HUBUNGAN PERKEMBANGAN EMOSI REMAJA DENGAN PAI

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pembelajaran kadang tidak selalu disukai oleh peserta didiknya, sehingga banyak tujuan Pembelajaran yang tidak tercapai. Ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman dari sang pendidik akan perkembangan emosi dan jiwa peserta didiknya, khususnya remaja. Sebab, dalam usia remaja perubahan emosi dan psikologis sangat pesat sekali. Tanpa adanya pemahaman terhadap perkembangan emosi jiwa remaja ini, sang pendidik kemungkinan besar akan mengulangi kesalahan dengan memberikan Pembelajaran yang tidak sesuai dengan kondisi perubahan yang ada pada diri remaja. Kalau kita melihat pada hakekat Pendidikan yang merupakan suatu upaya mewariskan nilai, yang akan menjadi penolong dan penentu umat manusia dalam menjalani kehidupan, dan sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia. Tanpa pendidikan, maka diyakini bahwa manusia sekarang tidak berbeda dengan generasi manusia masa lampau, yang dibandingkan dengan manusia sekarang, telah sangat tertinggal baik kualitas kehidupan maupun proses-proses pemberdayaannya. Secara ekstrim bahkan dapat dikatakan, bahwa maju mundurnya atau baik buruknya peradaban suatu masyarakat, suatu bangsa, akan ditentukan oleh bagaimana pendidikan yang dijalani oleh masyarakat bangsa tersebut. Disinilah pendidik dituntut untk mampu membawa peserta didik dapat mencapai peradaban tertinggi, dengan menerapkan proses pendidikan yang sesuai dengan kondisi kejiwaan peserta didik. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan dibahas tentang perkembangan emosi remaja dan hubungannya dengan pendidikan agama islam.

B. Pokok Bahasan 1. Bagaimana Perkembangan emosi remaja? 2. Bagaimana Pendidikan agama remaja? 3. Bagaimana Pengembangan Potensi remaja?

BAB II PEMBAHASAN

1. Emosi Remaja Zaman remaja yang dikenali sebagai zaman ‘storm and stress’ amat sukar dipahami oleh orang dewasa. Ketidakpahaman inilah sering timbul konflik antara golongan remaja dengan orang dewasa khususnya ibu bapak dan guru-guru. Dalam pembagian tahap perkembangan manusia, maka masa remaja menduduki tahap progresif.
1

Apabila timbul konflik antara ibu bapak, golongan remaja sering bertingkah laku yang bertentangan dengan kehendak ibu bapak dan orang dewasa karena mereka menganggap orang dewasa tidak memahami jiwa mereka. Memahami emosi remaja pada hari ini satu keperluan kepada orang dewasa ketika mendidik golongan remaja. Hendaknya guru agama memahami keadaan anak yang sedang mengalami kegoncangan perasaan akibat pertumbuhan yang berjalan sangat cepat itu dengan segala keinginan, dorongan dan ketidakstabilan kepercayaan itu. Dengan pengertian itu guru agama dapat memilihkan cara penyajian agama yang tepat bagi mereka, sehingga kegoncangan perasaan dapat teratasi. Mereka terlebih dulu perlu memahami
2

emosi remaja supaya proses pendidikan yang dilakukan bersesuaian dengan jiwa golongan ini. Dengan itu, proses pendidikan memberi kesan mendalam kepada jiwa mereka. Emosi adalah sesuatu yang kompleks dalam diri manusia. Ia membabitkan tindak balas tubuh badan seperti pernafasan, denyutan dan lain-lain. Dalam Kamus Psikologi yaitu Mu’jam Ilm al-Nafs, mentakrifkan emosi sebagai infi’al yaitu keadaan dalaman yang menunjukkan pengalaman dan perbuatan didzahirkan dalam suatu peristiwa yang berlaku seperti perasaan takut, marah, kecewa, gembira, suka dan duka. Dalam Encyclopedia of Social Psychology, mentakrifkan emosi sebagai hasil

Oleh kerana itu. bertindak keras dan menganiaya anakanak. Kanak-kanak menggunakan daya imaginasi dalam membayangkan sesuatu mengikut yang telah dilazimkan. Perasaan romantis remaja mempunyai pengaruh mendalam kepada hidup mereka. mudah keliru dan mudah marah atau memberontak. Penulisan diary peribadi adalah ciri yang menunjukkan pengasingan diri dan . Cara pelaziman berlaku dengan mudah dan cepat pada masa beberapa tahun permulaan hidup mereka. kanak-kanak meniru tingkah laku emosi yang diperhatikannya pada orang lain dan memberikan gerak balas terhadap perkara berkenaan dengan cara yang tidak dapat dibuatnya dulu. emosi berkembang dengan pesat hasil daripada kematangan dan pembelajaran. emosi remaja pada zaman kanak-kanak berkembang mengikut proses pelaziman dan peniruan. Remaja yang mempunyai ciri-ciri romantik adalah remaja yang mengalami tarikan heteroseksual (tarikan antara remaja yang berlainan kelamin) melalui pendampingan mereka dengan remaja lain. perasaan romantis membawa pengertian bahwa mereka menganggap dan menggambarkan individu yang dicintai itulah yang paling ideal. Ketika usia remaja pula. tindak balas tingkah laku. emosi dan tingkah lakunya akan turut menyeleweng karena sejak kecil jiwa mereka ditanam dengan bibit kerusakan. Jika ibu bapak berkelakuan buruk. Pada zaman remaja adalah puncak wujudnya perasaan cinta romantis. Perkembangan emosi remaja pada peringkat awal terutama pada zaman kanak-kanak banyak dipengaruhi melalui pelaziman dan cara peniruan. Cara peniruan pula. tindak balas kognitif dan perasaan dialami sama ada menggembirakan atau tidak. Antara ciri emosi remaja ialah romantik.tindak balas kepada sesuatu kejadian atau peristiwa termasuk tindak balas psikologikal. Ibu bapak adalah orang pertama yang menjadi contoh kepada anak-anak remaja. sahsiah atau ciri-ciri yang memikat hati remaja. Perasaan romantis ini mendorong remaja menulis dalam diary peribadi. Itulah sebabnya bentuk pernyataan emosi pada zaman remaja banyak bergantung kepada apa yang dipelajarinya daripada masyarakat sekeliling. mempunyai watak. Menurut Dr Rohaty Majzub.

Ketika ini juga berlaku perubahan dalam hubungan mereka dengan keluarga. kecewa dan gembira. Jiwa ingin lari dari rumah pula. lari dari rumah dan ingkar dengan peraturan sekolah. Selain itu. karena remaja menganggap pembelajaran di sekolah mengganggu jiwa remajanya karena di sekolah terdapat banyak peraturan dan ruang kritikan seperti guru.keupayaannya untuk menguraikan mengenai dirinya di samping keinginannya untuk lari daripada gelisah melanda dirinya. apabila mereka rasa tidak selera dengan undangundang dan mencoba untuk hidup bebas. Dalam keadaan begini kadang-kadang mereka mudah keliru dengan peranan dan tanggungjawab mereka. Tindakan ingkar dari peraturan sekolah pula. Itulah sebabnya golongan remaja mudah bertukar pendirian. Harapan yang baik dan tanggungjawab mula dikenakan kepada mereka. Ketika zaman remaja. kerja sekolah dan disiplin. Zaman remaja yang dikatakan sebagai ‘storm and stress’ mudah menyebabkan remaja memberontak dan marah terhadap seseorang atau sesuatu perkara. Remaja mudah menunjukkan emosi memberontak dan marahnya dengan tindakan agresif seperti mendurhaka kepada keluarga. Pendidik perlu memahami bahwa remaja yang dalam proses perkembangan dan perubahan boleh menimbulkan pelbagai masalah emosi karena mereka sedang berhadapan dengan proses penyesuaian diri antara zaman kanak-kanak dengan alam dewasa. Seseorang remaja mempunyai kehendak yang harus diterima keluarga. ideologi dan kawan-kawan. remaja juga mempunyai emosi yang mudah marah. emosi dan personality berlaku dengan pesat dan mereka harus memahaminya dengan teliti. rekannya dan masyarakat sekeliling. rekan sebaya dan masyarakat sekeliling. perubahan fisikal. pendapat. Remaja akan mencatatkan peristiwa harian terutama bagi menggambarkan perasaannya sama ada perasaan cinta. Mereka mendurhaka kepada keluarga sebagai percobaan untuk bebas daripada sifat kekanak-kanakan dan untuk mencapai kemerdekaan jiwa. .

amat memerlukan pendekatan pendidikan teladan dalam proses memberi bimbingan kepada golongan ini. terlebih dulu penpendidikan perlu memahami psikologi remaja. kerisauan. tidak berupaya menyesuai atau menerima dengan mudah perubahan itu. Masalah yang berkaitan dengan emosi remaja disebut juga sebagai masalah personal psikologi (Hassan Langgulung. mereka mudah mengalami gangguan emosi dan menimbulkan masalah emosi yang boleh memberi kesan tidak baik kepada perkembangan psikologi remaja. mereka berjaya menerima perubahan itu sekali pun kadang kala pahit baginya. takut membuat kesilapan. Dr Zakiah Daradjat. Masalah personaliti seperti mudah hilang sabar. Pendidik perlu menggunakan pendekatan psikologi pendidikan. Untuk melaksanakan pendekatan psikologi pendidikan. keyakinan dan tekanan. kebimbangan. perkara yang menyebabkan masalah emosi remaja adalah disebabkan oleh perubahan jasmani.1977). perubahan emosi. perubahan dari aspek emosi agak pesat. Remaja amat memerlukan sokongan dan pemahaman daripada orang dewasa ketika mereka mengharungi zaman yang penuh dengan cabaran ini. Sekiranya mereka tidak mendapat sokongan daripada orang dewasa. Tetapi bagi sesetengah remaja pula. . Dengan pemahaman ini. seorang pengkaji masalah remaja berkata. Ketika ini. keadaan masyarakat dan keadaan ekonomi yang melingkungi remaja serta perlakuan orang tua yang kaku dan bertentangan dengan remaja. lalu menunjukkan gangguan psikologi pada dirinya. sukar membuat keputusan. terutama perubahan hormon seks. sukar melupakan kesilapan lalu dan gagal dalam beberapa perkara dilakukan. Masalah personal psikologi ialah perkara yang berkaitan peribadi dan masalah psikologi remaja itu sendiri seperti personaliti. penpendidikan dapat menyelami emosi dan jiwa remaja serta dapat menggunakan pendekatan sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka.Bagi remaja yang bersedia dengan kehadiran masalah dan sanggup menerimanya dengan hati terbuka. Zaman remaja yang penuh dengan tekanan dan kecemasan emosi.

Untuk mewujudkan manusia yang unggul perlu diberikan landasan pendidikan yang kokoh. sintesis dan evaluasi. Aspek afektif berkenaan dengan sifat yang terdiri dari lima aspek yakni: penerimaan. analisis. Aspek kognitif yang berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek. jawaban atau reaksi. terampil. keterampilan gerakan dasar. Empat pilar pendidikan yang dijadikan fondasi pendidikan pada era informasi dan jaringan global ini dalam meraih dan merebut pasar internasional. keharmonisan atau ketepatan. Sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan. organisasi. disiplin. penilaian. yaitu: gerakan refleks. dan kebutuhan akan harga diri. kemampuan perseptual. Tut Wuri Handayani. cakap. manusia yang kreatif. aplikasi. Ing Ngarso Sun Tulodho. perlu diupayakan suatu sistem pendidikan yang mampu membentuk kepribadian dan ketrampilan peserta didik yang unggul. Oleh karena itulah kebutuhan dasar siswa harus terpenuhi lebih dahulu. gerakan keterampilan kompleks. jujur. Ing Madyo Mbangun Karso. pemahaman. dapat dipercaya.2. Aspek psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak yang terdiri dari enam aspek. Keempat pilar tersebut adalah : . dan internalisasi. yakni beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. terprogram dan berkesinambungan membantu peserta didik mengembangkan kemampuannya secara optimal. yakni pengetahuan atau ingatan. Pendidikan agama remaja Pendidikan merupakan usaha sadar yang terencana. aspek afektif maupun aspek psikomotorik. dan gerakan ekspresif dan interpretatif. bertanggung jawab dan memiliki solidaritas sosial yang tinggi. yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. baik aspek kognitif. namun implementasinya dalam pendidikan kita masih rendah. kebutuhan akan rasa kasih sayang. kebutuhan rasa aman. Bangsa kita sebenarnya telah memiliki pilar pendidikan yang sangat 3 fundamental. yaitu: kebutuhan fisiologis.

salah satu ukuran luar yang dapat dipakai untuk melihat sejauh mana tingkat kemjuan diskursus suatu disiplin ilmu adalah dengan melihat upaya-uapay dan hasil diskursus mengenai disiplin tersebut. Keterampilan proses. 3). Bimbingan sebagai bagian dari mengajar. Menurut John Dewey bahwa pembelajaran yang dapat dilakukan dengan: 1). Beberapa bentuk Active Learning . Sebab. Belajar untuk tahu diarahkan pada peserta didik agar mereka memiliki pengetahuan fleksibel. Learning to Know (belajar untuk tahu) Pada proses pembelajaran melalui penerapan paradigma ini. mengolah dan informasi dan mengambil keputusan (information processing and decision making skill). “untuk apa” dan “siapa” yang akan menggunaka ilmu pengetahuan itu. diperlukan pemahaman yang jelas tentang “apa” yang perlu diketahui. Untuk mengkondisikan masyarakat belajar yang efektif dewasa ini.1. Belajar peserta didik dengan berpikir kreatif. “bagaimana” mendapatkan Ilmu pengetahuan. adaptable. peserta didik membaca sendiri bahan yang akan dibahas di kelas. “mengapa’ ilmu pengetahuan perlu diketahui. Pendekatan inkuiri. 4 . Kegiatan Active learning dilakukan dengan kegiatan mandiri. 2. peserta didik akan dapat memahami dan menghayati bagaimana suatu pengetahuan dapat diperoleh dari fenomena yang terdapat dalam lingkungannya. Problem solving approach. serta memecahkan masalah secara kreatif (creative problem solving skill). dan 6). Program sekolah yang harus terpadu dengan kehidupan masyarakat. value added dan siap memakai bukan siap pakai. Learning to Do (Belajar untuk melakukan) Proses pembelajaran dengan penekanan agar peserta didik menghayati proses belajar dengan melakukan sesuatu yang bermakna ‘’Active Learning‘’. Peserta didik memperoleh kesempatan belajar dan berlatih untuk dapat menguasai dan memiliki standar kompetensi dasar yang dipersyaratkan dalam dirinya. 4). 2). Proses pembelajaran yang dilakukan menggali dan menemukan informasi (information searching and exploring). 5).

peserta didik dibantu dalam melakukan peran sebagai pengamat yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. 4. Sikap percaya diri akan lahir dari pemahaman dan pengenalan diri secara tepat. Untuk mewujudkan makna pendidikan dan fondasi pembelajaran yang terintegrasikannya nilai-nilai kemanusiaan dalam kepribadian dan perilaku selama proses pembelajaran diperlukan proses pembelajaran yang efektif. problem soving. moral. suku. Keefektifan proses pembelajaran merupakan pencerminan dalam mencapai tujuan pembelajaran tepat yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. dan sebagainya Pendekatan pembelajaran tersebut mengutamakan keterlibatan peserta didik secara efektif. dan kepentingan ekonomi. Banyak pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan dalam melatih kemandirian peserta didik.3. Keefektifan proses . agama. namun dalam penerapannya. menanyakan. memeriksa dan berusaha menemukan sendiri hal-hal yang dipelajari. Learning to be (Belajar untuk menjadi diri sendiri) Proses pembelajaran yang memungkinkan lahirnya manusia terdidik dengan sikap mandiri. Peningkatan pendidikan nilai kemanusiaan. dan agama yang melandasi hubungan antar manusia. keyakinan politik. inquiry. pendekatan sinektik. Para peserta didik mulai berpikir berdasarkan kemampuan dan pengalamannya masing-masing secara logis. Strategi pembelajaran inkuiri merupakan salah satu alternatif pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. discovery. misalnya. keterampilan proses. Belajar mandiri harus didorong melalui penumbuhan motivasi diri. Learning To Live Together (Belajar untuk Hidup Bersama) Proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menghayati hubungan antar manusia secara intensif dan terus menerus untuk menghindarkan pertentangan ras/etnis. Kemandirian belajar merupakan kunci terbentuknya rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri untuk berkembang secara mandiri. Pendekatan-pendektan pembelajaran ini pada dasarnya suatu proses sosial. Meskipun guru dapat memberikan situasi masalah. peserta didik mencari. kooperatif.

sebelum ataupun bersamaan dengan usaha kongkrit dilakukan. Untuk dapat mengembangkan. Terkait dengan proses melatih ini. Salah satu startegi pembelajaran yang memberikan perhatian pengembangan potensi peserta didik adalah strategi keterampilan proses (proses pemecahan masalah). memilih cara . Sekolah tidak hanya berkewajiban untuk memelihara nilai-nilai masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan pembelajaran antara lain kemampuan guru dalam menggunakan strategi. upaya. 1996 : 52). kecakapan akademik (academic skill). fasilitas dan pembelajaran itu sendiri. tepat dan cepat (Nana Sudjana. Peserta didik dilatih memahami. sangat perlu adanya pengertian dan pemahaman para pendidik terhadap remaja. maupun kecakapan vokasional (vocational skill). proses pembelajaran akan berlangsung lebih efektif sehingga hasil pembelajaran akan lebih baik dan mantap.pembelajaran berkenaan dengan jalan. kecakapan sosial (social skill). Kegiatan pendidikan pada tahap melatih lebih mengarah pada konsep pengembangan kemampuan motorik peserta didik. Kecakapan dan keterampilan yang 5 dimaksud berarti luas. Dengan menerapkan metode yang tepat. dan harus mengadakan usaha pemecahan masalah. namun juga harus memberikan keaktifan kepada peserta didik dan secara kritis dalam menghadapi masalah-masalah sosial. 3. strategis dan taktis dalam proses pembelajaran. situasi. Pengembangan Potensi remaja Pengembangan potensi peserta didik merupakan proses yang disengaja dan sistematis dalam membiasakan/mengkondisikan peserta didik agar memiliki kecakapan dan keterampilan hidup. baik kecakapan personal (personal skill) yang mencakup. teknik dan strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. peserta didik. Penerapan strategi pembelajaran dipengaruhi oleh faktor tujuan. perlu dilakukan pembiasaan dan pengkondisian anak dalam berpikir secara kritis. kecakapan mengenali diri sendiri (self awareness) dan kecakapan berpikir rasional (thinking skill). merumuskan.

maka budaya instant dalam pembelajaran yang selama ini dibudayakan harus ditinggalkan. Pemanfaatan sumber luar (out sourcing). Mengedepankan model perencanaan pendidikan (partisipatif) yang berdasarkan pada need assessment dan karakteristik masyarakat. 4. dan lembaga lain yang sangat peduli pada pendidikan. 2. 6. kebutuhan stakeholders. pranata-pranata kemasyarakatan. sebagai masyarakat belajar seumur hidup. fasilitator dan pemberdaya masyarakat. lembaga-lembaga pendidikan yang ada. 5. Menciptakan soft image pada masyarakat sebagai masyarakat yang gemar belajar. kebutuhan pasar dan tuntutan teman saing. 3. Penguatan fokus pendidikan.pemecahan dan memahami proses pemecahan “masalah”. Pemerintah hendaknya berperan sebagai katalisator. baik dari instansi pemerintah mapun non pemerintah. bahkan baik dari lembaga di dalam negeri maupun dari luar negeri. memanfaatkan berbagai potensi sumber daya (belajar) yang ada. antara lain: 1. . diperlukan strategi pengembangan pendidikan. Untuk membekali terjadinya pergeseran orientasi pendidikan di era global dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. yaitu fokus pendidikan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. menuju proses pemberdayaan seluruh unsur dalam sistem pembelajaran. perusahaan/industri. Berangkat dari kondisi tersebut. Memperkuat kolaborasi dan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak.

yang biasa disebut sceme. Faktor penting dalam hal itu adalah melalui penghayatan pendidikan agama Islam. remaja ingin agar agama menyelesaikan kegoncangankegoncanganyang terjadi dalam diri mereka. maka moral remaja akan menjadi baik dan tidak menyimpang. Maka mereka ingin mengembangkan agama untuk mengikuti perkembangan dan alur jiwanya yang sedang bertumbuh pesat. yang satu sama lain bertentangan. dan arah tujuan dalam berperilaku tersebut. Untuk sampai pada kesadaran yang tinggi akan potensi diri yang dimiliki dirinya perlu adanya proses self yang terbentuk melalui pengalaman-pengalaman untuk memproses informas yang masuk. dan film) yang semuanya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan para remaja . Karena adanya penghayatan. Oarng yng mampu 6 mempersepsi diri dengan baik berarti mempunyai kesadaran diri yang baik pula.BAB III PENUTUP Peningkatan dan kesempurnaan dalam mengatasi kegoncangan dan berbagai macam perasaan. dengan penghayatan agama Islam sejak dini akan memberikan arahan yang positif bagi remaja sehingga akan dapat menjadi pengendali dalam menghadapi keinginan dan dorongan yang timbul dalam diri mereka. pengertian-pengertian. serta konsep-konsep pengetahuan melalui media massa (televise. radio. Kemampuan intelektual mereka telah dirangsang sejak awal melalui berbagai macam sarana dan prasarana yang disiapkan di rumah dan di sekolah dengan berbagai media. MAKALAH PSIKOLOGI TENTANG EMOSIONAL REMAJA EMOSIONAL REMAJA BAB I PENDAHULUAN Masalah yang sering terjadi pada perkembangan intelektual dan emosional remaja adalah ketidak seimbangan antara keduanya. Mereka telah dibanjiri informasi berbagai informasi. sehingga remaja menjadi terombang ambing antara berbagai gejolak emosi yang saling bertentangan. video.

Pengaruh Emosi Terhadap Perilaku dan Perubahan Fisik Dibawah ini adalah beberapa contoh tentang pengaruh emosi terhadap perilaku individu di antaranya sebagai berikut: a. takut. Misalnya menangis itu karena sedih. 2. and that shows it self in his overt behavior. bangga dan rasa malu. Pengertian Emosi Emosi adalah sebagai sesuatu suasana yang kompleks (a complex feeling state) dan getaran jiwa ( a strid up state ) yang menyertai atau munculnya sebelum dan sesudah terjadinya perilaku. harapan-harapan dan putus asa. BAB II PEMBAHASAN 1. kemampuan skill cakap dan terampil. is an affective experience that accompanies generalized inner adjustment and mental physiological stirred up states in the individual. Akibat nilai pendidikan parsial. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat dan semakin modern mempengaruhi dunia pendidikan yang cenderung mengutamakan aspek kognitif (kecerdasan intelektual). . afektif dan psikomotorik. anak didik disatu pihak intelektualnya cerdas. apabila orang merasa senang atau puas atas hasil yang telah dicapai. di sisi lain potensi afeksi emosional tidak terbina terutama di kalangan remaja sehingga melahirkan erosi moral afektual. Hal ini bukan karena tidak disadari esensinya. melainkan pendidikan lebih mengutamakan mengejar ilmu pengetahuan dari pada mendidik dan membina kepribadian dan akhlak mulia anak didik. Sedangkan menurut Crow & crow (1958) (dalam Sunarto. kultural dan menjadi penyebab dehumanisasi dan demoralisasi. (Syamsudin. cinta dan benci. Sedangkan menurut Lindsley bahwa emosi disebabkan oleh pekerjaan yang terlampau keras dari susunan syaraf terutama otak. marah. Menurut James & Lange . tertawa itu karena gembira. Dunia pendidikan tidak mengembangkan nilainilai afektif sebagai dasar pmbinaan kepribadian anak yang menjadi tolok ukur pertama dan utama dalam pelaksanaan pendidikan di Negara kita. mengelola emosi dan akhlak mulia sebagaimana ditegaskan dalam Tujuan Pendidikan Nasional yaitu : untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa dan berakhlak mulia. susunan syaraf bekerja sangat keras yang menimbulkan sekresi kelenjar-kelenjar tertentu yang dapat mempertinggi pekerjaan otak. perlu dicermati dan dipahami dengan baik. bahwa emosi itu timbul karena pengaruh perubahan jasmaniah atau kegiatan individu. tidak menyeimbangkan kognitif dan afektif. menjadi parsial atau tidak utuh sebagaimana diisyaratkan oleh Pendidikan Umum bahwa pendidikan menyeimbangkan kemampuan kognitif. ketakwaan.gejala emosional para remaja seperti perasaan sayang. sementara nilai-nilai afektif keimanan. maka hal itu menimbulkan emosi.sekarang. Sebagai pendidik mengetahui setiap aspek tersebut dan hal yang lain merupakan sesuatu yang terbaik sehingga perkembangan remaja sebagai peserta didik berjalan dengan normal dan mulus tanpa ada mengalami gangguan sedikitpun. misalnya apabila individu mengalami frustasi.” Jadi emosi adalah pengalaman afektif yang disertai penyesuaian dari dalam diri individu tentang keadaan mental dan fisik dan berwujud suatu tingkah laku yang tampak. kurang banyak dikaji dalam dunia pendidikan persekolahan. 2005:114). 2002:149) emosi adalah “An emotion. Memperkuat semangat. Gejala.

Melemahkan semangat. amarah. Cinta/kasih sayang Faktor penting dalam kehidupan remaja adalah kapasitasnya untuk mencintai orang lain dan kebutuhannya untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Karakteristik Perkembangan Emosi Secara tradisional masa remaja dianggap sebagai periode “badai dan tekanan”. suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. menyalahkan mereka secara langsung. Para remaja yang berontak secara terang-terangan. 2002 :213). Karena alasan inilah sikap menentang mereka. (4) pernapasan: bernapas panjang kalau kecewa. Kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta menjadi sangat penting. (7) bulu roma: berdiri kalau takut. (Hurlock.b. Suasana emosional yang diterima dan dialami individu semasa kecilnya akan mempengarui sikapnya dikemudian hari. sedih. nakal. Remaja membutuhkan kasih sayang di rumah yang sama banyaknya dengan apa yang mereka alami pada tahun-tahun sebelumnya. Pola emosi remaja adalah sama dengan pola emosi kanak-kanak. Jenis emosi yang secara normal dialami adalah cinta/kasih sayang. 2002:150) 3. apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan dan sebagai puncak dari keadaan ini ialah timbulnya rasa putus asa (frustasi) c. Tidak semua remaja mengalami masa badai dan tekanan. gembira. merupakan tindakan yang kurang bijaksana. adanya perhatian terhadap lawan jenisnya. e. d. Meningginya emosi terutama karena anak laki-laki dan perempuan berada dibawah tekanan sosial dan menghadapi kondisi baru. sedangkan selama masa kanakkanak ia kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan itu. baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Namun benar juga bila sebagian besar remaja mengalami ketidak stabilan dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi dari usaha penyesuaian diri pada pola prilaku baru dan harapan sosial yang baru. (5) pupil mata: membesar mata bila marah. walaupun kebutuhan-kebutuhan akan perasaan itu disembunyikan secara rapi. (9) otot: ketegangan dan ketakutan menyebabkan otot menegang atau bergetar (tremor). Menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar. Kemampuan untuk menerima cinta sama pentingnya dengan kemampuan untuk memberinya. dan khususnya pola pengendalian yang dilakukan individu terhadap ungkapan emosi remaja. dalam dirinya masih terdapat sifat kekanak-kanakanya. (8) pencernaan: mencretmencret kalau tegang. cemburu. apabila terjadi rasa cemburu dan iri hati. (10) komposisi darah: komposisi darah akan ikut berubah karena emosional yang menyebabkan kelenjar-kelenjar lebih aktif. 2004 : 115) Sedangkan perubahan emosi terhadap perubahan fisik (jasmani) antara lain a : (1) reaksi elektris pada kulit: meningkat bila terpesona. Terganggu penyesuaian social. (2) peredaran darah: bertambah cepat bila marah. apabila sedang mengalami ketegangan emosi dan bisa juga menimbulkan sikap gugup (nervous) dan gagap dalam berbicara. a. dan lain-lain. (Sunarto. takut dan cemas. Walaupun remaja bergerak ke dunia pergaulan yang lebih luas. (6) liur: mengering kalau takut atau tegang. dan mempunyai sikap permusuhan besar . Tidak ada remaja yang dapat hidup bahagia dan sehat tanpa mendapatkan cinta dari orang lain. Perbedaan yang terlihat terletak pada macam dan derajat rangsangan yang mengakibatkan emosinya. (Yusuf. (3) denyut jantung: bertambah cepat bila terkejut. mengolokolok mereka pada waktu pertama kali karena mencukur kumisnya.

Perasaan marah sengaja disembunyikan dan seringkali tampak dalam bentuk yang samar-samar. 4. Pertimbangan penting lainnya ialah ketika individu mencapai masa remaja. dia tidak hanya merupakan subjek kemarahan yang berkembang dan kemudian menjadi surut. ada empat faktor yang sangat penting sehubungan dengan rasa marah. 2005:206) b.kemungkinan disebabkan oleh kurangnya rasa cinta dan dicintai yang tidak disadari. tetapi juga mempunyai sikap-sikap di mana ada sisa kemarahan dalam bentuk permusuhan yang meliputi kemarahan masa lalu. kegagalan dalam mencapai kepuasan kebutuhan kasih sayang merupakan penyebab utama dari gangguan emosional (Yusuf . Gembira dan bahagia Perasaan gembira dari remaja belum banyak diteliti. kesedihan. Kebutuhan akan kasih sayang dapat dipuaskan melalui hubungan yang akrab dengan yang lain. Rasa marah merupakan gejala yang penting diantara emosi-emosi yang memainkan peranan yang menonjolkan dalam perkembangan kepribadian. (Sunarto. 2002:152) Kebutuhan akan kasih sayang dapat diekspresikan jika seseorang mencari pengakuan dan kasih sayang dari orang lain. Kemarahan mungkin berbalik pada dirinya sendiri. Rasa gembira akan dialami apabila segala sesuatunya berlangsung dengan baik dan para remaja akan mengalami kegembiraan jika ia diterima sebagai seorang sahabat atau bila ia jatuh cinta dan cintanya itu mandapat sambutan oleh yang dicintai. aspek ini merupakan yang sangat penting dan juga paling sulit dipahami. fungsi marah terutama untuk melindungi haknya untuk menjadi independent. 1. prasangka. Selama masa remaja. rasa marah telah dikaitkan dengan usaha remaja untuk mencapai dan memiliki kebebasan sebagai soerang pribadi yang mandiri. Dalam upaya memahami remaja. tetapi banyak yang masih tetap ada. baik orang tua. sukses dan memperoleh keberhasilan yang lebih baik dari orang lain atau berasal dari terlepasnya energi emosional dari situasi yang menimbulkan kegelisahan dirinya. 2002:154) d. Kasih sayang akan sulit untuk dipuaskan pada suasana yang mobilitas tinggi. c. Sikap permusuhan berbentuk dendam. atau kecendrungan untuk merasa tersiksa. (Sunarto. 2. dia telah mengalami serangkaian perkembangan panjang yang mempengaruhi pasang surut berkenaan dengan rasa ketakutannya. Dalam beberapa hal. Sikap permusuhan tanpak dalam cara-cara yang bersifat pura-pura. Adanya kenyataan bahwa perasaan marah berhubungan dengan usaha manusia untuk memiliki dirinya dan menjadi dirinya sendiri. teman dan orang dewasa lainnya. Bahkan seni dari cinta mungkin dipakai sebagai alat kemarahan. Bahagia muncul karena remaja mampu menyesuaikan diri dengan baik pada suatu situasi. Beberapa rasa takut yang terdahulu telah teratasi. Kemarahan dan Permusuhan Sejak masa kanak-kanak. Perasaan bahagia ini dihayati secara berbeda-beda oleh setiap individu. 3. Ketakutan dan Kecemasan Menjelang anak mencapai remaja. Perasaan gembira sedikit mendapat perhatian dari petugas peneliti dari pada perasaan marah dan takut atau tingkah problema lain yang memantulkan kesedihan. dan menjamin hubungan antara dirinya dan pihak lain yang berkuasa. Kasih sayang merupakan keadaan yang dimengerti secara mendalam dan diterima dengan sepenuh hati. remaja bukannya menampakkan kemarahan langsung tetapi remaja lebih menunjukkan keinginan yang sangat besar. .

Keadaan ini terjadi bila kehilangan sesuatu atau seseorang yang sangat berarti buat kita. reaksi tersebut mungkin akan muncul dikemudian hari.com/kompas-cetak/htm) Biehler (1972) dalam (Sunarto. Banyak di antara mereka terlalu tinggi menafsirkan kemampuan mereka sendiri dan merasa berpeluang besar untuk memasuki pekerjaan dan memegang jabatan tertentu. 2005:57) e. Ciri-ciri emosional remaja usia 15–18 tahun a) ‘Pemberontakan’ remaja merupakan pernyataan-pernyataan/ekspresi dari perubahan yang universal dari masa kanak-kanak ke dewasa. d) Seorang remaja cenderung tidak toleran terhadap orang lain dan membenarkan pendapatnya sendiri yang disebabkan kurangnya rasa percaya diri. Konsekuensi frustasi dapat menimbulkan perasaan rendah diri.kompas. Tidak ada seorangpun yang menerjunkan dirinya dalam kehidupan dapat hidup tanpa rasa takut. tetapi mengganggu individu. Kalau dialami dalam waktu yang panjang dan berlebihan akan menyebabkan kerusakan fisik dan psikis yang cukup serius hingga depresi. c) Ledakan-ledakan kemarahan mungkin saja terjadi. Dukacita merupakan perasaan galau atau depresi yang tidak terlalu berat. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Emosi Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung kepada faktor kematangan dan faktor belajar (Hurlock. dengan berfungsinya sistem endokrin. dan penggugup. 2002: 154). Rasa takut yang disebabkan otoriter orang tua akan menyebabkan anak tidak berkembang daya kreatifnya dan menjadi orang yang penakut. Frustasi dan Dukacita Frustasi merupakan keadaan saat individu mengalami hambatan-hambatan dalam pemenuhan kebutuhannya. seringkali berusaha untuk mengatasi ketakutan yang timbul dari persoalan kehidupan. e) Remaja terutama siswa-siswa SMP mulai mengamati orang tua dan guru-guru mereka secara lebih obyektif. Reaksi emosional yang tidak muncul pada awal kehidupan tidak berarti tidak ada. memencilkan diri. banyak remaja yang mengalami konflik dengan orang tua mereka. b) Siswa mungkin bertingkah laku kasar untuk menutupi kekurangan dalam hal rasa percaya diri. tak sanggunp bergaul dengan orang lain (Willis. apatis. 4. (http://www. memikirkan masa depan mereka. Kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lainnya dalam mempengaruhi . Remaja seperti halnya anak-anak dan orang dewasa. b) Karena bertambahnya kebebasan mereka. c) Siswa pada usia ini seringkali melamun. 2002:155) membagi ciri-ciri emosional remaja menjadi dua rentang usia. yaitu usia 12–15 tahun dan usia 15–18 tahun Ciri-ciri emosional remaja usia 12-15 tahun : a) Pada usia ini seorang siswa/anak cenderung banyak murung dan tidak dapat diterka. terutama bila hambatan tersebut muncul dari dirinya sendiri. seperti terjadi bila seorang begitu takut sehingga ia tidak berani mencapai apa yang ada sekarang atau masa depan yang tidak menentu. Satu-satunya cara untuk menghindarkan diri dari rasa takut adalah menyerah terhadap rasa takut.Banyak ketakutan-ketakutan baru muncul karena adanya kecemasan dan rasa berani yang bersamaan dengan perkembangan remaja itu sendiri. Selanjutnya sikap apatis yang ditimbulkan oleh otoriter orang tua akan mengakibatkan anak menjadi pendiam.

2005:22) 6. cepatnya jantung berdetak. Keadaan emosi yang menyenangkan dan relaks berfungsi sebagai alat pembantu untuk mencerna. 2002:213). Belajar dengan coba-coba b. Selain itu karena anak-anak mengekang sebagian ekspresi emosi mereka. Jika demikian maka remaja akan mudah diajak untuk bekerja sama dalam rangka mengajukan dirinya dibidang pendidikan dan karir (Willis. Hambatan-hambatan dalam berbicara tertentu telah ditemukan bahwa tidak disebabkan oleh kelainan dalam organ berbicara. ekspresi emosional mereka menjadi berbeda-beda. dan sebagian lagi disebabkan oleh kondisi lingkungan. Ketegangan emosional yang cukup lama mungkin menyebabkan seseorang menjadi gagap. Belajar melalui pengkondisian e.perkembangan emosi. Perbedaan itu sebagian disebabkan oleh keadaan fisik anak pada saat itu dan taraf kemampuan intelektualnya. Dalam dialog tersebut mereka akan mengungkapkan keresahan. Hubungan Antara Emosi Dan Tingkah Laku Serta Pengaruh Emosi Terhadap Tingkah Laku Rasa takut dan marah dapat menyebabkan seorang gemetar. Perbedaan Individual Dalam Perkembangan Emosi Dengan meningkatnya usia anak. cita-cita. Sikap takut. Sebaliknya suasana penuh kasih sayang. tekanan batin. Belajar dengan cara meniru c. Dengan demikian dialog antara orang tua dengan remaja sering terjadi. sedangkan perasaan tidak enak menghambat pencernaan. Anak yang sehat cenderung kurang emosional dibandingkan dengan anak yang kurang sehat. ramah. Metode belajar yang menunjang perkembangan emosi antara lain : a. Akhirnya jiwa remaja akan makin tenang. Keterbukaan. malu-malu merupakan akibat dari ketegangan emosi dan dapat muncul dengan hadirnya individu tertentu. Suasana emosional yang penuh tekanan di dalam keluarga berdampak negatif terhadap perkembangan remaja. emosi tersebut cenderung bertahan lebih lama daripada jika emosi itu diekspresikan secara lebih terbuka. mulut menjadi kering. Belajar dengan cara mempersamakan diri (learning by identification) d. 2002:158) 5. sekalipun emosi itu berupa kegembiraan atau emosi yang menyenangkan lainnya. . terbatas pada aspek reaksi (Sunarto. Belajar dibawah bimbingan dan pengawasan. remaja harus belajar memperoleh gambaran tentang situasi yang dapat menimbulkan reaksi emosional. perasaan dan masalah pribadi dipengaruhi sebagian oleh rasa aman dalam hubungan sosial dan sebagian oleh tingkat kesukaannya pada “orang sasaran” (Hurlock. derasnya aliran darah. Gangguan emosi dapat menjadi penyebab kesulitan berbicara. maka jika kita merespon dengan cara yang sangat khusus terhadap hadirnya individu tertentu akan merangsang timbulnya emosi tertentu. Karena reaksi kita yang berbeda-beda terhadap setiap orang yang kita jumpai. Oleh sebab itu. dan bersahabat amat mendukung pertumbuhan remaja menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap keluarga. dan sebagainya. semua emosi diekspresikan secara lebih lunak karena mereka telah mempelajari reaksi orang lain terhadap luapan emosi yang berlebihan. Adapun caranya adalah dengan membicarakan pelbagai masalah pribadinya dengan orang lain. Untuk mencapai kematangan emosi. Dalam ketakutan. sistem pencernaan mungkin berubah selama permunculan emosi. keinginan.

anak-anak yang pandai bereaksi lebih emosional terhadap berbagai macam rangsangan dibandingkn dengan anak-anak yang kurang pandai. 7. Artinya. remaja perlu pengendalian emosi. Akan tetapi. Bawaannya main perasaan. dan kasih sayang yang dianggap lebih sesuai bagi perempuan. keterampilan mengelola emosi sangatlah perlu agar dalam proses kehidupan remaja bisa lebih sehat secara emosional. Mampu mengemukakan perasaan dan dapat menilai kadar perasaan c. Kegagalan mengekspresikan emosi juga karena kurang mengenal perasaan dan emosi sendiri sehingga jadi “salah kaprah” dalam mengekspresikannya. menerima. pengendalian emosi ini bukan merupakan upaya untuk menekan atau menghilangkan emosi melainkan: a. Mampu mengendalikan diri sendiri e. d. mengenali pengaruh sosial terhadap perilaku remaja dan melihat dampak perilaku remaja. Belajar menghadapi situasi dengan sikap rasional b. serta dengan cara yang dapat diterima oleh lingkungan social. Misalnya marah bagi laki-laki. Rasa cemburu dan marah lebih umum terdapat di kalangan keluarga besar. Belajar mengenal. atau bahagia dan negative (khawatir. sedih. atau marah) Kegagalan pengendalian emosi biasanya terjadi karena remaja kurang mau bersusah payah menilai sesuatu dengan kepala dingin. sayang. cemas. Belajar mengenali emosi dan menghindari dari penafsiran yang berlebihan terhadap situasi yang dapat menimbulkan respon emosional. bersikap positif dan optimistis. c. Pengungkapan emosi itu ada juga aturannya. Dalam keseharian remaja juga harus berlatih untuk melakukan dialog dengan diri sendiri dalam menghadapi setiap masalah. Remaja juga harus dapat memilih langkah-langkah yang tepat dalam setiap . Tetapi sebaliknya. Karena itu. Ditinjau kedudukannya sebagai anggota suatu kelompok keluarga. kesal. Mampu mengenali perasaan yang muncul b. dibandingkan dengan emosi takut. serta mampu mengembangkan harapan yang realistis.Ditinjau kedudukannya sebagai anggota suatu kelompok. Supaya bisa mengekspresikan emosi secara tepat. Bagaimana memberikan respon terhadap situasi tersebut dengan pikiran maupun emosi yang tidak berlebihan atau proporsional. Mampu mengelola perasaan d. sesuai dengan situasinya. Upaya Pengembangan dan Pengelolaan Emosi serta Implikasinya dalam Penyelenggaraan Pendidikan Rasa marah. mereka juga cenderung lebih mampu mengendalikan ekspresi emosi. baik terhadap diri sendiri maupun masyarakat dimana remaja berada. sedih atau gembira adalah hal yang wajar yang tentunya sering dialami remaja meskipun tidak setiap saat. Mampu mengurangi stress. coba tanya pendapat beberapa orang tentang situasi tersebut. Keterampilan mengelola emosi misalnya sebagai berikut: a. Remaja juga harus mampu menafsirkan isyaratisyarat social. sedangkan rasa iri lebih umum umum terdapat di kalangan keluarga kecil. dan mngekspresikan emosi positif (senang. Rasa cemburu dan ledakan marah juga lebih umum dan lebih kuat di kalangan anak pertama dibandingkan dengan anak yang lahir kemudian dalam keluarga yang sama. anak laki-laki lebih sering dan lebih kuat mengekspresikan emosi yang sesuai dengan jenis kelamin mereka. Untuk dapat menanfsirkan yang obyektif.

com/kompas-cetak/htm). dan bersahabat amat mendukung pertumbuhan remaja menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Meskipun demikian. Dengan meningkatnya usia anak. marah. Kita hendaknya waspada terhadap siswa yang sangat ambisisus. semua emosi diekspresikan secara lebih lunak karena mereka telah mempelajari reaksi orang lain terhadap luapan emosi yang berlebihan. 5.penyelesaian masalah yang remaja hadapi dengan mempertimbangkan resiko yang akan terjadi (http://www. sedih dan sebagainya. BAB III KESIMPULAN 1. Jika kemarahan siswa tidak juga reda. Jenis emosi yang secara normal dialami antara lain: cinta. . gembira. Emosi adalah pengalaman afektif yang disertai penyesuaian dari dalam diri individu tentang keadaan mental dan fisik dan berwujud suatu tingkah laku yang tampak. dan kaku yang suka mengintimidasi kelasnya sehingga tidak ada seseorang yang berani tidak sependapat dengannya. guru dapat meminta bantuan kepada petugas bimbingan penyuluhan. Pemberian tugas-tugas yang dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Suasana emosional yang penuh tekanan di dalam keluarga berdampak negatif terhadap perkembangan remaja. Sejumlah penelitian tentang emosi remaja menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung kepada faktor kematangan dan faktor belajar. tekankan pentingnya memperhatikan pandangan orang lain dalam meningkatkan pandangan sendiri. 3. Cara yang paling strategis untuk ini adalah apabila para pendidik terutama para orang tua dan guru dapat menampilkan pribadi-pribadinya yang dapat merupakan objek identifikasi sebagai pribadi idola para remaja. 4. belajar menimbang. 2. Guru-guru dapat membantu mereka yang bertingkah laku kasar dengan jalan mencapai keberhasilan dalam pekerjaan sekolah sehingga mereka menjadi anak yang lebih tenang dan lebih mudah ditangani. guru dapat melakukan beberapa upaya . cemas. mengubah pokok pembicaraan. maka satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah konsisten dalam pengelolaan kelas dan memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab. khususnya gurulah yang paling banyak mempunyai kesempatan berkomunikasi dan bergaul. pendekatan dan pemecahan dari pendidikan merupakan salah satu jalan yang paling strategis. takut. sekalipun emosi itu berupa kegembiraan atau emosi yang menyenangkan lainnya. Dalam diskusi kelas. karena bagi sebagaian besar remaja bersekolah dengan para pendidikan. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan. Apabila ada ledakan kemarahan sebaiknya kita memperkecil ledakan emosi tersebut. Emosi adalah warna afektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. ramah.kompas. Dalam kaitannya dengan emosi remaja awal yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka. Sebaliknya suasana penuh kasih sayang. 6. misalnya dengan jalan tindakan yang bijaksana dan lemah lembut. Salah satu cara yang mendasar adalah dengan mendorong mereka untuk bersaing dengan diri sendiri. berpendirian keras. dan memulai aktivitas baru. memilih dan mengambil keputusan yang tepat akan sangat menunjang bagi pembinaan kepribadiannya.

Cara yang paling strategis untuk ini adalah apabila para pendidik terutama para orang tua dan guru dapat menampilkan pribadi-pribadinya yang dapat merupakan objek identifikasi sebagai pribadi idola para remaja. Pertumbuhan dan perkembangan dicakup dalam kematangan. Latar Belakang Masalah Pertumbuhan. Manusia disebut matang jika fisik dan psikisnya telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan sampai pada tingkat tertentu (Langeveld). belajar menimbang. Memiliki arti kuantitatif atau segi jasmani bertambah besar bagian-bagian tubuh.tugas yang dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. BAB I PENDAHULUAN A. perkembangan seseorang berlangsung sejak dilahirkan sampai dengan mati. pengelolaan diskusi kelas yang baik. mendorong anak bersaing dengan diri sendiri. Perkembangan individu sangat dipengaruhi oleh adanya pertumbuhan jika seorang individu mengalami pertumbuhan yang baik maka perkembangan akan baik pula.dalam pengembangan emosi remaja misalnya: konsisten dalam pengelolaan kelas. mencoba memahami remaja. memilih dan mengambil keputusan yang tepat akan sangat menunjang bagi pembinaan kepribadiannya. Tidak bisa dipisahkan tetapi bisa dibedakan untuk memperjelas penggunaannya (Sunarto. Konsep pertumbuhan dan perkembangan berlangsung secara interpendensi saling bergantung satu sama lain. Pemberian tugas . Pernyataan ini berbanding lurus . dan membantu siswa untuk berprestasi. Kualitatif atau psikologis bertambah perkembangan intelektual dan bahasa (Siti Rahayu). 1999). 7.

perkembangan berdasarkan psikologis. antara lain perkembangan berdasarkan analisis Biologis. Fase perkembangan individu tidak terlepas dari proses pertumbuhan individu itu sendiri. intelektual. bahwa perkembangan diprasyarati oleh adanya pertumbuhan. sosial. yaitu dari sudut tujuan teknis umum penyelenggara pendidikan dan dari sudut tujuan teknis khusus perlakuan pendidikan. 2 Fase perkembangan Biologis merupakan perubahan kualitatif terhadap struktur dan fungsi-fungsi fisiologis atau pembabakan berdasarkan keadaan atau proses pertumbuhan tertentu. perkembangan berdasarkan Didaktis. Sosial. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan yang lain. Fase perkembangan psikologis merupakan pribadi manusia dimulai sejak masa bayi hingga masa dewasa. Arifin tentang perkembangan. Emosi merupakan perasaan tertentu yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu. Aspek– aspek perkembangan individu meliputi fisik. oleh karena itu pertumbuhan sangatlah mendukung perkembangan seseorang (Diah Puji. Moralitas . moral dan agama. setiap individu selalu berinteraksi dengan lingkungan dan selalu memerlukan manusia lainnya.M. emosi. Perkembangan pribadi individu meliputi beberapa tahap atau periodisasi perkembangan. Fase perkembangan dedaktis dapat dibedakan menurut dua sudut tujuan. 2009). bahasa. Intelektual (kecerdasan) atau daya pikir merupakan kemampuan untuk beradaptasi secara berhasil dengan situas baru atau lingkungan pada umumnya. Perkembangan fisik meliputi pertumbuhan sebelum lahir dan pertumbuhan setelah lahir.dengan H.

Berdasarkan hal diatas maka penulis menganalisis dalam judul makalah “Analisis Perkembangan Peserta Didik Fase Remaja SMA”. Untuk efisiensi waktu. maka penulis membatasi penulisan ini pada perkembangan peserta didik fase remaja SMA aspek moral. Ngaglik (Koran Surya. Masa remaja merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu. Apabila gagal dalam tugas perkembangannya. Kaczman & Riva. nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral.merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan. dalam Pikunas. Dampaknya remaja akan mengembangkan perilaku menyimpang (telinquent) melakukan kriminalitas atau menutup diri (mengisolasi diri) dari masyarakat karena tidak menduduki posisi yang harmonis dalam masyarakat. nilainilai. Nico adalah otak penjambretan yang berperan memilih calon mangsa sekaligus pelaksana perampasan tas para korban yang semuanya perempuan. Seperti pada kasus Nico Putra. Maka remaja akan 3 kehilangan arah. Lebih spesifik lagi lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan sosial teman sebaya atau teman dalam pergaulan. Agama merupakan kepercayaan yang dianut oleh individu. pendapat dan sifat-sifat kepribadian. 1996). dalam mengembangkan rasa identitasnya. B. pelajar SMU Swasta di Jl. Faktor utama yang menentukan daya tarik hubungan interpersonal diantara para remaja pada umumnya adalah adanya kesamaan dalam minat. Minggu 23 Nopember 2008). 1976. Adapun faktor yang berpengaruh terhadap kasus Nico Putra adalah faktor lingkungan. Rumusan Masalah Dalam penulisan makalah ini penulis ingin mengetahui : . Hereditas atau keturunan serta lingkungan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. dan merupakan masa transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan masa dewasa yang sehat (Konopka.

Bagaimanakah analisis kasus perkembangan peserta didik fase remaja SMA aspek moral? 3.1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan peserta didik fase remaja SMA aspek moral? . Bagaimanakah deskripsi perkembangan peserta didik fase remaja? 2.

Sehingga masih ada pendidik yang menerapkan sistem pembelajaran tanpa melihat perkembangan anak didiknya. Banyak para pendidik yang belum memahami perkembangan . Latar Belakang Perkembangan dan pertumbuhan anak merupakan hal yang penting untuk kita pelajari dan kita pahami selaku calon pendidik.Makalah Perkembangan Peserta Didik OPINI | 25 October 2010 | 17:31 1015 0 Nihil Di Susun Oleh : Eni Barokatur Rofi’ah K7110524 / 23 1A FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET 2010 PENDAHULUAN A. Mengapa perkembangan disebut sebagai proses holistic ? . Dengan demikian. Dengan mengetahui proses. Apa perbedaan pengertian perkembangan dan pertumbuhan ? 2. Rumusan Masalah 1. maka diperlukan adanya pemahaman tentang perkembangan dan pertumbuhan anak didik. terarah dan sesuai dengan perkembangan anak didik. efisien. Apakah bukti bahwa anak sebagai totalitas ? 3.generasi masa depan yang berkualitas. sebagai pendidik kita diharuskan mengetahui dan memahami perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. B. Untuk mengembangkan potensi anak didik dan menciptakan generasi .perkembangan anak. faktor dan konsep perkembangan anak didik kita akan mudah mengetahui system pembelajaran yang efektif. Hal ini akan berakibat adanya ketidakseimbangan antara system pembelajaran dengan perkembangan anak yang akan menyulitkan anak didik mengikuti system pembelajaran yang ada.

dewasa. merangkak. melainkan terus berubah . . Saat bayi lahir. seperti membalikan badan. Bagaimana penerapan faktor perkembangan dalam pembelajaran ? C. ( Bjorklund & Bjorkund. bayi tersebut terus mengalami perubahan. Perubahan ini bukan merupakan perkembangan. ISI BAB 1 HAKIKAT PERKEMBANGAN ANAK DIDIK A. 5. 7.hal tertentu. Seiring berjalannya waktu. lahir. dan akhirnya mati. agar nantinya para pendidik mengetahui langkah apa yang harus dilakukan untuk menerapkan pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan perkembangan anak. belum memiliki kemampuan apapun kecuali menangis.beda. faktor dan konsep perkembangan anak. Tujuan Tujuan penulis membuat makalah ini. anak ? Faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan anak ? Apakah perbedaan kontinuitas dan diskontinuitas dalam perkembangan ? Apa perbedaan perkembangan biologis dan perceptual anak ? Apa perbedaan faktor hereditas dan faktor lingkungan dalam perkembangan 1. berdiri dan akhirnya bisa berjalan dan berlari. antara lain : 1. bayi.4. Bayi tersebut mulai bisa melakukan hal . Misal. Perubahan dalam arti perkembangan mempunyai maksud dan arti yang berbeda . bayi akan lebih menyempurnakan diri. Perubahan yang berakar pada unsur biologis. agar para pendidik mengerti dan memahami proses. Dengan cara berinteraksi secara terus menerus dengan lingkungan sekitar. perubahan yang dialami oleh setiap individu tidak selamanya dikatakan sebagai perkembangan. Mulai dari pembuahan. melainkan diartikan sebagai hasil dari usaha seseorang dalam mencapai keinginannya. 6. seseorang yang terbiasa bernyanyi dan mengolah vokal akan lebih mahir dibandingkan orang yang tidak terbiasa mengolah vokalnya. Pengertian Perkembangan dan Pertumbuhan Manusia hidup tidaklah secara permanen.ubah. 1992 ). menjadi janin. Namun. hingga bayi tersebut mengalami perubahan fisik sampai menjadi lebih seimbang. Perilaku dan keterampilannya juga semakin berkembang. duduk.

1996 ). Selain kesamaan kesamaan umum dalam pola . Sedangkan pertumbuhan terbatas pada perubahan yang bersifat evolusi atau perubahan yang menuju ke arah yang lebih maju. Perubahan fungsi mengacu kepada perubahan psikis atau mental serta aktivitas yang ditimbulkan akibat dari perubahan fisik tersebut. dan melibatkan unsur .Namun. Perubahan ini juga tidak hanya meliputi proses pertumbuhan. Misal. dapat kita simpulkan bahwa perkembangan merupakan perubahan individu baik fisik maupun psikis yang berlangsung sepanjang hayat dan terjadi secara teratur dan terpola. Santrock & Yussen ( 1992:7 ) menyatakan ” Each of us develops in certain ways like all other individuals. Dari beberapa penjelasan tersebut di atas. seperti beberapa individu yang lain. 1992. Abin Syamsuddin Makmun.12 bulan anak sudah bisa berjalan. Perkembangan bersifat unik. ( Bjorklund & Bjorkund. B. 2. pematangan dan penyempurnaan. Sedangkan pertumbuhan merupakan perubahan yang terbatas pada pola fisik yang dialami oleh individu. Perubahan bersifat terpola. (Bjorklund & Bjorkund. Perubahan terjadi secara bertahap dalam suatu proses yang berkelanjutan dan dalam jangka waktu yang relatif lama.cara tertentu. Yang artinya. 1992. (Bjorklund & Bjorkund. like some other individuals. masing . baik ukuran maupun bentuknya.unsur yang saling terpengaruh satu sama lain. and like no other individuals “. pengalaman belajar yang diperoleh seseorang juga bisa mempengaruhi proses perkembangan. Perkembangan tidak hanya mencakup evolusi. bahkan juga dapat diketahui. Anak Sebagai Suatu Totalitas . Tetapi juga meliputi proses penurunan dan perusakan.pola perkembangan yang dialami oleh setiap individu. pada usia sekitar 11 . 1992. Santrock & Yussen. Perkembangan meliputi perubahan struktur maupun fungsi ( fisik maupun psikis ). Santrock & Yussen. seperti semua individu yang lain. 4. teratur. 1. 3. 1992 ). Perubahan struktur umumnya merujuk kepada perubahan fisik atau wujud jasadnya.masing kita berkembang dalam cara . 1992 ). Perubahan berlangsung sepanjang hayat. terorganisasi dan dapat diprediksi atau dapat diperkirakan. tetapi juga mencakup involusi atau penurunan dan perusakan ke arah kematian. variasi individual dalam perkembangan anak juga bisa terjadi karena suatu proses perubahan yang kompleks. 1. dan seperti tidak ada individu yang lain.

serta terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Segala aktivitas yang melibatkan fisik anak selalu mempengaruhi psikis anak. perkembangan seksual. Sebagai contoh. anak yang sedang sakit bisa tidak berselera makan. Anak cenderung lebih bersifat egosentrik ( sifat yang berpusat / berstandar pada diri sendiri ). yaitu proses biologis. Perkembangan kognitif dan pengalaman belajar sangat berkaitan dan saling mempengaruhi.perubahan dari hasil pengalaman atau peristiwa yang lebih khusus. emosi dan kepribadian individu. pertumbuhan anak lebih pesat dibandingkan orang dewasa. 1. Namun.Sebagai subjek studi psikologi perkembangan. kognitif dan psikososial. Proses biologis. konsep anak sebagai totalitas mempunyai arti bahwa terdapat keterkaitan antara aspek fisik dan psikis yang terdapat dalam dirinya dan secara terintegrasi saling terjalin dan memberi dukungan fungsional satu sama lain. Sedangkan kemampuan belajar lebih cenderung mengacu pada perubahan . sedangkan orang dewasa lebih bersikap sosial dan empatik ( menempatkan dirinya pada posisi orang lain dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain ). Perkembangan Sebagai Proses Holistik Seluruh Aspek Perkembangan Perkembangan merupakan suatu proses yang melibatkan keseluruhan aspek yang saling keterkaitan satu dengan yang lain.perubahan kemampuan berfikir. perubahan penglihatan dan lain sebagainya. bukan karena kecelakaan. hormone. begitu juga sebaliknya. sakit atau peristiwa .perubahan dalam aspek perasaan.hal yang konkrit. begitu juga sebaliknya. berbahasa dan cara memperoleh pengetahuan dari lingkungan. melibatkan perubahan .perubahan kemampuan berfikir. guru dan yang lainnya. dan berbahasa serta terjadi dalam waktu yang relatif lama. anak yang sedang semangat dan aktif melakukan sesuatu akan menjadi aktif pula mentalnya. anak yang sedang ketakutan bisa kesulitan untuk tidur. Sebagai contoh. 2. Daya pikir anak juga masih terbatas pada hal . melibatkan perubahan . pola hubungan dengan anggota keluarga. melainkan secara keseluruhan. perkembangan identitas diri. teman. Proses kognitif. 1. Misal. Perbedaan antara anak dan orang dewasa tidaklah terbatas pada fisiknya. sistem syaraf. sedangkan orang dewasa sudah mampu berfikir secara abstrak dan universal. mencakup perubahan . Perkembangan kognitif anak akan menfasilitasi dan membatasi kemampuan belajar anak. Proses psikososial. kognitif dan psikososial saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. dengan keterkaitan tersebut. anak yang mengalami gangguan pada otaknya. Proses perkembangan individu dikelompokkan menjadi tiga. Proses pertumbuhan biologis. Sebagai contoh. C.perubahan fisik individu yang bersifat alami. ada perbedaan diantara keduanya. keterampilan motorik.peristiwa lainnya. . pertumbuhan otak. Perkembangan kognitif mengacu pada perubahan .

bisa pula karena diperoleh dari lingkungan tempat ia tumbuh dan berkembang. D. Para ahli berpendapat bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh genetik atau warisan biologis. Dalam proses perkembangan yang kontinuitas. terjadi perbaikan. Para ahli yang mendukung pandangan diskontinuitas beranggapan bahwa perkembangan dipengaruhi oleh faktor .peristiwa yang dialami oleh individu dalam kehidupannya sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya.tahap yang berbeda. menganggap bahwa perkembangan itu diskontinuitas atau tidak berkesinambungan. Kematangan dan Pengalaman dalam Perkembangan Anak Kematangan merupakan fase perubahan yang dialami oleh individu karena pengaruh genetic dan berlangsung secara bertahab. kecerdasan seseorang bisa merupakan warisan yang diturunkan dari orang tuanya.akan mengalami keterlambatan dalam berfikir.tiba dan terjadi perubahan atau peralihan secara tajam dari tahap yang satu ke tahap perkembangan selanjutnya. Kontinuitas dan Diskontinuitas dalam Perkembangan Banyak para ahli yang memperdebatkan masalah perkembangan merupakan kontinuitas atau diskontinuitas. . Sedangkan para ahli yang menekankan pada pengalaman ( lingkugan ) berpendapat bahwa perkembangan itu terjadi secara berkesinambungan ( kontinuitas ) dari masa konsepsi dampai akhir hayat. Sebagai contoh. Proses perkembangan individu terjadi dalam tahap .faktor internal biologis. Para ahli lain mengatakan bahwa pengalaman lingkunganlah yang paling berperan dalam perkembangan anak. Para ahli yang berpandangan pada unsur kematangan. E. perubahan . penambahan dan atau penurunan sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. Ada pula ahli yang mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi perkembangan anak adalah faktor genetik dan faktor lingkungan pergaulan. . yang kemudian bisa mempengaruhi perkembangan psikososialnya.perubahannya relatife tiba . Pengalaman merupakan peristiwa .

1.perilaku awal akan berpengaruh dan membentuk perilaku perilaku selanjutnya. Sebaliknya. keterampilan dan atau pengetahuan baru pada suatu langkah yang relatif sama.Pola Perkembangan Para ahli kontinuitas beranggapan bahwa perkembangan itu terjadi secara halus dan stabil melalui penambahan dan atau peningkatan yang bertahap dalam hal abilitas ( kemampuan. BAB 2 PERKEMBANGAN BIOLOGIS DAN .periode kecepatan yang berbeda.perilaku sebelumnya. Haith & Miller.perkembangan yang terjadi saling berkaitan. 1992 ) mengatakan bahwa persoalan kontinuitas dan diskontinuitas melibatkan dua komponen.Emde dan Harmon ( Vasta. Pola . 1. kecakapan ). antara yang sedikit perubahannya dengan yang tajam dan cepat perubahannya. Keterkaitan Perkembangan Para ahli kontinuitas berpendapat bahwa perkembangan . Perilaku . Sedangkan ahli diskontinuitas beranggapan bahwa perkembangan terjadi pada periode . para ahli diskontinuitas berpendapat bahwa perkembangan yang terjadi muncul secara independent ( berdiri sendiri ) dari yang sebelumnya dan tidak dapat diprediksi dari perilaku . kepandaian.

Faktor lingkungan sebagai kondisi atau pengalaman . penciuman. Hal ini menandakan bahwa faktor lingkungan juga turut mempengaruhi perkembangan individu. dan perasaan ( sentuhan ). Tergantung dari perlakuan orang tua kepada setiap anak . pendengaran. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk . Perkembangan Fisik dan Perseptual Anak Sekolah Dasar . Ada dua faktor yang paling berpengaruh terhadap perkembangan individu. dalam satu sel terdapat banyak gen yang akhirnya menghasilkan karakteristik yang berbeda . setiap anak mempunyai karakter dan pengalaman yang berbeda . Seperti penglihatan. Sedangkan perceptual anak menekankan pada aspek luar ( lingkungan ) yang merupakan hasil rangsangan alat indra. bahwa anak sebagai totalitas dan unsur biologis turut serta mempengaruhi perkembagan anak.gen dominant-resesif. Kedua pewarisan poligenik. Sebenarnya. 1.anaknya. Karena beberapa karakteristik psikologi merupakan hasil dari pasangan .masing anak. sedangkan kebanyakan ditentukan oleh interaksi dari banyak gen yang berbeda.PERSEPTUAL ANAK Seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya. Pada faktor hereditas terdapat gen yang merupakan sifat bawaan yang nantinya akan ditularkan oleh satu generasi ke generasi berikutnya. Perkembangan biologis menekankan pada perkembangan fisiknya yang dipengaruhi oleh faktor hereditas atau faktor keturunan. 1. A. Faktor hereditas yang bersifat alamiah dan diwariskan oleh orang tua. yakni apabila gen dari suatu pasangan bersifat dominant dan yang satu bersifat resesif.pengalaman interaksional yang memungkinkan berlangsungnya proses perkembangan.makhluk lainnya. Unsur biologis dan perseptual merupakan aspek yang cukup penting untuk diperhatikan dalam perkembangan anak. B. Manusia memiliki potensi untuk berkembang dan meningkatkan kehidupannya baik secara fisik maupun psikis.beda. dan pergaulan dari masing . Misal. Pertama gen .beda. di dalam keluarga. Karena aspek tersebut mempengaruhi perkembangan perilaku dan mental yang ada dalam diri anak. Faktor Hereditas dan Lingkungan dalam Perkembangan Anak.pasangan tunggal. maka yang dominant itulah yang nantinya akan tertanam dalam diri individu tersebut.

penciuman. Sekolah Dasar merupakan pendidikan formal pertama yang berfungsi sebagai pembuka jalan bagi anak untuk mengembangkan potensi dan kemampuan anak serta memudahkan mereka dalam meraih mimpi yang mereka harapkan untuk masa depannya nanti.alat indra yang kemudian disalurkan ke otak melalui syaraf sensorik. tinggi badan. karena dipercaya bahwa segala aktivitas-aktivitas belajar dan aktivitas-aktivitas yang menyangkut mentalnya serta pembentukan kepribadian dipengaruhi oleh kondisi dan pertumbuhan fisik Anak . Semua keadaan dan peristiwa . Serta sebagai jembatan pertama untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. permainan dan sejenisnya. sehingga segala informasi yang ada di lingkungan dapat diterima dan diketahui oleh alat . Perseptual Anak Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas bahwa perceptual anak menekankan pada aspek luar ( lingkungan ) sebagai hasil dari rangsangan alat indra. baik dari segi fisik maupun psikisnya. Penyelenggaraan pembelajaran yang “hidup” dan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan fisik anak sangatlah dibutuhkan untuk memfungsikan unsure . menyajikan aktivitas yang bervariasi seperti eksperimen.anak dan orang dewasa mempunyai banyak perbedaan.aspek perseptualnya. Perkembangan fisik pada anak usia sekolah dasar perlu dipelajari dan dipahami oleh setiap guru.12 tahun. otak kita akan terasa asing dengan keadaan lingkungan yang ada disekitar. pendengaran. tingkah laku dan pola pikir.unsure fisik dan atau aspek . Penerapan Faktor Perkembangan dalam Pembelajaran Perkembangan fisik anak terus berlangsung pada masa usia sekolah dasar. observasi secara langsung. Usia anak sekolah dasar berkisar antara 6 . .alat indra ( penglihatan. tidak monoton dan verbalistik. serta menggunakan berbagai media dan sumber belajar. 1. Tanpa alat indra.Masa usia sekolah merupakan masa dimana anak mulai memasuki dunia pendidikan formal. sifat. 1. Sedangkan dari segi psikisnya misal. Begitu pula dengan penajaman dan penghalusan perkembangan perceptual anak. yakni sekolah. Perkembangan Fisik Perkembangan fisik pada anak memiliki karakteristik yang berbeda baik sebelum maupun sesudah anak-anak.peristiwa yang ada di lingkungan ditangkap oleh alat . meskipun tidak sepesat pada masa usia dini. Dilihat dari segi fisik misalnya berat badan. tersusun secara fleksibel. Cara pembelajaran yang diharapkan antara lain : bersifat langsung. proporsi dan bentuk tubuh. memperhatikan perbedaan individu. perasa/sentuhan ). C. praktek.

Cara ini tidak hanya akan memunculkan kegemaran dalam belajar. dan sosial. Ada tiga proses perkembangan yang saling berkaitan satu sama lain. 1. Faktor kematangan dan faktor pengalaman merupakan hal yang utama dalam mempengaruhi perkembangan anak. Anak sebagai suatu totalitas.hal yang positif. harus diketahui terlebih dahulu faktor . tetapi juga bersifat involusi ( penurunan dan perusakan menuju kematian ) Pertumbuhan merupakan perubahan individu yang terbatas pada perubahan fisiknya dan berlangsung sampai pada masa tertentu. apakah faktor kematangan (genetik) atau faktor pengalaman (lingkungan). maksudnya perkembangan tidak hanya terjadi pada aspek tertentu.perubahannya tidak hanya bersifat evolusi. Perbedaan perkembangan dan pertumbuhan Perkembangan merupakan perubahan individu baik fisik maupun psikisnya dan berlangsung sepanjang hayat. BAB 3 PENUTUP A. maka kita akan mudah mencari solusinya. Secara keseluruhan anak berbeda dengan orang dewasa. melainkan secara keseluruhan ( holistic ). yaitu proses biologis. Misal. 1. perubahan . seorang anak yang mengalami keterlambatan dalam berjalan. fisik-perseptual. perubahan . Kesimpulan Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah : 1. 1. . Apabila sudah diketahui faktor penyebabnya. Keseluruhan aspek yang ada dalam diri anak saling berkaitan. Perbedaan perkembangan biologis dan perceptual anak. Kedua faktor tersebut sangat penting untuk dipelajari dan dipahami untuk mengetahui proses perkembangan anak. maksudnya bahwa anak sebagai suatu kesatuan dari seluruh aspek yang ada dalam dirinya.perubahannya bersifat evolusi ( menuju ke arah yang lebih sempurna ). kognitif dan psikososial. Perkembangan anak merupakan proses yang kontinuitas ( berkesinambungan ) dan diskontinuitas ( tidak berkesinambungan ).faktor yang mempengaruhinya. Perkembangan sebagai proses holistic. 1. tetapi juga memberikan hal . aspek kognisi dan kreativitas. 1.

Cara pembelajaran yang efektif yang diterapkan dalam sekolah akan berjalan lancar apabila didiringi dengan selalu memperhatikan perkembagan anak. Kondisi fisik. dan sikap-sikap. baik terhadap diri sendiri dan lingkungannya. PERMASALAHAN DAN UPAYA PENANGANAN MASALAH PENYESUAIAN DIRI PENDAHULUAN Makna akhir dari hasil pendidikan seseorang individu terletak pada sejumlah hal yang telah di pelajari dapat membantunya dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhankebutuhan hidupnya dan pada tuntutan masyarakat. Perbedaan faktor hereditas dan faktor lingkungan dalam perkembangan anak teretak pada sebab dan akibat yang disebabkan oleh kedua faktor tersebut. dan emosional dipengaruhi dan diarahkan oleh faktor-faktor lingkungan dimana kemungkinan akan berkembang proses penyesuaian yang baik atau yang salah. Berdasarkan pengalamanpengalaman yang didapat di sekolah dan diluar sekolah ia memiliki sejumlah pengetahuan. Sedangkan perceptual anak menekankan pada aspek luar ( lingkungan ) yang merupakan hasil rangsangan alat indra. 1. Dengan pengalaman-pengalaman itu ia secara berkesinambungan dibentuk menjadi seorang pribadi seperti apa yang dia miliki sekarang dan menjadi seorang pribadi tertentu dimasa mendatang. kecakapan. minat-minat. Ia berusaha untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan jasmaninya dan juga semua dorongan yang memberi peluang kepadanya untuk berfungsi sebagai anggota kelompoknya. Dan salah satu cirri poko dari kepribadian yang sehat mentalnya ialah memiliki kemampuan untuk mengadakan penyesuaian diri secara harmonis.Perkembangan biologis menekankan pada perkembangan fisik yang dipengaruhi oleh faktor hereditas ( keturunan ). Seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan telah mampu menyesuaikan diri atau tidak mampu menyesuaikan diri. Penyesuaian diri adalah suatu proses. . 1. Ia aktif dengan tujuan dan aktivitas yang berkesinambungan. Sejak lahir sampai meninggal seorang individu merupakan organism yang aktif. mental.

Secara keseluruhan kepribadian mempunyai fungsi sebagai penentu primer terhadap penyesuaian diri. 5. belajarnya. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Penyesuaian Diri. Penentuan cultural termasuk agama. susunan saraf. penyakit. dan system otot. moral. mempengaruhi. Penentu-penentu itu dapat dikelompokan sebagai berikut: 1. dapat mempertahan ekssistensinya. Kondisi-kondisi fisik. social. termasuk didalamnya keturunan. Penyesuaian dapat juga diartikan sebagai komprnitas. dsb. Kondisi lingkungan. 2. dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan social. dan emosional. suka menyendiri. khususnya kematangan intelektual. 3. yang berarti menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip dll. frustasi. Perkembangan dan kematangan. Penentu penyesuaian diri identik dengan faktor-faktor yang mengatur perkembangan dan terbentuknya pribadi secara bertahap. penetuan diri. Permasalahan-Permasalahan Penyesuaian Diri Remaja. khususnya keluarga dan sekolah. Sikap orangtua yang otoriter. termasuk didalamnya pengalaman. Penyesuaian dapat diartikan atau dideskripsikan sebagai berikut: 1. Pengertian penyesuaian. Biasanya remaja berusaha untuk menentang kekuasaan orang tua dan pada gilirannya ia kan cenderung otoriter terhadap teman-temannya dan cenderung menentang otoritas yang ada baik di sekolah maupun dimasyarakat.atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmani dan rohani. Penyesuai berarti adaptasi. mengalami masalah emosi. tampak padanya ada kecendrungan yang besar untuk marah. kelenjar. yang memaksakan kekuasaan dan otoritas kepada remaja juga akan menghambat proses penyesuaian diri remaja. 4. Penentuan psikologis. karena penyesuaian tumbuh antara faktor-faktor ini dan tuntutan individu. dan konflik. Banyak penelitian membuktikan bahwa remaja yang hidup dalam rumah tangga yang retak. disamping kuran kepekaanterhjadsap penerimaan social dan kurang mampu menahan diri serta lebih gelisa dibandingkan dengan remaja yang hidup dalam rumah tangga yang wajar. Tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan remaja sangat tergantung pada sikap orangtua dan suasana psikologi dan social dalam keluarga.PEMBAHASAN A. B. atau menimbulkan efek pada proses penyesuaian diri. kesehatan. Terbukti pula bahwa kebanyakan anak-anak yang dikeluarkan dari sekolah karena tidak dapat . 2. C. Permasalahn-permasalahan penyesusaian diri yang dihadapi remaja dapat berasal dari suasana psikologis keluaraga. pengkondisian. Di antara persoalan terpentingnya yang dihadapi remaja dalam kehidupan sehari-hari dan yang menghambat penyesuaian diri yang sehat adalah hubungan remaja dengan orang dewasa terutama orang tua. Pemahaman tentang faktor-faktor ini dapat dan bagaimana fungsinya dalam penyesuaian merupakan syarat untuk memahami proses penyesuaian. konstitusi fisik. Penentu berarti faktor yang mendukung.

yaitu sebagin rujukan dan tempat perlindunga jika anak didik mengalami masalah. dan sifat-sifat pribadinya. peranan sekolah pada hakikatnya tidak jauh dari peranan keluarga. maupun seluruh aspek pribadinya. teman. suka membolos. Adapula masaalah yang yimbul dari teman remaja. Banyak remaja yang mengalami kesulitan dalam mencari/ membentuk persahabatan dengan hubungan social yang baru. baik prestasi belajar. perpindahan ketempat/ masyarakat baru. Menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa “ betah” (at home) bagi anak-anak didik . baik secara social . Sebagai akibat antara laim adalah prestasi belajar menjadi menurun dibanding dengan prestasi disekolah sebelumnya. Orangtua/ peendidik hendaknya mengarahkan pilihan sekolah sesuai dengan kemampuan. D. baik sekolah lanjutan pertama maupun sekolah lanjutan atas. 6. Dalam kaitannya dengan pendidikan ini. Peraturan / tata tertib yamg jelas dan dapat dipahami oleh siswa. dan mata pelajaran. 8. Mereka mungkin mengalami permasalahan penyesuaian diri dengan guru. berarti kehilangan teman lama dan terpaksa mencari teman baru. yakni adanya pertentangan antara belajar dan keinginan untuk ikut aktif dalam kegiatan sosial. Penyesusaian diri remaja dengan kehidupan disekolah. Tidak jarang terjadi anak tidak mau sekolah. tidak mau belajar. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proeses penyesuaian diri remaja khususnya di sekolah adalah: 1. sehingga dia menjadi bagian dari masyarakat yang baru itu.guru. seyogyianya kita tidak mendikte mereka agar memilih jenis sekolah tertentu sesuai keinginan kita. Persoalan-persoalan umum yang seringkali dihadapi remaja antaralain memilih sekolah. social . Menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak. Usaha memahami anak didik secara menyeluruh. bakat. 2. Teladan ari para guru dalam segi pendidikan. Ruang kelas yang memenuhi syarat-syrat kesehatan. . 5. Jika kita mengharapkan remaja mempunyai penyesuaian diri yang baik. 4. dan sebagainya. 7. Sekolah selain mengemban fungsi pengajaran juga fungsfungsi pendidikan (transformasi norma). Menggunakan kmetode dan alat mentgajar yang menimbulkan gairah belajar. Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang besar terhadap petkembangan jiwa remaja. Permasalahan penyesuaian diri di sekolah mungkin akan timbul ketika remaja mulai memasuki jenjang sekolah yang baru. Mungkin remaja berhasil baik dalam hubungan di sekolah yang lama.menyesuaikan diri adalah mereka yang datang dari rumah tangga yang pecah/ retak. 3. dan sebagainya karena ia dipaksa oleh orangtuanya untuk masulk sekolah yang tidak ia sukai. Bagi siswa yang baru masuk sekolah lanjutan mungkin mengalami mkesulitan dalam membagi waktu belajar. Di sini remaja dituntut untuk dapat lebih mamapu menyesuaikan diri dengan masyarakat yang baru. fisik maupun akademis. Implikasi Proses Penyesuaian Remaja Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan. Permasalahan lain yang mungkin timbul adalah penyesuaian diri yang berkaitan dengan kebiasaan belajar yang baik. kegiatan ekstra kurikuler. Menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar. ketika pindah keskolah yang baru ia menjadi tidak dikenal dan tidak ada yang memperhatikan.

mempunyai ras humor. yakni sebagi berikut (Ryans dalam Garrison. 7. dan teratur tindakannya . Mampu mengontrol diri. Kerja swama dan saling pengertian dari para guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah. dan kebudayaaan. Proses penyesuaian diri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Karena di skolah guru merupakan figur pendidik yang penting dan besar pengaruhnya terhadap penyesuaian siswa-siswinya. tidak mudah kacau (terganggu ). karena guru berbeda-beda dalam caranya mengajar sehingga membuat dia sangat suli dalam menyesuaikan diri. 1. maka dituntut sifat –sifat guru yang efektif. 6.9. Situasi kepemimpinan yang penuh saling pengertian dan tanggungjawab baik pada murid maupun pada guru. Jujur dan opjektif dalam memperlakukan siswa. 1956). Pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan yang sbaik-baiknya. Manusia tidak dilahirkan dalam keadaaan telah mampu menyesuaikan diri. 3. Senang kelakar. maka penyesuaian diri terhadap lingkungan hidup. yaitu : kondisi fisik. maka anak-anak didik di sekolah itu yang berada dalam usia remaja akan cenderung brkurang kemugkinannya untuk menglami permasalahan-permasalahan penyesuaaian diri atau terlibat dalam masalah yang bisa menyebabkan perilaku yang menyimpang. 5. Ramah (cheerful) dan optimistis. 4. 2. PENUTUP Kesimpulan. baik terhadap sendiri maupun terhadap lingkungannya. 10. Remaja yang keluarganya sering pindah. ia terpaksa pindah dari sekolah ke sekolah yang lain dan ia akan sangat tertinggal dalam pelajaran. tampak antusias dalam berminat dalam aktivitas siswa dalam kelas . Mengetahui dan mengakui kesalahan-kesalahan sendiri. faktor psikologis. 12. lingkungan. . Selain itu permasalahan penyesuaian akan muncul bagi remaja yang sering pindah tempat tinggal. Memberi kezsempatan (alert). tingkatan perkembangan dan kematangan. 11. Menunjukan pengertian dan ras a simpati dalam bekerja dengan sisiwa-siswinya. Permasalahan-permasalahan penyesuaian diri yang dihadapi remaja dapat berasal dari suasana psikologis keluarga seperti keretakan keluarga. pertumbuhan dan perkembangan memerlukan proses yang cukup unik. Dan salah satu cirri pokok dari kepribadian yang sehat mentalnya ialah memiliki kemampuan untukmengadakan penyesuaian diri secaara haemonis. Penyesuaian diri adalah suatu proses. Hubungan yang baik dan penuh pengertian antara sekolah dengan orang tua siswa dan masyarakat. Jika para guru bersama dengan seluruh staf disekolah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful