BINATANG YANG HALAL DAN HARAM

Pendahuluan: Sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama ialah: asal hukum dalam semua perkara -kecuali ibadah yang mempunyai kaedah lain- adalah harus hingga datang dalil yang menunjukkan kepada haram. Ini berdasarkan kaedah: Perkara yang haram ialah apa yang diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya manakala apa yang didiamkan daripadanya adalah suatu yang dimaafkan. Sungguhpun begitu al-Quran telah memberikan panduan tentang makanan yang bagaimanakah yang perlu dan boleh dimakan. i- Firman Allah SWT: ³Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu´ (al-Baqarah: 16 ii- Firman Allah SWT: ³Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk´ (al-A¶raf:157) Al-Quran telah menegaskan bahawa makanan yang dihalalkan oleh Allah ialah yang baik-baik sahaja. Justeru itu makanan yang memudaratkan agama dan kesihatan adalah haram dan termasuk di dalam al-khbai¶th. Perkara-perkara yang diharamkan: 1) Bangkai. Ini berdasarkan firman Allah SWT: Katakanlah: ³Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.´ (al-An¶am:145) Termasuk di dalam kategori bangkai ialah haiwan: 1. yang mati tercekik atau dicekik. 2. yang mati kerana dipukul samada dengan kayu atau dihempap dengan sesuatu atau dikejutkan. 3. yang mati kerana terjatuh atau dijatuhkan dari tempat tinggi, termasuk juga yang dicampak ke dalam perigi dan seumpamanya. 4. yang mati kerana ditanduk oleh binatang lain. 5. yang mati kerana dimakan binatang lain, sekalipun anjing pemburu yang terlatih. Dalilnya ialah firman Allah SWT:

³Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging haiwan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.´ (al-Mai¶dah:3) Ayat 3 surah al-Maidah ini mengecualikan mana-mana yang tersebut yang sempat disembelih secara syar¶ie selagi ia belum mati. 2) Darah yang mengalir. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. Ibn Abbas r.a telah ditanya tentang limpa, lalu beliau menjawab: ³makanlah´, lalu mereka berkata: ³ia adalah darah´, jawab beliau: ³yang diharamkan kepada kamu hanyalah darah yang mengalir´. 3) Babi. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. Ayat-ayat tersebut hanya menyebut daging, ini menyebabkab segelintir manusia menyangka selain dari daging babi seperti tulang dan lemaknya adalah halal. Sedangkan yang sahih ialah: setiap yang berasal darinya adalah haram dan hanya daging yang disebut kerana kebiasaannya daging itu yang dimakan. 4) Sembelihan untuk selain daripada Allah. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. Maksudnya ialah binatang disebutkan nama selain dari Allah semasa penyembelihan itu. Begitu juga sembelihan yang ditujukan kepada selain daripada Allah, samada disebut namanya atau tidak semasa penyembelihan, bahkan sekalipun dibacakan bismillah. Menurut pengarang Fath al-Majid fi Syarh Kitab al-Tawhid: ³Ini kerana sembelihan untuk berhala (an-Nusb) menunjukkan pengagungan untuk taghut sekalipun tidak dilafazkan namanya. Maka ia sama dengan sembelihan yang disebut nama selain Allah. Jika diharamkan kerana disebut: ³dengan nama al-Masih´ dan sebagainya, maka memaksudnya adalah lebih aula untuk diharamkan. Sebabnya, ibadat kepada selain dari Allah adalah lebih besar kekufurannya berbanding yang memohon kepada selain Allah. Oleh yang demikian, jika haiwan itu disembelih untuk selain dari Allah sebagai ibadah (taqarrub), hukumnya haram sekalipun disebut bismillah. 5) Semua binatang buas (as-Siba¶) yang bertaring. Kata Ibn al-Athir: ³iaitu binatang pemangsa yang memakan secara menerkam seperti: singa, harimau, serigala dan seumpamanya. Sabda Nabi SAW: ³Setiap yang memiliki taring dari kalangan pemangsa, maka memakannya adalah haram³. (Riwayat Malik, Muslim dan lain-lain dari hadith Abi Tha¶labah al-Khusyani) . Al-Syafi¶e berpandangan bahawa as-siba¶ yang diharamkan ialah yang menyerang manusia seperti singa, harimau dan serigala. Oleh itu dubuk dan musang adalah halal. Abu Hanifah pula berpendapat bahawa karnivor adalah as-sabu¶ di antaranya: gajah, dubuk dan kucing. Semuanya haram disisinya. Hujah al-Syafi¶e berhubung dengan dubuk: 1. ia tiada taring, sebaliknya semua giginya memang sama tajam. 2. Andai kata diterima bahawa ia memiliki taring, ia bukan dari kategori as-siba¶ yang disebut di dalam hadith. Pendapat ini dipersetujui oleh Ibn al-Qayyim.

Al-Jallalah (Binatang yang memakan kotoran). Dalilnya: i. ath-Thauri dan al-Syafi¶iyyah berpendapat memakan al-jallalah adalah haram.´ (Riwayat Muslim) Adapun yang dimaksudkan dengan burung yang mempunyai kuku ialah: yang kukunya tajam digunakan untuk menangkap dan melukakan serta mengoyak mangsa. (Riwayat Abu Daud. Kata al-Baghawi: ³kemudian hukum tentang binatang yang memakan kotoran. Para ulama sepakat tentang halalnya keldai liar -dan kuda belang dan seladang-. Inilah yang ditegaskan oleh Ibn Daqiq al-¶Eid. * Sebahagian yang lain menyatakan hukumnya adalah makruh sahaja.Hadith Ibn Umar: Rasulullah SAW melarang dari memakan al-jallalah dan meminum susunya. al-Hakim. Kata al-¶Allamah Siddiq hasan Khan: ³Ramai dikalangan umat Arab yang memiliki naluri yang sejahtera mengharamkannya dan dia melihat syaitan. Kata Ibn Hazm: ³telah sahih bahawa Abu Musa mengurung ayam (bertujuan membersihkan makanannya). Hadith Jabir. an-Nasa-i. Contohnya: helang. Pendapat Malik dan sebahagian ulama: daging dan telurnya harus dimakan. Ibn Majah. Beliau ditanya tentang dubuk: Adakah dubuk binatang buruan? Jawabnya: ya. Hukum memakan haiwan halal yang memakan bahan dari daging babi. Sungguhpun begitu. para ulama meluaskannya kepada yang lebih umum sebagaimana yang disebut oleh Ibn Hajar. Beliau ditanya lagi: adakah ini disabdakan oleh nabi SAW? Jawabnya: ya. Dikecualikan daripadanya: merpati dan burung-burung kecil. Abu Daud. 1. At-Tirmizi dan disahihkannya serta an-Nasa-i dan Ibn Majah. At-Tirmizi mensahihkannya) . Iaitu binatang yang memakan kotoran dan sesuatu yang menjijikkan. (Riwayat Ahmad.Hadith Ibn Abbas: Larangan itu ialah tentang memakan al-jallalah dan meminum susunya. Kata al-Hafiz dalam al-Fath: ia adalah yang paling sahih dalam bab ini. (Riwayat al-Bukhari dari hadith Abi Qatadah). kerana ia termasuk dalam al-mustatob (perkara yang dipandang baik). Dalilnya ialah hadith Ibn Abbas.3. maka mohonlah perlindungan Allah dari syaitan. Di antara perkara yang diharamkan oleh Nabi SAW dalam peperangan Khaibar ialah keldai peliharaan.´ (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). (Riwayat Ahmad. sesungguhnya dia melihat syaitan. Berhubung hal ini para ulama berbeza pendapat: * Ahmad. at-Tirmizi. Ibn Hazm menghadkannya hanya kepada yang berkaki empat sedangkan Ibn Hajar menyatakan ianya umum. maka ia bukan al-jallalah. Kata al-Albani: zahir hadith memihak kepada Ibn Hazm lantaran disebut tentang susunya. kerana makanan yang najis itu dapat disucikan .´ Sabda Nabi SAW: ³Apabila kamu mendengar suara keldai. ii. 7) Keldai peliharaan. gagak dan layang-layang. jika didapati memakan kotoran´. Nabi SAW telah dihadiahkan dengan keldai liar lalu baginda memakannya. 6) Semua jenis burung berkuku tajam dan menyambar. Disahihkan juga oleh al-Hakim). enggang. justeru tidak haram dimakan seperti ayam dan sebagainya´. hendaklah dilihat: jika ia hanya memakannya kadang-kadang. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). Abu Daud. Ibn Majah dan at-Tirmizi yang mensahihkannya) . katanya: ³Rasulullah SAW melarang (memakan) setiap yang bertaring dari binatang buas dan setiap yang berkuku (claw) dari burung.

ia adalah najis menurut jumhur ulama. Pendapat inilah yang sahih sepertimana yang dijelaskan oleh al-Hafiz dalam al-Fath dan al-Albani. Sebaliknya jika kebanyakan makanannya bukan najis. Dalil keharaman kucing pula disebut di dalam hadith Jabir: ³Bahawasanya nabi SAW telah melarang dari memakan kucing dan harganya. hilanglah hukumnya berdasarkan kaedah: Oleh demikian. 3. at-Tirmizi dan Ibn Majah. larangan nabi SAW daripada memakan harga anjing dan kucing. * Jawatankuasa Tetap Penyelidikan dan Fatwa Arab Saudi mentarjihkan pendapat yang mendetailkan keadaan. 2. Apa yang dipandang jijik dan kotor oleh manusia (yang murni fitrahnya) dari jenis haiwan . Sungguhpun begitu. ia memakan kotoran. Namun tiada satu had yang ditentukan dalam mengurung/membersih kan binatang itu sekalipun memang sahih bahawa Umar mengurung ayam al-jallalah selama 3 hari. µIllah itulah yang mengubah daging dan susunya dari halal kepada haram. sebahagian ulama Malikiyyah (khususnya yang mutaakhkhirin) menyanggahi pandangannya itu. µIllah bagi keharaman al-jallalah ialah kenajisan. tiada lagi ruang untuk mengharamkannya kerana ia adalah halal asalnya dan diharamkan lantaran halangan (najis). (Riwayat as-sahih). 2.´ (Riwayat Abu Daud. maka dia adalah jallalah dan tidak boleh dimakan.dhaif). Sungguhpun begitu. (Riwayat Muslim). hilang haram.dengan istihalah (seperti mengurungnya) . Firman Allah SWT: ´ dan Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk´ (al-A¶raf:157) Kebanyakan ulama memberikan garis panduan dalam hal ini seperi berikut: 1.bukan kerana sesuatu µillah . Pengharaman anjing datang dengan beberapa faktor: 1. telur dan susunya. Kata Siddiq Hasan Khan: ³barangsiapa yang mendakwa bahawa najis itu masih kekal. ia dikuatkan dengan dalil yang sama tentang keharaman anjing di atas. Pendapat yang lain: jika kebanyakan makanannya adalah najis. 10) Semua jenis binatang yang menjijikkan. dalam isnad hadith ini Muhammad Bin Zaid . Menurut ulama. 9) Anjing dan kucing. Jadi apabila µillat itu hilang dengan cara mengurungnya atau yang seumpama itu. Hampir tiada khilaf di kalangan ulama tentang pengharaman anjing melainkan satu riwayat pandangan Malik yang menyatakannya sebagai halal. hendaklah memberikan dalil´. tiada beza hukum di antara kucing liar ataupun jinak. ia boleh dimakan. Apabila hilang najis. al-Syafi¶e dan Ahmad: haram memakan daging. 3. sedangkan nama dan sifatnya sudah pergi. Pendapat sebahagian yang lain seperti ath-Thauri. melainkan salah satu pandangan al-Syafi¶yyah yang menyatakan halal kucing liar. ia termasuk di dalam al-mustakhbath (yang dipandang jijik). lantaran arahan nabi SAW supaya bekas yang dijilat oleh anjing hendaklah dibasuh 7 kali yang pertama dengan air tanah.

maka ia halal. dan berbuat baiklah. yang paling tepat ialah: setiap yang jijik di sisi syara¶ itu tentulah akan memudaratkan diri dan agama manusia. 11) Semua binatang yang diarahkan untuk dibunuh atau dilarang dari dibunuh. diburu atau dijumpai mati. Binatang yang diarahkan bunuh: Sabda nabi SAW: ³Dari µAisyah bahawa rasul SAW bersabda: 5 jenis binatang semuanya fawasiq boleh dibunuh di Tanah Haram: burung gagak. belatuk dan nuri. juga disahihkan oleh al-Hakim). Kebanyakan haiwan yang tidak dimakan oleh manusia sedangkan tiada dalil yang jelas menunjukkan ia haram.´ (Riwayat al-Bazzar dan katanya: sanadnya sahih.´ (al-Baqarah: 195) 13) Haiwan 2 alam: Kata al-Qadi Ibn al-¶Arabi: Pendapat yang sahih berhubung haiwan yang hidup di darat dan air ialah dilarang. Juga dengan umum ayat: ´ Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah. . 12) Binatang beracun samada yang ikan atau selainnya. Apabila sebahagian manusia menganggapnya jijik sedangkan yang tidak. maka ia haram. maka ia adalah haram. anjing dan al-¶aqur (sejenis binatang yang menggigit).atau kerana tidak biasa â ³ sebaliknya semata-mata kerana menganggapnya jijik. Sebilangan ulama berpendapat bahawa binatang-binatang yang dilarang oleh nabi SAW dari membunuhnya atau yang diarahkan untuk membunuhnya adalah haram. Oleh itu menurutnya. merupakan haiwan dari kategori ini. 14) Binatang yang tidak disebutkan statusnya: Berdasarkan sabda nabi SAW: ³Apa yang Allah halalkan di dalam kitab-Nya. dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Apa yang Allah haramkan. Sungguhpun begitu. karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Lalu kami memenangkan dalil haram sebagai langkah berhati-hati (ihtiyat). al-Albani mempersoalkan tentang kesukaran menetukan yang manakah padangan teramai dan ia juga membabitkan soal budaya dan seumpamanya. burung layang-layang. maka yang diambil kira ialah tanggap majoriti. tikus. Muslim. at-Tirmizi dan an-Nasai). Binatang yang dilarang bunuh: Sabda nabi SAW: Dari Ibn Abbas bahawa nabi SAW telah melarang daripada membunuh 4 jenis binatang: semut. Ini adalah jelas kerana Islam melarang al-khabai¶th. kala jengking. Sementara sebilangan ulama pula berpandangan bahawa semua haiwan yang memang hidup di laut adalah halal sekalipun ia mungkin boleh hidup di daratan kecuali katak kerana ada dalil lain berhubungnya. Apa yang Allah diamkan tentangnya.´ (Riwayat al-Bukhari. lebah. kerana terdapat percanggahan dalil halal dan haram. 2. maka ia adalah dimaafkan.

(Riwayat Malik. tentulah ia tidak boleh dimakan sebarangan. Oleh itu yang rajih ialah: halal.yang mengharamkannya: Abu Hanifah dan Ahmad . maka ia mungkin kerana kehormatannya seperti manusia atau kerana haram dimakan seperti katak. c) buaya: * yang menghalalkannya: Malik. Syafi¶e dan sebahagian yang lain. Namun yang rajih ialah: katak haram dimakan. al-Syafi¶e dan imam yang empat). ialah hadith dari Ibn Umar dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud. * yang mengharamkannya: Abu Hanifah dan sebahagian lain. Justeru itu.Umum hadith tentang air dan bangkai haiwan di lautan. d) dubuk: telah dibincangkan sebelum ini. Pendetailan tajuk boleh dirujuk di dalam kitab-kitab tafsir dan hadith ahkam serta buku-buku Fiqh. Ini kerana nabi SAW jika melarang dari membunuh sesuatu haiwan. Oleh itu tentulah ia terkandung di dalam ayat surah al-Maidah:96 tersebut.yang menghalalkannya: Malik Dalilnya: Umum ayat Allah: ³Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu.15) Contoh-contoh binatang yang diperselisihkan hukumnya: a) landak: . Rahman Bin µUthman tentang seorang doctor bertanya kepada nabi SAW tentang hukum menjadikan katak sebagai ubat (untuk dimakan).yang menghalalkannya: Malik dan Syafi¶e Dalil yang mengharamkannya. Ini kerana ia termasuk di dalam soidul bahr. dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan´ (al-Maidah:96) ii. jika nabi melarang dari dibunuh katak sedangkan tujuannya adalah untuk suatu yang penting seperti dijadikan ubat. Asy-Syawkani pula seakan-akan tidak bersetuju dengan kaedah binatang yang dilarang bunuh bererti haram dimakan. (Riwayat disahihkan oleh al-Hakim. Namun isnadnya dhaif. namun yang lebih ahwat (berhati-hati) ialah meninggalkan daripada memakannya. lalu nabi SAW melarang dari membunuhnya. Ini kerana ia termasuk di dalam binatang buas. lalu termasuk di dalam kategori bintang buas bertaring. Dia (laut) suci airnya dan halal bangkainya.yang mengharamkannya: Ahmad Dalilnya: Hadith Abd. lalu ia mencakupi katak. Kedua-dua dalil ini umum tentang hidupan / haiwan di laut (air). lantaran baginya ia tidak jelas. b) katak: . . kerana katak termasuk dalam kategori soidul bahr. Dalam sanadnya ada Sa¶id Bin Khalid al-Qurtubi: didhaifkan oleh an-Nasai tetapi dithiqahkan oleh Ibn Hibban serta kata ad-Daraqutni: dia Madaniyy yang boleh dibuat hujah dengannya). mengambil kira khilaf yang wujud di samping langkah berjaga-jaga mengelakkan larangan. . Penutup: Ini adalah yang dapat diusahakan berhubung persoalan halal dan haramnya binatang-binatang yang mempunyai berbagai-bagai spesis. Larangan makannya pula tentulah kerana ia memang haram dimakan. Kata Ibn Baz: masalah ini adalah ijtihadiyyah dan perbahasannya luas.

idYahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web. send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.1000 .com/group/syiar-islam/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups. Rasyid Bin Idris @ Adir Dewan Pengajian Ibn Qayyim al-Jauziyyah >>Click to join Taman2Syurga<< [[Berpesan-pesan sesama insan]] [Non-text portions of this message have been removed] -----------------------------------=== Mari belajar Islam dan berdakwah melalui SMS Cara berlangganan: REG SI kirim ke 3252 (Dari Telkomsel) Tarif Rp.yahoo.com/group/syiar-islam/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [EMAIL PROTECTED] [EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group.+ PPN content akan dikirim tiap hari Untuk berhenti ketik: UNREG SI kirim ke 3252 http://www.com/info/terms/ y [syiar-islam] Fw: [Taman2Syurga] BINATANG YANG HALAL DAN HARAM ust . go to: http://groups.or.Oleh: Abd.media-islam..yahoo.

saya ingin meminta maaf jika tersalah atau terkasar bahasa kerana saya hanyalah manusia biasa yang selalu melakukan kesilapan. ayat terkasar. Jika ada kesalahan tatabahasa. Saya Mohd Ezman Bin Zamani dari Rawang.. beliau awal² lagi sudah memohon maaf. Selangor.. Sebelum saya memulakan bicara. Saya mempunyai satu kemusykilan tentang PENGHARAMAN ANJING. . soalan seperti mempertikaikan ayat Al-Quran dan apa² lagi kesalahan yang lain.y Kirim email ke Perlu diingatkan di sini bahawa soalan ni bukannya datang dari AbyRAd. mengapa perlu diedit kan? Soalan oleh: MOHD EZMAN ZAMANI Assalamualaikum. Ayat² di bawah sememangnya dikarang oleh org lain.

Tetapi mengapa Allah tidak menyatakan dalam Al-Quran seperti tentang pengharaman babi? Adakan Allah terlupa untuk menyatakannya? Sesungguhnya Allah Maha Besar dan Bijaksana. Berlandaskan kepada hadis tersebut. journal. mengapa kucing atau haiwan lain tidak diharamkan seperti anjing? Ada pendapat mengatakan bahawa anjing diharamkan kerana tabiat buruk anjing yang gemar . Ini menunjukkan bahawa bukan hanya air liur anjing sahaja yang berbahaya tetapi kucing juga. "Sucinya bekas salah seorang kamu apabila dijilat anjing hendaklah membasuhnya dengan tujuh kali air.. Saya tidak menjumpai sebab mengapa anjing diharamkan. (Hadis riwayat Muslim dan Ahmad).buku dan lain-lain) dan analisis.w. mustahil bagi Allah untuk terlupa dan sesungguhnya setiap hukuman Allah mempunyai sebab yang sempurna.Sememangnya kita semua tahu daripada dulu bahawa terdapat dua haiwan yang diharamkan dalam agama Islam iaitu anjing dan babi. Ada orang memberitahu saya supaya tidak mempertikaikan hukum Allah dan saya bersumpah bahawa saya tidak pernah mempertikaikan sama sekali hukum Allah kerana dalam kes ini. maka saya tidak sama sekali mempertikaikan hukum Allah. Jawapan-jawapan yang saya perolehi sangat memuaskan hati saya kerana ia menunjukkan keagungan Allah s. terdapat kes di mana seorang suri rumah terpaksa di potong kakinya kerana telah di gigit oleh kucing peliharaannya akibat jangkitan bakteria yang terdapat dalam air liur kucing tersebut. babi. jika kedua-dua haiwan tersebut mengandungi bakteria yang berbahaya di dalam air liurnya. Mungkin pihak tuan akan berpendapat bahawa air liur anjing sangat berbahaya berbanding haiwan lain seperti kucing tetapi di Malaysia. Berdasarkan kepada pembacaan (akhbar. Seperti yang kita tahu bahawa air liur binatang mengandungi pelbagai bakteria yang berbahaya dan saya menyimpulkan bahawa hadis nabi tersebut adalah ditujukan kepada semua binatang dan bukan kepada anjing sahaja. Tetapi. Jadi. Saya telah membuat kajian tentang tanah dan mengapa kita diwajibkan mengguna air tanah. Tiada satu pun ayat di dalam AlQuran yang mengatakan bahawa anjing itu haram dan pengharaman anjing diisyhtiharkan berlandas kepada hadis nabi yang bermaksud. Enam kali air mutlak dan satu kali air tanah".t dan keistimewaan Al-Quran. Allah tidak berfirman bahawa anjing itu haram. ulama-ulama telah bersepakat bahawa anjing adalah sama tarafnya seperti babi dan ianya haram bagi umat islam. Nabi Muhammad menyuruh kita menyucikan najis bekas yang telah dijilat anjing dengan 6 kali air mutlak dan satu kali air tanah kerana tanah adalah unsur terbaik untuk menyucikan segala kekotaran tidak kira sama ada anjing. tanah merupakan agen pembersih terbaik untuk menyucikan SEGALA jenis kotoran dan kerana itulah kita diwajibkan untuk menggunakan air tanah untuk menyucikan najis mugholazzah. kucing dan haiwan lain. Saya megakuinya dan saya mengerti mengapa Allah menyatakannya dalam Al-Quran. saya sekali lagi telah membuat analisis tentang maksud hadis tersebut.artikel. Berbalik kepada hadis tersebut. Segala analisis yang saya peroleh adalah berlandaskan 'Scientific Proven' dan Alhamdulillah kerana sememangnya babi diharamkan oleh Allah adalah disebabkan penjelasan yang amat saintifik. Saya telah membuat analisis dan kajian tentang sebab dan kenapa babi diharamkan.

Kalau anda cari di dalam Al-Quran. Dijawab oleh: USTAZ SYAHRIL FAZLI BIN MAT HUSSAIN Hukum yang berkait dengan najis anjing bukan disandarkan pada ayat Al-Quran tetapi disandarkan kepada sunnah Nabawiyah. hadis. Ramai rakan saya yang bukan beragama islam bertanya tentang perkara ini dan saya tidak mampu menjelaskan kepada mereka dengan sempurna seperti bagaimana saya menjelaskan tentang babi. Begitulah juga di dalam Al-Quran tidak pernah menyebut kewajipan solat sehari semalam sebanyak lima kali dan 17 rakaat. kotoran manusia dan air kencing. Saya harap pihak tuan dapat memberikan penjelasan saintifik tentang mengapa anjing diharamkan seperti penjelasan saintifik yang telah saya peroleh tentang pengharaman babi. Begitulah juga apabila seseorang selesai membuang air kecil atau besar tidak terus menunaikan solat walaupun al-Quran tidak menyebut kenajisannya. Ada pendapat mengatakan bahawa anjing itu kotor dan menjijikkan. kerana itulah ia diharamkan tetapi saya ingin bertanya. saya ingin memberitahu pihak tuan bahawa kucing peliharaan saya juga menjelirkan lidahnya seperti anjing terutama apabila dalam keadaan panas. Kedudukan sunnah Nabawiyah adalah sama dengan AlQuran kerana pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah swt juga. Sunnah Nabawiyah adalah semua perbuatan.. Adapun dalil . perkataan dan hal yang didiamkan oleh Rasulullah SAW. Al-quran juga tidak menyebut berkaitan dengan najis yang dimaafkan. apakah takrifan sebenar terhadap maksud KOTOR DAN JIJIK itu? Haiwan tidak mempunyai akal fikiran untuk membezakan kotor dan jijik termasuklah kucing kerana kucing juga sama seperti anjing. mereka adalah haiwan dan akan menjadi jijik dan kotor apabila tidak dijaga dengan sempurna. Walaupun al-Quran tidak menyebutnya. tetap kita mengatakan ianya bernajis dan tidak boleh dimakan atau minum. Wassalam. Qias dan Ijma Ulama'. Hukum yang ditetapkan oleh al-Quran. Allah tidak akan meletakkan hukum dengan sia-sia. Dalam memahami syariah Islam. Ulama'. Qias dan Ijma Ulama' adalah hukum yang sah dan wajib diterima pakai di sisi syariat Islam. Setiap hukum memerlukan penjelasan dan saya amat memerlukan penjelasan tersebut. Saya hanya manusia yang sentiasa melakukan kesilapan. Bagi orang Islam sumber syariah selain daripada al-Quran iaitulah Sunnah Nabawiyah. Diharap pihak tuan dapat membalas e mail dengan segera berserta penjelasan yang sempurna. kita diharamkan hanya berdalil pada Al-Quran sahaja tanpa melihat kepada sunnah Nabawiyah. Kufur kepada sunnah Nabawiyah sama seperti kufur kepada Al-Quran. Karena sunnah Nabawiyah itu bersumber dari wahyu Allah SWT juga..menjulurkan lidahnya tetapi. Hal ini kerana najis demikian disebut dalam sunnah Nabawiyah. Jadi mengapa kucing atau binatang lain yang menjelirkan lidah tidak diharamkan seperti anjing? Penjeliran lidah oleh semua binatang adalah untuk menstabilkan haba yang terkandung di dalam badan dan ia untuk mengelakkan pengumpulan haba di dalam badan kerana haiwan tidak mempunyai liang peluh. tidak akan jumpa dalilnya.

Dan kucing itu tidaklah najis.html#ixzz1M5SpfYf5 BINATANG YANG HALAL DAN HARAM Januari 1. maka cucilah 7 kali. sedangkan anjing itu adalah najis. Termasuklah air yang keluar dari tubuh badan anjing itu sendiri seperti air kecil. Di waktu lainya.dari sunnah Nabawiyah yang telah diterima semua ulama tentang najisnya air liur anjing adalah sebagai berikut: Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Bila seekor anjing minum dari bekas milik kalian. sama seperti najis babi. termasuk air peluhnya. Maka seluruh ulama sepakat bahawa air liur anjing itu najis." Menurut riwayat Ahmad dan Muslim disebutkan salahsatunya dengan tanah. kaum yang lain mengundangnya dan beliau tidak mendatanginya. tetapi seluruh tubuh anjing itu hukumnya najis berat. Jelas kepada kita hadis ini menunjukkan bahawa kucing itu tidak najis. air besar dan peluhnya. Maka badannya itu juga merupakan sumber kepada najis. beliau bersabda: "Di rumah yang kedua ada anjing sedangkan di rumah yang pertama hanya ada kucing." (HR Al-Hakim dan Ad-Daruquthuny). Pendapat tentang najisnya seluruh tubuh anjing ini juga dikuatkan dengan hadis lain seperti: Bahwa Rasululah SAW diundang masuk ke rumah salah seorang kaum dan beliau mendatangi undangan itu. Email from: Muhd Zumairi photo by: La-Vita-a-Bella Read more: Aby RAd's blog: Mengapa Anjing Diharamkan? http://abyrad.blogspot. akan ikut hukum yang sama juga (iaitu najis yang berat). Pada pandangan Syafiieyyà Makkiiyyah badan air liur dan mulut anjing adalah najis kerana sumber air liur itu datangnya dari badan. 2007 . Bahkan haiwan lain yang kahwin dengan anjing. Ketika ditanyakan kepada beliau apa sebabnya beliau tidak mendatangi undangan yang kedua. kerana untuk mensucikannya dengan menggunakan tujuh kali air dan salah satunya dengan menggunakan air tanah. bahkan kedudukan najisnya adalah najis yang berat (mughallazhah)." Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sucinya bekas kalian yang dimasuki mulut anjing adalah dengan mencucinya 7 kali. Bagi Mazhab As-Syafiieyà Makkiiyyah dan Al-Hanabilah sepakat mengatakan bahawa bukan hanya air liurnya sahaja yang bernajis. Wallahua'lam.com/2010/05/mengapa-anjing-diharamkan.

Sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama ialah: asal hukum dalam semua perkara -kecuali ibadah yang mempunyai kaedah lain. Ini berdasarkan kaedah: Perkara yang haram ialah apa yang diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya manakala apa yang didiamkan daripadanya adalah suatu yang dimaafkan.Ahmad Nizam Hukum dan Fatwa 3 Komen Rate This Oleh: Abd. atau . sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya. Rasyid Bin Idris @ Adir Dewan Pengajian Ibn Qayyim al-Jauziyyah Pendahuluan: Risalah ini adalah jawapan kepada suatu soalan yang dikemukakan kepada penulis di Surau Taman Pauh Jaya. Ia hanya disebut secara ringkas dan tidak dibuat nota kaki berhubung sumber-sumber rujukan.adalah harus hingga datang dalil yang menunjukkan kepada haram. makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Sungguhpun begitu al-Quran telah memberikan panduan tentang makanan yang bagaimanakah yang perlu dan boleh dimakan. dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Justeru itu makanan yang memudaratkan agama dan kesihatan adalah haram dan termasuk di dalam al-khbai¶th. Perkara-perkara yang diharamkan: 1) Bangkai. i. Ini berdasarkan firman Allah SWT: Katakanlah: ³Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku. Tujuannya ialah untuk mengelakkan dari risalah ini menjadi terlalu panjang. Ia mengandungi beberapa dalil yang digunakan oleh para ulama bagi menyokong pendirian mereka berhubung halal atau haram memakan benda-benda tertentu khususnya yang berkaitan dengan jenis haiwan. kecuali kalau makanan itu bangkai.Firman Allah SWT: ³Hai sekalian manusia. Seberang Perai.Firman Allah SWT: ³Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk´ (al-A¶raf:157) Al-Quran telah menegaskan bahawa makanan yang dihalalkan oleh Allah ialah yang baik-baik sahaja. karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu´ (al-Baqarah:168) ii.

yang ditanduk. 2) Darah yang mengalir. kecuali yang sempat kamu menyembelihnya.a telah ditanya tentang limpa. termasuk juga yang dicampak ke dalam perigi dan seumpamanya. jawab beliau: ³yang diharamkan kepada kamu hanyalah darah yang mengalir´.darah yang mengalir atau daging babi. Sedangkan yang sahih ialah: setiap yang berasal darinya adalah haram dan hanya daging yang disebut kerana kebiasaannya daging itu yang dimakan. ini menyebabkab segelintir manusia menyangka selain dari daging babi seperti tulang dan lemaknya adalah halal. yang jatuh. yang mati kerana dimakan binatang lain. dan yang diterkam binatang buas. 3) Babi. karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. (daging haiwan) yang disembelih atas nama selain Allah. (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Dalilnya ialah firman Allah SWT: ³Diharamkan bagimu (memakan) bangkai. 4) Sembelihan untuk selain daripada Allah. 4. sekalipun anjing pemburu yang terlatih. Ayat-ayat tersebut hanya menyebut daging. 2. dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. yang mati kerana terjatuh atau dijatuhkan dari tempat tinggi. yang mati kerana ditanduk oleh binatang lain. maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu juga sembelihan yang ditujukan kepada selain daripada Allah. 5. 3. Ibn Abbas r. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas. daging babi. yang dipukul. yang mati kerana dipukul samada dengan kayu atau dihempap dengan sesuatu atau dikejutkan. samada disebut namanya atau . lalu beliau menjawab: ³makanlah´. yang tercekik.´ (al-An¶am:145) Termasuk di dalam kategori bangkai ialah haiwan: 1. lalu mereka berkata: ³ia adalah darah´. Maksudnya ialah binatang disebutkan nama selain dari Allah semasa penyembelihan itu. darah. yang mati tercekik atau dicekik. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah.´ (al-Mai¶dah:3) Ayat 3 surah al-Maidah ini mengecualikan mana-mana yang tersebut yang sempat disembelih secara syar¶ie selagi ia belum mati. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas.

2. maka memaksudnya adalah lebih aula untuk diharamkan. 3. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). Andai kata diterima bahawa ia memiliki taring. Maka ia sama dengan sembelihan yang disebut nama selain Allah. dubuk dan kucing. Dikecualikan daripadanya: merpati dan burung-burung kecil. . ia tiada taring. katanya: ³Rasulullah SAW melarang (memakan) setiap yang bertaring dari binatang buas dan setiap yang berkuku (claw) dari burung. serigala dan seumpamanya. Dalilnya ialah hadith Ibn Abbas. 6) Semua jenis burung berkuku tajam dan menyambar. gagak dan layang-layang. Disahihkan juga oleh al-Hakim). Sebabnya. Hujah al-Syafi¶e berhubung dengan dubuk: 1. Pendapat ini dipersetujui oleh Ibn al-Qayyim. (Riwayat Abu Daud. harimau. Menurut pengarang Fath alMajid fi Syarh Kitab al-Tawhid: ³Ini kerana sembelihan untuk berhala (an-Nusb) menunjukkan pengagungan untuk taghut sekalipun tidak dilafazkan namanya. (Riwayat Malik. 5) Semua binatang buas (as-Siba¶) yang bertaring. Jika diharamkan kerana disebut: ³dengan nama alMasih´ dan sebagainya. Beliau ditanya lagi: adakah ini disabdakan oleh nabi SAW? Jawabnya: ya. maka memakannya adalah haram³. kerana ia termasuk dalam al-mustatob (perkara yang dipandang baik). Al-Syafi¶e berpandangan bahawa as-siba¶ yang diharamkan ialah yang menyerang manusia seperti singa. Hadith Jabir. enggang. Beliau ditanya tentang dubuk: Adakah dubuk binatang buruan? Jawabnya: ya. Oleh itu dubuk dan musang adalah halal. Sabda Nabi SAW: ³Setiap yang memiliki taring dari kalangan pemangsa. Kata Ibn al-Athir: ³iaitu binatang pemangsa yang memakan secara menerkam seperti: singa. hukumnya haram sekalipun disebut bismillah. Muslim dan lain-lain dari hadith Abi Tha¶labah al-Khusyani). ia bukan dari kategori as-siba¶ yang disebut di dalam hadith. sebaliknya semua giginya memang sama tajam. Semuanya haram disisinya.tidak semasa penyembelihan. harimau dan serigala.´ (Riwayat Muslim) Adapun yang dimaksudkan dengan burung yang mempunyai kuku ialah: yang kukunya tajam digunakan untuk menangkap dan melukakan serta mengoyak mangsa. ibadat kepada selain dari Allah adalah lebih besar kekufurannya berbanding yang memohon kepada selain Allah. Di antara perkara yang diharamkan oleh Nabi SAW dalam peperangan Khaibar ialah keldai peliharaan. bahkan sekalipun dibacakan bismillah. Abu Hanifah pula berpendapat bahawa karnivor adalah as-sabu¶ di antaranya: gajah. At-Tirmizi dan disahihkannya serta an-Nasa-i dan Ibn Majah. Contohnya: helang. jika haiwan itu disembelih untuk selain dari Allah sebagai ibadah (taqarrub). 7) Keldai peliharaan. Oleh yang demikian.

Ibn Hazm menghadkannya hanya kepada yang berkaki empat sedangkan Ibn Hajar menyatakan ianya umum. Ibn Majah. Dalilnya: i. 2. al-Hakim. Sebahagian yang lain menyatakan hukumnya adalah makruh sahaja. Berhubung hal ini para ulama berbeza pendapat: y y Ahmad. jika didapati memakan kotoran´. Para ulama sepakat tentang halalnya keldai liar -dan kuda belang dan seladang-. (Riwayat al-Bukhari dari hadith Abi Qatadah). Sebaliknya jika kebanyakan makanannya bukan najis. Iaitu binatang yang memakan kotoran dan sesuatu yang menjijikkan. Pendapat Malik dan sebahagian ulama: daging dan telurnya harus dimakan. Abu Daud. Kata al-Baghawi: ³kemudian hukum tentang binatang yang memakan kotoran.Hadith Ibn Abbas: Larangan itu ialah tentang memakan al-jallalah dan meminum susunya. (Riwayat Ahmad.Hadith Ibn Umar: Rasulullah SAW melarang dari memakan al-jallalah dan meminum susunya. justeru tidak haram dimakan seperti ayam dan sebagainya´. Inilah yang ditegaskan oleh Ibn Daqiq al-¶Eid. (Riwayat Ahmad. Hukum memakan haiwan halal yang memakan bahan dari daging babi. Abu Daud. al-Syafi¶e dan Ahmad: haram memakan daging. Kata Ibn Hazm: ³telah sahih bahawa Abu Musa mengurung ayam (bertujuan membersihkan makanannya). Pendapat sebahagian yang lain seperti ath-Thauri. ii. Sungguhpun begitu. ia boleh dimakan. . At-Tirmizi mensahihkannya). maka mohonlah perlindungan Allah dari syaitan.´ (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). Al-Jallalah (Binatang yang memakan kotoran). at-Tirmizi. 1. telur dan susunya. 3. maka dia adalah jallalah dan tidak boleh dimakan. ath-Thauri dan al-Syafi¶iyyah berpendapat memakan al-jallalah adalah haram. sesungguhnya dia melihat syaitan. maka ia bukan al-jallalah. Pendapat yang lain: jika kebanyakan makanannya adalah najis. Kata al-Albani: zahir hadith memihak kepada Ibn Hazm lantaran disebut tentang susunya. an-Nasa-i. hendaklah dilihat: jika ia hanya memakannya kadang-kadang. para ulama meluaskannya kepada yang lebih umum sebagaimana yang disebut oleh Ibn Hajar. Nabi SAW telah dihadiahkan dengan keldai liar lalu baginda memakannya. Ibn Majah dan at-Tirmizi yang mensahihkannya). kerana makanan yang najis itu dapat disucikan dengan istihalah (seperti mengurungnya).Kata al-¶Allamah Siddiq hasan Khan: ³Ramai dikalangan umat Arab yang memiliki naluri yang sejahtera mengharamkannya dan dia melihat syaitan. Kata al-Hafiz dalam al-Fath: ia adalah yang paling sahih dalam bab ini.´ Sabda Nabi SAW: ³Apabila kamu mendengar suara keldai.

Namun tiada satu had yang ditentukan dalam mengurung/membersihkan binatang itu sekalipun memang sahih bahawa Umar mengurung ayam al-jallalah selama 3 hari. . maka ia adalah haram. Pendapat inilah yang sahih sepertimana yang dijelaskan oleh al-Hafiz dalam al-Fath dan alAlbani. ia adalah najis menurut jumhur ulama. Apabila hilang najis. lantaran arahan nabi SAW supaya bekas yang dijilat oleh anjing hendaklah dibasuh 7 kali yang pertama dengan air tanah. sebahagian ulama Malikiyyah (khususnya yang mutaakhkhirin) menyanggahi pandangannya itu. Firman Allah SWT: ´ dan Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk´ (al-A¶raf:157) Kebanyakan ulama memberikan garis panduan dalam hal ini seperi berikut: 1. Pengharaman anjing dating dengan beberapa faktor: 1. ia dikuatkan dengan dalil yang sama tentang keharaman anjing di atas. hendaklah memberikan dalil´. sedangkan nama dan sifatnya sudah pergi. hilang haram. Hampir tiada khilaf di kalangan ulama tentang pengharaman anjing melainkan satu riwayat pandangan Malik yang menyatakannya sebagai halal. µIllah bagi keharaman al-jallalah ialah kenajisan. Dalil keharaman kucing pula disebut di dalam hadith Jabir: ³Bahawasanya nabi SAW telah melarang dari memakan kucing dan harganya. at-Tirmizi dan Ibn Majah. melainkan salah satu pandangan al-Syafi¶yyah yang menyatakan halal kucing liar. tiada beza hukum di antara kucing liar ataupun jinak. dalam isnad hadith ini Muhammad Bin Zaid ± dhaif). hilanglah hukumnya berdasarkan kaedah: Oleh demikian. Jadi apabila µillat itu hilang dengan cara mengurungnya atau yang seumpama itu. Sungguhpun begitu. (Riwayat Muslim). 2. tiada lagi ruang untuk mengharamkannya kerana ia adalah halal asalnya dan diharamkan lantaran halangan (najis). Kata Siddiq Hasan Khan: ³barangsiapa yang mendakwa bahawa najis itu masih kekal. Menurut ulama. Apa yang dipandang jijik dan kotor oleh manusia (yang murni fitrahnya) dari jenis haiwan ± bukan kerana sesuatu µillah atau kerana tidak biasa â¼³ sebaliknya semata-mata kerana menganggapnya jijik. ia termasuk di dalam al-mustakhbath (yang dipandang jijik). Sungguhpun begitu. ia memakan kotoran. µIllah itulah yang mengubah daging dan susunya dari halal kepada haram. 10) Semua jenis binatang yang menjijikkan. (Riwayat as-sahih). 3. 9) Anjing dan kucing.´ (Riwayat Abu Daud. larangan nabi SAW daripada memakan harga anjing dan kucing.y Jawatankuasa Tetap Penyelidikan dan Fatwa Arab Saudi mentarjihkan pendapat yang mendetailkan keadaan.

lebah. merupakan haiwan dari kategori ini. dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Sungguhpun begitu. 12) Binatang beracun samada yang ikan atau selainnya.´ (Riwayat al-Bukhari. Sementara sebilangan ulama pula berpandangan bahawa semua haiwan yang memang hidup di laut adalah halal sekalipun ia mungkin boleh hidup di daratan kecuali katak kerana ada dalil lain berhubungnya. Ini adalah jelas kerana Islam melarang al-khabai¶th. Apabila sebahagian manusia menganggapnya jijik sedangkan yang tidak. karena sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang berbuat baik. kala jengking. belatuk dan nuri.2. burung layang-layang. al-Albani mempersoalkan tentang kesukaran menetukan yang manakah padangan teramai dan ia juga membabitkan soal budaya dan seumpamanya. maka yang diambil kira ialah tanggap majoriti. Lalu kami memenangkan dalil haram sebagai langkah berhati-hati (ihtiyat). at-Tirmizi dan an-Nasai). yang paling tepat ialah: setiap yang jijik di sisi syara¶ itu tentulah akan memudaratkan diri dan agama manusia. Muslim. Kebanyakan haiwan yang tidak dimakan oleh manusia sedangkan tiada dalil yang jelas menunjukkan ia haram. Binatang yang dilarang bunuh: Sabda nabi SAW: Dari Ibn Abbas bahawa nabi SAW telah melarang daripada membunuh 4 jenis binatang: semut. dan berbuat baiklah.´ (al-Baqarah:195) 13) Haiwan 2 alam: Kata al-Qadi Ibn al-¶Arabi: Pendapat yang sahih berhubung haiwan yang hidup di darat dan air ialah dilarang. 11) Semua binatang yang diarahkan untuk dibunuh atau dilarang dari dibunuh. Binatang yang diarahkan bunuh: Sabda nabi SAW: ³Dari µAisyah bahawa rasul SAW bersabda: 5 jenis binatang semuanya fawasiq boleh dibunuh di Tanah Haram: burung gagak. Juga dengan umum ayat: ´ Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah. tikus. 14) Binatang yang tidak disebutkan statusnya: Berdasarkan sabda nabi SAW: . Oleh itu menurutnya. kerana terdapat percanggahan dalil halal dan haram. anjing dan al-¶aqur (sejenis binatang yang menggigit). diburu atau dijumpai mati. Sebilangan ulama berpendapat bahawa binatang-binatang yang dilarang oleh nabi SAW dari membunuhnya atau yang diarahkan untuk membunuhnya adalah haram.

Dalam sanadnya ada Sa¶id Bin Khalid alQurtubi: didhaifkan oleh an-Nasai tetapi dithiqahkan oleh Ibn Hibban serta kata ad-Daraqutni: dia Madaniyy yang boleh dibuat hujah dengannya). Namun isnadnya dhaif. tentulah ia tidak boleh dimakan sebarangan. maka ia mungkin kerana kehormatannya seperti manusia atau kerana haram dimakan seperti katak. maka ia halal.yang mengharamkannya: Ahmad Dalilnya: Hadith Abd. kerana katak termasuk dalam kategori soidul bahr.yang menghalalkannya: Malik dan Syafi¶e Dalil yang mengharamkannya. dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan´ (al-Maidah:96) ii. c) buaya: . Namun yang rajih ialah: katak haram dimakan.yang menghalalkannya: Malik Dalilnya: Umum ayat Allah: ³Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. lantaran baginya ia tidak jelas. .yang mengharamkannya: Abu Hanifah dan Ahmad . Kedua-dua dalil ini umum tentang hidupan / haiwan di laut (air). Dia (laut) suci airnya dan halal bangkainya. maka ia haram. maka ia adalah dimaafkan. Apa yang Allah diamkan tentangnya. Rahman Bin µUthman tentang seorang doctor bertanya kepada nabi SAW tentang hukum menjadikan katak sebagai ubat (untuk dimakan). lalu nabi SAW melarang dari membunuhnya.´ (Riwayat al-Bazzar dan katanya: sanadnya sahih. 15) Contoh-contoh binatang yang diperselisihkan hukumnya: a) landak: .³Apa yang Allah halalkan di dalam kitab-Nya. lalu ia mencakupi katak. (Riwayat disahihkan oleh al-Hakim. (Riwayat Malik. Ini kerana nabi SAW jika melarang dari membunuh sesuatu haiwan. Justeru itu. Asy-Syawkani pula seakan-akan tidak bersetuju dengan kaedah binatang yang dilarang bunuh bererti haram dimakan.Umum hadith tentang air dan bangkai haiwan di lautan. ialah hadith dari Ibn Umar dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud. b) katak: . Apa yang Allah haramkan. Larangan makannya pula tentulah kerana ia memang haram dimakan. Oleh itu yang rajih ialah: halal. al-Syafi¶e dan imam yang empat). juga disahihkan oleh al-Hakim). jika nabi melarang dari dibunuh katak sedangkan tujuannya adalah untuk suatu yang penting seperti dijadikan ubat.

d) dubuk: telah dibincangkan sebelum ini.y y yang menghalalkannya: Malik.a. Aku bertanya: Sekalipun anjing-anjing itu telah membunuhnya? Baginda menjawab: Ya. lalu termasuk di dalam kategori bintang buas bertaring. maka dikeluarkannya (anjing itu). dan perintahlah dengan anjing itu supaya dikeluarkan. Ini kerana ia termasuk di dalam binatang buas.w bersabda: Apabila anjing menjilat air yang berada dalam bekas salah seorang daripada kamu." Ada pun anjing itu adalah anak anjing kepunyaan Husain atau Hasan di bawah tempat tidurnya. Aku bertanya lagi kepada baginda: Bagaimana jika aku memburu binatang dengan menggunakan panah lalu terkena tidak melalui matanya. maka makanlah. seterusnya basuhlah iaitu samaklah sebanyak tujuh kali Hadis Adiy bin Hatim r. Ini kerana ia termasuk di dalam soidul bahr. anjing-anjing tersebut membawa binatang buruan itu kepadaku. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah Radiallahuanhu berkata: "Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksudnya: "Jibril datang kepadaku dan berkata: "Tadi malam saya datang kepada Tuan. sekalipun anjing-anjing itu telah membunuhnya jika tidak ada anjing lain yang turut bersamanya. maka Rasulullah memerintahkannya. di dalam rumah ada kelambu yang juga ada gambar patung dan di dalam rumah juga ada anjing. hendaklah dituangkan air tersebut. yang mengharamkannya: Abu Hanifah dan sebahagian lain." (Hadis riwayat Tirmidzi) Rasulullah s. mengambil kira khilaf yang wujud di samping langkah berjaga-jaga mengelakkan larangan. Oleh itu tentulah ia terkandung di dalam ayat surah alMaidah:96 tersebut. namun yang lebih ahwat (berhati-hati) ialah meninggalkan daripada memakannya. Kata Ibn Baz: masalah ini adalah ijtihadiyyah dan perbahasannya luas. tidak ada yang menghalangiku untuk aku masuk ke rumah yang Tuan ada di dalamnya. maka makanlah binatang buruan itu. Baginda menjawab: Apabila kamu memburu dengan menggunakan panah lalu terkena melalui matanya. Tetapi jika terkena dari bahagian belakangnya (bukan dengan matanya) maka janganlah . kecuali pintu rumah ada patungpatung lelaki. Penutup: Ini adalah yang dapat diusahakan berhubung persoalan halal dan haramnya binatang-binatang yang mempunyai berbagai-bagai spesis. Baginda bersabda: Apabila kamu menyuruh anjingmu yang telah terlatih dan kamu telah pun menyebut nama Allah atasnya. Syafi¶e dan sebahagian yang lain. Maka perintahkanlah supaya kepala patung yang ada di pintu itu dipotong dijadikan seperti bentuk pohon dan perintahkanlah supaya kelambu itu dipotong dan dijadikan daripadanya dua bantal buat sandaran dan diduduki. aku telah melepaskan anjing-anjing yang sudah terlatih untuk berburu. maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan semua itu. Aku telah pun membaca Bismillah (menyebut nama Allah) padanya. Pendetailan tajuk boleh dirujuk di dalam kitab-kitab tafsir dan hadith ahkam serta buku-buku Fiqh.a katanya: Wahai Rasulullah.

w baginda bersabda: Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing atau gambar-gambar Hadis Ibnu Umar r.w pernah bersabda: Sesiapa yang memelihara anjing selain dari anjing untuk menjaga ternakan dan anjing untuk berburu.a.kamu makan Hadis Ibnu Abbas r.a: Daripada Nabi s. maka setiap hari pahala amalannya dikurangkan sebanyak dua qirat (kinayah iaitu ibarat bagi ganjaran pahala yang sangat besar) .a.a katanya: Rasulullah s.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful