Ciri-ciri dan kualiti guru yang professional

Presented by Lew Joe Waey

Sebagai guru yang profesional. bersedia menanggung semua konsekuen yang sesuai dengan nilai profesion ini. guru perlu melaksanakan kerjayanya dengan sepenuh hati. (Dr Ragbir Kaur a/p Joginder Sigh.Keguruan ialah satu jawatan professional seperti mana kerjaya-kerjaya lain dalam masyarakat dunia. 2007) .

Ciri-ciri dan kualiti guru yang proffesional harus mempunyai .

Berpengetahuan dan berketrampilan dalam pedagogi dan kandungan mata pelajaran yang diajarnya. di samping menguasai pengetahuan pedagogi pelajar .

Secara umumnya pedagogi merupakan mata pelajaran yang wajib bagi mereka yang ingin menjadi guru di sekolah. organisasi sekolah dan juga interaksi guru-pelajar.Pedagogi ialah kajian mengenai pengajaran. ia adalah sains dan seni mengenai cara mengajar di sekolah. pedagogi melibatkkan kajian mengenai proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan kata lain. . Sebagai satu bidang kajian yang luas. pengurusan bilik darjah. khususnya pengajaran dalam pendidikan formal.

Cekap melaksanakan kurikulum persekolahan secara berkesan dan bermakna .

Mahir mengintegerasi Teknologi Maklumat dan Komuniti (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran .

Sentiasa mengamalkan nilai-nilai keguruan dan Etika Profesion Keguruan .

‡ Guru tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat profesionalnya dan yang akan menyebabkan hilang kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan. jantina. tempat asal. warna kulit. ‡ . keturunan. kepercayaan politik. bahasa. daya intelek dan lain-lain. agama. Guru haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua murid tidak kira bangsa.

daya cipta dan rohani. intelek. menerima perbezaan individu di kalangan muridnya dan membimbing mereka memperkembangkan potensi mereka dari segi jasmani. ‡ . Guru haruslah mengesan.‡ Guru tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa yang boleh membawa kepada jatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan.

Guru tidaklah harus bertingkah laku terhadap muridnya begitu rupa yang boleh membawa jatuhnya darjat profesion perguruan. Kepentingan murid mengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingan masyarakat. ‡ .‡ Tanggungjawab utama guru ialah terhadap muridnya. persatuan atau persendirian.

‡ .‡ Guru harus menghormati hak setiap murid supaya maklumat sulit mengenai diri murid tidak diberitahu kepada orang atau agensi yang tidak berkenaan. Guru tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri murid dan ibu bapa terhadapnya.

Menguasai kemahiran komunikasi dan interpersonal .

Berdaya tahan dalam menghadapi cabaran peroffesional dari semasa ke semasa .

Melibatkan diri sebagai pengamal refleksi dan budaya penyelidikan dengan secara aktif .

Menyanjung tinggi dan menghargai warisan kebudayaan negara yang sesuai dengan ketamadunan dan nilainilai agama yang dianuti .

Sekian Terima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful