SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MATANG 21700 KUALA BERANG, HULU TERENGGANU PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM 2009-2013

1. PENDAHULUAN Unit kurikulum merupakan unit utama dalam pendidikan. Pencapaian akademik sekolah dilihat melalui prestasi peperiksaan awam PMR,SPM dan STPM yang menjadi kayu pengukur kecemerlangan sekolah. Kecemerlangan sekolah dijelmakan melalui sijilsijil akademik dapat digunakan oleh pelajar-pelajar untuk memasuki SBP, IPT atau alam pekerjaan. Unit kurikulum terdiri daripada komponen utama iaitu panitia mata pelajaran, Pusat sumber sekolah, Makmal Bestari dan ICT, unit penilaian dan peperiksaan, perkembangan staf, Kelas Rancangan Khas dan Jadual waktu. Dalam struktur organisasi sekolah, pengurusan kurikulum di bawah pimpinan pengetua dibantu oleh Guru Penolong Kanan Pentadbiran serta 4 orang Guru Kanan mata pelajaran iaitu Sains, Bahasa, Kemanusiaan dan Teknik Vokasional. Setiap bidang dipecahkan pula kepada unit panitia mata pelajaran yang diterajui oleh ketua panitia mata pelajaran. Pasukan projek PMR, SPM dan STPM pula dipimpin oleh seorang penyelaras bagi setiap projek. Begitu juga unit perkembangan staf, Kelas Rancangan Khas dan makmal ICT. PSS diketuai oleh seorang guru media. 2. VISI Mengupayakan SeMAT Bestari menjulang prestasi terbaik pencapaian akademik sekolah menengah harian biasa peringkat daerah Hulu Terengganu.

3. MISI Menggunakan kekuatan pelbagai sumber, berfokuskan kerja berpasukan dan berteraskan penggunaan ICT bagi memastikan pendidikan yang diberikan mencapai kecemerlangan dan tahap kualiti pendidikan yang tinggi.

4. ANALISIS PENCAPAIAN PELAJAR DALAM PMR, SPM DAN STPM

A.-Bilangan dan peratus lulus semua mata pelajaran % LSMP/NGMP (2.00 4.00-STPM) 37.54 52.8 49.5 55.1 62.89 59.52 60.96 50 20.35 29.3 46.63 51.74 31.18 55.78 53.8 75.00

PEPERIKSAAN

TAHUN 2001 2002 2003

JUMLAH LSMP 107 150 98 76/138 122/194 87/146 89/146 61/122 46/226 71/242 97/208 104/201 58/186 111/199 92/156 48/64

PMR

2004 2005 2006 2007 2008 2001 2002 2003

SPM

2004 2005 2006 2007

STPM

2004

2005 2006 2007 B-Analisis Gred Purata Sekolah PEPERIKSAAN/TAHUN PMR SPM STPM 2005 2.76 6.35 1.86

23/63 43/64 38/45

43 67.19 84.44

2006 2.85 5.81 2.23

2007 2.67 5.32 2.53

2008 2.87 -

Nota: GPS PMR pada tahun 2005-2007 ialah mengikut kaedah pengiraan lama iaitu semakin besar nilai semakin baik.Bagi tahun 2008 dan seterusnya ialah mengikut pengiraan baru iaitu semakin kecil nilai semakin baik.

C.-Analisis pencapaian A’s dalam PMR,SPM ,STPM

PEPERIKSAAN/A’S

TAHUN 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

10A

9A 1

8A 4 3 1 1 3 1

7A 2 4 2 2 2 3 6 1

6A 2 5 1 6 3 1 6 4 3

5A 4 7 4 13 6 2 7 3 2 2 4 0 5 3

4A 7

3A 84

2A

1A

PMR

0

0

0

0

SPM

0

0

0 1

2 0 2

0 1 3 2

STPM

16 63 1/15/20/30 7 16 25/29 9/22/22/21 4/9/17/18 5 12 13 21 2 14 22 15 2 4 12 30 4 8 26 29 7 10 24 33 11 15 13 24 4 7 11 25 7 9 14 24 17 15 16 13 3 12 1 0 1 4 2 1 2 7 1 0 4 14

D-Straight A’s peperiksaan PMR,SPM dan STPM (A.A-) * Peperiksaan/ 2005 Tahun Bil. 2006 % Bil. % 2007 Bil. % 2008 Bil %

PMR SPM STPM

1 0 1*

0.5 0 1.5

1 1 2*

0.68 0.5 3.1

3 0 1

2.05 0 2.2

1 -

0.82 -

5. MATLAMAT Matlamat unit kurikulum sekolah ini ialah meningkatkan peratus pencapaian lulus semua mata pelajaran dalam semua peperiksaan awam dan kualiti pencapaian Gred A dan straight A’s akan terus meningkat dari semasa ke semasa.

6. OBJEKTIF 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Prestasi lulus penuh(NGP 2.00-4.00) STPM mencapai 100% . Prestasi kelulusan /layak SPM 100% dan LSMP mencapai 100% serta GPS 4. Prestasi LSMP mencapai 100% dan 5A ke atas 50% dalam PMR. Pencapaian yang berkualiti dan memenuhi syarat ke IPTA. Pencapaian straight A’s 25% dalam PMR,10% dalam SPM dan 10% dalam STPM.

7. AUDITAN PERSEKITARAN 7.1 Persekitaran Dalaman 7.1.1 Kekuatan a. Guru-guru mencukupi dan berkelayakan b. Pengalaman memeriksa kertas peperiksaan dimiliki oleh guru. c. PSS telah mempunyai asas penyediaan bahan bantu. d. Makmal sains yang ada dapat menampung P&P amali di kalangan pelajar. e. Pembelajaran satu sesi membolehkan guru menjalankan pelbagai aktiviti P&P tambahan.

f. g. h. i.

Taraf Sekolah BESTARI membolehkan guru menggunakan kemudahan makmal komputer dan TLM secara optimum. Peruntukkan khas di bawah projek sekolah bestari membantu meningkatkan lagi fasiliti ICT. Asrama yang kondusif merangsang pembelajaran pelajar, Kelas KRK.

7.1.2 Kelemahan a. Murid sekolah ini terdiri daripada murid luar bandar yang mempunyai pencapaian rendah dan tahap motivasi yang minimum. b. Bilangan guru mencukupi dari segi bilangan tetapi tidak mencukupi mengikut opsyen. c. Guru terpaksa mengajar mata pelajaran lain daripada opsyen. d. Jumlah waktu mengajar adalah besar iaitu 24-25 waktu seminggu. e. Guru dibebani dengan tugas di luar bidang kurikulum. f. Tugas-tugas semasa yang memerlukan tindakan segera oleh guru.

7.2 Persekitaran Luaran 7.2.1 Peluang a. b. c. d. e. Sokongan daripada PIBG. Kerjasama PPD dan JPNT dalam menyediakan soalan-soalan,panduan dan kursus. Mendapat sumbangan kepakaran daripada guru-guru pakar sekolah lain. Bantuan kewangan daripada dana Program Pendidikan Terengganu Terbilang dan PIBG. Sokongan PKG dan BPTN dalam pembestarian sekolah.

7.2.2Ancaman a. Komuniti kurang peka dengan kepentingan pendidikan. b. Ibu bapa kurang memberi perhatian kepada anak-anak dalam aspek pendidikan dan sahsiah kerana latar belakang pendidikan ibu bapa masih rendah dan krisis kekuluargaan. c. Persekitaran tempat tinggal murid kurang merangsang pembelajaran dan peningkatan tahap motivasi murid (Kurang daya saing)

8. STRATEGI PELAKSANAAN 8.1 Mewujudkan pengurusan kurikulum yang cekap dan berkesan 8.1.1 Memastikan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah , Panitia dan unit-unit kecil berfungsi secara efektif dan proaktif. 8.1.2 Setiap jawatankuasa bermesyuarat sekurang-kurangnya 7 kali setahun. 8.1.3 Setiap jawatankuasa dan unit menyediakan perancangan jangka panjang dan jangka pendek. 8.1.4 Pemantauan perjalanan mesyuarat dan pelaksanaan aktiviti secara berterusan. 8.1.5 Mewujudkan sistem fail pengurusan kurikulum yang mudah diakses.

8.2

Mewujudkan sistem penilaian yang Komprehensif 8.2.1 Menjalankan ujian formatif dan summatif sekurang-kurangnya 6 kali setahun dengan menyediakan kalendar /takwim peperiksaan tahunan. 8.2.2 Mewujudkan sistem pelaporan prestasi yang informatif dan menyeluruh. 8.2.3 Melibatkan pelajar dalam sistem pelaporan. 8.2.4 Memberi maklumbalas kepada ibu bapa atau penjaga mengenai pencapaian pelajar secara berkala. 8.2.5 Memberi maklumbalas kepada ibu bapa pelajar kelas peperiksaan secara bersemuka. 8.2.6 Mewujudkan sistem kelulusan minimum di peringkat sekolah. 8.2.7 Menyediakan sistem penghargaan dan pengiktirafan terhadap pencapaian pelajar.

8.3 Meningkatkan profesionalisme guru secara berterusan 8.3.1 Menjalankan program perkembangan staf di peringkat dalaman 8.3.2 8.3.3 sekurang-kurangnya 3 kali setahun. Memastikan setiap guru berpeluang mengikuti kursus anjuran PPD/ Jabatan/ Kementerian/ agensi Luar sekurang-kurangnya sekali setahun . Memastikan setiap panitia/unit menjalankan program perkembangan staf dari segi pedagogi atau perkembangan kurikulum (mata pelajaran) 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 sekurang-kurangnya sekali setahun. Mewujudkan “buddy system” untuk membimbingan guru baru. Memujudkan budaya ilmu di kalangan guru. Memastikan guru yang berkursus melaporkan hasil kursus secara lisan atau bertulis untuk makluman semua guru. Menjalankan kajian tindakan terhadap permasalahan atau inovasi pengajaran dan pembelajaran serta melaporkan kepada semua guru 8.3.8 hasil dapatan kajian. Menambah bilangan pemeriksa kertas peperiksaan awam untuk melahirkan guru yang lebih efektif dari segi pengajaran dan pembelajaran. 8.4 Program motivasi, kemahiran belajar dan KBKK yang menyeluruh dan berterusan. 8.4.1 Setiap pelajar akan mengikuti program motivasi, kemahiran belajar dan KBKK sekurang-kurangnya sekali setahun.

8.4.2 8.4.3

Setiap pelajar yang akan menduduki peperiksaan awam akan mengikuti program motivasi sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Menyampaikan motivasi secara berterusan dalam perhimpunan mingguan dan harian.

8.5

Pengurusan kurikulum yang fleksibel dan anjal 8.5.1 Menghabiskan sukatan pelajaran bagi kelas-kelas peperiksaan sekurang8.5.2 kurangnya 2 bulan sebelum tarikh peperiksaan awam. Menghabiskan sukatan pelajaran bagi kelas-kelas bukan peperiksaan sekurang-kurangnya 1 bualn sebelum tarikh peperiksaan.akhir tahun. 8.5.3 8.5.4 Mewujudkan kumpulan keupayaan pelajar iaitu elit,sederhana dan galus. Menyediakan program mengikut kumpulan keupayaan:Pemulihan – Kumpulan Galus Pengukuhan- Kumpulan Sederhana 8.5.5 8.5.6 Pengayaan - Kumpulan Elit Melaksanakan Sukatan Pelajaran Minimum (MAS) untuk pelajar galus. Melaksanakan program –program kecemerlangan akademik seperti kelas tambahan, tuisyen malam dan tuisyen perkasa secara terancang dan berterusan.

8.6

Mewujudkan sumber pembelajaran yang pelbagai dan efektif

8.6.1 8.6.2

Memastikan pusat sumber sekolah berfungsi sebagai sumber maklumat dan membantu proses pengajaran guru dan pembelajaran pelajar. Memperbanyakkan dan mempelbagaikan bahan/sumber pengajaran dan

pembelajaran yang efektif dan terkini. 8.6.3 Menjadikan persekitaran sekolah bermaklumat. 8..6.4 Menggalakkan budaya membaca di kalangan warga sekolah. 8.6.5 Mewujudkan literasi ICT di kalangan warga sekolah.

8.7

Mewujudkan sistem pemantaun dan penyeliaan kurikulum yang berkesan 8.7.1 Mewujudkan mekanisma penyeliaan pengajaran dan pembelajaran yang 8.7.2 8.7.3 8.7.4 8.7.5 8.7.6 menyeluruh. Memberi ‘empowerment’ kepada guru-guru untuk memantau dan menyelia rakan sejawat . Penyeliaan pengajaran dan pembelajaran sekurang-kurangkan 2 setahun bagi setiap guru. Penyeliaan volume kerja sekurang-kurangya 2 kali setahun. Memberi maklumbalas dan bimbingan kepada guru yang dicerap. Menggalakkan pemantauan dan penyeliaan kendiri.

8.8

Meningkatkan hubungan kemasyarakatan. 8.8.1 Mengadakan seminar/majlis temu murni untuk meningkatkan kesedaran ibu bapa /penjaga untuk mencapai kecemerlangan.

8.8.2 Mengadakan perjumpaan enam mata untuk memberi maklumbalas kepada ibu bapa/penjaga mengenai pencapaian akademik dan potensi pelajar. 8.8.3 Mendapatkan khidmat kepakaran guru-guru di sekolah lain untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran. 8.8.4 Menawarkan khidmat kepakaran guru-guru sekolah ini kepada sekolah lain untuk menjana dan berkongsi pengalaman, kepakaran dalam mata pelajaran. 9.

PELAN TINDAKAN (JADUAL PELAKSANAAN) Lihat Lampiran (Carta Gantt Pelaksanaan Program /Aktiviti dan rumusan aktiviti)

10.

PENILAIAN & PEMANTAUAN 10.1 Penyeliaan dan pemantauan sekurang-kurangnya 3 kali setahun dokumendokumen berkaitan pengurusan panitia dan unit. i. ii. iii. Perancangan Tahunan Panitia Rancangan Pelajaran Tahunan Minit mesyuarat panitia dan unit.

iv. Semakan pelaksanaan perancangan pelajaran tahunan. 10.2 Penyeliaan dan pemantauan setiap minggu dokumen-dokumen berkaitan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran :i. ii. iii. Buku rekod pengajaran dan pembelajaran guru Buku pelaporan pengajaran dan pembelajaran kelas Buku laporan Tuisyen Perkasa, Bimbingan EmaS, Kelas Malam.

10.3 Penyeliaan dan pemantauan setiap penggal dokumen-dokumen berkaitan pembelajaran pelajari. ii. iii. Buku nota dan latihan Buku teks dan rujukan Volume kerja

10.4 Pelaporan pencapaian akademik formatif 4 kali setahun dan summatif 2 kali setahun:i. ii. Buku Profil Prestasi Pelajar (pertengahan dan percubaan /akhir tahun) Kad Prestasi Pelajar ( ujian bulanan dan OTI)

10.4 Analisis dan post-mortem pencapaian pelajar dalam ujian dan peperiksaan :i. ii. iii. iv. v. Ujian setara / TOV,OTI Peperiksaan pertengahan tahun Peperiksaan Percubaan Peperiksaan Pra- Akhir Tahun Peperiksaan Awam.

11.

PENILAIAN IMPAK Keberkesanan program yang telah dilaksanakan di bawah perancangan pengurusan kurikulum dapat dilihat berdasarkan aspek berikutt:i. Kedudukan sekolah di peringkat PPD dan Jabatan:

ii. ii.

Jumlah pelajar PMR yang dapat meneruskan pengajian ke sekolah berasrama penuh dan pelajar SPM ke matrikulasi dan IPT. Sekolah ini menjadi pilihan utama ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka untuk meneruskan pengajian sekolah menengah di sekolah ini.

12.

PENUTUP Adalah diharapkan perancangan yang telah digubal dapat dilaksanakan bagi memastikan matlamat kurikulum yang digariskan dapat dicapai. Kejayaan program yang dirancang bergantung kepada kesungguhan dan komitmen setiap warga Sekolah Menengah Kebangsaaan Matang untuk memastikan visi dan misi yang didokong bersama tercapai sepenuhnya di samping dapat memenuhi kehendak FPK.

PELAN STRATEGIK 2009-2013 I. PENGURUSAN KURIKULUM A. BIDANG BAHASA 1. PANITIA BAHASA MELAYU

1.1ANALISIS SWOT PERSEKITARAN DALAMAN KEKUATAN 1. Majoriti pelajar Melayu berbahasa Melayu dalam pertuturan mereka. 2. Guru-guru yang berpengalaman mengajar dan juga pemeriksa kertas peperiksaan awam. 3. Kemudahan IT yang luas sebagai sekolah bestari.

PERSEKITARAN LUARAN PELUANG 1. IT telah tersebar luas untuk mendapatkan maklumat. 2. Aktiviti peringkat daerah dan negeri untuk aktiviti koakademik yang banyak. 3. Pendedahan melalui media dan internet. 4. Terdapat peruntukan Dana Khas Kerajaan Negeri. ANCAMAN 1. Penyalahgunaan kemudahan IT. 2. Kurang bimbingan dan sokongan daripada ibu bapa terhadap bahasa. 3. Bahasa Melayu kurang nilai komesial.

KELEMAHAN 1. Pelajar luar bandar yang dipengaruhi oleh dialek daerah. 2. Kepadatan pelajar dalam kelas dan ketidakseimbangan pelajar mengikut komposisi jantina menjejaskan P & P. 3. Mata pelajaran unit bahasa kurang diberi penekanan dan tumpuan belajar mata pelajaran unit bahasa. 4. Pelajar tidak memahami dengan mendalam isu-isu semasa.

1.2 T0WS MATRIK

ISU 1. Bahasa Melayu tidak mencapai lulus 100% dalam peperiksaan 2. Kurang keyakinan diri untuk Bersaing 3 4 Kurang pengetahuan am . Kurang pencapaian % A dalam peperiksaan

STRENGTHS (KEKUATAN) S1 - Majoriti pelajar Melayu berbahasa Melayu dalam pertuturan mereka. S2 - Guru-guru yang berpengalaman mengajar dan juga pemeriksa kertas peperiksaan awam. S3 - Kemudahan IT yang luas sebagai sekolah bestari. S4 - Kemudahan kamus di perpustakaan. S5 - Guru berpegalaman dalam aktiviti koakademik

WEAKNESSES (KELEMAHAN) W2 - Pelajar luar bandar yang dipengaruhi oleh dialek daerah. W3 - Kepadatan pelajar dalam kelas dan ketidakseimbangan pelajar mengikut komposisi jantina menjejaskan P& P. W4 – Kurang tumpuan oleh pelajar semasa p&p di dalam kelas W5 - Pelajar tidak memahami dengan mendalam isu-isu semasa. W6 - Kebanyakan pelajar tidak mempunyai kamus. W7 - Penglibat pelajar terhad dalam koakademik

1. Guru kurang berpengalaman dan bukan opsyen OPPORTUNITIES (PELUANG) O1 - IT telah tersebar luas untuk mendapatkan maklumat. O2 - Aktiviti peringkat daerah dan negeri untuk aktiviti koakademik yang banyak. O3 - Pendedahan melalui media dan internet. O4 - Terdapat peruntukan Dana Khas Kerajaan Negeri. O5 - Kebanyakan ibu bapa mampu menyediakan bahan sokongan untuk pembelajaran anak-anak.

SO (S3,O1) Menggalakkan pelajar mengunakan IT untuk mendapatkan maklumat tambahan. (S1,O2) -Mengadakan program bulan bahasa peringkat sekolah. (S5,O6) -Mengadakan program pertukaran pelajar ke sekolahsekolah yang terpilih bagi mendedahkan tentang corak pembelajaran di sekolah lain. -Pertukaran soalan- soalan peperiksaan antara daerah dan negeri (S6,02) -Menggalakkan pelajar menyertai pertandingan koakademik peringkat daerah dan negeri.

WO (W6,O5) Mewajibkan ibu bapa menyediakan kamus untuk anak-anak mereka. (W5,O3) - Menggalakkan pelajar menyediakan buku skrap berkaitan isu-isu semasa

THREATS (ANCAMAN) T1 - Penyalahgunaan kemudahan IT. T2 - Kurang bimbingan dan

ST (S2,T2) Mengadakan seminar teknik menjawab

WT (W5,T2) Pihak sekolah mengadakan program usaha sama dengan ibu bapa untuk

SENARAI STATEGI 1. Meningkatkan peratus lulus dan peratus A pelajar dalam peperiksaan. 2. Melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan bermaklumat. 3. Meningkatkan kemahiran guru dalam P&P 4. Memupuk bakat dan daya saing dalam kalangan pelajar.

1.3

ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN Pengurusan : Kurikulum Unit : Panitia Bahasa Melayu Isu Strategik: Matlamat Strategik 1. Bahasa Melayu tidak mencapai lulus 100% dalam peperiksaan 2. Kurang keyakinan diri untuk bersaing. 3. Kurang pengetahuan am Meningkatkan pencapaian lulus 100%

Objektif Melahirkan pelajar yang menguasai 3M

Indikator Prestasi Lulus 100% dalam peperiksaan PMR, SPM dan STPM

TOV 2008 95%

2009 100 %

2010 100%

2011 100%

2012 100 %

2013 100 %

Meningkatkan penyertaan pelajar dalam koakademik Meningkatkan pengetahuan pelajar terhadap isu-isu semasa

Melahirkan pelajar berbakat Melahirkan pelajar berpegetahuan

Pencapaian pertandingan koakademik meningkat % pelajar berpengetahuan meningkat

50%

54%

58%

60%

65%

70%

50%

60%

70%

80%

90%

100 %

4. Kurang pencapaian % A dalam peperiksaan 5. Guru kurang berpengalaman dan bukan opsyen

Meningkatkan pencapaian % A

Lebih banyak pelajar mendapat A Pencapaian pelajar meningkat

% pelajar mendapat A meningkat

25%

28%

30%

32%

35%

40%

Meningkatkan kemahiran guru dalam proses p&p

Peratus pencapaian pelajar dalam peperiksaan meningkat

1.4

PELAN TAKTIKAL

Tahun Pelaksanaan : 2009 Bidang : Kurikulum Objektif :1. Meningkatkan peratus kelulusan Mata Pelajaran bahasa Melayu 2. Meningkatkan peratus lulus dan peratus A pelajar dalam peperiksaan. 3. Melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan bermaklumat. 4. Meningkatkan kemahiran guru dalam P&P 5. Memupuk bakat dan daya saing dalam kalangan pelajar. Bi l 1 Program/ Aktiviti Bulan Bahasa Objektif Memupuk bakat dan daya saing dalam kalangan pelajar Deskripsi Pelaksana an Berfokus pada aktiviti peringkat daerah Kumpula n sasar Semua pelajar Tarikh & tempoh masa Feb,Mac Kos (RM) 400.00 TOV Tumpuan kepada aktiviti tertentu ETR Merangku mi aktiviti yang dipertandi ngkan di peringkat daerah Indikator Kejayaan Pemenang akan mewakili sekolah ke peringkat daerah Catatan/ Tanggun g jawab Alina Che Man

2

3

Kursus penandaan kertas BM PMR & SPM Kem BM PMR/SPM/ STPM

Meningkatkan kemahiran guru dalam P&P Meningkatkan peratus kelulusan Mata Pelajaran bahasa Melayu Meningkatkan peratus lulus dan peratus A pelajar dalam peperiksaan Melahirkan pelajar yang berpengetahu an dan bermaklumat Meningkatkan peratus kelulusan Mata Pelajaran bahasa Melayu Memupuk bakat pelajar dalam penghasilan karya kreatif Meningkatkan peratus

Dilakukan secara formal dan tidak formal Hujung minggu

GMP BM SMR

Feb

50.00

Tumpuan kepada soalan kertas 2 2X

Merangku mi semua bahagian soalan 5X

Guru dapat gunakan input dalam P&P Peningkata n % lulus dalam OTI

Pn. Hayati Ahmad

Kelas peperiksaan PMR/SPM /STPM Semua pelajar

April/Jun

300.00

Sy Omar Sy Abd Rahman

4

5

Seminar Menjawab Soalan PMR/SPM/ STPM Penghasila n folio

Pencerama h dalaman dan jemputan SMR= tatabahasa SMA= karangan Bengkel intensif mengikut topik

Julai/Ogo s

300.00

Tumpuan kepada kertas 1 & 2 Tumpuan kepada kelas terpilih Tumpuan kepada pelajar halus

Merangku mi semua aspek soalan Merangku mi aspek peribahas a /karangan Merangku mi tajuk peruncing an

Peningkata n % lulus dalam OTI Peningkata n % lulus dalam OTI Peningkata n % lulus dalam peperiksaa n awam Peserta dapat menghasil kan karya Peningkata n

En. Ahmad Fauzi Talib Guru Mata Pelajaran Pn. Zainah Mat Hasan & Pn. Siti Rokiah Ismail En. Zainuddin Abd Rahman Pn. Zainun

Semua pelajar

Mac-April

100.00

6

Klinik BM

Pelajar gagal peperiksa an semua tingkatan PraU

Sept

100.00

7

Bengkel Penulisan kreatif Modul Bahasa

8

Pendedaha n teknik menulis kepada pelajar Semasa P&P, kelas

Jun

100.00

Mulai April

100.00

Tumpuan kepada pelajar tingkatan 4 1 modul bagi

Merangku mi pelajar yang berminat Kelas peperiksa

kelulusan Mata Pelajaran bahasa Melayu

tambahan, releif

setiap tingkatan

an 2 modul

pencapaia n pelajar dalam peperiksaa n

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU 2009 Tempoh Pelaksanaan: Tahun 2009 Bidang : Kurikulum BIL Perkara 1 Nama Program 2 Objektif

Perincian Bulan Bahasa 1. Melahirkan pelajar berpengetahuan dan bermaklumat 2. Memupuk bakat dan daya saing dalam kalangan pelajar. 3. Mencungkil bakat dalam kalangan pelajar. Feb/Mac Semua Pelajar Semua Guru Bahasa Langkah 1:Mesyuarat -Ucapan GKB -Perbincangan agihan tugas -Hal-hal lain Langkah 2 ;Penyediaan bahan/ aktiviti Perasmian/ Pelaksanaan program -Bahas -Pidato -Pantun

3 4 5 6

Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti

- Esei -Silang kata -Forum Langkah 3:Penutupan /Penyampaian hadiah Langkah4:Laporan 7 8 9 10 Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Guru Kanan Bahasa

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU 2009 Tempoh Pelaksanaan: Tahun 2009 Bidang : Kurikulum BIL Perkara Perincian 1 Nama Program Kursus Penandaan Kertas BM PMR/SPM 2 Objektif Memberi pendedahan kepada guru yang kurang pengalaman dan guru bukan opsyen teknik penandaan kertas yang betul 3 4 5 6 Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti FEB 2009 Semua ahli panitia Semua ahli panitia 1.Ucapan 2.Taklimat 3.Perbengkelan 4.Post mortem 5Laporan GPK

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU 2009 Tempoh Pelaksanaan: Tahun 2009 Bidang : Kurikulum BIL 1 2 3 4 5 6 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti Perincian Kem Bahasa Melayu PMR/SPM/STPM Meningkatkan peratus kelulusan Mata Pelajaran bahasa Melayu April-Jun Kelas peperiksaan PMR/SPM/STPM Guru bahasa 1. Taklimat 2. Menyediakan bahan 3. Agihan pelajar ikut kumpukan keupayaan 4. Pelaksanaan 5. Penilaian 6. Post mortem GKB

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU 2009 Tempoh Pelaksanaan: Tahun 2009 Bidang : Kurikulum BIL 1 2 3 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Perincian Seminar Menjawab Soalan PMR/SPM/STPM 1. Meningkatkan peratus lulus dan peratus A pelajar dalam peperiksaan 2. Meningkatkan pengetahuan tentang teknik menjawab soalan Julai/Ogos

4 5 6

Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti

Semua pelajar kelas peperiksaan Guru bahasa Melayu kelas peperiksaan 1. Taklimat 2. Surat-menyurat 3. Pelaksanaan -seminar -bengkel 4. Penilaian 5. Post mortem

7

Kekangan

8 Pemantauan Pengerusi Panitia 9 Penilaian 10 Penambahbaikan PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU 2009 Tempoh Pelaksanaan: Tahun 2009 Bidang : Kurikulum BIL Perkara Perincian 1 Nama Program Penghasilan buku folio berteras ICT 2 Objektif 1. Membantu pelajar memehami dan menguasai pelbagai format karangan 2. Membantu pelajar meningkatkan pengetahuan tentang peribahasa melayu 3 4 5 6 Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti Mac , April , Mei 2009 Pelajar kelas terpilih tingkatan 1&4 GMP Kelas Berkenaan Mesyuarat Taklimat kepada guru Pembahagian tugas Taklimat kepada pelajar di dalam kelas Penyediaan folio Serahan folio Guru Kanan Bahasa

7 8

Kekangan Pemantauan

9 10

Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU 2009 Tempoh Pelaksanaan: Tahun 2009 Bidang : Kurikulum BIL 1 2 3 4 5 6 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti Perincian Klinik Bahasa Melayu 1. Meningkatkan peratus kelulusan Mata Pelajaran bahasa Melayu 2. Membantu pelajar yang lemah dalam prestasi mata pelajaran bahasa Melayu September Pelajar gagal peperiksaan semua tingkatan Semua guru bahasa Melayu 1. Taklimat 2. Pelaksanaan -sesi klinik 3. Penilaian 4. Post mortem Pengerusi Panitia

7 8 9

Kekangan Pemantauan Penilaian

10

Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU 2009 Tempoh Pelaksanaan: Tahun 2009 Bidang : Kurikulum BIL Perkara Perincian 1 Nama Program Bengkel Penulisan Kreatif 2 Objektif 1. Melahirkan pelajar berpengetahuan dan bermaklumat. 2. Mencungkil bakat penulis dalam kalangan pelajar. 3. Memupuk minat pelajar dalam penulisan kreatif 3 4 5 6 Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti : Jun 2009 Pelajar tingkatan 4 Semua Guru Bahasa Melayu 1.Mesyuarat -Taklimat -Perbincangan bengkel -Hal-hal lain 2.Surat-menyurat 3.Pelaksanaan program -Ceramah -Bengkel

4.Penilaian & Soal selidik 5.Post mortem 7 8 9 10 Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Guru Kanan Bahasa

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU 2009 Tempoh Pelaksanaan: Tahun 2009 Bidang : Kurikulum BIL Perkara Perincian 1 Nama Program Modul Bahasa 2 Objektif 1. Melahirkan pelajar berpengetahuan dan bermaklumat. 2. Meningkatkan kemahiran pelajar menjawab soalan. 3. Melahirkan pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan 3 Tarikh/Tempoh Mulai April 2009 4 5 6 Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti Semua pelajar SeMAT 1.Pelaksanaan program -Latih tubi -perbincangan 2.Penilaian 3.Post mortem GPK

7 8

Kekangan Pemantauan

9 10

Penilaian Penambahbaikan

2. PANITIA BAHASA INGGERIS 2.1 Analisis Swot PERSEKITARAN DALAMAN KEKUATAN 1. Guru-guru yang berpengalaman mengajar dan juga pemeriksa kertas peperiksaan awam. 2. Kemudahan IT yang luas sebagai sekolah bestari. PERSEKITARAN LUARAN PELUANG 1. IT telah tersebar luas untuk mendapatkan maklumat. 2. Aktiviti peringkat daerah dan negeri untuk aktiviti koakademik yang banyak. 3. Pendedahan melalui media dan internet. 4. Terdapat peruntukan Dana Khas Kerajaan Negeri. ANCAMAN 1. Penyalahgunaan kemudahan IT. 2. Kurang bimbingan dan sokongan daripada ibu bapa terhadap bahasa.

KELEMAHAN 1. Pelajar luar bandar yang malu dan tiada budaya berbahasa Inggeris. 2. Pelajar luar bandar yang dipengaruhi oleh dialek daerah. 3. Kepadatan pelajar dalam kelas dan ketidakseimbangan pelajar mengikut komposisi jantina menjejaskan P & P.

4. Mata pelajaran unit bahasa kurang diberi penekanan dan tumpuan belajar mata pelajaran unit bahasa. 5. Pelajar tidak memahami dengan mendalam isu-isu semasa.

2.2 Tows Matrik ISU 1. Gagal menguasai Bahasa Inggeris 5. Kurang keyakinan diri untuk Bersaing 6. Kurang pengetahuan am .

STRENGTHS (KEKUATAN) S1 - Majoriti pelajar Melayu berbahasa Melayu dalam pertuturan mereka. S2 - Guru-guru yang berpengalaman mengajar dan juga pemeriksa kertas peperiksaan awam. S3 - Kemudahan IT yang luas sebagai sekolah bestari. S4 - Kemudahan kamus di perpustakaan. S5 - Penekanan terhadap programprogram dalam meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris S6 - Guru berpengalaman dalam aktiviti koakademik

WEAKNESSES (KELEMAHAN) W1 - Pelajar luar bandar yang malu dan tiada budaya berbahasa Inggeris. W2 - Pelajar luar bandar yang dipengaruhi oleh dialek daerah. W3 - Kepadatan pelajar dalam kelas dan ketidakseimbangan pelajar mengikut komposisi jantina menjejaskan P& P. W4 - Mata pelajaran unit bahasa kurang diberi penekanan dan tumpuan belajar. W5 - Pelajar tidak memahami dengan mendalam isu-isu semasa. W6 - Kebanyakan pelajar tidak mempunyai kamus. W7 - Penglibatan pelajar terhad dalam koakademik

OPPORTUNITIES (PELUANG) O1 - IT telah tersebar luas untuk mendapatkan maklumat. O2 - Aktiviti peringkat daerah dan negeri untuk aktiviti koakademik yang banyak. O3 - Pendedahan melalui media dan internet. O4 - Terdapat peruntukan Dana Khas Kerajaan Negeri. O5 - Kebanyakan ibu bapa mampu menyediakan bahan sokongan untuk pembelajaran anak-anak. O6 - Hubungan baik di antara guru-guru Bahasa Inggeris di semua sekolah.

SO (S3,O1) Menggalakkan pelajar mengunakan IT untuk mendapatkan maklumat tambahan. (S1,O2) -Mengadakan program bulan bahasa peringkat sekolah. (S5,O6) -Mengadakan program pertukaran pelajar ke sekolah-sekolah yang terpilih bagi mendedahkan tentang corak pembelajaran di sekolah lain. -Pertukaran soalan- soalan peperiksaan antara daerah dan negeri (S6,02) -Menggalakkan pelajar menyertai pertandingan koakademik peringkat daerah dan negeri. ST (S2,T2) Mengadakan seminar teknik menjawab soalan peperiksaan kepada pelajar. (S3,T1) Pihak sekolah menguatkuasakan garis panduan penggunaan IT. (S5, T4) Memberi pemahaman yang sepenuhnya kepada ibu bapa terhadap kepentingan menguasai Bahasa Inggeris dalam kalangan anak- anak. (S5, T5) Meneruskan program berkala Bahasa

WO (W6,O5) Mewajibkan ibu bapa menyediakan kamus untuk anak-anak mereka. (W1, O6) -Mengadakan program pen pal di antara sekolah bandar dengan luar bandar. -Menyertai program-program yang di anjurkan oleh sekolah-sekolah lain.

THREATS (ANCAMAN) T1 - Penyalahgunaan kemudahan IT. T2 - Kurang bimbingan dan sokongan daripada ibu bapa terhadap bahasa. T3 - Bahasa Melayu kurang nilai komesial. T4 – Ibu bapa tidak memberi galakan yang sepenuhnya kepada anak-anak dalam menguasai bahasa Inggeris. T5 - Pelajar tidak berminat menguasai Bahasa Inggeris

WT (W5,T2) Pihak sekolah mengadakan program usaha sama dengan ibu bapa untuk memberi sokongan dan bimbingan kepada pelajar. (W1, T5) -Mengadakan bengkel atau kem bahasa Inggeris -Mengadakan ceramah kepentingan Bahasa Inggeris oleh guru-guru Bahasa Inggeris yang berpengalaman dari luar.

Inggeris seperti English Day. SENARAI STRATEGI Strategi 1 (S1, W1, W2, O4, O5, T2, T4, T5) *Meningkatkan peratus kelulusan cemerlang pelajar dalam peperiksaan. Strategi 2 (S3, S4, W5, W6, O1, T1) *Melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan bermaklumat. Strategi 3 (S2, W3, W4, O3, O6, T3) *Meningkatkan pengurusan panitia yang berkesan. Strategi 4 (S5, S6, O2, W7) *Memupuk bakat dan daya saing dalam kalangan pelajar.

2.3

ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN Pengurusan : Kurikulum Unit: Bahasa Inggeris Isu Strategik: Matlamat Strategik 1. Gagal menguasai Bahasa Inggeris 2. Kurang Meningkatkan kemahiran dan pencapaian BI dalam peperiksaan Meningkatkan

Objektif Peningkatan penguasaan BI sebanyak 80% Melahirkan

Indikator Prestasi Berlaku peningkatan dalam peratus kelulusan pelajar dalam setiap peperiksaan Pencapaian pertandingan

TOV 2008 69%

2009 70%

2010 72%

2011 75%

2012 78%

2013 80%

50%

54%

58%

60%

65%

70%

keyakinan diri untuk bersaing. 3. Kurang pengetahuan am

penyertaan pelajar dalam koakademik Meningkatkan pengetahuan pelajar terhadap isu-isu semasa

pelajar berbakat Melahirkan pelajar berpengetahuan

koakademik meningkat % pelajar berpengetahuan meningkat 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2.4 PELAN TAKTIKAL PERANCANGAN TAKTIKAL (2009) BIDANG : BAHASA PANITIA : BAHASA INGGERIS Bil Program Objektif

Deskripsi Perlaksanaan Formal – 3X / tahun

1

Mesyuarat Panitia

2

Kem Bahasa Inggeris

Menyelaras aktivti panitia dan pembahagian tugas Memahirkan diri pelajar dengan menjawab soalan format peperiksaan

Kump. Sasaran Dan Bilangan Guruguru BI

Tarikh / Kos / TOV Tempat Sumber (%) (RM) Jan, Apr, Julai, Okt Apr, Julai & Sept 80.00 -

ETR (%) -

Indikator Pencapaian Program panitia berjalan lancar % pencapaian OTI pelajar meningkat

Latihtubi soalan berformatkan peperiksaan

Pelajar T3 dan T5

300.00 / Panitia

69

72

3

Kem Elit dan Galus

4

Pertandingan Bulan Bahasa ETA Program

Aplikasi menjawab soalan peperiksaan dengan teknik yang betul Mencungkil bakat pelajar Program penutur jati untuk membantu pelajar dan guru bagi meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris

Pelajar Elit dan Galus T3 & T5 Pertandingan yang melibatkan pelajar T1-T5 Pelajar T1-T5 Pelajar T1-T6

Jun

400.00 / Panitia

69

72

% pencapaian PMR dan SPM pelajar meningkat % 4 kemahiran pelajar meningkat Hasil kerja pelajar URK OTI Pelajar lebih berani Berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris

Feb.

5

JanAugust

200.00 / Bidang Bahasa -

30

40

30

60

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA INGGERIS 2009 Tempoh Pelaksanaan: Tahun 2009 Bidang : Kurikulum

Bil 1 2 3 4 5

Perkara Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / Bilangan Guru Terlibat

Perincian Kem Bahasa Inggeris Memahirkan diri pelajar dengan menjawab soalan format peperiksaan Apr, Julai & Sept Pelajar T3 dan T5 Semua GMP

6 7 8 9 10

Proses Kerja /Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

Latihtubi soalan berformatkan peperiksaan Pelajar tidak hadir ke kelas Guru Penolong Kanan Pentadbiran Peningkatan peratus lulus di dalam peperiksaan OTI dan Percubaan Pembelajaran dengan aktiviti yang menyeronokkan dan soalan yang sesuai dengan aras minda pelajar berkenaan

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA INGGERIS 2009 Tempoh Pelaksanaan: Tahun 2009 Bidang : Kurikulum

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Perkara Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja /Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

Perincian Kem Elit dan Galus Aplikasi menjawab soalan peperiksaan dengan teknik yang betul Jun Aplikasi menjawab soalan peperiksaan dengan teknik yang betul Semua GMP 1. Seramai 20 orang pelajar Elit dan 70 orang pelajar Galus akan dipilih. 2. Set-set soalan yang mencabar akan diberikan kepada pelajar Elit. Manakala latihtubi Kertas 1 akan dijalankan untuk pelajar Galus. Pelajar tidak hadir ke Kem berkenaan Pengetua dan Guru Penolong Kanan Pentadbiran Peningkatan peratus lulus di dalam OTI dan Percubaan Tempat kursus yang selesa

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA INGGERIS 2009 Tempoh Pelaksanaan: Tahun 2009 Bidang : Kurikulum

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8

Perkara Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja /Aktiviti Kekangan Pemantauan

Perincian Pertandingan Bulan Bahasa Mencungkil bakat pelajar Feb. Pelajar T1-T5 Semua GMP Pertandingan-pertandingan yang akan dijalankan ialah Essay Writing, Public Speaking, Cross Word Puzzle dan Story-telling Competition. Pelajar enggan atau kurang berminat untuk menyertai pertandingan Oleh Guru Kanan Bahasa dan Ketua Panitia 33

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

9 10

Penilaian Penambahbaikan

Dari bilangan penyertaan pelajar Promosi kepada pelajar secara berterusan samada semasa perhimpunan atau di dalam oleh GMP.

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA INGGERIS 2009 Tempoh Pelaksanaan: Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perkara Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja /Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perincian ETA Program Program penutur jati untuk membantu pelajar dan guru bagi meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris Jan-August Pelajar T1-T6 Semua Guru Bahasa Inggeris Diantara aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan ialah English Camp, English Day, Drama Production, Book Club, Spelling Bee dan lain-lain. Pelajar enggan atau kurang berminat untuk menyertai pertandingan Oleh Guru Kanan Bahasa dan Ketua Panitia Dari bilangan penyertaan pelajar Promosi kepada pelajar secara berterusan samada semasa perhimpunan atau di dalam oleh GMP.

34

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

.0

PANITIA BAHASA ARAB 3.1 ANALISIS SWOT PERSEKITARAN DALAMAN KEKUATAN 2. Majoriti pelajar Melayu berbahasa Melayu dalam pertuturan mereka. 3. Guru-guru yang berpengalaman mengajar dan juga pemeriksa kertas peperiksaan awam. 3. Kemudahan IT yang luas sebagai sekolah bestari. KELEMAHAN 6. Pelajar luar bandar yang dipengaruhi oleh dialek daerah. 7. Kepadatan pelajar dalam kelas dan ketidakseimbangan pelajar mengikut komposisi jantina menjejaskan P & P. 8. Mata pelajaran unit bahasa kurang diberi penekanan dan tumpuan belajar mata pelajaran unit bahasa. 9. Pelajar tidak memahami dengan mendalam isu-isu semasa. 3.2 T0WS MATRIK STRENGTHS (KEKUATAN) S1 - Majoriti pelajar pandai boleh membaca al-Quran . S2 - Guru-guru yang berpengalaman mengajar dan juga pemeriksa kertas peperiksaan awam. S3 - Kemudahan IT yang luas sebagai sekolah bestari. S4 - Kemudahan kamus di perpustakaan. S5 - Penekanan terhadap programWEAKNESSES (KELEMAHAN) W1 – Persekitaran yang tidak mendorong penggunaan Bahasa Arab W2 - Pelajar luar bandar yang tidak boleh membaca al-Quran W3 - Mata pelajaran unit bahasa Arab kurang diberi penekanan dan tumpuan 35 PERSEKITARAN LUARAN PELUANG 5. IT telah tersebar luas untuk mendapatkan maklumat. 6. Aktiviti peringkat daerah dan negeri untuk aktiviti koakademik yang banyak. 7. Pendedahan melalui media dan internet. 8. Terdapat peruntukan Dana Khas Kerajaan Negeri. ANCAMAN 3. Penyalahgunaan kemudahan IT. 4. Kurang bimbingan dan sokongan daripada ibu bapa terhadap bahasa. 5. Bahasa Melayu kurang nilai komesial.

ISU 1. Bahasa Arab tidak mencapai lulus 100% dalam peperiksaan 2. Gagal menguasai Bahasa Arab 3. Pelajar tidak memahami konsep mata pelajaran PA 4. Mentaliti Bahasa Arab tiada nilai komesial

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

5. Kurang keyakinan diri untuk Bersaing 6. Kurang pengetahuan am .

program dalam meningkatkan penguasaan Bahasa Arab S6 - Guru berpegalaman dalam aktiviti koakademik

W4 - Pelajar tidak memahami dengan mendalam isu-isu semasa. W5 - Kebanyakan pelajar tidak mempunyai kamus. W6 - Penglibat pelajar terhad dalam koakademik

OPPORTUNITIES (PELUANG) O1 - IT telah tersebar luas untuk mendapatkan maklumat. O2 - Aktiviti peringkat daerah dan negeri untuk aktiviti koakademik yang banyak. O3 - Pendedahan melalui media dan internet. O4 - Terdapat peruntukan Dana Khas Kerajaan Negeri. O5 - Kebanyakan ibu bapa mampu menyediakan bahan sokongan untuk pembelajaran anak-anak. O6 - Hubungan baik di antara guru-guru Bahasa Inggeris di semua sekolah.

SO (S3,O1) Menggalakkan pelajar mengunakan IT untuk mendapatkan maklumat tambahan. (S1,O2) -Mengadakan program bulan bahasa peringkat sekolah. (S5,O6) -Mengadakan program pertukaran pelajar ke sekolah-sekolah yang terpilih bagi mendedahkan tentang corak pembelajaran di sekolah lain. -Pertukaran soalan- soalan peperiksaan antara daerah dan negeri (S6,02) -Menggalakkan pelajar menyertai pertandingan koakademik peringkat daerah dan negeri.

WO (W5,O4) Menganjurkan program pemahaman sukatan mata pelajaran Bahasa Arab. (W6,O5) Mewajibkan ibu bapa menyediakan kamus untuk anak-anak mereka. (W1, O6) -Menyertai program-program yang di anjurkan oleh sekolah-sekolah lain.

36

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

THREATS (ANCAMAN) T1 - Penyalahgunaan kemudahan IT. T2 - Kurang bimbingan dan sokongan daripada ibu bapa terhadap bahasa. T3 - Bahasa Arab kurang nilai komesial. T4 – Ibu bapa tidak memberi galakan yang sepenuhnya kepada anak-anak dalam menguasai bahasa arab. T5 - Pelajar tidak berminat menguasai Bahasa Arab

ST (S2,T2) Mengadakan seminar teknik menjawab soalan peperiksaan kepada pelajar. (S3,T1) Pihak sekolah menguatkuasakan garis panduan penggunaan IT. (S5, T4) Memberi pemahaman yang sepenuhnya kepada ibu bapa terhadap kepentingan menguasai Bahasa Arab dalam kalangan anak- anak. (S5, T5) Meneruskan program berkala Bahasa Arab seperti Bulan Bahasa.

WT (W5,T2) Pihak sekolah mengadakan program usaha sama dengan ibu bapa untuk memberi sokongan dan bimbingan kepada pelajar. (W1, T5) -Mengadakan bengkel atau kem bahasa Arab -Mengadakan ceramah kepentingan Bahasa Arab kepada pelajar Islam

SENARAI STATEGI Strategi 1 (S1, W1, W2, O4, O5, T2, T4, T5) *Meningkatkan peratus kelulusan cemerlang pelajar dalam peperiksaan. Strategi 2 (S3, S4, W5, W6, O1, T1) *Melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan bermaklumat. Strategi 3 (S2, W3, W4, O3, O6, T3) *Meningkatkan pengurusan panitia yang berkesan. Strategi 4 (S5, S6, O2, W7) *Memupuk bakat dan daya saing dalam kalangan pelajar.

37

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

3.3

ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN Pengurusan : Kurikulum Unit: Bahasa Arab Isu Strategik: Matlamat Strategik Objektif Indikator Prestasi 1. Bahasa Arab tidak mencapai lulus 100% dalam peperiksaan 2. Gagal menguasai Bahasa Arab 3. Pelajar tidak memahami konsep mata pelajaran PA 4. Mentaliti Bahasa Arab tiada nilai komesial 5. Kurang keyakinan diri untuk bersaing. 6. Kurang pengetahuan am Meningkatkan pencapaian lulus 100% Melahirkan pelajar yang menguasai 3M Lulus 100% dalam peperiksaan PMR

TOV 2008 95%

2009 100 %

2010 100%

2011 100%

2012 100%

2013 100 %

Meningkatkan kemahiran dan pencapaian lulus BA dalam peperiksaan Meningkatkan pemahaman pelajar kepada konsep mata pelajaran BA Meningkatkan pencapaian BA dalam PMR Meningkatkan penyertaan pelajar dalam koakademik Meningkatkan pengetahuan pelajar terhadap isu-isu semasa

Peningkatan penguasaan BA sebanyak 90% Melahirkan pelajar yang cemerlang dalam mata pelajaran BA Melahirkan pelajar yang mahu belajar BA Melahirkan pelajar berbakat Melahirkan pelajar berpegetahuan

Berlaku peningkatan dalam peratus kelulusan pelajar dalam setiap peperiksaan % pelajar lulus mata pelajaran BA

69%

70%

72%

75%

78%

90%

100 %

100 %

100%

100%

100%

100 %

%lulus BA meningkat

Pencapaian pertandingan koakademik meningkat % pelajar berpengetahuan meningkat

50%

54%

58%

60%

65%

70%

50%

60%

70%

80%

90%

100 %

3.4

PELAN TAKTIKAL 38

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

STRATEGI 1 Meningkatkan peratus kelulusan cemerlang pelajar dalam peperiksaan. Bil Program / Projek Tanggungjawab Tempoh Kos Sumber 1 2 3 4 5 Kelas Intervensi (jawi) Modul bahasa KKQ Penyeliaan Buku Nota & Latihan Kem Mata Pelajaran Pengerusi Panitia Pengerusi Panitia Guru KKQ Guru Kanan Bahasa Pengerusi Panitia Jan - Jun Mac Sepanjang tahun Mac - Jun 1 hari RM60.00 RM1000.00 Projek

Output Pelajar dapat membaca Setiap tingkatan ada modul P&P Murid gemar membaca 80% buku diselia Murid mengetahui teknik belajar/ menjawab Murid mengetahui teknik belajar/ menjawab Kemahiran menjawab Pendedahan format peperiksaan

Indikator Prestasi Sifar masalah jawi % kecemerlanga n meningkat % kelulusan meningkat % Kekemasan buku %A meningkat %A meningkat % lulus meningkat % lulus meningkat

Pelan Kontigensi Unit Kurikulum Panitia Panatia Pengurusan Projek

6

Ceramah/ Seminar/ Motivasi Latih Tubi Ujian/ Peperiksaan

Pengerusi Panitia

1 hari untuk 1 mata pelajaran Jan - Nov Jadual OTI

Projek

Projek

7 8

Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran

Panitia Peperiksaan

Panitia Peperiksaan

39

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

STRATEGI 2 Melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan bermaklumat. Bil Program / Projek Tanggungjawab Tempoh 1 2 Papan Kenyataan /Laluan Ilmu Lawatan sambil belajar Penasihat persatuan Pengerusi Panitia Sepanjang tahun 1 hari

Kos Sumber Panitia Panatia

Output Pelajar peka kepada maklumat Pelajar mendapat pendedahan situasi sebenar Pelajar berpengetahu an Pelajar bermaklumat

Indikator Prestasi % pengetahuan meningkat % pengetahuan meningkat % peningkatan membaca % penglibatan pelajar

Pelan Kontigensi Panitia/ Persatuan Panatia

3 4

Percambahan Minda Perkongsian Ilmu

Pengerusi Panitia Guru-guru Bahasa Arab

Feb- Okt. Jan.- okt

-

Panitia Panitia

STRATEGI 3 Meningkatkan pengurusan panitia yang berkesan Bil Program / Projek Tanggungjawab Tempoh 1 2 Penyeliaan Guru Penyeliaan Buku Nota & Latihan Guru Kanan Bahasa Guru Kanan Bahasa Mac- Jun

Kos Sumber -

Output 100% guru diselia 80% buku diselia

Mac - Jun -

Indikator Prestasi % kualiti P&P meningkat % semakan/ penandaan buku

Pelan Kontigensi Pengurusan Pengurusan

40

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

STRATEGI 4 Memupuk bakat dan daya saing dalam kalangan pelajar Bil Program / Projek Tanggungjawab Tempoh 1 Aplikasi Ilmu a. Pertandingan bahasa (Pidato, bahas, forum,esei, dll) Pemupukan Bakat a. Bengkel Penulisan Kreatif b. Bulan Bahasa April - Julai

Kos Sumber Panitia

Output Pelajar terpilih

Indikator Prestasi % penglibatan

Pelan Kontigensi Pertandingan peringkat daerah dan negeri Jemput pemberita Panitia

2 3

Pengerusi Panitia Guru kanan Mata pelajaran

Jun Mac

RM300.00 RM1800.00 (Panitia)

Pelajar tingkatan 6

% penglibatan % penglibatan pelajar

4.

PANITIA PENGAJIAN AM 41

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

4.1ANALISIS SWOT PERSEKITARAN DALAMAN KEKUATAN 3. Majoriti pelajar Melayu berbahasa Melayu dalam pertuturan mereka. 4. Guru-guru yang berpengalaman mengajar 3. Kemudahan IT yang luas sebagai sekolah bestari. PERSEKITARAN LUARAN PELUANG 5. IT telah tersebar luas untuk mendapatkan maklumat. 6. Aktiviti peringkat daerah dan negeri untuk aktiviti koakademik yang banyak. 7. Pendedahan melalui media dan internet. 8. Terdapat peruntukan Dana Khas Kerajaan Negeri. ANCAMAN 4. 5. 6. Penyalahgunaan kemudahan IT. Kurang bimbingan dan sokongan daripada ibu bapa terhadap bahasa. Ibu bapa kurang berkemampuan menyediakan bahan bacaan yang agak mahal.

KELEMAHAN 5. Pelajar lemah dalam mata pelajaran matematik. 6. Ketidakseimbangan pelajar mengikut komposisi jantina menjejaskan P & P. 7. Pelajar tidak memahami dengan mendalam isu-isu semasa.

4.2 TOW MATRIK 42

ISU 2. Pengajian Am tidak mencapai lulus 100% dalam peperiksaan 3. Kurang keyakinan diri untuk bersaing 3 4 Kurang pengetahuan am . Kurang pencapaian % A dalam peperiksaan

STRENGTHS (KEKUATAN) S1 - Majoriti pelajar Melayu berbahasa Melayu dalam pertuturan mereka. S2 - Guru-guru yang berpengalaman mengajar S3 - Kemudahan IT yang luas sebagai sekolah bestari. S4 – Kemudahan meminjam buku di bilik SAC dan perpustakaan. S5 - Guru berpegalaman dalam aktiviti ko-akademik

WEAKNESSES (KELEMAHAN) W2 - Pelajar lemah dalam mata pelajaran matematik W3 - Ketidakseimbangan pelajar mengikut SMK MATANG : PELAN STRATEGIK 2009-2013 komposisi jantina menjejaskan P& P. W4 – Kurang tumpuan oleh pelajar semasa p&p di dalam kelas W5 - Pelajar tidak memahami dengan mendalam isu-isu semasa. W6 - Kebanyakan pelajar tidak mempunyai buku rujukan dan mengharapkan guru. W7 - Penglibat pelajar terhad dalam Ko-akademik

2. Guru kurang berpengalaman dan bukan opsyen OPPORTUNITIES (PELUANG) O1 - IT telah tersebar luas untuk mendapatkan maklumat. O2 - Pendedahan melalui media dan internet. O3 - Terdapat peruntukan Dana Khas Kerajaan Negeri. O4 – Ibu bapa berusaha membantu anak-anak mereka. SO (S3,O1) Menggalakkan pelajar mengunakan IT untuk mendapatkan maklumat tambahan. (S1,O2) -Mengadakan program cakna PA peringkat sekolah. (S5,O6) -Mengadakan program pertukaran pelajar ke sekolah-sekolah yang terpilih bagi mendedahkan tentang corak pembelajaran di sekolah lain. -Pertukaran soalan- soalan peperiksaan antara daerah dan negeri (S6,02) -Menggalakkan pelajar menyertai pertandingan koakademik peringkat daerah dan negeri. ST (S2,T2) Mengadakan seminar teknik WO (W6,O5) Mewajibkan ibu bapa menyediakan Buku rujukan untuk anak-anak mereka. (W5,O3) -Menggalakkan pelajar menyediakan buku skrap berkaitan isu-isu semasa

THREATS (ANCAMAN) T1 – Penyalahgunaan kemudahan IT.

WT (W5,T2) Pihak sekolah mengadakan program

43

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

4.3 ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN

Bil

Strategi Program Meningkatkan Peratus Kelulusan Mata Pelajaran Pengajian Am STPM kepada 100%

Tempoh masa

Kumpulan sasar

Tindakan

Pencap aian 2007

Sasar an 2008

Sasar an 2009

Sasar an 2010

Sasar an 2011

Sasa ran 2012

Sasar an 2013

1

5 tahun

Ting 6 Rendah /Tingkatan 6 Atas

GMP/Pen yelaras Projek STPM

K1 – 80% K2 – 91.11%

K1 – 84% K2 – 93%

K1 – 86% K2 -95%

K1 – 90% K2 – 96%

K1 – 92% K2 – 97%

K195% K2 – 99%

K1 – 96% K2 – 100%

4.4 PELAN STRATEGIK 44

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Bil

Program

Objektif

Deskripsi

Kumpulan Sasaran dan bilangan

Tarikh/ tempat

Kos/ Sumber

TOV

ETR

Indikator Pencapa i-an)

Tindakan

1

PROMAS ( Program Mahir Soalan )Soalansoalan peperiksaan 1993-2008

Pelajar didedahkan dengan bentuk soalan sebenar STPM

Guru mencari soalan sebenar STPM dan meminta pelajar menjawabnya .

Pelajar STPM 2009 seramai 48 orang

Januari hingga Oktober

RM240

Pelajar dapat menjawab soalan yang disedia -kan

Pelajar dapat juga menjaPelajar wab terdedah soalan dengan tukar soalandengan soalan sekola sebenar h lain

Ketua panitia

2

Ceramah Teknik Menjawab Soalan

Menambahkan minat pelajar terhadap mata pelajaran Pengajian Am apabila mengetahui kaedah menjawab soalan dengan betul. Membantu pelajar yang masih lemah dalam mata pelajaran PA untuk mencapai

Menjemput penceramah dari luar yang terdiri daripada guru pemeriksa kertas Pengajian Am Mengadakan kelas-kelas pengukuhan secara bimbingan berkumpul-an

Pelajar STPM 2009 seramai 48 orang

Mac dan Ogos

RM300

Seoran g pencer a-mah dijemput

Semua pencer a-mah kertas 1 dan 2 dijemput

Pelajar tahu teknik menjawab soalan

Ketua panitia

3

Kelas Pengukuhan

Pelajar yang tidak mencapai tahap minimum C

Februari hingga Oktober

Tiada

10 orang pelajar yang lemah dikenal

Pelajar yang lemah berjaya dikurangka

Semua pelajar mendap at sekuran g-

Guru MP

45

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

tahap minimum C Pelajar dipecahkan kepada kumpulan dan diadakan perbincangan berdasarkan soalan yang disediakan. Pembentukan Kumpulan. Setiap kumpulan mengandungi 5-6 orang pelajar Guru memberikan tajuk yang perlu dilaksanakan oleh setiap kumpulan. Pelajar perlu siapkan dalam bentuk bertaip untuk dibukukan

pasti.

n

kurangnya minimu mC Semua pelajar dalam membin a kumpulan masingmasing

4

Kerja Berkumpulan

Pelajar dapat mengadakan perbincangan dalam kumpulan

Pelajar STPM 2009 seramai 48 orang

Mac hingga Oktober

Tiada

Bebera -pa kumpul -an tertent u dilibatkan

Semua kumpul -an pelajar terlibat

Guru MP

5

Modul Pengajian Am

Pelajar dapat menjadikan bahan ini sebagai rujukan dan panduan dalam menghadapi peperiksaan

Pelajar STPM 2009 seramai 48 orang

Januari hingga Jun

RM200

Pelajar Berjay a menyediakan lima tajuk setiap bagi setiap kumpul -an

Pelajar Berjay a mengh asilkan satu buku modul soalan dan jawapa n

Pelajar memiliki sebuah buku panduan menulis esei bahagia n A dan B

Guru MP

46

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

6

Penyeliaan dan Pemantauan

Memastikan guru yang mengajar tidak lari daripada landasan pengajaran

Guru dipantau oleh pihak pentadbir semasa proses P & P

Pelajar STPM 2009 seramai 48 orang dan guru MP

April Julai Sept

Tiada

Sekurangkurang -nya guru dipantau sekali

Guru dipantau sebanyak tiga kali

Pemant au-an dan penyelia -an mengiku t jadual

Guru MP

PELAN OPERASI PANITIA PENGAJIAN AM Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Matlamat : Mencapai Peratus Kelulusan Mata Pelajaran Pengajian Am STPM 2009 sebanyak 100% Bil 1 2 3 4 Perkara Tahun Perlaksanaan Bidang / Aspek Nama Program Objektif 2009 Kurikulum Program Mahir Soalan ( PROMAS )- Soalan peperiksaan STPM yang lepas dan Modul Pengajian Am 1. Menambahkan kemahiran pelajar dalam menjawab soalan Pengajian Am 1 dan 2 2. Meningkatkan peratus kelulusan dalam STPM 2009 3. Menambah jumlah pelajar yang mendapat A dalam STPM 2009 1. Setiap kali selesai aktiviti P&P Pengajian Am 2, pelajar akan diberikan 1 soalan karangan atau mana bahagian B, C, D atau E. Bagi Pengajian Am 1 sekurangkurangnya 5 soalan objektif akan diberikan . Semua pelajar wajib hantar jawapan dan dlm P&P seterusnya guru akan mengambil 15 minit untuk membincangkan isiisi jawapan. Pelajar Tingkatan 6 Atas Januari - Oktober
47

Perincian

5

Aktiviti

6 7

Kumpulan Sasar Tempoh Masa

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

8 9 10 11

Pelaksana Kos Penilaian / Pemantauan Indikator Kejayaan

Guru Mata Pelajaran Pengajian Am 1 dan 2 RM 240 ( kertas, Fotostat soalan ) Guru Mata Pelajaran Pengajian Am Peningkatan peratus kelulusan dalam STPM 2009

PELAN OPERASI PANITIA PENGAJIAN AM Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Matlamat : Mencapai Peratus Kelulusan Mata Pelajaran Pengajian Am 2009sebanyak 100% Bil 1 2 3 4 Perkara Tahun Perlaksanaan Bidang / Aspek Nama Program Objektif 2009 Kurikulum Seminar Teknik Menjawab 1. 2. 3. 5 Aktiviti Pelajar mendapat pendedahan tentang cara-cara menjawab soalan STPM dengan cara yang betul khususnya Pengajian Am 2. Menambahkan minat pelajar terhadap mata pelajaran Pengajian Am apabila mengetahui kaedah menjawab soalan dengan betul. Meningkatkan peratus kelulusan dalam SPM 2009. 1. Menjemput penceramah dari luar yang terdiri daripada guru pemeriksa kertas Pengajian Am STPM Pelajar Tingkatan 6 2 kali – Mac dan Ogos Penyelaras Projek STPM dan Panitia RM 300 ( bayaran penceramah 2 X )
48

Perincian

6 7 8 9

Kumpulan Sasar Tempoh Masa Pelaksana Kos

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

10 11

Penilaian / Pemantauan Indikator Kejayaan

GMP Panitia. Peningkatan dalam peratus lulus STPM 2009.

PELAN OPERASI PANITIA PENGAJIAN AM Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Matlamat : Mencapai Peratus Kelulusan Pengajian Am 2008 sebanyak 100% Bil 1 2 3 4 Perkara Tahun Perlaksanaan Bidang / Aspek Nama Program Objektif 2009 Kurikulum Modul Pengajian Am ( Penyelesaian Masalah) 4. Menambahkan Pemahaman Pelajar terhadap mata pelajaran Pengajian Am 5. Mencapai kelulusan 100 peratus dalam STPM 2008 6. Pelajar dapat menjadikan bahan ini sebagai rujukan dan panduan dalam menghadapi peperiksaan 2. Pembentukan Kumpulan. Setiap kumpulan mengandungi 5-6 orang pelajar 3. Guru memberikan tajuk yang perlu dilaksanakan oleh setiap kumpulan. 4. Pelajar perlu siapkan dalam bentuk bertaip untuk dibukukan Pelajar Tingkatan 6 Januari - Jun Guru Mata Pelajaran Pergajian Am RM 200 ( kertas, Fotostat, Binding )
49

Perincian

5

Aktiviti

6 7 8 9

Kumpulan Sasar Tempoh Masa Pelaksana Kos

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

10 11

Penilaian Pemantauan Indikator Kejayaan

Guru Mata Pelajaran Pengajian Am Mencapai peratus kelulusan yang diunjurkan dalam STPM 2009

PELAN OPERASI PANITIA PENGAJIAN AM Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Matlamat : Mencapai Peratus Kelulusan Pengajian Am 2008 sebanyak 100%

Bil 1 2 3 4

Perkara Tahun Perlaksanaan Bidang / Aspek Nama Program Objektif 2009 Kurikulum Klinik Pengajian Am

Perincian

7. Meningkatkan peratus pelajar-pelajar yang mendapat markah sekurangkurangnya 40%. 8. Mencapai kelulusan 100 peratus dalam STPM 2009 5. Pelajar-pelajar GALUS dikumpulkan dan diberikan soalan-soalan latihan yang mirip soalan peperiksaan sebenar. Pelajar Tingkatan 6 Atas April – September. Guru Mata Pergajian Am. RM 100 ( kertas, Fotostat Soalan ) Guru Mata Pergajian Am
50

5

Aktiviti

6 7 8 9 10

Kumpulan Sasar Tempoh Masa Pelaksana Kos Penilaian Pemantauan

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

11

Indikator Kejayaan

Peratus kelulusan dalam STPM 2009 meningkat.

PELAN OPERASI PANITIA PENGAJIAN AM Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Matlamat : Mencapai Peratus Kelulusan Pengajian Am 2008 sebanyak 100%

Bil 1 2 3 4

Perkara Tahun Perlaksanaan Bidang / Aspek Nama Program Objektif 2009 Kurikulum

Perincian

Lawatan Bermaklumat ke Sidang Dewan Undangan Negeri Terengganu 9. Meningkatkan kefahaman tentang perjalanan sistem kenegaraan di Negara kita 10. Mencapai kelulusan 100 peratus dalam STPM 2009

5 6 7 8 9 10 11

Aktiviti Kumpulan Sasar Tempoh Masa Pelaksana Kos Penilaian Pemantauan Indikator Kejayaan

6. Pelajar dikehendaki membuat laporan hasil daripada lawatan tersebut. Pelajar Tingkatan 6 Atas April . Guru Mata Pengajian Am. RM 600 ( Pengangkutan ) Guru Mata Pengajian Am Peratus kelulusan dalam STPM 2009 meningkat.

51

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

B.

BIDANG KEMANUSIAN

1. PANITIA GEOGRAFI 1.1 ANALISIS SWOT

PERSEKITARAN DALAMAN KEKUATAN 1. Pelajar yang mengambil Geografi memang minat Geografi 2. Guru yang sudah berpengalaman mengajar Geografi Ting 5 3. Bahan latih tubi yang mencukupi KELEMAHAN 1. Pelajar kurang rajin menjawab soalan kertas 2, bahagian A (Peta TOPO) 2. Pelajar keliru untuk memilih fakta yang sesuai dengan kehendak soalan. Contohnya soalan berkehendakkan faktor jerebu, tetapi pelajar menjawab faktor hujan asid.

PERSEKITARAN LUARAN PELUANG 1. Pelajar sudah menguasai fakta 2. Kertas Geografi pada hari akhir peperiksaan, memberi peluang pelajar mengukuhkan penguasaan

ANCAMAN 1. Subjek Geografi dianggap bukan subjek komersial seperti lain-lain subjek.

1.2 TOWS MATRIK

52

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

ISU 1. 20% dapat A Dalam PMR 2. Hanya 50% dapat A dalam SPM 3. Hanya 14% dapat A dalam STPM 4. Pelajar lemah menjawab soalan peta. 5. Pelajar Men Atas dan Pra U kurang mahir menghurai fakta. 6. Pelajar PMR masih gagal mencapai 100% lulus sekurang-kurangnya gred D

STRENGTHS (KEKUATAN) S1-GURU TERLATIH DAN MEMPUNYAI KOMITMEN YANG TINGGI S2-KEMUDAHAN DAN PRASARANA YANG MEMUASKAN S3-MEMPUNYAI SEMANGAT BERPASUKAN YANG MANTAP DI KALANGAN GURU S4-BUKU TEKS DIBEKALKAN S5-KELAS PENGUKUHAN DISEDIAKAN

WEAKNESSES (KELEMAHAN) W1- KEKANGAN MASA DALAM MEMBINA BAHAN P&P YANG MANTAP. W2- PELAJAR KURANG MENGHAYATI SUBJEK KEMANUSIAAN DAN MENGABAIKAN KEPENTINGANNYA KERANA DIANGGAP TIADA NILAI KOMERSIAL W3- PELAJAR TIDAK MENITIKBERATKAN PENGGUNAAN BUKU TEKS W4- PELAJAR MEMANDANG REMEH KELAS TAMBAHAN SERTA MEMPERKECILKAN PROFESIONAL PERGURUAN W5- SEBAHAGIAN PELAJAR TIDAK MEMPRAKTIKKAN AJARAN ISLAM DALAM KEHIDUPAN WO 1. MENDAPATKAN KHIDMAT GURU PAKAR GEOGRAFI 2. MENGADAKAN LAWATAN BERMAKLUMAT/ KAJIAN LUAR 3. MEWUJUDKAN SUDUT PETA DI TEMPAT YANG BERSESUAIAN.

OPPORTUNITIES (PELUANG) O1 - PERUNTUKAN KEWANGAN DARI DANA KHAS PERSEKUTUAN O2- PIBG YANG SUPPORTIF. O3- MAKLUMAT DAN PERUBAHAN TERKINI DISALURKAN OLEH PIHAK YANG BERKENAAN O4- KEMUDAHAN ICT YANG BERKESAN DI LUAR SEKOLAH

SO 1. MEMBERI PENDEDAHAN ICT KEPADA PELAJAR 2. GURU-GURU DIBERI LATIHAN DAN KURSUS BERKAITAN ICT DARI SEMASA KE SEMASA 3. MENGANJURKAN KEM MATA PELAJARAN 4. MENGADAKAN TAKLIMAT DAN MENGEDARKAN RISALAH YAN BERKAITAN

53

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

THREATS (ANCAMAN) T1 - KEGIATAN EKONOMI KELUARGA LUAR BANDAR MEMPENGARUHI TUMPUAN PELAJAR TERHADAP AKTIVITI DI SEKOLAH T2- PELAJAR KURANG ROL MODEL DALAM KELUARGA/MASYARAKAT YANG BOLEH DIJADIKAN CONTOH T3- IBU BAPA KURANG MEMBERI BIMBINGAN AGAMA, PERHATIAN DAN GALAKAN TERHADAP PEMBELAJARAN ANAK-ANAK SERTA KURANG BERPANDANGAN JAUH DAN BERPADA

ST 1. MEWUJUDKAN PERSEKITARAN SEKOLAH YANG KONDUSIF 2. MENYEDIAKAN PEMBELAJARAN YANG MENYERONOKKAN DAN BERKESAN 3. MENGERATKAN HUBUNGAN ANTARA PIHAK SEKOLAH DENGAN ISTITUSI SEPERTI SEMINAR KEIBUBAPAAN

WT MENYERTAI BULAN KEMANUSIAAN BERSAMA PANITIA LAIN DI BAWAH BIDANG KEMANUSIAAN

SENARAI STATEGI Strategi 1 (S1, W1, W2, O4, O5, T2, T4, T5) *Meningkatkan peratus kelulusan cemerlang pelajar dalam peperiksaan.

Strategi 2 (S3, S4, W5, W6, O1, T1) *Melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan bermaklumat. Strategi 3 (S2, W3, W4, O3, O6, T3) *Meningkatkan pengurusan panitia yang berkesan. Strategi 4 (S5, S6, O2, W7) *Memupuk bakat dan daya saing dalam kalangan pelajar.

54

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

1.3

ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN

Pengurusan : Kurikulum Unit : Panitia Geografi Isu Strategik: Matlamat Strategik 1.Meningkatkan 1. 20% dapat A pencapaian A Dalam PMR dalam Geografi. 2. Hanya 50% dapat A dalam SPM 3. Hanya 14% dapat A dalam STPM 4. Pelajar lemah menjawab soalan peta. 2.Lulus sekurangkurangnya D dalam Geografi PMR dan sekurangkurangnya C dalam STPM

Objektif Meningkatkan pencapaian A PMR kepada 50% Meningkatkan pencapaian A SPM kepada 70% Meningkatkan pencapaian A STPM kepada 30% 100% pelajar menjawab soalan berkaitan peta dengan tepat Huraian tepat dengan fakta Soalan aras rendah mesti betul

Indikator Prestasi Keputusan peperiksaan awam

TOV 2008 20

2009 30

2010 35

2011 40

2012 45

2013 50

50

60

65

70

75

80

14

17

20

23

26

30

Tingkatkan keupayaan menjawab soalan peta Meningkatkan keupayaan menghurai fakta dengan berkesan Lulus sekurangkurangnya gred D

Pencapaian Gred A meningkat. Peratus lulus Geog meningkat. Mendapat markah penuh untuk soalan bertulis OTI dan pepriksaan

30

50

60

70

80

100

5. Pelajar Men Atas dan Pra U kurang mahir menghurai fakta. 6. Pelajar PMR masih gagal mencapai 100% lulus sekurangkurangnya gred D

30

50

60 100

70 100

80 100

100 100

55

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

1.4PELAN TAKTIKAL 1.5 Bil Program / Projek 1 2 Mesyuarat JKS/ Panitia Kem mata pelajaran

Tanggungjawab Pengerusi Panitia Pengerusi Panitia

Tempoh Jan. /Jun/ Sept. 2 kali setahun

Kos Sumber Panitia

Output Pengagihan tugas Pencapaian pelajar semakin meningkat Pelajar dapat menjawab soalan berkaitan silibus tahun sebelum Setiap tahap peperiksaan umum sudah mempunyai pelajar confirm A Murid menjawab menggunak an teknik yang betul dan jawapan tepat Pelajar mahir

Indikator Prestasi 3 kali Pencapaian pelajar dalam OTI Peperiksaan OTI untuk kelas PMR, SPM dan STPM

Pelan Kontigensi PKP Panitia/ persatuan

3

Kelas bimbingan selepas waktu persekolahan

Pengerusi Panitia

Feb - Okt

Dana Khas

Unit Kurikulum

4

Kelas Elit

Pengerusi Panitia

Ogos - Okt

RM1000.00

% mendapat A dalam OTI meningkat

Panitia

5

Seminar teknik Menjawab

Ketua Panitia bersama Penyelaras kecemerlangan

Sekali setahun untuk setiap tahap

Unit Kecemerlangan

% pencapaian A meningkat

Bilik Seminar

6

Kerja Kursus Geografi untuk pelajar bukan

Pengerusi Panitia

Ogos September

-

Kualiti jawapan

Panitia 56

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

kelas Peperiksaan 7 Sudut Peta Ahli Panitia Feb- Okt. -

8 9

Penyeliaan Buku Nota & Latihan Kerja Luar/Lapangan

Guru Kanan Kemanusiaan/Pe ngerusi Panitia Pengerusi Panitia/Guru MP 6 Rendah

Mac - Jun Mac – Sept. Panitia dan sumbangan pelajar

dengan istilah geografi Pelajar mahir dan fasih dengan peta Malaysia 80% buku diselia Pelajar memahami sesuatu konsep dengan lebih jelas Kemahiran menjawab Pendedaha n format peperiksaan Pelajar mendapat pendedahan alam sekitar fizikal dan budaya yang sebenar

pelajar dalam OTI Soalan berkaitan peta betul 100% % Kekemasan buku % pengetahuan meningkat Panitia

Pengurusan Panitia

10 11 12

Latih Tubi Ujian/ Peperiksaan Lawatan sambil belajar

Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Pengerusi Panitia/Guru Geografi

Jan – Nov Jadual OTI 3 hari

Panitia Peperiksaan PPU/Kelab Pencinta Alam

% lulus meningkat % lulus meningkat % pengetahuan meningkat

Panitia Peperiksaan Projek

57

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

12

Program Mahir Soalan (PROMAS)

Guru Mata Pelajaran

Sept, Okt

Pelajar dapat menguasai kehendak soalan dengan jelas RM 100.00 Pelajar kelas peperiksaan yang mendapat markah 39% dan ke bawah Pencapaian pelajar semakin meningkat Murid dapat menjawab soalan mudah dan sederhana

Jawapan pelajar tepat seperti yang dikehendaki soalan

Seminar Teknik Menjawab

13

Program Kem Galus (PMR)

Guru mata pelajaran

Julai, Ogos, September

Pelajar lulus ujian berformat peperiksaan sekurangkurangnya gred D Pencapaian pelajar dalam OTI Lulus sekurangkurangnya D

Guru Mata Pelajaran

14

Program Latih tubi terancang Program Kem Galus (PMR)

Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran

Cuti hujung minggu dan cuti umum Sept

Panitia

Kem Mata pelajaran

15

1. PANITIA SEJARAH 2.1 ANALISIS SWOT

58

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Kekuatan (S)

Kelemahan (W)

1. 90% guru adalah yang berpengalaman dan juga terdapat guru 1. Kekangan masa dalam membina bahan/modul p&p yang pemeriksa 2. Kemudahan infrastruktur dan prasarana yang memuaskan 3. Terdapat kelas KRK Peluang (O) mantap. 2. Sejarah dianggap tiada nilai komersial 3. Kemudahan prasarana dan infrastruktur tidak dimanfaatkan 4. Pelajar bersikap malas dan kurang motivasi Ancaman (T) belakang keluarga dan masyarakat yang tidak

1. Sokongan moral dan bantuan daripada PIBG dan pihak berkaitan. 1. Latar 2. Peruntukan kewangan dari DANA (Program Pendidikan Terengganu Terbilang). 3. Kemudahan ICT di pusat komuniti

menitikberatkan kecemerlangan akademik. 2. Pelajar terpengaruh dengan unsur- unsur negatif daripada luar. 3. Tumpuan pendidikan negara lebih kepada sains dan teknologi

1.2 TOWS MATRIK

59

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Isu 1. Sejarah keputusan menjadi pelajar yang salah untuk satu penghalang

Kekuatan (S) faktorS1. 90% guru daripada guru-guru yang berpengalaman dan juga terdapat guru pemeriksa yang memuaskan dalam mendapatkan

Kelemahan (W) W1 Kekangan masa dalam membina bahan/modul p&p yang mantap. W2 Sejarah dianggap tiada nilai komersial infrastruktur tidak dimanfaatkan W4 Pelajar bersikap malas dan kurang bermotivasi WO (mini-maxi) W4,O1 Program kesedaran untuk belajar dalam kalangan pelajar. W2, O1 1. Mendapatkan khidmat guru pakar dalam bidang berkaitan 2. Mengadakan lawatan bermaklumat/ kajian luar

cemerlang

peperiksaan dalaman dan awam 2. Sejarah kurang membantu pelajar menjadi semangat kebangsaan Peluang (O) O1 Sokongan moral dan bantuan daripada PIBG.dan pihak berkaitan O2 Peruntukan kewangan dari DANA (Program Pendidikan Terengganu Terbilang). O3 Kemudahan ICT yang berkesan di luar sekolah

S2. Kemudahan infrastruktur dan prasarana W3 Kemudahan prasarana dan

seorang warga yang mempunyai jati diri danS3 Terdapat kelas KRK) SO (maxi-maxi) S1,O2 secara terancang dengan menggunakan peruntukan PPTT. S1,O1 1. Memberi pendedahan teknik menjawab soalan. S2,O3 dan kemudahan infrastruktur dan

1. Melaksanakan program kelas tambahan1.

1. Latihan dan tugasan menggunakan ICT 3. Mewujudkan sudut bermaklumat di tempat yang bersesuaian prasarana

60

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Ancaman (T) T1 Latar belakang keluarga dan masyarakat akademik. T2 Pelajar terpengaruh dengan unsur- unsur negatif daripada luar. T3 Tumpuan pendidikan negara lebih kepada sains dan teknologi

ST (maxi-mini) S2, T1, T2 kursus keibubapaan bawah unit bimbingan dan kaunseling. S1, S2, S3, T2 dan bimbingan rakan sebaya. kondusif 3. Menyediakan pembelajaran yang menyeronokkan dan berkesan

WT (mini-mini) W2, T1 di 2. Mengadakan W2, W4, T2, T3 cemerlang. aktiviti tahunan. ceramah kesedaran dan motivasi kepada pelajar.

yang tidak menitikberatkan kecemerlangan 1. Menganjurkan

1. Menghidupkan program mentor-mentee 1. Menganjurkan lawatan ke sekolah-sekolah 2. Mewujudkan persekitaran sekolah yang 2. Menganjurkan bulan kemanusiaan sebagai

SENARAI STATEGI Strategi 1 (S1, W1, W2, O4, O5, T2, T4, T5) *Meningkatkan peratus kelulusan cemerlang pelajar dalam peperiksaan. Strategi 2 (S3, S4, W5, W6, O1, T1) *Melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan bermaklumat. Strategi 3 (S2, W3, W4, O3, O6, T3) *Meningkatkan pengurusan panitia yang berkesan. Strategi 4 (S5, S6, O2, W7) *Memupuk bakat dan daya saing dalam kalangan pelajar. 1.3 ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN 61

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Isu Strategik: Sejarah menjadi salah satu faktor penghalang pelajar bagi mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan dalaman dan awam

Matlamat Strategik Memastikan pelajar memahami konsep belajar sejarah dan meminati subjek sejarah

Objektif Meningkatkan % kualiti dan kuantiti ”A”dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan awam dan dalaman.

Indikator Prestasi Meningkat % kelulusan PMR SPM STPM Dalaman Meningkat Kualiti ‘A’ PMR SPM STPM Dalaman

2008 100% 92.8% 84% 75%

2009 100% 93% 84.3% 75.3%

2010 100% 93.5 % 84.5 % 75.5 %

2011 100% 94% 84.8 % 75.8 %

2012 100% 94.5 % 85% 76%

2013 100% 95% 85.3 % 76.3 %

23

25 29 28 27 30

Membentuk pelajar yang mempunyai semangat patriotisme. Sejarah kurang membantu pelajar menjadi seorang warga yang mempunyai jati diri dan semangat Melahirkan pelajar kebangsaan yang celik sejarah, bertanggungjawab, berfikiran kritis dan kreatif.

Peningkatan penguasaan Melahirkan pelajar dan yang pemahaman bertanggungjawab pelajar terhadap diri terhadap mata sendiri, keluarga pelajaran agama, bangsa sejarah dan negara. Melahirkan pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni di persekitaran sekolah. Memupuk bakat dan daya saing dalam kalangan pelajar Peningkatan amalan murni dalam kalangan pelajar Peningkatan pelajar dalam aktiviti yang dilaksanakan

60%

62% 69% 67% 65% 72%

50%

52% 55% 54% 53% 56% 67% 66% 65% 68%

Penglibatan pelajar dalam aktiviti panitia kurang memuaskan

63%

64%

62

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Isu Strategik: Sejarah menjadi salah satu faktor penghalang pelajar bagi mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan dalaman dan awam

Matlamat Strategik Memastikan pelajar memahami konsep belajar sejarah dan meminati subjek sejarah

Objektif Meningkatkan % kualiti dan kuantiti ”A”dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan awam dan dalaman.

Indikator 2008 2009 2010 2011 2012 Prestasi Meningkat % kelulusan PMR 100% 100% 100% 100% 100% SPM 92.8% 93% 93.5% 94% 94.5% STPM 84% 84.3% 84.5% 84.8% 85% Dalaman 75% 75.3% 75.5% 75.8% 76% Meningkat Kualiti ‘A’ PMR SPM STPM Dalaman

2013 100% 95% 85.3% 76.3%

Membentuk pelajar yang mempunyai semangat patriotisme.

23

25

27

28

29

30

Peningkatan Sejarah kurang Melahirkan pelajar yang Melahirkan pelajar penguasaan dan membantu celik sejarah, yang pemahaman pelajar menjadi bertanggungjawab, bertanggungjawab pelajar terhadap seorang warga berfikiran kritis dan terhadap diri sendiri, mata pelajaran yang kreatif. keluarga sejarah mempunyai jati agama, bangsa dan diri dan negara. semangat kebangsaan Melahirkan pelajar Peningkatan yang mengamalkan amalan murni nilai-nilai murni di dalam kalangan persekitaran pelajar sekolah. Penglibatan pelajar dalam aktiviti panitia kurang memuaskan Memupuk bakat dan Peningkatan daya saing dalam pelajar dalam kalangan pelajar aktiviti yang dilaksanakan

60%

62%

65%

67%

69%

72%

50%

52%

53%

54%

55%

56%

63%

64%

65%

66%

67%

68%

63

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

1.4 Bil

PELAN TAKTIKAL Objektif Program Deskripsi Pelaksanaan Dibina sendiri oleh guru berkenaan atau disediakan oleh pihak panitia Kumpulan Tarikh/ Sasar dan Tempoh Kos Bilangan Masa Semua Sepanjang pelajar tahun ETR TOV Indikator Kejayaan Catatan

1. Penyediaan Memastikan semua bahan/modul guru sejarah p&p bekerjasama dalam melaksanakan dan meningkatkan p&p berteraskan ICT. 2. PROMAS Meningkatkan % (Program kualiti dan kuantiti Mahir ”A” dalam mata soalan) pelajaran Sejarah dalam peperiksaan awam & dalaman.

Bahan Modul yang Pelaksanaan Tumpuan semasa mantap p&p kepada buku ketiadaan teks SPBT guru Merangkumi Pencapaian Bina modul semua topik A dalam OTI untuk subjek/ yang soalan dipelajari sebenar yang lepas

Latihan Fokus Jan-Okt RM100 Tumpuan menjawab utama-kelas pada soalan soalan selepas peperiksaan objektif p &p/ topical / sahaja modul kecemerlangan

3. Taklimat dan Meningkatkan % Waktu p&p dan Semua Sepanjang Pelaksanaan kualiti dan kuantiti di rumah pelajar T1&2 tahun PBS ”A” dalam mata pelajaran Sejarah Pelajar PMR dalam peperiksaan Mac – RM awam & dalaman. Julai 300 4. Kem Q PMR Meningkatkan % SPM & kualiti dan kuantiti STPM ”A” dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan awam & dalaman. 5. Kem Galus Meningkatkan % kualiti dan kuantiti ”A” dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan awam & dalaman. Dibuat pada hujung minggu Pelajar elit kelas Peperiksaan Jun

Pelaksanaan Kerja kursus Penghasilan Panduan kerja kursus PMR mantap bahan kerja kerja kursus berformat kursus yang telah ditetapkan oleh kementerian/ contoh kerja kursus diedar RM400 Penguasaan Penguasaan pencapaian Latihan fakta secara fakta sejarah A dalam OTI dalam Modul topikal secara menyeluruh Penurunan E Latihan dalam OTI dalam Modul

Di buat pada Pelajar Ting Jun - Julai RM300Tumpuan Menguasai hujung minggu 3, 5 dan 6 kepada topictopik-topik Atas yang yang bolehyang gagal dalam dikuasai membantu OTI lulus OTI

64

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

6. Seminar Teknik Menjawab Soalan

Meningkatkan % Penceramah kualiti dan kuantiti luar ”A” dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan awam & dalaman.

Semua pelajar PMR, SPM dan STPM

Julai

RM300Teknik menjawab yang betul

Penguasaan Pencapaian Dilaksanakan teknik lulus dalam mengikut menjawab OTI jadual

7. Gerak Gempur Sejarah PMR/SPM/ STPM

Meningkatkan % Waktu P& P & Semua Ogos Merangkumi Penguasaan kualiti dan kuantiti hujung minggu Pelajar PMR hingga semua topiksemua topik ”A” dalam mata Oktober PMR PMR pelajaran Sejarah Semua dalam peperiksaan Pelajar awam & dalaman. STPM dan Oktober SPM hingga November 8. Cakna nota Melahirkan pelajar Waktu p&p dan Semua Setiap RM100 Penyediaan Menguasai & latihan yang di hujung kelas bulan nota dan fakta sejarah pelajar bertanggungjawab minggu latihan yang terhadap diri sendiri, berkualiti keluarga, agama, bangsa dan negara 9. Program Cuti Melahirkan pelajar Dibuat pada Terancang yang setiap cuti bertanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga, agama, bangsa dan negara 10.Lawatan Melahirkan pelajar Dilaksanakan Bermaklumat yang pada musim bertanggungjawab cuti sekolah terhadap diri sendiri, keluarga, agama, bangsa dan negara Semua Mac, Jun Tingkatan dan Ogos

Pencapaian Soalan kualiti dan percubaan kuantiti negeri lain dalam OTI

Pencapaian Lembaran dalam kerja dan TOV/OTI buku log

Merangkumi Pengetahuan Pencapaian Bahan topik-topik fakta sejarah A dan fotostat dari semasa semaksimum penurunan E soalanmungkin. dalam OTI soalan terpilih

Pelajar cemerlang

Cuti RM Penggal 3000

Pengetahuan Menghargai Dokumentasi tentang khazanah sejarah bangsa, negara agama dan negara.

PELAN OPERASI PANITIA SEJARAH 2009
65

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Tempoh Pelaksanaan Bidang Bil. 1 2 3 4 5 6

: :

Tahun 2009 Kurikulum Perincian Program Mahir Soalan (PROMAS) Meningkatkan % kualiti dan kuantiti ’A’ dalam peperiksaan awam dan dalaman Januari hingga Oktober 2009 Semua pelajar SeMAT(keutamaan kelas-kelas peperiksaan awam) Semua GMP 1. Taklimat/Perbincangan 2. Agihan tugasan dan tingkatan 3. Penyediaan bahan/ aktiviti 4. Pelaksanaan dalam bentuk • aktiviti selepas p&p • soalan topikal • modul kecemerlangan

Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA SEJARAH 20 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Bil. 1 2 3 4 5 6 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti Perincian Taklimat dan Pelaksanaan PBS Meningkatkan % kualiti dan kuantiti ’A’ subjek sejarah dalam peperiksaan awam dan dalaman Mac hingga Julai 2009 Semua pelajar PMR Semua GMP 1. Taklimat kepada guru-guru • Perbincangan tugas • Hal-hal lain 2. Penyediaan bahan 66

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

3. Taklimat kepada pelajar tentang pelaksanaan PBS • Mengedarkan jadual dan borang-borang berkaitan kepada pelajar. • Mengedarkan soalan kepada pelajar • Penerangan tentang kehendak soalan berkenaan 4. Bentuk kumpulan Mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber 5. Melaksanakan tugasan berdasarkan format 6. Semakan dan penilaian oleh pentaksir 7 8 9 10 Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA SEJARAH 20 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum

Bil. 1 2 3 4 5 6

Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti

Perincian Kem Q PMR, SPM & STPM Meningkatkan % kualiti dan kuantiti ’A’ subjek sejarah dalam peperiksaan awam dan dalaman Jun 2009 Pelajar elit kelas peperiksaan awam Semua GMP 1. Taklimat • Perbincangan tugas • Hal-hal lain 2. Penyediaan bahan/ aktiviti 3. Pelaksanaan program • Bentuk dan agih kumpulan • Latih tubi • Pre-test 4. Penilaian 5. Post mortem 67

7 8

Kekangan Pemantauan

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

9 10

Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA SEJARAH 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum

Bil. 1 2 3 4 5 6

Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti

Perincian Kem Galus Meningkatkan % kualiti dan kuantiti ’A’ subjek sejarah dalam peperiksaan awam dan dalaman Jun hingga Julai 2009 Pelajar kelas peperiksaan awam yng gagal dalam OTI Semua GMP 1. Taklimat • Perbincangan tugas • Hal-hal lain 2. Penyediaan bahan/ aktiviti 3. Pelaksanaan program • Bentuk dan agih kumpulan • Latih tubi • Pre-test 4. Penilaian 5. Post mortem

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA SEJARAH 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum 68

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Bil. 1 2 3 4 5 6

Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti

Perincian Seminar Teknik Menjawab Soalan Meningkatkan % kualiti dan kuantiti ’A’ subjek sejarah dalam peperiksaan awam dan dalaman Julai/Ogos 2009 Semua pelajar peperiksaan awam Semua GMP 1. Taklimat • Perbincangan tugas • Hal-hal lain 2. Penyediaan bahan/ aktiviti 3. Pelaksanaan program Penceramah jemputan atau dalaman 4. Penilaian 5. Post mortem

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA SEJARAH 2009 69

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Tempoh Pelaksanaan Bidang

: :

Tahun 2009 Kurikulum

Bil. 1 2 3 4 5 6

Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti

Perincian Gerak Gempur PMR, SPM & STPM Meningkatkan % kualiti dan kuantiti ’A’ subjek sejarah dalam peperiksaan awam dan dalaman Ogos hingga Oktober 2009 (PMR), Oktober hingga November 2009 (SPM & STPM) Semua pelajar PMR Semua GMP 1. Taklimat • Perbincangan tugas • Hal-hal lain 2. Penyediaan bahan/ aktiviti 3. Pelaksanaan program Latih tubi/pre-test soalan-soalan percubaan dari negeri lain 4. Penilaian 5. Post mortem

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA SEJARAH 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum 70

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Bil. 1 2 3 4 5 6

Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti

Perincian Cakna Nota dan Latihan Pelajar Melahirkan pelajar yang bertanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga, agama, bangsa dan negara Setiap bulan/sepanjang tahun 2009 Semua pelajar Semua GMP 1. Taklimat Perbincangan tugas Hal-hal lain 2. Pelaksanaan program Pemantauan dan penyemakan buku nota dan latihan Mengumumkan pemenang dan penyampaian hadiah 3. Penilaian 4. Post mortem

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA SEJARAH 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum 71

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Bil. 1 2 3 4 5 6

Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti

Perincian Program Cuti Terancang Melahirkan pelajar yang bertanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga, agama, bangsa dan negara Mac, Jun dan Ogos 2009 Semua pelajar Semua GMP 1. Taklimat Perbincangan tugas Hal-hal lain 2. Penyediaan bahan/ aktiviti 3. Pelaksanaan program Edaran bahan melalui penyelaras tingkatan Pelajar membuat latih tubi sepanjang cuti persekolahan Perbincangan dan semakan 4. Penilaian 5. Post mortem

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA SEJARAH 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum 72

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Bil. 1 2 3 4 5 6

Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti

Perincian Penyediaan bahan/modul p&p Memastikan semua guru sejarah bekerjasama dalam melaksanakan dan meningkatkan p&p berteraskan ICT. Sepanjang tahun 2009 Semua guru Sejarah Semua guru Sejarah 1. Taklimat • Perbincangan tugas • Hal-hal lain 2. Penyediaan bahan/ aktiviti 3. Pelaksanaan program Pengagihan tingkatan dan topic Merangka dan menyiapkan modul dalam pelbagai cara dan bentuk Mempraktikkan modul berkenaan 4. Penilaian 5. Post mortem

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA SEJARAH 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum 73

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Bil. 1 2 3 4 5 6

Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti

Perincian Lawatan Bermaklumat Melahirkan pelajar yang bertanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga, agama, bangsa dan negara Cuti penggal Semua guru Sejarah Guru Sejarah berkenaan 1. Mesyuarat • Perbincangan aktiviti dan tugasan • Hal-hal lain 2. Menyediakan kertas cadangan 3. Pelaksanaan program Pemilihan pelajar yang berkelayakan Taklimat kepada pelajar Lawatan Dokumentasi 4. Penilaian 5. Post mortem

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

2. PANITIA PENDIDIKAN ISLAM & TASAWWUR 3.1 ANALISIS SWOT 74

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

STRENGTHS (KEKUATAN) S1 Guru Pendidikan Islam yang terlatih, berkelayakan dan berpengalaman. S2. Komitmen guru yang tinggi. S3. Pelajar KRK menguasai mata pelajaran Pendidikan islam dengan baik. S4. Peruntukan kewangan yang mencukupi. OPPORTUNITIES (PELUANG) O1. Pendedahan maklumat melalui media, internet tentang aspek-aspek keagamaan. O2. Intensif kerajaan negeri untuk aktiviti - aktiviti keagamaan seperti Hafazan Al-Quran. O3. Sokongan padu daripada PIBG. O4. Program keagamaan anjuran NGO dan agensi kerajaan. PERSEKITARAN DALAMAN KEKUATAN 1. Pelajar yang mengambil Geografi memang minat Geografi 2. Guru yang sudah berpengalaman mengajar Geografi Ting 5 3. Bahan latih tubi yang mencukupi KELEMAHAN

WEAKNESSES (KELEMAHAN) W1. Pelajar yang tidak menguasai Jawi dan Al-Quran. W2. Pelajar lemah mengingati fakta-fakta dalam Pendidikan Islam W3. Kurang pengetahuan dan maklumat tentang tokohtokoh Islam. W4. Pelajar kurang mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan seharian. THREATS (ANCAMAN/CABARAN) T1. Pengaruh negatif rakan dan persekitaran serta media massa. T2. Masyarakat kurang mengambil berat tentang pendidikan keagamaan. T3. Kurang bimbingan keagamaan daripada ibu bapa di rumah

PERSEKITARAN LUARAN PELUANG 3. Pelajar sudah menguasai fakta 4. Kertas Geografi pada hari akhir peperiksaan, memberi peluang pelajar mengukuhkan penguasaan

ANCAMAN 1. Subjek Geografi dianggap bukan subjek komersial 75

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

3. Pelajar kurang rajin menjawab soalan kertas 2, bahagian A (Peta TOPO) 4. Pelajar keliru untuk memilih fakta yang sesuai dengan kehendak soalan. Contohnya soalan berkehendakkan faktor jerebu, tetapi pelajar menjawab faktor hujan asid. 3.2 TOWS MATRIK ISU 1. Mata Pelajaran Pendidikan Islam tidak mencapai lulus 100% dalam peperiksaan. 2. Pelajar tidak menguasai Al-Quran dan Jawi. 3. Pelajar sukar mengingati fakta dalam Pendidikan Islam 4. Kurang penghayatan Islam dalam kehidupan seharian pelajar. OPPORTUNITIES (PELUANG) O1. Pendedahan maklumat melalui media, internet tentang aspek-aspek keagamaan. O2. Intensif kerajaan negeri untuk aktivitiaktiviti keagamaan seperti Hafazan AlQuran. O3. Sokongan padu daripada PIBG. O4. Program keagamaan anjuran NGO dan agensi kerajaan. THREATS (ANCAMAN/CABARAN) T1. Pengaruh negatif rakan dan

seperti lain-lain subjek.

STRENGTHS (KEKUATAN) S1. Guru Pendidikan Islam yang terlatih, berkelayakan dan berpengalaman. S2. Komitmen guru yang tinggi. S3. Pelajar KRK menguasai mata pelajaran Pendidikan islam dengan baik. S4. Peruntukan kewangan yang mencukupi. SO (S3, O2) • Mengadakan pertandingan keagamaan peringkat sekolah. (S3, O4) • Menyertai pertandingan keagamaan anjuran NGO dan agensi kerajaan seperti pertandingan Tilawah & Hafazan.

WEAKNESSES (KELEMAHAN) W1. Pelajar yang tidak menguasai Jawi dan Al-Quran. W2. Pelajar lemah mengingati fakta-fakta dalam Pendidikan Islam W3. Kurang pengetahuan dan maklumat tentang tokoh-tokoh Islam. W4. Pelajar kurang mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan seharian. WO (W3, O1) • Menggalakkan pelajar mencari maklumat tentang Islam melalui internet dan media massa. (W4, O4) • Menyertai program-program anjuran NGO dan agensi kerajaan seperti Bulan Kesenian Islam dan sambutan hari kebesaran Islam.

ST (S5, T3)

WT (W1, T3) 76

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

persekitaran serta media massa. T2. Masyarakat kurang mengambil berat tentang pendidikan keagamaan. T3. Kurang bimbingan keagamaan daripada ibu bapa di rumah SENARAI STATEGI

Mengadakan ceramah untuk ibu bapa tentang kepentingan bimbingan keagamaan di rumah. (S1, T1) • Guru Pendidikan Islam membimbing pelajar yang lemah dalam subjek Pendidikan Islam.

Mengadakankan bengkel pintar AlQuran dan kemahiran Jawi (W4, T3) • Mengadakan Kem Bina Insan

Strategi 1 (S1, W1, W2, O4, O5, T2, T4, T5) *Meningkatkan peratus kelulusan cemerlang pelajar dalam peperiksaan. Strategi 2 (S3, S4, W5, W6, O1, T1) *Melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan bermaklumat. Strategi 3 (S2, W3, W4, O3, O6, T3) *Meningkatkan pengurusan panitia yang berkesan. Strategi 4 (S5, S6, O2, W7) *Memupuk bakat dan daya saing dalam kalangan pelajar.

2.3 ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN Pengurusan : Kurikulum Unit : Panitia Pendidikan Islam 77

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Isu Strategik 1. Subjek Pendidikan Islam tidak mencapai lulus 100% .dalam peperiksaan 2. Masih ada pelajar yang tidak mengusai AlQuran dan Jawi 3. Pelajar sukar mengingati fakta dalam Pendidikan Islam 4. Kurang penghayatan Islam dalam kehidupan seharian pelajar

Matlamat Strategik Meningkatkan pencapaian lulus 100%

Objektif PAI lulus 100%

Indikator Prestasi % lulus meningkat

2008 100%

2009 100%

2010 100%

2011 100%

2012 100%

2013 100%

Memantapkan kemahiran Jawi dan Al-Quran di kalangan pelajar

Melahirkan pelajar yang celik Al-Quran dan Jawi

Ramai pelajar yang dapat membaca alQuran dan menguasai jawi

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Meningkatkan keupayaan pelajar mengingati fakta

Peratus A meningkat Dapat menjawab soalan dengan tepat. Solat berjemaah dan mematuhi peraturan sekolah.

40%

55%

65%

75%

85%

100%

Meningkatkan penghayatan dan kefahaman pelajar tentang ajaran Islam dalam kehidupan mereka

65%

75%

85%

100%

100%

100%

Pelajar cemerlang akidah dan sahsiah

3.4 PELAN TAKTIKAL
BIL PROGRAM OBJEKTIF DESKRIPSI KUMPULAN TARIKH/ KOS/ TOV ETR INDIKATOR

78

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

SASARAN DAN BILANGAN

TEMPAT

SUMBER

PENCAPAIAN

1

Pacuan Meningkatkan Kem hujung kegemilangan % A dalam minggu PAI dalam PMR PMR Celik Jawi/ Al- Memantapkan Quran kemahiran alQuran dan jawi di kalangan pelajar a)kelas pemulihan alquran/Jawi b)kelas pengukuhan al-Quran /Jawi c)Pertanding an Tilawah/Haf azan/jawi

15% pelajar PMR (KRK & ELIT) 20% Pelajar dari Tingkatan Satu -Lima

April & Julai Di Angulia Beach Resort Januarioktober Di SMK Matang

RM 50 -pelajar -panitia -PIBG RM 200 -panitia -Badan Dakwah

10%

20%

% pelajar mencapai ‘A’ bertambah/meningk at Sifar (0) Jawi dan % celik al-Quran

2

40%

80%

3

Anak Soleh

4

Qurrata A’yun

Peningkatan kefahaman pelajar tentang cara solat yang betul dan sempurna Penghayatan akhlak mahmudah dalam kehidupan

Kem Bestari 15% Julai Solat Pelajar dari Di SMK Tingkatan Matang 1,2 & 3

RM 500 -Badan dakwah -PIBG -pelajar -UBK

80%

100%

% pelajar menunaikan solat secara berjemaah di surau sekolah meningkat % masalah disiplin pelajar berkurang

Seminar /ceramah

10% Pelajar dari Tingkatan 2,4 & 5 bersama ibu bapa masingmasing

Mei RM 250 Di Dewan -panitia Bestari SMK Matang

60%

100%

79

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

5

Kem Insan

Bina Meningkatkan Perkhemaha motivasi dan n Ibadat jati diri di samping bermuhasaba h.

(masalah disiplin) 10% Pelajar

Jun Di Tapak Perkhemah an Sekayu

RM 2000 -pelajar -UBK -badan dakwah -PIBG

50%

100%

% pelajar yang cemerlang dari segi akademik dan sahsiah.

PELAN OPERASI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM (2009) Tempoh pelaksanaan : tahun 2009 BIDANG : KEMANUSIAAN BIL
1 2 3 4 5 6 Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran /Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja / Aktiviti

PERKARA

PERINCIAN
Pacuan kegemilangan PAI dalam PMR Meningkatkan % A dalam PMR April & Julai Di Angulia Beach Resort 15% pelajar PMR (pelajar KRK & ELIT) Panitia mata pelajaran 1-penyediaan kertas kerja 2-Mesyuarat J/K panitia 3-Pengagihan tugas J/K 4-penyediaan bahan 5-menyediakan instrument penilaian 6-pelaksanaan kem

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambaikan

PELAN OPERASI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM (2009) Tempoh pelaksanaan : tahun 2009 BIDANG : KEMANUSIAAN
80

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

BIL
1 2 3 4 5 6

PERKARA
Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran ?Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja / Aktiviti

PERINCIAN
Celik Jawi/ Al-Quran Memantapkan kemahiran al-Quran dan jawi di kalangan pelajar Januari hingga Oktober Di SMK Matang 20% Pelajar dari Tingkatan Satu -Lima
Panitia mata pelajaran 1-Mesyuarat J/K panitia 2-Pengagihan tugas 3-Makluman dan hebahan kepada para pelajar 4-Pelaksanaan program 5-Penyampaian hadiah 6-Penyediaan instrument penilaian

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambaikan
Popai (2)

PELAN OPERASI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM (2009) Tempoh pelaksanaan : tahun 2009 BIDANG : KEMANUSIAAN BIL
1 2 3 4 5 6

PERKARA
Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran ?Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja / Aktiviti

PERINCIAN
Anak Soleh Peningkatan kefahaman pelajar tentang cara solat yang betul dan sempurna Julai Di SMK Matang 15% Pelajar dari Tingkatan 1,2 & 3
-panitia PAI -Unit Bimbingan Kaunseling 1- Penyediaan kertas kerja 2- mesyuarat J/K panitia 3- pengaihan tugas J/K 4- penyediaan bahan

81

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

5- menyediakan instrument penilaian 6- pelaksanaan program

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambaikan
Popai (3)

PELAN OPERASI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM (2009) Tempoh pelaksanaan : tahun 2009 BIDANG : KEMANUSIAAN BIL
1 2 3 4 5 6

PERKARA
Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran ?Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja / Aktiviti

PERINCIAN
Qurrata A’yun Penghayatan akhlak mahmudah dalam kehidupan Mei Di Dewan Bestari SMK Matang 10% Pelajar dari Tingkatan 2,4 & 5 bersama ibu bapa masing-masing (masalah disiplin)
• •       panitia PAI Unit Bimbingan Kaunseling penyediaan kertas kerja mesyuarat J/K panitia pengagihan tugas J/K penyediaan bahan menyediakan instrument penilaian pelaksanaan program

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambaikan

PELAN OPERASI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM (2009) Tempoh pelaksanaan : tahun 2009
82

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

BIDANG BIL
1 2 3 4 5 6

: KEMANUSIAAN PERKARA PERINCIAN
Kem Bina Insan Meningkatkan motivasi dan jati diri di samping bermuhasabah. Jun Di Tapak Perkhemahan Sekayu 10% Pelajar dari Tingkatan 2,4 & 5 bersama ibu bapa masing-masing (masalah disiplin)
  • • • • • • Semua guru PAI UBK penyediaan kertas kerja mesyuarat J/K panitia pengaihan tugas J/K penyediaan bahan menyediakan instrument penilaian pelaksanaan program

Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran ?Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja / Aktiviti

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambaikan

3. PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL 4.1 ANALISIS SWOT

83

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

PERSEKITARAN DALAMAN KEKUATAN - Guru-guru yang berkeyakinan mengajar. - pelajar yang mengambil seni kecil bilangannya dan memudahkan P&P dilakukan. -kerjasama yang cukup baik dengan pengurusan. -peruntukan yang diperolehi mencukupi PELUANG

PERSEKITARAN LUARAN

kerjasama ibu bapa sekirannya projek memerlukan perbelanjaan segera. -mudah mendapat peruntukan dari pihak-pihak luar. -peluang pekerjaan yang baik untuk pelajar yang mengambil seni. -berbagai bentuk pertandingan yang dianjurkan organisasi berkaitan dengan seni.

KELEMAHAN - pelajar kurang berminat dengan mata pelajaran ini. -kekurangan tenaga pengajar yang opsyen. -Bilik seni yang tidak sesuai kedudukannya. -pelajar yang mengambil PSV tidak mempunyai pengetahuan seni yang kukuh.

ANCAMAN -ibu bapa kurang ambil perhatian pelajaran anak-anak mereka. -persekitaran pelajar menghadkan minda mereka lebih kreatif. -tidak banyak kemudahan yang membolehkan pelajar berhubung dengan dunia luar. -bahan rujukan seni agak mahal dan sukar diperolehi.

4.2 TOWS MATRIK

84

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Perancangan peningkatan akademik sememangnya perlu bagi menghasilkan kecemerlangan akademik terutamanya untuk PSV. Justeru itu, program disusun bagi melancarkan usaha ini. Program-program itu ialah: -mengadakan pertandingan. -kursus dalaman untuk semua guru seni -pembengkelan. PELUANG (O) -kerjasama ibu bapa sekirannya projek memerlukan perbelanjaan segera. -mudah mendapat peruntukan dari pihakpihak luar. -peluang pekerjaan yang baik untuk pelajar yang mengambil seni. -berbagai bentuk pertandingan yang dianjurkan organisasi berkaitan dengan seni.

KEKUATAN (S) - Guru-guru yang berkeyakinan Mengajar. - pelajar yang mengambil seni kecil bilangannya dan memudahkan P&P dilakukan. -kerjasama yang cukup baik dengan pengurusan. -peruntulan yang diperolehi mencukupi SO -Memperbanyakkan pertandingan bagi mengasah bakat pelajar dan menonjolkan kemahiran mereka. -memberi peluang kepada pelajar yang bukan dari kelas seni mengambil mata pelajaran ini. -menambah bilangan guru obsyen di sekolah bagi mengatasi masalah guru seni yang berkeyakinan tetapi tidak ada kemahiran.

KELEMAHAN (W) -pelajar kurang berminat dengan mata pelajaran ini. -kekurangan tenaga pengajar yang opsyen. -Bilik seni yang tidak sesuai kedudukannya. -pelajar yang mengambil PSV tidak mempunyai pengetahuan seni yang kukuh. WO -Kelas tambahan untuk pelajar lemah diadakan lebih kerap -memberi imbuhan untuk setiap aktiviti yang dilakukan bagi memberi galakan. -aktiviti dilakukan di luar sekolah bagi memberi peluang pelajar dan membuka minda mereka agar lebih kreatif. -kursus seni untuk pelajar di luar waktu sekolah dan pendedahan tentang peluang yang diperolehi sekiranya mereka memilih seni.

ANCAMAN/CABARAN (T) -ibu bapa kurang ambil perhatian pelajaran anak-anak mereka.

ST -membuka laman untuk pelajar menerokai seni luar Negara.

WT -menambah bilangan guru seni atau guruguru yang berminat, mengajar subjek ini. 85

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

-persekitaran pelajar menghadkan minda mereka lebih kreatif. -tidak banyak kemudahan yang membolehkan pelajar berhubung dengan dunia luar. -bahan rujukan seni agak mahal dan sukar diperolehi.

-memperbanyakkan lawatan ke tempattempat sejarah seni. -memperbanyakkan buku-buku rujukan seni disekolah atau diperpustakaan. -menyediakan satu bilik khas seni untuk pelajar membuat rujukan.

-pengurusan tidak menghadkan pelajar yang mengambil seini -pengurusan memberi dua waktu dalam seminggu untuk pelajar yang ingin mengambil seni tetapi berada di kelas lain. -mengadakan pertandingan melukis mural di inding yang terpilih.

4.3 ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN ISU MATLAMAT OBJEKTIF INDIKATOR STRATEGIK STRATEGIK PRESTASI TOV 2008 Peningkatan % Mengekalkan Peratus 5% % kelulusan pencapaian 100% A kelulusan A1 Pelajar A1 dalam A1 dalam sepanjang meningkat mendapat setiap SPM tahun A1 peperiksaan bertambah. bagi mata pelajaran ini. Memberi keutamaan kepada pelajar yang berminat tidak mengira kelas dan memberi galakan kepada kelas hadapan untuk mengambil PSV Lulus PSV pada tahap C Bilangan pelajar yang mengambil seni akan bertambah. Persekitaran sekolah lebih ceria.

2009 10% Pelajar mendapat A1

2010 15% Pelajar mendapat A1

2011 20% Pelajar mendapat A1

2012 25% pelajar mendapat A1

2013 30% Pelajar mendapat A1

Guru-guru yang bukan obsyen mendapat kemahiran yang setaraf dengan guru PSV

Dapat mengasah bakat pelajar bersikap lebih kreatif.

Guru punya kemahiran mengajar PSV.

20% guru punya kemahiran mengajar

25% guru punya kemahiran mengajar

30% guru punya kemahiran mengajar

35% guru punya kemahiran mengajar

40% guru punya kemahiran mengajar

45% guru punya kemahiran mengajar

86

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Memberi kemahiran dan kursus kepada guru-guru yang bukan obsyen

Bilangan pelajar mengambil seni tidak di hadkan dan di beri juga kepada kelas-kelas hadapan.

Guru menerima input lebih banyak. Menambah kemahiran dan dapat diapliksikan .

Kemahiran dan kecekapan menghasilka n kerja seni meningkat dikalangan guru bukan obsyen

30% punya kemahiran mengajar seni

40% punya kemahiran mengajar seni

50% punya kemahiran seni

60% punya kemahiran mengajar seni

70% punya kemahiran mengajar seni

80% punya kemahiran mengajar seni

4.4PELAN TAKTIKAL TANGGUNGJAWAB

BIL

PROGR AM / PROJEK Ceramah kesedara n

OBJEKTIF

TANGGUN G JAWAB Ketua panitia & guru-guru PSV

TEM POH

KOS / SUMBER

TOV

ETR

INDIKATOR KEJAYAAN

1

Meningkatkan pencapaian pelajar mendapat A dalam PSV

Mac / Jun

RM 300

Memberi kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan PSV % pelajar yang mengambil PSV-SPM akan bertambah

Bina modul Untuk subjek

2

Bengkel

Minat guru dan murid dapat di jana

Murid & gurtu-guru PSV

April / Ogos

RM 300

87

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

3

Pasti lulus

Pelajar boleh menjawab soalan dengan mudah

Ketua panitia & guru-guru PSV

Jun

RM 300

Memberi keyakinan kepada pelajar sewaktu menjawab soalan. Memberi kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan PSV Pelajar lebih berkeyakinan dan berminat dengan seni

4

Cintai seni

Pelajar mendapat pendedahan PSV

Ketua panitia & guru-guru PSV

Mac / Jun

RM 100

5

Pertandin gan

Melahirkan minat dan bakat seni

Guru PSV

Sepa njang tahun

RM 200

6

Kursus dalaman

Meningkatkan kemahiran dan minat guru

Ketua panitia

Mac / Jun

RM 200

Guru-guru boleh menguasai asas pengajaran PSV

PELAN OPERASI PSV-2009 Nama projek : PERTANDINGAN Matlamat : melahirkan bakat pelajar dan minat terhadap seni. Tempoh : sepanjang tahun 88

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Sasaran LANGKAH 1

:

semua pelajar TANGGUNG JAWAB Ketua Panitia TEMPOH Januari STATUS

PROSES KERJA 1.1 Mesyuarat panatia 1.2 Taklimat ketua Panatia 1.3 Membentangkan kertas konsep 1.4 Melantik AJK 1.5 Agihan tugas 1.6 Menetapkan tarikh 1.7 Membincangkan aktiviti 1.8 Membincangkan kos 1.9 Hal-hal lain 2.1Surat mesyuarat 2.2Surat mohon peruntukan 3.1pelaksanaan semua aktiviti akan dipantau oleh ketua Panitia 4.1penilaian 4.2soal selidik untuk mengetahui pandangan murid/guru 5.1post mortem

2

Setiausaha panitia Guru & AJK Kelab PSV

Sebulan sebelum siap aktiviti Setiap kali selepas setiap aktiviti

3

4

Guru Kanan Guru PSV pelajar

5

Guru kanan Guru PSV pelajar

PELAN OPERASI PSV-2009 Nama projek : CINTAI SENI Matlamat : Memberi kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan PSV Objektif : mendapat kemahiran dan dapat diaplikasikan. Tempoh : dua kali tetahun 89

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Sasaran LANGKAH 1

:

pelajar SeMAT TANGGUNG JAWAB Ketua Panitia TEMPOH Januari STATUS

PROSES KERJA 1.1Mesyuarat panatia 1.2Taklimat ketua panatia 1.3Membentangkan Kertas konsep 1.4Melantik AJK 1.5Agihan tugas 1.6Menetapkan tarikh 1.7Membincangkan aktiviti 1.8Membincangkan kos 1.9Hal-hal lain 2.1Surat mesyuarat 2.2Surat mohon peruntukan 3.1pelaksanaan 4.1penilaian 4.2soal selidik untuk mengetahui pandangan murid/guru

2

Setiausaha panitia Guru & AJK Kelab PSV Guru Kanan Guru PSV pelajar

Januari / mei

3 4

Mac / Jun Setiap kali selepas KUDAP

PELAN OPERASI PSV-2009 Nama projek : BENGKEL Matlamat : kemahiran guru PSV bertambah Objektif : PSV cemerlang sepanjang tahun. Tempoh : April / Ogos 90

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Sasaran LANGKAH 1

:

Guru-guru PSV PROSES KERJA 1.1 mesyuarat panitia 1.2 taklimat ketua Panatia 1.3 membentangkan Kertas konsep 1.4 melantik AJK 1.5 agihan tugas 1.6 menetapkan tarikh 1.7 membincangkan Agenda 1.8 membincangkan Kos 1.9 hal-hal lai 2.1Surat mesyuarat 2.2Surat mohon peruntukan 3.1pelaksanaan bengkel 4.1penilaian 4.2soal selidik untuk mengetahui pandangan murid dan guru TANGGUNG JAWAB Ketua Panatia TEMPOH Febuari STATUS

2 3 4

Setiausaha panitia Guru dan pelajar PSV Guru Kanan Guru PSV pelajar

Mac / Julai April / Ogos Setiap kali selepas bengkel

5

5.1post mortem

Guru kanan Guru PSV pelajar

PELAN OPERASI Nama projek Matlamat Tempoh Sasaran

PSV-2009 : PASTI LULUS : Memberi keyakinan kepada pelajar sewaktu menjawab soalan : Jun : pelajar yang mengambil PSV 91

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

LANGKAH 1

PROSES KERJA 1.1 Mesyuarat panatia 1.2 Taklimat ketua Panatia 1.3 Membentangkan kertas konsep 1.4 Melantik AJK 1.5 Agihan tugas 1.6 Menetapkan tarikh 1.7 Membincangkan aktiviti 1.8 Membincangkan kos 1.9 Hal-hal lain 2.1Surat mesyuarat 2.2Surat mohon peruntukan 3.1pelaksanaan semua aktiviti akan dipantau oleh ketua Panitia 4.1penilaian 4.2soal selidik untuk mengetahui pandangan murid/guru 5.1post mortem

TANGGUNG JAWAB Ketua Panitia

TEMPOH Januari

STATUS

2

Setiausaha panitia Guru & AJK Kelab PSV

Sebulan sebelum siap aktiviti Setiap kali selepas setiap aktiviti

3

4

Guru Kanan Guru PSV pelajar

5

Guru kanan Guru PSV pelajar

4. PANITIA SIVIK & KETATANEGARAAN 3.3 ANALISIS SWOT PERSEKITARAN DALAMAN PERSEKITARAN LUARAN 92

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

KEKUATAN 1. 2. 3. 4. KELEMAHAN 1. 2. 3. Pelajar kurang berminat sebab mata pelajaran bukan wajib dalam PMR. Pelajar beranggapan mata pelajaran yang mudah dan tidak berguna untuk masuk Universiti. Kurang mendapat perhatian dari pihak atasan, sebab bukan mata pelajaran wajib di dalam peperiksaan besar. Buku teks ada disediakan. Masa diperuntukkan mencukupi. Bahan / topik yang diajar adalah berkaitan dengan kehidupan seharian. Guru-guru yang komitmen terhadap tugas yang diberi

PELUANG 1. 2. Pelajar mempunyai pengetahuan asas berkaitan sivik, terutama dalam media massa. Pelajar boleh bentuk kumpulan perbincangan, khusus dalam mata pelajaran sivik dan kewarganagaraan.

ANCAMAN 1. 2. Pelajar malas membaca dan mengulang kaji mata pelajaran. Pelajar berpendapat mata pelajaran sivik tidak penting untuk dirinya.

3.4 TOWS MATRIK

3.5 ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN Isu Strategik: Matlamat Strategik Objektif Indikator Prestasi 2008 TOV 2009 2010 2011 2012 2013

93

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

1. Mesyuarat Panitia

Memberi penjelasan dan taklimat berkaitan dengan Panitia sivik

Memberi gambaran secara ringkas tentang peranan panitia

Peningkatan peratus lulus dan melahirkan pelajar yang bersaksiah baik.

70%

72%

74%

76%

78%

80%

2. Ceramah teknik menjawab.

Meningkatkan kualiti dalam menjawab soalan. Meningkatkan minat pelajar dalam matapelajaran PSV dan kerja berkumpulan.

Memberi pendedahan cara menjawab soalan

peratus meningkat dalam peperiksaan.

65%

68%

70%

74%

76%

82%

3. Kerja berkumpulan / Buku Skrap.

Melahirkan pelajar yang bertanggungjaw ab dalam melaksanakan tugas

Penglibatan pelajar dalam kerja kumpulam amat menggalakkan.

72%

76%

78%

80%

82%

84%

4. Bulan PSV

Memberi penjelasan dan gambaran terhadap PSV agar wujud budaya sekolah yang baik. Melahir dan

Mendidik dan melatih pelajar supaya berdisiplin dan bertanggungjaw ab.

Peningkatan peratus dalam mata pelajaran PSV dan saksiah pelajar bertambah baik.

68%

70%

72%

74%

76%

80%

5.Gotong-royong dan Khidmat

Melahir pelajar dan masyarakat yang

65%

68%

70%

72%

76%

78% 94

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Masyarakat.

mewujudkan pelajar dan masyarakat yang peka terhadap persekitaran.

Mendidik dan membentuk pelajar yang boleh berinteraksi dengan masyarakat.

bertanggungjawab, berdisiplin dan berwibawa.

PELAN OPERASI 1 Tempoh Pelaksanaan Bidang Matlamat Perkara

: : :

Tahun 2009 Kurikulum Mencapai peratus lulus 80% dan melahirkan pelajar yang bersahsiah baik Perincian 95

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

1. 2. 3. 4.

Tahun Pelaksanaan Bidang / Aspek Nama Program Objektif

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Aktiviti Kumpulan sasar Tempoh masa Pelaksanaan Kos Penilaian Pemantau Indikator kejayaan

2009 Kurikulum Mesyuarat Panitia 1. Membincangkan keperluan P & P guru, perancangan dan operasi panitia 2009 -2013 2. Mencapai kelulusan 80% 3. Melahirkan pelajar yang bersahsiah baik Mesyuarat diadakan selepas waktu persekolahan(tarikh ditetapkan oleh pengerusi JK Kurikulum sekolah Guru matapelajaran PSK Jan, April, Jun dan September Guru matapelajaran PSK Guru matapelajaran PSK Peningkatan peratus lulus 80% dan melahirkan pelajar yang bersahsiah tinggi

PELAN OPERASI 2 Tempoh Pelaksanaan Bidang Matlamat Perkara 1. 2. 3. 4. Tahun Pelaksanaan Bidang / Aspek Nama Program Objektif

: : :

Tahun 2009 Kurikulum Mencapai peratus lulus 80% dan melahirkan pelajar yang bersahsiah baik Perincian 2009 Kurikulum Ceramah Teknik Menjawab 1. Pelajar mendapat pendedahan tentang cara-cara menjawab soalan dengan cara Yang betul 2. Meningkat peratus kelulusan kepada 80% 3. Melahir pelajar yang bersahsiah baik Guru memberi penerangan dan mengadakan sesi sumbangsaran

5.

Aktiviti

6.

Kumpulan sasar

Pelajar Ting 1 hingga 5 96

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

7. 8. 9. 10. 11.

Tempoh masa Pelaksanaan Kos Penilaian Pemantau Indikator kejayaan

2 x – Mac dan Ogos Ketua Panitia dan guru RM100 (fotostat bahan) Guru matapelajaran PSK Peningkatan peratus lulus 80% dan melahirkan pelajar yang bersahsiah tinggi

PELAN OPERASI 3 Tempoh Pelaksanaan Bidang Matlamat Perkara 1. 2. 3. 4. Tahun Pelaksanaan Bidang / Aspek Nama Program Objektif

: : :

Tahun 2009 Kurikulum Mencapai peratus lulus 80% dan melahirkan pelajar yang bersahsiah baik Perincian 2009 Kurikulum Kerja berkumpulan 1. Menambah Pemahaman dan minat pelajar terhadap matapelajaran PSK Melalui kerja kumpulan 2. Mencapai kelulusan 80% 3. Melahir pelajar yang bersahsiah baik 1. Pelajar dibahagikan kepada 5 kumpulan 2. Guru membahagikan tugasan berpandukan kepada buku teks Pelajar Ting 1 hingga 5 2 x – Mac dan Ogos Ketua Panitia dan guru RM100 (fotostat bahan) Guru matapelajaran PSK Melahirkan pelajar yang bertanggungjawab

5.

Aktiviti

6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kumpulan sasar Tempoh masa Pelaksanaan Kos Penilaian Pemantau Indikator kejayaan

PELAN OPERASI 4 97

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Tempoh Pelaksanaan Bidang Matlamat Perkara 1. 2. 3. 4. 5. Tahun Pelaksanaan Bidang / Aspek Nama Program Objektif Aktiviti

: : :

Tahun 2009 Kurikulum Mencapai peratus lulus 80% dan melahirkan pelajar yang bersahsiah baik Perincian 2009 Kurikulum Bulan PSK 1. Mendidik dan melatih pelajar supaya berdisiplin dan bertanggungjawab 1. Pihak panitia memilih satu bulan iaitu ogos dan dijadikan sebagai bulan PSK dengan Persetujuan pentadbir 2. Pada bulan tersebut diadakan beberapa aktiviti diantaranya a. Teka silangkata b. Kuiz c. Pertandingan nota yang baik d. Sudut PSK e. Aktiviti gotong-royong dan kebersihan Pelajar Ting 1 hingga 5 September Ketua Panitia dan guru RM500 Guru matapelajaran PSK Melahirkan pelajar yang bertanggungjawab dan berdisiplin

6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kumpulan sasar Tempoh masa Pelaksanaan Kos Penilaian Pemantau Indikator kejayaan

PELAN OPERASI 5 Tempoh Pelaksanaan Bidang Matlamat

: : :

Tahun 2009 Kurikulum Mencapai peratus lulus 80% dan melahirkan pelajar yang bersahsiah baik

Perkara 1. Tahun Pelaksanaan 2009

Perincian 98

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

2. 3. 4. 5.

Bidang / Aspek Nama Program Objektif Aktiviti

Kurikulum Gotong royong dan khidmat masyarakat 1. Mendidik dan melatih pelajar supaya berdisiplin dan bertanggungjawab 2. Melahirkan pelajar yang boleh berinteraksi dengan masyarakat 1. Pelajar dibahagikan kepada kumpulan dan ditempatkan dilokasi berkenaan 2. Berinteraksi dengan masyarakat ditempat aktiviti tersebut Pelajar Ting 4 Mei Ketua Panitia dan guru RM1000 Guru matapelajaran PSK Melahirkan pelajar yang bertanggungjawab, berdisiplin dan berwibawa

6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kumpulan sasar Tempoh masa Pelaksanaan Kos Penilaian Pemantau Indikator kejayaan

PELAN OPERASI 6 Tempoh Pelaksanaan Bidang Matlamat

: : :

Tahun 2009 Kurikulum Mencapai peratus lulus 80% dan melahirkan pelajar yang bersahsiah baik

Perkara 1. 2. 3. 4. 5. Tahun Pelaksanaan Bidang / Aspek Nama Program Objektif Aktiviti

Perincian 2009 Kurikulum Penyeliaan dan Pemantauan 1. Memastikan pelajar berdisiplin 2. Dapat mengesan pelajar yang lemah tidak bertanggungjawab untuk diambil tindakan susulan 1. Guru memeriksa buku nota dan buku latihan 2. Membuat pemantauan berpandukan kepada akhlak dan keputusan peperiksaan Semua pelajar Januari hingga September Ketua Panitia dan guru 99

6. 7. 8. 9.

Kumpulan sasar Tempoh masa Pelaksanaan Kos

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

10. Penilaian Pemantau 11. Indikator kejayaan

Guru matapelajaran PSK Melahirkan pelajar yang bertanggungjawab dan mengambil tindakan susulan kepada Pelajar yang memerlukan

5. PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN 6.1

C. BIDANG SAINS & MATEMATIK 1. PANITIA SAINS 1.1 ANALISIS SWOT PERSEKITARAN DALAMAN KEKUATAN PERSEKITARAN LUARAN PELUANG 100

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

1. Guru-guru yang berpengalaman dan pemeriksa kertas peperiksaan awam 2. Kemudahan ICT yang luas sebagai sekolah bestari

1. Bahan dan sumber bacaan tentang sains dan teknologi yang banyak terdapat di pasaran 2. Buku-buku latihan dan rujukan yang pelbagai 3. Peruntukan Dana Khas Kerajaan Negeri 4. Kemudahan internet sebagai sumber maklumat

KELEMAHAN 1. Murid luar bandar yang malu dan kurang keyakinan diri 2. Kepadatan murid dalam kelas dan ketidakseimbagan bilangan murid mengikut jantina menjejaskan P&P 3. Mentaliti murid yang menganggap mata pelajaran sains sebagai mata pelajaran yang sukar

ANCAMAN 1. Penyalahgunaan kemudahan internet 2. Kurang bimbingan dan sokongan ibu bapa 3. Pengaruh rakan sebaya dalam aktiviti sosial yang tidak sihat

1.2

TOWS MATRIK STRENGTHS (KEKUATAN) S1 - Sebilangan pelajar yang berminat dan bermotivasi tinggi S2 - Guru-guru yang berpengalaman dan pemeriksa kertas S3 - Kemudahan ICT sebagai sekolah bestari. S4 - Kemudahan bahan-bahan P&P seperti kit pembelajaran OHP dan CD PPSMI S5 - Penekanan terhadap programprogram dalam meningkatkan pemahaman konsep sains S6 - Guru-guru yang komited dalam mengajar dan bersungguh-sungguh membantu pelajar untuk berjaya WEAKNESSES (KELEMAHAN) W1 - Pelajar luar bandar yang kurang terdedah kepada kepesatan perkembangan sains teknologi W2 - Pelajar luar bandar yang tidak terdedah kepada kerjaya yang berteraskan sains dan teknologi W3 - Kepadatan pelajar dalam kelas dan ketidakseimbangan pelajar mengikut jantina menjejaskan P&P W4 - Mata pelajaran sains dianggap sukar dan kurang di beri tumpuan W5 - Pelajar tidak memahami konsep sains W6 - Kebanyakan pelajar tidak berminat subjek sains W7 - Penglibatan pelajar yang tidak aktif 101

ISU 1. Sains PMR dan SPM tidak mencapai lulus 100% dalam peperiksaan 2. Gagal menguasai konsep sains 3. Kurang berminat terhadap matapelajaran sains 4. Kurang keyakinan diri untuk bersaing 5. Kurang pendedahan terhadap kerjaya dalam bidang sains untuk di ceburi 6. Kurang pengetahuan tentang

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

kepesatan kemajuan dalam bidang sains dan teknologi OPPORTUNITIES (PELUANG) O1 - ICT untuk mendapatkan maklumat O2 - Program-program TV dan ASTRO yang bertemakan sains dan tenologi O3 - Program anjuran Kementerian Pelajaran dan Kementerian Sains Teknologi dan Alam Sekitar untuk menarik minat pelajar dalam sains teknologi O4 - Terdapat peruntukan Dana Khas Kerajaan Negeri. O5 - Kebanyakan ibu bapa berkemampuan dalam menyediakan bahan sokongan untukpembelajaran anak-anak. O6 - Kerjasama guru-guru dalam Panitia Sains Daerah SO (S3,O1) -Menggalakkan pelajar mengunakan ICT untuk mendapatkan maklumat Tambahan bagi membantu P&P (S1,O2) -Mengadakan program bulan sains peringkat sekolah. (S5,O6) -Mengadakan program pertukaran pelajar ke sekolah terpilih bagi mendedahkan tentang corak pembelajaran di sekolah lain - Lawatan ke SBP dan MRSM - Pertukaran soalan-soalan peperiksaan dengan negeri-negeri lain (S6,02) -Menggalakkan pelajar menyertai pertandingan kuiz sains nasional dan karnival sains peringkat daerah dan negeri. WO

semasa P&P

(W5,O4) Menganjurkan program pemahaman sukatan mata pelajaran sains (W6,O5) Mewajibkan ibu bapa menyediakan bahan bantu belajar untuk anak-anak mereka. (W1, O6) -Mengadakan program rakan pena di antara pelajar-pelajar sekolah bandar dengan luar bandar -Menyertai program-program yang di anjurkan oleh PPD, JPNT, KPM, MOSTI

THREATS (ANCAMAN) T1 - Penyalahgunaan kemudahan ICT T2 - Kurang bimbingan dan sokongan daripada ibu bapa T3 - Persekitaran luar bandar yang kurang maju dalam perkembangan

ST (S2,T2) Mengadakan seminar teknik menjawab soalan peperiksaan kepada pelajar (S3,T1)

WT (W5,T2) Pihak sekolah mengadakan program usaha sama dengan ibu bapa untuk memberi sokongan dan bimbingan kepada pelajar. 102

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

sains teknologi T4 - kurang galakan daripada ibu bapa T5 - Pelajar tidak berminat menguasai subjek sains

Pihak sekolah menguatkuasakan garis panduan penggunaan ICT (S5, T4) Memberi pendedahan yang sepenuhnyakepada ibu bapa terhadap kepentingan matapelajaran sains (S5, T5) Meneruskan program seperti karnival sains atau minggu sains

(W1, T5) -Mengadakan bengkel atau kem sains -Mengadakan bengkel dan kursus profesionalism untuk guru-guru -Mengadakan lawatan penanda aras ke sekolah kluster

SENARAI STRATEGI Strategi 1 (S1, W1, W2, O4, O5, T2, T4, T5) Meningkatkan peratus kelulusan cemerlang pelajar dalam peperiksaan Strategi 2 (S3, S4, W5, W6, O1, T1) Melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan bermaklumat Strategi 3 (S2, W3, W4, O3, O6, T3) Meningkatkan pengurusan panitia yang berkesan Strategi 4 (S6, W4, O4, O6, T5) Meningkatkan tahap keprofesionalisma dikalangan guru sains Strategi 5 (S5, S6, O2, W7) Melahirkan pelajar yang berinovasi tinggi dan berdaya saing 1.3 ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN Pengurusan : Kurikulum Unit: : Panitia Sains Isu Strategik: Matlamat Strategik Objektif Indikator Prestasi TOV 2008 2009 2010 2011 2012 2013 103

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

1. Sains PMR dan SPM tidak mencapai lulus 100% dalam peperiksaan 2. Gagal menguasai konsep sains

Meningkatkan pencapaian lulus 100%

Melahirkan pelajar yang menguasai subjek sains

Lulus 100% dalam peperiksaan PMR dan SPM

55%

65%

75%

85%

95%

100 %

Meningkatkan kemahiran mengingat konsep sains

Meningkatkan % Berlaku peningkatan dalam skor A peratus kelulusan pelajar dalam setiap peperiksaan Meningkatkan prestasi subjek sains Melahirkan pelajar yang berinovasi dan bersikap saintifik dan mengamalkan nilai murni Berlaku peningkatan prestasi subjrk sains dengan kemahiran topiktopik tertentu Pencapaian pelajar dalam aktiviti luar bilik darjah meningkat

45%

65%

75%

85%

90%

95%

3. Kurang berminat Meningkatkan subjek sains minat terhadap subjek sains 4. Kurang keyakinan diri untuk bersaing Meningkatkan penyertaan pelajar dalam aktiviti anjuran PPD, JPN

50%

60%

70%

80%

90%

100 %

45%

55%

65%

75%

85%

90%

5. kurang pendedahan terhadap kerjaya dalam bidang sains untuk diceburi 6. kurang pengetahuan tentang kepesatan

Meningkatkan minat pelajar memasuki aliran sains tulen dan gunaan Meningkatkan minat pelajar menerokai bidang sains dan

Melahirkan pelajar yang berpengetahuan tinggi

Peningkatan pelajar yang belajar dalam aliran sains tulen dan gunaan

30%

45%

55%

65%

85%

100 %

Melahirkan pelajar yang berkemahiran

Peratus pengetahuan pelajar meningkat

45%

55%

65%

75%

90%

100 %

104

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

kemajuan dalam bidang sains teknologi

menceburi kerjaya berkaitan dengan sains teknologi

1.4 PELAN TAKTIKAL Tahun Pelaksanaan : 2009 Bidang : Kurikulum Objektif : 1. Meningkatkan peratus kelulusan sains kepada 100% 2. Meningkatkan peratus A pelajar dalam peperiksaan 105

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

3. Melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan bermaklumat 4. Meningkatkan kemahiran guru dalam P&P 5. Mewujudkan daya saing dikalangan pelajar
Bil 1 Program Celik Sains Objektif Meningkatkan % pengetahuan subjek sains Meningkatkan pencapaian LSMP dalam setiap peperiksaan Meningkatkan pencapaian LSMP dalam setiap peperiksaan Mewujudkan daya saing dikalangan pelajar Meningkatkan % A pelajar dalam PMR & SPM Deskripsi pelaksanaan Fokus kepada kepentingan subjek sains Bengkel intensif mengikut kumpulan keupayaan Bengkel intensif mengikut topik Pemeriksaan dan pemantauan buku nota dan latihan secara berkala Pendedahan teknik menjawab soalan kepada pelajar Kumpulan sasaran dan bilangan Semua pelajar Tarikh/ tempoh masa Jan-mac Kos/ Sumber RM 200 TOV ETR Indikator kejayaan Peratus pengetahua n pelajar meningkat Peratus pemahama n pelajar meningkat Peratus pelajar mendapat A meningkat Peratus kelulusan meningkat Catatan/ Tanggung jawab Bina BBM

2

Klinik Sains

Pelajar galus

Julai-ogos

RM 200

Bina modul

3

Bimbingan Sains

Pelajar berpotensi

Jun-sept

RM 100

Bina modul

4

Penyeliaan Buku Nota & Latihan

Semua pelajar

Feb-okt -

GMP GKSM PKP Pengetua Bina modul

5

Kem sains

Pelajar PMR&SPM

Mac,mei, ogos

RM 500

Peratus kelulusan meningkat

6

Seminar teknik menjawab Modul latih tubi

Meningkatkan % A pelajar dalam PMR & SPM Meningkatkan pencapaian LSMP dalam setiap peperiksaan

Penceramah dalaman dan jemputan Semasa P&P, kelas tambahan, relief

Pelajar PMR&SPM

April-julai

RM 1000

Peratus kelulusan meningkat Peratus pencapaian pelajar meningkat

7

Semua pelajar

Jun-okt

RM 1000

Guru cemerlang Guru pemeriksa kertas Bina modul

106

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

8

Cuti terancang

Meningkatkan pencapaian LSMP dalam setiap peperiksaan Melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan bermaklumat Meningkatkan % A pelajar dalam PMR & SPM

Modul latih tubi dibuat secara optimum

Semua pelajar

Mac,mei, ogos,nov

RM 500

Peratus pemahama n pelajar meningkat Peratus penyertaan pelajar meningkat Kemahiran guru meningkat

Modul cuti terancang

9

Bulan sains

10

Bengkel penandaan kertas

Berfokus kepada aktiviti luar bilik darjah, kuiz dsb Seminar untuk guru secara intensif

Semua pelajar

Mac-april

RM 300

Modul bulan sains

Semua guru sains

Feb-mac

RM 200

Guru cemerlang guru pemeriksa kertas

PELAN OPERASI PANITIA SAINS 2009 Tempoh pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Bil 1 2 3 4 5 6 Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan sasaran/bilangan Guru terlibat Proses kerja/Aktiviti Perkara Perincian Bulan Sains 1. Melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan bermaklumat 2. Memupuk minat dan daya saing dalam kalangan pelajar Mac/April 2009 Semua pelajar SeMAT Guru sains 1. Mesyuarat jawatankuasa 2. penyediaan bahan/aktiviti 3. pelaksanaan 4. penutup/penyampaian hadiah 5. membuat pelaporan/dokumentasi

7 8 9

Kekangan Pemantauan Penilaian 107

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

10

Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA SAINS 2009 Tempoh pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Bil 1 2 3 4 5 6 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan sasaran/bilangan Guru terlibat Proses kerja/Aktiviti Perincian Bengkel penandaan kertas 1.Memberi pendedahan kepada guru yang kurang pengalaman dengan teknik penandaan kertas yang betul 2. meninggikan tahap keprofesionalism guru-guru sains Feb/Mac 2009 Semua guru sains Guru sains 1. ucapan 2. perbengkelan 3. post mortem 4. membuat pelaporan/dokumentasi

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA SAINS 2009 Tempoh pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Bil Perkara Perincian 108

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

1 2 3 4 5 6

Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan sasaran/bilangan Guru terlibat Proses kerja/Aktiviti

Bengkel pembinaan item ujian 1. Menghasilkan set soalan ujian untuk digunakan sebagai ujian bulanan/topikal 2. Mendedahkan guru-guru dengan kemahiran pembinaan item 3. meningkatkan penghasilan bahan untuk kegunaan pelajar Mac/April 2009 Semua guru sains Guru sains 1. Mesyuarat /pengagihan tugas 2. perbengkelan pembinaan item ujian mengikut tingkatan 3. pemurniaan bahan item ujian mengikut kesesuaian dan tahap keupayaan pelajar 4. semakan semula 5. percetakan/ disimpan sebagai koleksi untuk kegunaan semasa peperiksaan

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA SAINS 2009 Tempoh pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Bil 1 Perkara Nama Program Kem sains 109 Perincian

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

2

Objektif

3 4 5 6

Tarikh/Tempoh Kumpulan sasaran/bilangan Guru terlibat Proses kerja/Aktiviti

1. Meningkatkan kemahiran belajar dan teknik belajar yang berkesan 2. Mendedahkan pelajar tentang teknik menjawab soalan 3. meningkatkan tahap penguasaan pelajar terhadap konsep sains 4. memahirkan pelajar menjawab pelbagai jenis soalan Mac/mei/ogos 2009 Pelajar PMR dan SPM Guru sains 1. Mesyuarat jawatankuasa/pengagihan tugas 2. penyediaan bahan/aktiviti 3. pelaksanaan /seminar/bengkel 4. Post mortem 5. membuat pelaporan/dokumentasi

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA SAINS 2009 Tempoh pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Bil 1 2 Nama Program Objektif Perkara Perincian Makmal bermaklumat 1. Mewujudkan suasana seronok semasa P&P 2. Melahirkan pelajar yang berpengetahuan tinggi 3. Meningkatkan minat pelajar dalam subjek sains 4. Meningkatkan kefahaman pelajar tentang konsep sains 110

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

3 4 5 6

Tarikh/Tempoh Kumpulan sasaran/bilangan Guru terlibat Proses kerja/Aktiviti

5. Meningkatkan penggunaan makmal secara optimum Jan-Mac 2009 Semua pelajar SeMAT Guru sains 1. Mesyuarat jawatankuasa/pengagihan tugas 2. Penyediaan bahan/aktiviti 3. Pelaksanaan 4. Penilaian /soal selidik status keberkesanan

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

2. PANITIA MATEMATIK 2.1 ANALISIS SWOT Kekuatan (S) S1. 100% guru yang mengajar terdiri daripada guru-guru opsyen. S2. 90% guru-guru yang mengajar terdiri daripada guru-guru yang berpengalaman. ( lebih dari 5 tahun ) S3. Mempunyai bahan dan peralatan PPSMI yang mencukupi. 111 Kelemahan (W) W1. Kekurangan guru pemeriksa kertas peperiksaan awam W2. 40% daripada murid kurang bermotivasi. W3. 10% daripada guru kurang berpengalaman.( Kurang dari 5 tahun )

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

S4. Mempunyai Buddy Support System yang berkesan dan berkualiti. Peluang (O) O1. Sokongan moral dan bantuan daripada PIBG,PPD dan JPNT. O2. Peruntukan kewangan dari DANA (Program Pendidikan Terengganu Terbilang). Ancaman (T) T1. Latar belakang sesetengah keluarga yang tidak menitikberatkan kecemerlangan akademik. T2. Pengaruh rakan sebaya yang telah tamat persekolahan. T3. Penyalahgunaan telifon bimbit dan internet.

2.2 TOWS MATRIK Kekuatan (S) S1. 100% guru yang mengajar terdiri daripada guru-guru opsyen. S2. 90% guru-guru yang mengajar terdiri daripada guru-guru yang berpengalaman. ( lebih dari 5 tahun ) S3. Mempunyai bahan dan peralatan PPSMI yang mencukupi. S4. Mempunyai Buddy Support System yang berkesan dan berkualiti. SO (maxi-maxi) S1, S2, S4, O2 2. Melaksanakan program kelas tambahan secara terancang dengan menggunakan peruntukan PPTT. 3. Memberi pendedahan teknik menjawab soalan. S1,S2, O1 1. Mengikuti kursus yang dianjurkan PPD dan JPNT ST (maxi-mini) Kelemahan (W) W1. Kekurangan guru pemeriksa kertas peperiksaan awam W2. 40% daripada murid kurang bermotivasi. W3. 10% daripada guru kurang berpengalaman.( Kurang dari 5 tahun ) WO (mini-maxi) W2,O1,O2 4. Meningkatkan minat pelajar terhadap mata pelajaran Matematik W1, W3, O1 1. Mengadakan kursus dalaman untuk guru-guru yang kurang berpengalaman 2. Memberi pendedahan mengenai cara penandaan dan pemeriksaan mengikut standard peperiksaan awam sebenar. WT (mini-mini) 112

TOWS MATRIKS

Peluang (O) O1. Sokongan moral dan bantuan daripada PIBG,PPD dan JPNT. O2. Peruntukan kewangan dari DANA (Program Pendidikan Terengganu Terbilang).

Ancaman (T)

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

T1. Latar belakang sesetengah keluarga yang tidak menitikberatkan kecemerlangan akademik. T2. Pengaruh rakan sebaya yang telah tamat persekolahan. T3. Penyalahgunaan telefon bimbit dan internet.

S1,S2, T1 2. Mengadakan program yang melibatkan ibu bapa. S1,S2, T2,T3 3. Guru memberi cakna dan perhatian kepada murid

W2, T1 3. Mengadakan ceramah kesedaran dan motivasi kepada pelajar.

2.3 ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN PENGURUSAN : Kurikulum UNIT : Panitia Matematik Isu Strategik Matlamat Strategik Objektif Indikator Prestasi Kekurangan Memberi pendedahan 50% guru adalah Guru adalah guru mengenai cara pemeriksa kertas pemeriksa kertas pemeriksa penandaan dan peperiksaan awam kertas pemeriksaan mengikut peperiksaan standard peperiksaan awam awam sebenar. Peratus lulus Meningkatkan minat 100% murid lulus Matematik Murid tidak murid terhadap mata Matematik dalam minat mata pelajaran Matematik peperiksaan awam. pelajaran Matematik Peratus Memberi kesedaran kesedaran ibu Latar kepada ibu bapa 70% ibu bapa bapa belakang tentang pentingnya menyedari kepentingan sesetengah mata pelajaran matapelajaran keluarga yang Matematik. matematik tidak menitikberatka n kecemerlanga Peratus lulus n akademik. Matematik Mengingatkan pelajar 100% murid lulus

2008 7%

2009 14%

2010 21%

2011 29%

201 2013 2 36% 50%

85%

87%

90%

95%

97% 100 %

50%

55%

60%

65%

70% 70%

85%

87%

90%

95%

97% 100 % 113

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Pengaruh rakan sebaya yang telah tamat persekolahan. Penyalahguna an telefon bimbit dan internet.

supaya tidak mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Menyedarkan pelajar supaya menggunakan telefon bimbit dan internet untuk tujuan berfaedah sahaja

Matematik dalam peperiksaan awam Peratus lulus Matematik 100% murid lulus Matematik dalam peperiksaan awam

85%

87%

90%

95%

97% 100 %

2.4 PELAN TAKTIKAL Tahun Pelaksanaan : 2009 Bidang : Kurikulum Bil Strategi/Program Objektif 1 Math Recreation Menarik minat pelajar terhadap subjek matematik Deskripsi Pelaksanaan Kumpula n Sasar dan bilangan Semua Murid Tarikh/Te mpoh Masa Kos/Su mber (RM) Petunjuk Kejayaan

TOV

ETR

Kuiz, Notice Board & Game

Feb-Mac

RM200

Pelajar berpengeta huan

Peratus pengetahuan murid meningkat 114

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

2

Math Clinic

3

Kem Sohor Maths

4

Teknik Seminar Menjawab

Meningkatkan pemahaman bagi kumpulan pelajar yang lemah Mendedahkan pelajar kepada teknik menjawab soalan Mendedahkan pelajar kepada teknik menjawab soalan Meningkatkan pencapaian pelajar Objektif

Kelas Bimbingan

Murid lemah dan sederhana Kumpulan murid elit ( Pelajar Ting.3 & 5) Semua Murid Ting.3 & 5 Semua Murid Kumpula n Sasar dan bilangan Semua Murid Ting.3 & 5 Semua Murid

Mac Sept

RM200

Pelajar ulangkaji

Peningkatan dalam TOV/OTI

Kelas Pengukuhan

Feb, Mei & Julai

RM500

Pelajar berpengeta huan Pelajar berpengeta huan Volum kerja banyak TOV ETR

Pencapaian A dalam OTI

Ceramah teknik menjawab Pelajar membuat latihan kendiri sms kelas tamb dan ’relief’ Deskripsi Pelaksanaan Menjawab soalan-soalan ulangkaji pada hujung minggu dan cuti

Feb - Okt

RM500

Peratus kelulusan meningkat Peningkatan dalam TOV/OTI Petunjuk Kejayaan Peratus Kelulusan Meningkat Peratus pengetahuan murid meningkat

5

Program SAL ( Self Access Learning ) Strategi/Program

Feb – Okt Tarikh/Te mpoh Masa

RM200 Kos/Su mber (RM)

Bil

6

Cuti Terancang

Meningkatkan pencapaian pelajar Menarik minat, meningkatkan pengetahuan dan mengaplikasik an pengetahuan matematik Meningkatkan keupayaan pelajar lemah

Feb-Oct

RM200

Pelajar ulangkaji Pelajar berpengeta huan dan bermotivasi

7

Bulan Maths

Aktiviti luar bilik darjah

April

RM500

8

Kem BOLEH!

Membimbing pelajar lemah

Murid Galus

Julai-PMR Sept-SPM

RM200

Pelajar berpengeta huan

Peratus Kelulusan Meningkat 115

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perincian Maths Recreation 1.Menarik minat pelajar terhadap subjek matematik Feb-Mac Semua Murid Semua guru mata pelajaran Sekali dalam seminggu selesai aktiviti P&P, pelajar akan diberikan soalan-soalan kuiz, ‘games’ dan ‘puzzle’.

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti Kekangan Pemantauan 116 Perincian Maths Clinic 1.Meningkatkan pemahaman bagi kumpulan pelajar lemah Mac-Sept Murid lemah dan sederhana bagi tingkatan 3 dan 5 Semua guru mata pelajaran 1.Sekali dalam seminggu pelajar sederhana dan lemah akan diadakan kelas pengukuhan 2. Guru kelas berkenaan akan mengajar kelas tersebut.

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

9 10

Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perincian Kem Sohor Maths 1.Mendedahkan pelajar kepada teknik menjawab soalan Feb, Mei & Julai Kumpulan pelajar elit ( Tingkatan 3 & 5 ) Semua guru mata pelajaran 1.Kem akan diadakan pada awal cuti persekolahan. 2. Kem akan diadakan disekolah selama 3 hari 2 malam. 3. Soalan-soalan berbentuk peperiksaan sebenar akan didedahkan.

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Bil 1 2 3 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Perincian Seminar Teknik Menjawab 1.Mendedahkan pelajar kepada teknik menjawab soalan Julai 117

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

4 5 6

Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti

Semua pelajar Tingkatan 3 & 5 Semua guru mata pelajaran 1.Ceramah mengenai teknik menjawab soalan akan disampaikan oleh penceramah luar atau guru berpengalaman. 2. Ceramah akan diadakan pada hari Sabtu.

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan 118 Perincian Program SAL ( Self Access Learning ) 1.Meningkatkan pencapaian pelajar. Feb- Okt Semua pelajar Semua guru mata pelajaran 1.Pelajar membuat latihan kendiri semasa kelas tambahan dan ‘relief’ 2.Modul disediakan oleh guru ( Buku Prism-T )

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perincian Cuti Terancang 1.Meningkatkan pemahaman pelajar. Feb- Okt Semua pelajar Tingkatan 3 & 5 Semua guru mata pelajaran 1.Pelajar menjawab soalan-soalan ulangkaji pada hujung minggu dan masa cuti 2. Soalan-soalan akan disediakan oleh guru kelas berkenaan.

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Bil 1 2 3 4 5 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Perincian Bulan ‘Maths’ 1.Menarik minat, meningkatkan pengetahuan dan mengaplikasikan pengetahuan matematik. April Semua pelajar Semua guru mata pelajaran 119

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

6 7 8 9 10

Proses Kerja/Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

1.Aktiviti luar bilik darjah

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Bil 1 2 3 4 5 6 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti Perincian Kem ‘BOLEH’ 1.Meningkatkan keupayaan pelajar lemah Julai – PMR Sept - SPM Semua pelajar Semua guru mata pelajaran 1.Kem akan diadakan 3 hari 2 malam di SMK Matang. 2. Fokus kepada pelajar yang lemah.

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

120

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

D. BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL 1. PANITIA KEMAHIRAN HIDUP / REKACIPTA 1.1 ANALISIS SWOT Kekuatan (S) S1. Pelajar telah mempunyai pengetahuan asas. S2. Sekolah satu sesi. S3. Disiplin pelajar terkawal S4. Guru-guru yang berpengalaman dan berkomitmen. W2. Sebahagian pelajar yang tidak bermotivasi dan suka melanggar peraturan sekolah. W3. Penghayatan kerja berkualiti masih kurang. 121 Kelemahan (W) W1. Guru sering terlibat dengan program luar sekolah – P & P tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna.

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Peluang (O) O1. PIBG yang suportif 02. Sokongan dan bantuan kewangan dari wakil rakyat. O3. Hubungan yang baik dengan komuniti dan agensi luar. O4. Mudah mendapat bekalan bahan dari luar.

Ancaman (T) T1. Tahap sosioekonomi atau latar belakang ibubapa yang rendah. T2. Ibubapa kurang memberi komitmen terhadap program sekolah. .

1.2 TOWS MATRIK Kekuatan (S) S1. Pelajar telah mempunyai pengetahuan asas. S2. Sekolah satu sesi. TOWS MATRIKS S3. Disiplin pelajar terkawal S4. Guru yang berpengalaman dan berkomitmen. S5. Hubungan sekolah dengan komuniti yang erat. . SO (maxi-maxi) S4, O4 1. Pelajar sentiasa didedahkan dengan maklumat terkini. S3, O3 2. Mudah mendapat tunjuk ajar dari agensi luar. S2, O2 3. Program yang dirancang dpat dijalankan dengan berkesan. W2. Masih terdapat sebahagian pelajar yang mempunyai kesedaran yang rendah dan melanggar peraturan sekolah. W3. Penghayatan kerja berkualiti masih kurang. W4. Pelajar kurang bermotivasi. WO (mini-maxi) W1,O3 1. PPD mengambil berat dan mencari guru ganti untuk menggantikan guru yang berkursus. W2, O1,O3 1. Mendapat kerjasama kawalan keselamatan kampung untuk mengawasi masalah ponteng diluar 122 Kelemahan (W) W1. Guru sering terlibat dengan program luar sekolah – P & P tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna.

Peluang (O) O1. PIBG yang suportif 02. sokongan dan bantuan kewangan dari wakil rakyat. O3. Hubungan yang baik dengan komuniti dan agensi luar. O4. Mudah mendapat bekalan bahan dari

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

luar. Ancaman (T) T1. Tahap sosioekonomi atau latar belakang pendidikan ibubapa yang rendah. T2. Ibubapa kurang memberi komitmen terhadap program sekolah. ST (maxi-mini) S5, T2 1. Mendapat bantuan dari JKKK untuk menyampaikan maklumat kepada ibubapa.

sekolah. WT (mini-mini) W4, T1 1. Mendapat kerjasama dari UBK bagi meningkatkan motivasi pelajar dan menyedarkan ibubapa terhadap peranan mereka.

1.3 ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN Pengurusan : KURIKULUM Unit : PANITIA REKA CIPTA Isu Strategik: 1. Bilangan pelajar yang mendapat A dalam subjek Reka Cipta adalah kurang. Matlamat Strategik Meningkatkan pencapaian A dikalangan pelajar. Objektif 1. Memastikan sekurangkurangnya 50% calon mendapat A. 2. Memupuk 123 Indikator Prestasi 1. Pelajar didedahkan dengan soalan RC. 2. Peratus lulus A meningkat. 2008 TOV 5% 2009 2010 2011 2012 2013

10%

20%

30%

40%

50%

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

budaya belajar secara berkumpulan . 2. Pelajar lambat menyiapkan kerja kursus RC mengikut jadual Memastikan pelajar dapat menyiapkan tugasan kerja kursus mengikut jadual yang telah ditetapkan. Memastikan pelajar mendapat markah tinggi dalam kerja kursus.

1. Kerja kursus dapat
disiapkan mengikut jadual.

90%

100%

100%

100%

100%

100%

2. Hasil kerja kursus
menepati kriteria yang ditetapkan.

3.Pelajar tidak menghadiri kelas tambahan

Meningkatkan peratus kehadiran pelajar ke kelas tambahan

1.Memastikan pelajar dapat menguasai teknik belajar dan menjawab soalan dengan betul 2.Memupuk budaya belajar secara berkumpulan

1. Kekerapan kelas tambahan harian sekurang-kurangnya seminggu sekali

95%

100%

100%

100%

100%

100%

4.Pelajar beranggapan subjek RC mudah serta tidak pentingdan beranggapan tidak memerlukan ulangkaji yang

Meningkatkan kesedaran pelajar tentang kepentingan subjek RC

1.Memastikan pelajar meluangkan masa mengulangkaji subjek RC.

1. Latih tubi

50%

100%

100%

100%

100%

100%

124

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

banyak

1.4 PELAN TAKTIKAL Tahun Perlaksanaan : 2009 Bidang : Kurikulum

125

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Bil

Program/ Aktiviti Seminar kerja Kursus

Objektif Pelajar dapat memahami kepentingan kerja kursus dan masa perlaksanaan Pelajar dapat memahami konsep mengikut kehendak soalan

Diskripsi perlaksanaan Taklimat awal tahun oleh guru KH

1

Kmpulan sasaran/ Bilangan Semua pelajar ting 1,2,.3

Kos/ Sumber -

TOV 4x

ETR -

Tarikh & tempoh masa Januari

Indikator prestasi

2

PR0MAS (Program Mahir Soalan)

Latih Jawab selepas p&p

Semua pelajar ting 1,2,.3

RM 50.00

Tumpua n pada soalan objektif

3

Kem Kecemerlang an (elit) dan Galus Latih Tubi Terancang

Murid mengetahui teknik belajar/ menjawab Kemahiran menjawab Pelajar dapat memahami konsep mengikut kehendak soalan

4 5 Seminar menjawab Soalan Peperiksaan

Mengumpul pelajar elit dan galus untuk mengadakan kem Latih jawab selepas sesuatu topik selesai. Mengadakan taklimat /perbincangan oleh guru pakar KH

Pelajar ting 3

Projek SMR

2x

Merangk umi semua topic yang telah diajar 2x

Jan Oktober

Kerja kursus dapat disiapkan mengikut jadual % lulus Panitia/G meningka uru KH t

Catatan/ Tanggun gjawab Panitia/G uru KH

% lulus projek meningka t FebOktober % lulus Panitia/G meningka uru KH t % lulus Panitia meningka t

Semua pelajar ting 1,2,.3 Pelajar ting 3

RM 100.00 RM 100.00

Tumpua n pada soalan objektif 1x

1x

Mac &Septem ber

PELAN OPERASI PANITIA Tempoh Pelaksanaan Bidang Matlamat

KEMAHIRAN HIDUP 2009 : Tahun 2009 : Kurikulum : Meningkatkan Kemahiran menjawab soalan peperiksaan PMR 2009 126

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Bil 1 2

Perkara Nama Program Objektif

Perincian Seminar Menjawab Soalan 1. Dapat mengenalpasti kelemahan menjawab dan membaiki taknik menjawab soalan dengan betul 2. Meningkatkan pencapaian peratusan kelulusan dalam PMR 2009 1. Seminar/Bengkel Pelajar Tingkatan 3 Jun/ September GMP dan penceramah jemputan GKMP

3 4 5 6 7 8 9 10

Aktiviti Kumpulan sasar Tempoh masa Guru Terlibat Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA Tempoh Pelaksanaan Bidang Matlamat Bil 1 2

KEMAHIRAN HIDUP 2009 : Tahun 2009 : Kurikulum : Meningkatkan peratus kehadiran pelajar ke kelas tambahan Perincian Mahir Menjawab 1. Meningkatkan Kemahiran menjawab soalan objektif 2. Memahami kehendak soalan dan kekunci 3. Meningkatkan peratus kelulusan kepada 100% Setiap kali selesai aktiviti P &P pelajar akan diberikan soalan objektif. Semua pelajar wajib hantar jawapan dalam P&P Seterusnya. Guru akan mengambil masa 10 minit untuk membincangkan isi-isi Jawapan. Pelajar Tingkatan 1, 2 dan 3 Januari- September GMP ting 1, 2 dan 3 GKMP 127

Perkara Nama Program Objektif

3

Guru Terlibat

4 5 6 7 8

Kumpulan sasar Tempoh masa Pelaksana Kekangan Pemantauan

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

9 10

Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA KEMAHIRAN HIDUP 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Matlamat : Meningkatkan peratus kesedaran pelajar tentang kepentingan subjek KH Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perkara Nama Program Objektif Aktiviti Kumpulan sasar Tempoh masa Guru Terlibat Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perincian Latih Tubi Terancang 1. Memastikan pelajar meluangkan masa mengulangkaji subjek KH 2.Meningkatkan pencapaian peratusan lulus bagi setiap OTI dan peperiksaan sesi 2009 1. Modul-modul soalan 2. Kerja Cuti Terancang Pelajar Tingkatan 1,2, 3 Febuari- Oktober GMP ting 1,2 dan 3 Dinilai oleh jawatankuasa Penilai Rekod Aktiviti

2. PANITIA EKONOMI

2.1 ANALISIS SWOT 128

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Kekuatan (S) Guru yang mengajar Ekonomi terdiri daripada guru-guru yang berpengalaman 5 tahun ke atas dan mempunyai komitmen tinggi. Guru Ekonomi adalah Guru AKRAM ( penggubal soalan negeri ) Mempuyai makmal komputer yang mempunyai rangkaian internet untuk mendapatkan maklumat pelajaran. Mempunyai bahan bantu dan bahan rujukan yang mencukupi di sekolah. Peluang (O) Bantuan daripada JPN untuk pendidikan luar kelas – lawatan Sokongan moral dan bantuan daripada PIBG.

Kelemahan (W) 20% daripada pelajar kurang bermotivasi dan tiada matlamat yang jelas.. Sebahagian kecil pelajar kerap tidak hadir ke sekolah.

Ancaman (T) Latar belakang sesetengah keluarga yang tidak menitikberatkan kecemerlangan akademik. Pelajar terpengaruh dengan unsur - unsur negatif daripada luar.

Peruntukan kewangan dari DANA (Program Pendidikan Terengganu Terbilang).

2.2 TOWS MATRIK ISU 1. Hanya seorang pelajar memperolehi A setakat ini. STRENGTHS (Kekuatan) S1 80% guru yang mengajar STPM terdiri daripada guru-guru yang WEAKNESSES (Kelemahan) W1 20% daripada pelajar kurang bermotivasi dan tiada matlamat yang jelas. 129

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

2. Pencapaian lulus penuh semua matapelajaran kurang daripada 70%.

berpengalaman (5 tahun ke atas) S2 Sebahagian guru yang mengajar terdiri daripada guru-guru pemeriksa dan penggubal soalan negeri. S3 Mempuyai makmal komputer yang mempunyai rangkaian internet untuk mendapatkan maklumat pelajaran. S4 Mempunyai bahan bantu dan bahan rujukan yang mencukupi di sekolah. W2 Sebahagian kecil pelajar kerap tidak hadir ke sekolah. W3 20% daripada guru kurang berpengalaman.

OPPORTUNITIES (Peluang) O1 Bantuan daripada JPN untuk pendidikan luar kelas – lawatan O2 Sokongan moral dan bantuan daripada PIBG. O3 Peruntukan kewangan dari DANA (Program Pendidikan Terengganu Terbilang). THREATS (Ancaman) T1 Latar belakang keluarga yang tidak menitikberatkan kecemerlangan akademik. T2 Pelajar terpengaruh dengan unsur unsur negatif daripada luar.

SO (maxi-maxi) S1, S2, S4, O2 4. Melaksanakan program kelas tambahan secara terancang dengan menggunakan peruntukan PPTT. 5. Memberi pendedahan teknik menjawab soalan.

WO (mini-maxi) W1,O1,O2 3. Meningkatkan kesedaran untuk belajar dalam kalangan pelajar. W2, O1 3. Mengadakan kursus dalaman untuk guru-guru yang kurang berpengalaman

ST (maxi-mini) S5, T1 4. Menganjurkan kursus keibubapaan di bawah unit bimbingan dan kaunseling. S3, S5, T2 2. Menghidupkan program mentormentee dan bimbingan rakan sebaya.

WT (mini-mini) W1, T1 4. Mengadakan ceramah kesedaran dan motivasi kepada pelajar. W2, T2 1. Menganjurkan lawatan ke sekolahsekolah cemerlang.

3.3 ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN PENGURUSAN : KURIKULUM UNIT : PANITIA EKONOMI ISU STRATEGIK MATLAMAT OBJEKTIF INDIKATOR TOV 2009 2010 2011 2012 2013 130

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

STRATEGIK 1. Hanya seorang pelajar memperolehi A Ekonomi. Meningkatkan pencapaian A mata pelajaran Ekonomi. Melahirkan 10 orang pelajar mendapat A dalam mata pelajaran ekonomi dalam tempoh lima tahun. 2. Pencapaian lulus penuh semua matapelajaran kurang daripada 70%. Meningkatkan pencapaian lulus penuh mata pelajaran Ekonomi. Mencapai 75 peratus lulus penuh mata pelajaran Ekonomi.

PRESTASI 2 orang pelajar mendapat A pada setiap tahun

2008 1% 2% 4% 6% 8% 10%

45% Lebih 70% lulus penuh dalam setiap peperiksaan

70%

72%

73%

74%

75%

2.4 PELAN TAKTIKAL STRATEGI 1 Tahun Pelaksanaan : 2009 Bidang : Kurikulum
BIL Program Objektif Deskripsi Kumpulan Tarikh/ Kos/ TOV ETR Indikator

131

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Pelaksanaan Melahirkan 10 orang pelajar mendapat A dalam mata pelajaran ekonomi STPM dan 7 orang pelajar SPM dalam tempoh lima tahun. Mencapai 75 peratus lulus penuh mata pelajaran Ekonomi STPM dan 90 peratus lulus dalam SPM. Guru memberi kelas tambahan di luar waktu (sabtu) untuk ‘cover’ tajuk yang kurang difahami pelajar. Guru mengumpulkan pelajar di Dewan Seminar satu hari dan memberi pelbagai bahan yang akan dibincangkan (modul)

1

Kelas Tambahan Ekonomi

sasaran dan bilangan Pelajar Tingkatan 6SA1 dan 5ST2

Tempoh masa 7 bulan

Sumber (RM) 1X 3X

Kejayaan Keputusan OTI1, OTI2, Percubaan STPM semakin baik Melahirkan 10 orang pelajar mendapat A dalam mata pelajaran ekonomi STPM dan 7 orang pelajar SPM dalam tempoh lima tahun. Keputusan OTI1, OTI2, Percubaan STPM semakin baik Peratus Lulus penuh STPM dan lulus SPM

Pelajar Tingkatan 6SA1 dan 5ST2

1 hari

Panitia

Tumpuan Tajuk Esei Tingkatan 4

Tumpuan Semua Bahagian Soalan

2

Klinik Ekonomi

3

PROMAS ( Program Mahir Soalan )

Meningkatkan pencapaian peratus lulus dengan kepujian dalam SPM.
Melahirkan 10 orang pelajar mendapat A dalam mata pelajaran ekonomi STPM dan 7 orang pelajar SPM

Latih jawab 2 soalan selepas setiap kali P&P

Pelajar Tingkatan 5ST2

10 bulan

RM6/pel ajar

Penekana n pelbagai bentuk soalan

3X

4

Cakna Pelajar

Guru MP memberikan bahan tambahan mengikut tahap kebolehan pelajar

Pelajar Tingkatan 6SA1 dan 5ST2

11 bulan

Panitia

Penekana n pelbagai bentuk soalan

3X

132

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

dalam tempoh lima tahun. Melahirkan 10 orang pelajar mendapat A dalam mata pelajaran ekonomi STPM dan 7 orang pelajar SPM dalam tempoh lima tahun.

dari masa ke semasa. Guru MP membahagikan pelajar kepada 6 kumpulan, setiap kumpulan akan mengumpulkan solan dan jawapan ‘Past-Year’ untuk dijadikan modul soalan. Guru menggunakan sukatan MAS untuk kelas lemah (SPM) Pelajar Tingkatan 6SA1 dan 5ST2 6 bulan Soalan bahagian A, B, C dan D 3X

semakin meningkat. Keputusan OTI2 dan Percubaan STPM semakin baik

5

Pembinaan Modul Soalan

6

Penggunaan Sukatan MAS

Mencapai 70 peratus lulus penuh mata pelajaran Ekonomi STPM dan 80 peratus lulus dalam SPM. Mencapai 75 peratus lulus penuh mata pelajaran Ekonomi STPM dan 90 peratus lulus dalam SPM. Mencapai 75 peratus lulus penuh mata pelajaran Ekonomi STPM dan 90 peratus lulus dalam SPM.

Pelajar Tingkatan 5ST2

10 bulan

Tumpuan Tajuk Esei Tingkatan 4 dan 5

Tumpuan Semua Bahagian Soalan

7

Program Cuti Terancang

Guru MP akan menyediakan bahan untuk diberikan kepada pelajar semasa cuti Guru MP akan mengumpulkan buku latihan dan nota pelajar secara berkala

Pelajar Tingkatan 6SA1 dan 5ST2

4X

Panitia

Pelbagai bentuk soalan

3X

8

Penyeliaan Buku Nota & Latihan

Pelajar Tingkatan 6SA1 dan 5ST2

AprilSept

80% buku diselia

70% buku kemas

Keputusan OTI1, OTI2, Percubaan STPM semakin baik Peratus Lulus penuh STPM dan lulus SPM semakin meningkat. Peratus Lulus penuh STPM dan lulus SPM semakin meningkat.

133

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

1.

PELAN OPERASI PANITIA EKONOMI TAHUN 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Bil 1 2 3 4 5 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Kelas Tambahan. Melahirkan 2 orang pelajar mendapat A dalam mata pelajaran ekonomi STPM dan 2 orang pelajar SPM. April – Okt (7 bulan) Pelajar Tingkatan 6SA1 dan 5 ST2 Guru Mata Pelajaran Ekonomi. 7. Kelas pada hari jumaat/sabtu atau di waktu petang hari persekolahan (sekali seminggu). Pelajar akan diberikan kertas soalan Koleksi Soalan Tahun-tahun Lepas. Selepas itu perbincangan dengan guru dijalankan. Masa – guru dan pelajar Guru Mata Pelajaran Ekonomi.
Keputusan OTI1, OTI2, Percubaan STPM

Perincian

6

Proses kerja/Aktiviti

7 8 9 10 2.

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA EKONOMI TAHUN 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Bil 1 2 Objektif 1. Meningkatkan peratus lulus pelajar-pelajar yang mendapat markah sekurang-kurangnya 40%. 134 Perkara Nama Program Klinik Ekonomi Perincian

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

2. Mencapai kelulusan penuh 70% STPM dan 80% SPM 2009

3

Tarikh/Tempoh

8.30 pagi – 2.30 petang (18 April – Ekonomi STPM) 8.30 pagi – 2.30 petang (25 April – Ekonomi SPM) Pelajar Tingkatan 6SA1 dan 5 ST2 Guru Mata Pelajaran Ekonomi. 1. Guru MP akan memilih satu hari dan pelajar-pelajar GALUS dikumpulkan dan diberikan soalan-soalan latihan yang mirip soalan peperiksaan sebenar. 2. Perbincangan dan teknik menjawab akan diterangkan oleh guru MP. Masa – guru dan pelajar Guru Mata Pelajaran Ekonomi.
Keputusan OTI1, OTI2, Percubaan STPM

4 5

Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat

6

Proses kerja/Aktiviti

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

3.

PELAN OPERASI PANITIA EKONOMI TAHUN 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Bil 1 2 Perkara Nama Program Objektif Program Mahir Soalan ( PROMAS ) Menambahkan kemahiran pelajar dalam menjawab soalan ekonomi. 135 Perincian

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Meningkatkan peratus kelulusan penuh kepada 70% dalam STPM dan 80% SPM Jan – Okt ( 10 bulan ) Pelajar Tingkatan 6SA1 dan 5 ST2 Guru Mata Pelajaran Ekonomi. 1. 6 Proses kerja/Aktiviti Setiap kali selesai aktiviti P&P Ekonomi, pelajar akan diberikan 1 soalan esei, 1 soalan statistik dan 5 soalan objektif. Semua pelajar wajib hantar jawapan dlm P&P seterusnya. Guru akan mengambil masa 10 minit untuk membincangkan isi-isi jawapan.

3 4 5

Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

Masalah Cetakan Bahan Guru Mata Pelajaran Ekonomi. Peningkatan peratus kelulusan penuh dalam STPM dan SPM 2008

4.

PELAN OPERASI PANITIA EKONOMI TAHUN 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Bil 1 Perkara Nama Program Program Cuti terancang 1. Mencapai kelulusan penuh 70% dalam STPM dan 80% dalam SPM 2009. 2. Guru dapat mengesan pelajar yang lemah untuk dibuat tindakan susulan termasuklah memberikan tumpuan khusus kepada pelajar yang lemah tersebut. 136 Perincian

2

Objektif

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

3 4 5 6 7 8 9 10

Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Proses kerja/Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

4X ( Cuti Persekolahan ) Pelajar Tingkatan 6SA1 dan 5 ST2 Guru Mata Pelajaran Ekonomi. 1. Guru memberi latihan semasa cuti persekolahan. Pelajar tidak menyiapkan kerja – tindakan susulan Guru Mata Pelajaran Ekonomi. Peningkatan peratus kelulusan penuh dalam STPM dan SPM 2009

5.

PELAN OPERASI PANITIA EKONOMI TAHUN 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Bil 1 2 3 4 5 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat
Cakna Pelajar Melahirkan 2 orang pelajar mendapat A dalam mata pelajaran ekonomi STPM dan 2 orang pelajar SPM.

Perincian

Sepanjang Tahun Pelajar Tingkatan 6SA1 dan 5 ST2 Guru Mata Pelajaran Ekonomi. 137

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

6 7 8 9 10

Proses kerja/Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

Guru MP memberikan bahan tambahan mengikut tahap kebolehan pelajar dari masa ke semasa.

Pelajar kekurangan masa kerana kekangan kelas tambahan Guru Mata Pelajaran Ekonomi. Peningkatan A dalam STPM dan SPM 2009

6.

PELAN OPERASI PANITIA EKONOMI TAHUN 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Bil 1 2 3 4 5 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat
Penyeliaan Buku Nota dan Latihan Mencapai 75 peratus lulus penuh mata pelajaran Ekonomi STPM dan 90 peratus lulus dalam SPM. April-Sept

Perincian

Pelajar Tingkatan 6SA1 dan 5 ST2 Guru Mata Pelajaran Ekonomi. 138

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

6 7 8 9 10

Proses kerja/Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

Guru MP akan mengumpulkan buku latihan dan nota pelajar secara berkala untuk diperiksa oleh Pengetua, PK dan Guru MP

Pelajar tidak melengkapkan nota. Guru Mata Pelajaran Ekonomi. Peningkatan dalam OTI1, OTI2 dan Percubaan STPM

7.

PELAN OPERASI PANITIA EKONOMI TAHUN 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Bil 1 Perkara Nama Program
Pembinaan Modul Soalan

Perincian

2 3 4 5

Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat

1. Menambahkan pemahaman dan minat pelajar terhadap mata pelajaran Ekonomi melalui kerja secara berkumpulan. 2. Meningkatkan peratus kelulusan penuh kepada 70% dalam STPM dan 80% SPM
April-Sept

Pelajar Tingkatan 6SA1 dan 5 ST2 Guru Mata Pelajaran Ekonomi. 139

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

6 7 8 9 10

Proses kerja/Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

Guru MP membahagikan pelajar kepada 6 kumpulan, setiap kumpulan akan mengumpulkan solan dan jawapan ‘Past-Year’ untuk dijadikan modul soalan.

Pelajar tidak dapat menyiapkan dalam masa yang ditetapkan Guru Mata Pelajaran Ekonomi. Peningkatan peratus kelulusan penuh dalam STPM dan SPM 2009

8.

PELAN OPERASI PANITIA EKONOMI TAHUN 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Proses kerja/Aktiviti Kekangan Pemantauan Guru Mata Pelajaran Ekonomi. 140
Penggunaan Sukatan MAS Mencapai 70 peratus lulus penuh mata pelajaran Ekonomi STPM dan 80 peratus lulus dalam SPM. Jan – 0kt

Perincian

Pelajar Tingkatan 6SA1 dan 5 ST2 Guru Mata Pelajaran Ekonomi.
Guru menggunakan sukatan MAS untuk kelas lemah (SPM)

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

9 10

Penilaian Penambahbaikan

Peningkatan peratus kelulusan penuh dalam STPM dan SPM 2009

4. PANITIA PRINSIP AKAUN

3.1 ANALISIS SWOT Kekuatan (S) S1. Guru yang terlatih dan JU negeri S2. Bahan dan modul mencukupi. S3. Kelas malam asrama dan kelas tambahan S4. Kemudahan menyediakan bahan P&P disediakan oleh sekolah Peluang (O) O1. Kesangupan ibu bapa menghantar ke kelas tambahan malam. 02. Modul P&P terbaru dari JPNT dan KPN W2. Pelajar tidak berminat belajar pada peringkat awal persekolahan W3. Pelajar tidak hadir ke sekolah dan tidak datang kelas tambahan W4. Kemudahan fotostat dan printer kerap kali tidak berfungsi. Ancaman (T) T1. Masalah keluarga dan sikap negatif ibu bapa terhadap pelajaran. T2. Tiada persekitaran P&P di luar sekolah seperti pusat tuisyen. 141 Kelemahan (W) W1. Kebanyakan pelajar mempunyai keputusan C dan D matematik dalam PMR.

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

3.2 TOWS MATRIK Kekuatan (S) S1. Guru yang terlatih dan JU negeri TOWS MATRIKS S2. Bahan dan modul mencukupi. S3. Kelas malam asrama dan kelas tambahan S4. Kemudahan menyediakan bahan P&P disediakan oleh sekolah Kelemahan (W) W1. Kebanyakan pelajar mempunyai keputusan C dan D matematik dalam PMR. W2. Pelajar tidak berminat belajar pada peringkat awal persekolahan W3. Pelajar tidak hadir ke sekolah dan tidak datang kelas tambahan W4. Kemudahan fotostat dan printer kerap kali tidak berfungsi. WO (mini-maxi) W1,W2,O1,O2 1. Melaksanakan kelas malam Asrama dan kelas tambahan. 2 Bimbingan rakan sebaya

Peluang (O) O1. Kesangupan ibu bapa menghantar ke kelas tambahan malam. 02. Modul P&P terbaru dari JPNT dan KPN

SO (maxi-maxi) S1, S2 S3, O1 6. Melaksanakan kelas malam Asrama dan kelas tambahan. 7. Melaksanakan kumpulan Elit Prinsip Perakaunan

142

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

8. Teknik menjawab Prinsip Perakaunan Ancaman (T) T1. Masalah keluarga dan sikap negatif ibu bapa terhadap pelajaran. T2. Tiada persekitaran P&P di luar sekolah seperti pusat tuisyen. 9. Masteri LCCI ST (maxi-mini) S1,S2, T1,T2 5. Merancang jadual kursus bersesuaian dengan kehendak guru dan lokasi kursus. WT (mini-mini) W1W2T1 2. Klinik Prinsip Perakaunan bagi pelajar-pelajar yang lemah 3. Masteri Dokumen Sumber W3T1 1. Gugur Mata Pelajaran Prinsip Perakaunan

3.3 ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN MATLAMAT STRATEGIK
Meningkatkan pencapaian A mata pelajaran Prinsip Perakaunan sekurangkurangnya 30%.

ISU
1. Pe ncapaian A dalam Prinsip Perakauanan tidak mencapai 30 % dari jumlah pelajar

INDIKATOR KEJAYAAN
Sekurangkurangnya 30% pelajar mendapat A pada setiap tahun

SASARAN OBJEKTIF
Melahirkan sekurang-kurangnya 30 % pelajar mendapat A dalam mata pelajaran Prinsip Perakaunan dalam tempoh lima tahun.

TOV 2008
15%

2009
20%

2010
25%

2011
30%

2012
35%

2013
40%

Mengekalkan lulus 100% Prinsip Perakauanan setiap tahun 2. Pe ncapaian 100% lulus

90% Pelajaran Prinsip Perakaunan lulus 100% Mencapai 100 peratus lulus mata pelajaran Prinsip Perakaunan setiap tahun.

100%

100%

100%

100%

100%

143

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Prinsip Perakauanan tidak konsistem

Meningkatkan pencapaian peratus lulus dengan kepujian dalam SPM.
Sekurangkurangnya 90% lulus dengan kepujian dalam setiap tahun.

70%

80%

90%

100%

100%

100%

3. Peratus lulus dengan kepujian Prinsip Perakauanan 90%.

Mencapai sekurangkurangnya 90 peratus lulus dengan kepujian dalam SPM.

3.4 PELAN TAKTIKAL
BI L Deskripsi Pelaksanaan Perbincangan soalan-soalan tahun-tahun lepas mengikut tajuk. Kumpulan sasaran dan bilangan 90 % dari pelajar Tingkatan 5ST2 Tarikh/ Tempo h masa 7 bulan Kos/ Sumb er (RM) Indikator Kejayaan Keputusan OTI1, OTI2, Percubaan STPM semakin baik

Program

Objektif Melahirkan Sekurangkurangnya 90% pelajar lulus dengan kepujian dalam mata pelajaran Prinsip Perakaunan. Mengurangkan bilangan pelajar memperolehi kelulusan D, E dan G. dalam mata pelajaran Prinsip Perakaunan.

TOV 3X sebulan

ETR 21X

1

Kelas Tambahan Asrama/ malam

2

Klinik Prinsip Perakunan

Membimbing pelajar yang galus dalam bilangan yang kecil (contoh, 4 orang satu kumpulan) Menggunakan sukatan MAS

Pelajar galus Prinsip Perakaunan 5ST2

5 bulan

1X

5X setiap kumpul an

Sekurangkurangnya 90% lulus dengan kepujian dalam setiap tahun.

144

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

untuk pelajar lemah . Meningkatkan pencapaian A mata pelajaran Prinsip Perakaunan sekurangkurangnya 30%. Mengurangkan bilangan pelajar memperolehi kelulusan D, E dan G. dalam mata pelajaran Prinsip Perakaunan. dalam tempoh lima tahun. Meningkatkan pencapaian A mata pelajaran Prinsip Perakaunan sekurangkurangnya 30%. Latih tubi soalansoalan dari tajuk ’anchor’ Pelajar Tingkatan 5ST2 9 bulan 1X sebulan 9X Keputusan OTI1, OTI2, Percubaan SPM semakin baik Keputusan OTI1, OTI2, Percubaan SPM semakin baik.

3

Masteri LCCI & ACCA

4

Masteri Dokumen Sumber

Latih tubi soalansoalan dari tajuk Dokumen Sumber pada kelas malam asrama

Pelajar Tingkatan 5ST2

9 bulan

1X sebulan

9X

5

Elit Prinsip Perakuanan

Latih tubi soalansoalan tahun lepas

Pelajar kepujian Prinsip Perakaunan 5ST2

5 bulan

2X sebulan

10X

Keputusan kepujian OTI2 dan Percubaan SPM semakin baik Keputusan OTI1, OTI2, Percubaan SPM semakin baik

6

Seminar Teknik Menjawab Soalan

Mengekalkan lulus 100% Prinsip Perakauanan setiap tahun

Guru mendedahkan teknik menjawab soalan SPM

Pelajar Tingkatan 5ST2

2 bulan

1X

2X

PELAN OPERASI PANITIA PRINSIP PERAKUANAN TAHUN 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum 145

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Proses kerja/Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambah baikan Kelas Tambahan/ Malam.

Perincian
Melahirkan Sekurang-kurangnya 90% pelajar lulus dengan kepujian dalam mata pelajaran Prinsip Perakaunan.

Feb– Okt (9 bulan) Pelajar 5 ST2 Guru Mata Pelajaran Prinsip Perakaunan.
Perbincangan soalan-soalan tahun-tahun lepas mengikut tajuk

Pelajar luar asrama kurang berminat hadir kelas Pentadbir
Keputusan OTI1, OTI2, Percubaan SPM semakin baik

PELAN OPERASI PANITIA PRINSIP PERAKUANAN TAHUN 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Bil 1 2 3 4 5 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Klinik Prinsip Perakaunan 3. Menambahkan kemahiran pelajar dalam menjawab soalan Prinsip Perakaunan 4. Target sekurang-kurangnya 6C Prinsip Perakaunan dalam SPM 2009 Jun– Okt (5 bulan) Pelajar Galus Prinsip Perakaunan 5 ST2 Guru Mata Pelajaran Prinsip Perakaunan. 146 Perincian

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

6 7 8 9 10

Proses kerja/Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambah baikan

Perbincangan soalan-soalan Dokumen Sumber

Pelajar tidak bermotivasi Pentadbir
Keputusan OTI1, OTI2, Percubaan SPM semakin baik

PELAN OPERASI PANITIA PRINSIP PERAKUANAN TAHUN 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Proses kerja/Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambah baikan PELAN OPERASI PANITIA PRINSIP PERAKUANAN TAHUN 2009 147
Masteri LCCI & ACCA

Perincian
Meningkatkan pencapaian A mata pelajaran Prinsip Perakaunan sekurang-kurangnya 30%.

Jul– Okt (4 bulan) Pelajar s Prinsip Perakaunan 5 ST2 Guru Mata Pelajaran Prinsip Perakaunan.
Perbincangan soalan-soalan LCCI

Masa guru, pelajar Pentadbir
Keputusan OTI1, OTI2, Percubaan SPM semakin baik

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Tempoh Pelaksanaan Bidang Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh

: Tahun 2009 : Kurikulum Perincian
Masteri Dokumen Sumber

Mengurangkan bilangan pelajar memperolehi kelulusan D, E dan G. dalam mata

Apr– Okt (7 bulan) Pelajar s Prinsip Perakaunan 5 ST2 Guru Mata Pelajaran Prinsip Perakaunan.
Perbincangan soalan-soalan LCCI

Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Proses kerja/Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambah baikan

Masa guru, pelajar Pentadbir
Keputusan OTI1, OTI2, Percubaan SPM semakin baik

PELAN OPERASI PANITIA PRINSIP PERAKUANAN TAHUN 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Bil 1 2 3 4 5 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat
Elit Prinsip Perakuanan

Perincian

Meningkatkan pencapaian A mata pelajaran Prinsip Perakaunan sekurang-kurangnya 30%.

Jun– Okt (5 bulan) Pelajar s Prinsip Perakaunan 5 ST2 Guru Mata Pelajaran Prinsip Perakaunan. 148

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

6 7 8 9 10

Proses kerja/Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambah baikan

Latih tubi soalan-soalan tahun lepas

Masa guru, pelajar Pentadbir
Keputusan OTI1, OTI2, Percubaan SPM semakin baik

PELAN OPERASI PANITIA PRINSIP PERAKUANAN TAHUN 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Proses kerja/Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambah baikan
Seminar Teknik Menjawab Soalan

Perincian

Mengekalkan lulus 100% Prinsip Perakauanan setiap tahun

Julai dan September Pelajar s Prinsip Perakaunan 5 ST2 Guru Mata Pelajaran Prinsip Perakaunan.
Guru mendedahkan teknik menjawab soalan SPM

Masa guru, pelajar Pentadbir
Keputusan OTI1, OTI2, Percubaan SPM semakin baik

149

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

E. PROJEK 1. PMR 3.1 ANALISIS SWOT 4. ANALISIS SWOT Kekuatan (S) S1. 80% guru yang mengajar PMR terdiri daripada guru-guru yang berpengalaman ( 7 tahun ke atas) S2. 60% guru-guru yang mengajar terdiri daripada guru-guru pemeriksa. S3. 4% pelajar PMR adalah terdiri daripada kumpulan pelajar cemerlang (UPSR 5A) S4. Mempunyai bahan bantu dan bahan rujukan yang mencukupi di sekolah. S5. Mempunyai unit bimbingan dan kaunseling yang mantap. Peluang (O) 01. Sokongan moral dan bantuan daripada PIBG. Ancaman (T) T1. Latar belakang segelintir keluarga yang tidak menitikberatkan kecemerlangan akademik. 150 Kelemahan (W) W1. 40% daripada pelajar kurang bermotivasi. W2. 10% daripada guru kurang berpengalaman.

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

02. Peruntukan kewangan dari DANA (Program Pendidikan Terengganu Terbilang).

1.1 TOWS MATRIK Kekuatan (S) S1. 80% guru yang mengajar PMR terdiri daripada guru-guru yang berpengalaman (7 tahun ke atas) S2. 60% guru-guru yang mengajar terdiri daripada guru-guru pemeriksa. S3. 4% pelajar PMR adalah terdiri daripada kumpulan pelajar cemerlang (UPSR 5A) S4. Mempunyai bahan bantu dan bahan rujukan yang mencukupi di sekolah. S5. Mempunyai unit bimbingan dan kaunseling yang mantap. SO (maxi-maxi) S1, S2, S4, O2 10. Mengadakan program kelas tambahan secara terancang dengan menggunakan peruntukan PPTT. 11. Memberikan kemahiran teknik menjawab soalan. ST (maxi-mini) S5, T1 6. Menganjurkan kursus keibubapaan di bawah unit bimbingan dan kaunseling. Kelemahan (W) W1. 40% daripada pelajar kurang bermotivasi. W2. 10% daripada guru kurang berpengalaman..

TOWS MATRIKS

Peluang (O) 01. Sokongan moral dan bantuan daripada PIBG. 02. Peruntukan kewangan dari DANA (Program Pendidikan Terengganu Terbilang). Ancaman (T) T1. Latar belakang segelintir keluarga yang tidak menitikberatkan kecemerlangan akademik..

WO (mini-maxi) W1,O1,O2 4. Meningkatkan kecaknaan belajar di kalangan pelajar. W2, O1 5. Mengadakan kursus dalaman untuk guru-guru yang kurang berpengalaman WT (mini-mini) W1, T1 5. Mengadakan ceramah kesedaran dan motivasi kepada pelajar. 151

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

S3, S5, T2 3. Menghidupkan program mentormentee dan program rakan sebaya. SENARAI STRATEGI Strategi 1 (S1, W1, W2, O1, O2, T1) *Meningkatkan peratus kelulusan cemerlang pelajar dalam peperiksaan. Strategi 2 (S3, S4, W1, W2, O1, T1) *Melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan bermaklumat. Strategi 3 (S2, W1, W2, O1, O2, T1) *Meningkatkan pengurusan panitia yang berkesan. Strategi 4 (S5, , O1, W1) *Memupuk bakat dan daya saing dalam kalangan pelajar. 1.2 ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN Isu Strategik: Matlamat Strategik Objektif Indikator Prestasi

W2, T2 5. Menganjurkan lawatan ke sekolah-sekolah cemerlang.

TOV 2008 55%

2009

2010

2011

2012

2013

1. Sains PMR tidak mencapai lulus 100% alam peperiksaan 2. Gagal menguasai konsep

Meningkatkan pencapaian lulus 100%

Melahirkan pelajar yang menguasai subjek sains

Lulus 100% dalam peperiksaan PMR dan SPM

65%

75%

85%

95%

100 %

Meningkatkan kemahiran mengingat konsep

Meningkatkan % Berlaku peningkatan dalam skor A peratus kelulusan pelajar dalam setiap peperiksaan

45%

65%

75%

85%

90%

95%

152

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

3. Kurang berminat Meningkatkan belajar minat terhadap subjek PMR 4. Kurang keyakinan diri untuk bersaing Meningkatkan penyertaan pelajar dalam aktiviti anjuran PPD, JPN

Meningkatkan prestasi subjek sains Melahirkan pelajar yang berinovasi dan bersikap saintifik dan mengamalkan nilai murni

Berlaku peningkatan prestasi subjrk sains dengan kemahiran topiktopik tertentu Pencapaian pelajar dalam aktiviti luar bilik darjah meningkat

50%

60%

70%

80%

90%

100 %

45%

55%

65%

75%

85%

90%

5. kurang pendedahan terhadap kerjaya 6. kurang pengetahuan tentang kepesatan kemajuan dalam bidang sains teknologi

Meningkatkan minat pelajar memasuki aliran sains tulen dan gunaan Meningkatkan minat pelajar menerokai bidang sains dan menceburi kerjaya berkaitan dengan sains teknologi

Melahirkan pelajar yang berpengetahuan tinggi

Peningkatan pelajar yang belajar dalam aliran sains tulen dan gunaan

30%

45%

55%

65%

85%

100 %

Melahirkan pelajar yang berkemahiran

Peratus pengetahuan pelajar meningkat

45%

55%

65%

75%

90%

100 %

153

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

1.3 PELAN TAKTIKAL PERANCANGAN TAKTIKAL 2009 BIDANG : KURIKULUM PROJEK PMR Program Bil Objektif

Deskripsi

1

Kelas Tambahan

Mengukuhkan pemahaman pelajar terhadap mata pelajaran yang dipelajari Memahirkan pelajar menjawab soalan Memahirkan diri pelajar dengan menjawab soalan format peperiksaan Memahirkan diri pelajar dengan menjawab soalan format peperiksaan

2

Latih Tubi

-kelas mengikut keupayaan pelajar -m/pelajaran lemah kelas berkenaan Ikut sub Semua topik pelajar Latih tubi soalan berformat peperiksaan Semua pelajar

Kumpulan sasaran dan bilangan Semua pelajar

Tarikh/ Tempat
Feb- Sept

Kos/ Sumbe r (RM) Panitia

TOV

ETR

Indikator pencapaian % pengetahua n meningkat

Tanggungjawab
Pn. Sa’adah

Pelajar ulang kaji

Jan - Sept

-

Pelajar ulang kaji Pelajar bermotiva si

Sifar 3M

Guru mata pelajaran

3

4

Kem PMR -Mata Pelajaran Hujung Minggu (Kecemerlang an PMR) Modul / Soalan peperiksaan lepas

4 kali setahun

700.00

% kecemerlan gan meningkat

Pn. Rashidah & En. Wan Ahmad

Latih tubi soalan berformat peperiksaan

Semua pelajar

Sepanjang tahun

PSS

Setiap tingkatan ada modul P&P

% kelulusan meningkat

Panitia berkenaan

154

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

5

Ceramah/ Seminar/ Motivasi

6

Kem Elit dan Galus

7

Penyeliaan Buku Nota & Latihan

8

Ujian/peperiks aan

9

Bacaan Yassin dan Solat Hajat Bual mesra bersama bonda / pengurusan Cakna Pelajar/ klinik

Menambah kemahiran teknik menjawab soalan Aplikasi menjawab soalan peperiksaan dengan teknik yang betul Pengemaskini an buku nota dan volum kerja yang mencukupi Memahirkan diri pelajar dengan menjawab soalan format peperiksaan Membersihkan jiwa pelajar Meningkatkan motiasi dalam kalangan pelajar Mengurangkan kelemahan pelajar dalam sesuatu mata pelajaran Memberi pendedahan kepada pelajar

-semasa kem hujung minggu Latih tubi soalan mengikut keupayaan

Semua pelajar

Feb-Sept.

500.00

Pelajar berpenget ahuan Pelajar berpenget ahuan

% peningkatan membaca % kecemerlan gan meningkat % volum kerja meningkat % pengetahua n meningkat

Kaunselor/ Pengerusi Panitia

Pelajar elit dan galus

Jun-Ogos

300.00

Cik Faizah

Semua pelajar

Mac - Jun

-

Volum kerja banyak Semua pelajar mengetah ui format peperiksa an Pelajar tenang dan terang hati Pelajar bermotiva si Pelajar berkeyaki nan Pelajar bermotiva si

Guru Kanan

Soalan berformat peperiksaan

Semua pelajar

Jadual OTI

-

Guru Mata pelajaran

Sekali setiap minggu Mengikut kelas -pelajar mencari guru -guru mesti perihatin Pemilihan ikut pelajar cemerlang

Pelajar, guru dan ibu bapa Pengurusa n dan pelajar Pelajar

Sept.

800.00

10

Mei & Sept

-

% kesedaran rohani meningkat Keyakinan meningkat % lulus meningkat

Encik Emran

Kaunselor

11

Mac – Sept.

-

Guru mata pelajaran

12

Lawatan & Pertukaran pelajar ke sekolah elit

Pelajar elit

April

600.00

% kesedaran meningkat

Cik Fatihah

155

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

13

Majlis Mohon Restu

14

Temu Murni

Menyampaikan maklumat terakhir guruguru mata pelajaran Menyampaikan maklumat dan berkongsi tanggungjawab antara pelajar, guru ,ibu bapa

Minggu terakhir menjelang peperiksaan -taklimat -ceramah motivasi perjumpaan di kelas

Pengurusa n, guru mata pelajaran dan pelajar Pelajar, guru dan ibu bapa

Okt.

-

Pelajar bermotiva si Pelajar bermotiva si

Keyakinan meningkat

Penyelaras

Mei & Ogos

2000.0 0

Keyakinan meningkat

Penyelaras

PELAN OPERASI PROJEK PMR 2009 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perkara Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / bilangan Guru terlibat Proses kerja / Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perincian Kelas Tambahan Mengukuhkan pemahaman pelajar terhadap mata pelajar yang dipelajari Februari hingga September Semua pelajar Guru mata pelajaran 1. Menentukan kumpulan pelajar 2. Membuat jadual waktu kelas tambahan

Bil 1 2 3

Perkara Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh

Perincian Latih Tubi Memahirkan pelajar menjawab soalan Januari - September 156

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

4 5 6

Kumpulan Sasaran / bilangan Guru terlibat Proses kerja / Aktiviti

Semua pelajar Guru mata pelajaran 1. Guru mata pelajaran memberikan soalan-soalan latih tubi mengikut sub topik 2. Tumpuan diberikan kepada tajuk-tajuk Tingkatan 1 dan 2. 3. Hasil latihan akan dibincangkan di dalam kelas

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

Bil 1 2 3 4 5 6

Perkara Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / bilangan Guru terlibat Proses kerja / Aktiviti

Perincian
Kem PMR -Mata Pelajaran Hujung Minggu (Kecemerlangan PMR)

Memahirkan diri pelajar dengan menjawab soalan format peperiksaan Februari, April, Jun dan Ogos Semua pelajar Guru mata pelajaran 1. Membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan mengikut keupayaan 2. Pelajar diberikan soalan berformat peperiksaan sebagai latih tubi. 3. Pelajar berbincang bersama guru mata pelajaran.

7 8 9 10 Bil 1 2 3 4 5

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perkara Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / bilangan Guru terlibat Perincian
Modul / Soalan peperiksaan lepas

Memahirkan diri pelajar dengan menjawab soalan format peperiksaan Januari - September Semua pelajar Guru mata pelajaran 157

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

6

Proses kerja / Aktiviti

1. Pelajar diberikan set soalan tahun-tahun lepas 2. Guru mata pelajaran berbincang bersama pelajar teknik untuk menjawab soalan mengikut format PMR

7 8 9 10 Bil 1 2 3 4 5 6

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perkara Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / bilangan Guru terlibat Proses kerja / Aktiviti Perincian
Ceramah/ Seminar/ Motivasi

Menambah kemahiran teknik menjawab soalan Februari, Julai dan September Semua pelajar Ketua panitia/ Guru mata pelajaran 1. Guru mata pelajaran memaklumkan kepada Ketua Panitia keperluan ceramah/seminar menjawab soalan. 2. Ketua Panitia memaklumkan kepada Penyelaras Projek. 3. Penyelaras PMR akan menghubungi pihak yang berkenaan (dalaman/luaran) untuk menyampaikan ceramah atau seminar teknik menjawab atau motivasi. 4. Dibuat ketika kem hujung minggu

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

Bil 1 2

Perkara Nama Program Objektif

Perincian
Kem Elit dan Galus

Aplikasi menjawab soalan peperiksaan dengan teknik yang betul 158

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

3 4 5 6

Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / bilangan Guru terlibat Proses kerja / Aktiviti

Mac, Mei dan Julai Pelajar elit dan galus Guru mata pelajaran 1. Menentukan kumpulan pelajar elit dan pelajar galus mengikut pencapaian peperiksaan. 2. Menentukan subjek untuk kumpulan elit dan kumpulan galus. 3. Memberikan latihan intensif kepada pelajar mengikut keupayaan.

7 8 9 10 Bil 1 2 3 4 5 6

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perkara Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / bilangan Guru terlibat Proses kerja / Aktiviti Perincian
Penyeliaan Buku Nota & Latihan

Pengemaskinian buku nota dan volum kerja yang mencukupi Mac - Jun Semua pelajar Guru mata pelajaran 1. Guru mata pelajaran akan memungut buku nota dan buku latihan bagi setiap kelas yang diajar. 2. Pungutan perlu dibuat berdasarkan jadual penyeliaan yang dikeluarkan oleh pihak pengurusan. 3. Guru mata pelajaran perlu menyemak terlabih dahulu sebelum disemak oleh pihak pengurusan. 4. Buku nota dan buku latihan yang telah disemak oleh guru mata pelajaran dan pihak pengurusan perlu disahkan pula oleh ibu bapa pelajar.

7 8 9 10 Bil

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perkara Perincian 159

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

1 2 3 4 5 6

Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / bilangan Guru terlibat Proses kerja / Aktiviti

Ujian/peperiksaan

Memahirkan diri pelajar dengan menjawab soalan format peperiksaan Januari, Mac, Mei, Julai dan Ogos Semua pelajar Guru mata pelajaran 1. Mengikut jadual ujian TOV dan ujian OTI1 hingga OTI4 2. Guru mata pelajaran akan menilai prestasi pelajar berdasarkan pencapaian di dalam setiap ujian tersebut.

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bil 1 2 3

Perkara Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / bilangan Guru terlibat Proses kerja / Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perkara Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh

Perincian
Bacaan Yassin dan Solat Hajat

Membersihkan jiwa pelajar Februari hingga September Perdana- September Semua pelajar Mengikut jadual 1. Pelajar akan membaca Yasin dan bersolat hajat pada setiap minggu.

Perincian
Bual mesra bersama bonda / pengurusan

Meningkatkan motivasi dalam kalangan pelajar Mei dan September 160

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

4 5 6 7 8 9 10

Kumpulan Sasaran / bilangan Guru terlibat Proses kerja / Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

Semua pelajar Pihak pengurusan 1. Pihak pengurusan akan masuk ke setiap kelas untuk memberikan motivasi kepada pelajar supaya pelajar tidak leka

Bil 1 2 3 4 5 6

Perkara Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / bilangan Guru terlibat Proses kerja / Aktiviti

Perincian
Cakna Pelajar/ klinik

Mengurangkan kelemahan pelajar dalam sesuatu mata pelajaran Mei - Oktober Pelajar-pelajar lemah mengikut mata pelajaran Guru mata pelajaran 1. Guru mata pelajaran mengenalpasti pelajar-pelajar yang lemah yang memerlukan klinik. 2. Pelajar akan sentiasa mencari guru berkenaan untuk penyelesaian masalah 3. Guru mestilah memberikan perhatian yang lebih kepada pelajar tersebut.

7 8 9 10 Bil 1 2 3 4

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perkara Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / bilangan

Perincian
Lawatan & Pertukaran pelajar ke sekolah elit

Memberi pendedahan kepada pelajar April Pelajar elit 161

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

5 6

Guru terlibat Proses kerja / Aktiviti

Cik Fatihah/ Guru pengiring 1. Guru terlibat akan menentukan tempat yang akan dilawati 2. Pelajar akan dipilih mengikut pencapaian semasa. Hanya pelajar cemerlang sahaja yang akan dipilih. 3. Pelajar akan menggunakan pengalaman dan pengetahuan lawatan untuk diadaptasikan ke dalam proses pembelajaran

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

Bil 1 2 3 4 5 6

Perkara Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / bilangan Guru terlibat Proses kerja / Aktiviti

Perincian
Temu Murni

Menyampaikan maklumat dan berkongsi tanggungjawab antara pelajar, guru ,ibu bapa Mei dan Ogos Semua pelajar Pengurusan dan guru mata pelajaran 1. Pihak ibu bapa akan dimaklumkan mengenai majlis temu murni berkenaan melalui anak masing-masing dan lain-lain cara hebahan. 2. Ibu bapa wajib hadir untuk menunjukkan kecaknaan terhadap anak-anak. 3. Program akan dimulakan dengan majlis bersama pihak pengurusan di dewan. 4. Setiap ibu bapa akan bertemu dengan guru kelas untuk mengetahui perkembangan akademik dan disiplin pelajar.

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

162

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Bil 1 2 3 4 5 6

Perkara Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / bilangan Guru terlibat Proses kerja / Aktiviti

Perincian
Majlis Mohon Restu

Menyampaikan maklumat terakhir guru-guru mata pelajaran Oktober (sebelum peperiksaan PMR) Semua pelajar Guru mata pelajaran dan pengurusan 1. Guru mata pelajaran akan memberikan amanat terakhir kepada pelajar sebelum menduduki peperiksaan PMR 2. Pelajar akan bersalaman dengan guru-guru bagi mendapatkan restu sebelum peperiksaan.

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

2. SPM 2.1 ANALISIS SWOT

163

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

2.2 TOWS MATRIK 164

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Kekuatan (S) S1. GURU OPSYEN DAN TERLATIH DALAM BIDANG MASING-MASING S2. KEMUDAHAN P&P YANG LENGKAP S3. PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI TELAH MENJADI BUDAYA SEKOLAH S4. MEMPUNYAI GURU YANG BERPENGALAMAN/ PEMERIKSA KERTAS S5. DISIPLIN PELAJAR YANG TERKAWAL Peluang (O) O1. SEBAHAGIAN MENDAPAT BIASISWA DAN PERUNTUKAN DANA KHAS O2. KEMUDAHAN ICT DI KAWASAN TEMPAT TINGGAL PELAJAR O3. TEMPAT TINGGAL PELAJAR BERHAMPIRAN SEKOLAH. 04. KESEDARAN SEBAHAGIAN IBUBAPA TERHADAP KEJAYAAN AKADEMIK Ancaman (T) T1. TAHAP SOSIO EKONOMI KELUARGA RENDAH. T2. PELAJAR MENGHABISKAN BANYAK MASA MENONTON TELEVISYEN DAN PENYALAHGUNAAN TELEFON BIMBIT /INTERNET T3. KURANG KESEDARAN KEPENTINGAN PENDIDIKAN DALAM KALANGAN IBUBAPA SO (maxi-maxi) S1,S4,O1,O3 MENGADAKAN KELAS TAMBAHAN DI LUAR WAKTU PERSEKOLAHAN S3,O3 MENGADAKAN SEMINAR SEMINAR TEKNIK MENJAWAB SOALAN PEPERIKSAAN.

Kelemahan (W) W1. PELAJAR KURANG BERDAYA SAING W2. SEGELINTIR PELAJAR TIDAK BERMINAT DATANG KE SEKOLAH DAN MENGIKUTI PROGRAM SEKOLAH W3. PELAJAR MEMPUNYAI KENDIRI YANG LEMAH DAN MENGAMALKAN BUDAYA ‘TAK KISAH’. W4. SEBAHAGIAN GURU KURANG BERPENGALAMAN/BUKAN PEMERIKSA KERTAS WO (mini-maxi) W1,O1 MENGADAKAN PROGRAM MOTIVASI W4,O1,O2. MENGANJURKAN KURSUS PENANDAAN KERTAS SPM

ST (maxi-mini) S3,T1,T2

WT (mini-mini) W2,W3,T3 MENGADAKAN PROGRAM MOTIVASI MENGADAKAN PROGRAM PENINGKATAN KEIBUBAPAAN PRESTASI AKADEMIK PELAJAR DI LUAR WAKTU PERSEKOLAHAN

2.3 ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN Pengurusan : Kurikulum Unit : Projek SMA 165

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Isu Strategik Peratus LSMP rendah Gagal mencapai 100% lulus Tiada pelajar mendapat straight ‘A’ Pelajar tidak hadir kelas tambahan Kurang motivasi diri Pelajar kurang bersahsiah Pelajar kurang mahir menjawab soalan

Matlamat Strategik Meningkatkan peratus LSMP Semua pelajar lulus bahasa Melayu Ada pelajar mendapat Straight ‘A’ Semua pelajar dapat hadir Pelajar bermotivasi Pelajar bersahsiah tinggi Meningkatkan kemahiran menjawab soalan

Objektif 90% LSMP

100% lulus Bahasa Melayu 5% straight ‘A’

Indikator Prestasi Pelajar Berjaya melanjutkan pelajaran Pelajar layak mendapat sijil Pelajar Berjaya melanjutkan pelajaran Pelajar lulus SPM Pelajar lulus SPM Pelajar bersahsiah tinggi di luar sekolah Pelajar lulus SPM

TOV 60%

2009 62%

2010 65%

2011 67%

2012 71%

2013 75%

100% 1.5%

100% 1.8%

100% 2.0%

100% 3.0%

100% 4.0%

100% 5.0%

100% pelajar hadir 100% pelajar bermotivasi 100% pelajar bersahsiah tinggi 100% pelajar faham tentang teknik menjawab soalan

85% 85% 85%

88% 88% 88%

93% 93% 93%

96% 96% 96%

98% 98% 98%

100% 100% 100%

85%

88%

93%

96%

98%

100%

2.4 PELAN TAKTIKAL PELAN TAKTIKAL PROJEK SPM 2009 166

Bil

Program

Objektif

Deskripsi Kumpulan Pelaksanaan sasaran/ bilangan Pelajar Ting 5

Tarikh/ Tempoh masa Februari

Kos/ Sumber (RM) RM 60

TOV

ETR

Indikator Kejayaan

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

Catatan/ Tanggung jawab 2009-2013

1 Mesyuarat Membincangkan Perancangan PELAN OPERASI PROJEK SPM 2009 Perancangan Aktiviti Aktiviti SPM sepanjang Sepanjang tahun tahun 2 Motivasi Pelajar mendapat suntikan semangat untuk berusaha dengan lebih tekun 60% LSMP Memberi suntikan Semangat kepada pelajar

3X

5X

Perancangan Penyelaras Aktiviti ke arah Kejayaan pelajar Pelajar lebih Kaunselor Bersemangat Untuk belajar

Pelajar Ting 5

Februari

RM 50

2X

4X

3

Kelas Tambahan Harian

Pengayaan Selepas P&P

Pelajar Ting 5

Mac

RM 50

3X 4X Pelajar lebih seminggu seminggu Memahami apa-apa yang dipelajari 1X 2X Pelajar seminggu seminggu Mendapat Suntikan rohani 1X 1X Pelajar mendapat perhatian daripada guru-guru tertentu

Penyelaras

4

Solat Hajat Harian

Memberi Suntikan rohani Kepada pelajar

Pelajar berkumpul di surau setiap hari Rabu Pelajar Berkenaan Dikumpul dan Diserahkan kepada guru Angkat Masingmasing Pengayaan selepas P&P

Pelajar Ting 5

Mac Setiap Rabu

RM 30

Us Baliyat

5

Program Mentor Mentee

Pelajar yang berpotensi Mendapat seorang guru Angkat yang akan memberi perhatian kepada mereka sepanjang tahun

Pelajar Ting 5

April

RM 60

Kaunselor

6

Program Menguasai Terengganu Mata Terbilang Pelajaran Killer

Pelajar Ting 5

Mac

2X sebulan

2X Sebulan

Pelajar lebih memahami apa-apa yang dipelajari

Penyelaras 167

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

TEMPOH PELAKSANAAN : Tahun 2009 BIDANG : Kurikulum BIL PERKARA 1 Nama Program 2 Objektif 3 Tarikh/tempoh 4 Kumpulan Sasaran/bilangan 5 Guru Terlibat 6 Proses kerja/Aktiviti

PERINCIAN Kelas Tambahan Harian 60% LSMP Mac - November Pelajar Tingkatan 5 Guru Tingkatan 5 1. Merangka jadual dan menyediakan jadual 2. Mengedarkan jadual kepada pelajar dan guru 3. Kelas tambahan dijalankan GPK Pentabbiran

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambaikan

TEMPOH PELAKSANAAN : Tahun 2009 BIDANG : Kurikulum BIL PERKARA 1 Nama Program 2 Objektif 3 Tarikh/tempoh 4 Kumpulan Sasaran/bilangan 5 Guru Terlibat 6 Proses kerja/Aktiviti

PERINCIAN Seminar Teknik Menjawab 60% LSMP 2 minggu ( Mei – Jun) Pelajar Tingkatan 5 Guru Tingkatan 5 1. Bertanya kepada guru mata pelajaran tentang cadangan penceramah yang bakal dijemput 2. Menghantar kertas cadangan kepada PPD untuk tindakan selanjutnya 3. Merangka jadual dan mengedarkan kepada guru dan pelajar 4. Seminar teknik menjawab soalan dilaksanakan GPK Pentadbiran

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambaikan : Tahun 2009 : Kurikulum

TEMPOH PELAKSANAAN BIDANG

168

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

BIL 1 2 3 4 5 6

PERKARA Nama Program Objektif Tarikh/tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Proses kerja/Aktiviti

PERINCIAN Temu Murni Memberi gambaran sebanar tentang prestasi pelajar kepada ibu bapa 2 kali setahun ( April dan September) Pelajar Tingkatan 5 Guru Tingkatan 5 1. Membuat kertas kerja program 2. Mesyuarat AJK 3. Mengedarkan surat jemputan kepada ibu bapa 4. Temu Murni dilaksanakan

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambaikan

GPK Pentadbiran

PELAN OPERASI PROJEK SPM 2009 TEMPOH PELAKSANAAN : Tahun 2009 BIDANG : Kurikulum BIL PERKARA 1 Nama Program 2 Objektif 3 4 5 6 Tarikh/tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Proses kerja/Aktiviti

PERINCIAN Motivasi Memberi suntikan semangat kepada pelajar untuk berusaha dengan lebih tekun Februari Pelajar Tingkatan 5 Guru Tingkatan 5 1. Membuat kertas kerja program 2. Menghantar surat kepada motivator 3. Mengedarkan surat siaran kepada guru dan pelajar 4. Program motivasi dilaksanakan

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambaikan

GPK pentadbiran

169

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

PELAN OPERASI PROJEK SPM 2009 TEMPOH PELAKSANAAN : Tahun 2009 BIDANG : Kurikulum BIL 1 2 3 4 5 6 PERKARA Nama Program Objektif Tarikh/tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Proses kerja/Aktiviti PERINCIAN Solat Hajat Harian Memberi suntikan rohani kepada pelajar Setiap hari Rabu Pelajar Tingkatan 5 Guru Tingkatan 5 1. Membuat kertas kerja program 2. Mengedarkan surat siaran kepada pelajar dan guru 3. Solat Hajat dilaksanakan

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambaikan

GPK Pentadbiran

PELAN OPERASI PROJEK SPM 2009 TEMPOH PELAKSANAAN : Tahun 2009 BIDANG : Kurikulum BIL PERKARA 1 Nama Program 2 Objektif

PERINCIAN Program Mentor Mentee Pelajar yang berpeotensi akan mendapat guru angkat yang akan member 170

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

3 4 5 6

Tarikh/tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Proses kerja/Aktiviti

perhatian kepada mereka sepanjang tahun Februari Pelajar elit Guru Tingkatan 5 1. Membuat kertas kerja program 2. Mengenal pasti pelajar yang boleh dipadankan dengan guru mengikut mata pelajaran killer pelajar tersebut 3. Menyerahkan pelajar kepada guru yang telah dikenal pasti

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambaikan

GPK Pentadbiran

PELAN OPERASI PROJEK SPM 2009 TEMPOH PELAKSANAAN : Tahun 2009 BIDANG : Kurikulum BIL PERKARA 1 Nama Program 2 Objektif 3 Tarikh/tempoh 4 Kumpulan Sasaran/bilangan 5 Guru Terlibat

PERINCIAN Program Terengganu Terbilang 60% LSMP Mac - September Pelajar Tingkatan 5 Guru Tingkatan 5 171

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

6

Proses kerja/Aktiviti

1. Merangka jadual 2. Mengedarkan kepada pelajar dan guru 3. Program dilaksanakan

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambaikan

GPK pentadbiran

PELAN OPERASI PROJEK SPM 2009 TEMPOH PELAKSANAAN : Tahun 2009 BIDANG : Kurikulum PERKARA BIL 1 2 3 4 5 6 Nama Program Objektif Tarikh/tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Proses kerja/Aktiviti PERINCIAN Bual Mesra Bersama Pengurusan Pelajar mendapat suntikan semangat dan kecaknaan daripada pihak pengurusan Jun Pelajar Tingkatan 5 Penyelaras dan Kaunselor 1. Merangka jadual 2. Memaklumkan kepada Kaunselor 3. Mengedarkan jadual kepada pelajar dan pengurusan 4. Program dilaksanakan

7 8 9

Kekangan Pemantauan Penilaian

GPK Pentadbiran 172

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

10

Penambaikan

PELAN OPERASI PROJEK SPM 2009 TEMPOH PELAKSANAAN : Tahun 2009 BIDANG : Kurikulum BIL PERKARA 1 Nama Program 2 Objektif 3 Tarikh/tempoh 4 Kumpulan Sasaran/bilangan 5 Guru Terlibat 6 Proses kerja/Aktiviti

PERINCIAN Bengkel Mata Pelajaran 60% LSMP Julai Pelajar Tingkatan 5 Guru Tingkatan 5 1. Merangka jadual 2. Mengedarkan kepada pelajar dan guru 3. Mengumpul pelajar mengikut kumpulan mata pelajaran killer 4. Program dilaksanakan

7 Kekangan 8 Pemantauan 9 Penilaian 10 Penambaikan PELAN OPERASI PROJEK SPM 2009 TEMPOH PELAKSANAAN : Tahun 2009 BIDANG : Kurikulum BIL PERKARA 1 Nama Program 2 Objektif 3 Tarikh/tempoh 4 Kumpulan Sasaran/bilangan 5 Guru Terlibat 6 Proses kerja/Aktiviti

GPK Pentadbiran

PERINCIAN Program Cuti Bestari Pelajar dapat mengisi masa lapang pada waktu cuti Mac , Jun, September Pelajar Tingkatan 5 Guru Tingkatan 5 1. Memaklumkan kepada guru- guru tingkatan 5 supaya menyediakan bahan-bahan yang sesuai dengan kebolehan pelajar 2. Mengedarkan bahan-bahan tersebut kepada pelajar sebelum cuti 173

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

bermula 3. Guru memeriksa kerja masa cuti pelajar untuk penilaian

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambaikan

GPK Pentadbiran

PELAN OPERASI PROJEK SPM 2009 TEMPOH PELAKSANAAN : Tahun 2009 BIDANG : Kurikulum BIL 1 2 3 4 5 6 PERKARA Nama Program Objektif Tarikh/tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Proses kerja/Aktiviti PERINCIAN Solat Hajat Perdana Pelajar mendapat suntikan rohani dan memohon restu daripada Allah SWT September Pelajar Tingkatan 5 Guru Tingkatan 5 1. Mesyuarat AJK pelaksana 2. Memaklumkan kepada pelajar dan mengedarkan surat jemputan kepada ibu bapa 3. Program dilaksanakan

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambaikan

GPK Pentadbiran

174

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

PELAN OPERASI PROJEK SPM 2009 TEMPOH PELAKSANAAN : Tahun 2009 BIDANG : Kurikulum BIL PERKARA 1 Nama Program 2 Objektif 3 Tarikh/tempoh 4 Kumpulan Sasaran/bilangan 5 Guru Terlibat 6 Proses kerja/Aktiviti

PERINCIAN Jadual Anjal 60% LSMP Oktober Pelajar Tingkatan 5 Guru Tingkatan 5 1. Merangka jadual 2. Mengedarkan jadual kepada pelajar dan guru 3. Aktiviti dilaksanakan

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambaikan

GPK Pentadbiran

PELAN OPERASI PROJEK SPM 2009 TEMPOH PELAKSANAAN : Tahun 2009 BIDANG : Kurikulum BIL PERKARA 1 Nama Program 2 Objektif 3 Tarikh/tempoh 4 Kumpulan Sasaran/bilangan 5 Guru Terlibat 6 Proses kerja/Aktiviti

PERINCIAN Graduasi dan Pohon Restu Memohon restu daripada guru-guru Oktober Pelajar Tingkatan 5 Guru Tingkatan 5 1. Mesyuarat AJK 2. Memaklumkan kepada guru dan pelajar 3. Pelajar dikumpulkan di dewan dan aktiviti dijalankan mengikut tentative program

175

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambaikan

GPK Pentadbiran

5.1

3. STPM ANALISIS SWOT

176

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

5.2

TOWS MATRIK 177

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Kekuatan (S) S1. GURU OPSYEN DAN TERLATIH DALAM BIDANG MASING-MASING S2. KEMUDAHAN P&P YANG LENGKAP S3. PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI TELAH MENJADI BUDAYA SEKOLAH S4. MEMPUNYAI GURU YANG BERPENGALAMAN/ PEMERIKSA KERTAS S5. DISIPLIN PELAJAR YANG TERKAWAL SO (maxi-maxi) S1,S4,O1,O3 MENGADAKAN KELAS TAMBAHAN DI LUAR WAKTU PERSEKOLAHAN S3,O3 MENGADAKAN SEMINAR SEMINAR TEKNIK MENJAWAB SOALAN PEPERIKSAAN. ST (maxi-mini) S3,T1,T2 MENGADAKAN PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PELAJAR DI LUAR WAKTU PERSEKOLAHAN

Kelemahan (W) W1. PELAJAR KURANG BERDAYA SAING W2. SEGELINTIR PELAJAR TIDAK BERMINAT DATANG KE SEKOLAH DAN MENGIKUTI PROGRAM SEKOLAH W3. PELAJAR MEMPUNYAI KENDIRI YANG LEMAH DAN MENGAMALKAN BUDAYA ‘TAK KISAH’. W4. SEBAHAGIAN GURU KURANG BERPENGALAMAN/BUKAN PEMERIKSA KERTAS WO (mini-maxi) W1,O1 MENGADAKAN PROGRAM MOTIVASI W4,O1,O2. MENGANJURKAN KURSUS PENANDAAN KERTAS SPM

WT (mini-mini) W2,W3,T3 MENGADAKAN PROGRAM MOTIVASI KEIBUBAPAAN

178

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

5.3

ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN Isu Strategik Peratus LSMP rendah Gagal mencapai 100% lulus Tiada pelajar Matlamat Strategik Meningkatkan peratus LSMP Semua pelajar lulus bahasa Melayu Ada pelajar Objektif 90% LSMP Indikator Prestasi Pelajar Berjaya melanjutkan pelajaran Pelajar layak mendapat sijil Pelajar 179 TOV 60% 2009 62% 2010 65% 2011 67% 2012 71% 2013 75%

100% lulus Bahasa Melayu 5% straight ‘A’

100%

100%

100%

100%

100%

100%

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

mendapat straight ‘A’ Pelajar tidak hadir kelas tambahan Kurang motivasi diri Pelajar kurang bersahsiah Pelajar kurang mahir menjawab soalan

mendapat Straight ‘A’ Semua pelajar dapat hadir Pelajar bermotivasi Pelajar bersahsiah tinggi Meningkatkan kemahiran menjawab soalan 100% pelajar hadir 100% pelajar bermotivasi 100% pelajar bersahsiah tinggi 100% pelajar faham tentang teknik menjawab soalan

Berjaya melanjutkan pelajaran Pelajar lulus SPM Pelajar lulus SPM Pelajar bersahsiah tinggi di luar sekolah Pelajar lulus SPM

1.5%

1.8%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

85% 85% 85%

88% 88% 88%

93% 93% 93%

96% 96% 96%

98% 98% 98%

100% 100% 100%

85%

88%

93%

96%

98%

100%

5.4

PELAN TAKTIKAL

180

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

5 9 Bil

Program Mentor Mentee Bual mesra Program Bersama Pengurusan Mesyuarat

1

Pelajar yang berpotensi Mendapat Kecaknaan seorang guru Objektif Daripada Angkat yang pengurusan akan memberi perhatian Membincangkan kepada Perancangan mereka Aktiviti SPM sepanjang Sepanjang tahun tahun

Pelajar Pelajar April RM 60 1X 1X Pelajar Kaunselor Berkenaan Ting 5 mendapat Dikumpul perhatian Mengumpul Pelajar Jun 2XTOV 3X ETRdaripada Pelajar dan Deskripsi Kumpulan Tarikh/ Kos/ Indikator Kaunselor Catatan/ Pelajar berasa Diserahkan guru-guru Pelaksanaan Ting 5 sasaran/ Tempoh Sumber Kejayaan Tanggung Yang dihargai kepada tertentu bilangan masa (RM) jawab Berpotensi dan guru mendapat Angkat Perancangan Pelajar Februari RM 60 3X 5X Perancangan Penyelaras lebih MasingAktiviti Ting 5 Aktiviti ke suntikan masing sepanjang arah semangat tahun Kejayaan pelajar Pengayaan Pelajar Mac Julai Pengayaan Pelajar selepas Ting selepas Ting 5 5 Memberi Pelajar Februari P&P P&P suntikan Ting 5 Semangat kepada pelajar 2X 1X RM 50 sebulan 2X 2X2X Sebulan 4X Pelajar Panitia Pelajar lebih Penyelaras lebih faham memahami lebih Kaunselor Pelajar apa-apa apa-apa Bersemangat yang yangUntuk belajar dipelajari dipelajari

10 Program Bengkel 60% LSMP 6 Menguasai Mata Terengganu Pelajar Mata 2 Motivasi Pelajaran mendapat Terbilang Pelajaran Killer suntikan semangat untuk berusaha dengan lebih 11 Seminar Program Pelajar dapat 7 60% tekun Cuti Mengisi Teknik LSMP masa Bestari Lapang pada Menjawab 60% 3 Kelas Waktu cuti Tambahan LSMP Harian

Cuti Pelajar Mei Mac, Mei RM Pelajar Panitia Memberi Pelajar 1X 3X 2X3X Memahami Panitia sekolah Ting Ogos lebih teknik Ting 5 5 1000 teknik faham pelajar apa-apa menjawab menjawab lebih Penyelaras Pengayaan Pelajar Mac RM 50 3X 4X Pelajar terisi soalan P&P Ting 5 soalan Selepas seminggu semingguyang Memahami dengan dipelajari sebenar sebenar apa-apa aktiviti yang Bermanfaat dipelajari 8 Temu Murni Memberi Menjemput Pelajar April, RM 2X 2X Pelajar lebih Penyelaras gambaran ibu bapa Ting 5 September 1300 Bersemangat 12 Solat Hajat Memberi Solat Memohon Pelajar Pelajar September RM 30 RM 800 1X 1X 2X Pelajar Us. Us. Baliyat sebenar dating ke untuk belajar 4 Pelajar Pelajar Mac 2X Pelajar Perdana restu ibu PMR, kepadarohani berkumpul di Ting 5 Hajat Suntikandaripada sekolah Ting 5 Setiap seminggu semingguMendapat Mendapat Baliyat Allah SWT SPM,STPM Suntikan bapa pelajar Harian Kepada tentang untuk setiap surau Rabu Suntikan Berkumpul rohani keupayaan member hari rohani Bersama pelajar gambaran Rabu ibu bapa prestasi di masjid terkini untuk pelajar solat hajat 181

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

PELAN OPERASI TEMPOH PELAKSANAAN : Tahun 2009 BIDANG : Kurikulum BIL PERKARA 1 Nama Program 2 Objektif 3 Tarikh/tempoh 4 Kumpulan Sasaran/bilangan 5 Guru Terlibat 6 Proses kerja/Aktiviti

PERINCIAN Kelas Tambahan Harian 60% LSMP Mac - November Pelajar Tingkatan 5 Guru Tingkatan 5 1. Merangka jadual dan menyediakan jadual 2. Mengedarkan jadual kepada pelajar dan guru 3. Kelas tambahan dijalankan GPK Pentabbiran

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambaikan

TEMPOH PELAKSANAAN : Tahun 2009 BIDANG : Kurikulum BIL PERKARA 1 Nama Program 2 Objektif 3 Tarikh/tempoh 4 Kumpulan Sasaran/bilangan 5 Guru Terlibat 6 Proses kerja/Aktiviti

PERINCIAN Seminar Teknik Menjawab 60% LSMP 2 minggu ( Mei – Jun) Pelajar Tingkatan 5 Guru Tingkatan 5 1. Bertanya kepada guru mata pelajaran tentang cadangan penceramah yang bakal dijemput 2. Menghantar kertas cadangan kepada PPD untuk tindakan selanjutnya 3. Merangka jadual dan mengedarkan kepada guru dan pelajar 4. Seminar teknik menjawab soalan dilaksanakan GPK Pentadbiran

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambaikan : Tahun 2009

TEMPOH PELAKSANAAN

182

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

BIDANG : Kurikulum BIL PERKARA 1 Nama Program 2 Objektif 3 Tarikh/tempoh 4 Kumpulan Sasaran/bilangan 5 Guru Terlibat 6 Proses kerja/Aktiviti

PERINCIAN Temu Murni Memberi gambaran sebanar tentang prestasi pelajar kepada ibu bapa 2 kali setahun ( April dan September) Pelajar Tingkatan 5 Guru Tingkatan 5 1. Membuat kertas kerja program 2. Mesyuarat AJK 3. Mengedarkan surat jemputan kepada ibu bapa 4. Temu Murni dilaksanakan

7 Kekangan 8 Pemantauan 9 Penilaian 10 Penambaikan TEMPOH PELAKSANAAN : Tahun 2009 BIDANG : Kurikulum BIL PERKARA 1 Nama Program 2 Objektif 3 4 5 6 Tarikh/tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Proses kerja/Aktiviti

GPK Pentadbiran

PERINCIAN Motivasi Memberi suntikan semangat kepada pelajar untuk berusaha dengan lebih tekun Februari Pelajar Tingkatan 5 Guru Tingkatan 5 1. Membuat kertas kerja program 2. Menghantar surat kepada motivator 3. Mengedarkan surat siaran kepada guru dan pelajar 4. Program motivasi dilaksanakan GPK pentadbiran

7 Kekangan 8 Pemantauan 9 Penilaian 10 Penambaikan TEMPOH PELAKSANAAN : Tahun 2009 BIDANG : Kurikulum BIL PERKARA

PERINCIAN 183

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

1 2 3 4 5 6

Nama Program Objektif Tarikh/tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Proses kerja/Aktiviti

Solat Hajat Harian Memberi suntikan rohani kepada pelajar Setiap hari Rabu Pelajar Tingkatan 5 Guru Tingkatan 5 1. Membuat kertas kerja program 2. Mengedarkan surat siaran kepada pelajar dan guru 3. Solat Hajat dilaksanakan

7 Kekangan 8 Pemantauan 9 Penilaian 10 Penambaikan TEMPOH PELAKSANAAN : Tahun 2009 BIDANG : Kurikulum BIL PERKARA 1 Nama Program 2 Objektif 3 4 5 6 Tarikh/tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Proses kerja/Aktiviti

GPK Pentadbiran

PERINCIAN Program Mentor Mentee Pelajar yang berpeotensi akan mendapat guru angkat yang akan member perhatian kepada mereka sepanjang tahun Februari Pelajar elit Guru Tingkatan 5 1. Membuat kertas kerja program 2. Mengenal pasti pelajar yang boleh dipadankan dengan guru mengikut mata pelajaran killer pelajar tersebut 3. Menyerahkan pelajar kepada guru yang telah dikenal pasti GPK Pentadbiran

7 Kekangan 8 Pemantauan 9 Penilaian 10 Penambaikan TEMPOH PELAKSANAAN : Tahun 2009 BIDANG : Kurikulum BIL PERKARA 1 Nama Program 2 Objektif

PERINCIAN Program Terengganu Terbilang 60% LSMP 184

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

3 4 5 6

Tarikh/tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Proses kerja/Aktiviti

Mac - September Pelajar Tingkatan 5 Guru Tingkatan 5 1. Merangka jadual 2. Mengedarkan kepada pelajar dan guru 3. Program dilaksanakan

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambaikan

GPK pentadbiran

TEMPOH PELAKSANAAN : Tahun 2009 BIDANG : Kurikulum BIL PERKARA 1 Nama Program 2 Objektif 3 4 5 6 Tarikh/tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Proses kerja/Aktiviti

PERINCIAN Bual Mesra Bersama Pengurusan Pelajar mendapat suntikan semangat dan kecaknaan daripada pihak pengurusan Jun Pelajar Tingkatan 5 Penyelaras dan Kaunselor 1. Merangka jadual 2. Memaklumkan kepada Kaunselor 3. Mengedarkan jadual kepada pelajar dan pengurusan 4. Program dilaksanakan GPK Pentadbiran

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambaikan

TEMPOH PELAKSANAAN : Tahun 2009 BIDANG : Kurikulum BIL PERKARA 1 Nama Program 2 Objektif

PERINCIAN Bengkel Mata Pelajaran 60% LSMP 185

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

3 4 5 6

Tarikh/tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Proses kerja/Aktiviti

Julai Pelajar Tingkatan 5 Guru Tingkatan 5 1. Merangka jadual 2. Mengedarkan kepada pelajar dan guru 3. Mengumpul pelajar mengikut kumpulan mata pelajaran killer 4. Program dilaksanakan GPK Pentadbiran

7 Kekangan 8 Pemantauan 9 Penilaian 10 Penambaikan TEMPOH PELAKSANAAN : Tahun 2009 BIDANG : Kurikulum BIL PERKARA 1 Nama Program 2 Objektif 3 Tarikh/tempoh 4 Kumpulan Sasaran/bilangan 5 Guru Terlibat 6 Proses kerja/Aktiviti

PERINCIAN Program Cuti Bestari Pelajar dapat mengisi masa lapang pada waktu cuti Mac , Jun, September Pelajar Tingkatan 5 Guru Tingkatan 5 1. Memaklumkan kepada guru- guru tingkatan 5 supaya menyediakan bahan-bahan yang sesuai dengan kebolehan pelajar 2. Mengedarkan bahan-bahan tersebut kepada pelajar sebelum cuti bermula 3. Guru memeriksa kerja masa cuti pelajar untuk penilaian

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambaikan

GPK Pentadbiran

TEMPOH PELAKSANAAN : Tahun 2009 BIDANG : Kurikulum BIL PERKARA 1 Nama Program 2 Objektif 3 Tarikh/tempoh

PERINCIAN Solat Hajat Perdana Pelajar mendapat suntikan rohani dan memohon restu daripada Allah SWT September 186

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

4 5 6

Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Proses kerja/Aktiviti

Pelajar Tingkatan 5 Guru Tingkatan 5 1. Mesyuarat AJK pelaksana 2. Memaklumkan kepada pelajar dan mengedarkan surat jemputan kepada ibu bapa 3. Program dilaksanakan GPK Pentadbiran

7 Kekangan 8 Pemantauan 9 Penilaian 10 Penambaikan TEMPOH PELAKSANAAN : Tahun 2009 BIDANG : Kurikulum BIL PERKARA 1 Nama Program 2 Objektif 3 Tarikh/tempoh 4 Kumpulan Sasaran/bilangan 5 Guru Terlibat 6 Proses kerja/Aktiviti

PERINCIAN Jadual Anjal 60% LSMP Oktober Pelajar Tingkatan 5 Guru Tingkatan 5 1. Merangka jadual 2. Mengedarkan jadual kepada pelajar dan guru 3. Aktiviti dilaksanakan

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambaikan

GPK Pentadbiran

TEMPOH PELAKSANAAN : Tahun 2009 BIDANG : Kurikulum BIL PERKARA 1 Nama Program 2 Objektif 3 Tarikh/tempoh 4 Kumpulan Sasaran/bilangan

PERINCIAN Graduasi dan Pohon Restu Memohon restu daripada guru-guru Oktober Pelajar Tingkatan 5 187

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

5 6

Guru Terlibat Proses kerja/Aktiviti

Guru Tingkatan 5 1. Mesyuarat AJK 2. Memaklumkan kepada guru dan pelajar 3. Pelajar dikumpulkan di dewan dan aktiviti dijalankan mengikut tentative program

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambaikan

GPK Pentadbiran

188

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

4. KRK 4.1 ANALISIS SWOT ANALISIS SWOT Kekuatan (S) S1. 80% guru yang mengajar KRK terdiri daripada guru-guru yang berpengalaman ( 7 tahun ke atas) S2. 60% guru-guru yang mengajar terdiri daripada guru-guru pemeriksa. S3. pelajar PMR adalah terdiri daripada kumpulan pelajar cemerlang (UPSR 5A,4A DAN 3A) S4. Mempunyai bahan bantu dan bahan rujukan yang mencukupI di sekolah. S5. Mempunyai unit bimbingan dan kaunseling yang mantap. Peluang (O) Ancaman (T) yang tidak Kelemahan (W) W1. 40% daripada pelajar kurang bermotivasi. W2. 10% daripada guru kurang berpengalaman.

01. Sokongan moral dan bantuan daripada JPN ,PPD dan T1. Latar belakang segelintir keluarga PIBG, menitikberatkan kecemerlangan akademik.

SENARAI STRATEGI Strategi 1 (S1, W1, W2, O1, O2, T1) *Meningkatkan peratus kelulusan cemerlang pelajar dalam peperiksaan. Strategi 2 (S3, S4, W1, W2, O1, T1) *Melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan bermaklumat.

189

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Strategi 3 (S2, W1, W2, O1, O2, T1) *Meningkatkan pengurusan panitia yang berkesan. Strategi 4 (S5, , O1, W1) *Memupuk bakat dan daya saing dalam kalangan pelajar. 4.2 TOWS MATRIK Kelemahan (W) W1. 40% daripada pelajar bermotivasi. W2. 10% daripada guru berpengalaman.. kurang kurang Kekuatan (S) S1. 80% guru yang mengajar PMR terdiri daripada guru-guru yang berpengalaman TOWS MATRIKS (7 tahun ke atas) S2. 60% guru-guru yang mengajar terdiri daripada guru-guru pemeriksa. S3. 4% pelajar PMR adalah terdiri daripada kumpulan pelajar cemerlang (UPSR 5A) S4. Mempunyai bahan bantu dan bahan rujukan yang mencukupi di sekolah. S5. Mempunyai unit bimbingan dan kaunseling yang mantap. Peluang (O) SO (maxi-maxi) 01. Sokongan moral dan bantuan S1, S2, S4, O2 daripada JPN ,PPD dan PIBG, 1. Mengadakan program-program . terancang. 2. Memberikan kemahiran teknik menjawab soalan. Ancaman (T) ST (maxi-mini) T1. Latar belakang segelintir keluarga S5, T1 yang tidak menitikberatkan 1. Menganjurkan kursus keibubapaan kecemerlangan akademik.. di bawah unit bimbingan dan kaunseling. S3, S5, T2 1. Menghidupkan program mentormentee dan program rakan sebaya.

WO (mini-maxi) W1,O1,O2 1. Meningkatkan kecaknaan belajar di kalangan pelajar. W2, O1 1. Mengadakan kursus dalaman untuk guru-guru yang kurang berpengalaman WT (mini-mini) W1, T1 1. Mengadakan ceramah kesedaran dan motivasi kepada pelajar. W2, T2 1. Menganjurkan lawatan ke sekolah-sekolah cemerlang.

190

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

4.3

ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN : KURIKULUM : KELAS RANCANGAN KHAS (KRK) MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan bilangan ‘straight A’ OBJEKTIF Melahirkan pelajar yang tahu konsepkonsep yang ada di dalam semua matapelajaran. Peningkatan penguasaan BI sebanyak 80% INDIKATOR PRESTASI Peningkatan % mendapat ‘straight A’ dalam peperiksaan PMR. Berlaku peningkatan dalam peratus gred A BI pelajar dalam peperiksaan PMR. 50% Pencapaian pertandingan koakademik meningkat Berlaku peningkatan dalam mendapat ‘straight A’ dalam peperiksaan PMR. 191 60% 70% 80% 90% 100% TOV 2008 0% 2009 15% 2010 20% 2011 25% 2012 30% 2013 35%

PENGURUSAN UNIT ISU STRATEGIK

1. Tiada pelajar mendapat ‘straigth A’ dalam peperiksaan 2. Kurang menguasai Bahasa Inggeris sepenuhnya.

Meningkatkan kemahiran dan pencapaian gred A BI dalam peperiksaan Meningkatkan penyertaan pelajar dalam koakademik

0%

15%

20%

25%

30%

35%

3. Kurang keyakinan diri untuk bersaing.

Melahirkan pelajar berbakat. Meningkatkan kesedaran dan motivasi pelajar. Melahirkan pelajar bermotivasi tinggi

4. Kurang memberi tumpuan kepada pelajaran dan kurang motivasi menjelang peperiksaan.

0%

15%

20%

25%

30%

35%

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

4.4

PELAN TAKTIKAL

192

Bil 1

Program / Projek Kemahiran Belajar

Objektif Murid-murid dapat menguasai dan menggunakan kemahirankemahairan belajar Meningkatkan keyakinan diri di kalangan pelajar dan ibu bapa *Murid-murid dapat belajar secara berkumpulan * berjumpa guru-guru untuk penguasaan topic bagi mata pelajaran yang tidak difahami

Deskripsi Memantapkan teknik / kemahiran belajar di kalangan murid-murid Penerangan berkenaan perlunya kecemerlanga n murid-murid. *Perbincangan bagi pelajaran yang lepas dalam kumpulan dengan pelajar tingkatan 3 membantu pelajar tingkatan 2 & 1. *Guru mata pelajaran tertentu memantau murid Selepas peperiksaan TOV, ibu bapa dapat mengetahui kedudukan pencapaian anak-anak. Murid didedahkan dengan penggunaan program Word, Excel, Power point dan melayari internet

Kumpulan Sasaran & Bilangan Murid KRK Tingkatan 1, 2 dan 3.

Tarikh / Tempat Feb & Julai

Kos / Sumbe r Panitia

TOV

ETR Murid dapat menguasai kemahiran dan berpengetahu an Murid bersemangat untuk belajar Pelajar dapat menguasai topic bagi setiap mata pelajaran

Indikator Pencapaian % penguasaan kemahiran belajar meningkat

Tanggun g-jawab Kaunselor Pelajar *En. Mohd Azhar

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

2

Motivasi Ibu Bapa Dan Murid

Murid KRK Tingkatan 1, 2 dan 3. Murid KRK Tingkatan 1, 2 dan 3.

Mac, Jun

Panitia

% motivasi bertambah

*En. Mohd Azhar

3

Program Kelas Stay Back

Feb - Sept

Panitia

% pencapaian peperisaan meningkat

*Pn Nazilah

4

Perjumpaan Ibu bapa dan akur Janji

Ibu bapa dapat mengetahui headcount dan perkembanga n anak-anak Mendedahkan murid kepada penguasaan ilmu ICT

Murid KRK Tingkatan 1, 2 dan 3.

April & Julai

Panitia

Murid mentahui kedudukan pencapaian mereka

% kecemerlan gan meningkat

Guru Tingkatan KRK

5

Explore ICT

Murid KRK tingkatan 1, 2 dan 3.

Feb- ogos

Panitia

Murid menguasai penggunaan Excel, Power point dan melayari internet dengan baik

% penguasaan meningkat

En. Shariful Hafizi

193

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

PELAN OPERASI KRK 2009 Bil 1 2 3 4 5 6 Perkara Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / bilangan Guru terlibat Proses kerja / Aktiviti Perincian
Kemahiran Belajar Meningkatkan keyakinan diri di kalangan pelajar dan ibu bapa Feb & Julai

Semua pelajar KRK Guru mata pelajaran dan Kaunselor Pelajar
*En. Mohd Azhar

1. Kaunselor akan member ceramah dan aktiviti berkaitan dengan kemahiran belajar untuk menghadapi PMR

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI KRK 2009 Bil 1 2 3 4 5 6 Perkara Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / bilangan Guru terlibat Proses kerja / Aktiviti Perincian
Motivasi Ibu Bapa Dan Murid Meningkatkan keyakinan diri di kalangan pelajar dan ibu bapa Mac, Jun

Semua pelajar KRK Guru mata pelajaran dan Kaunselor Pelajar
*En. Mohd Azhar

1. Ibu-bapa akan dipanggil untuk diberi taklimat dan motivasi oleh Kaunselor. 2. Penjenamaan semula pelajar-pelajar KRK akan dilakukan dengan pemberian ‘Button’ symbol pe;ajar KRK. 3. Ibu bapa akan diberi prestasi semasa pelajar.

7 8

Kekangan Pemantauan 194

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

9 10 Bil 1 2 3 4 5 6

Penilaian Penambahbaikan Perkara Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / bilangan Guru terlibat Proses kerja / Aktiviti Perincian
Program Kelas Stay Back Murid-murid dapat belajar secara berkumpulan * berjumpa guru-guru untuk penguasaan topic bagi mata pelajaran yang tidak difahami Mac, Jun

Semua pelajar KRK Guru mata pelajaran dan Cik Faezah 1. Pelajar akan belajar sambil di pantau oleh guru selepas tamat waktu persekolahan 2. Pelajar tingkatan 3 akan menjadi mentor kepada pelajar tingkatan dua dan satu.

7 8 9 10 Bil 1 2 3 4 5 6

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perkara Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / bilangan Guru terlibat Proses kerja / Aktiviti Perincian
Perjumpaan Ibu bapa dan akur Janji Ibu bapa dapat mengetahui headcount dan perkembangan anak-anak Mac, Jun

Semua pelajar KRK Guru mata pelajaran dan Kaunselor Pelajar
*En. Mohd Azhar 1. Selepas peperiksaan TOV, ibu bapa dapat mengetahui kedudukan pencapaian anakanak.Pelajar

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan 195

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Bil 1 2 3 4 5 6

Perkara Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / bilangan Guru terlibat Proses kerja / Aktiviti

Perincian
Explore ICT Mendedahkan murid kepada penguasaan ilmu ICT April - Ogos

Semua pelajar KRK En. Hafizi 1. Murid menguasai penggunaan Excel, Power point dan melayari internet dengan baik Pelajar tingkatan 3 akan menjadi mentor kepada pelajar tingkatan dua dan satu.

7 8 9 10 Bil 1 2 3 4 5 6

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perkara Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / bilangan Guru terlibat Proses kerja / Aktiviti Perincian
Surfing Mendedahkan murid cara melayari internet Feb- ogos

Semua pelajar KRK En. Hafizi
Murid didedahkan dengan cara-cara melayari internet dan membuat blog.

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

Bil

Perkara

Perincian 196

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

1 2 3 4 5 6

Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / bilangan Guru terlibat Proses kerja / Aktiviti

ceria mesra Mengajar murid menceriakan kelas dengan bahan bermaklumat Feb- ogos

Semua pelajar KRK Pn Nazilah
Murid diminta menghias kelas dan mendapatkan maklumat berkaitan dengan tajuk yang disediakan

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

Bil 1 2 3 4 5 6

Perkara Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / bilangan Guru terlibat Proses kerja / Aktiviti

Perincian
Perjumpaan dengan Pengetua Memantau prestasi murid berdasarkan head count & meningkatkan motivasi Feb- ogos

Semua pelajar KRK En. Baharin
Pengetua akan memantau prestasi pelajar.

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

Bil

Perkara

Perincian 197

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

1 2 3 4 5 6

Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / bilangan Guru terlibat Proses kerja / Aktiviti

40 Hari sebelum peperiksaan Murid dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada matapelajaran Sept.

Semua pelajar KRK Pn. Rahayu
Murid akan didedahkan dengan soaln-soalan peperiksaan percubaan negeri lain selain negeri Terengganu

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

Bil 1 2 3 4 5 6

Perkara Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / bilangan Guru terlibat Proses kerja / Aktiviti

Perincian
Bacaan Hadis Memberi motivasi dan pengetahuan agama Feb-sept

Semua pelajar KRK Uts Emran
Murid akan diperdengarkan dengan bacaan hadis oleh kawan mereka yang membacanya mengikut giliran.

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

198

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

5. PPSMI 5.1 ANALISIS SWOT KEKUATAN • • Guru-guru yang bersemangat tinggi bekerja untuk memajukan pelajar Kemudah dan prasarana sekolah yang • • KELEMAHAN Lokasi sekolah yang jauh dari penempatan guru untuk aktiviti sokongan Pelajar-pelajar takut dan tidak yakin belajar sains dan 199

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

memberansangkan Sekolah bestari

matematik dalam bahasa inggeris Terdapat sebilangan guru PPSMI yang kurang mahir melaksanakan P&P dalam bahasa Inggeris ANCAMAN

PELUANG • • • • Dana Khas Kerajaan Persekutuan Kursus dan program Jabatan Pelajaran Negeri dan Daerah Kerjasama dari banyak pihak Buddy Support System • •

Pelajar kurang melibatkan diri dengan aktiviti yang dijalankan Sikap pelajar yang tidak berminat terhadap subjek kritikal seperti sains, matematik dan bahasa inggeris

5.2

TOWS MATRIK

200

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

UNIT PPSMI DAPAT MELAHIRKAN INSAN YANG BERKEYAKINAN DALAM DENGAN SOKONGAN PEMBANGUNAN PERSEKITARAN

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) • - Lokasi sekolah yang jauh dari • . Lokasi sekolah yang jauh dari penempatan guru untuk aktiviti penempatan guru untuk aktiviti sokongan sokongan • Pelajar-pelajar takut dan tidak • Pelajar-pelajar takut dan tidak yakin belajar sains dan yakin belajar sains dan matematik dalam bahasa inggeris matematik dalam bahasa inggeris • Terdapat sebilangan guru PPSMI yang kurang mahir • Terdapat sebilangan guru melaksanakan P&P dalam PPSMI yang kurang mahir bahasa Inggeris melaksanakan P&P dalam bahasa Inggeris SO -memperbanyakkan pertandingan yang disertai oleh pelajar. -memberi imbuhan yang bersesuaian dengan kebolehan pelajar. -menghadkan aktiviti guru bagi menyempurnakan aktiviti kelab yang dibuat. -memberi kemudahan seperti computer bagi memudahkan maklumat di perolehi. WO -pengurusan mengagihkan penyertaan ahli bersesuaian dengan kebolehan pelajar. -Menyediakan bilik khas untuk kelab menjalankan aktiviti berkala. -memberi tempoh perjumpaanahli kelab 2 minggu sekali secara berturut. Memberi peruntukan kepada kelab agar aktiviti dapat berjalan dengan sempurna. WT -memberi informasi tentang kepentingan PPSMI kepada pelajar

PELUANG (O) • Dana Khas Kerajaan Persekutuan • Kursus dan program Jabatan Pelajaran Negeri dan Daerah • Kerjasama dari banyak pihak • Buddy Support System .

CABARAN/ANCAMAN (T) ST • - Pelajar kurang melibatkan diri -mengadakan lebih banyak maklumat tentang sbahan dalam bahasa ingeris dengan aktiviti yang dijalankan Sikap pelajar yang tidak berminat terhadap subjek kritikal seperti sains, matematik dan bahasa inggeris

201

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

5.3

ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN Matlamat Strategik Memberi pendedahan mengenai cara Objektif 50% guru adalah pemeriksa kertas Indikator Prestasi Guru adalah pemeriksa kertas 2008 7% 2009 14% 2010 21% 2011 29% 2012 36% 2013 50% 202

Isu Strategik Kekurangan guru pemeriksa

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

kertas peperiksaan awam Murid tidak minat mata pelajaran Matematik Latar belakang sesetengah keluarga yang tidak menitikberatkan kecemerlangan akademik. Pengaruh rakan sebaya yang telah tamat persekolahan. Penyalahgunaa n telefon bimbit dan internet.

penandaan dan pemeriksaan mengikut standard peperiksaan awam sebenar. Meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran Matematik Memberi kesedaran kepada ibu bapa tentang pentingnya mata pelajaran Matematik.

peperiksaan awam

100% murid lulus Matematik dalam peperiksaan awam.

Peratus lulus Matematik

85%

87%

90%

95%

97%

100 %

70% ibu bapa menyedari kepentingan matapelajaran matematik

Peratus kesedaran ibu bapa

50%

55%

60%

65%

70%

70%

85% Peratus lulus Matematik Mengingatkan pelajar supaya tidak mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Menyedarkan pelajar supaya menggunakan telefon bimbit dan internet untuk tujuan berfaedah sahaja 5.4 PELAN TAKTIKAL PELAKSANA Persatuan MASSA SASARAN Warga sekolah TEMPOH INDIKATOR PELAKSANAAN KEJAYAAN Sepanjang tahun Sudut tumpuan pelajar 100% murid lulus Matematik dalam peperiksaan awam Peratus lulus Matematik 100% murid lulus Matematik dalam peperiksaan awam 85%

87%

90%

95%

97%

100 %

87%

90%

95%

97%

100 %

PROGRAM/AKTIVITI Papan maklumat

KOS RM300

CATATAN

203

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Mural sains

Persatuan MASSA Persatuan seni Penyelaras pusat sumber Guru ICT

Warga sekolah Warga sekolah Warga sekolah Warga sekolah

Selepas PMR

Ada mural terhasil Sudut tumpuan pelajar Bilangan pengunjung tinggi Pengedaran buletin berkualit

RM500

Program selepas PMR

Bilik sumber PPSMI

Sepanjang tahun

RM500

Bahan bacaan dalam BI Penggunaan NST Guna laman web sekolah

Laman web PPSMI

Sepanjang tahun

RM200

Buletin PPSMI

Panitia sains Panitia matematik Panitia BI

Mac, julai

RM400

204

Bil 1

Program / Projek

Objektif Murid-murid dapat menguasai dan menggunakan kemahirankemahairan belajar Meningkatkan keyakinan diri di kalangan pelajar dan ibu bapa *Murid-murid dapat belajar secara berkumpulan * berjumpa guru-guru untuk penguasaan topic bagi mata pelajaran yang tidak difahami

Deskripsi Memantapkan teknik / kemahiran belajar di kalangan murid-murid Penerangan berkenaan perlunya kecemerlanga n murid-murid. *Perbincangan bagi pelajaran yang lepas dalam kumpulan dengan pelajar tingkatan 3 membantu pelajar tingkatan 2 & 1. *Guru mata pelajaran tertentu memantau murid Selepas peperiksaan TOV, ibu bapa dapat mengetahui kedudukan pencapaian anak-anak. Murid didedahkan dengan penggunaan program Word, Excel, Power point dan melayari internet

Kumpulan Sasaran & Bilangan

Tarikh / Tempat

Papan maklumat

Warga sekolah

Sepanjang tahun

Kos / Sumbe r Panitia

TOV

ETR Murid dapat menguasai kemahiran dan berpengetahu an Murid bersemangat untuk belajar Pelajar dapat menguasai topic bagi setiap mata pelajaran

Indikator Pencapaian % penguasaan kemahiran belajar meningkat

Tanggun g-jawab

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

2

Mural sains

Murid KRK Tingkatan 1, 2 dan 3. Murid KRK Tingkatan 1, 2 dan 3.

Mac, Jun

Panitia

% motivasi bertambah

*En. Mohd Azhar

3

Program Kelas Stay Back

Feb - Sept

Panitia

% pencapaian peperisaan meningkat

*Pn Nazilah

4

Perjumpaan Ibu bapa dan akur Janji

Ibu bapa dapat mengetahui headcount dan perkembanga n anak-anak Mendedahkan murid kepada penguasaan ilmu ICT

Murid KRK Tingkatan 1, 2 dan 3.

April & Julai

Panitia

Murid mentahui kedudukan pencapaian mereka

% kecemerlan gan meningkat

Guru Tingkatan KRK

5

Explore ICT

Murid KRK tingkatan 1, 2 dan 3.

Feb- ogos

Panitia

Murid menguasai penggunaan Excel, Power point dan melayari internet dengan baik

% penguasaan meningkat

En. Shariful Hafizi

205

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

PELAN OPERASI PPSMI Bil 1 2 3 4 5 6 Perkara Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / bilangan Guru terlibat Proses kerja / Aktiviti Perincian
Program Kelas Stay Back Murid-murid dapat belajar secara berkumpulan * berjumpa guru-guru untuk penguasaan topic bagi mata pelajaran yang tidak difahami Mac, Jun

Semua pelajar KRK Guru mata pelajaran dan Cik Faezah 1. Pelajar akan belajar sambil di pantau oleh guru selepas tamat waktu persekolahan 2. Pelajar tingkatan 3 akan menjadi mentor kepada pelajar tingkatan dua dan satu.

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

206

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

F.

BESTARI a. ANALISIS SWOT KEKUATAN • Kiosk Pendidikan Sebuah kiosk telah diletakkan di lorong BOSS pada awal tahun 2008 sehingga sekarang di mana pelajar telah memaksimumkan penggunaannya, walaupun ada yang menggunakan untuk bermain permainan eletronik tetapi minat dan acess learning yang ditunjukkan merupakan satu petanda positif . Sekolah dalam rancangan untuk menambah kiosk tersebut. • Hampir 80% guna tenaga dan pelajar mempunyai pengetahuan asas mengendalikan komputer, terdapat 5% guru yang boleh mengendalikan peralatan dengan maksimum. • 10 Orang ahli Cyber Bigade telah diberikan pendedahan menggunakan i-book dan menghasilkan video klip diperingkat PSPN. PELUANG • SEMAT amat kerana memiliki 1 orang ITC dan seorang juruteknik. Walaupun, terdapat banyak kekangan dari segi teknologi yang sudah veteran, namun perjalanan pengurusan, pentadbiran dan Pembelajaran masih lagi dapat diteruskan dalam kadar yang maksimum. • Pelajar telah didedahkan dengan asas komputer dalam kelas komputer yang dikendalikan oleh guru ICT, menyebabkan kerja guru membimbing dalam PNP dapat diminimumkan. • Walaupun kemudahan amat minimum iaitu 1 ANCAMAN Keselamatan merupakan ancaman yang paling tinggi. Ini kerana semua pelajar teruja menggunakan kemudahan internet pada bila-bila masa walaupun terpaksa melanggar disiplin dan peraturan sekolah. Bilik guru juga tidak terlepas daripada ancaman kawalan kerana pelajar sentiasa mencari peluang menggunakan di luar waktu sekolah. KELEMAHAN Kekurangan garis panduan dan amalan dalam penggunaan menyebabkan pelajar tidak mempunyai tanggungjawab untuk menghargai kemudahan yang disediakan. Segelintir pelajar lebih suka menggunakan komputer untuk bermain 'game' menyebabkan kawalan perlu dijalankan dengan lebih kerap. Walaupun terdapat banyak peralatan IT disediakan guru tidak menggunakan secara maksimum sebaliknya lebih suka memberi daripada meminta pelajar mencari maklumat.

207

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

makmal untuk PNP Bestari, yang hanya memuatkan 20 komputer dan pelajar terpaksa berkongsi komputer, namun semua kelas berpeluang untuk menggunakan makmal di bawah pengawasan guru matapelajaran masingmasing. b. TOWS MATRIK

208

Pengurusan menetapkan semua program pengurusan menggunakan komputer termasuk kertas kerja, kertas cadangan, poster, maklumat, data. Pelajar mencari maklumat di internet secara maksimum sebagai bahan sokongan membantu meningkatkan kualiti pendidikan. Disamping itu, semua projek sekolah di dokumentasikan dalam bentuk video oleh cyber Brigade.

KEKUATAN (S) • Kiosk Pendidikan Sebuah kiosk telah diletakkan di lorong BOSS pada awal tahun 2008 sehingga sekarang di mana pelajar telah memaksimumkan penggunaannya, walaupun ada yang menggunakan untuk bermain permainan eletronik tetapi minat dan acess learning yang ditunjukkan merupakan satu petanda positif . Sekolah dalam rancangan untuk menambah kiosk tersebut. • Hampir 80% guna tenaga dan pelajar mempunyai pengetahuan asas mengendalikan komputer, terdapat 5% guru yang boleh mengendalikan peralatan dengan maksimum. • 10 Orang ahli Cyber Bigade telah diberikan pendedahan menggunakan i-book dan menghasilkan video klip diperingkat PSPN.

KELEMAHAN (W) Kekurangan garis panduan dan amalan SMK MATANG : PELAN STRATEGIK dalam penggunaan menyebabkan pelajar tidak mempunyai tanggungjawab untuk menghargai kemudahan yang disediakan. Segelintir pelajar lebih suka menggunakan komputer untuk bermain 'game' menyebabkan kawalan perlu dijalankan dengan lebih kerap. Walaupun terdapat banyak peralatan IT disediakan guru tidak menggunakan secara maksimum sebaliknya lebih suka memberi daripada meminta pelajar mencari maklumat.

2009-2013

PELUANG • SEMAT amat kerana memiliki 1 orang ITC dan seorang juruteknik. Walaupun, terdapat banyak kekangan dari segi teknologi yang sudah veteran, namun perjalanan pengurusan, pentadbiran dan Pembelajaran masih lagi dapat diteruskan dalam kadar yang maksimum. • Pelajar telah didedahkan dengan asas komputer dalam kelas komputer yang dikendalikan oleh guru ICT, menyebabkan kerja guru membimbing dalam PNP dapat diminimumkan. • Walaupun kemudahan amat

ANCAMAN Keselamatan merupakan ancaman yang paling tinggi. Ini kerana semua pelajar teruja menggunakan kemudahan internet pada bila-bila masa walaupun terpaksa melanggar disiplin dan peraturan sekolah. Bilik guru juga tidak terlepas daripada ancaman kawalan kerana pelajar sentiasa mencari peluang menggunakan di luar waktu sekolah.

WO -pengurusan mengagihkan penyertaan ahli bersesuaian dengan kebolehan pelajar. -Menyediakan bilik khas untuk kelab menjalankan aktiviti berkala. -memberi tempoh perjumpaanahli kelab 2 minggu sekali secara berturut. Memberi peruntukan kepada kelab agar aktiviti dapat berjalan dengan sempurna. 209

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

210

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

c. ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN Bil Program Objektif Deskripsi Pelaksanaan 1.Memberi taklimat penggunaan Mic. Onenote 2.Membuat contoh buku rekod 3. Taklimat penghantaran buku rekod secara online 4. memberi bantuan kepada guru dalam pelaksanaan ebuku rekod 1. Menyediakan bahan 2. Mengadakan kursus. 3. Penghasilan Blog Kumpulan sasaran dan bilangan Guru - 60 orang Tarikh/ Tempoh masa Sepanjan g tahun Kos/ Sumber (RM) TOV ETR Indikator Kejayaan Semua guru menghanta r e-buku rekod Catatan/ Tanggun gjawab GPB

1

E- Buku Rekod

1.Supaya guru-guru dapat menggunakan ICT sebagai cara menulis buku rekod

2

Kursus membina Blog

3

Menghasilkan Laman Web kelompok sekolah

1.Memberi pengetahuan untuk membina blog 2. Mempunyai kemahiran untuk menghasilkan blog 1.Supaya adanya laman web kelompok. 2. Kemahiran membina laman web secara

Guru – 60 orang

Mac

480

Guru menghasilk an blog

Cg. Shahrul Hafizi.

1. Menyediakan bahan. 2. Pengedaran surat kursus 3. Mengadakan kursus. 4. Penghasilan laman web

Setiap panitia

Jun

300

Penghasila n laman web kelompok

GPB dan Guru Pusat Akses

211

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

4

Individual coaching

5

Penggunaan ICT dalam P&P

kerjasama 1.Supaya semua guru dapat menggunakan kemudahan ICT. 2. Supaya guru mampu menggunakan ICT dengan baik 1.Supaya peralatan ICT dapat digunakan dengan baik oleh guruguru dan pelajar. 1.Supaya briged Siber dapat bergerak dengan baik. 1.Supaya penghasilan dokumentasi dapat dilakukan berterusan.

1. Kenalpasti guru-guru yang memerlukan personal coaching. 2. Adakan kursus. 3. Panggil coach dari luar (PKG dan BTPN) 1. Taklimat penggunaan alatan ICT di makmal Baru. 2. Tunjuk cara

Guru yang lemah ICT

April

200

100% guru SeMAT dapat mengguna kan komputer dengan baik.

GPB \Guru Media Guru Pusat Akses

Semua guru dan pelajar.

April

6

Pemantapan Cyber Briged

1.Perlantikan AJK. 2. penyusunan Aktiviti 1. Perlantikan AJK. 2. Rakaman

Ahli Briged Siber. 30 orang Guru Penasihat dan ahli Briged Siber

Sepanjan g tahun

100% guru dapat mengguna kan peralatan Ict di makmal Baru dengan baik Briged Siber bergerak aktif Penghasila n bahan dokumenta si sekolah

GPB Jurutekni k Guru Pusat Akses

Guru Penasiha t Briged Siber GPB dan Guru penasihat Briged Siber

7

Dokumentasi

Sepanjan g tahun

212

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

d. PELAN TAKTIKAL Program / Bil Aktiviti Mesyuarat AJK Bestari Latihan EBuku Rekod Deskripsi Pelaksanaan Tindakan Anggaran Kumpulan Kos Sasaran RM 100 Ajk Bestari Tarikh dan Tempoh Masa Januari 09 Petunjuk Kejayaan Guru-guru dapat merancang dan menjayakan Program ICT Guru menggunakan ebuku rekod dalam rancangan pengajaran dan pembelajaran Pelajar Catatan

Membincangkan GPB pelaksanaan Program ICT di sekolah Mengadakan GPB/ kursus dan Juruteknik latihan kepada guru menggunakan e-buku rekod

RM 480

Semua Guru

Januari 09

Kursus pengajaran mikro menggunakan ICT Kursus Asas Komputer

Guru –guru baru

4 kali setahun

Guru lemah ICT

4 kali

Guru dapat memberi dan menyemak tugasan secara online Guru dapat -selenggara dan papar kump. Pelajar - selenggara dan papar ran. mengajar

Kursus dan Latihan Penggunaan Alat baru ICT di sekolah

Semua guru 2 kali

213

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Program / Bil Aktiviti Pemantauan dan perbincangan bersama dalam perlaksanaan P&P Bestari berbantukan komputer Penggunaan perisian ICT secara berjadual Kursus Penggunaan ICT kepada pelajar-pelajar baru

Deskripsi Pelaksanaan

Tindakan

Anggaran Kumpulan Kos Sasaran Ahli Jawatan kuasa pengurusan perubahan

Tarikh dan Tempoh Masa 5 kali setahun

Petunjuk Kejayaan

Catatan

Wujudnya kolaborasi antara guru-guru sumber Bestari dengan guruguru mata pelajaran Bestari

Guru-guru RM 300 matapelajaran

Semua kelas (Ting 1 – Ting.5) Pelajar Tingkatan 1

Mengikut jadual

GPB

RM 300

Pelajar dapat memanafaat dan memahirkan diri menggunakan perisian Sepanjang Pelajar dapat Tahun menggunakan komputer dengan lebih baik

PELAN OPERASI BESTARI 2009 Tempoh Pelaksanaan: Bidang : Bil 1 2 3 4 5 6 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/ Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/ Aktiviti Tahun 2009 Kurikulum Perincian Kursus Membina Blog 1. Memberi kemahiran kepada guru untuk membina blog sendiri 2. Meningkatkan kemahiran guru untuk ubahsuai blog Mac 2009 Semua guru AJK Bestari 1. Sediakan bahan 2. Edar surat 3. Adakan kursus 214

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

4. Penghasilan blog 7 8 9 10 Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI BESTARI 2009 Tempoh Pelaksanaan: Bidang : Bil 1 2 Perkara Nama Program Objektif Tahun 2009 Kurikulum Perincian E- Buku Rekod 1. Memberi kemahiran kepada guru untuk menulis buku rekod pengajaran menggunakan program Microsoft OneNote 2. Meningkatkan kemahiran guru untuk menggunakan kemudahan ICT 3. Memudahkan penghantaran melalui Local Area Network Sepanjang Tahun Semua guru AJK Bestari 1. Sediakan bahan 2. Edar surat 3. Adakan kursus 4. Penulisan Rekod Pengajaran 5. Penghantaran Elektronik Buku Rekod

3 4 5 6

Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/ Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/ Aktiviti

7 8

Kekangan Pemantauan 215

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

9 10

Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI BESTARI 2009 Tempoh Pelaksanaan: Bidang : Bil 1 2 3 4 5 6 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/ Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/ Aktiviti Tahun 2009 Kurikulum Perincian Laman Web Kelompok Sekolah 1. Memberi kemahiran kepada guru-guru untuk membina laman web kumpulan 2. Meningkatkan kemahiran guru untuk mengemaskini laman web Jun 2009 Semua guru AJK Bestari 1. Sediakan bahan 2. Edar surat 3. Adakan kursus 4. Penghasilan Laman Web Komputer terhad untuk melibatkan guru sekaligus.

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI BESTARI 2009 216

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Tempoh Pelaksanaan: Bidang : Bil 1 2 3 4 5 6 Perkara Nama Program Objektif

Tahun 2009 Kurikulum Perincian Individual coaching 1. Memberi pengetahuan kepada guru yang memerlukan bantuan 2. Meningkatkan kemahiran guru untuk penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. April 2009 Semua guru AJK Bestari 1. Mengenalpasti guru yang memerlukan personal coaching. 2. Memanggil coach dari luar (PKG dan BTPN Trg) 3. Edar surat 4. Adakan kursus 5. Penghasilan bahan.

Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/ Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/ Aktiviti

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI BESTARI 2009 Tempoh Pelaksanaan: Bidang : Bil 1 2 3 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Tahun 2009 Kurikulum Perincian Penggunaan ICT dalam Aktiviti Sekolah 1. Taklimat penggunaan Alat di Makmal Baru 2. Meningkatkan kemahiran guru untuk menggunakan peralatan ICT yang dibekalkan. Mac 2009 217

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

4 5 6

Kumpulan Sasaran/ Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/ Aktiviti

Semua guru AJK Bestari 1. Kenalpastikan peralatan yang perlu diberikan pendedahan penggunaan kepada guru-guru. 2. Edar surat 3. Adakan kursus 4. Penggunaan alatan.

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI BESTARI 2009 Tempoh Pelaksanaan: Bidang : Bil 1 2 3 4 5 6 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/ Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/ Aktiviti Tahun 2009 Kurikulum Perincian Pemantapan Briged Siber 1. Memberi kemahiran yang tinggi kepada ahli kelab Briged Bestari 2. Meningkatkan kemahiran pelajar untuk menggunakan kemudahan ICT di sekolah. Sepanjang tahun Pelajar Briged Bestari ( 30 orang) Guru Penasihat Briged Sibber 1. Perlantikan AJK 2. Perancangan aktiviti 3. Adakan kursus 4. Penghasilan bahan.

7

Kekangan 218

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

8 9 10

Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI BESTARI 2009 Tempoh Pelaksanaan: Bidang : Bil 1 2 3 4 5 6 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/ Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/ Aktiviti Tahun 2009 Kurikulum Perincian Dokumentasi 1. Dapat menghasilkan dokumentasi yang lengkap 2. Meningkatkan kemahiran pelajar untuk menghasilkan dokumentasi. Sepanjang Tahun Guru Bestari / Briged Siber AJK Bestari 1. Sediakan peralatan 2. Merakam aktiviti 3. Pemindahan gambar 4. Penghasilan dokumentasi.

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

219

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

G. PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

1. ANALISIS SWOT 220

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Kekuatan (S) S1. Organisasi unit peperiksaan telah disediakan dengan lengkap. S2. Pembahagian tugas – tugas guru untuk menguruskan peperiksaan PMR, SPM dan STPM berjalan baik. S3. Guru peperiksaan adalah terlatih dengan bidang tugas masing – masing. S4. Komitmen kerja tinggi daripada guru –guru unit peperiksaan. Peluang (O) 01. Jadual kerja Peperiksaan daripada JPN dan KPM adalah lengkap. 02. Soalan – soalan peperiksaan TOV, OTI bersepadu daripada JPN.

Kelemahan (W) W1. Kemudahan asas khas tidak ada seperti printer, komputer khas peperiksaan dan bilik peperiksaan. W2. Masalah server yang tidak menentu untuk urusan online kementerian. Ancaman (T) T1. Soalan – soalan yang tidak lengkap dan tidak mencukupi. T2. Urusan unit peperiksaan tidak berpusat.

2. TOWS MATRIK TOWS MATRIKS Kekuatan (S) S1. Organisasi unit peperiksaan telah disediakan dengan lengkap. S2. Pembahagian tugas – tugas guru untuk menguruskan peperiksaan PMR, SPM dan STPM berjalan lancar. S3. Guru peperiksaan adalah terlatih dengan bidang tugas masing – masing. S4. Komitmen kerja tinggi daripada guru – guru unit peperiksaan. SO (maxi-maxi) S1, S2, S4, 02 3. Pelaksanaan kerja- kerja unit peperiksaan berjalan lancar. 4. Memberi pendedahan teknik Kelemahan (W) W1. Kemudahan asas khas tidak ada seperti printer, komputer khas peperiksaan dan bilik peperiksaan. W2. Masalah server yang tidak menentu untuk urusan online kementerian.. WO (mini-maxi) W1,01,02 2. Menpercepatkan permintaan bilik khas peperiksaan untuk pengurusan berpusat 221

Peluang (O) 01. Jadual kerja Peperiksaan daripada JPN dan KPM adalah lengkap. 02. Soalan peperiksaan TOV, OTI bersepadu daripada JPN.

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

menjawab soalan. Ancaman (T) T1. Soalan – soalan yang tidak lengkap dan tidak mencukupi. T2. Urusan unit peperiksaan tidak berpusat. ST (maxi-mini) S3, S4, T2 2. Menguruskan unit peperiksaan secara berpusat di bilik khas

W2, 01 2. Mengatasi masalah server yang sedia ada. WT (mini-mini) W1, T1 2. Mengadakan semakan dahulu oleh guru matapelajaran.

3. ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN Pengurusan : Hal Ehwal Am Unit: Peperiksaan Isu Strategik: Matlamat Objektif Indikator Prestasi Strategik Meningkat Meningkatkan Diharapkan 1. kemudahan kemudahan kemudahan yang Kemudahan server dengan server dengan tersedia ada dapat asas unit kerjasama kerjasama KPM dipertingkatkan peperiksaan KPM kapasiti (server) yang penggunaannya. tidak memuaskan. 2. Kemudahan asas unit peperiksaan (printer, dakwat dan komputer) 3. Guru-guru kurang terlatih dalam unit peperiksaan Memohon peruntukan tambahan daripada JPN dan kerajaan negeri (wang ehsan) untuk pembelian alatan Meningkatkan kemahiran guru Meningkatkan peruntukan untuk perbelanjaan tersebut

2008 TOV 80%

2009

2010

2011

2012

2013

90%

95%

96%

97%

98%

60%

80%

90%

950 %

100 %

100%

Meningkatkan kemahiran guru dengan mengadakan latihan dalaman.

100 % Guru unit peperiksaan SMK Matang dapat meningkatkan kemahiran dalam bidang tugas masing -masing

90%

90%

90%

95%

95%

95%

222

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

4. PELAN TAKTIKAL STRATEGI 1 Kemudahan asas unit peperiksaan (server) yang tidak memuaskan Bi Program / Tanggungjawa Tempoh Kos Sumber l Projek b 1 Pemantaun Pengurusan Jan - Disember dan dan penambahba Guru ICT ikan server STRATEGI 2 Kemudahan asas unit peperiksaan (printer, dakwat dan komputer) Bi Program / Tanggungjaw Tempoh Kos l Projek ab Sumber 1 Pembelian Pengurusan Jan - Dis RM1000.00 secara – berperingkat RM2000.00 dan berkala serta penambahbai kan aset yang sedia ada

Output Semua staf memperolehk emudahan internet dengan baik

Indikator Prestasi 100% urusan melibatkan internet berjalan lancar.

Pelan Kontigensi Unit Peperiksaan

Output Guru peperiksaan dapat melakukan tugas licin.

Indikator Prestasi 100 % guruguru dapat maklumat degan cepat dan tepat.

Pelan Kontigensi Unit Peperiksaan

STRATEGI 3 Guru-guru kurang terlatih dalam unit peperiksaan Bi Program / Tanggungjaw Tempoh l Projek ab 1 Mengenalpast Pengurusan Jan - Mac i guru lalam dan tugas Setiausaha tersebut. Peperiksaan 2 Fasilitator Pengurusan Jan - Dis

Kos Sumber -

Output Semua guru terbabit dilatih telah dikenalpasti. Semua

-

Indikator Prestasi 100% guru yang perlu dilatih telah dikenalpasti. Bilangan.

Pelan Kontigensi Unit Peperiksaan Unit 223

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

dan Setiausaha Peperiksaan 3 Pelaksanaan kursus dalaman berasaskan sekolah. (PEKA. PBLS PEKA/PLBS/ KHB/SEJ/GE O/PAI Pengurusan dan Setiausaha Peperiksaan Jan - Dis RM 100 untuk setiap kursus

fasilitator latihan dalaman dikenalpasti. Pelaksanaan kursus dalaman

fasilitator latihan dalaman dikenalpasti. 100 % kursus dalaman.

Peperiksaan

Pengurusan

H. PUSAT SUMBER PEMBELAJARAN ANALISIS SWOT PERSEKITARAN DALAMAN PERSEKITARAN LUARAN 224

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

KEKUATAN 1. Kemudahan infrastruktur adalah lengkap 2. Persekitaran yang menarik dan kondusif 3. Dibuka sepanjang waktu persekolahan 4. Menjadi tempat alternative untuk aktviti p&p selain daripada kelas 5. Duit PCG Pusat Sumber Sekolah 6. Mendapat khidmat bimbingan dan nasihat serta kursus anjuran PKG KELEMAHAN 8. Ruang pusat sumber terhad 9. Nisbah buku dengan pelajar tidak mencukupi 10.Guru-guru yang menguruskan PSS terdiri daripada guru-guru baru yang tidak berpengalaman

PELUANG 9. Memenangi Pertandingan PSS Cemerlang peringkat daerah Hulu Terengganu 10. Memenangi tempat ke-2 dan ke-3 di dalam pemilihan Tokoh NILAM peringkat daerah

ANCAMAN 7. Pelajar kurang berminat berkunjung ke PSS 8. Program anjuran PSS tidak mendapat sambutan dari kalangan guru dan pelajar 9. Guru-guru yang menguruskan PSS terdiri daripada guru-guru baru yang tidak berpengalaman

TOWS MATRIK ISU 1. Hanya satu kelas boleh berkunjung ke PSS pada satu masa STRENGTHS (KEKUATAN) S1 - Kemudahan infrastruktur adalah lengkap S2 - Persekitaran yang menarik dan kondusif WEAKNESSES (KELEMAHAN) W1 - Ruang pusat sumber terhad W2 - Nisbah buku dengan pelajar tidak mencukupi W3 - Guru-guru yang menguruskan 225

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

2. Program NILAM tidak mendapat sambutan daripada pelajar 3. Program anjuran PSS tidak mendapat sambutan daripada guru dan pelajar. OPPORTUNITIES (PELUANG) O1 - Memenangi Pertandingan PSS Cemerlang peringkat daerah Hulu Terengganu O2 - Memenangi tempat ke-2 dan ke3 di dalam pemilihan Tokoh NILAM peringkat daerah O3 - Duit PCG Pusat Sumber Sekolah O4 - Mendapat khidmat bimbingan dan nasihat serta kursus anjuran PKG

S3 - Dibuka sepanjang waktu persekolahan S4 - Menjadi tempat alternatif untuk aktviti p&p selain daripada kelas S5 - Mendapat khidmat bimbingan dan nasihat serta kursus anjuran PKG SO (S3,O2) - Kerjasama daripada guru Bahasa Melayu dan Inggeris amat memuaskan (S1,O1) - Pusat sumber sekolah telah dipilih sebagai pusat sumber terbaik bagi daerah Hulu Terengganu kategori Luar Bandar

PSS terdiri daripada guru-guru baru yang tidak berpengalaman W4 – Kurang kerjasama daripada ibu bapa di dalam program anjuran PSS

WO (W1,O3) - Membuka rangkaian pusat sumber di lorong –lorong, pondok rehat dan kantin (W3,O4) - Guru-guru mendapat pengetahuan yang lebih dalam mengendalikan pusat sumber sekolah

THREATS (ANCAMAN) T1 - Penyalahgunaan kemudahan IT. T2 - Kurang bimbingan dan sokongan daripada ibu bapa . T3 - Pelajar kurang berminat berkunjung ke PSS T4 - Program anjuran PSS tidak mendapat sambutan dari kalangan guru dan pelajar T5 - Guru-guru yang menguruskan PSS terdiri daripada guru-guru baru yang tidak berpengalaman

ST (S2,T3) Mengadakan kempen untuk menggalakkan pelajar berkunjung ke PSS. (S3,T1) Guru perlu memantau aktiviti pelajar di pusat akses

WT (W4,T2) Pihak sekolah mengadakan program usaha sama dengan ibu bapa untuk memberi sokongan dan bimbingan kepada pelajar. (W1,T3) Mengadakan kempen unuk menarik pelajar berkunjung ke PSS dan rangkaian PSS yang lain PERSEKITARAN LUARAN 226

PERSEKITARAN DALAMAN

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

KEKUATAN 7. Kemudahan infrastruktur adalah lengkap 8. Persekitaran yang menarik dan kondusif 9. Dibuka sepanjang waktu persekolahan 10.Menjadi tempat alternative untuk aktviti p&p selain daripada kelas 11.Duit PCG Pusat Sumber Sekolah 12.Mendapat khidmat bimbingan dan nasihat serta kursus anjuran PKG KELEMAHAN 11.Ruang pusat sumber terhad 12.Nisbah buku dengan pelajar tidak mencukupi 13.Guru-guru yang menguruskan PSS terdiri daripada guru-guru baru yang tidak berpengalaman

PELUANG 11. Memenangi Pertandingan PSS Cemerlang peringkat daerah Hulu Terengganu 12. Memenangi tempat ke-2 dan ke-3 di dalam pemilihan Tokoh NILAM peringkat daerah

ANCAMAN 10. Pelajar kurang berminat berkunjung ke PSS 11. Program anjuran PSS tidak mendapat sambutan dari kalangan guru dan pelajar 12. Guru-guru yang menguruskan PSS terdiri daripada guru-guru baru yang tidak berpengalaman

ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN

227

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

PELAN TAKTIKAL

228

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Bil

Program

Objektif

Deskripsi

1

Isilah Masaku

1. Memberi pengisian berilmiah kepada pelajar sewaktu ketiadaan guru apabila berkunjung ke PSS 2. Mengisi masa terluang semasa ketiadaan guru dengan aktiviti berfaedah

Guru ganti yang membawa pelajar ke perpustakaan boleh memilih aktiviti yang disediakan oleh pihak PSS. Selain daripada menggunakan bahan bacaan PSS, guru boleh menjalankan aktiviti secara berkumpulan dengan memilih jenis permainan ilmiah yang disediakan: - sahibba - saidina - scrabble - catur 1. Peminjam buku terbanyak di kalangan pelajar dan guru/kakitangan akan diberi hadiah setiap bulan 2. Kelas

Kumpulan Sasaran dan Bilangan Kelas yang ketiadaan guru matapelaja ran dan diganti guru lain.

Tarikh/ Tempat Setiap hari mengikut tempahan pada buku tempahan perpustakaan

Kos/ Sumber Permainan: - sahibba - saidina -scrabble - catur Bahan bacaan PSS

TOV

ETR

Indikator Pencapai an Memupuk pelajar untuk sentiasa mengunjungi PSS

Pelajar kurang mendapa t pengisian berguna jika tiada aktiviti p&p

Masa pelajar tidak terbuang walaupun tiada aktiviti p&p

2

Jom Baca

Memupuk minat membaca di kalangan pelajar dan seluruh warga SEMAT

Semua warga SEMAT

Februari hingga Oktober

Hadiah guru/kakita nga : RM20 X 9 = RM180 Hadiah pelajar : RM15 X 9 = RM 135

Minat membac a di kalangan warga SEMAT masih kurang

Minat membaca di kalangan warga SEMAT akan dapat dipupuk

Bilangan pengunjung ke PSS akan dapat ditingkatkan

229

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

peminjam tertinggi akan diberi hadiah setiap 2 bulan sekali 3 Info Infiniti 1. Memberi literasi maklumat kepada pelajar 2. Memberi input dari aspek pengetahuan am kepada pelajar. 3. Pelajar datang ke sekolah bukan hanya memperolehi ilmu mengikut subjek yang dipelajari, tetapi ilmu secara global 4 Minggu PSS 1. Menobatkan PSS sebagai pusat mendapatkan pelbagai sumber 2. Seluruh warga SEMAT dapat mengenali PSS dengan lebih dekat 3. Menambah dana PSS Aktiviti yang dijalankan : -Pertandingan menulis cerpen - Kuiz Bestari - Jualan - Pertandingan menulis lirik lagu - Pameran Semua pelajar 21/06/2009 Maklumat tentang pengetahuan am akan ditampal di meja kantin dan papan kenyataan PSS serta diedar ke kelas Semua pelajar Sepanjang tahun. - Meja kantin - Kelas - Papan kenyataan PSS

Hadiah kelas : RM50 X 5 =RM250 Internet Pelajar di kawasan pedalam an kurang maklumat tentang pengetah uan am Pelajar akan mendapat banyak maklumat dengan mudah dan sentiasa penuh dengan ilmu di dada Dapat melahirkan pelajar bermaklumat

PCG PSS

30% pelajar kurang menggun akan PSS untuk pelbagai kegunaa n

70% pelajar menggunak an PSS sebagai tempat mendapatka n pelbagai ilmu

Pelajar sentiasa cakna tentang fungsi dan kegunaan PSS

230

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

5

Bengkel penghasil an fail tegak

1. Mendedahkan pengawas PSS tentang caracara menghasilkan fail tegak 2. Menambahkan koleksi bahan di PSS

Aktiviti dijalankan secara berkumpulan di bawah bimbingan guru media dan guru perpustakaan

Pengawas PSS

Hari Sabtu ganti persekolahan

Keratan akhbar

Pelajar tidak mengeta hui definisi dan cara penghasil an fail tegak

Pelajar mempunyai pendedahan tentan penghasilan fail tegak

Pengawas PSS dapat menghasilkan sendiri fail tegak dan melatih pelajar lain

6

Pelancara n Program NILAM

1. Pembuka tirai untuk aktiviti NILAM 2. Pelajar lebih cakna tentang aktiviti NILAM

Diadakan semasa perhimpunan rasmi dengan menjemput Puan Pengetua merasmikan program Carta-carta lama mengikut topik akan ditampal di papan kenyataan di laluan ilmu dan akan bertukar mengikut bulan

Semua pelajar

Perhimpunan rasmi hari Ahad 1/02/2009 Dataran Perhimpunan

Peruntukan PSS

Tidak semua pelajar cakna tentang aktiviti NILAM Pelajar kurang membuk a buku pelajaran untuk mengula ngkaji pelajaran

Pelajar lebih bersedia untuk mengikuti aktiviti NILAM

Dapat mempertingka tkan pingat pencapaian pelajar

7

Pameran Carta Bertopik

1. Memberi literasi maklumat kepada pelajar 2. Mengitar semula cartacarta lama mengikut matapelajaran yang sudah lama tidak digunakan 3. Capaian maklumat

Semua pelajar

Februari hingga November

Carta-carta lama

Pelajar akan belajar secara tidak langsung dan masih mendapat input berguna walaupun kurang mengulangk aji pelajaran

Carta-carta lama dapat dimanfaatkan kepada pelajarsecara menyeluruh

231

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

BIL 1. 2.

adalah lebih mudah dan tidak tertakluk di PERKARA perpustakaan sahaja Nama Program Objektif

PERINCIAN Isilah Masaku 1. Memberi pengisian berilmiah kepada pelajar sewaktu ketiadaan guru apabila berkunjung ke PSS 2. Mengisi masa terluang semasa ketiadaan guru dengan aktiviti berfaedah

3. 4. 5. 6.

Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Proses kerja/Aktiviti

Jan –Nov(11 bulan) Pelajar yang tidak mempunyai guru matapelajaran sewaktu pengajaran dan pembelajaran Guru ganti Guru ganti yang membawa pelajar ke perpustakaan boleh memilih aktiviti yang disediakan oleh pihak PSS. Selain daripada menggunakan bahan bacaan PSS, guru boleh menjalankan aktiviti secara berkumpulan dengan memilih jenis permainan ilmiah yang disediakan: - sahibba - saidina - scrabble - catur

7. 8. 9. 10.

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PUSAT SUMBER SEKOLAH TAHUN 2009 Tempoh Perlaksanaan : Tahun 2009

232

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PERKARA Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Proses kerja/Aktiviti

PERINCIAN Jom Baca Memupuk minat membaca di kalangan pelajar dan seluruh warga SEMAT Jan –Nov(11 bulan) Semua warga SEMAT Guru media, guru perpustakaan 1. Peminjam buku terbanyak di kalangan pelajar dan guru/kakitangan akan diberi hadiah setiap bulan 2. Kelas peminjam tertinggi akan diberi hadiah setiap 2 bulan sekali

7. 8. 9. 10.

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PUSAT SUMBER SEKOLAH TAHUN 2009 Tempoh Perlaksanaan : Tahun 2009

233

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

BIL 1. 2.

PERKARA Nama Program Objektif

PERINCIAN Info Infiniti 1. Memberi literasi maklumat kepada pelajar 2. Memberi input dari aspek pengetahuan am kepada pelajar. 3. Pelajar datang ke sekolah bukan hanya memperolehi ilmu mengikut subjek yang dipelajari, tetapi ilmu secara global

3. 4. 5. 6.

Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Proses kerja/Aktiviti

Jan –Nov(11 bulan) Semua pelajar Guru media 1. Maklumat tentang pengetahuan akan diperolehi daripada sumber internet 2. Maklumat tersebut akan di ’laminate’ dan ditampal di meja kantin dan papan kenyataan PSS serta diedar ke kelas dalam bentuk risalah

7. 8. 9. 10.

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PUSAT SUMBER SEKOLAH TAHUN 2009 Tempoh Perlaksanaan : Tahun 2009

234

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

BIL 1. 2.

PERKARA Nama Program Objektif

PERINCIAN Minggu PSS 1. Menobatkan PSS sebagai pusat mendapatkan pelbagai sumber 2. Seluruh warga SEMAT dapat mengenali PSS dengan lebih dekat 3. Menambah dana PSS

3. 4. 5. 6.

Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Proses kerja/Aktiviti

21 Jun 2009 – 25 Jun 2009 Semua pelajar Guru media, semua guru PSS Aktiviti yang dijalankan : -Pertandingan menulis cerpen - Kuiz Bestari - Jualan - Pertandingan menulis lirik lagu - Pameran

7. 8. 9. 10.

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PUSAT SUMBER SEKOLAH TAHUN 2009 Tempoh Perlaksanaan : Tahun 2009

235

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

PELAN OPERASI PUSAT SUMBER SEKOLAH TAHUN 2009 Tempoh Perlaksanaan : Tahun 2009 BIL 1. 2. PERKARA Nama Program Objektif PERINCIAN Bengkel Penghasilan Fail Tegak 1. Mendedahkan pengawas PSS tentang cara-cara menghasilkan fail tegak 2. Menambahkan koleksi bahan di PSS 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Proses kerja/Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Hari Sabtu ganti persekolahan Pengawas PSS Guru media Aktiviti dijalankan secara berkumpulan di bawah bimbingan guru media dan guru perpustakaan

236

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

PELAN OPERASI PUSAT SUMBER SEKOLAH TAHUN 2009 BIL 1. 2. PERKARA Nama Program Objektif PERINCIAN Pameran Carta Bertopik 1. Memberi literasi maklumat kepada pelajar 2. Mengitar semula carta-carta lama mengikut matapelajaran yang sudah lama tidak digunakan 3. Capaian maklumat adalah lebih mudah dan tidak tertakluk di perpustakaan sahaja 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/bilangan Guru Terlibat Proses kerja/Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Jan –Nov(11 bulan) Semua pelajar Guru media Carta-carta lama mengikut topik akan ditampal di papan kenyataan di laluan ilmu dan akan bertukar mengikut bulan

Tempoh Perlaksanaan : Tahun 2009

237

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

A. 1.

II. PENGURUSAN KOKURIKULUM UNIT SUKAN ANALISIS SWOT Kekuatan (S) Kelemahan (W)

S1. Pelajar mempunyai minat yang tinggi W1. Pelajar mempunyai daya saing yang S2. Kebanyakan pelajar mempunyai kemahiran asas dari sekolah rendah rendah S3. Komitmen guru tinggi W2. Kemudahan prasarana sukan yang S4. Sekolah satu sesi kurang S5. Semangat sepasukan yang tinggi W3. Kepakaran guru yang kurang bagi S6. Sokongan pihak pengurusan yang padu permainan tertentu. S7. Guru yang berpengalaman W4.Sukar untuk mendapatkan guru yang S8. Terdapat kemudahan asrama komited terhadap latihan S9. Pengurusan kewangan yang cekap W5.Pelajar tinggal jauh tetapi tidak mahu S10. Peralatan yang mencukupi tinggal di asrama W6.Pelajar malas menghadiri sesi latihan . Peluang (O) O1. Perhubungan yang baik dengan semua pihak O2. Peluang pekerjaan yang luas melalui sukan O3. Galakan yang baik daripada pihak kerajaan. Ancaman (T) T1. Halangan daripada ibu bapa T2. Sebahagian ibu bapa tidak menerima secara positif kepentingan sukan untuk masa depan T3. Peruntukan kewangan yang tidak mengikut jadual T4. Kemudahan sukan yang kurang di kampung-kampung T5. Kurangnya aktiviti sukan peringkat luar

238

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

2.

TOWS MATRIK ISU 1. Penglibatan pelajar tidak menyeluruh dalam kegiatan sukan 2. Sebahagian pelajar kurang minat dalam kegiatan sukan 3. Pelajar kurang berkeyakinan dan berdaya saing 4. Pencapaian dalam kebanyakan permainan kurang memberangsangkan 5. Pelajar cemerlang sukan tetapi lemah akademik

KEKUATAN (S) 1. Pelajar mempunyai minat yang tinggi 2. Kebanyakan pelajar mempunyai kemahiran asas dari sekolah rendah 3. Komitmen guru tinggi 4. Sekolah satu sesi 5. Semangat sepasukan yang tinggi 6. Sokongan pihak pengurusan yang padu 7. Guru yang berpengalaman 8. Terdapat kemudahan asrama 9. Pengurusan kewangan yang cekap 10. Peralatan yang mencukupi ST (S1T1) Penerangan kepada komuniti setempat dalam mesyuarat PIBG (S2T4) Latihan yang berterusan mengikut jadual yang dirancang (S6T5) Mengadakan lebih banyak pertandingan peringkat dalaman dan perlawanan persahabatan. (S3T5) Memohon kerjasama dengan

KELEMAHAN (W) 1. Pelajar mempunyai daya saing yang rendah 2. Kemudahan prasarana sukan yang kurang 3. Kepakaran guru yang kurang bagi permainan tertentu. 4. Sukar untuk mendapatkan guru yang komited terhadap latihan 5. Pelajar tinggal jauh tetapi tidak mahu tinggal di asrama 6. Pelajar malas menghadiri sesi latihan

ANCAMAN (T) 1. Halangan daripada ibu bapa 2. Sebahagian ibu bapa tidak menerima secara positif kepentingan sukan untuk masa depan 3. Peruntukan kewangan yang tidak mengikut jadual 4. Kemudahan sukan yang kurang di kampung-kampung 5. Kurangnya aktiviti sukan peringkat luar

WT (W1T1) Program motivasi (W2T4) Memberi tumpuan kepada permainan yang tidak memerlukan gelanggang yang besar (W5T4) Mengadakan kempen tinggal di asrama

239

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

agensi luar

PELUANG (O) 1. Perhubungan yang baik dengan semua pihak 2. Peluang pekerjaan yang luas melalui sukan 3. Galakan yang baik daripada pihak kerajaan.

SO (S1O1) Membentuk pasukan sekolah yang mantap (S9O1) Menjemput jurulatih bagi mengadakan klinik sukan (S10O3) Menggunakan semaksimum yang mungkin segala kemudahan yang ada

WO (W1O2) Memberi pendedahan kepada pelajar tentang peluang-peluang pekerjaan melalui sukan (W6O2) Mewujudkan ”Role Model” sukan (W3O3) Menggalakkan guru menikuti kursus kejurulatihan / sains sukan bagi mendapatkan bayaran insentif jurulatih sukan

3.

ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN Bidang : Kokurikulum Unit : Sukan dan Permainan ISU MATLAMAT OBJEKTIF INDIKATOR STRATEGIK STRATEGIK PRESTASI Sebahagian pelajar kurang minat dalam kegiatan sukan Penglibatan pelajar tidak menyeluruh dalam kegiatan sukan Memupuk minat yang tinggi Melahirkan pelajar yang mempunyai minat yang tinggi Meningkatkan jumlah penglibatan pelajar % pasukan johan meningkat setiap tahun % penyertaan pelajar meningkat

200810-11 (TOV) 5%

2009 10%

2010 15%

2011 20%

2012 25%

2013 30%

Memastikan setiap pelajar menyertai sekurangkurangnya satu

40%

50%

60%

70%

80%

90%

240

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

aktiviti sukan Pelajar kurang berkeyakinan dan berdaya saing Meningkatkan keyakinan dan daya saing pelajar Melahirkan pelajar yang berkeyakinan tinggi dan berdaya saing Berlaku peningkatan jumlah pasukan yang memasuki peringkat akhir dan johan 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Pencapaian dalam kebanyakan permainan kurang memberangsan gkan Pelajar cemerlang sukan tetapi lemah akademik

Meningkatkan pencapaian pasukan sekolah diperingkat daerah

Peningkatan dalam pencapaian pasukan sekolah

Berlaku peningkatan jumlah pasukan yang memasuki peringkat akhir dan johan

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Meningkatkan pencapaian akademik pelajar cemerlang sukan

Melahirkan yang cemerlang dalam akademik dan sekan

% pelajar sukan lulus dalam peperiksaan awam meningkat

40%

50%

60%

70%

80%

90%

4.

PELAN TAKTIKAL Bidang: Kokurikulum Unit : Sukan Bil Program Objektif Deskripsi Pelaksanaan

Kumpulan Sasar dan Bilangan

Tarikh/ Tempoh Masa

Kos/ Sumber (RM)

TOV

ETR

Indikator Prestasi

*Catatan/ Tanggun gjawab 241

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

1

Program Pengesa nan Bakat

Memben tuk pasukan sekolah yang mantap dan bermutu

2

3

4

Kursus Meningk Kejurulat atkan ihan bilangan guru yang berkelay akan Kem Meningk Motivasi atkan keyakina n pelajar dalam mengha dapi sesuatu perlawan an Penguru Mengem san askini Sukan sistem Yang fail Sistemat sukan ik

Kejohanan sukan peringkat sekolah seperti Merentas Desa dan Mini Olahraga Guru menyertai kursus anjuran pihak tertentu Mengadakan pertemuan dengan kaunselor atau pengetua sebelum perlawanan Memastikan setiap pasukan mempunyai fail dan rancangan tahunan masingmasing Bleep Test, Cooper test

Semua pelajar

Jan Feb

RM2000.0 0

Pelajar dapat mengem bangkan bakat yang ada

% Johan dalam pertandi ngan sukan meningk at % Johan dalam pertandi ngan sukan meningk at % Johan dalam pertandi ngan sukan meningk at

Unit Sukan

Guru yang melatih pasukan sekolah

Jan Okt

RM1000.0 0

Tumpua Semua n kepada pasukan pasukan sekolah pasukan elit sekolah Pelajar bersedia mengha dapi pihak lawan Pelajar menunju kkan keyakina n yang tinggi

Unit Sukan

Atlit sekolah

Feb April

PK KO

Pengurus pasukan

Sepanja ng tahun

RM50.00

Semua program dapat dijalanka n mengiku t jadual 2X 5X

% Program sukan

SU / PSU

5

Ujian Kecerga san

Mengeta hui tahap kecerga

Atlit sekolah

Feb April

RM 50

% Johan meningk at

Unit Sukan

242

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

san atlit sekolah

PELAN OPERASI UNIT SUKAN SEMAT 2009 Tempoh Pelaksanaan : Bidang : Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nama Program Objektif Tarikh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses kerja/Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perkara

Tahun 2009 Kokurikulum Perincian Program Pengesanan Bakat Membentuk pasukan sekolah yang mantap dan bermutu Jan – Feb Semua pelajar Semua guru
1. Kejohanan Merentas Desa peringkat sekolah 2. Kejohanan Mini Olahragaperingkat sekolah

Masa yang terlalu singkat kerana kejohanan peringkat daerah terlalu awal

243

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

PELAN OPERASI UNIT SUKAN SEMAT 2009 Tempoh Pelaksanaan : Bidang : Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nama Program Objektif Tarikh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses kerja/Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perkara

Tahun 2009 Kokurikulum Perincian Kursus Kejurulatihan Meningkatkan bilangan guru yang berkelayakan Jan – Okt Guru yang melatih pasukan sekolah

1. Guru menyertai kursus anjuran pihak tertentu 2. Kursus dalaman oleh guru yang berkelayakan

Bilangan kursus sangat terhad

244

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

PELAN OPERASI UNIT SUKAN SEMAT 2009 Tempoh Pelaksanaan : Bidang : Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nama Program Objektif Tarikh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses kerja/Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perkara

Tahun 2009 Kokurikulum Perincian Kem Motivasi Meningkatkan keyakinan pelajar dalam menghadapi sesuatu perlawanan Feb – April Atlit sekolah Kaunselor, Pengetua dan pengurus pasukan sekolah Mengadakan pertemuan dengan kaunselor atau pengetua sebelum perlawanan

245

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

PELAN OPERASI UNIT SUKAN SEMAT 2009 Tempoh Pelaksanaan : Bidang : Bil Perkara 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nama Program Objektif Tarikh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses kerja/Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

Tahun 2009 Kokurikulum Perincian
Pengurusan Sukan Yang Sistematik Mengemaskini sistem fail sukan Sepanjang tahun Pengurus pasukan

Memastikan setiap pasukan mempunyai fail dan rancangan masing-masing

246

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

PELAN OPERASI UNIT SUKAN SEMAT 2009 Tempoh Pelaksanaan : Bidang : Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nama Program Objektif Tarikh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses kerja/Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perkara

Tahun 2009 Kokurikulum Perincian
Ujian Kecergasan Mengetahui tahap kecergasan atlit sekolah Feb – April Atlit sekolah

Pengurus dan jurulatih pasukan sekolah
1. Bleep Test 2. Cooper test 3.

Pelajar membuat dengan ala kadar sahaja

247

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

B.

UNIT KELAB DAN PERSATUAN ANALISIS SWOT PERSEKITARAN DALAMAN KEKUATAN - Ahli kelab yang aktif. -Ahli yang sikit bilangannya dan memudahkan aktiviti dijalankan. -guru yang berkebolehan dan aktif. -semangat kerjasama yang kuat di kalangan ahli. -Pelaksanaan aktiviti tepat dan mengikut masa. KELEMAHAN .Kurangnya ahli dari kalangan pelajar lelaki. -penasihat kelab kerap bertembung aktiviti. -tiada bilik khas untuk kelab menjalankan aktiviti berkala. -perjumpaan yang kerap tertangguh menyebabkan aktivit tidak dapat di laksanakan ANCAMAN persekitaran yang sukar menarik minat pelajar menyertai kelab. -cara hidup pelajar yang menganggap seni tidak penting. -sukar mendapatkan sumbangan dari luar -ibu bapa tidak memberi sokongan dengan aktiviti yang dilakukan oleh pelajar. 248 PELUANG -perhubungan yang baik dengan semua pihak. -sokongan padu dari komuniti setempat. -mendapat bantuan dari pengurusan. -pendedahan IT yang mudah diperolehi PERSEKITARAN LUARAN

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

TOWS MATRIK

249

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

UNIT KELAB DAN PERSATUAN DAPAT MELAHIRKAN INSAN YANG KREATIF DAN BERKEYAKINAN. DALAM USAHA MENGALAKKAN LEBIH BANYAK PENYERTAAN AHLI BERBAGAI AKTIVITI MENARIK DIBUAT.SEGALA USAHA INI DIHARAP MENDAPAT SOKONGAN DARI PIHAK PENGURUSAN SEKOLAH.

KEKUATAN (S) -Ahli kelab yang aktif. -Ahli yang sikit bilangannya dan memudahkan aktiviti dijalankan. -guru yang berkebolehan dan aktif. -semangat kerjasama yang kuat di kalangan ahli. -Pelaksanaan aktiviti tepat dan mengikut masa.

KELEMAHAN (W) .Kurangnya ahli dari kalangan pelajar lelaki. -penasihat kelab kerap bertembung aktiviti. -tiada bilik khas untuk kelab menjalankan aktiviti berkala. -perjumpaan yang kerap tertangguh menyebabkan aktivit tidak dapat di laksanakan. WO -pengurusan mengagihkan penyertaan ahli bersesuaian dengan kebolehan pelajar. -Menyediakan bilik khas untuk kelab menjalankan aktiviti berkala. -memberi tempoh perjumpaanahli kelab 2 minggu sekali secara berturut. Memberi peruntukan kepada kelab agar aktiviti dapat berjalan dengan sempurna. WT -memberi informasi tentang kepentingan kelab kepada pelajar dan ibu bapa. -imbuhan yang bersesuaian dan guru yang tidak terlaiu sibuk dapat menguruskan kelab dengan baik. -pemantauan berkala dari pengurusan membantu aktiviti dijalankan dengan 250 sempurna.

PELUANG (O) -perhubungan yang baik dengan semua pihak. -sokongan padu dari komuniti setempat. -mendapat bantuan dari pengurusan. -pendedahan IT yang mudah diperolehi.

SO -memperbanyakkan pertandingan yang disertai oleh pelajar. -memberi imbuhan yang bersesuaian dengan kebolehan pelajar. -menghadkan aktiviti guru bagi menyempurnakan aktiviti kelab yang dibuat. -memberi kemudahan seperti computer bagi memudahkan maklumat di perolehi.

CABARAN/ANCAMAN (T) -persekitaran yang sukar menarik minat pelajar menyertai kelab. -cara hidup pelajar yang menganggap seni tidak penting. -sukar mendapatkan sumbangan dari luar -ibu bapa tidak memberi sokongan dengan aktiviti yang dilakukan oleh pelajar.

ST -mengadakan lebih banyak maklumat tentang seni -kempen dan pamplet dibuat supaya pelajar mengetahui aktiviti kelab. -hasil kerja pelajar dipamerkan bagi mengalakkan penyertaan pelajar. -imbuhan yang diberi dalam bentuk bahan yang boleh digunakan untuk P&P.

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN 251

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

ISU MATLAMAT STRATEGIK STRATEGIK
Pengurusan yang lancar memberi impak kepada lahirnya lebih ramai insan yang kreatif dan berbakat. Pelajar lebih celik seni dan mengetahui kelebihan mempunyai nilai seni dalam diri mereka. Menanam semangat cinta alam ciptaan tuhan dan memperbaiki kelemahan diri serta menghindari dari sikap rendah diri. Bilangan ahli kelab bertambah

OBJEKTIF
% pelajar mengambil seni bertambah

INDIKATOR PRESTASI
% penyertaan pelajar mengambil PSV bertambah.

TOV 2008
5% pelajar menyertai kelab seni kreatif.

2009

2010

2011

2012

2013

10% pelajar menyertai kelab seni kreatif.

15% pelajar menyertai kelab seni kreatif.

20% pelajar menyertai kelab seni kreatif.

25%pelajar menyertai kelab seni kreatif.

30% pelajar menyertai kelab seni kreatif.

Mendapat peruntukan bagi memudahkan aktiviti dijalankan. Memberi keyakinan dan semangat cintakan seni di kalangan pelajar. Melahirkan lebih ramai insan yang kreatif.

Dapat mengasah bakat pelajar.

Menceriakan suasana sekolah

Mengurangkan kadar vandalisme di kalangan pelajar. Kemahiran dapat diaplikasikan di kalangan pelajar.

Kemahiraan dan minat menghasilkan kerja seni bertambah di kalangan pelajar. Persekitaran sekolah lebih terpelihara

.

252

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

PELAN TAKTIKAL

253

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

BIL

PROGRAM / AKTIVITI

TINDAKAN

DESKRIPSI PELAKSANAAN

KOS

KUMP. SASAR

TARIKH DAN TEMPUH MASA Feb

PETUNJUK KEJAYAAN

1

Mesyuarat Agong

Penasihat kelab

Pemilihan AJK kelab dan perbincangan aktiviti yang akan dijalankan Ahli dapat melakukan kerja yang diagihkan megikut kumpulan yang telah ditetapkan. Mengadakan pertandingan mewarna dikalangan ahli kelab Mengadakan pertandingan mencipta kad kreatif dikalangan ahli Mencukil bakat dikalangan pelajar SeMAT

RM 50

Melibatkan semua ahli

Membuat pemilihan AJK di kalangan ahli yang benar-benar berpotensi

2

Perjumpaan ahli kelab mengikut kumpulan yang diagihkan

Penasihat kelab dan AJK kelab

RM 50

Melibatkan semua ahli

Setiap kali perjumpaan

Ahli dapat melakukan kerja yang diagihkan megikut kumpulan yang telah ditetapkan. Melahirkan pelajar yang berbakat dan mempunyai daya saing yang sihat di antara ahli kelab Melihat sejauh mana pelajar dapat menghasilkan sesuatu yang kreatif Menanam semangat cintakan tanahair dan semangat patriotik 254

3

pertandingnan mewarna

Penasihat kelab

RM 100

Melibatkan semua ahli

April

4

pertandingan mencipta kad ucapan

Penasihat kelab

RM 200

Melibatkan semua pelajar

Mei

5

pertandingan melukis dan mewarna sempena Hari Kebangsaan

Penasihat kelab

RM 200

Melibatkan semua pelajar

Ogos

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

6

Gotong-royong membersihkan bilik seni dan mengemas fail ahli

Penasihat kelab dan AJK kelab

Membersihkan bilik yang digunakan ahli kelab dan membincangkan aktiviti berkala

RM 50

Melibatkan semua pelajar

September

Melahirkan ahli kelab yang lebih bertanggungjawab

C.

KELAB SUKAN DAN PERMAINAN 1. ANALISIS SWOT PERSEKITARAN DALAMAN KEKUATAN - Ahli kelab yang aktif. -guru yang berkebolehan dan aktif. -semangat kerjasama yang kuat di kalangan ahli. -Pelaksanaan aktiviti tepat dan mengikut masa. KELEMAHAN -kemudahan frasarana yang tidak lengkap. PELUANG -perhubungan yang baik dengan semua pihak. -sokongan padu dari komuniti setempat. -mendapat bantuan dari pengurusan. - kerjasama yang baik dari pihak PIBG. ANCAMAN -persekitaran yang sukar menarik minat pelajar 255 PERSEKITARAN LUARAN

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

menyertai kelab. -pelajar kurang daya saing. -tiada modul yang khusus. -pandangan pelajar yang menganggap sukan dan permainan tidak penting. -ibu bapa kurang memberi sokongan dengan aktiviti yang dilakukan oleh pelajar.

2. TOWS MATRIK

256

KEKUATAN (S) Dalaman S1 guru yang berkebolehan dan aktif. S2 semangat kerjasama yang kuat di kalangan ahli. S3 Pelaksanaan aktiviti tepat dan mengikut masa. PELUANG (O) O1 perhubungan yang baik dengan semua pihak. O2 sokongan padu dari komuniti setempat. O3 mendapat bantuan dari pengurusan. O4 kerjasama yang baik dari pihak PIBG CABARAN/ANCAMAN (T) T1 persekitaran yang sukar menarik minat pelajar menyertai kelab. T2 pandangan pelajar yang menganggap sukan dan permainan tidak penting. T3 ibu bapa kurang memberi sokongan dengan aktiviti yang dilakukan oleh pelajar. SO SO1 memperbanyakkan pertandingan yang disertai oleh pelajar. SO2 mengikuti kursus-kursus kepimpinan yang dianjurkan oleh pihak jabatan. SO3 mengadakan pertandiangan yang dicadangkan oleh pihak jabatan. ST ST1 memberi pendedahan kepada pelajar tentang kepenting kelab sukan dan permainan. ST2 mengadakan pelbagai aktiviti yang menarik untuk menarik minat pelajar. ST3 menganjurkan pelbagai pertandingan sukan dan permainan.

KELEMAHAN (W)
SMK MATANG : PELAN STRATEGIK 2009-2013

W1 kemudahan frasarana yang tidak lengkap. W2 pelajar kurang daya saing. W3 tiada modul yang khusus.

Luaran

WO WO1 pengurusan mengagihkan penyertaan ahli bersesuaian dengan kebolehan pelajar. WO2 memohon bantuan dan sumbangan daripada pihak PIBG.

WT WT1 pemantauan berkala dari pengurusan membantu aktiviti dijalankan dengan sempurna. WT2 Memberi imbuhan kepada pelajar yang mengambil bahagian dalam pertandingan sukan dan permainan. 257

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

3. ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN 258

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

BIL

PROGRAM / AKTIVITI

TINDAKAN

DESKRIPSI PELAKSANAAN

KOS

KUMP. SASAR

TARIKH DAN TEMPUH MASA

PETUNJUK KEJAYAAN

CATATAN

1

Mesyuarat perancangan aktiviti tahunan. Menyediakan laporan aktiviti secara berkesan dan mudah difahami. Pembahagian pelajar kepada kelab sukan dan permainan mengikut minat dan kemahiran pelajar. Mengadakan kursus undangundang megenai kelab sukan dan permainan.

Penasihat kelab

Perancangan aktiviti yang akan dijalankan Menyediakan pelaporan setiap akiviti yang dijalankan.

Melibatk an semua ahli Penasih at kelab dan setiausa han kelab Semua pelajar

Jan

Perancangan kelab dapat dilaksanakan dengan baik. Buku laporan dihantar untuk disemak

2

Penasihat kelab dan setiausaha

Setiap kali perjumpaan

3

Penasihat kelab

Mengedar borang keahlian kepada pelajar.

Jan

Merekod dan menyelaras keahlian pelajar.

4

Semua guru penasihat dan pelajar

Memberi pendedahan mengenai undang-undang sukan dan permainan yang berkenaan. Kursus kejurulatihan dan kepegawaian sukan dan

Semua guru penasih at dan pelajar Semua guru penasih at dan

Mac

Semua yang terlibat mengambil bahagian.

5

Mengadakan kursus kejurulatihan dan kepegawaian

Semua penasihat kelab dan pelajar

Jun

Memperolehi pengetahuan untuk menganjurkan 259

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

kepada pelajar. 6 Mengadakan pertandingan dalaman mengikut kelab masing-masing. Semua penasihat kelab dan pelajar

permainan. Pertandingan sukan dan permainan dalamam

pelajar. Semua Pelajar

pertandingan. Pelajar mengambil bahagian dalam pertandingan.

4. PELAN TAKTIKAL ISU STRATEGIK Guru kurang pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kepegawaian dan kejurulatihan sukan dan permainana. Mengadakan kursus kepegawaian dan kejurulatihan kepada guru kelab sukan dan permainan Guru mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang sukan dan permainan. Memberi pendedahan tentang kepegawaian dan kejurulatihan kepada guru kelab sukan dan permainan.

MATLAMAT STRATEGI

INDITAKTOR PRESTASI (KPI)

OBJEKTIF

BIL

PROGRAM / PROJEK Kursus kepegawaian dan kejurulatihan

TANGGUNG JAWAB Penolong kanan kokurikulum

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT

INDIKATOR OPERASI Berkeyakinan menganjurkan aktiviti sukan dan permainan.

PELAN KONTIJENSI Penolong kanan kokurikulum dan penasihat kelab 260

1

Mac

Guru memperol ehi pengetahu an dan kemahiran dalam

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

sukan dan permainan

ISU STRATEGIK

Tiada sukatan pelajaran yang khusus untuk panduan guru dan murid dalam menjalani aktiviti kelab sukan dan permainan. Merangka satu sukatan yang boleh dijadikan panduan kepada guru dan murid dalam menjalani aktiviti kelab sukan dan permainan. Guru dan murid mempunyai garis panduan dalam menjalani aktiviti kelab sukan dan permainan. Memudahkan guru dan murid untuk menjalani aktiviti kelab sukan dan permaian.

MATLAMAT STRATEGI

INDITAKTOR PRESTASI (KPI)

OBJEKTIF

BIL

PROGRAM / PROJEK Menghasilkan satu modul kelab sukan dan permainan.

TANGGUNG JAWAB PK kokurikulum dan guru penyelaras

TEMPOH

KOS / OUTPUT SUMBER Panduan untuk menjalani aktiviti.

INDIKATOR OPERASI Penghasilan modul

PELAN KONTIJENSI PK kokurikulum dan guru penyelaras.

1

Sepanjan g tahun

D.

UNIT BADAN BERUNIFORM 1. ANALISIS SWOT 261

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Kekuatan (S) S1. Mempunyai Pengetua yang sangat berminat dalam Pasukan Beruniform S2. Pelajar mendapat bantuan pakaian daripada Kementerian Pelajaran S3. Mempunyai guru-guru yang terlatih dan komited terhadap tugas S4. Pengurusan unit kokurikulum yang mantap dan berkesan S5 Mempunyai bilik pengurusan unit ber uniform yang kemas dan teratur.

Kelemahan (W) W1. Sebahagian besar pelajar tidak mampu membeli pakaian unit masing-masing W2. Penglibatan pelajar secara tidak menyeluruh W3. Pelajar tidak menunjukkan minat menyertai pertandingan yang diadakan W4. Guru dan pelajar tidak memakai uniform penuh pada hari Selasa W5.Tidak mempunyai litar yang cukup luas untuk latihan kawad.

Peluang (O) O1. Hubungan baik dengan agensi luar O2. Mempunyai khidmad jurulatih daripada agensi luar O3. Dapat bantuan logistik daripada agensi luar (PDRM) O4. Sokongan PIBG

Ancaman (T) T1. Latar belakang sosio ekonomi daripada keluarga miskin T2. Kurang mendapat sokongan dari ibubapa/penjaga pelajar

2. TOWS MATRIK 262

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

ISU Aspek pengukuhan disiplin, sahsiah, kekemasan dan keterampilan diri memberi impak kepada pelajar SMK Matang Atas kesedaran ini diharap beberapa masalah yang berkaitan dapat diatasi supaya unit uniform SMK Matang tersohor sebagai yang terbaik di daerah Hulu Terengganu Aspek yang diberi penekanan ialah: 1 Memakai uniform penuh (full dress) bagi semua guru dan pelajar pada setiap hari Selasa 2 Memberi penekanan kepada kekemasan 3 Penglibatan yang menyeluruh dalam semua aktiviti 4 Aktif PELUANG (O) 1 Hubungan baik dengan agensi luar 2 Mempunyai khidmad jurulatih

KEKUATAN (S) 1 Mempunyai Pengetua yang sangat berminat dalam Pasukan Beruniform 2 Pelajar mendapat bantuan pakaian daripada Kementerian Pelajaran 3 Mempunyai guru-guru yang terlatih dan komited terhadap tugas 4 Pengurusan unit kokurikulum yang mantap dan berkesan 5 Mempunyai bilik pengurusan unit ber uniform yang kemas dan teratur

KELEMAHAN (W) 1 Sebahagian besar pelajar tidak mampu membeli pakaian unit masing-masing 2 Penglibatan pelajar secara tidak menyeluruh 3 Pelajar tidak menunjukkan minat menyertai pertandingan yang diadakan 4 Guru dan pelajar tidak memakai uniform penuh pada hari Selasa 5 Tidak mempunyai litar yang cukup luas untuk latihan kawad.

SO 1 Menguatkuasakan peraturan pemakaian uniform penuh pada setiap hai Selasa

WO 1 Memohon bantuan pakaian daripada Kementeraian Pelajaran 2 Menjemput penceramah daripada 263

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

daripada agensi luar 3 Dapat bantuan logistik daripada agensi luar (PDRM) 4 Sokongan PIBG 4 Mengadakan pameran/demonstrasi daripada Bomba, PDRM, Kesihatan dan lain-lain 5 Mengadakan ceramah kerjaya daripada agensi yang berkaitan 6 Menyertai pertandingan kawad yang dianjurkan CABARAN/ANCAMAN (T) 1 Latar belakang sosio ekonomi daripada keluarga miskin 2 Kurang mendapat sokongan dari ibubapa/penjaga pelajar ST 1 Memohon bantuan pakaian untuk semua pelajar yang layak 2 Mengadakan program/aktiviti yang lebih mantap, bersistematik dan memberi impak yang berkesan 3 Memberi penjelasan/penerangan kepada ibapa/penjaga tentang kepentingan menyertai pasukan beruniform dalam Mesyuarat Agong PIBG WT 1 Memberi penerangan sejelasjelasnya tentang kepentingan menyertai pasukan beruniform terutama kelas peperiksaan untuk diterima masuk ke tingkatan 4 SBP dan IPTA 2 3 Menguatkuasakan peraturan pemakaian uniform Mengadakan program/aktiviti yang boleh menarik minat pelajar 2 Mengadakan kursus Ketua/Pen. Ketua Platun 3 Mengadakan ceramah/taklimat daripada agensi luar agensi luar memberi ceramah menarik minat dalam pasukan beruniform 3 Memberi sijil, surat penghargaan, ganjaran dan lain-lain anugerah kepada pelajar yang aktif dalam pasukan

3. ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN 264

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

ISU STRATEGIK 1. Kemudahan frasarana yang kurang lengkap. 2. Guru kurang pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kepegawaian dan kejurulatihan sukan dan permainan. 3. Tiada sukatan pelajaran yang khusus untuk panduan guru dan murid dalam menjalani aktiviti kelab sukan dan permainan.

MATLAMAT STRATEGIK Menambah dan membaik pulih frasarana yang kurang lengkap.

OBJEKTIF Mewujudkan frasarana yang lengkap untuk kemudahan pelajar menjalani aktiviti. Memberi pendedahan tentang kepegawaian dan kejurulatihan kepada guru kelab sukan dan permainan

INDIKATOR PRESTASI Terdapat kemudahan padang yang sesuai untuk menjalani aktiviti.

TOV 2008

2009

2010

2011

2012

2013

60%

50%

45%

30%

10%

0%

Mengadakan kursus kepegawaian dan kejurulatihan kepada guru kelab sukan dan permainan

Guru mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang sukan dan permainan. 55% 50% 30% 25% 10% 0%

Merangka satu sukatan yang boleh dijadikan panduan kepada guru dan murid dalam menjalani aktiviti kelab sukan dan permainan.

Memudahkan guru dan murid untuk menjalani aktiviti kelab sukan dan permaian.

Guru dan murid mempunyai garis panduan dalam menjalani aktiviti kelab sukan dan permainan.

80%

70%

60%

40%

20%

0%

4. PELAN TAKTIKAL Bil Program Aktiviti

Tindakan

Tarikh

Tarikh

Indikator kejayaan

Pelan kotijensi 265

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

1

Mesyuarat Agong

Semua guru penasihat unit uniform Semua guru penasihat Dan semua ahli Semua guru penasihat Setiausaha unit Semua ahli Semua guru penasihat

jangkaan Januari 2009

laksana Mewujudkan AJK yang dapat mengerakkan dan menguruskan unit masingmasing dengan berkesan. Aktiviti berjalan lancar Buku Lapuran dihantar untuk disemak/tandatangan pada waktu yang ditetapkan Pelajar mempunyai kemahiran berkawad yang mantap dan bersedia memasuki gelangang pertandingan Mendapat Johan / Naib Johan

2 3

Mesyuarat Perancangan Aktiviti Tahunan Menyediakan Buku Laporan Aktiviti

Minggu ke 4 Januari Sepanjang aktiviti / perjumpaan

4

Latihan kawad kaki

Februari hingga Ogos Mei / Jun

5

Pertandingan Kawad Kaki Peringkat Sekolah/Daerah/Neg eri/Kebangsaan Kursus Ketua / Pen. Ketua Platun

Semua guru penasihat dan platun terlibat Semua guru penasihat

6 7

Mac

Dapat membimbing dan mengendalikan platun masing-masing

8

Penganugerahan Kenaikan Pangkat

Semua guru penasihat

April

Dapat memimpin unit masing-masing secara berkesan

266

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

9

PraPerkhemahan Tahunan

Semua guru penasihat

Julai / Ogos

Unit mempunyai pengetahuan dan kemahiran perkhemahan sebelum terlibat dengan Perkhemahan Perdana Semua aktiviti berjalan lancar dan berkesan

10

Perkhemahan Perdana

Semua guru penasihat

Ogos

E.

KOPERASI 1. ANALISIS SWOT

267

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

KEKUATAN 1. Sokongan baik daripada pihak pengurusan sekolah 2. Sambutan memberansangkan daripada pelajar 3. Kerjasama yang baik antara guru koperasi 4. Ahli Lembaga yang komited PELUANG b. Kerjasama yang baik dengan pihak luar ( ANGKASA dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia) 2. Mendapat kerjasama daripada pembekal 2. TOWS MATRIK Kekuatan (S) Dalaman S1 Sokongan baik daripada pihak pengurusan sekolah. S2 Sambutan memberangsangkan daripada pelajar S3 Kerjasama yang baik antara guru koperasi. S4 Ahli Lembaga Koperasi yang komited SO SO1 Menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh ANGKASA dan SKM SO2 Mengikuti kursus akaun yang dianjurkan oleh ANGKASA/SKM SO3 Mengadakan aktiviti yang dicadangkan oleh ANGKASA dan SKM ST ST1 Koperasi mempelbagaikan barang-barang jualan mengikut 1. 2. 3. 4.

KELEMAHAN Sumber kewangan yang masih kurang Barang jualan dan perkhidmatan yang terhad Ruang koperasi yang terhad Penglibatan pelajar dalam pengurusan koperasi masih kurang

ANCAMAN 1. Kenaikan harga barang mengurangkan minat pelajar terhadap koperasi

Kelemahan (W) W1 Ruang koperasi agak terhad W2 Kekangan masa di kalangan guru yang perlu mengutanakan P&P W3 Penglibatan pelajar dalam pengurusan koperasi di tahap minimum W4 Barang jualan dan perkhidmatan yang terhad WO WO1 Memohon bantuan dari SKM baik dari segi nasihat mahupun kewangan untuk menaik taraf dan menambah ruang koperasi WO2 Koperasi mengupah pekerja luar untuk melakukan kerja-kerja am WT WT1 Mengadakan promosi dan hebahan dari masa ke masa kepada pelajar 268

Luaran

Peluang (O) O1 Kerjasama yang baik dengan pihak luar (ANGKASA & SKM) O2 Mendapat kerjasama daripada pembekal. Cabaran/Ancaman (T) T1 Kenaikan harga barang mengurangkan minat pelajar.

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

kemampuan pelajar

3. ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN Unit : Koperasi Isu Strategik 1. Barang jualan dan perkhidmatan terhad. 2. Sumber kewangan masih kurang. 3. Pelajar kurang terlibat dalam pengurusan koperasi. 4. Ruang koperasi terhad Matlamat Strategik 1. Menambah sumber kewangan 2. Menambah kepelbagaian barang jualan dan perkhidmatan. 3. Memberi kemudahan kepada pelajar tentang pengurusan koperasi. 4. Menaik taraf koperasi Objektif 1. Dapat menjual 90% daripada barang keperluan pelajar 2. Dapat menarik semua guru menjadi ahli koperasi. 3. Menyediakan ruang membeli yang bersih dan selesa kepada pelanggan. Indikator Prestasi 1. Keuntungan koperasi terus meningkat dari setahun ke setahun 2. Jumlah ahli di kalangan guru bertambah. 3. Penglibatan pelajar semaksimum yang mungkin dalam pengurusan koperasi 2008 RM 18,000 40% 20% 2009 RM 20,000 50% 30% 2010 RM 23,000 60% 40% 2011 RM 24,500 75% 50% 2012 RM 27,000 90% 60% 2013 RM 29,000 100% 70%

4. PELAN TAKTIKAL Tahun Pelaksanaan : 2009 Bidang : Kokurikulum Objektif : Meningkatkan jumlah barangan dan perkhidmatan kepada ahli sehingga 80% 269

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

BIL 1

PROGRAM/ AKTIVITI Menjual alat tulis, makanan, minuman dan barangan lain keperluan pelajar Mesyuarat ALK

DESKRIPSI PELAKSANAA N Jualan dilakukan sepanjang waktu rehat

TINDAKAN Guru koperasi dan ALK mengikut jadual yang telah ditetapkan Pengerusi koperasi, semua ALK guru dan pelajar

KOS

KUMP SASAR Pelajar dan guru

TARIKH DAN TEMPOH MASA Setiap hari persekolahan

PETUNJUK KEJAYAAN Kutipan jualan

CATATAN

2

Diadakan sekurangkurangnya 3 kali setahun

RM20

Januari Mac Jun

3

Pengiraan Stok

Diadakan sehari sebelum Tahun Kewangan berakhir pada 31 Mac Kerja-kerja dilakukan oleh bendahari koperasi dan dibantu oleh pegawai dari ANGKASA Menjadi hos kepada pesertapeserta yang terlibat dalam pelancongan koperasi

Guru, ALK, dan pekerja

30 Mac 2009

Berjaya diadakan dengan sumbangan idea yang dapat membangun kan koperasi Stok akhir akan digunakan untuk penyata kewangan Penyata Kewangan dapat disiapkan untuk diaudit

4

Kerja-kerja Menyediakan Penyata Kewangan

Pn Rosidah

Apri - Jun

5

Pelancongan Koperasi

Guru koperasi Pelajar tingkatan 6 yang telah menghadiri kursus

RM200 0 Setiap pakej

Pelajar yang berminat dan tamu dari luar

Mac Jun September

Berjaya menganjurka n pakej pelancongan

270

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

6

Hari Koperasi Sekolah

Mengadakan Hari Koperasi Sekolah dengan pelbagai aktiviti yang menarik dan berfaedah Mengadakan mesyuarat yang melibat sebahagian guru dan pelajar Memaklumkan kepada guru untuk meneyertai koperasi Berdasar kepada permintaan

pelanconga n koperasi Guru Koperasi, ALK

RM400 0

Guru dan Pelajar

Sehari dan tarikh ditetapkan oleh pihak ANGKASA

7

Mesyuarat Agong Koperasi kali ke 17

Guru koperasi

RM600

pelajar

Ogos

8

Menambah keanggotaan koperasi di kalangan guru Membekalkan alat tulis kepada kepada pihak sekolah, panitia-panitia mata pelajaran dan hadiah pertandingan sekolah Sumbangan kewangan untuk programprogram tertentu

Guru koperasi

Guru

Sepanjang tahun

Hari Koperasi Sekolah mendapat sambutan daripada semua pelajar dan guru Mesyuarat dapat diadakan dengan pemilihan ALK yang baru Keanggotaan bertambah

9

Guru Koperasi

Pihak yang berkenaan

Waktu berkenaan

Permintaan bertambah daripada pihak sekolah dan panitiapanitia mata pelajaran Dapat menyediakan seerti yang dikehendaki

10

Menyediakan bahan, hamper atau tunai untuk unit-unit yang mengadakan

Guru koperasi

Unit-unit dalam sekolah dan program peringkat

Waktu berkenaan

271

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

11

Bayaran balik saham dan pembayaran dividen kepada pelajar tingkatan 5

program Jumlah saham dan dividen diserahkan semula kepada pelajar yang berkenaan

Bendahari dan guru kopertasi sekolah

RM10 setiap pelajar

daerah Pelajar tingkatan 5

Oktober

III. PENGURUSAN HEM A. ASRAMA 272

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

1.

ANALISIS SWOT KEKUATAN S1. Kemudahan asrama yang mencukupi S2. Persekitaran yang konduksif S3. Kewangan yang mencukupi S4. Pengurusan kewangan yang cekap PELUANG 1. Sokongan padu daripada PIBG dan Komuniti 2. Ibu bapa sedar kepentingan anak tinggal di asrama 3. Sokongan daripada ahli politik 2. Masih ada pelajar yang disiplin rendah 3. Kualiti makanan masih rendah ANCAMAN Ramai pelajar tinggal berhampiran sekolah menyebabkan sukar untuk menarik minat pelajar untuk tinggal di asrama. KELEMAHAN Bilangan guru yang bersedia menjadi warden kurang

2. TOWS MATRIK 273

ISU Aspek-aspek yang member impak kepada Kecemerlangan Diri Pelajar Asrama. Penekanan dari aspek : • Sahsiah • Disiplin • Keceriaan • Akademik

KEKUATAN (S) S1. Kemudahan asrama yang mencukupi S2. Persekitaran yang konduksif S3. Kewangan yang mencukupi S4. Pengurusan kewangan yang cekap S5. Semangat berpasukan yang tinggi S6. Sokongan yang padu daripada pengurusan sekolah S7. Komitmen warden yang tinggi

KELEMAHAN(W) W1. Bilangan guru yang bersedia menjadi SMK MATANG : PELAN STRATEGIK 2009-2013 warden kurang W2. Masih ada pelajar yang disiplin rendah W3. Kualiti makanan masih rendah W4. Sistem komunikasi asrama perlu dipertingkatkan lagi W5. Ke arah Asrama Hotel masih belum tercapai W6. Bilangan pelajar yang berminat tinggal di asrama kurang W7. Kawalan keselamatan masih perlu Dipertingkatkan WO (W1,O3) *Meningkatkan elaun warden (W2, O1) *Temuduga untuk pengambilan pelajar

PELUANG (O) O1. Sokongan padu daripada PIBG dan Komuniti O2. Ibu bapa sedar kepentingan anak tinggal di asrama O3. Sokongan daripada ahli politik CABARAN (T) T1. Ibu bapa membenarkan anak-anak memiliki handset dan membawanya ke asrama T2. Pelajar mudah terpengaruh dengan anasir negative T3. Terdapat sebahagian ibubapa kurang melibatkan diri dengan aktiviti asrama

SO (S5,O1) *Temu Murni Ibubapa Pelajar Asrama (S4,O2) *SeminarKeibubapaan (S6,O3) *Hari Terbuka Asrama ST (S1, T2) *Mengadakan aktiviti yang menarik minat pelajar (S2,T3) *Pertandingan antara asrama-asrama Daerah Hulu Terengganu

WT (W2, T1, T3) *Program Motivasi

274

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

3. ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN 275

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

ISU Aspek-aspek yang member impak kepada kecemerlangan Diri Pelajar Asrama. Penekanan dari aspek : • Sahsiah • Disiplin • Keceriaan • Akademik

MATLAMAT STRATEGIK Sahsiah yang mantap

OBJEKTIF Penghayat an tingkah laku dan akhlak yang terpuji

INDIKATOR PRESTASI Mengamalk an nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian

TOV 2008 80% pelajar mengama lkan tingkah laku dan akhlak yang terpuji dalam kehidupan seharian 80% disiplin pelajar terkawal Menang pertandin gan peringkat daerah 70% prestasi pelajar meningkat

TOV 2009 85% pelajar mengam alkan tingkah laku dan akhlak yang terpuji dalam kehidup an seharian 85% disiplin pelajar terkawal Menang pertandi ngan peringka t negeri 80% prestasi pelajar meningkat

TOV 2010 90% pelajar mengam alkan tingkah laku dan akhlak yang terpuji dalam kehidup an seharian 90% disiplin pelajar terkawal Menang pertandi ngan peringka t kebangs aan 85% prestasi pelajar meningkat

TOV 2011 95% pelajar mengam alkan tingkah laku dan akhlak yang terpuji dalam kehidup an seharian 95% disiplin pelajar terkawal Menang pertandi ngan peringka t kebangs aan 90% prestasi pelajar meningkat

TOV 2012 100% pelajar mengam alkan tingkah laku dan akhlak yang terpuji dalam kehidup an seharian 100% disiplin pelajar terkawal Menang pertandi ngan peringka t kebangs aan 100% prestasi pelajar meningkat

TOV 2013 100% pelajar mengam alkan tingkah laku dan akhlak yang terpuji dalam kehidup an seharian 100% disiplin pelajar terkawal Menang pertandi ngan peringka t kebangs aan 100% prestasi pelajar meningkat

Disiplin yang terkawal

Keceriaan yang baik

Melahirkan pelajar asrama yang tidak melakukan kesalahan Menjadi asrama yang konduksif

Akademik cemerlang

Melahirkan pelajar asrama yang cemerlang akademik

Rekod kesalahan pelajar asrama berkuranga n Menang dalam pertandinga n antara asramaasrama daerah Keputusan peperiksaan yang cemerlang

276

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

4. PELAN TAKTIKAL

277

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

BIL 1

PROGRAM Pendaftaran Pelajar Asrama

OBJEKTIF Memastikan hanya pelajar yang dipilih sahaja menduduki asrama Memastikan pelajar faham objektif tinggal di asrama dan mematuhi peraturanperaturan asrama Memastikan pelajar dapat membaca AlQuran Memberi maklumat kepada para ibubapa terutama kelas-kelas peperiksaan

DESKRIPSI PERLAKSANAN Pelajar-pelajar mendaftar dan diberi bilik masing-masing Pelajar akan mengikuti slot-slot yang telah diatur oleh pihak pengurusan asrama Pelajar-pelajar akan membaca Al-quran bersama-sama guru Quran Ibubapa pelajar asrama didedahkan dengan keputusan OTI anak masingmasing dan sesi soal jawab antara ibubapa dan pengurusan asrama Pelajar diberi peluang mencuba menggunakan Alat Pemadam Api Pelajar akan dibahagi kepada beberapa kumpulan dan setiap kumpulan akan menghantar wakil untuk setiap permainan yang

KUMP. SASARAN Pelajar asrama

TARIKH/ TEMPOH MASA 1 Januari

KOS(RM) RM1000

INDIKATOR KEJAYAAN Ramai pelajar yang berdaftar

2

Minggu Orentasi Pelajar Asrama

Pelajar asrama

14 Januari

RM1000

Pelajar patuh kepada peraturan asrama

3

Kelas Al-Quran

Pelajar asrama Pelajar asrama

Januari

RM10,00 0 RM2000

Ramai pelajar dapat khatam AlQuran Rama ibubapa hadir

4

Temu Murni Ibubapa Palajar Asrama

Januari

5

Latihan Kebakaran

6

Minggu Sukan Asrama

Memberi maklumat kepada pelajar bagaimana menghadapi situasi apabila berlaku kebakaran Memastikan semua pelajar asrama aktif dalam bidang kokurikulum dan setiap pelajar mengambil bahagian sekurang-kurangnya

Pelajar asrama

20 Februari

RM500

Semua pelajar dapat menggunakan Alat Pemadam Api Semua pelajar asrama terlibat

Pelajar asrama

6-7 Jun

RM2000

278

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

7

Ceramah Israk Mikraj Ceramah Penghayatan Kemerdekaan

8

dalam satu permainan Mendedahkan pelajar tentang kepentingan peristiwa Israk dan Mikraj Pelajar dapat menghargai jasa perjuang-pejuang kemerdekaan

9

Solat Hajat Perdana Asrama Jamuan Akhir Tahun

10

Memberi semangat dan dorongan kepada kelas-kelas peperiksaan Mengeratkan silaturrahim antara pelajar asrama dengan pengurusan

dipertandingkan Seorang ceramah jemputan akan dijemput untuk memberi ceramah Ceramah dibuat dengan usahasama Panitia Sejarah dan termasuk dalam Minggu Penghayatan Kemerdekan anjuran sekolah Ibubapa dijemput untuk menjayakan program ini Sempena jamuan ini pelbagai acara diadakan antaranya 1. Pemilihan exco terbaik 2. Bilik Terbersih 3. Pelajar Terbaik

Pelajar asrama Pelajar asrama

Ogos

RM250

Semua pelajar asrama terlibat Semua Pelajar Asrama

Ogos

RM200

Ibu bapa dan Pelajar asrama Pelajar asrama

Oktober

RM2000

Ramai ibubapa hadir Semua pelajar asrama terlibat

November

RM5000

PELAN OPERASI 1 Bil Perkara 1 Nama Program

Perincian Pendaftaran Pelajar Asrama 279

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja

Memastikan hanya pelajar yang dipilih sahaja menduduki asrama 4 Jan (1 Hari) Pelajar yang telah terpilih menduduki asrama pada sesi 2009 Warden Asrama dan Penyelia 1. Mesyuarat Staf 1.1 Ucapan Guru Besar 1.2 Agihan Tugas 1.3 Peruntukan Kos 1.4 Menentukan tarikh perlaksanaan 2. Pengedaran boring untuk tinggal di asrama kepada SMK Matang 3. Pemilihan oleh Pengurusan Asrama dan Warden 4. tampal senarai nama yang Berjaya menduduki asrama di papan kenyataan

PELAN OPERASI 2 Bil Perkara 1 Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja

Perincian Minggu Orentasi Pelajar Memastikan pelajar faham objektif tinggal di asrama dan mematuhi peraturan-peraturan asrama 11-15 jan (5 Hari) Pelajar asrama Warden Asrama dan jemputan 1. Mesyuarat Staf 1.1 Ucapan Guru Besar 1.2 Agihan Tugas 1.3 Peruntukan Kos 1.4 Menentukan tarikh perlaksanaan 2. Perlaksanaan Program - Suaikenal antara pelajar asrama dan pengurusan asrama serta warden - Memaklumkan pelajar kelebihan tinggal di asrama - Peraturan-peraturan Asrama yang perlu di patuhi dan hukuman jika melanggar peraturan-peraturan tersebut 280

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

PELAN OPERASI 3 Bil Perkara 1 Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja

Perincian Kelas Al-Quran Memastikan pelajar dapat membaca Al-Quran Jan-Sept (9 bulan) Pelajar asrama Biro Kerohanian dan Dakwah 1. Mesyuarat Staf 1.1 Ucapan Guru Besar 1.2 Agihan Tugas 1.3 Peruntukan Kos 1.4 Menentukan tarikh perlaksanaan 2. Perlaksanaan Program - pelajar akan membaca Quran bersama guru yang dilantik oleh pihak Pengurusan Asrama 3X seminggu antara sembahyang magrib dan Isyak

PELAN OPERASI 4 Bil 1 Perkara Nama Program Perincian Temu Murni ibu bapa Pelajar Asrama Kali 1 281

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

2 3 4 Bil 5 1 6 2 3 4 5 6

Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Perkara Guru Terlibat Nama Program Proses Kerja Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja

Memberi maklumat kepada para ibubapa terutama kelas-kelas peperiksaan 31 Jan (1 Hari) Ibu bapa dan Pelajar asrama Perincian Pengurusan Asrama dan Warden Latihan Kebakaran 1. Mesyuarat Staf 1.1 Ucapan Guru Besar Memberi maklumat kepada pelajar bagaimana menghadapi situasi apabila berlaku 1.2 Agihan Tugas kebakaran 1.3 Peruntukan Kos 20 Februari (1 Menentukan tarikh perlaksanaan Hari) 1.4 Ibu bapa dan Pelajar asrama Pengurusan Asrama dan Jemputan 1. Mesyuarat Staf 2. Perlaksanaan Program 1.1 Ucapan Guru Besar 1.2 Agihan Tugas 1.3 Peruntukan Kos 1.4 Menentukan tarikh perlaksanaan 2. Perlaksanaan Program

PELAN OPERASI 5

282

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

PELAN OPERASI 6

Bil 1 2 3 4 5 6

Perkara Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja

Perincian Minggu Sukan Asrama Memastikan semua pelajar asrama aktif dalam bidang kokurikulum dan setiap pelajar mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam satu permainan 6-7 Jun (2 Hari) Pelajar asrama Pengurusan Asrama, Warden dan Biro Sukan 1. Mesyuarat Staf 1.1 Ucapan Guru Besar 1.2 Agihan Tugas 1.3 Peruntukan Kos 1.4 Menentukan tarikh perlaksanaan 2. Perlaksanaan Program - Pelbagai permainan di adakan merangkumi indoor dan out door game 283

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Bil 1 2 3 4 5 6

Perkara Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja

Perincian Ceramah Israk dan Mikraj Mendedahkan pelajar tentang kepentingan peristiwa Israk dan Mikraj 14 Ogos (1 Hari) Pelajar asrama Pengurusan Asrama, Warden Biro Kerohanian dan Dakwah dan jemputan luar 1. Mesyuarat Staf 1.1 Ucapan Guru Besar 1.2 Agihan Tugas 1.3 Peruntukan Kos 1.4 Menentukan tarikh perlaksanaan 2. Perlaksanaan Program

PELAN OPERASI 7

284

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

PELAN OPERASI 8

Bil 1 2 3 4 5 6

Perkara Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja

Perincian Ceramah Penghayatan Kemerdekaan Pelajar dapat menghargai jasa perjuang-pejuang kemerdekaan 31 Ogos (1 Hari) Pelajar asrama Pengurusan Asrama, Warden Biro-Biro Asrama 1. Mesyuarat Staf 1.1 Ucapan Guru Besar 1.2 Agihan Tugas 1.3 Peruntukan Kos 1.4 Menentukan tarikh perlaksanaan 2. Perlaksanaan Program

285

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

B.

BIASISWA

1. ANALISIS SWOT PERSEKITARAN DALAMAN KEKUATAN -Pengeluaran wang terkawal -Disiplin pelajar baik -Semangat berpasukan yang cukup tinggi -Pihak pengurusan member i keyakinan kepada penyelaras -Jadual Pengeluaran ada -Pengeluaran secara berkala KELEMAHAN -Penerima menggunakan wang secara tidak berhemah -Jadual p@p penyelaras sehingga 2.50 setiap hari menyukarkan urusan pemberian buku bank -pemantauan penggunaan wang kurang dilaksanakan sebab kekangan masa -Membuat pengeluaran tanpa mengira kepentingan aktiviti PERSEKITARAN LUARAN PELUANG -Perhubungan yang baik dengan semua pihak -sokongan padu daripada komuniti setempat -mendapat bantuan daripada agensi luar dan badan –badan bantuan lain -Senang menerima kemudahan ICT -Hubungan dengan ahli politik baik ANCAMAN -Terdapat ibu bapa yang menggunakan wang biasiswa anakanak mereka untuk perbelanjaan harian -Wang biasiswa lewat dimasukkan -Kos barang adalah tinggi sedangkan kadar biasiswa RM 70 sebula n -Campur tangan ahli politik

286

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

2. TOWS MATRIK ISU Penerimaan biasiswa dan penggunaan wang dengan cara berhemah memberi impak kepada kualiti dan kecemerlangan akademik pelajar yang menerima biasiswa Penekanan diberikan dari aspek : *permohonan *pengeluaran wang KEKUATAN 1.Sekolah bantuan kerajaan 2.Semua pelajar daripada kaum Melayu dan warganegara Malaysia. 3.Majoriti pelajar berasal daripada golongan berpendapatan rendah. 4.Disiplin pelajar terkawal. 5.Jadual pengeluaran terkawal. 6.Komitmen dan kerjasama guru adalah tinggi . KELEMAHAN 1.Data SMM tidak lengkap dan lewat dikemas kini. 2.Jadual p@p guru sampai 2.50 setiap hari menyebabkan urusan pengeluaran tergendala. 3.Pelajar menggunakan wang biasiswa untuk perkara tidak berfaedah. 4.Capaian internet sering terganggu. 5.Keputusan akademik pelajar yang menerima biasiswa tidak memberangsangkan. 6.Terdapat pelajar yang tercicir. WO 1.Data SMM dikumpul lebih awal dan mendapat kejasama daripada sekolah rendah untuk pelajar tingkatan 1. 2.Mengisi borang barang-barabg yang hendak dibeli oleh pelajar apabila hendak buat pengeluaran. 3.Mengedarkan surat amaran kepada penerima biasiswa yang mencatakan keputusan yang kurang memberangsangkan dalam akademik.

PELUANG 1.Majoriti ibu bapa pelajar pendapatan kurang daripada 1000. 2.Majoriti pelajar berasal daripada keluarga yang ramai. 3.Perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar. 4.Sokongan padu dari PIBG dan komuniti dan komuniti setempat.

SO 1.Mengedarkan semua borang permohonan kepada yang layak. 2.Guru penyelaras diberi kursus. 3.Jadual p@p, guru penyelaras berakhir pada jam 2.10 petang. 4.Berhubung dengan pihak-pihak luar dengan lebih kerap.

287

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

ANCAMAN 1.Ibu bapa menggunakan wang biasiswa anak-anak untuk perbelanjaan harian. 2.Unsur penipuan dalam mengisi maklumat Campur tangan politik.

ST 1. Memberikan taklimat pengurusan dan tata Cara penggunaan wang biasiswa kepada ibu bapa. 2. Bertindak mengikut garis buku panduan.

WT 1.Memaparkan maklumat garis panduan penggunaan wang biasiswa di papan maklumat sekitar sekolah. 2.Mendapat kerjasama daripada JKKK untuk mengetahui latar belakang pemohon.

3. ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN

288

ISU STRATEGIK Penerimaan biasiswa dan penggunaan secara berhemah member impak kepada kualiti dan kecemerlangan akademik penerima biasiswa.

MATLAMAT STRATEGIK 1.Maklumat diri pemohon tepat dan lengkap.

OBJEKTIF 1.Semua yang layak diberi borang permohonan dan dapat melengkapkan borang tersebut dengan jujur dan lengkap. 2.mengurangkan campur tangan politik dalam permohonan pemohon. 1.memastikan penerima biasiswa memenuhi piawai atau kriteria seperti buku panduan. 1.semua penerima menggunakan wang biasiswa secara berhemah dan mengikuti syor yang ditetapkan oleh buku panduan. 1.semua ibubapa penerima menyedari semua wang biasiswa hanya digunakan untuk meningkatkan prestasi akademik anak-anak mereka. 1.semua penerima dapat membuat pengeluaran mengikut had yang dibenarkan oleh penyelaras. 1.Semua penerima yang membuat pengeluaran wang dapat memulangkan buku bank mereka seminggu selepas tarikh

INDIKATOR PRESTASI Tidak berlaku masalah keciciran pemohon dan permohonan baru dapat dibuat tepat pada tarikh yang dikehendakki Pelajar yang menerima adalah berkelayakan Tidak berlaku masalah keciciran

TOV 2009 2010 2011 2012 2013
SMK MATANG : PELAN STRATEGIK 2009-2013

70

80

85

90

95

100

2.Tiada campur tangan politik . 1.Pemohon dan penerima adalah pelajar yang berkelayakan. 1.Penggunaan wang yang berhemah dan berfaedah. 2.Ibubapa tidak menggunakan wang biasiswa anak-anak mereka. 3.Mematuhi arahan pengeluaran wang. s 4.Pemulangan buku tepat pada tarikhnya.

80 60

85 70

90 75

95 80

100 90

100 100

Penekanan dari aspek : *permohonan *mesyuarat *penyalah gunaan taklimat *pengeluaran Wang *pemulangan buku.

60 Keputusan peperiksaan dalaman dan awam yang diperolehi penerima 60 Tidak menerima aduan

65

70

75

80

90

70

80

85

90

100

70 Buku bank atau kad ATM penerima 70 1.Semua penerima yang membuat pengeluaran wang dapat memulangkan buku bank mereka seminggu selepas

75

80

85

90

95

80

90

95

100

100

289

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

290

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

4. PELAN TAKTIKAL
Bil 1 Program Pilihlah Daku Objektif Memastikan pelajar yang layak tidak tercicir permo-honan Deskripsi Pelaksanaa Menyemak Data SMS daripada guru data dan pastikan data-data lengkap diisi bagi di on line Menyenaraik an keperluan yang hendak dibeli apabila hendak membuat pengeluaran Pengeluaran mengikut kelas dan berpandukan jadual pengeluaran dan perlu mengisi borang pengeluaran yang tercatat tarikh penghantara n kad atau buku akaun Sasaran Pelajar ting. 1 dan yang belum terima biasiswa Tarikh/ Tempoh 3 bulan Kos/ Sumber RM 30 TOV 70 ETR 90 Indikator kejayaan Tiada masalah untuk on-line permohonan Tanggun-gjawab Guru Kelas Penyelaras

2

Perbelanjaa n Berhemah Amalan Kita

3

Dengarlah sayang

Memastikan penerima biasiswa dan keluarga tidak menyalah gunakan wang biasiswa Memastikan penerima yang membuat pengeluaran memulangka n buku atau kad ATM tepat pada tarikh yang dikehendakki

Semua Penerima biasiswa

1 bulan

RM 20

120

180

Keputusan akademik penerima meningkat

Penyelaras

Semua penerima yang membuat pengeluar an

Mac-Okt

RM 20

2X

3X

Semua buku akaun atau kad ATM penerima ada dalam simpanan Penyelaras

Penyelaras

PELAN OPERASI BIASISWA 2009 291

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Tempoh Pelaksanaan Bidang BIL 1 2 PERKARA Nama Program Objektif

: :

2009 HEM PERINCIAN Pilihlah Daku 1.Memastikan data-data sms pemohon baru lengkap diisi Bagi di on line 2.Meningkatkan peratus permohonan baru sebanyak 90 % Adalah lengkap

3 4

Tarikh / Tempoh Kumpulan sasaran / bilangan Guru terlibat Proses Kerja / Aktiviti

Jan-April Semua pelajar tingkatan 1 yang layak memohon dan pelajar layak yang belum menerima biasiswa Guru Tingkatan dan Penyelaras 1.Edar borang maklumat diri dan keluarga kepada pelajar 2.Guru Tingkatan masukkan data SMS 3.Guru Data menghantar Data SMS ke Unit Data JPNT 4.Penyelaras Biasiswa akan on-line permohonan Berdasarkan nama yang berada di laman web

5 6

7

Kekangan

1.Capaian internet sering terganggu 2.Data pemohon tidak lengkap

292

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

8 9 10

Pemantauan Penilaian Penambah baikan

PK HEM PK HEM dan Unit HEM JPNT Mendapat kerjasama sekolah rendah bagi pemohon tingkatan 1 bagi memastikan data SMS pemohon lengkap dan tiada kesalahan

PELAN OPERASI BIASISWA 2009 Tempoh Pelaksanaan : 2009 Bidang : HEM BIL 1 2 PERKARA Nama Program Objektif Perbelanjaan Berhemah Amalan Kita 1.Memastikan penerima membuat pengeluaran untuk Perkara yang berfaedah 2.Memastikan ibu bapa tidak menggunakan wang biasiswa anak-anak mereka untuk perbelanjaan harian keluarga 3 4 Tarikh / Tempoh Kumpulan sasaran / bilangan Guru terlibat Proses Kerja / Aktiviti April - Sept Semua penerima yang membuat pengeluaran PERINCIAN

5 6

Penyelaras 1.Berdasarkan jadual pengeluaran, isi borang pengeluaran 293

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

dan senaraikan perkara yang hendak dibeli

7

Kekangan

1.Penerima membeli barang lain daripada yang ditulis .

8 9 10

Pemantauan Penilaian Penambah baikan

PELAN OPERASI BIASISWA 2009 Tempoh Pelaksanaan : 2009 Bidang : HEM BIL 1 2 PERKARA Nama Program Objektif Dengarlah Sayang 1.Memastikan penerima yang membuat pengeluaran untuk memulangkan buku akaun atau kad ATM tepat pada tarikh yang dikehendaki PERINCIAN

3 4

Tarikh / Tempoh Kumpulan sasaran / bilangan

April - Sept Semua penerima yang membuat pengeluaran 294

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

5 6

Guru terlibat Proses Kerja / Aktiviti

Penyelaras 1.Berdasarkan jadual pengeluaran, isi borang pengeluaran dan senaraikan perkara yang hendak dibeli , hantar borang pengeluaran kesokkan harinya, ambil buku akaun atau kad ATM dan hantar buku akaun / kad ATM seminggu selepas pengeluaran

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambah baikan

.

C.

DAKWAH 1. ANALISIS SWOT PERSEKITARAN DALAMAN

PERSEKITARAN LUARAN 295

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

KEKUATAN 1. 100 % pelajar beragama Islam 2.Majoriti pelajar boleh membaca AlQuran 3.Pelajar mengambil matapelajaran Pendidikan Islam sebagai teras 4.Guru Pendidikan Islam yang berpengalaman 5.Semua guru biasa beragama Islam dan berkhemahiran dalam soal fardu Ain 6.Kemudahan surau 7.Peruntukan kewangan yang mencukupi 8.Kemudahan ICT KELEMAHAN 1.kurang penghayatan kepada ajaran Islam 2.sebilangan kecil pelajar tidak menguasai bacaan Al-Quran 3.majoriti pelajar tidak memahami maksud ayat Al-Quran 4.Matapelajaran Pendidikan Islam dilihat oleh pelajar berfokus kepada peperiksaan 5.kelemahan iman pelajar hingga melakukan perkara yang larangan dan meninggalka suruhan Allah 2. TOWS MATRIK ISU Aspek kerohanian /keimanan memberi impak kepda kecemerlangan akademik dan sahsiah Pelajar Penekanan dari aspek: Aqidah Ibadah Muamalah Akhlak

PELUANG 1.Insentif hafaz Al-Quran dari Jabatan Agama 2.Program keagamaan anjuran NGO /JPN dan Jabatan agama 3.Pendedahan maklumat melalui media dan internet 4.Kerjasama yang baik dari Jabatan Agama

ANCAMAN 1.pengaruh nagetif media massa 2.kurang bimbingan dan perhatian daripada ibubapa 3.Pengaruh rakan sebaya yang tak bersekolah 4.Pelajar kurang tertarik kepada maklumat keagamaan

STRENGTH (KEKUATAN) 1.100 % pelajar beragama Islam 2.Majoriti pelajar boleh membaca AlQuran 3.Pelajar mengambil matapelajaran Pendidikan Islam sebagai teras 4.Guru Pendidikan Islam yang berpengalaman 5.Semua guru biasa beragama Islam dan berkhemahiran dalam soal fardu Ain 6.Kemudahan surau 7.Peruntukan kewangan yang

WEAKNESS (KELEMAHAN) 1.kurang penghayatan kepada ajaran Islam 2.sebilangan kecil pelajar tidak menguasai bacaan Al-Quran 3.majoriti pelajar tidak memahami maksud ayat Al-Quran 4.Matapelajaran Pendidikan Islam dilihat oleh pelajar berfokus kepada peperiksaan 296

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

mencukupi 8.Kemudahan ICT OPPRTUNITY (PELUANG) 1.Insentif hafaz Al-Quran dari Jabatan Agama 2.Program keagamaan anjuran NGO /JPN dan Jabatan agama 3.Pendedahan maklumat melalui media dan internet 4.Kerjasama yang baik dari Jabatan Agama SO 1.Mengadakan Pertandingan Tilawah,Syarahan dan Hafazan 2.Menganjurkan pertandingan nasyid.mengadakan aktiviti berkala Solat Hajat,bacaan Yasin, Solat Berjemaah ,Tazkirah dan Majlis pohon restu 3.mewujudkan AJK pelajar yang bertanggungjawab menggerakkan badan Dakwah 4.mengadakan sambutan hari Kebesaran Islam 1.memaparkan maklumat maklumat kerohanian, kata-kata hikmat sekitar sekolah 2.menghasilkan buletin kerohanian berkala sebulan sekali 3.mengamalkan zikir terpilih Asmaul husna/zikir munajat dan solawat

5.kelemahan iman pelajar hingga melakukan perkara yang larangan dan meninggalka suruhan Allah WO 1.Mengadakan sambutan Hari Kebesaran Islam 2.menyertai program anjuran NGO /Pejabat Agama 3.Menjemput penceramah luar ,fasilitator dari anjuran pihak luar 4.Menggalakkan pelajar melakukan amalan sunat (solat sunat /puasa sunat)

THREATS (ANCAMAN /CABARAN) 1.pengaruh nagetif media massa 2.kurang bimbingan dan perhatian daripada ibubapa 3.Pengaruh rakan sebaya yang tak bersekolah 4.Pelajar kurang tertarik kepada maklumat keagamaan

1.Mengadakan Kem Bestari solat 2.Mengadakan sambutan Bulan Kerohanian Ihya Ramadan ,Tadarus AlQuran ,Majlis Khatam Al-Quran,Solat Tarawikh dan Iftar Jama ei

STRATEGI 1.mengadakan pertandingan tilawah dan hafazan peringkat sekolah 2.Menganjurkan pertandingan nasyid,syarahan agama dan buku skrap 3.mengadakan aktiviti berkala Solat

STRATEGI 1.memaparkan maklumat maklumat kerohanian, kata-kata hikmat sekitar sekolah 2.menghasilkan buletin kerohanian berkala sebulan sekali 3.mengamalkan zikir terpilih Asmaul husna/zikir munajat dan solawat

STRATEGI 1.Mengadakan sambutan Hari Kebesaran Islam 2.menyertai program anjuran NGO /Pejabat Agama 3.Menjemput penceramah luar ,fasilitator dari anjuran pihak luar 4.Menggalakkan pelajar melakukan 297

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Hajat,bacaan Yasin, Solat Berjemaah ,Tazkirah dan Majlis pohon restu 4.mewujudkan AJK pelajar yang bertanggungjawab menggerakkan badan Dakwah

4.mengadakan sambutan hari Kebesaran Islam 5.mewujudkan AJK pelajar yang bertanggungjawab menggerakkan badan Dakwah

amalan sunat (solat sunat /puasa sunat) 1.Mengadakan Kem Bestari solat 2.Mengadakan sambutan Bulan Kerohanian Ihya Ramadan ,Tadarus AlQuran ,Majlis Khatam Al-Quran,Solat Tarawikh dan Iftar Jama ei 2010 90% pelajar hayati amalan kerohani an 90% contoh sirah dan tokoh Islam 90% pelajar mengam bil bahagian 90% amalan ibadah yang sempurn a 2011 100% pelajar hayati amalan kerohani an 100% contoh sirah dan tokoh Islam 100% pelajar mengam bil bahagian 100% amalan ibadah yang sempurn a 2012 100% pelajar hayati amalan kerohani an 100% contoh sirah dan tokoh Islam 100% pelajar mengam bil bahagian 100% amalan ibadah yang sempurn a 2013 100% pelajar hayati amalan kerohani an 100% contoh sirah dan tokoh Islam 100% pelajar mengam bil bahagian 100% amalan ibadah yang sempurn a 298

3. ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN Isu Strategik Matlamat Objektif Indikator TOV Bidang Strategik Prestasi 2008 Kerohanian 1.Aqidah Penghayatan menghayati 70% Aspek yang amalan amalan pelajar kerohanian / mantap kerohanian kerohanian hayati keimanan (3,6,7,11) amalan memberi kerohani impak kepda 2.Memuliaka mencontohi an kecemerlang n dan sirah dan an akademik menghayati tokoh 70% dan sahsiah sejarah Islam Islam contoh Pelajar dan sirah dan 2.Amalan mengambil tokoh Penekanan Ibadah yang iktibar Penglibatan Islam dari aspek: sempurna semua aqidah 1.Menggalak pelajar Ibadah kan 70% Muamalah penglibatan pelajar Akhlak menyeluruh amal mengam di kalangan ibadah bil pelajar dengan bahagian (Strategi 8) sempurna 70% 3.Berakhlak 2.meningkatk amalan mulia an amalan ibadah ibadah yang (Strategi 10) mengamalk sempurn an sifat a

2009 80% pelajar hayati amalan kerohani an 80% contoh sirah dan tokoh Islam 80% pelajar mengam bil bahagian 80% amalan ibadah yang sempurn a

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

4.melaksana kan hidup bermasyarak at yang sihat dan diredai

1.mendidik secara intensif dan terancang (Strategi 5,6 7) Kerjasama dengan NGO dan Agensi Kerajaan

murni dalam kehidupan seharian mengambil bahagian dalam aktiviti masyarakat yang berfaedah

80% berakhla k mulia

90% berakhla k mulia

100% berakhla k mulia

100% berakhla k mulia

100% berakhla k mulia

1000% berakhla k mulia

60% mengam bil bahagian

70% mengam bil bahagian

80% mengam bil bahagian

90% mengam bil bahagian

100% mengam bil bahagian

100% mengam bil bahagian

4. PELAN TAKTIKAL BIL. AKTIVITI DESKRIPSI TINDAKAN KOS KUMPULAN TARIKH PETUNJUK CACATAN 299

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

PELAKSAAN 1. Solat berjemaah Solat berjemaah di surau -Pn.Che Razanah bt C.Ibrahim. -Guru bertugas mengikut jadual. Pn. Badariah bt Abdullah -

SASAR Semua pelajar

DAN TEMPUH MASA Januari November

KEJAYAAN Pelajar dapat melaksanakan solat berjemaah dengan sempurna

2.

Ceramah Awal Muharam

3.

Bubur AsSyura

4.

Majlis Maulidul Rasul

5.

Kem kea rah kesempurnaan solat

6.

Kem

-Pelajar mendengar ceramah. -Soalan kuiz diberi kepada pelajar berkaitan dengan ceramah Pekerja swasta memasak dibantu oleh guru dan pelajar yang tertentu. -Ceramah -perarakan mengikut unit -Guru lelaki dan pelajar lelaki memakai baju Melayu. -Aktiviti dipertandingkan -pendedahan mengerjakan ibadat solat dengan sempurna teori dan praktikal -pelajar yang bermasaalah dalam solat Pendedahan

RM 200.00

Semua pelajar

15/01/2009

Pelajar dapat mendengar ceramah dan mengiplikasikan Sama-sama dapat menilmati bubur As-syura Mendengar ceramah dan mengaplikasikan

Ustaz Imran Abdullah

RM 500.00

Semua pelajar

22/01/2009

Ustaz Baliyat Amimi Mohd Noor

RM 300.00

Semua pelajar mengikut unit uniform

01/04/2009

-Pn.Rohani Jusoh -Pn.Normisah Mohd Noor.

RM 500.00

Pelajar menengah rendah yang tidak mahir solat

17/06/2009

Pelajar dapat menunaikan solat dengan sempurna

Ustaz Mohd

RM

Pelajar

24/07/2009

Pelajar dapat 300

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

pengurusan jenazah 7. Ceramah Israk Mikraj Ceramah menjelang Ramadhan Ihya’ Ramadhan -Tazkirah -Kuiz -Tadarus -Radio Ramadhan -Sajak Ramadhan -Pantun Ceramah Nuzul Al-Quran Majlis Khatam Al-Quran

mengenai pengurusan jenazah teori da npraktikal Ceramah Israk Mikraj di dataran kepada semua pelajar Ceramah persediaan Ramadhan di dataran perhimpunan Aktiviti Ihya’ Ramadhan

Saidi Embong

300.00

tingkatan dua

melihat sendiri bagaimana menyelenggaraka n jenazah

Pn.Wan Faridah WanYahya Uztaz Baliyat Amimi Mohd Noor -Pn. Normisah mohd Noor -Pn. Che Razanah Che Ibrahm

RM 200.00 -

Semua pelajar Semua pelajar 4/9/2009 Pelajar dapat mendengar ceramah dan mengaplikasikan Pelajar dapat menghidupkan bulan Ramadhan dengan amalan yang berfaedah

8.

9.

RM 300.00

Semua pelajar

Bulan Ramadhan

10.

Ceramah kepada semua pelajar di dataran pehimpunan Pelajar dan guru sama-sama melaksanakan majlis khatam alQuran

Pn. Badariah Abdullah Ustaz Imran Abdullah

RM 200.00 RM 200.00

Semua pelajar Semua pelajar dan guru

23/09/2009

11.

30/09/2009

Pelajar dapat mendengar ceramah dan mengapliasikan Pelajar dan guru sama membaca /mengkatamkan al-Quqan.

PELAN OPERASI BADAN DAKWAH DAN KEROHANIAN 301

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

TEMPOH PELAKSANAAN: TAHUN 2009 BIDANG : HEM Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perkara Nama program Objektif Tarikh Kumpulan sasaran Guru terlibat/tindakan Proses kerja/Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikkan Perincian Solat berjemaah Mendirikan solat dengan sempurna Jan-Nov Semua pelajar Semua guru Solat berjemaah di surau sekolah -Menyediakan jadual mengawasi pelajar solat -Menyediakan buku kawalan pelajar perempuan ‘uzur’ Pelajar ponteng,lambat dan bermasalah terutama pelajar perempuan Guru memantau mengikut jadual

PELAN OPERASI BADAN DAKWAH DAN KEROHANIAN TEMPOH PELAKSANAAN: TAHUN 2009 BIDANG : HEM 302

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Perkara Nama program Objektif Tarikh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja/Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikkan

Perincian Ceramah Awal Muharam Meningkatkan pengetahuan dan kefahaman pelajar serta mengamalkan 4/1/09 Semua pelajar Che Razanah Che Ibrahim -Pelajar mendengar ceramah. -Soalan kuiz diberi kepada pelajar berkaitan dengan ceramah

PELAN OPERASI BADAN DAKWAH DAN KEROHANIAN TEMPOH PELAKSANAAN: TAHUN 2009 BIDANG : HEM Bil Perkara Perincian 303

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

1 2 3 4 5 6

Nama program Objektif Tarikh Kumpulan sasaran Guru terlibat/tindakan Proses kerja/Aktiviti

Majlis Maulidul Rasul/ceramah Israk Mikraj/ceramah awal Ramadhan,/Nuzul Al-Quran Memuliakan dan menghayati sejarah Islam dan mengambil iktibar 17/3/09, 28/7/09, 18/8/09,18/9/09 Semua pelajar En.Emran Abdullah/Pn.Wan Faridah/En Baliyat Amimi -Ceramah -soalan kuiz disediakan kepada pelajar berdasarkan isi ceramah -perarakan mengikut unit -Guru lelaki dan pelajar lelaki memakai baju Melayu.

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikkan

PELAN OPERASI BADAN DAKWAH DAN KEROHANIAN TEMPOH PELAKSANAAN: TAHUN 2009 BIDANG : HEM Bil 1 Perkara Nama program Perincian Kem ke arah kesempurnaan solat/ Kem pengurusan jenazah 304

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

2 3 4 5 6

Objektif Tarikh Kumpulan sasaran Guru terlibat/tindakan Proses kerja/Aktiviti

Pelajar dapat melaksanakan solat dengan betul dan sempurna 16/6/09, 22/7/09 Pelajar menengah rendah yang bermasalah dalam solat Pn.Normisah Mohd Noor/En.Mohd Saidi Embong -mesyuarat -menyediakan jadual -pendedahan mengerjakan ibadat solat dengan sempurna teori dan praktikal -pelajar yang bermasaalah dalam solat Pelajar tidak berminat untuk menyertai

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikkan

PELAN OPERASI BADAN DAKWAH DAN KEROHANIAN TEMPOH PELAKSANAAN: TAHUN 2009 BIDANG : HEM Bil 1 2 3 Perkara Nama program Objektif Tarikh Perincian Ihya’ Ramadhan, Khatam Al-Quran Penghayatan bulan Ramadhan, meningkatkan amalan ibadat Ramadhan /Ogos 305

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

4 5 6 7 8 9 10

Kumpulan sasaran Guru terlibat/tindakan Proses kerja/Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikkan

Semua pelajar Pn. Badariah Abdullah, En. Baliyat Amimi Mohd Noor,pn Che Razanah -Tazkirah,Kuiz,Tadarus,Radio Ramadhan,Sajak,pantun -Menyediakan jadual tugasan

D.

KESIHATAN 1. ANALISIS SWOT

306

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

STRENGTHS (KEKUATAN) S1- Kemudahan bilik sakit yang lengkap S2-Bekalan ubat yang mencukupi S3-Kerjasama dari guru untuk menghantar pelajar sakit ke klinik untuk mendapatkan rawatan. S4-Pelajar mendapat rawatan pergigian dan kesihatan yang sempurna. OPPORTUNITIES (PELUANG) O1- Perhubungan yang baik dengan semua klinik kesihatan berdekatan. O2- Program kesihatan anjuran Jabatan Kesihatan O3- Rawatan pergigian percuma

WEAKNESSES (KELEMAHAN) W1- Terdapat pelajar yang menyalahgunakan bilik sakit (ponteng) W2- Sumber kewangan yang tidak mencukupi untuk membeli ubat. W3- Segelintir pelajar mengelak daripada menerima rawatan pergigian percuma yang disediakan. W4- Guru unit kesihatan tidak mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bidang rawatan. THREATS (ANCAMAN/ CABARAN) T1- Sebahagian penjaga/ ibu bapa tiada kesedaran tentang keadaan kesihatan anak-anak/ pelajar T2- Bekalan ubat percuma tidak disediakan oleh Klinik Kesihatan

307

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

2. TOWS MATRIK
STRENGTHS (KEKUATAN) S1- Kemudahan bilik sakit yang lengkap S2-Bekalan ubat yang mencukupi S3-Kerjasama dari guru untuk menghantar pelajar sakit ke klinik untuk mendapatkan rawatan. S4-Pelajar mendapat rawatan pergigian dan kesihatan yang sempurna. W2- Sumber kewangan yang tidak mencukupi untuk membeli ubat. W3- Segelintir pelajar mengelak daripada menerima rawatan pergigian percuma yang disediakan. W4- Guru unit kesihatan tidak mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bidang rawatan. OPPORTUNITIES (PELUANG) O1- Perhubungan yang baik dengan semua klinik kesihatan berdekatan. O2- Program kesihatan anjuran Jabatan Kesihatan O3- Rawatan pergigian percuma S1O1 – Menceriakan dan melengkapkan lagi kemudahan di bilik sakit. S402 – Mengadakan pameran dan menyediakan pemeriksaan kesihatan percuma pada Hari Terbuka Koku W3O3 – Mewujudkan jadual bertugas guru untuk mengawal pergerakan pelajar ketika mendapat rawatan. W1O1 – Mengurangkan waktu p&p guru unit kesihatan bagi memberi peluang untuk mengawas pelajar di bilik sakit. W4O2 – Menghantar guru unit kesihatan menyertai kursus-kursus berkaitan pertolongan cemas dan rawatan pelajar. - Memilih guru yang berkelayakan (ada kemahiran dalam bidang kesihatan & rawatan) untuk memegang jawatan guru penyelaras unit (cthnya: guru Sains /Biologi, guru PBSM) WEAKNESSES (KELEMAHAN) W1- Terdapat pelajar yang menyalahgunakan bilik sakit (ponteng)

308

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

THREATS (ANCAMAN/ CABARAN) T1- Sebahagian penjaga/ ibu bapa tiada kesedaran tentang keadaan kesihatan anak-anak/ pelajar T2- Bekalan ubat percuma tidak disediakan oleh Klinik Kesihatan

S3T1 – Memberi insentif kepada manamana guru yang menghantar pelajarpelajar ke klinik untuk mendapatkan rawatan pada waktu persekolahan.

W2T2 – Menyediakan ’petty cash’ kepada guru penyelaras untuk tujuan pembelian ubatubatan.

3. ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN
Pengurusan : HEM Unit : Kesihatan Isu Matlamat Objektif Strategik Strategik Aspek 1.Keadaan bilik 1.Setiap kesihatan sakit yang program pelajar kondusif berjalan memberi dengan impak lancar kepada mengikut prestasi jadual. pembelaj 2.Pelajar aran. lebih Penekan didedahkan an dari dengan aspek : peraturan penggunaan 1. 2. Bekalan ubat bilik sakit. Pengurus yang mencukupi Indikator Prestasi -Keadaan bilik lebih terurus. - Menang pertandingan keceriaan bilik sakit. TOV 2008 60% kemudah an bilik lengkap 2009 70% Kemudah an bilik lengkap 2010 80% Kemudah an bilik lengkap 2011 90% Kemudah an bilik lengkap 2012 100% kemud ahan bilik lengka p 2013 100% kemuda han bilik lengkap

- Bekalan ubat mencukupi. 70% Mencuku

80% cukup

90% Cukup

100% Cukup 100%

100% Cukup

309

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

an bilik sakit 2. Bekalan ubat 3. Rawatan kesihatan dan pergigian kepada pelajar

pi 1. Pelajar mendapat ubat yang bersesuaian dan mencukupi. 2. Pelajar lebih menghargai kemudahan yang diberi. 1. Pelajar mendapat rawatan yang sempurna dan betul.

Cukup

3. Pelajar mempunyai tahap kesihatan yang baik

- Prestasi pelajar semakin meningkat - Bilangan pelajar yang direkodkan sakit berkurangan.

70% pelajar direkodk an sakit/ memerlu kan rawatan

60% pelajar direkodk an sakit/ memerlu kan rawatan

50% pelajar direkodk an sakit/ memerlu kan rawatan

40% pelajar direkodk an sakit/ memerlu kan rawatan

30% pelajar direkod kan sakit/ memerl ukan rawata n

20% pelajar direkod kan sakit/ memerl ukan rawatan

PELAN TAKTIKAL
Pengurusan Unit BIL PROGRAM/ AKTIVITI TARIK H : HEM : Kesihatan OBJEKTIF DESKRIPSI PELAKSANA AN KUMPUL AN SASARA N& BILANGA N Pelajar Menengah Atas KOS/ SUMBE R (RM) TOV ETR INDIKATOR KEJAYAAN *CATATAN/ TANGGUNGJAW AB

1.

Mesyuarat Agung

Januari 2009

Memilih Ahli Jawatankuasa yang berkebolehan untuk memimpin.

Secara Undian

RM 0.00

Melahirkan pemimpin yang berkaliber dan dapat menerajui kelab dan persatuan dengan baik.

Guru Penasihat

310

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

2.

Pendedahan mengenai akhbar New Strait Times kepada ahli Melengkapkan diri pelajar dengan keyakinan bertutur dalam bahasa kedua.

Eksplorasi

Semua Pelajar

RM 15.00

Menanam minat membaca di kalangan pelajar Memperbaiki kelemahan bertutur dalam bahasa kedua

Guru Penasihat

3.

Eksplorasi

Semua Pelajar

RM 20.00

Guru Penasihat

311

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

4.

‘Gift Sale’ sempena Hari Guru

April & Mei 2007

Menambahkan kewangan persatuan untuk aktiviti lawatan sambil belajar.

Promosi jualan hadiah/ cenderahati dibuat sebelum Hari Guru. -Mengambil tempahan dan hanya menyediakan cenderahati/ hadiah mengikut tempahan Melawat ke salah satu pusat pengajian tingi di dalam negeri.

Semua warga SEMAT

RM 250.00

Melahirkan ahli yang kreatif dan mempunyai ciri seorang usahawan yang baik.

Guru Penasihat

5

‘Educational trip’

Ogos 2007

Memberi pendedahan tentang dunia pelajar institusi pendidikan tinggi dan kepentingan menguasai bahasa Inggeris.

Pelajar cemerlang dalam akademik

RM600.00

Melahirkan pelajar yang berfikiran terbuka dan mempunyai azam untuk menjejakkan kaki ke menara gading.

Guru Penasihat

312

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

PELAN OPERASI UNIT KESIHATAN 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Hal Ehwal Murid Bil 1 2 Perkara Nama Program Objektif Perincian “Sayangi Gigi” Fasa 1 (Ceramah) 1. Penjagaan gigi lebih diberi perhatian 2. Memberi kesedaran kepada pelajar tentang pentingnya menjaga kesihatan gigi 1 kali setahun Semua pelajar Penyelaras 1. Taklimat penyelaras unit dan agihan tugas 2. Makluman - Guru - Semua pelajar 3. Pelaksanaan aktiviti pada tarikh yang ditetapkan akan dipantau oleh HEM HEM

3 4 5 6

Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses kerja/Aktiviti

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI UNIT KESIHATAN 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Hal Ehwal Murid Bil 1 2 3 4 5 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Perincian “Sayangi Gigi” Fasa 2 (Pemeriksaan dan Rawatan) 1. Pelajar menjalani pemeriksaan pergigian percuma 2. Memberi rawatan kepada pelajar yang mempunyai masalah pergigian Feb - Ogos Semua pelajar Penyelaras 313

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

6

Proses kerja/Aktiviti

7 8 9 10 Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

1. Taklimat penyelaras unit dan agihan tugas 2. Perbincangan tentang tarikh-tarikh pemeriksaan dan rawatan diadakan 3. Makluman Guru Semua pelajar 4. Kemaskini fail rawatan dan rekod pergigian pelajar

HEM Soal selidik untuk mengetahui pandangan pelajar dan guru

PELAN OPERASI UNIT KESIHATAN 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Hal Ehwal Murid Bil 1 2 Perkara Nama Program Objektif Perincian Pameran dan Pemeriksaan Kesihatan percuma 1. Memberi peluang kepada pelajar, ibu bapa dan guru untuk membuat pemeriksaan kesihatan secara percuma 2. Memberi maklumat tentang penjagaan kesihatan dan penyakitpenyakit merbahaya. 3 kali setahun (pada sambutan Hari Guru, Hari Mesyuarat PIBG, Hari Koko dsb) Semua pelajar, ibu bapa dan guru Penyelaras dan HEM 1. Mesyuarat AJK Unit - Ucapan HEM - Perlantikan AJK dan agihan tugas - Peruntukan kos (jika ada) - Menentukan tarikh-tarikh program 2. Makluman - Guru - Semua pelajar 3. Mempromosikan program - poster dsb HEM 314

3 4 5 6

Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses kerja/Aktiviti

7 8

Kekangan Pemantauan

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

E. 1.

9 Penilaian 10 Penambahbaikan DISIPLIN ANALISIS SWOT 2. TOWS MATRIK

Soal selidik untuk mengetahui pandangan pelajar dan guru

3. ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN Isu Strategik Ponteng sekolah dan ponteng kelas Matlamat Strategik Mengurangkan kes-kes ponteng sekolah Mengurangkan kes-kes ponteng kelas Memberikan kesedaran kepada pelajar dan ibu bapa berkaitan isu ponteng. Mengenal pasti punca pelajar ponteng. Objektif Kes-kes pelajar ponteng dapat dikurangkan. Kes-kes ponteng kelas dapat dikurangkan. Pelajar dan ibu bapa mempunyai kesedaran yang tinggi hadir ke sekolah. Guru dapat mengenal pasti punca utama pelajar ponteng. Indikator Prestasi Ponteng sekolah masih berada pada tahap kurang memuaskan . Ponteng kelas sudah berada pada tahap semakin baik. Sebilangan kecil pelajar dan ibu bapa masih tiada kesedaran mengenai kepentingan hadir ke TOV2008 60% pelajar hadir ke sekolah. 80% pelajar tidak ponteng kelas. 40% ibu bapa dan pelajar masih belum sedar kepentinga n hadir ke sekolah. 2009 70% pelajar hadir ke sekolah. 90% pelajar tidak ponteng kelas. 50% ibu bapa dan pelajar sedar kepentinga n hadir ke sekolah. 2010 75% pelajar hadir ke sekolah. 92% pelajar tidak ponteng kelas. 55% ibu bapa dan pelajar sedar kepentinga n hadir ke sekolah. 2011 85% pelajar hadir ke sekolah. 95% pelajar tidak ponteng kelas. 60% ibu bapa dan pelajar sedar kepentinga n hadir ke sekolah 2012 90% pelajar hadir ke sekolah. 96% pelajar tidak ponteng kelas. 75% ibu bapa dan pelajar sedar kepentinga n hadir ke sekolah 2013 95% pelajar hadir ke sekolah. 98% pelajar tidak ponteng kelas. 85% ibu bapa dan pelajar sedar kepentinga n hadir ke sekolah

315

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

sekolah.

Kekemas an diri pelajar

Pelajar berpakaian kemas. Pelajar berpakaian mengikut peraturan sekolah Pelajar berambut pendek Pelajar tidak memakai barang kemas.

Semua pelajar SMK Matang lelaki dan perempuan berpakaian kemas dan mengiku peraturan sekolah. Semua pelajar lelaki berambut pendek mengikut peraturan sekolah. Semua pelajar perempuan tidak memakai barang kemas ke sekolah.

Semua pelajar berpakaian kemas mengikut peraturan. Semua pelajar lelaki berambut pendek. Tiada pelajar perempuan memakai barang kemas ke sekolah.

70% pelajar berpakaian kemas. 80% pelajar lelaki berambut pendek. 90% pelajar perempuan tidak memakai barang kemas ke sekolah.

85% pelajar berpakaian kemas. 85% pelajar lelaki berambut pendek. 95% pelajar perempuan tidak memakai barang kemas ke sekolah.

87% pelajar berpakaian kemas. 90% pelajar lelaki berambut pendek. 97% pelajar perempuan tidak memakai barang kemas ke sekolah.

90% pelajar berpakaian kemas. 94% pelajar lelaki berambut pendek. 98% pelajar perempuan tidak memakai barang kemas ke sekolah.

93% pelajar berpakaian kemas. 97% pelajar lelaki berambut pendek. 99% pelajar perempuan tidak memakai barang kemas ke sekolah.

95% pelajar berpakaian kemas. 99% pelajar lelaki berambut pendek. 100% pelajar perempuan tidak memakai barang kemas ke sekolah.

316

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Datang lewat

Mengurangkan kes datang lewat ke sekolah Mendenda pelajar yang datang lewat dengan dendaan yang membina sahsiah diri. Mengenal pasti punca pelajar datang lewat.

Kes-kes datang lewat dapat dikurangkan Pelajar didenda dengan dendaan yang membina sahsiah diri mereka. Guru dapat mengenal pasti puncapunca pelajar datang lewat.

Penguranga n kes datang lewat ke sekolah. Pelajar tidak mahu selalu didenda. Punca datang lewat: punca dalaman dan punca luaran.

90% pelajar telah dapat datang awal ke sekolah.

92% pelajar telah dapat datang awal ke sekolah

94% pelajar telah dapat datang awal ke sekolah

96% pelajar telah dapat datang awal ke sekolah

98% pelajar telah dapat datang awal ke sekolah

99% pelajar telah dapat datang awal ke sekolah

317

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Merokok

Mengurangkan kes-kes merokok dalam kalangan pelajar di sekolah. Menyedarkan pelajar keburukan merokok. Menubuhkan satu jawatankuasa khas menangani gejala merokok di sekolah.

Mengurangkan kes-kes merokok di sekolah dan diharap kempen sifar rokok Berjaya dilaksanakan di sekolah. Memberi kesedaran menyeluruh kepada warga sekolah mengenai keburukan merokok. Memperluaska n fungsi dan peranan jawatankuasa khas menangani gejala merokok di sekolah.

Kes-kes merokok dalam kalangan pelajar berkurangan . Pelajar sedar keburukan merokok. Jawatankua sa khas dapat ditubuhkan dan bergerak aktif.

85% pelajar tidak merokok di sekolah. 85% pelajar sedar keburukan merokok.

87% pelajar tidak merokok di sekolah. 87% pelajar sedar keburukan merokok.

90% pelajar tidak merokok di sekolah. 90% pelajar sedar keburukan merokok.

95% pelajar tidak merokok di sekolah. 92% pelajar sedar keburukan merokok.

97% pelajar tidak merokok di sekolah. 95% pelajar sedar keburukan merokok.

100% pelajar tidak merokok di sekolah. 98% pelajar sedar keburukan merokok.

318

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Buli dan vandal isme

Meningkatkan kefahaman pelajar mengenai keburukan buli dan vandalisme Mengurangkan dan seterusnya membasmi keskes buli dan vandalisme dalam kalangan pelajar. Membincangkan bentuk tindakan yang bersesuaian untuk mengurangkan kes-kes buli dan vandalisme

Memahamkan pelajar keburukan buli dan vandalisme. Mengurangkan dan membasmi kes-kes buli dan vandalisme di sekolah. Menubuhkan AJK bertindak untuk kes-kes buli dan vandalisme dengan diketuai oleh kaunselor.

Pelajar tahu dengan jelas jenis-jenis buli dan vandalisme di sekolah. Kes-kes buli dan vandalisme dapat dikurangkan AJK bergerak aktif dan sentiasa berbincang.

85% tahu jenis-jenis buli dan vandalisme 85% tidak melakukan kesalahan buli dan vandalisme

87% tahu jenis-jenis buli dan vandalisme 87% tidak melakukan kesalahan buli dan vandalisme

90% tahu jenis-jenis buli dan vandalisme 90% tidak melakukan kesalahan buli dan vandalisme

95% tahu jenis-jenis buli dan vandalisme 95% tidak melakukan kesalahan buli dan vandalisme

97% tahu jenis-jenis buli dan vandalisme 97% tidak melakukan kesalahan buli dan vandalisme

100% tahu jenis-jenis buli dan vandalisme 100% tidak melakukan kesalahan buli dan vandalisme

4. PELAN TAKTIKAL BIL AKTIVITI OBJEKTIF / PROGRA M Cakna Pelajar Disiplin mengetahui beberapa aspek dalam peraturan sekolah DESKRIPSI PELAKSANAAN Menceritakan kepada pelajar fokus pelaksanaan disiplin untuk tahun 2009. TINDAKAN KOS (RM) TARIKH JANGKAAN LAKSANA Minggu pertama persekolahan PETUNJUK KEJAYAAN Pelajar jelas peraturan sekolah CATATAN

1

Ketua unit disiplin

319

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

2

Ops imej

Pelajar berambut pendek Pelajar berkuku pendek Pelajar tingkatan enam jelas mengenai peraturan di SMK Matang

Dua Fokus utama: 1. Aspek ponteng 2. Aspek Kekemasan dan imej kendiri. Operasi berterusan menggunting rambut pelajar dan memeriksa kuku pelajar. Mengadakan dialog dengan pelajar tingkatan enam untuk memperkemaskan disiplin semua pelajar termasuk tingkatan enam. Meneliti rekod-rekod kehadiran pelajar dalam buku rekod kehadiran pelajar

Ketua dan penolong unit disiplin

300

3

Perjumpa an tingkatan enam

PK HEM Ketua dan penolong unit disiplin

-

Januari Mac Mei Julai September November Januari

Semua pelajar berambut pendek dan berkuku pendek. Pelajar tingkatan enam jelas mengenai peraturan sekolah dan dapat membantu pihak disiplin memperkuatkan disiplin. Memperoleh data yang terkini pelajar yang ponteng sekolah dan mengenal pasti sebabnya. Dalam rekod kehadiran pelajar hanya pelajar yang tidak menghadapi masalah ponteng sahaja. Pelajar cuba

Mesin gunting rambut /pemotong kuku Dialog di bilik seminar

4

Ops data

5

Ops ponteng

Untuk mengetahui peratus kehadiran pelajar dan mengenal pasti pelajar yang bermasalah ponteng Untuk mengambil tindakan yang perlu bagi pelajar yang ponteng

PK HEM Ketua unit disiplin

50

Setiap akhir bulan

Borang penelitian data disediakan

Menghantar surat amaran kepada pelajar yang ponteng dan kalau perlu surat pemberhentian sekolah dikeluarkan Anugerah kepada

PK HEM Guru tingkatan Ketua unit disiplin

-

Sepanjang tahun

Surat amaran 1 Surat amaran 2 Surat amaran 3 Surat berhenti Hadiah 320

6

Akulah

Untuk

PK HEM

300

Sepanjang tahun

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

juara

7

Jom ke sekolah

8

Sempurn akan solatmu

menggalakkan pelajar hadir penuh sepanjang sesi persekolahan 2009. Menyedarkan pelajar betapa pentingnya datang ke sekolah. Untuk memastikan semua pelajar tahu solat dan tidak tinggal solat

pelajar yang hadir penuh setiap tiga bulan.

Guru tingkatan Ketua unit disiplin Ketua unit disiplin 150 Februari

mengurangkan ponteng

diberikan kepada pelajar tidak ponteng

Penyediaan kain rentang dan penyediaan pamplet Mendapatkan kerjasama daripada unit agama untuk mengenalkan pelajar cara-cara solat yang betul dan menyedarkan pelajar kepentingan solat terhadap diri mereka. Mendapat kerjasama daripada JKKK dan imam kampong yang pelajar mereka berada di sekolah Matang.

Pelajar sedar pentingnya kehadiran ke sekolah. Pelajar tahu solat dan tidak lagi ponteng solat

Tempah banner dan buat pamplet.

PK HEM Ketua unit agama Semua guru

-

Mac Jun September

9

Jelajah Desa

10

Sifar kelas ponteng

Untuk memberitahu ibu bapa tentang disiplin anak-anak yang terkini dan dapat maklum balas yang bersesuaian daripada ibu bapa. Memastikan sifar ponteng setiap bulan

Pengetua PK HEM JKKK Imam Ketua unit disiplin

-

April Julai September

Ibu bapa dan JKKK jelas mengenai peraturan di SMK Matang dan status terkini disiplin di SMK Matang. Pelajar bertanding untuk mendapatkan pengiktirafan pengetua. Mengurangkan gejala ponteng 321 Sijil pengiktirafan Hadiah

Pertandingan kelas kehadiran terbaik

11

Salam dihulurka

Mengenal pasti masalah pelajar

Melawat ke rumah pelajar ponteng

Guru tingkatan Guru bertugas Ketua unit disiplin Pengetua PK HEM

200

Sepanjang tahun

-

Sepanjang tahun

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

n

12

Cakna sayang

ponteng dengan pergi sendiri ke rumah pelajar/menghant ar surat amaran Menyedarkan pelajar bahawa guru-guru sayangkan mereka dan mengambil berat tentang kehadiran mereka ke sekolah. Menggalakkan pelajar melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti yang dirancangkan berkaitan dengan sifar ponteng

Ketua unit disiplin Guru tingkatan Ceramah ringkas semasa perhimpunan mingguan selama 10 minit. Pengetua PK 1 PK HEM Kaunselor Ketua unit disiplin Setiap bulan

dan mengenal pasti apa sebenarnya masalah di rumah pelajar. Pelajar sedar pentingnya pelajaran dan penting kehadiran ke sekolah.

13

Minggu sifar ponteng

Mempelbagai aktiviti untuk menyedarkan pelajar keburukan ponteng. Aktiviti dicadangkan: 1. Buku skrap 2. Pertandingan sajak 3. Pantun 4. Melukis poster Pelajar digalakkan dalam minggu ini lebih berimej positif dengan diadakan beberapa pertandingan seperti: 1. Pelajar paling kemas 2. Pelaja r paling bersih.

PK HEM Ketua unit disiplin AJK yang dilantik

300

Minggu kedua bulan April Minggu ketiga bulan Julai

Mencungkil bakat pelajar sambil pelajar sedang keburukan ponteng.

14

Minggu peningka tan imej kendiri

Menggalakkan pelajar melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti yang dirancangkan berkaitan dengan peningkatan imej positif pelajar.

PK HEM Penolong ketua unit disiplin Ketua unit disiplin AJK yang dilantik

200

Minggu pertama bulan Mac Minggu kedua bulan Mei Minggu ketiga bulan September

Pelajar berimej positif

322

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

PELAN OPERASI UNIT DISIPLIN 2009. Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 PROSES KERJA Penyediaan kertas cadangan program Perbincangan dengan PK Hem Pemilihan AJK Program Pembahagian AJK kerja Mesyuarat dan taklimat kepada AJK Taklimat kepada PIBG Makluman kepada ibu bapa melalui surat edaran dan pengumuman di masjid Jelajah Desa Mengenal pasti ibu bapa yang mempunyai anak bermasalah disiplin di sekolah. 90% ibu bapa dapat dihubungi dan diberitahu masalah yang dilakukan oleh anak mereka dan tindakan susulan yang perlu dilakukan. Sepanjang tahun ( jika ada kes-kes yang memerlukan kerjasama ibu bapa ) Semua ibu bapa yang mempunyai anak di SMK Matang. Tiada TANGGUNGJAWAB Ketua unit disiplin PK Hem Guru-guru disiplin PK Hem Guru-guru disiplin Ketua unit disiplin PK Hem AJK yang dilantik TEMPOH Akhir Januari STATUS/PELAN KONTIGENSI

2 3

Akhir Januari Bermula awal Februari

323

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

4 5 F. 6 KANTIN

Pelaksanaan program Tindakan yang diambil Penilaian dan dokumentasi 1. ANALISIS SWOT 2. TOWS MATRIK

PK Hem Ketua unit disiplin dan kaunselor PK Hem Ketua unit disiplin dan kaunselor

Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun

3. ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN 4. PELAN TAKTIKAL

324

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

G.

SPBT 1. ANALISIS SWOT

PERSEKITARAN DALAMAN KEKUATAN -Pengagihan buku teks mengikut jadual. -pengurusan dan semangat berpasukan yang cukup tinggi. -stok buku teks mencukupi. -guru terlatih dan berkebolehan.

PERSEKITARAN LUARAN PELUANG -perhubungan yang baik dengan semua pihak. -sokongan padu dari komuniti setempat. -mendapat bantuan dari badan-badan koporat dan agensi luar. -pendedahan IT yang mudah diperolehi.

-mudah memperolehi maklumat secara on line.

KELEMAHAN -pelajar tidak menghargai buku yang diberi. -masa menguruskan BOSS tidak mencukupi dengan baik. -pelaksanaan sering tergendala (sisteks)

ANCAMAN -ibu bapa kurang mengambil berat dalam penjagaan buku teks anak-anak mereka. -tiada sumber khas yang diperuntukan untuk mengadakan aktiviti segera. BOSS

-ruang yang kecil dan menghadkan susun atur yang lebih -Sistem pengurusan sisteks/emateks sering tergendala. baik. 325

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

-terdapat banyak buku rujukan dipasaran menyebabkan -kurang dapat mengadakan pemantauan buku teks berkala buku teks tidak diberi penjagaan yang baik. disebabkan jadual terhad .

2. TOWS MATRIK Buku teks merupakan sumber KEKUATAN (S) utama dalam mencapai -stok buku mencukupi. peningkatan prestasi pelajar.Penekanan diberi kepada -guru terlatih dan berkebolehan. tiga aspek penting iaitu: -parsarana bersesuaian dengan -penjagaan buku teks persekitaran sekolah. -pengurusan bilik BOSS. -pemulangan/pengagihan teks PELUANG (O) -perhubungan yang semua pihak. -sokongan setempat. padu baik dari -semangat sepasukan yang tinggi.

KELEMAHAN (W) -pelajar tidak menghargai buku yang diberi. -masa menguruskan BOSS tidak mencukupi dan terhad. -pelajar tidak menjaga buku yang diberi dengan baik. -pelaksanaan sering tergendala (sisteks)

buku -pengurusan memberi perhatian dan kerjasama yang cukup baik. . SO dengan -pengagihan buku teks mengikut jadual. komuniti -pengurusan berjalan dengan lancar. -kelancaran program mengikut jadual

-ruang yang agak kecil dan menghadkan susun atur yang lebih menarik. WO -pemantauan lebih kerap dari kelas ke kelas bagi memastikan buku teks dijaga dengan baik. - peruntukan khas SPBT bagi mencapai hasrat kementerian memartabatkan buku teks. -menyediakan ruang buku yang lebih selesa dan memudah proses penghantaran buku. WT -memberi informasi tentang buku teks terhadap pelajar. kepentingan

-mendapat bantuan dari badanbadan koporat dan agensi luar. -mudah memperolehi maklumat tentang buku teks secara on-line. -pendedahan IT yang mudah diperolehi. CABARAN/ANCAMAN (T) ST -ibubapa kurang mengambil berat -mengadakan lebih banyak maklumat dalam penjagaan buku teks. tentang penjagaan buku teks, -tiada sumber diperuntukkan. khas

yang -memberi denda yang berpatutan -menghadkan waktu mengajar guru SPBT agar pelajar lebih menghargai buku agar dapat membuat semakan buku teks. teks. 326

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

-sistem penguruusan -klinik buku teks diberi keutamaan dalam sisteks/emateks sering tergendala. -mengadakan pertandingan agar usaha dapat menarik minat pelajar menjaga Menyedarkan pelajar pentingnya menjaga -buku rujukan yang banyak di buku teks mereka. buku teks pasaran 3. ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN 4. PELAN TAKTIKAL

BI L 1

PROGRAM

OBJEKTIF

DESKRIPSI

KUMPULAN SASARAN DAN BILANGAN

TARIKH/T EMPAT Januari (T1& T4) Oktober (T3) Nov (T1,T2 & T4) Disember (T5)

KOS/SU MBER

TOV

ETR

INDIKATOR KEJAYAAN

Pengagihan & pemulangan buku Pemulangan dan teks SPBT pengagihan tingkatan 1, 2, 3, menepati sasaran 4&5 2 Kemaskini sisteks & mateks 3 Memberi fail, kelancaran e- terhadap pengurusan BOSS dan buku teks

Penyerahan dilakukan mengikut Semua jadual yang pelajar ditetapkan.

-

Buku lebihan & kurangan serta hilang/rosak dapat dikemaskini Ahli kelab terdedah dengan pengurusan sistem fail yang mantap. Pelajar memperolehi bilangan buku yang sepatutnya.i Tiada keciciran 327

Menyusun dan memantau maklumatBuku teks maklumat yang belum dikemaskini.

Sepanjan g tahun

-

Pemantauan Memastikan buku Dijalankan buku teks SPBT Semua teks dijaga dengan pada awal lengkap dari kelas pelajar baik tahun ke kelas Pemantauan Memastikan semua Dilaksanakan Semua keperluan buku pelajar mendapat pada awal pelajar

Januari – Februari Mac April –

-

4

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

teks SPBT pada bantuan buku teks tahun tahun hadapan secukupnya 5 Supaya buku teks yang dipinjam tidak Pemantauan dijadikan sebagai penggunaan buku Dilaksanakan pameran dan teks secara 3X setahun pelajar lebih berkala menghargai buku teks April & Septembe r

-

Semua pelajar

6 Pameran 7

- Buku teks Pendedahan SPBT 2008 Semua kepada pelbagai Buku-buku pelajar maklumat lama

Februari RM100 Mei

buku teks berlaku Pelajar mematuhi peraturan SPBT dan menggunaka n buku dengan sebaiknya. Menyampaik an maklumat tertentu kepada pelajar Pelajar lebih menyayangi dan menghargai buku Keindahan sekolah dapat mewujudkan suasana yang baik dan bermakluma di luar bilik darjah kepada pelajar Pendedahan pelajar kepada dunia luar 328

Mempromosik annya Pelajar lebih sepanjang Anugerah menghargai buku tahun dan Semua Penjagaan Buku teks dan mengumumka pelajar Teks Terbaik menyayanginya n pemenang pada penggal 1& 2 Memaparkan maklumat dan Mewujudkan sumberpersekitaran sumber sekolah Semua tertentu di bermaklumat dan pelajar ruangan yang menambahkan ilmu diperuntukkan pelajar untuk BOSS & Kelab SPBT Menambahkan pengetahuan dan membuka minda pelajar Membawa Semua ahli pelajar ke tempat-tempat yang

Jun & November

RM100

8

Keceriaan

Sepanjan g tahun

RM300

9

Lawatan

Julai

RM3000

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

bermaklumat 10 Klinik BOSS Menyedarkan Perkhidmatan pelajar kepentingan baik pulih buku menjaga buku teks yang rosak pada waktu yang ditetapkan Kaunter aduan Pengurusan BOSS Kotak aduan pelanggan yang lebih mantap disediakan dan berkesan bagi sebarang kemusykilan Pertandingan Menarik minat - melukis kulit pelajar menjaga buku SPBT buku teks mereka Jamuan akhir Menghargai jasa Menjamu tahun dan tenaga setiap selera dan ahli BOSS penyampaian sijil & cenderahati Semua pelajar Sepanjan g tahun RM200

yang mencabar Hargai setiap benda dan perkara yang baik Mendidik pelajar bersifat prihatin Mewujudkan daya saing pelajar Menghargai jasa dan kerjasama

11

Semua pelajar Semua pelajar Semua ahli

Sepanjan g tahun Jun November RM100 RM300

12 13

PELAN OPERASI BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH 2009 Tempoh Pelaksanaan: Tahun 2009 Bidang : Hal Ehwal Murid Bil 1 2 3 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/tempoh Perincian Pengagihan & pemulangan buku teks SPBT tingkatan 1, 2, 3, 4 & 5 Pemulangan dan pengagihan menepati sasaran Januari (T1& T4) Oktober (T3) Nov (T1,T2 & T4) Disember (T5) Semua pelajar Guru BOSS & Guru Tingkatan 1. Mesyuarat/taklimat guru-guru Boss 2. Penyediaan jadual 3. Pengagihan tugas 4. Pemulangan dilakukan mengikut jadual yang telah diedarkan 329

4 5 6

Kumpulan sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja /Aktiviti

7

Kekangan

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

8 9 10

Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH 2009 Tempoh Pelaksanaan: Tahun 2009 Bidang : Hal Ehwal Murid Bil 1 2 3 4 5 6 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/tempoh Kumpulan sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja /Aktiviti Perincian Kemaskini fail, sisteks & e-mateks Memberi kelancaran terhadap pengurusan BOSS dan buku teks Sepanjang tahun Buku teks Guru BOSS 1. Mesyuarat 2. Pengagihan tugas kepada AJK Boss dan Guru-guru Boss 3. Tindakan dilakukan mengikut tugasan yang ditetapkan 4. Buku-buku teks dikodkan dan direkod mengikut kelas oleh AJK Boss dengan bantuan guru tingkatan. 5. Segala proses pinjaman atau pemulangan dilakukan dengan lebih teratur

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH 2009 Tempoh Pelaksanaan: Tahun 2009 Bidang : Hal Ehwal Murid Bil 1 2 3 4 5 6 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/tempoh Kumpulan sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja /Aktiviti Perincian Klinik BOSS Menyedarkan pelajar kepentingan menjaga buku teks Sepanjang tahun Semua pelajar Guru-guru BOSS & Pengawas BOSS yang dilantik 1. Mesyuarat/ taklimat 330

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

2. Pengagihan tugas 3. Menyediakan jadual tugasan 4. Memaklumkan kepada semua pelajar tentang klinik Boss dan fungsinya dengan mengedarkan pamphlet. 5. Buku-buku yang rosak dihantar ke klinik BOSS untuk dibaik pulih. Pelajar turut diajar cara-cara penyimpanan dan pembaikpulih buku teks. 7 8 9 10 Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH 2009 Tempoh Pelaksanaan: Tahun 2009 Bidang : Hal Ehwal Murid Bil 1 2 3 4 5 6 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/tempoh Kumpulan sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja /Aktiviti Perincian Anugerah Penjagaan Buku Teks Terbaik Pelajar lebih menghargai buku teks dan menyayanginya Jun & November Semua pelajar Semua guru 1. Mesyuarat / taklimat 2. Pengagihan tugas 3. Menyiapkan jadual tugasan 4. Membuat kriteria pemilihan dan memaklumkan kepada semua guru dan pelajar ketika perhimpunan. 5. Pemantauan oleh guru subjek yang mengajar. 6. Pemilihan turut dibuat ketika proses ‘sport check’ .

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

331

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

PELAN OPERASI BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH 2009 Tempoh Pelaksanaan: Tahun 2009 Bidang : Hal Ehwal Murid Bil 1 2 3 4 5 6 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/tempoh Kumpulan sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja /Aktiviti Perincian Lawatan Menambahkan pengetahuan dan membuka minda pelajar Julai Semua ahli Guru-guru BOSS dan pengawas BOSS 1. Mesyuarat/taklimat 2. Pemilihan tempat lawatan 3. Meyiapkan kertas cadangan 4. Mengadakan lawatan sambil belajar ke sekolah-sekolah atau tempat-tempat lain sebagai penanda aras.

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

H. UNIT KAUNSELING DAN BIMBINGAN 332

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

1. ANALISIS SWOT Dalaman LUARAN STRENGTHS (KEKUATAN) 1. Kemudahan prasarana di sekolah lengkap 2. Sumber kewangan yang mencukupi 3. Sekolah satu sesi 4. Komitmen dan semangat kerja berpasukan yang tinggi 5. Disiplin pelajar yang terkawal SO 1. Menjemput penceramah dari agensi luar (S1,O1) 2. Melaksanakan motivasi di luar kawasan sekolah untuk meningkatkan motivasi pelajar (S2,O2) 3. Melibatkan sasaran pelajar dan program berfokus. (S3,O3) 4. Memudahkan proses perundingan penyelesaian masalah pelajar WEAKNESSES (KELEMAHAN) 1. Guru terlibat dengan p & P dan kursus di luar sekolah 2. Sikap sebahagian pelajar yang kurang bermotivasi 3. Kurang mendapat kerjasama daripada segelintir guru semasa program dilaksanakan 4. Kekerapan penyampaian maklumat / aktiviti unit WO 1. Penceramah dalaman dan luaran untuk slot tertentu (W1,O1) 2. Motivasi dibiayai sepenuhnya oleh agensi luar (W3,O3) 3. Kekerapan program motivasi oleh unit dan agensi luar (W2,O2) 4. Menjemput agensi luar untuk slot kerjaya dan kursus atau latihan (W4,O3)

OPPORTUNITIES (PELUANG) 1. Perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar 2. Dapat bantuan daripada ahli politik 3. Bantuan dari agensi luar 4. Sokongan padu daripada PIBG sekolah 5. Prasarana luaran yang bersesuaian untuk program

2. TOWS MATRIK 333

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Dalaman LUARAN

STRENGTHS (KEKUATAN) 6. Kemudahan prasarana di sekolah lengkap 7. Sumber kewangan yang mencukupi 8. Sekolah satu sesi 9. Komitmen dan semangat kerja berpasukan yang tinggi 10. Disiplin pelajar yang terkawal SO 5. Menjemput penceramah dari agensi luar (S1,O1) 6. Melaksanakan motivasi di luar kawasan sekolah untuk meningkatkan motivasi pelajar (S2,O2) 7. Melibatkan sasaran pelajar dan program berfokus. (S3,O3) 8. Memudahkan proses perundingan penyelesaian masalah pelajar ST 1. Program atau kem untuk pelajar yang bermasalah (S1,T1) 2. Mengadakan lawatan bermaklumat (S2,T2) 3. Lawatan kebajikan ke rumah pelajar yang sering melanggar disiplin sekolah (S4,T3)

OPPORTUNITIES (PELUANG) 6. Perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar 7. Dapat bantuan daripada ahli politik 8. Bantuan dari agensi luar 9. Sokongan padu daripada PIBG sekolah 10. Prasarana luaran yang bersesuaian untuk program

WEAKNESSES (KELEMAHAN) 5. Guru terlibat dengan p & P dan kursus di luar sekolah 6. Sikap sebahagian pelajar yang kurang bermotivasi 7. Kurang mendapat kerjasama daripada segelintir guru semasa program dilaksanakan 8. Kekerapan penyampaian maklumat / aktiviti unit WO 5. Penceramah dalaman dan luaran untuk slot tertentu (W1,O1) 6. Motivasi dibiayai sepenuhnya oleh agensi luar (W3,O3) 7. Kekerapan program motivasi oleh unit dan agensi luar (W2,O2) 8. Menjemput agensi luar untuk slot kerjaya dan kursus atau latihan (W4,O3) WT 1. Kekerapan bimbingan kelompok secara berkala (W1,T1) 2. Seminar keibubapaan (W3,T3) 3. Mentor mentee atau kaunseling berfokus (W2,T1)

THREATS (ANCAMAN) 1. Pelajar terdedah dengan gejala sosial dan vandalisme 2. Sebahagian pelajar berasal daripada keluarga yang berpendapatan rendah dan tidak tetap 3. Terdapat sebahagian ibu bapa kurang memberi kerjasama dalam program yang dianjurkan oleh sekolah.

3. ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN 334

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Isu Strategik: 1. Pelajar kurang mendapatkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling secara sukarela 2. Pelajar kurang berminat dan kurang bermotivasi dalam pembelajaran 3. Mentaliti pelajar yang menganggap apabila seorang pelajar berjumpa dengan kaunselor pelajar berkenaan bermasalah 4. Kurang keyakinan diri untuk bersaing

Matlamat Strategik Meningkatkan peratus kehadiran pelajar membuat sesi kaunseling dengan kaunselor Meningkatkan minat dan motivasi pelajar

Objektif Melahirkan pelajar yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek

Indikator Prestasi Berlaku peningkatan dari kekerapan pelajar berjumpa dengan kaunselor secara sukarela Berlaku peningkatan pencapaian dalam akademik

TOV 2008 80%

2009 85%

2010 90%

2011 95%

2012 98%

2013 100 %

100 % 80% 85% 90% 95% 98% Melahirkan pelajar yang bermotivasi dan bersemangat untuk belajar Menggalakkan pelajar merujuk kaunselor untuk berkongsi masalah

100 % % pelajar merujuk kaunselor untuk sesi perundingan dan bimbingan 75% 80% 85% 90% 95%

Meningkatkan pemahaman pelajar terhadap sesi bimbingan dan kaunseling

Meningkatkan daya saing yang sihat dikalangan pelajar

Melahirkan pelajar yang berminat dan mempunyai kemahuan belajar

Peningkatan keterlibatan pelajar dalam program atau aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah

50%

60%

70%

80%

90 100 %

4. PELAN TAKTIKAL 335

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Bil
1

Program/ Projek
Orientasi Pelajar Tingkatan 1

Objektif
1. Pelajar dapat
pendedahan tentang sekolah dan dapat menyesuaikan diri dengan pelajar lain

Deskripsi
1. PK HEM 2. Guru Bimbingan & Kaunseling 3. Penyelaras Tingkatan 1. PK Pentadbiran 2. Guru Bimbingan & Kaunseling 3. Penyelaras Tingkatan 4. Ketua Bidang/Panitia 1. Guru Bimbingan & Kaunseling 2. Penyelaras Tingkatan 1. Guru Bimbingan & Kaunseling 2. Penyelaras Tingkatan

Kumpulan Sasaran dan Bilangan
Semua pelajar tingkatan 1

Tarikh / Tempat
Jan / Dewan sekolah

Kos Sumber
RM 5 / kepala Unit HEM/ Kaunselin g RM 5 / kepala Unit HEM/ Kaunselin g

TOV
Peratus pelajar mendapat pendedaha n 30 % Peratus pelajar keliru tentang aliran dan pemilihan mata pelajaran 60 % Peratus prestasi akademik 40 % Kaedah belajar dan teknik belajar yang tidak efisien

ETR
Peratus pelajar mendapat pendedahan 60 % Peratus pelajar keliru tentang aliran dan pemilihan mata pelajaran 20 %

Indikator Pencapaian
Pelajar mendapat pendedahan tentang suasana persekitaran sekolah baru Pelajar dapat memilih aliran dan mata pelajaran yang sesuai

2

Orientasi Pelajar Tingkatan 4

1. Mengenalpasti aliran dan pemilihan mata pelajaran 2. Mengenali subjek mengikut aliran 3. Mendapat penjelasan tentang hala tuju selepas PMR 1. Kepentingan Ilmu 2. Menyuntik Motivasi 3. Menilai prestasi akademik 1. Meningkatkan motivasi dan kemahiran belajar 2. Memahami teknik pembelajaran yang sistematik 3. Membina kemahiran mencatat nota yang berterusan 1. Meningkatkan kualiti penguasaan

Semua pelajar tingkatan 4

Jan / Dewan sekolah

3

Motivasi Kecemerlangan Pelajar

Semua pelajar PMR SPM STPM Semua pelajar tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Atas

Jan – Jun/ sekolah

RM 5 /kepala Unit HEM/ Kaunselin g/ PIBG RM 5 / kepala Unit HEM/ Kaunselin g

Prestasi akademik pelajar meningkat 70 % Meningkatkan teknik dan kaedah belajar yang lebih berkesan

4

Kursus Kemahiran Belajar

Feb - April

Pelajar perolehi pencapaian yang baik dalam akademik Pelajar dapat gunakan teknik belajar dalam P&P

5

Kursus Kepimpinan Diri Pelajar

1. PK HEM 2. Penyelaras Disiplin

Pengawas sekolah

Jan - April

RM 7 / kepala/ Unit HEM/

Keyakinan diri yang lemah

Peningkatan keyakinan diri dalam

Melahirkan pelajar yang berkualiti dari

336

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

6

Minggu Kerjaya

7

Program Merisik Khabar Pelajar tingkatan 6 Atas

tugasan pengawas di sekolah. 2. Peserta dapat mengaplikasi tugasan dan prosedur pengawas dengan betul dan berkesan. 3. Peserta dapat memahirkan diri dengan protokol dan pengendalian majlis rasmi dengan baik. 1. Pelajar memahami dengan jelas peluang-peluang kerjaya mengikut pemilihan subjek pelajar 2. Pelajar dapat pendedahan tentang dunia kerjaya melalui seminar dan pameran yang dijalankan 3. Meningkatkan ilmu dan juga kemahiran para pelajar yang akan memasuki ke alam kerjaya 1. Menyuntik semangat sentiasa ingin belajar demi memajukan diri sendiri. 2. Membuat

3. Guru Bimbingan & Kaunseling 4. Penyelaras Unit Dakwah

Kaunselin g/ PIBG/ Sumbang an

dalam menjalanka n tugas sebagai pemimpin disekolah

menjalankan tugas sebagai pemimpin

segi kepimpinan

1. PK KO 2. Guru Bimbingan & Kaunseling 3. AJK Program

Semua pelajar

April - Mei

RM 400/ Kaunselin g

Peratus pelajar mendapat pendedaha n tentang kerjaya 30 %

Peratus pelajar mendapat pendedahan tentang kerjaya meningkat 70 %

Pemilihan kerjaya yang betul mengikut kelayakan, minat dan personaliti

1. Guru Bimbingan & Kaunseling 2. Penyelaras projek

Pelajar tingkatan 6 atas

Mac - Sept -

Pelajar kurang bermotivasi

Pelajar mengambil berat terhadap pencapaian akademik

Pelajar menunjuk minat dan kesungguhan untuk belajar

337

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

8

Kelompok Elit Bersama Kaunselor Pelajar

penilaian semula prestasi akademik dan mengemaskini penguasaan kemahiran belajar untuk menghadapi ujian dan peperiksaan. 1. Meningkatkan kesedaran dan motivasi untuk mencapai kejayaan dalam peperiksaan Taklimat Latihan Dalam Kumpulan (LDK) Ceramah Tazkirah Ciri-ciri Pemimpin Berkesan

1. Guru Bimbingan & Kaunseling 2. Penyelaras projek Guru Bimbingan & Kaunseling

Pelajar Elit PMR, Elit SPM dan Elit STPM

Mac - sept -

9

Program Minggu Salam Pra U SEMAT

Pelajar tingkatan 6 rendah

Mei - Jun

RM 5 / kepala

Pelajar kurang bermotivasi dan leka dalam pembelajar an Pelajar kurang jelas tentang sukatan mata pelajaran dan format peperiksaa n tingkatan 6

Peningkatan motivasi dan bersemangat untuk belajaran mengulangkaji Pelajar jelas dan faham tentang sukatan dan format peperiksaan tingkatan 6

Pelajar mempunyai matlamat, yakin dan jelas untuk mencapainya Pelajar mendpat pendedahan tentang mata pelajaran tingkatan 6 dan memberi harapan untuk menyambung pelajaran di IPTA

10

Motivasi Kecemerlangan PMR ( Periksa Oh Periksa, Sedia dah ke?)

Sesi Dialog Ceramah Motivasi

Guru Bimbingan & Kaunseling

Pelajar PMR SPM STPM

Ogos September

-

Kurang bermotivasi dalam mengulang kaji pelajaran

Meningkatkan motivasi supaya memperolehi kejayaan yang cemerlang

Memahami strategi menghadapi peperiksaan dan pengurusan emosi Membantu pelajar yang layak untuk

11

Taklimat dan Permohonan Ke SBP dan MRSM

Bimbingan, taklimat

Guru Bimbingan & Kaunseling

Pelajar cemerlang PMR

September -

Pelajar tidak jelas tentang

Pelajar jelas dan faham tentang syarat

338

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

12

Program Selepas PMR

Ceramah hala tuju, inventori minat kerjaya dan personaliti, sukan dan permainan, Ceramah ke SM Teknik, Lawatan bermaklumat

1. Penyelaras projek 2. Guru Bimbingan & Kaunseling

Pelajar tingkatan 3

Oktober

RM 300

syarat kemasukan dan cara permohona n kemasukan Ciri-ciri kepimpinan dan jati diri pelajar lemah

kemasukan dan cara permohonan kemasukan Peningkatan ciri-ciri kepimpinan dan jati diri pelajar

memasuki MRSM dan SBP

Membentuk sikap jati diri dan kepimpinan

PERANCANGAN OPERASIONAL 2009 UNIT PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING BIDANG : HAL EHWAL MURID
Nama Program Objektif Guru Terlibat Kumpulan Sasaran/ Bilangan Tarikh/ Tempat Proses Kerja/ Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahb aikan

Orientasi Pelajar Tingkatan 1

1. Pelajar dapat
pendedahan tentang sekolah dan dapat menyesuaikan diri dengan pelajar lain

4–6 Jan/Dewan Sekolah

Semua pelajar tingkatan 1

4 -6 Jan/Dewan Bestari, SMK Matang

Proses sebelum programPerbincangan, Membuat Kertas Kerja dan Jadual Pengisian Program, Taklimat AJK, Proses Semasa Program- Slot Ice Breaking, LDK, Ceramah/Taklimat Borang Penilaian program

339

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Orientasi Pelajar Tingkatan 4

1.Mengenalpasti aliran dan pemilihan mata pelajaran 2. Mengenali subjek mengikut aliran 3. Mendapat penjelasan tentang hala tuju selepas PMR

Jan / Dewan sekolah

Semua pelajar tingkatan 4

1. PK Pentadbiran 2. Guru Bimbingan & Kaunseling 3. Penyelaras Tingkatan 4. Ketua Bidang/Panit ia

Motivasi Kecemerl angan Pelajar

1. Kepentingan Ilmu 2. Menyuntik Motivasi 3. Menilai prestasi akademik

Jan – Jun/ Dewan sekolah

Semua pelajar PMR SPM STPM

1. Guru Bimbingan & Kaunseling 2. Penyelaras Tingkatan

Kursus Kemahira n Belajar

1. Meningkatkan motivasi dan kemahiran belajar 2. Memahami teknik pembelajaran yang sistematik 3. Membina kemahiran mencatat nota yang berterusan

Feb – April/Dewan Sekolah

Semua pelajar tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Atas

1. Guru Bimbingan & Kaunseling 2. Penyelaras Tingkatan

Proses sebelum programPerbincangan, Membuat Kertas Kerja dan Jadual Pengisian Program, Taklimat AJK, Proses Semasa Program- Taklimat program,Ceramah/ Taklimat Mata pelajaran, Borang Penilaian program Proses sebelum programPerbincangan, Membuat Kertas Kerja dan Jadual Pengisian Program, Taklimat AJK, Proses Semasa Program- Taklimat program,Ceramah/ Taklimat, Borang Penilaian program Proses sebelum programPerbincangan, Membuat Kertas Kerja dan Jadual Pengisian Program, Taklimat AJK, Proses Semasa Program- Taklimat program,Ceramah/ Seminar,LDK, Bengkel, Sesi Pembentangan Borang Penilaian program

340

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Kursus Kepimpina n Diri Pelajar

Minggu Kerjaya

3. Meningkatkan kualiti penguasaan tugasan pengawas di sekolah. 4. Peserta dapat mengaplikasi tugasan dan prosedur pengawas dengan betul dan berkesan. 3. Peserta dapat memahirkan diri dengan protokol dan pengendalian majlis rasmi dengan baik. 1. Pelajar memahami dengan jelas peluangpeluang kerjaya mengikut pemilihan subjek pelajar 2. Pelajar dapat pendedahan tentang dunia kerjaya melalui seminar dan pameran yang dijalankan

Jan – Mac/Semara k Aruni Inn, Marang

Semua Pengawas sekolah

1. PK HEM 2. Penyelaras Disiplin 3. Guru Bimbingan & Kaunseling 4. Penyelaras Unit Dakwah

Proses sebelum programPerbincangan, Membuat Kertas Kerja dan Jadual Pengisian Program, Taklimat AJK, Proses Semasa Program- Taklimat program,Ice Breaking, Ceramah/Seminar, LDK, Bengkel, Sesi Pembentangan, Aktiviti Luar seperti riadah,treasure hunt Borang Penilaian program Proses sebelum programPerbincangan, Membuat Kertas Kerja dan Jadual Pengisian Program, Taklimat AJK,Surat Menyurat dengan Agensi luar, Proses Semasa Program- Taklimat program,Ceramah/ Seminar, Bengkel, Pameran, sesi soal jawab, Borang Penilaian program

April – Mei/Sekolah

Semua pelajar

1. PK KO 2. Guru Bimbingan & Kaunseling 3. AJK Program

341

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Program Merisik Khabar Pelajar tingkatan 6 Atas

Kelompok Elit Bersama Kaunselor Pelajar

4. Meningkatkan ilmu dan juga kemahiran para pelajar yang akan memasuki ke alam kerjaya 1. Menyuntik semangat sentiasa ingin belajar demi memajukan diri sendiri. 2. Membuat penilaian semula prestasi akademik dan mengemaskini penguasaan kemahiran belajar untuk menghadapi ujian dan peperiksaan. 1. Meningkatkan kesedaran dan motivasi untuk mencapai kejayaan dalam peperiksaan

Mac - Sept

Pelajar tingkatan 6 atas

1. Guru Bimbingan & Kaunseling 2. Penyelaras projek

Proses sebelum programPerbincangan, Membuat Kertas Kerja dan Jadual Pengisian Program, Proses Semasa ProgramPerbincangan dengan kelompok pelajar, motivasi, pengurusan masa, soal jawab Borang Penilaian program

Mac - sept

Pelajar Elit PMR, Elit SPM dan Elit STPM

1. Guru Bimbingan & Kaunseling 2. Penyelaras projek

Program Minggu Salam Pra U SEMAT

Taklimat Latihan Dalam Kumpulan (LDK) Ceramah Tazkirah Ciri-ciri Pemimpin Berkesan

Mei - Jun

Pelajar tingkatan 6 rendah

Guru Bimbingan & Kaunseling

Pelajar Elit yang dikenal pasti akan diberi bimbingan oleh guru-guru dan kaunselor untuk terus bersemangat dalam membaiki subjek-subjek yang lemah. Disampng dengan tunjuk ajar dari kaunselor Proses sebelum programPerbincangan, Membuat Kertas Kerja dan Jadual Pengisian Program, Taklimat AJK,

342

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Motivasi Kecemerl angan PMR ( Periksa Oh Periksa, Sedia dah ke?) Taklimat dan Permohon an Ke SBP dan MRSM

Sesi Dialog Ceramah Motivasi

Ogos September

Pelajar PMR SPM STPM

Guru Bimbingan & Kaunseling

Proses Semasa Program- Taklimat program,Ceramah/ Taklimat Mata pelajaran, Borang Penilaian program. Selain daripada itu ceramah miotivasi juga di beri perhatian supaya pelajar lebih bersemangat untuk belajar Pelajar akan didedahkan dengan teknik-teknik menjawab soalan peperiksaan, pengurusan masa dan pengurusan stress.

Bimbingan, taklimat

September

Pelajar cemerlang PMR

Guru Bimbingan & Kaunseling

Pihak kaunselor akan memberi penerangan kepada pelajar bagaimana hendak memohan dan kepentingan sekolah tersebut kepada pelajar Pelajar akan didedahkan dengan ceramah-ceramah yang akan disampaikan oleh penceramah luar/dalaman.Disa mping aktiviti-

Program Selepas PMR

Ceramah hala tuju, inventori minat kerjaya dan personaliti, sukan dan permainan, Ceramah ke SM Teknik, Lawatan bermaklumat

Oktober

Pelajar tingkatan 3

3. Penyelar as projek 4. Guru Bimbinga n& Kaunselin g

343

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

aktiviti yang dijalankan oleh kaunselor sekolah sepanjang program dijalankan

I.

KEBAJIKAN 344

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

1.

ANALISIS SWOT PERSEKITARAN DALAMAN PERSEKITARAN LUARAN PELUANG -perhubungan yang baik dengan semua pihak. -sokongan padu dari komuniti setempat. -mendapat sumbangan dari agensi luar.

KEKUATAN -Pengagihan bantuan mengikut perancangan yang ditetapkan.. -pengurusan dan semangat berpasukan yang cukup tinggi. -Kerjasama daripada pihak pentadbir dan guru-guru

KELEMAHAN -tiada peruntukan atau dana khas. -kekurangan sumber kewangan

ANCAMAN Pelajar berasal daripada golongan keluarga yang sederhana dan miskin Masalah berpunca daripada penceraian ibu bapa Tiada sumber khas yang diperuntukan untuk segera untuk menghulurkan bantuan segera.

-tiada tabungan -sistem maklumat peribadi pelajar tidak lengkap -

2. TOWS MATRIK 345

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Badan kebajikan bertanggungjawab membantu mengurangkan tekanan pelajar terutamanya dari segi kewangan. Oleh itu berbagai usaha dirancang bagi menyempurnakan tujuan ini. Antaranya ialah: Dana terkumpul mencukupi Sumbangan mudah disalurkan Proses pemohonan sempurna dan mengikut masa

KEKUATAN (S) kerjasama antara guru dan pelajar. SO Pengagihan bantuan mengikut masa Pemohonon bantuan dari agensi luar dibuat dengan lebih kerap semangat sepasukan yang tinggi. pengurusan memberi perhatian dan kerjasama. Sumbangan daripada pihak luar

KELEMAHAN (W) - tiada peruntukan khas Sifat malu di kalangan pelajar Pelajar lemah dalam matapelajaran dan tidak berminat untuk belajar.

PELUANG (O) -perhubungan yang baik dengan semua pihak. -sokongan padu dari komuniti setempat.

WO -

Kutipan derma dari kelas ke kelas. Sumbangan daripada guru-guru dan kakitangan sekolah. Memohon sumbangan daripada pihak luar

-memperolehi sumbangan dari pihak lua CABARAN/ANCAMAN (T) - Pelajar sekolah terdiri daripada keluarga yang sederhana dan miskin. Pelajar kerap tidak hadir ke sekolah Tiada dana yang diperuntukkan ST -

-

mengadakan kutipan untuk tabung dari masa kesemasa Memberi kesedaran kepada pelajar untuk hadir ke sekolah Memohon sumbangan dari pihak luar

WT - memberi informasi tentang jenis bantuan yang ada - Mohon kerjasama daripada semua pelajar untuk dapatkan maklumat - Mohon kerjasama daripada guru tingkatan untuk dapatkan maklumat tentang pelajar yang layak menerima bantuan.

3. ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN 346

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

ISU STRATEGIK KEBAJIKAN

MATLAMAT STRATEGIK

OBJEKTIF

INDIKATOR PRESTASI

TOV 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Badan kebajikan bertanggungjawab membantu mengurangkan tekanan pelajar terutamanya dari segi kewangan. Oleh itu berbagai usaha dirancang bagi menyempurnakan tujuan ini. Antaranya ialah: Dana tidak mencukupi. Tiada peruntukan khas Rekod maklumat pelajar yang tidak lengkap menjejaskan bantuan yang hendak disalurkan

1.Dapatkan sumbangan sebanyak mungkin - Warga SEMAT - Pihak Luar 2.Pengagihan sumbangan mengikut senarai pelajar yang terpilih.

Memberi bantuan kepada pelajar yang memerlukan

Dapat meringankan beban dan tekanan pelajar

50% Dana yang terkumpul

60% Dana yang terkumpul

70% Dana yang terkumpul

80% Dana yang terkumpul

90% Dana yang terkumpul

100% Dana yang terkumpul

Pungutan dan sumbangan berkala bersesuaian dengan keperluan

Dapat mengadakan sumbangan raya kepada pelajar yang memerlukan

70% Pelajar yang terpilih

75% Pelajar yang terpilih

80% Pelajar yang terpilih

85% Pelajar yang terpilih

90% Pelajar yang terpilih

100% Pelajar terpilih

-

3.Sumbangan yang dipohon dapat diagihkan mengikut masa yang ditetapkan

Proses pelaksanaan mengikut masa.

Sumbangan disampaikan pada tarikh dan masa yang ditetapkan

100% sempurna pengagihan

100% sempurna pengagihan

100% sempurna pengagihan

100% sempurna pengagihan

100% sempurna pengagihan

100% sempurna pengagihan

-

347

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

4. PELAN TAKTIKAL BIL AKTIVITI TANGGUNG JAWAB TARIKH MULA (JANGKAAN) Januari TARIKH AKHIR (JANGKAAN) INDIKATOR KEJAYAAN PELAN KONTIGENSI -

1.

Mesyuarat agung

HEM

Perlantikan dan pengagihan tugas guru dan AJK terlaksana Memudahkan untuk membuat semakan

2.

Kemaskini senarai anak yatim dan miskin Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin ( KWAPM) Kutipan khairat kematian pelajar,guru dan kakitangan. Bantuan Cermin Mata ( Kebajikan Masyarakat )

AJK Kebajikan

Febuari

Oktober

-

3.

AJK Kebajikan

Mac

Mac

Memilih pelajar yang pendapatan keluarga di bawah RM 500.00 Meringankan beban keluarga yang terlibat

-

4.

AJK Kebajikan

Januari

Oktober

Memohon sumbangan daripada pelajar dan guru

5.

AJK Kebajikan

Januari

Oktober

Membantu pelajar yang pendapatan keluarga di bawah RM 1,000.00 yang memerlukan cermin mata. Peruntukan sebanyak RM 150.00

Bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat.

348

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

6.

Sumbangan Hari Raya Aidilfitri

AJK Kebajikan

Ogos

September

Membantu mereka yang memerlukan menyambut raya dengan gembira

Memohon bantuan dari guru, pelajar dan agensi luar dalam melaksanakan program Sumbangan Hari Raya Aidilfitri

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM : MESYUARAT AGUNG MATLAMAT : Aktiviti dilaksanakan mengikut perancangan OBJEKTIF : Memastikan proses pelantikan dan pengagihan tugas terlaksana TEMPOH : Januari SASARAN : Ahli jawatan kuasa Badan Kebajikan LANGKAH 1. Taklimat HEM 2. 3. 4. 5. Melantik AJK Agihan tugas Membincangkan aktiviti Hal-hal lain AJK Kebajikan PENYELARAS PENYELARAS AJK Kebajikan PROSES KERJA TANGGUNG JAWAB HEM TEMPOH 1 hari STATUS/PELAN KONTEGENSI tarikh mesyuarat boleh di pinda kepada tarikh yang bersesuaian.

PELAN OPERASI 349

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

NAMA PROGRAM : MATLAMAT : OBJEKTIF : TEMPOH : SASARAN : LANGKAH 1.

MENGEMAS KINI SENARAI NAMA PELAJAR YATIM DAN MISKIN Maklumat mudah diperolehi. Memudahkan pengurusan dilaksanakan Sepanjang tahun AJK Badan Kebajikan PROSES KERJA 1.1 Mohon kerjasama guru tingkatan untuk dapatkan nama pelajar 1.2 Semak buku pendaftaran pelajar untuk dapatkan maklumat pendapatan keluarga 2.1 Kumpul maklumat 3.1 Semakan data pelajar 4.1 Senaraikan nama pelajar TANGGUNG JAWAB Penyelaras Badan Kebajikan Penyelaras Badan Kebajikan Penyelaras Badan Kebajikan Penyelaras Badan Kebajikan TEMPOH Sepanjang tahun sekali sebulan 1 hari 1 minggu 1 hari 1 hari STATUS/PELAN KONTEGENSI

2. 3. 4.

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM

: Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) 350

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

MATLAMAT OBJEKTIF TEMPOH SASARAN

: Bantuan kepada yang tidak mendapat biasiswa. : Dapat membantu pelajar miskin :1 kali sepanjang tempoh persekolahan :Pelajar Tingkatan

LANGKAH 1. 2.

PROSES KERJA 1.1 Semak buku rekod pendaftaran pelajar tingkatan 1 2.1Temu bual setiap individu yang dipilih bagi memastikan kesahihan pendapatan keluarga 3.1 dapatkan pandangan guru-guru dan pelajar 4.1 Senaraikan nama pelajar yang layak 5.1 Serahkan senarai nama pelajar kepada PK HEM untuk disahkan dan dihantar ke PPD.

TANGGUNG JAWAB Penyelaras AJK Kebajikan Penyelaras AJK Kebajikan

TEMPOH 1 hari 1 hari

STATUS/PELAN KONTEGENSI

3. 4. 5.

Penyelaras AJK Kebajikan Penyelaras AJK Kebajikan Penyelaras AJK Kebajikan

1 hari 1 hari 1 hari

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM MATLAMAT

: Kutipan Khairat Kematian : Sumbangan kepada keluarga terlibat. 351

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

OBJEKTIF TEMPOH SASARAN LANGKAH 1. 2. 3. 4. PELAN OPERASI NAMA PROGRAM MATLAMAT OBJEKTIF TEMPOH SASARAN LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.

: Dapat meringan beban yang keluarga yang terlibat. : Sepanjang tahun, apabila berlaku kematian. : Semua guru dan pelajar PROSES KERJA TANGGUNG JAWAB 1.1 Dapatkan maklumat 2.1 Kutipan dari kelas ke kelas 3.1 Membuat pengiraan dan catatan tentang jumlah kutipan. 4.1 Sampaikan sumbangan tersebut kepada yang terlibat : Sumbangan Hari Raya : Meringankan beban keluarga. : Dapat membantu pelajar miskin beraya : 1 bulan. : Semua guru, pelajar dan pihak luar PROSES KERJA 1.1 Dapatkan maklumat 2.1 Kutipan dari kelas ke kelas 3.1 Kutipan daripada guru dan kakitangan sekolah serta pihak luar 4.1 Membuat pengiraan jumlah kutipan 5.1 Sampaikan sumbangan tersebut kepada pelajar yang terlibat 6.1 Menyediakan surat penghargaan kepada pihak luar yang memberi sumbangan Penyelaras AJK Kebajikan Penyelaras AJK Kebajikan Penyelaras AJK Kebajikan Penyelaras AJK Kebajikan

TEMPOH Setiap kali berlaku kematian 1 hari 1 hari 1 hari

STATUS/PELAN KONTEGENSI

TANGGUNG JAWAB Penyelaras AJK Kebajikan Penyelaras AJK Kebajikan Penyelaras AJK Kebajikan Penyelaras AJK Kebajikan HEM Penyelaras AJK Kebajikan

TEMPOH 2 minggu 1 hari 3 minggu 1 hari 1 hari 1 hari

STATUS/PELAN KONTEGENSI

J. DATA ANALISIS SWOT 352

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

ISU Pengumpulan data yang berkualiti dan sistematik memberi impak kepada pengurusan sekolah yang cemerlang. Penekanan dari aspek data:1.Sistem Maklumat Murid (SMM) 2.Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan (SMPP / EMIS) 3.Sistem Maklumat Disiplin Murid PELUANG (O) (SSDM) 1. Perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar berkaitan. 2. Bantuan khidmat nasihat daripada Jurulatih Utama (JU) daerah. 3. Kursus dan latihan yang berterusan yang dianjurkan oleh pihak JPN Terengganu. 4. Pengumpulan data secara

KEKUATAN (S) 1. Sekolah Bestari Model B 2. Kemudahan dan prasarana ICT untuk pengurusan data sekolah. 3. Terdapat penyelaras bestari dan guru data di sekolah. 4. Komitmen guru kelas yang tinggi 5. Perhubungan yang baik antara pihak pengurusan dan guru-guru. 1. Menyediakan komputer khas di bilik R & R untuk memudahkan mengemaskini data-data berkaitan. 2. Mendedahkan guru-guru tentang ralat-ralat seringkali timbul dan perlu diperbetulkan diperingkat sekolah. 3. Mendapatkan segera bantuan teknikal daripada JU sebarang masalah yang timbul.

KELEMAHAN (W) 1. Terdapat alatan ICT yang sudah rosak dan terlalu lama. 2. Penghayatan tentang pengumpulan data berkualiti yang masih rendah. 3. Sistem komunikasi dalaman perlu dipertingkatkan. 4. Kurang kemahiran dalam mengendalikan perisian SMM, EMIS dan SSDM 1. Membaik pulih alatan yang rosak dan lupus peralatan yang usang. 2. Guru - guru harus didedahkan dengan sebarang perubahan perisian. 3. Pemurnian data yang dihantar sekolah oleh pihak PPD Hulu Terengganu. 4. JU sentiasa turun padang untuk sekolah dibawah jagaannya.

ISU Pengumpulan data yang berkualiti dan TOW MATRIKS sistematik memberi impak kepada pengurusan sekolah yang cemerlang. Penekanan dari aspek data:1.Sistem Maklumat Murid (SMM) 2.Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan (SMPP / EMIS) 3.Sistem Maklumat Disiplin Murid (SSDM)

1. Sekolah Bestari Model B 2. Kemudahan dan prasarana ICT untuk pengurusan data sekolah. 3. Terdapat penyelaras bestari dan KEKUATAN (S) guru data di sekolah. 4. Komitmen guru kelas yang tinggi 5. Perhubungan yang baik antara pihak pengurusan dan guru-guru.

1. Terdapat alatan ICT yang sudah rosak dan terlalu lama. 2. Penghayatan tentang pengumpulan KELEMAHAN (W)data berkualiti yang masih rendah. 3. Sistem komunikasi dalaman perlu 353 dipertingkatkan. 4. Kurang kemahiran dalam mengendalikan perisian SMM, EMIS

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

PELUANG (O) 1. Perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar berkaitan. 2. Bantuan khidmat nasihat daripada Jurulatih Utama (JU) daerah. 3. Kursus dan latihan yang berterusan yang dianjurkan oleh pihak JPN Terengganu. 4. Pengumpulan data secara CABARAN / ANCAMAN (T) 1. Pengumpulan data sering tertangguh kerana terdapat segelintir guru terlibat dengan program luar sekolah. 2. Pengumpulan data-data oleh pihak JPN Terengganu dalam format yang berbeza menyulitkan guru-guru. 3. Tempoh masa yang singkat diberikan untuk proses pengumpulan data.

1. Menyediakan komputer khas di bilik R & R untuk memudahkan mengemaskini data-data berkaitan. 2. Mendedahkan guru-guru tentang ralat-ralat seringkali timbul dan perlu diperbetulkan diperingkat sekolah. 3. Mendapatkan segera bantuan teknikal daripada JU sebarang masalah yang timbul. 1. Guru-guru yang terlibat program luar harus dimaklumkan lebih awal agar proses kemaskini data tidak tergendala. 2. Mengadakan taklimat / kursus dalaman kepada guru tentang cara yang betul menggunakan perisian yang dibekalkan. 3. Pemantauan berterusan oleh pihak pengurusan agar data sentiasa

1. Membaik pulih alatan yang rosak dan lupus peralatan yang usang. 2. Guru - guru harus didedahkan dengan sebarang perubahan perisian. 3. Pemurnian data yang dihantar sekolah oleh pihak PPD Hulu Terengganu. 4. JU sentiasa turun padang untuk sekolah dibawah jagaannya. 1. Guru ganti disediakan untuk guru yang ada program luar untuk kemaskini data. 2. Pihak pengurusan terutama PK HEM sentiasa memantau pengumpulan data. 3. Guru data dan penyelaras bestari sentiasa memberi kidmat nasihat kepada guru-guru semasa kemaskini data dilakukan.
Disediakan oleh cikgu Tarmizi

3. ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN

Isu Strategik Matlamat Strategik Objektif Bank data yang Penekanan dari

Indikator Prestasi

2009

2010

2011

2012

2013 354

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

sentiasa aspek data:dikemaskini dan 1.Sistem Maklumat boleh dipercayai Murid (SMM) dalam kawalan Unit HEM sepanjang tahun

Guru kelas dapat mengemaskini maklumat peribadi terkini setiap pelajar mengikut kelas setiap bulan.

Guru kelas berjaya 100% 100% 100% 100% 100% mengemaskini maklumat tersebut setiap akhir bulan ke dalam perisian SMM. Guru data berjaya 100% 100% 100% 100% 100% menyerahkan data EMIS kepada unit maklumat PPD Hulu Terengganu setiap awal bulan. 100% 100% 100% 100% 100% Guru disiplin Berjaya menyerahkan data SSDM setiap 3 bulan kepada unit kemanusiaan PPD Hulu Terengganu

2.Sistem Maklumat Pengurusan Guru data dapat Pendidikan mengemaskini (SMPP / EMIS) maklumat asas pendidikan (sekolah, asrama, enrolmen dan kelas, guru dan bukan 3.Sistem Maklumat guru) terkini setiap Disiplin Murid bulan. (SSDM) Guru disiplin dapat mengemaskini maklumat kesalahan dan hukuman terkini yang dikenakan kepada pelajar di sekolah setiap bulan.

4. PELAN TAKTIKAL 355

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Bil 1.

Program Penyediaa n Sistem Maklumat Murid (SMM)

Objektif Memasukk an maklumat setiap pelajar Tingkatan 1 hingga 6 Mengemas -kini data SMM pelajar pada setiap bulan

Deskripsi Pelaksana an Data SMM pelajar untuk setiap kelas dapat disediakan Data SMM pelajar terkini untuk setiap kelas dapat disediakan

Kumpulan sasaran dan bilangan Setiap pelajar mengikut kelas masingmasing Pelajar yang masuk dari sekolah lain atau keluar dari SMK Matang

Tarikh /Tempoh masa 1 – 31 Januari 2009

Kos/ Sumber (RM) RM 20 (2 kotak disket)

TOV -

ETR 1X

Indikator Kejayaan Pencapaian data SMM dengan selengkapny a untuk setiap kelas Pencapaian data SMM yang sentiasa dikemaskini untuk setiap kelas

Catatan/ Tanggungjawa b Penyelaras Tingkatan dan guru tingkatan 1 hingga 6

. 2. Kemas kini Sistem Maklumat Murid (SMM)

Sepanjang tempoh persekolaha n

RM 20 (2 kotak disket)

-

10 X

Guru Tingkatan 1 hingga 6

PELAN OPERASI DATA SMM SEMAT 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : HEM Bil 1 2 3 4 5 6 Perkara Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / Bilangan Guru Terlibat Proses kerja / Aktiviti Perincian Penyediaan Sistem Maklumat Murid (SMM) Memasukkan maklumat setiap pelajar Tingkatan 1 hingga 6 1 – 31 Januari 2009 Setiap pelajar mengikut kelas masing-masing Guru Data, penyelaras Tingkatan dan guru tingkatan 1 hingga 6 I. Taklimat perisian SMM oleh Guru Data kepada penyelaras tingkatan dan guru kelas. II. Proses kemasukkan maklumat pelajar oleh guru kelas kedalam perisian SMM III. Penyelaras tingkatan menyerahkan data SMM kepada guru data sekolah IV. Pemurnian data SMM oleh Guru Data V. Pengesahan data SMM oleh Pengetua 356

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

Data SMM sekolah diserahkan kepada PPD Daerah untuk semakan Pengumpulan data sering tertangguh kerana terdapat segelintir guru terlibat dengan program luar sekolah atau sukan Pengetua dan PPD Hulu Terengganu

VI.

PELAN OPERASI DATA SMM SEMAT 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : HEM Bil 1 2 3 4 5 6 Perkara Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / Bilangan Guru Terlibat Proses kerja / Aktiviti Perincian Kemas kini Sistem Maklumat Murid (SMM) Mengemaskini data SMM pelajar pada setiap bulan Sepanjang tempoh persekolahan (Februari – November 2009) Pelajar yang masuk dari sekolah lain atau keluar dari SMK Matang Guru Data, penyelaras Tingkatan dan guru tingkatan 1 hingga 6 I. Proses kemasukkan perubahan maklumat pelajar oleh guru kelas kedalam perisian SMM II. Penyelaras tingkatan menyerahkan data SMM kepada guru data sekolah III. Pemurnian data SMM oleh Guru Data IV. Pengesahan data SMM oleh Pengetua V. Data SMM sekolah diserahkan kepada PPD Daerah untuk semakan Pengumpulan data sering tertangguh kerana kesibukan guru dengan p & p serta tugasan lain Pengetua dan PPD Hulu Terengganu

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

357

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

PELAN TAKTIKAL DATA EMIS SEMAT 2009 Tahun Pelaksanaan : 2009 Bidang : HEM Bil 1. Program Penyediaa n Sistem Maklumat Pergurusa nPendidika n(SMM/EM IS) Kemas kini Sistem Maklumat Pergurusa nPendidika n(SMM/EM IS) Objektif Memasukk an maklumat EMIS setiap guru dan kakitangan Mengemas -kini data EMIS pada setiap bulan Deskripsi Pelaksana an Data EMIS setiap guru dan kakitangan dapat disediakan Kumpulan sasaran dan bilangan Setiap guru dan kakitangan Tarikh /Tempoh masa 1 – 31 Januari 2009 Kos/ Sumber (RM) RM 20 (2 kotak disket) TOV ETR 1X Indikator Kejayaan Pencapaian data EMIS dengan selengkapny a untuk setiap kelas dan disemak oleh PPD Daerah Pencapaian data EMIS yang sentiasa dikemaskini untuk setiap bulan dan disemak oleh PPD Daerah Catatan/ Tanggungjawa b Guru data dan setiap guru serta kakitangan

. 2.

Data EMIS terkini untuk setiap guru dan kakitangan dapat disediakan

Setiap guru dan kakitangan yang masuk dari sekolah lain atau keluar dari SMK Matang

Sepanjang tempoh persekolaha n

RM 20 (2 kotak disket)

-

10 X

Guru data dan setiap guru serta kakitangan

358

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

PELAN OPERASI DATA EMIS SEMAT 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : HEM Bil 1 2 3 4 5 6 Perkara Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / Bilangan Guru Terlibat Proses kerja / Aktiviti Perincian Penyediaan Sistem Maklumat PergurusanPendidikan(SMM/EMIS) Memasukkan maklumat EMIS setiap guru dan kakitangan 1 – 31 Januari 2009 Setiap guru dan kakitangan Guru Data I. Proses kemasukkan maklumat guru dan kakitangan kedalam perisian EMIS II. Pemurnian data EMIS oleh Guru Data III. Pengesahan data EMIS oleh Pengetua IV. Data EMIS sekolah diserahkan kepada PPD Daerah untuk semakan setiap hujung bulan Pengumpulan data sering tertangguh kerana kesibukan guru data dengan p & p serta tugasan lain Pengetua dan PPD Hulu Terengganu

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI DATA EMIS SEMAT 2009 359

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Tempoh Pelaksanaan Bidang Bil 1 2 3 4 5 6

: :

Tahun 2009 HEM Perincian Kemas kini Sistem Maklumat PergurusanPendidikan(SMM/EMIS) Mengemaskini data EMIS pada setiap bulan Sepanjang tempoh persekolahan (Februari – November 2009) Setiap guru dan kakitangan yang masuk dari sekolah lain atau keluar dari SMK Matang Guru Data I. Proses kemasukkan maklumat guru dan kakitangan kedalam perisian EMIS II. Pemurnian data EMIS oleh Guru Data III. Pengesahan data EMIS oleh Pengetua IV. Data EMIS sekolah diserahkan kepada PPD Daerah untuk semakan setiap hujung bulan Pengumpulan data sering tertangguh kerana guru dan kakitangan baru lambat menyerahkan disket data EMIS untuk dimasukkan kedalam perisian EMIS Sekolah Pengetua dan PPD Hulu Terengganu

Perkara Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / Bilangan Guru Terlibat Proses kerja / Aktiviti

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

360

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

361