Huraikan maksud budaya organisasi serta komponen-komponennya. sekolah.

Budaya

Jelaskan

bagaimana kepimpinan dapat mempengaruhi pembinaan budaya organisasi

Budaya adalah satu set kesefahaman utama iaitu yang merangkumi kepercayaan, nilainilai dan tingkah laku dan biasanya tidak bertulis yang dikongsi bersama oleh ahli-ahli organisasi. Budaya juga merupakan amalan seharian manusia yang dibentuk dalam kelompok manusia yang lain. Budaya Organisasi • • • • • • • Menurut Schein (1985), budaya organisasi merupakan andaian dan kepercayaan asas yang dikongsi oleh ahli-ahli dalam organisasi. Budaya organisasi beroperasi secara tidak disedari sehingga warga organisasi menganggap amalan dan nilai organisasi adalah biasa dan tidak perlu dipersoal. Morgan (1986), budaya organisasi adalah alat penting dalam menetapkan idea, nilai, norma, adat dan kepercayaan dalam mewujudkan sebuah kelompok sosial dalam organisasi. Sackman (1991) menganggap bahawa budaya bertindak sebagai mekanisma kawalan yang boleh meningkatkan komitmen terhadap organisasi dan membantu dalam penyesuaian perubahan yang berlaku dalam organisasi. Menurut Burnham (1997), budaya sesebuah organisasi adalah personalitinya iaitu kesemua ahli dalam organisasi menjadikannya unik. Budaya merupakan hasil nilai, kepercayaan, harapan, dan norma yang sama-sama dimiliki dan bertindak memberitahu cara organisasi memperlihatkan kewujudannya kepada dunia. Secara ringkasnya, terdapat 5 komponen utama budaya yang ada pada setiap organisasi iaitu simbol, bahasa, nilai, norma dan objek material.

Komponen Budaya Organisasi Simbol • • • Merupakan sesuatu yang mempunyai makna kepada ahli-ahli organisasi yang berkongsi budaya. Mereka menerima dan melakukan amalan budaya dalam organisasi sebagai sesuatu yang biasa. Simbol yang mereka miliki merupakan kebanggaan dan jika berpeluang ahli-ahli dalam organisasi itu akan menonjolkan simbol budaya mereka kepada kumpulan yang berada di luar organisasi

Apabila ahli organisasi berinteraksi menggunakan bahasa tertentu. Setiap ahli dalam organisasi hendaklah bertindak berlandaskan norma yang telah ditetapkan organisasi.• Simbol juga boleh dibentuk oleh peraturan yang telah ditetapkan oleh sesebuah organisasi. keinginan dan memberi garis panduan umum untuk hidup dalam masyarakat. Aspek-aspek ini adalah berbeza setiap organisasi bergantung kepada tahap dan ketersampaian. kecantikan. Nilai • • • Merupakan prinsip-prinsip umum yang berasaskan kepercayaan iaitu apa yang dianggap benar atau tidak oleh manusia. peletakan organisasi tersebut. Material dan Teknologi • • Merupakan artifak dan kaedah yang digunakan dalam kehidupan seharian kelompok sosial. Norma • • • Merupakan peraturan dan jangkaan yang membimbing tingkah laku warga organisasi. Norma preskriptif menggariskan apa yang perlu dilakukan dan norma proskriptif menggariskan apa yang tidak boleh dilakukan dalam organisasi. Penilaian setiap individu atau masyarakat adalah berbeza dan akan mempengaruhi persepsi mereka terhadap sesebuah organisasi Nilai dan kepercayaan menentukan bagaimana manusia menilai kebaikan. . budaya organisasi terbentuk secara tidak langsung. Bahasa • • Merupakan alat perhubungan yang paling penting dalam organisasi iaitu membolehkan setiap ahlinya berkomunikasi antara satu sama lain dengan menggunakan bahasa yang dapat difahami oleh mereka.