Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013

)

• PEKA bermaksud “Pentafsiran Kerja Amali” berasaskan sekolah; dengan menggunakan pendekatan rujuk-kriteria. • Pentaksiran PEKA mengukur tahap penguasaan pelajar bagi sesuatu elemen (apa yang perlu dikembangkan dalam diri pelajar) yang tidak dapat diukur dalam kertas 1 dan 2: Kemahiran saintifik dan nilai murni. • Pentaksiran PEKA dibuat secara berterusan (formatif), secara individu, walaupun pelajar bekerja dalam kumpulan. • Melalui PEKA, guru mengetahui tahap pencapaian kemahiran tertentu pelajar, secara langsung. • Di samping mempertingkatkan mutu pembelajaran, maklumat daripada hasil penilaian PEKA digunakan bagi tujuan pensijilan. • Matlamat PEKA: Melengkap serta mempertingkatkan proses p&p. • Kronologi Perlaksanaan PEKA 1999 : PEKA diperkenal, menggantikan Kertas 3 (amali) 2002 : PEKA dihapuskan (ganti dengan Kertas 3 kembali). Kertas 3 merupakan teori mengenai praktikal, mengandungi 3 soalan: Soalan 1 wajib, manakala soalan 2 dan 3 adalah pilihan; dalam masa 1. jam (25%). Kumpulan pertama yang mengambil kertas ini adalah tahun 2003. 2003 : PEKA diperkenalkan kembali. Pencapaian pelajar dalam PEKA Kimia dinilai mulai peperiksaan SPM 2004, melalui kertas 4, iaitu Kimia 4. • Format pentaksiran PEKA: Kesahan, kebolehpercayaan, kebolehlaksanaan dan penjaminan kualiti, di samping keserasian / kerelevanan dengan kurikulum; merangkumi domain kognitif
1 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013)

PENTAKSIRAN KERJA AMALI KIMIA (PEKA KIMIA – 4541/4)

(pengetahuan), psikomotor (kemahiran) dan afektif (nilai-nilai murni).

Objektif PEKA
Bagi membolehkan pelajar: - Menguasai kemahiran saintifik - Memperkukuhkan teori dan konsep kimia

Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013)

- Memupuk amalan sikap saintifik dan nilai murni

Ciri-ciri PEKA Kimia i. Keserasian dengan kehendak kurikulum.
ii. Berpusatkan pelajar. iii. Telus dan terbuka. iv. Kebolehlaksanaan dan sistematik. v. Pelbagai instrumen. vi. Formatif dan berterusan. vii. Mempunyai skor. viii. Pelaporan positif. ix. Pemantauan berterusan.

Pengoperasian PEKA Kimia
PEKA Kimia dijalankan mengikut prosedur berikut: • Penataran • Pelaksanaan • Penyelarasan • Pemantauan • Pengesanan

1. Penataran PEKA Kimia
2 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013)

Maksud penataran: Pendedahan kepada pihak yang terlibat dengan PEKA Kimia – ie pentadbir sekolah, pemantau, guru dan pelajar tentang perlaksanaan PEKA Kimia. Proses penataran dilaksanakan oleh pegawai yang dilantik, dengan tanggungjawab: • Pegawai Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) / Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) - Mengedarkan buku Panduan PEKA Kimia ke sekolah. - Mengadakan penataran kepada sekolah dan guru kimia. - Memastikan PEKA Kimia dilaksanakan. • Pentadbir / Guru Kanan Sains - Memastikan guru memperolehi buku panduan PEKA Kimia. - Memastikan guru diberi penataran. - Memastikan semua pelajar diberi taklimat. - Memastikan sijil PEKA Kimia dilaksanakan. • Guru Pentaksir - Menyediakan Jadual Kerja Pentaksiran PEKA Kimia. - Memberi taklimat PEKA Kimia kepada pelajar. - Memaklumkan perkara yang hendak ditaksir kepada

Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013)

pelajar. - Mentaksir pelajar tingkatan empat mulai Januari hingga November dan pelajar tingkatan lima dari Januari hingga 31 Julai. - Merekodkan hasil pentaksiran dalam Borang Penskoran PEKA Kimia. - Menyediakan portfolio pentaksiran pelajar yang berpindah. - Menyediakan semua fail yang berkaitan. - Menyimpan semua dokumen di tempat yang selamat. - Menyediakan sijil PEKA Kimia.
3 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013)

- Bekerjasama dengan pemantau dan penyelaras PEKA Kimia. - Menghantar Skor PEKA Kimia ke Lembaga Peperiksaan.

2. Perlaksanaan PEKA Kimia
PEKA Kimia dilaksana dengan melibatkan aspek pentadbiran dan pentaksiran: • Pentadbiran o Pentadbiran merujuk kepada proses bagaimana PEKA diurus dan dilaksanakan dengan sistematik dan berkesan. o Proses pentadbiran dilaksana untuk memastikan perjala-nan dan perlaksanaan proses pentaksiran berjalan dengan lancar, secara berterusan. o Proses pentadbiran dilaksanakan dengan cara berikut: - Perancangan - Penataran - Perlaksanaan - Pemantauan - Pengesanan - Laporan • Pentaksiran o Pentaksiran adalah proses mengukur tahap penguasaan pelajar dengan merujuk kepada kriteria yang ditetapkan. o Pentaksiran bertujuan mengesan tahap penguasaan pelajar untuk penambahbaikan. o Pentaksiran PEKA Kimia dirancang, ditadbir, diskor dan dirumuskan di peringkat sekolah

Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013)

3. Penyelarasan PEKA Kimia
4 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013)

Penyelarasan PEKA Kimia dijalankan bagi tujuan untuk memastikan keseragaman dari segi: - Kefahaman terhadap peraturan penskoran. - Penggunaan yang betul terhadqp peraturan penskoran. - Pemberian skor yang betul bagi setiap pelajar. Penyelarasan di peringkast sekolah dijalankan sebelum dan selepas pentaksiran. Manakala, penyelarasan di peringkat pusat dijalankan setelah pentaksiran dijalankan. Proses penyelarasan dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan, dengan mengambil kira tarikh-tarikh berikut: - Tarikh mesyuarat penyelarasan - Tarikh akhir pelajar menyiapkan tugasan - Tarikh menyiapkan pentaksiran - Tarikh penyerahan skor yang lengkap kepada Lembaga Peperiksaan - Tarikh pemberian sijil PEKA Kimia Proses penyelarasan melibatkan dua pihak: Penyelaras pusat (yang dilantik oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia) dan penyelaras sekolah (Guru Kanan Sains / Ketua Panitia).

4. Pemantauan PEKA Kimia

Pemantauan: Proses untuk melihat dan memastikan program PEKA Kimia dilaksana dan berjalan dengan lancar, mengikut prosedur dan jadual yang ditetapkan. Pemantau adalah pegawai yang diberi tauliah yang terdiri daripada pemantau luar dan pemantau dalaman. • Pemantau Luar o Pegawai Lembaga Peperiksaan o Jemaah Nazir Sekolah o Pegawai Jabatan Pelajaran o Pegawai Pelajaran Daerah / Bahagian o Ketua Pentaksir Negeri
5 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013)

o Ketua Pentaksir Kawasan / Daerah • Pemantau Dalaman o Pengetua o Penolong Kanan Akademik

Konstruk Yang Ditaksir Konstruk yang hendak dikembangkan dalam diri pelajar diuji dengan menggunakan empat instrumen pentaksiran. Pengesanan PEKA Kimia • Pengesanan: Proses menilai program PEKA Kimia dari segi pencapaian objektif. Penjaminan Kualiti PEKA Kimia berperanan sebagai mekanisme untuk memastikan objektif mata pelajaran kimia dapat direalisasi dan menepati kualiti 6 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) yang dihasrat.Mengadakan lawatan pemantauan . sebagaimana . Pemantauan dilaksanakan dengan cara berikut: . Jabatan Pelajaran Negeri menentu dan memaklumkan tempoh dan jadual pemantauan PEKA Kimia kepada sekolah. Pengesanan dilaksanakan selepas satu kitaran lengkap pengoperasian PEKA (ie sehingga sijil dikeluarkan).Mengadakan mesyuarat pasca pemantauan. Panduan Peka Kimia Bahagian ini membincangkan aspek yang ditaksir dan kaedah yang digunakan dalam proses pentaksiran PEKA Kimia. 1.Pembentukan Jawatankuasa Pemantauan peringkat negeri .Menjalankan proses pemantauan . Pegawai yang terlibat dalam pengesanan terdiri daripada Pegawai Luaran (pegawai Lembaga Peperiksaan dan pegawai Kementerian Pelajaran) dan Pegawai Dalaman (terdiri daripada pelajar Institusi Pengajian Tinggi dan penyelidik).Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) o Guru Cemerlang o Gura Kanan Mata Pelajaran Kimia o Guru-guru yang dilantik oleh Pengetua Proses pemantauan dijalankan mengikut kesesuaian. Pensijilan akan dibuat dan dikeluarkan oleh sekolah seiring dengan penghantaran skor PEKA Kimia ke Lembaga Peperiksaan Malaysia. kekuatan dan kelemahan serta impaknya kepada pendidikan. 5.Membuat laporan pemantauan . • Tujuan pengesanan: Untuk penambahbaikan program PEKA.

4541/3 (Kertas Objektif) • Kemahiran proses sains • Mengeksperimen Kertas 4 . aspek kemahiran mengeksperimen digabungjalin dengan kemahiran manipulatif. manakala. Instrumen yang diguna adalah berdasarkan kesesuaian instrumen untuk mentaksir konstruk tersebut. Perkara ini diterakan dalam jadual konstruk dan petunjuk prestasi. sikap saintifik dan nilai murni yang ditaksir adalah aspek yang benar-benar dapat diperhati. PEKA Kimia ditaksir berdasarkan 5 konstruk berikut. bagi tujuan kemudahtadbiran. sebagaimana yang dalam masing-masing Jadual 2 hingga Jadual 6: Konstruk I: Merancang penyiasatan / eksperimen (KR) Konstruk II: Menjalankan penyiasatan / eksperimen (KJ) Konstruk III: Mengumpul dan merekod data (KD) Konstruk IV: Mentafsir data dan membuat kesimpulan (KK) Konstruk V: Sikap saintifik dan nilai murni (SSNM) Jadual 2: Instrumen pentaksiran dan petunjuk prestasi bagi Konstruk I .Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) dalam Jadual 1. Jadual 1: Taburan konstruk mengikut jenis instrumen pentaksiran Instrmen Pentaksiran Konstruk Yang Ditaksir Kertas 1 .4541/1 (Kertas Objektif) • Pengetahuan • Kefahaman • Kemahiran aplikasi Kertas 2 .4541/2 (Kertas Subjektif) • Pengetahuan • Kefahaman • Kemahiran aplikasi • Kemahiran menganalisis • Kemahiran mensintesis 7 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Kertas 3 .4541/4 (Kertas Objektif) • Mengeksperimen • Kemahiran manipulatif • Sikap saintifik dan nilai murni Berdasarkan konsep PEKA. mudah tadbir dan mudah tafsir sahaja yang diambil kira.Merancang penyiasatan / eksperimen .

Menjalankan penyiasatan / eksperimen INSTRUMEN PETUNJUK PRESTASI (PP) Senarai semak dalam Borang Skor individu semasa menjalankan penyiasatan / eksperimen Dapat menjalankan penyiasatan / eksperimen melalui: PP 1 Boleh mengikuti Kaedah / Tujuan / Pernyataan masalah. PP 5 Boleh membersihkan alat radas / peralatan lain yang telah digunakan dengan cara yang betul dan / atau boleh menyimpan alat radas yang telah digunakan dengan betul dan selamat. PP 6 Boleh melupuskan bahan kimia dan sisa dengan cara yang betul selepas menjalankan penyiasatan / eksperimen.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) INSTRUMEN PETUNJUK PRESTASI (PP) Laporan amali PP 1 Mempamerkan perkara-perkara berikut dengan lengkap: • Tujuan / Pernyataan masalah • Menyatakan hipotesis / Mengenal pasti pemboleh ubah 8 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) • Senarai alat dan bahan • Kaedah / Teknik / Rajah • Cara data dikumpul Jadual 3: Instrumen pentaksiran dan petunjuk prestasi bagi Konstruk II . PP 3 Boleh mengendalikan alat radas atau memasang (set up) alat radas / peralatan lain dengan teknik yang betul. 9 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Jadual 4: Instrumen pentaksiran dan petunjuk prestasi bagi Konstruk III . PP 2 Boleh memilih alat radas / peralatan lain yang sesuai dan mencukupi. PP 4 Boleh mengambil bahan dalam kuantiti yang sesuai dan mengendalinya dengan betul.Kemahiran mengumpul dan merekod data INSTRUMEN .

Jadual 5: Instrumen pentaksiran dan petunjuk prestasi bagi Konstruk IV .Kemahiran mentafsir data dan membuat kesimpulan INSTRUMEN / EVIDENS PETUNJUK PRESTASI (PP) Laporan amali / folio PP 1 Boleh membina *graf / cara lain dengan betul dan / membuat pengiraan yang betul. PP 3 Boleh merekod data pemboleh ubah bergerak balas yang diperolehi dengan bilangan titik perpuluhan dengan betul (jika ada) / merekod data yang mencukupi / merekod ulangan pemerhatian / data dengan situasi yang berbeza. 2. PP 2 Dapat merekod kepelbagaian maklumat yang relevan. Laporan amali PP 1 Boleh membina jadual yang mempunyai lajur dan baris yang bertajuk dan berunit (jika ada) dengan betul / merekod data / pemerhatian. *Graf mengandungi perkara-perkara berikut: • Tajuk graf • Kedua-dua paksi berlabel dan berunit • Skala seragam • Sekurang-kurangnya 4 titik dipindah dengan betul • Saiz graf melebihi 50% kertas graf • Bentuk graf sesuai dengan eksperimen dan garis licin Dapat mempamer bentuk komunikasi lain yang bersesuaian. Contoh: Menulis persamaan kimia . PP 2 Boleh melengkapkan pemboleh ubah yang dimanipulasi dengan bilangan titik perpuluhan yang sesuai (jika ada) / mengumpul data / pemerhatian dengan betul dan relevan.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) / EVIDENS PETUNJUK PRESTASI (PP) 1. Folio / Skrap PP 1 Dapat mengumpul dan mempamerkan maklumat berdasarkan sumber dan kaedah yang betul. 10 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) PP 3 Maklumat yang direkod tepat dan jelas.

PP4 Boleh menyediakan laporan mengikut format yang ditetapkan dengan betul. PP2 Boleh menjalankan eksperimen mengikut urutan dan teknik yang betul / Boleh menjalankan kajian daripada sumber maklumat yang betul. Boleh menyatakan hipotesis diterima / ditolak berdasarkan data / pemerhatian yang betul. Proses . dirumus dan dilapor.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) • Formula bahan dan hasil ditulis betul • Persamaan ditulis dengan seimbang PP2 Boleh menyatakan perkaitan yang betul antara pemboleh ubah bertepatan dengan pemerhatian / pengukuran.Sikap saintifik dan nilai murni INSTRUMEN / EVIDENS PETUNJUK PRESTASI (PP) Laporan amali / folio PP 1 Sentiasa menunjukkan semangat ingin tahu yang berterusan. Jadual 6: Instrumen pentaksiran dan petunjuk prestasi bagi Konstruk V . PP3 Sentiasa jujur dalam merekod data dan / pemerhatian. diskor. 2. PP7 Berfikiran rasional. PP5 Sentiasa menunjukkan sikap bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan orang lain. berdasarkan kerangka yang ditetap dan dimoderatkan. 11 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) PP3 Boleh membuat kesimpulan yang betul berdasarkan data / pemerhatian yang betul. ditadbir. Membuat inferens daripada graf / komunikasi lain. 12 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) PP6 Sentiasa mengamalkan sikap saling membantu dan bertoleransi semasa menjalankan eksperimen atau tugasan. IIlustrasi Pentaksiran Penilaian PEKA Kimia dilaksanakan sepenuhnya di peringkat sekolah .dirancang.

pemilihan / pembinaan instrumen. Dengan itu semua sekolah akan menumpukan kepada penilaian yang merujuk kepada konstruk yang telah disenarai. pela-jar.).  Dilaporkan di peringkat sekolah: Proses pengumpulan maklumat dan merumus skor dilakukan guru yang mengajar bagi mendapatkan tahap penguasaan pelajar. dsb.  Ditadbir di peringkat sekolah: Usaha pengumpulan maklumat penilaian diorganisasi dan dilaksanakan oleh mereka yang terlibat secara langsung dengan pembelajaran seseorang pelajar di sesebuah sekolah.Aspek kuantitatif merujuk kepada apa yang dinilai. pembinaan skema pensko-ran dsb) . berdasarkan prinsip rumusan yang ditetapkan dan peraturan penggredan yang dibina.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) penaksiran dipantau oleh pegawai LPM / JPN / PPD dan guru yang dilantik.Aspek kualitatif merujuk kepada di mana penilaian tersebut didasarkan. Dengan itu. rakan sepembelajaran. kekerapan. Usaha dibuat melalui pernyataan kriteria yang .6).dibuat oleh sekolah. bila.  Dirancang di peringkat sekolah merujuk kepada segala perancangan (pelajar. . 13 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013)  Kerangka yang ditetapkan merujuk kepada aspek kuantitatif dan kualitatif penilian: . semua sekolah menggunakan kriteria sama. tetapi guru bertang-gungjawab merumuskan skor (kerana dia terlibat secara langsung dengan pelajar).  Diskor di peringkat sekolah: Pemberian skor berdasarkan skema penilaian yang dibina guru / penilai lain (eg guru. Rumusan dibuat di peringkat mikro dan makro. ibu bapa. seperti yang dicadang dalam Contoh Petunjuk Prestasi (sebagaimana dalam Jadual 2 . ie elemen yang dihasrat akan dikembang dalam diri pelajar (sebagaimana dalam Jadual 1).  Dimoderatkan: Usaha memastikan setiap pelajar dinilai ber-dasarkan aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif yang sama. Pencapaian pelajar berdasarkan kepada kriteria yang telah ditetapkan dan contoh evidens yang ditunjukkan oleh pelajar. siapa yang terlibat. berpandukan Panduan PEKA Kimia. Meskipun pen-skoran boleh dibuat oleh pelbagai pihak.

tanpa membandingkannya dengan prestasi pelajar lain. pelajar tersebut diberi peluang untuk ditaksir berulang kali. menjalankan eksperimen. Skor yang diperolehi direkod dalam Borang Skor Individu (rujuk Lampiran 1).C untuk Memuaskan . manakala. Pentaksiran bermula selepas penataran kepada pegawai berkaitan. Gred yang diberi adalah sebagai berikut: . pelaporan. serta pensijilan. sikap saintifik dan nilai murni. Apabila sesuatu kemahiran dikuasai. mengumpul dan merekod data. Proses pentaksiran menggunakan pendekatan rujuk kriteria.D untuk Belum Mencapai Tahap Minimum 14 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Penjaminan kualiti: Tindakan terancang dan berterusan yang dilaksana bagi memberi keyakinan yang mencukupi bahawa produk yang dilahirkan memenuhi keperluan kualiti yang dinyatakan. Rajah 1: Carta alir ilustrasi pentaksiran PEKA Kimia Mula Penataran Perlaksanaan Pentaksiran Perkara Yang Ditaksir Peraturan Penskoran Menskor & Merekod Belum Menguasai Skor 15 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Telah Menguasai . rumusan ke atas skor dibuat untuk tujuan penggredan. Ilustrasi bagaimana proses pentaksiran PEKA Kimia dilaksanakan adalah sebagaimana dalam Rajah 1.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) jelas.A untuk Cemerlang . berpandukan Peraturan Penskoran.B untuk Kepujian . guru dan pelajar yang terlibat. mekanis-me penyelarasan dan pemantauan PEKA Kimia mentaksir kemahiran saintifik (merancang eksperimen. kualiti ialah ciri-ciri individu sebagaimana dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Produk ialah individu. mentafsir data dan membuat kesimpulan). Sekiranya pelajar belum menguasai sesuatu kemahiran yang ditaksir.

• Buku skrap Himpunan maklumat / foto / gambar / keratan akhbar / spesimen / bahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) yang dikumpulkan dalam tempoh masa tertentu mengenai sesuatu topik dan disusun dalam bentuk yang sistematik. • Laporan tugasan 16 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Laporan kajian / amali yang berformat mengenai sesuatu tugasan penyiasatan yang diberikan. • Folio Laporan kajian yang berformat mengenai sesuatu tugasan yang diberikan oleh pentaksir. • Artifak Bahan kekal yang dihasilkan daripada aktiviti pelajar. eg. 4. model dan buku skrap. masa serta aspek yang ditaksir bagi setiap instrumen PEKA Kimia INSTRUMEN EVIDENS BILA INSTRUMEN DIGUNAKAN APA YANG DITAKSIR Tugasan amali Laporan yang disediakan oleh pelajar yang .Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Merumus Penggredan Pelaporan dan Pensijilan 3. • Evidens Bukti yang dihasil / ditunjukkan pelajar dalam bentuk proses. Jadual 7: Evidens. Instrumen Pentaksiran PEKA Kimia Dua jenis instrumen yang diguna dalam proses pentaksiran PEKA Kimia: Tugasan amali dan projek (rujuk Jadual 7). Takrifan Beberapa Istilah Dalam PEKA Kimia • Instrumen Kaedah / mekanisma yang diguna untuk mendapatkan evidens tahap penguasaan pelajar terhadap sesuatu kemahiran yang ditaksir. produk atau artifak yang boleh ditaksir.

• Kemahiran saintifik (jika berkaitan). • Merancang eksperimen • Menjalankan eksperimen • Mengumpul dan merekod data • Mentafsir data dan membuat kesimpulan • Sikap saintifik dan nilai murni. model. perbincangan dan kesimpulan. pemboleh ubah (jika ada). kaedah keputusan. Folio. • Sikap saintifik dan nilai murni. aktiviti mengutip data atau maklumat. memproses maklumat dan membuat kesimpulan. hipotesis (jika ada). 17 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) kemudian dipersembahkan dalam bentuk laporan. Mengikut aktiviti yang dicadangkan oleh pentaksir.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) mengandungi tujuan. Laporan amali Semasa menjalankan amali. Projek Tugasan yang dilaksanakan dalam jangka masa tertentu melibatkan proses merancang. buku skrap. alat radas dan bahan kimia. Laporan amali perlu mengandungi perkara berikut: • Tujuan eksperimen / pernyataan masalah . laporan projek.

Gambar rajah susunan radas e. Laporan amali anda akan digunakan untuk mentaksir kemahiran merancang eksperimen. projek (folio) perlu mengandungi perkara berikut: • Tajuk • Latar belakang / pengenalan • Objektif • Jadual / data kajian / maklumat dalam pelbagai bentuk • Perbincangan • Kesimpulan • Sumber rujukan. Anda dikehendaki menyediakan laporan amali bagi eksperimen itu. Laporan amali anda mestilah mengandungi: a. Tujuan eksperimen 18 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) b. sikap saintifik dan nilai murni. Contoh Tugasan Amali Kimia Contoh 1 Anda dikehendaki menjalankan eksperimen untuk menentukan takat lebur dan takat beku asetamida. 5.dimalar . Manakala. dan . Contoh Tugasan i. Kesimpulan Semasa anda menjalankan tugasan amali. anda juga akan ditaksir dari segi kemahiran menjalankan eksperimen. Tafsiran data / perbincangan g.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) • Hipotesis (jika ada) • Pemboleh ubah (jika ada) yang . Rekod pemerhatian / data f. Kaedah / prosedur eksperimen d.imanipulasi. Senarai alat radas dan bahan kimia c. mengumpul .bergerak balas • Radas dan bahan (kimia) • Kaedah / prosedur • Data / pemerhatian •Mantafsir data / perbincangan • Kesimpulan.

Kaedah / prosedur eksperimen f. bergerak balas dan dimalar d. Senarai alat radas dan bahan kimia e. Contoh 2 Anda dikehendaki menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan jumlah luas permukaan ke atas kadar tindak balas. mengumpul dan merekod data. Anda dikehendaki menyediakan laporan amali bagi eksperimen itu. Hipotesis c. anda juga akan ditaksir dari segi kemahiran menjalankan eksperimen. Laporan amali anda akan digunakan untuk mentaksir kemahiran merancang eksperimen. mentafsir data dan membuat kesimpulan. semasa dan selepas proses pengajaran-pembelajaran. Objektif d.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) dan merekod data. Pentaksiran PEKA Kimia dijalankan sebelum. Kesimpulan g. dengan melibatkan . Tafsiran data / perbincangan i. Di akhir proses pengumpulan maklumat. sikap saintifik dan nilai murni. mentafsir data dan membuat kesimpulan. Dapatan maklumat e. 6. Folio anda mestilah mengandungi perkara-perkara berikut: a. Kaedah Mentaksir 1. Contoh Tugasan Folio 19 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Anda dikehendaki mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber. ii. Semua pemboleh ubah yang terlibat: Dimanipulasi. Sumber rujukan Catatan: Muka depan portfolio hendaklah dibuat sebagaimana dalam Lampiran 2. Tajuk b. Laporan amali anda mestilah mengandungi: a. anda dikehendaki menyediakan laporan berbentuk folio. Rekod pemerhatian / data h. Tujuan eksperimen / pernyataan masalah b. Perbincangan f. Gambar rajah susunan radas g. Pengenalan / latar belakang c. Kesimpulan Semasa anda menjalankan tugasan amali.

Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) perkara-perkara berikut: i. Mentafsir data dan membuat kesimpulan v. diskor. 3. Hasil tugasan pelajar disemak.Merancang eksperimen ii. 7. Semua pelajar mesti mengemukakan evidens yang lengkap apabila diminta dan disimpan oleh pentaksir dalam portfolio pelajar. 5. Pentaksiran dijalankan sekurang-kurangnya dua kali di tingkatan empat bermula pada bulan Januari hingga September dan dua kali di tingkatan lima bermula pada bulan Januari hingga 31 Julai. Sikap saintifik dan nilai murni 2. Kaedah Menskor Respons Pelajar Skor diberi kepada petunjuk prestasi (PP) yang terdapat dalam Jadual Peraturan Penskoran. Guru boleh mentaksir satu sahaja kemahiran terhadap beberapa pelajar atau beberapa kemahiran terhadap beberapa pelajar atau keseluruhan pelajar dalam satu kelas sekiranya pentaksiran boleh dikendalikan dengan baik. direkod dan dimaklumkan kepada pelajar. 7. 20 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 6. Menjalankan eksperimen iii. 4. sebagaimana dalam Jadual 8. Mengumpul dan merekod data iv. Pelajar yang belum menguasai perkara yang ditaksir akan mengambil aktiviti pentaksiran ulangan pada tugasan lain yang ditetapkan. Jadual 8: Peraturan penskoran berasaskan pencapaian petunjuk prestasi (PP) Konstruk Intrument Skor Pencapaian Catatan Yang Ditaksir / Evidens 321 Merancang penyiasatan / eksperimen Laporan amali Menyenaraikan . Pentaksiran kemahiran sikap saintifik dan nilai murni boleh dilakukan serentak dengan mana-mana pentaksiran kemahiran yang lain. 8. Semua pelajar harus diberi peluang yang mencukupi untuk memperolehi sesuatu kemahiran sebelum pentaksiran dijalan.

Folio / skrap ka surat 10. Rujuk PP dalam Jadual 2. Menjalankan penyiasatan / eksperimen Senarai semak dalam Borang Skor Individu semasa menjalankan penyiasatan / eksperimen. Kemahiran mengumpul dan merekod 1. mu21 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) data 2. Laporan amali Memenuhi semua PP Memenuhi 2 PP Memenuhi 1 PP Rujuk PP dalam Jadual 4. muka surat 8. Menyenaraikan ≥ 2 perkara dalam PP dengan lengkap.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) semua 5 perkara dalam PP dengan lengkap. muka surat 9. Menyenaraikan ≥ 3 perkara dalam PP dengan lengkap. Kemahiran mentafsir data dan . Memenuhi ≥ 4 PP Memenuhi ≥ 3 PP Memenuhi ≥ 2 PP Rujuk PP dalam Jadual 3.

7. muka surat 11. muka surat 12 Sebagai panduan.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) membuat kesimpulan Laporan amali / folio Memenuhi semua PP Memenuhi 2 PP Memenuhi 2 PP Rujuk PP dalam Jadual 5. Sikap saintifik dan nilai murni Folio / laporan amali Memenuhi ≥ 6 PP Memenuhi ≥ 4 PP Memenuhi ≥ 3 PP Rujuk PP dalam Jadual 6.1 Kaedah Menskor Kemahiran Merancang Penyiasatan / Eksperimen (Kostruk I) Cara menskor kemahiran merancang eksperimen: Guru menandakan laporan amali kimia dengan merujuk kepada Petunjuk Prestasi Guru menyemak dan menanda (√) perkara-perkara dalam Petunjuk Prestasi yang dikuasai oleh murid pada laporan amali pelajar Guru menjumlah tanda (√) yang diperolehi oleh pelajar Guru menulis skor murid dalam Borang Skor Individu (BSI) Contoh pelajar yang mendapat skor 3: Tujuan : Mengkaji kesan jumlah luas permukaan ke atas kadar tindak balas 22 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Pemboleh ubah yang dimanipulasi : Jumlah luas permukaan kalsium karbonat Pemboleh ubah yang bergerak . berikut diberikan contoh bagaimana sesuatu evidens diskor oleh pelajar bagi setiap konstruk.

asid hidroklorik 0. Kelalang kon digoncang dan jam randik dimulakan.2 mol dm-3 Rajah : Kaedah / Prosedur: 1. Graf isipadu gas karbon dioksida melawan masa diplot bagi kedua-dua tindak balas pada kertas graf yang sama. 8.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) balas : Isipadu gas karbon dioksida per unit masa / Kadar tindak balas Pemboleh ubah yang dimalar : Suhu. 50 cm3 asid hidroklorik cair disukat dan dimasukkan ke dalam kelalang kon. 2. Bacaan awal buret dicatatkan. Dengan menggunakan selinder penyukat. 7. selinder penyukat dan jam randik Bahan : Ketulan kecil kalsium karbonat dan ketulan besar kalsium karbonat. Bacaan buret bagi gas karbon dioksida yang dibebas pada setiap sela masa 30 saat dicatatkan sehingga tiada gas dibebaskan. salur penghantar. semakin tinggi kadar tindak balas Radas : Kelalang kon 100 cm3. Air diisikan ke dalam buret dan ditelangkupkan ke dalam besen berisi air seperti dalam rajah. jisim kalsium karbonat Hipotesis : Semakin besar jumlah luas permukaan kalsium karbonat. besen. kuantiti dan kepekatan asid hidroklorik. penyumbat getah. 6. 9. 4. Contoh pelajar yang mendapat skor 2: Tujuan : Mengkaji kesan jumlah luas permukaan ke atas kadar tindak balas Pemboleh ubah yang dimanipulasi : Kadar tindak balas Kesilapan menulis Pemboleh ubah yang bergerak balas : pemboleh ubah Jumlah luas permukaan . 23 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 3. kelalang kon ditutup dengan penyumbat bersalur kaca yang telah dipasangkan dengan salur getah. 5. buret. 5 g ketulan kecil kalsium karbonat ditimbang dan dimasukkan ke dalam kelalang kon. Dengan segera. Langkah 1 hingga 7 diulang dengan menggantikan ketulan kecil dengan ketulan besar kalsium karbonat.

2 mol dm-3 Rajah : 24 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Kaedah / Prosedur: 1.hipotesis bonat Radas : Kelalang kon 100 cm3. Bacaan buret bagi gas karbon dioksida yang dibebas pada setiap sela masa 30 saat dicatatkan sehingga tiada gas dibebaskan. Bacaan awal buret dicatatkan. 2. Dengan segera. Dengan menggunakan selinder penyukat. semakin besar jumlah menulis Luas permukaan kalsium kar. kuantiti dan kepekatan asid hidroklorik. Contoh pelajar yang mendapat skor 1: Tujuan : Mengkaji kesan jumlah luas permukaan ke atas kadar tindak balas Pemboleh ubah yang dimanipulasi : Kadar tindak balas Kesilapan menulis pemboleh ubah Pemboleh ubah bergerak balas : Jumlah luas permukaan 25 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) . selinder penyukat dan jam randik Bahan : Ketulan kecil kalsium karbonat dan ketulan besar kalsium karbonat. penyumbat getah. Langkah 1 hingga 7 diulang dengan menggantikan ketulan kecil dengan ketulan besar kalsium karbonat. Kelalang kon digoncang dan jam randik dimulakan. 5 g ketulan kecil kalsium karbonat ditimbang dan dimasukkan ke dalam kelalang kon. 6. 9. 5. Graf isipadu gas karbon dioksida melawan masa diplot bagi kedua-dua tindak balas pada kertas graf yang sama. 8.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Pemboleh ubah yang dimalar : Suhu. 3. buret. besen. jisim kalsium karbonat Hipotesis : Semakin tinggi kadar tindak Kesilapan Balas. asid hidroklorik 0. 4. 7. kelalang kon ditutup dengan penyumbat bersalur kaca yang telah dipasangkan dengan salur getah. Air diisikan ke dalam buret dan ditelangkupkan ke dalam besen berisi air seperti dalam rajah. salur penghantar. 50 cm3 asid hidroklorik cair disukat dan dimasukkan ke dalam kelalang kon.

salur peng. 6. asid hidroklorik tidak dinyatakan Rajah : Kaedah / Prosedur: 1. Kesilapan semakin besar jumlah luas permukaan menulis kalsium karbonat hipotesis Radas : Kelalang kon. 50 cm3 asid hidroklorik cair disukat dan dimasukkan ke dalam kelalang kon.Nilai kepekatan dan ketulan besar kalsium kar. Dengan menggunakan selinder penyukat.asid hidroklorik bonat. 4. 5 g ketulan kecil kalsium karbonat ditimbang dan dimasukkan ke dalam kelalang kon. Bacaan buret bagi gas karbon dioksida yang dibebas pada setiap sela masa 30 saat dicatatkan sehingga tiada gas dibebaskan. Langkah 1 hingga 7 diulang dengan menggantikan ketulan kecil dengan ketulan besar kalsium karbonat. selinder penyukat dan spesifikasi kejam randik lalang kon Bahan : Ketulan kecil kalsium karbonat . jisim kalsium karbonat Hipotesis : Semakin tinggi kadar tindak balas. 5. Bacaan awal buret dicatatkan. 8.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Pemboleh ubah yang dimalar : Suhu. 9. penyumbat getah.Tidak menulis hantar. besen. kuantiti dan kepekatan asid hidroklorik.. bahan yang sesuai dan mencukupi Guru memerhatikan pelajar yang ditaksir semasa penyiasatan / eksperimen dijalankan Guru menanda (√) Petunjuk Prestasi dan memberi skor Kepada pelajar dalam Borang Skor Individu (BSI) 27 . Dengan segera. 26 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 3. 2. kelalang kon ditutup dengan penyumbat bersalur kaca yang telah dipasangkan dengan salur getah. 7. Graf isipadu gas karbon dioksida melawan masa diplot bagi kedua-dua tindak balas pada kertas graf yang sama. Air diisikan ke dalam buret dan ditelangkupkan ke dalam besen berisi air seperti dalam rajah. buret. Kelalang kon digoncang dan jam randik dimulakan.2 Kaedah Menskor Kemahiran Menjalankan Penyiasatan / Ekspe-rimen (Kostruk 2) Cara menskor kemahiran menjalankan eksperimen adalah seperti berikut: Guru mentaksir satu kumpulan pelajar yang telah diberitahu apa yang hendak ditaksir Guru memberi arahan kepada pelajar untuk mengambil alat radas / peralatan. 7.

50 . • Mana-mana pelajar yang memperolehi sekurangkurangnya 3 Petunjuk Prestasi yang betul mendapat skor 2.00 10.00 37.50 26.50 180 10.50 300 6.00 420 4.50 41.50 2.00 330 6.00 240 7.50 41.50 39.00 38.50 39.00 60 27.50 90 19.00 37.3 Kaedah Menskor Kemahiran Mengumpul dan Merekod Data (Kostruk 3) Contoh keputusan eksperimen mengkaji kesan jumlah luas permukaan ke atas kadar tindak balas adalah seperti berikut: Contoh skor 3: Masa Bacaan buret (cm3) Isipadu gas (cm3) (saat) Ketulan Kecil Ketulan besar Ketulan Kecil Ketulan besar 0 46.00 210 9.50 360 5.00 27.00 0.50 480 4.00 30 41.00 120 15.50 37.00 30.50 41.00 16.00 5.00 20.50 36.00 37.00 7.00 39. 7.50 8.50 31.00 39.00 27.00 34.50 31.50 150 12.00 40.50 37.00 30.00 10.50 31.50 28 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 450 4.50 90 19.00 270 7.50 13.00 10.00 36.50 18.00 5.00 0.00 33.00 15.50 40. • Mana-mana pelajar yang memperolehi sekurangkurangnya 1 Petunjuk Prestasi yang betul mendapat skor 1.00 37.50 6.00 34.50 6.Unit bagi isipadu tidak dinyatakan Masa Bacaan buret Isipadu gas (saat) Ketulan Kecil Ketulan besar Ketulan Kecil Ketulan besar 0 46.00 120 15.00 21.50 150 12.00 44.00 41.00 16.50 34.00 24.00 0.50 4.00 13.00 0.50 18.00 39.00 28.00 44.50 2.50 18.50 Contoh skor 2: ** Kesalahan .00 30 41.00 23.00 390 5.50 34.00 5.50 41.00 13.50 41.00 60 27.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) • Mana-mana pelajar yang memperolehi sekurangkurangnya 4 Petunjuk Prestasi yang betul mendapat skor 3.00 5.

5 41.0 4.0 15.50 41.0 39.0 29 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 330 360 390 420 450 480 6.0 13.0 37.0 36.5 150 12.5 36.0 38.00 28.0 240 7.50 40.0 5.00 21.00 36.50 Contoh skor 1: ** Kesalahan .00 23.00 37.00 20.00 390 5.50 13.50 18.00 240 7.5 300 6.0 16. Contoh skor 3: (RUJUK GRAF MUKA SURAT 333) Perbincangan / mentafsir data Berdasarkan graf yang dilukis.0 28.0 27.50 300 6.5 39.5 40.00 210 9.0 0.00 24.00 41.5 8.00 37.50 36.0 34. ketulan kecil menghasilkan kecerunan .0 210 9.5 180 10.00 39.50 8.50 39.5 39.5 41.5 41.0 30 41.00 330 6. mengkaji kesan jumlah luas permukaan ke atas kadar tindak balas).5 4.00 33.5 6.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 180 10.5 18.5 41.50 2.5 26.0 7.0 120 15.0 10.50 41.5 37.0 44.0 60 27.50 450 4.5 10.50 41.5 4.4 Kaedah Menskor Kemahiran Mentafsir Data dan Membuat Kesim-pulan (Kostruk 4) Berikut diberi contoh menskor maklumat daripada data dalam konstruk 3 yang ditafsir dengan cara melukis graf.0 0.50 2.5 41.0 33.5 31.00 270 7.0 23.00 7.0 41.Unit bagi isipadu tidak dinyatakan & Bacaan buret tidak direkodkan kepada 2 tempat perpuluhan Masa Bacaan buret Isipadu gas (saat) Ketulan Kecil Ketulan besar Ketulan Kecil Ketulan besar 0 46.5 90 19.5 5.0 5.0 40.0 39.0 37.5 13.00 10.0 21.50 41.00 15.5 2.5 31.0 37.50 41.00 40. seterusnya dibuat kesimpulan terhadap eksperimen yang dijalankan (iaitu.50 4.5 18.0 270 7.0 5.50 31.5 2.50 360 5.0 4.0 30.5 34.00 38.50 39.50 480 4.50 26.0 24.00 420 4.5 7.0 20.

[PP 3] . Rujuk graf jumlah isipadu gas karbon dioksida melawan masa pada muka surat 333 Perbincangan / mentafsir data 30 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Berdasarkan graf yang dilukis. [PP 2} Kesimpulan Hipotesis diterima // Kadar tindak balas lebih tinggi jika jumlah luas permukaan kalsium karbonat lebih besar. [PP 3] Contoh skor 1: [PP 1] Seperti graf yang dilampirkan. Oleh itu lebih kecil saiz zarah lebih tinggi kadar awal tindak balas. Rujuk graf jumlah isipadu gas karbon dioksida melawan masa pada muka surat 333 Perbincangan / mentafsir data Berdasarkan graf yang dilukis. Oleh itu lebih besar saiz zarah lebih tinggi kadar awal tindak balas X [PP 2] Kesimpulan Hipotesis diterima // Kadar tindak balas lebih tinggi jika jumlah luas permukaan kalsium karbonat lebin besar. Oleh itu lebih besar saiz zarah lebih tinggi kadar awal tindak balas X X 31 [PP 2] Kesimpulan Kadar tindak balas lebih tinggi jika jumlah luas permukaan kalsium karbonat lebih kecil.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) awal graf yang lebih tinggi. [PP 3} Contoh skor 2: [PP 1] Seperti graf yang dilampirkan. ketulan besar menghasilkan kecerunan graf yang lebih tinggi. ketulan besar menghasilkan kecerunan graf yang lebih tinggi.

PP6 (saling membantu) Apabila melakukan kesilapan pelajar dapat menerima teguran guru.5 Kaedah Menskor Sikap Saintifik dan Nilai Murni (Kostruk 5) Instrumen: Amali Kimia Tajuk: Mengkaji kesan jumlah luas permukaan kalsium karbonat ke atas kadar tindak balas Sikap Saintifik dan Nilai Murni Petunjuk Prestasi Pemerhatian Guru: Pelajar kerap bertanya atau membuat perbincangan dengan rakan atau guru semasa menjalankan eksperimen. PP2 (urutan dan teknik) Pelajar mengambil bacaan buret dan mencatat dalam jadual. PP1 (ingin tahu) Pelajar memasukkan kalsium karbonat ke dalam kelalang kon diikuti dengan asid hidroklorik cair. PP4 (format laporan) Pelajar sentiasa mematuhi arahan makmal dan mengikuti prosedur makmal. PP7 (rasional dan luwes) Nota: Skor 3 diberi apabila pelajar mempamerkan sekurang-kurangnya 6 PP Skor 2 diberi apabila pelajar mempamerkan sekurang-kurangnya 4 PP Skor 1 diberi apabila pelajar mempamerkan sekurang-kurangnya 3 PP 32 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) . PP5 (bertanggungjawab atas keselamatan diri dan orang lain) Pelajar mengambil bacaan buret dan memaklumkan kepada rakannya untuk dicatatkan dalam jadual.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 7. PP3 (jujur merekod) Laporan amali pelajar didapati memenuhi format yang ditetapkan.

Keberkesanan ubat tradisional ini bergantung kepada kepercayaan dan amalan tanpa bukti saintifik. Bahagian tumbuhannya boleh digosok dan kemudian bahagian yang digosok itu disapu pada bahagian yang 33 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) sakit. lelah dan batuk kering.Instrumen: Folio TAJUK: UBAT-UBATAN 1.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 8 Kaeadah Menskor Respons Pelajar . Ginseng Akar tumbuhan tertentu yang digunakan . Dos yang betul perlu ditentukan kerana dos yang berlebihan mungkin mendatangkan kesan sampingan. pucuk dan daun. batang.0 OBJEKTIF 2.0 DAPATAN MAKLUMAT 3. Campuran ini biasanya direbus dan air rebusannya diminum. Ubat terbahagi kepada dua kumpulan iaitu ubat tradisional dan ubat moden.0 PENGENALAN Ubat amat penting dalam kehidupan kita untuk merawat pelbagai jenis penyakit. 3. bunga.1 Ubat Tradisional Ubat yang diperolehi daripada sumber semula jadi tanpa diproses secara kimia seperti tumbuh-tumbuhan. keracunan.3 Mengkaji kesan sampingan ubat akibat daripada dos yang berlebihan. 2.2 Mengkaji jenis-jenis ubat dan penggunaannya dalam penyembuhan penyakit. 2.1 Membuat perbandingan antara ubat tradisional dengan ubat moden. 2. Berikut adalah beberapa contoh ubat tradisional dan penggunaannya Ubat Tradisional Penggunaan Rumput serani Sejenis tumbuhan yang digunakan untuk merawat gigitan binatang berbisa. haiwan atau mineral. Ubat ialah bahan kimia yang berupaya mempengaruhi organisma hidup daripada segi menghasilkan perubahan biokimia dan fisiologi kepada tisu serta organ dan seterusnya mengakibatkan perubahan kepada fungsi tuhuh. Ubat tradisional biasanya disedia dengan mencampurkan beberapa jenis tumbuhan dengan bahagian tumbuhan yang tertentu seperti akar.

streptomisin. alzheimer dan sebagainya.2. Ubat kokaina Digunakan sebagai ubat bius 3. Halia Melegakan penyakit sengal-sengal terutamanya di kalangan orang tua.2 Ubat Moden Kebanyakan ubat moden yang dihasilkan hari ini berasal daripada tumbuhan dan mikro-organisma. Jenis Ubat Contoh Analgesik Aspirin. Ubat yang lain Hormon.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) untuk menyegar dan menguatkan badan. antidepresan. memanaskan badan untuk mencegah serangan selsema dan menghilangkan angin dalam badan. antipsikotik. Kemajuan yang pesat dalam penyelidikan dan pembangunan ubat termasuk teknik baru seperti bioteknologi dan kejuruteraan gene34 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) tik membantu dalam mengubati penyakit seperti kanser. parasetamol. steroid. kulit melecur atau kegatalan kulit. Kuinina Untuk merawat penyakit malaria.1 Analgesik Analgesik ialah ubat yang membolehkan pesakit tidak merasai kesakitan walaupun masih berada dalam keadaan sedar. Ubat moden ialah bahan kimia yang dihasilkan dengan menyediakan sebatian yang mempunyai struktur molekul aktif dalam sesuatu ubat tradisional. Ubat psikoteraputik Stimulan. Beberapa contoh ubat analgesik dan penggunaannya adalah seperti dalam jadual berikut. Beberapa jenis ubat moden adalah seperti dalam jadual berikut. Pudina Diguna untuk menaikkan suhu badan dan seterusnya menyebabkan badan berpeluh. kodeina. Antibiotik Penisilin. mencegah serangan asma serta jangkitan selsema dan merendahkan tekanan darah tinggi. Lidah buaya Jus dan gel daripada daun lidah buaya disapu untuk mengubati luka. 3. trankuilizer. . Bawang putih Bersifat antibiotik dan digunakan untuk merawat luka.

Kloropromazin dan Haloperidol). Antidepresan (Contoh: Barbiturat dan Trankuilizer) Mengawal keadaan kemurungan pesakit. Beberapa contoh ubah psikoteraputik / sikiatri dan penggunaannya adalah seperti dalam jadual berikut. Contoh Antibiotik Penggunaan Penisilin Merawat penyakit kulit. Ia bertindak membunuh atau menghalang pembiakan bakteria yang menyebabkan penyakit. Antipsikotik (Contoh: Klozapin.2. Streptomisin Merawat jangkitan urinari. Kodeina Menghilangkan sakit kepala dan batuk 35 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 3. Dekstroamfetamin) Meningkatkan kegiatan otak dan badan pesakit. meningitis. Merawat gejala penyakit psikotik yang . pneumonia dan disentri. Merangsang perasaan pesakit psikiarik supaya terasa yakin terhadap diri sendiri.2 Antibiotik Antibiotik ialah bahan kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisma seperti kulat dan bakteria. 3. antraks. panik akibat tekanan dan punca psikologi yang lain. kebimbangan dan ketegangan yang berterusan. Beberapa contoh ubat antibiotik dan penggunaannya adalah seperti dalam jadual berikut. meredakan demam dan merawat penyakit arthritis. bertenaga dan cergas.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Contoh Analgesik Penggnaan Asperin Menghilangkan kesakitan. eg. menggantikan aspirin bagi kanakkanak. peneumonia. Parasetamol Menghilangkan kesakitan dan demam. gonorhea dan siflis. tuberculosis (tibi). Ubat Psikoteraputik Fungsi Stimulan (Contoh: Amfetamin.2.3 Psikoteraputik / Psikiatri Ubat psikoteraputik / psikioatri digunakan untuk merawat pesakit jiwa dengan bertindak secara langsung terhadap otak dan sistem saraf.

4. 36 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 3. Steroid Anabolik Metandrostenolone Testoteronpropionat Merawat beberapa penyakit yang serius seperti AIDS dan kanser. Hormon ialah bahan organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin manusia untuk mengawal proses fisiologi dan homeostasis. Pesakit tidak dapat mentafsirkan realiti dengan tepat. tidak mampu mengkomunikasikan idea dan menyisih daripada masyarakat.0 PERBINCANGAN 37 .4 Ubat Moden Lain Ubat moden lain adalah seperti hormon dan steroid. Ia digunakan untuk merawat penyakit yang disebabkan kekurangan hormon dalam badan. Steroid ialah sebatian lipid semula jadi. Menegah kehilangan otot pesakit. Sebatian steroid yang digunakan dalam bidang perubatan boleh dikategorikan kepada steroid anabolik dan kortekosteroid. sakit dan kejang). Bersifat antiinflamasi.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) disebut skizofrenia.2. Beberapa contoh hormon dan steroid serta penggunaanya adalah seperti dalam jadual berikut. Beberapa jenis hormon dan alkohol yang dikenal sebagai sterol merupakan sebatian steroid. Jenis Contoh Penggunaan Hormon Insulin Merawat penyakit kencing manis. Kortikosteroid Kortison Prednison Merawat penyakit asma dan artritis rheumatoid (sendi tulang menjadi bengkak. mempunyai pemikiran dan pemutusan yang tidak logik.

Ubat lain perlu dielak .0 KESIMPULAN Seseorang pesakit boleh mengambil ubat tradisional atau ubat moden dalam dos yang bersesuaian. Laman Web http:/www. Andaian ini menyebabkan ramai orang terlalu bergantung pada ubat atau menyalahgunakan ubat. Ini juga boleh menyebabkan terdedah kepada bahaya ubat. Penyalahgunaan ubat akan menjejaskan kesihatan kita daripada segi kesan sampingan yang buruk atau penagihan. England: Addison Wesley Longman Limited. Perkara berikut perlu diberi perhatian semasa menggunakan ubat: .Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Ramai orang membuat andaian bahawa kesihatan dapat dipulihkan dan dipelihara dengan memakan ubat.com Petunjuk Prestasi (PP) Skor PP 1 √ PP 2 √ PP 3 √ PP 4 √ 3 PP 5 PP 6 √ PP 7 √ 38 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Kaedah Merekod Skor pentaksiran setiap konstruk yang ditaksir direkod dalam Borang .asianhealth. 6. (1996). Tiada ubat yang betul-betul selamat jika tidak digunakan dengan betul. J. kut arahan doktor atau cara penggunaan ubat yang dinyatakan pada botol ubat apabila menggunakannya. Kesan sampingan akan timbul jika ubat diambil dalam dos yang berlebihan. Setiap ubat akan mendatangkan bahaya yang berlainan terhadap penggunanya. Chemistry. Pengambilan ubat dalam dos yang rendah adalah paling baik. manakala.Tempoh masa .Tindakan terlupa 5.0 SUMBER RUJUKAN McLean.Kekerapan pengambilan ubat . ubat yang diambil dalam dos yang tinggi adalah beracun.

D atau X ke dalam Borang Gred Individu (BGI). H. . o Borang ini hendaklah diisi dalam dua salinan: .disimpan dalam portfolio pelajar . pentaksir dan pemantau.Salinan kedua . sebagaimana dalam Jadual 10 (Rujuk juga Lampiran 2). o Jumlah 3 skor tertinggi diisi dalam ruang berkenaan. 6. o Gred diberi selepas selesai pentaksiran o Borang ini digunakan oleh pelajar. 39 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) o Gred A. satu salinan BSI yang dikemaskini hendaklah disertakan bersama surat pindah. C. o Semua BSI hendaklah ditandatangani oleh pentaksir dan disahkan oleh Pengetua pada akhir tempoh pentaksiran. B.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Skor Individu (BSI).Salina asal .disimpan oleh pentaksir o Sekiranya pelajar berpindah sekolah. B. Jadual 11: Jadual penggredan Gred Jumlah Skor Penerangan Gred A 8. Kaedah Merumus Skor Pentaksiran dijalankan sekurang-kurangnya 2 eksperimen di tingkatan empat dan 2 eksperimen di tingkatan lima. C dan D atau X diisi dalam ruang berkenaan merujuk kepada jadual penggredan. sebagaimana dalam Jadual 11. 4 Mencapai tahap memuaskan D 1. 7 Mencapai tahap kepujian C 3. • Cara Mengisi Borang Skor Individu oleh Pentaksir o Tandakan (√) pada lajur petunjuk prestasi yang berkenaan apabila pelajar telah menguasai petunjuk prestasi itu. o Isikan angka 3. Rumus skor bagi setiap perkara yang ditaksir diambil daripada jumlah tiga skor yang tetinggi. 2. Pindahkan gred A. Prosedur Mengurus Borang Skor Individu (BSI) • Pengurusan Umum o Borang Skor Individu merekod skor semasa pentaksiran dijalankan di atas perkara yang ditaksir. atau 1 pada lajur skor merujuk kepada peraturan penskoran. Gred diberi berdasarkan Jadual Penggredan. 2 Belum mencapai tahap minimum X T. 9 Mencapai tahap cemerlang B 5. Tidak hadir 11.

sebagaimnana dalam Jadual 13.. Contoh penggredan skor pelajar dalam Borang Skor Individu adalah sebagaimana dalam Jadual 12...…. pada akhir tempoh pentaksiran 12. 2. Mentafsir Data Dan Membuat Kesimpulan : …………… 5. Contoh sijil PEKA Kimia adalah sebagaimana dalam Rajah 2. Merancang Penyiasatan / Eksperimen Eksperimen : …………. Nombor Kad Pengenalan: …………………. 3. Semua gred yang diperolehi daripada Borang Skor Individu (BSI) hendaklah dipindahkan ke dalam Borang Gred Induk (BGI). RUJUK MUKA SURT 346) 41 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Rajah 2: Contoh format sijil PEKA Kimia Logo Sekolah SIJIL PENTAKSIRAN KERJA AMALI BERASASKAN SEKOLAH Peperiksaan SPM Tahun: ……………………… Nama Mata Pelajaran: KIMIA Kod Mata Pelajaran: 4541/4 Nama: …………………………………………. Sikap Saintifik Dan Nilai Murni : …………… ………………………….. (JADUAL 12. berdasarkan Peraturan Penggrerdan (Jadual 11).…. Tandatangan Pengetua . Dalam sijil tersebut dimasukkan gred bagi setiap perkara yang ditaksir. Mengumpul Dan Merekod Data : …………… 4. Menjalankan Penyiasatan / : ……….Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Gred pencapaian pelajar dilakukan di akhir pentaksiran di tingkatan lima. RUJUK MUKA SURAT 345) (JADUAL 13.. Kaedah Melapor Dapatan Pentaksiran 40 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Pelaporan dibuat dalam bentuk sijil yang dikeluarkan oleh pihak sekolah dengan menggunakan format dari Lembaga Peperiksaan Malaysia. Dianugerahkan Sijil Pentaksiran Kerja Amali Berasaskan Sekolah (PeKA) kerana telah memperolehi pencapaian seperti berikut: 1.

Kandungan Dalam Portfolio Perkara berikut perlu dimasukkan dalam portfolio pelajar: oBorang Pergerakan Evidens oBorang Skor Indiviu oEvidens Bagi evidens seperti model hendaklah disimpan di tempat yang selamat dan mudah diurus. Jadual 14: Rekod evidens Bil.1 Garis Panduan Penyediaan Perancangan Pentaksiran • Pentaksiran PEKA dilaksanakan untuk mentaksir perfor-mans pelajar dalam lima konstruk yang telah ditera dengan menggunakan aktiviti dalam proses p&p. dengan ditanda tangani oleh pelajar dan pentaksir. 13.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 42 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Cop Pengetua Tarikh: …………………. Evidens Tarikh Keluar Tanda Tangan Pelajar Tarikh Masuk Tanda Tangan Pentaksir 14. Satu rekod evidens yang disimpan hendaklah mengandungi maklumat sebagaimana dalam Jadual 14.. • Pentaksiran PEKA adalah proses berterusan yang dibuat semasa p&p dalam bilik darjah / makmal. Pengurusan Fail Pentaksiran 43 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Bagi setiap kelas yang ditaksir. Perancangan Pentaksiran 15. • Rangka kerja pentaksiran perlu selari dengan . pihak sekolah perlu menyediakan satu fail untuk mengisi: oSalinan Borang Skor Individu (BSI) oBorang Gred Individu oBorang Semakan Ketua Pentaksir Negeri / Ketua Pentaksir Kawasan 15. bukannya dibuat secara berasingan atau tambahan.

• Pihak pentaksir perlu merancang secara berhatihati supaya evidens yang didapati adalah sah. Ini termasuk pengumpulan evidens secara langsung atau secara tidak langsung. ruang. Kebolehan saintifik yang rendah mungkin sesuai bagi pelajar yang berkebolehan rendah tetapi bagi pelajar yang berkebolehan memerlukan skop yang lebih luas untuk mempamerkan kefahamannya dalam kaedah saintifik dan pengetahuannya. o Penyiasatan / eksperimen / projek itu hendaklah sesuai dengan peringkat pelajar. • Kaedah Membantu Pelajar Untuk Memulakan Aktiviti Penyiasatan o Fikirkan tentang Senarai Semak Perancangan yang dapat membantu pelajar merancang.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) p&p yang dirancang untuk memperkembangkan sesuatu konstruk melalui aktiviti makmal. peluang dan infra-truktur di sekolah. o Penyiasatan / eksperimen / projek hendaklah jangan terlalu kompleks atau over-ambitious. o Pentaksir mestilah betul-betul jelas apakah yang hendak ditaksir dalam PEKA Kimia.2 Perancangan Penyiasatan Yang Baik • Pilih Penyiasatan Secara Berhati-hati o Penyiasatan hendaklah dilengkap berdasarkan kekagan yang ada . • Kerangka pentaksiran direkabentuk untuk memberi peluang kepelbagaian aktiviti.termasuk masa. Bermakna. • Aktiviti p&p yang melibatkan pelajar mestilah dirancang supaya memenuhi keperluan pentaksiran dan membolehkan pencapaian positif dipamerkan. aktiviti pentaksiran dibuat berdasarkan aktiviti yang dijalankan untuk mencapai konstruk tersebut. 44 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 15. • Dalam setiap aktiviti tidak semestinya dapat mencakupi semua konstruk yang hendak ditaksir. o Pastikan pelajar telah menguasai latar belakang saintifik . o Pastikan pelajar biasa dengan alat radas dan bahan yang akan digunakan.

keputusan. o Pastikan semua konstruk telah diketahui pelajar . o Pada peringkat awal penyiasatan bantuan guru mungkin banyak diberikan dan ini akan membiasakan pelajar dengan teknik atau kaedah Pentaksiran PEKA. Sediakan salinan Konstruk. markahkan dan berikan komen bertulis supaya mereka mengetahui bagaimana untuk memperbaiki prestasinya. • Pilih Masa Untuk Menjalankan Penyiasatan o Berdasarkan konsep PEKA Kimia. • Pilih Pelajar Untuk Mempertingkatkan Konstruk PEKA o Pastikan pelajar mengetahui perkara yang akan ditaksir dan Penerangan Markah yang akan diguna untuk pentaksiran. o Pastikan pelajar merujuk dan menggunakan pengetauan saintifik dalam perancangannya. o Kadang-kadang pentaksiran yang baik mungkin dilaksanakan sebagai aktiviti dalam bilik darjah. Pengalaman ini didapati semasa proses p&p. o Jangan biarkan pelajar melaksanakan penyiasatan yang identikal dengan eksperimen yang dijalankan dalam kelas dalam pengajaran-pembelajaran. hipotesis. Sebaiknya. mulakan perancangan dalam kelas. kemudian disambung di rumah.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) sebelum mereka memulakan penyiasatan. o Berikan pelajar pengalaman untuk mempraktikkan penyiasatan. pelajar boleh ditugaskan untuk merancang penyiasatan bagi menyia45 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) sat kesan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kadar tindak balas. Petunjuk Prestasi dan Penerangan Markah bagi setiap pelajar atau tampalkan di dinding bilik darjah / makmal. kesimpula dll. Sebagai contoh. o Guru Pentaksir perlu dapat membezakan setiap hasil kerja pelajar. Dengan ini guru .eg pemboleh ubah. sekiranya kelas telah menyiasat berkenaan Kesan suhu ke atas kadar tindak balas. • Pastikan Pelajar Mengetahui Bagaimankah Pencapaian Yang Baik o Pastikan pelajar merancang dengan mencatatkannya. pelajar mestilah mendapat pengalaman sebelum mereka ditaksir.

Ini boleh dicatatkan sebagai tingkah laku yang 47 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) diperhatikan. memperbaiki dan seterusnya melaksanakan penyiasatan. eg berbentuk: K1PP1 – 2 (Bermaksud: Kemahiran 1. Komen yang diberikan hendaklah ringkas. Sekiranya melibatkan lebih daripada seorang pentaksir. seperti: Pelajar telah mengambil kira .Membantu pentaksir dalam pentaksiran atau untuk kegunaan penyelarasan. pihak pentaksir perlu memberi komen (secara lisan dan bertulis) kepada pelajar. kemudian portfolio ini disimpan oleh guru. Selepas pelajar ditaksir berdasarkan frekuensi yang telah ditetapkan. tetapi tepat dan padat. o Adalah penting untuk pentaksir mencatat sekiranya dalam masa perlaksanaan penyiasatan terdapat perbualan / secara lisan untuk mendapatkan penjelasan pelajar. • Memberi Komen Hasil Kerja Pelajar o Setiap kali pentaksiran dilakukan. p&p dijalankan seperti biasa supaya pelajar dapat memantapkan penguasaannya dalam konstruk kimia sebagai pelengkap untuk Ujian Amali Bertulis. o Pelajar digalakkan menyimpan rekodnya sendiri. Skor 2).Memberi tahu pelajar tahap penguasaannya. Petunjuk Prestasi 1. Dengan ini pentaksiran PEKA lebih bermakna kerana ianya dapat merekodkan perkembangan pencapaian pelajar dalam konstruk kimia. dengan ini membantu mereka memperbaiki kelemahan . kaedah ini memudahkan pergerakan rekod. Komen yang dibuat adalah bertujuan untuk: . mengadaptasi.Memalumkan kepada penyelaras / pemantau bahawa hasil kerja pelajar telah ditaksir.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) dapat melihat pelajar berbincang. • Penyimpanan Rekod o Pelajar menyimpan semua kerjanya dalam Portfolio. . Kerja berkumpulan dibenarkan tetapi pentaksir mestilah 46 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) memastikan produk adalah merupakan hasil kerja individu.

dan / atau pendekatan bestari.Ketua Pentaksir Sekolah 15. pentaksir mestilah sedar dan mahir tentang Penerangan Markah bagi setiap konstruk yang akan ditaksir.Ketua Pentaksir Daerah . Pentaksir perlu ingat bahawa: -Tiap-tiap Penerangan Markah memerlukan pelajar diberi peluang untuk membuat keputusan sendiri. 48 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) o Teknik dan alat radas mestilah terhad kepada alat radas yang terdapat di sekolah.Ketua Pentaksir Negeri . o Penggunaan Senarai Semak Perancangan dapat mengingatkan pelajar peluang-peluang untuk mempamerkan kebolehan mereka.Skor tertinggi hanyalah diberi kepada pelajar yang dapat mempamer evidens yang memenuhi Penerangan Markah. .Ketua Pentaksir Kebangsaan . o Hubungi personel berikut untuk mendapatkan bantuan tentang PEKA Kimia: .Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) langkah keselamatan semasa menjalankan eksperimen. o Pentaksiran di peringkjat perancangan memberikan peluang pada pelajar untuk memperbaiki dan mengubahsuai strategi supaya dapat meneruskan ke kemahiran yang seterusnya. ELEMEN 2 Kemahiran Menjalankan Penyiasatan / Eksperimen – KJ Perkara berikut mestilah dipertimbangkan semasa pelajar menjalankan aktiviti penyiasatan / eksperimen: . Penerangan Konstruk ELEMEN 1: Kemahiran Merancang Penyiasatan Eksperimen – KR Perkara berikut mestilah dipertimbangkan semasa pelajar memilih aktiviti yang sesuai: o Penerangan mestilah melibatkan eksperimen yang diterakan dalam kurikulum. tanpa bantuan guru.3 Pentaksiran Menggunakan Aktiviti Dalam menentukan aktiviti. • Di mana Mendapatkan Bantuan o Hadiri Taklimat Penataran PEKA Kimia sama ada di peringkat negeri / daerah / sekolah.

perkara berikut mestilah dapat dipamerkan oleh pelajar: o Membuat pemerhatian dan / atau pengukuran. o Pengendalian alat radas dan bahan berdasarkan perancangan. Bantuan yang diberikan termasuk secara . o Teknik dan alat radas mestilah terhad kepada alat radas yang terdapat di sekolah ELKEMEN 3 Kemahiran Mengumpul. 49 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) o Adakah perlu membuat pemerhatian dan / atau pengukuran semula. Ini boleh dilaksanakan dengan pentaksir mendapatkan terlebih dahulu draf laporan. Dalam kes di mana pelajar membuat laporan. o Membuat kesimpulan. di mana sesuai dan mencukupi. ELEMEN 4 Kemahiran Mentafsir Data dan Membuat Kesimpulan – KS Dalam Penerangan Pemarkahan perkara berikut mestilah dapat dipamerkan oleh pelajar dalam kemahiran tersebut: o Membuat pentaksiran terhadap data yang telah dikomunikasikan.5 Sokongan Dan Bantuan Kepada Pelajar o Dalam pentaksiran PEKA Kimia pelajar perlu didedahkan tentang konstruk yang akan ditaksir. o Setakat manakah ketepatan pemerhatian dan / atau pengukuran yang perlu dibuat. bila mereka akan ditaksir dan apakah bentuk evidens yang perlu dipamer dan bagaimana evidens itu akan diskor.4 Penggunaan Website Komputer. bagaimana mereka akan ditaksir. Merekod Data dan Melukis Gambar Rajah – KD Dalam Penerangan Pemarkahan. o Pentaksir perlu ingat tentang setakat mana bantuan yang boleh diberikan kepada pelajar. kalau laporan dibuat di rumah pentaksir mestilah memastikan tugasan dilaksanakan oleh pelajar sendiri. 15. o Bagaimana merekod pemerhatian dan / atau pengukuran. 15. ICT dan Pencarian Penggunaan komputer digalakkan dalam perlaksanaan PEKA. o Pelajar juga telah biasa dengan keperluan Peraturan Pentaksiran.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) o Perlaksanaan penyiasatan berdasarkan perancangan yang telah dipersetujui oleh pentaksir.

Senarai bahan dan radas . o Pentaksir bertanggungjawab dalam penyeliaan aktiviti dilakukan pelajar dan berpuas hati dengan evidens yang dipamerkan. merekod data dan melukis gambar rajah Bahagian 4: Mentafsir data dan membuat kesimpulan Selepas anda melengkapkan setiap bahagian penyiasatan. Perancangan anda mestilah mengandungi empat bahagian: 51 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Bahagian 1: Merancang Bahagian 2: Menjalankan eksperimen Bahagian 3: Mengumpul.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) verbal atau bertulis dalam Borang Perancangan Penyiasatan.Pernyataan masalah dan / atau tujuan penyiasatan . tandakan √ pada kotak berikut: Bahagian 1: Merancang Apakah yang akan anda kaji / siasat ? Ini merupakan Tajuk / Tujuan Penyiasatan Nyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasi iaitu faktor yang anda akan manipulasi.Cara komunikasi . • Boleh menghubung kait pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. o Borang Perancangan Penyiasatan boleh digunakan untuk memanu pelajar semasa merancang.Semua pemboleh ubah .Prosedur kerja .Pentafsiran data . 50 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) yang Markah akhir tidak boleh dirumus sekiranya pentaksir sangsi terhadap produk yang diberikan pelajar.Teknik . . o Pentaksir boleh mengubah suai Borang Perancangan Penyiasatan berikut berdasarkan kesesuaian aktiviti.Kesimapulan • Boleh memilih satu teknik • Boleh menyenaraikan radas dan bahan yang sesuai dan mencukupi Contoh: Borang Perancangan Penyiasatan Borang Perancangan Penyiasatan Anda mestilah menetapkan Tajuk Penyiasatan dan ini adalah perkara yang anda akan siasat. • Boleh mempamerkan mana-mana perkara berikut dalam perancangan: . Elemen 1: Kemahiran Merancang Penyiasatan / Eksperimen (KR) • Membuat pernyataan masalah / tujuan eksperimern.Data .

Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Nyatakan pemboleh ubah yang bergerak balas iaitu perkara yang akan anda perhati. tajuk-tajuk lajur dalam jadual. lukis jika boleh membantu / Namakan teknik. merekod data dan melukis gambar rajah yang lengkap melalui: • Dapat membina jadual yang mempunyai lajur dan baris yang bertajuk dan berunit dengan betul • Dapat melengkapkan jadual yang mengandungi data-data yang mencukupi dan sistematik . Merekod Data dan Melukis Gambar Rajah (KD) Dapat mengumpul. perhati atau rekod. Buat ramalan berdasarkan pengetahuan saintifik. Huraikan kaedah / prosedur eksperimen yang akan anda guna. Pernyataan ini mestilah boleh diuji. Elemen 2: Kemahiran Menjalankan Penyiasatan / Eksperimen (KJ) Dapat menjalankan penyiasatan mengikut perancangan yang lengkap melalui: • Menggunakan senarai bahan dan alat radas • Menggunakan prosedur yang telah dirancang 52 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) • Mendapat ukuran / data / pemerhatian seperti perancangan • Mengguna dan mengendalikan alat radas serta bahan sains / spesimen dengan betul • Membersih dan menyimpan alat radas sains dengan betul • Melupus bahan yang tidak diperlukan lagi dengan cara yang betul Bahagian 2: Menjalankan Penyiasatan / Eksperimen Menjalankan penyiasatan mengikut perancangan dengan selamat dan tepat: Menggunakan senarai bahan dan alat radas Menggunakan prosedur yang telah dirancang Mengumpul evidens yang mencukupi Mendapat ukuran / data / pemerhatian seperti perancangan Mengguna dan mengembalikan alat radas serta bahan sains / spesimen dengan betul Membersih dan menyimpan alat radas sains dengan betul Melupus bahan yang tidak diperlukan lagi dengan cara yang betul Elemen 3: Kemahiran Mengumpul. Apakah pernyataan hipotesis ? Iaitu hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. iaitu bagaimana data ini akan direkod. Nyatakan pemboleh ubah yang dimalarkan iaitu faktor yang anda perlu tetapkan. Nyatakan apa yang akan anda ukur. Nyatakan bagaimana data ini akan dikomunikasikan seperti dijadual. Nyatakan senarai alat radas dan bahan yang diperlukan dari segi kuantiti.

labelkan tajuk lajur (pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas). merekod data dan melukis gambar rajah yang lengkap melalui: • Dapat membina graf dengan betul dan / atau membuat pengiraan yang tepat. Graf mengandungi perkara berikut: o Tajuk graf o Kedua-dua paksi berlabel dan berunit o Skala seragam o Pindah sekurang-kurangnya 4 titik betul o Graf garis licin / bentuk betul atau • Dapat mempamer bentuk komunikasi lain yang bersesuaian. Simpan data mentah Membina jadual. rekodkan data mengikut ketepatan bacaan berdasarkan unit Mengumpul maklumat lain yang mungkin diperlukan Melukis gambar rajah. tiada garis putus-putus Bahagian 3: Kemahiran Mengumpul. merekod data dan melukis gambar rajah yang lengkap melalui: Merekod pengukuran. di mana perlu Elemen 4: Kemahiran Mentafsir Data dan Membuat Kesimpulan (KS) Dapat mengumpul.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) (Pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang dimalar / mengumpul data dalam bentuk pemerhatian yang betul) • Dapat melukis gambar rajah berkualiti yang mengandungi perkara berikut: o Gambar rajah berfungsi o Alat radas yang lengkap 53 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) o Bersih. Merekod Data dan Melukis Gambar Rajah Mengumpul. Contoh carta bar: o Tajuk carta bar o Kedua-dua paksi berlabel dan berunit o Skala seragam o Pindah sekurang-kurangnya 4 titik betul o Bentuk • Dapat menyatakan perkaitan yang betul antara pemboleh ubah bertepatan dengan pemerhatian / pengukuran atau membuat inferens yang munasabah atau mendapat maklumat yang betul daripada graf atau komunikasi 54 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) • Dapat membuat kesimpulan yang betul berdasarkan data / pemerhatian atau dapat menyatakan hipotesis diterima atau ditolak berdasarkan data / pemerhatian Bahagian 4: Kemahiran Mentafsir Data dan Membuat Kesimpulan . pemerhatian atau evidens dalam cara yang terbaik dan jelas.

carta palang atau histogram ? Anda perlu melabel paksi. No. memindahkan titik dan melukiskan graf licin / best fit line. Alamat: ……………………………………………………………………... No. Telefon: ………………………………………………………………. Kad Pengenalan: ………………………………………………………. PORTFOLIO PEKA KIMIA 2007 / 2008 Nama: ………………………………………………………………………. Tingkatan: …………………………………………………………………. atau bar atau histogram Adakah sesuatu pola yang diikuti oleh data ? Adakah hubungan antara pemboleh ubah yang dikaji digambarkan dalam graf.. Catatan: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 1 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 2 . carta bar atau carta palang ? Gunakan pengetahuan saintifik untuk menerangkan kesimpulan Bagaimanakah kesimpulan berbanding dengan ramalan dan hipotesis ? (LAMPIRASN 1: RUJUK BUKU NOTA MUKA SURAT 411) 55 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) LAMPIRAN 2: MUKA DEPAN PORTFOLIO Logo Sekolah SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ………………………………………………………………………….Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Mentafsir data dan membuat kesimpulan yang lengkap melalui: Fikirkan tentang evidens yang telah anda perolehi dan tetapkan bagaimana data itu patut dipersembahkan Adakah anda perlu membuat penghitungan kepada data dengan menggunakan formula / rumus ? Adakah anda akan melukis graf. Angka Giliran: ……………………………………………………………. …………………………………………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful