Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

PRASEKOLAH

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2010

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

DRAF DAN SULIT

ii

BAHASA TAMIL TUNJANG KEROHANIAN.BAHASA MALAYSIA TUNJANG KOMUNIKASI .PENDIDIKAN ISLAM iii v vi 1 2 7 15 16 21 24 26 28 29 31 33 45 53 65 75 . SIKAP DAN NILAI .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KANDUNGAN muka surat FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA PENGANTAR MATLAMAT DAN OBJEKTIF FOKUS DAN ORGANISASI KURIKULUM STANDARD KANDUGAN KURIKULUM REKABENTUK KURIKULUM PERUNTUKAN MASA STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN STANDARD PENTAKSIRAN STANDARD DOMAIN KREATIVITI ORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARD KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN BAHAGIAN A: STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANG TUNJANG KOMUNIKASI .BAHASA CINA TUNJANG KOMUNIKASI .BAHASA INGGERIS TUNJANG KOMUNIKASI .

PENDIDIKAN MORAL TUNJANG KETRAMPILAN DIRI .KREATIVITI TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI – AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK TUNJANG KEMANUSIAAN BAHAGIAN B: MODUL TERAS BERTEMA LAMPIRAN – CADANGAN JADUAL WAKTU PANEL PENGGUBAL 109 117 135 145 229 237 iv . SIKAP DAN NILAI .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan DRAF DAN SULIT 83 91 97 TUNJANG KEROHANIAN.PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA .PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti berikut: Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangankan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. berakhlak mulia. emosi dan jasmani. v . Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berketerampilan. masyarakat dan negara.

sikap dan emosi yang positif dapat dibina. kanak-kanak ini akan lebih bersedia untuk menghadapi alam persekolahan pada peringkat yang lebih tinggi. JULAIHI HJ. Menyedari hakikat ini maka pada tahun 1996. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. dan berkisar pada enam tunjang yang akan diteruskan pada sekolah rendah dan sekolah menengah. Penggubalan KSPK mengambilkira keperluan bagi memastikan kesinambungan antara KSPK dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) berlaku. serta kreativiti dan pemikiran kritikal dapat dijana. pegawai dari Kementerian Pelajaran. maka KSPK memperuntukkan masa yang lebih panjang untuk pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris berbanding dengan apa yang terdapat dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003. Badan-badan Bukan Kerajaan (NGO) dan tadika swasta. Bersesuaian dengan keperluan semasa dan berpandu kepada teori pembelajaran yang menyatakan kanak-kanak mampu belajar lebih daripada satu bahasa. Pendekatan pembelajaran berpusatkan murid. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran. Melalui asuhan dan pendidikan yang sesuai. BUJANG) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2010 . selamat (safe) dan menyeronokkan (fun). Dalam usaha menyediakan KSPK. pendekatan bertema. Pada masa yang sama. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003 telah disemak dan akhirnya Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) telah dihasilkan dan dilaksanakan mulai 2010 di semua prasekolah kerajaan dan bukan kerajaan. Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. berbentuk modular. Kriteria pemilihan aktiviti memberi keutamaan kepada pengalaman yang menyuburkan (enriching). prasekolah telah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan kebangsaan dan pada tahun 2003 Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang pertama telah dilaksanakan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KATA PENGANTAR Perkembangan dan pertumbuhan pesat berlaku dalam diri individu kanak-kanak pada usia enam tahun yang pertama. inkuiri penemuan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah. minda kanak-kanak ini dapat dirangsangkan. semakin banyak hasil kajian neurosains menunjukkan kaitan antara pendedahan rangsangan pada peringkat awal dengan perkembangan minda kanak-kanak yang optimum.penglibatan aktif (engaging). (DATU Dr HJ. KSPK digubal berdasarkan kepada prinsip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan Kanak-kanak dan teori pembelajaran kanakkanak. Institusi Pengajian Tinggi Kerajaan dan Swasta. Selepas lima tahun pelaksanaan. Hasil kajian jangka panjang mendapati pelaburan pada peringkat awal kanak-kanak memberi pulangan yang positif kepada kerajaan dan masyarakat. pensyarah. KSPK digubal berdasarkan rekabentuk kurikulum berasaskan standard. belajar melalui bermain. masa dan tenaga. pendekatan bersepadu adalah ditekankan. Berpandu kepada asas ini. pelbagai pihak telah dilibatkan seperti guru.

xiii. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan. xii. x. xviii. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. Membina kecergasan badan. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan MATLAMAT Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. Menggunakan kemahiran berfikir kritis. rohani. emosi dan sosial. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. emosi. kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. iii. vi. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan masalah. Pendahuluan 1 . Mengamalkan nilai murni. xvii. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. Mempunyai kematangan emosi. xi. xvi. xiv. vii. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. iv. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. Mempunyai tubuh badan yang sihat. xix. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. viii. v. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. kreatif dan bermakna. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. ix. intelek dan rohani seperti berikut: i. Mengembangkan daya kreatif dan estetika Menghargai keindahan alam dan warisan budaya OBJEKTIF Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. xv. ii.

Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah. negara & global KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Penghayatan semangat patriotisme & perpaduan Rajah 1: Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Pendahuluan 2 . bahasa Malaysia. kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak. pengetahuan sains. SIKAP & NILAI Amalan agama dan kepercayaan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan FOKUS Pendidikan Prasekolah berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu. ICT. Kerohanian. Untuk tujuan kesinambungan. Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanak-kanak. INSAN SEIMBANG KEROHANIAN. bakat dan apresiasi KEMANUSIAAN Ilmu dan amalan kemasyarakatan & alam sekitar setempat. SAINS & TEKNOLOGI Pendekatan Inkuiri. kreativiti. kemahiran saintifik dan sikap saintifik Pengetahuan dan kemahiran matematik. PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi. penyelesaian masalah. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek. menekankan kepada inkuiri penemuan. KOMUNIKASI Kemahiran berbahasa. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran ini. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. Kemanusiaan. bahasa Cina dan bahasa Tamil. Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak dan mengambil kira perbezaan antara individu. bertema. Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Perkembangan Ketrampilan Diri (rujuk Rajah 1). belajar melalui bermain. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: Komunikasi. Sikap dan Nilai. sikap & nilai ORGANISASI KURIKULUM Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan memberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanakkanak berumur empat hingga enam tahun. bahasa Inggeris. Sains dan Teknologi.

Sikap dan Nilai dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita. semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah. huruf hijjaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan. pencapaian emosi yang positif.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Komunikasi Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia. keberanian. Murid prasekolah belajar bersuci. Tunjang Ketrampilan Diri . berwuduk. hormat-menghormati. melakukan pergerakan solat. kejujuran. berdikari dan berdisiplin. Perkembangan sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan mengurus emosi sendiri. kerjasama. toleransi. aktiviti hands-on. semasa rehat. Pada masa yang sama murid ini juga mengenal asas bahasa Al Quran. baik hati. sikap dan nilai merangkumi pendidikan Islam dan pendidikan Moral. Pendahuluan 3 . keadilan. Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. kerajinan. Pendidikan Moral Pendidikan moral prasekolah memberi fokus kepada pelakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan. berterima kasih. ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi mereka kurang stabil dan mantap. Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. hemah tinggi. Bahasa Inggeris. kesederhanaan. bertanggungjawab. simulasi. Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam Pendidikan prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanak-kanak. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh murid di prasekolah yang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil. Tunjang Kerohanian. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah. meneroka dan bermain. menyanyi. Rukun Islam. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar.Perkembangan Sosioemosi Tunjang Kerohanian. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris adalah wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah. bernasyid. pembinaan konsep kendiri positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. kasih sayang. kemahiran bertutur.

penglibatan dalam aktiviti sukan. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan. aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan. menyambut objek. Pendahuluan 4 . Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. Perkembangan Kreativiti Perkembangan kreativiti merangkumi seni visual. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus. dan apresiasi muzik. berlakon. menari dan membuat gerakan secara kreatif. membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. ekspresi kreatif dan apresiasi. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. kemahiran motor kasar serta kordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat. Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetik merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot mereka. penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa. Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. Pendidikan Muzik merangkumi aktiviti menyanyi. Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni. matematik dan lain-lain. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. Tunjang ini juga menekanan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri. Kanak-kanak diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. pengalaman awal untuk memainkan perkusi. Apresiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain.

komuniti dan alam sekitar. aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT. nombor. Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul. Bahasa Cina(untuk prasekolah yang aliran bahasa Cina). Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada murid prasekolah menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk membina tema-tema pembelajaran. Pendahuluan Modul Asas merangkumi Bahasa Malaysia. Semasa proses penerokaan ini. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga. bentuk dan ruang. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan. mengukur menggunakan unit bukan piawai. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor. Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan. Tunjang Kemanusian menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. operasi nombor yang mudah. sistematik dan teliti akan terbentuk. kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati. Dalam proses penerokaan ini. Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusian memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan(contoh: tumbuhan. haiwan). magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi. awal matematik. Awal Matematik konsep waktu. Modul Asas dan Modul Bertema Pendidikan prasekolah dilaksanakan melalui modul asas dan modul bertema. membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini. Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok.cuaca). Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini. air.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains. Bahasa 5 . Modul Asas Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada murid prasekolah. lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus. nilai wang. rakan. sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. Bahasa Inggeris.

menulis. modul teras tema mengambil masa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun. Modul asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah. Contoh tema yang boleh dibina untuk Negara saya adalah Perayaan Hari Raya. Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. Negara saya. peratus masa perlu dinaikkan. Alam Hidupan. peratus masa ini mungkin berkurangan jika murid didapati sudah menguasai kemahiran asas 4 M. tetapi pada akhir tahun. Keluarga Pendahuluan 6 . Kemerdekaan Negara. Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa. refleksi sebelum balik. Secara umumnya modul asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. Lagu dan Muzik tradisional. Pada awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35% daripada waktu prasekolah. keperluan setempat dan keperluan semasa. Walaubagaimanapun. adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut: Diri saya. Guru boleh menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan murid. mengira. Kandungan dalam aktiviti rutin merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Hidupan adalah Haiwan dan Tumbuhan. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Fizikal adalah Cuaca. Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri. Aktiviti rutin mengambil lebih kurang 30% daripada masa prasekolah. Kawan saya. menaakul). membaca doa dan makan semasa rehat. saya. Matematik dan Permainan Luar. pendidikan moral dan matematik. Alam Bahan dan Alam Fizikal. maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas. Pada awal tahun. maka Aktiviti Luar juga dianggap sebagai modul teras asas. Aktiviti rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. Pendidikan Moral diajar semasa murid beragama Islam belajar Pendidikan Islam. Modul Bertema Pengajaran dan pembelajaran prasekolah sesuai dilaksanakan melalui tema yang membawa makna kepada kanak-kanak. Modul teras juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Bahan adalah Air dan Pakaian. Contoh tema yang boleh dibina untuk Diri saya adalah Sekolah saya. Pendidikan Moral. perbualan pagi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tamil(untuk prasekolah yang aliran bahasa Tamil). Pendidikan Islam.

Bahasa Malaysia Focus Fokus Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Pada akhir prasekolah murid boleh: Mendengar dengan penuh perhatian. Writing skills Listening and speaking skills Listen to and discriminate sounds. Develop interest in reading. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Read simple sentences with understanding. Listen to and follow simple instructions. Mengenal bentuk huruf A .Bahasa Inggeris At the end of preschool students are able to: Kemahiran Membaca Reading Skills Kemahiran Menulis Pendahuluan 7 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD KANDUNGAN Jadual 1: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Listen to and enjoy nursery rhymes. Membaca frasa. Mengamalkan tabiat membaca. Membaca buku dengan cara yang betul (prabaca). Pre reading Skills Understand that printed materials contain meaning.Z. Membaca ayat dalam konteks. Perform a variety of language forms and functions in a social context. Read simple words with understanding. Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Menceritakan semula apa yang didengar. Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul. Mengenal huruf vokal. Acquire writing skills. Listen to and understand meaning of simple words. Jadual 2: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. Merangsang pertuturan melalui soal jawab. Membaca perkataan. action songs. Tell simple stories. Read phrases with understanding. Acquire and use simple phrases and statements. Acquire pre-writing skills. Membina dan membaca sukukata. poems and stories. Sing songs and recite rhymes and poems. Identify letters of the alphabet. Mengenal huruf konsonan. Acquire knowledge of print and ethics in reading. Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis. Membaca ayat tunggal yang mudah. Dramatize familiar situations and stories. Ask simple questions. Berinteraksi dengan mesra.

Pendahuluan 8 . Kemahiran Membaca Mengenal dan membaca huruf. Membaca perkataan. frasa. Membaca ayat. Membaca frasa. dan Bertutur Menyebut apa yang didengar. Kemahiran Menulis Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis. Berinteraksi secara soal jawab Melakonkan watak-watak dalam cerita yang didengar. Memberi jawapan kepada soalan yang dikemukakan. Membaca dengan sebutan yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 3: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Membina tabiat membawa. Menulis perkataan. Membuat persediaan membaca. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Kemahiran Mendengar dengan penuh perhatian. Membaca menggunakan pelbagai bahan bacaan. Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Mengenal frasa.Bahasa Cina Fokus Fokus Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Pada akhir prasekolah murid boleh: Mendengar dengan penuh perhatian. Menceritakan apa yang didengar semula menggunakan ayat yang mudah. ayat yang sesuai.Bahasa Tamil Pada akhir prasekolah murid boleh: Berinteraksi dengan sopan. Mendengar Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. Jadual 4: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Kemahiran Membaca Mengenal kaitan antara gambar dan perkataan. Kemahiran menulis Menguasai kemahiran pratulis. Menggabungkan huruf supaya menjadi perkataan dan membaca. Bertutur dengan menggunakan perkataan. Bertanyakan soalan.

W. Menghafaz beberapa surah dari juzu’ Amma. Mengetahui Rukun Islam. Melakukan amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa. Melafazkan Kalimah Syahadah. Membina semangat dan sikap yang positif. rajin. perasaan dan pandangan orang lain. Emosi Mengurus emosi sendiri.Pendidikan Islam Fokus Aqidah Ibadah Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui Rukun Iman. Bersuci dari najis. bercakap benar. bijaksana dan amanah. Menyelesaikan konflik yang berlaku semasa aktiviti kelas. Mengetahui Sirah Rasullullah S. Sikap dan Nilai . Mengenal bahasa Al. Mencontohi akhlak Rasullullah S.W. Mengenali emosi orang lain. Membina kebolehan mengawal diri. Memahami keperluan. Pada akhir prasekolah murid boleh: dan Mengenali emosi sendiri.A. iaitu sabar. Melakukan wuduk Mendirikan solat. Membina keyakinan untuk berkomunikasi. Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi. Jadual 6: Standard Kandungan untuk Tunjang Ketrampilan Diri .Perkembangan Sosio-Emosi Fokus Mengenali Mengurus Sendiri. Mencapai Emosi yang Positif Sirah Akhlak Membina Kemahiran Sosial Asas Bahasa Al Quran dan Tulisan Jawi Pendahuluan 9 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 5: Standard Kandungan untuk Tunjang Kerohanian.A.Quran Mengenal huruf jawi. Membina konsep kendiri.

masyarakat setempat. Mengamalkan sikap kerjasama dengan rakan. Berdikari Mengamalkan sikap pengurusan diri. Mengamalkan sikap adil dalam perlakuan seharian. keluarga dan orang di sekeliling. terhadap diri dan Mengamalkan sikap berterima kasih. Keadilan Keberanian Kejujuran Pendahuluan 10 . Mengamalkan sikap jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli keluarga. jiran dan masyarakat setempat. Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya. Berinteraksi dengan yakin di sekolah. Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan. Toleransi Bertanggungjaw ab Berterima Kasih Hemah tinggi Hormatmenghormati Bertanggungjawab persekitaran kelas. warga sekolah dan orang lain. Fokus Kerajinan Kerjasama Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 7: Standard Kandungan untuk Kerohanian. Kesederhanaan Membantu ahli keluarga. Beradab sopan dalam pergaulan seharian. Menghormati anggota keluarga. Menghormati orang dewasa. Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian.Pendidikan Moral Fokus Kepercayaan kepada Tuhan Baik hati Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui dan menghormati kepercayaan dan pantang larang pelbagai kaum. Kasih Sayang Menyayangi diri. rakan dan guru. Sikap dan Nilai . berdikari dalam rakan dan Berdisiplin Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas.

Menjaga kebersihan. Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor. Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 8: Standard Kandungan untuk Tunjang Fizikal dan Estetika – Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Fokus Perkembangan Motor Halus Pada akhir prasekolah murid boleh: Melakukan kemahiran motor halus. Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan motor kasar. Menjaga kebersihan diri. Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor. Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya. Menunjukkan apresiasi seni. Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat. Mengamalkan langkah keselamatan diri. Mengambil bahagian dalam aktiviti penerokaan bunyi. Fokus Jadual 9: Standard Kandungan untuk Tunjang Fizikal dan Estetika . Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif. Menjaga kehormatan diri. Melakukan kemahiran koordinasi mata tangan dalam perkembangan motor halus. Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi.Kreativiti Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui dan menggunakan pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni. Seni Visual Perkembangan motor kasar Muzik Kesihatan Fizikal Kesihatan Persekitaran Drama & Gerakan Kreatif Keselamatan Pendahuluan 11 . Mengambil bahagian dalam aktiviti memainkan perkusi. Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya. Menunjukkan apresiasi Muzik.

Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas. iaitu awan. bunga. pelangi dan bayang-bayang. Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran. Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan. Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian. Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10. Membandingkan kuantiti objek. Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria. Mengetahui sifar. buah serta pertumbuhan biji benih. cuaca. 30. pemelarutan serta tarikan boleh magnet. Pengalaman Pranombor Menyiasat Alam Fizikal Pada akhir prasekolah murid boleh: Meneroka fenomena alam yang biasa yang dijumpai. Memadankan objek 1:1. menulis). menulis). jenis makanan haiwan jinak yang biasa dijumpai. Kemahiran Saintifik Konsep Nombor Operasi Nombor Menyiasat Alam Hidupan Nilai wang Konsep Waktu Menyiasat Alam Bahan Pendahuluan 12 . 40 dan 50. Memahami siri 20. Mengecam duit yang berlainan nilai. Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai. membilang. membilang. Membuat seriasi mengikut satu ciri. Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara hands-on. Membanding dan mengelaskan objek. Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Jadual 10: Standard Kandungan untuk Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik Fokus Sikap saintifik Pada akhir prasekolah murid boleh: Mempamerkan sikap saintifik iaitu sistematik. Meneroka sifat bahan seperti timbul dan tenggalam. Memahami nombor 10-20 (menyebut. sifat ingin tahu dan bertanggungjawab. Memahami nombor 1-10 (menyebut. Menjalankan penerokaan ke atas ciri. cara pergerakan.. Mengecam corak berulang dan membina pola. Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10. habitat.

Mengetahui tentang rakan. Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum di Malaysia. bulat. atas. Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri. Menjaga alam sekitar. Mengenali ahli komuniti.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Bentuk dan Ruang Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui kedudukan objek dalam ruang (depan. sfera. kiub). Membina lingkungan. Saya dan Keluarga Saya dan Rakan Penggunaan ICT Saya dan Sekolah Saya dan Komuniti Saya dan Sekitar Alam Menghayati keindahan alam sekitar. bapa. Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Mengetahui sekolah saya. Mengetahui hak diri sendiri. Menyambut perayaan mengikut kaum di masyarakat Malaysia. Mengetahui keluarga terdekat (datuk. Jadual 11: Standard Kandungan untuk Tunjang Kemanusiaan Fokus Diri saya Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui tentang latar belakang/sejarah diri saya Mengetahui kebolehan diri. Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran (segitiga. kiri. Pembinaan(constr uction) Membina penghubung antara dua objek. segi empat. kanan). Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar. Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika. Pendahuluan 13 . Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai. ibu. Mengamalkan semangat bermasyarakat. bawah. selinder. Saya dan Warisan Mengenal pakaian tradisional pelbagai Budaya kaum di Malaysia. belakang. dalam. kon. adik beradik). Mengetahui kediaman keluarga. Menggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran. luar. nenek.

Saya dan Malaysia Pendahuluan 14 . Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Menghormati pemimpin. Mengetahui simbol awam. Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia. Mengetahui keistimewaan negara.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Menyambut Hari Kemerdekaan. Negara Menghormati lambang kebangsaan dan negeri.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan REKABENTUK KURIKULUM Dua ciri utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. Ia merangkumi aspek pengetahuan. Permainan Luar dan Matematik. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit.bahagian atau unit ini dinamakan modul. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti. kritis dan inovatif. kualiti membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. Ekuiti membawa maksud semua murid diberi peluang pendidikan yang sama. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak.  Perbezaan individu dibenarkan. pengajaran tidak dijalankan secara spoon feeding.  Murid belajar mengikut kadar sendiri. Bahasa Inggeris. Pendidikan Islam. Bahasa Cina. Modul Asas Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. Dua jenis modul diwujudkan. Pendahuluan 15 . Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid. Pendidikan Moral. Bahasa Tamil).  Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman seharian murid. Standard Pembelajaran merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan. Standard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Kurikulum Berasaskan Standard Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dibangunkan berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. kemahiran dan nilai. iaitu Modul Asas dan Modul Bertema.  Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah. Waktu yang khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini. Teori Pembelajaran yang dijadikan fokus Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibina berlandaskan prinisip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori pembelajaran konstruktivisme di mana:  Murid membina pengetahuan sendiri.

3. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga jam setengah sehari (termasuk masa rehat). Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. sekurang-kurangnya dua jam seminggu.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH Peruntukan masa minimum Peruntukan waktu minimum berikut hendaklah dipatuhi: 1. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 5. Pendahuluan 16 . Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya empat jam sehari (termasuk masa rehat). iaitu. iaitu. 8. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang bukan beragama Islam. sejumlah 20 jam satu minggu untuk kanak-kanak yang berumur 5+. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 4. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran Pendidikan Moral sekurangkurangnya dua jam seminggu. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam. 7. 2. sejumlah 17 ½ jam satu minggu untuk kanak-kanak yang berumur 4+. 6.

Walau bagaimanapun peruntukan waktu ini seharusnya fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. peruntukan waktu Modul Asas boleh dikurangkan seperti di Rajah 2. mengira dan menaakul) maka adalah dicadangkan modul asas diberi peruntukan waktu yang lebih banyak pada awal tahun. pendidikan moral dan matematik Bil. Jumlah Jumlah minit seminggu Pendahuluan 430 1200 Modul Jadual 13: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Cina . Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain Bil.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Peruntukan masa mengikut modul asas dan modul bertema Peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran (P & P) prasekolah diagih berdasarkan modul asas dan modul bertema seperti di Jadual 12 dan 13. Jadual 12: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P) 1 Rutin pagi 50 2 Perbualan Pagi 100 3 Rehat 150 4 Refleksi sebelum balik 50 Jumlah 350 Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P & P)) 4 Bahasa Malaysia 90 5 Bahasa Inggeris 90 6 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 120 7 Aktiviti Luar (outdoor activity) 80 8 Matematik 40 Jumlah 420 Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P & P) 9 Modul bersepadu merangkumi elemen430 elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. menulis. 17 . Bila murid sudah mulai menguasai kemahiran literasi asas ini. pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit dalam satu minggu 340 1200 * untuk murid yang beragama Islam sahaja Oleh kerana salah satu fokus utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah penguasaan literasi asas 4M (membaca. Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P) 1 Rutin pagi 50 2 Perbualan Pagi 100 3 Rehat 150 4 Refleksi sebelum balik 50 Jumlah 350 Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P & P) 4 5 6 7 8 9 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam/Pendidikan Moral Bahasa Cina/Bahasa Tamil/Bahasa pengantar Lain Aktiviti Luar(outdoor activity) Matematik Jumlah 90 90 (120) * 90 80 40 510 Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P & P) 10 340 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa.

menyambut bola. doa. Jadual waktu prasekolah adalah fleksibel di mana guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut keperluan semasa. Modul bertema akan membawa lebih makna kepada murid bila mereka sudah mempunyai literasi asas dalam bahasa pengantar yang berkenaan. melompat 100% Modul Teras Asas 65% 30% Aktiviti Rutin 0% Awal tahun Modul Bertema 100% 84% 30% 0% Akhir tahun Rutin pagi yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi pengurusan diri. gelongsor dll Main pasir. berbaris. Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan tidak formal dan kanak-kanak memerlukan persekitaran fizikal dan sosial yang tidak rigid untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan bermakna. Modul bertema menyepadukan Standard Pembelajaran dari pelbagai tunjang mengikut tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid. main bebas(free play). gosok gigi. Peruntukan waktu untuk Modul Bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun ke ahkir tahun seperti yang dicadangkan dalam Rajah 2 dan Rajah 3. main pondok Berlari.13 adalah aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah. main air. makan. tanda kedatangan. Aktiviti semasa rehat yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi doa. Antara contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah: o o o Bermain dengan buaian.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Pengajaran dan pembelajaran di prasekolah perlu bermakna dan bersifat kontekstual kepada murid. Jumlah waktu yang ditambah untuk modul bertema boleh ditentukan oleh guru sendiri. Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Pendahuluan 18 . 100% Modul Teras Asas 60% 30% Aktiviti Rutin 0% Awal tahun Modul Bertema 100% 84% 30% 0% Akhir tahun Rajah 3: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia Aktiviti Luar yang dinyatakan dalam Jadual 12 . maka pendekatan bertema adalah digalakkan. menyanyikan lagu.

muzik. berbaris. Bil. doa. tanda kehadiran. ** Modul Bertema menyepadukan elemen bahasa. Jadual 15: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) Diajar Diajar Jumlah dalam BM dalam BI 30 20 10 x 5 60 40 20 x 5 90 60 30 x 5 30 20 10 x 5 90 90 100 100 90 330 120 40 40 600 40 600 90 330 120 80 40 1200 Jadual 14: Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instructional dalam Kelas Prasekolah Bil. prasekolah dikehendaki menggunakan bahasa pengantar seperti di Jadual 14. menyanyikan lagu. matematik. pendidikan moral dan perkembangan fizikal.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Peruntukan waktu mengikut bahasa instructional Selaras dengan usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan meningkatkan bahasa Inggeris. sains. Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum Seminggu untuk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya(minit) Bahasa Malaysia Bahasa Pengantar lain 1 2 3 4 5 6 1 2 4 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/ Bahasa Inggeris JUMLAH 600 600 400 400 400 1200 1200 Rutin pagi * Perbualan Pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas BM Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM 7 Modul asas BI 8 Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI 9 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 10 Aktiviti Luar 11 Matematik Jumlah minit seminggu Nota: *Rutin pagi merangkumi aktiviti pengurusan diri. seni visual. kemanusiaan. perkembangan sosio emosi. Pendahuluan 19 . 15 dan 16.

Peruntukan Masa Seminggu dikendalikan dalam bahasa (minit) BM BI BC/BT Jumlah dalam seminggu 10 20 20 10 x 5 = 50 20 40 40 20 x 5 = 100 30 90 30 30 x 5 = 150 10 20 20 10 x 5 = 50 90 90 200 200 90 140 90 120 90 140 90 120 1 2 3 4 5 6 Rutin pagi * Perbualan Pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas BM Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM 7 Modul asas BI 8 Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI 9 Modul asas BC/BT 10 Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam BC/CT /Pendidikan Islam 11 Aktiviti Luar 12 Matematik Jumlah minit seminggu 40 400 400 40 40 400 80 40 1200 Sila rujuk Lampiran untuk contoh jadual waktu. Pendahuluan 20 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 16: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia (BC/BT) Bidang Pembelajaran Bil.

o Memberi peluang kepada murid untuk terlibat dalam proses membuat keputusan.  Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan berikut mengikut kesesuaian standard kandungan dan standard pembelajaran yang hendak dicapai: o Pembelajaran Berpusatkan murid o Inkuiri Penemuan o Belajar Melalui Bermain o Pendekatan Bersepadu o Pendekatan Bertema o Pembelajaran Berasaskan Projek o Pembelajaran Masteri (terutamanya dalam penguasaan bahasa dan kemahiran) o Pembelajaran Kontekstual (menggunakan pengalaman murid. tahap kebolehan. Guru merancang pengajaran dan pembelajaran yang dapat menyokong perkembangan murid dalam aspek berikut: o Kreativiti o Pemikiran logikal o Kemahiran Menaakul o Perkembangan Rohani o Pembentukan sikap positif dan nilai murni o Perkembangan fizikal dan kesihatan o Kreativiti dan estetika Guru memilih kandungan. alam persekitaran murid) o Pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan (Multiple intelligence)    Pendahuluan 21 . Guru membimbing dan menjadi fasilitator dalam pembelajaran murid dengan: o Mengenalpasti dan memberi respons kepada diversiti murid dan menggalak semua murid berfikir secara kritis dan kreatif. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kedua: Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan yang bersesuaian dengan tahap perkembangan kanak-kanak(developmentally appropriate) supaya pembelajaran berkesan dan membawa makna kepada murid.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Standard Pengajaran dan Pembelajaran menerangkan apa yang perlu diketahui dan dilakukan oleh guru prasekolah semasa pengajaran dan pembelajaran.  Guru perlu membuat perancangan jangkamasa panjang (contohnya Rancangan Tahunan) dan jangkamasa pendek (contohnya Rancangan Harian) berdasarkan keperluan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Pertama: Guru prasekolah perlu membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keperluan kurikulum dan keperluan kanak-kanak. o Memberi tanggungjawab kepada murid terhadap pembelajaran mereka sendiri.  Guru menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyokong pembangunan komuniti murid yang kreatif dan berfikiran terbuka dengan: o Menunjukkan sikap positif terhadap idea baru murid. pengalaman dan pengetahuan murid-murid. bahan dan kaedah pengajaran yang sesuai dengan minat. o Memodelkan proses berfikir kritis dan kreatif.

    Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan perhubungan yang baik dengan ibubapa/penjaga melalui pelbagai cara. Gotong Royong. o Keadaan setempat. o Keperluan individu murid. Guru prasekolah mewujudkan pusat-pusat pembelajaran dalam kelas prasekolah. Guru prasekolah merancang aktiviti harian berpandu kepada aktiviti yang dicadangkan dalam Jadual 12-16: Cadangan Peruntukan Masa untuk Pengajaran dan Pembelajaran dalam Kelas Prasekolah. Guru prasekolah perlu mengendalikan perbualan pagi dan refleksi setiap hari.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan  Guru prasekolah menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang mengambil kira tentang: o Kebolehan dan aras perkembangan kognitif kanakkanak o Teori perkembangan kanak-kanak. Guru prasekolah melibatkan murid dalam merekabentuk pusat pembelajaran. Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid untuk mengemukakan idea mereka. Guru prasekolah mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk aktiviti kumpulan. Guru memainkan peranan yang penting dalam membina perhubungan antara sekolah dan ibubapa murid. Guru prasekolah memastikan pusat pembelajaran sentiasa kemas. sekurang-sekurangnya dua kali setahun. Pendahuluan 22 . individu dan kelas. Guru prasekolah perlu memastikan rutin harian dikendalikan dengan baik setiap hari.      Guru prasekolah menyediakan persekitaran yang selamat. Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keempat: Guru prasekolah perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dalam bilik prasekolah.        Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kelima: Penglibatan ibubapa dan komuniti setempat amat penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. bersikap inquisitive dan bersikap terbuka. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Ketiga: Guru prasekolah menjalankan pentaksiran secara berterusan menggunakan pelbagai kaedah seperti yang dinyatakan di Standard Pentaksiran. Hari Keluarga. ceria. Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan ibubapa/penjaga secara berkala. Guru prasekolah sentiasa berinteraksi dengan murid dan menggalakkan interaksi antara murid. Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan. lawatan dan program keibubapaan. selesa dan mesra dalam kelas. Guru prasekolah melengkapkan pusat pembelajaran dengan bahan yang sesuai. mencukupi dan updated. Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkan waris/ibubapa/penjaga murid.

Pendahuluan 23 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan    Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa.   Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan borang pengesanan yang telah disediakan. Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keenam: Guru Prasekolah menghadapi keadaan di mana terdapat murid keperluan khas dalam kelas mereka. Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu. Guru prasekolah perlu membantu mengenalpasti murid keperluan khas ini dan memberi nasihat yang bersesuaian kepada ibubapa. Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah.

Hasil pentaksiran dianalisiskan untuk membantu guru merancang tindakan susulan yang berkesan untuk: o Mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD PENTAKSIRAN Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. Pendahuluan 24 . o Mengesan keberkesanan pengajaran guru. Pada peringkat umur ini pemilihan untuk pertandingan melibatkan banyak faktor dan bukan sahaja atas kebolehan individu. Standard Pentaksiran Kedua: Pentaksiran harus dijalankan keatas pengetahuan. o Mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan mereka secara menyeluruh. o Memperbaiki pengajaran guru dan seterusnya meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran guru. o Memberi maklumbalas terhadap kemajuan murid dalam semua aspek yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. o Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa.    Standard Pentaksiran Ketiga: Pentaksiran dijalankan secara berterusan sepanjang masa. afektif dan psikomotor. Penyertaan dan kemenangan dalam pertandingan tidak boleh diambilkira sebagai hasil pentaksiran di peringkat prasekolah. o Membantu pembelajaran murid. kemahiran dan sikap yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Standard Pentaksiran Pertama: Pentaksiran harus dijalankan konsisten dengan tujuan pentaksiran yang ditetapkan. Ia merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan.  Pentaksiran secara menyeluruh merangkumi semua Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan termasuk: o Penerapan nilai o Pembentukan sikap o Penguasaan kemahiran o Status kecergasan o Status kesihatan o Kesediaan sosial (social readiness) Aktiviti kokurikulum dan ekstra-kurikulum tidak harus ditaksirkan kerana pada peringkat umur ini murid tidak dapat menyertai aktiviti ini secara berdikari.  Tujuan pentaksiran adalah untuk: o Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur.

Data yang dikumpulkan perlu dianalisiskan supaya inferens atau kesimpulan yang dibuat adalah sah dan sahih. sah dan sahih.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Standard Pentaksiran Keempat: Kaedah pentaksiran harus sah dan sahih. Kaedah pentaksiran yang digunakan adalah seperti berikut: o Pemerhatian berterusan o Penilaian hasil kerja Kaedah berikut tidak diiktirafkan dalam pendidikan awal kanak-kanak: o Ujian atau peperiksaan formal o Ujian kertas and pensil Pentaksiran harus dijalankan secara adil. o Portfolio Standard Pentaksiran Kelima: Hasil pentaksiran digunakan untuk merancang tindakan susulan demi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran dan untuk membantu pengajaran. Proses dan kaedah pentaksiran tidak terlalu rumit.   Pendahuluan 25 .   Hasil pentaksiran setiap murid tidak harus didedahkan kepada orang lain. Kanak-kanak dalam peringkat ini memerlukan banyak motivasi. hak asasi kanak-kanak perlu dipatuhi. Pada peringkat umur ini kebolehan dan kemajuan murid amat dipengaruhi oleh kadar pertumbuhan mereka. Hasil pentaksiran digunakan untuk mengenalpasti masalah murid-murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar. kebolehan.    Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan kriteria dan bukan perbandingan antara murid. sesuai dengan perkembangan kanak-kanak dan berasaskan kaedah saintifik. o Rekod Anekdot. ia hanya boleh ditunjukkan kepada ibubapa dan pihak tertentu sahaja. guru perlu elakkan daripada melabelkan murid sebagai mendapat ’A’ atau ’B’ dan seterusnya. adalah tidak wajar melabelkan murid lelaki sebagai lambat daripada perempuan. Hasil pentaksiran tidak boleh digunakan untuk melabelkan kanak-kanak. Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan.     Standard Pentaksiran Keenam: Pentaksiran harus dijalankan dengan penuh beretika. o Rekod Berterusan (Running Record). Melabelkan kanak-kanak pada peringkat umur ini akan mempunyai kesan yang negatif dalam perkembangan kanak-kanak ini kelak. o Skala Kadar. Contoh rekod adalah seperti berikut: o Senarai Semak.    Hasil pentaksiran diserahkan kepada guru Tahun 1 selepas murid tamat prasekolah untuk tujuan kesinambungan pentaksiran formatif. Hasil pentaksiran digunakan untuk memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka. Kebolehan kanak-kanak dalam umur ini bukan sesuatu yang tetap tetapi boleh berubah. kemajuan dan pencapaian murid . contohnya kanak-kanak perempuan secara fisiologinya berkembang lebih cepat dalam penguasaan bahasa daripada kanak-kanak lelaki.

rasa atau bau untuk memerhati objek/fenomena. berfikir secara literal. pendengaran. Pemikiran kreatif dan inovatif perlu dipupuk di kalangan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran mulai dari prasekolah lagi. membuat perkaitan dan melihat hubung kait. Pemupukan kreativiti dan inovasi dalam kurikulum prasekolah dimantapkan melalui dua pendekatan utama. menjangka apa yang akan berlaku.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD DOMAIN KREATIVITI (SDK) Kreativiti adalah potensi semula jadi yang dipunyai oleh semua individu. dan sentiasa membuat refleksi secara kritikal tentang idea. Mencerakinkan pemerhatian (proses analisis) Pendahuluan 26 . iaitu:  Penerapan kreativiti dalam semua tunjang melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran  Memberi fokus khusus kepada kreativiti melalui pendidikan muzik dan pendidikan seni visual Standard Domain Kreatif di prasekolah terdiri daripada dua komponen iaitu: pemikiran kreatif dan pemupukan sikap dan personaliti kreativiti. Peluang untuk murid berfikir secara kreatif dan inovatif boleh diberikan dalam banyak konteks yang berbeza dan boleh diintegrasikan dalam banyak aktiviti dalam dan luar bilik darjah. (Kacang merah. sentuhan. kacang hijau. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran untuk proses berfikir disenaraikan di Jadual berikut: Standard Kandungan Fasa Persediaan Membuat pemerhatian aktif Standard Pembelajaran  Menggunakan deria penglihatan. Murid mengikuti proses berfikir seperti yang disenaraikan di bawah dengan bimbingan guru. penyelesaian masalah dan membuat keputusan.  Mengenal pasti persamaan dan perbezaan antara objek/ idea/ fenomena dengan bimbingan Contoh Murid perhatikan pelbagai kacang yang disediakan oleh guru. Standard Domain Kreativiti Pertama: Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid untuk meningkatkan kemahiran berfikir kreatif mereka Standard ini mencadangkan bahawa:   Murid diberi peluang meneroka dan mencuba idea untuk menghasilkan karya/ciptaan yang asli. tindakan dan hasil. Kurikulum persekolahan perlu memberi peluang kepada murid untuk menjadikan mereka suka menyoal dan mencari jawapan. membuat spekulasi tentang kemungkinan. kacang kuda) Murid mendapati kacang-kacang ini berbeza daripada segi saiz dan warna. Namun begitu tidak semua individu boleh menjadi individu yang kreatif sekiranya kreativiti tidak dipupuk secara sengaja. meneroka idea.

Fasa Tindakan Menghasilkan produk/Membuat keputusan/Membuat pilihan pilihan 27 .  Mengkaji kesan baik dan buruk dengan bimbingan Contoh Standard Kandungan Standard Pembelajaran bimbingan. dengan bimbingan.  Menghasilkan produk  Membuat kesimpulan dengan bimbingan.  Membuat dengan Pendahuluan Standard Domain Kreativiti Kedua: Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid agar mereka menghayati dan menghargai nilai estetik dalam kehidupan dan seterusnya meningkatkan naluri mereka untuk terus menghasilkan karya kreatif secara berterusan dan beretika. Contoh Fasa Imaginasi Menjanakan idea  Menghasilkan idea(mensintesiskan idea baru (yang idea) mungkin benar atau tidak pasti) dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Standard Kandungan Standard Pembelajaran  Mengasingkan objek/idea/fenomen a berdasarkan ciri tertentu dengan bimbingan.  Mempraktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea baru secara berterusan dengan bimbingan. Murid mencadangkan tempat di mana kacang saiz atau warna tertentu boleh dilekatkan  Menghasilkan idea untukmenghasilkan yang bermakna kolaj.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARD Dokumen ini mengandungi dua bahagian. Bahagian B memaparkan cadangan aktiviti untuk modul bertema Pendahuluan 28 . Bahagian A adalah senarai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mengikut tunjang. Bahagian A dan B.

KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN 29 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BAHAGIAN A STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANG Bahasa Malaysia 31 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bahasa Malaysia 32 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA Bahasa Malaysia 33 .

1.9) Membezakan jenis bunyi yang luar bilik darjah. bertutur dalam ayat yang mudah dengan sebutan yang betul dan bahasa yang bertatasusila.1. ada di persekitaran. membaca dan menceritakan isi bacaan sesuai dengan peringkat perkembangan murid serta menulis perkataan dan ayat mudah dengan betul. Fokus Standard Kandungan (BM 1.8) Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 1.1. (BM 1.1) Mendengar ucap selamat dan (BM 1. (BM 1. (BM 1. (BM 1. menangis) (BM 1.7) Mendengar arahan dan memberi respons. (BM 1.1.BAHASA MALAYSIA (BM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Komunikasi.0) Kemahiran Mendengar Bahasa Malaysia 34 . Selamat petang).1.1.1.11) Membezakan jenis suara di persekitaran (Contoh: ketawa.1. (BM 1. (BM 1. (BM 1.1.10) Mengenal pelbagai suara di persekitaran murid.6) Mendengar ucap selamat dan memberi respons yang bertatasusila memberi respons secara bertatasusila.2) Mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan.12) Mengenal pasti dan membezakan intonasi suara tinggi dengan rendah.1. (BM 1.1.4) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti ruang khas dalam sekolah. murid boleh mendengar ayat mudah dan menyatakan apa yang didengar. dan perlahan dengan kuat.3) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti objek di dalam dan (BM 1.5) Mendengar lagu dan cerita serta memberi respons.1. dengan bimbingan (Contoh: Selamat pagi. menjerit.1) Mendengar dengan penuh perhatian.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KOMUNIKASI.

(BM 1. (BM 2.13) Mendengar dan memberi respons terhadap perbualan.5) Menyatakan permintaan dengan sopan. (BM 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 1.2) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang berbeza.1.2.4) Mengenal bunyi suku kata akhir yang berbeza. lagu.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.2) Mendengar dan mengecam bunyi perkataan (BM 2.1) Berbual dengan sebutan perkataan yang betul. (BM 2. (BM 2.2. (BM 2.1.3) Mengenal bunyi suku kata akhir yang sama.2.1. (BM 1.1.0) Kemahiran Bertutur (BM 2.2. (BM 1.7) Menamakan objek di persekitaran. (BM 1.1) Berinteraksi dengan mesra.1.1. cerita.2) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. permintaan.1.1) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang sama. (BM 2.6) Memberikan arahan kepada rakan secara bertatasusila. Bahasa Malaysia 35 .1. (BM 2.

7) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai.2) Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul: a. (BM 2.5) Menyoal dengan menggunakan sebutan yang betul dengan bimbingan guru. (BM 2.3.2. (BM 2.8) Bersoal jawab secara bersopan. (BM 2. (BM 2.3.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah Bahasa Malaysia 36 . (BM 2. (BM 2.4) Menceritakan perkara yang didengar.3) Bersoal jawab berdasarkan tema.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ Nota: Kriteria bersopan dan bertatasusila adalah merujuk kepada budaya yang diterima oleh komuniti dan masyarakat secara umum.1) Melafazkan pantun yang mudah secara berirama.2.3) Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul.2.2.4. (BM 2.1) Menyebut semula soalan rangsangan yang dikemukakan. Pantun empat kerat (BM 2. (BM 2. minat dan situasi semasa. Pantun dua kerat b. (BM 2.4) Bersoal jawab secara spontan. (BM 2. (BM 2.2) Mengemukakan soalan yang bersesuaian.2.3) Mendeklamasikan sajak mudah/ ringkas. (BM 2.3.2.2) Bersoal jawab melalui rangsangan yang diberi (BM 2.2.6) Mengemukakan soalan yang sesuai dan mudah difahami.

3) Mengenal pasti huruf vokal yang terdapat dalam perkataan.3. (BM 3. (BM3.3) Mengenal huruf konsonan.1) Menyebut huruf konsonan.5.5) Mengenal pasti bentuk huruf kecil.2) Menyebut huruf konsonan dengan tepat. (BM 3.2.2) Membunyikan huruf vokal.1.7) Memadankan huruf kecil dengan huruf besar. (BM 3. Bahasa Malaysia 37 .3) Menyebut huruf konsonan dalam perkataan yang ditunjukkan.2) Memadankan bentuk huruf dengan bentuk objek persekitaran (Contoh: bentuk ’J’ dikaitkan dengan mata kail).1.1.2) Mengenal huruf vokal. (BM 3. (BM 3. (BM 3. (BM 3.Z .1.4) Menyebut huruf mengikut urutan. (BM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 2. (BM 3.1) Menyebut huruf mengikut urutan. (BM 3.5) Melakonkan watakwatak mengikut situasi.2. (BM 3.3.3.3) Menyebut huruf secara rawak.1) Menyebut huruf vokal.1) Mengenal bentuk huruf A . (BM 3.1.1.1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.6) Mengenal pasti bentuk huruf besar. (BM 3. (BM 3.0) Kemahiran Membaca (BM 3. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 2. (BM 3.2.

4.1) Membunyikan suku kata hasil (BM 3.6) Membatangkan dua suku kata tertutup untuk menjadi perkataan. (BM 3. (BM 3.2) Membatangkan dua suku kata terbuka untuk menjadi perkataan dengan bimbingan.5) Membatangkan satu suku kata tertutup untuk menjadi perkataan.1) Membatangkan (mengeja sambil membaca) dua sukukata untuk menjadi perkataan dengan bimbingan. (BM 3. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3.3) Membina dan membunyikan gabungan huruf konsonan dan huruf suku kata hasil gabungan huruf konsonan vokal dengan bimbingan. (BM 3.4) Membatangkan tiga suku kata terbuka untuk menjadi perkataan.6) Membina dan membunyikan tiga suku kata terbuka secara rawak. (BM 3. (BM 3.5. (BM 3. (BM 3.5.7) Membina dan membunyikan sukukata tertutup secara rawak.4) Membina dan membunyikan satu suku kata terbuka secara rawak.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 3.5.4.4.5. dan huruf vokal (Contoh: ba) (BM 3.3) Membatangkan dua sukukata terbuka untuk menjadi perkataan. (BM 3.4) Membina dan membaca suku kata. Bahasa Malaysia 38 .4.5) Membina dan membunyikan dua suka kata terbuka secara rawak.4.4.2) Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan.5.5) Membaca perkataan. (BM 3. (BM 3.5.4.

majalah.9. (BM 3. baju baru.8) Membaca ayat dalam konteks. tulisan atau lukisan berdasarkan bahan yang dibaca.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. gigi saya.6. (BM 3.1) Bercerita berdasarkan bahan bacaan mudah yang telah dibaca dengan bimbingan. rísalah. (BM 3. (BM 3. (BM 3.8) Membatangkan suku kata tertutup dan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan.3) Membaca ayat-ayat dalam cerita dengan intonasi yang betul.2) Mengenal tanda baca dalam ayat.1) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3.9. (BM 3.8. (BM 3.2) Membaca frasa dengan sebutan yang betul.7) Membaca ayat tunggal yang mudah. main peranan atau nyanyian berdasarkan bahan yang dibaca.7.2) Bercerita secara lisan. (BM 3.1) Membaca frasa dengan bimbingan (Contoh frasa: mata biru.7) Membatangkan suku kata terbuka dan sukukata tertutup untuk menjadi perkataan. gambar.5. (BM 3.1) Membaca ayat-ayat dalam konteks dengan intonasi yang betul dengan bimbingan.5. surat khabar. jalan raya). (BM 3.6.8. (BM 3. Nota: Bahan bacaan termasuk: buku cerita.7.6) Membaca frasa. Bahasa Malaysia 39 . (BM 3.8. (BM 3. (BM 3.9.3) Bercerita secara lakonan.9) Memahami isi bahan bacaan yang dibaca. (BM 3.

11.10. (BM 4.1) Memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis.11.10.1.1.aktiviti meningkatkan kemahiran motor halus yang ada di Tunjang Fizikal Bahasa Malaysia 40 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 3.4) Membaca mengikut arah dan cara yang betul (kiri ke kanan. (BM 3.3) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. (BM 3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. corak dan garisan secara bebas. teknik memegang buku).10. (BM 3. (BM 3. dan pengarang.11) Mengamalkan tabiat membaca.10. Nota: * Pastikan aktiviti koordinasi matatangan.3) Membaca nama judul buku.10) Membaca dengan cara yang betul (prabaca). (BM 4.1) Menguasai kemahiran pratulis (BM 4.1) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai dengan peringkat umur dengan bimbingan guru. (BM 3. bimbingan. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3. jarak dari mata ke buku.2) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan melalui lakaran bentuk.0) Kemahiran Menulis (BM 4.1) Mengamalkan penjagaan (BM 3.1. (BM 4.2) Mengamalkan penjagaan buku dengan cara yang betul dengan buku dengan cara yang betul.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ dan Estetika-komponen perkembangan fizikal telah dilaksanakan sebelum aktiviti dalam Standard Kandungan ini dijalankan. (BM 4.2.1) Menulis semula huruf mengikut cara yang betul. (BM 4.2.2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan. (BM 4.2.3) Menulis huruf besar dengan cara yang betul dengan bimbingan. (BM 4.2.4) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul. (BM 4.2.5) Menulis huruf besar mengikut cara yang betul. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

(BM 4.2) Menguasai kemahiran menulis.

Nota: 1.

Perbezaan makna antara mengecam, mengenal dan mengenalpasti adalah seperti berikut: o Mengecam dan mengenal adalah setakat boleh membezakan dan mengenali sahaja. o Mengenalpasti adalah mengetahui dengan pasti dan boleh menerangkannya.

Bahasa Malaysia

41

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Kosa Kata Contoh Perkataan Dua suku kata terbuka Dua suku kata terbuka VKV apa , ini, itu, ibu, ubi, api, ela , isi, aku

KVKV

baju, biru, buku, baca, baru, bahu, batu, bola, buta, bapa, ciku, cuti, cuka, dadu , dagu, dahi, dada, daki, duku, duri, feri, gigi, guni, gula, guru, gila, hati, hari, jari, jala, kaki, kuku, kuda, kiri, kota, kera, lari, lama, lagu, laju, luka, lima, lori, mata, mama, muka, masa, nasi, paku, pasu, rusa, raja, roti, raga, susu, siku, satu, sudu, sapu

Tiga suku kata terbuka

KVKVKV

berudu, cerita, dahaga, jelita, keladi, kereta, kerusi,kepala, kelapa, lelaki, mereka, petola, Selasa, tomato, tetamu

Satu suku kata tertutup Dua suku kata tertutup

KVK

bot, bil, cat, cop, cap, gam, gas, gol, jam, jet, jus, kek, kot, lap, mop, pen, pin, pam, tin, van, zip

KVKKVK

bantal, banjir, sambal, sampah, kertas

Suku kata terbuka dan tertutup

VKVK

ayam, awan, asap, atap, anak, adik, itik, ikan, ubat, ulat, ular, emak, enam, epal, ekor, esok

Suku kata terbuka dan tertutup

KVKVK

badak, budak, bakul, besar, bulat, botak, bulan, basah, belon, cicak, cawan, dadah, dodol, dapur, dusun, demam, dekat, darah, datuk, filem, gajah, gemuk, gelas, getah, garam, hitam, hutan, hujan, jarum, jalan, johan, katil, kurus, kapal, kipas, kapak, kolam,ketam, kelas, kasut, kapas, kobis, lapan, lipan, lilin, lipas, leher, lalat, lipat, mulut, masin, manis, mudah, minum, malas, makan ,marah, nanas, nenek, pokok, panas, rajin, sakit, sikat, siput, sirap,

Bahasa Malaysia

42

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Contoh Perkataan Suku kata tertutup dan terbuka Vokal berganding KVKKV henti, bantu, jumpa

KVVK

kuih, lauk, laut, naik, baik, paip, siap, buat, suap, buah, paus, haus, luas

Nota: Kosa kata lain boleh diperkenalkan dalam modul bertema yang berkenaan. Contoh Ayat Ayat tunggal: 1. Ini rumah saya. 2. Saya makan nasi Ayat dalam konteks: 1. Ini kucing. Kucing makan ikan. Kucing saya comel. 2. Ini rumah saya. Rumah saya besar. Rumah saya cantik

Bahasa Malaysia

43

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS

Bahasa Inggeris

45

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI: BAHASA INGGERIS (BI) By the end of two years of preschools, pupils are able to listen to simple sentences, follow simple instructions, and talk about familiar experiences in simple sentences. They are also able to speak politely with appropriate intonation, read simple story books suitable to their stage of cognitive development and retell stories heard in simple sentences. At the same time they are able to recognize alphabets, know basic phonics and write simple phrases. Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.1.1) Listen to and identify common sounds around them. (BI 1.2.1) Listen to and repeat simple greetings, e.g. good morning, good afternoon. (BI 1.2.2) Listen to and respond verbally to simple greetings with guidance. (BI 1.2.3) Listen to and identify objects in the classroom. (BI 1.2.4) Name common objects in the classroom. (BI 1.1.2) Listen to and identify sounds in the environment. (BI 1.2.5) Listen to and repeat greetings. (BI 1.2.6) Listen to and respond verbally to greetings. (BI 1.2.7) Listen to and identify common objects in the environment. (BI 1.2.8) Name common objects in the environment. (BI 1.2.9) Listen to words said aloud and respond accordingly, e.g.:  “show me the picture of a child eating”  “draw a flower”  “stand up and touch your nose”

(BI 1)Listening (BI1.1) Listen to and and speaking discriminate sounds. skills (BI 1.2) Listen to and understand meaning of simple words.

Bahasa Inggeris

46

1) Talk about familiar things and experiences with guidance. (BI 1. Bahasa Inggeris 47 . favorite things and activities around them with guidance.3) Talk about the natural environment with guidance. visual props.4) Listen to and perform actions based on instructions in activities and games.„Please stand up‟.5. recite and act out nursery rhymes.5.5.3) Acquire and use simple phrases and statements. (BI 1. (BI 1. (BI 1.2) Talk about familiar experiences.g. e.3.4.1) Listen to and recite nursery rhymes and action songs.3. picture clues.g. (BI 1.5.2) Listen to and follow simple instructions.4. e. (BI 1.3) Listen to.5) Listen to and enjoy nursery rhymes. „Please get me the book from the shelf‟. (BI 1. e.4) Listen to and follow simple instructions. action songs and poems. (BI 1. poems and stories. „Come‟.4) Talk about happenings around them. (BI 1. action songs. (BI 1.4. (BI 1. (BI 1.g.1) Listen to and follow one word instructions.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1. (BI 1.2) Listen to. (BI 1.6) Listen to and solve simple riddles. recite and act out nursery rhymes and action songs.g.3. (BI 1.4.5.5) Listen to and role play simple stories. (BI 1.3.5.3) Listen to and follow instructions.4) Listen to and retell simple stories using aids: e.

8) Dramatize familiar situations and stories.g.8.7. (BI 1. (BI 1.2) Recite simple rhymes and poems.:  to exchange greetings  to show appreciation (BI 1.7.6. (BI 1.6) Sing songs and recite rhymes and poems. (BI 1. (BI 1.7) Tell simple stories.9.3) Use simple sentences to convey messages. (BI 1.1) Tell stories about personal experiences with guidance. (BI 1.9) Perform a variety of language forms and functions in a social context.:  to exchange greetings  to introduce oneself  to show appreciation  to express feelings and emotion (BI 1. (BI 1.4) Tell stories using visual props with or without guidance.6.8.1) Sing songs.8.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1. Bahasa Inggeris 48 .g.7.2) Role play familiar daily situations without guidance.9.3) Dramatise familiar stories without guidance.2) Tell stories using visual props with guidance. (BI 1.1) Use simple sentences to carry out a conversation: e. (BI 1. (BI 1.1) Role play familiar daily situations with guidance.2) Use simple sentences to carry out a conversation: e.6.4) Recite rhymes and poems with the correct pronunciation and intonation.3) Tell stories about personal experiences with or without guidance.3) Sing songs with the correct pronunciation and intonation. (BI 1. (BI 1. (BI 1. (BI 1.7.9.6.

10.4) Recognise big letters of the alphabet.0) (BI 2.3) Recognise small letters of the alphabet.1.2) Read print moving from left to right and top to bottom. (BI 2. (BI 3. (BI 1.1. (BI 3. Bahasa Inggeris 49 . (BI 2. Reading Skills (BI 3.8) Hear and sound vowel sounds.9) Hear and sound consonant sounds. (BI 2.1. Pre reading Skills (BI 2.3) Recognise the basic features of a book. (BI 3.0) *Note: Activities on classification.1. (BI 2.2) Recognise letters of the alphabet by their name.10.1) Handle books carefully. (BI 2. comparing etc are in S & T strands.3) Ask simple „Wh‟ questions.2) Acquire knowledge of print and ethics in reading.5) Name letter of the alphabet with guidance. (BI 3. these need to be taught as pre reading skills too.1) Understand that printed materials contain meaning. (BI 3. (BI 3.1) Recognise letters of the alphabet by their shapes.10) Ask simple questions.2) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading.1) Identify letters of the alphabet. (BI 2.1.1.1) Ask simple questions pertaining to:  oneself (BI 1.2. (BI 3.1) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading.1.7) Sound out letters of the alphabet (basic phonics).2.1. (BI 3. (BI 3.2.1.10.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1. (BI 3.6) Name letters of the alphabet.1.2) Ask simple questions pertaining to:  stories heard or read  situations (BI 1.

(BI 3. (BI 3.1) Read simple sentences with assistance (BI 3.2) Read simple words.3) Read phrases with understanding.1) Read simple phrases with guidance( e. (BI 3. red ball).6) Recognise and sound similar initial sound in word.3) Read labels. cat  man. (BI 3.4) Read simple sentences with understanding. (BI 3.4) Hear and say the initial sound of a word.4. (BI 3. map.g. (BI 3.3.2. (BI 3.2.g.  cup.1) Hear and pronounce simple words.5. (BI 3.5. (BI 3.2. cap.2.4.5. (BI 3.4) Talk about illustrations in printed materials. sit down.5. C u p for cup. e.2.g.5) Develop interest in reading.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 3.g. e.2.7) Read familiar words printed in the surroundings.6. (BI 3.g.2) Read simple phrases.2) Read simple sentences. (BI 3. mat (BI 3. e.2) Read simple words with understanding.3) Relate stories read to others. (BI 3.2) Talk about stories (stories with more difficult words) being read.5) Recognise and sound out simple words. Bahasa Inggeris 50 . e.1) Talk about stories (simple stories) being read. (BI 3. cup. (BI 3. I like papaya.

2.6) Talk about different types of books around them. computers screen.1) Engage in activities requiring eye-hand coordination.2) Write recognizable letters with guidance. Bahasa Inggeris 51 .5.2. story books.2. legible print. television.2.1. (BI 4.5. (BI 4.1) Pre-writing skills.0) (Note: Activities of eye-hand coordination from the Physical and Aesthetics Strands need to be conducted before writing skills) (BI 4. (BI 4.2) Draw lines. Writing skills (BI 4.5) Talk about prints from different media in the environment (e.1) Copy letters of the alphabet correctly in neat.g.4) Write simple words in neat. (BI 4. wood encraving) (BI 3. newspaper. pamphlet. (BI 4.2) Writing Skills. (BI 4.5) Write simple phrases. circles and patterns using gross motor and fine motor movements. legible print.2. (BI 4. (BI 4.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 3.3) Write recognizable letters.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Word List (Words that pupils are able to read and understand at the end of preschool)
HIGH FREQUENCY WORDS a I am at an as be by do go he it in is if me my no so to we are and any but can did for get got her him his let yet may out put too was yes on where what who which why whose when the that they those these than there here

ACTIONS WORDS

sit

stand

walk

run

jump eat write read

play

go

walk

close

hop

beat

push

stir

wake up point to tap put

clean wash cry open scoop sleep kick pull dance paste bathe clap

climb pour stretch sweep point come catch bite swing laugh wipe throw bring circle crawl twist clap join wash bend colour cut underline match

stamp your feet pick up line up show me

Note: Other words can be introduced through thematic modules

Bahasa Inggeris

52

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI – BAHASA CINA

语文沟通 - 华文

53

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

导 言
华语是华族的母语,在我国多元种族的社会中有着重要的地位,它也是华文小学的教学媒 介语,因此儿童需在学前掌握一定程度的华文,为在小学学习华文打好基础。 本课程将让儿童掌握语言的基本技能,即听话、说话、阅读和书写,协助儿童积累新知识 和新经验,同时使儿童能正确地使用华文来表达感受、分享生活经验,并有礼貌地与人沟通。 本课程通过活泼有趣的活动,如游戏、歌唱、会话、问答、表演、讲故事等语文活动,提 高儿童学习华文的兴趣,加强语言的掌握。

课程目标:
通过本课程,学生能: 1. 养成良好的听话和说话习惯。 2. 在日常生活中使用正确的华文,有礼貌地与人交流。 3. 阅读与理解教材内容。 4. 正确地书写汉字和简单的句子。

54

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC1.听话教学 BC 1.1 专注且耐心 地听话。 学习标准 4-5 岁 BC 1.1.1 认识日常生活中所听到 的声音。 BC 1.1.2 辨别各种声音。 BC 1.1.3 辨别与模仿声音。 BC 1.1.4 聆听及明白单项指示与 要求,并在教师的辅导 下作出适当的反应。 BC 1.1.5 聆听以下教材,在教师 辅导下根据内容作出反 应。 a. 故事 b. 儿歌 BC 2.1.1 应用浅白的语言,在教 师指导下自我介绍。 BC 2.1.2 在教师的引导下有礼貌 地向人请安问候。 BC 2.1.3 有礼貌地提出要求。 5-6 岁 BC 1.1.6 聆听会话后作出反 应。 BC 1.1.7 聆听及明白指示与要 求,并作出适当的反 应。 BC 1.1.8 聆听以下教材,根据 内容作出反应。 a. 故事 b. 儿歌 BC 1.1.9 听读字词。 BC 1.1.10 聆听短语。 BC 2.1.4 应用浅白的语言: a. 介绍自己 b. 介绍家庭成员 BC 2.1.5 有礼貌地向人请安问 候。 a. 家庭成员 b. 师长 c. 同学/朋友 BC 2.1.6 有礼貌地与人沟通,注 意: a. 说话的礼貌和态 度。 b. 措辞和说话内容。 c. 聆听者的身分。 备 注

BC 2.0 说话教 学

BC 2.1 有礼貌地与 人沟通。

 注意指导学生使用礼 貌语言

55

3.2.4.1 认识图形和 文字的关 系。 BC 3.3.0 阅读教 学 BC 3.2.2 应用浅白的语言,说明 实物的功能或用途。 BC 2.2 以正确的疑问代词提 问。 BC 2.3 扮演故事中 的人物。 BC 2.4 有创意地回答问题。 BC 2.3 根据不同的故事内 容,扮演故事中的人 物。 BC 2.2 针对有关情 况发问和回 答问题。 学习标准 4-5 岁 BC 2.3.3 正确地回答问题。 BC 2.4.4 以浅白的句 子讲述。 BC 2.2 从图形与文字认识独 体字和合体字。  不要向学生介绍“独 体字”、“合体字”、 “象形字”等名词术 语。 备 注 BC 2.4.1 应用浅白的语言,讲述 实物的外型和特征。 BC3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 2.4.1 认识实物或图形和 文字 的关系,如: 山 水 月 56 .2.2 学生扮演生活中周围 人物的角色。 BC 2.1 有礼貌地发问和回答问 题。 5-6 岁 BC 2.3 讲述所收集的图片和作 品。 BC 2.2.4 应用浅白的语言讲述生 活中的事情。 BC 3.2.1 学生在教师的引导下扮 演生活中周围人物的角 色。 BC 2.1.1.5 针对事情说出看法。 BC 2.

5 朗读句子。 57 .3 认读自己姓名。 BC 3.4.4 将实物或图片分类。 BC 3.6 认识笔画和说出笔画 的名称。 BC 3.5.2.6 根据图画配字。 备 注 BC 3.5 认读自己及班上同学的 姓名。 BC 3.2 阅读前的准 备。 学习标准 4-5 岁 BC 3.2 认识句子中的逗号、 句号及问号。 BC 3.7 认识部首和偏旁。 BC 3.4.1 把图形各部分拼合成为 一个整体。 BC 3.2 认识和朗读字词。 BC 3.1 认读单字。 BC 3.3 认识和辨别实物的形 状、大小、长短。 BC 3.2.4.8 从教材中认识生字。  识字教学是整个语文 教育的基础,必须力 求到位。  学前教育应多识字, 少写字。  识字教学需通过活动 进行,避免教学枯燥 单调。 BC 3.5.3.3.4.1 朗读简单的句子。 BC 3.4 朗读儿歌与诗歌。  学前教育不教汉语拼 音、轻声、变调等语 音知识,惟教师范读 语音需标准。 BC 3.3.3.2.2 找出和填补实物或图形 缺少的部分。 BC 3.3 认读词语。 BC 3.4 认读短语。 BC 3.3 认识字词。 BC 3.5 根据适当的次序排列图 片。 BC 3.2.2.3 以适当的语调朗读句 子。 BC 3.3.4 认识笔画。 5-6 岁 BC 3.2 看图认读词语。 BC 3.4 认读词语。 BC 3.1 看图识字。 BC 3.2.5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 3.3.5.3.3.

6.1 学生自发翻阅图书。 BC 3.2 书写铅笔 字。 BC 3.7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 3.6. 字体整齐 BC 4.2 眼的控制能力。 BC 4.1 根据教材回答问题。 BC 3.2.1.0 书写教 学 BC 4.2 在教师引导下以口述或 绘画方式,表达教材内 容。 5-6 岁 BC 3.1 手的控制能力。 BC 4.3 以口述或绘画方式,表 达教材内容。 BC 3.4 以正确的方法写字。 a.1.2 正确的坐姿。  应在课室内置放适合 学生程度与趣味的图 书。  书写教学重视发展眼 和手的机能及协调能 力,培养良好书写习 惯,打好写字基础。  不是每个教过的字都 要写。  写字要贵精不贵多, 每个字写 3-5 个。  学生要会使用田字格 习字。  不要让学生写“笔画 递增”的不完整的汉 字。  应禁止使用机械笔。  指导学生习字时以楷 体为标准字体。 58 .1.1 发展眼和手 的机能,做 好写字前的 准备。 BC 4.7. 笔画、笔顺正确 b.7 培养阅读兴 趣。 BC4.6 理解阅读材 料。 学习标准 4-5 岁 BC 3.4 根据教材进行问答活 动。 BC 3.2. 字的间架结构均称 c.6.2 学生顺序翻阅书本。 BC 4.6.3 眼睛和手的协调能力。 BC 4.5 聆听或阅读故事后,讲 述故事内容。 BC 3.3 学生讲述自发阅读的图 书的内容。 备 注 BC 3.2.6.2.3 正确地写出基本笔画。 BC 4.1 正确的执笔法。 BC 4.7.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 4-5 岁学前班生字表(建议) 笔画 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一 八二九七人十 大口三山上下小马女土 火六木牛日水五月尺王 四他石田 羊 花你我 鱼 草星 总数 生 字 1 6 10 10 4 1 3 1 2 38 字 59 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 5-6 岁学前班识字表(建议) 笔画 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 刀儿了 飞个工门子 巴不长车方风见今开气少手书太天午牙友中心云 白包本们母去生头叶用只鸟奶 安吃虫灯地动多朵耳好红会件老米名年肉扫师同问阳衣有再在早字吗妈伞机爷华 把弟饭还间来里汽身体园这走坐鸡男豆医护肚运 爸齿的服狗果和河虎姐妹朋青兔物学雨厕所 面狮树种蚂蚁 笔哥家课哭笑校桌鸭铅蚊 菜蛋脸猫婆球蛇眼黄晚象脚船 黑猴期椅植 睛蓝 鼻 鞋 总数 5-6 岁学前班习写字表 (建议)  教师可根据班级学生程度与主题进行选择或增减习写的生字。  不是每一个教过的字都要写。  习写生字应在学生眼和手的机能及协调能力都准备好的情况下进行。  写字贵精不贵多,每个字建议只写 3-5 个。 60  让写字过程成为学生快乐的经验而不是一种压力与负担。  写字必须在识字的基础上进行,先识字,后写字。 生 字 3 5 21 13 35 21 19 6 11 13 5 2 1 1 156 字 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 笔画 基本笔画 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一 八二九七人十 生 字 1 6 15 14 7 7 3 5 2 总数 60 字 大飞个工口门三山上下小子马女土 不开六木牛日手水太天五午友月 白们四他叶只田 耳米羊有在早妈 花你我 的和明朋林 是星 61 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 62 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 DRAF ¾ Á ¢ ¦ Á ¡Æ ¢ ú ¾Ã ¬ Å ½ õ Tunjang Bahasa Tamil 63 .

¸¨ ô þ ¨ ºì¸Õ Å ¢ ¢ ´ Ä ¢ Ç ¸Ç ý ¸¨ « È¢ óÐ ´ Ä ¢ À ÷. 1.1. óÐ 1. ¸¨ þ  ü ¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç « È¢ Ü Ú Å ÷.2 ´ Ä ¢ Ç « È¢ ÷.1 ¸ Å É Ó ¼ ý § ¸ð À ÷. ¸¨ óÐ 1. ¸¨ 1.2. 1.2.1 Å Ç ÷ô Ò À ¢ á½ ¢ ¸û ± Ø ô Ò õ ´ Ä ¢ Ç ì § ¸ð Î ì Ü Ú Å ÷.2.2. ô « À ¡Â ´ Ä ¢ Ç « È¢ ´ Ä ¢ À ÷.2. 1.8 þ  ü ¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç « È ¢ .1.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.4 1. ¸¨ óÐ ¦ ºÂ ü¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç ´ Ä ¢ À ÷.1 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü ¨ Èô Ò Ã¢ Á óÐ ¦ ¸¡û Å ÷.5 1.11 « À ¡Â ´ Ä ¢ Ç « È¢ Ü Ú Å ÷.2. 1. ¸¨ óÐ ô ÁÉ ¢ ¾÷¸Ç ¢ Ì Ãø ´ Ä ¢ Ç ý ¸¨ 64 1.0 § ¸ð ¼ ø / § À îÍ ¾¢ Èý 1.4 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü¨ Èô Ò Ã¢ Á óÐ Ü Ú Å ÷.6 ¸ð ¼ ¨ Ç ìÌ ² üÀ Ð Ä í Ì Å ÷.6 .2.3 ¸ð ¼ ¨ Ç ¨  « È¢ Ü Ú Å ÷.2 1.3 1.2. 1.1. óÐ 1. ¸¨ Å 1.5 ´ Ä ¢ Â ì § ¸ð Î « Ð Å Õ õ ¨ ¾¢ º¨  ì Ü Ú Å ÷.2 À ø § Å Ú ´ Ä ¢ Ç ì § ¸ð À ÷. ¸¨ óÐ « ¾¨ É ì Ü Ú Å ÷.1.10 þ ¨ ºì¸Õ Å ¢ ¢ ¦ À  ÷¸¨ Ç ì ¸Ç ý Ü Ú Å ÷.2. ¨ 1.2.2.9 ¦ ºÂ ü¨ ¸ ´ Ä ¢ Ç « È¢ ¸¨ óÐ Ü Ú Å ÷. 1.7 À ¢ á½ ¢ ¸û ± Ø ô Ò õ ´ Ä ¢ Ç ¸¨ « È¢ ± Ø ô Ò Å ÷.1.1. 1.

3.3. ô ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ÷¦ ´ Ä ¢ À ÷.3 ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ºÃ¢ ¡¸  ´ Ä ¢ À ÷. ÷ ô ¦ Á ö ¦ Â Ø òÐ ¸¨ Ç « È¢ óÐ ´ Ä ¢ À ÷.2. Å ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.4.1 ¯  ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ºÃ¢ ¡¸ ÷  ¯ îºÃ¢ À ÷. ô Å ø Ä ¢ .2 ¯  ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. ô « È¢ óÐ 1.7 Ì È¢ ¦ ¿Ê ø ± Ø ò Ð ¸¨ Ç ø ´ Ä ¢ À ÷.3.3 1.3.3. óÐ 1. ô 65 . ô 1. ÷¦ ô 1.4.3 1.3. ô 1. ô 1.5 ¦ Á ö ¦ Â Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. ô 1. ¦Áø Ä ¢ . ô 1.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ « È¢ ÷.4. ô 1.12 Á É ¢ ¾÷¸Ç ¢ Ì Ãø ´ Ä ¢ ¢ ý ¸Ç ý § Å Ú À ¡ð ¨ ¼ « È¢ Ü Ú Å ÷.6 ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.4 ¯  ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç Ô õ ¬ ö ¾ ÷ ± Ø òÐ ¸¨ Ç Ô õ ´ Ä ¢ À ÷. ô 1.2 ¯  ¢ ÃØ ò¨ ¾ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ À ÷.3.1 1.4. þ ¨ ¼  ¢ É É É ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü ¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ À ÷.4 ¦ º¡ü¸¨ Ç î ºÃ¢ ¡¸  ¯ îºÃ¢ À ÷.4 ºó¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ À ÷.

ô ¬ 츸ÃÁ ¡É º¢ ó¾¨ É Ô ¼ ý À ¾¢ Ç ¢ À ÷.5.1 Ì Î õ À ¯ È× ô ¦ À  ÷¸¨ Ç « È ¢ óÐ Ü Ú Å ÷. 1.1 ± Ç ¢ Á  ¡É § ¸û Å ¢ ìÌ ô À ¾¢ ¨ ¸Ù ø « Ç ¢ À ÷. 1.6. Ä ô À ½ ¢ ¡¸ô Å 1. 1.2 § ¸û Å ¢ ìÌ î ºÃ¢ ¡¸ô À ¾¢ ¸Ù  ø « Ç ¢ À ÷. Á 1.7 ¦ À ¡Õ ò¾Á ¡É ¦ º¡ø . 66 1. 1.2 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾ À ¡¼ ¨ Ä ô À ¡Î Å ÷.3 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾ Á À ¡¼ ¨ Ä ô À ¡Î Å ÷.4.7. ô 1.6 § ¸û Å ¢ ìÌ ô À ¾¢ ¸Ù ø « Ç ¢ À ÷. óÐ .6.5 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü¨ Èì Á Ü Ú Å ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1. ô 1.3 1.7.5.4 1.6. Á 1. ô 1.4 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾ ¦ ºö Ô ¨ Ç ì Ü Ú Å ÷.1 ¦ ºÅ ¢ Î ò¾Å ü ¨ Èî ºÃ¢ ¡¸ì Á Â Ü Ú Å ÷.6. Ä ô § ¸û Å ¢ ìÌ ô ¸Ù À ¾¢ Ç ¢ À ÷.5 Ì Î õ À ¯ È× ô ¦ À  ÷¸¨ Ç « È¢ Ü Ú Å ÷.5.5. ¦ º¡ü¦ È¡¼ ÷ .5 Ì È¢ ¦ ¿Ê ø ¦ º¡ü¸¨ Ç ø ¯ îºÃ¢ À ÷.5 1.

Àñ Ò¼ Û õ À½ ¢ ¼ Û õ × § À Í Å ÷.1.6 Á â ¡¨ ¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç ô  À  ý À Î ò¾¢ § À Í Å ÷. ´ üÚ ¨ Á .1.5 2.8 Ý Æ Ö ì§ ¸üÀ ¿Ê òР측ð Î Å ÷.3 À ñ Ò ¼ ý § À Í Å ÷.7.7.2 Á â ¡¨ ¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç « È¢  óÐ Ü Ú Å ÷.  ¬ ¸¢ Å ü¨ Èô  À  ý À Î ò¾¢ § À Í Å ÷.4 ´ § à Á ¡¾¢  ¡É Å ü¨ È ò â ¦ ºö Å ÷. 1. ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.7.3 2.1 ¸¾¡ô À ¡ò¾¢ ¸¨ Ç ò Ð ½ ¢ ¼ ý Ãí × ² üÚ ¿Ê ô À ÷.7. 1. 1. 1. þ É ò¾¢ ¸ üÀ ü§ ¦ ¾Ã¢ × 2.1. ô ¸¾¡ô À ¡ò¾¢ ¸¨ Ç ² üÚ Ãí ± Ç ¢ Á  ¡É À ¡Å ¨ É Â ¨ ¸¡ð Î Å ÷.7 Å ¨ ¸ ô À Î òÐ Å ÷. Å 2. þ É õ § ºÃ¡¾Å ü¨ È Å ¨ ¸ô À Î ò¾¢ « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷. « Ç × .1.7.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ Å ¡ì¸¢ õ .1 ´ § à Á ¡¾¢  ¡É Å ü¨ È « ¨ ¼  ¡Ç õ â ¸¡ñ À ÷. ´ üÚ ¨ Á . 2.7.4 ºÃ¢ ¡É ¦ º¡ü¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢  ô § À Í Å ÷. § Å ü Ú ¨ Á ¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î 67 . ºÃ¢ ¡É Å ¡ì¸¢ í ¸¨ Ç ô   À  ý À Î ò¾¢ § À Í Å ÷.1.2 2.2 2.§ Å ü Ú ¨ Á ¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.1.8. ô 1. þ É õ § ºÃ¡¾Å ü¨ È « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷.1.8 1.0 Å ¡º¢ Ò ò ô ¾¢ Èý 2.1 Å ÊÅ õ .7 1. ¿¢ ¬ ¸¢ Å ü ¨ È Èõ  « È¢ ÷.8. 1.6 2.

2. ô 2.3.2 À ø § Å Ú À Û Å ø ¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢ Ó ¨ È ¡¸ Å ¡º¢ À ÷.2 ºÃ¢ ¡É Ó ¨ È ¢ Å ¡º¢ À ÷. ºÃ¢ ¡É Å ¡º¢ Ò Ó ¨ Ȩ  ì  ô ¸¨ ¼ ô À ¢ ô À ÷.12 2.1 Å ¡º¢ Ò ô À Û Å ø ¸ ¨ Ç ì ô ¸Å É Ó ¼ ý À  ý À Î òÐ Å ÷. ô 2.2 Å ¡º¢ Ò ô À Û Å ø ¸Ç ¢ ô ý « ¨ Á ô ¨ À ì Ü Ú Å ÷. ô 2.8 ´ Ä ¢  ò Ð ¨ ½  ¡¸ì ¦ ¸¡ñ Î ¨ ± Ø ò¨ ¾î ºÃ¢ ¡¸ ¯ îºÃ¢ À ÷. â ô 2.2. ô 2. Ê 2. ô 2.3.5 ¦ Á ö ¦ Â Ø ò¾¢ Ó Ê Ô õ ¦ º¡ü¸¨ Ç ø ´ Ä ¢ À ÷.3.3.3. ô 2.2 ¸ ¡ð ¼ ô À Î õ ± Ø ò¾¢ Å Ê Å ò¨ ¾ ý ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý ´ Ä ¢ À ÷.  ø ô 2.3 2.13 68 .2.1 ´ Ä ¢  ò Ð ¨ ½  ¡¸ì ¦ ¸¡ñ Î ¨ ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷.3 ºÃ¢ ¡É ¯ îºÃ¢ Ò ¼ ý  ô Å ¡º¢ À ÷.3.3.3. óÐ ô ± Ø òÐ ¸¨ Ç Å Ã¢ ºô À Î ò¾¢ ¨ ì Ü Ú Å ÷. ô ± Ø ò¾¢ ý 2. 2.3.  ô 2.11 À ¼ ò¾¢ ¸ü È ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷. ¯  ¢ ÃØ ò¾¢ ¦ ø ¦ ¾¡¼ í Ì õ 2.3 ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý À ¼ ò¾¢ ¸üÈ Ã¢ ü§ ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷. 2.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ Å ¨ ¸ô À Î òÐ Å ÷.2.10 2.3. ü§ ô ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ¦ º¡ü¸Ç ¢ Å Æ ¢ ý « È¢ Å ¡º¢ À ÷.4 ¯  ¢ ÃØ ò¾¢ ¦ ¾¡¼ í Ì õ ¦ ø ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.9 ¸¡ð ¼ ô À Î õ Å Ê Å ò¨ ¾ ´ Ä ¢ À ÷.3.

3.7 ¸üÈ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î Ò ¾¢ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷. ô 2. ô 2.4.4 µ ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ À ÷.4.14 ¦ Á ö ¦ Â Ø ò¾¢ Ó Ê Ô õ ø ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷.  ô 2.1 µ ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. ô 2.3 ã ¦ Å Ø òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷. ô 2.15 2.3.3.4.7 ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý À ¼ ò¾¢ § ¸üÈ Ã¢ ü ¦ º¡ø ¨ Ä ´ Ä ¢ À ÷. ô ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ÷¦ ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷.3. ô 2.4.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ ¸ü Èø 4+ 2. ô 2.2 ® ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.3. ô 2.4.4.6 ã ¦ Å Ø òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ À ÷. ô 2. ô 2.16 2.8 ¸ üÈ ¦ º¡ü¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î Ò ¾¢  69 . ô 2.4 ¾ Á ¢ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ú ¦ ¸¡ñ Î ¦ º¡ü ¸¨ Ç ¯ Õ Å ¡ì¸¢ Å ¡º¢ À ÷. ô À ¼ ò¾¢ ¸ü È ¦ º¡ø ¨ Ä ü§ Å ¡º¢ À ÷.5 ® ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ À ÷. ô ¾Ãõ 5+ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ À ÷.6 ¯  ¢ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ÷¦ ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ À ÷.4.4.

üº¢ ¿¸÷ À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷. ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý þ Ãñ Πâ ¦ º¡ü¸û ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ Ãì Ü Ú Å ÷.5. 2.4 ¨ ¸ þ  ì¸ô À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.1 ¬ º¢  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý ¦ º¡ü¸¨ Ç ì â Ü Ú Å ÷. 2.1 ± Ø Ð Å ¾ü¸¡É ¬  ò¾ À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.5.1.1. üº¢ 3.5.1 ± Ç ¢ Ó ¨ È Â ¢ ¨ ¸ þ  ì¸ô  ø À  ¢ ¸û ¦ ºö Å ÷. ± Ç ¢ Á  ¡É ¦ º¡ü¸¨ Ç ì ¨ ¦ ¸¡ñ ¼ Å ¡ì¸¢ í ¸¨ Ç Â Å ¡º¢ À ÷.5 Å ¡º¢ ô Ò Ã¢ òÐ óÐ ¦ ¸¡û Å ÷. ô 2. üº¢ 3.1.5 3.3 ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ à Š¡º¢ ô òÐ ¦ À ¡Õ û Ü Ú Å ÷.3 ¦ º¡ø ¨ Ä Ü Ú Å ÷.2 ¸ ñ 3.5 ¸ ñ ¿¸÷ À  ¢ ¸û Ó ¨ È Â ¡¸î üº¢ ¦ ºö Å ÷. Å ¡º¢ ô ¦ À ¡Õ û òÐ 2. 70 .0 ± Ø òÐ ¾ ¢ Èý 3.2 2.5. üº¢ 3.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ à Š¡º¢ À ÷.1.5. ô 2.

3. 3.4 ± Ç ¢ Á  ¡É Å ¡ì¸¢ í ¸¨ Ç ô ¨  À ¡÷òÐ ± Ø Ð Å ÷.2 ºÃ¢ ¡É Ó ¨ È. 3. ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 3.2.1. « ¨ Á ô Ò Å ¬ ¸¢ Å üÚ ¼ ý  à ö ¨ Á  ¡¸ ± Ø Ð Å ÷.6 ¸ ñ ¸¨ Ç Ô õ ¨ ¸¸¨ Ç Ô õ ´ Õ í ¸¢ ½ ìÌ õ À  ¢ ¸û ¨ üº¢ ¦ ºö Å ÷.2. ú Å 3.2 ¾ Á ¢ ± Ø òÐ ¸ ¨ Ç î ºÃ¢ ¡É ú Â Ó ¨ È ¢ ± Ø Ð Å ÷.7 ¦ À ý º¢ Ä Ó ¨ È ¡¸ô À ¢ òÐ ¨ Ê § ¸¡Î ¸¨ Ç Ô õ § ¸¡Ä í ¸¨ Ç Ô õ Å ¨ ÃÅ ÷.1. ø 3. Šâ Ê Å õ .2. 71 .  þ ¨ ¼ ¦Å Ç ¢ .1.3 ¦ À ý º¢ Ä î ºÃ¢ ¡¸ô À ¢ ò Ð ¨ Â Ê Å ¨ ÃÅ ÷. 3.2.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ 3.1 ¾Á ¢ ± Ø ò Ð ¸¨ Ç ± Ø ¾ « È¢ ÷.3 ¦ º¡ü¸û Á üÚ õ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ÷¸¨ Ç ± Ø Ð Å ÷.

5 ¦ À â ô À ¡  ¦ À â õ Á ¡  º¢ È ô À ¡ ü º¢ ¾¢ ò Á ¡Á ¡ « ò¨ ¾ 1.7.º¡¾ õ ¿¸õ .4 À ¡Á ¡ À ¡ô À ¡ ¬ Ê ¬ ¨¼ Á ¡Ê « õÁ¡ ¦ À â  º¢ ¢ È ¬ Î ÀÊ À ¡Î « ½ ¢ ÀÊ « ÆÌ Å£ Πţ Î 2.7.Á ¡Î ¸Î .4 Å ð ¼ õ ºÐ Ãõ ¦ ºù Å ¸õ Ó ì§ ¸¡½ õ Ó ð¨ ¼ Å ÊÅ õ 1.¸¡Î º¾ õ .À ¡Ê ¾Ê .5 ± Ä ¢ ¿¡ö ²÷ â¨ É Ó Ê ¸ø Àø 2.3 « ý É õ « õÁ¡ ¿ò ¨ ¾ ¿ñ Î Á Ãõ Áñ ¦Àñ þ ï º¢ þ íÌ « íÌ ºí Ì ÁíÌ ¾í Ì þ ¨ ¼Â¢ õ É 1.4.5.¾ ¡Ê Á Î .4.4.4.7: Ì ¨ ÃìÌ õ À¢ ¢ õ Ç Ú ¸÷ƒ¢ìÌõ ¸ò Ð õ ¸¨ É ìÌ õ º£ õ Ú 1.5 « õ Á ¡ « ôÀ¡ À ¡ð Ê ¾ ¡ò ¾ ¡ « ñ ½ ñ ¾í ¨ ¸ ¾õ À ¢ 1.4.4.8.3.6 Å ½ ì¸õ Áý É ¢ ì¸× õ ¾Â × ¦ ºö Ð Å ¡Õ í ¸û « Á Õ í ¸û ¦ ºø Ö í ¸û ¾ ¡Õ í ¸û 2.4 Å ¡ ¨¸ ¿¡ ¾¡ ¨À Á¡ §À ¡ 2.1.¦ º¡ü ¸ Ç ï º¢ õ  ŠøÄ¢ õ É 1.7 À Ê .6 ¾ ñ Î Àû Ç ¢ ¸¢ Ú ½ § ºÅ ø « ½ ¢ ø ¦ ¸¡ìÌ ±Õ ¨ Á .¿¡¸õ 1.4 ² ý ± ¾ü Ì ± ôÀÊ ± ¾ É ¡ø ± ô § À ¡Ð ±ùÅÇ × 1.7.2.4 Ä ð Î ¾ð Î ¸¢ Î ð ±ðÎ Íð Î Àð Î À¢ Î ð ¦ ¸ï Í ¦ ¸¡ï Í Àï Í 2.3 ¸ô À ø ¸ð Î ¸ð ¼ ¼ õ ¾ð Î ¾í ¨ ¸ À óÐ À õ À Ãõ Àð ¼ õ « Èõ Å ¢Ì È þ ÈÌ ¸ñ ¦Á ø Ä ¢ õ É 1.3  ¡ú « Å÷ þÅ÷ ³Â¡ Ì Ãø Å Ãõ ÀÆ õ ÀÄ õ ã ¨Ç 1.4.

SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam 75 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN.

2) Menyatakan sifat wajib Allah: a.beriman kepada Allah . Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 1. berkuasa d. pengasih dan penyayang b. c. berwuduk dan melakukan pergerakan solat.beriman kepada rasul .beriman kepada hari Akhirat . Sama’ (Mendengar) (PI 1.1)Menyebut enam Rukun Iman (PI 1.beriman kepada hari Akhirat .3) Menyebut nama-nama Allah (Asma’ul Husna) a.beriman kepada Qada dan Qadar .beriman kepada Allah .1. Qudrat (Kuasa) (PI 1. Wujud (Ada).beriman kepada malaikat .2. Sikap dan Nilai khususnya komponen Pendidikan Islam. Basar (Melihat).1. pengampun c.beriman kepada rasul . SIKAP DAN NILAI – PENDIDIKAN ISLAM (PI) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Kerohanian. Wujud (Ada) b. huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan.2. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab.1)Menyebut sifat wajib Allah: a.1. b. Murid juga dapat mengenal asas bahasa Al Quran. Pada masa yang sama. Basar (Melihat) c.0)Akidah (PI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN. Sirah Rasulullah dan melafazkan Dua Kalimah Syahadah. Sama’ (Mendengar) d. adil e.2) Mengetahui Rukun Iman pertama: Beriman kepada Allah Pendidikan Islam 76 .2) Menyatakan enam Rukun Iman dengan bimbingan . murid dapat mengetahui asas Rukun Iman. bijaksana (PI 1.beriman kepada kitab .beriman kepada Qada dan Qadar (PI 1.beriman kepada kitab . murid dapat bersuci.beriman kepada malaikat .2.)Mengetahui Rukun Iman (PI 1. Rukun Islam.

Pendidikan Islam 77 .pakaian .3)Melakukan wuduk dengan betul dengan bimbingan.2) Menyatakan lima rukun Islam: .1)Mengenal anggota wuduk (PI 2.3.solat lima waktu .3)Mendirikan solat.berpuasa di bulan Ramadhan . Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 1.2)Menunjukkan had anggota wuduk (PI 2.mengeluarkan zakat .1. (PI 2.berpuasa di bulan Ramadhan .2.1) Menyebut lima rukun Islam: (PI 1. (PI 2.3.1. tengah hari. malam). petang.mengucap dua kalimah syahadah . (pagi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PI 1.mengucap dua kalimah syahadah . (PI 2.mengeluarkan zakat .0) Ibadah (PI 2. (PI 2.2) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan maknanya.3) Menyatakan cara menjaga kebersihan .buang air besar (PI 2.tempat solat (PI 1.solat lima waktu .1)Menyebut nama solat. (PI 2.mengerjakan ibadah haji .2.2) Melakukan wuduk (PI 2.mengerjakan ibadah haji (PI 1.3.3)Menyatakan nama dan waktu solat.2) Menyatakan cara bersuci daripada hadas: .1.4.1) Menyebut cara bersuci daripada hadas: .buang air kecil .2.4) Melafazkan Kalimah Syahadah.tubuh badan .buang air kecil .4.4) Melakukan wuduk dengan tertib dengan bimbingan (mengikut urutan) (PI 2.1) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan bimbingan.3.1) Bersuci dari najis.buang air besar (PI 1.2.3) Mengetahui Rukun Islam. (PI 2. (PI 2.

datuk (Abdul Muttalib) .W. bercakap benar.4)Menceritakan peristiwa kelahiran Rasullullah S.1.1)Melafazkan . (PI 2. Amanah b.3.2)Menyatakan bilangan rakaat (PI 2. a.bapa (Abdullah) . Siddiq (bercakap benar) c.A.3.2)Menyebut nama ahli keluarga baginda yang terdekat.2.W.2.1.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa.1) Mengetahui Sirah Rasullullah S.A.3.ibu .3)Menyebut nama Rasulullah S.A.0)Akhlak (PI 4.Bercakap benar .A. (PI 3. rajin.1) Mencontohi akhlak Rasullullah S. solat lima waktu.W.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 2. bijaksana dan amanah.1)Menyebut akhlak Rasullullah S. (PI 4.2)Memberi contoh akhlak Rasullullah S.penerang hati . dan ahli keluarga baginda yang terdekat .W.5)Melakukan pergerakan solat dengan betul mengikut tertib dengan bimbingan.4)Menyatakan bilangan rakaat solat lima waktu.Basmalah .1)Menyebut nama Rasullullah S. .Sabar .bapa (PI 3. (PI 3.W.menaiki kenderaan Pendidikan Islam 78 .W.Hamdalah (PI 4.1.A. Fatonah (bijaksana) (PI 4. (PI3. . iaitu sabar.1.bapa saudara (Abu Talib) (PI 3.Rajin (PI 4.W. (PI4.1. (PI 4.ibu (Aminah) .1.A.0)Sirah (PI 3.A.5)Melafazkan doa .

keluar tandas (PI 4.baik dan berkhasiat (thoyyiban) (PI 4.sebelum makan/minum .guru .2.menghormati ibu bapa (PI 4.2.rakan sebaya Pendidikan Islam 79 .ibu bapa .2)Menyatakan adab dengan bimbingan : .10)Melafazkan doa masuk dan keluar tandas (PI 4.2.2.7)Melafazkan doa sebelum dan selepas makan (PI 4.2.masuk tandas .masuk tandas .9) Menyatakan adab : .keluar tandas (PI 4.2.4)Menyatakan adab: .semasa makan/minum .selepas makan/minum (PI 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 4.ahli keluarga .semasa makan/minum .2.11)Menyatakan adab menghormati: .8)Membezakan makanan : .selepas makan/minum (PI 4.3)Menyatakan adab dengan bimbingan: .2.halal dan haram .sebelum makan/minum .2.6)Menyatakan adab : .

Anggota badan (PI 5. (PI 5.2. (PI 5.1.1)Menyebut huruf hijjaiyah dengan (PI 5.1)Menyebut huruf-huruf jawi dengan bimbingan.3)Mengenal pasti bentuk huruf jawi.6)Mengenal pasti bentuk huruf (PI 5.1.1.1. Pendidikan Islam 80 . . .2)Menyebut huruf-huruf jawi (PI 5.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PI 5.2.3)Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan – baris atas (fathah) (PI 5.1) Mengetahui bahasa Al.1. bimbingan.5)Menyebut huruf hijjaiyah.Quran Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 5.8)Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa AlQuran dengan sebutan yang betul. wau dan ya (PI 5.1.2.1. (PI 5.2)Mengenal bentuk huruf hijjaiyah hijaiyah (PI 5.4)Mengenal pasti setiap huruf jawi.0)Asas Bahasa Al Quran dan Tulisan Jawi (PI 5.2)Mengetahui huruf jawi (PI 5.2.7)Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan – baris atas (fathah) – baris bawah (Kasrah) – Baris hadapan (Dhommah) (PI 5.1.Nombor 1 hingga 10 .Nombor 1 hingga 10 (PI 5.5)Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif.4)Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa AlQuran dengan sebutan yang betul.

6)Membunyikan huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif.Quran di bawah: .Al Fatihah .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 5.3) Menghafaz beberapa surah dari juzu’Amma Pendidikan Islam 81 . wau dan ya.Al Ikhlas (PI 5.1)Menghafaz surah Al.Al Fatihah .2.An Nas .Quran : .3.3.Al Ikhlas .Al Falaq (PI 5. (PI 5.2)Menghafaz surah Al.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN. SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN MORAL Pendidikan Moral 83 .

bertanggungjawab. SIKAP DAN NILAI . (PM 4. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah dengan bimbingan. keberanian. hemah tinggi serta kesederhanaan.1) Menjaga kebersihan.0) (PM 4. (PM 3. (PM 3.1.2) Membezakan ciptaan Tuhan dan rekaan manusia. Pendidikan Moral 84 . (PM 3.4) Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KURIKULUM KEROHANIAN. (PM 3.2) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan. menghormati. berterima kasih.1) Mengucapkan terima kasih Berterima Kasih sikap berterima kasih. Sikap dan Nilai.1) Memberi bantuan kepada ahli ahli keluarga.0) Bertanggungjawab (PM 3.1) Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran kelas.1. sekolah dan orang lain. (PM 1. murid boleh mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan.1. keadilan. warga keluarga dan warga sekolah.1. (PM 2.3) Menjaga kebersihan.1. penghargaan dan sumbangan yang diterima.1. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 1.2) Memberi bantuan kepada ahli keluarga. bantuan yang diterima.1) (PM 1.PENDIDIKAN MORAL (PM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Kerohanian.0) (PM 1. kejujuran. toleransi.1. khasnya komponen Pendidikan Moral. secara lisan atau bukan lisan atas . (PM Hati 2. (PM 4. (PM 3.1) Mengamalkan (PM 4.1) Membantu (PM 2.1) Menyatakan bahawa Kepercayaan Mengetahui dan manusia adalah ciptaan Tuhan. berdisiplin. (PM 1.1. kerajinan.0) Baik (PM 2. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah.1.3) Menyatakan Tuhan adalah pencipta alam.2) Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid dengan bimbingan.1. baik hati. kasih sayang. warga sekolah dan orang lain. kerjasama.1. kepada Tuhan menghormati kepercayaan pelbagai kaum. berdikari.

Pendidikan Moral 85 . (PM 6. (PM 6.2) Melafazkan tutur kata yang bersopan dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 5.0) Hormat (PM 6.1.3) Menyatakan sebab mengapa perlu hormat kepada ahli keluarga.1.5) Menyatakan cara-cara bertingkah laku sopan.2) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa dengan bimbingan.4) Melafazkan tutur kata yang bersopan.1) Beradab (PM 5.2) Menyatakan dan menunjukkan taat dan hormat kepada ahli keluarga.2.1) Menunjukkan taat dan hormat -menghormati anggota keluarga.1. (PM 6. (PM 5.1. kepada ahli keluarga.2.3) Menunjukkan cara menghormati orang dewasa. rakan dan masyarakat setempat.1. (PM 6.1) Menghormati (PM 6. (PM 6. (PM 6.1) Menunjukkan cara orang dewasa. (PM 5.1.1.3) Menunjukkan tingkah laku yang bersopan dalam pergaulan seharian. rakan menghormati orang dewasa.1. (PM 6.0) Hemah (PM 5. rakan dan dan masyarakat masyarakat setempat dengan bimbingan.2. dengan bimbingan (PM 5.2) Menghormati (PM 6.1) Menunjukkan tingkah laku tinggi sopan dalam pergaulan yang bersopan dalam pergaulan seharian seharian. setempat.4) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa.2. (PM 5.

keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan. keluarga dan disayangi. sekolah. (PM 10.1. (PM 7. keluarga dan orang di sekelilingnya.3) Berani melibatkan diri dalam aktiviti.2) Berani bertutur menggunakan ayat yang mudah.1) Mengamalkan (PM 8. (PM 7.5) Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga.1.0) (PM 9.2) Memohon maaf apabila keluarga.1) Menyayangi (PM 7.1. (PM 10.0) (PM 10.2) Bercerita tentang kebaikan ahli keluarga.6) Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri. rakan dan melakukan kesalahan.4) Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan.1. guru.1.1) (PM 10.0) Sayang Kasih (PM 7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 7.1.1. (PM 7. (PM 9. aktiviti seperti permainan.1.1. (PM 7.3) Menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri. (PM 9. jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli (PM 10.1) Berani mencuba sesuatu Keberanian dengan yakin di tugasan yang baru.1) Mengamalkan sikap adil sikap adil dalam dengan bimbingan guru dalam sesuatu perlakuan seharian. (PM 8.1) Mengenal sikap jujur melalui Kejujuran Mengamalkan sikap simulasi dan cerita.4) Berani bercakap dengan yakin menggunakan ayat yang mudah. . (PM 9.4) Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga.1.1) Berinteraksi (PM 9.1.3) Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang didengar. (PM 7.1.1) Bercerita tentang orang yang diri.2) Mengamalkan sikap adil dalam sesuatu aktiviti seperti permainan. (PM Keadilan 8.1. orang di sekeliling.1.0) (PM 8.1. Pendidikan Moral 86 .7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat. (PM 7.1. (PM 9. (PM 10.1.

(PM 12.1. (PM 12. (PM 11. Pendidikan Moral 87 . (PM 12. rakan dan guru.1.0) (PM 12.1.2) Menjayakan aktiviti secara berkumpulan.1.1. (PM 12. (PM 11. (PM 13.5) Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga.1) Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian.1) Melakukan aktiviti secara berkumpulan.4) Menyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat secara kumpulan. jiran dan masyarakat setempat.1.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 10.3) Menyatakan faedah bekerja secara kumpulan.1. (PM 12. penggunaan barang keperluan.1) Kerjasama Mengamalkan sikap kerjasama dengan rakan.1.1) (PM 13.0) (PM 13. (PM 13.2) Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan.2) Mengamalkan sifat rajin dalam pengurusan diri dan menjalankan tugasan.0) (PM 11.1.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dengan rakan. (PM 12. jiran dan masyarakat setempat.1) Menunjukkan sifat rajin dalam pengurusan diri. (PM Kerajinan 11.1) Mengamalkan sikap berjimat Kesederhanaan Mengamalkan sikap cermat dalam penggunaan barang berjimat cermat dalam keperluan dengan bimbingan guru.

1) Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 14.1.1) Saling berkongsi dalam (PM 14. (PM 15. (PM 16. Nota: Pendidikan Moral diterapkan sepanjang masa murid berada dalam prasekolah. tertentu.1.1) Mematuhi arahan guru.0) (PM 15. (PM 16.0) (PM 16.2. (PM Berdikari 15.2) Mengamalkan sikap tolak menggunakan barang dan peralatan di ansur dengan rakan dalam situasi dalam kelas.1) Menguruskan diri sendiri (PM 15. (PM 14.1. (PM 16.1) Berdisiplin Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas.2) Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya.1.2) Menguruskan diri sendiri dengan bantuan. rehat dan semasa makan.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa menjalankan aktiviti kumpulan. Pendidikan Moral 88 . (PM 14. (PM 16.0) (PM 14. (PM 16.1) Bersedia menunggu giliran. (PM 14.2) Mematuhi arahan yang ditentukan di kelas atau di sekolah.2. tidak kira semasa pengajaran dan pembelajaran.4) Mematuhi peraturan kelas.1.2. Pendidikan Moral tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti yang khas.1) Mengamalkan sikap berdikari dalam pengurusan diri. rutin pagi.1. tanpa bantuan. (PM Toleransi 14.3) Mematuhi arahan guru atau ketua kumpulan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Senarai Nilai Moral dan Penerangannya: 1. Kepercayaan kepada Tuhan o Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan agama masingmasing selaras dengan prinsip Rukun Negara. 8. Keadilan o Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah. Hormat-menghormati o Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan. 5. 3. Pendidikan Moral 89 . Hemah tinggi o Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. Baik Hati o Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas. Bertanggungjawab o Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. 4. 6. sumbangan atau pemberian. 7. Keberanian o Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah. Kasih sayang o Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Berterima kasih o Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa. 9. 2.

Kerjasama o Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama. Berdisiplin o Mengikut arahan guru dan peraturan yang ditetapkan serta boleh melengkapkan tugas yang diberi. Kejujuran o Bercakap benar.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 10. Kerajinan o Usaha yang berterusan. besikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan. Berdikari o Kebolehan untuk mengurus diri dan menjalankan tugas yang diberikan. 14. Kesederhanaan o Besikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. Pendidikan Moral 90 . 12. 16. sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup. Toleransi o Kesanggupan bertolak ansur. 11. 13. 15. bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KETRAMPILAN DIRI PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI Perkembangan Sosio emosi 91 .

murid akan lebih mengenali emosi sendiri dan emosi orang lain.2. berkebolehan untuk mengawal emosi sendiri.1) Menceritakan dengan bimbingan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.1. Mengurus Emosi Sendiri. (PSE 1.1. (PSE 1. (PSE 1. marah.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira. (PSE 1. (PSE1.0) (PSE 1. (PSE 1. tingkahlaku. takut dan marah. marah.4) Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi.1.1. mempunyai konsep kendiri yang positif. sedih.3) Menyatakan sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai.3. (PSE 1. murid lebih berkeyakinan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain.1) Mengenali Mengenali dan emosi sendiri.2) Mengenal pasti dengan bimbingan tindakan alternatif untuk mengurus emosi.3. (PSE 1. takut. Di samping itu.2.1) Menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan.1) Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain dengan bimbingan.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. (PSE 1.2) Mengenal pasti jenis-jenis emosi gembira.2. sedih. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 1. (PSE 1.2) Mengurus emosi sendiri. Perkembangan Sosio emosi 92 . takut dan marah.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG: KETRAMPILAN – PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) Selepas melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Ketrampilan – Perkembangan Sosioemosi.3) Mengenali emosi orang lain. (PSE 1.1. (PSE 1.2) Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain. lukisan.1. tingkahlaku.6) Menyatakan emosi mengikut situasi. (PSE 1. lukisan. (PSE 1.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira. sedih. sedih. takut.

empati (PSE 2.1) Menunjukkan sifat positif seperti: .1)Bersikap positif tentang kebolehan kendiri.belas kasihan . (PSE 2.2.setia kawan .sabar .berkeyakinan . (PSE 2.3) Menyatakan perasaan orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 1.0) Mencapai Emosi yang Positif (PSE 2.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan (limitation) kendiri.1. (PSE 2.sabar .3.1)Membina konsep kendiri.1.tolong-menolong .kecindan Perkembangan Sosio emosi 93 .berkeyakinan .1.2) Menunjukkan semangat dan sifat positif seperti: . (PSE 2. (PSE 2. (PSE 2.4)Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan.1.2)Menunjukkan kepuasan terhadap pencapaian kendiri.4) Menerangkan perbezaan emosi antara individu (PSE 2.3.2)Membina semangat dan sikap yang positif. (PSE 1.2.berdikari .berdikari .kecindan .perpaduan/kekitaan .

1.8)Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis.1)Memahami keperluan.1)Menunjukkan kepekaan terhadap keperluan orang lain.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain. (PSE 2.3.1.3.4)Menyatakan keperluan orang lain mengikut situasi dan bertindak sewajarnya. (PSE 2. (PSE 2. (PSE 3.1. (PSE 2. Perkembangan Sosio emosi 94 .4)Bertutur dengan penuh keyakinan. (PSE 3.6)Berinteraksi dengan yakin.4)Membina kebolehan mengawal diri.3. (PSE 2. (PSE 3.7)Bercerita dan memberi pendapat.3.1.3)Membina keyakinan untuk berkomunikasi.2)Bertanya dengan yakin dengan bimbingan guru.0)Membina Kemahiran Sosial (PSE 3.3. (PSE 2.3)Menyatakan cara mengawal diri dalam situasi yang tidak menyenangkan.4. (PSE 2. perasaan dan pandangan orang lain.1)Bertutur dengan yakin dengan bimbingan guru. (PSE 2.2)Mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya (frustration and disappointment). (PSE 3.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PSE 2. (PSE 2.1)Mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya dengan bimbingan guru (frustration and disappointment).3.2)Menyatakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya. (PSE 2.4. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 2.3)Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis. menyanyi dan berlakon.5)Bertanya dengan penuh keyakinan.3. menyanyi dan berlakon dengan bimbingan guru. (PSE 3. (PSE 2.4.

1. (PSE 3.2.7)Menceritakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya dan bertindak sewajarnya.6)Menyatakan kelainan dan kepelbagaian keperluan dalam masyarakat seperti makanan. makanan.. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain.2. (PSE 3.1. b. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam. (PSE 3. barangan dan peralatan. tempat tinggal dan lain-lain. Memulangkan barang selepas meminjam.Berjabat tangan dan bertanya khabar (PSE 3.8)Berkomunikasi secara adab dan tertib. (PSE 3.2.5) Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah. (PSE 3. contohnya: .3) Berkongsi barangan dan peralatan seperti permainan.8) Menunjukkan kemahiran play entry Perkembangan Sosio emosi 95 . (PSE 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 3.2. (PSE 3.1.2.2) Bertolak ansur dan bekerjasama semasa menjalankan aktiviti. (PSE 3.2.7) Berkongsi idea.2) Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi.3)Mematuhi etika sosial dalam perhubungan. pakaian. (PSE 3. (PSE 3.1.6) Menghormati hak orang lain seperti: a.2.4) Menunjukkan kemahiran bagaimana untuk menyertai sesuatu permainan yang sedang berlaku degnan bimbingan (play entry). c. (PSE 3.1) Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah dengan bimbingan.2.

Seorang murid yang mempunyai konsep diri yang positif dapat:: .Menerima kekuatan dan kekurangan sendiri . (PSE 3. (PSE 3. 2.3.3) Menyelesaikan konflik yang berlaku semasa aktiviti kelas.2.10) Menepati masa dan janji. 3. Perkembangan Sosio emosi 96 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 3.3. (PSE 3.Menunjukkan kepuasan kepada pencapaian sendiri Seorang murid yang mempunyai kemahiran berkongsi dapat:  Bersikap sensitif terhadap keperluan orang lain  Menghormati hak orang lain  Menyertai aktiviti main (able to enter into play)  Menyelesaikan konflik antara rakan melalui kaedah seperti perundingan (negotiation). (PSE 3. Ia tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti khas.2)Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif.Bersikap positif dan yakin pada diri .Bergaul dan berinteraksi dalam komuniti . Nota: 1.2. Standard Pembelajaran dalam tunjang sosio emosi diterapkan sepanjang masa murid berada di kelas prasekolah.9) Menyesuaikan diri dengan keadaan atau situasi tertentu.1)Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif dengan bimbingan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN Fizikal dan Estetika 97 .

Fokus Standard Kandungan (PFK 1. (PFK 1.1.1. (PFK 1.1.1) Melakukan kemahiran motor halus.1.3) Menggunakan tangan untuk meramas (mix). (PFK1.1. membina tabiat menjaga kebersihan fizikal diri dan kebersihan persekitaran serta menjaga keselamatan diri. (PFK 1.1. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK1. (PFK 1.13) Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol.1.12) Mengggunakan jari untuk menjentik.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk.1. (PFK 1. (PFK 1. (PFK 1. (PFK 1. (PFK 1.1.14) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek.4) Menggunakan tangan untuk menguli.11) Menggunakan jari untuk merenjis.1. (PFK 1.1.7) Menggunakan jari untuk memicit.1.6) Menggunakan jari untuk menggentel.5) Menggunakan jari untuk mencubit. murid boleh melakukan kemahiran motor halus dan asas kemahiran motor kasar dengan cara yang betul.1.1.8) Menggunting dengan cara yang betul.10) Menggunakan tangan untuk memintal. (PFK 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA – PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN (PFK) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika.1. khasnya komponen perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan.0) Perkembangan Motor Halus Fizikal dan Estetika 98 .9) Menggunakan jari untuk mengoyak bahan mengikut rupa bentuk. (PFK 1.2) Menggunakan tangan untuk merenyuk(crush) kertas. (PFK1. (PFK1.1) Menggunakan jari untuk mengoyak bebas.

2.2. butang cangkuk).2. baju.2. (PFK1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PFK 1. (PFK 1.12) Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk (Contoh bekas: botol.6) Menuang air dari cawan besar ke dalam bekas besar (Contoh bekas: baldi.9) Menggunakan tangan untuk menzip seluar.2.2.2.11) Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali. besin.7) Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbingan. balang). (PFK 1. (PFK 1.2.2) Melakukan kemahiran kordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus. (PFK 1.2.1) Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian.2. cawan. (PFK 1. Fizikal dan Estetika 99 .2.2) Menggunakan jari untuk membutang bersaiz besar. gelas). (PFK 1. (PFK 1.14) Menyurih menggunakan templet atau objek. (PFK 1. (PFK 1.10) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan.4) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki.2.3) Menggunakan tangan untuk menzip dengan bimbingan. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 1. (PFK 1. (PFK 1.2.5) Menggunakan jari untuk menguntai objek bersaiz besar dengan menggunakan tali besar. beg. (PFK 1.2.13) Memakai tali pinggang dengan bimbingan.8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup.

(PFK 2. (PFK 2.1.1.1. (PFK 2.1.4) Berlari dengan lakuan yang betul.1.1.1) Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.6) Merangkak dengan lakuan yang betul.9) Berjalan mengundur dengan lurus.1. (PFK 2.1. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2.14) Merangkak dengan lakuan yang betul di ruang tertentu. (PFK 2.1. (PFK 2. (PFK 2.13) Berlari ke arah yang ditentukan. (PFK 2.1) Berjalan dengan postur dan teknik yang betul. (PFK 2.1.16) Berjengket beberapa langkah ke arah tertentu.1.1.1. (PFK 2.0) Perkembangan motor kasar Fizikal dan Estetika 100 .1.2) Berjalan ke hadapan.1.1. (PFK 2. (PFK 2. ke sisi ke kiri dan ke kanan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PFK 2.12) Berlari dengan lakuan yang betul dalam jarak tertentu.3) Berjalan dan mengimbang badan di atas garisan atau tali di atas lantai.10) Berjalan dan mengimbang badan di atas bangku panjang yang rendah. (PFK 2.5) Berlari bebas pelbagai arah.11) Berjalan dengan pundi kacang di atas kepala.17) Berketengteng dengan lakuan yang betul.7) Melompat dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan teknik yang betul.1.8) Naik dan turun tangga dengan berpegang kepada pemegang.15) Melompat pelbagai aras dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan lakuan yang betul.

(PFK 2. (PFK 2. menelentang dan meniarap dengan postur yang betul.9) Melompat setempat.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2.1. (PFK 2. menarik tali dan lain-lain.18)Melompat dengan halangan pada aras yang rendah.7) Mengimbang badan dengan berdiri sebelah kaki. (PFK 2. (PFK 2.2.6) Berbaring sambil angkat kaki.4) Menoleh kepala secara perlahan ke kiri dan ke kanan. (PFK 2.22) Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan (Contoh: bermain dengan gelungsur. (PFK 2.2.2.8) Berjengket setempat.2) Duduk dengan postur yang betul.2.3) Baring. buaian dan lain-lain permainan luar). (PFK 2.2.21) Berkawat kaki dengan lakuan yang betul.1) Membuat pergerakan tangan mengikut arahan seperti menghayun tangan. (PFK 2. jongkang-jongkit.2.5) Membuat pergerakan tangan secara simulasi seperti menolak kotak.1. Fizikal dan Estetika 101 .2. (PFK 2.2) Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor.1.2.20) Naik dan turun tangga.1.2.1.19) Skip menggunakan lakuan yang betul. (PFK 2.

3. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2.5) Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2. (PFK2. (PFK 2.1) Melambung objek lembut dengan menggunakan dua tangan. (PFK 2. (PFK 2.3) Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan kemahiran motor kasar.3.3. (PFK 2.7) Melempar objek seperti gelung ke skital.6) Membaling objek lembut ke sasaran menggunakan satu atau dua belah tangan.10) Membawa objek dalam sudu sambil berjalan.3.10) Mendongak dan menunduk kepala secara perlahan. Fizikal dan Estetika 102 .2. (PFK 2.3.3 )Membaling objek bersaiz besar dan lembut ke sasaran menggunakan dua belah tangan.3.3.3.4) Melambung objek lembut dengan menggunakan satu tangan. (PFK 2.3.3. (PFK 2.8) Menggolek objek ke sasaran.9) Melantun dan menangkap objek (contoh: bola besar) dengan kedua belah tangan.2) Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan.

(PFK 3.3) Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat.2.4) Menjaga kebersihan pakaian.1. (PFK 3.2. (PFK 3. (PFK 4. Kesihatan Fizikal kebersihan diri. (PFK 3.5) Menggosok gigi dengan cara yang betul. karbohidrat) yang sesuai mengikut waktu makan.4) Menggunakan tandas dengan cara yang betul.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 3.3) Mencuci tangan dengan cara yang betul.8) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri. Fizikal dan Estetika 103 .1) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri dengan bimbingan.1. Kesihatan Persekitaran (PFK 4.7) Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi.5)Menyatakan jenis makanan (protein. (PFK 3.1. (PFK 3.1.1.1. (PFK 3.2) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan dengan bimbingan. (PFK 3. (PFK 4.1.0) (PFK 3. (PFK 3.1) Menjaga kebersihan.6) Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri. (PFK 4.4) Mengenal makanan yang rosak dan basi.1.2) Menggosok gigi dengan cara yang betul dengan bimbingan. (PFK 3.2) Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat.2) Menyatakan waktu makan.2.1.1) Mengenal makanan yang berkhasiat.2. (PFK 4.1) Memakai pakaian yang bersih.1.0) (PFK 4. (PF 3. (PFK 3. (PFK 3.1.2.1) Menjaga (PFK 3.1.

2) Mengenal tingkah laku yang membahayakan berdasarkan cerita yang didengar seperti berlari dengan gunting.1.2) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit (Contoh: menutup mulut bila bersin dan batuk). (PFK 4.2. (PFK 4. tempat awam Fizikal dan Estetika 104 . (PFK 4.1. sekolah c.1) Mengenal objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di rumah dan sekolah.1) Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya. rumah b.1.1. (PFK 5. (PFK 5.1.0) Keselamatan (PFK 5. (PFK 4. (PFK 5. (PFK 4. taman permainan d. (PFK 4.3) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan dengan bimbingan.2. (PFK 5. sesuai dan kemas.2) Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 4.1.1.8) Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki. cucuk besi ke dalam soket.1) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit dengan bimbingan guru (Contoh: menutup mulut bila bersin dan batuk).3) Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a.7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih.9) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan.1.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. (PFK 4.

serta nama prasekolah.4) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat dengan bimbingan guru.5) Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian.1.2.4) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai licin.2. kecederaan atau penderaan.2. (PFK 5. (PFK 5.2.1) Menyebut nama sendiri. (PFK 5. (PFK 5. kebakaran.1.8) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat.5) Menyebut nama sendiri. banjir.7) Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan.6) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit. lokasi tempat tinggal dan nombor telefon keluarga.2. nama ibu atau nama bapa.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 5. lari dan memberitahu orang dewasa. nama prasekolah. (PFK 5.2) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan bimbingan guru dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit.2.9) Menyatakan cara menghindari sumber. tempat dan situasi Fizikal dan Estetika 105 .3) Menjaga keselamatan diri dengan bimbingan.2) Mengamalkan langkah keselamatan diri. (PFK 5. (PFK 5.2.2. (PFK 5.2. jalan raya. nama ibubapa. (PFK 5. (PFK 5. lari dan memberitahu orang dewasa. (PFK 5.

3) Menjaga kehormatan diri. (PFK 5. tempat awam (PFK 5. (PFK 5.4) Mengetahui cara mengelak Contoh tindakan diri daripada orang yang tidak dikenali.3) Mengamalkan sikap asertif faraj. benda tajam c. (PFK 5.8) Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali.3. lari dan memberitahu orang dewasa bila Fizikal dan Estetika 106 .3. Nota: Anggota sulit yang dirujuk adalah: zakar. dan mulut. asertif adalah mengatakan ’tidak’.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ yang membahayakan seperti: a. (PFK 5. alatan permainan d.6) Mengenal dan menceritakan tentang contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat.10) Menjaga keselamatan diri. payudara situasi yang tidak selamat.3.7) Mengamalkan sikap asertif bila menghadapi situasi yang tidak selamat.5) Mengenal anggota sulit.3.2) Mengenal sentuhan yang selamat dan tidak selamat. tempat sunyi f.3.2. (PFK 5. (PFK 5. (PFK 5.3.2.3.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang merbahaya.3. alatan elektrik b. (PFK 5. melintas jalan raya e. dubur.1) Mengenal anggota sulit dengan bimbingan guru. (PFK 5. (PFK 5. dengan bimbingan bila menghadapi punggung.

Skip dengan lakuan yang betul a. Melangkah dengan sebelah kaki. c. Berlari di atas bebola kaki. Hujung jari kaki hendaklah sentiasa menghadap ke hadapan. Lutut diangkat separas pinggang. b. Kepala dan mata menghadap ke hadapan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan menghadapi situasi yang tidak selamat. Ayun tangan ke hadapan dan belakang. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ Nota: 1. Berlari dengan lakuan yang betul. Mata dan kepala hendaklah sentiasa fokus ke hadapan. Merangkak dengan lakuan yang betul Berketengteng (hop)dengan lakuan yang betul Melompat dengan lakuan yang betul. Berjalan dengan lakuan yang betul a. Langkah kaki hendaklah berselang seli dengan pergerakan hayunan tangan. diikuti melangkah dengan kaki yang sebelah lagi. d. Menapak dan melompat dengan kaki yang sama. b. Melompat dengan dua kaki dan mendarat juga dengan dua kaki. 5. 3. c. Tangan dihayun untuk mendapatkan ketinggian dan jarak. b. Berlari dengan tangan dihayun bertentangan dengan kaki. 2. c. b. Semasa mendarat lutut fleksi untuk serap daya. a. a. c. Fizikal dan Estetika 107 . 4. 6.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fizikal dan Estetika 108 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI Fizikal dan Estetika 109 .

Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1. (KTI 1.0) pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni (Aplikasi seni). Aktiviti seni merangkumi seni visual. (KTI 1. (KTI 1.1) Menggunakan 1. muzik dan pergerakan kreatif.1.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya.1. secara khasnya komponen Perkembangan Kreativiti.1) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus dengan bimbingan guru.1.1. Nota: Guru perlu memperkenalkan warna kepada murid dahulu. murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran tentang bahan dan teknik dalam penghasilan karya seni.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan.1. (KTI 1. Seni Visual (KTI (KTI 1. berkebolehan menghasilkan karya kreatif secara bersendirian dan juga secara kumpulan serta berkebolehan untuk apresiasi seni.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA – KREATIVITI (KTI) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika. rujuk Tunjang Sains dan Teknologi Fizikal dan Estetika 110 .5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.

Contoh: bunga.13) Menghasilkan kraf traditional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai.2. (KTI 1. (KTI 1.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. Nota: Guru perlu beri peluang kepada murid menzahirkan idea sendiri untuk berkarya Fizikal dan Estetika 111 . (KTI 1. (KTI 1. (KTI 1. (KTI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1.2.2.4) Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. segiempat.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.2.2) Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya. bujur. (Ekspresi kreatif). (KTI 1.2) Melukis rupa organik (rupa yang tidak mempunyai garisan yang tepat dan selari). bujur.2. bulat.6) Melukis rupa geometrik iaitu segitiga. bulat. (KTI 1.1) Menyurih(trace) rupa geometrik segitiga.2.2. (KTI 1.2. (KTI 1.2.2.5) Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. awan.3) Menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik dalam membuat corak dan rekaan.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. segiempat. (KTI 1.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.2.2. (KTI 1.2.

3.3. (KTI 2.3.1) Menyanyikan melodi mudah (Contoh.1. (KTI 2. (KTI 1.1.1..1. (KTI 2.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.1) Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi. disentuh dan didengar. (KTI 2.10) Menyanyi dengan sebutan yang jelas. (KTI 2. (KTI 2.1.3. (KTI 1.3)Menunjukkan penghargaan hasil kerja sendiri dan rakan seperti menyimpan hasil kerja sendiri .11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).3.2) Menyanyi lagu yang mudah dengan iringan muzik.1. (KTI 1.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. (KTI 2. (KT 2.6)Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula jadi seperti tidak mengotorkan alam sekitar.3. (KTI 2. (KTI 1.5) Menyanyi lagu yang mudah dengan perasaan dan ekspresi.4) Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas. (KTI 1.3)Menunjukkan apresiasi seni (KTI 2..9) Menyanyi lagu mengikut tempo.3.5)Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan. Fizikal dan Estetika 112 .2)Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan.7) Menyanyikan melodi.1.3) Menyanyi lagu yang mudah mengikut tempo (iaitu: cepat dan lambat). (KTI 2.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.7)Menghayati benda yang dilihat.1.0)Muzik (KTI 2. (KTI 1.La) (KTI 2. Nota: Lagu yang dipilih perlulah sesuai dengan umur dan kematangan murid.1)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1. (KTI 1.1. Hmm.1.

(Contoh: castenat. irama.1. (KTI 2.4) Memainkan alat improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian.2. puisi) Nota: Bahan improvisasi bukan alat muzik tetapi menghasilan muzik.1) Mengecam bunyi perkusi dan menamakan jenis alat yang dibunyikan.3. (hentak kaki.2.3) Mengambil bahagian dalam aktiviti penerokaan bunyi.2.3.5) Memainkan perkusi dengan beat yang konstan.1) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi dengan bimbingan (penerokaan melibatkan bunyi.1. (KIT 2.2. (KTI 2.2) Memainkan alat improvisasi bagi mengiringi nyanyian dengan bimbingan guru.13) Menyanyi dengan gerakan. (KTI 2. contohnya tempurung Fizikal dan Estetika 113 .3.2) Mengambil bahagian dalam aktiviti memainkan perkusi. kesan bunyi dll) (KTI 2.8) Memainkan perkusi mengiringi muzik.2. petik jari) (KTI 2. (KTI 2.2. (KTI 2. (KTI 2. (KTI 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2. drum) (KTI 2.5) Menghasilkan bunyi untuk memberi kesan kepada situasi (contoh: cerita. (KTI 2. marakas.2) Menghasilkan bunyi perkusi badan.2.4) Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat-lembut). kerincing.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi.3. (KTI 2.7) Memainkan perkusi dengan iringan muzik.6) Memainkan perkusi mengikut tempo (laju-lambat) (KTI 2.3. (KTI 2. tepuk tangan.3) Memainkan perkusi dengan iringan muzik dengan bimbingan.6) Menyanyi lagu yang mudah dengan gerakan. (KTI 2.2.

(KTI 2.4.1) Membuat gerakan anggota badan mengikut lirik lagu.bersemangat (KTI 2. (KTI 2. (KTI 2.4) Menunjukkan apresiasi Muzik Fizikal dan Estetika 114 . gelung rotan.4. (KTI 2. (KTI 2. alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan.4) Menyatakan perasaan terhadap muzik yang didengar.9) Mengenal elemen dan alat muzik(had kepada gendang.2) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik dengan bimbingan guru.4.4. tali. (KTI 2.4.4.4.7) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik meggunakan alat seperti riben.4. (KTI 2.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik.4. (KTI 2.3) Mengenal elemen muzik dengan bimbingan:  kuat – lembut (dinamik)  cepat – lambat (tempo)  tinggi – rendah (pic)  panjang – pendek (irama)  sedih – gembira – bersemangat (mud) (KTI 2.6) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang.4.10) Bercerita(talk about) tentang muzik yang diperdengarkan.8) Mengenal elemen muzik:  kuat – lembut  cepat – lambat  tinggi – rendah  panjang – pendek  sedih – gembira .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2.

percikan. resis. catan. cetakan.1. masa dan tenaga. (KT 3. (KT 3. resis. Nota: 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2.1. (KTI 3. cetakan.1. percikan. (KT 3. gosokan. capan. gosokan. Nota:Guru perlu memberi peluang kepada murid untuk menunjukkan ekspresi diri menerusi pergerakan kreatif dan drama.2) Berlakon dengan menggunakan props contoh scarf. gurisan. stesilan. Fizikal dan Estetika 115 .1.1. masa dan tenaga dengan bimbingan. gurisan.8) Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan. mozek.1) Main peranan mengikut imaginasi dengan bimbingan.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang.1.11)Mengenali lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia.0) Drama & Gerakan Kreatif (KTI 3. (KT 3. puppet dengan bimbingan guru. kolaj.6) Berlakon dengan menggunakan props. montaj. capan.1.4. o Untuk murid 5+: lukisan. catan. kolaj.5) Main peranan mengikut imaginasi. (KT 3.4) Mengenal tarian daripada pelbagai budaya Malaysia.3) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. mozek. Contoh aktiviti menggambar yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: lukisan.1.1)Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif. (KT 3. (KT 3. pakaian seragam. (KT 3.

catan. boneka. cetakan. model. capan. model. stabail. percikan. o Untuk murid 5+: pualaman. renjisan. diorama. boneka. topeng mata. titisan. Contoh aktiviti bentuk binaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: mobail. origami Fizikal dan Estetika 116 . tiupan. o Untuk murid 5+: mobail. kolaj 3. resis. lukisan. kolaj. percikan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2. Contoh aktiviti membuat corak dan rekaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: ikatan dan celupan (tie and dye). renjisan. cetakan. topeng muka. catan. lipatan dan guntingan. titisan. resis. capan. lukisan. ikatan dan celupan. tiupan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK Sains dan Teknologi 117 .

2) Memerhati dan mengenal bentuk-bentuk di persekitaran dengan bimbingan. (ST 1.1) Memerhati and mengenal warna-warna di persekitaran. (ST 2.4) Memerhati dan bercerita secara verbal tentang pemerhatian yang telah dibuat. bekerjasama. (ST 2. (ST 2. (ST 2.1) Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran.5) Memerhati perubahan warnawarna di persekitaran (Contoh: perubahan warna daun pada musim berlainan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KURIKULUM: SAINS DAN TEKNOLOGI (ST) – AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Sains dan Teknolog i. bimbingan. pendek. (ST 2.6) Memerhati dan mengenalpasti bentuk-bentuk di persekitaran.0) Sikap saintifik Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 1.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenal saiz (besar. mempraktiskan kemahiran proses sains asas.1) Menunjukkan sikap sistematik. mempraktiskan penaakulan dalam penerokaan yang mudah. (ST 2.1) Mempamerkan sikap saintifik. Fokus Standard Kandungan (ST 1.Awal Sains dan Awal Matematik. (ST 2. serta mempertingkatkan sikap ingin tahu.1.1.2) Menunjukkan sikap sistematik.1. perubahan warna awan pada cuaca berlainan). bertanggungjawab dengan bekerjasama. tinggi. (ST 1.8) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan. tebal.1.1. rendah.1.1.1. nipis). (ST 2.1.1. murid boleh menjalankan penyiasatan mudah dengan bimbingan. panjang. (ST 2. (ST 2.0) Kemahiran Saintifik Sains dan Teknologi 118 . kecil. bertanggungjawab.3) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz (besar dan kecil).

2. panjang dan pendek) b. (ST 2. (ST 2. masin). (ST 2.1) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a.3) Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal. buku).1) Membandingkan panjang objek (lebih panjang. pasir dan lumpur.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan. (ST 2. Saiz (besar dan kecil.3. Tekstur (licin dan kasar) c. Berat (berat dan ringan) Sains dan Teknologi 119 . lebih pendek). pasir basah dan pasir kering. Bentuk (ST 2. masam.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2.2) Membanding dan mengasingkan makanan mengikut rasa (manis. lebih nipis).2.4) Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai (Contoh unit bukan piawai: jengkal.3) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a.3.3) Membanding dan mengelaskan objek.1. Warna b. (ST 2. (ST 2. batu dan pasir).2) Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai. (ST 2. tapak kaki.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objekobjek yang diperhatikan (Contoh objekobjek: butang yang berlainan corak.2) Membandingkan berat objek (lebih berat. straw.2.1.2. lebih ringan). (ST 2. (ST 2.

(ST 2. (Contoh objek: belacan. (ST 2.3. Warna dan bentuk b. daun pandan).3.8) Membanding dan mengumpulkan objek mengikut ciri yang dikenalpasti (Contoh objek: pakaian seragam mengikut jenis pekerjaan.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan. (ST 2.3.5) Mengasingkan makanan mengikut rasa (manis. ikan kering. kenderaan mengikut bilangan roda). tawar). masam. bulat kecil) (ST 2.6) Mengumpulkan objek-objek mengikut bau.4) Mengumpulkan objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama: a. masin. pahit. sabun.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2.3. Sains dan Teknologi 120 . Saiz dan bentuk (Contoh: segitiga hijau. pakaian tradisional mengikut kaum.

tumit. bahu.4. (Contoh aktiviti:  Mengeringkan baju yang basah  Membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya  Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir).1. jari.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 2. dada. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2. kening. siku. kaki. mulut. gigi. lepas (Contoh aktiviti: Objek mana yang akan tenggelam dan timbul. hidung.1) Membuat ramalan tentang (ST 2. Bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat).0) Menyiasat Alam Hidupan (ST 3. dahi. lutut. (ST 2.1) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian yang mudah seperti:  Menyejukkan minuman yang panas (ST 2.4) Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas. (ST 3. dagu.2) Membuat ramalan apa yang cuaca (Contoh: bila kelihatan awan akan berlaku berdasarkan pengalaman mendung.5. rambut.5) Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara handson. hari akan hujan). (ST 3. pipi. paha. kuku). Nota: Membuat ramalan adalah menggunakan bukti dan pengalaman yang lepas untuk menyatakan apa yang mungkin berlaku. (ST 3.4.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian.5. (ST 2. Sains dan Teknologi 121 .1.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan (lidah. perut.1) Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan. bibir. telinga. tangan). mata. betis. pusat.1) Mengenalpasti bahagian tubuh badan utama (kepala.

penglihatan b. bentuk b.3. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 3. kulit) dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini. warna b.3) Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun.3. hidu (ST 3.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Nota: Murid tidak perlu mengeja nama bahagian badan yang disenaraikan. saiz Sains dan Teknologi 122 .6) Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut ciri berikut: a.2. (ST 3. penglihatan b. lidah. hidung. buah serta pertumbuhan anak benih.2) Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria. (ST 3.3) Mengenal pasti organ deria (mata. sentuhan d. saiz c. bunga.3.1) Membandingkan daun berdasarkan ciri berikut: a.5) Memerhati dan mengumpulkan daun daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut ciri berikut: a.3) Memerhati dan bercerita tentang sayur-sayuran dan buah-buahan yang biasa dijumpai. (ST 3.3.2.1. hidu (ST 3. bau (ST 3. (ST 3. (ST 3. saiz c. sentuhan d. pendengaran c. warna. pendengaran c. warna b. tekstur d.1) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbimbing: a.2) Membandingkan bunga berdasarkan ciri berikut: a. warna b. telinga.2) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a. bentuk e. urat daun (ST 3. saiz c.

cara pergerakan.3) Memerhati dan meniru pergerakan haiwan (Contoh pergerakan: (ST 3.5) Mengecam tempat tinggal haiwan (Contoh: kucing-rumah.4) Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 3. katak-air dan darat. habitat.4. ditayangkan melalui program television dll).4.4.4) Menjalankan penerokaan ke atas ciri. (ST 3. lembu-padang. (ST 3. jenis makanan. berbiji (ST 3. (ST 3. itik-kolam. yang sebenar) (ST 3. warna daun b.4. dijumpa dalam buku. (ST 3.1) Menamakan haiwan yang biasa dijumpai (dalam kehidupan harian.2) Mengecam bunyi haiwan yang biasa dijumpai. ikan-air. (ST 3.3. Sains dan Teknologi 123 . burung-pokok).9) Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan. kerbausawah.7) Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut: a.4) Memerhati dan bercerita (Nota: Perekodan boleh dibuat melalui dengan bimbingan tentang percambahan lukisan dan bukan menggunakan bunga biji benih dan pertumbuhan anak benih.3.4. ayamreban.8) Memerhati dan mengumpulkan buah-buahan yang biasa dijumpai mengikut ciri warna dan berbiji (ST 3.3. kitaran hidup haiwan jinak yang biasa dijumpai.3.

4.0) Menyiasat Alam Bahan (ST 4.8) Memerhati dan menceritakan kitaran hidup haiwan yang biasa dijumpai. (ST 4. (ST 4.1.6) Mengumpulkan haiwan menyusur.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ terbang. haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan). merangkak.2) Memerhati proses perubahan keadaan air daripada ais kepada air dan wap air.1.1) Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul.4.4) Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air (Contoh: kapas menyerap air. Sains dan Teknologi 124 . (ST 4. (ST 4. mengikut habitatnya.5) Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek. melompat. kertas meyerap air.7) Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya: haiwan yang makan daging. (ST 3. Nota: Perekodan boleh dilakukan dalam bentuk gambar atau lukisan. (ST 3.1.3) Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air. pasir tidak larut dalam air) (ST 4. kepingan plastik tidak menyerap air).4. (ST 3.1. (ST 4. berenang).1.1) Meneroka sifat umum bahan. berjalan.

1. (ST 5.1.1.6) Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain. cuaca berangin dan hari hendak hujan). permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar).0) Menyiasat Alam Fizikal (ST 5. (ST 5. Sains dan Teknologi 125 .3) Membandingkan aktiviti yang biasa dijalankan dalam cuaca yang berbeza. pelangi dan bayangbayang.7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh: pasir kering dengan pasir basah.1. (ST 5.4) Menjalankan aktivtiti membentuk pelangi. (ST 5.6) Membandingkan panjang bayang-bayang setiap murid pada masa yang sama.1.1.1. (ST 5. (ST 4. (ST 5.1) Meneroka fenomena alam yang biasa dijumpai seperti cuaca. (ST 5.5) Memerhati dan merekod bayang-bayang objek pada waktu berbeza dalam sehari.2) Memerhati dan menceritakan bentuk dan warna awan pada cuaca yang berbeza (Contoh: awan pada hari panas.1. cuaca mendung.1) Menghasilkan bayang-bayang menggunakan pelbagai objek.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 4.

(ST 6. (ST 6. (matching equal and unequal groups) .3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. (ST 6. lebih atau kurang.1) Memadankan objek 1:1. (ST 6.1. (ST 6. sama b.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring. sarung tangan. Pendek ke panjang c.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 6. (ST 6.1.1) Menyusun objek mengikut kriteria berikut: a. tidak sama. kasut dengan sarung kaki.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak.3.0) Pengalaman Pranombor Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 6.2. Kecil ke besar b.1. Rendah ke tinggi d.3) Membuat seriasi mengikut satu ciri.2) Membandingkan kuantiti objek.1) Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut. (ST 6. Nipis ke tebal dan sebaliknya Sains dan Teknologi 126 .

2) Meniru corak berulang menggunakan objek seperti blok.1. (ST 6. (Contoh: 2 – dua) (ST 7.1.4. (ST 7.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya. (ST 7.7) Membilang secara menaik 110 dan menurun 10 -1.4. (ST 7.8) Menulis nombor 1-10 mengikut cara yang betul.4.4) Menggunakan bentuk seperti titik untuk mewakili bilangan objek. manik.3) Mengecam corak berulang di persekitaran dengan bimbingan.4.1) Menyebut nama nombor 1 hingga10 (rote counting).6) Menyurih angka 1-10.1.1.1.1.1) Mengecam corak berulang di (ST 6.1.4. (ST 7.1.0) Konsep Nombor (ST 7.3) Membilang objek 1 .4) Mengecam corak berulang dan membina pola. Sains dan Teknologi 127 .5) Memadankan angka 1 -10 dengan bilangan objek yang betul. (ST 7. (ST 7.2) Memadankan angka 1 hingga 10 dengan nama nombor secara lisan. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 6.4) Melengkapkan corak berulang yang diberi. (ST 6.10. (ST 6.1) Memahami nombor 1-10 (ST 7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 6. persekitaran. (ST 7.

(ST 7.0) Operasi Nombor (ST 8.1) Menulis angka sifar. (ST 7.3) Mengetahui maksud sifar (Sifar adalah kosong/tiada nilai).2) Membandingkan: . (ST 8. (ST 8.1.3.4) Memahami siri 20. (Nota: Operasi tambah adalah gabungan dua set objek) (ST 7.2.2) Mengetahui sifar Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 7.1) Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10. (ST 7.3) Memahami nombor 10-20. (ST 7.2) Menyebut sifar. 30.2.1) Membilang sepuluh sepuluh. (ST 8.3.4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 7.12 dengan 13 (13 adalah 1 lebih daripada 12) dan seterusnya (ST 7.1.3) Menulis 10-20.3. 40 dan 50.2. (ST 7.2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga nilai 10 (Counting all and Counting on) Sains dan Teknologi 128 .1) Menyatakan hasil tambah dua himpunan objek.1) Membilang terus dari 10 hingga ke 20 (counting on) (ST 7.10 dengan 11 (11 adalah 1 lebih daripada 10) .

(ST 8.3) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tambah.4) Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tambah (+) dan sama dengan (=). (Contoh: Dua ekor ikan ditambah dengan dua ekor ikan lagi menjadi empat ekor ikan).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 8.1. (ST 8. (Contoh ayat matematik: (2+2=4) dibaca sebagai dua tambah dua sama dengan empat) (ST 8. (ST 8. (ST 8.1.1.7) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tambah dalam bahasa harian dengan bimbingan guru.1)Mengeluarkan objek dari himpunan dan membilang baki.2.5) Menyatakan ayat matematik operasi tambah secara lisan.2) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tolak.6) Menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit (solve number stories).2) Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10. Contoh: Ambil dua gula-gula daripada Sains dan Teknologi 129 . (ST 8.1.2. (ST 8.1.

2.6) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tolak dalam bahasa harian.1.3)Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tolak (-) dan sama dengan (=).1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 9. (ST 8. (ST 9.2.1.5) Menyelesaikan masalah operasi tolak menggunakan objek konkrit. (ST 8.1) Mengecam duit yang berlainan nilai.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli. Contoh: Ayat Matematik (4-2=2) dibaca sebagai empat tolak dua sama dengan dua. (ST 8.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib/urutan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ empat gula-gula tinggal dua gula-gula.4) Menyatakan ayat matematik operasi tolak secara lisan.1.0) Nilai wang (ST 9. (ST 9. Sains dan Teknologi 130 .2. (solve number stories) (ST 8. (ST 9.2.

2) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (pagi.0) Bentuk dan Ruang (ST 11.1) Mengetahui kedudukan objek dalam ruang. (ST 11.1. (ST 11. (ST 11.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun. jam 12 tengah hari).1.1. petang. (ST 10. (ST 11. (ST 10. bulat. atas.0) Konsep Waktu (ST 10. (ST 10. dalam).5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 10. luar.2.2) Mengenalpasti anggota badan kiri dan kanan.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan (Contoh: Isnin. (ST 10. (ST 11. bawah. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok. (ST 11.2) Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran. segi empat yang terdapat di persekitaran. bulat.3 )Meletakkan objek pada kedudukan yang diarahkan. Selasa). (ST 11.1) Mengecam bentuk segitiga. belakang.1) Menyusun peristiwa mengikut urutan masa.2.2.1. Sains dan Teknologi 131 .1.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (Contoh: jam 7 pagi.1.2) Mengecam bentuk segitiga.1. segi empat tepat dan segi empat sama.3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah. malam).1. (ST 10. (ST 10.1.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang (depan. (ST 11.1) Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian.

2) Membina lingkungan.2) Menghidupkan komputer (switch ON) dan menutup komputer (switch OFF. (ST 12.2. (ST 12.2) Membuat pelbagai binaan menggunakan pelbagai bahan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaanya (Contoh bahan: blok.3.1. (ST 13. (ST 13. (ST 13. papan kekunci. (ST 12.1. (ST 12.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 12.1) Mengenalpasti bahagianbahagian komputer (monitor.1) Membina penghubung antara dua objek.1) Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika.1) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan binaannya dengan bimbingan. (ST 12. (ST 12.1.1) Membina penghubung antara dua objek/binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih (ST 12.3. (ST 13. pasir).3) Menggunakan tetikus untuk klik dan dwi klik (double click). shut down) menggunakan urutan yang betul dengan bimbingan guru.0) Penggunaan ICT (ST 13.0) Pembinaan(const ruction) (ST 12.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh. unit sistem). (ST 13.3.1.3) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri.1) Membina satu lingkungan yang lengkap. tetikus.4) Bersikap positif dalam Sains dan Teknologi 132 .1.

iaitu nama o Contoh: 1 dibaca sebagai satu. (ST 13.1. (ST 13. iaitu nilai o Contoh: 2 adalah lebih besar daripada 1 c) Nominal. (ST 13. iaitu kedudukan.1) Menggunakan perisian melukis dan mewarna untuk membuat gambar menggunakan bentuk asas dan warna. (ST 13.3) Menggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran.5) Bekerjasama dengan kawan dalam bilik darjah semasa menggunakan komputer. nombor 2 adalah tempat kedua b) Kardinal.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ menggunakan ICT. tertib o Contoh: Nombor 1 adalah tempat pertama. (ST 13.2)Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai.2. Nota: 1) Konsep nombor mempunyai tiga aspek: a) Ordinal.3.) Menggunakan CD dan VCD untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran. 2 dibaca sebagai dua d) Nombor: berapa banyak Sains dan Teknologi 133 .

Angka adalah simbol. 1.3 b.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2) Perbezaaan antara angka dan nombor.2. a. tiga Sains dan Teknologi 134 . Nama nombor: satu. dua.

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEMANUSIAAN Kemanusiaan 135 .

2. (KM 1. jantina).1. (KM 1. bangsa. (KM 1.2.1. Nota: Guru perlu memberi sokongan moral kepada murid untuk mengurangkan kesan negatif yang mungkin timbul hasil perbincangan kekurangan diri sendiri.3) Mengenal kekurangan diri sendiri. Murid juga akan menyedari tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini dan seterusnya melaksanakan tanggungjawab ini. jantina. murid akan lebih memahami diri sendiri.3) Menceritakan pertumbuhan dan keperluan diri sejak lahir.1. rakan. hobi).1) Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan. umur. Fokus Standard Kandungan Diri (KM 1. Pada masa yang sama murid akan lebih memahami budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia dan seterusnya melibatkan diri dalam aktiviti dan perayaan komuniti pelbagai kaum.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEMANUSIAAN (KM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Kemanusian. hubungan antara diri dengan keluarga.2) Menyatakan kebolehan diri sendiri.1) Mengetahui tentang latar belakang/ sejarah diri sendiri Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 1. komuniti dan alam semula jadi.2) Mengetahui kebolehan diri (KM 1.2. (KM 1. (KM 1.0) Saya (KM 1. umur.1) Menceritakan tentang diri sendiri dengan bimbingan (contoh: nama.2) Menceritakan tentang diri sendiri (contoh: nama. Kemanusiaan 136 .

1.2) Mengetahui rumah kediaman diri.1.5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas.1) Mengetahui keluarga terdekat dan Keluarga (datuk.1) Bercerita dengan bimbingan tentang rumah kediaman sendiri.1. (KM 2.2. (KM 3.3) Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga (ikut situasi keluarga). (KM 2.0) Saya (KM 4.2) Bercerita tentang rakan.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (KM 1.0) Saya dan Rakan (KM 3.1. adik beradik).3.1) Mengetahui sekolah saya dan Sekolah (KM 4. (KM 1. ibu.1. (KM 4. bapa.2) Menyatakan hak kanakkanak. (KM 1.2) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas dengan bimbingan.3) Mengetahui hak diri sendiri Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 1.1. nenek. (KM 3.0) Saya (KM 2.3. (KM 4.1) Menyatakan hak kanak-kanak dengan bimbingan. (KM 3.1) Bercerita dengan bimbingan tentang rakan. (KM 2.1) Menyebut nama sekolah dengan bimbingan. anak dan rakan.4) Menyebut nama sekolah.3) Menyatakan tanggungjawab diri sebagai seorang murid. bapa. abang.1) Mengetahui tentang rakan. kakak. nenek. (KM 2. (KM 4.2. Kemanusiaan 137 .1. adik. (KM 2. (KM 2.1) Menyebut gelaran ahli keluarga terdekat iaitu: datuk. (KM 4.1.1. ibu. (KM 2.3.2) Bercerita tentang rumah kediaman sendiri.2) Menceritakan salasilah keluarga terdekat.

 Menjaga kebersihan sekolah.1) Menyatakan perayaan yang terdapat di Malaysia (Contoh: Hari Raya.1. Krismas) (KM 5.1.1. (KM 5.2) Menyatakan kaum di Malaysia.2) Mengenali ahli komuniti.3. (KM 5.0) Saya (KM 5.2) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat dengan bimbingan. (KM 5. Tahun Baru Cina.3. (KM 5.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan. (KM 5.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas.1.1) Menyatakan kaum dalam masyarakat setempat. Deepavali. (KM 5.3) Menyambut perayaan mengikut kaum di masyarakat Malaysia.3.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 4. Hari Gawai.1.2.1) Mengamalkan dan Komuniti semangat bermasyarakat (KM 5. (KM 5. (KM 5.2.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya. (KM 5.1. (KM 5.4) Bergaul mesra dan tolong menolong.1. (KM 5. Kemanusiaan 138 .3) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya.  Menjaga kebersihan sekolah. Hari Keamatan.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.1) Bergaul mesra dan tolong menolong dengan bimbingan. (KM 4.3) Menyatakan faedah berkawan.

air terjun.4) Menjauhi diri daripada tempat-tempat yang telah tercemar.3.1) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam dengan bimbingan (Contoh: menanam bunga).2) Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar.3) Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 6.1. (KM 6.3. (KM 6.3) Bercerita tentang kepentingan menjaga alam sekitar.3.1) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air dan matahari kepada kehidupan manusia.3) Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai vahan kegunaan manusia (Contoh: daun mengkuang.2) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air.1.2. taman. daun pisang. (KM 6.2. angin. (KM 6. udara dan matahari kepada hidupan di dunia.3) Menjaga alam sekitar.  Perubahan cuaca (KM 6. Kemanusiaan 139 . (KM 6. (KM 6. (KM 6.4) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti:  Pertumbuhan dan pereputan pokok. hutan. (KM 6.1) Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan. (KM 6.1) Menghayati dan Alam Sekitar keindahan alam sekitar.0) Saya (KM 6.2) Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air. ladang.1. haiwan.2. kelapa). sungai. (KM 6.1. (KM 6.

2) Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum Malaysia.7) Menjalankan aktiviti kitar semula.3. (KM 7.9) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi.1. (KM 6.2. (KM 6.1. (KM 7.2.1) Mengenal dan Warisan pakaian tradisional masyarakat Budaya Malaysia. (KM 7. (KM 7.3 )Menyanyikan lagu kanakkanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia.3.1) Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia di persekitaran.2.2) Bercerita tentang pakaian pelbagai kaum dalam masyarakat Malaysia.3. (KM 7.2) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi dengan bimbingan guru.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 6.0) Saya (KM 7. Kemanusiaan 140 . (KM 7.3.2.2) Melibatkan diri dalam tarian tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 6.3.5)Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia.3. (KM 7. (KM 6.8) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam (Contoh: bina taman).4) Mengenal alat muzik tradisional pelbagai kaum.1) Menyanyikan lagu kanakkanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia (lagu dengan lirik yang mudah) (KM 7. (KM 6.6) Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar.

3.1) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di komuniti setempat. cucur udang.5.7) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum Malaysia.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7.4. (KM 7.3) Mencuba cara makan pelbagai kaum.6. (KM 7.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.1) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya masyarakat Malaysia di persekitaran.1) Bermain permainan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.1) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraftangan dan peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.4) Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum Malaysia. (yang mudah) (KM 7. (KM 7.5) Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum Malaysia.7. (KM 7.5. (KM 7.2) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di masyarakat Malaysia.2. (KM 7.6. (KM 7.2) Menyediakan makanan tradisional (Contoh: onde-onde. (KM 7.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 7.3. dumpling).6. (KM 7. (yang mudah) (KM 7.2) Bermain permainan tradisional masyarakat pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7. (KM 7.7. (KM 7. (KM 7.4. jemput-jemput pisang. popiah.2) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraftangan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.3) Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum Malaysia. lempeng pisang.6) Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum Malaysia.1) Mengecam makanan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia. Kemanusiaan 141 .

(KM 8. (KM 8.1) dan Negara Menghormati lambang kebangsaan Malaysia dan negeri. (KM 8.1.13) Menyanyikan lagu negeri.1.0) Saya (KM 8. (KM 8.1) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dengan bimbingan. (KM 8. Kemanusiaan 142 .2) Mengecam bendera Malaysia.1.1.1. (KM 8.1.1.14) Menamakan bunga kebangsaan Malaysia.1.7) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dunia. (KM 8. (KM 8.11) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri.1.10) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri. (KM 8.1. (KM 8.8) Menyatakan nama negeri sendiri.1.1. (KM 8.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 8.3) Menamakan bendera Malaysia.1.5) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri dengan bimbingan. (KM 8.6) Menamakan lagu kebangsaan Malaysia dengan bimbingan.4) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri dengan bimbingan.12) Menyanyikan lagu kebangsaan. (KM 8.1. (KM 8.9) Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri.

4.2) Menamakan Bapa Kemerdekaan. Perdana Menteri) dengan bimbingan. (KM 8.5. (KM 8. (KM 8.5.4) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia.4.2) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti:  Tempat pembuangan sampah  Tanda lalulintas  Tempat untuk orang cacat (KM 8. (KM 8.1) Mengenal pemimpin negara (DYMM Yang DiPertuan Agung.3.2) Mengenal pemimpin negara dan negeri. (KM 8. (KM 8.2) Menghormati pemimpin.4) Menyambut Hari Kemerdekaan.5. (KM 8.2.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (KM 8.4.4) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.4.1) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia dengan bimbingan.3) Menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan. (KM 8.5. (KM 8.3) Bercerita tentang mercu tanda negara.2) Bercerita tentang kebanggaan negara. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 8. (KM 8. (KM 8.5) Mengetahui keistimewaan negara.1) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti:  Tandas lelaki dan perempuan (KM 8. Kemanusiaan 143 . (KM 8.1) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.3) Mengetahui simbol awam.3.2.

serunai. kisar. Parlimen. Muzium. 10. simpan bendera dengan cara yang betul. Sarawak dan Labuan. batu giling.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Nota: 1. gong. periuk tanah. suranggani. belanga tanah. 7. Pelbagai kaum di Malaysia merujuk kepada semua kaum di Semenanjung Malaysia. Bawang Putih Bawang Merah. table dan simbal. Contoh alat muzik tradisional pelbagai kaum Malaysia: kompang. 9. 4. Contoh lagu kanak-kanak pelbagai kaum masyarakat Malaysia: jong-jong inai. Menteri Besar/Ketua Menteri di negeri sendiri. 2. Menara Berkembar. Contoh tindakan menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri: berdiri tegak semasa lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan. Perdana Menteri. nyiru. 3. gendang. 6. Sultan/Raja/Tuan Yg Terutama Negeri. angklung. 5. kipas padi. Pak Pandir. Contoh peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia: lesung. Contoh cerita rakyat pelbagai kaum: Sang kancil. memandang ke arah bendera bila lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan. dan juga lagu kaum lain di Malaysia. 8. Pemimpin negara dan negeri merujuk kepada: Yang Di Pertuan Agung. Contoh tindakan menghormati bendera kebangsaan: jangan memijak bendera. pok amai amai. Si Tanggang. Kemanusiaan 144 . Contoh mercu tanda negara: Menara Kuala Lumpur. kukur kelapa. Sabah. Contoh tempat bersejarah Malaysia: Tugu Negara.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BAHAGIAN B MODUL BERTEMA Modul Bertema 145 .

gerakan dan nilai murni sebaik-baiknya diserapkan ke dalam setiap modul bertema. Standard Pembelajaran yang berkenaan dengan subtema ini juga disenaraikan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Modul Bertema Bahagian B dokumen Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KSPK) memaparkan cadangan tema dan subtema serta cadangan aktiviti yang sesuai untuk setiap subtema. muzik. matematik. drama. Standard Pembelajaran ini dipetik daripada Bahagian A dokumen kurikulum ini. Jadual 1: Cadangan Tema dan Subtema Bil. Guru boleh menggubal kurikulum tema dan subtema lain yang sesuai untuk murid. Tema dan subtema yang disenaraikan dalam bahagian ini merupakan cadangan yang boleh diubahsuai oleh guru. seni. Setiap modul subtema sebaik-baiknya merangkumi standard pembelajaran daripada pelbagai tunjang. Unsur bahasa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tema Minggu Orientasi Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Hidupan Alam Hidupan Subtema Miggu Orientasi Perihal Diri Saya Anggota Badan Saya Keluarga Saya Sekolah Saya Kawan Saya Jiran Saya Kebersihan Keselamatan Diri Rumah Saya Emosi Diri Makanan Air Pasir Pakaian dan Aksesori Peralatan Haiwan Tumbuh-tumbuhan Modul Bertema 146 .

19 20 21 22 23 24 25 26 27 Tema Alam Sekitar Alam Fizikal Dunia Teknologi Dunia Teknologi Dunia Teknologi Negara saya Negara Saya Negara Saya Negara Saya Subtema Sayangi Alam Sekitar Cuaca Kenderaan Kemudahan Awam Pembinaan(construction) Perayaan di Malaysia Kemerdekaan Negara Lagu dan Muzik Tradisional Seni.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bil. Kraf dan Peralatan Tradisional Modul Bertema 147 .

Perkembangan Fizikal  Pertandingan membutang pakaian Modul Bertema 148 . Perkembangan Fizikal dan Estetika (PFK 1. Kemanusiaan (KM 1. umur. (Melodi : Happy Birthday)      Bercerita tentang diri sendiri. Berlakon mengikut emosi -gembira .takut dan marah.1.takut dan marah Permainan mimik muka Penerokaan  Membawa pelajar melawat ke persekitaran sekolah.2) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan.2) Menunjukkan sikap sistematik. penghargaan dan sumbangan yang diterima.1.butang cangkuk). Pendidikan Moral (PM 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 2: Cadangan Aktiviti dan Standard Pembelajaran yang berkaitan dengan setiap Tema dan Subtema CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 1. Selamat pagi .6) Mendengar ucap selamat dan memberi respons secara bertatasusila. (termasuk butang katup. bekerjasama dan bertanggungjawab. Keterampilan Diri (PSE 1. bangsa.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.2 8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz.1. Sains dan Teknologi (ST 1. jantina.sedih.sedih. Selamat pagi cikgu. BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI 1 Minggu Orientasi Minggu Orientasi Bahasa dan Komunikasi  Menyanyikan lagu ucapan selamat Cth: Selamat pagi cikgu. Selamat pagi cikgu. hobi).1.1. Main peranan memberi ucapan terima kasih kepada guru dan rakan-rakan. Selamat pagi .2) Menceritakan tentang diri sendiri (contoh: nama. Bersoaljawab dengan murid berdasarkan gambar.

makanan kegemaran)  Bersoaljawab tentang kebolehan.1. teacher‟ 2 Diri Saya Perihal Diri Saya Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang perihal diri (keluarga.1. Contoh: memulangkan barang yang dijumpai Membaca buku cerita tentang pemupukan nilai murni dalam diri kanak-kanak.3) Mengenal kekurangan diri sendiri. sedih. (KM 1. (KM 1. (KM 1. anak dan rakan. hobi). kekurangan diri sendiri dan mencadangkan cara mengatasi kelemahan kendiri.umur. keistimewaan. (KM 1.2.2) Menyatakan hak kanak-kanak. bangsa.hobi. Keterampilan Diri (PSE 1.3) Menceritakan pertumbuhan dan keperluan diri sejak lahir. Meneka perasaan berdasarkan gambar mimik muka Main peranan dalam pelbagai situasi yang menunjukkan sikap jujur.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Muzik dan Pergerakan  Sing a simple song – „Good morning.3.      Modul Bertema 149 .2.2) Menyatakan kebolehan diri sendiri.3. (KM 1. takut dan marah.1) Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan. Main peranan sebagai ibu dan anak. Main peranan memberi bantuan kepada ahli keluarga. rakan-rakan dan orang lain Kemanusiaan (KM 1.1. (KM 1.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.2) Menceritakan tentang diri sendiri(contoh : nama.3) Menyatakan tanggungjawab diri sebagai seorang murid. jantina.

Pendidikan Moral (PM 2. Bercerita tentang hobi masa lapang  Seni Visual dan Kraf  Mencari dan menampal gambar berkaitan dengan aktiviti kegemaran sendiri.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri. (PSE 2. lukisan. sukan. warga sekolah dan orang lain. membaca dan lain-lain. lukisan.memakai baju.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira.2. Bersoaljawab tentang aktiviti yang dilakukan pada hari semalam. (PM 6. Menyusun kad pertumbuhan (bayi.    Melengkapkan puzzle gambar-gambar emosi.. (PSE 2. Pergerakan dan Permainan  Menyanyi lagu ”Begini caranya memakai baju” Memakai baju.2. (PSE 1.1.hari ini dan esok.2) Memberi bantuan kepada ahli keluarga.1.1.kanakkanak dan dewasa) Menunjukkan bakat sendiri melalui pelbagai aktiviti seperti nyanyian.6) Menyatakan emosi mengikut situasi. (Melodi: This is the way)  Permainan `Pukul Berapa Datuk Harimau‟ Modul Bertema 150 ..sedih. tingkahlaku. Muzik.4) Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi.4) Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan. (PSE 1. Begini caranya memakai baju. (PSE 1.2. Kemas sekali. rakan dan masyarakat setempat.1.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PSE 1.3) Menunjukkan cara menghormati orang dewasa.takut dan marah.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan.

1.1.1. Membasuh muka. Menyanyikan lagu bertemakan nilai-nilai murni.7) Menyanyikan melodi.1.2) Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam.1. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok.1.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti(Contoh: jam 7 pagi. Sains dan Teknologi (ST 10.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun. membasuh muka. Jaga kebersihan (Modul: This is the way)   Modul Bertema 151 .3) Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang didengar (PM 10.2. (ST 10.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan.4) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa. m j12 tengah hari). Kreativiti (KT 2.1. (ST 10. Beginilah cara membasuh muka.1. (Contoh: Isnin. Selasa) (ST 10. Nyanyian lagu `Tujuh Hari Dalam Seminggu‟ Contoh: Rajin Adik Rajin Nyanyian lagu tentang makanan kegemaran Contoh : Hey Nasi Goreng Nyanyian lagu menjaga kebersihan diri Contoh: Beginilah cara membasuh muka.4) Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan-rakan (PM 15.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PM 6. (PM 10.

3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 2. (KT 3.11.1.1.7.6) Berlakon dengan menggunakan props. (BM 3. Modul Bertema 152 .1. (BM 3. (KT 3.5) Main peranan mengikut imaginasi. (KTI 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 2.9) Menyanyi lagu mengikut tempo.4.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.1.

kulit dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini. pusat. kuku. Melakar bentuk tubuh badan rakan yang berbaring di atas kertas mahjung. 3 Diri Saya Badan Saya Seni Visual dan Kraf  Melengkapkan gambar suai pasang bahagian tubuh badan manusia.1.hidung bujur . (PFK 1.2) Mengenalpasti anggota badan kiri dan kanan.5) Menggunakan jari untuk mencubit.mata bulatan besar – kepala    Modul Bertema 153 .6) Menggunakan jari untuk menggentel.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3.1.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan iaitu: lidah. perut. bibir.4) Menggunakan tangan untuk menguli.mulut bulatan kecil . tumit. hidu Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 1. pipi. dada.3) Mengenal pasti organ deria. betis. lutut.1.   Menguli doh untuk membentuk model muka yang lengkap Mencubit kertas yang telah direndam di dalam air dan menampal kertas tersebut pada belon yang telah ditiup untuk menghasilkan topeng muka. dahi.  Membentuk tubuh badan manusia menggunakan doh yang berbeza warna untuk anggota bahagian kiri dan kanan. (ST 11. siku. peha. dagu. segitiga .1. Menggentel kertas tisu untuk menghasilkan gambar wajah dengan teknik kolaj. (ST 3. (PFK 1. bahu. pendengaran c. (ST 3.2) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a. Menggunting kertas warna yang telah dilakarkan dengan bentuk berikut untuk membentuk muka. penglihatan b. lidah. hidung. mata. sentuhan d.1.2.1. telinga. kening.

12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. (genggam jari 2 kali) Kalau anda gembira genggam jari. (PFK 1. Perkembangan Fizikal  Menggerakkan anggota badan dalam aktiviti senamrobik.1. (PFK 1.melompat 3 kali .1. Modul Bertema 154 .15) Menggunting menghasilkan satu bentuk. (KTI 2. Menggunting gambar manusia beranggota lengkap daripada kertas majalah dan menampalnya secara bertindih-tindih di atas kertas lukisan untuk menghasilkan montaj. Kreativiti (KTI 2. (PFK1.1.1. (genggam jari 2 kali) Kalau anda gembira katakan pada saya.7) Menggunakan jari untuk memicit. (PFK1.6) Menggunakan jari untuk menggentel. Kalau anda gembira genggam jari.1.4) Menyatakan perasaan terhadap muzik yang didengar.4.4) Menggunakan tangan untuk menguli. (PFK 1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).melompat sambil menepuk tangan Kesihatan  Menggosok gigi dengan cara yang betul.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 3. Muzik dan Pergerakan  Nyanyi lagu ‟Kalau Anda Gembira‟ Kalau anda gembira genggam jari.4.1. (KTI 2.4.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik.  Mengikut arahan guru untuk membuat pergerakan berikut: .melompat setempat .6) Menggerakkan anggota badan Melakar bentuk tapak tangan dan mewarnakannya. (KTI 2.5) Menggunakan jari untuk mencubit. (KTI 2.5) Menggosok gigi dengan cara yang betul.1.

tali. (Tukar lirik dengan nama-nama jari yang lain: telunjuk. Ku rapatkan di sisi. ‘Mana Ibu’ Mana ibu. mana ibu.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.  Modul Bertema 155 . tunjuk bawah. (BM 2. (KTI 2. (BM 2.1. tengah. sembunyi.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (KT 3.7. Apa khabar hari ini. Lagu: Jari Tap. Tap Satu jari.Tap sambil membilang jari tangan dengan kiraan 1-5 secara menaik dan menurun.7) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik meggunakan alat seperti riben.5. Tap. kelingking ) Menyanyi lagu. ‘Anggota Badan’ Tangan ku di kepala. tap.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang.1. (BM 2. gelung rotan.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Satu jari tap.1. manis. sini saya.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. Satu jari tap. ( Ulang lagi lagu ini dengan menggantikan nombor hingga 5 )  Menyanyi lagu.4. Apa khabar hari ini.tap.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.tap. (BM 3.11. Tunjuk atas. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. tap. Tap. Sembunyi. (BM 3.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.4. Ku letakkan di pinggang. ( jari kanan ) Sini saya. satu jari. Dan juga di bahu. masa dan tenaga.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (genggam jari 2 kali) (Ulang dengan lain-lain perkataan)  Menyanyi lagu Jari.

6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.la.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4. Menulis angka 1-5 satu persatu dengan betul di belakang kawan. hidung.la.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. telinga dan lidah pada carta gambar wajah yang kosong.la.la. Tepuk tangan gembira. Bersoaljawab tentang alatan menggosok gigi.la. (BM 4.2. Penerokaan  Melawat dan meneroka persekitaran sekolah menggunakan organ deria dan merekod hasil lawatan dalam borang merekod yang disediakan. Ku angkat tanganku.     Menyalin perkataan nama-nama bahagian badan di dalam lembaran kerja. Membaca buku tentang bahagian badan.la. jemari ku menari. Modul Bertema 156 .  Menyanyi sambil membuat gerakan Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang fungsi organ deria dan menampal gambar organ deria seperti mata. La.

petik jari. Permainan  Pertandingan siapa cepat dalam mengikut arahan guru untuk melakukan gerakan seperti berikut : Contoh: .Angkat tangan kanan . kuku. hentak kaki dan ketuk meja. Pendidikan Islam  Melihat dan mengenal anggota wuduk dengan menggunakan kad gambar. Melihat carta 7 langkah mencuci tangan yang betul Bersoaljawab tentang cara menjaga kebersihan tubuh badan yang lain seperti rambut. gigi.telinga dan muka.Sentuh telinga kiri Modul Bertema 157 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Murid meneka bunyi yang dibuat oleh guru seperti bunyi tepuk tangan.    Menyentuh dan menyebut anggota wuduk masing-masing.

berbincang tentang sebabnya perlu menyayangi keluarga dan bagaimana menunjukkan sifat kasih sayang kepada ahli keluarga Membina buku skrap yang menunjukkan suasana atau situasi berkasih sayang di dalam ahli keluarga.1. Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang peranan dan tanggungjawab ahli keluarga.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 2.1.   Melukis gambar rumah dan menceritakan tentang rumah tersebut.6) Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri. (PM 7.2) Bercerita tentang rumah kediaman sendiri.4) Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga.2) Bercerita tentang kebaikan ahli keluarga (PM 6.3) Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga(ikut situasi keluarga).2) Menyatakan dan menunjukkan taat 4 Diri Saya Keluarga Saya Seni Visual dan Kraf  Melengkapkan rajah salasilah keluarga terdekat dengan gambar sebenar. Membaca buku atau menonton video yang bertemakan keluarga. (PM 7.   Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga. (KM 2.1. Pendidikan Moral (PM 7.5) Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga. „Sayang Keluarga‟. (KM 2.  Modul Bertema 158 .2) Menceritakan salasilah keluarga terdekat.5) Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga.1. (PM 7. (PM 10. Mewarnakan gambar yang menunjukkan sikap hormatkan ahli keluarga Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu. rakan dan guru.1.1.1.1.2. keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan.

1. (KTI 1. Bercerita tentang kebaikan setiap ahli keluarga terutamanya ibu dan bapa. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1. Kreativiti (KTI 1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 3.4.7.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. makan bersama-sama ahli keluarga dan lain-lain lagi.1.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN dan hormat kepada ahli keluarga. Bercerita menggunakan kad situasi yang melibatkan ahli keluarga seperti bersalam dengan ibu bapa ketika hendak ke sekolah.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus. Bersoaljawab tentang mengapa perlu sayang dan hormat kepada ahli keluarga. (BM 2.11.5.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 3. (BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Main peranan tentang sesuatu situasi yang melibatkan ahli keluarga dan memerlukan watak yang bercakap benar.     Modul Bertema 159 . Mendengar cerita tentang akibat daripada bercakap bohong.

tengahari .1.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang: depan.1.2. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok. dalam.  Main peranan (cikgu-murid) secara berkumpulan.petang dan malam.2.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4. bulat.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun (ST 11.6) Memerhati dan mengenal bentukbentuk di persekitaran (ST 11. Sains dan Teknologi (ST 10.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan. Bermain di taman permainan prasekolah Pertandingan mencuci pinggan dan cawan selepas makan. luar. (ST 10.   Permainan mencari benda tersembunyi. (Isnin.1. Modul Bertema 160 .2. 5 Diri Saya Sekolah Saya Permainan  Permainan menggunakan waktu. Bermain blok secara berkumpulan dan bekerjasama menghasilkan binaan bangunan. apa yang dilakukan waktu pagi. belakang. (ST 2. bawah.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam.(Contoh: jam 7 pagi.2) Mengecam bentuk segitiga.   Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang aktiviti rutin yang dilakukan di sekolah seharian.1. jam 12 tengah hari) (ST 10. segiempat tepat dan segiempat sama. (BM 4. atas. Selasa) (ST 10.1.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

kuning. (ST 12. Melakonkan situasi datang dan pulang dari sekolah. Membaca buku cerita kisah teladan berkaitan dengan menepati masa ke sekolah.2. Kreativiti (KTI 1. bujur.2. putih. (ST 2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.2) Membandingkan berat objek (lebih berat. Berbual tentang gambar mengenai        Modul Bertema 161 . hitam.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. Bermain teka nama alatan yang terdapat di dalam kelas. (KTI 1. hijau.6) Melukis rupa geometri iaitu segitiga. Mengenalpasti huruf vokal yang terdapat pada nama rakan.2) Membuat pelbagai binaan ( menggunakan bahan seperti blok. Menyebut nama guru.3. lebih nipis). biru.1. lebih ringan).2.3. merah jambu. pasir ) mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya.5) Memerhati warna-warna di persekitaran dan mengenalpasti warna merah. ungu.1. bulat.coklat.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh (ST 2. Menyusun buku dan mengemas pusat pembelajaran. jingga. Main peranan ketika ingin meminjam barang daripada kawan. (ST 12. (KTI 1. Bersoaljawab tentang peraturan di dalam kelas dan mengetahui peranan setiap murid. segiempat.3) Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA    CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2. Membuat giliran murid yang bertugas membantu menyediakan peralatan di meja makan.2.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1. perpustakaan )   Muzik dan Pergerakan    Menyanyi lagu 7 hari seminggu. Kemanusiaan (KM 4. Memperkenalkan lagu sekolah dan menyanyi dengan sebutan yang jelas. (BM 2. padang.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas.1. rekod dalam bentuk lukisan. Melawat dan membersihkan taman bunga Lawatan ke sekitar sekolah dan mengenalpasti bentuk-bentuk yang terdapat pada persekitaran. Penerokaan dan Lawatan  Mengecam warna-warna yang terdapat pada mural di sekitar sekolah .3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1. Lawatan ke sekitar sekolah ( pejabat. ketebalan dan berat barangan dalam kelas.5.  Menjaga kebersihan sekolah.5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas.    Membandingkan saiz.1. (KM 4.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. kantin. (BM 2. Nyanyian lagu ‟Selamat Pagi Cikgu‟ Modul Bertema 162 .4) Menyebut nama sekolah.4. Melawat sekitar sekolah dan menyatakan dengan jelas nama / alamat sekolah secara lisan.2. (KM 4. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai kecederaan murid di sekolah. (BM 2. bilik guru.1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1.

(BM 3.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Melukis bentuk-bentuk geometri dan menggabungkannya menjadi sebuah bangunan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 4.     6 Diri Saya Kawan Saya Seni dan Kraf  Memerhati rupa bentuk muka rakan dan melukisnya.1.7.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Menggunting kertas manila menjadi bentuk bangunan sekolah. (BM 4. Melakar peta kedudukan sekolah menggunakan krayon.11.2. Sambung titiik-titik lakaran gambar bangunan sekolah. Seni dan Kraf  Membuat binaan bangunan menggunakan blok kayu    Mewarna gambar pemandangan sekolah dengan teliti dan kemas .2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Membuat lipatan bentuk sekolah Membina pelbagai jenis bangunan yang berlainan saiz menggunakan kotak-kotak kecil. Sains dan Teknologi (ST 7. (BM 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2.7) Membilang secara menaik 1-10 dan menurun 10-1 Modul Bertema 163 .

meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain.  Berbual berdasarkan gambar situasi menolong rakan yang di dalam kesusahan. (ST 3. (PSE 3. contohnya rakan yang mengalami kecederaan. (ST 2.4) Bergaul mesra dan tolong menolong Perkembangan Sosioemosi (PSE 2.1.2.1. bentuk muka dan ketinggian rakan dan menceritakan perbezaan itu. kening. dan sebagainya. bahu.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek-objek yang diperhatikan.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan.3) Menyatakan faedah berkawan. b. siku. dagu. Kemanusiaan (KM 3.1. Berbincang dengan rakan secara sopan dan menghormati pendapat orang lain semasa membuat perancangan membersihkan kelas/gotong royong. pipi.1.1. bibir.  Modul Bertema 164 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2.  Memerhati dan menamakan bahagian tubuh badan rakan seperti lidah.1.1.2) Bercerita tentang rakan.5) Bertanya dengan penuh keyakinan.6) Menghormati hak orang lain seperti: a. (KM 5. Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab dengan rakan-rakan secara berkumpulan untuk mengetahui latar belakang mereka. dahi. (KM 5. Memulangkan barang selepas meminjam.3. Membuat boneka kawan Muzik dan Pergerakan  Menyanyi sambil membuat pergerakan dalam kumpulan ( lagu kawan saya ) Penerokaaan  Memerhati perbezaan rambut. (PSE 3.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain.

Membaca buku tentang kawan.13) Menyanyi dengan gerakan.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa manjalankan aktiviti kumpulan.2. (KTI 1.1) Saling berkongsi dalam mengguna kan barang dan peralatan di dalam kelas. (KTI 2. (KTI 1. (PM 14. (PM 14.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN c. Kreativiti (KTI 1.2.1.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.1.2.2.2. Pendidikan Moral (PM 14. Modul Bertema 165 . Permainan  Mencari rakan berdasarkan kad nama bergambar.2) Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam.10) Menyanyi dengan sebutan yang jelas (KTI 2. Memasak  Mari memasak : pertandingan menyediakan hidangan bersama rakan untuk minuman petang.

2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Modul Bertema 166 .5.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2.4. Kemanusiaan (KM 5.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.7.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 2. (BM 2.3) Menyatakan faedah berkawan. (BM 3.1. (BM 4.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. 7 Diri Saya Jiran Saya Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang jiran.2. (BM 4.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 3.11.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.

Pendidikan Moral (PM 14. menziarahi jiran yang sakit dengan bimbingan guru.1. (PSE 3.2. Perkembangan Sosioemosi (PSE 3. Mendengar cerita berkaitan dengan jiran dan menceritakan semula cerita tersebut. (KM 5. Melakonkan watak jiran pelbagai kaum dalam situasi gotong royong. Seni dan Kraf  Melukis gambar tentang jiran. Modul Bertema 167 . (KM 5. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain. c.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain. (PM 14.2.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat.1. Kuiz meneka pekerjaan jiran berpandukan lakonan secara berkumpulan.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa manjalankan aktiviti kumpulan.1. Lakonan / simulasi tentang aktiviti yang dilakukan bersama jiran.6) Menghormati hak orang lain seperti: a.2. kenduri.4) Bergaul mesra dan tolong menolong. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Memulangkan barang selepas meminjam. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam. Melafazkan pantun empat kerat berkaitan jiran.2.2) Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu.  Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan jiran.1. Membina carta jiran mengikut kaum di persekitaran.2) Menyatakan kaum di Malaysia. b.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA      CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 5.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.

(KTI 1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Modul Bertema 168 .1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 4. (BM 3.1. (BM 2.2. (BM 4.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.5. (BM 3.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.7.1. Kreativiti (KTI 2.13) Menyanyi dengan gerakan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.11.2.

(PFK 4.   Melakonkan cara membersihkan pakaian dan peralatan dalam situasi yang sebenar.1.6) Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 3. (PFK 4.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan.9) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan.2) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit seperti menutup mulut bila bersin dan batuk.4) Menjaga kebersihan pakaian.1. 8 Diri Saya Kebersihan Seni dan Kraf  Menyusun kad gambar cara membersih pakaian mengikut urutan dan melekatkannya atas kertas manila untuk dijadikan satu poster.1.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan. Modul Bertema 169 . (PFK 4. sikat. Membincangkan cara bagaimana untuk mengelakkan penyakit seperti menutup mulut apabila bersin atau batuk.8) Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki. berus gigi.8) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri.7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih.1. (PFK 4. (PFK 3. (PFK 4. sesuai dan kemas.1.1. Bahasa dan Komunikasi  Menyambung cerita bagaimana menjaga kebersihan barangan sendiri seperti sapu tangan. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi sambil membuat aksi bagaimana cara membersih peralatan peribadi. (PFK 4. (PFK 4.1.2.

13) Menyanyi dengan gerakan.1. (BM 2. (BM 3. (BM 3.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 4.1.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.5.1. (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Modul Bertema 170 .4.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.7.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Kreativiti (KTI 2.2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 2. (BM 4.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.11.

lokasi tempat tinggal (alamat) dan nombor telefon keluarga.2. 9 Diri Saya Keselamatan Diri Bahasa dan Komunikasi  Murid menyebut nama sendiri. (PFK 5. alatan elektrik b. tempat dan situasi yang membahayakan seperti: a. (PFK 5.2. lari dan memberitahu orang dewasa. Menunjukkan pelbagai gambar yang berkaitan dan minta murid mengasingkan  Modul Bertema 171 . nama prasekolah.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. nama prasekolah.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1. (PFK 5. taman permainan. nama ibubapa. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 5. alatan permainan    Lakonan secara berkumpulan pelbagai situasi yang bahaya.2. lokasi tempat tinggal (alamat) dan nombor telefon keluarga secara bergilir-gilir.8) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat. (PFK 5.6) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit. Membuat lakonan rakan yang cedera akibat terjatuh semasa bermain.  Menjalankan simulasi keadaan kebakaran di sekolah dan tindakan yang harus dilakukan. kecederaan atau penderaan.2. nama ibubapa.7) Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan.9) Menyatakan cara menghindari sumber.10) Menjaga keselamatan diri. (PFK 5.2. Menonton cerita teladan yang berkaitan dengan menjaga keselamatan diri semasa di rumah. Cadangkan tindakan yang perlu diambil.5) Menyebut nama sendiri. benda tajam c.2. minta murid memberi pandangan.

  Simulasi keadaan kebakaran dan anggota penyelamat menjalankan tugas.2.8) Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali. Mengumpul pelbagai gambar berkaitan situasi yang membahayakan diri dan membuat buku skrap mengikut kategori. tempat awam (PFK 5. rumah b. melintas jalan raya e. Bersoaljawab tentang kemalangan yang sering berlaku di rumah.7) Mengamalkan sikap asertif bila menghadapi situasi yang tidak selamat. tempat awam (PFK 5.4) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai licin.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN d. tempat sunyi f.1.1.5) Mengenal anggota sulit. banjir. Membimbing murid membaca keratan akhbar berkaitan isu-isu keselamatan      Modul Bertema 172 . benda / bahan yang bahaya dan tidak bahaya. (PFK 5. (PFK 5. sekolah dan taman permainan.3. masuk hospital ) Menyatakan kepentingan menjaga bahagian sulit badan kita dan batasbatasnya antara lelaki dan perempuan Berbincang dengan murid tentang bahaya mengikut orang yang tidak dikenali dan cara mengelak daripada di dekati orang yang tidak dikenali. Menyusun gambar mengikut urutan peristiwa dan menceritakan peristiwa itu (Contohnya: bermain di tepi jalan raya. (PFK 5.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang merbahaya.3. (PFK 5.3.3) Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a. (PFK 5.3.6) Mengenal dan menceritakan tentang contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat. sekolah c. berlaku kemalangan. taman permainan d.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN kebakaran.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. Cop simbol atau perkataan pada baju.T ( Contoh: „berhati-hati di jalan raya’ ) Membuat kad besar tentang panduan keselamatan dan lekat di bahagian kelas  Mari bermain dengan selamat  Utamakan keselamatan  Awas. Bawa murid ke dapur dan tunjuk cara  Modul Bertema 173 .5) Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.6) Berlakon dengan menggunakan props.1) Menceritakan perkara yang Amali  Mop lantai bilik air yang licin secara berkumpulan. Kreativiti (KTI 1. jalan raya.2.1.1.5) Main peranan mengikut imaginasi. (KT 3..3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (KTI 1. (PFK 5. ( kes penculikan.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. Seni dan Kraf  Mewarna gambar pelbagai situasi berkaitan keselamatan  Membuat poster cegah kemalangan secara berkumpulan dan pamerkan di luar kelas.1. (BM 2.2.1. penderaan. kemalangan dan bencana alam ).lantai licin  Sila berbaris   (KT 3.  Menggunakan gunting dengan cara yang betul dalam aktiviti dengan bimbingan guru.1. (BM 2.4.

luar. Merekabentuk pelbagai binaan bangunan.1. Bawa murid ke taman permainan dan tunjukkan bahaya yang akan terjadi jika tidak mengambil langkah-langkah keselamatan.1. (BM 2.  Muzik dan Pergerakan  Menyanyi dan melakukan pergerakan berdasarkan lagu yang berkaitan dengan keselamatan. warna.7.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang: depan.5. yang betul menghulur gunting. (BM 3. (ST 11. (ST 11.6) Memerhati dan mengenal bentukbentuk di persekitaran.  Menunjukkan kepada murid contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat menggunakan anak patung.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. pisau atau benda lain yang tajam.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 4. (BM 3. bulat.2. belakang. bawa. Sains Teknologi (ST 2. (BM 4.  Menyanyi tanpa muzik lagu yang berkaitan dengan keselamatan 10 Diri Saya Rumah Saya Penerokaan  Pertandingan mencari bentuk-bentuk yang terdapat di persekitaran dan menghasilkan gambar rumah daripada bentuk-bentuk itu.11. atas.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. dalam.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Modul Bertema 174 .   Mengelas pelbagai rumah mengikut ciri seperti saiz. bentuk.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2.2) Mengecam bentuk segitiga.

 Pertandingan memadan suku kata untuk membentuk perkataan yang berkaitan dengan rumah.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. bulat.2) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri (menggunakan bahan seperti blok.  Pertandingan membuat binaan rumah menggunakan blok atau bahan lain. . .bentuk geometrik iaitu segitiga.1. (KTI 1. (ST 12. taman) (ST 2.  Melukis dan mewarnakan gambar ‟Rumah Idaman Saya‟ dan menceritakan tentang rumah idaman ini. Bahasa (BM 2.   Bahasa dan Komunikasi  Murid bercerita tentang rumah mereka.pa + pan. pendek.tebal. tinggi.2. dapur. (ST 12. .6) Melukis rupa geometrik iaitu segitiga. (KTI 1.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. segiempat. bulat.2.3) Berbual menggunakan ayat yang Modul Bertema 175 .te + res. Seni dan Kraf  Menghasilkan gambar rumah menggunakan bentuk.3. panjang.3. bilik air.nipis.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz: besar. Membuat origamui ‟Rumah Idaman Saya‟ Murid membuat buku skrap tentang bahagian-bahagian rumah (Contohnya: bilik tetamu. bujur. pasir) dan menceritakan pembinaannya.rendah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN segi empat tepat dan segi empat sama.1.2. segiempat. kecil. bujur.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh Kreativiti (KTI 1. bilik tidur.ru + mah.

2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.Rumah teres .1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.5.Rumah panjang 11 Diri Saya Emosi Diri Bahasa dan Komunikasi  Meneka aksi perasaan yang dilakukan oleh guru  Meneka aksi perasaan yang tunjukkan oleh Perkembangan Sosioemosi (PSE 1. (BM 3.Rumah banglo .7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 2. (BM 3.11.4. (BM 2. (BM 4. (BM 4.2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1.Rumah papan . (BM 2.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN mudah dengan sebutan yang betul.Rumah pangsa . Pertandingan memadan gambar dan perkataan .3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah Modul Bertema 176 .7.

guru melalui kad gambar  Menggambarkan aksi perasaan gembira dan sedih  Menyatakan perkara yang boleh menimbulkan perasaan gembira.4. alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. takut dan marah Kreativiti (KTI 1.8) Mengenal elemen muzik:  kuat – lembut  cepat – lambat  tinggi – rendah  panjang – pendek  sedih – gembira . (KTI 2.3. Seni dan Kraf  Membuat boneka mudah dan gunakan boneka untuk menunjukkan emosi. lukisan dan tingkah laku. sedih.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.9) Mengenal elemen dan alat muzik(had kepada gendang.  Mendengar cerita berkaitan dengan emosi diri. sedih. (KTI 1.4.2.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. Modul Bertema 177 .bersemangat (KTI 2. (PSE 1.  Menyebut perkataan yang lahir dari perasaan gembira.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. takut marah.1. sedih. takut dan marah. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu yang berkaitan dengan emosi.

11.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1.4.1.4.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.7. (BM 3.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2. (BM 2.1.5.10) Bercerita(talk about) tentang muzik yang diperdengarkan. (BM 3.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Modul Bertema 178 .6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 2. (BM 4. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (KTI 2.

ikan kering. masam.sarapan pagi . 12 Alam Bahan Makanan Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab berdasarkan gambar tentang makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat.7) Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi Berbual tentang makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi.makan tengahari . . (ST 9. contoh manis.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 3.1. Sains dan Teknologi (ST 2. Main peranan aktiviti menjual dan membeli makanan.1. (ST 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4. tawar.1) Mengecam duit yang berlainan nilai.3. pahit.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib/urutan. sabun.6) Mengumpulkan objek-objek mengikut bau.3. Modul Bertema 179 .5) Mengasingkan makanan mengikut rasa. (Contoh objek: belacan.    Bersoaljawab berdasarkan carta piramid makanan. (ST 2.3. daun pandan). (ST 9.  Berbual tentang jenis makanan yang sesuai mengikut waktu makan.makan malam  Mengadakan simulasi jual beli makanan di mana murid belajar mengecam duit yang berlainan nilai dan memberi jumlah wang yang betul. (ST 9.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2.1.1. masin.

2.6.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1. popiah. popiah.4.6.2. (BM 2.14) Menyurih menggunakan templet atau objek.4) Mengenal makanan yang rosak dan basi. (KM 7. dumpling. lempeng pisang. lempeng pisang.2.3) Mencuba cara makan pelbagai kaum Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (PFK 1. (BM 2. Memasak  Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde. cucur udang.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.   Meneka makanan berdasarkan bau atau rasa Mengenal makanan yang rosak dan basi.1. cucur udang. jemput-jemput pisang. (tidak perlu buat semua)  Mencuba cara makan pelbagai kaum di Malaysia Seni dan Kraf  Menyediakan duit kertas untuk tujuan simulasi jual beli makanan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 3. dumpling. (PFK 3.3) Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. Menghiaskan gerai makanan untuk tujuan simulasi jual beli makanan.  Menyurih duit syiling untuk menghasilkan duit kertas untuk tujuan simulasi jual beli makanan. Penerokaan  Mengasingkan makanan mengikut rasa.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2. Kemanusiaan (KM 7. (PFK 3.  Modul Bertema 180 . jemput-jemput pisang.2) Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde.5) Menyatakan jenis makanan yang sesuai mengikut waktu makan.

2.11.4.2.5. (contoh aktiviti: objek mana yang akan tenggelam dan timbul.1.2) Memerhati proses perubahan keadaan ais kepada air dan wap air. Memerhatikan timbul. (BM 3.1. bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat)    dalam bekas pelbagai Modul Bertema 181 . (BM 4.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. 13 Alam Bahan Air Penerokaan  Meletakkan ais dalam gelas dan memerhatikan perubahan keadaan daripada ais kepada air dan wap air.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (ST 4.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Memerhatikan perubahan air kepada wap air bila air mendidih.7. (BM 4. air objek tenggelam dan Sains dan Teknologi (ST 4. Menuang bentuk.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2. (BM 3. (ST 2.1) Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.

Sukaneka pertandingan menuang air ke dalam botol. kertas meyerap air.5.1. gula dan pasir untuk memerhatikan sama ada ia larut dalam air.12) Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk seperti botol.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA    CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian seperti:  Bagaimana mengeringkan baju yang basah  membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya (ST 2.3) Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air.  Seni dan Kraf  Melukis menggunakan warna dan air. pasir tidak larut dalam air) (ST 4.1. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 1.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan (ST 4. menyediakan sup kacang Bahasa dan Komunikasi  Membaca buku yang berkaitan dengan air. Meletakkan bahan seperti kertas dan plastik dalam air untuk melihat sama ada ia serap air atau tidak.8) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan. kepingan plastik tidak menyerap air).2.4) Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air (Contoh: kapas menyerap air.  Membuat kapal kertas dan membuat pertandingan perlumbaan kapal kertas. gelas.1. Mencampurkan air kepada bahan seperti garam. Memasak  Membantu merah. (ST 2. cawan. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu yang berkaitan dengan air Modul Bertema 182 . Mencuci sapu tangan menggunakan air.

(KTI 2. air terjun.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.2.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. ombak. (KTI 1.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. (KT 3. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan. masa dan tenaga.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Modul Bertema 183 .1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kreativiti (KTI 1.13) Menyanyi dengan gerakan.1.1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1. (BM 2.1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.1.4. Membuat pergerakan badan seperti air sungai mengalir.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya.5. (KTI 1.

14 Alam Bahan Pasir Penerokaan  Menimbang pasir menggunakan alat penimbang      Bermain pasir dan membuat istana pasir Membentuk pasir menjadi bentuk-bentuk tertentu dengan acuan. (ST 2. Sains dan Teknologi (ST 2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Membanding beza pasir sungai dan pasir laut dari aspek tekstur dan warna. (BM 3. batu dan pasir). (ST 2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2.11. tebal.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek-objek yang diperhatikan (Contoh objek-objek: butang yang berlainan corak. (BM 4.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian seperti :  Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir Modul Bertema 184 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. pasir dan lumpur.5. pasir basah dan pasir kering.1.2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1. kecil. panjang. Mengasingkan pasir dan batu melalui proses penapisan Mengasingkan air dan pasir melalui proses penurasan.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. pendek tinggi. nipis.7.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz besar. (BM 4. rendah.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 4.1.7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh: pasir kering dengan pasir basah; permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar). Pendidikan Moral (PM 12.1.1) Menjayakan aktiviti secara berkumpulan. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 4.1.4) Menjaga kebersihan pakaian. (PFK 4.1.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan. (PFK 4.1. 6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. Kreativiti (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.

   

Membasuh peralatan yang digunakan dengan betul selepas bermain pasir. Meramas pasir Membanding beza antara pasir kering dan basah. Mengisi pasir di dalam beg plastik mengikut ukuran bukan piawai (Contoh: satu beg pasir bersamaan 3 cawan pasir dan mengira jumlah beg pasir).

Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang tempat dimana pasir boleh dijumpai.    Berbincang tentang kejadian pasir Bercerita tentang kegunaan pasir Mencari perkataan nama tempat yang berkaitan dengan pasir: Pasir Panjang, Ujong Pasir. Membuat buku skrap tentang jenis-jenis pasir. Menulis huruf atau perkataan di atas pasir

 

Modul Bertema

185

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1.2.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. (KIT 2.3.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi. (KTI 2.3.4) Memainkan alat improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian. (KTI 2.3.5) Menghasilkan bunyi untuk memberi kesan kepada situasi (contoh: cerita, puisi). Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.

Seni dan kraf  Membuat kolaj menggunakan pasir halus     Membuat kolum daripada pasir berwarna Membuat jam masa daripada botol. Menggunting kertas pasir menjadi pelbagai bentuk. Menghias cawan dengan pasir berwarna dan daun kering.

Muzik dan Pergerakan  Menghasilkan marakas daripada botol dan pasir dan menggunanya untuk mengiringi nyanyian.  Menyanyi dan membuat pergerakan kreatif lagu “Sungai”

Permainan  Pertandingan mengisi pasir ke dalam botol.

Modul Bertema

186

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

15

Alam Bahan

Pakaian dan Aksesori

Penerokaan  Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama.   Permainan menguntai butang / manik mengikut warna. Mengasingkan objek dan membuat perbandingan.

Sains dan Teknologi (ST 2.1.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek yang diperhatikan (Contoh: pelbagai jenis butang). (ST 6.2.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak, lebih atau kurang. (ST 2.3.4) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: Saiz (besar dan kecil, panjang dan pendek) Tekstur (licin dan kasar) Berat (berat dan ringan) Jumlah (banyak dan sedikit) (ST 2.3.5) Mengumpulkan objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama: a. Warna dan bentuk b. Saiz dan bentuk

Seni dan Kraf  Membuat kolaj berdasarkan satu ciri.    Membuat lipatan baju mengikut saiz. Merekacipta gelang atau rantai. Menggunting dan menampal untuk

Modul Bertema

187

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN c. Warna dan saiz (Contoh: segitiga hijau, bulat kecil) (ST 6.1.1) Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut, sarung tangan. (ST 6.1.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring, kasut dengan sarung kaki. (ST 6.1.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama. (matching equal and unequal groups) (ST 6.4.3) Mengecam corak berulang di persekitaran. (ST 6.4.4) Melengkapkan corak berulang yang diberi. (ST 6.4.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya. (ST 9.1.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 9.1.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib.

 

menghasilkan satu bentuk yang bermakna. Melipat pelbagai jenis pakaian . Melipat menghasilkan pelbagai bentuk .

Bahasa dan Komunikasi  Memadankan objek secara berpasangan seperti kasut,sarung tangan.     Menjalankan aktiviti jual beli dan membuat simulasi tukar duit. Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia berdasarkan kad gambar. Menonton pertunjukkan fesyen pakaian melalui audio visual. Memadan pakaian mengikut kaum.

Permainan  Permainan mencari pasangan mengikut arahan. a. Pakaian sama jenis b. Pakaian tidak sama jenis   Pertandingan memakai pakaian Permainan siapa paling cepat menyarung

Modul Bertema

188

beg (PFK 1.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli.2.2. (PFK 1. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 1.2.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 9.1. baju. (PFK 1.2.7) Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbinga. butang cangkuk (PFK 1. Pertandingan memakai tali pinggang dengan cara yang betul dan kemas.9) Menggunakan tangan untuk menzip seluar.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk (PFK 1.2.10) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan (PFK 1.14) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek sarung kaki dan sarung tangan.11) Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali Modul Bertema 189 .1.8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup.   Menguntai menggunakan pelbagai jenis manik dan tali.

Bahasa (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2) Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia.1. (BM 2. (BM 2. (KTI 1.1.1. Kemanusiaan (KM 7.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Modul Bertema 190 .1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.13) Memakai tali pinggang dengan bimbingan.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2.4.2. Kreativiti (KTI 1.2.

 Mengumpulkan peralatan mengikut fungsinya.4) Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai seperti jengkal. (ST 8. (BM 3.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.1. Pertandingan mengelaskan peralatan.kulit dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini. saiz. buku. (BM 4.2.panjang dan pendek)   Modul Bertema 191 . straw.3. 16 Alam Bahan Peralatan Penerokaan  Aktiviti mengukur panjang dan tinggi objek dengan menggunakan ukuran seperti jengkal. (ST 3.mata.hidung. (ST 2.2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga nilai 10.2.2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.3) Mengenalpasti organ deria.11. tapak kaki. Sains dan Teknologi (ST 2.1.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.telinga.tapak kaki dan batang straw.7.  Menguji sama ada peralatan (contohnya bola) tenggelam atau timbul di air.3) Membandingkan dan mengumpulkan objek mengikut satu ciri a.lidah. Projek membina rakit daripada straw dengan menggunakan peralatan yang sesuai. (besar dan kecil.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.

tekstur.melipat kertas untuk membuat replika peralatan.(licin dan kasar) c. .2.1.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang dibuat dengan bimbingan.3. berat (berat dan ringan) (ST 2. lebih atau kurang. kasut dengan sarung kaki. Aktiviti demonstrasi  Aktiviti tunjuk cara untuk mengendalikan alatan yang merbahaya seperti pisau dan gunting. Seni dan Kraf  Mewarnakan gambar peralatan.  Aktiviti membersihakan peralatan yang telah digunakan.2) Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah harian seperti. (ST 2.5. Muzik dan Pergerakan  Murid menyanyikan lagu berkaitan dengan peralatan. tampi Modul Bertema 192 .membersihkan air yang kotor menggunakan pasir (ST 6.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN b.1.mengeringkan baju yang basah . (ST 6.membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya .1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak. sama b. bubu. (ST 2.4.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. tidak sama.  Mengesan objek yang boleh tertarik pada magnet.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas (ST 6.  Aktiviti origami . labu. Bahasa dan Komunikasi  Membuat buku skrap tentang peralatan-peralatan tradisional seperti nyiru.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring.

(ST 4.6) Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain. (ST 9.1) Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian.1.1.2. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 1.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan.1.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang bahaya (PFK 4.1.1. (PFK 1.2.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli. Modul Bertema 193 . (ST 9.13) Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol (PFK 5.1.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib. (ST 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 9.5) Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek.1.1) Mengecam duit yang berlainan nilai.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 7.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri (PSE 3.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.1.5.6. cucur udang. (KTI 2. (KM 7.jemput-jemput pisang.2) Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif Kreativiti (KTI 1. (KM 4.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.3.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas – meletakkan barangan di tempat asal.lempeng pisang.1.2) Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.dumpling.1.2. (KTI 1.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.popiah. Perkembangan Sosio emosi (PSE 2. Modul Bertema 194 .1.

4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 3.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.11.1.4. (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2.7.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1. (BM 3.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Modul Bertema 195 .2.5. (BM 2.

(BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.4. Bersoaljawab tentang tayangan video tersebut. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.3. tempat dan situasi yang membahayakan seperti melintas jalan raya Kreativiti (KT 3.1. Bahasa dan Komunikasi  Menghasilkan buku skrap berikut: . di air dan di udara.kenderaan bertayar empat .9) Menyatakan cara menghindari sumber.5.2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.6) Berlakon dengan menggunakan props.kenderaan bertayar dua . Melakonkan semula dengan yang telah ditonton dalam tayangan video keselamatan di jalan raya.1. 17 Dunia Teknologi Pengangkutan Penerokaan  Mengasingkan kad gambar kenderaan di darat.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 2.kenderaan tidak bertayar    Menonton tayangan video tentang caracara yang betul untuk melintas jalan raya. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 5. Modul Bertema 196 .8) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan.1. (BM 2. (BM 2.

Menamakan jenis-jenis kemudahan awam yang diketahui.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2.     simbol Menamakan simbol-simbol yang terdapat pada jalan raya dengan bimbingan guru.2) Membuat pelbagai binaan (menggunakan bahan seperti blok. (BM 4. Bercerita semula cerita yang didengar berkaitan dengan penggunaan kemudahan awam.2) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti :  Tempat pembuangan sampah  Tanda lalulintas  Tempat untuk orang cacat Sains dan Teknologi (ST 12.3. Modul Bertema 197 .2. (ST 12. 18 Dunia Teknologi Kemudahan Awam Komunikasi  Mengecam dan membezakan tandas lelaki dan perempuan.3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. Kemanusiaan (KM 8.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1) Membina satu lingkungan yang lengkap.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. pasir) mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya.11. Lakonan membeli setem dan mengepos surat di pejabat pos. (BM 4.2.

2.   Seni dan Kraf  Membina model pelbagai replika kemudahan awam daripada doh.     Membina menara daripada blok / kotak. Membuat telefon daripada cawan kertas dan tali tangsi. (BM 2.1.1.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh. (KTI 1. Kreativiti (KT 3.13) Menyanyi dengan gerakan.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1.6) Berlakon dengan menggunakan props.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.3. (KTI 1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. Menyusun lidi / kayu kecil membentuk satu lingkungan dan membilang. (BM 2. Membuat buku skrap tentang simbolsilmbol kemudahan awam di kawasan persekitaran. Membuat model pondok bas menggunakan set binaan pasang  Modul Bertema 198 . Melukis dan melabel kemudahan awam yang terdapat di sekitar sekolah seperti pondok telefon dan perhentian bas. (KTI 2. Simulasi di stesyen bas: cara membeli tiket berbaris menaiki dan turun bas. (KTI 2.1. Lakonan orang melakukan vandalisme pada perhentian bas dan cara mengatasinya.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.1.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 12.

1) Membina penghubung antara dua objek / binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2. (BM 3.5. (BM 4. Membuat pergerakan kreatif menggunakan muzik rancak yang bersesuaian. Modul Bertema 199 .7.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2. siap/lego  Mencari pelbagai gambar kemudahan awam di dalam akhbar dan gunting bagi membuat poster/montaj Bermain doh dan membentuk objek yang berkaitan dengan kemudahan awam Cop gambar pondok telefon. gunting dan tampal mengikut nombor yang 1-10 Membina model bas sekolah dan membilang tingkap yang terdapat pada bas tersebut. (BM 4.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. 19 Dunia Teknologi Pembinaan (construcktion) Penerokaan  Membina jambatan atau bangunan menggunakan blok dan menceritakan cara pembinaannya.2. (BM 3.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.    Muzik dan Pergerakan  Nyanyian lagu ”Telefon Berbunyi”   Pergerakan kreatif mengikut lagu. Sains dan Teknologi (ST 12.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.

2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1. (ST 12.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat/kukuh. Modul Bertema 200 .11. (ST 11.3.pasir mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya. Memerhatikan lingkungan yang dibina oleh guru kemudian membina lingkungan menggunakan pelbagai bahan dan menceritakan pembinaan tersebut.4.3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah.3. (BM 2.1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 12.   Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang karya pembinaan sendiri.  Membaca buku berkenaan dengan pembinaan.2) Membuat pelbagai binaan (menggunakan bahan seperti blok. (ST 12.1) Membina satu lingkungan yang lengkap. Membina istana pasir dan mencerita tentang cara pembinaannya.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.2. Membina menara menggunakan bahan terbuang seperti botol plastik.

7) Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya:haiwan yang makan daging. Permainan memadankan gambar haiwan dengan makanan utamanya.4) Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan. (ST 3.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.4.5) Mengecam tempat tinggal haiwan. (ST 3. lebih atau kurang. ikan-air.1.1.   Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu dengan pergerakan badan. burung-pokok) (ST 3. kerbau-sawah.6) Mengumpulkan haiwan mengikut habitatnya. Mengelas haiwan berdasarkan bilangan kaki menggunakan kad gambar. Kreativiti (KTI 2. lembu-padang. ayam-reban.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak. katak-air dan darat. Seni dan Kraf  Mewarna gambar haiwan Modul Bertema 201 . Penerokaan  Meneka dan mengecam tempat tinggal (habitat) haiwan dengan betul.4.13) Menyanyi dengan gerakan. itik-kolam. Membanding beza dan mengelaskan gambar haiwan mengikut makanan utamanya.    Memadankan haiwan dengan tempat tinggal. 20 Alam Hidupan Haiwan Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang jenis ikan mengikut saiz dan warna melalui pemerhatian. (Contoh:kucing-rumah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3. Mengasingkan gambar haiwan mengikut habitatnya.4. (KTI 1.haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan) (ST 6.4.2.

1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.7.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 3.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.11. (BM 4.5. (BM 3.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1. (BM 2.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2. (BM 2. (BM 4. (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2.4. Modul Bertema 202 .1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.

8) Memerhati dan mengumpulkan buah-buahan yang biasa dijumpai mengikut warna dan berbiji.3. urat daun (ST 3. tekstur d. pendek– panjang      Menyusun daun mengikut bentuk Mengumpulkan daun mengikut warna Membezakan tekstur daun Memerhatikan urat daun. (ST 3.3. Mengasingkan pelbagai bijirin mengikut rupanya. Menyusun pelbagai jenis sayuran di sudut main peranan berdasarkan dua kumpulan : sayuran berdaun dan berbiji.     Modul Bertema 203 . saiz (Nota: Perekodan boleh dibuat melalui lukisan dan bukan menggunakan bunga yang sebenar) (ST 3. Melawat taman bunga dan memerhatikan pelbagai jenis bunga yang berlainan warna dan saiz. bentuk e. warna b. Projek menanam bawang atau kucai dan lihat perubahan pertumbuhannya. warna b. menggunakan kanta pembesar.7) Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut: a. berbiji (ST 3. warna daun b.5) Memerhati dan mengumpulkan daun daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut: a. Menanam biji kacang hijau di atas tisu basah dan rekodkan perkembangan pertumbuhannya menggunakan jadual.9) Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak 21 Alam Hidupan Tumbuhtumbuhan Penerokaan  Menyusun daun mengikut seriasi kecil – besar. saiz c.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3.3.3.3.6) Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut: a.

buahbuahan yang dijual di pasar. Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang tumbuh-tumbuhan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. (KTI 1.2. KTI 1.2. (KTI 1. (KTI 1.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya.1.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. Kreavititi (KTI 1. (KTI 1.2.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.2. Modul Bertema 204 .2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.   Bersoaljawab tentang sayuran. Melakonkan watak penjual bunga dan pembeli berdasarkan lagu ( lagu Gadis dan Bunga) Main peranan ikut imaginasi ( apa jadi pada tumbuhan pada hari ribut ) Membaca buku berkaitan dengan tumbuhan.1. Melakonkan watak pesawah / pekebun bekerja. (KTI 1. Mengenalpasti huruf vokal dalam perkataan buah-buahan dan sayursayuran yang biasa dijumpai.2.     Seni dan Kraf  Membuat penanda buku daripada bunga yang dikeringkan.

3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi. (KIT 2. (BM 2. (BM 2. Menganyam tikar daripada daun kelapa dengan bimbingan.6) Berlakon dengan menggunakan props.1. Mewarna pelbagai gambar sayur-sayuran dan bunga.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik.3.4.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (KT 3. Membuat rantai / kalungan bunga Membuat model buah durian daripada surat khabar dengan teknik tampalan . Membuat kolaj daripada daun yang dikeringkan dan ranting pokok. (BM 3.4.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.5) Main peranan mengikut imaginasi. (KT 3. Modul Bertema 205 . Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu dengan iringan muzik/perkusi. Membuat montaj daripada gambar bunga. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Menari tarian canggung sambil membuat aksi menampi padi. (BM 2.1.7.  „Ku tanam pokok bunga‟  „Bunga matahari‟  „Buah-buahan di Malaysia‟  „Tanya sama pokok‟  „Ke pasar minggu‟   Membuat pergerakan yang berkaitan dengan lagu yang dinyanyikan.1.5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA       CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.

7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. jus hijau adalah campuran buah kiwi dan epal hijau)  Matematik  Membilang kelopak bunga. bungabungaan. daun. biji benih dan nyatakan nombor. Membuat marakas menggunakan kacang hijau ataupun kekacang lain. buah-buahan.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Memasak  Memotong buah bagi menghasilkan rojak buah dengan bimbingan. Memadan gambar tumbuhan dengan nombor Menyelesaikan masalah operasi tambah   Modul Bertema 206 .2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2. Mengumpulkan buah-buahan mengikut warna untuk dibuat jus (jus merah adalah campuran buah tembikai dan strawberi. (BM 4.11. (BM 4.  Mengenal nilai wang daripada aktiviti jual beli sayuran.  Aktiviti meramas kelapa parut bagi menghasilkan santan dan membuat pengat labu dengan bimbingan.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.

(KTI 2.6)Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula jadi seperti tidak mengotorkan alam sekitar.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.2. Modul Bertema 207 .   Mengukur panjang sayuran dengan tali pengukur dan rekod dalam jadual. (KTI 1. (KTI 2. Menyusun buah/bunga/sayur mengikut saiz ( kecil.1. Menimbang berat buah / sayur menggunakan alat penimbang digital / analog dan rekod dalam jadual.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN dan tolak menggunakan biji benih (bahan maujud).3. guru meminta murid mengecam bunyi dalam alam sekitar dan menikmati keindahan alam. sederhana. sungai atau hutan. Aktiviti Luar  Berkelah di taman. Semasa perkelahan. Selepas perkelahan itu. Kreativiti (KTI 1. pantai. air terjun. murid digalakkan menceritakan semula perasaan mereka semasa berada di alam sekitar i itu dan juga menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan kutipan mereka daripada perkelahan tersebut. besar )  22 Alam Sekitar Sayangi Alam Sekitar Seni dan Kraf  Menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan buangan.

(KTI 2. Kemanusiaan (KM 6. angin.4. Selepas tontonan.2) Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air.3) Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai. (KM 6. udara. masa dan tenaga. (KM 6.1. hutan. matahari kepada hidupan di dunia. Modul Bertema 208 . Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan alam sekitar semula jadi. Contoh lagu: “Tanya Sama Pokok”  Membuat gerakan badan fenomena alam.3) Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai bahan kegunaan manusia. air terjun.1. taman.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KT 3.6) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang.2. Bahasa dan Komunikasi  Menonton video berkaitan dengan kepentingan air. contohnya pergerakan awan. angin.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. kelapa) (KM 6.2.1.2) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air. udara. satu perbincangan di adakan. matahari kepada hidupan di dunia. (contoh: daun mengkuang. sungai. ladang.1.  Perubahan cuaca (KM 6.4) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti:  Pertumbuhan dan pereputan pokok. haiwan. daun pisang.

3.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (KM 6.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 6.1.3. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 2.3) Bercerita tentang kepentingan menjaga alam sekitar. (KM 6. (KM 6.9) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi.3.5)Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia. (KM 6.4) Menjauhi diri daripada tempattempat yang telah tercemar.4.7) Menjalankan aktiviti kitar semula.3. (KM 6.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.8) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam (Contoh: bina taman).6) Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar.3.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Modul Bertema 209 . (KM 6. (BM 2.3.3.1.

(BM 4.2. Murid membuat perbandingan berhubung dengan bayang-bayang ini. 23 Alam Fizikal Cuaca Penerokaan  Aktiviti melakarkan bayang-bayang seorang murid atau tiang di luar bilik darjah pada waktu berbeza dalam sehari.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (ST 5. cuaca berangin dan hari hendak hujan.11.1.2. (BM 4.6) Membandingkan panjang bayangbayang setiap murid pada masa yang sama.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 3.  Modul Bertema 210 .1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Sains dan Teknologi (ST 5.7. cuaca mendung. Merekod keadaan awan pada carta cuaca setiap hari.  Memerhati awan.5.5) Memerhati dan merekod bayangbayang objek pada waktu berbeza dalam sehari. (BM 3.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (ST 5.1.2) Memerhati dan menceritakan awan pada cuaca yang berbeza seperti hari panas.1. melakar dan mewarnakan awan pada keadaan cuaca yang berlainan.

1. (BM 2. Aktiviti membuat pelangi dalam atau di luar kelas.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 5.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. Memerhatikan pelangi dan melukis pelangi berdasarkan pemerhatian. Modul Bertema 211 .1. pelangi.menjemur kain Kreativiti (KTI 2.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas.1.2. Bahasa dan Komunikasi  Membaca buku berkenaan cuaca.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.4) Meneroka pembentukan pelangi. Seni dan Kraf  Melukis gambar pelangi.memakai payung Hari panas .4. Contoh: Hari berangin .  Aktiviti kumpulan melukis satu poster berkenaan apa yang boleh dilakukan dalam cuaca yang berbeza. awan. (contoh aktiviti: objek mana yang akan tenggelam dan timbul.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik. Muzik dan Pergerakan  Menyanyikan lagu berkaitan awan cuaca dan pelangi.bermain bola/ beriadah Hari hujan .bermain layang-layang Hari redup . bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat) (ST 5.3) Membandingkan aktiviti yang dijalankan dalam cuaca yang berbeza. (ST 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.4. (BM 2. (KTI 1.

3.3.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.7. 24 Negara Saya Perayaan Hari Raya Aidil Fitri Bahasa dan Main Peranan  Main peranan bersalaman dengan ahli keluarga pada pagi hari raya. (KTI 1. (BM 3. (BM 4.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai Memasak  Membuat kuih raya.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2 Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.  Menghidang juadah hari raya Sambutan Hari Raya Modul Bertema 212 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2. KM 5.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2.5.2.  Bercerita dan bersoaljawab tentang pengalaman semasa menyambut hari raya.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2.2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3. (BM 4.3 Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan. Kreativiti (KTI 1. Kemanusiaan KM 5.11.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.

(BM 2.1. (KTI 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN aktiviti dengan bimbingan. Menganyam ketupat Menghasilkan sampul duit raya.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Sambutan hari raya di dalam kelas prasekolah Tunjukcara solat sunat hari raya Seni dan Kraf  Membuat kad ucapan Hari Raya Aidil Fitri       Menghias kelas Melukis baju raya sendiri Mencantikkan baju raya dengan menggunakan pelbagai teknik.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.5.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Muzik dan Pergerakan  Nyanyian/karaoke lagu-lagu hari raya  Nyanyian beraksi hari raya dalam dua kumpulan besar berdasarkan lagu ‟goreng pisang‟ Modul Bertema 213 . (KTI 1.1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. (BM 3.1.3. Melukis gambar suasana sambutan hari raya. (BM 2. (KTI 2. (BM 2.4.

kerbau ) Kemanusiaan KM 5.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).11.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.Hari Raya Qurban . unta.3 Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. (KTI 1. Contoh :  Gawai Dayak ( menuai padi)  Pesta Keamatan (menuai padi)  Krismas ( Pokok Krismas)  Ponggal (Memasak Susu dalam periuk tanah dan tebu)  Hari Raya Qurban (penyembelihan haiwan seperti lembu.2 Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia. Modul Bertema 214 . (KTI 2.2. biri-biri. (KTI 1.3.   Membuat buku skrap tentang perayaanperayaan di Malaysia.3. Kreativiti (KTI 1.Pesta Keamatan Bahasa dan Komunikasi  Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.Ponggal .1.2. kambing.Krismas .7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.3.2. Memadankan gambar tunggal utama sesuatu perayaan di Malaysia.Gawai . KM 5.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.2. (BM 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. 25 Negara Saya Perayaan di Malaysia Contoh: .

6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.2.4.5. Modul Bertema 215 .2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 4.2. (BM 2. (BM 3. (BM 3.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.7. (BM 2.1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.1.11.

26 Negara Saya Perayaan Tahun Baru Cina Seni dan Kraf  Bergotong-royong menghias kelas dengan bahan yang berkaitan dengan sambutan Tahun Baru Cina seperti tanglung.     Bersoaljawab tentang haiwan yang menjadi lambang pada tahun tersebut.3. Melakonkan watak penari tarian naga melakukan persembahan .1. (KTI 2. Kreativiti (KTI 1.2. Sambutan Tahun Baru Cina  Menyambut Tahun Baru Cina dalam kelas prasekolah Bahasa dan Komunikasi  Bercerita pengalaman berkunjung ke rumah rakan yang menyambut perayaan ini. Mengeja perkataan tertentu yang terlibat dalam tema ini. (KTI 1. (KTI 2. (KM 5. Bersoaljawab tentang makanan istimewa pada Tahun Baru Cina.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan (KM 7.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.2.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 5.3. angpau dan lain-lain.2.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.3.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. Seni dan Kraf  Membuat tanglung daripada kertas warna secara berkumpulan dan membuat Modul Bertema 216 . (KTI 1.

(BM 4. warna dan pergerakan.      Memasak  Mengenali makanan istimewa yang biasa dihidangkan semasa perayaan ini.  Membuat mini tanglung daripada sampul angpau.2. (BM 3.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. pakaian.1. (BM 2. Mewarna gambar situasi sambutan Tahun Baru Cina. Mencari gambar berkaitan sambutan Tahun Baru Cina di dalam akhbar atau majalah dan membuat buku skrap.1. Menonton video berkaitan tarian singa dan bersoaljawab tentang tarian tersebut dari aspek muzik.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KT 3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1. (BM 3. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.7. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.  Memotong limau dengan bimbingan dan membuat jus. (KT 3.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Membuat anyaman membentuk ikan dengan menggunakan sampul angpau.5. perarakan di sekitar sekolah. Modul Bertema 217 . Menghias pokok limau dengan riben merah dan tanglung yang dihasilkan.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.6) Berlakon dengan menggunakan props.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.11.5) Main peranan mengikut imaginasi. (BM 2. Membuat lipatan kertas membentuk sampul angpau.4.

Menari tarian singa bersama iringan muzik dengan bimbingan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan. (KM 5.    Matematik  Membuat operasi tolak berdasarkan bahan maujud (limau .3. Melakukan pergerakan kreatif menggunakan muzik yang sesuai.  Sambutan Deepavali di kelas prasekolah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4. kuih) 27 Negara Saya Perayaan Deepavali Sambutan Deepavali  Lawatan ke rumah jiran yang merayakan perayaan Deepavali.2.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia. Kemanusiaan (KM 5. bunyi gendang )  Bermain alat perkusi simbal yang menjadi alat penting dalam persembahan tarian singa. Muzik dan Pergerakan  Mengecam pelbagai bunyi daripada CD yang dipasang ( bunyi mercun.3. Menyanyi lagu Selamat Tahun Baru Cina dengan bimbingan. Modul Bertema 218 .

1.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. Modul Bertema 219 . (KTI 2.1.6) Berlakon dengan menggunakan props.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (KT 3.2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (KTI 1.1.3. Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang pengalaman semasa menyambut perayaan Deepavali.  Mewarnakan kad perayaan Deepavali.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kreativiti (KTI 1.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. Seni dan Kraf  Mewarna gambar perayaan Deepavali.5) Main peranan mengikut imaginasi. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. (KT 3.1.1.  Bersoaljawab tentang bagaimana membantu rakan yang menyambut perayaan Deepavali. (KTI 2. (KTI 1.2.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (BM 2. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan Deepavali.

1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum Modul Bertema 220 . 28 Negara Saya Lagu dan Muzik Tradisional Muzik dan Pergerakan  Menyanyikan lagu kanak-kanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia. Pok amai amai. Suranggani.4.11. Aktiviti menari tarian tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.2.3) Menyanyikan lagu kanak-kanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia (KM 7.5.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 3. (BM 2. (BM 4.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.   Memainkan perkusi dengan iringan muzik tradisional.7.2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2. Kemanusiaan (KM 7.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.4) Mengenal alat muzik tradisional pelbagai kaum. (KM 7. (BM 4. Contoh lagu: Jongjong Inai. (BM 3.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN masyarakat Malaysia.11)Mengenali lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia.4) Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat-lembut).8) Memainkan perkusi mengiringi  Modul Bertema 221 . (KTI 2. Bawang Putih Bawang Merah (KM 7. si-tanggung.5) Memainkan perkusi dengan beat yang konstan (constant beat).1. Pak Pandir. Pak Pandir.6) Memainkan perkusi mengikut tempo (laju-lambat) (KTI 2. (KTI 2. Kreativiti (KTI 3.3. Aktiviti mendengar cerita berdasarkan buku cerita.2. tarian kambadi Bahasa dan Komunikasi  Aktiviti bersoaljawab tentang pelbagai jenis peralatan muzik tradisional.2) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di masyarakat Malaysia. Contoh tarian: tarian joget.2. (KTI 2.2. (KTI 2. bawang putih bawang merah) Akktiviti menonton CD cerita-cerita rakyat seperti Sang Kancil.8) Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan.4. tarian kipas.7.2.2. Si Tanggang.   Membuat buku skrap peralatan muzik tradisioanal. Contoh cerita: Sang kancil. (KTI 2.7) Memainkan perkusi dengan iringan muzik.2) Bermain permainan tradisional masyarakat pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7.

(BM 3.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan .1.2. (BM 4. (BM 2.4. (BM 2. (BM 4.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2.11.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Modul Bertema 222 .1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.5.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1. (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN muzik. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.7.

1.Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) .1.1.Litar Formula 1 Sepang .Putrajaya .11) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 8.4.Jambatan Pulau Pinang Memadankan gambar mercu tanda dengan kad perkataan nama-namanya yang betul.1.tempat-tempat pelancongan .1. (KM 8.1. (KM 8.14) Menamakan bunga kebangsaan Malaysia.1. (KM 8.2) Menamakan Bapa Kemerdekaan.   Bersoaljawab tentang negeri sendiri.tokoh-tokoh .3) Menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan. Contoh mercu tanda negara adalah: .4.1. (KM 8.13) Menyanyikan lagu negeri. (KM 8.8) Menyatakan nama negeri sendiri. (KM 8.   Modul Bertema 223 .10) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri. (KM 8. (KM 8. (KM 8.bangunan-bangunan . (KM 8.Menara Kuala Lumpur .4) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.9) Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri.pemimpin negara Melihat gambar mercu tanda negara dan bercerita tentangnya. Bercerita tentang perkara-perkara yang telah menjadi kebanggaan negara: .Menara Berkembar Petronas .4. 29 Negara Saya Kemerdekaan Negara Bahasa dan Komunikasi  Mendengar kisah tentang riwayat hidup Bapa Kemerdekaan iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan bersoaljawab mengenainya.7) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dunia.12) Menyanyikan lagu kebangsaan.kereta nasional .

4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.3) Bercerita tentang mercu tanda negara.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KM 8. Modul Bertema 224 .5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 8. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (KM 8. (KTI 1. (KM 8. seperti lagu ”Tanggal 31”  Aktiviti perbarisan/kawad kaki.Sultan/Raja/Tuan yg Terutama Negeri sendiri .2.    Bercerita tentang tempat-tempat bersejarah di negeri sendiri .5.Yang dipertuan Agung .Menteri Besar/Ketua Menteri negeri sendiri . Melihat potret-potret dan menyebut nama-nama pemimpin negara: . Bercerita tentang tempat-tempat bersejarah di Malaysia.1. (BM 2.1. Menonton dokumentari tempat-tempat bersejarah di Malaysia dan bersoaljawab mengenainya.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.Perdana Menteri .2) Mengenal pemimpin negara dan negeri Kreativiti (KTI 2.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (KTI 1.2.Menteri Pelajaran  Muzik dan Pergerakan  Nyanyian lagu-lagu patriotik.1.5.4) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia.2) Bercerita tentang kebanggaan negara.

5. Penerokaan  Meneroka glob untuk mengenalpasti kedudukan Malaysia.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.11.    Pertandingan mewarna Jalur Gemilang Menghasilkan Tangan Gergasi Jalur Gemilang Memerhati bunga raya sebenar dan kemudian melukis gambar bunga raya dan mewarnakannya. (BM 4. Modul Bertema 225 . Menyanyi lagu negeri dengan penuh perasaan sambil berdiri tegak dan memandang ke arah bendera negeri.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Menyanyi lagu kebangsaan Negaraku dengan penuh perasaan sambil berdiri tegak dan memandang ke arah Jalur Gemilang.2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2. (BM 3.2.4.7. (BM 3.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.  Seni dan Kraf  Mengecam warna-warna yang terdapat pada bendera Malaysia dan bendera negeri.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.

7) Berkongsi idea. (PSE 2. Bahasa dan Komunikasi  Pertandingan mengenal peralatan tradisional menggunakan kad gambar.1.  Menonton CD berkaitan dengan peralatan tradicional.13) Menghasilkan kraf tradisional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai.3.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri. Kreativiti (KTI 1.daun pisang. Mewarnakan gambar.3. Permainan  Pertandingan permainan tradisional Lawatan  Mengadakan lawatan peralatan ke muzium bagi melihat peralatan tradisional.2) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraf tangan berunsur budaya pelbagai kaum 30 Negara Saya Seni.4.2. (KTI 1.makanan.1. Modul Bertema 226 . (KTI 1.2.7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat. daun kelapa dan lain-lain)   Membuat buku skrap tentang pelbagai peralatan tradicional.5) Menyatakan pandangan secara lisan hasil karya sendiri dan rakan (KTI 1. (KTI 1.1.7) Menghayati benda yang dilihat disentuh dan didengar Kemanusiaan (KM 7. barangan dan peralatan seperti permainan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Pendidikan Moral (PM 7. (PSE 3.1.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan. Kraf dan Peralatan Tradisional Seni dan Kraf  Mengayam tikar menggunakan pelbagai bahan (kertas warna.

(KM 7.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.4.5.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.11. (BM 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Masyarakat Malaysia. (BM 2.2.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.7. (BM 3.1.1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Modul Bertema 227 . (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.

2. Modul Bertema 228 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

LAMPIRAN CADANGAN JADUAL WAKTU 229 .

230 .

30-10.50 11.cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar Bahasa Malaysia – Contoh 1 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.50-11.30 9.20 11.30(20 min) 10.0010.00 (30 min) Aktiviti Thematic English Luar module basic module Matematik Modul English bertema basic module Outdoor Modul Modul activity bertema asas BM Modul Modul Modul bertema bertema asas BM Thematic module Thematic Thematic module module 10.10 (10min) Isnin 8. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 50% masa pengajaran dan pembelajaran ( p & p)dalam BM dan 50% masa p & p dalam BI dapat dikekalkan.30 (20 min) 8.50(20 min) (30min) (30min) 12. 231 .10 – 8. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.30-9.10-9.10 (40min) Selasa Perbualan Morning pagi routine Morning Perbualan routine pagi Morning circle Morning circle Morning circle Rabu Morning routine Khamis Morning routine Jumaat Rutin pagi Nota: 9.00 – 8.00 (10 min) Thematic Pendidikan Pendidikan Reflection module Islam Islam Thematic module Thematic module Thematic module Modul bertema Modul Asas Modul BM bertema Modul bertema Thematic module Pendidikan Islam Modul bertema English Basic Module Pendidikan Islam Reflection Recess Rehat Recess Reflection Refleksi Recess Refleksi 1) Penggunaan Bahasa Malaysia (BM) dan Bahasa Inggeris (BI )sebagai bahasa instructional: : 600 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.20-11. 8.30 (30 min) Recess 10.50 10.

00 (30 min) Modul asas BM Thematic module Modul asas BM 10.30-10.50 (20 min) Modul bertema Thematic module Modul bertema 11.00 – 8. 232 .10 (40min) 9. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.00 (30 min) Recess 11.00 (10 min) Reflection Rabu 10.00 – 8.00 (10 min) Reflection Matematik Modul bertema 8.10-9.10 (30 min) 10.30 (20 min) 8.10-9.10 (10min) Morning routine 8.30 (20 min) 9.30 (20 min) Thematic Module Thematic module Modul bertema 11.10 (40min) Aktiviti Luar 8.30-11.30 (30 min) Rehat 9.50 (30min) Modul bertema English Basic Module Pendidikan Islam 11.3010.30 (30 min) Modul asas BM 10.30-9.00 – 8.0011.0010.3011.30 8.10 (20 min) (10min) Rutin Perbualan pagi pagi 8.5011.5012.30-9.30 (30min) English basic module 10.10 – 8.30-11.00 (20 min) Thematic module 10.30 (20 min) Morning circle 10.00 (10 min) Refleksi Khamis Morning Morning routine circle Jumaat Morning Morning routine circle Recess Reflection Recess Refleksi Nota: (1) Penggunaan BM dan BI sebagai bahasa instructional: : 600 minit setiap satu bahasa (2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.10 (40min) Outdoor activity Thematic module Modul bertema 9.40-10.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar Bahasa Malaysia – Contoh 2 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.00 (30 min) Modul bertema 9. 8.20 (30min) Modul bertema Thematic module Pendidikan Islam 11.50 (20min) Thematic module 11.1010.5012.0010.10 – 8.10-9.5012.20-11.40 (30 min) Pendidikan Pendidikan Recess Islam Islam 9.4011.40 (30 min) Selasa Perbualan Morning pagi routine 8.10 (10min) Isnin 8. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 50% masa p & p dalam BM dan 50% masa p & p dalam BI dapat dikekalkan.30-9.30 (30min) Thematic module 11.10 – 8.50 (20min) English basic module 11.0011.30-10.

30-9.00 – 8.10 – 8.50-11.30-10.30 (20 min) Thematic module 9.00 (30 min) English basic module 10.00 (10 min) 总结 /Refleksi dalam Bahasa Tamil (BT) 总结 /Refleksi dalam BT Isnin Selasa 例常活 动/Rutin pagi dalam BT Morning circle Rabu 例常活 动/Rutin pagi dalam BI 例常活 动/Rutin pagi dalam BT Morning circle 数学 基础教学 /Modul asas Matemati k dalam BT 体健/ 户外活动 Modul Bertema Modul asas Recess BM Thematic modules Modul bertema Modul asas Rehat BM Thematic modules 华语 基础模组 /Modul asas BT Thematic module 华语 基础模组 /Modul asas BT English basic module Reflection Khamis 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT Modul bertema Modul Bertema Modul asas BM 休息 Modul Bertema Reflection Jumaat Rutin pagi 晨谈 /Perbualan Modul bertema Modul Bertema 模组教学 /Modul 233 Recess Modul Bertema 模组教学/ Modul 模组教学/ Modul Refleksi .3010.30 (30 min) Recess 10.50-12.10 (40min) Aktiviti Luar 9. 8.20 (30min) 模组教学 /Modul bertema dalam BT/ Pendidikan Islam English basic module 11. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum boleh dibina.30 (20 min) Perbualan pagi 8.20-11.0010.10-9.10 (10min) Morning routine 8.50 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidik an Islam 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar bukan Bahasa Malaysia – Contoh 1 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.50 (20 min) Thematic modules 10.

20-11.30 (30 min) 10.00 – 8.00 (10 min) Nota: 1) Penggunaan BM.30-10.8.30 (20 min) 9.50 (20 min) 10.50 (30min) bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 1/3 masa p & p dalam BM.10 (40min) 9.30-9.00 (30 min) bertema dalam BT 10.50-12.10 – 8. 1/3 masa p & p dalam BI dan 1/3 masa p & p dalam BC/BT dapat dikekalkan.3010.50-11. BI dan Bahasa Cina (BC)/Bahasa Tamil (BT )sebagai bahasa instructional: : 400 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.30 (20 min) pagi dalam BT 8.0010.20 (30min) bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.10 (10min) 8. 234 .10-9.

jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.30 (20 min) 9.50 (20 min) Modul Bertema 9.20 (20min) Thematic module 11.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar bukan Bahasa Malaysia – Contoh 2 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.10 (10min) Rutin pagi 8.50 (30 min) Modul Asas BM 10.30-9.00 – 8.20 (30 min) Rehat 10. 8.50-12.20-11.50-10.50 (20 min) Thematic module 9.30-9.30-11.00 (10 min) Reflection Isnin 模组教学 English / Modul basic bertema module dalam BT/Pendid ikan Islam Selasa 8.10 (40min) 体健/ 户外活动 9.20-10.30 (20 min) 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT 8.50-11.30 (20 min) Perbualan pagi 8.10 (40min) 模组教学 /Modul bertema dalam BT/ Pendidika n Islam 9.50-12.30-9.50 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.00 (10 min) 总结/Refleksi dalam BT Rabu 8.30 (20 min) Morning circle 8.30-10.10 – 8.50 (30 min) English basic module 11.30 (20 min) Modul bertema 9.00 (10 min) 总结/Refleksi dalam BT 235 .50-12.20-11.00-11.50-11.50 (30min) Thematic module 11.50 (30min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.10-9.10 – 8.00 (30 min) 10.10 – 8.00-10.00 (30 min) Thematic module 11.30-9.30 (30 min) Recess 10.10 (40min) Modul bertema 9.20 (30min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.00 – 8.30-9.50-10.10-9.00 – 8.20-10.10-9.20 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidika n Islam 10.30 (20 min) Thematic module 9.10 (10min) Morning routine 8.20 (30 min) Recess 10.20-11.10 (10min) 例常活动 /Rutin pagi dalam BT 8.

00 – 8. 236 . 1/3 masa p & p dalam BI dan 1/3 masa p & p dalam BC/BT dapat dikekalkan.30 (20 min) Modul Bertema 9.00-11.10-9.30-11.30 (30 min) Modul asas BM 10.50 (20min) Modul bertema 11.30-11.10 – 8.10 (30 min) 休息 10.40 (30 min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 9.00 (30 min) Modul asas BM 10.30 (20 min) Morning circle 9.30-10.00 (20 min) Modul Bertema 11.10 (10min) 例常活动 /Rutin pagi dalam BT 8.30-11. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 1/3 masa p & p dalam BM.10-10.30 (30min) Modul bertema 11.30-9. BI dan BC/BT sebagai bahasa instructional: : 400 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.40-11.10 (40min) Aktiviti Luar 9.10-9.50 (20 min) Thematic module 11.00-10.30 (20 min) 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT 8.30 (30min) English basic module 11.00 – 8.50-12.40 (30 min) Modul Bertema 10.40-10.30-9.00 (10 min) Reflection Jumaat Nota: 8.10 (40min) 数学 基础教学 /Modul asas Matemati k dalam BT 8.00 (10 min) Refleksi 1) Penggunaan BM.00 (30 min) Recess 11.50-12.Khamis 8.00-11.10 (10min) Morning routine 8.10 – 8.

Abdul En Tajul Affendy Hassan 237 .PANEL PENULIS Penasihat Pengarah Tn. 2010) Penasihat Editorial Ketua Sektor Perancangan Dasar dan Penyelidikan Hjh. Zaitoon bt. Ghani AMN (sehingga Ogos 2010) Datu Dr Hj. Shamsudin Jamil Pn. Ali bin Ab. Bujang (mulai September. Julaihi Hj. Ng Soo Boon Editor En. Rohani bt. 2010) Dr. Zakaria Pn. Hj. Mokolus K Rowther Ketua Editor Ketua Unit Prasekolah(sehingga Januari. 2010) Ketua Sektor Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak (mulai Februari.

Hjh Ramanathan a/l Nagarathinam Regina Joseph Cyril Zainon Majid Zamrus A.Yusof Norasyikin Hashim. Ismail Hasnah Nordin.BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Ng Soo Boon. Hjh Ho Wooi Cheng Indira Popatlal Jagdesh Kaur Gill Mohd. Dr.Nizam Mohd.Salleh Farizah Hanim bt. Najib bin Najmuddin.Rahman Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Matematik Rendah Unit Pendidikan Khas Unit Pendidikan Muzik Unit Bahasa Melayu Unit Bahasa Melayu Unit Bahasa Cina Unit Pendidikan Kesihatan Unit Bahasa Inggeris Unit Rendah Pendidikan Islam Unit Pendidikan Seni Visual Unit Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Unit Pendidikan Kesihatan Unit Bahasa Tamil Unit Bahasa Inggeris Unit Sains Teras Unit Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan 238 . Utz Muhd. Hjh Norzila Ani. Shamsudin Jamil Rohani Abdul Tajul Affendy Hassan Zaitoon Zakaria Kamarul Azman Abd.Salam Aziz Naim Baharuddin Basir Bakhtiar Mohd.

Shamsudin. Batu Pahat Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti.Salleh. PEJABAT PELAJARAN DAERAH. Taiping Jabatan Pelajaran Sarawak Jabatan Pelajaran Selangor Institut Perguruan Raja Melewar Institut Perguruan Temenggong Ibrahim. Ustaz Norbe Mohd.BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA /JABATAN PELAJARAN NEGERI. Mohd. Arif Shaari Abu Hasan Zaharuddin Hj. Ustazah Nahwiuddin Abdul Manaf. Johor Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka Jabatan Pelajaran Kelantan Pejabat Pelajaran Daerah Jabatan Pelajaran Pahang Jabatan Pelajaran Johor Jabatan Agama Islam Dan Moral Institut Perguruan Islam Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka Jabatan Pelajaran Pahang Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Jabatan Pelajaran Kedah Jabatan Pelajaran Pahang Bahagian Pengurusan Sekolah Harian PERSATUAN BUKAN KERAJAAN/SWASTA/LAIN-LAIN Aishah Zanariah Abdullah Chiam Heng Keng. Tn Hj Zulkernai Fauzi Penyelaras Prasekolah PPD Seberang Perai. Ustazah Freddy Chan Kin Yee Jeyawathi Perera Lina Yeoh Gaik Li Persatuan Montessori Malaysia Persatuan Pendidik Profesional Awal Kanak-kanak Malaysia Penceramah Agama Bebas Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia 239 . Atan Asmah Mohamad Atang Hj. INSTITUT PENDIDIKAN GURU Abu Bakar bin Saad Alimah bt.Let Azilawati Abu Bakar Ewe Meng Huat Goh Wah Im Habsah bt. Nor Normasura Jani Poobalan a/l Manika Rohana Ismail Roszilah Mohd. Jantan Hjh Nik Asiah Salleh Hjh Rohana Musa Leow Kim Hin Mariah Mansor. Prof. PP Institut Perguruan Tun Hussein Onn. Dr Esah Rabiah bt.

Amin Shaarani. Hamid Asma Dewi Shaari Azahar bin Madar Azlin bt. Kuala Ketil. Sabak Bernam. Selangor SJK ( C ) Gua Musang. Kangar SK Khir Johari. Hamzah Norsheila Abdullah Oh Yean Choo Patricia Teh Tamil Emban Tan Wat Ngor Lydia Foong Eveeleen Ling Radziah. Jln Cempedak. Perlis SK Lubuk Sireh. Kedah SJK(C ) Hua Lian 3. Shaari Chua Seok Khuan Ding Pei See SK Tambun Tulang. Petani. Arau. Brickfield. Ghani bin Abd. Hashim Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional. Sg. Sentol 240 . Hjh Mohd. Taiping SJK(C ) Chi Man. Datin Kalthom Musa Ng Shau Peng An Najwa Child Development Centre Sdn Bhd/Persatuan Islam Malaysia Institut Education to Learn Institut Education to Learn Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Pengasuh Berdaftar Malaysia Institut CECE Tadika Peter & Jane Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia Universiti Kolej SEGI Persatuan Pendidik Profesional Awal Kanak-kanak Malaysia Persatuan NAECEEM Institut Education to Learn Child Resource Institut KEMENTERIAN/JABATAN LAIN Low Mei Li Norain Abd. Kedah Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional SEKOLAH Abd. Kelantan SK Gedong. Perak SK Brickfield 1.Mohamed Azhari Azmi bin Ibrahim Baidah Sabran Chan Yee Mong Che Tom bt.Sumum. Kuala Lumpur SK Teloi Kanan. Kedah SK Parit Bharu. Tn Hj Normah bt.Maryati Ayob Maznah Harith. Syukor Salasiah Hj. Sg.

Che Adnan Siti Arfah bt.Hamim Marina bt. Raub. Perak SK Wan Sulaiman Siddiq. Perak SK Panggu. Sulaiman. Selangor SK Jempol. Selangor SK Seri Aman. Alor Setar. Selangor SK Seri Perlis. KL SK Manjoi 2.Ghayathiri a/p Kubbusamy Halidah Laili Shaarani Hasnah bt. Kota Bharu. Triang. Perak SK Seri Buntar . Alor Gajah. Ah. Ridhaudin Husin Mohd. Pahang SK AU Keramat. Kangar SK Taman Ria. Hulu Selangor. Lubok Segintah. Petani. Kudat. Hjh. Bandar Tun Razak. Rinching. Pahang SK Parang Puting. Kota Bharu SK Bintulu. Pokok Assam. Klang. Kedah SK Pusat Dungun. Sg. Sirat Masitah Abdul. NS SK Puteri Pandan. Mat Arip Rosilah bt. Baling. Mohamed Bandi Nyanamani a/p Muniandy Puspa Devi a/p Munisamy Puziah Ano bt. SK Kg. Lundu. Ipoh. Kelantan SJK (T) Port Dickson. Sungai Petani. Kelantan 241 .Sembilan SK Limau-limauan. Mohd Isa Rogayah bt. Perak SK Simpang Ampat. Perak SJK(T) Bedong. Hjh Mohd. Bahau. Kedah SK Bukit Serok. Sarawak Guru Besar SK Cator Avenue. Baharu Lanjut. Taiping. Sabah SJK( C) Tun Tan Cheng Lock SJK(C) Cheroh. Muhammad Thelagam a/p Deevraju Usop Maulana Wong Ming Tsuey Yee Su Keong Zaharah bt. Yahya. KL SK Mulong 2. Tanjong Malim. Kota Bharu.Buluh. Melaka SJK ( C ) Hin Hua. Pahang SK Serayan Keranji. Selangor SJK(C ) Sentul.Aziz. Hjh Zubaidah Mohidin Zulbasri bin Husin SJK(T) Ldg. Kuala Lumpur SK Penghulu Abu Bakar. Selangor. Mahidin Karamjit Kaur Gill Khairul Akhbar bin Abd. Hor Lee Lan Jenny Law Fui Let Juliana bt.Ismail Ali Zaiton Ahmad. Ipoh. Sarawak SK Sg. Beranang. Rizal Hussin Noor Haris bin Dzulkifli Noor Huzaina Abdul Majid Nor Atiqa Abdullah Nor Khamidah bt. Pahang SK Kpg. Kedah SK Kuala Dipang. Ahmad Roslina Bidin Rukumani a/p Sheeraman Rusni bt.Pandan SK Hulu Bernam. Kedah SJK(T) Kg. N. Kuantan. Terengganu SJK(T) Batang Berjuntai. Kedah SK Permatang Badak. Ustazah Soh Lih Ru Suzanee bt.

Dr Siti Eshah Mokhsein. Dr Rohani Abdullah. Dr Sharifah Nor Puteh. Dr Timbalan Ketua Pengarah Operasi JPNIN Universiti Tun Abdul Razak Universiti Putera Malaysia Universiti Kebangsaan Malaysia Universiti Pendidikan Sultan Idris. Hjh Bustam Kamri.LAIN-LAIN (Penghargaan kepada individu berikut yang turut menyumbang idea semasa sesi sumbangsaran penyemakan kurikulum) Azizah Ariffin. Tanjong Malim 242 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful