MODUL LATIH TUBI

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


PENDIDIKAN ISLAM
PMR
45/1
Kertas 1

MODUL LATIH TUBI
TOPIKAL TINGKATAN DUA

_____________________________________________________________________
Kertas Latih Tubi dan Skema ini mengandungi 31 halaman bercetak.

[Lihat sebelah
SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 22

BAHAGIAN TILAWAH AL-QURAN.

Ilmu Penyuluh Kehidupan.

: γ ‰ ¦ <´ ¦ Ρ µ … ω | 9 ≈ µ | ω δ θ´ ρ´ ¦ 9 ϑ = ≈ × 3 π ρ´ ¦ ρ` 9 θ ¦ ¦ 9 - = Ο % ! ← ϑ ! . ! 9 ) .` 1 ω | 9 ≈ µ | ω δ θ´ ¦ 9 - – ƒ “'
¦ 9 ⇔ 6 Š Ο` ∪ ∇ ⊇ ∩

Ayat di atas menerangkan tentang kepentingan ilmu.

a) Nyatakan pengertian kalimah bergaris.
b) Apakah maksud ilmu?
c) Apakah hukum menuntut ilmu?
d) Jelaskan tiga kelebihan orang yang berilmu.
e) Huraikan ciri-ciri orang yang berilmu.
f) Terangkan dua peranan ilmu dalam melahirkan individu cemerlang.
g) Jelaskan dua cara untuk mendapat ilmu.


Menginsafi Kekuasaan Allah SWT


% ≅ ¦ 9 = γ Ο¯ Β ≈ = 7 ¦ 9 ϑ = 7 . σ . ’ ¦ 9 ϑ = š Β  · : ! ™' ρ´ . ∴ ” ~ ¦ 9 ϑ = š Β ϑ´  · : ! ™' ρ´ . - “– Β  · : ! ™'
ρ´ . ‹ Α‘ Β  · : ! ™' . Š´ ‰ 8 ¦ 9 ‚ ¯ ¸ | Ρ 7 s ? ’ . ≅ : ©` ™ % ‰ ƒ ," ∪ ∉ ⊄ ∩

a) Nyatakan pengertian kalimah bergaris.
b) Berikan maksud kekuasaan Allah SWT.
c) Jelaskan dua sebab manusia mendapat kemuliaan.
d) Mengapakah manusia mendapat kehinaan daripada Allah?.
e) Huraikan cara menghargai nikmat Allah SWT.
f) Jelaskan akibat tidak menghargai nikmat Allah SWT.
g) Bagaimanakah Allah SWT menarik balik nikmat daripada orang yang tidak
bersyukur?SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 23

Menghargai Sunnatullah.


. θ 9 ~ ¦ 9 Š ≅Ÿ · ’ ¦ 9 Ψ γ ! ‘ ρ´ . θ 9 ~ ¦ 9 Ψ γ ! ‘´ · ’ ¦ 9 Š ≅ ρ´ . ‚ , ~ ¦ 9 ⇔ ‘¯ Β ∅š ¦ 9 ϑ ‹¯ · ρ´ . ‚ , ~ ¦ 9 ϑ ‹¯ ·
Β ´ ¦ 9 ⇔ ‘¯ ρ´ . ,¯ —` − Β  · : ! ™' . - ¯ ¸ > . ! . ∪ ∠ ⊄ ∩


Berdasarkan ayat di atas:
a) Nyatakan pengertian kalimah bergaris.
b) Apakah maksud sunnatullah?
c) Nyatakan hikmah kejadian siang dan malam.
d) Jelaskan proses kejadian manusia.
e) Terangkan hikmah proses kejadian manusia yang unik.
f) Huraikan maksud hidup di dunia sebagai jambatan ke akhirat.
g) Berikan dua contoh sunnatullah.

Segera Bertaubat dan Beristighfar.

¤ ρ´ ™ ! ‘ s` θ ¦ | < ’ Β - ± , ο Β  ‘¯ . 6 Ν¯ ρ´ > Ψ π s ¸` . γ ! ¦ 9 .´ ϑ ≈ θ´ ≡ . ρ´ ¦ { ‘¯ ` ¦ s ‰´ . 9 = ϑ .− )  
∪ ⊂ ⊂ ⊇ ∩ ¦ ! %   ƒ` Ζ ± ) θ β · ’ ¦ 9 .œ ¸¯ ¦ ™ ρ´ ¦ 9 .œ ¸¯ ¦ ™ ρ´ ¦ 9 6 ≈ L ϑ   ¦ 9 - ‹ 1 ρ´ ¦ 9 - ! ·   s  ¦ 9 Ψ ! ρ´ ¦ <´
† > .´ ¦ 9 ϑ >` . Ζ  š ∪ ⊆ ⊂ ⊇ ∩ ρ´ ¦ ! %  š | Œ ¦ · - = θ ¦ · ≈ > : π ¦ ρ L = ϑ θ ¦ ¦ Ρ ± . η' Ν¯ Œ . ,` ρ ¦ ¦ <´
¦ρ`,±-.`™!· ¯Νγ.θΡ‹9 Β´ρ `,±-ƒ šUθΡ—%!¦ ω| ´<¦ ¯Ν9´ρ ¦ρ•¸.`ƒ ’?s !Β ¦θ=-· ¯Νδ´ρ
šχθϑ=-ƒ ∩⊇⊂∈∪ 7×≈9`ρ¦ Νδτ¦“> ο,±-Β Β ¯Νγ.¯‘ ·≈Ψ>´ρ “,>´ Β !γ.>´ `,≈κΞ{¦
š$#≈> !ꎷ ´Ν-Ρ´ρ `,>¦ ,#ϑ≈-9¦ ∩⊇⊂∉∪
Berdasarkan ayat di atas.

a) Berikan pengertian kalimah bergaris..
b) Nyatakan ciri-ciri orang yang bertakwa.
c) Jelaskan maksud taubat.
d) Nyatakan cara-cara bertaubat dengan hati dan tindakan.
e) Terangkan kesan taubat terhadap individu.
f) Mengapakah kita digalakkan segera bertaubat?
g) Jelaskan dua kebaikan mengamalkan taubat kepada masyarakat.
SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 24
Mencontohi Dakwah Rasulullah S.A.W.


· . ϑ ! ‘´ > ϑ π Β ´ ¦ <´ 9 Ζ · 9 γ Ν¯ ρ´ 9 θ¯ . Ψ · · Lˆ ! s = ‹ 1 ¦ 9 ) = . ω Ρ ± .‘ θ ¦ Β  > θ¯ 9 7 · ! s #
s ] κ· Ν¯ ρ´ ¦ ™` . - ± ,¯ ; λ Ν¯ ρ´ : ! ρ ‘¯ δ Ν¯ · ’ ¦ { ∆¯ ¸ · ¦ Œ ¦ s •´ Β · · . θ´ . ≅¯ s ? ’ ¦ <´ | β ¦ <´ † > .´
,#.´θ.ϑ9¦ ∩⊇∈®∪

Berdasarkan ayat di atas:

a) Nyatakan pengertian kalimah bergaris.
b) Senaraikan sifat dakwah Rasulullah S.A.W.
c) Nyatakan dua kelebihan orang yang bersifat pemaaf.
d) Jelaskan dua kebaikan mesyuarat dalam memutuskan sesuatu keputusan.
e) Berikan maksud tawakkal.
f) Jelaskan kepentingan bertawakkal.
g) Apakah kesan buruk bertawakal tanpa usaha dan ikhtiar.


SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 25
SKEMA JAWAPAN

BAHAGIAN TILAWAH AL-QURAN.


Ilmu Penyuluh Kehidupan.
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)
Maksud kalimah :
- Malaikat.
- Ilmu.
- Bijaksana.

b)

Maksud Ilmu:
Pengetahuan sebenar terhadap sesuatu perkara.

c)

Hukum menuntut ilmu ialah wajib

d)

Kelebihan orang yang berilmu:
- Diangkat darjat oleh Allah S.W.T.
- Dihormati oleh masyarakat.
- Memperolehi kejayaan di dunia dan akhirat.
- Hidup mengikut syariat.
- Dapat melakukan ibadah mengikut syariat.

e)

Ciri-ciri orang yang berilmu:
- Mempunyai keyakinan diri iaitu tidak mudah terpengaruh dengan orang lain.
- Pintar bertindak dalam menyelesaikan sesuatu masalah.
- Beramal dengan ilmu yang dimiliki.
- Merendah diri walaupun mempunyai pelbagai kepakaran.

f)

Peranan ilmu dalam melahirkan individu cemerlang:
- Menjadikan individu melaksanakan ibadah kepada Allah dengan betul dan sah.
- Melahirkan individu yang pakar dalam pelbagai bidang ilmu.
- Memberi keyakinan terhadap keesaan, kekuasaan dan kebijaksanaan Allah.
Isi = 1m Penerangan = 1m

g)

Cara untuk memperolehi ilmu:
- Melalui pembacaan.
- Mengikuti ceramah-ceramah atau kuliah-kuliah.
- Melalui kajian dan penyelidikan.
- Melayari internet.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 26


Menginsafi Kekuasaan Allah SWT
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)
Maksud kalimah :
- Engkau kurniakan / berikan.
- Kekuasaan.
- Kebaikan.

b)

Maksud kekuasaan Allah SWT ialah Tuhan yang memiliki kekuasaan sepenuhnya.

c)

Sebab manusia mendapat kemuliaan:
- Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.
- Berbuat baik sesama manusia.
- Berusaha bersungguh-sungguh ke arah kebaikan.
- Berdoa, berusaha dan bertawakkal kepada Allah SWT.

d)

Sebab manusia mendapat kehinaan Allah SWT
- Tidak melaksanakan perintah Allah SWT.
- Melanggar larangan Allah SWT.
- Tidak menjaga hubungan baik sesama manusia.
- Malas berusaha dan tidak mahu berubah.

e)

Cara menghargai nikmat Allah SWT:
- Menggunakan nikmat Allah SWT untuk melaksanakan ibadat kepadaNya.
- Menggunakan nikmat Allah SWT dengan berhemah.
- Membantu orang yang memerlukan.
- Membelanjakan harta untuk menyara hidup keluarga.

f)

Akibat tidak menghargai nikmat Allah SWT:
- Kehidupan menjadi sia-sia.
- Kehidupan menjadi porak peranda.
- Negara hancur dan musnah.
- Berlaku pencemaran alam sekitar yang membahayakan kesihatan.

g)

Allah SWT menarik nikmat daripada orang yang tidak bersyukur dengan cara:
- Ditimpa pelbagai bala dan musibah.
- Ditimpa pelbagai penyakit dan kesusahan.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 27


Menghargai Sunnatullah.
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)
Maksud kalimah:
- Siang.
- Yang mati.
- Engkau memberi rezeki.
- Dihitung.

b)

Maksud sunnatullah ialah cara dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT
terhadap makhluknya.

c)

Hikmah kejadian siang dan malam ialah:
- Memudahkan manusia menentukan masa, tarikh, hari dan tahun.
- Manusia dapat bekerja mencari rezeki pada waktu siang dan berehat pada waktu
malam.
- Manusia dapat menjalankan aktiviti kemasyarakatan pada waktu siang dan aktiviti
ibadah pada waktu malam.
- Makhluk dapat menjalani kehidupan dan aktiviti mengikut tabiat dan keperluan
masing-masing.

d)

Proses kejadian manusia:
- Percantuman benih lelaki dan perempuan.
- Menjadi segumpal darah.
- Menjadi seketul daging.
- Menjadi tulang.
- Tulang dibaluti daging.
- Janin yang sempurna.

e)

Hikmah proses kejadian manusia:
- Manusia menyedari kelemahan diri mereka.
- Manusia dapat mengenal penciptanya.
- Dapat meningkatkan keimanan terhadap kekuasaan Allah SWT.
- Mengajar manusia supaya menjalani kehidupan dengan lebih berdisiplin dan
berperancangan.

f)

Maksud hidup di dunia sebagai jambatan ke akhirat ialah:
- Hidup di dunia hanyalah sementara dan perlu mencari bekalan (amalan) ke
akhirat untuk hidup kekal abadi.
- Kejayaan manusia bergantung sepenuhnya kepada sejauh mana pengabdian diri
kepada Allah.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 28

g)

Contoh-contoh sunnatullah:
- Kejadian pasang surut air laut.
- Proses pertumbuhan biji benih.
- Kejadian hujan.
- Proses fotosintesis tumbuh-tumbuhan.

Segera Bertaubat dan Beristighfar.
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)
Maksud kalimah:
- Bagi orang yang bertakwa.
- Yang membelanjakan.

b)

Ciri-ciri orang yang bertakwa:
- Segera bertaubat apabila melakukan dosa
- Membelanjakan harta pada jalan Allah.
- Mengawal diri ketika marah.
- Memaafkan kesalahan orang lain.

c)

Maksud taubat ialah memohon keampunan Allah terhadap dosa yang dilakukan.

d)

Cara-cara bertaubat dengan:
Hati:
- Menyesali terhadap dosa yang dilakukan.
- Bertekad dan berazam untuk tidak mengulanginya.
Tindakan:
- Meninggalkan perbuatan dosa.
- Memulangkan hak orang lain.
- Memperbanyakkan amalan soleh.


e)

Kesan taubat terhadap individu ialah:
- Mendapat keampunan dan Rahmat Allah.
- Mendapat ketenangan jiwa.
- Bertambah iman dan amal soleh.
- Disayangidan dihormati oleh masyarakat.

f)

Kita digalakkan segera bertaubat kerana:
- Kita tidak mengetahui saat kematian.
- Supaya dosa yang dilakukan terampun.
- Supaya dapat menginsafi dosa yang dilakukan.
g) Kebaikan taubat kepada masyarakat:
- Masyarakat hidup aman damai.
- Mengurangkan masalah sosial dalam masyarakat.
- Wujud perasaan kasih sayang sesama anggota masyarakat.
SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 29

Mencontohi Dakwah Rasulullah S.A.W.
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)
Maksud kalimah :
- Maafkanlah.
- Maka bertawakkallah.

b)

Sifat dakwah Rasulullah ialah:
- Lemah lembut.
- Pemaaf.
- Memohon keampunan untuk orang lain.
- Bermesyuarat dalam menentukan sesuatu keputusan.
- Bertawakkal dalam pelaksanaan.

c)

Kelebihan orang yang bersifat pemaaf:
- Akan disenangi oleh rakan dan masyarakat.
- Mempunyai ramai kawan.
- Senang mendapat pertolongan.
- Disayangi Allah SWT.


d)

Kebaikan bermesyuarat:
- Keputusan memuaskan hati semua pihak.
- Mengelakkan berlakunya pergaduhan.
- Semua pihak dapat memberikan pendapat masing-masing
- Program dapat dilaksanakan dengan sempurna.


e)

Tawakkal ialah berserah diri kepada Allah SWT setelah berusaha dan berikhtiar
dalam sesuatu perkara.


f)

Kepentingan bertawakkal:
- Sabar menghadapi kesulitan.
- Tenang dan tabah menerima kegagalan.
- Berusaha untuk meningkatkan kualiti kerja.
- Bersikap tawaduk apabila menerima kejayaan.

g) Kesan buruk bertawakal tanpa usaha dan ikhtiar:
- Melahirkan individu yang malas berusaha.
- Hilang keyakinan tentang kebolehan diri.
- Sesuatu yang dihajati tidak akan tercapai.
- Sentiasa mengharapkan bantuan orang lain.


SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 210
BAHAGIAN HADIS

Sedekah Pemangkin Kesejahteraan


- ¸ | · ¸ · , · , · = ¸ =· - · - | .· .· |. = , . =· , ¸ . · ¸ = : - - ¸ ¸ ·|· ¸· - · , - = = | -
· ¸ · , - · = · - · , - =|· « ¸ · . - = . · , ¸ |· ·· · , ¸ = = | - , . · - , ¸ ,|· - ¸ · . ¸ ·· · - · · ¬ « · - - · , . ·
| , · , · - | - - · , . - · · -· - = = | - . , |· ´ · « - =|· ., , - = = | - , . · ´ ¸ - = , · · « = , . · · | =|· ¸ · ··
= = | - , . · « , = |· | . . - ¸ =|· , · _ = = | - , . , ·· · ¬ · . , - . · . .


a) Nyatakan pengertian kalimah yang bergaris.
b) Terangkan dua amalan sedekah yang terdapat di dalam hadis di atas
c) Jelaskan dua adab bersedekah seperti yang dianjurkan oleh Islam.
d) Jelaskan kebaikan yang akan diperolehi jika umat Islam beramal dengan potongan
hadis berikut: ·,= ·´
e) Terangkan dua kesan buruk bersifat bakhil.
f) Berikan dua contoh sedekah selain harta dan wang.
g) Nyatakan dua jenis sedekah yang berkekalan hingga hari kiamat.
h) Nyatakan dua langkah untuk membasmi peminta sedekah.
i) Jelaskan dua hikmah sedekah kepada pemberi sedekah.
BAHAGIAN HADIS

Sedekah Pemangkin Kesejahteraan
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)
Maksud kalimah :
Perkataan yang baik.


b)

Dua amalan sedekah dalam hadis:
- Membantu orang yang menaiki kenderaan.
- Mengangkat barang untuknya ke dalam kenderaan.
- Melakukan keadilan diantara dua orang yang berselisih faham.
- Langkahan kaki ke tempat solat .
- Membuang perkara yang menyakiti di jalan.


SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 211

c)

Dua adab bersedekah:
- Ikhlas tanpa mengharapkan balasan.
- Tidak mengungkit-ungkit sedekah yang diberikan.
- Menunjukkan muka yang manis semasa menghulurkan
- sedekah.
- Bersedekah daripada sumber yang halal dan terbaik.

d)

·,= ·´ Kebaikan beramal dengan kalimah
- Mendapat keberkatan daripada Allah
- Dikasihi dan dihormati masyarakat.
- Jasa dikenang sepanjang zaman.
- Membentuk masyarakat penyayang dan bantu membantu.
- Menyelesaikan masalah ekonomi di kalangan sanak saudara.

e)

Dua kesan buruk bersifat bakhil.
- Tidak mendapat keberkatan daripada Allah.
- Dibenci dan tidak dihormati masyarakat.
- Melahirkan individu yang pentingkan diri sendiri.

f)

Dua contoh sedekah bukan dengan harta dan wang.
- Memberikan senyuman
- Memberikan bantuan tenaga.
- Mengucapkan kata-kata yang baik.


g)

Dua jenis sedekah yang berkekalan hingga hari kiamat
- Sedekah jariah
- Ilmu yang dimanfaatkan.
h)
Langkah untuk membasmi peminta sedekah.
- Menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan.
- Menguatkuasakan undang-undang melarang meminta sedekah.
- Mengadakan kempen kesedaran “tangan yang memberi lebih baik daripada yang
menerima”

i)
Dua hikmah sedekah kepada pemberi:
- Membentuk diri menjadi seorang yang dermawan.
- Membina sifat belas ehsan kepada golongan miskin.
- Melahirkan rasa syukur kepada Allah atas nikmatNya.
- Mendapat ganjaran pahala.

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 212
BAHAGIAN AKIDAH

Ar-Rahman: Allah Maha Pemurah.

a) Nyatakan bukti Allah swt. bersifat dengan sifat Ar-Rahman.
b) Jelaskan kesan beriman dengan sifat Ar-Rahman.
c) Terangkan amalan yang bertentangan dengan sifat Ar-Rahman.
d) Bezakan antara sifat pemurah Allah dengan pemurah manusia.

Ar-Rahim: Allah Maha Penyayang.

a) Apakah pengertian Ar-Rahim.
b) Jelaskan tanda-tanda Allah swt. bersifat Ar-Rahim.
c) Terangkan dua cara yang membuktikan anda mengasihi dan menyayangi sesama
manusia.
d) Nyatakan perbezaan antara sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim bagi Allah.

Al-Hakim: Allah Maha Bijaksana.

a) Apakah maksud Al-Hakim?
b) Jelaskan dua tanda Allah swt bersifat Al-Hakim.
c) Nyatakan dua kesan beriman dengan Al-Hakim.
d) Jelaskan amalan yang bercanggah dengan konsep Al-Hakim.

Al-Alim: Allah Maha Mengetahui.
a) Apakah maksud Al-Alim?
b) Terangkan dua kesan beriman dengan al-Alim.
c) Berikan dua perbezaan antara ilmu Allah swt. dengan ilmu manusia:
d) Terangkan dua amalan yang menunjukkan seseorang pelajar itu bersifat dengan
sifat yang berlawanan dengan Al-’Alim.

Beriman Dengan Kitab-kitab Suci

a) Al-Quran diturunkan kepada nabi Muhammad saw. melalui tiga peringkat.
Nyatakan peringkat-peringkat tersebut.
b) Terangkan tiga hikmah al-Quran diturunkan beransur-ansur selama 23 tahun.
c) Nyatakan rasul-rasul yang mempunyai Kitab dan Suhuf.
d) Jelaskan tiga perbezaan di antara Kitab dengan Suhuf.
e) Kandungan al-Quran adalah lengkap dan menyeluruh, merangkumi aspek
kehidupan manusia dunia dan akhirat. Nyatakan tiga perkara yang terkandung di
dalam al-Quran.
f) Jelaskan tiga hujah al-Quran sebagai mukjizat kepada nabi Muhammad SAW.
g) Terangkan tiga akibat jika tidak mengikuti ajaran al-Quran.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 213
BAHAGIAN AKIDAH

Ar-Rahman: Allah Maha Pemurah.
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)

Bukti Allah SWT bersifat ar-Rahman:
- Mengurniakan rezeki kepada manusia.
- Mengurniakan tubuh badan yang sihat
- Mengurniakan pancaindera kepada manusia
- Mengurniakan kepada manusia ilmu pengetahuan.


b)
Kesan beriman kepada sifat ar-Rahman :
- Lahir sikap pemurah kepada orang lain.
- Bersikap merendah diri walaupun memiliki kekayaan.
- Menggunakan nikmat kurniaan Allah ke jalan kebaikan.
- Melahirkan sifat kasih sayang sesama makhluk.


c)

Amalan yang bertentangan dengan sifat ar-Rahman:
- Bersikap bakhil.
- Bersifat ganas terhadap makhluk lain.
- Merosakkan alam sekitar.
- Berputus asa daripada rahmat Allah SWT.
d)
Perbezaan antara sifat pemurah Allah SWT dan pemurah manusia:

Pemurah Allah Pemurah Manusia
Tidak terbatas. Terbatas.
Allah memberi nikmat kepada
semua hambaNya.
Memberi mengikut
kemampuan dan perkiraan.
Memberi untuk menguji
keimanan manusia
Memberi mengikut
kepentingan dan manfaat.
Merangkumi aspek dunia dan
akhirat.
Merangkumi aspek dunia
sahaja.

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 214

Ar-Rahim: Allah Maha Penyayang
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)
Maksud al-Rahim ialah :
- Allah Maha Penyayang.

b)

Tanda-tanda Allah SWT bersifat ar-Rahim:
- Menurunkan al-Quran sebagai panduan manusia
- Mengutuskan rasul untuk menyampaikan dakwah kepada manusia
- Menyediakan syurga bagi mereka yang taat
- Memberi pahala bagi mereka yang melakukan amal ibadat dan kebaikan.

c)

Cara mengasihi dan menyayangi sesama manusia:
- Ziarah menziarahi ketika sakit.
- Bertanya khabar dan beramah mesra.
- Menghulurkan bantuan ketika kesusahan.
- Nasihat menasihati untuk kebaikan.

d)


Perbezaan antara sifat ar-Rahman dan ar-Rahim:

Ar-Rahman Ar-Rahim
Diberikan kepada semua
hambanya samada beriman
atau kafir
Dikhususkan kepada orang
yang beriman sahaja.
Memberi nikmat berbentuk
keduniaan seperti rezeki,
pangkat, kesihatan dan lain-
lain.
Memberi nikmat berbentuk
keakhiratan seperti iman,
Islam, syurga dan sebagainya.

Al-Hakim: Allah Maha Bijaksana.
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)
Maksud al-Hakim ;
Allah Maha Bijaksana.

b)

Dua tanda Allah bersifat Al-Hakim:
- Cap jari manusia
- Pokok-pokok yang menghijau
- Penciptaan langit dan bumi.
- Penciptaan laut dan sungai.
SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 215

c)

Dua kesan beriman dengan Al-Hakim:
- Bijak membahagikan masa untuk perkara yang baik dan berfaedah.
- Menghargai setiap ciptaan Allah dan menggunakannya ke arah kebaikan.
- Pandai mengurus kerja mengikut keutamaan.
- Menghargai nikmat akal.

d)

Dua amalan yang bercanggah dengan al-Hakim:
- Memandang rendah terhadap orang yang berilmu.
- Malas berfikir.
- Banyak berkhayal dan berangan-angan.
- Menyalahgunakan nikmat akal dengan melakukan kejahatan.
Al-Alim: Allah Maha Mengetahui.
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)
Maksud al-Alim ialah ;
Allah Maha Mengetahui.

b)

Kesan beriman dengan al-Alim:
- Sentiasa merendah diri dengan kebesaran Allah SWT.
- Berusaha menambahkan ilmu pengetahuan.
- Tidak sombong dan kedekut dengan ilmu yang ada padanya.

c)

Perbezaan antara antara ilmu Allah SWT dengan ilmu manusia:

Ilmu manusia Ilmu Allah
-Pengetahuan manusia
terbatas.
-Pengetahuan Allah tidak
terbatas
-Manusia hanya mengetahui
perkara yang telah dan sedang
berlaku.
Allah mengetahui perkara
yang telah,sedang dan akan
berlaku.
-Ilmu diperolehi melalui
kajian.
-Ilmu Allah telah sedia adad)

Dua amalan yang menunjukkan seseorang pelajar itu bersifat dengan sifat yang
berlawanan dengan Al-’Alim
- Belajar secara sambil lewa.
- Tidak jujur dalam melakukan kebaikan.
- Sombong apabila mendapat kepandaian.

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 216

Beriman Dengan Kitab-kitab Suci.
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)

Peringkat penurunan Al-Quran:
- Daripada Allah SWT ke Luh Mahfuz
- Dari Luh Mahfuz ke Baitul Izzah / langit dunia
- Dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun.

b)

Tiga hikmah al-Quran diturunkan beransur-ansur selama 23 tahun.
- Memudahkan Rasulullah menyampaikan dengan lebih berkesan.
- Memudahkan umat Islam memahami, mengahafal dan mengamalkan ajaran
Islam.
- Tidak menimbulkan kejutan kepada masyarakat ketika itu tentang kandungan al-
Quran.

c)

Rasul-rasul yang mempunyai Kitab dan Suhuf.
a) Kitab;
- Zabur – Nabi Daud a.s
- Taurat – Nabi Musa a.s.
- Injil – Nabi Isa a.s.
- Al-Quran – Nabi Muhammad SAW.
b) Suhuf;
- Nabi Ibrahim a.s. – 10 suhuf.
- Nabi Musa a.s. – 10 suhuf.
- Nabi Sith a.s. – 50 suhuf.
- Nabi Idris a.s. – 30 suhuf.


d)

Tiga perbezaan di antara Kitab dengan Suhuf:

Kitab Suhuf
- Empat buah sahaja. - Seratus suhuf.
- Isi kandungan lengkap
meliputi semua aspek
kehidupan
- Isi kandungannya mengenai
hukum- hukum dasar sahaja.
- Berbentuk sebuah kitab yang
tersusun.
- Berbentuk lembaran kertas
yang ringkas.


e)

Tiga perkara yang terkandung di dalam al-Quran:
- Akidah.
- Ibadat.
- Akhlak.
- Munakahat.
- Jenayah dan lain-lain lagi.
SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 217

f)

Tiga hujah al-Quran sebagai mukjizat kepada nabi Muhammad SAW:
- Tiada siapa yang mampu membuat dan menandingi al-Quran.
- Isi kandungan al-Quran terjamin kebenaran, keaslian dan tidak mengalami
perubahan.
- Al-Quran memberitahu perkara-perkara yang akan berlaku.
- Keindahan susunan dan gaya bahasa al-Quran tiada tandingan.

g)

Tiga akibat jika tidak mengikuti ajaran al-Quran:
- Hidup dalam kesesatan.
- Jiwa tidak tenteram.
- Jauh daripada rahmat Allah SWT.
- Mudah melakukan dosa dan kemaksiatan.


BAHAGIAN IBADAH

Puasa Menjana Keperibadian Muslim.

a) Nyatakan maksud puasa.
b) Senaraikan rukun puasa.
c) Senaraikan perkara-perkara yang membatalkan puasa.
d) Terangkan cara menentukan puasa Ramadhan.
e) Jelaskan syarat-syarat wajib puasa.
f) Nyatakan syarat-syarat sah puasa.
f)g) Bagaimanakah ibadah puasa dapat memberi faedah terhadap kesihatan
seseorang?
g)h) Terangkan maksud perkara-perkara berikut:
i) Qada’ puasa
ii) Fidyah puasa
h)i) Nyatakan tiga golongan yang diharuskan berbuka puasa dalam bulan Ramadhan
i)j) Senaraikan golongan yang diwajibkan:
i. Qada’
ii. Fidyah
iii. Qada’ dan Fidyah
iv. Qada’ dan Kafarah
j)k) Jelaskan amalan-amalan sunat ketika berpuasa.
k)l) Terangkan perkara-perkara makruh ketika berpuasa.
l)m) Terangkan tiga kelebihan orang yang berpuasa.
m)n) Jelaskan keistimewaan bulan Ramadhan.
n)o) Nyatakan hari-hari yang disunatkan berpuasa dan diharamkan berpuasa.

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 218
BAHAGIAN IBADAT

Puasa Menjana Keperibadian Muslim
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)

Puasa ialah:
Menahan diri dari melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula dari
terbit fajar hingga terbenam matahari beserta niat.


b)

Rukun Puasa:
- Niat.
- Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa.


c)

Perkara yang membatalkan puasa:
- Memasukkan sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja
- Melahirkan anak
- Pengsan sepanjang hari
- Bersetubuh di siang hari
- Muntah dengan sengaja
- Gila
- Keluar darah haid dan nifas
- Mengeluarkan air mani dengan sengaja
- Murtad


d)

Cara menentukan Puasa Ramadhan:
- Rukyah.
- Hisab.


e)

Syarat Wajib Puasa:
- Islam.
- Berakal
- Baligh
- Mampu Berpuasa


f)
Syarat Sah Puasa:
- Islam
- Berakal dan mumayyiz.
- Suci daripad haid dan nifas.
- Berniat waktu malam.
- Menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa.
- Berpuasa pada hari-hari yang diharuskan.
SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 219

g)
Faedah puasa terhadap kesihatan seseorang:
- Bersihkan perut daripada makanan yang berlebihan
- Memberikan kerehatan kepada usus perut.
- Banyak penyakit berpunca daripada makanan yang berlebihan.
- Menyihatkan badan.

h)
i) Maksud Qada’ Puasa:
Mengerjakan semula ibadah puasa yang ditinggalkan pada hari yang lain (selain bulan
Ramadhan)

ii) Maksud Fidyah Puasa:
Menggantikan puasa yang ditinggalkan dengan membayar secupak makanan asasi bagi
satu hari puasa yang ditinggalkan.

i)
Golongan yang harus berbuka puasa:
- Orang musafir
- Orang sakit yang boleh memudaratkan diri jika berpuasa
- Perempuan yang mengandung
- Tersangat lapar atau dahaga yang membahayakan dirinya
- Bekerja berat sepanjang tahun
- Orang tua yang tidak mampu berpuasa.


j)Hukum Golongan
i) Wajib qada’ - Musafir
- Sakit yang memudaratkan
- Haid
- Nifas dan wiladah
- Perempuan yang mengandung dan menyusukan anak
kerana bimbangkan kesihatan dirinya.
ii) Wajib Fidyah - Sakit yang tiada harapan sembuh
- Bekerja berat
- Orang tua yang tidak berdaya untuk berpuasa
iii) Wajib Qada’ dan
Fidyah
- Perempuan mengandung kerana bimbang kesihatan
diri dan kandungan
- Perempuan menyusukan anak kerana bimbangkan
kesihatan diri dan anaknya.
- Lewat mengqada’ puasa hingga tiba Ramadhan
berikutnya
iv) Wajib Qada’ dan
Kaffarah
- lelaki yang melakukan persetubuhan dengan sengaja
di siang hari dalam bulan Ramadhan

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 220
k)

Amalan-amalan sunat ketika berpuasa:
- Segera berbuka puasa setelah yakin masuk waktu.
- Bersahur serta melewatkannya.
- Berbuka dengan benda-benda manis.
- Membanyakkan membaca al-Quran dan berzikir.
- Mandi junub ( hadas besar) sebelum terbit fajar.
- Solat sunat Tarawih.
l)

Perkara-perkara makruh ketika berpuasa:
- Mengosok gigi selepas gelincir matahari.
- Terlalu kerap atau lama mandi.
- Merasa makanan dengan lidah.
- Mengambil darah atau berbekam.
- Berkumur-kumur berlebih-lebihan.
m)

Kelebihan orang yang berpuasa:
- Melatih diri bersifat jujur dan ikhlas.
- Membentuk insan yang bertakwa yang taat perintah Allah.
- Melahirkan keinsafan di atas penderitaan fakir miskin.
- Mendidik jiwa mengawal nafsu.

n)

Keistimewaan bulan Ramadhan:
- Bergembira ketika berbuka.
- Diampunkan dosa yang lalu.
- Allah SWT sendiri memberi pahala kepada orang yang berpuasa.
- Dikurnikan pahala 700 kali ganda.
- Dikabulkan doa.
- Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada kasturi.
- Masuk syurga melalui pintu al- Rayyan.
- Terdapat Lailatul Qadar.
o)
Hari-hari yang disunatkan berpuasa.
- Hari Isnin dan Khamis.
- Puasa 6 hari dalam bulan Syawal.
- Puasa hari Arafah iaitu 9 Zulhijjah.
- Nisfu Syaaban iaitu 15 Syaaban.
- 27 Rejab iaitu hari peristiwa Isra’ dan Mikraj.
- Puasa pada setiap 13, 14 dan 15 haribulan Hijriah (Hari putih).
- Puasa pada setiap 28, 29 dan 30 haribulan Hijriah (Hari hitam).
- Puasa 9 dan 10 Muharram.

Hari-hari yang diharamkan berpuasa.
- 1 Syawal iaitu Hari Raya Puasa (Idul Fitri).
- Hari Tasyrik iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah.
- Hari Syak 30 Sya’ban.
SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 221

BAHAGIAN SIRAH DAN TAMADUN ISLAM.

Saidina Umar bin Al-Khattab ra Pentadbir Yang Ulung.

a) Apakah gelaran yang diterima oleh Saidina Umar al-Khattab ra setelah memeluk
Islam dan mengapakah beliau digelar sedemikian?
b) Jelaskan dua contoh keberanian Saidina Umar al-Khattab ra setelah memeluk
Islam.
c) Terangkan tiga sumbangan Saidina Umar al-Khattab ra di dalam pentadbiran
Islam.
d) Jelaskan sumbangan Saidina Umar ra dalam pembangunan negara.
e) Di antara sumbangan Saidina Umar ialah mengasaskan undang-undang Hisbah,
Jelaskan maksud undang-undang tersebut.Saidina Usman bin Affan ra Korporat Yang Dermawan.

Saidina Usman ra memiliki sifat peribadi yang mulia yang patut dicontohi oleh umat
Islam masa kini.
a) Nyatakan dua sifat beliau yang perlu kita contohi.
b) Apakah gelaran yang diberikan kepada beliau?
c) Mengapa beliau digelar sedemikian?
d) Saidina Usman b. Afffan r.a adalah sahabat yang paling banyak melaburkan
hartanya untuk Islam.Jelaskan dua bukti pernyataan di atas.
e) Jelaskan faktor yang mendorong semangat jihad Saidina Usman ra.
f) Antara sumbangan Saidina Usman ialah menyusun dan membukukan Al-Quran.
Jelaskan kebaikan usaha tersebut.Saidina Abu Hurairah ra Perawi Hadis.

a) Nyatakan dengan ringkas riwayat hidup Saidina Abu Hurairah ra
b) Terangkan dua bukti Saidina Abu Hurairah ra seorang yang taat kepada Allah dan
sayang kepada ibu
c) Jelaskan sumbangan Abu Hurairah ra terhadap periwayatan hadis
d) Huraikan tiga faktor penting menyebabkan beliau cemerlang dalam periwayatan
hadis.
e) Huraikan bagaimana ketekunan dan ketabahan Abu Hurairah ra boleh dijadikan
contoh dalam menghadapi ujian semasa menuntut ilmu.
f) Berapakah bilangan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra?SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 222
Persaudaraan Antara Muhajirin dan Ansar

a) Kemukakan dua bukti pengorbanan Muhajirin dan Ansar
b) Jelaskan dua pengajaran yang dapat diambil daripada persaudaraan kaum
Muhajirin dan Ansar
c) Bagaimanakah cara Rasulullah SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar?
d) Jelaskan asas-asas dalam membentuk perpaduan dan persaudaraan Islam.


BAHAGIAN SIRAH DAN TAMADUN ISLAM.

Saidina Umar Al-Khattab Pentadbir Yang Ulung
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)

Gelarannya : al-Faroq yang bermaksud pemisah antara yang benar dan yang batil
kerana ketegasan beliau dalam mengamalkan hukum-hukum Islam.


b)

Dua contoh keberanian Saidina Umar al-Khattab ra setelah memeluk Islam:
- Menunaikan solat secara terang-terangan di khalayak ramai.
- Beliau mengisytiharkan keislamannya secara terbuka.
- Beliau mencabar penduduk Mekah, sesiapa yang berani menghalang
perjalanannya ke Madinah.


c)

Tiga sumbangan Saidina Umar Al-khatab di dalam pentadbiran Islam :
- Mengemaskini Majlis Syura.
- Perlantikan gabenor di setiap wilayah.
- Memperkenalkan sistem pos.
- Menyusun tangga gaji pekerja
- Mengasaskan takwim Islam (Hijriah).


d)

Sumbangan Saidina Umar ra dalam pembangunan negara :
- Mengemaskini intitusi Baitulmal.
- Menggalakan penerokaan kawasan baru untuk dijadikan tanah pertanian dan
membina saliran air.
- Mendirikan rumah persinggahan musafir.
- Membina sekolah rendah untuk mendidik anak orang yang baru memeluk Islam.
e)
Maksud Hisbah ialah: Undang-undang jual beli di pasar.
SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 223
Saidina Usman bin Affan Korporat Yang Dermawan.
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)

Dua sifat Saidina Usman ra yang perlu dicontohi :
- Taat pada perintah Allah dan Rasul
- Takut kepada Allah
- Malu dan lemah – lembut

b)

Beliau digelar Zu Nurain.


c)

Kerana berkahwin dengan dua orang puteri Rasulullah SAW iaitu Roqiyyah dan
Ummu Kalsum.

d)

Bukti Saidina Usman ra bersifat dermawan :
- Membeli perigi ” Raumah ” dengan harga 35 000 dirham dan menyedekahkan
untuk kegunaan ramai
- Membeli sebidang tanah bagi membesarkan masjid Nabawi
- Memerdekakan hamba pada hari Jumaat setiap minggu
- Mendermakan sebanyak 300 ekor unta dan 10 000 dinar untuk kegunaan tentera
Islam dalam perang Tabuk.

e)

Faktor mendorong semangat jihad Saidina Usman:
- Keimanan yang kukuh kepada Allah SWT.
- Sayang dan cintakan Islam.
- Minat yang tinggi untuk berdakwah.
- Memiliki harta yang banyak.

f)

Kebaikan pengumpulan Al-Quran:
- Memelihara kesahihan dan keaslian ayat-ayat Al-Quran.
- Mengelak berlakunya penyelewengan terhadap Al-Quran.
- Supaya ayat-ayat Al-Quran tidak hilang dari ingatan huffaz.

Saidina Abu Hurairah Perawi Hadis.
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)

Riwayat hidup Saidina Abu Hurairah ra
- Abdul Rahman b. Sahar al-Dusi al-Yamani
- Tempat lahir di Dus negeri Yaman
- Tarikh lahir 19 tahun sebelum hijrah
- Tarikh memeluk Islam 7 hijrah
- Gelaran Abu Hurairah
- Wafat 59 hijrah berumur 78 tahun

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 224

b) Dua bukti Abu Hurairah ra seorang yang taat kepada Allah SWT:
- Semasa beliau berada di dalam kesusahan , beliau sentiasa taat kepada perintah
Allah.
- Semasa beliau hidup dalam kesenangan, beliau tekun beribadat seperti berpuasa
sunat dan berqiamullail.

Dua bukti Abu Hurairah ra seorang yang sayang kepada ibu:
- Beliau meminta Rasulullah mendoakan ibunya agar memeluk agama Islam .
- Beliau sentiasa menolong dan berbakti kepada ibunya

c)

Sumbangan Abu Hurairah ra terhadap periwayatan hadis
- Meriwayatkan hadis sebanyak 5374 hadis
- Mengembangkan Islam melalui hadis yang diriwayatkan oleh beliau
- 800 orang murid telah datang mempelajari hadis dari beliau
- Hadis yang diriwayatkan oleh beliau didapati di dalam kitab hadis seperti Sohih
al-Bukhari, Sohih Muslim dan Sunan Abi Daud

d)

Tiga faktor penting menyebabkan beliau cemerlang dalam periwayatan hadis
- Kerajinan dalam menghadiri majlis ilmu bersama para sahabat
- Ketekunan beliau menyebarkan hadis kepada orang ramai
- Keberkatan doa nabi agar beliaumudah menghafaz hadis

e)

Ketekunan dan ketabahan yang boleh dicontohi
- Berminat dan tekun dalam menuntut ilmu
- Sentiasa mendampingi orang berilmu.
- Sentiasa menghadiri majlis-majlis ilmu

f)

Bilangan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ialah 5374.


Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar.
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)

Dua bukti pengorbanan Muhajirin dan Ansar
Muhajirin
- Sanggup meninggalkan kaum kerabat dan kampung halaman
- Sanggup menghadapi pelbagai kesukaran di madhinah
- Sanggup menghadapi pelbagai ujian ketika berhijrah
Ansar
- Memberi tempat tinggal,harta kepada Muhajirin
- Mengahwinkan keluarga mereka dengan golongan Muhajirin
- Melindungi Rasulullah dengan nyawa dan harta benda mereka.

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 225

b)

Dua pengajaran yang dapat diambil daripada persudaraan Muhajirin dan Ansar;
- Sentiasa bekerjasama untuk tujuan kebaikan.
- Mewujudkan suasana kasih sayang sehingga merapatkan
- hubungan kekeluargaan dan persaudaraan.
- Sanggup berkorban segala-galanya untuk Islam.
- Melahirkan sikap tolong menolong di kalangan umat Islam

c)

Cara Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar
Dengan memperkenalkan sistem saudara angkat iaitu setiap orang Muhajirin akan
mempunyai saudara angkat daripada golongan Ansar

d)

Asas-asas membentuk perpaduan dan persaudaraan Islam:
- Kepatuhan kepada Allah dan Rasul.
- Mengamalkan cara hidup Islam yang sebenar.
- Mengutamakan kepentingan Islam melebihi daripada yang lain.
- Berasaskan matlamat yang jelas untuk mencapai keredhaan Allah.


BAHAGIAN ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH.

Nikmat dan Musibah Ujian Kehidupan.

a) Nyatakan pengertian nikmat dan musibah.
b) Senaraikan dua contoh nikmat dan musibah.
c) Terangkan cara anda menghadapi musibah yang menimpa diri anda.
d) Jelaskan kelebihan beradab ketika ditimpa musibah.
e) Jelaskan dua cara seseorang mukmin mensyukuri nikmat Allah SWT.
f) Huraikan dua akibat mereka yang tidak bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah
SWT.
g) Apakah yang perlu anda lakukan ketika mencapai keputusan cemerlang dalam
PMR?


Menjaga Maruah Diri.

a) Apakah maksud maruah diri?
b) Nyatakan dua hikmah menjaga maruah diri.
c) Jelaskan sikap orang yang tidak menjaga maruah diri dalam pergaulan.
d) Nyatakan dua cara anda untuk menjaga maruah sebagai seorang pelajar.
e) Nyatakan dua ciri pakaian yang menepati kehendak Islam.
f) Jelaskan dua hikmah anda bertutur dengan kata-kata yang baik.
g) Jelaskan dua akibat mengabaikan tuntutan menjaga maruah diri.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 226
Memelihara Kesucian Masjid dan Surau.

a) Nyatakan dua cara anda beradab untuk masuk ke masjid atau surau.
b) Apakah kelebihan anda menjaga adab di masjid dan surau?
c) Nyatakan fungsi masjid dan surau kepada umat Islam.
d) Jelaskan dua implikasi amalan-amalan negatif di masjid atau di surau.
e) Jelaskan adab ketika berada di dalam masjid.
f) Bagaimanakah anda beradab ketika keluar dari masjid.


Memelihara Kesucian Mushaf.

a) Berikan tiga adab terhadap mushaf al-Quran.
b) Nyatakan dua tujuan beradab terhadap mushaf al-Quran.
c) Jelaskan dua perkara yang menyalahi adab terhadap mushaf al-Quran.
d) Terangkan dua adab mencipta dan menjual seni khat al-Quran.
e) Bagaimanakah cara melupuskan al-Quran yang rosak atau sudah lama?


Wawasan Beribadat.

a) Nyatakan dua perbezaan antara ibadat dan adat.
b) Jelaskan adab beribadat yang diterima oleh Allah SWT.
c) Nyatakan dua hikmah memelihara adab beribadah.
d) Terangkan dua akibat meninggalkan adab beribadat.
e) Apakah sebab yang menjadikan seseorang itu tidak beradab ketika melakukan
ibadat?BAHAGIAN ADAB

Nikmat dan Musibah Ujian Kehidupan
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)

Pengertian nikmat: Segala bentuk kesenangan, keperluan dan keselesaan yang
diterima oleh seseorang.
Pengertian musibah: Semua bentuk kesusahan, halangan dan kesulitan yang
dihadapi oleh seseorang.
b)

Contoh nikmat:
- Kesihatan.
- Makanan.
- Tempat tinggal.
- Keamanan.
SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 227

Contoh Musibah:
- Kesakitan.
- Kelaparan.
- Kemalangan.
- -Kematian orang tersayang.
c)

Cara menghadapi musibah:
- bersabar
- tidak mudah putus asa
- berusaha menyelesaikan masalah
- berdoa dan bertawakkal kepada Allah

d)

Kelebihan beradab ketika ditimpa musibah:
- Mendapat keampunan dan rahmat daripada Allah SWT.
- Bertambah keimanan.
- Mendapat gantian nikmat yang lebih baik.
- Dihormati oleh masyarakat.

e)
Cara mensyukuri nikmat Allah SWT:
- Hati - yakin bahawa nikmat yang diterima ialah kurniaan Allah SWT.
- Lisan - memuji dengan menyebut Alhamdulillah
- Amalan - gunakan nikmat ke jalan bermanfaat


f)

Dua akibat tidak bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah SWT:
- Allah menarik balik nikmat
- Individu dan masyarakat menjadi mundur
- Di timpa kesusahan hidup.
g) Perkara yang perlu dilakukan ketika mendapat keputusan cemerlang dalam PMR:
- Mengucapkan Alhamdulillah.
- Melakukan sujud syukur.
- Berterima kasih kepada ibubapa, guru-guru dan rakan-rakan.Menjaga Maruah Diri.
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)

Maksud maruah diri ialah: harga dan nama baik diri

b)

Dua hikmah menjaga maruah diri:
- Hidup diberkati
- Mendapat petunjuk Allah
- Mendapat pahala

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 228

c)

Sikap orang yang tidak menjaga maruah diri dalam pergaulan:
- Suka berpakaian mendedah aurat
- Suka berbohong
- Suka menjatuhkan maruah orang lain


d)

Dua cara untuk menjaga maruah sebagai seorang pelajar:
- Beradab sopan dalam pergaulan
- Memberi salam ketika bertemu rakan/ guru
- Bercakap perkara yang berfaedah.

e)
.
Dua ciri pakaian yang menepati syariat Islam:
- Menutup aurat
- Tidak nipis
- Tidak ketat
- Tidak melambangkan agama lain


f)
.
Dua hikmah bertutur dengan kata-kata yang baik.
- Dihormati masyarakat
- Disayangi orang ramai
- Tidak menyakiti hati orang lain
- Dipandang mulia.

g)

Dua akibat mengabaikan tuntutan menjaga maruah diri:
- Kehidupan tidak diberkati
- Berdosa
- Dipulau / dihina oleh rakan dan masyarakatMemelihara Kesucian Masjid dan Surau
No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)

Dua adab memasuki masjid dan surau:
- Membuka kasut
- Mendahulukan kaki kanan
- Berdoa
- Mengucapkan salam

b)

Kelebihan menjaga adab di masjid dan surau:
- Mendapat keberkatan dan rahmat
- Mendapat balasan baik daripada allah
- Menarik minat orang bukan islam kepada ajaran islam
SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 229

c)

Fungsi masjid dan surau kepada umat Islam:
- Pusat ibadat umat Islam
- Pusat perpaduan dan penyatuan umat Islam.
- Pusat pendidikan.
- Tempat persinggahan orang musafir.


d)

Dua implikasi amalan-amalan negatif di masjid atau di surau:
- Mendapat dosa dan kemurkaan Allah SWT
- Menjatuhkan maruah umat Islam
- Terhindar daripada mendapat rahmat Allah SWT.

e) Adab ketika berada di dalam masjid ialah:
- Solat sunat tahiyyatul masjid.
- Berniat iktikaf.
- Duduk mengadap kiblat.
- Melakukan ibadah seperti berzikir dan membaca Al-Quran.

f) Adab ketika keluar dari masjid:
- Keluar dengan perasaan tenang.
- Mendahulukan kaki kiri.
- Membaca doa keluar masjid.
- Berazam untuk datang semula.Memelihara Kesucian Mushaf

No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)

.Tiga adab terhadap mushaf al-Quran
- Berwuduk ketika menulis, memegang dan membaca Al-Quran.
- memuliakan mashaf al-Quran dengan meletakkan di tempat yang tinggi.
- menutup aurat ketika membaca al-Quran.


b)

Dua tujuan beradab terhadap mushaf Al-Quran.
- Kerana ia adalah kalam Allah SWT
- Ia adalah panduan hidup manusia
- Ia bukan dikarang oleh manusia.
SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 230

c)

Dua perkara yang menyalahi adab terhadap mashaf al-Quran
- Berhadas kecil atau besar ketika memegang mashaf al-Quran
- Menyimpan mashaf al-Quran di tempat yang rendah seperti di atas lantai
- Menulis al-Quran dalam bentuk lembaga manusiad)

Dua adab mencipta dan menjual seni khat al-Quran.
- Penjual dan pembeli khat al-Quran mestilah terdiri daripada orang Islam
- Meletakkan bahan-bahan seni khat ditempat yang tinggi
- Mesti teliti ketika menulis khat al-Quran

e)

Cara melupuskan al-Quran yang rosak atau sudah lama ialah:
Membakar dan menanam abunya di tempat yang tidak menjadi laluan orang ramai
atau menghanyutkannya ke dalam sungai atau laut.

Wawasan Beribadat

No.
Soalan
Contoh Jawapan
a)Dua perbezaan antara ibadat dan adat:

Ibadat Adat
Ditentukan oleh syariat

Menjadi kebiasaan dalam
kehidupan harian manusia
Tidak boleh diubah suai

Berubah mengikut budaya
sesuatu masyarakat
berdasarkan al-Quran dan
Hadis
Ada yang bersesuaian dengan
al-Quran dan Hadis dan ada
yang bertentangan


b)

Adab beribadat yang diterima oleh Allah S.W.T.
- niat yang ikhlas kerana Allah
- beribadat mengikut cara yang ditetapkan oleh syarak
- melakukan ibadat dengan hati yang khusyuk
- melakukan ibadat dengan bersungguh-sungguh dan beretikaSOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 231

c)

Dua hikmah memelihara adab beribadah:
- Mendapat ketenangan jiwa.
- Meningkatkan prestasi keperibadian muslim.
- Mempertingkatkan keimanan kepada Allah.
- Mewujudkan masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab.

d)

Dua akibat meninggalkan adab beribadat..
- ibadat tidak sempurna.
- jauh daripada rahmat Allah SWT.
- tidak mendapat penghormatan masyarakat.


e)

Sebab yang menjadikan seseorang itu tidak beradab ketika beribadah ialah:
- Tidak mengetahui cara beribadat dengan betul.
- Tidak mempunyai ilmu dan malas mempelajarinya.


SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

2

BAHAGIAN TILAWAH AL-QURAN. Ilmu Penyuluh Kehidupan.

â Í y ø$ u è ž Î t sÎ I Å ó É ø$Î J Í !s É ùÏ ø$ ( ä' éu è s Í ny ø$u u è ž Î t sÎ I ç r ª $ y Î x “ƒ–ê9# θδ ω) µ≈9) ω 4 Ý¡)9$/ $ϑ←$% Ο=è9# #θ9ρ&ρ π3×≈=ϑ9#ρ θδ ω) µ≈9) ω …µΡ& !# ‰γ© ∩⊇∇∪ ΟŠ6⇔9# Þ Å y ø$
Ayat di atas menerangkan tentang kepentingan ilmu. a) b) c) d) e) f) g) Nyatakan pengertian kalimah bergaris. Apakah maksud ilmu? Apakah hukum menuntut ilmu? Jelaskan tiga kelebihan orang yang berilmu. Huraikan ciri-ciri orang yang berilmu. Terangkan dua peranan ilmu dalam melahirkan individu cemerlang. Jelaskan dua cara untuk mendapat ilmu.

Menginsafi Kekuasaan Allah SWT

â !t n t – Ï è u â !t n £ Ï š ùß ø$ ä Í s u â !t n t š ùß ø$ Î÷ è Å ùß ø$ y Î t ¢ ß $ È è ™$±@ Β “è?ρ ™$±@ ϑΒ =ϑ9# í”∴?ρ ™$±@ Β =ϑ9# ’Aσ? 7=ϑ9# 7=≈Β Ογ=9# ≅% ∩⊄∉∪ ƒ‰% ™©« ≅. ’?ã 7Ρ) ( Ž‚9# 8‰Š/ ( ™$±@ Β Α‹?ρ Ö Ï s & ó x eÈ ä 4 n t y ¨ Î ç ö y ø $ x Ï u Î â ! t n t ‘ É è u
a) b) c) d) e) f) g) Nyatakan pengertian kalimah bergaris. Berikan maksud kekuasaan Allah SWT. Jelaskan dua sebab manusia mendapat kemuliaan. Mengapakah manusia mendapat kehinaan daripada Allah?. Huraikan cara menghargai nikmat Allah SWT. Jelaskan akibat tidak menghargai nikmat Allah SWT. Bagaimanakah Allah SWT menarik balik nikmat daripada orang yang tidak bersyukur?

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

3

Menghargai Sunnatullah.

| hÍ y ø $ ß Ì ÷ è u M‹ϑ9# l‚?ρ ÏM‹ϑ9# ∅Β ‘⇔9# l‚?ρ ( ≅Š9# ’û ‘$γΨ9# kÏ9θ?ρ ‘$γΨ9# ’û ≅Š9# kÏ9θ? hÍ y ø $ š Ï ¢ y ø$ ß Ì÷ èu È ø©$ Î u y ¨ $ ß èu Í y ¨ $ Î Ÿ ø©$ ß è ∩⊄∠∪ >$¡m Žó/ ™$±@ Β −—?ρ ( ‘⇔9# Β 5 | Ï Î ö t Î â ! t n t ä ã ö s u cÇ y ø $ z Ï
Berdasarkan ayat di atas: a) Nyatakan pengertian kalimah bergaris. b) Apakah maksud sunnatullah? c) Nyatakan hikmah kejadian siang dan malam. d) Jelaskan proses kejadian manusia. e) Terangkan hikmah proses kejadian manusia yang unik. f) Huraikan maksud hidup di dunia sebagai jambatan ke akhirat. g) Berikan dua contoh sunnatullah. Segera Bertaubat dan Beristighfar.

t)Gϑ=9 N‰ã& Ú‘{#ρ N≡θ≈ϑ¡9# $γʏã πΨ_ρ Ν6/‘ Β οÏ óΒ ’<) #θã‘$™ρ * É − ß ù Ï ô £ Ï é Þ ö F $ u ß u y ¡ $ y à ó t > ¨ y u ö à nÎ § iÏ ; t ø t 4 n Î ( þ ã Í y u ª $u Ä ¨ $ Ç t !#ρ 3 ¨$Ψ9# ã tù$è9#ρ á‹ó9# tϑà≈69#ρ ™#ŽØ9#ρ ™#Ž£9# ’û βθ)Ï Ζƒ t%!# ∩⊇⊂⊂∪ Ï y ø$u x ø t ø$ Ï Ï x ø$u Ï !§œ $u Ï !§œ $ Î t à ã Ï ©$ © $ ( ãx s ö æ| !# #ρ.Œ Νη¡à Ρ& #θϑ=ß ρ& π±s≈ù #θ=èù #Œ) %!#ρ r (þ ß ns ÷ r º t Å s ( èy s s Î š Ï ©$u ∩⊇⊂⊆∪ Ζ¡sϑ9# =t† š Ï Å ó ß ø$  Ïä

öΝèδuρ (#θè=yèsù $tΒ 4’n?tã (#ρ•ŽÅÇムöΝs9uρ ª!$# žωÎ) šUθçΡ—%!$# ãÏ øótƒ tΒuρ öΝÎγÎ/θçΡä‹Ï9 (#ρãx øótGó™$$sù ã≈pκ÷ΞF{$# $yγÏFøtrB ÏΒ “̍øgrB ×M≈¨Ψy_uρ öΝÎγÎn/§‘ ÏiΒ ×οtÏ øó¨Β Νèδäτ!#t“y_ y7Í×≈s9'ρé& ∩⊇⊂∈∪ šχθßϑn=ôètƒ

∩⊇⊂∉∪ t,Î#Ïϑ≈yèø9$# ãô_r& zΝ÷èÏΡuρ 4 $pκŽÏù šÏ$Î#≈yz
Berdasarkan ayat di atas. a) b) c) d) e) f) g) Berikan pengertian kalimah bergaris.. Nyatakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Jelaskan maksud taubat. Nyatakan cara-cara bertaubat dengan hati dan tindakan. Terangkan kesan taubat terhadap individu. Mengapakah kita digalakkan segera bertaubat? Jelaskan dua kebaikan mengamalkan taubat kepada masyarakat.

θGù MΒ•ã #Œ*ù ( ∆{# ’û Νδ‘ρ$©ρ Νλ. . Senaraikan sifat dakwah Rasulullah S. Jelaskan dua kebaikan mesyuarat dalam memutuskan sesuatu keputusan. Berikan maksud tawakkal.W.A. Ï óG™#ρ Νκ]ã ∩⊇∈®∪ t.A.Î#Ïj.uθtGßϑø9$# Berdasarkan ayat di atas: a) b) c) d) e) f) g) Nyatakan pengertian kalimah bergaris. θ9ρ ( Νγ9 MΖ9 !# Β πϑm‘ $ϑ6ù ô $s Ïö y ô Ï ( ‘ ] É ù s ø $ x Î x ˆ s | ä ö s u ö ß s | Ï « $ z iÏ 7 y ô u y Î s  Ïä © $ ¨ Î « $ nt ö © u t s | ø z t s Î s Í ö F $ Î ö è ö Í x u ö ç m ö ø t ó $u ö å÷ t =t† !# β) 4 !# ’?ã ≅. Nyatakan dua kelebihan orang yang bersifat pemaaf. Apakah kesan buruk bertawakal tanpa usaha dan ikhtiar. ß#ã$ù ( y79θm Β #θÒx Ρω ==)9# á‹=î $àù MΨ.W.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 4 Mencontohi Dakwah Rasulullah S. Jelaskan kepentingan bertawakkal.

Dihormati oleh masyarakat.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 5 SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN TILAWAH AL-QURAN. Hukum menuntut ilmu ialah wajib Kelebihan orang yang berilmu: .T. .Merendah diri walaupun mempunyai pelbagai kepakaran. . No.W. Contoh Jawapan b) c) d) e) f) g) . .Mempunyai keyakinan diri iaitu tidak mudah terpengaruh dengan orang lain. Peranan ilmu dalam melahirkan individu cemerlang: .Hidup mengikut syariat. . .Melalui kajian dan penyelidikan.Memperolehi kejayaan di dunia dan akhirat.Melayari internet.Ilmu. Soalan a) Maksud kalimah : .Bijaksana. . .Dapat melakukan ibadah mengikut syariat.Melahirkan individu yang pakar dalam pelbagai bidang ilmu. Ilmu Penyuluh Kehidupan.Beramal dengan ilmu yang dimiliki. . kekuasaan dan kebijaksanaan Allah.Diangkat darjat oleh Allah S. Isi = 1m Penerangan = 1m Cara untuk memperolehi ilmu: . .Melalui pembacaan.Mengikuti ceramah-ceramah atau kuliah-kuliah. Maksud Ilmu: Pengetahuan sebenar terhadap sesuatu perkara.Malaikat. . . .Pintar bertindak dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Ciri-ciri orang yang berilmu: .Menjadikan individu melaksanakan ibadah kepada Allah dengan betul dan sah.Memberi keyakinan terhadap keesaan. . .

Negara hancur dan musnah. Sebab manusia mendapat kemuliaan: . . . .Ditimpa pelbagai penyakit dan kesusahan.Kekuasaan. .Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Akibat tidak menghargai nikmat Allah SWT: .Berlaku pencemaran alam sekitar yang membahayakan kesihatan. berusaha dan bertawakkal kepada Allah SWT. Contoh Jawapan b) c) d) e) f) g) .Kehidupan menjadi sia-sia. Allah SWT menarik nikmat daripada orang yang tidak bersyukur dengan cara: . . .Ditimpa pelbagai bala dan musibah.Berusaha bersungguh-sungguh ke arah kebaikan. .Kebaikan. . Sebab manusia mendapat kehinaan Allah SWT .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 6 Menginsafi Kekuasaan Allah SWT No.Berdoa.Membelanjakan harta untuk menyara hidup keluarga. . . Soalan a) Maksud kalimah : .Tidak melaksanakan perintah Allah SWT. . Cara menghargai nikmat Allah SWT: . Maksud kekuasaan Allah SWT ialah Tuhan yang memiliki kekuasaan sepenuhnya.Kehidupan menjadi porak peranda. . . . .Tidak menjaga hubungan baik sesama manusia.Menggunakan nikmat Allah SWT dengan berhemah.Menggunakan nikmat Allah SWT untuk melaksanakan ibadat kepadaNya.Membantu orang yang memerlukan.Berbuat baik sesama manusia.Malas berusaha dan tidak mahu berubah.Melanggar larangan Allah SWT.Engkau kurniakan / berikan.

. Maksud hidup di dunia sebagai jambatan ke akhirat ialah: .Dapat meningkatkan keimanan terhadap kekuasaan Allah SWT.Yang mati.Manusia dapat bekerja mencari rezeki pada waktu siang dan berehat pada waktu malam.Tulang dibaluti daging. . . Contoh Jawapan a) b) c) d) e) f) .Dihitung.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 7 Menghargai Sunnatullah. No. .Kejayaan manusia bergantung sepenuhnya kepada sejauh mana pengabdian diri kepada Allah. Proses kejadian manusia: .Hidup di dunia hanyalah sementara dan perlu mencari bekalan (amalan) ke akhirat untuk hidup kekal abadi.Janin yang sempurna. . . .Makhluk dapat menjalani kehidupan dan aktiviti mengikut tabiat dan keperluan masing-masing.Manusia dapat menjalankan aktiviti kemasyarakatan pada waktu siang dan aktiviti ibadah pada waktu malam. . . . . Hikmah proses kejadian manusia: .Siang.Engkau memberi rezeki.Manusia dapat mengenal penciptanya.Manusia menyedari kelemahan diri mereka. . Hikmah kejadian siang dan malam ialah: .Percantuman benih lelaki dan perempuan. tarikh.Menjadi tulang.Menjadi segumpal darah. .Memudahkan manusia menentukan masa. Maksud sunnatullah ialah cara dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT terhadap makhluknya. . hari dan tahun.Menjadi seketul daging. Soalan Maksud kalimah: . .Mengajar manusia supaya menjalani kehidupan dengan lebih berdisiplin dan berperancangan.

Segera bertaubat apabila melakukan dosa .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 8 g) Contoh-contoh sunnatullah: . Soalan a) Maksud kalimah: .Memulangkan hak orang lain.Bertambah iman dan amal soleh.Kita tidak mengetahui saat kematian.Mendapat keampunan dan Rahmat Allah.Mendapat ketenangan jiwa. c) d) e) Kesan taubat terhadap individu ialah: .Supaya dapat menginsafi dosa yang dilakukan. f) g) . .Kejadian pasang surut air laut.Kejadian hujan. .Mengawal diri ketika marah.Memaafkan kesalahan orang lain. . Tindakan: . . Kebaikan taubat kepada masyarakat: . .Bagi orang yang bertakwa. .Memperbanyakkan amalan soleh. .Proses fotosintesis tumbuh-tumbuhan. . .Proses pertumbuhan biji benih.Meninggalkan perbuatan dosa. . No.Disayangidan dihormati oleh masyarakat. . .Membelanjakan harta pada jalan Allah.Masyarakat hidup aman damai.Menyesali terhadap dosa yang dilakukan. . .Mengurangkan masalah sosial dalam masyarakat.Yang membelanjakan. .Bertekad dan berazam untuk tidak mengulanginya.Supaya dosa yang dilakukan terampun. Kita digalakkan segera bertaubat kerana: . Cara-cara bertaubat dengan: Hati: . Contoh Jawapan b) Ciri-ciri orang yang bertakwa: . . Segera Bertaubat dan Beristighfar.Wujud perasaan kasih sayang sesama anggota masyarakat. Maksud taubat ialah memohon keampunan Allah terhadap dosa yang dilakukan.

Pemaaf.Bersikap tawaduk apabila menerima kejayaan. Contoh Jawapan b) c) d) Kebaikan bermesyuarat: . g) .Mempunyai ramai kawan. . Sifat dakwah Rasulullah ialah: . .W.Sentiasa mengharapkan bantuan orang lain. Kelebihan orang yang bersifat pemaaf: . .Maka bertawakkallah. .Bermesyuarat dalam menentukan sesuatu keputusan. Kesan buruk bertawakal tanpa usaha dan ikhtiar: . .Keputusan memuaskan hati semua pihak. No.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 9 Mencontohi Dakwah Rasulullah S.Senang mendapat pertolongan. .Lemah lembut.Tenang dan tabah menerima kegagalan.Berusaha untuk meningkatkan kualiti kerja.Melahirkan individu yang malas berusaha. .Program dapat dilaksanakan dengan sempurna. .Sesuatu yang dihajati tidak akan tercapai.Mengelakkan berlakunya pergaduhan.A. . .Memohon keampunan untuk orang lain.Sabar menghadapi kesulitan. . . .Bertawakkal dalam pelaksanaan. Soalan a) Maksud kalimah : . .Akan disenangi oleh rakan dan masyarakat. . e) Tawakkal ialah berserah diri kepada Allah SWT setelah berusaha dan berikhtiar dalam sesuatu perkara.Disayangi Allah SWT.Maafkanlah.Hilang keyakinan tentang kebolehan diri. . f) Kepentingan bertawakkal: .Semua pihak dapat memberikan pendapat masing-masing .

Soalan a) Maksud kalimah : Perkataan yang baik. Nyatakan dua langkah untuk membasmi peminta sedekah. . Nyatakan dua jenis sedekah yang berkekalan hingga hari kiamat.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 10 BAHAGIAN HADIS Sedekah Pemangkin Kesejahteraan ( ) ( a) b) c) d) e) f) g) h) i) ) . BAHAGIAN HADIS Sedekah Pemangkin Kesejahteraan No. Berikan dua contoh sedekah selain harta dan wang.Langkahan kaki ke tempat solat . Terangkan dua amalan sedekah yang terdapat di dalam hadis di atas Jelaskan dua adab bersedekah seperti yang dianjurkan oleh Islam.Membuang perkara yang menyakiti di jalan. . . . Jelaskan dua hikmah sedekah kepada pemberi sedekah. Contoh Jawapan b) Dua amalan sedekah dalam hadis: .Mengangkat barang untuknya ke dalam kenderaan. Nyatakan pengertian kalimah yang bergaris. Jelaskan kebaikan yang akan diperolehi jika umat Islam beramal dengan potongan hadis berikut: Terangkan dua kesan buruk bersifat bakhil.Melakukan keadilan diantara dua orang yang berselisih faham.Membantu orang yang menaiki kenderaan. .

Menguatkuasakan undang-undang melarang meminta sedekah.Memberikan bantuan tenaga.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 11 c) Dua adab bersedekah: .Tidak mengungkit-ungkit sedekah yang diberikan. Jasa dikenang sepanjang zaman. Membentuk masyarakat penyayang dan bantu membantu. .Ikhlas tanpa mengharapkan balasan.Ilmu yang dimanfaatkan. . . Menyelesaikan masalah ekonomi di kalangan sanak saudara. .Membina sifat belas ehsan kepada golongan miskin.Memberikan senyuman . .Dibenci dan tidak dihormati masyarakat. . i) .Tidak mendapat keberkatan daripada Allah.Mengucapkan kata-kata yang baik.Mendapat ganjaran pahala. . . . Kebaikan beramal dengan kalimah Mendapat keberkatan daripada Allah Dikasihi dan dihormati masyarakat.Melahirkan individu yang pentingkan diri sendiri.Bersedekah daripada sumber yang halal dan terbaik.Menunjukkan muka yang manis semasa menghulurkan . .Melahirkan rasa syukur kepada Allah atas nikmatNya. f) g) h) Dua jenis sedekah yang berkekalan hingga hari kiamat . Langkah untuk membasmi peminta sedekah. .Menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan. .Mengadakan kempen kesedaran “tangan yang memberi lebih baik daripada yang menerima” Dua hikmah sedekah kepada pemberi: . d) e) Dua kesan buruk bersifat bakhil.Membentuk diri menjadi seorang yang dermawan.Sedekah jariah .sedekah. . Dua contoh sedekah bukan dengan harta dan wang. .

f) g) .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 12 BAHAGIAN AKIDAH Ar-Rahman: Allah Maha Pemurah. merangkumi aspek kehidupan manusia dunia dan akhirat. bersifat Ar-Rahim. a) Apakah maksud Al-Alim? b) Terangkan dua kesan beriman dengan al-Alim. Terangkan dua cara yang membuktikan anda mengasihi dan menyayangi sesama manusia. Terangkan tiga akibat jika tidak mengikuti ajaran al-Quran. Jelaskan kesan beriman dengan sifat Ar-Rahman. Nyatakan rasul-rasul yang mempunyai Kitab dan Suhuf. Ar-Rahim: Allah Maha Penyayang. Terangkan amalan yang bertentangan dengan sifat Ar-Rahman. melalui tiga peringkat. Nyatakan peringkat-peringkat tersebut. Nyatakan dua kesan beriman dengan Al-Hakim. Al-Alim: Allah Maha Mengetahui. Kandungan al-Quran adalah lengkap dan menyeluruh. Jelaskan tiga hujah al-Quran sebagai mukjizat kepada nabi Muhammad SAW. Jelaskan tiga perbezaan di antara Kitab dengan Suhuf. a) b) c) d) Nyatakan bukti Allah swt. Jelaskan amalan yang bercanggah dengan konsep Al-Hakim. Beriman Dengan Kitab-kitab Suci a) b) c) d) e) Al-Quran diturunkan kepada nabi Muhammad saw. bersifat dengan sifat Ar-Rahman. Bezakan antara sifat pemurah Allah dengan pemurah manusia. Jelaskan tanda-tanda Allah swt. a) b) c) d) Apakah maksud Al-Hakim? Jelaskan dua tanda Allah swt bersifat Al-Hakim. Terangkan tiga hikmah al-Quran diturunkan beransur-ansur selama 23 tahun. dengan ilmu manusia: d) Terangkan dua amalan yang menunjukkan seseorang pelajar itu bersifat dengan sifat yang berlawanan dengan Al-’Alim. c) Berikan dua perbezaan antara ilmu Allah swt. Al-Hakim: Allah Maha Bijaksana. Nyatakan perbezaan antara sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim bagi Allah. a) b) c) d) Apakah pengertian Ar-Rahim. Nyatakan tiga perkara yang terkandung di dalam al-Quran.

Menggunakan nikmat kurniaan Allah ke jalan kebaikan. . . . Allah memberi nikmat kepada semua hambaNya. .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 13 BAHAGIAN AKIDAH Ar-Rahman: Allah Maha Pemurah.Lahir sikap pemurah kepada orang lain. . Soalan Contoh Jawapan Bukti Allah SWT bersifat ar-Rahman: . Memberi mengikut kepentingan dan manfaat.Bersikap merendah diri walaupun memiliki kekayaan.Mengurniakan tubuh badan yang sihat . Kesan beriman kepada sifat ar-Rahman : . a) b) c) Amalan yang bertentangan dengan sifat ar-Rahman: . Pemurah Manusia Terbatas. No.Mengurniakan kepada manusia ilmu pengetahuan. Merangkumi aspek dunia sahaja.Mengurniakan pancaindera kepada manusia .Bersikap bakhil. .Bersifat ganas terhadap makhluk lain.Mengurniakan rezeki kepada manusia. .Merosakkan alam sekitar.Berputus asa daripada rahmat Allah SWT. Memberi untuk menguji keimanan manusia Merangkumi aspek dunia dan akhirat. Memberi mengikut kemampuan dan perkiraan. Perbezaan antara sifat pemurah Allah SWT dan pemurah manusia: d) Pemurah Allah Tidak terbatas.Melahirkan sifat kasih sayang sesama makhluk. .

Penciptaan laut dan sungai. Contoh Jawapan c) d) Al-Hakim: Allah Maha Bijaksana. .Allah Maha Penyayang.Ziarah menziarahi ketika sakit. Contoh Jawapan . Ar-Rahim Dikhususkan kepada orang yang beriman sahaja. Islam.Penciptaan langit dan bumi. No.Memberi pahala bagi mereka yang melakukan amal ibadat dan kebaikan.Pokok-pokok yang menghijau . Perbezaan antara sifat ar-Rahman dan ar-Rahim: Ar-Rahman Diberikan kepada semua hambanya samada beriman atau kafir Memberi nikmat berbentuk keduniaan seperti rezeki.Menurunkan al-Quran sebagai panduan manusia . Dua tanda Allah bersifat Al-Hakim: . Tanda-tanda Allah SWT bersifat ar-Rahim: . Cara mengasihi dan menyayangi sesama manusia: . .Bertanya khabar dan beramah mesra. .Cap jari manusia . Soalan a) b) Maksud al-Rahim ialah : .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 14 Ar-Rahim: Allah Maha Penyayang No.Nasihat menasihati untuk kebaikan. Soalan a) b) Maksud al-Hakim .Menyediakan syurga bagi mereka yang taat .Menghulurkan bantuan ketika kesusahan.Mengutuskan rasul untuk menyampaikan dakwah kepada manusia . pangkat. . Memberi nikmat berbentuk keakhiratan seperti iman. kesihatan dan lainlain. syurga dan sebagainya. Allah Maha Bijaksana.

.Memandang rendah terhadap orang yang berilmu.Pandai mengurus kerja mengikut keutamaan.Banyak berkhayal dan berangan-angan. -Manusia hanya mengetahui perkara yang telah dan sedang berlaku. . No.Bijak membahagikan masa untuk perkara yang baik dan berfaedah. . .Malas berfikir. . .Menghargai nikmat akal. -Ilmu diperolehi melalui kajian.Sentiasa merendah diri dengan kebesaran Allah SWT.Tidak jujur dalam melakukan kebaikan.Sombong apabila mendapat kepandaian.Menghargai setiap ciptaan Allah dan menggunakannya ke arah kebaikan.Berusaha menambahkan ilmu pengetahuan.Menyalahgunakan nikmat akal dengan melakukan kejahatan. . d) Al-Alim: Allah Maha Mengetahui.Tidak sombong dan kedekut dengan ilmu yang ada padanya. . Kesan beriman dengan al-Alim: . Soalan a) b) Maksud al-Alim ialah . Allah Maha Mengetahui. .Belajar secara sambil lewa. .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 15 c) Dua kesan beriman dengan Al-Hakim: . Perbezaan antara antara ilmu Allah SWT dengan ilmu manusia: Ilmu manusia -Pengetahuan manusia terbatas.sedang dan akan berlaku. . Ilmu Allah -Pengetahuan Allah tidak terbatas Allah mengetahui perkara yang telah. -Ilmu Allah telah sedia ada Contoh Jawapan c) d) Dua amalan yang menunjukkan seseorang pelajar itu bersifat dengan sifat yang berlawanan dengan Al-’Alim . Dua amalan yang bercanggah dengan al-Hakim: .

Berbentuk lembaran kertas yang ringkas. .Nabi Musa a. .s.s. .Akhlak. a) Kitab. Rasul-rasul yang mempunyai Kitab dan Suhuf. mengahafal dan mengamalkan ajaran Islam.Dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. a) b) c) d) Tiga perbezaan di antara Kitab dengan Suhuf: Kitab .Taurat – Nabi Musa a.s.Tidak menimbulkan kejutan kepada masyarakat ketika itu tentang kandungan alQuran.Seratus suhuf.Nabi Idris a. . .Isi kandungannya mengenai hukum.Isi kandungan lengkap meliputi semua aspek kehidupan .s . – 10 suhuf. No.Injil – Nabi Isa a.s. Soalan Contoh Jawapan Peringkat penurunan Al-Quran: .Zabur – Nabi Daud a. .Nabi Sith a. . .Jenayah dan lain-lain lagi.Nabi Ibrahim a.s. . .Memudahkan umat Islam memahami.hukum dasar sahaja. Suhuf . – 50 suhuf.Daripada Allah SWT ke Luh Mahfuz . .Berbentuk sebuah kitab yang tersusun. . – 30 suhuf. – 10 suhuf. b) Suhuf. e) Tiga perkara yang terkandung di dalam al-Quran: . .Al-Quran – Nabi Muhammad SAW.Akidah.Ibadat.Dari Luh Mahfuz ke Baitul Izzah / langit dunia .Munakahat.Memudahkan Rasulullah menyampaikan dengan lebih berkesan.Empat buah sahaja. . . . .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 16 Beriman Dengan Kitab-kitab Suci.s. . Tiga hikmah al-Quran diturunkan beransur-ansur selama 23 tahun.

Jelaskan syarat-syarat wajib puasa. .Al-Quran memberitahu perkara-perkara yang akan berlaku. Qada’ dan Kafarah j)k) Jelaskan amalan-amalan sunat ketika berpuasa. m)n) Jelaskan keistimewaan bulan Ramadhan.Hidup dalam kesesatan.Tiada siapa yang mampu membuat dan menandingi al-Quran. Bagaimanakah ibadah puasa dapat memberi faedah terhadap kesihatan seseorang? g)h) Terangkan maksud perkara-perkara berikut: i) Qada’ puasa ii) Fidyah puasa h)i) Nyatakan tiga golongan yang diharuskan berbuka puasa dalam bulan Ramadhan i)j) Senaraikan golongan yang diwajibkan: i. . Qada’ dan Fidyah iv. .Jiwa tidak tenteram. Senaraikan rukun puasa. .Isi kandungan al-Quran terjamin kebenaran. Qada’ ii. keaslian dan tidak mengalami perubahan.Jauh daripada rahmat Allah SWT.Keindahan susunan dan gaya bahasa al-Quran tiada tandingan. Terangkan cara menentukan puasa Ramadhan. k)l) Terangkan perkara-perkara makruh ketika berpuasa. n)o) Nyatakan hari-hari yang disunatkan berpuasa dan diharamkan berpuasa. l)m) Terangkan tiga kelebihan orang yang berpuasa. Senaraikan perkara-perkara yang membatalkan puasa. . Fidyah iii. Nyatakan syarat-syarat sah puasa.Mudah melakukan dosa dan kemaksiatan. a) b) c) d) e) f) f)g) Nyatakan maksud puasa. Tiga akibat jika tidak mengikuti ajaran al-Quran: . . g) BAHAGIAN IBADAH Puasa Menjana Keperibadian Muslim.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 17 f) Tiga hujah al-Quran sebagai mukjizat kepada nabi Muhammad SAW: . .

Bersetubuh di siang hari .Pengsan sepanjang hari . c) Perkara yang membatalkan puasa: .Berniat waktu malam.Suci daripad haid dan nifas.Melahirkan anak .Berakal dan mumayyiz.Menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa.Mampu Berpuasa Syarat Sah Puasa: . . e) Syarat Wajib Puasa: .Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. f) . .Niat.Muntah dengan sengaja . .Memasukkan sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja . Soalan Contoh Jawapan Puasa ialah: Menahan diri dari melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari beserta niat.Gila .Murtad d) Cara menentukan Puasa Ramadhan: .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 18 BAHAGIAN IBADAT Puasa Menjana Keperibadian Muslim No. .Baligh . . .Berpuasa pada hari-hari yang diharuskan.Keluar darah haid dan nifas .Hisab.Berakal .Islam.Rukyah. a) b) Rukun Puasa: .Islam .Mengeluarkan air mani dengan sengaja . .

i) Hukum i) Wajib qada’ j) ii) Wajib Fidyah - iii) Wajib Qada’ dan Fidyah iv) Wajib Qada’ dan Kaffarah - Golongan Musafir Sakit yang memudaratkan Haid Nifas dan wiladah Perempuan yang mengandung dan menyusukan anak kerana bimbangkan kesihatan dirinya. .Perempuan yang mengandung . i) Maksud Qada’ Puasa: Mengerjakan semula ibadah puasa yang ditinggalkan pada hari yang lain (selain bulan Ramadhan) h) ii) Maksud Fidyah Puasa: Menggantikan puasa yang ditinggalkan dengan membayar secupak makanan asasi bagi satu hari puasa yang ditinggalkan.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 19 g) Faedah puasa terhadap kesihatan seseorang: .Bekerja berat sepanjang tahun .Banyak penyakit berpunca daripada makanan yang berlebihan. Golongan yang harus berbuka puasa: .Orang sakit yang boleh memudaratkan diri jika berpuasa .Orang tua yang tidak mampu berpuasa.Menyihatkan badan.Orang musafir .Memberikan kerehatan kepada usus perut.Bersihkan perut daripada makanan yang berlebihan . Lewat mengqada’ puasa hingga tiba Ramadhan berikutnya lelaki yang melakukan persetubuhan dengan sengaja di siang hari dalam bulan Ramadhan .Tersangat lapar atau dahaga yang membahayakan dirinya . . Sakit yang tiada harapan sembuh Bekerja berat Orang tua yang tidak berdaya untuk berpuasa Perempuan mengandung kerana bimbang kesihatan diri dan kandungan Perempuan menyusukan anak kerana bimbangkan kesihatan diri dan anaknya.

.Terdapat Lailatul Qadar.Melatih diri bersifat jujur dan ikhlas.Masuk syurga melalui pintu al. . .Puasa 9 dan 10 Muharram. . l) m) n) o) Keistimewaan bulan Ramadhan: . . . .Mandi junub ( hadas besar) sebelum terbit fajar. Hari-hari yang diharamkan berpuasa.Mengambil darah atau berbekam.Puasa 6 hari dalam bulan Syawal.Merasa makanan dengan lidah. . .Bergembira ketika berbuka.Melahirkan keinsafan di atas penderitaan fakir miskin.Nisfu Syaaban iaitu 15 Syaaban.27 Rejab iaitu hari peristiwa Isra’ dan Mikraj.Berkumur-kumur berlebih-lebihan. .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 20 k) Amalan-amalan sunat ketika berpuasa: . .Puasa hari Arafah iaitu 9 Zulhijjah.Berbuka dengan benda-benda manis. Hari-hari yang disunatkan berpuasa. Kelebihan orang yang berpuasa: . .Membanyakkan membaca al-Quran dan berzikir.Rayyan. .Bersahur serta melewatkannya. - . . . . .Membentuk insan yang bertakwa yang taat perintah Allah.Puasa pada setiap 28. Hari Tasyrik iaitu 11.Terlalu kerap atau lama mandi. 12 dan 13 Zulhijjah.Mendidik jiwa mengawal nafsu. Perkara-perkara makruh ketika berpuasa: .Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada kasturi.Hari Isnin dan Khamis. Hari Syak 30 Sya’ban.Segera berbuka puasa setelah yakin masuk waktu. 14 dan 15 haribulan Hijriah (Hari putih).Allah SWT sendiri memberi pahala kepada orang yang berpuasa. .Puasa pada setiap 13. 29 dan 30 haribulan Hijriah (Hari hitam).Mengosok gigi selepas gelincir matahari.Dikurnikan pahala 700 kali ganda.Dikabulkan doa. . 1 Syawal iaitu Hari Raya Puasa (Idul Fitri). . . . . . .Diampunkan dosa yang lalu. .Solat sunat Tarawih. .

Jelaskan dua bukti pernyataan di atas. Di antara sumbangan Saidina Umar ialah mengasaskan undang-undang Hisbah.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 21 BAHAGIAN SIRAH DAN TAMADUN ISLAM. a) Nyatakan dua sifat beliau yang perlu kita contohi. Jelaskan kebaikan usaha tersebut. a) b) c) d) e) f) Nyatakan dengan ringkas riwayat hidup Saidina Abu Hurairah ra Terangkan dua bukti Saidina Abu Hurairah ra seorang yang taat kepada Allah dan sayang kepada ibu Jelaskan sumbangan Abu Hurairah ra terhadap periwayatan hadis Huraikan tiga faktor penting menyebabkan beliau cemerlang dalam periwayatan hadis. Saidina Abu Hurairah ra Perawi Hadis. Huraikan bagaimana ketekunan dan ketabahan Abu Hurairah ra boleh dijadikan contoh dalam menghadapi ujian semasa menuntut ilmu. Saidina Umar bin Al-Khattab ra Pentadbir Yang Ulung. Jelaskan sumbangan Saidina Umar ra dalam pembangunan negara. b) Apakah gelaran yang diberikan kepada beliau? c) Mengapa beliau digelar sedemikian? d) Saidina Usman b. e) Jelaskan faktor yang mendorong semangat jihad Saidina Usman ra. Saidina Usman ra memiliki sifat peribadi yang mulia yang patut dicontohi oleh umat Islam masa kini. f) Antara sumbangan Saidina Usman ialah menyusun dan membukukan Al-Quran. Terangkan tiga sumbangan Saidina Umar al-Khattab ra di dalam pentadbiran Islam. a) b) c) d) e) Apakah gelaran yang diterima oleh Saidina Umar al-Khattab ra setelah memeluk Islam dan mengapakah beliau digelar sedemikian? Jelaskan dua contoh keberanian Saidina Umar al-Khattab ra setelah memeluk Islam. Saidina Usman bin Affan ra Korporat Yang Dermawan. Afffan r.a adalah sahabat yang paling banyak melaburkan hartanya untuk Islam. Berapakah bilangan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra? . Jelaskan maksud undang-undang tersebut.

Saidina Umar Al-Khattab Pentadbir Yang Ulung No. .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 22 Persaudaraan Antara Muhajirin dan Ansar a) b) c) d) Kemukakan dua bukti pengorbanan Muhajirin dan Ansar Jelaskan dua pengajaran yang dapat diambil daripada persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar Bagaimanakah cara Rasulullah SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar? Jelaskan asas-asas dalam membentuk perpaduan dan persaudaraan Islam.Menyusun tangga gaji pekerja . .Memperkenalkan sistem pos. Soalan a) Contoh Jawapan Gelarannya : al-Faroq yang bermaksud pemisah antara yang benar dan yang batil kerana ketegasan beliau dalam mengamalkan hukum-hukum Islam.Menunaikan solat secara terang-terangan di khalayak ramai. d) Sumbangan Saidina Umar ra dalam pembangunan negara : .Membina sekolah rendah untuk mendidik anak orang yang baru memeluk Islam. .Beliau mengisytiharkan keislamannya secara terbuka.Perlantikan gabenor di setiap wilayah.Mengemaskini Majlis Syura. . e) . . sesiapa yang berani menghalang perjalanannya ke Madinah.Mendirikan rumah persinggahan musafir. .Mengemaskini intitusi Baitulmal. .Menggalakan penerokaan kawasan baru untuk dijadikan tanah pertanian dan membina saliran air.Mengasaskan takwim Islam (Hijriah). BAHAGIAN SIRAH DAN TAMADUN ISLAM. . b) Dua contoh keberanian Saidina Umar al-Khattab ra setelah memeluk Islam: .Beliau mencabar penduduk Mekah. c) Tiga sumbangan Saidina Umar Al-khatab di dalam pentadbiran Islam : . Maksud Hisbah ialah: Undang-undang jual beli di pasar.

Mengelak berlakunya penyelewengan terhadap Al-Quran.Keimanan yang kukuh kepada Allah SWT. . Soalan Contoh Jawapan Riwayat hidup Saidina Abu Hurairah ra .Membeli sebidang tanah bagi membesarkan masjid Nabawi . Faktor mendorong semangat jihad Saidina Usman: . d) e) f) No.Tarikh lahir 19 tahun sebelum hijrah .Gelaran Abu Hurairah .Takut kepada Allah .Tempat lahir di Dus negeri Yaman .Malu dan lemah – lembut Beliau digelar Zu Nurain.Memiliki harta yang banyak.Minat yang tinggi untuk berdakwah. Sahar al-Dusi al-Yamani .Memerdekakan hamba pada hari Jumaat setiap minggu . No. Bukti Saidina Usman ra bersifat dermawan : .Memelihara kesahihan dan keaslian ayat-ayat Al-Quran. Soalan Contoh Jawapan Dua sifat Saidina Usman ra yang perlu dicontohi : .Membeli perigi ” Raumah ” dengan harga 35 000 dirham dan menyedekahkan untuk kegunaan ramai .Supaya ayat-ayat Al-Quran tidak hilang dari ingatan huffaz. .Taat pada perintah Allah dan Rasul .Mendermakan sebanyak 300 ekor unta dan 10 000 dinar untuk kegunaan tentera Islam dalam perang Tabuk.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 23 Saidina Usman bin Affan Korporat Yang Dermawan. .Tarikh memeluk Islam 7 hijrah .Abdul Rahman b. . . a) b) c) Kerana berkahwin dengan dua orang puteri Rasulullah SAW iaitu Roqiyyah dan Ummu Kalsum.Sayang dan cintakan Islam. Saidina Abu Hurairah Perawi Hadis. Kebaikan pengumpulan Al-Quran: .Wafat 59 hijrah berumur 78 tahun a) .

harta kepada Muhajirin .800 orang murid telah datang mempelajari hadis dari beliau .Sentiasa mendampingi orang berilmu.Berminat dan tekun dalam menuntut ilmu .Hadis yang diriwayatkan oleh beliau didapati di dalam kitab hadis seperti Sohih al-Bukhari. a) . beliau tekun beribadat seperti berpuasa sunat dan berqiamullail.Sanggup meninggalkan kaum kerabat dan kampung halaman .Melindungi Rasulullah dengan nyawa dan harta benda mereka. .Sanggup menghadapi pelbagai kesukaran di madhinah . No.Sentiasa menghadiri majlis-majlis ilmu Bilangan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ialah 5374. Dua bukti Abu Hurairah ra seorang yang sayang kepada ibu: .Memberi tempat tinggal.Meriwayatkan hadis sebanyak 5374 hadis . Sohih Muslim dan Sunan Abi Daud Tiga faktor penting menyebabkan beliau cemerlang dalam periwayatan hadis Kerajinan dalam menghadiri majlis ilmu bersama para sahabat Ketekunan beliau menyebarkan hadis kepada orang ramai Keberkatan doa nabi agar beliaumudah menghafaz hadis d) e) Ketekunan dan ketabahan yang boleh dicontohi .Semasa beliau hidup dalam kesenangan.Beliau sentiasa menolong dan berbakti kepada ibunya c) Sumbangan Abu Hurairah ra terhadap periwayatan hadis . Soalan Contoh Jawapan Dua bukti pengorbanan Muhajirin dan Ansar Muhajirin .Sanggup menghadapi pelbagai ujian ketika berhijrah Ansar .Beliau meminta Rasulullah mendoakan ibunya agar memeluk agama Islam .Semasa beliau berada di dalam kesusahan .Mengembangkan Islam melalui hadis yang diriwayatkan oleh beliau . f) Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 24 b) Dua bukti Abu Hurairah ra seorang yang taat kepada Allah SWT: .Mengahwinkan keluarga mereka dengan golongan Muhajirin . beliau sentiasa taat kepada perintah Allah. . .

Jelaskan dua hikmah anda bertutur dengan kata-kata yang baik. . . .Berasaskan matlamat yang jelas untuk mencapai keredhaan Allah. Jelaskan kelebihan beradab ketika ditimpa musibah.Sentiasa bekerjasama untuk tujuan kebaikan.Kepatuhan kepada Allah dan Rasul. a) b) c) d) e) f) g) Nyatakan pengertian nikmat dan musibah.hubungan kekeluargaan dan persaudaraan. . a) b) c) d) e) f) g) Apakah maksud maruah diri? Nyatakan dua hikmah menjaga maruah diri. Nyatakan dua cara anda untuk menjaga maruah sebagai seorang pelajar. Jelaskan sikap orang yang tidak menjaga maruah diri dalam pergaulan.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 25 b) Dua pengajaran yang dapat diambil daripada persudaraan Muhajirin dan Ansar. . Terangkan cara anda menghadapi musibah yang menimpa diri anda. Senaraikan dua contoh nikmat dan musibah.Mewujudkan suasana kasih sayang sehingga merapatkan .Mengamalkan cara hidup Islam yang sebenar. . Nikmat dan Musibah Ujian Kehidupan.Melahirkan sikap tolong menolong di kalangan umat Islam Cara Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar Dengan memperkenalkan sistem saudara angkat iaitu setiap orang Muhajirin akan mempunyai saudara angkat daripada golongan Ansar Asas-asas membentuk perpaduan dan persaudaraan Islam: .Sanggup berkorban segala-galanya untuk Islam.Mengutamakan kepentingan Islam melebihi daripada yang lain. Huraikan dua akibat mereka yang tidak bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah SWT. Nyatakan dua ciri pakaian yang menepati kehendak Islam. . c) d) BAHAGIAN ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH. . Jelaskan dua cara seseorang mukmin mensyukuri nikmat Allah SWT. Apakah yang perlu anda lakukan ketika mencapai keputusan cemerlang dalam PMR? Menjaga Maruah Diri. Jelaskan dua akibat mengabaikan tuntutan menjaga maruah diri.

.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 26 Memelihara Kesucian Masjid dan Surau.Keamanan. . a) b) c) d) e) Nyatakan dua perbezaan antara ibadat dan adat. Bagaimanakah cara melupuskan al-Quran yang rosak atau sudah lama? Wawasan Beribadat. a) b) . a) b) c) d) e) f) Nyatakan dua cara anda beradab untuk masuk ke masjid atau surau. Apakah sebab yang menjadikan seseorang itu tidak beradab ketika melakukan ibadat? BAHAGIAN ADAB Nikmat dan Musibah Ujian Kehidupan No. Terangkan dua akibat meninggalkan adab beribadat. Jelaskan adab beribadat yang diterima oleh Allah SWT.Makanan. Apakah kelebihan anda menjaga adab di masjid dan surau? Nyatakan fungsi masjid dan surau kepada umat Islam. Memelihara Kesucian Mushaf. keperluan dan keselesaan yang diterima oleh seseorang.Tempat tinggal. . Jelaskan adab ketika berada di dalam masjid. Soalan Contoh Jawapan Pengertian nikmat: Segala bentuk kesenangan. Terangkan dua adab mencipta dan menjual seni khat al-Quran. Pengertian musibah: Semua bentuk kesusahan. Contoh nikmat: . halangan dan kesulitan yang dihadapi oleh seseorang. a) b) c) d) e) Berikan tiga adab terhadap mushaf al-Quran. Bagaimanakah anda beradab ketika keluar dari masjid. Nyatakan dua hikmah memelihara adab beribadah. Jelaskan dua perkara yang menyalahi adab terhadap mushaf al-Quran. Jelaskan dua implikasi amalan-amalan negatif di masjid atau di surau.Kesihatan. Nyatakan dua tujuan beradab terhadap mushaf al-Quran.

. Perkara yang perlu dilakukan ketika mendapat keputusan cemerlang dalam PMR: .Berterima kasih kepada ibubapa.Mendapat keampunan dan rahmat daripada Allah SWT. Menjaga Maruah Diri.gunakan nikmat ke jalan bermanfaat c) d) e) f) g) Dua akibat tidak bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah SWT: .Mendapat gantian nikmat yang lebih baik.berusaha menyelesaikan masalah .tidak mudah putus asa .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 27 Contoh Musibah: . No. . .Bertambah keimanan.Mendapat petunjuk Allah . .Allah menarik balik nikmat .Kemalangan.Dihormati oleh masyarakat.Individu dan masyarakat menjadi mundur . Cara menghadapi musibah: . . Soalan a) b) Contoh Jawapan Maksud maruah diri ialah: harga dan nama baik diri Dua hikmah menjaga maruah diri: .Hidup diberkati .Kelaparan. . guru-guru dan rakan-rakan.Melakukan sujud syukur.bersabar .Di timpa kesusahan hidup.-Kematian orang tersayang.Mengucapkan Alhamdulillah.Lisan .Amalan .yakin bahawa nikmat yang diterima ialah kurniaan Allah SWT.Kesakitan. . .memuji dengan menyebut Alhamdulillah . .Hati .berdoa dan bertawakkal kepada Allah Kelebihan beradab ketika ditimpa musibah: . Cara mensyukuri nikmat Allah SWT: .Mendapat pahala .

Tidak menyakiti hati orang lain .Mendapat balasan baik daripada allah .Tidak melambangkan agama lain . .Dihormati masyarakat .Suka berbohong .Berdoa .Membuka kasut . Dua hikmah bertutur dengan kata-kata yang baik.Kehidupan tidak diberkati .Disayangi orang ramai . . Dua akibat mengabaikan tuntutan menjaga maruah diri: .Suka berpakaian mendedah aurat .Tidak nipis .Memberi salam ketika bertemu rakan/ guru .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 28 c) Sikap orang yang tidak menjaga maruah diri dalam pergaulan: . Soalan Contoh Jawapan Dua adab memasuki masjid dan surau: .Berdosa .Mengucapkan salam Kelebihan menjaga adab di masjid dan surau: .Tidak ketat .Dipandang mulia.Suka menjatuhkan maruah orang lain d) e) Dua cara untuk menjaga maruah sebagai seorang pelajar: .Dipulau / dihina oleh rakan dan masyarakat f) g) Memelihara Kesucian Masjid dan Surau No. Dua ciri pakaian yang menepati syariat Islam: .Bercakap perkara yang berfaedah.Mendahulukan kaki kanan .Menutup aurat .Beradab sopan dalam pergaulan .Menarik minat orang bukan islam kepada ajaran islam a) b) .Mendapat keberkatan dan rahmat .

Duduk mengadap kiblat.memuliakan mashaf al-Quran dengan meletakkan di tempat yang tinggi.Membaca doa keluar masjid.menutup aurat ketika membaca al-Quran.Kerana ia adalah kalam Allah SWT . .Berniat iktikaf.Pusat ibadat umat Islam . .Tiga adab terhadap mushaf al-Quran .Tempat persinggahan orang musafir. . memegang dan membaca Al-Quran. e) f) Memelihara Kesucian Mushaf No. .Mendapat dosa dan kemurkaan Allah SWT . d) Dua implikasi amalan-amalan negatif di masjid atau di surau: .Ia adalah panduan hidup manusia .Berwuduk ketika menulis. a) b) Dua tujuan beradab terhadap mushaf Al-Quran.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 29 c) Fungsi masjid dan surau kepada umat Islam: .Berazam untuk datang semula. . . . Adab ketika berada di dalam masjid ialah: .Pusat pendidikan.Pusat perpaduan dan penyatuan umat Islam.Keluar dengan perasaan tenang. . .Menjatuhkan maruah umat Islam . Soalan Contoh Jawapan .Solat sunat tahiyyatul masjid. .Terhindar daripada mendapat rahmat Allah SWT. .Melakukan ibadah seperti berzikir dan membaca Al-Quran.Ia bukan dikarang oleh manusia.Mendahulukan kaki kiri. . Adab ketika keluar dari masjid: .

melakukan ibadat dengan hati yang khusyuk .Menulis al-Quran dalam bentuk lembaga manusia d) Dua adab mencipta dan menjual seni khat al-Quran. Soalan a) Ibadat Ditentukan oleh syariat Tidak boleh diubah suai berdasarkan al-Quran dan Hadis Contoh Jawapan Dua perbezaan antara ibadat dan adat: Adat Menjadi kebiasaan dalam kehidupan harian manusia Berubah mengikut budaya sesuatu masyarakat Ada yang bersesuaian dengan al-Quran dan Hadis dan ada yang bertentangan b) Adab beribadat yang diterima oleh Allah S.beribadat mengikut cara yang ditetapkan oleh syarak .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 30 c) Dua perkara yang menyalahi adab terhadap mashaf al-Quran .Mesti teliti ketika menulis khat al-Quran Cara melupuskan al-Quran yang rosak atau sudah lama ialah: Membakar dan menanam abunya di tempat yang tidak menjadi laluan orang ramai atau menghanyutkannya ke dalam sungai atau laut.Menyimpan mashaf al-Quran di tempat yang rendah seperti di atas lantai .melakukan ibadat dengan bersungguh-sungguh dan beretika .W. e) Wawasan Beribadat No.Penjual dan pembeli khat al-Quran mestilah terdiri daripada orang Islam .T.Meletakkan bahan-bahan seni khat ditempat yang tinggi .niat yang ikhlas kerana Allah .Berhadas kecil atau besar ketika memegang mashaf al-Quran . . .

. Dua akibat meninggalkan adab beribadat.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 31 c) Dua hikmah memelihara adab beribadah: .Mempertingkatkan keimanan kepada Allah.. . .Meningkatkan prestasi keperibadian muslim. d) e) Sebab yang menjadikan seseorang itu tidak beradab ketika beribadah ialah: . .tidak mendapat penghormatan masyarakat.ibadat tidak sempurna.Mewujudkan masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab. .Tidak mengetahui cara beribadat dengan betul.Mendapat ketenangan jiwa.jauh daripada rahmat Allah SWT. . .Tidak mempunyai ilmu dan malas mempelajarinya. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful