P. 1
Kitab Fiqh Dalam Madzab Syafi

Kitab Fiqh Dalam Madzab Syafi

|Views: 593|Likes:
Published by Tavita Cis

More info:

Published by: Tavita Cis on Jul 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2013

pdf

text

original

Ketika mencari sebuah keterangan tentang sebuah kitab Fiqh dalam madzab Syafi¶i, secara kebetulan saya menemukan

sebuah artikel tentang sejarah literatur-literatur (kitab-kitab) Fiqh dalam madzab ini dari zaman ke zaman. Maka, artikel saya angkut ke sini. Tapi tidak semua. Artikel sangat panjang, sehingga saya pilih hanya yang berkaitan dengan sejarah dan kebersinambungannya kitab-kitab dalam madzab syafi¶i ini saja yang dikutip. Dan juga tulisan saya ringkas seperlunya. Jika ingin mengetahui keseluruhan artikel, sila simak di sumber ini: http://fauzidex.multiply.com/ . Literatur buku-buku Fiqh dalam Madzhab Syafi¶i Dibandingkan dengan madzhab-madzhab fiqih lainnya, madzhab Syafi¶i tentu merupakan madzhab yang paling banyak buku-buku fiqhnya. Dalam maktabah-maktabah, kemungkinan besar buku-buku madzab fiqh Syafi¶i ini menghabiskan setengahnya bahkan lebih dari isi maktabah tersebut. Banyaknya buku-buku ini, adalah berkat kejuhudan murid-murid dan ulama Syafi¶iyyah. Juga karena buku-buku fiqh Madzhab Syafi¶i ini satu sama lain ditulis dengan saling mengacu pada kitab sebelumnya, sehingga berkaitan dan bersambung. Buku pertama dalam madzhab Syafi¶i adalah kitab al-Umm karya Imam Syafi¶i (w 150H) sendiri. Pada masa berikutnya, buku al-Umm ini diringkas oleh muridnya yang bernama Imam al-Muzani (w 264 H) dalam bukunya berjudul Mukhtashar al-Muzani. Tidak lama kemudian, buku Mukhtashar al-Muzani ini disyarah oleh Imam al-Haramain al-Juwaini (w 478 H) dalam Nihayatul Mathlab fi Dirayah al-Madzhab. Selang beberapa lama karya Imam Juwaini ini diringkas oleh muridnya Imam al-Ghazali (w 505 H) dalam bukunya al-Basith. Tidak puas dengan al-Basith, Imam Ghazali meringkasnya menjadi al-Wasith, kemudian al-Wasith diringkas juga dalam bukunya yang lain berjudul al-Wajiz dan terakhir, buku al-Wajiz ini diringkas lagi dalam bukunya al-Khulashah. Imam ar-Raf¶i (w 624 H) meringkas al-Wajiz karya Imam al-Ghazali tadi menjadi al-Muharrar. Selang beberapa lama, Imam Nawawi (w 676 H) meringkas buku al-Muharrar dalam karyanya Minhajut Thalibin yang kemudian menjadi pegangan utama para ulama Syafi¶iyyah dalam berijtihad dan berfatwa. Kemudian, buku Minhajut Thalibin ini diringkas oleh Syaikhul Islam Zakaria al-Anshari dalam bukunya al-Manhaj. Buku al-Manhaj ini lalu diringkas oleh Imam alJauhari menjadi an-Nahj. Imam ar-Rafi¶i juga mensyarah kitab al-Wajiz karya Imam Ghazali dalam dua buah karyanya yakni asy-Syarh as-Shagir, dan asy-Syarh al-Kabir yang diberi nama dengan al-¶Aziz. Kemudian Imam Nawawi meringkas buku al-Aziz karya Imam Rafi¶i tadi menjadi ar-Raudhah (lengkapnya Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftin), lalu Ibnu Maqarra meringkas ar-Raudah menjadi ar-

Inilah yang menyebabkan buku-buku fiqh Madzhab Syafi¶i ini menjadi lebih banyak bila dibandingkan dengan madzhab fiqh lainnya. Hal ini juga menjadikan cara penempatan bab-bab fiqh dalam buku-buku fiqh Syafi¶i menjadi hampir sama. Setelah masa Ibnu Hajar al-Haitami ini baru bermunculan buku-buku berupa hasyiyah dari kitab-kitab sebelumnya. Karya-karya Ulama Syafi¶iyyah generasi pertama 3. Imam Suyuthi (w 911 H) meringkas kitab ar-Raudah ini dalam karyanya berjudul al-Gunyah. kemudian dikumpulkan dalam nadham-nadham oleh Ibn al-Wardi dalam karyanya berjudul al-Buhjah. Ibnu Hajar al-Haitami (w 974 H) meringkas buku ar-Raud ini dalam karyanya berjudul anNa¶im. Tampak kesinambungan buku-buku fiqh madzhab Syafi¶i ini antara satu dengan yang lainnya. Al-Irsyad ini disyarah oleh Ibn Hajar al-Haitami dalam dua syarah. Karya-karya ulama Syafi¶iyyah generasi kedua 4. Karya-karya yang tidak termasuk salah satu dari lima kelompok di atas 7. Karya-karya yang berkaitan dengan fiqih muqaran 5. Karya-karya Imam Syafi¶i 2. Ibnu al-Maqarri meringkas buku al-Hawi ash-Shagir menjadi al-Irsyad. kitab-kitab fiqh madzhab Syafi¶i dicoba dibagi ke dalam tujuh kelompok. Imam Zakaria al-Anshari kemudian mensyarah buku ar-Raud ini dalam karyanya berjudul al-Asna. 1. Berikut adalah urutan sejarah kitab-kitab madzhab Syafi¶i. Dari sejarah perkembangan madzhab Syafi¶i. Kitab ar-Raudhah juga diringkas oleh Ahmad bin Umar al-Muzjid az-Zabidi dalam karyanya berjudul al-¶Ibab. . kemudian Ibn Hajar al-Haitami mensyarahnya menjadi al-Ii¶ab hanya saja tidak sampai akhir. dan mengumpulkannya menjadi kumpulan nadham dalam karyanya berjudul al-Khulashah. . Karya-karya Madzhab Syafi¶i belakangan Berikut ini penjelasannya. Imam al-Qazuwaini meringkas buku al-Aziz karya Imam Rafi¶i dalam karyanya berjudul alHawi ash-Shagir. Lalu kitab al-Buhjah ini disyarah oleh Syaikhul Islam Zakaria alAnshari dengan dua syarah (hanya tidak disebutkan nama syarah ini).Raud. Karya-karya Imam Syafi¶i . Ketujuh pengelompokan dimaksud adalah: 1. pembagian bab-bab yang disusun dalam kitab al-Umm hampir sama penempatannya dengan buku Minhajut Thalibin atau syarahnya. akan tetapi tidak sampai selesai. Misal. Karya-karya yang membahas tema-tema tertentu dan khusus 6.

Menurut penulis asli artikel ini. Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wabni Abi Laila 3. telah ditahkik (diberi catatan kaki) dengan sangat bagus dan lengkap oleh DR. Buku ini dicetak pertama kali oleh Dar Qutaibah di Beirut pada tahun 1996 dalam 15 Juz yang dikumpulkan dalam 10 Jilid besar. . maka pendapat itulah yang dipandang sebagai pendapat yang abash sebagai madzhab Syafi¶i. Kitab ar-Radd µAla Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibany 10. Buku tahkiknya ini awalnya adalah risalah Dukturah beliau yang diajukan ke Jami¶ah Islamiyyah di Karachi Pakistan. Kitab Ikhtilaf Ali wa Abdillah bin Mas¶ud 4. Untuk mengetahui dalil-dalil di dalam kitab al-Umm ini. Ahmad Badruddin Hasun dengan judul Mausu¶ah al-Imam asy-Syafi¶i . apabila kedua imam tersebut sepakat dan tidak ada beda pendapat dalam satu masalah. Kitab Bayan Faraidhillah 7. Kitab Ikhtilaf Malik was Syafi¶i 5.Berikut ini karya-karya Imam Syafi¶i yang disusun ketika beliau berada di Mesir: 1. Kitab Ibthalil Istihsan 9. Kitab ini sangat berguna untuk mengetahui dalil-dalil Imam Syafi¶i terutama dalil-dalil dari Sunnah dan Atsar serta bagaimana kedudukan haditsnya dan sanadnya. . Kadang-kadang dalam kitab al-Umm sendiri tidak disebutkan dalilnya. Karya-karya Tokoh Ulama Syafi¶iyyah generasi pertama setelah Imam Syafi¶i Yang dimaksud dengan tokoh Syafi¶iyyah generasi pertama di sini adalah untuk menyebut dua imam besar madzhab Syafi¶i yakni Imam Rafi¶i (557-623H) dan Imam Nawawi (631-676 H). Di sini. Buku ini dicetak oleh Darul Kutub Ilmiyyah Beirut dengan muhakik Sayyid Karwi Hasan. yakni Ma¶rifatus Sunan wal Atsar karya Imam al-Hafidz al-Baihaqi. Kitab Shifati Nahyi Rasulillah 8. Semua karya-karya Imam Syafi¶i sebagaimana telah penulis sebutkan di atas. 2. maka karya-karya dua imam ini dapat mewakilinya. ada kitab. bahkan terpenting setelah karya-karya Imam Syafi¶i. tapi langsung ke hukumnya. Karya-karya dua imam ini dalam madzhab Syafi¶i mempunyai kedudukan sangat penting. Ketika seseorang ingin mengetahui pendapat ulama madzhab Syafi¶i (bukan pendapat Imam Syafi¶i ) tentang sebuah masalah. Ahmad Badruddin Hasun ini adalah yang paling baik dan paling lengkap dalam segi tahkikan dan kekayaan maklumat yang dikandungnya. Kitab Jima¶il µIlm 6. Kitab al-Umm 2. buku tahkikan DR. Kitab Siyaril Auzai.

hanya saja sampai saat ini belum dicetak. . apabila antara Imam Rafi¶i dengan Imam Nawawi berbeda pendapat dan tidak mungkin dapat digabungkan kedua pendapat tersebut. Imam Rafi¶i dalam buku ini terlebih dahulu menjelaskan persoalan. kemudian kaitannya dengan pendapat Imam Syafi¶i serta pendapat para ashhabnya. buku ini menjadi rujukan utama para ulama Syafi¶iyyah dalam menetapkan sebuah persoalan. dengan syarah yang sangat luas dan panjang. Oleh karena itu. dan antara keduanya sama kuat. Buku Minhajut Thalibin ini dinilai buku yang sangat penting bahkan terpenting di antara buku-buku periode pertama Madzhab Syafi¶i. Buku ini merupakan buku terpenting dan terbesar dari karya Imam Rafi¶i. Buku ini ditahkik oleh Adil Ahmad Abdul Maujud dan Ali Muhammad Mu¶awwad serta dicetak oleh Darul Kutub al-Ilmiyyah pada tahun 1997. Karya-karya Imam Abdul Karim bin Muhammad ar-Rafi¶i 1) Kitab al-Muharrar. Buku ini sampai saat ini masih berbentuk makhtutat. berikut ini diketengahkan karya-karya keduanya. B. manuskrip dan belum ditahkik serta belum dicetak. Karya-karya Imam Nawawi Imam Nawawi mengarang banyak buku fiqh dalam Madzhab Syafi¶i. Mengingat pentingnya karya-karya dua imam dimaksud. Buku ini merupakan syarah dari buku al-Wajiz karya Imam al-Ghazali. alManhaj wa Syarhuh karya Syaikhul Islam Zakaria al-Anshari. Buku ini. 2) Kitab asy-Syarhus Shagir. Buku ini merupakan ringkasan dari buku al-Aziz Syarh al-Wajiz karya Imam Rafi¶i. A. 2) Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftin. Dalam penjabarannya. dan Nihayatul Muhtaj karya Imam ar-Ramli. Barangkali di antara sebab belum ditahkik dan belum dicetaknya. Buku ini lebih tebal dari pada buku Minhajut Thalibin di atas. kemudian diakhiri dengan pemilihan mana yang dipandang sebagai madzhab Syafi¶i. Buku ini merupakan ringkasan dari buku al-Muharrar karya Imam Rafi¶i. Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar al-Haitami. sudah ditahkik oleh mahasiswa magister Jami¶ah al-Jinan alLubnaniyyah. 3) Kitab al-Aziz Syarh al-Wajiz atau asy-Syarh al-Kabir. lantaran sudah terwakili oleh buku Minhajut Thalibin yang merupakan ringkasan dari Kitab al-Muharrar tersebut.Namun. buku ini mempunyai syarah dan hawasyi yang sangat banyak. maka yang harus didahulukan adalah pendapatnya Imam Nawawi. Umumnya. adalah: 1) Kitab Minhajut Thalibin. Di antara syarah terhadap buku ini adalah Mughnil Muhtaj karya al-Khatib asy-Syarbini. Buku ini merupakan syarah terhadap buku Imam al-Ghazali yang berjudul al-Wajiz. Sementara buku-bukunya yang masih ada yang dipandang sangat penting.

Ada yang dicetak oleh Dar Ihya at-Turats al-Arabi yang berikan nomor oleh Ustadz Muhammad Fuad Abdul Baqi¶. Beliau hanya dapat melengkapi sekitar tiga jilid saja. akan tetapi juga membandingkannya dengan madzhab-madzhab lainnya yang tentunya disertai dengan munaqasyah dan rad-rad tajam. Bagaimana cara mentarjih antara aqwal dalam madzhab Syafi¶i Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Imam Nawawi juga mensyarah kitab Shahih Muslim dalam karyanya berjudul al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hijaj. Buku ini dicetak beberapa kali cetakan dan oleh beberapa penerbit. Upaya untuk mentarjih aqwal tersebut telah dilakukan oleh dua Imam besar yakni Imam Rafi¶i dan Imam Nawawi. Buku ini merupakan buku terbesar dan terpenting dari karya Imam Nawawi. mengenai metode tarjih yang dipakainya apabila terjadi perbedaan di antara aqwal tersebut: 1. Untuk itu. Dalam buku ini Imam Nawawi bukan semata mengungkapkan pendapat Madzhab Syafi¶i. ditahkik oleh Syaikh Irfan Hasunah dan diberi kata pengantar oleh DR Muhammad al-Mar¶isyli. Meski demikian. Buku ini merupakan syarah dari buku al-Muhadzab karya Abu Ishak asSyairazi (w 476) sekaligus sebagai buku syarah paling terkenal dan paling bagus dari pada syarah-syarah al-Muhadzab lainnya. Kemudian Imam Taqiyuddin as-Subuki (w 756) mencoba melengkapinya. 4) Syarah Shahih Muslim. Buku al-Majmu¶ ini adalah buku terakhir Imam Nawawi. Imam Nawawi meninggal sebelum beliau menyelesaikan buku al-Majmu ini. dibutuhkan upaya tarjih di antara pendapat-pendapat tersebut. Hal ini barangkali di antaranya disebabkan bahwa kitab al-Majmu¶ ditulis bukan oleh Imam Nawawi secara lengkap. Buku ini sangat tebal terdiri tidak kurang dari 30 jilid lebih.3) Al-Majmu¶ Syarh al-Muhadzab. . para ulama Syafi¶iyyah berikutnya dalam menetapkan sebuah persoalan lebih banyak berpegang kepada Minhajut Thalibin dan Raudhatut Thalibin dari pada kepada alMajmu¶. Beberapa ulama lain yang melengkapi buku alMajmu¶ ini adalah al-Allamah Isa bin Yusuf Mannun (w 1376 H) dan Muhammad Najib alMuthi¶i (w 1406 H). Pendapat Imam Syafi¶i yang tidak bertentangan dengan dalil baik pendapat lama (al-qaul alqadim) maupun pendapat baru (al-qaul al-jadid) adalah yang diambil sebagai pendapat Madzhab Syafi¶i . Buku ini dinilai sebagai buku syarah terpenting dan terbaik juga lebih terkenal dari pada syarah-syarah lainnya terhadap Shahih Muslim. akan tetapi juga ditulis oleh ulama-ulama lainnya sebagaimana telah disebutkan di atas. bahwa pendapat Imam Syafi¶i (al-aqwal) terkadang lebih dari satu demikian juga dengan pendapat para ulama Syafi¶iyyah generasi awal (al-aujuh). namun juga keburu meninggal. Hanya saja. Berikut penuturan Imam Nawawi dalam mukaddimah kitab al-Majmu¶ Syarah al-Muhadzab. Imam Nawawi menulis buku ini hanya sampai pada Bab Riba dari Kitab al-Buyu¶.

Karya-karya para ulama Syafi¶iyyah generasi kedua Dimaksudkan dengan karya-karya para ulama Syafi¶iyyah generasi kedua ini adalah masa munculnya dua Imam besar yakni Ibn Hajar al-Haitami (w 974 H) dan Syamsud Din Muhammad ar-Ramli (w 1004 H). Buku ini dicetak beberapa kali dan mempunyai dua hasyiyah yaitu Hasyiyah al-Allamah Ahmad bin Qasim al-Ubady (w 994 H) dan Hasyiyah al-Allamah Abdul Hamid asy-Syarwany. . Tuhfatul Muhtaj bi Syarh al-Minhaj. Berikut adalah karya kedua imam dimaksud. Buku ini juga merupakan syarah dari buku Minhajut Thalibin Imam Nawawi yang ditulis oleh Imam Syamsud Din ar-Ramly.2. Apabila pendapat-pendapat Imam Syafi¶i tersebut tidak diketahui mana yang murajjah dan mana yang murajjihnya. Namun. Buku ini ditulis oleh Imam Ibn Hajar al-Haitami sebagai syarah terhadap kitab Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi. Buku ini di antaranya dicetak oleh Darul Kutub al-Ilmiyyah Beirut dengan muhaqiq Syaikh Muhammad Abdul Aziz al-Khalidy²dan tahkikan beliau hemat penulis lebih bagus dan lebih lengkap. Qaul Jadid Imam Syafi¶i dipandang sebagai Madzhab Syafi¶i apabila secara terang-terangan bertentangan dengan qaul qadim. maka ambillah pendapat yang paling akhir dari kedua pendapat tersebut. 4. Buku ini juga dicetak beberapa kali serta mempunyai dua hasyiyah yakni Hasyiyah al-Allamah Nurud Din Ali bin Ali asy-Syibramalisi (w 1087 H) dan Hasyiyah al-Allamah Ahmad Abdur Razaq yang dikenal dengan sebutan al-Maghriby ar-Rasyidy (w 1096 H) . 1. lama atau dalilnya. 2. Besarnya sumbangsih kedua Imam ini terutama dengan syarah keduanya terhadap kitab Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi. atau tidak diketemukan pendapat Imam Syafi¶i dalam qaul jaded. Apabila ada dua pendapat Imam Syafi¶i yang sama baik dari segi baru. maka ambil pendapat yang ditarjih sendiri oleh Imam Syafi¶i . metode dan kaidah pengambilan hukumnya serta ushulushul yang biasa dipakai oleh Imam Syafi¶i . apabila qaul jaded tidak bertentangan dengan qaul qadim. apabila diketahui pendapat mana yang paling akhir. maka qaul qadim itulah yang dipandang sebagai madzhab Syafi¶i. Nihayatul Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj. maka harus dicari mana yang paling rajih dengan jalan disesuaikan dengan nash-nash dari Imam Syafi¶i lainnya. Namun. baik dari segi qadim jadidnya atau dari sisi tidak ada tarjih sama sekali dari Imam Syafi¶i . 3. apabila tidak diketahui pendapat yang paling akhir. 3.

diminta kritik serta dibetulkan oleh pengarangnya sendiri kepada 400 ulama. keabsahan buku tersebut dapat dikatakan mutawatir dan karenanya harus lebih didahulukan dari pada yang lainnya. juga hasyiyah Qalyuby Umairah karya Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi dan Syaikh Umairah yang merupakan syarah dari syarah Imam Jalaluddin al-Mahally terhadap kitab Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi. . Syam. Menurut ulama Mesir. Kemudian setelahnya adalah kitab Mughnil Muhtaj Ila Ma¶rifati Ma¶ani Alfadh al-Minhaj karya al-Khatib asy-Syarbini (w 977) yang juga merupakan syarah terhadap kitab Minhajut Thalibin. bahwa yang harus diambil manakala terjadi pertentangan antara ar-Ramli dengan al-Haitami adalah pendapat Ibn Hajar alHaitami khususnya yang tercantum dalam bukunya Tuhfatul Muhtaj. maka acuan diambil dari karyakarya Syaikhul Islam Zakaria al-Anshari (w 926 H). Yaman. Kedua kitab di atas dipandang telah mencukupi sebagai pegangan dalam madzab syafi¶i. Hadramaut. maka pendapat ar-Ramli yang harus didahulukan khususnya apa yang tertera dalam kitabnya. maraji¶ fiqh Syafi¶i berikutnya adalah buku-buku hasyiyah (hasyiyah adalah syarah dari buku syarah) misalnya hawasyi yang telah disebutkan di atas. khususnya kitab al-Manhaj yakni buku ringkasan dari Kitab Minhajut Thalibin dan buku al-Ghurar al-Bahiyyah fi Syarh Mandhumatil Buhjah al-Wardiyyah²kedua buku tersebut telah dicetak. Apabila ada persoalan yang tidak dibahas di kedua kitab itu.Baik buku Tuhfatul Muhtaj maupun Nihayatul Muhtaj merupakan dua buah buku yang banyak dijadikan pegangan oleh ulama Syafi¶iyyah dalam menetapkan hukum sebuah persoalan atau dalam berfatwa setelah masa Imam Nawawi. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar al-Haitami dengan Imam Syamsuddin ar-Ramli. termasuk dijadikan referensi utama di lingkungan Universitas al-Azhar fakultas Syariah Islamiyyah. Sehingga dengan demikian. Sehingga para ulama Syafi¶iyyah menjadikannya sebagai pegangan utama ketika mereka berfatwa. Nihayatul Muhtaj. Hal ini karena buku tersebut telah disodorkan. Salah satunya adalah al-Alamah Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi asy-Syafi¶i (w 1194 H) dalam bukunya berjudul al-Fawaid al-Madaniyyah Fiman Yufta Biqaulihi Min Aimmah asySyafi¶iyyah sebagaimana dikutip dalam buku at-Tahdzib fi Fiqh al-Imam asy-Syafi¶i karya Imam al-Baghawi (I/50-51). Ada dua alasan penting: 1. Sedangkan menurut ulama Hijaj. ada perbedaan prioritas antara ulama Mesir dengan ulama Hijaj. Setelah buku Mughnil Muhtaj. dibaca. Hal ini dikarenakan buku tersebut mencakup juga nushush dari Imam al-Haramain al-Juwaini. Banyak para ulama Syafi¶iyyah setelah masa Imam ar-Ramli yang memuji dengan sangat kehebatan dan keunggulan dua buah buku tersebut yakni at-Tuhfah dan an-Nihayah. Buku ini juga dicetak dan sangat terkenal di kalangan madzhab Syafi¶i.

berikut ini buku-buku bermadzhab Syafi¶i yang membahas tema-tema tertentu. fiqh perbandingan. b. Karya-karya fiqh perbandingan (al-fiqh al-muqaran) Buku-buku yang membandingkan juga me-rad dan mentarjih buku-buku fiqh madzhab lainnya. ketika membahas masalah-masalah fiqh. c. Dhahiriyyah. Buku-buku Fiqh Madzhab Syafi¶i yang berbicara tentang bab-bab / tema-tema tertentu Buku-buku ini adalah buku-buku madzhab Syafi¶i akan tetapi hanya membahas tema-tema tertentu dan terbatas. Berikut ini bukubuku fiqh Muqaran yang ditulis oleh ulama madzhab Syafi¶i. . Buku ini bukan merupakan syarah atau ringkasan dari buku-buku sebelumnya. Buku ini dicetak oleh Maktabah ar-Risalah Amman pada tahun (cetakan pertama) 1988 yang terdiri dari delapan jilid besar-besar. 4. Kelebihan kitab ini adalah adanya perbandingan dengan madzab-madzab lain. seringkali menyebut perbedaan pendapat antara Imam Rafi¶i dan Imam Nawawi. Buku ini ditulis oleh al-Imam Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi ( w 450 H) yang merupakan syarah dari kitab Mukhtashar al-Muzani karya Imam Muzani. . Hanabilah.2. Buku ini merupakan syarah al-Mukhtashar yang sangat panjang. Namun tentu saja tetap lebih baik jika mengkaji pula kitab-kitab Imam Nawawi dan Imam Rafi¶i. 5. Buku ini dikarang oleh Imam Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi ( w 450 H). . Buku ini ditulis oleh Imam Saifud Din Abu Bakar Muhammad bin Ahmad asy-Syasyi al-Qaffal (w 507 H). Untuk lebih jelasnya. Disamping karena usaha dan kejuhudan keduanya dalam menggali gagasan-gagasan dan pemikiran fiqh Imam Nawawi dan Rafi¶i tidak diragukan lagi. Telah dibahas. al-fiqh al-muqaran. 1) Al-Ahkam as-Sulthaniyyah wal Wilayat ad-Diniyyah. Al-Hawi al-Kabir. Di dalamnya dikemukakan pendapat-pendapat Imam Syafi¶i. juga pendapat ashshab Imam Syafi¶i berikut dalil-dalilnya serta dibandingkan dengan madzhab fiqh lainnya semisal dengan madzhab Malikiyyah. a. Hilyatul Ulama fi Ma¶rifati Madzahib al-Fuqaha. pada masa lalu disebut dengan buku yang berbicara tentang ilmul khilaf atau dalam istilah sekarang. Buku ini pertama kali dicetak oleh Darul Kutub al-Ilmiyyah Beirut tahun 1994 dalam 18 jilid besar dengan muhakkik Ali Muhammad Mu¶awwad dan Adil Ahmad Abdul Maujud. Al-Majmu¶ Syarh al-Muhadzab. Kedua Imam Ibn Hajar al-Haitami dan Syamsud Din ar-Ramli dalam kitabnya at-Tuhfah dan an-Nihayah.

Bukubuku yang termasuk kelompok ini dibagi kepada dua bagian. hokum-hukum yang berkaitan dengan fai. Buku ini hampir sama dengan buku al-Ahkam as-Sulthaniyyah karya Imam Mawardi dari segi tema-tema yang dibahasnya. Imam Rafi¶i atau Imam al-Haitami dan Imam arRamli. saksi atau yang sering kita kenal sekarang dengan Ilmu Beracara di pengadilan. 6. di antaranya menjelaskan tentang hokum khilafah. merupakan buku yang sangat penting dalam mengkaji Ilmu Warits. hanya saja bukan termasuk atau berkaitan dengan karya-karya Imam Nawawi. Buku-buku Madzhab Syafi¶i yang tidak termasuk salah satu bagian dari lima kelompok sebelumnya Buku-buku ini adalah buku-buku bermadzhab Syafi¶i juga. Ditulis oleh sejarawan ternama al-Qadhi Syihabuddin Ibrahim bin Abdullah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ibn Abid Dam al-Hamawi (w 642 H). Buku ini sesuai dengan namanya merupakan buku yang berbicara tentang hokum warits Islam bermadzhab Syafi¶i. Muhyiud Din Hilal Sarhan alIraqi untuk mengambil gelar duktur di Universitas al-Azhar fakultas Syari¶ah dan dicetak di Beirut dalam dua jilid lumayan tebal. 2) Giyas al-Umam fit Tiyas adh-Dhulam. hanya tidak sepenting buku-buku sebelumnya. qadha. 4) Nihayatul Hidayah Ila Tahrir al-Kifayah fi Ilm al-Fara¶id. Buku ini seringkali disebut juga dengan nama ad-Durar al-Munadhamat fil Aqdiyyah wal Hukumat. Pertama. hanya saja buku ini lebih menekankan pada pembahasan teori-teori khilafah Islamiyyah dan kejadian-kejadian masa silam. Buku ini terdiri dari dua puluh bab.Buku ini merupakan buku madzhab Syafi¶i paling popular yang berbicara tentang siyasah syar¶iyyah. Buku ini dicetak beberapa kali oleh beberapa penerbit. Buku ini pernah ditahkik oleh DR. yakni buku-buku yang dikarang sebelum karya-karya ulama Syafi¶iyyah generasi kedua dan setelah generasi kedua. Dalam menyajikan persoalannya. Dan buku ini. kharaj dan lainnya. hemat penulis. juga bukan buku-buku tentang ilmul khilaf. Buku ini ditulis oleh Syaikhul Islam Zakaria bin Muhammad al-Anshari (w 926 H). wizarah. wilayah al-madhalim. 3) Adabul Qadha. Dikarang oleh Imam al-Haramain al-Juwaini (w 478 H) yang dipersembahkan untuk salah seorang menteri saat itu yang bergelar Giyas ad-Daulah Nidham al-Mulk (w 485 H). buku-buku yang dikarang sebelum masa ulama Syafi¶iyyah generasi kedua (sekitar setelah wafatnya Imam Syafi¶i sampai abad ke-10 Hijriyyah) adalah: . Buku-buku ini sama dipandang penting. jizyah. di antaranya pernah dicetak oleh Kuliyyah Syari¶ah Jami¶ah Qatar. Buku ini sering disingkat dengan nama al-Giyasi. Imam Mawardi dalam buku ini mencoba mengetengahkan dengan model perbandingan (muqaranah). tahun 1420 H. Buku ini merupakan buku terpenting dalam madzhab Syafi¶i yang berbicara tentang hokumhukum yang berkaitan dengan dakwaan. bukti. Buku ini dicetak oleh Dar Ibn Khuzaemah Riyad.

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam asy-Syafi¶i . Buku ini dicetak oleh Darul Kutub Ilmiyyah Beirut pada tahun 1997 yang terdiri dari delapan jilid besar dengan muhakkik Adil Ahmad Abdul Maujud dan Ali Muhammad Mu¶awwad. Setelah muncul dua imam tersebut. 3. Begitu datang dua syarah tersebut. Buku ini ditulis oleh Imam Abu Muhammad alHusain bin Mas¶ud al-Bagawi (w 516 H). perhatian beralih kepada karya-karya keduanya. 6. Buku ini dicetak beberapa kali oleh beberapa penerbit yang salah satunya dicetak oleh Darul Qalam Damaskus sebanyak enam jilid tebal-tebal dan ditahkik oleh Muhammad az-Zuhaili. 4. At-Tahdzib fi Fiqh al-Imam asy-Syafi¶i . Buku ini juga dinilai sebagai salah satu buku terpenting dalam syarah terhadap kitab Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi dan senantiasa dijadikan rujukan oleh para ulama Syafi¶iyyah sebelum datangnya dua buah syarah. karena dipandang lebih lengkap dan lebih mendalam. Buku ini juga merupakan syarah Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi dan dicetak oleh Darul Kitab Jordan dalam empat jilid besar dengan muhakkik Ustadz Izzud Din Hisyam bin Abdul Karim alBadrany pada tahun 2001. 2. Buku ini juga telah dicetak beberapa kali di antaranya oleh Wizaratul Auqaf was Syu¶un al-Islamiyyah. Kedua buku ini yakni al-Muhadzab dan al-Wasith sempat dijadikan buku terpenting yang menjadi rujukan para fuqaha Syafi¶iyyah dalam memberikan fatwa sebelum munculnya karyakarya Imam Nawawi dan Imam Rafi¶i. Kanzur Ragibin fi Syarh Minhajut Thalibin. Buku ini ditulis oleh Imam Abu Hamid al-Ghazali (w 505 H) yang merupakan ringkasan dari bukunya yang berjudul al-Basith dan al-Basith ini juga merupakan ringkasan dari buku karya Imam al-Haramain al-Juwaini yang berjudul Nihayatul Mathlab fi Dirayah al-Madzhab. Buku ini ditulis oleh Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli (w 864 H). buku Syarah al-Muhalla kemudian ditinggalkan dan berpaling kepada dua syarah karya ar-Ramli dan al-Haitami. Buku ini mempunyai dua hasyiyah. Buku ini ditulis oleh Imam Sirajuddin Abu Hafsh Umar bin Ali yang dikenal dengan samaran Ibn al-Mulaqqan (w 804 H). Ajalatul Muhtaj Ila Taujih al-Minhaj. Qatar pada tahun 1993 yang ditahkik oleh DR Ali Muhyiyud Din al-Qurrah Dagi.1. Tuhfatul Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj karya Imam alHaitami dan ar-Ramli. Buku ini dikarang oleh Imam Abu Ishak asySyairazi (w 476 H). Buku ini terkenal dengan nama Syarah alMuhalla µAlal Minhaj. Al-Wasith fil Madzhab. yang pertama Hasyiyah Syihabuddin Ahmad al-Burullusy yang mempunyai nama panggilan Umairah (w 957 . Buku Syarah al-Muhalla ini menjadi muqarrar pada mata kuliah fiqh di Universitas al-Azhar asySyarif sampai saat makalah ini ditulis. 5. Buku ini juga dikarang oleh Imam Ghazali sebagai ikhtishar atas buku sebelumnya yakni al-Wasith. Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi¶i. Buku ini telah dicetak oleh Darul Kutub Ilmiyyah Beirut pada tahun 1997 dengan muhakkik Adil Ahmad Abdul Maujud dan Ali Muhammad Mu¶awwad.

Dan kitab Manhajut Thulab ini merupakan ringkasan dari buku Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi. menurut penulis. tidak diketahui tahun kewafatannya). Jadi. dan yang paling baik. 2.Makky (w 1335 H). Buku ini merupakan syarah dari kitab Syarah Manhajut Thulab. Buku ini ditulis oleh al-Allamah Sulaiman bin Umar bin Manshur al-Ujaili yang terkenal dengan sebutan al-Jamal (w 1204 H). Kedua. Buku ini juga merupakan buku Hasyiyah terhadap kitab Fathul Mu¶in yang merupakan syarah dari Kitab Qurratul µAin bi Muhimmatid Din. Buku ini merupakan buku Hasyiyah terhadap kitab Fathul Mu¶in karya al-Mullibary²penjelasan . Buku ini dicetak berulang-ulang. Dicetak pertama kali pada tahun 1996. Futuhat al-Wahab bi Taudih Syarh Manhaj at-Thulab. Buku-buku yang termasuk kelompok ini adalah: 1. Buku ini ditulis oleh al-Alamah Utsman bin Muhammad Syatha adDimyathi al-Bikry (wafat pada abad ke 14 Hijriyyah. 4. keduanya ditulis oleh Syaikhul Islam Zakaria al-Anshari (w 926 H). Buku I¶anatut Thalibin dicetak beberapa kali dan salah satunya dicetak oleh Darul Kutub alIlmiyyah Beirut pada tahun 1995 dalam empat jilid besar. Tarsyih al-Mustafiidiin. Buku ini beberapa kali dicetak dan yang penulis pandang lebih bagus adalah yang ditahkik oleh Syaikh Abdul Latif Abdur Rahman cetakan Darul Kutub al-Ilmiyyah Beirut dalam lima jilid besar-besar. Buku ini lebih dikenal dengan Hasyiyah asy-Syarqawi µala Syarh at-Tahrir. Buku Futuhat al-Wahab lebih dikenal dengan sebutan Hasyiyah alJamal. Buku ini di antaranya dicetak oleh Darul Kutub al-Ilmiyyah Beirut pada tahun 1997 dengan muhakkik Syaikh Mushtafa bin Hanafi ad-Dzahabi dalam empat jilid besar. keduanya merupakan karya Syaikhul Islam Zakaria al-Anshari. 3. adalah yang ditahkik oleh Syaikh Abdur Razaq Galib al-Mahdi yang dicetak oleh Darul Kutub al-Ilmiyyah Beirut dalam delapan jilid tebal. buku-buku yang ditulis setelah masa ulama Syafi¶iyyah generasi kedua (dari tahun 1004 H-1335 H). Buku ini juga merupakan buku Hasyiyah ringkas yang ditulis oleh al-Allamah Alawy bin Ahmad bin Abdur Rahman as-Saqqaf al. Baik buku Tahrir Tanqih al-Lubab maupun buku Tuhfatut Thulab. dan keduanya merupakan karya al-Allamah Zainuddin al-Mullibary (w 987 H). Keduanya terkenal dengan sebutan Hasyiyatai al-Qalyubi wa Umairah. I¶anatut Thalibin. Buku ini ditulis oleh al-Alamah Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim asy-Syarqawi (w 1226 H) yang merupakan syarah dari kitab Tuhfatut Thullab bi Syarh Tahrir Tanqih al-Lubab. Buku Tahrir Tanqih al-Lubab merupakan ringkasan dari fiqh Syafi¶i dan kemudian buku tersebut disyarah dengan nama Tuhfatut Thulab. Baik kitab Manhaj atThulab maupun Syarahnya. Buku Qurratul µAin bi Muhimmatid Din merupakan ringkasan dari Fiqh Syafi¶i . Hasyiyah asy-Syarqawi. Dicetak pertama kali pada tahun 1997. kitab Futuhat al-Wahab bi Taudih Syarh Manhaj at-Thulab ini merupakan buku Hasyiyah atas kitab Syarh al-Manhaj.H) dan Hasyiyah Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi (w 1069 H). Syarah dari buku Qurratul µAin bi Muhimmatid Din adalah Fathul Mu¶in.

dekan Ma¶had I¶dad ad-Du¶ah di propinsi Qana. abad belakangan. Buku ini dicetak oleh Maktabah al-Ghazali Damaskus dalam satu jilid. bahasa dan susunanya mudah dipahami. salah seorang pengawas umum al-Azhar asy-Syarif Mesir.mengenai buku Fathul Mu¶in ini lihat di nomor tiga. Mushtafa Dibul Bugha. Untuk lebih jelasnya. 4) Taisir Fathil Qarib al-Mujib lit Thalib al-Azhary an-Najib fi Shurah Sail wa Mujib. jelas dan padat berisi tidak bertele-tele. kita akan berbicara tentang buku-buku yang ditulis seputar fiqh Syafi¶i yang berkisar antara tahun 1335 H sampai sekarang 1426 H. Nashr Farid Muhammad Washil. Ahmad Thayyib juga ketua jurusan Fiqh Islam Universitas al-Azhar dan DR. Pada bagian ini. bukan sesuatu yang tidak terjadi lagi. buku ini ditulis oleh tiga ulama besar Damaskus masa kini yaitu oleh DR. Buku ini ditulis juga untuk dijadikan muqarrar bagi siswa siswi Tsanawiyyah (menengah) di seluruh ma¶had al-Azhar. bahwa buku-buku fiqh Syafi¶i yang ditulis belakangan ini mempunyai dua kelebihan: Pertama. DR. Buku ini . Buku ini selesai ditulis pada tahun 1978 M. perlu penulis kemukakan. Mesir. . Mustafa Sa¶id al-Khinn. masa kini. dan dicetak beberapa kali di antaranya oleh Darul Qalam Damasykus pada tahun 1998 (cetakan ketiga) dan terdiri dari tiga jilid. Buku ini ditulis oleh Syaikh Muhammad ash-Shadiq Qamhawi. 3) Ad-Durar an-Naqiyyah fi Fiqh as-Sadah asy-Syafi¶iyyah. Abdul Hamid as-Sayyid Muhammad Abdul Hamid. 2) Al-Fiqh al-Manhaji µAla Madzhab al-Imam asy-Syafi¶i . Misalnya tidak adanya bahasan tentang perbudakan dan atau yang sejenisnya. Buku ini ditulis oleh Syaikh Abdullah bin Hasan Ali Hasan al-Kuhaji (w 1400 H) dan merupakan syarah dari kitab Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi yang dalam penyusunannya berpegang kepada kitab Mughnil Muhtaj Ila Ma¶rifat Ma¶ani Alfadh al-Minhaj karya al-Khatib asy-Syarbini (w 977 H). Namun sebelumnya. Buku-buku yang berbicara tentang madzhab Syafi¶i pada abad belakangan ini akan penulis kemukakan. berikut ini buku-buku yang termasuk kelompok terakhir. Buku ini ditulis untuk dijadikan muqarrar bagi siswa tingkat Aliyah di Ma¶had-ma¶had al-Azhar. Buku ini terdiri dari empat jilid dan dicetak oleh al-Maktabah al-Ashriyyah Beirut dengan muhakkik Ustadz Abdullah alAnshari. di antaranya: 1) Zadul Muhtaj fi Syarh al-Minhaj. DR. Karya-karya madzhab Syafi¶i belakangan. Buku ini ditulis oleh dua ulama kenamaan Mesir saat ini yakni oleh DR. tentunya sepengetahuan penulis yang sangat sederhana. 7. dan Syaikh Ali asy-Syarbiji. Buku ini teleh dicetak beberapa kali di antaranya oleh al-Maktabah al-Azhariyyah lit Turats pada tahun 1997 yang terdiri dari empat jilid ukuran kecil. mantan mufti Jumhuriyyah Mesir sebelum Prof. Kedua. bahasan dan persoalan yang dikemukakan betulbetul yang terjadi saat ini.

At-Thuruq adalah istilah untuk perbedaan pendapat para ulama Syafi¶iyyah dalam meriwayatkan madzhabnya. 4. hanya saja perbedaan pendapatnya ini tidak kuat. lalu dari beberapa pendapat tersebut ada yang dipandang lebih kuat. lantaran ia hanya pendapat ulama Syafi¶i yyah saja. maka itu adalah pendapat lama Imam Syafi¶i (qaul qadim). maksudnya adalah pendapat para ulama Syafi¶iyyah berdasarkan kaidah-kaidah dan ushul Imam Syafi¶i . 6. 5. bahwa al-aujuh ini tidak dapat dinisbahkan kepada Imam Syafi¶i . al-Karabisy dan Abu Tsaur. pendapat yang tidak kuatnya disebut dengan al-gharib. maka maksudnya adalah perkataan atau hasil ijtihad Imam Syafi¶i. adalah pendapat Imam Syafi¶i ketika di Mesir. maksudnya adalah pedapat Imam Syafi¶i sebelum pindah ke Mesir baik berupa karya maupun fatwa. Al-Qaul al-Qadim. Istilah-Istilah dalam madzhab Syafi¶i iyah Para ulama Syafi¶iyyah dalam buku-bukunya seringkali menggunakan beberapa istilah khusus. Pendapat Imam Syafi¶i yang dipandang lebih kuat ini disebut dengan al-adzhar. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan hampir dalam semua buku fiqh Syafi¶iyyah yang mempunyai pengertian dan maksud yang sama. sedangkan pendapat sebaliknya yang tidak kuat disebut dengan ad-dhahir. adalah pendapat yang paling rajih dari dua atau beberapa pendapat Imam Syafi¶i . 3. Apabila anda mendapatkan kata al-qaul atau al-aqwal dalam buku-buku Syafi¶iyyah. Penjelasan istilah-istialah di awal ini. 2. apabila dalam satu masalah. Di antara para periwayat qaul qadim ini adalah Imam az-Za¶farany. anda dapat membacanya pada pendahuluan atau lembar-lembar awalnya. . al-Muzani dan ar-Rabi¶ al-Muradi. lemah.dicetak oleh al-Maktabah al-Azhariyyah lit Turats. Kairo pada tahun 1996 yang terdiri dari tiga jilid kecil. 7. Al-Qaul al-Jadid. Al-Wujuh atau al-Aujuh. maka yang lebih kuat. Al-Adhhar. Biasanya di sana terdapat petunjuk praktis untuk hal tersebut. baik berupa karya buku maupun fatwa. Al-Aqwal. Al-Masyhur adalah apabila terjadi perbedaan antara dua pendapat atau lebih dari Imam Syafi¶i. baik dalam qaul qadimnya maupun qaul jadidnya.Jadi al-adhhar digunakan manakala ada dua atau beberapa pendapat Imam Syafi¶i yang samasama kuatnya dari segi kekuatan dalilnya. menurut satu ulama Syafi¶iyyah. hanya ada satu pendapat. Jadi apabila anda mendapatkan pendapat Imam Syafi¶i dari riwayat mereka. rajihnya ini disebut dengan al-masyhur. Untuk mengetahui makna dari istilah-istilah dimaksud. . Terkadang ada beberapa istilah dalam satu buku madzhab Syafi¶i yang makna dan maksudnya berbeda dengan apa yang ada dalam buku lain. Menurut Imam Nawawi. akan tetapi salah satunya dapat ditarjih sehingga dipandang sebagai lebih kuat dari yang lainnya. misalnya anda dapat temukan dalam buku alMajmu¶ Syarah al-Muhadzab karya Imam Nawawi. menurut yang lainnya ada beberapa aujuh dan lainnya. Sebaliknya. Misalnya. Di antara istilah-istialah dimaksud adalah: 1. Murid-murid Imam Syafi¶i yang seringkali meriwayatkan qaul jadidnya ini di antaranya adalah: al-Buwaithi. maka perbedaan tersebut disebut dengan ath-thuruq. dalam masalah ini ada dua pendapat. sementara menurut ulama yang lain. karena dari segi kekuatan dalilnya kurang memenuhi misalnya.

juga seringkali didapatkan laqab bagi para ulamanya. Asy-Syuyukh. selain istilah-istilah fiqh. . Apabila didapatkan kata al-Imam. Al-Ashhab adalah para fuqaha Syafi¶iyyah yang ilmunya sangat dalam dan luas sehingga mereka dapat beristinbath sendiri dalam hokum-hukum fiqih namun tetap berpegang kepada ushul Imam Syafi¶i . An-Nash adalah pendapat yang diambil langsung dari buku-buku karya Imam Syafi¶i. maka maksudnya adalah Imam Zakaria al-Anshari (w 926 H). 11. Al-Qadhi. Namun. Apabila Imam Nawawi dalam bukunya al-Majmu¶ berkata al-Qaffal. maka yang dipandang lebih kuat tersebut disebut dengan al-madzhab. sementara sebaliknya. Di antara istilahistilah ulama Syafi¶i yyah dimaksud adalah: 1. 9. maka pendapat yang dipandang paling rajih disebut dengan ash-shahih. apabila al-Khatib asy-Syarbini berkata Syaikhii. maksudnya adalah al-Qadhi Husain (w 462 H) 3. Asy-Syaikhaini. Apabila dalam satu masalah ada dua hokum yang didasarkan kepada Qiyas. Asy-Syarih al-Muhaqiq. . Al-Ashah. namun kedua pendapat tersebut lemah dari segi kekuatan dalilnya. 4. Hal ini tentu dimaksudkan selain untuk memudahkan. Beberapa istilah ulama Syafi¶i yyah Dalam buku-buku Syafi¶iyyah. Ar-Rabi¶. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara dua atau lebih pendapat ulama Syafi¶iyyah (al-aujuh). maka yang lebih kuat illatnya ini disebut dengan al-asybah. Al-Asybah. 13. Al-Imam. maksudnya adalah Jalaluddin al-Mahally (w 864 H) 6. maksudnya adalah Imam al-Maruzi (w 417 H). maksudnya adalah ar-Rabi¶ bin Sulaiman al-Muradi. Kebalikan dari an-nash adalah al-mukharraj. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara para ulama Syafi¶iyyah dalam meriwayatkan madzhab Syafi¶i (ath-thuruq). maksudnya adalah Imam an-Nawawi (w 676 H) dan Imam ar-Rafi¶i (w 623 H) 7. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara dua atau lebih pendapat ulama Syafi¶i yyah (al-aujuh). 12. Apabila al-Khatib asy-Syarbini (w 977 H) dan Syamsuddin ar-Ramli (w 1004 H) dalam karyakaryanya mengatakan Syaikhul Islam. maka pendapat yang dipandang lebih rajih disebut dengan al-ashah. maksudnya adalah Syihabuddin ar-Ramli (w 957) 9. Al-Qadiyain maksudnya adalah Imam ar-Ruwiyani (w 502 H) dan Al-Mawardi (w 450).8. Al-Mukharraj adalah pendapat yang bukan dari Imam Syafi¶i akan tetapi dari ulama Syafi¶iyyah. Sedangkan pendapat ulama Syafi¶i yyah yang tidak kuatnya disebut dengan ash-shahih. Al-Madzhab. 10. 5. Ash-Shahih. maka maksudnya adalah Imam Haramain alJuwaini (w 478 H) 2. Imam Rafi¶i dan Taqiyuddin as-Subuki (w 756) 8. dan kedua pendapat yang bertentangan tersebut sama-sama kuat dari segi dalilnya. akan tetapi salah satunya illatnya lebih kuat dari pada yang lain. maksudnya adalah Imam Nawawi. murid Imam Syafi¶i (w 270 H). namun salah satunya dipandang sebagai yang lebih kuat. pendapat yang lemahnya disebut dengan adh-dha¶if atau al-fasid. juga untuk menunjukkan penghormatan dan kedudukan ulama tersebut di kalangan madzhab Syafi¶i .

Anda bisa mengikuti setiap tanggapan atas artikel ini melalui RSS 2. al-Muhadzab. Buku-buku yang membahas istilah-istilah fiqh Syafi¶i dan laqab. . kunyah ulama Syafi¶iyyah Di antara buku-buku yang merupakan ma¶ajim al-musthalahat al-fiqhiyyah dalam madzhab Syafi¶i adalah: 1.com/2008/05/20/literatur-fiqh-madzhab-syafii/ Tanggal : 06 Mei 2009 Jam 06.wordpress. . at-Tanbih. Syafiiyah.30 a. maka maksudnya adalah dua orang ulama yakni al-Qadhi Abu Hamid al-Maruzi Ahmad bin Basyar bin Amir (w 362 H) dan asy-Syaikh Abu Hamid al-Isfarayaini Ahmad bin Muhammad (w 406 H).10. Apabila dalam kitab al-Muhadzab disebutkan istilah Abu Hamid. 2. Anda bisa tinggalkan tanggapan. . atau lacak tautan dari situsmu sendiri. Sejarah. Kitab Gharib al-Alfadz Allatis Ta¶malaha al-Fuqaha karya asy-Syaikh Muhammad bin Ahmad bin al-Azhar al-Hirawy Abi Mansur (w 370 H). Entri ini dituliskan pada Mei 20. Walahu a¶lam.m. karya Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Fayumi (w 770 H). Buku ini menjelaskan istilah-istilah fiqh Syafi¶i yang terdapat dalam enam buku fiqh Madzhab Syafi¶i yakni Mukhtashar al-Muzani. al-Wasith. 3. Sumber : http://orgawam. 2008 pada 12:40 pm dan disimpan dalam Fikih Syafi'y. alWajiz dan ar-Raudhah. Al-Mishbah al-Munir fi Gharib asy-Syarh al-Kabir lir-Rafi¶i. karya Imam Abu Zakariya Muhyiyud Din bin Syaraf anNawawi (w 676 H). Tahdzib al-Asma wal Lughat.0 pengumpan. Buku ini membahas maksud dari istilah-istilah sulit yang sering digunakan oleh para Fuqaha.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->