WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU

Tajuk 1
Sipnosis Bengkel mata. aktiviti prabacaan

AKTIVITI PRABACAAN

mengkehendaki

pelajar

melaksanakan

aktiviti

pengamatan penglihatan, pengamatan pendengaran dan pergerakan tangan dan

Untuk melaksanakan aktiviti ini, pelajar dikehendaki menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini, pelajar seharusnya dapat: 1. Menjelaskan dan menghuraikan kemahiran asas KIA2M. 2. Membina bahan bukan elektronik dan bahan elektronik KIA2M 3. Menilai dan memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk melaksanakan KIA2M.

1.1 PRABACAAN Apakah yang anda fahami dengan prabacaan? Untuk memahami aktiviti prabacaan sila teliti kerangka konsep berikut. PRA BACAAN

Pengamatan penglihatan

Pengamatan pendengaran

Pergerakan tangan dan mata

Menggunakan bahan bantu belajar 1

Abu Bakar (1994) mengkategorikan aktiviti kesediaan membaca kepada dua.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU Prabacaan merupakan kesediaan murid untuk membaca. Pada peringkat awalnya. Guru hendaklah menjalankan aktiviti melukis garisan-garisan tertentu yang menyerupai huruf. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran . murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. Pada tahap ini. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. kemahiran pengamatan peglihatan. dan latihan bahasa pertuturan. latihan menajamkan daya ingatan.Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. Menurut Ismail Zakaria. Chong (1992) pula. aktiviti pramembaca boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. iaitu peringkat prabacaan dan peringkat bacaan. Garisan-garisan ini hendaklah dimulakan dengan garisan lurus atau bentuk-bentuk yang seimbas dengan huruf yang diperkenalkan kepada murid. anda perlu melaksanakan aktiviti berikut: 2 . Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan pendengaran. Untuk memahami dengan lebih lanjut tentang aktiviti prabacaan. makna istilah tahap prabacaan dan kesediaan membaca adalah sama. konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. Dengan kata lain. Pada tahap ini. Salmah Othman dan Elly. tahap prabacaan merupakan satu tempoh menyediakan murid untuk membaca. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. kesediaan membaca ditakrifkan sebagai satu peringkat bagi menyediakan kanakkanak untuk bacaan awal atau bacaan asas. aktviti koordinasi psikomotor.

1. anda boleh melakukan aktiviti menggunakan permainan huruf.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU 1. anda dikehendaki melakukan aktiviti untuk mengecam bunyi-bunyi.1. Pengamatan Penglihatan Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. Pergerakan Tangan dan Mata Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. 1. suku kata dan perkataan sebagai pengukuhan 3 .1. Kini anda perlu melakukan aktiviti seterusnya. anda dikehendaki melakukan aktiviti:  pergerakan tangan Teruskan aktiviti prabacaan dengan melakukan aktiviti  pergerakan mata Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. Teruskan aktiviti berikut yang melibatkan psikomotor.2 Pengamatan Pendengaran Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. 1.1. Anda perlu melakukan aktiviti:  pengamatan pendengaran Tahniah! Anda telahpun berjaya melaksanakan aktiviti mempertingkatkan ketajaman pengamatan penglihatan dan pengamatan pendengaran.3 . lakukan aktiviti:  pengamatan penglihatan Aktiviti ini bertujuan untuk melatih keupayaan mata mengecam bentuk-bentuk.

Menilai dan memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk melaksanakan KIA2M. anda dikehendaki menilai strategi pengajaran yang digunakan. Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. Untuk melaksanakan kaedah pelajar membuat latihan benda/objek dengan bunyi huruf. Tajuk 2 BENGKEL ASAS MEMBACA: KAEDAH FONETIK Sipnosis Bengkel asas membaca kaedah fonetik memerlukan membunyikan huruf dan mengasosiasikan dan ayat. anda dikehendaki melaksanakan aktiviti prabacaan secara simulasi. Setelah itu.1 KAEDAH FONETIK Apakah yang anda fahami dengan kaedah fonetik? 4 . Membina bahan bukan elektronik dan bahan elektronik KIA2M 3. 2. membaca frasa menggunakan bahan bantu belajar.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU Latihan Dengan menggunakan bahan bantu belajar bukan elektronik yang anda bina sendiri. pelajar seharusnya dapat: 1. pelajar dikehendaki Pelajar juga dikehendaki membatang suku kata dan perkataan. 2. Menjelaskan dan menghuraikan kemahiran asas KIA2M. fonetik ini.

WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU Untuk memahaminya. 2.2 Membatangkan suku kata dan perkataan Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. anda perlu M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar 5 .1 Membunyikan huruf dan asosiasi dengan benda Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki melaksanakan langkah-langkah berikut:  membunyikan huruf A – Z Setelah anda selesai membunyikan kesemua huruf anda dikehendaki  mengasosiasikan benda dengan bunyi huruf tersebut. Untuk memahami kaedah ini kita perlu melaksanakan aktiviti berikut: 2. sila teliti kerangka konsep berikut iaitu tentang kaedah fonetik. KAEDAH FONETIK Membunyikan huruf dan asosiasi dengan benda Membatang suku kata dan perkataan Membaca frasa dan ayat l a t i h a n Kaedah fonetik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya. Kaedah fonetik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf.1. anda dikehendaki:  membatang suku kata Seterusnya.1.

Kini anda dikehendaki menggunakan kreativiti anda untuk :  Membina bahan bantu belajar bagi melaksanakan langkahlangkah tersebut.1.3 . anda dikehendaki melaksanakan kaedah fonetik secara simulasi.4. menyebut suku kata V dan 6 . huruf besar dan huruf kecil.  Anda kini boleh menggunakan bahan bantu tersebut untuk melaksanakan kaedah fonetik seperti yang telah anda pelajari. 2. anda dikehendaki menilai strategi pengajaran yang digunakan. Setelah itu. Latihan Dengan menggunakan bahan bantu belajar bukan elektronik yang anda bina sendiri.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU  menyebut/membunyikan perkataan tanpa membatang suku kata 2.1. Menggunakan bahan bantu belajar untuk melaksanakan kaedah fonetik Pastinya kini anda telah mahir melaksanakan langkah demi langkah dalam kaedah fonetik. Membaca frasa dan ayat Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki:  membaca frasa Teruskan aktiviti membaca dengan  membaca ayat yang lengkap. Tajuk 3 BENGKEL ASAS MEMBACA: KAEDAH ABJAD Sipnosis Bengkel asas membaca kaedah abjad mengkehendaki pelajar menyebut nama huruf abjad A hingga Z.

3. perkataan dan frasa Membaca ayat l a t i h a n Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad. Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk dinamakan membolehkan murid mengeja perkataan. mengeja suku kata. sila teliti kerangka konsep berikut iaitu tentang kaedah abjad. maka kaedah ini juga kaedah mengeja Kita perlu 3.1.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU KV. huruf besar dan kecil Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki melaksanakan 7 M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar melaksanakan aktiviti berikut untuk memahami kaedah ini: .1 KAEDAH ABJAD Apakah yang anda fahami dengan kaedah abjad? Untuk memahaminya. membaca ayat dan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. perkataan dan frasa. huruf besar dan kecil Menyebut suku kata V dan KV Mengeja suku kata.1 Menyebut nama huruf abjad A-Z. KAEDAH ABJAD Menyebut nama huruf abjad a – z. pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja.

WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU langkah-langkah berikut:  menyebut huruf a-z . anda perlu  menyebut suku kata KV 3. Kini anda dikehendaki menggunakan kreativiti anda untuk : 8 . Menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai untuk melaksanakan kaedah abjad Anda telah pun melaksanakan langkah demi langkah kaedah abjad bermula daripada menyebut nama huruf dansuku kata. Mengeja suku kata.1.3 .1.4 Latihan membaca ayat Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki:  membaca ayat dengan lengkap 3.5. mengeja suku kata. anda dikehendaki pula  menyebut huruf A-Z.1. huruf besar 3. anda dikehendaki:  menyebut suku kata V Seterusnya.1.2 Menyebut suku kata V dan KV Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. perkataan dan frasa serta laihan membaca ayat. perkataan dan frasa Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki:  mengeja suku kata Teruskan latihan anda untuk  mengeja perkataan Anda sekarang perlu meneruskan latihan untuk  mengeja frasa 3. huruf kecil Setelah anda selesai menyebut kesemua huruf.

Membina bahan bukan elektronik dan bahan elektronik KIA2M 3. Latihan Dengan menggunakan bahan bantu belajar bukan elektronik yang anda bina sendiri. 2. pelajar seharusnya dapat: 1. 9 . 4.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU  Membina bahan bantu belajar bagi melaksanakan langkahlangkah tersebut. Setelah itu.Untuk melaksanakan kaedah ini. sila teliti kerangka konsep berikut iaitu tentang kaedah fonetik. Menilai dan memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk melaksanakan KIA2M. Tajuk 4 BENGKEL ASAS MEMBACA: KAEDAH PANDANG DAN SEBUT Sipnosis Bengkel asas membaca kaedah pandang dan sebut memerlukan pelajar membuat latihan menyebut perkataan. pelajar dikehendaki menggunakan bahan bantu belajar. membina dan membaca ayat dan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. anda dikehendaki menilai strategi pengajaran yang digunakan. Menjelaskan dan menghuraikan kemahiran asas KIA2M. Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini.1 KAEDAH PANDANG DAN SEBUT Apakah yang anda fahami dengan kaedah pandang dan sebut? Untuk memahaminya. anda dikehendaki melaksanakan kaedah abjad secara simulasi.  Anda kini boleh menggunakan bahan bantu tersebut untuk melaksanakan kaedah abjad seperti yang telah anda pelajari. mencerakinkan perkataan menjadi suku kata.

Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut. Untuk memahami kaedah ini kita perlu melaksanakan aktiviti berikut: 4. Membina dan membaca ayat Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki:  membina ayat M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar 10 . Yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat bahan bantu belajar dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan.1. anda dikehendaki:  mencerakinkan perkataan menjadi suku kata 4.1.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU KAEDAH PANDANG DAN SEBUT Menyebut perkataan Mencerakinkan Perkataan kata Membina dan membaca ayat l a t i h a n Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata.1 Menyebut Perkataan Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki melaksanakan langkah-langkah berikut:  menyebut perkataan 4.3 .1.2 Mencerakinkan perkataan Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai.

4. 4.1. Latihan Dengan menggunakan bahan bantu belajar bukan elektronik yang anda bina sendiri.WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU Teruskan aktiviti membaca dengan  membaca ayat yang lengkap. anda dikehendaki melaksanakan kaedah pandang dan sebut secara simulasi.  Anda kini boleh menggunakan bahan bantu tersebut untuk melaksanakan kaedah pandang dan sebut seperti yang telah anda pelajari. 11 . anda dikehendaki menilai strategi pengajaran yang digunakan. Setelah itu. Menggunakan bahan bantu belajar untuk melaksanakan kaedah Pandang dan sebut Pastinya kini anda telah mahir melaksanakan langkah demi langkah dalam kaedah pandang dan sebut. Kini anda dikehendaki menggunakan kreativiti anda untuk :  Membina bahan bantu belajar bagi melaksanakan langkahlangkah tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful