P. 1
JURNAL TESIS

JURNAL TESIS

|Views: 114|Likes:
Published by Msabh Sari

More info:

Published by: Msabh Sari on Jul 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2012

pdf

text

original

KEBERKESANAN PENGGUNAAN MODUL SEBAGAI ALAT BANTU MENGAJAR(ABM) DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI MATA

PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP DI SEKOLAH.
CHE HAFIZIE BIN CHE HASSAN
1

Fakulti Teknikal dan Teknologi, UPSI, Tanjung Malim, Perak, Malaysia

Abstrak Keadah tinjauan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tahap keberkesanan penggunaan Modul sebagai alat bantu mengajar (ABM) bagi matapelajaran Kemahiran Hidup. Penyelidikan telah dijalankan secara soal selidik kepada sampel pelajar seramai 50 orang iaitu daripada pelajar Tingkatan 1,Sekolah Menengah Kebangsaan Khir Johari,Tanjung Malim ,Perak. Sampel penyelidikan yang digunakan adalah daripada pelajar lelaki dan perempuan yang mengambil matapelajaran Kemahiran Hidup. Penyelidikan ini merupakan kajian deskriptif dan instrument. Berdasarkan dapatan kajian yang diperolehi daripada kajian ini, menunjukkan pelajar-pelajar yang disoal selidik peka terhadap penggunaan Modul dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Dapatan juga menunjukkan penggunaan Modul dalam pembelajaran dapat menarik minat pelajar serta dapat memberikan kefahaman yang lebih mendalam terhadap

matapelajaran Kemahiran Hidup. Terdapat beberapa cadangan yang dikemukakan bagi memberikan keberkesanan yang lebih baik dalam memantapkan lagi pengajaran dan pembelajaran matapelajaran Kemahiran Hidup. Kata kunci: modul Mata Pelajaran Kemahiran Hidup, Reka Bentuk Dan Teknologi, Tingkatan 1.

Oleh sebab itu. 3) Mengenalpasti kesan penggunaan modul sebagai alat ABM yang sesuai dugunakan dalam pengajaran dam pembelajaran bagi mata pengajaran Kemahiran Hidup. mengenalpasti kekurangan yang terdapat dalam modul dan menilai prestasi pelajar serta untuk memilih kaedah pengajaran yang sesuai berdasarkan prestasi yang ditunjukkan oleh pelajar.Perak. terdapat kebanyakan pelajar kurang meminati mata pelajaran Kemahiran Hidup dan lebih buruk lagi terdapat segelintir di antara mereka yang langsung tidak menyukai mata pelajaran ini. Pelajar yang berkemahiran mampu meningkatkan kemajuan diri mereka dalam pelbagai situasi dan keadaan.1989). 1983) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM.Tanjung Malim. 2) Mengenalpasti kelemahan dan kekuatan penggunaan modul sebagai ABM dalam pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran kemahiran hidup. kajian ini memberi fokus kepada menilai sejauh manakah modul dapat meningkatkan pembelajaran pelajar–pelajar sekolah. Setiap pelajar harus menguasai mata pelajaran Kemahiran Hidup di setiap sekolah. Antaranya : 1) Mengenalpasti keberkesanan penggunaan modul sebagai satu alat ABM dalam meningkatkan kefahaman pelajar dalam mata pelajaran kemahiran hidup. Hal ini kerana kemahiran ini sangat penting dalam memajukan diri para pelajar dan segala kemahiran yang dipelajari seterusnya akan digunakan dalam kehidupan seharian pelajar. ia merupakan suatu mata pelajaran yang susah dan sukar untuk difahami apatah lagi untuk dikuasai sekiranya teknik pembelajaran yang berkesan tidak dipratikkan. Walau bagaimanapun. Apabila pelajar hilang minat terhadap mata palajaran Kemahiran Hidup secara automatik akan mengurangkan kekuatan pelajar untuk mendalami pelbagai kemahiran yang diterapkan dalam mata pelejaran ini serta berasa sukar untuk menyelesaikan masalah yang diberi. Objektif Kajian Objektif kajian ini dilaksanakan bagi mencapai matlamat tersebut. Sehingga banyak kajian dilakukan tentang modul mata pelajaran Kemahiran Hidup bagi meningkatkan kemajuan diri pelajar dalam pelbagai situasi dan keadaan. Kajian dibuat ke atas pelajar-pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Khir Johari.PENDAHULUAN Mata pelajaran Kemahiran Hidup merupakan suatu mata pelajaran di dalam Kurikulum Barsepadu Sekolah Rendah (KBSR. Oleh itu. menilai keberkesanan modul Reka Bentuk dan Teknologi kepada bakal– bakal guru kemahiran hidup. .

1. Bagi persoalan 1.2.melibatkan 50 orang pelajar iaitu terbatas kepada pelajar tingkatan 1 dan 2 di Sekolah Menengah.Kajian ini meninjau keberkesanan penggunaan modul sebagai bahan bantu mengajar ABM untuk menarik minat pelajar dan mengukuhkan pemahaman konsep pelajar terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup. . Bagi soalan 1.Kekangan-kekangan yang dihadapi semasa data dipungut adalah terdapat segelintir pelajar yang tidak menjawab kesemua soalan daripada borang soal selidik yang telah diedarkan. Alat kajian adalah untuk menentukan jenis data yang diperoleh serta mempengaruhi jenis analisis yang dilakukan oleh penyelidik. Soalan soal selidik terbahagi kepada 4 bahagian iaitu bahagian A.Hipotesis Kajian Kajian ini melibatkan tinjauan ke atas kajian-kajian lepas dan pemerhatian sebagai sumber pembentukan hipotesis kajian. METODOLOGI Kawasan Kajian Kajian ini. hipotesis kajian adalah seperti berikut: H1 : Penggunaan modul sebagai alat ABM berjaya menarik minat pelajar terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup.3. Alat Kajian Alat kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah soal selidik. C dan D. B. hipotesis kajian adalah seperti berikut: H2 : Penggunaan modul sebagai alat ABM akan membantu pelajar mengukuhkan pemahaman dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup dan mengaplikasikannya.3.

Signifikan kajian ini kepada pihak sekolah ialah ianya boleh menjdi bahan rujukan dan sumber maklumat bagi pihak sekolah untuk mengadakan perancangan dan pendekatan untuk meningkatkan penggunaan modul sebagai alat ABM dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) pada masa akan datang. .melibatkan 50 orang pelajar iaitu terbatas kepada pelajar tingkatan 1 dan 2 di Sekolah Menengah. Malah turut mengkaji keberkesanan penggunaan modul sebagai alat ABM dalam proses pengajaran dan pembelajaran matapelajaran Kemahiran Hidup bagi membantu pelajar menguasai dan mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari dalam kehidupan mereka. dan pihak sekolah dalam merancang pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan penggunaan modul sebagai alat bantu megajar ABM. Kajian ini.Selain itu.para guru dapat mengetahui sejauhmana keberkesanan dan kekuatan penggunaan modul sebagai alat bantu mengajar ABM dalam pengajaran dan pembelajaran dan sentiasa mengikuti arus perubahan dalam pendidikan selaras dengan keperluan pembelajaran masa kini.6 Kesignifikan Kajian.ini bermakna pelajar tersebut benar-benar memahaminya dan secara tidak langsung menambahkan lagi minat pelajar untuk belajar 1. Signifikasi kajian ini boleh dibahagikan kepada tiga.dapat juga menggalakkan pelajar mengikuti aktiviti pembelajaran dengan lebih menyoronokan bagi membantu mereka meningkatkan pencapaian dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup.para guru dan pelajar.Kajian ini meninjau keberkesanan penggunaan modul sebagai bahan bantu mengajar ABM untuk menarik minat pelajar dan mengukuhkan pemahaman konsep pelajar terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup. Hasil kajian ini diharapkan agar dapat membantu guru.Kekangan-kekangan yang dihadapi semasa data dipungut adalah terdapat segelintir pelajar yang tidak menjawab kesemua soalan daripada borang soal selidik yang telah diedarkan. kajian ini perlu dijalankan untuk melihat keberkesanan penggunaan modul sebagai alat bahan bantu mengajar ABM dan secara amnya untuk menarik minat dan mengukuhkan kefahaman pelajar dalam pembelajaran. Justeru.7 Batasan Kajian.1.Selain itu.Ini bermakna apabila seseorang pelajar dapat mengaplikasikan konsepnya.Antaranya ialah kepada pihak sekolah.

Menurut Abdul Hamid Othman dalam Kertas Kerja Seminar Dan Ekspo Pendidikan Islam (1988: 23) pengajaran bererti pemindahan pengetahuan. perubahan dan sebagainya. mengembang. Kajian ini memfokuskan kepada pelajar yang mengambil matapelajaran Kemahiran Hidup di Universiti Pendidikan Sultan Idris.1. Definisi ini perlu untuk menjelaskan kefahaman yang tepat bagi tajuk kajian supaya tajuan penyelidikan dapat dicapai secara maksimum.3 Pengajaran dan pembelajaran Pengajaran merupakan aktiviti atau proses yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran kepada orang lain iaitu pelajar. konsep dan idea melalui pengalaman dan aplikasi (Borman dan Levine. 1. 1. Berikut dinyatakan beberapa istilah bagi perkataan atau rangkaian yang digunakan dalam kajian penyelidikan ini. pendidikan seseorang yang mempunyai pengetahuan kepada orang lain yang belum mengetahui.8 Definisi Istilah. Perihal keberkesanan.7. Satu proses memperoleh. 1996). dan menyerap kemahiran dan pengetahuan dalam bentuk maklumat. 1991).2 Pelajar. Pembelajaran juga dirujuk sebagai proses mendapat.1 Keberkesanan. (Kamus Dewan.7.7. Pelajar ialah individu yang selalu menerima bimbingan daripada guru. menggunakan dan mengekalkan pengetahuan serta kemahiran melalui pengalaman yang mengubah pemikiran dan sikap dalam hubungan dengan dunia di sekeliling kita. . 1. berkesannya sesuatu tindakan.

Seterusnya bahagian C pula merupakan soalan pandangan responden. Menurut NoraziahAbdul Hamid (1981). papan hitam. 1. membahagikan ABM kepada dua bahagian iaitu media elektronik dan media bukan elektronik. Menurut Kamus Dewan (1997).5 Alat bantu mengajar. dan gambar sahaja tetapi merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan pancaindera serta apa saja yang dialami oleh pelajar.iaitu mengikut bentuk soalan. ABM adalah kelangkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran.4 Modul.Manakala untuk bahagian B memerlukan responden menjawab menggunakan skala likert. Data mentah yang telah diperolehi disusun dalam data yang tersusun bagi memudahkan proses penganalisaan data dilakukan. Alat-alat penyampaiannya dinamakan ABM.1. pengiraan akan dibuat bagi mendapatkan jumlah dan peratusan mengikut jantina. ABM adalah kelengkapan yang digunakan oleh guru atau murid untuk membantu menyampaikan pengajaran di dalam kelas. Untuk bahagian A. METODOLOGI KAJIAN 3.7. modul adalah unit atau bahagian tersendiri yang lengkap dengan komponennya yang melaksanakan fungsi tertentu dan dapat dirangkai dengan unit-unit lain dalam sesuatu yang lebih besar. agama dan bangsa. Peralatan mengajar bukan terhad kepada buku-buku teks. Contohnya.6 Analisis Data Soal selidik digunakan untuk mengetahui persepsi pelajar terhadap penggunaan modul sebagai ABM dalam proses pengajaran dan pembelajaran.pemberatan berikut akan dibuat. carta atau diletakkan pada slaid dan dipancarkan pada skrin.7. dalam bentuk buku. . Soalan soal selidik yang telah dikembalikan kemudiannya dikumpulkan dan disemak oleh pengkaji bagi memastikan pelajar telah menjawab dengan lengkap. Ianya terdiri daripada pelbagai bahan dan boleh disampaikan dalam pelbagai cara.

JANTINA Lelaki Perempuan JUMLAH JUMLAH (Orang) 10 40 50 PERATUS (%) 20 80 100 . Jadual 4.2. Dapatan kajian ini dikemukakan mengikut bilangan dan peratusan yang diperolehi.HASIL DAPATAN DAN PERBINCANGAN 4.jantina. seramai 46 orang atau 93% adalah responden daripada jumlah yang beragama Islam manakala 3 orang daripada responden Hindu iaitu sebanyak 6% sahaja dan selebihnya adalah responden beragama Kristian iaitu seramai 1 orang dengan sebanyak 1% .2 Analisis Profil Responden (Bahagian A).Hindu dan Kristian sahaja.1 di atas menunjukkan bilangan dan peratusan responden mengikut agama.1 Bilangan dan Peratus Responden Mengikut Agama.2. AGAMA Islam Hindu Kristian Lain-lain JUMLAH JUMLAH (Orang) 46 3 1 0 50 PERATUS (%) 93 6 1 0 100 Jadual 4. Jadual 4.2 Bilangan dan Peratus Responden Mengikut Jantina. Analisa data dibuat berhubung dengan agama . Daripada 50 orang responden. Bahagian ini merukapan analisa data bagi bahagian A dalam borang soal selidik (rujuk lampiran).2. Responden yang terlibat adalah yang beragama Islam. dan bangsa responden.

Bagi memudahkan penganalisaan data.3 Bilangan dan Peratus Responden Mengikut Bangsa.3 Analisa Bahagian Minat Dan Kefahaman (Bahagian B). Responden yang terlibat adalah yang berbangsa Melayu.2. Daripada hasil kajian.3 di atas menunjukkan bilangan dan peratusan responden mengikut bangsa. Penganalisaan dalam bahagian ini memerlukan responden memberi respon kepada pernyataan yang dikemukakan kepada skala likert lima aras iaitu sangat tidak setuju (STS). . Tidak pasti (TP) bagi responden yang menyatakan tidak pasti. BANGSA Melayu India Cina Lain-lain JUMLAH JUMLAH (Orang) 46 3 1 0 50 PERATUS (%) 93 6 1 0 100 Jadual 4. Didapati bahawa seramai 46 orang (93%) adalah responden daripada jumlah yang berbangsa Melayu manakala 3 orang daripada responden berbangsa Idia iaitu sebanyak 6% sahaja dan selebihnya adalah responden yang berbangsa cina iaitu sebanyak 1 orang.2.India dan Cina sahaja. Manakala tidak setuju (TS) bagi responden yang menyatakan tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS)..2.Jadual 4.2 di atas menunjukkan bilangan dan peratus responden mengikut jantina. Jadual 4. tidak pasti (TP). didapati responden bagi lelaki adalah seramai 10 orang manakala perempuan seramai 40 orang. dan sangat setuju (ST). 4. setuju (S). respon ini akan diperingkatkan kepada tiga peringkat iaitu setuju bagi responden yang menyatakan sangat setuju (SS) dan setuju (S). tidak setuju (TS).

2 Tidak Pasti (TP) Bil.1 % 20 20 20 30 26 52 10 6 12 6 20.3. Dapatan kajian ini akan dikemukakan mengikut bilangan dan peratusan yang diperolehi.1 . % 70 40 72 46 60 8 68 92 36 90 58. Dengan minat pelajar terhadap matapelajaran Kemahiran Hidup.4. 5 20 4 12 7 20 11 1 4 2 8.2 Tidak Setuju (TS) Bil.1 Perkaitan Penggunaan Modul Sebagai ABM Dengan Minat Pelajar Terhadap Matapelajaran Kemahiran Hidup. Item Setuju (S) Bil.6 % 10 40 8 24 14 40 22 1 8 4 17.1 Jumlah (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Purata 35 20 36 23 30 4 34 46 18 45 29. 10 10 10 15 13 26 5 3 6 3 10. Bahagian ini merupakan analisa data bagi item (1-10) dalam bahagian B borang soal selidik yang menguji perkaitan penggunaan modul sebagai alat sebenar.

0 20.0 74.0 15.0 80. 3 10 12 8 5 8 3 5 18 3 7.0 16.0 90.0 10.0 78.9 Jumlah (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Purata 45 35 30 37 42 40 46 40 30 45 39. Dapatan kajian ini dikemukakan mengikut bilangan dan peratusan yang diperolehi.0 16.0 4.0 36.0 16.0 10.0 6.5 % 4.0 10. % 90.5 % 6. 2 5 8 5 3 2 1 5 2 2 3.0 10.0 60. Bahagian ini merupakan analisa data bagi item (11-20) dalam bahagian B borang soal selidik (rujuk lampiran) yang menguji perkaitan penggunaan modul sebagai ABM dengan kefahaman matapelajaran Kemahiran Hidup kepada pelajar.0 6.0 4.0 10. Item Setuju (S) Bil.0 4.0 1.0 60.0 92.4.0 24.0 .0 80.0 70.0 Tidak Setuju (TS) Bil.3.0 Tidak Pasti (TP) Bil.0 84.0 6.0 6.2 Perkaitan Penggunaan Modul Sebagai ABM Dengan Kefahaman Matapelajaran Kemahiran Hidup Terhadap Pelajar.

bersikap positif dan pelajar lebih berdisiplin. 4) Dapat membentuk keyakinan diri.4 Kesimpulan Hasil Kajian. 3) Menyediakan modul pengajaran bersertakan dengan penggunaan ABM lain bagi mendapatkan kesan pembelajaran yang efektif.Guru seharusnya peka terhadap keberkesanan penggunaan modul sebagai alat bantu mengajar. 2) Penggunaan modul patut digalakkan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup. 5) Pelajar dapat memahami langkah kerja sesuatu projek Kemahiran Hidup dengan baik.Cadangan 5. 1) Penggunaan modul dalam pengajaran Kemahiran Hidup menjadikan pembelajaran yang tidak membosankan. 3) Pelajar sedar dengan penggunaan modul sebagai ABM dapat menarik minat pelajar untuk mempelajari matapelajaran Kemahiran Hidup. 2) Penggunaan modul membolehkan pelajar mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Terdapat beberapa cadangan bagi meningkatkan penggunaan modul dalam proses pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup iaitu: 1) Guru diberikan pendedahan pengetahuan secara meluas mengenai sesuatu modul yang akan diajar supaya proses pengajaran dan pembelajaran akan dapat menarik minat pelajar untuk belajar. . 4) Sentiasa memberikan kursus peningkatan kepada guru.

Pembangunan Dan Pengujian Keberkesanan Modul Multimedia Bertajuk Ikatan Kovalen. ”Pedagogi Kaedah Am Mengajar”.5. Kamus dewan edisi kedua (1991). New York : John Wiley And Sons. J. Penggunaan modul sebagai alat ABM juga dapat menarik minat pelajar untuk belajar dengan lebih baik dalam matapelajaran kemahiran hidup. Petaling Jaya : Logman Malaysia Sdn. penggunaan modul sebagai alat bantu mengajar (ABM) dalam proses pengajaran dan pembelajaran mestilah dianggap sebagai suatu bahan yang padu. Petaling Jaya : Amiza Publishing Sdn. Bhd.6 Kesimpulan. (1996). . Batu Gajah. Tesis. S & Levine.J. Perak. Cheong Lai Fong (2000).A Dan Champion. Method And Issues In Social Research. BIBLIOGRAFI Adiana Said (2005). Penggunaan modul adalah bertujuan untuk menambahkan kelancaran perhubungan antara guru dan pelajar dan seterusnya mempercepatkan proses pengajaran dan memudahkan kefahaman pelajar untuk lebih memahami sesuatu pembelajaran dengan lebih jelas dan berkesan. Keberkesanan Pendekatan Pengajaran Secara Inkuiri Penemuan Dalam Penguasaan Konseo-Konsep Fizik Berbanding Dengan Bab Keelektromagnetan Di SMK ST. Bernadettes Convent. D. Kamarudin Hussin (1986). Boston : Allyn & Bacon. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. (1976). Sebagai kesimpulannya. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tanjung Malim : Perak. Bhd. J. Borman. A Practical Guide To Elementary Intstruction : From Plan To Delivery.Selain itu. Blake.penggunaan modul ini dapat mengukuhkan pemahaman pelajar terhadap sesuatu konsep. Panduan Latihan Mengajar. Atan Long (1998).

Kamus dewan edisi ketiga (1998). Jahor. B (1985). Khalid Johari (2003). Penyelidikan Dalam Pendidikan : Konsep & Prosedur. Satu Perbandingan Kesan Dua Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Terhadap Pencapaian Kemahiran Bahasa Di Pusat Matrikulasi UIA. . Bhd. Murid Dan Alam Belajar. Pengajian Matematik Untuk Kursus Perguruan. Pontian. Tinjauan Mengenai Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) Dalam Pengajaran Matematik Di Sekolah Menengah Dato Mohd Yunos Sulaiman. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Ipoh : Penerbitan Multimedia Sdn.Kamus dewan edisi ketiga (1997). London : Paul Chopman. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Mok Soon Sang & Lee Shok Mee (1991). Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Introducing The Modular Curriculum To Teachaers. Mok Soon Sang (2008). Tesis Sarjana Muda Yang Tidak Diterbitkan. Bhd. Tesis Yang Tidak Diterbitkan. Pengajaran & Persediaan Mengajar. Universiti Teknologi Malaysia. B. Mok Soon Sang (1993). Musa Daia (1978). Bhd. Maimun Aqasha (1991). Pekan Nanas. Bhd Moon. Selangor : Prentice Hall. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Deawan Bahasa Dan Pustaka. Bangi : UKM Mohd Majid Konting (1998). Rohani Kasmani (1999). (Pernyataan) Kurikulim Modular. Moon. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Prinsip Am Pendidikan. Kota Bharu : Kelantan Press Sdn.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->