Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 - 12

Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1)(2009): 1 - 12

KAJIAN TENTANG BUDAYA KEUSAHAWANAN DI KALANGAN BELIA Lee Pei Chin1) dan Supli Effendi Rahim2) 1) Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kemahiran Hidup FPTV UPSI, Tanjung Malim, Perak, Malaysia Email: lian2_87@hotmail.com 2) Profesor Penyelidikan Ilmiah Kemahiran Hidup FPTV UPSI, Tanjung Malim, Perak, Malaysia Email: sup_effendi@yahoo.co.id ABSTRAK Budaya keusahawanan adalah ekspresi sikap sosial yang positif terhadap perniagaan dan perlu disemai untuk memperkuat proses pembangunan insan dalam sektor perniagaan dan perusahaan. Satu kajian akan dilaksanakan untuk mengenalpasti pandangan belia terhadap aktiviti keusahawanan, mengenalpasti potensi, kompetensi, sikap, ciri dan aspirasi keusahawanan belia mengikut kumpulan etnik, mengenalpasti sumber dorongan belia dalam menceburi bidang keusahawanan dan mengenalpasti strategi memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia. Bagi mengkaji permasalahan ini, sebanyak empat persoalan kajian yang berkaitan telah dibentuk. Kaedah kuantitatif akan digunakan dengan menyediakan borang soal selidik. Sampel kajian terdiri daripada 40 responden belia dari golongan yang berbeza kerjaya dan kumpulan etnik. Kata kunci: budaya keusahawanan belia ABSTRACT Entrepreneurial culture is the expression of positive social attitudes towards business and should be nurtured in order to strengthen the process of human development in the business sector and company. A study was conducted to determine the views of youth on entrepreneurial activities, identifying potential, competencies, attitudes, characteristics and aspirations of youth entrepreneurship by ethnic group, to identify the source of motivation in youth entrepreneurship and identify strategies to strengthen entrepreneurial culture among youth. To investigate this problem, four research questions that have been established. Quantitative methods will be used to prepare the questionnaire. The sample consisted of 40 respondents from the different youth career and ethnic groups. Key words: youth entrepreneurship culture

1

Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 . Bidang keusahawanan merupakan satu bidang yang dapat menjana pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. dan amalan yang berterusan ke arah mempraktikkan roh keusahawanan dalam setiap urusan harian. Reka Bentuk Kajian Kajian ini merupakan satu kajian tinjauan deskriktif dengan menggunakan kaedah pengumpulan data menggunakan soal selidik. dedikasi. Hal ini dikatakan sebagai pembudayaan keusahawanan. Persoalan yang timbul dalam kajian ini adalah apakah pandangan belia terhadap aktiviti keusahawanan? Apakah ciri-ciri keusahawanan yang ada dalam diri belia mengikut kumpulan etnik? Apakah faktor-faktor yang mendorong belia menceburi bidang perniagaan?Apakah strategi yang sesuai bagi memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia? Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti pandangan belia terhadap aktiviti keusahawanan. Secara khususnya kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti budaya keusahawanan yang sedia ada di kalangan usahawan di Malaysia dan memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia. 2009). sikap. Kaedah ini digunakan kerana kos yang 2 . ciri dan aspirasi keusahawanan belia mengikut kumpulan etnik. Maka pembudayaan keusahawanan perlu dipupuk dan dimantapkan dalam jiwa belia supaya generasi ini akan dapat menggerakkan usaha ke arah mencapai taraf negara maju menjelang 2020. Cadangan yang dikemukakan adalah dari perspektif individu. Budaya keusahawanan individu boleh diasuh dan dididik sehingga ia melekat seperti “aur dengan tebing”. IPT dan kerajaan yang berkepentingan dalam hal-hal berkaitan pembangunan keusahawanan di Malaysia. sumber dorongan belia dalam menceburi bidang keusahawanan. METODOLOGI Tempat dan Masa Kajian Kajian ini dijalankan di Tanjong Malim.12 PENDAHULUAN Usaha melahirkan usahawan yang berjaya bukanlah suatu tugas yang mudah. Amaludin Ab. dan strategi memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia. iaitu tertumpu kepada belia dan pihak lain seperti sekolah. potensi. Para responden adalah terdiri daripada individu yang berlainan latar belakang yang berbeza kerjaya dan kumpulan etnik. Perak. Di dalam kajian ini juga. ketegasan. pengkaji beranggapan bahawa kategori. Masalah yang ingin dikaji ialah pemantapan budaya keusahawanan di kalangan belia. Ia perlukan komitmen. Rahman. Kajian yang dijalankan ini merupakan satu usaha kecil dalam menyumbang kepada bidang ilmu keusahawanan dalam menerangkan fenomena yang membina kecenderungan kepada keusahawanan dan memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia. peringkat belia yang berbeza dan pembabitan secara terus atau tidak di dalam bidang keusahawanan akan memberi jawapan dan pendapat yang berbeza yang mana ini akan memberi satu hasil penyelidikan atau panduan yang baik mengenai kerjaya belia. (Kamarulzaman Ismail.

dan penilaian strategi pemantapan budaya keusahawanan. Dalam kajian ini. populasi kajian adalah golongan belia yang bekerja dan mahasiswa dari Universiti Pendidikan Sultan Idris(UPSI) Tanjong Malim. perak. kajian rintis telah dijalankan. soalan tertutup lebih mudah kerana keseragaman jawapan daripada responden dan ia lebih mudah untuk dianalisis. Responden akan diberi soalan yang terkandung dalam soal selidik dan mereka dikehendaki menjawab semua soalan. Selain itu. Selain itu. Populasi dan Sampel Kajian Dalam kajian ini. Di samping itu juga. Hasil kajian itu kemudiannya dibuat jadual untuk memahami isi yang penting dan dianalisis. Data primer ialah data asal yang dikutip oleh penyelidik.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 . Maka. Sebanyak 40 borang soal selidik akan diedarkan kepada para responden.12 lebih murah dan masa yang diperlukan juga singkat. sumber bagi data sekunder ini juga turut diperolehi daipada jurnal-jurnal. Bahagian dalam set soal selidik ini dipecahkan kepada 5 bahagian iaitu maklumat peribadi. responden boleh memilih tempat dan masa yang mereka mahukan. Prosedur Kajian Kajian yang dijalankan ini melibatkan golongan belia yang bekerja dengan kerajaan atau bukan kerajaan dan mahasiswa dari Universiti Pendidikan Sultan Idris sebagai sampel. Tempoh yang diberikan untuk memulangkan borang soal selidik adalah selama 3 hari. Instrumen Kajian Sebelum soal selidik digunakan dalam kajian ini. Analisis Data dan Penulisan Laporan Kajian Sumber data yang diperolehi dalam kajian ini terbahagi kepada dua sumber iaitu data primer dan maklumat sekunder. Perak. penilaian pandangan belia. data-data diperolehi melalui maklum balas daripada borang soal selidik yang diedarkan kepada responden yang terpilih. buku rujukan dan juga maklumat daripada laman web. jumlah keseluruhan responden dalam kajian ini ialah 40 orang belia di sekitar Tanjong Malim. penyelidik juga boleh memperolehi data atau maklumat daripada bilangan responden yang lebih ramai dan cepat. 3 . penilaian sumber dorongan. Saiz sampel bagi kajian ini adalah 40 orang responden yang dipilih secara rawak. penilaian kompetensi keusahawanan diri.

6 8 18 5 saya sanggup menceburi apa jua bidang daripada menjadi seorang 15% 20% 45% 12.775 3.1 3 10 15 sungguh untuk memulakan dan mengendali perniagaan saya 2.5% 12.375 3.325 3.825 3.5% 25% 4 Saya ragu-ragu sama ada saya 5 14 10 7 mampu untuk memulakan perniagaan baru 12.5% 35% 25% 17.5% 15% 32.775 3.5% 5% 13 Adalah amat sukar bagi saya untuk 5 18 10 4 membangunkan sesuatu idea 4 5 8 20% 2 5% 8 20% 4 10% 12 30% 11 27.55 .8 2.5% 50% 27.5% 3 Saya bersedia untuk melakukan apa 3 6 13 10 saja untuk menjadi seorang usahawan 7.5% 6 Saya akan berusaha bersungguh.35 2.12 DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN Pandangan Belia Terhadap Aktiviti Keusahawanan Jadual 1: Mengenalpasti pandangan belia terhadap aktiviti keusahawanan TAHAP KEBERKESANAN BIL ITEM SOALAN 1 2 3 4 1 Untuk memulakan satu perniagaan 2 4 10 16 dan mengekalkannya adalah sangat mudah bagi saya 5% 10% 25% 40% 2 Kerjaya sebagai seorang usahawan 10 16 7 5 sama sekali tidak menarik minat saya 25% 40% 17.25 3.6 2.5% 25% 37.5% 22.5% 7.5% 4 10% 4 10% 10 25% 3 7.5% 5 Saya berminat untuk memulakan 1 4 8 15 perniagaan sekiranya diberi peluang dan sumber yang diperlukan 2.5% 2 5% 3 Min 3.5% usahawan 11 Saya berazam untuk menjalankan 2 12 17 suatu perniagaan pada masa hadapan 5% 30% 42.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 .5% 7 Saya yakin saya tidak mampu untuk 10 15 9 2 memulakan sesuatu perniagaan 25% 37.825 2.5% 10% 20% 37.5% 5% 8 Saya mampu mengawal proses 6 22 8 pembentukan suatu perniagaan yang baru 15% 55% 20% 9 Ahli keluarga dan rakan saya akan 2 12 16 bersetuju dengan keputusan saya untuk memulakan perniagaan 5% 30% 40% 10 Di antara pilihan kerjaya yang ada.85 2.5% 9 22.5% 12 Saya kurang berminat untuk 5 20 11 2 memulakan perniagaan baru 12.4 2.

5% 19.12 14 15 16 17 18 perniagaan Saya mempunyai peluang yang tinggi untuk berjaya sekiranya saya menjalankan sesuatu perniagaan Menjadi seorang usahawan akan memberikan saya suatu kepuasan yang tinggi Matlamat utama saya adalah untuk menjadi usahawan 12.5% 17.5% 1 2.28 5% Menjadi usahawan memberikan saya lebih banyak kebaikan daripada keburukan Saya tahu selok belok yang 2 diperlukan untuk memulakan perniagaan baru 5% PURATA KESELURUHAN 7. Ciri-ciri Keusahawanan Belia Yang Merangkumi Semua Etnik Jadual 2: Mengenalpasti potensi.5% 8 20% 9 22.5% 12 15% 7 Min 3.725 3.5% 1 22.15 3. hasil kajian dari persoalan pandangan para belia terhadap bidang keusahawanan.5% 15 37.5% 32.5% Berdasarkan Jadual 1.5% 28.7 3.5% 37. Walaubagaimanapun bagi sesetengah responden yang mempunyai pandangan negatif ataupun mitos terhadap aktiviti keusahawanan dengan melihat bidang keusahawanan adalah suatu kerjaya yang berisiko tinggi dan tiada jaminan kejayaan serta mempuyai pandangan bahawa hanya orang yang tercicir dalam akademik akan menceburi bidang keusahawanan.97 % 7.5% 2 Adakah anda sanggup mengambil 2 6 16 12 4 risiko yang tinggi? 5% 15% 40% 30% 10% 3 Adakah anda sanggup berkorban? 3 9 13 9 6 4 Adakah anda seorang yang berfikiran kreatif dan inovatif? 5 7.475 .5% 2 45% 4 10% 2 5% 5 12.5% 1 2.5% 6 15 5 12.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 .5% 11 27.5% 18.33 % 3.4 3.75 % 10% 12 30% 14 35% 13 32.5% 15 37. secara keseluruhannya menunjukkan majoriti responden mempunyai pandangan positif terhadap aktiviti keusahawanan.5% 15 22.5% 5 32.7 3.25 3.5% 11 27. sikap.5% 25. ciri dan aspirasi keusahawanan belia yang merangkumi semua etnik TAHAP KEBERKESANAN BIL PERKARA 1 2 3 4 5 1 Adakah anda mempunyai inisiatif 5 13 15 7 yang tinggi? 12. Terdapat juga responden yang memandang tinggi dan mempunyai kecenderungan minat untuk menceburi bidang ini.85 3.44 % 25% 12 30% 11 27.6 3.5% 12 30% 12 30% 10 25% 7 17.

25 3.5% 3 7.25 % 3.5% 5 14 12.5% 7 17.12 5 6 7 8 Adakah anda mempunyai kebolehan menyelesaikan masalah? Adakah anda sentiasa mencari dan merebut peluang perniagaan? Adakah anda seorang yang berkeyakinan diri? Adakah anda bertindakbalas secara positif kepada cabaran dan sentiasa cekal menghadapi rintangan? Adakah anda rajin dan bersungguhsungguh? Adakah anda jujur dan amanah? PURATA KESELURUHAN 2.5% 21 52.6 3.5% 55% 27.5% 13 32.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 .125 4. Hanya segelintir responden tidak setuju bahawa mereka mempunyai ciri-ciri keusahawanan yang ada dalam diri mereka.5% 4 Ingin melakukan kerja kebajikan 1 15 18 6 6 Min 3.5% 13 32.375 4.5% 25% 2. Manakala ada juga responden yang tidak pasti sama ada mereka mempunyai ciri-ciri keusahawanan tersebut atau tidak.5% 1 2.5% 2. hasil dapatan kajian menunjukkan majoriti responden bersetuju bahawa mereka mempunyai ciri-ciri keusahawanan yang positif itu.15 3.05 3.55 Berdasarkan penganalisisan data pada Jadual 2.75 % 35% 16 40 % 12 30% 14 35% 5 12.5% 8 20% 9 22.5% 37.5% 30 75% 40. TAHAP KEBERKESANAN BIL PERKARA 1 2 3 4 5 1 Ingin mencapai cita-cita menjadi 1 5 15 16 3 seorang usahawan 2.25% 12.5% 12.5 % 37.5% 40% 7.275 3. Ini menunjukkan ciri keusahawanan berlainan mengikut etnik. Sumber Dorongan Belia Dalam Menceburi Bidang Keusahawanan Jadual 3: Mengenalpasti sumber dorongan belia dalam menceburi bidang keusahawanan.5% 25 62.75 % 17.5% 8 20% 3 7.5% 3 Ingin menawarkan khidmat kepada 2 27 10 1 masyarakat 5% 67.5% 11.875 3 9 10 4.5% 2 Ingin cepat kaya/ menikmati cara 2 5 22 11 hidup mewah 5% 12.5% 2 5% 30% 30% 13 32.5% 10 25% 8 20% 15. Ini menunjukkan responden mempunyai kecenderungan untuk menceburi bidang keusahawanan.725 .

Responden yang menceburi bidang keusahawanan adalah didorong oleh 7 .275 11 12 13 Ahli keluarga dan rakan mendorong saya untuk menceburi bidang perniagaan Membantu menyara keluarga Mengambil alih perniagaan keluarga - 2 5% 5 12.5% 13 32.17 % 15% 14 35% 8 20% 4 10% 25 62.5% 18 45% 15 37.6 9 10 - - 4.5% 2 5% 2 5% 6 15% - 37. keseluruhan faktor-faktor yang mendorong belia menceburi bidang keusahawanan adalah ingin berdikari.12 5 6 7 8 yang diredhani Tuhan dengan menggunakan keuntungan yang diperoleh daripada aktiviti keusahawanan Ketidakpuasan terhadap pekerjaan dahulu Saya ingin berdikari dan tidak suka bekerja makan gaji Ingin mendapatkan kepuasan kerja daripada aktiviti keusahawanan Perasaan kecewa akibat sukar mendapat sebarang pekerjaan Peluang mendapat pekerjaan terbatas Kehilangan pekerjaan 2. rasangan kejayaan orang lain.5% 3.85 3.5% 14 15 Memperolehi peluang untuk berniaga Rasangan daripada kejayaan orang lain PURATA KESELURUHAN 0.15 3.5% 18 45% 42.5% 10 25% 12 30% 12 30% 9 22.5% 17 42.2 4.17% Hasil pungutan data tentang persoalan ketiga ini dapat dilihat pada Jadual 3.5% 3 2.925 3.5% 10 25% 8 20% 14 35% 8 20% 25.025 3.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 .5% 2 5% 45% 17 42.5% 2 5% 9 22.33% 2 5% 5.5% 13 32.25 4.5% 14 35% 26.5% 1 2.5% 6 15% 10 25% 22 55% 1 2. peluang pekerjaan yang terhad dan lain-lain. kepuasan kerja.8 4 4.5% 19 47.8836 3.5% 20 50% 8 20% 14 35% 20 50% 25 62.775 4.

perasaan kecewa akibat sukar mendapat pekerjaan.5% 3 Menyediakan bantuan kewangan dan 2 11 27 kemudahan asas kepada usahawan terutamanya usahawan belia 5% 27.125 . Strategi Memantapkan Budaya Keusahawanan Di Kalangan Belia Jadual 4: Mengenalpasti strategi memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia TAHAP KEBERKESANAN BIL PERKARA 1 2 3 4 5 1 Memberi pendedahan awal ilmu 22 18 keusahawanan dan perniagaan kepada masyarakat bermula pada alam 55% 45% persekolahan 2 Menganjurkan program-program 4 21 15 keusahawanan siswa untuk dimanfaat oleh siswa 10% 52. Rasangan usahawan berjaya dan dorongan keluarga dan rakan juga salah satu faktor yang penting kerana ini akan memberi inspirasi dan menjadi matlamat utama kehidupan kepada mereka.5% 67.5% 62.5% 22. Pilihan kerjaya keusahawanan adalah pilihan terakhir sebagai pilihan kerjaya meeka.5% berkelayakan 5 Menggalakkan belia menghadiri kursus 2 14 24 pengurusan kewangan dan perniagaan 5% 35% 60% 6 Menggalakkan interaksi antara kaum 1 9 30 terutamanya usahawan belia tentang kemahiran menguruskan perniagaan 2.5% 8 Memperbanyakkan program 2 10 28 pembangunan keusahawanan 5% 25% 70% 9 Meningkatkan penawaran kursus-kursus 4 11 25 keusahawanan 10% 27.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 .55 4.5% 30% 67.65 4.12 faktor keperluan hidup di mana peluang pekerjaan yang kurang.5% 10 Meningkatkan jaringan dan kerjasama 6 23 11 dengan badan yang berkepentingan yang boleh menyokong minat belia 8 Min 4.5% 62.275 4.5% 4 Menyediakan kemudahan pinjaman 2 13 25 jangka panjang dan jangka pendek kepada usahawan belia yang 5% 32. kehilangan pekerjaan.65 4.525 4.5% 75% 7 Menggiatkan kempen kesedaran tentang 1 12 27 isu-isu keusahawanan dan pembangunan keusahawanan 2.625 4. Selain itu.575 4.725 4. terdapat responden yang ingin berdikari dan kebebasan akan terdorong dalam menceburi bidang keusahawanan yang mempunyai kebebasan dan kepuasan kerja yang tinggi kerana segala kuasa membuat keputusan di tangan mereka.25 4.5% 37.

cekal dan sentiasa bersemangat.5% 27. Pembudayaan ini penting dan perlu disemai di kalangan belia terutamanya golongan Bumiputera supaya mereka tidak boleh mengharapkan bekerja di sektor kerajaan dan bantuan kerajaan semata-mata. atau aktiviti kepada mahasiswa supaya dapat memupuk minat dan mendorong mereka untuk menceburi bidang keusahawanan. Pembudayaan keusahawanan adalah merupakan aspek penting dalam pembangunan usahawan. Di samping itu. keseluruhannya majoriti responden memilih jawapan setuju dan sangat setuju. Budaya keusahawanan perlu dipupuk bermula daripada peringkat sekolah melalui programprogram keusahawanan yang dijalankan oleh pelajar dan dibimbing oleh guru-guru yang berpengalaman. seminar. Pembudayaan keusahawanan adalah merupakan aspek penting dalam pembangunan usahawan. melalui pembudayaan keusahawanan akan membolehkan usahawan mengemblengkan serta memanfaatkan potensi. Sifat-sifat keusahawanan juga boleh menjadi modal dan aset untuk berniaga dan boleh meyakinkan orang lain. Strategi pemantapan budaya keusahawanan perlu dilaksanakan bagi memupuk kesedaran belia dan mendedahkan kebaikan menceburi bidang keusahawan kepada belia. 9 . Budaya keusahawanan ialah sifat-sifat positif yang dimiliki oleh seseorang individu seperti tabah.495 Hasil kajian yang didapati pada Jadual 4.5% 4. Mereka perlulah lebih berdikari untuk menceburi bidang lain seperti bidang perniagaan ataupun keusahawanan. Oleh itu. etika dan akhlak agar kesan daripada aktiviti yang dilakukan akan mendatangkan kesejahteraan kepada diri sendiri dan masyarakat pada masa kini atau masa akan datang. perniagaan. Pembudayaan keusahawanan akan melahirkan usahawan yang kreatif dalam mencari jalan penyelesaian terhadap sebarang permasalahan yang dihadapi. reputasi dan sumber-sumber yang ada untuk manfaat diri sendiri. bidang keusahawanan merupakan bidang yang sangat penting dalam memastikan pembangunan sesebuah negara. usahawan perlu sensitif dan sedia bertanggungjawab terhadap kesan yang akan diterima oleh masyarakat akibat daripada kegiatan keusahawanan yang dijalankan.5% 57. Maka kerajaan telah mengambil inisiatif menubuhkan Kementerian Pembangunan Usahawan pada tahun 1995 sebagai badan yang menguruskan pembangunan usahawan. Sejarah telah membuktikan bahawa negara yang mempunyai ramai usahawan adalah lebih maju ke hadapan dalam perkembangan ekonominya.5% 36. Melalui proses pembudayaan ini akan membolehkan seseorang individu terutamanya usahawan belia dapat bertindak selaras dengan tuntutan moral. Ini menunjukkan responden bersetuju dengan strategi memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia yang disenarai dalam kajian ini.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 . Maju dan mundur ekonomi sesebuah negara adalah bergantung usahawan yang dinamis dan berpandangan jauh. pelanggan dan juga masyarakat keseluruhannya. KESIMPULAN DAN CADANGAN Secara keseluruhannya.12 menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan PURATA KESELURUHAN 15% 6% 57. program. Budaya ini juga perlu dipupuk pada peringkat IPT dengan menawarkan kursus.

Maka. minat dan amalan kerjaya keusahawanan dan faktor-faktor penolakan dan pemilihan kerjaya keusahawanan di kalangan belia serta mencari strategi yang sesuai bagi memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia. dicadangkan supaya para penyelidik pada masa hadapan dapat mengasingkan responden mengikut jantina iaitu memberi tumpuan kepada wanita dalam keusahawanan kerana wanita mampu untuk memajukan diri dalam bidang keusahawanan. Selain itu. penyelidik juga dapat mengasingkan responden mengikut program pengajian untuk meningkatkan lagi kualiti hasil kajian kelak. 10 . Selain itu. Selain itu. Ini kerana secara temubual. Kajian seterusnya boleh ditumpukan kepada perbezaan-perbezaan aspirasi kerjaya keusahawanan di kalangan pelajar institusi latihan di Malaysia dengan negara-negara lain. pengkaji pada masa hadapan dapat memerhatikan cara gaya responden menjawab soalan dan maklumat jawapan yang diberikan adalah lebih tepat dan jitu. Perbezaan antara lokasi juga boleh menghasilkan dapatan yang berguna. dapat membantu memupuk dan memantapkan budaya keusahawanan di kalangan usahawan dan peningkatan aspirasi kerjaya keusahawanan pelajar-pelajar di Malaysia. kajian juga boleh dilakukan dengan menggunakan teknik temubual bagi memahami secara lebih mendalam lagi terhadap sikap.12 Bagi mendapatkan hasil penyelidikan yang lebih baik. pengkaji pada masa hadapan dapat memperluaskan lagi pengambilan sampel kajian ke institusi-institusi yang lain selain daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris dan belia yang tinggal di kawasan yang lain selain daripada Tanjong Malim.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 . Diharapkan juga pengkaji pada masa hadapan dapat menjalankan kajian yang lebih terperinci lagi untuk melihat dan membandingkan usahawan dan budaya keusahawanan antara etnik tidak kira usahawan muda. usahawan belia dan usahawan berjaya supaya dapat mengenalpasti perbezaan budaya keusahawanan mengikut etnik. Ianya bertujuan untuk melihat aspirasi kerjaya dalam kalangan pelajar di Malaysia dengan pelajar negara lain bagi membandingkan faktor-faktor lain yang menarik minat pelajar untuk memilih kerjaya sebagai usahawan.

(5th ed. (1985). evaluation. Norashidah Hashim. & Mohamad Nasri Md Hussain (2005). Lily Julienti Abu Bakar. J. Asas Keusahawanan.J. Rosli Mahmood. Muda. Ooi Yeng Keat. C. Kuala Lumpur: Prentice Hall. Curran. (6th ed. Kamus Dewan Edisi Empat. W. 1982). (1991). Mohd Salleh Din.P (1998). Azimon Abdul Aziz & Noor Azuan Hashim (2003).. Melangkah Ke Alam Keusahawanan. policy and research. London: Croom Helm. Prinsip Keusahawanan. 11-22. Kao. New York: D. Fadzilah Kamsah & Muhammad Zakaria (2008). business 2000. Laporan tahunan Perusahaan Kecil dan Sederhana 2006. Kuratko. (2004). McClelland. The achieving society. Shuhymee Ahmad.B. Pengajian Perniagaan 2. Shapero and L. Academy of Management Review. Englewood Cliffs: Prentice Hall. Kuratko.M.. Ab. Norita Deraman. Kuala Lumpur. H. Hoe Chee Hee [et al. Mohd. R.L (2000).. Hisrich. M.M. W. Mohd.F. R. Entrepreneurship.. (4th ed. Inc.) US: Irwin McGraw Hill. J. Sexton. Kamus Dewan.B. Majlis Perusahaan Kecil dan Sederhana Kebangsaan (2006)..Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 . Clapham Christopher (1985). Greene. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. & Hodgetts. Third World Politics. Majid Konting (1993). Wan Madznah Wan Ibrahim. Vesper ( Englewood Cliffs. Entrepreneurship: A contemporary approach.F. “Social Dimensions of Entrepreneurship. Entrepreneurship: A contemporary approach. (1985). 7(2). 10(4). D. Bhd. Kent. Amaludin Ab. Jumaat Abd. Cetakan Pertama. New York: South-Western Education Publisher. Rawang: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Gartner. Entrepreneurship. Aziz Yusof (2003). Petaling Jaya: Prentice Hall. Von Nostrand Co. Habshah Bakar. Dewan Bahasa dan Pustaka (1970). A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation. Langkah Bijak Usahawan Terbilang. Kamus Dewan. Bhd.].) The Dryden Press. (1989). D. Hoe Chee Hee. Dewan Bahasa dan Pustaka (2000). eds. Majid Konting (2005).) Harcourt College Publishers. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka 11 . The entrepreneur. An Introduction. J. (2001).” in Encyclopedia of Entrepreneurship. Dewan Bahasa dan Pustaka (2005). 10(4). Kuala Lumpur. & Hodgetts. & Peter. and K. Gartner. R.C. Rahman (2009). Academy of Management Review. (1961). Kuala Lumpur. L. Mohd. Asas Keusahawanan. D. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. D. (2004). A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation.B.12 RUJUKAN A. Kamarulzaman Ismail. Sokol. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. NJ: Prentice-Hall. Education and training for enterprise: Some problems of classification. Hawati Janor. M. & Stanworth. Armanurah Mohamad. Edisi Kedua. Kuala Lumpur: Thomson Learning Pte Ltd. A.D. International Small Business Journal. Moen. C.

(1999). Salleh Hj.) Prentice Hall.W. Habibah Elias (1997). Shaver. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn.R.M.A (1991). & Gibb. Person. Din (1992). May. Utusan Malaysia ( 28 Februari 2010) FAMA sasar 4. Salleh.G. Ven de Ven.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 . A. Menjadi usahawan. 12 . Zafir Khan bin Mohd Makhbul & Fazilah binti Mohamad Hasun (2003). Small Enterprise Development: An International Journal. Mohd. Scarborough. A. Entrepreneurship.12 Mohd. 1(4). Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia. & Scott. (1993). Malaysian Managemant Journal. T. The development of an infrastructure for entrepreneurship.000 usahawan kalangan belia. choice: The psychology of new venture creation. Zaidatol Akmaliah Lope Pihie.H. N. Vol. Journal of Business Venturing. Effective small business management: An entrepreneurial approach. D. & Zimmerer. K. (6th ed.. Bhd. Keusahawanan & Motivasi Diri. Winter. (1991). process.. 1(1). Entrepreneurship and enterprise: The influence of work experience on enterprising tendency: An empirical evidence. L. small business and entrepreneurship education: Towards a holistic approach. Theory and Practice. Universities.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful