P. 1
Kajian Tentang Budaya Keusahawanan Di Kalangan Belia

Kajian Tentang Budaya Keusahawanan Di Kalangan Belia

|Views: 625|Likes:
Published by Blurz Cyunk

More info:

Published by: Blurz Cyunk on Jul 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2014

pdf

text

original

Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 - 12

Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1)(2009): 1 - 12

KAJIAN TENTANG BUDAYA KEUSAHAWANAN DI KALANGAN BELIA Lee Pei Chin1) dan Supli Effendi Rahim2) 1) Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kemahiran Hidup FPTV UPSI, Tanjung Malim, Perak, Malaysia Email: lian2_87@hotmail.com 2) Profesor Penyelidikan Ilmiah Kemahiran Hidup FPTV UPSI, Tanjung Malim, Perak, Malaysia Email: sup_effendi@yahoo.co.id ABSTRAK Budaya keusahawanan adalah ekspresi sikap sosial yang positif terhadap perniagaan dan perlu disemai untuk memperkuat proses pembangunan insan dalam sektor perniagaan dan perusahaan. Satu kajian akan dilaksanakan untuk mengenalpasti pandangan belia terhadap aktiviti keusahawanan, mengenalpasti potensi, kompetensi, sikap, ciri dan aspirasi keusahawanan belia mengikut kumpulan etnik, mengenalpasti sumber dorongan belia dalam menceburi bidang keusahawanan dan mengenalpasti strategi memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia. Bagi mengkaji permasalahan ini, sebanyak empat persoalan kajian yang berkaitan telah dibentuk. Kaedah kuantitatif akan digunakan dengan menyediakan borang soal selidik. Sampel kajian terdiri daripada 40 responden belia dari golongan yang berbeza kerjaya dan kumpulan etnik. Kata kunci: budaya keusahawanan belia ABSTRACT Entrepreneurial culture is the expression of positive social attitudes towards business and should be nurtured in order to strengthen the process of human development in the business sector and company. A study was conducted to determine the views of youth on entrepreneurial activities, identifying potential, competencies, attitudes, characteristics and aspirations of youth entrepreneurship by ethnic group, to identify the source of motivation in youth entrepreneurship and identify strategies to strengthen entrepreneurial culture among youth. To investigate this problem, four research questions that have been established. Quantitative methods will be used to prepare the questionnaire. The sample consisted of 40 respondents from the different youth career and ethnic groups. Key words: youth entrepreneurship culture

1

Para responden adalah terdiri daripada individu yang berlainan latar belakang yang berbeza kerjaya dan kumpulan etnik. Budaya keusahawanan individu boleh diasuh dan dididik sehingga ia melekat seperti “aur dengan tebing”. (Kamarulzaman Ismail. sumber dorongan belia dalam menceburi bidang keusahawanan. Rahman. sikap. peringkat belia yang berbeza dan pembabitan secara terus atau tidak di dalam bidang keusahawanan akan memberi jawapan dan pendapat yang berbeza yang mana ini akan memberi satu hasil penyelidikan atau panduan yang baik mengenai kerjaya belia. dan amalan yang berterusan ke arah mempraktikkan roh keusahawanan dalam setiap urusan harian.12 PENDAHULUAN Usaha melahirkan usahawan yang berjaya bukanlah suatu tugas yang mudah. potensi. Kaedah ini digunakan kerana kos yang 2 . Perak. Secara khususnya kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti budaya keusahawanan yang sedia ada di kalangan usahawan di Malaysia dan memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia. ciri dan aspirasi keusahawanan belia mengikut kumpulan etnik. iaitu tertumpu kepada belia dan pihak lain seperti sekolah. dedikasi. dan strategi memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 . Ia perlukan komitmen. pengkaji beranggapan bahawa kategori. Di dalam kajian ini juga. IPT dan kerajaan yang berkepentingan dalam hal-hal berkaitan pembangunan keusahawanan di Malaysia. METODOLOGI Tempat dan Masa Kajian Kajian ini dijalankan di Tanjong Malim. Cadangan yang dikemukakan adalah dari perspektif individu. Kajian yang dijalankan ini merupakan satu usaha kecil dalam menyumbang kepada bidang ilmu keusahawanan dalam menerangkan fenomena yang membina kecenderungan kepada keusahawanan dan memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia. Bidang keusahawanan merupakan satu bidang yang dapat menjana pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Maka pembudayaan keusahawanan perlu dipupuk dan dimantapkan dalam jiwa belia supaya generasi ini akan dapat menggerakkan usaha ke arah mencapai taraf negara maju menjelang 2020. Amaludin Ab. 2009). Reka Bentuk Kajian Kajian ini merupakan satu kajian tinjauan deskriktif dengan menggunakan kaedah pengumpulan data menggunakan soal selidik. Hal ini dikatakan sebagai pembudayaan keusahawanan. Persoalan yang timbul dalam kajian ini adalah apakah pandangan belia terhadap aktiviti keusahawanan? Apakah ciri-ciri keusahawanan yang ada dalam diri belia mengikut kumpulan etnik? Apakah faktor-faktor yang mendorong belia menceburi bidang perniagaan?Apakah strategi yang sesuai bagi memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia? Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti pandangan belia terhadap aktiviti keusahawanan. Masalah yang ingin dikaji ialah pemantapan budaya keusahawanan di kalangan belia. ketegasan.

Prosedur Kajian Kajian yang dijalankan ini melibatkan golongan belia yang bekerja dengan kerajaan atau bukan kerajaan dan mahasiswa dari Universiti Pendidikan Sultan Idris sebagai sampel. Selain itu. soalan tertutup lebih mudah kerana keseragaman jawapan daripada responden dan ia lebih mudah untuk dianalisis. Dalam kajian ini. Populasi dan Sampel Kajian Dalam kajian ini.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 . Maka. buku rujukan dan juga maklumat daripada laman web. Hasil kajian itu kemudiannya dibuat jadual untuk memahami isi yang penting dan dianalisis. responden boleh memilih tempat dan masa yang mereka mahukan. Analisis Data dan Penulisan Laporan Kajian Sumber data yang diperolehi dalam kajian ini terbahagi kepada dua sumber iaitu data primer dan maklumat sekunder. Bahagian dalam set soal selidik ini dipecahkan kepada 5 bahagian iaitu maklumat peribadi. penilaian pandangan belia. data-data diperolehi melalui maklum balas daripada borang soal selidik yang diedarkan kepada responden yang terpilih. dan penilaian strategi pemantapan budaya keusahawanan. 3 . Selain itu. Instrumen Kajian Sebelum soal selidik digunakan dalam kajian ini. Di samping itu juga. penilaian kompetensi keusahawanan diri. kajian rintis telah dijalankan. Responden akan diberi soalan yang terkandung dalam soal selidik dan mereka dikehendaki menjawab semua soalan. perak. Saiz sampel bagi kajian ini adalah 40 orang responden yang dipilih secara rawak. jumlah keseluruhan responden dalam kajian ini ialah 40 orang belia di sekitar Tanjong Malim. Sebanyak 40 borang soal selidik akan diedarkan kepada para responden. Data primer ialah data asal yang dikutip oleh penyelidik. Tempoh yang diberikan untuk memulangkan borang soal selidik adalah selama 3 hari. populasi kajian adalah golongan belia yang bekerja dan mahasiswa dari Universiti Pendidikan Sultan Idris(UPSI) Tanjong Malim. penilaian sumber dorongan. Perak. penyelidik juga boleh memperolehi data atau maklumat daripada bilangan responden yang lebih ramai dan cepat. sumber bagi data sekunder ini juga turut diperolehi daipada jurnal-jurnal.12 lebih murah dan masa yang diperlukan juga singkat.

375 3. 6 8 18 5 saya sanggup menceburi apa jua bidang daripada menjadi seorang 15% 20% 45% 12.4 2.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 .5% 5 Saya berminat untuk memulakan 1 4 8 15 perniagaan sekiranya diberi peluang dan sumber yang diperlukan 2.55 .5% 4 10% 4 10% 10 25% 3 7.5% 5% 13 Adalah amat sukar bagi saya untuk 5 18 10 4 membangunkan sesuatu idea 4 5 8 20% 2 5% 8 20% 4 10% 12 30% 11 27.5% 9 22.5% 7 Saya yakin saya tidak mampu untuk 10 15 9 2 memulakan sesuatu perniagaan 25% 37.5% usahawan 11 Saya berazam untuk menjalankan 2 12 17 suatu perniagaan pada masa hadapan 5% 30% 42.5% 10% 20% 37.5% 12.85 2.5% 25% 4 Saya ragu-ragu sama ada saya 5 14 10 7 mampu untuk memulakan perniagaan baru 12.5% 35% 25% 17.5% 3 Saya bersedia untuk melakukan apa 3 6 13 10 saja untuk menjadi seorang usahawan 7.25 3.5% 6 Saya akan berusaha bersungguh.6 2.5% 7.5% 25% 37.5% 22.775 3.12 DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN Pandangan Belia Terhadap Aktiviti Keusahawanan Jadual 1: Mengenalpasti pandangan belia terhadap aktiviti keusahawanan TAHAP KEBERKESANAN BIL ITEM SOALAN 1 2 3 4 1 Untuk memulakan satu perniagaan 2 4 10 16 dan mengekalkannya adalah sangat mudah bagi saya 5% 10% 25% 40% 2 Kerjaya sebagai seorang usahawan 10 16 7 5 sama sekali tidak menarik minat saya 25% 40% 17.775 3.825 2.5% 2 5% 3 Min 3.35 2.1 3 10 15 sungguh untuk memulakan dan mengendali perniagaan saya 2.825 3.325 3.8 2.5% 50% 27.5% 5% 8 Saya mampu mengawal proses 6 22 8 pembentukan suatu perniagaan yang baru 15% 55% 20% 9 Ahli keluarga dan rakan saya akan 2 12 16 bersetuju dengan keputusan saya untuk memulakan perniagaan 5% 30% 40% 10 Di antara pilihan kerjaya yang ada.5% 12 Saya kurang berminat untuk 5 20 11 2 memulakan perniagaan baru 12.5% 15% 32.

75 % 10% 12 30% 14 35% 13 32.4 3.5% 32.5% 1 22.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 .5% 25.5% 15 37.5% 28. secara keseluruhannya menunjukkan majoriti responden mempunyai pandangan positif terhadap aktiviti keusahawanan.475 .5% 1 2.33 % 3.5% 15 37.5% 17.5% 8 20% 9 22.15 3. Ciri-ciri Keusahawanan Belia Yang Merangkumi Semua Etnik Jadual 2: Mengenalpasti potensi.5% 1 2.28 5% Menjadi usahawan memberikan saya lebih banyak kebaikan daripada keburukan Saya tahu selok belok yang 2 diperlukan untuk memulakan perniagaan baru 5% PURATA KESELURUHAN 7.5% 2 Adakah anda sanggup mengambil 2 6 16 12 4 risiko yang tinggi? 5% 15% 40% 30% 10% 3 Adakah anda sanggup berkorban? 3 9 13 9 6 4 Adakah anda seorang yang berfikiran kreatif dan inovatif? 5 7.12 14 15 16 17 18 perniagaan Saya mempunyai peluang yang tinggi untuk berjaya sekiranya saya menjalankan sesuatu perniagaan Menjadi seorang usahawan akan memberikan saya suatu kepuasan yang tinggi Matlamat utama saya adalah untuk menjadi usahawan 12.5% 12 30% 12 30% 10 25% 7 17. ciri dan aspirasi keusahawanan belia yang merangkumi semua etnik TAHAP KEBERKESANAN BIL PERKARA 1 2 3 4 5 1 Adakah anda mempunyai inisiatif 5 13 15 7 yang tinggi? 12.7 3. hasil kajian dari persoalan pandangan para belia terhadap bidang keusahawanan.5% 37.85 3. Terdapat juga responden yang memandang tinggi dan mempunyai kecenderungan minat untuk menceburi bidang ini. sikap.5% 19.5% 5 32.25 3.5% Berdasarkan Jadual 1.5% 18. Walaubagaimanapun bagi sesetengah responden yang mempunyai pandangan negatif ataupun mitos terhadap aktiviti keusahawanan dengan melihat bidang keusahawanan adalah suatu kerjaya yang berisiko tinggi dan tiada jaminan kejayaan serta mempuyai pandangan bahawa hanya orang yang tercicir dalam akademik akan menceburi bidang keusahawanan.44 % 25% 12 30% 11 27.5% 6 15 5 12.6 3.5% 2 45% 4 10% 2 5% 5 12.97 % 7.5% 11 27.7 3.5% 11 27.5% 12 15% 7 Min 3.725 3.5% 15 22.

55 Berdasarkan penganalisisan data pada Jadual 2. TAHAP KEBERKESANAN BIL PERKARA 1 2 3 4 5 1 Ingin mencapai cita-cita menjadi 1 5 15 16 3 seorang usahawan 2.5% 2.5% 25 62.25 3.5% 55% 27.5% 37.875 3 9 10 4. Manakala ada juga responden yang tidak pasti sama ada mereka mempunyai ciri-ciri keusahawanan tersebut atau tidak.5% 5 14 12.15 3.5% 7 17.5% 8 20% 3 7. Sumber Dorongan Belia Dalam Menceburi Bidang Keusahawanan Jadual 3: Mengenalpasti sumber dorongan belia dalam menceburi bidang keusahawanan.375 4. Ini menunjukkan responden mempunyai kecenderungan untuk menceburi bidang keusahawanan.5% 30 75% 40.275 3.5% 13 32. Ini menunjukkan ciri keusahawanan berlainan mengikut etnik.5% 40% 7.5% 10 25% 8 20% 15.25 % 3.75 % 17.5% 3 7.5% 13 32.5% 21 52.725 .5 % 37. Hanya segelintir responden tidak setuju bahawa mereka mempunyai ciri-ciri keusahawanan yang ada dalam diri mereka.5% 3 Ingin menawarkan khidmat kepada 2 27 10 1 masyarakat 5% 67.5% 11.5% 1 2.125 4.5% 25% 2.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 .25% 12.5% 12.6 3.75 % 35% 16 40 % 12 30% 14 35% 5 12.5% 8 20% 9 22.5% 2 5% 30% 30% 13 32.5% 2 Ingin cepat kaya/ menikmati cara 2 5 22 11 hidup mewah 5% 12.5% 4 Ingin melakukan kerja kebajikan 1 15 18 6 6 Min 3.05 3.12 5 6 7 8 Adakah anda mempunyai kebolehan menyelesaikan masalah? Adakah anda sentiasa mencari dan merebut peluang perniagaan? Adakah anda seorang yang berkeyakinan diri? Adakah anda bertindakbalas secara positif kepada cabaran dan sentiasa cekal menghadapi rintangan? Adakah anda rajin dan bersungguhsungguh? Adakah anda jujur dan amanah? PURATA KESELURUHAN 2. hasil dapatan kajian menunjukkan majoriti responden bersetuju bahawa mereka mempunyai ciri-ciri keusahawanan yang positif itu.

775 4.33% 2 5% 5.5% 19 47.925 3.5% 14 35% 26.025 3.5% 3.5% 13 32.5% 14 15 Memperolehi peluang untuk berniaga Rasangan daripada kejayaan orang lain PURATA KESELURUHAN 0. rasangan kejayaan orang lain.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 .8 4 4.15 3.5% 10 25% 12 30% 12 30% 9 22.5% 18 45% 42.12 5 6 7 8 yang diredhani Tuhan dengan menggunakan keuntungan yang diperoleh daripada aktiviti keusahawanan Ketidakpuasan terhadap pekerjaan dahulu Saya ingin berdikari dan tidak suka bekerja makan gaji Ingin mendapatkan kepuasan kerja daripada aktiviti keusahawanan Perasaan kecewa akibat sukar mendapat sebarang pekerjaan Peluang mendapat pekerjaan terbatas Kehilangan pekerjaan 2.5% 10 25% 8 20% 14 35% 8 20% 25. peluang pekerjaan yang terhad dan lain-lain.2 4.5% 13 32.17% Hasil pungutan data tentang persoalan ketiga ini dapat dilihat pada Jadual 3.5% 6 15% 10 25% 22 55% 1 2. keseluruhan faktor-faktor yang mendorong belia menceburi bidang keusahawanan adalah ingin berdikari.5% 2 5% 9 22.85 3.5% 20 50% 8 20% 14 35% 20 50% 25 62.5% 3 2.25 4.6 9 10 - - 4.275 11 12 13 Ahli keluarga dan rakan mendorong saya untuk menceburi bidang perniagaan Membantu menyara keluarga Mengambil alih perniagaan keluarga - 2 5% 5 12. kepuasan kerja.5% 1 2.5% 17 42.8836 3.5% 2 5% 45% 17 42.5% 2 5% 2 5% 6 15% - 37. Responden yang menceburi bidang keusahawanan adalah didorong oleh 7 .17 % 15% 14 35% 8 20% 4 10% 25 62.5% 18 45% 15 37.

625 4.5% 4 Menyediakan kemudahan pinjaman 2 13 25 jangka panjang dan jangka pendek kepada usahawan belia yang 5% 32.25 4. Selain itu. perasaan kecewa akibat sukar mendapat pekerjaan.65 4. kehilangan pekerjaan.5% berkelayakan 5 Menggalakkan belia menghadiri kursus 2 14 24 pengurusan kewangan dan perniagaan 5% 35% 60% 6 Menggalakkan interaksi antara kaum 1 9 30 terutamanya usahawan belia tentang kemahiran menguruskan perniagaan 2.5% 30% 67.275 4.5% 75% 7 Menggiatkan kempen kesedaran tentang 1 12 27 isu-isu keusahawanan dan pembangunan keusahawanan 2.5% 8 Memperbanyakkan program 2 10 28 pembangunan keusahawanan 5% 25% 70% 9 Meningkatkan penawaran kursus-kursus 4 11 25 keusahawanan 10% 27.125 .55 4. terdapat responden yang ingin berdikari dan kebebasan akan terdorong dalam menceburi bidang keusahawanan yang mempunyai kebebasan dan kepuasan kerja yang tinggi kerana segala kuasa membuat keputusan di tangan mereka.5% 3 Menyediakan bantuan kewangan dan 2 11 27 kemudahan asas kepada usahawan terutamanya usahawan belia 5% 27. Strategi Memantapkan Budaya Keusahawanan Di Kalangan Belia Jadual 4: Mengenalpasti strategi memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia TAHAP KEBERKESANAN BIL PERKARA 1 2 3 4 5 1 Memberi pendedahan awal ilmu 22 18 keusahawanan dan perniagaan kepada masyarakat bermula pada alam 55% 45% persekolahan 2 Menganjurkan program-program 4 21 15 keusahawanan siswa untuk dimanfaat oleh siswa 10% 52.5% 10 Meningkatkan jaringan dan kerjasama 6 23 11 dengan badan yang berkepentingan yang boleh menyokong minat belia 8 Min 4. Rasangan usahawan berjaya dan dorongan keluarga dan rakan juga salah satu faktor yang penting kerana ini akan memberi inspirasi dan menjadi matlamat utama kehidupan kepada mereka.525 4.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 . Pilihan kerjaya keusahawanan adalah pilihan terakhir sebagai pilihan kerjaya meeka.12 faktor keperluan hidup di mana peluang pekerjaan yang kurang.5% 62.5% 67.725 4.5% 37.5% 22.65 4.5% 62.575 4.

Di samping itu. melalui pembudayaan keusahawanan akan membolehkan usahawan mengemblengkan serta memanfaatkan potensi. 9 . Maju dan mundur ekonomi sesebuah negara adalah bergantung usahawan yang dinamis dan berpandangan jauh.12 menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan PURATA KESELURUHAN 15% 6% 57. cekal dan sentiasa bersemangat. Mereka perlulah lebih berdikari untuk menceburi bidang lain seperti bidang perniagaan ataupun keusahawanan. seminar.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 . Budaya keusahawanan perlu dipupuk bermula daripada peringkat sekolah melalui programprogram keusahawanan yang dijalankan oleh pelajar dan dibimbing oleh guru-guru yang berpengalaman. Sejarah telah membuktikan bahawa negara yang mempunyai ramai usahawan adalah lebih maju ke hadapan dalam perkembangan ekonominya. perniagaan. keseluruhannya majoriti responden memilih jawapan setuju dan sangat setuju. KESIMPULAN DAN CADANGAN Secara keseluruhannya. Maka kerajaan telah mengambil inisiatif menubuhkan Kementerian Pembangunan Usahawan pada tahun 1995 sebagai badan yang menguruskan pembangunan usahawan. reputasi dan sumber-sumber yang ada untuk manfaat diri sendiri. Pembudayaan keusahawanan adalah merupakan aspek penting dalam pembangunan usahawan. etika dan akhlak agar kesan daripada aktiviti yang dilakukan akan mendatangkan kesejahteraan kepada diri sendiri dan masyarakat pada masa kini atau masa akan datang.5% 36. Budaya ini juga perlu dipupuk pada peringkat IPT dengan menawarkan kursus.495 Hasil kajian yang didapati pada Jadual 4. Pembudayaan keusahawanan adalah merupakan aspek penting dalam pembangunan usahawan. Sifat-sifat keusahawanan juga boleh menjadi modal dan aset untuk berniaga dan boleh meyakinkan orang lain. Ini menunjukkan responden bersetuju dengan strategi memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia yang disenarai dalam kajian ini.5% 57. pelanggan dan juga masyarakat keseluruhannya.5% 27. Strategi pemantapan budaya keusahawanan perlu dilaksanakan bagi memupuk kesedaran belia dan mendedahkan kebaikan menceburi bidang keusahawan kepada belia. Melalui proses pembudayaan ini akan membolehkan seseorang individu terutamanya usahawan belia dapat bertindak selaras dengan tuntutan moral. Pembudayaan keusahawanan akan melahirkan usahawan yang kreatif dalam mencari jalan penyelesaian terhadap sebarang permasalahan yang dihadapi. usahawan perlu sensitif dan sedia bertanggungjawab terhadap kesan yang akan diterima oleh masyarakat akibat daripada kegiatan keusahawanan yang dijalankan. atau aktiviti kepada mahasiswa supaya dapat memupuk minat dan mendorong mereka untuk menceburi bidang keusahawanan. Oleh itu. Pembudayaan ini penting dan perlu disemai di kalangan belia terutamanya golongan Bumiputera supaya mereka tidak boleh mengharapkan bekerja di sektor kerajaan dan bantuan kerajaan semata-mata. bidang keusahawanan merupakan bidang yang sangat penting dalam memastikan pembangunan sesebuah negara.5% 4. program. Budaya keusahawanan ialah sifat-sifat positif yang dimiliki oleh seseorang individu seperti tabah.

kajian juga boleh dilakukan dengan menggunakan teknik temubual bagi memahami secara lebih mendalam lagi terhadap sikap. Diharapkan juga pengkaji pada masa hadapan dapat menjalankan kajian yang lebih terperinci lagi untuk melihat dan membandingkan usahawan dan budaya keusahawanan antara etnik tidak kira usahawan muda. Ianya bertujuan untuk melihat aspirasi kerjaya dalam kalangan pelajar di Malaysia dengan pelajar negara lain bagi membandingkan faktor-faktor lain yang menarik minat pelajar untuk memilih kerjaya sebagai usahawan. minat dan amalan kerjaya keusahawanan dan faktor-faktor penolakan dan pemilihan kerjaya keusahawanan di kalangan belia serta mencari strategi yang sesuai bagi memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia. Selain itu. dicadangkan supaya para penyelidik pada masa hadapan dapat mengasingkan responden mengikut jantina iaitu memberi tumpuan kepada wanita dalam keusahawanan kerana wanita mampu untuk memajukan diri dalam bidang keusahawanan. Selain itu. Maka. 10 .Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 . dapat membantu memupuk dan memantapkan budaya keusahawanan di kalangan usahawan dan peningkatan aspirasi kerjaya keusahawanan pelajar-pelajar di Malaysia. penyelidik juga dapat mengasingkan responden mengikut program pengajian untuk meningkatkan lagi kualiti hasil kajian kelak. Kajian seterusnya boleh ditumpukan kepada perbezaan-perbezaan aspirasi kerjaya keusahawanan di kalangan pelajar institusi latihan di Malaysia dengan negara-negara lain. Perbezaan antara lokasi juga boleh menghasilkan dapatan yang berguna. pengkaji pada masa hadapan dapat memerhatikan cara gaya responden menjawab soalan dan maklumat jawapan yang diberikan adalah lebih tepat dan jitu. Ini kerana secara temubual. pengkaji pada masa hadapan dapat memperluaskan lagi pengambilan sampel kajian ke institusi-institusi yang lain selain daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris dan belia yang tinggal di kawasan yang lain selain daripada Tanjong Malim. Selain itu.12 Bagi mendapatkan hasil penyelidikan yang lebih baik. usahawan belia dan usahawan berjaya supaya dapat mengenalpasti perbezaan budaya keusahawanan mengikut etnik.

Mohd Salleh Din. eds. M. (5th ed. Edisi Kedua. Melangkah Ke Alam Keusahawanan. Ab. Entrepreneurship: A contemporary approach. Shuhymee Ahmad. (1985). evaluation. Wan Madznah Wan Ibrahim. Kamarulzaman Ismail. business 2000. R. Langkah Bijak Usahawan Terbilang.B. “Social Dimensions of Entrepreneurship. H. Hoe Chee Hee.L (2000). Amaludin Ab. & Mohamad Nasri Md Hussain (2005). Entrepreneurship.J. D. New York: D. Prinsip Keusahawanan.) The Dryden Press.12 RUJUKAN A. Aziz Yusof (2003). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ooi Yeng Keat. M. Jumaat Abd. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. (2004). Third World Politics. Petaling Jaya: Prentice Hall. (1985). Clapham Christopher (1985).. W. Kuratko. Laporan tahunan Perusahaan Kecil dan Sederhana 2006. Fadzilah Kamsah & Muhammad Zakaria (2008). & Hodgetts. Rawang: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. 7(2). Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. New York: South-Western Education Publisher. (1991). Azimon Abdul Aziz & Noor Azuan Hashim (2003). Von Nostrand Co. Rosli Mahmood. Kuala Lumpur: Prentice Hall. W. R. Dewan Bahasa dan Pustaka (1970). Academy of Management Review.P (1998). Kuala Lumpur. Norita Deraman. Kamus Dewan Edisi Empat. Entrepreneurship: A contemporary approach.M. R. Gartner.B. Kuala Lumpur: Thomson Learning Pte Ltd. Hisrich.D. The entrepreneur. (1961). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka 11 . Greene. Majid Konting (1993).” in Encyclopedia of Entrepreneurship. Kamus Dewan. Englewood Cliffs: Prentice Hall. Mohd. Hawati Janor. C. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. C. Pengajian Perniagaan 2.F. Rahman (2009). 10(4). Mohd. policy and research. London: Croom Helm.M. Asas Keusahawanan. (6th ed. A. L.) Harcourt College Publishers. Majlis Perusahaan Kecil dan Sederhana Kebangsaan (2006). Cetakan Pertama. Kuala Lumpur. Education and training for enterprise: Some problems of classification. Shapero and L. Vesper ( Englewood Cliffs.. Norashidah Hashim. Hoe Chee Hee [et al. & Peter. Curran. Sokol. J. Bhd. A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation. Kao. Muda. The achieving society. J. & Stanworth. Sexton. Majid Konting (2005). An Introduction.. Bhd. 1982). D.C. Entrepreneurship. (2001). Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Kent. Kamus Dewan. Moen. 10(4). & Hodgetts.F.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 . NJ: Prentice-Hall. Lily Julienti Abu Bakar. International Small Business Journal. A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation.B. Habshah Bakar. Armanurah Mohamad. Mohd. Gartner. Dewan Bahasa dan Pustaka (2000). (1989).]. J. Asas Keusahawanan. and K.. D. Academy of Management Review. McClelland. D.) US: Irwin McGraw Hill. Dewan Bahasa dan Pustaka (2005). 11-22. Kuratko. (2004). Kuala Lumpur. Inc.. (4th ed.

Zafir Khan bin Mohd Makhbul & Fazilah binti Mohamad Hasun (2003). 12 . 1(1). K.M. Zaidatol Akmaliah Lope Pihie. Entrepreneurship. (6th ed.H. Utusan Malaysia ( 28 Februari 2010) FAMA sasar 4. & Scott.G. & Zimmerer. Journal of Business Venturing. Habibah Elias (1997).W. A. Effective small business management: An entrepreneurial approach.R. Keusahawanan & Motivasi Diri. small business and entrepreneurship education: Towards a holistic approach. (1993). Entrepreneurship and enterprise: The influence of work experience on enterprising tendency: An empirical evidence. May. Winter. (1999). Vol. Theory and Practice. Din (1992). N.. process.. choice: The psychology of new venture creation. Person. 1(4). (1991). Small Enterprise Development: An International Journal. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia. Malaysian Managemant Journal.000 usahawan kalangan belia. Ven de Ven. L.A (1991). Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Salleh Hj.) Prentice Hall. T.12 Mohd. Shaver. Mohd. Menjadi usahawan. D.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 . A. Universities. Scarborough. Bhd. Salleh. The development of an infrastructure for entrepreneurship. & Gibb.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->