SULIT 1223/1 Pendidikan Islam Peperiksaan Pertengahan Tahun SPM Mei 2011 SPM 2 jam

1223/1

JABATAN PELAJARAN MELAKA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN SPM SPM 2011 2 jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. 2. Bahagian A mengandungi 40 soalan . Jawapan anda hendaklah menggunakan ruangan jawapan yang disediakan. 3. Bahagian B mengandungi empat soalan subjektif. Jawab tiga soalan:Soalan 1, Soalan 2 dan mana-mana satu soalan berikut. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas jawapan. 4. Jawapan bagi Kertas A dan Kertas B hendaklah diikat bersama-sama.

Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak.

1223/1 @ 2011 Hak Cipta Terpelihara 1

( lihat sebelah SULIT

SULIT
BAHAGIAN A (40 MARKAH) Soalan 1 hingga Soalan 20 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Bulatkan jawapan yang tepat dalam lampiran kertas jawapan yang disediakan.

1223/1

1

Seorang ahli sains telah menguruskan kepakarannya ke jalan maksiat. Apakah akibat perbuatannya disisi Allah. A Mulhid B Munafiq C D Kufur nikmat Kufur hakikat

2

Mengikut mazhab Ahli Sunnah wal jamaah , iman seseorang itu …. A B C D Tidak berubah Sentiasa berkurang Sentiasa bertambah Bertambah dan berkurang Dilakukan sebanyak 7 pusingan Dilakukan di dalam Masjidil Haram Pernyataan di atas merujuk syarat sah bagi ibadat…. A B C D Saie Wuquf Tawaf Bercukur

3

4

Berikut adalah maksud Istita’ah (berkemampuan) sebagai syarat wajib haji bagi seseorang, kecuali A B C D Merdeka diri Ada kesempatan masa Selamat perjalanan pergi dan balik Mempunyai nafkah yang mencukupi bagi tanggungan yang ditinggalkan

5

Maksud meratapi kematian ialah A B C D tidak reda dengan takdir Allah SWT Kecewa dan sedih kerana kematian tersebut menganggap diri penyebab kepada kematian tersebut meraung-meraung sambil melakukan perkara yang menyeksa tubuh badan

2

( lihat sebelah SULIT

SULIT
6 Rasulullah SAW menggunakan cincin yang berukir nama baginda SAW sewaktu menandatangani surat yang dikirim kepada pembesar kerana mereka tidak membaca surat kecuali yang bercop mohor. Pernyataan di atas merupakan antara cara Rasulullah SAW melaksanakan adab amar makruf nahi mungkar yang dinamakan sebagai A B C D 7 cara diplomasi memberi hadiah menggunakan cap mohor Memilih waktu dan tempat yang sesuai

1223/1

Siapakah khalifah Islam ketiga dalam siri Khulafa' ar-Rasyidin A B C D Ali bin Abi Talib Abu Bakar as-Siddiq Uthman bin Affan Umar bin al-Khattab

8

Pilih kenyataan yang TIDAK BENAR mengenai dasar pentadbiran Khulafa' Ar rasyidin. A B C D Khalifah mempunyai kuasa membuat keputusan Khalifah tiada hak istimewa dalam undang-undang khalifah boleh ditegur oleh rakyat melalui saluran tertentu khalifah mempunyai hak sepenuhnya menentukan pengganti mereka

9

Melontar Jamratul Aqabah dilakukan selepas bermalam di Muzdalifah
Bilakah waktu yang disyariatkan untuk melakukan ibadat tersebut ? A B C D Pada 11, 12, dan 13 Zulhijjah Selepas terbenam matahari pada 10 Zulhijjah Gelincir matahari pada 9 zulhijjah sehingga terbit fajar pada 10 Zulhijjah Selepas tengah malam pada 10 Zulhijjah sehingga terbenam matahari pada 13 Zulhijjah

10

Pilih pernyataan yang benar mengenai ibadat korban I II III IV A B C D Haram dagingnya dimakan oleh orang yang berkorban Sunat diberi daging korban setelah dimasak manis Haram dagingnya diberi kepada orang bukan Islam Sepertiga daripada daging korban diberi kepada fakir miskin I dan II I dan IV II dan III III dan IV

3

( lihat sebelah SULIT

SULIT
11 Berikut ialah ciri-ciri mukmin yang mempunyai tahap kemanisan iman kecuali … A B C D 12 Mengerjakan ibadat wajib Mengasihi sesama manusia kerana Allah Membenci kekufuran kerana takut pada azab neraka. Mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segala-galanya

1223/1

Diantara pernyataan berikut yang manakah merujuk kepada murtad? A B C D Mengistiharkan dirinya keluar daripada agama Islam. Melakukan perkara yang dilarang oleh Allah . Berniat meninggalkan ajaran Islam Berminat dengan agama lain.

13

Jawatan yang mewakili kotak bertanda Y dalam struktur organisasi Abbasiyah seperti carta di atas ialah A B C D 14 Panglima tentera Gabenor Menteri pertahanan Perdana Menteri

Semua yang berikut merupakan institusi pendidikan pada zaman Abbasiyah melainkan A B C D Masjid istana khalifah Rumah ulamak Madrasah

15

Sumber ekonomi yang dimaksudkan pada kotak X ialah A Kharaj B Baitul Mal C Dewan al-Kharaj D Dewan al-Jundi 4

( lihat sebelah SULIT

SULIT
16

1223/1

Suami berkata kepada isterinya, “Jika engkau keluar dari rumah ini,

maka engkau tertalak dengan satu talak”.
Lafaz di atas adalah contoh bagi talak… A B C D 17 Talak Bain Talak Taklik Talak Bid’ie Talak Raj’ie

Berikut adalah syarat-syarat bagi wali nikah, kecuali A B C D Merdeka Tidak dalam ihram haji Sejahtera pancaindera, tidak buta, pekak dan bisu Tidak ditegah kuasanya daripada membelanjakan harta

18

Apakah kesan asap rokok kepada alam sekitar? I II III IV A B C D Berlaku pencemaran udara yang kronik Persekitaran menjadi kotor dengan sisa rokok Menggugat tumbesaran tumbuhan dan kanak-kanak Penghidu asap rokok menghadapi pelbagai bahaya penyakit I ,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV

19

Berikut adalah contoh penyalahgunaan kemudahan awam yang disediakan di sekolah kecuali A B C D menconteng dinding tandas dengan kata-kata lucah merosakkan telefon awam dengan memotong talian merosakkan kerusi meja dan peralatan bilik darjah membuang sampah di tempat yang disediakan

20

Sejauh manakah seorang muslim wajib mentaati seorang pemimpin.? A B C D Selagi pemimpin masih berkuasa Selagi pemimpin tidak mengamalkan rasuah Selagi pemimpin itu masih relevan dikalangan masyarakat Selagi pemimpin tidak menyuruh kepada kemungkaran dan maksiat

5

( lihat sebelah SULIT

SULIT
Soalan 21 hingga Soalan 40 Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. 21 22 Kalendar tahun Hijrah telah diisytiharkan penggunaannya semasa pemerintahan __________ Hukum mandi bagi orang yang baru memeluk agama Islam ialah __________.

1223/1

23

Anak yatim ialah kanak-kanak yang kematian bapa sebelum _______________. Nama Kerajaan Bani Umaiyah diambil sempena nama _______________ kepada khalifahnya yang pertama iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Soalan 25 adalah berdasarkan rajah di bawah.

24

Mandi ketika berniat ihram

Amalan Sunat Haji

P Menaiki Bukit Safa dan Marwah hingga sampai ke batu-batu bukit Memotong kuku

25
26

P dalam rajah di atas ialah _________________________________

Ahmad menjatuhkan talak satu kepada isterinya, ketika isterinya sedang berpantang setelah melahirkan anak kedua mereka.

Hukum talak tersebut adalah ___________________________. 27 28 Orang yang tidak beragama digelar ______________________. “ Abu telah mendapat bonus sebanyak RM 30,000.00. Beliau telah membelanjakan wang tersebut dengan berfoya-foya di pusat hiburan”. Perbuatan di atas merupakan kufur ___________ . Rukun Sewa

29

Penyewa dan Pemberi Sewa

Manfaat Q

Q dalam rajah di atas adalah _______________________________ 6

( lihat sebelah SULIT

SULIT
30 Mahar _____________________ ialah mahar yang ditentukan kadarnya mengikut kadar mahar saudara-saudara perempuan pihak isteri. Sebab dikenakan dam haji Memakai bau-bauan pada badan R Tidak melontar jamrah Melakukan persetubuhan kali kedua 31 32 Jenis dam haji Tahyir dan Takdir Tahyir dan Takdil Tertib dan Takdir S

1223/1

R dalam rajah di atas adalah ______________________________. S dalam rajah di atas adalah ______________________________. Soalan 33 berdasarkan carta di bawah. Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Syarat cukup umur binatang yang dijadikan korban/akikah

Kambing 33__________________
34 35 Angkatan tentera zaman Umaiyah terdiri _______________ dan tentera berjalan kaki. daripada

Unta 5 tahun
angkatan berkuda,

Pencemaran ____________ boleh berlaku sekiranya orang ramai gemar membuang sampah-sarap ke dalam parit serta sungai . Soalan 36 hingga 38 berdasarkan carta di bawah. Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Kesalahan Hukuman Minum Arak X Y Rejam sampai mati Mencuri Z

36 37 38 39 40

X ialah _______________________. Y ialah _______________________. Z ialah _______________________. Mereka yang terkorban di medan peperangan adalah ____________ dengan balasan syurga di akhirat. Pusat penyebaran ilmu yang terkenal pada zaman Bani Umaiyah ialah ___________

7

( lihat sebelah SULIT

SULIT
Bahagian B [60 markah] Jawab tiga soalan:Soalan 1, Soalan 2 dan mana-mana satu soalan berikutnya.

1223/1

1

(a)

Dadah adalah bahan yang diharamkan dalam Islam. (i) Nyatakan maksud dadah. (ii) Jelaskan dua hikmah diharamkan dadah.

[2 markah] [4 markah]

(b)

Taubat ialah kembali semula taat kepada Allah setelah menyesal melanggar perintah Allah atau larangan –Nya. (i) (ii) Nyatakan dua syarat taubat yang diterima. [4 markah]

Sulaiman telah mencuri wang kawannya sebanyak RM100 .00 . Terangkan dua cara yang perlu dilakukannya untuk bertaubat. [ 4 markah]

(c)

Menurut mazhab Ahli Sunnah Wal jamaah, iman seseorang boleh bertambah dan berkurang. (i) (ii) Jelaskan dua ciri orang yang mendapat kemanisan iman. [4 markah]

Berikan dua contoh perbuatan orang yang tidak menjaga imannya. [2 markah]

2

(a)

BUKIT SAFA

BUKIT MARWAH

(i) (ii)

Amalan di atas merupakan salah satu rukun haji. Apakah rukun haji tersebut? Nyatakan dua syarat sah rukun haji tersebut.

[2 markah] [2 markah]

8

( lihat sebelah SULIT

SULIT
(b)

1223/1

Jual beli merupakan salah satu daripada bidang muamalat yang diharuskan oleh Islam

(i) (ii) (iii) (c)

Apakah maksud jual beli menurut Islam ?.

[2 markah]

Berpandukan gambar di atas, berikan contoh lafaz akad ijab dan kabul dalam jual beli. [2 markah] Jelaskan dua jenis jual beli yang dilarang dan tidak sah menurut syarak [4 markah]

Antara rukun nikah ialah wali dan saksi. (i) (ii) (iii) Siapakah wali mujbir?. [2 markah]

Jelaskan dua sebab kuasa wali nasab berpindah kepada kuasa wali hakim. [4 markah] Mengapakah sebab saksi sangat penting dalam perkahwinan?. [2 markah]

3

(a)

Para khalifah Abbasiah amat mengambil berat tentang perkembangan ilmu sains dan teknologi. (i) Terangkan dua program yang telah dilaksanakan oleh khalifah untuk [4 markah] memajukan bidang berkenaan. (ii) Sebagai seorang pelajar, jelaskan dua kepentingan menguasai ilmu sains dan teknologi. [4 markah] Jelaskan dua sifat kesederhanaan Imam Malik r.h yang boleh dicontohi oleh pelajar. [4 markah] Islam mengharuskan umatnya bermusafir untuk tujuan yang baik seperti melihat tanda-tanda kebesaran Allah.Nyatakan dua adab sebelum anda [4 markah] bermusafir . Nyatakan dua sebab perlunya adab bermusafir ? [4 markah]

(b) (c)

(i) (i)

(ii)

9

( lihat sebelah SULIT

SULIT
4 (a) Kerajaan Khulafa al-Rasyidin telah membuat beberapa pembaharuan dalam sistem pentadbiran negara. (i) Nyatakan dua polisi pentadbiran khalifah Ali bin Abi Talib . [4 markah] (i) (ii) (c) Ibnu Sina merupakan tokoh perubatan dunia. Sebutkan dua sifat peribadi Ibnu Sina. [4 markah]

1223/1

(b)

Jelaskan dua contoh kesungguhan Ibnu Sina dalam mempelajari ilmu. [4 markah]

Orang yang bertakwa sentiasa mengingati Allah dalam semua keadaan. (i) Senaraikan dua adab berzikir. [2 markah] (ii) ”Zikir Allah Pengubat Hati” Terangkan dua kerugian kepada orang yang tidak berzikir. [2 markah] (iii) Jelaskan dua hikmah menjaga adab ketika berzikir. [4 markah]

Kertas Soalan Tamat

10

( lihat sebelah SULIT

SULIT
KERTAS JAWAPAN UNTUK BAHAGIAN A

1223/1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________

Bahagian A B

Kod Pemeriksa

11

( lihat sebelah SULIT

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.