1.1 1.2 1.3 1.

4

Konsep sains dan teknologi Islam Kepentingan sains dan teknologi Islam Peranan sains dan teknologi dalam Islam Kesan pengabaian sains dan teknologi dalam Islam

PENDAHULUAN
Sains dan teknologi Islam adalah ilmu yang tidak dapat dipisahkan daripada agama. Sains transmisi dan sains intelek kedua-duanya bersumberkan wahyu. Sains dan teknologi dalam Islam bertujuan memberi kemudahan kepada manusia sejagat. Bidang sains dalam Islam merupakan tuntutan fardu kifayah yang mana ianya memberi sumbangan besar dalam kesempurnaan aspek fardu ain umat Islam.

2003:42. biologi dll)  Menurut Sulaiman Nordin. Endang Saifuddin Ansari. kimia. fizik. 1982:43)  Kamus Dewan mendefinisikan sains sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berdasarkan kepada kebendaan atau kenyataan semata-mata (sprt. .KONSEP SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM y Maksud sains  Secara etimologi istilah sains berasal daripada bahasa Latin iaitu scio. sains adalah ilmu yang tersusun dan teratur berkaitan dengan kajian-kajian terhadap fenomenafenomena di alam tabii melalui kaedah yang berobjektif. scire atau scientia yang bermaksud tahu (Ramli Awang. kajian bereksperimen dan cerapan bagi menghasilkan prinsip-prinsip yang boleh dipercayai serta boleh diuji kebenara nnya.

ujikaji. ilham. intuisi ) Skop kajian Alam fizik yang mempunyai hubungan dengan metafizik Alam tabii sifat tabii alam dan interaksinya dengan persekitaran Hubungan dengan agama di mana prinsip sains selari dengan ajaran dan konsep dalam Islam serta meliputi pelbagai disiplin ilmu o o o o . pemerhatian. empiris (eksperimen.KONSEP SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM Sains dalam Islam Sains yang bersumberkan wahyu dan akal Metodologi saintifik. dll) non empiris ( doa.

Teknologi juga bermaksud kegiatan berkaitan dengan sains kejuruteraan. . Biasanya teknologi dikaitkan dengan proses industri.KONSEP SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM y Maksud teknologi Dari segi bahasa ianya berasal daripada bahasa Yunani iaitu techne yang bermaksud seni atau kerja tangan dan logos bermaksud wacana atau kata-kata sistematis (teori). Dari segi istilah ianya bermaksud ilmu pengetahuan dan tindakan bersistem.

41) * Teknologi yang tidak terkeluar daripada etika serta prinsip dasar Islam .KONSEP SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM y Teknologi dalam Islam * Istilah diperkenalkan ialah sina ah atau ilmu gunaan. * Tujuan teknologi dalam Islam adalah untukmemberi kemudahan dan kemakmuran kepada manusia. * Pengetahuan yang berhubung dengan ilmu teknik menggunakan pengetahuan sains. * Teknologi dalam Islam menerima teknologi yang memberi manfaat sahaja tanpa ada unsur kerosakan (surah ar-Rum.

Oleh itu skop sains dalam pendidikan Islam amat luas . Sains dengan maksud ilmu dalam sistem pendidikan Islam merangkumi bidang ilmu yang dinamakan sebagai sains transmisi dan juga sains intelek.KONSEP SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM y Kedudukan Sains dan Teknologi dalam Islam # Sains yang dirujuk sebagai sciences dalam bahasa Inggeris dan al-ulum dalam bahasa Arab merangkumi bidang ilmu yang bersumberkan wahyu dan intelek manusia.

Bidang sains fardu kifayah memberi sumbangan besar dalam menyempurnakan sains fardu ain . # Kefarduan sains dalam Islam merangkumi dua kefarduan iaitu fardu ain (sains transmisi) dan fardu kifayah (sains intelek) # Sains dalam pengertian dan sistem pendidikan hari ini hanya dirujuk kepada satu bidang ilmu sahaja iaitu sains intelek. Justeru kita dapati sains dalam pendidikan moden sangat sempit iaitu sejauh yang terjangkau oleh indera manusia sahaja (sains intelek sahaja) # Sains dan teknologi dalam Islam bertujuan memberi kemudahan kepada manusia sejagat..

Salah satu kaedah penyaksian terhadap kebesaran Allah SWT .CIRI-CIRI SAINS ISLAM 1) Keagamaan Sains dalam Islam ialah sains yang bersifat keagamaan kerana.Terikat dengan batas-batas hukum dan etika Islam .Sains bersifat rabbani apabila menghubungkan Pencipta dalam aktiviti S & T . .Menerima wahyu sebagai sumber ilmu .Sains sebagai cara untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT .

CIRI-CIRI SAINS ISLAM 2) Saintifik Sains Islam dilakukan secara berobjektif. melalui ujikaji dan dilakukan sintesis iaitu menerima unsur-unsur pelbagai budaya dan bangsa ke dalam sains Islam dan disaring mengikut acuan Islam dan menerima yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam . bersifat rasional.

Penghasilan karya sains juga adalah universal atau sejagat kerana penulisan sains daripada kalangan muslim dan juga tamadun lain. Penglibatan penyumbang sains Islam adalah sejagat melibatkan pelbagai bangsa.CIRI-CIRI SAINS ISLAM 3) Universal Sains Islam bersifat universal kerana ia dihasilkan oleh muslim dan non muslim. budaya dan lokasi. .

CIRI-CIRI SAINS ISLAM 4) Sepadu Sains Islam bersifat sepadu kerana tidak memisahkan antara cabang-cabang ilmu serta kajiannya bersifat menyeluruh. Malahan kajian alam fizik tidak terpisah daripada metafizik di mana mengkaji alam tabii adalah mengkaji sifat Allah SWT. . Sains Islam juga sepadu dari segi kefarduan dalam menuntut dan melaksanakannya iaitu fardu ain dan fardu kifayah.

CIRI-CIRI SAINS ISLAM 5) Harmoni Tidak terdapat percanggahan antara sains dan agama. . Kajian menuju kepada matlamat yang sama iaitu pengabdian diri kepada Allah SWT.

Ct s ra al aqara .KEPENTINGAN SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM esa a sia eli at ala ta ii t j a terte t Gala a e aji ala ter a ala e era a ayat al-Q ra . 16 Alla Berta jawa e a r a ala e i t e e a Alla SWT Sai s erl t e r s iri a j a e r s siste T t ta a a a Mela sa a a t as alifa .

KEPENTINGAN SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM Supaya manusia mengambil iktibar Melihat dan memahami fenomena alam dengan cara berfikir dan merenung kejadiannya. Penyelidikan sains membawa manusia kepada sifat tafakkur Supaya manusia mampu menentukan dan membuat ramalan Menentukan tarikh melalui pencerapan seperti tarikh awal dan akhir bulan. Meramal cuaca atau perubahan musim .

KEPENTINGAN SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM Supaya manusia mampu erkarya dan erin vasi Menghasilkan karya melalui keindahan alam Mencipta sesuatu hasil daripada kajian yang dilakukan .

Penjelasan mengenai kosmologi terkandung dalam kitab yang dibaca iaitu al.Alam tabii sebagai kitab terbuka (maftuhah) Allah SWT.uran. Kajian sains yang berpandukan wahyu akan mengarahkan manusia kepada tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Kewujudan alam merupakan satu tanda kewujudan dan kebesaran Pencipta. Ali Imran (3) : 190-190 .Peranan S&T dalam Islam y Membantu manusia mengenali Allah SWT sebagai Pencipta alam tabii .

Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang. (190) (Iaitu) orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berkata): Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. ada tanda-tanda (kekuasaan. kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah) bagi orangorang yang berakal. Maha Suci Engkau. maka peliharalah kami dari azab Neraka. (191) .

Bukti keesaan Allah SWT boleh dilihat melalui kajian alam tabii i. Tuhan yang mempunyai Arasy. (40) . matahari tidak mudah baginya mengejar bulan. dan malam pula tidak dapat mendahului siang. Maka (bertauhidlah kamu kepada Allah dengan menegaskan): Maha Suci Allah. dari apa yang mereka sifatkan. kerana tiap-tiap satunya beredar terapungapung di tempat edarannya masing-masing. (22) ii. . Pencipta alam adalah Yang Maha Esa Kalau ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan yang lain dari Allah. Alam tunduk di bawah satu sistem dan peraturan (Dengan ketentuan yang demikian). nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya.y Membantu manusia mentauhidkan Allah SWT.

Kepentingan untuk mengatur beberapa hubungan iaitu hubungan manusia dengan Allah SWT. y Membantu dalam pelaksanaan syariat -Kajian sains dan teknologi dalam Islam didorong oleh kepentingan dalam syariat. pendidikan. . pakaian. tempat tinggal. perubatan dan sebagainya memerlukan manusia menguasai ilmu sains dan teknologi. hubungan manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan alam.y Membantu manusia memenuhi keperluan material -Memenuhi keperluan asasi seperti makanan.

ontohnya teknologi internet yang memudahkan penularan masuk budaya asing khususnya Barat yang tidak sihat.Politik berlakunya penjajahan ke atas umat Islam dan negara mereka akibat tidak mampu memperkuatkan sistem pertahanan. Ekonomi umat Islam sentiasa bergantung kepada kuasa asing dan berlakunya penguasaan teknologi oleh bukan Islam. Umat Islam akan dijajah dan ditindas dalam pelbagai bentuk dan akibatnya mereka dipandang hina oleh negara kuasa besar. i.Kesan Pengabaian Sains dan Teknologi Ke atas Umat Islam y Antara kesan-kesan negatif pengabaiannya ialah umat Islam ketinggalan daripada bangsa lain di dunia dan maruah umat Islam akan jatuh. Sosial . ii. iii. Umat Islam juga terdedah kepada pelbagai teknologi Barat yang meruntuhkan akhlak. Umat Islam menjadi kelompok pengguna yang perlu bergantung kepada bangsa lain.

Ketinggian teknologi banyak memberi keuntungan kepada pemiliknya terutama Barat. . ii.Kesan Pengabaian Sains dan Teknologi Ke atas Umat Islam i. Pendidikan sains diajar terpisah daripada nilai agama kerana sistem pendidikan yang dilaksanakan berasaskan sistem dualisme Teknologi umat Islam bergantung kepaada teknologi Barat yang kadang kala menimbulkan masalah kepada umat Islam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful