P. 1
Kohesif Dan Koheren

Kohesif Dan Koheren

|Views: 817|Likes:
Published by Francis Spw

More info:

Published by: Francis Spw on Jun 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

text

original

MBM/KPKI1-2001/Penulisan_Slot 5

PENGGUNAAN PENANDA WACANA DALAM PENULISAN (KOHESIF DAN KOHERENS) Wacana
Pengertian Perkataan Wacana i Perkataan Wacana adalah padanan perkataan discourse dalam bahasa Inggeris. Perkataan discourse dalam Kamus Webster, 1983 : 522 bererti: Hubungan fikiran dengan kata-kata; ekspresi idea-idea atau gagasan-gagasan; atau percakapan Hubungan secara umum, terutama sebagai suatu subjek kajian atau pokok bahasan Risalah tulisan, disertasi formal; kuliah, ceramah; khutbah i Perkataan wacana menurut Kamus Dewan Edisi Baru 1993 : 1484 bererti: Ucapan, pertuturan, percakapan, keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan Keseluruhan terbitan atau hasil karya dalam sesuatu bahasa

i

Berdasarkan erti perkataan wacana di atas dapat disimpulkan bahawa perkataan wacana itu sama dengan perkataan ucapan yang utuh untuk wacana lisan, dan karangan/penulisan yang utuh untuk wacana tulisan dalam pengajaran bahasa Melayu sebelum ini.

Intihanya, wacana didefinisikan sebagai unit bahasa yang mempunyai kesatuan fikiran yang utuh dan melebihi batas ayat. Dalam hierarki bahasa, wacana terletak pada tingkat tertinggi, iaitu hadir selepas tingkat ayat, seperti yang ditunjukkan dalam rajah berikut:
W acana

Ayat

K la u s a

Fra sa

K a ta

M o r fe m

Fo n em

Rajah 1. Hierarki Unit-Unit Bahasa.
spw/jpm/mbm/kpki1/2011 m.s. 26

Teliti petikan-petikan berikut: Pada hari minggu yang lalu. sejumlah ayat. aspek yang diteliti tidak terbatas pada tahap ayat sahaja tetapi turut merangkum aspek-aspek lebih luas. rencana.MBM/KPKI1-2001/Penulisan_Slot 5 Wacana dikatakan melebihi batas ayat kerana dalam kajian wacana. forum dan dialog. kata. Sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua ayat. dan ayat disusun dan dijalin dengan sempurna sehingga memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang bersinambungan serta menghasilkan kesatuan fikiran yang utuh. pidato. Cuaca yang panas. Tahun depan kami akan ke zoo negara. ´Kenapa bising sangat?µ. kelas kami telah melawat ke Perpustakaan. sebuah karangan. Contoh wacana dalam bentuk lisan ialah ceramah. « « Cuaca hari itu amat baik sekali. Hal ini demikian kerana menerusi keutuhan ini. Beliau lihat kecemasan« spw/jpm/mbm/kpki1/2011 m. ahli bahasa dapat menentukan sama ada sesuatu bentuk ujaran atau tulisan itu merupakan wacana atau hanya terdiri daripada kumpulan ayat yang tidak berhubungan. satu bab. Kami ternampak seorang perempuan tua. Tiba-tiba kedengaran jeritan ´Tolong! Tolong!Tolong«!µ . surat. unsur-unsur bahasa. dari segi struktur. Kami amat seronok bermain di pasaraya. ucapan. Kami seronok bermain di dalam tasik itu. cerpen. Perpustakaan sangat besar. 27 . ayat ini ayat perintah. Wacana boleh terdiri daripada satu ayat dengan mengamil kira kaitan antara konteks dengan fungsi penggunaannya. Terdapat dua bentuk wacana. satu perenggan. Contoh. iaitu guru memerintahkan murid-muridnya supaya senyap. klausa.s. sebuah buku ataupun satu siri buku. dan air yang dingin menyegarkan diriku. novel. khutbah. dan puisi. Dalam wacana. terutamanya. Contoh wacana dalam bentuk tulisan ialah laporan. iaitu bentuk lisan dan tulisan. Kami akan berangkat balik pada pukul 5 petang. Kami puas hati dengan lawatan kami. Keutuhan fikiran dalam wacana sangat penting. frasa. Dua orang kawan saya telah pergi ke perpustakaan. Kawan-kawan saya yang lain telah pergi ke Pasaraya Giant. ialah ayat tanya tetapi apabila dilihat dalam konteks di dalam bilik darjah.

Maklumat. Tujuan majlis ini diadakan untuk mengeratkan hubungan di antara ibu bapa dan guru.s. kita akan menulis wacana berkenaan dalam bentuk rencana. andainya kita hendak memberi ulasan tentang isu-isu semasa. dan (c) gramatikal antara bahagian dalam sesuatu wacana. Maklumat lama ialah maklumat yang telah dinyatakan pada peringkat awal dan diulang dalam konteks berikutnya. Saya dan ibubapa saya tidak melepaskan peluang untuk turut serta. (b) leksikal. iaitu (a) Koherens [runtutan/kesinambungan idea]. Setiap wacana perlu mempunyai maklumat. Keutuhan dapat dianalisis daripad wujudnya atau tidak hubungan daripada aspek (a) semantik. Hubungan penghasil dengan khalayak juga menentukan pilihan laras bahasa yang digunakan oleh penghasil. Setiap wacana mesti mempunyai tujuan kerana tujuanlah yang menentukan jenis wacana yang digunakan. Contohnya. andainya. iaitu teknik pemakaian bahasa secara berkesan dalam penulisan dan pertuturan. Semua tetamu yang hadir berwajah ceria« Ciri-Ciri Wacana Sebagai unit bahasa yang lengkap. wacana mempunyai ciri-ciri penting berikut:  tujuan  hubunan penghasil wacana dengan khalayak  keutuhan susunan [berturutan]  maklumat [mengandungi maklumat baharu dan tiada maklumat yang bertentangan] Tujuan. mengutarakan bantahan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia. wacana dalam bentuk surat rasmi akan digunakan Tujuan juga berkaitan dengan retorik. kita menggunakan ayat tanya. Hubungan ini dapat dikaitkan dengan tujuan dan penerimaan seseuatu wacana. wacana berbentuk tulisan. Ketika saya tiba. hubungan Penutur-Pendengar terhasil. orang ramai telah membanjiri padang sekolah. 28 . Terdapat dua aspek penting keutuhan. Keutuhan terhasil daripada wujudnya susunan yang berurutan atau teratur dalam sesuatu wacana. Ciri ini sangat penting kerana ciri inilah yang menentukan sesuatu jaran atau tulisan itu wacana atau hanya merupakan kumpulan ayat. Contonya. jikalau kita hendak menggambarkan sesuatu. sekolah saya telah mengadakan Majlis Hari Keluarga. Sesuatu wacana tidak seharusnya spw/jpm/mbm/kpki1/2011 m. dan (b) Kohesi [tautan/kerasian hubungan]. hubungan PenulisPembaca pula terhasil. iaitu maklumat baharu dan maklumat lama. retorik penghujahan Hubungan Penghasil Wacana Dengan Khalayak. sekiranya kita hendak mendapatkan maklumat. Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) yang menganjurkan majlis ini. meyakinkan khalaysak. Contohnya. Tujuan juga menentukan bentuk wacana yang digunakan. Keutuhan.MBM/KPKI1-2001/Penulisan_Slot 5 « Pada hari minggu yang lalu. retorik pemerikan digunakan. manakala maklumat baharu ialah maklumat yang baharu sahaja dinyatakan dalam wacana tersebut. Jika wacana adalah dalam bentuk lisan.

dan perenggan dengan perenggan. Jika penggunaannya tidak tepat. penggunaan bahasa spw/jpm/mbm/kpki1/2011 m. Kesinambungan idea terjalin melalui perkataan/frasa  Ayat 1 : teknologi maklumat  Ayat 2 : bahasa asas. 29 . Kohesi juga dikenali sebagai ´organisasi sintaktikµ sesebuah wacana. hujah dan pandangan seseorang semasa menulis ataupun berucap.ke alam yang bahasa Inggeris tidak menjadi bahasa utama. Mereka pergi ke sana untuk berhari raya * Kohesi antara ayat (1) dan (2) wujud melalui pertalian antara Ali dan adiknya dengan mereka dan antara ke kampung dengan ke sana. Pengertian Kohesi Kohesi ialah keserasian hubungan antara satu unsur linguistik dengan unsur linguistik dalam sesuatu wacana untuk menghasilkan wacana yang lengkap. Kohesi merupakan hubungan antara dua ayat di dalam sesebuah wacana. Oleh demikian. merupakan kesinambungan idea yang terdapat dalam sesebuah wacana sehingga menjadikan teks itu bermakna Contoh petikan yang berkoheren. bahasa asas bidang ini sudah sewajarnya bahasa Inggeris.MBM/KPKI1-2001/Penulisan_Slot 5 mempunyai maklumat yang bertentangan. Namun begitu. Tuntasnya. frasa atau ayat.s. Contoh ayat kohesi 1. Maka perlu berlaku penyesuaian. Pengertian Koherens Koheren atau runtutan. frasa atau ayat lain dalam wacana yang sama. Teknologi maklumat dicipta dan dikembangkan oleh Dunia Barat. wacana yang dihasilkan kurang atau tidak mempunyai kesatuan dan perpautan yang lengkap. iaitu kepada suasana yang penggunaan bahasa lain menjadi selari dengan bahasa Inggeris. Contohnya. teknologi maklumat telah tersebar luas ke seluruh negara. penanda wacana digunakan untuk merangkaikan ayat dengan ayat. Dia sentiasa ponteng dan tidak mematuhi peraturan sekolah. ´Pelajar itu amat berdisiplin. Ali dan adiknya pulang ke kampung 2. dengan perkataan. tersebar luas ke seluruh dunia  Ayat 3 : berlaku penyesuaian. Penggunaan penanda wacana mempengaruhi kohesi dan koherens sesuatu wacana.µ Pengertian Penanda Wacana Perkataan atau rangkaian perkataan yang berfungsi mempertalikan sesuatu idea. Keserasian lazimnya dilihat melalui hubungan antara suatu perkataan.

keutuhan wacana dapat disemak/dianalisi daripada wujudnya hubungan daripada asepk semantik.MBM/KPKI1-2001/Penulisan_Slot 5 Untuk menghasilkan sesuatu wacana yang utuh.µ m. Institusi keluarga memainkan peranan yang penting dalam pembangunan negara. Hubungan leksikal antara bahagian dalam wacana tercapai dengan cara memilih kosa kata yang serasi. kesatuan topik atau tema. situasi sesuatu wacana. Sehubungan itu. asepk leksikal dan aspek gramatikal antara bahagian dalam sesuatu wacana. misalnya: ´Saya memandu kereta dengan cermat. keseluruhan wacana. ´Ali menulis surat. kukuh. Hubungan leksikal dapat dicapai melalui cara: y dengan mengulang kata yang sama. dan sejahtera akan mewujudkan suatu masyarat yang mantap. Tampaknya dia memang gemar termenung. alat-alat ini termasuklah tanda baca. Hubungan ini dapat diliaht daripada aspek wujudnya pertalian antara perkataan dalam sesuatu wacana. dan unsur-unsur paralinguistik yang terdapat dalam wacana. Hari ini dia termenung lagi. dalam wacana lisan. aspek kohesi dan aspek koherens perlu dititikberatkan semasa pengajaran dan pembelajaran penulisan. Saya tidak mahu terlibat dalam kemalangan. Rupa-rupanya isteri beliau yang pandai menanam dan mengurus tanaman.µ hubungan syarat dan hasil. Sebaliknya. Keluarga yang stabil.µ [hentian. contohnya: ´Bencana Tsunami sungguh dahsyat. Ketekunan rakyat menentukan kemajuan negara. Misalnya. contohnya: ´Soalan analisis ayat susah. hentian. malah membantutkan pembangunan negara. misalnya: ´Semalam dia termenung.µ hubungan sebab dan hasil. keadaan air muka dan bahasa badan. Ombak besar itu mengorkbankan ratusan ribu nyawa manusia serta banyak memusnahkan harta-benda. Contohnya. misalnya: ´Lelaki itu terbabit dalam pengedaran dadah. ´Ibu bapa Ali telah meninggal dunia.s.µ hubungan memperkuat isi atau hubungan penjelasan. Dalam tulisan. Dia dijatuhi hukuman gantung sampai mati. dan nada suara.µ hubungan perbandingan. unsur pujukan dan cara penyampaian laras bahasa iklan membolehkan seseorang memahami wacana tersebut walaupun ayatnya terputus-putus. Hubungan Wacana Daripada Aspek Semantik. Hubungan ini bermaksud hubungan daripada aspek kepaduan makna yang wujud dalam sesuatu wacana. Antaranya. kesenyapan. Misalnya. keluarga yang porak-poranda bukan sahaja menimbulkan masalah sosial. Hubungan Wacana Daripada Aspek Leksikal. unsur-unsur paralinguistik yang merujuk kepada alat-alat lain yang digunakan dalam memperjelas persembahan wacana. misalnya: ´Pelajar itu rajin berusaha. contohnya: ´Rakyat harus tekun bekerja.µ hubungan latar dan kesimpulan.µ hubungan unsur-unsur fonologi. Kepaduan makna ini dapat dilihat antara bahagian wacana.µ hubungan sebab dan tujuan. y y situasi wacana yang akan menentukan laras bahasa yang digunakan. misalnya: ´Halaman rumah Cikgu Hasbullah sentiasa ijau dengan pokok-pokok bunga yang menyegarkan. dan berdaya tahan. Soalan analisis wacana lagi susah. aman./?µ [intonasi. Dia mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan STPM. nada]. Hubungan semantik antara bahagian wacana dapat diperincikan seperti berikut: y y y y y y y y y hubungan sebab dan akibat. 30 spw/jpm/mbm/kpki1/2011 . kesenyapan]. intonasi.

bagaimanapun. namun begitu.MBM/KPKI1-2001/Penulisan_Slot 5 y y y y y dengan menggunakan sinonim. kita dapat membahagikan penanda wacana yang ada kepada beberapa kategori berdasarkan fungsinya.s. selaras dengan. Misalnya: ´Jiran kami membeli sebuah kereta baharu. oleh itu. misalnya: ´Sindrom bahasa rojak kini menular dalam masyarakat kita. misalnya: ´Terdapat pelbagai jenis ikan diternak di dalam kolam itu. jadi. Perbuatan seperti itu menyebabkan dia diberhentikan sekolah. Penggunaan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk untuk menghasilkan perkaitan antara bahagian dalam wacana. Saya telah tinggal di sini sejak empat puluh tahun yang lalu. Penanda Penggantian. selain itu. seiring dengan. tambahan lagi lebih-lebih lagi. dari segi. tilapia.µ dengan menggunakan hiponim. dengan ini. oleh yang demikian. misalnya: ´Kawasan hutan digondolakn untuk pembangunan. Proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur lain. dan ayat dengan ayat. Antaranya termasuklah keli. haruan.µ [verbal]. demikian juga. justeru.µ dengan menggunakan antonim. Hubungan ini bermaksud hubungan daripada aspek tatabahasa. Kini gajah dan harimau kehilangan habitat semula jadi. Pelajar memberi jawapan. Penggantian dalam bahasa Melayu dapat bersifat kata nama [nominal]. 31 spw/jpm/mbm/kpki1/2011 . dan puyu. bahkan. Hubungan Gramatikal yang boleh dikaji merangkum: y y y y Penanda Rujukan.µ dengan memanfaatkan unsur bersambut. sebagai akibatnya. klausa dengan klausa.µ dengan menggunakan kolokasi. dalam hal ini. sungguhpun begitu oleh sebab itu. akan tetapi. walau bagaimanapun. frasa dengan frasa.µ [ganti nama tunjuk]. Fungsi Sebagai Penanda Contoh Penanda Wacana 01 02 03 04 05 Tambahan Tambahan dan penegasan Pertentangan Sebab dan kesan atau lanjutan Perkaitan selanjutnya. Elipsis [Penanda Pengguguran] melibatkan pengguguran kata. walaupun demikian. dari sudut. sebagai hasilnya sehubungan dengan itu. begitu juga. kata kerja [verbal]. namun demikian. frasa atau klausa yang telah disebut dalam ayat sebelumnya. malah. malahan. dengan itu.µ Hubungan Wacana Daripada Aspek Gramatikal.µ [ganti nama diri orang]. misalnya: ´Bersatu kita teguh. Pengguguran ini dilakukan keran pembaca atau pendengar sudah mengetahui maklumat tersebut berdasarkan konteks wacana. iaitu sesuatu yang ada tetapi tidak diucapkan atau dituliskan. Kami juga membeli sebuah. seterusnya. sejajar dengan. berhubung dengan. contohnya: ´Guru mengemukakan soalan. Jadual yang berikut ini memberikan beberapa banyak contoh penanda wacana yang kerap digunakan berserta dengan fungsinya: Bil. Penanda Penghubung yang berfungsi menjalinkan kata dengan kata. ´Ini kampung saya. Dahulu mereka lebih banyak membantu suami di rumah tetapi sekarang mereka telah tampil ke hadapan untuk memberikan sumbangan dalam pembagunan negara. Misalnya: ´Wanita sekarang bukan seperti wanita dahulu. lagipun namun. Gejala ini sungguh membimbangkan para pencinta dan pejuang bahasa Melayu. bercerai kita roboh. berkaitan dengan. dengan demikian. dari aspek. di samping itu. merujuk kepada m. Elipsis dapat dikatakan sebagai penggantian kosong. PENANDA WACANA Dalam bahasa Melayu. tambahan pula. dan klausa. ´Pelajar ini sering melakukan kegiatan samseng di sekolah.µ [nominal].

menarik. lama-kelamnaan. sebagai kesimpulan. jelaslah. misalnya. serupa dengan. pastilah. hal ini bermakna. mulanya. jelas. sebenarnya. secara umumnya sesungguhnya. secara amnya. sebagai rumusan. di samping. secara keseluruhan ringkasnya. Fungsi Sebagai Penanda Contoh Penanda Wacana 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Waktu Tempat Perbandingan Contoh Penyataan semula Urutan Tujuan dan maksud Harapan Pendahuluan Rumusan Singkatan Generalisasi Penekanan atau penegasan Bahasa klasik sebelum itu. untuk maksud tersebut. lambat-laun. nyatalah. sebagaimana. akhirnya di sini. akhirnya untuk tujuan ini. maka. sebermula. selepas itu. dalam hal yang demikian. beberapa minit kemudian. bertentangan dengan. selepasa itu. sementara itu. sebagai permulaan. berhampiran dengan. setelah itu. hal ini membawa pengertian. 32 . tegasnya. hal ini bererti. yakni. sebagai penutup. maksudnya semoga. Oleh sebab kemahiran ini wajar dikuasai untuk menghasilkan penulisan yang menampakkan wacana yang utuh maka diharapkan para pendidik berupaya mendedahkan kecekapan penggunaan kata penanda wacana kepada para pelajar agar mereka mahir menggunakan kata-kata tersebut. seperti juga. KESIMPULAN Kecekapan dan kemahiran menggunakan penanda wacana membolehkan seseorang penulis dapat menyambung pemikiran dan idea secara berkesan. pertamanya. bersebelahan dengan. sememangnya. di sana. dengan kata lain pertama. pada masa ini. kemudian. hal ini bermaksud. sekali peristiwa. arakian Penanda-penanda wacana digunakan untuk mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana. sama juga dengan sebagai contohnya. kemudian. spw/jpm/mbm/kpki1/2011 m. sesuai dengan. alkisah. tentulah. pendek kata. sebagai contoh. kemudian daripada itu.MBM/KPKI1-2001/Penulisan_Slot 5 Bil.s. akhir kata. moga-moga. sebagai mukadimah kesimpulannya. seperti. tidak dapat dinafikan. kedua. dan yang lebih penting dapat menyalurkan idea-idea kepada pembaca dengan jelas. sewajarnya. sebelum ini. ketiga. adapun. yang pertama. pada waktu yang sama. mudah-mudahan sebagai pendahuluan. secara ringkas pada umumnya. syahadan. contohnya iaitu. tidak dapat disangkal hatta. pada mulanya. berdekatan dengan lain halnya. kalakian.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->