P. 1
Kaitan Matlamat Dan Objektif Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah Dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Kaitan Matlamat Dan Objektif Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah Dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

|Views: 476|Likes:
Published by Lyssa Ngel Aurora

More info:

Published by: Lyssa Ngel Aurora on Jun 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

KAITAN MATLAMAT DAN OBJEKTIF SUKATAN PELAJARAN SEKOLAH RENDAH DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

PENGENALAN

Falsafah Pendidikan Kebangsaan ´ Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.µ

Meneliti setiap kata yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)

dan jasmani selaras dengan hasrat Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Falsafah Pendidikan Negara. seperti kata pepatah Melayu. sudah pastilah penekanan dalam aspek penyampaian ilmu melalui pengubalan kurikulum terpaksa dilakukan. emosi.2 KAITAN MATLAMAT DAN OBJEKTIF Pendidikan peringkat rendah adalah pendidikan yang bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek. rohani.my). Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ini pula. rohani.( Roselan Baki. Pada peringkat ini. membaca. dapat kita perhatikan bahawa matlamat atau hasrat kerajaan dalam sektor pendidikan di negara ini adalah untuk melahirkan individu atau modal insan yang seimbang dalam semua segi sama ada intelek. emosi mahupun jasmani. ( Abdullah Hasan.di atas. dan menulis. mengandungi . 1. myais. melentur buluh biarlah dari rebungnya.um. Kemahiran-kemahiran berbahasa ini meliputi kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). Bahasa Melayu diajarkan sebagai mata pelajaran wajib. Bahasa Melayu perlu dikuasai pada peringkat awal bagi membolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan.edu.1996).2003). Bagi mencapai matlamat ini.fsktm. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah telah memuatkan senarai kemahiran asas berbahasa dan tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. selaras dengan status Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Tatabahasa pula meliputi aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu. sudah pastilah tanggung jawab dipikul oleh mereka yang bergelar guru dalam menerapkan segala aspek dalam kalangan pelajar bagi melahirkan modal insan yang unggul dan dalam melaksanakan tanggungjawab ini. (http//:www.

contoh-contoh peribahasa.1 MATLAMAT Matlamat mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah ialah untuk melahirkan murid yang berketrampilan berbahasa dan menghargai serta menghayati bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. senarai kemahiran berbahasa. dan guru-guru tidak seharusnya terikat kepada cadangan-cadangan yang dikemukakan.2003). Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina (C) dan Tamil (T) disempurnakan dengan mengambil kira tahap kebolehan dan kemampuan murid di SJK(C) dan (T). Huraian Sukatan Pelajaran ini merupakan satu cadangan.2003). Madya Dr. penjelasan serta huraian tentang Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. Sekiranya didapati ada di antara cadangan-cadangan ini tidak sesuai dengan keadaan bilik darjah. Nuraini Yusoff. guru-guru boleh mengubah dan menyesuaikannya dengan kebolehan dan kemampuan murid. dan jumlah perbendaharaan kata yang dicadangkan. peribahasa. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk SJK(C) dan (T) agak berbeza daripada Sekolah Kebangsaan dari segi huraian.perincian. penjodoh bilangan. dan harian di dalam bilik darjah (Prof. bahasa perpaduan dan bahasa ilmu. dimuatkan senarai kecekapan berbahasa dalam kemahiran mendengar dan bertutur.2. menulis. 1. Huraian sukatan pelajaran ini juga boleh digunakan untuk merancang pengajaran dan pembelajaran mengikut penggal. tatabahasa. Di dalam Huraian Sukatan Pelajaran ini. mingguan. Oleh itu. sesuai dengan semangat Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Negara iaitu usaha yang . dan perbendaharaan kata yang sesuai bagi peringkat persekolahan murid (Roselan Baki. tatabahasa. membaca.

berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu dan usaha ini adalah semata-mata bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. memahami dan menghayati pertuturan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Bertutur dengan petah dan mengeluarkan buah fikiran yang bernas serta menggunakan bahasa yang sesuai dan bertatasusila. 1. kita telah pun berada di jalan yang betul dalam usaha untuk memartabatkan semangat Falsafah Pendidikan melalui Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang di ajar di sekolah rendah di Malaysia. Menurut kandungan Sukatan Pelajaran. Menjadikan pembacaan sebagai satu kebiasaan dan amalan bagi mendapatkan pengetahuan dan hiburan. berketerampilan dan berakhlak mulia.2. adalah terlebih elok bagi kita melihat dahulu apakah objektif Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang digubal oleh Kementerian Pelajaran untuk rakyat Malaysia. Dengan ini barulah kita dapat melihat adakah Sukatan Pelajaran yang digubal selama ini mempunyai kaitan atau menjiwai ¶roh· dan semangat Falsafah Pendidikan Negara. Jika ia mempunyai kaitan. . murid-murid dapat: Mendengar. Cuma beberapa pendekatan yang terbaik perlu diberi tambah nilai dari masa ke semasa untuk memantapkan pengakaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Membaca untuk memahami isi bacaan yang sesuai dengan kematangan. setelah mengikuti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah. Menulis pelbagai jenis karangan dan surat kiriman mengikut tajuk dan format yang betul. Memahami dan mengisi borang yang sesuai dengan betul.2 OBJEKTIF Untuk melihat sama ada objektif Sukatan Pelajaran dapat dikaitkan dengan Falsafah Pendidikan Negara.

Strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah menekankan penggabungjalinan.3. beberapa kemahiran dapat dukuasai serentak. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam lisan dan penulisan. Menggunakan bahasa Melayu untuk memperoleh pelbagai ilmu. terlebih dahulu ingin saya jelaskan apakah bentuk-bentuk strategi pengajaran dan pembelajaran. Namun demikian.1 PENGGABUNGJALINAN Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 1. penilaian. 1. penyerapan.2003). pengayaan. Melalui proses ini. Kemahiran- .Menghargai dan menghayati nilai-nilai estetika dalam karangan prosa dan puisi. dan Menggunakan Bahasa Melayu dengan berkesan untuk berkomunikasi antara ahli masyarakat yang berbilang keturunan. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Negara. guru-guru adalah digalakkan untuk menggunakan pelbagai kaedah mengajar yang sesuai dengan kebolehan murid (Roselan Baki.3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU DAN KAITANNYA DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN Sebelum kita melihat dengan lebih lanjut kaitan antara Fasafah Pendidikan Negara dengan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. berinteraksi dan berfikir. Memberi makna dan menggunakan peribahasa dalam konteks yang betul dan sesuai. dan pemulihan. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran adalah bergantung kepada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar yang dapat merangsang dan menggalakkan murid-murid berkomunikasi.

3.3. 1.2 PENYERAPAN Dalam pengajaran Bahasa Melayu. sama ada kemahiran yang terdapat dalam kemahiran berbahasa. 1. Murid ini hendaklah diberikan bahan-bahan yang berbeza-beza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. dan minat. keupayaan. Bahan-bahan untuk program ini terdiri daripada kad-kad. Perlaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. Penilaian merupakan suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang . dan bahan-bahan aktivit boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran-kemahiran dalam jangka masa yang telah ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. atau kemahiran daripada mata pelajaran lain.3. bakat. Penyerapan ini mengandungi pelbagai bidang ilmu seperti Sains. Sejarah. unsur-unsur ilmu dan nilai-nilai murni juga boleh diserapkan. Bahan-bahan seperti bahan bacaan tambahan. alat permainan. 1. dan lain-lain yang boleh digunakan berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang lebih sukar. Matematik.3. kad-kad kerja.kemahiran boleh digabungjalinkan. 1. dan lain-lain.3 PENGAYAAN Program pengayaan perlu diberi penekanan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah kerana keadaan murid yang berbeza dari segi kebolehan.4 PEMULIHAN Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahirankemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh masa yang telah ditetapkan lebih sukar.5 PENILAIAN Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. carta. permainan. bahan maujud.

kelemahan murid dapat dipulihkan sebelum kelemahan-kelemahan pembelajaran terkumpul di tahap yang lebih tinggi. matlamat serta ciri-ciri KBSR itu sendiri. KBSR menekankan kemahiran asas 3M iaitu membaca. Oleh itu. Falsafah Pendidikan Negara menyatakan bahawa Pendidikan itu suatu proses yang berterusan. penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. apakah kita dapat menghuraikan apakah terdapat perkaitan antara sukatan pelajaran dengan Falsafah Pendidikan Negara?. Sebagai saluran Pendidikan pada peringkat awal. sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. Pendidikan awal adalah penting kerana ia membentuk asas sahsiah yang akan terus berkembang hingga ke akhir hayat nanti. Oleh itu. Setelah melihat objektif dan matlamat sukatan pelajaran Bahasa Melayu secara jelas seperti diatas. menulis dan mengira. Hanya melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid. Dengan merujuk kepada definisi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). selain mengetahui tahap pencapaian. KBSR akan memastikan Pendidikan yang diberikan kepada pelajar memuaskan dan menepati ciri-ciri yang diinginkan. Dengan cara yang sedemikian. Dan setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi murid. KBSR sememangnya menggalas tugas yang amat berat.berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran.1996). Dengan kemahirankemahiran asas yang teguh dan mampat. saya dapati KBSR akan mampu mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Negara. segala proses Pendidikan yang akan ditempuhi oleh pelajar menjadi mudah (Abdullah Hasan. Ini kerana pada peringkat permulaanlah segalanya bermula. .

KBSR menekankan kemahiran berfikir dalam sistem penddidikan pada peringkat awal. unsur Falsafah Pendidikan Negara ingin melahirkan rakyat yang memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.KBSR menitikberatkan soal nilai-nilai murni dan semangat patriotisme dalam proses pengajaran dan pembelajarannya. dalam seminggu hari persekolahan akan terdapat 2 masa untuk matapelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Seterusnya. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan ini. Selain itu. rohani. emosi dan jasmani akan tercapai. Secara tidak langsung hasil kretiviti pelajar akan terus digilap dan dihargai. Oleh itu. Falsafah Pendidikan Negara yang menginginkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek. . Ini melambangkan KBSR amat menitikberatkan soal kesihatan para pelajar supaya pelajar tidak hanya memerah otak dalam sesi pembelajaran matapelajaran lain tetapi mereka juga boleh berekreasi dan menenangkan fikiran dengan bersenam dan bersukan. Melalui ciri ini pelajar bebas meluahkan pendapat dan mencipta sesuatu yang baru. maka lahirlah generasi yang mampu memberi sumbangan dalam pelbagai bidang. Sehubungan dengan itu. KBSR bukan sahaja menekankan soal penyampaian ilmu pengetahuan bahkan setiap guru dikehendaki menyelitkan penerapan nilai-nilai murni kepada pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->