(C) Cheroh. Mat Arip Rosilah bt. Perak SK Panggu. Kedah SK Kuala Dipang. Melaka SJK ( C ) Hin Hua. Baharu Lanjut. Alor Gajah. Baling. Beranang. Selangor SJK(C ) Sentul. Kuantan. N. Kota Bharu SK Bintulu. Sg. Kangar SK Taman Ria. Hjh Mohd. Mahidin Karamjit Kaur Gill Khairul Akhbar bin Abd. Bahau.Sembilan SK Limau-limauan. Hjh. Raub. Kudat. Hjh Zubaidah Mohidin Zulbasri bin Husin SJK(T) Ldg. Ustazah Soh Lih Ru Suzanee bt. Bandar Tun Razak. Lubok Segintah. Che Adnan Siti Arfah bt. Ipoh. Terengganu SJK(T) Batang Berjuntai. Alor Setar. Pahang SK Parang Puting.Pandan SK Hulu Bernam. Selangor SK Seri Perlis. Pahang SK AU Keramat.Buluh. Muhammad Thelagam a/p Deevraju Usop Maulana Wong Ming Tsuey Yee Su Keong Zaharah bt. KL SK Manjoi 2. Selangor. Rinching.

Dr Siti Eshah Mokhsein. Dr Timbalan Ketua Pengarah Operasi JPNIN Universiti Tun Abdul Razak Universiti Putera Malaysia Universiti Kebangsaan Malaysia Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dr Sharifah Nor Puteh.LAIN-LAIN (Penghargaan kepada individu berikut yang turut menyumbang idea semasa sesi sumbangsaran penyemakan kurikulum) Azizah Ariffin. Tanjong Malim 242 . Hjh Bustam Kamri. Dr Rohani Abdullah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful