P. 1
Untitled

Untitled

Views: 398|Likes:
Published by api-86367978

More info:

Published by: api-86367978 on Jul 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2013

pdf

text

original

DIPLOMA IN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (VEHICLE ASSEMBLY MANAGEMENT

)

MPW 1113

TUGASAN
TAJUK : VARIASI BAHASA( DIALEK )
Nama Pelajar Nombor Matrik : MOHD SAPAWI B.MOHAMED YUSOF : EDVA ± 1003 ± 00000013

Nama Kursus Semester

: Pengajian Bahasa Kebangsaan : Semester 3 ± 2011/2012

Nama Pensyarah

: Cik Suraya Binti Mat Rani

Tarikh Tugasan Tarikh Dihantar

: 26hb Mei 2011 : 09hb Jun 2011

BAHASA KEBANGSAAN

Page 1

Kandungan
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 Pengenalan Latarbelakang Obejective Bahasa Melayu Variasi Bahasa Maksud Variasi Bahasa 6.1 Pandangan Tentang Variasi Bahasa 6.2 Idolek 6.3 Dialek Sosial 6.4 Dialek Daerah 6.5 Isoglos 6.6 Difinasi Dialek Bahasa Baku ( Bahasa Standard ) Perbezaan Antara Dialek Dari Aspek 8.1 Difinasi Fonologi 8.2 Maksud Fonologi 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 9.0 9.1 10.0 11.0 Morfologi Sintaksis Dialek Daerah (Loghat Daerah) dan Kawasannya DIALEK UTARA DIALEK PERAK DIALEK KELANTAN DIALEK TERENGGANU DIALEK KUALA LUMPUR DIALEK NEGERI DI NEGERI SEMBILAN DIALEK JOHOR DIALEK MELAKA DIALEK SARAWAK DIALEK SABAH DIALEK CINA PERANAKAN Contoh-Contoh Perkataan Dan Ayat Dalam Dialek

Muka Surat
3 3 3 4 4 5 6

7

7.0 8.0

7 8

9

10

11

Pemaparan Data
Dialektologi Generatif Rumus 11.1 Penambahan Rumus 11.2 Penghilangan Rumus 11.3 Perbezaan Auto 11.4 Simplifikasi Rumus Kesimpulan Rujukkan

11

13 13

12.0 13.0

15

BAHASA KEBANGSAAN

P

2

1.0 Pengenalan
Bahasa merupakan alat yang penting yang digunakan oleh manusia untuk berinteraksi sesama makhluk. Bahasa bukanlah fenomena semula jadi, sebaliknya ia merupakan sesuatu yang dipelajari untuk memenuhi kehendak dan keperluan individu. Proses menguasai kecekapan berbahasa melibatkan soal-soal luaran seperti latar belakang fikiran penutur, kebudayaan dan taraf sesuatu bahasa itu sendiri dalam sesebuah Negara. Namun demikian, antara sedar atau tidak penutur -penutur bahasa melayu diMalaysia khasnya mempunyai kepelbagai bahasa,kepelbagaian ragam bahasa yang dikenali sebagai variasi bahasa yang berhubungkait secara langsung dengan pembahagian geografi atau kawasan daerah. Makin besar jumlah penuturnya, makin luas daerah penyebaran bahasa itu, dan makin banyak pula perbezaan yang wujud dari kepenggunaannya.

2.0 Latar Belakang
Bahasa itu terdiri daripada sekumpulan dialek yan g bersalingfahaman antara satu sama lain (Chambers dan Trudgill 1980).Ciri kesalingfahaman ini merupakan asas penting yang menentukan sama ada sesuatu ragam (variety) itu dialek kepada satu bahasa yang sama ataupun berdiri sebag ai satu bahasa yang tersendiri.Dialek-dialek yang tergolong dalam satu bahasa yang sama itu lazimnya mempunyai banyak ciri persamaan, di samping terdap at juga beberapa ciri perbezaan Perkongsian ciri persamaan menunjukkan bahawa dialek -dialek tersebut mengekalkan ciri-ciri warisan yang diwarisi bersama daripada bahasa sumber, manakala perbezaan itu pula menggambarkan sesuatu dialek itu telah mengalami perkembangan secara tersendiri dan terpisah daripada dialek-dialek yang lain.Newton (1972) menyatakan kewujudan pelbagai dialek dalam sesuatu bahasa itu adalah akibat daripada perubahan yang berlaku dari segi sejarah ke atas satu bahasa yang asalnya seragam. Faktor ruang geografis dan waktu merupakan dua faktor utama yang menyebabkan terpecahnya bahasa asal kepada beberapa dialek keturunannya.

3.0 Objektif
Tujuan atau objektif adalah untuk memperlihatkan kepada kita betapa dalam kelompok masyarakat pengguna bahasa Melayu, bahawasanya variasi bahasa Melayu begitu kaya dengan kepelbagaian atau variasi bahasanya seperti bahasa-bahasa lain di dunia. Kewujudan variasi -variasi ini adalah disebabkan sosio budaya seperti latar belakang pendidikan, jenis pekerjaa n, kedudukan sosio-ekonomi penutur yang berbeza-beza.
BAHASA KEBANGSAAN P 3

4.0 Bahasa Melayu
Bahasa Melay memp yai 6 v kal dan 22 k ns nan,ia juga dibahagikan kepada 3 iaitu idiolek, dialek kawasan atau loghat dan dialek social.
Perhubungan antara ketiga-tiganya dapat digambaran melalui skema rajah yang berikut

Dalam variasi bahasa ada tujuh jenis bahasa pertuturan yang ditutur oleh masyarakat dan individu tertentu kepada individu yang lain. Ada diantaranya merupakan bahasa utama pertuturan ataupun bahasa pertuturan rasmi bagi kelompok masyarakat kawasan tersebut.

Bahasa Slanga Bahasa Basahan Bahasa Baku Dialek

BAHASA KEBANGSAAN 

©¨

¨§

¦ ¥

£

5.0

Va as

a asa

Va as

¢ ¢

¢

¡ 

¤

 

¤

a asa

Bahasa Istana Bahasa Halus Bahasa Pasar

Page 4

6.0

Maksud Variasi Bahasa

Maksud variasi bahasa adalah kepelbahagaian bahasa yang ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan, kosa kata dan tatabahasa atau secara ringkasnya perbezaan bentuk bentuk bahasa. 

Tatabahasa
Struktur ayat pasif dalam dialek Kelantan misalnya boleh menyebabkan berlaku silap faham, Contoh: ayat 'Saya ke hospital untuk disuntik oleh doktor' akan menjadi "Saya gi spital cocok doktor" (Kasihan doktor di hospital yang disuntik oleh pesakitnya, bukan nya dia yang menyuntik pesakit.) 

Kosa kata
Contoh: bewoh ( dialek Kelantan bermaksud kenduri ) 

kata ganti diri
Contoh : ambo (dialek Kelantan bermaksud saya ) Hang (dialek utara bermaksud kamu) Karwan. ( dialek Pahang ( Pekan ) bermaksud saya )

6.1

Pandangan Tentang Variasi Bahasa

Variasi wujud disebabkan adanya keragaman sosial dan keragaman fungsi bahasa. Sekiranya penutur sesuatu bahasa itu bersifat homogen samada dari segi etnik, status sosial atau kerjaya, variasi tidak akan wujud. Variasi atau ragam bahasa sudah sedia wujud untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam

BAHASA KEBANGSAAN

P

5

6.2

Idolek

Variasi bahasa yang khusus berkaitan dengan individu. Merupakan kelainan penggunaan bahasa pada peringkat individu. Perbezaan paling ketara ialah dari segi sebutan dan lagu sebutan. Keadaan ini berlaku kerana perbezaan alat sebutan seperti kecacatan atau tabiat penyebutan kerana pengaruh rakan atau seisi keluarga ( perbezaan sebutan antara individu dengan individu yang lain )

6.3

Dialek Sosial

Dikaitkan dari segi penggunaan, iaitu bahasa mungkin berbeza mengikut kumpulan sosial dan situasi yang digunakan. Misalnya, dalam majlis rasmi, orang akan menggunakan bahasa-bahasa yang formal. Varisi -variasi ini yang berkiatan dengan dialek sosial, dikatakan sebagai dialek sosial. Bahasa yang terhasil berdasarkan aspek penggunaan Sebagai Contoh: bahasa baku, bahasa formal, bahasa tidak formal, bahasa halus, bahasa kasa r, bahasa istana, bahasa pasar dan bahasa slanga 6.4 Dialek Daerah

Merupakan variasi bahasa apabila variasi bahasa itu masih difahami oleh oleh pengguna dalam sesuatu masyarakat bahasa walaupun ada pembahagian geografi . Variasi bahasa ini dikenali sebagai dialek.

6.5

Isoglos

isoglos juga dinamakan garis sempadan linguistik iaitu garis pemisah antara satu dialek dengan dia lek yang lain dalam satu bahasa. Contoh: Dialek Terengganu dengan Kelantan 6.6 Difinasi Dialek

Dialek ialah kelainan bahasa yang berbeza dari segi sebutan, kosa kata dan tatabahasa daripada bahasa baku yang digunakan secara tidak rasmi dalam perhubungan kekeluargaan dan perhubungan harian . Dialek ialah variasi daripada satu bahasa tertentu yang dituturkan oleh sekumpulan penutur dalam satu-satu masyarakat bahasa . 

Perkataan 'dialek' berasal daripada bahasa Yunani iaitu 'dialektos' iaitu perkataan yang pada mulanya digunakan dalam hubungannya dengan bahasa Yunani pada waktu itu.

BAHASA KEBANGSAAN

P

6

7.0

Bahasa Baku ( Bahasa Standard )

Bahasa baku ialah kelainan bahasa yang diterima oleh anggota komuniti bahasa yang digunakan sebagai satu bahasa perhubungan oleh penutur pelbagai dialek. Bahasa Baku berkait dengan golo ngan berpendidikan tinggi dalam masyarakat yang digunakan dalam urusan rasmi sebagai bahasa rasmi negara dan bahasa persuratan.

Apakah perbezaan antara bahasa baku dengan dialek? Baku Dialek

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Tujuan rasmi Tiada penutur asli Patuhi peraturan tatabahasa Formal Pelbagai aras Fonemik Alami perancangan Perkataan lengkap, tepat Tiada singkatan Bahasa tersusun Penekanan tentang ketepatan Kejelasan makna

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Tujuan tidak rasmi Ada penutur asli Tidak patuh peraturan tatabahasa Tidak mementingkan tatabahasa Banyak guna istilah daerah Sebutan tidak tepat atau tidak ikut ejaan Guna unsur kependekan kata Dalam lisan Sistem sapaan berbeza

BAHASA KEBANGSAAN

P

7

8.0 Perbezaan Antara Dialek Dari Aspek
8.1 Difinasi Fonologi

Fonologi ialah kajian mengenai pola bunyi bahasa, iaitu kajian mengenai bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa. 8.2 Maksud Fonologi

Fonologi iaiah subbidang linguistic yang mengkaji struktur dan pemolaan sistematik bunyi dalam bahasa manusia. Istilah fonologi digunakan dalam dua cara. Dari satu segi,fonologi sesuatu bahasa tertentu dan rumus yang mengawal penyebaran bunyi tersebut. Dialek Johor mempunyai ciri fonologi yang sama dan juga ciri yang berbeza dengan dialek Kelantan. Ciri persamaan yang dikongsi bersama ialah pengguguran konsonan/r/, manakala ciri perbezaan pula ditentukan oleh pengguguran dan pengekalan konsonan /l/. Dialek Kelantan menggugurkan konsonan /l/, sedangkan dialek Johor mempertahankannya. Contoh : Pagar Kelantan ; Paga Contoh : Kapal Kelantan ; Ka pa 8.3 Morfologi Johor ; Kapal ( Perbezaan ) Johor ; Paga ( Persamaan )

Bidang ilmu yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Struktur kata bermaksud susunan bentuk bunyi ujaran atau lambing (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama a da berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan/atau fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. 8.4 Sintaksis

Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai b idang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur dan binaan atau k onstruksi ayat. Sintaksis sebagai kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perka taan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa
BAHASA KEBANGSAAN P 8

8.5

Dialek Daerah (Loghat Daerah) dan Kawasannya Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak Utara Perak Tengah Kelantan dan kawasan sempadan Pahang dan Terengganu di negeri Terengganu

Dialek Utara Dialek Perak

Dialek Kelantan

Dialek Terengganu Dialek Pahang Dialek Selatan

di negeri Pahang Perak Selatan, Selangor, Melaka dan Johor di negeri Sembilan

Dialek Negeri Sembilan Dialek Sabah

tertumpu di Pulau Labuan dan sekitar Beaufort

Dialek Sarawak Bahagian Pertama, khususnya di Kuching dan Pantai Utara serta kawasan Miri, Bintulu dan Sibu . 8.6 DIALEK UTARA

Digunakan di tiga buah negeri iaitu di Pulau Pinang, Kedah, Perlis dan Utara Perak. Contoh ayat dalam dialek utara ialah : "Hang pa tak mo cakap utagha lagi ka? "( A wak tidak mahu cakap utara lagi ke? ) "Maghi le boghak-boghak utagha...."( Mari la borak-borak utara... ) 8.7 DIALEK PERAK

Digunakan di seluruh negeri Perak kecuali di Utara Perak. Kebiasaanny a akhiran 'a' dalam sesuatu perkataan ditukar kepada 'e'. Contoh perkataan dan contoh ayat di dalam dialek Perak ialah : Mereka menjadi "kome". Awak menjadi "mike" ."Mike nak ke mana? "( awak hendak ke mana? ) 8.8 DIALEK KELANTAN

Ciri utama dialek Kelantan adalah penggantian huruf 'n' dan 'ng' di belakang kata dengan huruf 'e' dan 'o' dan juga perbezaan ketara sesuatu perkataan. Contoh perkataan dan contoh ayat dalam dialek Kelantan ialah : Cakap menjadi "kecek".Saya menjadi "kawe". Duit menjadi "pitih". "Demo nok gi mano loni???"( Awak nak pergi ke mana sekarang??? )
BAHASA KEBANGSAAN P 9

8.9

DIALEK TERENGGANU

Akhiran 'n' dalam sesuatu perkataan di tambah dengan huruf 'g'. Contoh perkataan dan contoh ayat dalam dialek Terengganu ialah: Makan menjadi "makang". Ikan menjadi "ikang". Bukan menjadi "bukang". Kemaman (daerah) menjadi "Kemamang". "Mung nok gi dok makang ikang???"( Awak nak pergi tak makan ikan??? )

8.10 DIALEK KUALA LUMPUR Menggunakan Bahasa Melayu standard dan biasa. Contoh ayat dalam dialek Kuala Lumpur ialah: "Saya hendak pergi membeli-belah di MidValley". "Awak hendak pergi atau tidak ke ujibakat Akademi Fantasia di Astro?"

8.11 DIALEK NEGERI DI NEGERI SEMBILAN Dipengaruhi oleh bahasa Minang kerana ada kaitan dengan suku Minangkabau dari Sumatera.Contoh ayat dalam dialek Negeri Sembilan ialah: "Eden torai"( Saya cuba ) "Ekau nie bongak kat eden"( A wak ni tipu saya ) "Apo kono ekau?"( Apa kena dengan engkau? )

8.12 DIALEK JOHOR Akhiran 'a' dibunyikan sebagai 'e'. Contoh perkataan dalam dialek Johor ialah: Saya menjadi "saye". Apa menjadi "ape". Berapa menjadi "berape".

8.13 DIALEK MELAKA Penggantian huruf 'r' dibelakang perkataan dengan huruf 'u'. Contoh perkataaan dalam dialek Melaka ialah: Lebar menjadi "lebau" . Besar menjadi "besau". Ular menjadi "ulau". Pasar menjadi "pasau".
BAHASA KEBANGSAAN P 10

8.14 DIALEK SARAWAK Merupakan dialek yang paling besar perbezaannya dengan dialek Melayu lain di Malaysia. Dialek ini dipengaruhu oleh Bahasa Melayu Brunei, Iban, Bidayuh, Melanau dan bahasa suku -suku di Filipina. Contoh perkataan dalam dialek Sarawak ialah: Saya menjadi "kamek" .Tidak menjadi "sik". Cakap menjadi "madah". Sombong menjadi "lawa".

8.15 DIALEK SABAH Terdapat 50 bahasa dan 80 dialek dalam kira -kira 30 suku kaum di Sabah. Tidak ada dialek khusus di Sabah tetapi setiap kaum di Sabah mempunyai bahasa atau dialek tertentu. Contoh ayat yang umum dalam dialek Sabah ialah: "Mengapa can ko ani???"(apa kena dengan awak ni???). "Esai ngaran mo???"(siapa nama kamu???)

8.16 DIALEK CINA PERANAKAN Cina peranakan ialah pendatang Cina awal yang memeluk kebanyakan adat Melayu khususnya dalam pertuturan masyarakat Melayu. Etnik Cina di Malaysia terdiri daripada enam kumpulan dialek utama iaitu Hakka, Kantonis, Hokkien, Teochew, Hainam dan Hokchiu. Dialek Cina peranakan peranakan ini tiada contoh yang spesifik dan kebiasaannya pertuturan orang Cina adalah pelat dalam Bahasa Melayu.

9.0 Pemaparan Data
Secara umumnya, perbezaan fonologi yang agak ketara di antara dialek-dialek Melayu dapat dilihat pada penyebaran konsonan di akhir kata. Antara konsonan-konsonan yang memperlihatkan kepelbagaian yang a gak rencam di akhir kata ialah bunyi konsonan likuida. Berikut dipaparkan sebahagian daripada data yang melibatkan realisasi konsonan likuida /l/ dan /r/ di posisi akhir kata dalam dialek- dialek Melayu. Dialek-dialek yang terpilih untuk kajian ini ialah dialek Johor, dialek Perak, dialek Melaka, dialek Kedah, dialek Sarawak dan dialek Kelantan.

BAHASA KEBANGSAAN

P

11

Input 1. Pagar 2. ular 3. besar 4. kapal 5. hal

Johor [paga] [ula] [b´sa] [kapal] hal]

Perak [pagç] [ulç] [b´sç] [kapE] [hE]

Melaka [pagaw] [ulaw] [b´saw] [kapal] [hal]

Kedah

Sarawak [paga ] [ula ]

Kelantan [paga] [ula] [b´sa] [kapa] [ha]

[paga÷] [ula÷] [b´sa÷] [kapaj] [haj]

[b´sa ] [kapal] [hal]

9.1

Contoh-Contoh Perkataan Dan Ayat Dalam Dialek

Dialek Pahang - Pekan Ali bertanye,kepada Abu " Abuu..kat sini ade bela basikel to ak? Dialek Terengganu : Nebeng Bahasa Malaysia melampau-lampau contoh: ( Terengganu ) (Pahang mu jangang nebeng ngat!!! awok ja gan la melampou sargat!!!!

Pekan )

Dialek Utara : Kedah,Perlis dan Pulau Pinang Hang mai la sini sat. Aku nak ajak hang pi nat sat. ( Awak datang sini sekejap. Saya nak ajak awak pergi ke pasar. ) Dialek Perak ; Teman suke ghomah tepi pante. ( Saya suka rumah tepi pantai. ) Dialek Johor ; Mat, tolong ambilkan gebor dalam gerobok. ( Mat, tolong ambilkan selimut dalam almari. )

BAHASA KEBANGSAAN

P

12

AWAK Terengganu: Kelantan: Kedah/Penang: Sarawak: NegeriSembilan: Pahang: cth: mung nok gi mane.. mung demo hang kitak jang awok

Dialek Kelantan kelate: buoh sawo nilo standard: buah ciku kelate: standard: kelate: standard: kelate: standard: kendi cerek punoh jane rosak kuca lana tidak teratur

10.

DIALEKTOLOGI GENERATIF

Dialektologi generatif ialah tentang kepelbagaian dialek yang menerapkan kerangka teori transformasi generatif dalam analisisnya, khususnya teori fonologi generatif. Sehubungan itu, gagasan -gagasan utama teori fonologi generatif seperti bentuk dalaman, bentuk permukaan dan rumus-rumus fonologi diterapkan dalam dialektologi tersebut

11.

RUMUS

Dalam menentukan representasi dalaman yang berkaitan dengan bahasa sumber, dialek biasanya mempunyai dua pilihan, iaitu sama ada (i) memilih salah satu dialek sebagai mewakili bentuk dasar atau dalaman, atau (ii) menyediakan satu bentuk dalaman yang bersifat abstract yang tidak terdapat dalam mana -mana dialek turunan. Dalam kajia nnya tentang dialektologi generatif bahasa Melayu, Zaharani (1993) telah memilih dialek baku sebagai bentuk dalaman yang mewakili bahasa sumber dan kewujudan pelbagai dialek dalam bahasa Melayu disebabkan oleh empat faktor utama, iaitu (i) (ii) (iii) (iv) Penambahan rumus Penghilangan rumus, Atur rumus, Simplifikasi rumus

BAHASA KEBANGSAAN

P

13

11.1 Penambahan Rumus Š Dialek Melaka pula mengalami penambahan rumus dengan mengubah /r/ menjadi [w]. Kedua-dua rumus ini melibatkan perubahan fitur dan boleh diformalisasikan seperti dalam (2) dan (3) di bawah. Š 2. Rumus penggeluncuran /l/ l Š 3. Rumus penggeluncuran /r/ r j /____ # w/____ #

11.2 Penghilangan Rumus Š Zaharani (1993, 9) mengatakan rumus pengguguran /r/, seperti dalam (4) di bawah, boleh dianggap sebagai rumus asal bahasa sumber kerana banyak dialek Melayu telah menghilangkan segmen /r/ di akhir kata. Misalnya, dialek Johor, dialek Selangor, dialek Kelantan, dialek Terengganu, dialek Perak, dialek Negeri Sembilan dan dial ek Pahang. Walau bagaimanapun, rumus ini tidak beroperasi dalam nahu dialek Sarawak. Segmen /r/ di akhir kata dikekalkan dan direalisasikan sebagai [ ]. Š Dalam kes ini dialek Sarawak dikatakan telah mengalami penghilangan rumus. 4. Rumus pengguguran /r/ r /____ #

11.3 Perbezaan Atur Rumus Š Antara rumus-rumus fonologi yang mempunyai kesan atur rumus ke atas dialek-dialek Melayu ialah rumus pengguguran /r/ (4) dan rumus pembundaran vokal (5) yang mengubah buyi vokal /a/ menjadi [ç] di akhir kata. 5. Rumus pembundaran vokal a ç / ___ #

Š Perbezaan atur rumus dalam kedua -dua dialek tersebut dapat ditunjukkan dalam derivasi ( 6) di bawah. Derivasi ini menunjukkan perbezaan atur rumus daripada i nventori rumus yang sama boleh menghasilkan dua dialek yang berbeza.

BAHASA KEBANGSAAN

P

14

6. Š Bentuk dalaman Š Pengguguran /r/ Pembundaran vokal Bentuk permukaan

Perak /pagar/ paga pagç [pagç]

Kelantan /pagar/ Pembundaran vokal Pengguguran /r/ paga [paga]

11.4 Simplifikasi Rumus Š Rumus yang asalnya terbatas pada satu bunyi tertentu sahaja, dan kemudiannya dipermudahkan dengan melibatkan beberapa bunyi lain dikenali sebagai simplifikasi rumus. Bunyi -bunyi ini biasanya tergolong dalam satu kelas natural yang sama. Misalnya, rum us pengguguran /r/ yang wujud dalam bahasa Melayu sumber hanya melibatkan konsonan /r/ sahaja. Rumus ini beroperasi secara aktif dalam dialek Johor. Namun,dalam dialek Kelantan dan Terengganu, rumus pengguguran ini telah dipermudahkan dengan menggugurkan s emua bunyi likuida dan geluncuran, iaitu bunyi /l, r, j, w/. Bunyi -bunyi ini tergolong dalam satu kelas natural yang boleh dispesifikasikan sebagai [+ sonoran, silabik, - nasal]. Š Penguguran konsonan sonoran bukan nasal {l, r, j, w} /____ #

12. Kesimpulan
Ada dua jenis bahasa dialek, iaitu. di alek daerah dan dialek sosial.Dialek daerah paling mudah kita fahami. Umpamanya, apabila kita pergi saja ke Kelantan, ke Kedah, ke Johor, ke dll. , kita akan dapat merasakan ada perbezaan bahasa yang digunakan di tempat -tempat ini. Yang paling ketara sebutan dan ganti nama yang digunakan adalah berbeza daripada satu dengan yang lain. Oleh sebab itu wujudlah istilah dialek Kelantan, dialek Kedah, dialek Johor dan lain -lain. Di Malaysia, seseorang penutur asli bahasa melayu biasanya dilahirkan dalam suasana dialek tertentu. Dialek itu merupakan bahasa pertama yang dipelajari dan dikuasai oleh mereka. Kemudian, apabila belajar di sekolah, mereka mula terdedah kepada bentuk bahasa ba ku dan perlu mempelajari sehingga menguasainya .
BAHASA KEBANGSAAN P 15

13.

Rujukkan

kmn-mayang.blogspot.com isubahasa-dialek.blogspot.com www.scribd.com/doc/6753108/Dialek- alam-Bahasa-Melayu id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Malaysia

Rujukkan Maksud-maksud Perkataan
n g enggandingkan i

3. inversi inversi (Lin) pembalikan susunan kata-kata dlm ayat (mis ia makan nasi menjadi makan nasi ia) umus y rumus = rumusan . (huruf atau beberapa huruf) kependekan perkataan ( BP utk ewan Bahasa dan Pustaka dll) y merumuskan . memendekkan atau meringkaskan (perkataan): dirumuskan drpd kata-kata Inggeris nited alay ational rganisation; 5. vokal vokal . = ~ tulen (Lin) huruf hidup atau huruf saksi (a, e, é, i, o, u) 6. Fonologi fonologi (Lin) kajian tentang bunyi sebutan dlm sesuatu bahasa: kata-kata drpd bahasa asing hendaklah disesuaikan dgn sistem ~ elayu. 7. Fitur fitur ciri (bentuk, sifat) yg tertentu: kita tidak peka kpd ~ alam kebendaan ini. 8. Formalisme formalisme kepatuhan (sifat patuh) kpd ketentuan dan peraturan yg ditetapkan.

BAHASA KEBANGSAAN

4

3

2

9.

epresentasi representasi (répréséntasi) . sesuatu yg melambangkan, menggambarkan, atau menyatakan sesuatu yg lain, perlambangan, gambaran, pernyataan; . perihal (perbuatan dsb) mewakili, perwakilan.

)(

'&

)

(

1

'

&

$

$

%

%

0

#

4.

"  

!

2.

onsonan konsonan (Lin)

ruf selain vokal (spt t, s, l, dll) adalah uruf ( b/p/s )   

      

1.

erivasi deriv i (dériv i) proses pengi penerbitan kata. 

an pd kata dasar,

P

16

10.

abstrak tidak berupa atau bersifat kebendaan (tidak dapat dilihat atau dirasa dgn pancaindera), tidak konkrit atau maujud, niskala: kesetiaan adalah sesuatu yg ~; mengabstrakkan menjadikan sesuatu abstrak; 11. dialektologi dialektologi (dialéktologi) kajian tentang dialek. 12. generik generik (génerik) . (yg) umum; . berkaitan dgn ciri-ciri khusus yg dimiliki oleh sesuatu kelompok (golongan dll).

BE

I

E

BUNYI @

onsonan Sonoran

Konsonan tamparan atau ketukan ialah bunyi konsonan yang dihasilkan dengan sekali mengecutkan otak agar satu anggota artikulasi yang aktif (contohnya, lidah) mengetuk anggota lain yang pasif. Perbezaan utama antara konsonan tamparan dan konsonan hentian adalah, konsonan tamparan tidak mengumpul tekanan udara di belakang daerah artikulasi, oleh itu tiada ledakan ketika dihembuskan; jika tidak maka tamparan itu seolah-olah hentian yang amat singkat. Konsonan tamparan juga berbeza dari konsonan getaran, yang mana arus udara menyebabkan anggota artikulasi bergetar. Konsonan getaran juga boleh ubah sentuhannya, manakala konsonan tamparan pula terhad kepada sentuhan tunggal. Konsonan Nasal adj . of the nose, hidung: the ~ cavity, rongga hidung; . (phon) sengau: a ~ voice, suara sengau; n nasal speech sound, huruf /sengau, yg disengaukan/.

15. Fonem fonem (foném) (Lin) unit bunyi yg terkecil yg boleh membezakan makna kata.

7. Variasi : Penyimpangan atau sesuatu yg menyimpang drpd keadaan (sifat, ciri-ciri, dsb) yg lazim atau standard, kelainan: variasi bahasa; . 8. Variasi Bahasa : Kepelbahagaian bahasa yang ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan, kosa kata dan tatabahasa.

BAHASA KEBANGSAAN

G

Q PG

.

inguistik : . kajian saintifik tentang bahasa;

H

G

I

14. Fonemik

fonemik (fonémik) (Lin) . bkn fonem. . kajian linguistik tentang fonem.

H

H

9 F A A

C EC D C @9 A AB A

I

8

13.

encam rencam I; merencam tidak terang atau tidak jelas SEBUTAN

7

6

5

bstrak

G

G

G

@

. berkaitan dgn bahasa.

P

17

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->