P. 1
Langkah-langkah Mengatasi Demam Denggi..

Langkah-langkah Mengatasi Demam Denggi..

|Views: 156|Likes:

More info:

Published by: Mizah Cheetah Syarifah on Jul 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2011

pdf

text

original

22-06-2010 MasalahDemamDenggidanL angkah-langkahmengatasi yang diambil Dalamsesiparlimenbaru-baruini, Dato· Seri Tiong King Sing (Bintulu) mengemukakansoalansoalankepadaKementerianKesihatansepertiberi

kut: a) Apakahfaktor yang menyebabkanpeningkatankesdemamdenggibarubaruini; dan b) Apakahlangkah-langkahdrastik yang diambilolehpihakKementerianuntukmengawalke sdemamdenggidanbagaimanadenganperlaksanaan nya. KementerianKesihatandalamjawapanbertulism

penurunansebanyak 10% berbandingdengan 21.335 kesdalamtahun 2008. Walaupunpadakeseluruhannyakesdenggisudahm enunjukkantren yang menurunnamunKementerianKesihatanmenyatak anpihakmerekamasihtidakberpuashatikeranabilan gankes yang dilaporkanmasihtinggi.707 kesdalamtempoh yang samatahun 2009.enyatakanbahawatrenkejadiankesdenggitelahmen unjukkanpenurunansejakdaritahun 2009.486 kesdemamdenggi yang dilaporkaniaitupenurunansebanyak 16% berbandingdengan 49. terdapatsebanyak 19. Trenpenurunankesdemamdenggiberterusanpadat ahunini di manasehingga 29 Mei 2010.604 kesdemamdenggi yang dilaporkan. Padatahun 2009. terdapat 41. Olehitu. KementerianKesihatantelahdanakanterusmelak sanakanpelbagaiusahasebagaitindakanmeningkat .

Pelaksanaannyatelahmenunjukkankesanpositif.239 premistelahdisemburkabus (fogging) sementara 333.kanaktivitikawalandanmemerangidenggi di seluruhnegaradenganlangkah-langkahberikut: 1.726.Melaksanakan PelanStrategikKawalanDenggiKebangsaan yang bermula April 2009 bagitujuanmemperkukuhdanmempertingkatkanakt ivitikawalandenggi.079 premisdibubuhracunpembunuhjentik-jentik di seluruh Malaysia. denganmatlamatmengurangkanbilangankessebany aksebanyak 10% setiaptahun. sebanyak 10.Meningkatkan kerjasamadenganPihakBerkuasaTempatandala maktivitikawalanDemamDenggi di manasehinggabulan 22 Mei 2010. . 2. Di sampingitu.

860 dan 112 daripada 280 kes yang telahdirujukkemahkamahtelahdikenakandendaber nilai RM 25.kerajaantelahmengedarkanracunpembunuhjentikjentiksecarapercumakepada orang ramaiuntukmengawalpembiakanAedes di sekitarrumahmereka. . Sejumlah 5. 3.700.240 daripadapremisinitelahdikenakankompaundengan nilaiberjumlah RM 941.Penguatkuasaan di bawahAktaPemusnahanSeranggaPembawaP enyakit 1975 (Pindaan 2000) dipertingkatkanterhadappremis yang mempunyaipembiakanAedes.902 premistelahdiperiksadan 14.218 daripadanyamempunyaipembiakanAedes. sebanyak 876. di manapadatahun 2010 sehinggabulan March.

Melaluikempenkempenini. Kempen media inimelibatkanpromosikesihatanmengenaidenggi yang dijalankanmelalui TV.9 juta. radio danakhbar. masyarakatjugadiingatkanuntukmelaksanakanak tivitigotong-royongbagikawasan yang . sejumlah RM 12 jutatelahdibelanjakanbagimelaksanakanKempen Media dankempeniniakanditeruskanpadatahuninidengan peruntukan RM 4.Kementerian KesihatanakanmeneruskanKempen 10 MinitdanKempen Media dengantujuanmeningkatkankesedaranmasyarakat tentangbahayanyademamdenggidanmenggalakkan penglibatanmerekadalamaktivitipencegahandanka walandenggidenganmeluangkanmasasekurangkurangnya 10 minitseminggu. Padatahun 2009. untukmenghapuskantempatpembiakanAedes.4.

5. khususnya di kawasankawasanpanas (hot spots) di manawabaktelahberlarutanlebihdaripadasebulan.Kerajaanjugaberusahameningkatkanpenglibata nketuamasyarakatdanmasyarakatdanmasyarakat setempatdalammelaksanakanaktivitipengurangan sumberpembiakannyamuk (source reduction) melaluipelaksanaan Program COMBI (Communication for Behavioural Impact) danaktivitigotong-royongatauaktiviti yang serupadengannya. Sehinggakini. terdapat 661 bilanganlokaliti yang bermasalahdenggitelahmelaksanakandenggitelah melaksanakan Program COMBI . Masyarakatmemainkanperananpentingbagimeng hapuskantempattempatpembiakanAedesterutama di sekitarkediamanmereka.mempunyaikadarpembiakanAedes yang tinggiatautidakbersih.

denganpenyertaanseramai 16. amalanmasyarakatuntukmenghapuskantempatpe mbiakanAedessekurang-kurangnya 10 minitsemingguakandapatmencegahpenyakitdema mdenggidankematianakibatnya. Sokongandanpenglibatanketuamasyarakatsertaa gensilaindalammelaksanaan program aktivitipencegahandenggiamatdiperlukan.563 sukarelawandanlebihmemberansangkan 62% daripadalokalitiini Berjaya menghalangkejadianataupeningkatankesde nggi di kawasanmasing-masing. Olehitu. Perananproaktifpenglibatanahli Jemaah MenteridanahliParlimendalamaktivitipencegah andankawalandenggiakanmemperkukuhkan . KementerianKesihatanjugamenyatakanbahawa aktivitipencegahanadalahamatpentingbagimenga walpenularanpenyakitdemamdenggi. Tambahan pula.

.program pencegahandenggi di seluruhnegara.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->