BINATANG YANG HALAL DAN HARAM

Pendahuluan: Sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama ialah: asal hukum dalam semua perkara -kecuali ibadah yang mempunyai kaedah lain- adalah harus hingga datang dalil yang menunjukkan kepada haram. Ini berdasarkan kaedah: Perkara yang haram ialah apa yang diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya manakala apa yang didiamkan daripadanya adalah suatu yang dimaafkan. Sungguhpun begitu al-Quran telah memberikan panduan tentang makanan yang bagaimanakah yang perlu dan boleh dimakan. i- Firman Allah SWT: ³Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu´ (al-Baqarah: 16 ii- Firman Allah SWT: ³Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk´ (al-A¶raf:157) Al-Quran telah menegaskan bahawa makanan yang dihalalkan oleh Allah ialah yang baik-baik sahaja. Justeru itu makanan yang memudaratkan agama dan kesihatan adalah haram dan termasuk di dalam al-khbai¶th. Perkara-perkara yang diharamkan: 1) Bangkai. Ini berdasarkan firman Allah SWT: Katakanlah: ³Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.´ (al-An¶am:145) Termasuk di dalam kategori bangkai ialah haiwan: 1. yang mati tercekik atau dicekik. 2. yang mati kerana dipukul samada dengan kayu atau dihempap dengan sesuatu atau dikejutkan. 3. yang mati kerana terjatuh atau dijatuhkan dari tempat tinggi, termasuk juga yang dicampak ke dalam perigi dan seumpamanya. 4. yang mati kerana ditanduk oleh binatang lain. 5. yang mati kerana dimakan binatang lain, sekalipun anjing pemburu yang terlatih. Dalilnya ialah firman Allah SWT:

³Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging haiwan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.´ (al-Mai¶dah:3) Ayat 3 surah al-Maidah ini mengecualikan mana-mana yang tersebut yang sempat disembelih secara syar¶ie selagi ia belum mati. 2) Darah yang mengalir. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. Ibn Abbas r.a telah ditanya tentang limpa, lalu beliau menjawab: ³makanlah´, lalu mereka berkata: ³ia adalah darah´, jawab beliau: ³yang diharamkan kepada kamu hanyalah darah yang mengalir´. 3) Babi. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. Ayat-ayat tersebut hanya menyebut daging, ini menyebabkab segelintir manusia menyangka selain dari daging babi seperti tulang dan lemaknya adalah halal. Sedangkan yang sahih ialah: setiap yang berasal darinya adalah haram dan hanya daging yang disebut kerana kebiasaannya daging itu yang dimakan. 4) Sembelihan untuk selain daripada Allah. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. Maksudnya ialah binatang disebutkan nama selain dari Allah semasa penyembelihan itu. Begitu juga sembelihan yang ditujukan kepada selain daripada Allah, samada disebut namanya atau tidak semasa penyembelihan, bahkan sekalipun dibacakan bismillah. Menurut pengarang Fath al-Majid fi Syarh Kitab al-Tawhid: ³Ini kerana sembelihan untuk berhala (an-Nusb) menunjukkan pengagungan untuk taghut sekalipun tidak dilafazkan namanya. Maka ia sama dengan sembelihan yang disebut nama selain Allah. Jika diharamkan kerana disebut: ³dengan nama al-Masih´ dan sebagainya, maka memaksudnya adalah lebih aula untuk diharamkan. Sebabnya, ibadat kepada selain dari Allah adalah lebih besar kekufurannya berbanding yang memohon kepada selain Allah. Oleh yang demikian, jika haiwan itu disembelih untuk selain dari Allah sebagai ibadah (taqarrub), hukumnya haram sekalipun disebut bismillah. 5) Semua binatang buas (as-Siba¶) yang bertaring. Kata Ibn al-Athir: ³iaitu binatang pemangsa yang memakan secara menerkam seperti: singa, harimau, serigala dan seumpamanya. Sabda Nabi SAW: ³Setiap yang memiliki taring dari kalangan pemangsa, maka memakannya adalah haram³. (Riwayat Malik, Muslim dan lain-lain dari hadith Abi Tha¶labah al-Khusyani) . Al-Syafi¶e berpandangan bahawa as-siba¶ yang diharamkan ialah yang menyerang manusia seperti singa, harimau dan serigala. Oleh itu dubuk dan musang adalah halal. Abu Hanifah pula berpendapat bahawa karnivor adalah as-sabu¶ di antaranya: gajah, dubuk dan kucing. Semuanya haram disisinya. Hujah al-Syafi¶e berhubung dengan dubuk: 1. ia tiada taring, sebaliknya semua giginya memang sama tajam. 2. Andai kata diterima bahawa ia memiliki taring, ia bukan dari kategori as-siba¶ yang disebut di dalam hadith. Pendapat ini dipersetujui oleh Ibn al-Qayyim.

at-Tirmizi. maka mohonlah perlindungan Allah dari syaitan. Abu Daud. Ibn Majah. Di antara perkara yang diharamkan oleh Nabi SAW dalam peperangan Khaibar ialah keldai peliharaan. al-Hakim.Hadith Ibn Umar: Rasulullah SAW melarang dari memakan al-jallalah dan meminum susunya. kerana makanan yang najis itu dapat disucikan . Nabi SAW telah dihadiahkan dengan keldai liar lalu baginda memakannya.´ (Riwayat Muslim) Adapun yang dimaksudkan dengan burung yang mempunyai kuku ialah: yang kukunya tajam digunakan untuk menangkap dan melukakan serta mengoyak mangsa.´ (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). Ibn Hazm menghadkannya hanya kepada yang berkaki empat sedangkan Ibn Hajar menyatakan ianya umum. hendaklah dilihat: jika ia hanya memakannya kadang-kadang. enggang. Abu Daud. Para ulama sepakat tentang halalnya keldai liar -dan kuda belang dan seladang-. Hadith Jabir. justeru tidak haram dimakan seperti ayam dan sebagainya´. Contohnya: helang. sesungguhnya dia melihat syaitan. At-Tirmizi mensahihkannya) . jika didapati memakan kotoran´. an-Nasa-i. Kata al-Albani: zahir hadith memihak kepada Ibn Hazm lantaran disebut tentang susunya. (Riwayat Ahmad. gagak dan layang-layang. Ibn Majah dan at-Tirmizi yang mensahihkannya) . ath-Thauri dan al-Syafi¶iyyah berpendapat memakan al-jallalah adalah haram.Hadith Ibn Abbas: Larangan itu ialah tentang memakan al-jallalah dan meminum susunya. Sungguhpun begitu. Kata al-¶Allamah Siddiq hasan Khan: ³Ramai dikalangan umat Arab yang memiliki naluri yang sejahtera mengharamkannya dan dia melihat syaitan. Hukum memakan haiwan halal yang memakan bahan dari daging babi. At-Tirmizi dan disahihkannya serta an-Nasa-i dan Ibn Majah. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). para ulama meluaskannya kepada yang lebih umum sebagaimana yang disebut oleh Ibn Hajar. ii.3. Dikecualikan daripadanya: merpati dan burung-burung kecil. 7) Keldai peliharaan. Kata al-Baghawi: ³kemudian hukum tentang binatang yang memakan kotoran. 6) Semua jenis burung berkuku tajam dan menyambar. kerana ia termasuk dalam al-mustatob (perkara yang dipandang baik). Disahihkan juga oleh al-Hakim).´ Sabda Nabi SAW: ³Apabila kamu mendengar suara keldai. Iaitu binatang yang memakan kotoran dan sesuatu yang menjijikkan. * Sebahagian yang lain menyatakan hukumnya adalah makruh sahaja. Beliau ditanya lagi: adakah ini disabdakan oleh nabi SAW? Jawabnya: ya. Kata Ibn Hazm: ³telah sahih bahawa Abu Musa mengurung ayam (bertujuan membersihkan makanannya). Berhubung hal ini para ulama berbeza pendapat: * Ahmad. Dalilnya: i. katanya: ³Rasulullah SAW melarang (memakan) setiap yang bertaring dari binatang buas dan setiap yang berkuku (claw) dari burung. Inilah yang ditegaskan oleh Ibn Daqiq al-¶Eid. (Riwayat Abu Daud. Beliau ditanya tentang dubuk: Adakah dubuk binatang buruan? Jawabnya: ya. Al-Jallalah (Binatang yang memakan kotoran). maka ia bukan al-jallalah. (Riwayat Ahmad. Pendapat Malik dan sebahagian ulama: daging dan telurnya harus dimakan. Dalilnya ialah hadith Ibn Abbas. 1. (Riwayat al-Bukhari dari hadith Abi Qatadah). Kata al-Hafiz dalam al-Fath: ia adalah yang paling sahih dalam bab ini.

telur dan susunya. Pendapat sebahagian yang lain seperti ath-Thauri. Menurut ulama. (Riwayat as-sahih). hilang haram. 2. melainkan salah satu pandangan al-Syafi¶yyah yang menyatakan halal kucing liar. (Riwayat Muslim). µIllah bagi keharaman al-jallalah ialah kenajisan. Pengharaman anjing datang dengan beberapa faktor: 1. Sebaliknya jika kebanyakan makanannya bukan najis. dalam isnad hadith ini Muhammad Bin Zaid . tiada lagi ruang untuk mengharamkannya kerana ia adalah halal asalnya dan diharamkan lantaran halangan (najis). ia memakan kotoran. hendaklah memberikan dalil´. at-Tirmizi dan Ibn Majah. lantaran arahan nabi SAW supaya bekas yang dijilat oleh anjing hendaklah dibasuh 7 kali yang pertama dengan air tanah. Pendapat inilah yang sahih sepertimana yang dijelaskan oleh al-Hafiz dalam al-Fath dan al-Albani. Apa yang dipandang jijik dan kotor oleh manusia (yang murni fitrahnya) dari jenis haiwan . 3. 2.dhaif). ia termasuk di dalam al-mustakhbath (yang dipandang jijik). Jadi apabila µillat itu hilang dengan cara mengurungnya atau yang seumpama itu. Dalil keharaman kucing pula disebut di dalam hadith Jabir: ³Bahawasanya nabi SAW telah melarang dari memakan kucing dan harganya.bukan kerana sesuatu µillah . 9) Anjing dan kucing. Pendapat yang lain: jika kebanyakan makanannya adalah najis. Hampir tiada khilaf di kalangan ulama tentang pengharaman anjing melainkan satu riwayat pandangan Malik yang menyatakannya sebagai halal. Sungguhpun begitu. ia dikuatkan dengan dalil yang sama tentang keharaman anjing di atas. ia boleh dimakan. Firman Allah SWT: ´ dan Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk´ (al-A¶raf:157) Kebanyakan ulama memberikan garis panduan dalam hal ini seperi berikut: 1. sebahagian ulama Malikiyyah (khususnya yang mutaakhkhirin) menyanggahi pandangannya itu. hilanglah hukumnya berdasarkan kaedah: Oleh demikian. 3.dengan istihalah (seperti mengurungnya) . * Jawatankuasa Tetap Penyelidikan dan Fatwa Arab Saudi mentarjihkan pendapat yang mendetailkan keadaan. sedangkan nama dan sifatnya sudah pergi. tiada beza hukum di antara kucing liar ataupun jinak. Sungguhpun begitu. ia adalah najis menurut jumhur ulama. Apabila hilang najis. al-Syafi¶e dan Ahmad: haram memakan daging. maka dia adalah jallalah dan tidak boleh dimakan. Namun tiada satu had yang ditentukan dalam mengurung/membersih kan binatang itu sekalipun memang sahih bahawa Umar mengurung ayam al-jallalah selama 3 hari. µIllah itulah yang mengubah daging dan susunya dari halal kepada haram. 10) Semua jenis binatang yang menjijikkan. Kata Siddiq Hasan Khan: ³barangsiapa yang mendakwa bahawa najis itu masih kekal. larangan nabi SAW daripada memakan harga anjing dan kucing.´ (Riwayat Abu Daud.

Sementara sebilangan ulama pula berpandangan bahawa semua haiwan yang memang hidup di laut adalah halal sekalipun ia mungkin boleh hidup di daratan kecuali katak kerana ada dalil lain berhubungnya. maka ia halal. at-Tirmizi dan an-Nasai). maka ia adalah haram. maka ia adalah dimaafkan. kala jengking. Binatang yang diarahkan bunuh: Sabda nabi SAW: ³Dari µAisyah bahawa rasul SAW bersabda: 5 jenis binatang semuanya fawasiq boleh dibunuh di Tanah Haram: burung gagak.´ (Riwayat al-Bazzar dan katanya: sanadnya sahih. 14) Binatang yang tidak disebutkan statusnya: Berdasarkan sabda nabi SAW: ³Apa yang Allah halalkan di dalam kitab-Nya. Juga dengan umum ayat: ´ Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah. maka ia haram. diburu atau dijumpai mati. merupakan haiwan dari kategori ini. yang paling tepat ialah: setiap yang jijik di sisi syara¶ itu tentulah akan memudaratkan diri dan agama manusia. Apa yang Allah diamkan tentangnya. belatuk dan nuri. anjing dan al-¶aqur (sejenis binatang yang menggigit). Lalu kami memenangkan dalil haram sebagai langkah berhati-hati (ihtiyat). Sungguhpun begitu. maka yang diambil kira ialah tanggap majoriti. Apabila sebahagian manusia menganggapnya jijik sedangkan yang tidak. Oleh itu menurutnya. juga disahihkan oleh al-Hakim). 12) Binatang beracun samada yang ikan atau selainnya. Kebanyakan haiwan yang tidak dimakan oleh manusia sedangkan tiada dalil yang jelas menunjukkan ia haram. Muslim. Sebilangan ulama berpendapat bahawa binatang-binatang yang dilarang oleh nabi SAW dari membunuhnya atau yang diarahkan untuk membunuhnya adalah haram. kerana terdapat percanggahan dalil halal dan haram.´ (al-Baqarah: 195) 13) Haiwan 2 alam: Kata al-Qadi Ibn al-¶Arabi: Pendapat yang sahih berhubung haiwan yang hidup di darat dan air ialah dilarang.atau kerana tidak biasa â ³ sebaliknya semata-mata kerana menganggapnya jijik. lebah. burung layang-layang. dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. dan berbuat baiklah. tikus. Ini adalah jelas kerana Islam melarang al-khabai¶th. karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. al-Albani mempersoalkan tentang kesukaran menetukan yang manakah padangan teramai dan ia juga membabitkan soal budaya dan seumpamanya. Apa yang Allah haramkan. Binatang yang dilarang bunuh: Sabda nabi SAW: Dari Ibn Abbas bahawa nabi SAW telah melarang daripada membunuh 4 jenis binatang: semut. .´ (Riwayat al-Bukhari. 11) Semua binatang yang diarahkan untuk dibunuh atau dilarang dari dibunuh. 2.

. mengambil kira khilaf yang wujud di samping langkah berjaga-jaga mengelakkan larangan. dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan´ (al-Maidah:96) ii. Ini kerana ia termasuk di dalam soidul bahr. c) buaya: * yang menghalalkannya: Malik. Larangan makannya pula tentulah kerana ia memang haram dimakan. d) dubuk: telah dibincangkan sebelum ini. . namun yang lebih ahwat (berhati-hati) ialah meninggalkan daripada memakannya.yang mengharamkannya: Ahmad Dalilnya: Hadith Abd.yang menghalalkannya: Malik dan Syafi¶e Dalil yang mengharamkannya. Oleh itu yang rajih ialah: halal. kerana katak termasuk dalam kategori soidul bahr. Kedua-dua dalil ini umum tentang hidupan / haiwan di laut (air). lantaran baginya ia tidak jelas. Asy-Syawkani pula seakan-akan tidak bersetuju dengan kaedah binatang yang dilarang bunuh bererti haram dimakan. Justeru itu. b) katak: . Dalam sanadnya ada Sa¶id Bin Khalid al-Qurtubi: didhaifkan oleh an-Nasai tetapi dithiqahkan oleh Ibn Hibban serta kata ad-Daraqutni: dia Madaniyy yang boleh dibuat hujah dengannya). (Riwayat Malik. Dia (laut) suci airnya dan halal bangkainya. Ini kerana nabi SAW jika melarang dari membunuh sesuatu haiwan.yang mengharamkannya: Abu Hanifah dan Ahmad . jika nabi melarang dari dibunuh katak sedangkan tujuannya adalah untuk suatu yang penting seperti dijadikan ubat.15) Contoh-contoh binatang yang diperselisihkan hukumnya: a) landak: . Ini kerana ia termasuk di dalam binatang buas. al-Syafi¶e dan imam yang empat). (Riwayat disahihkan oleh al-Hakim.yang menghalalkannya: Malik Dalilnya: Umum ayat Allah: ³Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. lalu ia mencakupi katak. Syafi¶e dan sebahagian yang lain. lalu nabi SAW melarang dari membunuhnya. Namun yang rajih ialah: katak haram dimakan. Penutup: Ini adalah yang dapat diusahakan berhubung persoalan halal dan haramnya binatang-binatang yang mempunyai berbagai-bagai spesis. maka ia mungkin kerana kehormatannya seperti manusia atau kerana haram dimakan seperti katak. Pendetailan tajuk boleh dirujuk di dalam kitab-kitab tafsir dan hadith ahkam serta buku-buku Fiqh. lalu termasuk di dalam kategori bintang buas bertaring. Oleh itu tentulah ia terkandung di dalam ayat surah al-Maidah:96 tersebut. ialah hadith dari Ibn Umar dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud. Rahman Bin µUthman tentang seorang doctor bertanya kepada nabi SAW tentang hukum menjadikan katak sebagai ubat (untuk dimakan). Kata Ibn Baz: masalah ini adalah ijtihadiyyah dan perbahasannya luas. Namun isnadnya dhaif. * yang mengharamkannya: Abu Hanifah dan sebahagian lain. tentulah ia tidak boleh dimakan sebarangan.Umum hadith tentang air dan bangkai haiwan di lautan.

yahoo.+ PPN content akan dikirim tiap hari Untuk berhenti ketik: UNREG SI kirim ke 3252 http://www.Oleh: Abd. Rasyid Bin Idris @ Adir Dewan Pengajian Ibn Qayyim al-Jauziyyah >>Click to join Taman2Syurga<< [[Berpesan-pesan sesama insan]] [Non-text portions of this message have been removed] -----------------------------------=== Mari belajar Islam dan berdakwah melalui SMS Cara berlangganan: REG SI kirim ke 3252 (Dari Telkomsel) Tarif Rp..com/group/syiar-islam/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.com/info/terms/ y [syiar-islam] Fw: [Taman2Syurga] BINATANG YANG HALAL DAN HARAM ust .yahoo.yahoo.or.media-islam.1000 . send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs. go to: http://groups.com/group/syiar-islam/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [EMAIL PROTECTED] [EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group.idYahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web.

beliau awal² lagi sudah memohon maaf. Saya Mohd Ezman Bin Zamani dari Rawang. Saya mempunyai satu kemusykilan tentang PENGHARAMAN ANJING. soalan seperti mempertikaikan ayat Al-Quran dan apa² lagi kesalahan yang lain. Selangor.y Kirim email ke Perlu diingatkan di sini bahawa soalan ni bukannya datang dari AbyRAd. Ayat² di bawah sememangnya dikarang oleh org lain. Jika ada kesalahan tatabahasa. Sebelum saya memulakan bicara. ayat terkasar... saya ingin meminta maaf jika tersalah atau terkasar bahasa kerana saya hanyalah manusia biasa yang selalu melakukan kesilapan. mengapa perlu diedit kan? Soalan oleh: MOHD EZMAN ZAMANI Assalamualaikum. .

Jadi. Berlandaskan kepada hadis tersebut. mustahil bagi Allah untuk terlupa dan sesungguhnya setiap hukuman Allah mempunyai sebab yang sempurna. Allah tidak berfirman bahawa anjing itu haram. Tiada satu pun ayat di dalam AlQuran yang mengatakan bahawa anjing itu haram dan pengharaman anjing diisyhtiharkan berlandas kepada hadis nabi yang bermaksud. Saya megakuinya dan saya mengerti mengapa Allah menyatakannya dalam Al-Quran. "Sucinya bekas salah seorang kamu apabila dijilat anjing hendaklah membasuhnya dengan tujuh kali air. maka saya tidak sama sekali mempertikaikan hukum Allah. jika kedua-dua haiwan tersebut mengandungi bakteria yang berbahaya di dalam air liurnya. Berbalik kepada hadis tersebut. tanah merupakan agen pembersih terbaik untuk menyucikan SEGALA jenis kotoran dan kerana itulah kita diwajibkan untuk menggunakan air tanah untuk menyucikan najis mugholazzah. Mungkin pihak tuan akan berpendapat bahawa air liur anjing sangat berbahaya berbanding haiwan lain seperti kucing tetapi di Malaysia. mengapa kucing atau haiwan lain tidak diharamkan seperti anjing? Ada pendapat mengatakan bahawa anjing diharamkan kerana tabiat buruk anjing yang gemar .buku dan lain-lain) dan analisis. Jawapan-jawapan yang saya perolehi sangat memuaskan hati saya kerana ia menunjukkan keagungan Allah s. Saya telah membuat kajian tentang tanah dan mengapa kita diwajibkan mengguna air tanah.w.Sememangnya kita semua tahu daripada dulu bahawa terdapat dua haiwan yang diharamkan dalam agama Islam iaitu anjing dan babi. Ada orang memberitahu saya supaya tidak mempertikaikan hukum Allah dan saya bersumpah bahawa saya tidak pernah mempertikaikan sama sekali hukum Allah kerana dalam kes ini. babi. Segala analisis yang saya peroleh adalah berlandaskan 'Scientific Proven' dan Alhamdulillah kerana sememangnya babi diharamkan oleh Allah adalah disebabkan penjelasan yang amat saintifik. journal. (Hadis riwayat Muslim dan Ahmad). Saya telah membuat analisis dan kajian tentang sebab dan kenapa babi diharamkan. kucing dan haiwan lain. ulama-ulama telah bersepakat bahawa anjing adalah sama tarafnya seperti babi dan ianya haram bagi umat islam. Tetapi. Saya tidak menjumpai sebab mengapa anjing diharamkan. saya sekali lagi telah membuat analisis tentang maksud hadis tersebut. Berdasarkan kepada pembacaan (akhbar. terdapat kes di mana seorang suri rumah terpaksa di potong kakinya kerana telah di gigit oleh kucing peliharaannya akibat jangkitan bakteria yang terdapat dalam air liur kucing tersebut.. Seperti yang kita tahu bahawa air liur binatang mengandungi pelbagai bakteria yang berbahaya dan saya menyimpulkan bahawa hadis nabi tersebut adalah ditujukan kepada semua binatang dan bukan kepada anjing sahaja.artikel.t dan keistimewaan Al-Quran. Enam kali air mutlak dan satu kali air tanah". Tetapi mengapa Allah tidak menyatakan dalam Al-Quran seperti tentang pengharaman babi? Adakan Allah terlupa untuk menyatakannya? Sesungguhnya Allah Maha Besar dan Bijaksana. Ini menunjukkan bahawa bukan hanya air liur anjing sahaja yang berbahaya tetapi kucing juga. Nabi Muhammad menyuruh kita menyucikan najis bekas yang telah dijilat anjing dengan 6 kali air mutlak dan satu kali air tanah kerana tanah adalah unsur terbaik untuk menyucikan segala kekotaran tidak kira sama ada anjing.

hadis. Begitulah juga di dalam Al-Quran tidak pernah menyebut kewajipan solat sehari semalam sebanyak lima kali dan 17 rakaat. tetap kita mengatakan ianya bernajis dan tidak boleh dimakan atau minum. Dijawab oleh: USTAZ SYAHRIL FAZLI BIN MAT HUSSAIN Hukum yang berkait dengan najis anjing bukan disandarkan pada ayat Al-Quran tetapi disandarkan kepada sunnah Nabawiyah.. Kedudukan sunnah Nabawiyah adalah sama dengan AlQuran kerana pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah swt juga.. Dalam memahami syariah Islam. Kufur kepada sunnah Nabawiyah sama seperti kufur kepada Al-Quran. kita diharamkan hanya berdalil pada Al-Quran sahaja tanpa melihat kepada sunnah Nabawiyah. Begitulah juga apabila seseorang selesai membuang air kecil atau besar tidak terus menunaikan solat walaupun al-Quran tidak menyebut kenajisannya. saya ingin memberitahu pihak tuan bahawa kucing peliharaan saya juga menjelirkan lidahnya seperti anjing terutama apabila dalam keadaan panas. Ada pendapat mengatakan bahawa anjing itu kotor dan menjijikkan. kotoran manusia dan air kencing. Allah tidak akan meletakkan hukum dengan sia-sia. Qias dan Ijma Ulama'. Wassalam. Qias dan Ijma Ulama' adalah hukum yang sah dan wajib diterima pakai di sisi syariat Islam. Al-quran juga tidak menyebut berkaitan dengan najis yang dimaafkan. Saya hanya manusia yang sentiasa melakukan kesilapan. Walaupun al-Quran tidak menyebutnya. mereka adalah haiwan dan akan menjadi jijik dan kotor apabila tidak dijaga dengan sempurna. Hukum yang ditetapkan oleh al-Quran. perkataan dan hal yang didiamkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini kerana najis demikian disebut dalam sunnah Nabawiyah. Saya harap pihak tuan dapat memberikan penjelasan saintifik tentang mengapa anjing diharamkan seperti penjelasan saintifik yang telah saya peroleh tentang pengharaman babi. Diharap pihak tuan dapat membalas e mail dengan segera berserta penjelasan yang sempurna. Adapun dalil . Ulama'. Kalau anda cari di dalam Al-Quran.menjulurkan lidahnya tetapi. kerana itulah ia diharamkan tetapi saya ingin bertanya. Karena sunnah Nabawiyah itu bersumber dari wahyu Allah SWT juga. Ramai rakan saya yang bukan beragama islam bertanya tentang perkara ini dan saya tidak mampu menjelaskan kepada mereka dengan sempurna seperti bagaimana saya menjelaskan tentang babi. Sunnah Nabawiyah adalah semua perbuatan. apakah takrifan sebenar terhadap maksud KOTOR DAN JIJIK itu? Haiwan tidak mempunyai akal fikiran untuk membezakan kotor dan jijik termasuklah kucing kerana kucing juga sama seperti anjing. Setiap hukum memerlukan penjelasan dan saya amat memerlukan penjelasan tersebut. Jadi mengapa kucing atau binatang lain yang menjelirkan lidah tidak diharamkan seperti anjing? Penjeliran lidah oleh semua binatang adalah untuk menstabilkan haba yang terkandung di dalam badan dan ia untuk mengelakkan pengumpulan haba di dalam badan kerana haiwan tidak mempunyai liang peluh. tidak akan jumpa dalilnya. Bagi orang Islam sumber syariah selain daripada al-Quran iaitulah Sunnah Nabawiyah.

Pendapat tentang najisnya seluruh tubuh anjing ini juga dikuatkan dengan hadis lain seperti: Bahwa Rasululah SAW diundang masuk ke rumah salah seorang kaum dan beliau mendatangi undangan itu. sedangkan anjing itu adalah najis. akan ikut hukum yang sama juga (iaitu najis yang berat). 2007 . kerana untuk mensucikannya dengan menggunakan tujuh kali air dan salah satunya dengan menggunakan air tanah.dari sunnah Nabawiyah yang telah diterima semua ulama tentang najisnya air liur anjing adalah sebagai berikut: Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Bila seekor anjing minum dari bekas milik kalian." Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sucinya bekas kalian yang dimasuki mulut anjing adalah dengan mencucinya 7 kali. sama seperti najis babi. Jelas kepada kita hadis ini menunjukkan bahawa kucing itu tidak najis. bahkan kedudukan najisnya adalah najis yang berat (mughallazhah). beliau bersabda: "Di rumah yang kedua ada anjing sedangkan di rumah yang pertama hanya ada kucing." (HR Al-Hakim dan Ad-Daruquthuny). termasuk air peluhnya. Di waktu lainya. Ketika ditanyakan kepada beliau apa sebabnya beliau tidak mendatangi undangan yang kedua. Email from: Muhd Zumairi photo by: La-Vita-a-Bella Read more: Aby RAd's blog: Mengapa Anjing Diharamkan? http://abyrad. Pada pandangan Syafiieyyà Makkiiyyah badan air liur dan mulut anjing adalah najis kerana sumber air liur itu datangnya dari badan. tetapi seluruh tubuh anjing itu hukumnya najis berat. Dan kucing itu tidaklah najis." Menurut riwayat Ahmad dan Muslim disebutkan salahsatunya dengan tanah. air besar dan peluhnya. Termasuklah air yang keluar dari tubuh badan anjing itu sendiri seperti air kecil.html#ixzz1M5SpfYf5 BINATANG YANG HALAL DAN HARAM Januari 1. maka cucilah 7 kali. Bahkan haiwan lain yang kahwin dengan anjing. Maka badannya itu juga merupakan sumber kepada najis.blogspot.com/2010/05/mengapa-anjing-diharamkan. Maka seluruh ulama sepakat bahawa air liur anjing itu najis. kaum yang lain mengundangnya dan beliau tidak mendatanginya. Wallahua'lam. Bagi Mazhab As-Syafiieyà Makkiiyyah dan Al-Hanabilah sepakat mengatakan bahawa bukan hanya air liurnya sahaja yang bernajis.

sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya. dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama ialah: asal hukum dalam semua perkara -kecuali ibadah yang mempunyai kaedah lain. Sungguhpun begitu al-Quran telah memberikan panduan tentang makanan yang bagaimanakah yang perlu dan boleh dimakan. Perkara-perkara yang diharamkan: 1) Bangkai.Ahmad Nizam Hukum dan Fatwa 3 Komen Rate This Oleh: Abd.Firman Allah SWT: ³Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk´ (al-A¶raf:157) Al-Quran telah menegaskan bahawa makanan yang dihalalkan oleh Allah ialah yang baik-baik sahaja. Ia mengandungi beberapa dalil yang digunakan oleh para ulama bagi menyokong pendirian mereka berhubung halal atau haram memakan benda-benda tertentu khususnya yang berkaitan dengan jenis haiwan.adalah harus hingga datang dalil yang menunjukkan kepada haram. Justeru itu makanan yang memudaratkan agama dan kesihatan adalah haram dan termasuk di dalam al-khbai¶th. Ini berdasarkan firman Allah SWT: Katakanlah: ³Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku. karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu´ (al-Baqarah:168) ii. kecuali kalau makanan itu bangkai. Rasyid Bin Idris @ Adir Dewan Pengajian Ibn Qayyim al-Jauziyyah Pendahuluan: Risalah ini adalah jawapan kepada suatu soalan yang dikemukakan kepada penulis di Surau Taman Pauh Jaya. Seberang Perai. Tujuannya ialah untuk mengelakkan dari risalah ini menjadi terlalu panjang. Ini berdasarkan kaedah: Perkara yang haram ialah apa yang diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya manakala apa yang didiamkan daripadanya adalah suatu yang dimaafkan. atau .Firman Allah SWT: ³Hai sekalian manusia. i. makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Ia hanya disebut secara ringkas dan tidak dibuat nota kaki berhubung sumber-sumber rujukan.

´ (al-Mai¶dah:3) Ayat 3 surah al-Maidah ini mengecualikan mana-mana yang tersebut yang sempat disembelih secara syar¶ie selagi ia belum mati. daging babi. Sedangkan yang sahih ialah: setiap yang berasal darinya adalah haram dan hanya daging yang disebut kerana kebiasaannya daging itu yang dimakan. Ayat-ayat tersebut hanya menyebut daging. 3. dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. 5. jawab beliau: ³yang diharamkan kepada kamu hanyalah darah yang mengalir´. 3) Babi. yang mati kerana terjatuh atau dijatuhkan dari tempat tinggi. (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. termasuk juga yang dicampak ke dalam perigi dan seumpamanya. yang dipukul. darah. Dalilnya ialah firman Allah SWT: ³Diharamkan bagimu (memakan) bangkai. yang mati kerana dimakan binatang lain. ini menyebabkab segelintir manusia menyangka selain dari daging babi seperti tulang dan lemaknya adalah halal.darah yang mengalir atau daging babi. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah. yang jatuh.a telah ditanya tentang limpa.´ (al-An¶am:145) Termasuk di dalam kategori bangkai ialah haiwan: 1. Ibn Abbas r. yang ditanduk. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. Begitu juga sembelihan yang ditujukan kepada selain daripada Allah. Maksudnya ialah binatang disebutkan nama selain dari Allah semasa penyembelihan itu. kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. sekalipun anjing pemburu yang terlatih. karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. yang mati kerana ditanduk oleh binatang lain. (daging haiwan) yang disembelih atas nama selain Allah. samada disebut namanya atau . 2) Darah yang mengalir. lalu mereka berkata: ³ia adalah darah´. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. lalu beliau menjawab: ³makanlah´. 2. yang mati tercekik atau dicekik. yang tercekik. 4) Sembelihan untuk selain daripada Allah. dan yang diterkam binatang buas. yang mati kerana dipukul samada dengan kayu atau dihempap dengan sesuatu atau dikejutkan. 4.

tidak semasa penyembelihan. Oleh yang demikian. . katanya: ³Rasulullah SAW melarang (memakan) setiap yang bertaring dari binatang buas dan setiap yang berkuku (claw) dari burung. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). 6) Semua jenis burung berkuku tajam dan menyambar. Beliau ditanya lagi: adakah ini disabdakan oleh nabi SAW? Jawabnya: ya. Dikecualikan daripadanya: merpati dan burung-burung kecil. maka memakannya adalah haram³. Menurut pengarang Fath alMajid fi Syarh Kitab al-Tawhid: ³Ini kerana sembelihan untuk berhala (an-Nusb) menunjukkan pengagungan untuk taghut sekalipun tidak dilafazkan namanya. ibadat kepada selain dari Allah adalah lebih besar kekufurannya berbanding yang memohon kepada selain Allah. sebaliknya semua giginya memang sama tajam. Jika diharamkan kerana disebut: ³dengan nama alMasih´ dan sebagainya. 2. (Riwayat Abu Daud. Andai kata diterima bahawa ia memiliki taring. 3. Kata Ibn al-Athir: ³iaitu binatang pemangsa yang memakan secara menerkam seperti: singa. gagak dan layang-layang. Pendapat ini dipersetujui oleh Ibn al-Qayyim.´ (Riwayat Muslim) Adapun yang dimaksudkan dengan burung yang mempunyai kuku ialah: yang kukunya tajam digunakan untuk menangkap dan melukakan serta mengoyak mangsa. harimau. Hujah al-Syafi¶e berhubung dengan dubuk: 1. Oleh itu dubuk dan musang adalah halal. harimau dan serigala. Semuanya haram disisinya. hukumnya haram sekalipun disebut bismillah. Hadith Jabir. Abu Hanifah pula berpendapat bahawa karnivor adalah as-sabu¶ di antaranya: gajah. Beliau ditanya tentang dubuk: Adakah dubuk binatang buruan? Jawabnya: ya. enggang. Sebabnya. ia bukan dari kategori as-siba¶ yang disebut di dalam hadith. Dalilnya ialah hadith Ibn Abbas. bahkan sekalipun dibacakan bismillah. Muslim dan lain-lain dari hadith Abi Tha¶labah al-Khusyani). jika haiwan itu disembelih untuk selain dari Allah sebagai ibadah (taqarrub). (Riwayat Malik. ia tiada taring. serigala dan seumpamanya. Contohnya: helang. dubuk dan kucing. Al-Syafi¶e berpandangan bahawa as-siba¶ yang diharamkan ialah yang menyerang manusia seperti singa. Di antara perkara yang diharamkan oleh Nabi SAW dalam peperangan Khaibar ialah keldai peliharaan. 7) Keldai peliharaan. Disahihkan juga oleh al-Hakim). 5) Semua binatang buas (as-Siba¶) yang bertaring. At-Tirmizi dan disahihkannya serta an-Nasa-i dan Ibn Majah. kerana ia termasuk dalam al-mustatob (perkara yang dipandang baik). Maka ia sama dengan sembelihan yang disebut nama selain Allah. Sabda Nabi SAW: ³Setiap yang memiliki taring dari kalangan pemangsa. maka memaksudnya adalah lebih aula untuk diharamkan.

Pendapat Malik dan sebahagian ulama: daging dan telurnya harus dimakan.Kata al-¶Allamah Siddiq hasan Khan: ³Ramai dikalangan umat Arab yang memiliki naluri yang sejahtera mengharamkannya dan dia melihat syaitan. ath-Thauri dan al-Syafi¶iyyah berpendapat memakan al-jallalah adalah haram. 2. Abu Daud. ia boleh dimakan.Hadith Ibn Umar: Rasulullah SAW melarang dari memakan al-jallalah dan meminum susunya. Kata Ibn Hazm: ³telah sahih bahawa Abu Musa mengurung ayam (bertujuan membersihkan makanannya). kerana makanan yang najis itu dapat disucikan dengan istihalah (seperti mengurungnya). Kata al-Albani: zahir hadith memihak kepada Ibn Hazm lantaran disebut tentang susunya. telur dan susunya. Nabi SAW telah dihadiahkan dengan keldai liar lalu baginda memakannya. . an-Nasa-i. (Riwayat al-Bukhari dari hadith Abi Qatadah). maka mohonlah perlindungan Allah dari syaitan. At-Tirmizi mensahihkannya). Kata al-Baghawi: ³kemudian hukum tentang binatang yang memakan kotoran. hendaklah dilihat: jika ia hanya memakannya kadang-kadang.´ (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).Hadith Ibn Abbas: Larangan itu ialah tentang memakan al-jallalah dan meminum susunya. jika didapati memakan kotoran´.´ Sabda Nabi SAW: ³Apabila kamu mendengar suara keldai. at-Tirmizi. Para ulama sepakat tentang halalnya keldai liar -dan kuda belang dan seladang-. Hukum memakan haiwan halal yang memakan bahan dari daging babi. maka dia adalah jallalah dan tidak boleh dimakan. Berhubung hal ini para ulama berbeza pendapat: y y Ahmad. (Riwayat Ahmad. 1. Abu Daud. Kata al-Hafiz dalam al-Fath: ia adalah yang paling sahih dalam bab ini. sesungguhnya dia melihat syaitan. Al-Jallalah (Binatang yang memakan kotoran). ii. Iaitu binatang yang memakan kotoran dan sesuatu yang menjijikkan. maka ia bukan al-jallalah. para ulama meluaskannya kepada yang lebih umum sebagaimana yang disebut oleh Ibn Hajar. Dalilnya: i. Ibn Hazm menghadkannya hanya kepada yang berkaki empat sedangkan Ibn Hajar menyatakan ianya umum. 3. justeru tidak haram dimakan seperti ayam dan sebagainya´. Pendapat yang lain: jika kebanyakan makanannya adalah najis. (Riwayat Ahmad. Sebaliknya jika kebanyakan makanannya bukan najis. Ibn Majah. Ibn Majah dan at-Tirmizi yang mensahihkannya). Inilah yang ditegaskan oleh Ibn Daqiq al-¶Eid. Sungguhpun begitu. al-Hakim. Pendapat sebahagian yang lain seperti ath-Thauri. al-Syafi¶e dan Ahmad: haram memakan daging. Sebahagian yang lain menyatakan hukumnya adalah makruh sahaja.

ia dikuatkan dengan dalil yang sama tentang keharaman anjing di atas. Sungguhpun begitu.´ (Riwayat Abu Daud. 10) Semua jenis binatang yang menjijikkan. maka ia adalah haram. tiada lagi ruang untuk mengharamkannya kerana ia adalah halal asalnya dan diharamkan lantaran halangan (najis). ia adalah najis menurut jumhur ulama. (Riwayat as-sahih). Kata Siddiq Hasan Khan: ³barangsiapa yang mendakwa bahawa najis itu masih kekal. Hampir tiada khilaf di kalangan ulama tentang pengharaman anjing melainkan satu riwayat pandangan Malik yang menyatakannya sebagai halal. tiada beza hukum di antara kucing liar ataupun jinak. ia memakan kotoran. Pengharaman anjing dating dengan beberapa faktor: 1. Apa yang dipandang jijik dan kotor oleh manusia (yang murni fitrahnya) dari jenis haiwan ± bukan kerana sesuatu µillah atau kerana tidak biasa â¼³ sebaliknya semata-mata kerana menganggapnya jijik. 2. (Riwayat Muslim). hilang haram. at-Tirmizi dan Ibn Majah. larangan nabi SAW daripada memakan harga anjing dan kucing. Apabila hilang najis. sebahagian ulama Malikiyyah (khususnya yang mutaakhkhirin) menyanggahi pandangannya itu. µIllah itulah yang mengubah daging dan susunya dari halal kepada haram. 9) Anjing dan kucing. lantaran arahan nabi SAW supaya bekas yang dijilat oleh anjing hendaklah dibasuh 7 kali yang pertama dengan air tanah. Namun tiada satu had yang ditentukan dalam mengurung/membersihkan binatang itu sekalipun memang sahih bahawa Umar mengurung ayam al-jallalah selama 3 hari. dalam isnad hadith ini Muhammad Bin Zaid ± dhaif).y Jawatankuasa Tetap Penyelidikan dan Fatwa Arab Saudi mentarjihkan pendapat yang mendetailkan keadaan. hendaklah memberikan dalil´. Jadi apabila µillat itu hilang dengan cara mengurungnya atau yang seumpama itu. Menurut ulama. ia termasuk di dalam al-mustakhbath (yang dipandang jijik). Pendapat inilah yang sahih sepertimana yang dijelaskan oleh al-Hafiz dalam al-Fath dan alAlbani. Firman Allah SWT: ´ dan Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk´ (al-A¶raf:157) Kebanyakan ulama memberikan garis panduan dalam hal ini seperi berikut: 1. µIllah bagi keharaman al-jallalah ialah kenajisan. hilanglah hukumnya berdasarkan kaedah: Oleh demikian. Dalil keharaman kucing pula disebut di dalam hadith Jabir: ³Bahawasanya nabi SAW telah melarang dari memakan kucing dan harganya. Sungguhpun begitu. . sedangkan nama dan sifatnya sudah pergi. 3. melainkan salah satu pandangan al-Syafi¶yyah yang menyatakan halal kucing liar.

2. merupakan haiwan dari kategori ini. Kebanyakan haiwan yang tidak dimakan oleh manusia sedangkan tiada dalil yang jelas menunjukkan ia haram. Oleh itu menurutnya. at-Tirmizi dan an-Nasai). diburu atau dijumpai mati. Binatang yang dilarang bunuh: Sabda nabi SAW: Dari Ibn Abbas bahawa nabi SAW telah melarang daripada membunuh 4 jenis binatang: semut. dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. 14) Binatang yang tidak disebutkan statusnya: Berdasarkan sabda nabi SAW: . Apabila sebahagian manusia menganggapnya jijik sedangkan yang tidak. kerana terdapat percanggahan dalil halal dan haram. Sementara sebilangan ulama pula berpandangan bahawa semua haiwan yang memang hidup di laut adalah halal sekalipun ia mungkin boleh hidup di daratan kecuali katak kerana ada dalil lain berhubungnya. Ini adalah jelas kerana Islam melarang al-khabai¶th. Sebilangan ulama berpendapat bahawa binatang-binatang yang dilarang oleh nabi SAW dari membunuhnya atau yang diarahkan untuk membunuhnya adalah haram. kala jengking. lebah. yang paling tepat ialah: setiap yang jijik di sisi syara¶ itu tentulah akan memudaratkan diri dan agama manusia. belatuk dan nuri. dan berbuat baiklah. tikus.´ (al-Baqarah:195) 13) Haiwan 2 alam: Kata al-Qadi Ibn al-¶Arabi: Pendapat yang sahih berhubung haiwan yang hidup di darat dan air ialah dilarang. 11) Semua binatang yang diarahkan untuk dibunuh atau dilarang dari dibunuh. Binatang yang diarahkan bunuh: Sabda nabi SAW: ³Dari µAisyah bahawa rasul SAW bersabda: 5 jenis binatang semuanya fawasiq boleh dibunuh di Tanah Haram: burung gagak. burung layang-layang. karena sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang berbuat baik. Lalu kami memenangkan dalil haram sebagai langkah berhati-hati (ihtiyat). anjing dan al-¶aqur (sejenis binatang yang menggigit). Juga dengan umum ayat: ´ Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah. Sungguhpun begitu.´ (Riwayat al-Bukhari. maka yang diambil kira ialah tanggap majoriti. al-Albani mempersoalkan tentang kesukaran menetukan yang manakah padangan teramai dan ia juga membabitkan soal budaya dan seumpamanya. 12) Binatang beracun samada yang ikan atau selainnya. Muslim.

³Apa yang Allah halalkan di dalam kitab-Nya. lantaran baginya ia tidak jelas. lalu nabi SAW melarang dari membunuhnya. jika nabi melarang dari dibunuh katak sedangkan tujuannya adalah untuk suatu yang penting seperti dijadikan ubat. b) katak: . dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan´ (al-Maidah:96) ii.Umum hadith tentang air dan bangkai haiwan di lautan. Apa yang Allah haramkan. Dalam sanadnya ada Sa¶id Bin Khalid alQurtubi: didhaifkan oleh an-Nasai tetapi dithiqahkan oleh Ibn Hibban serta kata ad-Daraqutni: dia Madaniyy yang boleh dibuat hujah dengannya). maka ia haram. Dia (laut) suci airnya dan halal bangkainya. juga disahihkan oleh al-Hakim).yang menghalalkannya: Malik Dalilnya: Umum ayat Allah: ³Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu.´ (Riwayat al-Bazzar dan katanya: sanadnya sahih. tentulah ia tidak boleh dimakan sebarangan. Rahman Bin µUthman tentang seorang doctor bertanya kepada nabi SAW tentang hukum menjadikan katak sebagai ubat (untuk dimakan). al-Syafi¶e dan imam yang empat). . Justeru itu. (Riwayat Malik.yang menghalalkannya: Malik dan Syafi¶e Dalil yang mengharamkannya. lalu ia mencakupi katak.yang mengharamkannya: Ahmad Dalilnya: Hadith Abd. Larangan makannya pula tentulah kerana ia memang haram dimakan. Apa yang Allah diamkan tentangnya. Namun yang rajih ialah: katak haram dimakan.yang mengharamkannya: Abu Hanifah dan Ahmad . Asy-Syawkani pula seakan-akan tidak bersetuju dengan kaedah binatang yang dilarang bunuh bererti haram dimakan. Oleh itu yang rajih ialah: halal. Kedua-dua dalil ini umum tentang hidupan / haiwan di laut (air). Ini kerana nabi SAW jika melarang dari membunuh sesuatu haiwan. maka ia mungkin kerana kehormatannya seperti manusia atau kerana haram dimakan seperti katak. Namun isnadnya dhaif. c) buaya: . kerana katak termasuk dalam kategori soidul bahr. (Riwayat disahihkan oleh al-Hakim. 15) Contoh-contoh binatang yang diperselisihkan hukumnya: a) landak: . maka ia adalah dimaafkan. ialah hadith dari Ibn Umar dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud. maka ia halal.

Pendetailan tajuk boleh dirujuk di dalam kitab-kitab tafsir dan hadith ahkam serta buku-buku Fiqh. yang mengharamkannya: Abu Hanifah dan sebahagian lain. kecuali pintu rumah ada patungpatung lelaki. maka makanlah. Baginda menjawab: Apabila kamu memburu dengan menggunakan panah lalu terkena melalui matanya. maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan semua itu. dan perintahlah dengan anjing itu supaya dikeluarkan. sekalipun anjing-anjing itu telah membunuhnya jika tidak ada anjing lain yang turut bersamanya. Ini kerana ia termasuk di dalam binatang buas. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah Radiallahuanhu berkata: "Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksudnya: "Jibril datang kepadaku dan berkata: "Tadi malam saya datang kepada Tuan. seterusnya basuhlah iaitu samaklah sebanyak tujuh kali Hadis Adiy bin Hatim r. Maka perintahkanlah supaya kepala patung yang ada di pintu itu dipotong dijadikan seperti bentuk pohon dan perintahkanlah supaya kelambu itu dipotong dan dijadikan daripadanya dua bantal buat sandaran dan diduduki. mengambil kira khilaf yang wujud di samping langkah berjaga-jaga mengelakkan larangan. Kata Ibn Baz: masalah ini adalah ijtihadiyyah dan perbahasannya luas." (Hadis riwayat Tirmidzi) Rasulullah s.w bersabda: Apabila anjing menjilat air yang berada dalam bekas salah seorang daripada kamu. namun yang lebih ahwat (berhati-hati) ialah meninggalkan daripada memakannya. tidak ada yang menghalangiku untuk aku masuk ke rumah yang Tuan ada di dalamnya. maka makanlah binatang buruan itu. hendaklah dituangkan air tersebut. anjing-anjing tersebut membawa binatang buruan itu kepadaku." Ada pun anjing itu adalah anak anjing kepunyaan Husain atau Hasan di bawah tempat tidurnya. aku telah melepaskan anjing-anjing yang sudah terlatih untuk berburu. Oleh itu tentulah ia terkandung di dalam ayat surah alMaidah:96 tersebut. lalu termasuk di dalam kategori bintang buas bertaring. maka Rasulullah memerintahkannya. Baginda bersabda: Apabila kamu menyuruh anjingmu yang telah terlatih dan kamu telah pun menyebut nama Allah atasnya. Ini kerana ia termasuk di dalam soidul bahr. Tetapi jika terkena dari bahagian belakangnya (bukan dengan matanya) maka janganlah . Aku bertanya lagi kepada baginda: Bagaimana jika aku memburu binatang dengan menggunakan panah lalu terkena tidak melalui matanya. Aku bertanya: Sekalipun anjing-anjing itu telah membunuhnya? Baginda menjawab: Ya. di dalam rumah ada kelambu yang juga ada gambar patung dan di dalam rumah juga ada anjing. Penutup: Ini adalah yang dapat diusahakan berhubung persoalan halal dan haramnya binatang-binatang yang mempunyai berbagai-bagai spesis. maka dikeluarkannya (anjing itu). Syafi¶e dan sebahagian yang lain.y y yang menghalalkannya: Malik.a. d) dubuk: telah dibincangkan sebelum ini. Aku telah pun membaca Bismillah (menyebut nama Allah) padanya.a katanya: Wahai Rasulullah.

maka setiap hari pahala amalannya dikurangkan sebanyak dua qirat (kinayah iaitu ibarat bagi ganjaran pahala yang sangat besar) .kamu makan Hadis Ibnu Abbas r.a: Daripada Nabi s.a.w pernah bersabda: Sesiapa yang memelihara anjing selain dari anjing untuk menjaga ternakan dan anjing untuk berburu.a.a katanya: Rasulullah s.w baginda bersabda: Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing atau gambar-gambar Hadis Ibnu Umar r.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful