Penilaian Laporan Kajian Tindakan

1.0 PENGENALAN Penilaian dilakukan ke atas kajian yang dijalankan oleh seorang guru dari Maktab Tentera DiRaja, 57000 Kuala Lumpur yang bernama Masariah Binti Mispari. Beliau mengetengahkan tajuk kajian iaitu “Diari 50 : Meningkatkan Penguasaan Pembelajaran Sejarah” yang boleh dilihat di dalam laman sesawang http://html-pdf-convert.com/cari/kajian-tindakansejarah.html. Melalui pembacaan yang telah kami lakukan terhadap kajian tindakan ini, kami mendapati pengkaji meletakkan dua skop objektif yang ingin dicapai iaitu objektif umum dan objektif khusus. Objektif umum yang ingin dicapai pengkaji adalah untuk memastikan muridmurid mencapai A dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2007. Manakala, bagi objektif khusus pula adalah untuk menguasai sukatan pelajaran Tingkatan 4, menggunakan pelbagai kaedah pembelajaran Sejarah, meningkatkan hayat ingatan murid terhadap fakta sejarah dan mewujudkan pembelajaran murid yang terancang dan bersifat kendiri. Fokus kajian tindakan ini dijalankan adalah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid Tingkatan 5 Zeta yang tidak menguasai pembelajaran Sejarah Tingkatan 4. Menurut pengkaji, permasalahan ini berlaku adalah disebabkan murid tidak melengkapkan nota serta latihan, tidak serius dalam menghadapi peperiksaan dan gagal mengingati fakta sejarah dalam jangka masa yang panjang. Dalam kajian tindakan ini, pengkaji telah menggabungkan dua jenis model dalam kajian beliau iaitu Model Somekh (1989) dan Model Kemmis.

1

merancang.”. menganalisis data. Walaubagaimanapun.. kumpulan sederhana 10 orang dan kumpulan yang bermotivasi rendah seramai 12 orang. melaksanakan dimulakan pelan tindakan. Murid-murid tersebut dipecahkan kepada beberapa tahap kecerdasan mengikut kumpulan disiplin belajar iaitu kumpulan rajin. ujian pra.0 METODOLOGI KAJIAN Dalam bahagian ini. sederhana dan bermotivasi rendah. kami akan memfokuskan kepada sampel kajian. sampel yang digunakan terdiri daripada 26 orang murid yang kesemuanya adalah murid lelaki dari Tingkatan 5 Zeta. Manakala.. Kumpulan rajin seramai 4 orang. kami berpendapat pengkaji terlalu menumpukan kepada simbolik angka 50 yang terdapat pada awalan tajuk kajian ini iaitu “Diari 50 : . dengan memerhati. Model Somekh mengikut putaran dimulakan dengan mengenalpasti masalah. perancangan. mengumpul bertindak data dan untuk mengesahkan reflek. pengkaji amat bersungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasi murid tingkatan 5 Zeta ke tahap yang lebih baik. sederhana dan bermotivasi rendah. Dari segi prosuder kerja. mengumpul data. Pengkaji juga tidak menerangkan kaedah dalam mengklafikasikan mengikut kumpulan disiplin belajar. pengkaji menggunakan Model Kemmis dan Model Somekh (1989) sebagai panduan kajian beliau. instrumen serta prosedur yang digunakan oleh pengkaji. bertindak dan memerhati dan reflek. Rajah 1 : Model Kajian Tindakan Kemmis Refle k Rancang Model Kemmis pula semak Bertindak & Mmermerhati Rancang Refle k Bertindak & Mmermerh ati 2 . merancang tindakan. Daripada pembacaan yang dilakukan oleh kami.. instrumen yang digunakan oleh pengkaji ialah pemerhatian. Dalam kajian tindakan ini. ujian pos dan soal selidik. Pengkaji tidak meletakkan sejumlah soalan mengikut kemampuan kepada pecahan kumpulan yang telah diklafikasikannya kepada rajin.2.. Dalam kajian ini. semula menganalisis dan menilai dan putaran seterusnya. perubahan.

Rajah 2 : Model Somekh (1989) Mengenalpasti masalah/fokus yang diminati Mengumpul data Putaran seterusny a Menganalisi s data/memb entuk hipotesisi Menganalisis dan menilai Merancang pelan tindakan Mengumpul data untuk mengesahkan perubahan Melaksanakan pelan tindakan 3 .

3.1 Fokus / Masalah Kajian Pernyataan masalah yang ingin dikaji dinyatakan dengan jelas dan ia menjadi kunci kepada perlaksanaan kajian ini.2 Mengumpul Maklumat / Data Penyelidik mendapatkan maklumat dengan menggunakan beberapa instrumen dan ia merupakan langkah yang baik keranan melalui penggunaan beberapa jenis instrumen maklumat atau data yang diperolehi adalah lebih tinggi tahap kesahihannya dan kebolehpercayaannya. % .0 REKA BENTUK KAJIAN 3. Penyelidik menggunakan instrumen kajian seperti kumpulan pemerhatian iaitu tinjauan masalah. Pengkaji juga menjelaskan dapatan maklumat yang diperolehi dalam bentuk jadual. Namun begitu terdapat juga kelemahan kerana pengkaji tidak menunjukkan dapatan yang diperolehi dalam bentuk graf yang lebih mudah untuk difahami. Permasalahan atau fokus yang ingin dikaji ialah untuk meningkatkan penguasaan pembelajaran sejarah. ujian pos dan analisis soal selidik. ujian pra. Jadual 1 : Perbandingan Pencapaian Murid Dalam Ujian Pra dan Pos Graf 1 : Perbandingan Pencapaian Murid Dalam Ujian Pra dan Pos 4 Peratusan. 3.

7 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8D 9G 3.9 Gred 15.2 7.100 80 60 11 40 20 0 10 8 7 Bil.3 38.3 Perancangan Tindakan 5 .5 5 19.4 2 19.2 4 5 30. Pelajar Ujian Pos Ujian Pra 42.8 26.

dirancang dengan teliti dan teratur. Ini bagi memudahkan penyelidik untuk menjalankan tindakan kepada partisipan. Penerangan bagi setiap perancangan diberikan dengan teliti meliputi penggunaan masa. 3.Di dalam kajian ini. Ini memudahkan partisipan untuk memahami aktiviti yang dijalankan dan menyumbang kepada keputuasan kajian yang baik.5 Refleksi / Penilaian Tindakan Pernyataan refleksi yang dibuat oleh pengkaji adalah sangat baik keadaan ini kerana penyelidik menyatakan refleksi bagi setiap tindakan yang dijalankan serta dapat pemerhatian oleh Pengarah Pengajian Maktab Tentera Diraja. 4. Antara tindakan yang dirancang oleh penyelidik ialah dengan merangka program “Diari 50” iaitu membuat semakan ke atas senarai tajuk dan sub tajuk yang terkandung dalam buku teks dan sukatan pelajaran sejarah tingkatan 4. Refleksi ini akan memudahkan pengkaji lain untuk membuat rujukan dan tafsiran keatas kajian yang dilakukan dan memungkinkan kaedah kajian ini diaplikasikan di sekolah. Aktiviti yang dijalankan adalah murid-murid diperkenalkan dengan program “Diari 50”. 3. “Diari 50” ini menekankan kaedah belajar sejarah dengan mengambil kira otak kiri dan otak kanan. Murid-murid pula dikehendaki mengisi setiap “Diari 50” dengan cara menyiapkan satu soalan sehari dan akhir sekali setiap minggu penyelidik akan membuat semakan “Diari 50” pelajar untuk memastikan keberkesanan pelaksanaannya dan catatan harian pelajar boleh dibuat dengan pelbagai kaedah mengikut kesesuaian dan minat pelajar. penyelidikan telah merancang dengan baik bagi menjalankan kajian yang dirancang. kaedah dan partisipan. penyelidik menerangkan secara terperinci perjalanan sesuatu perancangan. rancangan tindakan yang akan dijalankan. Secara keseluruhan.4 Pelaksanaan Tindakan Di dalam melaksanakan tindakan yang telah dirancang. Setelah itu murid-murid dibimbing untuk melengkapkan “Diari 50”. bahan.0 KESIMPULAN 6 .

Namun cadangan yang diberikan oleh pengkaji adalah terlalu umum kerana hanya menyebut kepada guru-guru. 7 . Hal ini menjadikan kemusykilan kerana kajian tindakan tersebut memfokuskan kepada meningkatkan penguasaan pembelajaran sejarah tetapi cadangan yang diberikan tidak memfokuskan samaada hanya kepada guruguru dalam perkhidmatan dan bakal guru di dalam subjek terbabit atau tidak. pengkaji telah memberikan sedikit cadangan mengenai cara atau tindakan yang boleh diambil untuk mengatasi masalah utama ini. Pada bahagian penutup. Keadaan ini kerana pengkaji dapat membincangkan dengan jelas dan khusus terhadap hasil masalah utama yang dihadapi dan terus kepada kaedah penyelesaian yang terbaik.Kesimpulan yang dibuat oleh pengkaji adalah baik kerana dengan memperlihatkan logik hujah berdasarkan dapatan kajian yang diperolehi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful