BIOGRAFI

NAMA :MUHAMMAD RIZAM BIN BAKRI NO. KAD PENGENALAN :900421-12-6693 NOMBOR MATRIK : 7925 ALAMAT :NO. 11203 TAMAN KUHARA INDAH LORONG 3, BATU 2 ½ JALAN KUHARA, 91000, TAWAU, SABAH KELAS :2 PISMP RBT 3 HOBI :BERMAIN PERMAINAN PC DAN X-BOX NOMBOR TELEFON :019-8011437

REFLEKSI KENDIRI

Alhamdulillah,

syukurkehadratIlahikeranaakhirnyasaya danrakanEDU yang yang bersungguh -

rakanahlikumpulanberjayamenyiapkantugasanKerjaKursusBerasaskanIlmu 3103 MuriddanAlamBelajarini dalammasa

telahditetapkandenganlengkapdansempurna .Segalausaha

sungguhtelah kami curahkandalammemastikanhasilkerjainimenjadi yang terbaik. Tugasan bagi mata pelajaran Murid dan Alam Belajar ini telah diberikan oleh pensyarah saya iaitu Puan Norizan Binti Baba.Semasa mendapat soalan tugasan ini daripada pensyarah, saya meneliti perkara -perkara yang dikehendaki yang terdapat dalam soalan. Pada mulanya, saya tidak begitu memahami mengenai cara pelaksanaan kerja kursus ini kerana kami saya tidak pernah belajar cara untuk menbuat RPH. Setelah diberikan taklimat ringkas oleh pensyarah saya barulah saya dan rakan-rakan mendapat sedikit sebanyak gambaran untuk melaksanakan tugasan ini. Di dalam tugasan ini, saya dikehendaki melaksanakan tugasan secara berkumpulan dengan menyediakan laporan mengenai rancangan pengajaran harian serta membuat pembentangan di dalam kelas. Kumpulan saya telah memilih tajuk Reka Bentuk dan Penghasilan Projek (Peralatan Tangan) bagi penyediaan

rancangan pengajaran harian kami. Tajuk yang telah kami pilih ini disasarkan untu k murid-murid Kemahiran Hidup Tahun 4,5 dan 6. Ketikamemulakantugasanini, agaksukarjugauntukmenjelaskan langkahpengajaran pembelajaranwalaupunbanyakmaklumatbolehdidapati Gagne danpengajarandi mana -

manasumbertetapikamiperlumenunjukkankeaslianhasilkajiandan sokonganilmiah.Beg itujugadenganpenej elasantentanglangkah-langkahpengajaran Gagne.Huraiandaripadateori teoripembelajaranutamajugaperludilaksanakandan kamiharusmenjelaskanimplikasiny aterhadappengajarandanpembelajaran. Huraianutama yang dinyatakanperlulahjelas dantepat.Padapendapatsaya, yang agar

ketiga-tigatajukinimempunyaibanyakfakta perludiingatdandifahami.Sayaperlumemahamisetiapisidalamsetiaptajuk

mudahuntukmelaksanakantugasanmemandangkantugasanmenghendakisaya danahli kumpulansayamenghuraikanuntukmenyediakanrancanganpengajaranmengikutlangk ahpengajaran Gagne . Apa yang lebihpenting di sini, sayatelahbanyakmenghabiskanmasa di

perpustakaanuntukmendapatkanmaklumattambahan. kajiansecaratersusun.Selain di

Selainitu, perpustakaan, internet.Buktinya,

sayatelahdapatmempelajarikemahiranmenganalisis, membandingdanmemapar data

sayajugaberusahamencarimaklumatberkaitanmelalui sayamendapatkanartikel angringankeranaartikelitulah akanmemberikansedikitsebanyakmaklumatdanpenting dapatdiaplikasikandenganketiga -tigatajuk yang dikehendaki. Kemahiranmenganalisis, yang

dipilihsebagaihuraiandalamtugasanmelalui yang yang

internet.Kaedahinidapatmenjimatkanmasawalaupunpemilihanartikeltidakharusdipand

membandingbezatelahsayagunakandalammengaplikasikanteoripembelajaran Gagne untukmenyediakanstrategipengajaran telahsayapilih.Ketikainilahpemikiran tinggidankritikalperludigunakankeranaterdapatbanyak model Gagne di dalamkelas denganartikel yang yang danstrategipengajaran yang

perludifahamikonsepnyadaninimembuatkansayaagakkeliru untukmemilihkaedahpeng ajaran yang sesuaiwalaupuntelahbanyakmembuatanalisisberkaitanteori pembelajran Gagne ini. Walaubagaimanapun, sayatetapjugaberusahamencarimaklumatdan idea yang bernasuntukmenghasilkanpenulisanlaporan danpembentanganyang

menunjukkankefasihanbahasa, kematanganhujahdalammenterjemahmaklumatsecaraanalitikalsebagaimana dikehendakiolehkriteria -kriteriatugasan yang baik. Sepanjangsayamenyiapkantugasanini, pelbagaihalangan yang yang

sayarasakanmempengaruhiperjalanansayauntukmenyiapkantugasaninidenganlebiha wal.Antaranyaialahpenggunaanmasa yang tidakteratur,

antaranyaialahsayaterlalubiasamembuatkerjalewatmalamdanlebihgemarmenghabisk anmasadengankawan-kawan yang lain. Justeruitu, di

sayamengambilinisiatifuntukmenghabiskanmasasepanjangcutidenganberada

rumahmenyiapkantugasanini.Alhamdulillah, rakanberjayajugamenyiapkantugasaninidenganlebihawalkeran semester dancutihariraya. Melaluitugasankerjakursusberasakanilmu banyakkebaikandanmanfaat yang ialahsayadapatmengaplikasikanlangkahpengajaran denganlebihsempurna secararingkasdanmemahamicaracaraperlaksanaanpembelajaran dalamkelasdenganlebihbaik.Selainitu, Gagne

sayadanrakankami

telahmembahagikantugas-tugasmasing-masingsebelumbermulanyacutipertengahan

EDU3103ini, Gagne

sayadapatiketikamenyiapkannya.Antaranya,

tersebut

di

sedikitsebanyaksayajugadapatmembandingbezakansetiapteori -teoripembelajaran yang telahsayapelajari di

dalamkuliahdanmemlaluihasilpembacaansayasendiri .Inimenunjukkanbahawaobjektif kerjakursusberasakanilmuinitelah pun mencapaimatlamatnya yang tersendiri. Seterusnya, semasa membuat tugasan ini, saya tidak terlalu banyak menghadapi masalah jika dibandingkan dengan tugasan -tugasan daripada mata pelajaran yang lain. Hal ini kerana kebanyakan maklumat -maklumat yang ingin saya cari sudah terkandung di dalam buku Murid dan Alam Bel ajar. Oleh itu, saya tidak perlu bersusah-payah untuk meminjam banyak buku daripada perpustakaan. Selain itu, proses membuat tugasan kerja kursus yang telah saya laksanakan bersama rakan-rakan ini telah membuatkan hubungan silaturrahim antara kami semakin rapat. Sikap toleransi, bekerja sama, dan disiplin antara pensyarah dan semua rakan-rakan juga dapat ditingkatkan melalui proses membuat tugasan kerja kursus. Melalui tugasan ini juga, saya telah dapat lebih mengenali sikap dan sahsiah rakan-rakan serta cara pengajaran pensyarah dan hal ini sekaligus mengukuhkan lagi hubungan dua hala kami. Tambahan pula, peluang berkomunikasi bersama pensyarah dan rakan -rakan bagi melaksanakan tugasan ini membolehkan saya memperbaiki dan meningkatkan lagi cara saya berinteraksi dengan orang lain. Hal ini sekaligus dapat melatih saya untuk berkomunikasi dengan lebih baik di samping membuat persediaan untuk menjadi seorang guru yang berkualiti.

Setelah mempelajari subjek ini, saya telah mempelajari sesuatu perkara yang tidak saya terfikir sebelum ini. Antara perkara baru yang telah saya pelajari ialah mengenai konsep alam belajar. Alam belajar murid terdiri daripada dua komponen iaitu alam fizikal dan psikososial. Fizikal boleh diibaratkan sebagai µguru yang

kedua¶ bagi seseorang pelajar dalam bilik darjah. Alam fizikal banyak mencerminkan gaya pengajaran seorang guru di bilik darjah. Sususan kerusi dan meja, pokok pokok dalam pasu, gambar-gambar pemandangan, papan kenyataan, hasil kerja pelajar akan mewujudkan satu keadaan yan g kondusif untuk seseorang pelajar. Penyusunan meja kerusi pelajar sebagai gaya auditorium, gaya bersemuka, gaya off-set, gaya seminar dan gaya cluster akan membantu pelajar untuk meningkatkan pelajaran mereka. Faktor psikososial seperti nada suara yang sesuai, suasana yang kondusif, tingkah laku yang diterima dan saling berbudi bahasa akan membantu seorang pelajar dalam aspek keselamatan dan keselesaan mereka dalam persekitaran sekolah. Seorang guru yang prihatin terhadap kebajikan pelajar dan mudah didampingi, berkeyakinan diri dan mengambil berat tentang keselamatan dan keselesaan pelajar akan memenuhi keperluan -keperluan psikososial murid-murid yang diajar. Oleh itu, sebagai seorang guru kita haruslah sentiasa prihatin dan peka terhadap keperluan yang diperlukan oleh setiap murid. Selain itu, subjek ini juga telah mengajar saya mengenai konsep main dan kepentingannya terhadap kanak-kanak. Kanak-kanak memerlukan main

dalamperkembangan kognitif, psikomotor dan afektif.Terdapat 2 kategori main iaitupermainan sosial dan permainan kognitif . Permainan sosial adalah seperti congkak manakala permainan kognitif adalah seperti galah panjang. Sebelum mempelajari subjek ini, saya beranggapan main adalah satu hobi semata -mata dan tidak ada kena-mengena dengan pembela jaran. Setelah mengetahui mengenai konsep main barulah saya tahu bahawa main merupakan sesuatu yang sangat penting terhadap perkembangan kognitf, psikomotor, dan afektif kanak -kanak. Dengan bermain, kanak-kanak juga dapat mengawal serta mengurangkan tahap stres mereka terhadap pembelajaran. Di samping itu, saya juga telah mendapat sedikit pengetahuan mengenai pembelajaran masteri. Pembelajaran masteri merupakan satu kaedah pengajaran

secara individu yang menggunakan kurikulum berstruktur dan dibahagikan kep ada unit-unit kecil pengetahuan serta kemahiran yang akan dipelajari. Menurut Bloom (1968) pembelajaran masteri merupakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang mempunyai fokus terhadap penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang diajar. Menurut Anderson dan Block (1975) pembelajaran masteri ialah satu set idea dan amalan pengajaran secara individu yang dapat membantu murid mencapai masteri berpandukan kriteria yang jelas. Melalui tugasan yang telah saya siapkan ini, saya juga telah mendapat input input baharu contohnya saya telah dapat memahami mengenai kepentingan teori pengajaran Gagne. Di dalam teori beliau, Gagne(1968) mengatakan pembelajaran bergerak daripada tahap yang paling mudah kepada yang lebih kompleks. Beliau telah mengenalpasti lapan jen is pembelajaran dan setiap pembelajaran hanya akan dicapai sekiranya pelajar telah menguasai pembelajaran di peringkat yang lebih awal. Lapan jenis pembelajaran yang terdapat dalam teorinya ialah pembelajaran isyarat, pembelajaran gerak balas, rangkaian motor, pertalian bahasa, diskriminasi, konsep, hukum dan yang terakhit ialah penyelesaian masalah. Gagne juga telah mengklasifikasikan hasil pembelajaran kepada lima jenis pembelajaran iaitu maklumat lisan, kemahiran intelek, strategi kognitif, sikap, dan kemahiran motor. Sebagai bakal guru yang sedang menimba ilmu, memang tidak dinafikan bahawa saya masih mempunyai banyak kekurangan serta kelemahan diri dan masih banyak benda yang saya harus pelajari dalam melengkapkan diri ini dengan segala ilmu yang diperlukan bagi menjadi guru yang cemerlang. Oleh itu, di masa akan datang, saya haruslah mempersiapkan diri saya dengan membuat persiapan yang secukupnya dengan menyediakan bahan bantu mengajar yang sesuai dengan isi pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada murid. Saya juga haruslah memadankan isi pembelajaran dengan masa yang telah ditetapkan bagi

membolehkan aktiviti pengajaran dilakuka n semua dan membolehkan objektif pengajaran dicapai. Mulai pada masa sekarang, saya akan cuba untuk mengawal dan menyesuaikan isi pembelajaran dengan keadaan pembelajaran supaya ianya dapat diseragamkan dan dapat dihabis kan secara sistematik dan bukanlah secara tergopoh-gapah pembelajaran. hingga menyebabkan murid -murid gagal memahami isi

Oleh itu, saya berharap agar penghasilan laporan mengenai tugasan ini akan dapat memberi impak yang besar bagi diri saya. Selain itu, saya akan berusaha dengan lebih gigih supaya dapat meningkatkan prestasi dan menghasilkan kerja yang lebih baik dan berkualiti daripada sebelumnya pada masa akan datang. Saya juga berharap agar maklumat yang diperolehi ini dapat memberikan manfaat kepada saya di masa akan datang. Tugasan ini diharapkan agar dapat memberi seribu satu pengalaman dan manfaat kepada setiap lapisan masyarakat khususnya kepada diri saya sendiri terhadap perkara yang amat penting ini . Di kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah mata pelajaran ini iaitu Puan Norizan Binti Baba kerana telah banyak membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada saya dan rakan -rakan semasa di dalam kelas. Terima kasih juga diucapkan kepada ahli -ahli kumpulan kerana telah memberikan komitmen dan kerjasama yang terbaik sepanjang tempoh kami menyiapkan tugasan yang diberi ini. Tidak lupa juga kepada rakan -rakan dari kumpulan yang lain kerana sudi berkongsi pendapat dan saling bertukar -tukar maklumat dalam menjayakan lagi hasil tugasan kami ini. Akhirsekali, sayaamatberharaptugasaninidapatmemenuhikriteriat ugasan yang baikdanapa yang paling pentingialahsemogasegalapengetahuan guru yang kelak. yang

sayaperolehinidapatdiaplikasikandalamkehidupansayasebagaibakal Semogatugasaninijugadapatdimanfaatkanolehsesiapasahaja membacanya.InsyaAllah, sekian, terimakasih.