1.0 TAJUK KAJIAN Mempertingkatkan minat pelajar dalam matapelajaran Sejarah dengan kaedah pengajaran yang berpusatkan pelajar.

Pembelajaran aktif melalui kaedah simulasi watak (Role Play Simulation).

2.0 NAMA PENGKAJI Nama dan Ahli Jawatankuasa Pengkaji Kertas kerja ini dikemukakan oleh Jawatankuasa Penyelidikan Sekolah Menengah Kebangsaan Kalumpang, Tanjong Malim, Perak. Nama-nama guru dalam jawatankuasa adalah: 1. Siti Zaleha Binti Ramli 2. Rozana Anak Kuat 3. Tuan Norhayati Binti Tuan Daud 4. Pilly Anak Man 5. Awang Syazwan Bin Awang Hassan

3.0

LATAR BELAKANG KAJIAN Jere Brophy (2003), mengajar bukan hanya sebuah kurikulum dan pengajaran semata-

mata. Pengajaran turut berkaitan dengan pengurusan bilik darjah, motivasi murid untuk belajar dan memenuhi keperluan individu dalam pembelajaran di dalam bilik darjah. Mata pelajaran Sejarah kemahiran mengingati dan menghayati fakta atau urutan peristiwa sejarah di samping memupuk semangat patriotisme dan perasaan bangga sebagai warganegara Malaysia. Tinjaun awal yang dilakukan dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) sejarah mendapati masalah penglibatan pelajar dalam P&P adalah satu masalah bagi guru. Kekurangan penglibatan tersebut merencatkan P & P untuk menjadi lebih berkesan dan bermakna. Pembelajaran yang berpusatkan guru akan menyebabkan mereka pasif dalam proses pembelajaran dan tidak mengalami proses

penaakulan dan deep learning. P&P yang bersifat sehala dan berpusatkan guru dalam P&P sejarah telah menjadi pelajar tidak melibatkan diri dalam P&P. Hal ini disebabkan mereka merasakan P&P sejarah hanyalah mendengar guru berceloteh dari awal masa dan hingga loceng menandakan tamatnya waktu P&P pada hari tersebut. Oleh yang demikian, pelajar hanya mendengar celoteh guru dan tidak memperolehi pelajaran secara maksima kerana aktiviti yang dijalankan lebih kepada kaedah syarahan yang memerlukan murid untuk mendengar dan tidak melibatkan penglibatan fizikal dan mental pelajar. Guru dalam tinjauan tersebut masih berpegang kepada sistem lama iaitu pengajaran bersifat menghantar dan menerima maklumat yang disampaikan dan pemahaman dinilai berdasarkan bahan yang sama disampaikan di dalam pengajaran. Guru menjadi pengarah kepada proses-proses maklumat kepada bahan pengajaran. Sistem tersebut menjadi murid di dalam kelas menjadi bosan dan kurang motivasi untuk belajar serta memberikan tumpuan. Pendekatan bersifat student centered learning dalam menangani melalui kaedah simulasi watak (Role Play Simulation) dicadangan dalam kajian tindakan tersebut. Kajian yang dicadangkan terseebut melihat peranan guru untuk berkongsi peranan mengawal dan pengendalan di dalam pengurusan bilik darjah dalam mengimbangi pengaruh dan kerjasama murid. Pendekatan tersebut memastikan aktiviti yang dijalankan di dalam kelas melibatkan pelajar dengan gur bersifat dua hala dan secara tidak langsung menjana motivasi yang tinggi dalam kalangan pelajar berbanding dengan sistem lama yang berpusatkan guru. Sistem berpusatkan murid, murid turut memberikan tanggungjawab di dalam menyediakan sendiri dan menyampaikan maklumat isi kandungan dengan lebih kreatif. Dalam hal tersebut, pengajaran berpusatkan murid secara tidak langsung akan membantu murid mempertingkatkan prestasi secara tidak langsung terdedah kepada lebih banyak maklumat dan pemahaman terhadap isi kandungan dengan lebih mendalam.

4.0 PERNYATAAN MASALAH Dalam memperkatakan isu tentang pengajaran pembelajaran yang berlaku di dalam kelas Sejarah terutamanya, guru dilihat sebagai prospek besar dalam mempengaruhi proses P&P yang dijalankan. Kecenderungan guru dalam memilih kaedah pengajarannya akan menentukan sejauhmana berkesannya proses P&P tersebut. Jikalau guru tidak mementingkan aspek variasi

Kemampuan manusia untuk memberi perhatian kepada sesuatu maklumat yang sedang disampaikan adalah tidak konsisten dan keberkesanannya adalah bergantung kepada sejauhmanakah karismatik ataupun tarikan sesuatu kaedah itu di dalam aspek penyampaian. Oleh sebab itulah kaedah ataupun penggunaan kaedah serta metode lakonan di dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P). Selain itu. Disebabkan kemajuan dan kepesatan ini. Selain itu. Kaedah lakonan dirasakan amat sesuai dalam memantapkan lagi aktiviti pengajaran guru di dalam kelas. Kita juga sedia maklum bahawa satu transformasi di dalam arena pendidikan haruslah digubal dan dirangka seterusnya diimplementasikan di dalam setiap mata pelajaran khususnya Sejarah agar para pelajar tidak mula berasa bosan dengan pendekatan yang sedia ada dan disifatkan “lapuk”. Isu-isu yang wujud dan juga kaedah bagi menyelesaikannya semestinya . apa yang hendak ditegaskan dan dipaksikan di sini adalah bagaimana dengan kaedah lakonan ataupun simulasi dalam mata pelajaran Sejarah ini mampu meningkatkan minat dan perhatian pelajar kepada proses pengajaran guru Sejarah di dalam kelas. Maka dengan adanya perubahan ini. ianya akan mencernakan kebosanan dan tidak mampu menarik perhatian pelajar-pelajar semasa mengajar Sejarah di dalam kelas. Kita harus sedar dengan dunia yang dilanda fenomena kepesatan dan kemajuan teknologi lebih-lebih lagi di dalam negara kita yang semakin dimomokkan dengan konsep globalisasi dunia tanpa sempadan semakin menjadikan setiap perkara yang menjadi komponen terpenting kepada agen kemajuan negara termasuklah bidang pendidikan. Sejarah merupakan kaedah yang dirasakan mampu menampung lompang-lompang kelemahan proses pengajaran dan pembelajaran Sejarah pada hari ini. Mata pelajaran Sejarah juga merupakan antara aspek terpenting dalam Kurikulum Pendidikan negara kita. Hal ini disebabkan sudah menjadi adat manusia untuk mencari sesuatu yang baru dan semangat inkuiri manusia lebih memungkinkan kaedah penyampaiab sesuatu dan dalam konteks ini para pelajar mula mencari apakah kaedah yang boleh menarik perhatian mereka di dalam kelas lebih-lebih lagi di dalam mata pelajaran Sejarah. Jadi dengan adanya kajian ini kita akan dapat melihat keberkesanan kaedah lakonan di dalam mata pelajaran Sejarah ini. maka minda dan mentaliti masyarakat yang merangkumi setiap lapisan khususnya para pelajar juga akan bertambah moden dan ideal sejajar dengan peredaran zaman yang mula berubah. guru dilihat Cuma terikat dengan gaya pengajaran yang terlalu ortodoks ataupun tradisional tanpa memuatkan nilai tambah di dalam pengajaran. pastinya kerancakan dan kehangatan semasa proses Pembelajaran dan Pengajaran ( P&P ) Sejarah berkekalan momentumnya.dalam pengajarannya.

0 LITERATUR KAJIAN Pengkaji membuat kajian ini adalah bertujuan untuk meningkatkan minat murid dalam mata pelajaran Sejarah dengan kaedah pembelajaran yang berpusatkan pelajar. OBJEKTIF KHUSUS • • • • • • Bertujuan untuk meningkatkan minat murid dalam pengajaran Sejarah. Pelbagaikan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran sejarah. . 5. hasil kajian ini juga boleh dijadikan rujukan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia di dalam memperkasan sistem pendidikan Sejarah. Untuk memperbaiki Pencapaian murid. Untuk mengubah sikap dan minda murid dalam mata pelajaran Sejarah. 6. Untuk penglibatan murid dalam kelas semasa P&P berlangsung. Untuk meningkatkan Kefahaman murid. iaitu pembelajaran aktif melalui kaedah simulasi watak (Role Play Simulation). Selain itu.0 OBJEKTIF KAJIAN OBJEKTIF AM Untuk meningkatkan penglibatan murid dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) sejarah supaya kualiti “PEMBELAJARAN” murid meningkat sewaktu dalam kelas.berbeza dan perkara ini penting untuk dikaji supaya murid-murid dari dua kawasan tersebut mendapat faedah daripada penggunaan teknologi di dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah.

Seterusnya. kaedah penyampaian pengajaran guru disesuaikan dengan keadan pembelajaran murid. kemampuan dan kebolehan murid dalam menerima pengajaran guru. Seterusnya. bijak dalam membuat pemilihan isi kandungan pelajaran dan menggunakan alat bantu mengajar dengan baik. guru perlu membuat persediaan. Antara prinsip-prinsipnya ialah kaedah mengajar perlulah bersesuaian dengan tajuk yang hendak diajar dan keadaan persekitaran murid itu sendiri. Guru juga perlu menggunakan masa pengajaran sepenuhnya dan . Guru juga perlu mengajar daripada perkara yang mudah kepada yang kompleks dan abstrak. kaedah dan teknik yang boleh digunakan oleh guru sejarah bagi melibatkan murid dan pengajaran berpusatkan murid. Guru juga perlu mengajar daripada apa yang diketahui oleh murid dahulu sebagai asas pengajarannya kepada yang belum diketahui oleh mereka.6. kaedah. pelbagai kaedah boleh digunakan guru walaupun dalam menyampaikan sesuatu pengajaran. Contohnya. Dengan ini. murid akan dapat memahami pengajaran guru dan dengan sendirinya mereka akan tertarik dengan pengajian sejarah. bahan-bahan pelajaran yang digunakan dapat menarik perhatian dan minat murid dan sesuai dengan latar belakang dan keadaan hidup mereka. Di samping itu.1 Latar Belakang Sejarah Dalam P&P sejarah pelbagai pendekatan. Guru juga perlu menggunakan pendekatan. guru perlu menyediakan program aktiviti pembelajaran yang sesuai dan dapat melibatkan murid secara cergas dalam pengajaran guru. Prinsip umum pengajaran sejarah yang seharusnya difikirkan oleh guru sejarah agar pembelajaran disambut baik oleh murid. Selain itu. dan teknik yang sesuai dengan taraf pencapaian.

guru dapat mengambil kira faktor masa dalam pengajarannya. Menurut Slavin (1990). setiap guru sejarah perlu mengamalkan prinsip-prinsip dalam P&P bagi memantapkan lagi tahap kefahaman murid dan berpusat pelajar. Slavin (1987) telah mencadangkan 2 perspektif teori yang dapat dikaitkan dengan kesan positif pembelajaran koperatif iaitu teori motivasi dan teori kognitif. 2 teori dapat digunakan untuk menjelaskan kesan pembelajaran koperatif. 6. Guru juga perlu memikirkan perbezaan individu dalam pengajaran guru dengan menempatkan murid dalm kumpulan. Oleh sebab itu. penetapan gol secara koperatif seperti dalam pembelajaran koperatif mewujudkan satu situasi di mana setiap ahli kumpulan akan hanya dapat mencapai matlamat peribadi sekiranya kumpulannya berjaya. Teoretikal didefinisikan sebagai berdasarkan teori iaitu. bakat. Justeru. tidak pada pengalaman atau amalan. teori developmental bermaksud mengandaikan bahawa interaksi sesama pelajar dalam menjalankan tugasan yang bersesuaian . dari perspektif motivasi. iaitu teori perkembangan (developmental) dan teori elaborasi (elaboration). pelajar akan cuba memberi galakan kepada rakan-rakan sekumpulan serta membantu mereka agar kumpulan mereka akan berjaya. Dengan ini jelaslah menunjukkan bahawa jika guru sejarah mengamalkan prinsip-prinsip tersebut maka penglibatan pelajar aktif meningkat dan P&P berjaya. Manakala menurut Damon (1987). demi mencapai matlamat peribadi. Menurut Slavin (1987) juga dari perspektif kognitif pula. jika perlu mengikut tahap pencapaian.2 Latar Belakang Teoretikal Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga. dan kebolehan pelajar dalam bidang akademik dan akhir sekali guru perlu mendapatkan maklum balas daripada murid dengan menilai kaedah pengajaran guru dan kesan terhadap pembelajaran murid.

dan ini seterusnya membawa kepada peningkatan penguasaan mereka terhadap apa yang mereka pelajari. Pembelajaran terdahulu dikaitkan dengan pembelajaran terbaru. kualiti penaakulan. usaha untuk menyelesaikan percanggahan pendapat yang mungkin timbul semasa perbincangan mereka turut mengakibatkan peningkatan tahap pemahaman terhadap konten yang dipelajari.akan dapat meningkatkan tahap penguasaan mereka terhadap konsep-konsep penting Hal ini kerana melalui proses interaksi dengan pelajar lain. justeru dipercayai berpotensi untuk menambahkan tahap pemahaman. Aktiviti pembelajaran koperatif seperti model STAD akan menggalakkan pemikiran elaboratif dan meningkatkan kekerapan memberi dan menerima penjelasan. Pengkaji telah menggunakan teori Konstruktivisme dalam P&P bagi meningkatkan penglibatan murid dalam P&P. Johnson. Penjelasan dari perspektif teori elaborasi pula menekankan bahawa salah satu cara pembelajaran yang paling berkesan adalah untuk menerangkan bahan yang dipelajari kepada orang lain. dan meningkatkan tahap ketepatan ingatan jangka panjang (Johnson. . pelajar dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang sesuatu perkara. & Holubec. Dalam proses ini. pelajar akan terpaksa menerangkan dan membincangkan perspektif masing-masing terhadap sesuatu tajuk/isu. 1986). Teori konstruktivisme ini akan menyebab murid berpeluang membina pengetahuan secara aktif melalui proses saling pengaruh antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. konsep-konsep yang dibina pada struktur kognitif seseorang akan berkembang dan berubah apabila ia mendapat pengetahuan atau pembelajaran kerana pelajar digalakkan membina konsep sendiri dengan menghubungkaitkan perkara yang dipelajari dengan pengetahuan sedia ada pelajar. Menurut teori konstruktivisme. Perkaitan ini dibina sendiri oleh pelajar. Di samping itu.

Teori ini lebih kepada belajar berlandaskan masalah yang dihadapi. 6. Murid belajar melalui masalah yang ditimbulkan oleh guru. Teori inkuiri iaitu teori penemuan. pengkaji menggunakan teori inkuiri bagi menyelesaikan masalah kajian. Dengan ini jelaslah menunjukkan pengajaran berpusatkan pelajar dapat dilaksanakan dengan menggunakan teori konstruktivisme.Seterusnya. menggunakan Model Pengajaran STAD sebagai rawatan. murid akan melibatkan diri secara aktif. Selain itu. Murid melalui aktiviti seperti ujikaji akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. teori Problem Bases Learning (PBL) juga boleh digunakan dalam mengatasi masalah kajian. dan mendapati bahawa . kompetitif. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Allen dan Van Sickle (1984) dalam satu kajian eksperimental dalam kalangan pelajar lemah pencapaian akademik. teori ini sesuai digunakan bagi menyelesaikan masalah kajian kerana penemuan baru akan melibatkan penglibatan pelajar dan berpusatkan pelajar. berbanding dengan pelajar yang belajar secara kompetitif dan individulistik. Dalam hal ini juga. teori inkuiri dan teori PBL . Sherman dan Thomas (1986) turut mendapat hasil dapatan yang serupa dalam kajian mereka yang dijalankan ke atas pembelajaran matematik moden di sekolah menengah atas.2 Kajian Terdahulu Beberapa kajian telah menyelidiki kesan kaedah pembelajaran koperatif terhadap pembelajaran pelajar. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Antaranya. merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. dan individulistik dalam pembelajaran Sains. Dengan ini. Oleh itu. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Humphreys dan Johnson (1982) membuat perbandingan strategi pembelajaran secara koperatif. Hasil kajian mereka menunjukkan bahawa pelajar yang diajar dengan kaedah koperatif dapat mengingat dan mengekalkan ingatan tentang lebih banyak maklumat yang dipelajari.

Perkaitan ini dibina sendiri oleh pelajar. Cornelisu White dan Adam P. Sebagai rumusan. dalam buku learner-Centerd Instruction: Building Realtionships for student Success yang ditulis oleh Jeffrey H.pelajar lemah yang diajar berasaskan model STAD mendapat skor yang lebih tinggi dalam ujian subjek Geografi Dunia. dalam meningkatkan pencapaian akademik pelajar. Nelson. Oleh sebab itu. Hasil daripada kajian ini. Johnson. pengkaji berfokus pada kajian mengenai Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Pembelajaran Sejarah. pengkaji dapat menjadikannya sebagai sorotan kajian. pelajar dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang sesuatu perkara. Hasil kajian Lily Azian Abdullah (2005). meta-analisis yang dilakukan oleh Johnson. Buku tersebut mengandungi pelbagai kaedah. dan Nik Aziz (1999) kelebihan teori konstruktivisme ialah pelajar berpeluang membina pengetahuan secara aktif melalui proses saling pengaruh antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Menurut Caprio (1994). penggunaan model konstruktisme lebih kepada pembelajaran berpusatkan pelajar. dan Skon (1981) ke atas 122 kajian yang telah dijalankan menunjukkan bahawa terdapat bukti yang kukuh tentang kelebihan pembelajaran koperatif berbanding dengan pendekatan lain yang bersifat kompetitif dan individulistik. Oleh sebab itu. dijadikan sebagai panduan untuk pengkaji membuat kajian. mengenai pembelajaran aktif untuk meningkatkan kualiti pembelajaran murid dalam mata pelajaran sejarah yang perlu diteruskan oleh gelung seterusnya. kajian ini dijadikan sebagai sorotan kajian oleh pengkaji bagi mendapat sedikit input dan membuat penambahbaikan ke atas kajian ini seterusnya. konsep-konsep yang dibina pada struktur kognitif seseorang akan berkembang dan berubah apabila ia mendapat pengetahuan atau pembelajaran kerana pelajar digalakkan membina konsep sendiri dengan menghubungkaitkan perkara yang dipelajari dengan pengetahuan sedia ada pelajar. Maruyama. Pembelajaran terdahulu dikaitkan dengan pembelajaran terbaru. Harbaugh. kajian ini boleh dijadikan panduan oleh pengkaji. Hal ini demikian kerana. Dalam proses ini. Menurut teori konstruktivisme. strategi pengurusan bilik darjah dan cara melibatkan pelajar dan membantu ke arah kejayaan mereka. Menurut kajian Subadrah Nair dan Malar a/p Muthiah (2005). Buku tersebut . McBrien dan Brandt (1997). Dalam kajian ini pengkaji menekankan kepada penggunaan model konstruktivisme dalam pembelajaran sejarah dan bagaimana cara ini dipraktiskan dalam pengajaran sejarah. Berdasarkan kepada pembacaan pengkaji pula. D.

ibu bapa. pentadbir dan guru lain dan ahli profesional organisasi yang lain. Patilo and Vaughn (1992) di dalam buku tersebut. Stiggins. Perbezaan antara sistem tersebut adalam sistem yang tradisonal bersifat menghantar dan menerima maklumt yang disampaikan dan pemahaman dinilai berdasarkan bahan yag sama disampaikan di dalam pengajaran. Penyelidikan yang terbaik dan teori di dalam buku tersebut menekankan galakan. Hal ini lebih memberikan gambaran prestasi pelajar menjadi penilai kepada kaedah konstruk yang dijalankan yang bersifat berpusatkan pelajar.memperkenalkan kepada guru-guru untuk menggunakan kaedah model berdasarkan pembelajaran yang berpusatkan pelajar untuk mempertingkatkan perhubungan guru dengan pelajar. Pembelajaran berpusatkan pelajar lebih kepada membawa kepada pembelajaran yang lebih mendalam dan isu dibincangka secara serius di antara para pelajar. ada menyentuh tentang pembelajaran berpusat yang bermakna galakan perhubungan. ketidak pastian dan kekecewaan dalam pengajaran. cabaran. Kaedah Think-Pair-Share merupakan kaedah yang boleh dipraktikan di dalam strategi pegajaran untuk mempertingkatkan penyertaan berdasarkan interaksi sesama pelajar. Kajian yang dilakukan terhadap pelajar yang boleh dipraktikan melalui kaedah kumpulan kecil dan pengurusan kendiri. Selain itu. Hal ini bermakna galakan antara pelajar tersebut sendiri akan memperkembangkan pengelapastian pembelajaran di dalam komuniti dan memahami perhubungan sosial dengan pelajar lain untuk mencari jawapan kepada isi kandungan pelajaran. Guru turut ditunjukan peranan untuk berkongsi peranan dalam mengawal dan pengendalan didalam pengurusan bilik darjah dalam mengimbangi pengaruh dan kerjasama. dan sekolah tinggi. sistem lama . Pembacaan seterusnya melibatkan buku Student-Centred Classroom Assessment yang ditulis oleh Richard J. Buku tersebut memperkenalkan hasil dua puluh tahun persediaan pendidikan cemerlang di peringkat rendah. pelajar berkongsi maklumat dan pendapat tentang isi kandungan yang ingin disampaikan oleh guru. Kajian tersebut mengambil salah satu prinsip di dalam penilaian positif kaedah persekitaran konstruk iaitu menekakan pelajar sebagai kunci penilaian pengajaran di dalam mengetahui perbezaan di dalam prestasi dan pemahaman terhadap kualiti prestasi. tadika. Dalam kaedah tersebut. junior tinggi. Buku tersebut secara relaliti memberikan kebijaksaan secara kolektif dalam menilai idea. dan adaptasi dalam setiap pelbagai kaedah pengajaran seperti inkuiri dan kerjasama pembelajaran kumpulan kecil dan kepercayaan serta usaha yang relevan. Perbezaan yang ketara juga diketengahkan di dalam sistem tradisonal dan sistem berpusatkan pelajar tersebut adalah perlakuan iaitu kejayaan sasaran iaitu pelajar terlibat di dalam proses komunikasi.

Pendekata boleh dibuat secara inovatif adalah memperkayakan bahan kurikulum pembacaan pelajar dan pengajaran kaedah yang pelbagai kumpulan yang mengedit sesebuah penulisan dan mencipta bahan bersejarah. Buku berikutnya.menyebabkan guru menjadi pengarah kepada proses. penilaian. Perhubungan kelas . Kumpulan yang pelbagai di dalam kelas mewujudkan penghargaan di dalmkelas dan galakan kepada pelajar melibatkan diri dalam aktivit pembelajaran. Lamber & Barbara L. maklum balas dalam setiap ahli kumpulan dan belajar mempertingkatkan kemahiran belajar serta strategi konflik pengurusan. semua maklumat kepada bahan pengajaran. Penilaian boleh dilakukan dengan presasi kepada kejayaan sesebuah role plays. dan drama. Pengajaran berpustakan pelajar secara tidak langsung akan membantu para pelajar mempertingkatkan prestasi secara tidak langsung terdedah kepada lebih banyak maklumat dan pemahaman terhadap is kandungan. bertanggungjawab memimpin di dalam kumpulan kecil. buku mempersembahkan perbezaan hasil kerja yang dilakukan oleh pendidik dan ahli psikologi dalam memperkembangkan dan penerangan ilmu psikologi berdasarkan pendidikan yang paling relevan.tanggungjawab belajar. aktivitiberkumpulan membolehkan para pelajar berkerjasama dengan semua orang. pelajar turut bertanggungjawab di dalam menyedakan dan menyampaikan maklumat. Berdasarkan laporan di American Psychogical Asociation (APA) di dalam pendididkan 1993. jangkaan positif terhadap perlaksaan latihan inovatif boleh dibuat melalui elemen-lemen seperti kurikulum. Dalam kumpulan pula. McCombs yang membincangkan kaedah pengajaran yang unik dan pengenalan kepada perbezaan pelajar. kumpulan. Tanggungjawab di dalam pengajaran melibatkan lebih banyak peryertaan pelajar. Manakala sistem berpusatkan pelajar. Ringkasnya. perhubungan kelas dan sebagainya. pembelajaran berpusatkan pelajar memaksimakan intellegent Challenged di dalam menghubung kaitkan maklumat baru dengan pengetahuan yang sedia ada dalam kaedah yang lebih bermakna. motivasi. Buku tersebut menyelidik tentang pembelajaran pelajar dan memperkenalkan perspektif teori danpenyelesaian kepada psikologi pendidikan. How Student Lear: Reforming Schools Through Learner-Centered Education yang diedit oleh Nadine M. Selain itu. Motivasi digalakan dengan kerjasama daripada strategi pemgajaran persaingan dan memfokuskan kepada motivasi intrisik iaitu galakan kepada minat pelajar. Mereka membuat pilihan di dalam isi kandungan aktiviti.

7. Perlaksanaan tindakan Kajian ini akan dilaksanakan mengikut proses dan prosedur kajian tindakan mengikut model Somekh (1989) seperti berikut: .1 METODOLOGI KAJIAN Reka Bentuk Kajian Kajian tindakan ini dijalankan mengikut gelung kajian tindakan Kurt Lewin seperti berikut : Rajah 1: Model Kajian Tindakan Mengenalpasti isu dan masalah kajian Menganalis masalah -Perbincangan penyeledik guru dengan pensyarah.emperkembangkan perhubunga individu setiap pelajar di dalam penulisan tugasan dan perbincanganserta mengalakan kepelbagaian bakat dan pandangan.0 7. -Tinjauan karya Refleksi dan penilaian konseptualisasi Masalah : Prinsip/Teori Berhubung Dengan Masalah Mengutip dan menganalisis data Pembentukan pelan tindakan & penetapan alat kajian/kaedah penialain.

Ujian pra akan dijalankan bagi mengetahui tahap pencapaian pelajar kelas ini dalam menguasai matapelajaran Sejarah. Setelah masalah dikenalpasti.Melaksanakan pelan tindakan Simulasi watak (Role Play Simulation) akan dilakukan: Aktiviti 1: Mengenalpasti ciri-ciri penduduk yang tinggal di kawasan Agraria dan Maritim. pengkaji akan meneruskan kajian kepada langkah 2.Langkah 1.Mengumpul data Pengkaji merancang untuk menemubual guru kelas dan guru sejarah yang terlibat dengan sampel yang akan dikaji.Mengumpul data untuk mengesahkan perubahan . Ujian pra ini merupakan ujian yang akan dilakukan sebelum aktiviti dijalankan terhadap pelajar-pelajar tersebut. Langkah 2.Menganalisis data/ membentuk hipotesis Pengkaji merancang akan melakukan ujian pra terlebih dahulu. dengan menjalankan aktiviti pengajan seperti kaedah lakonan atau simulasi watak.Mengenalpasti masalah/ fokus yang diminati Pengkaji pergi ke sekolah dan mengenalpasti masalah yang berlaku dan memfokuskan kajian yang ingin dijalankan. Contohnya .Merancang pelan tindakan Setelah berbincang antara ahli kumpulan. Langkah 4. Langkah 3. kami merancang untuk menggunakan kaeah yang berpusatkan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah di Sekolah Menengah Kebangsaan Kalumpang. sampel kajian merupakan pelajar dari kelas Peralihan Satu Azam Sekolah Menengah Kebangsaan Kalumpang. Langkah 6. Ujian ini akan melibatkan 25 orang pelajar. Langkah 5. Aktiviti 2: Lakonan dalam Kumpulan Aktiviti 3: Penekanan fakta semasa lakonan tersebut.

Kajian tindakan ini berfokus kepada 25 orang pelajar tingkatan 1 Azam yang menghadapi masalah pembelajaran dalam mata pelajaran Sejarah. melalui penulis esei atau melaui aktiviti berkumpulan. menjawab soalan objektif.Ujian pasca adalah ujian yang akan dijalankan selepas aktiviti dilaksanakan terhadap pelajar-pelajar tersebut. gur-guru yang mengajar Sejarah Tingkatan 1. Setiap aktiviti murid di dalam kelas dirakam. 7. .Refleksi Refleksi akan dilakukan bagi membuat penilaian bagi keseluruhan keberkesan kajian ini. Langkah 8. 7. Langkah 7. Ujian pasca akan dijalankan bagi mengetahui tahap peningkatan pelajar setelah kaedah lakon semula dijalankan terhadap pelajar ini melalui proses P & P.2 Sasaran Kajian Kumpulan sasaran yang akan terlibat dalam kajian ini adalah terdiri daripada kumpulan pengkaji. mengemukakan fakta dan pendapat. bagaimana mereka memberi tindakbalas terhadap pengajaran guru sama ada melalui latihan perbincangan.3 Instrumen Kajian Dalam kajian akan digunakan tiga kaedah pengumpulan data iaitu: I. Pemerhatian dan temubual. Tujuannya untuk mengenalpasti sikap murid semasa P&P sejarah. Cara pemerhatian yang digunakan ialah dengan menghasilkan video.pemerhatian akan dilakukan oleh pengkaji terhadap tingkahlaku pembelajaran pelajar-pelajar di dalam kelas 1 Azam semasa pengajaran dilaksanakan.Menganalisis dan menilai Analisis dan penilaian akan dilakukan berdasarkan perbandingan keputusan ujian pra dan post bagi menilai keberkesanan pelaksanaan aktiviti simulasi watak. Semua soalan berbentuk aneka pilihan ini melibatkan soalan-soalan berkaitan ciri-ciri kerajaan Agariria dan Maritim bertujuan menguji sejauhmana kemampuan pelajar mengingati faktatersebut.

PEMBELAJARAN AKTIF PROGRAM KAJIAN TINDAKAN (Borang soal – selidik) Sila tandakan jawapan anda berdasarkan 1. Amat setuju SOALAN 1) Saya merasakan matapelajaran Sejarah sangat sukar 2) Saya menganggap matapelajaran Sejarah tidak penting 3) Saya bosan belajar Sejarah 4) Saya sukar mengingat fakta Sejarah 5) Saya tidak pasti mengapa saya belajar Sejarah 6) Saya inginkan perubahan suasana belajar yang lebih bebas JAWAPAN ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) . dan manipulasi. Setuju 3. pendengaran aktif. Pelaksanan ini dijalankan di dalam kelas melalui ujian pembacaan aktif. Berdasarkan perbandingan yang dibuat. akan diketahui sama ada berkesan atau tidak penggunan strategi aktiviti berpusatkan murid dalam pengajaran sejarah. Kaji selidik. percakapan aktif. Tujuan pra ujian dan pos ujian dijalankan adalah untuk melihat pencapaian pelajar bagi kedua-dua ujian tersebut. Soalan-soalan ujian. Kaedah ini bertujuan untuk mengenalpasti sejauhmana minat murid itu dalam mempelajari subjek sejarah.II. penulisan aktif. Tidak setuju 2.Pengkaji akan mengedarkan borang soal selidik kepada murid.Pengkaji akan mengedarkan dua set soalan ujian iaitu Pra-ujian dan Pos Ujian akan diberikan kepada pelajar berkaitan dengan topik “ Ciri-ciri Kerajaan Agraria” . III.

Kedua-dua ujian akan dijalankan dalam masa 60 minit yang mana jangka masa bagi ujian ini bersesuaian dengan satu waktu pelajaran yang terdapat di sekolah ini. Markah ujian pasca yang lebih tinggi daripada ujian pra menunjukkan bahawa tindakan yang dilaksanakan berkesan sehingga meningkatkan markah pelajar berbanding sebelum tindakan dijalankan. Ujian pasca .7) Saya ingin diberi peluang utk melakukan proses pembelajaran sendiri 8) Saya suka suasana yang humor dan ceria ketika belajar 9) Saya mahu menyediakan sendiri nota sendiri dengan bimbingan guru 10) Saya mahu diberi peluang berinteraksi semasa belajar ( ) ( ( ) ) ( ) 7.Semua peraturan am tentang pentadbiran bagi kedua-dua ujian ini adalah sama dengan pentadbiran ujian penilaian yang lazim diamalkan di sekolah-sekolah.ujian yang akan dijalankan selepas aktiviti dijalankan kepada pelajarpelajar tersebut.merupakan ujian yang akan dilakukan sebelum aktiviti dijalankan terhadap pelajar-pelajar tersebut. Sebelum ujian dijalankan.4 Metod Analisis Analisis data akan dilakukan bagi mengetahui sejauhmana keberkesanan tindakan kajian yang akan diambil. Ujian ini akan melibatkan 25 orang pelajar bukan. . persetujuan dengan pihak pentadbiran dan guru mata pelajaran perlu diperolehi. Ujian pasca akan dijalankan bagi mengetahui tahap peningkatan pelajar setelah kaedah lakon semula dijalankan terhadap pelajar ini melalui proses P & P. Perbandingan markah di antara dua ujian iaitu ujian pra dan ujian pasca akan menentukan keberkesanan tindakan kajian yang diambil. Ujian pra akan dijalankan bagi mengetahui tahap pencapaiaan pelajar kelas tibgkatan Satu ini dalam menguasai fakta dan menanam minat dalam matapelajaran Sejarah. Dua metod analisis yang akan digunakan ialah: Ujian pra .

Selain itu pemerhatian ini juga dapat mengenalpasti sikap belajar pelajar-pelajar ini dan bagaimanakah mereka membuat respon terhadap pengajaran guru. Perubahan positif yang dilihat seperti pelajar mampu berinteraksi betul menunjukkan keberkesanan tindakan yang diambil.5 PELAKSANAAN KAJIAN .Pemerhatian . 8 Febuari 2011 11 Feb 2011 18 Feb 2011 Mac 2011 Mac 2011 Mac 2011 Mac 2011 April 2011 April 2011 7. Menulis proposal kajian. Refleksi kajian Menulis Laporan Pembentangan dapatan kajian. Bil Aktiviti Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mengenal pasti masalah. Membincangkan masalah yang timbul Ujian untuk mengesan pencapaian murid. Melaksanakan tindakan.Sikap pelajar sebelum dan selepas tindakan diambil boleh dalam kumpulan sambil mengingtai fakta yang dianalisis melalui pemerhatian. Merancang tindakan.

0 KESIGNIFIKAN KAJIAN Apabila kita memperkatakan tentang kepentingan mahupun signifikan kajian tindakan berhubung dengan penggunaan lakonan di dalam proses pengajaran dan pemebelajaran Sejarah. pastinya kita tertanya-tanya kesesuaiannya dengan nilai-nilai Sejarah itu sendiri.8. dapatan kajian ini juga penting bagi rujukan guru-guru di sekolah di dalam mengaplikasikan kaedah . Dapatan kajian ini merupakan satu maklumat yang penting bagi dunia pendidikan kerana membantu pihak pentadbiran di dalam bidang pendidikan di dalam menguruskan sekolah-sekolah berkenaan dengan penggunaan kaedah lakonan di dalam mata pelajaran Sejarah ini. Selain itu.

Kita sedia maklum bahawa pelajar sememangnya mempunyai masalah untuk mengingat dan memahami. ianya mampu membantu pelajar mengingat dan memahami peristiwa sejarah serta mengambil iktibar daripada peristiwa tersebut. Oleh demikian fokus kajian hanya berpaksikan kepada bagaimana kaedah yang sesuai untuk mengingat longgokan fakta-fakta sejarah yang sememangnya tidak boleh dipesongkan. kita dapat melihat bagaimana sebenarnya kefahaman dan pengetahuan para pelajar itu dapat ditingkatkan. Kita perlu tahu sebagai guru. Walaupun terdapat alasan lain yang diluahkan oleh pelajar menyebabkan mereka melabel sejarah sebagai matapelajaran yang membosankan tetapi majoriti tetap menganggap kesusahan mengingat sebagai sebab nombor satu kepada permasalahan. dengan kita membuat kajian terhadap penggunaan kaedah lakonan di dalam P&P Sejarah. Di samping itu. kajian ini merupakan satu kajian yang penting dan perlu untuk dilaksanakan bagi memudahkan guru Sejarah di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dengan adanya aplikasi lakonan yang mantap.lakonan ataupun simulasi ini di dalam proses pengajaran dan pembelajaran Sejarah di sekolahsekolah. Selain itu. keadaan ini juga akan melahirkan masyarakat yang holistik dan mempunyai semangat cintakan negara yang unggul. amanah yang disandarkan kepada kita dalam merealisasikan matlamat pembudayaan nilai . para pelajar dan pihak pentadbiran di dalam penggunaan kaedah lakonan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran Sejarah kerana terdapatnya segala permasalahan yang telah dibincangkan serta jawaban kepada permasalahan tersebut. Mata pelajaran Sejarah seolah-olah dianggap berorientasikan hafalan dan jika tidak berjaya menghafal faktafakta penting maka akan gagal mencapai objektif pengajaran Sejarah. Perkongsian terhadap data kajian ini pastinya akan membantu guru-guru. Oleh itu. Kita sedia maklum betapa sejak dari dulu lagi konsep pengajaran Sejarah dikaitkan dengan hafalan dan ingatan semata-mata. apa yang menjadi jawapan ataupun kepentingan kajian ini adalah berhubung dengan konsep pengajaran mata pelajaran Sejarah itu sendiri. interaksi guru dengan para pelajar akan lebih dominan dan jelas kerana bukan sahaja melenyapkan persempadanan antara guru dengan pelajar malah guru mampu mengetahui masalah sebenar yang melanda diri pelajar. Dengan membantu pelajar mengingat fakta sejarah menggunakan pendekatan yang berkesan seperti lakonan. Apabila pelajar berjaya mengingat dan memahami fakta sejarah akan membantu pelajar untuk menjawab soalan peperiksaan dan memperolehi keputusan yang cemerlang. Pentingnya kajian ini adalah dengan dapatan yang diperoleh nanti. Selain itu.

Kita juga akan dapat mengatasi masalah mentaliti konsep Sejarah iaitu “menghafal” kepada “menghayati” serta meneroka sendiri. Anggarang perbelajaan mengambil kira aspek kos pengangkutan iaitu penggunaan kendereaan untuk ke sampai ke tempat kajiaan tersebut merangkui aspke pergi dan balik. para pendidik akan dapat mengetahui jalan ataupun solusi sebenar ke arah pembudayaan semangat patriotisme dalam kalangan pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran Sejarah. Jadi dengan pengenalan dan kajian terhadap keberkesanan kaedah atau metode lakonan ini. Para pendidik juga akan dapat melihat sejauhmanakah dengan pelaksanaan kaedah lakonan di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Sejarah dapat menyemai dan memupuk semangat patriotisme dalam kalangan pelajar Sejarah.0 ANGGARAN PERBELANJAAN Anggaran Perbelanjaan Kewangan Setiap kajian tindakan yang dijalankan.dan semangat patriotisme adalah intipati utama yang menjadi tunjang kepada pengenalan mata pelajaran Sejarah di sekolah-sekolah. Ketertinggian nilai-nilai yang terdapat di dalam mata pelajaran Sejarah juga akan dapat mendidik para pelajar merasai sendiri dan mewujudkan indikator-indikator empati dalam memahami setiap peristiwa-peristiwa Sejarah. Secara umumnya kita menjangkakan para pelajar akan berpuas hati kerana suasana pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan tidak terlalu memberi tekanan kepada para pelajar di dalam mengingati fakta-fakta yang berlaku di dalam seseuatu peristiwa. 9. Kos turut mengambik kira aspek bahan dan alat bantu . sememangnya akan melibatkan kos dan tanggungan perbelanjaan kewangan. Kajian sebegini juga dapat memaparkan kepada guru-guru terutamanya tentang keberkesanan kaedah lakonan dalam P&P Sejarah dan dapat menilai sama ada pelajar-pelajar Sejarah berpuas hati atau tidak terhadap cara sebegini.

00 RM 20.00 Jadual 2 : Anggaran Perbelanjaan Kewangan Cadangan Kajian Tindakan 10. pihak-pihak ini akan tersedia maklum mengenai peruntukan . 6.00 RM 40. pihak pentadbiran termasuk pengetua dan penolong kanan sekolah dan murid-murid yang akan digunakan sebagai sampel utama kajian. Selain itu. Kos untuk menjilidkan kajian tersebut dalam mengabungkan semua aspek dan sumber dan bahan yang telah dikaji. Maka. 5.00 RM 20. kos juga mengambil kira aspek mesyuarat yang diadakan iaitu melibatkan pertemuan sesama pelajar dan guru sebelum melaksanakan sesuatu kajiaan tindakan. PERKARA Kos perjalanan Bahan dan alat bantu mengajar Fotostat Penjilidan Mesyuarat Pelaksanaan Jumlah Keseluruhan JUMLAH KOS RM 50. Seterusnya kos melibatkan aspek untuk menyalin sesuatu sumber dan bahan untuk keperluan kajian tersebut.mengajar (BBM). BIL 1.00 RM 240. 2. 4. Berikut merupakan anggaran perbelanjaan kewangan kajian tindakan ini.0 JADUAL KERJA Jadual Perancangan Pelaksanaan Penyelidikan Sebelum menjalankan sesuatu kajian tindakan. 3. pengkaji mestilah merancang dan meneliti jadual pelaksanaan kajiannya.00 RM 60.00 RM 50. dengan itu. Hal ini bagi memberi pendedahan awal kepada pihak-pihak yang akan terlibat dengan kajian tindakan ini seperti para guru sejarah.

10. (mendapatkan nota & latihan setiap sampel murid) 11 Jun – 13 Jun 2011 – Mengaplikasikan “kaedah jigsaw” dalam p & p Menjalankan Ujian Post 15 Jun 2011 16-17 Jun 2011 20 jun – 24 Jun 2011 Menyiapkan laporan kajian tindakan 9. 5. Inc. PERKARA 1. 6. BIL. Adam P. New York: The Guilford Press. Hantar laporan kajian tindakan – salinan sekolah – salinan universiti/pensyarah 25 – 27 jun 2011 Jadual 3 : Jadual Perancangan Pelaksanaan Penyelidikan Kajian Tindakan. Analisis data keputusan ujian Post 11. 12. Jeffrey H. (2003).masa dan takwim kajian tindakan ini untuk suatu tempoh tertentu agar mereka dapat membuat perancangan masa yang baik dan turut serta secara aktif dalam kajian tindakan ini. 2. California: SAGE Publications. 4. D. 3. Bibliografi Brophy. learner-Centerd Instruction: Building Realtionships for student Success. . dan Harbaugh. 8. Jere. (2010). 7. Perbincangan Ahli Kumpulan Pemerhatian awal ke SMK Kalumpang Pembahagian Tugasan Cadangan Kajian Tindakan Menghantar kertas cadangan untuk semakan pensyarah Membawa kertas cadangan untuk perbincangan bersama pengetua Mesyuarat Jawatankuasa yang terlibat Menjalankan Ujian Pra TARIKH 22 Februari 2011 24 Februari 2011 26 Februari 2011 1 Mac 2011 3 Mac 2011 9 Mac 2011 10 Jun 2011 – Menjalankan sesi temubual dengan pelajar dan guru. Teaching Problem Students. Cornelisu-White. Berikut merupakan Jadual Perancangan Pelaksanaan Kajian Tindakan yang akan dijalankan.

Hoboken: John Wiley & Sons. New York: Macmillan College Publishing Company. Washington: American Pyschological Association. Student-Centred Classroom Assessment. Roger T. . How Student Lear: Reforming Schools Through Learner-Centered Education. Lambert. Barbara L. Education for all. Inc. Edythe Johnson Holubec 1986. Robert E. William Damon. Stinggins. Handbook of Child Psychology: Theoretical models of human development. Johnson. Nadine M & McCombs.(ed.David W. richard J. Slavin 1987. Interaction Book Company. Richard M. Cooperation in the classroom. Lerner 1987. Lisse: Swets & Zeitlinger. (1994). New Jersey.) (1998). Johnson.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful