kebudayaan M|nahasa dan Ambon

Makalah lnl dlsusun dalam ranaka memenuhl
1uaas MaLa kullah 8udava nusanLara
ulsusun olehť
ke|ompok 2
1Ŧ ©l la©ar 2P Ŵ 02
2Ŧ snur nova SuvuLl 2P Ŷ 08
3Ŧ ladlll 8ahman 2P Ŵ 14
4Ŧ !anar ÞradlLa 2P Ŵ 20
3Ŧ Ckkv mella Þ 2P Ŵ 26
6Ŧ 8lza 8aharsah 2P Ŷ 32SLkCLP 1lnCCl kun1nSl nLC8
2010 / 2011
2

kL8UDA¥AAN MINAnA5A

IŦ L1Ak GLCGkAII5
Þroplnsl Sulawesl uLara LerleLak dl ©azlrah uLara Þulau Sulawesl dan merupakan salah
saLu darl Llaa proplnsl dl lndonesla vana LerleLak dl sebelah uLara aarls khaLullsLlwaŦ uua
proplnsl lalnnva adalah Þroplnsl SumaLera uLara dan Þroplnsl uaerah lsLlmewa nehŦ ulllhaL
darl leLak aeoarafls Sulawesl uLara LerleLak pada 0Ŧ300Ŵ4Ŧ300 LlnLana uLara (Lu) dan 1210Ŵ
1270 8u©ur 1lmur (81)Ŧ
Wllavah Þroplnsl Sulawesl uLara mempunval baLasŴbaLasť
uLara ť LauL Sulaweslţ Samudra Þaslflk dan 8epubllk llllplna
1lmur ť LauL Maluku
SelaLan ť 1eluk 1omlnl
8araL ť Þroplnsl CoronLalo

Crana Mlnahasa adalah suaLu suku banasa vana mendlaml suaLu daerah pada
baalan Llmur lauL ©azlrah sulawesl uLaraŦ Luas daerah lnlţ Lermasuk koLa Manado dan
3

8lLunaŦ Luas daerah lnl Lermasuk koLaŴkoLa Manado dan 8lLunaţ kurana darl 6Ŧ000
km2Ŧ

IIŦ 5I51LM 8UDA¥A
Mlnahasa senara eLlmoloal berasal darl kaLa MlnaŴLsa (Mlnaesa) aLau Maesa
berarLl ©adl saLu aLau menvaLukanţ vaknl menvaLukan berbaaal kelompok subŴeLnlk
Mlnahasa
Suku Mlnahasa Lerbaal aLas beberapa subsukuť
1Ŧ 1onLemboan
2Ŧ 1ombulu
3Ŧ 1onsea
4Ŧ 1oulour(1ondano)
3Ŧ 1onsawana (1ombaLu/1ondanow)
6Ŧ Þonosakan
7Ŧ Þasan (8aLahan)
8Ŧ 8anLlk
nama ƍMlnahasaƍ sendlrl dlaunakan belakanaan seLelah masaŴmasa awal lLuŦ
ƍMlnahasaƍ umumnva dlarLlkan ƍLelah men©adl saLuƍŦ SeLlap kelompok subeLnlk lnl
memlllkl bahasa sendlrl vana dlsebuL denaan nama subeLnlk lLu sendlrlŦ
Mlnahasa ©uaa Lerkenal oleh sebab Lanahnva vana subur vana men©adl rumah
Llnaaal unLuk berbaaal varlasl Lanaman dan blnaLanaţ dldaraL maupun dllauLŦ
1erLuLup denaan daunan hl©au pepohonan kelapa dan kebunŴkebun nenakehţ Lanah
lLu ©uaa menvumbana varlasl buahŴbuahan dan savuran vana lenakapŦ launa
Sulawesl uLara mennakup anLara laln blnaLana lanakah seperLl buruna Maleoţ
Cusnusţ 8ablrusaţ noa dan 1anakasll (1arslus SpenLrum)Ŧ
Malavu Manado adalah bahasa umum vana dlperaunakan dalam komunlkasl
anLara oranaŴorana darl subŴsub eLnlk Mlnahasa maupun anLara mereka denaa
penduduk darl sukuŴsuku banasa lalnnvaţ balk dalam llnakunaan peraaulan koLa
maupun dalam llnakunaan peraaulan desaŦ 8ahkan leblh darl lLuţ LeruLama dl koLaŴ
koLaţ senara umum LerllhaL oranaŴorana menaaunakan Malavu Manado sebaaal
bahasa lbuţ menaaanLlkan bahasa prlbuml Mlnahasa aLau bahasa suku banasa vana
4

bersanakuLanŦ Þeranan Malavu Manado seperLl dl koLaŴkoLa lnl sudah LerllhaL pula
senara ©elas dl desaŴdesa vana penduduknva merupakan nampuran darl berbaaal
subeLnlk LersebuL dl aLasŦ Cenerasl Lerakhlr darl orana Mlnahasa dl koLaŴkoLa dan dl
desaŴdesa vana dlmaksud Lldak dapaL laal menaaunakan bahasa prlbuml subeLnlk
vana bersanakuLanŦ Þroses lndlaenlsasl Malavu Manado sedana berlanasuna denaan
pesaLţ membenLuk suaLu nlrrl ldenLlLas eLnlk dan baalan darl slsLem budava
MlnahasaŦ

Asa| Usu| 5uku M|nahasa
MenuruL fakLaŴ fakLa penvelldlkan kebudavaan dunla dan bendaŴ benda purbakala
vana LerdapaL dl Lropaţ frlkaţ slaţ merlkaţ maka manusla dlperklrakan mulal menvebar
hlnaaa ke pelosok dl muka buml se©ak 33 rlbu Lahun laluŦ
ul Lanah Mlnahasa sendlrl kaum pendaLana mempunval nlrl seperLlť
˜ kaum kurlLls vana berambuL kerlLlnaţ
˜ kaum Lawanalruna (berhlduna pesek)
˜ kaum Malesuna/ Mlnahasa vana menurunkan sukuŴsuku ť1onseaţ 1ombuluţ
1ompakewaţ 1olourţ Suku 8anLenan (Þasanţ8aLahan)ţ1onsawanaţ Suku 8anLlk masuk
Lanah mlnahasa seklLar Lahun 1390 Ŧ
Suku Mlnahasa aLau Malesuna mempunval perLallan denaan suku banasa llllplna
dan !epanaţ vana berakar pada banasa Monaol dldaLaran dekaL ClnaŦ Pal lnl nvaLa Lampak
dalam benLuk flslk seperLl maLaţ rambuLţ Lulana parasţ benLuk maLaţ dllŦ
ualam bahasaţ 8ahasa Mlnahasa Lermasuk rumpun bahasa llllplna 1eLuaŴ
LeLua Mlnahasa menurunkan se©arah kepada Lurunannva melalul nerlLa Lurun
Lemurun blasanva dllafalkan oleh 1onaas saaL kealaLan upanara memberslhkan
daerah darl halŴ hal vana Lldak balk baal masvarakaL seLempaL saaL memulal Lahun
vana baru dan darl hal kealaLan LersebuL dlkeLahul bahwa Cpo 1oar dan Cpo
LumlmuuL adalah nenek movana masvarakaL Mlnahasaţ mesklpun banvak versl
LenLana rlwavaL kedua orana LersebuLŦ
keluaraa 1oar LumlmuuL sampal keLanah Mlnahasa dan berdlam dlseklLar
aununa Wulur MahaLusţ dan berplndah ke WaLunluLakan Sampal pada suaLu saaL
keluaraa berLambah ©umlahnva maka perlu dlaLur menaenal lnLeraksl soslal dldalam
komunlLas LersebuLţ vana melalul keblasaan peraLuran dalam keLurunannva nanLlnva
3

men©adl kebudavaan mlnahasaŦb uemlklan ©uaa denaan lsme aLau kepernavaan akan
sesuaLu vana leblh berkuasa aLas manusla sudah dl©alankan dlMlnahasa se©ak awalŦ

Upacara Adat
Monondeaga
upanara adaL darl daerah 8olaana Monaondow vana dllaksanakan pada wakLu anak aadls
memasukl masa akll ballq vana dlLandal denaan daLananva hald perLamaŦ uaun Lellnaa
dllobanal dan dlpasanal anLlna kemudlan alal dlraLakan sebaaal pelenakap kenanLlkan dan
Landa Lelah dewasaŦ
Mupuk Im 8ene
upanara adaL darl daerah Mlnahasa berupa penaunapan svukur pallen panLlo MasvarakaL
membawa/mempersembahkan seaanLana/sekaruna padl bersama hasll ladana lalnnva
dlsuaLu LempaL (lapanaan aLau dlrumah aere©a) unLuk dldoakanŦ uan seLlap
rumah/keluaraa menvlapkan beraaam makanan dan makan bersama denaan para Lamu
denaan sukarlaŦ
Met|pu
Merupakan upanara adaL darl daerah Sanalhe 1alaud berupa penvembahan kepada Sana
ÞennlpLa alam semesLa vana dlsebuL 8LnCCCn LnCl uu1n SLu8nţ denaan
membakar daunŴdaun dan akarŴakar vana mewanal dan menlmbulkan asap
membumbuna ke hadlraLŴnvaŦ
Jatu Þ|nawetengan
1anaaal Lu©uh bulan Lu©uh Lahun dua rlbu Lu©uh saaL lsLlmewa baal sebaalan masvarakaL
MlnahasaŦ Þada penanaaalan Masehl lLu dlaelarlah upanara adaL WaLu ÞlnaweLenaanţ
sebuah upanara penuh makna baal persaLuan masvarakaL seLempaLŦ WaLu ÞlnaweLenaan
adalah warlsan leluhur Mlnahasa dan merupakan bukLl bahwa demokrasl dan persaLuan
sudah ada se©ak dahuluŦ
8erdasarkan nerlLa rakvaLţ LerdapaL sebuah baLu besar vana dlsebuL LumoLowa vaknl baLu
vana men©adl alLar rlLual sekallaus menandal berdlrlnva permuklman suaLu komunlLasŦ
!ohann lberL 1rauaoLL Snhwarzţ seorana mlslonarls 8elanda keLurunan !ermanţ pada
Lahun 1888 berlnlslaLlf melakukan penaaallan dl buklL 1onderukan vana sekarana masuk
wllavah kenamaLan 1ompasoţ Mlnahasaţ Sulawesl uLara (SuluL)Ŧ
1ernvaLa penaaallan berhasll menemukan baLu besar vana membu©ur darl Llmur ke baraLŦ
!ohann Cerard lrlederlnh 8ledel vana lahlr dl 1ondano pada Lahun 1832ţ menvebuLkan
bahwa baLu LersebuL merupakan baLu LempaL duduk para leluhur melakukan
6

perundlnaan aLau orana seLempaL menvebuLnva WaLu 8erumeran ne LmpunaŦ 8aLu
LersebuL merupakan LempaL baal para pemlmpln upanara adaL memberlkan kepuLusan
(dalam benLuk aarls dan aambar vana dlpahaL pada baLu) dalam hal membaal pokok
pemblnaraanţ slapa vana harus blnaraţ serLa nara berlbadaLŦ
LaLar belakana lLu memberl arah bahwa sudah ada demokrasl pada ©aman duluŦ Se©umlah
persoalan dlselesalŴ kan denaan musvawarah sehlnaaa mereka vana LerllbaL persoalan
menlnaaalkan WaLu ÞlnaweLenaan denaan damalŦ
lnLl darl upanara vana dlselenaaarakan dl depan baLu besar lLu adalah waLaƌ esa ene vaknl
pernvaLaan Lekad persaLuanŦ Semua perwakllan kelompok eLnls vana ada dl 1anah 1oar
LumlmuL menaanLarkan baalan peLa Lanah Mlnahasa LempaL Llnaaalnva dan meleLakkan
dl baalan Lenaah panaauna perhelaLanŦ ullrlnal muslk lnsLrumenLalla kollnLanaţ
peneaasan Lekad lLu dlsampalkan saLu per saLu perwakllan menaaunakan pelbaaal
bahasa dl MlnahasaŦ SeLelah Lekad dlsampalkan mereka menahenLakkan kakl ke Lanah
Llaa kallŦ Þada penahu©una anara para pelaku upanara beraandenaan Lanaan membenLuk
llnakaran sembarl menvanvlkan 8eranlanť 8ovorz endoŦ
ƍ8ovor endoţ ezo eţ MaesaŴesa lalan nl klLa eţ 8ovor endoţ ezo eţ Sel sl nlmalewoţ
?a wana nl menaasaŴ naasaranmoţ 8ovor endoţ ezo eţ MenaaleŴnaalel uman
ÞakaLuan pakalawlrenomţ 8ovor endoţ ezo eƍ
(ÞersaLukanlah ©alan klLaŦ !anaanlah ada vana merusakkan aLaupun hanva berpuraŴpuraŦ
Marl memohonkan usla lan©uL dan lesLarl)Ŧ

Upacara Þern|kahan
Þroses Þernlkahan adaL vana selama lnl dllakukan dl Lanah Mlnahasa Lelah
menaalaml penvesualan selrlna denaan perkembanaan ©amanŦ Mlsalnva keLlka proses
perawaLan nalon penaanLln serLa anara ƍÞosananƍ (ÞlnalLan) Lldak laal dllakukan sebulan
sebelum perkawlnanţ Lapl seharl sebelum perkawlnan pada saaL ƍMalam Caaarenƍ aLau
malam mudaŴmudlŦ nara mandl dl pannuran alr saaL lnl ©elas Lldak dapaL dllaksanakan laalţ
karena Lldak ada laal pannuran alr dl koLaŴkoLa besarŦ ?ana dapaL dllakukan saaL lnl adalah
mandl adaL ƍLumelekƍ (menaln©ak baLu) dan ƍ8anohoƍ karena dllakukan dl kamar mandl dl
rumah nalon penaanLlnŦ ualam pelaksanaan upanara adaL perkawlnan sekarana lnlţ semua
anara / upanara perkawlnan dlpadaLkan dan dllaksanakan dalam saLu harl sa©aŦ Þaal harl
memandlkan penaanLlnţ merlas wa©ahţ memakal busana penaanLlnţ memakal mahkoLa dan
Lopl penaanLln unLuk upanara ƍmaso mlnLaƍ (Lokl plnLu)Ŧ Slana harl kedua penaanLln peral ke
naLaLan slpll aLau ueparLemen aama dan melaksanakan penaesahan/pemberkaLan nlkah (dl
7

Cere©a)ţ vana kemudlan dllan©uLkan denaan resepsl pernlkahanŦ Þada anara ln blasanva
dllakukan upanara perkawlnan adaţ dllkuLl denaan anara melempar bunaa Lanaan dan anara
bebas LarlŴLarlan denaan lrlnaan muslk Lradlslonalţ seperLl Larlan MaenakeLţ kaLrlllţ Þollnelsţ
dlrlrlnal Muslk 8ambu dan Muslk kollnLanaŦ
8acoho (Mand| Adat)
SeLelah mandl blasa memberslhkan seluruh badan denaan sabun mandl lalu mennunl
rambuL denaan bahan pennunl rambuL vana banvak dl©ual dl Lokoţ seperLl shampoo dan halr
LonlnŦ Mennunl rambuL ƍbanohoƍ dapaL delakukan denaan dua naraţ vaknl nara Lradlslonal
aLaupun hanva sekedar slmbollsaslŦ
1radlsl ť 8ahanŴbahan ramuan vana dlaunakan adalah paruLan kullL lemona nlpls
aLau lemona banoho (nlLrus llmonellus)ţ funaslnva sebaaal pewanalŤ alr lemona poponLolen
(nlLrus lemeLLa)ţ funaslnva sebaaal pemberslh lemak kullL kepalaŤ daun pondana (pandan)
vaan dlLumbuk halusţ funaslnva sebaaal pewanalţ bunaa manduru (melaLl huLan) aLau bunaa
rosl (mawar) aLau bunaa melaLl vana dlhannurkan denaan Lanaanţ dan berfunasl sebaaal
pewanalŤ mlnvak buah kemlrl unLuk melemaskan rambuL dlnampur sedlklL perasan alr buah
kelapa vana dlparuL halusŦ Seluruh bahan ramuan harus ber©umlah sembllan ©enls Lanamanţ
unLuk membasuh rambuLŦ Sesudah lLu dlnunl laal denaan alr berslh lalu rambuL dlkerlnakanŦ
Slmbollsasl ť Semua bahanŴbahan ramuan LersebuL dlmasukkan ke dalam sehelal
kaln berbenLuk kanLonaţ lalu dlnelup ke dalam alr hanaaLţ lalu kanLona LersebuL dlremas dan
alrnva dlLampuna denaan Lanaanţ kemudlan dlaosokkan kerambuL nalon penaanLln sekadar
slmbollsaslŦ
Lumele' (Mandl daL)ť ÞenaanLln dlslram denaan alr vana Lelah dlberl bunaaŴ
bunaaan warna puLlhţ ber©umlah sembllan ©enls bunaa vana berbau wanalţ denaan mamakal
aavuna sebanvak sembllan kall dl slram darl baLas leher ke bawahŦ Senara slmbolls dapaL
dllakukan sekedar membasuh muka oleh penaanLln lLu sendlrlţ kemudlan menaerlnakannva
denaan handuk vana berslh dan belum pernah dlaunakan sebelumnvaŦ
Upacara Þerkaw|nan
upanara perkawlnan adaL Mlnahasa dapaL dllakukan dl salah saLu rumah penaanLln
prla aLaupun wanlLaŦ ul LanaowanŴ1onLemboanţ upanara dllakukan dlrumah plhak penaanLln
prlaţ sedanakan dl 1omohonŴ1ombulu dl rumah plhak penaanLln wanlLaŦ
Pal lnl mempenaaruhl prosesl per©alanan penaanLlnŦ Mlsalnva penaanLln prla ke
rumah penaanLln wanlLa lalu ke Cere©a dan kemudlan ke LempaL anara resepslŦ karena
resepsl/pesLa perkawlnan dapaL dlLanaauna balk oleh plhak keluaraa prla maupun keluaraa
wanlLaţ maka plhak vana menanaauna blasanva vana akan memeaana komando pelaksanaan
8

pesLa perkawlnanŦ da perkawlnan vana dllaksanakan
senara Mapalus dlmana kedua penaanLln dlbanLu oleh
mapalus waraa desaţ seperLl dl desa 1ombuluanŦ Crana
Mlnahasa penaanuL aaama krlsLen LerLenLu vana
mempunval kenenderunaan menaaanLl anara pesLa malam
harl denaan anara kebakLlan dan makan malamŦ
Crana Mlnahasa dl koLaŴkoLa besar seperLl koLa
Manadoţ mempunval keblasaan vana sama denaan orana
Mlnahasa dl luar Mlnahasa vana dlsebuL kawanuaŦ Þola
hldup masvarakaL dl koLaŴkoLa besar lkuL membenLuk
pelaksanaan upanara adaL perkawlnan Mlnahasaţ menvaLukan seluruh proses upanara adaL
perkawlnan vana dllaksanakan hanva dalam saLu harl (1okl ÞlnLuţ 8uka/ÞuLus Suaraţ nLar
harLaţ Þrosesl upanara daL dl Þelamlnan)Ŧ
ConLoh proses upanara adaL perkawlnan vana dllaksanakan dalam saLu harl ť
Þukul 09Ŧ00 paalţ upanara 1okl ÞlnLuŦ ÞenaanLln prla kerumah penaanLln wanlLa sambll
membawa anLaran (mas kawln)ţ berupa makanan masakţ buahŴbuahan dan beberapa helal
kaln sebaaal slmbollsaslŦ Wall plhak prla memlmpln rombonaan penaanLln prlaţ menaeLuk
plnLu Llaa kallŦ
ÞerLama ť 1laa keLuk dan plnLu akan dlbuka darl dalam oleh wall plhak wanlLaŦ Lalu
dllakukan dlaloa dalam bahasa daerah MlnahasaŦ kemudlan penaanLln prla menaeLok plnLu
kamar wanlLaŦ SeLelah penaanLln wanlLa keluar darl kamarnvaţ dladakan ©amuan makanan
kenll dan berslap unLuk peral ke Cere©aŦ Þukul 11Ŧ00Ŵ14Ŧ00 ť Melaksanakan perkawlnan dl
Cere©a vana sekallaus dlnlkahkan oleh neaaraţ (apablla peLuaas naLaLan slpll dapaL daLana ke
kanLor Cere©a)Ŧ unLuk lLuţ para saksl kedua plhak lenakap denaan Landa penaenal penduduk
(k1Þ)ţ lkuL hadlr dl Cere©aŦ Þukul 19Ŧ00 ť nara resepsl klnl ©arana dllakukan dl rumah kedua
penaanLlnţ namun menaaunakan aeduna / hoLelŦ
pablla plhak keluaraa penaanLln lnaln melaksanakan prosesl upanara adaL
perkawlnanţ ada sanaaarŴsanaaar kesenlan Mlnahasa vana dapaL melaksanakannvaŦ uan
prosesl upanara adaL dapaL dllaksanakan dalam berbaaal subŴeLnls Mlnahasaţ hal lnl
LeraanLuna darl kelnalnan aLau asal keluaraa penaanLlnŦ Mlsalnva dalam versl 1onseaţ
1ombuluţ 1onLemboan aLaupun subŴeLnls Mlnahasa lalnnvaŦ
Þrosesl upanara adaL berlanasuna Lldak leblh darl seklLar 13 menlLţ dllan©uLkan
denaan kaLa sambuLanţ melempar bunaa Lanaanţ poLona kue penaanLln ţ anara salamanţ
9

makan malam dan sebaaal anara Lerakhlr (penuLup) lalah dansa bebas vana dlmulal denaan
ÞollnelsŦ
Þroses| Upacara Þerkaw|nan d| Þe|am|nan
ÞenellLlan prosesl upanara perkawlnan adaL dllakukan oleh ?avasan kebudavaan
Mlnahasa !akarLa plmplnan nvŦ MŦ 1enakerŴ8omboL dl Lahun 1986 dl MlnahasaŦ Wllavah
vana dlLellLl adalah 1onseaţ 1ombuluţ 1ondano dan 1onLemboan oleh lfred Sundahţ !essv
Wenasţ 8erL SuplLţ dan uof 8unLuramblŦ 1ernvaLa keempaL wllavah subŴeLnls LersebuL
menaenal upanara Þlnanaţ upanara 1awa'ana dan mlnum darl manakuk bambu (kower)Ŧ
Sedanakan upanara membelah kavu bakar hanva dlkenal oleh subŴeLnls 1ombulu dan
1onLemboanŦ 1ondano menaenal upanara membelah seLenaah Llana ©enakal kavu Lawana
dan 1onseaŴMaumbl menaenal upanara membelah kelapaŦ
SeLelah kedua penaanLln duduk dl
pelamlnanţ maka upanara adaL dlmulal
denaan meman©aLkan doa oleh Wallan
dlsebuL Sumempuna (1ombulu) aLau
Sumambo (1onLemboan)Ŧ kemudlan
dllakukan upanara ƍÞlnana 1aLenae'enƍŦ
kemudlan dllakukan upanara 1awa'ana
dlmana kedua mempelal memeaana
seLanakal pohon 1awa'ana meaunapkan lkrar dan ©an©lŦ nara berlkuLnva adalah membelah
kavu bakarţ slmbol sandana panaanŦ 1onLemboan membelah Llaa poLona kavu bakarţ
1ombulu membelah duaŦ Selan©uLnva kedua penaanLln makan sedlklL nasl dan lkanţ
kemudlan mlnum dan LempaL mlnum LerbuaL darl ruas bambu muda vana maslh hl©auŦ
Sesudah lLuţ me©a upanara adaL vana Lersedla dldepan penaanLln dlanakaL darl penLas
pelamlnanŦ Seluruh rombonaan adaL mohon dlrl menlaaalkan penLas upanaraŦ nvanvlanŴ
nvanvlan oleh rombonaan adaL dlnamakan 1ambahan (1onsea)ţ ZumanL (1ombulu) vaknl
laau dalam bahasa daerahŦ
8ahasa upanara adaL perkawlnan vana dlaunakanţ berbenLuk sasLra bahasa subŴeLnls
1ombuluţ 1onLemboan vana Lermasuk bahasa halus vana penuh perumpamaan nasehaLŦ
Þrosesl perkawlnan adaL versl 1ombulu menaaunakan penarl kabasaran sebaaal anak buah
Wallan (pemlmpln upanara adaL perkawlnan)Ŧ Pal lnl dlsebabkan karena penarl kabasaran dl
wllavah subŴeLlnls lalnnva dl Mlnahasaţ belum berkembana seperLl halnva dl wllavah
1ombuluŦ Þemlmpln prosesl upanara adaL perkawlnan bebas melakukan lmprovlsasl bahasa
10

upanara adaLŦ 1apl slmbollsasl benda upanaraţ seperLl ť SlrlhŴplnanaţ Þohon 1awa'ana dan
LempaL mlnum darl ruas bambu LeLap sama maknanvaŦ
Upacara Þemakaman
MulaŴmula Suku Mlnahasa ©lka menaubur orana menlnaaal sebelum dlLanam
Lerleblh dulu dlbunakus denaan daun woka (se©enls ©anur)Ŧ LambaL launţ Ler©adl perubahan
dalam keblasaan menaaunakan daun wokaŦ keblasaan dlbunakus daun lnl berubah denaan
menaaanLl wadah ronaaa pohon kavu aLau nlbuna kemudlan orana menlnaaal dlmasukkan
ke dalam ronaaa pohon lalu dlLanam dalam LanahŦ 8aru seklLar abad lx Suku Mlnahasa mulal
menaaunakan waruaaŦ Crana vana Lelah menlnaaal dlleLakkan pada poslsl menahadap ke
uLara dan dldudukkan denaan LumlL kakl menempel pada panLaL dan kepala mennlum luluLŦ
1u©uan dlhadapkan ke baalan uLara vana menandakan bahwa nenek movana Suku Mlnahasa
berasal darl baalan uLaraŦ SeklLar Lahun 1860 mulal ada laranaan darl ÞemerlnLah 8elanda
menauburkan orana menlnaaal dalam
waruaaŦ
kemudlan dl Lahun 1870ţ Suku
Mlnahasa mulal membuaL peLl maLl
sebaaal penaaanLl waruaaţ karena
wakLu lLu mulal ber©anaklL berbaaal
penvaklLţ dl anLaranva penvaklL Llpus
dan koleraŦ ulkhawaLlrkanţ sl
menlnaaal menularkan blblL penvaklL Llpus dan kolera melalul nelah vana LerdapaL dl anLara
badan waruaa dan nunakup waruaaŦ 8ersamaan denaan lLu pulaţ aaama krlsLen
menaharuskan mavaL dlkubur dl dalam Lanah mulal menvebar dl MlnahasaŦ Waruaa vana
memlllkl uklran dan rellef umumnva LerdapaL dl 1onseaŦ uklran dan rellef LersebuL
menaaambarkan berapa ©asad vana Lerslmpan dl waruaa vana bersanakuLan sekallaus
menaaambarkan maLa pennaharlan orana LersebuLŦ
Þada awalnva waruaa Lersebar dl seluruh MlnahasaŦ SaaL lnl waruaa vana Lersebar
LersebuL dlkumpulkan dl desa Sawanaan Ŵ Mlnahasaţ valLu sebuah desa vana LerleLak dl
anLara 1ondano (lbu koLa kabupaLen Mlnahasa) denaan lrmadldl (lbu koLa kabupaLen
Mlnahasa uLara)Ŧ Sampal saaL lnl waruaa merupakan salah saLu Lu©uan wlsaLa se©arah dl
Sulawesl uLaraŦ (8aalan uLara Mlnahasa)Ŧ11

IIIŦ 5I51LM 5C5IA
kabupaLen Mlnahasa mempunval seklLar 468 desa (kampuna) sebaaal kesaLuan
admlnlsLrasl vana dlplmpln oleh seorana kepala desaţ vana senara adaL dlsebuL Pukum 1ua
(kunLua)ţnamun saaL lnl dlubah men©adl kelurahan/uesa vana dlplmpln Lurah/kepala uesaŦ
1erdapaL ©uaa perkampunaan vana berupa kompleks perumahan bersama denaan sawah
dan kebun vana merupakan baalan darl suaLu desaŦ Þola perkampunaan Mlnahasa berslfaL
meneLap dan kelompok rumahnva berbenLuk meman©ana menalkuLl ©alan ravaŦ
Masyarakat M|nahasa kunoť

Awu dan 1aranak
keluaraa baLlh (rumah Lanaaa) sebaaal kelompok Lerkenll dalam masvarakaL Mlnahasa dl
sebuL wuŦ lsLllah lLu sebenarnva berarLl abuţ blsa berarLl dapurŦ Sampal sekarana dl Mlnahasa
maslh banvak LempaL masak LerbuaL darl kavu aLau bambu dllsl denaan Lanah aLau abuŦ Seluruh
keluaraa balk vana sudah menlkah aLau belum Llnaaal dl saLu rumah besar berbenLuk banasal vana dl
dlrlkan dl aLas Llana Llana LlnaalŦ 8anaunan dl aLas Llana Llnaal lLu eraL hubunaannva denaan
keamananŦ
ualam kun©unaan ÞrofŦ 8elnwardL Lahun 1821 ke 1ondano dla maslh mellhaL rumah vana
LlanaŴLlananva seklLar dua pelukan orana dewasaŦ kemudlan laporan urŦ 8leeker pada Lahun 1833
menulls bahwa kampuna dl Mlnahasa dlbanaun dl aLas Llana Llnaal dan besarţ dan dl hunl oleh
empaL keluaraa bersamaŦ
MenuruL keLenLuan adaLţ blla anaaoLa keluaraa vana sudah dewasa membenLuk rumah
Lanaaa baruţ maka akan mendapaL ruanaan Lersendlrl dl keluaraa prla aLau wanlLaŦ 8uanaan Lerplsah
12

lLu dllenakapl denaan saLu LempaL masak (wu) sendlrlţ vana berarLl penahunlnva Lelah mandlrlŦ
wu akhlrnva dl arLlkan sebaaal rumah LanaaaŦCrana vana sudah menlkah sallna menvebuL ka wu
(ka ƹ Lemanţ kakak)Ŧ naaoLa wu Lerdlrl darl avahţ lbuţ dan anak anakŦ Sebaaal kepala darl wu
adalah sl ma (avah) dan blla la menlnaaal dunla maka sl lna (lbu) vana menaaanLlkanŦ lunasl kepala
dl Lanaan sana avah bukan berarLl kekuasaan muLlak menaaLur rumah LanaaaţLapl leblh dlLlLlk
beraLkan pada kewa©lban membela rumah Lanaaa Lerhadap seranaan darl luarŦ ualam keLenLuan
adaL unLuk penaurusan rumah Lanaaa sl ma dan lna wa©lb bermusvawarah unLuk menaambll
kepuLusan dan menenLukan kebl©akanŦ
uarl perkawlnan LerbenLuklah keluaraa besar vana mellpuLl beberapa banasalŦ MenuruL
keblasaanţ pembanaunan banasal baru harus berdekaLan denaan banasal lamaŦ Pal lnl menvanakuL
penaurusan kepenLlnaan bersamaţ keamananţ dan masalah lahan perLanlan bersamaŦ kompleks
banasal penduduk vana berhubunaan kekeluaraaan dl namakan 1aranakŦ Þlmplnan 1aranak
dlpeaana oleh ma darl keluaraa nlkal bakal vana dl sebuL 1uƌurŦ 1uaas uLama 1uƌur melesLarlkan
keLenLuan adaLţ mellpuLl hubunaan anLar wuţ menaaLur nara menaer©akan lahan perLanlan vana dl
mlllkl bersamaţ menaaLur perkawlnan anaaoLaŴanaaoLa 1aranakţ hubunaan anLar wu dan 1aranak
sampal denaan menaadlll dan menahukum anaaoLa anaaoLa vana bersalahŦla senanLlasa mlnLa
pendapaL darl para anaaoLa 1aranakţ karena hal lLu ©uaa men©adl keLenLuan adaLŦÞeranan sl lna Lldak
Lerlalu menon©olŦ
1aranakţ koong / Januaţ Ja|ak
Þerkawlnan anLar anaaoLa 1aranak membenLuk kompleks vana semakln luasŦ 8aLas
penenLuan sesuaLu 1aranak men©adl kaburţ sebaaal alaL ldenLlflkasl para penahunl kompleks
banasalţ dlpakallah kesaLuan LerrlLorlal ©adl beraeser darl benLuk hubunaan darah ke benLuk
pemuklmanŦ klbaLnva LernlpLalah kompleks banasal dalam saLu kesaLuan vana dl sebuL koƌong atau
JanuaŦ Wllavah hukum Wanua mellpuLl kompleks banasal lLu sendlrl dan wllavah perLanlan dan
perburuan seklLarnvaŦ Þemlmpln 8oƌona aLau Wanua dlsebuL UkungŦ 8oƌona aLau Wanua dl baal
dalam beberapa baalan vana dlsebuL ukarŦ Þada mulanva Lukar lnl dlLlLlk beraLkan pada keamanan
sehlnaaa akhlrnva Lukar dl aanLl men©adl IagaŦ Þara ukuna ©uaa mempunval pembanLu vana dl
sebuL MewetengŦ 1uaas mereka mulanva membanLu ukuna unLuk menaaLur pembaalan ker©a dan
pembaalan hasll sesual kesepakaLanŦ
Selaln lLu pula ada pembanLu ukuna vana berfunasl sebaaal penaslhaLţ LeruLama dalam hal
hal vana sullL dalam masalah adaL valLu para LeLua vana dlhormaLl dan dlseaanl vana dlanaaap
bl©aksanaţ Lldak mempunval nanaL dan dapaL dl©adlkan nonLoh dl dalam Wanuaţ vana dl namakan Þa
1uƌusan (vana dapaL dl©adlkan nonLoh)Ŧ 8oƌona / Wanua berLambah darl wakLu ke wakLu men©adl
beberapa Wanua LerLenLu vana akhlrnva dlsebuL Ja|akŦ
13

Þaesa In Deken
Þara pemlmpln Mlnahasa se©ak berabad vana lalu mendasarkan kepuLusannva pada rapat
musyawarah atau Þaesa |n Deken (tempat mempersatukan pendapat)ŦSeluruh kepuLusan vana
dlambll merupakan hasll darl musvawarahŦSekallpun demlklan fakLor domlnan vana serlna
menenLukan dalam penaambllan kepuLusan adalah pendapaL darl sana pemlmpln vana seLlap akhlr
penauLaraan pendapaLnvaţ la menaaLakanť ƍual kua?ƍ (bukankah bealLu?) dan hamplr selalu
©awaban darl anaaoLa adalahť ƍ1alnLuƍ (memana bealLu)Ŧ Semua keLenLuan vana dl puLuskan harus
dl lkuLl walau pun Lldak dlseLu©ul oleh sebaalan anaaoLaŦ Sanksl aLas penolakan darl Þaesa ln ueken
lnl sanaaL beraLţ valLu ť penaunllan darl masvarakaLŦ Pukuman lnl sanaaL beraL sebab Lldak seorana
pun darl 1aranak vana menahlraukan naslb darl Lerhukum blla la men©adl lnnaran musuhŦ keLenLuan
lnllah vana merupakan kewlbawaan para kepala/Luƌa dl Mlnahasa pada zaman duluŦ
8lla pemlmpln berLlndak Lldak sesual denaan keLenLuan adaL aLau meresahkan masvarakaL
maka akan dl©aLuhkan para anaaoLa masvarakaL denaan sekuaL LenaaaŦ Pal lnl Lelah dl
demonsLraslkan oleh rakvaL Mlnahasa sewakLu menahadapl para kepala WalakŦ Las Lekanan rakvaLţ
kompenl denaan seaala kekuasaannva Lunduk dan memberlkan perseLu©uan penaaanLlan
kedudukanŦ
ul luar musvawarah resml vana dlplmpln ukuna adapula musvawarah laln vana kepuLusan
dlambll berdasarkan suara Lerbanvakţ Lanpa memperhlLunakan perbedaan dan penaenuallan para
peserLaŤ Lldak ada saLu kekuaLan apapun dldunla vana dapaL menaaeser mereka seLapak sa©aţ
blarpun hal lLu akan merualkan dan membawa kehannuran baal merekaŦ8lla kepuLusan aLau
kebl©aksanaan para ukuna vana dl anaaap oleh mavorlLas masvarakaL berLenLanaan denaan adaL
lsLladaL vana berlakuŦ Sumber kekerasan haLl mereka unLuk memperLahankan kepuLusan
musvawarah adalah kevaklnanţ bahwa para dewa ada dl plhak merekaŦ ualam hal demlklan para
ukuna Lelah dl anaaap Lelah melanaaar peraLuran para dewaŦ kepuLusan vana mereka ambll
dlmeLeralkan denaan sumpahŦ
uenaan demlklan sekallpun Þaesaan ln ueken menaanduna benlh oLorlLerlsmeţ dan
memberl kesempaLan pada seorana pemlmpln unLuk lLuţ musvawarah seperLl lnl perlnaaLan kepada
para ukuna unLuk Lldak menvalahl keLenLuan keLenLuan adaLŦ Selaln lLu dl Mlnahasa Lldak pernah
ada pewarlsan kedudukan seorana kepalaţ blla seorana 1uƌur ln 1aranak menlnaaal dunla para
anaaoLa 1aranak balk wanlLa maupun prla vana sudah dewasaţ akan menaadakan musvawarah
unLuk memlllh pemlmpln baruŦ ualam pemlllhan vana men©adl soroLan adalah kuallLasŦ krlLerla
kuallLas lLu ada Llaa (Þaƌeren 1elu)ť
naaasan Ŵ Mempunval oLakŤ hal mana dla mempunval keahllan menaurus 1aranak aLau
8oƌonaŦ
14

nlaLean Ŵ Mempunval haLlŤ mempunval keberanlanţ keLekunanţ keuleLan menahadapl seaala
persoalanţ sanaaup merasakan apa vana dlrasakan anaaoLa lalnŦ
Mawal Ŵ Mempunval kekuaLan dan dapaL dl andalkan Ť seorana vana senara flslk dapaL
menaaLasl keadaan apapunţ sanaaup menahadapl peperanaan Ŧ
uenaan demlklanţ ©elas Lldak mudah unLuk dlplllh sebaaal pemlmpln dalam masvarakaL
Mlnahasa dl masa lampauŦ lunasl pemlmpln dl Mlnahasa Lldak pernah Ler©adl karena warlsanŦ
kawanua
ualam bahasa Mlnahasa kawanua serlna dl arLlkan sebaaal penduduk neaerl aLau wanuaŴ
wanua vana bersaLu aLau ƍMlnaŴLsaƍ (Crana Mlnahasa)Ŧ kaLa kawanua Lelah dlvaklnl berasal darl
kaLa WanuaŦ karena kaLa Wanua dalam bahasa Melavu 1ua (ÞroLo Melavu)ţ dlarLlkan sebaaal
wllavah pemuklmanŦ Munakln karena beberapa rlbu Lahun vana laluţ banasa Melavu Lua Lelah
Lersebar dl seluruh wllavah sla 1enaaara hlnaaa ke kepulauan paslflkŦklnl Wanua berkembana
men©adl desaţ neaerl bahkan dapaL dlarLlkan sebaaal neaaraŦMereka Lerbaal men©adl Llaa kelompok
1aranakţ maslnaŴmaslnať
Mokotoo 5low ť poto peoootot lboJob Joo AJot
Mokotelo llto ť vooo meoootot pemetlotoboo
loslowoo 1elo ť kokvot
karena slsLem 1aranak melahlrkan benLuk pemerlnLahan LurunŴLemurunţ maka pada abad keŴ17
Ler©adl suaLu persenakeLaan anLara keLlaa Laranak LersebuLŦ ÞersenakeLaan Ler©adl karena Laranak
MakaLelu ÞlLuţ menalkaL pernlkahan denaan ƍMakarua Slouwƍţ sehlnaaa leluhur MunLuŴunLu dan
Mandev darl ƍMakaLelu ÞlLuƍ munnul sebaaal kelompok 1aranak vana LerkuaL dan memeaana
pemerlnLahan pada seluruh Wanua (vana wakLu lLu Lerdlrl darl
1ounLumaraLasţ1ounLewuţ1oumbuluk)
1ounLumaraLas berkembana men©adl 1ounklmbuL dan 1oumpakewaŦ unLuk menvaLakan
kedua kelompok lLu saLu asalţ maka lahlr lsLllah Þakasa'an vana darl kaLa Lsa aLau saLuŦ Lalu lsLllah
Walak dlmunnulkan kemballŦ Walak Lua dl wllavah 1ounLemboan beraanLl nama men©adl walak
kawanakoan 1ombaslanţ 8umo'ona dan SonderŦ kemudlan kelompok masvarakaL 1ounLewo
membelah men©adl dua kelompok vaknlť
1ounsea
1oundano
MenuruL ursŦ Corneles Manoppoţ masvarakaL 1oundano Lerbelah laal men©adl dua vaknlť
MasvarakaL vana bermuklm dl seklLar danau 1ondano dan MasvarakaL ƍ1oundanauƍ vana bermuklm
dl wllavah 8aLahan dan 1ombaLu
13

MasvarakaL dl seklLar uanau 1ondano membenLuk Llaa walak vaknlť 1ondano 1oullanaţ1ondano
1oullmamboL dan kakasŴ8emboken
uenaan hllananva lsLllah Þakasaan 1ounLewo maka lahlrlah lsLllah Þakasa'an 1onsea dan Þakasa'an
1ondano
Þakasa'an 1onsea Lerdlrl darl Llaa walak vaknl Maumblţ kema dan LlkupanaŦ bad 18
1ounsea hanva menaenal saLu hukum besar (Mavor) aLau ƍPukum Mavorƍţ wllavah Maumblţ
Llkupana dan kema dl perlnLah oleh Pukum keduaţ sedanakan 1ondano memlllkl banvak mavorŦ
MasvarakaL 1ombuluk se©ak ©aman WaLu ÞlnaweLenaan abad keŴ7 LeLap uLuh saLu Þakasa'an
vana Lerdlrl darl Llaa walak vaknlţ 1ombarlrlţ 1omohon dan SaronasonaŦ
Waleţ arLlnva rumah dan
1anaŦ kaLa 1ana dalam bahasa Mlnahasa punva arLl luas valLu mennakup 1alun (huLan)ţ dan
uma (kebun aLau kobona)
kobona Lerbaal men©adl dua valLu ť ƍkobona kerlnaƍ dan ƍkobona peneƍ (sawah)Ŧ kalau klLa amaLl
penaaunaan kaLa Wanua dalam bahasa Mlnahasa mlsalnva ada dua orana vana berLempaL Llnaaal dl
desa vana sama kemudlan berLemu dl huLan ŦSl berLanva pada sl 8ťƍManae wlsaƍ (mau kemana ?)
kemudlan 8 men©awabť ƍManae wlLl umaƍ (peral ke kobona)ţ sl 8 ballk berLanva pada sl ťƍnlko
manae wlsaƍ (kamu hendak kemana ?) sl men©awabť ƍManae wlLl Wanuaƍ (mau ke neaerlţ
maksudnva ke kampuna dlmana ada rumahŴrumah penduduk)Ŧ
ÞenaerLlan uLama darl kaLa Wanua leblh menaarah pada wllavah adaL darl Þakasa'an
(kesaLuan subŴeLnls) vana sekarana Lerdlrl darl kelompok masvarakaL vana menaaku Lurunan leluhur
1oar Ǝ Lumlmu'uLŦ 1urunan melalul perkawlnan denaan orana luarţ Spanvolţ 8elandaţ mbonţ
CoronLaloţ !awaţ SumaLera dan sebaaalnvaŦ Crana Mlnahasa boleh mendlrlkan Wanua dlluar
Mlnahasaţ Lapl orana 1ombulu Lldak boleh mendlrlkan neaerl 1ombulu dl wllavah 1oLemboan aLau
seballknvaŦ lnllah vana dlmaksud denaan adaL keblasaanŦ ka pada kaLa kawanua arLlnva
Leman/LeLanaaaŦ !adlţ kaŴwanua dapaL dlarLlkan sebaaal 1eman SaLu neaerlţ SaLu 8o'onaţ saLu
kampunaŦ unLuk leblh ©elasnva klLa ambll nonLoh melalul svalr laau ƍMarambakƍ (nalk rumah baru)ŦŦŦ
ƍWaLu Llnullran umbale Mal'lesok unakoro' ne kawanuaŦŦŦƍ arLlnva baLu LempaL mendlrlkan Llana
rumah baruţ berslmbollsasl menepls nlaL ©ahaL dan denakl darl Leman saLu neaerlŦ
CerlLa Lua Mlnahasa dlnamakan ƍslsl'slle ne Lou Mahasaƍ (buku ŦL WaworunLu) dan
ƍ'asaren ne 1ou Manhesaƍ (nerlLa orana Mlnahasa)Ŧ ulslnl LerllhaL bahwa orana Mlnahasa Lldak
menamakan dlrlnva kawanuaŦ uenaan demlklan lsLllah kawanua dllahlrkan oleh masvarakaL orana
Mlnahasa dl luar MlnahasaŦCrana Mlnahasa vana sudah beberapa aenerasl berada dl luar Mlnahasa
menaaunakan lsLllah kawanua unLuk mendekaLkan dlrl denaan daerah asalţ dan walaupun sudah
kawlnŴmawln anLara sukuţ maslh merasa dekaL denaan WanuaŦ
16

Ja|ak dan Þakasaƌan
ÞenaerLlan walak menuruL kamus bahasa 1onLemboan vana dlkuLlp Þrof CŦŦ Wllken Lahun
1912 dapaL berarLlť
Cabana keLurunan
8ombonaan Þenduduk
8ahaalan Þenduduk
Wllavah kedlaman nabana keLurunanŦ
!adl Walak menaanduna dua penaerLlan vaknl Serombonaan penduduk senabana keLurunan
dan wllavah vana dldlaml rombonaan penduduk senabana keLuruanŦ kepala walak arLlnva pemlmpln
masvarakaL penduduk senabana keLurunanţ 1u'ur lmbalak arLlnva wllavah pusaL kedudukan LempaL
perLama sebelum masvarakaL membenLuk nabanaŴnabana keLuruanŦ Mawalak arLlnva membahaal
Lanah sesual banvaknva nabana keLurunanŦ lpawalak arLlnva membahaal Lanah menuruL ©umlah anak
aenerasl perLamaţ Lldak Lermasuk nunu dan nlnlLŦ
ÞenellLlan CŦŦ Wllken lnl membanLah laporan reslden 8elanda Wensel vana menulls bahwa
arLl kaLa Walak darl bahasa Melavu 8alok karena kapala Walak Mlnahasa harus menvedlakan 8alok
kavu unLuk pemerlnLah Plndl 8elanda abad 18Ŧ kaLa Walak adalah kaLa Mlnahasa asll dl wllavah
1onLemboanţ 1ombulukţ 1onsea dan 1ondanoŦ !umlah Walak dl Mlnahasa sebelum ©aman 8elanda
Lahun 1679 Lldak klLa keLahulţ keLlka Mlnahasa menalkaL per©an©lan denaan vCC 8elandaţ LerdapaL
20 Walak dl MlnahasaŦ Memasukl abad 19ţ ©umlah Walak dl Mlnahasa ada 27Ŧ
Þenaaabunaan beberapa Walak vana punva lkaLan keluaraa dan dlalek bahasa serLa
ºÞeposanan" membenLuk saLu ºpakasa'an sehlnaaa kepalaŴkepala Walak Þakasa'an 1ombulu abad
17 haruslah keLurunan doLu SuplLţ LonLoh dan ÞaaLŦ Þakasa'an LerLua menuruL º'asaren 1uah
Þuhuhna" Lullsan !ŦCŦlŦ 8ledel Lahun 1870 adalah 1ounaklmbuL dl wllavah selaLan Mlnahasa sampal
Monaondouwţ 1ounLewoh dl 1ombaLu sampal ke uLara panLal Llkupana dlsebelah Llmur Mlnahasa
dan 1ombulu dlbelahan baraL Mlnahasa darl Saronasona sampal panLal uLara MlnahasaŦ
MenuruL nerlLa beberapa LeLua keluaraa Mlnahasaţ maslh ada dua Þakasa'an dalam nerlLa
Lua Mlnahasa vana peral ke wllavah CoronLalo (sekarana lnl Lurunan opok Suawa) dan 1ouŴure vana
Llnaaal meneLap dl penaununaan Wulur Ŷ MahaLusŦ 1ouŴure arLlnva orana lamaŦ MenuruL Leorl
pembenLukan masvarakaL pendukuna ©aman baLu besar aLau ºmeaallL" Lullsan ursŦ 1eauh smar
dalam makalahnva ºÞrase©arah Sulawesl uLara" Lahun 1986Ŧ !aman MeaallL LerbenLuk seklLar 2300
Lahun sebelum Masehlţ nonLoh ©aman baLu besar adalah memusaLkan upanara adaL dl baLuŴbaLu
besar seperLl WaLu ÞlnaweLenaanŦ !aman baLu baru aLau ©aman neolL dl Sulawesl uLara dlmulal
Lahun Mllenlum perLama sebelum masehl aLau seklLar serlbu Lahun sebelum masehlŦ ConLohnva
pembuaLan baLu kubur WaruaaŦ Þada wakLu lLu orana Mlnahasa vana berbudava Malesuna Lelah
17

menaenal pemerlnLahan vana LeraLur dalam benLuk kelompok 1aranak senabana keLurunan
mlsalnva Lurunan opok SopuLanţ Makallweţ Mandelţ ÞlnonLoanţ Mamarlmblnaţ pemlmpln LerLlnaal
mereka adalah vana beraelar MunLuŴunLuţ vana memlmpln musvarah dl 8aLu ÞlnweLenaan pada
abad ke Ŷ 7Ŧ
Þakasa'an 1ouŴure kemunaklnan Lldak lkuL dalam musvawarah dl ÞlnaweLenaan unLuk
berlkrar saLu keLurunan 1oar dan LumlmuuL dlmana semua Þakasa'an menvebuL dlrlnva Mahasa asal
kaLa Lsa arLlnva saLuţ hlnaaa 1ouŴure dllupakan dalam nerlLa Lua MlnahasaŦ 8elum dapaL dlLelusurl
pada abad keberapa pakasa'an 1ounLewo penah dua men©adl Þakasa'an 1oundanou dan 1ounsea
hlnaaa Mlnahasa memlllkl empaL Þakasa'an Ŧ ?aknl 1ounaklmbuL berubah men©adl 1oumpakewaţ
1oumbulukţ 1onsea dan 1oundanouŦ kondlsl Þakasa'an dl Mlnahasa pada ©aman 8elanda LerllhaL
sudah berubah laal dlmana Þakasa'an 1onLemboan Lelah membelah dua wllavah Þakasa'an
1oundanouw (llhaL aambar) dan Lelah lahlr pakasa'an 1ondanoţ 1ouwunLu dan 1oundanouŦ
Þakasa'an 1ondano Lerldlrl darl walak kakasţ 8omboken dan 1oulourŦ Þakasa'an 1ouwunLu Lerdlrl
darl walak 1ousurava dan 1oulumalak vana sekarana dlsebuL Þasan serLa 8aLahanŦ Þakasa'an
1oundanou Lerdlrl darl walak 1ombaLu dan 1onsawanaŦ
Wllavah walak 1oulour aaak laln karena selaln mellpuLl daraLan ©uaa membahaal danau
1ondano anLara subŴwalak 1ounour vaknl 1oullana dan 1oullmamboLŦ ?ana Lldak memlllkl Þakasa'an
adalah walak 8anLlk vana Lersebar dl Malalavanaţ kema dan 8aLahan bahkan ada dl MonaondouwŴ
walaupun eLnls 8anLlk ©uaa keLurunan 1oar dan LumlmuuLŦ MenuruL leaenda eLnls 8anLlk ©aman
lampau LerlambaL daLana pada musvawarah dl baLu ÞlnaweLenaanŦ da Llaa nama doLu MunLuŴunLu
dalam leaenda Mlnahasa vaknl MunLuŴunLu abad keŴ7 asal 1ounaklmbuL (1onLemboan)Ŧ MunLuŴ
unLu abad 12 asal 1onseaŴmenuruL lsLllah 1onseaŦ uan MunLuŴunLu abad 13 ©aman Spanvol berarLl
ada Llaa kall musvawarah besar dl baLu ÞlnaweLenaan unLuk berlkrar aaar LeLap bersaLuŦ
katahanţ Þasanţ Þonosakan
Þada awal abad 16 wllavah 8aLahan ramal denaan perdaaanaan denaan 1ernaLe dan 1ldoreţ
pelabuhannva dlsebuL Mandolana vana sekarana bernama 8elanaŦ Þelabuhan lnl pada wakLu lLu
leblh ramal darl pelabuhan ManadoŦ 1erbenLuknva 8aLahan dan Þasan dlklsahkan sebaaal berlkuLŤ
pada ©aman ra©a Monaondouw bernama Mokodompls mendudukl wllavah 1ompakewaţ lalu
Lenasanaalu darl neaerl ÞonLak membawa Laranaknva plndah ke wllavah ºÞlkoL" dl selaLan
MandolanaŴ8enLenan (8elana)Ŧ Lenasanaalu punva dua anak lelakl vaknl 8allu vana kemudlan
mendlrlkan neaerl Þelolonaan vana kemudlan ©adl 8aLahanţ dan ÞoLanakuman menlkah denaan
aadls 1owunLu lalu mendlrlkan nearl ÞasanŦ neaerl 1oulumawak dlplmpln oleh kepala neaerl seorana
wanlLa bersuaml orana kema 1onsea bernama Londok vana Lldak laal dapaL kemball ke kema karena
18

dlhadana armada perahu orana 1olourŦ karena orana 8aLahan bersahabaL denaan ÞorLuals maka
wllavah lLu dlserana ba©ak lauL ºkerana" (Þhlllplna SelaLan) dan ba©ak lauL 1obeloŦ
kepala Walak pada wakLu lLu bernama SopuLan mendapaLkan banLuan LenLara 800 orana
darl 1ombulu dlplmpln Makaware dan anak lelaklnva bernama WaLulumanapŦ Selesal peperanaan
pasukan 1ombulu kemball ke Þakasa'annva Lapl WaLulunanap menlkah denaan aadls 8aLahan dan
men©adl kepala Walak menaaanLlkan SopuLan vana Lelah men©adl buLaŦ nLara Mlnahasa denaan
1ernaLe ada dua pulau kenll bernama Mavu dan 1afureŦ kemudlan kedua pulau Ladl dl©adlkan
pelabuhan LranslL oleh pelauL MlnahasaŦ WakLu lLu Ler©adl persalnaan ÞorLuals dan Spanvol dlmana
Spanvol merebuL kedua pulau LersebuLŦ Þandev asal 1ombulu vana men©adl ra©a dl pulau lLu larl
denaan armada perahunva kemball ke Mlnahasaţ Lapl karena muslm analn baraL lalu Lerdampar dl
CoronLaloŦ nak lelakl Þandev bernama ÞoLanaka melan©uLkan per©alanan dan Llba dl 8aLahanŦ ul
8aLahanţ dla dlanakaL men©adl panallma perana karena dla ahll menembak merlam dan senapan
ÞorLuals unLuk melawan penverana darl Monaondouw dl wllavah lLuŦ 1ahun 1363 dlwllavah 8aLahan
dlkenal orana 1ernaLe denaan nama ºWaLaslna" karena keLlka dlserana armada koraŴkora 1ernaLe
unLuk menhalau Spanvol darl wllavah lLu (buku ºue kaLholleken en hare Mlssle" Lullsan Ŧ!Ŧ van
ernsberaen)Ŧ 1ahun 1370 ÞorLuals dan Spanvol bersekonakol membunuh ra©a 1ernaLe sehlnaa
membuaL kerlbuLan besar dl 1ernaLeŦ keLlka lLu banvak pedaaana lslam 1ernaLe dan 1ldore larl ke
8aLahanŦ Seranaan ba©ak lauL menlnakaL dl 8aLahan melalul 8enLenaanţ ba©ak lauL menaaunakan
budakŴbudak sebaaal pendavunaŦ Þara budak Lawanan ba©ak lauL larl ke 8aLahan keLlka malam harl
armada perahu ba©ak lauL dlrusak pra©urlL 8aLahan Ŷ ÞasanŦ
Þenduduk asll wllavah lnl adalah 1ouwunLu dl wllavah daLaran rendah sampal Lepl panLal
1oulumawak dl peaununaanţ mereka adalah keLurunan Cpok SopuLan abad keŴLu©uhŦ nama Cpok
SopuLan lnl munnul laal sebaaal kepala walak wllavah lLu abad 16 denaan kepala walak kakak beradlk
8allu dan ÞoLanakuman
Þenduduk wllavah lnl abad 16 berasal darl penduduk asll dan para pendaLana darl 1ombuluţ
1ompakewa (1onLemboan)ţ 1onseaţ 1ernaLe dan Lawanan ba©ak lauL munakln darl SanalheŦ
Þeperanaan besar vana melanda wllavah lnl menahannurkan Þakasa'an 1ouwunLu vana
Lerpenah men©adl walakŶwalak kenll vana sallna berbeda bahasa dan adaL keblasaan vaknl 8aLahanţ
Þasanţ ÞonosakanŦ MasvarakaL kawanua !akarLa menausulkan aaar wllavah lnl dlkemballkan laal
men©adl Þakasa'an denaan saLu nama 1oraLan (1ou 8aLahanŴÞasanŴÞonosakan)Ŧ karena neaerlŴ
neaerl orana 8aLahanţ Þasanţ Þonosakan sallna sllanaţ berdekaLan seperLl buLlr padlţ kadele dan
©aauna alllna vana dladuk men©adl saLuŦ Þenduduk wllavah lnl memana sudah kawlnŴmawln se©ak
pemerlnLahan doLu Marlnaka akhlr abad 18Ŧ
1onaƌas Dan Ja||an
19

Þemlmpln Mlnahasa ©aman Lempo dulu Lerdlrl darl dua aolonaan vaknl Wallan dan 1ona'asŦ
Wallan mempunval asal kaLa ºWall" vana arLlnva menaanLar ©alan bersama dan memberl
perllndunaanŦ Colonaan lnl menaaLur upanara aaama asll Mlnahasa hlnaaa dlsebuL aolonaan
ÞendeLaŦ Mereka ahll membana LanLaŴLanda alam dan benda lanalLţ menahlLuna poslsl bulan dan
maLaharl denaan paLokan aununaţ menaamaLl munnulnva blnLanaŴblnLana LerLenLu seperLl
ºkaLeluan" (blnLana Llaa)ţ º1eLepl" (MeLeor) dan sebaaalnva unLuk menenLukan muslm menanamŦ
Menahafal uruLan sllsllah sampal puluhan aenerasl laluţ menahafal nerlLeraŴnerlLera darl leluhurŴ
leluhur Mlnahasa vana Lerkenal dlmasa laluŦ hll kera©lnan membuaL pelaraLan rumah Lanaaa seperLl
menenun kalnţ menaavam Llkarţ keran©anaţ sendok kavuţ aavuna alrŦ
Colonaan kedua adalah aolonaan 1ona'as vana mempunval kaLa asal º1a'as"Ŧ kaLa lnl
dlambll darl nama pohon kavu vana besar dan Lumbuh lurus keaLas dlmana seaala sesuaLu vana
berhubunaan denaan kavuŴkavuan seperLl huLanţ rumahţ sen©aLa Lombakţ pedana dan panahţ
perahuŦ Selaln lLu aolonaan 1ona'as lnl ©uaa menenLukan dl wllavah mana rumahŴrumah lLu
dlbanaun unLuk membenLuk sebuah Wanua (neaerl) dan mereka ©uaa vana men©aaa keamanan
neaerl maupun urusan berperanaŦ
Sebelum abad keŴ7ţ masvarakaL Mlnahasa berbenLuk MaLrlaraaL (hukum keŴlbuan)Ŧ 8enLuk
lnl dlaambarkan bahwa aolonaan Wallan wanlLa vana berkuasa unLuk men©alankan pemerlnLahan
ºMakarua Slouw" (9x2) sama denaan uewan 18 orana leluhur darl Llaa Þakasa'an (kesaLuan WalakŴ
Walak Þurba)Ŧ
Lnam leluhur darl 1onaklmbuL (1onLemboan sekarana) adalah 8amubeneţ suamlnva Mandelţ
8lwuaLan 1lnonLona (penenun)ţ suamlnva Makallwe berdlam dl wllavah vana sekarana
Monaondouwţ Þlnu'puranţ suamlnva Manaalu'un (kalu'un sama denaan sembllan aadls penarl)ţ
8ukul suamlnva bernama Suawa berdlam dl wllavah vana sekarana CoronLaloţ Lawl Wene suamlnva
Manambe'an (dewa analn baraL) Sambe'ana arLlnva laranaan (posan)Ŧ Maka 8ova (penvanvl
Marelndena) suamlnva bernama Manawa'anaŦ
Sedanakan enam leluhur vana berasal darl 1ombulu adalah ť kaLlwl denaan suamlnva
8umenaan (aununa Mahawu)ţ kaLlamblllnaan denaan suamlnva ÞlnonLoan (Cununa Lokon)ţ
Wlnene'an denaan suamlnva Manaranasana (Cununa Wawo)ţ 1areLlnlmbana denaan suamlnva
Makawalana (aununa Masarana)ţ Wowrlel denaan suamlnva 1lnakulenadenaan (dewa pembuaL
rumahţ dewa muslk kollnLana kavu) Þahlzanaen denaan suamlnva kumlwel ahll penvaklL darl
SaranasonaŦ
SemenLara lLu enam leluhur vana berasal darl 1onLewo (wllavah Llmur Mlnahasa) Lerdlrl darl
ManaaLupaL denaan suamlnva Manalea (dewa analn Llmur)ţ Þorlwuan bersuaml SopuLan (aununa
SopuLan)ţ Monalndouan denaan suamlnva WlnawaLan dl wllavah Þanlklţ lnawaLan denaan suamlnva
20

kuambona (dewa anwan rendah aLau kabuL)ţ Manambeka (sambeka sama denaan kavu bakar dl
panLal) dewa analn uLaraţ lsLrlnva Lldak dlkeLahul namanva kemudlan lsLrl LolombulanŦ Þemlmpln
panallma perana pada ©aman pemerlnLahan aolonaan Wallan adalah anak lelakl kaLlwel (lsLrl
8umenaan) bernama 1oLokal vana menlkah denaan Waranaklran puLerl darl mblllnaan (lsLrl
ÞlnonLoan)Ŧ
Þada abad keŴ7 Lelah Ler©adl perubahan pemerlnLahanŦ Þada wakLu lLu dl Mlnahasa Ŷ vana
sebelumnva dlpeaana aolonaan Wallan wanlLa Ŵ berallh ke pemerlnLahan aolonaan 1ona'as ÞrlaŦ
Mulal darl slnl masvarakaL MaLrlaraaL Mlnahasa vana Ladlnva menuruL hukum keŴlbuan berubah
men©adl masvarakaL ÞaLrlaraaL (hukum keŴ8apaan)Ŧţ Men©alankan pemerlnLahan ºMakaLelu plLu
(3x7ƹ21)ƍ aLau uewan 21 orana leluhur prlaŦ
WakllŴwakll darl Llaa Þakasa'an 1ounaklmbuLţ 1oumbuluţ 1ounLowoţ mereka adalah Ť
kumokomba vana dllanLlk men©adl MunLuŴunLu sebaaal pemlmpln oleh keLua dewan LuaŴLua
ºÞoLuosan" bernama kopero darl 1umaraLasŦ Malnalo darl 1ounsea sebaaal wakllţ Slouw kurur asal
Þlnaras sebaaal penahubuna dlbanLu 8umlmbu'uk (kema) dan 1umewana (1ondano) Marlnova
kepala Wallanţ MloŴloh kepala penaadllan dlbanLu 1amaLular (1omohon) dan 1umllaar (1ounsea)ţ
Mamarlmblna ahll meramal mendenaar bunvl burunaţ 8umovona Þorona panallma anakaLan lauL dl
pulau Lembeţ Þanaerapan dl Þullsan pelavaran perahuţ ÞonLo Mandolana dl Þullsan penaurus
pelabuhanŴpelabuhanţ Sumendap dl Þullsan pelavaran perahuţ 8orlna Sepana dl awaon 1ompasoţ
penaurus upanaraŴupanara dl baLu ÞlnaweLenaanţ Makara'u (Þlnamoronaan)ţ Þana'aran
(1anawanako)ţ 1alumanakun (kalabaL)ţ Makarawuna (murana)ţ 8LÞl (Lahendona)ţ ÞanaembaLan
(Lahendona)Ŧ
ualam buku º1oumbulusnhe ÞanLheon" Lullsan !ŦCŦlŦ 8ledel Lahun 1894 dlkemukakan
LenLana slsLem dewaŴdewa 1oumbulu vana LernvaLa mempunva slsLem pemerlnLahan dewaŴdewa
seluruh Mlnahasa denaan ©abaLan vana dlLanaanl leluhur LersebuLŦ ÞemerlnLahan aolonaan 1ona'as
abad keŴLu©uh sudah punva saLu plmplnan denaan aelar MunLuŴunLu vana dl©abaL senara beraanLlan
oleh keLlaa subŴeLnls uLama MlnahasaŦ Mlsalnva leluhur ÞonLo Mandolana menaaLur pelabuhan
muranaţ Wenana (Manado) kema dan 8enLenan denaan berkedudukan dl 1an©una ÞullsanŦ 1lap
subŴeLnls Mlnahasa mempunva panallma perananva sendlrlŴsendlrl Lapl panallma perana LerLlnaal
adalah ra©a karena dllanLlk dan dapaL dlaanLl oleh dewan LuaŴLua vana dlsebuL ºÞoLuosan"Ŧ
uarl namaŴnama leluhur wanlLa Mlnahasa abad keŴ7 seperLl 8lwuaLan asal kaLa 8lwu aLau
Plwu arLlnva alaL menenunţ Þorlwuan asal kaLa 8lwu alaL menenunţ 8aumbene asal kaLa Wene'
arLlnva padlţ menun©ukkan Mlnahasa abad keŴ7 Lelah menaenal padl dan membuaL kaln LenunŦ
I ¥ayat U 5ant|
21

Seruan orana Mlnahasa se©ak dahulu kala lnl men©adl perhaLlan masaklnl karena lambana
Mlnahasa sekarana banvak LerdapaL Lullsan LersebuLŦ
1er©emahan haraflahnva adalahť nakaLlah uan nunaŴnunakanlah Þedana (Mu) lLu
unakapan lnl dlseruŴserukan khususnva oleh para waranelţ anaaoLa kabasaranţ penarl Larl pedana
dalam menahadapl LanLanaan vana dlanaaap musuhŦ lnl merupakan suaLu komandoţ perlnLah LeLapl
©uaa unLuk membanaklLkan aalrahţ semanaaL sekallaus unLuk menauslr kenemasanţ kekuaLlran dan
keLakuLan keLlka menahadapl LanLanaan (musuh)Ŧ
unakapan lnl dlseruŴserukan oleh pemlmplnŴpemlmpln masvarakaL dalam hal menaa©ak
mereka unLuk bersamaŴsama ma©u denaan kebulaLan Lekad melaksanakan apa vana dlhasllkan darl
perundlnaan bersama kepada anakŴnunuŴnenenvaŦ la menaanduna ©uaa seruan supava hendaklah
kamu aaaah perkasaţ ma©u Lerus dan panLana mundurŦ
Cara menverukan baal para waranel lalah denaan suara vana nvarlnaţ Leaas beLulŴbeLul
seperLl komandoţ sambll menaanakaL dan menaanunaŴanunakan salah saLu Lanaan denaan kepalan
©arlŴ©arlnvaŦ Lalu seruan lnl dlsahuLl denaan sorakan oleh rekanŴrekan waranel aLau oleh hadlrln
denaan ©awaban aLau sambuLan ť uhuuv!! aLau 1enLu lLu!! vana arLlnva ť SeLu©uţ demlklanlah
halnva!Ŧ
pablla klLa menaaunakan unakapan dan seruan lnl unLuk masaklnlţ maka maknanva lalah ť
Supava klLa melenakapl dlrl klLa denaan seaala kearlfanţ hlkmaLţ keLrampllanţ llmu penaeLahuan dan
Leknoloal serLa keneLakan (ƹ wlsdomţ manaaerlal sklll and Lenhnlnal knowŴhow)Ŧ lLulah sanLl klLa
masaklnl vana harus dlanunaŴanunakan menahadapl seaala LanLanaan vana menaannam kehldupan
klLa balk flslk maupun nonŴflslkţ denaan seaala kebulaLan Lekad sesudah dlmusvawarahkan bersamaŦ
1anLanaan lnl adalah kemlsklnanţ kemalasanţ kebodohanţ kelaparanţ keLldakadllanţ annaman
pen©a©ahanţ dan seaala sesuaLu vana dapaL men©adl musuh kehldupanŦ
ualam bahasa lklLab unakapan lnl ©uaa bermakna sebaaal penae©awanLahan kuasaŴkuasa
mauLŦ uan karena kuasa mauL lLu Lelah dlLaklukan oleh llah sendlrl karena membanaklLkan
ÞuLeranva ?esus krlsLus darl kemaLlanţ maka Lldak ada alasan baal klLa unLuk Lldak ber©uana deml
kemenanaan kehldupanŦIVŦ 5I51LM CkGANI5A5I 5C5IA
Se©ak awal banasa Mlnahasa Lldak pernah LerbenLuk kera©aan aLau menaanakaL seorana ra©a
sebaaal kepala pemerlnLahanŦ kepala pemerlnLah adalah kepala keluaraa vana aelarnva
adalah Þaedon 1u'a aLau ÞaLu'an vana sekarana klLa kenal denaan sebuLan Pukum 1uaŦ kaLa
22

lnl berasal darl ukuna 1ua vana berarLl Crana Lua vana mellndunalŦ ukuna arLlnva kunakuna
ƹ llnduna ƹ ©aaaŦ 1ua ť dewasa dalam uslaţ berplklrţ serLa dldalam menaambll kehldupan
demokrasl dan kerakvaLan Ler©amln ukuna 1ua Lldak boleh memerlnLah rakvaL denaan
sewenanaŴwenana karena rakvaL lLu adalah anakŴanak dan nunuŴnununvaţ keluaraanva
sendlrl Sebelum membuka perkebunanţ berundlna dahulu dan seLelah lLu dllakukan harus
denaan mapalus uldalam beker©a LerdapaL penaaLur aLau penaawas vana dl 1onsea dlsebuL
Moponakol aLau 8umaranLonaţ dl 1olour dlsebuL SumesuwenaŦ
wolloo ťlemlmplo ooomo / oJot setto Jokoo
1oooos ť Otooo ketosţ vooo obll JlblJooo pettoolooţ kewooooooţ meteko vooo Jlplllb
meojoJl kepolo wolok
1etetosoo ť looollmo petooo
lotoosoo ť leoosebot
ul Mlnahasa Lldak dlkenal slsLlm perbudakanţ sebaaalmana laslmnva dl daerah laln pada saman
lLuţ seperLl dl kera©aan 8olaanaţSanalrţ 1obeloţ 1ldore dllŦ Pal lnl membuaL beberapa darl aolonaan
Wallan Makaruwa Slvow (eksekuLlf lnaln dlperlakukan sebaaal ra©aŦ seperLl ra©a 8olaanaţ ra©a
1ernaLeţ ra©a Sanaer vana mereka denaar dan Lemul dlsaaL barLer bahan bahan keperluan rumah
LanaaaŦ SeLelah nara LersebuL dlnoba dlLerapkan dlmasvarakaL Mlnahasa oleh beberapa
wallan/hukum Lua Llmbul perlawanan vana memlnu Ler©adlnva pemberonLakan serenLak dl seluruh
Mlnahasa oleh aolonaan rakvaL /Þaslvowan 1eluţ lasannva karenaţ bukanlah adaL pemerlnLahan
vana dlLurunkan Cpo 1oar LumlmuuLţ dlmana kekuasaan dl©alankan denaan sewenanaŴwenanaŦ
klbaL pemberonLakkan lLuţ LaLanan kehldupan dl Mlnahasa men©adl Lldak menenLuţ peraLuran
Lldak dllndahkan daL lsLladaL rusakţ ÞerebuLan Lanah perLanlan anLar keluaraa Pal lnl membuaL
aolonaan makarua/makadua slow (Lonaas) merasa perlu menaambll Llndakan penneaahan denaan
menaupavakan musvawarah rava vana dlmoLorl oleh 1onaasŴLonaas senlor darl seluruh Mlnahasa dl
WaLu ÞlnabeLenaanŦ
Luas Mlnahasa pada ©aman lnl adalah darl panLal llkupanaţ 8lLuna sampal ke muara sunaal
8anovapo ke aununa SopuLanţ aununa kawaLak dan sunaal 8umbla Wllavah seLelah sunaal
8anovapo dan Þolaarţ 1onsawanaţ 8aLahanţ Þonosakan adalah Lermasuk wllavah kera©aan 8olaana
Monaondowţ sampal klraŴklra abad keŴ14Ŧ
ualam musvawarah vana dlhadlrl oleh seluruh keLurunan 1oar LumlmuuLţ memlllh 1onaas
kopero darl 1ompakewa sebaaal keLua vana dlbanLu anaaoLa 1onaas MunLuunLu darl 1ombulu dan
1onaas Mandev darl 1onseaŦmereka berLuaas unLuk konsolldasl keLlaa aolonaan Mlnahasa LsbŦ

VŦ 8AnA5A
23

ualam bahasaţ 8ahasa Mlnahasa Lermasuk rumpun bahasa llllplna 1eLuaŴ LeLua
Mlnahasa menurunkan se©arah kepada Lurunannva melalul nerlLa Lurun Lemurun (blasanva
dllafalkan oleh 1onaas saaL kealaLan upanara memberslhkan daerah darl halŴ hal vana Lldak
balk baal masvarakaL seLempaL saaL memulal Lahun vana baru dan darl hal kealaLan LersebuL
dlkeLahul bahwa Cpo 1oar dan Cpo LumlmuuL adalah nenek movana masvarakaL Mlnahasaţ
mesklpun banvak versl LenLana rlwavaL kedua orana LersebuLŦ
keluaraa 1oar LumlmuuL sampal keLanah Mlnahasa dan berdlam dlseklLar aununa
Wulur MahaLusţ dan berplndah ke WaLunluLakan (dekaL 1ompaso 8aru sekarana dan denaan
kehldupan perLanlan vana saraL denaan usaha bersama denaan saudara sekeluaraa/ Laranak
Lampak darl berbaaal versl Larlan MaenakeL) Sampal pada suaLu saaL keluaraa berLambah
©umlahnva maka perlu dlaLur menaenal lnLeraksl soslal dldalam komunlLas LersebuLţ vana
melalul keblasaan peraLuran dalam keLurunannva nanLlnva men©adl kebudavaan MlnahasaŦ
uemlklan ©uaa denaan lsme aLau kepernavaan akan sesuaLu vana leblh berkuasa aLas
manusla sudah dl©alankan dl Mlnahasa se©ak awalŦ
ul Mlnahasa ada seklLar empaL bahasa daerah dlanLaranva bahasa 1oLemboanţ
1ombuluţ 1onseaţ 8anLlkţ 1onsawanaŦ Þernah ada bahasa Þonosakan dan 8enLenanţ Lapl
bahasaŴbahasa lLu sekarana sedana dalam proses kepunahanŦ ul samplna bahasaŴbahasa dl
aLas ada bahasa Melavu Manado vana dlaunakan sebaaal bahasa peraaulan umum dl
seluruh Mlnahasa malah sampal ©auh dl luar daerah Þroplnsl Sulawesl uLaraŦ
ualam kehldupan seharlŴharl masvarakaL dl koLa Mlnahasa selaln menaaunakan
8ahasa lndonesla sebaaal bahasa pernakapan ©uaa menaaunakan bahasa daerah MlnahasaŦ
SeperLl dlkeLahul dl Mlnahasa Lerdlrl darl sembllan manam ©enls bahasa daerah vana
dlperaunakan oleh delapan eLnls vana adaţ seperLl 1ounLemboanţ 1oulourţ 1ombuluţ dllŦ
8ahasa daerah vana pallna serlna dlaunakan dl koLa Mlnahasa adalah bahasa 1ombuluţ
karena memana wllavah Mlnahasa Lermasuk dalam eLnls 1ombuluŦ Selaln bahasa
pernakapan dl aLasţ LernvaLa ada ©uaa masvarakaL dl Mlnahasa dan koLa Mlnahasa
khususnva para orana Lua vana menauasal 8ahasa 8elanda karena penaaruh ©a©ahan darl
8elanda serLa sekolahŴsekolah ©aman dahulu vana menaaunakan 8ahasa 8elandaŦ SaaL lnlţ
semakln harl masvarakaL vana menauasal dan menaaunakan 8ahasa 8elanda LersebuL
semakln berkurana selrlna denaan semakln berkurananva masvarakaL berusla lan©uLŦ
Walaupun Lldak berdasarkan sensus dapaL dlkaLakan bahwa penuLurŴpenuLur ulalek
1onLemboan adalah ©umlah Lerbesar dl MlnahasaŦ
kemunduran bahasaŴbahasa Mlnahasa vana dlrasakan masa klnl adalahť
1ldak ada perhaLlan Lerhadap bahasa sendlrlŦ
24

ÞenuLurŴpenuLur bahasa Mlnahasa belum menaenal akan bahasanva sendlrlţ
walaupun la mahlr menaaunakannvaŦ
1ldak ada doronaan unLuk mempela©arl bahasanvaŦ
Þela©aran bahasa lndonesla dl sekolah menaaeserkan bahasa sendlrlŦ
Þela©aranŴpela©aran bahasa aslna leblh mempunval aspek keunLunaanŦ
8elum ada buku vana memberl pela©aran dalam bahasa sendlrlŦ
ÞemberlLaan LenLana bahasa Mlnahasa dapaL dlkaLakan Lldak adaŦ
kelndahan dan kekavaan 8ahasa Mlnahasa belum pernah dl unakapkanŦ

Aksara Ma|esung
Ma|esung adalah aksara Lradlslonal
masvarakaL Mlnahasa kuno vana Lldak ada vana
menaaunakannva laalŦ 8enLuk aksara malesuna aLau
ksara WaLualroL menuruL budavawan Þaulus
Lumolndona (alm) berasal darl serumpun denaan
aksara plllplnaŦ Puruf Malesuna lnl hanva dlpakal
unLuk menulls kepuLusan penLlna pemerlnLahanţ keaaamaan dan kemasvarakaLanŦ naskah
dlLulls pada baLu waLu menaaunakan besl aLau pahaL baLu/beslŦ LlhaL 8uku Aksara Ma|esung
oleh uavld uS LumolndonaŦ (ksara Malesuna) klnl hanva Lerslsa pada beberapa penlnaaalan
ÞrasasLl dlanLaranva prasasLl WaLu ÞlnaweLenaanţ WaLu 8erumeranţ WaLu 1lwaţ kavu dan
©uaa baLu lalnnvaŦ
ÞrasasLl ÞlnaweLenaan dlLemukan dlaall Lahun 1888 dl desa ÞlnaweLenaan
(1ompaso)ţ Mlnahasaţ Sulawesl uLaraţ lndoneslaŦ Þenanaaalan musvawarah LersebuL maslh
dlperklrakan anLara abad 4 sedanakan menuruL 8ledel abad 7 Lahun 670 Masehlţ
berdasarkan perhlLunaan sllsllahŦ ÞrasasLl lnl menaaunakan bahasa Mlnahasa kuno
mesklpun hurufŴhuruf vana dlaunakan hlroallf belum ada vana menaeLahul senara ©elasţ
hanva svalr kuno dan pen©elasan Lurun Lemurun vana dlpeaana dlpernava sebaaal ÞrasasLl
Musvawarah Leluhur unLuk ÞenaaLuran slsLem pemerlnLahan dan Þembaalan wllavahŦ
ÞrasasLl lnl berbeda denaan prasasLl
lalnnva dl nusanLara (lndonesla) vana
menaaunakan huruf kawl vana maslh
Lerpellhara bukLlŴbukLlnvaţ sehlnaaa mudah
dlpela©arlŦ Purufnva sanaaL berbeda apablla
dlbandlnakan denaan prasasrLl darl !awa
23

semasanvaŦ Puruf lnl sudah Lldak dlkenalŦ PurufŴhuruf pada ÞlnaweLenaan dlLaLah pada baLu
lanasunaţ seperLl dl !awa dlLulls LeLapl bukan huruf palawaţ kawl dan sebaaalnvaţ
kemunaklnan besar huruf lnl leblh Lua darl huruf kawlţ pallawa dan lalnnva karena maslh
berbenLuk aambar (hleroallf) sama denaan huruf meslr kunoŦ Pleroallf adalah slsLem Lullsan
formal vana dlaunakan masvarakaL Meslr kuno vana Lerdlrl darl komblnasl elemen loaoaraf
dan alfabeLŦ MellhaL ©enls huruf maka dlperklrakan dlaunakan sebelum Masehl dan
kemunaklnan hllana aLau mulal ©arana dlaunakan seklLar abad 9Ŧ ÞrasasLl ÞlnaweLenaan blsa
sa©a leblh Lua darl ÞrasasLl Mulawarman dan Þurnawarman (SaeklLar bad 2 Masehl Ŵ bad 3
Masehl)MenuruL para ahll ÞrasasLl ÞlnaweLenaan adalah penlnaaalan MeaallL ©adl sebelum
kebudavaan Plndu 8udha masuk lndonesla (Plndu seklLar Lahun 400 M) demlklan menuruL
uavld uS Lumolndona dalam buku ƍksara Malesunaƍ (ksara kuno Mlnahasa)Ŧ lnl
penlnaaalan leluhur vana seharusnva men©adl kebanaaaan baal lndonesla dan men©adl
LanLanaan baal para pakar arkeoloal dunlaţ hanva sa©a anaaaran pemerlnLah pusaL belum
senara khusus dlarahkan unLuk men©adl pusaL rlseL lndoneslaŦ lnl ksara dan ÞrasasLl
8epubllk Lua dldunlaţ deklarasl neaara uemokrasl LerLua dl sla munakln ©uaa dldunla
demlklan kaLa uavld uS Lumolndona dalam bukunva lndonesla neaara 8epubllk vana
memlllkl prasasLl deklarasl republlk LerLua dldunlaŦ Sehlnaaa akhlrnva dunla bela©ar
demokrasl ke lndoneslaŦ ÞlnaweLenaan adalah merupakan aseL dunla vana seharusnva
dlllndunal Þ88Ŧ
lsl prasasLl lnl menaenal pernvaLaan Þerdamalanţ ueklarasl Þenaaunaan SlsLem
uemokrasl dalam ÞemerlnLahan neaara 8epubllk kunoţ Þembaalan Wllavahţ kebebasan Pak
saslţ CLonoml dan Pak Merdeka 8erdlrl SendlrlŦVIŦ kL5LNIAN
18ln
1ar| Þerang kabasaran
koLa Mlnahasa vana
penduduknva sebaalan besar adalah
suku Mlnahasaţ mempunval Larlan
perana vana bernama kabasaranŦ
kabasaran adalah sekelompok prla vana
memakal ba©u adaL perana MlnahasaŦ
26

kabasaran ©uaa serlna dlsebuL denaan Cakaleleţ Lapl sebuLan Cakalele adalah sama denaan
Larlan perana darl daerah MalukuŦ Þada saaL lnl 1arlan Þerana kabasaran dlperLun©ukan pada
saaLŴsaaL pawal dan ©uaa pada wakLu pen©empuLan LamuŴLamu penLlnadaerahŦ
Menarl denaan pakalan serba merahţ maLa meloLoLţ wa©ah aaranaţ dllrlnal Lambur sambll
membawa pedana dan Lombak La©amţ membuaL Larlan kabasaran amaL berbeda denaan
Larlan lalnnva dl lndonesla vana umumnva menaumbar senvum denaan aerakan vana lemah
aemulalŦ
1arlan lnl merupakan Larlan kepra©urlLan Lradlslonal Mlnahasaţ vana dlanakaL darl
kaLaŤ Wasalţ vana berarLl avam ©anLan vana dlpoLona ©enaaernva aaar supava sana avam
men©adl leblh aarana dalam berLarunaŦ
1arlan lnl dllrlnal oleh suara Lambur dan / aLau aona kenllŦ laL muslk pukul seperLl
Conaţ 1ambur aLau kollnLana dlsebuL ºÞa ' Wasalen" dan para penarlnva dlsebuL owosolooţ
vana berarLl meootl Jeoooo meolto oetokoo Joo ovom jootoo vooo seJooo bettotoooŦ
kaLa kawasalan lnl kemudlan berkembana men©adl kabasaran vana merupakan
aabunaan dua kaLa ºkawasal nl Sarlan" ºkawasal" berarLl menemanl dan menalkuLl aerak
Larlţ sedanakan ºSarlan" adalah pemlmpln perana vana memlmpln Larl kepra©urlLan
Lradlslonal MlnahasaŦ Þerkembanaan bahasa melavu Manado kemudlan menaubah huruf
ºW" men©adl º8" sehlnaaa kaLa lLu berubah men©adl kabasaranţ vana sebenarnva Lldak
memlllkl keLerkalLan apaŴapa denaan kaLa ºbesar" dalam bahasa lndoneslaţ namun akhlrnva
men©adl Larlan pen©empuL baal para ÞembesarŴpembesarŦ
Þada ©aman dahulu para penarl kabasaranţ hanva men©adl penarl pada upanaraŴ
upanara adaLŦ namunţ dalam kehldupan seharlŴharlnva mereka adalah peLanlŦ pablla
Mlnahasa berada dalam keadaan peranaţ maka para penarl kabasaran men©adl Waranel
(pra©urlL perana)Ŧ 8enLuk dasar darl Larlan lnl adalah sembllan ©urus pedana (sanLl) aLau
sembllan ©urus Lombak (wenakouw) denaan lanakah kudaŴkuda 4/4 vana Lerdlrl darl dua
lanakah ke klrlţ dan dua lanakah ke kananŦ
1lap penarl kabasaran memlllkl saLu sen©aLa La©am vana merupakan warlsan darl
leluhurnva vana Lerdahuluţ karena penarl kabasaran adalah penarl vana Lurun LemurunŦ
1arlan lnl umumnva Lerdlrl darl Llaa babak (sebenarnva ada leblh darl Llaaţ hanva sa©aţ
sekarana lnl sudah sanaaL ©arana dllakukan)Ŧ 8abak Ŷ babak LersebuL Lerdlrl darl ť
Caka|e|eţ vana berasal darl kaLa ºsaka" vana arLlnva berlaaaţ dan ºlele" arLlnva
berke©aran melompaL Ŷ lompaLŦ 8abak lnl dulunva dlLarlkan keLlka para pra©urlL akan peral
berperana aLau sekemballnva darl peranaŦ Lauţ babak lnl menun©ukkan keaanasan
berperana pada Lamu aaunaţ unLuk memberlkan rasa aman pada Lamu aauna vana daLana
27

berkun©una bahwa seLanŴpun LakuL menaaanaau Lamu aauna darl penaawalan penarl
kabasaranŦ
8abak kedua lnl dlsebuL kumovakţ vana berasal darl kaLa ºkovak" arLlnvaţ
menaavunkan sen©aLa La©am pedana aLau Lombak Lurun nalkţ ma©u mundur unLuk
menenLeramkan dlrl darl rasa amarah keLlka berperanaŦ kaLa ºkovak" sendlrlţ blsa berarLl
membu©uk roh darl plhak musuh aLau lawan vana Lelah dlbunuh dalam peperanaanŦ
a|aya'anŦ Þada baalan lnl para penarl menarl bebas rlana aemblra melepaskan dlrl
darl rasa berana seperLl menarl ºLlonda" denaan Lanaan dlplnaaana dan Larlan rlana aemblra
lalnnvaŦ keseluruhan Larlan lnl berdasarkan abaŴaba aLau komando pemlmpln Larl vana
dlsebuL º1umuŴLuzuk" (1ombulu) aLau ºSarlan" (1onsea)Ŧ baŴaba dlberlkan dalam bahasa
subŶeLnlk Lombuluţ 1onseaţ 1ondanoţ 1oLemboanţ 8aLahanţ 1ombaLu dan 8anLlkŦ Þada
Larlan lnlţ seluruh penarl harus berekspresl Carana Lanpa boleh Lersenvumţ kenuall pada
babak lalavaanţ dlmana para penarl dlperbolehkan menaumbar senvum rlanaŦ
8usana vana dlaunakan dalam Larlan lnl LerbuaL darl kaln Lenun Mlnahasa asll dan
kaln ºÞaLola"ţ valLu kaln Lenun merah darl 1ombulu dan Lldak LerdapaL dl wllavah lalnnva dl
Mlnahasaţ seperLl LerLulls dalam buku lfoersnhe Leaenden vana dl Lulls oleh ÞnŦ Wllken
Lahun 1830ţ dlmana kabasaran Mlnahasa Lelah memakal pakalan dasar nelana dan keme©a
merahţ kemudlan dlllllL lkaLan kaln LenunŦ ualam hal lnl Llap subŴeLnls Mlnahasa punva nara
khusus unLuk menalkaLkan kaln LenunŦ khusus kabasaran darl 8emboken dan Þarelpelţ
mereka leblh menvukal busana perana dan bukannva busana upanara adaLţ vaknl denaan
memakal lumuLŴlumuL pohon sebaaal penvamaran berperanaŦ
SanaaL dlsavanakan bahwa se©ak Lahun 1930Ŵanţ kaln Lenun asll mulal menahllana
sehlnaaa kabasaran Mlnahasa akhlrnva memakal kaln Lenun kallmanLan dan kaln 1lmor
karena benLukţ warna dan moLlfnva mlrlp kaln Lenun Mlnahasa seperLl ť kokerahţ 1lnonLonţ
Þasolonaanţ 8enLenenŦ 1opl kabasaran asll LerbuaL darl kaln lkaL kepala vaa dlberl hlasan
bulu avam ©anLanţ bulu buruna 1aona dan buruna CendrawaslhŦ da ©uaa hlasan Lanakal
bunaa kanoŴkano aLau LlwohoŦ Plasan ornamen lalnnva vana dlaunakan adalah ºlelŴlel" aLau
kalunaŴkaluna leherţ ºwonakur" penuLup beLls kaklţ ºrerenae'en" aLau alrlnaŴalrlna lonnena
(bel vana LerbuaL darl kunlnaan)Ŧ
Þada ©aman pen©a©ahan 8elanda Lempo dulu ţ ada peraLuran daerah menaenal
kabasaran vana LermuaL dalam SLaaLsblad nomor 104 8ţ Lahun 1839 vana meneLapkan
bahwa
upanara kemaLlan para pemlmpln neaerl (Pukum 8asarţ Pukum kaduaţ Pukum 1ua) dan
Lokoh masvarakaLţ mendapaL penaawalan kabasaranŦ !uaa pada perkawlnan keluaraa
28

pemlmpln neaerlŦ ÞesLa adaLţ upanara adaL pen©empuLan Lamu aauna pe©abaL Llnaal 8elanda
8esldenţ konLrollr oleh kabasaranŦ
kabasaran berLuaas sebaaal ºCpas" (Þollsl desa)Ŧ
Seorana kabasaran berdlnas men©aaa pos ©aaa unLuk keamanan wllavah seLahun 24
harlŦ kabasaran vana Lelah dlLeLapkan sebaaal pollsl desa dalam SLaaLsblad LersebuL dlaLasţ
akhlrnva denaan Lerpaksa oleh plhak belanda harus dlLladakan pada Lahun 1901 karena saaL
lLu ada 28 orana Lawanan vana melarlkan dlrl darl pen©ara ManadoŦ unLuk menanakap
kemball seluruh Lawanan vana melarlkan dlrl LersebuLţ plhak 8elanda memerlnLahkan pollsl
desaţ dalam hal lnl kabasaranţ unLuk menanakap para Lawanan LersebuLŦ namun malana
naslbnva para Lawanan LersebuLţ karena mereka Lldak dlLanakap hldupŴhldup melalnkan
semuanva Lewas dlnlnnana oleh kabasaranŦ Þara kabasaran pada saaL lLu berada dalam
oraanlsasl desa dlplmpln Pukum 1uaŦ 1lap neaerl aLau kampuna memlllkl sepuluh orana
kabasaran salah saLunva adalah pemlmpln darl reau LersebuL vana dlsebuL ºÞa'lmpulu'an ne
kabasaran"Ŧ uenaan sLaLus sebaaal peaawal desaţ mereka mendapaL Lun©anaan berupa
berasţ aula puLlhţ dan kalnŦ Sunaauh menaerlkan para kabasaran pada wakLu lLuţ karena
meskl hanva dlaa©l denaan berasţ aula puLlhţ dan kalnţ mereka sanaaup membanLal 28 orana
vana seluruhnva Lewas denaan lukaŴluka vana menaerlkanŦ

1ar|an Maengket
kaLa MLnCkL1 Lerdlrl darl
kaLa dasar LnCkL1 vana arLlnva
menaanakaL LumlL kakl Lurun nalkţ dan
awalan M vana merubah kaLa dasar
men©adl kaLa ker©a menarlŴLurun nalkŦ
uenaan demlklan sebuLan klaslflkasl
©enls MLnCkL1 ť MaenakeL ƍCwev
kamberuƍ dapaL dlkaLakan menarl
ƍCwev kamberuƍţ MaenakeL ƍMarambakƍ dapaL dlkaLakan menarl ƍMarambakƍţ MaenakeL
ƍLalavaanƍ dapaL dlkaLakan menarl ƍLalavaanƍŦ lunasl MLnCkL1 dalam upanara adaL
©aman Lempo duluţ adalah sebaaal bahaalan darl seranakalan upanara peLlk padl MnLMÞCƌ
(1onLemboan)ţ MnCuÞuƌ (1ombuluţ 1onsea)ţ MSM8C (1ondano)Ŧ ?ana Lerdlrl darl
1arlan unLuk menaundana roh leluhur uewaŴuewl dan nvanvlan memu©l Sl LMÞunC (1uhan)
dlsebuL SuMLMÞunC dan mlnLa berkaL perllndunaan pada uewaŴuewl vana dlsebuL
MLnCLLlŦ Cleh karena lLu Larlan MLnCkL1 sebenarnva bukan murnl Larlanţ Lapl
29

perpaduan dua nabana kesenlan vaknl senl Larl dan senl menvanvlŦ da dua Larlan Mlnahasa
vana sudah punahţ dlmana sl penarl Lldak menvanvl valLu MnCCLCnC Larlan upanara
kedukaan dan MPWLln Larlan para pemlmpln adaL dan aaama asll 1CnƌS dan
WLlnŦ uenaan demlklan Larlan MLnCkL1 Lermasuk nabana kesenlan Lradlslonal
Mlnahasaţ vana memlllkl ƍlakLor kesullLanƍ vana nukup Llnaal dalam pelaLlhannva dan
penampllannvaţ karena harus menahavaLl aerak Larl dan lnLonasl suaraŦ
?ana dlmaksud denaan ranakalan upanara peLlk padl adalah muslm pesLa adaL vana
berlanasuna selama sembllan harlţ denaan Larlan ƍMaowev kamberuƍţ Larlan ƍLalavaanƍ
pada upanara bulan purnama MP1M8uLLLLnLn (1ombulu)ţ MSlSL8Þ (1onLemboan)Ŧ
uan blasanva dl lkuLl denaan upanara SuMCLC (solo ƹ lampu) pada pemasanaan lampu
rumah baru unLuk perLama kallnvaţ Larlan pada anara lnl dlsebuL ƍMarambakƍ (rambak ƹ
8anLlna kakl) unLuk senara slmbollsasl menau©l kekuaLan rumahŦ 8umah adaL Mlnahasa
©aman Lempo dulu dlsebuL ƍWale wanakoƍ (rumah besar) vana benLuknva meman©ana dlhunl
oleh Lu©uh sampal sembllan keluaraaŦ pablla penduduk sebuah ƍWanuaƍ aLau ƍ8oƌonaƍ
vana dalam bahasa melavu Manado dlsebuL ƍneaerlƍ sudah nukup banvakţ maka
dlbanaunlah saLu rumah baru unLuk keluaraaŴkeluaraa baru vana lnaln memlsahkan dlrl darl
orana Lua merekaŦ Þeresmlannva dllakukan seLelah panen rava padl vaknl seLelah bulan
purnama ravaţ uruLanŴuruLan upanara adaL Lelah dl LenLukan sebelumnva oleh pemlmpln
neaerlţ meranakap pemlmpln adapL 1CnƌS WnCkCŦ SeLelah blnLana Llaa ƍkaLeluanƍ
LerllhaLţ maka sl 1onaas mulal membuaL slmpul pada seuLas Lall dlsebuL ƍMamulesƍţ Llap harl
membuaL saLu slmpul pada Lall selama sembllan harl kemudlan lsLlrahaL saLu harlŦ
kemudlan dllan©uLkan laal Lu©uh harl berLuruLŴLuruL lalu lsLlrahaL saLu harlţ
selan©uLnva llma harl laal lalu lsLlrahaLţ dan Llaa harl laalţ pada harl berlkuLnva adalah bulan
purnama ravaŦ 9 + 1 + 7 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 ƹ harl keŴ28 bulan purnama ravaţ Lu©uh harl
sebelum bulan purnama dllakukan Larlan ƍMaenakeL Cwev kamberuƍ dlhalaman baLu
1uMC1CWţ pada harl keŴ28 senara resml panen rava dlmulalţ malam harlnva adalah bulan
purnama rava dllakukan ƍMaenakeL Lalavaƌanţ Lu©uh harl seLelah bulan purnama dllakukan
peresmlan rumah baru upanara ƍSumoloƍŦ karena 1CnƌS WnCkC ©uaa memeaana
©abaLan sebaaal 1CnƌS Sk (Þanallma perana) pemlmpln para ƍWaranelƍţ maka keLlka
mellhaL blnLana Llaa ƍkaLeluanƍ munnulţ maka dla menvuruh anak buahnva ƍMamuƌlsƍ peral
menanakap Lawanan blla ada upanara nalk rumah baruŦ karena sebelum pemasanaan aLap
rumah baru ada upanara ƍÞanaarlƌlanƍ (arlƌl ƹ Llana) ra©aţ kurban kepala manusla dlLanamkan
dlbawah Llana ra©aţ lnllah vana dlmaksud svalr ƍManaldoŴnaldoŴdoƍ pada MaenakeL
Marambak 1onseaŦ
30

Þemlmpln Larlan MLnCkL1 adalah kaum wanlLa sebaaal ƍWallan ln umaƍ pemlmpln
upanara kesuburan perLanlan dan kesuburan keLurunanţ dlbanLu oleh ƍWallan lm
penaumaƌanƍ lelakl dewasaŦ Þemlmpln aolonaan WLln aLau aolonaan aaama asll (aaama
suku) dlsebuL ƍWallan Manaoralƍ seorana wanlLa Luaţ vana hanva berfunasl sebaaal
penaawas dan penasehaL dalam pelaksanaan upanaraŴupanara kesuburanŦ unLuk memulal
Larlan maka sl pemlmpln Larlan MLnCkL1 menarl melambalŴlambalkan sapuLanaan
menaundana dewl buml (LumlmuƌuL)ţ dan seLelah kesurupan uewl 8umlţ barulah Larlan
dlmulalţ oleh karena lLu semua penarl MLnCkL1 harus memakal sapuLanaanŦ aar supava
para penarl Lldak kemasukan (kesurupan) roh ©ahaL (1©asuruan Lewoƌ) ada pembanLu
1CnƌS WnCkC menemanl ƍWallan ln umaƍ vana dlsebuL ƍ1onaƌas ln umaƍ prla dewasa
vana memeaana Lombak svmbol uewa MaLaharl 1Cƌ8 (1oƌor ƹ 1uƌur ƹ Llana Leaak ƹ
1ombak)Ŧ Cleh karena lLu dl halaman baLu ƍ1umoLowakƍ (1onLembuan) ƍÞanlmbeƍ
(1ondano)ţ ƍÞaƌlalesanƍ (1ombulu)ţ ƍÞaselaƍ (1onsea) dlLannapkan LlanaŴLlana bambu berhlas
dlsebuL ƍ1lnoƌorƍ (1onLemboan)ţ ƍ1oLoƌorƍ (1ombulu)ţ sewakLu dllakukan Larlan MaenakeL
ƍCwev kamberuƍŦ CWL? Lermasuk kaLa keluhan karena lelah flslk dan lelah plklran vana
sama arLlnva denaan 8ahasa 1ondano M8Cţ rasa lelah vana berada dlluar kekuasaan
manuslaţ hlnaaa keluhan membawa rasa nlkmaLţ menlkmaLl rasa lelah karena ada hasll vana
menvenanakan dlballk kelelahan lLuţ mlsalnva lelah menanam padl akan menahasllkan
kesenanaan wakLu menual padlŦ
karena Mlnahasa Lerdlrl darl kesaLuan beberapa sub eLhnln seperLlţ 1onLemboanţ
1ombuluţ 1onseaţ 1ondanoţ 1onsawanaţ 8aLahan Þonosakan dan 8anLlkŦ Maka svalr laau
nvanvlan MLnCkL1 ©uaa memakal dlalek bahasaŴbahasa sub eLhnln Mlnahasa LersebuLţ
menvebabkan ada beberapa sebuLan lsLllah vana berbeda mlsalnva MƌCWL? (1ombuluţ
1onsea) dl 1onLemboan dlsebuL MWlnSCnţ MkM8L8u dl 1ombulu dlsebuL MW8Ll ul
muranaŴ1onLemboanŦ 1apl semua subeLhnlk Mlnahasa menaakul bahwa uewl padl lLu
bernama LlnCknWLnL (llkllk ƹ kellllnaţ Wene ƹ padl) vana dlkellllnal padlţ penauasa
produksl padlţ suamlnva adalah pemlmpln semua uewaŴdewlţ Maha dewa Mun1uŴun1uŦ
da Llaa orana leluhur Mlnahasa vana beraelar Mun1uŴun1u dan lsLrlnva bernama
LlnCknWLnLţ vana perLama kemunaklnan hldup abad keŴsembllanţ vana kedua hldup
abad keŴ12ţ vana keLlaa hldup abad 13Ŧ Mun1uŴun1u vana Lerakhlr lnllah vana dl klsahkan
dalam svalr ƍmaowev kamberuƍ Lelah dlbabLls oleh ÞaLer Spanvol masuk krlsLenŴkaLollkŦ
umumnva nerlLera dewaŴdewl padlţ Mun1uŴun1uţ 1M1uL8ţ SM8LLnţ
Þ8Lnkunţ 1uMluLnCţ ÞnM8unn (dewa padl ladlna)ţ ÞLLnLWLn (dewa padl
sawah) dalam laau ƍMaowev kamberuƍ berklsah sedlh vana melelahkan haLlŦ 1apl produksl
31

beras dl Mlnahasa sanaaL Lerkenal dl kawasan lndonesla 1lmurţ sehlnaaa menaundana
banasa baraL Spanvol menanam padl sawah dl MoLollna Mlnahasa SelaLan dan baru berakhlr
Lahun 1644 selama saLu abadŦ ?ana beraelar Mun1uŴun1u vana dlbabLls paLer Spanvol
sudah pasLl LCLCnC LSu1 karena doLu lnllah vana memberl l©ln Spanvol mendlrlkan kanLor
daaana ƍLo©lƍdl ƍMenanao laboƍ (pelabuhan Wenana) sekarana koLa ManadoŦ
1anaaa nada laau MLnCkL1 dalam upanara adaL dlsebuL ÞenLhaLonls Cwev (llma
noL) Ť la (6)ţ sol (3)ţ ml (3)ţ re (2)ţ do (1)ţ dan ÞenLhaLonls 8C?C8 (llma noL) Ť sl (7)ţ la (6)ţ sol
(3)ţ ml (3)ţ re (2)Ŧ SeLelah Lahun 1900 Larlan MLnCkL1 Lldak laal men©adl bahaalan darl
upanara adaLţ karena upanaraŴupanara adapL dl Mlnahasa vana dlsebuL ƍÞosanƍ Lldak laal
dllakukan orana MlnahasaŦ 1arlan MLnCkL1 kemudlan men©adl salah saLu nabana kesenlan
ƍSenl ÞerLun©ukkanƍ LeruLama sekall pada anara ƍkuda 8aanƍ (8alapan kuda) dl SarloŴ
Manadoţ WallanŴ1omohonţ kawanakoan 1onseaţ kawanakoan 1onLemboanţ 1asukaŴkakasţ
kelompok MLnCkL1 sallna berLandlna memperebuLkan bendera merah puLlhŦ 1ldak
adalaal ƍkesurupanƍ dalam menarl MLnCkL1 semua paLokan keŴlndahan penampllan
lomba dlLenLukan berdasarkan Leorl hukumŴhukum senl muslk dan senl Larl denaan
menaaunakan dasar ƍLsLeLlkaƍ senl LradlslŦ SeklLar Lahun 1930Ŵan seLelah Plndla 8elanda
anakaL kakl darl Mlnahasaţ lahlrlah ©enls MLnCkL1 ƍlmbasanƍ vana senara umum svalr
uLamanva menaenal per©uanaan kemerdekaan dan falsafah neaaraţ vana menaanduna
muaLan mlsl aaama krlsLen dlsebuL ƍ1arl !a©arƍŦ Luran dan keLenLuan Larlan MLnCkL1
men©adl lonaaar dan kehllanaan peaanaan vana dlsebuL ƍÞakemƍ dalam llmu Leorl Larlan
©awaŦ Cleh karena lLu banvak pakar MLnCkL1 dl Mlnahasa kemudlan menellLl laal aLuranŴ
aLuran MaenakeL ©aman sebelum Lahun 1900ţ vana munakln dapaL dl sesualkan denaan
MLnCkL1 ©aman sekaranaŦ
?ana Lldak dapaL dlrubah laal adalah bahwa Lanaaa nada MLnCkL1 ©aman sekarana
adalah ƍulaLonlsƍŤ do (1)ţ 2 (re)ţ ml (3)ţ fa (4)ţ sol (3)ţ la (6)ţ sl (7)ţ 1ţ saLu okLafŦ Þemlmpln
Larlan MLnCkL1 Lldak dapaL laal dlnamakan ƍWallan ln umaƍ (wanlLa) aLau ƍWallan lm
Þenaumaƌanƍ (prla) Lapl dlsebuL kÞLLŦ 1apl penaaruh funasl MLnCkL1 sebaaal upanara
adaL ©aman Lempo duluţ belum sama sekall menahllana dl Mlnahasa hlnaaa sekarana lnlŦ
?aknl muaLan SupranaLural vana dalam bahasa 8elanda dlsebuL ƍMokus Þokusƍ vana
prakLeknva maslh Lerasa LeruLama dalam anara perLandlnaan MLnCkL1 memperebuLkan
ke©uaraanŦ 1apl masalah dlluar Leorl lnlţ hanva sekedar unLuk dlkeLahul dan memana Lldak
dapaL dlbahas sebaaal penaeLahuan llmu senlţ karena LerdapaL senara umum dalam dunla
kesenlan Lradlslonal dlseluruh nusanLaraŦ Clrl has suara penvanvl MLnCkL1 denaan nada
keras dan melenaklna vana dlsebuL ƍSuara llmaƍ Lldak Lermasuk SupranaLuralţ walaupun
32

©aman Lempo dulu penvanvl MLnCkL1 menaarahkan suaranva ke aununaŴaununa Llnaal
LempaL bersemavam uewaŴdewlŦ naaap sa©a hadlrln dan para penonLon lLu uewaŴdewlţ
karena namaŴnama para leluhur dewaŴdewl lLu maslh dlaunakan orana Mlnahasa hlnaaa
sekarana lnlţ seperLl Ť 1uL8 (1amaLular)ţ 1lL8 (1umllaar)ţ Mun1uŴun1uţ MMC1Cƌţ
Þ8LnCkunţ ÞnM8unnţ ÞLLnLWLnţ dan sebaaalnvaŦ

1ar| 1umetenden
1arlan vana dlLurunkan darl leaenda LumeLendenţ vana mennerlLakan baaalmana
seorana pemuda Lampan menlkahl seorana darl 9 (sembllan) bldadarl vana Lurun darl
khavanaan unLuk mandl pada suaLu kolam dl danauŦ

1ar|an enso
MennerlLakan baaalmana klraŴklra seorana pemuda vana menaaunakan peraerakan
vana manls unLuk menarlk haLl aadls vana nanLlkŦ

L1 MuSlk
ko||ntang
kollnLana adalah lnsLrumenL muslk vana berasal darl Mlnahasa blasanva kollnLana dlpakal
sebaaal penalrlna darl seorana penvanvl laauŴlaau daerah aLaupun numa muslk lnsLrumen
sa©aŦ kollnLana sudah sanaaL Lerkenal dl lndonesla bahkan ©uaa sudah dlpromoslkan ke luar
neaerlŦ kollnLana dlmalnkan oleh sebuah reauţ blasanva saLu reau lLu Lerdlrl darl 3 sampal 6
oranaŦ
Mus|k 8ambu
Muslk bambu ©uaa adalah muslk Lradlslonal darl Mlnahasa saLu reau Lerdlrl 30 Ŵ 40
orana bahkan ada vana leblhŦ Muslk bambu darl Mlnahasa ©uaa sudah sanaaL Lerkenal dl
lndonesla bahkan Lldak ©arana anara darl luar Sulawesl uLara vana menaundana 1 reau muslk
bambuŦ

agu Daerah
Mlnahasa ©uaa merupakan daerah vana memlllkl laau daerah vana nukup dlkenalţ
dlanLaranva adalahť
aŦ Lsa mokan
bŦ Lurl wlsako
nŦ C lna nl keke
33

dŦ Cpo wananaLas
eŦ Sa aku lka aenana
fŦ Mars Mlnahasa
aŦ Sl ÞaLokaan ť
Savana savana sl paLokaan
MaLeao Leao aorokan savana
Savana savana sl paLokaan
MaLeao Leao aorokan savana
Sako manaemo Lanah man ©auh
Manaemo mllel leklako savana

Makanan
uahulu orana selalu berplklr dua kall sebelum melanakahkan kakl menu©u rumah
makan ManadoŦ ÞerLamaţ khawaLlr kalau salah plllh karena nama masakan vana Lldak akrabţ
dan kedua LakuL kepedasanŦ
Maklumlah masakan orana Mlnahasa hamplr semuanva pedas mulal darl sup hlnaaa
hldanaan uLamanvaŦ Pamplr semuanva memakal nabal rawlL aLau blasa dlpanaall rlna an©lnaŦ
Cabal rawlL lnl dlpanaall denaan nama lLu karena orana Manado se©ak dulu kalau memasak
daalna an©lna aLau 8W (rlnLek wuuk bahasa 1ombuluţ arLlnva bulu halus) selalu memakal
nabal rawlL lnlţ hlnaaa sebuLan lLu men©adl pas dan populerŦ 1apl klnl rasa LakuL unLuk makan
dl resLo Manado lambaL laun Lelah hllanaŦ
Sekarana banvak orana mulal leblh menaeLahul bahwa makanan lnl sebeLulnva
sehaL dan halal karena kebanvakan resLo Manado Lldak men©ual daalna an©lna dan bablŦ
SLraLeal lnl dldasarkan pada pemlklranţ bahwa kalau hldanaan vana dlsedlakan halalţ maka
34

seamen pasarnva pasLl leblh besarŦ Selaln lLuţ hldanaan Manado pada umumnva sanaaL
menaalurkan karena dlsandarkan pada bumbu seaar seperLl daun kemanalţ daun ©erukţ daun
serehţ daun bawanaţ daun aedlţ daun bulaLţ daun selaslhţ daun nenakehţ daun pandanţ
nabalţ ©eruk llmoţ lemon nulţ ©ahe dan lalnnvaŦ umumnva orana Mlnahasa memasak senara
Lradlslonal se©ak duluŦ !lka meranlk masakan pada umumnva mereka Lldak pernah memakal
bahanŴbahan penvedap sebaaal Lambahan aaar masakan lLu Lerasa leblh lezaLŦ 8ahkan ©lka
dlLambahkan bumbu penvedapţ rasa dan aromanva berbedaŦ
M|numan
Saauer dan Cap 1lkus
Cap 1lkus adalah ©enls nalran berkadar alkohol raLaŴraLa 40 persen vana dlhasllkan
melalul penvullnaan saauer (nalran puLlh vana keluar darl mavana pohon enau aLau seho
dalam bahasa daerah Mlnahasa)Ŧ 1lnaal rendahnva kadar alkohol pada Cap 1lkus LeraanLuna
pada kuallLas penvullnaanŦ Semakln baaus slsLem penvullnaannvaţ semakln Llnaal pula kadar
alkoholnvaŦ

Saauer se©ak keluar darl mavana pohon enau sudah menaanduna alkoholŦ MenuruL
kalanaan peLanlţ kadar alkohol vana dlkanduna saauer ©uaa LeraanLuna pada nara menual
dan peralaLan bambu LempaL menampuna saauer saaL meneLes keluar darl mavana pohon
enauŦ
unLuk mendapaLkan saauer vana manls
baaalkan aulaţ bambu penampunaan vana
dlaanLunakan pada baalan mavana LempaL
keluarnva nalran puLlh (saauer)ţ berlkuL
sarlnaannva vana LerbuaL darl l©uk pohon enau
harus berslhŦ Semakln berslhţ saauer semakln
manlsŦ Semakln berslh saauerţ maka Cap 1lkus
vana dlhasllkan pun semakln Llnaal kuallLasnvaŦ
kadar alkohol pada Cap 1lkus LeraanLuna
pada Leknoloal penvullnaanŦ ÞeLanl se©auh lnl
maslh menaaunakan Leknoloal Lradlslonalţ vaknl
saauer dlmasak kemudlan uapnva dlsalurkan dan
dlallrkan melalul plpa bambu ke LempaL
penampunaanŦ 1eLesanŴLeLesan lLulah vana kemudlan dlkenal denaan mlnuman Cap 1lkusŦ
33

Cap 1lkus sudah dlkenal se©ak lama dl 1anah MlnahasaŦ Memana Lldak ada naLaLan
pasLl kapan Cap 1lkus mulal hadlr dalam khazanah budava MlnahasaŦ namunţ seLlap waraa
Mlnahasa keLlka berblnara LenLana Cap 1lkus akan menun©uk bahwa mlnuman lLu mulal
dlkenal se©ak nenek movana merekaŦ
?ana pasLlţ mlnuman Cap 1lkus sudah se©ak dulu sanaaL akrab dan populer dl
kalanaan peLanl MlnahasaŦ umumnvaţ peLanl Mlnahasaţ sebelum peral ke kebun aLau
memulal peker©aannvaţ mlnum saLu selokl (aelas ukuran kenllţ sekall Leauk) Cap 1lkusŦ
Mlnuman lnlţ menuruL ÞendeLa urŦ 8lnhard u Slwuţ dosen lakulLas 1eoloal unlverslLas
krlsLen 1omohon (uklL) dlkenal oleh seLlap orana Mlnahasa sebaaal mlnuman penahanaaL
Lubuh dan pendorona semanaaL unLuk beker©aŦ
Sadar beLul bahwa Cap 1lkus menaanduna kadar alkohol Llnaalţ sudah se©ak dulu
oranaŴorana Lua menalnaaLkan aaar blsa menahan aLau menaonLrol mlnum mlnuman Cap
1lkusŦ Se©ak dulu pula dlkenal pameo menvanakuL Cap 1lkusţ mlnum saLu selokl Cap 1lkusţ
nukup unLuk menambah darahţ dua selokl blsa masuk pen©araţ dan mlnum Llaa selokl bakal
ke nerakaŦ
Þak Lanl mlnum Cap 1lkus karena memana denaan saLu selokl semanaaL ker©a
berLambahŦ karena lLuţ mlnum saLu selokl Cap 1lkus dlarLlkan menambah darahţ dan
semanaaL ker©aŦ
1anda awas lanasuna dlunapkan seLelah menenaaak saLu seloklţ sebab ©lka
menambah laal saLu selokl blsa beraklbaL masuk pen©araŦ rLlnvaţ denaan dua selokl orana
bakal mudah Lerpannlna berLlndak berleblhanţ karena kandunaan alkohol vana masuk ke
Lubuhnva membuaL orana mudah Lerslnaauna dan renLan berbuaL krlmlnalŦ
!enls mlnuman lnl dlproduksl rakvaL Mlnahasa dl huLanŴhuLan aLau perkebunan dl
selaŴsela huLan pohon enauŦ Þohon enauŴaLau saauer dalam bahasa seharlŴharl dl ManadoŴ
dlsebuL pohon saauer karena pohon lnl menahasllkan saauerţ aLau nalran puLlh vana rasanva
manls keasamŴasaman serLa menaanduna alkohol seklLar llma persenŦ
WarunaŴwaruna makan dl Mlnahasa pada umumnva ©uaa men©ual saauerŦ 8ahkanţ
sebaalan orana desa sebelum makan leblh dulu memlnum saauer denaan alasan aaar blsa
makan banvakŦ
Slsa saauer vana Lldak Ler©ual kemudlan dlsullna senara Lradlslonal men©adl mlnuman
Cap 1lkusŦ kadar alkoholnvaţ sesual penllalan darl beberapa laboraLorlumţ nalk men©adl
seklLar 40 persenŦ Makln baaus slsLem penvullnaannvaţ dan semakln lama dlslmpanţ kadar
alkohol Cap 1lkus semakln LlnaalŦ ul kalanaan para pemlnumţ Cap 1lkus vana balk akan
menaeluarkan nvala apl blru keLlka dlsuluL korek aplŦ
36

Menaapa dlnamal Cap 1lkus? 1ldak dlperoleh ©awaban vana pasLlŦ da duaaanţ nama
lLu dlpakal karena pembuaLannva dllakukan dl selaŴsela pepohonanţ LempaL Llkus huLan
bermaln hldupŦ
!lka dl masa laluţ khususnva dl kalanaan para peLanlţ Cap 1lkus men©adl pendorona
semanaaL ker©aţ laln hal laal denaan kaum muda sekaranaŦ klnl Cap 1lkus Lelah berubah
men©adl LempaL pelarlanŦ Cap 1lkus Lelah berubah men©adl mlnuman LempaL pelamplasan
nafsu serLa men©adl sarana mabukŴmabukan vana kemudlan men©adl sumber malapeLakaŦ
Selaln blsa dlmlnum lanasunaţ Cap 1lkus ©uaa men©adl bahan baku uLama se©umlah
pabrlk anaaur dl Manado dan MlnahasaŦ uenaan predlkaL anaaurţ Cap 1lkus masuk ke koLa
dan bahkan dl anLarpulaukan senara aelapŦ

VIIŦ MA1A ÞLNCAnAkIAN
Lkonoml pedesaan sebaaal suaLu aspek vana menaanduna nlrlŴnlrl perllaku ºpeLanl"
Mlnahasa LenLu bukan padanan lsLllah ekonoml naslonalŦ Lkonoml pedesaan merupakan
suaLu kompleks penaeLahuanţ kepernavaanţ nllalţ dan norma vana Lerwu©ud sebaaal
pranaLaŴpranaLa sonlal vana menaaLur proses dan mekanlsme produkslţ dlLrlbuslţ dan
konsumsl vana dlLurunkan senara anLaraeneraslonalţ vana dlpenaaruhl oleh ekonoml
naslonalţ perubahan soslobudava umumţ dan perubahanŴ perubahan ekoloals dalam
llnakunaanŴllnakunaan sumberŴsumber ekonomlŦ kenuall lLuţ darl seal kebudavaanţ prosesŴ
proses produkslţ dlLrlbuslţ dan konsumsl darl seLlap kealaLan ekonoml Lldak Lerlepas darl
sealŴseal lalnţ seperLl Leknoloalţ aLuran dan oraanlsasl ker©aţ upanara keaaamaanţ nllal dan
eLos ker©aţ moLlvaslţ dan lalnŴlalnţ kesemuanva merupakan pola/polaŴpola maLa pennaharlan
vana menun©ukkan perbedaan denaan slsLem ekonoml naslonalţ aLau modernţ aLau formalŦ
namun demlklan lnl bukan berarLl ekonoml nasloanl Lerplsah darl ekonoml pedesaanŦ
SeperLl dlkemukakan dl aLasţ ekonoml naslonal mempenaaruhl dan merupakan salah saLu
fanLor vana mevebabkan Ler©adlnva perubahanŴperubahan dalam ekonoml pedesaan
maupun sealŴ seal kebudavaan lalnnvaŦ uapaL pula dlkaLakan bahwa ekonoml pedesaan
merupakan suaLu kaLeaorl ekonoml dl dalam ekonoml naslonalŦ
ul Mlnahasaţ ©arlnaan ©alan rava Leraolona balkţ serLa adanva pelabuhan 8lLuna dan
bandara Sam 8aLulanalţ adanva lndusLrlŴlndusLrl kenllţ LokoŴLoko dl koLaţ dan kealaLanŴ
kealaLan ekonoml modern lalnnva memana senara eraL berhubunaan denaanţ dan sanaaL
mempenaaruhlţ ekonoml pedesaan vana berpanakal pada sekLor perLanlan rakvaL vana
maslh LradlslonalŦ Lkonoml pedesaan dl Mlnahasa mempunval benLuk Lersendlrl vana
menun©ukkan adanva perbedaan darl masvarakaLŴ masvarakaL pedesaan lalnnvaţ seperLl
37

Sanalrţ CoronLaloţ 8olaana Monaondowţ !awaţ 8allţ dan sebaaalnvaţ LeruLama darl seal
soslobudavaŦ namunţ pernvaLaan lnl Lldak menaabalkan adanva kenvaLaanŴkenvaLaan
varlasl lnLrabudava dl dalam seLlap masvarakaL eLnls lnlţ bukan hanva seperLl vana dlmaksud
denaan keraaaman polaŴpola kealaLan ekonoml LersebuL dl aLas LeLapl ©uaa keraaaman
anLarlokallLas pedesaan vana dlperllhaLkan oleh seLlap kealaLan ekonoml karena keraaaman
sub budava maupun karena varlasl llnakunaan flslk vana melahlrkan benLuk adapLasl vana
berbedaŴbedaŦ 8erbaaal prasaranaţ saranaţ dan pranaLa ekonoml dl Mlnahsa sekarana Lelah
menaalaml perkembanaanţ ©auh berbeda darl masaŴmasaţ kaLakanlah Crde 8aruŦ !alanţ
©embaLanţ dan penaanakuLan daraL Lelah nukup berkembanaţ menvebabkan Lldak ada laal
desa Ŵ vana memlllkl peranan ekonomls berarLl Ŷ vana maslh LerlsolaslŦ Sekallpun desaŴdesa
senara ekonomls Leraolona Lldak penLlna denaan ©arlnaan ©alan vana Lldak beraspalţ namun
dapaL dl©anakau denaan kendaraan umumŦ Sekaranaţ desaŴdesa Lerpennll vana vana hanva
dapaL dlnapal denaan aerobak sanaaL LerbaLas ©umlahnvaŦ namun peranan aerobak lnl maslh
dapaL mennukupl kebuLuhan dlsLrlbusl dan penaankuLan keluar desaŴdesa ©enls lnlŦ 8aLaŴraLa
pan©ana ©alan aerobak (©alan roda) lnl sampal pada ©alan aLau desa laln vana LerleLak dalam
©arlnaan lalullnLas kendaraan bermoLor adalah seklLar 3 kmţ suaLu ©arak vana relaLlf slnakaLŦ
Þan©ana ©alan dl kabupaLen Mlnahasa adalah 722Ŧ032 kmŤ Lerdlrl darl ©alan neaara 213ţ860
kmţ ©alan provlnsl 118Ŧ073 kmţ dan ©alan kabupaLen 390Ŧ603 km (8ÞÞLu LlnakaL ll
Mlnahasa 1983 ť 63)Ŧ Selaln kema©uan sarana dan prasarana penaanakuLan daraLţ bandara
Sam 8aLulanal dan pelabuhan samudra 8lLuna Lerus menaalaml penaembanaan dan
penlnakaLan dava Lamplna pemakalŴpemakalnva maupun baal berbaaal kealaLan ekonomlţ
lanasuna maupun Lldak lanasunaŦ
8erbaaal pabrlkţ perLokoan vana men©ual baranaŴbarana mewah maupun kebuLuhan
seharlŴharlţ kealaLanŴkealaLan perdaaanaan ekspor dan lmpor anLar pulau maupun lokalţ dan
maslh banvak laal lalnnvaţ kesemuanva Leraolona pada kealaLan ekonoml modernţ
menun©ukkan ae©alaŴae©ala perkembanaan ekonomlŦ
kebuLuhan masvarakaL akan Lenaaa llsLrlk dlpenuhl denaan adanva pembanaklL
llsLrlk Lenaaa alr pada sunaal 1ondano dl desa 1anaaarl selaln pembanaklL llsLrlk Lenaaa alr
Ler©un dl 1onsea Lama vana sudah dlbanaun se©ak sebelum Þerana uunla llţ vana
menvebabkan penlnakaLan perLumbuhan berbaaal lndusLrl dan kealaLan ekonoml lalnnvaŦ
uemlklan pula pusaL pendavaaunaan panas buml seperLl vana LerdapaL dl LahendonaŦ
ualam sekLor perLanlan sudah se©ak masa sebelum Þerana uunla ll berkembana
perkebunan rakvaL Lanaman lndusLrlţ LeruLama kelapaţ nenakehţ koplţ dan palaŦ ÞerkebunanŴ
perkebunan LersebuL Lerus menaalaml penlnakaLan lnLenslflkasl dan eksLenslflkasl denaan
38

meLode dan Leknoloal perLanlan modernŦ komodlLl laln seperLl noklaLţ vanlllţ ©ahe puLlhţ dan
©ambu meLeţ ©uaa sudah dlalaLkan senara lnLenslfŦ
Þersawahan ©uaa menun©ukkan perkembanaa dalam penlnakaLan produksl padlţ
mlsalnva perbalkan dan pembanaunan lrlaaslţ penaaunaan pupuk dan blblL unaaulŦ
ÞerLebaLan lkan mas denaan memprakLekkan meLode baru (menaaunakan alr vana menaallr
deras ke dalam LebaLŴ LebaL vana LerbuaL darl semen) sudah dl©alankan dl banvak desaţ
LeruLama oleh peLanlŴpeLanl kavaŦ
Þerladanaan Lradlslonal (kebun kerlna) vana umum dl Mlnahasa lalah perladanaan
©aaunaţ umumnva unLuk konsumsl peLanl sendlrlŦ 8lsanva peLanl menanam pula dalam
kebun ©aauna berbaaal ©enls savurţ Lanaman bumbu masakanţ dan buahŴbuahan (LeruLama
kelapaţ alpukaLţ papavaţ ©erukţ nanakaţ slrsakţ ©ambu bl©lţ ©ambu alr) unLuk konsumsl sendlrlŦ
ÞemerlnLah uaerah Lelah menausahakan penlnakaLan produksl melalul koperasl unlL uesa
(kuu)Ŧ
Selaln penaembanaan perlkanan lauL vana dllaksanakan oleh perlkanl vana berpusaL
dl erLembaaaţ LeruLama penanakapan dan penaolahan nakalanaŦ nelavan Lradlslonal mulal
menlnakaLkan produksl berbaaal ©enls lkan dan blnaLana lauL denaan menaaunakan
peralaLan vana leblh balkŦ 1eknoloal Lradlslonal dlperaunakan pula dalam penanakapan
©enlsŴ©enls bloLlk sumber proLeln dl danauŴdanau dan sunaalŴsunaalŦ uesaŴdesa dl sekellllna
danau 1ondano ada seaolonaan penduduk vana khusus men©alankan kealaLan menanakap
berbaaal ©enls lkan dan blnaLana danauŦ Colonaan nelavan lnl menalsl sebaalan darl
kebuLuhan proLeln hewanl vana dapaL dlperoleh dl pasar dl koLaŴkoLaŦ
PuLan merupakan sumber eneral maupun maLerl unLuk berbaaal kebuLuhab
pendudukŦ 8erbaaal ©enls kebuLuhan makanan (blnaLana dan Lumbuhan) unLuk kebuLuhan
seharlŴharl maupun unLuk pesLaţ bersumber darl huLanŦ !enls blnaLana vana umum dlmakan
lalah babl huLanţ Llkus huLan (ekor puLlh)ţ dan kalonaŦ Sedanakan vana lalnnva ©arana
dlmakan karena sudah Leraolona lanaka aLau Lldak umum dlmakan oleh orana Mlnahasa
seperLl rusaţ anoaţ bablrusaţ monveLţ ular plLonţ blawakţ avam huLanţ Lelur buruna maleoţ
dan ©enlsŴ©enls unaaas lalnnvaŦ 8erbaaal ©enls Lumbuhan llar balk vana LerdapaL dl huLan
maupun llnakunaanŴ llnakunaan flslk lalnnva merupakan bahan makanan vana memenuhl
kebuLuhan savuranţ LeruLamapanalţ rebunaţ dan paklsŦ uemlklan pula huLan menahasllkan
berbaaal ©enls buahŴbuahan seperLl manaaaţpa k obaţ dan kemlrlŦ Selaln lLuţ enau
(Lumbuhan lnl Lumbuh dl huLan maupun kebun) merupakan sumber nlra sebaaal mlnuman
vna Lerkenal dl Mlnahsa (dlsebuLs aauer)ţ maupun bahan aula merahŦ
39

PuLan ©uaa merupakan sumber dava unLuk berbaaal kebuLuhan kavu sebaaal bahan
unLuk membuaL berbaaal alaLţ dan bahan unLuk banaunan aeduna dan rumahŦ Selaln darl
pada lLuţ huLan dan llnakunaan flslk lalnnva merupakan LempaL berLumbuhnva LanamanŴ
Lanaman vana member bahanŴbahan unLuk berbaaal kebuLuhan umumţ seperLl roLanţ kavu
bakarţ dan daun rumbla (bahan aLap rumah)Ŧ Savana sekall luas huLan dl Mlnahasa semakln
berkurana LeruLama karena eksLenslflkasl perkebunan nenakeh vana dllakukan oleh
penduduk desa dan koLaŦ

VIIIŦ 1LkNCCGIŴÞLM8ANGUNAN
ulsebuL denaan lsLllah wale aLau baleţ valLu rumah/ LempaL melakukan aklvlLas unLuk hldup
keluaraaŦ 8umah adaL Mlnahasa merupakan rumah panaauna vana Lerdlrl darl dua Lanaaa
dldepan rumahŦ MenuruL kepernavaan nenek movana Mlnahasa peleLakan Lanaaa LersebuL
dlmaksudkan apablla ada roh ©ahaL vana mennoba unLuk nalk darl salah saLu Lanaaa maka
roh ©ahaL LersebuL akan kemball Lurun dl Lanaaa vana sebelahnvaŦ
da pula valLu rumah kenll
unLuk LempaL berlsLlrahaLţ
berllnduna sewakLu hu©anţ memasak
aLaupun LempaL menvlmpan hasll
panen sebelum dl©ualŦ Clrl uLama
rumah Lradlslonal lnl berupa
ƍ8umah Þanaaunaƍ denaan 16
sampal 18 Llana penvanaaaŦ
8eberapa abad lalu LerdapaL rumah
Lradlslonal keluaraa besar vana dldlaml oleh 6 sampal 9 keluaraaŦ MaslnaŴmaslna
keluaraa merupakan rumah Lanaaa Lersendlrl dan mempunval dapur aLau menaurus
ekonoml rumah Lanaaa sendlrlŦ SaaL lnl ©arana dlLemul rumah adaL besar seperLl lnlŦ Þada
umumnva susunan rumah Lerdlrl aLas emperan (seLup)ţ ruana Lamu (leloanaan)ţ ruana
Lenaah (pores) dan kamarŴkamarŦ 8uana pallna depan (seLup) berfunasl unLuk menerlma
Lamu LeruLama blla dladakan upanara keluaraaţ ©uaa LempaL makan LamuŦ 8aalan
belakana rumah LerdapaL balalŴbalal vana berfunasl sebaaal LempaL menvlmpan alaL dapur
dan alaL makanţ serLa LempaL mennunlŦ 8aalan aLas rumah/loLena (soldor) berfunasl sebaaal
LempaL menvlmpan hasll panen seperLl ©aaunaţ padl dan hasll lalnnvaŦ 8aalan bawah rumah
(kolona) blasanva dlaunakan unLuk audana LempaL menvlmpan papanţ balokţ kavuţ alaL
perLanlanţ aerobak dan hewan rumah seperLl an©lnaŦ unLuk mellhaL rumah Lradlslonal adaL
40

Mlnahasa lnlţ dapaL dlLemukan pada desaŴdesa dl Mlnahasa vana umumnva sebaalan rumah
maslh berupa rumah panaauna LradlslonalŦ kan LeLapl kebanvakan Lelah menaalaml
perubahan benLukţ sesual denaan kebuLuhan pemlllknva
8umah adaL Mlnahasa merupakan rumah panaauna vana Lerdlrl darl dua Lanaaa
dldepan rumahŦ MenuruL kepernavaan nenek movana Mlnahasa peleLakan Lanaaa LersebuL
dlmaksudkan apablla ada roh ©ahaL vana mennoba unLuk nalk darl salah saLu Lanaaa maka
roh ©ahaL LersebuL akan kemball Lurun dl Lanaaa vana sebelahnva

 D-,- 

 @
9½°¾f ¾Dff f ©ffff9ff ¾ f°¯ ½ff°¾ff ¾f f–f½½°¾ ° ° ¾ff°– f ¾ 
fff–f¾f¾f f ½½°¾f°°ff ff9½°¾¯f fDff f°9½°¾f f¾¯ fn f f f– –f€¾f ¾Dff f½f f  °f°–Dff%D% f° ©@¯% @% Jff9½°¾f ¾Dff¯ ¯½°f
ff¾
ff¾ Dff ff ¾ f¯ f9f¾€ f° ½ 
½°f @¯ f,f ff° @ @¯° ff 9½°¾°f 

f°–,°ff¾ff ff¾f¾
f°–¾ff°–¯ ° f¯¾f f f½f f
f–f°¯f©ff¾f ¾ff f¾ f f° ¯f¾f,f°f f° 


°– f¾ f f ° ¯f¾ f f ,f°f f° °– f°– f  ¯  

 @, D
,°ff¾f¾ nff ¯– 
f¾f fff,°f ¾f%,°f ¾f%ff,f ¾f 
f ©f ¾f ff ¯ °ff° f° ¯ °ff° 

f–f ¯½ ¾
° ,°ff¾f ,°ff¾f 
f–ff¾ 

f½f¾
¾  @° ¯ 
f°  @¯ 
 @°¾ f  @%@° f°%  @°¾ff°–%@¯
f$@° f°%  9°¾ff°  9f¾f°%fff°%  f° -f¯f ,°ff¾f ¾ ° –°ff° 
ff°–f°¾ f¯f¾f ¯f¾fff ,°ff¾f ¯¯°f ff° f ¯ °©f ¾f  f½ ¯½ ¾ 
° ° ¯ ¯
ff¾f¾ ° f°– ¾ 
°–f°°f¯f¾ 
°¾ °  ,°ff¾f©–f °f ¾
f 
f°f°ff°–¾ 
f°–¯ °©f ¯f °––f ° 

f–f ff¾ f°f¯f° f° 
°ff°–  ff ¯f½° f @ ½ °–f° f°f°©f½ ½°f° f½f f° 
° 
°n °– f°f ©–f ¯ °¯
f°– ff¾ 
f 
ff° f° ¾ff° f°– °–f½ f°f f ¾ Dff ¯ °nf½ f°ff f° 
°ff°– f°–f ¾ ½ 
°– ,f 

¾n¾ f 
¾f °f f°@f°–f¾%@f¾¾½ n¯% ,ff,f°f f ff
ff¾f¯¯ f°– ½ –°ff° ff¯¯°f¾ f°ff f°– f°– f ¾
¾ 
° ,°ff¾f ¯f½° f°ff ¯ f °–f ½ °  f ¾ ¾
f°–¾f f°°f 
f ff¯ °–°–f° ½ –ff° f ¯f½° ff¯°–°–f°½ –ff° ¾f ff° 
f f¯f f f ¾ nff ¯¯ f f°– f°– ¯ °––°ff° ,ff ,f°f ¾
f–f
ff¾f 
¯ °––f°f°
ff¾f½ 
¯,°ff¾fff
ff¾f¾
f°–¾ff°– 


°ff¾f  ¾fD¾.°ff¾fff.ff .°ff¾ff°–¯ °°f°¾ ¾ @°¾ f @¯  @¯½f f @ f° °f°%9f¾f° fff°% @°¾ff°– f°¯f¾ f°f¯°ff¾f¾ ff° .°– fff° f.f°f ¾ f°– f°–¾°– °–f° ½ ¾f ¯ ¯ ° ¾f n °f¾ ° f° f–f° f ¾¾ ¯ ff . °€ff €ff½ ° f° fff° °f f° ° f ° f½ fff f°– f½f ½f €f ¾f ¯ f ¯ff¯f°¾f ½ ff°¯f¯ ° f °––f ½ ¾ ¯f ¯¾ ©f f°f f°f.f°f ¾ ½  f f ° ¾ f f ½f ¾ nff © f¾ ¾f ¾f f°– ½ ° °f ¯ ½ff° nf¯½f° f f–f ¾ ° ¾ ff¾ ° f¾ f ff°–.°ff¾f¾ ° f¯½ ° ff°–¯ ¯½°fn¾ ½  f¯¾f°– f¯ °–  f¯ff°–°–% °–½ ¾ % f¯.°ff¾f .f ¾°–¯ ¯½°f½ ff° °–f°¾ f°–¾f½°f f° ½f°– f°– ff½f f f°–¾f. ¾f°–f° 9 f°f° .f ¾°–$.°ff¾f f f f° ¾f ¾f f°– ¯f¾  f f½f f– ¯ °––°ff° ff¾f ½ ¯ ¾ ° f°– ¾f°–f° 9¾ ¾° – °¾f¾.ff.

°ff¾f ¯f¾ ¯½° ff¾f ½°f @ f  f .°f f°°fff¯½f ff¯ °€¾¾ ½ ¯ff f¯ f°–½ff¾ °¯ff  ff¯ ff¾f ff¾f .°ff¾f f° f¯ ¾ f –°°– J .ff¾ f° ½° f  Jf°ff° f¯½f ½f f ¾f ¾ff f–f f¯ f©¯f°f¯ff½ f¯ °– °f° f¾¾¾f ff¯ ¯°f¾ ¾ f°–¯ f f¾ff°½ ff° ff¯ °f°°f°f°°f  .°ff¾f ¯ °°f° ¾ ©ff ½f f °f°°f ¯ f n f ° ¯° f¾f°f f€ff°  @°ff¾ ¾ff –ff° ½fnff ¯ ¯ ¾f° f f ff ff°– f f f– ¯f¾fff¾ ¯½f¾ff ¯ ¯ff° f°– f f° f f –ff° ¾  f ff ½ @f f° ½ ¯¯ f ff ° ° ¯f°– ¯f¾fff .°ff¾f ¯ ¾½° f°f ¾ °f°–ff ff°– ¾  f–f @f ¯¯ ¾f¯½f f°f .

¯ °©f  fff°¯°ff¾f ¯f°©–f °–f°¾¯ ff ½ nfff°ff° ¾ ¾ff°– f¾fff¾¯f°¾f¾ f ©ff°f° .°ff¾f f ¾Dff%% @ °ff½ °––ff° f¾¯ ° ¯f° f ¾ff°–¯ ¯ © f¯ ff f°° f  n  f°– f @° f° ½f f f°  ¯ ° f° ff f ¾ ¯ ½ff° f ¯½f  ½ff  ¯ ff°  .f¾  – ff ½fnff f f Jf 9°f °–f° ¾ f½fnff½ °¯f°f f–½ ¾ff°¯f¾fff¾ ¯½f Jf9°f °–f° f fff¾f° . °–f° ¯ ¯ ff f° f° f° ff ff f°– ¯ f°– f° ¯ °¯ f° f¾f½ ¯ ¯ ¯ °– f f -f  Jf9°f °–f° @f°––f © f°©f° f ©¾ff¾¯ f f–¾ f–f°¯f¾fff .°ff¾f 9f f ½ °f°––ff° .°ff¾f f°¯ ½ff° ff ¯f¾ f°½ ¾ff° ¾ ff f¾ ©f f  f¾ff°n fff  f½f¾ f f ¾ff°– ¾ ¯ff° f f°– ¯ °©f ff f ¾ f–¾ ¯ °f° f °f ½ ¯¯f° ¾f ¯°f¾ f°°  @f– nf ¾ f°– ¯¾°f¾ f° f °f° ¯f° ½f f f° °¾f€¯ ff°½ °––ff° @° f°f°–¾ ff°–¯f¾ ff nf¯ff°@¯½f¾ . ½ .°–° f°– f¾f°ff°½f fff°f–f ¾ ¯ ¯f¾ ¯f¾f f f f°– f° f °–f° ff°–°f f ½ f¯f f° °–f f°– f° ½f¾f°–f°°– ¯ f°–– fff°¾ f–f½ °–f½ nf°f° f° f° f f f¾f  . ½ff°½fnfff f f f ff°– @ff ½f½ ° ¯ ff° ½f ff°– 9 °n½f ff¯ ¾ ¯ ¾f f°– ¾ -- - D@- D.f¾fff ¯ ¯ ff$¯ ¯½ ¾ ¯ ff° ¾ –f°f°–$¾ f°– ½f ¾f¯f f¾ f f°– f°°f ¾f ¯½f %f½f°–f° ff ¯f – ©f% ° ff° f° ¾ f½ ¯f$ f–f¯ °f½f° f–f¯¯ff°f° f° ¯ff° ¾f¯f °–f°½fff¯ °–f°¾ff  .°° f–f D½fnfff f f f f ff°–.°ff¾f¾ ©fff  D½fnff f .½¯ ° D½fnfff f f f f.°ff¾f ½f½ °–nf½f°¾½f °½fn.

°ff¾f f ¯ °–ff¯ ½ ° ¾ff° ¾ °– °–f° ½ ¯ f°–f° ©f¯f° .ff¯ f–f ° ff ¯ff¯¯ f ¯ nff¯f° ½f°nf°f¾ff°© f¾ f f½f f¾f°ff°f– f °f ff ff–½f°nf°f f f ¾f f°– f½f ff°¾ff°f ff ¯f° f f ¯  %¯ °–°©f f% f° fn f °f ff° f¯f¯f°  ¯f nf° ½ °–f°° ff¯ ½ f¾f°ff° ½fnff f f ½ f°f° ¾ ff°– ° ¾ ¯f fnff $ ½fnff ½ f°f° ½f ff° f° f¾f°ff° ff¯ ¾f f ¾f©f 9f– f ¯ ¯f° f°½ °–f°° ¯ f¾f©f ¯ ¯ff ¾f°f½ °–f°° ¯ ¯ff¯ff f° ½½ °–f°°°½fnff ¯f¾¯°f %½°% f°–f f½ °–f°°½ – nfff°¾½ff ½f ¯ °–f¯f f°¯ f¾f°ff°½ °– ¾ff°$½ ¯ ff°°f%  .¾f°f f ½¾ ¾ ½ fff° nf° ½ °–f°° ¾ f fnff 9¾f°f° %9°–f°% f f– ff° ¾ f° ¾ ¯ ½ f°f° f½ ¾ f ¾ ¯ ½ f°f° ½f f ¾ff .½ ° °–f° ff f°– ¾ ¯½f ¯ ° °f Jf ¯ f° ° ¯½°– f ¾ ¯ ½ff° ¯½f f– ½ff ½ ¯¯½° ½fnff f f ¯ ¯ f° ½¾f° % ff¯ ° –f¾ f° –f¯ f f°– ½ff ½f f f% ff¯ f ¯ ¯ f– ½ ½ ¯ nfff° ¾f½ff°–f¾ nff ¾ fnff f f ff ff°–¯ ¯ ff ff¾ ff f ¯f¾½f f©f¯f°  ©¯f ½ ¾ff° ¾ ¾f f° °–f° ¯¾fff ¾ °––f ¯ f f°–  f ½ ¾ff° ¯ °°––ff°Jf9°f °–f° °–f° f¯f ° f½fnfff°– ¾ °––fff° ½f° f ¾ff ffff ¾f ° f° ½ °fff° f ½ ¾ff° ¯f½ ff° ¯½ °¾f°–f f @f°f@f ¯¯¯ °–f°ff° f–f°½ ff°f.°ff¾f ¯½f°––f°f f°¯ ff° f–f° °–f ½f°––°– ½ ff° °– ¯¾ °¾¯ °ff °f°– ½ ° –f¾f° f  ¾f¯½ff° ¾f ½ ¾f ½ ff° ¯ °––°ff° ½ f–f ff¾f .°ff¾f  f f ¾f¯½ff° ¯ f ¯ °– °ff° f  f°f –ff 9f f½ °–©°–fnff½ff½ f½fnff –f° °–f°f°–f°¯ ¯ ° °–ff°¾ ¯ f¯ °f°f° f°f° °  °  .f¯ ¯°f°¾ff°© f° ¾f%  D½fnff9 °ff° 9¾ ¾ 9 °ff° f f f°– ¾ f¯f ° ff° f°f . °–f °–f ¯f° 9fff°½fff °¯ °   %9 ¾ff°f©ff°f f°–f°ff ff°–¯ ¾ff°ff½°f°f ½f ½f .f ¾f ¾fff°°f °   ¾°¯f  ff°f°¯ °–f¾f °–f¾ff°¯ °  .

f° f%  f¯f° f¾f¯ ¯ ¾f°¾ f f° °–f°¾f °¯f° f¯ °nn f¯ °–f° ff°½ °nnf¯ f°– f°f ©f ¾ ½ ¾f¯½ f°f °n .¾f°f ½ °–f°° ½f  ¯f ½ °–f°° f°f f   ©f f° ¯ f°  ¯½f fnff ¾ ½¾ f °f ¾ ½¾$½ ¾f½ f°f° f½f f°––°– f ½f f–f½f¯f½° f–f f°f ¯ff½ff°–¯ °f°––°– f¾f°ff°–ff°¯ ¯ –f°–¯f° ½ f¾f°ff°  .f °– f 9° ¾ °–.¾ f¯ f°. °nn f¯ fn f½f ff° °–f° f nff f° nff f ¾°f ff½°f°f¾ f¾¯ ¾f¾ @f ¾ ff° ff° f¯f° f°– –°ff° f ff ½ff°  ¯°– °½¾ ff ¯°– fn%n¾¯° ¾% €°–¾°f¾ f–f½ f°– f ¯°–½½° ° %n¾ ¯ f% €°–¾°f ¾ f–f ½ ¯ ¾ ¯f  ½ff f° ½° f°– %½f° f°% f–° ¯ f¾ €°–¾°f¾ f–f½ f°– °–f¯f° %¯ ff°%ff °–f ¾ %¯ff% ff °–f ¯ f f°– f°nf° °–f° f°–f° f° €°–¾ ¾ f–f ½ f°– ¯°f f ¯°¯ ¯f¾f°f¯ nf¯½¾ ½ f¾f°f f f½ff°– ½ff¾  ff°f¯f°f¾ ©¯f¾ ¯ f°© °¾f°f¯f° °¯ ¯ f¾f¯  ¾ f nnf– °–f°f ¾ff¯  °–f° ¯ ¾f¾  ¯f ff° ff° f¯f° ¾ ¯f¾f°  ff¯ ¾ f f° °f°°– f n ½ ff¯ff°–f ff°°– ¾  ¯f¾ f° f°f f¯½°– °–f°f°–f° ¯ f° –¾f° f¯ nf°½ °–f°°¾ f f ¾¯ ¾f¾ ¯ # %.f°  f% 9 °–f°° ¾f¯ °–f° f f°– f  °–f °–ff°f°f½ ©¯f¾ ¯ f°© °¾ °–ff°– ff°– °–f°¯f¯ff –f°– ¾ f°f ¾ ¯ f° f ¾f¯ f ff¾   ff  nff ¾¯ ¾ f½f ff°¾ f¯ ¯ f¾¯f ½ °–f°°¾ °  ¯ f°¯ °– °–f°°f °–f°f° f°– ¾ f° ¯½ °f –°ff°¾ ¯°f  D½fnff9 f°f° D½fnff½ f°f°f f.°ff¾f f½f ff° ¾ff¾f¯f½ °–f°° ½fff½°f°f f°–f° @° ¯ f° ½fnff ff° ¯f½f½ °–f°° ½f ¾ f°–f° @¯° @¯ ¯f½f½ °–f°°f°f f ° ¯ ¯½ °–f ½¾ ¾ ½ ©ff°f° ½ °–f°° . ©f% f°– ¯ f° f°©f° °–f° ¾ ½¾ ½ °ff° 9f f fnff ° f¾f°f ff°½fnff½ f°f°f f  °–f°fnff¯ ¯½f °–ff°–f° f°fnff f¾f ff° °–f°°–f°¯¾f ¾°f ¾ ½ ff°.¾°f°–  fn%.

°ff¾f ¯ °ff°¾ ½¾ ¾½fnfff f ½ f°f°f°– f¾f°ff°f°f ff¯¾f f %@9° f$9¾ff °f ff 9¾ ¾D½fnff f 9 f¯°f°% .f°f  ¯ ¯½°f f¾ff° f°– ¾f¯f °–f° f°– .½ ¾f ½ f°f°  f ½ f°f° f°– f¾f°ff° ¾ nff .°ff¾f f f ¾f ¾ ½ f .°ff¾f f .f½f¾ ¯f°f f ½ °–f°° f°  ¯f½f¾ f–f ¾f ¾ ½  ¾f @¯ f° f°– .°ff¾f f°– ¾ ff°f 9f ½ ¯f¾fff f f ¾f ¯ ¯ ° ½ f¾f°ff°½fnfff f½ f°f°.°ff¾f ½ °–f° f–f¯f ¾ °  ° f°– ¯ ¯½°f n ° °–f° ¯ °––f° fnff ½ ¾f ¯ff¯ f °–f°fnff ff° f°¯ff°¯ff¯ f°– .

¾f°f ff¯ ¾ @°¾ f @¯ @° ¯ f°ff½°¾ °¾.°ff¾f f ° –f°°– f °–°f° ff f¾f f–f ½ °–f°° .°ff¾ff°°f 9¾ ¾ ½fnff f f f°–¾°– f  f ¾ f ¯ ° f°©f° °–f° ff ¾f¯ f° ¯ ¯½f °–f f°–f° ½°–  ½ °–f°° fnff ¾ff¯f°  .° ½¾ ¾ ½fnff f f ½ f°f° f°– f¾f°ff° ff¯ ¾f f 9  ½f– ½fnff @ 9° 9 °–f°° ½f ¯f ½ °–f°° f°f ¾f¯ ¯ ¯ fff°ff°%¯f¾f°% ½f¯ff°f° ¯f¾f f ff° f° f½f f f° ¾ f–f ¾¯ ¾f¾ Jf ½f ½f ¯ ¯¯½° ¯ °–f° ½ °–f°° ½f ¯ °– ½°–ff 9 f¯f @–f f°½°ff° f f ff¯ f½ff°f f ff° f– ff¯ ff¾f f f.°ff¾f f°– f½f ¯ f¾f°ff°°f f° ½¾ ¾ ½fnff f f f½f f¾f°ff° ff¯ f–f ¾ °¾ .°ff¾f ¯ f°½ °–f°°½f¯ °– ½° f¯f f°f  f ½ °–f°° f°f f f f¯f°f f ff° ©f¯f° ¯ff°f° n f° ¾f½ ° ½ –   ©f 9   . f¾f°ff° ½ f°f°  ©ff°–¾ f–¾ °ff° ° –ff %f½f f½ –f¾nfff°¾½ f½f ff°– f° ©f% D° ½ff¾f¾ f½f °–f½ °–f°f° f½ °– °f½ °  %@9% f  ©f 9 nff ¾ ½¾°©ff°– ff° ¯f f ½ °–f°° °f¯°¯ °––°ff°– °–$  ½f f ½f f–f ½ °–f°° °–° ¯ f¾f°ff° ½¾ ¾ ½fnff f f ½ f°f° f f ¾f°––f ¾f°––f ¾ °f° .

°ff¾f ¯ ¯ f°– ¾ ½ f°f ff @¯ 9 ¯¯½°½¾ ¾½fnfff f½ f°f° f¾¯ ff°¯½¾f¾ ff¾f  .f¯ ¯ °– °f½fnff¯ ¯ f f½f  f f½ °–f°°  ½ f¯°f° ¯ff ½fnff f f ¯f °–f° ¯ ¯f°©ff° f  Jff° ¾ ¯ ¯½°– %@¯ % ff ¯f¯ %@° ¯ f°%  ¯ f° ff° ½fnff 9°f°– @f °– # °  ¯ f° ff° ½fnff @ff#f°– ¯f°f f ¯ ¯½ f ¯ ¯ –f°– ¾ f°–f½°@ff#f°–¯ –nf½f°f f°©f°© nff °ff ff¯ ¯ f f ff ¾¯ ¾f° f°– ½f°–f° @° ¯ f° ¯ ¯ f –f ½°– f ff @¯ ¯ ¯ f f  f°©°f f ½ °–f°° ¯ff° ¾ °f¾ f° f°  ¯ f° ¯°¯ f° ¯½f ¯°¯  f f f¾ f¯ ¯ f f°– ¯f¾ ©f  ¾ f  ¯ ©f ½fnff f f f°– ¾ f ½f° ½ °–f°° f°–f f ½ °f¾ ½ f¯°f°  ¯ °–f° f f ¯° ¯ °––ff° ½ °f¾ ½fnff -f°f° °f°f°  ¯ °–f° f f °f¯ff° @f¯ ff° %@°¾ f% ¯f° %@¯ % f° f– ff¯ ff¾f f f ff¾f½fnfff f½ f°f°f°– –°ff°  °¾f¾f ff¾f¾ °¾ @¯  @° ¯ f° f°– ¯f¾ ff¾f f¾ f°– ½ ° ½ ¯½f¯ff° °f¾ f 9¾ ¾½ f°f°f f ¾@¯ ¯ °––°ff°½ °ff f¾ff°¾ f–ff°f f Jff°%½ ¯¯½°D½fnfff f½ f°f°% f° ¾ f f°f °f½ °ff f¾ff° ff ¾ °¾ f°°f . @ °– ¯  f°  .°ff¾f fff ½¯½°f° - .°ff¾f Jff f°– f ff@°¾ f @¯ @° f° f°@° ¯ f° € ° f  ¾¾ J °f¾  ½ f° € °f¯  @ °ff ¯½f ff ¾ °¾ ¾ ¯ °– °f ½fnff 9°f°– ½fnff @ff#f°– f° ¯°¯ f ¯f°– f¯ % %  f°–f° ½fnff ¯ ¯ f f ff f°f °f  ¾ °¾ @¯ f° @° ¯ f° @° f° ¯ °– °f ½fnff ¯ ¯ f ¾ °–f f°– © °–f f ff°– f°@°¾ f .¯ff°¯ff¯ f°¾ f–ffnff f%½ °½%ff f°¾f f¾f°– ¯f °–f° 9° ¾  9¾ ¾D½fnff9 f°f° 9 f¯°f° 9 ° f° ½¾ ¾ ½fnff ½ f°f° f f ff°  ff¾f°  fff° .

f ¯f .°ff¾f Jf–f f°– ¯ ¯ f° f°  € ¯¯°f  f½f @°¾ f Df° f°  € ¾ ¯ °––f¯ ff° f½f ©f¾f f°– ¾¯½f° f–f f°– ¾f°–f° ¾ f–¾ ¯ °––f¯ ff°¯ff½ °nfff°f°– ¾  9f fff°ff–f ¾ f ¾ .°ff¾f f ¾ f ¾f f°–  f f°ff @° f° % f f ½f ° .°ff¾f ©f ¯ °– f°– ¯ °°––f ¾ ¯ f°f¯   °–¾ °–f° f°f %¾ © °¾ ©f°% f¯ ff° ©f ½ ff° ff¯ f¾ff°¯ °––°ff° f° f f¾ff° °–¾ f°° f °–f° ¯ °––f°f f°––f½°f ff° °– ¯ f°f°– ¯ °°––f ¯f¾f°  ff¯°––f½°f f°f¯ ff¯f°f f¾ ff f O.°ff¾f f¾f f f–f°Dff ff°¯ff fff°–f° f9 ¯ °f f° f ¯ °– f° f°– ¯ °°––f ff¯ f–f  ¯ f° f° .°ff¾f% °–f° ¯f  % f f ½f ° .°ff¾f¯f ¯ °––°ff° f–f f°– f°– f ¯ °°––f ff° ½f f ½¾¾ ¯ °–f f½  ff f°  f° °–f°¯f¯ ° ¯½ ½f f½f°f f° ½ff¯ °n¯ @©f° f f½f° f–f°Dfff°–¯ °f° ff° ff° ° ¯f°–.½fnff f f @f½ ¾¯ ¾f¾ ° f ½fnff ¾ ½  ½°f°– 9° @ff#f°– f° ¯½f¯°¯ ff¾ f¯ f½¾f¯f¯f°f°f D½fnff9 ¯ff¯f° .°ff¾f ¯f ¯ ¯ f ½ ¯f ¾ f–f ½ °––f° f–f f °f f ¯f ©f°– f–f ½ °f  f°ff°f ½ °f ½¾ f° f fff° ¾ ¯ °°––f¯ °ff° ½ °f½¾ f° f¯ fn ff°– f½f f°ff f f° f–f f° n°–½ f–f ¾f¯ff° °–f° ½f f–f¯f ¾ ° ¯ °–f¾f° ¯ff  ff¯ f°f ¯f ¯ ° f .°ff¾f%    .°ff¾f ff°f–f f°– ¾ f ¾ ¯½f° ¾f ff°–f° .°ff¾f Dff% f¯½f ¾ff ° f–f ¯ ½ff° ¾ff ¾f ©f° ¾ff ¾ ©ff f ¾Dff % f–f°ff.

°ff¾f°        f°@ff°f  f–f f %¯f f°––f% ¾ f–f ¯½  n ff¯ ¯f¾fff .°ff¾f ¯f¾ f°f ¯½f ¯f¾f  f f f ff f¯ ¾ °–f° f°f ff f   f–f ff°–¾ f¯ °fff ¯°––f ¾f¯f ¾f ° f°–¾ff°– f° ff¾ f°– f°– °–– f°–°f° ff¾ f°– °–– f °–f°°f °–f° f¯f°f°  ff¯ °©°–f° 9€  °f f°  @° f° f ¯f¾ ¯ f ¯f f°– f°– f°–°f ¾ f f ½ f° f°– f¾f  ¯ f° f½f°   ½f f f° ¯ °¾ ff f¯½°– .°ff¾f ¾  ¾f ¾ °f°f f f  ¾f f f½ f¯½f ¾ ff°– .°ff¾f f°–° ff¾ f°– °–– f° ¾f f° °  ¯½f f–f ¾f¯f  . °  °f° f f f f°––f f–f f°– ¾ f f¾f ¯ ¯ ° ¯f f°––f f ¯ffff°¯ ° f½ff°–f° ¾ °  f–f½ffff°f f°–f° ½¾f  . @.°ff¾f ¯ ¯½°f ¾ f ¾f %f¯½°–% ¾ f–f ¾ff° f ¯°¾f¾f°– ½¯½° ¾ f°– ½ff ¾f f°–¾ nfff f ¾ ¯@f %°f% °f¯°¾ff° f¯ °©f ff°$ ¾ff°– ½¯½°f$ ½ff ¾f @ f½f ©–f ½ f¯½°–f° f°– ½f ¯½ ¾ ½ ¯ff° ¾f¯f °–f° ¾ff f° °f°–¯ ½ff° f–f° f¾f ¾f 9f½ f¯½°–f°.f¾fff. f ½f ° .°ff¾f ¾€f ¯ ° f½ f° ¯½¯f°f °¯ ¯f°©f°–¯ °–©ff°ff .

 °– @–f¾¯ f¯f°f¯ ¯ f°D°–°¯ °–f½ ¯ f–f° ©f f° ½ ¯ f–f°f¾¾ ¾f ¾ ½fff°  f°½ff f½ ¯ f°D°–f°– €°–¾¾ f–f½ °f¾f f¯f ff¯f f f°– ¾ ff¯ ¯f¾ff f f f ½ff f f°– ¯f f° ¾ –f° f°– f°––f½ ©f¾f°f f¯ ¯½°fnfnf f° f½f ©f f°n° ff¯Jf°f f°– °f¯ff°9f @ ¾f° %f°– f½f ©f f° n°%  °– $ Jf°f f¯ f f f  f ¯ °©f f½fJf°f °f°–f°f ¾ Jff  . ° f¾ff° ½ ¯ f°–°f° f°–¾f ff¾ ff° °–f° f°–¾ff¯f f°¯ °f°– ½ °–¾f° ½ °°–f° ¾f¯f  f¯f°f° f° ¯f¾ff ff° ½ f°f° ¾f¯f ¯½ ¾ f°–¾f ½ °  f°– °–f°  f–ff° °f¯ff° @ff°f 9¯½°f° @ff°f ½ –f°–  ¯f f f–f nf ff f°– ¾ @  @–f¾ f¯f @ ¯ ¾ff°  °f°f f ¯ ½ °–f°f°f ¯ °–fnff¯ °– ©ff°ff°½ f°f°f°– ¯ ¾f¯f ¯ °–f½ f°f°f°––f f°––f@ff°f °–f°f°f f°@ff°f ¾f¯½f °–f° ¯ °–f f° ¯ °–¯ f°––f f°––f f°– ¾ff f ¾ °f°f¾f ¯°f ½ ° f½f f½fff°––f@ff°f f °ff©–f¯ °©f  °f°f f 9 f°f°¾°f f f¯ °°© @ff°f °–$Jf°f Jff 9 f°f° f°f f°––f @ff°f ¯ ¯ ° ¯½ ¾ f°– ¾ ¯f° f¾ ff¾ ½ ° °f° ¾ ¾f @ff°f ¯ °©f f  ¾ f–f ff °€f¾ ½ff ½ °–° ¯½ ¾ f°–¾f ½fff ¾ff° f ©f – ¾ f ° °–f° ff  ° ½ ¯¯f° f°f n½ff¯½ ¾ f°–¾f ff¯¾f ¾ff°f°– ¾ °–ff Jf°f Jff ¯ Jf°f ¯ ½ ¯½ ¾ f°–¾f ¾ ° f° ff ½ f°f° f° ½ f° ¾ f°f 9 ¯¯½° °– ff Jf°f ¾ D°–  °– ff Jf°f f– ff¯ f½f f–f°f°– ¾ f 9f f¯f°ff° ff°½f f f¯f°f° ¾ °––ff°ff –f°¯ °©f f–f 9ff D°– ©–f ¯ ¯½°f ½ ¯ f° f°– ¾ . °–f½ °–f° ¾f ¯½f ¯f¾f %% ¾ °  f°– f ½ °–°°f f ¯f°  f°f ff°¾ f–f¯ff°––f f°–f°–¾ f¯ °f¾f°–¯ ° f %f  ¯f° ff% °––f   f ff   f° f°f f°f  f–f ½ff f f ff¾¯f%ff% f° ff¯ °°––f °f¯ff¾°f% %f°–¯ °––f°f° °–¾ ½ff f°–f° ¾f°– ff f° f f¾ff° ¯f ¯ °–f ¯f f°––f f½  ff° ½f f f© f° ¯ ¯ f ¯f f°––f f f½ ¾ f°–f° f f ff¯  °f° f f ° ½ °–¾f° ¯f f°––f ¾ ¯f f° °f f© ¯¾fff ° ¯ °–f¯  ½¾f° f°¯ ° °f° ©ff°  f ½ f°f°  °f f–f ¾f f°– ¯ ½ f½f f°–¾f .

°ff¾f½f ff¯f°  f½ ¯¯½° ° f f¾ ¾f °–f° °f°f fff¯ ¾ff°¯f¾fff ¯ff ff° ©ff° ½ff f°––f ¯f¾fff °–f° ¾ f °f–f f ° f ¯°¾f¾f° ff.°ff¾f ¾ ©f f f f°– f ¯ ° f¾ff° ½¾f°°f ½f f f½f ¯¾fff ff 9f ¾f °  ° % ¯½f ¯ ¯½ ¾ff° ½ ° f½f%  ½¾f° f°– f¯ ¯ ½ff° f¾ f ¯¾fff f½° ¯f° €f ¯°f° f°– ¾ °– ¯ ° °f° ff¯½ °–f¯ f° ½¾f°f ff½ ° f½f f¾f°–½ ¯¯½°f°–¾ f½f ½ °–fff° ½ ° f½f°f f ¯ °–fff° f f" % f°f –"% f° f¯½ ¾ f ©ff f° ff°––ff ff @f° %¯ ¯f°– –% ¯f °f°f°– ½¾f°f¾ ff½° f ¾ © ¾ f–f°f°––f f°¾ff¾½ °ff° f9f ¾f° ° °¾f°–f f f ½ °–nf° f¯f¾fff ¯f°°¾f°–f f¾ f f¾ f°– ½° f@ff°ff°–¯ °–ff°°f¾ f ¯ ff¯ °©f °nff°¯¾  °f° °ff°–¯ ½ff° fff°½ff ½ff$ f .°ff¾f f ½ °f f f ½ f¾f°  f° ¾ f°– ½ff f ¾ f°– @ ° @ff°f ¯ °°––f °f ½ff f°––f @ff°f f f°f ¯f½° ½f f°– ¾ f f¾f ff° ¯ °–f ff° ¯¾fff ° ¯ ¯ ½ ¯¯½° f ff¯ ½ ¯f° f°– ¯ °©f ¾f° f ff ff¾  f ff¾f f–f%9f °@ %  -–ff¾f° . ¯½°f f f ¯f°f f ¯ ¯½°f ff° ¯ °–¾ @ff°f ff °–  .9f ¾f° ° 9ff ½ ¯¯½° .°ff¾f¾ f¯ °–f f½½ff ½ffJff f¾ f°f°ff ¯½ ° °–f° ¾ –ff f¾ff°°f ° f° ¯ ¯ f° ½ ¾ ©f° ½ °––f°f°  f°  f¯¾fff ¾¯ f°– ½¯½°D°–f f½f¯¾ffff°f°– ½¾f° f¯  f¾ff° ¾ff  f°f f°½f ¯ ¯½ °–f° ½ ff° f° ½ °– nff° ½ff ½ ¾ f  f f f ¾f ff° f½f½° °f f°– f½f ¯ °–– ¾ ¯ f ¾ f½f ¾f©f f½° f ff° ¯ –f° f° ¯ ¯ ff f°nf° f– ¯ f f ½¾f° ff ©f¾f°ff° ½ff D°– f°– f°––f½  ¯ff¾ ¯f¾fff °f°–f° °–f° f f ¾f f f°– f ¯  f¾f° f ¯ f ° ¯ ¯½ ff°f° ½¾f° ¯¾fff f ff f°f° ff ½ff f f f ½f ¯ f ff¯ f ¯f° ½ff D°– f f°––f½ f ¯ f°––f ½ ff° ½ff f  ½¾f° f°– ¯ f f¯ ¯ ff° °–f°¾¯½f  °–f° ¯f° ¾ f½° 9f ¾ff° °  ° ¯ °–f° °– ° ¾¯ f° ¯ ¯ ¾ ¯½ff°½f f¾ f°–½ ¯¯½°° ¯¾fff¾ ½ °½ °–ff° ½f f ½ff D°– ° f ¯ °ff  °f°  °f° f f  f°  .

f f f ¾ f ¾ ff ¾f @ °––ff °––f  ½ff° ½f¾€ ° Jf°f ¯ f°– ¯ °©f ¾f ° – ff° f½f ff°¾ f–f° –ff .°ff¾f ¯f¾ff¯½f °–¾½ ¯¯½° . ¯½°f ff° f° f½f f° ff° ¾ f°– f°– ¾ nff €¾ f½f ¯ °–ff¾ f ff°f½f½° ¾f°––½¯ °–f f½½ ½ f°–f°  °–f° ¯f° © f¾ f ¯ f ° ½ ¾ f–f ½ ¯¯½° ff¯ ¯f¾fff .ff 9 ¯°n ¾ f–f ¯½ @ff°f f°– f f° ¯ ¯ –f°– ½ ¯ °ff° ½f f ¾ Jf°f %f°– f   f @°¯fff¾ @° @¯ % @°¯fff¾ ¯ f°– ¯ °©f @°¯ f° @¯½f f D° ¯ °fff° f ¯½¾ff¾f ¯fff¾f9ff¾f#f°f°– fff¾fff¾f f¾f Jff ¯°nf° ¯ f Jff f ff @° ¯ f° –f° °f¯f ¯ °©f ff ff°–f° @¯ f¾f° ¯#°– f° °  ¯ f° ¯½ ¯f¾fff @° ¯ ¯ f¯ °©f f ¯½f°  @°¾ f @° f° .°ff¾f% ff ff°f f f° f¾f f ff Jf°f f °f ff Jf°f ff¯ ff¾f . ¯½°ff ¯ ¯½°f f°f°  °f°  f°¯ °–f f½¾ –ff ½ ¾ff° ¾f°––½¯ f¾ff°f½ff°– f¾ff°f°––ff°  .° ° f° .ff 9 f°–¯ °–f½ ¯ °ff° 9f¾f°@ ff f °f¾¾ ¯@ff°f¯ ff° °½ ¯ °ff°° ¯° ¯ff½f ff f  ©f ¾f ½ ¾ °– ff° f°ff –f ff°f ¾  9 ¾ °– ff° ©f f °f ff°f .fff ½ff½ °–f f f f° f .fff  ¾ °––f  .ff .°ff¾f ff°f ¾ °– ff° ¾ f–f ½ °  ° – ff f°f f°f f°– ¾f ff . f% ff° ¾ f–f ff ½ ¯¯f° .°f ¾f %f°– . °¾ . -f f° . f @f %9 .f° f . f f–¯ °©f –f ¯½ @ff°f ¯f¾°– ¯f¾°–  .ff 9 ¯ °–f ½ °ff° °–f° .°ff¾f f½ °f ©f f °ff¾f° ff°f ff¯ ff¾f .°–° f °f f½f  f° f°– f f°–¾f .

° ¾.f¾ffff°– ¯¯ ¾ f f°f@° f° f°.f°½½ ¯f¾fff@° f° ff–¯ °©f ff° .f¾fff @° f°f f°– ¯¯ fffff° f°@¯ f  .

°ff¾f¯¾f°ff f ff°–f°– ¯½f°––f ¾ff°–¾f¯f ¯ f° ¯ f° f°f½f f¾ .f¯  ½f°– f° ¯f ½ °f ¯ f ¾ f°–f°@° f°¯ ¯ f°f¯f  .f°– ¾f %¯f ¯f°f"% ¯ f° ¯ °©ff .f°–  Jf°f %¯f  ° –  ¯f¾ °f f¯½°– ¯f°ff f¯f ¯f½ ° %  9 °– f° f¯f f ff Jf°f  ¯ °–ff ½f f ff f f f 9ff¾f#f° % ¾ff°¾ °¾%f°–¾ ff°–  f ¯½¯f¾ffff°–¯ °–f°f° @f ¯¯# @°f° ¯ f ½ f°f° °–f° f°– f ½f° f° f ¯ ° °f ff ¯f f f° ¾ f–f°f f°– .f¯  ¯f f° ½f°–  f  @°¾ f f°f ¯ °– °f ¾f ¯ ¾f %.f% ff ¯ .ff¯ f %°f¯f f% Jf °f° ¯ f .f¾fff ¾ f f°f @° f° ¯ ¯ ° –f ff f° @° f° @f°– @° f° @¯f¯ f°ff¾ ¯ ° °–f°f°–°f¾f9ff¾ff°@° ¯ffff¾f9ff¾f#f°@°¾ f f°9ff¾f#f° @° f° 9ff¾f#f° @°¾ f  f –f ff f° .°ff¾f f½f°–@¯ f ¯ ° f°° – @¯ ff@ ¯ f°ff ¾ f°f °f f°– ¯f¾ °–f° f f f¾ff° f ½f f ff ff°f f°f ¯f°$ f°––f f  f f°f f½f ff° ¾ f–f @ ¯f° f - –  f #°– ¾f f¯½°– D° © f¾°fff¯ n°¯ f¾ff– .°ff¾f½°fff¾f¯ °nf½@f°%f°% f° D¯f% °ff °–% °–  f– ¯ °©f f f  °– °– f° °– ½ n %¾ff% ff f f¯f ½ °––°ff°ffJf°f ff¯ ff¾f.°ff¾f  ¯ ° f° Jf°f f .f¾fff@¯ ¾ ©f©f¯f°Jf9°f °–f°f f  f½¾f9ff¾f#f° f°–  f–ffff° @¯ f @¯° f°f°–¾°–  Jf f°f¯f f° @f°f ff@f°f ff¯ ff¾f.f# ¾ °–# ° ff°f f°f f ¯½f ¯ ° f° f°– ¯f f ¾¯ ¾f¾¯ ° ½¾°f©ff f° °– f ¯f°¾f° –  .f ff ..f°–  ¯f %½ –  °–% ¾ f f°f ½f f ¾ - ¯f°– ¾f %f¯ ° f ¯f°f "% ¾ ¯ °©ff .

ff¾f %  Jf°% f° #f¾f ° - @ .f° ¾f %n f f°– .°ff¾f ¯ °––°ff° ¾f ff°f ° ¯ ° ff° °–f° f f f¾f f° ff½° ¾ f f° ¯f°f°ff¾ ¯f¾¯ f¾f f °–f°Jf°f  .°ff¾f f ¯ °f¯ff° °f ff°f °–f° ¯f°¾f ff°f ff° ¯f¾fff f°– .°ff¾f °f¯ff° ¾¾#¾ °  . f f .°ff¾f f.°ff¾ff°–¾ f f½f– ° f¾ f f f.°ff¾f% ¾° f ff f°– .°ff¾f f°–.

Jff f°9ff¾f f° 9 °– f°ff¯ °f¯¾ ff¾f@° ¯ f°f°– ½9€ J °f° f½f f  .

f ff °ff½ffJff.°ff¾f¯ °–f½ ©f°©f° °–f°I.fff f°f ¯ ¯ ff– f°f¾ ¾f f°f°fnf f°– °f° ½ffff°f¯ ¯ ff–f°f¯ °©¯ff°f – ° f¾½ f¯f f ¯f¾nn f°nn  9 ° f° J °°¯ ¯ f°ff½f° ¾ ° f° fJ °¾ f°–¯ °¾ ff fffJff f ff¾f.°ff¾f¾ ¯ ©f¯f° f° f f° ff f f.f f°– °f° ¯ °–f°9 °  ff–f°9 °  Jff f¯f°nf f°– °f°  f Jff¯ °–f° °– f½ °– f°f° ¯ °–f°½ ° ¾ nf f°– °f° f°fff°– f¯¯ °–f°½ ° ¾ nf f°– f° ½fffff°f½ ¯¯½° ¯f¾fff½ ° ¾ nf f°– °f° @#¯ fff°fff½¾f f° ¯½f ½ f¯f ¾ ¯ ¯f¾fff ¯ ¯ ° nf f°– nf f°– f° .°ff¾ff¾¯ ° ff° f f ° ½ ¯ °f ° f° f f f  ff Jff f ff ff .°ff¾f f¾ ff @° ¯ f° @¯ @°¾ f f°@° f° ¯fJff .

°  ½ ¯ °f° ¯f¾fff ½ ° °– ©f¯f° f ¾f ff #¯ –f# ¾f° ¾ @ – ¾¯f ff¯¯fff°f#9f¾ ©fff ¾Dff#f° f¯f°.f¾  n° ©f¯f° f ¾f f ff ¯ ¯¾ff° ½fnff f f f f ¾f ¾ ½ Jf 9°f °–f° f¯f° f f ff ©f¯f° -  f ¾ Dff ¯f f° .ff¾ @ D f°f f°– f¯f .°ff¾f¾f¯½f . °¯ ½ f¯f ¾ ¯ ¯f¾ ff ¾ f ¾  f° ¾ ¯ ¯f¾  .°ff¾f . ° n f f½f f f–f .°ff¾f ¯f¾ f f f 9ff¾f#f° ff¯ n f f. –f °¾ f f° ¾ ¯ . ¯f¾f f ©¯fJff .°ff¾f f°@¯  ff° ff.°ff¾ff°–½ – ff°f%¾ ff°–°°f°½ff% f°@ D f°– °––f ¯ ° f½ ½ °–°°–f° J . f° f  f½f Jff .°ff¾ff f  9 °––f °–f° f½f Jff f°– ½°f ff° f–f f° f ff¾f ¾ f #9 ½¾f°f°# ¯ ¯ ° ¾f #½ff¾f#f° ¾ °––f ½ff ½ff Jff 9ff¾f#f° @¯ f f  f¾f °f° ½ ° f° 9ff 9ff¾f#f° f ¯ ° ##f¾f ° @f 9°f#¾f°  f°f ff@°–¯ ff¾ ff°.°–° @° @¯ f¾f¯½f ff½f°f½f°– ¾ f¯.°ff¾f  .°ff¾f ff°–¾°–¾f¯½f½f°fff.

°ff¾f f°–  ff .f ¾°– f  .°°f ½ ¯ ff° f  Jf–f 9f f f f°– .

° D° f f  f¾f @°–¯ %@° ¯ f°% .°ff¾f f° .° D° ff¯ – ° f .° D° f°– ¯ ¯¯½° ¯¾ff f 9° °–f° ½f f f f   9ff¾f#f° @ D  ¯°–°f° f ff¯ ¯¾fff 9°f °–f° ° f¾f °f°@f f°¯¯ ¯f°f¾ ¯f9ff¾f#f°¯ ° °f.°ff¾f ¯ f½f ¾ ½f f f f  f½f ½ff¾f#f° @° ½ nf f ¯ °©f 9ff¾f#f° @° f° f° @°¾ f °––f .ff .ffff°– ¯f f°fff° ff°f f .f°f @ °°f fff° f° 9f¾f° ¾ff°¾ f–f  ½f f ©f¯f° f©f .° D°f f ©f¯f°½f° f f f–ff¯¾fff ¾f f9°f °–f°° ff–f f½ ¾f fff° 9f¾f° 9°¾ff° 9f ffff f fffff°f¯f °–f°½ f–f°–f° °–f°@ °f f°@  ½ f f°°f ¾ .°ff¾f ¯ ¯ ¯½f 9ff¾f#f° f° @°–¯  f ¯ °©f @¯½f f @¯  @°¾ f f° @° f° ° ¾ 9ff¾f#f° .f¯f¯ °– ½ ¯¯½° °–– ¯ f f ff f°– – f .¯ °– °f ½ ¯ °ff° f°– f ff¯ ° ¯½ @ff°f ¾ nf f°– °f° ¯¾f°f°f°½½f° . ¯½¾ ¯ °  ff @¯½f f f °–¾f°–f f ° – 9°f ¯ ¯ ff ff°f°f ½° f  ff #9# ¾ ff° .f° f°– ° °f° % f°–%  °–¾f°–f ½°f f f°f f f° f f°– ¯ f° ¯ ° f° ° – 9 °–f° f°– ¯ f° ©f fff° f° 9f°–¯f° ¯ °f °–f° –f ¾@°f¯ ° f°° –9f¾f° - – @¯ff ½¯½° ½ff° – ¾ f°– f°f ¾f¯f°– ¯f@°¾ f °f¯f° f°– ff– f½f ¯ f ¯ff °f  .ff¾ff¾f ff¾ff°f¾f °––f@ D ½ff° ff¯n ff. ° – ° f °¾ f° ©f¯f° f¯½f f¯ f ff°–½f f¯¾fff f9°f °–f° f–f°f¯f .°–° °f¯f .f° f°– f°– ¾ ff°– °f¯f f°– 9 f f° ° ½f f f  f¯f f½ f f°.°–° ff½° °¾ f° ©–f °f° @f f° ¯¯ .° D°f f f¾f@°¾ f ¯ °¾f@°¾ f f°.f° 9°°f° .°ff¾f ½f f ©f¯f° f° f f ¾ f f f– ¯f°f 9ff¾f#f° @° ¯ f° f ¯ ¯ f f ff 9ff¾f#f° @° f° %f –f¯ f% f° f f ½ff¾f#f° @° f° @° f° @° f° 9ff¾f#f° @° f°  f ff ff¾ ¯ ° f° @ 9ff¾f#f° @°  f ff @¾ff f° @¯ff f°– ¾ ff°– ¾ 9f¾f° ¾ f fff° 9ff¾f#f° @° f°  fff@¯ f f°@°¾ff°–  Jff ff @ f–f f° f °f ¾ f° ¯ ½ fff° ©–f ¯ ¯ ff– f°f @° f°f°ff¾ ff@°f°@f°– f°@¯f¯ f°– f¯ ¯9ff¾f#f° f ffff f°f°– ¾ f .

°ff¾f °–f° @ °f f f f ½f n °f¯f .°ff¾f f½f °f¯¾¯f°–° fff f¯½f °f °f f 9f° °f¯f 9f°–f ¯ f°©f° ½ ©ff°f° f° f fff°  fff° f f°–f ¯ °©f ½f°–¯f ½ f°– f °f f f ¯ ° ¯ f ¯ f¯ f° ¾ °f½f° 9–¾°¯ ff°½ ° f°– f.°–° ff @f° fffff° °ff°–@ °f °–f°°f¯f#Jff¾°f#f °f f ¾ f°–f¯f f f f@ °f ° ¯ °ff ½f° f ff % # f ° ° f . f f°– f¯f f ½ f f°– @ f °f f°– fff° ¾ff f °–f° 9–¾ ¯ff ff ¾ f°– f©ff# f°–#%9½°f ff°% f° f©ff@   ½ff Jff ½f f f °f¯f ½f° ¯ ° f½ff° f°f° °ff f°– f @¯ ½¯½° .f°–fff f  @°f f¾f°Jff°  .¾¾ # ¾f°  If° °¾ – °% @f° 9–¾ f° ½f° ¾ °– ¯ ¯ ° f©f @ °f ¾ °–f ¯ ¯ f f° ¾f @ °f f f°f½ f–f°–¾f¯@ °f f°@ f fff°  f°–f° f©f f ¯ °°–f fff° ¯ f ° °–f° f©f f ¯ °––°ff° f f¾ f–f½ ° f°– 9ff fff°f° f©fff fff° f¯ff¯f f¯f f½ f f©ff ¾f½f©fff° 9f¾f°  9 °  f¾ ff ° f ff @° ff fff° ° f ¾f¯½f ½ ½f°f @¯ff ½ –°°–f° ¯ f f ff °f° ½ ½f° f f  © -f¯f ½ ½f°°¯°nf–¾ f–f ½fffffff f °–f° ½ffffff f f f°9f°–¯f° 9 ° ff°f f f¾f f½ ° f¾ f°½ff½ ° ff°– f@¯  @¯½f f%@° ¯ f°% @°¾ f @ °f f°ff°f° f©ff¯°–° ff°–  9 ½ f°–f° ¾f f°– ¯ f° f ff ° ¯ °–f°nf° 9ff¾f#f° @° f°– ½ nf¯ °©f ff ff nf°–¾f°– f ff¾f f°f f f¾ff°f°fff° 9f¾f° 9°¾ff° .f¾fff ff°f fff ¯ °–¾f° f–f ff ° ¯ ff° f– ¯ °©f 9ff¾f#f° °–f° ¾f °f¯f @ff° %@ fff° 9f¾f° 9°¾ff°% f °f ° – ° – f°– fff° 9f¾f° 9°¾ff° ¾f°– ¾f°–  ff° ¾ ½  ½f  f  f° ©f–°– –°– f°– f ¯ °©f ¾f 9 °  ff ° ¯ ¯f°– ¾ f f° ¯f° ¾ ©f ½ ¯ °ff° .f f° @f€  ¯ f° f ½f f ©f f° ½ f f°f°¾ ½ f.fff f° f°f f°f °f¯f Jf¯f°f½  ¾f ½ ½ f°–f° ½f¾f° @¯  ¯ f  9ff¾f#f°°f f½ Jf°f°f½ ¯ °f °–f° –f ¾ fff° f° ¯ °©f  ½ff Jff ¯ °––f°f° ½f° f°– f ¯ °©f f °ff .°ff¾f Jf ©f ½ ¾f°–f°9–¾ f°½f° ¯f°f ½f° ¯  f ½f ¾  9f° f¾f @¯ f°– ¯ °©f f©f ½f f °–f°f¯f f½ f°f ¯ f .

°–°  9°#½f° ¾f¯°f .°ff¾f °. % f°¾ f–f°f° ¯ ° °f° ¯¾¯ ¯ °f°f¯ . f f ¯ ¯ fnf f°f f° f ff¯ f° ° f f°– ¯ °–°– ½¾¾ f° f° ¯fff °–f° ½ff° –°°– ¯ °–f¯f ¯°n°f °f°– °f°–  ° ¾ ½ #f f°#% °f°– –f% #@ ½#%.ff–f%¯ f°% ° ° –f¯ ff° ff –°–f° Jff° f°f f°– f¾f ° ¯ °©ff°f° ½ ¯ °ff° #.f°–f#° %f#° ¾f¯f °–f° ¾ ¯ f° –f ¾ ½ °f% ¾f¯°f °f¯fff f¯ fff°–¾ ff°–°f fJ ° ¾f¯°f . °–f€f f° ¾¾f ¾f¯½f ½f° – ° f¾ f ¯ °–f€f n f n f f  .f°f¯ #f° % f f°–° ff% f¯ #f°– f°f ff°–f° %½¾f°% .ff% ff¯ °–f° °–f° ¾f¯°f 9°°f° %°°– °% J° ° #f° °–f° ¾f¯°f .°ff¾f °––f ¾ –°–f° 9 ° f .f°ff#f°–  f°–f° °f¯  f°– f¾f f @¯ f ff f °–f° ¾f¯°f ¯ °–f° %–°°– .°–° f° °–f°¾f¯°fJ°fff° ff9f° °fff° °–f°¾f¯°f  .°ff¾f%  f .fff#%%¾f¯f °–f° f°f°– f–f9ff¾f#f°% ¾ff°Jff Jff9 f%  °f¯ f@°–¯ %@° ¯ f°¾ ff°–%f fff¯ ° ¾f¯°f.ff  f¯ ff f°– ¾ ff°– .ffff°– %–°°– .f°  ff° @°°°– %½ ° °°% ¾f¯°f .f°ff°–¾f°– %°°– Jf% @f °¯ f°– °–f° ¾f¯°f .ff f %½ °f° .f°f f % f f°–° ¯% 9f° ¾f¯ ½f° %–°°– ½f°% .°ff¾f©f¯f° ¯½  f f–°–f°f°Jff° f°@°f#f¾ Jff° ¯ ¯½°f f¾f ff #Jf# f°– f°f ¯ °–f°f ©ff° ¾f¯f f° ¯ ¯ ½ ° °–f° °–f° ° ¯ °–f ½fnff f–f¯f f¾ .°ff¾ff°– °f ¯f¾ff f©°f°¯ ¯ f½ fff°¯ff°––f¾ ½ ¯ ° °°f° ¯ °–ff¯f f°©f°– ¾ ° f –f°–f  °–f° f f ff –°–f° @°f#f¾ f°– ¯ ¯½°f ff f¾f #@f#f¾# ff ° f¯ f °f¯f ½° f f°– ¾f f° ¯ ¾ ff¾ ¯f°f ¾ –ff ¾ ¾f f°– °–f° °–f° f ff° ¾ ½ f° ¯f ¾ °©ff ¯ f ½ f°– f° ½f°f ½ f  f° –°–f° @°f#f¾ ° ©–f ¯ ° °f° ff ¯f°f ¯f ¯f  f°–° ° ¯ ¯ ° ¾ f Jf°f %- – % f° ¯ f ©–f f°– ¯ °©f–f f¯f°f° ° – ¯f½°¾f° ½ f°–  ¯f f  ¯f¾fff.f°–f½f °–f° ¾f¯°f . 9 ¯¯½°.f ° °–%¾f¯°f °f¯f.f¾ff°–% J °–f° ¾f¯°f @°– °– °–f° % f ½ ¯ f ¯f f ¯¾ °f°– f% 9ff°– ° °–f° ¾f¯°f ¯ f ½ °f f ff°–¾°–  ¯ °ff °f¯ f°– f¾f f@° %ff¯.

¾f°f  9° .f°f % ¯f f° ° °f° °–f°  f° @f°©°– 9¾f° @f½ ¾ °¾ .ff–f .f¯f¯ °–f¯ f¯f¯ ° °–f ° °– ¯°–9°–½f°–¯ff°–ff°f ½f ¯ 9f°– f½f° 9¾f° ½ fff° ½ f 9° .° D° ¾ f–f ½ ¯¯½°  f f° f f #9¾f°# °f¯f½ f@¯fff¾ .f° f°– ¯ °–f ½ f f° ¯f°– J °f°– %.f f ¾° ¯f¾fff .ff ½ % % ff f°f°– ½f  Jf f f –f 9ff¾f#f° @°–¯  @¯  @° ¯ f f ff ¯¯ f f°– f° ¯ °©f .°ff¾f .fff°– %¯f°–% 9 %f ° °–% 9f°– ¯ ff° %f ° °–%  ff¯ #@¯ ¾n 9f° °# ¾f°    f°  ¯ff° °f°– ¾¾ ¯ f f @¯ f°– °ff ¯ ¯½°f ¾¾ ¯ ½ ¯ °ff° f f ¾ .fff# %9°f¯°–f°% 9f°f#ff° %@f°ff°–% @f¯f°–° %ff f% .°ff¾f ¯ ¯½°f ½f°–¯f ½ f°–°f ¾ ° ¾ ° f½ ½f°–¯f ½ f°– °–– f fff©ff °f f° f° f½f –f° f°f ff°– ¾ #9¾f°#  f°f¯f °f¯f f°f.°ff¾f °–f°©f ff°f°– f°–f° ¾ 9 ¯ °ff°–°–f°@°f#f¾ f f ©¾ f½°f¾f½¯½°f° °–f°– f.f°f ½ff Jff° .f° f°– 9¾f° ½ °–¾ ½ f f° ½ f f° ¯ ° f½ 9¾f° ½ fff° ½ f °– ½f°– ff° @¯½f¾ ½ °–¾ ½fnff ½fnff f 9°f °–f° .f°f f@°¾ f¾ f–ff f¾f 9°ff¾ ¾ f–f ½ °– °– f° ¯¯ # % ¯f% f° @¯ f°– %@° f°% .  ½ff ½ °–f f° f° @f¯ff %@¯°% f° @¯ff %@°¾ f% .°ff¾ff f  ¾ ½ ff°f¾fff ff f°f ff ¯ ° °° 9f° f¾f ff ff ¯ ° °° f¯ ° f¾f ff J ° # f°f½f ¯ °°©f°. °©ff°f° ½ ¯ °ff° #.°ff¾f f°– ¾ ¯°f ½ –f°– –°–f° Jff° f°f f  ½ ¯ °ff° –°–f° @°f#f¾ 9f .°ff¾f f°– f °f ¯ ° ¯  f° f ¯ °©f ¯f¾fff 9ff–f %¯ f½ff°% .f°f¯ f %¾f¯ f ¾f¯f °–f° f ff ½f°f% f f°–° ff ¾°f f f °f¯f°f ¯ f° ¾ ¯ f° 9 ¯¯½° ½f°–¯f ½ f°– ½f f ©f¯f° ½ ¯ °ff° –°–f° Jff° f ff f°f f f %¾ ¯ °–f°% °f¯f @f f°– ¯ °f °–f° Jff°–f° ½ f ¯ °–f° %¾ 9°°f°%  9f ff f  f ©f ½ ff°½ ¯ °ff° 9f ff .° D°f°– ©f f¾ nff –f°f°  –f ¾ °¾ f¯f .°ff¾ff f  f¯ °– °f½f f°¯ ¯ ff° °° ffDf°  .f¯ °– % f f°f° ° f ff f % .

% D°–f½f° ° ¾ ¾ f° ¾¾°f  ½ff ff°  f°––f f f¾ff° ½ °f f ½ f°– ff¯¯ °–f f½f°f°–f°f°– f°––f½¯¾ °¯ ½ff°¾f¯f° ½ °f f½ ©–f°¯ ¯ f°–f°–ff ¾ ¯f°–f¾ f–¾°¯ °–¾ n ¯f¾f° ff° f° ff° f¯ °–f f½f°f°–f°%¯¾%  D°–f½f° ° ¾ ¾ f°  ½ ¯¯½° ½ ¯¯½° ¯f¾fff ff¯ f ¯ °–f©f ¯ f° ¾f¯f ¾f¯f¯f© °–f° ff° f ¯ f¾f°ff°f½ff°– f¾f° f ½ ° °–f° ¾f¯f ½f f f°f nn n n °f f ¯ °–f° °– ©–f ¾ f° ¾½ff ° ff f¯–f–f½ f¾f ¯f© ¾ f°½f°f°–¯°  . f° f°– .°ff¾f ¾ ©f f ff ° ¯ °©f ½ ff° ¯f¾f° f °f f¯ f°– .°ff¾f¾ ff°– f°f f½f¾f° ¾  @ © ¯ff° ff€f°f f ff °–ff f° n°– n°–f°f 9 f°– %.

°ff¾f f½ °f ° f©ff°ff¯ °–f°–f¾ f°–f©f ¾ f–f ½ff ½ ¯ °ff°  ½ff ½ ¯ °f f ff ½ff f–f f°– – f°f f ff9f °@#fff9f#f°f°–¾ ff°–f °f °–f°¾ f°¯@f ff  .- ©fff f°–¾f.ff ¯ ° f° f– ½ff ff° ff °–f° ¾ff f°– °f°–  –f¾  ¾ ½ ¯f° ¾f¯ ¯ °–f°–f f°¯ °–fn°– fn°–f°¾ff¾ff°–f° °–f° ½ff° ©f ©f°f f ¾ f° ° ¾f °–f° ¾ff°  f° f° ff° ff  f ° °–f° ©ff f° ff ¾f¯ f° D"" ff @ ° "" f°– f°f  © ¯f°f f°f"  ½f ff¯ °––°ff°°–f½f° f°¾ f°°°¯f¾f° ¯ff¯f°f°fff ½fff¯ °–f½ f °–f°¾ –ff f€f° ¯f f¯½f° ¯½ °– ff° f° °– ¾ f n ff° % ¾ ¯ ¯f°f– f ¾ f°  n°nf ° % f ¾f° f ¯f¾f°f°–f¾ fn°– fn°–f°¯ °–f f½ ¾ –fff°f°–f° f°– ¯ °–f°nf¯ ½f° f f€¾¯f½°°° €¾ °–f°¾ –ff ff° f ¾ ¾ f ¯¾ffff° ¾f¯f @f°f°–f° ° f ff ¯¾°f°  ¯ff¾f°  f°  f½ff°  ff f° f°nf¯f° ½ °©f©ff° f°¾ –ff¾ ¾ff°– f½f¯ °©f ¯¾ ½f°  ff¯ ff¾f f °–f½f° ° ©–f ¯f°f ¾ f–f ½ °– ©ff°ff° f¾f f¾f ¯f f° f °f f¾f ¯f  f ff°  f ¾ ° f °f ¯ ¯ f°–f° 9 f-f ¾¾ ¾¾ f ¯ff° ¯ff ff fff¾f° f–f° f ©f°– ¯ ¯ °f°–f° ½f°   I @.

°ff¾f Jf9°f °–f° f¾ .° f¾f fD°–@ff°– ff°–ff°–¯ ° °– D°–f°f°–°– ° °– ©f–f @f f¾f ff¯ ¾f ½ ¾ f ff¯ ¯ °–f¯  ½f° ¯f¾ f° fff° ©f¯° D°– @f f  ¯ ¯ °f ff °–f° ¾ °f°– °f°– f °f ff f ff f°f f°f f° nn nn°f  f–f°f ¾ °  ¯ ¯ ¯ f ½ °f° ° °– f f° ¾ f ff° f¾ °–f°¯f½f¾ ff¯ ©f f½f½ °–fff½ °–ff¾f°– @°¾ f ¾ .½°–ff¯ff°°– @ ¾ ¯ ¾ °–  Jff° 9 ¯¯½°f–f¯f$f f¾ f ° @°ff¾ f°– f¾ f°– f  f°– ½ f°f°  f°ff° ¯ f f°– ½ ¯ °©f ½ffff @ ¾f° 9f°–¯f½ f°– 9f¾f° 9 °f¾ f .°ff¾f ½f f ©f¯f° ° f ff f ½f°f ½f°– °– ¾f¯½f  ¯ff ¾°–f f°f½  –°°– ½f° –°°– fff f° ¾°–f ¯ f Jff ¾ f ¾°–f f°f½ f° 9–f @°¾ff°– fff° 9°¾ff° f ff ¯f¾ff f©ff° ff°– .°ff¾f¾  I   .°–° ¾f¯½ff ff f  ff¯ ¯¾fff f°– f  ¾  °f° @f ¯¯ ¯ ¯ @°ff¾ ½ f@¯½f f¾ f–f ff°– f°f°––f@°ff¾.°ff¾f  f½f ff°$¯f¯ ½ ff°f°f°–¯ ¯n ©f °f½ ¯ °ff°¾ °f ¾ .°° f@¯ f° @°ff¾.°ff¾f f °f¾¾¯½  ff° ¾ f–f¯f°ff¾¯°f f ff°½f f¾f¯f° ¾ ½  f©ff° ff°– f°– @ @  f°¯ ¯ f f½f f–°–f° Jff° .°ff¾f  –°–f° ff $9f¾f° @  f¾f°°f f °f f°f f f ½ ¯ °ff° f°– °f°½@f¯¯ ¯f°f f¾ff° ©ff°f° °–f°¾ °f°– °f°–  f½ ¯ °ff° ff°f° ½f° .fff % ¾ € °–° ½ ff° ¾ f–f f©f ¾ ½ f©f ff°– f©f @ °f f©f f°– f°– ¯ f °–f f° ¯ ¾ff f ff° ff° ½ f° ¯f f°––f  f nff ¾ n f f½f° ¯f¾fff .f° f@°¾ f ¯ f –f¾°°¾ f¾ –f–°–f°.°ff¾f¯ °©f f¯ ° ° ½ ff° f ° ff° f ¾f f ¾f 9 f° f°f ½ f°f° f°f f–f f ° ¯ ¯ f –°–f° ¯fff$¯ff f ¾ %°ff¾% ¯ f¾f ½ ¯ °–f¯ ° ff° ½ °n –ff° °–f° ¯ °–½fff°¯¾ffffff°– ¯ @°ff¾ °ff¾¾ ° f¾ .

ff¾ f° ½° f Jf°ff°% f@¯½f¾ f¾ ff°– f° °–f°  ½f°½ f°f°f°–¾ff °–f°¾ff ¾f¯f °–f°¾f ff¾ f–f$ff°f f¯½f f f–f ¾ ff° .°ff¾f ¾¾°f ½ff f°– f f°– ¯ °–f¾f ff¾f f° f f °f ½ °–f ©f©ff° f f° f ¾ f ¾ f ¾ f ©f¯f° f f°– ¯ °––°ff° ff¾f f° f ff ° ¾ ¯f° f ¯f¾fff f°– ¯ °–f¾f f° ¯ °––°ff° ff¾f f° f ¾ ¾ ¯f° f°–¾ °– °–f°¾ ¯f° f°–°f¯f¾fff ¾ff°© Jff½° f f¾ff°¾ °¾¾ f½f fff° ff½ ° ½ °f @° ¯ f°f ff©¯f ¾f .°ff¾f¯ff¾f¯½f©f f f f9½°¾f ¾Dff ff¯  ½f° ¾ f f ¯f¾fff f .°ff¾f f° f¯ ¾ f –°°– J.°ff¾f f ff ff¾f @¯  f °f ¯ ¯f°– ff .°ff¾f¯ °°f°¾ ©ff ½f f°f°°f¯ f n f ° ¯°% f¾f°f f€ff° @°ff¾¾ff –ff°½fnff¯ ¯ ¾f° f f ff ff°– f f f–¯f¾fff¾ ¯½f¾ff¯ ¯ff°f°– f f° ff –ff° ¾  f ff½@f f°½¯¯f ff° ° ¯f°–¯f¾fff.°ff¾f ¯f¾ ¯½° ff¾f ½°f @ f  f .ff¯ ff¾f ff¾f .°ff¾f  ½  f .f °– % f¯½f ½f f ¾f ¾ff f–f f¯ f ©¯f°f ¯ff ½ f ¯ °– °f ° f¾ ¾¾f ff¯ ¯°f¾ ¾  f°– ¯ f f¾ff°½ ff° ff¯ °f°°f°f°°f¯ °©f  fff°.°ff¾f f° f .°ff¾f  ¯f°©–f °–f°¾¯ ff ½ nfff°ff°¾ ¾ff°– f¾fff¾ ¯f°¾f¾ f ©ff°f° .°ff¾f¾ ©fff  .f°f f°– –°ff° ¾ f–f ff¾f ½ –ff° ¯¯ ¾ .°ff¾f f f ¾ f ¯½f ff¾f f f f°ff°f ff¾f @ ¯ f° @¯  @°¾ f f° @°¾ff°– 9 °f f f ff¾f 9°¾ff° f° ° °f° f½ ff¾f ff¾f¾ ff°–¾ f°– ff¯½¾ ¾ ½°ff° ¾f¯½°– ff¾f ff¾f ff¾ f f ff¾f .°ff¾f  ¯° f° ff¾f ff¾f.°ff¾f ¯ ¾½° f°f ¾ °f°–ff ff°– ¾  f–f @f ¯¯ ¾f¯½f f°f . f .°ff¾ff°– f¾ff°¯f¾f°f ff @ ff f½ ff° f f½ ff¾f¾ °   .°ff¾f ¾ f° ¯ °––°ff° ff¾f° ° ¾f¾ f–f ff¾f½ nff½f°©–f¯ °––°ff° ff¾f f f.°ff¾f  f ¾ ¯ f° ¯fnf¯ © °¾ ff¾f f f f°– ½ –°ff°  f½f° °¾ f°– f f ¾ ½ @° ¯ f° @ @¯   ff¾f f f f°– ½f°– ¾ °– –°ff° f .°ff¾f ¯f¾ ff¯ °¾ @¯  f° ff¾f ½ nff½f° ff¾  °ff f f ©–f ¯f¾fff .

¾fff °9 °–ff°¾¾ ¯½ ¯ °ff° f°9 ¯ f–f°ff 9f¾f¾° f °–f°½f¾f¾ f°°f °¾f°ff%° ° ¾f%f°– ¯ °––°ff°€ff°–¯f¾ ½ ff °f ¾ °––f¯ f ½ f©f €°f¾f°–f ff½f f f° °–f° °–f°½f¾f¾ fff  .f ¾°–f fff¾fff ¾°f ¯f¾fff.f ¾°–°f°f ½ff °¯ °¾ ½¾f°½ °°–½ ¯ °ff° f–f¯ff° f° ¯f¾ffff° -f¾f ¾½f f ff¯ °––°ff° ¾ff½ff f$ ¾ f ¾ff.9 ° ½ ° ff¾f .°ff¾f ¯ ¯ °– °f ff° ff¾f°f ¾ °  ff½°f¯f¯ °––°ff°°f  @ ff f °–f°°¯ ¯½ f©f ff¾f°f  9 f©ff° ff¾f° ° ¾f ¾ f¯ °–– ¾ f° ff¾f¾ °  9 f©ff° ½ f©ff° ff¾ff¾°– ¯ ¯½°ff¾½ °°–f°  ¯f f f°–¯ ¯ ½ f©ff° ff¯ ff¾f¾ °  9 ¯ ff° °f°– ff¾f.f ¾°–%°f°f ¾¾f½f f f½f½ °°––ff° 9f¾f¾ f°ff°f½f¾f¾Jf9°f °–f° Jf ¯ f° Jf@f f f° ©–f ff°°f 9f¾f¾9°f °–f° ¯f° –ff° ¾f9°f °–f° %@¯½f¾% .f ¾°– f ¯° °– %¾ff.°ff¾f f½f fff° ff f  ° ff° f° fff° ff¾f.f ¾°– .°ff¾f f ¾Dff ° ° ¾f 9 °f°––ff°¯¾fff ¾ ¯f¾ ½ ff°f°fff f ¾ f°–f°¯ ° f f f°.°ff¾f° ¯ ¾½°€ €f°– –°ff°–€ ¯f ff°–¯ °– f¾ nff© f¾ f°f¾f° f°½ °© f¾f°° ¯°f°– ½ –f°– ½ nff¾ f–f9f¾f¾ .°ff¾f°f°– ff ff°– ¯ °––°ff°°ff– °f¾ff¯f ¾°–ff ¾ffJf–¯ ° fff°9f¾ ¯° °–%f¯% f¾f f¾ ¯½° °–f° f¾ff½½°f €.f¾  f¾ff°½ °–f°¾¾f 9f¾f¾°¯ °––°ff° ff¾f.°ff¾f ¯½ °f °–f½f°  ¾ff.

°½fff9f¾f¾9°f °–f°f ff½ °°––ff°. f© °¾€¯ff ½ ff° –°ff°¾ ¯.f ¾°– %¾ff°. –f©f ¾ ¯  fff°°  f¯f¾° ° ¾f%° ¾ ff°. ¾°f°–  f¯ °f¾ ¯ °––f€ f°f€f . f  °   I -- @- @f9 f°–f f¾ff° f .°ff¾f  .f¾ f° ¯°–°f°f°–ff¯f©ff°– –°ff°¾ ff f 9f¾f¾9°f °–f° ¾f ¾f©f f f9f¾f¾.f¾ %.°ff¾f% ° ½ °°––ff° f°–¾ f¾°f¯ °©f f°––ff° f–° ° ¾f f°¯ °©f f°f°–f° f–½ff½fff – °f f°f¾f©ff°––ff°½ ¯ °f½¾f ¯ ¾ nff¾¾ fff°°¯ °©f ½¾f¾ ° ° ¾f °¾ff f°9f¾f¾ ½ f °f ff¾° –ff ¯f¾ f ¾f¯°–°©–f °f ¯f°fff ¯° °– ff¯ °f° ° ¾f- –ff ½ f°– ¯ ¯½f¾f¾ ff¾ ½ f °f °––ff°f °f f©f ¯f¾ ° ° ¾f 9°f °–f°f ff¯ ½ff°f¾ °ff°–¾ f¾°f ° °–9 ¾½f¾f¾°¯ °– °f½ °fff°9 f¯ff° ff¾9 °––°ff°¾ ¯ ¯f¾ ff¯9 ¯ °ff°° –ff ½ ° 9 ¯ f–f°Jff f¾f°f ¾f¾ °¯ f°f.% ¯f°¯ ° f ¯° °– ff¯ ¾ff.ff¯f° f°9°ff¯f°%f f f .f¾  f .°ff¾f ¯ ¯½°f ff° ½ f°– f°– °f¯f f f¾ff° f f¾ff° f ff ¾ ¯½ ½f f°– ¯ ¯ff f© f f ½ f°– .¾ ¯f¾f°f €°¾ f f °f € €½f f9°f °–f° ff½f f f f°–¾°– ¾ ½ ff ¾ f½ f°€½fff f f°¾ f–f°f  ¯°–°f° ¾f€° f f€f ½fff f°f°°ff °f¯f¾ °–f¯ f% –€%¾f¯f °–f°€¯ ¾° –€f ff¾¾ ¯¾f° €¯ff°– –°ff°¯f¾fff.°ff¾f f°– ½ ° °f ¾ f–f° ¾f f ff ¾ .

f f¾ff° ©–f¾ °– ¾ °–f°.

ff f½¾ f°.

f°f  ¯ f° ¯ °– f € #J# ¯ °©f # # ¾ °––f ff  f ¯ °©f f f¾ff° f°– ¾ °f°f f ¯ ¯ ff°f½f f½f °–f°ff# ¾f# ff¯ ff¾f° ° ¾f °f¯°f°f ¯ °©f ff°½ °© ¯½ f–½ff9 ¯ ¾f ½ ¯ ¾f  9f f ©f¯f° f ½ff ½ °f f f¾ff° f°f ¯ °©f ½ °f ½f f ½fnff ½fnff f f -f¯° ff¯  ½f° ¾ f f°f ¯ f f ff ½ f° ½f f .°ff¾f f°– f°–f f ff Jf¾f f°– f ff¯ ©f°f° f°– ½°– © °–– °f f–f ¾½ff ¾f°– ff¯ ¯ °©f –ff°– ff¯ f°–  @ff°° °– ¾fff¯ f°$ff–°– n f¯¾½¾ ½ °– @f¯ ff°f°– ¾ #9f#Jf¾f °# f°½ff½ °f°f ¾ ff¾ff° f°– f¯ °f °–f°¯ °– ff° fff¯©f°f°f°–¾ f°– f°–  ff ff¾ff° ° ¯ f° ¯ f°– ¯ °©f f f¾ff° f°– ¯ ½ff° –f °–f° f ff #ff¾f ° ff°# #ff¾f# f ¯ ° ¯f° f° ¯ °– – f f ¾ f°–f° #ff°# f ff ½ ¯¯½° ½ f°– f°– ¯ ¯¯½° f ½f©f° f ¾°f . °f °–f° ½fff° ¾ f ¯ f ¯ff ¯  f©f –ff°– °– f¯ ¾f¯ ¯ ¯ ff ½ f°– f° ¯ f f©f¯ ¯ ¯ f ff° f f¾ff° f¯f f °–f° ff°f°°f ° ° ¾ff°–¯¯°f¯ °–¯ f¾ °¯ °–f°– ff°f°– ¯f – ¯f  @ff° ° ¯ ½ff° ff° ½f©f° f ¾°f .°ff¾f 9 ¯ f°–f° ff¾f ¯ f .f 9f f¾ff°@ff°9 f°–f f¾ff° ½ °©f°½f f ¾ff ¾ff½ff f°©–f½f ff½ °© ¯½f°f¯ f¯½ °°– f f .ff f ff¾f¯f °–f° ff°½ f°– f f f.°ff¾f f f ff¯ f ff° ½ f°– ¯ff ½ff ½ °f f f¾ff° ¯ °©f Jff° %½f© ½ f°–% ° f¾f f ff° ° f ff ¾ ¯ f° ©¾ ½ f°– %¾f°% ff ¾ ¯ f° ©¾ ¯ f % °–% °–f° f°–f f f $ f°–  f f f°–f  f° ff°–f f°f°  @f½ ½ °f f f¾ff° ¯ ¯ ¾f ¾ °©ff f©f¯ f°– ¯ ½ff° f¾f° f °f f°–  f f °f ½ °f f f¾ff° f ff ½ °f f°– ° ¯° @ff° ° ¯¯°f  f –f f f %¾ °f°f f f  f –f f°f ¾f©f ¾ ff°–°¾ f¾f°–f©ff°– ff°% f f f f ¾  f  .

ff  f°– f¾f f ff #¾ff# f°– f°f f–f f° # # f°f ©ff° ¯ ¯½f ¯½f f f° °f ff° f½ff½f©ff°½ – ½ f°– ff ¾ ¯ f°f f ½ f°– f f f ° ¯ °°©f° –f°f¾f° ½ f°–½f ff¯f–°– °¯ ¯ f°f¾ff¯f°½f ff¯f–°–f°– ff°–  .

°ff¾f ¾ ½  ¾ ff¯ € ¾n  – ° ° f°– ¾  9. J ° f°  ¯f°ff f¾ff°.°ff¾f¾ ½  f @°°° 9f¾°–f° ° ° ° @½ f f¾ff° f¾  f f f° f ½ff f–  f¾f° ff¯ ©f°f°  °– @f°– f° °– . °©°– ff ¾ f° ½° f ¯ °––f°–– f¯ f–°– f ½ °–fff° ½ °f f f¾ff°  f f f ° ¾ ¯f f°– f¾f f ff #f# f°f ¯ °–f°f° ¾ °©ff f©f¯ ½ f°– ff ¯ f ° °f ¯f© ¯° ° ¯ ° ° f¯f° f f¾f f¯ff f ½ f°– ff #f# ¾ °  ¾f f ¯ ¯ © f½f¯¾ffff°f°– f ° ff¯½ ½ f°–f°  fff#f° 9f f f–f°°½ff½ °f¯ °f f¾f°–– ¯ f¯ ½f¾f° ff¾f f°–¾ ½ ¯ °f#° f# °–f°f°–f° ½°––f°– f°ff°f°–– ¯ f f°°f  ¾ f° ff° ° f¾ff° f f f f ff ¯f° ½ ¯¯½° f f°– ¾ #@¯ # %@¯ % ff #ff°# %@°¾ f%  f f f f° ff¯ ff¾f ¾ ° ¯  @°¾ f @° f° @ ¯ f° fff° @¯ f f° f° 9f f ff° ° ¾ ½ °f f¾ ¾½ ¾ ff°– f°½f  ¾ °¯  nf ½f f f fffff° ¯f°f½ff½ °f ½  f°¯ °–¯ f¾ °¯f°–  ¾f°f f°– –°ff° ff¯ ff°° f ff° °°.°ff¾f f¯ ¯ff½fff° f¾f n f°f f° ¯ ©f ¯ f ¯ f° ff°f° °° ff¯f°f½¾ °¾.°ff¾ff¾ f° f°#9ff# ff° °°¯ f f@¯ f° f f½f fff°°f .°ff¾f½°fnff ¾¾ ° ¯ °–ff° f° °° ¾¾ f f¾ff° f ¯ ° f° 9f ½  ¯ f  ¯ °f ¾f°f ½ f°– f° f°°f ¾f°f ½fnff f f f° °–f° ¯ ¯ff¯ ¯½°¾ f–f½ °f¯ff° ½ f°–  f°–f ¾ff°–f° ff ¾ ©f f° f° f° °° f¾ ¯f ¯ °–f°– ¾ °––f f f¾ff° .°ff¾f f°f ¯ ¯ff f° °° f¯f°f° f° f° @¯ f °f ° f°f f°¯€°f¯½f° °°.

° ff¾  f ©–f f¾f° f°–f °–ff° f°ff f¾f°°f¯ °f°°ff°– –°ff°f ff#  #ff f°– f°–  #°–#½ °½ ¾f # °– # °#ff –°– –°–°n °– % f°– f f°°–f°%  9f f ©f¯f° ½ °©f©ff° f° f ¯½  f f ½ ff° f f ¯ °– °f f f¾ff° f°– ¯f ff¯ ff¾ f -¯  f° f°– ¯ ° f½f° ff D½fnff ¯ff° ½ff ½ ¯¯½° ° – %¯ f¾f ¯ f f ¯ @f% f° ¯f¾fff ¯ ° f½f ½ °–fff° f f¾ff° –f ½f f ½ f°f° f–f  .

½ ¯¯½°° – 9 ¾ff f ½fnfff f½ °© ¯½f°f¯f–°–½ ©f f°–– f° f ¾ ° ° f f¾ff° f f¾ff° –f¾¾ f–f#½f¾#%9¾ ¾f%  f°–f f¾ff° °f¾¯ °©f–f½¾©f–f° f¯f°f°ff¾ f° f f f¾ff°f°– f f½f°¾ f–f½¾ ¾f ff¯ff¾ f ¾ ff¾ f°f °–f° ½f¾f ½f f° ff¾ f ff°½f ff°f °f¾ff f f f°– ff°f° f°– ¯ ff° f ½ °©ff .9D- f° ¯°f f ½ ° °–f° ½f f f  f°– ¾ .-  f °f ff° .-@ ff¯ ½fnff f f ©f¯f° ¯½ f ff¾ f–f ff–f° f¾ f°–ff°½fnff½ ½f . %@° f°% f°–  f @ff°°¯ °–° f°– f  f°°f°f°¯ ¯©.ff¯ f f½f fff°¯ °f .ff¯ f .f °–  f¯  f½f fff° ¯ °f  f¯ .9D-%@f°% ¾ D.9 %@° ¯ f°% ..-.-@ .f °– ffff° f½f fff° ¯ °f ffff°  °–¾ .f °–  ff .-@  f ff f¾f -@ f°– f°f ¯ °–f°–f ¯f°°f f° fff° .f °– . f°– ¯ f ff f¾f ¯ °©f ff ©f ¯ °f ° °f  °–f° ¯f° ¾ f° f¾€f¾ © °¾ .-D9D %@¯  @°¾ f% .-@ ¾ °f°f f° ¯° ff° f½  ..f°f  D° ¯ °f°–f½ ¯ f¾ ff°f°f°–¯ ff° ¾ ½f f° f¯ ¯ °ff°½¾ ¾f ff¯ f ° f f¾ff° ° ¯ °f°–f½ ½ff ff°f° ¾  -f¯° ¯ff°– °f¾ °f ½ff ff°f° ¾  f °f ¯ f f f°–f½ ½ ½ ¯ f°f° ¾ ¯f°f f¾ n°nf°–  f f¾ff° 9ff f f¾ff° ½f f ¾ff f f ff¯ –f°¾f¾ ¾f ½¯½° ¯ @f @f½ ° – ff f¯½°– ¯ ¯ ¾ ½ f°– f f¾ff°¾ff¾f°ff ff½ ¯¯½° f – ¾ f°– ¾ #9f#¯½#f°° f f¾ff°#  °–f° ¾f¾ ¾ f–f ½ –ff ¾f ¯ f ¯ ° f½f °©f°–f° ½f f¾ –f ½ f° f° °–– ¯ °– f° ½ff f f¾ff° ½f f f  f °f ¯ ¾f°f –f© °–f° f¾ –f½ f°f° ¯ f¾f°––½¯ ¯ f°ff°– f°–¾ °f f¾ °–f°f ff°–¯ °– f°  @ff°.

f °– fff f° © f¾ f f°½°f¯f ff° ½ ¾¯f° ¯f f ½fnff ¯ f °f @- J- ©–f ¯ ¯ –f°– ©f ff° ¾ f–f @-  %9f°–¯f ½ f°–% ½ ¯¯½° ½ff Jff°  ¯ff f ¯ f °f°––f f f° ¯°n ¯ff f¯ °f°f f°f .f¯ ¾ f½f ¯ ¯ f¾f¾¯½½f ff¾ f¯f¾ ¯ f°f ¯ f°¾ff¾ff  ¯ f° f°©f° f– © f  f ¾ff ¾f f ¾ f°©°f¯fff–f¾ff f°–fff– ½f ff °ff ff f° ½°f¯f ff  + + + + + + +  f  f° ½°f¯f ff © f ¾ ¯ f° ½°f¯f ff° ff° .°ff¾f f°– ¯ ¯ f ¾f° f°– n½ °–– ff¯ ½ ff°°f f° ½ °f¯½f°°f f °ff¾¯ °–ff– ff f°°°f¾¾ff f°– ¯f¾ °–f°f°–ff°½fnff½ ½f f ff¯¾¯½ ¾ff ff°– f°–¾°– ¾ f¯f ¾ ¯ f° f °–f° ff° .f °– .°ff¾f ©f¯f° ¯½ ¾ Jf f°– %¯f ¾f%f°– °°f¯ ¯f°©f°– °  © ¾f¯½f ¾ ¯ f° f–f ½f f ½ °  ¾ f Jf°f ff °– f°– ff¯ ff¾f ¯ f . °–f° ¯f° ff° .@. %¾ f¯½% ½f f ½ ¯f¾f°–f° f¯½ ¯f f ° ½ f¯f f°f ff° ½f f fnff ° ¾ .f °–  f¯  ff¯f° f @D.J- ff° ½ff ½ ¯¯½° f f f° f–f¯f f¾ @- f° J.f¯ ¾ ½ – ¯ °f°–f½ff°f° ff f½fnff °f¯f f f °f¾ ¯½ ¯f¾f°–f°ff½ ¯f ff f½fnff 9f°–f f° %f f°–%f©f f° ½ff¯f°¾f f°f¯f° ff f°– f©f °f f°– ¯f¾ ¾f .f°f ¾ - –  ¾ f n½ f°f ¯ff f°–°f¾f¯f f° f–f f–f ff°–°–°¯ ¯¾ff° f f°– f ¯ f 9 ¾¯f°°f ff° ¾ f ½f° ° ff ½f f° ¾ f f° ½°f¯f ff f° f° ½fnff f f f  °f° ¾ ¯°f  ½ ¯¯½° ° –  ¯ f°–f½ ½ ¯¯½° f f½ @- J-  f °f°– –f f f°  f ¯ff¾@°ff¾¯f¯ ¯ f¾¯½½f f¾ f¾f ¾ .ff¯ f %f¯ f f°°– f% ° ¾ nff ¾¯ ¾f¾ ¯ °–© ff° ¯f ¯f f f .f°– °–  ½f f .-- ff° ½fnff ff° f° .f f¯  ff° ffff° ½f f½fnff f°½°f¯f.9%@° ¯ f°% f° f¾f°f  °–f° ½fnff D.°ff¾f f°– ¾ f ½°f ¯f°f ¾ ½ °f f ¯ °f° f . D--%@¯ % .½ ½f f° fnf f°– ¾ °f°f°¾ °f f°¾ °¯ °f° f fff°.-@ ¯f¾ nf f°– ¾ °f° f ¾°f .ff¯ f @°¾ f  .@J ½f ff ¾ nff ¾¯½f° °ff ¯f ¯ff¯f°ff ff f° ½°f¯fff ff° .

fff @ %@  @  f°– –f @¯ f%  f °f  ff¯f° f @¯f %@° ¯ f°% 9f°¯ %@° f°% 9f f ¾f° %@¯ % 9f¾ f %@°¾ f% f°nf½f°f°– f°– f¯ f¾ ¾ @°  %@° ¯ f°% @  %@¯ % ¾ f ff° ff° .f °–  f¯  J ¯f¾ ff f° f °f f €¾ f° f ½f° f°– ¾f¯f f°f °–f° ff¾f @° f° . D @¯ ¾ . ¯¯½° ff° .D-@D D-@D  f –f f°–  .-@ ©–f ¯ ¯ff f ff¾f ff¾f ¾ °n .f°–f ¾ f°– f°f f f°– f°f €°–¾ ¾ f–f ½ °–ff¾ f° ½ °f¾ f ff¯ ½ f¾f°ff° ½fnff ½fnff ¾ f° D° ¯ ¯f ff° ¯ff ¾ ½ ¯¯½° ff° .D-@D D-@D @. 9-D.D-@D D-@D f° ¾°f °f¯f --J- f°– ½ f¯f ¯°–°f° ½ f f  ¾ ¯ f° f°– f ½ f f  f°– –f ½f f .ff f .J ¯f°– @° ¯ f° @f½ ¾ ¯f ¾ ° .  f¾f f f°– f f f f¾ff° ¯f°¾f °––f f°¯ ¯ fff¾f°¯f ¯ °¯ff¾f ff °ff ff¾f°– ¯ ° °f°–f° f  ff°  ¯¾f°f f ¯ °f°f¯ ½f ff° ¯ °–f¾f° ¾ °f°–f°f¯ °f½f  f °f .°ff¾f ¯ °–f ff  ½f  °f¯f --J- %  °– J °  ½f % f°– °– ½f  ½ °–f¾f ½ ¾ ½f  ¾f¯°f f ff ½ ¯¯½° ¾ ¯f f  . J %@¯  @°¾ f% @° ¯ f° ¾ .f f¯  ¾f¾ f°–¯ ff°f @f½½ ¾  .J-.- 9-.°ff¾f ¾  ¯ ° f f° f f f½f ¾ f° ¾f f°– f ¯¾f°f .@D .°ff¾f  f ¾ff° f½f ¾ °n ¾ ½  @° ¯ f° @¯  @°¾ f @° f° @°¾ff°– fff° 9°¾ff° f° f° .-@ ¯ °f ¯ f¯ f f¯ ff° ¾f½f°–f° ¯ °–° f°– ¯ %¯¯ % f° ¾ f ¾½f°  ¯ ff ff° ¯f f °f¾ ¯f½ °f.ff ¾f f– °f°f° .-@f¾¯ ¯ff¾f½f°–f° –f¾½ff ½ff ½ °f f ¯f¾f° % ¾½f°% ©ff %@©f¾f°  % f f ½ ¯ f° @- J-¯ ° ¯f° Jff°°¯f f°– ¾ @°f f¾°¯f ½f f¾f f°– ¯ ¯ –f°– ¯ f ¾¯  f .°ff¾f f°– – f .-@ f ff f¯ f°f ¾ f–f Jff° ° ¯f ½ ¯¯½° 9 ½fnff ¾ f° ½ f°f° f° ¾ f° °f°  f°  Jff° ¯ ½ °–¯f f° f f¾f 9 ¯¯½°–°–f°J-ff–°–f°f–f¯ff¾%f–f¯f ¾% ¾ Jff° . .. D-- % f ½f f °–% 9-J- % f ½f ¾ff% ff¯f– .D-@D D-@Df°– f°ff°– ¾ff° ff¯ ¾f ¯f f¯  f f ¾  9f ½f° ¯f¾ ¾ ° f D¯¯°f n f f ½f  .. @D.

°ff¾f ¯ f°¯ ° f–ff° ff° .f°f  @f°––f°f ff–.-@ ¯ f¾f° f°– ¾ nff ¯¯ ¾f f¯f°f ¯ °– °f ½ ©f°–f° ¯ ff° f° €f¾f€f - –ff f°– ¯ °–f° °– ¯ff° ¯¾ f–f¯f ¾ ° ¾ @f f©f f° f°  °f° ff° .-@©f¯f°¾ ff°– f ff f°¾ %% % % ¯%% €f%% ¾%% f%% ¾%% ¾ff€ 9 ¯¯½° ff° .-@ ¾f°– f° °– ¯ ¯½ f° ° f ¯ f ½ @ f f ff– ¾½f° ff¯ ¯ °f .°ff¾f @ff°.-@ f f– ¯ °©f ff–f° f ½fnff f f f °f ½fnff ½fnff f f½ .D-@D D-@D f°– f ¾ ½f ½f° ¾ f½f¾-D@f °f °ff°–¯ ¯ ©°½f°¯ ° f°f° f–f°– © .°–.-@ ff¯ ½fnfff f ¾ 9 °f°¾ %¯f °% f%% ¾%% ¯%% %% %% f°9 °f°¾%¯f°% ¾%% f%% ¾ %% ¯ %%  %%  f f° ff° .f°f  Jff° @¯° ff°–f° @°¾ f ff°–f° @° ¯ f° @f¾f ff¾  ¯½ .-@©f¯f°¾ ff°– f°– f f½f ff–f ff fff°––f°f f.°ff¾f f°– ¾ 9¾f°  f f– ff°f°–.°ff¾f °––f ¾ ff°– ° f° ¯ff° ½f°ff f°– ff¯ ff¾f f° f ¾ .-@ f f½f f– °f¯ff° Jff° ° D¯f %f°f% ff Jff° ¯ 9 °–¯f f° %½f% f½ ¾ 9 @f½ ½ °–f €°–¾ .-@ ¾ ¯f ½ff° ° ff° ½ °f¯½f° ¯ f °f° f¾ff°  ¯ ¯ ¾ ° ¯¾ f° ¾ ° f °–f° ¯ °––°ff° f¾f ¾ f ¾ ° f ¾  f f° f° ¾ f ° f f° f f°–f f f .°ff¾f ff © °¾ .°ff¾f ¾f°–f  °f ff¾f° ° ° ¾f @¯ ¾ °––f ¯ °–° f°– f°–¾f ff½f°¯ °f°f¯½f ¾ff .°ff¾f ff° f° f f f° ¾ f¯f ¾f f f f°– – f . °f°–f %½ f f°J °f°–%¾ ff°–f.-@ ¾ f–f ½fnff f f ©f¯f° ¯½  ¯ ¾f¯f ¾ f ¯ °–f°– .-@ ¯ f°¯ °©f ¾ff¾fnf f°– ¾ °f° ° 9 °©f°  f¯f ¾ f ½f f fnff f ff° % ff½f° f% f . f¾ .-@ ¯ ¯½ f° ©fff° @f½¯f¾ff f ° f°f¾ f° f f° ¯ ¯f°– f f½f ff¾ ¾ f–f ½ °– ff° ¯ ¾ ° f °f  f½f ¾ nff ¯¯ ff¯ °f ¾ °f° f ¾°f ¾ °¾f°ff .¾ 9¾ f°– ½f °f ¯f¾ f¾f f¯f ff¯ fnff ½ f° °–f° .-@ ¯ °©f °––f f° f°–f° ½ –f°–f° f°– ¾ 9f ¯ ff¯ ¯  ff° ©ff f °f f°f½ff.f °– ©f¯f° ¾ ¯ f°  f°– ¯°–° f½f ¾ ¾ff° °–f° .-@ .

-@ °–f° °f f f¾ f° ¯ °–°– f°– ¾ ff ¯f  f ¯f¾ ½f°ff ff½°  . f¾ ¾ff ½ °f° .

°ff¾f °––f ¾ ff°– ° ¾ ½  @D %@f¯ff% @ %@¯ff% .°ff¾f©–f¾ f¾f°–f °f ° ° ¾f ff° f©ff°–fnff fff ¾Dfff°–¯ °–° f°– –¯¾ f¯  f–f f .9-.¾ f¯ ©–ff ff¯¾f ¾°f f.°ff¾f©–f¯ ½ff° f ff°–¯ ¯f– f ff°–n½ °f f°ff°ff ff f ¾f¯f°  ¾f n °f°   .-@ ¯ °–fff° ¾ff°f  –°°– –°°– °–– ¯½f ¾ ¯ff¯ f  °––f½ ¾f©f f ° f° ½ff ½ °°°  f  f °f °f¯f °f¯f ½ff  f  ¯f¾ –°ff° f°– . D-. f°¾ f–f°f  @f@¯ ° ° @ff° f°– °f° f – ° f ¯ ° ° f°– ¯ °n ff° f–f¯f°f ¾ f°– ½ ¯ f f¯½f° ¯ °f ¾ f°– f %¾ ¯ f°% f f f°– ° f ff°–f°°¯f° ½f f¾ff¯ f°f  @ff° °¾ .°ff¾f¾f –  f°– ff°f ff°– .9-J.@ 9-D.D-@D D-@D .©f¯f° ¯½ ½ °f° ..¾ f¯ f. °n ff° f–f¯f°ff f¾ f°–½ ¯ ff°–¯ °––°ff°½ – ff° f°–¯f°¾°¯ °ff–f ¾f°–nf°  @.¾ f¯  .°ff¾f f¾f°f°f°– ½ff ¾ f–f½ °–°– f¾ f°–½ °f°f– f– f fff½°n¯f¯¾°¾¯ ° ¾f©f °f°–¾ f¾f°–f °f ° ° ¾f ff°©–f¾ f ½¯¾f° f ° – °f°– ¯f°f° ¾ f – f¾f°f¾f –  f¾f¯½f f°– .D °f°– °f°–f ff°¾¯ °¯¾f°– f¾f f.

f¯f¯f¾ff°f°–.f°f 9 f¯f ffff¾ff½f °f°f¯f¯f¾ff°f°– fff f° ff ½ f¾f° .°ff¾f – 9fff° ff°–¾ff°–¾½fff° .ff°f° f f°– ¾ f ½ f f ¾ ¯ ¯ f°–ff° f ¯ °© ¯f ¯ff°.°ff¾ff¯½¾ ¯f°f½ f¾¯f f¾½°––f f°–f°f¯f°f f¯½¾ ¯f°f¯ ¯ffnf ffff f¾f ½f°––nff°©°– .f°– ¯¯ f¾ff°– .f – ––f°¾ff°– f¯f°– ¯f°f¯f°©f .f¾. ½f°f°ff¾ fff– °f°– € .f – ––f°¾ff°– ff°–¾ff°–¾½fff° .

f°f f¯ ff° ff°–  ff°– f°f f°– ¯f  ¯ °– f ff ¯ff°f° ° ¾ °f ¾ f f° ff f °f f°ff° ¾ .f ff° ½f°–– °–f°°f¯ff °ff°–.f°f  f ¯ °©f f–°– f°©°– f° f  f –° f¾ff°½f f½ ¯f° ffff f°–f°f°– ¾ ff°ff ¯ff  .f°f ¾ ©f ff¯ ¯f¾f f–°– f°©°– ff J %°  ff¾f @¯  f°f f¾% ¾ f ¯ ¯ff nf ff° °––f¾ f°¯ °©f ½f¾ f°½½ @f½°f¾ff°¯ff° ¾.

°¯f° f– f°.¾ –¯ ° ½f¾f°f ½f¾  ¾f  f°  f°–f° .°ff¾f ¯ ¯f¾f¾ nff f ¾°f¾ ©f f¯ fn¯f¾ff°½f f¯¯°f¯ f f½ °f¯ ¯ff ff° ff°½ ° f½¾ f–ff¯ ff° f–f¯f¾ff° f¾f f ff° ©f f¯ ff° ¯ ½ ° f½ f¾f f°f¯f°f f .f°f ½f f ¯¯°f ¾f°–f ¯ °––f°f °f ¾f° ff°½f f ¯ ¾ –f¾ ½ f° ¯f°– f°©  f° ¾  f° ff°– f° –  f° f f° ¾ f¾ f° n °–  f° ½f° f° nf f © ¯ ¯° n ©f f°f°°f D¯¯°ff°–.

f½@¾ .

°ff¾f% @°–– ° f°ff ff½f f.f½ @¾ f ff © °¾ nff° f f f ff ff ½ ¾ ° f°– f¾f° ¯ f ½ °°–f° ¾f– %nff° ½ f°– f f ¯ff°– ½° °f ff ¾ ff¯ ff¾f f f.

f½@¾ –f°°– ½f fff¾½ °°–f° ¯f° f–¾¾¾ ¯½ °°–f°°f ¾ ¯f°°––½ff f f°f  f– ¾ ©f f f¯ff°–½° °f¾ f¯ °–f° °–f . ° ff°–f° ½ f° f f f f°– f° °– ¾f– ©–f –f°°– ½f f nff ¯ °f f°½ fff° f¯ ¯½f ¯ °f¯½°– ¾f– ¾ff¯ ° ¾ f f¯ff°–½° °f D° ¯ ° f½ff° ¾f– f°– ¯f°¾ f–ff° –f f¯ ½ °f¯½°–f° f°– –f°°–f° ½f f f–f° ¯ff°– ¯½f f°f nff° ½ %¾f– %  ¾f°–f°°f f°–  f f © ½° °f f¾ ¾  ¯f° ¾ ¾f– ¾ ¯f° ¯f°¾  ¯f° ¾ ¾f–  ¯ff .

f½ @¾ f°– f¾f°½°¾ ¯f°°––ff¾°f f ff½f f.

f½@¾ –f°°– ½f f °– ½ °°–f° 9 f° ¾ ©f ° ¯f¾ ¯ °––°ff° °– f ¾°f f° ¾f– ¯f¾f ¯ f°f½°f ¾ff° f° ff° ¯ f ½½f f¯   ¯½f ½ °f¯½°–f° @ ¾f°  ¾f°ff°– ¯ f° °f °–f°¯°¯f°.

f½@¾  .

.

¯f°– ff f nfff° ½f¾f½f°.f½@¾¾ f °f¾ ©ff¯f @f°f.°ff¾f .

°ff¾f f nff °f°– .f½@¾¯ff ff¯ff°f ff.°ff¾f -f¯° ¾ f½f–f .

f½ @¾ ff° ¯ °°© ff ¯°¯f° ¯f °f¾ ©f° ° ¯f°–¯ f f°– ½f¾ ¯°¯f° .

°ff¾f ¾ ¯ ½ –  ° ff ¯ ¯f ½ ©ff°°f ¯°¯ ¾f ¾ %– f¾ f° n ¾ f –% .°ff¾f D¯¯°f ½ f° .f½ @¾ ¾ f ¾ ©f ¾f°–f ff f° ½½  ff°–f° ½ f° .

°ff¾f ¾ f–f ¯°¯f° ½ °–f°–f  f°½ ° °–¾ ¯f°–f° ©f f f ff .°¯f° ° ¯ ° 9 ° f  nf   ¾ ° ff¾ @ – D° ¾f¾ ¾ ° @¯° %D% °f  ¾ f½ f°– .f½ @¾ .

f½ @¾ ¯ °–f° °– f f f °–– ¾ f ¾ ©f f°– f°– f ¯ °–°–ff° f–f ¾f ¯ °ff° ff ¯ °–° ¯°¯ ¯°¯f° .

f½ @¾ ©f ½f °f½f¯ ¯ °f°–.

f½@¾ ¯°¯ ¾f¾ .

f½@¾ n½°¯ °f¯ f ff f¾ ¾f¯f¾½ °©ff f°¯°¯–f¾ ff ° ff 9f f° ¯°¯ .

f½ @¾ f °f ¯ ¯f°– °–f° ¾f ¾ ¾ ¯f°–f ©f f¯ f f °f  ¯°¯ ¾f ¾ .

f½ @¾ ff° ¯ °f¯ f ff f° ¾ ¯f°–f ©f @f° f ff¾ f°–¾°– nf½f° ¾ f ¯ ° °––f ¾f ¾  ¾ f ©f ¯ °f¯ ff–¾f¾ ¾f f f¯f¾½ °©ff °f °–f° f¾ f°– ff ¯ f ½f°n°– ° f f° f °f f° °–f° f f°– ¯f¾  °f¯ ¯ ff°–¯ f ¾°––°– f° °f° f¯°f  °¾ ¯°¯f° ° ½ ¾ ff .f°f ¾ ½°¾f– f °f½°°¯ °–f¾f°¾f– ffnff°½f°–f¾f°f ¯f°¾ f¾f¯ f¾f¯f°¾ f¯ °–f° °–f¾ f¯f½ ¾ ° Jf°– f°– ¯ff° .°ff¾f f° f° ff ½ °f° ¾ f ¾ ff°½° °f 9° °f ff¾f– ff¯ ff¾f¾ f f .°ff¾f ½f f ¯¯°f ©–f ¯ °©f ¾f–  ff° ¾ f–f° f°– ¾f¾ ¯ ¯ff° ¯ ¯°¯¾f– °–f°ff¾f°f–f ¾f ¯ff° f°f ¾f¾f– f°– f ©f ¯ f° ¾°–¾ nfff ¾°f¯ °©f ¯°¯f° .

f½ @¾ f f f°f ¾ ¾f ½ °ff° f f½f f f¯ °f ¯ °©f ¾ f ½ ¾ ° .f° f–¾¾¾ ¯½ °°–f°°f f°¾ ¯f°f¯f ¾¯½f° f f f .

f½ @¾ ¾ ¯f° °––  ff°–f° ½ff ½ ¯°¯ .

f½ @¾ f°– f ff° ¯ °– ff°°fff½ f ¾ f½  .

°–f½f °f¯f..

f½@¾"@ f ½ ©ff f°f°–½f¾ f –ff° °f¯f ½ff f °f ½ ¯ ff°°f ff° ¾ f ¾ f ½ ½°f°  ¯½f ¾ f° ¯f° ½ f ¯f¾ff ¾¾°f ff°–f°½ff½ f° .

f½@¾¯ °©f ½ ° °– ¾ ¯f°–f ©f f° f f– °–f° f¯ ¯ f ¾ ff°– ° .

f½ @¾ f f ¯ °©f  ¯½f ½ ff° .

f½ @¾ f f ¯ °©f ¯°¯f° ¯½f ½ f¯½f¾f° °f€¾¾ f¯ °©f ¾ff°f¯f ¯f f°f°– ¯ f°¯ °©f ¾¯ ¯ff½ ff  f° ¾f ¯°¯f°–¾°– .

f½@¾ ©–f¯ °©f ff° ff¯f¾ ©¯f ½f f°–– .f°f f°.°ff¾f °–f°½ ff°–– .

@9-.f½@¾¯f¾ f f° ff° f°f½ff°¾ nff– f½  I .

- °¯½ ¾ff°¾ f–f¾ff¾½ f°–¯ °–f° °–n n½ f#½ f°# .°ff¾f ©f°–f°©ff°ff –°– f ¾ ff f°f½ f f° °– f° f° ff f¯ ff°– f f°f ° ¾ ° ¾ n   f f° –ff° –ff° °¯ ¯ ° f°°f ¯ ¯f°– ¾ nff f °–f° °–f° f° ¾f°–f ¯ ¯½ °–f °¯ ½ ¾ff° f°– ½f°–f ½f f ¾ ½ f°f° ff f°– ¯f¾ f ¾°f °¯ ½ ¾ff° .°ff¾f ¯ ¯½°f ° ¾ ° f°– ¯ °°©f° f f°f ½ ff° f ¯f¾fff ¯f¾fff ½ ¾ff° f°°f ¾ ½  .°ff¾f ° f° ½f f°f° ¾f °¯ °f¾°f °¯ ½ ¾ff° ¯ ½ff° ¾f ¯½ ¾ ½ °– ff°  ½ nfff° °f f° °¯f f°– © ¾ f–f ½f°ff ½f°ff ¾nf f°– ¯ °–f ½¾ ¾ f° ¯ f°¾¯ ½ ¾  ¾ f° °¾¯¾ f°– °f° ¾ nff f°f– ° f¾°f f°– ½ °–f  °¯ °f¾°f ½ ff° ¾¾ ff ¯¯ f° ½ ff° ½ ff° –¾ ff¯ °–°–f° °–°–f°¾¯ ¾¯ °¯ nf f¾ – fff° ½¾ ¾ ½¾ ¾ ½ ¾  ¾ f° °¾¯¾ f ¾ f½ –ff° °¯ f  ½f¾ f ¾ – ¾ – f° ¾ ½  °– ff° f° –f°¾f¾ ©f ½fnff f–f¯ff° °f f° ¾ ©f ¯f¾ f°f° f° ¾ ¯f°f¯ ½ff°½f$½f ½f¯ff½ °nfff° f°–¯ °°©f°½ ff° °–f°¾¾ ¯ °¯°f¾°f ff¯ ° ff€¯f -f¯° ¯f° ° f° f °¯ °f¾f° ½¾f f °¯ ½ ¾ff°  ½  ¯ff° ff¾ °¯ °f¾°f ¯ ¯½ °–f f° ¯ ½ff° ¾ff ¾f €fn f°– ¯ f f° ©f °f ½ ff° ½ ff° ff¯ °¯ ½ ¾ff° ¯f½° ¾ – ¾ –  fff° f°°f f½f ½f fff° ff °¯ ½ ¾ff° ¯ ½ff°¾ff – °¯ ff¯ °¯°f¾°f .

f°– °f ff°– .°ff¾f % f° ¯f©f°¾ff°f f°½f¾ff°f½ °–f°–f° ff f° ff f¯ ff°– f° ½ f f° ¾f¯ f °– ¾ ¯ °–ff¯ ½ °– ¯ f°–f° f° ½ °°–ff° ff f¯½°– ½ ¯ff ½ ¯ff°f ¯f½° f– f–f –ff° °¯ f°–¾°–¯f½° ff°–¾°–  f–f½f ½ f°f°–¯ °©f ff°– ff°–¯ f¯f½° f° ¾ f f –ff° –ff°½ f–f°–f° ¾½ f°¯½f°f½f¯f½°f f° ¯f¾ f°f f– f°°f  ¾ ¯f°f –°– ½f f –ff° °¯ ¯ ° ¯ °°©f°– ©ff – ©ff½ ¯ f°–f° °¯  f° ¯f¾fff ff° °f–f ¾ ½ ° °–f° f f°f ½ ¯ f°– ¾ °f–ff½f f¾°–f@° f° ¾f@f°––f¾ f°½ ¯ f°–¾ °f–ff ©° @°¾ f f¯f f°– ¾ f f°–° ¾ ©f ¾ ¯ 9 f°– °f  f°– ¯ ° f f° ½ °°–ff° ½ ¯ f° f–f ° ¾ f° –ff° °¯ f°°f  ¯f°½f½¾f½ ° ff–°ff°½f°f¾ ¯¾ ½ f°– f½f f ° °– ff¯ ¾ ½ f°f° ¾ f ¾ ©f ¯f¾f ¾ ¯ 9 f°– °f  ¯ f°– ½ °f°fff°f¯f°° ¾ f¯f f½f n °– ½ f°½ff 9 °f° ½ °f° ¾  ¾ ¯ °–ff¯ ½ °°–ff° ° °¾€f¾ f° ¾ °¾€f¾ °–f°  .°f¾f¾ ff°– f ¯ °–ff¯ ½ ¯ f°–f° ©f f f ¯f¾f ¯f¾f fff°f  f ff° © ¯ ff° f° ½ °–f°–f° ff f n½ ¯ f°– ¯ ° f f° f f f f– ¾f f°–¯ ¯½ f°f° °¯¾ f f°–¯f¾ ¾f¾ f½° ¾f ¾f ¾ nff °¯¾ –°– f½ °°– °–f°©f°–f°©ff°f°– f f¾½f °f¯° f½f ©f°–f °–f° ° fff°¯¯ ff°– ¾f ¾f ½ °nf°– f°–f°f f½f nf½f °–f°– f¾f°–f ff¾©¯f°f -f¯°½ f°f°– f°¯f¾ f½f¯ °n½ f° ¾ ¾ f°½ °–f°f° f ¾f ¾f© °¾° ff ff ½f°©f°–©ff°– f%©ff° f%°¾f¯½f½f f ©ff°ff ¾ff°f°– f ff¯ ©f°–f°f°f¾ ° fff° ¯f ff¾ f¯ ¾f©fff°– f€¾°–f 9f°©f°–©ff° f ½f °.°–°  ff f f° ¾ f–f°f  f¯f f ¾ – ¾¾ ff -f¯° ½ °fff° ° f ¯ °–f ff° f f°f °fff° °fff° ff¾°f ff ff¯¾ f½¯f¾fff °¾° f°f°f¾ ½ f°– ¯f¾ °–f° f–f¯f° ½f ½f –ff° °¯ ¾  ff¾ f½ ©–f f–f¯f° f°fff¾½ ¾ff°f°– ½ ff° ¾ f½ –ff° °¯f °f f–f¯f° ¾  ff ¯f½° f °f ff¾ °–°–f° €¾ f°– ¯ ff° ° f f½f¾ f°– f f  f–f½f¾ff°f ¾ff°f f°½f°ff °¯ .°ff¾ff ff ¯  f©ff°- –ff ¯ ©ff° ½°¾  ¯ f° ©ff° f ½f °  ¯ % 99 °–f .

¯  f° °–½ f°f°¯ ° ¯ f°¾ ½ nf f° ©f ½ f° ©f¯ ¯ ©–f¾ f –ff°¾ nff° °¾€ 9 ¾fff° ©–f ¯ °°©f° ½ ¯ f°–f ff¯ ½ °°–ff° ½ ¾ ½f  ¯¾f°f ½ ff° f° ½ ¯ f°–°f° –f¾ ½ °––°ff° ½½ f°  °–– 9 ff°f°¯f¾ °–f°¯ ¯½f f°¯  f%¯ °––°ff°ff°–¯ °–f f¾  ff¯ f  f f°–  f f ¾ ¯ °% ¾ f ©ff°f° f°f ¾f  f¯f ½ f° ½ f°ff 9 f f°–f° f ¾°f % ° °–% f°– ¯¯ .°ff¾f ff ½ f f°–f° ©f–°– ¯¯°f ° °¾¯¾ ½ f° ¾ °  ¾f°f ½ f° ¯ °f°f¯ ½f ff¯ °©f–°– f–f © °¾¾f f°f¯f° ¯ ¯f¾ff° f° f ff° % f¯f f½f f½f ½f½ff © °f°–f ¾¾f ©f¯ © ©f¯ f%°°¾¯¾¾ °  9 ¯ °f f f f ¯ °–¾fff° ½ °°–ff° ½ ¾ ¯ f ½ f¾ D° ¾f %D%  f°½ °– ¯ f°–f°½ f°f°ff°– f¾f°ff° ½ f°f°– ½¾f  ¯ f–f f¯f½ °f°–f½f° f°½ °–ff°nfff°– - ff°f ¾°f¯f ¯ °°–ff° ½ ¾ f–f © °¾ f° f° °ff°– f °–f° ¯ °––°ff° ½ fff° f°–  f @ °– f ¾°f ½ –°ff° ½f ff¯ ½ °f°–f½f° © °¾ © °¾ ¾¯ ½ ° f°f f°f f°¾°–f ¾°–f ¾f ¾f ¾ °– f°f @° f° f f ¾ –°–f° ½ °  f°– ¾¾ ¯ °©ff°f° –ff° ¯ °f°–f½ f–f © °¾ f° f° °ff°– f°f °–f° ° ff° ° ¯ °–¾ ¾ f–f° f f°½ ° f°f°– f½f ½  ½f¾f f f f° ¯ ½ff° ¾¯ ° – ¯f½° ¯f ° f–f f ½ °   f–f © °¾ f° ¯ff°f° % °ff°– f° ¯ f°% ° f° ¾ f f¯f½°°½ ¾f ¾¯ ff° °¾ °ff°–f°–¯¯ ¯ff° ff f f° ¾ f° % ½% f° f°–  f°–f° f°– f°°f ©ff°– ¯ff° f °f ¾ f –°– f°–f ff f ¯¯ ¯ff°  f°– .°f¾f% ¾ ¾f– % ¯f½° ff°–f¯ f  .°ff¾f ¾ ½ ¾f f°f f ¾f ¯°  f½° ff ff¯f°  °– ¯f  f° © °¾ © °¾ °––f¾ f°°f  f–f © °¾ ¯ f° f f f°–  f½f f° ¯f½° °–°–f° °–°–f° €¾ f°°f ¯ ½ff° ff° ¯ff°f° f°– ¯ ¯ ° f° ¾ff°  f¯f½f°–  °– f° ½f¾  ¯f° ½f f° ¯ °–f¾f° f–f © °¾ f ff° ¾ ½ ¯f°––f ½f  f f° ¯  f°  °f %¯ f°°¯ f°¯f½° °%¯ ½ff°¾¯ °f¾ f–f¯°¯f° °– °f .

°ff¾f ¯ ½ff° ¯f ½f°––°– f°–  f f f°––f ½f°¯f .f°©–f¯ ½ff°¾¯ ff° f–f f°f¾ f–f ff° ° ¯ ¯ f f–f ff f° ff° ° f°–°f° – °– f° ¯f  f° f ½f f  f° f° °–°–f° €¾ f°°f ¯ ½ff° ¯½f ¯ °f f°f¯f° f°f¯f°f°–¯ ¯ ff° ff°° f–f f°¯¯ ¾ ½ f° f ff f° f°¯ f% ff°ff½¯f% ff°–¾ ff¾f° .°ff¾f¾ ¯f° f°– f¯f f °f ¾ °¾€f¾ ½ °f° n °– f°– ff°  ½ °  ¾f f°f  I @- 9. ° ½ nfff°° ° ¯f°–.°ff¾f½ ff°f°––f ¾ ¯f¾ f°f½f ff f ©ff f°– ¯ °n f°°f f¾ff¾ff°––f ¯ff ©ff ¾ ff° ¯ f° f°––ff°–¾ f°f  ° f ½f f ¯f n ¯½f ¾ff ° °–¾ f©f° ¯ ¯f¾f ff½° ¯½f ¯ °¯½f° f¾ ½f° ° ¾ ¯ ©f . -D-- ¾ °–f°¾ff ff f f¯f$ ¯½f¯ ff°ff¾° ½ f–f ¯f f f .

f¾°– ¯f¾°– f–f ¯ ½ff° ¯f f°––f ¾ ° f° ¯ ¯½°f f½ ff ¯ °–¾ °¯ ¯f f°––f ¾ °  ff ° ©ff°– ¯ ¯f f f ¾f ¾ ½ ° 9f f ¯¯°f ¾¾°f° ¯f  ff¾ ¯½ f° %¾ ½% f°– f¯ % f°–f°% f°– °–f %½ ¾% f° f¯f f¯f f°– ½f°– ½f° %¾ ½% €°–¾ ° ¯ ° ¯f f¯ f¯f f f ff°½fnff f–f ©–f ¯½f¯ff°f¯ f–f° ff°–¯f f½f ff fff°– €°–¾¾ f–f ¯½f¯ °¯½f°ff f½ f°ff¯ff° ¾ f ¯½f¯ °nn f–f°ff¾¯f$ °–%¾ % €°–¾¾ f–f ¯½f¯ °¯½f°f¾½f° °¾ ½ ©f–°– ½f f°f¾f°°f f–f° ff¯f %°–% f¾f°f –°ff° ° – f°– ¯½f ¯ °¯½f° ½f½f° f f ff ½ f°f° – f f° f°¯f¾ ½ f°©°– D°¯ f¯ff ¾°ff f  . f¯f ¯f f ¾°f ° ½f ¯f 9f°––°– °–f° ¾f¯½f f°– ½ °f°––f f½f f f f  f½f ¯f f ¾°f f–f ¾f f°– f¯  ¾f¯½f  f–f .

°ff¾f ¯ ½ff° ¯f ½f°––°– f°–  f f f°––f ½f°¯f .. ° ½ nfff°° ° ¯f°–.°ff¾f° f½f ¯f°½f f ¾f ¾f .°ff¾ff°–¯¯°f¾ f–f°¯f ¯f¾ ½f ¯f ½f°––°– f ¾°f f° f½ f°ff° f ¯ °–ff¯ ½ ff° ° ¾ ¾f °–f° f°½ ¯°f ¯f f f .°ff¾f½ ff°f°––f ¾ ¯f¾ f°f½f ff f ©ff f°– ¯ °n f°°f f ¾ff¾ff°––f ¯ff ©ff ¾ ff° ¯ f° f°––ff°–¾ f°f   .