P. 1
JURNAL TESIS

JURNAL TESIS

|Views: 114|Likes:
Published by Msabh Sari

More info:

Published by: Msabh Sari on Jul 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2012

pdf

text

original

KEBERKESANAN PENGGUNAAN MODUL SEBAGAI ALAT BANTU MENGAJAR(ABM) DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI MATA

PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP DI SEKOLAH.
CHE HAFIZIE BIN CHE HASSAN
1

Fakulti Teknikal dan Teknologi, UPSI, Tanjung Malim, Perak, Malaysia

Abstrak Keadah tinjauan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tahap keberkesanan penggunaan Modul sebagai alat bantu mengajar (ABM) bagi matapelajaran Kemahiran Hidup. Penyelidikan telah dijalankan secara soal selidik kepada sampel pelajar seramai 50 orang iaitu daripada pelajar Tingkatan 1,Sekolah Menengah Kebangsaan Khir Johari,Tanjung Malim ,Perak. Sampel penyelidikan yang digunakan adalah daripada pelajar lelaki dan perempuan yang mengambil matapelajaran Kemahiran Hidup. Penyelidikan ini merupakan kajian deskriptif dan instrument. Berdasarkan dapatan kajian yang diperolehi daripada kajian ini, menunjukkan pelajar-pelajar yang disoal selidik peka terhadap penggunaan Modul dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Dapatan juga menunjukkan penggunaan Modul dalam pembelajaran dapat menarik minat pelajar serta dapat memberikan kefahaman yang lebih mendalam terhadap

matapelajaran Kemahiran Hidup. Terdapat beberapa cadangan yang dikemukakan bagi memberikan keberkesanan yang lebih baik dalam memantapkan lagi pengajaran dan pembelajaran matapelajaran Kemahiran Hidup. Kata kunci: modul Mata Pelajaran Kemahiran Hidup, Reka Bentuk Dan Teknologi, Tingkatan 1.

Antaranya : 1) Mengenalpasti keberkesanan penggunaan modul sebagai satu alat ABM dalam meningkatkan kefahaman pelajar dalam mata pelajaran kemahiran hidup. 2) Mengenalpasti kelemahan dan kekuatan penggunaan modul sebagai ABM dalam pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran kemahiran hidup. Oleh sebab itu. Setiap pelajar harus menguasai mata pelajaran Kemahiran Hidup di setiap sekolah. mengenalpasti kekurangan yang terdapat dalam modul dan menilai prestasi pelajar serta untuk memilih kaedah pengajaran yang sesuai berdasarkan prestasi yang ditunjukkan oleh pelajar. . Walau bagaimanapun. Apabila pelajar hilang minat terhadap mata palajaran Kemahiran Hidup secara automatik akan mengurangkan kekuatan pelajar untuk mendalami pelbagai kemahiran yang diterapkan dalam mata pelejaran ini serta berasa sukar untuk menyelesaikan masalah yang diberi. menilai keberkesanan modul Reka Bentuk dan Teknologi kepada bakal– bakal guru kemahiran hidup. 3) Mengenalpasti kesan penggunaan modul sebagai alat ABM yang sesuai dugunakan dalam pengajaran dam pembelajaran bagi mata pengajaran Kemahiran Hidup. Hal ini kerana kemahiran ini sangat penting dalam memajukan diri para pelajar dan segala kemahiran yang dipelajari seterusnya akan digunakan dalam kehidupan seharian pelajar.Perak. ia merupakan suatu mata pelajaran yang susah dan sukar untuk difahami apatah lagi untuk dikuasai sekiranya teknik pembelajaran yang berkesan tidak dipratikkan. Sehingga banyak kajian dilakukan tentang modul mata pelajaran Kemahiran Hidup bagi meningkatkan kemajuan diri pelajar dalam pelbagai situasi dan keadaan. kajian ini memberi fokus kepada menilai sejauh manakah modul dapat meningkatkan pembelajaran pelajar–pelajar sekolah.1989). Pelajar yang berkemahiran mampu meningkatkan kemajuan diri mereka dalam pelbagai situasi dan keadaan. Objektif Kajian Objektif kajian ini dilaksanakan bagi mencapai matlamat tersebut.Tanjung Malim.PENDAHULUAN Mata pelajaran Kemahiran Hidup merupakan suatu mata pelajaran di dalam Kurikulum Barsepadu Sekolah Rendah (KBSR. Oleh itu. 1983) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM. terdapat kebanyakan pelajar kurang meminati mata pelajaran Kemahiran Hidup dan lebih buruk lagi terdapat segelintir di antara mereka yang langsung tidak menyukai mata pelajaran ini. Kajian dibuat ke atas pelajar-pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Khir Johari.

. Bagi soalan 1.Hipotesis Kajian Kajian ini melibatkan tinjauan ke atas kajian-kajian lepas dan pemerhatian sebagai sumber pembentukan hipotesis kajian.2. hipotesis kajian adalah seperti berikut: H2 : Penggunaan modul sebagai alat ABM akan membantu pelajar mengukuhkan pemahaman dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup dan mengaplikasikannya. METODOLOGI Kawasan Kajian Kajian ini. Alat Kajian Alat kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah soal selidik. Soalan soal selidik terbahagi kepada 4 bahagian iaitu bahagian A.1.Kekangan-kekangan yang dihadapi semasa data dipungut adalah terdapat segelintir pelajar yang tidak menjawab kesemua soalan daripada borang soal selidik yang telah diedarkan.3.3. hipotesis kajian adalah seperti berikut: H1 : Penggunaan modul sebagai alat ABM berjaya menarik minat pelajar terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup. Bagi persoalan 1. Alat kajian adalah untuk menentukan jenis data yang diperoleh serta mempengaruhi jenis analisis yang dilakukan oleh penyelidik.melibatkan 50 orang pelajar iaitu terbatas kepada pelajar tingkatan 1 dan 2 di Sekolah Menengah. C dan D.Kajian ini meninjau keberkesanan penggunaan modul sebagai bahan bantu mengajar ABM untuk menarik minat pelajar dan mengukuhkan pemahaman konsep pelajar terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup. B.

Selain itu.dapat juga menggalakkan pelajar mengikuti aktiviti pembelajaran dengan lebih menyoronokan bagi membantu mereka meningkatkan pencapaian dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup. kajian ini perlu dijalankan untuk melihat keberkesanan penggunaan modul sebagai alat bahan bantu mengajar ABM dan secara amnya untuk menarik minat dan mengukuhkan kefahaman pelajar dalam pembelajaran. Malah turut mengkaji keberkesanan penggunaan modul sebagai alat ABM dalam proses pengajaran dan pembelajaran matapelajaran Kemahiran Hidup bagi membantu pelajar menguasai dan mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari dalam kehidupan mereka.melibatkan 50 orang pelajar iaitu terbatas kepada pelajar tingkatan 1 dan 2 di Sekolah Menengah. dan pihak sekolah dalam merancang pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan penggunaan modul sebagai alat bantu megajar ABM.Kajian ini meninjau keberkesanan penggunaan modul sebagai bahan bantu mengajar ABM untuk menarik minat pelajar dan mengukuhkan pemahaman konsep pelajar terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup.para guru dan pelajar.7 Batasan Kajian.Kekangan-kekangan yang dihadapi semasa data dipungut adalah terdapat segelintir pelajar yang tidak menjawab kesemua soalan daripada borang soal selidik yang telah diedarkan.Selain itu.Antaranya ialah kepada pihak sekolah. Signifikasi kajian ini boleh dibahagikan kepada tiga. Justeru. Kajian ini.6 Kesignifikan Kajian.Ini bermakna apabila seseorang pelajar dapat mengaplikasikan konsepnya.ini bermakna pelajar tersebut benar-benar memahaminya dan secara tidak langsung menambahkan lagi minat pelajar untuk belajar 1. Hasil kajian ini diharapkan agar dapat membantu guru.Signifikan kajian ini kepada pihak sekolah ialah ianya boleh menjdi bahan rujukan dan sumber maklumat bagi pihak sekolah untuk mengadakan perancangan dan pendekatan untuk meningkatkan penggunaan modul sebagai alat ABM dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) pada masa akan datang. .1.para guru dapat mengetahui sejauhmana keberkesanan dan kekuatan penggunaan modul sebagai alat bantu mengajar ABM dalam pengajaran dan pembelajaran dan sentiasa mengikuti arus perubahan dalam pendidikan selaras dengan keperluan pembelajaran masa kini.

Menurut Abdul Hamid Othman dalam Kertas Kerja Seminar Dan Ekspo Pendidikan Islam (1988: 23) pengajaran bererti pemindahan pengetahuan. Perihal keberkesanan. 1991). 1. Pembelajaran juga dirujuk sebagai proses mendapat. . perubahan dan sebagainya.8 Definisi Istilah. Kajian ini memfokuskan kepada pelajar yang mengambil matapelajaran Kemahiran Hidup di Universiti Pendidikan Sultan Idris.7. Berikut dinyatakan beberapa istilah bagi perkataan atau rangkaian yang digunakan dalam kajian penyelidikan ini.3 Pengajaran dan pembelajaran Pengajaran merupakan aktiviti atau proses yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran kepada orang lain iaitu pelajar. 1. 1. dan menyerap kemahiran dan pengetahuan dalam bentuk maklumat. 1996). Satu proses memperoleh. Pelajar ialah individu yang selalu menerima bimbingan daripada guru.1. mengembang. konsep dan idea melalui pengalaman dan aplikasi (Borman dan Levine. menggunakan dan mengekalkan pengetahuan serta kemahiran melalui pengalaman yang mengubah pemikiran dan sikap dalam hubungan dengan dunia di sekeliling kita. (Kamus Dewan.1 Keberkesanan. Definisi ini perlu untuk menjelaskan kefahaman yang tepat bagi tajuk kajian supaya tajuan penyelidikan dapat dicapai secara maksimum. pendidikan seseorang yang mempunyai pengetahuan kepada orang lain yang belum mengetahui.2 Pelajar.7.7. berkesannya sesuatu tindakan.

Manakala untuk bahagian B memerlukan responden menjawab menggunakan skala likert. Contohnya. Data mentah yang telah diperolehi disusun dalam data yang tersusun bagi memudahkan proses penganalisaan data dilakukan. modul adalah unit atau bahagian tersendiri yang lengkap dengan komponennya yang melaksanakan fungsi tertentu dan dapat dirangkai dengan unit-unit lain dalam sesuatu yang lebih besar. dan gambar sahaja tetapi merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan pancaindera serta apa saja yang dialami oleh pelajar.pemberatan berikut akan dibuat. Menurut NoraziahAbdul Hamid (1981).iaitu mengikut bentuk soalan.1. Alat-alat penyampaiannya dinamakan ABM.7. agama dan bangsa.4 Modul. . Ianya terdiri daripada pelbagai bahan dan boleh disampaikan dalam pelbagai cara. membahagikan ABM kepada dua bahagian iaitu media elektronik dan media bukan elektronik. METODOLOGI KAJIAN 3. pengiraan akan dibuat bagi mendapatkan jumlah dan peratusan mengikut jantina. Peralatan mengajar bukan terhad kepada buku-buku teks. Soalan soal selidik yang telah dikembalikan kemudiannya dikumpulkan dan disemak oleh pengkaji bagi memastikan pelajar telah menjawab dengan lengkap. ABM adalah kelengkapan yang digunakan oleh guru atau murid untuk membantu menyampaikan pengajaran di dalam kelas.6 Analisis Data Soal selidik digunakan untuk mengetahui persepsi pelajar terhadap penggunaan modul sebagai ABM dalam proses pengajaran dan pembelajaran.7. dalam bentuk buku. Menurut Kamus Dewan (1997).5 Alat bantu mengajar.Seterusnya bahagian C pula merupakan soalan pandangan responden. Untuk bahagian A. 1. ABM adalah kelangkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran. papan hitam. carta atau diletakkan pada slaid dan dipancarkan pada skrin.

Analisa data dibuat berhubung dengan agama . Bahagian ini merukapan analisa data bagi bahagian A dalam borang soal selidik (rujuk lampiran). AGAMA Islam Hindu Kristian Lain-lain JUMLAH JUMLAH (Orang) 46 3 1 0 50 PERATUS (%) 93 6 1 0 100 Jadual 4. Responden yang terlibat adalah yang beragama Islam. Daripada 50 orang responden.1 Bilangan dan Peratus Responden Mengikut Agama. Jadual 4.2.jantina. seramai 46 orang atau 93% adalah responden daripada jumlah yang beragama Islam manakala 3 orang daripada responden Hindu iaitu sebanyak 6% sahaja dan selebihnya adalah responden beragama Kristian iaitu seramai 1 orang dengan sebanyak 1% .2. dan bangsa responden. Dapatan kajian ini dikemukakan mengikut bilangan dan peratusan yang diperolehi.2.Hindu dan Kristian sahaja. JANTINA Lelaki Perempuan JUMLAH JUMLAH (Orang) 10 40 50 PERATUS (%) 20 80 100 .HASIL DAPATAN DAN PERBINCANGAN 4. Jadual 4.2 Analisis Profil Responden (Bahagian A).2 Bilangan dan Peratus Responden Mengikut Jantina.1 di atas menunjukkan bilangan dan peratusan responden mengikut agama.

.3 Analisa Bahagian Minat Dan Kefahaman (Bahagian B). setuju (S).2 di atas menunjukkan bilangan dan peratus responden mengikut jantina. Penganalisaan dalam bahagian ini memerlukan responden memberi respon kepada pernyataan yang dikemukakan kepada skala likert lima aras iaitu sangat tidak setuju (STS).India dan Cina sahaja.3 Bilangan dan Peratus Responden Mengikut Bangsa.2.3 di atas menunjukkan bilangan dan peratusan responden mengikut bangsa. respon ini akan diperingkatkan kepada tiga peringkat iaitu setuju bagi responden yang menyatakan sangat setuju (SS) dan setuju (S). Manakala tidak setuju (TS) bagi responden yang menyatakan tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS). Jadual 4.2. BANGSA Melayu India Cina Lain-lain JUMLAH JUMLAH (Orang) 46 3 1 0 50 PERATUS (%) 93 6 1 0 100 Jadual 4. Daripada hasil kajian. Bagi memudahkan penganalisaan data. tidak pasti (TP). dan sangat setuju (ST).. 4. Tidak pasti (TP) bagi responden yang menyatakan tidak pasti. tidak setuju (TS).2. Didapati bahawa seramai 46 orang (93%) adalah responden daripada jumlah yang berbangsa Melayu manakala 3 orang daripada responden berbangsa Idia iaitu sebanyak 6% sahaja dan selebihnya adalah responden yang berbangsa cina iaitu sebanyak 1 orang.Jadual 4. didapati responden bagi lelaki adalah seramai 10 orang manakala perempuan seramai 40 orang. Responden yang terlibat adalah yang berbangsa Melayu.

Dengan minat pelajar terhadap matapelajaran Kemahiran Hidup.1 . Dapatan kajian ini akan dikemukakan mengikut bilangan dan peratusan yang diperolehi. % 70 40 72 46 60 8 68 92 36 90 58.2 Tidak Setuju (TS) Bil. Item Setuju (S) Bil.1 Jumlah (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Purata 35 20 36 23 30 4 34 46 18 45 29.2 Tidak Pasti (TP) Bil.4. 5 20 4 12 7 20 11 1 4 2 8.6 % 10 40 8 24 14 40 22 1 8 4 17.1 % 20 20 20 30 26 52 10 6 12 6 20.3.1 Perkaitan Penggunaan Modul Sebagai ABM Dengan Minat Pelajar Terhadap Matapelajaran Kemahiran Hidup. 10 10 10 15 13 26 5 3 6 3 10. Bahagian ini merupakan analisa data bagi item (1-10) dalam bahagian B borang soal selidik yang menguji perkaitan penggunaan modul sebagai alat sebenar.

0 10.0 80.2 Perkaitan Penggunaan Modul Sebagai ABM Dengan Kefahaman Matapelajaran Kemahiran Hidup Terhadap Pelajar.0 10.0 16.0 60.0 4.9 Jumlah (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Purata 45 35 30 37 42 40 46 40 30 45 39.0 10.0 6.5 % 4.0 92.0 24. % 90. Dapatan kajian ini dikemukakan mengikut bilangan dan peratusan yang diperolehi.3.0 16.4.0 80.0 74.0 36.0 4.0 15.0 60.0 10.0 16.0 70.0 Tidak Pasti (TP) Bil.0 4.0 .0 90. 3 10 12 8 5 8 3 5 18 3 7.0 6.0 6.0 1.0 78. Item Setuju (S) Bil.0 6. 2 5 8 5 3 2 1 5 2 2 3.0 10.0 20.0 Tidak Setuju (TS) Bil.5 % 6.0 84. Bahagian ini merupakan analisa data bagi item (11-20) dalam bahagian B borang soal selidik (rujuk lampiran) yang menguji perkaitan penggunaan modul sebagai ABM dengan kefahaman matapelajaran Kemahiran Hidup kepada pelajar.

4) Dapat membentuk keyakinan diri.Cadangan 5. 5) Pelajar dapat memahami langkah kerja sesuatu projek Kemahiran Hidup dengan baik. 3) Pelajar sedar dengan penggunaan modul sebagai ABM dapat menarik minat pelajar untuk mempelajari matapelajaran Kemahiran Hidup. bersikap positif dan pelajar lebih berdisiplin.Guru seharusnya peka terhadap keberkesanan penggunaan modul sebagai alat bantu mengajar. 2) Penggunaan modul patut digalakkan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup. 1) Penggunaan modul dalam pengajaran Kemahiran Hidup menjadikan pembelajaran yang tidak membosankan. 2) Penggunaan modul membolehkan pelajar mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. 3) Menyediakan modul pengajaran bersertakan dengan penggunaan ABM lain bagi mendapatkan kesan pembelajaran yang efektif. Terdapat beberapa cadangan bagi meningkatkan penggunaan modul dalam proses pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup iaitu: 1) Guru diberikan pendedahan pengetahuan secara meluas mengenai sesuatu modul yang akan diajar supaya proses pengajaran dan pembelajaran akan dapat menarik minat pelajar untuk belajar. .4 Kesimpulan Hasil Kajian. 4) Sentiasa memberikan kursus peningkatan kepada guru.

Tanjung Malim : Perak. Kamus dewan edisi kedua (1991). Pembangunan Dan Pengujian Keberkesanan Modul Multimedia Bertajuk Ikatan Kovalen.A Dan Champion. J. J. Universiti Pendidikan Sultan Idris. D. Borman. ”Pedagogi Kaedah Am Mengajar”. Perak.Selain itu. Blake.penggunaan modul ini dapat mengukuhkan pemahaman pelajar terhadap sesuatu konsep. BIBLIOGRAFI Adiana Said (2005). A Practical Guide To Elementary Intstruction : From Plan To Delivery. (1996). Batu Gajah. Cheong Lai Fong (2000). (1976). Petaling Jaya : Logman Malaysia Sdn. Keberkesanan Pendekatan Pengajaran Secara Inkuiri Penemuan Dalam Penguasaan Konseo-Konsep Fizik Berbanding Dengan Bab Keelektromagnetan Di SMK ST. S & Levine.J. Tesis. Atan Long (1998). Bhd. New York : John Wiley And Sons. . Bernadettes Convent. Sebagai kesimpulannya.6 Kesimpulan. penggunaan modul sebagai alat bantu mengajar (ABM) dalam proses pengajaran dan pembelajaran mestilah dianggap sebagai suatu bahan yang padu.5. Method And Issues In Social Research. Penggunaan modul sebagai alat ABM juga dapat menarik minat pelajar untuk belajar dengan lebih baik dalam matapelajaran kemahiran hidup. Kamarudin Hussin (1986). Panduan Latihan Mengajar. Petaling Jaya : Amiza Publishing Sdn. Penggunaan modul adalah bertujuan untuk menambahkan kelancaran perhubungan antara guru dan pelajar dan seterusnya mempercepatkan proses pengajaran dan memudahkan kefahaman pelajar untuk lebih memahami sesuatu pembelajaran dengan lebih jelas dan berkesan. Bhd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Boston : Allyn & Bacon.

Bhd Moon. London : Paul Chopman. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Bangi : UKM Mohd Majid Konting (1998). Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Khalid Johari (2003). Maimun Aqasha (1991). Satu Perbandingan Kesan Dua Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Terhadap Pencapaian Kemahiran Bahasa Di Pusat Matrikulasi UIA. Introducing The Modular Curriculum To Teachaers. Kamus dewan edisi ketiga (1998). Pekan Nanas. Bhd. Ipoh : Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Pontian. Bhd. Mok Soon Sang (1993). Tesis Sarjana Muda Yang Tidak Diterbitkan. Kota Bharu : Kelantan Press Sdn. Selangor : Prentice Hall. B. Universiti Teknologi Malaysia. Tesis Yang Tidak Diterbitkan. Tinjauan Mengenai Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) Dalam Pengajaran Matematik Di Sekolah Menengah Dato Mohd Yunos Sulaiman. Murid Dan Alam Belajar. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. . Musa Daia (1978). Malaysia. Pengajian Matematik Untuk Kursus Perguruan. Pengajaran & Persediaan Mengajar. Mok Soon Sang & Lee Shok Mee (1991). Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. (Pernyataan) Kurikulim Modular. Jahor. Prinsip Am Pendidikan. Rohani Kasmani (1999). B (1985).Kamus dewan edisi ketiga (1997). Mok Soon Sang (2008). Penyelidikan Dalam Pendidikan : Konsep & Prosedur. Moon. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Deawan Bahasa Dan Pustaka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->