1.1 1.2 1.3 1.

4

Konsep sains dan teknologi Islam Kepentingan sains dan teknologi Islam Peranan sains dan teknologi dalam Islam Kesan pengabaian sains dan teknologi dalam Islam

PENDAHULUAN
Sains dan teknologi Islam adalah ilmu yang tidak dapat dipisahkan daripada agama. Sains transmisi dan sains intelek kedua-duanya bersumberkan wahyu. Sains dan teknologi dalam Islam bertujuan memberi kemudahan kepada manusia sejagat. Bidang sains dalam Islam merupakan tuntutan fardu kifayah yang mana ianya memberi sumbangan besar dalam kesempurnaan aspek fardu ain umat Islam.

KONSEP SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM y Maksud sains  Secara etimologi istilah sains berasal daripada bahasa Latin iaitu scio. . Endang Saifuddin Ansari. biologi dll)  Menurut Sulaiman Nordin. 2003:42. scire atau scientia yang bermaksud tahu (Ramli Awang. fizik. kimia. 1982:43)  Kamus Dewan mendefinisikan sains sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berdasarkan kepada kebendaan atau kenyataan semata-mata (sprt. sains adalah ilmu yang tersusun dan teratur berkaitan dengan kajian-kajian terhadap fenomenafenomena di alam tabii melalui kaedah yang berobjektif. kajian bereksperimen dan cerapan bagi menghasilkan prinsip-prinsip yang boleh dipercayai serta boleh diuji kebenara nnya.

KONSEP SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM Sains dalam Islam Sains yang bersumberkan wahyu dan akal Metodologi saintifik. dll) non empiris ( doa. pemerhatian. empiris (eksperimen. ujikaji. ilham. intuisi ) Skop kajian Alam fizik yang mempunyai hubungan dengan metafizik Alam tabii sifat tabii alam dan interaksinya dengan persekitaran Hubungan dengan agama di mana prinsip sains selari dengan ajaran dan konsep dalam Islam serta meliputi pelbagai disiplin ilmu o o o o .

Biasanya teknologi dikaitkan dengan proses industri.KONSEP SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM y Maksud teknologi Dari segi bahasa ianya berasal daripada bahasa Yunani iaitu techne yang bermaksud seni atau kerja tangan dan logos bermaksud wacana atau kata-kata sistematis (teori). Dari segi istilah ianya bermaksud ilmu pengetahuan dan tindakan bersistem. Teknologi juga bermaksud kegiatan berkaitan dengan sains kejuruteraan. .

* Tujuan teknologi dalam Islam adalah untukmemberi kemudahan dan kemakmuran kepada manusia.41) * Teknologi yang tidak terkeluar daripada etika serta prinsip dasar Islam . * Teknologi dalam Islam menerima teknologi yang memberi manfaat sahaja tanpa ada unsur kerosakan (surah ar-Rum.KONSEP SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM y Teknologi dalam Islam * Istilah diperkenalkan ialah sina ah atau ilmu gunaan. * Pengetahuan yang berhubung dengan ilmu teknik menggunakan pengetahuan sains.

KONSEP SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM y Kedudukan Sains dan Teknologi dalam Islam # Sains yang dirujuk sebagai sciences dalam bahasa Inggeris dan al-ulum dalam bahasa Arab merangkumi bidang ilmu yang bersumberkan wahyu dan intelek manusia. Oleh itu skop sains dalam pendidikan Islam amat luas . Sains dengan maksud ilmu dalam sistem pendidikan Islam merangkumi bidang ilmu yang dinamakan sebagai sains transmisi dan juga sains intelek.

# Kefarduan sains dalam Islam merangkumi dua kefarduan iaitu fardu ain (sains transmisi) dan fardu kifayah (sains intelek) # Sains dalam pengertian dan sistem pendidikan hari ini hanya dirujuk kepada satu bidang ilmu sahaja iaitu sains intelek. Bidang sains fardu kifayah memberi sumbangan besar dalam menyempurnakan sains fardu ain .. Justeru kita dapati sains dalam pendidikan moden sangat sempit iaitu sejauh yang terjangkau oleh indera manusia sahaja (sains intelek sahaja) # Sains dan teknologi dalam Islam bertujuan memberi kemudahan kepada manusia sejagat.

.CIRI-CIRI SAINS ISLAM 1) Keagamaan Sains dalam Islam ialah sains yang bersifat keagamaan kerana.Menerima wahyu sebagai sumber ilmu .Terikat dengan batas-batas hukum dan etika Islam .Sains bersifat rabbani apabila menghubungkan Pencipta dalam aktiviti S & T .Salah satu kaedah penyaksian terhadap kebesaran Allah SWT .Sains sebagai cara untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT .

bersifat rasional.CIRI-CIRI SAINS ISLAM 2) Saintifik Sains Islam dilakukan secara berobjektif. melalui ujikaji dan dilakukan sintesis iaitu menerima unsur-unsur pelbagai budaya dan bangsa ke dalam sains Islam dan disaring mengikut acuan Islam dan menerima yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam .

. Penghasilan karya sains juga adalah universal atau sejagat kerana penulisan sains daripada kalangan muslim dan juga tamadun lain.CIRI-CIRI SAINS ISLAM 3) Universal Sains Islam bersifat universal kerana ia dihasilkan oleh muslim dan non muslim. budaya dan lokasi. Penglibatan penyumbang sains Islam adalah sejagat melibatkan pelbagai bangsa.

Sains Islam juga sepadu dari segi kefarduan dalam menuntut dan melaksanakannya iaitu fardu ain dan fardu kifayah. Malahan kajian alam fizik tidak terpisah daripada metafizik di mana mengkaji alam tabii adalah mengkaji sifat Allah SWT. .CIRI-CIRI SAINS ISLAM 4) Sepadu Sains Islam bersifat sepadu kerana tidak memisahkan antara cabang-cabang ilmu serta kajiannya bersifat menyeluruh.

. Kajian menuju kepada matlamat yang sama iaitu pengabdian diri kepada Allah SWT.CIRI-CIRI SAINS ISLAM 5) Harmoni Tidak terdapat percanggahan antara sains dan agama.

16 Alla Berta jawa e a r a ala e i t e e a Alla SWT Sai s erl t e r s iri a j a e r s siste T t ta a a a Mela sa a a t as alifa . Ct s ra al aqara .KEPENTINGAN SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM esa a sia eli at ala ta ii t j a terte t Gala a e aji ala ter a ala e era a ayat al-Q ra .

KEPENTINGAN SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM Supaya manusia mengambil iktibar Melihat dan memahami fenomena alam dengan cara berfikir dan merenung kejadiannya. Meramal cuaca atau perubahan musim . Penyelidikan sains membawa manusia kepada sifat tafakkur Supaya manusia mampu menentukan dan membuat ramalan Menentukan tarikh melalui pencerapan seperti tarikh awal dan akhir bulan.

KEPENTINGAN SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM Supaya manusia mampu erkarya dan erin vasi Menghasilkan karya melalui keindahan alam Mencipta sesuatu hasil daripada kajian yang dilakukan .

Penjelasan mengenai kosmologi terkandung dalam kitab yang dibaca iaitu al. Kewujudan alam merupakan satu tanda kewujudan dan kebesaran Pencipta.Alam tabii sebagai kitab terbuka (maftuhah) Allah SWT. Ali Imran (3) : 190-190 . Kajian sains yang berpandukan wahyu akan mengarahkan manusia kepada tanda-tanda kebesaran Allah SWT.Peranan S&T dalam Islam y Membantu manusia mengenali Allah SWT sebagai Pencipta alam tabii .uran.

ada tanda-tanda (kekuasaan. maka peliharalah kami dari azab Neraka. kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah) bagi orangorang yang berakal. (190) (Iaitu) orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berkata): Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia.Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang. Maha Suci Engkau. (191) .

Maka (bertauhidlah kamu kepada Allah dengan menegaskan): Maha Suci Allah.Bukti keesaan Allah SWT boleh dilihat melalui kajian alam tabii i. Pencipta alam adalah Yang Maha Esa Kalau ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan yang lain dari Allah. . nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. dari apa yang mereka sifatkan. Alam tunduk di bawah satu sistem dan peraturan (Dengan ketentuan yang demikian). kerana tiap-tiap satunya beredar terapungapung di tempat edarannya masing-masing. (22) ii. dan malam pula tidak dapat mendahului siang. Tuhan yang mempunyai Arasy. matahari tidak mudah baginya mengejar bulan. (40) .y Membantu manusia mentauhidkan Allah SWT.

hubungan manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan alam. perubatan dan sebagainya memerlukan manusia menguasai ilmu sains dan teknologi. Kepentingan untuk mengatur beberapa hubungan iaitu hubungan manusia dengan Allah SWT.y Membantu manusia memenuhi keperluan material -Memenuhi keperluan asasi seperti makanan. . pakaian. y Membantu dalam pelaksanaan syariat -Kajian sains dan teknologi dalam Islam didorong oleh kepentingan dalam syariat. pendidikan. tempat tinggal.

Umat Islam akan dijajah dan ditindas dalam pelbagai bentuk dan akibatnya mereka dipandang hina oleh negara kuasa besar. Sosial . i. ontohnya teknologi internet yang memudahkan penularan masuk budaya asing khususnya Barat yang tidak sihat. ii.Politik berlakunya penjajahan ke atas umat Islam dan negara mereka akibat tidak mampu memperkuatkan sistem pertahanan. Umat Islam juga terdedah kepada pelbagai teknologi Barat yang meruntuhkan akhlak.Kesan Pengabaian Sains dan Teknologi Ke atas Umat Islam y Antara kesan-kesan negatif pengabaiannya ialah umat Islam ketinggalan daripada bangsa lain di dunia dan maruah umat Islam akan jatuh. Ekonomi umat Islam sentiasa bergantung kepada kuasa asing dan berlakunya penguasaan teknologi oleh bukan Islam. iii. Umat Islam menjadi kelompok pengguna yang perlu bergantung kepada bangsa lain.

Kesan Pengabaian Sains dan Teknologi Ke atas Umat Islam i. Ketinggian teknologi banyak memberi keuntungan kepada pemiliknya terutama Barat. . Pendidikan sains diajar terpisah daripada nilai agama kerana sistem pendidikan yang dilaksanakan berasaskan sistem dualisme Teknologi umat Islam bergantung kepaada teknologi Barat yang kadang kala menimbulkan masalah kepada umat Islam. ii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful