³AYAT TENTANG WARISAN SURAT AN NISA¶ AYAT 12´

MakalahinidibuatuntukmemenuhitugasmatakuliahTAFSIR AHKAM
Nama : Sugeng Priyanto
Program Studi : Muamalah
Semester : IV (Empat)
Dosen Pembimbing : ust. Asnin Syafi¶udin

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ASY ± SYUKRIYYAH
JL.KH.HASYIM ASHARI KM.3 No. 60 CIPONDOH ± KOTA TANGERANG 15141
TAHUN AKADEMIK 2010 ± 2011

2

AYAT TENTANG WARISAN
SURAT AN NISA¶ AYAT 12

T´ò´PO."´b´´´òB´ÿAq´MV´ò´P´¬´."´´"
0´´l´ó´O¬´N´·´¬´·´O´Bä."P´´T´´´B´
m´´´·O´Bä."´ò´P`1´´´´)´MOBbB´o´ÿ.
¬´m´MVPH¬´ÿ´P´´´)Ó´M´´."´´´´´¬´
·äB´·´)´""00´´´´TP´´´·O."´´´)´MOBb
B´o´ÿ´ó´1´H´MV´´l´ò´O¬´P´·´ò´N´O´PO
."P´´T´´´B´m´ò´PO´Bä."´¬´·`1´´
¬´o´dOBbB´o´ÿ/´´´m´MVPH¬´.ÿ´P´´´)Ó´
M´´."´.¬´´¬´VäB´·´)´""00´´´´TN´´l.
"´.CAH´V´¬.H´¬.H¬´·´0b´`1´m´""0´×
"0´M´ÿBb´´´0ä."´Æ"0´""0´6´.´0´V´N
´1´ÓP´`´."B´o´·´o´.ÿ´´´P×´OBbP´´T
´Pb´¬´òC´m.Mo´m"0¬´ÿ´Ó´O´ß´6´·´´
´äC´m.M´´ß´´´8´1´dOBbPH¬´ÿ´P´´´)Ó´M
´´."P´÷´¬´·äB÷´ó´""0X´´´´T.M´MA´
OHäB´´´ÿP1´M´´.".¬´.ÿ´äBbN´äBb."´óT
´1´´´óT´1´=´´´´

1. Terjemahayat.
12 Dan bagimu (suami-suami) seperduadariharta yang ditinggalkanolehisteri-
isterimu, jikamerekatidakmempunyaianak.Jikaisteri-isterimuitumempunyaianak,
makakamumendapatseperempatdariharta yang
ditinggalkannyasesudahdipenuhiwasiat yang merekabuatatau (dan)
sesudahdibayarhutangnya.Para isterimemperolehseperempatharta yang
kamutinggalkanjikakamutidakmempunyaianak.Jikakamumempunyaianak,
makaparaisterimemperolehseperdelapandariharta yang
kamutinggalkansesudahdipenuhiwasiat yang kamubuatatau (dan)
sesudahdibayarhutang-hutangmu.Jikaseseorangmati, baiklaki-
lakimaupunperempuan yang tidakmeninggalkan ayah dantidakmeninggalkananak,
tetapimempunyaiseorangsaudaralaki-laki (seibusaja)

3

atauseorangsaudaraperempuan (seibusaja), makabagimasing-
masingdarikeduajenissaudaraituseperenamharta.Tetapijikasaudara-
saudaraseibuitulebihdariseorang, makamerekabersekutudalam yang sepertigaitu,
sesudahdipenuhiwasiat yang
dibuatolehnyaatausesudahdibayarhutangnyadengantidakmemberimudharat
(kepadaahliwaris). (Allah menetapkan yang demikianitusebagai) syariat yang
benar-benardari Allah, dan Allah MahaMengetahuilagiMahaPenyantun.(QS. 4:12)

2. Terjemahkosa kata kunci.

3. Sebab an-Nuzul (kalauada).
Riwayat yang menceritakanmengenaisebab-sebabturunnyaayat Al-Qur¶an mengenaiwarisan,
terdapatdalambeberapahadits.
DalamHadistSahihulBukharidan Muslim
diceritakanbahwasuatusaatRasulullahmenerimakedatanganistriSaad bin Rabi¶
disertaikeduaanakperempuannya, laluiaberkata :
³YaRasulullah, keduaanakperempuaniniadalahanakdariSaad Bin Rabi¶ yang
telahmeninggaldalampeperanganuhud.Setelahayahnyameninggal, pamananak-
anakinitelahmengambilhartapeninggalahharta ayah merekatanpatersisasedikit pun
untukmereka.Padahal anak-anak ini tidak dapat dinikahkan kecuali dengan harta.
³Baiklah, Allah telah menetapkan hukum mengenai masalah ini´. Jawab Rasulullah. Tak
lama kemudian turunlah ayat-ayat Al-Qur¶an yang membahas mengenai hukum waris, yaitu
surat An-Nisa¶ ayat 11 dan 12.
Setealah ayat-ayat tersebut turun, Rasulullah kemudian menyuruh kepada paman kedua anak
perempuan Saad bin Rabi¶ agar memberikan dua per tiga bagian dari harta peninggalan Saad
bin Rabi¶ kepada kedua keponakannya. Sedangkan kepada istri Saad bin Rabi¶ diberikan
seperdelapan bagian. Barulah sesudah dibagi-bagikan kepada mereka, sang paman tersebut
mendapatkan bagian berdasarkan sistem kelebihan harta warisan (ashobah).

4

Dalam hadits yang lain, Ibnu Jarir meriwayatkan keterangan yang berbeda mengenai sebab-
sebab turunnya ayat tentang warisan. Dikisahkan bahwa pada suatu ketika Abdurrahman bin
Tsabit menyatakan tentang kematian saudara laki-lakinya bernama Hasan yang berprofesi
sebagai penyair. Ia meninggalkan seorang istri bernama Hakkah dan lima anak perempuan .
Tidak lama kemudian datanglah beberapa ahli waris laki-laki dan keluarga Hasan yang
bermaksud mengambil semua harta peninggalan Hasan. Melihat kejadian itu, Hakkah lau
melaporkan kepada Rasulullah saw. Maka turunlah ayat-ayat Al-Qur¶an yang menjelaskan
mengenai warisan.
Bagaimanapun riwayat mengenai sebab-sebab turunnya ayat tentang warisan, yang pasti hal
tersebut disebabkan karena pada saat itu kaum wanita tidak memperoleh bagian sebagai ahli
waris.


4. Munasabahayat.

5. Syarahayat/tafsirmufradatdenganayatdanhaditsterkaitsertapendapatmufassir.


6. Pokokkandunganayat (hukum, petunjukdanpelajaranayat).

7. Kesimpulan.


8. Kepustakaan
Ash-shabunimoch. Ali, TerjemahTafsirAyatAhkam Ash-shabuni, PT. BinaIlmu
Offset, Surabaya: 2008
http://freearsy.wordpress.com/2009/10/22/analisis-ayat-waris/
Sumber :
1. Muhammad µAliSays, TafsirAyat al-Ahkam.
2. Muhammad µAli ash-Shabuni, Rawa¶i al-Bayan fi TafsirAyat al-Ahkam.
3. Asy-Syaukani, Fath al-Qadir.
4. Al-Qurthubi, al-Jami¶ li Ahkam al-Qur¶an.

5

5. Al-Jashshash, Ahkam at-ta¶wil.
6. Al-Qasimi, Mahasin at-ta¶wil.
7. Ibn al-µArabi, Ahkam al-Qur¶an.
8. Wahbahaz-Zuhaili, at-Tafsir al-Munir.AYAT TENTANG WARISAN SURAT AN NISA¶ AYAT 12 .

0 UWT 4 $Z nU! 0 A WT T D 1 B d B I UWTD .

$\ WT S n jU IUWT B d 0 WTD .U D IU UWT 0 PU B nU!B $ j R l d[I TT [k . $ 1 ( nU!D 0 n .

K$ jp D . $.U D 0 U UWT B IPU B . nU!B K$ j R l WT ES S ![I TT T EZ " AWr @WrS d U P T n $ U j P [kD W TT Q UWT iT TT / \ G" WT[. 8 . I .

Terjemahayat.U l S 4 WoU. 12 Dan bagimu (suami-suami) seperduadariharta yang ditinggalkanolehisteriisterimu.Jikaseseorangmati. tetapimempunyaiseorangsaudaralaki-laki (seibusaja) 2 . TB $[ Um / IU Wo s ? 9B $ j R WT Jr ^ S dRM TT# [kWo nZ $<R l WT\B K$ WT 1k 1k [O 1.Jikaisteri-isterimuitumempunyaianak. jikamerekatidakmempunyaianak. makaparaisterimemperolehseperdelapandariharta kamutinggalkansesudahdipenuhiwasiat yang kamubuatatau yang (dan) baiklaki- sesudahdibayarhutang-hutangmu. lakimaupunperempuan yang tidakmeninggalkan ayah dantidakmeninggalkananak.Para isterimemperolehseperempatharta kamutinggalkanjikakamutidakmempunyaianak. yang yang merekabuatatau (dan) yang makakamumendapatseperempatdariharta ditinggalkannyasesudahdipenuhiwasiat sesudahdibayarhutangnya.Jikakamumempunyaianak.

Terjemahkosa kata kunci. Rasulullah kemudian menyuruh kepada paman kedua anak perempuan Saad bin Rabi¶ agar memberikan dua per tiga bagian dari harta peninggalan Saad bin Rabi¶ kepada kedua keponakannya.(QS. Setealah ayat-ayat tersebut turun.Padahal anak-anak ini tidak dapat dinikahkan kecuali dengan harta. makamerekabersekutudalam yang sepertigaitu. DalamHadistSahihulBukharidan diceritakanbahwasuatusaatRasulullahmenerimakedatanganistriSaad disertaikeduaanakperempuannya.atauseorangsaudaraperempuan (seibusaja). Barulah sesudah dibagi-bagikan kepada mereka. Sebab an-Nuzul (kalauada). laluiaberkata : ³YaRasulullah. makabagimasing- masingdarikeduajenissaudaraituseperenamharta.Setelahayahnyameninggal. sang paman tersebut mendapatkan bagian berdasarkan sistem kelebihan harta warisan (ashobah). Allah telah menetapkan hukum mengenai masalah ini´. anakinitelahmengambilhartapeninggalahharta ayah pamananakpun merekatanpatersisasedikit untukmereka. Sedangkan kepada istri Saad bin Rabi¶ diberikan seperdelapan bagian. keduaanakperempuaniniadalahanakdariSaad Bin Rabi¶ yang bin Muslim Rabi¶ telahmeninggaldalampeperanganuhud. ³Baiklah. 3 . dan Allah MahaMengetahuilagiMahaPenyantun. Jawab Rasulullah. terdapatdalambeberapahadits. (Allah menetapkan yang demikianitusebagai) syariat yang benar-benardari Allah. 4:12) yang 2. 3. Riwayat yang menceritakanmengenaisebab-sebabturunnyaayat Al-Qur¶an mengenaiwarisan.Tetapijikasaudarasaudaraseibuitulebihdariseorang. Tak lama kemudian turunlah ayat-ayat Al-Qur¶an yang membahas mengenai hukum waris. yaitu surat An-Nisa¶ ayat 11 dan 12. sesudahdipenuhiwasiat dibuatolehnyaatausesudahdibayarhutangnyadengantidakmemberimudharat (kepadaahliwaris).

5. yang pasti hal tersebut disebabkan karena pada saat itu kaum wanita tidak memperoleh bagian sebagai ahli waris. Dikisahkan bahwa pada suatu ketika Abdurrahman bin Tsabit menyatakan tentang kematian saudara laki-lakinya bernama Hasan yang berprofesi sebagai penyair. 2. Munasabahayat. 4.wordpress. Bagaimanapun riwayat mengenai sebab-sebab turunnya ayat tentang warisan.Dalam hadits yang lain. 7. Rawa¶i al-Bayan fi TafsirAyat al-Ahkam. Kepustakaan Ash-shabunimoch. 6. Al-Qurthubi. Muhammad µAliSays.com/2009/10/22/analisis-ayat-waris/ Sumber : 1. PT. Ia meninggalkan seorang istri bernama Hakkah dan lima anak perempuan . Fath al-Qadir. Muhammad µAli ash-Shabuni. Pokokkandunganayat (hukum. petunjukdanpelajaranayat). Hakkah lau melaporkan kepada Rasulullah saw. Tidak lama kemudian datanglah beberapa ahli waris laki-laki dan keluarga Hasan yang bermaksud mengambil semua harta peninggalan Hasan. TerjemahTafsirAyatAhkam Ash-shabuni. Syarahayat/tafsirmufradatdenganayatdanhaditsterkaitsertapendapatmufassir. Ali. Kesimpulan. 3. Melihat kejadian itu. 8. 4. TafsirAyat al-Ahkam. Asy-Syaukani. Maka turunlah ayat-ayat Al-Qur¶an yang menjelaskan mengenai warisan. 4 . al-Jami¶ li Ahkam al-Qur¶an. BinaIlmu Offset. Surabaya: 2008 http://freearsy. Ibnu Jarir meriwayatkan keterangan yang berbeda mengenai sebabsebab turunnya ayat tentang warisan.

5 . 7. Ahkam at-ta¶wil. Mahasin at-ta¶wil. Wahbahaz-Zuhaili.5. Ibn al-µArabi. 8. at-Tafsir al-Munir. Ahkam al-Qur¶an. Al-Jashshash. 6. Al-Qasimi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful