Ciri-ciri dan kualiti guru yang professional

Presented by Lew Joe Waey

Keguruan ialah satu jawatan professional seperti mana kerjaya-kerjaya lain dalam masyarakat dunia. 2007) . bersedia menanggung semua konsekuen yang sesuai dengan nilai profesion ini. Sebagai guru yang profesional. guru perlu melaksanakan kerjayanya dengan sepenuh hati. (Dr Ragbir Kaur a/p Joginder Sigh.

Ciri-ciri dan kualiti guru yang proffesional harus mempunyai .

di samping menguasai pengetahuan pedagogi pelajar .Berpengetahuan dan berketrampilan dalam pedagogi dan kandungan mata pelajaran yang diajarnya.

pengurusan bilik darjah. ia adalah sains dan seni mengenai cara mengajar di sekolah. Dengan kata lain. khususnya pengajaran dalam pendidikan formal. pedagogi melibatkkan kajian mengenai proses pengajaran dan pembelajaran. organisasi sekolah dan juga interaksi guru-pelajar. Secara umumnya pedagogi merupakan mata pelajaran yang wajib bagi mereka yang ingin menjadi guru di sekolah.Pedagogi ialah kajian mengenai pengajaran. Sebagai satu bidang kajian yang luas. .

Cekap melaksanakan kurikulum persekolahan secara berkesan dan bermakna .

Mahir mengintegerasi Teknologi Maklumat dan Komuniti (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran .

Sentiasa mengamalkan nilai-nilai keguruan dan Etika Profesion Keguruan .

kepercayaan politik. daya intelek dan lain-lain. bahasa. tempat asal. agama. ‡ . jantina. keturunan. Guru haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua murid tidak kira bangsa.‡ Guru tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat profesionalnya dan yang akan menyebabkan hilang kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan. warna kulit.

Guru haruslah mengesan. intelek. ‡ . daya cipta dan rohani.‡ Guru tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa yang boleh membawa kepada jatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan. menerima perbezaan individu di kalangan muridnya dan membimbing mereka memperkembangkan potensi mereka dari segi jasmani.

Guru tidaklah harus bertingkah laku terhadap muridnya begitu rupa yang boleh membawa jatuhnya darjat profesion perguruan. persatuan atau persendirian.‡ Tanggungjawab utama guru ialah terhadap muridnya. Kepentingan murid mengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingan masyarakat. ‡ .

‡ Guru harus menghormati hak setiap murid supaya maklumat sulit mengenai diri murid tidak diberitahu kepada orang atau agensi yang tidak berkenaan. Guru tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri murid dan ibu bapa terhadapnya. ‡ .

Menguasai kemahiran komunikasi dan interpersonal .

Berdaya tahan dalam menghadapi cabaran peroffesional dari semasa ke semasa .

Melibatkan diri sebagai pengamal refleksi dan budaya penyelidikan dengan secara aktif .

Menyanjung tinggi dan menghargai warisan kebudayaan negara yang sesuai dengan ketamadunan dan nilainilai agama yang dianuti .

Sekian Terima Kasih .