WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU

Tajuk 1
Sipnosis Bengkel mata. aktiviti prabacaan

AKTIVITI PRABACAAN

mengkehendaki

pelajar

melaksanakan

aktiviti

pengamatan penglihatan, pengamatan pendengaran dan pergerakan tangan dan

Untuk melaksanakan aktiviti ini, pelajar dikehendaki menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini, pelajar seharusnya dapat: 1. Menjelaskan dan menghuraikan kemahiran asas KIA2M. 2. Membina bahan bukan elektronik dan bahan elektronik KIA2M 3. Menilai dan memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk melaksanakan KIA2M.

1.1 PRABACAAN Apakah yang anda fahami dengan prabacaan? Untuk memahami aktiviti prabacaan sila teliti kerangka konsep berikut. PRA BACAAN

Pengamatan penglihatan

Pengamatan pendengaran

Pergerakan tangan dan mata

Menggunakan bahan bantu belajar 1

tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. aktiviti pramembaca boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. Menurut Ismail Zakaria. Dengan kata lain. anda perlu melaksanakan aktiviti berikut: 2 . iaitu peringkat prabacaan dan peringkat bacaan. Salmah Othman dan Elly. makna istilah tahap prabacaan dan kesediaan membaca adalah sama. Chong (1992) pula. Garisan-garisan ini hendaklah dimulakan dengan garisan lurus atau bentuk-bentuk yang seimbas dengan huruf yang diperkenalkan kepada murid. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. Pada peringkat awalnya.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU Prabacaan merupakan kesediaan murid untuk membaca. Untuk memahami dengan lebih lanjut tentang aktiviti prabacaan. Pada tahap ini. latihan menajamkan daya ingatan. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. dan latihan bahasa pertuturan. Abu Bakar (1994) mengkategorikan aktiviti kesediaan membaca kepada dua. Pada tahap ini. kemahiran pengamatan peglihatan. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran .Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. Guru hendaklah menjalankan aktiviti melukis garisan-garisan tertentu yang menyerupai huruf. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan pendengaran. aktviti koordinasi psikomotor. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. tahap prabacaan merupakan satu tempoh menyediakan murid untuk membaca. kesediaan membaca ditakrifkan sebagai satu peringkat bagi menyediakan kanakkanak untuk bacaan awal atau bacaan asas.

Pergerakan Tangan dan Mata Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. Kini anda perlu melakukan aktiviti seterusnya. Pengamatan Penglihatan Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai.2 Pengamatan Pendengaran Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU 1. 1. Anda perlu melakukan aktiviti:  pengamatan pendengaran Tahniah! Anda telahpun berjaya melaksanakan aktiviti mempertingkatkan ketajaman pengamatan penglihatan dan pengamatan pendengaran. anda dikehendaki melakukan aktiviti:  pergerakan tangan Teruskan aktiviti prabacaan dengan melakukan aktiviti  pergerakan mata Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. anda boleh melakukan aktiviti menggunakan permainan huruf.1. lakukan aktiviti:  pengamatan penglihatan Aktiviti ini bertujuan untuk melatih keupayaan mata mengecam bentuk-bentuk. Teruskan aktiviti berikut yang melibatkan psikomotor.1.1. suku kata dan perkataan sebagai pengukuhan 3 .3 .1. 1. anda dikehendaki melakukan aktiviti untuk mengecam bunyi-bunyi.

anda dikehendaki menilai strategi pengajaran yang digunakan.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU Latihan Dengan menggunakan bahan bantu belajar bukan elektronik yang anda bina sendiri. Setelah itu. Tajuk 2 BENGKEL ASAS MEMBACA: KAEDAH FONETIK Sipnosis Bengkel asas membaca kaedah fonetik memerlukan membunyikan huruf dan mengasosiasikan dan ayat. Membina bahan bukan elektronik dan bahan elektronik KIA2M 3. anda dikehendaki melaksanakan aktiviti prabacaan secara simulasi. Menilai dan memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk melaksanakan KIA2M. pelajar seharusnya dapat: 1. 2. membaca frasa menggunakan bahan bantu belajar.1 KAEDAH FONETIK Apakah yang anda fahami dengan kaedah fonetik? 4 . fonetik ini. pelajar dikehendaki Pelajar juga dikehendaki membatang suku kata dan perkataan. 2. Menjelaskan dan menghuraikan kemahiran asas KIA2M. Untuk melaksanakan kaedah pelajar membuat latihan benda/objek dengan bunyi huruf. Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini.

1. 2.1. anda perlu M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar 5 .1 Membunyikan huruf dan asosiasi dengan benda Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki melaksanakan langkah-langkah berikut:  membunyikan huruf A – Z Setelah anda selesai membunyikan kesemua huruf anda dikehendaki  mengasosiasikan benda dengan bunyi huruf tersebut.2 Membatangkan suku kata dan perkataan Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. anda dikehendaki:  membatang suku kata Seterusnya. KAEDAH FONETIK Membunyikan huruf dan asosiasi dengan benda Membatang suku kata dan perkataan Membaca frasa dan ayat l a t i h a n Kaedah fonetik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya. sila teliti kerangka konsep berikut iaitu tentang kaedah fonetik. Kaedah fonetik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf. Untuk memahami kaedah ini kita perlu melaksanakan aktiviti berikut: 2.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU Untuk memahaminya.

4. Menggunakan bahan bantu belajar untuk melaksanakan kaedah fonetik Pastinya kini anda telah mahir melaksanakan langkah demi langkah dalam kaedah fonetik. 2.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU  menyebut/membunyikan perkataan tanpa membatang suku kata 2.3 . Latihan Dengan menggunakan bahan bantu belajar bukan elektronik yang anda bina sendiri. anda dikehendaki melaksanakan kaedah fonetik secara simulasi.  Anda kini boleh menggunakan bahan bantu tersebut untuk melaksanakan kaedah fonetik seperti yang telah anda pelajari. anda dikehendaki menilai strategi pengajaran yang digunakan. huruf besar dan huruf kecil. menyebut suku kata V dan 6 . Kini anda dikehendaki menggunakan kreativiti anda untuk :  Membina bahan bantu belajar bagi melaksanakan langkahlangkah tersebut. Membaca frasa dan ayat Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki:  membaca frasa Teruskan aktiviti membaca dengan  membaca ayat yang lengkap. Setelah itu.1. Tajuk 3 BENGKEL ASAS MEMBACA: KAEDAH ABJAD Sipnosis Bengkel asas membaca kaedah abjad mengkehendaki pelajar menyebut nama huruf abjad A hingga Z.1.

KAEDAH ABJAD Menyebut nama huruf abjad a – z. membaca ayat dan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU KV. Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk dinamakan membolehkan murid mengeja perkataan. maka kaedah ini juga kaedah mengeja Kita perlu 3. huruf besar dan kecil Menyebut suku kata V dan KV Mengeja suku kata. mengeja suku kata. perkataan dan frasa. sila teliti kerangka konsep berikut iaitu tentang kaedah abjad.1 KAEDAH ABJAD Apakah yang anda fahami dengan kaedah abjad? Untuk memahaminya. perkataan dan frasa Membaca ayat l a t i h a n Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad. 3.1. huruf besar dan kecil Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki melaksanakan 7 M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar melaksanakan aktiviti berikut untuk memahami kaedah ini: .1 Menyebut nama huruf abjad A-Z.

5. huruf kecil Setelah anda selesai menyebut kesemua huruf.1.3 .1. anda dikehendaki:  menyebut suku kata V Seterusnya.4 Latihan membaca ayat Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki:  membaca ayat dengan lengkap 3. Mengeja suku kata. huruf besar 3. Kini anda dikehendaki menggunakan kreativiti anda untuk : 8 . anda dikehendaki pula  menyebut huruf A-Z. perkataan dan frasa serta laihan membaca ayat. anda perlu  menyebut suku kata KV 3. mengeja suku kata.1. Menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai untuk melaksanakan kaedah abjad Anda telah pun melaksanakan langkah demi langkah kaedah abjad bermula daripada menyebut nama huruf dansuku kata.1.2 Menyebut suku kata V dan KV Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. perkataan dan frasa Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki:  mengeja suku kata Teruskan latihan anda untuk  mengeja perkataan Anda sekarang perlu meneruskan latihan untuk  mengeja frasa 3.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU langkah-langkah berikut:  menyebut huruf a-z .

Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. pelajar dikehendaki menggunakan bahan bantu belajar. Menjelaskan dan menghuraikan kemahiran asas KIA2M. 4. anda dikehendaki melaksanakan kaedah abjad secara simulasi.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU  Membina bahan bantu belajar bagi melaksanakan langkahlangkah tersebut.  Anda kini boleh menggunakan bahan bantu tersebut untuk melaksanakan kaedah abjad seperti yang telah anda pelajari. anda dikehendaki menilai strategi pengajaran yang digunakan.Untuk melaksanakan kaedah ini. Menilai dan memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk melaksanakan KIA2M. mencerakinkan perkataan menjadi suku kata. Setelah itu.1 KAEDAH PANDANG DAN SEBUT Apakah yang anda fahami dengan kaedah pandang dan sebut? Untuk memahaminya. Latihan Dengan menggunakan bahan bantu belajar bukan elektronik yang anda bina sendiri. Tajuk 4 BENGKEL ASAS MEMBACA: KAEDAH PANDANG DAN SEBUT Sipnosis Bengkel asas membaca kaedah pandang dan sebut memerlukan pelajar membuat latihan menyebut perkataan. pelajar seharusnya dapat: 1. 2. sila teliti kerangka konsep berikut iaitu tentang kaedah fonetik. membina dan membaca ayat dan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. 9 . Membina bahan bukan elektronik dan bahan elektronik KIA2M 3.

1.1. Untuk memahami kaedah ini kita perlu melaksanakan aktiviti berikut: 4.3 . Yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat bahan bantu belajar dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan. anda dikehendaki:  mencerakinkan perkataan menjadi suku kata 4.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU KAEDAH PANDANG DAN SEBUT Menyebut perkataan Mencerakinkan Perkataan kata Membina dan membaca ayat l a t i h a n Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. Membina dan membaca ayat Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki:  membina ayat M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar 10 .2 Mencerakinkan perkataan Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai.1. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut.1 Menyebut Perkataan Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki melaksanakan langkah-langkah berikut:  menyebut perkataan 4.

WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU Teruskan aktiviti membaca dengan  membaca ayat yang lengkap. 4. 11 . anda dikehendaki melaksanakan kaedah pandang dan sebut secara simulasi.4. Kini anda dikehendaki menggunakan kreativiti anda untuk :  Membina bahan bantu belajar bagi melaksanakan langkahlangkah tersebut. Setelah itu. Menggunakan bahan bantu belajar untuk melaksanakan kaedah Pandang dan sebut Pastinya kini anda telah mahir melaksanakan langkah demi langkah dalam kaedah pandang dan sebut. Latihan Dengan menggunakan bahan bantu belajar bukan elektronik yang anda bina sendiri. anda dikehendaki menilai strategi pengajaran yang digunakan.1.  Anda kini boleh menggunakan bahan bantu tersebut untuk melaksanakan kaedah pandang dan sebut seperti yang telah anda pelajari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful