Penilaian Laporan Kajian Tindakan

1.0 PENGENALAN Penilaian dilakukan ke atas kajian yang dijalankan oleh seorang guru dari Maktab Tentera DiRaja, 57000 Kuala Lumpur yang bernama Masariah Binti Mispari. Beliau mengetengahkan tajuk kajian iaitu “Diari 50 : Meningkatkan Penguasaan Pembelajaran Sejarah” yang boleh dilihat di dalam laman sesawang http://html-pdf-convert.com/cari/kajian-tindakansejarah.html. Melalui pembacaan yang telah kami lakukan terhadap kajian tindakan ini, kami mendapati pengkaji meletakkan dua skop objektif yang ingin dicapai iaitu objektif umum dan objektif khusus. Objektif umum yang ingin dicapai pengkaji adalah untuk memastikan muridmurid mencapai A dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2007. Manakala, bagi objektif khusus pula adalah untuk menguasai sukatan pelajaran Tingkatan 4, menggunakan pelbagai kaedah pembelajaran Sejarah, meningkatkan hayat ingatan murid terhadap fakta sejarah dan mewujudkan pembelajaran murid yang terancang dan bersifat kendiri. Fokus kajian tindakan ini dijalankan adalah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid Tingkatan 5 Zeta yang tidak menguasai pembelajaran Sejarah Tingkatan 4. Menurut pengkaji, permasalahan ini berlaku adalah disebabkan murid tidak melengkapkan nota serta latihan, tidak serius dalam menghadapi peperiksaan dan gagal mengingati fakta sejarah dalam jangka masa yang panjang. Dalam kajian tindakan ini, pengkaji telah menggabungkan dua jenis model dalam kajian beliau iaitu Model Somekh (1989) dan Model Kemmis.

1

pengkaji menggunakan Model Kemmis dan Model Somekh (1989) sebagai panduan kajian beliau. ujian pos dan soal selidik. Dalam kajian ini. semula menganalisis dan menilai dan putaran seterusnya. kami akan memfokuskan kepada sampel kajian.. instrumen serta prosedur yang digunakan oleh pengkaji. pengkaji amat bersungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasi murid tingkatan 5 Zeta ke tahap yang lebih baik.2. kumpulan sederhana 10 orang dan kumpulan yang bermotivasi rendah seramai 12 orang. kami berpendapat pengkaji terlalu menumpukan kepada simbolik angka 50 yang terdapat pada awalan tajuk kajian ini iaitu “Diari 50 : . merancang tindakan. Pengkaji tidak meletakkan sejumlah soalan mengikut kemampuan kepada pecahan kumpulan yang telah diklafikasikannya kepada rajin. mengumpul bertindak data dan untuk mengesahkan reflek. perancangan.”. ujian pra. sederhana dan bermotivasi rendah. merancang. melaksanakan dimulakan pelan tindakan. Model Somekh mengikut putaran dimulakan dengan mengenalpasti masalah. bertindak dan memerhati dan reflek. sampel yang digunakan terdiri daripada 26 orang murid yang kesemuanya adalah murid lelaki dari Tingkatan 5 Zeta. menganalisis data. Dalam kajian tindakan ini. instrumen yang digunakan oleh pengkaji ialah pemerhatian.. Murid-murid tersebut dipecahkan kepada beberapa tahap kecerdasan mengikut kumpulan disiplin belajar iaitu kumpulan rajin. Daripada pembacaan yang dilakukan oleh kami. dengan memerhati. perubahan. Manakala. Pengkaji juga tidak menerangkan kaedah dalam mengklafikasikan mengikut kumpulan disiplin belajar.. Dari segi prosuder kerja. Rajah 1 : Model Kajian Tindakan Kemmis Refle k Rancang Model Kemmis pula semak Bertindak & Mmermerhati Rancang Refle k Bertindak & Mmermerh ati 2 . Kumpulan rajin seramai 4 orang. sederhana dan bermotivasi rendah. Walaubagaimanapun..0 METODOLOGI KAJIAN Dalam bahagian ini. mengumpul data.

Rajah 2 : Model Somekh (1989) Mengenalpasti masalah/fokus yang diminati Mengumpul data Putaran seterusny a Menganalisi s data/memb entuk hipotesisi Menganalisis dan menilai Merancang pelan tindakan Mengumpul data untuk mengesahkan perubahan Melaksanakan pelan tindakan 3 .

3. ujian pos dan analisis soal selidik. 3. Penyelidik menggunakan instrumen kajian seperti kumpulan pemerhatian iaitu tinjauan masalah. Permasalahan atau fokus yang ingin dikaji ialah untuk meningkatkan penguasaan pembelajaran sejarah. % . ujian pra.2 Mengumpul Maklumat / Data Penyelidik mendapatkan maklumat dengan menggunakan beberapa instrumen dan ia merupakan langkah yang baik keranan melalui penggunaan beberapa jenis instrumen maklumat atau data yang diperolehi adalah lebih tinggi tahap kesahihannya dan kebolehpercayaannya.1 Fokus / Masalah Kajian Pernyataan masalah yang ingin dikaji dinyatakan dengan jelas dan ia menjadi kunci kepada perlaksanaan kajian ini. Namun begitu terdapat juga kelemahan kerana pengkaji tidak menunjukkan dapatan yang diperolehi dalam bentuk graf yang lebih mudah untuk difahami.0 REKA BENTUK KAJIAN 3. Jadual 1 : Perbandingan Pencapaian Murid Dalam Ujian Pra dan Pos Graf 1 : Perbandingan Pencapaian Murid Dalam Ujian Pra dan Pos 4 Peratusan. Pengkaji juga menjelaskan dapatan maklumat yang diperolehi dalam bentuk jadual.

8 26.3 Perancangan Tindakan 5 .9 Gred 15.2 4 5 30.5 5 19.3 38.4 2 19.2 7. Pelajar Ujian Pos Ujian Pra 42.7 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8D 9G 3.100 80 60 11 40 20 0 10 8 7 Bil.

Antara tindakan yang dirancang oleh penyelidik ialah dengan merangka program “Diari 50” iaitu membuat semakan ke atas senarai tajuk dan sub tajuk yang terkandung dalam buku teks dan sukatan pelajaran sejarah tingkatan 4. Setelah itu murid-murid dibimbing untuk melengkapkan “Diari 50”. Refleksi ini akan memudahkan pengkaji lain untuk membuat rujukan dan tafsiran keatas kajian yang dilakukan dan memungkinkan kaedah kajian ini diaplikasikan di sekolah. penyelidik menerangkan secara terperinci perjalanan sesuatu perancangan. 4. penyelidikan telah merancang dengan baik bagi menjalankan kajian yang dirancang. rancangan tindakan yang akan dijalankan. Murid-murid pula dikehendaki mengisi setiap “Diari 50” dengan cara menyiapkan satu soalan sehari dan akhir sekali setiap minggu penyelidik akan membuat semakan “Diari 50” pelajar untuk memastikan keberkesanan pelaksanaannya dan catatan harian pelajar boleh dibuat dengan pelbagai kaedah mengikut kesesuaian dan minat pelajar. 3. kaedah dan partisipan.4 Pelaksanaan Tindakan Di dalam melaksanakan tindakan yang telah dirancang. 3.Di dalam kajian ini. bahan. Ini memudahkan partisipan untuk memahami aktiviti yang dijalankan dan menyumbang kepada keputuasan kajian yang baik. Aktiviti yang dijalankan adalah murid-murid diperkenalkan dengan program “Diari 50”.5 Refleksi / Penilaian Tindakan Pernyataan refleksi yang dibuat oleh pengkaji adalah sangat baik keadaan ini kerana penyelidik menyatakan refleksi bagi setiap tindakan yang dijalankan serta dapat pemerhatian oleh Pengarah Pengajian Maktab Tentera Diraja. Secara keseluruhan. dirancang dengan teliti dan teratur. “Diari 50” ini menekankan kaedah belajar sejarah dengan mengambil kira otak kiri dan otak kanan. Ini bagi memudahkan penyelidik untuk menjalankan tindakan kepada partisipan.0 KESIMPULAN 6 . Penerangan bagi setiap perancangan diberikan dengan teliti meliputi penggunaan masa.

Hal ini menjadikan kemusykilan kerana kajian tindakan tersebut memfokuskan kepada meningkatkan penguasaan pembelajaran sejarah tetapi cadangan yang diberikan tidak memfokuskan samaada hanya kepada guruguru dalam perkhidmatan dan bakal guru di dalam subjek terbabit atau tidak. 7 .Kesimpulan yang dibuat oleh pengkaji adalah baik kerana dengan memperlihatkan logik hujah berdasarkan dapatan kajian yang diperolehi. Pada bahagian penutup. Namun cadangan yang diberikan oleh pengkaji adalah terlalu umum kerana hanya menyebut kepada guru-guru. Keadaan ini kerana pengkaji dapat membincangkan dengan jelas dan khusus terhadap hasil masalah utama yang dihadapi dan terus kepada kaedah penyelesaian yang terbaik. pengkaji telah memberikan sedikit cadangan mengenai cara atau tindakan yang boleh diambil untuk mengatasi masalah utama ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful