PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6

MINGGU : 1
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Surah Al-Fajr
Ayat 1-10
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat 1-10 dari surah Al-Fajr
dengan makhraj yang betul
Aras 2:
Murid dapat membaca ayat 1-10 dari surah Al-Fajr
dengan betul dan fasih.
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat 1-10 dari surah Al-Fajr
dengan meraikan hukum tajwid
Surah Al-Fajr
Ayat 1-10


A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab terhadap
tempat dan
harta benda
awam
Aras 1:
Murid boleh menyatakan maksud tempat dan harta
benda awam
Aras 2:
Murid dapat menyatakan contoh tempat dan harta
benda awam
Aras 3:
Murid dapat menghuraikan maksud tempat dan harta
benda awam serta contoh-contohnya
Tempat dan harta benda
awam :
- maksud : rujuk buku teks
- contoh: Tandas awam,
perhentian
bas, telefon awam, dll
Bertanggungjawab
Berkerjasama
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat menulis 2 huruf khat nasakh dengan cara
yang betul
Aras 2:
Murid dapat menulis 4 huruf khat nasakh dengan cara
yang betul
Aras 3:
Murid dapat menulis semua huruf khat nasakh
dengan cara yang betul

Huruf א - Cintai Jawi
A
q
i
d
a
h

Allah bersifat:

·--'ا


Aras 1:
Murid dapat menyatakan maksud / ·--'ا
Aras 2:
Murid dapat menulis dalil ‘aqli Allah bersifat ·--'ا
Aras 3:
Murid dapat menyenaraikan perbezaan antara
pendengaran Allah dan pendengaran manusia
- Pengertian ·--'ا
- Maksud Allah bersifat
·--'ا
- Hukum mempercayai
Allah bersifat ·--'ا

- Yakin
- Beriman
A
m
a
l
i
Sifat-sifat Allah :

·--'ا
- Murid dapat membuat perbezaan di antara sifat
Maha Mendengar Allah dengan
mendengar makhluk
- Perbezaan pendengaran
Allah
dengan manusia
- Beriman
- Yakin

MINGGU : 2
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Surah Al-Fajr
Ayat 11-16
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat 11-16dari surah Al-Fajr
dengan makhraj yang betul
Aras 2:
Murid dapat membaca ayat 11-16 dari surah Al-Fajr
dengan betul dan fasih.
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat 11-16 dari surah Al-Fajr
dengan meraikan hukum tajwid
Surah Al-Fajr
Ayat 11-16


PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab terhadap
tempat dan
harta benda
awam
Aras 1:
Murid dapat menyebut beberapa kegunaan /
kepentingan tempat dan harta benda awam
Aras 2:
Murid dapat menyenaraikan tempat dan harta benda
awam serta kegunaanya
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan sikap ketika berada di
tempat awam
Tempat dan harta benda
awam :
- Kegunaan kepada
masyarakat
Bertanggungjawab
Berkerjasama
Amanah
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat menulis 2 huruf khat nasakh dengan cara
yang betul
Aras 2:
Murid dapat menulis 4 huruf khat nasakh dengan cara
yang betul
Aras 3:
Murid dapat menulis semua huruf khat nasakh
dengan cara yang betul

Huruf … . Œ Cintai Jawi
I
b
a
d
a
h

Ibadah puasa
Ramadhan

a. Konsep
puasa


Aras 1:
Murid dapat menyatakan maksud, dalil dan hukum
berpuasa
Aras 2:
Murid dapat menyatakan tahun disyariatkan berpuasa
Aras 3:
Murid dapat menyatakan hikmah berpuasa
- Pengertian, dalil dan
hukum
berpuasa
- Hikmah berpuasa :
a. menunjukkan rasa
syukur kepada
Allah
b. melatih diri dengan sifat
mahmudah

- Bersyukur
- Berdisiplin
A
m
a
l
i

Ibadah puasa
Ramadhan

- Murid dapat menyatakan pengertian puasa
- Murid dapat menyatakan dalil naqli mewajibkan
berpuasa
- Pengertian dan dalil
berpuasa

- Tekun
- Bersabar

MINGGU : 3
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Surah Al-Fajr
Ayat 17-23
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat 17-23 dari surah Al-Fajr
dengan makhraj yang betul
Aras 2:
Murid dapat membaca ayat 17-23 dari surah Al-Fajr
dengan betul dan fasih.
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat 17-23 dari surah Al-Fajr
dengan meraikan hukum tajwid
Surah Al-Fajr
Ayat 17-23


A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab terhadap
tempat dan
harta benda
awam
Aras 1:
Murid dapat menerangkanadab ketika di tempat
awam
Aras 2:
Murid dapat menyenaraikan semula adab ketika
berada di tempat awam
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan adab terhadap harta benda
dan tempat awam
Adab-adab di tempat
awam
- bersopan
- beratur
- bertolak ansur
- senyap
Toleransi
Hormat
menghormati
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat menulis 2 huruf khat nasakh dengan cara
yang betul
Aras 2:
Murid dapat menulis 4 huruf khat nasakh dengan cara
yang betul
Aras 3:
Murid dapat menulis semua huruf khat nasakh
dengan cara yang betul

Huruf . . ‘ Cintai Jawi
S
i
r
a
h

Piagam
Madinah


Aras 1:
Murid dapat menyatakan fakta-fakta asas Piagam
Madinah
Aras 2:
Murid dapat menyatakan isi-isi Piagam Madinah
Aras 3:
Murid dapat mengelaskan antara fakta asas Piagam
Madinah dan isi Piagam Madinah
- Fakta asas:
a. Pihak yang terlibat
b. Sebab dinamakan
Piagam Madinah
c. Sebab berlaku Piagam
Madinah

- Isi Piagam Madinah
a. Rasulullah dilantik sbg
ketua
b. Kebebasan beragama
c. Mesti hidup bersatu
padu
d. Bersama memajukan
dan
mempertahankan
negara

- Bersatu padu
A
m
a
l
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
- Murid dapat menukar ayat rumi kepada jawi
menggunakan kaedah khat nasakh
- Menukar ayat rumi
kepada jawi

- Cintai Jawi

MINGGU : 4
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Surah Al-Fajr
Ayat 24-30
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat 24-30 dari surah Al-Fajr
dengan makhraj yang betul
Aras 2:
Murid dapat membaca ayat 24-30 dari surah Al-Fajr
dengan betul dan fasih.
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat 24-30 dari surah Al-Fajr
dengan meraikan hukum tajwid
Surah Al-Fajr
Ayat 24-30


A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab terhadap
tempat dan
harta benda
awam
Aras 1:
Murid dapat menyebut kebaikan menjaga tempat dan
harta benda awam
Aras 2:
Murid dapat menyatakan kebaikan menjaga tempat
dan harta benda awam
Aras 3:
Murid dapat menyenarai kebaikan menjaga tempat
dan harta benda awam
Kebaikan :
a. mendapat pahala
b. cantik / indah
c. suasana harmoni
Bertanggungjawab
jujur
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat menulis 2 huruf khat nasakh dengan cara
yang betul
Aras 2:
Murid dapat menulis 4 huruf khat nasakh dengan cara
yang betul
Aras 3:
Murid dapat menulis semua huruf khat nasakh
dengan cara yang betul

Huruf 3 . - Cintai Jawi
A
q
i
d
a
h

Allah bersifat

·--'ا

Aras 1:
Murid dapat menyatakan pengertian ·--'ا
Aras 2:
Murid dapat menulis dalil a’qli allah bersifat ·--'ا
Aras 3:
Murid dapat menyenaraikan perbezaan antara
penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk
- Pengertian ·--'ا
- Maksud Allah bersifat
·--'ا
- Hukum mempercayai
Allah bersifat ·--'ا

- Beriman
- Yakin
A
m
a
l
i

Piagam
Madinah
- Murid dapat menyebut isis Piagam Madinah melalui
pertandingan kuiz yang diadakan di dalam kelas
- Rujuk minggu ke 3

- Taat
- Setia
- Bekerjasama

MINGGU : 5
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Membaca
potongan ayat
dari surah
tertentu yang
mengandungi
tanda bacaan
mad
Aras 1:
Murid dapat membaca menyatakan ayat yang
mengandungi tanda mad
Aras 2:
Murid dapat membaca dan menyatakan tanda mad
serta cara bacaannya
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat mengikut hukum mad
dengan betul
Potongan ayat yang
mengandungi tanda mad
(Rujuk buku teks)


A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab terhadap
tempat dan
harta benda
awam
Aras 1:
Murid dapat menyebut akibat tidak menjaga tempat
dan harta benda awam
Aras 2:
Murid dapat menyatakan akibat tidak menjaga tempat
dan harta benda awam
Aras 3:
Murid dapat membezakan kebaikan menjaga dan
keburukan tidak menjaga tempat dan harta benda
awam
Akibat tidak menjaga:
a. kotor
b. rosak
c. menyusahkan orang
lain
Bertanggungjawab
Amanah
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat menulis 2 huruf khat nasakh dengan cara
yang betul
Aras 2:
Murid dapat menulis 4 huruf khat nasakh dengan cara
yang betul
Aras 3:
Murid dapat menulis semua huruf khat nasakh
dengan cara yang betul

Huruf ¸ . . Cintai Jawi
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
I
b
a
d
a
h

Ibadah pusa
Ramadhan

b. Syarat wajib
c. Rukun puasa

Aras 1:
Murid dapat menyatakan syarat wajib, rukun dan
lafaz niat puasa
Aras 2:
Murid dapat menghuraikan syarat wajib dan rukun
puasa
Aras 3:
Murid dapat menyatakan hikmah penentuan syarat
wajib puasa
Syarat wajib puasa
a. Islam b. Baligh
c. Berakal d. Mampu
berpuasa

Rukun puasa
a. Niat
b. Menahan diri daripada
makan dan
minum
- Jujur
- Ikhlas
- Bersabar
A
m
a
l
i

Ibadah pusa
Ramadhan

- Murid dapat menyatakan syarat sah puasa secara
lisan
- Murid dapat menulis 5 perkara yang membatalkan
puasa
- Syarat sah puasa
- Perkara yang
membatalkan puasa

- Rajin
- Sabar

MINGGU : 6
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Membaca
potongan ayat
dari surah
tertentu yang
mengandungi
tanda bacaan
mad
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat yang mengandungi mad
dengan betul
Aras 2:
Murid dapat membaca dan menyenarai kalimah yang
mengandungi tanda mad
Aras 3:
Murid dapat membezakan cara bacaan kalimah yang
mengandungi mad dengan hukum bacaan yang lain
Potongan ayat yang
mengandungi tanda mad
(Rujuk buku teks)


A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab kecintaan
kepada negara
Aras 1:
Murid dapat menyatakan maksud negara
Aras 2:
Murid dapat menyatakan maksud cintakan negara
Aras 3:
Murid dapat menghuraikan maksud negara dan
maksud cintakan negara
- Maksud negara dan
maksud
cintakan Negara

- Dalil / hukum :
ن'--`ا .ﻡ .=·'ا -=
- Taat
- Patriotik
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i
Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat menulis 2 huruf khat nasakh dengan cara
yang betul
Aras 2:
Murid dapat menulis 4 huruf khat nasakh dengan cara
yang betul
Aras 3:
Murid dapat menulis semua huruf khat nasakh
dengan cara yang betul
-Huruf . ¸
Cintai Jawi
S
i
r
a
h

Piagam
Madinah

Aras 1:
Murid dapat memahami hikmah Piagam Madinah
Aras 2:
Murid dapat menyatakan perbezaan keadaan
penduduk Madinah sebelum dan selepas Piagam
Madinah
Aras 3:
Murid dapat menyenaraikan pengajaran daripada
Piagam Madinah
Hikmah
- Berkembang syiar Islam
- Penduduk Madinah
bersatu
- Bertambah bilangan
penduduk

Perbezaan sebelum dan
selepas
- Islam berkembang
- Kerjasama antara kaum

Pengajaran
- Wujud negara
berpelembagaan
- Ekonomi kukuh
- Masyarakat harmoni
- Jujur
- Ikhlas
- Bersabar
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
A
m
a
l
i

Adab terhadap
tempat dan
harta benda
awam
- Murid dapat menyatakan adab terhadap tempat dan
harta benda awam
Adab-adab
a. bersopan
b. beratur
c. tolak ansur
d. senyap
Bertanggungjawab
Bekerjasama

MINGGU : 7
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
H
a
f
a
z
a
n
)

Membaca dan
menghafaz
surah At-Tin 1-3
Aras 1:
Murid dapat membaca potongan ayat 1-3 dengan
betul
Aras 2:
Murid dapat menghafaz ayat 1-3 dengan betul
Aras 3:
Murid dapat menghafaz ayat 1-3 dengan betul dan
fasih
Surah At-Tin 1-3

- Cinta Al-Quran
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab kecintaan
kepada negara
Aras 1:
Murid dapat menerangkan adab kecintaan kepada
negara
Aras 2:
Murid dapat menyenaraikan adab kecintaan kepada
negara
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan adab kecintaan kepada
negara
Adab kecintaan kepada
negara
- menghormati undang-
undang
- taat kepada pemimpin
- mematuhi rukun negara
- menjadi warganegara
yang baik
- Taat
- Patriotik
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i
Mengenal dan
menulis khat
rik’ah
Aras 1:
Murid dapat menulis 2 huruf khat rik’ah dengan cara
yang betul
Aras 2:
Murid dapat menulis 4 huruf khat rik’ah dengan cara
yang betul
Aras 3:
Murid dapat menulis semua huruf khat rik’ah dengan
cara yang betul
-Huruf א -
Cintai Jawi
A
q
i
d
a
h
Allah bersifat
‹—.:

Aras 1:
Murid dapat menyatakan dalil naqli bahawa
penglihatan Allah tidak terbatas
Aras 2:
Murid dapat menyenaraikan kebaikan beriman
dengan sifat ‹—.:
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan kesan beriman dengan sifat
‹—.:
- Bacaan dalil aqli dan
naqli berkaitan ‹—.:
- Kebaikan beriman
dengan sifat ‹—.:
- Kesan beriman dengan
sifat ‹—.:
- Redha
- Merendah diri
A
m
a
l
i

Sifat-sifat Allah
‹—.:
- Murid dapat menyebut semula kesan beriman
dengan sifat ‹—.:
- Kesan bersifat dengan
‹—.:
- Taat

MINGGU : 8
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
H
a
f
a
z
a
n
)

Membaca dan
menghafaz
surah At-Tin 4-6
Aras 1:
Murid dapat membaca potongan ayat 4-6 dengan
betul
Aras 2:
Murid dapat menghafaz ayat 4-6 dengan betul
Aras 3:
Murid dapat menghafaz ayat 4-6 dengan betul dan
fasih
Surah At-Tin 4-6

- Cinta Al-Quran
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab kecintaan
kepada negara
Aras 1:
Murid dapat menyatakan peranan sebagai rakyat dari
segi agama
Aras 2:
Murid dapat menyatakan peranan sebagai rakyat
dalam bidang pendidikan
Aras 3:
Murid dapat menyatakan peranan sebagai rakyat
dalam bidang ekonomi dan sukan

Peranan sebagai rakyat
a. mengharumkan nama
negara dalam
pelbagai bidang
- agama
- pendidikan
- ekonomi
- sukan
- Berusaha
- Hidup harmoni
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i
Mengenal dan
menulis khat
rik’ah
Aras 1:
Murid dapat menulis 2 huruf khat rik’ah dengan cara
yang betul
Aras 2:
Murid dapat menulis 4 huruf khat rik’ah dengan cara
yang betul
Aras 3:
Murid dapat menulis semua huruf khat rik’ah dengan
cara yang betul
-Huruf Œ . … Cintai Jawi
I
b
a
d
a
h

Ibadah puasa
Ramadhan

4. Syarat sah
puasa
Aras 1:
Murid dapat menyatakan syarat sah puasa
Aras 2:
Murid dapat menghuraikan syarat sah puasa
Aras 3:
Murid dapat menyelesaikan masalah berkaitan
dengan syarat sah puasa
Syarat sah puasa
- Islam
- Mumayyiz
- Sempurna akal
- Bersuci daripada haid
dan nifas
- Puasa selain daripada
hari yang
diharamkan
- Berdisiplin
- Berilmu
A
m
a
l
i

Mengenal dan
menulis khat
rik’ah
- Murid dapat menulis pantun empat kerat
menggunakan khat rik’ah
- Sebarang pantun - Cintai jawi

MINGGU : 9
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
H
a
f
a
z
a
n
)

Membaca dan
menghafaz
surah At-Tin 7-9
Aras 1:
Murid dapat membaca potongan ayat 7-9 dengan
betul
Aras 2:
Murid dapat menghafaz ayat 7-9 dengan betul
Aras 3:
Murid dapat menghafaz ayat 7-9 dengan betul dan
fasih
Surah At-Tin 7-9

- Cinta Al-Quran
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab kecintaan
kepada negara
Aras 1:
Murid dapat menyebut kebaikan mencintai negara
Aras 2:
Murid dapat menyatakan kebaikan mencintai negara
Aras 3:
Murid dapat menyenaraikan kebaikan mencintai
negara
Kebaikan
a. keselamatan Negara
terjamin
b. Negara akan disanjung
dan
disegani
c. sanggup berkorban
untuk Negara
d. rahsia Negara
terselamat
Bertanggungjawab
Rela berkorban
Berani
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i
Mengenal dan
menulis khat
rik’ah
Aras 1:
Murid dapat menulis 2 huruf khat rik’ah dengan cara
yang betul
Aras 2:
Murid dapat menulis 4 huruf khat rik’ah dengan cara
yang betul
Aras 3:
Murid dapat menulis semua huruf khat rik’ah dengan
cara yang betul
-Huruf . . ‘ Cintai Jawi
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
S
i
r
a
h

Perjanjian
Hidaibiyah
Aras 1:
Murid dapat menyatakan fakta asas Perjanjian
Hudaibiyah
Aras 2:
Murid dapat menyebut isi Perjanjian Hudaibiyah
Aras 3:
Murid dapat menyenaraikan isi perjanjian Hudaibiyah
Fakta asas Perjanjian
Hudaibiyah
- Tarikh berlaku
- Pihak yang terlibat
- Sebab nama Perjanjian
Hudaibiyah
- Sebab berlaku
PerjanjanHudaibiyah

Isi Perjanjian Hidaibiyah
- Gencatan senjata
selama 10 tahun
- Orang Islam dibenarkan
masuk
Mekah pd tahun
hadapan membawa
senjata tersarung dan
tinggal 3 hari
- Bekerjasama dalam
perkara baik
- (Rujuk buku teks)
- Berpegang janji
A
m
a
l
i

Perjanjian
Hidaibiyah
- Murid dapat menceritakan tentang Perjanjian
Hudaibiyah dengan bantuan guru
- Tarikh berlaku
- Pihak yang terlibat
- Sebab nama Perjanjian
Hudaibiyah
- Sebab berlaku
PerjanjanHudaibiyah
- Menjaga
kesucian agama

MINGGU : 10
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Membaca
potongan ayat-
ayat daripada
surah tertentu
yang
mengandungi
tanda bacaan
waqaf
Aras 1:
Murid dapat membaca dan menyatakan tanda
bacaan waqaf
Aras 2:
Murid dapat membaca dan menyatakan tanda dan
cara bacaan waqaf
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat mengikut hukum dan
bacaan waqaf dengan betul
- Tanda-tanda waqaf
- Kalimah yang
mengandungi tanda
waqaf
- Potongan ayat

- Cinta Al-Quran
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab kecintaan
kepada negara
Aras 1:
Murid dapat menyebut akibat tidak mencintai negara
Aras 2:
Murid dapat menyatakan akibat tidak mencintai
negara
Aras 3:
Murid dapat menyenaraikan akibat tidak mencintai
negara
Akibat tidak mencintai
negara
a. perpecahan kaum
b. negara lemah dan
mundur
c. keselamatan Negara
tergugat
d. imej Negara tercemar
- Taat
- Patriotik
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i
Mengenal dan
menulis khat
rik’ah
Aras 1:
Murid dapat menulis 2 huruf khat rik’ah dengan cara
yang betul
Aras 2:
Murid dapat menulis 4 huruf khat rik’ah dengan cara
yang betul
Aras 3:
Murid dapat menulis semua huruf khat rik’ah dengan
cara yang betul
-Huruf 3 . - Cintai Jawi
A
q
i
d
a
h

Allah bersifat

م`´'ا
Aras 1:
Murid dapat menyatakan pengertian م`´'ا
Aras 2:
Murid dapat menulis dalil aqli Allah bersifat م`´'ا
Aras 3:
Murid dapat menyenaraikan perbezaan antara kata-
kata Allah dan kata-kata makhluk
- Pengertian م`´'ا
- Maksid Allah bersifat
م`´'ا
- Hukum mempercayai
Allah bersifat م`´'ا
- Berkata benar
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
A
m
a
l
i

Mengenal dan
menulis khat
rik’ah
- Murid dapat menulis potongan ayat menggunakan
khat rik’ah
- Potongan ayat
- Menjaga
kesucian agama

MINGGU : 11
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Membaca
potongan ayat-
ayat daripada
surah tertentu
yang
mengandungi
tanda bacaan
waqaf
Aras 1:
Murid dapat membaca bacaan waqaf
Aras 2:
Murid dapat membaca dan menyenaraikan kalimah
yang mengandungi tanda waqaf
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat mengikut hukum dan
bacaan waqaf dengan betul
- Tanda-tanda waqaf
- Kalimah yang
mengandungi tanda
waqaf
- Potongan ayat
- Cinta Al-Quran
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab menjaga
kebaersihan
sungai dan alam
sekitar
Aras 1:
Murid dapat menyatakan maksud kebersihan
Aras 2:
Murid dapat menyatakan maksud alam sekitar
Aras 3:
Murid dapat menghuraikan maksud menjaga
kebersihan sungai dan alam sekitar
- Maksud kebersihan dan
alam sekitar
- Dalil naqli

... .Š¸¯...·‡.
Š¸..
Menjaga
kebersihan
Bertanggungjawab
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i
Mengenal dan
menulis khat
rik’ah
Aras 1:
Murid dapat menulis 2 huruf khat rik’ah dengan cara
yang betul
Aras 2:
Murid dapat menulis 4 huruf khat rik’ah dengan cara
yang betul
Aras 3:
Murid dapat menulis semua huruf khat rik’ah dengan
cara yang betul
-Huruf . . ¸ Cintai Jawi
I
b
a
d
a
h

Ibadah puasa
Ramadhan
5. Perkara yang
membatalkan
puasa
Aras 1:
Murid dapat menyatakan perkara yang membatalkan
puasa
Aras 2:
Murid dapat menghuraikan perkara yang
membatalkan puasa
Aras 3:
Murid dapat menyelesaikan beberapa permasalahan
berkenaan puasa
Perkara yang
membatalkan puasa
a. makan dan minum
dengan sengaja
b. memasukkan sesuatu
dengan
sengaja
c. muntah dengan sengaja
d. mabuk @ pengsan
yang lama
e. berbuka sebelum waktu
- Sabar
- Istiqamah
A
m
a
l
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
- Murid dapat menulis karangan pendek
menggunakan khat nasakh
- Karangan pendek - Mahu mencuba

MINGGU : 12
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai


PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
MINGGU : 13
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Membaca surah
Al-Ghasyiah 1-9
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat 1-9 dengan makhraj yang
betul
Aras 2:
Murid dapat membaca ayat 1- 9 dengan betul dan
fasih
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat 1-9 dengan meraikan
hukum tajwid
Surah Al-Ghasyiah 1-9 - Cinta Al-Quran
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab menjaga
kebaersihan
sungai dan alam
sekitar
Aras 1:
Murid dapat menyatakan jenis pencemaran
Aras 2:
Murid dapat menyatakan sebab berlaku pencemaran
Aras 3:
Murid dapat menyenaraikan jenis dan sebab berlaku
pencemaran
Pencemaran
- Jenis pencemaran
- Sebab pencemaran
Menjaga
kebersihan
Bertanggungjawab
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i
Mengenal dan
menulis khat
rik’ah
Aras 1:
Murid dapat menulis 2 huruf khat rik’ah dengan cara
yang betul
Aras 2:
Murid dapat menulis 4 huruf khat rik’ah dengan cara
yang betul
Aras 3:
Murid dapat menulis semua huruf khat rik’ah dengan
cara yang betul
-Huruf ¸ .
Cintai Jawi
S
i
r
a
h

Perjanjian
Hudaibiyah
Aras 1:
Murid dapat memahami hikmah dan kesan perjanjian
Aras 2:
Murid dapat menyatakan hikmah dan kesan
perjanjian Hudaibiah
Aras 3:
Murid dapat mengelaskan hikmah dan kesan
perjanjian Hudaibiah
Hikmah Perjanjian
Hudaibiah:
1. Islam berkembang
2. Masyarakat aman
damai
3. Mengiktirafkan
Rasulullah dan
negara Islam Madinah.
4. Membuka jalan kepada
pembebasan Makkah
daripada
Mushrikin Quraisy
5. Orang Islam dapat
membuat
hubungan dgn kabilah
lain

Kesan daripada perjanjian
Hudaibiah:
1. Kafir Quraisy semakin
lemah
2. Islam berkembang luas
3. Orang Yahudi yang
khianat diusir
dari Madinah
4.Negara Madinah
semakin maju
- Sabar
- Istiqamah
A
m
a
l
i

Adab kecintaan
kepada negara
- Murid dapat menerangkan cara melahirkan
kecintaan kepada negara
- Karangan pendek - Mahu mencuba


PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
MINGGU : 14
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Membaca surah
Al-Ghasyiah 10-
18
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat 10-18 dengan makhraj
yang betul
Aras 2:
Murid dapat membaca ayat 10-18 dengan betul dan
fasih
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat 10-18 dengan meraikan
hukum tajwid
Surah Al-Ghasyiah 10-18 - Cinta Al-Quran
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab menjaga
kebaersihan
sungai dan alam
sekitar
Aras 1:
Murid dapat menyatakan adab menjaga kebersihan
sungai dan alam sekitar
Aras 2:
Murid dapat menyenaraikan adab menjaga
kebersihan sungai dan alam sekitar
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan adab menjaga kebersihan
sungai dan alam sekitar
- Adab menjaga
kebersihan sungai dan
alam sekitar
Prihatin
Bertanggungjawab
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat menyebut 2 huruf menjadi suku kata
Aras 2:
Murid dapat menyambung 2 huruf menjadi suku kata
Aras 3:
Murid dapat menyambung huruf menjadi perkataan
- Contoh
. - א = . - - א =
.-
.-.
Cintai Jawi
A
q
i
d
a
h
Sifat-sifat Allah

...>
Aras 1:
Murid dapat menyatakan pengertian ...>
Aras 2:
Murid dapat menyenaraikan tanda Allah bersifat
...>
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan ciri-ciri Allah bersifat ...>
- Pengertian ...>
- Tanda-tanda Allah
bersifat ...>
- Ciri-ciri Allah bersifat
...>
- Kasih sayang
- Rendah diri
A
m
a
l
i

Perkembangan
Islam pada
zaman
Rasulullah
- Murid dapat melabelkan nama Negara yang
dihubungi oleh Rasulullah semasa
menyampaikan dakwah Islam berdasarkan peta
yang dipamerkan
Negara
a. Rom
b. Parsi
c. Mesir
d. Habsyah
- Mahu mencuba
- Berani
- KBKK

MINGGU : 15
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Membaca surah
Al-Ghasyiah 19-
26
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat 19-26 dengan makhraj
yang betul
Aras 2:
Murid dapat membaca ayat 19-26 dengan betul dan
fasih
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat 19-26 dengan meraikan
hukum tajwid
Surah Al-Ghasyiah 19-26 - Cinta Al-Quran
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab menjaga
kebaersihan
sungai dan alam
sekitar
Aras 1:
Murid dapat menyatakan kegunaan sungai
Aras 2:
Murid dapat menjelaskan kegunaan sungai sebagai
sumber air dan sumber rezeki
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan kegunaan sungai sebagai
sumber tenaga dan pengangkutan
Kepentingan sungai
- sumber air
- sumber rezeki
- sumber tenaga
- sumber pengangkutan
Prihatin
Bertanggungjawab
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat menyebut 2 huruf menjadi suku kata
Aras 2:
Murid dapat menyambung 2 huruf menjadi suku kata
Aras 3:
Murid dapat menyambung huruf menjadi perkataan
- Contoh
. - . = ., -
¸
:,
Cintai Jawi
I
b
a
d
a
h

Solat Hari Raya
Aidilfitri
Aras 1:
Murid dapat menyebut pengertian solat Aidilfitri
Aras 2:
Murid dapat menyatakan hukum solat Aidilfitri
Aras 3:
Murid dapat menyebut lafaz niat solat Aidilfitri
- Pengertian solat Aidilfitri
- Hukum : sunat muakkah
- Lafaz niat
- Syukur
- Rendah diri
A
m
a
l
i

Solat Hari Raya
Aidilfitri
- Murid dapat menyatakan pengertian solat Aidilfitri
- Murid dapat menyatakan rukun solat dengan
betuldan lancar
- Pengertian
- Rukun solat Aidilfitri
- Teliti

MINGGU : 16
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai


MINGGU : 17
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Membaca ayat-
ayat pendek
mengandungi
nun sakinah
Aras 1:
Murid dapat membaca dan menyatakan tanda nun
sakinah
Aras 2:
Murid dapat membaca dan menyatakan tanda dan
bacaan nun sakinah
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat mengikut hukum nun
sakinah dengan betul
- Tanda nun sakinah
- Potongan ayat
- Cinta Al-Quran
- Tekun berusaha
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab menjaga
kebaersihan
sungai dan alam
sekitar
Aras 1:
Murid dapat menyebut kebaikan menjaga kebersihan
sungai dan alam sekitar
Aras 2:
Murid dapat menyatakan kebaikan menjaga
kebersihan sungai dan alam sekitar
Aras 3:
Murid dapat menyenaraikan kebaikan menjaga
kebersihan sungai dan alam sekitar
Kebaikan
- bersih
- selamat
- kekal ekosistem
- udara bersih
- terhindar bencana alam
Prihatin
Bertanggungjawab
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat menyebut 2 huruf menjadi suku kata
Aras 2:
Murid dapat menyambung 2 huruf menjadi suku kata
Aras 3:
Murid dapat menyambung huruf menjadi perkataan
- Contoh
¸ - . = .,. - ¸
= _÷
_÷,.
Cintai Jawi
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
S
i
r
a
h

Pembukaan
Kota Mekah
Aras 1:
Murid dapat menyebut maksud pembukaan Kota
Mekah
Aras 2:
Murid dapat menyatakan peristiwa berlakunya
pembukaan Kota Mekah
Aras 3:
Murid dapat menyenaraikan strategi Rasulullah
memasuki Kota Mekah
- Pengertian

Peristiwa berlakunya
pembukaan Kota Mekah
a. sebab berlaku
b. tarikh
c. peistiwa yang berlaku

Strategi
a. mengatur pasukan
b. reaksi penduduk
c. layanan terhadap
penduduk
- Yakin
- Patuh arahan
A
m
a
l
i

Pembukaan
Kota Mekah
- Murid dapat menyelesaikan teka silangkata yang
disediakan oleh guru
- Teka silangkata - Teliti

MINGGU : 18
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Membaca ayat-
ayat pendek
mengandungi
nun sakinah
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat yang mengandungi nun
sakinah dengan betul
Aras 2:
Murid dapat membaca dan menyenarai kalimah yang
mengandungi nun sakinah
Aras 3:
Murid dapat membanding beza cara bacaan nun
sakinah dengan hukum lain
- Potongan ayat
- Cinta Al-Quran
- Tekun berusaha
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab menjaga
kebaersihan
sungai dan alam
sekitar
Aras 1:
Murid dapat menyebut akibat tidak menjaga
kebersihan sungai dan alam sekitar
Aras 2:
Murid dapat menyatakan akibat tidak menjaga
kebersihan sungai dan alam sekitar
Aras 3:
Murid dapat menyenaraikan akibat tidak menjaga
kebersihan sungai dan alam sekitar
Akibat tidak menjaga
kebersihan sungai dan
alam sekitar - bersih
- tercemar
- punca rezeki
berkurangan
- punca penyakit
- pencemaran udara
Prihatin
Hargai alam
Syukur
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat menyebut 2 huruf menjadi suku kata
Aras 2:
Murid dapat menyambung 2 huruf menjadi suku kata
Aras 3:
Murid dapat menyambung huruf menjadi perkataan
- Contoh
. - א = .א. - ¸
_÷א.
Cintai Jawi
A
q
i
d
a
h

Nama-nama
Allah

...>
Aras 1:
Murid dapat membaca dalil tentang nama Allah
...>
Aras 2:
Murid dapat menyatakan menyatakan hikmah ...>
Aras 3:
Murid dapat menulis kebaikan orang yang bersifat
adil
- Dalil ...>
- Hikmah ...>
- Kebaikan bersisat adil
- Adil
- Tiap suatu ada
balasan
A
m
a
l
i

Surah Al-
Insyirah
- Murid dapat menghafaz surah Al-Insyirah - Surah Al-Insyirah
- Teliti
- Yakin


MINGGU : 19
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
s


PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
MINGGU : 20
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
H
a
f
a
z
a
n
)

Membaca dan
menghafaz
Surah Al-
Insyirah
Aras 1:
Murid dapat membaca potongan ayat 1-4 dengan
betul
Aras 2:
Murid dapat menghafaz ayat 1-4 dengan betul
Aras 3:
Murid dapat menghafaz ayat 1-4 dengan betul dan
fasih
- Surah Al-Insyirah ayat 1-
4
- Cinta Al-Quran
- Rajin
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab Rehlah

1. Konsep
Aras 1:
Murid dapat menyebut konsep rehlah
Aras 2:
Murid dapat menyatakan konsep rehlah
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan konsep rehlah
Konsep rehlah
- sukan
- rekreasi
- melawat / bersiar-siar
- melihat
- mengambil iktibar
daripadanya
Hargai alam
Syukur
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
rik’ah
Aras 1:
Murid dapat menyebut 2 huruf menjadi suku kata
Aras 2:
Murid dapat menyambung 2 huruf menjadi suku kata
Aras 3:
Murid dapat menyambung huruf menjadi perkataan
- Contoh
. - א = .א. - ¸
_÷א.
Cintai Jawi
I
b
d
a
h

Solat Hari Raya
Aidilfitri
Aras 1:
Murid dapat menyebut lafaz takbir solat hari raya
Aras 2:
Murid dapat tasbih solat hari raya
Aras 3:
Murid dapat menyatakan hikmah solat Aidilfitri
- Lafaz takbir ·-آا -ا
- Tasbih solat raya ن'=-ﺱ

- Hikmah solat Aidilfitri
a. erat silaturrahim
b. kukuh perpaduan
c. menzahirkan syiar Islam
- Bersatu
- Syukur
A
m
a
l
i

Solat Hari Raya
Aidilfitri dan
Aidiladha
- Murid dapat menunjukkan perlakuan solat 2 hari
raya dengan betul dan sempurna
- Perlakuan solat:
a. lafaz niat
b. lafaz takbir
c. lafaz tasbih
- Teliti
- Mahu mencuba

MINGGU : 21
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
H
a
f
a
z
a
n
)

Membaca dan
menghafaz
Surah Al-
Insyirah
Aras 1:
Murid dapat membaca potongan ayat 5-8 dengan
betul
Aras 2:
Murid dapat menghafaz ayat 5-8 dengan betul
Aras 3:
Murid dapat menghafaz ayat 5-8 dengan betul dan
fasih
- Surah Al-Insyirah ayat 5-
8
- Cinta Al-Quran
- Rajin
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab Rehlah

2. Adab semasa
rehlah
Aras 1:
Murid dapat menyebut adab semasa rehlah
Aras 2:
Murid dapat meneyenaraikan adab semasa rehlah
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan adab semasa rehlah
Adab semasa rehlah
- niat yang baik
- tempat yang sesuai
- pakaian yang sesuai
- menjaga perilaku
Prihatin
Sentiasa tenang
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
rik’ah
Aras 1:
Murid dapat menyebut 2 huruf menjadi suku kata
Aras 2:
Murid dapat menyambung 2 huruf menjadi suku kata
Aras 3:
Murid dapat menyambung huruf menjadi perkataan
- Contoh

. - ¸ - .¸. -
. - .
Cintai Jawi
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
A
q
i
d
a
h

Nama-nama
Allah
@Þý¦aë‡
âaŠ×þaë @
Aras 1:
Murid dapat menyatakan âaŠ×þaë@Þý¦aë‡
Aras 2:
Murid dapat menyenaraikan bukti Allah mempunyai
keagungan dan kemuliaan
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan ciri keagungan dan
kemuliaan Allah
- Pengertian âaŠ×þaë@Þý¦aë‡
- Bukti keagungan Allah
- Ciri keagungan dan
kemuliaan Allah
- Rendah diri
A
m
a
l
i

Surah At-Tin - Murid dapat menghafaz surah At-Tin - Surah At-Tin - Yakin
MINGGU : 22
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
H
a
f
a
z
a
n
)

Membaca ayat-
ayat pendek
yang
mengandungi
bacaan tanwin
Aras 1:
Murid dapat membaca dan menyatan tanda bacaan
tanwin
Aras 2:
Murid dapat membaca dan menyatakan tanda dan
cara bacaan tanwin
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat mengikut hukum tanwin
dengan betul
- Potongan ayat yang
mengandungi
tanwin
- Cinta Al-Quran
- Rajin
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab Rehlah

3. Perkara yang
perlu dihindari
semasa rehlah
Aras 1:
Murid dapat menyebut perkara yang perlu dihindari
semasa rehlah
Aras 2:
Murid dapat meneyenaraikan perkara yang perlu
dihindari semasa rehlah
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan perkara yang perlu dihindari
semasa rehlah
Perkara yang perlu
dihindari semasa rehlah
a. pergaulan bebas
b. mendedah aurat
c. mengotorkan kawasan
d. melakukan maksiat
Yakin Allah Maha
Melihat
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
rik’ah
Aras 1:
Murid dapat menyebut 2 huruf menjadi suku kata
Aras 2:
Murid dapat menyambung 2 huruf menjadi suku kata
Aras 3:
Murid dapat menyambung huruf menjadi perkataan
- Contoh

- - - ... -
. -
Cintai Jawi
A
q
i
d
a
h

Pengertian dosa
kecil dan dosa
besar
Aras 1:
Murid dapat menyatakan pengertian dosa kecil dan
dosa besar
Aras 2:
Murid dapat menyenaraikan perbezaan antara dosa
kecil dan dosa besar
Aras 3:
Murid dapat menulis lafaz istighfar dengan jelas
- Pengertian dosa kecil
dan dosa
besar
- Perbezaan dosa kecil
dan dosa
besar
- Lafaz istighfar
- Rendah diri
- Sentiasa
bertaubat
A
m
a
l
i

Adab kecintaan
kepada negara
- Murid dapat menyatakan adab kecintaan kepada
negara
- Rujuk minggu 7
- Taat
- Patriotik

MINGGU : 23
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai


MINGGU : 24
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
H
a
f
a
z
a
n
)

Membaca ayat-
ayat pendek
yang
mengandungi
bacaan tanwin
Aras 1:
Murid dapat membaca dan menyatan tanda bacaan
tanwin
Aras 2:
Murid dapat membaca dan menyenarai kalimah yang
mengandungi tanwin
Aras 3:
Murid dapat membanding beza cara bacaan yang
betul
- Ayat yang mengandungi
tanwin
- Cinta Al-Quran
- Rajin
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab Rehlah

4. Hikmah
beradab ketika
rehlah
Aras 1:
Murid dapat menyebut hukmah beradab semasa
rehlah
Aras 2:
Murid dapat meneyenaraikan hikmah beradab
semasa rehlah
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan hikmah beradab semasa
rehlah
Hikmah beradab semasa
rehlah
a. diredhai Allah
b. keselamatan terjaga
c. dapat mengambil iktibar
- Bersopan
- Bersyukur
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
rik’ah
Aras 1:
Murid dapat menyebut 2 huruf menjadi suku kata
Aras 2:
Murid dapat menyambung 2 huruf menjadi suku kata
Aras 3:
Murid dapat menyambung huruf menjadi perkataan
- Contoh

• - ¸ - .¸’ -
. - .
Cintai Jawi
I
b
a
d
a
h

Solat Hari Raya
Aidiladha
Aras 1:
Murid dapat menyebut pengertian solat Aidiladha
Aras 2:
Murid dapat menyatkan hukum solat Aidiladha
Aras 3:
Murid dapat meneybut lafaz niat solat Aidiladha
- Pengertian solat
Aidiladha
besar
- Hukum
- Lafaz niat
- Taat
- Berdisiplin
A
m
a
l
i

Mengenal dan
menulis khar
rik’ah
- Murid dapat menulis semula petikan menggunakan
kaedah khar rik’ah
- Menulis petikan
- Sentiasa
berusaha

MINGGU : 25
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(

B
a
c
a
a
n

)

Membaca surah
Al-A`ala 9
( Ayat 1-10 )
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat 1-10 dengan makhraj
yang betul
Aras 2:
Murid dapat membaca ayat 1-10 dengan betul dan
fasih
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat 1-10 dengan meraikan
hokum tajwid
- Surah A`Ala ayat 1-10
Rajin membaca
Quran
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab dengan
manusia dan
makhluk lain

1. maksud dan
contoh
Aras 1:
Murid dapat menyatakan maksud adab manusia
dengan manusia
Aras 2:
Murid dapat menyatakan maksud adab manusia
dengan makhuk lain
Aras 3:
- Murid dapat menghuraikan maksud adab
manusia dengan manusia
- Menghuraikan maksud adab manusia
dengan makhluk yang lain

Adab dengan manusia
dan makhluk yang lain :

1 ) Maksud dan contoh:
1.1 Adab mausia dengan
manusia
1.2 Adab manusia dengan
makhluk
yang lain
- Ihsan
- Bertimbnag
rasa
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i
Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat membaca perkataan yang diberi dengan
betul
Aras 2:
Murid dapat menulis dua dua perkataan mengikut
kaedah penulisan
Aras 3:
Murid dapat menulis empat perkatan mengikut
kaedah penulisan yang betul
-Menulis perkataan
ìybi @@@@@@@ ì×ì @
bËbË @@@@@@@@ üìi @
Cintai Jawi
S
i
r
a
h

Pembukaan
Kota Mekah
Aras 1:
Murid dapat menyatakan ikhlas melaksananakan
tanggungjawab
Aras 2:
Murid dapat menyebut kesan daripada peristiwa
pembukaan kota Mekah
Aras 3:
Murid dapat menyenaraikan pengajaran daripada
peristiwa pembukaan kota Mekah
Kesan daripada peristiwa
pembukaan Kota Mekah :
1. Kepada Musyrikin
Mekah
2. Kepada orang Islam

Pengajaran peristiwa
pembukaan Kota Melkah :
1. Islam semakin meluas
2. Pengiktirafan kepada
Rasulullah sebagai
pemimpin agung
- Taat
- Berdisiplin
A
m
a
l
i

Mengenal dan
menulis khar
rik’ah dan
nasakh
- Murid dapat membezakn antara khat nasakh dan
rik1ah
- menukar ayat pendek
dari rumi ke
jawi menggunakan
kedua-dua
kaedah penulisan
- Sentiasa
berusaha

MINGGU : 26
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(

B
a
c
a
a
n

)

Membaca surah
Al-A`ala 9
( Ayat 11-19 )
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat 11-19 dengan makhraj
yang betul
Aras 2:
Murid dapat membaca ayat 11-19 dengan betul dan
fasih
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat 11-19 dengan meraikan
hokum tajwid
- Surah A`Ala ayat 11-19 -Tekun
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab dengan
manusia dan
makhluk lain

2) Dalil Naqli
Aras 1:
Murid dapat menyalin dalil naqli adab manusia dan
makhluk yang lain
Aras 2:
Murid dapat membaca dalil naqli adab manusia dan
makhluk yang lain
Aras 3:
Murid dapat menyebut dalil dan maksud adab
manusia dan makhluk lain

2) Dalil Naqli :
Erti Hadith
Tidak beriman seseorang
itu sehingga ia mengasihi
untuk saudaranya
sebagaimana ia
mengasihi unutk dirinya
sendiri
- Ihsan
- Bertimbnag
rasa
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat membaca perkataan yang diberi dengan
betul
Aras 2:
Murid dapat menulis dua dua perkataan mengikut
kaedah penulisan
Aras 3:
Murid dapat menulis empat perkataan mengikut
kaedah penulisan
Menulis perkataan :
Contoh :
ì×ìi @@@@@@@@@@@ ìmb @
ð‰ü @@@@@@@@@@ ð‰ë… @
- Bertimbang
rasa
- Kasih sayang
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
ِA
q
i
d
a
h

Pengertian dosa
kecil dan dosa
besar
Aras 1:
Murid dapat menyatakan dalil naqli dosa kecil dan
dosa besar
Aras 2:
Murid dapat mengkategorikan antara dosa kecil dan
dosa besar
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan cara menyucikan diri
daripada dosa kecil dan dosa besar
-Dalil Naqli

-Kategori dosa kecil dan
dosa besar

- Cara menyucikan diri
dari dosa kecil dan dosa
besar
- Taat
- Berdisiplin
A
m
a
l
i

Nama-nama
Allah
- Murid dapat melafaz dan meyebut nama-nama Allah
secara beramai-ramai
- Asmaul Husna
- Sentiasa
berusahaMINGGU :27
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(

B
a
c
a
a
n

)

Menbaca
potongan ayat-
ayat daripada
surah-surah
tertentu yang
mengandungi
mim sakinah
Aras 1:
Murid dapat membaca dan menyatakan tnda dan
cara bacaan mim syaddah
Aras 2:
Murid dapat membaca dan menyenaraikan keratin
ayat yang mengandungi mim syaddah
Aras 3:
Murid dapat membaca dan menyatakan perbezaan
cara bacaan mim syaddah, nun syaddah dan mim
sakinah
- Potonagan ayat yang
mengandungi mim
syaddah
-Tekun
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab manusia
dengan m
manusia dan
makhluk lain

3 ) Adab
sesama
manusia
Aras 1:
Murid dapat membaca adab-adab sesama manusia
Aras 2:
Murid dapat menyatakan adab-adab sesama manusia
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan adab-adab sesama
manusia

3) Adab sesama mausia
- memberi salam / ucap
salam
- bertanya khabar
- silaturrahim
- ziarah menziarahi
- hormat menghormati
- Ihsan
- Bertimbang rasa
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat membaca perkataan yang diberi dengan
betul
Aras 2:
Murid dapat menulis dua dua perkataan mengikut
kaedah penulisan
Aras 3:
Murid dapat menulis empat perkataan mengikut
kaedah penulisan yang betul
Menulis perkataan :
Contoh :
ìiü ìì@@@@@@@@@@@ @
ð‰b×@@@@@@@@@@@@@@ð‰ìÛ @
- Berusaha
ِI
b
a
d
a
h

Solat Hari Raya
Aidil Adha
Aras 1:
Murid dapat menyebut lafaz takbir solat Aidil Adha
Aras 2:
Murid dapat menyebut tasbih solat Aidil Adha
Aras 3:
Murid dapat menyatakan hikmah solat Aidil adha
- Lafaz takbir solat Aidil
Adha
’ Allahu Akbar `
- Tasbih Aidil Adha
`Subhanallah..`
- Hikmah solat Aidil Adha:
1. Eratkan silaturrahim
2. Kukuhkan perpaduan
ummah
3. menzahirkan syiar
Islam
- Taat
- Berdisiplin
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
A
m
a
l
i

Adab menjaga
kebersihan
sungai dan alam
sekitar
- Murid dapat menyatakan kebaikkan menjaga sungai
dan alam sekitar
Kebaikkan menjaga
kbersihan sungai dan
alam sekitar:
- bersih
- selamat
- mengelakkan dari
berlaku bencana
alam
- mengekalkan ekosisstem
- udara bersih
Bertanggungjawab

MINGGU :28
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
MINGGU :29
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(

H
a
f
a
z
a
n

)

Membaca dan
memhafaz surah
Ad-Dhuha
( Ayat 1-4 )
Aras 1:
Murid dapat membaca potongan ayat 1-4 denga
betul
Aras 2:
Murid dapat menghafaz ayat 1-4 dengan betul
Aras 3:
Murid dapat menghafaz ayat 1-4 dengan fasih
- Surah Ad-Dhuha ayat 1-
4
- Rajin
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab manusia
dengan m
manusia dan
makhluk lain

4) Adab
manusia dengan
makhluk lain
Aras 1:
Murid dapat membaca adab-adab menusia dengan
makhluk lain
Aras 2:
Murid dapat menyatakan adab-adab manusia dengan
makhluk lain
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan adab-adab manusia dengan
makhluk lain

Adab manusia dengan
manusia dan makhluk lain
.
4)Adab manusia dengan
makhluk lain.
-menjaga / memelihara
dengan baik
-menyayangi
-mmanfaatkannya untuk
perkara-perkara yang
berfaedah
- Kasih saynag
- Prihatin
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat membaca perkataan yang diberi dengan
betul
Aras 2:
Murid dapat menulis dua dua perkataan mengikut
kaedah penulisan
Aras 3:
Murid dapat menulis empat perkataan mengikut
kaedah penulisan yang betul
Menulis perkataan :
Contoh :
M ì×ü@@@@@@@@@@@bËìi @
@ì×ì×@@@@@@@@@@@üì× @
- Berusaha
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
ِS
i
r
a
h

Perkembangan
Islam pada
zaman
Rasulullah s.a.w
Aras 1:
Murid dapat bertawakal kepada Allah
Aras 2:
Murid dapat menyatakan pembesar-pembesar
Quraisy yang memeluk Islam dan nama-nama negeri
yang dihubungi oleh Rasulullah.
Aras 3:
Murid dapat menyenaraikan sebab-sebab berlakunya
peperangan tabuk dan Hunain
a. Pembesar-pembesar
Quraisy yang
memeluk Islam
b. Negara-negara yang
dihubungi
Rasulullah untuk
menyampaikan
dakwah Islamiah
c. Sebab-sebab
berlakunya
peperangan Hunain dan
Tabuk
* Keangkuhan kabilah
Hawazin dan
kabilah Thaqif
* menghalang
perkembangan Islam
- Taat
- Berdisiplin
A
m
a
l
i

Dosa kecil dan
dosa besar
- Murid diharap dapat mengkelasifikasikan contoh
dosa kecl dan dosa besar dalam
kumpulan
Contoh dosa kecil dan
dosa besar
- Ihsan

MINGGU : 30
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(

H
a
f
a
z
a
n

)

Surah Ad-Dhuha
( Ayat 5-8 )
Aras 1:
Murid dapat membaca potongan ayat 5-8 dengan
betul
Aras 2:
Murid dapat menghafaz ayat 5-8 dengan betul
Aras 3:
Murid dapat menghafaz ayat 5-8 dengan fasih
- Surah Ad-Dhuha ayat 5-
8
- Cintai al-Quran
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab manusia
dengan manusia
dan makhluk
lain

5) kebaikkan
beradab sesama
manusia dan
makhluk lain
Aras 1:
Murid dapat membaca kebaikkan adab sesama
manusia dan makhluk lain
Aras 2:
Murid dapat menyatakan kebaikkan adab sesama
manusia dan makhluk lain
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan kebaikan adab sesama
manusia dan makhluk lain

Adab manusia dengan
manusia dan makhluk lain
.
5) Kebaikan beradab
sesama manusia dan
makhluk lain
- mendapat ganjaran
pahala
- disayangi / dihormati/
dihargai
- keselesaan hidup
bermasyarakat
- Keharmonian
- Kasih sayang
- Prihatin
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat membaca perkataan yang diberi dengan
betul
Aras 2:
Murid dapat menulis dua dua perkataan mengikut
kaedah penulisan
Aras 3:
Murid dapat menulis empat perkataan mengikut
kaedah penulisan yang betul
Menulis perkataan :
Contoh :
ìubi ì×ì@@@@@@@@@ @
üìi@@@@@@@@@@bËbË
@ @
- Cintai Jawi
ِِA
k
i
d
a
h

Pengertian
Syirik
Aras 1:
Murid dapat menyatakan pengertian syirik
Aras 2 :
Murid dapat menyenaraikan perkara-perkara syirik
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan perbezaan syirik dari aspek
- perkataan, perbuatan, pegangan (akidah )
- pengertian syirik
- perkara-perkara syirik
- perbezan syirik
- Beriman
- Yakin
A
m
a
l
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh dan
rik`ah
- Murid dapat membezakan antara khat nasakh dan
rik`ah
- Pertandingan khat - Cintai jawi

PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
MINGGU : 31
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(

H
a
f
a
z
a
n

)

Surah Ad-Dhuha
( Ayat 9-10 )
Aras 1:
Murid dapat membaca potongan ayat 9-10 dengan
betul
Aras 2:
Murid dapat menghafaz ayat 9-10 dengan betul
Aras 3:
Murid dapat menghafaz ayat 9-10 dengan fasih
- Surah Ad-Dhuha ayat 9-
108
- Rajin
- Tekun
- Berusaha
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab manusia
dengan manusia
dan makhluk
lain

6 ) Keburukan
tidak beradab
sesama
manusia dan
makhluk lain.
Aras 1:
Murid dapat membaca keburukan tidak beradab
sesama manusia dan makhluk lain
Aras 2:
Murid dapat menyatakan keburukan tidak beradab
sesama manusia dan makhluk lain
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan keburukan tidak beradab
sesama manusi dan makhluk lain.
6) Keburukan tidak
beradab sesama
mausia dan makhluk
lain.
- dimurkai Allah
- dikutuk oleh makhluk
- Kasih sayang
- Prihatin
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat membaca perkataan yang diberi dengan
betul
Aras 2:
Murid dapat menulis dua dua perkataan mengikut
kaedah penulisan
Aras 3:
Murid dapat menulis empat perkataan mengikut
kaedah penulisan yang betul
Menulis perkataan :
Contoh :
M ì×ìi@ ìmb@@@@@@@@@@@@@ @
M ð‰ë…@@@@@@@@@@@@@@@a…ü@ @
- Mahu
mencuba
I
b
a
d
a
h

Solat Jenazah
Aras 1:
Murid dapat menyatakan pengertian solat jenazah
Aras 2 :
Murid dapat menyatakan hukum solat jenazah
Aras 3:
Murid dapat memberi penerangan pengertian solat
jenazah dan hukum solat jenazah
- pengertian solat jenazah

- hukum solat jenazah
- Insaf
- Berdisiplin
- Bersimpati
A
m
a
l
i

I
b
a
d
a
h

Solat Jenazah
- Murid dapat menyatakan rukun solat jenazah
- Murid dapat menyatakan hukum solat jenazah
Rukun Solat Jenazah
- Lafaz niat
- Takbirratul ihram
- Surah Al-Fatihah
- Selawat ke atas Nabi
- Membaca doa
- Salam-
- Sabar
- Menepati masa

MINGGU : 32
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(

B
a
c
a
a
n

)

- Membaca
potongan ayat –
ayat daripada
surah-surah
tertentu yang
mengandungi
Unu Syaddah
Aras 1:
Murid dapat membaca dan menyatakan bacaan nun
syaddah
Aras 2:
Murid dapat membaca dan menyatakan tanda dan
cara bacaan nun syaddah
Aras 3:
Murid dapat membaca dan menyenaraikan keratan
ayat yang mempunyai nun syaddah
- Potongan ayat yang
mengandungi
nun syaddah
س'-'ا ب·ﺏ
- Berdisiplin
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab menjaga
harta benda
sekolah.
1.1 Maksud
1.2 Contoh
Aras 1:
Murid dapat menyebut contoh-contoh harta benda
sekolah
Aras 2:
Murid dapat menyatakan maksud harta benda
sekolah l
Aras 3:
Murid dapat menghuraikan maksud harta benda
sekolah

Adab menjaga harta
benda sekolah
1.1 Maksud
1.2 Contoh
- meja - kerusi
- tong sampah - papan
hitam
- penyapu
Bertanggungjawab
Prihatin
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
rik`ah
Aras 1:
Murid dapat membaca perkataan yang diberi dengan
betul
Aras 2:
Murid dapat menulis dua dua perkataan mengikut
kaedah penulisan
Aras 3:
Murid dapat menulis empat perkataan mengikut
kaedah penulisan yang betul
Menulis perkataan :
Contoh :
M ìì@@@@@@@@@@@@@@@@@@ìiü@ @
M ð‰b×@@@@@@@@@@@@@@@ð‰ìÛ@ @
- Sayang jawi
S
i
r
a
h

Perkembangan
Islam pada
zaman Rasullah
s.a.w
Aras 1:
Murid dapat tabah menghadapi dugaan
Aras 2 :
Murid dapat menyatakan pengajaran daripada
peperangan Hunain dan Tabuk
Aras 3:
Murid dapat menghuraikan startegi dakwah
Rasulullah s.a.w
1. Pengajaran daripada
peperangan
Hunain dan Tabuk.
2. Strategi dakwah
Rasulullah :
- terhadap pembesar
Musyrikin
Quraisy
- Pembesar negara yang
duhubungi
untuk menyampaikan
dakwah
- Bijak
menyelesaikan
masalah
A
m
a
l
i

I
b
a
d
a
h

Surah At-Thorik - Murid dapat membaca surah At-Thorik - Surah At-Thorik
- Sabar
- menepati masaMINGGU : 33
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
K
e
f
a
h
a
m
a
n
)

Surah Al-Dhuha
Aras 1:
Murid dapat menyatakan sebab dinamakan surah A-
Dhuha
Aras 2:
Murid dapat menyatakan pengajaran daripada surah
Al-Dhuha
Aras 3:
Murid dapat menyenaraikan sikap baik hati yang
perlu diamalkan sesama makhluk
- Sebab dinamakan surah
Al-Dhuha

Pengajaran surah:
a. kejayaan bagi yang
berusaha
b. suruhan kasihi anak
yatim
c. memberi layanan baik
kepada yang
meminta bantuan

Amalan baik
a. kasihi anak yatim
b. memberi layanan baik
kepada yang
meminta bantuan
- Kasih sayang
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab menjaga
harta benda
sekolah

2. Dalil naqli
Aras 1:
Murid dapat menulis dalil naqli adab menjaga harta
benda sekolah
Aras 2:
Murid dapat membaca dalil naqli adab menjaga harta
benda sekolah
Aras 3:
Murid dapat menyebut dalil naqli dan maksud
menjaga harta benda sekolah
- Adab menjaga harta
benda sekolah

2. Dalil naqli : Surah Al-
Qasas ayat 77
- Amanah
- Menghargai
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i
Mengenal dan
menulis khat
rik’ah
Aras 1:
Murid dapat membaca perkataan yang diberi dengan
betul
Aras 2:
Murid dapat menulis 2 perkataan mengikut kaedah
penulisan
Aras 3:
Murid dapat menulis 4 perkataan mengikut kaedah
penulisan yang betul
- Contoh

ì™ü@@@@@@@@@@@@@@@@bËìi @
ì×ì×@@@@@@@@@@@@@@@üì™ @
Cintai Jawi
A
q
i
d
h

Pengertian
Syirik
Aras 1:
Murid dapat menyatakan dalil naqli
Aras 2:
Murid dapat menyenaraikan contoh perbuatan syirik
Aras 3:
Murid dapat mengklasifikasikan jenis-jenis syirik
- Dalil naqli
- Contoh prbuatan syirik
- Jenis-jenis syirik
- Taat
- Berdisiplin
A
m
a
l
i

Adab rehlah - Murid dapat melakonkan adab semasa rehlah - Lakonan
- Menjaga
maruah

MINGGU : 34
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
K
e
f
a
h
a
m
a
n
)

Surah Al-Dhuha
Aras 1:
Murid dapat menyatakan maksud Al-Dhuha
Aras 2:
Murid dapat memahami maksud surah Al-Dhuha
Aras 3:
Murid dapat menceritakan semula maksud surah

- Surah Al-Dhuha sera
maksudnya
- Bersyukur
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab menjaga
harta benda
sekolah

3. Adam
menjaga harta
benda
sekolah
Aras 1:
Murid dapat menyebut adab menjaga harta benda
sekolah
Aras 2:
Murid dapat menyenaraikan adab menjaga harta
benda sekolah
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan adab menjaga harta benda
sekolah
Adab menjaga harta
benda sekolah
a. menggunakan dengan
cermat
b. tidak merosakkanya
c. mematuhi aturan
penggunaannya
Prihatin
Bertanggungjawab
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat
Aras 2:
Murid dapat menulis ayat mengikut kaedah penulisan
khat nasakh
Aras 3:
Murid dapat menulis petikan mengikut kaedah
penulisan khat nasakh
- Petikan ayat@ Cintai Jawi
I
b
a
d
a
h

Solat jenazah
Aras 1:
Murid dapat menyebut cara melakukan solat jenazah
dengan betul
Aras 2:
Murid dapat membaca bacaan solat jenazah
Aras 3:
Murid dapat menerangkan cara melakukan solat
jenazah dan membaca bacan solat jenazah
- Penerangan cara
melakukan solat
jenazah
- Lafaz niat solat jenazah
lelaki dan
perempuan
- Insaf
- Suci
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
A
m
a
l
i

Solat jenazah
- Murid dapat melakukan perlakuan solat jenazah
dengan betul dan sempurna
- Perlakuan solat jenazah
- Menjaga
maruah

MINGGU : 35
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Membaca
potongan ayat
daripada surah
tertentu yang
mengandungi
mim sakinah
Aras 1:
Murid dapat membaca dan menyatakan tanda mim
sakinah
Aras 2:
Murid dapat membaca dan menyatakan cara bacaan
mim sakinah
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat mengikut hukum mim
sakinah dengan betul
- Tanda mim sakinah
- Kalimah yang
mengandungi mim
sakinah
- Teliti
- Tekun
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab menjaga
harta benda
sekolah

4. Kebaikan
menjaga
harta benda
sekolah
Aras 1:
Murid dapat menyebut adab menjaga harta benda
sekolah
Aras 2:
Murid dapat menyenaraikan adab menjaga harta
benda sekolah
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan adab menjaga harta benda
sekolah
Kebaikan menjaga harta
benda sekolah
a. memaksimakan
manafat
b. p&p berjalan dengan
lancer
c. mendapat penghargaan
- Prihatin
- Berjimat
- Cermat
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat
Aras 2:
Murid dapat menulis ayat mengikut kaedah penulisan
khat nasakh
Aras 3:
Murid dapat menulis petikan mengikut kaedah
penulisan khat nasakh
- Petikan ayat@ Cintai Jawi
S
i
r
a
h

Haji Wida’
Aras 1:
Murid dapat membayakkan selawat kepada
Rasulullah sebagai tanda kasih
Aras 2:
Murid dapat menyebut peristiwa berlaku haji Wida’
Aras 3:
Murid dapat menghuraikan isi kandungan khutbah
perpisahan
Peristiwa berlaku Haji
Wida’
a. reaksi penduduk
Madinah
b. tarikh
c. bilangan
d. sebab dinamakan haji
Wida’
e tempat dibaca khutbah
f . wahyu terakhir : surah
Al-Maidah : 3

- Isi Khutbah
- Sayangi
pemimpin
A
m
a
l
i

Haji Wida’
- Murid dapat melengkapkan peta minda berkaitan isi-
isi khutbah perpisahan
dengna betul
Isi khutbah
a. berpegang dengan al-
Quran dan
Hadis
b. hidup bermuafakat
c. mempertahankan
negara
- Patriotik

MINGGU : 36
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Membaca
potongan ayat
daripada surah
tertentu yang
mengandungi
mim sakinah
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat yang mengandungi mim
sakinah dengan betul
Aras 2:
Murid dapat membaca dan menyenaraikan kalimah
yang mengandungi mim sakinah
Aras 3:
Murid dapat membanding beza cara bacaan yang
betul
- Contoh ayat yang
mengandungi mim
sakinah
- Teliti
- Tekun
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab menjaga
harta benda
sekolah

5. Akibat tidak
menjaga
harta benda
sekolah
Aras 1:
Murid dapat menulis akibat tidak menjaga harta
benda sekolah
Aras 2:
Murid dapat menyatakan akibat tidak menjaga harta
benda sekolah
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan akibat tidak menjaga harta
benda sekolah
Akibat tidak menjaga harta
benda sekolah
a. dimarahi guru
b. berlaku pembaziran
c. dikenakan tindakan
disiplin
Menghargai harta
benda
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat
Aras 2:
Murid dapat menulis ayat mengikut kaedah penulisan
khat nasakh
Aras 3:
Murid dapat menulis petikan mengikut kaedah
penulisan khat nasakh
- Petikan ayat@ Cintai Jawi
I
b
a
d
a
h

Solat Jenazah
Aras 1:
Murid dapat membaca bacaan solat jenazah
Aras 2:
Murid dapat menerangkan cara melakukan solat
jenazah
Aras 3:
Murid dapat membaca dan menerangkan cara
melakukan solat jenazah dengn betul
Bacaan dan perlakuan
solat jenazah
a. takbiratulihram
b. surah al-Fatihah
c. selawat ke atas nabi
d. membaca doa
e. salam
- Insaf
- Tertib
- Taat
A
m
a
l
i

Syirik
- Murid dapat membentangkan hasil perbincangan
kumpulan tentang amalan-amalan yang
membawakepada syirik
- Amalan-amalan syirik
- Kerjasama
- YakinMINGGU : 37
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Membaca surah
Al-Toriq ayat 1-6
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat 1-6 dengan makhraj
yang betul
Aras 2:
Murid dapat membaca ayat 1-6 dengan betul dan
fasih
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat 1-6 dengan meraikan
hukum tajwid
- Surah Al-Toriq ayat 1-6
- Teliti
- Tekun
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k
Adab menjaga
kebersihan
sekolah

1.1 Maksud /
pengertian
1.2 Contoh
Aras 1:
Murid dapat menyebut maksud adab menjaga
kebersihan sekolah
Aras 2:
Murid dapat menyatakan adab menjaga kebersihan
sekolah
Aras 3:
Murid dapat menghuraikan adab menjaga kebersihan
sekolah
Adab menjaga
kebersuhan sekolah
- Pengertian
- Contoh

- Patuh
- Menjaga
kebersihan
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat
Aras 2:
Murid dapat menulis ayat mengikut kaedah penulisan
khat nasakh
Aras 3:
Murid dapat menulis petikan mengikut kaedah
penulisan khat nasakh
- Petikan ayat@ - Cintai Jawi
I
b
a
d
a
h

Solat Jenazah
Aras 1:
Murid dapat membaca dan menyebut keseluruhan
bacaan dalam solat jenazah
Aras 2:
Murid dapat melakukan dan menunjukkan cara solat
jenazah secara simulasi
Aras 3:
Murid dapat membezakan solat jenazah dengan solat
fardhu
Bacaan solat jenazah
a. niat
b. takbiratulihram
c. al-Fatihah
d. membaca doa
e. salam

- Perbezaan solat jenazah
dan solat
fardhu
- Insaf
- Tertib
- Taat
A
m
a
l
i

Adab menjaga
harta benda
sekolah
- Murid dapat menunjukkan simulasi cara mengguna
dan cara menjaga harta
benda sekolah
- Cara mengguna dan
menjaga harta
benda sekolah
- Kerjasama
Bertanggungjawab

MINGGU : 38
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Membaca surah
Al-Toriq ayat 7-
12
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat 7-12 dengan makhraj
yang betul
Aras 2:
Murid dapat membaca ayat 7-12 dengan betul dan
fasih
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat 7-12 dengan meraikan
hukum tajwid
- Surah Al-Toriq ayat 7-12
- Teliti
- Tekun
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab menjaga
kebersihan
sekolah

2. Dalil
Aras 1:
Murid dapat menyalin dalil naqli berkaitan kebersihan
Aras 2:
Murid dapat membaca dalil naqli berkaitan
kebersihan
Aras 3:
Murid dapat menyebut dalil naqli dan maksudnya
Adab menjaga kebersihan
sekolah
- Dalil
...._.¯s.L.:
_¸.:.>·..:.
_.‹¿İ.:.>¸

- Patuh
- Menjaga
kebersihan
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
rik’ah
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat
Aras 2:
Murid dapat menulis ayat mengikut kaedah penulisan
khat nasakh
Aras 3:
Murid dapat menulis petikan mengikut kaedah
penulisan khat nasakh
- Petikan ayat@ - Cintai Jawi
S
i
r
a
h

Haji Wida’
Aras 1:
Murid dapat bertanggungjawab terhadap masyarakat
dan agama
Aras 2:
Murid dapat menyebut reaksi para sahabat terhadap
Rasulullah
Aras 3:
Murid dapat menyenaraikan pengajaran daripada
khutbah terakhir Rasulullah
- Reaksi para sahabat
- Pengajaran daripada
khutbah
Rasulullah
- Insaf
- Tertib
- Taat
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
A
m
a
l
i

Kewafatan
Rasulullah
- Murid dapat membentangkan hasil perbincangan
secara berkumpulan tentang
kesan selepas kewafatan Rasulullah
Kesan
a. ada yang kembali
kepada agama
Islam
b. wujud nabi palsu
c. bertambah kuat iman
para sahabat
- Kerjasama
Bertanggungjawab

MINGGU : 39
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Membaca surah
Al-Toriq ayat 13-
17
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat 13-17dengan makhraj
yang betul
Aras 2:
Murid dapat membaca ayat 13-17 dengan betul dan
fasih
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat 13-17 dengan meraikan
hukum tajwid
- Surah Al-Toriq ayat 13-
17
- Teliti
- Tekun
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab menjaga
kebersihan
sekolah

3. Adab untuk
menjaga
kebersihan
sekolah
Aras 1:
Murid dapat menyebut adab menjaga kebersihan
sekolah
Aras 2:
Murid dapat menyenaraikan adab menjaga
kebersihan sekolah
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan adab menjaga kebersihan
sekolah
Adab menjaga kebersihan
sekolah
- mematuhi peraturan
- menggunakan tong
sampah
- menggunakan tandas
dengan betul
- mengikut jadual yang
disusun

- Patuh
- Menjaga
kebersihan
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
rik’ah
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat
Aras 2:
Murid dapat menulis ayat mengikut kaedah penulisan
khat nasakh
Aras 3:
Murid dapat menulis petikan mengikut kaedah
penulisan khat nasakh
- Petikan ayat@ - Cintai Jawi
A
q
i
d
a
h

Sam’iat
Aras 1:
Murid dapat pengertian sam”iat
Aras 2:
Murid dapat menyenaraikan perkara sam’iat
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan kelebihan beriman kepada
perkara sam’iat
- Pengertian sam’iat
- Perkara sam’iat
- Kelebihan beriman
dengan perkara
sam’iat
- Yakin
- Beriman
A
m
a
l
i

Sam’iat
- Murid dapat menceritakan semula contoh-contoh
sam’iat yang mereka ketahui
- Contoh
a. syurga
b. neraka
c. dosa
d. pahala
e. malaikat
- Beriman
- Bertaqwa

MINGGU : 40
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Membaca
potongan ayat
daripada surah
tertentu yang
mengandungi
Qalqalah
Aras 1:
Murid dapat membaca dan menyatakan tanda
bacaan Qalqalah
Aras 2:
Murid dapat membaca dan menyatakan tanda dan
cara bacaan Qalqalah
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat mengikut hukum
Qalqalah dengan betul
- Potongan ayat yang
mengandungi
Qalqalah
- Teliti
- Tekun
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab menjaga
kebersihan
sekolah

4. Kebaikan
menjaga
kebersihan
sekolah
Aras 1:
Murid dapat menyebut adab menjaga kebersihan
sekolah
Aras 2:
Murid dapat menyatakan adab menjaga kebersihan
sekolah
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan adab menjaga kebersihan
sekolah
Adab menjaga kebersihan
sekolah
- mengekalkan keindahan
dan
keceriaan
- menimbulkan
keseronokan belajar
- menjauhkan penyakit
- melambangkan kesucian
Islam
- Patuh
- Menjaga
kebersihan
- Harmoni
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
rik’ah
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat
Aras 2:
Murid dapat menulis ayat mengikut kaedah penulisan
khat nasakh
Aras 3:
Murid dapat menulis petikan mengikut kaedah
penulisan khat nasakh
- Petikan ayat@ - Cintai Jawi
S
i
r
a
h

Kewafatan
Rasulullah
Aras 1:
Murid dapat menyebut peristiwa sebelum kewafatan
Rasulullah
Aras 2:
Murid dapat menyebut perkara yang berlaku selepas
kewafatan Rasulullah
Aras 3:
Murid dapat menyenaraikan peristiwa sebelum dan
selepas kewafatan Rasulullah
- Peristiwa sebelum
kewafatan
Rasulullah
- Peristiwa selepas
kewafatan
Rasulullah
- Perihal kewafatan
Rasulullah
tarikh, tempat, umur,
makam
- Yakin
- Beriman
A
m
a
l
i

Adab menjada
kebersihan
sekolah
- Murid dapat bergotong royong membersihkan
kawasan sekolah
- Gotong royong - Kerjasama

MINGGU : 41
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Membaca
potongan ayat
daripada surah
tertentu yang
mengandungi
Qalqalah
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat yang mengandungi
Qalqalah
Aras 2:
Murid dapat membaca dan menyatakan tanda dan
cara bacaan Qalqalah
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat mengikut hukum
Qalqalah dengan betul
- Potongan ayat yang
mengandungi
Qalqalah
- Teliti
- Tekun
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab menjaga
kebersihan
sekolah

5. Akibat tidak
menjaga
kebersihan
sekolah
Aras 1:
Murid dapat menyebut akibat tidak menjaga
kebersihan sekolah
Aras 2:
Murid dapat menyatakan akibat tidak menjaga
kebersihan sekolah
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan akibat tidak menjaga
kebersihan sekolah
Akibat tidak menjaga
kebersihan sekolah
- imej sekolah tercemar
- iklim sekolah tidak
selesa
- kesihatan terjejas
- penyakit mudah merebak
- Menjaga
kebersihan
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
rik’ah
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat
Aras 2:
Murid dapat menulis ayat mengikut kaedah penulisan
khat nasakh
Aras 3:
Murid dapat menulis petikan mengikut kaedah
penulisan khat nasakh
- Petikan ayat@ - Cintai Jawi
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
S
i
r
a
h

Kewafatan
Rasulullah
Aras 1:
Murid dapat melaksanakan tanggungjawab
menunaikan wasiat dan pesanan
Aras 2:
Murid dapat menyebut reaksi para sahabat terhadap
berita kewafatan rasulullah
Aras 3:
Murid dapat menyenaraikan kesan selepas kewafatan
Rasulullah
- Reaksi para sahabat
- Kesan selepas
kewafatan Rasulullah
- Yakin
- Beriman
A
m
a
l
i

Surah Al-A’la - Murid dapat membaca surah al-A’la - Surah al-A’la
Bersunggu-
sungguh

MINGGU : 42
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai


PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
Aras 1: Murid dapat menyebut beberapa kegunaan / kepentingan tempat dan harta benda awam Aras 2: Murid dapat menyenaraikan tempat dan harta benda awam serta kegunaanya Aras 3: Murid dapat menjelaskan sikap ketika berada di tempat awam Aras 1: Murid dapat menulis 2 huruf khat nasakh dengan cara yang betul Aras 2: Murid dapat menulis 4 huruf khat nasakh dengan cara yang betul Aras 3: Murid dapat menulis semua huruf khat nasakh dengan cara yang betul Adab dan Akhlak

Adab terhadap tempat dan harta benda awam

Tempat dan harta benda awam : - Kegunaan kepada masyarakat

Bertanggungjawab Berkerjasama Amanah

Pelajaran Jawi

Mengenal dan menulis khat nasakh

Huruf Œ@M@…

Cintai Jawi

Ibadah puasa Ramadhan Ibadah a. Konsep puasa

Aras 1: Murid dapat menyatakan maksud, dalil dan hukum berpuasa Aras 2: Murid dapat menyatakan tahun disyariatkan berpuasa Aras 3: Murid dapat menyatakan hikmah berpuasa

- Pengertian, dalil dan hukum berpuasa

- Hikmah berpuasa : a. menunjukkan rasa syukur kepada Allah b. melatih diri dengan sifat mahmudah
- Pengertian dan dalil berpuasa

- Bersyukur - Berdisiplin

Amali

Ibadah puasa Ramadhan

- Murid dapat menyatakan pengertian puasa - Murid dapat menyatakan dalil naqli mewajibkan berpuasa

- Tekun - Bersabar

MINGGU : 3
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid dapat membaca ayat 17-23 dari surah Al-Fajr dengan makhraj yang betul Aras 2: Murid dapat membaca ayat 17-23 dari surah Al-Fajr dengan betul dan fasih. Aras 3: Murid dapat membaca ayat 17-23 dari surah Al-Fajr dengan meraikan hukum tajwid Aras 1: Murid dapat menerangkanadab ketika di tempat awam Aras 2: Murid dapat menyenaraikan semula adab ketika berada di tempat awam Aras 3: Murid dapat menjelaskan adab terhadap harta benda dan tempat awam Isi-isi Penting Nilai

Al-Quran (Bacaan)

Surah Al-Fajr Ayat 17-23

Surah Al-Fajr Ayat 17-23

Adab terhadap tempat dan harta benda awam

Adab-adab di tempat awam - bersopan - beratur - bertolak ansur - senyap

Adab dan Akhlak

Toleransi Hormat menghormati

Sebab berlaku Piagam Madinah . suasana harmoni Bertanggungjawab jujur .PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6 Aras 1: Murid dapat menulis 2 huruf khat nasakh dengan cara yang betul Aras 2: Murid dapat menulis 4 huruf khat nasakh dengan cara yang betul Aras 3: Murid dapat menulis semua huruf khat nasakh dengan cara yang betul Pelajaran Jawi Mengenal dan menulis khat nasakh Huruf ‘@M@Ã Cintai Jawi Sirah Piagam Madinah Aras 1: Murid dapat menyatakan fakta-fakta asas Piagam Madinah Aras 2: Murid dapat menyatakan isi-isi Piagam Madinah Aras 3: Murid dapat mengelaskan antara fakta asas Piagam Madinah dan isi Piagam Madinah . Mesti hidup bersatu padu d. Rasulullah dilantik sbg ketua b. Pihak yang terlibat b.Isi Piagam Madinah a. Sebab dinamakan Piagam Madinah c.Bersatu padu Mengenal dan menulis khat nasakh Amali . Bersama memajukan dan mempertahankan negara .Menukar ayat rumi kepada jawi . Aras 3: Murid dapat membaca ayat 24-30 dari surah Al-Fajr dengan meraikan hukum tajwid Aras 1: Murid dapat menyebut kebaikan menjaga tempat dan harta benda awam Aras 2: Murid dapat menyatakan kebaikan menjaga tempat dan harta benda awam Aras 3: Murid dapat menyenarai kebaikan menjaga tempat dan harta benda awam Isi-isi Penting Nilai Al-Quran (Bacaan) Surah Al-Fajr Ayat 24-30 Surah Al-Fajr Ayat 24-30 Adab dan Akhlak Adab terhadap tempat dan harta benda awam Kebaikan : a.Murid dapat menukar ayat rumi kepada jawi menggunakan kaedah khat nasakh .Fakta asas: a. mendapat pahala b.Cintai Jawi MINGGU : 4 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid dapat membaca ayat 24-30 dari surah Al-Fajr dengan makhraj yang betul Aras 2: Murid dapat membaca ayat 24-30 dari surah Al-Fajr dengan betul dan fasih. Kebebasan beragama c. cantik / indah c.

Taat . kotor b.Yakin Piagam Madinah .Pengertian ‫ا‬ .PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6 Aras 1: Murid dapat menulis 2 huruf khat nasakh dengan cara yang betul Aras 2: Murid dapat menulis 4 huruf khat nasakh dengan cara yang betul Aras 3: Murid dapat menulis semua huruf khat nasakh dengan cara yang betul Aras 1: Allah bersifat Aqidah Murid dapat menyatakan pengertian Aras 2: Pelajaran Jawi Mengenal dan menulis khat nasakh Huruf Ê@M@Ö Cintai Jawi ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ Murid dapat menulis dalil a’qli allah bersifat Aras 3: Murid dapat menyenaraikan perbezaan antara penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk .Setia . rosak c.Hukum mempercayai Allah bersifat ‫ا‬ . menyusahkan orang lain Bertanggungjawab Amanah Pelajaran Jawi Mengenal dan menulis khat nasakh Huruf Ú@M@ë Cintai Jawi .Rujuk minggu ke 3 .Beriman .Maksud Allah bersifat ‫ا‬ .Bekerjasama MINGGU : 5 Subjek Tajuk Membaca potongan ayat dari surah tertentu yang mengandungi tanda bacaan mad Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid dapat membaca menyatakan ayat yang mengandungi tanda mad Aras 2: Murid dapat membaca dan menyatakan tanda mad serta cara bacaannya Aras 3: Murid dapat membaca ayat mengikut hukum mad dengan betul Aras 1: Murid dapat menyebut akibat tidak menjaga tempat dan harta benda awam Aras 2: Murid dapat menyatakan akibat tidak menjaga tempat dan harta benda awam Aras 3: Murid dapat membezakan kebaikan menjaga dan keburukan tidak menjaga tempat dan harta benda awam Aras 1: Murid dapat menulis 2 huruf khat nasakh dengan cara yang betul Aras 2: Murid dapat menulis 4 huruf khat nasakh dengan cara yang betul Aras 3: Murid dapat menulis semua huruf khat nasakh dengan cara yang betul Isi-isi Penting Nilai Amali Adab dan Akhlak Al-Quran (Bacaan) Potongan ayat yang mengandungi tanda mad (Rujuk buku teks) Adab terhadap tempat dan harta benda awam Akibat tidak menjaga: a.Murid dapat menyebut isis Piagam Madinah melalui pertandingan kuiz yang diadakan di dalam kelas .

Rajin . Islam b.Perkara yang membatalkan puasa .Islam berkembang .Murid dapat menyatakan syarat sah puasa secara lisan .Bersabar .Ikhlas .Sabar MINGGU : 6 Subjek Tajuk Membaca potongan ayat dari surah tertentu yang mengandungi tanda bacaan mad Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid dapat membaca ayat yang mengandungi mad dengan betul Aras 2: Murid dapat membaca dan menyenarai kalimah yang mengandungi tanda mad Aras 3: Murid dapat membezakan cara bacaan kalimah yang mengandungi mad dengan hukum bacaan yang lain Aras 1: Murid dapat menyatakan maksud negara Aras 2: Murid dapat menyatakan maksud cintakan negara Aras 3: Murid dapat menghuraikan maksud negara dan maksud cintakan negara Aras 1: Murid dapat menulis 2 huruf khat nasakh dengan cara yang betul Aras 2: Murid dapat menulis 4 huruf khat nasakh dengan cara yang betul Aras 3: Murid dapat menulis semua huruf khat nasakh dengan cara yang betul Isi-isi Penting Nilai Al-Quran (Bacaan) Potongan ayat yang mengandungi tanda mad (Rujuk buku teks) Adab dan Akhlak Adab kecintaan kepada negara .PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6 Ibadah pusa Ramadhan b.Taat .Maksud negara dan maksud cintakan Negara .Bersabar Ibadah Amali Ibadah pusa Ramadhan . Niat b.Masyarakat harmoni .Ekonomi kukuh . Berakal d. Baligh c. Syarat wajib c. Menahan diri daripada makan dan minum .Syarat sah puasa .Jujur .Penduduk Madinah bersatu .Dalil / hukum : ‫ﻡ ا ن‬ ‫ا‬ .Berkembang syiar Islam .Jujur .Ikhlas .Wujud negara berpelembagaan .Patriotik Pelajaran Jawi Mengenal dan menulis khat nasakh -Huruf Cintai Jawi Sirah Piagam Madinah Aras 1: Murid dapat memahami hikmah Piagam Madinah Aras 2: Murid dapat menyatakan perbezaan keadaan penduduk Madinah sebelum dan selepas Piagam Madinah Aras 3: Murid dapat menyenaraikan pengajaran daripada Piagam Madinah Hikmah . rukun dan lafaz niat puasa Aras 2: Murid dapat menghuraikan syarat wajib dan rukun puasa Aras 3: Murid dapat menyatakan hikmah penentuan syarat wajib puasa . Mampu berpuasa Rukun puasa a.Kerjasama antara kaum Pengajaran .Bertambah bilangan penduduk Perbezaan sebelum dan selepas .Murid dapat menulis 5 perkara yang membatalkan puasa Syarat wajib puasa a. Rukun puasa Aras 1: Murid dapat menyatakan syarat wajib.

Murid dapat menyatakan adab terhadap tempat dan harta benda awam Adab-adab a.taat kepada pemimpin .mematuhi rukun negara .Cinta Al-Quran Adab kecintaan kepada negara Adab kecintaan kepada negara . bersopan b.Kesan bersifat dengan ‹—jÛa .menjadi warganegara yang baik Adab dan Akhlak .Cinta Al-Quran .Patriotik Pelajaran Jawi Mengenal dan menulis khat rik’ah -Huruf ª Cintai Jawi Aqidah Allah bersifat ‹—jÛa@ .Murid dapat menyebut semula kesan beriman dengan sifat ‹—jÛa Isi-isi Penting Nilai Al-Quran (Hafazan) Membaca dan menghafaz surah At-Tin 1-3 Surah At-Tin 1-3 . senyap Amali Bertanggungjawab Bekerjasama MINGGU : 7 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid dapat membaca potongan ayat 1-3 dengan betul Aras 2: Murid dapat menghafaz ayat 1-3 dengan betul Aras 3: Murid dapat menghafaz ayat 1-3 dengan betul dan fasih Aras 1: Murid dapat menerangkan adab kecintaan kepada negara Aras 2: Murid dapat menyenaraikan adab kecintaan kepada negara Aras 3: Murid dapat menjelaskan adab kecintaan kepada negara Aras 1: Murid dapat menulis 2 huruf khat rik’ah dengan cara yang betul Aras 2: Murid dapat menulis 4 huruf khat rik’ah dengan cara yang betul Aras 3: Murid dapat menulis semua huruf khat rik’ah dengan cara yang betul Aras 1: Murid dapat menyatakan dalil naqli bahawa penglihatan Allah tidak terbatas Aras 2: Murid dapat menyenaraikan kebaikan beriman dengan sifat ‹—jÛa@ Aras 3: Murid dapat menjelaskan kesan beriman dengan sifat ‹—jÛa@ .menghormati undangundang .Bacaan dalil aqli dan naqli berkaitan ‹—jÛa .Taat .Kesan beriman dengan sifat ‹—jÛa .Kebaikan beriman dengan sifat ‹—jÛa . tolak ansur d.Taat MINGGU : 8 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid dapat membaca potongan ayat 4-6 dengan betul Aras 2: Murid dapat menghafaz ayat 4-6 dengan betul Aras 3: Murid dapat menghafaz ayat 4-6 dengan betul dan fasih Isi-isi Penting Nilai Al-Quran (Hafazan) Membaca dan menghafaz surah At-Tin 4-6 Surah At-Tin 4-6 . beratur c.PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6 Adab terhadap tempat dan harta benda awam .Redha .Merendah diri Amali Sifat-sifat Allah ‹—jÛa .

Puasa selain daripada hari yang diharamkan . sanggup berkorban untuk Negara d. rahsia Negara terselamat Adab dan Akhlak Bertanggungjawab Rela berkorban Berani Pelajaran Jawi Mengenal dan menulis khat rik’ah -Huruf ‘@M@à Cintai Jawi .Islam .Berilmu Mengenal dan menulis khat rik’ah Amali .Berdisiplin .ekonomi .Mumayyiz .Murid dapat menulis pantun empat kerat menggunakan khat rik’ah Peranan sebagai rakyat a.pendidikan .Bersuci daripada haid dan nifas . Syarat sah puasa@ Syarat sah puasa .Sebarang pantun .Sempurna akal .sukan Adab dan Akhlak Adab kecintaan kepada negara . Negara akan disanjung dan disegani c.Cintai jawi MINGGU : 9 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid dapat membaca potongan ayat 7-9 dengan betul Aras 2: Murid dapat menghafaz ayat 7-9 dengan betul Aras 3: Murid dapat menghafaz ayat 7-9 dengan betul dan fasih Aras 1: Murid dapat menyebut kebaikan mencintai negara Aras 2: Murid dapat menyatakan kebaikan mencintai negara Aras 3: Murid dapat menyenaraikan kebaikan mencintai negara Aras 1: Murid dapat menulis 2 huruf khat rik’ah dengan cara yang betul Aras 2: Murid dapat menulis 4 huruf khat rik’ah dengan cara yang betul Aras 3: Murid dapat menulis semua huruf khat rik’ah dengan cara yang betul Isi-isi Penting Nilai Al-Quran (Hafazan) Membaca dan menghafaz surah At-Tin 7-9 Surah At-Tin 7-9 . mengharumkan nama negara dalam pelbagai bidang .Cinta Al-Quran Adab kecintaan kepada negara Kebaikan a.agama .PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6 Aras 1: Murid dapat menyatakan peranan sebagai rakyat dari segi agama Aras 2: Murid dapat menyatakan peranan sebagai rakyat dalam bidang pendidikan Aras 3: Murid dapat menyatakan peranan sebagai rakyat dalam bidang ekonomi dan sukan Aras 1: Murid dapat menulis 2 huruf khat rik’ah dengan cara yang betul Aras 2: Murid dapat menulis 4 huruf khat rik’ah dengan cara yang betul Aras 3: Murid dapat menulis semua huruf khat rik’ah dengan cara yang betul Aras 1: Murid dapat menyatakan syarat sah puasa Aras 2: Murid dapat menghuraikan syarat sah puasa@ Aras 3: Murid dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan syarat sah puasa@ .Berusaha .Hidup harmoni Pelajaran Jawi Mengenal dan menulis khat rik’ah -Huruf …@M@Œ Cintai Jawi Ibadah Ibadah puasa Ramadhan 4. keselamatan Negara terjamin b.

Potongan ayat Al-Quran (Bacaan) .Hukum mempercayai Allah bersifat ‫ا م‬ . keselamatan Negara tergugat d.Taat .Orang Islam dibenarkan masuk Mekah pd tahun hadapan membawa senjata tersarung dan tinggal 3 hari .Sebab berlaku PerjanjanHudaibiyah Perjanjian Hidaibiyah@ Aras 1: Murid dapat menyatakan fakta asas Perjanjian Hudaibiyah Aras 2: Murid dapat menyebut isi Perjanjian Hudaibiyah@ Aras 3: Murid dapat menyenaraikan isi perjanjian Hudaibiyah@ Sirah . negara lemah dan mundur c.(Rujuk buku teks) .Cinta Al-Quran Adab kecintaan kepada negara Akibat tidak mencintai negara a.PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6 Fakta asas Perjanjian Hudaibiyah .Tanda-tanda waqaf .Pihak yang terlibat .Gencatan senjata selama 10 tahun .Sebab nama Perjanjian Hudaibiyah .Menjaga kesucian agama MINGGU : 10 Subjek Tajuk Membaca potongan ayatayat daripada surah tertentu yang mengandungi tanda bacaan waqaf Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid dapat membaca dan menyatakan tanda bacaan waqaf Aras 2: Murid dapat membaca dan menyatakan tanda dan cara bacaan waqaf Aras 3: Murid dapat membaca ayat mengikut hukum dan bacaan waqaf dengan betul Aras 1: Murid dapat menyebut akibat tidak mencintai negara Aras 2: Murid dapat menyatakan akibat tidak mencintai negara Aras 3: Murid dapat menyenaraikan akibat tidak mencintai negara Aras 1: Murid dapat menulis 2 huruf khat rik’ah dengan cara yang betul Aras 2: Murid dapat menulis 4 huruf khat rik’ah dengan cara yang betul Aras 3: Murid dapat menulis semua huruf khat rik’ah dengan cara yang betul Aras 1: Murid dapat menyatakan pengertian ‫@ا م‬ Aras 2: Murid dapat menulis dalil aqli Allah bersifat ‫@ا م‬ Aras 3: Murid dapat menyenaraikan perbezaan antara katakata Allah dan kata-kata makhluk@ Isi-isi Penting Nilai .Patriotik Pelajaran Jawi Mengenal dan menulis khat rik’ah -Huruf Ê@M@Ö Cintai Jawi Allah bersifat Aqidah ‫م‬ ‫@ا‬ .Tarikh berlaku .Bekerjasama dalam perkara baik .Murid dapat menceritakan tentang Perjanjian Hudaibiyah dengan bantuan guru .Sebab nama Perjanjian Hudaibiyah .Maksid Allah bersifat ‫ا م‬ .Kalimah yang mengandungi tanda waqaf .Tarikh berlaku . perpecahan kaum b.Sebab berlaku PerjanjanHudaibiyah Isi Perjanjian Hidaibiyah .Berpegang janji Amali Perjanjian Hidaibiyah .Pihak yang terlibat . imej Negara tercemar Adab dan Akhlak .Pengertian ‫ا م‬ .Berkata benar .

Potongan ayat .Istiqamah Mengenal dan menulis khat nasakh Amali .Cinta Al-Quran Adab dan Akhlak @lŠë@òjî @ñ‡Üi@NNN @ @ŠìÐË Menjaga kebersihan Bertanggungjawab Pelajaran Jawi Mengenal dan menulis khat rik’ah -Huruf @ë@@@M@Ú Cintai Jawi Ibadah puasa Ramadhan 5.Potongan ayat . berbuka sebelum waktu .Dalil naqli Al-Quran (Bacaan) . mabuk @ pengsan yang lama e.Karangan pendek Ibadah . memasukkan sesuatu dengan sengaja c.Tanda-tanda waqaf .Mahu mencuba MINGGU : 12 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai .PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6 Mengenal dan menulis khat rik’ah Amali .Murid dapat menulis karangan pendek menggunakan khat nasakh Isi-isi Penting Nilai .Murid dapat menulis potongan ayat menggunakan khat rik’ah . Perkara yang membatalkan puasa Perkara yang membatalkan puasa a. muntah dengan sengaja d.Kalimah yang mengandungi tanda waqaf . makan dan minum dengan sengaja b.Sabar .Menjaga kesucian agama MINGGU : 11 Subjek Tajuk Membaca potongan ayatayat daripada surah tertentu yang mengandungi tanda bacaan waqaf Adab menjaga kebaersihan sungai dan alam sekitar Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid dapat membaca bacaan waqaf Aras 2: Murid dapat membaca dan menyenaraikan kalimah yang mengandungi tanda waqaf Aras 3: Murid dapat membaca ayat mengikut hukum dan bacaan waqaf dengan betul Aras 1: Murid dapat menyatakan maksud kebersihan Aras 2: Murid dapat menyatakan maksud alam sekitar Aras 3: Murid dapat menghuraikan maksud menjaga kebersihan sungai dan alam sekitar Aras 1: Murid dapat menulis 2 huruf khat rik’ah dengan cara yang betul Aras 2: Murid dapat menulis 4 huruf khat rik’ah dengan cara yang betul Aras 3: Murid dapat menulis semua huruf khat rik’ah dengan cara yang betul Aras 1: Murid dapat menyatakan perkara yang membatalkan puasa@ Aras 2: Murid dapat menghuraikan perkara yang membatalkan puasa@ Aras 3: Murid dapat menyelesaikan beberapa permasalahan berkenaan puasa@ .Maksud kebersihan dan alam sekitar .

Islam berkembang luas 3. Islam berkembang 2. Mengiktirafkan Rasulullah dan negara Islam Madinah.Karangan pendek . Membuka jalan kepada pembebasan Makkah daripada Mushrikin Quraisy 5.9 dengan betul dan fasih Aras 3: Murid dapat membaca ayat 1-9 dengan meraikan hukum tajwid Aras 1: Murid dapat menyatakan jenis pencemaran Aras 2: Murid dapat menyatakan sebab berlaku pencemaran Aras 3: Murid dapat menyenaraikan jenis dan sebab berlaku pencemaran Aras 1: Murid dapat menulis 2 huruf khat rik’ah dengan cara yang betul Aras 2: Murid dapat menulis 4 huruf khat rik’ah dengan cara yang betul Aras 3: Murid dapat menulis semua huruf khat rik’ah dengan cara yang betul Isi-isi Penting Nilai Al-Quran (Bacaan) Membaca surah Al-Ghasyiah 1-9 Surah Al-Ghasyiah 1-9 .Mahu mencuba . Masyarakat aman damai 3.Sebab pencemaran@ Menjaga kebersihan Bertanggungjawab Pelajaran Jawi Mengenal dan menulis khat rik’ah -Huruf @ Cintai Jawi Perjanjian Hudaibiyah Aras 1: Murid dapat memahami hikmah dan kesan perjanjian@ Aras 2: Murid dapat menyatakan hikmah dan kesan perjanjian Hudaibiah@ Aras 3: Murid dapat mengelaskan hikmah dan kesan perjanjian Hudaibiah@ Hikmah Perjanjian Hudaibiah: 1.Negara Madinah semakin maju . Kafir Quraisy semakin lemah 2.PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6 MINGGU : 13 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid dapat membaca ayat 1-9 dengan makhraj yang betul Aras 2: Murid dapat membaca ayat 1.Murid dapat menerangkan cara melahirkan kecintaan kepada negara .Istiqamah Amali Sirah Adab kecintaan kepada negara . Orang Islam dapat membuat hubungan dgn kabilah lain Kesan daripada perjanjian Hudaibiah: 1. 4.Sabar . Orang Yahudi yang khianat diusir dari Madinah 4.Jenis pencemaran .Cinta Al-Quran Adab dan Akhlak Adab menjaga kebaersihan sungai dan alam sekitar Pencemaran .

Cinta Al-Quran Adab dan Akhlak Adab menjaga kebaersihan sungai dan alam sekitar .Kasih sayang .Berani .KBKK MINGGU : 15 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid dapat membaca ayat 19-26 dengan makhraj yang betul Aras 2: Murid dapat membaca ayat 19-26 dengan betul dan fasih Aras 3: Murid dapat membaca ayat 19-26 dengan meraikan hukum tajwid Aras 1: Murid dapat menyatakan kegunaan sungai Aras 2: Murid dapat menjelaskan kegunaan sungai sebagai sumber air dan sumber rezeki Aras 3: Murid dapat menjelaskan kegunaan sungai sebagai sumber tenaga dan pengangkutan Isi-isi Penting Nilai Al-Quran (Bacaan) Amali Membaca surah Al-Ghasyiah 1926 Surah Al-Ghasyiah 19-26 .Pengertian kîj¨a . Habsyah . Mesir d.PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6 MINGGU : 14 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid dapat membaca ayat 10-18 dengan makhraj yang betul Aras 2: Murid dapat membaca ayat 10-18 dengan betul dan fasih Aras 3: Murid dapat membaca ayat 10-18 dengan meraikan hukum tajwid Aras 1: Murid dapat menyatakan adab menjaga kebersihan sungai dan alam sekitar Aras 2: Murid dapat menyenaraikan adab menjaga kebersihan sungai dan alam sekitar Aras 3: Murid dapat menjelaskan adab menjaga kebersihan sungai dan alam sekitar Aras 1: Murid dapat menyebut 2 huruf menjadi suku kata Aras 2: Murid dapat menyambung 2 huruf menjadi suku kata Aras 3: Murid dapat menyambung huruf menjadi perkataan Aras 1: Murid dapat menyatakan pengertian kîj¨a@ Aras 2: Murid dapat menyenaraikan tanda Allah bersifat kîj¨a@ Aras 3: Murid dapat menjelaskan ciri-ciri Allah bersifat kîj¨a@ .sumber rezeki .Cinta Al-Quran Adab dan Akhlak Adab menjaga kebaersihan sungai dan alam sekitar Kepentingan sungai .sumber tenaga .Mahu mencuba .sumber pengangkutan@ Prihatin Bertanggungjawab .sumber air .Ciri-ciri Allah bersifat kîj¨a Negara a.Contoh Mengenal dan menulis khat nasakh + +ª Cintai Jawi Pelajaran Jawi Aqidah Sifat-sifat Allah kîj¨a@ Perkembangan Islam pada zaman Rasulullah .Murid dapat melabelkan nama Negara yang dihubungi oleh Rasulullah semasa menyampaikan dakwah Islam berdasarkan peta yang dipamerkan Isi-isi Penting Nilai Al-Quran (Bacaan) Membaca surah Al-Ghasyiah 1018 Surah Al-Ghasyiah 10-18 .Rendah diri . Parsi c.Tanda-tanda Allah bersifat kîj¨a .Adab menjaga kebersihan sungai dan alam sekitar@ Prihatin Bertanggungjawab . Rom b.

Cinta Al-Quran .Contoh Adab dan Akhlak Prihatin Bertanggungjawab Pelajaran Jawi Mengenal dan menulis khat nasakh +­ + Cintai Jawi .Lafaz niat Ibadah .Rukun solat Aidilfitri .Potongan ayat .Tekun berusaha Adab menjaga kebaersihan sungai dan alam sekitar Kebaikan .Syukur .Pengertian .udara bersih .Tanda nun sakinah .bersih .kekal ekosistem .Murid dapat menyatakan rukun solat dengan betuldan lancar +ú +ª Cintai Jawi Pelajaran Jawi Solat Hari Raya Aidilfitri@ .Teliti MINGGU : 16 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai MINGGU : 17 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid dapat membaca dan menyatakan tanda nun sakinah Aras 2: Murid dapat membaca dan menyatakan tanda dan bacaan nun sakinah Aras 3: Murid dapat membaca ayat mengikut hukum nun sakinah dengan betul Aras 1: Murid dapat menyebut kebaikan menjaga kebersihan sungai dan alam sekitar Aras 2: Murid dapat menyatakan kebaikan menjaga kebersihan sungai dan alam sekitar Aras 3: Murid dapat menyenaraikan kebaikan menjaga kebersihan sungai dan alam sekitar Aras 1: Murid dapat menyebut 2 huruf menjadi suku kata Aras 2: Murid dapat menyambung 2 huruf menjadi suku kata Aras 3: Murid dapat menyambung huruf menjadi perkataan Isi-isi Penting Nilai Membaca ayatayat pendek mengandungi nun sakinah Al-Quran (Bacaan) .Pengertian solat Aidilfitri .PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6 .Rendah diri Amali Solat Hari Raya Aidilfitri .Hukum : sunat muakkah .Contoh Mengenal dan menulis khat nasakh Aras 1: Murid dapat menyebut 2 huruf menjadi suku kata Aras 2: Murid dapat menyambung 2 huruf menjadi suku kata Aras 3: Murid dapat menyambung huruf menjadi perkataan Aras 1: Murid dapat menyebut pengertian solat Aidilfitri@ Aras 2: Murid dapat menyatakan hukum solat Aidilfitri@ Aras 3: Murid dapat menyebut lafaz niat solat Aidilfitri@ .Murid dapat menyatakan pengertian solat Aidilfitri .selamat .terhindar bencana alam@ .

PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6 . mengatur pasukan b.Hikmah ka .punca penyakit .Dalil ka .Contoh Adab dan Akhlak Prihatin Hargai alam Syukur Pelajaran Jawi Mengenal dan menulis khat nasakh +¯ + Cintai Jawi Aqidah Nama-nama Allah . layanan terhadap penduduk .Pengertian Aras 1: Murid dapat menyebut maksud pembukaan Kota Mekah@ Aras 2: Murid dapat menyatakan peristiwa berlakunya pembukaan Kota Mekah@ Aras 3: Murid dapat menyenaraikan strategi Rasulullah memasuki Kota Mekah@ Peristiwa berlakunya pembukaan Kota Mekah a. reaksi penduduk c.bersih .punca rezeki berkurangan .Teliti Sirah Pembukaan Kota Mekah@ . sebab berlaku b.pencemaran udara@ .Murid dapat menyelesaikan teka silangkata yang disediakan oleh guru MINGGU : 18 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid dapat membaca ayat yang mengandungi nun sakinah dengan betul Aras 2: Murid dapat membaca dan menyenarai kalimah yang mengandungi nun sakinah Aras 3: Murid dapat membanding beza cara bacaan nun sakinah dengan hukum lain Aras 1: Murid dapat menyebut akibat tidak menjaga kebersihan sungai dan alam sekitar Aras 2: Murid dapat menyatakan akibat tidak menjaga kebersihan sungai dan alam sekitar Aras 3: Murid dapat menyenaraikan akibat tidak menjaga kebersihan sungai dan alam sekitar Aras 1: Murid dapat menyebut 2 huruf menjadi suku kata Aras 2: Murid dapat menyambung 2 huruf menjadi suku kata Aras 3: Murid dapat menyambung huruf menjadi perkataan Aras 1: Murid dapat membaca dalil tentang nama Allah ka@ Aras 2: Murid dapat menyatakan menyatakan hikmah ka@ Aras 3: Murid dapat menulis kebaikan orang yang bersifat adil@ .Tiap suatu ada balasan Amali .Tekun berusaha Adab menjaga kebaersihan sungai dan alam sekitar Akibat tidak menjaga kebersihan sungai dan alam sekitar .Cinta Al-Quran .Potongan ayat .Yakin MINGGU : 19 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai s .Teliti .Patuh arahan Amali Pembukaan Kota Mekah .tercemar .Kebaikan bersisat adil ka@ Surah AlInsyirah .Yakin . peistiwa yang berlaku Strategi a.Murid dapat menghafaz surah Al-Insyirah Isi-isi Penting Nilai Membaca ayatayat pendek mengandungi nun sakinah Al-Quran (Bacaan) . tarikh c.Teka silangkata .Surah Al-Insyirah .Adil .

lafaz takbir c. menzahirkan syiar Islam .Hikmah solat Aidilfitri a.Surah Al-Insyirah ayat 14 .Tasbih solat raya ‫ﺱ ن‬ ‫ا‬ .Perlakuan solat: a.pakaian yang sesuai .Cinta Al-Quran .Surah Al-Insyirah ayat 58 .niat yang baik .Lafaz takbir ‫ا اآ‬ .PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6 MINGGU : 20 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid dapat membaca potongan ayat 1-4 dengan betul Aras 2: Murid dapat menghafaz ayat 1-4 dengan betul Aras 3: Murid dapat menghafaz ayat 1-4 dengan betul dan fasih Aras 1: Murid dapat menyebut konsep rehlah Aras 2: Murid dapat menyatakan konsep rehlah Aras 3: Murid dapat menjelaskan konsep rehlah Aras 1: Murid dapat menyebut 2 huruf menjadi suku kata Aras 2: Murid dapat menyambung 2 huruf menjadi suku kata Aras 3: Murid dapat menyambung huruf menjadi perkataan Aras 1: Murid dapat menyebut lafaz takbir solat hari raya@ Aras 2: Murid dapat tasbih solat hari raya@ Aras 3: Murid dapat menyatakan hikmah solat Aidilfitri@ . lafaz tasbih Ibdah .Rajin Adab Rehlah 1.Cinta Al-Quran .Syukur Amali .mengambil iktibar daripadanya@ .menjaga perilaku@ .Bersatu .tempat yang sesuai .sukan . erat silaturrahim b.melawat / bersiar-siar .Murid dapat menunjukkan perlakuan solat 2 hari raya dengan betul dan sempurna Isi-isi Penting Nilai Membaca dan menghafaz Surah AlInsyirah Al-Quran (Hafazan) . Adab semasa rehlah Adab semasa rehlah .Contoh Prihatin Sentiasa tenang Pelajaran Jawi Mengenal dan menulis khat rik’ah @K@Ò@@@@@@@@@@ìq@]@ë@K@t Cintai Jawi @ @À@]@ð .Rajin Adab dan Akhlak Adab Rehlah 2.Mahu mencuba MINGGU : 21 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid dapat membaca potongan ayat 5-8 dengan betul Aras 2: Murid dapat menghafaz ayat 5-8 dengan betul Aras 3: Murid dapat menghafaz ayat 5-8 dengan betul dan fasih Aras 1: Murid dapat menyebut adab semasa rehlah Aras 2: Murid dapat meneyenaraikan adab semasa rehlah Aras 3: Murid dapat menjelaskan adab semasa rehlah Aras 1: Murid dapat menyebut 2 huruf menjadi suku kata Aras 2: Murid dapat menyambung 2 huruf menjadi suku kata Aras 3: Murid dapat menyambung huruf menjadi perkataan Isi-isi Penting Nilai Membaca dan menghafaz Surah AlInsyirah Al-Quran (Hafazan) . kukuh perpaduan c.melihat .Contoh Adab dan Akhlak Hargai alam Syukur Mengenal dan menulis khat rik’ah +¯ + Cintai Jawi Solat Hari Raya Aidilfitri@ Solat Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha .Teliti .rekreasi . lafaz niat b. Konsep Pelajaran Jawi Konsep rehlah .

Perbezaan dosa kecil dan dosa besar . Perkara yang perlu dihindari semasa rehlah Perkara yang perlu dihindari semasa rehlah a. mendedah aurat c.Rujuk minggu 7 Pengertian dosa kecil dan dosa besar . mengotorkan kawasan d.Murid dapat menghafaz surah At-Tin .Cinta Al-Quran .Sentiasa bertaubat Amali Aqidah Adab kecintaan kepada negara .Potongan ayat yang mengandungi tanwin .Bukti keagungan Allah .Pengertian âaŠ×þaë@Þý¦aë‡ . pergaulan bebas b.Rajin Adab Rehlah 3.Rendah diri Amali .Yakin MINGGU : 22 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid dapat membaca dan menyatan tanda bacaan tanwin Aras 2: Murid dapat membaca dan menyatakan tanda dan cara bacaan tanwin Aras 3: Murid dapat membaca ayat mengikut hukum tanwin dengan betul Aras 1: Murid dapat menyebut perkara yang perlu dihindari semasa rehlah Aras 2: Murid dapat meneyenaraikan perkara yang perlu dihindari semasa rehlah Aras 3: Murid dapat menjelaskan perkara yang perlu dihindari semasa rehlah Aras 1: Murid dapat menyebut 2 huruf menjadi suku kata Aras 2: Murid dapat menyambung 2 huruf menjadi suku kata Aras 3: Murid dapat menyambung huruf menjadi perkataan Aras 1: Murid dapat menyatakan pengertian dosa kecil dan dosa besar@ Aras 2: Murid dapat menyenaraikan perbezaan antara dosa kecil dan dosa besar@ Aras 3: Murid dapat menulis lafaz istighfar dengan jelas@ .PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6 Nama-nama Allah Aras 1: Murid dapat menyatakan âaŠ×þaë@Þý¦aë‡@ Aras 2: Murid dapat menyenaraikan bukti Allah mempunyai keagungan dan kemuliaan@ Aras 3: Murid dapat menjelaskan ciri keagungan dan kemuliaan Allah@ .Lafaz istighfar .Murid dapat menyatakan adab kecintaan kepada negara Isi-isi Penting Nilai Membaca ayatayat pendek yang mengandungi bacaan tanwin Al-Quran (Hafazan) .Rendah diri .Surah At-Tin .Ciri keagungan dan kemuliaan Allah Aqidah @Þý¦aë‡ @ @âaŠ×þaë Surah At-Tin . melakukan maksiat@ .Taat .Pengertian dosa kecil dan dosa besar .Patriotik MINGGU : 23 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai MINGGU : 24 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai .Contoh Adab dan Akhlak Yakin Allah Maha Melihat Pelajaran Jawi Mengenal dan menulis khat rik’ah @K@l@@@@@@@@@@@by@]@a@K@ Cintai Jawi @ @ïi@]@ð .

Berdisiplin Mengenal dan menulis khar rik’ah Amali .Lafaz niat . keselamatan terjaga c.Pengertian solat Aidiladha besar . Hikmah beradab ketika rehlah Hikmah beradab semasa rehlah a.Ayat yang mengandungi tanwin .Taat .Ihsan .2 Adab manusia dengan makhluk yang lain@ .Cinta Al-Quran .Murid dapat menulis semula petikan menggunakan kaedah khar rik’ah Al-Quran (Hafazan) .Contoh Mengenal dan menulis khat rik’ah @K@t@@@@@@@@@ì’@]@@ë@K@• Cintai Jawi @ @ïq@]@ð .PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6 Membaca ayatayat pendek yang mengandungi bacaan tanwin Aras 1: Murid dapat membaca dan menyatan tanda bacaan tanwin Aras 2: Murid dapat membaca dan menyenarai kalimah yang mengandungi tanwin Aras 3: Murid dapat membanding beza cara bacaan yang betul Aras 1: Murid dapat menyebut hukmah beradab semasa rehlah Aras 2: Murid dapat meneyenaraikan hikmah beradab semasa rehlah Aras 3: Murid dapat menjelaskan hikmah beradab semasa rehlah Aras 1: Murid dapat menyebut 2 huruf menjadi suku kata Aras 2: Murid dapat menyambung 2 huruf menjadi suku kata Aras 3: Murid dapat menyambung huruf menjadi perkataan Aras 1: Murid dapat menyebut pengertian solat Aidiladha@ Aras 2: Murid dapat menyatkan hukum solat Aidiladha@ Aras 3: Murid dapat meneybut lafaz niat solat Aidiladha@ . maksud dan contoh Adab dengan manusia dan makhluk yang lain : 1 ) Maksud dan contoh: 1.Hukum .Bertimbnag rasa . diredhai Allah b.1 Adab mausia dengan manusia 1.Bersyukur Pelajaran Jawi .Menulis petikan Ibadah Solat Hari Raya Aidiladha .Bersopan .Rajin Adab dan Akhlak Adab Rehlah 4. dapat mengambil iktibar@ .Surah A`Ala ayat 1-10 Rajin membaca Quran Adab dan Akhlak Adab dengan manusia dan makhluk lain 1.Sentiasa berusaha MINGGU : 25 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid dapat membaca ayat 1-10 dengan makhraj yang betul Aras 2: Murid dapat membaca ayat 1-10 dengan betul dan fasih Aras 3: Murid dapat membaca ayat 1-10 dengan meraikan hokum tajwid Aras 1: Murid dapat menyatakan maksud adab manusia dengan manusia Aras 2: Murid dapat menyatakan maksud adab manusia dengan makhuk lain Aras 3: Murid dapat menghuraikan maksud adab manusia dengan manusia Menghuraikan maksud adab manusia dengan makhluk yang lain Isi-isi Penting Nilai Al-Quran ( Bacaan ) Membaca surah Al-A`ala 9 ( Ayat 1-10 ) .

Islam semakin meluas 2.Kasih sayang ð‰ë…@@@@@@@@@@@ð‰ü . Kepada Musyrikin Mekah 2.Taat .PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6 Aras 1: Murid dapat membaca perkataan yang diberi dengan betul Aras 2: Murid dapat menulis dua dua perkataan mengikut kaedah penulisan Aras 3: Murid dapat menulis empat perkatan mengikut kaedah penulisan yang betul Aras 1: Murid dapat menyatakan ikhlas melaksananakan tanggungjawab@ Aras 2: Murid dapat menyebut kesan daripada peristiwa pembukaan kota Mekah@ Aras 3: Murid dapat menyenaraikan pengajaran daripada peristiwa pembukaan kota Mekah@ -Menulis perkataan Pelajaran Jawi Mengenal dan menulis khat nasakh @ @ì×ì@@@@@@@@ ìybi @ @üìi@@@@@@@@@bËbË Kesan daripada peristiwa pembukaan Kota Mekah : 1.Ihsan . Kepada orang Islam Pengajaran peristiwa pembukaan Kota Melkah : 1.Sentiasa berusaha MINGGU : 26 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid dapat membaca ayat 11-19 dengan makhraj yang betul Aras 2: Murid dapat membaca ayat 11-19 dengan betul dan fasih Aras 3: Murid dapat membaca ayat 11-19 dengan meraikan hokum tajwid Aras 1: Murid dapat menyalin dalil naqli adab manusia dan makhluk yang lain Aras 2: Murid dapat membaca dalil naqli adab manusia dan makhluk yang lain Aras 3: Murid dapat menyebut dalil dan maksud adab manusia dan makhluk lain Aras 1: Murid dapat membaca perkataan yang diberi dengan betul Aras 2: Murid dapat menulis dua dua perkataan mengikut kaedah penulisan Aras 3: Murid dapat menulis empat perkataan mengikut kaedah penulisan Isi-isi Penting Nilai Al-Quran ( Bacaan ) Membaca surah Al-A`ala 9 ( Ayat 11-19 ) .Bertimbang @ @ @ @ìmb@@@@@@@@@@@@ì×ìi rasa .Berdisiplin Mengenal dan menulis khar rik’ah dan nasakh Amali .Murid dapat membezakn antara khat nasakh dan rik1ah .menukar ayat pendek dari rumi ke jawi menggunakan kedua-dua kaedah penulisan Cintai Jawi Sirah Pembukaan Kota Mekah .Bertimbnag rasa Pelajaran Jawi Mengenal dan menulis khat nasakh Menulis perkataan : Contoh : . Pengiktirafan kepada Rasulullah sebagai pemimpin agung .Surah A`Ala ayat 11-19 -Tekun Adab dengan manusia dan makhluk lain 2) Dalil Naqli 2) Dalil Naqli : Erti Hadith Tidak beriman seseorang itu sehingga ia mengasihi untuk saudaranya sebagaimana ia mengasihi unutk dirinya sendiri@ Adab dan Akhlak .

Berusaha ð‰b×@@@@@@@@@@@@@@ð‰ìÛ Solat Hari Raya Aidil Adha Aras 1: Murid dapat menyebut lafaz takbir solat Aidil Adha@ Aras 2: Murid dapat menyebut tasbih solat Aidil Adha@ Aras 3: Murid dapat menyatakan hikmah solat Aidil adha@ .. menzahirkan syiar Islam I ِ badah .bertanya khabar .memberi salam / ucap salam .PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6 Aras 1: Murid dapat menyatakan dalil naqli dosa kecil dan dosa besar@ Aras 2: Murid dapat mengkategorikan antara dosa kecil dan dosa besar@ Aras 3: Murid dapat menjelaskan cara menyucikan diri daripada dosa kecil dan dosa besar@ .Taat .Potonagan ayat yang mengandungi mim syaddah -Tekun 3) Adab sesama mausia .Berdisiplin .Taat . nun syaddah dan mim sakinah Aras 1: Murid dapat membaca adab-adab sesama manusia Aras 2: Murid dapat menyatakan adab-adab sesama manusia Aras 3: Murid dapat menjelaskan adab-adab sesama manusia Aras 1: Murid dapat membaca perkataan yang diberi dengan betul Aras 2: Murid dapat menulis dua dua perkataan mengikut kaedah penulisan Aras 3: Murid dapat menulis empat perkataan mengikut kaedah penulisan yang betul Isi-isi Penting Nilai Menbaca potongan ayatayat daripada surah-surah tertentu yang mengandungi mim sakinah Adab manusia dengan m manusia dan makhluk lain 3 ) Adab sesama manusia Al-Quran ( Bacaan ) .Lafaz takbir solat Aidil Adha ’ Allahu Akbar ` .Tasbih Aidil Adha `Subhanallah. Kukuhkan perpaduan ummah 3.ziarah menziarahi .` .hormat menghormati Adab dan Akhlak . Eratkan silaturrahim 2.Berdisiplin Amali Subjek Nama-nama Allah MINGGU :27 Tajuk Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid dapat membaca dan menyatakan tnda dan cara bacaan mim syaddah Aras 2: Murid dapat membaca dan menyenaraikan keratin ayat yang mengandungi mim syaddah Aras 3: Murid dapat membaca dan menyatakan perbezaan cara bacaan mim syaddah.Hikmah solat Aidil Adha: 1.Bertimbang rasa Pelajaran Jawi Mengenal dan menulis khat nasakh Menulis perkataan : Contoh : @ @ @ @ìì@@@@@@@@@@@ ìiü .Cara menyucikan diri dari dosa kecil dan dosa besar .Asmaul Husna .Ihsan .silaturrahim .Sentiasa berusaha Pengertian dosa kecil dan dosa besar ِ qidah A .Murid dapat melafaz dan meyebut nama-nama Allah secara beramai-ramai -Dalil Naqli -Kategori dosa kecil dan dosa besar .

Berusaha @ì×ì×@@@@@@@@@@@üì× . 4)Adab manusia dengan makhluk lain.Rajin Adab dan Akhlak Adab manusia dengan m manusia dan makhluk lain 4) Adab manusia dengan makhluk lain Adab manusia dengan manusia dan makhluk lain .Prihatin Pelajaran Jawi Mengenal dan menulis khat nasakh Menulis perkataan : Contoh : @ @ @ @ì×ü@@@@@@@@@@@bËìiM . -menjaga / memelihara dengan baik -menyayangi -mmanfaatkannya untuk perkara-perkara yang berfaedah .bersih .mengelakkan dari berlaku bencana alam .mengekalkan ekosisstem .Kasih saynag .PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6 Kebaikkan menjaga kbersihan sungai dan alam sekitar: .selamat .udara bersih Adab menjaga kebersihan sungai dan alam sekitar Amali .Murid dapat menyatakan kebaikkan menjaga sungai dan alam sekitar Bertanggungjawab MINGGU :28 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai MINGGU :29 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid dapat membaca potongan ayat 1-4 denga betul Aras 2: Murid dapat menghafaz ayat 1-4 dengan betul Aras 3: Murid dapat menghafaz ayat 1-4 dengan fasih Aras 1: Murid dapat membaca adab-adab menusia dengan makhluk lain Aras 2: Murid dapat menyatakan adab-adab manusia dengan makhluk lain Aras 3: Murid dapat menjelaskan adab-adab manusia dengan makhluk lain Aras 1: Murid dapat membaca perkataan yang diberi dengan betul Aras 2: Murid dapat menulis dua dua perkataan mengikut kaedah penulisan Aras 3: Murid dapat menulis empat perkataan mengikut kaedah penulisan yang betul Isi-isi Penting Nilai Membaca dan memhafaz surah Ad-Dhuha ( Ayat 1-4 ) Al-Quran ( Hafazan ) .Surah Ad-Dhuha ayat 14 .

Keharmonian . Pembesar-pembesar Quraisy yang memeluk Islam b.Ihsan MINGGU : 30 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid dapat membaca potongan ayat 5-8 dengan betul Aras 2: Murid dapat menghafaz ayat 5-8 dengan betul Aras 3: Murid dapat menghafaz ayat 5-8 dengan fasih Aras 1: Murid dapat membaca kebaikkan adab sesama manusia dan makhluk lain Aras 2: Murid dapat menyatakan kebaikkan adab sesama manusia dan makhluk lain Aras 3: Murid dapat menjelaskan kebaikan adab sesama manusia dan makhluk lain Isi-isi Penting Nilai Al-Quran ( Hafazan ) Surah Ad-Dhuha ( Ayat 5-8 ) .Cintai al-Quran Adab dan Akhlak Adab manusia dengan manusia dan makhluk lain 5) kebaikkan beradab sesama manusia dan makhluk lain Adab manusia dengan manusia dan makhluk lain . perbuatan.Beriman .a.disayangi / dihormati/ dihargai . 5) Kebaikan beradab sesama manusia dan makhluk lain .keselesaan hidup bermasyarakat Menulis perkataan : Contoh : .Surah Ad-Dhuha ayat 58 .Cintai jawi .PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6 a. Negara-negara yang dihubungi Rasulullah untuk menyampaikan dakwah Islamiah c.w Aras 1: Murid dapat bertawakal kepada Allah@ Aras 2: Murid dapat menyatakan pembesar-pembesar Quraisy yang memeluk Islam dan nama-nama negeri yang dihubungi oleh Rasulullah.mendapat ganjaran pahala .pengertian syirik .Berdisiplin Dosa kecil dan dosa besar .Murid diharap dapat mengkelasifikasikan contoh dosa kecl dan dosa besar dalam kumpulan Amali .Pertandingan khat .Kasih sayang .perbezan syirik . pegangan (akidah )@ .Murid dapat membezakan antara khat nasakh dan rik`ah Pelajaran Jawi @ @ì×ì@@@@@@@@@ ìubi üìi@@@@@@@@@@bËbË .Prihatin Mengenal dan menulis khat nasakh Pengertian Syirik Mengenal dan menulis khat nasakh dan rik`ah Aras 1: Murid dapat membaca perkataan yang diberi dengan betul Aras 2: Murid dapat menulis dua dua perkataan mengikut kaedah penulisan Aras 3: Murid dapat menulis empat perkataan mengikut kaedah penulisan yang betul Aras 1: Murid dapat menyatakan pengertian syirik Aras 2 : Murid dapat menyenaraikan perkara-perkara syirik@ Aras 3: Murid dapat menjelaskan perbezaan syirik dari aspek .Yakin Amali ِAkidah .Taat .perkataan.@ Aras 3: Murid dapat menyenaraikan sebab-sebab berlakunya peperangan tabuk dan Hunain@ S ِ irah . Sebab-sebab berlakunya peperangan Hunain dan Tabuk * Keangkuhan kabilah Hawazin dan kabilah Thaqif * menghalang perkembangan Islam Contoh dosa kecil dan dosa besar Perkembangan Islam pada zaman Rasulullah s.Cintai Jawi @ @ .perkara-perkara syirik .

dimurkai Allah .PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6 MINGGU : 31 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid dapat membaca potongan ayat 9-10 dengan betul Aras 2: Murid dapat menghafaz ayat 9-10 dengan betul Aras 3: Murid dapat menghafaz ayat 9-10 dengan fasih Aras 1: Murid dapat membaca keburukan tidak beradab sesama manusia dan makhluk lain Aras 2: Murid dapat menyatakan keburukan tidak beradab sesama manusia dan makhluk lain Aras 3: Murid dapat menjelaskan keburukan tidak beradab sesama manusi dan makhluk lain.Sabar .Kasih sayang .Surah Ad-Dhuha ayat 9108 .Murid dapat menyatakan rukun solat jenazah .Membaca doa .Bersimpati Solat Jenazah .Insaf . Aras 1: Murid dapat membaca perkataan yang diberi dengan betul Aras 2: Murid dapat menulis dua dua perkataan mengikut kaedah penulisan Aras 3: Murid dapat menulis empat perkataan mengikut kaedah penulisan yang betul Aras 1: Murid dapat menyatakan pengertian solat jenazah Aras 2 : Murid dapat menyatakan hukum solat jenazah@ Aras 3: Murid dapat memberi penerangan pengertian solat jenazah dan hukum solat jenazah@ Isi-isi Penting Nilai Al-Quran ( Hafazan ) Surah Ad-Dhuha ( Ayat 9-10 ) .Berdisiplin .Surah Al-Fatihah .Membaca potongan ayat – ayat daripada surah-surah tertentu yang mengandungi Unu Syaddah Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid dapat membaca dan menyatakan bacaan nun syaddah Aras 2: Murid dapat membaca dan menyatakan tanda dan cara bacaan nun syaddah Aras 3: Murid dapat membaca dan menyenaraikan keratan ayat yang mempunyai nun syaddah Isi-isi Penting Nilai .Potongan ayat yang mengandungi nun syaddah ‫ﺏ با س‬ Al-Quran ( Bacaan ) .Selawat ke atas Nabi .Rajin .Prihatin Pelajaran Jawi Mengenal dan menulis khat nasakh Menulis perkataan : Contoh : @ @ @ @ìmb@@@@@@@@@@@@@ ì×ìi@M ð‰ë…@@@@@@@@@@@@@@@a…ü@M .Lafaz niat .Berdisiplin .Takbirratul ihram .Mahu mencuba Ibadah .Menepati masa MINGGU : 32 Subjek Tajuk .Salam- Amali Ibadah .Murid dapat menyatakan hukum solat jenazah Rukun Solat Jenazah .dikutuk oleh makhluk .pengertian solat jenazah .Tekun . .Berusaha Adab dan Akhlak Adab manusia dengan manusia dan makhluk lain 6 ) Keburukan tidak beradab sesama manusia dan makhluk lain.hukum solat jenazah Solat Jenazah . 6) Keburukan tidak beradab sesama mausia dan makhluk lain.

w Aras 1: Murid dapat tabah menghadapi dugaan Aras 2 : Murid dapat menyatakan pengajaran daripada peperangan Hunain dan Tabuk@ Aras 3: Murid dapat menghuraikan startegi dakwah Rasulullah s.1 Maksud 1.Surah At-Thorik .Pembesar negara yang duhubungi untuk menyampaikan dakwah . memberi layanan baik kepada yang meminta bantuan Nilai Surah Al-Dhuha Aras 1: Murid dapat menyatakan sebab dinamakan surah ADhuha Aras 2: Murid dapat menyatakan pengajaran daripada surah Al-Dhuha Aras 3: Murid dapat menyenaraikan sikap baik hati yang perlu diamalkan sesama makhluk Al-Quran (Kefahaman) .2 Contoh .Sayang jawi ð‰b×@@@@@@@@@@@@@@@ð‰ìÛ@M Perkembangan Islam pada zaman Rasullah s.tong sampah .2 Contoh Bertanggungjawab Prihatin Pelajaran Jawi Mengenal dan menulis khat rik`ah Menulis perkataan : Contoh : @ @ @ @ìì@@@@@@@@@@@@@@@@@@ìiü@M . suruhan kasihi anak yatim c. memberi layanan baik kepada yang meminta bantuan Amalan baik a. Strategi dakwah Rasulullah : . kejayaan bagi yang berusaha b.Murid dapat membaca surah At-Thorik .kerusi .penyapu Adab dan Akhlak Adab menjaga harta benda sekolah.a.terhadap pembesar Musyrikin Quraisy .Sabar . Pengajaran daripada peperangan Hunain dan Tabuk.Bijak menyelesaikan masalah Amali Ibadah Sirah Surah At-Thorik . 2.Sebab dinamakan surah Al-Dhuha Pengajaran surah: a. 1.menepati masa MINGGU : 33 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting .papan hitam .PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6 Aras 1: Murid dapat menyebut contoh-contoh harta benda sekolah Aras 2: Murid dapat menyatakan maksud harta benda sekolah l Aras 3: Murid dapat menghuraikan maksud harta benda sekolah Aras 1: Murid dapat membaca perkataan yang diberi dengan betul Aras 2: Murid dapat menulis dua dua perkataan mengikut kaedah penulisan Aras 3: Murid dapat menulis empat perkataan mengikut kaedah penulisan yang betul Adab menjaga harta benda sekolah 1.a.Kasih sayang .w@ 1.1 Maksud 1.meja . kasihi anak yatim b.

Jenis-jenis syirik Aqidh .Insaf .Lakonan .Menjaga maruah MINGGU : 34 Subjek Al-Quran (Kefahaman) Tajuk Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid dapat menyatakan maksud Al-Dhuha Aras 2: Murid dapat memahami maksud surah Al-Dhuha Aras 3: Murid dapat menceritakan semula maksud surah Aras 1: Murid dapat menyebut adab menjaga harta benda sekolah Aras 2: Murid dapat menyenaraikan adab menjaga harta benda sekolah Aras 3: Murid dapat menjelaskan adab menjaga harta benda sekolah Aras 1: Murid dapat membaca ayat Aras 2: Murid dapat menulis ayat mengikut kaedah penulisan khat nasakh Aras 3: Murid dapat menulis petikan mengikut kaedah penulisan khat nasakh Aras 1: Murid dapat menyebut cara melakukan solat jenazah dengan betul@ Aras 2: Murid dapat membaca bacaan solat jenazah@ Aras 3: Murid dapat menerangkan cara melakukan solat jenazah dan membaca bacan solat jenazah@ Isi-isi Penting Nilai Surah Al-Dhuha . tidak merosakkanya c.Murid dapat melakonkan adab semasa rehlah Adab dan Akhlak .Surah Al-Dhuha sera maksudnya .Contoh Pelajaran Jawi Mengenal dan menulis khat rik’ah @ @ì™ü@@@@@@@@@@@@@@@@bËìi @ @ì×ì×@@@@@@@@@@@@@@@üì™ Cintai Jawi Pengertian Syirik .Petikan ayat@ Cintai Jawi Solat jenazah . mematuhi aturan penggunaannya@ Prihatin Bertanggungjawab Pelajaran Jawi Mengenal dan menulis khat nasakh .Menghargai . Adam menjaga harta benda sekolah Adab menjaga harta benda sekolah a.Penerangan cara melakukan solat jenazah .Berdisiplin Amali Adab rehlah .PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6 Adab menjaga harta benda sekolah 2.Lafaz niat solat jenazah lelaki dan perempuan Ibadah .Dalil naqli .Amanah .Taat .Contoh prbuatan syirik .Adab menjaga harta benda sekolah 2. Dalil naqli Aras 1: Murid dapat menulis dalil naqli adab menjaga harta benda sekolah Aras 2: Murid dapat membaca dalil naqli adab menjaga harta benda sekolah Aras 3: Murid dapat menyebut dalil naqli dan maksud menjaga harta benda sekolah Aras 1: Murid dapat membaca perkataan yang diberi dengan betul Aras 2: Murid dapat menulis 2 perkataan mengikut kaedah penulisan Aras 3: Murid dapat menulis 4 perkataan mengikut kaedah penulisan yang betul Aras 1: Murid dapat menyatakan dalil naqli@ Aras 2: Murid dapat menyenaraikan contoh perbuatan syirik@ Aras 3: Murid dapat mengklasifikasikan jenis-jenis syirik@ . Dalil naqli : Surah AlQasas ayat 77@ .Bersyukur Adab dan Akhlak Adab menjaga harta benda sekolah 3.Suci . menggunakan dengan cermat b.

Kebaikan menjaga harta benda sekolah Kebaikan menjaga harta benda sekolah a. berpegang dengan alQuran dan Hadis b. p&p berjalan dengan lancer c.Teliti .Tanda mim sakinah .Murid dapat melengkapkan peta minda berkaitan isiisi khutbah perpisahan dengna betul Amali . memaksimakan manafat b.Sayangi pemimpin Haji Wida’ .Patriotik MINGGU : 36 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai . hidup bermuafakat c. wahyu terakhir : surah Al-Maidah : 3 .Berjimat .Menjaga maruah MINGGU : 35 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid dapat membaca dan menyatakan tanda mim sakinah Aras 2: Murid dapat membaca dan menyatakan cara bacaan mim sakinah Aras 3: Murid dapat membaca ayat mengikut hukum mim sakinah dengan betul Aras 1: Murid dapat menyebut adab menjaga harta benda sekolah Aras 2: Murid dapat menyenaraikan adab menjaga harta benda sekolah Aras 3: Murid dapat menjelaskan adab menjaga harta benda sekolah Aras 1: Murid dapat membaca ayat Aras 2: Murid dapat menulis ayat mengikut kaedah penulisan khat nasakh Aras 3: Murid dapat menulis petikan mengikut kaedah penulisan khat nasakh Isi-isi Penting Nilai Membaca potongan ayat daripada surah tertentu yang mengandungi mim sakinah . mendapat penghargaan@ .Murid dapat melakukan perlakuan solat jenazah dengan betul dan sempurna .Cermat Pelajaran Jawi Mengenal dan menulis khat nasakh . sebab dinamakan haji Wida’ e tempat dibaca khutbah f .Kalimah yang mengandungi mim sakinah Al-Quran (Bacaan) .PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6 Amali Solat jenazah . mempertahankan negara Sirah .Perlakuan solat jenazah . bilangan d.Petikan ayat@ Cintai Jawi Haji Wida’ Aras 1: Murid dapat membayakkan selawat kepada Rasulullah sebagai tanda kasih @ Aras 2: Murid dapat menyebut peristiwa berlaku haji Wida’ Aras 3: Murid dapat menghuraikan isi kandungan khutbah perpisahan@ Peristiwa berlaku Haji Wida’ a.Tekun Adab dan Akhlak Adab menjaga harta benda sekolah 4.Prihatin . tarikh c.Isi Khutbah Isi khutbah a. reaksi penduduk Madinah b.

Pengertian .Yakin MINGGU : 37 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid dapat membaca ayat 1-6 dengan makhraj yang betul Aras 2: Murid dapat membaca ayat 1-6 dengan betul dan fasih Aras 3: Murid dapat membaca ayat 1-6 dengan meraikan hukum tajwid Aras 1: Murid dapat menyebut maksud adab menjaga kebersihan sekolah Aras 2: Murid dapat menyatakan adab menjaga kebersihan sekolah Aras 3: Murid dapat menghuraikan adab menjaga kebersihan sekolah Isi-isi Penting Nilai Al-Quran (Bacaan) Membaca surah Al-Toriq ayat 1-6 .PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6 Membaca potongan ayat daripada surah tertentu yang mengandungi mim sakinah Aras 1: Murid dapat membaca ayat yang mengandungi mim sakinah dengan betul Aras 2: Murid dapat membaca dan menyenaraikan kalimah yang mengandungi mim sakinah Aras 3: Murid dapat membanding beza cara bacaan yang betul Aras 1: Murid dapat menulis akibat tidak menjaga harta benda sekolah Aras 2: Murid dapat menyatakan akibat tidak menjaga harta benda sekolah Aras 3: Murid dapat menjelaskan akibat tidak menjaga harta benda sekolah Aras 1: Murid dapat membaca ayat Aras 2: Murid dapat menulis ayat mengikut kaedah penulisan khat nasakh Aras 3: Murid dapat menulis petikan mengikut kaedah penulisan khat nasakh Aras 1: Murid dapat membaca bacaan solat jenazah @ Aras 2: Murid dapat menerangkan cara melakukan solat jenazah Aras 3: Murid dapat membaca dan menerangkan cara melakukan solat jenazah dengn betul@ .Teliti . berlaku pembaziran c.Murid dapat membentangkan hasil perbincangan kumpulan tentang amalan-amalan yang membawakepada syirik Al-Quran (Bacaan) .1 Maksud / pengertian 1.Menjaga kebersihan .Insaf . Akibat tidak menjaga harta benda sekolah Akibat tidak menjaga harta benda sekolah a.Teliti .Contoh ayat yang mengandungi mim sakinah .Contoh @ .Tekun Adab dan Akhlak Adab menjaga harta benda sekolah 5.Petikan ayat@ Cintai Jawi Solat Jenazah Bacaan dan perlakuan solat jenazah a.Taat Amali Ibadah Syirik . selawat ke atas nabi d.Tertib . salam . dimarahi guru b.Patuh .Amalan-amalan syirik . takbiratulihram b.Surah Al-Toriq ayat 1-6 . surah al-Fatihah c.Kerjasama . membaca doa e.2 Contoh Adab menjaga kebersuhan sekolah . dikenakan tindakan disiplin@ Menghargai harta benda Pelajaran Jawi Mengenal dan menulis khat nasakh .Tekun Adab dan Akhlak Adab menjaga kebersihan sekolah 1.

Insaf .Dalil @ @æbºüa@åß@òÏbÄäÛa @µiaìnÛa@k±@éÜÜÛ@æa @ @åí‹è n¾a@k±ë @ . membaca doa e.Tekun Adab dan Akhlak Adab menjaga kebersihan sekolah 2.Insaf .Cara mengguna dan menjaga harta benda sekolah .Perbezaan solat jenazah dan solat fardhu . Dalil Adab menjaga kebersihan sekolah .Cintai Jawi Ibadah Solat Jenazah Bacaan solat jenazah a.Tertib . salam . niat b.Taat Adab menjaga harta benda sekolah Amali .Kerjasama Bertanggungjawab MINGGU : 38 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid dapat membaca ayat 7-12 dengan makhraj yang betul Aras 2: Murid dapat membaca ayat 7-12 dengan betul dan fasih Aras 3: Murid dapat membaca ayat 7-12 dengan meraikan hukum tajwid Aras 1: Murid dapat menyalin dalil naqli berkaitan kebersihan Aras 2: Murid dapat membaca dalil naqli berkaitan kebersihan Aras 3: Murid dapat menyebut dalil naqli dan maksudnya Aras 1: Murid dapat membaca ayat Aras 2: Murid dapat menulis ayat mengikut kaedah penulisan khat nasakh Aras 3: Murid dapat menulis petikan mengikut kaedah penulisan khat nasakh Aras 1: Murid dapat bertanggungjawab terhadap masyarakat dan agama @ Aras 2: Murid dapat menyebut reaksi para sahabat terhadap Rasulullah Aras 3: Murid dapat menyenaraikan pengajaran daripada khutbah terakhir Rasulullah@ Isi-isi Penting Nilai Al-Quran (Bacaan) Membaca surah Al-Toriq ayat 712 .Murid dapat menunjukkan simulasi cara mengguna dan cara menjaga harta benda sekolah Pelajaran Jawi Mengenal dan menulis khat nasakh . al-Fatihah d. takbiratulihram c.Pengajaran daripada khutbah Rasulullah .Surah Al-Toriq ayat 7-12 .PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6 Aras 1: Murid dapat membaca ayat Aras 2: Murid dapat menulis ayat mengikut kaedah penulisan khat nasakh Aras 3: Murid dapat menulis petikan mengikut kaedah penulisan khat nasakh Aras 1: Murid dapat membaca dan menyebut keseluruhan bacaan dalam solat jenazah @ Aras 2: Murid dapat melakukan dan menunjukkan cara solat jenazah secara simulasi Aras 3: Murid dapat membezakan solat jenazah dengan solat fardhu@ .Cintai Jawi Haji Wida’ .Petikan ayat@ .Tertib .Patuh .Menjaga kebersihan Pelajaran Jawi Mengenal dan menulis khat rik’ah .Taat Sirah .Petikan ayat@ .Reaksi para sahabat .Teliti .

Surah Al-Toriq ayat 1317 .menggunakan tong sampah . bertambah kuat iman para sahabat Amali Kewafatan Rasulullah . ada yang kembali kepada agama Islam b.Beriman . pahala e.Beriman Amali Sam’iat .Teliti .Contoh a.Kelebihan beriman dengan perkara sam’iat .Menjaga kebersihan Pelajaran Jawi Mengenal dan menulis khat rik’ah .Bertaqwa MINGGU : 40 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid dapat membaca dan menyatakan tanda bacaan Qalqalah Aras 2: Murid dapat membaca dan menyatakan tanda dan cara bacaan Qalqalah Aras 3: Murid dapat membaca ayat mengikut hukum Qalqalah dengan betul Isi-isi Penting Nilai Membaca potongan ayat daripada surah tertentu yang mengandungi Qalqalah Al-Quran (Bacaan) .Petikan ayat@ .Tekun Adab dan Akhlak Adab menjaga kebersihan sekolah 3.PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6 . dosa d. syurga b. neraka c.mematuhi peraturan . malaikat Aqidah .mengikut jadual yang @ @disusun @ .Teliti .Murid dapat menceritakan semula contoh-contoh sam’iat yang mereka ketahui Isi-isi Penting Nilai Al-Quran (Bacaan) Membaca surah Al-Toriq ayat 1317 .Cintai Jawi Sam’iat .Yakin .menggunakan tandas dengan betul .Patuh .Perkara sam’iat .Tekun . wujud nabi palsu c. Adab untuk menjaga kebersihan sekolah Adab menjaga kebersihan sekolah .Kerjasama Bertanggungjawab MINGGU : 39 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid dapat membaca ayat 13-17dengan makhraj yang betul Aras 2: Murid dapat membaca ayat 13-17 dengan betul dan fasih Aras 3: Murid dapat membaca ayat 13-17 dengan meraikan hukum tajwid Aras 1: Murid dapat menyebut adab menjaga kebersihan sekolah Aras 2: Murid dapat menyenaraikan adab menjaga kebersihan sekolah Aras 3: Murid dapat menjelaskan adab menjaga kebersihan sekolah Aras 1: Murid dapat membaca ayat Aras 2: Murid dapat menulis ayat mengikut kaedah penulisan khat nasakh Aras 3: Murid dapat menulis petikan mengikut kaedah penulisan khat nasakh Aras 1: Murid dapat pengertian sam”iat @ Aras 2: Murid dapat menyenaraikan perkara sam’iat Aras 3: Murid dapat menjelaskan kelebihan beriman kepada perkara sam’iat@ .Pengertian sam’iat .Potongan ayat yang mengandungi Qalqalah .Murid dapat membentangkan hasil perbincangan secara berkumpulan tentang kesan selepas kewafatan Rasulullah Kesan a.

tempat.Murid dapat bergotong royong membersihkan kawasan sekolah Adab menjaga kebersihan sekolah .Patuh .Cintai Jawi .menimbulkan keseronokan belajar .kesihatan terjejas .iklim sekolah tidak kebersihan selesa .Potongan ayat yang mengandungi Qalqalah .imej sekolah tercemar .mengekalkan keindahan dan keceriaan .Cintai Jawi Kewafatan Rasulullah .Beriman Sirah Amali Adab menjada kebersihan sekolah .penyakit mudah merebak@ Pelajaran Jawi Mengenal dan menulis khat rik’ah .Yakin .Perihal kewafatan Rasulullah tarikh.Teliti .Gotong royong .Peristiwa selepas kewafatan Rasulullah .Menjaga .PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6 Adab menjaga kebersihan sekolah 4.Kerjasama MINGGU : 41 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid dapat membaca ayat yang mengandungi Qalqalah Aras 2: Murid dapat membaca dan menyatakan tanda dan cara bacaan Qalqalah Aras 3: Murid dapat membaca ayat mengikut hukum Qalqalah dengan betul Aras 1: Murid dapat menyebut akibat tidak menjaga kebersihan sekolah Aras 2: Murid dapat menyatakan akibat tidak menjaga kebersihan sekolah Aras 3: Murid dapat menjelaskan akibat tidak menjaga kebersihan sekolah Aras 1: Murid dapat membaca ayat Aras 2: Murid dapat menulis ayat mengikut kaedah penulisan khat nasakh Aras 3: Murid dapat menulis petikan mengikut kaedah penulisan khat nasakh Isi-isi Penting Nilai Membaca potongan ayat daripada surah tertentu yang mengandungi Qalqalah Al-Quran (Bacaan) .Petikan ayat@ . makam .Tekun Adab dan Akhlak Adab menjaga kebersihan sekolah 5.Petikan ayat@ .Harmoni Pelajaran Jawi Mengenal dan menulis khat rik’ah .Peristiwa sebelum kewafatan Rasulullah .menjauhkan penyakit . umur. Akibat tidak menjaga kebersihan sekolah Akibat tidak menjaga kebersihan sekolah .melambangkan kesucian Islam@ Adab dan Akhlak . Kebaikan menjaga kebersihan sekolah Aras 1: Murid dapat menyebut adab menjaga kebersihan sekolah Aras 2: Murid dapat menyatakan adab menjaga kebersihan sekolah Aras 3: Murid dapat menjelaskan adab menjaga kebersihan sekolah Aras 1: Murid dapat membaca ayat Aras 2: Murid dapat menulis ayat mengikut kaedah penulisan khat nasakh Aras 3: Murid dapat menulis petikan mengikut kaedah penulisan khat nasakh Aras 1: Murid dapat menyebut peristiwa sebelum kewafatan Rasulullah @ Aras 2: Murid dapat menyebut perkara yang berlaku selepas kewafatan Rasulullah Aras 3: Murid dapat menyenaraikan peristiwa sebelum dan selepas kewafatan Rasulullah@ .Menjaga kebersihan .

Yakin .Reaksi para sahabat .Kesan selepas kewafatan Rasulullah Sirah .Murid dapat membaca surah al-A’la Kewafatan Rasulullah .Beriman Amali Surah Al-A’la .PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6 Aras 1: Murid dapat melaksanakan tanggungjawab menunaikan wasiat dan pesanan @ Aras 2: Murid dapat menyebut reaksi para sahabat terhadap berita kewafatan rasulullah Aras 3: Murid dapat menyenaraikan kesan selepas kewafatan Rasulullah@ .Surah al-A’la Bersunggusungguh MINGGU : 42 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful