BINATANG YANG HALAL DAN HARAM

Pendahuluan: Sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama ialah: asal hukum dalam semua perkara -kecuali ibadah yang mempunyai kaedah lain- adalah harus hingga datang dalil yang menunjukkan kepada haram. Ini berdasarkan kaedah: Perkara yang haram ialah apa yang diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya manakala apa yang didiamkan daripadanya adalah suatu yang dimaafkan. Sungguhpun begitu al-Quran telah memberikan panduan tentang makanan yang bagaimanakah yang perlu dan boleh dimakan. i- Firman Allah SWT: ³Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu´ (al-Baqarah: 16 ii- Firman Allah SWT: ³Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk´ (al-A¶raf:157) Al-Quran telah menegaskan bahawa makanan yang dihalalkan oleh Allah ialah yang baik-baik sahaja. Justeru itu makanan yang memudaratkan agama dan kesihatan adalah haram dan termasuk di dalam al-khbai¶th. Perkara-perkara yang diharamkan: 1) Bangkai. Ini berdasarkan firman Allah SWT: Katakanlah: ³Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.´ (al-An¶am:145) Termasuk di dalam kategori bangkai ialah haiwan: 1. yang mati tercekik atau dicekik. 2. yang mati kerana dipukul samada dengan kayu atau dihempap dengan sesuatu atau dikejutkan. 3. yang mati kerana terjatuh atau dijatuhkan dari tempat tinggi, termasuk juga yang dicampak ke dalam perigi dan seumpamanya. 4. yang mati kerana ditanduk oleh binatang lain. 5. yang mati kerana dimakan binatang lain, sekalipun anjing pemburu yang terlatih. Dalilnya ialah firman Allah SWT:

³Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging haiwan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.´ (al-Mai¶dah:3) Ayat 3 surah al-Maidah ini mengecualikan mana-mana yang tersebut yang sempat disembelih secara syar¶ie selagi ia belum mati. 2) Darah yang mengalir. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. Ibn Abbas r.a telah ditanya tentang limpa, lalu beliau menjawab: ³makanlah´, lalu mereka berkata: ³ia adalah darah´, jawab beliau: ³yang diharamkan kepada kamu hanyalah darah yang mengalir´. 3) Babi. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. Ayat-ayat tersebut hanya menyebut daging, ini menyebabkab segelintir manusia menyangka selain dari daging babi seperti tulang dan lemaknya adalah halal. Sedangkan yang sahih ialah: setiap yang berasal darinya adalah haram dan hanya daging yang disebut kerana kebiasaannya daging itu yang dimakan. 4) Sembelihan untuk selain daripada Allah. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. Maksudnya ialah binatang disebutkan nama selain dari Allah semasa penyembelihan itu. Begitu juga sembelihan yang ditujukan kepada selain daripada Allah, samada disebut namanya atau tidak semasa penyembelihan, bahkan sekalipun dibacakan bismillah. Menurut pengarang Fath al-Majid fi Syarh Kitab al-Tawhid: ³Ini kerana sembelihan untuk berhala (an-Nusb) menunjukkan pengagungan untuk taghut sekalipun tidak dilafazkan namanya. Maka ia sama dengan sembelihan yang disebut nama selain Allah. Jika diharamkan kerana disebut: ³dengan nama al-Masih´ dan sebagainya, maka memaksudnya adalah lebih aula untuk diharamkan. Sebabnya, ibadat kepada selain dari Allah adalah lebih besar kekufurannya berbanding yang memohon kepada selain Allah. Oleh yang demikian, jika haiwan itu disembelih untuk selain dari Allah sebagai ibadah (taqarrub), hukumnya haram sekalipun disebut bismillah. 5) Semua binatang buas (as-Siba¶) yang bertaring. Kata Ibn al-Athir: ³iaitu binatang pemangsa yang memakan secara menerkam seperti: singa, harimau, serigala dan seumpamanya. Sabda Nabi SAW: ³Setiap yang memiliki taring dari kalangan pemangsa, maka memakannya adalah haram³. (Riwayat Malik, Muslim dan lain-lain dari hadith Abi Tha¶labah al-Khusyani) . Al-Syafi¶e berpandangan bahawa as-siba¶ yang diharamkan ialah yang menyerang manusia seperti singa, harimau dan serigala. Oleh itu dubuk dan musang adalah halal. Abu Hanifah pula berpendapat bahawa karnivor adalah as-sabu¶ di antaranya: gajah, dubuk dan kucing. Semuanya haram disisinya. Hujah al-Syafi¶e berhubung dengan dubuk: 1. ia tiada taring, sebaliknya semua giginya memang sama tajam. 2. Andai kata diterima bahawa ia memiliki taring, ia bukan dari kategori as-siba¶ yang disebut di dalam hadith. Pendapat ini dipersetujui oleh Ibn al-Qayyim.

At-Tirmizi dan disahihkannya serta an-Nasa-i dan Ibn Majah. at-Tirmizi. justeru tidak haram dimakan seperti ayam dan sebagainya´. (Riwayat Ahmad. Di antara perkara yang diharamkan oleh Nabi SAW dalam peperangan Khaibar ialah keldai peliharaan. kerana makanan yang najis itu dapat disucikan . * Sebahagian yang lain menyatakan hukumnya adalah makruh sahaja. Kata al-Hafiz dalam al-Fath: ia adalah yang paling sahih dalam bab ini. Beliau ditanya lagi: adakah ini disabdakan oleh nabi SAW? Jawabnya: ya. katanya: ³Rasulullah SAW melarang (memakan) setiap yang bertaring dari binatang buas dan setiap yang berkuku (claw) dari burung. Abu Daud. Berhubung hal ini para ulama berbeza pendapat: * Ahmad. Pendapat Malik dan sebahagian ulama: daging dan telurnya harus dimakan. Kata al-Albani: zahir hadith memihak kepada Ibn Hazm lantaran disebut tentang susunya. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). jika didapati memakan kotoran´. Abu Daud. sesungguhnya dia melihat syaitan. Contohnya: helang. Disahihkan juga oleh al-Hakim). Ibn Majah.Hadith Ibn Umar: Rasulullah SAW melarang dari memakan al-jallalah dan meminum susunya. gagak dan layang-layang. 6) Semua jenis burung berkuku tajam dan menyambar. Dalilnya ialah hadith Ibn Abbas.´ Sabda Nabi SAW: ³Apabila kamu mendengar suara keldai. maka mohonlah perlindungan Allah dari syaitan. para ulama meluaskannya kepada yang lebih umum sebagaimana yang disebut oleh Ibn Hajar. ii. Kata al-¶Allamah Siddiq hasan Khan: ³Ramai dikalangan umat Arab yang memiliki naluri yang sejahtera mengharamkannya dan dia melihat syaitan. At-Tirmizi mensahihkannya) . Hukum memakan haiwan halal yang memakan bahan dari daging babi. hendaklah dilihat: jika ia hanya memakannya kadang-kadang. Al-Jallalah (Binatang yang memakan kotoran). Kata Ibn Hazm: ³telah sahih bahawa Abu Musa mengurung ayam (bertujuan membersihkan makanannya). (Riwayat Ahmad.3. Para ulama sepakat tentang halalnya keldai liar -dan kuda belang dan seladang-. 1. enggang. Ibn Majah dan at-Tirmizi yang mensahihkannya) . (Riwayat al-Bukhari dari hadith Abi Qatadah). Sungguhpun begitu. 7) Keldai peliharaan. Dalilnya: i. Ibn Hazm menghadkannya hanya kepada yang berkaki empat sedangkan Ibn Hajar menyatakan ianya umum. Inilah yang ditegaskan oleh Ibn Daqiq al-¶Eid. (Riwayat Abu Daud. Kata al-Baghawi: ³kemudian hukum tentang binatang yang memakan kotoran.´ (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). Dikecualikan daripadanya: merpati dan burung-burung kecil.´ (Riwayat Muslim) Adapun yang dimaksudkan dengan burung yang mempunyai kuku ialah: yang kukunya tajam digunakan untuk menangkap dan melukakan serta mengoyak mangsa.Hadith Ibn Abbas: Larangan itu ialah tentang memakan al-jallalah dan meminum susunya. Iaitu binatang yang memakan kotoran dan sesuatu yang menjijikkan. Hadith Jabir. maka ia bukan al-jallalah. Beliau ditanya tentang dubuk: Adakah dubuk binatang buruan? Jawabnya: ya. Nabi SAW telah dihadiahkan dengan keldai liar lalu baginda memakannya. ath-Thauri dan al-Syafi¶iyyah berpendapat memakan al-jallalah adalah haram. al-Hakim. an-Nasa-i. kerana ia termasuk dalam al-mustatob (perkara yang dipandang baik).

* Jawatankuasa Tetap Penyelidikan dan Fatwa Arab Saudi mentarjihkan pendapat yang mendetailkan keadaan. Namun tiada satu had yang ditentukan dalam mengurung/membersih kan binatang itu sekalipun memang sahih bahawa Umar mengurung ayam al-jallalah selama 3 hari.´ (Riwayat Abu Daud. larangan nabi SAW daripada memakan harga anjing dan kucing. µIllah itulah yang mengubah daging dan susunya dari halal kepada haram. lantaran arahan nabi SAW supaya bekas yang dijilat oleh anjing hendaklah dibasuh 7 kali yang pertama dengan air tanah.bukan kerana sesuatu µillah . hendaklah memberikan dalil´. ia boleh dimakan. Pengharaman anjing datang dengan beberapa faktor: 1. µIllah bagi keharaman al-jallalah ialah kenajisan. Sebaliknya jika kebanyakan makanannya bukan najis. tiada beza hukum di antara kucing liar ataupun jinak. Pendapat inilah yang sahih sepertimana yang dijelaskan oleh al-Hafiz dalam al-Fath dan al-Albani. Pendapat sebahagian yang lain seperti ath-Thauri. Jadi apabila µillat itu hilang dengan cara mengurungnya atau yang seumpama itu. 10) Semua jenis binatang yang menjijikkan. (Riwayat Muslim). Apa yang dipandang jijik dan kotor oleh manusia (yang murni fitrahnya) dari jenis haiwan . tiada lagi ruang untuk mengharamkannya kerana ia adalah halal asalnya dan diharamkan lantaran halangan (najis). Menurut ulama. 2. ia dikuatkan dengan dalil yang sama tentang keharaman anjing di atas. hilanglah hukumnya berdasarkan kaedah: Oleh demikian. sedangkan nama dan sifatnya sudah pergi.dhaif). hilang haram. Sungguhpun begitu. ia adalah najis menurut jumhur ulama. al-Syafi¶e dan Ahmad: haram memakan daging. Hampir tiada khilaf di kalangan ulama tentang pengharaman anjing melainkan satu riwayat pandangan Malik yang menyatakannya sebagai halal. 3. dalam isnad hadith ini Muhammad Bin Zaid . Kata Siddiq Hasan Khan: ³barangsiapa yang mendakwa bahawa najis itu masih kekal.dengan istihalah (seperti mengurungnya) . Pendapat yang lain: jika kebanyakan makanannya adalah najis. Sungguhpun begitu. ia memakan kotoran. ia termasuk di dalam al-mustakhbath (yang dipandang jijik). Dalil keharaman kucing pula disebut di dalam hadith Jabir: ³Bahawasanya nabi SAW telah melarang dari memakan kucing dan harganya. melainkan salah satu pandangan al-Syafi¶yyah yang menyatakan halal kucing liar. 9) Anjing dan kucing. 3. at-Tirmizi dan Ibn Majah. maka dia adalah jallalah dan tidak boleh dimakan. 2. Apabila hilang najis. telur dan susunya. sebahagian ulama Malikiyyah (khususnya yang mutaakhkhirin) menyanggahi pandangannya itu. (Riwayat as-sahih). Firman Allah SWT: ´ dan Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk´ (al-A¶raf:157) Kebanyakan ulama memberikan garis panduan dalam hal ini seperi berikut: 1.

´ (Riwayat al-Bukhari. merupakan haiwan dari kategori ini. dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. belatuk dan nuri. maka ia halal. maka ia adalah dimaafkan. Ini adalah jelas kerana Islam melarang al-khabai¶th. yang paling tepat ialah: setiap yang jijik di sisi syara¶ itu tentulah akan memudaratkan diri dan agama manusia. at-Tirmizi dan an-Nasai). 12) Binatang beracun samada yang ikan atau selainnya. . Juga dengan umum ayat: ´ Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah. tikus.´ (al-Baqarah: 195) 13) Haiwan 2 alam: Kata al-Qadi Ibn al-¶Arabi: Pendapat yang sahih berhubung haiwan yang hidup di darat dan air ialah dilarang. kala jengking. 14) Binatang yang tidak disebutkan statusnya: Berdasarkan sabda nabi SAW: ³Apa yang Allah halalkan di dalam kitab-Nya. anjing dan al-¶aqur (sejenis binatang yang menggigit). maka ia adalah haram. Kebanyakan haiwan yang tidak dimakan oleh manusia sedangkan tiada dalil yang jelas menunjukkan ia haram. Sungguhpun begitu. Lalu kami memenangkan dalil haram sebagai langkah berhati-hati (ihtiyat). juga disahihkan oleh al-Hakim). Binatang yang diarahkan bunuh: Sabda nabi SAW: ³Dari µAisyah bahawa rasul SAW bersabda: 5 jenis binatang semuanya fawasiq boleh dibunuh di Tanah Haram: burung gagak. al-Albani mempersoalkan tentang kesukaran menetukan yang manakah padangan teramai dan ia juga membabitkan soal budaya dan seumpamanya. Sementara sebilangan ulama pula berpandangan bahawa semua haiwan yang memang hidup di laut adalah halal sekalipun ia mungkin boleh hidup di daratan kecuali katak kerana ada dalil lain berhubungnya. karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Oleh itu menurutnya. Muslim. maka ia haram. Apabila sebahagian manusia menganggapnya jijik sedangkan yang tidak. 2. dan berbuat baiklah. Apa yang Allah haramkan.atau kerana tidak biasa â ³ sebaliknya semata-mata kerana menganggapnya jijik. diburu atau dijumpai mati. Binatang yang dilarang bunuh: Sabda nabi SAW: Dari Ibn Abbas bahawa nabi SAW telah melarang daripada membunuh 4 jenis binatang: semut. Sebilangan ulama berpendapat bahawa binatang-binatang yang dilarang oleh nabi SAW dari membunuhnya atau yang diarahkan untuk membunuhnya adalah haram. maka yang diambil kira ialah tanggap majoriti. 11) Semua binatang yang diarahkan untuk dibunuh atau dilarang dari dibunuh. Apa yang Allah diamkan tentangnya. kerana terdapat percanggahan dalil halal dan haram. burung layang-layang.´ (Riwayat al-Bazzar dan katanya: sanadnya sahih. lebah.

Asy-Syawkani pula seakan-akan tidak bersetuju dengan kaedah binatang yang dilarang bunuh bererti haram dimakan.Umum hadith tentang air dan bangkai haiwan di lautan. * yang mengharamkannya: Abu Hanifah dan sebahagian lain. ialah hadith dari Ibn Umar dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud. Oleh itu yang rajih ialah: halal. Justeru itu. b) katak: . Kata Ibn Baz: masalah ini adalah ijtihadiyyah dan perbahasannya luas. Namun yang rajih ialah: katak haram dimakan. lalu nabi SAW melarang dari membunuhnya. lalu ia mencakupi katak. maka ia mungkin kerana kehormatannya seperti manusia atau kerana haram dimakan seperti katak. tentulah ia tidak boleh dimakan sebarangan.15) Contoh-contoh binatang yang diperselisihkan hukumnya: a) landak: . Penutup: Ini adalah yang dapat diusahakan berhubung persoalan halal dan haramnya binatang-binatang yang mempunyai berbagai-bagai spesis.yang mengharamkannya: Abu Hanifah dan Ahmad . Oleh itu tentulah ia terkandung di dalam ayat surah al-Maidah:96 tersebut. Kedua-dua dalil ini umum tentang hidupan / haiwan di laut (air). mengambil kira khilaf yang wujud di samping langkah berjaga-jaga mengelakkan larangan. kerana katak termasuk dalam kategori soidul bahr. d) dubuk: telah dibincangkan sebelum ini. (Riwayat Malik. Pendetailan tajuk boleh dirujuk di dalam kitab-kitab tafsir dan hadith ahkam serta buku-buku Fiqh. Ini kerana ia termasuk di dalam binatang buas.yang menghalalkannya: Malik Dalilnya: Umum ayat Allah: ³Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. (Riwayat disahihkan oleh al-Hakim. c) buaya: * yang menghalalkannya: Malik. Dia (laut) suci airnya dan halal bangkainya. Syafi¶e dan sebahagian yang lain. . . Ini kerana nabi SAW jika melarang dari membunuh sesuatu haiwan.yang mengharamkannya: Ahmad Dalilnya: Hadith Abd.yang menghalalkannya: Malik dan Syafi¶e Dalil yang mengharamkannya. Namun isnadnya dhaif. jika nabi melarang dari dibunuh katak sedangkan tujuannya adalah untuk suatu yang penting seperti dijadikan ubat. lantaran baginya ia tidak jelas. Rahman Bin µUthman tentang seorang doctor bertanya kepada nabi SAW tentang hukum menjadikan katak sebagai ubat (untuk dimakan). Dalam sanadnya ada Sa¶id Bin Khalid al-Qurtubi: didhaifkan oleh an-Nasai tetapi dithiqahkan oleh Ibn Hibban serta kata ad-Daraqutni: dia Madaniyy yang boleh dibuat hujah dengannya). lalu termasuk di dalam kategori bintang buas bertaring. namun yang lebih ahwat (berhati-hati) ialah meninggalkan daripada memakannya. Larangan makannya pula tentulah kerana ia memang haram dimakan. Ini kerana ia termasuk di dalam soidul bahr. dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan´ (al-Maidah:96) ii. al-Syafi¶e dan imam yang empat).

or.yahoo.+ PPN content akan dikirim tiap hari Untuk berhenti ketik: UNREG SI kirim ke 3252 http://www.com/group/syiar-islam/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.1000 . go to: http://groups.com/group/syiar-islam/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [EMAIL PROTECTED] [EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group.yahoo. send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs..yahoo.idYahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web.Oleh: Abd. Rasyid Bin Idris @ Adir Dewan Pengajian Ibn Qayyim al-Jauziyyah >>Click to join Taman2Syurga<< [[Berpesan-pesan sesama insan]] [Non-text portions of this message have been removed] -----------------------------------=== Mari belajar Islam dan berdakwah melalui SMS Cara berlangganan: REG SI kirim ke 3252 (Dari Telkomsel) Tarif Rp.com/info/terms/ y [syiar-islam] Fw: [Taman2Syurga] BINATANG YANG HALAL DAN HARAM ust .media-islam.

beliau awal² lagi sudah memohon maaf. Ayat² di bawah sememangnya dikarang oleh org lain. Saya Mohd Ezman Bin Zamani dari Rawang. soalan seperti mempertikaikan ayat Al-Quran dan apa² lagi kesalahan yang lain. ayat terkasar.. saya ingin meminta maaf jika tersalah atau terkasar bahasa kerana saya hanyalah manusia biasa yang selalu melakukan kesilapan. Selangor. Sebelum saya memulakan bicara. Saya mempunyai satu kemusykilan tentang PENGHARAMAN ANJING. Jika ada kesalahan tatabahasa.. . mengapa perlu diedit kan? Soalan oleh: MOHD EZMAN ZAMANI Assalamualaikum.y Kirim email ke Perlu diingatkan di sini bahawa soalan ni bukannya datang dari AbyRAd.

tanah merupakan agen pembersih terbaik untuk menyucikan SEGALA jenis kotoran dan kerana itulah kita diwajibkan untuk menggunakan air tanah untuk menyucikan najis mugholazzah. Saya telah membuat kajian tentang tanah dan mengapa kita diwajibkan mengguna air tanah. Saya telah membuat analisis dan kajian tentang sebab dan kenapa babi diharamkan. Ada orang memberitahu saya supaya tidak mempertikaikan hukum Allah dan saya bersumpah bahawa saya tidak pernah mempertikaikan sama sekali hukum Allah kerana dalam kes ini. Berbalik kepada hadis tersebut. Ini menunjukkan bahawa bukan hanya air liur anjing sahaja yang berbahaya tetapi kucing juga. Segala analisis yang saya peroleh adalah berlandaskan 'Scientific Proven' dan Alhamdulillah kerana sememangnya babi diharamkan oleh Allah adalah disebabkan penjelasan yang amat saintifik. babi. Tiada satu pun ayat di dalam AlQuran yang mengatakan bahawa anjing itu haram dan pengharaman anjing diisyhtiharkan berlandas kepada hadis nabi yang bermaksud. ulama-ulama telah bersepakat bahawa anjing adalah sama tarafnya seperti babi dan ianya haram bagi umat islam. "Sucinya bekas salah seorang kamu apabila dijilat anjing hendaklah membasuhnya dengan tujuh kali air. mengapa kucing atau haiwan lain tidak diharamkan seperti anjing? Ada pendapat mengatakan bahawa anjing diharamkan kerana tabiat buruk anjing yang gemar . Nabi Muhammad menyuruh kita menyucikan najis bekas yang telah dijilat anjing dengan 6 kali air mutlak dan satu kali air tanah kerana tanah adalah unsur terbaik untuk menyucikan segala kekotaran tidak kira sama ada anjing. saya sekali lagi telah membuat analisis tentang maksud hadis tersebut. maka saya tidak sama sekali mempertikaikan hukum Allah.buku dan lain-lain) dan analisis. Jadi. Enam kali air mutlak dan satu kali air tanah". Saya megakuinya dan saya mengerti mengapa Allah menyatakannya dalam Al-Quran. Seperti yang kita tahu bahawa air liur binatang mengandungi pelbagai bakteria yang berbahaya dan saya menyimpulkan bahawa hadis nabi tersebut adalah ditujukan kepada semua binatang dan bukan kepada anjing sahaja.Sememangnya kita semua tahu daripada dulu bahawa terdapat dua haiwan yang diharamkan dalam agama Islam iaitu anjing dan babi. Allah tidak berfirman bahawa anjing itu haram. mustahil bagi Allah untuk terlupa dan sesungguhnya setiap hukuman Allah mempunyai sebab yang sempurna.t dan keistimewaan Al-Quran. Saya tidak menjumpai sebab mengapa anjing diharamkan. Berdasarkan kepada pembacaan (akhbar. journal. Mungkin pihak tuan akan berpendapat bahawa air liur anjing sangat berbahaya berbanding haiwan lain seperti kucing tetapi di Malaysia. terdapat kes di mana seorang suri rumah terpaksa di potong kakinya kerana telah di gigit oleh kucing peliharaannya akibat jangkitan bakteria yang terdapat dalam air liur kucing tersebut. Jawapan-jawapan yang saya perolehi sangat memuaskan hati saya kerana ia menunjukkan keagungan Allah s. kucing dan haiwan lain. Tetapi mengapa Allah tidak menyatakan dalam Al-Quran seperti tentang pengharaman babi? Adakan Allah terlupa untuk menyatakannya? Sesungguhnya Allah Maha Besar dan Bijaksana. Tetapi..w. jika kedua-dua haiwan tersebut mengandungi bakteria yang berbahaya di dalam air liurnya. Berlandaskan kepada hadis tersebut. (Hadis riwayat Muslim dan Ahmad).artikel.

. Wassalam. Kedudukan sunnah Nabawiyah adalah sama dengan AlQuran kerana pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah swt juga. Hal ini kerana najis demikian disebut dalam sunnah Nabawiyah. Qias dan Ijma Ulama'. perkataan dan hal yang didiamkan oleh Rasulullah SAW. kita diharamkan hanya berdalil pada Al-Quran sahaja tanpa melihat kepada sunnah Nabawiyah. Ramai rakan saya yang bukan beragama islam bertanya tentang perkara ini dan saya tidak mampu menjelaskan kepada mereka dengan sempurna seperti bagaimana saya menjelaskan tentang babi. Dalam memahami syariah Islam. Saya harap pihak tuan dapat memberikan penjelasan saintifik tentang mengapa anjing diharamkan seperti penjelasan saintifik yang telah saya peroleh tentang pengharaman babi. mereka adalah haiwan dan akan menjadi jijik dan kotor apabila tidak dijaga dengan sempurna. tidak akan jumpa dalilnya. Saya hanya manusia yang sentiasa melakukan kesilapan. Jadi mengapa kucing atau binatang lain yang menjelirkan lidah tidak diharamkan seperti anjing? Penjeliran lidah oleh semua binatang adalah untuk menstabilkan haba yang terkandung di dalam badan dan ia untuk mengelakkan pengumpulan haba di dalam badan kerana haiwan tidak mempunyai liang peluh. Ada pendapat mengatakan bahawa anjing itu kotor dan menjijikkan. tetap kita mengatakan ianya bernajis dan tidak boleh dimakan atau minum. Walaupun al-Quran tidak menyebutnya. kerana itulah ia diharamkan tetapi saya ingin bertanya. Adapun dalil . Allah tidak akan meletakkan hukum dengan sia-sia. saya ingin memberitahu pihak tuan bahawa kucing peliharaan saya juga menjelirkan lidahnya seperti anjing terutama apabila dalam keadaan panas. Sunnah Nabawiyah adalah semua perbuatan. Ulama'. Qias dan Ijma Ulama' adalah hukum yang sah dan wajib diterima pakai di sisi syariat Islam. Begitulah juga apabila seseorang selesai membuang air kecil atau besar tidak terus menunaikan solat walaupun al-Quran tidak menyebut kenajisannya. Diharap pihak tuan dapat membalas e mail dengan segera berserta penjelasan yang sempurna. kotoran manusia dan air kencing. Kufur kepada sunnah Nabawiyah sama seperti kufur kepada Al-Quran. Dijawab oleh: USTAZ SYAHRIL FAZLI BIN MAT HUSSAIN Hukum yang berkait dengan najis anjing bukan disandarkan pada ayat Al-Quran tetapi disandarkan kepada sunnah Nabawiyah. Bagi orang Islam sumber syariah selain daripada al-Quran iaitulah Sunnah Nabawiyah.. Al-quran juga tidak menyebut berkaitan dengan najis yang dimaafkan. Begitulah juga di dalam Al-Quran tidak pernah menyebut kewajipan solat sehari semalam sebanyak lima kali dan 17 rakaat. Setiap hukum memerlukan penjelasan dan saya amat memerlukan penjelasan tersebut. Karena sunnah Nabawiyah itu bersumber dari wahyu Allah SWT juga. Hukum yang ditetapkan oleh al-Quran. hadis.menjulurkan lidahnya tetapi. Kalau anda cari di dalam Al-Quran. apakah takrifan sebenar terhadap maksud KOTOR DAN JIJIK itu? Haiwan tidak mempunyai akal fikiran untuk membezakan kotor dan jijik termasuklah kucing kerana kucing juga sama seperti anjing.

2007 .dari sunnah Nabawiyah yang telah diterima semua ulama tentang najisnya air liur anjing adalah sebagai berikut: Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Bila seekor anjing minum dari bekas milik kalian. tetapi seluruh tubuh anjing itu hukumnya najis berat. Jelas kepada kita hadis ini menunjukkan bahawa kucing itu tidak najis. Pada pandangan Syafiieyyà Makkiiyyah badan air liur dan mulut anjing adalah najis kerana sumber air liur itu datangnya dari badan.blogspot." Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sucinya bekas kalian yang dimasuki mulut anjing adalah dengan mencucinya 7 kali. maka cucilah 7 kali.com/2010/05/mengapa-anjing-diharamkan. sama seperti najis babi. Termasuklah air yang keluar dari tubuh badan anjing itu sendiri seperti air kecil. Email from: Muhd Zumairi photo by: La-Vita-a-Bella Read more: Aby RAd's blog: Mengapa Anjing Diharamkan? http://abyrad. Bagi Mazhab As-Syafiieyà Makkiiyyah dan Al-Hanabilah sepakat mengatakan bahawa bukan hanya air liurnya sahaja yang bernajis. air besar dan peluhnya. Di waktu lainya." (HR Al-Hakim dan Ad-Daruquthuny). Bahkan haiwan lain yang kahwin dengan anjing.html#ixzz1M5SpfYf5 BINATANG YANG HALAL DAN HARAM Januari 1. Maka badannya itu juga merupakan sumber kepada najis. Maka seluruh ulama sepakat bahawa air liur anjing itu najis. sedangkan anjing itu adalah najis." Menurut riwayat Ahmad dan Muslim disebutkan salahsatunya dengan tanah. Wallahua'lam. Ketika ditanyakan kepada beliau apa sebabnya beliau tidak mendatangi undangan yang kedua. termasuk air peluhnya. bahkan kedudukan najisnya adalah najis yang berat (mughallazhah). kerana untuk mensucikannya dengan menggunakan tujuh kali air dan salah satunya dengan menggunakan air tanah. beliau bersabda: "Di rumah yang kedua ada anjing sedangkan di rumah yang pertama hanya ada kucing. Pendapat tentang najisnya seluruh tubuh anjing ini juga dikuatkan dengan hadis lain seperti: Bahwa Rasululah SAW diundang masuk ke rumah salah seorang kaum dan beliau mendatangi undangan itu. akan ikut hukum yang sama juga (iaitu najis yang berat). Dan kucing itu tidaklah najis. kaum yang lain mengundangnya dan beliau tidak mendatanginya.

Ini berdasarkan kaedah: Perkara yang haram ialah apa yang diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya manakala apa yang didiamkan daripadanya adalah suatu yang dimaafkan. Justeru itu makanan yang memudaratkan agama dan kesihatan adalah haram dan termasuk di dalam al-khbai¶th. Perkara-perkara yang diharamkan: 1) Bangkai.Firman Allah SWT: ³Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk´ (al-A¶raf:157) Al-Quran telah menegaskan bahawa makanan yang dihalalkan oleh Allah ialah yang baik-baik sahaja. dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. i.Firman Allah SWT: ³Hai sekalian manusia. Ini berdasarkan firman Allah SWT: Katakanlah: ³Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku.Ahmad Nizam Hukum dan Fatwa 3 Komen Rate This Oleh: Abd. Ia mengandungi beberapa dalil yang digunakan oleh para ulama bagi menyokong pendirian mereka berhubung halal atau haram memakan benda-benda tertentu khususnya yang berkaitan dengan jenis haiwan. makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Sungguhpun begitu al-Quran telah memberikan panduan tentang makanan yang bagaimanakah yang perlu dan boleh dimakan. kecuali kalau makanan itu bangkai. Rasyid Bin Idris @ Adir Dewan Pengajian Ibn Qayyim al-Jauziyyah Pendahuluan: Risalah ini adalah jawapan kepada suatu soalan yang dikemukakan kepada penulis di Surau Taman Pauh Jaya.adalah harus hingga datang dalil yang menunjukkan kepada haram. Tujuannya ialah untuk mengelakkan dari risalah ini menjadi terlalu panjang. atau . Seberang Perai. Sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama ialah: asal hukum dalam semua perkara -kecuali ibadah yang mempunyai kaedah lain. karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu´ (al-Baqarah:168) ii. sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya. Ia hanya disebut secara ringkas dan tidak dibuat nota kaki berhubung sumber-sumber rujukan.

Begitu juga sembelihan yang ditujukan kepada selain daripada Allah.´ (al-An¶am:145) Termasuk di dalam kategori bangkai ialah haiwan: 1. yang mati tercekik atau dicekik.a telah ditanya tentang limpa. 2) Darah yang mengalir. termasuk juga yang dicampak ke dalam perigi dan seumpamanya. yang mati kerana terjatuh atau dijatuhkan dari tempat tinggi. dan yang diterkam binatang buas. 4) Sembelihan untuk selain daripada Allah. 5. maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. Ibn Abbas r. yang ditanduk.darah yang mengalir atau daging babi. jawab beliau: ³yang diharamkan kepada kamu hanyalah darah yang mengalir´. lalu mereka berkata: ³ia adalah darah´. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah. lalu beliau menjawab: ³makanlah´. Dalilnya ialah firman Allah SWT: ³Diharamkan bagimu (memakan) bangkai. 4. (daging haiwan) yang disembelih atas nama selain Allah. sekalipun anjing pemburu yang terlatih. ini menyebabkab segelintir manusia menyangka selain dari daging babi seperti tulang dan lemaknya adalah halal. yang dipukul. yang jatuh. yang mati kerana ditanduk oleh binatang lain. Ayat-ayat tersebut hanya menyebut daging. Maksudnya ialah binatang disebutkan nama selain dari Allah semasa penyembelihan itu. yang mati kerana dipukul samada dengan kayu atau dihempap dengan sesuatu atau dikejutkan. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas. darah. 3. daging babi. karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Sedangkan yang sahih ialah: setiap yang berasal darinya adalah haram dan hanya daging yang disebut kerana kebiasaannya daging itu yang dimakan. (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.´ (al-Mai¶dah:3) Ayat 3 surah al-Maidah ini mengecualikan mana-mana yang tersebut yang sempat disembelih secara syar¶ie selagi ia belum mati. dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. 2. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas. yang mati kerana dimakan binatang lain. 3) Babi. samada disebut namanya atau . kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. yang tercekik. Dalilnya ialah ayat-ayat di atas.

Contohnya: helang. Hujah al-Syafi¶e berhubung dengan dubuk: 1. 7) Keldai peliharaan. Jika diharamkan kerana disebut: ³dengan nama alMasih´ dan sebagainya. (Riwayat Malik. Semuanya haram disisinya. bahkan sekalipun dibacakan bismillah. Sebabnya. Menurut pengarang Fath alMajid fi Syarh Kitab al-Tawhid: ³Ini kerana sembelihan untuk berhala (an-Nusb) menunjukkan pengagungan untuk taghut sekalipun tidak dilafazkan namanya. jika haiwan itu disembelih untuk selain dari Allah sebagai ibadah (taqarrub). harimau dan serigala. enggang. Kata Ibn al-Athir: ³iaitu binatang pemangsa yang memakan secara menerkam seperti: singa.tidak semasa penyembelihan. ia bukan dari kategori as-siba¶ yang disebut di dalam hadith. Al-Syafi¶e berpandangan bahawa as-siba¶ yang diharamkan ialah yang menyerang manusia seperti singa.´ (Riwayat Muslim) Adapun yang dimaksudkan dengan burung yang mempunyai kuku ialah: yang kukunya tajam digunakan untuk menangkap dan melukakan serta mengoyak mangsa. Dalilnya ialah hadith Ibn Abbas. (Riwayat Abu Daud. 5) Semua binatang buas (as-Siba¶) yang bertaring. Dikecualikan daripadanya: merpati dan burung-burung kecil. ia tiada taring. Hadith Jabir. At-Tirmizi dan disahihkannya serta an-Nasa-i dan Ibn Majah. serigala dan seumpamanya. 6) Semua jenis burung berkuku tajam dan menyambar. Andai kata diterima bahawa ia memiliki taring. kerana ia termasuk dalam al-mustatob (perkara yang dipandang baik). Di antara perkara yang diharamkan oleh Nabi SAW dalam peperangan Khaibar ialah keldai peliharaan. gagak dan layang-layang. Muslim dan lain-lain dari hadith Abi Tha¶labah al-Khusyani). . Beliau ditanya tentang dubuk: Adakah dubuk binatang buruan? Jawabnya: ya. Beliau ditanya lagi: adakah ini disabdakan oleh nabi SAW? Jawabnya: ya. Disahihkan juga oleh al-Hakim). 2. Oleh yang demikian. ibadat kepada selain dari Allah adalah lebih besar kekufurannya berbanding yang memohon kepada selain Allah. 3. dubuk dan kucing. hukumnya haram sekalipun disebut bismillah. Oleh itu dubuk dan musang adalah halal. maka memaksudnya adalah lebih aula untuk diharamkan. Pendapat ini dipersetujui oleh Ibn al-Qayyim. Maka ia sama dengan sembelihan yang disebut nama selain Allah. maka memakannya adalah haram³. harimau. Abu Hanifah pula berpendapat bahawa karnivor adalah as-sabu¶ di antaranya: gajah. katanya: ³Rasulullah SAW melarang (memakan) setiap yang bertaring dari binatang buas dan setiap yang berkuku (claw) dari burung. sebaliknya semua giginya memang sama tajam. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). Sabda Nabi SAW: ³Setiap yang memiliki taring dari kalangan pemangsa.

justeru tidak haram dimakan seperti ayam dan sebagainya´. Pendapat yang lain: jika kebanyakan makanannya adalah najis. 3. Kata Ibn Hazm: ³telah sahih bahawa Abu Musa mengurung ayam (bertujuan membersihkan makanannya). (Riwayat Ahmad. maka dia adalah jallalah dan tidak boleh dimakan. Pendapat sebahagian yang lain seperti ath-Thauri. Abu Daud. jika didapati memakan kotoran´. Dalilnya: i. Iaitu binatang yang memakan kotoran dan sesuatu yang menjijikkan. al-Hakim. Ibn Majah. Sebahagian yang lain menyatakan hukumnya adalah makruh sahaja. . ath-Thauri dan al-Syafi¶iyyah berpendapat memakan al-jallalah adalah haram. Para ulama sepakat tentang halalnya keldai liar -dan kuda belang dan seladang-. at-Tirmizi. Ibn Majah dan at-Tirmizi yang mensahihkannya). Sungguhpun begitu. al-Syafi¶e dan Ahmad: haram memakan daging. Sebaliknya jika kebanyakan makanannya bukan najis.Hadith Ibn Abbas: Larangan itu ialah tentang memakan al-jallalah dan meminum susunya. ii. sesungguhnya dia melihat syaitan. kerana makanan yang najis itu dapat disucikan dengan istihalah (seperti mengurungnya). Kata al-Hafiz dalam al-Fath: ia adalah yang paling sahih dalam bab ini. Berhubung hal ini para ulama berbeza pendapat: y y Ahmad. Abu Daud. hendaklah dilihat: jika ia hanya memakannya kadang-kadang. At-Tirmizi mensahihkannya). Al-Jallalah (Binatang yang memakan kotoran).Hadith Ibn Umar: Rasulullah SAW melarang dari memakan al-jallalah dan meminum susunya. (Riwayat al-Bukhari dari hadith Abi Qatadah). Hukum memakan haiwan halal yang memakan bahan dari daging babi. maka ia bukan al-jallalah. ia boleh dimakan. maka mohonlah perlindungan Allah dari syaitan. an-Nasa-i. Nabi SAW telah dihadiahkan dengan keldai liar lalu baginda memakannya.´ Sabda Nabi SAW: ³Apabila kamu mendengar suara keldai. 1. para ulama meluaskannya kepada yang lebih umum sebagaimana yang disebut oleh Ibn Hajar. Pendapat Malik dan sebahagian ulama: daging dan telurnya harus dimakan. 2. (Riwayat Ahmad. telur dan susunya.´ (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).Kata al-¶Allamah Siddiq hasan Khan: ³Ramai dikalangan umat Arab yang memiliki naluri yang sejahtera mengharamkannya dan dia melihat syaitan. Inilah yang ditegaskan oleh Ibn Daqiq al-¶Eid. Kata al-Baghawi: ³kemudian hukum tentang binatang yang memakan kotoran. Ibn Hazm menghadkannya hanya kepada yang berkaki empat sedangkan Ibn Hajar menyatakan ianya umum. Kata al-Albani: zahir hadith memihak kepada Ibn Hazm lantaran disebut tentang susunya.

Pengharaman anjing dating dengan beberapa faktor: 1. hilanglah hukumnya berdasarkan kaedah: Oleh demikian. Jadi apabila µillat itu hilang dengan cara mengurungnya atau yang seumpama itu. sebahagian ulama Malikiyyah (khususnya yang mutaakhkhirin) menyanggahi pandangannya itu. Sungguhpun begitu. tiada lagi ruang untuk mengharamkannya kerana ia adalah halal asalnya dan diharamkan lantaran halangan (najis). Dalil keharaman kucing pula disebut di dalam hadith Jabir: ³Bahawasanya nabi SAW telah melarang dari memakan kucing dan harganya. dalam isnad hadith ini Muhammad Bin Zaid ± dhaif). maka ia adalah haram. Kata Siddiq Hasan Khan: ³barangsiapa yang mendakwa bahawa najis itu masih kekal.y Jawatankuasa Tetap Penyelidikan dan Fatwa Arab Saudi mentarjihkan pendapat yang mendetailkan keadaan. Apabila hilang najis. at-Tirmizi dan Ibn Majah. (Riwayat Muslim). melainkan salah satu pandangan al-Syafi¶yyah yang menyatakan halal kucing liar. ia termasuk di dalam al-mustakhbath (yang dipandang jijik). larangan nabi SAW daripada memakan harga anjing dan kucing. µIllah bagi keharaman al-jallalah ialah kenajisan. Sungguhpun begitu. ia adalah najis menurut jumhur ulama. . Apa yang dipandang jijik dan kotor oleh manusia (yang murni fitrahnya) dari jenis haiwan ± bukan kerana sesuatu µillah atau kerana tidak biasa â¼³ sebaliknya semata-mata kerana menganggapnya jijik. ia dikuatkan dengan dalil yang sama tentang keharaman anjing di atas. lantaran arahan nabi SAW supaya bekas yang dijilat oleh anjing hendaklah dibasuh 7 kali yang pertama dengan air tanah. tiada beza hukum di antara kucing liar ataupun jinak. 2. 10) Semua jenis binatang yang menjijikkan. Firman Allah SWT: ´ dan Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk´ (al-A¶raf:157) Kebanyakan ulama memberikan garis panduan dalam hal ini seperi berikut: 1. µIllah itulah yang mengubah daging dan susunya dari halal kepada haram. Menurut ulama. Pendapat inilah yang sahih sepertimana yang dijelaskan oleh al-Hafiz dalam al-Fath dan alAlbani. ia memakan kotoran. (Riwayat as-sahih). hendaklah memberikan dalil´. Namun tiada satu had yang ditentukan dalam mengurung/membersihkan binatang itu sekalipun memang sahih bahawa Umar mengurung ayam al-jallalah selama 3 hari.´ (Riwayat Abu Daud. hilang haram. 9) Anjing dan kucing. Hampir tiada khilaf di kalangan ulama tentang pengharaman anjing melainkan satu riwayat pandangan Malik yang menyatakannya sebagai halal. 3. sedangkan nama dan sifatnya sudah pergi.

lebah. dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Binatang yang dilarang bunuh: Sabda nabi SAW: Dari Ibn Abbas bahawa nabi SAW telah melarang daripada membunuh 4 jenis binatang: semut. kala jengking. 14) Binatang yang tidak disebutkan statusnya: Berdasarkan sabda nabi SAW: . kerana terdapat percanggahan dalil halal dan haram. diburu atau dijumpai mati. Juga dengan umum ayat: ´ Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah. Muslim. Binatang yang diarahkan bunuh: Sabda nabi SAW: ³Dari µAisyah bahawa rasul SAW bersabda: 5 jenis binatang semuanya fawasiq boleh dibunuh di Tanah Haram: burung gagak. karena sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang berbuat baik. Kebanyakan haiwan yang tidak dimakan oleh manusia sedangkan tiada dalil yang jelas menunjukkan ia haram. yang paling tepat ialah: setiap yang jijik di sisi syara¶ itu tentulah akan memudaratkan diri dan agama manusia. Lalu kami memenangkan dalil haram sebagai langkah berhati-hati (ihtiyat). Sebilangan ulama berpendapat bahawa binatang-binatang yang dilarang oleh nabi SAW dari membunuhnya atau yang diarahkan untuk membunuhnya adalah haram. 11) Semua binatang yang diarahkan untuk dibunuh atau dilarang dari dibunuh. al-Albani mempersoalkan tentang kesukaran menetukan yang manakah padangan teramai dan ia juga membabitkan soal budaya dan seumpamanya. Sungguhpun begitu. at-Tirmizi dan an-Nasai).2. anjing dan al-¶aqur (sejenis binatang yang menggigit). tikus. Oleh itu menurutnya. 12) Binatang beracun samada yang ikan atau selainnya. Ini adalah jelas kerana Islam melarang al-khabai¶th. maka yang diambil kira ialah tanggap majoriti. Apabila sebahagian manusia menganggapnya jijik sedangkan yang tidak. burung layang-layang. merupakan haiwan dari kategori ini.´ (al-Baqarah:195) 13) Haiwan 2 alam: Kata al-Qadi Ibn al-¶Arabi: Pendapat yang sahih berhubung haiwan yang hidup di darat dan air ialah dilarang.´ (Riwayat al-Bukhari. belatuk dan nuri. Sementara sebilangan ulama pula berpandangan bahawa semua haiwan yang memang hidup di laut adalah halal sekalipun ia mungkin boleh hidup di daratan kecuali katak kerana ada dalil lain berhubungnya. dan berbuat baiklah.

yang menghalalkannya: Malik dan Syafi¶e Dalil yang mengharamkannya. Kedua-dua dalil ini umum tentang hidupan / haiwan di laut (air). al-Syafi¶e dan imam yang empat). Asy-Syawkani pula seakan-akan tidak bersetuju dengan kaedah binatang yang dilarang bunuh bererti haram dimakan. Rahman Bin µUthman tentang seorang doctor bertanya kepada nabi SAW tentang hukum menjadikan katak sebagai ubat (untuk dimakan). . maka ia mungkin kerana kehormatannya seperti manusia atau kerana haram dimakan seperti katak. Dalam sanadnya ada Sa¶id Bin Khalid alQurtubi: didhaifkan oleh an-Nasai tetapi dithiqahkan oleh Ibn Hibban serta kata ad-Daraqutni: dia Madaniyy yang boleh dibuat hujah dengannya). Oleh itu yang rajih ialah: halal. maka ia halal. c) buaya: .Umum hadith tentang air dan bangkai haiwan di lautan. Larangan makannya pula tentulah kerana ia memang haram dimakan. Namun isnadnya dhaif.yang menghalalkannya: Malik Dalilnya: Umum ayat Allah: ³Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. lalu ia mencakupi katak.yang mengharamkannya: Abu Hanifah dan Ahmad . ialah hadith dari Ibn Umar dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud. maka ia haram. kerana katak termasuk dalam kategori soidul bahr.³Apa yang Allah halalkan di dalam kitab-Nya. (Riwayat Malik. dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan´ (al-Maidah:96) ii. (Riwayat disahihkan oleh al-Hakim. maka ia adalah dimaafkan. Apa yang Allah haramkan. tentulah ia tidak boleh dimakan sebarangan.yang mengharamkannya: Ahmad Dalilnya: Hadith Abd. jika nabi melarang dari dibunuh katak sedangkan tujuannya adalah untuk suatu yang penting seperti dijadikan ubat. juga disahihkan oleh al-Hakim). Namun yang rajih ialah: katak haram dimakan. Dia (laut) suci airnya dan halal bangkainya. Ini kerana nabi SAW jika melarang dari membunuh sesuatu haiwan. Justeru itu. Apa yang Allah diamkan tentangnya. lantaran baginya ia tidak jelas. lalu nabi SAW melarang dari membunuhnya. b) katak: .´ (Riwayat al-Bazzar dan katanya: sanadnya sahih. 15) Contoh-contoh binatang yang diperselisihkan hukumnya: a) landak: .

Tetapi jika terkena dari bahagian belakangnya (bukan dengan matanya) maka janganlah . Pendetailan tajuk boleh dirujuk di dalam kitab-kitab tafsir dan hadith ahkam serta buku-buku Fiqh. Kata Ibn Baz: masalah ini adalah ijtihadiyyah dan perbahasannya luas. Ini kerana ia termasuk di dalam soidul bahr. hendaklah dituangkan air tersebut. Oleh itu tentulah ia terkandung di dalam ayat surah alMaidah:96 tersebut. seterusnya basuhlah iaitu samaklah sebanyak tujuh kali Hadis Adiy bin Hatim r. Maka perintahkanlah supaya kepala patung yang ada di pintu itu dipotong dijadikan seperti bentuk pohon dan perintahkanlah supaya kelambu itu dipotong dan dijadikan daripadanya dua bantal buat sandaran dan diduduki. Baginda menjawab: Apabila kamu memburu dengan menggunakan panah lalu terkena melalui matanya. Penutup: Ini adalah yang dapat diusahakan berhubung persoalan halal dan haramnya binatang-binatang yang mempunyai berbagai-bagai spesis. d) dubuk: telah dibincangkan sebelum ini. anjing-anjing tersebut membawa binatang buruan itu kepadaku. Aku bertanya lagi kepada baginda: Bagaimana jika aku memburu binatang dengan menggunakan panah lalu terkena tidak melalui matanya. lalu termasuk di dalam kategori bintang buas bertaring. maka makanlah binatang buruan itu. maka Rasulullah memerintahkannya. Aku telah pun membaca Bismillah (menyebut nama Allah) padanya. tidak ada yang menghalangiku untuk aku masuk ke rumah yang Tuan ada di dalamnya. di dalam rumah ada kelambu yang juga ada gambar patung dan di dalam rumah juga ada anjing. sekalipun anjing-anjing itu telah membunuhnya jika tidak ada anjing lain yang turut bersamanya. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah Radiallahuanhu berkata: "Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksudnya: "Jibril datang kepadaku dan berkata: "Tadi malam saya datang kepada Tuan. aku telah melepaskan anjing-anjing yang sudah terlatih untuk berburu. maka dikeluarkannya (anjing itu). Aku bertanya: Sekalipun anjing-anjing itu telah membunuhnya? Baginda menjawab: Ya. Ini kerana ia termasuk di dalam binatang buas. maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan semua itu. mengambil kira khilaf yang wujud di samping langkah berjaga-jaga mengelakkan larangan. Syafi¶e dan sebahagian yang lain.w bersabda: Apabila anjing menjilat air yang berada dalam bekas salah seorang daripada kamu. maka makanlah. Baginda bersabda: Apabila kamu menyuruh anjingmu yang telah terlatih dan kamu telah pun menyebut nama Allah atasnya.y y yang menghalalkannya: Malik." Ada pun anjing itu adalah anak anjing kepunyaan Husain atau Hasan di bawah tempat tidurnya. namun yang lebih ahwat (berhati-hati) ialah meninggalkan daripada memakannya. kecuali pintu rumah ada patungpatung lelaki." (Hadis riwayat Tirmidzi) Rasulullah s. yang mengharamkannya: Abu Hanifah dan sebahagian lain.a. dan perintahlah dengan anjing itu supaya dikeluarkan.a katanya: Wahai Rasulullah.

w pernah bersabda: Sesiapa yang memelihara anjing selain dari anjing untuk menjaga ternakan dan anjing untuk berburu.a.a: Daripada Nabi s. maka setiap hari pahala amalannya dikurangkan sebanyak dua qirat (kinayah iaitu ibarat bagi ganjaran pahala yang sangat besar) .a.kamu makan Hadis Ibnu Abbas r.w baginda bersabda: Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing atau gambar-gambar Hadis Ibnu Umar r.a katanya: Rasulullah s.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful