Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 - 12

Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1)(2009): 1 - 12

KAJIAN TENTANG BUDAYA KEUSAHAWANAN DI KALANGAN BELIA Lee Pei Chin1) dan Supli Effendi Rahim2) 1) Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kemahiran Hidup FPTV UPSI, Tanjung Malim, Perak, Malaysia Email: lian2_87@hotmail.com 2) Profesor Penyelidikan Ilmiah Kemahiran Hidup FPTV UPSI, Tanjung Malim, Perak, Malaysia Email: sup_effendi@yahoo.co.id ABSTRAK Budaya keusahawanan adalah ekspresi sikap sosial yang positif terhadap perniagaan dan perlu disemai untuk memperkuat proses pembangunan insan dalam sektor perniagaan dan perusahaan. Satu kajian akan dilaksanakan untuk mengenalpasti pandangan belia terhadap aktiviti keusahawanan, mengenalpasti potensi, kompetensi, sikap, ciri dan aspirasi keusahawanan belia mengikut kumpulan etnik, mengenalpasti sumber dorongan belia dalam menceburi bidang keusahawanan dan mengenalpasti strategi memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia. Bagi mengkaji permasalahan ini, sebanyak empat persoalan kajian yang berkaitan telah dibentuk. Kaedah kuantitatif akan digunakan dengan menyediakan borang soal selidik. Sampel kajian terdiri daripada 40 responden belia dari golongan yang berbeza kerjaya dan kumpulan etnik. Kata kunci: budaya keusahawanan belia ABSTRACT Entrepreneurial culture is the expression of positive social attitudes towards business and should be nurtured in order to strengthen the process of human development in the business sector and company. A study was conducted to determine the views of youth on entrepreneurial activities, identifying potential, competencies, attitudes, characteristics and aspirations of youth entrepreneurship by ethnic group, to identify the source of motivation in youth entrepreneurship and identify strategies to strengthen entrepreneurial culture among youth. To investigate this problem, four research questions that have been established. Quantitative methods will be used to prepare the questionnaire. The sample consisted of 40 respondents from the different youth career and ethnic groups. Key words: youth entrepreneurship culture

1

Reka Bentuk Kajian Kajian ini merupakan satu kajian tinjauan deskriktif dengan menggunakan kaedah pengumpulan data menggunakan soal selidik. Bidang keusahawanan merupakan satu bidang yang dapat menjana pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Hal ini dikatakan sebagai pembudayaan keusahawanan. sumber dorongan belia dalam menceburi bidang keusahawanan.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 . Maka pembudayaan keusahawanan perlu dipupuk dan dimantapkan dalam jiwa belia supaya generasi ini akan dapat menggerakkan usaha ke arah mencapai taraf negara maju menjelang 2020. Kajian yang dijalankan ini merupakan satu usaha kecil dalam menyumbang kepada bidang ilmu keusahawanan dalam menerangkan fenomena yang membina kecenderungan kepada keusahawanan dan memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia. peringkat belia yang berbeza dan pembabitan secara terus atau tidak di dalam bidang keusahawanan akan memberi jawapan dan pendapat yang berbeza yang mana ini akan memberi satu hasil penyelidikan atau panduan yang baik mengenai kerjaya belia. Di dalam kajian ini juga. Perak. sikap. Para responden adalah terdiri daripada individu yang berlainan latar belakang yang berbeza kerjaya dan kumpulan etnik. dan strategi memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia. (Kamarulzaman Ismail. Amaludin Ab. pengkaji beranggapan bahawa kategori. ciri dan aspirasi keusahawanan belia mengikut kumpulan etnik. Kaedah ini digunakan kerana kos yang 2 . Rahman. IPT dan kerajaan yang berkepentingan dalam hal-hal berkaitan pembangunan keusahawanan di Malaysia. METODOLOGI Tempat dan Masa Kajian Kajian ini dijalankan di Tanjong Malim. dan amalan yang berterusan ke arah mempraktikkan roh keusahawanan dalam setiap urusan harian. dedikasi. Persoalan yang timbul dalam kajian ini adalah apakah pandangan belia terhadap aktiviti keusahawanan? Apakah ciri-ciri keusahawanan yang ada dalam diri belia mengikut kumpulan etnik? Apakah faktor-faktor yang mendorong belia menceburi bidang perniagaan?Apakah strategi yang sesuai bagi memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia? Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti pandangan belia terhadap aktiviti keusahawanan. Masalah yang ingin dikaji ialah pemantapan budaya keusahawanan di kalangan belia.12 PENDAHULUAN Usaha melahirkan usahawan yang berjaya bukanlah suatu tugas yang mudah. potensi. ketegasan. Cadangan yang dikemukakan adalah dari perspektif individu. Ia perlukan komitmen. 2009). iaitu tertumpu kepada belia dan pihak lain seperti sekolah. Budaya keusahawanan individu boleh diasuh dan dididik sehingga ia melekat seperti “aur dengan tebing”. Secara khususnya kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti budaya keusahawanan yang sedia ada di kalangan usahawan di Malaysia dan memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia.

kajian rintis telah dijalankan. jumlah keseluruhan responden dalam kajian ini ialah 40 orang belia di sekitar Tanjong Malim. populasi kajian adalah golongan belia yang bekerja dan mahasiswa dari Universiti Pendidikan Sultan Idris(UPSI) Tanjong Malim. Saiz sampel bagi kajian ini adalah 40 orang responden yang dipilih secara rawak. Perak. sumber bagi data sekunder ini juga turut diperolehi daipada jurnal-jurnal. Bahagian dalam set soal selidik ini dipecahkan kepada 5 bahagian iaitu maklumat peribadi.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 . Instrumen Kajian Sebelum soal selidik digunakan dalam kajian ini. Selain itu. buku rujukan dan juga maklumat daripada laman web. Prosedur Kajian Kajian yang dijalankan ini melibatkan golongan belia yang bekerja dengan kerajaan atau bukan kerajaan dan mahasiswa dari Universiti Pendidikan Sultan Idris sebagai sampel. responden boleh memilih tempat dan masa yang mereka mahukan. Dalam kajian ini. Selain itu. Analisis Data dan Penulisan Laporan Kajian Sumber data yang diperolehi dalam kajian ini terbahagi kepada dua sumber iaitu data primer dan maklumat sekunder. Responden akan diberi soalan yang terkandung dalam soal selidik dan mereka dikehendaki menjawab semua soalan. dan penilaian strategi pemantapan budaya keusahawanan. 3 . perak. data-data diperolehi melalui maklum balas daripada borang soal selidik yang diedarkan kepada responden yang terpilih. Maka. Populasi dan Sampel Kajian Dalam kajian ini. Data primer ialah data asal yang dikutip oleh penyelidik. soalan tertutup lebih mudah kerana keseragaman jawapan daripada responden dan ia lebih mudah untuk dianalisis. penyelidik juga boleh memperolehi data atau maklumat daripada bilangan responden yang lebih ramai dan cepat. Di samping itu juga. Sebanyak 40 borang soal selidik akan diedarkan kepada para responden.12 lebih murah dan masa yang diperlukan juga singkat. penilaian sumber dorongan. penilaian kompetensi keusahawanan diri. Hasil kajian itu kemudiannya dibuat jadual untuk memahami isi yang penting dan dianalisis. penilaian pandangan belia. Tempoh yang diberikan untuk memulangkan borang soal selidik adalah selama 3 hari.

5% 2 5% 3 Min 3.5% 5% 8 Saya mampu mengawal proses 6 22 8 pembentukan suatu perniagaan yang baru 15% 55% 20% 9 Ahli keluarga dan rakan saya akan 2 12 16 bersetuju dengan keputusan saya untuk memulakan perniagaan 5% 30% 40% 10 Di antara pilihan kerjaya yang ada.35 2.6 2.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 .5% 4 10% 4 10% 10 25% 3 7.825 2.5% 22.5% 15% 32.8 2.5% 7.5% 12 Saya kurang berminat untuk 5 20 11 2 memulakan perniagaan baru 12. 6 8 18 5 saya sanggup menceburi apa jua bidang daripada menjadi seorang 15% 20% 45% 12.775 3.5% 3 Saya bersedia untuk melakukan apa 3 6 13 10 saja untuk menjadi seorang usahawan 7.55 .85 2.5% 9 22.5% 6 Saya akan berusaha bersungguh.375 3.325 3.5% 5 Saya berminat untuk memulakan 1 4 8 15 perniagaan sekiranya diberi peluang dan sumber yang diperlukan 2.5% 35% 25% 17.12 DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN Pandangan Belia Terhadap Aktiviti Keusahawanan Jadual 1: Mengenalpasti pandangan belia terhadap aktiviti keusahawanan TAHAP KEBERKESANAN BIL ITEM SOALAN 1 2 3 4 1 Untuk memulakan satu perniagaan 2 4 10 16 dan mengekalkannya adalah sangat mudah bagi saya 5% 10% 25% 40% 2 Kerjaya sebagai seorang usahawan 10 16 7 5 sama sekali tidak menarik minat saya 25% 40% 17.5% 5% 13 Adalah amat sukar bagi saya untuk 5 18 10 4 membangunkan sesuatu idea 4 5 8 20% 2 5% 8 20% 4 10% 12 30% 11 27.1 3 10 15 sungguh untuk memulakan dan mengendali perniagaan saya 2.5% 7 Saya yakin saya tidak mampu untuk 10 15 9 2 memulakan sesuatu perniagaan 25% 37.5% 25% 4 Saya ragu-ragu sama ada saya 5 14 10 7 mampu untuk memulakan perniagaan baru 12.4 2.5% 25% 37.5% 12.825 3.25 3.5% 10% 20% 37.5% usahawan 11 Saya berazam untuk menjalankan 2 12 17 suatu perniagaan pada masa hadapan 5% 30% 42.775 3.5% 50% 27.

5% 6 15 5 12.5% 12 30% 12 30% 10 25% 7 17.5% 28. sikap.5% Berdasarkan Jadual 1.5% 8 20% 9 22.15 3.5% 5 32.12 14 15 16 17 18 perniagaan Saya mempunyai peluang yang tinggi untuk berjaya sekiranya saya menjalankan sesuatu perniagaan Menjadi seorang usahawan akan memberikan saya suatu kepuasan yang tinggi Matlamat utama saya adalah untuk menjadi usahawan 12.5% 37. Terdapat juga responden yang memandang tinggi dan mempunyai kecenderungan minat untuk menceburi bidang ini.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 .5% 1 22.5% 1 2.5% 11 27.5% 15 37.5% 2 Adakah anda sanggup mengambil 2 6 16 12 4 risiko yang tinggi? 5% 15% 40% 30% 10% 3 Adakah anda sanggup berkorban? 3 9 13 9 6 4 Adakah anda seorang yang berfikiran kreatif dan inovatif? 5 7.85 3. Walaubagaimanapun bagi sesetengah responden yang mempunyai pandangan negatif ataupun mitos terhadap aktiviti keusahawanan dengan melihat bidang keusahawanan adalah suatu kerjaya yang berisiko tinggi dan tiada jaminan kejayaan serta mempuyai pandangan bahawa hanya orang yang tercicir dalam akademik akan menceburi bidang keusahawanan.5% 18.6 3.5% 17. hasil kajian dari persoalan pandangan para belia terhadap bidang keusahawanan.4 3.5% 15 22.725 3.97 % 7.5% 19.5% 11 27. ciri dan aspirasi keusahawanan belia yang merangkumi semua etnik TAHAP KEBERKESANAN BIL PERKARA 1 2 3 4 5 1 Adakah anda mempunyai inisiatif 5 13 15 7 yang tinggi? 12.5% 1 2.75 % 10% 12 30% 14 35% 13 32.7 3.475 .5% 2 45% 4 10% 2 5% 5 12.25 3.5% 12 15% 7 Min 3.7 3. Ciri-ciri Keusahawanan Belia Yang Merangkumi Semua Etnik Jadual 2: Mengenalpasti potensi. secara keseluruhannya menunjukkan majoriti responden mempunyai pandangan positif terhadap aktiviti keusahawanan.28 5% Menjadi usahawan memberikan saya lebih banyak kebaikan daripada keburukan Saya tahu selok belok yang 2 diperlukan untuk memulakan perniagaan baru 5% PURATA KESELURUHAN 7.44 % 25% 12 30% 11 27.5% 32.5% 15 37.5% 25.33 % 3.

75 % 35% 16 40 % 12 30% 14 35% 5 12.5 % 37.5% 7 17.5% 3 7.5% 4 Ingin melakukan kerja kebajikan 1 15 18 6 6 Min 3.5% 2 5% 30% 30% 13 32.5% 3 Ingin menawarkan khidmat kepada 2 27 10 1 masyarakat 5% 67.25 3.5% 21 52. Ini menunjukkan responden mempunyai kecenderungan untuk menceburi bidang keusahawanan.5% 8 20% 3 7.5% 12.5% 37. hasil dapatan kajian menunjukkan majoriti responden bersetuju bahawa mereka mempunyai ciri-ciri keusahawanan yang positif itu.15 3.25 % 3.05 3.5% 55% 27.5% 2.5% 1 2.5% 5 14 12. Sumber Dorongan Belia Dalam Menceburi Bidang Keusahawanan Jadual 3: Mengenalpasti sumber dorongan belia dalam menceburi bidang keusahawanan. Manakala ada juga responden yang tidak pasti sama ada mereka mempunyai ciri-ciri keusahawanan tersebut atau tidak. Hanya segelintir responden tidak setuju bahawa mereka mempunyai ciri-ciri keusahawanan yang ada dalam diri mereka.75 % 17.5% 30 75% 40. Ini menunjukkan ciri keusahawanan berlainan mengikut etnik.725 .Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 .5% 11.25% 12.275 3.5% 10 25% 8 20% 15.55 Berdasarkan penganalisisan data pada Jadual 2.5% 25 62.875 3 9 10 4.6 3.375 4.5% 8 20% 9 22. TAHAP KEBERKESANAN BIL PERKARA 1 2 3 4 5 1 Ingin mencapai cita-cita menjadi 1 5 15 16 3 seorang usahawan 2.5% 40% 7.5% 25% 2.12 5 6 7 8 Adakah anda mempunyai kebolehan menyelesaikan masalah? Adakah anda sentiasa mencari dan merebut peluang perniagaan? Adakah anda seorang yang berkeyakinan diri? Adakah anda bertindakbalas secara positif kepada cabaran dan sentiasa cekal menghadapi rintangan? Adakah anda rajin dan bersungguhsungguh? Adakah anda jujur dan amanah? PURATA KESELURUHAN 2.125 4.5% 13 32.5% 13 32.5% 2 Ingin cepat kaya/ menikmati cara 2 5 22 11 hidup mewah 5% 12.

5% 19 47.025 3.15 3.5% 3.5% 2 5% 9 22.5% 6 15% 10 25% 22 55% 1 2. Responden yang menceburi bidang keusahawanan adalah didorong oleh 7 .12 5 6 7 8 yang diredhani Tuhan dengan menggunakan keuntungan yang diperoleh daripada aktiviti keusahawanan Ketidakpuasan terhadap pekerjaan dahulu Saya ingin berdikari dan tidak suka bekerja makan gaji Ingin mendapatkan kepuasan kerja daripada aktiviti keusahawanan Perasaan kecewa akibat sukar mendapat sebarang pekerjaan Peluang mendapat pekerjaan terbatas Kehilangan pekerjaan 2.33% 2 5% 5.5% 13 32.5% 17 42. peluang pekerjaan yang terhad dan lain-lain.17 % 15% 14 35% 8 20% 4 10% 25 62.775 4.5% 18 45% 15 37.5% 14 15 Memperolehi peluang untuk berniaga Rasangan daripada kejayaan orang lain PURATA KESELURUHAN 0. kepuasan kerja.5% 14 35% 26.5% 13 32.17% Hasil pungutan data tentang persoalan ketiga ini dapat dilihat pada Jadual 3.925 3.5% 2 5% 45% 17 42.8 4 4.5% 18 45% 42.25 4.85 3.5% 1 2. rasangan kejayaan orang lain.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 .5% 20 50% 8 20% 14 35% 20 50% 25 62.275 11 12 13 Ahli keluarga dan rakan mendorong saya untuk menceburi bidang perniagaan Membantu menyara keluarga Mengambil alih perniagaan keluarga - 2 5% 5 12.2 4.6 9 10 - - 4.5% 2 5% 2 5% 6 15% - 37.8836 3. keseluruhan faktor-faktor yang mendorong belia menceburi bidang keusahawanan adalah ingin berdikari.5% 10 25% 8 20% 14 35% 8 20% 25.5% 10 25% 12 30% 12 30% 9 22.5% 3 2.

525 4. perasaan kecewa akibat sukar mendapat pekerjaan. Rasangan usahawan berjaya dan dorongan keluarga dan rakan juga salah satu faktor yang penting kerana ini akan memberi inspirasi dan menjadi matlamat utama kehidupan kepada mereka.5% 62.5% 37.5% 3 Menyediakan bantuan kewangan dan 2 11 27 kemudahan asas kepada usahawan terutamanya usahawan belia 5% 27.5% 22.55 4.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 .5% 75% 7 Menggiatkan kempen kesedaran tentang 1 12 27 isu-isu keusahawanan dan pembangunan keusahawanan 2.65 4.5% 4 Menyediakan kemudahan pinjaman 2 13 25 jangka panjang dan jangka pendek kepada usahawan belia yang 5% 32.5% 67.65 4.5% 30% 67. Pilihan kerjaya keusahawanan adalah pilihan terakhir sebagai pilihan kerjaya meeka. terdapat responden yang ingin berdikari dan kebebasan akan terdorong dalam menceburi bidang keusahawanan yang mempunyai kebebasan dan kepuasan kerja yang tinggi kerana segala kuasa membuat keputusan di tangan mereka.125 .275 4. kehilangan pekerjaan.25 4.625 4.725 4.5% 62.5% berkelayakan 5 Menggalakkan belia menghadiri kursus 2 14 24 pengurusan kewangan dan perniagaan 5% 35% 60% 6 Menggalakkan interaksi antara kaum 1 9 30 terutamanya usahawan belia tentang kemahiran menguruskan perniagaan 2. Strategi Memantapkan Budaya Keusahawanan Di Kalangan Belia Jadual 4: Mengenalpasti strategi memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia TAHAP KEBERKESANAN BIL PERKARA 1 2 3 4 5 1 Memberi pendedahan awal ilmu 22 18 keusahawanan dan perniagaan kepada masyarakat bermula pada alam 55% 45% persekolahan 2 Menganjurkan program-program 4 21 15 keusahawanan siswa untuk dimanfaat oleh siswa 10% 52. Selain itu.5% 10 Meningkatkan jaringan dan kerjasama 6 23 11 dengan badan yang berkepentingan yang boleh menyokong minat belia 8 Min 4.12 faktor keperluan hidup di mana peluang pekerjaan yang kurang.575 4.5% 8 Memperbanyakkan program 2 10 28 pembangunan keusahawanan 5% 25% 70% 9 Meningkatkan penawaran kursus-kursus 4 11 25 keusahawanan 10% 27.

melalui pembudayaan keusahawanan akan membolehkan usahawan mengemblengkan serta memanfaatkan potensi.12 menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan PURATA KESELURUHAN 15% 6% 57. Sejarah telah membuktikan bahawa negara yang mempunyai ramai usahawan adalah lebih maju ke hadapan dalam perkembangan ekonominya. 9 . Melalui proses pembudayaan ini akan membolehkan seseorang individu terutamanya usahawan belia dapat bertindak selaras dengan tuntutan moral. cekal dan sentiasa bersemangat. program. Pembudayaan keusahawanan adalah merupakan aspek penting dalam pembangunan usahawan. etika dan akhlak agar kesan daripada aktiviti yang dilakukan akan mendatangkan kesejahteraan kepada diri sendiri dan masyarakat pada masa kini atau masa akan datang. Oleh itu. pelanggan dan juga masyarakat keseluruhannya. Maju dan mundur ekonomi sesebuah negara adalah bergantung usahawan yang dinamis dan berpandangan jauh. Pembudayaan keusahawanan akan melahirkan usahawan yang kreatif dalam mencari jalan penyelesaian terhadap sebarang permasalahan yang dihadapi. bidang keusahawanan merupakan bidang yang sangat penting dalam memastikan pembangunan sesebuah negara. Maka kerajaan telah mengambil inisiatif menubuhkan Kementerian Pembangunan Usahawan pada tahun 1995 sebagai badan yang menguruskan pembangunan usahawan. Budaya keusahawanan perlu dipupuk bermula daripada peringkat sekolah melalui programprogram keusahawanan yang dijalankan oleh pelajar dan dibimbing oleh guru-guru yang berpengalaman. usahawan perlu sensitif dan sedia bertanggungjawab terhadap kesan yang akan diterima oleh masyarakat akibat daripada kegiatan keusahawanan yang dijalankan. Mereka perlulah lebih berdikari untuk menceburi bidang lain seperti bidang perniagaan ataupun keusahawanan.495 Hasil kajian yang didapati pada Jadual 4. Di samping itu. keseluruhannya majoriti responden memilih jawapan setuju dan sangat setuju. Ini menunjukkan responden bersetuju dengan strategi memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia yang disenarai dalam kajian ini. seminar. Budaya ini juga perlu dipupuk pada peringkat IPT dengan menawarkan kursus. KESIMPULAN DAN CADANGAN Secara keseluruhannya.5% 4. Sifat-sifat keusahawanan juga boleh menjadi modal dan aset untuk berniaga dan boleh meyakinkan orang lain. atau aktiviti kepada mahasiswa supaya dapat memupuk minat dan mendorong mereka untuk menceburi bidang keusahawanan. Budaya keusahawanan ialah sifat-sifat positif yang dimiliki oleh seseorang individu seperti tabah. Strategi pemantapan budaya keusahawanan perlu dilaksanakan bagi memupuk kesedaran belia dan mendedahkan kebaikan menceburi bidang keusahawan kepada belia.5% 36. Pembudayaan ini penting dan perlu disemai di kalangan belia terutamanya golongan Bumiputera supaya mereka tidak boleh mengharapkan bekerja di sektor kerajaan dan bantuan kerajaan semata-mata. Pembudayaan keusahawanan adalah merupakan aspek penting dalam pembangunan usahawan.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 .5% 57. perniagaan.5% 27. reputasi dan sumber-sumber yang ada untuk manfaat diri sendiri.

Selain itu. Perbezaan antara lokasi juga boleh menghasilkan dapatan yang berguna. dicadangkan supaya para penyelidik pada masa hadapan dapat mengasingkan responden mengikut jantina iaitu memberi tumpuan kepada wanita dalam keusahawanan kerana wanita mampu untuk memajukan diri dalam bidang keusahawanan.12 Bagi mendapatkan hasil penyelidikan yang lebih baik. kajian juga boleh dilakukan dengan menggunakan teknik temubual bagi memahami secara lebih mendalam lagi terhadap sikap. usahawan belia dan usahawan berjaya supaya dapat mengenalpasti perbezaan budaya keusahawanan mengikut etnik. penyelidik juga dapat mengasingkan responden mengikut program pengajian untuk meningkatkan lagi kualiti hasil kajian kelak. Selain itu. Diharapkan juga pengkaji pada masa hadapan dapat menjalankan kajian yang lebih terperinci lagi untuk melihat dan membandingkan usahawan dan budaya keusahawanan antara etnik tidak kira usahawan muda. pengkaji pada masa hadapan dapat memperluaskan lagi pengambilan sampel kajian ke institusi-institusi yang lain selain daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris dan belia yang tinggal di kawasan yang lain selain daripada Tanjong Malim. Ianya bertujuan untuk melihat aspirasi kerjaya dalam kalangan pelajar di Malaysia dengan pelajar negara lain bagi membandingkan faktor-faktor lain yang menarik minat pelajar untuk memilih kerjaya sebagai usahawan. 10 . dapat membantu memupuk dan memantapkan budaya keusahawanan di kalangan usahawan dan peningkatan aspirasi kerjaya keusahawanan pelajar-pelajar di Malaysia. Ini kerana secara temubual. pengkaji pada masa hadapan dapat memerhatikan cara gaya responden menjawab soalan dan maklumat jawapan yang diberikan adalah lebih tepat dan jitu.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 . Selain itu. Maka. Kajian seterusnya boleh ditumpukan kepada perbezaan-perbezaan aspirasi kerjaya keusahawanan di kalangan pelajar institusi latihan di Malaysia dengan negara-negara lain. minat dan amalan kerjaya keusahawanan dan faktor-faktor penolakan dan pemilihan kerjaya keusahawanan di kalangan belia serta mencari strategi yang sesuai bagi memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia.

Clapham Christopher (1985). Norita Deraman.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 . Laporan tahunan Perusahaan Kecil dan Sederhana 2006. R. W. W. L. Jumaat Abd. 1982). Kuratko. & Stanworth. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. business 2000. Norashidah Hashim. eds.L (2000). Amaludin Ab. Mohd. H. 10(4). M. Hoe Chee Hee.. Azimon Abdul Aziz & Noor Azuan Hashim (2003). Kuala Lumpur.B. Hisrich. Muda.. Kao.M. Entrepreneurship.J. Hawati Janor. Mohd. Wan Madznah Wan Ibrahim. Ooi Yeng Keat. Kamus Dewan. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn.) US: Irwin McGraw Hill. Dewan Bahasa dan Pustaka (2005). Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. (2001). & Mohamad Nasri Md Hussain (2005).].F. Cetakan Pertama. 7(2). Langkah Bijak Usahawan Terbilang. Education and training for enterprise: Some problems of classification. A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation. The achieving society. R. A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation.M. Sexton. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka 11 . J.. (1985). (1991). Mohd.12 RUJUKAN A. & Hodgetts. Prinsip Keusahawanan. Kaedah Penyelidikan Pendidikan.. Hoe Chee Hee [et al. Greene. (6th ed. Dewan Bahasa dan Pustaka (1970). (2004).” in Encyclopedia of Entrepreneurship. Petaling Jaya: Prentice Hall. D. Kuala Lumpur: Thomson Learning Pte Ltd. Kamus Dewan. McClelland. Habshah Bakar. Majid Konting (1993). Aziz Yusof (2003). The entrepreneur. J. evaluation.P (1998). Pengajian Perniagaan 2. (1989).C. Englewood Cliffs: Prentice Hall. Kent. Rawang: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.) The Dryden Press. An Introduction. M. Mohd Salleh Din. Kamarulzaman Ismail. Majid Konting (2005).D.F. (2004). D. Fadzilah Kamsah & Muhammad Zakaria (2008). (1985). policy and research. Armanurah Mohamad. Ab. & Peter. Asas Keusahawanan. Moen. Entrepreneurship. (4th ed. (1961). D.. Shuhymee Ahmad. and K. London: Croom Helm. Kuala Lumpur.) Harcourt College Publishers. Kamus Dewan Edisi Empat. D. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. C. Inc. Entrepreneurship: A contemporary approach. J. Lily Julienti Abu Bakar. Kuala Lumpur. International Small Business Journal. Rahman (2009). Melangkah Ke Alam Keusahawanan. Majlis Perusahaan Kecil dan Sederhana Kebangsaan (2006). Edisi Kedua. Third World Politics. Entrepreneurship: A contemporary approach. Academy of Management Review. Bhd. Bhd. R. Shapero and L. New York: South-Western Education Publisher. Vesper ( Englewood Cliffs. Gartner. 11-22. C. Asas Keusahawanan. New York: D. Academy of Management Review. Kuala Lumpur: Prentice Hall. (5th ed.B. Sokol. Gartner. Rosli Mahmood. “Social Dimensions of Entrepreneurship. NJ: Prentice-Hall. Von Nostrand Co. Dewan Bahasa dan Pustaka (2000). Kuratko. Curran. & Hodgetts.B. 10(4). A.

N. Winter. A.W. T. & Scott. D. (6th ed. May. Shaver. Mohd. (1993).R.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 . & Gibb. Universities. Vol. Din (1992). (1999). Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. L. Habibah Elias (1997). K. (1991).000 usahawan kalangan belia. Keusahawanan & Motivasi Diri. Journal of Business Venturing. Entrepreneurship and enterprise: The influence of work experience on enterprising tendency: An empirical evidence.) Prentice Hall. Salleh. Theory and Practice.. Person. Zafir Khan bin Mohd Makhbul & Fazilah binti Mohamad Hasun (2003).H. The development of an infrastructure for entrepreneurship. Entrepreneurship. Salleh Hj. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.12 Mohd. 1(1). Small Enterprise Development: An International Journal. Zaidatol Akmaliah Lope Pihie. process. Malaysian Managemant Journal. small business and entrepreneurship education: Towards a holistic approach. 12 . & Zimmerer. Scarborough.. Menjadi usahawan.G. Effective small business management: An entrepreneurial approach.A (1991). Utusan Malaysia ( 28 Februari 2010) FAMA sasar 4. choice: The psychology of new venture creation. A. Bhd. Ven de Ven. 1(4).M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful