³AYAT TENTANG WARISAN SURAT AN NISA¶ AYAT 12´

MakalahinidibuatuntukmemenuhitugasmatakuliahTAFSIR AHKAM
Nama : Sugeng Priyanto
Program Studi : Muamalah
Semester : IV (Empat)
Dosen Pembimbing : ust. Asnin Syafi¶udin

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ASY ± SYUKRIYYAH
JL.KH.HASYIM ASHARI KM.3 No. 60 CIPONDOH ± KOTA TANGERANG 15141
TAHUN AKADEMIK 2010 ± 2011

2

AYAT TENTANG WARISAN
SURAT AN NISA¶ AYAT 12

T´ò´PO."´b´´´òB´ÿAq´MV´ò´P´¬´."´´"
0´´l´ó´O¬´N´·´¬´·´O´Bä."P´´T´´´B´
m´´´·O´Bä."´ò´P`1´´´´)´MOBbB´o´ÿ.
¬´m´MVPH¬´ÿ´P´´´)Ó´M´´."´´´´´¬´
·äB´·´)´""00´´´´TP´´´·O."´´´)´MOBb
B´o´ÿ´ó´1´H´MV´´l´ò´O¬´P´·´ò´N´O´PO
."P´´T´´´B´m´ò´PO´Bä."´¬´·`1´´
¬´o´dOBbB´o´ÿ/´´´m´MVPH¬´.ÿ´P´´´)Ó´
M´´."´.¬´´¬´VäB´·´)´""00´´´´TN´´l.
"´.CAH´V´¬.H´¬.H¬´·´0b´`1´m´""0´×
"0´M´ÿBb´´´0ä."´Æ"0´""0´6´.´0´V´N
´1´ÓP´`´."B´o´·´o´.ÿ´´´P×´OBbP´´T
´Pb´¬´òC´m.Mo´m"0¬´ÿ´Ó´O´ß´6´·´´
´äC´m.M´´ß´´´8´1´dOBbPH¬´ÿ´P´´´)Ó´M
´´."P´÷´¬´·äB÷´ó´""0X´´´´T.M´MA´
OHäB´´´ÿP1´M´´.".¬´.ÿ´äBbN´äBb."´óT
´1´´´óT´1´=´´´´

1. Terjemahayat.
12 Dan bagimu (suami-suami) seperduadariharta yang ditinggalkanolehisteri-
isterimu, jikamerekatidakmempunyaianak.Jikaisteri-isterimuitumempunyaianak,
makakamumendapatseperempatdariharta yang
ditinggalkannyasesudahdipenuhiwasiat yang merekabuatatau (dan)
sesudahdibayarhutangnya.Para isterimemperolehseperempatharta yang
kamutinggalkanjikakamutidakmempunyaianak.Jikakamumempunyaianak,
makaparaisterimemperolehseperdelapandariharta yang
kamutinggalkansesudahdipenuhiwasiat yang kamubuatatau (dan)
sesudahdibayarhutang-hutangmu.Jikaseseorangmati, baiklaki-
lakimaupunperempuan yang tidakmeninggalkan ayah dantidakmeninggalkananak,
tetapimempunyaiseorangsaudaralaki-laki (seibusaja)

3

atauseorangsaudaraperempuan (seibusaja), makabagimasing-
masingdarikeduajenissaudaraituseperenamharta.Tetapijikasaudara-
saudaraseibuitulebihdariseorang, makamerekabersekutudalam yang sepertigaitu,
sesudahdipenuhiwasiat yang
dibuatolehnyaatausesudahdibayarhutangnyadengantidakmemberimudharat
(kepadaahliwaris). (Allah menetapkan yang demikianitusebagai) syariat yang
benar-benardari Allah, dan Allah MahaMengetahuilagiMahaPenyantun.(QS. 4:12)

2. Terjemahkosa kata kunci.

3. Sebab an-Nuzul (kalauada).
Riwayat yang menceritakanmengenaisebab-sebabturunnyaayat Al-Qur¶an mengenaiwarisan,
terdapatdalambeberapahadits.
DalamHadistSahihulBukharidan Muslim
diceritakanbahwasuatusaatRasulullahmenerimakedatanganistriSaad bin Rabi¶
disertaikeduaanakperempuannya, laluiaberkata :
³YaRasulullah, keduaanakperempuaniniadalahanakdariSaad Bin Rabi¶ yang
telahmeninggaldalampeperanganuhud.Setelahayahnyameninggal, pamananak-
anakinitelahmengambilhartapeninggalahharta ayah merekatanpatersisasedikit pun
untukmereka.Padahal anak-anak ini tidak dapat dinikahkan kecuali dengan harta.
³Baiklah, Allah telah menetapkan hukum mengenai masalah ini´. Jawab Rasulullah. Tak
lama kemudian turunlah ayat-ayat Al-Qur¶an yang membahas mengenai hukum waris, yaitu
surat An-Nisa¶ ayat 11 dan 12.
Setealah ayat-ayat tersebut turun, Rasulullah kemudian menyuruh kepada paman kedua anak
perempuan Saad bin Rabi¶ agar memberikan dua per tiga bagian dari harta peninggalan Saad
bin Rabi¶ kepada kedua keponakannya. Sedangkan kepada istri Saad bin Rabi¶ diberikan
seperdelapan bagian. Barulah sesudah dibagi-bagikan kepada mereka, sang paman tersebut
mendapatkan bagian berdasarkan sistem kelebihan harta warisan (ashobah).

4

Dalam hadits yang lain, Ibnu Jarir meriwayatkan keterangan yang berbeda mengenai sebab-
sebab turunnya ayat tentang warisan. Dikisahkan bahwa pada suatu ketika Abdurrahman bin
Tsabit menyatakan tentang kematian saudara laki-lakinya bernama Hasan yang berprofesi
sebagai penyair. Ia meninggalkan seorang istri bernama Hakkah dan lima anak perempuan .
Tidak lama kemudian datanglah beberapa ahli waris laki-laki dan keluarga Hasan yang
bermaksud mengambil semua harta peninggalan Hasan. Melihat kejadian itu, Hakkah lau
melaporkan kepada Rasulullah saw. Maka turunlah ayat-ayat Al-Qur¶an yang menjelaskan
mengenai warisan.
Bagaimanapun riwayat mengenai sebab-sebab turunnya ayat tentang warisan, yang pasti hal
tersebut disebabkan karena pada saat itu kaum wanita tidak memperoleh bagian sebagai ahli
waris.


4. Munasabahayat.

5. Syarahayat/tafsirmufradatdenganayatdanhaditsterkaitsertapendapatmufassir.


6. Pokokkandunganayat (hukum, petunjukdanpelajaranayat).

7. Kesimpulan.


8. Kepustakaan
Ash-shabunimoch. Ali, TerjemahTafsirAyatAhkam Ash-shabuni, PT. BinaIlmu
Offset, Surabaya: 2008
http://freearsy.wordpress.com/2009/10/22/analisis-ayat-waris/
Sumber :
1. Muhammad µAliSays, TafsirAyat al-Ahkam.
2. Muhammad µAli ash-Shabuni, Rawa¶i al-Bayan fi TafsirAyat al-Ahkam.
3. Asy-Syaukani, Fath al-Qadir.
4. Al-Qurthubi, al-Jami¶ li Ahkam al-Qur¶an.

5

5. Al-Jashshash, Ahkam at-ta¶wil.
6. Al-Qasimi, Mahasin at-ta¶wil.
7. Ibn al-µArabi, Ahkam al-Qur¶an.
8. Wahbahaz-Zuhaili, at-Tafsir al-Munir.AYAT TENTANG WARISAN SURAT AN NISA¶ AYAT 12 .

0 UWT 4 $Z nU! 0 A WT T D 1 B d B I UWTD .

U D IU UWT 0 PU B nU!B $ j R l d[I TT [k . $\ WT S n jU IUWT B d 0 WTD . $ 1 ( nU!D 0 n .

$. K$ jp D . nU!B K$ j R l WT ES S ![I TT T EZ " AWr @WrS d U P T n $ U j P [kD W TT Q UWT iT TT / \ G" WT[.U D 0 U UWT B IPU B . 8 . I .

jikamerekatidakmempunyaianak. yang yang merekabuatatau (dan) yang makakamumendapatseperempatdariharta ditinggalkannyasesudahdipenuhiwasiat sesudahdibayarhutangnya. lakimaupunperempuan yang tidakmeninggalkan ayah dantidakmeninggalkananak.Jikaisteri-isterimuitumempunyaianak. makaparaisterimemperolehseperdelapandariharta kamutinggalkansesudahdipenuhiwasiat yang kamubuatatau yang (dan) baiklaki- sesudahdibayarhutang-hutangmu.Jikaseseorangmati. Terjemahayat.Jikakamumempunyaianak. tetapimempunyaiseorangsaudaralaki-laki (seibusaja) 2 . TB $[ Um / IU Wo s ? 9B $ j R WT Jr ^ S dRM TT# [kWo nZ $<R l WT\B K$ WT 1k 1k [O 1.U l S 4 WoU.Para isterimemperolehseperempatharta kamutinggalkanjikakamutidakmempunyaianak. 12 Dan bagimu (suami-suami) seperduadariharta yang ditinggalkanolehisteriisterimu.

anakinitelahmengambilhartapeninggalahharta ayah pamananakpun merekatanpatersisasedikit untukmereka. keduaanakperempuaniniadalahanakdariSaad Bin Rabi¶ yang bin Muslim Rabi¶ telahmeninggaldalampeperanganuhud. Jawab Rasulullah. dan Allah MahaMengetahuilagiMahaPenyantun. Sebab an-Nuzul (kalauada). Setealah ayat-ayat tersebut turun. Riwayat yang menceritakanmengenaisebab-sebabturunnyaayat Al-Qur¶an mengenaiwarisan. terdapatdalambeberapahadits.Tetapijikasaudarasaudaraseibuitulebihdariseorang. makamerekabersekutudalam yang sepertigaitu. (Allah menetapkan yang demikianitusebagai) syariat yang benar-benardari Allah. sesudahdipenuhiwasiat dibuatolehnyaatausesudahdibayarhutangnyadengantidakmemberimudharat (kepadaahliwaris).atauseorangsaudaraperempuan (seibusaja). 3 .(QS. Barulah sesudah dibagi-bagikan kepada mereka. 3. yaitu surat An-Nisa¶ ayat 11 dan 12. sang paman tersebut mendapatkan bagian berdasarkan sistem kelebihan harta warisan (ashobah). Terjemahkosa kata kunci.Setelahayahnyameninggal. Allah telah menetapkan hukum mengenai masalah ini´. Sedangkan kepada istri Saad bin Rabi¶ diberikan seperdelapan bagian. laluiaberkata : ³YaRasulullah. 4:12) yang 2. Rasulullah kemudian menyuruh kepada paman kedua anak perempuan Saad bin Rabi¶ agar memberikan dua per tiga bagian dari harta peninggalan Saad bin Rabi¶ kepada kedua keponakannya. Tak lama kemudian turunlah ayat-ayat Al-Qur¶an yang membahas mengenai hukum waris.Padahal anak-anak ini tidak dapat dinikahkan kecuali dengan harta. makabagimasing- masingdarikeduajenissaudaraituseperenamharta. DalamHadistSahihulBukharidan diceritakanbahwasuatusaatRasulullahmenerimakedatanganistriSaad disertaikeduaanakperempuannya. ³Baiklah.

Dalam hadits yang lain. Bagaimanapun riwayat mengenai sebab-sebab turunnya ayat tentang warisan. al-Jami¶ li Ahkam al-Qur¶an. 8. Ia meninggalkan seorang istri bernama Hakkah dan lima anak perempuan . 3. Al-Qurthubi. yang pasti hal tersebut disebabkan karena pada saat itu kaum wanita tidak memperoleh bagian sebagai ahli waris. 4. Pokokkandunganayat (hukum. Tidak lama kemudian datanglah beberapa ahli waris laki-laki dan keluarga Hasan yang bermaksud mengambil semua harta peninggalan Hasan.wordpress. BinaIlmu Offset. Surabaya: 2008 http://freearsy. Kepustakaan Ash-shabunimoch. Muhammad µAli ash-Shabuni. 6. 4 . Ali. 5. 2. Asy-Syaukani. Kesimpulan. TafsirAyat al-Ahkam. Rawa¶i al-Bayan fi TafsirAyat al-Ahkam. Maka turunlah ayat-ayat Al-Qur¶an yang menjelaskan mengenai warisan. Hakkah lau melaporkan kepada Rasulullah saw. TerjemahTafsirAyatAhkam Ash-shabuni. Dikisahkan bahwa pada suatu ketika Abdurrahman bin Tsabit menyatakan tentang kematian saudara laki-lakinya bernama Hasan yang berprofesi sebagai penyair.com/2009/10/22/analisis-ayat-waris/ Sumber : 1. Fath al-Qadir. Munasabahayat. PT. Muhammad µAliSays. Ibnu Jarir meriwayatkan keterangan yang berbeda mengenai sebabsebab turunnya ayat tentang warisan. petunjukdanpelajaranayat). Melihat kejadian itu. 7. 4. Syarahayat/tafsirmufradatdenganayatdanhaditsterkaitsertapendapatmufassir.

Al-Jashshash. 7. Ahkam at-ta¶wil. Al-Qasimi. Ahkam al-Qur¶an. Wahbahaz-Zuhaili. 6. 8. Ibn al-µArabi. at-Tafsir al-Munir. Mahasin at-ta¶wil. 5 .5.