KESANTUNAN BAHASA MELAYU

KOD: JBEA3305

Kajian Schuler yang mengkaji kesantunan bahasa Jerman. ‡ Grapow H. . ‡ Goffmann mengkaji ³on FACE work´ pada 1955. mengkaji strategi orang Arab ketika menyapa dan menegur pada 1960 ‡ Brown. Roger.MINGGU 2 SEJARAH PERKEMBANGAN ‡ Kajian Lampau di Luar Negara ‡ Era 1950-an dan 1960-an ‡ Bermula sejak 1950-an. dan Ford mengkaji bahasa sapaan orang Amerika Inggeris pada 1961 ‡ Stover. Leon dan Eugene mengkaji konsep muka dengan bahasa verbal masyarakat Cina pada 1962 ‡ Kishitani Shoko mengkaji bahasa honorifik (hormat) orang Jepun pada 1969.

Sangat berpengaruh dan terkenal . Ketengahkan konsep muka positif/muka negatif sebagai asas strategi kesantunan.Kajian Lampau di Luar Negara ‡ Era 1970-an ‡ Ervin-Tripp (1972)menulis peraturan sosiolinguistik dan sapaan ‡ Lakoff (1973) menulis logik kesantunan ‡ Grice (1975) menulis logik dan perbualan Brown & Levinson (BL) (1978) menulis kesejagatan fenomena kesantunan dalam penggunaan bahasa.

Matsumoto (1989) menulis perbezaan konsep muka orang Jepun/orang Barat .Kajian Lampau di Luar Negara ‡ Era 1980-an dan 1990-an ‡ Leech (1983) memperkenalkan maksim kesantunan menerusi Prinsip Kesantuan dalam buku Principal of Pragmatics . ‡ Khaildi Zhan (1992). Mao (1994) dan Yeung (1997) menulis kesantunan masyarakat Cina ‡ Cho (1983) dan Choi (1978) menulis kesantunan orang Korea ‡ Cook (1985) menulis kesantuan orang Jepun tentang peranan patikel µno¶.

Geertz (1966) menulis kesantunan masyarakat Jawa di Bali. Negatif.Masyarakatnya mengamalkan sistem bahasa yang berbeza mengikut darjat. Watts (1989) cadang konsep kesantunan antara budaya dikaji Kajian Kummer (1992). keturunan dalam agama. Kajian Scupin (1988) menunjukkan sistem hierarki orang Thai mewujudkan panggilan yang berbeza dalam perlakuan etiket. Berekod dan Tanpa Rekod. ‡ ‡ . gender. Kajian Khaidi Zhan (1992) tentang kesantunan orang Cina. Mao (1994) kesantunan orang Cina bersifat dunamik dan sentiasa berubah mencari kesesuaian. Baginya orang Cina mengambil berat orang lain dan menghormati orang tua (teras kesantunan positif). susun lapis masyarakat Thai berbentuk piramid. Bersetuju denan BL bahawa kesatunan bahasa bersifat universal. Sistem panggilan yang halus bukan sekadar keluarga terdekat tetapi jiran tetangga. tetapi ada perbezaan strategi. Kajian Matsumoto (1989) tentang susun lapis orang Jepun yang menegak mempunyai contoh sapaan yang berbeza dalam ujaran yang sama. Gunakan kerangka 4 strtaegi B&L iaitu Kesantunan Positif.Perkembangan Bidang Kesantunan di Timur ‡ ‡ Kajian Cook (1968) menulis Pronominal Reference in Thai. Konsep universal BL perlu dikaji semula kerana berasaskan budaya Inggeris yang tidak sesuai dengan orang Timur. Burmese and Vietnamese.

Masyarakat Jepun tidak mengutamakan hak individu sebaliknya kedudukan hubungan sosial dengan pihak lain. Kitao Kenji & Kathleen (1985) masyarakat Barat mempunyai persamaan hak dan mahu bebas suarakan idea dan emosi. tapi berhatihati membuat permintaan. . manakala hubungan orang Timur menegak.Perbezaan Kesantunan Bahasa Barat dan Timur ‡ Orang Barat hubungannya mendatar. Leech (1983) menggunakan ketersiratan apabila meminta ‡ Perbezaan konsep muka wujud antara Barat dengan Timur ‡ Matsumuto (1989) menganggap konsep muka BL yang bersifat universal. Muka negatif yang utamakan kehendak tidak mahu diganggu terlalu asing dalam masyarakat Jepun.

Antaranya meletakkan taraf seseorang pada kedudukannya yang sesuai dengan darjat. .Kajian Lampau di Dalam Negara ‡ Tahun 1950. Za¶ba berpendapat BM ialah ungkapan bahasa teristimewa dan mampu disesuaikan dengan suasana dan keadaan masyarakat. tidak boleh menjerit dan meninggikan suara. Jepun dan Thai. Kesantunan Melayu tidak banyak bezanya dengan orang Cina. tidak membolot sidang perbualan dan bercakap terlalu banyak dan memuji diri sendiri ‡ Pada 1969. kuasa dan umur. Menyentuh perlakuan dalam percakapan dari aspek pengawalan suara. Za¶ba menulis nilai dalam perlakuan dan etiket Melayu dalam Journal Malayan Branch.

Maksim Leech tak mampu kerana hubungan sesama manusia. santun dan berjaya mengurangkan ketegangan Jamaliah Ali (1997) mengkaji konsep air muka yang mempengaruhi ciri bahasa verbal. Konsep µluar anakberanak¶ dan µluar anak-beranak¶ mempunyai sempadan tersendiri Nor Hashimah Jalaludin (1994) mengkaji bahasa jual beli dalam perniagaan runcit. Proses tawarmenawar lebih harmoni. sedangkan Hamka hubungan manusia dengan Tuhan. Gunakan kerangka BL dan mendapati orang Melayu mengutamakan konsep air muka dalam menjaga keharmonian hubungan. Utamakan strategi kesantunan positif dalam perbualan. Muka ialah sesuatu yang dipertahankan demi mengekalkan keharmonian dan perhubungan. Konsep malu dalam menjaga air muka mempengaruhi bahasa verbal Abdullah Yasin (1998) mengaplikasikan Prinsip Kesantunan Leech dan merumuskan ilokusi pilihannya ialah santun. Kerangkanya memerlukan input Islam kerna buku Lembaga Budi Hamka menggunkan strategi ketakterusan. Implikatur bukan sekadar kemahiran berbahasa malahan kesantunan dalam perbualan. Gunakan implikatur dan ganti nama diri.Kajian Lampau di dalam Negara ‡ Khadijah Ibrahim (1993) mengkaji kesantunan keluarga Melayu dalam membuat permintaan. ‡ ‡ ‡ .

Kedua. kuasa dan kepatuhan mengawal perbincangan dan menjaga air muka. taraf sosial. kesantunan berkendala. Strateginya ialah kaedah oleh penutur untuk mencapai sesuatu maksud. Pertama. apa yang dicakapkan . mengapa percakapan itu berlaku dan cara percakapan disampaikan. iaitu kesantunan yang menggambarkan usaha ahli masyarakat dalam berhubungan antara satu sama lain dengan memberi perhatian kepada kendala seperti taraf/peranan orang bercakap.Kajian Lampau di Dalam Negara ‡ Asmah Haji Omar (2000) menulis hal kesantunan dalam perbincangan dan perbahasan. Strategik kesantunan melibatkan kesedaran peranan. Kesantunan bukan strategi sebaliknya ciri budaya yang menuntut masyarakatnya bersopan santun dengan menghormati orang lain ‡ ‡ . iaitu kesantunan yang sedia ada yang menjadi pedoman masyarakat berhubung antara satu sama lain dengan cara menunjukkan adanya sikap berbaik-baik. Ada 2 jenis. Air muka berasaskan maruah dan martabat dan berbeza dengan BL berasaskan keinginan mencapai sesuatu. kesantunan asas. di mana dan dalam keadaan yang bagaimana.

Bagi Sanat ini menjelaskan hubungan manusia dengan Allah yang menjadi penentu terhadap setiap perlakuan manusia . 2001.Kajian Lampau di dalam Negara ‡ Sanat Md Nasir (1998.2002) mengetengahkan input Islam dalam kajian bahasa. Perlakuan manusia yang santun ialah ibadah seperti kerangka ³Liya budu´ dengan merujuk Surah al-Bayinnah (ayat 5) ‡ Ungkapan µatqakum¶ berdasarkan Surah al-Hujarat (ayat 13) bahawa manusia yang paling mulia ialah yang bertakwa. Baginya (2001) kesantunan yang paling luas ialah merujuk konsep amar makruf nahi mungkar. bukan sekadar menjaga muka dan input budaya semata-mata.

‡ Seperti Sanad. Rashid (2004) mengkaji kesantunan orang Melayu dalam majlis pertunangan. Dapatannya.Kajian Lampau di dalam Negara ‡ Noriati A. Baginya setiap perlakuan bermula dengan hati atau naiwaitu yang terbina atas didikan ilmu wahyu. Konsep jaga muka bermula dengan jaga muka terhadap Tuhan sebelum jaga muka sesama manusia. Kesucian hati melahirkan pelbagai strategi kesantunan yang membentuk perlakuan manusia. hubungan tiga penjuru yang melibatkan penjagaan hubungan antara manusia dengan Tuhan serta hubungan manusia dengan manusia berdasarkan Surah al-Rum . strategi kesantunan verbal dan bukan verbal orang Melayu sangat erat dengan input Islam.

Keperluan manusia dalam menentukan setiap perlakuan asas atas niat kerana Allah dan menerimanya sebagai ibadah ‡ B.Model Kesantunan Orang Melayu ‡ Berasaskan keserasian model BL dan Asmah Haji Omar ‡ Kerangka dibina dengan mengambil kira beberapa perkara: ‡ A.Tidak boleh abaikan sosiobudayanya ‡ C.Serasi dengan model kesantuan lain seperti BL dan Asmah ‡ D. Input Islam menjadikan kesantunan orang Melayu lebih luas .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful