Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 - 12

Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1)(2009): 1 - 12

KAJIAN TENTANG BUDAYA KEUSAHAWANAN DI KALANGAN BELIA Lee Pei Chin1) dan Supli Effendi Rahim2) 1) Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kemahiran Hidup FPTV UPSI, Tanjung Malim, Perak, Malaysia Email: lian2_87@hotmail.com 2) Profesor Penyelidikan Ilmiah Kemahiran Hidup FPTV UPSI, Tanjung Malim, Perak, Malaysia Email: sup_effendi@yahoo.co.id ABSTRAK Budaya keusahawanan adalah ekspresi sikap sosial yang positif terhadap perniagaan dan perlu disemai untuk memperkuat proses pembangunan insan dalam sektor perniagaan dan perusahaan. Satu kajian akan dilaksanakan untuk mengenalpasti pandangan belia terhadap aktiviti keusahawanan, mengenalpasti potensi, kompetensi, sikap, ciri dan aspirasi keusahawanan belia mengikut kumpulan etnik, mengenalpasti sumber dorongan belia dalam menceburi bidang keusahawanan dan mengenalpasti strategi memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia. Bagi mengkaji permasalahan ini, sebanyak empat persoalan kajian yang berkaitan telah dibentuk. Kaedah kuantitatif akan digunakan dengan menyediakan borang soal selidik. Sampel kajian terdiri daripada 40 responden belia dari golongan yang berbeza kerjaya dan kumpulan etnik. Kata kunci: budaya keusahawanan belia ABSTRACT Entrepreneurial culture is the expression of positive social attitudes towards business and should be nurtured in order to strengthen the process of human development in the business sector and company. A study was conducted to determine the views of youth on entrepreneurial activities, identifying potential, competencies, attitudes, characteristics and aspirations of youth entrepreneurship by ethnic group, to identify the source of motivation in youth entrepreneurship and identify strategies to strengthen entrepreneurial culture among youth. To investigate this problem, four research questions that have been established. Quantitative methods will be used to prepare the questionnaire. The sample consisted of 40 respondents from the different youth career and ethnic groups. Key words: youth entrepreneurship culture

1

METODOLOGI Tempat dan Masa Kajian Kajian ini dijalankan di Tanjong Malim. Kajian yang dijalankan ini merupakan satu usaha kecil dalam menyumbang kepada bidang ilmu keusahawanan dalam menerangkan fenomena yang membina kecenderungan kepada keusahawanan dan memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia. (Kamarulzaman Ismail. 2009). Di dalam kajian ini juga. Kaedah ini digunakan kerana kos yang 2 . sumber dorongan belia dalam menceburi bidang keusahawanan. ciri dan aspirasi keusahawanan belia mengikut kumpulan etnik. iaitu tertumpu kepada belia dan pihak lain seperti sekolah. sikap. dan amalan yang berterusan ke arah mempraktikkan roh keusahawanan dalam setiap urusan harian. Para responden adalah terdiri daripada individu yang berlainan latar belakang yang berbeza kerjaya dan kumpulan etnik. peringkat belia yang berbeza dan pembabitan secara terus atau tidak di dalam bidang keusahawanan akan memberi jawapan dan pendapat yang berbeza yang mana ini akan memberi satu hasil penyelidikan atau panduan yang baik mengenai kerjaya belia. Bidang keusahawanan merupakan satu bidang yang dapat menjana pertumbuhan ekonomi sesebuah negara.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 . Secara khususnya kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti budaya keusahawanan yang sedia ada di kalangan usahawan di Malaysia dan memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia. Budaya keusahawanan individu boleh diasuh dan dididik sehingga ia melekat seperti “aur dengan tebing”. IPT dan kerajaan yang berkepentingan dalam hal-hal berkaitan pembangunan keusahawanan di Malaysia. Amaludin Ab. Persoalan yang timbul dalam kajian ini adalah apakah pandangan belia terhadap aktiviti keusahawanan? Apakah ciri-ciri keusahawanan yang ada dalam diri belia mengikut kumpulan etnik? Apakah faktor-faktor yang mendorong belia menceburi bidang perniagaan?Apakah strategi yang sesuai bagi memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia? Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti pandangan belia terhadap aktiviti keusahawanan. Masalah yang ingin dikaji ialah pemantapan budaya keusahawanan di kalangan belia. Perak.12 PENDAHULUAN Usaha melahirkan usahawan yang berjaya bukanlah suatu tugas yang mudah. Cadangan yang dikemukakan adalah dari perspektif individu. dedikasi. Maka pembudayaan keusahawanan perlu dipupuk dan dimantapkan dalam jiwa belia supaya generasi ini akan dapat menggerakkan usaha ke arah mencapai taraf negara maju menjelang 2020. potensi. Reka Bentuk Kajian Kajian ini merupakan satu kajian tinjauan deskriktif dengan menggunakan kaedah pengumpulan data menggunakan soal selidik. pengkaji beranggapan bahawa kategori. dan strategi memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia. Rahman. Ia perlukan komitmen. Hal ini dikatakan sebagai pembudayaan keusahawanan. ketegasan.

12 lebih murah dan masa yang diperlukan juga singkat. Tempoh yang diberikan untuk memulangkan borang soal selidik adalah selama 3 hari. perak. sumber bagi data sekunder ini juga turut diperolehi daipada jurnal-jurnal. Prosedur Kajian Kajian yang dijalankan ini melibatkan golongan belia yang bekerja dengan kerajaan atau bukan kerajaan dan mahasiswa dari Universiti Pendidikan Sultan Idris sebagai sampel. Dalam kajian ini. penilaian kompetensi keusahawanan diri. buku rujukan dan juga maklumat daripada laman web. 3 . populasi kajian adalah golongan belia yang bekerja dan mahasiswa dari Universiti Pendidikan Sultan Idris(UPSI) Tanjong Malim.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 . soalan tertutup lebih mudah kerana keseragaman jawapan daripada responden dan ia lebih mudah untuk dianalisis. jumlah keseluruhan responden dalam kajian ini ialah 40 orang belia di sekitar Tanjong Malim. Analisis Data dan Penulisan Laporan Kajian Sumber data yang diperolehi dalam kajian ini terbahagi kepada dua sumber iaitu data primer dan maklumat sekunder. Maka. Selain itu. data-data diperolehi melalui maklum balas daripada borang soal selidik yang diedarkan kepada responden yang terpilih. responden boleh memilih tempat dan masa yang mereka mahukan. dan penilaian strategi pemantapan budaya keusahawanan. kajian rintis telah dijalankan. Data primer ialah data asal yang dikutip oleh penyelidik. penilaian sumber dorongan. Di samping itu juga. Responden akan diberi soalan yang terkandung dalam soal selidik dan mereka dikehendaki menjawab semua soalan. Saiz sampel bagi kajian ini adalah 40 orang responden yang dipilih secara rawak. penilaian pandangan belia. Perak. Instrumen Kajian Sebelum soal selidik digunakan dalam kajian ini. Bahagian dalam set soal selidik ini dipecahkan kepada 5 bahagian iaitu maklumat peribadi. penyelidik juga boleh memperolehi data atau maklumat daripada bilangan responden yang lebih ramai dan cepat. Populasi dan Sampel Kajian Dalam kajian ini. Sebanyak 40 borang soal selidik akan diedarkan kepada para responden. Selain itu. Hasil kajian itu kemudiannya dibuat jadual untuk memahami isi yang penting dan dianalisis.

5% 12 Saya kurang berminat untuk 5 20 11 2 memulakan perniagaan baru 12.4 2.35 2.825 2.5% usahawan 11 Saya berazam untuk menjalankan 2 12 17 suatu perniagaan pada masa hadapan 5% 30% 42. 6 8 18 5 saya sanggup menceburi apa jua bidang daripada menjadi seorang 15% 20% 45% 12.5% 25% 4 Saya ragu-ragu sama ada saya 5 14 10 7 mampu untuk memulakan perniagaan baru 12.5% 6 Saya akan berusaha bersungguh.12 DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN Pandangan Belia Terhadap Aktiviti Keusahawanan Jadual 1: Mengenalpasti pandangan belia terhadap aktiviti keusahawanan TAHAP KEBERKESANAN BIL ITEM SOALAN 1 2 3 4 1 Untuk memulakan satu perniagaan 2 4 10 16 dan mengekalkannya adalah sangat mudah bagi saya 5% 10% 25% 40% 2 Kerjaya sebagai seorang usahawan 10 16 7 5 sama sekali tidak menarik minat saya 25% 40% 17.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 .5% 4 10% 4 10% 10 25% 3 7.5% 10% 20% 37.55 .5% 7.5% 7 Saya yakin saya tidak mampu untuk 10 15 9 2 memulakan sesuatu perniagaan 25% 37.375 3.5% 5% 8 Saya mampu mengawal proses 6 22 8 pembentukan suatu perniagaan yang baru 15% 55% 20% 9 Ahli keluarga dan rakan saya akan 2 12 16 bersetuju dengan keputusan saya untuk memulakan perniagaan 5% 30% 40% 10 Di antara pilihan kerjaya yang ada.5% 12.5% 50% 27.5% 3 Saya bersedia untuk melakukan apa 3 6 13 10 saja untuk menjadi seorang usahawan 7.5% 22.5% 2 5% 3 Min 3.325 3.5% 9 22.825 3.85 2.5% 5% 13 Adalah amat sukar bagi saya untuk 5 18 10 4 membangunkan sesuatu idea 4 5 8 20% 2 5% 8 20% 4 10% 12 30% 11 27.8 2.5% 25% 37.5% 35% 25% 17.775 3.6 2.5% 15% 32.1 3 10 15 sungguh untuk memulakan dan mengendali perniagaan saya 2.5% 5 Saya berminat untuk memulakan 1 4 8 15 perniagaan sekiranya diberi peluang dan sumber yang diperlukan 2.775 3.25 3.

5% 12 15% 7 Min 3.5% 17.33 % 3.5% 15 37.725 3.5% 19. secara keseluruhannya menunjukkan majoriti responden mempunyai pandangan positif terhadap aktiviti keusahawanan.7 3.5% 15 22.44 % 25% 12 30% 11 27. ciri dan aspirasi keusahawanan belia yang merangkumi semua etnik TAHAP KEBERKESANAN BIL PERKARA 1 2 3 4 5 1 Adakah anda mempunyai inisiatif 5 13 15 7 yang tinggi? 12.5% 28.5% Berdasarkan Jadual 1.5% 15 37.475 .12 14 15 16 17 18 perniagaan Saya mempunyai peluang yang tinggi untuk berjaya sekiranya saya menjalankan sesuatu perniagaan Menjadi seorang usahawan akan memberikan saya suatu kepuasan yang tinggi Matlamat utama saya adalah untuk menjadi usahawan 12.5% 2 Adakah anda sanggup mengambil 2 6 16 12 4 risiko yang tinggi? 5% 15% 40% 30% 10% 3 Adakah anda sanggup berkorban? 3 9 13 9 6 4 Adakah anda seorang yang berfikiran kreatif dan inovatif? 5 7.5% 11 27.5% 6 15 5 12.15 3. Terdapat juga responden yang memandang tinggi dan mempunyai kecenderungan minat untuk menceburi bidang ini.28 5% Menjadi usahawan memberikan saya lebih banyak kebaikan daripada keburukan Saya tahu selok belok yang 2 diperlukan untuk memulakan perniagaan baru 5% PURATA KESELURUHAN 7.5% 5 32.5% 2 45% 4 10% 2 5% 5 12. sikap. Ciri-ciri Keusahawanan Belia Yang Merangkumi Semua Etnik Jadual 2: Mengenalpasti potensi.4 3.5% 1 2.97 % 7.25 3.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 .5% 32. Walaubagaimanapun bagi sesetengah responden yang mempunyai pandangan negatif ataupun mitos terhadap aktiviti keusahawanan dengan melihat bidang keusahawanan adalah suatu kerjaya yang berisiko tinggi dan tiada jaminan kejayaan serta mempuyai pandangan bahawa hanya orang yang tercicir dalam akademik akan menceburi bidang keusahawanan.5% 37.5% 1 22. hasil kajian dari persoalan pandangan para belia terhadap bidang keusahawanan.5% 18.85 3.5% 1 2.6 3.5% 8 20% 9 22.5% 25.5% 12 30% 12 30% 10 25% 7 17.5% 11 27.7 3.75 % 10% 12 30% 14 35% 13 32.

25% 12.5% 13 32.5% 25 62.5% 5 14 12.5% 4 Ingin melakukan kerja kebajikan 1 15 18 6 6 Min 3.6 3.5% 3 Ingin menawarkan khidmat kepada 2 27 10 1 masyarakat 5% 67.5% 30 75% 40.875 3 9 10 4. Hanya segelintir responden tidak setuju bahawa mereka mempunyai ciri-ciri keusahawanan yang ada dalam diri mereka.5% 11.12 5 6 7 8 Adakah anda mempunyai kebolehan menyelesaikan masalah? Adakah anda sentiasa mencari dan merebut peluang perniagaan? Adakah anda seorang yang berkeyakinan diri? Adakah anda bertindakbalas secara positif kepada cabaran dan sentiasa cekal menghadapi rintangan? Adakah anda rajin dan bersungguhsungguh? Adakah anda jujur dan amanah? PURATA KESELURUHAN 2.75 % 35% 16 40 % 12 30% 14 35% 5 12.725 .25 % 3.25 3.5% 8 20% 3 7.125 4.5% 21 52.55 Berdasarkan penganalisisan data pada Jadual 2.5% 7 17. Sumber Dorongan Belia Dalam Menceburi Bidang Keusahawanan Jadual 3: Mengenalpasti sumber dorongan belia dalam menceburi bidang keusahawanan.75 % 17. Manakala ada juga responden yang tidak pasti sama ada mereka mempunyai ciri-ciri keusahawanan tersebut atau tidak.5% 1 2.5% 2 5% 30% 30% 13 32. hasil dapatan kajian menunjukkan majoriti responden bersetuju bahawa mereka mempunyai ciri-ciri keusahawanan yang positif itu.5% 37. Ini menunjukkan responden mempunyai kecenderungan untuk menceburi bidang keusahawanan.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 .5% 40% 7.5% 55% 27.5% 2.5% 13 32.5 % 37.5% 2 Ingin cepat kaya/ menikmati cara 2 5 22 11 hidup mewah 5% 12. Ini menunjukkan ciri keusahawanan berlainan mengikut etnik.5% 25% 2.5% 10 25% 8 20% 15.275 3.5% 12. TAHAP KEBERKESANAN BIL PERKARA 1 2 3 4 5 1 Ingin mencapai cita-cita menjadi 1 5 15 16 3 seorang usahawan 2.5% 8 20% 9 22.5% 3 7.375 4.05 3.15 3.

5% 14 35% 26.85 3.5% 13 32.5% 2 5% 2 5% 6 15% - 37.25 4.5% 3 2.275 11 12 13 Ahli keluarga dan rakan mendorong saya untuk menceburi bidang perniagaan Membantu menyara keluarga Mengambil alih perniagaan keluarga - 2 5% 5 12.6 9 10 - - 4.5% 2 5% 9 22.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 .5% 1 2. kepuasan kerja.775 4.8836 3.5% 14 15 Memperolehi peluang untuk berniaga Rasangan daripada kejayaan orang lain PURATA KESELURUHAN 0.12 5 6 7 8 yang diredhani Tuhan dengan menggunakan keuntungan yang diperoleh daripada aktiviti keusahawanan Ketidakpuasan terhadap pekerjaan dahulu Saya ingin berdikari dan tidak suka bekerja makan gaji Ingin mendapatkan kepuasan kerja daripada aktiviti keusahawanan Perasaan kecewa akibat sukar mendapat sebarang pekerjaan Peluang mendapat pekerjaan terbatas Kehilangan pekerjaan 2.025 3.17% Hasil pungutan data tentang persoalan ketiga ini dapat dilihat pada Jadual 3.2 4. peluang pekerjaan yang terhad dan lain-lain. keseluruhan faktor-faktor yang mendorong belia menceburi bidang keusahawanan adalah ingin berdikari.5% 13 32. rasangan kejayaan orang lain. Responden yang menceburi bidang keusahawanan adalah didorong oleh 7 .5% 10 25% 12 30% 12 30% 9 22.33% 2 5% 5.5% 10 25% 8 20% 14 35% 8 20% 25.5% 3.5% 18 45% 42.5% 19 47.15 3.5% 18 45% 15 37.5% 20 50% 8 20% 14 35% 20 50% 25 62.5% 6 15% 10 25% 22 55% 1 2.925 3.17 % 15% 14 35% 8 20% 4 10% 25 62.8 4 4.5% 17 42.5% 2 5% 45% 17 42.

575 4.5% 3 Menyediakan bantuan kewangan dan 2 11 27 kemudahan asas kepada usahawan terutamanya usahawan belia 5% 27.5% 67.65 4.65 4.275 4.12 faktor keperluan hidup di mana peluang pekerjaan yang kurang. Pilihan kerjaya keusahawanan adalah pilihan terakhir sebagai pilihan kerjaya meeka.5% berkelayakan 5 Menggalakkan belia menghadiri kursus 2 14 24 pengurusan kewangan dan perniagaan 5% 35% 60% 6 Menggalakkan interaksi antara kaum 1 9 30 terutamanya usahawan belia tentang kemahiran menguruskan perniagaan 2.725 4. terdapat responden yang ingin berdikari dan kebebasan akan terdorong dalam menceburi bidang keusahawanan yang mempunyai kebebasan dan kepuasan kerja yang tinggi kerana segala kuasa membuat keputusan di tangan mereka.5% 8 Memperbanyakkan program 2 10 28 pembangunan keusahawanan 5% 25% 70% 9 Meningkatkan penawaran kursus-kursus 4 11 25 keusahawanan 10% 27. Selain itu.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 . perasaan kecewa akibat sukar mendapat pekerjaan.525 4.5% 62.5% 62.5% 10 Meningkatkan jaringan dan kerjasama 6 23 11 dengan badan yang berkepentingan yang boleh menyokong minat belia 8 Min 4.5% 22.5% 75% 7 Menggiatkan kempen kesedaran tentang 1 12 27 isu-isu keusahawanan dan pembangunan keusahawanan 2.5% 4 Menyediakan kemudahan pinjaman 2 13 25 jangka panjang dan jangka pendek kepada usahawan belia yang 5% 32.5% 30% 67.625 4.25 4. Strategi Memantapkan Budaya Keusahawanan Di Kalangan Belia Jadual 4: Mengenalpasti strategi memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia TAHAP KEBERKESANAN BIL PERKARA 1 2 3 4 5 1 Memberi pendedahan awal ilmu 22 18 keusahawanan dan perniagaan kepada masyarakat bermula pada alam 55% 45% persekolahan 2 Menganjurkan program-program 4 21 15 keusahawanan siswa untuk dimanfaat oleh siswa 10% 52. Rasangan usahawan berjaya dan dorongan keluarga dan rakan juga salah satu faktor yang penting kerana ini akan memberi inspirasi dan menjadi matlamat utama kehidupan kepada mereka.55 4.125 . kehilangan pekerjaan.5% 37.

Ini menunjukkan responden bersetuju dengan strategi memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia yang disenarai dalam kajian ini.5% 27. Pembudayaan keusahawanan adalah merupakan aspek penting dalam pembangunan usahawan. Di samping itu. Sifat-sifat keusahawanan juga boleh menjadi modal dan aset untuk berniaga dan boleh meyakinkan orang lain. Pembudayaan keusahawanan adalah merupakan aspek penting dalam pembangunan usahawan. Maju dan mundur ekonomi sesebuah negara adalah bergantung usahawan yang dinamis dan berpandangan jauh. Budaya ini juga perlu dipupuk pada peringkat IPT dengan menawarkan kursus. program. pelanggan dan juga masyarakat keseluruhannya. bidang keusahawanan merupakan bidang yang sangat penting dalam memastikan pembangunan sesebuah negara. KESIMPULAN DAN CADANGAN Secara keseluruhannya. 9 . Maka kerajaan telah mengambil inisiatif menubuhkan Kementerian Pembangunan Usahawan pada tahun 1995 sebagai badan yang menguruskan pembangunan usahawan. cekal dan sentiasa bersemangat. Pembudayaan ini penting dan perlu disemai di kalangan belia terutamanya golongan Bumiputera supaya mereka tidak boleh mengharapkan bekerja di sektor kerajaan dan bantuan kerajaan semata-mata. melalui pembudayaan keusahawanan akan membolehkan usahawan mengemblengkan serta memanfaatkan potensi. atau aktiviti kepada mahasiswa supaya dapat memupuk minat dan mendorong mereka untuk menceburi bidang keusahawanan. usahawan perlu sensitif dan sedia bertanggungjawab terhadap kesan yang akan diterima oleh masyarakat akibat daripada kegiatan keusahawanan yang dijalankan. Budaya keusahawanan ialah sifat-sifat positif yang dimiliki oleh seseorang individu seperti tabah.5% 4.12 menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan PURATA KESELURUHAN 15% 6% 57. reputasi dan sumber-sumber yang ada untuk manfaat diri sendiri. Strategi pemantapan budaya keusahawanan perlu dilaksanakan bagi memupuk kesedaran belia dan mendedahkan kebaikan menceburi bidang keusahawan kepada belia. seminar. Budaya keusahawanan perlu dipupuk bermula daripada peringkat sekolah melalui programprogram keusahawanan yang dijalankan oleh pelajar dan dibimbing oleh guru-guru yang berpengalaman. Oleh itu.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 .495 Hasil kajian yang didapati pada Jadual 4.5% 57. perniagaan. Sejarah telah membuktikan bahawa negara yang mempunyai ramai usahawan adalah lebih maju ke hadapan dalam perkembangan ekonominya. Pembudayaan keusahawanan akan melahirkan usahawan yang kreatif dalam mencari jalan penyelesaian terhadap sebarang permasalahan yang dihadapi. etika dan akhlak agar kesan daripada aktiviti yang dilakukan akan mendatangkan kesejahteraan kepada diri sendiri dan masyarakat pada masa kini atau masa akan datang.5% 36. Mereka perlulah lebih berdikari untuk menceburi bidang lain seperti bidang perniagaan ataupun keusahawanan. Melalui proses pembudayaan ini akan membolehkan seseorang individu terutamanya usahawan belia dapat bertindak selaras dengan tuntutan moral. keseluruhannya majoriti responden memilih jawapan setuju dan sangat setuju.

12 Bagi mendapatkan hasil penyelidikan yang lebih baik. dicadangkan supaya para penyelidik pada masa hadapan dapat mengasingkan responden mengikut jantina iaitu memberi tumpuan kepada wanita dalam keusahawanan kerana wanita mampu untuk memajukan diri dalam bidang keusahawanan. pengkaji pada masa hadapan dapat memperluaskan lagi pengambilan sampel kajian ke institusi-institusi yang lain selain daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris dan belia yang tinggal di kawasan yang lain selain daripada Tanjong Malim. Selain itu. Kajian seterusnya boleh ditumpukan kepada perbezaan-perbezaan aspirasi kerjaya keusahawanan di kalangan pelajar institusi latihan di Malaysia dengan negara-negara lain. Selain itu.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 . minat dan amalan kerjaya keusahawanan dan faktor-faktor penolakan dan pemilihan kerjaya keusahawanan di kalangan belia serta mencari strategi yang sesuai bagi memantapkan budaya keusahawanan di kalangan belia. kajian juga boleh dilakukan dengan menggunakan teknik temubual bagi memahami secara lebih mendalam lagi terhadap sikap. dapat membantu memupuk dan memantapkan budaya keusahawanan di kalangan usahawan dan peningkatan aspirasi kerjaya keusahawanan pelajar-pelajar di Malaysia. Selain itu. pengkaji pada masa hadapan dapat memerhatikan cara gaya responden menjawab soalan dan maklumat jawapan yang diberikan adalah lebih tepat dan jitu. Perbezaan antara lokasi juga boleh menghasilkan dapatan yang berguna. Diharapkan juga pengkaji pada masa hadapan dapat menjalankan kajian yang lebih terperinci lagi untuk melihat dan membandingkan usahawan dan budaya keusahawanan antara etnik tidak kira usahawan muda. Maka. usahawan belia dan usahawan berjaya supaya dapat mengenalpasti perbezaan budaya keusahawanan mengikut etnik. Ini kerana secara temubual. Ianya bertujuan untuk melihat aspirasi kerjaya dalam kalangan pelajar di Malaysia dengan pelajar negara lain bagi membandingkan faktor-faktor lain yang menarik minat pelajar untuk memilih kerjaya sebagai usahawan. 10 . penyelidik juga dapat mengasingkan responden mengikut program pengajian untuk meningkatkan lagi kualiti hasil kajian kelak.

M.. Moen. Laporan tahunan Perusahaan Kecil dan Sederhana 2006.C. Sexton. Kuala Lumpur: Prentice Hall. Greene. Langkah Bijak Usahawan Terbilang. Kamus Dewan. eds. Gartner. An Introduction. (1985). R. (1991). London: Croom Helm. W.) The Dryden Press. Kamarulzaman Ismail. Gartner. M. D. Norashidah Hashim. (2004). Azimon Abdul Aziz & Noor Azuan Hashim (2003). Kent.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 .. Academy of Management Review. 10(4)..” in Encyclopedia of Entrepreneurship. policy and research. Muda. 1982).B. and K. Vesper ( Englewood Cliffs. Academy of Management Review. Cetakan Pertama. Kuala Lumpur. Pengajian Perniagaan 2. The achieving society. Dewan Bahasa dan Pustaka (2000). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (4th ed. Rosli Mahmood. Bhd. Ab. Armanurah Mohamad.L (2000). Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Kuala Lumpur. (1985).) US: Irwin McGraw Hill. New York: South-Western Education Publisher. Lily Julienti Abu Bakar.].P (1998).M. Mohd.. Edisi Kedua. Hoe Chee Hee [et al. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka 11 . Kao. 11-22. International Small Business Journal. A. R.D. Melangkah Ke Alam Keusahawanan. & Hodgetts. A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. J. Rawang: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Mohd. Ooi Yeng Keat. Prinsip Keusahawanan. L. Habshah Bakar. Clapham Christopher (1985). Bhd.) Harcourt College Publishers. D. Inc. (2004). Asas Keusahawanan. (5th ed. Jumaat Abd. Education and training for enterprise: Some problems of classification. 7(2). Shuhymee Ahmad. J. McClelland. (1961). D. “Social Dimensions of Entrepreneurship. C. Entrepreneurship. Fadzilah Kamsah & Muhammad Zakaria (2008). H. & Peter. (1989). Norita Deraman. J. Mohd.F. Amaludin Ab. Curran. Hisrich. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Dewan Bahasa dan Pustaka (2005). Rahman (2009). W. Wan Madznah Wan Ibrahim. Mohd Salleh Din.. evaluation. & Hodgetts. Kuratko. Majid Konting (1993). D. Kuratko.J. A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation. Kuala Lumpur. 10(4). Englewood Cliffs: Prentice Hall. Von Nostrand Co. Asas Keusahawanan. R. C. The entrepreneur. Majlis Perusahaan Kecil dan Sederhana Kebangsaan (2006). Hawati Janor. (6th ed. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. NJ: Prentice-Hall. Hoe Chee Hee.F. Kuala Lumpur: Thomson Learning Pte Ltd. Kamus Dewan Edisi Empat. & Mohamad Nasri Md Hussain (2005). Entrepreneurship: A contemporary approach. Sokol. Entrepreneurship: A contemporary approach. (2001). Petaling Jaya: Prentice Hall. Shapero and L. Dewan Bahasa dan Pustaka (1970).12 RUJUKAN A. Majid Konting (2005). Aziz Yusof (2003). M. & Stanworth. Kamus Dewan. Third World Politics. Entrepreneurship.B. New York: D. business 2000.B.

M. Scarborough. Vol. (1993). Salleh. & Zimmerer.. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia. & Scott. The development of an infrastructure for entrepreneurship.. A. Person. Universities.G. Utusan Malaysia ( 28 Februari 2010) FAMA sasar 4.H. Malaysian Managemant Journal. 12 . Salleh Hj. choice: The psychology of new venture creation. Keusahawanan & Motivasi Diri.) Prentice Hall. (6th ed. Din (1992). Habibah Elias (1997). Mohd. 1(1). (1991).R. small business and entrepreneurship education: Towards a holistic approach.A (1991). & Gibb. Entrepreneurship. process. Effective small business management: An entrepreneurial approach. N. Theory and Practice. (1999). Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Small Enterprise Development: An International Journal. D. Menjadi usahawan. May. 1(4). Winter. Ven de Ven. Bhd. Zaidatol Akmaliah Lope Pihie.12 Mohd.000 usahawan kalangan belia. K. Shaver. A. Entrepreneurship and enterprise: The influence of work experience on enterprising tendency: An empirical evidence. L.Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 1 .W. Zafir Khan bin Mohd Makhbul & Fazilah binti Mohamad Hasun (2003). T. Journal of Business Venturing.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful