Teori Pembelajaran

AHLI KUMPULAN : NIK MUHAMMAD NUUR KHAIDIR BIN NIK HASSAN MUHAMAD AKMAL BIN SUNGKANAH IDA SHAFIFI BINTI ZAMANI SYRLLY ESTERINA SUMPING

Behavioris

Humanisme

Sosial& Sosial Kognitif

Teori
Konstruktivis me Kognitif

Hierarki Pembelajaran Gagne

Penemuan Bruner

Ivan Pavlov (1849-1936) Klasik Teori Pelaziman Operan J.B Watson (1878-1958) E.L Thorndike (1874-1949) B.F Skinner

Teori Pembelajaran Sosial
y Tiga unsur utama 
 

Individu (Motivasi intrinsik) Persekitaran (Rangsangan luaran) Tingkah Laku (Tindak balas)

IxPxT

TEORI ALBERT BANDURA

Teori Pembelajaran Sosial
Teori Pemodelan : Bandura

Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan.

Orang diperhatikan sebagai model. Proses pembelajaran melalui

pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling).

Ciri-ciri Teori Pemodelan Bandura
Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. ii. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, misalan dan teladan. iii. Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kecekapan demontrasi guru sebagai model. iv. Pelajar memperoleh kemahiran jika memperoleh kepuasan dan peneguhan yang berpatutan. v. Proses pembelajaran meliputi pemerhatian, peringatan, peniruan dgn tingkah laku atau gerak balas yg sesuai, diakhiri dengan peneguhan positif.
i.

Teori Pembelajaran Sosial
Teori Pemodelan : Bandura
Perhatian (attentian)

Peneguhan/M otivasi (reinforcemen t/motivation)

4 unsur utama

Mengingat (retention)

Reproduksi (reproduction)

Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan

‡ Pembelajaran hanya berlaku jika ada tumpuan perhatian ‡ Faktor : ‡ Ciri model ± umur, jantina, status dan hubungan dgn pemerhati. ‡ Kegunaan dan faedah ‡ Kemahiran pemerhatian

perhatian

mengingat

‡ Pemerhati harus berupaya mengekalkan tingkah laku yang diperhatikan dalam ingatan. ‡ Dengan menggunakan bahasa dan imaginasi.

Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan
‡ Pemerhati harus berupaya mengekalkan tingkah laku yang diperhatikan dalam ingatan. ‡ Dengan menggunakan bahasa dan imaginasi. ‡Pemerhati harus berupaya melakukan semula tingkah laku yang ditirunya. ‡ Kecekapan ini bergantung kepada keupayaan fizikal dan kemahiran tiruan motor pemerhati serta kemahiran mengingat dengan tepat.

reproduksi

‡ Peniruan berlaku sekiranya mendatangkan kepuasan, peneguhan positif /ganjaran. ‡ Tidak melakukan sekiranya didenda atau ditegur.

Peneguhan / motivasi

Jenis-Jenis Peniruan
4. Tak Sekat 5. Tak Sekat Laluan Laluan

1. Langsung

2. Tak Langsung

3. Gabungan 4. Sekat Laluan

‡ Meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses perhatian. ‡ Cth: meniru gaya penyanyi yang disanjungi.

‡ Melalui imaginasi atau pemerhatian secara tidak langsung. ‡ Cth: meniru watak yang dibaca dalam buku., memerhati seorang guru mengajar rakannya.

‡ menggabung tingkah laku yang berlainan. ‡Peniruan langsung dan tidak langsung. ‡Cth : pelajar meniru gaya gurunya melukis dan cara mewarna drp buku yang dibacanya.

‡ Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu sahaja. ‡ Tiru fesyen pakaian di tv, tapi tak boleh pakai di sekolah.

‡ Tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam apa-apa situasi. ‡ Cth: pelajar meniru gaya berbudi bahasa gurunya.

Jenis-Jenis Model dalam Peniruan/Pemodelan
MODEL

Penerangan

MODEL SEBENAR/ MODEL HIDUP

- Model langsung atau model sebenar -Tingkah laku orang, haiwan, atau objek yang ditiru - cth ; Cef Wan -Model simbolik -Rujuk kepada langkah kerja atau prosedur ( resipi memasak ) - Terdapat dalam bentuk bahasa atau dalam bentuk visual

MODEL SIMBOLIK

Implikasi Teori Pemodelan Bandura

y Penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik

agar dapat menjadi role model kpd pelajar. y Demontrasi guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar dpt meniru dengan cepat. y Hasilan guru dpt kraftangan, lukisan atau ABM hendaklah bermutu tinggi.

Implikasi Teori Pemodelan Bandura

y Guru boleh menggunakan rakan sebaya yang

cemerlang sbg model. y Guru boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan teknik main peranan dan simulasi.

Teori Gestalt Teori Pembelajaran Kognitif

Teori Pembelajaran Penerimaan Ausubel

Teori Kognitif
GESTALT CELIK AKAL KOHLER TEORI KOGNITIF PENEMUAN BRUNER PEMPROSESAN MAKLUMAT HERARKI PEMBELAJARAN GAGNE PENERIMAAN AUSUBEL

TEORI PENERIMAAN AUSUBEL 

Hasil kajian ± Advance Organizer ( AO ) / pendedahan @ pengurusan awal Pembelajaran bermakna berlaku melalui penggunaan bahan yang bermakna ( bentuk teks @ penyampaian guru ) Pembelajaran akan berlaku apabila maklumat baru mempunyai kaitan dengan maklumat @ pengalaman sedia ada dalam struktur kognitif Beri penekanan kepada penyampaian pelajaran secara terancang oleh guru Dikenali juga sebagai teori penerimaan @ reception learning.

Advance Organizer ( Pengurusan / Pendedahan Awal )
AO terbahagi kepada 2 ; Pengurusan AwaL Perbandingan / Komparatif - Perkaitan maklumat baru dengan maklumat sedia ada ataupun skema Pengurusan Awal Ekspositori - Berupa maklumat umum yang diberi sebelum pembelajaran maklumat khusus agar maklumat baru dapat diserap / diasimilasi dengan mudah

PEMBELAJARAN KONSEP MELALUI PENERIMAAN
1. Persembah advance organizer 2. Kemukakan contoh positif ( banyak dan pelbagai )

6. Minta pelajar memberikan contoh tambah

5. Buat rumusan dan bina konsep 4. Lihat ciri-ciri persamaan dan perbezaan

3. Kemukakan contoh negatif ( banyak dan pelbagai )

Aplikasi Teori Ausubel dalam bilik Darjah 
Pengajaran secara ekspositori  jelaskan kandungan pelajaran dlm btk fakta lengkap

tersusun 

Pembelajaran berkembang secara deduktif ( dpd prinsip

kpd cth) 

kaitkan konsep yg telah dipelajari dengan konsep baru.  guna alat ABM yang konkrit  Beri maklumat dalam bentuk yang sesuai dengan

keupayaan murid

Nama sebenar beliau ialah Jerome S. Bruner, dilahirkan di New York dan mendapat ijazah P.h.D daripada Universiti Harvard. ‡ Teori Bruner mementingkan pembelajaran melalui penemuan bebas atau penemuan berpandu, atau latihan penyiasatan. ‡ Beliau telah menghasilkan banyak karya tentang perkembangan kebolehan mental manusia dan bagaimana pemikiran berlaku semasa dalam proses pembelajaran.

Aspek-aspek dalam teori pembelajaran Bruner
Cara manusia berinteraksi dengan persekitaran dan pengalamannya.
emikiran metakognitif iaitu pemikiran mengenai pemikiran erkembangan mental manusia dan pemikiran semasa proses pembelajaran.

emikiran analisis dan intuitif.

enggunaan istilah untuk memahami susunan struktur pengetahuan .

 

embelajaran induktif untuk menguasai konsep/kategori.

 

 

 

 

 

emikiran secara logikal.

Ciri-Ciri Penting Pembelajaran Bagi Teori Bruner
Persekitaran untuk belajar
‡ Guru perlu mewujudkan situasi pengajaran yang relevan dengan pengalaman dan minat pelajar.

Struktur pengetahuan
‡ Menyusun bahan pengajaran dalam cara yang dapat diterima oleh pelajar mengikut tahap kebolehan dan pengalaman mereka.

Urutan
‡ Urutan yang cekap dalam pengajaran supaya pelajar memahaminya dengan berkesan.

Peneguhan
‡ Memberi maklum balas terhadap prestasi dan kemajuan pelajar, an masa peneguhan diberikan juga sangat penting.

Aplikasi Prinsip Teori Pembelajaran Bruner Dalam Bilik Darjah

Pembelajaran Penemuan
Guru menyediakan situasi maalah yang dapat merangsang pelajar supaya membuat pembelajaran penemuan. Dalam pembelajaran penemuan, guru Guru mesti memberi contoh dan memberikan situasi pelajar menggunakan penyelesaian masalah contoh untuk yang memotivasikan menyusun struktur pelajar untuk bahan dan melihat pertalian atau menyoal, meneroka dan bereksperimen. perkaitan antara idea-idea dalam situasi tersebut.

PEMBELAJARAN ISYARAT
Paling asas, ransangan drpd persekitaran Bunyi loceng ± waktu rehat

PEMBELAJARAN GERAK BALAS
Gerak balas yg diterima sbg hasil sesuatu TL (peneguhan) Hasil kerja murid memuaskan ± bintang ± hasil kerja memuaskan @ lebih baik

PEMBELAJARAN RANGKAIAN MOTOR
Bermanfaat dlm pembelajaran melibatkan kemahiran PJ ± berlari, menggelecek bola, menendang bola.

PEMBELAJARAN BAHASA
Memerlukan kemahiran berbhs. Peniruan ± abstrak (mampu menyatakan fakta @ idea baru) Miau ±kucing ± menyatakan ciriciri kucing

PEMBELAJARAN DISKRIMINASI
Perkaitan pelbagai perkara, fakta & membuat perbandingan Akomodasi dan adaptasi (menyimpan maklumat berdasarkan kod)

PEMEBALAJARAN KONSEP
Membuat kategori maklumat yg diperhatikan Dibuat sama ada secara deduktif & induktif

PEMBELAJARAN PRINSIP
Mengaplikasikan konsep yg telah dikuasai Membuat hukum, rumus & prinsip ttg sesuatu

PEMBELAJARAN PENYELESAIAN MASALAH
Melibatkan proses mental aras tinggi. 5 langkah asas. A) kenal pasti mslh B) cari mklmt C) buat hipotesis D) uji hipotesis E) buat pilihan F) rumusan

LANGKAH PENGAJARAN GAGNE

Tarik perhatian pelajar terhdp ptroses P&P

Maklumkan objektif P&P

Cungkil pengetahuan sedia ada ttg topik

Uji pemahaman murid

Latihan utk kukuhkan pembelajaran

Sampaikan maklumat, isi pelajaran

Beri maklum balas utk pengukuhan

Taksir perlakuan pembelajaran murid

Tingkatkan pemahaman & pemindahan pembelajaran

Motivasi ± Jangkaan Maklum balas Pengukuhan Kefahaman ± Perhatian ± Pemilihan persepsi

Generalisasi ± Perlakuan ± Membuat pemindahan pembelajaran

Pemilihan penanggapan

Mengingat semula ± Menjawab soalan / tugasan

Pemahaman ± Mengekod ± Maklumat baru Menyimpan

KATEGORI PEMBELAJARAN

Maklumat berbahasa

Kemahiran intelektual

Pembelajaran sikap

Kemahiran motor

Strategi kognitif

y Konstruktivisme ialah teori yg melihat pelajar sebagai

pembina pengetahuan, bukan sebagai penerima pengetahuan. y Pelajar membina pengetahuan dengan cara mengaitkannya dengan pengalaman atau pengetahuan sedia ada masing-masing. y Mempunyai asas teori kognitif.

TEORI KONSTRUKTIVISME PSIKOLOGI JEAN PIEGET (1896-1980)
SKEMA

ADAPTASI

ASIMILASI

ADAPTASI

TEORI KONSTRUKTIVISME SOSIAL LEV VYGOTSKY (1896-1934)

y Mengenalpasti ZPD y Aplikasi pembelajaran koperatif : i. Peer tutoring ii. Scaffolding iii. Cognitive apprenticeship

PRINSIP-PRINSIP KONSTRUKTIVISME
y Menekankan pembelajaran berpusatkan pelajar y Pembelajaran melalui proses aplikasi pengetahuan. y Pembelajaran berlaku melalui interaksi dengan org lain. y Pembinaan pengetahuan pelajar dapat diajar dan di bimbing

melalui proses scaffolding. y Pembelajaran baharu bergantung kepada pengalaman atau pengetahuan sedia ada.

IMPLIKASI TEORI KONSTRUKTIVISME KEPADA PENGAJARAN
y Guru hendaklah mengenalpasti ZPD pelajar melalui penyediaan beberapa

aktiviti yang berkaitan y Gunakan ZPD pelajar untuk memastikan pembelajaran berkesan berlaku y Pilih pelajar yang lebih berkemahiran untuk mengajar pelajar yang belum menguasai. y Galakkan pelajar menggunakan private speech semasa berfikir dan menyelesaikan masalah. y Penerangan guru hendaklah jelas, selaras dengan pemikiran dan laras bahasa pelajar. Sertakan contoh yang pelbagai dalam sesi perbincangan.

TEORI PEMBELAJARAN HUMANISME

Apakah teori humanisme ?
y Manusia sebagai :  makhluk yang istimewa.  Bertindak atas dasar keperluan,motivasi, dan nilai .

Humanisme melihat pelajar sebagai insan yang berpotensi, bermotivasi dan berkeupayaan untuk belajar dan berkembang .

Gagner dan Berliner : objektif pandangan humanisme

Pembelajaran sendiri/tidak bergantung

Berupaya mengembangkan pembelajaran yang dipelajari

Mengembangkan kreativiti/idea bercampah

Mencungkil daya ingin tahu dan penerokaan

Mengembangkan aspek seni dan emosi.

Gagner dan berliner: prinsip-prinsip pendekatan humanisme

Pelajar mudah belajar perkara yang dipelajari

Mengetahui cara belajar lebih penting

Penilaian kendiri lebih bermakna,namun harus mencapai tahap yang ditetepkan

Perasaan adalah sama dengan fakta

Pelajar belajar dengan persekitaran yang lebih baik dan selamat

Teori carl rogers .
Manusia pada dasarnya adalah baik dan bermotivasi tinggi untuk mencapai potensi diri.

‡ Pembelajaran Pembelajaran akademik semata-mata

kognitif

‡ Melibatkan aplikasi Pembelajaran pengetahuan

pengalaman

Prinsip umum Carl Rogers

y Kita tidak boleh mengajar orang

secara langsung, kita hanya dapat membimbing pelajarannya y Seseorang akan lebih rigid bila rasa akan terancam, akan lebih tenang jika tiada ancaman.

Teori Abraham Maslow

Keperluan fisiologi dan keperluan psikologi perlu dipenuhi agar seseorang itu bermotivasi dan mengembangkan potensi diri, belajar perkara baru dan memanipulasi keupayaan diri .

Menurut Maslow :

Keperluan kekurangan

Keperluan perkembangan

Keperluan kekurangan perlu dipenuhi untuk berperingkat sebelum manusia memenuhi keperluan perkembangan

Keperluan perkembangan

pen Keperluan estetika Keperluan intelek Keperluan penghargaan

Keperluan kekurangan

Keperluan kasih sayang Keperluan keselamatan Keperluan fisiologi

Implikasi pendekatan Humanisme terhadap PnP
y Guru hendaklah memberi fokus kepada y y y y

pelajar,bukan subjek yang diajar Guru melayani pelajar sebagai insan Guru hendaklah menerima setiap pelajar Guru hendaklah membantu pelajar dalam menentukan matlamat Guru bertindak sebagai fasilitator

Pendidikan Dari Perspektif Islam

Pandangan islam ..

Mendidik akhlak dan jiwa anak-anak, membiasakan anak-anak dengan sifat kesopanan yang tinggi dan mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang suci, ikhlas dan jujur. Mohd kamal hassan 1976

Jadual pendidikan anak dalam islam ..

0-7 tahun 7-14 tahun 14-21 tahun

‡ Main dengan anak-anak

‡ Disiplinkan anak-anak ‡ Bergerak seiring dengan anak-anak remaja

Implikasi pembelajaran terhadap pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas

Aplikasi Teori Behaviorisme

Aplikasi Teori Sosial

Aplikasi Teori Humanisme

Aplikasi teori behaviorisme

‡ Banyakkan pengulangan,latih tubi,latihan ‡ Tetapkan matlamat yang realistik ‡ Peneguhan dalaman,pujian,ganjaran

Aplikasi teori sosial

‡ Gunakan model tingkah laku seperti model sebenar atau model simbolik ‡ Kukuhkan tingkah laku model agar pelajar mengikut tingkah laku yang ditetapkan

Aplikasi teori humanisme

‡ Sediakan suasana pembelajaran pelajar normal ‡ Kenal pasti keupayaan pelajar dan sediakan rancangan pendidikan individu ‡ Multi sensory,mendengar, membuat,berbincang dan merasa.