BAB 1 KONSEP MENGAJAR SEBAGAI SATU PROFESION

1) -

Pengenalan; Kamus Dewan (2005) – suatu bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan, kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. Profesion juga merujuk kepada suatu pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting. Ciri-ciri Profesion; Merupakan perkhidmatan yang unik dan penting dengan matlamat yang jelas untuk masyarakat dan negara. Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan. Pekerja mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisas mengikut satu tempoh masa tertentu. Pakar dalam bidang pekerjaan . Mempunyai kuasa autonomi semasa menjalankan tugas. Mementingkan mutu perkhidmatan. Berdedikasi dan tidak mementingkan ganjaran dalam menjalankan tugas. Pekerja terdiri daripada ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan kemasukan, mengawal mutu dan penyingkiran ahli. Mematuhi kod etika profesion Konsep Profesional; -

2)

3)

-

Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesion. Ornstein & Levine (1993) -4 atribut dalam suatu profesion: a) penguasaan ilmu yang mendalam b) kecekapan dan kepakaran dalam bidang c) kod etika d) kebenaran/persetujuan diberi kepada suatu profesion oleh masyarakat untuk beroperasi. 4) Konsep Profesion Perguruan dan Keguruan; Perguruan – diertikan sebagai pengajaran (Kamus Dewan,1989) Keguruan – diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru seperti peranan, tugas dan kelayakan sebagai guru (Kamus Dewan,1989). GURU PROFESIONAL VS. NON PROFESIONAL

5)

Guru Profesional;

-

Mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Perguruan. Mempunyai autonomi menentukan kaedah mengajar dalam bilik darjah. Menjadi ahli kesatuan yg menentukan kod etika sebagai panduan dalam segala aktiviti profesional. Guru adalah pakar dalam pendidikan. Pekerjaan guru adalah perkhidmatan yang penting kepada indidvidu dan negara.

Guru Non Profesional; Tidak terhad kepada guru terlatih sahaja. Cth: guru sandaran, guru sementara Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruan tidak sukar dan tidak banyak persaingan. Autonomi guru adalah terhad. Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru sekiranya guru tersebut tidak mematuhi kod etika. Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli kesatuan

Bermoral Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran Prihatin terhadap murid dan ibubapa Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid. - 7) 8) Sahsiah • Bertaqwa • Berakhlak • Berperibadi mulia • Komitmen • Bersopan • Positif • Berkepimpinan • Budaya ilmu Ketrampilan • Merancang & mengurus p & p • Memilih strategi • Kemahiran teknologi • Kemahiran generik • Kemahiran kaunseling • Menilai p & p Ilmu • Isi kandungan • Pedagogi • Bahan • Kaedah • Teknologi 9) Seorang guru diberi autoriti dalam aspek-aspek berikut: Kaedah mengajar Kawalan sosial di sekolah Kawalan disiplin murid Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid . Bersikap profesional Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori Berilmu Patuh dengan Kod Etika. Taat dan setia terhadap perkhidmatannya.2002).1998) .6) - Ciri-ciri guru profesional (Abdul Shukor Abdullah. Memastikan suasana ‘guru mengajar murid belajar’ dalam bilik darjah. Mempunyai kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa.1998). 10 Tret Guru yang Berkesan (McEwan. Dorongan oleh misi dan passionate Positif dan benar Guru sebagai pemimpin With-it-ness Gaya Kepakaran dalam motivasi Keberkesanan pengajaran Pembelajaran kandungan Pintar Celik minda Model Guru Profesional -Mohamad Sani. Menunjukkan kesetiaan terhadap kerajaan. berpersonaliti sihat dan serba boleh. Melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya murid mempunyai kekuatan ilmu. bebas pendirian & tidak berbelah bahagi. Mempertahankan martabat profesionnya.

akhlak dan maruah. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru. institusi pendidikan dengan masyarakat. weakness. Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. 3) Akauntabiliti Guru. threat) bagi membantu guru melaksanakan pengajaran yang berkesan dan juga menyeronokkan. Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka. menilai. Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat. nilai moral yang baik / buruk masyarakat menganalisis.Konsep Etika 2) sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi. Pada pendapat anda. masyarakat atau negara .10) - GERKO Pembimbing kepada murid Refleksi Anda telah mengetahui bahawa terdapat beberapa ciri non profesional dalam profesion keguruan. Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama. opportunity. - BAB 2 KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1. pertuturan dan tingkah laku memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka. apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan profesional keguruan? Gunakan alat pemikiran SWOT (Strength. Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa.Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia. Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa. akauntabiliti guru sebagai. Konsep Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu Tanggungjawab kepada profesion perguruan Leslie Kaplan & William Owings (2001).Menghormati masyarakat tempat berkhidmat Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar. guru perlu menjaga kod etika demi status. bertanggungjawab . sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit. . Berusaha menunaikan tanggungjawab. - Kod Etika Keguruan Tanggungjawab terhadap pelajar mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar bersikap adil terhadap pelajar merahsiakan maklumat ikhtisas membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran menunjukkan cara berpakaian.

Suatu sistem yang diatur sebagaipanduan untuk diikuti oleh guru supaya guru saling . Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran. Akauntabiliti terhadap profesion Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Membentuk soalan penilaian. Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN. Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat. Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid. Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid.kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum. Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik - 5) - Refleksi Kendiri Berdasarkan pengalaman anda di sekolah.kesempurnaan Nillsen 2004. BAB 3 ISU ETIKA GURU Maksud etika : -cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam pergaulan Maksud Etika Guru : . Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti.Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa Memberi sumbangan sukarela kepada negara.● kualiti guru ● kualiti pengajaran. . 4) Integriti Guru Integriti bermaksud wholeness atau completeness. Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum. Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem. Bersikap adil dengan setiap murid. Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid. Pengurusan bilik darjah Memotivasikan pelajar Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti. Membantu rakan sejawat Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan. Kemahiran interpersonal. bermaksud keikhlasan dan kejujuran Institut Integriti Malaysia.

. kepedulian terhadap profesionnya serta boleh menguruskan kehidupan dengan baik Etika perlu dalam profesion perguruan : .Kepedulian dari segi penyempurnaan diri : urus hal kehidupan seharian : jangan sampai masalah kehidupan mengganggu tugas . mempunyai kesantunan.Perasaan.Definisi .Pengurusan masa .Kesantunan merujuk kepada tatacara. pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya. .Fokus kesantunan guru ialah : a) Perlakuan dalam percakapan .Gabungan perasaan.Ikut norma budaya setempat.Guru dikawal oleh etika perguruan. perwakilan komposit perasaan.Kepedulian guru . bukan tatacara kita sahaja.Kawalan suara . . .menghormati.Pengurusan kewangan 1.Cakap banyak .Berniaga di sekolah .Puji diri secara langsung dan tidak b) Tatacara berkomunikasi .Kesantunan guru .0 ISU KEPEDULIAN GURU . pemikiran.Kerjaya sambilan .Kepedulian terhadp tugas pengajaran : ambil peduli tentang bahan. Fokus Etika Guru : .Supaya tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi umum.Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan (Havelock 1995) .0 ISU KESANTUNAN GURU . adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.Penampilan guru .Supaya segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan masyarakat yang berhubung dengan mereka . dan perhatian yang diberikan kepada sesuatu isu/tugas . pemikiran dan perhatian yang diberikan guru terhadap isu atau tugasnya.Kerjaya sambilan . kaedah dan beban PNP : bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru . 2.Guru perlu : a) Sedar atas perubahan b) Minat pada perubahan c) Mengenali pembawa perubahan d) Mengurus perubahan e) Menilai kesan perubahan f) Bekerjasama dengan rakan g) Membuat penambahbaikan .Memonopoli sidang perbualan .Kepedulian terhadap impak pengajaran : yakin terhadap kebolehan pelajar .

Mula mengaplikasikan kaedah mengajar . konsep dan perkara asas pengajaran .Terbaik dalam bidang .Menjadi teladan profesionalisme .Bolehkah saya mengajar apabila diselia? . mentor atau penyelia tentang masalah dihadapi.Bagaimana cara saya memotivasikan murid saya? . .Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya. .Guru memiliki kemampuan menyelesaikan masalah PNP.Apakah yang dikatakan oleh guru lain tentang saya.Peringkat mahir .Peringkat Impak Prihatin Diri : .Apakah pelajar suka saya? .Peringkat cekap .Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah .Peringkat pakar Cabaran Guru Permulaan .: guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan Cadangan : . .Peringkat novis .Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah.Kurang berupaya menangani tugas harian guru Guru Cekap : . .Dikatakan pasif.Menyerlahkan diri secara profesionalisme .Peringkat Keprihatinan Terhadap Tugas .Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru . Guru Mahir . konsep dan elemen dengan merujuk situasi khusus.Memahami fakta.Guru mula kenali lebih banyak prinsip. . BAB 4 PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU Teori Keprihatinan (Fuller 1969) .Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan dalam kalangan pelajar saya? .Apakah BBM saya sesuai dengan murid? Peringkat Impak : .Membuat refleksi terhadap kepedulian harian dan sedia menerima maklum balas daripada guru lain.Masalah penyesuaian diri dengan reality sekolah dan bilik darjah.Peringkat novis lanjutan . tak kreatif dan imaginative .Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum Guru Pakar .Adakah pelajar saya mempunyai disiplin yang tinggi? Teori 5 Peringkat Perkembangan Guru .Ada kecekapan pada tahap minimum .Peringkat Keprihatinan Diri .

bermotivasi Ciri intelektual – suka membaca.Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. fikiran positif. berpesonaliti sihat dan serba boleh. bebas berpendirian .Melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan semasa .Morality yang teguh .Berupaya melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya pelajar mempunyai ilmu.Menilai kekuatan dan kelemahan murid sekolah . peribadi mulia. Guru Cekap Menjadi guru cekap : Kecekapan profesionalisme Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip Keutuhan peribadi Kecekapan menggunakan teknologi maklumat Ciri-ciri guru cekap : 1) 2) 3) Ciri peribadi – bermatlamat. memartabatkan profesionnya .Mempamer kekuatan teori .Kaya ilmu .Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran . kepakaran.Menampilkan watak terpuji. mempunyai mental-life yang segar. Prinsip Guru Cekap : Do It Right First Time : setiap kerja mesti cekap dan kurang silap Guru mengajar murid belajar : mengajar.Taat setia terhadap perkhidmatannya. mempunyai kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka.Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa .Profesional . berwawasan . berimej. yakin dan sabar Ciri mengajar – gaya tersendiri. . membuat persediaan dan beri murid semangat belajar Berkongsi visi yang sama Bakti disemai bukti dituai Penambahbaikan berterusan Mencegah masalah lebih utama dari menyelesaikan masalah : guru perlu proaktif bersungguh-sungguh Ciri guru berkesan : .Bertindak atas landasan etika kerja .Professional dengan PNP di sekolah .Konsep Sekolah dan Guru Berkesan Konsep sekolah berkesan diperkenalkan dengan matlamat membawa sistem pendidikan kearah kecemerlangan seiring dengan slogan membawa sistem pendidikan ke taraf dunia.

Meningkatkan kebolehan penggunaan ICT. dan kepakaran tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam PNP. mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasa suasana pembelajaran yang lebih dinamik aplikasi ICT dalam PNP dan tahu kemahiran aplikasi computer. Guru yang mahir berkomunikasi dengananak muridnya akan mghasilkan Dapat memberikan motivasi yang berkesan Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah. mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksima Guru Berintelek Guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu. bahan dan sumber Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar Hasil kerja : Meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) Memiliki kemahiran komunikasi tinggi dan berupaya menyampaikan idea dan mesej yang berkesan. pengetahuan.Guru Mahir Orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia Orang yang terdidik dan terlatih dengan baik. Kesimpulan : Kemahiran guru yang perlu ada : Kemahiran penyampaian Kemahiran penilaian Kemahiran merangsang Kemahiran pengurusan bilik darjah Guru Pakar Definisi Guru Pakar : Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran. yang akan mendorong diri mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah (up to date) Guru mahir perlulah : Mahir berkomunikasi. Sahsiah guru pakar : Sahsiah terpuji Berketrampilan Berpegang eguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar ‘role model’ kepada warga pendidikan Pengetahuan guru pakar : Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran Menjadi pakar rujuk PNP Bijak mengurus masa. .

proaktif. Menstruktur pengajaran dengan mengintegrasikan unsur kemahiran dan nilai. Berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan Negara.Guru baru sering menghadapi masalah : : guru besar dan guru : mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang tugas mengajar : masalah pembelajaran dan disiplin murid Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan : . Mempunyai peranan memindahkan ilmu dan meninggikan adab murid. responsive.Tidak cukup kemahiran guna pusat sumber .Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah . inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik.Kurang teori dan amalan latihan . membuat penyelidikan & mencari idea baru. Fokus isu : .Kurang mahir urus aktiviti sukan . 3) Guru baru sering berhadapan dengan masalah sosialisasi. berfikir.Potensi : Berwawasan. Pembimbing .Kurang mahir urus Koku .Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah .Kurang kemahiran sosial BAB 5 PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH 1) · · · · · · · · · 2) 3) Peranan Guru Pengamal Ilmu dan Kemahiran Pembimbing Pengamal Reflektif Penyelidik Agen Sosial Agen Perubahan Pengganti Ibu Bapa Pembentuk Tingkah Laku Pengurus Pembelajaran Pengamal Ilmu dan Kemahiran Pengamal pengetahuan kandungan pedagogi. Guru Permulaan 1) Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di IPG atau university 2) Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu dalam konteks sosial sekolah selepas penempatan baru. Mempraktikkan budaya ilmu – membaca.

4) 5) 6) 7) 8) 9) - Pengamal Reflektif Membantu guru permulaan menstruktur pemikiran bagi menguasai aspek kandungan pengetahuan. Menggunakan BBM dan mengkaji keberkesanannya melalui kajian penyelidikan tindakan. sikap dan nilai selaras dengan kehendak budaya masyarakat. soal selidik. Penyelidik Dapat meningkatkan kualiti P&P. Mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial pelajar. Bilik darjah yang efektif menekankan pembentuk tingkah laku (kesungguhan. Menjalankan pelbagai jenis penyelidikan yang berkaitan amalan P&P. Peranan guru sebagai agen perubahan meliputi Menggunakan strategi pemusatan murid Mengawal sikap penyayang Bersikap proaktif Bersedia menghadapi perubahan - - Pengganti Ibu BapA Guru perlu mendapat kefahaman sosiobudaya anak muridnya. kemahiran dan nilai kepada murid. Murid perlu diberi dorongan dan bimbingan tanpa batasan pilih kasih. Meningkatkan tahap profesional guru. Mengenal pasti & membantu murid yang mengalami masalah spt pelajaran. toleransi dan kesabaran). Agen Sosial Guru agen sosialisasi. pemerhatian & temubual.- Menyemai minat dan motivasi terhadap mata pelajaran. keperluan dan perubahan sikap & tingkah laku murid. kerajinan. Menanamkan minat dan sikap yang sihat pada alam persekolahan & amalan seharian. Guru bukan sahaja menyampaikan pengetahuan tetapi perlu menupuk sahsiah. Menambahbaik aktiviti P&P. nilai agama. sosioemosi & kesihatan. Guru boleh menjaalankan penyelidikan biasa menggunakan kaedah kes. Menerapkan nilai kepimpinan demokratik. 10) Pengurus Pembelajaran - Meningkatkan keyakinan dan pencapaian pelajar dalam bidang akademik dan sosial. . Oleh itu guru perlu membina kesepaduan ilmu. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. Guru berperanan mengawal kepincangan ini. Agen Perubahan Masalah sosial masyarakat satu cabaran besar kepada tanggungjawab guru. Guru hendak peka dengan emosi. nilai terminal & nilai instrumental bagi membentuk tingkah laku murid. Memudahkan guru mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada pelajar. ketekunan. Guru berperanan sebagai pembudayaan masyarakat. Jika diterapkan kepada murid membolehkan mereka memperoleh kemahiran berfikir kritis & kreatif. Pembentuk Tingkah Laku Guru menyampaikan nilai moral. prejudis atau diskriminasi. persahabatan.

Mengurus perancangan penilaian termasuk prosedur dan BBM.e. berintegriti dan bersungguh-sungguh Jangkaaan terhadap ibu bapa dan komuniti – e. prasarana dan persekitaran sekolah tersebut. kerjasama. Menyebarkan ilmu Pengamal dan pelaksana ilmu Pengamal TMK Role model Penerap nilai Educare/educere Pakar rujuk Pemimpin Mentor Penyelidik Agen sosialisasi Agen perubahan Pembina Negara Bangsa Jangkaan Guru.g penentuan hasil pembelajaran Jangkaan terhadap pentadbir atau pengurus sekolah-e.- - Pelajar tidak merasakan adanya pilih kasih dan diskriminasi.moe. Merupakan harapan dan keinginan guru yg sangat kuat untuk memperoleh sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan sesuatu tugasan 4 bentuk jangkaan: jangkaan terhadap pelajar. Memupuk nilai persahabatan.my/?id=143) KPM didokong oleh 31 Bahagian. toleransi dalam kalangan pelajar. BAB 7 STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN VISI DAN MISI KPM 1) Visi KPM : SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG Unggul bermaksud kehebatan yang patut ada di sekolah sama ada dari aspek kecemerlangan akademik dan kokurikulum mahupun siasah. Mengurus pelbagai rutin bilik darjah dan rutin aktiviti murid. Misi KPM: ‘Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti’ Pendidikan berkualiti ialah pendidikan yang mampu membina masyarakat yang progresif.gov. BBM dan membuat rujukan pada bahan lain yang terkini.g merancang strategi bg membina jambatan yg menghubungkan ibu bapa dan komuniti dengan pihak sekolah . 2 Bahagian Berkanun dan 16 Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) Pengetua akan dibantu oleh 3 Penolong Kanan iaitu PK 1-bertanggungjawab terhadap kurikulum dan pentadbiran PK2 – bertanggungjawab dlm HEM PK3 – menguruskan hal-hal kokurikulum 2) 4) 5) - Tugas Dan Tanggungjawab Guru.g pihak pentadbir dapat memimpin dengan penuh amanah. mampu berdepan dengan perubahan-perubahan di peringkat global tetapi pada waktu yg sama mendukung identiti negara berlandaskan Rukun Negara carta organisasi (http://www. berdaya tahan. Menguruskan persediaan mengajar teratur dan sistematik seperti RHP.

maka belajar bagaimana belajar ( learn how to learn ) perlu dipaparkan melalui perlakuan dan tindakan guru sendiri.g meletakkan jangkaan bahawa guru berpeluang yg luas dalam laluan kerjaya di samping insentif dari sudut kebajikan BAB 8 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME GURU:PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU 1) 2) Pembelajaran Sepanjang Hayat Seorang guru harus meneruskan pendidikannya sepanjang hayat kerana pendidikan sendiri mengalami pelbagai perubahan.- Jangkaan terhadap diri sendiri – e. Cara guru dapat memenuhi tuntutan Pembelajaran Sepanjang Hayat Bengkel Seminar kursus-kursus pendek budaya membaca penyelidikan lawatan ke sekolah penandaarasan projek-projek komuniti aktif dlm persatuan akademik 3) Pembelajaran Sepanjang Hayat bermaksud motivasi kendiri ke arah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal atau profesional. . 5) Senaraikan kaedah atau bentuk pembelajaran peribadi / kendiri yang anda tahu Sebagai contoh . 4) Pembelajaran Peribadi - Guru ialah contoh dan rol model paling dekat dengan murid. 7) Mengapa dan bagaimana? Budaya Menyelidik Kajian Tindakan .Program secara “on-line” merupakan perkembangan baru dalam ICT dan guru boleh mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran secara “on-line”.Antara contoh ialah VirTEC (Virtual Teacher Education Center)yang dibina dan menjadi satu landasan untuk merangsang gurudalam perkembangan professional guru Bahasa Inggeris (Mohamed Amin Embi. 6) Budaya Membaca. Guru di Malaysia patut menggilap imej guru melalui pembacaan bagi memastikan guru tidak terpinggir daripada kelompok profesional yang lain. Guru perlu mengamalkan budaya membaca bagi memastikan mereka sentiasa kemaskini dengan ilmu pengetahuan. Senaraikan perubahan-perubahan yang dimaksudkan di atas.

we must know it is possible. Amalan Reflektif.- 8) Bentuk kajian paling popular dalam kalangan guru Kem. Peningkatan kemahiran seabagi usaha berterusan. tindakan. Penghargaan terhadap mereka yang terlibat 11) Latihan dlm Perkhidmatan ( Kursus Dalam Perkhidmatan – KDP) Fokus kepada: Peningkatan ilmu Kemahiran guru dalam pengurusan Pembestarian sekolah Teknologi maklumat dan komunikasi Pengurusan kokurikulum Transformasi kurikulum Pentaksiran dan penilaian Pedagogi terkini 12) Pembelajaran Autentik Bermaksud pembelajaran berasaskan aktiviti dalam suasana sebenar yang membolehkan seseorang pelajar menumpukan pada pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah. or we wouldn’t be teaching – because education is a constant process of change.Berkolaborasi sebagai usaha berterusan tanpa menyekat individu. Bekerja bersama-sama secara sukarela. Musyawarah bermaksud rundingan yang berlangsung dan mencapai kata sepakat terhadap sesuatu tindakan yang diambil 10) Mengapa guru perlu berkolaborasi? Elemen-elemen kolaborasi: - - Hubungan kerja berasaskan kepercayaan guru. Every single time you “teach” something to someone. Antaranya amalan refleksi melalui : . Fokus kepada kajian yang spesifik ttg satu aspek pengajaran yang guru perhatikan. penilaian terhadap tindakan. Membentuk budaya reflektif. Pelajaran Malaysia. bersikap terbuka dan mampu menambah baik amalan kendiri. Suatu pusingan (spiral) yang terdiri daripada perancangan. something is done with it.Penulisan reflektif/jurnal Portfolio pengajaran Penyelidikann tindakan.and new human being emerges (Leo Buscaglia). 9) Kolaborasi dan Musyawarah Kolaborasi bermaksud bekerja dengan orang lain dlm projek bersama yang mempunyai matlamat yang sama hendak dicapai. 13) Akses Maklumat daripada Pelbagai Sumber - Program Adobe Program ERIC E-Pembelajaran E-Perpustakaan E-Buku E-Jurnal Soalan Refleksi . it is ingested. Perkembangan professional on-line Aktiviti Pusat Kegiatan Guru As teachers we must believe in change.

.- Sebagai guru permulaan. buktikan bahawa anda telah melengkapkan diri untuk menghadapi cabaran-cabaran masa kini dalam profession keguruan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful