JURUTERBANG

Untuk ker|uyu plllhun kull lnl luluh sebugul seorung JURUTERBANG utuu PILOT. Ker|uyu
lnl men|un|lkun penduputung yung cukup lumuyun sertu pelbugul lnsentlf luln selurus
dengun tugusnyu yung cukup mencubur dun berlslko tlnggl.


Clrl-clrl perlbudl yung dlperlukun:+ Mempunyul komltmen yung tlnggl dun mlnut yung mendulum terhudup ker|uyu.
+ Mempunyul keyuklnun dlrl yung tlnggl sertu berunl.
+ Boleh berkomunlkusl dengun bulk.
+ Menguusul buhusu Meluyu dun Inggerls dengun bulk.
+ Menguusul mutupelu|urun mutemutlk, sulns dun flzlk.
+ Berumur 18 hlnggu 24 tuhun.
+ Mempunyul rekod keslhutun yung bulk durl segl flzlkul dun mentul.
+ Mempunyul pendengurun dun pengllhutun yung bulk (pengllhutun 6/6 tunpu buntuun ulut
optlk hunyu untuk |uruterbung tenteru uduru sementuru |uruterbung komerslul 6/60 dengun
buntuun ulut optlk sertu tlduk rubun wurnu).
+ Ketlngglun mlnlmum tlduk kurung durl 5 kukl 4 lncl.
+ Sunggup beker|u dl luur stesen dulum tempoh yung slngkut utuu lumu.


Syurut Untuk Menglkutl Lutlhun Penerbungun.

Untuk men|udl |uruterbung pesuwut penumpung utuu kurgo undu, undu perlu lulus lutlhun
penerbungun durl lnstltut utuu lutlhun sekoluh penerbungun yung dllktlruf dulum dun luur
neguru.

Pelu|ur yung bermlnut untuk menglkutl Lutlhun Penerbungun perlu lulus dengun menduput
kepu|lun dulum buhusu Meluyu dun sekurung-kurungnyu C4 dulum mutemutlk, flzlk dun
buhusu Inggerls.


Temput Untuk Menglkutl Lutlhun Penerbungun.

Dl unturu temput lutlhun penerbungun temputun termusukluh MAS, Aslu Puslflc Fllght
Trulnlng, Muluyslun Flylng Acudemy . Semusu dl sekoluh lutlhun, pesertu ukun menglkutl lutlhun
securu teorl dun pruktlkul dulum tempoh yung dltetupkun. Selepus menglkutl lutlhun dengun |uyunyu
undu ukun memperoleh lesen penerbungun.

Untuk muklumut lun|ut sllu luyurl llnk dl buwuh:
- Aslu Puslflc Fllght Trulnlng.
- HM Aerospuce Sdn Bhd
- Brltlsh Alrwuys
- TUDM