P. 1
Apa Itu Guru

Apa Itu Guru

|Views: 49|Likes:
Published by londos

More info:

Published by: londos on Jul 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2011

pdf

text

original

Apaitu guru?

SambutanHari Guru pada 16 Mei bakalmenjelangbeberapaharilagi. Sesungguhnya, hariistimewatersebutdisambutsemata-matabertujuanmenghargaijasa guru-guru yang mengerahtenaga, keringatdantitikpeluhmerekaselamabertahuntahunlamanyauntukmenjadikananak-anakbangsasebagaiperintisnegara yang gemilang. Mahupunbegitu, sebahagianbesaranak-anakmudamasihbelummengertiapakahfungsi guru sebenarnya. Bagimereka, guru yang kebiasaannyadilihatsebagaiinsan yang mengarahmereka, memberikerjarumah, ataupunhanyamelakarkansesuatupadapapanhitam. Sedangkantidakkahmerekatahu, tugas guru lebihdaripadaitu, bukansetakatmengajarsahaja. Sebenarnya, guru tepatsekalidiibaratkansebagaiibubapakeduakepadakita. Merekamendidikkitasebagaimanaapa yang ibukitalakukan. Mengajarsesuatu yang baru, mengenalhuruf, mengajarmengeja, membaca, mengiradansebagainya.. Contohnya, dalampendidikanjasmanidankesihatan, guru mengajarkitamenjagakesihatan. Di sinijugalahanakanakmuridmenemuibakatmereka, menemuikesihatandanminatmereka. Tidakkahmerekasedar, guru lahmemberiinspirasipadamerekasebenarnya. Guru jugamemberisokonganpadaanakmurid. Fungsikaunselor, jelasmenunjukkanpihaksekolahbegituambilberatakanemosipelajar. Justeru, di sinimembuktikanbahawa guru jugamembantudalammembentukakhlakpelajar. Bukanitusahaja, malahmasatadikajuga, guru membimbinganak-anakkecilbersembahyang, mengambilwuduksertacaramenghormti orang tua. Jikabukandisebabkanjasa guru, apakahkitaakanmenjadiapa yang kitakecapipadamasaini. Sudahpasti, zamansekarang, kebanyakananakmuridmulamelupaijasa guru mereka. Kadangkadang, pabilamerekaberjumpaataupunbertembung di sesuatutempat, bukansahajatidakmemberisalam, malahpandang pun tidak. Tidaksedarkahkita, bahawa orang yang berdiri di hadapankitaitulahpuncakitamampumembelisesuapnasi? Tambahanlagi, anak-anak yang masihkeciljugasudahmulatunjukbelang. Sebahagiandaripadamerekaenggankesekolahkononnyadisebabkan guru yang terlalugarang.

. jikacabarankecilseumpamaitutidakmampumerekatanganisejakkecillagi? Olehitu. hargailah guru kita. andamenghargaijasamereka.. walauapa pun kitasekarang.Bagaimanaanak-anakakandididikuntukmenjadipemimpin. Sepatahperkataan "SelamatHari Guru. di manakitaberada. danjangansesekalilupaakanhari yang istimewaini. Cikgu"sudahcukupuntukmembuatkan guru-guru andamengukirkansenyumankeranamerekatahu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->