TOPIK 1

:

PRAKATA
M-TEK singkatan kepada Modul Pembelajaran Teknikal dihasilkan ekoran pencapaian pelajar aliran teknikal yang kurang memberangsangkan. Kekurangan bahan sokongan di pasaran turut menyumbang kepada masalah ini. Selain itu, keupayaan pelajar yang berbeza-beza dalam peperiksaan memberikan cetusan idea kepada Unit Teknikal, Pengurusan Akademik, Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional untuk menghasilkan modul ini. Modul yang disediakan ini selari dengan keperluan sukatan pelajaran tingkatan 4 dan tingkatan 5. Ia merupakan bahan sokongan pengajaran dan pembelajaran yang boleh membantu guru-guru dan pelajar untuk meningkatkan prestasi akademik ke tahap yang boleh dibanggakan. Sebagai usaha permulaan modul ini dilengkapi dengan nota ringkas peta minda (Mind Map) dan soalan-soalan latihan mengikut topik. Penambahbaikan akan dilakukan dari masa ke semasa agar selari dengan keperluan kurikulum terkini.

tinggi penghargaan kepada Unit Teknikal, Pengurusan Akademik kerana mengambil inisiatif menerajui projek ini. Sekalung penghargaan saya panjatkan kepada guru-guru di atas sumbangan dan kepakaran mereka sebagai panel penulis modul. Semoga MTEK yang disediakan ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang terlibat dengan penggunaan yang optimum. Adalah diharapkan modul ini dapat memberi impak yang besar sebagai bahan sokongan pembelajaran yang sekaligus menyumbang kepada keberhasilan pelajar aliran teknikal untuk melahirkan lebih ramai pelajar cemerlang yang mampu bersaing diperingkat lebih tinggi.

TOPIK 2:
Pengarah Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Kementerian Pelajaran Malaysia

PERDAGANGAN
(TAHAP 1)

NAMA: TINGKATAN:

EKONOMI RUMAH TANGGA
(TAHAP 1)

NAMA

:TINGKATAN:TAHUN:SEKOLAH :

CETAKAN PERTAMA 2009

Cetakan Pertama Disember 2009 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Sebarang bahagian dalam buku ini termasuk ilustrasi dan isi kandungan tidak boleh diterbitkan semula bagi tujuan komersial dalam apa jua bentuk sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis dari Pengarah Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 5&6 Blok E14, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 03 – 88845194 Faks : 03 – 88845195

Disediakan oleh: Unit Teknikal Pengurusan Akademik Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Kementerian Pelajaran Malaysia Diterbitkan oleh : Pengurusan Akademik Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Kementerian Pelajaran Malaysia

i

PERDAGANGAN
(TAHAP 1)
KANDUNGAN
BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PERKARA TOPIK 1 : ASAS KEPADA PERDAGANGAN TOPIK 2 : UNSUR PERDAGANGAN TOPIK 3 : PERNIAGAAN DALAM NEGERI TOPIK 4 : PERNIAGAAN ANTARABANGSA TOPIK 5 : INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA TOPIK 6 : PEMILIKAN PERNIAGAAN TOPIK 7 : PELABURAN TOPIK 8 : PERBANKAN DAN INSTITUSI KEWANGAN LAIN TOPIK 9 : INSURANS TOPIK 10 : PENGANGKUTAN TOPIK 11 : KOMUNIKASI TOPIK 12 : PERGUDANGAN TOPIK 13 : PROMOSI TOPIK 14 : PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN TOPIK 15 : KONSUMERISME LATIHAN MENGIKUT TOPIK SKEMA JAWAPAN MUKA SURAT

1 6 8 19 23 25 27 30 34 37 39 41 42 43 46 50 79

ii

TOPIK 1: 1: Asas Kepada Perdagangan TOPIK ASAS KEPADA PERDAGANGAN
1.1 KEPERLUAN DAN KEHENDAK MANUSIA Perbezaan keperluan dan kehendak Keperluan 1. Mesti ada untuk manusia terus hidup 2. Contoh makanan, pakaian dan tempat tinggal 3. Sama untuk semua orang 4. Keperluan terhad/tetap 5. Keperluan ialah tuntutan semulajadi 6. Mengikut tahap tertentu – fisiologi, sosial, rohani Hierarki Keperluan Maslow – Ada tiga tahap Tahap 1 – Keperluan fisiologi - Keperluan asas - keperluan paling asas manusia untuk hidup - yang membolehkan tubuh badan manusia berfungsi - contoh makanan, pakaian dan tempat tinggal - Keperluan keselamatan – Melindungi diri daripada ancaman luar - contoh ancaman musuh, cuaca dan undang-undang Tahap 2 – Keperluan sosial - Keperluan kasih sayang – manusia memerlukan kasih sayang daripada orang lain - contoh kasih sayang daripada ibu bapa - Keperluan penghargaan – manusia perlu dihormati dan diberi penghargaan - contoh Tahniah atas kejayaan Tahap 3 – Keperluan rohani - Keperluan sempurna kendiri – Tahap teratas – tuntutan jiwa / kepuasan / kegembiraan di atas kejayaan – contoh hidup beragama, kesenian, Berjaya mendapat Ijazah 1.2 PENGELUARAN Maksud pengeluaran Aktiviti memproses bahan mentah untuk menghasilkan barang separuh siap dan barang siap bagi memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Setiap aktiviti mempunyai nilai faedah – nilai faedah bentuk, nilai faedah tempat, nilai faedah masa dan nilai faedah milikan Kehendak 1. Barangan yang diingini untuk hidup lebih selesa 2. Contoh kereta, jam tangan 3. Berbeza mengikut keinginan 4. Tidak terbatas dan berubah-ubah 5. Perlu dipelajari atau dipengaruhi persekitaran 6. Mengikut keutamaan/keinginan semasa

1

Bentuk – menukar bentuk barangan kepada satu yang lebih berguna – contoh kayu balak diproses menjadi papan lapis Nilai Faedah Masa – menyimpan barang sehingga diperlukan – contoh padi berlebihan semasa musim menuai disimpan untuk memenuhi permintaan di luar musim

Tempat – menukar tempat satu barang dari tempat asal / berlebihan ke tempat berkurangan dan boleh memenuhi kehendak pengguna. – contoh kayu balak di hutan dihantar ke kilang untuk diproses

Milikan – pertukaran milik daripada seseorang kepada orang lain yang memerlukan – contoh peniaga kasut menjual kasut kepada pengguna

Jenis pengeluaran Pengeluaran langsung - menghasilkan barangan bagi memenuhi keperluan peribadi - tiada unsur pengkhususan - barang tidak dijual kepada orang lain - contoh bertani untuk kegunaan sendiri Cabang pengeluaran 1. Perusahaan a. Ekstraktif – usaha mendapatkan bahan mentah dan menukarkan bentuknya kepada barang siap Pengeluaran tak langsung menghasilkan barangan bagi memenuhi keperluan orang lain wujud pengkhususan berlaku urusniaga jual beli mencari untung contoh membuat kuih untuk dijual

– mengeluarkan bahan mentah / mengeksploitasi sumber alam –contoh pertanian, perlombongan b. Perkilangan – memproses bahan mentah kepada barang separuh siap atau barang siap – contoh kilang pakaian c. Pembinaan – aktiviti pemasangan, pembinaan dan pengubahsuaian dengan menggunakan barang separuh siap atau barang siap – Pembinaan bangunan

2. Perdagangan – aktiviti pengagihan barangan daripada pengeluar asal kepada pengguna akhir a. Perniagaan – aktiviti jual beli untuk mendapat keuntungan b. Bantuan perniagaan – aktiviti untuk melancarkan perniagaan - terdiri daripada perbankan, pengangkutan, insurans, komunikasi, pergudangan dan promosi 3. Khidmat langsung – aktiviti tidak mengeluarkan barang tetapi memberi perkhidmatan - contoh guru, pelakon, doktor

2

Tanah – kekayaan daripada alam semula jadi – ganjaran sewa

Modal – sebarang bentuk aset berupa wang, mesin atau bahan mentah yang digunakan dalam proses pengeluaran – ganjaran faedah Faktor pengeluaran

Buruh – seseorang yang menggunakan tenaga fizikal dan mental dalam proses pengeluaran – ganjaran upah/gaji

Usahawan – seseorang yang mengguna dan menggabungkan faktor pengeluaran bagi menghasilkan barangan – ganjaran untung

Perbezaan antara peniaga dan usahawan Peniaga Skop aktiviti terhad Menjalankan aktiviti jual beli untuk mencari keuntungan Skop aktiviti luas Menjalankan aktiviti jual beli dengan mengambil risiko untuk mencipta, menubuh dan mengusahakan sesuatu kegiatan ekonomi Mengutamakan sumbangan dan bakti kepada masyarakat dan negara Skala operasinya kecil pada peringkat awal tetapi berpotensi berkembang maju masa akan datang Contoh Encik Yusof memulakan perniagaan bengkel membaiki kenderaan. Kini beliau mempunyai rangkaian pusat membaiki kereta dan menjual alat ganti kenderaan Usahawan

Lebih mementingkan keuntungan sahaja Skala operasinya kecil dengan kaedah pengurusan yang statik

Contoh Encik Wan mengendalikan kedai basikal di pekan Muar sejak 15 tahun dan masih beroperasi d tempat yang sama

Kreatif - Bermaksud mereka cipta keluaran baru untuk memenuhi kehendak pengguna - Membolehkan usahawan menguasai pasaran - Orang yang terdahulu menembusi pasaran - Contoh cipta kad pintar, robot Inovatif - Bermaksud pembaharuan / pengubahsuaian barangan yang sedia ada di pasaran - Supaya menjadi lebih berkualiti - Usahawan akan dapat kelebihan bersaing - Pengguna akan dapat lebih manfaat daripada sebelumnya

3

Dapat menikmati Dapat menikmati pelbagai jenis pelbagai jenis barang barang

Dapat memenuhi Dapat memenuhi keperluan dan keperluan dan kehendak pengguna kehendak pengguna

Dapat menikmati Dapat menikmati prasarana yang lebih prasarana yang lebih baik baik

Meningkatkan Meningkatkan pendapatan pendapatan masyarakat masyarakat

Peranan Usahawan Peranan Usahawan Kepada Kepada Masyarakat Masyarakat

Mengurangkan Mengurangkan pengangguran pengangguran

Dapat menikmati Dapat menikmati barang berkualiti barang berkualiti Dapat Dapat meningkatkan meningkatkan taraf hidup taraf hidup

Mendapat banyak Mendapat banyak peluang pekerjaan peluang pekerjaan

Membuat penemuan Membuat penemuan teknologi baru / / teknologi baru menghasilkan menghasilkan penciptaan baru penciptaan baru

Menyediakan peluang Menyediakan peluang pekerjaan / / pekerjaan mengurangkan mengurangkan pengangguran pengangguran Mendapat tukaran Mendapat tukaran asing / peningkatan asing / peningkatan eksport eksport Peranan usahawan Peranan usahawan kepada pertumbuhan kepada pertumbuhan ekonomi negara ekonomi negara

Mempelbagaikan Mempelbagaikan kegiatan ekonomi kegiatan ekonomi Memperbanyakkan Memperbanyakkan infrastruktur infrastruktur

Menggalakkan Menggalakkan aliran modal aliran modal

4

1.4 PENGKHUSUSAN DALAM PENGELUARAN Maksud pengkhususan - Penumpuan dalam melakukan sejenis pekerjaan atau aktiviti tertentu mengikut kemahiran seseorang - Tidak melakukan dua kerja dalam satu masa - Berasaskan pembahagian kerja - Pembahagian kerja ialah suatu proses di mana para ditugaskan untuk menjalankan satu peringkat kerja tertentu mengikut kebolehan dan kepakaran mereka Jenis pengkhususan 1. Pengkhususan mengikut profesion - individu mengkhusus dalam jenis perkerjaan tertentu sahaja mengikut kebolehan, kemahiran dan kelayakannya. - Wujud disebabkan oleh perbezaan kemahiran / kebolehan seseorang - Contoh guru, doktor, tentera 2. Pengkhususan mengikut proses - melibatkan pelbagai proses kerja dalam satu kilang - Wujud disebabkan pembahagian kerja - contoh di kilang pakaian pekerja diagihkan kepada tugas tertentu seperti tugas memotong pakaian, menjahit pakaian, menggosok 3 Pengkhususan mengikut kawasan - Aktiviti menghasilkan sesuatu keluaran tertentu di antara satu kawasan dengan kawasan lain - Wujud disebabkan oleh perbezaan tanah-tanih, sumber asli, tenaga buruh, suhu - Contoh Johor pengeluar nenas, Kedah pengeluar padi 4. Pengkhususan antarabangsa - penumpuan setengah negara kepada satu jenis kegiatan ekonomi - wujud disebabkan perbezaan iklim, bentuk muka bumi, sumber alam semulajadi, teknologi - contoh Jepun – perindustrian, Thailand – penanaman padi Kesan Pengkhususan dalam pengeluaran Kelebihan pengkhususan Kekurangan pengkhususan Hanya mahir satu proses pengeluaran/tidak kreatif Sukar berpindah ke pekerjaan lain Pekerja bosan Tidak dapat mencipta barang secara bersendirian Kos beli mesin mahal Hasil keluaran tiada variasi Saling bergantungan Proses mudah tergendala Perlu pakar pada tiap-tiap bahagian Pengangguran mudah berlaku kerana penggunaan mesin/kemahiran terhad

-

Meningkatkan pengeluaran Menggalakkan pengeluaran besarbesaran Menikmati ekonomi bidangan Meningkatkan kualiti Mengurangkan kos buruh Menjimatkan masa latihan Meningkatkan kemahiran Menjimatkan tenaga kerana menggunakan mesin Boleh menumpukan bidang yang ada kebolehan/kelebihan Meningkat peluang pekerjaan

5

1.5 SISTEM BARTER Maksud sistem barter - Cara pertukaran barang dengan barang - Tidak menggunakan wang Kelemahan sistem barter 1. Masalah kemahuan tidak serentak – tidak semua orang bersetuju menukarkan barang yang dia ada dengan barang yang kita miliki 2. 3. 4. 5. Sukar menetapkan kadar pertukaran – barang yang hendak ditukarkan tidak sama nilai / saiz / ukuran Sukar membahagikan barang – sebahagian barang dan benda hidup tidak boleh dibahagikan kepada bahagian kecil Sukar menyimpan barang yang rosak – contoh sayuran, buah-buahan, ikan perlu ditukar segera Sukar membawa barang-barang besar dan berat – contoh menukarkan 20 tan beras dengan dengan 20 batang kayu balak

TOPIK 2: UNSUR PERDAGANGAN
Maksud Perdagangan Aktiviti pengagihan barangan daripada pengeluar asal kepada pengguna akhir Tepat pada masa, harga, tempat dan kuantiti yang diperlukan Terdiri daripada perniagaan dan bantuan perniagaan

Maksud Perniagaan Aktiviti jual beli barang untuk mendapat keuntungan Terdiri daripada perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa

Perbezaan Perdagangan dengan Perniagaan Perdagangan 1. merupakan cabang pengeluaran 2. aktiviti agihan barang 3. tujuan agih barang sampai kepada pengguna 4. terdiri daripada perniagaan dan bantuan perniagaan Perniagaan 1. merupakan cabang perdagangan 2. aktiviti jual beli barang 3. tujuan dapat untung 4. terdiri daripada perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa

6

PERANAN BANTUAN PERNIAGAAN Peranan Perbankan Ada kemudahan pembayaran seperti cek, pindahan kredit Ada kemudahan simpan wang seperti akaun simpanan, akaun semasa Beri modal melalui pinjaman / overdraf Beri khidmat nasihat Lain-lain perkhidmatan seperti: pertukaran matawang asing, cek kembara, peti simpanan selamat Peranan Insurans Beri perlindungan daripada risiko yang boleh diinsuranskan seperti kebakaran, kecurian, kemalangan Bayar premium dapat gantirugi dapat memulihkan kepada kedudukan asal Berniaga lebih yakin berani kembang perniagaan Wujudkan peluang perniagaan Contoh insurans: insurans kebakaran, insurans kecurian Peranan komunikasi Hubungi pembekal / pelanggan secara lisan (telefon, radio) dan tulisan (surat, telegram) Sampaikan maklumat / pesanan Hantar dokumen / bayaran kepada pembekal Urusniaga cepat melalui teleks , telefon Agihan tepat pada masanya Memudahkan promosi meningkatkan jualan / untung Luaskan pasaran Mudahkan pentadbiran dan kawalan perniagaan Kurangkan risiko kerugian / kerosakan Peranan Pergudangan Pengeluaran besar-besaran berterusan Simpan bekalan berlebihan Bekalan berterusan Selaraskan permintaan dan penawaran Stabilkan harga Kerja akhir dapat dilakukan seperti menimbang, membungkus. Penyetoran sejuk elakkan barang rosak seperti daging, buahan Lindungi risiko kecurian / selamat Sedia tempat pamer barang Boleh periksa barang sebelum beli dengan adanya Gudang Bayar dan Bawa Gudang berbon mudahkan aktiviti impot dan ekspot

-

-

-

Peranan Promosi Perkenalkan barang Beri maklumat pengguna mudah pilih Wujudkan permintaan pujuk pengguna beli Tingkatkan daya saing Didik orang ramai guna barang Tingkatkan jualan / untung Tingkatkan imej barang / syarikat Meluaskan pasaran

-

Peranan Pengangkutan - Bawa barang dari tempat lebih ke tempat kurang - Selaras permintaan dan penawaran bagi menstabilkan harga - Edar barang ke merata dunia - Pasaran lebih luas - Pilihan pengguna banyak - Peniaga mudah dapat bekalan bahan mentah - Galakkan pengeluaran secara besarbesaran - Elakkan pembaziran - Memudahkan mobiliti / pergerakan tenaga buruh - Mengurangkan kos penyimpanan stok / kos gudang

-

7

Perkaitan antara pengeluaran, perdagangan dan perniagaaan Pengeluaran Aktiviti menghasilkan barangan untuk memuaskan kehendak manusia Melibatkan dua jenis pengeluaran iaitu pengeluaran langsung dan pengeluaran tak langsung. Pengeluaran tak langsung menyebabkan berlaku lebihan barang dan perlu diagihkan melalui perdagangan.

Perdagangan Aktiviti pengagihan barangan daripada pengeluar asal kepada pengguna akhir. Proses agihan dilakukan melalui perniagaan dan bantuan perniagaan. Perdagangan adalah cabang pengeluaran.

Perniagaan Aktiviti jual beli untuk mendapat keuntungan. Barangan boleh dijual beli melalui perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa. Perniagaan akan lancar dengan adanya bantuan perniagaan iaitu perbankan, insurans, pengangkutan, komunikasi, pergudangan dan promosi. Perniagaan adalah cabang perdagangan

TOPIK 3 : PERNIAGAAN DALAM NEGERI

Maksud Perniagaan dalam negeri - aktiviti membeli dan menjual barang & perkhidmatan antara penduduk dalam sesebuah negara. - Contohnya, kedai runcit, bazar dan pasar raya. - terdiri daripada dua - perniagaan borong dan perniagaan runcit. SALURAN AGIHAN Maksud saluran agihan proses pengedaran barang atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna akhir tepat pada masa, tempat, harga dan kuantiti yang sesuai

Jenis Saluran Agihan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pengeluar – pemborong – peruncit –pengguna Pengeluar – Ejen – Peruncit – Pengguna Pengeluar – Pemborong – Pengguna Pengeluar – Peruncit – Pengguna Pengeluar– Ejen – Pengguna Pengeluar – Pengguna

8

Sasaran pasaran Kos Pengangkutan Jenis barang

Faktor Pemilihan Saluran Agihan

Keupayaan pengeluar

Liputan pasaran

PERNIAGAAN RUNCIT

9

Fungsi Peruncit 1. Memecahkan pukal - menjual dalam kuantiti yang lebih kecil kepada pengguna akhir. 2. Menjual pelbagai jenis barang - memudahkan pelanggan membuat pilihan 3. Menyediakan kemudahan kredit kepada pelanggan tetap 4. Memberi perkhidmatan selepas jualan – contoh menghantar barang ke rumah 5. Memberi khidmat nasihat dan menyampaikan maklumat - cita rasa dan sambutan pengguna 6. Mendirikan premis perniagaan berhampiran pelanggan - mudah dikunjungi 7. Menguruskan stok - memastikan bekalannya sentiasa mencukupi 8. Melakukan kerja-kerja akhir - menggred, menimbang, membungkus 9. Mengagihkan barang-barang - berperanan sebagai orang tengah antara pengguna dengan
Perniagaan Runcit

Peruncit Kecilkecilan

Peruncit Besarbesaran

Bentuk lain Peruncitan

p e m b or o n g

Peruncit Tanpa Kedai

Peruncit Berkedai

Pasar Raya

Gedung Aneka Jabatan

Mesin Peruncitan automatik

Pesanan Mel

Penjaja

Peruncit Berkedai

Kedai Am

Kedai Khusus

Kedai Sejaras

Pasar Raya Besar

Francais

Jualan langsung

Koperasi Runcit

E-dagang

Televisyen Interaktif

Kedai Katalog

atau pengeluar Jenis Perniagaan Runcit

Modal kecil Modal kecil Simpanan sendiri/ Simpanan sendiri/ pinjam ahli keluarga pinjam ahli keluarga

Mudah ditubuhkan – Mudah ditubuhkan – tidak banyak peraturan / tidak banyak peraturan / modal kecil modal kecil

Ciri Peruncit Ciri Peruncit Kecil-kecilan Kecil-kecilan

Kos overhed Kos overhed rendah-sewa rendah-sewa rendah,cukai rendah,cukai perniagaan perniagaan rendahatau iklan rendahatau iklan murah murah
Layanan peribadi Layanan peribadi penghantaran barang penghantaran barang ke rumah, pembaikan ke rumah, pembaikan dan pemasangan dan pemasangan barang barang

Dimiliki oleh seorang Dimiliki oleh seorang peniaga atau peniaga atau berkongsi. . berkongsi

Mudah diuruskan – – Mudah diuruskan saiz kecil/ kendali saiz kecil/ kendali sendiri sendiri

Modal besar, dikumpul melalui terbitan syer Penubuhan rumit, Akta syarikat 1965
Kemudahan untuk keselesaan pelanggan muzik, tandas, hawa dingin

Belian membeli stok secara pukal terus daripada pengeluar.

Ciri Peruncit Besarbesaran

Pengurusan lebih rumit dan sukar - saiz organisasi yang besar

Jualan – tunai, elak hutang lapuk

10

Perniagan Runcit Besar-besaran Jenis Keterangan - Menjual beraneka jenis barang di bawah satu bumbung – Contohnya, pasar raya Warta, Cold Storage dan pasar raya Tops, pasar raya Econsave, pasar raya 99. Sebuah perniagaan runcit berskala besar yang beroperasi dalam sebuah bangunan besar yang bertingkat Contohnya, Isetan, Parkson Grand dan Metrojaya. -

Pasar Raya

Gedung Aneka Jabatan Pasar Raya Besar

-

Sebuah bangunan setingkat yang menjual pelbagai jenis barang di bawah satu bumbung - Contoh pasar raya besar ialah Xtra dan Giant Perniagaan runcit yang mempunyai sepuluh atau lebih cawangan - cawangan adalah seragam dari segi nama, logo, reka bentuk, harga dan jenis barang Contoh Singer, 7-Eleven dan Kedai Bata.

Kedai Sejaras -

Koperasi runcit

Organisasi yang ditubuhkan oleh sekumpulan pengguna tujuan utama untuk membantu anggota memperoleh barang keperluan pada harga yang berpatutan tanpa melalui orang tengah. Contohnya, Koperasi Peladang. Bentuk Lain Peruncitan

-

Jenis

Keterangan Menjual /perkhidmatan terus kepada pengguna melalui mesin secara strategik. Barang jualan seperti air kotak, mesin tiket LRT Ditempatkan di lokasi yang strategik misalnya di perhentian bas - Boleh beroperasi selama 24 jam tanpa diawasi.

-

Mesin Peruncitan Automatik

Pesanan Mel

- Menjual barang terus melalui pos atau perkhidmatan kurier. Sesuai – menjual barang yang ringan, kecil, tidak mudah pecah dan tahan lama. Bentuk dan cara penggunaan barang-barang – dapat disampaikan – melalui gambar Dijalankan melalui tiga kaedah, iaitu pengiklanan, kiriman terus atau pelantikan ejen. - Kaedah pembayaran B.W.T, T.W.P dan bayaran ansuran
Seseorang individu/syarikat yang diberi hak untuk menjual barang atau perkhidmatan syarikat induk yang sudah terkenal Contoh kedai makan segera Mc Donald, Habib Jewel, KFC, Menggunakan logo, nama dan reka bentuk yang sama. Individu atau syarikat yang diberi kebenaran – francaisi Syarikat induk yang memberikan kebenaran – francaisor. Perjanjian ditandatangani oleh kedua-dua pihak- syarat francais 11

-

Francais

Jenis -

Keterangan Menjual barang terus melalui kunjungan jurujual dari pintu ke pintu. Contoh syarikat Amway, Avon dan syarikat-syarikat insurans. Jurujual atau ejen dilantik dan dilatih Jenis produk yang sesuai - kosmetik, perkakas dapur, insurans dan pakej pelancongan.

Jualan Langsung

E-Dagang

- Perniagaan melalui talian internet Secara online antara penjual dengan pembeli dari seluruh dunia. Mewujudkan laman web dan gerai pameran dalam internet Gambar dan maklumat terperinci dipaparkan di skrin komputer. Bayaran secara online menggunakan kad kredit - Barang pesanan akan dihantar melalui pos atau kurier

Televisyen Interaktif

Membolehkan seorang penonton TV berinteraksi dengan peniaga yang mengiklankan barangnya melalui TV dan membeli-belah dari rumah., Contoh – siaran Astro, Smartshop Merupakan hasil ciptaan teknologi digital Menggabungkan fungsi televisyen dengan komputer peribadi secara interaktif dan mesti disambungkan dengan talian internet. Cara beroperasi: Gambar dan maklumat barang - ditayangkan di televisyen Pesanan dibuat serta-merta - menekan papan kekunci /gagang telefon Bayaran prabayar - menggunakan kad kredit - Barang dihantar - pos, ejen jualan atau kurier. Mempromosikan barang atau perkhidmatannya melalui catalog bercetak / katalog elektronik Contoh - Courts Mammoth, Ikea dan The Catalog Shop. Katalog diedarkan secara percuma di tempat kunjungan ramai Pengguna akan menelefon / mengunjungi kedai untuk membeli barang - Bayaran melalui cek, kad kredit, kad debit atau ansurans - Sediakan perkhidmatan selepas jualan seperti hantar, pasang dan baiki Barang-barang yang dijual - jenis barang yang piawai dan tahan lama. - Contohnya, barang-barang elektrik, perabot, peralatan dapur

-

-

Kedai Katalog

12

PERNIAGAAN BORONG Fungsi Pemborong Membeli stok secara pukal dan memecah pukal Mengurangkan kos pergudangan Mengurangkan kos pengangkutan Pengendali pasaran Memberi maklumat pasaran Membekalkan beraneka jenis barang Memberi kemudahan kredit Menghantar barang kepada peruncit . Menyimpan stok yang mencukupi Memberi maklumat dan nasihat Menstabilkan harga barang . Menyediakan bekalan yang berterusan Menyampaikan maklumat Melakukan kerja-kerja akhir / pecah pukal Mempelbagaikan pilihan

Kepada Pengeluar

Kepada Peruncit

Kepada Pengguna

Perbezaan antara Perniagaan Borong dengan Perniagaan Runcit Perniagaan Borong Berada antara pengeluar dengan peruncit. Beli barang secara pukal daripada pengeluar Modal besar Menyediakan gudang untuk menyimpan stok pukal yang dibeli daripada pengeluar Tidak perlu menghias atau melakukan peragaan tingkap Perniagaan Runcit Berada antara pemborong dengan pengguna akhir Beli barang dalam kuantiti yang kecil daripada pemborong Modal kecil Sediakan stor untuk simpan stok diperoleh daripada pemborong Perlu hiasan dan peragaan barang bagi menarik pengguna

Pemborong

Pemborong Saudagar

Ejen

Pemborong Berfungsi Penuh

Pemborong Berfungsi Terhad

Ejen Pengeluar

Ejen Penjual

Broker

13

Pemborong Berfungsi Penuh Jenis Keterangan Membeli dan menjual pelbagai jenis barang yang tidak mempunyai kaitan Contohnya, pemborong yang menjual barang keperluan harian seperti garam, gula serta barang kosmetik di tempat yang sama Membeli dan menjual sesuatu jenis barang Contohnya, pemborong kasut yang menjual pelbagai jenama kasut seperti Red Modani, Al-Ikhsan - Membeli dan menjual sekumpulan barang yang sama jenis Contohnya, pemborong hasil pertanian yang menjual pelbagai jenis buah-buahan termasuklah anak pokok dan baja Pemborong Berfungsi Terhad Jenis Keterangan Menjual barang pada harga yang murah dan secara tunai kepada peruncit Tidak memberi kredit kepada peruncit Tidak menyediakan pengangkutan kepada peruncit Giant, Makro, Carrefour dan Mydin - barang keperluan harian pengguna - Membekalkan pelbagai jenis barang kepada peruncit Memperagakan - secara rapi di atas rak-rak dimiliki oleh pemborong selagi ia masih diperagakan di rak Peruncit dikenakan bayaran – bagi barang-barang yang telah dijual. Melancarkan program promosi dan pengiklanan di televisyen Menjual barang-barang berjenama terkenal - Gardenia, ais krim Walls Menjalankan urus niaga melalui pos Menghantar borang pesanan bersama katalog menerusi pos Pelanggan memilih barang berpandukan katalog yang dihantar Pesanan, bayaran dan penghantaran barang dibuat melalui pos Contoh barang - barang kosmetik Barang ini biasanya bersaiz kecil, ringan dan tidak mudah rosak - Menyampaikan pesanan pembeli terus kepada pengeluar atau pengilang Memainkan peranan sebagai wakil pengeluar dan tidak mempunyai hak milik Tidak perlu menyediakan kemudahan pergudangan Menjadi perantara dalam pengagihan barang daripada penjual atau pengeluar kepada pembeli Barang yang sesuai - bahan-bahan binaan seperti simen, besi, batubata - Pemborong perkhidmatan pengangkutan Menyediakan perkhidmatan pengangkutan seperti lori, lori kontena dan treler bagi mengangkut barang yang berkuantiti besar bagi pihak pengeluar. Contohnya, Shapadu, Nepline dan Kontena Nasional

-

Pemborong Am

Pemborong Khusus

-

Pemborong Satu Barisan

-

Pemborong Bayar dan Bawa

Pemborong Jober Para

-

Pemborong Pesanan Mel

Pemborong Pesanan Berwakil

Pemborong Perkhidmatan Pengangkutan

14

Ejen Jenis Keterangan Wakil pengedar yang dilantik oleh beberapa pengeluar yang menghasilkan keluaran berlainan dan bukan pesaing antara satu sama lain Tidak berhak untuk menentukan strategi pemasaran bagi pihak pengilang Memasarkan mengedarkan barang-barangnya ke kawasan-kawasan baru yang belum diterokai pengeluar Contoh - Edaran Otomobil Nasional (EON) dan Proton Edar yang memasarkan atau mengedarkan model kereta keluaran negara Memasarkan barang keluaran pengeluar kecil-kecilan memiliki kepakaran dalam bidang pemasaran Sebagai perancang pemasaran yang menjalankan aktiviti penyelidikan pasaran, merancangkan keluaran, menetapkan harga dan mempromosi Menerima komisen daripada pengeluar bagi perkhidmatan yang disediakannya Menemukan penjual dan pembeli Dilantik oleh pengeluar untuk mengendalikan urusan jual beli Tidak mempunyai hak milik ke atas barang yang diniagakan Tidak boleh menjual beli barang atas namanya sendiri Tidak mempunyai hak untuk memberi kredit

-

Ejen Pengeluar

-

Ejen Penjual

Broker

Bentuk lain Bentuk lain Peruncitan Peruncitan cth mesin cth mesin peruncitan peruncitan automatik, automatik, pesanan mel, pesanan mel, jualan langsung, jualan langsung, edagang dan kedai edagang dan kedai
katalog katalog

Kemunculan Kemunculan Perniagaan Runcit Perniagaan Runcit besar-besaran besar-besaran Cth Pasar Raya Cth Pasar Raya Besar, Besar, Koperasi Runcit Koperasi Runcit

Barang tempahan Barang tempahan khas khas oleh pengguna oleh pengguna cth cth tempahan pakaian tempahan pakaian batuy batuy Penubuhan agensi Penubuhan agensi pemasaran oleh pemasaran oleh kerajaan kerajaan cth MARA, LKIM cth MARA, LKIM

Pengambilalihan Pengambilalihan Fungsi Pemborong Fungsi Pemborong

Penubuhan Kedai Penubuhan Kedai Sejaras Sejaras Cth Kedai BATA Cth Kedai BATA Perlantikan ejen Perlantikan ejen Oleh pengeluar Oleh pengeluar

15

Dokumen Perniagaan Dalam Negeri

Peringkat sebelum urusniaga 1. Surat tanya 2. Surat jawapan 3. Sebut harga 4. Senarai harga 5. Katalog

Peringkat semasa urusniaga 1. Nota pesanan 2. Nota makluman 3. Nota serahan 4. Nota kiriman 5. Invois pro forma 6. Invois 8. Nota debit 7. Nota kredit

Peringkat selepas urusniaga

1. Penyata akaun 2. Resit

Maklumat Dalam Sebut Harga Maklumat Serahan sedia Serahan segera Serahan hadapan Angkutan Hadapan Angkutan Dibayar Percuma ke Dalam Gerabak Percuma ke Dalam Kapal Kos Insurans Tambang Bayar Waktu Terima Tunai Watu Pesanan Tunai segera Diskaun niaga Keterangan Barang dihantar kepada pembeli sebaik pesanan diterima Barang dihantar kepada pembeli dalam masa dua atau tiga hari selepas pesanan diterima Barang dihantar kepada pembeli pada tarikh akan datang Pembeli perlu membayar kos angkutan Pembeli tidak perlu membayar kos angkutan Kos angkutan percuma sehingga barang dipunggah ke gerabak keretapi. Kos angkut barang dari stesen keretapi perlu dibayar oleh pembeli Kos angkutan percuma sehingga barang dipunggah ke dalam kapal sahaja. Tambang kapal dibayar oleh pembeli Harga barang telah merangkumi kos, insuran dan tambang - pembeli tidak perlu membayar lagi. Pembeli perlu membuat bayaran semasa menerima barang Pembeli perlu membuat bayaran semasa membuat pesanan barang Pembeli perlu membuat bayaran dalam tempoh dua atau tiga hari selepas menerima barang Diberi untuk menggalakan pembeli membeli dalam kuantiti yang banyak contoh 10 % - pembelian melebihi RM 1000 diberi untuk menggalakkan pembeli membayar hutang dengan segera contoh 10% - 10 hari,

Diskaun tunai

16

Jenis Dokumen Dokumen Surat tanya Surat jawapan Sebut harga Senarai harga Borang pesanan Nota makluman Nota serahan Nota kiriman Keterangan Surat yang dihantar oleh pembeli kepada pemborong untuk mendapatkan maklumat tentang barang yang hendak dibeli Surat yang dihantar oleh pemborong kepada pembeli bagi menjawab pertanyaan bakal pelanggannya Dokumen yang menunjukkan harga barang yang diminta oleh pembeli Satu senarai yang mencatatkan harga semua barang yang dijual oleh pemborong Dokumen yang digunakan oleh pembeli untuk memesan barang daripada pemborong Dokumen yang dihantar oleh pemborong kepada pembeli untuk memaklumkan barang yang dipesan telah dihantar dan dokumen ini dikirim sebelum barang dihantar Dokumen yang disertakan bersama-sama barang apabila barang dihantar oleh pembekal dengan kenderaan sendiri Dokumen yang dikeluarkan oleh syarikat pengangkutan kerana pemborong menghantar barang dengan kenderaan milik syarikat pengangkutan tersebut Dihantar oleh pemborong kepada pembeli untuk urusniaga secara kredit Sebagai bukti pembeli telah menerima barang tetapi belum membuat pembayaran Dihantar oleh pemborong kerana 1. Pemborong enggan memberi kredit 2. Pembeli dibenarkan mencuba barang terlebih dahulu 3. Memberitahu pengimport anggaran harga bagi barang yang dipesan Dihantar oleh pemborong kepada pembeli untuk membetulkan kesilapan dalam invois. Hutang akan dikurangkan sebab 1. Jumlah hutang tertulis lebih dari jumlah sebenar 2. Barang rosak / salah jenama dipulangkan 3. Botol kosong dipulangkan 4. Pembeli diberi elaun / diskaun Di hantar oleh pemborong untuk membetulkan kesilapan dalam invois. Hutang pembeli akan ditambah sebab 1. Jumlah hutang kurang daripada jumlah sebenar 2. Botol kosong dikenakan bayaran 3. Beberapa jenis barang tidak ditulis dikenakan bayaran 4. Pembeli dikenakan faedah Dokumen yang menunjukkan ringkasan urus niaga yang berlaku antara pembeli dan pemborong dalam sesuatu bulan Diberikan oleh pemborong kepada pembeli sebagai pengakuan/pengesahan ia telah menerima bayaran daripada pembeli tersebut

Invois

Invois proforma

Nota kredit

Nota debit

Penyata akaun Resit

17

Kaedah Jualan Kaedah Jualan tunai Keterangan Jual barang secara tunai / tidak benar pembeli berhutang Tunai dalam bentuk wang, cek, draf bank, kad kredit, kiriman wang Dapat elakkan peniaga alami hutang lapuk Wang yang diterima dapat dilabur dengan segera Barang dapat dijual dengan harga yang murah

Jualan Kredit

- Aktiviti menjual barang secara hutang / Membenarkan pembeli menggunakan barang sebelum harganya dijelaskan Perlukan wang pendahuluan, baki dibayar secara ansurans Terdiri daripada bayaran tertunda & sewa beli - Barang jadi milik pembeli selepas bayaran pertama Jika tidak mampu bayar ansurans, barang tidak boleh ditarik balik - Penjual hanya dapat dakwa dimahkamah untuk dapat balik barang - Sesuai utuk barang murah spt barang elektrik, barang kaca - Harga barang lebih mahal Membeli/membayar barang secara ansuran Pembeli dianggap penyewa sehingga semua ansuran dibayar Bayaran ansuran dianggap sewa bulanan Perlu membayar wang pendahuluan’ Boleh digunakan selepas menandatangani perjanjian sewa beli Barang akan ditarik balik sekiranya ansuran gagal dijelaskan Barang adalah pemilik syarikat yang membiayai pembelian barang tersebut Barang bukan pemilik pembeli selagi ansuran belum habis dibayar Sesuai untuk barang tahan lama spt kereta, rumah Kaedah membayar harga barang terlebih dahulu sebelum barang dan perkhidmatan diterima dan digunakan Digunakan dalam perkhidmatan komunikasi dan pengangkutan contoh “top up” telefon bimbit, kad tol lebuhraya Dapat memudahkan urusniaga dan jimat masa Dapat elakkan risiko hutang lapuk Pemborong membekalkan barang kepada peniaga untuk dijual Barang akan dipulangkan semula sekiranya tidak dapat dijual Pemborong / pembekal barang dikenali sebagai konsainor Peniaga dikenali sebagai konsaini Barang adalah hak milik konsainor Konsainor uruskan stok Konsaini sediakan ruang untuk letak barang Konsainor beri komisen pada konsaini mengikut jumlah yang terjual

Bayaran tertunda

Sewa beli

-

Jualan Prabayar

-

Jualan Konsainan

18

Faktor Pemilihan Kaedah Jualan Kaedah Jenis Barang Keterangan Barang yang mudah rosak dan tidak tahan lama lebih sesuai dijual secara tunai - Barang yang bernilai tinggi dan tahan lama boleh dijual secara kredit - Kaedah jualan kredit berlebihan akan menyebabkan aliran tunai yang merosot. Kaedah jualan tunai mengurangkan risiko hutang lapuk. - Peniaga perlu sentiasa mendahului pesaing untuk merebut pasaran Kaedah jualan moden seperti jualan prabayar dan e-dagang perlu dipertimbangkan untuk bersaing dalam era globalisasi Kaedah jualan bergantung kepada kemampuan membeli. Barang yang harganya tinggi sesuai dijual secara kredit Barang yang harganya murah sesuai dijual secara tunai Cara yang memudahkan membuat bayaran. Contoh: Kad prabayar, kad kredit, potongan gaji Mempercepatkan proses pembayaran Pasaran luas dan barang murah sesuai jualan secara tunai Tiada masalah hutang lapuk Pasaran luas dan barang mahal sesuai secara kredit Jualan sewabeli tertakluk Akta Sewa Beli1967 Jualan tunai tertakluk kepada Akta Jualan Barangan 1957

Aliran Tunai

Persaingan

Kemampuan membeli Kemudahan pembayaran

Saiz pasaran Peraturan dan undangundang

TOPIK 4: PERNIAGAAN ANTARABANGSA
Maksud Perniagaan Antarabangsa  Perniagaan antarabangsa ialah kegiatan jual beli yang dijalankan antara penduduk sebuah negara dengan penduduk negara lain.  Ia melibatkan import, eksport dan entrepot.  Kedua-dua perniagaan import dan eksport terdiri daripada import dan eksport nyata dan tak nyata. Faktor Wujudnya Perniagaan Antarabangsa     Perbezaan sumber alam semulajadi Perbezaan kos pengeluaran. Hubungan antarabangsa Perbezaan tahap teknologi antara sesebuah negara

Kepentingan Perniagaan Antarabangsa a) Kepentingan Kepada Pengguna - Dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna - Dapat mempelbagaikan pilihan yang beraneka jenis dan jenama - Dapat menggunakan barang yang berkualiti pada harga yang rendah - Meningkatkan taraf hidup kerana wujudnya banyak peluang pekerjaan. 19

-

Menambahkan pengetahuan dan pengalaman kerana pendedahan kepada teknologi yang baru.

b) Kepentingan Kepada Pengeluar - Meluaskan pasaran- dapat meningkatkan jualan/ untung bertambah - Membolehkan pengeluaran secara besar-besaran - Kos pengeluaran dapat dijimatkan dan keuntungan meningkat - Pertukaran pengetahuan dan teknologi meningkatkan produktiviti dan kualiti barangan - Lebih banyak sumber bahan mentah diperolehi - Dapat menikmati ekonomi bidangan - Kos pengeluaran dapat dikurangkan dan kualiti barang dapat dipertingkatkan c) Kepentingan Kepada Negara - Menambahkan pendapatan Negara dan hasil kerajaan melalui duti kastam - Memupuk persefahaman dan kerjasama antarabangsa - Mendapat pertukaran asing- memperbaiki imbangan dagangan - Mengurangkan pengangguran dengan wujudnya banyak peluang pekerjaan - Mengatasi masalah kekurangan bahan mentah dan tenaga pakar Perbandingan Perniagaan Dalam Negeri dan Perniagaan Antarabangsa a) Persamaan Perniagaan Dalam Negeri dan Perniagaan Antarabangsa • • • • • • Kedua-duanya melibatkan nilai pertukaran yang menggunakan mata wang Bertujuan mendapat keuntungan Dapat memenuhi keperluan dan kehendak manusia Mengamalkan pengkhususan Menggunakan faktor pengeluaran yang sama Menggunakan bantuan perniagaan yang sama

b) Perbezaan Perniagaan Dalam Negeri dengan Perniagaan Antarabangsa Perniagaan Dalam Negeri 1 Merangkumi aktiviti borong dan runcit Pengangkutan yang biasa digunakan ialah kereta api, lori, van dan sebagainya Tidak banyak sekatan perdagangan Aktivitinya hanya dalam negeri sahaja Melibatkan penggunaan sejenis matawang sahaja Menghadapi risiko yang rendah Melibatkan penggunaan dokumentasi yang mudah 1 Perniagaan Antarabangsa Merangkumi aktiviti import, eksport dan entrepot Pengangkutan yang biasa digunakan ialah kapal laut dan kapal terbang Terdapat banyak sekatan perdagangan seperti tariff, kuota, dan sebagainya Aktivitinya merentasi sempadan negara Melibatkan penggunaan pelbagai matawang Menghadapi tingkat risiko yang tinggi Melibatkan penggunaan dokumentasi yang lebih rumit

2

2

3 4 5 6 7

3 4 5 6 7

20

PROSEDUR IMPORT DAN EKSPORT

PROSEDUR IMPORT
Mematuhi kehendak undang-undang Membuat pesanan Secara langsung Pejabat cawangan Ejen import Saudagar import Lain-lain Menerima bil muatan dan menjelaskan bayaran

Mm
Memenuhi keperluan Akta Kawalan Pertukaran Wang Asing 1953

K

Ketibaan barang dipelabuhan dan bersedia menerima barang Menuntut barang dan membiayai duti kastam Memeriksa barang dan mengangkut barang keluar dari pelabuhan

PROSEDUR EKSPORT
Mencari pasaran dengan menjalankan penyelidikan pasaran Eksport secara langsung Pejabat cawangan Lain-lain Menerima inden dan melaksanakan arahan dalam inden

Mm
Menempah ruang kargo dalam kapal atau kapal terbang

K

Menghantar barang ke pelabuhan Menguruskan pelbagai prosedur kastam Menyediakan dokumen berkaitan Memuatkan barang dalam kapal Menuntut barang daripada pengimport

21

Halangan Dalam Perniagaan Antarabangsa ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Prosedur kastam yang rumit dan pelbagai sekatan perniagaan Penggunaan matawang yang berlainan. Bahasa yang berlainan menyukarkan proses komunikasi Risiko yang tinggi seperti kehilangan, kerosakan , kebakaran, kecurian dan lain-lain Cara pembayaran yang berbeza iaitu menggunakan bil perintah bayar dan kredit berdokumen Kestabilan politik sesebuah negara amat perlu Sistem timbangan dan sukatan yang berbeza juga menyukarkan Dokumentasi yang rumit seperti inden, sijil asal-usul, invois konsular, bil muatan, bil udara,surat cagaran dan waran limbungan Standard dan syarat import yang berbeza antara negara menyukarkan peniaga Kesukaran mendapat maklumat

DOKUMEN PERNIAGAAN ANTARABANGSA Dokumen eksport dan import Dokumen Perniagaan ▪ Inden ▪ Invois eksport ▪ Invois konsular ▪ Sijil asal-usul Dokumen Inden Invois Eksport Invois Konsular Sijil Asal-usul Bil Muatan Bil Udara Nota Perkapalan Polisi Insurans Borang Perakuan Kastam Bil Perintah Bayar Kredit Berdokumen Surat Cagaran Dokumen penghantaran ▪ Bil muatan ▪ Bil udara ▪ Nota perkapalan Dokumen insurans dan kastam ▪ Polisi insurans ▪ Borang Perakuan Kastam Dokumen pembayaran ▪ Bil perintah Bayar ▪ Kredit Berdokumen ▪ Surat Cagaran

Keterangan/ kegunaan Pesanan bertulis. Terdapat dua jenis inden iaitu inden terbuka dan inden tertutup Dihantar oleh pengeksport kepada pengimport mengandungi maklumat lengkap tentang barang Dikeluarkan oleh negara pengimport sebagai kebenaran untuk pengeksport membawa masuk barang ke negaranya. Dikeluarkan oleh dewan perdagangan negara pengeksport. Ia mengandungi maklumat tentang negara asal yang mengeluarkan barang Dikeluarkan oleh syarikat perkapalan kepada pengeksport Merupakan dokumen hak milik Boleh dicagarkan kepada pihak bank untuk mendapat pinjaman Dikeluarkan oleh syarikat penerbangan kepada pengeksport Berfungsi sebagai bukti pengakuan penerimaan barang Dihantar oleh syarikat perkapalan kepada Lembaga Pelabuhan. Bertujuan meminta pihak pelabuhan memunggah barang ke dalam kapal Dikeluarkan oleh syarikat insurans untuk menjamin barang yang diangkat dilindungi dari risiko kecurian, kebakaran, kerosakan dan lain-lain Memudahkan pihak kastam memeriksa barang apabila sampai ke pelabuhan Salah satu alat pembayaran dalam perniagaan antarabangsa Boleh dijadikan cagaran Surat kredit yang dikeluarkan oleh pengimport. Bank menjamin akan membayar segala bil yang dituntut oleh pengeksport Dihantar oleh pengeksport kepada bank pengimport. Bank pengimport diberi kuasa menjual barang sekiranya pengimport gagal menjelaskan bayaran 22 23

TOPIK 5: INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA (IKS)

MAKSUD IKS Perniagaan yang mempunyai pusing ganti jualan tahunan tidak melebihi 25 juta, pekerja sepenuh masa tidak melebihi 150 orang Ekuiti syarikat dipegang oleh rakyat Malaysia 60% dan tidak lebih 25% ekuiti dipegang oleh syarikat besar tempatan.

CIRI-CIRI IKS CIRI Jenis Keluaran Organisasi Modal Lokasi Pekerja Teknologi KEGIATAN IKS ► Berasaskan sumber ► Berasaskan logam ► Berasaskan plastik ► Komponen automatif ►Pemprosesan makanan ►Komponen eletrik dan eletronik ►Pembuatan lain KEPENTINGAN IKS ▪ Berpeluang menceburi bidang perusahaan ▪ Berpeluang menggunakan kebolehan, daya cipta dan kreativiti ▪ Mewujudkan peluang pekerjaan ▪ Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat ▪ Mengurangkan pengangguran ▪ Meningkatkan tabungan ekonomi negara ▪ Pengagihan pendapatan negara ▪ Latihan kepada pekerja dan pengusaha ▪ Mengukuhkan struktur asas industri negara ▪ Mengurangkan import barang pengguna seperti kraf tangan dan makanan barangan logam seperti alat ganti kereta berasaskan bahan petrokimia seperti barang plastik membuat komponen kereta seperti bateri, kusyen makanan ringan dan awet seperti sos, biskut komponen letrik seperti suis, wayar dan lain-lain kimia dan farmaseutikal KETERANGAN Mengeluarkan hampir semua jenis barang keperluan pengguna seperti tekstil, perabot, barang plastik, makanan daln lain-lain Mudah, kurang formal, kurang pengkhususan kerja Kurang RM2.5juta , diperolehi melalui simpanan sendiri Terdapat dimerata tempat seperti bandar, pinggir bandar dan luar Bandar Kurang terlatih, kurang pendidikan, secara sambilan terdiri dari penduduk tempatan Berintensifkan buruh, menggunakan mesin mekanikal dan tradisional

Kepada Masyarakat

Kepada Negara

KAITAN IKS DENGAN INDUSTRI BERAT

24

KAITAN 1.Pemasaran Bersepadu 2. Pengaturan Kontrak Khas

KETERANGAN  Berasaskan konsep payung  75% keluaran IKS dijual kepada firma besar  Firma kecil berjanji membekalkan keluaran kepada firma besar dengan syarat memenuhi kriteria yang ditetapkan  Melalui skim vendor yang diwujudkan oleh industri berat  IKS menghasilkan barang khusus untuk keperluan firma besar  IKS mesti memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh firma besar  Firma besar akan membiayai semua perbelanjaan seperti memberi kredit, kemudahan pengangkutan dan pembelian bahan mentah.

3. Subkontrak

MASALAH IKS
Modal dan Modal dan pembiayaaan pembiayaaan Hubung jalin dengan Hubung jalin dengan industri berat industri berat

Produktiviti dan Produktiviti dan teknologi rendah teknologi rendah

Lokasi Lokasi

MASALAH IKS MASALAH IKS

Kekurangan bahan Kekurangan bahan mentah mentah

Pengurusan Pengurusan

Pemasaran Pemasaran

CARA MENGATASI MASALAH IKS

Program Rantaian Program Rantaian Industri Industri Program Penyelidikan Program Penyelidikan dan Pembangunan dan Pembangunan Program Bantuan Program Bantuan Kewangan Kewangan

Program Pembangunan Program Pembangunan Infrastruktur Infrastruktur

CARA MENGATASI CARA MENGATASI MASALAH MASALAH IKS IKS
Program Pembangunan Program Pembangunan dan Peningkatan dan Peningkatan Kemahiran Kemahiran

Pembangunan Pembangunan Pemasaran Pemasaran

TOPIK 6 : PEMILIKAN PERNIAGAAN

25

CARA MEMULAKA N PERNIAGAA N

Memulakan sendiri

Mengambil alih

Warisan

Francais

Diundang

FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN APABILA MEMULAKAN PERNIAGAAN Minat, pengetahuan dan pengalaman Modal Faktor yang dipertimbangkan apabila memulakan perniagaan Jenis dan pemilikan perniagaan Undang-undang dan peraturan Lokasi Sumber bekalan PersainganPPP PENGENDALIAN PERNIAGAAN Aspek Pengendalian • • • • • • • • • • • • • • • • • • Keterangan Mendapatkan bekalan stok Memeriksa dan merekod stok Menyimpan dan mengawal stok Memperaga stok Merekod stok Menyimpan rekod perakaunan Menganalisis prestasi perniagaan Mengambil tindakan susulan Meningkatkan kecekapan pekerja Menjaga kebajikan pekerja Mewujudkan hubungan yang baik Mematuhi undang-undang Mengenal pasti jenis pelanggan Mengetahui sifat pelanggan Mengetahui cara melayan pelanggan Menyediakan jadual kerja Mengenalpasti jenis-jenis risiko Maklumat perlu disimpan, dianalisis dan disebar

Pengendalian Stok

Pengurusan Kewangan

Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan Pelanggan Pengurusan Masa Pengurusan Risiko Pengurusan Maklumat

JENIS PEMILIKAN PERNIAGAAN JENIS MILIKAN PERNIAGAAN CIRI-CIRI PEMILIKAN PERNIAGAAN Dimiliki oleh seorang individu Modal daripada simpanan sendiri atau pinjaman Diurus sendiri oleh pemilik Ditubuhkan dibawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 Liabiliti tidak terhad Segala untung rugi ditanggung sendiri Cukai yang dikenakan adalah cukai pendapatan perseorangan Ahli terdiri dari 2-20 orang Modal diperolehi melalui sumbangan rakan kongsi Diuruskan oleh rakan kongsi aktif Ditubuhkan dibawah Akta Perkongsian 1961 Semua rakan kongsi menanggung liabiliti tidak terhad Agihan keuntungan mengikut nisbah yang telah ditetapkan Cukai pendapatan berdasarkan cukai pendapatan perseorangan

Milikan Tunggal

Perkongsian

Syarikat Sendirian Berhad

Syarikat Awam Berhad

Koperasi

- Bilangan ahli terdiri dari 2-50 orang - Modal daripada jualan syer kepada ahli-ahlinya - Penubuhannya tertakluk kepada Akta Pendaftaran Syarikat 1965 - Liabiliti terhad - Diuruskan oleh Lembaga Pengarah yang dilantik - Syarikat dan pemegang syer merupakan dua entiti yang berasingan - Untung rugi akan diagihkan dalam bentuk dividen - Cukai berdasarkan cukai syarikat - Bilangan ahli terdiri dari 2 hingga tidak terhad - Modal daripada jualan syer kepada orang awam - Penubuhannya tertakluk kepada Akta Pendaftaran Syarikat 1965 - Liabiliti terhad - Diuruskan oleh Lembaga Pengarah yang dilantik - Syarikat dan pemegang syer merupakan dua entiti yang berasingan - Untung rugi akan diagihkan dalam bentuk dividen - Cukai berdasarkan cukai syarikat - Tertakluk kepada kawalan dan seliaan Pendaftar Syarikat - Bilangan minimum 100 orang dan tiada had maksimum - Modal diperolehi dari jualan syer kepada ahli - Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993 - Liabiliti terhad - Diuruskan oleh Lembaga Pengarah yang dilantik - Keuntungan diagihkan dalam bentuk lebihan - Tidak dikenakan cukai Dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan Modal disumbang oleh kerajaan Liabiliti tidak terhad Diuruskan oleh majlis yang dilantik oleh menteri kabinet Tidak dikenakan cukai

Perbadanan Awam

26

TOPIK 7 : PELABURAN
Maksud Pelaburan Pelaburan ialah suatu tindakan menangguhkan penggunaan wang pada masa ini dengan harapan untuk mendapatkan pulangan pada masa hadapan.

PELABUR DAN SPEKULATOR

Pelabur – individu yang melaburkan wang dengan harapan mendapat pulangan dalam bentuk tunai, dividen, bonus dan keuntungan atas modal. Spekulator – _ Membeli dan menjual saham untuk mendapat keuntungan jangka pendek Terdiri daripada penelah naik, penelah turun dan stag.

Perbezaan di antara Pelabur dan Spekulator
Pelabur 1. Membeli syer untuk mendapatkan pulangan dalam bentuk dividen/syer bonus. 2. Beli syer untuk jangka panjang dengan harapan prestasi syarikat berkembang dan harga syernya naik. 3. Penglibatan pelabur mencergaskan pasaran saham dan mengukuhkan harga pasaran. 4. Pelabur sentiasa berhati-hati melakukan analisis kewangan dan memperolehi maklumat prestasi syarikat sebelum membeli saham syarikat. Spekulator 1. Membeli syer pada harga rendah dan jual pada harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan. 2. Membeli dan menjual syer dalam jangka masa singkat untuk mendapatkan keuntungan daripada perbezaan harga. 3. Penglibatan spekulator melemahkan pasaran saham kerana harga saham turun dan naik dengan tidak menentu. 4. Spekulator sentiasa membuat ramalan sesuatu harga syer. Tindakannya dipengaruhi khabar angin, sikapnya keterlaluan boleh menjejaskan pasaran saham.

JENIS PELABURAN
Melabur dibank/ institusi TETAP / AKAUN kewangan. PELABURAN Pelaburan tanpa risiko Keuntungan rendah. Menyimpan untuk suatu tempoh tertentu. Kelebihan :

AKAUN SIMPANAN

HARTA TANAH
- Membeli aset tetap seperti rumah, kilang dan tanah - Pulangan yang tinggi

SAHAM

- Gabungan syer yang
dikeluarkan oleh sy.awam berhad kepada orang ramai - Urusan jual beli saham melalui broker / remisier

Pulangan tetap Simpanan selamat.
3. Simpanan boleh dikeluarkan atas permintaan.

Kelebihan : Pulangan tetap Simpanan selamat. Simpanan boleh dikeluarkan atas permintaan.

Dua bentuk pulangan: Keuntungan modal Pendapatan semasa

Dua jenis saham: I. Saham yang disenaraikan - urusniaga di pasaran saham 2. Saham yang tidak disenaraikan Saham ditawarkan kepada ahIi keluarga / rakan niaga

27

Jenis Saham Saham – satu bentuk pelaburan bagi tujuan spekulatif atau mendapat pulangan dalam bentuk dividen, bonus atau keuntungan modal. - terdiri daripada unit-unit syer - dua jenis syer : 1. Syer biasa 2. Syer keutamaan  Syer keutamaan kumulatif – dibayar dividen semasa dan tunggakan jika syarikat rugi pada   
tahun kewangan lepas. Syer keutamaan penyertaan – kadar dividen tetap dan dapat dividen tambahan selepas pembayaran dividen kepada pemegang syer biasa. Syer keutamaan boleh tebus – boleh dibeli oleh syarikat selepas satu tempoh masa Syer keutamaan boleh tukar- Syer yang boleh ditukar kepada syer biasa.Pemegang syer akan terima faedah seperti mana pemegang syer biasa.

Perbezaan di antara syer biasa dengan syer keutamaan. Syer Biasa.
1. Kadar dividen sentiasa berubah mengikut keuntungan syarikat. 2. Pemegang syer menerima dividen setelah pemegang syer keutamaan menerima dividen mereka. 3. Pelabur berhak mengundi untuk memilih Lembaga Pengarah di dalam mesyuarat agung tahunan. 4. Pihak terakhir untuk menuntut balik modal jika syarikat dibubarkan.

Syer Keutamaan.
1. Kadar dividen ditetapkan oleh syarikat setiap tahun. 2. Pemegang syer dibayar dividen terlebih dahulu daripada pemegang syer biasa. 3. Pelabur tidak berhak mengundi.

4. Diberi keutamaan menuntut balik modal jika syarikat dibubarkan.

PULANGAN ATAS SAHAM
Syer bonus
Unit percuma kepada

Keuntungan modal
Pulangan apabila

Dividen
Bahagian keuntungan yang

Contoh Pengiraan Pulangan harga saham naik Daripada Bidang Pelaburan. pemegang saham diterima pemegang saham Puan Salmi memiliki 5000 8% syer keutamaan bernilai RM 2.00 seunit. 5000 syer biasa bernilai RM 1.00, dan RM 3000 debentur pada kadar faedah 6% dalam Syarikat ABC Bhd. Bagi tahun berakhir 31 Disember, 2003, syarikat itu telah mengistiharkan pembayaran dividen 12 % terhadap syer biasa. Kirakan jumlah pendapatan Puan Salmi daripada pelaburannya pada tahun 2003. Cara Pengiraan : i). Pendapatan dari syer keutamaan. ii) Pendapatan dari syer biasa. 600.00 iii) Pendapatan dari Debentur. 180.00 iv) Jumlah Pendapatan. 180.00 = RM 1580.00 5000 x RM 2.00 x 0.08 = RM 800.00 5000 x RM 1.00 x 0.12 = RM RM 3000 x 0.06 = RM

RM 800.00 + RM 600.00 + RM

28

Peranan Bursa Saham Kuala Lumpur • • • • • • Mewujudkan peluang pasaran bagi saham. Menyebarkan maklumat kewangan syarikat kepada orang lain. Melindungi kepentingan para pelabur. Menjalankan urusniaga saham. Membantu mengumpulkan modal untuk pembangunan negara. Menimbulkan minat melabur dalam kalangan orang ramai. Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham.

• • •
• • •

Keadaan ekonomi negara. Keadaan politik. Aktiviti spekulasi. Kualiti pengurusan dan prospek syarikat. Dasar kewangan dan kadar faedah yang dilaksanakan oleh BNM. Penjual hubungi broker  Pulangan pelaburan alternatif. beritahu butir-butir saham yang hendak dijual. pasaran, maka BNM akan mengurangkan kadar Broker hantar maklumat tersebut  bilik padanan diBSKL. Cara Membeli dan Menjual Saham. faedah pinjaman.maka BNM akan mengurangkan kadar pasaran, - Ini mengggalakkan orang senarai pembeli untuk faedah Tawaran tersebut dipadankan dengan ramai meminjam sedia ada. membuat pinjaman. - pelaburan. Maka harga saham meningkat dan faedah Ini mengggalakkan orang mengurangkan untuk pasaran, maka BNM akanramai meminjamkadar sebaliknya. membuat pinjaman. pembeli dengan penjual maka urusniaga berlaku. Jika wujud persetujuan antara - pelaburan. Maka harga saham meningkat dan Ini mengggalakkan orang ramai meminjam untuk sebaliknya. membuat pasaran, maka BNM akan mengurangkan kadar faedah pelaburan. Maka harga saham meningkat dan pinjaman. sebaliknya.- Ini mengggalakkan orang ramai meminjam untuk membuat pelaburan. Maka harga saham meningkat dan sebaliknya.

UNIT AMANAH      Sejenis pelaburan yang mengumpul wang dari orang ramai. Diuruskan oleh pengurus professional. Sesuai untuk pelabur-pelabur kecil. Risiko kerugian rendah. Pelaburan Unit Amanah terdiri daripada Amanah Saham, Amanah Harta tanah dan Gilts.

PANDUAN AM MELABUR Dapatkan maklumat lengkap tentang bidang pelaburan yang ingin diceburi. Pulangan atas modal samada melalui kadar faedah, dividen dan keuntungan ke atas modal.  Risiko dalam pelaburan kerana jika pelabur kurang mahir akan melabur dalam pelaburan yang kurang risiko  Modal sedia ada. Jika modal kecil,melabur dalam pelaburan berisiko rendah seperti unit amanah atau akaun simpanan tetap.  Kecairan ialah sesuatu aset mudah ditukar ke bentuk wang tunai. Contoh : aset mudah cair – simpanan tetap di bank. aset tidak mudah cair – harta tanah.  

29

TOPIK 8: PERBANKAN DAN INSTITUSI KEWANGAN LAIN
Sistem perbankan Perbankan konvensional Perbankan Islam

SISTEM PERBANKAN KONVENSIONAL o Mengikut undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) o Berlandaskan prinsip komersial iaitu keuntungan dan kecekapan

CIRI
Sistem Perbankan Konvensional Beri faedah atas simpanan Kenakan faedah atas pinjaman Buat pelaburan Utamakan keuntungan Berlandaskan prinsip Islam Tiada amalan riba dan faedah

Sistem Perbankan Islam

PERBEZAAN SISTEM PERBANKAN KONVENSIONAL (SPK) DENGAN SISTEM PERBANKAN ISLAM (SPI)

SPK Mengandungi unsur riba Tertakluk kepada peraturan BNM Bebas melabur dalam semua sektor termasuk perjudian Penasihat terdiri daripada pakar perbankan konvensional sahaja
Jenis bank Fungsi

SPI Mengharamkan unsur riba Tertakluk kepada peraturan BNM dan hukum syarak Melabur hanya di tempat halal /tidak meragukan Penasihat terdiri daripada ulama,ahli akademik dan pakar perbankan Islam
Keterangan Contoh

 Mengeluar dan mengawal mata wang negara
Bank Pusat
          Menjadi jurubank dan penasihat kewangan kepada kerajaan Melaksanakan dasar kewangan kerajaan Menjadi jurubank kepada bank perdagangan Dimiliki oleh pihak swasta Menawarkan perkhidmatan kepada orang ramai dan kerajaan Cth perkhidmatan : menerima simpanan, kemudahan pembayaran, memberi pembiayaan dan lain-lain. Aktiviti berlandaskan syariah Islam Urusniaga berasaskan prinsip Wadiah ,Mudharabah dan Musyarakah Menerima simpanan daripada syarikat/firma/badan berkanun Memberi pinjaman jangka pendek / sederhana/panjang kepada syarikat Memberi khidmat nasihat seperti penggabungan, pembelian syarikat Mengurus pelaburan bagi pihak syarikat Menanggung jaminan terbitan syer dengan membeli baki syer yang tidak terjual Ditubuhkan oleh kerajaan Bank Negara Malaysia

Bank Perdagangan Bank Islam

Malayan Banking Berhad

Bank Malaysia Islam Berhad

Bank Saudagar

  

Arab Malaysian Merchant Bank Berhad

Bank Badan

Bank Simpanan

30

Berkanun

 Menyediakan perkhidmatan dalam sektor tertentu seperti
pertanian, perikanan, pembangunan dan penternakan Nasional

 Contoh :Bank Simpanan Nasional ,Bank Pembangunan
Bank Koperasi
  Infrastruktur Malaysia Berhad dan Bank Pertanian Untuk melindungi kepentingan, kebajikan dan faedah anggotanya. Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1948 Bank Rakyat Berhad

Perkhidmatan Bank Perdagangan 1. Menerima simpanan
Jenis Akaun           Keterangan amaun simpanan yang kecil boleh keluar wang bila-bila masa dapat faedah dapat kemudahan kad teller automatik Simpanan mengikut tempoh – 3 bulan/ 6bulan Kadar faedah lebih tinggi dari Akaun Simpanan dan ikut tempoh Bank beri sijil simpanan tetap Dapat guna cek dan tidak dapat faedah Perkhidmatan dikenakan caj Boleh dapat kemudahan lain seperti overdraf

Akaun Simpanan Akaun Simpanan Tetap Akaun Semasa 2. Kemudahan Pembayaran
Jenis kemudahan

Pindahan kredit

Arahan tetap

Keterangan Bayaran terus ke akaun penerima Boleh bayar kepada beberapa penerima dengan guna sekeping cek Sesuai untuk bayar gaji/jelaskan hutang Selamat dari risiko kehilangan cek/cek tak laku Hanya sesuai untuk penerima yang ada akaun di bank Arahan bertulis oleh pemegang akaun kepada bank Untuk bayaran tetap/berkala seperti sewa/premium insurans Dapat bayar secara konsisten/tepat masa Tidak perlu ingat tarikh bayaran Pindahan elektronik -cara membayar paling pantas -wang boleh dipindahkan dari akaun pelanggan kepada akaun pemiutang di mana-mana bank secara on-line / guna kad ATM Pindahan telegraf -cara bayaran pantas ke luar negara -bank arah bayaran dibuat melalui teleks ke cawangannya di luar negara -pelanggan dikenakan komisen/caj Pindahan mel -Sama seperti pindahan telegraf, cuma arahan dihantar melalui mel -Ada dua jenis iaitu pindahan mel udara dan pindahan mel biasa Cek yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pelanggan Untuk bayar hutang/bil tertentu Bayaran terjamin Draf bank boleh dipalang- tidak boleh ditunai tetapi mesti didepositkan dalam akaun penerima Perintah yang dikeluarkan oleh bank atas arahan pelanggan untuk bayaran tertentu kepada penerima dalam daerah yang sama Kena bayar komisen Cara selamat buat bayaran dalam amaun yang besar Cara bayaran yang meyakinkan penerima

Pindahan elektronik/ telegraf / mel

Draf Bank

Cek Jurubank (Perintah Juruwang)

3. Kemudahan Pembiayaan
Jenis kemudahan

Pinjaman

Keterangan Dipinjam oleh bank kepada pelanggannya setelah memenuhi syarat Contoh: pinjaman untuk beli tanah/ bangunan Faedah atas pinjaman bergantung kepada tempoh pinjaman/cagaran Dua bentuk pinjaman :

31

-

Overdraf

Pinjaman bercagar – ada cagaran yang nilainya lebih tinggi dari nilai pinjaman seperti geran tanah /geran rumah - Pinjaman tidak bercagar – tiada cagaran hanya bergantung kepada kepercayaan bank dan pihak penjamin Satu bentuk wang pendahuluan Boleh keluarkan wang lebih dari jumlah yang ada dalam akaunnya Faedah dikenakan terhadap amaun overdraf yang digunakan mengikut kadar harian

FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN UNTUK MENDAPAT PINJAMAN DAN OVERDRAF
i. ii. iii. iv. Tujuan pinjaman / overdraf Kedudukan kewangan Nilai aset yang dicagarkan Dasar bank pusat

4. Perkhidmatan Lain
Jenis perkhidmatan                Keterangan Pemiliknya membeli-belah tanpa wang tunai Boleh mengeluarkan wang dimana-mana mesin ATM Dikenakan caj perkhidmatan Boleh juga digunakan untuk bayar sewa hotel / tempah tiket penerbangan Untuk simpan barang berharga seperti barang kemas/geran tanah Dikenakan caj Urusniaga melalui komputer peribadi/telefon bimbit Pantas/mudah/ jimatkan kos Menukarkan mata wang tempatan kepada mata wang asing atau mata wang asing kepada mata wang tempatan Contoh: Ringgit Malaysia tukar kepada Yen Jepun Dijual kepada pelanggan yang hendak ke luar Negara Tidak perlu bawa wang dengan banyak/ elak risiko kecurian Dijual dalam mata wang Dolar Amerika / Yen Jepun Boleh ditunai serta-merta /di mana-mana cawangan bank di negara asing Jaminan bank kepada pihak tertentu bahawa bank akan membayar segala hutang pelanggannya jika pelanggannya tidak siapkan projek / jelaskan hutang Perlu beri deposit kepada bank untuk dapatkan jaminan Deposit ini akan digunakan oleh bank untuk membayar hutang jika pelanggan tidak dapat siapkan projek Terima simpanan - Akaun Simpanan Wadiah/Akaun Semasa Wadiah/ Akaun Pelaburan Mudharabah Beri kemudahan pembiayaan – Ijarah / Al Rahnu

Kad Kredit

Peti simpanan selamat Perbankan elektronik (e-banking) Tukaran mata wang asing

Cek Kembara

Jaminan jurubank    Perbankan Islam 

CEK Maksud Cek

Dokumen perintah bertulis oleh penyimpan akaun semasa kepada pihak bank dan mengarahkannya untuk membuat bayaran sejumlah wang tertentu pada tarikh tertentu kepada menerima atau pembawa cek apabila dituntut.

Pihak-pihak Dalam Sekeping Cek • Pesuruh bayar bank yang mengeluarkan cek • Penyuruh bayar orang / pihak yang menandatangani cek • Penerima orang / pihak yang menerima bayaran Jenis Cek • cek terbuka – cek pembawa dan cek perintah • cek berpalang – palang am dan palang khas Kelebihan Cek sebagai alat pembayaran  Mudah digunakan kerana boleh guna untuk sebarang nilai  Selamat kerana tidak perlu membawa wang tunai

32

 Selamat digunakan kerana telah berpalang / elak risiko kecurian  Sebagai bukti pembayaran Kekurangan Cek sebagai alat pembayaran  Cek bukan wang sah  Perlukan masa untuk dijelaskan  Boleh berlakunya penipuan / pemalsuan  Penerima cek terima cek tak layan Lain-lain Jenis Cek
            Cek Bertarikh Hadapan - cek yang ditulis dengan tarikh akan datang Cek Mati - cek yang tempoh pembayarannya telah tamat Cek Dalaman – penyuruh bayar dan penerima mempunyai akaun di bank yang sama Cek Bertanda - penerima cek dijamin akan menerima bayaran sehingga tarikh tertentu Cek Kosong - maklumat cek ditulis lengkap KECUALI jumlah dalam perkataan dan angka Cek Tak laku - cek yang tidak diterima oleh bank untuk pembayaran cek bertarikh hadapan, cek kosong, cek mati, cek kotor/rosak/koyak jumlah dalam angka dan perkataan tak sama baki dalam akaun penyuruh bayar tidak cukup penyuruh bayar mati / gila / muflis sebelum cek ditunaikan tiada tanda tangan penyuruh bayar penyuruh bayar membatalkan cek yang dikeluarkan

Sebab cek menjadi cek tak laku:

Biro Kredit - mengumpul maklumat kredit peminjam daripada institusi perbankan dan institusi kewangan
- membantu institusi tersebut dalam memberikan pinjaman - contoh maklumat : nama, no. kad pengenalan, alamat serta akaun kredit

INSTITUSI KEWANGAN LAIN Syarikat Kewangan
 tidak menyediakan akaun semasa • Menerima simpanan - akaun simpanan dan akaun simpanan tetap • Membiayai pinjaman peribadi , pinjaman perumahan dan pinjaman sewa beli • Mengendalikan sewa beli • Pembiayaan kad kredit, unit amanah, perbankan Islam dan lain-lain contoh: Public Finance , Maybank Finance Pembiayaan kepada peniaga/pemajak bagi menyewa/memajak satu aset seperti mesin, jentera atau premis pemajak perlu membayar sewa sepanjang tempoh pajakan sepanjang tempoh pajakan aset (mesin) itu adalah kepunyaaan syarikat pajakan. contoh syarikat pajakan : Sunsea Credit & Leasing Sdn. Bhd. kelebihan: o dapat menggunakan aset tanpa mengeluarkan modal o boleh mendapatkan aset tanpa cagaran o merupakan satu sumber modal tambahan o mengurangkan pembayaran cukai peniaga boleh menjual akaun belum terimanya / invois kepada syarikat pemfaktoran / bank untuk mendapatkan wang tunai dengan segera jumlah wang tunai yang diterima oleh peniaga adalah jumlah nilai akaun belum terima / invois setelah ditolak kadar faedah dan bayaran perkhidmatan antara 1 – 2 peratus atas nilai aset akaun belum terima / invois contoh syarikat pemfaktoran : Public Leasing and Factoring Sdn. Bhd. kelebihan: o boleh mendapat wang tunai dengan segera o dapat mengelakkan risiko hutang lapuk o mengatasi masalah aliran tunai

 perkhidmatan yang disediakan;

     

Syarikat Pajakan

Syarikat Pemfaktoran
 

 

33

o       

tidak perlu lagi mengawasi akaun belum terima

Syarikat Jaminan Kredit Malaysia
milik bersama Bank Negara Malaysia dengan semua bank perdagangan ditubuhkan untuk bantu peniaga kecil mendapatkan pinjaman dari bank perdagangan syarikat ini tidak beri pinjaman tetapi bertindak memberi khidmat nasihat dan jaminan kepada pinjaman yang telah diluluskan peminjam boleh terdiri daripada individu, perkongsian, syarikat sdn.bhd., koperasi dan pertubuhan Kebaikan: bank perdagangan tidak perlu risau risiko hutang lapuk dari pinjaman peminjam (peniaga) boleh dapat pinjaman tanpa cagaran yang banyak

TOPIK 9: INSURANS
Premium -Bayaran yang dijelaskan oleh Rancangan pembahagian insured

KONSEP INSURANS

risiko yang menyediakan D pembayaran gantirugi kepada insured sekiranya berlaku a risiko yang diinsuranskan p
a t k a n p e r l i n d u n g a n

Insurer- Syarikat yang menawarkan skim insurans

ISTILAH DALAM INSURANS

Pampasan-gantirugi yang dibayar jika berlaku risiko

Insured- Orang yang membeli polisi insurans

Polisi - Perjanjian antara insurer dan insured

RISIKO BOLEH INSURANS- Risiko boleh dikira secara statistik. - Ada rekod kejadian lalu - Kadar premium boleh ditetapkan- Cth: Kebakaran,kecurian

JENIS RISIKO

RISIKO TIDAK BOLEH INSURANSRisiko tidak boleh dikira. Tiada rekod kejadian.- Kadar premium sukar ditetapkan- Cth: Perubahan fesyen, hutang lapuk

Kepentingan Insurans

PERANAN INSURANS
Kepada Individu - Melindungi individu dan keluarga dari risiko -Merancang masa depan -Dapat pampasan jika berlaku risiko -Satu cara menabung Kepada Negara -Membangunkan ekonomi negara -Memberi peluang pekerjaan -Taraf hidup rakyat meningkat

Kepada Peniaga - Melindungi dari risiko - Dapat pampasan jika risiko berlaku - Lebih yakin untuk majukan

perniagaan

34

PRINSIP-PRINSIP INSURANS 1. Kepentingan boleh diinsurans     Mesti mempunyai kepentingan ke atas harta/nyawa yang diinsuranskan Insured akan mengalami kerugian jika harta/nyawa yang diinsuranskan musnah/mati Tidak boleh insuranskan hak orang lain Untuk elakkan orang ambil kesempatan atas kesusahan orang lain

2. Penuh Percaya Mutlak     Insured mesti memberi maklumat benar Insurer perlu terangkan polisi dengan jelas Jika ada penipuan polisi terbatal Bertujuan mengelakkan penipuan

3. Indemniti     Untuk semua insurans kecuali insurans hayat dan kemalangan Gantirugi dibayar setakat kerugian Bukan untuk dapat untung Gantirugi dalam bentuk barang atau wang tunai

3 perkara yang diambilkira dalam indemniti: i. Sumbangan  Jika Insured ada dua atau lebih polisi, bila risiko berlaku – gantirugi dibahagi sama rata antara syarikat insurans

ii. Subrogasi  Mengalihkan hak daripada insured untuk menuntut daripada pihak ketiga setelah insurer membayar gantirugi.  Aset adalah milik insurer  Insured tidak boleh tuntut lagi iii. Doktrin punca hampiran Gantirugi hanya dibayar jika risiko disebabkan secara langsung oleh risiko yang diinsuranskan INSURANS AM
- Insurans kemalangan

- Insurans kebakaran - Insurans marin / penerbangan - Insurans lain

JENIS INSUR ANS

INSURANS HAYAT - Insurans hayat seumur hidup - Insurans hayat sementara - Insurans endowmen

34

INSURANS KEMALANGAN Jenis Insurans
1. Insurans Motor i. Insurans motor komprehensif ii. Insurans motor pihak ketiga
• • • • • • • • • • • •

Keterangan •
Melindungi insured dan pihak ketiga Premium lebih mahal Kenderaan yang disewa beli mesti ada polisi ini Melindungi insured dari tuntutan pihak ketiga Pihak ketiga ialah pengguna jalanraya Insured tidak boleh menuntut ganti rugi Premium murah Semua kenderaan wajib sekurang-kurangnya ada polisi ini Melindungi insured terhadap kerugian daripada kecederaan atau kematian yang disebabkan kemalangan. Jika kematian akibat penyakit, pampasan tidak akan dibayar Melindungi majikan dari tuntutan pekerja yang cedera/mati semasa kerja Premium dibayar oleh majikan Majikan mencarum dalam Perkeso o Skim Pencen Ilat – perlindungan pekerja hilang upaya yang bukan disebabkan pekerjaan o Skim bencana pekerjaan- kemalangan tempat kerja Melindungi pemilik perniagaan dari tuntutan orang awam, jika risiko berlaku dipremis perniaga Insurans Liabiliti Produk – melindungi pengeluar produk terhadap tuntutan pengguna yang cedera atau sakit akibat penggunaan produk tersebut Insurans Liabiliti Profesional- melindungi dari tuntutan orang awam akibat kecuaian dalam melaksanakan tugas

2. Insurans Kemalangan Peribadi

3. Insurans Liabiliti Majikan

4. Insurans Liabiliti Am

• •

Insurans Kebakaran

Melindungi peniaga dari risiko kebakaran Premium bergantung kepada: Jenis bangunan Kedudukan bangunan Kegunaan bangunan Kemudahan keselamatan disediakan Tempoh lindungan

INSURANS HAYAT
Jenis Insurans Hayat Keterangan Premium dibayar seumur hidup atau ada had tertentu Pampasan dibayar kepada waris jika insured mati Jika insured hilang upaya/kritikal – pampasan akan diberi Beri perlindungan kepada waris Insured akan menginsuranskan nyawa untuk tempoh tertentu Jika tidak ada apa-apa berlaku – wang dan bonus dapat balik pada tarikh matang Jika insured meninggal dunia awal, pampasan dibayar pada waris Satu cara menabung Beri perlindungan mengikut tempoh Jika mati waris dapat pampasan Jika masih hidup premium hilang o Bukan satu cara menabung o Premium murah

1. Insurans Hayat Seumur Hidup

• • • • •

2. Insurans Endowmen

• • • • • •

3. Insurans hayat Sementara

35

INSURANS MARIN / PENERBANGAN Insurans Penerban gan Insurans Marin Jenis Insurans Lain:      Insurans Kecurian - melindungi dari kecurian wang/harta Jaminan Setia - melindungi majikan dari pekerja tidak amanah Insurans kesihatan - perlindungan dari kos hospital Insurans Pendidikan - membiayai belanja pendidikan anak Insurans Gadaian - untuk orang yang buat pinjaman kewangan untuk beli aset TAKAFUL Adalah insurans yang diuruskan secara Islam PRINSIP TAKAFUL: - Guna 3 prinsip insurans kovensional dan ditambah dengan konsep berikut: i. Mudharabah – perkongsian untung ii. Tabaruk – derma dengan ikhlas/wujud dana bersama Dijalankan dengan asas: • Tiada Gharar – ketidakpastian • Tiada Maisir – perjudian • Tiada Riba – faedah PRODUK SKIM TAKAFUL: Takaful keluarga - seperti insurans hayat Takaful am – perlindungan kepada risiko lain spt kebakaran, kecurian, kemalangan
TATACARA MEMBUAT TUNTUTAN: TATACARA MEMBELI INSURANS

• • • • •

Beri perlindungan kepada kapal terbang /muatan/anak kapal dari risiko Diambil untuk satu penerbangan atau satu tempoh tertentu Untuk penumpang ada insurans berkelompok Beri perlindungan kepada kapal/muatan/anak kapal dari risiko Diambil untuk satu pelayaran atau satu tempoh tertentu

-

Hubungi ejen/insurer

Buat laporan polis

Dapatkan maklumat tentang polisi dan syarat

Dapatkan borang tuntutan dari insurer. Isikan butir: Bila / Bagaimana berlaku Jumlah kerugian

Isi borang cadangan dengan ‘Prinsip Penuh Percaya Mutlak’ Bayar premium

Hantar borang kepada insurer berserta: Polisi / dokumen hak milik/geran dokumen bukti / gambar –jika ada

Dapatkan nota lindung

Insurer buat siasatan

Dapatkan polisi daripada ejen / insurer

Jika tuntutan sah dan benar, pampasan dibayar

36

TOPIK 10 : PENGANGKUTAN
Maksud memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain.

Peranan Pengangkutan           Mengelakkan lebihan dan kurangan barang di pasaran Memudahkan mobiliti / pergerakan tenaga buruh Mengurangkan kos penyimpanan stok Pengang Membantu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara kutan Memperluaskan pasaran dan menggalakkan perniagaan antarabangsa Menggalakkan pengeluaran secara besar-besaran Mengelakkan pembaziran Mempelbagaikan pilihan pengguna Menyebarkan hasil ciptaan sains dan teknologi Menggalakkan pengaliran modal dan industri pelancongan

Jenis Pengangkutan

Pengangkutan

Darat

Laut
Kapal pesisir pantai

Udara

Saluran paip

Jalan raya

Rel

Kapal kargo

Kapal kerentan

Kapal penumpang

Kapal terbang

Helikopter

Kelebihan dan Kekurangan Pengangkutan Jalan raya Kelebihan i. Mudah didapati dan digunakan ii. Murah dan cepat untuk perjalanan jarak dekat iii. Serahan barang dari pintu ke pintu iv. Fleksibel dari segi arah perjalanan dan jadual i. ii. iii. iv. Kekurangan Ruang muatan terhad Kesesakan lalu lintas dan cuaca buruk Mahal dan lambat untuk perjalanan jauh Penggunaan tenaga buruh yang tinggi

Kelebihan dan Kekurangan Pengangkutan Rel i ii iii Kelebihan Murah dan cepat bagi jarak jauh Ruang muatan lebih luas Ada gerabak khas untuk bawa barang Kekurangan i. Mahal dan lambat bagi jarak dekat ii. Tiada perkhidmatan pintu ke pintu iii. Tidak fleksibel kerana arah dan masa perjalanan ditetapkan iv. Kos penyelenggaraan tinggi

37

Kelebihan dan Kekurangan Pengangkutan Laut Kelebihan i. Boleh bawa muatan yang banyak ii. Tambang lebih murah iii. Lebih selamat sebab kadar kemalangan rendah iv. Tiada kesesakan lalu lintas v. Penting untuk perniagaan antarabangsa Kelebihan dan Kekurangan Pengangkutan Udara Kelebihan i. cepat ii. selesa iii. mengurangkan kos insurans iv. selamat v. tidak perlu menyimpan stok yang banyak dan mengurangkan kos pergudangan vi. dapat menghubungi kawasan pedalaman vii.sesuai untuk mengangkut barang mahal, segar dan diperlukan segera Kelebihan dan Kekurangan Saluran Paip Kelebihan i. Mudah dan cepat ii. Selamat iii. Menjimatkan kos pengangkutan Kekurangan i. Penggunaannya terhad ii. Masalah kebocoran dan sukar diperbaiki iii. Kos pemasangan yang tinggi Kekurangan kos mahal gangguan cuaca ruang muatan terhad pemunggahan yang kerap dan tiada serahan barang dari pintu ke pintu v. penggunaannya terhad i. ii. iii. iv i. ii. iii. iv. Kekurangan Tiada serahan dari pintu ke pintu Kerja pemunggahan yang banyak Perjalanan lambat sampai Perkhidmatan terhad di kawasan yang ada kemudahan pelabuhan / jeti sahaja

Pengkontenaan - Satu sistem mengangkut barang dalam peti kontena sebagai satu unit. - Kelebihan guna kontena: • Jimatkan masa • Jimatkan tenaga buruh kerana kurang kerja pemunggahan dan barang dipunggah menggunakan jentera khas / kren / forklif • Kurangkan barang rosak dan selamat kerana terhindar daripada kesan cuaca • Kurangkan kecurian sebab kontena dikunci • Kurangkan kos insurans, kos angkutan dan kos gudang kerana pengangkutan sepadu • Memudahkan hal dokumentasi • Boleh guna sistem pengangkutan TIR - Kekurangan guna kontena: • Kos modal yang tinggi • Perlukan peralatan khas seperti kren • Tidak sesuai bawa barang pukal seperti kayu balak, batu bata • Perlukan sistem pengangkutan bersepadu

38

Faktor Pemilihan Jenis Pengangkutan

KOS
PENGANGKUT AN KESELESAAN JENIS DAN SIFAT BARANG

MUDAH DIDAPATI

SAIZ, BERAT, DAN KUANTITI BARANG

FAKTOR PEMILIHAN JENIS PENGANGKUT AN

RISIKO KEROSAKAN

NILAI BARANG

JARAK PERJALANAN

KESEGERAAN

TOPIK 11: KOMUNIKASI
MAKSUD KOMUNIKASI Komunikasi ialah proses penyampaian maklumat, berita dan dokumen mengenai barang, keadaan pasaran dan perkhidmatan yang berlaku antara dua pihak menggunakan media komunikasi seperti telefon, telefaks, teleks, internet, perkhidmatan pos dan kurier. PERANAN KOMUNIKASI 1. Melicinkan dan mempercepatkan aktiviti perdagangan 2. Memperluaskan pasaran 3. Menyebarkan maklumat 4. Mengelakkan kerugian dan kerosakan 5. Memudahkan kawalan dan pentadbiran perniagaan 6. Memudahkan kegiatan promosi JENIS-JENIS PERKHIDMATAN KOMUNIKASI (i) Televisyen dan radio. (ii) Perkhidmatan Pos. (iii) Perkhidmatan Telekomunikasi. (iv) Perkhidmatan Kurier.

39

Perkhidmatan mel PERKHIDMATAN POS Perkhidmatan kaunter Perkhidmatan lain Perkhidmatan lisan PERKHIDMATAN TELEKOMUNIKASI Perkhidmatan bercetak Perkhidmatan audiovisual PERKHIDMATAN KURIER Menghantar mel, dokumen dan bungkusan dengan segera. o o o o Kelebihan perkhidmatan kurier penghantaran cepat dan selamat. serahan pintu ke pintu. dapat perlindungan insurans. menyediakan perkidmatan menghantar kargo. o bagi bungkusan bercukai, syarikat kurier akan menguruskan segala dokumentasi kastam bagi pihak pengirim. Kekurangan perkhidmatan kurier kos tinggi. terhad kepada kiriman yang penting dan diperlukan dengan segera Faktor Pemilihan Jenis Perkhidmatan Komunikasi

KOS KOS

MUDAH MUDAH DIDAPATI DIDAPATI

FAKTOR FAKTOR PEMILIHAN JENIS PEMILIHAN JENIS KOMUNIKASI KOMUNIKASI

JARAK JARAK

JENIS JENIS MAKLUMAT MAKLUMAT

KESEGERAAN KESEGERAAN

40

TOPIK 12: PERGUDANGAN
MAKSUD PERGUDANGAN Pergudangan adalah aktiviti penyimpanan barang dengan selamat di gudang sehingga barang itu diperlukan di pasaran. Membolehkan pengeluaran dan bekalan berterusan Membantu perniagaan antarabangsa Membantu menstabilkan harga Membolehkan aktiviti pecah pukal dilakukan Mengelakkan kerosakan dan pembaziran Menjamin keselamatan barang

PERANAN PERGUDANGAN

CIRI GUDANG YANG BAIK i. ii. iii. iv. v. vi. JENIS GUDANG
Bil Jenis Gudang pengilang Gudang pemborong Gudang peruncit Milikan Pengilang Pemborong Peruncit besarbesaran seperti pasar raya/ gedung aneka jabatan Agensi kerajaan seperti Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) / Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) / Padiberas Nasional Berhad (BERNAS) Gudang kastam – milik kerajaan Gudang berlesen – milik swasta Pengeluar/ pemborong/ syarikat swasta / agensi kerajaan Lokasi Berhampiran kilang Berhampiran pembekal/peruncit Berhampiran premis perniagaannya Terletak di kawasan yang sesuai dengan penubuhannya . Contoh: Gudang FAMA di kawasan pertanian/ Gudang LKIM di kawasan pendaratan ikan/ gudang BERNAS di kawasan penanaman padi Di lapangan terbang /pelabuhan Jenis barang yang disimpan Bahan mentah dan barang siap Barang siap yang dibeli secara pukal Barang siap yang dibeli secara pukal Barang-barang yang berkaitan dengan agensi tersebut. Contoh: Gudang FAMA – barang pertanian/ Gudang LKIM – ikan/ Gudang BERNAS beras Barang bercukai yang belum dijelaskan cukainya. Barang keluaran tempatan yang dikenakan duti eksais Barang mudah rosak seperti ikan /daging

Ciri Gudang Yang Baik Lokasi yang sesuai Mempunyai ciri keselamatan yang baik Kesesuaian gudang dengan barang yang disimpan Ruang gudang yang luas dan teratur Pengurusan yang cekap dan sistem perekodan yang teratur Peralatan yang lengkap

1. 2. 3.

4.

Gudang kerajaan

5.

Gudang berbon

6.

Penyetoran Sejuk

Berhampiran dengan tempat pengeluaran/ di lapangan terbang/ pelabuhan

41

TOPIK 13: PROMOSI
MAKSUD PROMOSI Suatu proses memberitahu , memujuk dan mempengaruhi pelanggan agar sedar tentang sesuatu barangan dan berminat membeli dan menggunakan sesuatu barangan. Peranan Promosi - Menyampaikan maklumat, memberitahu kewujudan barang, dan mempengaruhi pembeli. - Mewujudkan, mengekalkan dan meluaskan pasaran baru dan sedia ada. - Menaikkan imej barang dan syarikat menjadi lebih popular. - Mengatasi pesaing supaya pengguna sentiasa membeli barang yang dipromosikan. - Meningkatkan jualan dan keuntungan kerana permintaan meningkat. Kaitan promosi dengan pemasaran Promosi merupakan sebahagian daripada strategi pemasaran Strategi pemasaran terdiri daripada campuran pemasaran dan sasaran pasaran Sasaran pasaran merupakan kumpulan pengguna yang telah dikenal pasti Campuran pemasaran terdiri daripada promosi, produk, harga dan agihan Keempat-empat unsur dalam campuran pemasaran perlu dirancang dengan teliti supaya menepati kumpulan sasaran Produk yang dihasilkan mesti menepati cita rasa pelanggan Harga yang dikenakan mestilah berpatutan Promosi sesuatu barang yang dibuat mestilah menarik minat pengguna membeli. Agihan merupakan aktiviti menyampaikan barang atau produk kepada pengguna akhir.

JENIS PROMOSI a) Pengiklanan • Memperkenalkan barangan baru dan sentiasa diingati • Jenama barangan di pasaran lebih popular, imej yang lebih baik dan terkenal. • Akhirnya mempengaruhi dan memujuk pengguna membeli sesuatu barang. • Di samping itu mendapat maklumat sesuatu barangan Tiga jenis gaya tarikan iklan atau pujukan iklan adalah; Pujukan rasional - Mengaitkan sesuatu pembelian dengan kepentingan peribadi pembeli. - Pembelian barang dikatakan lebih jimat, lebih nilai dan berkualiti.  Pujukan emosi - Menimbulkan perasaan positif supaya orang ramai terdorong membeli. - Mesej iklan ada unsur rasa kasih sayang, bangga, dan gembira.  Pujukan moral - Mengaitkan pembelian dengan unsur nilai yang positif seperti menjaga kebersihan alam sekitar, perpaduan, dan amalan tolong-menolong. Pengiklangan boleh dilakukan dalam tiga cara, iaitu; Iklan penerangan – memberi penerangan semata-mata. Iklan memujuk – mengandungi unsur pujukan supaya pengguna membeli Iklan mengingat – mesej yang diulangi supaya pengguna sentiasa ingat sesuatu jenama b) Promosi Jualan Kaedah galakan jualan bagi tempoh yang singkat bagi menarik pelanggan baru Barangan mudah dikenali dan menggalakkan pengguna membeli. Ini dapat mengatasi pesaing dalam tempoh yang singkat. Tiga cara promosi jualan iaitu;  Promosi Pengguna – Apabila pengguna didorong membeli dengan tawaran istimewa iaitu; hadiah percuma, potongan harga, dan peraduan.  Promosi pengedar – Apabila pemborong dan peruncit diberi insentif supaya menambah pengedaran dan jualan. Contohnya hadiah wang dan diskaun. 41

Promosi jualan – Apabila jurujual digalakkan menjual secara lebih berkesan. Mereka ditawarkan bonus, komisen, dan percutian.

c) Jualan Terus Kaedah promosi sesuatu barangan secara peribadi melalui jurujual • Caranya – sistem parti, pergi dari rumah ke rumah untuk menerangkan, dan memujuk pengguna secara berkomunikasi dua hala. • Cara dan teknik memujuk dapat disesuaikan serta tahu reaksi pengguna. • Pengguna mendapat layanan peribadi dan boleh bersoal jawab dengan juru jual. • Juru jual mendapat komisyen mengikut jualan yang dibuatnya. d) Publisiti • Penyebaran maklumat menerusi media secara percuma oleh pihak media • Ini bertujuan memberitahu barangan baru, keistimewaan, dan lokasi jualan • Maklumat dikawal syarikat media sepenuhnya • Kelebihan - Jimatkan kos promosi, lebih diyakini, liputan lebih meluas, jalin hubungan baik dengan orang ramai • Kelemahan – berita terhad, maklumat tak jelas, kritikan negatif media, masa siaran tidak sesuai, dan kandungan mesej sukar dirancang. MEDIA PENGIKLANAN Media Bercetak Ciri Umum Ciri Khusus Kelebihan Kekurangan Media Elektronik Ciri Umum Ciri Khusus Kelebihan Kekurangan Media Lain Papan Tanda Peragaan Tingkap Sampel / Hadiah Pameran / Ekspo Belon Udara Terdiri daripada akhbar, majalah, halaman kuning, poster, papan tanda, sepanduk, kad perniagaan, kalendar dan diari. Gambar, mesej dan maklumat ditaip atau dicetak pada helaian kertas, kepingan logam atau bahan fabrik tertentu seperti kain. Makumat boleh dicetak secara berwarna atau hitam putih dan boleh dibaca berulang kali. Mudah dan murah disediakan. Akhbar dan majalah, sebarannya luas. Kurang menarik kerana tiada suara dan kesan animasi. Iaitu internet, televisyen, radio, pawagam, lampu neon dan skrin besar. Ada unsur bunyi, gambar bergerak, beranimasi, berwarna, menarik. Radio hanya ada bunyi tanpa gambar. Semua golongan mudah faham kerana ada gambar dan beranimasi. Tayangan dan siaran belum pasti mendorong pengguna membeli. Keterangan Papan iklan yang dibuat daripada logam, dipasang pada bangunan, ditepi jalan raya, di laluan utama, di simpang jalan atau di lebuh raya. Barang dipamer di luar kedai bagi menarik perhatian pengunjung. Barang yang dihadiahkan supaya pengguna tertarik membeli. Mempamer barang disuatu majlis keramaian untuk dicuba dahulu. Belon yang terapung di udara untuk menarik perhatian pengunjung.

FAKTOR PEMILIHAN MEDIA PENGIKLANAN Faktor Pemilihan Jenis barang Kos pengiklanan Tujuan pengiklanan Saiz perniagaan Sasaran pengguna Luas pasaran Keterangan Sama ada barang kegunaan harian atau berteknologi tinggi. Belanja mengguna media yang murah atau yang mahal. Mengiklan bagi mengatasi pesaing atau menyampai maklumat sahaja Keupayaan modal perniagaan memilih media yang mahal. Kategori pengguna yang ditujukan sesuatu mesej iklan. Mamasarkan barang ke pasaran tempatan ataupun ke merata tempat

42

Dasar kerajaan

Undang-undang dan peraturan penyiaran iklan oleh pihak berkuasa.

CARTA PEMBELAJARAN PROMOSI

Promosi
Peranan promosi Pemasaran Sasaran Pasaran Campuran Pemasaran Promosi Jurujual Promosi Pengguna Promosi Pengedar Jenis Promosi

Menyampaikan maklumat Menggalakkan pembelian Menarik perhatian pelanggan Meningkatkan imej barang Mengatasi barangan pesaing lain Mengingat tentang jenama sedia ada

Promosi Jualan

Keluaran
Harga Agihan Promosi

Pengiklana n
Gaya Tarikan Iklan

Jualan Terus

Publisiti

Media Iklan

Pujukan Rasional

Media Cetak
Media Elektronik

Pujukan Emosi Pujukan Moral

Media Lain

TOPIK 14: PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN
1. Menyediakan penyelidikan dan pembangunan Agensi Berkaitan MARDI MRB MPOB SIRIM BERHAD FRIM FRI MPIB MCB Peranan agensi Institut Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Malaysia – membuat penyelidikan berkaitan ternakan, tanaman padi, sayur dan buah-buahan Lembaga Getah Malaysia - membuat penyelidikan tentang teknik tanaman getah, industri keluaran getah dan pasaran getah. Lembaga Minyak Sawit Malaysia – menyelidik tentang teknik tanaman sawit, kaedah pemprosesan minyak sawit, pasaran minyak sawit, memberi latihan dan nasihat kepada petani. Menyelidik kualiti keluaran industri tempatan. Manyediakan piawaian dan jaminan kualiti barang buatan tempatan. Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia - menyelidik tentang sektor perhutanan dan pembangunan penggunaan sumber hutan. Institut Penyelidikan Perikanan – menyelidik tentang teknik penternakan ikan. Teknologi ternakan diajar dan disebarkan kepada pengusaha. Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia – menyelidik tentang teknik tanaman nanas, kaedah pemprosesan dan pemasarannya Lembaga Koko Malaysia – menyelidik tentang indsutri koko dari segi

43

PMBM

penanaman, pemprosesan, pembangunan kegunaan dan pemasaran koko. Lembaga Lada Hitam Malaysia – menyelidik tentang promosi dan pemasaran lada hitam, kegunaan baru dan kualiti produk lada hitam.

2.

Menyediakan perundangan perniagaan Aspek Perundangan Keterangan dan tujuan undang-undang Akta Syarikat 1965 – garis panduan menubuhkan syarikat Akta Perkongsian 1961 – garis panduan menubuhan perkongsian, syarat perjanjian, kuasa keahlian dan pembubaran perkongsian. Akta Koperasi 1948 – garis panduan penubuhan koperasi, kuasa lembaga pengarah, pengendalian akaun dan mesyuarat agung. Akta Perbankan dan Institusi Kewangan 1989 – garis panduan penubuhan bank, syarikat kewangan dan institusi bukan bank. Akta Hakcipta 1987 – melindungi hak cipta bahan atau harta intelek. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 – garis panduan mengawal dan mencegah pencemaran. Akta Jualan Barangan 1957 – panduan berjual beli & kontrak jualan Akta Sewa Beli 1967 – garis panduan jual beli secara sewa beli. Akta Perihal Dagangan 1972 – mengawal iklan mengelirukan Akta Jualan Langsung 1993 – garis panduan urusniaga jualan langsung Akta Kawalan Harga 1946 – garis panduan harga barang kawalan Akta Timbang dan Sukat 1972 – peraturan alat timbang dan sukat. Akta Francais 1998 – garis panduan perniagaan francais. Akta Kastam 1967 – fungsi kastam dan prosidur import dan ekspot. Akta Cukai Pendapatan 1967 – kewajipan membayar cukai. Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 – kewajipan caruman wang oleh pekerja bagi menjaga kebajikan sewaktu bersara. Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 – perlindungan kepada pekerja melalui caruman oleh majikan dan pekerja.

Penubuhan

Pengeluaran

Jualan

Akta Lain

3. Menyediakan Latihan dan Pengurusan Agensi Latihan NPC MARA SMIDEC Peranan dan fungsi agensi Perbadanan Produktiviti Negara – menyediakan latihan pengurusan supaya kualitinya meningkat. Menyediakan kursus, bengkel dan seminar. Majlis Amanah Rakyat – menyediakan latihan & bimbingan keusahawanan. Memberi nasihat dan kepakaran dalam pengurusan, perakaunan, teknikal kepada usahawan dalam perniagaan dan perindustrian. Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana – memberi khidmat sokongan, bimbingan dan latihan kepada usahawan IKS.

4. Menyediakan kemudahan infrastruktur dan ruang niaga Agensi Terlibat MARA UDA HOLDINGS TPM PKEN MDC Keterangan dan fungsi agensi Membina bazar, arked kedai, rumah kedai, dan medan selera. Membangun bandar baru, bangunan pejabat, kompleks perniagaan, bangunan kilang, rumah kediaman, dan ruang niaga di pusat bandar. Membina kawasan untuk pusat penyelidikan teknologi tinggi yang dilengkapi ruang pameran, dewan persidangan, pusat teknologi, pusat pembelajaran dan auditorium. Menyediakan tapak industri, kawasan bandar baru, dan pusat perniagaan, ruang niaga untuk disewa. Membangunkan koridor raya multimedia yang lengkap dengan kompleks perniagaan, bandar baru, dan infrastruktur lain. 44

5. Promosi dan Pemasaran Agensi Berkaitan FAMA MATRADE PKKM BERNAS Keterangan dan fungsi agensi Menyedia kemudahan pemasaran hasil pertanian seperti tapak pasar tani Mengadakan promosi barang tempatan di negara asing. Menyelidik, menyediakan ruang pameran, mempromosi hasil kraft tangan Memasarkan hasil padi dan beras supaya harga terjamin dan stabil.

6. Memberi Insentif Pelepasan Cukai Jenis Insentif Taraf perintis Elaun cukai pelaburan Elaun pelaburan semula Pengecualian cukai Potongan cukai 7. Keterangan Insentif Pelepasan Cukai Dikecualikan membayar cukai dalam tempoh tertentu sebagai insentif pelabur tempatan dan luar negara. Potongan cukai bagi industri berintensifkan modal dan lambat mendapat hasil. Potongan cukai bagi pelaburan membina loji, kilang atau mengautomasi kilang supaya pengeluaran meningkat. Dikecualikan cukai bagi syarikat berstatus MSC. Potongan cukai dua kali bagi barang eksport.

Menyediakan Kemudahan Pembiayaan Agensi pembiayaan KPuN Keterangan dan fungsi agensi Kementerian Pembangunan Usahawan – membantu menyediakan dana bagi pelbagai jenis skim pembiayaan modal usahawan IKS. Majlis Amanah Rakyat – memberi pinjaman modal kerja, membeli aset, dan modal mengembangkan perniagaan. Perbadanan Usahawan Nasional Berhad – bantuan kewangan kepada usahawan untuk membeli saham dan pembiayaan ekuiti. Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia Berhad – sedia modal bagi membiayai aset tetap, modal kerja, membeli saham. Bank Pertanian Malaysia – menyedia modal untuk sektor pertanian sebagai pinjaman, pendahuluan dan modal.
Menyediakan kemudahan pembiayaan aset tetap kilang, infratruktur dan pelancongan. Membantu pengumpulan modal melalui terbitan syer. Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia membiayai program penyelidikan dan pembangunan barangan tempatan.

MARA PUNB BPIMB BPM MIDF MTDC

45

TOPIK 15: KONSUMERISME

Maksud Konsumerisme Matlamat Konsumerisme Maksud pengguna Amalan perniagaan yang tidak sihat

-

Satu perjuangan bagi melindungi hak dan kepentingan dan pengguna. Satu usaha bagi menyedarkan pengguna tentang hak mereka supaya taraf hidup meningkat. melindungi hak pengguna mewujudkan iklim perniagaan yang harmoni membina kualiti kehidupan yang lebih baik orang menggunakan barang bagi memenuhi keperluan dan kehendak. mengenakan harga yang tidak berpatutan membuat iklan yang mengelirukan menawar barang berkualiti rendah menjual barang yang tidak selamat

Hak Pengguna Jenis Hak Pengguna Hak mendapat keperluan asas Hak mendapat keselamatan Hak mendapat maklumat Hak membuat pilihan Hak mendapat gantirugi Hak bersuara Hak mendapat pendidikan pengguna Hak mendapat alam sekitar yang sihat Keterangan Hak-Hak Pengguna Wajib mendapat makanan, pakaian, rumah Menggunakan barang yang tidak membahayakan kesihatan dan kecederaan Mendapat maklumat tepat dan lengkap sesuatu barang yang ditawarkan. Mempunyai kebebasan memilih barang Kerugian atas kecuaian peniaga bagi barang yang digunakan boleh dituntut pampasan Membuat aduan dan teguran melalui wakil yang dilantik jika wujud amalan urusniaga tidak sihat. Diberi pendedahan kaedah berbelanja yang bijak dan bertindak sebagai pengguna yang rasional. Kesedaran mendapat persekitaran yang bersih dan amalan menjaga kebersihan alam.

Tanggungjawab pengguna adalah; a. Kesedaran mengkritik - boleh membuat aduan, teguran membina b. Penglibatan dan tindakan – aktif dalam persatuan pengguna dan khidmat sosial c. Tanggungjawab sosial – memberi derma kepada orang miskin atau tua d. Tanggungjawab alam semulajadi – menjaga kebersihan dan memelihara alam. e. Bersatu padu – supaya wujud kekuatan dan pengaruh untuk menjayakan perjuangan Tanggungjawab pengeluar adalah; a. Praktikkan amalan perniagaan yang baik - tidak menipu dan jual barang berkualiti b. Amal pengiklanan yang beretika - iklan mesti tepat tanpa mengguna jenama pesaing c. Sedia terima rungutan - kaunter khidmat pelanggan dan kaunter aduan diwujudkan d. Membantu menyebarkan pendidikan konsumerisme - melalui seminar atau forum e. Memelihara alam sekitar - menggurangkan penggunaan bahan yang mencemarkan f. Menjalankan tanggungjawab sosial - memberi derma atau biasiswa kepada murid 46

Membeli dengan bijak – melibatkan teknik berikut; Menentukan jenis barang – mengenal pasti sesuatu barang mengikut keperluan b. Menentukan sebab membeli – keputusan pembelian berasaskan alasan munasabah c. Menentukan masa membeli – membeli jika ada tawaran istimewa, musim perayaan. Memilih tempat membeli – memilih kedai yang dekat, ada pelbagai barang, harga berpatutan, barang berkualiti, jujur dan mesra. e. Mengetahui teknik membeli – membuat perbandingan harga, tengok kualiti barang, periksa kuantiti barang, tahu tarikh luput, dan ada jaminan jualan. Peranan kerajaan dalam melindungi pengguna; Menubuh kementerian yang menjaga hal-ehwal pengguna - iaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal-Ehwal Pengguna Beri kesedaran tentang konsumerisme - melalui ceramah dan kempen Mewujudkan akta atau peraturan - Peraturan Makanan 1985 dan Akta Perihal Dagangan 1972 Menubuh kementerian dan jabatan untuk kuatkuasa undang-undang - Kementerian Kesihatan dan Jabatan Alam Sekitar Agensi Lain Dan Peranannya Dalam Melindungi Pengguna; a. Majlis Penasihat Pelindung Pengguna Kebangsaan (MPPPK) @ Majlis Pengguna - menasihat kerajaan tentang hal-ehwal perlindungan pengguna - mengelakkan penyelewengan dan ketidakadilan amalan perniagaan - memberi pendidikan konsumerisme melalui risalah dan televisyen - mewujudkan petugas yang dapat membantu selesaikan isu-isu kepenggunaan - menerbitkan Kod Etika Amalan Perniagaan b. Tribunal Tuntutan Pengguna - pengguna mudah membuat tuntuan gantirugi dengan cepat dan murah - menjadi saluran alternatif selain Mahkamah Sivil menuntut gantirugi - jumlah tuntutan yang tidak melebihi RM25,000 - prosedur tidak rumit serta kurang dokumen tuntutan c. Persatuan Pengguna - menerima dan siasat aduan pengguna - menjalankan penyelidikan dari segi kualiti dan keselamatan barangan - memberi laporan kepenggunaan melalui penerbitan majalah dan berita pengguna - menganjurkan bengkel dan forum berkaitan pendidikan kepenggunaan d. Persatuan Pengeluar - memastikan ahli mematuhi kod etika berkaitan dengan pengeluaran dan persaingan - membuat kempen membeli barang buatan tempatan e. Persatuan Profesional - memastikan ahli mematuhi garis panduan profesion masing-masing f. Persatuan Peniaga - mengingatkan peniaga agar mematuhi peraturan yang berkaitan dengan perlindungan pengguna dan bersikap jujur dengan pengguna - menyediakan kod etika mengenai jualan

47

ETIKA AMALAN PERNIAGAAN - digubal oleh Majlis Penasihat Pelindung Pengguna Kebangsaan (MPPPK) - mewujudkan keharmonian di kalangan peniaga, pengeluar, pengguna dan kerajaan - mempunyai 5 prinsip: 1. mengenal pasti dan mengakui hak-hak pengguna 2. tidak menyampaikan maklumat yang mengelirukan 3. mematuhi prinsip perniagaan secara adil 4. tidak memburukkan pesaing 5. mengamalkan perniagaan yang jujur - mengandungi Etika Penjual dan Etika Pembeli ETIKA PEMBELI Tanggungjawab terhadap penjual - mematuhi syarat kontrak dan menjelaskan hutang mengikut tempoh - tidak boleh memaksa penjual menawarkan perkhidmatan yang melebihi bayaran - tidak menawarkan harga terlalu rendah sehingga peniaga rugi - tidak mengembalikan barang tanpa alasan kukuh atau tanpa kad jaminan - mengamalkan sifat sopan santun semasa berurusan Tanggungjawab terhadap masyarakat - melibatkan diri dalam persatuan pengguna - menjaga persekitaran tempat tinggal dan memelihara alam sekitar - mengelak aktiviti pembakaran secara terbuka yang mencemarkan alam sekitar - tidak menyebar khabar angin seperti kenaikan harga barang atau bekalan habis ETIKA PENJUAL a. Tanggungjawab terhadap pekerja - menjaga kebajikan pekerja iaitu ada tempat tinggal dan pengangkutan - memberi bimbingan dan latihan untuk meningkatkan produktiviti - memberi ganjaran setimpal seperti gaji dan bonus b. Tanggungjawab terhadap pelanggan - menyediakan barang berkualiti dan berusaha meningkatkan kualiti barang - menepati keperluan dan kehendak pengguna pada harga berpatutan - menyediakan maklumat yang lengkap dan kempen promosi yang jujur - menyediakan khidmat selepas jualan, khidmat nasihat dan layanan sama rata c. Tanggungjawab terhadap pemodal - memaklumkan kedudukan pelaburan dan situasi perniagaan - memberi kadar pulangan yang memuaskan - menjalankan pengurusan yang cekap d. Tanggungjawab terhadap pembekal - memberi layanan adil kepada semua pembekal - mematuhi segala syarat kontrak - berusaha menjual barang dengan segera - mengamalkan ‘sistem payung’ iaitu sentiasa bekerja sama dengan pembekal - memastikan syarat kontrak jelas e. Tanggungjawab terhadap masyarakat - memelihara alam sekitar dan mengguna sumber secara berkesan - memberi sumbangan kepada pembangunan dan penyelidikan - menawarkan biasiswa atau subsidi kepada golongan miskin f. Tanggungjawab terhadap kerajaan - membayar cukai - menyedia peluang pekerjaan - mengguna sumber bahan mentah tempatan dengan cekap - berunding dengan kerajaan bagi penggubalan dan perlaksanaan sesuatu dasar 48

CARTA PEMBELAJARAN KONSUMERISME
Konsumerism e Hak Pengguna Tanggungjaw ab Pengguna Tanggungjaw ab Pengeluar Perlindungan Pengguna

Pemodal Masyarakat Penjual n

Pelangga

Mendapat keperluan asas

Kesedaran Mengkritik

Amalan perniagaan yang baik

Membeli dengan bijak

Peranan Kerajaan

Mendapat keselamatan

Penglibatan dan tindakan

Iklan yang beretika

Jenis barang dibeli

MPPPK

Mendapat maklumat

Tanggungjawab sosial

Menerima rungutan & buat pembetulan

Alasan membeli

Tribunal Tuntutan Pengguna

Membuat pilihan

Tanggungjawab alam semula jadi

Sebar pendidikan Konsumerisme

Masa buat membeli

Persatuan Pengguna

Mendapat gantirugi

Bersatu padu

Memerlihara kebersihan

Tempat membeli

Persatuan Pengeluar peniaga

Hak bersuara

Menjamin keselamatan alam sekitar

Tahu teknik membeli

Kementerian dan Jabatan lain

Mendapat pendidikan penggunaa

Etika Perniagaan
Etika Penjual Terhadap Etika Pembeli

Alam sekitar sihat dan selamat

49

Pembekal

Kerajaan

Masyarakat

Pekerja

TOPIK 1: ASAS KEPADA PERDAGANGAN
1 Manakah padanan yang menunjukkan contoh keperluan dan kehendak? A B C D 2 Keperluan Rumah banglo Hiburan Bekalan elektrik Makanan Kehendak Pakaian Pendidikan Minuman Mesin basuh

Apakah yang dimaksudkan dengan pengeluaran? A B C D Proses mengeluarkan barang dengan mesin Aktiviti yang menghasilkan barang dan perkhidmatan Aktiviti yang melibatkan penggunaan wang dalam pengeluaran Proses menghasilkan makanan, pakaian dan tempat tinggal

3 A B C D 4

Manakah faktor pengeluaran yang menjadi daya penggerak dalam aktiviti pengeluaran? Tanah Buruh Modal Usahawan Manakah jenis pengkhususan berikut yang disebabkan oleh perbezaan bentuk muka bumi? I Pengkhususan mengikut proses II Pengkhususan antarabangsa III Pengkhususan mengikut kawasan IV Pengkhususan mengikut pekerjaan A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

5

Tuliskan dengan ringkas tentang perkara berikut: (i) Pengeluaran langsung [3 markah]

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (ii) Pengeluaran tidak langsung [3 markah]

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 50

TOPIK 2: UNSUR PERDAGANGAN
1 Apakah yang dimaksudkan dengan perdagangan? A B C D 2 Aktiviti mengagihkan bahan daripada pengeluar kepada pengguna akhir Aktiviti memenuhi keperluan dan kehendak manusia Aktiviti menghasilkan barang dan perkhidmatan Aktiviti perniagaan yang berskala besar

Apakah peranan insurans dalam membantu aktiviti peniagaan? A B C D Mengelakkan kerosakan barang Membuat pembayaran dan penerimaan wang Mendapatkan keuntungan daripada pembayaran ganti rugi Meminimumkan kerugian akibat risiko yang mungkin berlaku

3

Apakah peranan pengangkutan dalam perniagaan? A B C D Melariskan jualan Meningkatkan pengeluaran Mengagihkan barang lebihan Mewujudkan permintaan barang

4

Apakah kepentingan komunikasi kepada peniaga? A B C D Membuat pesanan Memberi perlindungan risiko Memujuk pembeli membeli barang Menghantar barangan kepada pelanggan

5

Jelaskan peranan bantuan perniagaan berikut dalam perniagaan? (i) Perbankan [4 markah]

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (ii) Pergudangan [4 markah]

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (iii) Promosi [4 markah]

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 51

TOPIK 3: PERNIAGAAN DALAM NEGERI
1 Manakah antara berikut merupakan saluran agihan bagi mengedarkan barangan kepada pengguna? A B C D 2 Pengeluar Pemborong Pengeluar Pemborong Pengguna Peruncit Pemborong Pengeluar Peruncit Pengeluar Peruncit Pengguna Pemborong Pengguna Pengguna Peruncit

Rajah berikut berkaitan sejenis saluran agihan. Pengeluar Pengguna

Manakah antara perniagaan berikut yang sesuai menggunakan saluran tersebut? A B C D 3 Perniagaan Kedai Borong Kain Perniagaan Alat Tulis Sekolah Kedai Jahit Pakaian Maju Kedai Peralatan Pejabat

Gambar berikut menunjukkan sejenis perniagaan runcit kecil-kecilan.

Apakah jenis perniagaan runcit tersebut? A B C D 4 Kedai am Kedai khusus Kedai katalog Kedai sejaras

Apakah faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan saluran agihan? I Sasaran barangan II Jenis pasaran III Liputan pasaran IV Keupayaan pembeli A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV 52

5

Mengapakah peruncit digelar peruncit? A B C D Menjual secara kredit Memberi layanan peribadi Menjual secara kecil-kecilan Menjual barangan keperluan harian

6

Manakah antara berikut merupakan perniagaan runcit besar-besaran? A B C D Gedung Aneka Jabatan Kedai Katalog Pesanan Mel Francais

7

Gambar berikut menunjukkan sejenis perniagaan runcit kecil-kecilan.

Apakah jenis perniagaan runcit tersebut? A B C D 8 Pegerai Penjaja Francais Pekedai

Manakah antara perniagaan runcit berikut menjual kumpulan barang yang sama jenis? A B C D Koperasi runcit Kedai khusus Kedai sejaras Kedai am

9

Manakah antara jenis perniagaan berikut merupakan peruncit kecil-kecilan ? I Francais II Pasar raya III Kedai am IV Pegerai A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

53

10

Keterangan berikut berkaitan ciri sejenis perniagaan runcit.    Menggunakan tanda perniagaan firma induk Mengamalkan cara perniagaan yang sama Membayar royalti kepada firma induk

Apakah perniagaan runcit tersebut? A B C D 11 Pesanan Mel Jober Para Francais Pegerai

Manakah antara berikut menerangkan perniagaan pesanan mel? A B C D Menanggung kos overhed yang tinggi Lokasi perniagaan di kawasan tumpuan ramai Urusniaga berlaku dengan bantuan perkhidmatan pos Hiasan dalaman kedai yang menarik perhatian pelanggan

12

Manakah antara berikut merupakan ciri pemborong? I Memerlukan modal yang banyak II Membekal pelbagai jenis barang III Menghasilkan sendiri keluaran IV Memiliki gudang yang besar A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

13

Maklumat berikut berkaitan dengan ciri sejenis pemborong: Pemborong ini membekalkan barang tanpa dipesan dan meletakkan barangnya di atas rak jualan di kedai runcit Apakah pemborong tersebut? A B C D Pemborong Jober Para Pemborong Pesanan Mel Pemborong Bayar dan Bawa Pemborong Pesanan Berwakil

14

Keterangan berikut berkaitan ciri sejenis pemborong. Tidak mempunyai hak milik ke atas barang yang diurusniagakan. Apakah jenis pemborong tersebut? A B C D Broker Jober para Pemborong Am Pemborong Khusus

54

15

Apakah maksud “Angkutan Dibayar” dalam sebut harga? A B C D Kos penghantaran ditanggung oleh penjual Caj pengangkutan tidak termasuk dalam sebut harga Pembeli dan pembekal menanggung kos penghantaran Pembekal menanggung kos pengangkutan sehingga ke dalam lori

16

Manakah antara yang berikut menerangkan invois pro-forma? I Berfungsi sebagai invois tambahan II Dihantar sebagai senarai harga III Digunakan mengira cukai eksport IV Cara sopan menuntut pembayaran A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

17

Apakah dokumen yang disediakan oleh syarikat pengangkutan apabila menghantar barang? A B C D Invois Nota serahan Nota kiriman Invois proforma

18

Gambar berikut adalah sejenis dokumen perniagaan.

Apakah dokumen tersebut? A B C D Bil muatan Nota debit Penyata akaun Invois proforma 55

19

Mengapakah peniaga memberi diskaun niaga? A B C D Menggalakkan penghutang membayar segera Meningkatkan pembelian secara banyak Memberi keuntungan tambahan Mengurangkan cukai import

20

Keterangan berikut berkaitan sejenis dokumen perniagaan.   Perakuan menerima bayaran Sebagai rujukan merekod akaun

Apakah dokumen tersebut? A B C D 21 Resit Invois Bil muatan Nota kredit

Keterangan berikut berkaitan syarat serahan bagi dokumen perniagaan. Peruncit dimaklumkan bahawa barang boleh dibekalkan pada satu tarikh yang akan datang. Apakah syarat serahan tersebut? A B C D Serahan segera Serahan hadapan Serahan tingkap Serahan sedia

22

Manakah antara berikut menerangkan kelebihan sewa beli kepada pembeli? A B C D Hak milik barang diperolehi selepas deposit dibayar Menggunakan barang selepas perjanjian ditandatangani Barang diserah kembali jika pembeli gagal menjelaskan ansuran Keuntungan meningkat kerana setiap pembelian dikenakan faedah

23

Keterangan berikut menerangkan sejenis kaedah jualan.   Barang dijual tiada nilai jualan semula Pembeli boleh didakwa di mahkamah jika gagal menjelaskan ansuran

Apakah kaedah tersebut? A B C D Jualan prabayar Bayaran tertunda Jualan tunai Sewa beli

56

24

Manakah antara berikut sesuai dijual secara sewa beli? I Pakaian berjenama II Pinggan mangkuk III Barang kemas IV Bas sekolah A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV Jelaskan lima peranan pihak berikut dalam saluran agihan: peruncit [3 markah]

25

( a) (i)

1……………………………………………………………………………………………………… 2……………………………………………………………………………………………………… 3…………………………………………………………………………………………………….... 4……………………………………………………………………………………………………… 5…………………………………………………………………………………………………….... (ii) pemborong [3 markah]

1……………………………………………………………………………………………………… 2……………………………………………………………………………………………………… 3…………………………………………………………………………………………………….... 4……………………………………………………………………………………………………… 5…………………………………………………………………………………………………….... (b) Jelaskan tentang dokumen berikut: (i) Invois [3 markah]

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… (ii) nota kredit [3 markah]

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

57

(c)

Apakah diskaun niaga dan diskaun tunai?

[6 markah]

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… (d) Jelaskan kaedah jualan secara konsainan. [5 markah]

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

TOPIK 4: PERNIAGAAN ANTARABANGSA
1 Manakah antara berikut kelebihan perniagaan antarabangsa kepada pengguna? I Pilihan pengguna yang meluas Il Menambahkan peluang pekerjaan Ill Meningkatkan tahap teknologi lV Meluaskan pasaran I dan ll I dan lV Il dan lll Ill dan lV Apakah fungsi dokumen bil muatan dalam perniagaan antarabangsa? A B C D 3 Dokumen hak milik barang Kontrak mencarter barang Arahan menghantar barang Sijil pengesahan barang halal

A B C D 2

Maklumat berikut berkaitan sejenis dokumen perniagaan antarabangsa. Pengeksport mempunyai bukti bahawa beliau telah mendapat kebenaran daripada kerajaan negara pengimport untuk mengeksport barang ke negara pengimport. Apakah dokumen tersebut?

A B C D

Bil Muatan Sijil Asal Usul Invois Eksport Invois Konsular

58

4 A B C D 5(a)

Manakah antara berikut merupakan eksport tak nyata bagi Malaysia? Pelancongan Bahan perubatan Minyak petroleum Minyak kelapa sawit (i) Terangkan kepentingan perniagaan antarabangsa. [6 markah]

…………………………………………………………………………………………………. ..………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………. . ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. (ii) Apakah faktor kewujudan perniagaan antarabangsa? [4 markah]

……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. (b) Jelaskan halangan yang dihadapi dalam perniagaan antarabangsa. [5markah]

………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. (c) Terangkan dokumen berikut: (i) inden [3 markah]

……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. (ii) invois konsular [3 markah]

……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. (iii) bil muatan [4 markah] ………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……

TOPIK 5: INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA
1 Manakah antara berikut menerangkan ciri Industri Kecil dan Sederhana (IKS)? A. B C. D. 2 Pekerja terdiri daripada pakar yang mahir .Nilai jualan tahunan tidak melebihi RM 25 juta Lokasi industri hanya terletak di kawasan bandar Menggunakan mesin pengeluaran berteknologi tinggi

Apakah kaitan Industri Kecil dan Sederhana dengan industri berat? I Pengaturan Kontrak Khas Il Pemasaran Konsep Payung Ill Skim Jaminan Usahawan Kecil lV Skim Jaminan Kredit Mikro A. B. C. D. I dan II I dan IV II dan III III dan IV

3

Manakah antara berikut merupakan halangan bagi Industri Kecil dan Sederhana? A B C D Peraturan undang-undang Prosedur penubuhan rumit Pekerja kurang mahir Penggunaan buruh asing

4

Maklumat berikut adalah program yang membantu Industri Kecil dan Sederhana.    Dikenali sebagai “konsep payung” Pasaran terjamin memenuhi kontrak kerajaan atau pasaran terbuka Terima bayaran modal pusingan segera

Apakah program tersebut? 59

A B C D 5

Subkontrak Pemasaran Bersepadu Pengaturan Kontrak Khas Rantaian Industri Vendor Maklumat berikut berkaitan Syarikat Kayu Mewah yang mengeluarkan perabot di Melaka.     Modal Bilangan pekerja Jualan tahun 2004 Pasaran : : : : RM 1.5 juta 120 orang tempatan RM 20 juta Sekitar Negeri Melaka [6 markah]

Mengapakah Syarikat Kayu Mewah diklasifikasikan sebagai Industri Kecil dan Sederhana?

………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………..

TOPIK 6: PEMILIKAN PERNIAGAAN
1 Manakah antara faktor berikut perlu dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan? I Modal yang mencukupi Il Merancang strategi perniagaan Ill Sumber bekalan mudah diperoleh lV Lokasi yang strategik I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Pihak yang manakah bertanggungjawab mengurus syarikat sendirian berhad? Pekerja syarikat Ahli lembaga pengarah Pemegang-pemegang syer Pemiutang-pemiutang syarikat Maklumat berikut berkaitan ciri sejenis pemilikan perniagaan. • • Modal syer dijual kepada orang ramai Didaftarkan dengan Pendaftar Syarikat

A B C D 2 A B C D 3

Perniagaan manakah yang mempunyai ciri tersebut? A. B. Koperasi Perkongsian 60

C. D. 4

Syarikat Sendirian Berhad Syarikat Awam Berhad

Apakah tujuan penswastaan? I Memperbanyakkan hasil kerajaan Il Meningkatkan kecekapan pekerja Ill Mengurangkan perbelanjaan syarikat lV Memberi banyak manfaat kepada pengguna A B C D I, ll dan lll I, ll dan lV I, lll dan lV Il, lll dan lV Jelaskan faktor yang dipertimbangkan semasa memulakan perniagaan. [5markah]

5

(a) (i)

…………………………………………………………………………………………………..…… ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. (ii) Jelaskan ciri syarikat sendiri berhad. [5 markah]

………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. (b) (i) Terangkan aspek pengendalian perniagaan berikut: [9 markah]

Pengurusan stok ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………..

(ii)

Pengurusan pekerja ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………..

61

……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………..

62

(iii)

Pengurusan pelanggan ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. (c) Jelaskan kelebihan setiap jenis pemilikan perniagaan berikut: (i) Milikan Tunggal [5 markah]

………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. (ii) Perkongsian [6 markah]

………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………..

TOPIK 7: PELABURAN
1 Apakah definisi pelaburan? A B C D 2 Menangguhkan penggunaan wang untuk mendapat pulangan pada masa hadapan Membeli dan menjual semula saham untuk mendapat keuntungan yang segera Menjalankan secara kolektif oleh pengurus profesional bagi pihak pelabur Mengumpul wang orang ramai untuk diuruskan oleh syarikat pelaburan

Apakah ciri syer keutamaan? A B C D Dividen syer keutamaan dibayar selepas syer biasa Kadar dividen syer keutamaan tetap pada setiap tahun Syer keutamaan mesti diterbitkan oleh setiap syarikat berhad Pemegang syer keutamaan boleh mengundi dalam mesyuarat agung

3

Apakah pulangan yang diperolehi apabila melabur dalam harta tanah? 63

A B C D 4

Sewa Bonus Faedah Dividen

Apakah yang perlu dipertimbangkan oleh seorang pelabur sebelum membeli saham sesebuah syarikat berhad? I Maklumat tentang prestasi syarikat II Pulangan atas modal daripada pelaburan III Perkembangan politik sebuah negara IV Meneliti laporan belanjawan negara A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV [5 markah]

5.

Jelaskan peranan bursa saham?

………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………..

TOPIK 8 : PERBANKAN DAN INSTITUSI KEWANGAN
1 Manakah antara jenis bank berikut mengawal penerbitan wang kertas di Malaysia? A. B. C. D. 2 Bank Perdagangan Bank Koperasi Bank Negara Bank Islam

Apakah sistem perbankan yang diamalkan di Malaysia? I Perbankan Konvensional II Perbankan Tradisional III Perbankan Sosialis IV Perbankan Islam A. B. C. D. I dan II I dan IV II dan III III dan IV

64

3

Manakah antara jenis bank berikut merupakan bank badan berkanun?

A B C D

Bank Kerjasama Rakyat Bank Simpanan Nasional Malayan Banking Berhad Hong Leong Bank Berhad 4 Manakah antara perkhidmatan berikut membantu peniaga membuat bayaran?

A B C D

Simpanan tetap Pinjaman Overdraf Arahan tetap 5(a) Jelaskan peranan bank perdagangan dalam perniagaan. [8 markah]

……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. (b) Jelaskan perkara berikut: (i) Cek Terbuka [3 markah]

……………………………………………………………………………………………… ………..……………………………………………………………………………………. …………………..…………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… (ii) Cek Berpalang [3 markah]

………..……………………………………………………………………………………. …………………..…………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………... (iii) Cek Kembara [3 markah]

………..……………………………………………………………………………………. …………………..…………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

65

(c)

Terangkan setiap jenis institusi kewangan berikut: (i) Syarikat Pajakan [3 markah]

………..……………………………………………………………………………………. …………………..…………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (ii) Syarikat Pemfaktoran [3 markah]

………..……………………………………………………………………………………. …………………..…………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (iii) Syarikat Jaminan Kredit Malaysia [2 markah]

………..……………………………………………………………………………………. …………………..…………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

TOPIK 9: INSURANS
1 Apakah yang perlu dibayar oleh insured kepada insurer untuk mendapatkan perlindungan daripada sesuatu risiko ? A B C D 2 Premium Dividen Insurans Pampasan

Manakah antara berikut merupakan risiko yang tidak boleh diinsuranskan? I Kebakaran rumah II Rompakan bank III Tanah Runtuh IV Perubahan fesyen A B C D I dan II I dan III II dan IV III dan IV

3.

Pernyataan di bawah merujuk kepada satu prinsip insurans. Insured mesti memberi maklumat yang benar semasa mengisi borang cadangan. Apakah prinsip tersebut? A Subrogasi C Penuh percaya mutlak 66 B D Indemniti Kepentingan boleh insurans

4

Manakah gabungan yang mewakili insurans am dan insurans hayat? A B C D Insurans Am Insurans motor Insurans liabiliti awam Insurans kebakaran Insurans endowmen Insurans Hayat Insurans kesihatan Insurans pendidikan Insurans hayat seumur hidup Insurans hayat sementara [5 markah]

5(a)

(i)

Terangkan maksud pengumpulan risiko

……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………... (ii) Apakah peranan insurans dalam perniagaan? [5 markah]

……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………... (b) Jelaskan prinsip insurans berikut : (i) Kepentingan boleh insurans [ 3 markah ]

……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. (ii) Penuh percaya mutlak [ 3 markah ]

……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. 67

(c)

Tuliskan nota ringkas berkenaan jenis insurans berikut: (i) Insurans Komprehensif

[3 markah]

……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. (ii) Insurans Liabiliti Majikan [3 markah]

……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. (iii) Insurans Endowmen [9 markah]

……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………..

TOPIK 10: PENGANGKUTAN
1 Apakah peranan pengangkutan? A B C D 2 Menyebarkan maklumat Menjamin keselamatan barang Menyediakan peluang pekerjaan Mempelbagaikan pilihan pengguna

Apakah kelebihan pengangkutan jalan raya? A B C D Ruang muatan yang luas Murah bagi perjalanan jarak jauh Fleksibel dari segi arah perjalanan Kurang menggunakan tenaga buruh

3

Perkhidmatan serahan dari pintu ke pintu disediakan oleh A B C D pengangkutan rel pengangkutan laut pengangkutan jalan raya pengangkutan saluran paip

68

4

Keterangan berikut berkaitan faktor pemilihan jenis pengangkutan. Meliputi barang tahan lama, besar, berat, cecair dan bernilai tinggi. Apakah faktor tersebut? A B C D Nilai barang yang diangkut Jenis dan sifat barang Kos pengangkutan Jarak perjalanan Apakah peranan pengangkutan? [5 markah]

5(a)

(i)

……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………... (ii) Jelaskan kelebihan pengangkutan rel. [5 markah]

……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………... (b) Jelaskan setiap jenis perkhidmatan pengangkutan berikut: (i) Kapal kerentan [3 markah]

……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. (ii) Saluran paip [3 markah]

……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. 69

(c)

(i)

Apakah kelebihan kontena?

[5 markah]

……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. (ii) Terangkan peranan Jabatan Penerbangan Awam. [4 markah]

……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….

TOPIK 11: KOMUNIKASI
1 Maklumat berikut menerangkan satu peranan komunikasi. Mendapatkan keterangan harga, kandungan bahan, spesifikasi barang dan syarat bayaran. Apakah peranan tersebut? A B C D 2 Mengurangkan kos Menyampaikan maklumat Mengurangkan persaingan Mewujudkan ketenteraman

Rajah berikut berkaitan perkhidmatan telekomunikasi. Perkhidmatan Telekomunikasi

X
Apakah X? A B C D Pos Lisan Audio Kaunter

Bercetak

Audiovisual

3

Apakah cara paling sesuai menghantar dokumen penting kepada pelanggan dengan segera? A B C D Perkhidmatan kurier Perkhidmatan intelpos Perkhidmatan mel berdaftar Perkhidmatan mel berinsurans

4

Manakah antara yang berikut merupakan faktor pemilihan jenis komunikasi? I Sifat barang II Nilai barang III Jenis maklumat IV Kesegeraan A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV Apakah maksud komunikasi? [2 markah]

5(a)

(i)

……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. (ii) Jelaskan lima peranan komunikasi. [5 markah]

……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. (b) Terangkan perkhidmatan komunikasi berikut: (i) Mesin Franking [4 markah]

……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………..

71 70

(ii)

Kiriman Wang Pos

[4 markah]

……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. (iii) Telefaks [4 markah]

……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. (c) Huraikan kelebihan dan kekurangan perkhidmatan kurier. [6 markah]

……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………..

TOPIK 12: PERGUDANGAN
1 Manakah antara berikut merupakan peranan pergudangan? A B C D 2 Membolehkan barang dipamerkan Mengelakkan kerosakan dan pembaziran Memudahkan pentadbiran dan pengurusan Membantu meminimumkan kos pengeluaran

Mengapakah pelanggan boleh meneliti barang yang dipamerkan dalam gudang dengan selesa? A B C D Memiliki ciri keselamatan Diurus secara cekap dan efisien Peralatan yang mencukupi dan canggih Ruang yang luas dan susun atur yang kemas

3.

Manakah gudang yang sesuai menyimpan buah-buahan dan daging? 72

A B C D 4

Gudang berbon Gudang peruncit Gudang pemborong Gudang penyetoran sejuk

Manakah antara berikut merupakan jenis gudang berbon? I Gudang pemborong II Gudang kastam III Gudang berlesen IV Gudang pengilang A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV [5 markah]

5(a)

Apakah peranan gudang?

………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………….…………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………….…………………………………………….. …………………………………………………………..……………………………………………. …………………………………………………………..……………………………………………. (b) Jelaskan perkara berikut: (i) Gudang pengilang [4 markah]

………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………….…………………………………………….. …………………………………………………………..……………………………………………. …………………………………………………………..……………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………... (ii) Gudang peruncit [4 markah]

………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………….…………………………………………….. …………………………………………………………..……………………………………………. …………………………………………………………..……………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………... (iii) Gudang berbon 73 [4 markah]

………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………….…………………………………………….. …………………………………………………………..……………………………………………. …………………………………………………………..……………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………... (c) Jelaskan ciri gudang yang baik. [8 markah]

………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………….…………………………………………….. …………………………………………………………..……………………………………………. …………………………………………………………..……………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………….…………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………….…………………………………………….. …………………………………………………………..…………………………………………….

TOPIK 13: PROMOSI
1 Manakah antara berikut merupakan jenis promosi? A B C D 2 Francais Publisiti Internet Telefaks

Manakah antara berikut merupakan unsur dalam campuran pemasaran? I Promosi II Agihan III Berat IV Kualiti A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

3

Manakah antara yang berikut merupakan media pengiklanan secara bercetak? A B C D Radio Pawagam Televisyen Majalah

4

Apakah jenis barang yang sesuai diklankan secara peragaan tingkap? I Buku tulis 74

II III IV A B C D 5(a) (i)

Jam tangan Rantai emas Daging segar I dan II I dan IV II dan III III dan IV Apakah peranan promosi dalam perniagaan? [5 markah]

………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………….…………………………………………….. …………………………………………………………..……………………………………………. ………………………………………………………….…………………………………………….. …………………………………………………………..……………………………………………. ………………………………………………………….…………………………………………….. …………………………………………………………..……………………………………………. (ii) Jelaskan dua jenis gaya tarikan iklan. [4 markah]

………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………….…………………………………………….. …………………………………………………………..……………………………………………. ………………………………………………………….…………………………………………….. …………………………………………………………..……………………………………………. ………………………………………………………….…………………………………………….. (b) Jelaskan setiap perkara berikut: (i) Promosi jualan …………………………………………………………. …………………………………………….. …………………………………………………………..…………………………………………. ….………………………………………………………….……………………………………….. ……..………………………………………………………….. …………………………………………….……………………………………………………. ……………………………………….. (ii) Publisiti [3 markah] ………………………………………………………….…………………………………………….. …………………………………………………………..……………………………………………. ………………………………………………………….……………………………………….. ……..………………………………………………………….. …………………………………………..….……………………………………………………. ………………………………………………. [3 markah]

(c)

Terangkan media pengiklanan berikut: (i) Sepanduk [3 markah]

………………………………………………………….…………………………………………….. …………………………………………………………..……………………………………………. ………………………………………………………….……………………………………….. ……………………………………………………………….……………………………………….. ……..………………………………………………………….. …………………………………………..….……………………………………………………. ………………………………………………. (ii) Internet [4 markah]

………………………………………………………….…………………………………………….. ………………………………………………………….……………………………………….. ……………………………………………………………….……………………………………….. ……………………………………………………………….. …………………………………………….…………………………………………………………. ………………………………………..…….. …………………………………………………………..………………………………………….. (ii) Skrin besar [3 markah]

………………………………………………………….…………………………………………….. …………………………………………………………..……………………………………………. ………………………………………………………….……………………………………….. ……………………………………………………………….……………………………………….. ……..………………………………………………………….. …………………………………………..

TOPIK 14: PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN
1 Manakah antara agensi berikut yang terlibat dengan penyelidikan dan pembangunan? I Lembaga Getah Malaysia (MRB) II Institut Penyelidikan Pertanian Malaysia (MARDI) III Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC) IV Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (SIRIM) A B C D 2 I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Manakah antara agensi yang berikut memberi latihan kemahiran kepada pekerja Industri Kecil dan Sederhana (IKS)? 75

A B C D 3

Perbadanan Produktiviti Negara (NPC) Perbadanan Pembangunan Perniagaan Antarabangsa Malaysia (MATRADE) Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC) Perbadanan Koridor Raya Multi Media (MSC)

Apakah peranan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)? A B C D Membiayai petani dalam menghasilkan keluaran Memajukan saluran agihan keluaran pertanian Mengawasi kegiatan pertubuhan peladang Menyediakan kedai menjual hasil pertanian

4

Manakah antara keterangan yang berikut merupakan peranan Majlis Amanah Rakyat (MARA)? A B C D Membantu peniaga untuk mendapatkan bantuan kewangan Menghapuskan kemiskinan dengan menggalakkan masyarakat berniaga Menghapuskan kemunduran dan menyusun semula masyarakat Membantu bumiputera dalam bidang ekonomi supaya maju [6 markah]

5

Apakah peranan kerajaan dalam membantu aktiviti perniagaan?

………………………………………………………….……………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………… ……... ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………...

TOPIK 15: KONSUMERISME
1 Apakah yang dimaksudkan dengan konsumerisme? I Melindungi kepentingan dan hak-hak pengguna II Mendapat hak perlindungan yang sama rata sebagai warga negara III Menetapkan harga barang yang sepatutnya dikenakan kepada pengguna IV Merupakan satu pergerakan sosial untuk wujudkan pengguna yang bijak A B C D 2 I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Manakah antara keterangan berikut menerangkan matlamat pergerakan konsumerisme? 76

A B C D 3

Memperjuangkan hak kewarganegaraan Mewujudkan iklim perniagaan yang harmoni Melindungi kepentingan pengusaha kecil Menuntut keadilan undang-undang

Manakah antara keterangan berikut yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli? I Kemudahan yang disediakan II Alasan membeli sesuatu barang III Kedudukan kedai yang dikunjungi IV Jenis matawang yang perlu digunakan A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

4

Manakah antara keterangan berikut mengenai Majlis Penasihat Pelindung Pengguna Kebangsaan (MPPPK)? A B C D Memberi khidmat kaunseling tentang tuntutan pengguna Menasihati kerajaan dalam hal ehwal perlindungan pengguna Merupakan agensi kerajaan yang memperjuangkan hak pengguna Menjadi badan perundangan yang melindungi pengguna [8 markah]

5

Terangkan langkah yang perlu diambil untuk membeli dengan bijak?

………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………...

77 78