PENJELASAN KONSEP KEPELBAGAIAN BUDAYA DI MALAYSIA

Perkataan budaya berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu. Menurut Kamus Dewan Edisi ke 3,1996,m/s:180 budaya dapat ditakrifkan sebagai tamadun atau peradaban. Ia juga bermaksud kemajuan fikiran atau akal budi (cara berfikir dan berkelakuan).Setiap etnik membawa sosio -budaya yang berbeza yang diwarisi dari nenek - moyang yang terdahulu. Sementara itu menurut Andreas Eppink pula, kebudayaan ialah keseluruhan pengert ian, nilai, norma, ilmu pengetahuan serta struktur ± struktur kemasyarakatan, keagamaan selain penghasilan seni dan intelektual yang membentuk ciri ± ciri khas sesebuah masyarakat. Pengertian sebegini dipersetujui oleh Edward B. Taylor. Beliau memandang budaya sebagai satu konsep menyeluruh yang rumit yang mengandungi ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, tatasusila, undang ± undang, adat resam dan lain ± lain kebolehan serta kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan juga ditakrifkan sebagai keseluruhan cara hidup manusia yang merangkumi cara bertindak, berkelakuan dan berfikir. Kebudayaan meliputi hasil hasil kehidupan kelompok yang bercorak kebendaan dan bukan kebendaan. Kebudayaan berbeza dari satu masyarakat ke masy arakat yang lain, namun beberapa aspek yang sama didapati wujud dalam kalangan semua masyarakat seperti bahasa, objek-objek kebendaan, amalan agama, sistem kekeluargaan, nilai kesenian dan lain -lain. Persamaan tersebut dikatakan sebagai pola kebudayaan sejagat.

MASYARAKAT MELAYU

Definisi Melayu

Pemerintah Malaysia mendefinisikan Melayu sebagai penduduk pribumi yang bertutur dalam bahasa Melayu, beragama Islam, dan yang menjalani tradisi dan adat-istiadat Melayu. Tetapi dari segi definisi budaya, Melayu itu merangkumi seluruh penduduk pribumi di Dunia Melayu (Nusantara), iaitu penduduk serumpun tidak kira agama, bahasa, dan adat istiadat masing -masing. Di Malaysia, penduduk pribumi dari keturunan Minang, Jawa, Aceh, Bugis, Mandailing dan lain-lain yang bertutur dalam bahasa Melayu, beragama Islam dan mengikuti adat istiadat Melayu. Orang bukan pribumi yang berkawin dengan orang Melayu dan memeluk agama Islam juga diterima sebagai orang Melayu. Sebagian besar daripada penduduk Melayu (kurang lebih 65%) tinggal di kawasan desa, di kampung-kampung. Pada masa dulu, sebuah kampung Melayu merupakan satu unit politik, satu unit ekonomi, satu unit genealogi, dan satu unit keagamaan. Kini, kewujudan kampung Melayu tidak sepenuhnya memenuhi keempat-empat ciri di atas.

Sistem ekonomi

Orang Melayu yang tinggal di desa, menjalankan aktiviti pertanian dan menangkap ikan. Aktiviti pertanian termasuk mengusahakan tanaman padi, karet, kelapa sawit, kelapa, dan tanaman campuran (mixed farming). Orang Melayu yang tinggal di kota kebanyakannya bekerja di sektor perindustrian, perdagangan, pengangkutan, dan lain -lain. Penguasaan ekonomi di kalangan orang Melayu perkotaan relatif masih rendah dibandingkan dengan penguasaan ekonomi oleh penduduk bukan pribumi, terutamanya orang Tionghoa. Tetapi kini telah ramai orang Melayu yang telah berjaya dalam bidang perniagaan dan menjadi ahli korporat. Ramai yang tinggal di bandar -bandar besar dan mampu memiliki kereta mewah dan rumah banglo. Selain itu itu jug a, ramai orang Melayu yang mempunyai pendidikan yang tinggi,

Sistem politik

Sistem politik Melayu adalah musyawarah, musyawarah dijalankan didalam lumbung yang dipimpin oleh ketua atau pemangku adat setempat. Lumbung disini bukan hanya tempat penyimpanan padi atau hasil bumi, ia berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan segala aset masyarakat setempat. Musyawarah yang dijalankan biasanya membahas mengenai pengelolaan sistem tanah adat berdasarkan budaya dan adat setempat. Suku melayu telah mengenal sistem politik yang egaliter dan mengakar kepada budayanya. Ini menunjukkan suku melayu mempunyai ikatan persaudaraan yang kuat, sikap tolong -menolong dan kesetiakawanan sosial sebagai suatu permufakatan. Musyawarah juga merupakan sarana dimana rakyat dapat diposisikan untuk membangun aturan-aturan dasar dalam kehidupannya Sistem musyawarah ini lama kelamaan hilang diakibatkan hancurnya sistem tanah adat melalui culture stelsel yang dilakukan oleh kaum penjajah.

Islam tidak dapat menghapuskan seluruh unsur kepercayaan tersebut. . unsur-unsur adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dibenarkan. Melalui ³principle of co -existence´ ini orang Melayu dapat menyesuaikan adat dan agama secara harmonis. Islam. ghazal. Permainan tradisi seperti gasing. anyaman). Proses ini jelas dapat ditemukan dalam ilmu perbomohan Melayu (pengobatan tradisional). Adat istiadat Adat istiadat Melayu banyak memperlihatkan campuran unsur lokal dan unsur luar selaras dengan kedatangan pengaruh Hindu. Dalam pemerintahan Malaysia. Dalam masyarakat Melayu seni dapat dibahagika kepada dua: seni persembahan (tarian. pertukangan tangan. juga termasuk dalam kategori seni persembahan. nyanyian. kuda kepang) dan seni tampak (seni ukir. tenunan. Kegiatan seni Melayu mempunyai identiti tersendiri yang juga memperlihatkan gabu ngan pelbagai unsur tempatan dan luar. wayang kulit. hadrah. congkak. wau. persembahan pentas seperti makyong. Proses sinkretisme terjadi di mana unsur kepercayaan sebelum Islam dise suaikan dengan unsur Islam. dan dalam beberapa upacara adat. sisa-sisa unsur agama Hindu dan animisme masih dapat dilihat dalam sistem kepercayaan mereka.Agama dan kepercayaan Orang Melayu beragama Islam. seni hias. Namun demikian. seni bina. walaupun ada aspek-aspek tertentu yang bertentangan diamalkan. dan Barat ke Alam Melayu.

dan lebih berpusat di daerah perkotaan. eksogami juga \diamalkan. enggang sama enggang). peluang pendidikan sekular adalah terbatas. Ia juga merupakan bahasa rasmi di Indonesia. pendidikan sekular menjadi saluran mobili ti sosial yang utama di kalangan orang Melayu.. Bentuk perka winan endogami (pipit sama pipit. Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar di semua institusi pengajian awam di Malaysia. Tetapi disebabkan kedua-dua kelompok tersebut menganut agama Islam. Orang Melayu melakukan perkawinan monogami dan poligami. Perkawinan campur juga wujud pada masa itu. Pendidikan sekular hanya dikembangkan selepas merdeka. Bahasa Melayu yang men jadi lingua franca penduduk Dunia Melayu (Nusantara) . Semua perkawinan Melayu dijalankan mengikut peraturan dan undang -undang perkawinan Islam (Mazhab Shafie). Semasa penjajahan. Kewujudan kelas menengah Melayu di Malaysia adalah melalui saluran pendidikan.Sistem kekeluargaan dan perkawinan Dari segi kekeluargaan. Kini. masyarakat Melayu dibagikan kepada dua kelompok iaitu yang mengamalkan sistem kekeluargaan dwisisi (bilateral) dan yang mengamalkan sistem kekeluargaan nasab ibu (matrilineal system). Pendidikan Sebelum penjajahan. orang Melayu mendapat pendidikan agama. . maka sistem kekeluargaan Melayu itu banyak dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan Islam.

Kebanyakan keturunan kaum Cina hari ini berasal daripada pendatang ke negara ini pada kurun ke -19. Dalam pelbagai perkara. perkahwinan dan kematian. Mereka mengamalkan penggunaan tiga bahasa yang berbeza mengikut tempat tinggal masyarakat cina iaitu Hokkien. Pelbagai adat resam dan pantang larang tertentu diamalkan oleh masyarakat Cina dalam aspek ini dan ia merangkumi peringkat sewaktu mengandung dan selepas lahir. tukang tilik mempunyai peranan yang besar sebagai pakar rujuk dalam hal hal kelahiran. Kantonis dan juga Mandari n.MASYARAKAT CINA Kumpulan etnik kedua terbesar. Wanita-wanita masyarakat Cina yang mengandung sentiasa diberikan kawalan ketat di dalam setiap tindak -tanduk dan kegiatan seharian mereka. kecacatan atau kematian. Pelbagai bentuk ada t resam dan pantang larang diamalkan oleh wanita masyarakat Cina semasa mengandung dan juga selepas bersalin untuk memastikan bayi yang bakal lahir itu tidak ditimpa kejadian buruk seperti keguguran. Adat resam dan pantang larang ini diamalkan secara berbeza-beza mengikut kaum-kaum tertentu dalam masyarakat Cina. Kehidupan seharian mereka yang dipengaruhi oleh persekitaran dan alam sekeliling menyebabkan mereka banyak bergantung kepada nasib. Anak perempuan hanya menjadi milik ibu bapa buat . Ini kerana anak lelaki boleh melanjutkan keturunan mereka melalui pewarisan nama nenek moyang. yang mana kaum Cina merangkumi 25 peratus populasi. namun apa yang diterangkan seperti berikut merangkumi adat resam masyarakat Cina secara keseluruhannya. Mereka terkenal kerana kuat bekerja dan pandai berniaga. Masyarakat Cina juga amat mementingkan anak lelaki. Dalam masyarakat Cina ibu mertua bertanggungjawab menjaga wanita mengandung dan bukannya suami. ADAT RESAM ORANG CINA Masyarakat Cina mempunyai adat resam atau pantang larang yang agak unik.

terutama apa bila kandungan berusia empat bulan ke atas. bayi yang di kandung adalah perempuan dan sebaliknya lelaki jika perut kelihatan tajam. Mereka akan mengaitkan telinga yang lebar dan tebal sebagai bakal . Sewaktu mengandung sebarang konflik atau perselisihan perlu dihindari supaya kandungan tidak mengalami sebarang gangguan. Antaranya mereka tidak dibenarkan melakukan kerja -kerja seperti memaku kerana dikhuatiri bayi yang lahir akan mengalami kecacatan. Pusat bayi yang baru dilahirkan diikat dan dililit dengan sehelai kain pada perutnya. Dari segi penjagaan makanan. wanita yang hamil dilarang sama sekali makan makanan yang ³tajam´ seperti nenas dan mangga serta tidak digalakkan makan banyak kerana ditakuti bayi akan menjadi besar dan ini akan membuatkan ibu sukar untuk bersalin. Ibu tidak dibenarkan mandi air sejuk kerana dibimbangi masuk angin. maka masyarakat Cina melihat bentuk perut wanita yang hamil. Ini bertujuan menghindari bayi dari terkena badi. Ini bertujuan untuk mengelakkan perut bayi dimasuki angin dan untuk mengeringkan tali pusat. Pusat bayi yang tenggelam ke dalam adalah petanda bagi masyarakat Cina. mereka dianggap menjadi milik keluarga suaminya. Jika perut ibu agak bulat. Anak tersebut dipercayai akan menjalani kehidupan yang senang pada masa depan. Terdapat banyak pantang larang yang perlu dipatuhi semasa mengandung. Bayi yang baru lahir selalu diperhatikan bentuk fi zikalnya oleh orangorang tua. Memberi nama kepada bayi yang belum lahir semasa mengandung juga adalah antara pantang larang dalam masyarakat Cina. Di samping itu mereka juga digalakkan bekerja bagi memudahkan proses bersalin. Wanita-wanita Cina yang baru melahirkan anak terpaksa berpantang selama empat puluh hari.sementara waktu sahaja dan apabila berkahwin. Untuk menentukan sam ada kandungan itu lelaki atau perempuan. Ini adalah untuk mengelakkan perasaan kecewa bila harapan tidak tercapai. Wanita hamil juga perlu mengawal tingkah laku seperti tidak mengeluar kan kata-kata kesat dan dilarang memukul binatang. Manakala pusat yang tersembul dikaitkan dengan hidup yang kurang baik. Selain itu wanita hamil tersebut tidak digalakkan terlalu kerap menggosok perut mereka kerana bayi yang lahir kelak akan mempunyai sifat yang manja.

Bunyi nama mestilah sedap didengar. masyarakat Cina menggunakan sejenis arak yang dibuat daripada beras yang diperam dalam masakan mereka. Sistem nama yang baik perlu mengambil kira makna . Nama orang Cina terdiri dari 3 perkataan yang dimulai dengan nama keluarga. Masyarakat Cina mempercayai sekiranya terdapat lebih daripada satu pusar di atas kepala. · Nama yang diberi haruslah mengandungi maksud yang baik seperti lambang kekayaan. Masakan panas dan pedas ini dipercayai dapat mengeluarkan angin daripada badan wanita yang bersalin di samping menguatkan semula tenaga. nama seseorang bayi harus disusun secara seimbang yang mengandungi unsur Yin dan Yang. Seperti masyarakat Melayu. api. sam ada akan ditimpa kecelakaan atau mendapat kesejahteraan. Kuih khas yang berbentuk bulat berwarna merah dan kuning yang berintikan kacang dan tau su serta telur yang diwarnai merah kemudiannya diberikan kepada saudara -mara yang terdekat. Arak tersebut dimasukkan bersama-sama ayam. Terdapat lima aspek penting yang perlu diberi perhatian dalam memberi nama bayi yang baru lahir. Mereka yang mendapat kuih dan telur ini akan membalasnya dengan membawa hadiah berupa pakaian bayi dan pati ayam untu k ibu-ibu. masyarakat Cina juga turut mengadakan kenduri iaitu apabila bayi mencapai umur sebulan. kemewahan dan kesejahteraan. Nama yang diberikan patut mempunyai timbangan unsur Yin dan Yang yang sama berat. Nama ketiga pula merupakan nama bagi panggilan diri sendiri.menjalani kehidupan yang kaya. Dari segi pemakanan. air. Kegag alan memberikan nama yang baik juga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang. Patah kata kedua mewakili nama segenerasi di kalangan adik -beradik dan sanak-saudara. halia dan lada. tanah dan kayu serta saling melengkapi. bayi akan menjadi nakal dan tidak mendengar kata. unsur Yin dan Yang serta dibuat mengikut perhitungan matematik Cina. Kerumitan orang Cina memilih nama . kemudiannya digoreng. Nama mestilah mempunyai lima unsur iaitu emas. Nama mestilah dibuat berdasarkan kiraan matematik iaitu angka yang terhasil tidak bertentangan dan seelok-eloknya sepadan. Oleh yang demikian.

.yang sesuai untuk seseorang bayi kadangkala menyebabkan mereka mengambil masa yang agak lama. khususnya bagi mereka yang masih terikat dengan adat yang terpaksa merujuk kepada kitab -kitab tertentu.

justeru itu maklumat berikut hanya memaparkan adat resam masyarakat India secara umum. Jika menerima sesuatu. Kebanyakan berasal daripada pendatang dari Selatan India yang berbahasa Tamil. perniagaan atau sebagainya . Tetamu sentiasa dijamu minuman atau makanan dan mesti sudi menerima hidangan dengan baik sebagai tanda hormat kepada tuan rumah.MASYARAKAT INDIA Kumpulan etnik terkecil antara tiga kumpulan etnik utama di negara ini. Mereka datang ke sini untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Adat resam yang diamalkan oleh masyarakat India mempunyai banyak persamaan dengan kebudayaan masyarakat Melayu. Masyarakat India terdiri d aripada pelbagai suku kaum. Kebanyakan beragama Hindu. kerja. Meskipun bapa memainkan peranan utama tetapi ibu adalah paling dihormati yang dianggap mulia. Seperti masyarakat lain. kaum India merangkumi 10 peratus populasi. masyarakat India juga kaya dengan ciri -ciri kebudayaan mereka dan masih mengekalkan kebudayaan tersebut sehingga kini. ADAT RESAM ORANG INDIA Mereka menyapa dengan sebutan "vanakam" dan sentiasa bertanyakan tentang kesihatan. "Ibu adalah umpama Tuhan" dan anak perempuan pun dipanggil "amma" seperti seorang ibu. elok digunakan tangan kanan sebagai tanda kebaikan dan kesyukuran. Penjagaan anak perempuan amat diberi perhatian. luar daripada sistem kasta yang diamalkan di India. yang datang ke Malaysia sewaktu zaman penjajahan British dahulu. mereka turut membawa budaya mereka yang unik serta pembinaan kuil. makanan pedas dan pakaian sari yang mewah. . Keluarga amat penting dalam masyar akat Tamil. Ini jelas terlihat dalam aspek kelahiran dan perkahwinan.

hadiah kepada wanita hamil tersebut yang dikenali sebagai ciir diatu r ke dalam dulang yang mempunyai bilangan ganjil. Suul bermaksud `kandungan ibu´ dan Kaappu pula bermaksud 'perlindungan'. Adat Valaikaappu dilakukan ketika kandungan sulung wanita hamil menjangkau usia tujuh hingga sembilan bulan. buah buahan. air kunyit. Setelah mandi. kunyit.Seorang suami pula adalah "Tuhan bagi isterinya" dan mesti sentiasa dihormati. Untuk mengelakkan dari keadaan buruk maka biasanya perkahwinan dilakukan pada waktu tengah malam atau matahari akan naik. Pada hari upacara dilakukan. sari. Setelah anak dilahirkan. Pada satu kawasan empat segi di kuil itu. Hadiah ini termasuk barang kemas. Upacara perkahwinan dilakukan di rumah pengantin perempuan ataupun di kuil oleh seor ang ketua agama. wanita hamil tersebut akan dihias seperti pengantin dan seterusnya akan dikalungkan dengan kalungan bunga oleh suaminya. Hadiah di dalam dulang ini akan diletak di ruang tamu dan se terusnya upacara memandikan wanita hamil tersebut diadakan. Gelang ini dipakai bertujuan untuk melindungi bayi di dalam kandungan daripada kesukaran semasa bersalin. gelang tangan emas tersebut akan dileburkan untuk dibuat perhiasan bagi bayi tersebut dan akan dipakaikan pada hari pemberian nama. sirih pinang. air kelapa muda. Oleh itu proses perkahwinan ditentukan oleh seorang ketua agama yang membuat tilikan masa bertuah serta reaksi pasangan berkahwin. Wanita hamil tersebut akan dipakaikan sebentuk gelang tangan baru yang dikenali sebagai Suulkaappu. gelang tangan. sami akan menyalakan api dan menyembah Tuhan untuk menyaksikan perkahwinan tersebut. sikat dan cermin serta pelbagai manisan. Upacara ini juga dikenali sebagai mutugu niir (kulittal). Masa amat penting bagi segala acara dan upacara untuk mengel akkan berlakunya mala petaka ataupun nasib buruk.Gelang tangan yang dipakaikan dalam upacara ini terdiri daripada beberapa jenis iaitu gelang kaca. pancalogam dan emas mengikut kemampuan masing-masing. Seterusnya lampu minyak kuttu vilakku dihidupkan sebagai memohon restu Tuhan dan sebagai . air mawar dan bun ga-bungaan. Wanita hamil tersebut dipakaikan dengan sari perkahwinan atau sari baru yang dibeli oleh ibu bapanya dan did udukkan di ruang tamu. Wanita hamil tersebut didudukkan di bilik mandi dan dimandikan dengan air seperti air susu. serbuk kumkum.

Minyak savvennai yang merupakan campuran minyak bijan. kelima. Bayi yang baru dilahirkan juga akan disapu madu bercampur minyak sapi pada lidahnya. Ketika menamakan. Seorang ketua agama akan ditanyakan untuk mencari nama bertuah itu mengikut aksara bintangnya. Pada hari ke 16 upacara penting diadakan untuk mena makan anak. Semua saudara mara dimaklumkan apabila lahir seorang bayi. Rumah akan dihiasi cantik. ketujuh dan sebag ainya iaitu pada bilangan hari ganjil.memulakan upacara. minyak lenga dan mambu juga kadangkala digunakan. Berbagai makanan juga disediakan khas bagi wanita hamil tersebut seperti pelbagai jenis nasi. buaian dihiasi dan jiran -jiran dijemput bersama meraikannya. bayi itu dibawa ke kuil dan upacara diadakan dengan doa selamat. bayi itu dipangku oleh orang tua satu persatu sambil menyanyikan doa agama oleh kaum wanita. fizikal dan rohani bayi sehingga dewasa. Kelahiran seorang bayi adalah acara penting keluarga dan masyarakat. Selepas itu. Pada hari ke 30. Sebelum bayi . Setitik minyak bijan yang dicampur dengan sedikit susu ibu dan disapu ke mulut bayi akan bertindak menjadi pelawas dalam sistem penghadaman dan membantu tumbesaran bayi tersebut. buah -buahan dan bung a-bungaan. Bayi yang dilahirkan di hospital akan dibawa pulang ke rumah pada hari ketiga. saudara mara yang hadir akan memberinya gelang untuk dipakaikan sebagai tanda selamat. Di samping madu. Bintang bayi ini akan menentukan mental. Nama seorang anak didapati dari almanak Hindu mengikut bintang dan hari kelahirannya. Kegunaan minyak ini dipercayai boleh membawa kecantikan dan supaya bayi tidak diserang sebarang penyakit. air gula juga boleh digunakan. Selama 16 hari selepas lahir keluarga tidak boleh melakukan sebarang upacara agama. Waktu kelahiran adalah penting bagi masyarakat India di mana ia akan dicatat dengan tepat bagi menentukan bintang bayi mengikut almanak Hindu. kuih muih. Madu pula dikatakan dapat melembutkan lidah bayi dan memudahkan bayi bertutur.

bayi ditonggengkan dengan mengangkat kedua belah kaki sambil menepuk bahagian punggung untuk mengeluarkan kahak. . Susu juga digunakan sebagai bahan utama untuk melembutkan kulit bayi. Beberapa bahan seperti serbuk kunyit. Selesai dimandikan. kas -kas dan kacang hijau yang ditumbuk digunakan sebagai pembersih badan b ayi bertujuan untuk mengelakkan penyakit kulit dan melicinkan kulit bayi. Bagi ibu yang bersalin normal. Bayi pula kebiasaanya dimandikan pada waktu petang oleh seorang wanita yang berpengalaman. arang. urutan perlahan dilakuka n pada tubuh bayi dan tulang belakang bayi supaya tidak bengkok. Jika proses bersalin secara pembedahan. Bagi tujuan kecantikan. Apabila bayi dan ibu kembali ke rumah. Seterusnya para cumanggali akan mencelupkan ibu jarinya ke dalam dulang tersebut dan mencalitkan ke dahi ibu dan anak. Setelah itu bayi diasapkan dengan asap kemenyan. Bagi dua minggu pertama. dan disapu dengan bedak yang diperbuat dari tepung beras supaya tidak dihinggapi ruam. dulang yang mengandungi serbuk kunyit. mereka diasingkan dari ahli keluarga yang lain di sebuah bilik khas yang sentiasa dijaga kebersihannya. Dulang juga dilambai sebanyak tiga kali. Akhir sekali bayi akan dibedung dengan kain bertujuan untuk meluruskan anggota badan bayi. si ibu akan mandi selang sehari selepas bersalin. hidung.dibawa masuk ke rumah upacara aalati dilakukan. Ia bertujuan untuk mengelak penyakit sawan atau kuning. minyak bijan. Ia bertujuan untuk mengelakkan bala atau sebarang malapetaka dari pada berlaku. Bagi upacara aalati ini. kapur sirih yang dicairkan. Mandian ini dilakukan dengan menyiram ke seluruh badan bayi dengan menggunakan air suam yang kadangkala dicampur dengan bahan bahan herba. Ketika bayi dimandikan. Setelah ibu dan anak masuk ke dalam rumah. kening dan telinga turut diurut. sirih dan kapur barus yang dinyalakan diangkat dan diputar tiga kali mengikut arah jam dan juga lawan jam. ibu yang baru bersalin tidak dibenarkan mandi selama dua minggu atas sebab -sebab kesihatan akibat fizikal ibu yang lemah kerana pembedahan dan kesan kelahiran. orang luar dilarang melawat mereka kecuali untuk tujuan perubatan. isi dulang aalati dibuang.

Ia bertujuan agar bayi tersebut menjadi seorang yang berguna. Upacara ini juga dikenali sebagai µtaalaattu¶ bermaksud penggoyangan lidah. Ia dilakukan dengan memasukkan bayi ke dalam buaian dan dikendalikan oleh ahli keluarga yang tertua yang arif tentang agama dan perkara yan g berkaitan dengan dewa-dewa. Upacara dimulakan dengan ucapan µaaraaro aariraro¶ atau cerita -cerita nasihat. upacara pemberian nama dilakukan. nenek moyang serta yang berkaitan dengan agama Hindu juga dipilih bagi bayi tersebut kerana nama yang dipilih ini akan mempengaruhi perwatakannya kelak.Upacara penting dalam masyarakat India ialah amalan mendodoi. Nama -nama tokoh sejarawan. Nama-nama yang dipilih lazimnya berdasarkan almanak dengan mengikut tarikh kelahiran bayi. Sebaik sahaja bayi berusia enam belas hari. . Namun amalan ini semakin berkurangan dilakukan dan han ya diamalkan oleh generasi tua sahaja.

BABA DAN NYONYA Baba dan Nyonya adalah segolongan keturunan kaum Cina yang terdapat di Negeri-negeri Selat. mempunyai unsur unsur pengaruh kebudayaan Melayu. Setiap kumpulan dan kumpulan etnik kecil mempunyai bahasa dan budaya tersendiri. Senoi dan Proto -Melayu. Tanah Melayu (kini sebahagian Malaysia). Mereka dibahagi kepada tiga kumpulan utama: Negrito. yang berasal daripada warisan tradisi Cina. adalah punca utama mengapa generasi-generasi seterusnya memanggil mereka sebagai "Baba". Kumpulan Negrito biasanya tinggal di utara. Ada yang menjadi nelayan. peladang dan ada yang kerap berpindah -randah. Senoi di pertengahan dan Proto -Melayu di selatan. Mereka memanggil diri mereka sebagai "Baba" atau "Peranakan" kerana kebudayaan mereka. iaitu melalui perkahwinan campur yang berlaku di antara kaum -kaum Cina dan Melayu. khususnya di negeri Melaka. Penyesuaian dan resapan budaya mereka terhadap suasana sosio -budaya di persekitaran mereka di zaman silam. .ORANG ASLI Orang Asli adalah tema yang digunakan untuk kumpulan etnik pribumi yang terdapat di Semenanjung Malaysia.

Lahad Datu dan Kudat. Suku kaum Bajau sebenarnya bukanlah merupakan satu suku tetapi ia merupakan s atu bangsa yang lebih besar. Arab.SUKU BAJAU Suku kaum Bajau banyak terdapat di negeri Sabah. Bahasa orang Bajau dikenali sebagai sinama. Berdasarkan kajian awal oleh Badan Galak Pusaka sekurang kurangnya terdapat 26 sub bahasa Bajau atau Sinama. atau sejak kewujudan bangsa Melayu di Nusantara kerana suku kaum Bajau adalah serpihan Melayu gelombang kedua yang datang ke Nusantara . Kini masyarakat Bajau telah ramai menetap di Semenanjung Malaysia. Filipina dan Brunei. Kata sinama adalah kata terbitan daripada kata akar Sama dengan menerima sisipan -in. bangsa Bajau juga turut mewarganegarai negara -negara seperti Indonesia. Selain di Malaysia. Suku kaum Bajau adalah antara penduduk asal kepulauan Borneo sejak berabad -abad lamanya. India dan suku -suku kaum tempatan di Malaysia.sehingga membentuk sinama yang bermaksud bahasa kepunyaan bangsa Sama. Suku kaum Bajau menganut agama Islam dan sangat menekankan hubungan kekeluargaan dan "le'od" iaitu kelompok sedaerah. Juga didapati bahawa suku kaum Bajau adalah bangsa Melayu yang sebenar (Melayu Asli). kini ramai masyarakat Bajau mengahwini bangsa -bangsa lain termasuk Cina. . dengan kepadatan tertinggi di Semporna. Suku kaum Bajau mendiami kawasan pesisir pantai dari Tawau hingga ke Labuan. Sesuai dengan perkembangan masa kini.

Rungus merupakan nama nenek moyang mereka yang di kenali sebagai Aki Rungsud. dengan kepadatan tertinggi di kawasan Kudat. Melobong Rungus. pantai timur Kudat . Momogun Laut atau Dusun Laut.Agama Labus bermakna "satu set atau satu himpunan Hukum-Hukum. Aki Rungsud adalah tokoh bangsa Momogun Rungus yang telah membuka Teluk Bandau sebagai Pusat Perdagangan Sistem Barter pada zaman lampau. amalan-amalan dan peraturanperaturan moral dari bangsa Momogun Rungus yang mampu mengelakkan atau mengeluarkan masyarakat mereka dari hukuman-hukuman Kinoringan iaitu Tuhan bangsa Momogun Rungus". Telupid. Suku Rungus juga dikenali sebagai Momogun.sehingga membentuk kata "momogun" yang bermaksud "pemilik tanah". Suku k aum Rungus adalah penduduk asli kepulauan Borneo sejak berabad -abad lamanya.SUKU MOMUGUN RUNGUS Rungus juga di kenali sebagai Dusun Laut atau Dayak Dusun. Pitas hingga ke Beluran dan juga kepulauan sekitar Kudat. Suku kaum Rungus merupakan penduduk terbesar di kawasan utara Sabah. Perkataan ini terhasil dari doktrin agama tradisi bangsa Momogun Rungus iaitu Agama Labus. 20% adalah penganut Agama Labus (Lzabvus) iaitu agama nenek moyang Momogun Rungus dan kira -kira 1% Momogun Rungus beragama Islam hasil perkawinan campur. Momogun Rungus. "Agama Labus" terhasil dari 2 perkataan dari bahasa Momogun Rungus iaitu "AGAMA" dan "LABUS". Pada hari ini kira-Kira 79% suku kaum Momogun Rungus menganut agama Kristian. Kata Momogun adalah kata terbitan daripada kata akar "pogun" dengan menyambungkan sebutan -mom. Paitan. Bahasa Momogun Rungus dikenali sebagai Boros Momogun atau Bahasa Rungus. Dayak Laut. . hukum-hukum agama labus serta hubungan kekeluargaan. Pitas. Kota Marudu. Dayak Dusun. Suku kaum Momogun Rungus sangat menekankan adat -adat nenek moyang. Kinabatangan dan Beluran. Teluk Marudu. Suku kaum Momogun Rungus mendiami kawasan pesisir pantai barat Kudat.

Sungai Batang Lupar. dianggap suci.000 iaitu 30% daripada jumlah penduduk Sarawak. kepercayaan. Perayaan penting yang disambut oleh suku Iban adalah Hari Gawai Dayak yang dijalankan antara hari pertama dan kedua pada bulan Jun. Tradisi orang Iban adalah menyimpan pasu. kaum Iban merupakan kumpulan etnik yang terbesar di Sarawak. dan Sungai Rajang. Sungai Skrang. seni. . Ia diwarisi secara turun -temurun. dan tempayan yang dipanggil tajau. Biasanya. gong. bangsa Momogun juga turut di temui di negara negara jiran seperti Indonesia dan Brunei. dan dihomati. bernilai. Tarian Ngajat ditarikan dalam sambutan Hari Gawai sebagai tanda kesyukuran dalam kehasilan menuai padi sepanjang tahun ini. Orang Iban biasanya menduduki di lembah Sungai Saribas.Suku kaum Momogun Rungus sebenarnya bukanlah merupakan satu suku tetapi ia merupakan satu bangsa yang lebih besar. pandangan alam serta segi etnologinya Selain di Malaysia. Bangsa Momogun merupakan penduduk asli kepulauan Borneo iaitu kepulauan ketiga terb esar di dunia. Ini berikutan berdasarkan kesamaan dari segi bahasa. SUKU IBAN Suku kaum Iban dahulu dikenali sebagai dayak laut dan dengan jumlah sebanyak 576.

Seperti kebanyakan kaum pribumi di Sabah. SUKU MURUT Kaum etnik ketiga terbesar di Sabah. Bagaimanapun. sementara etnik Dusun tinggal di kawasan pergunungan.SUKU BIDAYUH Kaum Bidayuh Sarawak terkenal kerana keramahan budaya mereka. Murut merangkumi 3% populasi penduduk negeri ini. hasil pemburuan tersebut diletakkan di dalam sebuah µbaruk¶. Mereka juga adalah antara etnik Sabah terakhir untuk membuang amalan memburu kepala. selain menjadikan kawasan pergunungan sebagai tempat kediaman. Kadazan dan Dusun mereka digabungkan bersama kerana berkongsi bahasa dan budaya yang serupa. Mereka juga terkenal untuk minuman tuak (arak beras ). Asalnya mereka mengamalkan ajaran animisme dan kini ramai yang telah memeluk agama Kristian. 5 meter dari tanah dan berfungsi memantau pergerakan dari pelbagai arah. Kini. pakaian tradisi mereka turut dihiasi dengan hasil sen i manik yang menarik. bezanya etnik Kadazan tinggal di kawasan lembah dan secara tradisi terlibat dalam penanaman p adi. mereka menduduki kawasan pedalaman di utara Borneo. . dan pemburu. Baruk adalah sebuah rumah bulat yang dahulu kala menjadi tempat bagi pemuda Bidayuh mengawal kampung mereka. kira -kira 1. Terdiri daripada dua kaum. Ada yang merupakan peladang. Sewaktu zaman pemburuan kepala. Secara tradisi. Ia dibina tinggi. KADAZAN DUSUN Kumpulan etnik terbesar Sabah. Kadazan Dusun membentuk 30 peratus populasi negeri itu. mereka menanam padi huma dan ubi kayu. sambil memburu menggunakan sumpitan dan menangkap ikan.

pendidikan telah meyampaikan pelbagai ilmu dan menanamkan pelbagai nilai dan kemahiran hidup seperti yang terkandung dalam kurikulum pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu agen pewarisan budaya. setiap guru haruslah mempunyai kesedaran tentang kepe ntingan kepelbagaian budaya. kepentingan kebendaan dan kontraktual. Amalan-amalan budaya dalam . Menerusi peranan ini. dalam membinc angkan perancangan dan pelaksanaan dasar pendidikan di negara ini pendekatan yang harus dibangunkan ialah pendekatan budaya. iaitu menjadikan trait -trait budaya yang pelbagai sebagai dasarnya. masyarakat heterogenus di bandar akan terus terikat dan bergantung antara satu sama lain sehingga membentuk sentimen komunal. Pendidikan dilihat sebagai satu -satunya agen dan proses yang menyambung dan mengekalkan pewarisan budaya. Oleh itu. Sementara itu. 1985:114 ).PENGHURAIAN KEPENTINGAN KESEDARAN KEPELBAGAIAN BUDAYA KEPADA GURU Menurut Wirth (1938). di samping menggalakkan pengembangan ilmu yang boleh menggiatkan lagi daya cipta bagi memperkayakan budaya bangsa berkenaan (Asiah Abu Samah. Kepelbagaian kebudayaan haruslah diketengahkan secara meluas dalam pendidikan oleh guru kerana berdasarkan identiti penduduk ia membentuk jati diri sesebuah masyarakat setempat. maka masyarakat yang berbeza budaya dapat dipadukan menerusi proses pendidikan. kemunculan elemen hegemoni atau superior antara budaya yang berada dalam lingkungan masa dan ruang yang sama boleh dibendung bagi mengelakkan konflik yang lebih rumit. Oleh kerana proses pendidikan merupakan proses pembudayaan. Keperluan terhadap pendidikan kepelbagaian kebudayaan menjadi lebih ketara kepada negara yang berjaya mencapai kemerdekaan setelah dibelenggu oleh kuasa imperialis. Penerapan kepelbagaian budaya dalam pendidikan adalah sebagai pelengkap kepada sistem pendidikan dengan memberi penekanan terhadap prisip saling memahami dan menghormati antara kaum. etnik dan sub budaya. Sehubungan itu. atas persamaan hasrat.

Dengan ini . Kedua-dua aspek berkenaan perlu dirancang dengan teliti kerana guru perlu menentukan bentuk -bentuk sosiobudaya yang hendak diterapkan melalui bahan -bahan pengajaran yang digunakan. Pembahagian kumpulan heterogeous sahaja mewujudkan interaksi di antara pelajar berlaianan jantina berlaianan pencapaian akademik malah ia juga akan membantu pelajar untu k mengenali budaya dan sesuatu adat .pendidikan pada tahap ini bukan sahaja dari perkembangan dalaman budaya sendiri bahkan juga hasil penyerapan unsur -unsur budaya asing. Penerimaan dan penggunaan prinsip kepelbagaian kebudayaan dalam proses pendidikan di sekolah pada hari ini ternyata amat diperlukan. tajuk. Berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang menekankan pembinaan negara bangsa Malaysia. keperluan. Seterusnya. pengetahuan pelajar serta kemahiran yang hendak disampaikan. Proses perancangan ini akan melibatkan perkara -perkara seperti mengenal pasti latar belakang diri. Pada masa yang sama. aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai Keberkesanan kurikulum yang sedia ada dalam meningkatkan tahap pemahaman pelajar sekolah terhadap ciri -ciri dan amalan budaya yang pelbagai di . tidak ada sebarang kelompok pelajar merasakan diri mereka tersisih di bilik darjah atau pun sekolah. Makan pendidikan yang member pendedahan tantang budaya akan membantu generasi murid merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara. isi pelajaran. Para pelajar akan bersatu padu aktiviti untuk yang menyelesaikan masalah atau untuk menjalankan diberikan oleh guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran. bahan pengajaran.Jika pelajar tidak berasa diri mereka tersisih mereka akan bergaul dengan pelajar lain dengan mesra. maka pola dan tahap inte raksi sosial serta kefahaman budaya antara pelajar sekolah perlu diteliti dan diperkemaskan. Penerapan amalan silang budaya dalam sistem pendidikan negara khasnya dalam proses p&p dan persekitaran bilik darj ah. Pendedehan ini akan mewujudkan perpaduan di antara pelajar yang terdiri daripada berbilang bukan dan kaum dan berbeza latar belakang . fungsi guru dan bahan pengajaran yang digunakan dalam memberikan pendedahan mengenai prinsip kepelbagaian budaya juga perlu diberikan perhatia n sewajarnya. guru perlu menentukan objektif pengajaran.

Dengan memperkasakan bahasa kebangsaan dalam kalangan masyarakat majmuk. falsafah dan kurikulum pendidikan nasional. Justeru.negara ini demi mencapai perpaduan yang lebih jitu.Dengan ini. guru dapat mengeratkan hubungan silatulrahim antara murid-murid di dalam kelas. penelitian terhadap perkembangan dan fenomena sosial di sekolah amat penting bagi menentukan hala tuju dan perancangan dasar yang lebih praktikal. pemahaman umum terhadap kefahaman dan penerimaan pelbag ai ciri budaya asing di negara ini akan dapat . tempat. Guru dapat menjalinkan hubungan mesra dengan murid-murid dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Penglibatan murid -murid dalam sesuatu aktiviti di dalam pengajaran dan pembelajaran guru dapat memupuk semangat belajar di kalangan murid -murid di dalam kelas. kefahaman dan kesedaran terhadap kepentingan kebudayaan kebangsaan akan dapat diterapkan dalam sistem. Pada masa yang sama. dengan adanya saling faham dan celik budaya. Maka guru haruslah mempunyai kesedaran tentang ini dalam menyampaikan konsep kebudayaan dalam pendidikan. guru juga dapat melibatkan semua murid -murid dalam sesuatu aktiviti tanpa mengira kaum. Secara kesimpulannya. dan pendidikan. Guru -guru harus menggunakan kebijaksanaan dalam menjayakan kurikulum agar t idak memaksa atau mempengaruhi cara berfikir seseorang dalam pengajaran kerana nilai serta kepercayaan masyarakat akan berkembang. satu landasan ke arah pembentukan masyarakat majmuk yang bersatu dan saling menghormati akan tercapai. bahan pengajaran termasuk buku -buku teks perlu lebih berupaya menonjolkan dengan tepat pola budaya yang heterogenous di negara ini. budaya yang dimilki juga adalah majmuk. berubah mengikut masa. Sebaliknya. Tanpa kesefahaman dan toleransi. Keupayaan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan menghadapi survival heterogeniti masyarakat d an pelajar di negara ini. Selain itu. Selain itu . generasi muda akan menjadi terasing dan terpinggir dalam kepelbagaian nilai d an budaya tersebut. Perlu disedarai bahawa dalam situasi masyarakat majmuk. kemasukan nilai dan budaya ya ng pelbagai dari luar lingkungan masyarakat majmuk pada hari ini menjadikan kesedaran dan fahaman terhadap kepelbagaian budaya ini lebih penting.

Ini amat sesuai dalam konteks kedudukan negara ini yang mempunyai suku kaum dan latar belakang budaya yang rencam. .ditingkatkan dan menjadi lebih signifikan.

peranan guru . Implikasi kepelbagaian sosio-budaya ini dapat dilihat melalui peranan murid. peranan sekolah dankurikulum. peranan murid peranan guru peranan sekolah kurikulum tersirat IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIO-BUDAYA .PERBINCANGAN MENGENAI IMPLIKASI KEPELBAGAIAN BUDAYA KEPADA SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA  Kepelbagaian sosio-budaya dalam system masyarakat majmuk di negara kita akan memberikan kesan secara langsung kepada perkembangan sistem pendidikan secara umumnya dan kepada suasana pembelajaran se cara khasnya.

merumuskan hasil . Pengendalian kelas sosial mampu menangani masal ah kelompok yang menyebabkan jurang perkauman. guru boleh merancang aktiviti yang boleh disertai oleh semua murid. guru perlulah menolong murid memahami dan membentuk nilai. Ini adalah keran isu sensitivity perkauman ini akan menimbulkan konflik dalam diri murid dimana ia akan meminbulkan perasaan benci dan rasisme. Kedua guru juga perlulah memastikan perbezaan kelas sosial perlu ditangani sebaik mungkin supaya murid tidak berasa dipinggirkan. Pertama guru perlulah menjalankan tugas dengan profesional dan berdedikasi. tahap tahap perkemban gan muridnya. Ini adalah kerana pemahaman tentang keupayaan murid dapat membantu guru memilih kaedah pengajaran yang sesuai. sikap dan tingkah laku yang sesuai untuk mengembang potensi secara optimum. Contohnya anak seorang doktor dengan anak seorang buruh tidak boleh berada dalam saru kumpulan. Ketiga. Kelima jika guru peka terhadap kepelbagaian sosiobudaya.ini adalah penting bagi mengelakkan sikap bias dan pilih kasih terhadap kaum sendiri. Keempat guru juga perlulah menepati masa dan menggunakan bahan pembelajaran yang sesuai mengikut tahap murid dan tidak harus menye ntuh sensitiviti perkauman dan kepercayaan. Seorang guru perlu arif tetang keupayaan.Peranan Guru Peranan guru amat penting dalam dalam memberi kesan kepada kepelbagaian sosio budaya. Ini bermaksud guru tidak mengelompokkan murid mengikut kelas sosial mereka.

Guru juga perlulah mencatat kemajuan dan kelemahan dalam setiap pengajaran serta mencari peluang untuk pengubahsuaian ke arah yang lebih baik . . Dalam masa yang sama.ini adalah kerana guru adalah sumber utama pengetahuan serta sebagai pemudahcara dalam pengajaran dan pembelajaran. pemulihanan dan penggayaan dapat dimajukan supaya kesemua murid mencapai hasil pembelajaran.pembelajaran dengan kaedah yang menarik. guru adalah agen perubahan dan sumber inspirasi murid. Ini adalah kerana selepas penilaian dilaksanakan. Oleh kerana pendidikan merupakan faktor utama untuk mencapai misi nasional. guru memainkan peranan penting dala m kejayaan misi ini.

Ini sekaligus dapat mengembangkan proses sosialisasi an tara kaum seterusnya perpaduan dapat dijalin dalam masyarakat. Jadi guru perlulah peka dan mendalami hati pelajar agar proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. cina dan india. Contohnya murid bangsa cina bermalam dan menjadi anak angkat kepada keluarga kaum melayu. Ini adalah kerana kerap kali terdapat perbezaan antara individu murid dengan kumpulan murid lain. Antara langkah yang boleh dilaksanakan oleh guru ialah menyediakan aktiviti yang boleh menyemai semanga t saling mempercayai dalam diri murid. Terdapat beberapa panduan dalam memahami tingkah laku murid. Ini adalah kerana dalam sebuah bilik darjah murid -murid terdiri daripda kumpulan sosila dalam kelompok berlaina bangsa seperti malayu.Peranan Murid Implikasi kepelbagaian sosiobudaya adalah lebih majoriti kepada murid kerana murid adalah pelanggan bagi setiap guru dalam bilik darjah. Antaranya ialah p eraturan. Sebagai guru. Pertama guru perlulah menyenaraikan maklumat yang perlu diketahui oleh murid sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran. Kedua guru perlulah menyemai sikap percaya antara guru dan murid serta murid dan murid. Ini ada lah supaya guru peka terhadap keperluan tersendiri sesuatu kaum. sebab dan objektif. mereka perlulah membersihkan hati murid melalui pendidikan yang terbaik. . Guru juga berperanan menggunakan kemahiran optimum dalam pengurusan bilik darjah sert a guru perlulah memahami tingkah laku dan budaya murid supaya tindakan dapat dilakukan mengikut kaedah yang tepat dan betul. Contohnya membuat aktiviti gotong royong di rumah murid mengikut kaum.

Kelima. kreatif. Cara ini dapat mempercepatkan proses kesetiaan murid terhadap guru dan seterusnya kualiti memindahkan maklumat guru kepada murid dapat ditingkatkan. Ini bole h dibentuk apabilag guru menggunakan bahasa yang betul walaupunguru tersebut berasal daripada negeri yang sama. menegur dengan berhemah.Ketiga walaupun murid tinggal di negeri yang mempunyai dialek yang tersendiri. inovatif. guru perlulah menggunak an pendekatan penyayang seperti menggunakan bahasa lembut. Ini adalah supaya pembentukan akhlak mudah dilakukan dimana murid mudah terima motivasi secara berhemah. Oleh yang demikian aktiviti yang melibatkan rakan berlainan jantina adalah digalakkan. penulisan. Penggunaan dialek adalah perlu dielakkan. Keempat. penggunaan alat seperti komputer. Ketujuh. penyertaan aktif. Budaya belajar yang ceria adalah seronok. murid perlulah mengalami budaya belajar ceria. Kemahiran belajar caa belajar kini adalah lebih mementingkan aspek nilai murni dan hubungan mesra . interaksi adalah sangat penting dala m membina perhubungan. Aktiviti yang bercorak ke arah peningkatan bahasa adalah sangat digalakkan seperti Minggu Bahasa. Keenam murid perlulah menguasai kemahiran berkomunikasi yang dijelmakan melalui cara bertutur. tetapi penggunaan bahasa yang standardadalah sangat digalakkan. bahasa badan. Salah satu cara untu k memberikan penghargaan dan pengiktirafan kepada murid melalui komunikasi adalah melalui senyuman. Namun demikian kesedaran batasan dalam perhubungan adalah perlu dititik beratkan agar tidak timbul masalah social.

intelek. Akhir sekali guru juga perlulah mempunyai kemahiran mengawal kelas. rohani. emosi. dan sosial. Anata langkah yang boleh dilaksanakan ialah guru menggunakan pelbagai kaedah pengajaran dan mengelakkan aktiviti yang membosankan. Kelapan murid perlulah mempunyai disiplin yang tinggi seperti guru membuat peraturan dan pendekatan yang yang digunakan perlulah berhemah tegas bukan tujuan mendera tetapi pengajaran. . Guru juga perlulah membiasakan murid datang kelas tepat pada waktunya. Murid juga perlulah diberi i pengiktirafan apabila ada peningkatan.supaya murid kembangkan potensi diri dari segi jasmani. Ini adalah supaya menambahkan penumpuan guru terhadap penyampaian pengajaran .

Terdapat pelbagai pilihan sekolah dalam sistem pendidikan negara. ‡ Bidang teknikal spt kejuruteraan elektrik dan mekanikal. Sekolah teknik menengah ‡ Peluang belajar kepada murid yang cenderung dalam bidang teknikal dan vokasional. . ‡ Bidang vokasional spt ERT dan pertanian. luar bandar khususnya mendapat pendidikan terbaik dalam bidang akademik. ‡ Menyediakan tenaga kerja mahir dan separuh mahir yang mencukupi.Peranan Sekolah Pendekatan sekoah penting bagi memastikan kepelbagaian pendidikan untuk memenuhi kebolehan murid di pelbagai jenis sekolah. (KISAS). ‡ Setiap SBP ada keistimewaan masing-masing dalam bidang kokurikulum seperti ragbi di Kolej Melayu Kuala Kangsa r. pancaragam di Sekolah Tun Fartimah dan pidato di Kolej Islam Sultan Alam Shah. Antaranya ialah: ALIRAN JENIS SEKOLAH Sekolah rendah ‡ ‡ ‡ SK (Bahasa Kebangsaan) SJKC (Bahasa Cina) SJKT (Bahasa Tamil) SBT SMT SMKA Sekolah Model Khas Sekolah menengah ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ SMK Harian Sekolah yang dikendalikan agensi lain: o MRSM o Sekolah swasta o Sekolah antarabangsa Sekolah berasrama ‡ Beri peluang kepada murid cemerlang. penuh (SBP) kokurikulum dan sahsiah.

Kuala Lipis dan SMK Bukit Jenun Pendang. Sebahagiannya adalah sekolah primier. pendengaran dan pembelajaran. berhampiran dengan Kompleks Kerajaan Persekutuan. Sekolah Bestari ‡ ‡ Kebanyakannya di Putrajaya dan Cyberjaya Mempunyai reka bentuk yang menarik. Victoria Institu tion (KL). Melahirkan tokoh negara dan korporat.Sekolah Menengah ‡ ‡ Menyediakan pendidikan islam kepada murid. Sekolah 100 tahun ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Dibina sebelum tahun 1905. Pahang Pendidikan dan disleksia. Mempunyai ciri tinggalan sejarah. Maktab Sultan Ismail (Kelantan). infrastruktur lengkap. Cth: Penang Free School. syndrom down. Sekolah Model Khas ‡ Gabungkan murid tahap II sekolah rendah dan murid sekolah menengah dalam satu bumbung. autisme. Kolej Melayu Kuala Kangsar. Sekolah Tinggi Melaka. sahsiah dan kepimpinan dan beri peluang melanjutkan pelajaran dalam pelbagai bidang ilmu di dalam dan luar negara. Banyak memberi sumbangan kepada negara. ADHD . Khas kepada murid bermasalah penglihatan. Memupuk potensi murid dari segi minat. Contoh. terletak di kawasan strategik. ‡ ‡ ‡ Menjadi lambang kebanggan negara sejak penubuhannya. Kebangsaan Agama (SMKA) ‡ Menunjukkan komitmen KPM untuk menerapkan nilai kerohanian dan kepercayaan beragama kepada murid -murid. Sekolah Zainab(Kelantan). ‡ ‡ Sekolah Khas Pendidikan ‡ Konsep baru menyediakan kemudahan fizikal yang kondusif. Sekolah Primier ‡ Sekolah yang mempu nyai unsur sejarah dan tradisi yang kukuh dan beri sumbangan kepada negara sejak penubuhannya. kreativiti. SMK Clifford.

Nilai diterapkan tanpa mengira latar sosial mereka. ‡ Kepelbagaian sosio -budaya telah mewujudkan sekolah yg terdiri dari pelbagai bangsa. dan dapat menyumbang kepada pembangunan negara. ‡ Pembinaan masyarakat. ‡ ‡ KPM berusaha atasi masalah masalah kepelbagaian sosio budaya melalui aktiviti yang dijalankan di sekolah. Murid dari kaum berlainan mula menerima budaya dari kaum lain. ‡ ‡ ‡ Sekolah merupakan tempat pendidik menerapkan kepercayaan dan nilai dalam masyarakat. o KPM juga menubuhkan sekolah yang terdiri daripada interaksi murid yang berlainan jantina.‡ Supaya mereka menjadi insan yang berdikari. buta Mewujudkan perpaduan dalam kalangan murid. Sekolah aliran agama menunujukkan komitmen KPM untuk terapkan nilai kerohanian dan kepercayaan beragama. ‡ Sekolah Wawasan ‡ ‡ SMPK Inderaputra (bisu. Pihak sekolah: o Menggunakan bahasa rasmi o Menggalakkan murid melibatkan diri dalam akticiti yang dianjurkan oleh sekolah. pekak. Contoh: o RIMUP (Program Integrasi Untuk Perpaduan) o Untuk memupuk perpaduan tanpa mengira kaum. sekolah mengambil kira tahap kelas sosial ‡ ‡ ‡ Peluang yang sama untuk terima pendidikan. o Beri sokongan moral dan material kepada murid. o Murid lelaki dan perempuan bebas berinteraksi dalam aktiv iti . Dahulu terasing antara satu sama lain dan telah disatukan dalam satu sistem pendidikan yang seragam ‡ Penekanan semangat perpaduan sejak kecil memudahkan memupuk semangat perpaduan.

o Namun masih mengamalkan nilai dan budaya masyarakat. o Mewujudkan pola interaksi berkesan dalam membenuk perpaduan dan integrasi masyarakat. .pembelajaran. o Pihak sekolah mengelola aktiviti melibatkan murid pelbagai jantina.

Terima kasih tidak terhingga juga buat rakan seperjuangan yang banyak membantu di dalam berkongsi maklumat dan pendapat. Perbincangan dengan rakan -rakan banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini dengan baik. Tidak lupa juga kepada pensyarah pembimbing kami iaitu Encik Danapalan A/L Govindhan kerana telah memberi banyak panduan kepada saya di dalam memastikan tugasan ini dibuat dengan betul dan bersistematik. maka dapatlah saya menyiapkan tugasan ini dalam tempoh masa yang telah ditetapkan.PENGHARGAAN Selamat sejahtera. Sekian. Akhir sekali terima kasih buat semua yang telah memberikan idea bagi menghasilkan tugasan yang terbaik. Kerjasama mereka semua amat saya hargai. Kerjasama dan persefahaman amat dihargai. Tanpa bantuan beliau sudah pasti saya menghadapi lebih banyak masalah dan kekeliruan di dalam menghasilkan tugasan yang terbaik. terima kasih . Penerangan yang diberikan oleh beliau sangat jelas. Terima kasih juga saya ucapkan kepada ibu bapa saya yang banyak memberi dorongan dari segi motivasi dan material di dalam memastikan tugasan ini dapat diselesaikan. Syukur kepada tuhan kerana dengan bantuan dan restunya.

Beliau juga membantu menyelesaikan masalah yang kami hadapi sepanjang tug asan ini disiapkan. kepentingan kesedaran kepelbagaian budaya kepada guru dan juga mengenai implikasi kepelbagaian budaya kepada sistem pendidikan di Malaysia. Dengan adanya kemudahan wireless di IPRM saya telah cuba mencari maklumat-maklumat yang diperlukan. saya juga telah mempelajari adat istiadat masyarakat majmuk masyarakat di Malaysia. Saya juga telah mencari maklumat di pusat sumber. .REFLEKSI Saya Malini A/P Munusamy dari unit BT/ PJ /SAINS semester 5 diberi tugasan bagi subjek Budaya dan Pemb elajaran (EDU3106) oleh En Danap alan. saya telah mempelajari banyak perkara tentang budaya masyarakat Malaysia. Tajuk tugasan kami adalah berdasarkan konsep kepelbagaian budaya di Malaysia. tetapi saya tidak mendapat segala maklumat yang saya perlukan melalui internet. Kami juga diminta untuk menyediakan satu Rancangan Pengajaran Harian(RPH) yang berkaitan dengan pembelajaran berkesan yang mesra budaya dan adat resam. Pusat sumber perlu menyediakan banyak lagi buku untuk memudahkan para pelajar. alat muzik. Tambahan pula. Pertama sekali. Semasa membuat tugasan ini. Selepas mengedarkan tugasan ini beliau telah memberikan penjelasan yang cukup baik sehingga kami faham akan topik yang telah diberikan. saya ingin megucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami En Danapalan yang banyak membantu kami dalam menyiapkan tugasan ini. Makanan. Buku-buku yang berkaitan dengan tajuk budaya agak kurang tetapi saya berusaha untuk mendapatkannya.

Sekian. Saya berasa sangat berpuas hati dengan hasil kerja saya. pakaian dan juga perkahwinan kaum Melayu. Akhirnya.tarian. saya telah menyiapkan tugasan ini dengan baik sekali. kaum India dan juga kaum-kaum minoriti di Malaysia. terima kasih . Apa yang saya perolehi melalui tugasan ini akan saya aplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada masa depan. kaum Cina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful