P. 1
Langkah-langkah Mengatasi Demam Denggi..

Langkah-langkah Mengatasi Demam Denggi..

|Views: 150|Likes:

More info:

Published by: Mizah Cheetah Syarifah on Jul 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2011

pdf

text

original

22-06-2010 MasalahDemamDenggidanL angkah-langkahmengatasi yang diambil Dalamsesiparlimenbaru-baruini, Dato· Seri Tiong King Sing (Bintulu) mengemukakansoalansoalankepadaKementerianKesihatansepertiberi

kut: a) Apakahfaktor yang menyebabkanpeningkatankesdemamdenggibarubaruini; dan b) Apakahlangkah-langkahdrastik yang diambilolehpihakKementerianuntukmengawalke sdemamdenggidanbagaimanadenganperlaksanaan nya. KementerianKesihatandalamjawapanbertulism

604 kesdemamdenggi yang dilaporkan. Trenpenurunankesdemamdenggiberterusanpadat ahunini di manasehingga 29 Mei 2010. penurunansebanyak 10% berbandingdengan 21. KementerianKesihatantelahdanakanterusmelak sanakanpelbagaiusahasebagaitindakanmeningkat . Walaupunpadakeseluruhannyakesdenggisudahm enunjukkantren yang menurunnamunKementerianKesihatanmenyatak anpihakmerekamasihtidakberpuashatikeranabilan gankes yang dilaporkanmasihtinggi.707 kesdalamtempoh yang samatahun 2009. Olehitu. terdapat 41.enyatakanbahawatrenkejadiankesdenggitelahmen unjukkanpenurunansejakdaritahun 2009. Padatahun 2009.335 kesdalamtahun 2008. terdapatsebanyak 19.486 kesdemamdenggi yang dilaporkaniaitupenurunansebanyak 16% berbandingdengan 49.

denganmatlamatmengurangkanbilangankessebany aksebanyak 10% setiaptahun.Melaksanakan PelanStrategikKawalanDenggiKebangsaan yang bermula April 2009 bagitujuanmemperkukuhdanmempertingkatkanakt ivitikawalandenggi.239 premistelahdisemburkabus (fogging) sementara 333. Pelaksanaannyatelahmenunjukkankesanpositif.Meningkatkan kerjasamadenganPihakBerkuasaTempatandala maktivitikawalanDemamDenggi di manasehinggabulan 22 Mei 2010. Di sampingitu. sebanyak 10. .079 premisdibubuhracunpembunuhjentik-jentik di seluruh Malaysia. 2.kanaktivitikawalandanmemerangidenggi di seluruhnegaradenganlangkah-langkahberikut: 1.726.

700.218 daripadanyamempunyaipembiakanAedes.240 daripadapremisinitelahdikenakankompaundengan nilaiberjumlah RM 941. sebanyak 876. di manapadatahun 2010 sehinggabulan March. .902 premistelahdiperiksadan 14.kerajaantelahmengedarkanracunpembunuhjentikjentiksecarapercumakepada orang ramaiuntukmengawalpembiakanAedes di sekitarrumahmereka.Penguatkuasaan di bawahAktaPemusnahanSeranggaPembawaP enyakit 1975 (Pindaan 2000) dipertingkatkanterhadappremis yang mempunyaipembiakanAedes. Sejumlah 5.860 dan 112 daripada 280 kes yang telahdirujukkemahkamahtelahdikenakandendaber nilai RM 25. 3.

masyarakatjugadiingatkanuntukmelaksanakanak tivitigotong-royongbagikawasan yang . Melaluikempenkempenini. sejumlah RM 12 jutatelahdibelanjakanbagimelaksanakanKempen Media dankempeniniakanditeruskanpadatahuninidengan peruntukan RM 4.4.9 juta. radio danakhbar. Padatahun 2009. untukmenghapuskantempatpembiakanAedes.Kementerian KesihatanakanmeneruskanKempen 10 MinitdanKempen Media dengantujuanmeningkatkankesedaranmasyarakat tentangbahayanyademamdenggidanmenggalakkan penglibatanmerekadalamaktivitipencegahandanka walandenggidenganmeluangkanmasasekurangkurangnya 10 minitseminggu. Kempen media inimelibatkanpromosikesihatanmengenaidenggi yang dijalankanmelalui TV.

mempunyaikadarpembiakanAedes yang tinggiatautidakbersih. 5. khususnya di kawasankawasanpanas (hot spots) di manawabaktelahberlarutanlebihdaripadasebulan. Masyarakatmemainkanperananpentingbagimeng hapuskantempattempatpembiakanAedesterutama di sekitarkediamanmereka.Kerajaanjugaberusahameningkatkanpenglibata nketuamasyarakatdanmasyarakatdanmasyarakat setempatdalammelaksanakanaktivitipengurangan sumberpembiakannyamuk (source reduction) melaluipelaksanaan Program COMBI (Communication for Behavioural Impact) danaktivitigotong-royongatauaktiviti yang serupadengannya. terdapat 661 bilanganlokaliti yang bermasalahdenggitelahmelaksanakandenggitelah melaksanakan Program COMBI . Sehinggakini.

amalanmasyarakatuntukmenghapuskantempatpe mbiakanAedessekurang-kurangnya 10 minitsemingguakandapatmencegahpenyakitdema mdenggidankematianakibatnya. Olehitu. Sokongandanpenglibatanketuamasyarakatsertaa gensilaindalammelaksanaan program aktivitipencegahandenggiamatdiperlukan.563 sukarelawandanlebihmemberansangkan 62% daripadalokalitiini Berjaya menghalangkejadianataupeningkatankesde nggi di kawasanmasing-masing. Tambahan pula. KementerianKesihatanjugamenyatakanbahawa aktivitipencegahanadalahamatpentingbagimenga walpenularanpenyakitdemamdenggi. Perananproaktifpenglibatanahli Jemaah MenteridanahliParlimendalamaktivitipencegah andankawalandenggiakanmemperkukuhkan .denganpenyertaanseramai 16.

program pencegahandenggi di seluruhnegara. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->