Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013

)

• PEKA bermaksud “Pentafsiran Kerja Amali” berasaskan sekolah; dengan menggunakan pendekatan rujuk-kriteria. • Pentaksiran PEKA mengukur tahap penguasaan pelajar bagi sesuatu elemen (apa yang perlu dikembangkan dalam diri pelajar) yang tidak dapat diukur dalam kertas 1 dan 2: Kemahiran saintifik dan nilai murni. • Pentaksiran PEKA dibuat secara berterusan (formatif), secara individu, walaupun pelajar bekerja dalam kumpulan. • Melalui PEKA, guru mengetahui tahap pencapaian kemahiran tertentu pelajar, secara langsung. • Di samping mempertingkatkan mutu pembelajaran, maklumat daripada hasil penilaian PEKA digunakan bagi tujuan pensijilan. • Matlamat PEKA: Melengkap serta mempertingkatkan proses p&p. • Kronologi Perlaksanaan PEKA 1999 : PEKA diperkenal, menggantikan Kertas 3 (amali) 2002 : PEKA dihapuskan (ganti dengan Kertas 3 kembali). Kertas 3 merupakan teori mengenai praktikal, mengandungi 3 soalan: Soalan 1 wajib, manakala soalan 2 dan 3 adalah pilihan; dalam masa 1. jam (25%). Kumpulan pertama yang mengambil kertas ini adalah tahun 2003. 2003 : PEKA diperkenalkan kembali. Pencapaian pelajar dalam PEKA Kimia dinilai mulai peperiksaan SPM 2004, melalui kertas 4, iaitu Kimia 4. • Format pentaksiran PEKA: Kesahan, kebolehpercayaan, kebolehlaksanaan dan penjaminan kualiti, di samping keserasian / kerelevanan dengan kurikulum; merangkumi domain kognitif
1 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013)

PENTAKSIRAN KERJA AMALI KIMIA (PEKA KIMIA – 4541/4)

(pengetahuan), psikomotor (kemahiran) dan afektif (nilai-nilai murni).

Objektif PEKA
Bagi membolehkan pelajar: - Menguasai kemahiran saintifik - Memperkukuhkan teori dan konsep kimia

Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013)

- Memupuk amalan sikap saintifik dan nilai murni

Ciri-ciri PEKA Kimia i. Keserasian dengan kehendak kurikulum.
ii. Berpusatkan pelajar. iii. Telus dan terbuka. iv. Kebolehlaksanaan dan sistematik. v. Pelbagai instrumen. vi. Formatif dan berterusan. vii. Mempunyai skor. viii. Pelaporan positif. ix. Pemantauan berterusan.

Pengoperasian PEKA Kimia
PEKA Kimia dijalankan mengikut prosedur berikut: • Penataran • Pelaksanaan • Penyelarasan • Pemantauan • Pengesanan

1. Penataran PEKA Kimia
2 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013)

Maksud penataran: Pendedahan kepada pihak yang terlibat dengan PEKA Kimia – ie pentadbir sekolah, pemantau, guru dan pelajar tentang perlaksanaan PEKA Kimia. Proses penataran dilaksanakan oleh pegawai yang dilantik, dengan tanggungjawab: • Pegawai Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) / Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) - Mengedarkan buku Panduan PEKA Kimia ke sekolah. - Mengadakan penataran kepada sekolah dan guru kimia. - Memastikan PEKA Kimia dilaksanakan. • Pentadbir / Guru Kanan Sains - Memastikan guru memperolehi buku panduan PEKA Kimia. - Memastikan guru diberi penataran. - Memastikan semua pelajar diberi taklimat. - Memastikan sijil PEKA Kimia dilaksanakan. • Guru Pentaksir - Menyediakan Jadual Kerja Pentaksiran PEKA Kimia. - Memberi taklimat PEKA Kimia kepada pelajar. - Memaklumkan perkara yang hendak ditaksir kepada

Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013)

pelajar. - Mentaksir pelajar tingkatan empat mulai Januari hingga November dan pelajar tingkatan lima dari Januari hingga 31 Julai. - Merekodkan hasil pentaksiran dalam Borang Penskoran PEKA Kimia. - Menyediakan portfolio pentaksiran pelajar yang berpindah. - Menyediakan semua fail yang berkaitan. - Menyimpan semua dokumen di tempat yang selamat. - Menyediakan sijil PEKA Kimia.
3 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013)

- Bekerjasama dengan pemantau dan penyelaras PEKA Kimia. - Menghantar Skor PEKA Kimia ke Lembaga Peperiksaan.

2. Perlaksanaan PEKA Kimia
PEKA Kimia dilaksana dengan melibatkan aspek pentadbiran dan pentaksiran: • Pentadbiran o Pentadbiran merujuk kepada proses bagaimana PEKA diurus dan dilaksanakan dengan sistematik dan berkesan. o Proses pentadbiran dilaksana untuk memastikan perjala-nan dan perlaksanaan proses pentaksiran berjalan dengan lancar, secara berterusan. o Proses pentadbiran dilaksanakan dengan cara berikut: - Perancangan - Penataran - Perlaksanaan - Pemantauan - Pengesanan - Laporan • Pentaksiran o Pentaksiran adalah proses mengukur tahap penguasaan pelajar dengan merujuk kepada kriteria yang ditetapkan. o Pentaksiran bertujuan mengesan tahap penguasaan pelajar untuk penambahbaikan. o Pentaksiran PEKA Kimia dirancang, ditadbir, diskor dan dirumuskan di peringkat sekolah

Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013)

3. Penyelarasan PEKA Kimia
4 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013)

Penyelarasan PEKA Kimia dijalankan bagi tujuan untuk memastikan keseragaman dari segi: - Kefahaman terhadap peraturan penskoran. - Penggunaan yang betul terhadqp peraturan penskoran. - Pemberian skor yang betul bagi setiap pelajar. Penyelarasan di peringkast sekolah dijalankan sebelum dan selepas pentaksiran. Manakala, penyelarasan di peringkat pusat dijalankan setelah pentaksiran dijalankan. Proses penyelarasan dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan, dengan mengambil kira tarikh-tarikh berikut: - Tarikh mesyuarat penyelarasan - Tarikh akhir pelajar menyiapkan tugasan - Tarikh menyiapkan pentaksiran - Tarikh penyerahan skor yang lengkap kepada Lembaga Peperiksaan - Tarikh pemberian sijil PEKA Kimia Proses penyelarasan melibatkan dua pihak: Penyelaras pusat (yang dilantik oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia) dan penyelaras sekolah (Guru Kanan Sains / Ketua Panitia).

4. Pemantauan PEKA Kimia

Pemantauan: Proses untuk melihat dan memastikan program PEKA Kimia dilaksana dan berjalan dengan lancar, mengikut prosedur dan jadual yang ditetapkan. Pemantau adalah pegawai yang diberi tauliah yang terdiri daripada pemantau luar dan pemantau dalaman. • Pemantau Luar o Pegawai Lembaga Peperiksaan o Jemaah Nazir Sekolah o Pegawai Jabatan Pelajaran o Pegawai Pelajaran Daerah / Bahagian o Ketua Pentaksir Negeri
5 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013)

o Ketua Pentaksir Kawasan / Daerah • Pemantau Dalaman o Pengetua o Penolong Kanan Akademik

Mengadakan mesyuarat pasca pemantauan. Pegawai yang terlibat dalam pengesanan terdiri daripada Pegawai Luaran (pegawai Lembaga Peperiksaan dan pegawai Kementerian Pelajaran) dan Pegawai Dalaman (terdiri daripada pelajar Institusi Pengajian Tinggi dan penyelidik). Penjaminan Kualiti PEKA Kimia berperanan sebagai mekanisme untuk memastikan objektif mata pelajaran kimia dapat direalisasi dan menepati kualiti 6 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) yang dihasrat. 1.Menjalankan proses pemantauan . sebagaimana . Pemantauan dilaksanakan dengan cara berikut: . 5. Pengesanan PEKA Kimia • Pengesanan: Proses menilai program PEKA Kimia dari segi pencapaian objektif. Pensijilan akan dibuat dan dikeluarkan oleh sekolah seiring dengan penghantaran skor PEKA Kimia ke Lembaga Peperiksaan Malaysia. Konstruk Yang Ditaksir Konstruk yang hendak dikembangkan dalam diri pelajar diuji dengan menggunakan empat instrumen pentaksiran. Panduan Peka Kimia Bahagian ini membincangkan aspek yang ditaksir dan kaedah yang digunakan dalam proses pentaksiran PEKA Kimia. • Tujuan pengesanan: Untuk penambahbaikan program PEKA.Mengadakan lawatan pemantauan .Membuat laporan pemantauan . Pengesanan dilaksanakan selepas satu kitaran lengkap pengoperasian PEKA (ie sehingga sijil dikeluarkan). Jabatan Pelajaran Negeri menentu dan memaklumkan tempoh dan jadual pemantauan PEKA Kimia kepada sekolah.Pembentukan Jawatankuasa Pemantauan peringkat negeri . kekuatan dan kelemahan serta impaknya kepada pendidikan.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) o Guru Cemerlang o Gura Kanan Mata Pelajaran Kimia o Guru-guru yang dilantik oleh Pengetua Proses pemantauan dijalankan mengikut kesesuaian.

4541/3 (Kertas Objektif) • Kemahiran proses sains • Mengeksperimen Kertas 4 . mudah tadbir dan mudah tafsir sahaja yang diambil kira.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) dalam Jadual 1. sebagaimana yang dalam masing-masing Jadual 2 hingga Jadual 6: Konstruk I: Merancang penyiasatan / eksperimen (KR) Konstruk II: Menjalankan penyiasatan / eksperimen (KJ) Konstruk III: Mengumpul dan merekod data (KD) Konstruk IV: Mentafsir data dan membuat kesimpulan (KK) Konstruk V: Sikap saintifik dan nilai murni (SSNM) Jadual 2: Instrumen pentaksiran dan petunjuk prestasi bagi Konstruk I .4541/2 (Kertas Subjektif) • Pengetahuan • Kefahaman • Kemahiran aplikasi • Kemahiran menganalisis • Kemahiran mensintesis 7 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Kertas 3 . PEKA Kimia ditaksir berdasarkan 5 konstruk berikut. Jadual 1: Taburan konstruk mengikut jenis instrumen pentaksiran Instrmen Pentaksiran Konstruk Yang Ditaksir Kertas 1 . bagi tujuan kemudahtadbiran.4541/1 (Kertas Objektif) • Pengetahuan • Kefahaman • Kemahiran aplikasi Kertas 2 . sikap saintifik dan nilai murni yang ditaksir adalah aspek yang benar-benar dapat diperhati.4541/4 (Kertas Objektif) • Mengeksperimen • Kemahiran manipulatif • Sikap saintifik dan nilai murni Berdasarkan konsep PEKA.Merancang penyiasatan / eksperimen . Perkara ini diterakan dalam jadual konstruk dan petunjuk prestasi. aspek kemahiran mengeksperimen digabungjalin dengan kemahiran manipulatif. manakala. Instrumen yang diguna adalah berdasarkan kesesuaian instrumen untuk mentaksir konstruk tersebut.

PP 4 Boleh mengambil bahan dalam kuantiti yang sesuai dan mengendalinya dengan betul.Menjalankan penyiasatan / eksperimen INSTRUMEN PETUNJUK PRESTASI (PP) Senarai semak dalam Borang Skor individu semasa menjalankan penyiasatan / eksperimen Dapat menjalankan penyiasatan / eksperimen melalui: PP 1 Boleh mengikuti Kaedah / Tujuan / Pernyataan masalah. 9 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Jadual 4: Instrumen pentaksiran dan petunjuk prestasi bagi Konstruk III . PP 5 Boleh membersihkan alat radas / peralatan lain yang telah digunakan dengan cara yang betul dan / atau boleh menyimpan alat radas yang telah digunakan dengan betul dan selamat. PP 6 Boleh melupuskan bahan kimia dan sisa dengan cara yang betul selepas menjalankan penyiasatan / eksperimen. PP 2 Boleh memilih alat radas / peralatan lain yang sesuai dan mencukupi. PP 3 Boleh mengendalikan alat radas atau memasang (set up) alat radas / peralatan lain dengan teknik yang betul.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) INSTRUMEN PETUNJUK PRESTASI (PP) Laporan amali PP 1 Mempamerkan perkara-perkara berikut dengan lengkap: • Tujuan / Pernyataan masalah • Menyatakan hipotesis / Mengenal pasti pemboleh ubah 8 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) • Senarai alat dan bahan • Kaedah / Teknik / Rajah • Cara data dikumpul Jadual 3: Instrumen pentaksiran dan petunjuk prestasi bagi Konstruk II .Kemahiran mengumpul dan merekod data INSTRUMEN .

PP 3 Boleh merekod data pemboleh ubah bergerak balas yang diperolehi dengan bilangan titik perpuluhan dengan betul (jika ada) / merekod data yang mencukupi / merekod ulangan pemerhatian / data dengan situasi yang berbeza. Jadual 5: Instrumen pentaksiran dan petunjuk prestasi bagi Konstruk IV .Kemahiran mentafsir data dan membuat kesimpulan INSTRUMEN / EVIDENS PETUNJUK PRESTASI (PP) Laporan amali / folio PP 1 Boleh membina *graf / cara lain dengan betul dan / membuat pengiraan yang betul. Laporan amali PP 1 Boleh membina jadual yang mempunyai lajur dan baris yang bertajuk dan berunit (jika ada) dengan betul / merekod data / pemerhatian. PP 2 Dapat merekod kepelbagaian maklumat yang relevan. 10 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) PP 3 Maklumat yang direkod tepat dan jelas. Contoh: Menulis persamaan kimia . 2.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) / EVIDENS PETUNJUK PRESTASI (PP) 1. Folio / Skrap PP 1 Dapat mengumpul dan mempamerkan maklumat berdasarkan sumber dan kaedah yang betul. *Graf mengandungi perkara-perkara berikut: • Tajuk graf • Kedua-dua paksi berlabel dan berunit • Skala seragam • Sekurang-kurangnya 4 titik dipindah dengan betul • Saiz graf melebihi 50% kertas graf • Bentuk graf sesuai dengan eksperimen dan garis licin Dapat mempamer bentuk komunikasi lain yang bersesuaian. PP 2 Boleh melengkapkan pemboleh ubah yang dimanipulasi dengan bilangan titik perpuluhan yang sesuai (jika ada) / mengumpul data / pemerhatian dengan betul dan relevan.

Boleh menyatakan hipotesis diterima / ditolak berdasarkan data / pemerhatian yang betul. Membuat inferens daripada graf / komunikasi lain. Proses . berdasarkan kerangka yang ditetap dan dimoderatkan. diskor. IIlustrasi Pentaksiran Penilaian PEKA Kimia dilaksanakan sepenuhnya di peringkat sekolah . PP4 Boleh menyediakan laporan mengikut format yang ditetapkan dengan betul.Sikap saintifik dan nilai murni INSTRUMEN / EVIDENS PETUNJUK PRESTASI (PP) Laporan amali / folio PP 1 Sentiasa menunjukkan semangat ingin tahu yang berterusan.dirancang.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) • Formula bahan dan hasil ditulis betul • Persamaan ditulis dengan seimbang PP2 Boleh menyatakan perkaitan yang betul antara pemboleh ubah bertepatan dengan pemerhatian / pengukuran. PP7 Berfikiran rasional. PP3 Sentiasa jujur dalam merekod data dan / pemerhatian. PP5 Sentiasa menunjukkan sikap bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan orang lain. ditadbir. PP2 Boleh menjalankan eksperimen mengikut urutan dan teknik yang betul / Boleh menjalankan kajian daripada sumber maklumat yang betul. 2. 11 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) PP3 Boleh membuat kesimpulan yang betul berdasarkan data / pemerhatian yang betul. Jadual 6: Instrumen pentaksiran dan petunjuk prestasi bagi Konstruk V . dirumus dan dilapor. 12 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) PP6 Sentiasa mengamalkan sikap saling membantu dan bertoleransi semasa menjalankan eksperimen atau tugasan.

pela-jar. dsb.Aspek kuantitatif merujuk kepada apa yang dinilai.dibuat oleh sekolah. Usaha dibuat melalui pernyataan kriteria yang . berpandukan Panduan PEKA Kimia. rakan sepembelajaran. bila. Pencapaian pelajar berdasarkan kepada kriteria yang telah ditetapkan dan contoh evidens yang ditunjukkan oleh pelajar.  Ditadbir di peringkat sekolah: Usaha pengumpulan maklumat penilaian diorganisasi dan dilaksanakan oleh mereka yang terlibat secara langsung dengan pembelajaran seseorang pelajar di sesebuah sekolah. ibu bapa.  Dirancang di peringkat sekolah merujuk kepada segala perancangan (pelajar. Meskipun pen-skoran boleh dibuat oleh pelbagai pihak. Dengan itu.6).  Dilaporkan di peringkat sekolah: Proses pengumpulan maklumat dan merumus skor dilakukan guru yang mengajar bagi mendapatkan tahap penguasaan pelajar. Rumusan dibuat di peringkat mikro dan makro. berdasarkan prinsip rumusan yang ditetapkan dan peraturan penggredan yang dibina.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) penaksiran dipantau oleh pegawai LPM / JPN / PPD dan guru yang dilantik. .Aspek kualitatif merujuk kepada di mana penilaian tersebut didasarkan. 13 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013)  Kerangka yang ditetapkan merujuk kepada aspek kuantitatif dan kualitatif penilian: .  Diskor di peringkat sekolah: Pemberian skor berdasarkan skema penilaian yang dibina guru / penilai lain (eg guru. semua sekolah menggunakan kriteria sama. seperti yang dicadang dalam Contoh Petunjuk Prestasi (sebagaimana dalam Jadual 2 . pembinaan skema pensko-ran dsb) . ie elemen yang dihasrat akan dikembang dalam diri pelajar (sebagaimana dalam Jadual 1). kekerapan.  Dimoderatkan: Usaha memastikan setiap pelajar dinilai ber-dasarkan aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif yang sama. siapa yang terlibat. Dengan itu semua sekolah akan menumpukan kepada penilaian yang merujuk kepada konstruk yang telah disenarai. pemilihan / pembinaan instrumen.). tetapi guru bertang-gungjawab merumuskan skor (kerana dia terlibat secara langsung dengan pelajar).

Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) jelas. Pentaksiran bermula selepas penataran kepada pegawai berkaitan. Proses pentaksiran menggunakan pendekatan rujuk kriteria. mengumpul dan merekod data. Ilustrasi bagaimana proses pentaksiran PEKA Kimia dilaksanakan adalah sebagaimana dalam Rajah 1. manakala. pelajar tersebut diberi peluang untuk ditaksir berulang kali. mekanis-me penyelarasan dan pemantauan PEKA Kimia mentaksir kemahiran saintifik (merancang eksperimen.B untuk Kepujian . tanpa membandingkannya dengan prestasi pelajar lain.D untuk Belum Mencapai Tahap Minimum 14 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Penjaminan kualiti: Tindakan terancang dan berterusan yang dilaksana bagi memberi keyakinan yang mencukupi bahawa produk yang dilahirkan memenuhi keperluan kualiti yang dinyatakan. Skor yang diperolehi direkod dalam Borang Skor Individu (rujuk Lampiran 1). rumusan ke atas skor dibuat untuk tujuan penggredan. guru dan pelajar yang terlibat. berpandukan Peraturan Penskoran. Produk ialah individu. mentafsir data dan membuat kesimpulan). sikap saintifik dan nilai murni. Sekiranya pelajar belum menguasai sesuatu kemahiran yang ditaksir.A untuk Cemerlang . menjalankan eksperimen. kualiti ialah ciri-ciri individu sebagaimana dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Rajah 1: Carta alir ilustrasi pentaksiran PEKA Kimia Mula Penataran Perlaksanaan Pentaksiran Perkara Yang Ditaksir Peraturan Penskoran Menskor & Merekod Belum Menguasai Skor 15 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Telah Menguasai . Apabila sesuatu kemahiran dikuasai.C untuk Memuaskan . serta pensijilan. Gred yang diberi adalah sebagai berikut: . pelaporan.

• Buku skrap Himpunan maklumat / foto / gambar / keratan akhbar / spesimen / bahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) yang dikumpulkan dalam tempoh masa tertentu mengenai sesuatu topik dan disusun dalam bentuk yang sistematik. • Evidens Bukti yang dihasil / ditunjukkan pelajar dalam bentuk proses. produk atau artifak yang boleh ditaksir. Instrumen Pentaksiran PEKA Kimia Dua jenis instrumen yang diguna dalam proses pentaksiran PEKA Kimia: Tugasan amali dan projek (rujuk Jadual 7).Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Merumus Penggredan Pelaporan dan Pensijilan 3. Jadual 7: Evidens. • Folio Laporan kajian yang berformat mengenai sesuatu tugasan yang diberikan oleh pentaksir. • Artifak Bahan kekal yang dihasilkan daripada aktiviti pelajar. Takrifan Beberapa Istilah Dalam PEKA Kimia • Instrumen Kaedah / mekanisma yang diguna untuk mendapatkan evidens tahap penguasaan pelajar terhadap sesuatu kemahiran yang ditaksir. 4. masa serta aspek yang ditaksir bagi setiap instrumen PEKA Kimia INSTRUMEN EVIDENS BILA INSTRUMEN DIGUNAKAN APA YANG DITAKSIR Tugasan amali Laporan yang disediakan oleh pelajar yang . eg. • Laporan tugasan 16 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Laporan kajian / amali yang berformat mengenai sesuatu tugasan penyiasatan yang diberikan. model dan buku skrap.

Laporan amali perlu mengandungi perkara berikut: • Tujuan eksperimen / pernyataan masalah . laporan projek. alat radas dan bahan kimia. aktiviti mengutip data atau maklumat. 17 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) kemudian dipersembahkan dalam bentuk laporan. memproses maklumat dan membuat kesimpulan. hipotesis (jika ada). Folio. • Kemahiran saintifik (jika berkaitan). pemboleh ubah (jika ada). • Merancang eksperimen • Menjalankan eksperimen • Mengumpul dan merekod data • Mentafsir data dan membuat kesimpulan • Sikap saintifik dan nilai murni. Laporan amali Semasa menjalankan amali. Mengikut aktiviti yang dicadangkan oleh pentaksir. kaedah keputusan. Projek Tugasan yang dilaksanakan dalam jangka masa tertentu melibatkan proses merancang. buku skrap.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) mengandungi tujuan. perbincangan dan kesimpulan. • Sikap saintifik dan nilai murni. model.

mengumpul . Contoh Tugasan i. Senarai alat radas dan bahan kimia c. Contoh Tugasan Amali Kimia Contoh 1 Anda dikehendaki menjalankan eksperimen untuk menentukan takat lebur dan takat beku asetamida. anda juga akan ditaksir dari segi kemahiran menjalankan eksperimen.dimalar .imanipulasi.bergerak balas • Radas dan bahan (kimia) • Kaedah / prosedur • Data / pemerhatian •Mantafsir data / perbincangan • Kesimpulan. Laporan amali anda akan digunakan untuk mentaksir kemahiran merancang eksperimen. Anda dikehendaki menyediakan laporan amali bagi eksperimen itu. dan . Kaedah / prosedur eksperimen d. Manakala. Laporan amali anda mestilah mengandungi: a. 5. Tujuan eksperimen 18 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) b.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) • Hipotesis (jika ada) • Pemboleh ubah (jika ada) yang . Rekod pemerhatian / data f. sikap saintifik dan nilai murni. Gambar rajah susunan radas e. Kesimpulan Semasa anda menjalankan tugasan amali. Tafsiran data / perbincangan g. projek (folio) perlu mengandungi perkara berikut: • Tajuk • Latar belakang / pengenalan • Objektif • Jadual / data kajian / maklumat dalam pelbagai bentuk • Perbincangan • Kesimpulan • Sumber rujukan.

Senarai alat radas dan bahan kimia e. Objektif d. Semua pemboleh ubah yang terlibat: Dimanipulasi. anda juga akan ditaksir dari segi kemahiran menjalankan eksperimen. Contoh Tugasan Folio 19 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Anda dikehendaki mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber. Pentaksiran PEKA Kimia dijalankan sebelum. Tajuk b. Folio anda mestilah mengandungi perkara-perkara berikut: a. Pengenalan / latar belakang c. Rekod pemerhatian / data h. Laporan amali anda akan digunakan untuk mentaksir kemahiran merancang eksperimen. bergerak balas dan dimalar d. Perbincangan f. Anda dikehendaki menyediakan laporan amali bagi eksperimen itu. Laporan amali anda mestilah mengandungi: a. anda dikehendaki menyediakan laporan berbentuk folio. sikap saintifik dan nilai murni. mentafsir data dan membuat kesimpulan. Kaedah Mentaksir 1. 6. Hipotesis c. Gambar rajah susunan radas g. Kesimpulan g. mentafsir data dan membuat kesimpulan.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) dan merekod data. Tafsiran data / perbincangan i. Sumber rujukan Catatan: Muka depan portfolio hendaklah dibuat sebagaimana dalam Lampiran 2. Kaedah / prosedur eksperimen f. dengan melibatkan . Tujuan eksperimen / pernyataan masalah b. Kesimpulan Semasa anda menjalankan tugasan amali. semasa dan selepas proses pengajaran-pembelajaran. Di akhir proses pengumpulan maklumat. Contoh 2 Anda dikehendaki menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan jumlah luas permukaan ke atas kadar tindak balas. ii. mengumpul dan merekod data. Dapatan maklumat e.

Jadual 8: Peraturan penskoran berasaskan pencapaian petunjuk prestasi (PP) Konstruk Intrument Skor Pencapaian Catatan Yang Ditaksir / Evidens 321 Merancang penyiasatan / eksperimen Laporan amali Menyenaraikan . Semua pelajar mesti mengemukakan evidens yang lengkap apabila diminta dan disimpan oleh pentaksir dalam portfolio pelajar. 5. 20 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 6. 8. Menjalankan eksperimen iii. 4. Mengumpul dan merekod data iv. 7. Pentaksiran kemahiran sikap saintifik dan nilai murni boleh dilakukan serentak dengan mana-mana pentaksiran kemahiran yang lain. Guru boleh mentaksir satu sahaja kemahiran terhadap beberapa pelajar atau beberapa kemahiran terhadap beberapa pelajar atau keseluruhan pelajar dalam satu kelas sekiranya pentaksiran boleh dikendalikan dengan baik. sebagaimana dalam Jadual 8. Mentafsir data dan membuat kesimpulan v.Merancang eksperimen ii. Semua pelajar harus diberi peluang yang mencukupi untuk memperolehi sesuatu kemahiran sebelum pentaksiran dijalan. direkod dan dimaklumkan kepada pelajar.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) perkara-perkara berikut: i. Sikap saintifik dan nilai murni 2. 3. 7. diskor. Pentaksiran dijalankan sekurang-kurangnya dua kali di tingkatan empat bermula pada bulan Januari hingga September dan dua kali di tingkatan lima bermula pada bulan Januari hingga 31 Julai. Kaedah Menskor Respons Pelajar Skor diberi kepada petunjuk prestasi (PP) yang terdapat dalam Jadual Peraturan Penskoran. Pelajar yang belum menguasai perkara yang ditaksir akan mengambil aktiviti pentaksiran ulangan pada tugasan lain yang ditetapkan. Hasil tugasan pelajar disemak.

Rujuk PP dalam Jadual 2. Menyenaraikan ≥ 3 perkara dalam PP dengan lengkap. Menjalankan penyiasatan / eksperimen Senarai semak dalam Borang Skor Individu semasa menjalankan penyiasatan / eksperimen. muka surat 9. mu21 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) data 2. Folio / skrap ka surat 10. Laporan amali Memenuhi semua PP Memenuhi 2 PP Memenuhi 1 PP Rujuk PP dalam Jadual 4. Menyenaraikan ≥ 2 perkara dalam PP dengan lengkap. Memenuhi ≥ 4 PP Memenuhi ≥ 3 PP Memenuhi ≥ 2 PP Rujuk PP dalam Jadual 3. Kemahiran mengumpul dan merekod 1. Kemahiran mentafsir data dan .Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) semua 5 perkara dalam PP dengan lengkap. muka surat 8.

1 Kaedah Menskor Kemahiran Merancang Penyiasatan / Eksperimen (Kostruk I) Cara menskor kemahiran merancang eksperimen: Guru menandakan laporan amali kimia dengan merujuk kepada Petunjuk Prestasi Guru menyemak dan menanda (√) perkara-perkara dalam Petunjuk Prestasi yang dikuasai oleh murid pada laporan amali pelajar Guru menjumlah tanda (√) yang diperolehi oleh pelajar Guru menulis skor murid dalam Borang Skor Individu (BSI) Contoh pelajar yang mendapat skor 3: Tujuan : Mengkaji kesan jumlah luas permukaan ke atas kadar tindak balas 22 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Pemboleh ubah yang dimanipulasi : Jumlah luas permukaan kalsium karbonat Pemboleh ubah yang bergerak . Sikap saintifik dan nilai murni Folio / laporan amali Memenuhi ≥ 6 PP Memenuhi ≥ 4 PP Memenuhi ≥ 3 PP Rujuk PP dalam Jadual 6. muka surat 11. 7. berikut diberikan contoh bagaimana sesuatu evidens diskor oleh pelajar bagi setiap konstruk.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) membuat kesimpulan Laporan amali / folio Memenuhi semua PP Memenuhi 2 PP Memenuhi 2 PP Rujuk PP dalam Jadual 5. muka surat 12 Sebagai panduan.

selinder penyukat dan jam randik Bahan : Ketulan kecil kalsium karbonat dan ketulan besar kalsium karbonat.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) balas : Isipadu gas karbon dioksida per unit masa / Kadar tindak balas Pemboleh ubah yang dimalar : Suhu. Bacaan buret bagi gas karbon dioksida yang dibebas pada setiap sela masa 30 saat dicatatkan sehingga tiada gas dibebaskan. besen. penyumbat getah. 2. Bacaan awal buret dicatatkan. Kelalang kon digoncang dan jam randik dimulakan. 5. 9. 4. 7. semakin tinggi kadar tindak balas Radas : Kelalang kon 100 cm3. asid hidroklorik 0. kelalang kon ditutup dengan penyumbat bersalur kaca yang telah dipasangkan dengan salur getah. 5 g ketulan kecil kalsium karbonat ditimbang dan dimasukkan ke dalam kelalang kon. Dengan segera. 8. Langkah 1 hingga 7 diulang dengan menggantikan ketulan kecil dengan ketulan besar kalsium karbonat. 6. Graf isipadu gas karbon dioksida melawan masa diplot bagi kedua-dua tindak balas pada kertas graf yang sama. Air diisikan ke dalam buret dan ditelangkupkan ke dalam besen berisi air seperti dalam rajah. 23 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 3. jisim kalsium karbonat Hipotesis : Semakin besar jumlah luas permukaan kalsium karbonat. buret. salur penghantar. Contoh pelajar yang mendapat skor 2: Tujuan : Mengkaji kesan jumlah luas permukaan ke atas kadar tindak balas Pemboleh ubah yang dimanipulasi : Kadar tindak balas Kesilapan menulis Pemboleh ubah yang bergerak balas : pemboleh ubah Jumlah luas permukaan .2 mol dm-3 Rajah : Kaedah / Prosedur: 1. Dengan menggunakan selinder penyukat. kuantiti dan kepekatan asid hidroklorik. 50 cm3 asid hidroklorik cair disukat dan dimasukkan ke dalam kelalang kon.

semakin besar jumlah menulis Luas permukaan kalsium kar. besen. Air diisikan ke dalam buret dan ditelangkupkan ke dalam besen berisi air seperti dalam rajah. 3. 4. Contoh pelajar yang mendapat skor 1: Tujuan : Mengkaji kesan jumlah luas permukaan ke atas kadar tindak balas Pemboleh ubah yang dimanipulasi : Kadar tindak balas Kesilapan menulis pemboleh ubah Pemboleh ubah bergerak balas : Jumlah luas permukaan 25 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) . 7. Graf isipadu gas karbon dioksida melawan masa diplot bagi kedua-dua tindak balas pada kertas graf yang sama.hipotesis bonat Radas : Kelalang kon 100 cm3. 2. asid hidroklorik 0. 6. Dengan segera. 50 cm3 asid hidroklorik cair disukat dan dimasukkan ke dalam kelalang kon. buret. penyumbat getah.2 mol dm-3 Rajah : 24 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Kaedah / Prosedur: 1. 5 g ketulan kecil kalsium karbonat ditimbang dan dimasukkan ke dalam kelalang kon. salur penghantar. kelalang kon ditutup dengan penyumbat bersalur kaca yang telah dipasangkan dengan salur getah. Kelalang kon digoncang dan jam randik dimulakan. kuantiti dan kepekatan asid hidroklorik. jisim kalsium karbonat Hipotesis : Semakin tinggi kadar tindak Kesilapan Balas. 9. selinder penyukat dan jam randik Bahan : Ketulan kecil kalsium karbonat dan ketulan besar kalsium karbonat. 8. Bacaan awal buret dicatatkan. Dengan menggunakan selinder penyukat. Langkah 1 hingga 7 diulang dengan menggantikan ketulan kecil dengan ketulan besar kalsium karbonat. Bacaan buret bagi gas karbon dioksida yang dibebas pada setiap sela masa 30 saat dicatatkan sehingga tiada gas dibebaskan.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Pemboleh ubah yang dimalar : Suhu. 5.

5 g ketulan kecil kalsium karbonat ditimbang dan dimasukkan ke dalam kelalang kon. Kesilapan semakin besar jumlah luas permukaan menulis kalsium karbonat hipotesis Radas : Kelalang kon. Bacaan awal buret dicatatkan. 5. 8. asid hidroklorik tidak dinyatakan Rajah : Kaedah / Prosedur: 1. penyumbat getah. selinder penyukat dan spesifikasi kejam randik lalang kon Bahan : Ketulan kecil kalsium karbonat . Graf isipadu gas karbon dioksida melawan masa diplot bagi kedua-dua tindak balas pada kertas graf yang sama. salur peng. jisim kalsium karbonat Hipotesis : Semakin tinggi kadar tindak balas.2 Kaedah Menskor Kemahiran Menjalankan Penyiasatan / Ekspe-rimen (Kostruk 2) Cara menskor kemahiran menjalankan eksperimen adalah seperti berikut: Guru mentaksir satu kumpulan pelajar yang telah diberitahu apa yang hendak ditaksir Guru memberi arahan kepada pelajar untuk mengambil alat radas / peralatan. kuantiti dan kepekatan asid hidroklorik. kelalang kon ditutup dengan penyumbat bersalur kaca yang telah dipasangkan dengan salur getah. Langkah 1 hingga 7 diulang dengan menggantikan ketulan kecil dengan ketulan besar kalsium karbonat.Tidak menulis hantar. besen. Kelalang kon digoncang dan jam randik dimulakan. bahan yang sesuai dan mencukupi Guru memerhatikan pelajar yang ditaksir semasa penyiasatan / eksperimen dijalankan Guru menanda (√) Petunjuk Prestasi dan memberi skor Kepada pelajar dalam Borang Skor Individu (BSI) 27 . 6. 9. 26 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 3.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Pemboleh ubah yang dimalar : Suhu. Dengan menggunakan selinder penyukat. 7.asid hidroklorik bonat. 50 cm3 asid hidroklorik cair disukat dan dimasukkan ke dalam kelalang kon. Bacaan buret bagi gas karbon dioksida yang dibebas pada setiap sela masa 30 saat dicatatkan sehingga tiada gas dibebaskan.. 4. Air diisikan ke dalam buret dan ditelangkupkan ke dalam besen berisi air seperti dalam rajah. Dengan segera.Nilai kepekatan dan ketulan besar kalsium kar. buret. 2. 7.

00 5.00 34.50 Contoh skor 2: ** Kesalahan .50 150 12.00 38.00 5.50 39.50 18.50 41.50 37.00 10.50 41.50 2. 7.00 39.50 18.50 41.50 .00 33.50 6.00 37.00 37.00 30.00 39.00 330 6.00 30 41. • Mana-mana pelajar yang memperolehi sekurangkurangnya 3 Petunjuk Prestasi yang betul mendapat skor 2.00 44.00 60 27.50 90 19.00 37.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) • Mana-mana pelajar yang memperolehi sekurangkurangnya 4 Petunjuk Prestasi yang betul mendapat skor 3.00 16.00 37.00 15.00 5.50 150 12.00 30 41.00 0.50 300 6.50 41.00 28.00 36. • Mana-mana pelajar yang memperolehi sekurangkurangnya 1 Petunjuk Prestasi yang betul mendapat skor 1.50 37.50 6.00 210 9.00 420 4.00 30.00 44.3 Kaedah Menskor Kemahiran Mengumpul dan Merekod Data (Kostruk 3) Contoh keputusan eksperimen mengkaji kesan jumlah luas permukaan ke atas kadar tindak balas adalah seperti berikut: Contoh skor 3: Masa Bacaan buret (cm3) Isipadu gas (cm3) (saat) Ketulan Kecil Ketulan besar Ketulan Kecil Ketulan besar 0 46.00 13.00 0.50 4.50 41.00 5.50 40.00 0.00 120 15.50 31.50 36.00 41.50 2.50 34.00 34.50 31.00 13.50 18.00 23.50 13.00 39.00 10.00 27.00 24.00 240 7.00 10.00 120 15.00 390 5.00 270 7.50 90 19.00 60 27.50 34.Unit bagi isipadu tidak dinyatakan Masa Bacaan buret Isipadu gas (saat) Ketulan Kecil Ketulan besar Ketulan Kecil Ketulan besar 0 46.50 39.00 20.00 16.50 480 4.50 180 10.00 0.50 8.00 27.00 21.00 40.50 26.50 28 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 450 4.00 7.50 31.50 360 5.

00 21.00 24. Contoh skor 3: (RUJUK GRAF MUKA SURAT 333) Perbincangan / mentafsir data Berdasarkan graf yang dilukis.50 480 4.0 36.0 37.0 23.00 40.5 18.50 300 6.0 13.5 5.50 41.50 13. ketulan kecil menghasilkan kecerunan .5 7.5 39.50 Contoh skor 1: ** Kesalahan .4 Kaedah Menskor Kemahiran Mentafsir Data dan Membuat Kesim-pulan (Kostruk 4) Berikut diberi contoh menskor maklumat daripada data dalam konstruk 3 yang ditafsir dengan cara melukis graf.00 15.5 180 10.50 31.0 15.00 33.0 270 7.0 29 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 330 360 390 420 450 480 6.50 360 5.00 240 7.5 2.0 10.5 41.0 41.Unit bagi isipadu tidak dinyatakan & Bacaan buret tidak direkodkan kepada 2 tempat perpuluhan Masa Bacaan buret Isipadu gas (saat) Ketulan Kecil Ketulan besar Ketulan Kecil Ketulan besar 0 46.50 41.0 20. seterusnya dibuat kesimpulan terhadap eksperimen yang dijalankan (iaitu.00 420 4.50 36.5 150 12.0 5.5 13.50 40.0 0.5 31.50 39.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 180 10.00 20.5 34.0 27.0 44.5 31.0 240 7.50 4.5 8.00 39.5 40.50 2.50 2.5 10.0 28.5 26.5 41.0 37.00 41.00 23.0 34.00 36.00 38.0 40.0 38.50 450 4.0 4.5 36.0 60 27.00 7.00 330 6.50 26.5 4.50 41.00 10.5 2.00 390 5.0 210 9.0 24.0 39.00 37.5 18.5 90 19.50 8.0 5.0 120 15.0 5.0 0.50 18.0 30 41.00 28. mengkaji kesan jumlah luas permukaan ke atas kadar tindak balas).50 39.5 41.0 39.50 41.0 30.5 4.5 41.00 37.50 41.5 300 6.0 21.00 270 7.5 41.5 39.0 33.0 16.0 37.5 37.0 4.00 210 9.0 7.5 6.

Oleh itu lebih kecil saiz zarah lebih tinggi kadar awal tindak balas. ketulan besar menghasilkan kecerunan graf yang lebih tinggi. Oleh itu lebih besar saiz zarah lebih tinggi kadar awal tindak balas X [PP 2] Kesimpulan Hipotesis diterima // Kadar tindak balas lebih tinggi jika jumlah luas permukaan kalsium karbonat lebin besar. Rujuk graf jumlah isipadu gas karbon dioksida melawan masa pada muka surat 333 Perbincangan / mentafsir data 30 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Berdasarkan graf yang dilukis. [PP 2} Kesimpulan Hipotesis diterima // Kadar tindak balas lebih tinggi jika jumlah luas permukaan kalsium karbonat lebih besar. Rujuk graf jumlah isipadu gas karbon dioksida melawan masa pada muka surat 333 Perbincangan / mentafsir data Berdasarkan graf yang dilukis. [PP 3] . Oleh itu lebih besar saiz zarah lebih tinggi kadar awal tindak balas X X 31 [PP 2] Kesimpulan Kadar tindak balas lebih tinggi jika jumlah luas permukaan kalsium karbonat lebih kecil. [PP 3] Contoh skor 1: [PP 1] Seperti graf yang dilampirkan.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) awal graf yang lebih tinggi. ketulan besar menghasilkan kecerunan graf yang lebih tinggi. [PP 3} Contoh skor 2: [PP 1] Seperti graf yang dilampirkan.

5 Kaedah Menskor Sikap Saintifik dan Nilai Murni (Kostruk 5) Instrumen: Amali Kimia Tajuk: Mengkaji kesan jumlah luas permukaan kalsium karbonat ke atas kadar tindak balas Sikap Saintifik dan Nilai Murni Petunjuk Prestasi Pemerhatian Guru: Pelajar kerap bertanya atau membuat perbincangan dengan rakan atau guru semasa menjalankan eksperimen. PP2 (urutan dan teknik) Pelajar mengambil bacaan buret dan mencatat dalam jadual. PP3 (jujur merekod) Laporan amali pelajar didapati memenuhi format yang ditetapkan. PP5 (bertanggungjawab atas keselamatan diri dan orang lain) Pelajar mengambil bacaan buret dan memaklumkan kepada rakannya untuk dicatatkan dalam jadual. PP7 (rasional dan luwes) Nota: Skor 3 diberi apabila pelajar mempamerkan sekurang-kurangnya 6 PP Skor 2 diberi apabila pelajar mempamerkan sekurang-kurangnya 4 PP Skor 1 diberi apabila pelajar mempamerkan sekurang-kurangnya 3 PP 32 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) . PP4 (format laporan) Pelajar sentiasa mematuhi arahan makmal dan mengikuti prosedur makmal.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 7. PP6 (saling membantu) Apabila melakukan kesilapan pelajar dapat menerima teguran guru. PP1 (ingin tahu) Pelajar memasukkan kalsium karbonat ke dalam kelalang kon diikuti dengan asid hidroklorik cair.

0 OBJEKTIF 2.3 Mengkaji kesan sampingan ubat akibat daripada dos yang berlebihan.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 8 Kaeadah Menskor Respons Pelajar .Instrumen: Folio TAJUK: UBAT-UBATAN 1. bunga.1 Membuat perbandingan antara ubat tradisional dengan ubat moden.2 Mengkaji jenis-jenis ubat dan penggunaannya dalam penyembuhan penyakit. Ginseng Akar tumbuhan tertentu yang digunakan . Ubat tradisional biasanya disedia dengan mencampurkan beberapa jenis tumbuhan dengan bahagian tumbuhan yang tertentu seperti akar. Campuran ini biasanya direbus dan air rebusannya diminum. Berikut adalah beberapa contoh ubat tradisional dan penggunaannya Ubat Tradisional Penggunaan Rumput serani Sejenis tumbuhan yang digunakan untuk merawat gigitan binatang berbisa.0 DAPATAN MAKLUMAT 3.0 PENGENALAN Ubat amat penting dalam kehidupan kita untuk merawat pelbagai jenis penyakit. Ubat terbahagi kepada dua kumpulan iaitu ubat tradisional dan ubat moden. Ubat ialah bahan kimia yang berupaya mempengaruhi organisma hidup daripada segi menghasilkan perubahan biokimia dan fisiologi kepada tisu serta organ dan seterusnya mengakibatkan perubahan kepada fungsi tuhuh. haiwan atau mineral. pucuk dan daun. lelah dan batuk kering. batang. 2. Dos yang betul perlu ditentukan kerana dos yang berlebihan mungkin mendatangkan kesan sampingan. 2. Bahagian tumbuhannya boleh digosok dan kemudian bahagian yang digosok itu disapu pada bahagian yang 33 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) sakit. Keberkesanan ubat tradisional ini bergantung kepada kepercayaan dan amalan tanpa bukti saintifik.1 Ubat Tradisional Ubat yang diperolehi daripada sumber semula jadi tanpa diproses secara kimia seperti tumbuh-tumbuhan. 2. keracunan. 3.

Ubat moden ialah bahan kimia yang dihasilkan dengan menyediakan sebatian yang mempunyai struktur molekul aktif dalam sesuatu ubat tradisional. parasetamol.2. . Kemajuan yang pesat dalam penyelidikan dan pembangunan ubat termasuk teknik baru seperti bioteknologi dan kejuruteraan gene34 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) tik membantu dalam mengubati penyakit seperti kanser. Ubat psikoteraputik Stimulan. antipsikotik. kodeina. Jenis Ubat Contoh Analgesik Aspirin. 3. Kuinina Untuk merawat penyakit malaria. steroid. Ubat yang lain Hormon. Beberapa contoh ubat analgesik dan penggunaannya adalah seperti dalam jadual berikut. streptomisin. alzheimer dan sebagainya. Beberapa jenis ubat moden adalah seperti dalam jadual berikut. Pudina Diguna untuk menaikkan suhu badan dan seterusnya menyebabkan badan berpeluh. Bawang putih Bersifat antibiotik dan digunakan untuk merawat luka.1 Analgesik Analgesik ialah ubat yang membolehkan pesakit tidak merasai kesakitan walaupun masih berada dalam keadaan sedar. Halia Melegakan penyakit sengal-sengal terutamanya di kalangan orang tua. kulit melecur atau kegatalan kulit. Antibiotik Penisilin.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) untuk menyegar dan menguatkan badan.2 Ubat Moden Kebanyakan ubat moden yang dihasilkan hari ini berasal daripada tumbuhan dan mikro-organisma. antidepresan. memanaskan badan untuk mencegah serangan selsema dan menghilangkan angin dalam badan. trankuilizer. Lidah buaya Jus dan gel daripada daun lidah buaya disapu untuk mengubati luka. Ubat kokaina Digunakan sebagai ubat bius 3. mencegah serangan asma serta jangkitan selsema dan merendahkan tekanan darah tinggi.

gonorhea dan siflis. eg. 3. tuberculosis (tibi). Streptomisin Merawat jangkitan urinari. menggantikan aspirin bagi kanakkanak.2 Antibiotik Antibiotik ialah bahan kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisma seperti kulat dan bakteria. Merawat gejala penyakit psikotik yang . Contoh Antibiotik Penggunaan Penisilin Merawat penyakit kulit. pneumonia dan disentri.2. Parasetamol Menghilangkan kesakitan dan demam.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Contoh Analgesik Penggnaan Asperin Menghilangkan kesakitan. Ubat Psikoteraputik Fungsi Stimulan (Contoh: Amfetamin. Ia bertindak membunuh atau menghalang pembiakan bakteria yang menyebabkan penyakit. Kloropromazin dan Haloperidol). panik akibat tekanan dan punca psikologi yang lain.3 Psikoteraputik / Psikiatri Ubat psikoteraputik / psikioatri digunakan untuk merawat pesakit jiwa dengan bertindak secara langsung terhadap otak dan sistem saraf. Beberapa contoh ubah psikoteraputik / sikiatri dan penggunaannya adalah seperti dalam jadual berikut.2. Kodeina Menghilangkan sakit kepala dan batuk 35 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 3. Beberapa contoh ubat antibiotik dan penggunaannya adalah seperti dalam jadual berikut. antraks. bertenaga dan cergas. peneumonia. kebimbangan dan ketegangan yang berterusan. meningitis. Merangsang perasaan pesakit psikiarik supaya terasa yakin terhadap diri sendiri. Antipsikotik (Contoh: Klozapin. Antidepresan (Contoh: Barbiturat dan Trankuilizer) Mengawal keadaan kemurungan pesakit. Dekstroamfetamin) Meningkatkan kegiatan otak dan badan pesakit. meredakan demam dan merawat penyakit arthritis.

36 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 3. Beberapa contoh hormon dan steroid serta penggunaanya adalah seperti dalam jadual berikut. mempunyai pemikiran dan pemutusan yang tidak logik. Beberapa jenis hormon dan alkohol yang dikenal sebagai sterol merupakan sebatian steroid. Steroid ialah sebatian lipid semula jadi. Hormon ialah bahan organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin manusia untuk mengawal proses fisiologi dan homeostasis. Jenis Contoh Penggunaan Hormon Insulin Merawat penyakit kencing manis.0 PERBINCANGAN 37 .4 Ubat Moden Lain Ubat moden lain adalah seperti hormon dan steroid.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) disebut skizofrenia. Kortikosteroid Kortison Prednison Merawat penyakit asma dan artritis rheumatoid (sendi tulang menjadi bengkak. Pesakit tidak dapat mentafsirkan realiti dengan tepat. sakit dan kejang). 4. Ia digunakan untuk merawat penyakit yang disebabkan kekurangan hormon dalam badan. Menegah kehilangan otot pesakit. tidak mampu mengkomunikasikan idea dan menyisih daripada masyarakat.2. Sebatian steroid yang digunakan dalam bidang perubatan boleh dikategorikan kepada steroid anabolik dan kortekosteroid. Steroid Anabolik Metandrostenolone Testoteronpropionat Merawat beberapa penyakit yang serius seperti AIDS dan kanser. Bersifat antiinflamasi.

asianhealth. kut arahan doktor atau cara penggunaan ubat yang dinyatakan pada botol ubat apabila menggunakannya. Pengambilan ubat dalam dos yang rendah adalah paling baik. Setiap ubat akan mendatangkan bahaya yang berlainan terhadap penggunanya. England: Addison Wesley Longman Limited.Tempoh masa . J.0 KESIMPULAN Seseorang pesakit boleh mengambil ubat tradisional atau ubat moden dalam dos yang bersesuaian. Kesan sampingan akan timbul jika ubat diambil dalam dos yang berlebihan. 6.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Ramai orang membuat andaian bahawa kesihatan dapat dipulihkan dan dipelihara dengan memakan ubat.0 SUMBER RUJUKAN McLean. Laman Web http:/www. Perkara berikut perlu diberi perhatian semasa menggunakan ubat: . Tiada ubat yang betul-betul selamat jika tidak digunakan dengan betul. Ini juga boleh menyebabkan terdedah kepada bahaya ubat. Chemistry.Kekerapan pengambilan ubat . manakala.Tindakan terlupa 5. ubat yang diambil dalam dos yang tinggi adalah beracun. (1996).Ubat lain perlu dielak . Andaian ini menyebabkan ramai orang terlalu bergantung pada ubat atau menyalahgunakan ubat. Penyalahgunaan ubat akan menjejaskan kesihatan kita daripada segi kesan sampingan yang buruk atau penagihan.com Petunjuk Prestasi (PP) Skor PP 1 √ PP 2 √ PP 3 √ PP 4 √ 3 PP 5 PP 6 √ PP 7 √ 38 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Kaedah Merekod Skor pentaksiran setiap konstruk yang ditaksir direkod dalam Borang .

39 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) o Gred A. C dan D atau X diisi dalam ruang berkenaan merujuk kepada jadual penggredan. Pindahkan gred A. 7 Mencapai tahap kepujian C 3. atau 1 pada lajur skor merujuk kepada peraturan penskoran. o Isikan angka 3. B. Gred diberi berdasarkan Jadual Penggredan. satu salinan BSI yang dikemaskini hendaklah disertakan bersama surat pindah.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Skor Individu (BSI). .disimpan dalam portfolio pelajar . Kaedah Merumus Skor Pentaksiran dijalankan sekurang-kurangnya 2 eksperimen di tingkatan empat dan 2 eksperimen di tingkatan lima. 9 Mencapai tahap cemerlang B 5. 2. Jadual 11: Jadual penggredan Gred Jumlah Skor Penerangan Gred A 8. 2 Belum mencapai tahap minimum X T. sebagaimana dalam Jadual 10 (Rujuk juga Lampiran 2). 6. o Gred diberi selepas selesai pentaksiran o Borang ini digunakan oleh pelajar. • Cara Mengisi Borang Skor Individu oleh Pentaksir o Tandakan (√) pada lajur petunjuk prestasi yang berkenaan apabila pelajar telah menguasai petunjuk prestasi itu. 4 Mencapai tahap memuaskan D 1.Salinan kedua . H. C. o Borang ini hendaklah diisi dalam dua salinan: . o Semua BSI hendaklah ditandatangani oleh pentaksir dan disahkan oleh Pengetua pada akhir tempoh pentaksiran.Salina asal . o Jumlah 3 skor tertinggi diisi dalam ruang berkenaan. Rumus skor bagi setiap perkara yang ditaksir diambil daripada jumlah tiga skor yang tetinggi. sebagaimana dalam Jadual 11. pentaksir dan pemantau. D atau X ke dalam Borang Gred Individu (BGI).disimpan oleh pentaksir o Sekiranya pelajar berpindah sekolah. B. Prosedur Mengurus Borang Skor Individu (BSI) • Pengurusan Umum o Borang Skor Individu merekod skor semasa pentaksiran dijalankan di atas perkara yang ditaksir. Tidak hadir 11.

Merancang Penyiasatan / Eksperimen Eksperimen : …………. Kaedah Melapor Dapatan Pentaksiran 40 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Pelaporan dibuat dalam bentuk sijil yang dikeluarkan oleh pihak sekolah dengan menggunakan format dari Lembaga Peperiksaan Malaysia. Contoh sijil PEKA Kimia adalah sebagaimana dalam Rajah 2. Mengumpul Dan Merekod Data : …………… 4. sebagaimnana dalam Jadual 13.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Gred pencapaian pelajar dilakukan di akhir pentaksiran di tingkatan lima.….. Semua gred yang diperolehi daripada Borang Skor Individu (BSI) hendaklah dipindahkan ke dalam Borang Gred Induk (BGI). RUJUK MUKA SURT 346) 41 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Rajah 2: Contoh format sijil PEKA Kimia Logo Sekolah SIJIL PENTAKSIRAN KERJA AMALI BERASASKAN SEKOLAH Peperiksaan SPM Tahun: ……………………… Nama Mata Pelajaran: KIMIA Kod Mata Pelajaran: 4541/4 Nama: …………………………………………. (JADUAL 12. Nombor Kad Pengenalan: …………………. berdasarkan Peraturan Penggrerdan (Jadual 11). Dalam sijil tersebut dimasukkan gred bagi setiap perkara yang ditaksir.…. 3.. Contoh penggredan skor pelajar dalam Borang Skor Individu adalah sebagaimana dalam Jadual 12. Dianugerahkan Sijil Pentaksiran Kerja Amali Berasaskan Sekolah (PeKA) kerana telah memperolehi pencapaian seperti berikut: 1.. Sikap Saintifik Dan Nilai Murni : …………… …………………………. 2. Menjalankan Penyiasatan / : ……….. pada akhir tempoh pentaksiran 12. Tandatangan Pengetua . Mentafsir Data Dan Membuat Kesimpulan : …………… 5.. RUJUK MUKA SURAT 345) (JADUAL 13.

Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 42 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Cop Pengetua Tarikh: ………………….1 Garis Panduan Penyediaan Perancangan Pentaksiran • Pentaksiran PEKA dilaksanakan untuk mentaksir perfor-mans pelajar dalam lima konstruk yang telah ditera dengan menggunakan aktiviti dalam proses p&p. • Pentaksiran PEKA adalah proses berterusan yang dibuat semasa p&p dalam bilik darjah / makmal.. • Rangka kerja pentaksiran perlu selari dengan . Pengurusan Fail Pentaksiran 43 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Bagi setiap kelas yang ditaksir. Evidens Tarikh Keluar Tanda Tangan Pelajar Tarikh Masuk Tanda Tangan Pentaksir 14. Perancangan Pentaksiran 15. pihak sekolah perlu menyediakan satu fail untuk mengisi: oSalinan Borang Skor Individu (BSI) oBorang Gred Individu oBorang Semakan Ketua Pentaksir Negeri / Ketua Pentaksir Kawasan 15. Satu rekod evidens yang disimpan hendaklah mengandungi maklumat sebagaimana dalam Jadual 14. Kandungan Dalam Portfolio Perkara berikut perlu dimasukkan dalam portfolio pelajar: oBorang Pergerakan Evidens oBorang Skor Indiviu oEvidens Bagi evidens seperti model hendaklah disimpan di tempat yang selamat dan mudah diurus. bukannya dibuat secara berasingan atau tambahan. dengan ditanda tangani oleh pelajar dan pentaksir. Jadual 14: Rekod evidens Bil. 13.

• Dalam setiap aktiviti tidak semestinya dapat mencakupi semua konstruk yang hendak ditaksir. • Kaedah Membantu Pelajar Untuk Memulakan Aktiviti Penyiasatan o Fikirkan tentang Senarai Semak Perancangan yang dapat membantu pelajar merancang. Ini termasuk pengumpulan evidens secara langsung atau secara tidak langsung.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) p&p yang dirancang untuk memperkembangkan sesuatu konstruk melalui aktiviti makmal. • Kerangka pentaksiran direkabentuk untuk memberi peluang kepelbagaian aktiviti.termasuk masa. o Penyiasatan / eksperimen / projek hendaklah jangan terlalu kompleks atau over-ambitious. peluang dan infra-truktur di sekolah. Kebolehan saintifik yang rendah mungkin sesuai bagi pelajar yang berkebolehan rendah tetapi bagi pelajar yang berkebolehan memerlukan skop yang lebih luas untuk mempamerkan kefahamannya dalam kaedah saintifik dan pengetahuannya.2 Perancangan Penyiasatan Yang Baik • Pilih Penyiasatan Secara Berhati-hati o Penyiasatan hendaklah dilengkap berdasarkan kekagan yang ada . Bermakna. ruang. o Pastikan pelajar telah menguasai latar belakang saintifik . 44 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 15. • Aktiviti p&p yang melibatkan pelajar mestilah dirancang supaya memenuhi keperluan pentaksiran dan membolehkan pencapaian positif dipamerkan. o Penyiasatan / eksperimen / projek itu hendaklah sesuai dengan peringkat pelajar. • Pihak pentaksir perlu merancang secara berhatihati supaya evidens yang didapati adalah sah. aktiviti pentaksiran dibuat berdasarkan aktiviti yang dijalankan untuk mencapai konstruk tersebut. o Pentaksir mestilah betul-betul jelas apakah yang hendak ditaksir dalam PEKA Kimia. o Pastikan pelajar biasa dengan alat radas dan bahan yang akan digunakan.

Pengalaman ini didapati semasa proses p&p. o Guru Pentaksir perlu dapat membezakan setiap hasil kerja pelajar. markahkan dan berikan komen bertulis supaya mereka mengetahui bagaimana untuk memperbaiki prestasinya. • Pilih Pelajar Untuk Mempertingkatkan Konstruk PEKA o Pastikan pelajar mengetahui perkara yang akan ditaksir dan Penerangan Markah yang akan diguna untuk pentaksiran. Sebagai contoh. o Pastikan semua konstruk telah diketahui pelajar . o Pastikan pelajar merujuk dan menggunakan pengetauan saintifik dalam perancangannya. hipotesis. pelajar mestilah mendapat pengalaman sebelum mereka ditaksir. pelajar boleh ditugaskan untuk merancang penyiasatan bagi menyia45 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) sat kesan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kadar tindak balas. • Pastikan Pelajar Mengetahui Bagaimankah Pencapaian Yang Baik o Pastikan pelajar merancang dengan mencatatkannya. Sediakan salinan Konstruk. o Berikan pelajar pengalaman untuk mempraktikkan penyiasatan. kesimpula dll. o Pada peringkat awal penyiasatan bantuan guru mungkin banyak diberikan dan ini akan membiasakan pelajar dengan teknik atau kaedah Pentaksiran PEKA. sekiranya kelas telah menyiasat berkenaan Kesan suhu ke atas kadar tindak balas.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) sebelum mereka memulakan penyiasatan. Dengan ini guru . kemudian disambung di rumah. Petunjuk Prestasi dan Penerangan Markah bagi setiap pelajar atau tampalkan di dinding bilik darjah / makmal. • Pilih Masa Untuk Menjalankan Penyiasatan o Berdasarkan konsep PEKA Kimia.eg pemboleh ubah. mulakan perancangan dalam kelas. o Jangan biarkan pelajar melaksanakan penyiasatan yang identikal dengan eksperimen yang dijalankan dalam kelas dalam pengajaran-pembelajaran. o Kadang-kadang pentaksiran yang baik mungkin dilaksanakan sebagai aktiviti dalam bilik darjah. keputusan. Sebaiknya.

p&p dijalankan seperti biasa supaya pelajar dapat memantapkan penguasaannya dalam konstruk kimia sebagai pelengkap untuk Ujian Amali Bertulis. Skor 2). o Pelajar digalakkan menyimpan rekodnya sendiri. Ini boleh dicatatkan sebagai tingkah laku yang 47 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) diperhatikan. Sekiranya melibatkan lebih daripada seorang pentaksir. Dengan ini pentaksiran PEKA lebih bermakna kerana ianya dapat merekodkan perkembangan pencapaian pelajar dalam konstruk kimia. • Memberi Komen Hasil Kerja Pelajar o Setiap kali pentaksiran dilakukan. eg berbentuk: K1PP1 – 2 (Bermaksud: Kemahiran 1. mengadaptasi.Memberi tahu pelajar tahap penguasaannya.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) dapat melihat pelajar berbincang.Membantu pentaksir dalam pentaksiran atau untuk kegunaan penyelarasan. • Penyimpanan Rekod o Pelajar menyimpan semua kerjanya dalam Portfolio. . dengan ini membantu mereka memperbaiki kelemahan . Komen yang diberikan hendaklah ringkas. Kerja berkumpulan dibenarkan tetapi pentaksir mestilah 46 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) memastikan produk adalah merupakan hasil kerja individu. kemudian portfolio ini disimpan oleh guru. seperti: Pelajar telah mengambil kira . Komen yang dibuat adalah bertujuan untuk: . tetapi tepat dan padat. Petunjuk Prestasi 1. o Adalah penting untuk pentaksir mencatat sekiranya dalam masa perlaksanaan penyiasatan terdapat perbualan / secara lisan untuk mendapatkan penjelasan pelajar. pihak pentaksir perlu memberi komen (secara lisan dan bertulis) kepada pelajar.Memalumkan kepada penyelaras / pemantau bahawa hasil kerja pelajar telah ditaksir. kaedah ini memudahkan pergerakan rekod. memperbaiki dan seterusnya melaksanakan penyiasatan. Selepas pelajar ditaksir berdasarkan frekuensi yang telah ditetapkan.

pentaksir mestilah sedar dan mahir tentang Penerangan Markah bagi setiap konstruk yang akan ditaksir. ELEMEN 2 Kemahiran Menjalankan Penyiasatan / Eksperimen – KJ Perkara berikut mestilah dipertimbangkan semasa pelajar menjalankan aktiviti penyiasatan / eksperimen: . o Pentaksiran di peringkjat perancangan memberikan peluang pada pelajar untuk memperbaiki dan mengubahsuai strategi supaya dapat meneruskan ke kemahiran yang seterusnya. Pentaksir perlu ingat bahawa: -Tiap-tiap Penerangan Markah memerlukan pelajar diberi peluang untuk membuat keputusan sendiri.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) langkah keselamatan semasa menjalankan eksperimen.Ketua Pentaksir Sekolah 15. • Di mana Mendapatkan Bantuan o Hadiri Taklimat Penataran PEKA Kimia sama ada di peringkat negeri / daerah / sekolah. Penerangan Konstruk ELEMEN 1: Kemahiran Merancang Penyiasatan Eksperimen – KR Perkara berikut mestilah dipertimbangkan semasa pelajar memilih aktiviti yang sesuai: o Penerangan mestilah melibatkan eksperimen yang diterakan dalam kurikulum.Ketua Pentaksir Daerah .Skor tertinggi hanyalah diberi kepada pelajar yang dapat mempamer evidens yang memenuhi Penerangan Markah. tanpa bantuan guru.Ketua Pentaksir Kebangsaan .3 Pentaksiran Menggunakan Aktiviti Dalam menentukan aktiviti. 48 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) o Teknik dan alat radas mestilah terhad kepada alat radas yang terdapat di sekolah. . dan / atau pendekatan bestari. o Hubungi personel berikut untuk mendapatkan bantuan tentang PEKA Kimia: .Ketua Pentaksir Negeri . o Penggunaan Senarai Semak Perancangan dapat mengingatkan pelajar peluang-peluang untuk mempamerkan kebolehan mereka.

o Pentaksir perlu ingat tentang setakat mana bantuan yang boleh diberikan kepada pelajar. di mana sesuai dan mencukupi. 49 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) o Adakah perlu membuat pemerhatian dan / atau pengukuran semula. o Setakat manakah ketepatan pemerhatian dan / atau pengukuran yang perlu dibuat. kalau laporan dibuat di rumah pentaksir mestilah memastikan tugasan dilaksanakan oleh pelajar sendiri. ELEMEN 4 Kemahiran Mentafsir Data dan Membuat Kesimpulan – KS Dalam Penerangan Pemarkahan perkara berikut mestilah dapat dipamerkan oleh pelajar dalam kemahiran tersebut: o Membuat pentaksiran terhadap data yang telah dikomunikasikan. 15. Dalam kes di mana pelajar membuat laporan.4 Penggunaan Website Komputer. ICT dan Pencarian Penggunaan komputer digalakkan dalam perlaksanaan PEKA. Merekod Data dan Melukis Gambar Rajah – KD Dalam Penerangan Pemarkahan. bila mereka akan ditaksir dan apakah bentuk evidens yang perlu dipamer dan bagaimana evidens itu akan diskor. Bantuan yang diberikan termasuk secara . o Pelajar juga telah biasa dengan keperluan Peraturan Pentaksiran. perkara berikut mestilah dapat dipamerkan oleh pelajar: o Membuat pemerhatian dan / atau pengukuran.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) o Perlaksanaan penyiasatan berdasarkan perancangan yang telah dipersetujui oleh pentaksir. o Pengendalian alat radas dan bahan berdasarkan perancangan. o Bagaimana merekod pemerhatian dan / atau pengukuran. Ini boleh dilaksanakan dengan pentaksir mendapatkan terlebih dahulu draf laporan.5 Sokongan Dan Bantuan Kepada Pelajar o Dalam pentaksiran PEKA Kimia pelajar perlu didedahkan tentang konstruk yang akan ditaksir. o Teknik dan alat radas mestilah terhad kepada alat radas yang terdapat di sekolah ELKEMEN 3 Kemahiran Mengumpul. 15. o Membuat kesimpulan. bagaimana mereka akan ditaksir.

Cara komunikasi . . o Pentaksir bertanggungjawab dalam penyeliaan aktiviti dilakukan pelajar dan berpuas hati dengan evidens yang dipamerkan. tandakan √ pada kotak berikut: Bahagian 1: Merancang Apakah yang akan anda kaji / siasat ? Ini merupakan Tajuk / Tujuan Penyiasatan Nyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasi iaitu faktor yang anda akan manipulasi. 50 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) yang Markah akhir tidak boleh dirumus sekiranya pentaksir sangsi terhadap produk yang diberikan pelajar. merekod data dan melukis gambar rajah Bahagian 4: Mentafsir data dan membuat kesimpulan Selepas anda melengkapkan setiap bahagian penyiasatan. • Boleh menghubung kait pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas.Pentafsiran data .Semua pemboleh ubah .Teknik .Prosedur kerja . Perancangan anda mestilah mengandungi empat bahagian: 51 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Bahagian 1: Merancang Bahagian 2: Menjalankan eksperimen Bahagian 3: Mengumpul.Kesimapulan • Boleh memilih satu teknik • Boleh menyenaraikan radas dan bahan yang sesuai dan mencukupi Contoh: Borang Perancangan Penyiasatan Borang Perancangan Penyiasatan Anda mestilah menetapkan Tajuk Penyiasatan dan ini adalah perkara yang anda akan siasat.Data .Pernyataan masalah dan / atau tujuan penyiasatan .Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) verbal atau bertulis dalam Borang Perancangan Penyiasatan. o Pentaksir boleh mengubah suai Borang Perancangan Penyiasatan berikut berdasarkan kesesuaian aktiviti. • Boleh mempamerkan mana-mana perkara berikut dalam perancangan: . o Borang Perancangan Penyiasatan boleh digunakan untuk memanu pelajar semasa merancang.Senarai bahan dan radas . Elemen 1: Kemahiran Merancang Penyiasatan / Eksperimen (KR) • Membuat pernyataan masalah / tujuan eksperimern.

tajuk-tajuk lajur dalam jadual. perhati atau rekod. Merekod Data dan Melukis Gambar Rajah (KD) Dapat mengumpul. Apakah pernyataan hipotesis ? Iaitu hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dengan pemboleh ubah yang bergerak balas.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Nyatakan pemboleh ubah yang bergerak balas iaitu perkara yang akan anda perhati. Nyatakan bagaimana data ini akan dikomunikasikan seperti dijadual. Huraikan kaedah / prosedur eksperimen yang akan anda guna. Buat ramalan berdasarkan pengetahuan saintifik. lukis jika boleh membantu / Namakan teknik. Elemen 2: Kemahiran Menjalankan Penyiasatan / Eksperimen (KJ) Dapat menjalankan penyiasatan mengikut perancangan yang lengkap melalui: • Menggunakan senarai bahan dan alat radas • Menggunakan prosedur yang telah dirancang 52 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) • Mendapat ukuran / data / pemerhatian seperti perancangan • Mengguna dan mengendalikan alat radas serta bahan sains / spesimen dengan betul • Membersih dan menyimpan alat radas sains dengan betul • Melupus bahan yang tidak diperlukan lagi dengan cara yang betul Bahagian 2: Menjalankan Penyiasatan / Eksperimen Menjalankan penyiasatan mengikut perancangan dengan selamat dan tepat: Menggunakan senarai bahan dan alat radas Menggunakan prosedur yang telah dirancang Mengumpul evidens yang mencukupi Mendapat ukuran / data / pemerhatian seperti perancangan Mengguna dan mengembalikan alat radas serta bahan sains / spesimen dengan betul Membersih dan menyimpan alat radas sains dengan betul Melupus bahan yang tidak diperlukan lagi dengan cara yang betul Elemen 3: Kemahiran Mengumpul. Nyatakan senarai alat radas dan bahan yang diperlukan dari segi kuantiti. iaitu bagaimana data ini akan direkod. Nyatakan pemboleh ubah yang dimalarkan iaitu faktor yang anda perlu tetapkan. Pernyataan ini mestilah boleh diuji. Nyatakan apa yang akan anda ukur. merekod data dan melukis gambar rajah yang lengkap melalui: • Dapat membina jadual yang mempunyai lajur dan baris yang bertajuk dan berunit dengan betul • Dapat melengkapkan jadual yang mengandungi data-data yang mencukupi dan sistematik .

Merekod Data dan Melukis Gambar Rajah Mengumpul. di mana perlu Elemen 4: Kemahiran Mentafsir Data dan Membuat Kesimpulan (KS) Dapat mengumpul. Graf mengandungi perkara berikut: o Tajuk graf o Kedua-dua paksi berlabel dan berunit o Skala seragam o Pindah sekurang-kurangnya 4 titik betul o Graf garis licin / bentuk betul atau • Dapat mempamer bentuk komunikasi lain yang bersesuaian. Contoh carta bar: o Tajuk carta bar o Kedua-dua paksi berlabel dan berunit o Skala seragam o Pindah sekurang-kurangnya 4 titik betul o Bentuk • Dapat menyatakan perkaitan yang betul antara pemboleh ubah bertepatan dengan pemerhatian / pengukuran atau membuat inferens yang munasabah atau mendapat maklumat yang betul daripada graf atau komunikasi 54 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) • Dapat membuat kesimpulan yang betul berdasarkan data / pemerhatian atau dapat menyatakan hipotesis diterima atau ditolak berdasarkan data / pemerhatian Bahagian 4: Kemahiran Mentafsir Data dan Membuat Kesimpulan .Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) (Pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang dimalar / mengumpul data dalam bentuk pemerhatian yang betul) • Dapat melukis gambar rajah berkualiti yang mengandungi perkara berikut: o Gambar rajah berfungsi o Alat radas yang lengkap 53 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) o Bersih. tiada garis putus-putus Bahagian 3: Kemahiran Mengumpul. rekodkan data mengikut ketepatan bacaan berdasarkan unit Mengumpul maklumat lain yang mungkin diperlukan Melukis gambar rajah. merekod data dan melukis gambar rajah yang lengkap melalui: Merekod pengukuran. labelkan tajuk lajur (pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas). merekod data dan melukis gambar rajah yang lengkap melalui: • Dapat membina graf dengan betul dan / atau membuat pengiraan yang tepat. Simpan data mentah Membina jadual. pemerhatian atau evidens dalam cara yang terbaik dan jelas.

carta bar atau carta palang ? Gunakan pengetahuan saintifik untuk menerangkan kesimpulan Bagaimanakah kesimpulan berbanding dengan ramalan dan hipotesis ? (LAMPIRASN 1: RUJUK BUKU NOTA MUKA SURAT 411) 55 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) LAMPIRAN 2: MUKA DEPAN PORTFOLIO Logo Sekolah SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN …………………………………………………………………………. No.. Tingkatan: ………………………………………………………………….. Telefon: ………………………………………………………………. Catatan: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 1 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 2 .. Kad Pengenalan: ………………………………………………………. atau bar atau histogram Adakah sesuatu pola yang diikuti oleh data ? Adakah hubungan antara pemboleh ubah yang dikaji digambarkan dalam graf.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Mentafsir data dan membuat kesimpulan yang lengkap melalui: Fikirkan tentang evidens yang telah anda perolehi dan tetapkan bagaimana data itu patut dipersembahkan Adakah anda perlu membuat penghitungan kepada data dengan menggunakan formula / rumus ? Adakah anda akan melukis graf. PORTFOLIO PEKA KIMIA 2007 / 2008 Nama: ………………………………………………………………………. Angka Giliran: ……………………………………………………………. Alamat: ……………………………………………………………………. No. carta palang atau histogram ? Anda perlu melabel paksi. memindahkan titik dan melukiskan graf licin / best fit line. …………………………………………………………………….