Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 - 12

Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1)(2009): 1 - 12

KAJIAN TENTANG BUDAYA KEUSAHAWANAN DI KALANGAN BELIA Lee Pei Chin1) dan Supli Effendi Rahim2) 1) Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kemahiran Hidup FPTV UPSI, Tanjung Malim, Perak, Malaysia Email: lian2_87@hotmail.com 2) Profesor Penyelidikan Ilmiah Kemahiran Hidup FPTV UPSI, Tanjung Malim, Perak, Malaysia Email: sup_effendi@yahoo.co.id ABSTRAK Budaya keusahawanan adalah ekspresi sikap sosial yang positif terhadap perniagaan dan perlu disemai untuk memperkuat proses pembangunan insan dalam sektor perniagaan dan perusahaan. Satu kajian akan dilaksanakan untuk mengenalpasti pandangan belia terhadap aktiviti keusahawanan, mengenalpasti potensi, kompetensi, sikap, ciri dan aspirasi keusahawanan belia mengikut kumpulan etnik, mengenalpasti sumber dorongan belia dalam menceburi bidang keusahawanan dan mengenalpasti strategi memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia. Bagi mengkaji permasalahan ini, sebanyak empat persoalan kajian yang berkaitan telah dibentuk. Kaedah kuantitatif akan digunakan dengan menyediakan borang soal selidik. Sampel kajian terdiri daripada 40 responden belia dari golongan yang berbeza kerjaya dan kumpulan etnik. Kata kunci: budaya keusahawanan belia ABSTRACT Entrepreneurial culture is the expression of positive social attitudes towards business and should be nurtured in order to strengthen the process of human development in the business sector and company. A study was conducted to determine the views of youth on entrepreneurial activities, identifying potential, competencies, attitudes, characteristics and aspirations of youth entrepreneurship by ethnic group, to identify the source of motivation in youth entrepreneurship and identify strategies to strengthen entrepreneurial culture among youth. To investigate this problem, four research questions that have been established. Quantitative methods will be used to prepare the questionnaire. The sample consisted of 40 respondents from the different youth career and ethnic groups. Key words: youth entrepreneurship culture

1

Amaludin Ab. Budaya keusahawanan individu boleh diasuh dan dididik sehingga ia melekat seperti “aur dengan tebing”. Kaedah ini digunakan kerana kos yang 2 . Cadangan yang dikemukakan adalah dari perspektif individu. Hal ini dikatakan sebagai pembudayaan keusahawanan. 2009). Perak. dedikasi. dan strategi memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia. peringkat belia yang berbeza dan pembabitan secara terus atau tidak di dalam bidang keusahawanan akan memberi jawapan dan pendapat yang berbeza yang mana ini akan memberi satu hasil penyelidikan atau panduan yang baik mengenai kerjaya belia. METODOLOGI Tempat dan Masa Kajian Kajian ini dijalankan di Tanjong Malim. (Kamarulzaman Ismail. iaitu tertumpu kepada belia dan pihak lain seperti sekolah.12 PENDAHULUAN Usaha melahirkan usahawan yang berjaya bukanlah suatu tugas yang mudah. ciri dan aspirasi keusahawanan belia mengikut kumpulan etnik. Reka Bentuk Kajian Kajian ini merupakan satu kajian tinjauan deskriktif dengan menggunakan kaedah pengumpulan data menggunakan soal selidik.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 . Di dalam kajian ini juga. ketegasan. Secara khususnya kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti budaya keusahawanan yang sedia ada di kalangan usahawan di Malaysia dan memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia. Persoalan yang timbul dalam kajian ini adalah apakah pandangan belia terhadap aktiviti keusahawanan? Apakah ciri-ciri keusahawanan yang ada dalam diri belia mengikut kumpulan etnik? Apakah faktor-faktor yang mendorong belia menceburi bidang perniagaan?Apakah strategi yang sesuai bagi memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia? Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti pandangan belia terhadap aktiviti keusahawanan. IPT dan kerajaan yang berkepentingan dalam hal-hal berkaitan pembangunan keusahawanan di Malaysia. Masalah yang ingin dikaji ialah pemantapan budaya keusahawanan di kalangan belia. Para responden adalah terdiri daripada individu yang berlainan latar belakang yang berbeza kerjaya dan kumpulan etnik. Kajian yang dijalankan ini merupakan satu usaha kecil dalam menyumbang kepada bidang ilmu keusahawanan dalam menerangkan fenomena yang membina kecenderungan kepada keusahawanan dan memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia. potensi. pengkaji beranggapan bahawa kategori. Rahman. dan amalan yang berterusan ke arah mempraktikkan roh keusahawanan dalam setiap urusan harian. sikap. Ia perlukan komitmen. sumber dorongan belia dalam menceburi bidang keusahawanan. Maka pembudayaan keusahawanan perlu dipupuk dan dimantapkan dalam jiwa belia supaya generasi ini akan dapat menggerakkan usaha ke arah mencapai taraf negara maju menjelang 2020. Bidang keusahawanan merupakan satu bidang yang dapat menjana pertumbuhan ekonomi sesebuah negara.

Di samping itu juga. Dalam kajian ini. Data primer ialah data asal yang dikutip oleh penyelidik. data-data diperolehi melalui maklum balas daripada borang soal selidik yang diedarkan kepada responden yang terpilih. Instrumen Kajian Sebelum soal selidik digunakan dalam kajian ini. soalan tertutup lebih mudah kerana keseragaman jawapan daripada responden dan ia lebih mudah untuk dianalisis. Maka. penyelidik juga boleh memperolehi data atau maklumat daripada bilangan responden yang lebih ramai dan cepat. penilaian kompetensi keusahawanan diri. Selain itu. 3 . buku rujukan dan juga maklumat daripada laman web. Populasi dan Sampel Kajian Dalam kajian ini. Sebanyak 40 borang soal selidik akan diedarkan kepada para responden.12 lebih murah dan masa yang diperlukan juga singkat. populasi kajian adalah golongan belia yang bekerja dan mahasiswa dari Universiti Pendidikan Sultan Idris(UPSI) Tanjong Malim. kajian rintis telah dijalankan. Tempoh yang diberikan untuk memulangkan borang soal selidik adalah selama 3 hari. Saiz sampel bagi kajian ini adalah 40 orang responden yang dipilih secara rawak. Hasil kajian itu kemudiannya dibuat jadual untuk memahami isi yang penting dan dianalisis. Prosedur Kajian Kajian yang dijalankan ini melibatkan golongan belia yang bekerja dengan kerajaan atau bukan kerajaan dan mahasiswa dari Universiti Pendidikan Sultan Idris sebagai sampel. Selain itu. penilaian sumber dorongan. Bahagian dalam set soal selidik ini dipecahkan kepada 5 bahagian iaitu maklumat peribadi. sumber bagi data sekunder ini juga turut diperolehi daipada jurnal-jurnal. Perak. perak. Analisis Data dan Penulisan Laporan Kajian Sumber data yang diperolehi dalam kajian ini terbahagi kepada dua sumber iaitu data primer dan maklumat sekunder. jumlah keseluruhan responden dalam kajian ini ialah 40 orang belia di sekitar Tanjong Malim. dan penilaian strategi pemantapan budaya keusahawanan. Responden akan diberi soalan yang terkandung dalam soal selidik dan mereka dikehendaki menjawab semua soalan. responden boleh memilih tempat dan masa yang mereka mahukan. penilaian pandangan belia.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 .

5% 3 Saya bersedia untuk melakukan apa 3 6 13 10 saja untuk menjadi seorang usahawan 7.5% 35% 25% 17.5% 4 10% 4 10% 10 25% 3 7.5% 2 5% 3 Min 3.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 .5% 9 22.55 .5% 50% 27.775 3.5% 25% 4 Saya ragu-ragu sama ada saya 5 14 10 7 mampu untuk memulakan perniagaan baru 12.375 3.5% 5% 8 Saya mampu mengawal proses 6 22 8 pembentukan suatu perniagaan yang baru 15% 55% 20% 9 Ahli keluarga dan rakan saya akan 2 12 16 bersetuju dengan keputusan saya untuk memulakan perniagaan 5% 30% 40% 10 Di antara pilihan kerjaya yang ada.5% 25% 37.5% 5% 13 Adalah amat sukar bagi saya untuk 5 18 10 4 membangunkan sesuatu idea 4 5 8 20% 2 5% 8 20% 4 10% 12 30% 11 27.5% 7.775 3.825 3. 6 8 18 5 saya sanggup menceburi apa jua bidang daripada menjadi seorang 15% 20% 45% 12.12 DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN Pandangan Belia Terhadap Aktiviti Keusahawanan Jadual 1: Mengenalpasti pandangan belia terhadap aktiviti keusahawanan TAHAP KEBERKESANAN BIL ITEM SOALAN 1 2 3 4 1 Untuk memulakan satu perniagaan 2 4 10 16 dan mengekalkannya adalah sangat mudah bagi saya 5% 10% 25% 40% 2 Kerjaya sebagai seorang usahawan 10 16 7 5 sama sekali tidak menarik minat saya 25% 40% 17.5% 5 Saya berminat untuk memulakan 1 4 8 15 perniagaan sekiranya diberi peluang dan sumber yang diperlukan 2.5% 12.5% 15% 32.5% 10% 20% 37.85 2.25 3.825 2.5% 6 Saya akan berusaha bersungguh.325 3.5% 12 Saya kurang berminat untuk 5 20 11 2 memulakan perniagaan baru 12.4 2.1 3 10 15 sungguh untuk memulakan dan mengendali perniagaan saya 2.8 2.5% 22.5% usahawan 11 Saya berazam untuk menjalankan 2 12 17 suatu perniagaan pada masa hadapan 5% 30% 42.5% 7 Saya yakin saya tidak mampu untuk 10 15 9 2 memulakan sesuatu perniagaan 25% 37.35 2.6 2.

5% 6 15 5 12.5% 11 27.5% 28.5% 18.5% 37. secara keseluruhannya menunjukkan majoriti responden mempunyai pandangan positif terhadap aktiviti keusahawanan.5% 2 Adakah anda sanggup mengambil 2 6 16 12 4 risiko yang tinggi? 5% 15% 40% 30% 10% 3 Adakah anda sanggup berkorban? 3 9 13 9 6 4 Adakah anda seorang yang berfikiran kreatif dan inovatif? 5 7.7 3.75 % 10% 12 30% 14 35% 13 32.44 % 25% 12 30% 11 27.5% 1 22. Terdapat juga responden yang memandang tinggi dan mempunyai kecenderungan minat untuk menceburi bidang ini.15 3.5% 32. Ciri-ciri Keusahawanan Belia Yang Merangkumi Semua Etnik Jadual 2: Mengenalpasti potensi.5% 12 30% 12 30% 10 25% 7 17.85 3.5% 2 45% 4 10% 2 5% 5 12.12 14 15 16 17 18 perniagaan Saya mempunyai peluang yang tinggi untuk berjaya sekiranya saya menjalankan sesuatu perniagaan Menjadi seorang usahawan akan memberikan saya suatu kepuasan yang tinggi Matlamat utama saya adalah untuk menjadi usahawan 12.5% 17.4 3.28 5% Menjadi usahawan memberikan saya lebih banyak kebaikan daripada keburukan Saya tahu selok belok yang 2 diperlukan untuk memulakan perniagaan baru 5% PURATA KESELURUHAN 7.33 % 3.5% 25.97 % 7.5% 8 20% 9 22. Walaubagaimanapun bagi sesetengah responden yang mempunyai pandangan negatif ataupun mitos terhadap aktiviti keusahawanan dengan melihat bidang keusahawanan adalah suatu kerjaya yang berisiko tinggi dan tiada jaminan kejayaan serta mempuyai pandangan bahawa hanya orang yang tercicir dalam akademik akan menceburi bidang keusahawanan. sikap.5% Berdasarkan Jadual 1.6 3.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 .5% 15 22.5% 1 2.5% 15 37.25 3. hasil kajian dari persoalan pandangan para belia terhadap bidang keusahawanan.5% 1 2.475 . ciri dan aspirasi keusahawanan belia yang merangkumi semua etnik TAHAP KEBERKESANAN BIL PERKARA 1 2 3 4 5 1 Adakah anda mempunyai inisiatif 5 13 15 7 yang tinggi? 12.725 3.5% 12 15% 7 Min 3.5% 15 37.5% 5 32.7 3.5% 19.5% 11 27.

5% 21 52.125 4.5% 2 5% 30% 30% 13 32.875 3 9 10 4.5% 13 32.75 % 17.5% 2.5% 55% 27.5% 25% 2.5% 40% 7.25% 12.5% 25 62.15 3.275 3.5% 1 2. Sumber Dorongan Belia Dalam Menceburi Bidang Keusahawanan Jadual 3: Mengenalpasti sumber dorongan belia dalam menceburi bidang keusahawanan.5% 13 32.725 .25 3.6 3.5% 3 7.375 4.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 . Ini menunjukkan responden mempunyai kecenderungan untuk menceburi bidang keusahawanan.5% 4 Ingin melakukan kerja kebajikan 1 15 18 6 6 Min 3.5% 12. Ini menunjukkan ciri keusahawanan berlainan mengikut etnik.25 % 3.12 5 6 7 8 Adakah anda mempunyai kebolehan menyelesaikan masalah? Adakah anda sentiasa mencari dan merebut peluang perniagaan? Adakah anda seorang yang berkeyakinan diri? Adakah anda bertindakbalas secara positif kepada cabaran dan sentiasa cekal menghadapi rintangan? Adakah anda rajin dan bersungguhsungguh? Adakah anda jujur dan amanah? PURATA KESELURUHAN 2.5% 7 17.5% 8 20% 3 7.05 3.5% 2 Ingin cepat kaya/ menikmati cara 2 5 22 11 hidup mewah 5% 12. Hanya segelintir responden tidak setuju bahawa mereka mempunyai ciri-ciri keusahawanan yang ada dalam diri mereka.5 % 37.5% 37.5% 3 Ingin menawarkan khidmat kepada 2 27 10 1 masyarakat 5% 67. Manakala ada juga responden yang tidak pasti sama ada mereka mempunyai ciri-ciri keusahawanan tersebut atau tidak. TAHAP KEBERKESANAN BIL PERKARA 1 2 3 4 5 1 Ingin mencapai cita-cita menjadi 1 5 15 16 3 seorang usahawan 2.5% 5 14 12.5% 30 75% 40. hasil dapatan kajian menunjukkan majoriti responden bersetuju bahawa mereka mempunyai ciri-ciri keusahawanan yang positif itu.5% 10 25% 8 20% 15.5% 8 20% 9 22.5% 11.55 Berdasarkan penganalisisan data pada Jadual 2.75 % 35% 16 40 % 12 30% 14 35% 5 12.

5% 2 5% 2 5% 6 15% - 37.85 3.5% 13 32. rasangan kejayaan orang lain.5% 10 25% 8 20% 14 35% 8 20% 25.8836 3.5% 18 45% 15 37.925 3.33% 2 5% 5.5% 10 25% 12 30% 12 30% 9 22.775 4.5% 14 15 Memperolehi peluang untuk berniaga Rasangan daripada kejayaan orang lain PURATA KESELURUHAN 0.5% 3.275 11 12 13 Ahli keluarga dan rakan mendorong saya untuk menceburi bidang perniagaan Membantu menyara keluarga Mengambil alih perniagaan keluarga - 2 5% 5 12.12 5 6 7 8 yang diredhani Tuhan dengan menggunakan keuntungan yang diperoleh daripada aktiviti keusahawanan Ketidakpuasan terhadap pekerjaan dahulu Saya ingin berdikari dan tidak suka bekerja makan gaji Ingin mendapatkan kepuasan kerja daripada aktiviti keusahawanan Perasaan kecewa akibat sukar mendapat sebarang pekerjaan Peluang mendapat pekerjaan terbatas Kehilangan pekerjaan 2.5% 14 35% 26.15 3.5% 2 5% 45% 17 42.5% 18 45% 42.17% Hasil pungutan data tentang persoalan ketiga ini dapat dilihat pada Jadual 3.5% 1 2. Responden yang menceburi bidang keusahawanan adalah didorong oleh 7 .5% 2 5% 9 22.5% 3 2. kepuasan kerja.5% 6 15% 10 25% 22 55% 1 2.5% 17 42.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 . peluang pekerjaan yang terhad dan lain-lain.17 % 15% 14 35% 8 20% 4 10% 25 62.8 4 4.2 4.5% 13 32. keseluruhan faktor-faktor yang mendorong belia menceburi bidang keusahawanan adalah ingin berdikari.25 4.6 9 10 - - 4.025 3.5% 19 47.5% 20 50% 8 20% 14 35% 20 50% 25 62.

terdapat responden yang ingin berdikari dan kebebasan akan terdorong dalam menceburi bidang keusahawanan yang mempunyai kebebasan dan kepuasan kerja yang tinggi kerana segala kuasa membuat keputusan di tangan mereka.12 faktor keperluan hidup di mana peluang pekerjaan yang kurang.5% 3 Menyediakan bantuan kewangan dan 2 11 27 kemudahan asas kepada usahawan terutamanya usahawan belia 5% 27. perasaan kecewa akibat sukar mendapat pekerjaan. Pilihan kerjaya keusahawanan adalah pilihan terakhir sebagai pilihan kerjaya meeka.5% 75% 7 Menggiatkan kempen kesedaran tentang 1 12 27 isu-isu keusahawanan dan pembangunan keusahawanan 2.5% 62.55 4.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 .5% 22.5% 10 Meningkatkan jaringan dan kerjasama 6 23 11 dengan badan yang berkepentingan yang boleh menyokong minat belia 8 Min 4.65 4.5% berkelayakan 5 Menggalakkan belia menghadiri kursus 2 14 24 pengurusan kewangan dan perniagaan 5% 35% 60% 6 Menggalakkan interaksi antara kaum 1 9 30 terutamanya usahawan belia tentang kemahiran menguruskan perniagaan 2.625 4.25 4.525 4.5% 67.5% 8 Memperbanyakkan program 2 10 28 pembangunan keusahawanan 5% 25% 70% 9 Meningkatkan penawaran kursus-kursus 4 11 25 keusahawanan 10% 27. Rasangan usahawan berjaya dan dorongan keluarga dan rakan juga salah satu faktor yang penting kerana ini akan memberi inspirasi dan menjadi matlamat utama kehidupan kepada mereka.575 4.5% 30% 67.5% 4 Menyediakan kemudahan pinjaman 2 13 25 jangka panjang dan jangka pendek kepada usahawan belia yang 5% 32.5% 37.5% 62.725 4.125 . Strategi Memantapkan Budaya Keusahawanan Di Kalangan Belia Jadual 4: Mengenalpasti strategi memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia TAHAP KEBERKESANAN BIL PERKARA 1 2 3 4 5 1 Memberi pendedahan awal ilmu 22 18 keusahawanan dan perniagaan kepada masyarakat bermula pada alam 55% 45% persekolahan 2 Menganjurkan program-program 4 21 15 keusahawanan siswa untuk dimanfaat oleh siswa 10% 52. kehilangan pekerjaan.275 4. Selain itu.65 4.

keseluruhannya majoriti responden memilih jawapan setuju dan sangat setuju. perniagaan.5% 36.12 menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan PURATA KESELURUHAN 15% 6% 57.495 Hasil kajian yang didapati pada Jadual 4. Pembudayaan ini penting dan perlu disemai di kalangan belia terutamanya golongan Bumiputera supaya mereka tidak boleh mengharapkan bekerja di sektor kerajaan dan bantuan kerajaan semata-mata. Ini menunjukkan responden bersetuju dengan strategi memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia yang disenarai dalam kajian ini. usahawan perlu sensitif dan sedia bertanggungjawab terhadap kesan yang akan diterima oleh masyarakat akibat daripada kegiatan keusahawanan yang dijalankan. cekal dan sentiasa bersemangat. Oleh itu. reputasi dan sumber-sumber yang ada untuk manfaat diri sendiri.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 . Mereka perlulah lebih berdikari untuk menceburi bidang lain seperti bidang perniagaan ataupun keusahawanan. Pembudayaan keusahawanan adalah merupakan aspek penting dalam pembangunan usahawan. Melalui proses pembudayaan ini akan membolehkan seseorang individu terutamanya usahawan belia dapat bertindak selaras dengan tuntutan moral. Di samping itu. bidang keusahawanan merupakan bidang yang sangat penting dalam memastikan pembangunan sesebuah negara. Budaya ini juga perlu dipupuk pada peringkat IPT dengan menawarkan kursus. Strategi pemantapan budaya keusahawanan perlu dilaksanakan bagi memupuk kesedaran belia dan mendedahkan kebaikan menceburi bidang keusahawan kepada belia. etika dan akhlak agar kesan daripada aktiviti yang dilakukan akan mendatangkan kesejahteraan kepada diri sendiri dan masyarakat pada masa kini atau masa akan datang. 9 . Sejarah telah membuktikan bahawa negara yang mempunyai ramai usahawan adalah lebih maju ke hadapan dalam perkembangan ekonominya. Budaya keusahawanan perlu dipupuk bermula daripada peringkat sekolah melalui programprogram keusahawanan yang dijalankan oleh pelajar dan dibimbing oleh guru-guru yang berpengalaman. KESIMPULAN DAN CADANGAN Secara keseluruhannya. melalui pembudayaan keusahawanan akan membolehkan usahawan mengemblengkan serta memanfaatkan potensi. Pembudayaan keusahawanan adalah merupakan aspek penting dalam pembangunan usahawan. Budaya keusahawanan ialah sifat-sifat positif yang dimiliki oleh seseorang individu seperti tabah.5% 57. program. atau aktiviti kepada mahasiswa supaya dapat memupuk minat dan mendorong mereka untuk menceburi bidang keusahawanan. Maju dan mundur ekonomi sesebuah negara adalah bergantung usahawan yang dinamis dan berpandangan jauh.5% 4. seminar. Pembudayaan keusahawanan akan melahirkan usahawan yang kreatif dalam mencari jalan penyelesaian terhadap sebarang permasalahan yang dihadapi. Maka kerajaan telah mengambil inisiatif menubuhkan Kementerian Pembangunan Usahawan pada tahun 1995 sebagai badan yang menguruskan pembangunan usahawan. pelanggan dan juga masyarakat keseluruhannya.5% 27. Sifat-sifat keusahawanan juga boleh menjadi modal dan aset untuk berniaga dan boleh meyakinkan orang lain.

Maka. pengkaji pada masa hadapan dapat memerhatikan cara gaya responden menjawab soalan dan maklumat jawapan yang diberikan adalah lebih tepat dan jitu.12 Bagi mendapatkan hasil penyelidikan yang lebih baik. Kajian seterusnya boleh ditumpukan kepada perbezaan-perbezaan aspirasi kerjaya keusahawanan di kalangan pelajar institusi latihan di Malaysia dengan negara-negara lain. Selain itu. dapat membantu memupuk dan memantapkan budaya keusahawanan di kalangan usahawan dan peningkatan aspirasi kerjaya keusahawanan pelajar-pelajar di Malaysia. penyelidik juga dapat mengasingkan responden mengikut program pengajian untuk meningkatkan lagi kualiti hasil kajian kelak. Ianya bertujuan untuk melihat aspirasi kerjaya dalam kalangan pelajar di Malaysia dengan pelajar negara lain bagi membandingkan faktor-faktor lain yang menarik minat pelajar untuk memilih kerjaya sebagai usahawan. Selain itu. Selain itu. dicadangkan supaya para penyelidik pada masa hadapan dapat mengasingkan responden mengikut jantina iaitu memberi tumpuan kepada wanita dalam keusahawanan kerana wanita mampu untuk memajukan diri dalam bidang keusahawanan.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 . Ini kerana secara temubual. minat dan amalan kerjaya keusahawanan dan faktor-faktor penolakan dan pemilihan kerjaya keusahawanan di kalangan belia serta mencari strategi yang sesuai bagi memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia. kajian juga boleh dilakukan dengan menggunakan teknik temubual bagi memahami secara lebih mendalam lagi terhadap sikap. usahawan belia dan usahawan berjaya supaya dapat mengenalpasti perbezaan budaya keusahawanan mengikut etnik. Perbezaan antara lokasi juga boleh menghasilkan dapatan yang berguna. 10 . Diharapkan juga pengkaji pada masa hadapan dapat menjalankan kajian yang lebih terperinci lagi untuk melihat dan membandingkan usahawan dan budaya keusahawanan antara etnik tidak kira usahawan muda. pengkaji pada masa hadapan dapat memperluaskan lagi pengambilan sampel kajian ke institusi-institusi yang lain selain daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris dan belia yang tinggal di kawasan yang lain selain daripada Tanjong Malim.

Third World Politics. Ab. Muda.D. Entrepreneurship. D. Mohd. Fadzilah Kamsah & Muhammad Zakaria (2008). & Hodgetts. D.F. Kamus Dewan. 11-22. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. International Small Business Journal. Majid Konting (1993).P (1998). Sexton. Entrepreneurship. NJ: Prentice-Hall.) Harcourt College Publishers. Gartner. Aziz Yusof (2003). Kuratko. Kamus Dewan Edisi Empat. & Mohamad Nasri Md Hussain (2005). Dewan Bahasa dan Pustaka (1970).. Hoe Chee Hee. Rawang: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. 10(4). Kao. H. Hawati Janor. Shapero and L. Wan Madznah Wan Ibrahim. D. Kamus Dewan. Kuratko. W. business 2000. Petaling Jaya: Prentice Hall. Norita Deraman.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 . (2004). Norashidah Hashim.M. Englewood Cliffs: Prentice Hall. Azimon Abdul Aziz & Noor Azuan Hashim (2003). The achieving society. Langkah Bijak Usahawan Terbilang. J.) The Dryden Press. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Kent. Kamarulzaman Ismail.12 RUJUKAN A. C. evaluation. A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation. & Peter.. Academy of Management Review. 10(4). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. An Introduction. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Dewan Bahasa dan Pustaka (2000). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka 11 . C. Entrepreneurship: A contemporary approach. Edisi Kedua.B. Armanurah Mohamad. Bhd. Bhd.L (2000). Vesper ( Englewood Cliffs. R. Entrepreneurship: A contemporary approach. The entrepreneur. Education and training for enterprise: Some problems of classification. Sokol. policy and research. Dewan Bahasa dan Pustaka (2005). Majid Konting (2005). Kuala Lumpur. Clapham Christopher (1985). New York: South-Western Education Publisher. (1989). (2001).. Amaludin Ab. 1982). Rahman (2009).. Kuala Lumpur: Prentice Hall.B. (1991).” in Encyclopedia of Entrepreneurship. New York: D. Asas Keusahawanan. Asas Keusahawanan. J. Jumaat Abd. Von Nostrand Co. A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation. Mohd Salleh Din. Kuala Lumpur: Thomson Learning Pte Ltd. Ooi Yeng Keat. D. J. Kuala Lumpur. (5th ed. Rosli Mahmood. (4th ed. M. Melangkah Ke Alam Keusahawanan. W.M. (1985). Pengajian Perniagaan 2.. (6th ed. Laporan tahunan Perusahaan Kecil dan Sederhana 2006. Gartner. and K. Lily Julienti Abu Bakar. Shuhymee Ahmad. Greene. & Stanworth.F.C. Kuala Lumpur. Habshah Bakar. & Hodgetts. “Social Dimensions of Entrepreneurship. R. 7(2). Mohd. Inc. A. Hoe Chee Hee [et al. McClelland.]. M. (2004). Hisrich. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Curran. Cetakan Pertama. eds. Prinsip Keusahawanan. Majlis Perusahaan Kecil dan Sederhana Kebangsaan (2006). Academy of Management Review. London: Croom Helm. (1985).B. R. Mohd. Moen. L.) US: Irwin McGraw Hill. (1961).J.

T.. Zaidatol Akmaliah Lope Pihie. Person. Mohd. Small Enterprise Development: An International Journal. L. 1(4). (6th ed.H.) Prentice Hall. Scarborough. Utusan Malaysia ( 28 Februari 2010) FAMA sasar 4. choice: The psychology of new venture creation.12 Mohd.A (1991). small business and entrepreneurship education: Towards a holistic approach. Bhd. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. (1999). process. Salleh. Salleh Hj. Habibah Elias (1997). The development of an infrastructure for entrepreneurship.M. Menjadi usahawan. (1993). K. Journal of Business Venturing. A. Malaysian Managemant Journal. & Gibb. & Zimmerer. 12 .G. May. Universities. Din (1992). Effective small business management: An entrepreneurial approach. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.R. 1(1). Winter..000 usahawan kalangan belia. Ven de Ven. A. N. Zafir Khan bin Mohd Makhbul & Fazilah binti Mohamad Hasun (2003). (1991). Vol. Theory and Practice. Entrepreneurship. Entrepreneurship and enterprise: The influence of work experience on enterprising tendency: An empirical evidence. & Scott. Shaver.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 .W. D. Keusahawanan & Motivasi Diri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful