BINATANG YANG HALAL DAN HARAM

Pendahuluan: Sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama ialah: asal hukum dalam semua perkara -kecuali ibadah yang mempunyai kaedah lain- adalah harus hingga datang dalil yang menunjukkan kepada haram. Ini berdasarkan kaedah: Perkara yang haram ialah apa yang diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya manakala apa yang didiamkan daripadanya adalah suatu yang dimaafkan. Sungguhpun begitu al-Quran telah memberikan panduan tentang makanan yang bagaimanakah yang perlu dan boleh dimakan. i- Firman Allah SWT: ³Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu´ (al-Baqarah: 16 ii- Firman Allah SWT: ³Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk´ (al-A¶raf:157) Al-Quran telah menegaskan bahawa makanan yang dihalalkan oleh Allah ialah yang baik-baik sahaja. Justeru itu makanan yang memudaratkan agama dan kesihatan adalah haram dan termasuk di dalam al-khbai¶th. Perkara-perkara yang diharamkan: 1) Bangkai. Ini berdasarkan firman Allah SWT: Katakanlah: ³Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.´ (al-An¶am:145) Termasuk di dalam kategori bangkai ialah haiwan: 1. yang mati tercekik atau dicekik. 2. yang mati kerana dipukul samada dengan kayu atau dihempap dengan sesuatu atau dikejutkan. 3. yang mati kerana terjatuh atau dijatuhkan dari tempat tinggi, termasuk juga yang dicampak ke dalam perigi dan seumpamanya. 4. yang mati kerana ditanduk oleh binatang lain. 5. yang mati kerana dimakan binatang lain, sekalipun anjing pemburu yang terlatih. Dalilnya ialah firman Allah SWT:

³Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging haiwan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.´ (al-Mai¶dah:3) Ayat 3 surah al-Maidah ini mengecualikan mana-mana yang tersebut yang sempat disembelih secara syar¶ie selagi ia belum mati. 2) Darah yang mengalir. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. Ibn Abbas r.a telah ditanya tentang limpa, lalu beliau menjawab: ³makanlah´, lalu mereka berkata: ³ia adalah darah´, jawab beliau: ³yang diharamkan kepada kamu hanyalah darah yang mengalir´. 3) Babi. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. Ayat-ayat tersebut hanya menyebut daging, ini menyebabkab segelintir manusia menyangka selain dari daging babi seperti tulang dan lemaknya adalah halal. Sedangkan yang sahih ialah: setiap yang berasal darinya adalah haram dan hanya daging yang disebut kerana kebiasaannya daging itu yang dimakan. 4) Sembelihan untuk selain daripada Allah. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. Maksudnya ialah binatang disebutkan nama selain dari Allah semasa penyembelihan itu. Begitu juga sembelihan yang ditujukan kepada selain daripada Allah, samada disebut namanya atau tidak semasa penyembelihan, bahkan sekalipun dibacakan bismillah. Menurut pengarang Fath al-Majid fi Syarh Kitab al-Tawhid: ³Ini kerana sembelihan untuk berhala (an-Nusb) menunjukkan pengagungan untuk taghut sekalipun tidak dilafazkan namanya. Maka ia sama dengan sembelihan yang disebut nama selain Allah. Jika diharamkan kerana disebut: ³dengan nama al-Masih´ dan sebagainya, maka memaksudnya adalah lebih aula untuk diharamkan. Sebabnya, ibadat kepada selain dari Allah adalah lebih besar kekufurannya berbanding yang memohon kepada selain Allah. Oleh yang demikian, jika haiwan itu disembelih untuk selain dari Allah sebagai ibadah (taqarrub), hukumnya haram sekalipun disebut bismillah. 5) Semua binatang buas (as-Siba¶) yang bertaring. Kata Ibn al-Athir: ³iaitu binatang pemangsa yang memakan secara menerkam seperti: singa, harimau, serigala dan seumpamanya. Sabda Nabi SAW: ³Setiap yang memiliki taring dari kalangan pemangsa, maka memakannya adalah haram³. (Riwayat Malik, Muslim dan lain-lain dari hadith Abi Tha¶labah al-Khusyani) . Al-Syafi¶e berpandangan bahawa as-siba¶ yang diharamkan ialah yang menyerang manusia seperti singa, harimau dan serigala. Oleh itu dubuk dan musang adalah halal. Abu Hanifah pula berpendapat bahawa karnivor adalah as-sabu¶ di antaranya: gajah, dubuk dan kucing. Semuanya haram disisinya. Hujah al-Syafi¶e berhubung dengan dubuk: 1. ia tiada taring, sebaliknya semua giginya memang sama tajam. 2. Andai kata diterima bahawa ia memiliki taring, ia bukan dari kategori as-siba¶ yang disebut di dalam hadith. Pendapat ini dipersetujui oleh Ibn al-Qayyim.

´ Sabda Nabi SAW: ³Apabila kamu mendengar suara keldai. Nabi SAW telah dihadiahkan dengan keldai liar lalu baginda memakannya. 1. para ulama meluaskannya kepada yang lebih umum sebagaimana yang disebut oleh Ibn Hajar. Para ulama sepakat tentang halalnya keldai liar -dan kuda belang dan seladang-. Inilah yang ditegaskan oleh Ibn Daqiq al-¶Eid. hendaklah dilihat: jika ia hanya memakannya kadang-kadang. (Riwayat Ahmad. Ibn Hazm menghadkannya hanya kepada yang berkaki empat sedangkan Ibn Hajar menyatakan ianya umum. Contohnya: helang. Kata Ibn Hazm: ³telah sahih bahawa Abu Musa mengurung ayam (bertujuan membersihkan makanannya). Pendapat Malik dan sebahagian ulama: daging dan telurnya harus dimakan. maka ia bukan al-jallalah. an-Nasa-i. Kata al-Baghawi: ³kemudian hukum tentang binatang yang memakan kotoran. enggang. Disahihkan juga oleh al-Hakim). kerana makanan yang najis itu dapat disucikan . Kata al-Hafiz dalam al-Fath: ia adalah yang paling sahih dalam bab ini. Hadith Jabir. gagak dan layang-layang.Hadith Ibn Umar: Rasulullah SAW melarang dari memakan al-jallalah dan meminum susunya. (Riwayat al-Bukhari dari hadith Abi Qatadah). 6) Semua jenis burung berkuku tajam dan menyambar. At-Tirmizi mensahihkannya) . sesungguhnya dia melihat syaitan. jika didapati memakan kotoran´. justeru tidak haram dimakan seperti ayam dan sebagainya´.´ (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). Beliau ditanya lagi: adakah ini disabdakan oleh nabi SAW? Jawabnya: ya.Hadith Ibn Abbas: Larangan itu ialah tentang memakan al-jallalah dan meminum susunya. Kata al-¶Allamah Siddiq hasan Khan: ³Ramai dikalangan umat Arab yang memiliki naluri yang sejahtera mengharamkannya dan dia melihat syaitan. Dalilnya: i. Berhubung hal ini para ulama berbeza pendapat: * Ahmad. (Riwayat Ahmad. Kata al-Albani: zahir hadith memihak kepada Ibn Hazm lantaran disebut tentang susunya. katanya: ³Rasulullah SAW melarang (memakan) setiap yang bertaring dari binatang buas dan setiap yang berkuku (claw) dari burung. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). Dalilnya ialah hadith Ibn Abbas.3. Di antara perkara yang diharamkan oleh Nabi SAW dalam peperangan Khaibar ialah keldai peliharaan. At-Tirmizi dan disahihkannya serta an-Nasa-i dan Ibn Majah. ii. Al-Jallalah (Binatang yang memakan kotoran). Ibn Majah dan at-Tirmizi yang mensahihkannya) . * Sebahagian yang lain menyatakan hukumnya adalah makruh sahaja. Abu Daud. Sungguhpun begitu. Beliau ditanya tentang dubuk: Adakah dubuk binatang buruan? Jawabnya: ya. ath-Thauri dan al-Syafi¶iyyah berpendapat memakan al-jallalah adalah haram. (Riwayat Abu Daud. al-Hakim.´ (Riwayat Muslim) Adapun yang dimaksudkan dengan burung yang mempunyai kuku ialah: yang kukunya tajam digunakan untuk menangkap dan melukakan serta mengoyak mangsa. Hukum memakan haiwan halal yang memakan bahan dari daging babi. at-Tirmizi. Ibn Majah. Abu Daud. maka mohonlah perlindungan Allah dari syaitan. Iaitu binatang yang memakan kotoran dan sesuatu yang menjijikkan. kerana ia termasuk dalam al-mustatob (perkara yang dipandang baik). 7) Keldai peliharaan. Dikecualikan daripadanya: merpati dan burung-burung kecil.

´ (Riwayat Abu Daud. (Riwayat as-sahih). larangan nabi SAW daripada memakan harga anjing dan kucing. tiada beza hukum di antara kucing liar ataupun jinak. hilang haram. Pendapat yang lain: jika kebanyakan makanannya adalah najis. Hampir tiada khilaf di kalangan ulama tentang pengharaman anjing melainkan satu riwayat pandangan Malik yang menyatakannya sebagai halal. µIllah itulah yang mengubah daging dan susunya dari halal kepada haram. Firman Allah SWT: ´ dan Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk´ (al-A¶raf:157) Kebanyakan ulama memberikan garis panduan dalam hal ini seperi berikut: 1. ia boleh dimakan. (Riwayat Muslim). ia dikuatkan dengan dalil yang sama tentang keharaman anjing di atas. sedangkan nama dan sifatnya sudah pergi. ia termasuk di dalam al-mustakhbath (yang dipandang jijik). Kata Siddiq Hasan Khan: ³barangsiapa yang mendakwa bahawa najis itu masih kekal. ia adalah najis menurut jumhur ulama. dalam isnad hadith ini Muhammad Bin Zaid . lantaran arahan nabi SAW supaya bekas yang dijilat oleh anjing hendaklah dibasuh 7 kali yang pertama dengan air tanah. * Jawatankuasa Tetap Penyelidikan dan Fatwa Arab Saudi mentarjihkan pendapat yang mendetailkan keadaan. at-Tirmizi dan Ibn Majah. Sebaliknya jika kebanyakan makanannya bukan najis. 2. ia memakan kotoran. hendaklah memberikan dalil´. sebahagian ulama Malikiyyah (khususnya yang mutaakhkhirin) menyanggahi pandangannya itu. Apabila hilang najis. 2.dhaif). Menurut ulama. 3. telur dan susunya. Sungguhpun begitu.dengan istihalah (seperti mengurungnya) . 10) Semua jenis binatang yang menjijikkan. Jadi apabila µillat itu hilang dengan cara mengurungnya atau yang seumpama itu. Dalil keharaman kucing pula disebut di dalam hadith Jabir: ³Bahawasanya nabi SAW telah melarang dari memakan kucing dan harganya. Namun tiada satu had yang ditentukan dalam mengurung/membersih kan binatang itu sekalipun memang sahih bahawa Umar mengurung ayam al-jallalah selama 3 hari. maka dia adalah jallalah dan tidak boleh dimakan. hilanglah hukumnya berdasarkan kaedah: Oleh demikian. Pengharaman anjing datang dengan beberapa faktor: 1. Sungguhpun begitu.bukan kerana sesuatu µillah . µIllah bagi keharaman al-jallalah ialah kenajisan. al-Syafi¶e dan Ahmad: haram memakan daging. Pendapat sebahagian yang lain seperti ath-Thauri. melainkan salah satu pandangan al-Syafi¶yyah yang menyatakan halal kucing liar. tiada lagi ruang untuk mengharamkannya kerana ia adalah halal asalnya dan diharamkan lantaran halangan (najis). Pendapat inilah yang sahih sepertimana yang dijelaskan oleh al-Hafiz dalam al-Fath dan al-Albani. Apa yang dipandang jijik dan kotor oleh manusia (yang murni fitrahnya) dari jenis haiwan . 3. 9) Anjing dan kucing.

maka yang diambil kira ialah tanggap majoriti. dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. anjing dan al-¶aqur (sejenis binatang yang menggigit). al-Albani mempersoalkan tentang kesukaran menetukan yang manakah padangan teramai dan ia juga membabitkan soal budaya dan seumpamanya. at-Tirmizi dan an-Nasai). burung layang-layang. Muslim.´ (Riwayat al-Bazzar dan katanya: sanadnya sahih.´ (al-Baqarah: 195) 13) Haiwan 2 alam: Kata al-Qadi Ibn al-¶Arabi: Pendapat yang sahih berhubung haiwan yang hidup di darat dan air ialah dilarang.´ (Riwayat al-Bukhari. . juga disahihkan oleh al-Hakim). Sebilangan ulama berpendapat bahawa binatang-binatang yang dilarang oleh nabi SAW dari membunuhnya atau yang diarahkan untuk membunuhnya adalah haram. belatuk dan nuri. Oleh itu menurutnya. Binatang yang dilarang bunuh: Sabda nabi SAW: Dari Ibn Abbas bahawa nabi SAW telah melarang daripada membunuh 4 jenis binatang: semut. kerana terdapat percanggahan dalil halal dan haram. Sementara sebilangan ulama pula berpandangan bahawa semua haiwan yang memang hidup di laut adalah halal sekalipun ia mungkin boleh hidup di daratan kecuali katak kerana ada dalil lain berhubungnya. merupakan haiwan dari kategori ini. dan berbuat baiklah. Kebanyakan haiwan yang tidak dimakan oleh manusia sedangkan tiada dalil yang jelas menunjukkan ia haram. Apa yang Allah diamkan tentangnya. 11) Semua binatang yang diarahkan untuk dibunuh atau dilarang dari dibunuh. Apa yang Allah haramkan. maka ia haram. Apabila sebahagian manusia menganggapnya jijik sedangkan yang tidak.atau kerana tidak biasa â ³ sebaliknya semata-mata kerana menganggapnya jijik. Juga dengan umum ayat: ´ Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah. Ini adalah jelas kerana Islam melarang al-khabai¶th. tikus. 12) Binatang beracun samada yang ikan atau selainnya. 2. maka ia adalah dimaafkan. maka ia adalah haram. Binatang yang diarahkan bunuh: Sabda nabi SAW: ³Dari µAisyah bahawa rasul SAW bersabda: 5 jenis binatang semuanya fawasiq boleh dibunuh di Tanah Haram: burung gagak. Sungguhpun begitu. kala jengking. lebah. Lalu kami memenangkan dalil haram sebagai langkah berhati-hati (ihtiyat). yang paling tepat ialah: setiap yang jijik di sisi syara¶ itu tentulah akan memudaratkan diri dan agama manusia. 14) Binatang yang tidak disebutkan statusnya: Berdasarkan sabda nabi SAW: ³Apa yang Allah halalkan di dalam kitab-Nya. diburu atau dijumpai mati. maka ia halal. karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Pendetailan tajuk boleh dirujuk di dalam kitab-kitab tafsir dan hadith ahkam serta buku-buku Fiqh. Penutup: Ini adalah yang dapat diusahakan berhubung persoalan halal dan haramnya binatang-binatang yang mempunyai berbagai-bagai spesis.15) Contoh-contoh binatang yang diperselisihkan hukumnya: a) landak: . al-Syafi¶e dan imam yang empat). Namun isnadnya dhaif.yang menghalalkannya: Malik Dalilnya: Umum ayat Allah: ³Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Ini kerana nabi SAW jika melarang dari membunuh sesuatu haiwan. Rahman Bin µUthman tentang seorang doctor bertanya kepada nabi SAW tentang hukum menjadikan katak sebagai ubat (untuk dimakan). Dalam sanadnya ada Sa¶id Bin Khalid al-Qurtubi: didhaifkan oleh an-Nasai tetapi dithiqahkan oleh Ibn Hibban serta kata ad-Daraqutni: dia Madaniyy yang boleh dibuat hujah dengannya). . Namun yang rajih ialah: katak haram dimakan. namun yang lebih ahwat (berhati-hati) ialah meninggalkan daripada memakannya. Ini kerana ia termasuk di dalam soidul bahr.yang menghalalkannya: Malik dan Syafi¶e Dalil yang mengharamkannya. (Riwayat disahihkan oleh al-Hakim. Kedua-dua dalil ini umum tentang hidupan / haiwan di laut (air). d) dubuk: telah dibincangkan sebelum ini. Syafi¶e dan sebahagian yang lain. * yang mengharamkannya: Abu Hanifah dan sebahagian lain. lalu ia mencakupi katak. tentulah ia tidak boleh dimakan sebarangan. Justeru itu. Oleh itu tentulah ia terkandung di dalam ayat surah al-Maidah:96 tersebut. c) buaya: * yang menghalalkannya: Malik. . maka ia mungkin kerana kehormatannya seperti manusia atau kerana haram dimakan seperti katak. Asy-Syawkani pula seakan-akan tidak bersetuju dengan kaedah binatang yang dilarang bunuh bererti haram dimakan.yang mengharamkannya: Abu Hanifah dan Ahmad . lalu termasuk di dalam kategori bintang buas bertaring. dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan´ (al-Maidah:96) ii. b) katak: . lalu nabi SAW melarang dari membunuhnya. (Riwayat Malik. Ini kerana ia termasuk di dalam binatang buas. Oleh itu yang rajih ialah: halal.yang mengharamkannya: Ahmad Dalilnya: Hadith Abd. mengambil kira khilaf yang wujud di samping langkah berjaga-jaga mengelakkan larangan. ialah hadith dari Ibn Umar dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud. Larangan makannya pula tentulah kerana ia memang haram dimakan.Umum hadith tentang air dan bangkai haiwan di lautan. kerana katak termasuk dalam kategori soidul bahr. lantaran baginya ia tidak jelas. Kata Ibn Baz: masalah ini adalah ijtihadiyyah dan perbahasannya luas. jika nabi melarang dari dibunuh katak sedangkan tujuannya adalah untuk suatu yang penting seperti dijadikan ubat. Dia (laut) suci airnya dan halal bangkainya.

go to: http://groups.com/info/terms/ y [syiar-islam] Fw: [Taman2Syurga] BINATANG YANG HALAL DAN HARAM ust ..+ PPN content akan dikirim tiap hari Untuk berhenti ketik: UNREG SI kirim ke 3252 http://www.com/group/syiar-islam/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [EMAIL PROTECTED] [EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group.yahoo.yahoo.yahoo.idYahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web.Oleh: Abd.media-islam. Rasyid Bin Idris @ Adir Dewan Pengajian Ibn Qayyim al-Jauziyyah >>Click to join Taman2Syurga<< [[Berpesan-pesan sesama insan]] [Non-text portions of this message have been removed] -----------------------------------=== Mari belajar Islam dan berdakwah melalui SMS Cara berlangganan: REG SI kirim ke 3252 (Dari Telkomsel) Tarif Rp.com/group/syiar-islam/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups. send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.1000 .or.

Ayat² di bawah sememangnya dikarang oleh org lain. Sebelum saya memulakan bicara.. soalan seperti mempertikaikan ayat Al-Quran dan apa² lagi kesalahan yang lain. ayat terkasar. saya ingin meminta maaf jika tersalah atau terkasar bahasa kerana saya hanyalah manusia biasa yang selalu melakukan kesilapan. Saya Mohd Ezman Bin Zamani dari Rawang. Jika ada kesalahan tatabahasa. Saya mempunyai satu kemusykilan tentang PENGHARAMAN ANJING.. . mengapa perlu diedit kan? Soalan oleh: MOHD EZMAN ZAMANI Assalamualaikum. Selangor.y Kirim email ke Perlu diingatkan di sini bahawa soalan ni bukannya datang dari AbyRAd. beliau awal² lagi sudah memohon maaf.

Tetapi. Saya telah membuat kajian tentang tanah dan mengapa kita diwajibkan mengguna air tanah. Mungkin pihak tuan akan berpendapat bahawa air liur anjing sangat berbahaya berbanding haiwan lain seperti kucing tetapi di Malaysia.w.buku dan lain-lain) dan analisis. maka saya tidak sama sekali mempertikaikan hukum Allah. Berdasarkan kepada pembacaan (akhbar. mengapa kucing atau haiwan lain tidak diharamkan seperti anjing? Ada pendapat mengatakan bahawa anjing diharamkan kerana tabiat buruk anjing yang gemar . Segala analisis yang saya peroleh adalah berlandaskan 'Scientific Proven' dan Alhamdulillah kerana sememangnya babi diharamkan oleh Allah adalah disebabkan penjelasan yang amat saintifik. Nabi Muhammad menyuruh kita menyucikan najis bekas yang telah dijilat anjing dengan 6 kali air mutlak dan satu kali air tanah kerana tanah adalah unsur terbaik untuk menyucikan segala kekotaran tidak kira sama ada anjing. mustahil bagi Allah untuk terlupa dan sesungguhnya setiap hukuman Allah mempunyai sebab yang sempurna. Enam kali air mutlak dan satu kali air tanah". Tiada satu pun ayat di dalam AlQuran yang mengatakan bahawa anjing itu haram dan pengharaman anjing diisyhtiharkan berlandas kepada hadis nabi yang bermaksud. tanah merupakan agen pembersih terbaik untuk menyucikan SEGALA jenis kotoran dan kerana itulah kita diwajibkan untuk menggunakan air tanah untuk menyucikan najis mugholazzah. journal. babi. jika kedua-dua haiwan tersebut mengandungi bakteria yang berbahaya di dalam air liurnya. Berbalik kepada hadis tersebut. ulama-ulama telah bersepakat bahawa anjing adalah sama tarafnya seperti babi dan ianya haram bagi umat islam. saya sekali lagi telah membuat analisis tentang maksud hadis tersebut. (Hadis riwayat Muslim dan Ahmad).. Saya megakuinya dan saya mengerti mengapa Allah menyatakannya dalam Al-Quran.t dan keistimewaan Al-Quran. Ini menunjukkan bahawa bukan hanya air liur anjing sahaja yang berbahaya tetapi kucing juga. Jadi.artikel. Tetapi mengapa Allah tidak menyatakan dalam Al-Quran seperti tentang pengharaman babi? Adakan Allah terlupa untuk menyatakannya? Sesungguhnya Allah Maha Besar dan Bijaksana. terdapat kes di mana seorang suri rumah terpaksa di potong kakinya kerana telah di gigit oleh kucing peliharaannya akibat jangkitan bakteria yang terdapat dalam air liur kucing tersebut. kucing dan haiwan lain. "Sucinya bekas salah seorang kamu apabila dijilat anjing hendaklah membasuhnya dengan tujuh kali air. Seperti yang kita tahu bahawa air liur binatang mengandungi pelbagai bakteria yang berbahaya dan saya menyimpulkan bahawa hadis nabi tersebut adalah ditujukan kepada semua binatang dan bukan kepada anjing sahaja. Berlandaskan kepada hadis tersebut. Ada orang memberitahu saya supaya tidak mempertikaikan hukum Allah dan saya bersumpah bahawa saya tidak pernah mempertikaikan sama sekali hukum Allah kerana dalam kes ini. Allah tidak berfirman bahawa anjing itu haram. Jawapan-jawapan yang saya perolehi sangat memuaskan hati saya kerana ia menunjukkan keagungan Allah s.Sememangnya kita semua tahu daripada dulu bahawa terdapat dua haiwan yang diharamkan dalam agama Islam iaitu anjing dan babi. Saya tidak menjumpai sebab mengapa anjing diharamkan. Saya telah membuat analisis dan kajian tentang sebab dan kenapa babi diharamkan.

Dijawab oleh: USTAZ SYAHRIL FAZLI BIN MAT HUSSAIN Hukum yang berkait dengan najis anjing bukan disandarkan pada ayat Al-Quran tetapi disandarkan kepada sunnah Nabawiyah. Wassalam. Begitulah juga di dalam Al-Quran tidak pernah menyebut kewajipan solat sehari semalam sebanyak lima kali dan 17 rakaat. Adapun dalil . apakah takrifan sebenar terhadap maksud KOTOR DAN JIJIK itu? Haiwan tidak mempunyai akal fikiran untuk membezakan kotor dan jijik termasuklah kucing kerana kucing juga sama seperti anjing. Ulama'. kerana itulah ia diharamkan tetapi saya ingin bertanya. hadis. Diharap pihak tuan dapat membalas e mail dengan segera berserta penjelasan yang sempurna. Kedudukan sunnah Nabawiyah adalah sama dengan AlQuran kerana pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah swt juga. Qias dan Ijma Ulama'. kotoran manusia dan air kencing. Dalam memahami syariah Islam. Saya harap pihak tuan dapat memberikan penjelasan saintifik tentang mengapa anjing diharamkan seperti penjelasan saintifik yang telah saya peroleh tentang pengharaman babi. Jadi mengapa kucing atau binatang lain yang menjelirkan lidah tidak diharamkan seperti anjing? Penjeliran lidah oleh semua binatang adalah untuk menstabilkan haba yang terkandung di dalam badan dan ia untuk mengelakkan pengumpulan haba di dalam badan kerana haiwan tidak mempunyai liang peluh. Bagi orang Islam sumber syariah selain daripada al-Quran iaitulah Sunnah Nabawiyah. tetap kita mengatakan ianya bernajis dan tidak boleh dimakan atau minum.menjulurkan lidahnya tetapi. Saya hanya manusia yang sentiasa melakukan kesilapan. Begitulah juga apabila seseorang selesai membuang air kecil atau besar tidak terus menunaikan solat walaupun al-Quran tidak menyebut kenajisannya. Walaupun al-Quran tidak menyebutnya.. mereka adalah haiwan dan akan menjadi jijik dan kotor apabila tidak dijaga dengan sempurna. Kalau anda cari di dalam Al-Quran. Hal ini kerana najis demikian disebut dalam sunnah Nabawiyah. Setiap hukum memerlukan penjelasan dan saya amat memerlukan penjelasan tersebut. Ada pendapat mengatakan bahawa anjing itu kotor dan menjijikkan. Al-quran juga tidak menyebut berkaitan dengan najis yang dimaafkan. Karena sunnah Nabawiyah itu bersumber dari wahyu Allah SWT juga. Hukum yang ditetapkan oleh al-Quran. Kufur kepada sunnah Nabawiyah sama seperti kufur kepada Al-Quran. saya ingin memberitahu pihak tuan bahawa kucing peliharaan saya juga menjelirkan lidahnya seperti anjing terutama apabila dalam keadaan panas. perkataan dan hal yang didiamkan oleh Rasulullah SAW. Qias dan Ijma Ulama' adalah hukum yang sah dan wajib diterima pakai di sisi syariat Islam. Allah tidak akan meletakkan hukum dengan sia-sia. Ramai rakan saya yang bukan beragama islam bertanya tentang perkara ini dan saya tidak mampu menjelaskan kepada mereka dengan sempurna seperti bagaimana saya menjelaskan tentang babi. kita diharamkan hanya berdalil pada Al-Quran sahaja tanpa melihat kepada sunnah Nabawiyah.. Sunnah Nabawiyah adalah semua perbuatan. tidak akan jumpa dalilnya.

" Menurut riwayat Ahmad dan Muslim disebutkan salahsatunya dengan tanah. beliau bersabda: "Di rumah yang kedua ada anjing sedangkan di rumah yang pertama hanya ada kucing. kaum yang lain mengundangnya dan beliau tidak mendatanginya." (HR Al-Hakim dan Ad-Daruquthuny)." Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sucinya bekas kalian yang dimasuki mulut anjing adalah dengan mencucinya 7 kali. Pada pandangan Syafiieyyà Makkiiyyah badan air liur dan mulut anjing adalah najis kerana sumber air liur itu datangnya dari badan. Bagi Mazhab As-Syafiieyà Makkiiyyah dan Al-Hanabilah sepakat mengatakan bahawa bukan hanya air liurnya sahaja yang bernajis. air besar dan peluhnya. Pendapat tentang najisnya seluruh tubuh anjing ini juga dikuatkan dengan hadis lain seperti: Bahwa Rasululah SAW diundang masuk ke rumah salah seorang kaum dan beliau mendatangi undangan itu. Ketika ditanyakan kepada beliau apa sebabnya beliau tidak mendatangi undangan yang kedua. bahkan kedudukan najisnya adalah najis yang berat (mughallazhah). kerana untuk mensucikannya dengan menggunakan tujuh kali air dan salah satunya dengan menggunakan air tanah. 2007 .blogspot. termasuk air peluhnya. maka cucilah 7 kali. Di waktu lainya. Bahkan haiwan lain yang kahwin dengan anjing. Jelas kepada kita hadis ini menunjukkan bahawa kucing itu tidak najis. sama seperti najis babi. tetapi seluruh tubuh anjing itu hukumnya najis berat. sedangkan anjing itu adalah najis. Wallahua'lam.html#ixzz1M5SpfYf5 BINATANG YANG HALAL DAN HARAM Januari 1.dari sunnah Nabawiyah yang telah diterima semua ulama tentang najisnya air liur anjing adalah sebagai berikut: Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Bila seekor anjing minum dari bekas milik kalian. Maka badannya itu juga merupakan sumber kepada najis. Termasuklah air yang keluar dari tubuh badan anjing itu sendiri seperti air kecil. akan ikut hukum yang sama juga (iaitu najis yang berat).com/2010/05/mengapa-anjing-diharamkan. Dan kucing itu tidaklah najis. Maka seluruh ulama sepakat bahawa air liur anjing itu najis. Email from: Muhd Zumairi photo by: La-Vita-a-Bella Read more: Aby RAd's blog: Mengapa Anjing Diharamkan? http://abyrad.

Justeru itu makanan yang memudaratkan agama dan kesihatan adalah haram dan termasuk di dalam al-khbai¶th.Firman Allah SWT: ³Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk´ (al-A¶raf:157) Al-Quran telah menegaskan bahawa makanan yang dihalalkan oleh Allah ialah yang baik-baik sahaja. i. makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. kecuali kalau makanan itu bangkai.adalah harus hingga datang dalil yang menunjukkan kepada haram. karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu´ (al-Baqarah:168) ii. dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya. Sungguhpun begitu al-Quran telah memberikan panduan tentang makanan yang bagaimanakah yang perlu dan boleh dimakan. Ia hanya disebut secara ringkas dan tidak dibuat nota kaki berhubung sumber-sumber rujukan.Firman Allah SWT: ³Hai sekalian manusia. Perkara-perkara yang diharamkan: 1) Bangkai. Ia mengandungi beberapa dalil yang digunakan oleh para ulama bagi menyokong pendirian mereka berhubung halal atau haram memakan benda-benda tertentu khususnya yang berkaitan dengan jenis haiwan. atau . Tujuannya ialah untuk mengelakkan dari risalah ini menjadi terlalu panjang. Sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama ialah: asal hukum dalam semua perkara -kecuali ibadah yang mempunyai kaedah lain. Rasyid Bin Idris @ Adir Dewan Pengajian Ibn Qayyim al-Jauziyyah Pendahuluan: Risalah ini adalah jawapan kepada suatu soalan yang dikemukakan kepada penulis di Surau Taman Pauh Jaya.Ahmad Nizam Hukum dan Fatwa 3 Komen Rate This Oleh: Abd. Seberang Perai. Ini berdasarkan kaedah: Perkara yang haram ialah apa yang diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya manakala apa yang didiamkan daripadanya adalah suatu yang dimaafkan. Ini berdasarkan firman Allah SWT: Katakanlah: ³Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku.

(mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.a telah ditanya tentang limpa. 4) Sembelihan untuk selain daripada Allah. Sedangkan yang sahih ialah: setiap yang berasal darinya adalah haram dan hanya daging yang disebut kerana kebiasaannya daging itu yang dimakan. daging babi.´ (al-Mai¶dah:3) Ayat 3 surah al-Maidah ini mengecualikan mana-mana yang tersebut yang sempat disembelih secara syar¶ie selagi ia belum mati. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. ini menyebabkab segelintir manusia menyangka selain dari daging babi seperti tulang dan lemaknya adalah halal. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. 5. termasuk juga yang dicampak ke dalam perigi dan seumpamanya. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas. yang jatuh. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah. Ibn Abbas r. Ayat-ayat tersebut hanya menyebut daging. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. samada disebut namanya atau . yang ditanduk. yang mati kerana terjatuh atau dijatuhkan dari tempat tinggi. yang mati kerana dipukul samada dengan kayu atau dihempap dengan sesuatu atau dikejutkan. 3) Babi.darah yang mengalir atau daging babi. lalu beliau menjawab: ³makanlah´. yang mati kerana dimakan binatang lain. kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Maksudnya ialah binatang disebutkan nama selain dari Allah semasa penyembelihan itu. karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Dalilnya ialah firman Allah SWT: ³Diharamkan bagimu (memakan) bangkai. dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. yang dipukul. darah. Begitu juga sembelihan yang ditujukan kepada selain daripada Allah. lalu mereka berkata: ³ia adalah darah´. maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 2) Darah yang mengalir. 4. yang mati tercekik atau dicekik. (daging haiwan) yang disembelih atas nama selain Allah. jawab beliau: ³yang diharamkan kepada kamu hanyalah darah yang mengalir´. dan yang diterkam binatang buas. 3. yang tercekik. yang mati kerana ditanduk oleh binatang lain. 2. sekalipun anjing pemburu yang terlatih.´ (al-An¶am:145) Termasuk di dalam kategori bangkai ialah haiwan: 1.

Oleh itu dubuk dan musang adalah halal. Semuanya haram disisinya. (Riwayat Malik. Contohnya: helang. Di antara perkara yang diharamkan oleh Nabi SAW dalam peperangan Khaibar ialah keldai peliharaan. harimau dan serigala. Muslim dan lain-lain dari hadith Abi Tha¶labah al-Khusyani). (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). maka memakannya adalah haram³. dubuk dan kucing. 7) Keldai peliharaan. (Riwayat Abu Daud. sebaliknya semua giginya memang sama tajam. Dalilnya ialah hadith Ibn Abbas. Sabda Nabi SAW: ³Setiap yang memiliki taring dari kalangan pemangsa. Beliau ditanya lagi: adakah ini disabdakan oleh nabi SAW? Jawabnya: ya. 6) Semua jenis burung berkuku tajam dan menyambar. Al-Syafi¶e berpandangan bahawa as-siba¶ yang diharamkan ialah yang menyerang manusia seperti singa. hukumnya haram sekalipun disebut bismillah. Menurut pengarang Fath alMajid fi Syarh Kitab al-Tawhid: ³Ini kerana sembelihan untuk berhala (an-Nusb) menunjukkan pengagungan untuk taghut sekalipun tidak dilafazkan namanya. ia bukan dari kategori as-siba¶ yang disebut di dalam hadith. 5) Semua binatang buas (as-Siba¶) yang bertaring.tidak semasa penyembelihan. Hadith Jabir. maka memaksudnya adalah lebih aula untuk diharamkan. harimau. jika haiwan itu disembelih untuk selain dari Allah sebagai ibadah (taqarrub). enggang. Oleh yang demikian. gagak dan layang-layang. . Beliau ditanya tentang dubuk: Adakah dubuk binatang buruan? Jawabnya: ya. ibadat kepada selain dari Allah adalah lebih besar kekufurannya berbanding yang memohon kepada selain Allah. 3. Hujah al-Syafi¶e berhubung dengan dubuk: 1. katanya: ³Rasulullah SAW melarang (memakan) setiap yang bertaring dari binatang buas dan setiap yang berkuku (claw) dari burung. serigala dan seumpamanya. Kata Ibn al-Athir: ³iaitu binatang pemangsa yang memakan secara menerkam seperti: singa. Jika diharamkan kerana disebut: ³dengan nama alMasih´ dan sebagainya. Abu Hanifah pula berpendapat bahawa karnivor adalah as-sabu¶ di antaranya: gajah. 2. At-Tirmizi dan disahihkannya serta an-Nasa-i dan Ibn Majah. Disahihkan juga oleh al-Hakim).´ (Riwayat Muslim) Adapun yang dimaksudkan dengan burung yang mempunyai kuku ialah: yang kukunya tajam digunakan untuk menangkap dan melukakan serta mengoyak mangsa. Andai kata diterima bahawa ia memiliki taring. Maka ia sama dengan sembelihan yang disebut nama selain Allah. Sebabnya. ia tiada taring. kerana ia termasuk dalam al-mustatob (perkara yang dipandang baik). bahkan sekalipun dibacakan bismillah. Pendapat ini dipersetujui oleh Ibn al-Qayyim. Dikecualikan daripadanya: merpati dan burung-burung kecil.

1. Kata Ibn Hazm: ³telah sahih bahawa Abu Musa mengurung ayam (bertujuan membersihkan makanannya). justeru tidak haram dimakan seperti ayam dan sebagainya´. Pendapat sebahagian yang lain seperti ath-Thauri. maka ia bukan al-jallalah. Sebahagian yang lain menyatakan hukumnya adalah makruh sahaja. (Riwayat al-Bukhari dari hadith Abi Qatadah). Kata al-Albani: zahir hadith memihak kepada Ibn Hazm lantaran disebut tentang susunya. 3. sesungguhnya dia melihat syaitan. (Riwayat Ahmad.Hadith Ibn Umar: Rasulullah SAW melarang dari memakan al-jallalah dan meminum susunya. maka dia adalah jallalah dan tidak boleh dimakan. Nabi SAW telah dihadiahkan dengan keldai liar lalu baginda memakannya.Kata al-¶Allamah Siddiq hasan Khan: ³Ramai dikalangan umat Arab yang memiliki naluri yang sejahtera mengharamkannya dan dia melihat syaitan.´ (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). al-Hakim. Iaitu binatang yang memakan kotoran dan sesuatu yang menjijikkan. Al-Jallalah (Binatang yang memakan kotoran). Kata al-Hafiz dalam al-Fath: ia adalah yang paling sahih dalam bab ini. Berhubung hal ini para ulama berbeza pendapat: y y Ahmad. ii. telur dan susunya. Sebaliknya jika kebanyakan makanannya bukan najis. Dalilnya: i. ia boleh dimakan. ath-Thauri dan al-Syafi¶iyyah berpendapat memakan al-jallalah adalah haram. Pendapat Malik dan sebahagian ulama: daging dan telurnya harus dimakan. 2. hendaklah dilihat: jika ia hanya memakannya kadang-kadang.´ Sabda Nabi SAW: ³Apabila kamu mendengar suara keldai. Pendapat yang lain: jika kebanyakan makanannya adalah najis. Abu Daud. maka mohonlah perlindungan Allah dari syaitan. Sungguhpun begitu. Kata al-Baghawi: ³kemudian hukum tentang binatang yang memakan kotoran. Ibn Hazm menghadkannya hanya kepada yang berkaki empat sedangkan Ibn Hajar menyatakan ianya umum. Ibn Majah. an-Nasa-i. Hukum memakan haiwan halal yang memakan bahan dari daging babi. Para ulama sepakat tentang halalnya keldai liar -dan kuda belang dan seladang-. . Ibn Majah dan at-Tirmizi yang mensahihkannya). at-Tirmizi. para ulama meluaskannya kepada yang lebih umum sebagaimana yang disebut oleh Ibn Hajar. kerana makanan yang najis itu dapat disucikan dengan istihalah (seperti mengurungnya).Hadith Ibn Abbas: Larangan itu ialah tentang memakan al-jallalah dan meminum susunya. (Riwayat Ahmad. al-Syafi¶e dan Ahmad: haram memakan daging. Abu Daud. At-Tirmizi mensahihkannya). Inilah yang ditegaskan oleh Ibn Daqiq al-¶Eid. jika didapati memakan kotoran´.

lantaran arahan nabi SAW supaya bekas yang dijilat oleh anjing hendaklah dibasuh 7 kali yang pertama dengan air tanah. Apa yang dipandang jijik dan kotor oleh manusia (yang murni fitrahnya) dari jenis haiwan ± bukan kerana sesuatu µillah atau kerana tidak biasa â¼³ sebaliknya semata-mata kerana menganggapnya jijik.´ (Riwayat Abu Daud. Apabila hilang najis. (Riwayat as-sahih). hendaklah memberikan dalil´. µIllah bagi keharaman al-jallalah ialah kenajisan. 10) Semua jenis binatang yang menjijikkan. maka ia adalah haram. Pengharaman anjing dating dengan beberapa faktor: 1. Kata Siddiq Hasan Khan: ³barangsiapa yang mendakwa bahawa najis itu masih kekal. at-Tirmizi dan Ibn Majah. hilanglah hukumnya berdasarkan kaedah: Oleh demikian. ia adalah najis menurut jumhur ulama. melainkan salah satu pandangan al-Syafi¶yyah yang menyatakan halal kucing liar. tiada lagi ruang untuk mengharamkannya kerana ia adalah halal asalnya dan diharamkan lantaran halangan (najis). Menurut ulama. 9) Anjing dan kucing. ia dikuatkan dengan dalil yang sama tentang keharaman anjing di atas. larangan nabi SAW daripada memakan harga anjing dan kucing. ia memakan kotoran. ia termasuk di dalam al-mustakhbath (yang dipandang jijik). tiada beza hukum di antara kucing liar ataupun jinak. Sungguhpun begitu. 3. µIllah itulah yang mengubah daging dan susunya dari halal kepada haram. 2. Sungguhpun begitu. hilang haram. . Firman Allah SWT: ´ dan Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk´ (al-A¶raf:157) Kebanyakan ulama memberikan garis panduan dalam hal ini seperi berikut: 1. sebahagian ulama Malikiyyah (khususnya yang mutaakhkhirin) menyanggahi pandangannya itu. Pendapat inilah yang sahih sepertimana yang dijelaskan oleh al-Hafiz dalam al-Fath dan alAlbani. dalam isnad hadith ini Muhammad Bin Zaid ± dhaif). Dalil keharaman kucing pula disebut di dalam hadith Jabir: ³Bahawasanya nabi SAW telah melarang dari memakan kucing dan harganya. Jadi apabila µillat itu hilang dengan cara mengurungnya atau yang seumpama itu. Hampir tiada khilaf di kalangan ulama tentang pengharaman anjing melainkan satu riwayat pandangan Malik yang menyatakannya sebagai halal. sedangkan nama dan sifatnya sudah pergi.y Jawatankuasa Tetap Penyelidikan dan Fatwa Arab Saudi mentarjihkan pendapat yang mendetailkan keadaan. (Riwayat Muslim). Namun tiada satu had yang ditentukan dalam mengurung/membersihkan binatang itu sekalipun memang sahih bahawa Umar mengurung ayam al-jallalah selama 3 hari.

maka yang diambil kira ialah tanggap majoriti. Kebanyakan haiwan yang tidak dimakan oleh manusia sedangkan tiada dalil yang jelas menunjukkan ia haram. Ini adalah jelas kerana Islam melarang al-khabai¶th. Binatang yang diarahkan bunuh: Sabda nabi SAW: ³Dari µAisyah bahawa rasul SAW bersabda: 5 jenis binatang semuanya fawasiq boleh dibunuh di Tanah Haram: burung gagak.´ (Riwayat al-Bukhari. tikus. Muslim. karena sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang berbuat baik. 11) Semua binatang yang diarahkan untuk dibunuh atau dilarang dari dibunuh. belatuk dan nuri. Sungguhpun begitu.´ (al-Baqarah:195) 13) Haiwan 2 alam: Kata al-Qadi Ibn al-¶Arabi: Pendapat yang sahih berhubung haiwan yang hidup di darat dan air ialah dilarang. kerana terdapat percanggahan dalil halal dan haram. Binatang yang dilarang bunuh: Sabda nabi SAW: Dari Ibn Abbas bahawa nabi SAW telah melarang daripada membunuh 4 jenis binatang: semut. Oleh itu menurutnya. Sebilangan ulama berpendapat bahawa binatang-binatang yang dilarang oleh nabi SAW dari membunuhnya atau yang diarahkan untuk membunuhnya adalah haram. diburu atau dijumpai mati. al-Albani mempersoalkan tentang kesukaran menetukan yang manakah padangan teramai dan ia juga membabitkan soal budaya dan seumpamanya. Sementara sebilangan ulama pula berpandangan bahawa semua haiwan yang memang hidup di laut adalah halal sekalipun ia mungkin boleh hidup di daratan kecuali katak kerana ada dalil lain berhubungnya. at-Tirmizi dan an-Nasai). kala jengking. Juga dengan umum ayat: ´ Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah. Apabila sebahagian manusia menganggapnya jijik sedangkan yang tidak. dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. burung layang-layang. merupakan haiwan dari kategori ini. anjing dan al-¶aqur (sejenis binatang yang menggigit). 14) Binatang yang tidak disebutkan statusnya: Berdasarkan sabda nabi SAW: . 12) Binatang beracun samada yang ikan atau selainnya. Lalu kami memenangkan dalil haram sebagai langkah berhati-hati (ihtiyat). dan berbuat baiklah. lebah. yang paling tepat ialah: setiap yang jijik di sisi syara¶ itu tentulah akan memudaratkan diri dan agama manusia.2.

15) Contoh-contoh binatang yang diperselisihkan hukumnya: a) landak: .´ (Riwayat al-Bazzar dan katanya: sanadnya sahih. ialah hadith dari Ibn Umar dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud. maka ia haram. Apa yang Allah diamkan tentangnya. Apa yang Allah haramkan. tentulah ia tidak boleh dimakan sebarangan.yang menghalalkannya: Malik Dalilnya: Umum ayat Allah: ³Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu.³Apa yang Allah halalkan di dalam kitab-Nya. Rahman Bin µUthman tentang seorang doctor bertanya kepada nabi SAW tentang hukum menjadikan katak sebagai ubat (untuk dimakan). juga disahihkan oleh al-Hakim). Justeru itu. b) katak: . al-Syafi¶e dan imam yang empat). . Ini kerana nabi SAW jika melarang dari membunuh sesuatu haiwan. Kedua-dua dalil ini umum tentang hidupan / haiwan di laut (air). Larangan makannya pula tentulah kerana ia memang haram dimakan.yang menghalalkannya: Malik dan Syafi¶e Dalil yang mengharamkannya. jika nabi melarang dari dibunuh katak sedangkan tujuannya adalah untuk suatu yang penting seperti dijadikan ubat. maka ia halal. dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan´ (al-Maidah:96) ii. Dalam sanadnya ada Sa¶id Bin Khalid alQurtubi: didhaifkan oleh an-Nasai tetapi dithiqahkan oleh Ibn Hibban serta kata ad-Daraqutni: dia Madaniyy yang boleh dibuat hujah dengannya). maka ia mungkin kerana kehormatannya seperti manusia atau kerana haram dimakan seperti katak. lalu ia mencakupi katak. (Riwayat Malik.yang mengharamkannya: Abu Hanifah dan Ahmad . lalu nabi SAW melarang dari membunuhnya. (Riwayat disahihkan oleh al-Hakim. Oleh itu yang rajih ialah: halal.yang mengharamkannya: Ahmad Dalilnya: Hadith Abd. lantaran baginya ia tidak jelas. Dia (laut) suci airnya dan halal bangkainya. Namun yang rajih ialah: katak haram dimakan. kerana katak termasuk dalam kategori soidul bahr. c) buaya: . maka ia adalah dimaafkan. Asy-Syawkani pula seakan-akan tidak bersetuju dengan kaedah binatang yang dilarang bunuh bererti haram dimakan. Namun isnadnya dhaif.Umum hadith tentang air dan bangkai haiwan di lautan.

lalu termasuk di dalam kategori bintang buas bertaring. Oleh itu tentulah ia terkandung di dalam ayat surah alMaidah:96 tersebut. mengambil kira khilaf yang wujud di samping langkah berjaga-jaga mengelakkan larangan. maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan semua itu. Aku telah pun membaca Bismillah (menyebut nama Allah) padanya. Ini kerana ia termasuk di dalam binatang buas. di dalam rumah ada kelambu yang juga ada gambar patung dan di dalam rumah juga ada anjing. namun yang lebih ahwat (berhati-hati) ialah meninggalkan daripada memakannya. Kata Ibn Baz: masalah ini adalah ijtihadiyyah dan perbahasannya luas. maka dikeluarkannya (anjing itu). Aku bertanya lagi kepada baginda: Bagaimana jika aku memburu binatang dengan menggunakan panah lalu terkena tidak melalui matanya. Syafi¶e dan sebahagian yang lain. aku telah melepaskan anjing-anjing yang sudah terlatih untuk berburu. maka makanlah binatang buruan itu.a katanya: Wahai Rasulullah.y y yang menghalalkannya: Malik. Tetapi jika terkena dari bahagian belakangnya (bukan dengan matanya) maka janganlah ." (Hadis riwayat Tirmidzi) Rasulullah s. hendaklah dituangkan air tersebut. yang mengharamkannya: Abu Hanifah dan sebahagian lain. Baginda menjawab: Apabila kamu memburu dengan menggunakan panah lalu terkena melalui matanya. Maka perintahkanlah supaya kepala patung yang ada di pintu itu dipotong dijadikan seperti bentuk pohon dan perintahkanlah supaya kelambu itu dipotong dan dijadikan daripadanya dua bantal buat sandaran dan diduduki. maka makanlah.a. d) dubuk: telah dibincangkan sebelum ini. sekalipun anjing-anjing itu telah membunuhnya jika tidak ada anjing lain yang turut bersamanya." Ada pun anjing itu adalah anak anjing kepunyaan Husain atau Hasan di bawah tempat tidurnya. dan perintahlah dengan anjing itu supaya dikeluarkan. Baginda bersabda: Apabila kamu menyuruh anjingmu yang telah terlatih dan kamu telah pun menyebut nama Allah atasnya. Penutup: Ini adalah yang dapat diusahakan berhubung persoalan halal dan haramnya binatang-binatang yang mempunyai berbagai-bagai spesis. Aku bertanya: Sekalipun anjing-anjing itu telah membunuhnya? Baginda menjawab: Ya. Ini kerana ia termasuk di dalam soidul bahr. tidak ada yang menghalangiku untuk aku masuk ke rumah yang Tuan ada di dalamnya. seterusnya basuhlah iaitu samaklah sebanyak tujuh kali Hadis Adiy bin Hatim r. kecuali pintu rumah ada patungpatung lelaki. anjing-anjing tersebut membawa binatang buruan itu kepadaku. maka Rasulullah memerintahkannya.w bersabda: Apabila anjing menjilat air yang berada dalam bekas salah seorang daripada kamu. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah Radiallahuanhu berkata: "Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksudnya: "Jibril datang kepadaku dan berkata: "Tadi malam saya datang kepada Tuan. Pendetailan tajuk boleh dirujuk di dalam kitab-kitab tafsir dan hadith ahkam serta buku-buku Fiqh.

a.a katanya: Rasulullah s.w pernah bersabda: Sesiapa yang memelihara anjing selain dari anjing untuk menjaga ternakan dan anjing untuk berburu.a.a: Daripada Nabi s.w baginda bersabda: Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing atau gambar-gambar Hadis Ibnu Umar r. maka setiap hari pahala amalannya dikurangkan sebanyak dua qirat (kinayah iaitu ibarat bagi ganjaran pahala yang sangat besar) .kamu makan Hadis Ibnu Abbas r.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful