1.1 1.2 1.3 1.

4

Konsep sains dan teknologi Islam Kepentingan sains dan teknologi Islam Peranan sains dan teknologi dalam Islam Kesan pengabaian sains dan teknologi dalam Islam

PENDAHULUAN
Sains dan teknologi Islam adalah ilmu yang tidak dapat dipisahkan daripada agama. Sains transmisi dan sains intelek kedua-duanya bersumberkan wahyu. Sains dan teknologi dalam Islam bertujuan memberi kemudahan kepada manusia sejagat. Bidang sains dalam Islam merupakan tuntutan fardu kifayah yang mana ianya memberi sumbangan besar dalam kesempurnaan aspek fardu ain umat Islam.

kajian bereksperimen dan cerapan bagi menghasilkan prinsip-prinsip yang boleh dipercayai serta boleh diuji kebenara nnya. scire atau scientia yang bermaksud tahu (Ramli Awang. fizik.KONSEP SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM y Maksud sains  Secara etimologi istilah sains berasal daripada bahasa Latin iaitu scio. . kimia. 1982:43)  Kamus Dewan mendefinisikan sains sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berdasarkan kepada kebendaan atau kenyataan semata-mata (sprt. sains adalah ilmu yang tersusun dan teratur berkaitan dengan kajian-kajian terhadap fenomenafenomena di alam tabii melalui kaedah yang berobjektif. Endang Saifuddin Ansari. biologi dll)  Menurut Sulaiman Nordin. 2003:42.

ilham. dll) non empiris ( doa.KONSEP SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM Sains dalam Islam Sains yang bersumberkan wahyu dan akal Metodologi saintifik. pemerhatian. ujikaji. empiris (eksperimen. intuisi ) Skop kajian Alam fizik yang mempunyai hubungan dengan metafizik Alam tabii sifat tabii alam dan interaksinya dengan persekitaran Hubungan dengan agama di mana prinsip sains selari dengan ajaran dan konsep dalam Islam serta meliputi pelbagai disiplin ilmu o o o o .

Teknologi juga bermaksud kegiatan berkaitan dengan sains kejuruteraan. Biasanya teknologi dikaitkan dengan proses industri.KONSEP SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM y Maksud teknologi Dari segi bahasa ianya berasal daripada bahasa Yunani iaitu techne yang bermaksud seni atau kerja tangan dan logos bermaksud wacana atau kata-kata sistematis (teori). . Dari segi istilah ianya bermaksud ilmu pengetahuan dan tindakan bersistem.

* Tujuan teknologi dalam Islam adalah untukmemberi kemudahan dan kemakmuran kepada manusia. * Teknologi dalam Islam menerima teknologi yang memberi manfaat sahaja tanpa ada unsur kerosakan (surah ar-Rum.41) * Teknologi yang tidak terkeluar daripada etika serta prinsip dasar Islam . * Pengetahuan yang berhubung dengan ilmu teknik menggunakan pengetahuan sains.KONSEP SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM y Teknologi dalam Islam * Istilah diperkenalkan ialah sina ah atau ilmu gunaan.

Sains dengan maksud ilmu dalam sistem pendidikan Islam merangkumi bidang ilmu yang dinamakan sebagai sains transmisi dan juga sains intelek. Oleh itu skop sains dalam pendidikan Islam amat luas .KONSEP SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM y Kedudukan Sains dan Teknologi dalam Islam # Sains yang dirujuk sebagai sciences dalam bahasa Inggeris dan al-ulum dalam bahasa Arab merangkumi bidang ilmu yang bersumberkan wahyu dan intelek manusia.

Justeru kita dapati sains dalam pendidikan moden sangat sempit iaitu sejauh yang terjangkau oleh indera manusia sahaja (sains intelek sahaja) # Sains dan teknologi dalam Islam bertujuan memberi kemudahan kepada manusia sejagat.. # Kefarduan sains dalam Islam merangkumi dua kefarduan iaitu fardu ain (sains transmisi) dan fardu kifayah (sains intelek) # Sains dalam pengertian dan sistem pendidikan hari ini hanya dirujuk kepada satu bidang ilmu sahaja iaitu sains intelek. Bidang sains fardu kifayah memberi sumbangan besar dalam menyempurnakan sains fardu ain .

Salah satu kaedah penyaksian terhadap kebesaran Allah SWT .Terikat dengan batas-batas hukum dan etika Islam . .Sains sebagai cara untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT .Menerima wahyu sebagai sumber ilmu .Sains bersifat rabbani apabila menghubungkan Pencipta dalam aktiviti S & T .CIRI-CIRI SAINS ISLAM 1) Keagamaan Sains dalam Islam ialah sains yang bersifat keagamaan kerana.

CIRI-CIRI SAINS ISLAM 2) Saintifik Sains Islam dilakukan secara berobjektif. bersifat rasional. melalui ujikaji dan dilakukan sintesis iaitu menerima unsur-unsur pelbagai budaya dan bangsa ke dalam sains Islam dan disaring mengikut acuan Islam dan menerima yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam .

. budaya dan lokasi.CIRI-CIRI SAINS ISLAM 3) Universal Sains Islam bersifat universal kerana ia dihasilkan oleh muslim dan non muslim. Penghasilan karya sains juga adalah universal atau sejagat kerana penulisan sains daripada kalangan muslim dan juga tamadun lain. Penglibatan penyumbang sains Islam adalah sejagat melibatkan pelbagai bangsa.

CIRI-CIRI SAINS ISLAM 4) Sepadu Sains Islam bersifat sepadu kerana tidak memisahkan antara cabang-cabang ilmu serta kajiannya bersifat menyeluruh. Malahan kajian alam fizik tidak terpisah daripada metafizik di mana mengkaji alam tabii adalah mengkaji sifat Allah SWT. . Sains Islam juga sepadu dari segi kefarduan dalam menuntut dan melaksanakannya iaitu fardu ain dan fardu kifayah.

CIRI-CIRI SAINS ISLAM 5) Harmoni Tidak terdapat percanggahan antara sains dan agama. Kajian menuju kepada matlamat yang sama iaitu pengabdian diri kepada Allah SWT. .

KEPENTINGAN SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM esa a sia eli at ala ta ii t j a terte t Gala a e aji ala ter a ala e era a ayat al-Q ra . Ct s ra al aqara . 16 Alla Berta jawa e a r a ala e i t e e a Alla SWT Sai s erl t e r s iri a j a e r s siste T t ta a a a Mela sa a a t as alifa .

KEPENTINGAN SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM Supaya manusia mengambil iktibar Melihat dan memahami fenomena alam dengan cara berfikir dan merenung kejadiannya. Meramal cuaca atau perubahan musim . Penyelidikan sains membawa manusia kepada sifat tafakkur Supaya manusia mampu menentukan dan membuat ramalan Menentukan tarikh melalui pencerapan seperti tarikh awal dan akhir bulan.

KEPENTINGAN SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM Supaya manusia mampu erkarya dan erin vasi Menghasilkan karya melalui keindahan alam Mencipta sesuatu hasil daripada kajian yang dilakukan .

Alam tabii sebagai kitab terbuka (maftuhah) Allah SWT. Kewujudan alam merupakan satu tanda kewujudan dan kebesaran Pencipta.uran. Penjelasan mengenai kosmologi terkandung dalam kitab yang dibaca iaitu al. Ali Imran (3) : 190-190 .Peranan S&T dalam Islam y Membantu manusia mengenali Allah SWT sebagai Pencipta alam tabii . Kajian sains yang berpandukan wahyu akan mengarahkan manusia kepada tanda-tanda kebesaran Allah SWT.

(191) . (190) (Iaitu) orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berkata): Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. maka peliharalah kami dari azab Neraka. Maha Suci Engkau. ada tanda-tanda (kekuasaan.Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang. kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah) bagi orangorang yang berakal.

Pencipta alam adalah Yang Maha Esa Kalau ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan yang lain dari Allah. kerana tiap-tiap satunya beredar terapungapung di tempat edarannya masing-masing. Alam tunduk di bawah satu sistem dan peraturan (Dengan ketentuan yang demikian). . matahari tidak mudah baginya mengejar bulan.Bukti keesaan Allah SWT boleh dilihat melalui kajian alam tabii i. Maka (bertauhidlah kamu kepada Allah dengan menegaskan): Maha Suci Allah. (22) ii. dan malam pula tidak dapat mendahului siang. Tuhan yang mempunyai Arasy. nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. dari apa yang mereka sifatkan. (40) .y Membantu manusia mentauhidkan Allah SWT.

y Membantu manusia memenuhi keperluan material -Memenuhi keperluan asasi seperti makanan. tempat tinggal. pendidikan. Kepentingan untuk mengatur beberapa hubungan iaitu hubungan manusia dengan Allah SWT. y Membantu dalam pelaksanaan syariat -Kajian sains dan teknologi dalam Islam didorong oleh kepentingan dalam syariat. pakaian. hubungan manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan alam. . perubatan dan sebagainya memerlukan manusia menguasai ilmu sains dan teknologi.

ii.Politik berlakunya penjajahan ke atas umat Islam dan negara mereka akibat tidak mampu memperkuatkan sistem pertahanan. Umat Islam menjadi kelompok pengguna yang perlu bergantung kepada bangsa lain. Ekonomi umat Islam sentiasa bergantung kepada kuasa asing dan berlakunya penguasaan teknologi oleh bukan Islam. ontohnya teknologi internet yang memudahkan penularan masuk budaya asing khususnya Barat yang tidak sihat. i. Sosial .Kesan Pengabaian Sains dan Teknologi Ke atas Umat Islam y Antara kesan-kesan negatif pengabaiannya ialah umat Islam ketinggalan daripada bangsa lain di dunia dan maruah umat Islam akan jatuh. Umat Islam juga terdedah kepada pelbagai teknologi Barat yang meruntuhkan akhlak. iii. Umat Islam akan dijajah dan ditindas dalam pelbagai bentuk dan akibatnya mereka dipandang hina oleh negara kuasa besar.

Ketinggian teknologi banyak memberi keuntungan kepada pemiliknya terutama Barat.Kesan Pengabaian Sains dan Teknologi Ke atas Umat Islam i. Pendidikan sains diajar terpisah daripada nilai agama kerana sistem pendidikan yang dilaksanakan berasaskan sistem dualisme Teknologi umat Islam bergantung kepaada teknologi Barat yang kadang kala menimbulkan masalah kepada umat Islam. . ii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful