Pengertian Puasa Menurut bahasa, shiyam/puasa bererti menahan diri.

Menurut syarak ialah: Menahan diri darisegala sesuatu yang membatalkannya dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, kerana perintah Allah semata-mata, dengan disertai niat dan syarat-syarat tertentu. Puasa Ramadhan adalah satu sendi ibadat yang dilakukan pada bulan Ramadhan, selama satu bulan (29 atau 30 hari). Ketentuan yang mewajibkan puasa ini ialah firman Allah swt: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaiman diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa iaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa)sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah iaitu memberi makan seorang miskin. Maka barangsiapa yang dengan kerelaan hari dan mengerjakan kebajikan maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramdan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasanpenjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza (antara yang hak dan yang batil). Kerana itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada harihari yang lain. Allah menghendaki kelonggaran bagimu, dan tidak menghendaki kesempitan bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kau mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (Al-Baqarah: 183-185) Di dalam hadis juga dijelaskan tentang kewajipan puasa ini sebagaimana sabda Nabi saw: Islam itu ditegakkan atas dasar: • Bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad saw utusan-Nya • Mengerjakan solat • Mengeluarkan zakat • Mengerjakan haji • Berpuasa pada bulan Ramadhan Amalan Puasa & Manusia Sejagat Firman Allah “Wahai orang-orang yang percaya, dituliskan bagi kamu berpuasa sebagaimana dituliskan bagi orang-orang yang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa (takut kepada Tuhan)” (2:183). Manusia sejak dari zaman dahulu kala lagi telah mengenali amalan puasa. Mereka berpuasa bukan sahaja didorong oleh agama tetapi juga kerana beberapa tujuan tertentu. Orang Greek dikatakan mengetahui mengenai puasa daripada orang Mesir purba. Mereka berpuasa sejurus sebelum mereka pergi berperang. Orang Rome yang mengikuti jejak langkah orang Greek juga berpuasa, terutamanya apabila diserang oleh musuh, untuk memperoleh kemenangan. Mereka percaya amalan puasa menguatkan mereka dan mengajar mereka kesabaran dan ketahanan, iaitu dua nilai yang diperlukan untuk kejayaan dalam perjuangan melawan nafsu batin mahupun musuh yang lahir. Amalan puasa bagi mereka yang menempuh masa dugaan dan kesengsaraan juga dilakukan oleh orang Cina purba, sementara amalan itu, dalam kebanyakan agama yang terawal, hanya bertujuan supaya tuhan-tuhan berbudi baik atau untuk menambahkan bekalan makanan mereka. Puasa juga dilakukan kerana sesuatu sambutan yang dianggap suci. Golongan paderi

di kalangan kaum dayak Pueblo di barat-daya Amerika berpuasa semasa mereka menyendiri sebelum upacara utama yang berkaitan dengan pertukaran musim. Di negeri Cina, mereka lazimnya berpuasa pada suatu jangka masa yang ditentukan sebelum melakukan sesuatu pengorbanan pada malam solstis musim sejuk iaitu ketika kuasa Yang (kuasa positif) dipercayai memulakan kitaran barunya. Amalan in telah diberhentikan pada tahun 1949. Puasa dalam sesetengah agama dilakukan semasa berkabung setelah berlaku kematian ahli keluarga umpamanya. Dalam yang lain, manusia percaya puasa dapat menghilangkan perasaan kebendaan dalam jiwa mereka serta melahirkan keadaan rohaniah yang tenang dan gembira. Adat Mesir dan Babylon purba menganggap amalan puasa sebagai satu cara untuk menebus dosa berserta tindakan lain yang menunjukkan kesedihan atas salah laku. Ini kemudiannya diikuti oleh bangsa-bangsa lain yang menyifatkan puasa sebagai satu cara untuk menebus kesilapan dan dosa, lantas menghindarkan mereka daripada kemurkaan tuhan-tuhan. Di dalam al-Quran puasa turut disebut sebagai satu daripada cara untuk menebus kesalahan. Pertama, kesalahan yang berkaitan dengan ibadah haji. Terdapat 2 ayat mengenainya: 1. “Sempurnakanlah Haji dan umrah kerana Allah; tetapi jika kamu dihalangi, maka pemberian yang mudah didapati, dan jangan mencukur kepala kamu sehingga pemberian itu sampai di tempat korban. Jika sesiapa antara kamu sakit, atau ada gangguan di kepalanya, ditebus dengan berpuasa, atau bersedekah, atau berkorban. Apabila kamu berasa aman, sesiapa yang menikmati umrah sehingga Haji, maka hendaklah pemberiannya daripada yang mudah didapati, atau jika dia tidak mendapati sesuatu, maka berpuasalah tiga hari dalam Haji, dan tujuh apabila kamu kembali. Itulah sepuluh, genap; demikian itu adalah bagi orang yang keluarganya tidak hadir di Masjidil Haram. Dan takutilah Allah, dan ketahuilah bahawa Allah keras dalam pembalasan sewajarnya” (2:196). 2. “Wahai orang-orang yang percaya, janganlah membunuh binatang buruan sedang kamu dalam haram (ihram); sesiapa antara kamu yang membunuhnya dengan sengaja, akan ada balasannya dengan yang serupa apa yang dia telah bunuh, daripada binatang ternak, yang dihakimkan dua orang yang adil antara kamu, sebagai pemberian yang dibawa ke Kaabah; atau penebusan - memberi makan orang-orang miskin, atau yang sama dengan itu dalam puasa, supaya dia merasai keburukan daripada pekerjaannya.” (5:95). 5 Kedua, dalam kes pembunuhan. Firman-Nya: “Tiadalah bagi seorang mukmin untuk membunuh seorang mukmin melainkan dengan tersilap, dan sesiapa membunuh seorang mukmin dengan tersilap, maka hendaklah dia memerdekakan seorang hamba yang mukmin, dan ganti rugi hendaklah dibayar kepada keluarganya, kecuali mereka menyedekahkannya. Jika dia daripada kaum yang bermusuhan dengan kamu, dan dia seorang mukmin, maka pembunuh hendaklah memerdekakan seorang hamba yang mukmin, dan jika dia daripada kaum yang berhubungan dengan kamu dengan perjanjian, maka ganti rugi hendaklah dibayar kepada keluarganya, dan pembunuh akan memerdekakan seorang hamba yang mukmin; jika dia tidak mendapatkannya, hendaklah dia berpuasa dua bulan berturut-turut - taubat Allah; Allah adalah Mengetahui, Bijaksana” (4:92). Ketiga, untuk menebus sumpah yang tidak disempurnakan. Firman-Nya: “Allah tidak mempertanggungjawabkan kamu kerana sumpah kamu yang tidak sengaja, tetapi Dia mempertanggungjawabkan kerana ikatan yang kamu buat dengan sumpahsumpah itu. Penebusannya ialah memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan yang biasa kamu memberikan keluarga kamu, atau memberi pakaian mereka, atau memerdekakan seorang hamba. Jika sesiapa tidak mendapatkannya, hendaklah dia berpuasa tiga hari. Itulah penebusan bagi sumpah-sumpah kamu apabila kamu

bersumpah; jagalah sumpah-sumpah kamu. Begitulah Allah memperjelaskan kepada kamu ayat-ayat-Nya supaya kamu berterima kasih” (5:89). 6 Keempat dan terakhir, kerana menzihar isteri atau mengatakan kepada isteri "Kamu, kepadaku, adalah seperti punggung ibuku!" Firman-Nya: “Dan orang-orang yang menzihar isteri-isteri mereka, kemudian mereka menarik kembali apa yang mereka telah mengatakan, mereka akan memerdekakan seorang hamba sebelum keduanya menyentuh satu sama lain .…. Tetapi sesiapa yang tidak mendapatkannya, maka hendaklah dia berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya menyentuh satu sama lain. Dan jika sesiapa yang tidak boleh, maka hendaklah dia memberi makan enam puluh orang miskin - itu, supaya kamu mempercayai Allah dan rasul-Nya. Itulah hudud (had-had) Allah; dan bagi orang-orang yang tidak percaya, azab yang pedih” (58:3-4). Walaupun Buddha mengajar kesederhanaan dalam puasa, ramai sami Buddha lelaki dan perempuan berpegang teguh kepada adat makan hanya sekali sehari, dan mereka dikehendaki berpuasa pada hari bulan baru atau bulan penuh. Di kalangan penganut Buddha hari ini adalah lazim bagi mereka berpuasa dan membuat pengakuan atas dosa yang dilakukan sebanyak empat kali sebulan. Mereka percaya puasa adalah satu daripada 13 amalan yang membawa kepada kehidupan yang gembira di samping menjadi alat untuk menyucikan diri. Dalam kepercayaan orang Yahudi, puasa adalah suatu jangka masa apabila seseorang menahan diri daripada makan dan tidur. Lazimnya ia bersangkutan dengan perbuatan menahan diri yang lain.

7 Dari sudut lain, puasa digunakan sebagai persediaan untuk berhubung dengan alam yang lebih tinggi atau untuk menerima wahyu. Hampir kesemua jenis puasa bermula dari waktu fajar hingga waktu senja. Di samping peranannya dalam agama, puasa digunakan manusia untuk melahirkan sesuatu pandangan terutamanya dalam protes atau perpaduan. Menurut kitab Bible, Yesus (Nabi Isa) berpuasa selama 40 hari: “Dan setelah berpuasa empat puluh hari dan empat puluh malam, akhirnya laparlah Yesus” (Matius 4:2). Orang Kristian juga percaya bahawa Nabi Musa telah berpuasa semasa berada di Gunung Sinai selama 40 hari untuk menerima “loh batu, yakni hukum dan perintah, yang telah Kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka” (Keluaran 24:12). Itulah peristiwa penurunan kitab Taurat. Ia seakan-akan sama dengan peristiwa penurunan kitab al-Quran yang berlaku pada bulan yang diwajibkan berpuasa. Firman-Nya: “Bulan Ramadan yang padanya al-Quran diturunkan untuk menjadi satu petunjuk bagi manusia, dan sebagai bukti-bukti yang jelas daripada Petunjuk itu, dan Pembeza. Maka hendaklah orang-orang antara kamu yang menyaksikan (hadir) pada bulan itu, berpuasa” (2:185). Ayat itu merupakan juga ayat al-Quran yang pertama mengandungi perkataan “alQuran”. Daripadanya difahamkan iaitu amalan puasa diwajibkan sempena kedatangan al-Quran untuk menjadi petunjuk wajib kepada manusia. Kitab itu adalah satusatunya bukti bagi petunjuk yang benar di samping menjadi pembeza untuk mengenali yang benar dan yang palsu.

8 Maka berpuasalah umat Islam apabila bulan Ramadan bermula tanpa pergi ke pantai atau bukit untuk melihat anak bulannya. Ini ialah kerana manusia telah mendalami ilmu falak sehingga mampu mengira kejadian gerhana bulan atau matahari dengan tepat pada hari, waktu dan minitnya. Malah, Tuhan mahupun Rasul-Nya, tidak menyuruh melihat anak bulan.

Tuhan telah lama mengajar manusia ilmu ini seperti yang disebut dalam firman-Nya yang berbunyi “Dia yang membuatkan matahari satu sinaran, dan bulan satu cahaya, dan menetapkan ia dengan pengkalan-pengkalan, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan …. Dia menjelaskan ayat-ayat bagi kaum yang mengetahui” (10:5). Hasil daripada itu, orang Mesir telah mencipta kalendar pertama yang tepat pada kira-kira tahun 4200 S.M. dengan bilangan hari sebanyak 365 setahun. Orang Babylon (atau Babil di dalam al-Quran) pula telah menghasilkan kalendar “lunar” dengan 354 hari setahun yang diusahakan antara tahun 3000 dan 2000 S.M. Kedua-dua kalendar ini menetapkan 12 bulan bagi satu tahun. Firman-Nya, “Bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan dalam Kitab Allah pada hari Dia mencipta langit dan bumi” (9:36). Tambahan pula dalam ayat 2:185 di atas perkataan “bulan” pada frasa “menyaksikan pada bulan itu” bukan bermaksud “moon” tetapi “month” dalam bahasa Inggeris. Maka amalan melihat anak bulan Ramadan atau Syawal adalah hanya suatu pembaziran rekaan para ulama. 9 Masa berpuasa ditetapkan dengan arahan Allah berbunyi, “Dan makan dan minumlah, sehingga benang putih menjadi jelas bagi kamu daripada benang hitam, pada fajar, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam” (2:187). Maka umat Islam berpuasa dari permulaan waktu fajar hingga masuk waktu malam. Akan tetapi mereka yang menuruti ajaran ulama berpuasa dari waktu subuh hingga ke waktu maghrib. Kedua-dua waktu ini dengan sebutan namanya saja menunjukkan kelainan dengan waktu fajar dan malam seperti yang diajar oleh Tuhan. Waktu subuh adalah waktu sebelum fajar, sementara waktu maghrib pula adalah waktu sebelum malam. Perkataan malam adalah “lail” dalam bahasa Arab. Dalam konteks alQuran, waktu malam adalah waktu gelap iaitu waktu yang tiada lagi cahaya siang. Perkataan subuh dan fajar ada kaitan dengan amalan solat. Daripada al-Quran, dan hadis, disebut dengan jelas nama “solatil fajri”, atau solat fajar, bukan “solatil subhi”, atau solat subuh, seperti yang diajar ulama. Justeru umat yang menuruti petunjuk al-Quran memulakan puasa, setelah masuk waktu fajar, dengan solat fajar dan mengakhirkannya dengan solat "maghrib". Selepas solat, apabila gelap, mereka berbuka puasa. Dengan itu, puasa bermula pada kira-kira pukul 6.30 pagi dan berakhir kira-kira setengah jam selepas masuk waktu "maghrib".

10 Puasa bermaksud menahan diri daripada makan dan minum (2:187). Larangan tambahan seperti mengorek hidung atau telinga yang dikatakan boleh membatalkan pahala puasa tidak dinyatakan di dalam al-Quran kerana tiada kaitan dengan makan dan minum, atau bercakap bohong dan sebagainya yang tidak seharusnya dijauhkan semasa dalam puasa sahaja. Lantas, puasa menurut ajaran Tuhan bebas daripada belenggu yang dikenakan oleh ulama. Bercampur dengan isteri turut dilarang tetapi diharuskan pada waktu malam. Sebelum al-Quran turun ia dilarang sama sekali sepanjang musim puasa. Firman-Nya: “Dihalalkan bagi kamu, pada malam puasa, bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagi kamu, dan kamu, pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahawa kamu mengkhianati diri-diri kamu sendiri, dan menerima taubat kamu, dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka ….. dan janganlah mencampuri mereka sedang kamu bertekun (iktikaf) di masjid” (2:187). Allah menegaskan iaitu berpuasa adalah lebih baik daripada memberi makan kepada orang miskin untuk orang yang tidak cukup bilangan hari puasanya. Ini ialah kerana kebaikan yang tidak diketahui. Hanya yang diketahui dengan nyata mengenai

kelebihan berpuasa adalah daripada dapatan ahli filasafah, sains dan doktor. Pada pendapat ramai daripada mereka, puasa adalah penting dalam kehidupan, kesihatan dan proses penyembuhan yang diperlukan untuk mewujudkan semula kesihatan yang baik apabila dihinggap penyakit.

11 Puasa adalah satu-satunya terapi pemulihahan yang semula jadi. Ia adalah unsur alam yang purba lagi sejagat sebagai “ubat” untuk banyak masalah. Seperti haiwan dengan tingkah laku kenaluriannya berpuasa apabila jatuh sakit. Ikan salmon perak berpuasa berminggu-minggu lamanya ketika berenang ke hulu sungai yang jaraknya beratus batu untuk bertelur. Ratu semut tidak makan apa-apa sehingga telurnya menetas. Banyak jenis serangga dan haiwan berpuasa dalam hibernasi. Tanda-tanda ketagihan (withdrawal symptoms) dalam penagihan dadah seperti alkohol, kokaina, nokotina dan kafeina dapat dihilangkan dengan cepat semasa pesakit berpuasa. Puasa dikatakan juga boleh memberi manfaat kepada keadaan kesihatan seperti demam selesema, aterosklerosis, flu, penyakit arteri koronari, bronkitis, angina pektoris, pening atau sakit kepala, hipertensi, sembelit, diabetes atau kencing manis, ketakcernaan, demam, cirit-birit, alahan alam persekitaran, penyakit lelah, gemuk, insomnia, kanser, sakit kulit, dan epilepsi. Amalan itu juga didapati berkesan dalam beberapa kes keletihan terutamanya apabila ia disebabkan oleh kongesi organ dan tenaga, dan kepada ramai pesakit mental, dari kerisauan ke skizofrenia. Kesemua ini adalah hanya beberapa kelebihan dalam amalan puasa yang dapat dikesan.

12 Allah, di dalam Kitab petunjuk-Nya, tidak menyebut mengenai bentuk ganjaran atau pahala bagi orang yang berpuasa. Dia hanya menyebut upah yang besar. Firman-Nya, “Lelaki yang muslim dan perempuan yang muslim, dan lelaki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, dan lelaki yang patuh dan perempuan yang patuh, dan lelaki yang benar dan perempuan yang benar, dan lelaki yang sabar dan perempuan yang sabar, dan lelaki yang merendah hati dan perempuan yang merendah hati, dan lelaki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah, dan lelaki yang berpuasa dan perempuan yang berpuasa, dan lelaki yang menjaga kemaluan mereka dan perempuan yang menjaga, dan lelaki yang mengingat Allah dengan banyak dan perempuan yang mengingat - bagi mereka, Allah menyediakan keampunan dan upah yang besar” (33:35). Kesemua ajaran dan janji ulama dalam puasa bulan Ramadan dan puasa sunat yang tidak disebut di dalam al-Quran didapati tidak juga diajar oleh Rasul-Nya. FirmanNya: “Sekiranya dia (Muhammad) mengada-adakan terhadap Kami sebarang ucapan, tentu Kami mengambilnya dengan tangan kanan, kemudian pasti Kami memotong urat jantungnya, dan tiadalah seseorang daripada kamu yang dapat menghalangi dia. Sesungguhnya ia (al-Quran) adalah Peringatan bagi orang-orang yang bertakwa (takut kepada Tuhan), tetapi Kami mengetahui bahawa antara kamu ada yang mendustakan. Sesungguhnya ia (al-Quran) adalah satu penyesalan bagi orang-orang yang tidak percaya, dan sesungguhnya ia adalah yang benar yang diyakini, maka sanjunglah nama Pemelihara kamu, Yang Agung” (69:44-52). Puasa Bulan Ramadhan

Puasa Ramadhan dimulai dengan salah satu sebab berikut:1. Melihat anak bulan setelah terbenam matahari pada tanggal 29 Syaaban. 2. Penetapan Hakim Syar’I akan awal bulan Ramadhan berdasarkan keterangan saksi, sekurang-kurangnya seorang lelaki, bahawa ia melihat bulan. 3. Penetapan awal bulan Ramadhan dengan perhitungan ahli hisab: a) Apabila bulan tidak kelihatan, maka bulan Syaaban disempurnakan 30 hari; b) Keterengan orang yang dapat dipercayai kebenarannya oleh penerima berita, bahawa ia melihat bulan Ramadhan walaupun ia perempuan, orang fasik atau kanakkanak 4. Dengan hisab sebagaimana Firman Allah saw: Allah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya serta diaturnya tempat perjalanan, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan hitungan (hisabnya). Tuhan tidak menjadikan semuanya itu kecuali dengan pasti, tuhan menerangkan segalanya dengan ayat-ayat-Nya bagi semua orang yang berpengetahuan. (Yunus :5) Sabda Rasulullah saw : Dari Umar r.a, Rasulullah saw bersabda: Apabila kamu melihat bulan Ramadhan, hendaklah berpuasa, dan apabila kamu lihat bulan Syawal hendaklah berbuka. Maka jika tidak kelihatan olehmu, maka hendaklah kamu perhitungkanlah jumlahnya hari dalam satu bulan.

Syarat Wajib Berpuasa dan Syarat Sah Puasa & Rukun Puasa Syarat-syarat wajib berpuasa adalah seperti berikut:1. Beragama islam 2. Baligh dan berakal; kanak-kanak tidak diwajibkan berpuasa; tetapi apabila ingin mengerjakannya boleh diajak berpuasa sebagai latihan. 3. Suci dari haid dan nifas (khas untuk wanita) 4. Kuasa. (tidak sakit / uzur / orang tua, mereka boleh tidak berpuasa, tetapi wajib membayar fidyah) Syarat-syarat sah puasa adalah seperti berikut:1. Islam 2. Tamyiz (orang dewasa / kanak-kanak yang dapat membezakan antara baik dan buruk. 3. Suci dari haid dan nifaz. Wanita yang sedang hiad dan nifas tidak sah jika berpuasa, tetapi wajib qada pada waktu lain, sebanyak bilangan hari yang ia tinggalkan. 4. Tidak di dalam hari-hari yang dilarang untuk berpuasa Rukun puasa disenaraikan seperti berikut:1. Niat 2. Meninggalkan segala yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar saddiq hingga terbenam matahari. Batal Puasa Ada beberapa perkara yang boleh membataklan puasa. Diantaranya:1. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang/rongga badan dengan sengaja, seperti makan, minum, merokok, memasukkan benda ke dalam telinga atau hidung hingga melewati pangkal hidung. Tetapi jika terlupa, tidak membatalkkan puasa. Menyuntik di lengan, paha di punggung atau selainnya, tidak akan membatalkkan kerana dip aha atau dipunggung bukan bererti melalui lubang rongga badan. 2. Muntah dengan sengaja; muntah yang tidak dengan sengaja tidak membatalkkannya. 3. Haid dan nifas; wanita yang hiad dan nifas haram mengerjakan puasa, tetapi

wajib 4. 5. 6. 7.

menqada sebanyak hari yang ditinggalkan. Jimak pada siang hari atau pada waktu fajar sadik telah nampak. Gila walaupun sebentar. Mabuk atau pengsan sepanjang hari. Murtad, yakni keluar dari agama Islam.

Perlu terangkan di sini tentang sangsi orang berjimak pada isngan hari di bulan Ramadan. Orang yang berjimak pada siang hari dalam bulan Ramadhan, terbatal puasanya. Selain itu wajib membayar denda atau kifarah. Sunat Puasa dan Yang Memakruhkannya Di dalam puasa Ramadhan, ada beberapa sunat berpuasa, iaitu:1. Makan sahur meskipun sedikit. Dari Anas bin Malik r.a, ia berkata : Rasulullah saw pernah bersabda: Hendaklah kamu makan sahur; kerana dalam sahur itu ada berkatnya. 2. Mengakhirkan makan sahur sebelum terbit fajar (sampai waktu imsak) Zaid bin Tsabit r.a berkata : Kami bersahur bersama Rasulullah saw kemudian bangun untuk sembahyang Subuh. Ketika ditanya: Berapa lama di antara sahur hingga sembahyang Subuh? Jawabnya: Sekadar sekira orang membaca 50 ayat. (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim) 3. Menyegerakan berbuka apabila ternyata telah masuk Maghrib. Dalam riwayat Tarmizi dari hadis Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw, beliau bersabda: Firman Allah ‘azza wa jalla: Hamba-Ku yang paling Aku cintai ialah yang paling cepat berbuka puasa. 4. Membaca doa ketika berbuka 5. Menjauhi dari ucapan-ucapan yang tidak senonoh, misalnya berkata-kata keji, mencela, berbohong dan sebagainya. Dari Abi Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda: Apabila kamu sedang berpuasa, maka jangan bercakap perkataan yang keji, jangan menimbulkan huru-hara dan kalau ada orang yang memaki atau mengajak berkelahi, maka katankanlah: Saya berpuasa. 6. Memperbanyakkan amal kebajikan, bersedekah, membaca al-Quran dan sebagainya. Dari Zaid bin Khalid Al-Huhanni r.a., dari Nabi saw telah berkata: Barangsiapa yang memberikan makanan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka baginya memperoleh pahala sama seperti orang yang berpuasa itu tanpa kurang sedikitpun. 7. Memperbanyakkan iktikaf di masjid. Dari Abi Hurairah r.a., ia berkata: Bahawasanya Rasulullah saw telah bersabda: Barangsiapa yang beribadat pada bulan Ramadhan kerana iman dan mengharap ganjaran, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ada beberapa perkara yang boleh dikerjakan pada waktu puasa bulan Ramadhan, tetapi makruh hukumnya, iaitu:1. Berkumur-kumur yang berlebihan. 2. Mencuba rasa makanan. 3. Berbekam, cacar dan suntikan. 4. Bersiwak, menggosok gigi setelah tergelincir matahari. Orang Yang Layak Tinggalkan Puasa Terdapat 2 golongan yang layak meninggalkan puasa pada bulan Ramadhan, iaitu:1. Boleh meninggalkan puasa tetapi wajib qada. a) Orang yang sedang sakit dan sakitnya akan memberi mudarat baginya atau jika berpuasa akan bertambah lama sembuhnya. b) Orang yang berjalan jauh (musafir) sejauh 81 km. c) Orang yang hamil dan dikhuatiri akan mudarat bagi dirinya dan kandungannya.

d) Orang yang sedang menyusukan anaknya dan dikhuatiri memudaratkan dirinya dan anaknya. e) Orang yang sedang haid dan nifas f) Juga wajib qada bagi orang-orang yang batal puasanya kerana salah satu sebab yang membatalkannya. 2. Orang-orang yang tidak wajib qada tetapi wajib fidyah (memberi makanan asasi sebanyak 1 mud (576 gram) 3. Orang yang sakit dan tidak ada harapan akan sembuh 4. Orang yang lemah kerana sudah tua, yang tidak kuat berpuasa Kesimpulan Puasa merupakan ajaran agama yang mempunyai hikmah yang sangat banyak. Puasa ialah ibadat badaniyah, dan tindakan serentak yang bersangkutan antara perasaan jiwa, badan dan kerja yang menghubungkan langsung antara batin dan zahir. Dalam berpuasa Pengertian Puasa seseorang dapat mengawal anggota badannya seperti jiwa, batinnya dan ucapan mulutnya. Kesucian yang ditimbulkan dari akibat puasa adalah kesucian ma’nawi. Bukan hanya kesucian lahir semata-mata yang mungkin dapat dibersihkan dengan air, juga kesucian batin dapat dibersihkan dengan latihan jiwa dan perbuatan kalbu. Hikmah puasa dapat disimpulkan sebagai berikut:1. Mendidik para mukmin supaya berperangai luhur dan agar dapat mengawal seluruh nafsu dalam keinginan manusia biasa. 2. Mendidik jiwa agar biasa dan dapat menguasai diri, sehingga mudah menjalankan semua kebaikan dan meninggalkan segala larangan-Nya. 3. Membiasakan orang yang berpuasa bersabar dan tahan dengan ujian. 4. Mendidik jiwa dapat memegang amanat sebaik-baiknya, kerana orang yang berpuasa itu adalah seorang yang mendapat amanat untuk tidak makan dan minum atau hal-hal yang membatalkannya. Sedang amanat itu harus dapat dipegang teguh, baik di hadapan orang ramai mahupun di kala sendirian. 5. Untuk mendidik manusia agar jangan mudah lekas dipengaruhi oleh benda sekalipun ia dalam keadaan sengsara / kelaparan, ia dapat mempertahankan peribadinya dan peribadi Islam hingga tidak terjerumus ke jurang maksiat dan sebagainya. 6. Ditinjau dari segi kesihatan, puasa sangat berguna untuk menjaga dan memperbaiki kesihatan. 7. Untuk menyuburkan rasa bersyukur kepada Allah atas kurnia yang telah diberikan kepada hamba-Nya. 8. Menanamkan rasa cinta kasih sesame manusia, terutama terhadap orang-orang miskin, yang menderita kelaparan dan kesengsaraan. Dengan berlatih lapar dan ahaga setiap hari selama satu bulan, kita mampu meraakan nasib fakir dan miskin. Bibliografi 1. Al Quran dan Terjemahannya. 2. Tafsiran Fi Zilalil Qur’an “Di Bawah Bayangan A-Qur’an”, Terjemahan Yusoff Zaky Haji Yacob, Terbitan Pustaka Aman Press Sdn. Bhd dengan kerjasama Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia(YaPEIM), Cetakan pertama 2000/1420H. 3. Puasa, Zakat, Haji dan Muamalat, Susunan Abdul Azizi Ismail, Terbitan Progressive Publishing House Sdn. Bhd, Cetakan Pertama 2006.