51UDI kLLA¥AkAN 8I5NI5

"8|sn|s Iua|/8e|| dan keparas|
f°½°"
Clehť
!ullanLhrv
AnLhonv San[ava
Ldv SusanLo
Lennv SusanLo
LaLar 8elakana
AlaL komunlkasl memunaklnkan seseorana dalam berlnLeraksl denaan orana
laln darl suaLu LempaL ke LempaL vana lalnŦ kebuLuhan akan alaL komunlkasl
dewasa lnl men[adl sanaaL penLlna bahkan dapaL dlaolonakan sebaaal kebuLuhan
uLama/prlmer seLlap oranaŦ kesullLan dalam berkomunlkasl akan memberlkan
dampak vana sanaaL merualkanŦ
kemudahan berkomunlkasl vana dlLawarkan oleh maslnaŴmaslna alaL
komunlkasl sebaaal hasll darl perkembanaan Leknoloal adalah bervarlasl
LeraanLuna pada peranakaL komunlkasl vana dlaunakanŦ
ualam laporan lnlţ alaL komunlkasl vana dlmaksudkan adalah booJpbooe
sebaaal alaL komunlkasl mulLlfunaslŦ kema[uan Leknoloal vana pesaL saaL lnl
memunaklnkan dlclpLakannva produk ponsel baru vana dlkeluarkan oleh
perusahaanŴperusahaan ponsel bahkan hamplr seLlap bulanŦ umumnva produk
ponsel vana menalkuLl perkembanaan tteoJ dan kebuLuhan dl masvarakaLlah vana
akan larls dl pasaranŦ namunţ Lldak hanva ponsel Lerbaru vana lakuţ ponselŴponsel
lama bahkan bekas pun maslh banvak dlcarlŦ Apalaal sekarana kebuLuhan akan
ponsel klan menlnakaL levelnva men[adl kebuLuhan prlmerţ dlmana Lldak hanva
orana koLa sa[a vana menaaunakan alaL komunlkasl vana saLu lnlŦ Cleh karena lLuţ
prospek usaha lnl sanaaL baausŦ
Ŧ Aspek Pukum
ualam melaksanakan usaha blsnls lnl penulls
dapaL men[elaskan secara slnakaLţ sebaaal berlkuLť
W 8enLuk badan usaha Loko lnl adalah berbenLuk
perusahaan perseoranaanŦ
W !enls usaha blsnls vana akan dllaksanakan adalah
daaanaŦ
W usaha daaana lnl dllaksanakan dl pusaL koLaţ
LepaLnva berlokasl dl !lnŦ SuLomoŦ
W 8lsnls lnl Lelah banvak dlbuka dan pada umumnva
menawarkan produk ponselţ ¾potepott ponselţ
aksesorlsţ pulsaţ perdanaţ dan [asa reparasl
ponselŦ
Selaln lLuţ unLuk membuka usaha lnl harus
memenuhl persvaraLan vana Lelah dlLeLapkan
uu menaenal perlzlnan usaha perseoranaan
sebaaal leaallLas usaha vana akan dl[alankanŦ
ÞersvaraLan vana dlmaksud adalah menvanakuL
halŴhal berlkuLť
W nÞWÞ
W SuraL lzln 1empaL usaha (Sl1u) darl Þemda
seLempaL
W SuraL lzln usaha Þerdaaanaan (SluÞ) darl
kanwll Þerdaaanaan seLempaL
W lzln PC (Plnder Crdonansl)
Ŧ Aspek Llnakunaan
Secara umumţ Lldak ada dampak neaaLlf vana akan
dlLlmbulkan oleh pendlrlan usaha lnlŦ Panva sa[a
¾potepott bekas vana Lelah rusak seperLl baLeralţ lavar
lcdţ komponenŴkomponen lalnnva [lka Lldak
dlbuana/dlkelola denaan LepaL dapaL menlmbulkan polusl
dan masalahŦ
khususnva baLeral vana Lelah rusak Lldak boleh
dlbakar/ dlbuana dlsembarana LempaLţ [lka dlbakar akan
menlmbulkan efek exploJe/ledakanţ dan [lka dlbuana
sembaranaan LenLunva kemunaklnan Lerbakar akan leblh
besarţ dl samplna lLu [lka dlLlmbun dl dalam Lanah [uaa
akan menaaanaau keselmbanaan Lanah LersebuL
dlkarenakan bahan dasar pembuaLan baLeral adalah
karbon vana Lldak dapaL Lerural oleh LanahŦ Pal lLu akan
menaanaau bahkan merusak keselmbanaan komposlsl
LanahŦ
Ŧ Aspek Soslalţ 8udavaţ Ǝ Lkonoml
MenvanakuL dampak vana dlberlkan kepada
masvarakaL seklLar karena dldlrlkannva kealaLan usaha lnlţ
dlanLaranvať
aŦ Slsl Soslal
W Memberlkan penaenalan dan penaeLahuan kepada
masvarakaL menaenal Leknoloal baru berupa flLurŴflLur
dan apllkasl khususnva vana menvanakuL booJpbooeŦ
W Memenuhl kebuLuhan masvarakaL aLas alaL komunlkasl
beraerak
W Memberlkan alLernaLlf Lerhadap pemlllhan peranakaL
vana leblh kompeLlLlf (balk darl seal haraaţ flLurţ
faslllLasţ dan kuallLas)Ŧ
W ÞemanfaaLan booJpbooe dalam melakukan berbaaal
kealaLanţ seperLl melakukan neaoslaslţ men[alln
hubunaan denaan rekanţ dllŦ
bŦ Slsl 8udava
W Þerallhan keblasaan masvarakaL dalam menalsl wakLu
senaaanaŦ Mlsalnva pada wakLu senaaana sebaalan besar
orana cenderuna menahablskan wakLunva denaan
menonLon 1vţ membaca bukuţ mendenaar muslk/laauţ
dsbŦ PalŴhal LersebuL akan dlaanLlkan oleh pemakalan
booJpbooe vana mana klLa keLahul booJpbooe dewasa lnl
berslfaL mulLl funaslŦ
cŦ Slsl Lkonoml
W !lka blava reparasl kompeLlLlf akan memberlkan alLernaLlf
pada konsumen dalam menenLukan unLuk mereparasl
booJpbooe lamanva aLaupun membell booJpbooe vana
baruţ LenLunva hal lnl LeraanLuna pada dava bell maslnaŴ
maslna pelanaaanŦ
W Memberlkan kemunaklnan dan kemudahan dalam
berkomunlkasl dan berLransaksl secara oolloe/ op to JoteŦ
Ŧ Aspek Þasar Ǝ Þemasaran
aŦ 8enLuk Þasar
W 8enLuk pasar produsen vana dlplllh adalah pasar
persalnaan sempurnaţ karena dl samplna banvaknva
Loko se[enls vana Lelah ada [uaa [umlah konsumen vana
sanaaL banvakŦ
W 8enLuk pasar konsumen vana dlplllh adalah pasar
konsumenţ dlmana produk booJpbooe dlbell oleh
peroranaan unLuk kepenLlnaan prlbadl
bŦ Þemasaran
MenvanakuL beberapa hal berlkuLť
W SeamenLasl pasar
SeamenLasl pasar darl usaha lnl adalah seluruh seamen
denaan komposlsl vana berdasarkan kelompok umurŦ
W 1araeL Þasar
kelompok usla 8ema[ať 63Ʒţ kelompok usla uewasať Ʒţ
dan kelompok usla Crana 1uať 3ƷŦ
W Þoslsl Þasar
MenenLukan poslsl pasar vana akan dlLempaLl pada seamen
berdasarkan halŴhal berlkuLť
Ŧ ldenLlflkasl keunaaulan kompeLlLlf
W Men[ual booJpbooe berkuallLasţ beraaranslţ dan
leaallLasnva Ler[amlnţ
W Men[ual ¾potepott dan aksesorls ponsel vana beraaam
denaan kuallLas vana beraaam pula
W Memberlkan ¾etvlce/reparasl denaan haraa kompeLlLlf
Ŧ Memlllh keunaaulan kompeLlLlf
keunaaulan kompeLlLlf uLama vana dlberlkan oleh usaha lnl
adalah haraa kompeLlLlf balk dalam [asa servls maupun
produk laln vana dl[ualŦ
Ŧ Menakomunlkaslkan poslsl
uenaan menclpLakan kepercavaan dan nllal Lambah pada
masvarakaL unLuk mevaklnkan konsumen bahwa haraa vana
dlberlkan adalah haraa vana sanaaL kompeLlLlf dlbandlnakan
Loko se[enls vana adaŦ
cŦ Mana[emen Þemasaran
W kebl[akan haraa
SLraLeal kebl[akan haraa ponsel dlLeLapkan
berdasarkan haraa pasar vana berlaku serLa
denaan memperLlmbanakan keunaaulan
kompeLlLlf melalul haraa bersalna vana dapaL
dlberlkan LokoŦ
W kebl[akan promosl
Þromosl uLama dlLu[ukan kepada
pelanaaan melalul medla massa seLempaLţ
radlo lokalţ dan spandukŦ
3Ŧ Aspek 1eknls Ǝ 1eknoloal
aŦ Þemlllhan merek produk
Ŧ 8lackberrv
ulLln[au darl perkembanaan tteoJ ponsel dewasa lnlţ 8lockbettv maslh
sanaaL dlaandrunal oleh kawula muda balk dalam kemudahan akses daLaţ
cbottlooţ [e[arlna soslalţ dsbŦ Selaln lLuţ faslllLas blockbettv me¾¾eooet vana
sanaaL popular denaan dukunaan 8lM (keocb lo Motloo)Ŧ
Ŧ nokla
Plnaaa saaL lnlţ nokla maslh LeLap men[adl ponsel denaan kuallLas vana
dlakul oleh sebaalan besar konsumen dl lndoneslaŦ Selaln lLuţ nokla [uaa
merupakan merek ponsel vana dlproduksl denaan penvesualan Lerhadap
kebuLuhan dan perubahan tteoJ dl llnakunaan masvarakaLŦ Þemlllhan
merek ponsel lnl [uaa dlkarenakan kemudahan servlsnva karena ¾potepott
ponsel merek lnl mudah dlcarlŦ
Ŧ PÞ merek laln (khususnva buaLan Chlna)
SaaL lnlţ ponsel buaLan Chlna Lelah merebuL pasar ponsel neaara sedana
berkembana khususnva lndoneslaŦ Pal lnl dlkarenakan selaln haraa vana
murahţ ponsel buaLan Chlna [uaa menawarkan flLur vana Lldak kalah denaan
ponsel bermerekŦ
bŦ Þerencanaan leLak Loko
Lokasl Loko dlrencanakan LerleLak dl pusaL koLa denaan
memperLlmbanakan halŴhal berlkuLť
-konsumen ÞoLenslal
Semakln besar [umlah konsumen poLenslalţ maka peluana
kema[uan usaha akan LlnaalŦ
-Sarana 1ransporLasl
Sarana 1ransporLasl memudahkan konsumen men[anakau
Lokoţ sehlnaaa hal lnl perlu dlperLlmbanakanŦ
cŦ Þerencanaan persedlaan
Þerencanaan persedlaan dldasarkan pada permlnLaan dan
penawaran dl pasarŦ
3Ŧ Aspek Mana[emen
aŦ Þenaembanaan 1oko
Þenambahan [umlah persedlaan dan baranaŴbarana baru
bŦ 1aLa LeLak (ovoot)
W 8anaunan permanenţ pondasl baLu denaan lanLal semen
ukuran ruanaan x 6 meLerŦ
W Skema rancanaannva sbb ť
9
|
n
t
u
L
u
a
r
L
L
a
l
a
s
e
LLalase
Cudana
M
e
[
a
k
a
s
l
r
Me[a
8eparasl
cŦ SLrukLur Craanlsasl
SLrukLur oraanlsasl dl Loko Lerbaal aLas baalanţ valLu plmplnanţ
kaslrţ dan karvawanŦ Þlmplnan sebaaal pemlllk dan penaelolah Lokoţ
sedanakan karvawan dan baalan kaslr merupakan bawahan darl
plmplnanŦ 8aalan kaslr dan karvawan melaksanakan Luaas dan
memlllkl Lanaauna [awab maslnaŴmaslna Lerhadap plmplnanŦ lunasl
plmplnan sendlrl adalah melakukan koordlnaslţ menaonLrolţ dan
menaawasl seLlap ker[a karvawannvaŦ Selaln lLuţ penaawasan Lerhadap
[umlah persedlaan dlperlukan aaar Lldak Ler[adl penvlmpanaan
LerLenLuŦ
Þlmplnan
kaslr karvawan
dŦ SlsLem Þenaawasan
Þenaawasan dllakukan Lerhadap halŴhal berlkuLť
WÞelavanan
Þenaawasan Lerhadap klner[a karvawan dalam memberlkan pelavananŦ
Apakah seLlap pembell vana masuk ke Loko Lelah dllavanl denaan balk?
Þenaawasan vana dllakukan valLu denaan cara mellhaL slkapţ perllakuŦ
dan cara karvawan menanaaapl perLanvaan konsumenŦ
Wkarvawan
Þenaawasan dalam hal lnl adalah menaenal dlslplln ker[a karvawanţ
keLellLlanţ dan ke[u[uranŦ
WÞersedlaan
Þenaawasan persedlaan secara ruLln dllakukan plmplnan unLuk
menaeLahul apakah perlu dllakukannva pemesanan kemball aLas produk
vana bersanakuLanŦ
Ŧ Aspek Mana[emen
1enaaa ker[a dalam hal lnl adalah karvawan
merupakan baalan darl keseluruhan proses/
kealaLan operaslonalŦ ualam menenLukan
karvawan LenLunva harus memperLlmbanakan
Lldak hanva keLrampllanţ LeLapl [uaa keLellLlan
dan kedlslpllnanŦ !umlah karvawan vana
dlbuLuhkan dlsesualkan denaan baalan/unlL ker[a
vana dlperlukanŦ 1oko lnl mempeker[akan orana
karvawanţ vana maslnaŴmaslna dlLempaLkan pada
baalan kaslrţ pen[ualanţ dan reparaslŦ
Kebutuhan Investasi (dalam ribuan rupiah)
MODALKER1AAWAL
Iiin Usaha Rp 17.000.000,-
Peralatan Toko Rp 20.000.000,-
Papan nama/ merek toko Rp 1.000.000,-
Sewa Ruko 5 tahun Rp 60.000.000,-
Persediaan:
Ponsel/handphone Rp 30.000.000,-
Aksesories Rp 24.000.000,-
Sparepart handphone Rp 48.000.000,-
Pulsa Rp 24.000.000,-
Perdana Rp 36.000.000,-
TOTAL Rp 260.000.000.-
aŦ kebuLuhan Ǝ Sumber uana
uana vana dlbuLuhkan pada permulaan Lahun proveksl blsnls Loko booJpbooe
adalah 8p 6ŦŦţŴ (dua raLus enam puluh [uLa ruplah) denaan perlnclan
sebaaal berlkuLť
8Ŧ Aspek llnanslal
Sumber dana 1umlah Perbandingan
odal Sendiri
Piniaman:
Bank
Rp 120.000.000,-
Rp 140.000.000,-
46,2°
53,8°
Total Rp 260.000.000,- 100°
Pendapatan per tahun sebagai berikut:
Peniualan ponsel Rp 48.000.000,-
Peniualan aksesoris ponsel Rp 30.000.000,-
Peniualan 8parepart ponsel Rp 24.000.000,-
Peniualan pulsa Rp 21.000.000,-
Peniualan perdana Rp 12.000.000,-
Pendapatan servis/reparasi ponsel Rp 40.000.000,- ¹
Total Pendapatan Rp 175.000.000.-
Perincian sumber dana adalah sebagai berikut:
bŦ Þroveksl laba/rual per Lahun sebaaal berlkuLť
Biaya-biaya:
Penyusutan Peralatan Toko Rp 3.300.000,-
Gaii (2 orang karyawan) Rp 14.400.000,-
Gaii (1 orang mekanik) Rp 12.000.000,-
PBB Rp 500.000,-
PPN Rp 10.000.000,-
Listrik dan telepon Rp 12.000.000,-
Lain-lain Rp 12.000.000,- ¹
Total Biaya Rp 64.200.000.-
Laba bersih
Rp 175.000.000,- Rp 64.200.000,- ÷ Rp 110.800.000.-
Perkiraan odal Kembali yang diperkirakan adalah 3 tahun. etode !avback !eriod (!! sebagai
berikut:
2.3 tahun
tahun x
tahun x
Ka8ber8ih
Inve8ta8i
1
0 110.800.00 Rp
0 260.000.00 Rp
1
kLSlMÞuLAn
uarl hasll anallsls beberapa aspek vana adaţ
LeruLama aspek flnanslal denaan memperLlmbanakan
perklraan modal kemball menaaunakan meLode
povbock petloJ memberlkan kurun wakLu
penaemballan vana relaLlf slnakaLţ valLu ţ Lahun
dlbandlnakan denaan perlode vana dlLeLapkan
sebelumnva ( Lahun)Ŧ ulsamplna lLuţ secara
keseluruhan aspek lalnnva vana dl anallsls berslfaL
poslLlf Lerhadap blsnls lnlŦ Sehlnaaaţ penulls
berkeslmpulan blsnls !ual/8ell booJpbooe lnl
dlnvaLakan lavak dllaksanakanŦ

ff ff°– 
f ¯°f¾ ¯ ¯°–°f° ¾ ¾ f°– ff¯ 
° f¾ °–f° f°– f° f ¾f ¯½f  ¯½f f°– f° 
f° ff° ff ¯°f¾ f¾f ° ¯ °©f ¾f°–f ½ °°–
ff° f½f –°–f° ¾
f–f 
f° f¯f$½¯ ¾ f½ f°– ¾f° ff¯ 
¯°f¾ ff° ¯ ¯ 
f° f¯½f f°– ¾f°–f ¯ –f° ¯ ff° 
¯°f¾ f°– fff°  ¯f¾°– ¯f¾°– ff ¯°f¾ ¾
f–f f¾ f ½ ¯
f°–f° °– f ff 
ff¾ –f°°– ½f f ½ f°–f ¯°f¾ f°– –°ff° ff¯ f½f° ° ff ¯°f¾ f°– ¯f¾ f° f ff f° ½° ¾
f–f ff ¯°f¾ ¯€°–¾ ¯f©f° °– f°– ½ ¾f ¾ff ° ¯ ¯°–°f° n½ff°°f ½ ½°¾ 
f f°– ff°  ½ ¾fff° ½ ¾fff° ½°¾ 
ff° f¯½ ¾ f½ 
f° D¯¯°f ½ ½°¾ f°– ¯ °– ½ ¯
f°–f° ° f° 
f° ¯f¾ffff f°– ff° f¾ ½f¾ff° -f¯° f f°f ½°¾  
f f°– f ½°¾ ½°¾ f¯f
ff° 
f¾ ½° ¯f¾
f°f nf ½ff– ¾ ff°– 
f° ff° ½°¾ f° ¯ °°–f  °f ¯ °©f  
f° ½¯ ¯f°f f f°f f°– f ¾f©f f°– ¯ °––°ff° ff ¯°f¾ f°– ¾f °  f °f ½¾½ ¾ff ° ¾f°–f
f–¾

 ¾½ ¯ ff¯ ¯ f¾f°ff° ¾ff ¾°¾ ° ½ °¾ f½f ¯ °© f¾f° ¾ nff ¾°–f ¾ f–f W ° f f° ¾ff ° f ff ° ½ ¾fff° ½ ¾ f°–f° W °¾ ¾ff ¾°¾ f°– ff° f¾f°ff° f ff f–f°– W D¾ff f–f°– ° f¾f°ff° ½¾f f ½f°f f¾ ° ¯ W ¾°¾ ° f f°f f f° ½f f ¯¯°f ¯ °fff° ½ ½°¾ ¾½f ½f ½°¾ f¾ ¾¾ ½¾f ½ f°f f° ©f¾f ½ff¾ ½°¾ .

 f° ° ¯ ¯ f ¾ff ° f¾ ¯ ¯ ° ½ ¾fff° f°– f f½f° DD ¯ °– °f ½ °f° ¾ff ½ ¾ f°–f° ¾ f–f –ff¾ ¾ff f°– ff° ©ff°f° 9 ¾fff° f°– ¯f¾ f ff ¯ °f°– f f W -9J9 W f ° @ ¯½f D¾ff%@D% f 9 ¯ f ¾ ¯½f W f ° D¾ff9 f–f°–f° %D9% f f° 9 f–f°–f° ¾ ¯½f W ° %° °f°¾% .

 ¾½ °–°–f° nff ¯¯ f f f f¯½f ° –f€ f°– ff° ¯ f°  ½ ° f° ¾ff ° f°f ¾f©f ¾½f ½f f¾ f°– f ¾f ¾ ½ f f ff n ¯½° ° ¯½° ° f°°f ©f f f°–$ f °–f° ½f f½f ¯ °¯ f° ½¾ f° ¯f¾ff ¾¾°f f f f°– f ¾f f  ff$ f°– ¾ ¯ ff°– ¯½f ©f ff ff° ¯ °¯ f° € ½ $ ff° f° ©f f°– ¾ ¯ ff°–f° °°f ¯°–°f°  ff ff°  ¾f ¾f¯½°– ©f ¯ ° ff¯ f°f ©–f ff° ¯ °––f°–– ¾ ¯ f°–f° f°f ¾ f °ff° ff° f¾f ½ ¯ ff° f f f ff f ° f°– f f½f f  f°f f ff° ¯ °–f°–– ff° ¯ ¾f ¾ ¯ f°–f° ¯½¾¾ f°f .

¯ ° f° ¯f¾fff ff¾ ff ¯°f¾ – f W . ¯ f° ½ °– °ff° f° ½ °– ff° ½f f ¯f¾fff ¯ °– °f °– f ½f € € f° f½f¾ ¾¾°f f°– ¯ °f°– f° ½° W . ¾½ ¾f  ff °¯ . °f°– f¯½f f°– f° ½f f ¯f¾fff ¾ f f °f f°°f –ff° ¾ff ° f°ff°f f ¾ ¾f W . ¯ f° f °f€ f f½ ½ ¯f° ½ f°–f f°–  ¯½ € % f f ¾ – f–f € €f¾f¾ f° ff¾% W 9 ¯f°€fff° f° ½° ff¯ ¯ ff° f–f –ff° ¾ ½ ¯ ff° ° –¾f¾ ¯ °©f° °–f° °–f° f° .

¾ ff W 9 ff° f¾ff° ¯f¾fff ff¯ ¯ °–¾ f ¾ °––f°– . ¯ f° ¯°–°f° f° ¯ ff° ff¯ ¯°f¾ f° f°¾f¾ ¾ nff °° $ ½ f .¾f°f ½f f f ¾ °––f°– ¾ f–f° ¾f f°– n ° °– ¯ °–f ¾f° f°f °–f° ¯ °°° @I ¯ ¯ fnf ¯ ° °–f ¯¾$f– ¾ f f ¾ ff° –f°f°  ½ ¯fff° f° ½° f°– ¯f°f f f f° ½° f¾f ° ¾€f ¯ €°–¾ n ¾ °¯ W f ff ½ff¾ ¯½ € ff° ¯ ¯ f° f °f€ ½f f °¾¯ ° ff¯ ¯ ° °f° ° ¯ ½ff¾ f° ½° f¯f°f ff½° ¯ ¯ f° ½° f°– f °°f f ° –f°°– ½f f ff ¯f¾°– ¯f¾°– ½ f°––f° W .

 ¾½ 9f¾f 9 ¯f¾ff° f ° 9f¾f W ° ½f¾f ½ ¾ ° f°– ½ f ff ½f¾f ½ ¾f°–f° ¾ ¯½°f f °f ¾f¯½°– f°f°f ¾ © °¾ f°– f f f ©–f ©¯f °¾¯ ° f°– ¾f°–f f°f W ° ½f¾f °¾¯ ° f°– ½ f ff ½f¾f °¾¯ ° ¯f°f ½ f° ½°   ½ f°–f° ° ½ °°–f° ½ f 9 ¯f¾ff° . °f°– f½f f W –¯ °f¾ ½f¾f –¯ °f¾ ½f¾f f ¾ff ° f ff ¾ ¾ –¯ ° °–f° ¯½¾¾ f°– f¾ff° ¯½ ¯ .

° °f° ½¾¾ ½f¾f f°– ff° ¯½f ½f f ¾ –¯ ° f¾ff° f f  °€f¾ °––f° ¯½ € W . °©f f° ½° ff¾ –ff°¾ f° –ff¾°f ©f¯° W . ¯ f° ¾ n $ ½ff¾ °–f° f–f ¯½ € .W @f– 9f¾f ¯½ D¾f ¯f©f  ¯½ D¾f f¾f f° ¯½ D¾f f°– @f W 9¾¾ 9f¾f . °©f ¾½f ½f f° f¾ ¾¾ ½°¾ f°– f–f¯ °–f° ff¾ f°– f–f¯ ½f W .

¯ °––f° ¯½ € °––f° ¯½ € f¯f f°– f°  ¾ff ° f ff f–f ¯½ € f ff¯ ©f¾f ¾ ¾ ¯f½° ½ f° f°– ©f . . °–¯°f¾f° ½¾¾ °–f° ¯ °n½ff° ½ nfff° f° °f f¯ f ½f f ¯f¾fff ° ¯ f°f° °¾¯ ° ff f–f f°– f° f ff f–f f°– ¾f°–f ¯½ € f° °–f° ¾ © °¾ f°– f f .

f°f© ¯ ° 9 ¯f¾ff° W ©ff° f–f f – ©ff° f–f ½°¾  f½f° f¾ff° f–f ½f¾f f°– f ¾ f °–f° ¯ ¯½ ¯ f°–f° °––f° ¯½ € ¯ f f–f ¾f°– f°– f½f f° W ©ff° ½¯¾ 9¯¾ f¯f ©f° ½f f ½ f°––f° ¯ f ¯ f ¯f¾¾f ¾ ¯½f f f f° ¾½f° .n .

% fn ° . ¾½ @ °¾ @ °– f 9 ¯f° ¯  ½  fn °©f f ½ ¯ f°–f° ° ½°¾ f¾f ° fn ¯f¾ ¾f°–f –f° °–  ff ¯ f f ff¯ ¯ ff° f¾ ¾ ff nf°– © ©f°– ¾¾f ¾ f° €f¾f¾ fn ¯ ¾¾ °– f°– ¾f°–f ½½f °–f° °–f° .°% -f °––f ¾ff ° -f ¯f¾ f½ ¯ °©f ½°¾ °–f° ff¾ f°– f  ¾ f–f° ¾f °¾¯ ° ° ° ¾f f° -f ©–f ¯ ½ff° ¯  ½°¾ f°– ½ ¾ °–f° ½ ° ¾ff° f f½ f° f° ½ ff° ° °–°–f° ¯f¾fff 9 ¯f° ¯  ½°¾ ° ©–f f °ff° ¯ ff° ¾ ¾°f f °f ¾½f ½f ½°¾ ¯  ° ¯ f nf 9¯  f°%¾¾°f ff° .

°f% ff ° ½°¾ ff° .

°f f ¯  ½f¾f ½°¾ ° –ff ¾ f°– ¯ f°– ¾¾°f ° ° ¾f f ° f °ff° ¾ f° f–f f°– ¯f ½°¾ ff° .

°f ©–f ¯ °fff° € f°– f ff °–f° ½°¾ ¯  .

9 °nf°ff° f f¾  °nf°ff°  f ½¾f f °–f° ¯ ¯½ ¯ f°–f° f f %°¾¯ ° 9 °¾f ¯f° ¾f ©¯f °¾¯ ° ½ °¾f ¯ff ½ f°– ¯f©f° ¾ff ff° °–– %ff°f @f°¾½f¾ ff°f @f°¾½f¾ ¯ ¯ ff° °¾¯ ° ¯ °©f°–f ¾ °––f f ° ½ ½ ¯ f°–f° n 9 °nf°ff° ½ ¾ ff° 9 °nf°ff° ½ ¾ ff° f¾ff° ½f f ½ ¯°ff° f° ½ °fff° ½f¾f .

f°f© ¯ ° f 9 °– ¯ f°–f° @ 9 °f¯ ff° ©¯f ½ ¾ ff° f° ff°– ff°– f @ff f %f% W f°–°f° ½ ¯f° ° ½° f¾ f °–f° f°f ¾ ¯ ° f° f°–f° ¯  W ¯f f°nf°–f°°f ¾ 9° f ff¾ ff¾ f°– . ¾½ . ©f ½ff¾ . ©f f¾ .

n –f°¾f¾ 9¯½°f° f¾ fff° –f°¾f¾   f– ff¾ f–f° f ½¯½°f° f¾ f° fff° 9¯½°f° ¾ f–f ½ ¯ f° ½ °– f ¾ f°–f° fff° f° f–f° f¾ ¯ ½ff° fff° f ½¯½°f° f–f° f¾ f° fff° ¯ f¾f°ff° –f¾ f° ¯ ¯ f°––°– ©ff ¯f¾°– ¯f¾°– f f½ ½¯½°f° °–¾ ½¯½°f° ¾ ° f ff ¯ ff° °f¾ ¯ °–° f° ¯ °–ff¾ ¾ f½ ©f fff°°f f° ½ °–ff¾f° f f½ ©¯f ½ ¾ ff° ½ f° f–f f ©f ½ °¯½f°–f°  ° .

¾ ¯ 9 °–ff¾f° 9 °–ff¾f° ff° f f½ f f W9 ff°f° 9 °–ff¾f° f f½ ° ©f fff° ff¯ ¯ ¯ f° ½ ff°f° ½ff ¾ f½ ½ ¯ f°– ¯f¾  f ff° °–f° f" 9 °–ff¾f° f°– ff° f °–f° nff ¯ f ¾f½ ½ f f° nff fff° ¯ °f°––f½ ½ f°ff° °¾¯ ° Wfff° 9 °–ff¾f° ff¯ f ° f ff ¯ °– °f ¾½° ©f fff°  f° f° ©©f° W9 ¾ ff° 9 °–ff¾f° ½ ¾ ff° ¾ nff ° ff° ½¯½°f° ° ¯ °– f f½ff ½ ff°°f ½ ¯ ¾f°f° ¯ f ff¾ ½ f°– ¾f°–f° .

 ¾½ .f°f© ¯ ° @ °f–f ©f ff¯ f ° f ff fff° ¯ ½ff° f–f° f ¾ f° ½¾ ¾$ –ff° ½ f¾°f ff¯ ¯ ° °f° fff° °°f f¾ ¯ ¯½ ¯ f°–f° f f°f f¯½f° f½ ©–f  f° f° ¾½°f° ¯f fff° f°– f° ¾ ¾ff° °–f° f–f°$° ©f f°– ½ f° @ ° ¯ ¯½ ©ff° f°– fff° f°– ¯f¾°– ¯f¾°– ¯½ff° ½f f f–f° f¾ ½ °©ff° f° ½ff¾ .

3 %44 !.5. ¾½ °f°¾f f f° ¯ f°f f°f f°– f° ½f f ½ ¯ff° f° ½ ¾ ¾°¾ f° ½° f ff ½  % f f¾ °f¯ ½ ©f ½f% °–f° ½ °nf° ¾ f–f 0-:9:..9.  # 3 &8.2 7-:..2..3 7:5. !07.3 3.089.3 3.8 /.

2070 944 $0..3 !4380. #:4 9.:3 !0780/.

.79 .3.705.3/5430 !:8. !07/. % % #5 #5 #5 #5 #5 #5 #5 #5 #5 #5      .3/5430 8084708 $5.

:3 80-.9.3 507/. 4/.3 . #5 #5    #5 :2.. !07-. $03/7 !3. !03/..8.3.3 %49.705.5.3..3 507 9...3 807../.3 54380 !03:.3  9 ¾ f f$– ½ f° ¾ f–f !03/.79 54380 !03:.3/3.!073..3 8:2-07 /.3 .808478 54380 !03:. -07:9 $:2-07 /..3 5:8. 80-. -07:9 !03:..2.9. !03:.3 85.5. .3.

705.8 54380 %49.7. !03/.3 #5 #5 #5 #5 #5 #5 #5    .5.9.

.8-078 #5 9.3 .:3 #5 .089.-..-.. 9. -.:3  9.3 900543 .7.9.3 ! !! 897 /. ... 47. 02-.3 20.:3 094/0 !.3 /5077.....3 %49.3 !07. .3 4/..8 9. 47. !03:8:9. -078 #5 #5  #5 #5 #5 #5 #5 #5 #5 #5      #5  !077./.3 . .3 .. -07:9 3.3 . !074/ !! 80-.:3 .3 %44 .

.9Df f¾ f°f¾¾ f½f f¾½ f°– f f f¯f f¾½ €°f°¾f °–f° ¯ ¯½ ¯ f°–f° ½ ff° ¯ f ¯ f ¯ °––°ff° ¯ ½f fn ½ ¯ ¯ f° ° f ½ °– ¯ ff° f°– f€ ¾°–f f  f° f° °–f° °–f° ½ f°– f½f° ¾ ¯°f % f°% ¾f¯½°– ¾ nff ¾ f° f¾½ f°°f f°– f°f¾¾ ¾€f ½¾€ f f½ ¾°¾ ° °––f ½ °¾ ¾¯½f° ¾°¾ f$ f° ½° ° °fff° ff f¾f°ff° .