P. 1
Karangan Langkah- Langkah Mengatasi Gejala Vandalisme

Karangan Langkah- Langkah Mengatasi Gejala Vandalisme

|Views: 3,890|Likes:
Published by Hr Gayathirie Balan

More info:

Published by: Hr Gayathirie Balan on Jul 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

KaranganLangkahLangkahMengatasiGejalaVandalisme

Sabanhari, kitaseringmendengarisuremaja yang tidakpernahhabisdiperkatakan.Tidakkurangjugaberita-beritamengenaisalahlakuolehremaja yang tidakpernahlekang di dada-dada akhbartempatanhampirpadasetiaphari.Remajasebenarnyabolehlahdianalogikansebagaibatuper mata yang bakalmencorakkanmasadepannegara. Namun, merekatidaksedarakanhakikattersebut. Merekaseringmelakukankesalahan yang melibatkankemusnahanhartabendaawam yang bolehdiringkaskandenganperkataan vandalisme .Menyedaritentanghalini, tiadakahusahausahadaripihaktertentuuntukmenanganimasalahini?

Dalamkonteksini,ibubapalah yang perlumemainkanperananpenting.Didikan agama dannilai moral yang sempurnaharuslahditanamdalamjiwaanakanakmereka.Ibubapaperlumendidikanak-anakmerekasupayamenghargaihartabendaawam yang terdapatbaik di kawasantempattinggalmerekamahupun di tempat lain. Selainitu, merekaharusmemantauaktiviti-aktiviti yang biasadilakukanolehanakanakmerekadanmengetahuilatarbelakangrakan-rakanbagianakanakmereka.Sekiranyamerekamendapatianak-anakmerekaterlibatdalamgejalavandalismeini, tindakansewajarnyaharusdilakukan.Hal initermasuklahdenganmemberiamarantegaskepadaanakanakmereka.Tindakaninimemangsesuaidengan kata orang-orang tua, Sayangkananak, tangantangankan .

Di sampingitu, masyarakattidakharusberpeluktubuhapabilagejalavandalisme menjalar denganberleluasa di kawasanperumahanmereka.Perbuatansepertimencontengdindingbangunan,

merosakkantelefonawam, buaian di tamanpermainandan tong sampahawamwajardiambilperhatian. Masyarakat di sesebuahkawasanituperlumengadakanmesyuaratdenganparaibubapatentanggejalaitudanmeng enakantindakansepertidendaberupabayarankepadaibubapa yang didapatianaknyaterlibatdalamsalahlakuini.Kesannya, ibubapaakanmenjadilebihpekaterhadaptindak-tandukanak-anakmereka.

Selainitu, pihakkerajaanperlumengadakankempenkempenuntukmemerangigejalavandalisme.Pihakkerajaanbolehmenyebarkan idea tersebutmelaluistesentelevisyendan radio tempatanuntukmenanganigejala yang semakin membarahi negaraini.Kerajaanjugaperlumengenakanbayarankompaun yang setimpalkepadasesiapa yang didapatimelakukansebarangaktiviti yang melibatkankerosakanhartabendaawam.Individu yang didapatibersalahmelakukanperbuatanlakumusnahiniperlulahmelakukankerjakerjakebajikankepadamasyarakatsepertimenyapusampahdanmembersihkantandasawamdanta man-tamanpermainan.Natijahnya, sudahpastigejalavandalismeakandapatdiatasidenganpenguatkuasaanundang-undang yang tegasolehpihakberwajib.

Kesimpulannya, semuapihakperlubergandingbahudanmengerahkeringatuntukbersamasamamemerangigejalavandalismeini.Walaupunisuinidilihattidaklahterlaluteruk, tetapiingatlahbahawaiadapatmemberiimpak yang besarkepadanegara. Sekiranyasemuakemuahanawamkitatidakbolehdigunakanataudiconteng, maka di manakahkitahendakmeletakkan air mukakita.Imejnegara yang bersihhanyaakantinggalkenangansahaja. Ayuhlahkitabertindaksegerauntuk memerangi gejalainidaningatlah , jangansudahterhantukbarulahnakterngadah .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->