YSIA

BAHAGlAN ARAS 6, 7&.&.BLOK E J 2 KOMP K ICERAJ."\A.N PARCEL E PUSATPENTADBIRAN KERAJ PERS K 61 PUTRAIAY

u:
Ru).11uVl
RuJ. Kmn-i

Telefon
FI
0:

_.03 03 -

460 47679

KP{BKEW)(PK)1587/61A-4(02)
7 Januarl 2008

Tonlch

Semua Pengarah Pelajaran Neger!
Jabatan Pelajaran Negeri Semua Pegawaf Pefajaran Daerah I Gabungan I Daerah keeil Pejabat Perajaran Daerahl GabunganJDaerah keeil

Semua Guru Besar
Y. Bhg. OatuklDato'/TuanJPuan,

SURAT PEKELILING KEWANGAN BIL. 2 TAHUN 2008
RANCANGAN MAKANA TAMBAHAN 01 SEKOLAH RENDAH

TUJUAN
Surat Pekeliling ini bertujuan dan

untuk menggariskan
perakaunan

peraturan melaksanakan

dan

tatacara

pengurusan

kewangan

delam

Rancangan

Makanan Tambahan

(RMT) di sekolah rendah mulai bulan Mac tahun 2007.

LATAR 2.

BELAKANG
Surat Pekeliling Kewangan(SPK) BiL 7 Tahun 20.0.2 telah mengganskan

tataeara pengurusan

kewangan

dan perakaunan

d! bawah RMT.

3. dan

Kadar sedia ada seorang RM1.35 bagi Sabeh,

rnurid sehari iaitu RM 1.20 bagi Semenanjung dan Wilayah Persekutuan keperiuan Labuan telah

Sarawak

dilaksanakan meningkat,

sejak tahun

2001 lagL Dleh kerana

sara hidup yang

Kerajaan telah memutus

an supaya kadar RMT sedla ada ditambah.

KADAR 4.

TUNTUT AN Mulai bulan Mac tahun 2007, sekoJah layak memohon peruntukan RMT

mengikut kadar barn sepertJ berlkut:-

NEGERJ

KADAR SeOfA ADA (RM)

KADARBARU

(RM) 1.80 2.05

Semenanjung Sabah, Sarawak & WP Labuan

1.20

1.35

5.

Berdasarkan bilangan murid yang layak, sekolah menerima bantuan ini

bag I lempoh 190 hari mulai hari pertama persekolahan pada setlap tahun.

PERMO HONAN PERUNTUKAN KEWANGAN 6. Permohonan peruntukan RMT tahun semasa adalah berdasarkan

bilangan murid yang layak pade 1 Oktober tahun sebelumnya.

7.

Permohonan

peruntukan

RMT hendaklah dikemukakan

oleh sekolah berdasarkan

kepada Jabatan Pelajaran Negeri/Pejabat Pelajaran Daerah/Pejabat Pelajaran Gabungan/Pejabat Pelajaran Daerah keen (JPN/PPOfPPG/PPDk) Buku Panduan RMT dl SekoJah tahun 2002. 8. Kepertuan peruntukan RMT hendaklah dikemukakan oleh JPN kepada 30 November tahun sebelumnya dengan borang seperti di Lampiran A.

Sahagian Kewangan sebelum menggunakan

9.

Agihan

pertama

peruntukan

RMT

sebanyak

80%

disalurkan

oleh

Bahagian Kewangan kepada JPN pada bulan Januari. 10. JPN hendaklah mengagihkan peruntukan RMT terus ke sekolah yang. selepas waran

tnelaksanakan sistem geran dalam tempoh dua (2) minggu

diterima dan satu salinan surat aglhan hendaklah dihantar ke PPD/PPG/PPDk berkenaan. Sekolah yang menerima peruntukanRMT jumJah yang diterima di bawah lajur hendaklah mengakaunkan

Pelbagai dalam Buku Tunal Kumpulan

Wang Kerajaan (KWK) dan menyelenggara Akaun Subsidlari RMT.

2

11.

Bagi sekolah yang belum melaksanakan sistem geran, JPN hendaklah peruntukanRMT
diterima.

mengagihkan minggu

ke PPG/PPD/PPDk
PPG/PPD/PPDk

dalam tempoh dua (2) hendaklah mengakaunkan

.selepas waran

jumlah yang diteMma di bawah lajur
PPG/PPD/PPDk.

RMT dalam Suku Tunai Akaun Khas

12.

Peruntukan

yang diagihkan

hanya boleh digunakan

untuk bayaran kepada

pengusahalpembekal

makanan RMT sahaja.

PERANAN

JAWATANKUASA

RMT SEKOLAH

13.

Jawatankuasa

RMT

yang

diwujudkan

di

sekolah

hendaklah

bertanggungjawab

ke atas pengurusan

pemilihan dan pertantlkan

pengusahaJ

pembekal makananl tukang rnasak serta memantau menu dan kualiti makanan
yang disediakan.

14.

Jawatankuasa

RMT hendaklah

mengeluarkan

dokumen

perlantikanl

perjaojlan dengan pengusahal rnasak tersebut pada bila-bila
pedanjian.

pembekal makananl tukang masak untuk tempoh berlaku perlanggaran terms

tertentu dan boleh menamatkan khidmat pengusaha/ pembekal makananl tukang
masa sekiranya

PELARASAN PERUNTUKAN KEWANGAN
15. bofeh

Seko.lah yang mempunyai pertambahan rnurtd yang Jayak mendapat RMT
memohon peruntukan tambahan kepada JPN (seko.lah yang

melaksanakan sistem geran) atau melalui PPG/PPD/PPDk
meJaksanakan

(sekofah yang belum

sistem geran) sebelum 30 April.

16.

JPN hendaklah

mengemukakan

permohonan

peruntukan

tambahan

kepada Sahagian Kewangan dalam tempoh dua (2) minggu selepas 30 April dengan menggunakan borang seperti di Lampiran B.

3

17.

Jika berlaku pengurangan murid yang layak mendapat RMT atau sekolah lebihan peruntukan RMT, pihak sekolah/PPGJPPD/PPDk

mempunyal

dikehendaki memulangkan

lebihan peruntukan kepada Bahagian Kewangan

melalui JPN sebelum 30 Oktober tahun semasa.

PEMAKAJAN 18. Surat Pekeliling lni hendaklah dibaca bersama Buku Panduan RMT Di

Sekolah.

TARJKH KUATKUASA

19.

SPK Sil. 2 Tahun 200B berkuatkuasa

mulai

tarikh

ia dikeluarkan.

Dengan ini, Surat Pekeliling Kewangan SI1.3 Tahun 1987 dan Sura Pekeliling Kewangan Bil. 7 Tahun 2002 adalah lerbatal. JBERKHIDMAT UNTUK NEGARA' uTINGKATKAN PROD KURANGKAN KOS"

( HAJI ABDU B. HAJJ ABDUL RAZAK) Setiausaha Sahagian
Sahagian Kewangan

b.p Ketua Setiausaha
Kementerian
Tet

Pelajaran

Malaysia
Fax: 03-88847679 E-mail : sub@bkew.moe.gov.my

: 03-88847474

s.k: 1. 2.
Ketua Setiausaha, KPM

Ketua Pengarah Pelajaran Mafaysia Timbalan-TimbaJan Ketua Setiausaha, KPM Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pelalaran. KPM
Ketua Jemaah Nazir Sekolah, KPM Setlausaha Pengarah,

3.

4.
6.

7. B.
9. 1.0.

Sahagian, Audit Sekolah. KPM
Bahagian Sekolah

Pegawai Perhubungan Awam,KPM
Fail Bajet - KP.1573130/B-212

4

LAM PI RAN A

PERMOHONAN PERUNTUKAN KEWANGAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN TAHUN ....•......... JPN: BIL JPNJPPDfPPGJ PPOk .. BIL MURJD LAYAK ( A) . "KADAR SEHARI (8) (RM) (C)
1

JUMLAH KEPERLUAN SETAHUN

(C)

= (A) x (8) x 190 han

(RM)

2 3 4 5 6 7
8

9 10
JUMlAH ...Berdasarkan bilangan murid yang layak pada 1 Oktober tahun sebelumnya. "'Kadar Kelayakan RM 1.80 bagi Semenanjung dan RM2.05 bagl saban, Sarawak dan WP Labuan Disediakan oleh : Nama: Tarikh:

(

)

(

LAM PI RAN B

PELARASAN PERUNTUKAN KEWANGAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN TAHUN JPN: .,. .. . **TAM BAHAN KADAR SEHARI JUMlAH KEPERlUAN TAMBAHAN ( C)
I 101M)

Bll

JPNIPPD/PPGI PPDk

* Bil TAMBAHAN MURID LAVAK ( A)
• ",B'

( B) tRM\
(e)

= (A) x (8) x 190 han

1

2 3 4
5 6 7

8
9 10 JUMLAH * 8erdasarkan bilangan murid yang layak pada 1 Oktober tahun sebeJumnya. -Kadar Kelayakan RM 1.80 bagi Semenanjung dan RM2.0S bagl Sabah, Sarawak dan WP Labuan Dlsedlakan oIeh : Nama: Tankh :

(............................... )

......................................................... ......................................... " ...........

,,_'