KESANTUNAN BAHASA MELAYU

KOD: JBEA3305

‡ Goffmann mengkaji ³on FACE work´ pada 1955. mengkaji strategi orang Arab ketika menyapa dan menegur pada 1960 ‡ Brown.MINGGU 2 SEJARAH PERKEMBANGAN ‡ Kajian Lampau di Luar Negara ‡ Era 1950-an dan 1960-an ‡ Bermula sejak 1950-an. Roger. Kajian Schuler yang mengkaji kesantunan bahasa Jerman. ‡ Grapow H. dan Ford mengkaji bahasa sapaan orang Amerika Inggeris pada 1961 ‡ Stover. Leon dan Eugene mengkaji konsep muka dengan bahasa verbal masyarakat Cina pada 1962 ‡ Kishitani Shoko mengkaji bahasa honorifik (hormat) orang Jepun pada 1969. .

Sangat berpengaruh dan terkenal . Ketengahkan konsep muka positif/muka negatif sebagai asas strategi kesantunan.Kajian Lampau di Luar Negara ‡ Era 1970-an ‡ Ervin-Tripp (1972)menulis peraturan sosiolinguistik dan sapaan ‡ Lakoff (1973) menulis logik kesantunan ‡ Grice (1975) menulis logik dan perbualan Brown & Levinson (BL) (1978) menulis kesejagatan fenomena kesantunan dalam penggunaan bahasa.

Mao (1994) dan Yeung (1997) menulis kesantunan masyarakat Cina ‡ Cho (1983) dan Choi (1978) menulis kesantunan orang Korea ‡ Cook (1985) menulis kesantuan orang Jepun tentang peranan patikel µno¶. ‡ Khaildi Zhan (1992).Kajian Lampau di Luar Negara ‡ Era 1980-an dan 1990-an ‡ Leech (1983) memperkenalkan maksim kesantunan menerusi Prinsip Kesantuan dalam buku Principal of Pragmatics . Matsumoto (1989) menulis perbezaan konsep muka orang Jepun/orang Barat .

Bersetuju denan BL bahawa kesatunan bahasa bersifat universal. Konsep universal BL perlu dikaji semula kerana berasaskan budaya Inggeris yang tidak sesuai dengan orang Timur. ‡ ‡ . Kajian Khaidi Zhan (1992) tentang kesantunan orang Cina.Perkembangan Bidang Kesantunan di Timur ‡ ‡ Kajian Cook (1968) menulis Pronominal Reference in Thai. Watts (1989) cadang konsep kesantunan antara budaya dikaji Kajian Kummer (1992). susun lapis masyarakat Thai berbentuk piramid. tetapi ada perbezaan strategi. Berekod dan Tanpa Rekod. Gunakan kerangka 4 strtaegi B&L iaitu Kesantunan Positif. Negatif. Baginya orang Cina mengambil berat orang lain dan menghormati orang tua (teras kesantunan positif). Geertz (1966) menulis kesantunan masyarakat Jawa di Bali. Mao (1994) kesantunan orang Cina bersifat dunamik dan sentiasa berubah mencari kesesuaian. gender. Kajian Scupin (1988) menunjukkan sistem hierarki orang Thai mewujudkan panggilan yang berbeza dalam perlakuan etiket. Sistem panggilan yang halus bukan sekadar keluarga terdekat tetapi jiran tetangga. keturunan dalam agama. Kajian Matsumoto (1989) tentang susun lapis orang Jepun yang menegak mempunyai contoh sapaan yang berbeza dalam ujaran yang sama.Masyarakatnya mengamalkan sistem bahasa yang berbeza mengikut darjat. Burmese and Vietnamese.

Perbezaan Kesantunan Bahasa Barat dan Timur ‡ Orang Barat hubungannya mendatar. Muka negatif yang utamakan kehendak tidak mahu diganggu terlalu asing dalam masyarakat Jepun. manakala hubungan orang Timur menegak. Kitao Kenji & Kathleen (1985) masyarakat Barat mempunyai persamaan hak dan mahu bebas suarakan idea dan emosi. . tapi berhatihati membuat permintaan. Leech (1983) menggunakan ketersiratan apabila meminta ‡ Perbezaan konsep muka wujud antara Barat dengan Timur ‡ Matsumuto (1989) menganggap konsep muka BL yang bersifat universal. Masyarakat Jepun tidak mengutamakan hak individu sebaliknya kedudukan hubungan sosial dengan pihak lain.

Kesantunan Melayu tidak banyak bezanya dengan orang Cina. tidak boleh menjerit dan meninggikan suara. Za¶ba menulis nilai dalam perlakuan dan etiket Melayu dalam Journal Malayan Branch. Za¶ba berpendapat BM ialah ungkapan bahasa teristimewa dan mampu disesuaikan dengan suasana dan keadaan masyarakat. Antaranya meletakkan taraf seseorang pada kedudukannya yang sesuai dengan darjat. kuasa dan umur. . Menyentuh perlakuan dalam percakapan dari aspek pengawalan suara.Kajian Lampau di Dalam Negara ‡ Tahun 1950. tidak membolot sidang perbualan dan bercakap terlalu banyak dan memuji diri sendiri ‡ Pada 1969. Jepun dan Thai.

Maksim Leech tak mampu kerana hubungan sesama manusia. Gunakan implikatur dan ganti nama diri. Gunakan kerangka BL dan mendapati orang Melayu mengutamakan konsep air muka dalam menjaga keharmonian hubungan. Implikatur bukan sekadar kemahiran berbahasa malahan kesantunan dalam perbualan. Konsep malu dalam menjaga air muka mempengaruhi bahasa verbal Abdullah Yasin (1998) mengaplikasikan Prinsip Kesantunan Leech dan merumuskan ilokusi pilihannya ialah santun. Muka ialah sesuatu yang dipertahankan demi mengekalkan keharmonian dan perhubungan.Kajian Lampau di dalam Negara ‡ Khadijah Ibrahim (1993) mengkaji kesantunan keluarga Melayu dalam membuat permintaan. santun dan berjaya mengurangkan ketegangan Jamaliah Ali (1997) mengkaji konsep air muka yang mempengaruhi ciri bahasa verbal. Proses tawarmenawar lebih harmoni. Utamakan strategi kesantunan positif dalam perbualan. Kerangkanya memerlukan input Islam kerna buku Lembaga Budi Hamka menggunkan strategi ketakterusan. sedangkan Hamka hubungan manusia dengan Tuhan. ‡ ‡ ‡ . Konsep µluar anakberanak¶ dan µluar anak-beranak¶ mempunyai sempadan tersendiri Nor Hashimah Jalaludin (1994) mengkaji bahasa jual beli dalam perniagaan runcit.

mengapa percakapan itu berlaku dan cara percakapan disampaikan. kuasa dan kepatuhan mengawal perbincangan dan menjaga air muka. kesantunan berkendala. apa yang dicakapkan . taraf sosial. Pertama. Air muka berasaskan maruah dan martabat dan berbeza dengan BL berasaskan keinginan mencapai sesuatu. Strategik kesantunan melibatkan kesedaran peranan. Ada 2 jenis.Kajian Lampau di Dalam Negara ‡ Asmah Haji Omar (2000) menulis hal kesantunan dalam perbincangan dan perbahasan. iaitu kesantunan yang menggambarkan usaha ahli masyarakat dalam berhubungan antara satu sama lain dengan memberi perhatian kepada kendala seperti taraf/peranan orang bercakap. kesantunan asas. di mana dan dalam keadaan yang bagaimana. Strateginya ialah kaedah oleh penutur untuk mencapai sesuatu maksud. Kesantunan bukan strategi sebaliknya ciri budaya yang menuntut masyarakatnya bersopan santun dengan menghormati orang lain ‡ ‡ . iaitu kesantunan yang sedia ada yang menjadi pedoman masyarakat berhubung antara satu sama lain dengan cara menunjukkan adanya sikap berbaik-baik. Kedua.

Bagi Sanat ini menjelaskan hubungan manusia dengan Allah yang menjadi penentu terhadap setiap perlakuan manusia . bukan sekadar menjaga muka dan input budaya semata-mata.2002) mengetengahkan input Islam dalam kajian bahasa.Kajian Lampau di dalam Negara ‡ Sanat Md Nasir (1998. 2001. Perlakuan manusia yang santun ialah ibadah seperti kerangka ³Liya budu´ dengan merujuk Surah al-Bayinnah (ayat 5) ‡ Ungkapan µatqakum¶ berdasarkan Surah al-Hujarat (ayat 13) bahawa manusia yang paling mulia ialah yang bertakwa. Baginya (2001) kesantunan yang paling luas ialah merujuk konsep amar makruf nahi mungkar.

Kajian Lampau di dalam Negara ‡ Noriati A. strategi kesantunan verbal dan bukan verbal orang Melayu sangat erat dengan input Islam. hubungan tiga penjuru yang melibatkan penjagaan hubungan antara manusia dengan Tuhan serta hubungan manusia dengan manusia berdasarkan Surah al-Rum . Konsep jaga muka bermula dengan jaga muka terhadap Tuhan sebelum jaga muka sesama manusia. Rashid (2004) mengkaji kesantunan orang Melayu dalam majlis pertunangan. Kesucian hati melahirkan pelbagai strategi kesantunan yang membentuk perlakuan manusia. ‡ Seperti Sanad. Baginya setiap perlakuan bermula dengan hati atau naiwaitu yang terbina atas didikan ilmu wahyu. Dapatannya.

Keperluan manusia dalam menentukan setiap perlakuan asas atas niat kerana Allah dan menerimanya sebagai ibadah ‡ B.Tidak boleh abaikan sosiobudayanya ‡ C.Model Kesantunan Orang Melayu ‡ Berasaskan keserasian model BL dan Asmah Haji Omar ‡ Kerangka dibina dengan mengambil kira beberapa perkara: ‡ A.Serasi dengan model kesantuan lain seperti BL dan Asmah ‡ D. Input Islam menjadikan kesantunan orang Melayu lebih luas .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful