Amalan Penggunaan TMK Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Di Sebuah Sekolah Orang Asli Di Hulu Perak, Grik: Satu

Kajian Kes

Oleh

Cheah Chee Keong Linda Liang Salmiah Said Siti Hajar Man

Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim 2010

1

ABSTRAK Pendidikan di abad ke 21, menuntut warga pendidik menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam proses pengajaran dan pembelajaran agar selari dengan perkembangan pendidikan dunia. Konsep “ Pendidikan Untuk Semua” tanpa mengira kaum atau bangsa khususnya kepada orang-orang asli perlu diberi perhatian yang sewajarnya dalam aspek penerapan penggunaan TMK di dalam kelas. Kajian ini bertujuan mengkaji persepsi guru terhadap amalan penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran , tahap amalan TMK di kalangan guru serta faktor pendorong dan penghalang penggunaan TMK semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Rekabentuk kajian adalah explorasi kualitatif dan kajian deskriptif untuk meninjau secara asas amalan TMK oleh guru-guru di sekolah orang asli. Dapatan kajian menunjukkan guru-guru mempunyai persepsi yang positif tentang keberkesanan penggunaan komputer dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, kajian menunjukkan amalan penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran lebih tertumpu kepada penggunaan bahan pengajaran CD-ROM interaktif yang dibekalkan oleh pihak

Kementerian Pelajaran Malaysia. Pembinaan bahan pembelajaran dan pembelajaran digital adalah terhad disebabkan oleh tahap pengetahuan dan kemahiran guru-guru yang masih pada peringkat “ Entry”dan “ Adoptation” Kajian mendapati faktor sokongan dari . pihak pentadbir dan organisasi penting dalam menggalakkan amalan penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. Bekalan elektrik menjadi faktor utama amalan penggunaan TMK tidak dapat dilaksanakan di sekolah orang asli.

2

ABSTRACT

Education in the 21st century, requires educators

to utilize Information and

Communication Technology (ICT) in their teaching and learning process. The concept of "Education For All" regardless of race or nation, especially for the indigenous people should be given due attention in terms of implementation of the use of ICT in the classroom. This study aims to investigate the perceptions of teachers towards the use of ICT in teaching and learning, the level of ICT usage among teachers as well as the driving and hampering factors in the use of ICT for teaching and learning. This is a qualitative exploration and descriptive study to explore the basic practices of ICT by teachers in indigenous schools. The findings showed that teachers have positive perceptions about the effectiveness of using computers to assist teaching and learning. In addition, the study shows the practice of using computers in teaching and learning process is focused on the usage of interactive CD-ROM materials that is supplied by the Ministry of Education. The production of digital learning materials is limited due to the level of knowledge and skills of teachers who are still at the "Entry" and "Adoptation” stage. The study found that support from the school administration is the key factor in promoting the usage of ICT in teaching and learning. Electricity supply is also a major factor why the usage of ICT cannot be fully implemented in the indigenous schools.

3

BAB 1 Pengenalan

Dasar penggunaan media dan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran merupakan keutamaan fokus pendidikan abad ke 21 seiring dengan era masyarakat bermaklumat. Penekanan kepada Teknologi Maklumat dan Komunikasi(TMK) di sekolah bukanlah satu perkara baru. Projek literasi komputer bermula pada tahun 1986 dan

diteruskan dengan projek seperti Jaringan Pendidikan, Pusat Sumber Elektronik serta projek sekolah bestari (Lee, 2000). Sehingga kini, amalan pelaksanaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran berdepan dengan cabaran-cabaran dan halangan terutama di sekolah pedalaman dan sekolah orang asli.

Dalam konteks pendidikan orang asli, Seksyen 17 Akta 134 dalam Perlembagaan Malaysia menjelaskan perincian hak-hak keistimewaan peruntukan pendidikan untuk anak-anak orang asli dalam menerima pelajaran seperti kaum-kaum lain di Malaysia. Konsep “ Pendidikan untuk Semua”tidak meminggirkan pendidikan untuk golongan ini termasuklah dari aspek pelaksanaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran.

Memandangkan penggunaan komputer amat bermanfaat, ia sememangnya sesuai digunakan untuk membantu pembelajaran murid-murid sekolah orang asli terutama mereka yang kurang minat terhadap alam persekolahan.

4

Latar Belakang Kajian Usaha kerajaan membudayakan TMK dalam kehidupan masyarakat adalah sebahagian besarnya bermula di sekolah. Arahan kabinet (Musa Mohamed, 2001) ialah proses pengajaran dan pembelajaran (p & p) perlu mengaplikasikan TMK seperti penggunaan CD-ROM dan komputer di sekolah. Hal ini selaras dengan program

pembestarian sekolah yang merupakan agenda besar Kementerian Pelajaran Malaysia dalam Rancangan Malaysia ke-9. Bagi memastikan keberkesanan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran, Kementerian Pelajaran telah memberikan latihan praperkhidmatan dan latihan dalam perkhidmatan kepada guruguru dan menerbitkan Buku Panduan Pelaksanaan Pengkomputeran di Sekolah dan dibekalkan ke sekolah-sekolah (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/2003). Anjakan paradigma pendekatan pengajaran dan pembelajaran ini menuntut perubahan peranan guru sebagai fasilitator dalam membantu pelajar meneroka maklumat dan pelajar perlu membina hipotesis, meneroka, menganalisis serta membuat keputusan terhadap masalah yang diberi (Salmiah Said, 2008). Inisiatif untuk mengintegrasikan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran adalah perlu. Melalui integrasi TMK berlaku perubahan pendekatan p & p ke arah berpusatkan pelajar (Rusmini Ku Ahmad, 2007). Penggabungan TMK dalam p & p memerlukan kemahiran dan komitmen guru secara tekal dan berfokus. Peranan guru dalam mengintegrasikan TMK terlibat dalam semua peringkat proses pembelajaran bermula dari persediaan sebelum pengajaran, semasa dan penilaian selepas sesi p & p.

5

Perak. Pelaksanaan TMK bermula dengan projek sekolah bestari pada tahun 1999-2002. 2009). Adakah amalan TMK berada pada tahap yang sama di sekolah orang asli? 6 . Data-data deskriptif menunjukkan min penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran adalah sederhana (2. Keberkesanan Pelaksanaan TMK di peringkat sekolah rendah masih belum mencapai tahap yang optimum terutama dalam proses pengajaran dan pembelajaran (IAB. Willis. Namun persoalannya sekarang.Kajian ini cuba meninjau tahap amalan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam p & p di sebuah sekolah orang asli. Terdapat sekolah orang asli di pedalaman seperti SK Chini dan SK Runchang telah dilengkapi dengan komputer dan talian internet (Wahid Hashim. 1995. 2000). 1996) termasuklah di Malaysia (Tan Soon Yin. Pernyataan Masalah Pembestarian sekolah merupakan satu agenda pendidikan negara. apakah kita masih ditahap melengkapkan sekolah dengan komputer? Apakah bekalan komputer ini dimaksimumkan penggunaannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran? Banyak pelaburan untuk mengintegrasikan TMK dalam pendidikan namun menghasilkan impak yang sedikit (Loveless.76). 2006). Skop kajian ini juga cuba meninjau faktor-faktor yang mendorong tenaga pengajar dalam menggunakan kelengkapan TMK dan faktor-faktor yang menghalang penggunaan kemudahan dan kelengkapan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 1997). di Grik. Pelaburan dalam usaha mengintegrasikan TMK di sekolah-sekolah Malaysia belum menjangkau peringkat projek rintis (Gan.

Satu faktor guru yang terlibat ialah persepsi guru tentang kepentingan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. Walaupun dasar Kementerian Pelajaran mewujudkan integrasi 7 . Terdapat kajian-kajian yang memberikan tumpuan kepada faktor pendorong pelaksanaan integrasi TMK dalam p & p manakala sebahagian mengkaji faktor halangan. 2000). kajian ini turut meninjau tahap kemahiran TMK dalam kalangan guru di sekolah rendah orang asli. keyakinan dan kemahiran menggunakan TMK mendorong pelaksanaannya dalam p & p (IAB. 1991).Di samping itu. Persepsi penggunaan TMK sebagai alat membantu pembelajaran dalam kalangan guru adalah pada tahap sederhana (IAB. peralatan yang lengkap. tahap kemahiran TMK dalam kalangan guru sekolah rendah juga merupakan isu yang penting bagi menjayakan pelaksanaan TMK. Untuk memastikan hal ini berlaku. Inovasi ini adalah sesuatu yang baru bagi sebahagian guru dalam konteks tertentu (Tan Soon Yin. Kesuntukan masa mengggunakan TMK oleh guru-guru menjadi penghalang manakala sikap positif. 2008). kursus dan pendekatan TMK kepada guru dan insentif kepada guru. 2008). Di sinilah kepentingan persepsi guru diambil kira dalam melihat integrasi TMK dalam p & p di sekolah. Zaini Ahmad (2006) pula mendapati faktor-faktor yang menyokong pelaksanaan TMK ialah kesedaran terhadap kepentingan TMK. kerjasama antara warga sekolah. Seseorang guru itu perlu mempunyai pengetahuan sekurang-kurangnya pada peringkat asas dalam mengendalikan perkakasan dan perisian komputer sebelum mereka dapat menghasilkan kaedah pengajaran yang berkesan dalam bilik darjah (Mc Lellan.

Objektif Kajian Objektif kajian adalah : 1.TMK di sekolah namun penerimaan setiap sekolah terhadapnya adalah berbeza (Zamri Abu Bakar & Rusmini Ku Ahmad. Berdasarkan pernyataan masalah tersebut. Soalan Kajian Berikut adalah soalan kajian: 1. kajian ini meninjau amalan TMK dalam p & p di sekolah orang asli yang mempunyai budaya tersendiri.1 Apakah persepsi guru terhadap amalan TMK dalam p & p? 1.4.4.2 mengenal pasti tahap amalan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran di kelas.4 Apakah faktor yang menghalang penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran? 8 .3 Apakah faktor yang menyokong penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran ? 1.4.2 Apakah tahap amalan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran di kelas? 1.1 mengenal pasti persepsi guru terhadap amalan TMK dalam p & p 1.3.2 mengenal pasti faktor-faktor yang menghalang atau menyokong amalan penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran murid-murid sekolah orang asli.3.4. 1.3. 2006).

Kajian ini boleh dijadikan sumber rujukan bagi pelaksanaan dasar ” Pendidikan Untuk Semua” (EFA) yang melibatkan murid-murid orang asli. Hal ini membolehkan guru-guru mengenalpasti halangan-halangan umum yang terpendam dan mencari jalan mengatasinya melalui pendekatan inovasi yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan. Justeru dapatannya menambah data-data bagi merungkai permasalahan tentang pelaksanaan TMK untuk sekolah orang asli yang berdepan dengan cabaran budaya masyarakat menggalakkan pendidikan. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk membuat pelan tindakan susulan bagi memastikan saranan penggunaan kelengkapan TMK dilaksanakan sepenuhnya bagi sekolah-sekolah orang asli di luar bandar. yang kurang Data-data yang didapati akan dapat membantu pihak kurikulum untuk membuat penambahbaikan dari aspek perisian p & p dan kurikulum yang sedia ada.Signifikan Kajian Kajian ini adalah bertujuan untuk memberi satu input kepada Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP). Batasan Kajian Terdapat beberapa batasan kepada kajian ini. Kajian ini merupakan kajian kes tentang amalan penggunaan TMK di sebuah sekolah orang asli. dapatan kajian membolehkan strategi dirangka untuk mengatasi masalah pelaksanaan TMK di peringkat sekolah. Responden kajian adalah 9 . Di samping itu.

Sekolah Orang Asli Merujuk kepada sekolah yang diguna oleh murid-murid sekolah dalam kalangan masyarakat orang asli di kawasan RPS Banun. Definisi Operasi Amalan TMK Amalan Teknologi Maklumat dan Komunikasi(TMK) ialah tahap amalan penggunaan komputer dalam membantu pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. kajian ini dijalankan untuk melihat tahap amalan TMK dalam kalangan guru-guru di Sekolah Orang Asli dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Adakah adanya halangan-halangan yang menyebabkan guru-guru tidak dapat menjadikan ianya satu amalan yang berterusan. Persoalannya sejauhmana guru-guru di Sekolah Orang Asli menjadikan TMK sebagai satu amalan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.spesifik dan tidak boleh digunakan untuk digeneralisasikan dari aspek penggunaan TMK oleh guru di semua sekolah di Malaysia. Rumusan Amalan TMK dalam kalangan guru akan memberi impak yang positif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Justeru itu. 10 .

Bab ini mengutarakan perbincangan kajian-kajian lepas berkaitan orang asli dan hubungan dengan amalan TMK. Tujuannya supaya dapat membina kesediaan pembelajaran awal dalam kalangan kanakkanak khususnya murid-murid luar bandar. tahap pelaksanaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran dan faktor mendorong dan penghalang penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran.BAB 2 TINJAUAN KAJIAN Dasar Penyata Razak (1965) menjelaskan bahawa Sistem Pelajaran Kebangsaan meliputi pembelajaran di peringkat rendah dan menengah memberi peluang kepada semua kanak-kanak untuk belajar mengikut kecenderungan dan kemampuan mereka. Keadaan ini tidak terkecuali dengan kanak-kanak orang asli. 11 . Justeru. berkaitan usaha merapatkan jurang pendidikan telah menyarankan program serta projek infrastruktur dan TMK luar bandar. orang asli dan Penan. Pendidikan Untuk Orang Asli (EFA) Konvensyen Nasional PIPP Kedua (2008). pengajaran dan pendidikan peranan dan faedah TMK dalam pembelajaran. Dasar Penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran meliputi sekolah orang asli dalam usaha kerajaan memastikan tidak ada golongan yang ketinggalan dalam perkembangan arus perdana yang pantas.

dorongan. 2008). Dengan menguasai kemahiran 2M.Pelancaran Kelas Dewasa bagi ibu bapa murid orang asli pada tahun 2008 merupakan wahana membasmi keciciran anak-anak golongan ini. Hasil kajian tersebut menimbulkan persoalan sama ada masalah yang sama dialami oleh sekolah orang asli? Apakah guru di sekolah orang asli dapat mengintegrasikan TMK dalam p & p? Masih kurang kajian yang meninjau permasalahan ini dalam konteks guru yang mengajar di sekolah orang asli. Sarjit Kaur. ibu bapa ini dapat membantu anak-anak mereka ke arah perubahan mentaliti sejajar dengan masyarakat berpengetahuan. Maarof Redzuan. penggunaan. Mereka yang menghadiri kelas akan diberikan elaun sebagai usaha meningkatkan tahap pendidikan yang masih jauh ketinggalan berbanding dengan bangsa-bangsa lain (Basir Baharom. 12 . pula mengkaji pengetahuan TMK dalam kalangan belia orang asli termasuklah kefahaman. Asnarulkhadi Abu Samah. Masalah jurang pendidikan orang asli dengan bangsa lain seharusnya dapat dikurangkan dengan penempatan ramai guru-guru siswazah di kawasan pedalaman. Dapatan menunjukkan halangan besar yang dihadapi ialah masalah kewangan dan kemudahan infrastruktur yang terbatas disediakan di kawasan penempatan mereka. halangan dan persepsi terhadap penggunaan TMK. Norbaya Ahmad dan Haslinda Abdullah (2007).

Bagaimana amalan TMK akan mengubah keadaan dalam bilik darjah dan juga mempengaruhi cara pelajar belajar dan guru mengajar? Persoalannya. Murid dapat menguasai kemahiran manipulatif seperti kemahiran pemprosesan perkataan. pangkalan data dan pembentangan menggunakan alat-alat teknologi. mengguna. Peranan TMK boleh dilihat melalui penggunaan internet dan bahan-bahan multimedia interaktif yang membantu mengukuhkan lagi kefahaman murid terhadap sesuatu konsep (Laurillard. 2000).. 2001). apa yang akan berlaku kepada pelajar dan guru-guru sekiranya mereka mempunyai keupayaan capaian tanpa had kepada penggunaan komputer pada setiap masa ? Integrasi TMK dalam p & p bermaksud penggunaan teknologi pembelajaran untuk memperkenal. mengurus dan memahami TMK penting dikuasai oleh murid semasa proses pembelajaran dalam setiap bidang kurikulum (Jonassen. Abdul Rahim Saad. mengukuh dan menambah kemahiran.Peranan dan Faedah TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran Banyak kajian dan penyelidikan yang telah dijalankan dalam melihat pengintegrasian dan amalan pelaksanaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 13 . 1992. Laurillard (1992) berpendapat bahawa kaedah simulasi dan bantuan komputer dapat meningkatkan tahap pemahaman pelajaran dengan mudah. Penggunaan teknologi mesti Kebolehan-kebolehan digabungjalin bersama kaedah pengajaran (Pisapan. Integrasi TMK dalam p & p memberikan peluang kepada guru memperkenalkan pembelajaran secara kontekstual kepada murid-murid berdasarkan aktiviti masalah sebenar dan meletakkan murid sebagai penyelesai masalah (Rosenberg. 1996). 1994).

Kemampuan komputer berinteraksi dengan penggunanya membolehkan guru menerapkan pengajaran pembelajaran dengan lebih mudah dan menarik. 1997). 1994). penggunaan emel dan chat room yang membolehkan pertukaran idea dan fikiran sesama sendiri atau dengan guru dan murid sekolah lain. Maurer (1993). Pendapat ini disokong oleh Sandholtz (1997) yang menyatakan bahawa penggunaan teknologi di sekolah boleh memudahkan pengajaran pembelajaran. 2001).Mc Lellan (1991) menegaskan bahawa komputer dapat membantu guru melaksanakan aktiviti pengajaran pembelajaran dalam bilik darjah. Cox (1997). Sistem multimedia berasaskan komputer membolehkan pencapaian maklumat yang bersesuaian (Mauer. 75% pula berpendapat multimedia meningkatkan minat belajar manakala 50% mengakui multimedia membantu pemahaman yang lebih mendalam subjek 14 . Dapatan kajian penggunaan multimedia dalam kalangan pelajar menunjukkan 50% pelajar sekolah menengah rendah mengatakan teknologi media menjadikan sesuatu subjek itu penting (Cox. Heinich (1993) menyatakan komputer berkemampuan untuk mengawal dan mengurus bahan pengajaran yang banyak. Toh (1999) dan Che Rogayah (2005) menegaskan kelebihan mengintegrasikan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan internet dapat menyediakan sumber yang begitu luas kepada guru dan murid seperti portal pendidikan (Zalina Yahya. Fisher (1994). 1993) dan memberikan kebaikan dari aspek interaksi pengguna melalui dokumen dalam perisian multimedia yang boleh dikorelasikan dengan mana-mana aplikasi dalam komputer di samping kombinasi video dan audio dengan teks dan grafik (Fisher.

2002. Appropriation dan Invention. Adoption. Pada tahap Entry dan Adoptation. Kajian turut mendapati pembelajaran menggunakan TMK dapat meningkatkan pencapaian pelajar dan mengurangkan masa pengajaran (Kulik & Kulik. mudah mengingat. 1991. selesa. Unsur interaktif membolehkan pelajar belajar dengan lebih mudah. guru berada pada peringkat membiasakan diri dan mempelajari kemahiran baru penggunaan teknologi tersebut serta menggunakannya untuk menyokong kaedah pengajaran dan pembelajaran cara tradisional. 1998. TMK menjadikan bidang pembelajaran lebih seronok. 2001). Tahap Adaptation. Schaumburg & Issing. 2002). Maka dapat dikatakan bahawa komputer mempunyai kelebihannya menjadi media yang sesuai dan berkesan dalam konteks pengajaran pembelajaran dalam bidang pendidikan. murah.yang dipelajari. Adaptation. Tuldoziecki & Herzig. 1996).berlaku apabila tekonolgi baru tersebut cuba diintegrasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan menggalakkan penglibatan dan sumbangan pelajar 15 . Toh. menarik dan mampu meningkatkan kefahaman pelajar (Lili Nurliyana Abdullah. memindah serta mengaplikasikan pengetahuan kepada situasi baru mengikut gaya pembelajaran meraka (Alessi & Trollip. pantas. 1991) telah menggariskan lima tahap evolusi amalan TMK guru-guru dalam bilik darjah: Entry. Tahap Evolusi Amalan TMK Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Model “ Apple Classrooms of Tomorrow (Dwyer et al.

dimana teknologi mengambil alih peranan guru sebagai media penyampaian maklumat dan tahap Progression. Faktor pendorong dan penghalang integrasi TMK dalam P & P Integrasi TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran menjadi satu cabaran kepada guru-guru didalam menghadapi kepelbagaian pelajar di abad ke 21 ini. TMK sebagai agen perubahan dan penentuan dalam aspek apa yang dipelajari dan bagaimana ia pelajari. guru dan pelajar membuat penemuan terbaru cara teknologi tersebut dapat digunakan untuk menyokong proses pengajaran dan pembelajaran. Bagi Heppel (1993). Hamparan Elektronik dan grafik. Terdapat faktor yang mendorong dan faktor yang menghalang penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tahap Topicality merupakan tahap permulaan dimana TMK itu sendiri menjadi kandungan pembelajaran. Tahap kedua Surrogacy. berteraskan projek dan merentasi mata pelajaran menjadi fokus dalam tahap Appropriation. dengan membiasakan diri dengan penggunaan peralatan dan perisian.dengan penggunaan perisian-perisian seperti pemprosesan kata. Aktiviti-aktiviti yang menekankan aspek berkumpulan seperti bekerjasama. Guru dan pelajar belajar menggunakan teknologi baru tersebut. 16 . TMK digunakan sebagai alat penerokaan maklumat baru dan akhir sekali tahap Pedagogical Change. Sementara pada tahap Invertion.

Hasil kajian keatas guru pelatih yang dilakukan oleh Chin Yoon Poh et. 6. Seterusnya diikuti 30. mengatakan sikap terhadap komputer adalah salah satu faktor yang menyumbang kepada penerimaan guru-guru terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Hasrina Mustafa (2006). dalam Kajian Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran-Pembelajaran Dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah: Satu Kajian Kes Di Pulau Pinang menyatakan majoriti responden iaitu 41.6% (67 orang) menyatakan bahawa faktor utama yang mendorong mereka menggunakan komputer adalah disebabkan oleh keperluan akademik. Ini memudahkan guru dan mendorong mereka 17 .2% (10 orang) didorong oleh faktor imej. 18% (29 orang) didorong oleh faktor persekitaran. Zulkifli dan Raja Maznah(1994). Pihak Kementerian Pelajaran sentiasa membekalkan CD multimedia Interaktif kepada pihak sekolah. pula mendapati faktor pengetahuan dalam kalangan guru mempengaruhi penggunaan komputer di sekolah. Dapat dirumuskan bahawa tahap penggunaan komputer dalam kalangan guru adalah bermula daripada sikap guru terhadap komputer dan juga tahap pengetahuan mereka tentang peri pentingnya integrasi komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Siarap. Kazlauskas(1995).Kamaliah Hj. untuk digunakan oleh guru-guru semasa proses p&p khususnya semasa Program PPSMI.Menurut Abdul Wahab Ismail Gani.4% (49 orang) didorong oleh faktor minat. Ini menjelaskan faktor personaliti atau imej memainkan peranan yang tidak kurang pentingnya dalam menjayakan integrasi TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran. al. (2000) juga mendapati faktor personaliti mempengaruhi tahap persetujuan guru pelatih terhadap penggunaan komputer.

Kajian ini juga menunjukkan terdapat kelemahan dalam aspek pengurusan sekolah dari segi memainkan peranan dalam menggalakkan penggunaan Media Teknologi Pendidikan Berdasarkan kajian oleh Abdul Wahab Ismail Gani et. didapati faktor utama yang menghalang responden tidak menggunakan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran ialah disebabkan oleh kemudahan yang tidak mencukupi iaitu 28. Penggunaan komputer dapat menarik perhatian dan pada masa yang sama “ menakut-nakutkan” guru-guru. ramai guru mendapati sukar untuk mengintegrasikan TMK di dalam bilik darjah (Jasmy. menyatakan bahawa sokongan daripada pihak organisasi seperti daripada pengurusan atasan dan sumber-sumber organisasi yang mencukupi mempunyai perkaitan dengan kejayaan untuk melaksanakan penggunaan teknologi maklumat di dalam sesebuah organisasi. lebih praktikal dan terkini.(2006). Umum mengetahui TMK berupaya menjadikan pembelajaran lebih menarik .Arif.al. 2001). Ini diikuti 14.9% (24 orang) disebabkan tidak bersedia untuk menggunakannya. Malangnya. terhadap 53 orang guru sebagai responden di 5 buah sekolah di kawasan Terengganu menunjukkan guru-guru kurang kemahiran dan kurang latihan dalam perkhidmatan khususnya dalam penggunaan Media Teknologi Pendidikan.6% (46 orang). Kajian oleh Rosnah Mansor (2002). Lucas (1986).mengintergrasikan komputer dalam p&p.6% (17 orang) 18 .Shahidah & Rosnani. terhadap guruguru di tiga buah Sekolah Di Pulau Pinang. 10.

6% (9 orang) tidak berminat untuk menggunakannya. v. Media tidak memberi simulasi perhubungan antara guru dengan pelajar. vii. Masa tidak mencukupi Tidak ada elaun untuk penggunaan Media Tidak terlibat dalam proses pembinaan koswer yang disediakan Jadual waktu terlampau padat Peralatan di Pusat Sumber Sekolah tidak diselenggarakan dengan baik Penggunaan media tidak mengurangkan beban kerja guru Peralatan di bilik sumber tidak mencukupi Kemahiran merancang. memilih. Kurang pendedahan penggunaan Teknologi Pendidikan di peringkat sekolah xiv.3% (15 orang) disebabkan tidak pandai menggunakannya. ix. iii. xii. 9. 8. xv.7% (14 orang) merasa komputer sesuatu yang membebankan dan 5. ii. x. xi. Tidak ada program khas mengenai media Tidak ada pemantauan tetap daripada Jabatan Pelajaran Negeri 19 . iv. vi. menggunakan media instruksi Tidak berpeluang untuk mengikuti Kursus Teknologi Pendidikan Tidak ada arahan khusus untuk menggunakan Teknologi Pendidikan Tidak ada pendedahan penggunaan Teknologi Pendidikan daripada Pusat Sumber Negeri xiii. menggariskan beberapa faktor penghalang kepada integrasi TMK iaitu: i. Menurut Mohd Sarif Abd Manap (1999).disebabkan tidak berkeyakinan menggunakannya. viii.

Rumusan Dasar pendidikan untuk semua dalam PIPP. kaum dan tempat tinggal. 20 . menggariskan pendidikan mesti diberi kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa. wajar diberi perhatian yang yang serius oleh semua guru. tanpa mengira di mana mereka mengajar. ianya memerlukan sokongan padu dari kalangan guru. Justeru itu. Amalan TMK yang mampu membuka minda murid-murid telah terbukti memberi kesan positif dalam proses p&p. pentadbiran dan juga kementerian.Rumusannya. Faktor penghalang integrasi TMK. kajian ini dijalankan untuk mengetahui ditahap manakah amalan TMK telah dilaksanakan oleh guru-guru di sekolah kajian. perlu diberi perhatian dalam menjayakan wawasan Negara. Atas sebab ini. bagi menjayakan integrasi TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran. pendidikan untuk orang asli tidak boleh diabaikan begitu sahaja. ianya harus setanding dengan pendidikan kaum lain.

Ianya terbahagi kepada 3 bahagian utama. 21 . Walau bagaimanapun kajian ini mengandaikan bahawa sampel yang dipilih dapat mewakili bilangan populasi sebenar kerana mereka mempunyai ciri-ciri yang sama dengan populasi. Responden merupakan guru sekolah rendah yang mengajar pelbagai mata pelajaran dari sekolah RPS di bawah Projek Jaringan Utara. kaedah persampelan bertujuan digunakan iaitu kajian ini dengan sengaja memilih sampel untuk memenuhi kehendak kajian (Mohd. Guru sekolah yang terlibat dalam kajian ini adalah SK RPS Banun. Bahagian A mengenai latarbelakang responden. pentadbiran data dan analisis data Rekabentuk Kajian Kajian ini adalah explorasi kualitatif dan kajian deskriptif untuk meninjau secara asas amalan TMK oleh guru-guru di sekolah orang asli. instrumen. Bahagian B tentang penggunaan komputer untuk pengajaran dan pembelajaran. Persampelan Kajian Bagi tujuan ini.BAB 3 METODOLOGI Bab ini membincangkan tentang rekabentuk kajian. Instrumen Soal selidik Item soal selidik ini dibina oleh kumpulan pengkaji sendiri. 2003). Najib. persampelan.

pensyarah yang pergi ke sekolah orang asli untuk program KIA 2M telah diberi taklimat bagaimana untuk mengedarkan soal selidik. Soal selidik ini telah diuji tahap kebolehpercayaan dan kesahan bagi setiap item sebelum kajian sebenar dijalankan. fleksibel. 1987). Pasukan pengkaji menjalankan sesi temu bual bersama 3 orang responden secara lisan (dirakam dan ditranskrip). boleh diteroka dan lebih menjurus kepada bentuk perbualan. Sebaliknya. Soalan-soalan juga perlu berbentuk soalan terbuka. pelbagai mata pelajaran diminta mengisi soal selidik. Temu bual Bentuk temubual yang dilakukan adalah tidak berstruktur. Guru-guru 22 . Merriam (1998) menjelaskan pemerolehan data daripada teknik temu bual perlu dilakukan sebaikbaiknya secara tidak berstruktur dan dalam keadaan tidak formal. Pentadbiran Data Soal selidik Pengkaji tidak mengedarkan soal selidik akibat masalah logistik. Ini memandangkan temu bual secara lisan yang dirakamkan dan ditranskripkan adalah yang terbaik (Colby and Kohlberg.Bahagian C berkaitan pengetahuan penggunaan komputer.

tahap amalan TMK dan faktor pendorong serta penghalang pelaksanaan integrasi TMK dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah kajian. 23 . Temu bual Transkrip rakaman audio disediakan Maklumat yang diterima akan dianalisis mengikut tema seperti persepsi amalan TMK. Analisis Data Soal selidik Soal selidik dianalisis secara dekskriptif mengggunakan frekuensi dan peratus. Instrumen kajian melibatkan soal selidik dan temu bual tidak berstruktur. Temubual dijalankan secara informal dan tidak berstruktur. Data soal selidik dianalisis secara deskriptif sementara data temu bual menemukan jawapan bagi persoalan faktor pendorong/penghalang kepada amalan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. Temubual ini direkod dan transkrip dijalankan.Temubual Tiga orang guru telah dipilih untuk menghadiri sesi temu bual bersama dengan pengkaji dalam melihat faktor-faktor yang menggalakkan dan menghalang amalan TMK di sekolah mereka. Rumusan Bab ini telah mengemukakan reka bentuk kajian adalah kaedah kuantitatif menggunakan soal selidik dan kaedah kualitatif berdasarkan temu bual. Setiap temubual berlangsung di antara 1 hingga 2 jam. Persampelan kajian adalah persampelan bertujuan.

24 . Semua sesi temubual telah dirakamkan dan ditranskripkan sebagai Temubual1. Selain soalan-soalan mengenai latar belakang literasi komputer . namun ia telah dapat di dilengkapi dengan jawapan-jawapan yang diterima dalam proses temubual yang dijalankan selepas itu. dapatan soal selidik dan dapatan temu bual. Dalam sesi temubual ini guru-guru telah digalakkan memberi respon mereka kepada faktor-faktor penghalang dan pendorong yang dihadapi semasa menggunakan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka.guru-guru juga ditanya mengenai faktor-faktor yang menghalang dan menggalakkan penggunaan TMK di sekolah mereka. Temu-bual Sesi temubual telah dilaksanakan dengan 3 orang guru yang telah dipilih dari senarai responden soal-selidik di atas. latar belakang responden.BAB 4 ANALISIS DATA Bab ini membentangkan dapatan kajian berdasarkan latar belakang sekolah. Dari 20 soal-selidik yang diedarkan. Bagaimana amalan penggunaan TMK dijalankan di sekolah dan dalam matapelajaran masing-masing.pengkaji hanya menerima kembali 11 borang sahaja. Walaupun bilangan responden adalah rendah. Data kajian telah diperolehi melalui: Soal-Selidik Guru Soal-selidik telah diedarkan secara rawak kepada 20 orang guru yang mengajar di tiga buah sekolah di bawah rancangan penempatan semula (RPS) Orang Asli. Temubual2 dan Temubual3 untuk rujukan.

Kebanyakan murid SK RPS Banun terdiri daripada suku Jahai. terutama di kawasan Hulu Perak iaitu Banun. Sungai Tiang dan Persisiran Empangan Temenggor. Sekolah ini terletak lebih kurang 62 km dari pekan Gerik. Dari aspek kemudahan infrastruktur TMK. Buat masa sekarang. Mereka tinggal di Perak. Program ini merupakan satu program khas IPSAH yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti pengajaran guru dan serentak untuk meningkatkan kualiti pembelajaran murid di sekolah Orang Asli (ipsah 2006). Latar belakang responden Responden soal-selidik kajian merupakan 11 orang guru yang sedang mengajar di tiga buah sekolah yang terlibat dalam program Jaringan Utara Institut Perguruan Sultan Abdul Halim (IPSAH). Kesemua responden telah melalui latihan perguruan asas sama ada program Kursus Diploma Perguruan Malaysia (KDPM) 25 . Kedudukannya yang terletak bersebelahan dengan jalan utama. sekolah ini dilengkapi dengan sebuah Makmal Komputer dan bekalan Komputer Riba (Laptop) beserta dengan LCD (Liquid Crystal Display) Projektor di bawah program Pengajaran dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). Leburaya Timur-Barat merupakan satu kelebihan dari segi logistik. pihak sekolah mempunyai seramai 15 orang guru yang mempunyai kelayakan ikhtisas perguruan sama ada di bawah Program Diploma Perguruan Malaysia (KDPM) ataupun Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI). Perak.Latar belakang Sekolah Sekolah Kebangsaan RPS Banun merupakan salah sebuah sekolah yang dibina di bawah rancangan pengumpulan semula (RPS) orang asli.

Matematik. Guru-guru lain tidak dapat ditemubual kerana masalah logistik dan faktor kekekangan masa. 2 orang responden adalah guru perempuan dan seorang guru lelaki.Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Muzik. Kajian Tempatan dan Bahasa Arab.Sivik dan Al-Quran.1 Kelayakan responden Kelayakan Tertinggi Diploma Ijazah Peratus 36% 64% 26 . Bahasa Inggeris. Matematik . Sains. Bahasa Arab. Jadual 4. Ketiga-tiga orang guru ini dipilih sebagai lanjutan daripada penglibatan mereka dalam sesi soal-selidik.ataupun Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI) anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia dengan pengalaman mengajar antara 1 hingga 8 tahun. Sebanyak 55% dari keseluruhan responden merupakan guru-guru yang terlibat dengan program Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) Ketiga-tiga responden bagi sesi temu bual adalah guru-guru yang berkelayakan program KPLI dan terlibat dengan pengajaran beberapa mata pelajaran teras seperti Bahasa Inggeris. Bahasa Melayu. Responden mengajar pelbagai matapelajaran teras dan wajib seperti Bahasa Melayu. Kemahiran Hidup.

Dapatan Data Dapatan data dari soal-selidik telah dianalisis dengan menggunakan perisian MsExcel. Jawapan yang diberikan dianalisis secara dekskriptif mengggunakan frekuensi dan peratus. Jadual 4. Analisis yang dijalankan menunjukkan bahawa hampir 82% daripada responden mempunyai kemahiran pada tahap “ Agak Mahir” dan ke atas dalam aspek penggunaan komputer. Malah 64% daripada responden mampu menggunakan kemudahan email sebagai saluran berkomunikasi dan 36% memberi respon positif mengenai aspek pengetahuan asas dalam penyelenggaraan sebuah unit komputer. Dari 20 borang soal-selidik yang diberikan. Mereka juga mempunyai kemahiran dan pengalaman menggunakan perisian-perisian automasi pejabat seperti MsWords dan Ms-Power Point. Responden-responden juga mempunyai keupayaan untuk mengendalikan elemen multimedia seperti mencari dan menyimpan bahan-bahan digital dalam format imej. audio dan video dari Internet serta mempunyai kemampuan untuk melakukan pautan bahan-bahan tersebut dalam perisian automasi pejabat Ms-Office.2: Pengetahuan Penggunaan Perisian Automasi Pejabat Ms-Office Perisian Ms-Words Ms-Power Point Ms-Excel Peratus 73% 73% 64% 27 . pengkaji hanya berjaya mendapat kembali 11 borang soal-selidik yang lengkap diisikan.

. 9% 36% Negatif Positif 55% T. ” Sebenarnya banyak mendatangkan faedah. Malah 73% daripada responden bersetuju bahawa amalan ini dapat menjadikan suasana pempelajaran itu lebih menarik.”(Temubual 2.3).Menjawap Rajah 4. dia orang akan minta.benda ini boleh juga apa orang kata meransangkan pembelajaran budak. Pada masa yang sama 54% responden bersetuju bahawa proses pengajaran 28 . cikgu. guru-guru mempunyai persepsi yang positif tentang keberkesanan penggunaan komputer dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran dan sebagai menjimatkan masa.Apakah persepsi guru terhadap integrasi TMK dalam p & p? Dari analisis data yang diperolehi. 03) ” Bila dah tahu ada jadual tahun 3. memang excited nak pi”(Temubual 1.05) Sebanyak 64% guru yang mengembalikan soal-selidik bersetuju dengan akibat keberkesanan positif amalan penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran (Jadual 4.1 : Penggunaan Komputer Menjimatkan Masa Amalan penggunaan komputer dalam kelas dilihat mampu merangsangkan pembelajaran pelajar dan menjadikan mereka sentiasa ternanti-nanti sesi pembelajaran yang seterusnya. komputer cikgu. menyeronokkan dan tidak membosankan.

Intergrasi TMK dalam sesi pengajaran dan pembelajaran akan menjadikan pembelajaran di kelas lebih bermakna (63%).budak ikut.” (Temu-bual 2 .Budak dengar. Budak lebih cepat dia pick-up kalau dengar kita nyanyi sendiri. 01) 29 . “ ada CD dia.dan pembelajaran akan menjadi lebih jelas dan mudah difahami. terutama sekali bila elemen multimedia diselitkan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Jadual 4. Macam nyanyian.3: Keberkesanan Penggunaan komputer Dalam P&P Pernyataan Bil.4: Persepsi Integrasi TMK Dalam P&P Pesepsi Pelajaran Menarik pelajaran jelas pelajaran senang difahami pelajaran lebih bermakna Pelajaran menyeronokkan lebih Tidak Setuju 9% Agak Setuju 9% 27% 18% 9% 9% Setuju 18% 36% 27% 36% 9% Sangat Setuju 55% 18% 27% 27% 64% Pernyataan positif di atas disokong responden sesi temubual dimana pelajar dilihat sebagai lebih cepat memahami isi pembelajaran dengan bantuan elemen multimedia.. Peratus 18% 18% 64% Tidak menjawap 2 Tidak Berkesan Berkesan 2 7 Jadual 4..

kalau ada banyak kelas.. kita relek sikit la.Selitan bahan-bahan multimedia seperti animasi... Peratus pelaksanaan pada tahap “ Kerap” berada dalam lingkungan 9% sahaja manakala peratusan pada tahap ” Kadang-kala” adalah 18% untuk satu tempoh masa seminggu. boleh ulang-ulang. kadang-kala kalau kita nyanyi sendiri..” (Temubual 2.” ( Temu-bual1. dilaksanakan secara 30 . 9% daripada responden tidak menjawap soalan ini. imej dan audio menjadikan pelajar lebih tertarik dan tidak jemu untuk mengikuti proses pembelajaran. ” Kalau guna CD. 05) ” Budak lebih suka tengok benda tu. 01) Malah ada responden yang melihat penggunaan elemen TMK dalam kelas sebagai alat bantuan yang memudahkan guru terutamanya bila pengajaran melibatkan bilangan kelas yang banyak. 01) Apakah tahap amalan pembelajaran? penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan Tahap amalan penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran di lokasi kajian adalah rendah.sebab ada gambar.” (Temubual 1. Analisis data temubual responden menunjukkan bahawa amalan penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran di lokasi kajian. animasi budak-budak lebih tertarik. kerana bahan tersebut boleh diulang pakai.dia tak boring. (Temu-bual 2 . Tahap “ Jarang” pula adalah pada 64% dari keseluruhan responden. ada bunyi. “ Tapi tak penat kalau guna ini dah ada suara.dia boring” .... 05) “ Lagi pun.

maka mereka dibawa masuk ke makmal komputer . bergantung kepada budak. 01) Amalan penggunaan komputer dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran lebih tertumpu kepada penggunaan bahan pengajaran CD-ROM Interaktif yang dibekalkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. darjah tiga. “ Hari biasa pun guna. “ Kadang-kala saya buat sebelah petang.rawak dan atas inisiatif guru masing-masing.04) “ Waktu BM. Penggunaannya bergantung kepada suasana proses pengajaran dan pembelajaran. tengok kalau ada free… ” (Temubual 1 .. Kalau dirasakan pelajar tidak dapat menumpukan perhatian kepada isi kandungan pembelajaran. Ia dilaksanakan bergantung kepada waktu lapang guru dan juga minat belajar pelajar. Elemen multimedia yang digunakan dalam CDROM Interaktif. dilihat dapat menarik perhatian dan merapatkan jurang pengalaman 31 . Kadang-kala makmal komputer digunakan disebelah petang hari dan dihadiri oleh ramai pelajar-pelajar yang bukan terdiri dari kelas yang diajar tetapi pelajarpelajar tahun lain.” (Temubual 2. tak beri perhatian. kalau kita tengok. join juga” (Temubual 2. masuk dalam ini la. tidak wujud satu jadual waktu rasmi penggunaan makmal komputer di sekolah kajian. ramai bukan takat darjah satu. tapi dalam masa P&P saya juga la.04) Dengan kata lain.budak itu kalau kita panggil pun.01) ” Tengok la budak. minggu ini saya dah buat.” (Temubual 2.

Vokal..dia ada lima slot. terutama sekali pelajar Orang Asli yang dikatakan jarang mempunyai peluang untuk keluar dari kawasan penempatan mereka. Namun tahap penggunaannya adalah terhad dan pada matapelajaran-matapelajaran yang tertentu sahaja. subjek dia bagi CD tapi problem dia. animasi budak-budak lebih tertarik..” (Temubual01.” (Temubual02. boleh nampak.. “ Macam saya.. cara berkomunikasi.” (Temubual02.. ” Pembentangan... JQAF.. “ Semua benda sudah disediakan dalam bentuk itu.01) 32 . Semua kandungan CD Bahasa Arab itu.. setengah tu tak pernah pi..05) “ Ada CD. perisian persembahan juga digunakan sebagai bahan penyampaian dalam kelas. saya tengok dia orang guna la. “ Kalau guna CD...pelajar. Tersusun. 01) Selain dari penggunaan CD-ROM Interaktif .06) Bahan CD-ROM Interaktif yang dibekalkan bersama-sama dengan buku teks dilihat sebagai memenuhi kehendak aspek pengajaran dan pembelajaran dan tersusun dalam aspek penyampaiannya. Lagu last sekali dia letak. Kalau subjek lain ada juga..” (Temubual01.bila tak ada… ” (Temubual02.. ada bunyi.03) Penumpuan penggunaan bahan CD-ROM Interaktif sebagai bahan pelaksanaan amalan TMK dalam kelas nyata sekali apabila guru menghadapi masalah apabila bahan ini tidak dibekalkan. semua telah diajar dalam itu. Macam BI.

.05) Dari segi pengetahuan penggunaan aplikasi TMK di kalangan pelajar. tidak wujud satu jadual waktu rasmi untuk kelas literasi komputer. tapi tak pernah buat sendiri..Penggunaan perisian persembahan sebagai bahan penyampaian banyak bergantung kepada sama ada bahan penyampaian tersebut telah disediakan atau tidak.. Tak reti” (Temubual01. sekarang dah boleh la. “ (Temubual01.. maka guru hanya akan menggunakan mana-mana bahan penyampaian yang telah dibekalkan sahaja. Masing-masing mengajar.. guru menghadapi masalah kekekangan masa dan juga faktor kurang pengetahuan khusus dalam menghasilkan sesuatu bahan penyampaian yang sesuai. Guru-guru matapelajaran bertanggungjawab untuk mendedahkan pelajar dengan tatacara penggunaan komputer yang betul... tapi kurang ada masa nak buat” ” Kalau buat bahan sendiri.05) “ Senang saja.” (Temubual01. “ Tak ada guru yang mengajar menggunakan komputer.05) point. Guna mana yang diberi” (Temubual01. “ Ya la power (Temubual 01. dengan slide. dari aspek pengetahuan peralatan sehinggalah ke pengetahuan penggunaan aplikasi komputer. Oleh kerana.05) ” Mula-mula taiplah panjang-panjang.05) 33 . tak erti nak bawah turun.

Semua kemudahan ini sememangnya menggalakan amalan penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. Bahan multimedia yang digunakan dapat merapatkan lagi jurang pengalaman pelajar. dia orang akan minta. dan animasi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan tidak menjemukan.. cikgu memang excited nak pi” (Temubual 01. pihak sekolah telah dilengkapi dengan sebilangan komputer riba yang boleh digunakan untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Keadaan ini memudahkan lagi kefahaman pelajar terhadap isi kandungan yang ingin dipersembahkan. terutama sekali untuk pelajar-pelajar Orang Asli yang jarang mendapat peluang untuk keluar dari kawasan penempatan mereka. Elemen multimedia seperti audio.Apakah faktor yang menyokong penggunaan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran ? Sekolah lokasi kajian di lengkapi dengan sebuah makmal komputer yang siap terpasang dengan kemudahan LCD. imej.05) 34 . Ianya berkait rapat dengan kewujudan elemen multimedia yang terkandung dalam bahan pengajaran yang digunakan dan juga bekalan CD-ROM interaktif yang disediakan bersama-sama dengan buku teks. “ Bila dah tahu ada jadual tahun 3. di bawah pelaksanaan program PPSMI. pada masa yang sama wujud dua faktor yang menyokong pelaksanaan amalan ini secara khusus. Pelajar-pelajar lebih terangsang dan akan sentiasa ternanti-nanti untuk mengikuti sesi kelas yang seterusnya. Pada masa yang sama. cikgu komputer. Namun. Kewujudan elemen multimedia merupakan faktor penarik utama yang menyokong penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran di lokasi kajian.

dan cara susunan bahan pengajaran tersebut. cenderung ke arah aktiviti-aktiviti yang mempunyai unsur-unsur Aktiviti pembelajaran seperti nyanyian dan penggunaan media imej serta animasi merangsangkan pembelajaran dan dengan itu pelajar lebih cepat memahami isi kandungan yang disampaikan. pengenalan. CD-ROM digunakan dalam latihan sebutan perkataan-perkataan dan juga nyanyian sebagai latihan pengukuhan pembelajaran. Budak lebih cepat pick-up..“ Ada CD. Contohnya untuk matapelajaran Bahasa Melayu Tahun 1. 01) Kewujudan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran digital yang berkaitan dan bersesuaian. menggalakkan lagi amalan penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran. setengah tu tak pernah pi.” (Temubual02. 35 .. penggunaan CDROM “ Mutiara” dalam sesi mengenali abjad.. memudahkan lagi proses penggunaan CD-ROM interaktif tersebut..06) Keadaan ini juga dikaitkan dengan latarbelakang sosiobudaya pelajar-pelajar Orang Asli yang hiburan.” (Temubual01. penggunaan dan pengukuhan..01) “ Budak dengar.dia tak boring… (Temubual02.sebab ada gambar. “ Dia lebih kepada hiburan… ”(Temubual02.budak ikut. Begitu juga untuk matapelajaran Bahasa Arab.02) Isi kandungan CD-ROM interaktif yang bersesuaian dengan kehendak pengajaran.boleh nampak. Macam nyanyian. Media pengajaran digital seperti CD-ROM interaksi yang dibekalkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia mendorong guru-guru untuk menggunakannya dalam kelas. 01) “ Budak lebih suka tengok benda tu.. (Temubual 02.

Bekalan elektrik hanya dibekalkan untuk kegunaan pada sebelah malam sahaja. namun tahap pelaksanaan amalan penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah rendah. CD Interaktif.” (Temubual02. Penglibatan langsung ini menjadikan proses pembelajaran itu menjadi lebih bermakna. penggunaan benda tu dalam komunikasi dan last sekali pengukuhan nyanyi.“ Semua kandungan CD Bahasa Arab itu. dia ada lima slot.. Masalah timbul apabila tiada 36 . Datang tu. Tersusun.. Dia ABM. budak akan klik “ A”dia akan keluar… .” (Temubual02.. mula-mula cara memperkenalkan benda. 03) Kandungan CD-ROM yang meliputi elemen interaktif juga menggalakkan penglibatan aktif pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran...03) “ Dia ada. Pihak sekolah terpaksa bergantung kepada kegunaan generator untuk mendapatkan bekalan elektrik pada sebelah siang hari. CD.” (Temubual01. lengkaplah. Pelajar tidak hanya menjadi pemerhati pasif terhadap bahan yang dipersembahkan oleh guru malah mereka menjadi “ penggerak”kepada proses pembelajaran yang dijalankan.cara sebut. Salah satu faktor utama yang menghalang pelaksanaan amalan ini jelas berkaitan dengan ketiadaan bekalan elektrik secara berterusan ke premis sekolah. CD.cara komunikasi. ” Bukan software. 01) Apakah faktor yang menghalang penggunaan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran? Walaupun pihak sekolah dilengkapi dengan kemudahan makmal komputer dan bekalan LCD. Lagu last sekali dia letak. lepas tu.

” (Temubual02.” (Temubual 01. Namun bukan semua bahan CD-ROM interaktif yang dibekalkan itu berkaitan dan sesuai. 01) Ketiadaan bekalan petrol (minyak) ini boleh berlaku dalam satu tempoh yang panjang.05) Sekiranya bahan pengajaran itu tidak dibekalkan.. JQAF. “ Macam saya. dari sebulan hingga ke beberapa bulan.” (Temubual02. kemungkinan besar amalan penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran tidak akan berlaku. 01) 37 . “ Nak harap makmal. “ Bahan CD yang sesuai. Guru-guru banyak bergantung kepada bekalan CD-ROM interaktif yang didatangkan bersama-sama dengan buku teks sahaja.. guru-guru juga menghadapi masalah ketiadaan bahan pengajaran dan pembelajaraan yang sesuai dan berkaitan. Keadaan ini tidak merangsangkan guruguru dalam membuat perancangan yang melibatkan amalan penggunaan TMK. related tak banyak. “ Kalau sekarang ini dah tak jalan dah sebulan juga la sebab minyak dah tak ada. Selepas cuti tak buka langsung. Masalah generator. subjek dia bagi CD tapi problem dia.bekalan petrol (minyak) yang diperlukan untuk menghidupkan generator bagi kegunaan di makmal komputer. Kalau ada memang kami guna.bila tak ada… Kita guna macam tu saja la. 01) “ Tulah nak senang macam ini la.” (Temubual01.... 06) Selain masalah ketiadaan bekalan elektrik.” (Temubual02. dah berapa bulan tak buka. Tak ada minyak..

Ini selaras dengan jawapan responden apabila dicadangkan oleh pengkaji agar guru menyediakan bahan bantuan pengajaran yang bersesuaian. dimana 44% responden memohon kursus yang berkaitan pengetahuan pedagogi kandungan manakala 33% memohon berkaitan dengan kemahiran penggunaan perisian persembahan kursus yang 11% 11% 44% Pedagogi Kandungan Perisian Persembahan Pengaturcaraan 33% Penyelenggaran Komputer Rajah 4. merupakan satu proses dimana kandungan dan pedagogi dapat diintegrasikan untuk menghasilkan kefahaman bagaimana sesuatu topik. Pengetahuan Pedagogi Kandungan (Pedagogical Content Knowledge Shulman (1999)). 05) Dapatan ini disokong oleh data permohonan kursus yang ingin diikuti. dipermudah dan diadaptasikan mengikut minat dan kemampuan pelajar serta dilaksanakan. guru-guru memerlukan pengetahuan yang spesifik dari aspek penggunaan perisian tersebut dan juga dari aspek pengetahuan pedagogi kandungan. guru menjawap: “ reti” tak .(Temubual01. Faktor kurangnya pengetahuan guru-guru dalam hal ini menjadi faktor penghalang kepada penghasilan bahan pengajaran yang sesuai dan juga penggunaannya dalam kelas.Untuk menghasilkan bahan pengajaran digital yang sesuai. masalah atau isu boleh disusun.2 : Permohonan Kursus 38 .

yang diperuntukkan dalam jadul waktu rasmi. (Temubual 01. Tempoh masa 1 waktu pengajaran (30 minit)... (Temubual 02 03) Guru-guru juga menghadapi halangan-halangan teknikal semasa melaksanakan amalan penggunaan TMK dalam kelas..05) Lagi pun Guna laptop dan pasang LCD buang masa. Pemasangan peralatan LCD dan pemeriksaan unit komputer perlu dilakukan lebih awal sebelum sesi pengajaran dapat dijalankan.mana cikgu. susah nak dapat internet. adalah tidak mencukupi. (Temubual02 02) Kat sini.06) 39 . Walaupun pelaporan telah dibuat namun pemasangan kemudahan ini masih belum dapat dipastikan. “ Untuk access jurnal dan bahan eletronik. budak tak tahu kah?” (Temubual 01. “ Kalau setengah jam tu tak sempatla. budak tanya mana cikgu. yang memerlukan lebih masa untuk disediagunakan...tak boleh cari bahan pun.. harap ka buku panduan sahaja la.Nak buka pun dah berjam-jam. Untuk itu.Ketiadaan capaian Internet menghalang usaha-usaha mendapatkan bahan-bahan pengajaran digital dan maklumat yang bersesuaian. guru-guru terpaksa bergantung kepada buku panduan dan bahan pengajaran yang sedia ada di sekolah. susah nak cari maklumat kat sini” . Proses pengajaran dan pembelajaran sering terganggu akibat kesukaran penggunaan bahan media pengajaran seperti CD-ROM. Ini menyebabkan banyak masa terbuang..

“ Ada CD yang tak nak run. setiap guru. Kami tak ada peruntukan. guru juga menghadapi masalah bahan CD-ROM yang tidak dapat digunakan akibat masalah-masalah teknikal. kerana ramai guru-guru tidak mempunyai komputer peribadi masing-masing.lagi senang ka.01) Semasa menggunakan CD-ROM dalam kelas. guru Matematik . Masing-masing mengajar.. Bilangan komputer riba yang dibekalkan oleh pihak kementerian hanya terhad kepada guru-guru yang terlibat dalam program PPSMI sahaja. Sains dan Bahasa Inggeris. ” ada..Tiada jadual waktu rasmi untuk pengajaran kemahiran Literasi Komputer disediakan. masing-masing bertanggungjawab untuk mendedahkan pelajar dengan kemahiran penggunaan komputer Tak ada guru yang mengajar menggunakan komputer.05) Berdepan dengan keadaan ini.guru lebih rela menggunakan bahan-bahan media berunsurkan tradisional seperti radio kaset kalau ada bahan media pengajaran yang sesuai “ kalau ada kaset. 03) 40 .05) Penggunaan kemudahan komputer dikalangan guru-guru hanya terhad di dalam kawasan sekolah sahaja.. Subjek Bahasa Melayu tak ada laptop” Tak (Temubual1 01) “ Sekarang ini.” (Temubual02.” (Temubual2. yang kerajaan bagi. (Temubual 01.” (Temubual 01.kaset kita boleh guna dengan hak yang bateri itu.

khususnya Sekolah Orang Asli. Guru-guru memberi respon yang positif terhadap keberkesanan penggunaan TMK semasa proses p&p dan menjelaskan murid-murid juga turut berminat menggunakan komputer. Faktor utama yang dikenalpasti ialah faktor sumber tenaga elektrik serta talian Internet yang tidak dapat dibekalkan ke makmal komputer secara berterusan. 41 .Rumusan Dapatan kajian ini memberi gambaran yang jelas tentang permasalahan utama perlaksanaan TMK kurang dilaksanakan di sekolah-sekolah.

Proses pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih jelas dan mudah difahami. Toh (1999) dan Che Rogayah (2005) yang menegaskan kelebihan mengintegrasikan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. Perbincangan Dapatan Persepsi guru terhadap integrasi TMK dalam p & p Dapatan kajian menunjukkan guru-guru mempunyai persepsi yang positif tentang keberkesanan penggunaan komputer dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran.2006) dan membuat transkrip bagi pengumpulan data temubual.BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN Kajian ini bertujuan melihat persepsi guru terhadap intergrasi TMK dalam p&p. Integrasi TMK dalam p&p dilihat sebagai menjimatkan masa. 42 . Fisher (1994). TMK menjadikan bidang pembelajaran lebih seronok. terutama sekali bila elemen multimedia diselitkan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Hasil dapatan ini. menarik dan mampu meningkatkan kefahaman pelajar. menyeronokkan dan tidak membosankan. dapat disokong oleh Maurer(1993). dapat menjadikan suasana pempelajaran itu lebih menarik. Data yang dikumpul. dianalisis menggunakan Statistik Deskriptif (Chua. Ini menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran itu lebih bermakna. Menurut Lili Nurliyana Abdullah (1996). kajian ini juga bertujuan mengenalpasti tahap amalan TMK dalam p&p di dalam kelas. Cox (1997). Faktor menyokong dan menghalang penggunaan TMk dalam p&p juga dikaji. Selain itu .

yang mendapati pembelajaran menggunakan TMK dapat meningkatkan pencapaian pelajar dan mengurangkan masa pengajaran. murah. mudah mengingat.1991). memindah serta mengaplikasikan pengetahuan kepada situasi baru mengikut gaya pembelajaran mereka (Alessi & Trollip.1998. Tahap amalan pembelajaran. 43 . pantas.al. Tuldoziecki & Herzig. Unsur interaktif membolehkan pelajar belajar dengan lebih mudah. selesa. 2001). Schaumburg & Issing. 2002. penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan Hasil dapatan kajian.Dapatan ini selari dengan kajian emperikal oleh Kulik & Kulik. 1991. kemahiran TMK itu sendiri menjadi kandungan sesi pengajaran dan pembelajaran dimana guru-guru dan pelajar-pelajar belajar menggunakan teknologi baru tersebut untuk membiasakan diri dengan penggunaan peralatan dan perisian tertentu. Pada masa yang sama. menunjukkan amalan penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran lebih tertumpu kepada penggunaan bahan pengajaran CD-ROM interaktif yang dibekalkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Pembinaan bahan pembelajaran dan pembelajaran digital adalah terhad disebabkan oleh tahap pengetahuan dan kemahiran guru-guru yang masih pada peringkat “ Entry” dan “ Adoptation” seperti mana yang digariskan dalam Model “ Apple Classrooms of Tomorrow”(Dwyer et. 2002. Toh. Tahap ini selaras dengan tahap amalan Topicality yang di sarankan oleh Heppel (1993).

Manakala bagi Zulkifli dan Raja Maznah (1994). al (2006). Hasil kajian ini. adalah selari dengan dapatan beberapa kajian yang tidak menggariskan faktor kemudahan infrastruktur sebagai faktor penyokong penggunaan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran. menyatakan majoriti responden kajiannya mengatakan faktor pendorong utama mereka menggunakan komputer adalah disebabkan faktor keperluan akademik. faktor pengetahuan mempengaruhi penggunaan komputer dalam kalangan guru semasa proses p&p berjalan. Tahap penggunaan ini adalah tidak selaras dengan kemudahan infrastruktur yang telah disediakan. Sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran yang tersedia dan sesuai menjadikan para guru lebih terangsang untuk melakukan integrasi TMK dalam sesi pengajaran dan 44 .Faktor yang menyokong penggunaan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran. komputer riba dan juga CD multimedia yang dibekalkan oleh pihak Kementerian Pelajaran. Dapatan kajian menunjukkan sekolah ini mempunyai kemudahan infrastruktur yang agak lengkap. Namun dapatan kajian menunjukkan tahap amalan penggunaan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran adalah rendah. Bagi Kazlauskas (1995). Abdul Wahab Ismail Gani et. seperti kemudahan makmal komputer. Hasil kajian mendapati faktor sokongan dari pihak pentadbir dan organisasi penting dalam menggalakkan amalan penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini dapat dilihat dalam bentuk bekalan CD-ROM multimedia interaktif yang disediakan oleh pihak kementerian. sikap terhadap komputer menjadi faktor utama penerimaan guru untuk menggunakan komputer. LCD.

Pihak sekolah terpaksa bergantung kepada kegunaan generator untuk mendapatkan bekalan elektrik pada sebelah siang hari. amat penting dalam menjayakan penggunaan TMK dalam p&p (Lucas .1986) 45 . Faktor sokongan daripada sumber-sumber organisasi seperti pembelian bekalan elektrik . bekalan elektrik menjadi faktor utama amalan penggunaan TMK tidak dapat dilaksanakan. adalah selaras dengan pandangan Lucas (1986) yang menyatakan bahawa sokongan daripada pihak organisasi seperti daripada pengurusan atasan dan sumber-sumber organisasi yang mencukupi mempunyai perkaitan dengan kejayaan untuk melaksanakan penggunaan teknologi maklumat di dalam sesebuah organisasi. Masalah timbul apabila tiada bekalan petrol (minyak) yang diperlukan untuk menghidupkan generator bagi kegunaan di makmal komputer. Bekalan elektrik hanya dibekalkan mengikut jam tertentu sahaja dan sentiasa berjimat untuk bertahan lebih lama. Namun ketiadaan usaha penyediaan jadual rasmi dan peruntukkan pembelian bekalan petrol (minyak) yang berterusan dari pihak pentadbir sekolah menyukarkan usaha amalan tersebut.pembelajaran. Kesimpulannya pendorong kepada penggunaan TMK dalam kalangan guru adalah di dorongkan oleh faktor sikap guru dan juga kemudahan dan sokongan yang disediakan oleh pihak organisasi. Dapatan ini. Faktor penghalang intergrasi TMK dalam p &p Dapatan kajian mendapati.

guru-guru yang menggunakan komputer di rumah mempunyai kecenderungan untuk lebih menggunakan komputer di sekolah. Ketiadaan capaian yang berterusan tidak membolehkan guru-guru mempelajari penggunaan teknologi baru tersebut.Hasil kajian juga mendapati. Ini kerana guruguru lebih mempunyai peluang dalam meningkatkan kemahiran penggunaan dan pembinaan media pengajaran yang sesuai.” Tak reti” Dapatan . dimana 33% memohon kursus yang berkaitan dengan kemahiran penggunaan perisian persembahan.. selari dengan hasil kajian oleh Mohd Sarip Abd Manap (1999). tidak ada pendedahan penggunaan Teknologi Pendidikan dan kurangnya pendedahan penggunaan Teknologi Pendidikan di peringkat sekolah. Faktor seterusnya yang menjadi penghalang ialah penggunaan kemudahan komputer dikalangan guru-guru hanya terhad di dalam kawasan sekolah sahaja. yang menyatakan faktor penghalang pengintergrasian TMK adalah tidak berpeluang mengikuti Kursus Teknologi Pendidikan. Bilangan komputer riba yang dibekalkan oleh pihak Kementerian hanya terhad kepada guru-guru yang terlibat dalam program PPSMI sahaja. 46 . faktor kurangnya pengetahuan guru-guru dalam perisian komputer menjadi faktor penghalang kepada penghasilan bahan pengajaran yang sesuai dan juga penggunaannya dalam kelas. guru menjawap. ini disokong oleh data permohonan kursus yang ingin diikuti. Ini selaras dengan jawapan responden apabila dicadangkan oleh pengkaji agar guru menyediakan bahan bantuan pengajaran yang bersesuaian. Menurut Williams et al (2000). Dapatan kajian ini. kerana ramai guru-guru tidak mempunyai komputer peribadi masing-masing.

Walaupun penambahan capaian kemudahan TMK.Kerajaan Malaysia bertekad untuk menjadikan semua sekolah di Malaysia sebagai sekolah Bestari selewat-lewatnya pada 2010. tidak menjanjikan penambahan penggunaan atau amalan elemen TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran. seperti komputer dan capaian Internet. 2000). Maka dengan adanya sekolah Bestari dan program-program yang menggalakkan lagi penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik dan Sains di sekolah yang dikendalikan oleh pihak KPM ini secara tidak langsung akan dapat menyediakan tenaga kerja mahir di masa hadapan yang mampu menghadapi cabaran dan saingan di abad ke21. terutama sekali yang berkaitan rapat dengan penggunaan Makmal Komputer. Hubungan yang positif dari aspek penggunaan ini juga boleh didapati dalam kajian (Williams et al. Penambahbaikan ini boleh juga dalam bentuk memastikan kemudahan komputer di sekolah sentiasa berada dalam keadaan yang terbaik dan boleh digunakan pada bila-bila masa. 47 . namun ini merupakan langkah pertama ke arah menggalakkan penggunaan TMK dikalangan guru-guru. Masalah capaian yang terhalang perlu di atasi dengan kadar segera dengan penglibatan pihak pentadbiran sekolah mahupun kementerian. Harrison et al (1998) dan Thomas et al (1999). Cadangan Penambahbaikan Penambahbaikan Capaian Kemudahan TMK.

Semua ini berserta dengan kemahiran teknikal yang telah dikuasai akan membolehkan guru-guru merancangkan kaedah serta strategi penyampaian yang lebih sistematik supaya satu keadaan atau situasi pembelajaran yang lebih berorientasikan pelajar dapat 48 . Peningkatan Pengetahuan Pedagogi Kandungan (Pedagogical Content Knowledge ) Guru-guru juga perlu lebih didedahkan dengan aspek Pengetahuan Pedagogi Kandungan (Pedagogical Content Knowledge ) dalam pengintergrasian elemen TMK. Perana ini penting.terutama sekali dalam mewujudkan satu keadaan yang kondusif di sekolah. Perana ini penting dan sememangnya diperjelaskan dalam penulisan Williams et al (2000) yang mengesyorkan penglibatan pihak guru penyelia (Head Teachers) dalam menggalakkan kewujudan persekitaran yang boleh menyokong pelaksanaan integrasi TMK di sekolah mereka. Pihak pentadbir juga perlu boleh melihat faedah amalan ini dan cuba melaksanakannya dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Pengetahuan ini lebih kepada kemahiran dan kaedah serta strategi aplikasi TMK dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Sokongan dan dorongan pihak pentadbiran secara tidak langsung dapat memberi satu kesedaran kepada guru-guru bahawasa mereka tidak keseorangan dalam tugasan mereka dan segala usaha mereka dalam meningkatkan kemahiran serta pengetahuan ke arah ini di hargai. agar pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik.Penglibatan Pihak Pentadbiran Pihak pentadbiran sekolah perlu aktif dalam mengalakkan amalan penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kalangan guruguru.

Penyenggaraan berkala yang di jalankan oleh syarikat lantikan kerajaan perlu dikemaskinikan lagi agar ianya dapat memberi perkhidmatannya dengan kadar segera bila berlaku laporan kerosakkan. Strategi penyampaian buat masa kini lebih menggunakan elemen TMK sebagai satu alternatif media pengajaran dan bukannya sebagai satu kaedah dalam mempelbagai teknik penyampaian. terutama sekali dalam memastikan keadaan kemudahan TMK sentiasa berada dalam kedaaan yang terbaik untuk digunakan. Bahan ini akan di ulangpakai pada kelas-kelas yang lain. Penambahbaikan Perkhidmatan Sokongan Perkhidmatan Sokongan yang bersifat teknikal perlu difikirkan.diwujudkan. Contohnya guru menggunakan sebutan perkataan-perkataan Bahasa Arab yang terdapat dalam CDRI sebagai panduan dan latihan pengkukuhan dalam kelas. Dalam keadaan ini. Pembantu makmal akan dapat memastikan keadaan kemudahan TMK berada dalam keadaan yang terbaik sebelum guru-guru menggunakannya. jika dibenarkan. Sementara perisian persembahan digunakan untuk tujuan pemyampaian maklumat pengajaran. 49 . Guru-guru perlu disediakan dengan satu keadaan dimana mereka tidak perlu memikirkan masalah-masalah tekinikal yang akan timbul semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Masalah-masalah teknikal seperti kerosakan komputer dan kesulitan penggunaan peralatan pengajaran seperti LCD (Liquid Crystal Display) dan CDRI perlu di atasi dengan kadar segera.seorang juruteknik Makmal Komputer boleh disediakan seperti mana adanya pembantu makmal bagi makmal-makmal sains di sekolah-sekolah.

Pembantu Makmal juga boleh menbantu penyediaan peralatan seperti LCD (Liquid Crystal Display) . 50 . Peningkatan pengetahuan guru dari aspek-aspek Pengetahuan Pedagogi Kandungan (Pedagogical Content Knowledge ) juga perlu dititikberatkan. Bahan pembelajaran CDRI yang disediakan perlu bersifat mesrapengguna sepenuhnya tanpa perlu banyak instalasi perisian tambahan. Perkara ini serba sedikit akan dapat mengatasi masalah kandungan bahan CDRI yang dikatakan tidak bersesuaian dan berkaitan. Pada masa yang sama. Pengetahuan Pedagogi Kandungan melihat kepada aspek-aspek bagaimana kemahiran. capaian Internet dan bahan CDRI jika diperlukan. Walaupun faktor sokogan ini penting namun ia tidak seharus dilihat secara terasing dalam meningkatkan amalan TMK dalam bilik darjah. penyediaan bahan CDRI yang dibekalkan oleh pihak kementerian juga perlu dilihat semula agar kandungannya lebih bersesuaian dengan tahap pembelajaran yang berbeza-beza. Selain dari itu. Perancangan dan aplikasi amalan TMK yang sesuai kekal akan dapat meningkatkan tahap pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. kaedah serta strategi aplikasi TMK dalam konteks pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan terbaik. sokongan dan penglibatan aktif pihak pentadbiran sekolah dan pihak kementerian penting dalam memastikan amalan ini dapat dipertingkatkan. Kesimpulan Kesungguhan Kerajaan Malaysia dalam menggalakkan amalan TMK dalam proses p&p tidak harus terhenti dengan penyediaan kemudahan TMK sahaja. Ini adalah untuk mengelakkan keadaan dimana bahan CDRI tersebut tidak dapat digunakan akibat kekurangan pengetahuan teknikal guru-guru.

Perkhidmatan sokongan teknikal setempat juga penting dalam mengurangkan beban penyediaan dan penggunaan TMK dikalangan guru-guru. Gabungan faktor-faktor sokongan ini penting dalam menggalakan amalan TMK dalam proses p&p.Persekitaran sekolah yang kondusif dan penyediaan bahan rujukan dan pengajaran yang bersesuaian dapat memberi sokongan kepada golongan pendidik agar lebih bersedia untuk menggunakan TMK. 51 .

Chua Yan Piaw (2006). Academic Press. Cambridge University Press. D. Malaysia.M.. J. Ringstaff. Multimedia for learning: Methods and Development. Authoring Multimedia. Ab.S. (1991) Changes in Teachers’Beliefs and Practices in Technology-rich Classrooms. C. 48(8). 1 &2 Alessi. Teknologi maklumat dan komunikasi: Keperluan pertimbangan semula program pendidikan tinggi. Kajian Malaysia. Che Rogayah Seman (2005). C. ISBN 0-521-24447-1. Boston. Fisher. Mc Graw Hill. S. Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran-Pembelajaran Dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah: Satu Kajian Kes Di Pulau Pinang. USM (tidak diterbitkan) Chin Yoon Poh.Rujukan Abdul Rahim Mohd Saad (2001). 45-52. Kaedah Penyelidikan. Kesan Visual Dinamik Terhadap Pencapaian Pelajar Yang Berbeza Tahap Kebimbangan Matematik Dalam Pembelajaran Trigonometri. (1994). Vol. pp.(2001). The Effects of Information Technology on Students’ Motivation: Final report. Hasrina Mustafa (2006). Abdul Wahab Ismail Gani. Malaysia. Kohlberg.Inc 52 . Rahman Darus. Tan Teck Seng dan Sanmuga Sundaram. Anne. No. & Trollip.J (1997). Cox M. Mc Graw Hill. XXIV. 2: Standard Issue Scoring Manual. NCET. Persepsi Guru Pelatih Terhadap Penggunaan Komputer dalam PengajaranPembelajaran di Maktab Perguruan Teknik. & Sandholtz. Siarap. Kamaliah Hj. H. The Measurement of Moral Judgment Vol. Massachusetts: Allyn & Bacon. Educational Leadership. Kuala Lumpur. Chua Yan Piaw (2006). 2000. Asas Statistik Penyelidikan. Kuala Lumpur. L. Tesis Sarjana Pendidikan. (1987)..ISBN 1871984289 Dasar Penyata Razak (1965) Dwyer.R. S. Colby. Kertas kerja dibentang di Seminar Dinamika Perubahan Pengurusan Menuju Era K pada 20 & 21 September 2001.

Coventry: British Educational Communications and Technology Agency. Kazlauskas.C. 2. Learning through collaborative computer simulations.. 53 . Technology and Teacher Education Annual: Technology Diffusion. Association for the Advancement of Computing in Education. M. Computer in Human Behavior. Heppell. Fisher. Seminar What is?. Developing a whole-school IT policy .. 1986. Maurer. 7. Bailey. Information Systems Concept for Management. Journal of Information Technology for Teacher Education. H. Lili Nurliyana Abdullah (1996)..A. & Restorick. Lucas. Computers in the classroom: Mindtools for critical thinking. D. Selangor. Proceeding of EDMedia 93 World Conference on Educational Media and Hypermedia. http://www. pp. Universiti Putra Malaysia. 229238. Jasmy.J. London: Pitman. Information and Teacher Education. Educational Multimedia and Hypermedia Annual. R. 2001 Jonassen. (1993) Teacher Education. Tagg (ed). Shahidah & Rosnani. (1993). 51 . Serdang.Multimedia in Education Arming Our Students for Future. Learning and the Information Generation: the progression and evolution of education computing against a background of change. Heinich (1993) The school development plan for IT in B. British Journal of Educational Technology. H. E.J. Inglewood Cliffs. Orlando. & Kulik. Konvensyen Nasional PIPP Kedua (2008). NJ: Prentice Hall.s. m. (1998) Multimedia Portables for Teachers Pilot.Harrison. Innovation.. Arif. J. Florida.coe. Phillips. Kulik. 1995. (1991). IAB. Youngman. . 24 –27 November 2008. June.. (1992). D. 75-94 Laurillard. M.71.edu/insite/elec_oub/html. (1996). New York: McGraw Hill.uh. 23-26. S. Effectiveness of Computer-based instruction: An updated analysis. 23. C. T.. 164-171.

S.moe.my:8080/c/journal-articles/view_articles-content Mohd. Dimuat turun daripada http://www. C. Asnarulkhadi Abu Samah. Sarjit Kaur. (2000)... (1998) Basics of Qualitative Research: techniques and procedures for developing grounded theory. (1994). San Francisco: Jossey-Bass. Moon (Eds) Learners and Pedagogy.Mc Lellan (1991). Merriam. Di muat turun daripada http://www. J. A. Singapore: Prentice Hall. 19-27. & Corbin. C.J..edu. Integrating technology into teaching and learning. 18(1). in J. (2002). Lernen mit Laptop. Maarof Redzuan.my:8080/c/journal-articles/view_articles-content Sandholtz J. The Computer as a learning aid and tool in Geography schooling in Germany and at the University of Education Heidelberg. Teaching with technology: creating student-centered classrooms. Norbaya Ahmad dan Haslinda Abdullah (2007) Schaumburg.heredot. Rekabentuk Tinjauan Soal Selidik Pendidikan. (1999) Knowledge and Teaching: foundations of the new reform. Thousand Oaks: Sage. D. In Williams. H.(2002.moe.pdf.M. (2001). Faktor-faktor Penghalang Terhadap Pendifusion Teknologi Pendidikan di kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Sains di Pantai Timur Semenanjung Malaysia. Columbia University.A: McGraw-Hill.. Mohd Sarif Abd Manap (1999). J. Shulman. London: Paul Chapman. J. Najib Abdul Ghafar (2003).edu. W. (1988). Pisapa. Teachers and classroom management in a computer learning environment.M.B. Jutta.net/conferences/brno2005/book3-ICT. B. & Issing. A. Case study research in education: A qualitative approach. (1997). Strauss. U. Dwyer.. Ringstaff. Di muat turun daripada http://www. L. E-learning: Strategies for delevering knowledge in the digital age. Memahami Faktor-Faktor Penggunaan Media Teknologi Pendidikan.Siegmund. K. H. New York: Teachers College. S. Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Rosnah Mansor . 54 . Leach & B. D. Abstrak. International Journal of Instructional Media. Abstrak. Dalam Alexandra. Rosenberg.S.L.

Vol 9. Coles.Siegmund. Journal of Information Technology for Teacher Education. D. Pulau Pinang pada 22 Oktober 1998.B.. L. Daerah Seberang Perai pada 19 Jun 1999 Toh. Richardson.C..B.C. 307-320. K.. Seven Levels of Interactivity in Multimedia Courseware Design. Research Report RR92. K.. Wilson. Penang at Sekolah Menengah Abdullah Munsyi. & Wong. Toh.. (2000) Integrating Information and Communications Technology in Professional Practice: an analysis of teachers’needs based on a survey of primary and secondary teachers in Scottish schools. J. Tuldoziecki. (2000) Teachers and ICT: current use and future needs. Dalam Alexandra. N.. & Tuson. A. 15 Julai). (1999) The Use of Multimedia Portables in Supporting the Achievement of the National Professional Qualification for Headship: an evaluation. Williams. P. Jutta. & Tovey.. (1998). S. D. & Tuson. British Journal of Educational Technology.Thomas.net/conferences/brno2005/book3-ICT.heredot. The Computer as a learning aid and tool in Geography schooling in Germany and at the University of Education Heidelberg. Kertas kerja dibentang di Multimedia Design Workshop for Sciene and Mathematics Education. A. (2002. pp 167-183 Zalina Yahaya. & Herzig. G.C. H. W. A. Kertas kerja Seminar dan Bengkel Pembinaan Modul Sains dan Matematik Sekolah Menengah dan Rendah.pdf. Richardson. Coles. & Pettigrew. 31. 2 2000. Williams. Dimuat turun daripada http://www. London: DfEE.. Wilson. L.(2002). D. K. S. IT dan komputer: Nadi sekolah bestari. No. J. 55 . (1999). pp. with Cotton. Utusan Malaysia. A.Computer and Internet im Unterricht. Merekabentuk unsur-unsur motivasi dalam pengajaraN Sains dan Matematik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful