Apaitu guru?

SambutanHari Guru pada 16 Mei bakalmenjelangbeberapaharilagi. Sesungguhnya, hariistimewatersebutdisambutsemata-matabertujuanmenghargaijasa guru-guru yang mengerahtenaga, keringatdantitikpeluhmerekaselamabertahuntahunlamanyauntukmenjadikananak-anakbangsasebagaiperintisnegara yang gemilang. Mahupunbegitu, sebahagianbesaranak-anakmudamasihbelummengertiapakahfungsi guru sebenarnya. Bagimereka, guru yang kebiasaannyadilihatsebagaiinsan yang mengarahmereka, memberikerjarumah, ataupunhanyamelakarkansesuatupadapapanhitam. Sedangkantidakkahmerekatahu, tugas guru lebihdaripadaitu, bukansetakatmengajarsahaja. Sebenarnya, guru tepatsekalidiibaratkansebagaiibubapakeduakepadakita. Merekamendidikkitasebagaimanaapa yang ibukitalakukan. Mengajarsesuatu yang baru, mengenalhuruf, mengajarmengeja, membaca, mengiradansebagainya.. Contohnya, dalampendidikanjasmanidankesihatan, guru mengajarkitamenjagakesihatan. Di sinijugalahanakanakmuridmenemuibakatmereka, menemuikesihatandanminatmereka. Tidakkahmerekasedar, guru lahmemberiinspirasipadamerekasebenarnya. Guru jugamemberisokonganpadaanakmurid. Fungsikaunselor, jelasmenunjukkanpihaksekolahbegituambilberatakanemosipelajar. Justeru, di sinimembuktikanbahawa guru jugamembantudalammembentukakhlakpelajar. Bukanitusahaja, malahmasatadikajuga, guru membimbinganak-anakkecilbersembahyang, mengambilwuduksertacaramenghormti orang tua. Jikabukandisebabkanjasa guru, apakahkitaakanmenjadiapa yang kitakecapipadamasaini. Sudahpasti, zamansekarang, kebanyakananakmuridmulamelupaijasa guru mereka. Kadangkadang, pabilamerekaberjumpaataupunbertembung di sesuatutempat, bukansahajatidakmemberisalam, malahpandang pun tidak. Tidaksedarkahkita, bahawa orang yang berdiri di hadapankitaitulahpuncakitamampumembelisesuapnasi? Tambahanlagi, anak-anak yang masihkeciljugasudahmulatunjukbelang. Sebahagiandaripadamerekaenggankesekolahkononnyadisebabkan guru yang terlalugarang.

. jikacabarankecilseumpamaitutidakmampumerekatanganisejakkecillagi? Olehitu. Sepatahperkataan "SelamatHari Guru. andamenghargaijasamereka. danjangansesekalilupaakanhari yang istimewaini. di manakitaberada. .Bagaimanaanak-anakakandididikuntukmenjadipemimpin. walauapa pun kitasekarang. hargailah guru kita. Cikgu"sudahcukupuntukmembuatkan guru-guru andamengukirkansenyumankeranamerekatahu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful