P. 1
Peka Kimia

Peka Kimia

3.0

|Views: 7,695|Likes:
Published by Anizz Kaim

More info:

Published by: Anizz Kaim on Jul 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2014

pdf

text

original

Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013

)

• PEKA bermaksud “Pentafsiran Kerja Amali” berasaskan sekolah; dengan menggunakan pendekatan rujuk-kriteria. • Pentaksiran PEKA mengukur tahap penguasaan pelajar bagi sesuatu elemen (apa yang perlu dikembangkan dalam diri pelajar) yang tidak dapat diukur dalam kertas 1 dan 2: Kemahiran saintifik dan nilai murni. • Pentaksiran PEKA dibuat secara berterusan (formatif), secara individu, walaupun pelajar bekerja dalam kumpulan. • Melalui PEKA, guru mengetahui tahap pencapaian kemahiran tertentu pelajar, secara langsung. • Di samping mempertingkatkan mutu pembelajaran, maklumat daripada hasil penilaian PEKA digunakan bagi tujuan pensijilan. • Matlamat PEKA: Melengkap serta mempertingkatkan proses p&p. • Kronologi Perlaksanaan PEKA 1999 : PEKA diperkenal, menggantikan Kertas 3 (amali) 2002 : PEKA dihapuskan (ganti dengan Kertas 3 kembali). Kertas 3 merupakan teori mengenai praktikal, mengandungi 3 soalan: Soalan 1 wajib, manakala soalan 2 dan 3 adalah pilihan; dalam masa 1. jam (25%). Kumpulan pertama yang mengambil kertas ini adalah tahun 2003. 2003 : PEKA diperkenalkan kembali. Pencapaian pelajar dalam PEKA Kimia dinilai mulai peperiksaan SPM 2004, melalui kertas 4, iaitu Kimia 4. • Format pentaksiran PEKA: Kesahan, kebolehpercayaan, kebolehlaksanaan dan penjaminan kualiti, di samping keserasian / kerelevanan dengan kurikulum; merangkumi domain kognitif
1 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013)

PENTAKSIRAN KERJA AMALI KIMIA (PEKA KIMIA – 4541/4)

(pengetahuan), psikomotor (kemahiran) dan afektif (nilai-nilai murni).

Objektif PEKA
Bagi membolehkan pelajar: - Menguasai kemahiran saintifik - Memperkukuhkan teori dan konsep kimia

Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013)

- Memupuk amalan sikap saintifik dan nilai murni

Ciri-ciri PEKA Kimia i. Keserasian dengan kehendak kurikulum.
ii. Berpusatkan pelajar. iii. Telus dan terbuka. iv. Kebolehlaksanaan dan sistematik. v. Pelbagai instrumen. vi. Formatif dan berterusan. vii. Mempunyai skor. viii. Pelaporan positif. ix. Pemantauan berterusan.

Pengoperasian PEKA Kimia
PEKA Kimia dijalankan mengikut prosedur berikut: • Penataran • Pelaksanaan • Penyelarasan • Pemantauan • Pengesanan

1. Penataran PEKA Kimia
2 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013)

Maksud penataran: Pendedahan kepada pihak yang terlibat dengan PEKA Kimia – ie pentadbir sekolah, pemantau, guru dan pelajar tentang perlaksanaan PEKA Kimia. Proses penataran dilaksanakan oleh pegawai yang dilantik, dengan tanggungjawab: • Pegawai Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) / Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) - Mengedarkan buku Panduan PEKA Kimia ke sekolah. - Mengadakan penataran kepada sekolah dan guru kimia. - Memastikan PEKA Kimia dilaksanakan. • Pentadbir / Guru Kanan Sains - Memastikan guru memperolehi buku panduan PEKA Kimia. - Memastikan guru diberi penataran. - Memastikan semua pelajar diberi taklimat. - Memastikan sijil PEKA Kimia dilaksanakan. • Guru Pentaksir - Menyediakan Jadual Kerja Pentaksiran PEKA Kimia. - Memberi taklimat PEKA Kimia kepada pelajar. - Memaklumkan perkara yang hendak ditaksir kepada

Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013)

pelajar. - Mentaksir pelajar tingkatan empat mulai Januari hingga November dan pelajar tingkatan lima dari Januari hingga 31 Julai. - Merekodkan hasil pentaksiran dalam Borang Penskoran PEKA Kimia. - Menyediakan portfolio pentaksiran pelajar yang berpindah. - Menyediakan semua fail yang berkaitan. - Menyimpan semua dokumen di tempat yang selamat. - Menyediakan sijil PEKA Kimia.
3 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013)

- Bekerjasama dengan pemantau dan penyelaras PEKA Kimia. - Menghantar Skor PEKA Kimia ke Lembaga Peperiksaan.

2. Perlaksanaan PEKA Kimia
PEKA Kimia dilaksana dengan melibatkan aspek pentadbiran dan pentaksiran: • Pentadbiran o Pentadbiran merujuk kepada proses bagaimana PEKA diurus dan dilaksanakan dengan sistematik dan berkesan. o Proses pentadbiran dilaksana untuk memastikan perjala-nan dan perlaksanaan proses pentaksiran berjalan dengan lancar, secara berterusan. o Proses pentadbiran dilaksanakan dengan cara berikut: - Perancangan - Penataran - Perlaksanaan - Pemantauan - Pengesanan - Laporan • Pentaksiran o Pentaksiran adalah proses mengukur tahap penguasaan pelajar dengan merujuk kepada kriteria yang ditetapkan. o Pentaksiran bertujuan mengesan tahap penguasaan pelajar untuk penambahbaikan. o Pentaksiran PEKA Kimia dirancang, ditadbir, diskor dan dirumuskan di peringkat sekolah

Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013)

3. Penyelarasan PEKA Kimia
4 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013)

Penyelarasan PEKA Kimia dijalankan bagi tujuan untuk memastikan keseragaman dari segi: - Kefahaman terhadap peraturan penskoran. - Penggunaan yang betul terhadqp peraturan penskoran. - Pemberian skor yang betul bagi setiap pelajar. Penyelarasan di peringkast sekolah dijalankan sebelum dan selepas pentaksiran. Manakala, penyelarasan di peringkat pusat dijalankan setelah pentaksiran dijalankan. Proses penyelarasan dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan, dengan mengambil kira tarikh-tarikh berikut: - Tarikh mesyuarat penyelarasan - Tarikh akhir pelajar menyiapkan tugasan - Tarikh menyiapkan pentaksiran - Tarikh penyerahan skor yang lengkap kepada Lembaga Peperiksaan - Tarikh pemberian sijil PEKA Kimia Proses penyelarasan melibatkan dua pihak: Penyelaras pusat (yang dilantik oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia) dan penyelaras sekolah (Guru Kanan Sains / Ketua Panitia).

4. Pemantauan PEKA Kimia

Pemantauan: Proses untuk melihat dan memastikan program PEKA Kimia dilaksana dan berjalan dengan lancar, mengikut prosedur dan jadual yang ditetapkan. Pemantau adalah pegawai yang diberi tauliah yang terdiri daripada pemantau luar dan pemantau dalaman. • Pemantau Luar o Pegawai Lembaga Peperiksaan o Jemaah Nazir Sekolah o Pegawai Jabatan Pelajaran o Pegawai Pelajaran Daerah / Bahagian o Ketua Pentaksir Negeri
5 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013)

o Ketua Pentaksir Kawasan / Daerah • Pemantau Dalaman o Pengetua o Penolong Kanan Akademik

Pengesanan PEKA Kimia • Pengesanan: Proses menilai program PEKA Kimia dari segi pencapaian objektif.Mengadakan lawatan pemantauan . • Tujuan pengesanan: Untuk penambahbaikan program PEKA.Membuat laporan pemantauan .Pembentukan Jawatankuasa Pemantauan peringkat negeri . Konstruk Yang Ditaksir Konstruk yang hendak dikembangkan dalam diri pelajar diuji dengan menggunakan empat instrumen pentaksiran.Mengadakan mesyuarat pasca pemantauan. kekuatan dan kelemahan serta impaknya kepada pendidikan.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) o Guru Cemerlang o Gura Kanan Mata Pelajaran Kimia o Guru-guru yang dilantik oleh Pengetua Proses pemantauan dijalankan mengikut kesesuaian. Pegawai yang terlibat dalam pengesanan terdiri daripada Pegawai Luaran (pegawai Lembaga Peperiksaan dan pegawai Kementerian Pelajaran) dan Pegawai Dalaman (terdiri daripada pelajar Institusi Pengajian Tinggi dan penyelidik). Pengesanan dilaksanakan selepas satu kitaran lengkap pengoperasian PEKA (ie sehingga sijil dikeluarkan). 5. sebagaimana . Pensijilan akan dibuat dan dikeluarkan oleh sekolah seiring dengan penghantaran skor PEKA Kimia ke Lembaga Peperiksaan Malaysia. Jabatan Pelajaran Negeri menentu dan memaklumkan tempoh dan jadual pemantauan PEKA Kimia kepada sekolah. Pemantauan dilaksanakan dengan cara berikut: . Panduan Peka Kimia Bahagian ini membincangkan aspek yang ditaksir dan kaedah yang digunakan dalam proses pentaksiran PEKA Kimia.Menjalankan proses pemantauan . 1. Penjaminan Kualiti PEKA Kimia berperanan sebagai mekanisme untuk memastikan objektif mata pelajaran kimia dapat direalisasi dan menepati kualiti 6 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) yang dihasrat.

4541/4 (Kertas Objektif) • Mengeksperimen • Kemahiran manipulatif • Sikap saintifik dan nilai murni Berdasarkan konsep PEKA. PEKA Kimia ditaksir berdasarkan 5 konstruk berikut. mudah tadbir dan mudah tafsir sahaja yang diambil kira.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) dalam Jadual 1. sikap saintifik dan nilai murni yang ditaksir adalah aspek yang benar-benar dapat diperhati. sebagaimana yang dalam masing-masing Jadual 2 hingga Jadual 6: Konstruk I: Merancang penyiasatan / eksperimen (KR) Konstruk II: Menjalankan penyiasatan / eksperimen (KJ) Konstruk III: Mengumpul dan merekod data (KD) Konstruk IV: Mentafsir data dan membuat kesimpulan (KK) Konstruk V: Sikap saintifik dan nilai murni (SSNM) Jadual 2: Instrumen pentaksiran dan petunjuk prestasi bagi Konstruk I .4541/1 (Kertas Objektif) • Pengetahuan • Kefahaman • Kemahiran aplikasi Kertas 2 . Instrumen yang diguna adalah berdasarkan kesesuaian instrumen untuk mentaksir konstruk tersebut.Merancang penyiasatan / eksperimen . Jadual 1: Taburan konstruk mengikut jenis instrumen pentaksiran Instrmen Pentaksiran Konstruk Yang Ditaksir Kertas 1 . aspek kemahiran mengeksperimen digabungjalin dengan kemahiran manipulatif. Perkara ini diterakan dalam jadual konstruk dan petunjuk prestasi. manakala.4541/2 (Kertas Subjektif) • Pengetahuan • Kefahaman • Kemahiran aplikasi • Kemahiran menganalisis • Kemahiran mensintesis 7 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Kertas 3 .4541/3 (Kertas Objektif) • Kemahiran proses sains • Mengeksperimen Kertas 4 . bagi tujuan kemudahtadbiran.

PP 6 Boleh melupuskan bahan kimia dan sisa dengan cara yang betul selepas menjalankan penyiasatan / eksperimen. PP 3 Boleh mengendalikan alat radas atau memasang (set up) alat radas / peralatan lain dengan teknik yang betul.Menjalankan penyiasatan / eksperimen INSTRUMEN PETUNJUK PRESTASI (PP) Senarai semak dalam Borang Skor individu semasa menjalankan penyiasatan / eksperimen Dapat menjalankan penyiasatan / eksperimen melalui: PP 1 Boleh mengikuti Kaedah / Tujuan / Pernyataan masalah. PP 2 Boleh memilih alat radas / peralatan lain yang sesuai dan mencukupi. 9 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Jadual 4: Instrumen pentaksiran dan petunjuk prestasi bagi Konstruk III .Kemahiran mengumpul dan merekod data INSTRUMEN . PP 4 Boleh mengambil bahan dalam kuantiti yang sesuai dan mengendalinya dengan betul.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) INSTRUMEN PETUNJUK PRESTASI (PP) Laporan amali PP 1 Mempamerkan perkara-perkara berikut dengan lengkap: • Tujuan / Pernyataan masalah • Menyatakan hipotesis / Mengenal pasti pemboleh ubah 8 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) • Senarai alat dan bahan • Kaedah / Teknik / Rajah • Cara data dikumpul Jadual 3: Instrumen pentaksiran dan petunjuk prestasi bagi Konstruk II . PP 5 Boleh membersihkan alat radas / peralatan lain yang telah digunakan dengan cara yang betul dan / atau boleh menyimpan alat radas yang telah digunakan dengan betul dan selamat.

Kemahiran mentafsir data dan membuat kesimpulan INSTRUMEN / EVIDENS PETUNJUK PRESTASI (PP) Laporan amali / folio PP 1 Boleh membina *graf / cara lain dengan betul dan / membuat pengiraan yang betul.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) / EVIDENS PETUNJUK PRESTASI (PP) 1. PP 2 Dapat merekod kepelbagaian maklumat yang relevan. PP 3 Boleh merekod data pemboleh ubah bergerak balas yang diperolehi dengan bilangan titik perpuluhan dengan betul (jika ada) / merekod data yang mencukupi / merekod ulangan pemerhatian / data dengan situasi yang berbeza. Laporan amali PP 1 Boleh membina jadual yang mempunyai lajur dan baris yang bertajuk dan berunit (jika ada) dengan betul / merekod data / pemerhatian. 2. PP 2 Boleh melengkapkan pemboleh ubah yang dimanipulasi dengan bilangan titik perpuluhan yang sesuai (jika ada) / mengumpul data / pemerhatian dengan betul dan relevan. *Graf mengandungi perkara-perkara berikut: • Tajuk graf • Kedua-dua paksi berlabel dan berunit • Skala seragam • Sekurang-kurangnya 4 titik dipindah dengan betul • Saiz graf melebihi 50% kertas graf • Bentuk graf sesuai dengan eksperimen dan garis licin Dapat mempamer bentuk komunikasi lain yang bersesuaian. 10 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) PP 3 Maklumat yang direkod tepat dan jelas. Contoh: Menulis persamaan kimia . Folio / Skrap PP 1 Dapat mengumpul dan mempamerkan maklumat berdasarkan sumber dan kaedah yang betul. Jadual 5: Instrumen pentaksiran dan petunjuk prestasi bagi Konstruk IV .

Jadual 6: Instrumen pentaksiran dan petunjuk prestasi bagi Konstruk V .dirancang. 11 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) PP3 Boleh membuat kesimpulan yang betul berdasarkan data / pemerhatian yang betul. 12 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) PP6 Sentiasa mengamalkan sikap saling membantu dan bertoleransi semasa menjalankan eksperimen atau tugasan. berdasarkan kerangka yang ditetap dan dimoderatkan. PP4 Boleh menyediakan laporan mengikut format yang ditetapkan dengan betul. Membuat inferens daripada graf / komunikasi lain. PP3 Sentiasa jujur dalam merekod data dan / pemerhatian. PP5 Sentiasa menunjukkan sikap bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan orang lain.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) • Formula bahan dan hasil ditulis betul • Persamaan ditulis dengan seimbang PP2 Boleh menyatakan perkaitan yang betul antara pemboleh ubah bertepatan dengan pemerhatian / pengukuran. diskor. 2. PP7 Berfikiran rasional. IIlustrasi Pentaksiran Penilaian PEKA Kimia dilaksanakan sepenuhnya di peringkat sekolah . ditadbir. Boleh menyatakan hipotesis diterima / ditolak berdasarkan data / pemerhatian yang betul. PP2 Boleh menjalankan eksperimen mengikut urutan dan teknik yang betul / Boleh menjalankan kajian daripada sumber maklumat yang betul.Sikap saintifik dan nilai murni INSTRUMEN / EVIDENS PETUNJUK PRESTASI (PP) Laporan amali / folio PP 1 Sentiasa menunjukkan semangat ingin tahu yang berterusan. dirumus dan dilapor. Proses .

bila. pemilihan / pembinaan instrumen. Pencapaian pelajar berdasarkan kepada kriteria yang telah ditetapkan dan contoh evidens yang ditunjukkan oleh pelajar. ie elemen yang dihasrat akan dikembang dalam diri pelajar (sebagaimana dalam Jadual 1). Dengan itu.  Dilaporkan di peringkat sekolah: Proses pengumpulan maklumat dan merumus skor dilakukan guru yang mengajar bagi mendapatkan tahap penguasaan pelajar.  Dimoderatkan: Usaha memastikan setiap pelajar dinilai ber-dasarkan aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif yang sama. Usaha dibuat melalui pernyataan kriteria yang . . 13 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013)  Kerangka yang ditetapkan merujuk kepada aspek kuantitatif dan kualitatif penilian: .Aspek kualitatif merujuk kepada di mana penilaian tersebut didasarkan. siapa yang terlibat. rakan sepembelajaran. berdasarkan prinsip rumusan yang ditetapkan dan peraturan penggredan yang dibina. Rumusan dibuat di peringkat mikro dan makro. pembinaan skema pensko-ran dsb) .Aspek kuantitatif merujuk kepada apa yang dinilai.  Diskor di peringkat sekolah: Pemberian skor berdasarkan skema penilaian yang dibina guru / penilai lain (eg guru.dibuat oleh sekolah. pela-jar.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) penaksiran dipantau oleh pegawai LPM / JPN / PPD dan guru yang dilantik. tetapi guru bertang-gungjawab merumuskan skor (kerana dia terlibat secara langsung dengan pelajar).6). ibu bapa.). seperti yang dicadang dalam Contoh Petunjuk Prestasi (sebagaimana dalam Jadual 2 .  Ditadbir di peringkat sekolah: Usaha pengumpulan maklumat penilaian diorganisasi dan dilaksanakan oleh mereka yang terlibat secara langsung dengan pembelajaran seseorang pelajar di sesebuah sekolah. dsb. semua sekolah menggunakan kriteria sama.  Dirancang di peringkat sekolah merujuk kepada segala perancangan (pelajar. kekerapan. Meskipun pen-skoran boleh dibuat oleh pelbagai pihak. Dengan itu semua sekolah akan menumpukan kepada penilaian yang merujuk kepada konstruk yang telah disenarai. berpandukan Panduan PEKA Kimia.

Gred yang diberi adalah sebagai berikut: . Pentaksiran bermula selepas penataran kepada pegawai berkaitan. Ilustrasi bagaimana proses pentaksiran PEKA Kimia dilaksanakan adalah sebagaimana dalam Rajah 1. tanpa membandingkannya dengan prestasi pelajar lain. pelajar tersebut diberi peluang untuk ditaksir berulang kali. mengumpul dan merekod data. mekanis-me penyelarasan dan pemantauan PEKA Kimia mentaksir kemahiran saintifik (merancang eksperimen. serta pensijilan. mentafsir data dan membuat kesimpulan). rumusan ke atas skor dibuat untuk tujuan penggredan.C untuk Memuaskan . sikap saintifik dan nilai murni. guru dan pelajar yang terlibat. Rajah 1: Carta alir ilustrasi pentaksiran PEKA Kimia Mula Penataran Perlaksanaan Pentaksiran Perkara Yang Ditaksir Peraturan Penskoran Menskor & Merekod Belum Menguasai Skor 15 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Telah Menguasai .D untuk Belum Mencapai Tahap Minimum 14 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Penjaminan kualiti: Tindakan terancang dan berterusan yang dilaksana bagi memberi keyakinan yang mencukupi bahawa produk yang dilahirkan memenuhi keperluan kualiti yang dinyatakan.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) jelas. berpandukan Peraturan Penskoran. Proses pentaksiran menggunakan pendekatan rujuk kriteria. Produk ialah individu. kualiti ialah ciri-ciri individu sebagaimana dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Apabila sesuatu kemahiran dikuasai.B untuk Kepujian . Sekiranya pelajar belum menguasai sesuatu kemahiran yang ditaksir. manakala. menjalankan eksperimen.A untuk Cemerlang . pelaporan. Skor yang diperolehi direkod dalam Borang Skor Individu (rujuk Lampiran 1).

• Folio Laporan kajian yang berformat mengenai sesuatu tugasan yang diberikan oleh pentaksir. • Buku skrap Himpunan maklumat / foto / gambar / keratan akhbar / spesimen / bahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) yang dikumpulkan dalam tempoh masa tertentu mengenai sesuatu topik dan disusun dalam bentuk yang sistematik.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Merumus Penggredan Pelaporan dan Pensijilan 3. masa serta aspek yang ditaksir bagi setiap instrumen PEKA Kimia INSTRUMEN EVIDENS BILA INSTRUMEN DIGUNAKAN APA YANG DITAKSIR Tugasan amali Laporan yang disediakan oleh pelajar yang . Jadual 7: Evidens. 4. • Evidens Bukti yang dihasil / ditunjukkan pelajar dalam bentuk proses. model dan buku skrap. Instrumen Pentaksiran PEKA Kimia Dua jenis instrumen yang diguna dalam proses pentaksiran PEKA Kimia: Tugasan amali dan projek (rujuk Jadual 7). Takrifan Beberapa Istilah Dalam PEKA Kimia • Instrumen Kaedah / mekanisma yang diguna untuk mendapatkan evidens tahap penguasaan pelajar terhadap sesuatu kemahiran yang ditaksir. produk atau artifak yang boleh ditaksir. • Artifak Bahan kekal yang dihasilkan daripada aktiviti pelajar. eg. • Laporan tugasan 16 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Laporan kajian / amali yang berformat mengenai sesuatu tugasan penyiasatan yang diberikan.

• Kemahiran saintifik (jika berkaitan). buku skrap. Folio. Projek Tugasan yang dilaksanakan dalam jangka masa tertentu melibatkan proses merancang. model. hipotesis (jika ada). memproses maklumat dan membuat kesimpulan. 17 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) kemudian dipersembahkan dalam bentuk laporan. kaedah keputusan. Laporan amali Semasa menjalankan amali. Mengikut aktiviti yang dicadangkan oleh pentaksir. • Merancang eksperimen • Menjalankan eksperimen • Mengumpul dan merekod data • Mentafsir data dan membuat kesimpulan • Sikap saintifik dan nilai murni. pemboleh ubah (jika ada). • Sikap saintifik dan nilai murni.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) mengandungi tujuan. alat radas dan bahan kimia. Laporan amali perlu mengandungi perkara berikut: • Tujuan eksperimen / pernyataan masalah . aktiviti mengutip data atau maklumat. perbincangan dan kesimpulan. laporan projek.

Kaedah / prosedur eksperimen d. anda juga akan ditaksir dari segi kemahiran menjalankan eksperimen. Laporan amali anda akan digunakan untuk mentaksir kemahiran merancang eksperimen. Senarai alat radas dan bahan kimia c. projek (folio) perlu mengandungi perkara berikut: • Tajuk • Latar belakang / pengenalan • Objektif • Jadual / data kajian / maklumat dalam pelbagai bentuk • Perbincangan • Kesimpulan • Sumber rujukan. sikap saintifik dan nilai murni. Laporan amali anda mestilah mengandungi: a. Contoh Tugasan Amali Kimia Contoh 1 Anda dikehendaki menjalankan eksperimen untuk menentukan takat lebur dan takat beku asetamida. Gambar rajah susunan radas e. mengumpul .bergerak balas • Radas dan bahan (kimia) • Kaedah / prosedur • Data / pemerhatian •Mantafsir data / perbincangan • Kesimpulan. Anda dikehendaki menyediakan laporan amali bagi eksperimen itu.dimalar . Tujuan eksperimen 18 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) b. Manakala.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) • Hipotesis (jika ada) • Pemboleh ubah (jika ada) yang . Tafsiran data / perbincangan g. Kesimpulan Semasa anda menjalankan tugasan amali. Contoh Tugasan i. Rekod pemerhatian / data f. dan .imanipulasi. 5.

Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) dan merekod data. sikap saintifik dan nilai murni. 6. Sumber rujukan Catatan: Muka depan portfolio hendaklah dibuat sebagaimana dalam Lampiran 2. Objektif d. bergerak balas dan dimalar d. Contoh Tugasan Folio 19 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Anda dikehendaki mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber. Senarai alat radas dan bahan kimia e. Tujuan eksperimen / pernyataan masalah b. Hipotesis c. Pentaksiran PEKA Kimia dijalankan sebelum. Kaedah Mentaksir 1. Folio anda mestilah mengandungi perkara-perkara berikut: a. Contoh 2 Anda dikehendaki menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan jumlah luas permukaan ke atas kadar tindak balas. Laporan amali anda akan digunakan untuk mentaksir kemahiran merancang eksperimen. Anda dikehendaki menyediakan laporan amali bagi eksperimen itu. Dapatan maklumat e. mentafsir data dan membuat kesimpulan. semasa dan selepas proses pengajaran-pembelajaran. Rekod pemerhatian / data h. mengumpul dan merekod data. Semua pemboleh ubah yang terlibat: Dimanipulasi. ii. Tajuk b. mentafsir data dan membuat kesimpulan. anda juga akan ditaksir dari segi kemahiran menjalankan eksperimen. Kesimpulan Semasa anda menjalankan tugasan amali. Perbincangan f. Tafsiran data / perbincangan i. Pengenalan / latar belakang c. dengan melibatkan . anda dikehendaki menyediakan laporan berbentuk folio. Laporan amali anda mestilah mengandungi: a. Di akhir proses pengumpulan maklumat. Kaedah / prosedur eksperimen f. Gambar rajah susunan radas g. Kesimpulan g.

Pentaksiran dijalankan sekurang-kurangnya dua kali di tingkatan empat bermula pada bulan Januari hingga September dan dua kali di tingkatan lima bermula pada bulan Januari hingga 31 Julai. Hasil tugasan pelajar disemak. 7. Pelajar yang belum menguasai perkara yang ditaksir akan mengambil aktiviti pentaksiran ulangan pada tugasan lain yang ditetapkan. Kaedah Menskor Respons Pelajar Skor diberi kepada petunjuk prestasi (PP) yang terdapat dalam Jadual Peraturan Penskoran. 3. direkod dan dimaklumkan kepada pelajar.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) perkara-perkara berikut: i. Jadual 8: Peraturan penskoran berasaskan pencapaian petunjuk prestasi (PP) Konstruk Intrument Skor Pencapaian Catatan Yang Ditaksir / Evidens 321 Merancang penyiasatan / eksperimen Laporan amali Menyenaraikan . 8. diskor. Mentafsir data dan membuat kesimpulan v. Semua pelajar mesti mengemukakan evidens yang lengkap apabila diminta dan disimpan oleh pentaksir dalam portfolio pelajar. Pentaksiran kemahiran sikap saintifik dan nilai murni boleh dilakukan serentak dengan mana-mana pentaksiran kemahiran yang lain. 20 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 6. Menjalankan eksperimen iii.Merancang eksperimen ii. 5. Guru boleh mentaksir satu sahaja kemahiran terhadap beberapa pelajar atau beberapa kemahiran terhadap beberapa pelajar atau keseluruhan pelajar dalam satu kelas sekiranya pentaksiran boleh dikendalikan dengan baik. sebagaimana dalam Jadual 8. Sikap saintifik dan nilai murni 2. 4. 7. Semua pelajar harus diberi peluang yang mencukupi untuk memperolehi sesuatu kemahiran sebelum pentaksiran dijalan. Mengumpul dan merekod data iv.

Memenuhi ≥ 4 PP Memenuhi ≥ 3 PP Memenuhi ≥ 2 PP Rujuk PP dalam Jadual 3. Kemahiran mentafsir data dan . muka surat 8. Rujuk PP dalam Jadual 2. Folio / skrap ka surat 10. Laporan amali Memenuhi semua PP Memenuhi 2 PP Memenuhi 1 PP Rujuk PP dalam Jadual 4. Menyenaraikan ≥ 3 perkara dalam PP dengan lengkap. Menyenaraikan ≥ 2 perkara dalam PP dengan lengkap. mu21 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) data 2.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) semua 5 perkara dalam PP dengan lengkap. muka surat 9. Kemahiran mengumpul dan merekod 1. Menjalankan penyiasatan / eksperimen Senarai semak dalam Borang Skor Individu semasa menjalankan penyiasatan / eksperimen.

muka surat 11. muka surat 12 Sebagai panduan. 7. Sikap saintifik dan nilai murni Folio / laporan amali Memenuhi ≥ 6 PP Memenuhi ≥ 4 PP Memenuhi ≥ 3 PP Rujuk PP dalam Jadual 6. berikut diberikan contoh bagaimana sesuatu evidens diskor oleh pelajar bagi setiap konstruk.1 Kaedah Menskor Kemahiran Merancang Penyiasatan / Eksperimen (Kostruk I) Cara menskor kemahiran merancang eksperimen: Guru menandakan laporan amali kimia dengan merujuk kepada Petunjuk Prestasi Guru menyemak dan menanda (√) perkara-perkara dalam Petunjuk Prestasi yang dikuasai oleh murid pada laporan amali pelajar Guru menjumlah tanda (√) yang diperolehi oleh pelajar Guru menulis skor murid dalam Borang Skor Individu (BSI) Contoh pelajar yang mendapat skor 3: Tujuan : Mengkaji kesan jumlah luas permukaan ke atas kadar tindak balas 22 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Pemboleh ubah yang dimanipulasi : Jumlah luas permukaan kalsium karbonat Pemboleh ubah yang bergerak .Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) membuat kesimpulan Laporan amali / folio Memenuhi semua PP Memenuhi 2 PP Memenuhi 2 PP Rujuk PP dalam Jadual 5.

semakin tinggi kadar tindak balas Radas : Kelalang kon 100 cm3. 4. 5 g ketulan kecil kalsium karbonat ditimbang dan dimasukkan ke dalam kelalang kon.2 mol dm-3 Rajah : Kaedah / Prosedur: 1. Dengan segera. Langkah 1 hingga 7 diulang dengan menggantikan ketulan kecil dengan ketulan besar kalsium karbonat. kelalang kon ditutup dengan penyumbat bersalur kaca yang telah dipasangkan dengan salur getah. Bacaan buret bagi gas karbon dioksida yang dibebas pada setiap sela masa 30 saat dicatatkan sehingga tiada gas dibebaskan. 9. buret.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) balas : Isipadu gas karbon dioksida per unit masa / Kadar tindak balas Pemboleh ubah yang dimalar : Suhu. asid hidroklorik 0. penyumbat getah. Contoh pelajar yang mendapat skor 2: Tujuan : Mengkaji kesan jumlah luas permukaan ke atas kadar tindak balas Pemboleh ubah yang dimanipulasi : Kadar tindak balas Kesilapan menulis Pemboleh ubah yang bergerak balas : pemboleh ubah Jumlah luas permukaan . 5. 8. 6. besen. 7. Air diisikan ke dalam buret dan ditelangkupkan ke dalam besen berisi air seperti dalam rajah. salur penghantar. Graf isipadu gas karbon dioksida melawan masa diplot bagi kedua-dua tindak balas pada kertas graf yang sama. jisim kalsium karbonat Hipotesis : Semakin besar jumlah luas permukaan kalsium karbonat. 2. 50 cm3 asid hidroklorik cair disukat dan dimasukkan ke dalam kelalang kon. selinder penyukat dan jam randik Bahan : Ketulan kecil kalsium karbonat dan ketulan besar kalsium karbonat. Bacaan awal buret dicatatkan. 23 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 3. Kelalang kon digoncang dan jam randik dimulakan. kuantiti dan kepekatan asid hidroklorik. Dengan menggunakan selinder penyukat.

Air diisikan ke dalam buret dan ditelangkupkan ke dalam besen berisi air seperti dalam rajah. jisim kalsium karbonat Hipotesis : Semakin tinggi kadar tindak Kesilapan Balas. 2. asid hidroklorik 0. 5.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Pemboleh ubah yang dimalar : Suhu. kelalang kon ditutup dengan penyumbat bersalur kaca yang telah dipasangkan dengan salur getah. kuantiti dan kepekatan asid hidroklorik. 6. 3. salur penghantar. selinder penyukat dan jam randik Bahan : Ketulan kecil kalsium karbonat dan ketulan besar kalsium karbonat. 7. 8. semakin besar jumlah menulis Luas permukaan kalsium kar. Contoh pelajar yang mendapat skor 1: Tujuan : Mengkaji kesan jumlah luas permukaan ke atas kadar tindak balas Pemboleh ubah yang dimanipulasi : Kadar tindak balas Kesilapan menulis pemboleh ubah Pemboleh ubah bergerak balas : Jumlah luas permukaan 25 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) . Kelalang kon digoncang dan jam randik dimulakan. besen. Bacaan awal buret dicatatkan.hipotesis bonat Radas : Kelalang kon 100 cm3. Dengan menggunakan selinder penyukat. 50 cm3 asid hidroklorik cair disukat dan dimasukkan ke dalam kelalang kon. penyumbat getah. Dengan segera. 5 g ketulan kecil kalsium karbonat ditimbang dan dimasukkan ke dalam kelalang kon. 9.2 mol dm-3 Rajah : 24 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Kaedah / Prosedur: 1. Langkah 1 hingga 7 diulang dengan menggantikan ketulan kecil dengan ketulan besar kalsium karbonat. Bacaan buret bagi gas karbon dioksida yang dibebas pada setiap sela masa 30 saat dicatatkan sehingga tiada gas dibebaskan. 4. buret. Graf isipadu gas karbon dioksida melawan masa diplot bagi kedua-dua tindak balas pada kertas graf yang sama.

besen. bahan yang sesuai dan mencukupi Guru memerhatikan pelajar yang ditaksir semasa penyiasatan / eksperimen dijalankan Guru menanda (√) Petunjuk Prestasi dan memberi skor Kepada pelajar dalam Borang Skor Individu (BSI) 27 . salur peng. 2. Kesilapan semakin besar jumlah luas permukaan menulis kalsium karbonat hipotesis Radas : Kelalang kon. 4. Kelalang kon digoncang dan jam randik dimulakan. 5 g ketulan kecil kalsium karbonat ditimbang dan dimasukkan ke dalam kelalang kon.asid hidroklorik bonat. buret. 26 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 3.. 7.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Pemboleh ubah yang dimalar : Suhu. Dengan segera.2 Kaedah Menskor Kemahiran Menjalankan Penyiasatan / Ekspe-rimen (Kostruk 2) Cara menskor kemahiran menjalankan eksperimen adalah seperti berikut: Guru mentaksir satu kumpulan pelajar yang telah diberitahu apa yang hendak ditaksir Guru memberi arahan kepada pelajar untuk mengambil alat radas / peralatan. 5. 7. kelalang kon ditutup dengan penyumbat bersalur kaca yang telah dipasangkan dengan salur getah. 50 cm3 asid hidroklorik cair disukat dan dimasukkan ke dalam kelalang kon.Tidak menulis hantar. Graf isipadu gas karbon dioksida melawan masa diplot bagi kedua-dua tindak balas pada kertas graf yang sama. 9. 8. Bacaan awal buret dicatatkan. asid hidroklorik tidak dinyatakan Rajah : Kaedah / Prosedur: 1. kuantiti dan kepekatan asid hidroklorik.Nilai kepekatan dan ketulan besar kalsium kar. 6. jisim kalsium karbonat Hipotesis : Semakin tinggi kadar tindak balas. selinder penyukat dan spesifikasi kejam randik lalang kon Bahan : Ketulan kecil kalsium karbonat . penyumbat getah. Air diisikan ke dalam buret dan ditelangkupkan ke dalam besen berisi air seperti dalam rajah. Langkah 1 hingga 7 diulang dengan menggantikan ketulan kecil dengan ketulan besar kalsium karbonat. Bacaan buret bagi gas karbon dioksida yang dibebas pada setiap sela masa 30 saat dicatatkan sehingga tiada gas dibebaskan. Dengan menggunakan selinder penyukat.

00 10.00 37.00 10.50 28 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 450 4.50 2.50 18.00 36.00 420 4.00 44.50 37.50 39.00 30 41.50 31.50 37.00 60 27.50 6.00 37.00 270 7.00 38.50 34.50 34.50 90 19.50 41.50 8.00 30.50 Contoh skor 2: ** Kesalahan .50 360 5.00 0.50 41.00 5.00 28.50 31.50 4.00 27.00 39.00 390 5.00 120 15.00 34.00 330 6.00 120 15.50 300 6. • Mana-mana pelajar yang memperolehi sekurangkurangnya 3 Petunjuk Prestasi yang betul mendapat skor 2.00 210 9.00 39.00 13.00 16.50 18.50 41.50 40.00 15.00 30 41.50 41.50 180 10.50 150 12.00 5.00 27.00 0.50 2.00 20.00 240 7.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) • Mana-mana pelajar yang memperolehi sekurangkurangnya 4 Petunjuk Prestasi yang betul mendapat skor 3.50 31.50 13.50 41.50 90 19.00 37.50 150 12.50 .00 16.00 23.00 10.00 5.00 5.00 40.00 60 27.00 0.00 39.50 480 4.Unit bagi isipadu tidak dinyatakan Masa Bacaan buret Isipadu gas (saat) Ketulan Kecil Ketulan besar Ketulan Kecil Ketulan besar 0 46.50 6.00 21. • Mana-mana pelajar yang memperolehi sekurangkurangnya 1 Petunjuk Prestasi yang betul mendapat skor 1.50 39.00 30.00 41.00 24.00 34.50 26.00 0. 7.50 18.00 37.00 33.3 Kaedah Menskor Kemahiran Mengumpul dan Merekod Data (Kostruk 3) Contoh keputusan eksperimen mengkaji kesan jumlah luas permukaan ke atas kadar tindak balas adalah seperti berikut: Contoh skor 3: Masa Bacaan buret (cm3) Isipadu gas (cm3) (saat) Ketulan Kecil Ketulan besar Ketulan Kecil Ketulan besar 0 46.50 36.00 7.00 44.00 13.

0 5.5 26.00 24.00 420 4.0 39.5 39.50 13. ketulan kecil menghasilkan kecerunan .0 37.00 21.5 5.5 31.4 Kaedah Menskor Kemahiran Mentafsir Data dan Membuat Kesim-pulan (Kostruk 4) Berikut diberi contoh menskor maklumat daripada data dalam konstruk 3 yang ditafsir dengan cara melukis graf.0 29 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 330 360 390 420 450 480 6.5 4.00 20.5 13. Contoh skor 3: (RUJUK GRAF MUKA SURAT 333) Perbincangan / mentafsir data Berdasarkan graf yang dilukis.0 0.5 300 6.50 41.50 8.5 180 10.5 41.5 90 19. seterusnya dibuat kesimpulan terhadap eksperimen yang dijalankan (iaitu.5 2.0 39.5 39.0 240 7.00 28.0 34.50 Contoh skor 1: ** Kesalahan .Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 180 10.0 13.00 41.00 37.50 36.0 37.0 41.0 30.50 4.0 23.0 27.0 37.00 40.00 10.00 7.0 15.5 18.0 0.0 20.0 28.0 4.5 150 12.50 450 4.50 41.0 38.50 41.50 41.5 41.50 39.50 41.5 6.5 41.5 36.5 41.0 60 27.5 2.0 16.50 31.5 37.00 390 5.50 2.0 36.0 120 15.5 7.50 300 6.0 40.0 30 41.0 10.0 7.00 38.00 23.5 18.0 24.00 270 7.0 21.50 39.5 34.50 26.0 4.5 41.00 36.0 33.50 18.50 40.00 240 7.0 44. mengkaji kesan jumlah luas permukaan ke atas kadar tindak balas).5 4.0 270 7.00 37.0 5.50 480 4.50 360 5.5 40.00 330 6.5 8.00 210 9.00 33.Unit bagi isipadu tidak dinyatakan & Bacaan buret tidak direkodkan kepada 2 tempat perpuluhan Masa Bacaan buret Isipadu gas (saat) Ketulan Kecil Ketulan besar Ketulan Kecil Ketulan besar 0 46.0 210 9.00 15.0 5.5 10.5 31.00 39.50 2.

Rujuk graf jumlah isipadu gas karbon dioksida melawan masa pada muka surat 333 Perbincangan / mentafsir data Berdasarkan graf yang dilukis. Rujuk graf jumlah isipadu gas karbon dioksida melawan masa pada muka surat 333 Perbincangan / mentafsir data 30 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Berdasarkan graf yang dilukis. ketulan besar menghasilkan kecerunan graf yang lebih tinggi. [PP 3] Contoh skor 1: [PP 1] Seperti graf yang dilampirkan. Oleh itu lebih besar saiz zarah lebih tinggi kadar awal tindak balas X X 31 [PP 2] Kesimpulan Kadar tindak balas lebih tinggi jika jumlah luas permukaan kalsium karbonat lebih kecil. [PP 3] . [PP 3} Contoh skor 2: [PP 1] Seperti graf yang dilampirkan.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) awal graf yang lebih tinggi. [PP 2} Kesimpulan Hipotesis diterima // Kadar tindak balas lebih tinggi jika jumlah luas permukaan kalsium karbonat lebih besar. ketulan besar menghasilkan kecerunan graf yang lebih tinggi. Oleh itu lebih besar saiz zarah lebih tinggi kadar awal tindak balas X [PP 2] Kesimpulan Hipotesis diterima // Kadar tindak balas lebih tinggi jika jumlah luas permukaan kalsium karbonat lebin besar. Oleh itu lebih kecil saiz zarah lebih tinggi kadar awal tindak balas.

PP2 (urutan dan teknik) Pelajar mengambil bacaan buret dan mencatat dalam jadual.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 7. PP7 (rasional dan luwes) Nota: Skor 3 diberi apabila pelajar mempamerkan sekurang-kurangnya 6 PP Skor 2 diberi apabila pelajar mempamerkan sekurang-kurangnya 4 PP Skor 1 diberi apabila pelajar mempamerkan sekurang-kurangnya 3 PP 32 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) . PP6 (saling membantu) Apabila melakukan kesilapan pelajar dapat menerima teguran guru. PP5 (bertanggungjawab atas keselamatan diri dan orang lain) Pelajar mengambil bacaan buret dan memaklumkan kepada rakannya untuk dicatatkan dalam jadual. PP3 (jujur merekod) Laporan amali pelajar didapati memenuhi format yang ditetapkan. PP4 (format laporan) Pelajar sentiasa mematuhi arahan makmal dan mengikuti prosedur makmal.5 Kaedah Menskor Sikap Saintifik dan Nilai Murni (Kostruk 5) Instrumen: Amali Kimia Tajuk: Mengkaji kesan jumlah luas permukaan kalsium karbonat ke atas kadar tindak balas Sikap Saintifik dan Nilai Murni Petunjuk Prestasi Pemerhatian Guru: Pelajar kerap bertanya atau membuat perbincangan dengan rakan atau guru semasa menjalankan eksperimen. PP1 (ingin tahu) Pelajar memasukkan kalsium karbonat ke dalam kelalang kon diikuti dengan asid hidroklorik cair.

Ubat terbahagi kepada dua kumpulan iaitu ubat tradisional dan ubat moden.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 8 Kaeadah Menskor Respons Pelajar . lelah dan batuk kering. 2. Bahagian tumbuhannya boleh digosok dan kemudian bahagian yang digosok itu disapu pada bahagian yang 33 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) sakit. Berikut adalah beberapa contoh ubat tradisional dan penggunaannya Ubat Tradisional Penggunaan Rumput serani Sejenis tumbuhan yang digunakan untuk merawat gigitan binatang berbisa. 3. pucuk dan daun.0 OBJEKTIF 2. 2.1 Membuat perbandingan antara ubat tradisional dengan ubat moden. Ubat tradisional biasanya disedia dengan mencampurkan beberapa jenis tumbuhan dengan bahagian tumbuhan yang tertentu seperti akar. 2.1 Ubat Tradisional Ubat yang diperolehi daripada sumber semula jadi tanpa diproses secara kimia seperti tumbuh-tumbuhan.0 DAPATAN MAKLUMAT 3. Ginseng Akar tumbuhan tertentu yang digunakan . batang.2 Mengkaji jenis-jenis ubat dan penggunaannya dalam penyembuhan penyakit. Campuran ini biasanya direbus dan air rebusannya diminum. haiwan atau mineral. keracunan. Ubat ialah bahan kimia yang berupaya mempengaruhi organisma hidup daripada segi menghasilkan perubahan biokimia dan fisiologi kepada tisu serta organ dan seterusnya mengakibatkan perubahan kepada fungsi tuhuh. bunga.3 Mengkaji kesan sampingan ubat akibat daripada dos yang berlebihan. Keberkesanan ubat tradisional ini bergantung kepada kepercayaan dan amalan tanpa bukti saintifik.Instrumen: Folio TAJUK: UBAT-UBATAN 1. Dos yang betul perlu ditentukan kerana dos yang berlebihan mungkin mendatangkan kesan sampingan.0 PENGENALAN Ubat amat penting dalam kehidupan kita untuk merawat pelbagai jenis penyakit.

2. streptomisin.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) untuk menyegar dan menguatkan badan. Beberapa contoh ubat analgesik dan penggunaannya adalah seperti dalam jadual berikut. kulit melecur atau kegatalan kulit. Beberapa jenis ubat moden adalah seperti dalam jadual berikut. Halia Melegakan penyakit sengal-sengal terutamanya di kalangan orang tua. 3. antipsikotik. Ubat psikoteraputik Stimulan. Pudina Diguna untuk menaikkan suhu badan dan seterusnya menyebabkan badan berpeluh.2 Ubat Moden Kebanyakan ubat moden yang dihasilkan hari ini berasal daripada tumbuhan dan mikro-organisma. parasetamol. Ubat moden ialah bahan kimia yang dihasilkan dengan menyediakan sebatian yang mempunyai struktur molekul aktif dalam sesuatu ubat tradisional. trankuilizer. . Kemajuan yang pesat dalam penyelidikan dan pembangunan ubat termasuk teknik baru seperti bioteknologi dan kejuruteraan gene34 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) tik membantu dalam mengubati penyakit seperti kanser. mencegah serangan asma serta jangkitan selsema dan merendahkan tekanan darah tinggi. Kuinina Untuk merawat penyakit malaria. Jenis Ubat Contoh Analgesik Aspirin. antidepresan. Lidah buaya Jus dan gel daripada daun lidah buaya disapu untuk mengubati luka. alzheimer dan sebagainya. steroid. memanaskan badan untuk mencegah serangan selsema dan menghilangkan angin dalam badan. kodeina.1 Analgesik Analgesik ialah ubat yang membolehkan pesakit tidak merasai kesakitan walaupun masih berada dalam keadaan sedar. Ubat yang lain Hormon. Bawang putih Bersifat antibiotik dan digunakan untuk merawat luka. Antibiotik Penisilin. Ubat kokaina Digunakan sebagai ubat bius 3.

gonorhea dan siflis. Beberapa contoh ubat antibiotik dan penggunaannya adalah seperti dalam jadual berikut. kebimbangan dan ketegangan yang berterusan. panik akibat tekanan dan punca psikologi yang lain. Contoh Antibiotik Penggunaan Penisilin Merawat penyakit kulit. Streptomisin Merawat jangkitan urinari. Ubat Psikoteraputik Fungsi Stimulan (Contoh: Amfetamin. Antipsikotik (Contoh: Klozapin. bertenaga dan cergas. tuberculosis (tibi). meningitis.3 Psikoteraputik / Psikiatri Ubat psikoteraputik / psikioatri digunakan untuk merawat pesakit jiwa dengan bertindak secara langsung terhadap otak dan sistem saraf. antraks. eg. Kodeina Menghilangkan sakit kepala dan batuk 35 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 3. pneumonia dan disentri. 3.2. Parasetamol Menghilangkan kesakitan dan demam. Dekstroamfetamin) Meningkatkan kegiatan otak dan badan pesakit. meredakan demam dan merawat penyakit arthritis. Merangsang perasaan pesakit psikiarik supaya terasa yakin terhadap diri sendiri.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Contoh Analgesik Penggnaan Asperin Menghilangkan kesakitan. Antidepresan (Contoh: Barbiturat dan Trankuilizer) Mengawal keadaan kemurungan pesakit.2. peneumonia. Beberapa contoh ubah psikoteraputik / sikiatri dan penggunaannya adalah seperti dalam jadual berikut. Merawat gejala penyakit psikotik yang .2 Antibiotik Antibiotik ialah bahan kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisma seperti kulat dan bakteria. Ia bertindak membunuh atau menghalang pembiakan bakteria yang menyebabkan penyakit. Kloropromazin dan Haloperidol). menggantikan aspirin bagi kanakkanak.

Menegah kehilangan otot pesakit.4 Ubat Moden Lain Ubat moden lain adalah seperti hormon dan steroid. Steroid Anabolik Metandrostenolone Testoteronpropionat Merawat beberapa penyakit yang serius seperti AIDS dan kanser. 36 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 3. mempunyai pemikiran dan pemutusan yang tidak logik. Bersifat antiinflamasi. 4. tidak mampu mengkomunikasikan idea dan menyisih daripada masyarakat. Beberapa jenis hormon dan alkohol yang dikenal sebagai sterol merupakan sebatian steroid.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) disebut skizofrenia. Kortikosteroid Kortison Prednison Merawat penyakit asma dan artritis rheumatoid (sendi tulang menjadi bengkak. Sebatian steroid yang digunakan dalam bidang perubatan boleh dikategorikan kepada steroid anabolik dan kortekosteroid. Steroid ialah sebatian lipid semula jadi.0 PERBINCANGAN 37 . Ia digunakan untuk merawat penyakit yang disebabkan kekurangan hormon dalam badan. Jenis Contoh Penggunaan Hormon Insulin Merawat penyakit kencing manis. sakit dan kejang). Pesakit tidak dapat mentafsirkan realiti dengan tepat. Hormon ialah bahan organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin manusia untuk mengawal proses fisiologi dan homeostasis.2. Beberapa contoh hormon dan steroid serta penggunaanya adalah seperti dalam jadual berikut.

Ini juga boleh menyebabkan terdedah kepada bahaya ubat.0 SUMBER RUJUKAN McLean.asianhealth. England: Addison Wesley Longman Limited.Tempoh masa .com Petunjuk Prestasi (PP) Skor PP 1 √ PP 2 √ PP 3 √ PP 4 √ 3 PP 5 PP 6 √ PP 7 √ 38 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Kaedah Merekod Skor pentaksiran setiap konstruk yang ditaksir direkod dalam Borang . Andaian ini menyebabkan ramai orang terlalu bergantung pada ubat atau menyalahgunakan ubat. Laman Web http:/www. 6. Setiap ubat akan mendatangkan bahaya yang berlainan terhadap penggunanya.Ubat lain perlu dielak . Perkara berikut perlu diberi perhatian semasa menggunakan ubat: . kut arahan doktor atau cara penggunaan ubat yang dinyatakan pada botol ubat apabila menggunakannya.Tindakan terlupa 5. (1996).Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Ramai orang membuat andaian bahawa kesihatan dapat dipulihkan dan dipelihara dengan memakan ubat. Kesan sampingan akan timbul jika ubat diambil dalam dos yang berlebihan. Tiada ubat yang betul-betul selamat jika tidak digunakan dengan betul. Pengambilan ubat dalam dos yang rendah adalah paling baik. Chemistry. J. manakala.Kekerapan pengambilan ubat . Penyalahgunaan ubat akan menjejaskan kesihatan kita daripada segi kesan sampingan yang buruk atau penagihan. ubat yang diambil dalam dos yang tinggi adalah beracun.0 KESIMPULAN Seseorang pesakit boleh mengambil ubat tradisional atau ubat moden dalam dos yang bersesuaian.

B. • Cara Mengisi Borang Skor Individu oleh Pentaksir o Tandakan (√) pada lajur petunjuk prestasi yang berkenaan apabila pelajar telah menguasai petunjuk prestasi itu. 4 Mencapai tahap memuaskan D 1. pentaksir dan pemantau. Gred diberi berdasarkan Jadual Penggredan. 6.disimpan oleh pentaksir o Sekiranya pelajar berpindah sekolah. .Salinan kedua . o Isikan angka 3. 7 Mencapai tahap kepujian C 3. H. satu salinan BSI yang dikemaskini hendaklah disertakan bersama surat pindah.disimpan dalam portfolio pelajar . 2. sebagaimana dalam Jadual 10 (Rujuk juga Lampiran 2).Salina asal . D atau X ke dalam Borang Gred Individu (BGI). 2 Belum mencapai tahap minimum X T. C dan D atau X diisi dalam ruang berkenaan merujuk kepada jadual penggredan.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Skor Individu (BSI). o Semua BSI hendaklah ditandatangani oleh pentaksir dan disahkan oleh Pengetua pada akhir tempoh pentaksiran. B. atau 1 pada lajur skor merujuk kepada peraturan penskoran. Kaedah Merumus Skor Pentaksiran dijalankan sekurang-kurangnya 2 eksperimen di tingkatan empat dan 2 eksperimen di tingkatan lima. C. 9 Mencapai tahap cemerlang B 5. o Gred diberi selepas selesai pentaksiran o Borang ini digunakan oleh pelajar. Jadual 11: Jadual penggredan Gred Jumlah Skor Penerangan Gred A 8. o Borang ini hendaklah diisi dalam dua salinan: . Pindahkan gred A. Tidak hadir 11. Rumus skor bagi setiap perkara yang ditaksir diambil daripada jumlah tiga skor yang tetinggi. 39 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) o Gred A. sebagaimana dalam Jadual 11. Prosedur Mengurus Borang Skor Individu (BSI) • Pengurusan Umum o Borang Skor Individu merekod skor semasa pentaksiran dijalankan di atas perkara yang ditaksir. o Jumlah 3 skor tertinggi diisi dalam ruang berkenaan.

RUJUK MUKA SURAT 345) (JADUAL 13. Dianugerahkan Sijil Pentaksiran Kerja Amali Berasaskan Sekolah (PeKA) kerana telah memperolehi pencapaian seperti berikut: 1. 3.…. 2. berdasarkan Peraturan Penggrerdan (Jadual 11).. pada akhir tempoh pentaksiran 12. Sikap Saintifik Dan Nilai Murni : …………… …………………………. Semua gred yang diperolehi daripada Borang Skor Individu (BSI) hendaklah dipindahkan ke dalam Borang Gred Induk (BGI). Kaedah Melapor Dapatan Pentaksiran 40 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Pelaporan dibuat dalam bentuk sijil yang dikeluarkan oleh pihak sekolah dengan menggunakan format dari Lembaga Peperiksaan Malaysia.. Nombor Kad Pengenalan: …………………. Mentafsir Data Dan Membuat Kesimpulan : …………… 5. Mengumpul Dan Merekod Data : …………… 4.. Menjalankan Penyiasatan / : ………. RUJUK MUKA SURT 346) 41 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Rajah 2: Contoh format sijil PEKA Kimia Logo Sekolah SIJIL PENTAKSIRAN KERJA AMALI BERASASKAN SEKOLAH Peperiksaan SPM Tahun: ……………………… Nama Mata Pelajaran: KIMIA Kod Mata Pelajaran: 4541/4 Nama: …………………………………………. Tandatangan Pengetua . sebagaimnana dalam Jadual 13. Dalam sijil tersebut dimasukkan gred bagi setiap perkara yang ditaksir. Contoh penggredan skor pelajar dalam Borang Skor Individu adalah sebagaimana dalam Jadual 12..Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Gred pencapaian pelajar dilakukan di akhir pentaksiran di tingkatan lima.….. Contoh sijil PEKA Kimia adalah sebagaimana dalam Rajah 2. Merancang Penyiasatan / Eksperimen Eksperimen : …………. (JADUAL 12.

Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 42 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Cop Pengetua Tarikh: …………………. Perancangan Pentaksiran 15. • Rangka kerja pentaksiran perlu selari dengan . Satu rekod evidens yang disimpan hendaklah mengandungi maklumat sebagaimana dalam Jadual 14. • Pentaksiran PEKA adalah proses berterusan yang dibuat semasa p&p dalam bilik darjah / makmal. 13. Pengurusan Fail Pentaksiran 43 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Bagi setiap kelas yang ditaksir. Jadual 14: Rekod evidens Bil. Kandungan Dalam Portfolio Perkara berikut perlu dimasukkan dalam portfolio pelajar: oBorang Pergerakan Evidens oBorang Skor Indiviu oEvidens Bagi evidens seperti model hendaklah disimpan di tempat yang selamat dan mudah diurus. dengan ditanda tangani oleh pelajar dan pentaksir.1 Garis Panduan Penyediaan Perancangan Pentaksiran • Pentaksiran PEKA dilaksanakan untuk mentaksir perfor-mans pelajar dalam lima konstruk yang telah ditera dengan menggunakan aktiviti dalam proses p&p. bukannya dibuat secara berasingan atau tambahan.. pihak sekolah perlu menyediakan satu fail untuk mengisi: oSalinan Borang Skor Individu (BSI) oBorang Gred Individu oBorang Semakan Ketua Pentaksir Negeri / Ketua Pentaksir Kawasan 15. Evidens Tarikh Keluar Tanda Tangan Pelajar Tarikh Masuk Tanda Tangan Pentaksir 14.

o Pentaksir mestilah betul-betul jelas apakah yang hendak ditaksir dalam PEKA Kimia. • Kerangka pentaksiran direkabentuk untuk memberi peluang kepelbagaian aktiviti. peluang dan infra-truktur di sekolah. Ini termasuk pengumpulan evidens secara langsung atau secara tidak langsung. • Kaedah Membantu Pelajar Untuk Memulakan Aktiviti Penyiasatan o Fikirkan tentang Senarai Semak Perancangan yang dapat membantu pelajar merancang. o Pastikan pelajar telah menguasai latar belakang saintifik . ruang.termasuk masa. Kebolehan saintifik yang rendah mungkin sesuai bagi pelajar yang berkebolehan rendah tetapi bagi pelajar yang berkebolehan memerlukan skop yang lebih luas untuk mempamerkan kefahamannya dalam kaedah saintifik dan pengetahuannya.2 Perancangan Penyiasatan Yang Baik • Pilih Penyiasatan Secara Berhati-hati o Penyiasatan hendaklah dilengkap berdasarkan kekagan yang ada . Bermakna. 44 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 15. aktiviti pentaksiran dibuat berdasarkan aktiviti yang dijalankan untuk mencapai konstruk tersebut. o Pastikan pelajar biasa dengan alat radas dan bahan yang akan digunakan. • Pihak pentaksir perlu merancang secara berhatihati supaya evidens yang didapati adalah sah. • Aktiviti p&p yang melibatkan pelajar mestilah dirancang supaya memenuhi keperluan pentaksiran dan membolehkan pencapaian positif dipamerkan.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) p&p yang dirancang untuk memperkembangkan sesuatu konstruk melalui aktiviti makmal. • Dalam setiap aktiviti tidak semestinya dapat mencakupi semua konstruk yang hendak ditaksir. o Penyiasatan / eksperimen / projek itu hendaklah sesuai dengan peringkat pelajar. o Penyiasatan / eksperimen / projek hendaklah jangan terlalu kompleks atau over-ambitious.

Dengan ini guru . Sebaiknya. mulakan perancangan dalam kelas. o Pastikan pelajar merujuk dan menggunakan pengetauan saintifik dalam perancangannya. o Jangan biarkan pelajar melaksanakan penyiasatan yang identikal dengan eksperimen yang dijalankan dalam kelas dalam pengajaran-pembelajaran. o Kadang-kadang pentaksiran yang baik mungkin dilaksanakan sebagai aktiviti dalam bilik darjah. pelajar boleh ditugaskan untuk merancang penyiasatan bagi menyia45 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) sat kesan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kadar tindak balas. markahkan dan berikan komen bertulis supaya mereka mengetahui bagaimana untuk memperbaiki prestasinya. • Pilih Pelajar Untuk Mempertingkatkan Konstruk PEKA o Pastikan pelajar mengetahui perkara yang akan ditaksir dan Penerangan Markah yang akan diguna untuk pentaksiran. Petunjuk Prestasi dan Penerangan Markah bagi setiap pelajar atau tampalkan di dinding bilik darjah / makmal. kesimpula dll. • Pilih Masa Untuk Menjalankan Penyiasatan o Berdasarkan konsep PEKA Kimia. o Guru Pentaksir perlu dapat membezakan setiap hasil kerja pelajar. sekiranya kelas telah menyiasat berkenaan Kesan suhu ke atas kadar tindak balas. hipotesis.eg pemboleh ubah. o Berikan pelajar pengalaman untuk mempraktikkan penyiasatan. keputusan. Sediakan salinan Konstruk. o Pada peringkat awal penyiasatan bantuan guru mungkin banyak diberikan dan ini akan membiasakan pelajar dengan teknik atau kaedah Pentaksiran PEKA. Pengalaman ini didapati semasa proses p&p. pelajar mestilah mendapat pengalaman sebelum mereka ditaksir. o Pastikan semua konstruk telah diketahui pelajar .Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) sebelum mereka memulakan penyiasatan. Sebagai contoh. • Pastikan Pelajar Mengetahui Bagaimankah Pencapaian Yang Baik o Pastikan pelajar merancang dengan mencatatkannya. kemudian disambung di rumah.

Membantu pentaksir dalam pentaksiran atau untuk kegunaan penyelarasan. Petunjuk Prestasi 1. Dengan ini pentaksiran PEKA lebih bermakna kerana ianya dapat merekodkan perkembangan pencapaian pelajar dalam konstruk kimia. memperbaiki dan seterusnya melaksanakan penyiasatan. o Pelajar digalakkan menyimpan rekodnya sendiri.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) dapat melihat pelajar berbincang. kemudian portfolio ini disimpan oleh guru. o Adalah penting untuk pentaksir mencatat sekiranya dalam masa perlaksanaan penyiasatan terdapat perbualan / secara lisan untuk mendapatkan penjelasan pelajar. dengan ini membantu mereka memperbaiki kelemahan .Memberi tahu pelajar tahap penguasaannya. kaedah ini memudahkan pergerakan rekod. Komen yang dibuat adalah bertujuan untuk: . mengadaptasi. pihak pentaksir perlu memberi komen (secara lisan dan bertulis) kepada pelajar.Memalumkan kepada penyelaras / pemantau bahawa hasil kerja pelajar telah ditaksir. Ini boleh dicatatkan sebagai tingkah laku yang 47 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) diperhatikan. . • Penyimpanan Rekod o Pelajar menyimpan semua kerjanya dalam Portfolio. Sekiranya melibatkan lebih daripada seorang pentaksir. tetapi tepat dan padat. • Memberi Komen Hasil Kerja Pelajar o Setiap kali pentaksiran dilakukan. eg berbentuk: K1PP1 – 2 (Bermaksud: Kemahiran 1. Komen yang diberikan hendaklah ringkas. Selepas pelajar ditaksir berdasarkan frekuensi yang telah ditetapkan. seperti: Pelajar telah mengambil kira . Skor 2). p&p dijalankan seperti biasa supaya pelajar dapat memantapkan penguasaannya dalam konstruk kimia sebagai pelengkap untuk Ujian Amali Bertulis. Kerja berkumpulan dibenarkan tetapi pentaksir mestilah 46 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) memastikan produk adalah merupakan hasil kerja individu.

tanpa bantuan guru. ELEMEN 2 Kemahiran Menjalankan Penyiasatan / Eksperimen – KJ Perkara berikut mestilah dipertimbangkan semasa pelajar menjalankan aktiviti penyiasatan / eksperimen: .Ketua Pentaksir Kebangsaan . pentaksir mestilah sedar dan mahir tentang Penerangan Markah bagi setiap konstruk yang akan ditaksir.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) langkah keselamatan semasa menjalankan eksperimen. o Hubungi personel berikut untuk mendapatkan bantuan tentang PEKA Kimia: . • Di mana Mendapatkan Bantuan o Hadiri Taklimat Penataran PEKA Kimia sama ada di peringkat negeri / daerah / sekolah. 48 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) o Teknik dan alat radas mestilah terhad kepada alat radas yang terdapat di sekolah.3 Pentaksiran Menggunakan Aktiviti Dalam menentukan aktiviti.Ketua Pentaksir Sekolah 15.Ketua Pentaksir Negeri . dan / atau pendekatan bestari. . Pentaksir perlu ingat bahawa: -Tiap-tiap Penerangan Markah memerlukan pelajar diberi peluang untuk membuat keputusan sendiri.Ketua Pentaksir Daerah . o Pentaksiran di peringkjat perancangan memberikan peluang pada pelajar untuk memperbaiki dan mengubahsuai strategi supaya dapat meneruskan ke kemahiran yang seterusnya. o Penggunaan Senarai Semak Perancangan dapat mengingatkan pelajar peluang-peluang untuk mempamerkan kebolehan mereka.Skor tertinggi hanyalah diberi kepada pelajar yang dapat mempamer evidens yang memenuhi Penerangan Markah. Penerangan Konstruk ELEMEN 1: Kemahiran Merancang Penyiasatan Eksperimen – KR Perkara berikut mestilah dipertimbangkan semasa pelajar memilih aktiviti yang sesuai: o Penerangan mestilah melibatkan eksperimen yang diterakan dalam kurikulum.

Ini boleh dilaksanakan dengan pentaksir mendapatkan terlebih dahulu draf laporan. bagaimana mereka akan ditaksir. Merekod Data dan Melukis Gambar Rajah – KD Dalam Penerangan Pemarkahan. 49 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) o Adakah perlu membuat pemerhatian dan / atau pengukuran semula. o Bagaimana merekod pemerhatian dan / atau pengukuran. Bantuan yang diberikan termasuk secara . o Setakat manakah ketepatan pemerhatian dan / atau pengukuran yang perlu dibuat. bila mereka akan ditaksir dan apakah bentuk evidens yang perlu dipamer dan bagaimana evidens itu akan diskor. o Membuat kesimpulan. o Pelajar juga telah biasa dengan keperluan Peraturan Pentaksiran. kalau laporan dibuat di rumah pentaksir mestilah memastikan tugasan dilaksanakan oleh pelajar sendiri. di mana sesuai dan mencukupi. 15. o Pengendalian alat radas dan bahan berdasarkan perancangan.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) o Perlaksanaan penyiasatan berdasarkan perancangan yang telah dipersetujui oleh pentaksir.4 Penggunaan Website Komputer.5 Sokongan Dan Bantuan Kepada Pelajar o Dalam pentaksiran PEKA Kimia pelajar perlu didedahkan tentang konstruk yang akan ditaksir. ELEMEN 4 Kemahiran Mentafsir Data dan Membuat Kesimpulan – KS Dalam Penerangan Pemarkahan perkara berikut mestilah dapat dipamerkan oleh pelajar dalam kemahiran tersebut: o Membuat pentaksiran terhadap data yang telah dikomunikasikan. o Pentaksir perlu ingat tentang setakat mana bantuan yang boleh diberikan kepada pelajar. o Teknik dan alat radas mestilah terhad kepada alat radas yang terdapat di sekolah ELKEMEN 3 Kemahiran Mengumpul. perkara berikut mestilah dapat dipamerkan oleh pelajar: o Membuat pemerhatian dan / atau pengukuran. Dalam kes di mana pelajar membuat laporan. ICT dan Pencarian Penggunaan komputer digalakkan dalam perlaksanaan PEKA. 15.

Semua pemboleh ubah .Teknik .Cara komunikasi .Prosedur kerja . • Boleh mempamerkan mana-mana perkara berikut dalam perancangan: . o Borang Perancangan Penyiasatan boleh digunakan untuk memanu pelajar semasa merancang.Pernyataan masalah dan / atau tujuan penyiasatan . 50 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) yang Markah akhir tidak boleh dirumus sekiranya pentaksir sangsi terhadap produk yang diberikan pelajar. tandakan √ pada kotak berikut: Bahagian 1: Merancang Apakah yang akan anda kaji / siasat ? Ini merupakan Tajuk / Tujuan Penyiasatan Nyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasi iaitu faktor yang anda akan manipulasi.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) verbal atau bertulis dalam Borang Perancangan Penyiasatan. merekod data dan melukis gambar rajah Bahagian 4: Mentafsir data dan membuat kesimpulan Selepas anda melengkapkan setiap bahagian penyiasatan. Perancangan anda mestilah mengandungi empat bahagian: 51 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Bahagian 1: Merancang Bahagian 2: Menjalankan eksperimen Bahagian 3: Mengumpul. o Pentaksir bertanggungjawab dalam penyeliaan aktiviti dilakukan pelajar dan berpuas hati dengan evidens yang dipamerkan.Kesimapulan • Boleh memilih satu teknik • Boleh menyenaraikan radas dan bahan yang sesuai dan mencukupi Contoh: Borang Perancangan Penyiasatan Borang Perancangan Penyiasatan Anda mestilah menetapkan Tajuk Penyiasatan dan ini adalah perkara yang anda akan siasat.Pentafsiran data . • Boleh menghubung kait pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Elemen 1: Kemahiran Merancang Penyiasatan / Eksperimen (KR) • Membuat pernyataan masalah / tujuan eksperimern. o Pentaksir boleh mengubah suai Borang Perancangan Penyiasatan berikut berdasarkan kesesuaian aktiviti.Senarai bahan dan radas .Data . .

merekod data dan melukis gambar rajah yang lengkap melalui: • Dapat membina jadual yang mempunyai lajur dan baris yang bertajuk dan berunit dengan betul • Dapat melengkapkan jadual yang mengandungi data-data yang mencukupi dan sistematik . tajuk-tajuk lajur dalam jadual. Elemen 2: Kemahiran Menjalankan Penyiasatan / Eksperimen (KJ) Dapat menjalankan penyiasatan mengikut perancangan yang lengkap melalui: • Menggunakan senarai bahan dan alat radas • Menggunakan prosedur yang telah dirancang 52 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) • Mendapat ukuran / data / pemerhatian seperti perancangan • Mengguna dan mengendalikan alat radas serta bahan sains / spesimen dengan betul • Membersih dan menyimpan alat radas sains dengan betul • Melupus bahan yang tidak diperlukan lagi dengan cara yang betul Bahagian 2: Menjalankan Penyiasatan / Eksperimen Menjalankan penyiasatan mengikut perancangan dengan selamat dan tepat: Menggunakan senarai bahan dan alat radas Menggunakan prosedur yang telah dirancang Mengumpul evidens yang mencukupi Mendapat ukuran / data / pemerhatian seperti perancangan Mengguna dan mengembalikan alat radas serta bahan sains / spesimen dengan betul Membersih dan menyimpan alat radas sains dengan betul Melupus bahan yang tidak diperlukan lagi dengan cara yang betul Elemen 3: Kemahiran Mengumpul. perhati atau rekod. Merekod Data dan Melukis Gambar Rajah (KD) Dapat mengumpul. Nyatakan bagaimana data ini akan dikomunikasikan seperti dijadual. iaitu bagaimana data ini akan direkod. Nyatakan apa yang akan anda ukur. Nyatakan senarai alat radas dan bahan yang diperlukan dari segi kuantiti. Pernyataan ini mestilah boleh diuji.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Nyatakan pemboleh ubah yang bergerak balas iaitu perkara yang akan anda perhati. Apakah pernyataan hipotesis ? Iaitu hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Buat ramalan berdasarkan pengetahuan saintifik. Nyatakan pemboleh ubah yang dimalarkan iaitu faktor yang anda perlu tetapkan. Huraikan kaedah / prosedur eksperimen yang akan anda guna. lukis jika boleh membantu / Namakan teknik.

pemerhatian atau evidens dalam cara yang terbaik dan jelas.Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) (Pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang dimalar / mengumpul data dalam bentuk pemerhatian yang betul) • Dapat melukis gambar rajah berkualiti yang mengandungi perkara berikut: o Gambar rajah berfungsi o Alat radas yang lengkap 53 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) o Bersih. merekod data dan melukis gambar rajah yang lengkap melalui: • Dapat membina graf dengan betul dan / atau membuat pengiraan yang tepat. tiada garis putus-putus Bahagian 3: Kemahiran Mengumpul. labelkan tajuk lajur (pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas). rekodkan data mengikut ketepatan bacaan berdasarkan unit Mengumpul maklumat lain yang mungkin diperlukan Melukis gambar rajah. di mana perlu Elemen 4: Kemahiran Mentafsir Data dan Membuat Kesimpulan (KS) Dapat mengumpul. Graf mengandungi perkara berikut: o Tajuk graf o Kedua-dua paksi berlabel dan berunit o Skala seragam o Pindah sekurang-kurangnya 4 titik betul o Graf garis licin / bentuk betul atau • Dapat mempamer bentuk komunikasi lain yang bersesuaian. Contoh carta bar: o Tajuk carta bar o Kedua-dua paksi berlabel dan berunit o Skala seragam o Pindah sekurang-kurangnya 4 titik betul o Bentuk • Dapat menyatakan perkaitan yang betul antara pemboleh ubah bertepatan dengan pemerhatian / pengukuran atau membuat inferens yang munasabah atau mendapat maklumat yang betul daripada graf atau komunikasi 54 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) • Dapat membuat kesimpulan yang betul berdasarkan data / pemerhatian atau dapat menyatakan hipotesis diterima atau ditolak berdasarkan data / pemerhatian Bahagian 4: Kemahiran Mentafsir Data dan Membuat Kesimpulan . Simpan data mentah Membina jadual. merekod data dan melukis gambar rajah yang lengkap melalui: Merekod pengukuran. Merekod Data dan Melukis Gambar Rajah Mengumpul.

Angka Giliran: ……………………………………………………………..Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) Mentafsir data dan membuat kesimpulan yang lengkap melalui: Fikirkan tentang evidens yang telah anda perolehi dan tetapkan bagaimana data itu patut dipersembahkan Adakah anda perlu membuat penghitungan kepada data dengan menggunakan formula / rumus ? Adakah anda akan melukis graf. Catatan: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 1 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) 2 .. No. Tingkatan: …………………………………………………………………. Kad Pengenalan: ………………………………………………………. atau bar atau histogram Adakah sesuatu pola yang diikuti oleh data ? Adakah hubungan antara pemboleh ubah yang dikaji digambarkan dalam graf. carta bar atau carta palang ? Gunakan pengetahuan saintifik untuk menerangkan kesimpulan Bagaimanakah kesimpulan berbanding dengan ramalan dan hipotesis ? (LAMPIRASN 1: RUJUK BUKU NOTA MUKA SURAT 411) 55 Planning & Implementation of Chemistry Curriculum (TKP 3013) LAMPIRAN 2: MUKA DEPAN PORTFOLIO Logo Sekolah SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN …………………………………………………………………………. carta palang atau histogram ? Anda perlu melabel paksi. memindahkan titik dan melukiskan graf licin / best fit line. ……………………………………………………………………. PORTFOLIO PEKA KIMIA 2007 / 2008 Nama: ………………………………………………………………………. No. Telefon: ………………………………………………………………. Alamat: ……………………………………………………………………..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->