KESANTUNAN BAHASA MELAYU

KOD: JBEA3305

mengkaji strategi orang Arab ketika menyapa dan menegur pada 1960 ‡ Brown. . Leon dan Eugene mengkaji konsep muka dengan bahasa verbal masyarakat Cina pada 1962 ‡ Kishitani Shoko mengkaji bahasa honorifik (hormat) orang Jepun pada 1969. ‡ Goffmann mengkaji ³on FACE work´ pada 1955. dan Ford mengkaji bahasa sapaan orang Amerika Inggeris pada 1961 ‡ Stover. ‡ Grapow H. Roger. Kajian Schuler yang mengkaji kesantunan bahasa Jerman.MINGGU 2 SEJARAH PERKEMBANGAN ‡ Kajian Lampau di Luar Negara ‡ Era 1950-an dan 1960-an ‡ Bermula sejak 1950-an.

Kajian Lampau di Luar Negara ‡ Era 1970-an ‡ Ervin-Tripp (1972)menulis peraturan sosiolinguistik dan sapaan ‡ Lakoff (1973) menulis logik kesantunan ‡ Grice (1975) menulis logik dan perbualan Brown & Levinson (BL) (1978) menulis kesejagatan fenomena kesantunan dalam penggunaan bahasa. Ketengahkan konsep muka positif/muka negatif sebagai asas strategi kesantunan. Sangat berpengaruh dan terkenal .

Kajian Lampau di Luar Negara ‡ Era 1980-an dan 1990-an ‡ Leech (1983) memperkenalkan maksim kesantunan menerusi Prinsip Kesantuan dalam buku Principal of Pragmatics . Matsumoto (1989) menulis perbezaan konsep muka orang Jepun/orang Barat . Mao (1994) dan Yeung (1997) menulis kesantunan masyarakat Cina ‡ Cho (1983) dan Choi (1978) menulis kesantunan orang Korea ‡ Cook (1985) menulis kesantuan orang Jepun tentang peranan patikel µno¶. ‡ Khaildi Zhan (1992).

Masyarakatnya mengamalkan sistem bahasa yang berbeza mengikut darjat. ‡ ‡ . Bersetuju denan BL bahawa kesatunan bahasa bersifat universal. Sistem panggilan yang halus bukan sekadar keluarga terdekat tetapi jiran tetangga. gender. keturunan dalam agama. Watts (1989) cadang konsep kesantunan antara budaya dikaji Kajian Kummer (1992). Konsep universal BL perlu dikaji semula kerana berasaskan budaya Inggeris yang tidak sesuai dengan orang Timur. susun lapis masyarakat Thai berbentuk piramid. Baginya orang Cina mengambil berat orang lain dan menghormati orang tua (teras kesantunan positif). Mao (1994) kesantunan orang Cina bersifat dunamik dan sentiasa berubah mencari kesesuaian. Gunakan kerangka 4 strtaegi B&L iaitu Kesantunan Positif.Perkembangan Bidang Kesantunan di Timur ‡ ‡ Kajian Cook (1968) menulis Pronominal Reference in Thai. Berekod dan Tanpa Rekod. tetapi ada perbezaan strategi. Geertz (1966) menulis kesantunan masyarakat Jawa di Bali. Burmese and Vietnamese. Kajian Matsumoto (1989) tentang susun lapis orang Jepun yang menegak mempunyai contoh sapaan yang berbeza dalam ujaran yang sama. Kajian Scupin (1988) menunjukkan sistem hierarki orang Thai mewujudkan panggilan yang berbeza dalam perlakuan etiket. Negatif. Kajian Khaidi Zhan (1992) tentang kesantunan orang Cina.

Masyarakat Jepun tidak mengutamakan hak individu sebaliknya kedudukan hubungan sosial dengan pihak lain. . Kitao Kenji & Kathleen (1985) masyarakat Barat mempunyai persamaan hak dan mahu bebas suarakan idea dan emosi. Leech (1983) menggunakan ketersiratan apabila meminta ‡ Perbezaan konsep muka wujud antara Barat dengan Timur ‡ Matsumuto (1989) menganggap konsep muka BL yang bersifat universal.Perbezaan Kesantunan Bahasa Barat dan Timur ‡ Orang Barat hubungannya mendatar. manakala hubungan orang Timur menegak. tapi berhatihati membuat permintaan. Muka negatif yang utamakan kehendak tidak mahu diganggu terlalu asing dalam masyarakat Jepun.

Za¶ba berpendapat BM ialah ungkapan bahasa teristimewa dan mampu disesuaikan dengan suasana dan keadaan masyarakat. tidak boleh menjerit dan meninggikan suara. Kesantunan Melayu tidak banyak bezanya dengan orang Cina. Za¶ba menulis nilai dalam perlakuan dan etiket Melayu dalam Journal Malayan Branch. Antaranya meletakkan taraf seseorang pada kedudukannya yang sesuai dengan darjat. tidak membolot sidang perbualan dan bercakap terlalu banyak dan memuji diri sendiri ‡ Pada 1969. Jepun dan Thai. . kuasa dan umur.Kajian Lampau di Dalam Negara ‡ Tahun 1950. Menyentuh perlakuan dalam percakapan dari aspek pengawalan suara.

Konsep µluar anakberanak¶ dan µluar anak-beranak¶ mempunyai sempadan tersendiri Nor Hashimah Jalaludin (1994) mengkaji bahasa jual beli dalam perniagaan runcit. santun dan berjaya mengurangkan ketegangan Jamaliah Ali (1997) mengkaji konsep air muka yang mempengaruhi ciri bahasa verbal. Proses tawarmenawar lebih harmoni. Muka ialah sesuatu yang dipertahankan demi mengekalkan keharmonian dan perhubungan. Utamakan strategi kesantunan positif dalam perbualan. Implikatur bukan sekadar kemahiran berbahasa malahan kesantunan dalam perbualan.Kajian Lampau di dalam Negara ‡ Khadijah Ibrahim (1993) mengkaji kesantunan keluarga Melayu dalam membuat permintaan. Gunakan kerangka BL dan mendapati orang Melayu mengutamakan konsep air muka dalam menjaga keharmonian hubungan. Maksim Leech tak mampu kerana hubungan sesama manusia. sedangkan Hamka hubungan manusia dengan Tuhan. Konsep malu dalam menjaga air muka mempengaruhi bahasa verbal Abdullah Yasin (1998) mengaplikasikan Prinsip Kesantunan Leech dan merumuskan ilokusi pilihannya ialah santun. Gunakan implikatur dan ganti nama diri. Kerangkanya memerlukan input Islam kerna buku Lembaga Budi Hamka menggunkan strategi ketakterusan. ‡ ‡ ‡ .

Kesantunan bukan strategi sebaliknya ciri budaya yang menuntut masyarakatnya bersopan santun dengan menghormati orang lain ‡ ‡ . kuasa dan kepatuhan mengawal perbincangan dan menjaga air muka. mengapa percakapan itu berlaku dan cara percakapan disampaikan. di mana dan dalam keadaan yang bagaimana. kesantunan berkendala.Kajian Lampau di Dalam Negara ‡ Asmah Haji Omar (2000) menulis hal kesantunan dalam perbincangan dan perbahasan. Air muka berasaskan maruah dan martabat dan berbeza dengan BL berasaskan keinginan mencapai sesuatu. iaitu kesantunan yang menggambarkan usaha ahli masyarakat dalam berhubungan antara satu sama lain dengan memberi perhatian kepada kendala seperti taraf/peranan orang bercakap. Ada 2 jenis. Strategik kesantunan melibatkan kesedaran peranan. Kedua. taraf sosial. Strateginya ialah kaedah oleh penutur untuk mencapai sesuatu maksud. iaitu kesantunan yang sedia ada yang menjadi pedoman masyarakat berhubung antara satu sama lain dengan cara menunjukkan adanya sikap berbaik-baik. Pertama. apa yang dicakapkan . kesantunan asas.

Perlakuan manusia yang santun ialah ibadah seperti kerangka ³Liya budu´ dengan merujuk Surah al-Bayinnah (ayat 5) ‡ Ungkapan µatqakum¶ berdasarkan Surah al-Hujarat (ayat 13) bahawa manusia yang paling mulia ialah yang bertakwa. bukan sekadar menjaga muka dan input budaya semata-mata.2002) mengetengahkan input Islam dalam kajian bahasa. 2001.Kajian Lampau di dalam Negara ‡ Sanat Md Nasir (1998. Bagi Sanat ini menjelaskan hubungan manusia dengan Allah yang menjadi penentu terhadap setiap perlakuan manusia . Baginya (2001) kesantunan yang paling luas ialah merujuk konsep amar makruf nahi mungkar.

Baginya setiap perlakuan bermula dengan hati atau naiwaitu yang terbina atas didikan ilmu wahyu. hubungan tiga penjuru yang melibatkan penjagaan hubungan antara manusia dengan Tuhan serta hubungan manusia dengan manusia berdasarkan Surah al-Rum . Dapatannya.Kajian Lampau di dalam Negara ‡ Noriati A. Konsep jaga muka bermula dengan jaga muka terhadap Tuhan sebelum jaga muka sesama manusia. ‡ Seperti Sanad. Kesucian hati melahirkan pelbagai strategi kesantunan yang membentuk perlakuan manusia. Rashid (2004) mengkaji kesantunan orang Melayu dalam majlis pertunangan. strategi kesantunan verbal dan bukan verbal orang Melayu sangat erat dengan input Islam.

Tidak boleh abaikan sosiobudayanya ‡ C. Keperluan manusia dalam menentukan setiap perlakuan asas atas niat kerana Allah dan menerimanya sebagai ibadah ‡ B. Input Islam menjadikan kesantunan orang Melayu lebih luas .Model Kesantunan Orang Melayu ‡ Berasaskan keserasian model BL dan Asmah Haji Omar ‡ Kerangka dibina dengan mengambil kira beberapa perkara: ‡ A.Serasi dengan model kesantuan lain seperti BL dan Asmah ‡ D.