Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Nama Kursus

Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Literasi Bahasa Melayu (Malay Language Literacy) WAJ 3104 2(0+2) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Menjelaskan dan menghuraikan Teori Pemerolehan Bahasa, Konsep KIA2M, kemahiran-kemahiran Asas KIA2M, Prinsip dan Kriteria Pemilihan Bahan Penhgajaran dan pembelajaran KIA2M. Membina bahan elektronik dan bukan elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran KIA2M. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran KIA2M dalam mata pelajaran Muzik, Seni Visual, dan Pendidikan jasmani. Menilai dan memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk melaksanakan KIA2M kepada murid-murid yang pelbagai latar belakang.

2. 3. 4.

Sinopsis

Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi Teori Pemerolehan Bahasa; Hubungannya dengan Pengajaran dan Pembelajaran; Panduan dan Organisasi Kandungan Pemulihan Membaca dan Menulis; Strategi Pengajaran dan Pembelajaran; Kemahiran Asas Pemulihan Membaca dan Menulis; Jenis-Jenis Aktiviti Kemahiran Asas Membaca dan Menulis; Penyerapan Pemulihan Membaca dan Menulis Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Muzik; Seni Visual, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan; Pemilhan, Pembinaan, dan Penggunaan Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Elektronik Dan bukan elektronik serta Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran. This course describes about Language Acquisition Theory, its relationship with teaching and learning; Reading and Writing Remedial Content Organisation, Teaching And Learning Strategy, Reading And Writing Remedial Basic Skills; Types Of Reading And Writing Basics Skills Activities; Reading And Writing Remedial In Music, Visual Arts, and Physical Education and Health Science Lesson; and Selection, Development and Usage of Electronic and non Electronic Teaching and Learning Resourses, and Teaching and Learning Activities. 1

Huruf Besar dan Huruf Kecil • Latihan Menyebut Suku kata V dan KV • Latihan Mengeja Suku Kata. dan lain-lain • Melaksanakan Aktiviti Membentuk Huruf Jam 4 2 4 3 4 4 4 5 2 . Perkataan dan Frasa • Latihan Membaca Ayat • Menggunakan bahan Bantu Belajara yang sesuai Bengkel Asas Membaca.Amali Bil 1 Tajuk Melaksanakan Aktivit Prabacaan • Melaksankan Aktiviti Pengamatan Penglihatan • Melaksanakan Aktiviti Pengamatan Pendengaran • Melaksanakan Aktiviti Pergerakan Tangan dan Mata Bengkel Asas Membaca. Tangan dan Mata • Melaksanakan AktivitiMembuat Corak. Kaedah Pandang dan Sebut • Latihan Menyebut Perkataan • Latihan Mencerakinkan Perkataan Menjadi Suku Kata • Latihan Membina dan Membaca Ayat • Menggunakan Bahan Bantu Belajar yang sesuai Bengkel Aktiviti Pratulisan • Melaksanakan Aktiviti Pergerakan Jari. Kaedah Fonetik • Latihan Menyembunyikan Huruf dan Asosiasi Benda dengan Bunyi Huruf • Latihan MembatangSuku Kata dan Perkataan • Latihan Membaca Frasa dan Ayat • Latihan Menggunakan Bahan Bantu Belajar untuk Melaksanakan Kaedah Fonik Bengkel Asas membaca: Kaedah Abjad • Menyebut Nama huruf Abjad a hingga z. Memadamkan Bentuk. Menyambung Titik.

Perkataan dan Ayat Tunggal Bengkel Penyerapan Pemulihan dan Menulis dalam Mata Pelajaran Pendidikan Muzik • Menyebut Nama Huruf Mengikut Melodi • Mengeja Perkataan Satu dan Dua Kata-kata Mengikut Melodi • Membuat aktiviti pergerakan badan Aktiviti Penyerapan Pemulihan Membaca dan Menulis Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual • Mengeja dan Menyebut Perkataan Berdasarkan gambar yang Dilukis. Pemintal Lidah. Mengisi tempat Kosong dengan huruf yang Tertinggal dan Lain-lain • Latihan Menulis Suku Kata. Pasangan Minimal • Membina dan Menggunakan Bahan Pengajaran untuk Lakonan Bengkel Pengajaran Menggunakan Boneka • Membina Boneka yang Pelbagai Jenis dan Latar • Melaksanakan Simulasi Pengajaran Pemulihan Membaca dan Menulis dengan Menggunakan Boneka 3 4 7 4 8 4 9 4 10 4 11 4 . Bergaris Tiga. Bergaris Empat. Kolaj dan Ukiran yang Dihasilkan Aktiviti Penyerapan Pemulihan Membaca dan Menulis dalam Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan • Aktiviti Bermain dengan Huruf dan Perkataan Secaara Lokomotor • Pemainan Mengeja • Permainan Membentuk Ayat Membina dan Menggunakan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Bukan Elektronik • Membina dan Menggunakan Bahan Pengajaran untuk Permainan Bahasa.6 Bengkel Aktiviti Penulisan Mekanis • Menulis Huruf Kecil dan Huruf Besar dari a hingga z di Atas Kertas Berkotak. Menyesuaikan Nama Huruf dengan Huruf. memadankan Nama Huruf dengan Bunyi Huruf • Melaksanakan Aktiviti Menulis Huruf Mengikut Urutan. Kraf. dan bergaris Satu • Melaksanakan Aktiviti Susulan seperti Memadankan Huruf Kecil dengan Huruf Besar.

Kementerian Pelajaran Malaysia (2006) Program kelas intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M) – Pendidikan Muzik. Kuala Lumpur Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia (2006) Buku panduan Pelaksanaan Kelas Intervensi.12 Bengkel pembelajaran Secara Individu.Kuala Lumpur Abdul Hamid Mahmood (1993). Kuala Lumpur: Media Printex (M) Sdn Bhd. Kuala Lumpur Rujukan Asas Rujukan Tambahan Azman Wan Cik (peny) 1989. 4 . Kementerian Pelajaran Malaysia (2006) Program kelas intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M) – Pendidikan Seni Visual. Berpasangan dan Berkumpulan • Simulasi Pembelajaran Secara Individu • Simulasi Pembelajaran Secara Berpasangan • Simulasi Pembelajaran Secara Berkumpulan Bengkel Pembinaan bahan Pemulihan dengan Power Point • Membina Bahan Pemulihan dengan Penekanan Terhadap Aspek Persembahan dengan Kelas Pemulihan Bengkel Membuat Rakaman Bunyi-bunyian dengan Menggunakan Alat Perakam Digital • Membuat Rakaman Bunyi Alam • Membuat Rakaman Bunyi Mekanikal • Membuat Asosiasi Bunyi dengan Abjad Seminar dan pameran bahan Pemulihan bahasa Melayu • Mengadakan seminar • Mengadakan pameran JUMLAH 4 13 4 14 15 4 30 Penilaian Kerja Kursus • Pembentangan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran : 60% • Ujian/Kuiz : 40% Pusat Perkembangan Kurikulum. Mengajar Bahasa Malaysia.Jilid 1 Perkaedahan. Guru dan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur Pusat Perkembangan Kurikulum. Kuala Lumpur Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia (2006) Program kelas intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M) – Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.