‫لتيهن فنديديقن‬ ‫إسلم‬ ‫باب : عبادة‬

‫نام :‬ ‫_____________________‬ ‫كلس :‬ ‫_____________________‬ ‫نام ضورو :‬ ‫استاذة سيتي راحايو‬ ‫بنت جيدون‬
‫0102‬

‫‪PELAJARAN 12 : PERKAHWINAN DALAM ISLAM‬‬

ANEKA PILIHAN Aziz tidak mampu memberi nafkah tetapi berkeinginan untuk berkahwin 1 Hukum perkahwinan di atas adalah A sunat B haram C harus D makruh

2

Hukum asal perkahwinan menurut syarak ialah A sunat C harus B haram D makruh Pilih pernyataan yang salah mengenai hikmah perkahwinan. A Perkahwinan menjamin kesihatan B Perkahwinan menjalinkan silaturrahim C Perkahwinan memberi ketenteraman jiwa D Perkahwinan dapat mengumpul kekayaan Nama baik keluarga kedua belah pihak akan tercemar • Merenggangkan hubungan keluarga kedua – dua Pernyataan di atas menerangkan implikasi perkahwinan yang tidak mengikut undang-undang Islam terhadap A masyarakat C negara B keluarga D diri •

3

4

ISI TEMPAT KOSONG 1 Perkahwinan ialah akad yang menggunakan lafaz __________ yang menghalalkan lelaki dan perempuan melakukan persetubuhan. 2 ___________ berkahwin bagi orang yang tidak berkemampuan menunaikan nafkah zahir dan batin. 3 Perkahwinan dapat menjauhkan diri daripada ____________ terutama jenayah zina. 4 Allah S.W.T memberi jaminan bahawa orang yang berkahwin akan dikurniakan ____________ . 5 Di antara asas kebahagiaan _________________ialah kasih sayang dan kasihan belas. BAHAGIAN B 1 Terangkan dua implikasi perkahwinan yang tidak mengikut undangundang keluarga Islam terhadap individu. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

30

2

Di antara hikmah perkahwinan ialah memberi ketenteraman jiwa kepada suami isteri. Jelaskan dua bukti kenyataan di atas. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Tuliskan dua aktiviti yang boleh memberi penjelasan tentang undang-undang keluarga Islam. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ PELAJARAN 13 : KAIFIAT PERKAHWINAN DALAM ISLAM UNIT 1 : PEMILIHAN CALON SUAMI DAN ISTERI

3

ANEKA PILIHAN 1 Pilih pasangan yang tepat mengenai ciri wanita pilihan menurut hadis Rasulullah s.a.w A Cantik-berharta-berwibawa-solehah B Cantik-berpangkat-berharta-solehah C Cantik-berharta-berketurunan-solehah D Cantik-berketurunan-bekerjaya-solehah Perempuan haram dikahwini disebabkan faktor berikut kecuali A keturunan B penyusuan C persemendaan D persaudaraan Berikut adalah perempuan yang haram kecuali A adik perempuan seibu B perempuan yang bersuami C perempuan yang ditalak tiga D perempuan yang masih dalam iddah dikahwini sementara

2

3

ISI TEMPAT KOSONG 1 2 3 Ciri utama dalam ______________. memilih calon isteri ialah wanita yang

Seorang wanita itu haram dinikahi selamanya atas sebab nasab, ________________dan persemendaan. Rumahtangga yang dibina atas asas ____________ dapat menjamin kebahagiaan hidup sepanjang hayat.

30

BAHAGIAN B 1 . 2 . Apakah maksud perempuan mahram. (2 markah) _______________________________________________________________________ Nyatakan dua contoh perempuan yang diharamkan berkahwin kerana penyusuan. (4 markah) _________________________________ _________________________________ 3 . Berikan dua hikmah mengutamakan agama dalam memilih bakal suami dan isteri. (4 markah) _______________________________________________________________________ _ _______________________________________________________________________ _ _______________________________________________________________________ _ 4. Tandakan √ pada ruang yang betul Bil Wanita yang haram dikahwini Hara m keran a Nasa b Haram kerana penyus uan Haram kerana persemend aan Haram sement ara

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dicerai talak tiga Ibu,nenek & ke atas Adik beradik susuan Isteri bapa ( ibu tiri ) Anak,cucu & ke bawah Bersuami Ibu isteri ( mertua ) Ibu susuan ke atas Dalam iddah Anak susuan ke bawah Hamil hasil perzinaan Anak saudara Tidak beragama Samawi Isteri anak ( menantu ) ke bawah Emak saudara susuan ke atas Wanita kelima untuk lelaki yang ada empat isteri 30

17 18 19 20 21

Anak saudara susuan ke bawah Anak tiri yang dicampuri ibunya Mengumpul isteri dengan mahramnya Adik beradik kandung seibu/ sebapa/ seibu sebapa Emak saudara sebelah ayah/ ibu 5. Perbincangan.

a) Berkahwin semata-mata kerana kecantikan isteri atau ketampanan suami. • _______________________________________________________________ • _______________________________________________________________ b) Berkahwin semata-mata kerana pangkat dan harta suami / isteri • _______________________________________________________________ • _______________________________________________________________ c) Bagaimanakah perkahwinan dapat mengembangkan generasi yang soleh • _______________________________________________________________ • _______________________________________________________________ d) Bagaimanakah perkahwinan dapat mewujudkan perpaduan ummah? • _______________________________________________________________ • _______________________________________________________________ e) Bagaimanakah perkahwinan dapat menyelesaikan masalah sosial dalam masyarakat? • _______________________________________________________________ • _______________________________________________________________ f) Bagaimanakah perkahwinan dapat meningkatkan ekonomi umat Islam? • _______________________________________________________________ • _______________________________________________________________ UNIT 2 : PEMINANGAN DAN BATAS-BATAS PERGAULAN ANEKA PILIHAN 1 Maksud meminang ialah A nasihat seorang ayah kepada anaknya B persetujuan seorang perempuan untuk dinikahi C persetujuan seorang lelaki dan perempuan untuk berkahwin D lamaran seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk 30

dijadikan isteri 2 Peminangan boleh dilakukan dengan lafaz A soreh dan inayah B soreh dan riayah C soreh dan kinayah D soreh dan riwayah Abu meminang Aminah yang baru kematian suaminya sebulan lalu. Hukum pinangan tersebut adalah A haram B harus C sunat D wajib

3

ISI TEMPAT KOSONG 1 2 3 Dalam tempoh bertunang, hubungan pasangan tersebut masih dianggap ___________ Bakal suami disunatkan melihat bakal isteri tetapi terhad kepada ___________ dan tapak tangan. Peminangan boleh dilakukan dengan lafaz ___________ atau kinayah.

BAHAGIAN B 1 Nyatakan (2 markah) dua syarat meminang.

_______________________________________________________________________ _ _______________________________________________________________________ _ 2 Jelaskan dua kebiasaan proses meminang yang diamalkan oleh masyarakat Melayu Malaysia yang tidak bertentangan dengan syarak. (4 markah) _______________________________________________________________________ _ _______________________________________________________________________ _ _______________________________________________________________________ _ 3 Terangkan dua (4 markah) hikmah diharuskan melihat bakal isteri.

30

______________________________________________________________________ __ ______________________________________________________________________ __ ______________________________________________________________________ __ UNIT 3 ANEKA PILIHAN 1 Siapakah yang termasuk dalam kategori wali mujbir. A Saudara lelaki seibu sebapa atau sebapa B Bapa kandung dan datuk kandung C Bapa kandung dan bapa saudara D Bapa saudara dan anak saudara Berikut adalah syarat seorang wali kecuali A beragama Islam B baligh dan berakal C muflis atau ditahan harta D tidak dalam ihram haji atau umrah syarat-syarat saksi : RUKUN NIKAH

2

3

Manakah antara berikut berikut bukan perkahwinan A beragama Islam B cukup umur dan berakal C memahami lafaz ijab dan kabul D memiliki kelulusan tinggi dan berjawatan ISI TEMPAT KOSONG 1 2 3 4 5 6

Wali bukan keturunan dipanggil wali _____________ . Wali _____________ ialah orang yang hampir dengan perempuan termasuk bapa dan datuk. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan tanpa izinnya dipanggil wali ____________ . Lafaz ijab dan kabul perkahwinan hendaklah difahami oleh wali, bakal suami dan dua orang ____________ . Kabul hendaklah dilafazkan oleh suami atau ______________ . Ijab dan kabul tidak boleh diselangi oleh diam yang lama atau _____________ yang tidak berkaitan.

BAHAGIAN B 1 . Apakah (2 markah) maksud wali.

30

_____________________________________________________________________ _ 2 . Jelaskan dua situasi kuasa wali nasab berpindah kepada wali hakim. (4 markah) ____________________________________________________________________ _ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Jelaskan tiga sebab mengapa dua orang saksi diperlukan dalam majlis pernikahan. (6 markah) _____________________________________________________________________ _ _____________________________________________________________________ _ _____________________________________________________________________ _ 4. Susun senarai wali mengikut tertib susunan yang betul [ [ bapa [ [ sebapa [ [ [ seibu sebapa [ [ [ dengan bapa 5. Tandakan √ pada ruang yang betul berkaitan tentang syarat lafaz ijab dan kabul berikut : Bi l 1 2 Keterangan Tidak terbatas waktunya Daripada bakal suami atau wakilnya Syara t lafaz ijab Syarat lafaz kabul ] ] ] adik beradik lelaki sebapa ayah anak lelaki kepada bapa saudara seibu sebapa ] ] ] datuk bapa saudara seibu sebapa dengan bapa anak saudara lelaki kepada adik beradik lelaki ] ] adik beradik lelaki seibu sebapa anak saudara lelaki kepada adik beradik lelaki ] ] bapa saudara sebapa dengan bapa anak lelaki kepada bapa saudara sebapa dengan

3 .

30

3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

Diucapkan oleh wali atau wakilnya Menyebut nama bakal isteri atau ganti namanya Tidak menggunakan lafaz sindiran Perkataan nikah atau terjemahannya yang tepat Tidak dengan taklid / syarat tertentu Berlaku dalam satu majlis Lafaz jelas dan difahami oleh suami / wali / saksi Tidak berselang lama Tidak menyalahi ijab Tidak menyebut nama bakal isteri tetapi ditentukan wanita berkenaan

6. Perbincangan ”Seorang bakal suami berkahwin di tempat berasingan dengan wali atau saksi menerusi sidang video atau internet dan tiada penipuan”. Hukum perkahwinan : __________________________________________________________ Alasan : __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ UNIT 4 ANEKA PILIHAN 1 Hukum menyebut kadar mahar ketika akad adalah A harus C wajib B sunat D makruh Berikut adalah tujuan Islam mensyariatkan pemberian mahar kepada isteri kecuali A sebagai tanda penghargaan B sebagai tanda kasih sayang C sebagai tanggungjawab suami D sebagai tanda ikatan kekeluargaan Pilih pernyataan yang tepat mengenai mahar . A Barangan bernilai dipersetujui bakal suami dan isteri B Barangan bernilai pilihan bakal isteri C Barangan bernilai ditentukan wali D Barangan bernilai dan mewah 30 : MAHAR DAN WALIMATUL URUS

2

3

4

Antara hikmah walimatulurus ialah I menghubungkan silaturahim II dapat mengembangkan keturunan III pengisytiharan sebagai suami isteri IV dapat mengadakan kenduri secara besar-besaran A B I I dan dan II III C II dan IV D III dan IV

5

Hukum menghadiri walimatulurus adalah A sunat C wajib B sunat muakkad D harus Berikut adalah contoh maksiat dalam walimatulurus kecuali A pergaulan bebas lelaki dan perempuan B hiburan dan muzik yang keterlaluan C makanan yang lazat dan mewah D pendedahan aurat lelaki dan perempuan Melakukan upacara mengandungi unsur A maksiat B khurafat tepung tawar C D semasa bid’ah membazir walimatulurus

6

7

ISI TEMPAT KOSONG 1 Isi tempat kosong pembahagian mahar di bawah:

Pembahagia
a._______________ b._______________

2 3 4 5 6

_____________ hendaklah barang yang bernilai mengikut persetujuan kedua belah pihak. Di antara hikmah disyariatkan mahar ialah untuk memulia dan _____________ kedudukan kaum wanita. Walimatul urus ialah ____________ perkahwinan. yang diadakan untuk meraikan

Hukum mengadakan walimatul urus ialah _____________ . Menghadiri walimatul urus adalah ______________ jika tiada keuzuran syarie.

BAHAGIAN B 1 Mahar adalah pemberian suami dalam perkahwinan. a Apakah maksud (2 markah) mahar

30

______________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________ b Nyatakan hukum menyebut mahar. (2 markah) ______________________________________________________________________ 2 Terangkan dua hikmah disyariatkan mahar dalam perkahwinan. (4 markah) ______________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3 Jelaskan perbezaan mahar dengan hantaran dari segi maksud dan hukum. (4 markah) 4 Terangkan dua adab mengadakan walimatul urus. (4 markah) ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 5 Jelaskan dua contoh amalan maksiat dalam walimatul urus dewasa ini. (4 markah) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 6 Nyatakan dua hikmah walimatul urus. (4 markah) ____________________________________________________________________ __ ______________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________ 7. Mengapakah Islam mementingkan kesederhanaan ketika mengadakan walimatulurus? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

30

Gambar di bawah menunjukkan proses perjalanan sebuah perkahwinan dalam Islam. Suaikan gambar tersebut mengikut urutan proses perkahwinan yang betul.

Majlis Merisik

Majlis Pertunangan

Majlis akad nikah

Walimatul urus

PELAJARAN 14 : ANEKA PILIHAN 1

TANGGUNGJAWAB SUAMI ISTERI

Berikut ialah langkah yang diwajibkan ke atas suami kecuali A makanan yang berkhasiat B tempat tinggal yang sesuai C perubatan yang sewajarnya D pakaian yang mahal • • • Memelihara kehormatan diri Memberi layanan yang baik Menjaga harta benda pasangan

2

Perkara di atas adalah tanggungjawab A bersama B suami C isteri D anak

30

3

Mengapakah isteri wajib memberi layanan yang baik kepada suami? A Supaya kehidupan akan tenteram B Supaya mendapat rezeki yang banyak C Supaya mendapat zuriat yang soleh D Supaya suami tidak berpoligami ISI TEMPAT KOSONG 1 2 3 4 5 Suami bertanggungjawab memberi didikan _____________ secukupnya kepada isteri. Isteri haram menceritakan ______________ suami dan rahsia rumahtangga kepada orang lain. Isteri ______________ mentaati suami kecuali dalam perkara yang bertentangan dengan syariat. Antara tanggungjawab bersama suami isteri ialah menghubungkan _____________ dengan keluarga kedua belah pihak. Anak-anak akan terbiar tanpa _____________ dan didikan yang sempurna daripada kedua ibu bapa.

BAHAGIAN B 1 Apakah tanggungjawab suami kepada isteri? [2 markah] _______________________________________________________________________ __ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Jelaskan dua tanggungjawab isteri kepada suami. [4 markah] _______________________________________________________________________ __ _______________________________________________________________________ _ _______________________________________________________________________ _ _______________________________________________________________________ _

2

Lengkapkan teka silang kata yang berkaitan tentang tanggungjawab suami dan isteri serta tanggungjawab bersama berdasarkan soalan yang diberi. 1 2 4 D M M 3 N 3 H

30

4 L 5 H 6 T Ke bawah 1. Suami wajib memberi ................................. kepada isteri agar menjadi isteri solehah. 2. Isteri wajib ............................................... suami selagi tidak bertentangan dengan syarak. 3. Isteri bertanggungjawab menjaga dan mengurus ......................... suami dengan baik. 4. Suami dan isteri hendaklah bersama-sama .................................. dan mendidik anak-anak dengan sempurna. Melintang 2. Isteri hendaklah sentiasa menjaga kehormatan dan ...................................... diri. 3. Memberi ........................... zahir dan batin adalah tanggungjawab yang wajib disempurnakan oleh suami. 4. Suami dan isteri hendaklah memberi ........................... yang baik antara satu sama lain. 5. Suami isteri hendaklah saling nasihat-menasihati dengan lembut dan ber........................ 6. Isteri wajib ................................... di rumah yang telah disediakan oleh suami. PELAJARAN 15 : PENYELESAIANNYA UNIT 1 BAHAGIAN A 1 “Menceraikan isteri tanpa sebab atau menceraikan isteri yang solehah ” Hukum talak di atas ialah A makruh B haram C harus D wajib 2 Talak bid’i bermaksud A talak yang menyalahi hukum syarak B mentalak isteri ketika haid C mentalak isteri dengan talak tiga D mentalak isteri yang derhaka 30 : MASALAH RUMAHTANGGA DAN

TALAK JALAN PENYELESAIAN TERAKHIR

3

Berikut adalah cara menjatuhkan talak kecuali A lisan B tulisan C wakil D isyarat yang difahami Pilih pernyataan yang tepat mengenai talak. A Talak boleh dijatuhkan sesuka hati B Talak hak suami sekalipun isteri tidak setuju C Talak boleh dilafazkan ketika isteri sedang haid D Talak hendaklah dilafazkan di hadapan saksi

4

ISI TEMPAT KOSONG 1 2 3 Talak yang sesuai dengan peraturan syarak dinamakan talak ______________ . Talak ____________ bermaksud talak yang disandarkan kepada sesuatu syarat. Perkara_________________yang dibenci Allah S.W.T. ialah talak.

BAHAGIAN B 1 Apakah maksud talak? [ 2 markah ] ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 2 Jelaskan dua hikmah talak. [ 4 markah ] ____________________________________________________________________ _ ____________________________________________________________________ _ ____________________________________________________________________ _ ____________________________________________________________________ _ Huraikan dua syarat suami yang melakukan talak. [ 4 markah ] ___________________________________________________________________ _ ____________________________________________________________________ _ ____________________________________________________________________ _

3

4. Nyatakan hukum talak bagi perceraian berikut. Wajib Sunat Haram Makruh

30

Menceraikan isteri yang solehah. Isteri sedang hamil. Isteri buruk perangai. Talak 3 sekaligus. Menceraikan isteri tanpa sebab. Suami melakukan kezaliman sehingga mengancam keselamatan isteri. 7 Isteri sedang nifas. 8 Bertujuan menganiaya isteri. 9 Menceraikan isteri ketika suci tetapi telah disetubuhi ketika suci itu. 10 Suami tidak menjalankan tanggungjawab. 11 Isteri sedang haid. UNIT 2 1 : RUJUK PENAWAR BAGI TALAK

BI L 1 2 3 4 5 6

SITUASI

HUKUM

Suami boleh merujuk kembali bekas isterinya yang diceraikan dengan I talak satu III talak tiga II talak dua IV talak bain A B I I • • • dan dan II III C D II dan III dan IV IV

2

Orang yang merujuk Orang yang dirujuk Sighah rujuk

Keterangan di atas merujuk kepada A Syarat sah rujuk B Rukun rujuk C Kaifiat rujuk D Hikmah rujuk 3 Manakah antara berikut bukan syarat suami yang hendak rujuk dengan isterinya? A Islam C Mumaiyyiz B Berakal D Kemahuan sendiri Lafaz rujuk di bawah adalah bersesuaian dengan kehendak Islam I “Aku rujuk engkau” II “Aku rujuk engkau selama sebulan” III “Aku rujuk engkau dengan bayaran RM 1000 IV “Aku hendak rujuk dan memohon maaf” A B I I dan dan II IV C D II III dan dan IV IV

4

30

ISI TEMPAT KOSONG 1 2 3 4. Rujuk boleh menggunakan lafaz soreh dan lafaz ___________ . Suami boleh merujuk isterinya yang diceraikan dengan talak satu atau dua dalam tempoh ____________ . Suami hendaklah melafazkan perkataan rujuk dan ___________ disaksikan oleh dua orang saksi. Suaikan hukum rujuk bagi setiap situasi berikut : Haram Memberi kebahagiaan kepada keluarga Bercerai lebih baik daripada rujuk Bertujuan menganiaya isteri Belum menyempurnakan giliran malam bagi isteri yang diceraikan oleh suami yang berpoligami Memudaratkan isteri Harus Wajib

Makruh

Sunat

UNIT 3 BAHAGIAN A 1

: IDAH PENANTIAN BAGI WANITA

Idah bagi perempuan yang kematian suami ialah A tiga kali suci C empat bulan sepuluh hari B tiga bulan D tiada idah Semasa dalam idah, bekas isteri berhak mendapat hak berikut kecuali A nafkah zahir C tempat tinggal B nafkah batin D harta pencarian Perkara yang dilarang bagi seorang wanita yang masih dalam idah ialah A berpuasa sunat C membeli makanan keperluan B keluar rumah tanpa sebab D pergi ke tempat kerja Manakah pernyataan berikut benar mengenai isteri yang tamat idah bercerai hidup? A Isteri berhak mendapat nafkah batin B Isteri mesti meminta izin dari bekas suami untuk keluar rumah C Isteri tiada hubungan dengan bekas suami D Isteri tidak boleh bernikah dengan lelaki lain

2

3

4

ISI TEMPAT KOSONG

30

1 2

Idah ialah _______________ larangan berkahwin yang wajib dipatuhi oleh isteri yang berpisah dengan suaminya. Idah terbahagi kepada dua iaitu idah kematian suami dan idah ______________ . Soalan 3 – 5 merujuk pada jadual dibawah: Tuliskan jawapan idah perceraian hidup dalam ruang jawapan. Anda hanya perlu menulis nombor jawapan sahaja. Bil. 3 4 5 Status Tidak hamil Putus haid Belum disetubuhi Jawapan Idah tiga bulan tiada idah tiga kali suci

Pilih tempoh idah yang tepat bagi setiap situasi perceraian di bawah : A. B. C. D. E. BI L 1 2 3 4 5 Hingga melahirkan anak. 3 kali suci daripada haid. Tiga bulan. Tiada Idah 4 bulan 10 hari. JA W BI L 1 baligh dan 2 3 4 5 KEMATIAN SUAMI Belum disetubuhi oleh suami Hamil 8 bulan ketika atau JA W

PERCERAIAN HIDUP Hamil Belum

telah disetubuhi Belum disetubuhi oleh suami Putus haid atau

kematian suami Putus haid

menapouse Belum baligh dan telah disetubuhi Tidak hamil dan masih berhaid

menapouse Tidak hamil dan masih berhaid

Penyataan di bawah berkaitan dengan hak isteri semasa idah. Tandakan BI L

pada ruangan yang betul.
IDAH RAJ’IE IDAH BAIN BELUM SETUBU H ISTERI NUSYU Z SUAM I MATI

KETERANGAN

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Mendapat tempat tinggal sahaja. Tidak berhak mendapat apaapa. Berhak mendapat nafkah zahir Suami berhak rujuk walaupun tanpa persetujuan suami Mendapat pusaka suami. Tidak berhak pusaka suami. mendapat

Suami tidak berhak rujuk. Masih dalam tanggungjawab suami. Dilarang keluar dari rumah yang disediakan suami tanpa izin. Suami tidak lagi bertanggungjawab terhadapnya. Akad baru jika ingin berkahwin semula.

Pernyataan di bawah merujuk kepada perkara yang dilarang semasa idah. Lengkapkan jadual yang diberikan. BI L 1 2 3 4 DILARANG Peminangan Keluar dari rumah yang disediakan suami Menghias diri Berkahwin TEMPOH TALAK IDAH TEMPOH IDAH KEMATIAN SUAMI

BAHAGIAN B 1 Jelaskan dua [ 4 markah ] perkara yang dilarang semasa idah.

30

___________________________________________________________________ _ ___________________________________________________________________ __ ___________________________________________________________________ _ 2 Tempoh idah berbeza mengikut jenis perceraian. Nyatakan dua sebab mengapa syarak menetapkan demikian. [ 4 markah ] ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Idah disyariatkan kerana mempunyai hikmah tertentu. Terangkan dua hikmah idah. [ 4 markah ] ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ UNIT 4 : FASAKH

3

_

BAHAGIAN A 1 Berikut ialah sebab yang membolehkan seorang isteri menuntut fasakh kecuali A murtad B suami berpenyakit C suami berpoligami berdasarkan pendapat Mazhab Syafie D suami melakukan kezaliman 2 Kesan daripada perbuatan fasakh ialah A suami isteri tidak boleh rujuk B suami boleh menegur isteri C suami isteri boleh mewarisi harta D suami isteri tidak boleh berkahwin semula Mengikut prosedur isteri yang hendak menuntut fasakh perlulah menyertakan I borang permohonan III penyata tuntutan II bil tertunggak IV sijil kelahiran anak A I B I 4 dan dan II III C II dan IV D III dan IV

3

Berdasarkan pendapat Mazhab Syafie, isteri boleh menuntut fasakh sekiranya suami hilang selama A 6 bulan C 3 bulan B 1 tahun D 4 tahun

30

ISI TEMPAT KOSONG 1 2 3 Isteri berhak menuntut fasakh apabila suami tidak mampu memberi ____________ zahir atau batin. Apabila isteri menuntut fasakh, pihak _____________ akan menyiasat alasan dan bukti yang dikemukakan oleh isteri. Terdapat peruntukan yang menyatakan isteri boleh menuntut fasakh sekiranya suami tidak berlaku ______________ .

BAHAGIAN B 1 . Apakah [ 2 markah ] maksud fasakh?

2 .

Terangkan tiga sebab yang mengharuskan tuntutan fasakh di Mahkamah Syariah.

3 . 4

Siapakah [ 2 markah ]

yang

boleh

menuntut

fasakh?

Bezakan antara fasakh dan talak. PERKARA Maksud Hak Sebab berlaku Rujuk Nafkah Bilangan Kuasa FASAKH TALAK

UNIT 5 BAHAGIAN A 1

: KHULUK BUKTI KEADILAN ISLAM TERHADAP WANITA

Khuluk menurut bahasa bererti A B C D batal kembali menanggalkan melepaskan ikatan

30

2

Pilih pernyataan yang benar mengenai kesan khuluk I II III IV A B C D Suami boleh merujuk kembali isteri semasa dalam idah Kasih sayang ibu bapa terhadap anak-anak terjejas Isteri berhak mendapat nafkah dalam masa idah Runtuhnya institusi keluarga I I II III dan II dan III dan IV dan IV

3

Institusi yang bertanggungjawab menyelesaikan tuntutan khuluk oleh isteri ialah A B C D Jabatan Kebajikan Masyarakat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Mahkamah Syariah Mahkamah Sivil

ISI TEMPAT KOSONG 1 2 3 Hukum khuluk menurut syariat Islam ialah ______________ . Isteri boleh mengemukakan tuntutan khuluk melalui ______________ . Apabila berlaku khuluk, suami tidak boleh ______________ isterinya kecuali dengan pernikahan yang baru. maksud khuluk.

BAHAGIAN B 1 Berikan [ 2 markah ]

2

Terangkan [ 4 markah ]

dua

hikmah

khuluk.

3

Jelaskan dua [ 2 markah ]

perbezaan

antara

khuluk

dan

talak.

4. Bezakan antara khuluk dengan fasakh. PERKARA KHULUK FASAKH Maksud Hak Bayaran Sebab

30

berlaku 5. Bezakan antara khuluk dengan talak. PERKAR KHULUK TALAK A Maksud Nafkah Bayara n Hak Sebab berlaku Rujuk Bilanga n UNIT 6 : NUSYUZ PEMUSNAH KEBAHAGIAAN

BAHAGIAN A 1 Berikut adalah perkara yang membawa kepada nusyuz kecuali A isteri enggan melayan suami di tempat tidur B isteri keluar rumah tanpa izin suami C isteri melakukan kekasaran terhadap suami D isteri membeli barang kemas tidak bersama suami 2 Maksud nusyuz pada bahasa ialah A derhaka atau ingkar B derhaka atau mungkar C derhaka atau berdosa D derhaka atau terseksa

ISI TEMPAT KOSONG 1 2 3 4 Isteri yang mengelak daripada melayan suaminya dengan berpuasa ____________ dikira nusyuz. Membenarkan lelaki _____________ masuk ke rumah tanpa izin suami adalah nusyuz. Suami dibenarkan memukul isteri yang nusyuz dengan syarat untuk mengajar atau _____________ . Rasulullah s.a.w. mengatakan bahawa ______________ melaknat isteri yang nusyuz kepada suami.

BAHAGIAN B 1 (a) (i) Apakah [ 2 markah ] maksud nusyuz?

30

(ii )

Jelaskan dua langkah yang perlu diambil kepada isteri yang nusyuz.

(b)

Terangkan empat syarat memukul yang dibenarkan syarak terhadap isteri yang nusyuz. [ 4 markah ]

UNIT 7 BAHAGIAN A 1

: ZIHAR AMALAN MASYARAKAT JAHILIAH

Maksud zihar ialah A Suami menyamakan perilaku isterinya dengan mahramnya B Suami membandingkan harta isterinya dengan mahramnya C Suami mengambil harta isterinya dan diberi kepada mahramnya D Suami menyamakan anggota tertentu isterinya dengan mahramnya Berikut adalah syarat sah suami yang melakukan zihar kecuali A Baligh B Berakal C Kemahuan sendiri D Tidak berada dalam ihram

2

ISI TEMPAT KOSONG 1 2 3 4 Setelah berlaku zihar hubungan suami isteri menjadi haram sehingga suami membayar ____________ zihar. Suami yang melakukan zihar akan mendapat kemurkaan Allah SW.T. dan ____________ besar. Zihar membawa ____________ buruk kepada suami dan isteri. _____________ hendaklah menahan kemarahan yang boleh membawa kepada zihar.

BAHAGIAN B

30

1

Nyatakan [ 4 markah ]

dua

langkah

mengelakkan

zihar.

2

Jelaskan [6 markah ]

tiga

kifarah

zihar.

3

Terangkan [4 markah ]

dua

akibat

zihar.

4. Teliti penyataan di bawah : Seorang suami berkata kepada isterinya : Lembutnya tangan awak seperti tangan ibu saya. Lafaz di atas bukan ________________________________________. UNIT 8 BAHAGIAN A 1 Lian dari segi bahasa bererti A B C D 2 • • Untuk mengelakkan tuduhan qazaf Untuk menafikan tuduhan suami celaan tuduhan laknat derhaka lafaz zihar kerana

: LIAN MEMBELA MARUAH SUAMI ISTERI

Kenyataan di atas merujuk kepada A B C D 3 sebab sebab sebab sebab berlaku berlaku berlaku berlaku lian zihar nusyuz ila

Berapa kali sumpah yang perlu dilakukan oleh suami dalam proses lian?

30

A B C D

3 4 5 6

kali kali kali kali isteri yang disertakan dengan

ISI TEMPAT KOSONG 1 Lian bermaksud ___________ 2

kemurkaan Allah S.W.T. untuk menolak tuduhan zina. Selepas sumpah lian, suami yang membuat tuduhan dilepaskan daripada hukuman ___________ .

BAHAGIAN B 1 Berikan pengertian [ 2 markah ]

lian

dari

sudut

istilah.

2

Jelaskan dua daripada implikasi lian terhadap suami isteri. [ 4 markah ]

3

Terangkan [ 4 markah ]

dua

hikmah

disyariatkan

lian.

4. Susun pernyataan di bawah sehingga menjadi proses li’an yang lengkap. No 2 1 Penyataan Suami tidak ada saksi lelaki yang adil seramai 4 orang. Suami bersumpah dengan nama Allah sebanyak 4 kali. Suami menuduh isterinya berzina atau menafikan nasabnya. Isteri membela diri. Isteri menolak tuduhan suaminya. Pada sumpah yang ke-5, isteri bersumpah sanggup menerima laknat Allah sekiranya dia berdusta. Kadi memerintahkan supaya dilakukan li’an. Pada sumpah yang ke-5, suami bersumpah sanggup menerima laknat Allah sekiranya dia berdusta. Apabila berlaku lian maka tercerailah suami iateri buat selama-lamany, tidak boleh rujuk atau berkahwin semula. Isteri bersumpah sebanyak 4 kali menolak tuduhan suaminya.

30

5. Pilih penyataan yang benar mengenai akibat li’an terhadap suami isteri. BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 PERNYATAAN Suami yang bersumpah lian akan terlepas daripada sebat 80 kali. Suami akan terpisah selama-lamanya. Isteri akan mendapat nafkah daripada suami. Isteri berhak menuntut nafkah anak sekiranya suami tidak menafikan nasab anak. Anak yang dinafikan nasabnya masih berhak mendapat nafkah daripada suami. Mereka boleh berkahwin semula selepas tamat tempoh idah isteri. Jika isteri enggan bersumpah, dia terlepas daripada rejam dengan batu sampai mati. Suami isteri berhak mendapat harta pusaka jika berlaku kematian salah seorang daripada keduanya. BETU L SALA H

PELAJARAN 16 : POLIGAMI BAHAGIAN A 1 Berlaku adil dalam poligami bermaksud A makanan yang sama kualiti dan kuantiti B pakaian yang sama jenama dan harga C nafkah zahir dan giliran D kasih sayang sama rata Hukum berpoligami dalam Islam adalah A wajib B sunat C harus D makruh Berikut adalah kesan poligami yang tidak mengikut syariat kecuali A anak-anak terbiar B keluarga kucar kacir C dimurkai Allah S.W.T. D menambah bilangan ibu tunggal

2

3

ISI TEMPAT KOSONG 1 2 3 4 Antara syarat poligami ialah tidak melebihi ____________ isteri . Individu yang ingin berpoligami hendaklah memiliki kemampuan ____________ dan kewangan. Poligami yang tidak menepati syariat Islam akan mengundang ___________ Allah SWT. Poligami adalah satu cara penyelesaian bagi pasangan yang tidak

30

memiliki _____________ BAHAGIAN B 1 Apakah (2 markah) maksud poligami.

2

Terangkan (6 markah)

dua

hikmah

poligami.

PELAJARAN 17 : KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN BAHAGIAN A 1 Semasa mengandung, kedua ibubapa dituntut agar I menjauhi maksiat II memilih nama untuk anak III melazimi membaca al- Quran IV menyediakan kambing untuk majlis akikah A B 2 I dan II I dan III C II dan IV D III dan IV

Berikut adalah amalan sunat setelah mendapat anak kecuali A mentahnik mulut bayi B azan dan iqamah di telinga bayi C membaca ayat al-Quran dan berdoa D memberikan nama-nama yang baik kepada bayi Anak-anak digalakkan mendirikan solat bermula dari usia A 5 tahun C 7 tahun B 6 tahun D 8 tahun Pendidikan moral bermaksud A memaksa anak-anak berakhlak mulia B menanam prinsip akhlak dalam diri anak-anak C menjelaskan kepentingan akhlak kepada anak-anak D menunjukkan contoh akhlak mulia kepada anak-anak

3

4

ISI TEMPAT KOSONG 1 2 3 Menyapu manisan ke dalam mulut bayi dipanggil _____________ . Anak adalah ____________ Allah S.W.T kepada ibubapa. Kepentingan ibu bapa melaksanakan tanggungjawab kepada anakanak supaya mereka ____________ mulia.

30

4 5

Pendidikan _____________ bertujuan supaya anak-anak dapat membesar dengan sihat dan cergas. Pendidikaan intelektual bermaksud pendidikan yang berkaitan dengan ___________ dan pemikiran.

BAHAGIAN B 1 Nyatakan empat bentuk pendidikan asas bagi kanak-kanak. (4 markah) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2 Jelaskan dua kesan pengabaian melaksanakan tanggungjawab kepada anak-anak. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Terangkan dua matlamat pendidikan rohani kepada anak-anak. (4 markah) ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

3

PELAJARAN 18 : UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM BAHAGIAN A 1 Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia ditadbir oleh A Enakmen Undang-undang Keluarga Islam B Enakmen Pentadbiran Keluarga Islam C Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak D Enakmen Pentadbiran Undang-undang Keluarga Islam Berdasarkan akta Mahkamah Syariah 1984 Mahkamah Syariah hanya diberi kuasa menjatuhkan hukuman penjara tidak lebih daripada A 2 tahun B 3 tahun C 4 tahun D 5 tahun Apakah undang –undang Islam yang diamalkan di Tanah Melayu sebelum kedatangan Inggeris. A Undang-undang Keluarga Islam B Enakmen Hukum Syarak C Undang-undang Syariah D Hukum Kanun Melaka Akta ialah A Rang Undang-undang yang diluluskan oleh DUN 30

2

3

4

B C D

Rang Undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat Rang Undang-undang yang diluluskan sebelum merdeka Undang-undang yang diluluskan di parlimen

ISI TEMPAT KOSONG 1 Mahkamah Syariah ialah institusi kehakiman yang membicarakan perkara __________ dan jenayah. 2 Untuk mempercepatkan penyelesaian kes di Mahkamah Syariah, kaedah ___________ diwujudkan. 3 Organisasi Mahkamah Syariah di Malaysia terdiri daripada ___________ peringkat. 4 Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia ditubuhkan dan dilatih di bawah __________. 5. Bidang Kuasa Mahkamah Syariah. Tandakah  pada ruangan yang betul. BIDANG BIDANG KUASA KUASA JENAYA MAL H

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

PERKARA Hukuman penjara sehingga 3 tahun. Membahagikan harta berwasiat dan tidak berwasiat bagi orang Islam. Pembahagian/ Tuntutan harta sepencarian. Pertunangan. Pembatalan perkahwinan melalui fasakh. Tuntutan nafkah anak. Mengenakan denda RM 5,000.00. Perkahwinan. Tuntutan hak penjagaan anak. Perceraian. Menghukum sebat sebanyak 6 kali. Pelupusan/ tuntutan harta daripada pertunangan/ perkahwinan/ perceraian. Wasiat/ pemberian ketika hampir mati. Wakaf. Nazar. Pemberian semasa hidup/ penyelesaian yang dibuat tanpa balasan dengan wang atau nilai. Perkara lain yang berkaitan dengan bidangkuasa yang diberikan oleh manamana undang-undang bertulis.

BAHAGIAN B

30

1 Apakah maksud Undang-Undang Keluarga Islam. (2 markah) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2 Terangkan bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah di Malaysia. markah) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ (4

3 Jelaskan dua peranan yang dimainkan oleh Mahkamah Syariah untuk merealisasikan keadilan di Malaysia. (4 markah) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ __ _____________________________________________________________________ __ PELAJARAN 19 : ANAK AMANAH ALLAH UNIT 1 1 A B C D 2 wajib harus makruh haram : ANAK ANGKAT MENURUT PANDANGAN ISLAM

Hukum mengambil anak angkat ialah

Anak angkat boleh mendapat harta melalui cara berikut kecuali A hibbah B hadiah C wasiat D pusaka ______________ ialah anak angkat Rasulullah s.a.w. A Zubair al- Awwam B Zaid bin Harithah C Tariq bin Ziad D Bilal bin Rabah Hikmah larangan membinkan anak angkat kepada bapa angkat ialah I mengiktiraf nasab II mengelakkan fitnah III memelihara harta pusaka IV memudahkan pemberian wasiat A I dan II

3

4

30

B C D

I dan III II dan IV III dan IV

ISI TEMPAT KOSONG 1 2 3 4 ______________ bermaksud anak yang dipelihara oleh bukan ibu bapa kandungnya. Anak angkat tidak boleh mewarisi ______________ keluarga angkatnya. Hubungan anak angkat dengan keluarga angkat dikira sebagai _____________ . Menurut undang-undang ____________ pengambilan anak angkat membolehkan mahkamah memutuskan perhubungan anak dengan ibu bapa kandung.

BAHAGIAN B 1 Nyatakan peraturan mengambil anak angkat (4 markah) _____________________________________________________________________ __ _____________________________________________________________________ _ Terangkan hikmah mengambil anak angkat (4 markah) ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___ UNIT 2 ANAK A B C D 2 : HADANAH : HAK DAN TANGGUNGJAWAB UNTUK nenek sebelah ibu nenek sebelah bapa saudara perempuan seibu sebapa saudara perempuan seibu

2 ___

Menurut Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984, hak hadanah bagi penjagaan kanak-kanak tamat setelah kanak-kanak itu mencapai usia A 7 tahun C 9 tahun B 8 tahun D 10 tahun Hukum hadanah bagi anak yang belum boleh berdikari adalah A wajib C harus B sunat D haram

3

30

4

Berikut adalah sebab gugur perempuan, kecuali A murtad B berkelakuan buruk C cuai ketika penjagaan D sering sakit

hak

hadanah

bagi

seseorang

ISI TEMPAT KOSONG 1 . 2 . 3 ______________ adalah orang yang paling layak memelihara anaknya mengikut hukum hadanah. ______________ ialah hak penjagaan anak yang masih kecil dan tidak mampu menguruskan diri sendiri. Lengkapkan carta di bawah: Syarat orang yang mendapat hak hadanah

4 5

iii) ___________ Setelah _____________ seseorang kanak-kanak berhak memilih untuk tinggal samada dengan ibu atau bapa. ____________ ialah pewaris yang berhak mendapat harta pusaka tanpa nisbah tertentu.

Islam

i) __________

ii)____________

BAHAGIAN B 1 Hadanah ialah hak penjagaan terhadap anak yang masih kecil. Nyatakan hukum hadanah. markah) _______________________________________________________________________ _ _______________________________________________________________________ 2 Jelaskan dua sebab mengapa ibu diberi keutamaan dalam mendapat hak hadanah. _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _ (2

30

3 Jelaskan dua sebab seseorang hilang kelayakan dalam hadanah. (4 markah) _______________________________________________________________________ __ _______________________________________________________________________ _ _______________________________________________________________________ _ _______________________________________________________________________ _

‫سموض كجاياءن دالم ضغضمن‬

30