KESANTUNAN BAHASA MELAYU

KOD: JBEA3305

mengkaji strategi orang Arab ketika menyapa dan menegur pada 1960 ‡ Brown. . dan Ford mengkaji bahasa sapaan orang Amerika Inggeris pada 1961 ‡ Stover. Leon dan Eugene mengkaji konsep muka dengan bahasa verbal masyarakat Cina pada 1962 ‡ Kishitani Shoko mengkaji bahasa honorifik (hormat) orang Jepun pada 1969. ‡ Grapow H.MINGGU 2 SEJARAH PERKEMBANGAN ‡ Kajian Lampau di Luar Negara ‡ Era 1950-an dan 1960-an ‡ Bermula sejak 1950-an. ‡ Goffmann mengkaji ³on FACE work´ pada 1955. Roger. Kajian Schuler yang mengkaji kesantunan bahasa Jerman.

Kajian Lampau di Luar Negara ‡ Era 1970-an ‡ Ervin-Tripp (1972)menulis peraturan sosiolinguistik dan sapaan ‡ Lakoff (1973) menulis logik kesantunan ‡ Grice (1975) menulis logik dan perbualan Brown & Levinson (BL) (1978) menulis kesejagatan fenomena kesantunan dalam penggunaan bahasa. Ketengahkan konsep muka positif/muka negatif sebagai asas strategi kesantunan. Sangat berpengaruh dan terkenal .

Matsumoto (1989) menulis perbezaan konsep muka orang Jepun/orang Barat .Kajian Lampau di Luar Negara ‡ Era 1980-an dan 1990-an ‡ Leech (1983) memperkenalkan maksim kesantunan menerusi Prinsip Kesantuan dalam buku Principal of Pragmatics . Mao (1994) dan Yeung (1997) menulis kesantunan masyarakat Cina ‡ Cho (1983) dan Choi (1978) menulis kesantunan orang Korea ‡ Cook (1985) menulis kesantuan orang Jepun tentang peranan patikel µno¶. ‡ Khaildi Zhan (1992).

Kajian Matsumoto (1989) tentang susun lapis orang Jepun yang menegak mempunyai contoh sapaan yang berbeza dalam ujaran yang sama. Mao (1994) kesantunan orang Cina bersifat dunamik dan sentiasa berubah mencari kesesuaian. susun lapis masyarakat Thai berbentuk piramid.Perkembangan Bidang Kesantunan di Timur ‡ ‡ Kajian Cook (1968) menulis Pronominal Reference in Thai. Berekod dan Tanpa Rekod. ‡ ‡ . Gunakan kerangka 4 strtaegi B&L iaitu Kesantunan Positif. Sistem panggilan yang halus bukan sekadar keluarga terdekat tetapi jiran tetangga. Kajian Scupin (1988) menunjukkan sistem hierarki orang Thai mewujudkan panggilan yang berbeza dalam perlakuan etiket. Konsep universal BL perlu dikaji semula kerana berasaskan budaya Inggeris yang tidak sesuai dengan orang Timur. Negatif. keturunan dalam agama. tetapi ada perbezaan strategi. Baginya orang Cina mengambil berat orang lain dan menghormati orang tua (teras kesantunan positif). gender. Bersetuju denan BL bahawa kesatunan bahasa bersifat universal. Kajian Khaidi Zhan (1992) tentang kesantunan orang Cina. Watts (1989) cadang konsep kesantunan antara budaya dikaji Kajian Kummer (1992). Burmese and Vietnamese.Masyarakatnya mengamalkan sistem bahasa yang berbeza mengikut darjat. Geertz (1966) menulis kesantunan masyarakat Jawa di Bali.

Kitao Kenji & Kathleen (1985) masyarakat Barat mempunyai persamaan hak dan mahu bebas suarakan idea dan emosi.Perbezaan Kesantunan Bahasa Barat dan Timur ‡ Orang Barat hubungannya mendatar. manakala hubungan orang Timur menegak. tapi berhatihati membuat permintaan. Leech (1983) menggunakan ketersiratan apabila meminta ‡ Perbezaan konsep muka wujud antara Barat dengan Timur ‡ Matsumuto (1989) menganggap konsep muka BL yang bersifat universal. . Muka negatif yang utamakan kehendak tidak mahu diganggu terlalu asing dalam masyarakat Jepun. Masyarakat Jepun tidak mengutamakan hak individu sebaliknya kedudukan hubungan sosial dengan pihak lain.

tidak boleh menjerit dan meninggikan suara. Jepun dan Thai. Menyentuh perlakuan dalam percakapan dari aspek pengawalan suara. Za¶ba menulis nilai dalam perlakuan dan etiket Melayu dalam Journal Malayan Branch.Kajian Lampau di Dalam Negara ‡ Tahun 1950. kuasa dan umur. Antaranya meletakkan taraf seseorang pada kedudukannya yang sesuai dengan darjat. . Za¶ba berpendapat BM ialah ungkapan bahasa teristimewa dan mampu disesuaikan dengan suasana dan keadaan masyarakat. Kesantunan Melayu tidak banyak bezanya dengan orang Cina. tidak membolot sidang perbualan dan bercakap terlalu banyak dan memuji diri sendiri ‡ Pada 1969.

‡ ‡ ‡ .Kajian Lampau di dalam Negara ‡ Khadijah Ibrahim (1993) mengkaji kesantunan keluarga Melayu dalam membuat permintaan. Implikatur bukan sekadar kemahiran berbahasa malahan kesantunan dalam perbualan. Maksim Leech tak mampu kerana hubungan sesama manusia. Gunakan kerangka BL dan mendapati orang Melayu mengutamakan konsep air muka dalam menjaga keharmonian hubungan. Konsep malu dalam menjaga air muka mempengaruhi bahasa verbal Abdullah Yasin (1998) mengaplikasikan Prinsip Kesantunan Leech dan merumuskan ilokusi pilihannya ialah santun. Konsep µluar anakberanak¶ dan µluar anak-beranak¶ mempunyai sempadan tersendiri Nor Hashimah Jalaludin (1994) mengkaji bahasa jual beli dalam perniagaan runcit. santun dan berjaya mengurangkan ketegangan Jamaliah Ali (1997) mengkaji konsep air muka yang mempengaruhi ciri bahasa verbal. Gunakan implikatur dan ganti nama diri. Muka ialah sesuatu yang dipertahankan demi mengekalkan keharmonian dan perhubungan. Proses tawarmenawar lebih harmoni. Kerangkanya memerlukan input Islam kerna buku Lembaga Budi Hamka menggunkan strategi ketakterusan. Utamakan strategi kesantunan positif dalam perbualan. sedangkan Hamka hubungan manusia dengan Tuhan.

kesantunan berkendala.Kajian Lampau di Dalam Negara ‡ Asmah Haji Omar (2000) menulis hal kesantunan dalam perbincangan dan perbahasan. iaitu kesantunan yang sedia ada yang menjadi pedoman masyarakat berhubung antara satu sama lain dengan cara menunjukkan adanya sikap berbaik-baik. iaitu kesantunan yang menggambarkan usaha ahli masyarakat dalam berhubungan antara satu sama lain dengan memberi perhatian kepada kendala seperti taraf/peranan orang bercakap. Ada 2 jenis. Kesantunan bukan strategi sebaliknya ciri budaya yang menuntut masyarakatnya bersopan santun dengan menghormati orang lain ‡ ‡ . kesantunan asas. Air muka berasaskan maruah dan martabat dan berbeza dengan BL berasaskan keinginan mencapai sesuatu. apa yang dicakapkan . taraf sosial. kuasa dan kepatuhan mengawal perbincangan dan menjaga air muka. di mana dan dalam keadaan yang bagaimana. Pertama. Kedua. Strateginya ialah kaedah oleh penutur untuk mencapai sesuatu maksud. Strategik kesantunan melibatkan kesedaran peranan. mengapa percakapan itu berlaku dan cara percakapan disampaikan.

2001.2002) mengetengahkan input Islam dalam kajian bahasa. Bagi Sanat ini menjelaskan hubungan manusia dengan Allah yang menjadi penentu terhadap setiap perlakuan manusia . Perlakuan manusia yang santun ialah ibadah seperti kerangka ³Liya budu´ dengan merujuk Surah al-Bayinnah (ayat 5) ‡ Ungkapan µatqakum¶ berdasarkan Surah al-Hujarat (ayat 13) bahawa manusia yang paling mulia ialah yang bertakwa.Kajian Lampau di dalam Negara ‡ Sanat Md Nasir (1998. bukan sekadar menjaga muka dan input budaya semata-mata. Baginya (2001) kesantunan yang paling luas ialah merujuk konsep amar makruf nahi mungkar.

Kajian Lampau di dalam Negara ‡ Noriati A. hubungan tiga penjuru yang melibatkan penjagaan hubungan antara manusia dengan Tuhan serta hubungan manusia dengan manusia berdasarkan Surah al-Rum . strategi kesantunan verbal dan bukan verbal orang Melayu sangat erat dengan input Islam. Konsep jaga muka bermula dengan jaga muka terhadap Tuhan sebelum jaga muka sesama manusia. Dapatannya. Kesucian hati melahirkan pelbagai strategi kesantunan yang membentuk perlakuan manusia. ‡ Seperti Sanad. Rashid (2004) mengkaji kesantunan orang Melayu dalam majlis pertunangan. Baginya setiap perlakuan bermula dengan hati atau naiwaitu yang terbina atas didikan ilmu wahyu.

Serasi dengan model kesantuan lain seperti BL dan Asmah ‡ D. Input Islam menjadikan kesantunan orang Melayu lebih luas .Tidak boleh abaikan sosiobudayanya ‡ C. Keperluan manusia dalam menentukan setiap perlakuan asas atas niat kerana Allah dan menerimanya sebagai ibadah ‡ B.Model Kesantunan Orang Melayu ‡ Berasaskan keserasian model BL dan Asmah Haji Omar ‡ Kerangka dibina dengan mengambil kira beberapa perkara: ‡ A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful