MODUL LATIH TUBI

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


PENDIDIKAN ISLAM
PMR
45/1
Kertas 1

MODUL LATIH TUBI
TOPIKAL TINGKATAN DUA

_____________________________________________________________________
Kertas Latih Tubi dan Skema ini mengandungi 31 halaman bercetak.

[Lihat sebelah
SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 22

BAHAGIAN TILAWAH AL-QURAN.

Ilmu Penyuluh Kehidupan.

: γ ‰ ¦ <´ ¦ Ρ µ … ω | 9 ≈ µ | ω δ θ´ ρ´ ¦ 9 ϑ = ≈ × 3 π ρ´ ¦ ρ` 9 θ ¦ ¦ 9 - = Ο % ! ← ϑ ! . ! 9 ) .` 1 ω | 9 ≈ µ | ω δ θ´ ¦ 9 - – ƒ “'
¦ 9 ⇔ 6 Š Ο` ∪ ∇ ⊇ ∩

Ayat di atas menerangkan tentang kepentingan ilmu.

a) Nyatakan pengertian kalimah bergaris.
b) Apakah maksud ilmu?
c) Apakah hukum menuntut ilmu?
d) Jelaskan tiga kelebihan orang yang berilmu.
e) Huraikan ciri-ciri orang yang berilmu.
f) Terangkan dua peranan ilmu dalam melahirkan individu cemerlang.
g) Jelaskan dua cara untuk mendapat ilmu.


Menginsafi Kekuasaan Allah SWT


% ≅ ¦ 9 = γ Ο¯ Β ≈ = 7 ¦ 9 ϑ = 7 . σ . ’ ¦ 9 ϑ = š Β  · : ! ™' ρ´ . ∴ ” ~ ¦ 9 ϑ = š Β ϑ´  · : ! ™' ρ´ . - “– Β  · : ! ™'
ρ´ . ‹ Α‘ Β  · : ! ™' . Š´ ‰ 8 ¦ 9 ‚ ¯ ¸ | Ρ 7 s ? ’ . ≅ : ©` ™ % ‰ ƒ ," ∪ ∉ ⊄ ∩

a) Nyatakan pengertian kalimah bergaris.
b) Berikan maksud kekuasaan Allah SWT.
c) Jelaskan dua sebab manusia mendapat kemuliaan.
d) Mengapakah manusia mendapat kehinaan daripada Allah?.
e) Huraikan cara menghargai nikmat Allah SWT.
f) Jelaskan akibat tidak menghargai nikmat Allah SWT.
g) Bagaimanakah Allah SWT menarik balik nikmat daripada orang yang tidak
bersyukur?SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 23

Menghargai Sunnatullah.


. θ 9 ~ ¦ 9 Š ≅Ÿ · ’ ¦ 9 Ψ γ ! ‘ ρ´ . θ 9 ~ ¦ 9 Ψ γ ! ‘´ · ’ ¦ 9 Š ≅ ρ´ . ‚ , ~ ¦ 9 ⇔ ‘¯ Β ∅š ¦ 9 ϑ ‹¯ · ρ´ . ‚ , ~ ¦ 9 ϑ ‹¯ ·
Β ´ ¦ 9 ⇔ ‘¯ ρ´ . ,¯ —` − Β  · : ! ™' . - ¯ ¸ > . ! . ∪ ∠ ⊄ ∩


Berdasarkan ayat di atas:
a) Nyatakan pengertian kalimah bergaris.
b) Apakah maksud sunnatullah?
c) Nyatakan hikmah kejadian siang dan malam.
d) Jelaskan proses kejadian manusia.
e) Terangkan hikmah proses kejadian manusia yang unik.
f) Huraikan maksud hidup di dunia sebagai jambatan ke akhirat.
g) Berikan dua contoh sunnatullah.

Segera Bertaubat dan Beristighfar.

¤ ρ´ ™ ! ‘ s` θ ¦ | < ’ Β - ± , ο Β  ‘¯ . 6 Ν¯ ρ´ > Ψ π s ¸` . γ ! ¦ 9 .´ ϑ ≈ θ´ ≡ . ρ´ ¦ { ‘¯ ` ¦ s ‰´ . 9 = ϑ .− )  
∪ ⊂ ⊂ ⊇ ∩ ¦ ! %   ƒ` Ζ ± ) θ β · ’ ¦ 9 .œ ¸¯ ¦ ™ ρ´ ¦ 9 .œ ¸¯ ¦ ™ ρ´ ¦ 9 6 ≈ L ϑ   ¦ 9 - ‹ 1 ρ´ ¦ 9 - ! ·   s  ¦ 9 Ψ ! ρ´ ¦ <´
† > .´ ¦ 9 ϑ >` . Ζ  š ∪ ⊆ ⊂ ⊇ ∩ ρ´ ¦ ! %  š | Œ ¦ · - = θ ¦ · ≈ > : π ¦ ρ L = ϑ θ ¦ ¦ Ρ ± . η' Ν¯ Œ . ,` ρ ¦ ¦ <´
¦ρ`,±-.`™!· ¯Νγ.θΡ‹9 Β´ρ `,±-ƒ šUθΡ—%!¦ ω| ´<¦ ¯Ν9´ρ ¦ρ•¸.`ƒ ’?s !Β ¦θ=-· ¯Νδ´ρ
šχθϑ=-ƒ ∩⊇⊂∈∪ 7×≈9`ρ¦ Νδτ¦“> ο,±-Β Β ¯Νγ.¯‘ ·≈Ψ>´ρ “,>´ Β !γ.>´ `,≈κΞ{¦
š$#≈> !ꎷ ´Ν-Ρ´ρ `,>¦ ,#ϑ≈-9¦ ∩⊇⊂∉∪
Berdasarkan ayat di atas.

a) Berikan pengertian kalimah bergaris..
b) Nyatakan ciri-ciri orang yang bertakwa.
c) Jelaskan maksud taubat.
d) Nyatakan cara-cara bertaubat dengan hati dan tindakan.
e) Terangkan kesan taubat terhadap individu.
f) Mengapakah kita digalakkan segera bertaubat?
g) Jelaskan dua kebaikan mengamalkan taubat kepada masyarakat.
SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 24
Mencontohi Dakwah Rasulullah S.A.W.


· . ϑ ! ‘´ > ϑ π Β ´ ¦ <´ 9 Ζ · 9 γ Ν¯ ρ´ 9 θ¯ . Ψ · · Lˆ ! s = ‹ 1 ¦ 9 ) = . ω Ρ ± .‘ θ ¦ Β  > θ¯ 9 7 · ! s #
s ] κ· Ν¯ ρ´ ¦ ™` . - ± ,¯ ; λ Ν¯ ρ´ : ! ρ ‘¯ δ Ν¯ · ’ ¦ { ∆¯ ¸ · ¦ Œ ¦ s •´ Β · · . θ´ . ≅¯ s ? ’ ¦ <´ | β ¦ <´ † > .´
,#.´θ.ϑ9¦ ∩⊇∈®∪

Berdasarkan ayat di atas:

a) Nyatakan pengertian kalimah bergaris.
b) Senaraikan sifat dakwah Rasulullah S.A.W.
c) Nyatakan dua kelebihan orang yang bersifat pemaaf.
d) Jelaskan dua kebaikan mesyuarat dalam memutuskan sesuatu keputusan.
e) Berikan maksud tawakkal.
f) Jelaskan kepentingan bertawakkal.
g) Apakah kesan buruk bertawakal tanpa usaha dan ikhtiar.


SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 25
SKEMA JAWAPAN

BAHAGIAN TILAWAH AL-QURAN.


Ilmu Penyuluh Kehidupan.
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)
Maksud kalimah :
- Malaikat.
- Ilmu.
- Bijaksana.

b)

Maksud Ilmu:
Pengetahuan sebenar terhadap sesuatu perkara.

c)

Hukum menuntut ilmu ialah wajib

d)

Kelebihan orang yang berilmu:
- Diangkat darjat oleh Allah S.W.T.
- Dihormati oleh masyarakat.
- Memperolehi kejayaan di dunia dan akhirat.
- Hidup mengikut syariat.
- Dapat melakukan ibadah mengikut syariat.

e)

Ciri-ciri orang yang berilmu:
- Mempunyai keyakinan diri iaitu tidak mudah terpengaruh dengan orang lain.
- Pintar bertindak dalam menyelesaikan sesuatu masalah.
- Beramal dengan ilmu yang dimiliki.
- Merendah diri walaupun mempunyai pelbagai kepakaran.

f)

Peranan ilmu dalam melahirkan individu cemerlang:
- Menjadikan individu melaksanakan ibadah kepada Allah dengan betul dan sah.
- Melahirkan individu yang pakar dalam pelbagai bidang ilmu.
- Memberi keyakinan terhadap keesaan, kekuasaan dan kebijaksanaan Allah.
Isi = 1m Penerangan = 1m

g)

Cara untuk memperolehi ilmu:
- Melalui pembacaan.
- Mengikuti ceramah-ceramah atau kuliah-kuliah.
- Melalui kajian dan penyelidikan.
- Melayari internet.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 26


Menginsafi Kekuasaan Allah SWT
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)
Maksud kalimah :
- Engkau kurniakan / berikan.
- Kekuasaan.
- Kebaikan.

b)

Maksud kekuasaan Allah SWT ialah Tuhan yang memiliki kekuasaan sepenuhnya.

c)

Sebab manusia mendapat kemuliaan:
- Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.
- Berbuat baik sesama manusia.
- Berusaha bersungguh-sungguh ke arah kebaikan.
- Berdoa, berusaha dan bertawakkal kepada Allah SWT.

d)

Sebab manusia mendapat kehinaan Allah SWT
- Tidak melaksanakan perintah Allah SWT.
- Melanggar larangan Allah SWT.
- Tidak menjaga hubungan baik sesama manusia.
- Malas berusaha dan tidak mahu berubah.

e)

Cara menghargai nikmat Allah SWT:
- Menggunakan nikmat Allah SWT untuk melaksanakan ibadat kepadaNya.
- Menggunakan nikmat Allah SWT dengan berhemah.
- Membantu orang yang memerlukan.
- Membelanjakan harta untuk menyara hidup keluarga.

f)

Akibat tidak menghargai nikmat Allah SWT:
- Kehidupan menjadi sia-sia.
- Kehidupan menjadi porak peranda.
- Negara hancur dan musnah.
- Berlaku pencemaran alam sekitar yang membahayakan kesihatan.

g)

Allah SWT menarik nikmat daripada orang yang tidak bersyukur dengan cara:
- Ditimpa pelbagai bala dan musibah.
- Ditimpa pelbagai penyakit dan kesusahan.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 27


Menghargai Sunnatullah.
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)
Maksud kalimah:
- Siang.
- Yang mati.
- Engkau memberi rezeki.
- Dihitung.

b)

Maksud sunnatullah ialah cara dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT
terhadap makhluknya.

c)

Hikmah kejadian siang dan malam ialah:
- Memudahkan manusia menentukan masa, tarikh, hari dan tahun.
- Manusia dapat bekerja mencari rezeki pada waktu siang dan berehat pada waktu
malam.
- Manusia dapat menjalankan aktiviti kemasyarakatan pada waktu siang dan aktiviti
ibadah pada waktu malam.
- Makhluk dapat menjalani kehidupan dan aktiviti mengikut tabiat dan keperluan
masing-masing.

d)

Proses kejadian manusia:
- Percantuman benih lelaki dan perempuan.
- Menjadi segumpal darah.
- Menjadi seketul daging.
- Menjadi tulang.
- Tulang dibaluti daging.
- Janin yang sempurna.

e)

Hikmah proses kejadian manusia:
- Manusia menyedari kelemahan diri mereka.
- Manusia dapat mengenal penciptanya.
- Dapat meningkatkan keimanan terhadap kekuasaan Allah SWT.
- Mengajar manusia supaya menjalani kehidupan dengan lebih berdisiplin dan
berperancangan.

f)

Maksud hidup di dunia sebagai jambatan ke akhirat ialah:
- Hidup di dunia hanyalah sementara dan perlu mencari bekalan (amalan) ke
akhirat untuk hidup kekal abadi.
- Kejayaan manusia bergantung sepenuhnya kepada sejauh mana pengabdian diri
kepada Allah.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 28

g)

Contoh-contoh sunnatullah:
- Kejadian pasang surut air laut.
- Proses pertumbuhan biji benih.
- Kejadian hujan.
- Proses fotosintesis tumbuh-tumbuhan.

Segera Bertaubat dan Beristighfar.
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)
Maksud kalimah:
- Bagi orang yang bertakwa.
- Yang membelanjakan.

b)

Ciri-ciri orang yang bertakwa:
- Segera bertaubat apabila melakukan dosa
- Membelanjakan harta pada jalan Allah.
- Mengawal diri ketika marah.
- Memaafkan kesalahan orang lain.

c)

Maksud taubat ialah memohon keampunan Allah terhadap dosa yang dilakukan.

d)

Cara-cara bertaubat dengan:
Hati:
- Menyesali terhadap dosa yang dilakukan.
- Bertekad dan berazam untuk tidak mengulanginya.
Tindakan:
- Meninggalkan perbuatan dosa.
- Memulangkan hak orang lain.
- Memperbanyakkan amalan soleh.


e)

Kesan taubat terhadap individu ialah:
- Mendapat keampunan dan Rahmat Allah.
- Mendapat ketenangan jiwa.
- Bertambah iman dan amal soleh.
- Disayangidan dihormati oleh masyarakat.

f)

Kita digalakkan segera bertaubat kerana:
- Kita tidak mengetahui saat kematian.
- Supaya dosa yang dilakukan terampun.
- Supaya dapat menginsafi dosa yang dilakukan.
g) Kebaikan taubat kepada masyarakat:
- Masyarakat hidup aman damai.
- Mengurangkan masalah sosial dalam masyarakat.
- Wujud perasaan kasih sayang sesama anggota masyarakat.
SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 29

Mencontohi Dakwah Rasulullah S.A.W.
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)
Maksud kalimah :
- Maafkanlah.
- Maka bertawakkallah.

b)

Sifat dakwah Rasulullah ialah:
- Lemah lembut.
- Pemaaf.
- Memohon keampunan untuk orang lain.
- Bermesyuarat dalam menentukan sesuatu keputusan.
- Bertawakkal dalam pelaksanaan.

c)

Kelebihan orang yang bersifat pemaaf:
- Akan disenangi oleh rakan dan masyarakat.
- Mempunyai ramai kawan.
- Senang mendapat pertolongan.
- Disayangi Allah SWT.


d)

Kebaikan bermesyuarat:
- Keputusan memuaskan hati semua pihak.
- Mengelakkan berlakunya pergaduhan.
- Semua pihak dapat memberikan pendapat masing-masing
- Program dapat dilaksanakan dengan sempurna.


e)

Tawakkal ialah berserah diri kepada Allah SWT setelah berusaha dan berikhtiar
dalam sesuatu perkara.


f)

Kepentingan bertawakkal:
- Sabar menghadapi kesulitan.
- Tenang dan tabah menerima kegagalan.
- Berusaha untuk meningkatkan kualiti kerja.
- Bersikap tawaduk apabila menerima kejayaan.

g) Kesan buruk bertawakal tanpa usaha dan ikhtiar:
- Melahirkan individu yang malas berusaha.
- Hilang keyakinan tentang kebolehan diri.
- Sesuatu yang dihajati tidak akan tercapai.
- Sentiasa mengharapkan bantuan orang lain.


SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 210
BAHAGIAN HADIS

Sedekah Pemangkin Kesejahteraan


- ¸ | · ¸ · , · , · = ¸ =· - · - | .· .· |. = , . =· , ¸ . · ¸ = : - - ¸ ¸ ·|· ¸· - · , - = = | -
· ¸ · , - · = · - · , - =|· « ¸ · . - = . · , ¸ |· ·· · , ¸ = = | - , . · - , ¸ ,|· - ¸ · . ¸ ·· · - · · ¬ « · - - · , . ·
| , · , · - | - - · , . - · · -· - = = | - . , |· ´ · « - =|· ., , - = = | - , . · ´ ¸ - = , · · « = , . · · | =|· ¸ · ··
= = | - , . · « , = |· | . . - ¸ =|· , · _ = = | - , . , ·· · ¬ · . , - . · . .


a) Nyatakan pengertian kalimah yang bergaris.
b) Terangkan dua amalan sedekah yang terdapat di dalam hadis di atas
c) Jelaskan dua adab bersedekah seperti yang dianjurkan oleh Islam.
d) Jelaskan kebaikan yang akan diperolehi jika umat Islam beramal dengan potongan
hadis berikut: ·,= ·´
e) Terangkan dua kesan buruk bersifat bakhil.
f) Berikan dua contoh sedekah selain harta dan wang.
g) Nyatakan dua jenis sedekah yang berkekalan hingga hari kiamat.
h) Nyatakan dua langkah untuk membasmi peminta sedekah.
i) Jelaskan dua hikmah sedekah kepada pemberi sedekah.
BAHAGIAN HADIS

Sedekah Pemangkin Kesejahteraan
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)
Maksud kalimah :
Perkataan yang baik.


b)

Dua amalan sedekah dalam hadis:
- Membantu orang yang menaiki kenderaan.
- Mengangkat barang untuknya ke dalam kenderaan.
- Melakukan keadilan diantara dua orang yang berselisih faham.
- Langkahan kaki ke tempat solat .
- Membuang perkara yang menyakiti di jalan.


SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 211

c)

Dua adab bersedekah:
- Ikhlas tanpa mengharapkan balasan.
- Tidak mengungkit-ungkit sedekah yang diberikan.
- Menunjukkan muka yang manis semasa menghulurkan
- sedekah.
- Bersedekah daripada sumber yang halal dan terbaik.

d)

·,= ·´ Kebaikan beramal dengan kalimah
- Mendapat keberkatan daripada Allah
- Dikasihi dan dihormati masyarakat.
- Jasa dikenang sepanjang zaman.
- Membentuk masyarakat penyayang dan bantu membantu.
- Menyelesaikan masalah ekonomi di kalangan sanak saudara.

e)

Dua kesan buruk bersifat bakhil.
- Tidak mendapat keberkatan daripada Allah.
- Dibenci dan tidak dihormati masyarakat.
- Melahirkan individu yang pentingkan diri sendiri.

f)

Dua contoh sedekah bukan dengan harta dan wang.
- Memberikan senyuman
- Memberikan bantuan tenaga.
- Mengucapkan kata-kata yang baik.


g)

Dua jenis sedekah yang berkekalan hingga hari kiamat
- Sedekah jariah
- Ilmu yang dimanfaatkan.
h)
Langkah untuk membasmi peminta sedekah.
- Menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan.
- Menguatkuasakan undang-undang melarang meminta sedekah.
- Mengadakan kempen kesedaran “tangan yang memberi lebih baik daripada yang
menerima”

i)
Dua hikmah sedekah kepada pemberi:
- Membentuk diri menjadi seorang yang dermawan.
- Membina sifat belas ehsan kepada golongan miskin.
- Melahirkan rasa syukur kepada Allah atas nikmatNya.
- Mendapat ganjaran pahala.

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 212
BAHAGIAN AKIDAH

Ar-Rahman: Allah Maha Pemurah.

a) Nyatakan bukti Allah swt. bersifat dengan sifat Ar-Rahman.
b) Jelaskan kesan beriman dengan sifat Ar-Rahman.
c) Terangkan amalan yang bertentangan dengan sifat Ar-Rahman.
d) Bezakan antara sifat pemurah Allah dengan pemurah manusia.

Ar-Rahim: Allah Maha Penyayang.

a) Apakah pengertian Ar-Rahim.
b) Jelaskan tanda-tanda Allah swt. bersifat Ar-Rahim.
c) Terangkan dua cara yang membuktikan anda mengasihi dan menyayangi sesama
manusia.
d) Nyatakan perbezaan antara sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim bagi Allah.

Al-Hakim: Allah Maha Bijaksana.

a) Apakah maksud Al-Hakim?
b) Jelaskan dua tanda Allah swt bersifat Al-Hakim.
c) Nyatakan dua kesan beriman dengan Al-Hakim.
d) Jelaskan amalan yang bercanggah dengan konsep Al-Hakim.

Al-Alim: Allah Maha Mengetahui.
a) Apakah maksud Al-Alim?
b) Terangkan dua kesan beriman dengan al-Alim.
c) Berikan dua perbezaan antara ilmu Allah swt. dengan ilmu manusia:
d) Terangkan dua amalan yang menunjukkan seseorang pelajar itu bersifat dengan
sifat yang berlawanan dengan Al-’Alim.

Beriman Dengan Kitab-kitab Suci

a) Al-Quran diturunkan kepada nabi Muhammad saw. melalui tiga peringkat.
Nyatakan peringkat-peringkat tersebut.
b) Terangkan tiga hikmah al-Quran diturunkan beransur-ansur selama 23 tahun.
c) Nyatakan rasul-rasul yang mempunyai Kitab dan Suhuf.
d) Jelaskan tiga perbezaan di antara Kitab dengan Suhuf.
e) Kandungan al-Quran adalah lengkap dan menyeluruh, merangkumi aspek
kehidupan manusia dunia dan akhirat. Nyatakan tiga perkara yang terkandung di
dalam al-Quran.
f) Jelaskan tiga hujah al-Quran sebagai mukjizat kepada nabi Muhammad SAW.
g) Terangkan tiga akibat jika tidak mengikuti ajaran al-Quran.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 213
BAHAGIAN AKIDAH

Ar-Rahman: Allah Maha Pemurah.
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)

Bukti Allah SWT bersifat ar-Rahman:
- Mengurniakan rezeki kepada manusia.
- Mengurniakan tubuh badan yang sihat
- Mengurniakan pancaindera kepada manusia
- Mengurniakan kepada manusia ilmu pengetahuan.


b)
Kesan beriman kepada sifat ar-Rahman :
- Lahir sikap pemurah kepada orang lain.
- Bersikap merendah diri walaupun memiliki kekayaan.
- Menggunakan nikmat kurniaan Allah ke jalan kebaikan.
- Melahirkan sifat kasih sayang sesama makhluk.


c)

Amalan yang bertentangan dengan sifat ar-Rahman:
- Bersikap bakhil.
- Bersifat ganas terhadap makhluk lain.
- Merosakkan alam sekitar.
- Berputus asa daripada rahmat Allah SWT.
d)
Perbezaan antara sifat pemurah Allah SWT dan pemurah manusia:

Pemurah Allah Pemurah Manusia
Tidak terbatas. Terbatas.
Allah memberi nikmat kepada
semua hambaNya.
Memberi mengikut
kemampuan dan perkiraan.
Memberi untuk menguji
keimanan manusia
Memberi mengikut
kepentingan dan manfaat.
Merangkumi aspek dunia dan
akhirat.
Merangkumi aspek dunia
sahaja.

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 214

Ar-Rahim: Allah Maha Penyayang
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)
Maksud al-Rahim ialah :
- Allah Maha Penyayang.

b)

Tanda-tanda Allah SWT bersifat ar-Rahim:
- Menurunkan al-Quran sebagai panduan manusia
- Mengutuskan rasul untuk menyampaikan dakwah kepada manusia
- Menyediakan syurga bagi mereka yang taat
- Memberi pahala bagi mereka yang melakukan amal ibadat dan kebaikan.

c)

Cara mengasihi dan menyayangi sesama manusia:
- Ziarah menziarahi ketika sakit.
- Bertanya khabar dan beramah mesra.
- Menghulurkan bantuan ketika kesusahan.
- Nasihat menasihati untuk kebaikan.

d)


Perbezaan antara sifat ar-Rahman dan ar-Rahim:

Ar-Rahman Ar-Rahim
Diberikan kepada semua
hambanya samada beriman
atau kafir
Dikhususkan kepada orang
yang beriman sahaja.
Memberi nikmat berbentuk
keduniaan seperti rezeki,
pangkat, kesihatan dan lain-
lain.
Memberi nikmat berbentuk
keakhiratan seperti iman,
Islam, syurga dan sebagainya.

Al-Hakim: Allah Maha Bijaksana.
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)
Maksud al-Hakim ;
Allah Maha Bijaksana.

b)

Dua tanda Allah bersifat Al-Hakim:
- Cap jari manusia
- Pokok-pokok yang menghijau
- Penciptaan langit dan bumi.
- Penciptaan laut dan sungai.
SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 215

c)

Dua kesan beriman dengan Al-Hakim:
- Bijak membahagikan masa untuk perkara yang baik dan berfaedah.
- Menghargai setiap ciptaan Allah dan menggunakannya ke arah kebaikan.
- Pandai mengurus kerja mengikut keutamaan.
- Menghargai nikmat akal.

d)

Dua amalan yang bercanggah dengan al-Hakim:
- Memandang rendah terhadap orang yang berilmu.
- Malas berfikir.
- Banyak berkhayal dan berangan-angan.
- Menyalahgunakan nikmat akal dengan melakukan kejahatan.
Al-Alim: Allah Maha Mengetahui.
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)
Maksud al-Alim ialah ;
Allah Maha Mengetahui.

b)

Kesan beriman dengan al-Alim:
- Sentiasa merendah diri dengan kebesaran Allah SWT.
- Berusaha menambahkan ilmu pengetahuan.
- Tidak sombong dan kedekut dengan ilmu yang ada padanya.

c)

Perbezaan antara antara ilmu Allah SWT dengan ilmu manusia:

Ilmu manusia Ilmu Allah
-Pengetahuan manusia
terbatas.
-Pengetahuan Allah tidak
terbatas
-Manusia hanya mengetahui
perkara yang telah dan sedang
berlaku.
Allah mengetahui perkara
yang telah,sedang dan akan
berlaku.
-Ilmu diperolehi melalui
kajian.
-Ilmu Allah telah sedia adad)

Dua amalan yang menunjukkan seseorang pelajar itu bersifat dengan sifat yang
berlawanan dengan Al-’Alim
- Belajar secara sambil lewa.
- Tidak jujur dalam melakukan kebaikan.
- Sombong apabila mendapat kepandaian.

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 216

Beriman Dengan Kitab-kitab Suci.
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)

Peringkat penurunan Al-Quran:
- Daripada Allah SWT ke Luh Mahfuz
- Dari Luh Mahfuz ke Baitul Izzah / langit dunia
- Dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun.

b)

Tiga hikmah al-Quran diturunkan beransur-ansur selama 23 tahun.
- Memudahkan Rasulullah menyampaikan dengan lebih berkesan.
- Memudahkan umat Islam memahami, mengahafal dan mengamalkan ajaran
Islam.
- Tidak menimbulkan kejutan kepada masyarakat ketika itu tentang kandungan al-
Quran.

c)

Rasul-rasul yang mempunyai Kitab dan Suhuf.
a) Kitab;
- Zabur – Nabi Daud a.s
- Taurat – Nabi Musa a.s.
- Injil – Nabi Isa a.s.
- Al-Quran – Nabi Muhammad SAW.
b) Suhuf;
- Nabi Ibrahim a.s. – 10 suhuf.
- Nabi Musa a.s. – 10 suhuf.
- Nabi Sith a.s. – 50 suhuf.
- Nabi Idris a.s. – 30 suhuf.


d)

Tiga perbezaan di antara Kitab dengan Suhuf:

Kitab Suhuf
- Empat buah sahaja. - Seratus suhuf.
- Isi kandungan lengkap
meliputi semua aspek
kehidupan
- Isi kandungannya mengenai
hukum- hukum dasar sahaja.
- Berbentuk sebuah kitab yang
tersusun.
- Berbentuk lembaran kertas
yang ringkas.


e)

Tiga perkara yang terkandung di dalam al-Quran:
- Akidah.
- Ibadat.
- Akhlak.
- Munakahat.
- Jenayah dan lain-lain lagi.
SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 217

f)

Tiga hujah al-Quran sebagai mukjizat kepada nabi Muhammad SAW:
- Tiada siapa yang mampu membuat dan menandingi al-Quran.
- Isi kandungan al-Quran terjamin kebenaran, keaslian dan tidak mengalami
perubahan.
- Al-Quran memberitahu perkara-perkara yang akan berlaku.
- Keindahan susunan dan gaya bahasa al-Quran tiada tandingan.

g)

Tiga akibat jika tidak mengikuti ajaran al-Quran:
- Hidup dalam kesesatan.
- Jiwa tidak tenteram.
- Jauh daripada rahmat Allah SWT.
- Mudah melakukan dosa dan kemaksiatan.


BAHAGIAN IBADAH

Puasa Menjana Keperibadian Muslim.

a) Nyatakan maksud puasa.
b) Senaraikan rukun puasa.
c) Senaraikan perkara-perkara yang membatalkan puasa.
d) Terangkan cara menentukan puasa Ramadhan.
e) Jelaskan syarat-syarat wajib puasa.
f) Nyatakan syarat-syarat sah puasa.
f)g) Bagaimanakah ibadah puasa dapat memberi faedah terhadap kesihatan
seseorang?
g)h) Terangkan maksud perkara-perkara berikut:
i) Qada’ puasa
ii) Fidyah puasa
h)i) Nyatakan tiga golongan yang diharuskan berbuka puasa dalam bulan Ramadhan
i)j) Senaraikan golongan yang diwajibkan:
i. Qada’
ii. Fidyah
iii. Qada’ dan Fidyah
iv. Qada’ dan Kafarah
j)k) Jelaskan amalan-amalan sunat ketika berpuasa.
k)l) Terangkan perkara-perkara makruh ketika berpuasa.
l)m) Terangkan tiga kelebihan orang yang berpuasa.
m)n) Jelaskan keistimewaan bulan Ramadhan.
n)o) Nyatakan hari-hari yang disunatkan berpuasa dan diharamkan berpuasa.

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 218
BAHAGIAN IBADAT

Puasa Menjana Keperibadian Muslim
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)

Puasa ialah:
Menahan diri dari melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula dari
terbit fajar hingga terbenam matahari beserta niat.


b)

Rukun Puasa:
- Niat.
- Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa.


c)

Perkara yang membatalkan puasa:
- Memasukkan sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja
- Melahirkan anak
- Pengsan sepanjang hari
- Bersetubuh di siang hari
- Muntah dengan sengaja
- Gila
- Keluar darah haid dan nifas
- Mengeluarkan air mani dengan sengaja
- Murtad


d)

Cara menentukan Puasa Ramadhan:
- Rukyah.
- Hisab.


e)

Syarat Wajib Puasa:
- Islam.
- Berakal
- Baligh
- Mampu Berpuasa


f)
Syarat Sah Puasa:
- Islam
- Berakal dan mumayyiz.
- Suci daripad haid dan nifas.
- Berniat waktu malam.
- Menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa.
- Berpuasa pada hari-hari yang diharuskan.
SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 219

g)
Faedah puasa terhadap kesihatan seseorang:
- Bersihkan perut daripada makanan yang berlebihan
- Memberikan kerehatan kepada usus perut.
- Banyak penyakit berpunca daripada makanan yang berlebihan.
- Menyihatkan badan.

h)
i) Maksud Qada’ Puasa:
Mengerjakan semula ibadah puasa yang ditinggalkan pada hari yang lain (selain bulan
Ramadhan)

ii) Maksud Fidyah Puasa:
Menggantikan puasa yang ditinggalkan dengan membayar secupak makanan asasi bagi
satu hari puasa yang ditinggalkan.

i)
Golongan yang harus berbuka puasa:
- Orang musafir
- Orang sakit yang boleh memudaratkan diri jika berpuasa
- Perempuan yang mengandung
- Tersangat lapar atau dahaga yang membahayakan dirinya
- Bekerja berat sepanjang tahun
- Orang tua yang tidak mampu berpuasa.


j)Hukum Golongan
i) Wajib qada’ - Musafir
- Sakit yang memudaratkan
- Haid
- Nifas dan wiladah
- Perempuan yang mengandung dan menyusukan anak
kerana bimbangkan kesihatan dirinya.
ii) Wajib Fidyah - Sakit yang tiada harapan sembuh
- Bekerja berat
- Orang tua yang tidak berdaya untuk berpuasa
iii) Wajib Qada’ dan
Fidyah
- Perempuan mengandung kerana bimbang kesihatan
diri dan kandungan
- Perempuan menyusukan anak kerana bimbangkan
kesihatan diri dan anaknya.
- Lewat mengqada’ puasa hingga tiba Ramadhan
berikutnya
iv) Wajib Qada’ dan
Kaffarah
- lelaki yang melakukan persetubuhan dengan sengaja
di siang hari dalam bulan Ramadhan

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 220
k)

Amalan-amalan sunat ketika berpuasa:
- Segera berbuka puasa setelah yakin masuk waktu.
- Bersahur serta melewatkannya.
- Berbuka dengan benda-benda manis.
- Membanyakkan membaca al-Quran dan berzikir.
- Mandi junub ( hadas besar) sebelum terbit fajar.
- Solat sunat Tarawih.
l)

Perkara-perkara makruh ketika berpuasa:
- Mengosok gigi selepas gelincir matahari.
- Terlalu kerap atau lama mandi.
- Merasa makanan dengan lidah.
- Mengambil darah atau berbekam.
- Berkumur-kumur berlebih-lebihan.
m)

Kelebihan orang yang berpuasa:
- Melatih diri bersifat jujur dan ikhlas.
- Membentuk insan yang bertakwa yang taat perintah Allah.
- Melahirkan keinsafan di atas penderitaan fakir miskin.
- Mendidik jiwa mengawal nafsu.

n)

Keistimewaan bulan Ramadhan:
- Bergembira ketika berbuka.
- Diampunkan dosa yang lalu.
- Allah SWT sendiri memberi pahala kepada orang yang berpuasa.
- Dikurnikan pahala 700 kali ganda.
- Dikabulkan doa.
- Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada kasturi.
- Masuk syurga melalui pintu al- Rayyan.
- Terdapat Lailatul Qadar.
o)
Hari-hari yang disunatkan berpuasa.
- Hari Isnin dan Khamis.
- Puasa 6 hari dalam bulan Syawal.
- Puasa hari Arafah iaitu 9 Zulhijjah.
- Nisfu Syaaban iaitu 15 Syaaban.
- 27 Rejab iaitu hari peristiwa Isra’ dan Mikraj.
- Puasa pada setiap 13, 14 dan 15 haribulan Hijriah (Hari putih).
- Puasa pada setiap 28, 29 dan 30 haribulan Hijriah (Hari hitam).
- Puasa 9 dan 10 Muharram.

Hari-hari yang diharamkan berpuasa.
- 1 Syawal iaitu Hari Raya Puasa (Idul Fitri).
- Hari Tasyrik iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah.
- Hari Syak 30 Sya’ban.
SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 221

BAHAGIAN SIRAH DAN TAMADUN ISLAM.

Saidina Umar bin Al-Khattab ra Pentadbir Yang Ulung.

a) Apakah gelaran yang diterima oleh Saidina Umar al-Khattab ra setelah memeluk
Islam dan mengapakah beliau digelar sedemikian?
b) Jelaskan dua contoh keberanian Saidina Umar al-Khattab ra setelah memeluk
Islam.
c) Terangkan tiga sumbangan Saidina Umar al-Khattab ra di dalam pentadbiran
Islam.
d) Jelaskan sumbangan Saidina Umar ra dalam pembangunan negara.
e) Di antara sumbangan Saidina Umar ialah mengasaskan undang-undang Hisbah,
Jelaskan maksud undang-undang tersebut.Saidina Usman bin Affan ra Korporat Yang Dermawan.

Saidina Usman ra memiliki sifat peribadi yang mulia yang patut dicontohi oleh umat
Islam masa kini.
a) Nyatakan dua sifat beliau yang perlu kita contohi.
b) Apakah gelaran yang diberikan kepada beliau?
c) Mengapa beliau digelar sedemikian?
d) Saidina Usman b. Afffan r.a adalah sahabat yang paling banyak melaburkan
hartanya untuk Islam.Jelaskan dua bukti pernyataan di atas.
e) Jelaskan faktor yang mendorong semangat jihad Saidina Usman ra.
f) Antara sumbangan Saidina Usman ialah menyusun dan membukukan Al-Quran.
Jelaskan kebaikan usaha tersebut.Saidina Abu Hurairah ra Perawi Hadis.

a) Nyatakan dengan ringkas riwayat hidup Saidina Abu Hurairah ra
b) Terangkan dua bukti Saidina Abu Hurairah ra seorang yang taat kepada Allah dan
sayang kepada ibu
c) Jelaskan sumbangan Abu Hurairah ra terhadap periwayatan hadis
d) Huraikan tiga faktor penting menyebabkan beliau cemerlang dalam periwayatan
hadis.
e) Huraikan bagaimana ketekunan dan ketabahan Abu Hurairah ra boleh dijadikan
contoh dalam menghadapi ujian semasa menuntut ilmu.
f) Berapakah bilangan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra?SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 222
Persaudaraan Antara Muhajirin dan Ansar

a) Kemukakan dua bukti pengorbanan Muhajirin dan Ansar
b) Jelaskan dua pengajaran yang dapat diambil daripada persaudaraan kaum
Muhajirin dan Ansar
c) Bagaimanakah cara Rasulullah SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar?
d) Jelaskan asas-asas dalam membentuk perpaduan dan persaudaraan Islam.


BAHAGIAN SIRAH DAN TAMADUN ISLAM.

Saidina Umar Al-Khattab Pentadbir Yang Ulung
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)

Gelarannya : al-Faroq yang bermaksud pemisah antara yang benar dan yang batil
kerana ketegasan beliau dalam mengamalkan hukum-hukum Islam.


b)

Dua contoh keberanian Saidina Umar al-Khattab ra setelah memeluk Islam:
- Menunaikan solat secara terang-terangan di khalayak ramai.
- Beliau mengisytiharkan keislamannya secara terbuka.
- Beliau mencabar penduduk Mekah, sesiapa yang berani menghalang
perjalanannya ke Madinah.


c)

Tiga sumbangan Saidina Umar Al-khatab di dalam pentadbiran Islam :
- Mengemaskini Majlis Syura.
- Perlantikan gabenor di setiap wilayah.
- Memperkenalkan sistem pos.
- Menyusun tangga gaji pekerja
- Mengasaskan takwim Islam (Hijriah).


d)

Sumbangan Saidina Umar ra dalam pembangunan negara :
- Mengemaskini intitusi Baitulmal.
- Menggalakan penerokaan kawasan baru untuk dijadikan tanah pertanian dan
membina saliran air.
- Mendirikan rumah persinggahan musafir.
- Membina sekolah rendah untuk mendidik anak orang yang baru memeluk Islam.
e)
Maksud Hisbah ialah: Undang-undang jual beli di pasar.
SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 223
Saidina Usman bin Affan Korporat Yang Dermawan.
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)

Dua sifat Saidina Usman ra yang perlu dicontohi :
- Taat pada perintah Allah dan Rasul
- Takut kepada Allah
- Malu dan lemah – lembut

b)

Beliau digelar Zu Nurain.


c)

Kerana berkahwin dengan dua orang puteri Rasulullah SAW iaitu Roqiyyah dan
Ummu Kalsum.

d)

Bukti Saidina Usman ra bersifat dermawan :
- Membeli perigi ” Raumah ” dengan harga 35 000 dirham dan menyedekahkan
untuk kegunaan ramai
- Membeli sebidang tanah bagi membesarkan masjid Nabawi
- Memerdekakan hamba pada hari Jumaat setiap minggu
- Mendermakan sebanyak 300 ekor unta dan 10 000 dinar untuk kegunaan tentera
Islam dalam perang Tabuk.

e)

Faktor mendorong semangat jihad Saidina Usman:
- Keimanan yang kukuh kepada Allah SWT.
- Sayang dan cintakan Islam.
- Minat yang tinggi untuk berdakwah.
- Memiliki harta yang banyak.

f)

Kebaikan pengumpulan Al-Quran:
- Memelihara kesahihan dan keaslian ayat-ayat Al-Quran.
- Mengelak berlakunya penyelewengan terhadap Al-Quran.
- Supaya ayat-ayat Al-Quran tidak hilang dari ingatan huffaz.

Saidina Abu Hurairah Perawi Hadis.
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)

Riwayat hidup Saidina Abu Hurairah ra
- Abdul Rahman b. Sahar al-Dusi al-Yamani
- Tempat lahir di Dus negeri Yaman
- Tarikh lahir 19 tahun sebelum hijrah
- Tarikh memeluk Islam 7 hijrah
- Gelaran Abu Hurairah
- Wafat 59 hijrah berumur 78 tahun

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 224

b) Dua bukti Abu Hurairah ra seorang yang taat kepada Allah SWT:
- Semasa beliau berada di dalam kesusahan , beliau sentiasa taat kepada perintah
Allah.
- Semasa beliau hidup dalam kesenangan, beliau tekun beribadat seperti berpuasa
sunat dan berqiamullail.

Dua bukti Abu Hurairah ra seorang yang sayang kepada ibu:
- Beliau meminta Rasulullah mendoakan ibunya agar memeluk agama Islam .
- Beliau sentiasa menolong dan berbakti kepada ibunya

c)

Sumbangan Abu Hurairah ra terhadap periwayatan hadis
- Meriwayatkan hadis sebanyak 5374 hadis
- Mengembangkan Islam melalui hadis yang diriwayatkan oleh beliau
- 800 orang murid telah datang mempelajari hadis dari beliau
- Hadis yang diriwayatkan oleh beliau didapati di dalam kitab hadis seperti Sohih
al-Bukhari, Sohih Muslim dan Sunan Abi Daud

d)

Tiga faktor penting menyebabkan beliau cemerlang dalam periwayatan hadis
- Kerajinan dalam menghadiri majlis ilmu bersama para sahabat
- Ketekunan beliau menyebarkan hadis kepada orang ramai
- Keberkatan doa nabi agar beliaumudah menghafaz hadis

e)

Ketekunan dan ketabahan yang boleh dicontohi
- Berminat dan tekun dalam menuntut ilmu
- Sentiasa mendampingi orang berilmu.
- Sentiasa menghadiri majlis-majlis ilmu

f)

Bilangan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ialah 5374.


Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar.
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)

Dua bukti pengorbanan Muhajirin dan Ansar
Muhajirin
- Sanggup meninggalkan kaum kerabat dan kampung halaman
- Sanggup menghadapi pelbagai kesukaran di madhinah
- Sanggup menghadapi pelbagai ujian ketika berhijrah
Ansar
- Memberi tempat tinggal,harta kepada Muhajirin
- Mengahwinkan keluarga mereka dengan golongan Muhajirin
- Melindungi Rasulullah dengan nyawa dan harta benda mereka.

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 225

b)

Dua pengajaran yang dapat diambil daripada persudaraan Muhajirin dan Ansar;
- Sentiasa bekerjasama untuk tujuan kebaikan.
- Mewujudkan suasana kasih sayang sehingga merapatkan
- hubungan kekeluargaan dan persaudaraan.
- Sanggup berkorban segala-galanya untuk Islam.
- Melahirkan sikap tolong menolong di kalangan umat Islam

c)

Cara Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar
Dengan memperkenalkan sistem saudara angkat iaitu setiap orang Muhajirin akan
mempunyai saudara angkat daripada golongan Ansar

d)

Asas-asas membentuk perpaduan dan persaudaraan Islam:
- Kepatuhan kepada Allah dan Rasul.
- Mengamalkan cara hidup Islam yang sebenar.
- Mengutamakan kepentingan Islam melebihi daripada yang lain.
- Berasaskan matlamat yang jelas untuk mencapai keredhaan Allah.


BAHAGIAN ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH.

Nikmat dan Musibah Ujian Kehidupan.

a) Nyatakan pengertian nikmat dan musibah.
b) Senaraikan dua contoh nikmat dan musibah.
c) Terangkan cara anda menghadapi musibah yang menimpa diri anda.
d) Jelaskan kelebihan beradab ketika ditimpa musibah.
e) Jelaskan dua cara seseorang mukmin mensyukuri nikmat Allah SWT.
f) Huraikan dua akibat mereka yang tidak bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah
SWT.
g) Apakah yang perlu anda lakukan ketika mencapai keputusan cemerlang dalam
PMR?


Menjaga Maruah Diri.

a) Apakah maksud maruah diri?
b) Nyatakan dua hikmah menjaga maruah diri.
c) Jelaskan sikap orang yang tidak menjaga maruah diri dalam pergaulan.
d) Nyatakan dua cara anda untuk menjaga maruah sebagai seorang pelajar.
e) Nyatakan dua ciri pakaian yang menepati kehendak Islam.
f) Jelaskan dua hikmah anda bertutur dengan kata-kata yang baik.
g) Jelaskan dua akibat mengabaikan tuntutan menjaga maruah diri.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 226
Memelihara Kesucian Masjid dan Surau.

a) Nyatakan dua cara anda beradab untuk masuk ke masjid atau surau.
b) Apakah kelebihan anda menjaga adab di masjid dan surau?
c) Nyatakan fungsi masjid dan surau kepada umat Islam.
d) Jelaskan dua implikasi amalan-amalan negatif di masjid atau di surau.
e) Jelaskan adab ketika berada di dalam masjid.
f) Bagaimanakah anda beradab ketika keluar dari masjid.


Memelihara Kesucian Mushaf.

a) Berikan tiga adab terhadap mushaf al-Quran.
b) Nyatakan dua tujuan beradab terhadap mushaf al-Quran.
c) Jelaskan dua perkara yang menyalahi adab terhadap mushaf al-Quran.
d) Terangkan dua adab mencipta dan menjual seni khat al-Quran.
e) Bagaimanakah cara melupuskan al-Quran yang rosak atau sudah lama?


Wawasan Beribadat.

a) Nyatakan dua perbezaan antara ibadat dan adat.
b) Jelaskan adab beribadat yang diterima oleh Allah SWT.
c) Nyatakan dua hikmah memelihara adab beribadah.
d) Terangkan dua akibat meninggalkan adab beribadat.
e) Apakah sebab yang menjadikan seseorang itu tidak beradab ketika melakukan
ibadat?BAHAGIAN ADAB

Nikmat dan Musibah Ujian Kehidupan
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)

Pengertian nikmat: Segala bentuk kesenangan, keperluan dan keselesaan yang
diterima oleh seseorang.
Pengertian musibah: Semua bentuk kesusahan, halangan dan kesulitan yang
dihadapi oleh seseorang.
b)

Contoh nikmat:
- Kesihatan.
- Makanan.
- Tempat tinggal.
- Keamanan.
SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 227

Contoh Musibah:
- Kesakitan.
- Kelaparan.
- Kemalangan.
- -Kematian orang tersayang.
c)

Cara menghadapi musibah:
- bersabar
- tidak mudah putus asa
- berusaha menyelesaikan masalah
- berdoa dan bertawakkal kepada Allah

d)

Kelebihan beradab ketika ditimpa musibah:
- Mendapat keampunan dan rahmat daripada Allah SWT.
- Bertambah keimanan.
- Mendapat gantian nikmat yang lebih baik.
- Dihormati oleh masyarakat.

e)
Cara mensyukuri nikmat Allah SWT:
- Hati - yakin bahawa nikmat yang diterima ialah kurniaan Allah SWT.
- Lisan - memuji dengan menyebut Alhamdulillah
- Amalan - gunakan nikmat ke jalan bermanfaat


f)

Dua akibat tidak bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah SWT:
- Allah menarik balik nikmat
- Individu dan masyarakat menjadi mundur
- Di timpa kesusahan hidup.
g) Perkara yang perlu dilakukan ketika mendapat keputusan cemerlang dalam PMR:
- Mengucapkan Alhamdulillah.
- Melakukan sujud syukur.
- Berterima kasih kepada ibubapa, guru-guru dan rakan-rakan.Menjaga Maruah Diri.
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)

Maksud maruah diri ialah: harga dan nama baik diri

b)

Dua hikmah menjaga maruah diri:
- Hidup diberkati
- Mendapat petunjuk Allah
- Mendapat pahala

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 228

c)

Sikap orang yang tidak menjaga maruah diri dalam pergaulan:
- Suka berpakaian mendedah aurat
- Suka berbohong
- Suka menjatuhkan maruah orang lain


d)

Dua cara untuk menjaga maruah sebagai seorang pelajar:
- Beradab sopan dalam pergaulan
- Memberi salam ketika bertemu rakan/ guru
- Bercakap perkara yang berfaedah.

e)
.
Dua ciri pakaian yang menepati syariat Islam:
- Menutup aurat
- Tidak nipis
- Tidak ketat
- Tidak melambangkan agama lain


f)
.
Dua hikmah bertutur dengan kata-kata yang baik.
- Dihormati masyarakat
- Disayangi orang ramai
- Tidak menyakiti hati orang lain
- Dipandang mulia.

g)

Dua akibat mengabaikan tuntutan menjaga maruah diri:
- Kehidupan tidak diberkati
- Berdosa
- Dipulau / dihina oleh rakan dan masyarakatMemelihara Kesucian Masjid dan Surau
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)

Dua adab memasuki masjid dan surau:
- Membuka kasut
- Mendahulukan kaki kanan
- Berdoa
- Mengucapkan salam

b)

Kelebihan menjaga adab di masjid dan surau:
- Mendapat keberkatan dan rahmat
- Mendapat balasan baik daripada allah
- Menarik minat orang bukan islam kepada ajaran islam
SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 229

c)

Fungsi masjid dan surau kepada umat Islam:
- Pusat ibadat umat Islam
- Pusat perpaduan dan penyatuan umat Islam.
- Pusat pendidikan.
- Tempat persinggahan orang musafir.


d)

Dua implikasi amalan-amalan negatif di masjid atau di surau:
- Mendapat dosa dan kemurkaan Allah SWT
- Menjatuhkan maruah umat Islam
- Terhindar daripada mendapat rahmat Allah SWT.

e) Adab ketika berada di dalam masjid ialah:
- Solat sunat tahiyyatul masjid.
- Berniat iktikaf.
- Duduk mengadap kiblat.
- Melakukan ibadah seperti berzikir dan membaca Al-Quran.

f) Adab ketika keluar dari masjid:
- Keluar dengan perasaan tenang.
- Mendahulukan kaki kiri.
- Membaca doa keluar masjid.
- Berazam untuk datang semula.Memelihara Kesucian Mushaf

No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)

.Tiga adab terhadap mushaf al-Quran
- Berwuduk ketika menulis, memegang dan membaca Al-Quran.
- memuliakan mashaf al-Quran dengan meletakkan di tempat yang tinggi.
- menutup aurat ketika membaca al-Quran.


b)

Dua tujuan beradab terhadap mushaf Al-Quran.
- Kerana ia adalah kalam Allah SWT
- Ia adalah panduan hidup manusia
- Ia bukan dikarang oleh manusia.
SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 230

c)

Dua perkara yang menyalahi adab terhadap mashaf al-Quran
- Berhadas kecil atau besar ketika memegang mashaf al-Quran
- Menyimpan mashaf al-Quran di tempat yang rendah seperti di atas lantai
- Menulis al-Quran dalam bentuk lembaga manusiad)

Dua adab mencipta dan menjual seni khat al-Quran.
- Penjual dan pembeli khat al-Quran mestilah terdiri daripada orang Islam
- Meletakkan bahan-bahan seni khat ditempat yang tinggi
- Mesti teliti ketika menulis khat al-Quran

e)

Cara melupuskan al-Quran yang rosak atau sudah lama ialah:
Membakar dan menanam abunya di tempat yang tidak menjadi laluan orang ramai
atau menghanyutkannya ke dalam sungai atau laut.

Wawasan Beribadat

No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)Dua perbezaan antara ibadat dan adat:

Ibadat Adat
Ditentukan oleh syariat

Menjadi kebiasaan dalam
kehidupan harian manusia
Tidak boleh diubah suai

Berubah mengikut budaya
sesuatu masyarakat
berdasarkan al-Quran dan
Hadis
Ada yang bersesuaian dengan
al-Quran dan Hadis dan ada
yang bertentangan


b)

Adab beribadat yang diterima oleh Allah S.W.T.
- niat yang ikhlas kerana Allah
- beribadat mengikut cara yang ditetapkan oleh syarak
- melakukan ibadat dengan hati yang khusyuk
- melakukan ibadat dengan bersungguh-sungguh dan beretikaSOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 231

c)

Dua hikmah memelihara adab beribadah:
- Mendapat ketenangan jiwa.
- Meningkatkan prestasi keperibadian muslim.
- Mempertingkatkan keimanan kepada Allah.
- Mewujudkan masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab.

d)

Dua akibat meninggalkan adab beribadat..
- ibadat tidak sempurna.
- jauh daripada rahmat Allah SWT.
- tidak mendapat penghormatan masyarakat.


e)

Sebab yang menjadikan seseorang itu tidak beradab ketika beribadah ialah:
- Tidak mengetahui cara beribadat dengan betul.
- Tidak mempunyai ilmu dan malas mempelajarinya.


SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

2

BAHAGIAN TILAWAH AL-QURAN. Ilmu Penyuluh Kehidupan.

â Í y ø$ u è ž Î t sÎ I Å ó É ø$Î J Í !s É ùÏ ø$ ( ä' éu è s Í ny ø$u u è ž Î t sÎ I ç r ª $ y Î x “ƒ–ê9# θδ ω) µ≈9) ω 4 Ý¡)9$/ $ϑ←$% Ο=è9# #θ9ρ&ρ π3×≈=ϑ9#ρ θδ ω) µ≈9) ω …µΡ& !# ‰γ© ∩⊇∇∪ ΟŠ6⇔9# Þ Å y ø$
Ayat di atas menerangkan tentang kepentingan ilmu. a) b) c) d) e) f) g) Nyatakan pengertian kalimah bergaris. Apakah maksud ilmu? Apakah hukum menuntut ilmu? Jelaskan tiga kelebihan orang yang berilmu. Huraikan ciri-ciri orang yang berilmu. Terangkan dua peranan ilmu dalam melahirkan individu cemerlang. Jelaskan dua cara untuk mendapat ilmu.

Menginsafi Kekuasaan Allah SWT

â !t n t – Ï è u â !t n £ Ï š ùß ø$ ä Í s u â !t n t š ùß ø$ Î÷ è Å ùß ø$ y Î t ¢ ß $ È è ™$±@ Β “è?ρ ™$±@ ϑΒ =ϑ9# í”∴?ρ ™$±@ Β =ϑ9# ’Aσ? 7=ϑ9# 7=≈Β Ογ=9# ≅% ∩⊄∉∪ ƒ‰% ™©« ≅. ’?ã 7Ρ) ( Ž‚9# 8‰Š/ ( ™$±@ Β Α‹?ρ Ö Ï s & ó x eÈ ä 4 n t y ¨ Î ç ö y ø $ x Ï u Î â ! t n t ‘ É è u
a) b) c) d) e) f) g) Nyatakan pengertian kalimah bergaris. Berikan maksud kekuasaan Allah SWT. Jelaskan dua sebab manusia mendapat kemuliaan. Mengapakah manusia mendapat kehinaan daripada Allah?. Huraikan cara menghargai nikmat Allah SWT. Jelaskan akibat tidak menghargai nikmat Allah SWT. Bagaimanakah Allah SWT menarik balik nikmat daripada orang yang tidak bersyukur?

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

3

Menghargai Sunnatullah.

| hÍ y ø $ ß Ì ÷ è u M‹ϑ9# l‚?ρ ÏM‹ϑ9# ∅Β ‘⇔9# l‚?ρ ( ≅Š9# ’û ‘$γΨ9# kÏ9θ?ρ ‘$γΨ9# ’û ≅Š9# kÏ9θ? hÍ y ø $ š Ï ¢ y ø$ ß Ì÷ èu È ø©$ Î u y ¨ $ ß èu Í y ¨ $ Î Ÿ ø©$ ß è ∩⊄∠∪ >$¡m Žó/ ™$±@ Β −—?ρ ( ‘⇔9# Β 5 | Ï Î ö t Î â ! t n t ä ã ö s u cÇ y ø $ z Ï
Berdasarkan ayat di atas: a) Nyatakan pengertian kalimah bergaris. b) Apakah maksud sunnatullah? c) Nyatakan hikmah kejadian siang dan malam. d) Jelaskan proses kejadian manusia. e) Terangkan hikmah proses kejadian manusia yang unik. f) Huraikan maksud hidup di dunia sebagai jambatan ke akhirat. g) Berikan dua contoh sunnatullah. Segera Bertaubat dan Beristighfar.

t)Gϑ=9 N‰ã& Ú‘{#ρ N≡θ≈ϑ¡9# $γʏã πΨ_ρ Ν6/‘ Β οÏ óΒ ’<) #θã‘$™ρ * É − ß ù Ï ô £ Ï é Þ ö F $ u ß u y ¡ $ y à ó t > ¨ y u ö à nÎ § iÏ ; t ø t 4 n Î ( þ ã Í y u ª $u Ä ¨ $ Ç t !#ρ 3 ¨$Ψ9# ã tù$è9#ρ á‹ó9# tϑà≈69#ρ ™#ŽØ9#ρ ™#Ž£9# ’û βθ)Ï Ζƒ t%!# ∩⊇⊂⊂∪ Ï y ø$u x ø t ø$ Ï Ï x ø$u Ï !§œ $u Ï !§œ $ Î t à ã Ï ©$ © $ ( ãx s ö æ| !# #ρ.Œ Νη¡à Ρ& #θϑ=ß ρ& π±s≈ù #θ=èù #Œ) %!#ρ r (þ ß ns ÷ r º t Å s ( èy s s Î š Ï ©$u ∩⊇⊂⊆∪ Ζ¡sϑ9# =t† š Ï Å ó ß ø$  Ïä

öΝèδuρ (#θè=yèsù $tΒ 4’n?tã (#ρ•ŽÅÇムöΝs9uρ ª!$# žωÎ) šUθçΡ—%!$# ãÏ øótƒ tΒuρ öΝÎγÎ/θçΡä‹Ï9 (#ρãx øótGó™$$sù ã≈pκ÷ΞF{$# $yγÏFøtrB ÏΒ “̍øgrB ×M≈¨Ψy_uρ öΝÎγÎn/§‘ ÏiΒ ×οtÏ øó¨Β Νèδäτ!#t“y_ y7Í×≈s9'ρé& ∩⊇⊂∈∪ šχθßϑn=ôètƒ

∩⊇⊂∉∪ t,Î#Ïϑ≈yèø9$# ãô_r& zΝ÷èÏΡuρ 4 $pκŽÏù šÏ$Î#≈yz
Berdasarkan ayat di atas. a) b) c) d) e) f) g) Berikan pengertian kalimah bergaris.. Nyatakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Jelaskan maksud taubat. Nyatakan cara-cara bertaubat dengan hati dan tindakan. Terangkan kesan taubat terhadap individu. Mengapakah kita digalakkan segera bertaubat? Jelaskan dua kebaikan mengamalkan taubat kepada masyarakat.

Î#Ïj. Nyatakan dua kelebihan orang yang bersifat pemaaf.W. . Ï óG™#ρ Νκ]ã ∩⊇∈®∪ t.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 4 Mencontohi Dakwah Rasulullah S.θGù MΒ•ã #Œ*ù ( ∆{# ’û Νδ‘ρ$©ρ Νλ. Jelaskan kepentingan bertawakkal.A. Senaraikan sifat dakwah Rasulullah S.uθtGßϑø9$# Berdasarkan ayat di atas: a) b) c) d) e) f) g) Nyatakan pengertian kalimah bergaris. Apakah kesan buruk bertawakal tanpa usaha dan ikhtiar.A.W. ß#ã$ù ( y79θm Β #θÒx Ρω ==)9# á‹=î $àù MΨ. Berikan maksud tawakkal. Jelaskan dua kebaikan mesyuarat dalam memutuskan sesuatu keputusan. θ9ρ ( Νγ9 MΖ9 !# Β πϑm‘ $ϑ6ù ô $s Ïö y ô Ï ( ‘ ] É ù s ø $ x Î x ˆ s | ä ö s u ö ß s | Ï « $ z iÏ 7 y ô u y Î s  Ïä © $ ¨ Î « $ nt ö © u t s | ø z t s Î s Í ö F $ Î ö è ö Í x u ö ç m ö ø t ó $u ö å÷ t =t† !# β) 4 !# ’?ã ≅.

Dapat melakukan ibadah mengikut syariat.T.Bijaksana. kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. .Malaikat.Mempunyai keyakinan diri iaitu tidak mudah terpengaruh dengan orang lain. No. Isi = 1m Penerangan = 1m Cara untuk memperolehi ilmu: .Dihormati oleh masyarakat.Melalui pembacaan. .Melayari internet.Memberi keyakinan terhadap keesaan.Menjadikan individu melaksanakan ibadah kepada Allah dengan betul dan sah. . . Peranan ilmu dalam melahirkan individu cemerlang: . . Maksud Ilmu: Pengetahuan sebenar terhadap sesuatu perkara. . .Mengikuti ceramah-ceramah atau kuliah-kuliah. . .W.Melalui kajian dan penyelidikan.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 5 SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN TILAWAH AL-QURAN.Ilmu. .Melahirkan individu yang pakar dalam pelbagai bidang ilmu. . .Merendah diri walaupun mempunyai pelbagai kepakaran.Diangkat darjat oleh Allah S.Pintar bertindak dalam menyelesaikan sesuatu masalah. .Memperolehi kejayaan di dunia dan akhirat.Hidup mengikut syariat. Ciri-ciri orang yang berilmu: . Contoh Jawapan b) c) d) e) f) g) .Beramal dengan ilmu yang dimiliki. Hukum menuntut ilmu ialah wajib Kelebihan orang yang berilmu: . . Soalan a) Maksud kalimah : . Ilmu Penyuluh Kehidupan.

.Ditimpa pelbagai bala dan musibah.Berbuat baik sesama manusia. Allah SWT menarik nikmat daripada orang yang tidak bersyukur dengan cara: .Menggunakan nikmat Allah SWT dengan berhemah.Kebaikan. .Melanggar larangan Allah SWT. . .Tidak melaksanakan perintah Allah SWT.Berusaha bersungguh-sungguh ke arah kebaikan.Malas berusaha dan tidak mahu berubah. . .Kekuasaan.Menggunakan nikmat Allah SWT untuk melaksanakan ibadat kepadaNya.Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Maksud kekuasaan Allah SWT ialah Tuhan yang memiliki kekuasaan sepenuhnya.Membelanjakan harta untuk menyara hidup keluarga. . Sebab manusia mendapat kehinaan Allah SWT .Kehidupan menjadi porak peranda. . .Tidak menjaga hubungan baik sesama manusia. Sebab manusia mendapat kemuliaan: . . .Ditimpa pelbagai penyakit dan kesusahan. .Engkau kurniakan / berikan. berusaha dan bertawakkal kepada Allah SWT.Kehidupan menjadi sia-sia.Negara hancur dan musnah. Akibat tidak menghargai nikmat Allah SWT: . Cara menghargai nikmat Allah SWT: .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 6 Menginsafi Kekuasaan Allah SWT No. Soalan a) Maksud kalimah : . . .Berlaku pencemaran alam sekitar yang membahayakan kesihatan.Berdoa. Contoh Jawapan b) c) d) e) f) g) . .Membantu orang yang memerlukan.

.Kejayaan manusia bergantung sepenuhnya kepada sejauh mana pengabdian diri kepada Allah.Manusia dapat mengenal penciptanya. No.Makhluk dapat menjalani kehidupan dan aktiviti mengikut tabiat dan keperluan masing-masing. . . Hikmah kejadian siang dan malam ialah: .Manusia dapat bekerja mencari rezeki pada waktu siang dan berehat pada waktu malam. .Hidup di dunia hanyalah sementara dan perlu mencari bekalan (amalan) ke akhirat untuk hidup kekal abadi.Siang.Manusia dapat menjalankan aktiviti kemasyarakatan pada waktu siang dan aktiviti ibadah pada waktu malam.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 7 Menghargai Sunnatullah.Dihitung. Hikmah proses kejadian manusia: . hari dan tahun. .Mengajar manusia supaya menjalani kehidupan dengan lebih berdisiplin dan berperancangan.Menjadi segumpal darah. . . . .Yang mati.Memudahkan manusia menentukan masa.Menjadi seketul daging.Menjadi tulang. . .Tulang dibaluti daging. Maksud sunnatullah ialah cara dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT terhadap makhluknya. Contoh Jawapan a) b) c) d) e) f) .Dapat meningkatkan keimanan terhadap kekuasaan Allah SWT. tarikh.Manusia menyedari kelemahan diri mereka. . .Janin yang sempurna. . Proses kejadian manusia: . Maksud hidup di dunia sebagai jambatan ke akhirat ialah: . .Percantuman benih lelaki dan perempuan. Soalan Maksud kalimah: .Engkau memberi rezeki.

. . . .Mengawal diri ketika marah.Supaya dosa yang dilakukan terampun. .Menyesali terhadap dosa yang dilakukan. . .Memulangkan hak orang lain. Cara-cara bertaubat dengan: Hati: .Bertambah iman dan amal soleh.Kejadian hujan.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 8 g) Contoh-contoh sunnatullah: .Mendapat keampunan dan Rahmat Allah. Contoh Jawapan b) Ciri-ciri orang yang bertakwa: . Kita digalakkan segera bertaubat kerana: . Soalan a) Maksud kalimah: .Segera bertaubat apabila melakukan dosa .Proses pertumbuhan biji benih.Mendapat ketenangan jiwa.Kita tidak mengetahui saat kematian. . Maksud taubat ialah memohon keampunan Allah terhadap dosa yang dilakukan. . c) d) e) Kesan taubat terhadap individu ialah: .Memaafkan kesalahan orang lain.Meninggalkan perbuatan dosa. . . f) g) . Segera Bertaubat dan Beristighfar.Masyarakat hidup aman damai. Tindakan: . Kebaikan taubat kepada masyarakat: .Memperbanyakkan amalan soleh. . . .Mengurangkan masalah sosial dalam masyarakat.Supaya dapat menginsafi dosa yang dilakukan.Membelanjakan harta pada jalan Allah.Bertekad dan berazam untuk tidak mengulanginya.Wujud perasaan kasih sayang sesama anggota masyarakat.Disayangidan dihormati oleh masyarakat. No. . .Yang membelanjakan.Bagi orang yang bertakwa.Kejadian pasang surut air laut.Proses fotosintesis tumbuh-tumbuhan.

.Akan disenangi oleh rakan dan masyarakat.Lemah lembut. .Sabar menghadapi kesulitan.Bertawakkal dalam pelaksanaan. . .Mengelakkan berlakunya pergaduhan. .Melahirkan individu yang malas berusaha.Bersikap tawaduk apabila menerima kejayaan.Maafkanlah. Kelebihan orang yang bersifat pemaaf: .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 9 Mencontohi Dakwah Rasulullah S.Sentiasa mengharapkan bantuan orang lain. Contoh Jawapan b) c) d) Kebaikan bermesyuarat: . g) . e) Tawakkal ialah berserah diri kepada Allah SWT setelah berusaha dan berikhtiar dalam sesuatu perkara. f) Kepentingan bertawakkal: . . .Sesuatu yang dihajati tidak akan tercapai. . . .W. . . .Senang mendapat pertolongan.Disayangi Allah SWT.Berusaha untuk meningkatkan kualiti kerja.Maka bertawakkallah.Pemaaf.Mempunyai ramai kawan. .Keputusan memuaskan hati semua pihak.Bermesyuarat dalam menentukan sesuatu keputusan. .Tenang dan tabah menerima kegagalan. Sifat dakwah Rasulullah ialah: .A. No.Memohon keampunan untuk orang lain. Kesan buruk bertawakal tanpa usaha dan ikhtiar: . Soalan a) Maksud kalimah : .Semua pihak dapat memberikan pendapat masing-masing . .Program dapat dilaksanakan dengan sempurna.Hilang keyakinan tentang kebolehan diri.

Langkahan kaki ke tempat solat . Berikan dua contoh sedekah selain harta dan wang. . . Soalan a) Maksud kalimah : Perkataan yang baik. Nyatakan dua langkah untuk membasmi peminta sedekah. Contoh Jawapan b) Dua amalan sedekah dalam hadis: . . Jelaskan kebaikan yang akan diperolehi jika umat Islam beramal dengan potongan hadis berikut: Terangkan dua kesan buruk bersifat bakhil. Terangkan dua amalan sedekah yang terdapat di dalam hadis di atas Jelaskan dua adab bersedekah seperti yang dianjurkan oleh Islam.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 10 BAHAGIAN HADIS Sedekah Pemangkin Kesejahteraan ( ) ( a) b) c) d) e) f) g) h) i) ) . Nyatakan pengertian kalimah yang bergaris.Melakukan keadilan diantara dua orang yang berselisih faham.Membantu orang yang menaiki kenderaan.Mengangkat barang untuknya ke dalam kenderaan. BAHAGIAN HADIS Sedekah Pemangkin Kesejahteraan No. Jelaskan dua hikmah sedekah kepada pemberi sedekah. . Nyatakan dua jenis sedekah yang berkekalan hingga hari kiamat. .Membuang perkara yang menyakiti di jalan.

Memberikan bantuan tenaga. . . i) .Tidak mendapat keberkatan daripada Allah.Menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan.sedekah.Ikhlas tanpa mengharapkan balasan.Membina sifat belas ehsan kepada golongan miskin. .Mengucapkan kata-kata yang baik. Membentuk masyarakat penyayang dan bantu membantu.Memberikan senyuman . . . Kebaikan beramal dengan kalimah Mendapat keberkatan daripada Allah Dikasihi dan dihormati masyarakat.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 11 c) Dua adab bersedekah: .Melahirkan rasa syukur kepada Allah atas nikmatNya.Melahirkan individu yang pentingkan diri sendiri. Langkah untuk membasmi peminta sedekah. Dua contoh sedekah bukan dengan harta dan wang.Mengadakan kempen kesedaran “tangan yang memberi lebih baik daripada yang menerima” Dua hikmah sedekah kepada pemberi: .Menunjukkan muka yang manis semasa menghulurkan . .Ilmu yang dimanfaatkan.Tidak mengungkit-ungkit sedekah yang diberikan. Menyelesaikan masalah ekonomi di kalangan sanak saudara.Menguatkuasakan undang-undang melarang meminta sedekah. . . f) g) h) Dua jenis sedekah yang berkekalan hingga hari kiamat .Dibenci dan tidak dihormati masyarakat.Mendapat ganjaran pahala.Membentuk diri menjadi seorang yang dermawan. d) e) Dua kesan buruk bersifat bakhil. .Sedekah jariah . Jasa dikenang sepanjang zaman. .Bersedekah daripada sumber yang halal dan terbaik. . . . .

merangkumi aspek kehidupan manusia dunia dan akhirat. Terangkan tiga hikmah al-Quran diturunkan beransur-ansur selama 23 tahun. melalui tiga peringkat. a) Apakah maksud Al-Alim? b) Terangkan dua kesan beriman dengan al-Alim. Al-Alim: Allah Maha Mengetahui. Nyatakan dua kesan beriman dengan Al-Hakim. Jelaskan kesan beriman dengan sifat Ar-Rahman. Nyatakan perbezaan antara sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim bagi Allah. Nyatakan rasul-rasul yang mempunyai Kitab dan Suhuf. Jelaskan tiga perbezaan di antara Kitab dengan Suhuf. a) b) c) d) Apakah maksud Al-Hakim? Jelaskan dua tanda Allah swt bersifat Al-Hakim. Nyatakan peringkat-peringkat tersebut. Ar-Rahim: Allah Maha Penyayang. bersifat dengan sifat Ar-Rahman. Kandungan al-Quran adalah lengkap dan menyeluruh. a) b) c) d) Nyatakan bukti Allah swt. c) Berikan dua perbezaan antara ilmu Allah swt. Jelaskan amalan yang bercanggah dengan konsep Al-Hakim. Nyatakan tiga perkara yang terkandung di dalam al-Quran.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 12 BAHAGIAN AKIDAH Ar-Rahman: Allah Maha Pemurah. Bezakan antara sifat pemurah Allah dengan pemurah manusia. bersifat Ar-Rahim. Beriman Dengan Kitab-kitab Suci a) b) c) d) e) Al-Quran diturunkan kepada nabi Muhammad saw. Jelaskan tanda-tanda Allah swt. Jelaskan tiga hujah al-Quran sebagai mukjizat kepada nabi Muhammad SAW. Terangkan amalan yang bertentangan dengan sifat Ar-Rahman. dengan ilmu manusia: d) Terangkan dua amalan yang menunjukkan seseorang pelajar itu bersifat dengan sifat yang berlawanan dengan Al-’Alim. f) g) . Terangkan tiga akibat jika tidak mengikuti ajaran al-Quran. a) b) c) d) Apakah pengertian Ar-Rahim. Terangkan dua cara yang membuktikan anda mengasihi dan menyayangi sesama manusia. Al-Hakim: Allah Maha Bijaksana.

Kesan beriman kepada sifat ar-Rahman : . .Mengurniakan tubuh badan yang sihat .Menggunakan nikmat kurniaan Allah ke jalan kebaikan.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 13 BAHAGIAN AKIDAH Ar-Rahman: Allah Maha Pemurah. Memberi mengikut kepentingan dan manfaat.Lahir sikap pemurah kepada orang lain. Memberi mengikut kemampuan dan perkiraan.Merosakkan alam sekitar. Allah memberi nikmat kepada semua hambaNya.Mengurniakan pancaindera kepada manusia . .Bersikap bakhil. a) b) c) Amalan yang bertentangan dengan sifat ar-Rahman: . . . Pemurah Manusia Terbatas.Mengurniakan rezeki kepada manusia.Mengurniakan kepada manusia ilmu pengetahuan.Bersifat ganas terhadap makhluk lain.Bersikap merendah diri walaupun memiliki kekayaan. Soalan Contoh Jawapan Bukti Allah SWT bersifat ar-Rahman: . Perbezaan antara sifat pemurah Allah SWT dan pemurah manusia: d) Pemurah Allah Tidak terbatas. No. . . . Memberi untuk menguji keimanan manusia Merangkumi aspek dunia dan akhirat.Berputus asa daripada rahmat Allah SWT. Merangkumi aspek dunia sahaja. .Melahirkan sifat kasih sayang sesama makhluk.

pangkat.Allah Maha Penyayang. .Cap jari manusia .Memberi pahala bagi mereka yang melakukan amal ibadat dan kebaikan. Contoh Jawapan .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 14 Ar-Rahim: Allah Maha Penyayang No.Bertanya khabar dan beramah mesra. Soalan a) b) Maksud al-Hakim . . syurga dan sebagainya. Perbezaan antara sifat ar-Rahman dan ar-Rahim: Ar-Rahman Diberikan kepada semua hambanya samada beriman atau kafir Memberi nikmat berbentuk keduniaan seperti rezeki. kesihatan dan lainlain. Memberi nikmat berbentuk keakhiratan seperti iman.Ziarah menziarahi ketika sakit. Dua tanda Allah bersifat Al-Hakim: .Pokok-pokok yang menghijau . Islam. Ar-Rahim Dikhususkan kepada orang yang beriman sahaja. Contoh Jawapan c) d) Al-Hakim: Allah Maha Bijaksana. No. Soalan a) b) Maksud al-Rahim ialah : . .Penciptaan laut dan sungai.Nasihat menasihati untuk kebaikan. .Menghulurkan bantuan ketika kesusahan. Allah Maha Bijaksana.Menyediakan syurga bagi mereka yang taat .Mengutuskan rasul untuk menyampaikan dakwah kepada manusia . Cara mengasihi dan menyayangi sesama manusia: . Tanda-tanda Allah SWT bersifat ar-Rahim: .Penciptaan langit dan bumi.Menurunkan al-Quran sebagai panduan manusia .

sedang dan akan berlaku. No. .Tidak jujur dalam melakukan kebaikan.Sombong apabila mendapat kepandaian. .Bijak membahagikan masa untuk perkara yang baik dan berfaedah. . . Kesan beriman dengan al-Alim: . . . -Manusia hanya mengetahui perkara yang telah dan sedang berlaku.Banyak berkhayal dan berangan-angan.Sentiasa merendah diri dengan kebesaran Allah SWT.Menghargai setiap ciptaan Allah dan menggunakannya ke arah kebaikan.Menghargai nikmat akal.Tidak sombong dan kedekut dengan ilmu yang ada padanya. Perbezaan antara antara ilmu Allah SWT dengan ilmu manusia: Ilmu manusia -Pengetahuan manusia terbatas.Malas berfikir. -Ilmu diperolehi melalui kajian. Allah Maha Mengetahui. . .Berusaha menambahkan ilmu pengetahuan. .Belajar secara sambil lewa. Dua amalan yang bercanggah dengan al-Hakim: . Soalan a) b) Maksud al-Alim ialah .Menyalahgunakan nikmat akal dengan melakukan kejahatan. . Ilmu Allah -Pengetahuan Allah tidak terbatas Allah mengetahui perkara yang telah.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 15 c) Dua kesan beriman dengan Al-Hakim: . d) Al-Alim: Allah Maha Mengetahui.Pandai mengurus kerja mengikut keutamaan. .Memandang rendah terhadap orang yang berilmu. -Ilmu Allah telah sedia ada Contoh Jawapan c) d) Dua amalan yang menunjukkan seseorang pelajar itu bersifat dengan sifat yang berlawanan dengan Al-’Alim .

.Memudahkan Rasulullah menyampaikan dengan lebih berkesan.s.Taurat – Nabi Musa a.Dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. .s.Zabur – Nabi Daud a. – 50 suhuf.Berbentuk lembaran kertas yang ringkas. a) Kitab. .Empat buah sahaja.s. . .Seratus suhuf.Nabi Idris a.Nabi Musa a. . – 30 suhuf. Rasul-rasul yang mempunyai Kitab dan Suhuf. b) Suhuf. .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 16 Beriman Dengan Kitab-kitab Suci.Injil – Nabi Isa a.s.Daripada Allah SWT ke Luh Mahfuz . mengahafal dan mengamalkan ajaran Islam.Ibadat.Akidah. Tiga hikmah al-Quran diturunkan beransur-ansur selama 23 tahun. . . Suhuf . .Isi kandungannya mengenai hukum.Munakahat. . Soalan Contoh Jawapan Peringkat penurunan Al-Quran: .Al-Quran – Nabi Muhammad SAW.Isi kandungan lengkap meliputi semua aspek kehidupan . . . No.Nabi Ibrahim a. – 10 suhuf.s. . – 10 suhuf. .Jenayah dan lain-lain lagi. e) Tiga perkara yang terkandung di dalam al-Quran: .Tidak menimbulkan kejutan kepada masyarakat ketika itu tentang kandungan alQuran.Nabi Sith a.Berbentuk sebuah kitab yang tersusun.Akhlak.Memudahkan umat Islam memahami. a) b) c) d) Tiga perbezaan di antara Kitab dengan Suhuf: Kitab . .Dari Luh Mahfuz ke Baitul Izzah / langit dunia . . .s .hukum dasar sahaja.s.

. Senaraikan perkara-perkara yang membatalkan puasa. . m)n) Jelaskan keistimewaan bulan Ramadhan. Fidyah iii. a) b) c) d) e) f) f)g) Nyatakan maksud puasa. Terangkan cara menentukan puasa Ramadhan. Jelaskan syarat-syarat wajib puasa. . Bagaimanakah ibadah puasa dapat memberi faedah terhadap kesihatan seseorang? g)h) Terangkan maksud perkara-perkara berikut: i) Qada’ puasa ii) Fidyah puasa h)i) Nyatakan tiga golongan yang diharuskan berbuka puasa dalam bulan Ramadhan i)j) Senaraikan golongan yang diwajibkan: i. .Tiada siapa yang mampu membuat dan menandingi al-Quran. g) BAHAGIAN IBADAH Puasa Menjana Keperibadian Muslim. . . Senaraikan rukun puasa. keaslian dan tidak mengalami perubahan.Keindahan susunan dan gaya bahasa al-Quran tiada tandingan.Hidup dalam kesesatan.Mudah melakukan dosa dan kemaksiatan. Nyatakan syarat-syarat sah puasa. Qada’ dan Fidyah iv. Tiga akibat jika tidak mengikuti ajaran al-Quran: . l)m) Terangkan tiga kelebihan orang yang berpuasa.Al-Quran memberitahu perkara-perkara yang akan berlaku. k)l) Terangkan perkara-perkara makruh ketika berpuasa.Isi kandungan al-Quran terjamin kebenaran. Qada’ ii. n)o) Nyatakan hari-hari yang disunatkan berpuasa dan diharamkan berpuasa.Jauh daripada rahmat Allah SWT.Jiwa tidak tenteram.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 17 f) Tiga hujah al-Quran sebagai mukjizat kepada nabi Muhammad SAW: . . Qada’ dan Kafarah j)k) Jelaskan amalan-amalan sunat ketika berpuasa.

Hisab. . f) . . Soalan Contoh Jawapan Puasa ialah: Menahan diri dari melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari beserta niat.Gila .Menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa.Berakal . e) Syarat Wajib Puasa: . c) Perkara yang membatalkan puasa: .Memasukkan sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja . .Islam . .Bersetubuh di siang hari .Islam. .Pengsan sepanjang hari .Mampu Berpuasa Syarat Sah Puasa: .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 18 BAHAGIAN IBADAT Puasa Menjana Keperibadian Muslim No.Mengeluarkan air mani dengan sengaja .Suci daripad haid dan nifas. .Berakal dan mumayyiz.Rukyah.Melahirkan anak .Berpuasa pada hari-hari yang diharuskan.Murtad d) Cara menentukan Puasa Ramadhan: .Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa.Baligh .Keluar darah haid dan nifas .Berniat waktu malam. a) b) Rukun Puasa: .Niat.Muntah dengan sengaja . .

Sakit yang tiada harapan sembuh Bekerja berat Orang tua yang tidak berdaya untuk berpuasa Perempuan mengandung kerana bimbang kesihatan diri dan kandungan Perempuan menyusukan anak kerana bimbangkan kesihatan diri dan anaknya.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 19 g) Faedah puasa terhadap kesihatan seseorang: . i) Hukum i) Wajib qada’ j) ii) Wajib Fidyah - iii) Wajib Qada’ dan Fidyah iv) Wajib Qada’ dan Kaffarah - Golongan Musafir Sakit yang memudaratkan Haid Nifas dan wiladah Perempuan yang mengandung dan menyusukan anak kerana bimbangkan kesihatan dirinya.Orang musafir . . i) Maksud Qada’ Puasa: Mengerjakan semula ibadah puasa yang ditinggalkan pada hari yang lain (selain bulan Ramadhan) h) ii) Maksud Fidyah Puasa: Menggantikan puasa yang ditinggalkan dengan membayar secupak makanan asasi bagi satu hari puasa yang ditinggalkan.Orang tua yang tidak mampu berpuasa. .Memberikan kerehatan kepada usus perut.Bersihkan perut daripada makanan yang berlebihan .Bekerja berat sepanjang tahun . Lewat mengqada’ puasa hingga tiba Ramadhan berikutnya lelaki yang melakukan persetubuhan dengan sengaja di siang hari dalam bulan Ramadhan .Banyak penyakit berpunca daripada makanan yang berlebihan.Menyihatkan badan.Perempuan yang mengandung . Golongan yang harus berbuka puasa: .Orang sakit yang boleh memudaratkan diri jika berpuasa .Tersangat lapar atau dahaga yang membahayakan dirinya .

.Berkumur-kumur berlebih-lebihan. .Dikabulkan doa. . . . .Solat sunat Tarawih. .Puasa pada setiap 13. . . .Masuk syurga melalui pintu al. . .Allah SWT sendiri memberi pahala kepada orang yang berpuasa. Hari-hari yang disunatkan berpuasa. . .Membentuk insan yang bertakwa yang taat perintah Allah. - .Rayyan.Mandi junub ( hadas besar) sebelum terbit fajar. . Kelebihan orang yang berpuasa: . 12 dan 13 Zulhijjah. .27 Rejab iaitu hari peristiwa Isra’ dan Mikraj.Nisfu Syaaban iaitu 15 Syaaban. .Puasa 9 dan 10 Muharram. .Terdapat Lailatul Qadar. Hari-hari yang diharamkan berpuasa. . Hari Syak 30 Sya’ban.Hari Isnin dan Khamis. 29 dan 30 haribulan Hijriah (Hari hitam).Merasa makanan dengan lidah. . .Puasa hari Arafah iaitu 9 Zulhijjah.Mengambil darah atau berbekam. .Puasa pada setiap 28. .Berbuka dengan benda-benda manis.Bersahur serta melewatkannya.Puasa 6 hari dalam bulan Syawal. . Hari Tasyrik iaitu 11.Terlalu kerap atau lama mandi. Perkara-perkara makruh ketika berpuasa: .Mengosok gigi selepas gelincir matahari.Segera berbuka puasa setelah yakin masuk waktu.Melatih diri bersifat jujur dan ikhlas.Mendidik jiwa mengawal nafsu. 14 dan 15 haribulan Hijriah (Hari putih).Melahirkan keinsafan di atas penderitaan fakir miskin. 1 Syawal iaitu Hari Raya Puasa (Idul Fitri).Diampunkan dosa yang lalu. l) m) n) o) Keistimewaan bulan Ramadhan: . .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 20 k) Amalan-amalan sunat ketika berpuasa: .Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada kasturi. .Bergembira ketika berbuka. .Dikurnikan pahala 700 kali ganda.Membanyakkan membaca al-Quran dan berzikir.

Saidina Umar bin Al-Khattab ra Pentadbir Yang Ulung. Huraikan bagaimana ketekunan dan ketabahan Abu Hurairah ra boleh dijadikan contoh dalam menghadapi ujian semasa menuntut ilmu. a) Nyatakan dua sifat beliau yang perlu kita contohi. Afffan r. Terangkan tiga sumbangan Saidina Umar al-Khattab ra di dalam pentadbiran Islam. f) Antara sumbangan Saidina Usman ialah menyusun dan membukukan Al-Quran. a) b) c) d) e) Apakah gelaran yang diterima oleh Saidina Umar al-Khattab ra setelah memeluk Islam dan mengapakah beliau digelar sedemikian? Jelaskan dua contoh keberanian Saidina Umar al-Khattab ra setelah memeluk Islam. Jelaskan kebaikan usaha tersebut. Saidina Abu Hurairah ra Perawi Hadis. a) b) c) d) e) f) Nyatakan dengan ringkas riwayat hidup Saidina Abu Hurairah ra Terangkan dua bukti Saidina Abu Hurairah ra seorang yang taat kepada Allah dan sayang kepada ibu Jelaskan sumbangan Abu Hurairah ra terhadap periwayatan hadis Huraikan tiga faktor penting menyebabkan beliau cemerlang dalam periwayatan hadis. Berapakah bilangan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra? . Jelaskan maksud undang-undang tersebut.Jelaskan dua bukti pernyataan di atas. Jelaskan sumbangan Saidina Umar ra dalam pembangunan negara. Saidina Usman bin Affan ra Korporat Yang Dermawan. b) Apakah gelaran yang diberikan kepada beliau? c) Mengapa beliau digelar sedemikian? d) Saidina Usman b. e) Jelaskan faktor yang mendorong semangat jihad Saidina Usman ra.a adalah sahabat yang paling banyak melaburkan hartanya untuk Islam. Saidina Usman ra memiliki sifat peribadi yang mulia yang patut dicontohi oleh umat Islam masa kini.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 21 BAHAGIAN SIRAH DAN TAMADUN ISLAM. Di antara sumbangan Saidina Umar ialah mengasaskan undang-undang Hisbah.

.Menyusun tangga gaji pekerja . sesiapa yang berani menghalang perjalanannya ke Madinah. . . Maksud Hisbah ialah: Undang-undang jual beli di pasar. . d) Sumbangan Saidina Umar ra dalam pembangunan negara : . BAHAGIAN SIRAH DAN TAMADUN ISLAM. .Beliau mencabar penduduk Mekah. Soalan a) Contoh Jawapan Gelarannya : al-Faroq yang bermaksud pemisah antara yang benar dan yang batil kerana ketegasan beliau dalam mengamalkan hukum-hukum Islam.Memperkenalkan sistem pos. .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 22 Persaudaraan Antara Muhajirin dan Ansar a) b) c) d) Kemukakan dua bukti pengorbanan Muhajirin dan Ansar Jelaskan dua pengajaran yang dapat diambil daripada persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar Bagaimanakah cara Rasulullah SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar? Jelaskan asas-asas dalam membentuk perpaduan dan persaudaraan Islam.Membina sekolah rendah untuk mendidik anak orang yang baru memeluk Islam.Mengemaskini intitusi Baitulmal. c) Tiga sumbangan Saidina Umar Al-khatab di dalam pentadbiran Islam : . .Perlantikan gabenor di setiap wilayah.Mengasaskan takwim Islam (Hijriah).Menggalakan penerokaan kawasan baru untuk dijadikan tanah pertanian dan membina saliran air. b) Dua contoh keberanian Saidina Umar al-Khattab ra setelah memeluk Islam: . .Mengemaskini Majlis Syura.Menunaikan solat secara terang-terangan di khalayak ramai.Beliau mengisytiharkan keislamannya secara terbuka. e) .Mendirikan rumah persinggahan musafir. Saidina Umar Al-Khattab Pentadbir Yang Ulung No.

. Soalan Contoh Jawapan Dua sifat Saidina Usman ra yang perlu dicontohi : . Sahar al-Dusi al-Yamani .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 23 Saidina Usman bin Affan Korporat Yang Dermawan. Bukti Saidina Usman ra bersifat dermawan : . .Memelihara kesahihan dan keaslian ayat-ayat Al-Quran.Keimanan yang kukuh kepada Allah SWT. Soalan Contoh Jawapan Riwayat hidup Saidina Abu Hurairah ra .Wafat 59 hijrah berumur 78 tahun a) . .Mendermakan sebanyak 300 ekor unta dan 10 000 dinar untuk kegunaan tentera Islam dalam perang Tabuk. No.Tempat lahir di Dus negeri Yaman . Kebaikan pengumpulan Al-Quran: .Minat yang tinggi untuk berdakwah.Gelaran Abu Hurairah .Tarikh lahir 19 tahun sebelum hijrah .Mengelak berlakunya penyelewengan terhadap Al-Quran.Abdul Rahman b. a) b) c) Kerana berkahwin dengan dua orang puteri Rasulullah SAW iaitu Roqiyyah dan Ummu Kalsum.Membeli sebidang tanah bagi membesarkan masjid Nabawi .Tarikh memeluk Islam 7 hijrah .Takut kepada Allah . d) e) f) No.Memiliki harta yang banyak.Malu dan lemah – lembut Beliau digelar Zu Nurain.Supaya ayat-ayat Al-Quran tidak hilang dari ingatan huffaz. .Sayang dan cintakan Islam. Saidina Abu Hurairah Perawi Hadis.Membeli perigi ” Raumah ” dengan harga 35 000 dirham dan menyedekahkan untuk kegunaan ramai . Faktor mendorong semangat jihad Saidina Usman: .Taat pada perintah Allah dan Rasul . .Memerdekakan hamba pada hari Jumaat setiap minggu .

Sohih Muslim dan Sunan Abi Daud Tiga faktor penting menyebabkan beliau cemerlang dalam periwayatan hadis Kerajinan dalam menghadiri majlis ilmu bersama para sahabat Ketekunan beliau menyebarkan hadis kepada orang ramai Keberkatan doa nabi agar beliaumudah menghafaz hadis d) e) Ketekunan dan ketabahan yang boleh dicontohi .Sanggup meninggalkan kaum kerabat dan kampung halaman .Meriwayatkan hadis sebanyak 5374 hadis .Beliau meminta Rasulullah mendoakan ibunya agar memeluk agama Islam . beliau sentiasa taat kepada perintah Allah. beliau tekun beribadat seperti berpuasa sunat dan berqiamullail.Semasa beliau hidup dalam kesenangan.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 24 b) Dua bukti Abu Hurairah ra seorang yang taat kepada Allah SWT: .800 orang murid telah datang mempelajari hadis dari beliau .Melindungi Rasulullah dengan nyawa dan harta benda mereka. .harta kepada Muhajirin . Soalan Contoh Jawapan Dua bukti pengorbanan Muhajirin dan Ansar Muhajirin .Hadis yang diriwayatkan oleh beliau didapati di dalam kitab hadis seperti Sohih al-Bukhari. f) Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar.Sentiasa menghadiri majlis-majlis ilmu Bilangan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ialah 5374. Dua bukti Abu Hurairah ra seorang yang sayang kepada ibu: . a) .Mengembangkan Islam melalui hadis yang diriwayatkan oleh beliau .Beliau sentiasa menolong dan berbakti kepada ibunya c) Sumbangan Abu Hurairah ra terhadap periwayatan hadis .Sanggup menghadapi pelbagai ujian ketika berhijrah Ansar . .Semasa beliau berada di dalam kesusahan . .Sanggup menghadapi pelbagai kesukaran di madhinah .Sentiasa mendampingi orang berilmu.Memberi tempat tinggal. No.Berminat dan tekun dalam menuntut ilmu .Mengahwinkan keluarga mereka dengan golongan Muhajirin .

.Berasaskan matlamat yang jelas untuk mencapai keredhaan Allah. c) d) BAHAGIAN ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH. a) b) c) d) e) f) g) Apakah maksud maruah diri? Nyatakan dua hikmah menjaga maruah diri. Huraikan dua akibat mereka yang tidak bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah SWT. Jelaskan dua hikmah anda bertutur dengan kata-kata yang baik. Jelaskan dua akibat mengabaikan tuntutan menjaga maruah diri.Mengamalkan cara hidup Islam yang sebenar.Melahirkan sikap tolong menolong di kalangan umat Islam Cara Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar Dengan memperkenalkan sistem saudara angkat iaitu setiap orang Muhajirin akan mempunyai saudara angkat daripada golongan Ansar Asas-asas membentuk perpaduan dan persaudaraan Islam: . Nikmat dan Musibah Ujian Kehidupan.Mewujudkan suasana kasih sayang sehingga merapatkan .hubungan kekeluargaan dan persaudaraan. . Jelaskan dua cara seseorang mukmin mensyukuri nikmat Allah SWT. .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 25 b) Dua pengajaran yang dapat diambil daripada persudaraan Muhajirin dan Ansar. Jelaskan kelebihan beradab ketika ditimpa musibah.Mengutamakan kepentingan Islam melebihi daripada yang lain. . Jelaskan sikap orang yang tidak menjaga maruah diri dalam pergaulan. Nyatakan dua cara anda untuk menjaga maruah sebagai seorang pelajar. .Sentiasa bekerjasama untuk tujuan kebaikan. . Apakah yang perlu anda lakukan ketika mencapai keputusan cemerlang dalam PMR? Menjaga Maruah Diri. . Nyatakan dua ciri pakaian yang menepati kehendak Islam. a) b) c) d) e) f) g) Nyatakan pengertian nikmat dan musibah. .Kepatuhan kepada Allah dan Rasul. Terangkan cara anda menghadapi musibah yang menimpa diri anda. Senaraikan dua contoh nikmat dan musibah.Sanggup berkorban segala-galanya untuk Islam.

Memelihara Kesucian Mushaf. a) b) c) d) e) Nyatakan dua perbezaan antara ibadat dan adat. Apakah sebab yang menjadikan seseorang itu tidak beradab ketika melakukan ibadat? BAHAGIAN ADAB Nikmat dan Musibah Ujian Kehidupan No. . a) b) c) d) e) Berikan tiga adab terhadap mushaf al-Quran. . Bagaimanakah anda beradab ketika keluar dari masjid. Pengertian musibah: Semua bentuk kesusahan. keperluan dan keselesaan yang diterima oleh seseorang.Tempat tinggal.Kesihatan. halangan dan kesulitan yang dihadapi oleh seseorang. Jelaskan adab ketika berada di dalam masjid. Nyatakan dua tujuan beradab terhadap mushaf al-Quran. Soalan Contoh Jawapan Pengertian nikmat: Segala bentuk kesenangan. Jelaskan dua perkara yang menyalahi adab terhadap mushaf al-Quran. Terangkan dua akibat meninggalkan adab beribadat. Apakah kelebihan anda menjaga adab di masjid dan surau? Nyatakan fungsi masjid dan surau kepada umat Islam. . Jelaskan adab beribadat yang diterima oleh Allah SWT.Makanan. Bagaimanakah cara melupuskan al-Quran yang rosak atau sudah lama? Wawasan Beribadat. Contoh nikmat: . a) b) .Keamanan. Terangkan dua adab mencipta dan menjual seni khat al-Quran. Jelaskan dua implikasi amalan-amalan negatif di masjid atau di surau. Nyatakan dua hikmah memelihara adab beribadah.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 26 Memelihara Kesucian Masjid dan Surau. a) b) c) d) e) f) Nyatakan dua cara anda beradab untuk masuk ke masjid atau surau.

memuji dengan menyebut Alhamdulillah . . No.Lisan . .Allah menarik balik nikmat .Kemalangan.Kelaparan. . .Berterima kasih kepada ibubapa.yakin bahawa nikmat yang diterima ialah kurniaan Allah SWT.Individu dan masyarakat menjadi mundur . Perkara yang perlu dilakukan ketika mendapat keputusan cemerlang dalam PMR: . .Mengucapkan Alhamdulillah.Kesakitan.Melakukan sujud syukur.Mendapat gantian nikmat yang lebih baik.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 27 Contoh Musibah: . Cara mensyukuri nikmat Allah SWT: . . .Mendapat keampunan dan rahmat daripada Allah SWT.Bertambah keimanan.Amalan .gunakan nikmat ke jalan bermanfaat c) d) e) f) g) Dua akibat tidak bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah SWT: .bersabar . Menjaga Maruah Diri.Hati . . .Hidup diberkati .tidak mudah putus asa . guru-guru dan rakan-rakan.Mendapat petunjuk Allah .berdoa dan bertawakkal kepada Allah Kelebihan beradab ketika ditimpa musibah: .-Kematian orang tersayang.Di timpa kesusahan hidup.Mendapat pahala .Dihormati oleh masyarakat. Soalan a) b) Contoh Jawapan Maksud maruah diri ialah: harga dan nama baik diri Dua hikmah menjaga maruah diri: .berusaha menyelesaikan masalah . Cara menghadapi musibah: .

Memberi salam ketika bertemu rakan/ guru .Mendahulukan kaki kanan .Menarik minat orang bukan islam kepada ajaran islam a) b) .Dipandang mulia.Membuka kasut .Dipulau / dihina oleh rakan dan masyarakat f) g) Memelihara Kesucian Masjid dan Surau No.Tidak menyakiti hati orang lain .Tidak melambangkan agama lain . Dua ciri pakaian yang menepati syariat Islam: .Mendapat keberkatan dan rahmat .Mengucapkan salam Kelebihan menjaga adab di masjid dan surau: .Tidak ketat .Disayangi orang ramai .Berdosa .Kehidupan tidak diberkati . Dua hikmah bertutur dengan kata-kata yang baik.Beradab sopan dalam pergaulan .Bercakap perkara yang berfaedah.Suka berpakaian mendedah aurat .Menutup aurat .Suka menjatuhkan maruah orang lain d) e) Dua cara untuk menjaga maruah sebagai seorang pelajar: .Suka berbohong .Berdoa .Tidak nipis . .Mendapat balasan baik daripada allah .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 28 c) Sikap orang yang tidak menjaga maruah diri dalam pergaulan: . . Dua akibat mengabaikan tuntutan menjaga maruah diri: . Soalan Contoh Jawapan Dua adab memasuki masjid dan surau: .Dihormati masyarakat .

.Terhindar daripada mendapat rahmat Allah SWT.Solat sunat tahiyyatul masjid.Ia bukan dikarang oleh manusia.Pusat perpaduan dan penyatuan umat Islam. . .Melakukan ibadah seperti berzikir dan membaca Al-Quran.Berniat iktikaf.Keluar dengan perasaan tenang. . e) f) Memelihara Kesucian Mushaf No.Pusat ibadat umat Islam . Soalan Contoh Jawapan .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 29 c) Fungsi masjid dan surau kepada umat Islam: . d) Dua implikasi amalan-amalan negatif di masjid atau di surau: .Ia adalah panduan hidup manusia . .Tempat persinggahan orang musafir. .Tiga adab terhadap mushaf al-Quran . a) b) Dua tujuan beradab terhadap mushaf Al-Quran.Berwuduk ketika menulis.memuliakan mashaf al-Quran dengan meletakkan di tempat yang tinggi. .Menjatuhkan maruah umat Islam .Membaca doa keluar masjid. . .Mendapat dosa dan kemurkaan Allah SWT . Adab ketika berada di dalam masjid ialah: . Adab ketika keluar dari masjid: .Mendahulukan kaki kiri.Pusat pendidikan. . . . memegang dan membaca Al-Quran.Kerana ia adalah kalam Allah SWT .menutup aurat ketika membaca al-Quran.Berazam untuk datang semula.Duduk mengadap kiblat.

beribadat mengikut cara yang ditetapkan oleh syarak .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 30 c) Dua perkara yang menyalahi adab terhadap mashaf al-Quran .Berhadas kecil atau besar ketika memegang mashaf al-Quran .niat yang ikhlas kerana Allah .Menyimpan mashaf al-Quran di tempat yang rendah seperti di atas lantai .melakukan ibadat dengan hati yang khusyuk .Meletakkan bahan-bahan seni khat ditempat yang tinggi .T. e) Wawasan Beribadat No.Mesti teliti ketika menulis khat al-Quran Cara melupuskan al-Quran yang rosak atau sudah lama ialah: Membakar dan menanam abunya di tempat yang tidak menjadi laluan orang ramai atau menghanyutkannya ke dalam sungai atau laut. .W.Penjual dan pembeli khat al-Quran mestilah terdiri daripada orang Islam .melakukan ibadat dengan bersungguh-sungguh dan beretika .Menulis al-Quran dalam bentuk lembaga manusia d) Dua adab mencipta dan menjual seni khat al-Quran. Soalan a) Ibadat Ditentukan oleh syariat Tidak boleh diubah suai berdasarkan al-Quran dan Hadis Contoh Jawapan Dua perbezaan antara ibadat dan adat: Adat Menjadi kebiasaan dalam kehidupan harian manusia Berubah mengikut budaya sesuatu masyarakat Ada yang bersesuaian dengan al-Quran dan Hadis dan ada yang bertentangan b) Adab beribadat yang diterima oleh Allah S. .

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 31 c) Dua hikmah memelihara adab beribadah: . .Meningkatkan prestasi keperibadian muslim. Dua akibat meninggalkan adab beribadat. . .. d) e) Sebab yang menjadikan seseorang itu tidak beradab ketika beribadah ialah: .Tidak mempunyai ilmu dan malas mempelajarinya.Mendapat ketenangan jiwa. .Tidak mengetahui cara beribadat dengan betul. .ibadat tidak sempurna.Mewujudkan masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab.tidak mendapat penghormatan masyarakat. .jauh daripada rahmat Allah SWT. . .Mempertingkatkan keimanan kepada Allah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful