P. 1
Jual Beli Yang Sah Tapi Dilarang

Jual Beli Yang Sah Tapi Dilarang

|Views: 1,954|Likes:
Published by Hani Addien

More info:

Published by: Hani Addien on Jul 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2012

pdf

text

original

JUAL BELI YANG SAH TAPI DILARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM A.

Pendahuluan Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keeperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain. Dalam aktivitas sehari-hari, kita banyak melakukan banyak aktivitas muamalah yang terkadang jarang kita perhatikan kesyar’iannya lantaran sudah menjadi kebiasaan umum di tengah-tengah masyarakat. Ketika kebiasaan itu memang di benarkan oleh syara’ maka tidak akan menjadi masalah. Beda halnya ketika kebiasaan tersebut bertentangan dengan syara’ tapi karena di kenal umum di tengah-tengah masyarakat sehingga di anggap tidak melanggar syara’. Contohnya saja mengenai praktik riba yang sedang marak menjangkiti masyarakat di tengah-tengah kondisi ekonomi yang sulit. Dalam hal ini riba di anggap hal yang biasa dan bahkan ada yang menghalalkannya karena aktivitasnya mirip dengan jual beli. Sekalipun ada ayat yang menjelaskan tentang perbedaan keduanya. Fakta ini membutuhkan pengkajian kembali kaitannya dengan muamalah yang ada di tengah-tengah masyarakat kita sehingga kita dapat meluruskan praktik-praktik yang salah dalam muamalah kita. Khususnya mengenai jual beli karena setiap kita tidak ada yang terlepas dari jual-beli. Ini merupakan aktivitas yang lazim kita lakukan. Hal ini sangat penting karena teraturnya muamalah, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga pembantahan dan dendam-mendendam tidak akan terjadi. B. Jual Beli Dalam Islam 14

BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM A. PENGERTIAN JUAL BELI Jual beli menurut pengertian lughawi adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata al-ba’i (jual) dan asy-syrira (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Menurut pengertian syari’at jual beli adalah pertukaran harta (semua yang memiliki dan dimanfaatkan) atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.1 Dalam kitab Fatkhul Qorib Mujib dijelaskan bahwa jual beli menurut lughat adalah :

________ __________________________________ ___________________
Artinya : “Menukar sesuatu barang dengan barang yang lain, karena itu masuklah segala sesuatu yang tidak berupa harta seperti khamr”.2 Sedangkan menurut syara’ jual beli adalah :

___ _______ _!_"_#$_ %_______&(’_________! ___)_______*_______+___%___ ______ __,*-_"__,_._/___)_ _0____________ _ _#$_______+___1________2*3_"_0___ %____4__5______)_._6__
Artinya : “Memberikan hak milik terhadap benda yang bernilai harta dengan jalan penukaran serta mendapatkan ijin syara’ atau memberikan
Sayyid Sabiq, “Fiqh Sunnah 12”. Bandung, PT. Al-Ma’arif, hlm. 45 Ust. A. Hufat Ibriy, “Fathul Qorib Al-Mujib”, Studi Fiqh Islam Versi Pesantren 2”, Surabaya, Tiga Dua, hlm. 6
1 2

15 hak pemilikan manfaat yang diperbolehkan dengan jalan selamanya serta dengan harga yang bernilai harta”.3

Sinar Baru Algresindo. Sulaiman Rasid. Ibid H. Ghufron A. Bandung.OHR_ % Artinya : “Menukar harta dengan harta melalui tata cara tertentu atau . Abu Bakar Muhammad. Abu Bakar Muhammad dalam terjemahan Subulus Salam menerangkan bahwa jual beli merupakan pengertian dari kata “bay ‘un” (jual) adalah pemilikan harta dengan harta (barang dengan barang) dan agama menambahkan persyaratan saling rela (senang sama senang) ada yang berpendapat bahwa jual adalah ijab qabul (penyerahan dan penerimaan dalam transaksi) sesuai dengan firman Allah : _ A___@_>_?6_"=777_8 "___ __+_ %_9:_. 278 5 Drs. Terjemah Subulus Salam III.4 Drs.O!_0_%__F______J_5_ _ _S_) !"_G _T_>__P"_L HMQ__. Secara istilah yakni : ___1F_.Ag mendefinisikan al-ba’i secara bahasa yakni : ___CD_E!__C__E_ _F__________B_5_" 6 Artinya : “Menukar harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan hak milik”.___G HI_________J_5__HK!"_L HMN_. 12 3 4 16 Menurut Drs.__..H. hlm. Mas’adi M. hlm. Al-Ikhlas.__<_ _777 Artinya : “…adalah perniagaan terjadi suka sama suka…” (QS. Fiqh Islam. Surabaya. An-Nisa : 29) dan juga sesuai dengan hadits Nabi riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah : 5 __8 "___ __+_%__B___5_’"____*-_" Artinya : “Jual beli hanya dengan saling suka sama suka”. Sulaiman Rasid dalam Fiqh Islam berpendapat bahwa jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).

Fiqh Muamalah. Jakarta.OH_"_ 0_%_ 8 H)_ _ ___ __-!"_ $U"_3_"_ __5V_ 0_%_ _F_ ___ __J_5_ _ . Jakarta. Hendi Suhendi. M. Drs. H. Hendi Suhendi mendefinisikan bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda Drs. tukar menukar sesuatu yang dingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut Drs. Masadi. Raja Grafindo Persada cet.menukar sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain dengan cara yang dapat dipahami sebagai al-bai’ seperti melalui ijab dan saling menyerahkan”. hlm.8 . I Nopember 2002.Si jual beli adalah : _. saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. 2002. PT.___&!(2W" 7 Artinya : “Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan”. H. Fiqh Muamalah Konstektual.. dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata milik dan pemilikan karena ada juga tukar menukar harta tersebut yang sifatnya bukan pemilikan seperti sewa menyewa. Sedangkan definisi jual beli menurut ulama’ fiqh yakni menurut ulama’ madzhab Hanafi terdapat dua definisi : Pertama. M. 119 7 Drs. PT. 69 6 17 dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati. Syafi’i dan Hambali jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Raja Grafindo Persada cet I Juli.Ag. Kedua. hlm. Hendi Suhendi. Ghufron A. Menurut Madzhab Maliki. H.

yang dimaksud jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang lain dan dilakukan melalui cara tertentu. 827 9 Ibnu Rusyid. berdasar penentuan laba dinamakan murabahah sedangkan jika jual beli didasarkan atas penambahan maka disebut muzayadah. DASAR HUKUM JUAL BELI Agama Islam sangat mendorong agar tiap pemeluknya giat . sedangkan jika pertukaran antara barang dengan barang dinamakan barter. Dilakukan melalui cara tertentu Maksudnya dengan menggunakan suatu proses yang menimbulkan tukar menukar dilakukan melalui tawar menawar sampai terjadi kata sepakat. Menukar sesuatu barang dengan barang lain Artinya hubungan hukum akan terjadi antar manusia kalau masing-masing pihak yang berkepentingan berusaha memenuhi kebutuhan hidup dalam obyek tertentu 2. 1996. dan ada pula yang ditilik dari sifat yang dijual. 4 18 Menurut R. Pustaka Imani.. jika jual beli secara bertempo antara barang dengan tanggungan dinamakan salam. Jakarta. B. hlm. dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa jual beli merupakan pertukaran berupa harga dengan barang.9 8 Abdul Aziz Dahlan.Definisi jual beli menurut Ibnu Rusyid ada yang menilik melalui segi sifat akad (perjanjian) dan keadaannya. Jika jual beli tersebut antara harga dengan harga dinamakan sharf. hlm. Djamali SH. jika antara harga dengan barang dinamakan jual beli umum. Ensiklopedi Hukum Islam..10 Rumusan ini mempunyai unsur-unsur pengertian tentang jual beli sebagai berikut : 1. Demikian beberapa pendapat tentang definisi jual beli. Jakarta. jual beli didasarkan atas pilihan dinamakan khiyar.. Bidayatul Mujtahid 4. Ichtiar Baru Van Hoeve.

SH. Hukum Islam II). Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam I. An-Nisa : 29 __8 "___ __+_%_9:_.. Abdul Djamali.6%_c"_____d_V_\_V!_. hlm. Mandar Maju.. sehingga terdapat beberapa landasan hukum mengenai jual beli di mana jual beli merupakan bagian dari usaha dan sarana tolong menolong antara sesama umat manusia. 140 10 19 __ Landasan al-Qur’an QS. 32 13 Ibid. Bandung. Al-Qur’an dan Terjemah. 48 Ibid.._B_".berusaha.__ %_c"_0_e_f6_"_&"_@ $U. 1992. R._Z_"__Z_4_[_!_777 Artinya : “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”11 QS.__<_ __&H_C_ _&’_[___Z_a____b__5_’____\_C_6_____\_C __"_H___[_"H___ 2’_ _____777 _ _A___@_>_?6_"=777_\_C_6__ Artinya : “…Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu…”13 Departemen Agama. hlm. Al-Baqarah : 198 _ A____@_:__5_"=777__\_CX_.__+_____9_] ___"H_^_3_5_ _&’_[_‘__6_O__\_C_____ %_______ Artinya : “Tiada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu…” 12 QS. hlm.. hlm. Al-Baqarah : 275 _ A____@_:__5_"=777___X_"__Y_*_4_! __B___5_’"__._+__ . PT. cet I tahun 1992. 84 11 12 20 __ Landasan Hadits _.

%__. al-Bazzar).Cit. (HR."m5_" Artinya : “Dari Rifa’ah bin Rafi RA sesungguhnya Nabi ditanya tentang pekerjaan yang paling baik. RUKUN DAN SYARAT JUAL BELI Sebagai suatu akad jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama’ madzhab Hanafi dengan jumhur ulama’.16 Ali Hafizh bin Hajar al-Asqalani._!___5____B_____j_ _! __k__________O_*_"______%_@____g__h __b’_"__h _?_C_’"_0/i_" _ A\ _l"_. Jakarta.. beliau menjawab : pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”._+% _k"!. Terjemah Bulughul Maram. 45 16 Ibid 14 15 21 C.15 __ Landasan Ijma’ umat Bahwa umat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah sampai hari ini.17 Rukun jual beli menurut ulama’ madzhab Hanafi hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan ungkapan menjual dari .14 Hadits di atas menunjukkan bahwa pekerjaan yang paling halal dan membawa berkah adalah pekerjaan dari tangannya sendiri dan yang kedua adalah jual beli yang di dalamnya tidak ada sumpah palsu dan tipuan.!___5____B_____j_ _! __k_________O_*_"______%__h _? _C_’"____]_’_" Artinya : “Perolehan yang paling afdhal adalah asil seorang dan jual beli yang mabrur”. 444 Sayid Sabiq. Sabda Rasulullah SAW __._Q!_. hlm. hlm.=__. Op.

__<_ 777 Artinya : “…perniagaan dengan suka sama suka…” (QS. Kehendak sendiri (bukan dipaksa) _ A___@_>_?6_"=_777_8 ___ __+_ %_9:_. b. Op. An-Nisa : 29) _ A_.Cit. Menurut pendapat jumhur ulama’ rukun jual beli ada 4 yaitu :18 1. agar dia tidak terkecoh. hlm. 279 17 18 22 c. sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan-Nya”. Op.q_H_. Al-Isra : 26-27) d.op_5___’"_ &Z_"_ "_q_/___5_ _ _.Cit. Dalam hal ini menurut madzhab Hanafi yang menjadi rukun jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak yang bisa tergambar dalam ijab dan qabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.. Orang yang berakad (penjual dan pembeli) Syaratnya adalah :19 a. adapun anak-anak yang ..op_5_ _ _r_!777 _ A__t___@_>"_Vr"=_".O___+"!_n4_+"_k"!. Tidak mubadzir (pemboros) sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya. An-Nisa : 5 __&__ _!_ _+___b___*__"_ _&"H___"_ "_H_-_ __ _ _+_/_. 828 Ibid 19 H..X______&__s__*__" Artinya : “…Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. hlm.=__8 "___ __+_ %__B__5_’"____*-_" Artinya : “Jual beli hanya dengan saling suka sama suka” Abdul Aziz Dahlan.penjual. (QS. Berakal. Baligh Anak kecil tidak sah jual belinya. Sulaiman Rasyid. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. QS._ __.

____c"_5%_+___O_+% ’_"_!____3____’_"_!_ A. Firman Allah QS.?i_"_ "H_ _w_ _ _r_! _ A__@_>_?6_"=777__v___ Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. An-Nisa : 5) 2.__H_V_.sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa menurut pendapat sebagian ulama’ diperbolehkan jual beli barang yang kecil-kecil. berilah mereka belanja”. 20 b.__ %_z. karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran sedang Agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya dengan kata lain anak kecil belum mempunyai pertimbanganpertimbangan pikiran yang mencerminkan kerelaannya.3_=__Y__6_e_r"_!____/_m_6_y ________’"__B___5_’" Artinya : “Dari Jabir bin Abdullah Rasulullah berkata sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai begitu juga dengan babi dan berhala”. (QS._!_uc"_Z&_"_\_V!_. Sabda Rasulullah SAW : __Y*__4__."_!_ __q______ _\_C___ _. . Uang dan benda yang dibeli Syaratnya : a. Ada manfaatnya Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. harta (mereka yang ada dalam 23 kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu. Suci Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan. An-Nisa ayat 5 __\_KH___x__.__ %_c"_HV._Z_"_ ___)_O_ $_3_Z"_ _\_C__"_H___[_ >u__v_.

_ ___v_)____x_H__<_/__~____+_/______)_3 ___’______K____ __\______5____I__+___ %__B___ Artinya : “Menjual barang yang tidak bisa dilihat penjual dan pembeli hukumnya tidak sah”.23 e. Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli Barang yang dijual harus diketahui sifat-sifat atau bentuknya agar tidak terjadi saling mengecoh. hlm. _\_V!__+_%_*J_H_?_/_0*3_4__h ___^_’"__B_____+_%_0_v_-_@ _. 285 24 c.Cit.. Op. Op. Barang itu dapat diserahkan Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli karena semua itu mengandung tipu daya. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual _ A}p__3_"!_J!"JH"_k!. (QS. 408 Departemen Agama. Firman Allah : _ A___@_>"_Vr"=777__{_b___*__"__&"_H ___a_"H_-__ __+/_.24 .Cit...op_5___’"_&Z_a Artinya : “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara setan”. Al-Isra’ : 27) 21 20 21 Al-Hafizh bin Hajar al-Asqolani. ”22 d.=___ _____/_______Zr_"__B____r Artinya : “Tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimiliki”.karena hal itu termasuk memboroskan harta yang dilarang Allah. hlm.__ %_c"_0_e_f6_"_&" _ __*___/_0*3_4_Xh _y_|’" Artinya : “Sesungguhnya Nabi melarang penjualan anggur sebelum hitam dan melarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras.

27 Pada dasarnya segala bentuk jual beli adalah mubah. Adanya ijab dan qabul tidak dipisah dengan diam lama b.Cit. misal jika ayahku wafat aku jual barang ini kepadamu e. /_3_"_._____\___"!"_. 9 22 23 25 3. Mubah (boleh). Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam jual beli baru sesuai perkembangan hidup masyarakat._____\___"!"__ B_5_"_H_ __G _T"_+_ Artinya : “Ijab seperti perkataan penjual atau penggantinya saya jual barang ini dengan harga sekian”. benda padat. Apabila seorang mujtahid ditanyai mengenai hukum suatu binatang.25 Syarat sah ijab qabul : 26 a. HUKUM-HUKUM JUAL BELI Hukum-hukum jual beli dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut: 25 26 Ibid. hlm. H.Drs. hlm. . Antara ijab dan qabul terdapat persesuaian maknanya d. hlm. Op.. Ijab dan qabul tidak dibatasi dengan waktu D. 77 Ibid 24 Ustadz A. 26 1..Cit. yang merupakan hukum asal jual beli kecuali yang ditentukan lain oleh alQur’an dan sunnah Rasul. Qabul adalah perkataan pembeli atau penggantinya _ __KH€!_C_E!_. Ijab qabul tidak disangkutkan dengan urusan lain.__W"_H_ _H5_ Artinya : “Qabul seperti perkataan pembeli seperti saya beli barang ini dengan harta sekian”. Huffah Ibriy. 8 Ibid.. Lafaz ijab dan qabul Ijab adalah perkataan penjual dan penggantinya _"pC__ 3C__!__ 3)_. Op. Tidak di tengah-tengahi dengan sedikit perkataan yang tidak ada sangkut pautnya dengan akad c. Hendi Suhendi.

.makanan.. Sulaiman Rasyid. Hukum kedua ini mengingatkan agar kebebasan berkehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Jakarta. namun dalam keadaan tertentu bisa menjadi wajib umpamanya telah terjadi praktek penimbunan barang dagangan sedangkan dalam pemasaran sudah tidak ada barang sehingga dalam hal ini jual beli menjadi wajib karena demi kepentingan orang banyak. karena pelanggaran ._p_Z"__H_K Artinya : “Dia Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”.29 H. hlm. al-Baqarah : 29)28 Apabila seorang mujtahid ditanya tentang hukum dan ia tidak menemukan dalil syara’ yang membicarakan hukumnya. 289 Departemen Agama RI. Drs. Masail Fiqhiyah.. maka ia memutuskan dengan kebolehan berdasar kaidah fiqh : _ ___v___/___y_ _0___ %________*_"_Z___/_0*3_4____4___r’_"__ >______r"_0______e_r_" Artinya : “Bahwasannya pada prinsipnya segala sesuatu itu boleh hukumnya.Cit. minuman atau amal perbuatan yang ia tidak menemukan dalil syara’ atas hukumnya maka ia menetapkan hukum dengan kebolehannya. Wajib 30 Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa jual beli adalah hukumnya mubah. Al-Qur’an dan Terjemah 29 Prof. Masjfuk Zuhdi. H.. Kapita Selekta Hukum Islam._2’_"_$________\_C__ A___@_:__5_"=777 ___z_____. hlm. Sesungguhnya asal mula segala sesuatu itu boleh sebab Allah SWT telah berfirman dalam kitabnya : __q)____O__8 _. 49 27 28 27 2. Op. (QS. Karena kebolehan adalah asalnya padahal tidak ada dalil yang menunjukkan terhadap perubahannya. kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. CV. Haji Masagung..

. Karena ada hal yang mengharuskan ia menjual dengan kekuatan hukum yakni harus memenuhi akad. maka dalam hal ini orang tersebut harus menjual mobilnya untuk membayar hutang tersebut. pembeli atau orang lain 2. Ketentuan ini mengingatkan kita agar berjual beli untuk mendatangkan manfaat dan menghindari madharat. Fiqh memandang bahwa yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan dalam jual beli adalah : 1. 107 28 3. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar. padahal dia banyak hutang dan sudah tidak sanggup membayar dengan jalan lain. Menyakiti penjual. Misalnya seseorang tetap mempertahankan mobil mewahnya. 290 Departemen Agama RI. Sulaiman Rasid.. Karena jika hal ini terjadi maka agama memandang hal tersebut sama dengan boros yang dilarang Allah. perjanjian hutang. Merusak ketentraman umum Beberapa jual beli yang menjadi larangan agama adalah : 33 a. sedangkan dia tidak menginginkan barang itu tetapi sematamata agar orang lain tidak membeli barang tersebut.. Menyempitkan gerakan pasaran 3. Op.al-Maidah : 1)31 30 31 H. bukan untuk memancing permusuhan.terhadap kebebasan berkehendak berakibat tidak dibenarkannya suatu bentuk jual beli. Op. Haram. (QS. hlm. hlm.Cit.Cit. __{_b___*__"__&"_H___a_"H_-__ _ A___@_>"_Vr"=777 . Sebagaimana firman Allah SWT : _JH___)’____"H___!_[_"H_6__"u>_ A__@_k__W"=777 __+/_p_Z"___v/i_[__/ Artinya : “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”.32 Dalam jual beli haram ialah kita melakukan jual beli barang yang dilarang agama..

H.3_=_.3_= Artinya : “Dari Ibnu Abbas Rasulullah bersabda jangan kamu mencegat orang-orang yang akan di jalan sebelum mereka sampai di pasar”.__ %_c"_0_e_c"_HV. lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu belum tahu harga pasar..__ %_c"_0_e_c"_HV. Op....W">.op_5___’"_&Z_a Artinya : “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara setan”.____:_/_K_P"_+% _ A. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar __\_C_]_)___B_5_/__r_\_V!_. __&__5’ ___"_Hj____3_ _r_\_V!_. 290 Ibid 34 Departemen Agama RI. al-Isro : 27)34 H. Sulaiman Rasyid. hlm._MW"_h __ O_0_%_Y_____V_. _5%_P"_+% _ A. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga . Op..__%_z. Op. 285 32 33 29 Dalam kaidah fiqh diterangkan .__%_z.35 b. hlm. hlm.. (Sepakat Ahli Hadits) c.J Artinya : “Mencegah atau menghindari madharat harus didahulukan atas mencari atau menarik kebaikan”. Drs. Mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota.Cit.Cit. Masjfuk Zuhdi.____.__+/_. 24 30 Hal ini tidak diperbolehkan karena merugikan orang yang datang dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tidak sampai di pasar d. (QS. (Sepakat ahli hadits) 35 Prof. _)___B____0___% Artinya : “Dari Abu Hurairah Rasulullah telah bersabda : Janganlah diantara kamu menjual sesuatu yang sudah dibeli orang lain”.Cit.

sedang masyarakat umum memerlukan barang itu.__ %_c"_0_e_c"_HV. _)O_~_"____c"_HV. Jual beli yang disertai tipuan baik dari pihak pembeli maupun penjual pada barang ukuran atau timbangannya. f.’_._ Umpamanya menjual pisau disertai niat agar bisa digunakan untuk membunuh orang lain. 31 Sabda Rasulullah SAW : _:. ___6___v___k_/___J___Y_)b _Y_)s_"_._/_>__? _"_. tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. _6_"_k"_/_$ . Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2 : 777_&_"_!___)_’"_!__\.e_0_%____\_V!_.)_e"_.= _ I_+__._______ A\_?__k!.= __Zr_"____C_3_y_/__r Artinya : “Tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang yang durhaka (salah)”.H__. Muslim) Hal ini dilarang karena dapat merusak ketenteraman umat e._&"_:_/_K_P"_+% _h 4_e_/_"pK_______~__. sabda Rasul : _._’"_0___%_"H__!__)_ _____!_}_H_’*3_"_!__X_5_’"_0___ %_"H_-_!__)_ _! 777 _ A__@_:__W"= Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.__b___ A\_?__k!.yang lebih mahal.3_e"____Y_)s_" _. (HR. Menjual suatu barang yang berguna.

36 H.. jual beli yang sah dan batal menurut hukum. menjual kepada orang yang sangat membutuhkan barang tersebut.__ %_c"_0_e_f6_"_0.Artinya : “Dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah pernah melalui suatu onggokan makanan yang bakal dijual. al-Maidah : 2 777_&"_!___)_’"_!__\. hlm._:_/_K_P"_+% Artinya : “Dari Abu Hurairah ia berkata Nabi melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya”. basah karena hujan ya Rasulullah.38 Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dibagi menjadi tiga bentuk. Muslim) 4.Cit. E. lantas beliau memasukkan tangan beliau ke dalam onggokan itu tiba-tiba didalamnya jari beliau meraba yang basah.. . Sunat. apakah ini ? Jawab yang punya makanan. Op. MACAM-MACAM JUAL BELI Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Beliau keluarkan jari beliau yang basah seraya berkata.=_._’"_0___%_"H_-_! __)_ _____!_}_H_’*3_"_!__X_5_’"_0___ %_"H_-_!__)_ _! 777 _ A__@_k_dW"= Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. Beliau bersabda mengapa tidak engkau taruh atas supaya dapat dilihat orang ? barang siapa yang menipu bukan umatku”. (HR. 298 32 QS.36 Dalam hal ini kita diingatkan bahwa kodrat manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhan saya sendiri sehingga kita dituntut untuk saling tolong menolong dengan orang lain. (Riwayat Muslim) _ A\_?__k!._^_"_B__+%_.’_.37 Berkenaan dengan jual beli sunat misalnya kalau jual beli dilakukan kepada sahabat atau famili yang dikasihi. ditinjau dari segi hukum ada dua macam. Sulaiman Rasyid.

_{%_B_!___p_"__ HeH______B_! _:_K____{%_B__.Cit..~. Op. hlm._:_/_K_P"_+% 39 Artinya : “Dari Abu Hurairah ia berkata : Nabi SAW telah melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya”. 280 . hlm. hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak seperti membeli kebutuhan pokok di pasar.40 Dalam jual beli salam berlaku semua syarat jual beli dan 5 syarat tambahan. (Riwayat Muslim). 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian dan 3) Jual beli benda yang tidak ada.. 76 33 1.. hlm.= _f6_"_0.Si. Hendi Suhendi._^_"_B__+%_\_V!_.H_5_" _ __K__ _.. 2.. barang yang sedang dijaminkan karena semua itu mengandung tipu daya. yang dianggap sah bila telah memenuhi syarat tersebut. 106 Drs. Jual beli benda yang kelihatan Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian Jual beli yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan).. Op. H.” 37 38 Departemen Agama RI. M._..__5_F Artinya : “Jual beli ada tiga macam : 1) Jual beli yang kelihatan. _.__%_c"_0_e_ A\_? __k!. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli misalnya ikan dalam laut. Sulaiman Rasyid.Cit. Op. maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang ditetapkan di akad.Cit. Menurut kebiasaan pedagang salam adalah jual beli yang tidak tunai. 41 5 syarat tersebut yakni : 39 H.

air dan lain-lain). baik berupa barang yang dapat ditakar maupun tidak. Jual beli benda yang tidak ada Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam. hlm. Hendi Suhendi. madu dengan minyak sapi karena api di sini memisahkan dari air susunya. Barang pesanan merupakan barang yang dilihat mata akan tetapi barang yang berstatus hutang (tanggungan bagi penjual) Hal ini jika barang yang dipesan sudah nyata seperti aku pesan padamu seorang budak ini dengan baju ini maka tidak sah. 35 e.. karena barangnya tidak tentu atau masih gelap. c. Op. minyak wangi (yang terdiri dari misik. Umpamanya : memesan bubur (makanan yang terdiri dari bubur.. b.. 23 34 a. Op. sehingga dikhawatirkan barang tersebut dari hasil curian.40 41 H.42 Rasulullah SAW bersabda : . Hufaf Ibriy. 77 A. Umpamanya saya pesan dengan uang ini beras dari kota ini 3. d. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah terjadinya akad. Barang yang dipesan tidak terkena panasnya api untuk merubahnya Yakni barang tersebut dimasukkan dalam api untuk memasak atau lainnya. Barang yang dipesan merupakan jenis yang tidak bercampur dengan lainnya. hlm. dan dapat menghilangkan kekaburan dalam jual beli.Cit. anbar dan minyak). tidak sah salam terhadap barang yang bercampur dengan barang lain yang tidak diketahui secara jelas. dan merugikan atau menghancurkan harta benda seseorang sebab perbuatan tersebut adalah perbuatan gharar. gandum.Cit. Jika memasukannya ke dalam api untuk membedakan barang itu dengan yang lain maka sah barang tersebut. Dalam kitab Fathul Qorib Mujib disebutkan. Barang yang dipesan tidak dari tempat tertentu. sehingga tidak bisa dikatakan jual beli gharar. Umpamanya memirahkan madu dengan lilin. Barang yang dipesan bisa dibatasi sifat-sifatnya Hal ini dimungkinkan agar bisa dijangkau pembeli.

babi dan berhala”._" Artinya : “Dari Ibnu Umar ra. .. Op. hlm.____$U.__%_c"_0_e_c"_c"_&"____@ _HV. _h ?%_+%_\_V!_. Op. hlm.Cit. hlm.. bangkai.__ %_c"_0_e_c"_HV._HV..=_Y_6e. Jual beli sperma (mani) hewan dan seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Rasulullah SAW bersabda : H."_B__Y_4_. Selain jual beli di atas.__5_"_k!.__%_c"_0_e_f6_"_&" _ __/_4 43 Artinya : “Sesungguhnya Nabi SAW melarang penjualan anggur sebelum hitam dan dilarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras”._\_V! _.h l"_+%!JH?/_4_h 6)_"_B__+%_0..___O_+% A\_?__.Cit.___%_+"_+ % _ A}.__5_"_k"!. 78 42 43 36 ____\_V!_. 77 Ibid."! ___/_m_6_y_’"_!__3_W"! ___. berhala._0. Hendi Suhendi.! 45 Artinya : “Dari Jabir ra Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak. bangkai. (Riwayat Bukhari dan Muslim). jual beli ada juga yang dibolehkan dan ada yang dilarang : Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut : 44 1. berkata Rasulullah SAW telah melarang menjual mani binatang”. dan khamar.. 78 44 Hendi Suhendi. babi._.=__y. 2._&"_0U. Barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti anjing.

_\_V!_. maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Jual beli dengan muammasah. Jual beli dengan mukhadarah. Jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya. hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba. sawah dan kebun Maksud jual beli mubaqalah di sini yakni menjual tanamantanaman yang masih di ladang atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang karena belum ada dan tidak tampak._&"_$U. karena mungkin saja buah tersebut jatuh tertiup angin kencang sebelum diambil pemiliknya 6. Rasulullah SAW bersabda : _B__+%_0.__ %_c"_0_e_c"_HV.3..Cit. misalkan seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari.__5_"_k!. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. 444 37 4. Op.=___5l"__54 Artinya : “Dari Ibnu Umar ra. Jual beli dengan mubaqallah.. hlm. (Riwayat Bukhari Muslim) 45 Al-Hafizh bin Hajar al-Asqalani. 46 1.____%_+"_+% _ A\_?__}. hal ini dilarang karena mengandung tipuan. Rasulullah SAW telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya”. yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. yakni menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. 5. baqalah berarti tanah. hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar.___ . Rasulullah bersabda : _J_5___U_4_B_5/_r_\_V!_. kemudian ia bisa menjual dengan harga yang setinggi-tingginya. Menemui orang desa sebelum masuk ke pasar Hal ini dimaksudkan agar bisa membeli barang dengan harga yang murah karena belum tahu harga pasaran. seperti menjual rambutan yang masih hijau.

83 38 Artinya : “Tidak boleh menjualkan orang hadir (orang di kota) barang orang dusun (baru datang)” (Riwayat Bukhari Muslim) 2.__"_ A\_?_!_.= 46 Hendi Suhendi. Menjual di atas penjualan orang lain.%_c"_0_e_c"_HV. hlm.Cit.= Artinya : “Rasulullah bersabda seseorang tidak boleh menjual atas . Rasulullah SAW bersabda : _. Rasulullah bersabda : _ A\_?_!_}.___ _ A\_?_!_..__5_"_k"!.=_ <6_"_+%_\_V! _. Op. Menawar barang yang sudah ditawar orang lain Seperti orang berkata tolaklah harga tawarannya itu.= _YHV_0_ %__O__"_YH?/r Artinya : “Tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya (Riwayat Bukhori Muslim) 3.__5_"_k"!. Artinya : “Rasulullah SAW telah melarang melakukan jual beli dengan najasyi” (Riwayat Bukhori Muslim). dengan maksud memancing orang agar orang itu mau membeli barangnya.___ _ A\_?_!_}.__5_"_k"!.__5_"_k"!._0..__"_B__0_%__O__"_B__r!_\_V!_. Jual beli dengan Najasyi adalah seseorang menambah atau melebihi harga temannya.__%_c"_0_e_c"_HV. 4.__ %_c"_HV.. umpamanya seorang berkata kembalikan barang itu kepada penjualnya nanti barangku saja yang kamu beli dengan harga yang lebih murah dari itu 39 Rasulullah SAW bersabda : _. nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal.

4. lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Adapun mengenai jual beli yang sah tapi dilarang.Rasulullah SAW bersabda :”Tidak ada orang yang menahan arang kecuali orang yang durhaka ( salah) ( HR. 3) Merusak ketentraman umum. di sini akan di uraikan beberapa cara saja sebagai contoh perbandingan bagi yang lainnya. pembeli atau orang lain. Menyempitkan gerakan pasaran. tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu .penjualan orang lain”. sedangkan ia tidak menginginkan membeli barang itu. 2). Jual Beli Yang Sah Tapi Dilarang Mengenai jual beli yang tidak diizinkan oleh agama. Mencegat orang-orang yang datang dari desa ke luar kota. Membeli barang untuk di tahan agar dapat di jual dengan harga yang lebih mahal. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum. 2. Membeli barang yang sudah di beli oleh orang lain yang masih dalam masa khiyar. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar. sebagai berikut: 1. Yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan adalah: 1) menyakiti si penjual. (Riwayat Bukhari dan Muslim) C. Muslim) 5. Ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang. Allah telah melarang hal ini . dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar. Rasulullah SAW pernah bersabda : Janganlah kamu mencegat orang-orang yang akan ke pasar di jalan sebelum mereka sampai di pasar ( sepakat ahli hadits). Menjual suatu barang yang berguna. sedangkan mmasyarakat umum memerlukan barang itu. Rasulullah SAW bersabda:”Janganlah di antara kamu menjual sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain (sepakat ahli hadis) 3.

pada barang . Ini mencakup tipuan yang dilakukan oleh penjual ataupun pembeli. dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. jual beli adalah pertukaran harta ( mal ) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu.jika tidak sesuai di anggap tidak sah.1 D. 1 . Secara istilah. di artikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Tidak semua jual beli dibolehkan dalam islam. Jual beli yang disertai tipuan.melalui firmanNya dalam QS. Kesimpulan Dari uraian di atas. al ba’i ( jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. ukuran ataupun timbangannya. 6. menurt madzhab Hanafiyah. ikan yang masih di laut dan lain sebagainya yang semuanya dilihat dari sesuai atau tidaknya ia dengan rukun dan syarat jual beli. Pertukaran harta dengan harta di sisni. Al Maidah ayat 2 : ”Dan tolong – menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa. 2. Jika sesuai di anggap sah. maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Ada beberapa aktivitas dari jual beli yang dilarang dalam islam seperti membeli buah yang masih di pohonnya. cara tertentu yang dimaksud adalah sighatatau ungkapan ijab dsan qabul.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->