BINATANG YANG HALAL DAN HARAM

Pendahuluan: Sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama ialah: asal hukum dalam semua perkara -kecuali ibadah yang mempunyai kaedah lain- adalah harus hingga datang dalil yang menunjukkan kepada haram. Ini berdasarkan kaedah: Perkara yang haram ialah apa yang diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya manakala apa yang didiamkan daripadanya adalah suatu yang dimaafkan. Sungguhpun begitu al-Quran telah memberikan panduan tentang makanan yang bagaimanakah yang perlu dan boleh dimakan. i- Firman Allah SWT: ³Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu´ (al-Baqarah: 16 ii- Firman Allah SWT: ³Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk´ (al-A¶raf:157) Al-Quran telah menegaskan bahawa makanan yang dihalalkan oleh Allah ialah yang baik-baik sahaja. Justeru itu makanan yang memudaratkan agama dan kesihatan adalah haram dan termasuk di dalam al-khbai¶th. Perkara-perkara yang diharamkan: 1) Bangkai. Ini berdasarkan firman Allah SWT: Katakanlah: ³Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.´ (al-An¶am:145) Termasuk di dalam kategori bangkai ialah haiwan: 1. yang mati tercekik atau dicekik. 2. yang mati kerana dipukul samada dengan kayu atau dihempap dengan sesuatu atau dikejutkan. 3. yang mati kerana terjatuh atau dijatuhkan dari tempat tinggi, termasuk juga yang dicampak ke dalam perigi dan seumpamanya. 4. yang mati kerana ditanduk oleh binatang lain. 5. yang mati kerana dimakan binatang lain, sekalipun anjing pemburu yang terlatih. Dalilnya ialah firman Allah SWT:

³Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging haiwan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.´ (al-Mai¶dah:3) Ayat 3 surah al-Maidah ini mengecualikan mana-mana yang tersebut yang sempat disembelih secara syar¶ie selagi ia belum mati. 2) Darah yang mengalir. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. Ibn Abbas r.a telah ditanya tentang limpa, lalu beliau menjawab: ³makanlah´, lalu mereka berkata: ³ia adalah darah´, jawab beliau: ³yang diharamkan kepada kamu hanyalah darah yang mengalir´. 3) Babi. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. Ayat-ayat tersebut hanya menyebut daging, ini menyebabkab segelintir manusia menyangka selain dari daging babi seperti tulang dan lemaknya adalah halal. Sedangkan yang sahih ialah: setiap yang berasal darinya adalah haram dan hanya daging yang disebut kerana kebiasaannya daging itu yang dimakan. 4) Sembelihan untuk selain daripada Allah. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. Maksudnya ialah binatang disebutkan nama selain dari Allah semasa penyembelihan itu. Begitu juga sembelihan yang ditujukan kepada selain daripada Allah, samada disebut namanya atau tidak semasa penyembelihan, bahkan sekalipun dibacakan bismillah. Menurut pengarang Fath al-Majid fi Syarh Kitab al-Tawhid: ³Ini kerana sembelihan untuk berhala (an-Nusb) menunjukkan pengagungan untuk taghut sekalipun tidak dilafazkan namanya. Maka ia sama dengan sembelihan yang disebut nama selain Allah. Jika diharamkan kerana disebut: ³dengan nama al-Masih´ dan sebagainya, maka memaksudnya adalah lebih aula untuk diharamkan. Sebabnya, ibadat kepada selain dari Allah adalah lebih besar kekufurannya berbanding yang memohon kepada selain Allah. Oleh yang demikian, jika haiwan itu disembelih untuk selain dari Allah sebagai ibadah (taqarrub), hukumnya haram sekalipun disebut bismillah. 5) Semua binatang buas (as-Siba¶) yang bertaring. Kata Ibn al-Athir: ³iaitu binatang pemangsa yang memakan secara menerkam seperti: singa, harimau, serigala dan seumpamanya. Sabda Nabi SAW: ³Setiap yang memiliki taring dari kalangan pemangsa, maka memakannya adalah haram³. (Riwayat Malik, Muslim dan lain-lain dari hadith Abi Tha¶labah al-Khusyani) . Al-Syafi¶e berpandangan bahawa as-siba¶ yang diharamkan ialah yang menyerang manusia seperti singa, harimau dan serigala. Oleh itu dubuk dan musang adalah halal. Abu Hanifah pula berpendapat bahawa karnivor adalah as-sabu¶ di antaranya: gajah, dubuk dan kucing. Semuanya haram disisinya. Hujah al-Syafi¶e berhubung dengan dubuk: 1. ia tiada taring, sebaliknya semua giginya memang sama tajam. 2. Andai kata diterima bahawa ia memiliki taring, ia bukan dari kategori as-siba¶ yang disebut di dalam hadith. Pendapat ini dipersetujui oleh Ibn al-Qayyim.

Abu Daud. At-Tirmizi dan disahihkannya serta an-Nasa-i dan Ibn Majah. Nabi SAW telah dihadiahkan dengan keldai liar lalu baginda memakannya. 7) Keldai peliharaan. kerana makanan yang najis itu dapat disucikan . (Riwayat al-Bukhari dari hadith Abi Qatadah).´ (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). Hadith Jabir. Beliau ditanya lagi: adakah ini disabdakan oleh nabi SAW? Jawabnya: ya. Kata Ibn Hazm: ³telah sahih bahawa Abu Musa mengurung ayam (bertujuan membersihkan makanannya). Sungguhpun begitu. sesungguhnya dia melihat syaitan. Di antara perkara yang diharamkan oleh Nabi SAW dalam peperangan Khaibar ialah keldai peliharaan.´ Sabda Nabi SAW: ³Apabila kamu mendengar suara keldai.´ (Riwayat Muslim) Adapun yang dimaksudkan dengan burung yang mempunyai kuku ialah: yang kukunya tajam digunakan untuk menangkap dan melukakan serta mengoyak mangsa. Hukum memakan haiwan halal yang memakan bahan dari daging babi.3. Abu Daud. At-Tirmizi mensahihkannya) . Disahihkan juga oleh al-Hakim). maka mohonlah perlindungan Allah dari syaitan. al-Hakim. Dalilnya: i. Ibn Majah dan at-Tirmizi yang mensahihkannya) . Ibn Majah. katanya: ³Rasulullah SAW melarang (memakan) setiap yang bertaring dari binatang buas dan setiap yang berkuku (claw) dari burung. * Sebahagian yang lain menyatakan hukumnya adalah makruh sahaja. an-Nasa-i. Dikecualikan daripadanya: merpati dan burung-burung kecil. Pendapat Malik dan sebahagian ulama: daging dan telurnya harus dimakan. kerana ia termasuk dalam al-mustatob (perkara yang dipandang baik). Kata al-Albani: zahir hadith memihak kepada Ibn Hazm lantaran disebut tentang susunya.Hadith Ibn Abbas: Larangan itu ialah tentang memakan al-jallalah dan meminum susunya. (Riwayat Ahmad. Para ulama sepakat tentang halalnya keldai liar -dan kuda belang dan seladang-. Inilah yang ditegaskan oleh Ibn Daqiq al-¶Eid. (Riwayat Ahmad. jika didapati memakan kotoran´. enggang. maka ia bukan al-jallalah. Kata al-¶Allamah Siddiq hasan Khan: ³Ramai dikalangan umat Arab yang memiliki naluri yang sejahtera mengharamkannya dan dia melihat syaitan. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). Kata al-Hafiz dalam al-Fath: ia adalah yang paling sahih dalam bab ini. Iaitu binatang yang memakan kotoran dan sesuatu yang menjijikkan.Hadith Ibn Umar: Rasulullah SAW melarang dari memakan al-jallalah dan meminum susunya. Kata al-Baghawi: ³kemudian hukum tentang binatang yang memakan kotoran. justeru tidak haram dimakan seperti ayam dan sebagainya´. Berhubung hal ini para ulama berbeza pendapat: * Ahmad. para ulama meluaskannya kepada yang lebih umum sebagaimana yang disebut oleh Ibn Hajar. Al-Jallalah (Binatang yang memakan kotoran). Beliau ditanya tentang dubuk: Adakah dubuk binatang buruan? Jawabnya: ya. hendaklah dilihat: jika ia hanya memakannya kadang-kadang. (Riwayat Abu Daud. ii. at-Tirmizi. 6) Semua jenis burung berkuku tajam dan menyambar. ath-Thauri dan al-Syafi¶iyyah berpendapat memakan al-jallalah adalah haram. Contohnya: helang. 1. gagak dan layang-layang. Ibn Hazm menghadkannya hanya kepada yang berkaki empat sedangkan Ibn Hajar menyatakan ianya umum. Dalilnya ialah hadith Ibn Abbas.

Kata Siddiq Hasan Khan: ³barangsiapa yang mendakwa bahawa najis itu masih kekal. Sungguhpun begitu. µIllah itulah yang mengubah daging dan susunya dari halal kepada haram. 3. Firman Allah SWT: ´ dan Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk´ (al-A¶raf:157) Kebanyakan ulama memberikan garis panduan dalam hal ini seperi berikut: 1. ia memakan kotoran. 10) Semua jenis binatang yang menjijikkan. µIllah bagi keharaman al-jallalah ialah kenajisan. Hampir tiada khilaf di kalangan ulama tentang pengharaman anjing melainkan satu riwayat pandangan Malik yang menyatakannya sebagai halal. Pendapat inilah yang sahih sepertimana yang dijelaskan oleh al-Hafiz dalam al-Fath dan al-Albani. lantaran arahan nabi SAW supaya bekas yang dijilat oleh anjing hendaklah dibasuh 7 kali yang pertama dengan air tanah. hilang haram. tiada lagi ruang untuk mengharamkannya kerana ia adalah halal asalnya dan diharamkan lantaran halangan (najis). Apabila hilang najis. al-Syafi¶e dan Ahmad: haram memakan daging. Apa yang dipandang jijik dan kotor oleh manusia (yang murni fitrahnya) dari jenis haiwan . 2. 9) Anjing dan kucing. 3. Pendapat yang lain: jika kebanyakan makanannya adalah najis. at-Tirmizi dan Ibn Majah. maka dia adalah jallalah dan tidak boleh dimakan. Namun tiada satu had yang ditentukan dalam mengurung/membersih kan binatang itu sekalipun memang sahih bahawa Umar mengurung ayam al-jallalah selama 3 hari.dengan istihalah (seperti mengurungnya) . melainkan salah satu pandangan al-Syafi¶yyah yang menyatakan halal kucing liar. Jadi apabila µillat itu hilang dengan cara mengurungnya atau yang seumpama itu. ia dikuatkan dengan dalil yang sama tentang keharaman anjing di atas.bukan kerana sesuatu µillah . ia termasuk di dalam al-mustakhbath (yang dipandang jijik). larangan nabi SAW daripada memakan harga anjing dan kucing. ia boleh dimakan. dalam isnad hadith ini Muhammad Bin Zaid . ia adalah najis menurut jumhur ulama. sebahagian ulama Malikiyyah (khususnya yang mutaakhkhirin) menyanggahi pandangannya itu. (Riwayat as-sahih). Sungguhpun begitu. Pengharaman anjing datang dengan beberapa faktor: 1.´ (Riwayat Abu Daud. Menurut ulama. sedangkan nama dan sifatnya sudah pergi. tiada beza hukum di antara kucing liar ataupun jinak. hilanglah hukumnya berdasarkan kaedah: Oleh demikian. Sebaliknya jika kebanyakan makanannya bukan najis. (Riwayat Muslim). Dalil keharaman kucing pula disebut di dalam hadith Jabir: ³Bahawasanya nabi SAW telah melarang dari memakan kucing dan harganya. * Jawatankuasa Tetap Penyelidikan dan Fatwa Arab Saudi mentarjihkan pendapat yang mendetailkan keadaan.dhaif). Pendapat sebahagian yang lain seperti ath-Thauri. hendaklah memberikan dalil´. telur dan susunya. 2.

burung layang-layang. diburu atau dijumpai mati.atau kerana tidak biasa â ³ sebaliknya semata-mata kerana menganggapnya jijik. juga disahihkan oleh al-Hakim). Sebilangan ulama berpendapat bahawa binatang-binatang yang dilarang oleh nabi SAW dari membunuhnya atau yang diarahkan untuk membunuhnya adalah haram. Sementara sebilangan ulama pula berpandangan bahawa semua haiwan yang memang hidup di laut adalah halal sekalipun ia mungkin boleh hidup di daratan kecuali katak kerana ada dalil lain berhubungnya. Sungguhpun begitu. dan berbuat baiklah. 14) Binatang yang tidak disebutkan statusnya: Berdasarkan sabda nabi SAW: ³Apa yang Allah halalkan di dalam kitab-Nya.´ (Riwayat al-Bukhari. . dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. maka ia haram.´ (al-Baqarah: 195) 13) Haiwan 2 alam: Kata al-Qadi Ibn al-¶Arabi: Pendapat yang sahih berhubung haiwan yang hidup di darat dan air ialah dilarang. Juga dengan umum ayat: ´ Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah. Lalu kami memenangkan dalil haram sebagai langkah berhati-hati (ihtiyat). Binatang yang diarahkan bunuh: Sabda nabi SAW: ³Dari µAisyah bahawa rasul SAW bersabda: 5 jenis binatang semuanya fawasiq boleh dibunuh di Tanah Haram: burung gagak. Apa yang Allah diamkan tentangnya. maka ia halal. 12) Binatang beracun samada yang ikan atau selainnya. al-Albani mempersoalkan tentang kesukaran menetukan yang manakah padangan teramai dan ia juga membabitkan soal budaya dan seumpamanya. maka ia adalah dimaafkan. Apabila sebahagian manusia menganggapnya jijik sedangkan yang tidak. tikus. 2. Kebanyakan haiwan yang tidak dimakan oleh manusia sedangkan tiada dalil yang jelas menunjukkan ia haram. Muslim.´ (Riwayat al-Bazzar dan katanya: sanadnya sahih. Ini adalah jelas kerana Islam melarang al-khabai¶th. maka ia adalah haram. Binatang yang dilarang bunuh: Sabda nabi SAW: Dari Ibn Abbas bahawa nabi SAW telah melarang daripada membunuh 4 jenis binatang: semut. lebah. at-Tirmizi dan an-Nasai). karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Apa yang Allah haramkan. belatuk dan nuri. kerana terdapat percanggahan dalil halal dan haram. merupakan haiwan dari kategori ini. Oleh itu menurutnya. maka yang diambil kira ialah tanggap majoriti. 11) Semua binatang yang diarahkan untuk dibunuh atau dilarang dari dibunuh. anjing dan al-¶aqur (sejenis binatang yang menggigit). yang paling tepat ialah: setiap yang jijik di sisi syara¶ itu tentulah akan memudaratkan diri dan agama manusia. kala jengking.

yang mengharamkannya: Abu Hanifah dan Ahmad . dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan´ (al-Maidah:96) ii. namun yang lebih ahwat (berhati-hati) ialah meninggalkan daripada memakannya. Asy-Syawkani pula seakan-akan tidak bersetuju dengan kaedah binatang yang dilarang bunuh bererti haram dimakan. Kedua-dua dalil ini umum tentang hidupan / haiwan di laut (air). jika nabi melarang dari dibunuh katak sedangkan tujuannya adalah untuk suatu yang penting seperti dijadikan ubat. lalu ia mencakupi katak. kerana katak termasuk dalam kategori soidul bahr.yang mengharamkannya: Ahmad Dalilnya: Hadith Abd. al-Syafi¶e dan imam yang empat). Pendetailan tajuk boleh dirujuk di dalam kitab-kitab tafsir dan hadith ahkam serta buku-buku Fiqh. d) dubuk: telah dibincangkan sebelum ini.Umum hadith tentang air dan bangkai haiwan di lautan. mengambil kira khilaf yang wujud di samping langkah berjaga-jaga mengelakkan larangan. Dalam sanadnya ada Sa¶id Bin Khalid al-Qurtubi: didhaifkan oleh an-Nasai tetapi dithiqahkan oleh Ibn Hibban serta kata ad-Daraqutni: dia Madaniyy yang boleh dibuat hujah dengannya). Justeru itu. Kata Ibn Baz: masalah ini adalah ijtihadiyyah dan perbahasannya luas. Oleh itu tentulah ia terkandung di dalam ayat surah al-Maidah:96 tersebut. ialah hadith dari Ibn Umar dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud. Namun yang rajih ialah: katak haram dimakan. c) buaya: * yang menghalalkannya: Malik. . Penutup: Ini adalah yang dapat diusahakan berhubung persoalan halal dan haramnya binatang-binatang yang mempunyai berbagai-bagai spesis. Rahman Bin µUthman tentang seorang doctor bertanya kepada nabi SAW tentang hukum menjadikan katak sebagai ubat (untuk dimakan). lantaran baginya ia tidak jelas. Ini kerana nabi SAW jika melarang dari membunuh sesuatu haiwan. Larangan makannya pula tentulah kerana ia memang haram dimakan. Oleh itu yang rajih ialah: halal.15) Contoh-contoh binatang yang diperselisihkan hukumnya: a) landak: . (Riwayat Malik. Ini kerana ia termasuk di dalam binatang buas. maka ia mungkin kerana kehormatannya seperti manusia atau kerana haram dimakan seperti katak. tentulah ia tidak boleh dimakan sebarangan.yang menghalalkannya: Malik Dalilnya: Umum ayat Allah: ³Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Syafi¶e dan sebahagian yang lain. Namun isnadnya dhaif. * yang mengharamkannya: Abu Hanifah dan sebahagian lain. b) katak: . lalu termasuk di dalam kategori bintang buas bertaring. (Riwayat disahihkan oleh al-Hakim.yang menghalalkannya: Malik dan Syafi¶e Dalil yang mengharamkannya. Ini kerana ia termasuk di dalam soidul bahr. Dia (laut) suci airnya dan halal bangkainya. lalu nabi SAW melarang dari membunuhnya. .

.or.com/info/terms/ y [syiar-islam] Fw: [Taman2Syurga] BINATANG YANG HALAL DAN HARAM ust .yahoo.media-islam. go to: http://groups.1000 .yahoo. Rasyid Bin Idris @ Adir Dewan Pengajian Ibn Qayyim al-Jauziyyah >>Click to join Taman2Syurga<< [[Berpesan-pesan sesama insan]] [Non-text portions of this message have been removed] -----------------------------------=== Mari belajar Islam dan berdakwah melalui SMS Cara berlangganan: REG SI kirim ke 3252 (Dari Telkomsel) Tarif Rp.com/group/syiar-islam/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [EMAIL PROTECTED] [EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group.Oleh: Abd.com/group/syiar-islam/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo. send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.+ PPN content akan dikirim tiap hari Untuk berhenti ketik: UNREG SI kirim ke 3252 http://www.idYahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web.

soalan seperti mempertikaikan ayat Al-Quran dan apa² lagi kesalahan yang lain. Jika ada kesalahan tatabahasa. mengapa perlu diedit kan? Soalan oleh: MOHD EZMAN ZAMANI Assalamualaikum. saya ingin meminta maaf jika tersalah atau terkasar bahasa kerana saya hanyalah manusia biasa yang selalu melakukan kesilapan.y Kirim email ke Perlu diingatkan di sini bahawa soalan ni bukannya datang dari AbyRAd. .. Saya mempunyai satu kemusykilan tentang PENGHARAMAN ANJING. ayat terkasar. Ayat² di bawah sememangnya dikarang oleh org lain. Sebelum saya memulakan bicara. Saya Mohd Ezman Bin Zamani dari Rawang. Selangor. beliau awal² lagi sudah memohon maaf..

Seperti yang kita tahu bahawa air liur binatang mengandungi pelbagai bakteria yang berbahaya dan saya menyimpulkan bahawa hadis nabi tersebut adalah ditujukan kepada semua binatang dan bukan kepada anjing sahaja.. jika kedua-dua haiwan tersebut mengandungi bakteria yang berbahaya di dalam air liurnya. Saya megakuinya dan saya mengerti mengapa Allah menyatakannya dalam Al-Quran. terdapat kes di mana seorang suri rumah terpaksa di potong kakinya kerana telah di gigit oleh kucing peliharaannya akibat jangkitan bakteria yang terdapat dalam air liur kucing tersebut. Jawapan-jawapan yang saya perolehi sangat memuaskan hati saya kerana ia menunjukkan keagungan Allah s. saya sekali lagi telah membuat analisis tentang maksud hadis tersebut. Tetapi mengapa Allah tidak menyatakan dalam Al-Quran seperti tentang pengharaman babi? Adakan Allah terlupa untuk menyatakannya? Sesungguhnya Allah Maha Besar dan Bijaksana. mustahil bagi Allah untuk terlupa dan sesungguhnya setiap hukuman Allah mempunyai sebab yang sempurna. Allah tidak berfirman bahawa anjing itu haram. Ada orang memberitahu saya supaya tidak mempertikaikan hukum Allah dan saya bersumpah bahawa saya tidak pernah mempertikaikan sama sekali hukum Allah kerana dalam kes ini.t dan keistimewaan Al-Quran. "Sucinya bekas salah seorang kamu apabila dijilat anjing hendaklah membasuhnya dengan tujuh kali air. Tiada satu pun ayat di dalam AlQuran yang mengatakan bahawa anjing itu haram dan pengharaman anjing diisyhtiharkan berlandas kepada hadis nabi yang bermaksud. Nabi Muhammad menyuruh kita menyucikan najis bekas yang telah dijilat anjing dengan 6 kali air mutlak dan satu kali air tanah kerana tanah adalah unsur terbaik untuk menyucikan segala kekotaran tidak kira sama ada anjing.Sememangnya kita semua tahu daripada dulu bahawa terdapat dua haiwan yang diharamkan dalam agama Islam iaitu anjing dan babi. Jadi. ulama-ulama telah bersepakat bahawa anjing adalah sama tarafnya seperti babi dan ianya haram bagi umat islam. Ini menunjukkan bahawa bukan hanya air liur anjing sahaja yang berbahaya tetapi kucing juga. Segala analisis yang saya peroleh adalah berlandaskan 'Scientific Proven' dan Alhamdulillah kerana sememangnya babi diharamkan oleh Allah adalah disebabkan penjelasan yang amat saintifik. babi.artikel. Mungkin pihak tuan akan berpendapat bahawa air liur anjing sangat berbahaya berbanding haiwan lain seperti kucing tetapi di Malaysia. mengapa kucing atau haiwan lain tidak diharamkan seperti anjing? Ada pendapat mengatakan bahawa anjing diharamkan kerana tabiat buruk anjing yang gemar . Saya tidak menjumpai sebab mengapa anjing diharamkan.w.buku dan lain-lain) dan analisis. Enam kali air mutlak dan satu kali air tanah". Berbalik kepada hadis tersebut. Tetapi. (Hadis riwayat Muslim dan Ahmad). journal. kucing dan haiwan lain. tanah merupakan agen pembersih terbaik untuk menyucikan SEGALA jenis kotoran dan kerana itulah kita diwajibkan untuk menggunakan air tanah untuk menyucikan najis mugholazzah. maka saya tidak sama sekali mempertikaikan hukum Allah. Berdasarkan kepada pembacaan (akhbar. Berlandaskan kepada hadis tersebut. Saya telah membuat kajian tentang tanah dan mengapa kita diwajibkan mengguna air tanah. Saya telah membuat analisis dan kajian tentang sebab dan kenapa babi diharamkan.

Qias dan Ijma Ulama' adalah hukum yang sah dan wajib diterima pakai di sisi syariat Islam. Kedudukan sunnah Nabawiyah adalah sama dengan AlQuran kerana pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah swt juga. mereka adalah haiwan dan akan menjadi jijik dan kotor apabila tidak dijaga dengan sempurna. Begitulah juga di dalam Al-Quran tidak pernah menyebut kewajipan solat sehari semalam sebanyak lima kali dan 17 rakaat. Al-quran juga tidak menyebut berkaitan dengan najis yang dimaafkan. tetap kita mengatakan ianya bernajis dan tidak boleh dimakan atau minum. Saya harap pihak tuan dapat memberikan penjelasan saintifik tentang mengapa anjing diharamkan seperti penjelasan saintifik yang telah saya peroleh tentang pengharaman babi. Qias dan Ijma Ulama'. Kalau anda cari di dalam Al-Quran.menjulurkan lidahnya tetapi. Ramai rakan saya yang bukan beragama islam bertanya tentang perkara ini dan saya tidak mampu menjelaskan kepada mereka dengan sempurna seperti bagaimana saya menjelaskan tentang babi. Walaupun al-Quran tidak menyebutnya. Hal ini kerana najis demikian disebut dalam sunnah Nabawiyah. Wassalam. Sunnah Nabawiyah adalah semua perbuatan. saya ingin memberitahu pihak tuan bahawa kucing peliharaan saya juga menjelirkan lidahnya seperti anjing terutama apabila dalam keadaan panas. perkataan dan hal yang didiamkan oleh Rasulullah SAW. apakah takrifan sebenar terhadap maksud KOTOR DAN JIJIK itu? Haiwan tidak mempunyai akal fikiran untuk membezakan kotor dan jijik termasuklah kucing kerana kucing juga sama seperti anjing. hadis. Ulama'. tidak akan jumpa dalilnya. kita diharamkan hanya berdalil pada Al-Quran sahaja tanpa melihat kepada sunnah Nabawiyah. Dijawab oleh: USTAZ SYAHRIL FAZLI BIN MAT HUSSAIN Hukum yang berkait dengan najis anjing bukan disandarkan pada ayat Al-Quran tetapi disandarkan kepada sunnah Nabawiyah. Dalam memahami syariah Islam. Begitulah juga apabila seseorang selesai membuang air kecil atau besar tidak terus menunaikan solat walaupun al-Quran tidak menyebut kenajisannya. Jadi mengapa kucing atau binatang lain yang menjelirkan lidah tidak diharamkan seperti anjing? Penjeliran lidah oleh semua binatang adalah untuk menstabilkan haba yang terkandung di dalam badan dan ia untuk mengelakkan pengumpulan haba di dalam badan kerana haiwan tidak mempunyai liang peluh. Saya hanya manusia yang sentiasa melakukan kesilapan. Kufur kepada sunnah Nabawiyah sama seperti kufur kepada Al-Quran. kotoran manusia dan air kencing. Adapun dalil . Hukum yang ditetapkan oleh al-Quran. Diharap pihak tuan dapat membalas e mail dengan segera berserta penjelasan yang sempurna. kerana itulah ia diharamkan tetapi saya ingin bertanya.. Allah tidak akan meletakkan hukum dengan sia-sia.. Bagi orang Islam sumber syariah selain daripada al-Quran iaitulah Sunnah Nabawiyah. Setiap hukum memerlukan penjelasan dan saya amat memerlukan penjelasan tersebut. Ada pendapat mengatakan bahawa anjing itu kotor dan menjijikkan. Karena sunnah Nabawiyah itu bersumber dari wahyu Allah SWT juga.

" (HR Al-Hakim dan Ad-Daruquthuny). Termasuklah air yang keluar dari tubuh badan anjing itu sendiri seperti air kecil. Jelas kepada kita hadis ini menunjukkan bahawa kucing itu tidak najis. Maka seluruh ulama sepakat bahawa air liur anjing itu najis.dari sunnah Nabawiyah yang telah diterima semua ulama tentang najisnya air liur anjing adalah sebagai berikut: Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Bila seekor anjing minum dari bekas milik kalian.html#ixzz1M5SpfYf5 BINATANG YANG HALAL DAN HARAM Januari 1. sama seperti najis babi.com/2010/05/mengapa-anjing-diharamkan." Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sucinya bekas kalian yang dimasuki mulut anjing adalah dengan mencucinya 7 kali. Ketika ditanyakan kepada beliau apa sebabnya beliau tidak mendatangi undangan yang kedua. 2007 . Wallahua'lam. kaum yang lain mengundangnya dan beliau tidak mendatanginya. akan ikut hukum yang sama juga (iaitu najis yang berat)." Menurut riwayat Ahmad dan Muslim disebutkan salahsatunya dengan tanah. termasuk air peluhnya. Pada pandangan Syafiieyyà Makkiiyyah badan air liur dan mulut anjing adalah najis kerana sumber air liur itu datangnya dari badan. maka cucilah 7 kali. Email from: Muhd Zumairi photo by: La-Vita-a-Bella Read more: Aby RAd's blog: Mengapa Anjing Diharamkan? http://abyrad. Pendapat tentang najisnya seluruh tubuh anjing ini juga dikuatkan dengan hadis lain seperti: Bahwa Rasululah SAW diundang masuk ke rumah salah seorang kaum dan beliau mendatangi undangan itu. beliau bersabda: "Di rumah yang kedua ada anjing sedangkan di rumah yang pertama hanya ada kucing. Maka badannya itu juga merupakan sumber kepada najis. tetapi seluruh tubuh anjing itu hukumnya najis berat. air besar dan peluhnya. Di waktu lainya. Dan kucing itu tidaklah najis. bahkan kedudukan najisnya adalah najis yang berat (mughallazhah). Bagi Mazhab As-Syafiieyà Makkiiyyah dan Al-Hanabilah sepakat mengatakan bahawa bukan hanya air liurnya sahaja yang bernajis.blogspot. sedangkan anjing itu adalah najis. Bahkan haiwan lain yang kahwin dengan anjing. kerana untuk mensucikannya dengan menggunakan tujuh kali air dan salah satunya dengan menggunakan air tanah.

Sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama ialah: asal hukum dalam semua perkara -kecuali ibadah yang mempunyai kaedah lain. Ia hanya disebut secara ringkas dan tidak dibuat nota kaki berhubung sumber-sumber rujukan. Ia mengandungi beberapa dalil yang digunakan oleh para ulama bagi menyokong pendirian mereka berhubung halal atau haram memakan benda-benda tertentu khususnya yang berkaitan dengan jenis haiwan. Ini berdasarkan kaedah: Perkara yang haram ialah apa yang diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya manakala apa yang didiamkan daripadanya adalah suatu yang dimaafkan. Tujuannya ialah untuk mengelakkan dari risalah ini menjadi terlalu panjang. Perkara-perkara yang diharamkan: 1) Bangkai. karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu´ (al-Baqarah:168) ii. atau . Rasyid Bin Idris @ Adir Dewan Pengajian Ibn Qayyim al-Jauziyyah Pendahuluan: Risalah ini adalah jawapan kepada suatu soalan yang dikemukakan kepada penulis di Surau Taman Pauh Jaya. Justeru itu makanan yang memudaratkan agama dan kesihatan adalah haram dan termasuk di dalam al-khbai¶th. kecuali kalau makanan itu bangkai.Firman Allah SWT: ³Hai sekalian manusia.adalah harus hingga datang dalil yang menunjukkan kepada haram. makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan.Firman Allah SWT: ³Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk´ (al-A¶raf:157) Al-Quran telah menegaskan bahawa makanan yang dihalalkan oleh Allah ialah yang baik-baik sahaja. i.Ahmad Nizam Hukum dan Fatwa 3 Komen Rate This Oleh: Abd. Seberang Perai. Ini berdasarkan firman Allah SWT: Katakanlah: ³Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku. Sungguhpun begitu al-Quran telah memberikan panduan tentang makanan yang bagaimanakah yang perlu dan boleh dimakan. sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya.

dan yang diterkam binatang buas. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. yang mati kerana dipukul samada dengan kayu atau dihempap dengan sesuatu atau dikejutkan. Maksudnya ialah binatang disebutkan nama selain dari Allah semasa penyembelihan itu.´ (al-An¶am:145) Termasuk di dalam kategori bangkai ialah haiwan: 1. dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. darah. karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. samada disebut namanya atau . yang ditanduk. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. Ayat-ayat tersebut hanya menyebut daging. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas. (daging haiwan) yang disembelih atas nama selain Allah. sekalipun anjing pemburu yang terlatih. termasuk juga yang dicampak ke dalam perigi dan seumpamanya. Sedangkan yang sahih ialah: setiap yang berasal darinya adalah haram dan hanya daging yang disebut kerana kebiasaannya daging itu yang dimakan. 2. yang mati tercekik atau dicekik. 2) Darah yang mengalir. 3) Babi. Dalilnya ialah firman Allah SWT: ³Diharamkan bagimu (memakan) bangkai.darah yang mengalir atau daging babi. (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. yang dipukul. daging babi. yang mati kerana terjatuh atau dijatuhkan dari tempat tinggi. yang tercekik. 3. lalu mereka berkata: ³ia adalah darah´. ini menyebabkab segelintir manusia menyangka selain dari daging babi seperti tulang dan lemaknya adalah halal. jawab beliau: ³yang diharamkan kepada kamu hanyalah darah yang mengalir´. 4) Sembelihan untuk selain daripada Allah. 4. Begitu juga sembelihan yang ditujukan kepada selain daripada Allah. yang mati kerana dimakan binatang lain. yang jatuh. yang mati kerana ditanduk oleh binatang lain. Ibn Abbas r. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah. maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.´ (al-Mai¶dah:3) Ayat 3 surah al-Maidah ini mengecualikan mana-mana yang tersebut yang sempat disembelih secara syar¶ie selagi ia belum mati.a telah ditanya tentang limpa. lalu beliau menjawab: ³makanlah´. 5.

Sabda Nabi SAW: ³Setiap yang memiliki taring dari kalangan pemangsa. 5) Semua binatang buas (as-Siba¶) yang bertaring. 2. Hadith Jabir. bahkan sekalipun dibacakan bismillah. maka memakannya adalah haram³. Oleh itu dubuk dan musang adalah halal. serigala dan seumpamanya. maka memaksudnya adalah lebih aula untuk diharamkan. ia bukan dari kategori as-siba¶ yang disebut di dalam hadith. 3. . hukumnya haram sekalipun disebut bismillah. Di antara perkara yang diharamkan oleh Nabi SAW dalam peperangan Khaibar ialah keldai peliharaan.´ (Riwayat Muslim) Adapun yang dimaksudkan dengan burung yang mempunyai kuku ialah: yang kukunya tajam digunakan untuk menangkap dan melukakan serta mengoyak mangsa. Al-Syafi¶e berpandangan bahawa as-siba¶ yang diharamkan ialah yang menyerang manusia seperti singa. Menurut pengarang Fath alMajid fi Syarh Kitab al-Tawhid: ³Ini kerana sembelihan untuk berhala (an-Nusb) menunjukkan pengagungan untuk taghut sekalipun tidak dilafazkan namanya. Andai kata diterima bahawa ia memiliki taring. Sebabnya. Oleh yang demikian. gagak dan layang-layang. harimau. 7) Keldai peliharaan. (Riwayat Abu Daud. Dikecualikan daripadanya: merpati dan burung-burung kecil. (Riwayat Malik. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). 6) Semua jenis burung berkuku tajam dan menyambar. jika haiwan itu disembelih untuk selain dari Allah sebagai ibadah (taqarrub). Disahihkan juga oleh al-Hakim).tidak semasa penyembelihan. katanya: ³Rasulullah SAW melarang (memakan) setiap yang bertaring dari binatang buas dan setiap yang berkuku (claw) dari burung. Kata Ibn al-Athir: ³iaitu binatang pemangsa yang memakan secara menerkam seperti: singa. Beliau ditanya lagi: adakah ini disabdakan oleh nabi SAW? Jawabnya: ya. ibadat kepada selain dari Allah adalah lebih besar kekufurannya berbanding yang memohon kepada selain Allah. Abu Hanifah pula berpendapat bahawa karnivor adalah as-sabu¶ di antaranya: gajah. Semuanya haram disisinya. harimau dan serigala. dubuk dan kucing. Hujah al-Syafi¶e berhubung dengan dubuk: 1. Dalilnya ialah hadith Ibn Abbas. Beliau ditanya tentang dubuk: Adakah dubuk binatang buruan? Jawabnya: ya. Contohnya: helang. Maka ia sama dengan sembelihan yang disebut nama selain Allah. Muslim dan lain-lain dari hadith Abi Tha¶labah al-Khusyani). ia tiada taring. At-Tirmizi dan disahihkannya serta an-Nasa-i dan Ibn Majah. sebaliknya semua giginya memang sama tajam. Jika diharamkan kerana disebut: ³dengan nama alMasih´ dan sebagainya. Pendapat ini dipersetujui oleh Ibn al-Qayyim. enggang. kerana ia termasuk dalam al-mustatob (perkara yang dipandang baik).

(Riwayat Ahmad. Kata al-Baghawi: ³kemudian hukum tentang binatang yang memakan kotoran. Hukum memakan haiwan halal yang memakan bahan dari daging babi. justeru tidak haram dimakan seperti ayam dan sebagainya´. Ibn Hazm menghadkannya hanya kepada yang berkaki empat sedangkan Ibn Hajar menyatakan ianya umum. Sebaliknya jika kebanyakan makanannya bukan najis. Kata al-Albani: zahir hadith memihak kepada Ibn Hazm lantaran disebut tentang susunya. Al-Jallalah (Binatang yang memakan kotoran). kerana makanan yang najis itu dapat disucikan dengan istihalah (seperti mengurungnya). Dalilnya: i. 1. Ibn Majah dan at-Tirmizi yang mensahihkannya). Kata Ibn Hazm: ³telah sahih bahawa Abu Musa mengurung ayam (bertujuan membersihkan makanannya). al-Syafi¶e dan Ahmad: haram memakan daging. Pendapat sebahagian yang lain seperti ath-Thauri. (Riwayat Ahmad. ii. Iaitu binatang yang memakan kotoran dan sesuatu yang menjijikkan.´ Sabda Nabi SAW: ³Apabila kamu mendengar suara keldai. jika didapati memakan kotoran´. Pendapat Malik dan sebahagian ulama: daging dan telurnya harus dimakan. al-Hakim. sesungguhnya dia melihat syaitan. At-Tirmizi mensahihkannya). 2. at-Tirmizi. Nabi SAW telah dihadiahkan dengan keldai liar lalu baginda memakannya. Sungguhpun begitu. Abu Daud.Hadith Ibn Abbas: Larangan itu ialah tentang memakan al-jallalah dan meminum susunya. Pendapat yang lain: jika kebanyakan makanannya adalah najis. maka mohonlah perlindungan Allah dari syaitan.Hadith Ibn Umar: Rasulullah SAW melarang dari memakan al-jallalah dan meminum susunya. Ibn Majah. (Riwayat al-Bukhari dari hadith Abi Qatadah).Kata al-¶Allamah Siddiq hasan Khan: ³Ramai dikalangan umat Arab yang memiliki naluri yang sejahtera mengharamkannya dan dia melihat syaitan. ia boleh dimakan. Berhubung hal ini para ulama berbeza pendapat: y y Ahmad. telur dan susunya. hendaklah dilihat: jika ia hanya memakannya kadang-kadang.´ (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). Sebahagian yang lain menyatakan hukumnya adalah makruh sahaja. Inilah yang ditegaskan oleh Ibn Daqiq al-¶Eid. . Kata al-Hafiz dalam al-Fath: ia adalah yang paling sahih dalam bab ini. an-Nasa-i. ath-Thauri dan al-Syafi¶iyyah berpendapat memakan al-jallalah adalah haram. maka dia adalah jallalah dan tidak boleh dimakan. para ulama meluaskannya kepada yang lebih umum sebagaimana yang disebut oleh Ibn Hajar. maka ia bukan al-jallalah. Abu Daud. Para ulama sepakat tentang halalnya keldai liar -dan kuda belang dan seladang-. 3.

(Riwayat Muslim). melainkan salah satu pandangan al-Syafi¶yyah yang menyatakan halal kucing liar. Apabila hilang najis. µIllah bagi keharaman al-jallalah ialah kenajisan. ia adalah najis menurut jumhur ulama. Pendapat inilah yang sahih sepertimana yang dijelaskan oleh al-Hafiz dalam al-Fath dan alAlbani. Menurut ulama. Sungguhpun begitu. ia memakan kotoran. dalam isnad hadith ini Muhammad Bin Zaid ± dhaif).y Jawatankuasa Tetap Penyelidikan dan Fatwa Arab Saudi mentarjihkan pendapat yang mendetailkan keadaan. µIllah itulah yang mengubah daging dan susunya dari halal kepada haram. (Riwayat as-sahih). Sungguhpun begitu. sebahagian ulama Malikiyyah (khususnya yang mutaakhkhirin) menyanggahi pandangannya itu. ia dikuatkan dengan dalil yang sama tentang keharaman anjing di atas. Hampir tiada khilaf di kalangan ulama tentang pengharaman anjing melainkan satu riwayat pandangan Malik yang menyatakannya sebagai halal. Dalil keharaman kucing pula disebut di dalam hadith Jabir: ³Bahawasanya nabi SAW telah melarang dari memakan kucing dan harganya. ia termasuk di dalam al-mustakhbath (yang dipandang jijik). Apa yang dipandang jijik dan kotor oleh manusia (yang murni fitrahnya) dari jenis haiwan ± bukan kerana sesuatu µillah atau kerana tidak biasa â¼³ sebaliknya semata-mata kerana menganggapnya jijik. hilanglah hukumnya berdasarkan kaedah: Oleh demikian. 2. sedangkan nama dan sifatnya sudah pergi. 9) Anjing dan kucing. . at-Tirmizi dan Ibn Majah. Namun tiada satu had yang ditentukan dalam mengurung/membersihkan binatang itu sekalipun memang sahih bahawa Umar mengurung ayam al-jallalah selama 3 hari. lantaran arahan nabi SAW supaya bekas yang dijilat oleh anjing hendaklah dibasuh 7 kali yang pertama dengan air tanah. Firman Allah SWT: ´ dan Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk´ (al-A¶raf:157) Kebanyakan ulama memberikan garis panduan dalam hal ini seperi berikut: 1. tiada lagi ruang untuk mengharamkannya kerana ia adalah halal asalnya dan diharamkan lantaran halangan (najis). hendaklah memberikan dalil´. Jadi apabila µillat itu hilang dengan cara mengurungnya atau yang seumpama itu. Pengharaman anjing dating dengan beberapa faktor: 1. Kata Siddiq Hasan Khan: ³barangsiapa yang mendakwa bahawa najis itu masih kekal. hilang haram. 10) Semua jenis binatang yang menjijikkan.´ (Riwayat Abu Daud. 3. tiada beza hukum di antara kucing liar ataupun jinak. maka ia adalah haram. larangan nabi SAW daripada memakan harga anjing dan kucing.

tikus. kerana terdapat percanggahan dalil halal dan haram.´ (Riwayat al-Bukhari. Binatang yang dilarang bunuh: Sabda nabi SAW: Dari Ibn Abbas bahawa nabi SAW telah melarang daripada membunuh 4 jenis binatang: semut. Sebilangan ulama berpendapat bahawa binatang-binatang yang dilarang oleh nabi SAW dari membunuhnya atau yang diarahkan untuk membunuhnya adalah haram. dan berbuat baiklah. burung layang-layang. Ini adalah jelas kerana Islam melarang al-khabai¶th. 14) Binatang yang tidak disebutkan statusnya: Berdasarkan sabda nabi SAW: . Apabila sebahagian manusia menganggapnya jijik sedangkan yang tidak. Muslim. Sementara sebilangan ulama pula berpandangan bahawa semua haiwan yang memang hidup di laut adalah halal sekalipun ia mungkin boleh hidup di daratan kecuali katak kerana ada dalil lain berhubungnya. karena sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang berbuat baik. maka yang diambil kira ialah tanggap majoriti.2. 12) Binatang beracun samada yang ikan atau selainnya. yang paling tepat ialah: setiap yang jijik di sisi syara¶ itu tentulah akan memudaratkan diri dan agama manusia. lebah. merupakan haiwan dari kategori ini. diburu atau dijumpai mati. 11) Semua binatang yang diarahkan untuk dibunuh atau dilarang dari dibunuh. kala jengking. belatuk dan nuri. Juga dengan umum ayat: ´ Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah. Lalu kami memenangkan dalil haram sebagai langkah berhati-hati (ihtiyat).´ (al-Baqarah:195) 13) Haiwan 2 alam: Kata al-Qadi Ibn al-¶Arabi: Pendapat yang sahih berhubung haiwan yang hidup di darat dan air ialah dilarang. Kebanyakan haiwan yang tidak dimakan oleh manusia sedangkan tiada dalil yang jelas menunjukkan ia haram. Binatang yang diarahkan bunuh: Sabda nabi SAW: ³Dari µAisyah bahawa rasul SAW bersabda: 5 jenis binatang semuanya fawasiq boleh dibunuh di Tanah Haram: burung gagak. Sungguhpun begitu. Oleh itu menurutnya. al-Albani mempersoalkan tentang kesukaran menetukan yang manakah padangan teramai dan ia juga membabitkan soal budaya dan seumpamanya. dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. anjing dan al-¶aqur (sejenis binatang yang menggigit). at-Tirmizi dan an-Nasai).

(Riwayat disahihkan oleh al-Hakim. al-Syafi¶e dan imam yang empat). juga disahihkan oleh al-Hakim). maka ia haram. jika nabi melarang dari dibunuh katak sedangkan tujuannya adalah untuk suatu yang penting seperti dijadikan ubat. Dalam sanadnya ada Sa¶id Bin Khalid alQurtubi: didhaifkan oleh an-Nasai tetapi dithiqahkan oleh Ibn Hibban serta kata ad-Daraqutni: dia Madaniyy yang boleh dibuat hujah dengannya). Ini kerana nabi SAW jika melarang dari membunuh sesuatu haiwan. Oleh itu yang rajih ialah: halal.´ (Riwayat al-Bazzar dan katanya: sanadnya sahih. Justeru itu. ialah hadith dari Ibn Umar dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud. Rahman Bin µUthman tentang seorang doctor bertanya kepada nabi SAW tentang hukum menjadikan katak sebagai ubat (untuk dimakan). lalu ia mencakupi katak. (Riwayat Malik. maka ia adalah dimaafkan. Apa yang Allah haramkan. lalu nabi SAW melarang dari membunuhnya. c) buaya: .³Apa yang Allah halalkan di dalam kitab-Nya. lantaran baginya ia tidak jelas. Namun isnadnya dhaif. Larangan makannya pula tentulah kerana ia memang haram dimakan. Apa yang Allah diamkan tentangnya. Namun yang rajih ialah: katak haram dimakan. b) katak: . tentulah ia tidak boleh dimakan sebarangan. Asy-Syawkani pula seakan-akan tidak bersetuju dengan kaedah binatang yang dilarang bunuh bererti haram dimakan. Dia (laut) suci airnya dan halal bangkainya. 15) Contoh-contoh binatang yang diperselisihkan hukumnya: a) landak: .yang mengharamkannya: Abu Hanifah dan Ahmad . dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan´ (al-Maidah:96) ii.yang mengharamkannya: Ahmad Dalilnya: Hadith Abd.Umum hadith tentang air dan bangkai haiwan di lautan. maka ia halal.yang menghalalkannya: Malik dan Syafi¶e Dalil yang mengharamkannya. Kedua-dua dalil ini umum tentang hidupan / haiwan di laut (air). . maka ia mungkin kerana kehormatannya seperti manusia atau kerana haram dimakan seperti katak. kerana katak termasuk dalam kategori soidul bahr.yang menghalalkannya: Malik Dalilnya: Umum ayat Allah: ³Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu.

Ini kerana ia termasuk di dalam soidul bahr. sekalipun anjing-anjing itu telah membunuhnya jika tidak ada anjing lain yang turut bersamanya. namun yang lebih ahwat (berhati-hati) ialah meninggalkan daripada memakannya. dan perintahlah dengan anjing itu supaya dikeluarkan.w bersabda: Apabila anjing menjilat air yang berada dalam bekas salah seorang daripada kamu. Penutup: Ini adalah yang dapat diusahakan berhubung persoalan halal dan haramnya binatang-binatang yang mempunyai berbagai-bagai spesis. maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan semua itu." (Hadis riwayat Tirmidzi) Rasulullah s. yang mengharamkannya: Abu Hanifah dan sebahagian lain.a katanya: Wahai Rasulullah. maka makanlah binatang buruan itu. seterusnya basuhlah iaitu samaklah sebanyak tujuh kali Hadis Adiy bin Hatim r. Baginda menjawab: Apabila kamu memburu dengan menggunakan panah lalu terkena melalui matanya. Aku bertanya lagi kepada baginda: Bagaimana jika aku memburu binatang dengan menggunakan panah lalu terkena tidak melalui matanya. Oleh itu tentulah ia terkandung di dalam ayat surah alMaidah:96 tersebut. mengambil kira khilaf yang wujud di samping langkah berjaga-jaga mengelakkan larangan. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah Radiallahuanhu berkata: "Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksudnya: "Jibril datang kepadaku dan berkata: "Tadi malam saya datang kepada Tuan. kecuali pintu rumah ada patungpatung lelaki. d) dubuk: telah dibincangkan sebelum ini. hendaklah dituangkan air tersebut. Aku telah pun membaca Bismillah (menyebut nama Allah) padanya. Maka perintahkanlah supaya kepala patung yang ada di pintu itu dipotong dijadikan seperti bentuk pohon dan perintahkanlah supaya kelambu itu dipotong dan dijadikan daripadanya dua bantal buat sandaran dan diduduki.a." Ada pun anjing itu adalah anak anjing kepunyaan Husain atau Hasan di bawah tempat tidurnya. maka makanlah. Aku bertanya: Sekalipun anjing-anjing itu telah membunuhnya? Baginda menjawab: Ya. Pendetailan tajuk boleh dirujuk di dalam kitab-kitab tafsir dan hadith ahkam serta buku-buku Fiqh. Syafi¶e dan sebahagian yang lain. tidak ada yang menghalangiku untuk aku masuk ke rumah yang Tuan ada di dalamnya.y y yang menghalalkannya: Malik. Ini kerana ia termasuk di dalam binatang buas. Tetapi jika terkena dari bahagian belakangnya (bukan dengan matanya) maka janganlah . di dalam rumah ada kelambu yang juga ada gambar patung dan di dalam rumah juga ada anjing. aku telah melepaskan anjing-anjing yang sudah terlatih untuk berburu. lalu termasuk di dalam kategori bintang buas bertaring. maka Rasulullah memerintahkannya. Baginda bersabda: Apabila kamu menyuruh anjingmu yang telah terlatih dan kamu telah pun menyebut nama Allah atasnya. maka dikeluarkannya (anjing itu). anjing-anjing tersebut membawa binatang buruan itu kepadaku. Kata Ibn Baz: masalah ini adalah ijtihadiyyah dan perbahasannya luas.

maka setiap hari pahala amalannya dikurangkan sebanyak dua qirat (kinayah iaitu ibarat bagi ganjaran pahala yang sangat besar) .a.a.w baginda bersabda: Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing atau gambar-gambar Hadis Ibnu Umar r.a: Daripada Nabi s.a katanya: Rasulullah s.w pernah bersabda: Sesiapa yang memelihara anjing selain dari anjing untuk menjaga ternakan dan anjing untuk berburu.kamu makan Hadis Ibnu Abbas r.